НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп В 83 Э

Дежина, И. и др.  [Тысячи] 1000 лабораторий: новые принципы организации научной робаты в России / И. Дежина, А. Пономарев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 3, с. 70-82. 

  

Сист. No: 49976

- 2 -

Сп В 83 Э

Кузнецов, А.  Организационные меры для повышения еффективности научных исследований исследований в Росии / А. Кузнецов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 3, с. 83-93. 

  

Сист. No: 49981

Интелектуална собственост

- 3 -

44964

Trencheva, Tereza.  Computer Programs and their Intellectual Property Protection in Bulgaria / Tereza Trencheva. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 1. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 125-131. 

  

Сист. No: 50270

Иновации - научен аспект

- 4 -

38696

Георгиева, Теодора.  Международния технологичен трансфер като средство за глобализиране на бизнеса / Теодора Георгиева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 267-270. 

  

Сист. No: 50238

Култура

- 5 -

Сп Ф 517 а

Антов, Пламен.  Фройдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на бащата / Пламен Антов. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 78-90. 

  

Сист. No: 49814

- 6 -

Сп Ф 517 а

Лазарова, Ерика.  Езотерическият мит за богомилството / Ерика Лазарова. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 91-100. 

  

Сист. No: 49822

- 7 -

Сп С 966

Михайлова, Катя.  Социологическа платформа за медийната регулация / Катя Михайлова. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 2, с. 51-59. 

  

Сист. No: 49573

- 8 -

Сп Ф 517 а

Теодорова, Светла.  Възможни перспективи при дуалистичен възглед. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 101-112. 

  

Сист. No: 49823

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 9 -

Сп Ф 53 кс

Шовхалов, Ш. А.  Финансовые ресурсы коммерческой организации: шариатский взгляд / Ш. А. Шовхалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 58-61. 

  

Сист. No: 49968

ФИЛОСОФИЯ

- 10 -

Сп Т 87 В

Георгиева, Стоянка.  Политика и морал / Стоянка Георгиева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 277-311. 

  

Сист. No: 50039

- 11 -

Сп Ф 517 а

Герхард, Мириам.  Хегел и логическият въпрос / Мириам Герхард. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 49802

- 12 -

Сп Ф 517 а

Енчев, Кристиян.  Виртуалност и сингуларност / Кристиян Енчев. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 49-53. 

  

Сист. No: 49809

- 13 -

Сп Ф 517 а

Петров, Момчил.  Един поглед върху хегеловите категории битие и нищо / Момчил Петров. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 19-29. 

  

Сист. No: 49799

- 14 -

Сп Ф 517 а

Сивилов, Любен.  Случаен разговор за детерминизма / Любен Сивилов. // Философски алтернативи, 2013, N 1, с. 30-48. 

  

Сист. No: 49806

- 15 -

Сп Ф 517 а

Стоева, Мина.  Философско-феноменологически анализи и интерпретации относно възприемане и измерване на времето / Мина Стоева. // Философски алтернативи, 2011, N 2, с. 85-94. 

  

Сист. No: 49497

Психология

- 16 -

Сп Г 62 вх

Визуалната психодиагностика и нейното приложение в туризма . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 159-164. 

  

Сист. No: 50113

- 17 -

Сп Г 62 вх

Потребности и очаквания нва родителите на деца с аутизъм от специализираните дневни центрове . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 206-210. 

  

Сист. No: 50125

- 18 -

Сп С 547 ик

Градев, Дончо.  Критичният подход в областта на социалната психология / Дончо Градев. // Социология и икономика, II, 2012, N 4, с. 48-63. 

  

Сист. No: 49679

- 19 -

Сп С 547 ик

Градев, Дончо Н.  Професионални роли, ролеви конфликти, ролеви контрол / Дончо Н. Градев. // Социология и икономика, II, 2012, N 1, с. 61-79. 

  

Сист. No: 49647

Психология на труда

- 20 -

Сп Г 62 вх

Социално-психологически аспекти на туристическото обслужване . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 146-151. 

  

Сист. No: 50081

Народопсихология

- 21 -

Сп С 966

Аврейски, Никола.  Дългият път на еманация на народопсихологията като комплексна наука / Никола Аврейски. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 2, с. 96-115. 

  

Сист. No: 49584

- 22 -

Сп С 547 ик

Василев, Евгени.  Бай Ганьо като постоянно присъстваща типология в България - от задругата до постмодерното общество (по Алеко Константинов и Иван Хаджийски) / Евгени Василев. // Социология и икономика, II, 2011, с. 123-130. 

  

Сист. No: 49700

- 23 -

Сп Ф 517 а

Петрова, Емилия.  Европейските ценности и нашите ценности / Емилия Петрова. // Философски алтернативи, 2010, N 5, с. 149-159. 

  

Сист. No: 49511

Етика

- 24 -

38696

Личева, Катя.  Проблемът за формирането на ценностната сестема на фирмата / Катя Личева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 246-248. 

  

Сист. No: 50228

- 25 -

Сп Г 62 вх

Парашкевова-Костурова, Мария.  Проблемът за източника и съдържанието на морала като духовно явление / Мария Парашкевова-Костурова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 33-37. 

  

Сист. No: 50002

- 26 -

Сп Ф 517 а

Драмалиева, Валентина.  Различната японска бизнес етика и нейните корени / Валентина Драмалиева. // Философски алтернативи, 2010, N 4, с. 81-94. 

  

Сист. No: 49504

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 27 -

В Н 25 к

Тодоров, Георги.  Левски, Църквата, секуларизмът, светостта / Георги Тодоров. // Култура, LVII, N 7, 22 февр. 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 49602

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 28 -

44995

Благойчева, Христина.  Социалните помощи под условие - алтернативна форма за редуциране на детската бедност / Христина Благойчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 259-266. 

  

Сист. No: 50331

- 29 -

44895

Ганева, Ваня.  Екипите в социалната работа / Ваня Ганева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 368-373. 

  

Сист. No: 49640

- 30 -

Сп Г 62 Сп

Божилова, Ваня.  Оценка на актуалното състояние на предоставянето на социални услуги в България / Ваня Божилова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 91-122. 

  

Сист. No: 49467

- 31 -

Сп Г 62 Сп

Господинов, Бончо.  Социална работа, наука и научни изследвания / Бончо Господинов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 75-90. 

  

Сист. No: 49465

- 32 -

Сп Г 62 Сп

Механджийска, Гинка.  Психосоциална подкрепа в група от възрастни и стари хора / Гинка Механджийска. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 51-91. 

  

Сист. No: 49496

- 33 -

Сп Г 62 Сп

Симеонова, Росица.  Управление на качеството на социалната работа (концептуален модел и резултати от проучване) / Росица Симеонова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 123-168. 

  

Сист. No: 49455

Статистика

- 34 -

Сп Г 62 а

Вълчева, Боряна Стоянова.  Статистически анализ на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради / Боряна Стоянова Вълчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 177-188. 

  

Сист. No: 50195

- 35 -

Сп Г 62 а

Върбанов, Тихомир Богомилов.  Статистически анализ на образователната структура на безработните лица за периода 2008-2011 г. / Тихомир Богомилов Върбанов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 459-473. 

  

Сист. No: 50299

- 36 -

Сп Н 25 а

Ангелова, Поля.  Възможности на индексния метод при анализа на просрочеността на кредитите / Поля Ангелова. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 3, с. 62-71. 

  

Сист. No: 50118

- 37 -

Сп Д 532

Ангелова, Поля.  Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката / Поля Ангелова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 1, с. 61-74. 

  

Сист. No: 50177

- 38 -

Сп С 73 с

Аркадиев, Димитър.  Статистически проблеми при измерване на етническата еднородност на населението / Димитър Аркадиев. // Статистика, LXIV, 2005, N 1, с. 23-46. 

  

Сист. No: 26025

- 39 -

Сп С 73 с

Джерф, Кари.  Методи и софтуер, свързани с оценката на качеството на статистическите данни / Кари Джерф. // Статистика, LXIV, 2006, N 4, с. 115-130. 

  

Сист. No: 49833

- 40 -

Сп С 73 с

Димитрова, Десислава.  Статистика на социалната защита / Десислава Димитрова. // Статистика, LXIV, 2008, N 2, с. 37-54. 

  

Сист. No: 50123

- 41 -

Сп С 73 с

Маринов, Стамен.  Характеристика на някои страни от жилищните условия на населението (Според резултатите от преброяването на жилищния фонд на 1.XII.1965 г.) / Стамен Маринов. // Статистика, LXIV, 2012, N 1-2, с. 131-142. 

  

Сист. No: 49812

- 42 -

Сп С 73 с

Младенова, Зоя.  От статистика на преките чуждестранни инвестиции към измерване на дейността на предприятията под чуждестранен контрол / Зоя Младенова. // Статистика, LXIV, 2007, N 3, с. 31-46. 

  

Сист. No: 50120

- 43 -

Сп С 73 с

Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година- анализ на данните за жилищния фонд . // Статистика, LXIV, 2012, N 1-2, с. 107-128. 

  

Сист. No: 49810

- 44 -

Сп С 73 с

Радилов, Димитър.  Статистическата наука на кръстопът през XXI век: предизвикателства и бъдеще / Димитър Радилов. // Статистика, LXIV, 2005, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 49830

- 45 -

Сп С 73 с

Съйкова, Иванка.  Методологически и теоретични проблеми в статистическата наука / Иванка Съйкова. // Статистика, LXIV, 2012, N 1-2, с. 9-26. 

  

Сист. No: 49808

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 46 -

44895

Радулова, Анелия.  Моделиране на финансовите решения в домакинствата / Анелия Радулова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 230-235. 

  

Сист. No: 49582

Демография и население

- 47 -

44895

Личев, Тихомир и др.  Геодемографската криза и недостига на мениджърски кадри в България / Тихомир Личев, Наталия Иванова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 143-148. 

  

Сист. No: 49526

- 48 -

Сп Г 62 а

Зайкърова, Елис Гюрселова.  Устойчивото развитие в България. Проблеми и предизвикателства / Елис Гюрселова Зайкърова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 298-310. 

  

Сист. No: 50235

- 49 -

Сп С 547 ик

Михова, Геновева.  Подходи, приоритети и политики за посрещане на предизвикателствата на стареенето / Геновева Михова. // Социология и икономика, II, 2011, N 1, с. 31-51. 

  

Сист. No: 49691

- 50 -

Сп С 73 с

Сугарева, Марта.  Напречните синтетични коефициенти в демографията / Марта Сугарева. // Статистика, LXIV, 2012, N 1-2, с. 51-66. 

  

Сист. No: 49817

- 51 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  С възрастта шега не бива / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 16, с. 64-67. 

  

Сист. No: 49876

- 52 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  В епохата на титаните / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 17, с. 56-59. 

  

Сист. No: 49885

- 53 -

39275

Vladev, Ivajlo и др.  The Demographic Picture of the EU in the Process of Globalization / Ivajlo Vladev, Milena Stoyanova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 147-155. 

  

Сист. No: 49486

Демография на България

- 54 -

Сп Н 25 а

Драганов, Христо.  Промени в демографските структури на населението и застраховането / Христо Драганов. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 1, с. 89-96. 

  

Сист. No: 50101

Население

- 55 -

Сп Г 62 а

Маркова, Диана Иванова.  Статистически анализ на населението според трудоспособността за периода 2001-2011 г. / Диана Иванова Маркова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 269-281. 

  

Сист. No: 50227

Социология

- 56 -

В Н 25 к

Бежа, Жан-Филип.  Китай: заплахите за неговото благополучие / Жан-Филип Бежа ; Прев. от фр. Момчил Христов. // Култура, LVII, N 11, 22 март 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 49795

- 57 -

В Н 25 к

Джаспър, Джеймс.  Емоции и социални движения: 20 години теория и иизследвания / Джеймс Джаспър. // Култура, LVII, N 13, 5 апр. 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 49947

- 58 -

Сп Г 621 БСУ

Спасова, Люба.  Социален контрол, самоконтрол и девиантно поведение / Люба Спасова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 401-409. 

  

Сист. No: 49670

- 59 -

Сп С 547 ик

Бойчев, Георги.  Бъдещето на цивилизацията : Нов цивилизационен проект / Георги Бойчев. // Социология и икономика, II, 2012, N 3, с. 3-18. 

  

Сист. No: 49667

- 60 -

Сп С 547 ик

Генов, Николай.  Източна Европа като лаборатория за социални науки / Николай Генов. // Социология и икономика, II, 2011, N 3, с. 34-58. 

  

Сист. No: 49724

- 61 -

Сп С 547 ик

Калчев, Йордан.  Българската диаспора - социални и институционални отношения / Йордан Калчев. // Социология и икономика, II, 2012, N 2, с. 25-31. 

  

Сист. No: 49656

- 62 -

Сп С 547

Кънева, Валентина.  Решения в края на живота: проблеми на т. нар. 'преходна' автономия и на грижата / Валентина Кънева. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 327-345. 

  

Сист. No: 49911

- 63 -

Сп Ф 517 а

Милър, Питър и др.  Управление на икономическия и социалния живот / Питър Милър, Никлас Роуз ; Прев. от англ. Ина Димитрова. // Философски алтернативи, 2010, N 5, с. 12-31. 

  

Сист. No: 49514

- 64 -

Сп С 547

Митев, Тихомир.  Проблеми на социологическите професии в България: условия за възможност и зависимост от изминатия път / Тихомир Митев. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 7-40. 

  

Сист. No: 49897

- 65 -

Сп С 547 ик

Модева, Румяна.  "Обществото на знанието" - убеждаващата визия на Европейска стратегия 2020 / Румяна Модева. // Социология и икономика, II, 2012, N 2, с. 77-82. 

  

Сист. No: 49658

- 66 -

Сп С 547 ик

Нанкова, Мариела.  Комуникацията между обществените библиотеки и обществените организации. Пиарът в дейността на обществените библиотеки / Мариела Нанкова. // Социология и икономика, II, 2012, N 1, с. 102-107. 

  

Сист. No: 49648

- 67 -

Сп С 547

Новаков, Стоян.  Работата по време на следване: професионален проект или икономическа необходимост / Стоян Новаков. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 216-239. 

  

Сист. No: 49914

- 68 -

Сп С 547 ик

Петков, Петко.  Футболните агитки: екстремизъм или...?! / Петко Петков. // Социология и икономика, II, 2012, N 4, с. 64-81. 

  

Сист. No: 49683

- 69 -

Сп С 547

Попов, Стефан.  Организираната престъпност: фикции и политики / Стефан Попов. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N Спец., с. 144-161. 

  

Сист. No: 49915

- 70 -

Сп С 547 ик

Спасова, Люба.  Девиантното поведение като хабитус: възможна пресечна точка на воюващите парадигми / Люба Спасова. // Социология и икономика, II, 2012, N 3, с. 71-83. 

  

Сист. No: 49674

- 71 -

Сп С 547 ик

Съйкова, Светлана.  Какво не достига днес в методологията и тематиката на емпиричните социологически изследвания / Светлана Съйкова. // Социология и икономика, II, 2012, N 4, с. 36-47. 

  

Сист. No: 49678

- 72 -

Сп С 547

Фотев, Георги.  Социална система и хаос / Георги Фотев. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 240-258. 

  

Сист. No: 49905

Икономическа социология

- 73 -

Сп С 547

Йоргов, Ивайло.  Парите като средство за комуникация. Символи върху парите и властово позициониране / Ивайло Йоргов. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 259-279. 

  

Сист. No: 49906

- 74 -

Сп А 582

Маринова, Светла.  Интересът в модела на правнонормативното въздействие / Светла Маринова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 57-68. 

  

Сист. No: 50341

- 75 -

Сп Ч E 18

Bratanowa, Kalina.  Mismanagement, Mistrust and Missed Opportunities: a study of The Ecocnomist's coverage of Bulgaria's post-accession problems and place in imternational affairs / Kalina Bratanowa. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 88-106. 

  

Сист. No: 50084

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 76 -

44895

Хаджиев, Кристиян.  Нови измерения на лидерството в екипна среда / Кристиян Хаджиев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 94-108. 

  

Сист. No: 49520

Корупция

- 77 -

Сп Г 621 БСУ

Колева, Йоана Красимирова.  Корупцията в България / Йоана Красимирова Колева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 214-221. 

  

Сист. No: 49651

Социално поведение. Социална психология

- 78 -

44895

Каменов, Камен.  Лични интереси и контрол над егото в социалните системи / Камен Каменов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 18-22. 

  

Сист. No: 49500

- 79 -

Сп С 966

Иванов, Пламен Киров.  Личностни фактори за възникване на конфликти в социалната работа / Пламен Киров Иванов. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 2, с. 90-95. 

  

Сист. No: 49581

Политика

- 80 -

Сп М 45 о

Динков, Динко.  Избледняват ли Балканите на политическата карта на света? : (Проба за преосмисляне перспективите пред Югоизточна Европа) / Динко Динков. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 5-10. 

  

Сист. No: 49993

- 81 -

Сп М 45 о

Проданов, Васил.  Новата историческа ситуация в Югоизточна Европа / Васил Проданов. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 17-24. 

  

Сист. No: 49997

Политология

- 82 -

Сп С 547 ик

Димитров, Димитър В.  Необходимост от преосмисляне на демокрацията / Димитър В. Димитров. // Социология и икономика, II, 2012, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 49643

- 83 -

Сп С 547 ик

Митев, Петър-Емил.  Европейската революция (1789-1989) / Петър-Емил Митев. // Социология и икономика, II, 2012, N 2, с. 5-17. 

  

Сист. No: 49653

Демокрация

- 84 -

Сп С 547 ик

Димитров, Димитър В.  Предизвикателства пред съвременната демокрация / Димитър В. Димитров. // Социология и икономика, II, 2011, N 3, с. 5-13. 

  

Сист. No: 49722

Икономика. Икономически науки

- 85 -

38696

Конов, Никола.  Социо-културни и исторически дименсии на инвестициите в малките икономики / Никола Конов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 214-217. 

  

Сист. No: 50211

- 86 -

44995

Маринов, Антон.  Съвременни заплахи за икономическата сигурност на българия / Антон Маринов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 122-129. 

  

Сист. No: 50291

- 87 -

Сп В 83 Э

Гребнев, Л.  "Крест Маршалла": альтернативное обоснование и смежные вопросы / Л. Гребнев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 108-120. 

  

Сист. No: 49818

- 88 -

Сп Н 25 а

Кунев, Красимир.  Монополизмът в нашата икономика - причини и последици / Красимир Кунев. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 3, с. 25-30. 

  

Сист. No: 50111

- 89 -

Сп Н 25 а

Лазаров, Румен Н.  Относно стоковия характер на иновационния продукт / Румен Н. Лазаров. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 1, с. 67-73. 

  

Сист. No: 50099

- 90 -

Сп И 50 м

Маринов, Едуард.  Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2012 г. /  Прев. Едуард Маринов. // Икономическа мисъл, 2012, N 6, с. 86-120. 

  

Сист. No: 49450

- 91 -

Сп С 547 ик

Нинов, Димитър.  Бедността в България - критерии, равнище и необходими промени / Димитър Нинов. // Социология и икономика, II, 2012, N 3, с. 19-53. 

  

Сист. No: 49671

- 92 -

Сп В 83 Э

Попов, Г.  О цивилизации XXI века / Г. Попов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 94-107. 

  

Сист. No: 49816

Макроикономика

- 93 -

44995

Величков, Николай.  Стабилизационни ефекти на фискалните дискреции в България / Николай Величков. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 213-223. 

  

Сист. No: 50320

- 94 -

44995

Димова, Корнелия.  Отражение на глобалната рецесия върху фискалната стабилност в България за периода 2007-2014 г. / Корнелия Димова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 197-204. 

  

Сист. No: 50317

- 95 -

44995

Мавров, Христо.  За връзката между пазара на жилища и безработицата / Христо Мавров. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 47-55. 

  

Сист. No: 50276

- 96 -

44995

Петкова, Аника.  Устойчивост на текущата сметка на платежния баланс, сравнителен анализ на избрана група страни от Централна и Източна Европа / Аника Петкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 233-239. 

  

Сист. No: 50323

- 97 -

44995

Семерджиева, Марина.  Кривата на доходността - предвестник на бъдещата икономическа активност / Марина Семерджиева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 205-211. 

  

Сист. No: 50319

- 98 -

Сп Г 62 а

Исмаилов, Танер Мустафов.  Тенденции при подоходното неравенство в България през периода 2000-2010 година / Танер Мустафов Исмаилов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 449-458. 

  

Сист. No: 50295

- 99 -

Сп Б 445

Кирев, Любен.  Трансферът на технологии от транснационалните корпорации и глобализация на знанията / Любен Кирев. // Бизнес управление . - Свищов, 2013, N 1, с. 38-55. 

  

Сист. No: 49845

- 100 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А.  Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России / А. Кудрин. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 3, с. 4-19. 

  

Сист. No: 49971

- 101 -

Сп Н 25 а

Маринова, Мариела.  Диалектика на взаимодействието "природна среда - обществено производство" / Мариела Маринова. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 2, с. 48-53. 

  

Сист. No: 50108

- 102 -

Сп Х 742

Марков, Огнян.  Ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху конкуренцията / Огнян Марков. // ХИ&Т, XIV, 2013, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49930

- 103 -

Сп Н 25 а

Ченгелова, Емилия.  Холистичен подход за изследване на "икономиката в сянка" / Емилия Ченгелова. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 1, с. 71-89. 

  

Сист. No: 50080

- 104 -

Сп И 503 и

Jasova, Emilie et al.  Comparing NAIRU and Economic Cycle from the Perspective of Labour Market in the Countries of the Visegrad Group / Emilie Jasova, Bozena Kaderabkova. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 3-23. 

  

Сист. No: 49850

Икономически теории. Учения и школи

- 105 -

Сп С 547 ик

Георгиев, Благовест.  Китайската алтернатива на Вашингтонския консенсус / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, II, 2012, N 4, с. 5-26. 

  

Сист. No: 49677

- 106 -

Сп И 503 и

Минчев, Дянко.  Ценността като единство на полезност и стойност / Дянко Минчев. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 47-78. 

  

Сист. No: 49844

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 107 -

Сп Н 32

Попов, Валентин.  Пазар на труда и демографски изменения в България / Валентин Попов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 42-46. 

  

Сист. No: 50032

- 108 -

Сп П 186

Стефанов, Любомир.  Промените в минималната заплата и възможните ефекти върху заетостта в България / Любомир Стефанов. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 24-34. 

  

Сист. No: 49471

- 109 -

Сп С 547 ик

Тодоров, Тодор.  Самонаемането като начин за повишаване на възможностите за заетост сред младите хора / Тодор Тодоров. // Социология и икономика, II, 2012, N 3, с. 58-70. 

  

Сист. No: 49673

- 110 -

Сп Н 25 а

Тонкова, Станка.  Ефективната заетост на работната сила в условията на прехода към пазарна икономика / Станка Тонкова. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 3, с. 3-14. 

  

Сист. No: 50110

- 111 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Шифърът на доходите / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 19, с. 10-20. 

  

Сист. No: 49891

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 112 -

38696

Горанова, Пенка.  Националните програми за заетост - приоритет в регулирането на пазара на труда / Пенка Горанова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 77-81. 

  

Сист. No: 50184

- 113 -

Сп Г 621 БСУ

Михайлова, ГалинаПламенова и др.  Свободно придвижване на работна сила в рамките на Европейския съюз / ГалинаПламенова Михайлова, Светослава Христова Радева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 87-105. 

  

Сист. No: 49566

- 114 -

Сп П 89 тп

Сигова, Светлана и др.  Современные тенденции в прогнозировании рынка труда: опыт России и развитых стран / Светлана Сигова, Александра Кекконен. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 3, с. 98-105. 

  

Сист. No: 49969

- 115 -

44964

Patarchanova, Emilia.  Unemployment in Blagoevgrad Region in Terms Economic Crisis / Emilia Patarchanova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 1. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 501-508. 

  

Сист. No: 50275

- 116 -

Сп Е 443

Georgieva, V.  Priorities of the National Labor and Employment Policy of the Republic of Bulgaria in the "Europe 2020" Strategy / V. Georgieva. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 4, с. 197-200. 

  

Сист. No: 50037

Пазар на труда

- 117 -

Сп С 848 д

Осипов, Олег Валерьевич.  Дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее предложением на рынке труда / Олег Валерьевич Осипов. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 1, с. 18-19. 

  

Сист. No: 49729

- 118 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Добра кариера, добър живот / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 24, с. 54-56. 

  

Сист. No: 50010

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 119 -

В Б 921 ф

Марчев, Бано.  Земеделските кооперации и семейните стопанства - имат ли те почва у нас / Бано Марчев. // Български фермер, XXII, N 1110, 14-20 март 2013, с. 30. 

  

Сист. No: 49588

Поземлена икономика

- 120 -

44877

Галина, Надя.  Институционална структура на пазара на недвижими имоти / Надя Галина. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 260-266. 

  

Сист. No: 49550

- 121 -

44877

Забунов, Георги.  Корпоративна устойчивост и управление на корпоративна недвижима собственост / Георги Забунов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 39-46. 

  

Сист. No: 49530

Фирми

- 122 -

38696

Дамянов, Атанас.  Фирмена интернационализация и деинтернационализация (емпирично изследване) / Атанас Дамянов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 48-53. 

  

Сист. No: 50147

- 123 -

Сп Б 445

Йонова, Иванка.  Влиянието на престъпността върху фирменото развитие / Иванка Йонова. // Бизнес управление . - Свищов, 1999, N 4, с. 37-44. 

  

Сист. No: 50083

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 124 -

44872

Берзон, Н. И. и др.  Феномен государственной собственности: разные точки зрения по приватизационному процессу на российском рынке и результаты эмпирического тестирования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, К. Завьялова. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 276-311. 

  

Сист. No: 49545

- 125 -

44872

Димитрова, Ралица.  Изследване на дивидентната политика върху акционарното богатство на примера на компании от БФБ / Ралица Димитрова. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 159-185. 

  

Сист. No: 49516

- 126 -

44995

Йотова, Лилия.  Публични разходи в България: фискална устойчивост и социални функции / Лилия Йотова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 82-89. 

  

Сист. No: 50279

- 127 -

44872

Касърова, Виолета.  Взаимовръзка между основните стойностни измерители на ефективността / Виолета Касърова. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 108-158. 

  

Сист. No: 49512

- 128 -

44995

Костова, Петранка.  Тенденции и предизвикателства пред фискалната политика на Европейския съюз в условията на криза / Петранка Костова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 178-186. 

  

Сист. No: 50313

- 129 -

44872

Масларов, Светослав.  "Суверенност" на валутния риск / Светослав Масларов. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 86-107. 

  

Сист. No: 49508

- 130 -

44995

Николова, Надежда.  Актуални проблеми на краткосрочното финансиране на бизнеса / Надежда Николова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 25-32. 

  

Сист. No: 50273

- 131 -

44995

Стоянов, Евгений.  Актуализиране на финансовите функции на съвременната организация / Евгений Стоянов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 106-113. 

  

Сист. No: 50285

- 132 -

Сп Н 32

Балтаджи, Марианна.  Изследване цената на златото (1 трой унция) в Република България за периода 01.07.2009 - 31.032012 / Марианна Балтаджи. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 13-17. 

  

Сист. No: 50027

- 133 -

Сп Г 62 вх

Изследване на нагласите на бизнеса в Бургас по отношение на иновациите и стратегиите за развитие . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 67-73. 

  

Сист. No: 50012

- 134 -

Сп Н 32

Матем, Ава Тамер.  Изследване цената на акциите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ за периода 21.03.2006 - 30.03.2012 / Ава Тамер Матем. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 7-12. 

  

Сист. No: 50026

- 135 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Анатомия на капиталовото осигуряване на инвестициите / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 1, с. 3-16. 

  

Сист. No: 50068

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Греков, И. Е.  Уровень финансового развития и темпы экономического роста / И. Е. Греков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 3, с. 2-9. 

  

Сист. No: 49735

- 137 -

Сп Ф 53 кс

Желтоносов, В. М. и др.  Образование финансово-информационного капитала на основе интеграции рынков информационных и финансовых услуг / В. М. Желтоносов, В. А. Тюфанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 51-57. 

  

Сист. No: 49966

- 138 -

Сп Ф 53 кс

Земцов, А. А.  Финансовая система домашнего хозяйства: методологический аспект / А. А. Земцов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 2-9. 

  

Сист. No: 49780

- 139 -

Сп Ф 53 кс

Исаева, М. А.  Сравнительный анализ доходности фондов целевого капитала в России и Соединенных штатах Америки / М. А. Исаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 7, с. 69-73. 

  

Сист. No: 49956

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Клитина, Н. А.  Оптимизация инвестиционного портфеля в случае разрешимости и запрета на короткие продажи / Н. А. Клитина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 30-34. 

  

Сист. No: 49962

- 141 -

Сп Н 25 а

Ламбева, Диана.  Финанасите на вътрешнотърговските фирми при съвременните икономически условия / Диана Ламбева. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 2, с. 31-37. 

  

Сист. No: 50106

- 142 -

Сп Ф 53 кс

Лиференко, Ю. В.  О количестве денег в экономике и товарных ценах: новый взгляд с позиции исторических корней / Ю. В. Лиференко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 41-51. 

  

Сист. No: 49777

- 143 -

Сп Д 41 к

Любивый, Н. Ю.  Кредитное мошеничество юридических лиц - операционный и кредитный риски / Н. Ю. Любивый. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 2, с. 59-62. 

  

Сист. No: 49709

- 144 -

Сп Б 445

Найденов, Милчо.  Финансовият анализ при бизнесоценяването / Милчо Найденов. // Бизнес управление . - Свищов, 1995, N 2, с. 44-53. 

  

Сист. No: 50065

- 145 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Право на данъчен кредит при доставки по концесионни договори / Лиляна Панева. // Актив, 2011, N 6, с. 28-29. 

  

Сист. No: 49549

- 146 -

Сп Н 25 а

Стоянов, Велчо.  Данъчен суверинитет, държавен бюджет, фискална дисциплина (от експертна и културологична гледна точка) / Велчо Стоянов. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 1, с. 48-70. 

  

Сист. No: 50078

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Суходоев, Д. В.  Оценка финансового потенциала региона / Д. В. Суходоев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 24-28. 

  

Сист. No: 49747

- 148 -

Сп И 503 и

Тасева, Галя.  Условия по търговско кредитиране между фирмите в България / Галя Тасева. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 110-136. 

  

Сист. No: 49840

- 149 -

Сп П 89 тп

Тодосийчук, А.  Бюджетная политика и экономический рост / А. Тодосийчук. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 3, с. 41-50. 

  

Сист. No: 49974

- 150 -

Сп Б 973

Финансов сектор: оценки и очаквания . // Бюджетът, 2010, N 12, с. 51-59. 

  

Сист. No: 49615

- 151 -

Сп Ф 53 кс

Хотинская, Г. И. и др.  Системные трансформации в экономике и финансах: теория, эмпирические закономерности, адаптивные инструменты / Г. И. Хотинская, Л. И. Черникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 16-23. 

  

Сист. No: 49746

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Чараева, М. В.  Исследование финансовой устойчивости, ее влияние на инвестицеонный потенциал / М. В. Чараева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 11-16. 

  

Сист. No: 49771

- 153 -

39275

Koleva, Rossitsa et al.  Specific Indexes for Capital Efficiency analysis in Public Companies / Rossitsa Koleva, Stela Tsanova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 249-256. 

  

Сист. No: 49453

- 154 -

Сп Ч J 80 f

Foucault, Thierry et al.  Liquidity Cycles and Make/Take Fees in Electronic Markets / Thierry Foucault, Ohad Kadan, Eugene Kandel. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 1, с. 299-341. 

  

Сист. No: 49429

- 155 -

Сп Ч J 80 m

Karas, Alexei et al.  Deposit Insurance, Banking Crises, and Market Discipline: Evidence from a Natural Experiment on Deposit Flows and Rates / Alexei Karas, William W. Pyle, Koen Schoors. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 1, с. 179-200. 

  

Сист. No: 49558

- 156 -

Сп Ч J 80 m

Laeven, Luc et al.  The Real Effects of Financial Sector Interventions during Crises / Luc Laeven, Fabian Valencia. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 1, с. 147-177. 

  

Сист. No: 49556

- 157 -

Сп Ч J 80 m

Martin, Antoine et al.  Bank Capital Regulation and Structured Finance / Antoine Martin, Bruno M. Parigi. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 45, 2013, N 1, с. 87-119. 

  

Сист. No: 49553

- 158 -

Сп Ч J 80 f

Philippon, Thomas et al.  Efficient Recapitalization / Thomas Philippon, Philipp Schnabl. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 1, с. 1-42. 

  

Сист. No: 49416

Финанси

- 159 -

44839

Адамов, Величко.  Инструменти за оценяването на риска при избора на инвестиции - теория и практика / Величко Адамов. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 9-26. 

  

Сист. No: 49788

- 160 -

44839

Александрова, Александрина Борисова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Биовет" АД (2012 г.) / Александрина Борисова Александрова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 65-72. 

  

Сист. No: 49804

- 161 -

44995

Божинова, Камелия.  Анализ на жилищното ипотечно кредитиране у нас в условията на глобална финансова криза / Камелия Божинова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 428-434. 

  

Сист. No: 50286

- 162 -

44839

Вълчев, Владимир Валентинов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Монбат" АД (2012 г.) / Владимир Валентинов Вълчев. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 81-88. 

  

Сист. No: 49815

- 163 -

44839

Георгиев, Милен Маргаритов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Фазерлес" АД (2012 г.) / Милен Маргаритов Георгиев. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 89-96. 

  

Сист. No: 49821

- 164 -

44839

Димитрова, Виктория Димитрова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Софарма Трейдинг" АД (2012 г.) / Виктория Димитрова Димитрова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 113-120. 

  

Сист. No: 49827

- 165 -

44839

Драганова, Димитрина Иванова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Каолин" АД (2012 г.) / Димитрина Иванова Драганова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 73-80. 

  

Сист. No: 49811

- 166 -

44839

Захариев, Андрей.  Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2012) - по примера на "Албена" АД / Андрей Захариев. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 27-46. 

  

Сист. No: 49791

- 167 -

44839

Иларионова, Ана Маринова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Емка" АД (2012 г.) / Ана Маринова Иларионова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 121-128. 

  

Сист. No: 49829

- 168 -

44839

Кирова, Радина Петкова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "П+С Хидравлик" АД (2012 г.) / Радина Петкова Кирова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 105-112. 

  

Сист. No: 49825

- 169 -

44839

Костов, Васил Михайлов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Юрий Гагарин" АД (2012 г.) / Васил Михайлов Костов. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 145-152. 

  

Сист. No: 49837

- 170 -

44839

Мехмедова, Невин Яшарова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Благоевград-БТ" АД (2012 г.) / Невин Яшарова Мехмедова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 129-136. 

  

Сист. No: 49831

- 171 -

44839

Младенова, Мария Младенова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Софарма" АД (2012 г.) / Мария Младенова Младенова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 57-64. 

  

Сист. No: 49797

- 172 -

44839

Николова, Василка Атанасова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "БТК" АД (2012 г.) / Василка Атанасова Николова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 97-104. 

  

Сист. No: 49824

- 173 -

44839

Николова, Надежда Валентинова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Хидравлични елементи и системи" АД (2012 г.) / Надежда Валентинова Николова. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 137-144. 

  

Сист. No: 49834

- 174 -

44983

Стоянова, Славена и др.  Анализът на финансовото състояние на фирмата като част от бизнес анализа / Славена Стоянова, Селма Керанова. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 242-261. 

  

Сист. No: 50249

- 175 -

44983

Тонев, Свилен и др.  Управление на кредитния риск / Свилен Тонев, Женя Монова. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 195-221. 

  

Сист. No: 50236

- 176 -

44839

Тончев, Момчил Иванов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Енемона" АД (2012 г.) / Момчил Иванов Тончев. // Управление на капиталите във фирмата - 2012 : Сборник с научно-приложни изследвания ; Научна сесия. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 49-56. 

  

Сист. No: 49792

- 177 -

Сп Г 62 вх

Бинева, Велика.  Трансформирането на дълг в собственост като способ за реструктуриране / Велика Бинева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 58-66. 

  

Сист. No: 50009

- 178 -

Сп Т 87 В

Владимиров, Владимир.  Фискални влияния върху дългосрочния икономически растеж / Владимир Владимиров. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 12-65. 

  

Сист. No: 50023

- 179 -

Сп Г 62 а

Додов, Павел.  Причини за възникване на банковите кризи / Павел Додов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 393-407. 

  

Сист. No: 50280

- 180 -

Сп Т 87 В

Костова, Надя.  Финансовият анализ при дългосрочното конкурентно предимство / Надя Костова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 120-154. 

  

Сист. No: 50025

- 181 -

Сп Б 445

Адамов, Величко.  Философия на общото финансиране на фирмата / Величко Адамов. // Бизнес управление . - Свищов, 2013, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 49842

- 182 -

Сп А 582

Александрова, Маргарита Р.  Финансов риск на публичните акционерни дружества в условията на финансово-икономичска криза / Маргарита Р. Александрова. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 5-20. 

  

Сист. No: 50293

- 183 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Държавата и лихвите / Георги Ангелов. // Мениджър, 2012, N 2, с. 116-117. 

  

Сист. No: 49462

- 184 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Бюджети на кръстопът / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 9, с. 23-25. 

  

Сист. No: 49418

- 185 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  /Н/ ЕВРОтизация / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 16, с. 30-32. 

  

Сист. No: 49868

- 186 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  КРЪСТопътят на ЕВРОпа / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 17, с. 30-31. 

  

Сист. No: 49880

- 187 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  История на фалита / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 17, с. 52-55. 

  

Сист. No: 49883

- 188 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Банков съюз насред евромъглата / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 19, с. 32-33. 

  

Сист. No: 49894

- 189 -

Сп М 486

Бояджиева, Виктория.  Търговци и автосервизи получават най-много кредити / Виктория Бояджиева. // Мениджър, 2013, N 4, с. 84-85. 

  

Сист. No: 49953

- 190 -

Сп Б 973

Бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. . // Бюджетът, 2011, N 5, с. 44-49. 

  

Сист. No: 49593

- 191 -

Сп И 50 м

Георгиев, Георги.  Практически аспекти при измерването и мониторинга на ликвидния риск съгласно международната рамка на Базел III / Георги Георгиев. // Икономическа мисъл, 2012, N 5, с. 144-162. 

  

Сист. No: 49451

- 192 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  [Сто и петдесет] 150+150 млн. евро за зелена икономика / Мара Георгиева. // Регал, 2012, N 7, с. 36-37. 

  

Сист. No: 49491

- 193 -

Сп Б 973

Георгиева, Таня.  Предимства и предизвикателства при приложението на новия модел за заплащане в държавната администрация / Таня Георгиева. // Бюджетът, 2013, N 4, с. 3-18. 

  

Сист. No: 49918

- 194 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Бюджетните приходи на България и Европейския съюз (2000-2011 г.) / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, 2013, N 2, с. 3-26. 

  

Сист. No: 49630

- 195 -

Сп Б 973

Дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите . // Бюджетът, 2011, N 6, с. 52-57. 

  

Сист. No: 49596

- 196 -

Сп Б 973

Документиране на доходите от друга стопанска дейност . // Бюджетът, 2010, N 9, с. 53-60. 

  

Сист. No: 49605

- 197 -

Сп М 486

Дончев, Томислав.  Развитието на България и европейските пари / Томислав Дончев. // Мениджър, 2012, N 2, с. 16-18. 

  

Сист. No: 49454

- 198 -

Сп А 454

Емилова, Десислава.  Налагане на финансови корекции спрямо разходите, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, при неспазване на правилата за обществени поръчки / Десислава Емилова. // Актив, 2011, N 12, с. 23-28. 

  

Сист. No: 49562

- 199 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Патентен данък за 2013 г. / Костадин Иванов. // Актив, 2013, N 4, с. 22-24. 

  

Сист. No: 50172

- 200 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за януари 2013 г. . // Бюджетът, 2013, N 4, с. 29-45. 

  

Сист. No: 49919

- 201 -

Сп Д 532

Милинов, Валентин и др.  Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми / Валентин Милинов, Красен Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 1, с. 47-60. 

  

Сист. No: 50176

- 202 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка / Лиляна Панева. // Актив, 2011, N 1, с. 53-54. 

  

Сист. No: 49532

- 203 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС при прехвърляне на вземане / Лиляна Панева. // Актив, 2011, N 7, с. 22-23. 

  

Сист. No: 49551

- 204 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Задължения и порядък за внасяне на ДДС, изискуем от нерегистрирани лица / Лиляна Панева. // Актив, 2009, N 2, с. 1-3 [прил.]. 

  

Сист. No: 49567

- 205 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 50208

- 206 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Счетоводно отчитане на банкови дебитни и кредитни карти / Георги Петков. // Актив, 2011, N 6, с. 7-9. 

  

Сист. No: 49548

- 207 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Ниските данъци ли са магнитът за чуждестранните инвеститори / Петър Пешев. // Икономика, 2013, N 23, с. 22-23. 

  

Сист. No: 49524

- 208 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Как се правят оздравителни данъчни реформи / Петър Пешев. // Икономика, 2012, N 20, с. 42-43. 

  

Сист. No: 49898

- 209 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Същност и счетоводни аспекти на инвестициите в дъщерни предприятия, съгласно СС 27 консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия / Теодора Рупска. // Актив, 2011, N 5, с. 5-7. 

  

Сист. No: 49540

- 210 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Определяне на данъчния финансов резултат. Преобразуване с данъчни постоянни разлики / Истилиян Симеонов. // Актив, 2009, N 5, с. 7-19. 

  

Сист. No: 49570

- 211 -

Сп М 486

Стайков, Калоян.  Особености на българските инвестиции : Ръстът от началото на годината се дължи на покупки на нематериални активи, докато производствените намаляват / Калоян Стайков. // Мениджър, 2012, N 8, с. 122-123. 

  

Сист. No: 49428

- 212 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Неданъчни задължения на предприятията, произтичащи от закона за държавния бюджет за 2011 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2011, N 4, с. 17-21. 

  

Сист. No: 49536

- 213 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Неданъчни задължения за предприятията, определени със закона за държавния бюджет за 2013 година / Цветан Станкулов. // Актив, 2013, N 4, с. 16-20. 

  

Сист. No: 50168

- 214 -

Сп Ф 517 а

Съдърланд, Едуин.  Престъпност на "белите яки" / Едуин Съдърланд ; Прев. от англ. Иван Кацарски. // Философски алтернативи, 2010, N 5, с. 65-74. 

  

Сист. No: 49518

- 215 -

Сп Д 226 п

Фратев, Димитър.  Стопанска конюнктура - трето тримесечие на 2012 г. / Димитър Фратев. // Данъчна практика, 2013, N 2, с. 23-26. 

  

Сист. No: 49907

- 216 -

Сп И 50 м

Цанева, Райна.  Характеристика на инвестиционната дейност на пенсионните фондове в България / Райна Цанева. // Икономическа мисъл, 2013, N 2, с. 100-119. 

  

Сист. No: 49638

Бюджет на общините

- 217 -

Сп Б 973

ОПАК предоставя 3,5 млн. лв. за по-голяма ефективност и контрол в работата на общините . // Бюджетът, 2013, N 3, с. 28-34. 

  

Сист. No: 49480

Бюджетни приходи и разходи

- 218 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2012 г. . // Бюджетът, 2013, N 3, с. 35-57. 

  

Сист. No: 49488

Корпоративни финанси

- 219 -

44872

Касърова, Виолета и др.  Бизнес оценяването в България (кратък обзор) / Виолета Касърова, Емил Симов. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 376-388. 

  

Сист. No: 49547

Финансов контрол

- 220 -

Сп Ф 53 кс

Выговская, Н. Г.  Развитие системы финансового контроля в Украине / Н. Г. Выговская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 34-40. 

  

Сист. No: 49775

Данъци. Такси. Налози

- 221 -

44995

Благоева, Надежда.  Екологичните данъци в Република България - състояние и перспективи / Надежда Благоева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 146-152. 

  

Сист. No: 50296

- 222 -

38696

Добрева, Дучка и др.  Данъчен режим на чуждестранните инвестиции в България / Дучка Добрева, Людмила Мукова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 128-131. 

  

Сист. No: 50196

- 223 -

38696

Момчев, Симеон.  Офшорния бизнес - мръсна работа или легална възможност / Симеон Момчев. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 176-178. 

  

Сист. No: 50205

- 224 -

44995

Стоилова, Десислава и др.  Данъчно облагане в страните от Европейския съюз / Десислава Стоилова, Николай Патонов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 98-105. 

  

Сист. No: 50283

- 225 -

Сп Ф 53 кс

Маслова, Д. В.  Влияние налогооблажения труда на человеческий капитал / Д. В. Маслова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 7, с. 11-17. 

  

Сист. No: 49949

- 226 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчна трактовка на ефектите, свързани с експлоатация и отписване на амортизируеми активи / Цветан Станкулов. // Актив, 2009, N 8, с. 29-36. 

  

Сист. No: 49579

- 227 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчна трактовка на ефектите, произтичащи от отписване на липсващи и бракувани активи / Цветан Станкулов. // Актив, 2009, N 9, с. 21-22. 

  

Сист. No: 49583

- 228 -

Сп Б 445

Хаазе, Клаус Дитмар.  Възможности за оптимално разпределение на облагаемия доход (от страната и чужбина) при международни данъчни различия / Клаус Дитмар Хаазе. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 2, с. 6-14. 

  

Сист. No: 2885

- 229 -

Сп Б 90

Шишкоедова, Н. Н.  Экономическая целесообразность расходов / Н. Н. Шишкоедова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 3, с. 40-47. 

  

Сист. No: 49987

Данъчна система на ЕС

- 230 -

Сп А 454

Ценова, Любка.  Данъчно облагане на финансовия лизинг / Любка Ценова. // Актив, 2013, N 3, с. 21-22. 

  

Сист. No: 49767

Данъчно облагане

- 231 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. / Валентина Василева. // Актив, 2013, N 3, с. 14-21. 

  

Сист. No: 49765

- 232 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Специален ред на облагане маржа на цената по реда на ЗДДС / Георги Петков. // Актив, 2009, N 9, с. 29-31. 

  

Сист. No: 49586

ДДС

- 233 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот / Костадин Иванов. // Актив, 2009, N 6, с. 34-36. 

  

Сист. No: 49574

Данъчен контрол

- 234 -

44960

Казарян Т. Р.  О совершенствовании форм налогового контроля / Казарян Т. Р.. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 58-62. 

  

Сист. No: 50154

- 235 -

Сп А 454

Николова, Бистра.  Данъчен контрол върху дистанционните доставки на стоки / Бистра Николова. // Актив, 2011, N 11, с. 24-27. 

  

Сист. No: 49557

- 236 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Основания за извършване на данъчна ревизия при особени случаи / Истилиян Симеонов. // Актив, 2009, N 11, с. 45-50. 

  

Сист. No: 49587

Пари. Банково дело. Борси

- 237 -

Сп Ф 53 кс

Греков, И. Е.  Методологические проблемы оценки коэффициента монетизиции / И. Е. Греков. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 7, с. 2-6. 

  

Сист. No: 49948

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 238 -

44995

Кирина, Емилия.  За корпоративната социална отговорност на банките в България / Емилия Кирина. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 187-196. 

  

Сист. No: 50316

- 239 -

Сп Г 62 Св

Божинов, Божидар.  Проблеми и предизвикателства при изграждането на системи за депозитно застраховане - световен опит / Божидар Божинов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 45-89. 

  

Сист. No: 50185

- 240 -

Сп В 83 Э

Верников, А.  "Национальные чемпионы" в структуре российского рынка банковских услуг / А. Верников. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 3, с. 94-108. 

  

Сист. No: 49983

- 241 -

Сп C 58

Видеоконсултации - услугите, които желае "поколение М" . // CIO, 2013, N 3, с. 64-65. 

  

Сист. No: 49637

- 242 -

Сп Ф 53 кс

Заернюк, В. М.  Использование скоринговых моделей при планировании периодичности аудита структурных подразделений коммерческого банка / В. М. Заернюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 6-13. 

  

Сист. No: 49958

- 243 -

Сп C 58

Какво да очакваме от банките на бъдещето . // CIO, 2013, N 3, с. 62-63. 

  

Сист. No: 49636

- 244 -

Сп Ф 53 кс

Лухтан, А. А.  Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг / А. А. Лухтан. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 28-31. 

  

Сист. No: 49781

- 245 -

Сп Ф 53 кс

Пенюгалова, А. В. и др.  Банковские риски: сушность и основные подходы к определению / А. В. Пенюгалова, Е. А. Старосельская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 2-5. 

  

Сист. No: 49957

- 246 -

Сп Ф 53 кс

Шашкина, М. Е. и др.  Оценка резервов роста денежного мультипликатора с учетом факторов мультипликативной модели / М. Е. Шашкина, Д. Д. Довбыш. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 43-50. 

  

Сист. No: 49754

- 247 -

Сп Е 443

Bozhinov, B.  The Role of Thornton and Bagehot for the Development of Lender of Last Resort Concept / B. Bozhinov. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 4, с. 40-44. 

  

Сист. No: 50001

Пари, валута

- 248 -

Сп Б 973

Българският лев на 130 години . // Бюджетът, 2010, N 10, с. 55-55. 

  

Сист. No: 49608

- 249 -

Сп Ф 53 кс

Кондратов, Д. И.  Есть ли будущее у евро? / Д. И. Кондратов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 35-50. 

  

Сист. No: 49964

Инфлация

- 250 -

44872

Гетов, Георги.  Включването на България към Еврозоната: таргетиране на информацията / Георги Гетов. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 218-275. 

  

Сист. No: 49544

Инвестиции

- 251 -

44877

Антонова, Ваня.  Възможности за минимизиране на риска в инвестиционните проекти / Ваня Антонова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 425-437. 

  

Сист. No: 49555

- 252 -

44983

Тонев, Свилен и др.  Анализ на инвестиционен проект / Свилен Тонев, Михаела Панайотова. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 176-194. 

  

Сист. No: 50232

- 253 -

Сп Ф 53 кс

Кондратьева, З. А.  Индивидуальное инвестирование в акции в России и зарубежных странах: сравнительный анализ / З. А. Кондратьева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 44-57. 

  

Сист. No: 49785

- 254 -

Сп Д 532

Петков, Пламен.  Иконометрично оценяване на функцията на инвестициите в България / Пламен Петков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 1, с. 1-36. 

  

Сист. No: 49865

- 255 -

Сп Ф 53 кс

Прокопьева, Е. Л. и др.  Организационные и экономические аспекты привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику / Е. Л. Прокопьева, Е. А. Мещерякова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 29-33. 

  

Сист. No: 49773

- 256 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Оценка экономического состояния и уровня инновационного развития предприятий на основе применения метода многокритериальной векторной оптимизации / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 29-36. 

  

Сист. No: 49751

Анализ на инвестициите

- 257 -

44995

Атанасова, Анита.  Тенденции в развитието на анализа на стопанската дейност на предприятието / Анита Атанасова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 37-49. 

  

Сист. No: 50326

Фондов пазар. Фондова борса

- 258 -

38696

Симеонов, Стефан.  Структура на срочните и деривативни пазари / Стефан Симеонов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 142-148. 

  

Сист. No: 50200

- 259 -

Сп Ф 53 кс

Гуськова, Н. Д. и др.  Формирование портфеля ценных бумаг на основе результатов фундаментального анализа фондового рынка / Н. Д. Гуськова, Я. В. Русяев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 14-23. 

  

Сист. No: 49961

- 260 -

Сп Ф 53 кс

Русяев, Я. В.  Практика использования сравнительного и доходного подходов к фундаментальному анализу в прогнозировании рынка ценных бумаг / Я. В. Русяев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 51-60. 

  

Сист. No: 49757

- 261 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Борсата 70% назад за шест години / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2013, N 4, с. 90-91. 

  

Сист. No: 49959

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 262 -

44872

Ненков, Димитър.  Премията за риск и оценката на обикновените акции на капиталовите пазари / Димитър Ненков. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 9-55. 

  

Сист. No: 49499

- 263 -

44872

Цончев, Радослав.  Приложими ли са моделът за оценка на капиталовите активи и неговите модификации на формиращите се пазари? / Радослав Цончев. // Корпоративните финанси на формиращите се пазари : Изследвания и практики. - София : Нов бълг. унив., 2012, с. 56-85. 

  

Сист. No: 49501

- 264 -

Сп Г 621 КИА

Константинова, Снежинка и др.  Капиталова структура и финансов ливъридж на индустри / Снежинка Константинова, Асен Конарев. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 65-75. 

  

Сист. No: 50045

- 265 -

Сп Г 621 КИА

Симеонова, Елена.  Влияние на политическия риск върху капиталовите пазари / Елена Симеонова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 91-106. 

  

Сист. No: 50054

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 266 -

Сп П 89 тп

Башмачникова, Елена и др.  Современная сфера услуг: определение, классификация, задачи / Елена Башмачникова, Любовь Абрамова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 2, с. 123-130. 

  

Сист. No: 49720

Икономика

- 267 -

Сп Г 62 а

Бортэ, Г. Р.  Теневая информационная экономика / Г. Р. Бортэ. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 485-495. 

  

Сист. No: 50314

- 268 -

Сп Г 62 а

Диманов, Даниел Колев.  Държавна намеса в икономиката - фактори и предпоставки / Даниел Колев Диманов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 227-239. 

  

Сист. No: 50215

- 269 -

Сп Г 62 а

Иванова, Дияна.  Вътрешният контрол в публичния сектор в Република България в контекста на доброто финансово управление / Дияна Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 282-297. 

  

Сист. No: 50229

- 270 -

Сп Г 62 Св

Пиримова, Вера.  Стратегии и тенденции за стабилизиране на икономическия растеж в Европейския съюз и България / Вера Пиримова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 89-130. 

  

Сист. No: 50190

- 271 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Движенията на трудовата миграция / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 18, с. 75-77. 

  

Сист. No: 49890

- 272 -

Сп И 503 и

Войческа, Катерина.  Реинженеринг на бизнеса чрез финансови иновации / Катерина Войческа. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 132-153. 

  

Сист. No: 49892

- 273 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Стимулът за потреблението е пак в ръцете на държавата / Георги Ганев. // Мениджър, 2012, N 2, с. 106-107. 

  

Сист. No: 49456

- 274 -

Сп М 45 о

Ганчев, Петко.  Глобалната криза на цивилизацията и проявите й в България / Петко Ганчев. // Международни отношения, 2012, N 4-5, с. 121-130. 

  

Сист. No: 49466

- 275 -

Сп И 502

Дуранкев, Боян.  Гледаме растежа през криви огледала / Боян Дуранкев. // Икономика, 2012, N 16, с. 18-19. 

  

Сист. No: 49866

- 276 -

Сп М 45 о

Иванов, Пламен.  Бразилският мит две години по-късно щрихи от управлението на Дилма Русев / Пламен Иванов. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 93-106. 

  

Сист. No: 50008

- 277 -

Сп В 83 Э

Кампанте, Ф.  Почему арабский мир оказался на пороге революции? Школьное образование, экономические возможности и "арабская весна" / Ф. Кампанте, Д. Чор. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 73-93. 

  

Сист. No: 49813

- 278 -

Сп И 503 и

Тасева, Галя.  Търговското кредитиране - бариери пред използването му за финансиране на иновации / Галя Тасева. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 154-162. 

  

Сист. No: 49893

- 279 -

Сп И 502 у

Тодоров, Иван.  Българската икономика след глобалната криза: шансове и рискове / Иван Тодоров. // Икономика и управление, VII, 2011, N 4, с. 23-27. 

  

Сист. No: 49426

- 280 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Университетско оръжие с халосни патрони / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 17, с. 40-41. 

  

Сист. No: 49882

- 281 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Ценовият галоп на горивата / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 18, с. 9-10, 12-15. 

  

Сист. No: 49886

- 282 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  И дим да ме няма / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 18, с. 72-74. 

  

Сист. No: 49888

Икономическа политика

- 283 -

В Н 25 к

Пелистранди, Беноа.  Испански кризи / Беноа Пелистранди ; Прев. от фр. Момчил Христов. // Култура, LVII, N 5, 8 февр. 2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 49601

- 284 -

Сп А 582

Желев, Паскал.  За нуждата от индустриална политика в България / Паскал Желев. // Икономически и социални алтернативи, 2013, N 1, с. 41-56. 

  

Сист. No: 50333

- 285 -

Сп М 45 о

Маринов, Велко.  Глобалната финансово-икономическа криза (2008-2009 г.) и икономическият неолиберализъм / Велко Маринов. // Международни отношения, 2012, N 4-5, с. 43-56. 

  

Сист. No: 49461

- 286 -

Сп Б 445

Петрович, Драган.  Институционалните реформи в Сърбия - разходи и очаквания / Драган Петрович. // Бизнес управление . - Свищов, 2003, N 2, с. 16-28. 

  

Сист. No: 50107

Регионална икономика

- 287 -

44877

Арифова, Филиз.  Планиране на регионалната политика в Република България / Филиз Арифова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 193-202. 

  

Сист. No: 49546

- 288 -

44995

Личев, Тихомир.  Необходимост от промени в административно-териториално деление / Тихомир Личев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 283-293. 

  

Сист. No: 50334

- 289 -

44964

Шишманова, Мария.  Селските райони - политика и управление / Мария Шишманова. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005, с. 328-336. 

  

Сист. No: 50218

- 290 -

Сп Ф 53 кс

Болдырева, С. Б.  Кластерный подход в стратегии инновационного развития региона в условиях модернизации экономики / С. Б. Болдырева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 58-63. 

  

Сист. No: 49793

- 291 -

Сп П 89 тп

Ерохина, Елена.  Структура и особенности региональной инновационной системы / Елена Ерохина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 2, с. 63-71. 

  

Сист. No: 49719

- 292 -

Сп В 83 Э

Кузнецова, О.  Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О Кузнецова. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 121-131. 

  

Сист. No: 49819

- 293 -

Сп В 83 Э

Мишура, А.  Экономическое доминирование российской столицы: причины и последствия / А. Мишура. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 151-160. 

  

Сист. No: 49820

- 294 -

Сп П 89 тп

Тугускина, Г.  Управление развитием региона: инвестиции в человеческий капитал / Г. Тугускина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 3, с. 84-89. 

  

Сист. No: 49963

- 295 -

Сп И 503 и

Янкова, Нина.  Измерване на промените в отрасловата специализация и териториалната концентрация на промишленото производство / Нина Янкова. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 79-109. 

  

Сист. No: 49835

- 296 -

44964

Patarchanova, Emilia.  Process of Economical Diversification of Rural Areas / Emilia Patarchanova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 6-10.06.2007 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2007, с. 302-308. 

  

Сист. No: 50252

Икономика на България

- 297 -

Сп И 503 и

Цанева, Райна.  Финансиране на иновациите в България (концептуален поглед върху проблематиката) / Райна Цанева. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 133-141. 

  

Сист. No: 49889

Икономика на Русия

- 298 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  Между модернизацией и застоем: экономическая политика 2012 года / В. Мау. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 4-23. 

  

Сист. No: 49805

Бизнес икономика

- 299 -

Сп Б 445

Георгиев, Никола.  Конструктивност на конфликта / Никола Георгиев. // Бизнес управление . - Свищов, 2002, N 3, с. 35-46. 

  

Сист. No: 50098

- 300 -

Сп Б 445

Пенчева, Ивалина.  Диверсификацията- стратегия за оцеляване и развитие на фирмите / Ивалина Пенчева. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 2, с. 47-53. 

  

Сист. No: 49973

Стопанска история

- 301 -

Сп И 50 м

Пенчев, Пенчо.  Професор Иван Кинкел като теоретик на стопанската история (критичен анализ) / Пенчо Пенчев. // Икономическа мисъл, 2013, N 3, с. 97-120. 

  

Сист. No: 50308

Икономически растеж

- 302 -

44995

Калинков, Константин и др.  Градовете - основа за икономически растеж и устойчиво развитие на Европейския съюз / Константин Калинков, Атанас Ковачев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 17-24. 

  

Сист. No: 50265

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 303 -

Сп Г 62 а

Станев, Явор В.  Потенциални ползи и рискове от прилагането на аутсорсинг на бизнес процеси / Явор В. Станев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 474-484. 

  

Сист. No: 50301

Бизнес политика

- 304 -

Сп Г 62 а

Йоновска, Илка.  Проблеми на суровинното осигуряване на предприятията от горската промишленост / Илка Йоновска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 326-333. 

  

Сист. No: 50244

- 305 -

Сп Г 62 а

Савчева, Велина Любомирова.  Оперативна програма конкурентоспособност - възможности и предизвикателства пред българския бизнес / Велина Любомирова Савчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 189-199. 

  

Сист. No: 50203

- 306 -

Сп Б 445

Николова, Лиляна.  Какво още трябва да знае бизнесменът? / Лиляна Николова. // Бизнес управление, 1993, N 4, с. 29-35. 

  

Сист. No: 2259

- 307 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Все по-малък малък бизнес / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 16, с. 52-53. 

  

Сист. No: 49874

Пазарно стопанство

- 308 -

44877

Дойчинов, Бойко.  Инвестиционен потенциал и регионални аспекти в развитието на пазарната инфраструктура за търговия на едро с налични хранителни стоки и цветя / Бойко Дойчинов. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 267-277. 

  

Сист. No: 49552

- 309 -

Сп Т 87 В

Чапаров, Божидар.  Теоретико-методологични проблеми на лизинга на недвижима собственост и възможности за неговото развитие в България / Божидар Чапаров. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 236-276. 

  

Сист. No: 50038

Приватизация

- 310 -

Сп Б 445

Луканов, Камен и др.  Приватизацията в хранителната промишленост / Камен Луканов, Пенчо Пенчев. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 3, с. 37-44. 

  

Сист. No: 49986

Стопанско планиране

- 311 -

Сп Г 62 а

Павлова, Кристина Б.  Стратегическо планиране на градската среда - проблеми и перспективи / Кристина Б. Павлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 364-371. 

  

Сист. No: 50266

Прогнозиране

- 312 -

Сп Г 62 а

Илиева, Даниела Георгиева.  Измерители на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието / Даниела Георгиева Илиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 59-91. 

  

Сист. No: 50155

Икономически анализ

- 313 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л. и др.  Консилидированное энергостратегическое управление: кластеризация макроэкономических ядер динамичных массивов добаленной стоимости российских энерго-сырывых видов экономической деятельности / Е. Л. Логинов, А. Е. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 3, с. 47-55. 

  

Сист. No: 49768

Икономика на отраслите

- 314 -

Сп Н 25 а

Йорданов, Йордан М.  Конверсия на военното производство в развитите западни държави / Йордан М. Йорданов. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 2, с. 9-15. 

  

Сист. No: 50104

Аграрна икономика

- 315 -

44995

Атанасов, Димо.  Инструментариум за изследване и оценка устойчивостта на аграрните системи в България / Димо Атанасов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 444-450. 

  

Сист. No: 50329

- 316 -

44995

Грозева, Димитринка.  Условия и предпоставки за директните продажби от ферма / Димитринка Грозева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 406-411. 

  

Сист. No: 50284

- 317 -

44995

Кръстева, Илияна.  Анализ и особености на пазара на биологични продукти / Илияна Кръстева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 458-462. 

  

Сист. No: 50292

- 318 -

44995

Кузманова, Христимира.  Възможности за повишаване конкурентоспособността на българския аграрен сектор в условия на икономическа криза и единен европейски пазар / Христимира Кузманова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 451-457. 

  

Сист. No: 50289

- 319 -

Сп Б 445

Божилов, Божидар.  Аграрният маркетинг: актуалност и приложимост у нас / Божидар Божилов. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 3, с. 32-36. 

  

Сист. No: 49980

- 320 -

Сп Н 25 а

Денева, Анета Г.  Суровинната база на захаропроизводството - състояние и перспективи / Анета Г. Денева. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 1, с. 74-81. 

  

Сист. No: 50100

- 321 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Земеделска кооперация - данъчно облагане и данъчни облекчения по ЗКПО / Костадин Иванов. // Актив, 2011, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 49539

- 322 -

Сп М 486

Манчева, Ива.  Смяна на собствеността / Ива Манчева. // Мениджър, 2013, N 3, с. 92-93. 

  

Сист. No: 49473

- 323 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  За важните и специфичните моменти при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните предприятия / Цветан Станкулов. // Актив, 2011, N 5, с. 11-15. 

  

Сист. No: 49543

Икономика на индустрията, предприятието

- 324 -

Сп Н 32

Венелинава, Цветелина.  Основни фактори за трансфер на иновации към малките и средни предприятия (МСП) - проучване на еспертни мнения / Цветелина Венелинава. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 37-41. 

  

Сист. No: 50031

- 325 -

Сп Г 62 а

Николова, Светлана Петкова.  Теоретични аспекти на иновационния процес в предприятията / Светлана Петкова Николова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 424-438. 

  

Сист. No: 50288

- 326 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Черно море - от газов пренос към газов добив / Атанас Георгиев. // Ютилитис, X, 2013, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49936

- 327 -

Сп И 50 м

Пантелеева, Искра.  Промяна в ролите и поведението на мениджърите по управление на човешките ресурси в индустриалните бизнес-организации / Искра Пантелеева. // Икономическа мисъл, 2013, N 3, с. 82-96. 

  

Сист. No: 50306

- 328 -

Сп Б 445

Савицки, Кажимеж и др.  Един метод за определяне ефективността на организационно-техническите операции във фирмата / Кажимеж Савицки, Илия Христов. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 2, с. 38-46. 

  

Сист. No: 49967

- 329 -

Сп Г 621 КИА

Стоянов, Евгений.  Модели на управление и иикономическата криза / Евгений Стоянов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 58-64. 

  

Сист. No: 50044

- 330 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Компанията, която превърна химията в индустрия : Историята на германския концерн BASF доказва, че иновациите са единственият траен източник на благосъстоние / Начо Стригулев. // Мениджър, 2012, N 6, с. 144-146. 

  

Сист. No: 49425

- 331 -

Сп Б 445

Таков, Кристиан.  Относно извършването на правния анализ на предприятие / Кристиан Таков. // Бизнес управление . - Свищов, 1994, N 2, с. 24-55. 

  

Сист. No: 49989

- 332 -

39275

Hristova, Veneta.  The Industrial Clusters in Bulgaria - Processes and Eventual Effects / Veneta Hristova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 217-221. 

  

Сист. No: 49439

Икономика на туризма

- 333 -

Сп Н 25 а

Горчева, Таня.  Състояние и проблеми на българския туристически продукт на европейския пазар / Таня Горчева. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 1, с. 31-47. 

  

Сист. No: 50075

- 334 -

Сп З 54

Димитров, Владимир.  Виненият туризъм в България - фактори за разнообразяване на продукта / Владимир Димитров. // Земеделие плюс, 2013, N 3, с. 43-44, 46-47. 

  

Сист. No: 50260

Туризъм в България

- 335 -

44995

Килимперов, Иван.  Дизайнът на селския туристически продукт като инструмент за постигане на устойчив селски туризъм / Иван Килимперов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 153-163. 

  

Сист. No: 50297

- 336 -

Сп Г 62 вх

Управление на конкурентноспособността на българския туристически продукт . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 98-105. 

  

Сист. No: 50017

- 337 -

Сп Н 25 а

Славев, Славчо.  Манастирите в Средностаропланинския курортно-туристически район като обект на отдиха и туризма / Славчо Славев. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 4, с. 67-76. 

  

Сист. No: 50122

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 338 -

Сп Г 62 вх

Клиентът - жертва или победител в ценовата война между аптеките . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 183-184. 

  

Сист. No: 50115

- 339 -

Сп Г 621 КИА

Костова, Иванка.  Методи на ценообразуване в малкия бизнес / Иванка Костова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 48-57. 

  

Сист. No: 50043

- 340 -

Сп Б 973

Чукалев, Георги.  Конвергенция на ценовото равнище между България и ЕС / Георги Чукалев. // Бюджетът, 2011, N 11, с. 41-53. 

  

Сист. No: 49609

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 341 -

44995

Бондакова, Весела.  Оценка и анализ на финансовата и дълговата криза в износа на Република България / Весела Бондакова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 114-121. 

  

Сист. No: 50287

Търговия

- 342 -

44995

Николова, Иванка.  Роля на отдел "Настаняване" за формиране на приходите в хотела / Иванка Николова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 63-68. 

  

Сист. No: 50340

- 343 -

44995

Стоянов, Михал.  Предимства и недостатъци от навлизането на чуждестранни търговски вериги на пазара на потребителски стоки в България / Михал Стоянов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 328-336. 

  

Сист. No: 50304

- 344 -

44995

Христова- Петкова, Юлия.  Оценка на привлекателността на пазра на нови автомобили в България / Юлия Христова- Петкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 419-427. 

  

Сист. No: 50321

- 345 -

Сп Г 62 а

Недева, Радостина Тинкова.  Изследване на продажбите в подсектор производство на пиво - теоретични и приложни аспекти / Радостина Тинкова Недева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 408-423. 

  

Сист. No: 50281

- 346 -

Сп Г 62 а

Радулов, Константин Иванов.  Финансовата стабилност на агенциите за недвижими имоти - предпоставка за диверсифициране на предлаганите от тях услуги / Константин Иванов Радулов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 92-137. 

  

Сист. No: 50171

- 347 -

Сп Г 621 БСУ

Стоянов, Станимир Георгиев.  Внос и износ на България (1995-2011) / Станимир Георгиев Стоянов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 171-179. 

  

Сист. No: 49572

- 348 -

Сп Р 448

Великият китайски потребител . // Регал, 2012, N 5, с. 11-12. 

  

Сист. No: 49495

- 349 -

Сп Р 448

Груев, Георги.  Пет водещи тенденции в електронната търговия / Георги Груев. // Регал, 2012, N 8, с. 40. 

  

Сист. No: 49482

- 350 -

Сп Р 448

Груев, Георги.  Онлайн търговията ще движи растежа в бъдеще : Намираме се на прага на революция в мобилното пазаруване, казва Ричард Уолас от IGD / Георги Груев. // Регал, 2012, N 5, с. 30. 

  

Сист. No: 49494

- 351 -

Сп В 83 Э

Котляров, И.  Инструменты обеспечения доступа фермеров к рынкам сбыта / И. Котляров. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 3, с. 138-151. 

  

Сист. No: 49984

- 352 -

Сп Р 448

Николов, Константин.  Малките опаковки срещу собствените марки : Гигантите в индустрията търсят по-евтини продукти в отговор на търговските вериги / Константин Николов. // Регал, 2012, N 7, с. 34. 

  

Сист. No: 49492

- 353 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Бъдещето на продажбите / Жана Чанкова. // Регал, 2013, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 2253

- 354 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Виното изгрява на изток / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 10, с. 40-43. 

  

Сист. No: 49415

- 355 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  С дъх на петрол / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 9, с. 38-41. 

  

Сист. No: 49420

Маркетинг

- 356 -

38696

Божинова, Мариана.  Интеграцията в международните дистрибуционни канали / Мариана Божинова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 262-266. 

  

Сист. No: 50234

- 357 -

44995

Горанова, Пенка.  Продуктовите стратегии и ролята им в маркетинговата дейност / Пенка Горанова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 74-80. 

  

Сист. No: 50342

- 358 -

44983

Димитрова, Труфка и др.  Маркетингова логистика на "Фикосота синтез" ООД / Труфка Димитрова, Петя Георгиева. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 144-175. 

  

Сист. No: 50254

- 359 -

38696

Илиев, Драгомир.  Кабинетно проучване на международните пазари / Драгомир Илиев. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 179-181. 

  

Сист. No: 50209

- 360 -

44995

Узунова, Юлия.  Трансформационна конкурентност чрез креативно маркетингово про-позициониране в бизнеса / Юлия Узунова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 19-29. 

  

Сист. No: 50263

- 361 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Росица и др.  Скритите послания в рекламата / Росица Георгиева, Христо Петров. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 23-29. 

  

Сист. No: 49560

- 362 -

Сп Г 62 вх

Необходими промени в маркетинговата политика на компанията при дигитализираща среда . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 82-89. 

  

Сист. No: 50013

- 363 -

Сп М 486

Николова, Елица.  Една пица за целия свят, моля! / Елица Николова. // Мениджър, 2013, N 4, с. 64-65. 

  

Сист. No: 49946

- 364 -

Сп С 547 ик

Петкова, Полина.  Успешните дистрибутори в мултилевъл маркетинга - представители на средните социални слоеве / Полина Петкова. // Социология и икономика, II, 2012, N 2, с. 87-95. 

  

Сист. No: 49664

- 365 -

Сп Б 445

Тонкова, Евгения.  Маркетинговият одитинг в бизнеса на фирмите / Евгения Тонкова. // Бизнес управление . - Свищов, 1997, N 4, с. 62-75. 

  

Сист. No: 50073

- 366 -

Сп Д 532

Трендафилов, Димитър.  Комуникационни характеристики на търговската марка / Димитър Трендафилов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 1, с. 93-107. 

  

Сист. No: 49873

- 367 -

Сп Д 532

Христова-Петкова, Юлия Николаевна.  Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България / Юлия Николаевна Христова-Петкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 1, с. 75-92. 

  

Сист. No: 49870

- 368 -

39275

Yankov, Nicola.  Integration Models for the Marketing Function / Nicola Yankov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 135-143. 

  

Сист. No: 49443

Дистрибуционна политика

- 369 -

44995

Тонкова, Евгения.  Насоки за избягване на конфликтите в дистрибуцията / Евгения Тонкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 69-73. 

  

Сист. No: 50339

- 370 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  [Три] 3М - десет години след "трсене на съвършенството" / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, 1992, N 4, с. 15-23. 

  

Сист. No: 49991

Маркетингов мениджмънт

- 371 -

44895

Веселинова, Надежда.  Организационни характеристики на маркетинговия информационен процес / Надежда Веселинова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 266-271. 

  

Сист. No: 49606

- 372 -

44895

Григорова, Ваня.  Комплексен подход за оценяване на ефектите от маркетинговия мениджмънт / Ваня Григорова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 314-319. 

  

Сист. No: 49619

- 373 -

38696

Цонева, Иванка.  Публичност за фирми и стоки на външния пазар / Иванка Цонева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 218-221. 

  

Сист. No: 50213

- 374 -

44895

Янков, Никола.  Маркетинговият мениджър като бизнесдевелопър / Никола Янков. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 59-65. 

  

Сист. No: 49513

Логистика

- 375 -

44995

Благоева, Силвия и др.  Зелените вериги на доставка - възможности и перспективи / Силвия Благоева, Петя Данкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 73-81. 

  

Сист. No: 50277

- 376 -

44895

Гарабедян, Хачо.  Информационните технологии в логистиката / Хачо Гарабедян. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 448-452. 

  

Сист. No: 49762

Външна търговия

- 377 -

38696

Данков, Пенко.  Състояние и развитие на външната търговия на Република България през периода 1990-1996 г. / Пенко Данков. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 199-206. 

  

Сист. No: 50210

Външнотърговска политика

- 378 -

Сп И 502 у

Гергинова, Златка.  Основни моменти в българската външна политика в периода 2005-2011 г. / Златка Гергинова. // Икономика и управление, VII, 2011, N 2, с. 101-107. 

  

Сист. No: 49431

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 379 -

38696

Пътев, Пламен.  Трансакционен валутен риск при международните финанси / Пламен Пътев. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 138-141. 

  

Сист. No: 50198

- 380 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Властелините на света / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 16, с. 48-51. 

  

Сист. No: 49872

- 381 -

Сп Д 41 к

Ершов, М. В.  Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы развития / М. В. Ершов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 11-18. 

  

Сист. No: 49703

- 382 -

Сп П 89 тп

Зимарин, Кирилл.  Инфраструктура европейского фондового рынка: направления развития / Кирилл Зимарин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 2, с. 49-55. 

  

Сист. No: 49713

- 383 -

Сп П 89 тп

Иванов, Ал. и др.  Повышение инфраструктурной обеспеченности Москвы как мирового финансового центра / Ал. Иванов, Дарья Иванова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 3, с. 90-97. 

  

Сист. No: 49965

- 384 -

Сп Ф 53 кс

Кокин, А. С. и др.  Положение России в контексте скрытых финансовых методов глобального управления / А. С. Кокин, С. С. Квашнин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 9-15. 

  

Сист. No: 49743

- 385 -

Сп П 89 тп

Краснов, Игорь.  Транснациональные корпорации: налогообложение и трансферное ценообразование / Игорь Краснов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 3, с. 51-60. 

  

Сист. No: 49960

- 386 -

Сп Д 41 к

Малышев, П. Ю.  Создание репозитария как способ обеспечения финансовой стабильности / П. Ю. Малышев. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 38-44. 

  

Сист. No: 49705

- 387 -

Сп Ф 53 кс

Петрикова, Е. М.  Направления внешнеэкономического регулирования и модернизации национальной экономики / Е. М. Петрикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 7, с. 49-59. 

  

Сист. No: 49950

- 388 -

Сп М 68 э

Посткризисное финансовое регулирование на межгосударственном уровне . // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49978

- 389 -

Сп М 68 э

Семеко, Г. В .  Дополнительные валюты: теория и практика / Г. В . Семеко. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 1, с. 57-64. 

  

Сист. No: 49982

- 390 -

Сп Ф 53 кс

Семернина, Ю. В.  Понятие "облигационное финарсирование" и его место в системе финансирования хозяйствующих субъектов / Ю. В. Семернина. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 5, с. 59-66. 

  

Сист. No: 49776

- 391 -

Сп Д 41 к

Татаринов, С. В.  Банк Англии и русское золото: сотрудничество к взаимной выгоде / С. В. Татаринов. // Деньги и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 73-76. 

  

Сист. No: 49707

- 392 -

Сп Ч E 18

Tosheva, Ekaterina.  Dynamics of Foreign Direct Investments in Bulgaria for the Period 1999-2011 / Ekaterina Tosheva. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 68-78. 

  

Сист. No: 50070

Международни икономически отношения

- 393 -

38696

Богданова, Маргарита.  Проблеми при формулирането на стратегия на интернационалната дейност / Маргарита Богданова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 85-88. 

  

Сист. No: 50187

- 394 -

38696

Димитрова, Ваня.  Върху моделите на международните бизнес - мрежи / Ваня Димитрова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 274-278. 

  

Сист. No: 50240

- 395 -

38696

Захариева, Галина.  Ценова конкуренция в условията на интернационализация и глобализация / Галина Захариева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 160-164. 

  

Сист. No: 50202

- 396 -

38696

Марчева, Анастасия.  Европейски аспекти в логистичната концепция / Анастасия Марчева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 249-251. 

  

Сист. No: 50230

- 397 -

44995

Пасичник, Юрий.  Глобальные стратегии устойчивого развития / Юрий Пасичник. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 24-30. 

  

Сист. No: 50315

- 398 -

38696

Саркисян, Карина.  Някои аспекти при провеждане на търговските преговори / Карина Саркисян. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 271-273. 

  

Сист. No: 50239

- 399 -

38696

Спиридонов, Иван.  Интеграцията и сигурността в съвременното световно стопанство / Иван Спиридонов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 59-60. 

  

Сист. No: 50183

- 400 -

38696

Тонков, Георги.  Сметка външноикономически връзки и адаптирането на националния потенциал към развиващите се пазари / Георги Тонков. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 231-234. 

  

Сист. No: 50214

- 401 -

Сп Г 62 а

Йорданова, Десислава Стефанова.  Чрез управление на стратегическата стандартизация - към интернационализация / Десислава Стефанова Йорданова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 260-268. 

  

Сист. No: 50222

- 402 -

Сп Г 62 а

Петров, Ивайло.  Еволюция на глобалната политико-икономическа архитектура и ролята на новите центрове на влияние / Ивайло Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 311-325. 

  

Сист. No: 50237

- 403 -

Сп Г 621 БСУ

Стоянов, Алеко.  България в ЕС - пет години по-късно / Алеко Стоянов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 391-400. 

  

Сист. No: 49668

- 404 -

Сп И 50 м

Балева, Даниела.  Динамика на публично-частното партньорство / Даниела Балева. // Икономическа мисъл, 2013, N 2, с. 136-148. 

  

Сист. No: 49645

- 405 -

Сп М 45 о

Борисов, Бойко.  Българо-гръцките отношения и влиянието им върху процесите на Балканите / Бойко Борисов. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 51-54. 

  

Сист. No: 50005

- 406 -

Сп В 83 Э

Винокуров, Е.  Две авразийские интеграции / Е. Винокуров, А. Либман. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 2, с. 47-72. 

  

Сист. No: 49807

- 407 -

Сп М 68 э

Калинина, Н.  Пути международного ограничения мировой торговли оружием / Н. Калинина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2013, N 1, с. 29-47. 

  

Сист. No: 49985

- 408 -

Сп М 45 о

Кючуков, Любомир.  Балканите в глобалния свят / Любомир Кючуков. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 11-16. 

  

Сист. No: 49995

- 409 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л.  Повышение эффективности глобального управления в мировой экономике: императивы постиндустриальной интероперабельности / Е. Л. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 2-8. 

  

Сист. No: 49742

- 410 -

Сп Б 445

Марчевски, Иван.  Проблеми при международната дейност на българските фирми (резултати от емпирично изследване) / Иван Марчевски. // Бизнес управление . - Свищов, 2002, N 2, с. 87-99. 

  

Сист. No: 50102

- 411 -

Сп М 45 о

Николов, Симеон.  Регионалното сътрудничество в НАТО и в ЕС на Балканите - предизвикателства и възможности / Симеон Николов. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 33-44. 

  

Сист. No: 50004

- 412 -

Сп М 45 о

Рабохчийска, Мариета.  Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО / Мариета Рабохчийска. // Международни отношения, 2012, N 3, с. 13-24. 

  

Сист. No: 49468

- 413 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  ЕК иска засилване на ролята на одобрените икономически оператори / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 2, с. 64-67. 

  

Сист. No: 49434

- 414 -

Сп Б 445

Симонова, Л. М.  Пресичане на световни култури и проблеми на икономическата трансформация и интеграция на Русия в европейския пазар / Л. М. Симонова. // Бизнес управление . - Свищов, 2002, N 2, с. 46-54. 

  

Сист. No: 50089

- 415 -

Сп Н 25 а

Спиридонов, Иван Г.  Военната надпревара и екологическите проблеми на "Третия свят" / Иван Г. Спиридонов. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 2, с. 3-8. 

  

Сист. No: 50103

- 416 -

Сп И 502 у

Тошкова, Свобода.  Търговско-икономически отношения между Република България и държавата Израел / Свобода Тошкова. // Икономика и управление, VII, 2011, N 4, с. 9-14. 

  

Сист. No: 49424

- 417 -

Сп М 45 о

Чавдарова, Мария.  Регионализация и регионализъм на Балканите / Мария Чавдарова. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 25-32. 

  

Сист. No: 50003

- 418 -

Сп Ч E 18

Georgieva, Emilia.  The Greek Case and the Future of the Eurozone / Emilia Georgieva. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 20-37. 

  

Сист. No: 50052

Глобализация

- 419 -

38696

Личев, Тихомир.  Геополитика и геостратегия в условията на интернационализация и глобализация на бизнеса / Тихомир Личев. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 82-84. 

  

Сист. No: 50186

Европейска интеграция

- 420 -

Сп С 547 ик

Георгиев, Благовест.  За политическия риск и двете писти в Европейския съюз / Благовест Георгиев. // Социология и икономика, II, 2011, N 3, с. 59-78. 

  

Сист. No: 49725

- 421 -

Сп Б 973

Определяне на национални цели по стратегията "Европа 2020" . // Бюджетът, 2010, N 9, с. 42-52. 

  

Сист. No: 49603

- 422 -

Сп Ф 517 а

Сазонова, Лилия.  Европейската идентичност като проект и като властови дискурс / Лилия Сазонова. // Философски алтернативи, 2010, N 4, с. 94-110. 

  

Сист. No: 49509

- 423 -

39275

Maximova, Vesselina.  Bulgarian Milk Industry and the Challenges of Integration / Vesselina Maximova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 351-357. 

  

Сист. No: 49458

- 424 -

39275

Trifonova, Venelina.  Capital Market Globalization in the Context of European Integration Process / Venelina Trifonova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 381-385. 

  

Сист. No: 49460

- 425 -

Сп Ч E 18

Vutsova, Albena et al.  Coherence of Policies / Albena Vutsova, Liliana Pavlova. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 79-87. 

  

Сист. No: 50077

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 426 -

44995

Жекова, Станка.  Устойчив растеж в страните-членки на Европейския съюз в контекста на стратегия "Европа 2020" / Станка Жекова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 59-65. 

  

Сист. No: 50336

- 427 -

44964

Патарчанова, Емилия.  Селските райони в регионалната политика на Европейския съюз / Емилия Патарчанова. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005, с. 268-277. 

  

Сист. No: 50206

- 428 -

Сп Г 62 а

Андреев, Николай Андреев.  Стабилизационната политика на Европейския съюз в условията на криза / Николай Андреев Андреев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 114-137. 

  

Сист. No: 50181

- 429 -

Сп Г 62 а

Цанова, Цветелина Емилова.  Сравнителен анализ на качеството на живот на страните в ЕС по EQLS / Цветелина Емилова Цанова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 138-157. 

  

Сист. No: 50188

- 430 -

Сп И 503 и

Тодоров, Иван.  Макроикономически особености на интегрирането на България в Европейския съюз / Иван Тодоров. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 24-46. 

  

Сист. No: 49838

- 431 -

Сп И 503 и

Трифонова, Силвия.  Седмата рамкова програма на ЕС и ролята й за иновационното развитие / Силвия Трифонова. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 108-132. 

  

Сист. No: 49884

- 432 -

Сп И 503 и

Христова-Балканска, Искра.  Възможности за повишаване на иновационния потенциал на България по линия на преките чуждестранни инвестиции и европейските структурни фондове / Искра Христова-Балканска. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 95-107. 

  

Сист. No: 49881

- 433 -

39275

Andreeva, Maria.  Main Objectives and Priorities of the National Strategy for Bulgaria's Accession to the European Union / Maria Andreeva. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 311-317. 

  

Сист. No: 49457

- 434 -

39275

Moskov, Angel et al.  European Integration and Bulgaria's International Legal Commitments / Angel Moskov, Trifon Neshkov, Anastasiya Marcheva. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 89-96. 

  

Сист. No: 49452

- 435 -

39275

Naidenov, Lyudmil.  Problems of the EU Integration - the Debt and the Way of Bulgaria / Lyudmil Naidenov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 1. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 241-247. 

  

Сист. No: 49463

Право. Наука за държавата и правото

- 436 -

44995

Бъчварова, Маргарита.  Съвременни тенденции за регулиране на публично-частното партньорство / Маргарита Бъчварова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 247-252. 

  

Сист. No: 50324

- 437 -

Сп Н 32

Битунска, Светлана.  Прилики и разлики в правния режим на Европейското кооперативно дружество и кооперацията / Светлана Битунска. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 130-134. 

  

Сист. No: 50059

- 438 -

Сп Г 621 БСУ

Великов, Стефан.  Наказателноправна характеристика на умишлените престъпления против живота / Стефан Великов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 142-148. 

  

Сист. No: 49568

- 439 -

Сп Н 32

Джафай, Йорида.  Ограничения на правото на личен живот / Йорида Джафай. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 16-19. 

  

Сист. No: 50041

- 440 -

Сп Н 32

Заранкова, Невена.  Същност на заложно право при залог по реда на ЗОЗ / Невена Заранкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 12-15. 

  

Сист. No: 50036

- 441 -

Сп Н 32

Маринов, Делян.  Развитие на универсалното принудително изпълнение в България / Делян Маринов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 7-11. 

  

Сист. No: 50035

- 442 -

Сп Н 32

Пеева, Диляна.  Правна същност на нотариалните удостоверения / Диляна Пеева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 91-94. 

  

Сист. No: 50053

- 443 -

Сп Н 32

Помакова, Марчела.  Банкова ипотека / Марчела Помакова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 100-104. 

  

Сист. No: 50057

- 444 -

Сп Г 621 БСУ

Попова, Кристияна Емилова и др.  Наказателноправни аспекти на престъплението отвличане. Превенция / Кристияна Емилова Попова, Мария Тодорова Кьосева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 39-43. 

  

Сист. No: 49564

- 445 -

Сп Н 32

Тънгаров, Васил Стефанов.  Банкови сделки. Обща характеристика. Видове. Общи условия на банките / Васил Стефанов Тънгаров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 105-114. 

  

Сист. No: 50058

- 446 -

Сп Н 32

Тънгаров, Васил Стефанов.  Организация и функциониране на адвокатурата в България / Васил Стефанов Тънгаров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 115-129. 

  

Сист. No: 50060

- 447 -

Сп Н 32

Характеристика на материалното право . // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 32-42. 

  

Сист. No: 50047

- 448 -

Сп Н 32

Характеристика на прецеденстното право . // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 49-58. 

  

Сист. No: 50050

- 449 -

Сп Н 32

Характеристика на процесуалното право . // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 43-48. 

  

Сист. No: 50048

- 450 -

Сп Н 32

Характеристика на публичното право . // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 25-31. 

  

Сист. No: 50046

- 451 -

Сп Н 32

Характеристика на религиозното право . // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 59-69. 

  

Сист. No: 50049

- 452 -

Сп Н 32

Характеристика на частното право . // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 20-24. 

  

Сист. No: 50042

- 453 -

Сп Т 961 п

Воденичаров, Асен.  Конституционноправна основа на регламентацията на Европейското кооперативно дружество Societas Cooperativa Europaea - SCE) / Асен Воденичаров. // Търговско право, XXII, 2013, N 1, с. 25-41. 

  

Сист. No: 49942

- 454 -

Сп Б 44 б

Загоров, Васил.  Из историята на авторското право в България (1878-1948) / Васил Загоров. // Библиотека, 2013, N 1, с. 25-34. 

  

Сист. No: 49859

- 455 -

Сп С 847

Коларова, Цецка.  Правата на децата от уязвими групи - съвременни социално-правни предизвикателства в България / Цецка Коларова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, с. 172-185. 

  

Сист. No: 49992

- 456 -

Сп Т 961 п

Матеева, Екатерина.  Към понятието неустойка и нейната правна същност : (Исторически и сравнителноправен преглед на концепциите относно понятието неустойка и нейната правна същност) / Екатерина Матеева. // Търговско право, XXII, 2013, N 1, с. 67-89. 

  

Сист. No: 49945

- 457 -

Сп А 255

Тончева, Биляна.  Енергийна ефективност и зелена икономика / Биляна Тончева. // Агробизнесът, 2013, N 3, с. 25; N 4, с. 27, 31. 

  

Сист. No: 49528

Държавна власт. Държавни органи

- 458 -

44895

Алексиева, Десислава Ал.  Властови отношения в държавната администрация / Десислава Ал. Алексиева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 396-401. 

  

Сист. No: 49685

Търговско право

- 459 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  Отговорност на съдружниците в командитното дружество за задълженията на дружеството / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XXII, 2013, N 1, с. 5-9. 

  

Сист. No: 49941

Финансово право

- 460 -

Сп Ч R 62

Sarkar, Richik.  New Rules of Consumer Protection / Richik Sarkar. // Risk Management . - New York, 60, 2013, N 2, с. 34-37. 

  

Сист. No: 49736

Данъчни закони

- 461 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил / Лиляна Панева. // Актив, 2013, N 3, с. 30. 

  

Сист. No: 49770

Обществено управление. Военни науки

- 462 -

Сп С 547 ик

Пейкова, Таня.  Членовете на политическите кабинети съветници по политика ли са в българската изпълнителна власт / Таня Пейкова. // Социология и икономика, II, 2011, N 2, с. 53-67. 

  

Сист. No: 49712

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 463 -

Сп Ю 371

Велчев, Андрей.  ПЧП и комуникации / Андрей Велчев. // Ютилитис, X, 2013, N 2, с. 51-53. 

  

Сист. No: 49940

- 464 -

Сп С 547 ик

Маринов, Александър и др.  Научното знание в публичното управление / Александър Маринов, Дончо Градев. // Социология и икономика, II, 2011, N 1, с. 20-30. 

  

Сист. No: 49686

Общинско управление

- 465 -

44895

Господинов, Юлиян.  Ролята на комуникациите в отношенията община-граждани / Юлиян Господинов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 421-426. 

  

Сист. No: 49748

- 466 -

44995

Енчева, Ваня.  Публично-частното партньорство, като алтернатива за местно развитие / Ваня Енчева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 412-418. 

  

Сист. No: 50325

Военно дело . Военни науки

- 467 -

Сп Г 621 БСУ

Александрова, Михаила Руменова.  Прогнозиране и планиране на работата в МВР / Михаила Руменова Александрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 291-296. 

  

Сист. No: 49660

- 468 -

Сп Г 621 БСУ

Вълчев, Димитър.  Проблеми при разкриването и разследването на серийните убийства / Димитър Вълчев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 304-312. 

  

Сист. No: 49661

- 469 -

Сп Г 621 БСУ

Начов, Николай Пламенов.  Екипна организация на работата в полицията / Николай Пламенов Начов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 195-200. 

  

Сист. No: 49649

- 470 -

Сп Г 621 КИА

Димитров, Димитър.  Управление на конфликтите и активизирането на тероризма / Димитър Димитров. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 162-168. 

  

Сист. No: 50062

- 471 -

Сп Г 621 КИА

Пенков, Камен.  Престъпният капитал - заплаха за международната сигурност / Камен Пенков. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 169-181. 

  

Сист. No: 50063

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 472 -

Сп Г 62 Сп

Господинов, Владислав.  Хосписът като социално явление и институция / Владислав Господинов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 191-214. 

  

Сист. No: 49469

- 473 -

Сп П 89 тп

Головня, Елена.  Причины социальных рисков и их последствия / Елена Головня. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 2, с. 87-92. 

  

Сист. No: 49716

Социално осигуряване

- 474 -

Сп Г 62 а

Цолова-Митрева, Деница Кр.  Старостта - фактор на несигурността и детерминанта на сигурността / Деница Кр. Цолова-Митрева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 249-259. 

  

Сист. No: 50221

Социално осигуряване в България

- 475 -

44995

Пантелеева, Силвия.  Държавната политика в областта на социалното осигуряване в България - проблеми и решения / Силвия Пантелеева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 302-308. 

  

Сист. No: 50337

- 476 -

Сп Н 25 а

Врачовски, Данаил.  Многофондовата организация на допълнителното пенсионно осигуряване / Данаил Врачовски. // Народностопански архив . - Свищов, LXVI, 2013, N 1, с. 17-30. 

  

Сист. No: 50072

Пенсионно осигуряване

- 477 -

Сп П 186

Димитров, Станислав.  Механизъм за гарантиране на минимална доходност при капиталовите пенсионни фондове в България - проблеми и решения / Станислав Димитров. // Панорама на труда, 2013, N 1-2, с. 8-33. 

  

Сист. No: 49726

- 478 -

Сп И 50 м

Манов, Богомил.  Дефицити в държавната пенсионна система и сребърния фонд / Богомил Манов. // Икономическа мисъл, 2013, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 50302

- 479 -

Сп Ч J 80 r

Cannon, Edmund et al.  The Value and Risk of Defined Contribution Pension Schemes: International Evidence / Edmund Cannon, Ian Tonks. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 1, с. 95-119. 

  

Сист. No: 50124

Здравно осигуряване

- 480 -

44995

Николова, Маргарита.  Перспективи пред организацията и развитието на здравното осигураване в България / Маргарита Николова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 164-171. 

  

Сист. No: 50298

- 481 -

Сп Г 62 вх

Стратегически приоритети, подходи и механизми за иновиране на здравната реформа в Република България . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 165-173. 

  

Сист. No: 50114

Застраховане

- 482 -

В З 375

Маринова, Галина.  В глобалното огледало: 30 системи в 22 държави / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 13-27 март 2013, с. 9, 11. 

  

Сист. No: 49590

- 483 -

В З 375

Маринова, Галина.  В глобалното огледало: 30 системи в 22 държави / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 13-27 март 2013, с. 9, 11; N 6, с. 9, 10, 19. 

  

Сист. No: 49860

- 484 -

Сп Г 62 а

Кръстев, Камен.  Анализ на превантивната работа, извършвана от застрахователните дружества, които работят на българския застрахователен пазар / Камен Кръстев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 342-348. 

  

Сист. No: 50256

- 485 -

Сп Г 62 а

Митков, Милен.  Електронната търговия - неизменна част от продажбата на застрахователни продукти / Милен Митков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 372-379. 

  

Сист. No: 50269

- 486 -

Сп Ф 53 кс

Бокарева, Е. В.  Страхование предметов роскоши и антиквариата / Е. В. Бокарева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 6, с. 70-73. 

  

Сист. No: 49794

- 487 -

Сп П 186

Драганов, Георги.  Нови моменти в маркетинговата политика на застрахователните компании / Георги Драганов. // Панорама на труда, 2013, N 1-2, с. 34-43. 

  

Сист. No: 49734

- 488 -

Сп Н 25 а

Драганов, Христо.  Eдно мнение за алтернативност в развитието на застрахователното дело / Христо Драганов. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 3, с. 39-44. 

  

Сист. No: 18733

- 489 -

Сп Н 25 а

Илиев, Боян.  Конкуренцията в застраховането / Боян Илиев. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 3, с. 55-61. 

  

Сист. No: 50116

- 490 -

Сп Ф 53 кс

Морозко, Н. И. и др.  Проблемы формиравания страховой политики в России / Н. И. Морозко, В. Ю. Диденко. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 8, с. 62-66. 

  

Сист. No: 49970

- 491 -

Сп Ф 53 кс

Семенова, Н. Н.  Развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивости аграрного сектора экономики / Н. Н. Семенова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 7, с. 60-68. 

  

Сист. No: 49952

- 492 -

Сп С 848 д

Цветкова, Людмила Ивановна.  Использование знания как интеллектуального капитала конкурентной стратегии страховой организации / Людмила Ивановна Цветкова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 1, с. 25-30. 

  

Сист. No: 49728

- 493 -

Сп С 848 д

Яковлев, Георгий Ермолаевич и др.  Эффективность системы агрострахования с государственной поддержкой / Георгий Ермолаевич Яковлев, Эльвира Георгиевна Кузнецова. // Страховое дело . - Москва, 2013, N 1, с. 37-39. 

  

Сист. No: 49731

- 494 -

Сп Ч J 80 r

A Robust Unsupervised Method for Fraud Rate Estimation . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 1, с. 121-143. 

  

Сист. No: 50126

- 495 -

Сп Ч J 80 r

Optimal Reciprocal Reinsurance Treaties Under the Joint Survival Probability and the Joint Profitable Probability . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 80, 2013, N 1, с. 145-168. 

  

Сист. No: 50128

- 496 -

Сп Е 443

Stefanov, G. et al.  Legal Opportunities for Performing Insurance Activity in Bulgaria by Entities with Headquarters in a Third Country / G. Stefanov, H. M. Dochev. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 4, с. 111-115. 

  

Сист. No: 50011

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 497 -

Сп Г 62 Сп

Петрова, Лилия.  Практически измерения на проактивния подход в училината социално-педагогическа работа с родители / Лилия Петрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 141-171. 

  

Сист. No: 49498

- 498 -

Сп С 966

Бояджиева, Нели.  Арт-терапията в научните изследвания и университетското образование за помагащите професии / Нели Бояджиева. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 2, с. 78-89. 

  

Сист. No: 49576

- 499 -

Сп П 324

Иванов, Иван.  Агресията и насилието в училище / Иван Иванов. // Педагогика, XXIII, 2013, N 1, с. 35-57. 

  

Сист. No: 49414

- 500 -

Сп С 847

Кривирадева, Божидара.  Правата на децата, лишени от родителска грижа, в алтернативни форми за отглеждане и възпитание / Божидара Кривирадева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, с. 165-171. 

  

Сист. No: 49990

- 501 -

Сп П 324

Петкова, Искра.  Професионална култура на социалния педагог / Искра Петкова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 2, с. 228-235. 

  

Сист. No: 49928

Образование

- 502 -

44995

Филева, Маргарита.  Нови визии на образователната политика в духа на европейските решения / Маргарита Филева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 253-258. 

  

Сист. No: 50330

- 503 -

Сп Г 62 Сп

Божилова, Ваня.  Европейски инициативи в образованието на възрастни и българският опит / Ваня Божилова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 217-247. 

  

Сист. No: 49440

- 504 -

Сп Г 62 Сп

Георгиева, Галина.  Предизвикателствата и проблемите при реализирането на групови технологии на обучение / Галина Георгиева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 249-273. 

  

Сист. No: 49441

- 505 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Научни параметри на мениджмънта на образованието на възрастни / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 31-57. 

  

Сист. No: 49432

- 506 -

Сп Г 62 Сп

Пейчева-Форсайт, Румяна.  Електронното обучение - теория, практика, аспекти на педагогическия дизайн / Румяна Пейчева-Форсайт. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 135-160. 

  

Сист. No: 49437

- 507 -

Сп Г 62 Сп

Питекова, Радка.  Стратегическо планиране на училището / Радка Питекова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 161-191. 

  

Сист. No: 49438

- 508 -

Сп О 174

Банков, Кирил.  Ефекти и последици от измами при националните оценявания / Кирил Банков. // Образование, XXII, 2013, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 49867

- 509 -

Сп Б 445

Благоева, Илка.  За реформата в управлението на образованието / Илка Благоева. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 2, с. 22-28. 

  

Сист. No: 26099

- 510 -

Сп С 847

Гюрова, Вяра.  Интерактивно обучение и оценяване по правата на човека и и детето / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, с. 219-226. 

  

Сист. No: 50000

- 511 -

Сп С 847

Картрайт, Фернандо и др.  Ръководство за съставяне на тестове / Фернандо Картрайт. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, 242-263. 

  

Сист. No: 49998

- 512 -

Сп С 847

Милкова, Румяна.  Стратегии за учене и модели на обучение / Румяна Милкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, с. 194-206. 

  

Сист. No: 49996

- 513 -

Сп С 847

Молхова, Миглена и др.  Системите за професионално обучение в България и Германия - в услуга на младежи в неравностойно положение / Миглена Молхова, Зорница Станева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, с. 186-193. 

  

Сист. No: 49994

- 514 -

Сп П 324

Рашева-Мерджанова, Яна.  Изграждане на училищната общност като гражданско общество - вътрешни и външни проекции / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика, XXIII, 2013, N 2, с. 211-228. 

  

Сист. No: 49927

Висше образование

- 515 -

44427

Автоматизиране на процедури за оценяване на качеството на висшето образование (на базата на Мета-модел) . // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 221-228. 

  

Сист. No: 49616

- 516 -

44427

Антонов, Петър.  Анализ на вариантите за изграждане на IC - осигуряването на виртуалното образователно пространство / Петър Антонов. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 203-208. 

  

Сист. No: 49612

- 517 -

44427

Иванов, Кънчо.  Компютъризация на процеса на самостоятелно усвояване на учебното съдържание при дистанционно обучение / Кънчо Иванов. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 170-177. 

  

Сист. No: 49611

- 518 -

44427

Иванова, Галина.  Виртуална лаборатория по надежност и диагностика на компютърни системи / Галина Иванова. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 294-300. 

  

Сист. No: 49625

- 519 -

44427

Илиев, Веселин.  Развитие на електронното обучение в ХТМУ / Веселин Илиев. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 136-139. 

  

Сист. No: 49610

- 520 -

44427

Маклаков, Геннадий.  Организиране на дистанционно обучение за специалисти по проблемите на човешкия фактор / Геннадий Маклаков. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 95-102. 

  

Сист. No: 49597

- 521 -

44427

Някои приложения на интерактивни презентационни системи в учебния процес . // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 351-358. 

  

Сист. No: 49627

- 522 -

44427

Пейчева-Форсайт, Румяна и др.  Въвеждане на Уеб 2.0 технологиите във висшето образование: митове, реалност, съображения / Румяна Пейчева-Форсайт, Йона Сариева. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 237-244. 

  

Сист. No: 49620

- 523 -

44427

Пенева, Юлиана и др.  Изграждане на цифрови архиви в помощ на електронното обучение / Юлиана Пенева, Станислав Иванов. // Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сборник доклади и резюмета, 11-13 май 2012 г., Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 269-272. 

  

Сист. No: 49622

- 524 -

Сп I 60

Колева, Н.  Колко струва добрият университет (сравнение на финансирането на Варшавския, Харвардския и Кеймбриджкия университет) / Н. Колева. // INFO свят, 2013, N 1, с. 17-21. 

  

Сист. No: 50162

- 525 -

Сп I 60

Колева, Н.  Финансиране на университетите във френската общност на Белгия / Н. Колева. // INFO свят, 2013, N 1, с. 22-25. 

  

Сист. No: 50164

- 526 -

Сп I 60

Луканов, М.  Модели за публично финансиране на висшето образование в някои европейски страни / М. Луканов. // INFO свят, 2013, N 1, с. 9-13. 

  

Сист. No: 50160

- 527 -

Сп I 60

Луканов, М.  Източници на финансиране на висшето образование / М. Луканов. // INFO свят, 2013, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 50173

- 528 -

Сп I 60

Панова, Я.  Държавно финансиране според постиженията в германските университети / Я. Панова. // INFO свят, 2013, N 1, с. 25-31. 

  

Сист. No: 50166

- 529 -

Сп I 60

Панова, Я.  Финансиране на висшето образование в Германия / Я. Панова. // INFO свят, 2013, N 1, с. 42-43. 

  

Сист. No: 50179

- 530 -

Сп I 60

Пенев, В.  Тенденции в държавното финансиране на висшето образование в САЩ / В. Пенев. // INFO свят, 2013, N 1, с. 32-35. 

  

Сист. No: 50169

- 531 -

Сп I 60

Рачева, Л.  Финансиране на висшето образование в Европа / Л. Рачева. // INFO свят, 2013, N 1, с. 3-8. 

  

Сист. No: 50157

- 532 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Социално измерение на публичното финансиране на институциите за висше образование в Европа / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 1, с. 13-17. 

  

Сист. No: 50161

- 533 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Методики за образуване на публичното финансиране във висшето образование в Китай / М. Стоянова. // INFO свят, 2013, N 1, с. 35-39. 

  

Сист. No: 50170

- 534 -

В З 375

Свищовските студенти отново се потопиха в света на банкирането.  ВУЗФ - най-доброто за най-добрите. // Застраховател . - Свищов, N 7, 10 апр. 2013, с. 12. 

  

Сист. No: 50022

- 535 -

Сп Т 87 В

Теоретико-методологически особености на възприеманото качество във висшето образование . // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 155-197. 

  

Сист. No: 50028

- 536 -

Сп С 847

Асафова, Елена.  Приоритетна стратегия на системно-екологична организация на студентите в универскитетската образователна среда / Елена Асафова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 2, 207-218. 

  

Сист. No: 49999

- 537 -

Сп С 547

Бояджиева, Пепка.  Дар и култура на дарителство в сферата на образованието: контури на една изследователска програма / Пепка Бояджиева. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 280-302. 

  

Сист. No: 49909

- 538 -

Сп С 966

Бузов, Емил Костадинов.  Комуникационна стратегия - предизвикателство и/или необходимост / Емил Костадинов Бузов. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 2, с. 116-119. 

  

Сист. No: 49585

- 539 -

Сп С 547

Галев, Тодор.  Студентите по социология за образованието по социология (резултати от емпирично изследване на студентските практики и нагласи) / Тодор Галев. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 152-185. 

  

Сист. No: 49901

- 540 -

Сп С 547

Илиева-Тричкова, Петя.  Образование и работа: връзки, възможности и неравенства / Петя Илиева-Тричкова. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 187-215. 

  

Сист. No: 49903

- 541 -

Сп Ф 53 кс

Сабинина, А. Л. и др.  Финансово-экономическая составляющая информационной модели высшего учебного заведения / А. Л. Сабинина, А. Ю. Чадаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 3, с. 67-70. 

  

Сист. No: 49737

- 542 -

Сп С 547

Славова, Петя и др.  Висшето образование като предприемачески експеримент: три портрета на специалност социология в България (1990-2006) / Петя Славова, Тихомир Митев. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 97-151. 

  

Сист. No: 49899

- 543 -

Сп С 73 с

Цонев, Венец.  Какво не достига днес в обучението на статистиците, за да бъдат те конкурентоспособни и ефективни в работата си? (и защо кандидат-студентите проявяват слаб интерес към специалността "Статистика"?) / Венец Цонев, Иванка Съйкова. // Статистика, LXIV, 2007, N 2, с. 5-23. 

  

Сист. No: 50117

- 544 -

Сп С 73 с

Gursakal, Necmi et al.  For the University the Bell Tolls / Necmi Gursakal, Aysan Senturk. // Статистика, LXIV, 2007, N 2, с. 91-100. 

  

Сист. No: 2649

Висше образование в България

- 545 -

В Н 25 к

Григоров, Емил.  Революция Х / Емил Григоров. // Култура, LVII, N 15, 15 март 2013, с. 9. 

  

Сист. No: 49733

- 546 -

Сп Г 62 вх

Показатели за оценяване качеството на дистанционното обучение . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 245-250. 

  

Сист. No: 50127

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 547 -

44983

Йорданов, Йордан и др.  Икономически инструментариум на водоползването / Йордан Йорданов, Петър Йорданов. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 29-50. 

  

Сист. No: 50226

Екология

- 548 -

44983

Йорданов, Йордан и др.  Екологични блага в глобалния свят / Йордан Йорданов, Адриана Янкова. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 5-28. 

  

Сист. No: 50224

- 549 -

44995

Найденов, Сергей и др.  Многофункционалност на горското стопанство - състояние и проблеми / Сергей Найденов, Илка Йоновска. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 316-321. 

  

Сист. No: 50271

- 550 -

44964

Николов, Тодор.  Екология и устойчиво развитие / Тодор Николов. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 3-7.06.2009 : V. 1-2 : V. 1. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2009, с. 3-15. 

  

Сист. No: 50278

- 551 -

44964

Николова, Нина.  Мониторинг на замърсяване на въздуха в България / Нина Николова. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005, с. 206-213. 

  

Сист. No: 50193

- 552 -

Сп Х 74 п

Биопластмасите - част от следващата индустриална революция в Европа . // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2012, N 11-12, с. 26-27. 

  

Сист. No: 49904

- 553 -

Сп Б 445

Маринова, Мариела.  Екологическите данъци на производствената система / Мариела Маринова. // Бизнес управление, 1993, N 1, с. 48-51. 

  

Сист. No: 2886

- 554 -

Сп Б 445

Маринова, Мариела.  Екологическият мениджмънт - проблеми и решения / Мариела Маринова. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 3, с. 16-24. 

  

Сист. No: 49977

- 555 -

Сп Б 445

Митов, Кирил.  Оценка на екологическия ефект в системата на управление / Кирил Митов. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 3, с. 25-31. 

  

Сист. No: 49979

- 556 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Стратегията "зелена бизнесорганизация" и "зелен маркетинг" / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 3, с. 6-15. 

  

Сист. No: 49975

- 557 -

44964

Milikina, Antoaneta.  System of Ecological Monitoring in National Parks "Pirin" and "Rila" / Antoaneta Milikina. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 3-7.06.2009 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2009, с. 408-413. 

  

Сист. No: 50282

- 558 -

44964

Tsekova, Stefka.  Construction Wastes - Policy and Management / Stefka Tsekova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 1. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 489-494. 

  

Сист. No: 50272

- 559 -

44964

Tzekova, Stefka.  Waste Management - Main Principles and Problems / Stefka Tzekova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 6-10.06.2007 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2007, с. 199-203. 

  

Сист. No: 50223

Математическо моделиране

- 560 -

Сп Ч E 18

Marchev, Angel Jr. et al.  Selecting and Simulating Models for Management of Investment Portfolios Using Cybernetic Approach / Angel Jr. Marchev, Angel Marchev. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 38-54. 

  

Сист. No: 50055

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 561 -

Сп М 453

Минева, Д.  Анализ на индикаторите за оценка на качеството на здравната услуга в контекста на TQM / Д. Минева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2013, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49877

Здравеопазване

- 562 -

Сп Г 62 вх

Глобализация и тенденции в развитието на здравния туризъм . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 90-97. 

  

Сист. No: 50016

- 563 -

Сп Б 973

Иванова, Илияна.  Условия и ред за издаване на Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/ / Илияна Иванова. // Бюджетът, 2010, N 8, с. 56-64. 

  

Сист. No: 49599

- 564 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Изгубени в здравеопазването / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 20, с. 10-14. 

  

Сист. No: 49895

Стокознание

- 565 -

44995

Стойкова, Теменуга.  Роля на задължителната сертификация за осигуряване на безопасността на стоките / Теменуга Стойкова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 294-301. 

  

Сист. No: 50335

- 566 -

Сп Х 74 п

Два процеса в една система . // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2012, N 11-12, с. 22-24. 

  

Сист. No: 49902

- 567 -

Сп Х 74 п

Наука, бизнес и законодателство в името на опакавката . // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2012, N 11-12, с. 18-20. 

  

Сист. No: 49900

Енергетика

- 568 -

44877

Велковска, Гена.  Енергийната ефективност в териториално-устройствените решения в Република България / Гена Велковска. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 162-170. 

  

Сист. No: 49542

- 569 -

44895

Шопова, Маргарита.  Фактори, влияещи върху енергийното потребление на домакинствата / Маргарита Шопова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 350-355. 

  

Сист. No: 49632

- 570 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Независимият регулатор като гарант за стабилност / Атанас Георгиев. // Ютилитис, X, 2013, N 1, с. 22-23. 

  

Сист. No: 49591

- 571 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Забавени реформи и напрежение в енергийния пазар / Атанас Георгиев. // Ютилитис, X, 2013, N 2, с. 28-30. 

  

Сист. No: 49937

- 572 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Инвестиции в нови енергийни мощности / Атанас Георгиев. // Ютилитис, X, 2013, N 2, с. 46-47. 

  

Сист. No: 49939

- 573 -

Сп И 503 и

Григорова, Веселина.  Иновациите в енергетиката - фактор за повишаване на енергийната ефективност / Веселина Григорова. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 7-14. 

  

Сист. No: 49857

- 574 -

Сп Ф 53 кс

Левчаев, П. А.  Оптимизация системы финансового обеспечения реализации прграмм енергосбережения экономических субьектов / П. А. Левчаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 4, с. 37-42. 

  

Сист. No: 49752

- 575 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Синтезирани форми за съставяне на енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, X, 2013, N 2, с. 38-40. 

  

Сист. No: 49938

- 576 -

Сп Ю 371

Пречиствателна станция генерира енергия . // Ютилитис, X, 2013, N 1, с. 32-34. 

  

Сист. No: 49594

- 577 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Защо да сме зелени / Начо Стригулев. // Мениджър, 2012, N 2, с. 130-133. 

  

Сист. No: 49464

- 578 -

44964

Gramatikov, Plamen.  Biomass Energy Utilisation - Ecological and Economic Aspect / Plamen Gramatikov. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 3-7.06.2009 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2009, с. 101-106. 

  

Сист. No: 50243

- 579 -

44964

Kalpachka, Gergana et al.  The daily hour forecasting of the electrical energy production from renewable energy sources - a required condition for the operation of the new energy market model / Gergana Kalpachka, Georgi Kalpachki. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 185-192. 

  

Сист. No: 50268

- 580 -

44964

Manev, Veselin.  Contemporary Energy Storage Sources, Energy Saving / Veselin Manev. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 3-16. 

  

Сист. No: 50259

- 581 -

44964

Shtrakov, Stanko et al.  WEB based system for Renewable Energy Sources Assessment / Stanko Shtrakov, Lachezar Ivanov. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 199-205. 

  

Сист. No: 50264

- 582 -

44964

Shtrakov, Stanko Vl.  Wind Energy Potential in Bulgaria / Stanko Vl. Shtrakov. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 3-7.06.2009 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2009, с. 163-168. 

  

Сист. No: 50245

- 583 -

44964

Varbanov, Marian et al.  State and Possibilities for Development of Renewable Energy in Bulgaria / Marian Varbanov, Maria Temelkova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 193-198. 

  

Сист. No: 50262

- 584 -

Сп Е 443

Kunev, K.  Natural Monopolies and Problems of the Energy Market in Bulgaria / K. Kunev. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 4, с. 125-128. 

  

Сист. No: 50018

- 585 -

Сп И 503 и

Radev, Yuli.  Empirical Analysis of Demand of Nature Gas by Households in Europe / Yuli Radev. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 154-183. 

  

Сист. No: 49846

Селско стопанство. Горско стопанство

- 586 -

44995

Дойчинова, Юлия и др.  Общата селскостопанска политика и публично-частните партньорства в селските райони на България / Юлия Дойчинова, Иван Кънчев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 31-36. 

  

Сист. No: 50318

- 587 -

44995

Славова, Гергана.  Институционална рамка за развитие на растителната защита в България / Гергана Славова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 130-137. 

  

Сист. No: 50294

- 588 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Ваня Кръстева.  За природата на услугите от машинно-тракторния парк в земеделието / Ваня Кръстева Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 5-30. 

  

Сист. No: 50149

- 589 -

Сп З 54

Анастасова-Чопева, Минка и др.  Икономическият риск за земеделските стопанства / Минка Анастасова-Чопева, Д. Николов. // Земеделие плюс, 2013, N 3, с. 41-42. 

  

Сист. No: 50258

- 590 -

Сп М 45 о

Аскарате, Томас.  Състояние на дебата относно бъдещето на Общата селскостопанска политика / Томас Аскарате. // Международни отношения, 2013, N 2, с. 57-86. 

  

Сист. No: 50007

- 591 -

Сп И 50

Бенчева, Нели и др.  Оценка на условията и факторите за изграждане на регионален клъстер по фъстъците / Нели Бенчева, Станко Георгиев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 1, с. 37-49. 

  

Сист. No: 49449

- 592 -

Сп А 255

Бобанац, Бранислава.  Виното - "визитната картичка" на Кипър / Бранислава Бобанац. // Агробизнесът, 2012, N 9, с. 41, 43. 

  

Сист. No: 50145

- 593 -

Сп З 54

Вътева, В. и др.  Продуктивност на естествените пасищни тревостои в Сакар планина / В. Вътева, К. Стоева. // Земеделие плюс, 2013, N 3, с. 16-18. 

  

Сист. No: 50253

- 594 -

Сп З 54

Вътева, Виолета и др.  Естествените пасищни тревостои в Сакар планина - състав и използваемост / Виолета Вътева, Кера Стоева. // Земеделие плюс, 2013, N 1, с. 13-15. 

  

Сист. No: 49419

- 595 -

Сп З 54

Гаджалска, Нели.  Отглеждане на фуражни култури при поливни условия - екологични проблеми / Нели Гаджалска. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 28-31. 

  

Сист. No: 49484

- 596 -

Сп З 54

Ганева, Даниела и др.  Производство на разсад от домати / Даниела Ганева, Живко Данаилов. // Земеделие плюс, 2013, N 3, с. 8-9. 

  

Сист. No: 50247

- 597 -

Сп И 50

Георгиев, Станко и др.  Организационно-стопанска структура на регионалния фъстъчен клъстер / Станко Георгиев, Нели Бенчева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 3, с. 59-68. 

  

Сист. No: 49446

- 598 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Зелени очаквания : Бъдещата Обща селскостопанска политика отделя огромен ресурс за екологични практики / Мара Георгиева. // Регал, 2012, N 1, с. 34. 

  

Сист. No: 49502

- 599 -

Сп З 54

Данаилов, Живко и др.  Фактори за висок добив и качествена продукция при доматите / Живко Данаилов, Даниела Ганева. // Земеделие плюс, 2013, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 49421

- 600 -

Сп А 255

Димитров, Борис.  Цената на зърното в цял свят чупи рекорди / Борис Димитров. // Агробизнесът, 2012, N 9, с. 17, 19. 

  

Сист. No: 50140

- 601 -

Сп З 54

Димитрова, Даниела.  Десертното гроздопроизводство в България - възможности за развитие / Даниела Димитрова. // Земеделие плюс, 2013, N 1, с. 36-38; N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 49422

- 602 -

Сп З 54

Динев, Николай.  Екологичен мониторинг на замърсени с тежки метали почви / Николай Динев. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 23-27. 

  

Сист. No: 49481

- 603 -

Сп З 54

Донкова, Р. и др.  Полезни почвени микроорганизми в екологичното земеделие / Р. Донкова, К. Недялкова, Г. Петкова. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 12-15. 

  

Сист. No: 49477

- 604 -

Сп И 502

Желева, Светлана.  В кацата с мед / Светлана Желева. // Икономика, 2012, N 16, с. 61-63. 

  

Сист. No: 49875

- 605 -

Сп И 50

Желязков, Георги.  Методология и интерпретиране на биоразнообразието като мултидисциплинарен проблем / Георги Желязков. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 4, с. 37-47. 

  

Сист. No: 49442

- 606 -

Сп Х 742

Живкова, Снежана.  Ден година храни, но и ден година затрива без правилна растителна защита / Снежана Живкова. // ХИ&Т, XIV, 2013, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 49931

- 607 -

Сп З 54

Живондов, Аргир.  Орехови насаждения / Аргир Живондов, Недю Недев, Иван Йовчев. // Земеделие плюс, 2013, N 1, 24 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 49423

- 608 -

Сп З 54

За необходимастта от напояване в България.  За необходимостта от напояване в България. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 38-42. 

  

Сист. No: 49489

- 609 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Соята - световен лидер в производството на масло и протеин / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 3, с. 34-35. 

  

Сист. No: 49529

- 610 -

Сп И 503 и

Йовчевска, Пламена.  Екологичният код на новата ОСП и българският селскостопански производител / Пламена Йовчевска. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 25-34. 

  

Сист. No: 49861

- 611 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Ефекти от прилагане на мерките за повишаване на конкурентоспособността на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) върху земеделските стопанства в България / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 56-65. 

  

Сист. No: 49436

- 612 -

Сп З 54

Лазаров, Иван и др.  Семепроизводството като фактор в тютюнопроизводството / Иван Лазаров, Филип Лазаров. // Земеделие плюс, 2013, N 1, с. 7-9. 

  

Сист. No: 49417

- 613 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Квалификационни проблеми на заетите в българското земеделие в условията на Общата селскостопанска политика (ОСП) / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 3, с. 52-58. 

  

Сист. No: 49444

- 614 -

Сп А 255

Минчева, Бисера.  (Не)познатата криза с храните / Бисера Минчева. // Агробизнесът, 2012, N 9, с. 38-39. 

  

Сист. No: 50143

- 615 -

Сп З 54

Михов, Михо и др.  Системи за ремонтно обслужване на тракторите / Михо Михов, Снежан Божков. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 35-37. 

  

Сист. No: 49487

- 616 -

Сп З 54

Михов, Михо Янков.  За правоспособността на работата със земеделска и горска техника / Михо Янков Михов. // Земеделие плюс, 2013, N 3, с. 39-40. 

  

Сист. No: 50257

- 617 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо.  Защо и кога настъпва умора в българските почви / Енчо Мянушев. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 3, с. 46-48. 

  

Сист. No: 49926

- 618 -

Сп А 255

Николова, Валентина.  За ползите от субсидиите, или какво се случва при животновъдите / Валентина Николова. // Агробизнесът, 2012, N 9, с. 31-33. 

  

Сист. No: 50142

- 619 -

Сп З 54

Нови агротехнически решения за земеделската практика . // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 15-18. 

  

Сист. No: 49478

- 620 -

Сп З 54

Отглеждане на земеделски култури на техногени почви . // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 20-23. 

  

Сист. No: 49479

- 621 -

Сп З 54

Пригодност на земите у нас за отглеждане на основни култури . // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 5-7. 

  

Сист. No: 49475

- 622 -

Сп Л 792

Реколта 2012 по света . // Лозарство и винарство, 2012, N 4, с. 46-48. 

  

Сист. No: 49459

- 623 -

Сп З 54

Русева, Светла.  Опазване на почвата - предпоставка за устойчиво земеделие / Светла Русева. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 8-10; N 3, с. 19-20,29. 

  

Сист. No: 49476

- 624 -

Сп З 54

Ур, Златина и др.  Древните пшеници / Златина Ур, Гергана Дешева, Евгения Вълчинова. // Земеделие плюс, 2013, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 50250

- 625 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Бъдещето е на мултифункционалните стопанства / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2013, N 4, с. 17,19. 

  

Сист. No: 49933

- 626 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Бизнес с дъх на кайсии / Елица Ценова. // Агробизнесът, 2012, N 9, с. 29. 

  

Сист. No: 50141

- 627 -

Сп З 544 к

Янакиева, Иванка и др.  Бариери пред усвояването на финансовата подкрепа чрез мерките и схемите на ОСП, свързани със земята / Иванка Янакиева, Иван Боевски. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 3, с. 9-16. 

  

Сист. No: 49924

Аграрна политика

- 628 -

44995

Блажева, Виолета.  Предизвикателства пред европейската селскостопанска политика от гледна точка на производството и разпространението / Виолета Блажева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 268-272. 

  

Сист. No: 50267

- 629 -

44995

Момчилов, Христо.  Анализ на динамиката на цените на едро и относителните цени за продуктите от овцевъдството в България в условията на общата аграрна политика на Европейския съюз / Христо Момчилов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 370-374. 

  

Сист. No: 50309

- 630 -

Сп И 50 м

Управление на аграрния риск  / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, 2013, N 2, с. 50-75. 

  

Сист. No: 49633

- 631 -

39275

Goranova, Penka et al.  Agrarian Sector in the Process of Globalization / Penka Goranova, Stefan Vasilev Stefanov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 577-583. 

  

Сист. No: 49472

Растениевъдство

- 632 -

Сп З 54

Драганова, Славимира.  Интегрирано управление на вредителите / Славимира Драганова. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 46-47. 

  

Сист. No: 49490

- 633 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Температурни изисквания на рапицата / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 4, с. 35-37. 

  

Сист. No: 49935

- 634 -

Сп З 544 к

Кировски, Петър.  Актуални технологични моменти при отглеждането на зимна маслодайна рапица / Петър Кировски. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 2, с. 35-45. 

  

Сист. No: 49533

- 635 -

Сп З 54

Станева, Евдокия.  Растителна защита и производство на земеделска продукция / Евдокия Станева. // Земеделие плюс, 2013, N 2, с. 31-33. 

  

Сист. No: 49485

Земеделие. Организация и управление

- 636 -

44895

Кръстева, Илияна.  Възможности за развитие на управленския процес в агробизнеса / Илияна Кръстева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 408-413. 

  

Сист. No: 49740

- 637 -

44995

Петрова, Надежда.  Перспективи и проблеми пред пазара на земеделска земя в България / Надежда Петрова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 375-381. 

  

Сист. No: 50310

- 638 -

44877

Тагарев, Стоян.  Пазарът и цените на земеделските земи / Стоян Тагарев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 139-150. 

  

Сист. No: 49541

- 639 -

44995

Христов, Крум.  Проблеми на дребните земеделски производители при финансиране със средства от европейските програми / Крум Христов. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 435-443. 

  

Сист. No: 50328

- 640 -

44964

Kolev, Boyko et al.  Using GIS of Soil Resources in Developing the simulation Model for Environment Conditions Monitoring and Agricultural Production Management / Boyko Kolev, Penka Kastreva. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 6-10.06.2007 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2007, с. 237-242. 

  

Сист. No: 50225

Управление на предприятията. Организация на производството

- 641 -

44895

Дилков, Цветан.  Избор на критериална база при определяне на ключовите показатели за ефективност / Цветан Дилков. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 136-142. 

  

Сист. No: 49525

- 642 -

44895

Крумова, Диана.  Счетоводителят като финансов мениджър / Диана Крумова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 320-326. 

  

Сист. No: 49626

- 643 -

Сп Г 621 БСУ

Делчев, Цветелин Панчев.  Подобряване управлението на предприятия чрез онлай системи и инструменти за вземане на ефективни решения / Цветелин Панчев Делчев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 318-322. 

  

Сист. No: 49662

- 644 -

Сп И 503 и

Иванова, Надежда.  Роля на иновациите за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия / Надежда Иванова. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 78-91. 

  

Сист. No: 49879

- 645 -

Сп Ч E 18

Boskovic, Gorica et al.  Impact of the Environmental Requirements on the Industrial Product Prices / Gorica Boskovic, Snezana Radukic. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 55-67. 

  

Сист. No: 50066

Мениджмънт

- 646 -

44895

Александрова, Матилда и др.  Усъвършенстване на управлението на проектни екипи чрез приложение на методиката на Белбин / Матилда Александрова, Методи Младенов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 78-88. 

  

Сист. No: 49519

- 647 -

44895

Ангелова, Красимира.  Човешкият фактор в публичните политики / Красимира Ангелова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 345-349. 

  

Сист. No: 49629

- 648 -

44895

Андреева, Мария.  Детерминанти на управленското мислене в началото на XXI век / Мария Андреева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 53-58. 

  

Сист. No: 49510

- 649 -

44895

Асенов, Анатолий.  Съвременни технологии в извършване на управленските дейности в бизнеса / Анатолий Асенов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 115-123. 

  

Сист. No: 49521

- 650 -

44895

Бакърджиева, Милка.  Парадокси и явни противоречия в организационното развитие и човешкото поведение в прехода към икономика, основана на знания / Милка Бакърджиева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 66-71. 

  

Сист. No: 49515

- 651 -

44895

Богданова, Маргарита.  Управление на кариерата във висшите училища / Маргарита Богданова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 34-40. 

  

Сист. No: 49505

- 652 -

44895

Божинова, Марияна.  Особености на бренд мениджмънта в търговските компании / Марияна Божинова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 199-205. 

  

Сист. No: 49565

- 653 -

44895

Върбанов, Иван.  Парадоксите в мисленето и управлението / Иван Върбанов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 26-33. 

  

Сист. No: 49503

- 654 -

44895

Дакова, Маргарита.  Нови задачи пред ИТ мениджърите / Маргарита Дакова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 362-367. 

  

Сист. No: 49635

- 655 -

44895

Дончева, Людмила.  Проблеми на анализа на ефективността на управлението / Людмила Дончева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 356-361. 

  

Сист. No: 49634

- 656 -

44895

Илиева, Боряна и др.  За някои управленски идеи на Аристотел и тяхната актуалност / Боряна Илиева, Кристина Симеонова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 297-302. 

  

Сист. No: 49613

- 657 -

44895

Йоновски, Калин.  Ефективно управление на нетекущите дълготрайни материални активи / Калин Йоновски. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 303-307. 

  

Сист. No: 49614

- 658 -

44895

Йорданова, Елена.  Значение на етичната преценка на личността в управлението / Елена Йорданова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 374-378. 

  

Сист. No: 49641

- 659 -

44895

Ковачев, Асен.  Измерване на ефективността на развитието на икономиката: чрез производителността на труда или чрез продуктивността на ресурсите? / Асен Ковачев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 23-25. 

  

Сист. No: 49801

- 660 -

44895

Николова, Марина.  Управление на съвременните екологосъобразни агроекосистеми / Марина Николова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 212-217. 

  

Сист. No: 49575

- 661 -

44995

Петрова, Любовь и др.  Стратегический менеджмент компании с учетом риска / Любовь Петрова, Юлия Финогенова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 50-55. 

  

Сист. No: 50332

- 662 -

44895

Попов, Веселин.  Системите за управление на корпоративното съдържание - основа за информационен мениджмънт / Веселин Попов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 236-241. 

  

Сист. No: 49595

- 663 -

44895

Сирашки, Георги.  Стандартизацията предпоставка за оптимизиране на управленските решения / Георги Сирашки. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 254-259. 

  

Сист. No: 49604

- 664 -

38696

Стоянов, Теодор Радославов.  Извеждане на корпоративна стратегия от конкурентно предимство на фирмата на международните пазари / Теодор Радославов Стоянов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 97-102. 

  

Сист. No: 50192

- 665 -

44895

Хаджиева, Ваня.  Концепцията за устойчиво развитие, като модел за управленска ефективност / Ваня Хаджиева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 260-265. 

  

Сист. No: 49787

- 666 -

44995

Харадзе, Наталья.  Организация и управление конфликтами / Наталья Харадзе. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 19-23. 

  

Сист. No: 50312

- 667 -

44895

Цветанова, Радина Каменова.  Управление на екипи - характеристика и принципни постановки / Радина Каменова Цветанова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 459-462. 

  

Сист. No: 49764

- 668 -

38696

Цвяткова, Стойна Добрева.  Глобали компании, глобални мениджъри / Стойна Добрева Цвяткова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 235-238. 

  

Сист. No: 50217

- 669 -

44895

Чиприянов, Михаил.  Концептуални основи на управлението на кризи / Михаил Чиприянов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 124-129. 

  

Сист. No: 49523

- 670 -

Сп Г 621 БСУ

Вълчев, Владимир Димитров.  Фасилити мениджмънт в България и света / Владимир Димитров Вълчев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 332-338. 

  

Сист. No: 49665

- 671 -

Сп Н 32

Ганчев, Мирослав.  Икономическият потенциал като обект на управление / Мирослав Ганчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 34-36. 

  

Сист. No: 50030

- 672 -

Сп Г 621 БСУ

Димитрова, Стела Мирославова.  Създаването на високо ефективен екип като предизвикателство пред съвремения мениджър / Стела Мирославова Димитрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 201-207. 

  

Сист. No: 49650

- 673 -

Сп Г 62 вх

Определяне на стратегическите връзки по дейности като ключов подход в контролинга . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 106-112. 

  

Сист. No: 50019

- 674 -

Сп Г 62 а

Пенков, Орлин Радославов.  Междукултурният менидмънт - конкурентно предимство във фирмената интернационализация / Орлин Радославов Пенков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 380-392. 

  

Сист. No: 50274

- 675 -

Сп Г 62 а

Петрова, Йоана.  Групова дейност и организационен потенциал / Йоана Петрова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 334-341. 

  

Сист. No: 50251

- 676 -

Сп Г 62 а

Стоянова, Даниела Стоянова.  Технология за изследване на мотивационните процеси в малките и средните предприятия / Даниела Стоянова Стоянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 240-248. 

  

Сист. No: 50219

- 677 -

Сп Н 25 а

Андреева, Мария.  Усъвършенстване подбора на стопанските ръководители в условията на пазарната икономика / Мария Андреева. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 2, с. 16-23. 

  

Сист. No: 50105

- 678 -

Сп Б 445

Георгиев, Никола.  Трудовите конфликти - обект на мениджмънта / Никола Георгиев. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 2, с. 15-21. 

  

Сист. No: 7682

- 679 -

Сп C 58

Експертите предупреждават! Черногледството е опасно за вашата кариера . // CIO, 2011, N 6, с. 63-64. 

  

Сист. No: 49836

- 680 -

Сп И 502 у

Ефремовски, Иван.  Културната пристрастеност на мотивационните теории / Иван Ефремовски. // Икономика и управление, VII, 2011, N 4, с. 98-107. 

  

Сист. No: 49427

- 681 -

Сп C 58

Как се измерва иновативността ? . // CIO, 2011, N 2, с. 61-62. 

  

Сист. No: 49732

- 682 -

Сп М 486

Младенова, Дарина.  Най-добрите мениджъри / Дарина Младенова. // Мениджър, 2013, N 4, с. 54-56. 

  

Сист. No: 49944

- 683 -

Сп Б 445

Обретенова, Боряна.  Властта на мениджъра / Боряна Обретенова. // Бизнес управление . - Свищов, 1994, N 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 2457

- 684 -

Сп C 58

Способният мениджър увеличава стойността на компанията с 35% . // CIO, 2013, N 2, с. 52-53. 

  

Сист. No: 49696

- 685 -

Сп С 547 ик

Стоянов, Евгений.  Концептуално развитие и моделно усъвършенстване в стратегическия контрол / Евгений Стоянов. // Социология и икономика, II, 2012, N 1, с. 34-51. 

  

Сист. No: 49644

- 686 -

Сп Б 445

Тодоров, Тодор Ив.  Мениджмънт и екологически риск / Тодор Ив. Тодоров. // Бизнес управление . - Свищов, 1992, N 2, с. 17-24. 

  

Сист. No: 1201

- 687 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Виктор.  Микрокогнитивно функциониране и управленско поведение / Виктор Хаджиев. // Икономическа мисъл, 2013, N 3, с. 38-59. 

  

Сист. No: 50305

- 688 -

39275

Borisov, Borislav.  Balanced System of Strategy Implementation Indicators / Borislav Borisov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 71-78. 

  

Сист. No: 49447

- 689 -

39275

Borisova, Lalka.  Professional Competence - an Efficient Tool for the Activities of the Manager / Lalka Borisova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Kn. 2. Procesi integracije u Evropi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2005, с. 357-364. 

  

Сист. No: 49435

- 690 -

Сп Е 443

Bakardzhieva, M.  Behaviour of Managers and Managees in the Context of the Peculiarities of Bulgarian National Culture / M. Bakardzhieva. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 4, с. 156-162. 

  

Сист. No: 50034

- 691 -

Сп C 58

BPM инструменти за въвеждане на ред в бизнеса . // CIO, 2013, N 2, с. 36-39. 

  

Сист. No: 49287

- 692 -

Сп C 58

Kanban - метод, който може да подобри всичко, което правим . // CIO, 13, N 2, с. 54-55. 

  

Сист. No: 49698

Бизнес стратегии

- 693 -

Сп Б 445

Мойнов, Мойно.  Информация на управлението на бизнеса / Мойно Мойнов. // Бизнес управление . - Свищов, 2003, N 2, с. 60-68. 

  

Сист. No: 50109

Контрол-методи на управление

- 694 -

Сп Б 445

Томов, Йордан.  Вътрешнофирменият контрол срещу фирмите фантоми / Йордан Томов. // Бизнес управление . - Свищов, 1995, N 2, с. 34-43. 

  

Сист. No: 50064

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 695 -

38696

Горчева, Таня.  Виртуални предприемачества - форми на съвременното международно коопериране / Таня Горчева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 239-245. 

  

Сист. No: 50220

- 696 -

38696

Каменов, Камен.  Проблеми на предприемачеството в прехода към пазарна икономика / Камен Каменов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 41-43. 

  

Сист. No: 50180

- 697 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Доктори на науките майсторят роботи в Спесима / Васил Василев. // Логистика, 2013, N 3, с. 20-23. 

  

Сист. No: 49929

- 698 -

Сп Ч 895

Линков, Мартин.  Жертвите на предприемача / Мартин Линков. // Човешки ресурси, 2012, N 7, с. 24. 

  

Сист. No: 49506

- 699 -

Сп С 547 ик

Фъртунова, Мария.  За културната среда на предприемачеството / Мария Фъртунова. // Социология и икономика, II, 2012, N 2, с. 83-86. 

  

Сист. No: 49663

Корпоративно управление

- 700 -

38696

Кирев, Любен.  По въпроса за теориите за същността на международните фирми / Любен Кирев. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 54-58. 

  

Сист. No: 50182

- 701 -

Сп И 50 м

Найденов, Николай.  Сравняване на националните модели в международното корпоративно управление: показатели за анализ и резултати / Николай Найденов. // Икономическа мисъл, 2013, N 2, с. 120-135. 

  

Сист. No: 49639

Риск мениджмънт

- 702 -

44895

Коджейков, Тодор.  Управлението на риска при работа в екип / Тодор Коджейков. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 109-114. 

  

Сист. No: 49778

- 703 -

44895

Пунчева, Петя и др.  Влияние на инвестиционния риск на националните икономики върху глобализацията / Петя Пунчева, Елеанка Гонгалова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 130-135. 

  

Сист. No: 49803

- 704 -

Сп Г 621 КИА

Костова-Пикет, Десислава.  Анализ на риска при инвестиционните решения / Десислава Костова-Пикет. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 76-90. 

  

Сист. No: 50051

Малък бизнес

- 705 -

Сп И 503 и

Иванова, Диана и др.  Иновативност на малките и средните предприятия за производство на мебели / Диана Иванова, Радостина Попова. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 54-67. 

  

Сист. No: 49871

Управление на фирмата

- 706 -

Сп Б 445

Георгиева, Теодора.  Връзката "стратегия-структура" и мястото на иновациите в нея / Теодора Георгиева. // Бизнес управление, 1996, N 4, с. 36-42. 

  

Сист. No: 50067

- 707 -

Сп Н 25 а

Узунова, Ю. и др.  Базови организационно-структурни проблеми на фирмите / Ю. Узунова, Т. Горчева. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 4, с. 56-66. 

  

Сист. No: 50121

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 708 -

Сп Н 25 а

Захариев, Еленко и др.  За поврат в управлението на икономиката (съображения и хипотези) / Еленко Захариев, Александър Спасов. // Народностопански архив . - Свищов, XLIII, 1990, N 4, с. 48-55. 

  

Сист. No: 50119

- 709 -

Сп Б 445

Ковачев, Асен.  Преструктуриране на производството в условията на валутен съвет / Асен Ковачев. // Бизнес управление . - Свищов, 1997, N 4, с. 24-43. 

  

Сист. No: 50071

Мениджмънт на фирмата

- 710 -

В К 263

Йорданова, Люба.  Професорът по мениджмънт Джанмарио Верона: Иновациите идват от реалния пазар / Люба Йорданова. // Капитал, N 12, 23-29 март 2013, с. 36-37. 

  

Сист. No: 49796

- 711 -

Сп Г 62 вх

Йонова, Иванка и др.  Процесът на бюджетиране като част от стратегическото управление / Иванка Йонова, Албена Янакиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 51-57. 

  

Сист. No: 50006

- 712 -

Сп Г 62 вх

Система за подпомагане на решенията при управлението на приходите в хотелиерството . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 120-127. 

  

Сист. No: 50074

- 713 -

Сп И 503 и

Гиндева, Божана.  ИКТ като иновационно предизвикателство пред малките предприятия / Божана Гиндева. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 44-53. 

  

Сист. No: 49869

- 714 -

Сп И 503 и

Илева, Радка.  Изграждане на фирмената стратегия в условията на криза / Радка Илева. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 4, с. 35-43. 

  

Сист. No: 49862

- 715 -

Сп C 58

Как да реализираме стратегически промени . // CIO, 2011, N 12, с. 68-69. 

  

Сист. No: 49856

- 716 -

Сп C 58

Разбирането на целите - ключов параметър на ефективността . // CIO, 2011, N 6, с. 61-62. 

  

Сист. No: 49832

Фирмена култура

- 717 -

44895

Сирашки, Христо.  Значение на фирмената култура за екипната дейност във фирмата / Христо Сирашки. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 179-184. 

  

Сист. No: 49563

Проектно управление

- 718 -

44895

Маринова, Надя.  Управление на екип за работа по проект / Надя Маринова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 278-285. 

  

Сист. No: 49790

- 719 -

44895

Павлов, Павлин.  Формиране и управление на екип за енерговъзобновяем проект / Павлин Павлов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 437-442. 

  

Сист. No: 49758

- 720 -

Сп П 89 тп

Артемьев, Дмитрий и др.  Стратегическое управление проектами: цели, этапы, инструменты / Дмитрий Артемьев, Дмитрий Гергерт, Татьяна Пономарева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 3, с. 106-115. 

  

Сист. No: 49972

- 721 -

Сп Л 763

Иванов, Марин.  Стартира проект в подкрепа на клъстерите / Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 3, с. 12. 

  

Сист. No: 49923

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 722 -

44895

Горанова, Пенка.  Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса / Пенка Горанова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 149-154. 

  

Сист. No: 49534

- 723 -

38696

Николова, Лиляна.  Протоколът и добрите маниери в бизнеса / Лиляна Николова. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 279. 

  

Сист. No: 50242

- 724 -

44895

Стефанов, Стефан.  Комуникационни процеси в организация / Стефан Стефанов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 155-159. 

  

Сист. No: 49535

- 725 -

Сп Г 62 Св

Саркисян, Карина.  Значение на междукултурната компетентност в процеса на интернационална комуникация (теоретико-практическо изследване на българските фирми) / Карина Саркисян. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 131-165. 

  

Сист. No: 50191

Счетоводство

- 726 -

44960

Беспалова, С. В.  Развитие счетного искусства в эпоху Петра I / С. В. Беспалова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 29-33. 

  

Сист. No: 50175

- 727 -

44995

Велчев, Константин.  Влияние на креативните счетоводни практики при изготвяне на финансовите отчети / Константин Велчев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 2. Стабилизационни икономически политики и възстановяване на икономически системи. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 224-232. 

  

Сист. No: 50322

- 728 -

44960

Ермакова, О. А.  Бюджетирование в системе управленческого учета / О. А. Ермакова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 45-47. 

  

Сист. No: 50146

- 729 -

44960

Калайда, О. М.  Эволюция бухгалтерского учета: законодательный аспект / О. М. Калайда. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 62-67. 

  

Сист. No: 50136

- 730 -

44960

Кинзерская, Н. В.  Документальное оформление торговых операций м международной торговле: правовой аспект / Н. В. Кинзерская. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 71-74. 

  

Сист. No: 50156

- 731 -

44960

Новак, Войцех А.  Интерпретация законов и правил бухгалтерского учета при выборе курсов валют / Войцех А. Новак. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 142-147. 

  

Сист. No: 50158

- 732 -

44983

Стоянова, Славена и др.  Особености на организацията и отчитането на материалите / Славена Стоянова, Росица Вичева. // Икономика и управление на бизнеса - предизвикателства и рискове : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2011, с. 262-285. 

  

Сист. No: 50241

- 733 -

44960

Ташкова, Мария Ангелова.  Новые горизонты перед бухгалтерскими программными продуктами / Мария Ангелова Ташкова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 201-205. 

  

Сист. No: 50130

- 734 -

Сп Г 62 а

Аспарухова, Агнеса Валериева.  Усъвършенствания в отчитането използването на ресурсите в товарния автотранспорт / Агнеса Валериева Аспарухова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 161-176. 

  

Сист. No: 50194

- 735 -

Сп Г 62 Св

Вечев, Венцислав.  Счетоводно третиране на факторинговите операции в търговските банки / Венцислав Вечев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 205-246. 

  

Сист. No: 50199

- 736 -

Сп Г 62 а

Георгиева, Галя Маринова.  Основни нормативни изисквания при отчитане амортизацията на нетекущите материални активи / Галя Маринова Георгиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 215-226. 

  

Сист. No: 50212

- 737 -

Сп Г 62 а

Чиприянова, Галина.  Теоретико-методологични аспекти на счетоводното бюджетиране / Галина Чиприянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 200-214. 

  

Сист. No: 50207

- 738 -

Сп С 953 п

Богомилова, Жанет.  Възможности на работодателя да упражнява контрол за спазване на трудовата дисциплина / Жанет Богомилова. // Счетоводство плюс, 2012, N 2, с. 11-12; N 3; с. 10-12. 

  

Сист. No: 49688

- 739 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Счетоводни и данъчни аспекти на ликвидация на дълготрайни материални активи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2012, N 8, с. 3, 5-7. 

  

Сист. No: 49711

- 740 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Счетоводно отчитане на съвместни (смесени) предприятия / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2012, N 10, с. 7-9; N 11, с. 8-10. 

  

Сист. No: 49718

- 741 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Индивидуалният сметкоплан на предприятието / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2013, N 4, с.13-15. 

  

Сист. No: 50248

- 742 -

Сп З 544 к

Българенска, Султана.  Отчитането на дяловия капитал в земеделските кооперации и други въпроси във връзка с годишното приключване на 2012 г. / Султана Българенска. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 2, с. 16-34. 

  

Сист. No: 49531

- 743 -

Сп А 454

Вайсилова, Емилия.  Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите / Емилия Вайсилова. // Актив, 2013, N 4, с. 10-15. 

  

Сист. No: 50159

- 744 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Модел за счетоводно отразяване на лихвите по депозити на физически лица и данъкът, удържан върху тях в търговските банки / Венцислав Вечев. // Актив, 2013, N 3, с. 10-13. 

  

Сист. No: 49759

- 745 -

Сп С 953 п

Герганов, Георги.  За понятията, използвани при управлението на фирми със селскостопанска дейност / Георги Герганов. // Счетоводство плюс, 2012, N 5, с. 8-12. 

  

Сист. No: 49702

- 746 -

Сп Б 445

Герганов, Георги.  Счетоводни и данъчни проблеми при оценяване на земеделската продукция / Георги Герганов. // Бизнес управление . - Свищов, 2013, N 1, с. 20-37. 

  

Сист. No: 49843

- 747 -

Сп А 454

Головина, Анастасия.  Инвертаризиране, анализ и обезценка на вземанията при бюджетните предприятия / Анастасия Головина. // Актив, 2011, N 11, с. 14-17. 

  

Сист. No: 49554

- 748 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Изменения на международните счетоводни стандарти / М. Гълъбов. // Актив, 2013, N 4, с. 8-10. 

  

Сист. No: 50153

- 749 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Консервиране на дълготрайните активи - счетоводно и данъчно третиране / Мина Димитрова. // Актив, 2011, N 12, с. 19-22. 

  

Сист. No: 49559

- 750 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Система на прилагани счетоводни сметки / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2012, N 9, с. 12-15. 

  

Сист. No: 49717

- 751 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на договри за СУАП и за ФЮЧЪРС / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 4, с. 2-4. 

  

Сист. No: 50151

- 752 -

Сп С 953 п

Иванов, Костадин.  Международни организации, освободени от ДДС / Костадин Иванов. // Счетоводство плюс, 2012, N 4, с. 11-14. 

  

Сист. No: 49695

- 753 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Отчитане на вземания и кредити, възникнали в предприятието като дългосрочни финансови активи / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс, 2012, N 4, с. 11-14. 

  

Сист. No: 49693

- 754 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс, 2012, N 9, с. 3, 7-8; N 10, с. 3, 5-7. 

  

Сист. No: 49714

- 755 -

Сп Б 445

Колев, Николай.  Потребности и потребители на счетоводна информация при прехода към пазарно стопанство / Николай Колев. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 3, с. 45-52. 

  

Сист. No: 49988

- 756 -

Сп С 953 п

Маркова, Анелия.  Договор за влог и "митническо складиране" / Анелия Маркова. // Счетоводство плюс, 2012, N 4, с. 14-16. 

  

Сист. No: 49697

- 757 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Приложение на ЗДДС при прекратяване и ликвидация на търговски дружества и кооперации / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2012, N 5, с. 10-14. 

  

Сист. No: 49706

- 758 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Данък добавена стойност при бонуси, предоставяни на доставчика / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2012, N 7, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 49710

- 759 -

Сп С 953 п

Петров, Росен.  Финансово осчетоводяване на човешките ресурси / Росен Петров. // Счетоводство плюс, 2012, N 1, с. 14-16; N 2, с. 15-16. 

  

Сист. No: 49684

- 760 -

Сп Б 90

Петрова, В. Ю.  Благотворительность и спонсорство: различия в налогообложении и учете / В. Ю. Петрова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 3, с. 59-66. 

  

Сист. No: 49954

- 761 -

Сп Б 90

Раметов, А. Х.  Управленческий учет по сегментам деятельности сельхозорганизаций / А. Х. Раметов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 3, с. 123-124. 

  

Сист. No: 49955

- 762 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на данъците / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2012, N 2, с. 11-14; N 3, с. 13-16; N 4, с. 15-16; N 5, с. 12-14; N 6, с. 7-8; N 7, с. 12-14; N 8, с. 11-14; N 9, с. 9-11. 

  

Сист. No: 49676

- 763 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на данъците / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2012, N 10, с. 10-13; N 11, с. 11-14; N 12, с. 9-11. 

  

Сист. No: 49682

- 764 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2012, N 3, с. 11-12; N 4, с. 7-10. 

  

Сист. No: 49689

- 765 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на необичайни събития в селскотостопанските предприятия / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2012, N 11, с. 3, 5-7. 

  

Сист. No: 49721

- 766 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Дългосрочните инвестиции в облигации - същност и счетоводни аспекти / Теодора Рупска. // Актив, 2013, N 3, с. 8-10. 

  

Сист. No: 49761

- 767 -

Сп Б 90

Рыбалко, О. А.  МСФО: учет внешнеторговых операций / О. А. Рыбалко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 3, с. 14-21. 

  

Сист. No: 49951

- 768 -

Сп С 953 п

Симеонова, Стефанка.  Дистанционна работа / Стефанка Симеонова. // Счетоводство плюс, 2012, N 3, с. 7-9; N 4, с. 9-10; N 5, с. 11-12. 

  

Сист. No: 49699

- 769 -

Сп И 502 у

Тошева, Свобода.  Вътрешният одит: гаранция за добро управление / Свобода Тошева. // Икономика и управление, VII, 2011, N 2, с. 87-95. 

  

Сист. No: 49430

- 770 -

Сп С 953 п

Цветкова, Мария.  Отчитане на получаването и разходването на средства от европейските фондове в общините / Мария Цветкова. // Счетоводство плюс, 2012, N 5, с. 15-16; N 6, с. 9-12; N 7, с. 15-16; N 8, с. 15-16; N 9, с. 16; N 10, с. 15-16. 

  

Сист. No: 49704

- 771 -

39275

Petrova, Diana.  Accounting Problems Related to the Analysis of the Sales of Goods in a Global Economy Environment / Diana Petrova. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 353-357. 

  

Сист. No: 49483

Счетоводство на отраслите

- 772 -

44895

Атанасов, Атанас.  Счетоводни аспекти на признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция / Атанас Атанасов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 218-223. 

  

Сист. No: 49577

Управленско счетоводство

- 773 -

44960

Безценная Е. Ф.  Совершенствование стратегического управленческого учета на основе концепции цепочки ценности (value chain) / Безценная Е. Ф.. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 25-29. 

  

Сист. No: 50167

- 774 -

44960

Лабынцев, Н. Т. и др.  Управленский учет: исторический аспект развития / Н. Т. Лабынцев, Е. А. Шароватова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 87-94. 

  

Сист. No: 50137

- 775 -

44960

Максакова, М. Н.  Способы оценки эффективности системы бухгалтерского (управленческого) учета в организациях / М. Н. Максакова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 117-120. 

  

Сист. No: 50138

- 776 -

44960

Наумов, А. Н.  Анализ методик ведения управленческого учета / А. Н. Наумов. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 138-142. 

  

Сист. No: 50174

- 777 -

44960

Нор-Аревян, Г. Г.  Исторический аспект становления и развития управленческого учета / Г. Г. Нор-Аревян. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 147-150. 

  

Сист. No: 50134

- 778 -

44960

Попов, А. Н.  Разработка форм внутренней управленческой отчетности, периодичности и сроков их представления / А. Н. Попов. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 167-171. 

  

Сист. No: 50165

- 779 -

44895

Чиприянова, Галина.  Счетоводната информация - фактор за подобряване управленската ефективност / Галина Чиприянова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 402-407. 

  

Сист. No: 49739

- 780 -

Сп С 953 п

Галинова, Анелия.  Управленското счетоводство и неговите практико-приложни аспекти / Анелия Галинова. // Счетоводство плюс, 2013, N 4, с. 10-13. 

  

Сист. No: 50246

Финансово счетоводство

- 781 -

44960

Агеева, О. А. и др.  Требования МСФО (IFRS) 8 к раскрытию информации об операционных сегментах в финансовой отчетности / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 10-18. 

  

Сист. No: 50150

Счетоводство на предприятието

- 782 -

44895

Иванова-Кузманова, Галя.  Счетоводното отчитане на търсенето и проучването на минерални ресурси - фактор за повишаване на управленската ефективност / Галя Иванова-Кузманова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 224-229. 

  

Сист. No: 49578

- 783 -

44960

Омельченко, И. А.  Бюджетная структура промышленного предприятия / И. А. Омельченко. // Бухгалтерский учет, анализ, аудит, налогообложение и статистика: история развития от древнейших цивилизаций до наших дней : Первая Международная научно-практическая конференция, 21-22 сент. 2012 г. : Ч. 1- : Ч. 1. - Ростов на Дону : Ростовский государственный экономический университ, 2012, с. 150-155. 

  

Сист. No: 50163

- 784 -

39275

Pojarevska, Roumiana.  Bulgarian Non-profit Organizations in the Conditions of Market Economy - Accounting Aspects / Roumiana Pojarevska. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 359-368. 

  

Сист. No: 49474

Одиторски контрол

- 785 -

Сп Г 62 а

Павлова, Л. А.  Анализ подходов к стандартизации системы внутреннего контроля / Л. А. Павлова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 496-510. 

  

Сист. No: 50327

- 786 -

Сп Е 443

Ivanov, G.  Audit Evaluation of Internal Control systems / G. Ivanov. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 4, с. 120-124. 

  

Сист. No: 50015

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 787 -

44995

Гиоргобиани, Майя.  Современные требования по управлению персоналом в организации / Майя Гиоргобиани. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 94-98. 

  

Сист. No: 50343

- 788 -

Сп Г 62 Св

Каменов, К.  Поведение и отношения в социалните структури / К. Каменов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 7-43. 

  

Сист. No: 50178

- 789 -

Сп Г 62 Св

Пантелеева, Искра.  Подходи и стратегии за управление на човешките ресурси в големите бизнес организации / Искра Пантелеева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 167-203. 

  

Сист. No: 50197

- 790 -

Сп Г 62 Св

Славянска, Вяра.  Управление на човешките ресурси в "СФК Берингс България" ЕАД / Вяра Славянска. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, 2013, с. 247-287. 

  

Сист. No: 50204

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 791 -

44895

Аврамова, Слава.  Ролятя на мениджъра по управление на човешките ресурси в здравеопазването. Сравнителен анализ 2008-2012 г. / Слава Аврамова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 193-198. 

  

Сист. No: 49784

- 792 -

44895

Георгиева, Веселка.  Акценти на националната политика по заетостта като част от стратегията "Европа 2020" / Веселка Георгиева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 327-332. 

  

Сист. No: 49628

- 793 -

44895

Динков, Милен.  Колегиалност и професионализъм в отношенията между персонала в организацията / Милен Динков. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 385-390. 

  

Сист. No: 49654

- 794 -

44895

Добрев, Добрин.  Възможности за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в турболентна среда / Добрин Добрев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 89-93. 

  

Сист. No: 49774

- 795 -

44895

Емилова, Ирена.  Мотиви за труд и локус на контрола / Ирена Емилова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 206-211. 

  

Сист. No: 49569

- 796 -

44895

Емилова, Ирена.  Управленски концепции в развлекателната индустрия / Ирена Емилова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 286-292. 

  

Сист. No: 49800

- 797 -

44895

Емилова, Петя.  Информационните технологии в дейността на съвременния работник или работещият със знание / Петя Емилова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 160-165. 

  

Сист. No: 49537

- 798 -

44895

Зайкърова, Е.  Кариерното развитие в условия на "икономика, основана на знанието" / Е. Зайкърова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 453-458. 

  

Сист. No: 49763

- 799 -

44895

Захариев, Андрей.  За дилемата финансово/нефинансово стимулиране в управленската практика / Андрей Захариев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 72-77. 

  

Сист. No: 49517

- 800 -

44895

Колева, Велина.  Изследване на мотивационните нагласи на специалистите в софтуерните компании / Велина Колева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 333-337. 

  

Сист. No: 49798

- 801 -

44895

Краева, Виолета.  Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси / Виолета Краева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 47-52. 

  

Сист. No: 49507

- 802 -

44895

Кръстева-Христова, Радосвета.  Кариерният консултант в организацията / Радосвета Кръстева-Христова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 293-296. 

  

Сист. No: 49607

- 803 -

44895

Личева, Катя.  Финансово-кредитните институции и лоялността в отношенията с клиентите / Катя Личева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 242-247. 

  

Сист. No: 49598

- 804 -

44895

Любенов, Здравко.  Управление на човешките ресурси в хода на фирмената интернационализация / Здравко Любенов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 166-171. 

  

Сист. No: 49561

- 805 -

44895

Марчева, Анастасия.  Моделът на зрялостта на човешките способности и/или управление на зрялостта на способностите на персонала / Анастасия Марчева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 248-253. 

  

Сист. No: 49600

- 806 -

44895

Михайлов, Михаил.  Моделът "7S" - методологическа основа за управление на човешките ресурси / Михаил Михайлов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 172-178. 

  

Сист. No: 49779

- 807 -

44895

Панайотов, Димитър.  Глобалното лидерство - предпоставки, закономерности и измерения на новата парадигма / Димитър Панайотов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 185-192. 

  

Сист. No: 49782

- 808 -

44895

Панталеев, Пламен.  Управление на екипи по време на криза / Пламен Панталеев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 463-467. 

  

Сист. No: 49766

- 809 -

44895

Парашкевова, Евелина.  Системите за управление на човешките ресурси - възможности и перспективи / Евелина Парашкевова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 414-420. 

  

Сист. No: 49744

- 810 -

44895

Пенчев, Пенчо и др.  Мотивация и ефективно управление / Пенчо Пенчев, Недко Минчев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 41-46. 

  

Сист. No: 49772

- 811 -

44895

Петрова, Йоана.  Човешкият фактор и груповото поведение в управленския процес / Йоана Петрова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 443-447. 

  

Сист. No: 49760

- 812 -

44895

Славов, Станимир.  Намаляване на съпротивата на човешкия фактор към организационна промяна като възможност за организационно развитие / Станимир Славов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 431-436. 

  

Сист. No: 49756

- 813 -

44895

Славянска, Вяра.  Кариерата като фактор за задържане на персонала в организацията / Вяра Славянска. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 272-277. 

  

Сист. No: 49789

- 814 -

44895

Стоянов, Ивайло.  Некомпетентност и мениджърска деструктивност в управленския процес / Ивайло Стоянов. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 308-313. 

  

Сист. No: 49618

- 815 -

44895

Стоянова, Даниела.  Анализ на основните мотивационни фактори в малките и средни предприятия в община Свищов / Даниела Стоянова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 427-430. 

  

Сист. No: 49755

- 816 -

44895

Стоянова, Станислава.  Управленско въздействие върху организационното поведение основано на лидерство / Станислава Стоянова. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 391-395. 

  

Сист. No: 49681

- 817 -

44895

Тананеева, Живка.  Вътрешните комуникации и концепцията за вътрешен маркетинг / Живка Тананеева. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 379-384. 

  

Сист. No: 49652

- 818 -

44995

Халачева, Теменужка и др.  Модел за оценяване на ефективността на обучението на човешките ресурси / Теменужка Халачева, Димитър Тенчев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 4. Организационно-управленски аспекти и стратегии. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 56-62. 

  

Сист. No: 50338

- 819 -

В З 375

Маринова, Галина.  Мотивацията - малките крачки на големия успех / Галина Маринова. // Застраховател, N 5, 13-27 март 2013, с. 16. 

  

Сист. No: 49592

- 820 -

Сп Г 621 БСУ

Данев, Пламен Асенов.  Управление на човешките ресурси. Насоки за усъвършенстване организацията на работата / Пламен Асенов Данев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 154-157. 

  

Сист. No: 49571

- 821 -

Сп Г 621 БСУ

Илиева, Петя, Любенова.  Мотивацията на персонала като средство за повишаване на ефективността и производителността на труда / Петя Любенова Илиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2012, с. 255-262. 

  

Сист. No: 49657

- 822 -

Сп Ч 895

Милянкова, Росица.  Прилагане на система от балансирани показатели в организацията / Росица Милянкова. // Човешки ресурси, 2012, N 4, с. 6-11. 

  

Сист. No: 49522

- 823 -

Сп С 547 ик

Наумова, Стефка и др.  Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на управлението на човешсите ресурси в Българската академия на науките / Стефка Наумова, Ирена Илиева. // Социология и икономика, II, 2011, N 2, с. 88-100. 

  

Сист. No: 49715

- 824 -

Сп С 547

Симеонова-Ганева, Ралица.  Формиране на човешкия капитал през комунистическия период в България / Ралица Симеонова-Ганева. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 3-4, с. 303-326. 

  

Сист. No: 49910

- 825 -

Сп Д 532

Сковрон-Миелник, Беата и др.  Центровете за съвместно обслужване като инструмент за организиране на гъвкаво функциониране на персонала в предприятието / Беата Сковрон-Миелник, Марцин Голембски. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2013, N 1, с. 37-46. 

  

Сист. No: 49854

- 826 -

Сп Ч E 18

Peicheva, Miroslava.  The Role of the Human Resource Department in Fraud Prevention / Miroslava Peicheva. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 107-112. 

  

Сист. No: 50086

Транспорт

- 827 -

В З 375

Момчилов, Кирил.  Нашествието на автомобилите в Европа и България / Кирил Момчилов. // Застраховател, N 6, 23 март - 10 апр. 2013, с. 11, 16. 

  

Сист. No: 49864

- 828 -

Сп Л 763

Как логистичните компании се отнасят към "големите данни" ( Big Data) . // Логистика, 2013, N 3, с. 35-36. 

  

Сист. No: 49921

- 829 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня и др.  Клъстерът - легитимното лице на интермодалния транспорт / Богиня Матеева, Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 3, с. 44-45. 

  

Сист. No: 49925

- 830 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Къде отиват евросредствата за TEN-T? / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 1, с. 26-30; N 2, с. 60-61. 

  

Сист. No: 49310

- 831 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Име се гради с коректност / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 3, с. 32-33. 

  

Сист. No: 49920

- 832 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица и др.  Успешни стратегии за развитието на комбинирания транспорт / Ралица Русинова, Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 3, с. 38-41. 

  

Сист. No: 49922

- 833 -

Сп И 503 и

Славова-Ночева, Мария.  Конкурентоспособност на транспортния пазар в България / Мария Славова-Ночева. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 15-24. 

  

Сист. No: 49858

- 834 -

Сп И 503 и

Тодорова, Даниела.  Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт / Даниела Тодорова. // Икономически изследвания, XXI, 2012, N 3, с. 68-77. 

  

Сист. No: 49878

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 835 -

Сп Г 621 КИА

Михайлов, Михаил.  Международните стандарти - основа за изграждане на интегрирана система по качеството / Михаил Михайлов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 107-114. 

  

Сист. No: 50056

Хранително-вкусова промишленост

- 836 -

44995

Киречев, Дамян.  Тенденции в производството, търговията и финансовото състояние на предприятията от сектор "Вино" / Дамян Киречев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 396-405. 

  

Сист. No: 50311

- 837 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Първо продаваш, после произвеждаш / Васил Василев. // Логистика, 2013, N 2, с. 20-22. 

  

Сист. No: 49445

- 838 -

Сп Х 74 п

Янев, Яни и др.  Маслодобивната маслопреработвателна индустрия на България - състояние, проблеми и перспективи за развитие / Яни Янев, Марияна Чолакова. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2012, N 10, с. 22-27. 

  

Сист. No: 49896

Строителство

- 839 -

44877

Ганев, Добромир.  Строително предприемачество - проблеми и възможности / Добромир Ганев. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сб. с докл. от 27-ма науч. конфер. с междунар. участие - ноем. 2012 г.. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 47-56. 

  

Сист. No: 49538

Информационни технологии

- 840 -

44995

Данчев, Данчо.  Информационната прозрачност в търговския бизнес / Данчо Данчев. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 287-295. 

  

Сист. No: 50300

- 841 -

38696

Краева, Виолета.  Глобални измерения на информационните технологии / Виолета Краева. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 256-261. 

  

Сист. No: 50233

- 842 -

Сп Н 32

Бонева, Мирослава.  Тенденции в ИТ услугите / Мирослава Бонева. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2012, с. 23-28. 

  

Сист. No: 50029

- 843 -

Сп Г 62 а

Петров, Стефан Веселинов.  Съвременните OLAP - иновативно решение за големите бизнес организации / Стефан Веселинов Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 439-448. 

  

Сист. No: 50290

- 844 -

Сп Т 87 В

Сълова, Снежана.  Приложение на технологиите за извличане на знания от уеб в електронната търговия / Снежана Сълова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 198-235. 

  

Сист. No: 50033

- 845 -

Сп И 502

Александров, Александър.  На работа в мрежата / Александър Александров. // Икономика, 2013, N 24, с. 58-60. 

  

Сист. No: 50014

- 846 -

Сп C 58

Аналитичните CRM решения - средства за постигане на набелязаните цели . // CIO, 2011, N 4, с. 52-53. 

  

Сист. No: 49753

- 847 -

Сп C 58

Аначков, Людмил.  Инфраструктурни проекти подобряват нивото на информационна сигурност в БНБ / Людмил Аначков. // CIO, 2011, N 7, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49839

- 848 -

Сп C 58

Битката е за клиента . // CIO, 2013, N 3, с. 39. 

  

Сист. No: 49675

- 849 -

Сп C 58

Възвръщаемостта на инвестициите в BI - вече с конкретни измерения . // CIO, 2013, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 49624

- 850 -

Сп Б 445

Върбанов, Румен.  Подход към използването на Enterprise 2. 0 от компаниите / Румен Върбанов. // Бизнес управление . - Свищов, 2013, N 1, с. 56-71. 

  

Сист. No: 49848

- 851 -

Сп C 58

Георгиев, Борислав.  Как се свързват 6400 касови апарати с НАП -опитът на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД / Борислав Георгиев. // CIO, 2013, N 4, с. 10-13. 

  

Сист. No: 50129

- 852 -

Сп C 58

Електронни плащания - практики в глобален мащаб . // CIO, 2013, N 3, с. 59-61. 

  

Сист. No: 49631

- 853 -

Сп C 58

Илиев, Росен.  Информационните среди за съвместна работа - средство за подпомагане на управленските процеси / Росен Илиев. // CIO, 2011, N 9, с. 48-49. 

  

Сист. No: 49853

- 854 -

Сп C 58

Иновативност - ключово понятие за развитие на информационната среда в ГлаксоСмитКлайн . // CIO, 2011, N 2, с. 18-20. 

  

Сист. No: 49723

- 855 -

Сп C 58

Интегрирана система за финансови отчети в облака . // CIO, 2013, N 4, с. 45-54. 

  

Сист. No: 50148

- 856 -

Сп C 58

Информационната сигурност - 13 тенденции за 2013 година . // CIO, 2013, N 2, с. 45-47. 

  

Сист. No: 49694

- 857 -

Сп C 58

ИТ - фактор за по-бързи и реализирани при минимални разходи бизнес процеси в QBE БЪЛГАРИЯ . // CIO, 2013, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 49669

- 858 -

Сп C 58

Как да увеличим максимално рентабилността на CRM проекта . // CIO, 2011, N 3, с. 60-62. 

  

Сист. No: 49745

- 859 -

Сп C 58

Как се променя пазарът на средства за унифицирани комуникации . // CIO, 2011, N 5, с. 52-53. 

  

Сист. No: 49738

- 860 -

Сп C 58

Какви са рисковете при мащабния ИТ аутсорсинг ? . // CIO, 2011, N 2, с. 58-59. 

  

Сист. No: 49730

- 861 -

Сп C 58

Какво е бъдещето на мобилното банкиране в Европа? . // CIO, 2013, N 3, с. 8-13. 

  

Сист. No: 49623

- 862 -

Сп М 486

Карлсон, Йохан.  Кой е следващият Стив Джобс / Йохан Карлсон. // Мениджър, 2013, N 4, с. 50. 

  

Сист. No: 49943

- 863 -

Сп C 58

Кои компании трябва да внедрят нова HRM система . // CIO, 2013, N 4, с. 38-40. 

  

Сист. No: 50144

- 864 -

Сп C 58

Кой и защо ползва ВРМ? . // CIO, 2011, N 2, с. 30-31. 

  

Сист. No: 49913

- 865 -

Сп C 58

Колко трябва да похарчите за CRM софтуер . // CIO, 2013, N 3, с. 47-48. 

  

Сист. No: 49701

- 866 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ проектите във финансовите институции - с фокус върху стратегическото развитие на бизнеса / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 3, с. 4-7. 

  

Сист. No: 49617

- 867 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ стратегията на ОБЩИНСКА БАНКА АД - баланс между инвестиции и възможности за развитие / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 3, с. 22-24. 

  

Сист. No: 49655

- 868 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  E-правителствата по света - лидерите следват сходен модел / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 49690

- 869 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ проектите в общинските администрации - под влиянието на икономическия спад / Надя Кръстева. // CIO, 2011, N 1, с. 26-27. 

  

Сист. No: 49912

- 870 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ТАНДЕМ-В: "Апетитът идва с яденето" и когато става дума за ERP / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 4, с. 24-28. 

  

Сист. No: 50135

- 871 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  Кога "облачните" решения са подходящи за вашата фирма? / Стефан Марков. // CIO, 2011, N 4, с. 64-66. 

  

Сист. No: 49826

- 872 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  Перспективите пред модела "софтуер като услуга" / Стефан Марков. // CIO, 2013, N 4, с. 30-31. 

  

Сист. No: 50139

- 873 -

Сп C 58

Медаров, Ангел.  ИТ сигурността на клиентите - един важен въпрос за банките / Ангел Медаров. // CIO, 2011, N 6, с. 53-54. 

  

Сист. No: 49828

- 874 -

Сп C 58

Мобилност в името на ефективността . // CIO, 2013, N 2, с. 34-35. 

  

Сист. No: 49692

- 875 -

Сп Б 445

Мойнов, Мойно.  Информационно осигуряване на управлението в селскостопанските предприятия / Мойно Мойнов. // Бизнес управление . - Свищов, 1997, N 1, с. 36-43. 

  

Сист. No: 50069

- 876 -

Сп C 58

Ново мобилно приложение на БНБ предоставя финансова информация по най-бърз и удобен начин . // CIO, 2013, N 3, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49708

- 877 -

Сп C 58

Оптимизация на взаимодействието чрез системи за съвместна работа . // CIO, 2013, N 2, с. 42-44. 

  

Сист. No: 49448

- 878 -

Сп C 58

Оптимизацията на ИКТ инфраструктурата във фокус за БАНКА ДСК . // CIO, 2013, N 3, с. 18-20. 

  

Сист. No: 49646

- 879 -

Сп C 58

Проектът за сторидж ъпгрейд и виртуализация - база за следващи технологични и бизнес инициативи в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК . // CIO, 2013, N 3, с. 16-17. 

  

Сист. No: 49642

- 880 -

Сп C 58

Резервното съхранение на данните - цена и възвращаемост . // CIO, 2013, N 1, с. 57-58. 

  

Сист. No: 49687

- 881 -

Сп C 58

Станчев, Стефан.  ERP допринася за по-високи обороти и по-добро обслужване в АГРАНА БЪЛГАРИЯ / Стефан Станчев. // CIO, 2013, N 4, с. 14-15. 

  

Сист. No: 50131

- 882 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  Технологични проекти в ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ приближават клиентите до компанията / Анелия Стоянова. // CIO, 2013, N 3, с. 26-27. 

  

Сист. No: 49666

- 883 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  ERP - с ключова роля в успешното развитие на търговска верига " Зора " / Анелия Стоянова. // CIO, 2011, N 3, с. 16-17. 

  

Сист. No: 49741

- 884 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  Централизирана платформа стандартизира бизнес процесите в ING Insurance / Анелия Стоянова. // CIO, 2011, N 4, с. 34-36. 

  

Сист. No: 49750

- 885 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  Нови решения повишават нивото на ИТ сигурност в УниКредит Булбанк / Анелия Стоянова. // CIO, 2011, N 7, с. 16-17. 

  

Сист. No: 49841

- 886 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Започна революцията на изкуственият интелект / Начо Стригулев. // Мениджър, 2012, N 1, с. 126-128. 

  

Сист. No: 49470

- 887 -

Сп C 58

Терещенко, Даниела.  Информационното осигуряване на ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД - отговор на бизнес идеите / Даниела Терещенко. // CIO, 2013, N 3, с. 32-34. 

  

Сист. No: 49672

- 888 -

Сп Л 763

Трите фактора на Вирджиния Ромети . // Логистика, 2013, N 3, с. 34. 

  

Сист. No: 49932

- 889 -

Сп C 58

Ускорете финансовото приключване със SAP BPC . // CIO, 2013, N 3, с. 44-45. 

  

Сист. No: 49680

- 890 -

39275

Kirilov, Rosen Ivanov.  Globalization of the Information Technologies and Risk Assessment / Rosen Ivanov Kirilov. // Ekonomske teme : V. 1-2 : V. 1-2. Globalna ekonomija kao determinanta unapredenja poslovnih performansi. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2006, с. 59-66. 

  

Сист. No: 49493

- 891 -

Сп C 58

"Облачните" технологии - дилеми и дивиденти . // CIO, 2011, N 9, с. 22-24. 

  

Сист. No: 49851

- 892 -

Сп C 58

[Пет] 5 тенденции в развитието на технологиите за съхранение на данни през 2011г. . // CIO, 2011, N 2, с. 44-45. 

  

Сист. No: 49727

- 893 -

Сп C 58

Banking 2.0 - какво ново в онлайн услугите през 2013 . // CIO, 2013, N 3, с. 25. 

  

Сист. No: 49659

- 894 -

Сп C 58

ERP система осигурява всички основни бизнес процеси в НУРТС БЪЛГАРИЯ АД . // CIO, 2013, N 4, С. 20-22. 

  

Сист. No: 50133

- 895 -

Сп Ч E 18

Milev, Plamen.  Software Methodology for Dynamising Database Structure in Municipalities / Plamen Milev. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 113-125. 

  

Сист. No: 50112

- 896 -

Сп C 58

SOA - изкуството да използваме повторно . // CIO, 2010, N 1, с. 61-62. 

  

Сист. No: 49916

Информационни мрежи. Информационни системи

- 897 -

44895

Гулев, Светлин Петров.  WEB услугите - концепция, предимства, недостатъци и перспективи / Светлин Петров Гулев. // Човешкият фактор в управлението : Юб. научно-практ. конфер., 12-13 окт. 2012 г. : Сб. доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 468-473. 

  

Сист. No: 49769

- 898 -

38696

Шишманов, Красимир.  INTERNET - и развитието на международната търговия / Красимир Шишманов. // Международна научна конференция : Интернационализация и глобализация на бизнеса. Развиващи се пазари, 18-19 май 1998 г. : Резюмета. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 252-255. 

  

Сист. No: 50231

- 899 -

Сп Г 62 а

Маринова, Кремена М. и др.  Проблеми и предизвикателства пред мрежовата сигурност в електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите във финансовия сектор / Кремена М. Маринова, Искрен Л. Таиров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 349-363. 

  

Сист. No: 50261

- 900 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  Съвременни решения за съхранение на данни в малкия и среден бизнес / Стефан Марков. // CIO, 2011, N 9, с. 28-29. 

  

Сист. No: 49852

- 901 -

Сп C 58

Стоянова, Анелия.  Сигурност и ютилизация - ползите от виртуализацията за "Изи Асет Мениджмънт" АД / Анелия Стоянова. // CIO, 2011, N 9, с. 18-20. 

  

Сист. No: 49849

- 902 -

Сп C 58

Томов, Георги.  Кибертероризмът - мит или реалност / Георги Томов. // CIO, 2011, N 7, с. 48. 

  

Сист. No: 49847

- 903 -

Сп Б 445

Цветанова, Павлина.  Характеристика на електронния бизнес и възможности за използването му във финансовата сфера / Павлина Цветанова. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 4, с. 86-98. 

  

Сист. No: 50087

- 904 -

Сп C 58

ERP системата - част от новите хоризонти на бизнеса на ЕНИКОМ-М . // CIO, 2013, N 4, с. 16-18. 

  

Сист. No: 50132

- 905 -

Сп Ч E 18

Kisimov, Valentin.  Web 3.0 Approach to Corporate Information Systems Evolution / Valentin Kisimov. // Economic Alternatives, 2012, N 2, с. 5-19. 

  

Сист. No: 50040

Информационни центрове

- 906 -

Сп Г 62 вх

Операционни характеристики на туристическия информационен център - Бургас . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 135-140. 

  

Сист. No: 50076

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 907 -

Сп C 58

Електронни плащания - практики в глобален мащаб . // CIO, 2013, N 3, с. 59-61. 

  

Сист. No: 49631

- 908 -

Сп Б 445

Краева, Виолета.  Приложение на мобилните технологии в бизнеса / Виолета Краева. // Бизнес управление . - Свищов, 2013, N 1, с. 72-92. 

  

Сист. No: 49855

- 909 -

Сп C 58

Система за електронна търговия с ценни книжа и управление на портфейли "ИНВЕСТ" . // CIO, 2011, N 4, с. 13. 

  

Сист. No: 49749

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 910 -

44964

Адаптиране на индикатори за устойчив туризъм към условията на защитени територии . // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005, с. 239-247. 

  

Сист. No: 50201

- 911 -

44995

Попова, Даниела.  Развитието на икономиката като предпоставка за устойчив туризъм / Даниела Попова. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 363-369. 

  

Сист. No: 50307

- 912 -

44995

Янева, Мариана.  Тенденции и приложимост в развитието на управленското консултиране в туризма / Мариана Янева. // Тенденции и предизвикателства в развитието на икономиката : Сборник доклади от международна научна конференция : В 4 т. : Т. 3. Иновации, инвестиции и тенденции за растеж. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2012, с. 322-327. 

  

Сист. No: 50303

- 913 -

Сп Г 62 вх

Актуални проблеми на подготовката и реализацията на кадри за туризма . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 155-158. 

  

Сист. No: 50085

- 914 -

Сп Г 62 а

Кушева, Галя Ас.  Анализ на връзката "Качество на туристическия продукт - конкурентоспособност на хотелски вериги" / Галя Ас. Кушева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 31-58. 

  

Сист. No: 50152

- 915 -

Сп Т 87 В

Нешков, Марин.  Науката за туризма и мястото на туристическата политика в нейния обикт и предмет / Марин Нешков. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2011, с. 66-119. 

  

Сист. No: 50024

- 916 -

Сп Г 62 вх

Перспективи за повишаване конкурентоспособността на SPA и WELLNESS услугите в България . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 152-154. 

  

Сист. No: 50082

- 917 -

Сп Г 62 вх

Съвремемнни аспекти на тематичния ресторантьорски продукт . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2012, с. 141-145. 

  

Сист. No: 50079

- 918 -

Сп Г 621 КИА

Константинова, Снежинка.  Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007-2011 г. / Снежинка Константинова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, 9, 2012, N 9, с. 144-147. 

  

Сист. No: 50061

- 919 -

Сп И 502

Минкова, Красимира.  Ваканционни неволи / Красимира Минкова. // Икономика, 2012, N 18, с. 52-53. 

  

Сист. No: 49887

- 920 -

44964

Kolev, Boyko et al.  Some Possibilities for Tourism Management in Goze Delchev District by Developed System for Creation and Management of Objective Orientated Database / Boyko Kolev, Gula Kambach. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 : V. 1. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005, с. 162-169. 

  

Сист. No: 50189

- 921 -

44964

Milikina, Antoaneta.  Environmental Impact of Tourism in Pirin National Park / Antoaneta Milikina. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2011 : V. 1-2 : V. 1. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2011, с. 559-563. 

  

Сист. No: 50255

- 922 -

44964

Stoilov, Dimitar et al.  Екологичен и природопознавателен туризъм до национални туристически обекти / Dimitar Stoilov, Vasil Jechev, Evgeniya Stamenova. // Mathematics and Natural sciences : Proceedings of the International scientific conference 8-11.06.2005 : V. 1-2 : V. 2. - Blagoevgrad : South-West University Neofit Rilsky, 2005, с. 441-444. 

  

Сист. No: 50216

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 923 -

В С 269

Иванова, Ганка.  Студентът Ергин Азис разказа на Кеворк Кеворкян как е спечелил 11 евростипендии / Ганка Иванова. // Свищовски бряг, N 11, 22-28 март 2013, с. 2. 

  

Сист. No: 49786

- 924 -

В Д 92

Катедра "МИО" чества 20 г. от основаването си . // Дунавско дело, N 13, 29 март-4 апр. 2013, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 49917

- 925 -

В Д 92

Национално ученическо състезание по управление на проекти в СА " Д. А. Ценов " . // Дунавско дело, N 9, 1-7 март 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 49433

- 926 -

В З 375

Свищовските студенти отново се потопиха в света на банкирането . // Застраховател . - Свищов, N 7, 10-24 апр. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 50020

- 927 -

В З 375

Свищовските студенти отново се потопиха в света на банкирането.  Огромен интерес към "Дни на кариерата" 2013. // Застраховател . - Свищов, N 7, 10-24 апр. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 50021

- 928 -

В Д 92

Стартира нова поредица по проекта "Стъпка по стъпка..към успеха" . // Дунавско дело, N 11, 15-21 март 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 49621

- 929 -

В Д 92

Стопанска академия започна реализирането на най-големия по размер на безвъзмездна помощ проект . // Дунавско дело, N 12, 22-28 март 2013, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 49783

- 930 -

В Д 92

Стопанската академия се присъедини към INCU . // Дунавско дело, N 14, 5-11 апр. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 49934

- 931 -

В Д 92

Студенти организираха ден на изкуството за деца с увреждания . // Дунавско дело, N 10, 8-14 ян. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 49527

- 932 -

В З 375

Състезание събра в Стопанска академия възпитаници на 16 иконимически гимназии . // Застраховател, N 5, 13-27 март 2013, с. 15. 

  

Сист. No: 49589

- 933 -

В З 375

Състезание събра в Стопанска академия възпитаници на 16 икономически гимназии . // Застраховател, N 5, 13-27 март 2013, с. 15. 

  

Сист. No: 49863

- 934 -

Сп Б 445

Адамов, Величко.  Списание "Бизнес управление" - трамплин за развитие на финансовата наука / Величко Адамов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 23-25. 

  

Сист. No: 50091

- 935 -

Сп Б 445

Дамянов, Атанас.  Публикационната дейност на списание "Бизнес управление" в сферата на международния бизнес / Атанас Дамянов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 29-30. 

  

Сист. No: 50093

- 936 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Мениджмънтът - основна тема в списание "Бизнес управление" / Камен Каменов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 20-22. 

  

Сист. No: 50090

- 937 -

Сп Б 445

Ковачев, Асен Златков.  Рецензия за списание "Бизнес управление" - издание на СА "Д. А. Ценов", Висша бизнесшкола, гр. Свищов, във връзка с 10-годишния юбилей / Асен Златков Ковачев. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 43-45. 

  

Сист. No: 50097

- 938 -

Сп Б 445

Мойнов, Мойно.  Информационни технологии - актуална рубрика в съдържанието на списание "Бизнес управление" / Мойно Мойнов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 39-42. 

  

Сист. No: 50096

- 939 -

Сп Б 445

Павлов, Нено.  Непреходността на народното самоопределяне : [Слово на Ректора доц. д-р Нено Павлов] / Нено Павлов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 7-10. 

  

Сист. No: 50088

- 940 -

Сп Б 445

Томов, Йордан.  За публикуваните материали по контрол, счетоводство и анализ за периода 1991-2000 г. / Йордан Томов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 26-28. 

  

Сист. No: 50092

- 941 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Замисълът на списание "Бизнес управление" и неговата десетгодишнина / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 31-34. 

  

Сист. No: 50094

- 942 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Публикационната дейност на списание "Бизнес управление" в сферата на маркетинга / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 35-38. 

  

Сист. No: 50095


 Индекс по АВТОРИ

Абрамова, Любовь 266 
Аврамова, Слава 791 
Аврейски, Никола 21 
Агеева, О. А. 781 
Адамов, Величко 135 159 181 934 
Александров, Александър 845 
Александрова, Александрина Борисова 160 
Александрова, Маргарита Р. 182 
Александрова, Матилда 646 
Александрова, Михаила Руменова 467 
Алексиева, Десислава Ал. 458 
Анастасова-Чопева, Минка 589 
Аначков, Людмил 847 
Ангелов, Георги 183 
Ангелова, Красимира 647 
Ангелова, Поля 36 37 
Андонов, Антон 184 185 186 187 188 271 380 
Андреев, Николай Андреев 428 
Андреева, Мария 433 648 677 
Антов, Пламен 5 
Антонов, Петър 516 
Антонова, Ваня 251 
Арифова, Филиз 287 
Аркадиев, Димитър 38 
Артемьев, Дмитрий 720 
Асафова, Елена 536 
Асенов, Анатолий 649 
Аскарате, Томас 590 
Аспарухова, Агнеса Валериева 734 
Атанасов, Атанас 772 
Атанасов, Димо 315 
Атанасова, Анита 257 
Бакърджиева, М. 690 
Бакърджиева, Милка 650 
Балева, Даниела 404 
Балтаджи, Марианна 132 
Банков, Кирил 508 
Башев, Храбрин 630 
Башмачникова, Елена 266 
Бежа, Жан-Филип 56 
Безценная Е. Ф. 773 
Бенчева, Нели 591 597 
Берзон, Н. И. 124 
Беспалова, С. В. 726 
Бинева, Велика 177 
Битунска, Светлана 437 
Благоева, Илка 509 
Благоева, Надежда 221 
Благоева, Силвия 375 
Благойчева, Христина 28 
Блажева, Виолета 628 
Бобанац, Бранислава 592 
Богданова, Маргарита 393 651 
Богомилова, Жанет 738 
Боевски, Иван 627 
Божилов, Божидар 319 
Божилова, Ваня 30 503 
Божинов, Б. 247 
Божинов, Божидар 239 
Божинова, Камелия 161 
Божинова, Мариана 356 
Божинова, Марияна 652 
Божков, Снежан 615 
Бойчев, Георги 59 
Бокарева, Е. В. 486 
Болдырева, С. Б. 290 
Бондакова, Весела 341 
Бонев, Живко 739 740 741 
Бонева, Мирослава 842 
Борисов, Бойко 405 
Борисов, Борислав 688 
Борисова, Лалка 689 
Бортэ, Г. Р. 267 
Бояджиева, Виктория 189 
Бояджиева, Нели 498 
Бояджиева, Пепка 537 
Бузов, Емил Костадинов 538 
Българенска, Султана 742 
Бъчварова, Маргарита 436 
Вайсилова, Емилия 743 
Василев, Васил 697 837 
Василев, Евгени 22 
Василева, Валентина 231 
Великов, Стефан 438 
Величков, Николай 93 
Велковска, Гена 568 
Велчев, Андрей 463 
Велчев, Константин 727 
Венелинава, Цветелина 324 
Верников, А. 240 
Веселинова, Надежда 371 
Вечев, Венцислав 735 744 
Винокуров, Е. 406 
Вичева, Росица 732 
Владимиров, Владимир 178 
Воденичаров, Асен 453 
Войческа, Катерина 272 
Врачовски, Данаил 476 
Вълчев, Владимир Валентинов 162 
Вълчев, Владимир Димитров 670 
Вълчев, Димитър 468 
Вълчева, Боряна Стоянова 34 
Вълчинова, Евгения 624 
Върбанов, Иван 653 
Върбанов, Румен 850 
Върбанов, Тихомир Богомилов 35 
Вътева, В. 593 
Вътева, Виолета 594 
Выговская, Н. Г. 220 
Гаджалска, Нели 595 
Галев, Тодор 539 
Галина, Надя 120 
Галинова, Анелия 780 
Ганев, Георги 273 
Ганев, Добромир 839 
Ганева, Ваня 29 
Ганева, Даниела 596 599 
Ганчев, Мирослав 671 
Ганчев, Петко 274 
Гарабедян, Хачо 376 
Генов, Николай 60 
Георгиев, Атанас 326 570 571 572 
Георгиев, Благовест 105 420 
Георгиев, Борислав 851 
Георгиев, Георги 191 
Георгиев, Милен Маргаритов 163 
Георгиев, Никола 299 678 
Георгиев, Станко 591 597 
Георгиева, В. 116 
Георгиева, Ваня Кръстева 588 
Георгиева, Веселка 792 
Георгиева, Галина 504 
Георгиева, Галя Маринова 736 
Георгиева, Мара 192 598 
Георгиева, Петя 358 
Георгиева, Росица 361 
Георгиева, Стоянка 10 
Георгиева, Таня 193 
Георгиева, Теодора 4 706 
Герганов, Георги 745 746 
Гергерт, Дмитрий 720 
Гергинова, Златка 378 
Герхард, Мириам 11 
Гетов, Георги 250 
Гиндева, Божана 713 
Гиоргобиани, Майя 787 
Голембски, Марцин 825 
Головина, Анастасия 747 
Головня, Елена 473 
Гонгалова, Елеанка 703 
Горанова, Пенка 112 357 722 
Горанова, Пенка Вълчева 631 
Горчева, Т. 707 
Горчева, Таня 333 695 
Господинов, Бончо 31 
Господинов, Владислав 472 
Господинов, Юлиян 465 
Градев, Дончо 18 464 
Градев, Дончо Н. 19 
Гребнев, Л. 87 
Греков, И. Е. 136 237 
Григоров, Емил 545 
Григорова, Ваня 372 
Григорова, Веселина 573 
Грозева, Димитринка 316 
Груев, Георги 349 350 
Гулев, Светлин Петров 897 
Гуськова, Н. Д. 259 
Гълъбов, М. 748 
Гълъбов, Николай 194 
Гюрова, Вяра 505 510 
Дакова, Маргарита 654 
Дамянов, Атанас 122 935 
Данаилов, Живко 596 599 
Данев, Пламен Асенов 820 
Данков, Пенко 377 
Данкова, Петя 375 
Данчев, Данчо 840 
Дежина, И. 1 
Делчев, Цветелин Панчев 643 
Денева, Анета Г. 320 
Дешева, Гергана 624 
Джаспър, Джеймс 57 
Джафай, Йорида 439 
Джерф, Кари 39 
Диденко, В. Ю. 490 
Дилков, Цветан 641 
Диманов, Даниел Колев 268 
Димитров, Борис 600 
Димитров, Владимир 334 
Димитров, Димитър 470 
Димитров, Димитър В. 82 84 
Димитров, Станислав 477 
Димитрова, Ваня 394 
Димитрова, Виктория Димитрова 164 
Димитрова, Даниела 601 
Димитрова, Десислава 40 
Димитрова, Ина 63 
Димитрова, Мина 749 
Димитрова, Ралица 125 
Димитрова, Стела Мирославова 672 
Димитрова, Труфка 358 
Димова, Корнелия 94 
Динев, Николай 602 
Динков, Динко 80 
Динков, Милен 793 
Добрев, Добрин 794 
Добрева, Дучка 222 
Довбыш, Д. Д. 246 
Додов, Павел 179 
Дойчинов, Бойко 308 
Дойчинова, Юлия 586 
Донкова, Р. 603 
Дончев, Томислав 197 
Дончева, Людмила 655 
Дочев, Х. М. 496 
Драганов, Георги 487 
Драганов, Христо 54 488 
Драганова, Димитрина Иванова 165 
Драганова, Славимира 632 
Драмалиева, Валентина 26 
Дуранкев, Боян 275 
Дурин, Стоян 750 751 
Емилова, Десислава 198 
Емилова, Ирена 795 796 
Емилова, Петя 797 
Енчев, Кристиян 12 
Енчева, Ваня 466 
Ермакова, О. А. 728 
Ерохина, Елена 291 
Ершов, М. В. 381 
Ефремовски, Иван 680 
Жекова, Станка 426 
Желев, Паскал 284 
Желева, Светлана 604 
Желтоносов, В. М. 137 
Желязков, Георги 605 
Живкова, Снежана 606 
Живондов, Аргир 607 
Забунов, Георги 121 
Завьялова, К. 124 
Загоров, Васил 454 
Заернюк, В. М. 242 
Зайкърова, Е. 798 
Зайкърова, Елис Гюрселова 48 
Заранкова, Невена 440 
Захариев, Андрей 166 799 
Захариев, Еленко 708 
Захариева, Галина 395 
Земцов, А. А. 138 
Зимарин, Кирилл 382 
Иванов, Ал. 383 
Иванов, Георги 786 
Иванов, Иван 499 
Иванов, Костадин 199 233 321 752 
Иванов, Красен 201 
Иванов, Кънчо 517 
Иванов, Марин 721 832 
Иванов, Петко 609 633 
Иванов, Пламен 276 
Иванов, Пламен Киров 79 
Иванов, Станислав 523 
Иванова, Галина 518 
Иванова, Ганка 923 
Иванова, Дарья 383 
Иванова, Диана 705 
Иванова, Дияна 269 
Иванова, Илияна 563 
Иванова, Надежда 644 
Иванова, Наталия 47 
Иванова-Кузманова, Галя 782 
Иларионова, Ана Маринова 167 
Илева, Радка 714 
Илиев, Боян 489 
Илиев, Веселин 519 
Илиев, Драгомир 359 
Илиев, Росен 853 
Илиева, Боряна 656 
Илиева, Даниела Георгиева 312 
Илиева, Ирена 823 
Илиева, Петя Любенова 821 
Илиева-Тричкова, Петя 540 
Исаева, М. А. 139 
Исмаилов, Танер Мустафов 98 
Йовчев, Иван 607 
Йовчевска, Пламена 610 
Йонова, Иванка 123 711 
Йоновска, Илка 304 549 
Йоновски, Калин 657 
Йоргов, Ивайло 73 
Йорданов, Йордан 547 548 
Йорданов, Йордан М. 314 
Йорданов, Петър 547 
Йорданова, Десислава Стефанова 401 
Йорданова, Елена 658 
Йорданова, Люба 710 
Йосифова, Десислава 753 754 
Йотова, Лилия 126 
Казарян Т. Р. 234 
Калайда, О. М. 729 
Калайджиев, Ангел 459 
Калинина, Н. 407 
Калинков, Константин 302 
Калчев, Йордан 61 
Каменов, К. 788 
Каменов, Камен 78 696 936 
Кампанте, Ф. 277 
Карлсон, Йохан 862 
Картрайт, Фернандо 511 
Касърова, Виолета 127 219 
Кацарски, Иван 214 
Квашнин, С. С. 384 
Кекконен, Александра 114 
Керанова, Селма 174 
Килимперов, Иван 335 
Кинзерская, Н. В. 730 
Кирев, Любен 99 700 
Киречев, Дамян 836 
Кирина, Емилия 238 
Кирова, Радина Петкова 168 
Кировски, Петър 634 
Клитина, Н. А. 140 
Ковачев, Асен 659 709 
Ковачев, Асен Златков 937 
Ковачев, Атанас 302 
Коджейков, Тодор 702 
Кокин, А. С. 384 
Коларова, Цецка 455 
Колев, Николай 755 
Колева, Велина 800 
Колева, Йоана Красимирова 77 
Колева, Н. 524 525 
Колева, Росица 153 
Конарев, Асен 264 
Кондратов, Д. И. 249 
Кондратьева, З. А. 253 
Конов, Никола 85 
Константинова, Снежинка 264 918 
Костов, Васил Михайлов 169 
Костова, Иванка 339 
Костова, Надя 180 
Костова, Петранка 128 
Костова-Пикет, Десислава 704 
Котева, Нина 611 
Котляров, И. 351 
Краева, Виолета 801 841 908 
Краснов, Игорь 385 
Кривирадева, Божидара 500 
Крумова, Диана 642 
Кръстев, Камен 484 
Кръстева, Илияна 317 636 
Кръстева, Надя 866 867 868 869 870 
Кръстева-Христова, Радосвета 802 
Кудрин, А. 100 
Кузманова, Христимира 318 
Кузнецов, А. 2 
Кузнецова, О 292 
Кузнецова, Эльвира Георгиевна 493 
Кунев, Красимир 88 584 
Кушева, Галя Ас. 914 
Кънева, Валентина 62 
Кънчев, Иван 586 
Кьосева, Мария Тодорова 444 
Кючуков, Любомир 408 
Лабынцев, Н. Т. 774 
Лазаров, Иван 612 
Лазаров, Румен Н. 89 
Лазаров, Филип 612 
Лазарова, Ерика 6 
Ламбева, Диана 141 
Левчаев, П. А. 574 
Либман, А. 406 
Линков, Мартин 698 
Лиференко, Ю. В. 142 
Личев, Тихомир 47 288 419 
Личева, Катя 24 803 
Логинов, А. Е. 313 
Логинов, Е. Л. 313 409 
Луканов, Камен 310 
Луканов, М. 526 527 
Лухтан, А. А. 244 
Любенов, Здравко 804 
Любивый, Н. Ю. 143 
Мавров, Христо 95 
Маклаков, Геннадий 520 
Максакова, М. Н. 775 
Маламова, Нона 613 
Малышев, П. Ю. 386 
Манов, Богомил 478 
Манчева, Ива 322 
Маринов, Александър 464 
Маринов, Антон 86 
Маринов, Велко 285 
Маринов, Делян 441 
Маринов, Едуард 90 
Маринов, Стамен 41 
Маринова, Галина 482 483 819 
Маринова, Кремена М. 899 
Маринова, Мариела 101 553 554 
Маринова, Надя 718 
Маринова, Светла 74 
Марков, Огнян 102 
Марков, Стефан 871 872 900 
Маркова, Анелия 756 
Маркова, Диана Иванова 55 
Марчев, Бано 119 
Марчева, Анастасия 396 434 805 
Марчевски, Иван 410 
Масларов, Светослав 129 
Маслова, Д. В. 225 
Матеева, Богиня 829 
Матеева, Екатерина 456 
Матем, Ава Тамер 134 
Мау, В. 298 
Машкин, Любен 575 
Медаров, Ангел 873 
Механджийска, Гинка 32 
Мехмедова, Невин Яшарова 170 
Мещерякова, Е. А. 255 
Милинов, Валентин 201 
Милкова, Румяна 512 
Милър, Питър 63 
Милянкова, Росица 822 
Минева, Д. 561 
Минкова, Красимира 919 
Минчев, Дянко 106 
Минчев, Недко 810 
Минчева, Бисера 614 
Митев, Петър-Емил 83 
Митев, Тихомир 64 542 
Митков, Милен 485 
Митов, Кирил 555 
Михайлов, Михаил 806 835 
Михайлова, ГалинаПламенова 113 
Михайлова, Катя 7 
Михов, Михо 615 
Михов, Михо Янков 616 
Михова, Геновева 49 
Мишура, А. 293 
Младенов, Методи 646 
Младенова, Дарина 682 
Младенова, Зоя 42 
Младенова, Мария Младенова 171 
Модева, Румяна 65 
Мойнов, Мойно 693 875 938 
Молхова, Миглена 513 
Момчев, Симеон 223 
Момчилов, Кирил 827 
Момчилов, Христо 629 
Монова, Женя 175 
Морозко, Н. И. 490 
Мукова, Людмила 222 
Мусио, Джери 511 
Мянушев, Енчо 617 
Найденов, Милчо 144 
Найденов, Николай 701 
Найденов, Сергей 549 
Нанкова, Мариела 66 
Наумов, А. Н. 776 
Наумова, Стефка 823 
Начов, Николай Пламенов 469 
Недев, Недю 607 
Недева, Радостина Тинкова 345 
Недялкова, К. 603 
Ненков, Димитър 262 
Нешков, Марин 915 
Николов, Д. 589 
Николов, Константин 352 
Николов, Симеон 411 
Николов, Тодор 550 
Николова, Бистра 235 
Николова, Валентина 618 
Николова, Василка Атанасова 172 
Николова, Елица 363 
Николова, Иванка 342 
Николова, Лиляна 306 723 
Николова, Маргарита 480 
Николова, Марина 660 
Николова, Надежда 130 
Николова, Надежда Валентинова 173 
Николова, Нина 551 
Николова, Светлана Петкова 325 
Нинов, Димитър 91 
Новак, Войцех А. 731 
Новаков, Стоян 67 
Нор-Аревян, Г. Г. 777 
Обретенова, Боряна 683 
Омельченко, И. А. 783 
Осипов, Олег Валерьевич 117 
Павлов, Нено 939 
Павлов, Павлин 719 
Павлова, Кристина Б. 311 
Павлова, Л. А. 785 
Панайотов, Димитър 807 
Панайотова, Михаела 252 
Панева, Лиляна 145 202 203 204 205 461 757 758 
Панова, Я. 528 529 
Панталеев, Пламен 808 
Пантелеева, Искра 327 789 
Пантелеева, Силвия 475 
Парашкевова, Евелина 809 
Парашкевова-Костурова, Мария 25 
Пасичник, Юрий 397 
Патарчанова, Емилия 427 
Патонов, Николай 224 
Пеева, Диляна 442 
Пейкова, Таня 462 
Пейчева-Форсайт, Румяна 506 522 
Пелистранди, Беноа 283 
Пенев, В. 530 
Пенева, Юлиана 523 
Пенков, Камен 471 
Пенков, Орлин Радославов 674 
Пенчев, Пенчо 301 310 810 
Пенчева, Ивалина 300 
Пенюгалова, А. В. 245 
Петков, Георги 206 232 
Петков, Петко 68 
Петков, Пламен 254 
Петкова, Аника 96 
Петкова, Г. 603 
Петкова, Искра 501 
Петкова, Полина 364 
Петрикова, Е. М. 387 
Петров, Ивайло 402 
Петров, Момчил 13 
Петров, Росен 759 
Петров, Стефан Веселинов 843 
Петров, Христо 361 
Петрова, В. Ю. 760 
Петрова, Емилия 23 
Петрова, Йоана 675 811 
Петрова, Лилия 497 
Петрова, Любовь 661 
Петрова, Надежда 637 
Петрович, Драган 286 
Пешев, Петър 207 208 
Пиримова, Вера 270 
Питекова, Радка 507 
Помакова, Марчела 443 
Пономарев, А. 1 
Пономарева, Татьяна 720 
Попов, А. Н. 778 
Попов, Валентин 107 
Попов, Веселин 662 
Попов, Г. 92 
Попов, Стефан 69 
Попова, Даниела 911 
Попова, Кристияна Емилова 444 
Попова, Радостина 705 
Проданов, Васил 81 
Прокопьева, Е. Л. 255 
Пунчева, Петя 703 
Пътев, Пламен 379 
Рабохчийска, Мариета 412 
Радева, Светослава Христова 113 
Радилов, Димитър 44 
Радулов, Константин Иванов 346 
Радулова, Анелия 46 
Раметов, А. Х. 761 
Рангелов, Евгени 762 763 
Рачева, Л. 531 
Рашева-Мерджанова, Яна 514 
Ребизова, А. Л. 781 
Роуз, Никлас 63 
Рупска, Теодора 209 764 765 766 
Русева, Светла 623 
Русинова, Ралица 413 829 830 831 832 
Русяев, Я. В. 259 260 
Рыбалко, О. А. 767 
Сабинина, А. Л. 541 
Савицки, Кажимеж 328 
Савчева, Велина Любомирова 305 
Сазонова, Лилия 422 
Сариева, Йона 522 
Саркисян, Карина 398 725 
Семеко, Г. В . 389 
Семенова, Н. Н. 491 
Семерджиева, Марина 97 
Семернина, Ю. В. 390 
Сивилов, Любен 14 
Сигова, Светлана 114 
Симеонов, Истилиян 210 236 
Симеонов, Стефан 258 
Симеонова, Елена 265 
Симеонова, Кристина 656 
Симеонова, Росица 33 
Симеонова, Стефанка 768 
Симеонова-Ганева, Ралица 824 
Симов, Емил 219 
Симонова, Л. М. 414 
Сирашки, Георги 663 
Сирашки, Христо 717 
Сковрон-Миелник, Беата 825 
Славев, Славчо 337 
Славов, Станимир 812 
Славова, Гергана 587 
Славова, Петя 542 
Славова-Ночева, Мария 833 
Славянска, Вяра 790 813 
Солдатова, Ю. С. 256 
Спасов, Александър 708 
Спасова, Люба 58 70 
Спиридонов, Иван 399 
Спиридонов, Иван Г. 415 
Стайков, Калоян 211 
Станев, Явор В. 303 
Станева, Евдокия 635 
Станева, Зорница 513 
Станкулов, Цветан 212 213 226 227 323 
Станчев, Стефан 881 
Старосельская, Е. А. 245 
Стефанов, Георги 496 
Стефанов, Любомир 108 
Стефанов, Стефан 724 
Стефанов, Стефан Василев 631 
Стоева, К. 593 
Стоева, Кера 594 
Стоева, Мина 15 
Стоилова, Десислава 224 
Стойкова, Теменуга 565 
Стоянов, Алеко 403 
Стоянов, Велчо 146 
Стоянов, Евгений 131 329 685 
Стоянов, Ивайло 814 
Стоянов, Михал 343 
Стоянов, Станимир Георгиев 347 
Стоянов, Теодор Радославов 664 
Стоянова, Анелия 882 883 884 885 901 
Стоянова, Даниела 815 
Стоянова, Даниела Стоянова 676 
Стоянова, М. 532 533 
Стоянова, Славена 174 732 
Стоянова, Станислава 816 
Стригулев, Начо 330 577 886 
Сугарева, Марта 50 
Суходоев, Д. В. 147 
Съдърланд, Едуин 214 
Съйкова, Иванка 45 543 
Съйкова, Светлана 71 
Сълова, Снежана 844 
Тагарев, Стоян 638 
Таиров, Искрен Л. 899 
Таков, Кристиан 331 
Тананеева, Живка 817 
Тасева, Галя 148 278 
Татаринов, С. В. 391 
Ташкова, Мария Ангелова 733 
Тенчев, Димитър 818 
Теодорова, Светла 8 
Теплова, Т. В. 124 
Терещенко, Даниела 887 
Тодоров, Георги 27 
Тодоров, Иван 279 430 
Тодоров, Тодор 109 
Тодоров, Тодор Ив. 686 
Тодорова, Даниела 834 
Тодосийчук, А. 149 
Томов, Георги 902 
Томов, Йордан 694 940 
Тонев, Свилен 175 252 
Тонков, Георги 400 
Тонкова, Евгения 365 369 
Тонкова, Станка 110 
Тончев, Момчил Иванов 176 
Тончева, Биляна 457 
Тошева, Свобода 769 
Тошкова, Свобода 416 
Трендафилов, Димитър 366 
Трифонова, Силвия 431 
Тугускина, Г. 294 
Тънгаров, Васил Стефанов 445 446 
Тюфанов, В. А. 137 
Узунова, Ю. 707 
Узунова, Юлия 360 
Ур, Златина 624 
Филева, Маргарита 502 
Финогенова, Юлия 661 
Фотев, Георги 72 
Фратев, Димитър 215 
Фъртунова, Мария 699 
Хаазе, Клаус Дитмар 228 
Хаджиев, Виктор 687 
Хаджиев, Кристиян 76 
Хаджиева, Ваня 665 
Халачева, Теменужка 818 
Харадзе, Наталья 666 
Хотинская, Г. И. 151 
Христов, Илия 328 
Христов, Крум 639 
Христов, Момчил 56 283 
Христова, Венета 332 
Христова- Петкова, Юлия 344 
Христова-Балканска, Искра 432 
Христова-Петкова, Юлия Николаевна 367 
Цанева, Райна 216 297 
Цанова, Стела 153 
Цанова, Цветелина Емилова 429 
Цачев, Цветослав 261 
Цветанова, Павлина 903 
Цветанова, Радина Каменова 667 
Цветкова, Людмила Ивановна 492 
Цветкова, Мария 770 
Цвяткова, Стойна Добрева 668 
Ценова, Елица 625 626 
Ценова, Любка 230 
Цолова-Митрева, Деница Кр. 474 
Цонев, Венец 543 
Цонева, Иванка 373 
Цончев, Радослав 263 
Чавдарова, Мария 417 
Чадаев, А. Ю. 541 
Чанкова, Жана 353 
Чапаров, Божидар 309 
Чараева, М. В. 152 
Ченгелова, Емилия 103 
Черникова, Л. И. 151 
Чиприянов, Михаил 669 
Чиприянова, Галина 737 779 
Чолакова, Марияна 838 
Чор, Д. 277 
Чукалев, Георги 340 
Шароватова, Е. А. 774 
Шашкина, М. Е. 246 
Шишкоедова, Н. Н. 229 
Шишманов, Красимир 898 
Шишманова, Мария 289 
Шовхалов, Ш. А. 9 
Шопова, Маргарита 569 
Явашева, Татяна 51 52 111 118 280 281 282 307 354 355 564 
Яковлев, Георгий Ермолаевич 493 
Янакиева, Албена 711 
Янакиева, Иванка 627 
Янев, Яни 838 
Янева, Мариана 912 
Янков, Н. 368 
Янков, Никола 370 374 556 941 942 
Янкова, Адриана 548 
Янкова, Нина 295 
Яшин, С. Н. 256 
Andreeva, Maria 433 
Bakardzhieva, M. 690 
Borisov, Borislav 688 
Borisova, Lalka 689 
Boskovic, Gorica 645 
Bozhinov, B. 247 
Bratanowa, Kalina 75 
Cannon, Edmund 479 
Dochev, H. M. 496 
Foucault, Thierry 154 
Georgieva, Emilia 418 
Georgieva, V. 116 
Goranova, Penka 631 
Gramatikov, Plamen 578 
Gursakal, Necmi 544 
Hristova, Veneta 332 
Ivanov, G. 786 
Ivanov, Lachezar 581 
Jasova, Emilie 104 
Jechev, Vasil 922 
Kadan, Ohad 154 
Kaderabkova, Bozena 104 
Kalpachka, Gergana 579 
Kalpachki, Georgi 579 
Kambach, Gula 920 
Kandel, Eugene 154 
Karas, Alexei 155 
Kastreva, Penka 640 
Kirilov, Rosen Ivanov 890 
Kisimov, Valentin 905 
Kolev, Boyko 640 920 
Koleva, Rossitsa 153 
Kunev, K. 584 
Laeven, Luc 156 
Manev, Veselin 580 
Marchev, Angel 560 
Marchev, Angel Jr. 560 
Marcheva, Anastasiya 434 
Martin, Antoine 157 
Maximova, Vesselina 423 
Milev, Plamen 895 
Milikina, Antoaneta 557 921 
Moskov, Angel 434 
Naidenov, Lyudmil 435 
Neshkov, Trifon 434 
Parigi, Bruno M. 157 
Patarchanova, Emilia 115 296 
Pavlova, Liliana 425 
Peicheva, Miroslava 826 
Petrova, Diana 771 
Philippon, Thomas 158 
Pojarevska, Roumiana 784 
Pyle, William W. 155 
Radev, Yuli 585 
Radukic, Snezana 645 
Sarkar, Richik 460 
Schnabl, Philipp 158 
Schoors, Koen 155 
Senturk, Aysan 544 
Shtrakov, Stanko 581 
Shtrakov, Stanko Vl. 582 
Stamenova, Evgeniya 922 
Stefanov, G. 496 
Stefanov, Stefan Vasilev 631 
Stoilov, Dimitar 922 
Stoyanova, Milena 53 
Temelkova, Maria 583 
Tonks, Ian 479 
Tosheva, Ekaterina 392 
Trencheva, Tereza 3 
Trifonova, Venelina 424 
Tsanova, Stela 153 
Tsekova, Stefka 558 
Tzekova, Stefka 559 
Valencia, Fabian 156 
Varbanov, Marian 583 
Vladev, Ivajlo 53 
Vutsova, Albena 425 
Yankov, Nicola 368 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизиране на процедури за оценяване на качеството на висшето образование (на базата на Мета-модел) 515 
Аграрният маркетинг: актуалност и приложимост у нас 319 
Агресията и насилието в училище 499 
Адаптиране на индикатори за устойчив туризъм към условията на защитени територии 910 
Актуализиране на финансовите функции на съвременната организация 131 
Актуални проблеми на краткосрочното финансиране на бизнеса 130 
Актуални проблеми на подготовката и реализацията на кадри за туризма 913 
Актуални технологични моменти при отглеждането на зимна маслодайна рапица 634 
Акценти на националната политика по заетостта като част от стратегията "Европа 2020" 792 
Анализ и особености на пазара на биологични продукти 317 
Анализ методик ведения управленческого учета 776 
Анализ на вариантите за изграждане на IC - осигуряването на виртуалното образователно пространство 516 
Анализ на връзката "Качество на туристическия продукт - конкурентоспособност на хотелски вериги" 914 
Анализ на динамиката на цените на едро и относителните цени за продуктите от овцевъдството в България в условията на общата аграрна политика на Европейския съюз 629 
Анализ на жилищното ипотечно кредитиране у нас в условията на глобална финансова криза 161 
Анализ на инвестиционен проект 252 
Анализ на индикаторите за оценка на качеството на здравната услуга в контекста на TQM 561 
Анализ на основните мотивационни фактори в малките и средни предприятия в община Свищов 815 
Анализ на превантивната работа, извършвана от застрахователните дружества, които работят на българския застрахователен пазар 484 
Анализ на риска при инвестиционните решения 704 
Анализ подходов к стандартизации системы внутреннего контроля 785 
Анализът на финансовото състояние на фирмата като част от бизнес анализа 174 
Аналитичните CRM решения - средства за постигане на набелязаните цели 846 
Анатомия на капиталовото осигуряване на инвестициите 135 
Арт-терапията в научните изследвания и университетското образование за помагащите професии 498 
Базови организационно-структурни проблеми на фирмите 707 
Бай Ганьо като постоянно присъстваща типология в България - от задругата до постмодерното общество (по Алеко Константинов и Иван Хаджийски) 22 
Балканите в глобалния свят 408 
Банк Англии и русское золото: сотрудничество к взаимной выгоде 391 
Банков съюз насред евромъглата 188 
Банкова ипотека 443 
Банкови сделки. Обща характеристика. Видове. Общи условия на банките 445 
Банковские риски: сушность и основные подходы к определению 245 
Бариери пред усвояването на финансовата подкрепа чрез мерките и схемите на ОСП, свързани със земята 627 
Бедността в България - критерии, равнище и необходими промени 91 
Бизнес оценяването в България (кратък обзор) 219 
Бизнес с дъх на кайсии 626 
Биопластмасите - част от следващата индустриална революция в Европа 552 
Битката е за клиента 848 
Благотворительность и спонсорство: различия в налогообложении и учете 760 
Борсата 70% назад за шест години 261 
Бразилският мит две години по-късно щрихи от управлението на Дилма Русев 276 
Бъдещето е на мултифункционалните стопанства 625 
Бъдещето на продажбите 353 
Бъдещето на цивилизацията 59 
България в ЕС - пет години по-късно 403 
Българо-гръцките отношения и влиянието им върху процесите на Балканите 405 
Българската диаспора - социални и институционални отношения 61 
Българската икономика след глобалната криза: шансове и рискове 279 
Българският лев на 130 години 248 
Бюджети на кръстопът 184 
Бюджетирование в системе управленческого учета 728 
Бюджетна прогноза за периода 2012-2014 г. 190 
Бюджетная политика и экономический рост 149 
Бюджетная структура промышленного предприятия 783 
Бюджетните приходи на България и Европейския съюз (2000-2011 г.) 194 
В глобалното огледало: 30 системи в 22 държави 482 483 
В епохата на титаните 52 
В кацата с мед 604 
Ваканционни неволи 919 
Великият китайски потребител 348 
Взаимовръзка между основните стойностни измерители на ефективността 127 
Видеоконсултации - услугите, които желае "поколение М" 241 
Визуалната психодиагностика и нейното приложение в туризма 16 
Виненият туризъм в България - фактори за разнообразяване на продукта 334 
Виното - "визитната картичка" на Кипър 592 
Виното изгрява на изток 354 
Виртуална лаборатория по надежност и диагностика на компютърни системи 518 
Виртуални предприемачества - форми на съвременното международно коопериране 695 
Виртуалност и сингуларност 12 
Висшето образование като предприемачески експеримент: три портрета на специалност социология в България (1990-2006) 542 
Включването на България към Еврозоната: таргетиране на информацията 250 
Властелините на света 380 
Властови отношения в държавната администрация 458 
Властта на мениджъра 683 
Влияние доходов от экспорта нефтегазовых ресурсов на денежно-кредитную политику России 100 
Влияние на инвестиционния риск на националните икономики върху глобализацията 703 
Влияние на креативните счетоводни практики при изготвяне на финансовите отчети 727 
Влияние на политическия риск върху капиталовите пазари 265 
Влияние налогооблажения труда на человеческий капитал 225 
Влиянието на престъпността върху фирменото развитие 123 
Внос и износ на България (1995-2011) 347 
Военната надпревара и екологическите проблеми на "Третия свят" 415 
Връзката "стратегия-структура" и мястото на иновациите в нея 706 
Все по-малък малък бизнес 307 
ВУЗФ - най-доброто за най-добрите 534 
Въвеждане на Уеб 2.0 технологиите във висшето образование: митове, реалност, съображения 522 
Възвръщаемостта на инвестициите в BI - вече с конкретни измерения 849 
Възможни перспективи при дуалистичен възглед 8 
Възможности за минимизиране на риска в инвестиционните проекти 251 
Възможности за оптимално разпределение на облагаемия доход (от страната и чужбина) при международни данъчни различия 228 
Възможности за повишаване конкурентоспособността на българския аграрен сектор в условия на икономическа криза и единен европейски пазар 318 
Възможности за повишаване на иновационния потенциал на България по линия на преките чуждестранни инвестиции и европейските структурни фондове 432 
Възможности за развитие на управленския процес в агробизнеса 636 
Възможности за усъвършенстване на управлението на човешките ресурси в турболентна среда 794 
Възможности на индексния метод при анализа на просрочеността на кредитите 36 
Възможности на работодателя да упражнява контрол за спазване на трудовата дисциплина 738 
Върху моделите на международните бизнес - мрежи 394 
Вътрешните комуникации и концепцията за вътрешен маркетинг 817 
Вътрешният контрол в публичния сектор в Република България в контекста на доброто финансово управление 269 
Вътрешният одит: гаранция за добро управление 769 
Вътрешнофирменият контрол срещу фирмите фантоми 694 
Геодемографската криза и недостига на мениджърски кадри в България 47 
Геополитика и геостратегия в условията на интернационализация и глобализация на бизнеса 419 
Гледаме растежа през криви огледала 275 
Глобали компании, глобални мениджъри 668 
Глобализация и тенденции в развитието на здравния туризъм 562 
Глобалната криза на цивилизацията и проявите й в България 274 
Глобалната финансово-икономическа криза (2008-2009 г.) и икономическият неолиберализъм 285 
Глобални измерения на информационните технологии 841 
Глобалното лидерство - предпоставки, закономерности и измерения на новата парадигма 807 
Глобальные стратегии устойчивого развития 397 
Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка 202 
Годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор 764 
Градовете - основа за икономически растеж и устойчиво развитие на Европейския съюз 302 
Групова дейност и организационен потенциал 675 
Данък добавена стойност при бонуси, предоставяни на доставчика 758 
Данъчен контрол върху дистанционните доставки на стоки 235 
Данъчен режим на чуждестранните инвестиции в България 222 
Данъчен суверинитет, държавен бюджет, фискална дисциплина (от експертна и културологична гледна точка) 146 
Данъчна трактовка на ефектите, произтичащи от отписване на липсващи и бракувани активи 227 
Данъчна трактовка на ефектите, свързани с експлоатация и отписване на амортизируеми активи 226 
Данъчно облагане в страните от Европейския съюз 224 
Данъчно облагане на финансовия лизинг 230 
Дар и култура на дарителство в сферата на образованието: контури на една изследователска програма 537 
Два процеса в една система 566 
Две авразийские интеграции 406 
Движенията на трудовата миграция 271 
ДДС при прехвърляне на вземане 203 
Девиантното поведение като хабитус: възможна пресечна точка на воюващите парадигми 70 
Ден година храни, но и ден година затрива без правилна растителна защита 606 
Десертното гроздопроизводство в България - възможности за развитие 601 
Детерминанти на управленското мислене в началото на XXI век 648 
Дефицити в държавната пенсионна система и сребърния фонд 478 
Диалектика на взаимодействието "природна среда - обществено производство" 101 
Диверсификацията- стратегия за оцеляване и развитие на фирмите 300 
Дизайнът на селския туристически продукт като инструмент за постигане на устойчив селски туризъм 335 
Динамика на публично-частното партньорство 404 
Дисбаланс между спросом на рабочую силу и ее предложением на рынке труда 117 
Дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите 195 
Дистанционна работа 768 
Добра кариера, добър живот 118 
Договор за влог и "митническо складиране" 756 
Доктори на науките майсторят роботи в Спесима 697 
Документальное оформление торговых операций м международной торговле: правовой аспект 730 
Документиране на доходите от друга стопанска дейност 196 
Дополнительные валюты: теория и практика 389 
Древните пшеници 624 
Дългият път на еманация на народопсихологията като комплексна наука 21 
Дългосрочните инвестиции в облигации - същност и счетоводни аспекти 766 
Държавата и лихвите 183 
Държавна намеса в икономиката - фактори и предпоставки 268 
Държавната политика в областта на социалното осигуряване в България - проблеми и решения 475 
Държавно финансиране според постиженията в германските университети 528 
Еволюция на глобалната политико-икономическа архитектура и ролята на новите центрове на влияние 402 
Европейската идентичност като проект и като властови дискурс 422 
Европейската революция (1789-1989) 83 
Европейски аспекти в логистичната концепция 396 
Европейски инициативи в образованието на възрастни и българският опит 503 
Европейските ценности и нашите ценности 23 
Един метод за определяне ефективността на организационно-техническите операции във фирмата 328 
Един поглед върху хегеловите категории битие и нищо 13 
Една пица за целия свят, моля! 363 
Езотерическият мит за богомилството 6 
ЕК иска засилване на ролята на одобрените икономически оператори 413 
Екипите в социалната работа 29 
Екипна организация на работата в полицията 469 
Екологичен и природопознавателен туризъм до национални туристически обекти 922 
Екологичен мониторинг на замърсени с тежки метали почви 602 
Екологическите данъци на производствената система 553 
Екологическият мениджмънт - проблеми и решения 554 
Екологични блага в глобалния свят 548 
Екологичните данъци в Република България - състояние и перспективи 221 
Екологичният код на новата ОСП и българският селскостопански производител 610 
Екология и устойчиво развитие 550 
Експертите предупреждават! Черногледството е опасно за вашата кариера 679 
Електронната търговия - неизменна част от продажбата на застрахователни продукти 485 
Електронни плащания - практики в глобален мащаб 852 907 
Електронното обучение - теория, практика, аспекти на педагогическия дизайн 506 
Емоции и социални движения: 20 години теория и иизследвания 57 
Енергийна ефективност и зелена икономика 457 
Енергийната ефективност в териториално-устройствените решения в Република България 568 
Естествените пасищни тревостои в Сакар планина - състав и използваемост 594 
Есть ли будущее у евро? 249 
Ефекти и последици от измами при националните оценявания 508 
Ефекти от преките чуждестранни инвестиции върху конкуренцията 102 
Ефекти от прилагане на мерките за повишаване на конкурентоспособността на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) върху земеделските стопанства в България 611 
Ефективната заетост на работната сила в условията на прехода към пазарна икономика 110 
Ефективно управление на нетекущите дълготрайни материални активи 657 
Жертвите на предприемача 698 
За важните и специфичните моменти при подоходното облагане на кооперациите и кооперативните предприятия 323 
За връзката между пазара на жилища и безработицата 95 
За дилемата финансово/нефинансово стимулиране в управленската практика 799 
За корпоративната социална отговорност на банките в България 238 
За културната среда на предприемачеството 699 
За необходимостта от напояване в България 608 
За нуждата от индустриална политика в България 284 
За някои управленски идеи на Аристотел и тяхната актуалност 656 
За поврат в управлението на икономиката (съображения и хипотези) 708 
За ползите от субсидиите, или какво се случва при животновъдите 618 
За политическия риск и двете писти в Европейския съюз 420 
За понятията, използвани при управлението на фирми със селскостопанска дейност 745 
За правоспособността на работата със земеделска и горска техника 616 
За природата на услугите от машинно-тракторния парк в земеделието 588 
За публикуваните материали по контрол, счетоводство и анализ за периода 1991-2000 г. 940 
За реформата в управлението на образованието 509 
Забавени реформи и напрежение в енергийния пазар 571 
Задължения и порядък за внасяне на ДДС, изискуем от нерегистрирани лица 204 
Замисълът на списание "Бизнес управление" и неговата десетгодишнина 941 
Започна революцията на изкуственият интелект 886 
Защо да сме зелени 577 
Защо и кога настъпва умора в българските почви 617 
Зелени очаквания 598 
Зелените вериги на доставка - възможности и перспективи 375 
Земеделска кооперация - данъчно облагане и данъчни облекчения по ЗКПО 321 
Земеделските кооперации и семейните стопанства - имат ли те почва у нас 119 
Значение на етичната преценка на личността в управлението 658 
Значение на междукултурната компетентност в процеса на интернационална комуникация (теоретико-практическо изследване на българските фирми) 725 
Значение на фирмената култура за екипната дейност във фирмата 717 
И дим да ме няма 282 
Из историята на авторското право в България (1878-1948) 454 
Избледняват ли Балканите на политическата карта на света? 80 
Избор на критериална база при определяне на ключовите показатели за ефективност 641 
Извеждане на корпоративна стратегия от конкурентно предимство на фирмата на международните пазари 664 
Изграждане на училищната общност като гражданско общество - вътрешни и външни проекции 514 
Изграждане на фирмената стратегия в условията на криза 714 
Изграждане на цифрови архиви в помощ на електронното обучение 523 
Изгубени в здравеопазването 564 
Изменения и допълнения в ППЗДДС за 2012 г. 231 
Изменения на международните счетоводни стандарти 748 
Измерване на ефективността на развитието на икономиката: чрез производителността на труда или чрез продуктивността на ресурсите? 659 
Измерване на промените в отрасловата специализация и териториалната концентрация на промишленото производство 295 
Измерители на регионалната конкурентоспособност, основана на икономиката на знанието 312 
Изпълнение на консолидираната фискална програма за 2012 г. 218 
Изпълнение на консолидираната фискална програма за януари 2013 г. 200 
Изследване на дивидентната политика върху акционарното богатство на примера на компании от БФБ 125 
Изследване на мотивационните нагласи на специалистите в софтуерните компании 800 
Изследване на нагласите на бизнеса в Бургас по отношение на иновациите и стратегиите за развитие 133 
Изследване на продажбите в подсектор производство на пиво - теоретични и приложни аспекти 345 
Изследване цената на акциите на Прайм Пропърти БГ АДСИЦ за периода 21.03.2006 - 30.03.2012 134 
Изследване цената на златото (1 трой унция) в Република България за периода 01.07.2009 - 31.032012 132 
Източна Европа като лаборатория за социални науки 60 
Източници на финансиране на висшето образование 527 
Иконометрично оценяване на функцията на инвестициите в България 254 
Икономически инструментариум на водоползването 547 
Икономическият потенциал като обект на управление 671 
Икономическият риск за земеделските стопанства 589 
ИКТ като иновационно предизвикателство пред малките предприятия 713 
Име се гради с коректност 831 
Инвертаризиране, анализ и обезценка на вземанията при бюджетните предприятия 747 
Инвестиции в нови енергийни мощности 572 
Инвестиционен потенциал и регионални аспекти в развитието на пазарната инфраструктура за търговия на едро с налични хранителни стоки и цветя 308 
Инвестиционният портфейл на застрахователните дружества: същност, структура, проблеми 201 
Индивидуалният сметкоплан на предприятието 741 
Индивидуальное инвестирование в акции в России и зарубежных странах: сравнительный анализ 253 
Иновативност - ключово понятие за развитие на информационната среда в ГлаксоСмитКлайн 854 
Иновативност на малките и средните предприятия за производство на мебели 705 
Иновациите в енергетиката - фактор за повишаване на енергийната ефективност 573 
Институционална рамка за развитие на растителната защита в България 587 
Институционална структура на пазара на недвижими имоти 120 
Институционалните реформи в Сърбия - разходи и очаквания 286 
Инструментариум за изследване и оценка устойчивостта на аграрните системи в България 315 
Инструменти за оценяването на риска при избора на инвестиции - теория и практика 159 
Инструменты обеспечения доступа фермеров к рынкам сбыта 351 
Интеграцията в международните дистрибуционни канали 356 
Интеграцията и сигурността в съвременното световно стопанство 399 
Интегрирана система за финансови отчети в облака 855 
Интегрираните маркетингови комуникации - стратегически подход в бизнеса 722 
Интегрирано управление на вредителите 632 
Интерактивно обучение и оценяване по правата на човека и и детето 510 
Интересът в модела на правнонормативното въздействие 74 
Интерпретация законов и правил бухгалтерского учета при выборе курсов валют 731 
Информационната прозрачност в търговския бизнес 840 
Информационната сигурност - 13 тенденции за 2013 година 856 
Информационни технологии - актуална рубрика в съдържанието на списание "Бизнес управление" 938 
Информационните среди за съвместна работа - средство за подпомагане на управленските процеси 853 
Информационните технологии в дейността на съвременния работник или работещият със знание 797 
Информационните технологии в логистиката 376 
Информационно осигуряване на управлението в селскостопанските предприятия 875 
Информационното осигуряване на ЗАД "ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ" АД - отговор на бизнес идеите 887 
Информация на управлението на бизнеса 693 
Инфраструктура европейского фондового рынка: направления развития 382 
Инфраструктурни проекти подобряват нивото на информационна сигурност в БНБ 847 
Испански кризи 283 
Использование знания как интеллектуального капитала конкурентной стратегии страховой организации 492 
Использование скоринговых моделей при планировании периодичности аудита структурных подразделений коммерческого банка 242 
Исследование финансовой устойчивости, ее влияние на инвестицеонный потенциал 152 
Исторический аспект становления и развития управленческого учета 777 
История на фалита 187 
ИТ - фактор за по-бързи и реализирани при минимални разходи бизнес процеси в QBE БЪЛГАРИЯ 857 
ИТ проектите в общинските администрации - под влиянието на икономическия спад 869 
ИТ проектите във финансовите институции - с фокус върху стратегическото развитие на бизнеса 866 
ИТ сигурността на клиентите - един важен въпрос за банките 873 
ИТ стратегията на ОБЩИНСКА БАНКА АД - баланс между инвестиции и възможности за развитие 867 
Кабинетно проучване на международните пазари 359 
Как да реализираме стратегически промени 715 
Как да увеличим максимално рентабилността на CRM проекта 858 
Как логистичните компании се отнасят към "големите данни" ( Big Data) 828 
Как се измерва иновативността ? 681 
Как се правят оздравителни данъчни реформи 208 
Как се променя пазарът на средства за унифицирани комуникации 859 
Как се свързват 6400 касови апарати с НАП -опитът на "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 851 
Какви са рисковете при мащабния ИТ аутсорсинг ? 860 
Какво да очакваме от банките на бъдещето 243 
Какво е бъдещето на мобилното банкиране в Европа? 861 
Какво не достига днес в методологията и тематиката на емпиричните социологически изследвания 71 
Какво не достига днес в обучението на статистиците, за да бъдат те конкурентоспособни и ефективни в работата си? (и защо кандидат-студентите проявяват слаб интерес към специалността "Статистика"?) 543 
Какво още трябва да знае бизнесменът? 306 
Капиталова структура и финансов ливъридж на индустри 264 
Кариерата като фактор за задържане на персонала в организацията 813 
Кариерният консултант в организацията 802 
Кариерното развитие в условия на "икономика, основана на знанието" 798 
Катедра "МИО" чества 20 г. от основаването си 924 
Квалификационни проблеми на заетите в българското земеделие в условията на Общата селскостопанска политика (ОСП) 613 
Кибертероризмът - мит или реалност 902 
Китай: заплахите за неговото благополучие 56 
Китайската алтернатива на Вашингтонския консенсус 105 
Кластерный подход в стратегии инновационного развития региона в условиях модернизации экономики 290 
Клиентът - жертва или победител в ценовата война между аптеките 338 
Клъстерът - легитимното лице на интермодалния транспорт 829 
Кога "облачните" решения са подходящи за вашата фирма? 871 
Кои компании трябва да внедрят нова HRM система 863 
Кой е следващият Стив Джобс 862 
Кой и защо ползва ВРМ? 864 
Колегиалност и професионализъм в отношенията между персонала в организацията 793 
Колко струва добрият университет (сравнение на финансирането на Варшавския, Харвардския и Кеймбриджкия университет) 524 
Колко трябва да похарчите за CRM софтуер 865 
Компанията, която превърна химията в индустрия 330 
Комплексен подход за оценяване на ефектите от маркетинговия мениджмънт 372 
Компютъризация на процеса на самостоятелно усвояване на учебното съдържание при дистанционно обучение 517 
Комуникационна стратегия - предизвикателство и/или необходимост 538 
Комуникационни процеси в организация 724 
Комуникационни характеристики на търговската марка 366 
Комуникацията между обществените библиотеки и обществените организации. Пиарът в дейността на обществените библиотеки 66 
Конвергенция на ценовото равнище между България и ЕС 340 
Конверсия на военното производство в развитите западни държави 314 
Конкурентоспособност и устойчиво развитие на наземния транспорт 834 
Конкурентоспособност на транспортния пазар в България 833 
Конкуренцията в застраховането 489 
Консервиране на дълготрайните активи - счетоводно и данъчно третиране 749 
Консилидированное энергостратегическое управление: кластеризация макроэкономических ядер динамичных массивов добаленной стоимости российских энерго-сырывых видов экономической деятельности 313 
Конституционноправна основа на регламентацията на Европейското кооперативно дружество Societas Cooperativa Europaea - SCE) 453 
Конструктивност на конфликта 299 
Концептуални основи на управлението на кризи 669 
Концептуално развитие и моделно усъвършенстване в стратегическия контрол 685 
Концепцията за устойчиво развитие, като модел за управленска ефективност 665 
Корпоративна устойчивост и управление на корпоративна недвижима собственост 121 
Корупцията в България 77 
Кредитное мошеничество юридических лиц - операционный и кредитный риски 143 
Кривата на доходността - предвестник на бъдещата икономическа активност 97 
Критичният подход в областта на социалната психология 18 
КРЪСТопътят на ЕВРОпа 186 
Културната пристрастеност на мотивационните теории 680 
Къде отиват евросредствата за TEN-T? 830 
Към понятието неустойка и нейната правна същност 456 
Левски, Църквата, секуларизмът, светостта 27 
Лични интереси и контрол над егото в социалните системи 78 
Личностни фактори за възникване на конфликти в социалната работа 79 
Макроикономически особености на интегрирането на България в Европейския съюз 430 
Малките опаковки срещу собствените марки 352 
Манастирите в Средностаропланинския курортно-туристически район като обект на отдиха и туризма 337 
Маркетингова логистика на "Фикосота синтез" ООД 358 
Маркетинговият мениджър като бизнесдевелопър 374 
Маркетинговият одитинг в бизнеса на фирмите 365 
Маслодобивната маслопреработвателна индустрия на България - състояние, проблеми и перспективи за развитие 838 
Между модернизацией и застоем: экономическая политика 2012 года 298 
Междукултурният менидмънт - конкурентно предимство във фирмената интернационализация 674 
Международни организации, освободени от ДДС 752 
Международните стандарти - основа за изграждане на интегрирана система по качеството 835 
Международния технологичен трансфер като средство за глобализиране на бизнеса 4 
Мениджмънт и екологически риск 686 
Мениджмънтът - основна тема в списание "Бизнес управление" 936 
Методи и софтуер, свързани с оценката на качеството на статистическите данни 39 
Методи на ценообразуване в малкия бизнес 339 
Методики за образуване на публичното финансиране във висшето образование в Китай 533 
Методологически и теоретични проблеми в статистическата наука 45 
Методологические проблемы оценки коэффициента монетизиции 237 
Методология и интерпретиране на биоразнообразието като мултидисциплинарен проблем 605 
Методы и формы ценовой и неценовой конкуренции на рынке банковских услуг 244 
Механизъм за гарантиране на минимална доходност при капиталовите пенсионни фондове в България - проблеми и решения 477 
Микрокогнитивно функциониране и управленско поведение 687 
Мировая финансовая система после кризиса: тенденции и проблемы развития 381 
Многофондовата организация на допълнителното пенсионно осигуряване 476 
Многофункционалност на горското стопанство - състояние и проблеми 549 
Мобилност в името на ефективността 874 
Модел за оценяване на ефективността на обучението на човешките ресурси 818 
Модел за счетоводно отразяване на лихвите по депозити на физически лица и данъкът, удържан върху тях в търговските банки 744 
Модели за публично финансиране на висшето образование в някои европейски страни 526 
Модели на управление и иикономическата криза 329 
Моделиране на финансовите решения в домакинствата 46 
Моделът "7S" - методологическа основа за управление на човешките ресурси 806 
Моделът на зрялостта на човешките способности и/или управление на зрялостта на способностите на персонала 805 
Мониторинг на замърсяване на въздуха в България 551 
Монополизмът в нашата икономика - причини и последици 88 
Мотивация и ефективно управление 810 
Мотивацията - малките крачки на големия успех 819 
Мотивацията на персонала като средство за повишаване на ефективността и производителността на труда 821 
Мотиви за труд и локус на контрола 795 
МСФО: учет внешнеторговых операций 767 
На работа в мрежата 845 
Най-добрите мениджъри 682 
Наказателноправна характеристика на умишлените престъпления против живота 438 
Наказателноправни аспекти на престъплението отвличане. Превенция 444 
Налагане на финансови корекции спрямо разходите, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС, при неспазване на правилата за обществени поръчки 198 
Намаляване на съпротивата на човешкия фактор към организационна промяна като възможност за организационно развитие 812 
Направления внешнеэкономического регулирования и модернизации национальной экономики 387 
Напречните синтетични коефициенти в демографията 50 
Насоки за избягване на конфликтите в дистрибуцията 369 
Наука, бизнес и законодателство в името на опакавката 567 
Науката за туризма и мястото на туристическата политика в нейния обикт и предмет 915 
Научни параметри на мениджмънта на образованието на възрастни 505 
Научното знание в публичното управление 464 
Националните програми за заетост - приоритет в регулирането на пазара на труда 112 
Национално ученическо състезание по управление на проекти в СА " Д. А. Ценов " 925 
Нашествието на автомобилите в Европа и България 827 
Неданъчни задължения за предприятията, определени със закона за държавния бюджет за 2013 година 213 
Неданъчни задължения на предприятията, произтичащи от закона за държавния бюджет за 2011 година 212 
Независимият регулатор като гарант за стабилност 570 
Некомпетентност и мениджърска деструктивност в управленския процес 814 
Необходими промени в маркетинговата политика на компанията при дигитализираща среда 362 
Необходимост от преосмисляне на демокрацията 82 
Необходимост от промени в административно-териториално деление 288 
Непреходността на народното самоопределяне 939 
Ниските данъци ли са магнитът за чуждестранните инвеститори 207 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2012 г. 90 
Новата историческа ситуация в Югоизточна Европа 81 
Нови агротехнически решения за земеделската практика 619 
Нови визии на образователната политика в духа на европейските решения 502 
Нови задачи пред ИТ мениджърите 654 
Нови измерения на лидерството в екипна среда 76 
Нови моменти в маркетинговата политика на застрахователните компании 487 
Нови решения повишават нивото на ИТ сигурност в УниКредит Булбанк 885 
Ново мобилно приложение на БНБ предоставя финансова информация по най-бърз и удобен начин 876 
Новые горизонты перед бухгалтерскими программными продуктами 733 
Някои аспекти при провеждане на търговските преговори 398 
Някои приложения на интерактивни презентационни системи в учебния процес 521 
О количестве денег в экономике и товарных ценах: новый взгляд с позиции исторических корней 142 
О совершенствовании форм налогового контроля 234 
О цивилизации XXI века 92 
Облагаеми доставки на услуги по ЗДДС, свързани с недвижим имот 233 
Образование и работа: връзки, възможности и неравенства 540 
Образование финансово-информационного капитала на основе интеграции рынков информационных и финансовых услуг 137 
Общата селскостопанска политика и публично-частните партньорства в селските райони на България 586 
Ограничения на правото на личен живот 439 
Огромен интерес към "Дни на кариерата" 2013 927 
Онлайн търговията ще движи растежа в бъдеще 350 
Опазване на почвата - предпоставка за устойчиво земеделие 623 
ОПАК предоставя 3,5 млн. лв. за по-голяма ефективност и контрол в работата на общините 217 
Оперативна програма конкурентоспособност - възможности и предизвикателства пред българския бизнес 305 
Операционни характеристики на туристическия информационен център - Бургас 906 
Определяне на данъчния финансов резултат. Преобразуване с данъчни постоянни разлики 210 
Определяне на национални цели по стратегията "Европа 2020" 421 
Определяне на стратегическите връзки по дейности като ключов подход в контролинга 673 
Оптимизация инвестиционного портфеля в случае разрешимости и запрета на короткие продажи 140 
Оптимизация на взаимодействието чрез системи за съвместна работа 877 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Биовет" АД (2012 г.) 160 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Благоевград-БТ" АД (2012 г.) 170 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "БТК" АД (2012 г.) 172 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Емка" АД (2012 г.) 167 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Енемона" АД (2012 г.) 176 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Каолин" АД (2012 г.) 165 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Монбат" АД (2012 г.) 162 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "П+С Хидравлик" АД (2012 г.) 168 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Софарма Трейдинг" АД (2012 г.) 164 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Софарма" АД (2012 г.) 171 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Фазерлес" АД (2012 г.) 163 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Хидравлични елементи и системи" АД (2012 г.) 173 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Юрий Гагарин" АД (2012 г.) 169 
Оптимизация системы финансового обеспечения реализации прграмм енергосбережения экономических субьектов 574 
Оптимизацията на ИКТ инфраструктурата във фокус за БАНКА ДСК 878 
Организационни характеристики на маркетинговия информационен процес 371 
Организационно-стопанска структура на регионалния фъстъчен клъстер 597 
Организационные и экономические аспекты привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику 255 
Организационные меры для повышения еффективности научных исследований исследований в Росии 2 
Организация и управление конфликтами 666 
Организация и функциониране на адвокатурата в България 446 
Организираната престъпност: фикции и политики 69 
Организиране на дистанционно обучение за специалисти по проблемите на човешкия фактор 520 
Орехови насаждения 607 
Основания за извършване на данъчна ревизия при особени случаи 236 
Основни моменти в българската външна политика в периода 2005-2011 г. 378 
Основни нормативни изисквания при отчитане амортизацията на нетекущите материални активи 736 
Основни фактори за трансфер на иновации към малките и средни предприятия (МСП) - проучване на еспертни мнения 324 
Особености на бренд мениджмънта в търговските компании 652 
Особености на българските инвестиции 211 
Особености на организацията и отчитането на материалите 732 
От статистика на преките чуждестранни инвестиции към измерване на дейността на предприятията под чуждестранен контрол 42 
Отглеждане на земеделски култури на техногени почви 620 
Отглеждане на фуражни култури при поливни условия - екологични проблеми 595 
Отговорност на съдружниците в командитното дружество за задълженията на дружеството 459 
Относно извършването на правния анализ на предприятие 331 
Относно стоковия характер на иновационния продукт 89 
Отражение на глобалната рецесия върху фискалната стабилност в България за периода 2007-2014 г. 94 
Отчитане на вземания и кредити, възникнали в предприятието като дългосрочни финансови активи 753 
Отчитане на договри за СУАП и за ФЮЧЪРС 751 
Отчитане на паричните средства във валута и валутните разчети 754 
Отчитане на получаването и разходването на средства от европейските фондове в общините 770 
Отчитането на дяловия капитал в земеделските кооперации и други въпроси във връзка с годишното приключване на 2012 г. 742 
Офшорния бизнес - мръсна работа или легална възможност 223 
Оценка и анализ на финансовата и дълговата криза в износа на Република България 341 
Оценка на актуалното състояние на предоставянето на социални услуги в България 30 
Оценка на екологическия ефект в системата на управление 555 
Оценка на привлекателността на пазра на нови автомобили в България 344 
Оценка на условията и факторите за изграждане на регионален клъстер по фъстъците 591 
Оценка резервов роста денежного мультипликатора с учетом факторов мультипликативной модели 246 
Оценка финансового потенциала региона 147 
Оценка экономического состояния и уровня инновационного развития предприятий на основе применения метода многокритериальной векторной оптимизации 256 
Пазар на труда и демографски изменения в България 107 
Пазарът и цените на земеделските земи 638 
Парадокси и явни противоречия в организационното развитие и човешкото поведение в прехода към икономика, основана на знания 650 
Парадоксите в мисленето и управлението 653 
Парите като средство за комуникация. Символи върху парите и властово позициониране 73 
Патентен данък за 2013 г. 199 
Перспективи за повишаване конкурентоспособността на SPA и WELLNESS услугите в България 916 
Перспективи и проблеми пред пазара на земеделска земя в България 637 
Перспективи пред организацията и развитието на здравното осигураване в България 480 
Перспективите пред модела "софтуер като услуга" 872 
Пет водещи тенденции в електронната търговия 349 
Пирамида факторов социально-экономического развития регионов 292 
Планиране на регионалната политика в Република България 287 
По въпроса за теориите за същността на международните фирми 700 
Поведение и отношения в социалните структури 788 
Повышение инфраструктурной обеспеченности Москвы как мирового финансового центра 383 
Повышение эффективности глобального управления в мировой экономике: императивы постиндустриальной интероперабельности 409 
Подобряване управлението на предприятия чрез онлай системи и инструменти за вземане на ефективни решения 643 
Подход към използването на Enterprise 2. 0 от компаниите 850 
Подходи и стратегии за управление на човешките ресурси в големите бизнес организации 789 
Подходи, приоритети и политики за посрещане на предизвикателствата на стареенето 49 
Показатели за оценяване качеството на дистанционното обучение 546 
Полезни почвени микроорганизми в екологичното земеделие 603 
Политика и морал 10 
Положение России в контексте скрытых финансовых методов глобального управления 384 
Понятие "облигационное финарсирование" и его место в системе финансирования хозяйствующих субъектов 390 
Посткризисное финансовое регулирование на межгосударственном уровне 388 
Потенциални ползи и рискове от прилагането на аутсорсинг на бизнес процеси 303 
Потребителска оценка на конкурентоспособността на вносителите на нови автомобили в България 367 
Потребности и очаквания нва родителите на деца с аутизъм от специализираните дневни центрове 17 
Потребности и потребители на счетоводна информация при прехода към пазарно стопанство 755 
Почему арабский мир оказался на пороге революции? Школьное образование, экономические возможности и "арабская весна" 277 
Правата на децата от уязвими групи - съвременни социално-правни предизвикателства в България 455 
Правата на децата, лишени от родителска грижа, в алтернативни форми за отглеждане и възпитание 500 
Правна същност на нотариалните удостоверения 442 
Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на управлението на човешсите ресурси в Българската академия на науките 823 
Право на данъчен кредит за нает на лизинг лек автомобил 461 
Право на данъчен кредит при доставки по концесионни договори 145 
Практика использования сравнительного и доходного подходов к фундаментальному анализу в прогнозировании рынка ценных бумаг 260 
Практически аспекти при измерването и мониторинга на ликвидния риск съгласно международната рамка на Базел III 191 
Практически измерения на проактивния подход в училината социално-педагогическа работа с родители 497 
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 година- анализ на данните за жилищния фонд 43 
Предизвикателства пред европейската селскостопанска политика от гледна точка на производството и разпространението 628 
Предизвикателства пред съвременната демокрация 84 
Предизвикателствата и проблемите при реализирането на групови технологии на обучение 504 
Предимства и недостатъци от навлизането на чуждестранни търговски вериги на пазара на потребителски стоки в България 343 
Предимства и предизвикателства при приложението на новия модел за заплащане в държавната администрация 193 
Премията за риск и оценката на обикновените акции на капиталовите пазари 262 
Пресичане на световни култури и проблеми на икономическата трансформация и интеграция на Русия в европейския пазар 414 
Преструктуриране на производството в условията на валутен съвет 709 
Престъпният капитал - заплаха за международната сигурност 471 
Престъпност на "белите яки" 214 
Пречиствателна станция генерира енергия 576 
Приватизацията в хранителната промишленост 310 
Пригодност на земите у нас за отглеждане на основни култури 621 
Признаване за данъчни цели на разходи за плащания без касов бон 205 
Прилагане на система от балансирани показатели в организацията 822 
Прилики и разлики в правния режим на Европейското кооперативно дружество и кооперацията 437 
Приложение на ЗДДС при прекратяване и ликвидация на търговски дружества и кооперации 757 
Приложение на мобилните технологии в бизнеса 908 
Приложение на технологиите за извличане на знания от уеб в електронната търговия 844 
Приложими ли са моделът за оценка на капиталовите активи и неговите модификации на формиращите се пазари? 263 
Приоритетна стратегия на системно-екологична организация на студентите в универскитетската образователна среда 536 
Причини за възникване на банковите кризи 179 
Причины социальных рисков и их последствия 473 
Проблеми и предизвикателства пред мрежовата сигурност в електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите във финансовия сектор 899 
Проблеми и предизвикателства при изграждането на системи за депозитно застраховане - световен опит 239 
Проблеми на анализа на ефективността на управлението 655 
Проблеми на дребните земеделски производители при финансиране със средства от европейските програми 639 
Проблеми на предприемачеството в прехода към пазарна икономика 696 
Проблеми на социологическите професии в България: условия за възможност и зависимост от изминатия път 64 
Проблеми на суровинното осигуряване на предприятията от горската промишленост 304 
Проблеми при международната дейност на българските фирми (резултати от емпирично изследване) 410 
Проблеми при разкриването и разследването на серийните убийства 468 
Проблеми при формулирането на стратегия на интернационалната дейност 393 
Проблемът за източника и съдържанието на морала като духовно явление 25 
Проблемът за формирането на ценностната сестема на фирмата 24 
Проблемы формиравания страховой политики в России 490 
Прогнозиране и планиране на работата в МВР 467 
Продуктивност на естествените пасищни тревостои в Сакар планина 593 
Продуктовите стратегии и ролята им в маркетинговата дейност 357 
Проектът за сторидж ъпгрейд и виртуализация - база за следващи технологични и бизнес инициативи в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 879 
Производство на разсад от домати 596 
Промени в демографските структури на населението и застраховането 54 
Промените в минималната заплата и възможните ефекти върху заетостта в България 108 
Промяна в ролите и поведението на мениджърите по управление на човешките ресурси в индустриалните бизнес-организации 327 
Протоколът и добрите маниери в бизнеса 723 
Професионална култура на социалния педагог 501 
Професионални роли, ролеви конфликти, ролеви контрол 19 
Професор Иван Кинкел като теоретик на стопанската история (критичен анализ) 301 
Професорът по мениджмънт Джанмарио Верона: Иновациите идват от реалния пазар 710 
Процесът на бюджетиране като част от стратегическото управление 711 
Психосоциална подкрепа в група от възрастни и стари хора 32 
Публикационната дейност на списание "Бизнес управление" в сферата на маркетинга 942 
Публикационната дейност на списание "Бизнес управление" в сферата на международния бизнес 935 
Публични разходи в България: фискална устойчивост и социални функции 126 
Публично-частното партньорство, като алтернатива за местно развитие 466 
Публичност за фирми и стоки на външния пазар 373 
Пути международного ограничения мировой торговли оружием 407 
ПЧП и комуникации 463 
Първо продаваш, после произвеждаш 837 
Работата по време на следване: професионален проект или икономическа необходимост 67 
Разбирането на целите - ключов параметър на ефективността 716 
Развитие на електронното обучение в ХТМУ 519 
Развитие на универсалното принудително изпълнение в България 441 
Развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивости аграрного сектора экономики 491 
Развитие системы финансового контроля в Украине 220 
Развитие счетного искусства в эпоху Петра I 726 
Развитието на България и европейските пари 197 
Развитието на икономиката като предпоставка за устойчив туризъм 911 
Различната японска бизнес етика и нейните корени 26 
Разработка форм внутренней управленческой отчетности, периодичности и сроков их представления 778 
Растителна защита и производство на земеделска продукция 635 
Революция Х 545 
Регионализация и регионализъм на Балканите 417 
Регионалното сътрудничество в НАТО и в ЕС на Балканите - предизвикателства и възможности 411 
Резервното съхранение на данните - цена и възвращаемост 880 
Реинженеринг на бизнеса чрез финансови иновации 272 
Реколта 2012 по света 622 
Рецензия за списание "Бизнес управление" - издание на СА "Д. А. Ценов", Висша бизнесшкола, гр. Свищов, във връзка с 10-годишния юбилей 937 
Решения в края на живота: проблеми на т. нар. 'преходна' автономия и на грижата 62 
Роля на задължителната сертификация за осигуряване на безопасността на стоките 565 
Роля на иновациите за повишаване конкурентоспособността на българските предприятия 644 
Роля на отдел "Настаняване" за формиране на приходите в хотела 342 
Ролята на комуникациите в отношенията община-граждани 465 
Ролятя на мениджъра по управление на човешките ресурси в здравеопазването. Сравнителен анализ 2008-2012 г. 791 
Ръководство за съставяне на тестове 511 
С възрастта шега не бива 51 
С дъх на петрол 355 
Самонаемането като начин за повишаване на възможностите за заетост сред младите хора 109 
Свищовските студенти отново се потопиха в света на банкирането 926 
Свободно придвижване на работна сила в рамките на Европейския съюз 113 
Седмата рамкова програма на ЕС и ролята й за иновационното развитие 431 
Селските райони - политика и управление 289 
Селските райони в регионалната политика на Европейския съюз 427 
Семепроизводството като фактор в тютюнопроизводството 612 
Сигурност и ютилизация - ползите от виртуализацията за "Изи Асет Мениджмънт" АД 901 
Синтезирани форми за съставяне на енергийните баланси 575 
Система за електронна търговия с ценни книжа и управление на портфейли "ИНВЕСТ" 909 
Система за подпомагане на решенията при управлението на приходите в хотелиерството 712 
Система на прилагани счетоводни сметки 750 
Системата за земеделска счетоводна информация в контекста на агростатистиката 37 
Системи за ремонтно обслужване на тракторите 615 
Системите за професионално обучение в България и Германия - в услуга на младежи в неравностойно положение 513 
Системите за управление на корпоративното съдържание - основа за информационен мениджмънт 662 
Системите за управление на човешките ресурси - възможности и перспективи 809 
Системные трансформации в экономике и финансах: теория, эмпирические закономерности, адаптивные инструменты 151 
Скритите послания в рекламата 361 
Случаен разговор за детерминизма 14 
Сметка външноикономически връзки и адаптирането на националния потенциал към развиващите се пазари 400 
Смяна на собствеността 322 
Совершенствование стратегического управленческого учета на основе концепции цепочки ценности (value chain) 773 
Современная сфера услуг: определение, классификация, задачи 266 
Современные тенденции в прогнозировании рынка труда: опыт России и развитых стран 114 
Современные требования по управлению персоналом в организации 787 
Создание репозитария как способ обеспечения финансовой стабильности 386 
Социален контрол, самоконтрол и девиантно поведение 58 
Социална работа, наука и научни изследвания 31 
Социална система и хаос 72 
Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси 801 
Социалните помощи под условие - алтернативна форма за редуциране на детската бедност 28 
Социално измерение на публичното финансиране на институциите за висше образование в Европа 532 
Социално-психологически аспекти на туристическото обслужване 20 
Социо-културни и исторически дименсии на инвестициите в малките икономики 85 
Социологическа платформа за медийната регулация 7 
Соята - световен лидер в производството на масло и протеин 609 
Специален ред на облагане маржа на цената по реда на ЗДДС 232 
Списание "Бизнес управление" - трамплин за развитие на финансовата наука 934 
Способният мениджър увеличава стойността на компанията с 35% 684 
Способы оценки эффективности системы бухгалтерского (управленческого) учета в организациях 775 
Сравнителен анализ на качеството на живот на страните в ЕС по EQLS 429 
Сравнительный анализ доходности фондов целевого капитала в России и Соединенных штатах Америки 139 
Сравняване на националните модели в международното корпоративно управление: показатели за анализ и резултати 701 
Стабилизационната политика на Европейския съюз в условията на криза 428 
Стабилизационни ефекти на фискалните дискреции в България 93 
Стандартизацията предпоставка за оптимизиране на управленските решения 663 
Старостта - фактор на несигурността и детерминанта на сигурността 474 
Стартира нова поредица по проекта "Стъпка по стъпка...към успеха" 928 
Стартира проект в подкрепа на клъстерите 721 
Статистика на социалната защита 40 
Статистическата наука на кръстопът през XXI век: предизвикателства и бъдеще 44 
Статистически анализ на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради 34 
Статистически анализ на населението според трудоспособността за периода 2001-2011 г. 55 
Статистически анализ на образователната структура на безработните лица за периода 2008-2011 г. 35 
Статистически проблеми при измерване на етническата еднородност на населението 38 
Стимулът за потреблението е пак в ръцете на държавата 273 
Стопанска академия започна реализирането на най-големия по размер на безвъзмездна помощ проект 929 
Стопанска конюнктура - трето тримесечие на 2012 г. 215 
Стопанската академия се присъедини към INCU 930 
Стратегии за учене и модели на обучение 512 
Стратегии и тенденции за стабилизиране на икономическия растеж в Европейския съюз и България 270 
Стратегически приоритети, подходи и механизми за иновиране на здравната реформа в Република България 481 
Стратегический менеджмент компании с учетом риска 661 
Стратегическо планиране на градската среда - проблеми и перспективи 311 
Стратегическо планиране на училището 507 
Стратегическое управление проектами: цели, этапы, инструменты 720 
Стратегията "зелена бизнесорганизация" и "зелен маркетинг" 556 
Страхование предметов роскоши и антиквариата 486 
Строително предприемачество - проблеми и възможности 839 
Структура и особенности региональной инновационной системы 291 
Структура на срочните и деривативни пазари 258 
Студенти организираха ден на изкуството за деца с увреждания 931 
Студентите по социология за образованието по социология (резултати от емпирично изследване на студентските практики и нагласи) 539 
Студентът Ергин Азис разказа на Кеворк Кеворкян как е спечелил 11 евростипендии 923 
Суровинната база на захаропроизводството - състояние и перспективи 320 
Счетоводителят като финансов мениджър 642 
Счетоводната информация - фактор за подобряване управленската ефективност 779 
Счетоводни аспекти на признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска (земеделска) продукция 772 
Счетоводни и данъчни аспекти на ликвидация на дълготрайни материални активи 739 
Счетоводни и данъчни проблеми при оценяване на земеделската продукция 746 
Счетоводно и данъчно третиране на дивидентите 743 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на необичайни събития в селскотостопанските предприятия 765 
Счетоводно отчитане на банкови дебитни и кредитни карти 206 
Счетоводно отчитане на данъците 762 763 
Счетоводно отчитане на съвместни (смесени) предприятия 740 
Счетоводно третиране на факторинговите операции в търговските банки 735 
Счетоводното отчитане на търсенето и проучването на минерални ресурси - фактор за повишаване на управленската ефективност 782 
Съвремемнни аспекти на тематичния ресторантьорски продукт 917 
Съвременни заплахи за икономическата сигурност на българия 86 
Съвременни решения за съхранение на данни в малкия и среден бизнес 900 
Съвременни тенденции за регулиране на публично-частното партньорство 436 
Съвременни технологии в извършване на управленските дейности в бизнеса 649 
Съвременните OLAP - иновативно решение за големите бизнес организации 843 
Създаването на високо ефективен екип като предизвикателство пред съвремения мениджър 672 
Състезание събра в Стопанска академия възпитаници на 16 иконимически гимназии 932 
Състезание събра в Стопанска академия възпитаници на 16 икономически гимназии 933 
Състояние и проблеми на българския туристически продукт на европейския пазар 333 
Състояние и развитие на външната търговия на Република България през периода 1990-1996 г. 377 
Състояние и развитие на международния туризъм в България за периода 2007-2011 г. 918 
Състояние на дебата относно бъдещето на Общата селскостопанска политика 590 
Същност и счетоводни аспекти на инвестициите в дъщерни предприятия, съгласно СС 27 консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия 209 
Същност на заложно право при залог по реда на ЗОЗ 440 
ТАНДЕМ-В: "Апетитът идва с яденето" и когато става дума за ERP 870 
Температурни изисквания на рапицата 633 
Тенденции в държавното финансиране на висшето образование в САЩ 530 
Тенденции в ИТ услугите 842 
Тенденции в производството, търговията и финансовото състояние на предприятията от сектор "Вино" 836 
Тенденции в развитието на анализа на стопанската дейност на предприятието 257 
Тенденции и предизвикателства пред фискалната политика на Европейския съюз в условията на криза 128 
Тенденции и приложимост в развитието на управленското консултиране в туризма 912 
Тенденции при подоходното неравенство в България през периода 2000-2010 година 98 
Теневая информационная экономика 267 
Теоретико-методологически особености на възприеманото качество във висшето образование 535 
Теоретико-методологични аспекти на счетоводното бюджетиране 737 
Теоретико-методологични проблеми на лизинга на недвижима собственост и възможности за неговото развитие в България 309 
Теоретични аспекти на иновационния процес в предприятията 325 
Технологични проекти в ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ приближават клиентите до компанията 882 
Технология за изследване на мотивационните процеси в малките и средните предприятия 676 
Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2012) - по примера на "Албена" АД 166 
Трансакционен валутен риск при международните финанси 379 
Транснациональные корпорации: налогообложение и трансферное ценообразование 385 
Трансферът на технологии от транснационалните корпорации и глобализация на знанията 99 
Трансформационна конкурентност чрез креативно маркетингово про-позициониране в бизнеса 360 
Трансформирането на дълг в собственост като способ за реструктуриране 177 
Требования МСФО (IFRS) 8 к раскрытию информации об операционных сегментах в финансовой отчетности 781 
Трите фактора на Вирджиния Ромети 888 
Трудовите конфликти - обект на мениджмънта 678 
Търговско-икономически отношения между Република България и държавата Израел 416 
Търговското кредитиране - бариери пред използването му за финансиране на иновации 278 
Търговци и автосервизи получават най-много кредити 189 
Университетско оръжие с халосни патрони 280 
Управление на аграрния риск 630 
Управление на екип за работа по проект 718 
Управление на екипи - характеристика и принципни постановки 667 
Управление на екипи по време на криза 808 
Управление на икономическия и социалния живот 63 
Управление на кариерата във висшите училища 651 
Управление на качеството на социалната работа (концептуален модел и резултати от проучване) 33 
Управление на конкурентноспособността на българския туристически продукт 336 
Управление на конфликтите и активизирането на тероризма 470 
Управление на кредитния риск 175 
Управление на съвременните екологосъобразни агроекосистеми 660 
Управление на човешките ресурси в "СФК Берингс България" ЕАД 790 
Управление на човешките ресурси в хода на фирмената интернационализация 804 
Управление на човешките ресурси. Насоки за усъвършенстване организацията на работата 820 
Управление развитием региона: инвестиции в человеческий капитал 294 
Управлението на риска при работа в екип 702 
Управленски концепции в развлекателната индустрия 796 
Управленский учет: исторический аспект развития 774 
Управленско въздействие върху организационното поведение основано на лидерство 816 
Управленското счетоводство и неговите практико-приложни аспекти 780 
Управленческий учет по сегментам деятельности сельхозорганизаций 761 
Уровень финансового развития и темпы экономического роста 136 
Ускорете финансовото приключване със SAP BPC 889 
Условия и предпоставки за директните продажби от ферма 316 
Условия и ред за издаване на Европейска здравноосигурителна карта /ЕЗОК/ 563 
Условия по търговско кредитиране между фирмите в България 148 
Успешни стратегии за развитието на комбинирания транспорт 832 
Успешните дистрибутори в мултилевъл маркетинга - представители на средните социални слоеве 364 
Устойчив растеж в страните-членки на Европейския съюз в контекста на стратегия "Европа 2020" 426 
Устойчивост на текущата сметка на платежния баланс, сравнителен анализ на избрана група страни от Централна и Източна Европа 96 
Устойчивото развитие в България. Проблеми и предизвикателства 48 
Усъвършенстване на управлението на проектни екипи чрез приложение на методиката на Белбин 646 
Усъвършенстване подбора на стопанските ръководители в условията на пазарната икономика 677 
Усъвършенствания в отчитането използването на ресурсите в товарния автотранспорт 734 
Фактори за висок добив и качествена продукция при доматите 599 
Фактори, влияещи върху енергийното потребление на домакинствата 569 
Фасилити мениджмънт в България и света 670 
Феномен государственной собственности: разные точки зрения по приватизационному процессу на российском рынке и результаты эмпирического тестирования 124 
Философия на общото финансиране на фирмата 181 
Философско-феноменологически анализи и интерпретации относно възприемане и измерване на времето 15 
Финанасите на вътрешнотърговските фирми при съвременните икономически условия 141 
Финансиране на висшето образование в Германия 529 
Финансиране на висшето образование в Европа 531 
Финансиране на иновациите в България (концептуален поглед върху проблематиката) 297 
Финансиране на университетите във френската общност на Белгия 525 
Финансов риск на публичните акционерни дружества в условията на финансово-икономичска криза 182 
Финансов сектор: оценки и очаквания 150 
Финансовата стабилност на агенциите за недвижими имоти - предпоставка за диверсифициране на предлаганите от тях услуги 346 
Финансовая система домашнего хозяйства: методологический аспект 138 
Финансовият анализ при бизнесоценяването 144 
Финансовият анализ при дългосрочното конкурентно предимство 180 
Финансово осчетоводяване на човешките ресурси 759 
Финансово-кредитните институции и лоялността в отношенията с клиентите 803 
Финансово-экономическая составляющая информационной модели высшего учебного заведения 541 
Финансовые ресурсы коммерческой организации: шариатский взгляд 9 
Фирмена интернационализация и деинтернационализация (емпирично изследване) 122 
Фискални влияния върху дългосрочния икономически растеж 178 
Формиране и управление на екип за енерговъзобновяем проект 719 
Формиране на човешкия капитал през комунистическия период в България 824 
Формирование портфеля ценных бумаг на основе результатов фундаментального анализа фондового рынка 259 
Фройдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на бащата 5 
Футболните агитки: екстремизъм или...?! 68 
Характеристика на електронния бизнес и възможности за използването му във финансовата сфера 903 
Характеристика на инвестиционната дейност на пенсионните фондове в България 216 
Характеристика на материалното право 447 
Характеристика на някои страни от жилищните условия на населението (Според резултатите от преброяването на жилищния фонд на 1.XII.1965 г.) 41 
Характеристика на прецеденстното право 448 
Характеристика на процесуалното право 449 
Характеристика на публичното право 450 
Характеристика на религиозното право 451 
Характеристика на частното право 452 
Хегел и логическият въпрос 11 
Холистичен подход за изследване на "икономиката в сянка" 103 
Хосписът като социално явление и институция 472 
Цената на зърното в цял свят чупи рекорди 600 
Ценността като единство на полезност и стойност 106 
Ценова конкуренция в условията на интернационализация и глобализация 395 
Ценовият галоп на горивата 281 
Централизирана платформа стандартизира бизнес процесите в ING Insurance 884 
Центровете за съвместно обслужване като инструмент за организиране на гъвкаво функциониране на персонала в предприятието 825 
Черно море - от газов пренос към газов добив 326 
Членовете на политическите кабинети съветници по политика ли са в българската изпълнителна власт 462 
Членството на Европейския съюз в международните организации ФАО и СМО 412 
Човешкият фактор в публичните политики 647 
Човешкият фактор и груповото поведение в управленския процес 811 
Чрез управление на стратегическата стандартизация - към интернационализация 401 
Шифърът на доходите 111 
"Крест Маршалла": альтернативное обоснование и смежные вопросы 87 
"Национальные чемпионы" в структуре российского рынка банковских услуг 240 
"Облачните" технологии - дилеми и дивиденти 891 
"Обществото на знанието" - убеждаващата визия на Европейска стратегия 2020 65 
"Суверенност" на валутния риск 129 
(Не)познатата криза с храните 614 
/Н/ ЕВРОтизация 185 
[Пет] 5 тенденции в развитието на технологиите за съхранение на данни през 2011г. 892 
[Сто и петдесет] 150+150 млн. евро за зелена икономика 192 
[Три] 3М - десет години след "трсене на съвършенството" 370 
[Тысячи] 1000 лабораторий: новые принципы организации научной робаты в России 1 
A Robust Unsupervised Method for Fraud Rate Estimation 494 
Accounting Problems Related to the Analysis of the Sales of Goods in a Global Economy Environment 771 
Agrarian Sector in the Process of Globalization 631 
Audit Evaluation of Internal Control systems 786 
Balanced System of Strategy Implementation Indicators 688 
Bank Capital Regulation and Structured Finance 157 
Banking 2.0 - какво ново в онлайн услугите през 2013 893 
Behaviour of Managers and Managees in the Context of the Peculiarities of Bulgarian National Culture 690 
Biomass Energy Utilisation - Ecological and Economic Aspect 578 
BPM инструменти за въвеждане на ред в бизнеса 691 
Bulgarian Milk Industry and the Challenges of Integration 423 
Bulgarian Non-profit Organizations in the Conditions of Market Economy - Accounting Aspects 784 
Capital Market Globalization in the Context of European Integration Process 424 
Coherence of Policies 425 
Comparing NAIRU and Economic Cycle from the Perspective of Labour Market in the Countries of the Visegrad Group 104 
Computer Programs and their Intellectual Property Protection in Bulgaria 3 
Construction Wastes - Policy and Management 558 
Contemporary Energy Storage Sources, Energy Saving 580 
Deposit Insurance, Banking Crises, and Market Discipline: Evidence from a Natural Experiment on Deposit Flows and Rates 155 
Dynamics of Foreign Direct Investments in Bulgaria for the Period 1999-2011 392 
E-правителствата по света - лидерите следват сходен модел 868 
Efficient Recapitalization 158 
Empirical Analysis of Demand of Nature Gas by Households in Europe 585 
Environmental Impact of Tourism in Pirin National Park 921 
ERP - с ключова роля в успешното развитие на търговска верига " Зора " 883 
ERP допринася за по-високи обороти и по-добро обслужване в АГРАНА БЪЛГАРИЯ 881 
ERP система осигурява всички основни бизнес процеси в НУРТС БЪЛГАРИЯ АД 894 
ERP системата - част от новите хоризонти на бизнеса на ЕНИКОМ-М 904 
European Integration and Bulgaria's International Legal Commitments 434 
Eдно мнение за алтернативност в развитието на застрахователното дело 488 
For the University the Bell Tolls 544 
Globalization of the Information Technologies and Risk Assessment 890 
Impact of the Environmental Requirements on the Industrial Product Prices 645 
Integration Models for the Marketing Function 368 
INTERNET - и развитието на международната търговия 898 
Kanban - метод, който може да подобри всичко, което правим 692 
Legal Opportunities for Performing Insurance Activity in Bulgaria by Entities with Headquarters in a Third Country 496 
Liquidity Cycles and Make/Take Fees in Electronic Markets 154 
Main Objectives and Priorities of the National Strategy for Bulgaria's Accession to the European Union 433 
Mismanagement, Mistrust and Missed Opportunities: a study of The Ecocnomist's coverage of Bulgaria's post-accession problems and place in imternational affairs 75 
Natural Monopolies and Problems of the Energy Market in Bulgaria 584 
New Rules of Consumer Protection 460 
Optimal Reciprocal Reinsurance Treaties Under the Joint Survival Probability and the Joint Profitable Probability 495 
Priorities of the National Labor and Employment Policy of the Republic of Bulgaria in the "Europe 2020" Strategy 116 
Problems of the EU Integration - the Debt and the Way of Bulgaria 435 
Process of Economical Diversification of Rural Areas 296 
Professional Competence - an Efficient Tool for the Activities of the Manager 689 
Selecting and Simulating Models for Management of Investment Portfolios Using Cybernetic Approach 560 
SOA - изкуството да използваме повторно 896 
Software Methodology for Dynamising Database Structure in Municipalities 895 
Some Possibilities for Tourism Management in Goze Delchev District by Developed System for Creation and Management of Objective Orientated Database 920 
Specific Indexes for Capital Efficiency analysis in Public Companies 153 
State and Possibilities for Development of Renewable Energy in Bulgaria 583 
System of Ecological Monitoring in National Parks "Pirin" and "Rila" 557 
The daily hour forecasting of the electrical energy production from renewable energy sources - a required condition for the operation of the new energy market model 579 
The Demographic Picture of the EU in the Process of Globalization 53 
The Greek Case and the Future of the Eurozone 418 
The Industrial Clusters in Bulgaria - Processes and Eventual Effects 332 
The Real Effects of Financial Sector Interventions during Crises 156 
The Role of the Human Resource Department in Fraud Prevention 826 
The Role of Thornton and Bagehot for the Development of Lender of Last Resort Concept 247 
The Value and Risk of Defined Contribution Pension Schemes: International Evidence 479 
Unemployment in Blagoevgrad Region in Terms Economic Crisis 115 
Using GIS of Soil Resources in Developing the simulation Model for Environment Conditions Monitoring and Agricultural Production Management 640 
Waste Management - Main Principles and Problems 559 
Web 3.0 Approach to Corporate Information Systems Evolution 905 
WEB based system for Renewable Energy Sources Assessment 581 
WEB услугите - концепция, предимства, недостатъци и перспективи 897 
Wind Energy Potential in Bulgaria 582 
Эволюция бухгалтерского учета: законодательный аспект 729 
Экономическая целесообразность расходов 229 
Экономическое доминирование российской столицы: причины и последствия 293 
Эффективность системы агрострахования с государственной поддержкой 493 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов данък 196 
авансови вноски 762 
авансово плащане 754 
Австралия 241 
Австрия 187 526 830 
автокорелационни коефициенти 55 
автокорелация 55 
автоматизация 675 857 870 904 
автоматизация в управлението 881 
автоматизация на процесите 691 855 
автоматизация на управлението в бизнеса 874 
автоматизирана обработка 875 
автоматизирана обработка на информацията 875 
автоматизирана система 851 
автоматизиране 515 
автоматизирани производства 697 
автоматизирани системи 697 
автомобил 461 827 
автомобилен сектор 280 
автомобилен транспорт 833 834 
автомобили 367 827 
автомобилна застраховка 483 484 
автомобилна индустрия 827 
автомобилни разходи 280 
автомобилно застраховане 483 484 
автомобилно производство 827 
автономия 62 531 
авторско право 3 454 
авторско право в България 454 
авторско право и сродните му права 454 
авторство 454 
автотранспортна дейност 734 
агентска мрежа 909 
агентски отношения 884 
агенция 346 
аграрен бизнес 319 
аграрен застрахователен пазар 493 
аграрен маркетинг 319 
аграрен риск 630 
аграрен сектор 318 491 630 631 636 764 
аграрна екология 660 
аграрна политика 631 
аграрна политика на ЕС 427 629 631 
аграрна продукция 631 
аграрна реформа 427 
аграрна статистика 37 
аграрни отношения 315 
аграрно счетоводство 742 
агресия 499 
агресия при децата 499 
агробизнес 636 
агроекологична политика 627 
агроекологични райони 621 660 
агроекология 621 623 
агроекосистема 660 
агрозастраховане 493 
агроклиматични показатели 608 
агроклиматични уловия 608 
агромаркетинг 319 
агропромишлен комплекс 493 
агростатистика 37 
агротехника 596 617 619 624 634 
агротехнически мероприятия 619 
агротехнология 619 
адаптация 70 910 
адаптиране 866 
адвокати 446 
адвокатурата в България 446 
административна дейност 458 
административни услуги 458 
административни цени 340 
административно деление 288 
административно право 447 449 450 462 
административно управление 463 
административно-териториално деление 288 
администрация 420 458 462 930 
администриране на решенията 239 
АДСИЦ 134 
азиатски регион 852 907 
академична наука 2 
академична политика 524 
активи 130 139 154 
активи на предприятието 331 657 
активизиране пазара на труда 190 
актове 442 
акцизи 340 
акцизни стоки 235 
акции 134 164 167 168 169 170 172 173 259 260 
акционерни дружества 212 
акционерно богатство 125 
акционерно дружество 437 
акционерно законодателство 437 
акция 253 
Албена АД 166 
алгоритми 886 
алгоритмична търговия 154 
алгоритмично моделиране 154 
Алеко Константинов 22 
алтернативи 488 
алтернативна енергия 578 
алтернативна икономическа политика 289 
алтернативни данъци 762 
алтернативни енергийни източници 576 
алтернативни парични системи 389 
алтернативни подходи 174 
американски капиталов пазар 262 
амортизационна политика 736 
амортизационни норми 734 
амортизация 736 
амортизиране 734 
амортизируеми активи 226 
анализ 132 134 148 180 315 317 324 344 346 429 561 605 629 637 704 747 776 830 914 
анализ на банковия риск 175 
анализ на бизнес средата 691 
анализ на данни 43 843 
анализ на домакинства 585 
анализ на ефективността 655 
анализ на инвестиционни проекти 252 
анализ на качеството 429 
анализ на клиентите 846 851 858 
анализ на продажбите 771 
анализ на риска 159 413 703 
анализ на стопанската дейност 257 
анализ на финансовата стабилност 346 
анализ на финансовите отчети 180 
анализ на финансовите резултати 914 
анализ на финансовото състояние 174 
анализи 338 
анализи и проучвания 871 
аналитици 871 
аналитични техники 257 
аналитично счетоводно отчитане 771 
английски банки 391 
анкетно проучване 33 324 367 
антивирусна защита 885 
антиглобализъм 92 
антиквариат 486 
антикризисни мерки 381 
антилиберализъм 83 
антимонополно регулиране 88 
апортиран актив 209 
аптеки 338 
АР Египет 496 
арабската пролет 277 
арабски страни 277 
аргументация 880 
аренда 638 
аренден пазар 637 
Аржентина 187 622 
аржентинска криза 187 
Аристотел 10 656 
Аристотелова логика 656 
арт терапия 498 
архивиране на данни 872 900 
архитектура 858 
архитектура на информационна система 905 
архитектура на услугите 896 
архитектурни модели 897 
асиметричност 409 
асистенти 886 
атмосферно замърсяване 551 
аудит 242 
аутизъм 17 
аутсорсинг 303 358 867 883 
аутсорсинг договор 358 
аутсорсингови отношения 303 
африкански регион 852 907 
БАБХ 587 
база данни 844 
Базел ІІ 143 
Базел ІІI 191 
бази данни 841 
базисни цени 629 
базов мениджмънт 732 
базови показатели 239 
Бай Ганьо 22 
баланс 575 
баланс на банките 177 
балансирана система 688 
балансирана система от показатели 641 688 
балансирани показатели 822 
балансираност 848 
балансово отчитане 726 
Балкани 80 81 405 408 411 417 
Балканите след войната 408 
балкански държави 80 
Балкански полуостров 417 
Балкански регион 417 
балони на капиталовите пазари 262 
БАН 823 
банка ДСК 878 
банки 179 238 240 241 242 243 247 803 873 
банки на Русия 240 
банкиране 926 
банков актив 246 
банков влог 445 
банков договор 443 445 
банков капитал 156 157 
банков кредит 156 443 445 
банков риск 157 245 460 
банков риск-мениджмънт 460 
банков сектор 157 158 179 185 186 
банков сектор на Русия 143 155 
банков съюз 188 
банкова дейност 245 382 445 
банкова ипотека 443 
банкова капитализация 155 
банкова конкуренция 244 
банкова криза 155 179 428 
банкова ликвидност 245 
банкова мрежа 247 
банкова отговорност 238 
банкова политика 246 
банкова рекапитализация 156 
банкова система 179 
банкова система на Русия 240 
банкови баланси 177 
банкови депозити 216 
банкови загуби 245 
банкови карти 206 
банкови кризи 179 
банкови пасиви 177 
банкови регулации 157 
банкови сделки 445 
банкови термини 247 
банкови услуги 240 244 
банково дело 179 
банково дело в Англия 247 
банково кредитиране 307 
банково право 443 445 
банково право в РБългария 443 445 
банково-кредитна система 803 
банкрут 158 
бариери 858 
бартер 763 
БВП 52 81 97 111 126 159 178 179 184 187 194 207 208 215 274 275 276 279 280 564 590 670 709 
БВП на Румъния 184 
бедност 28 91 
бедност в България 91 
безжични интернет мрежи 899 
безжични комуникационни технологии 842 
безналично плащане 206 
безопасни условия 768 
безопасност 565 
безопасност на стоките 565 
безопасност на храните 565 587 835 
безработица 35 95 104 105 110 115 277 282 845 
безработица в България 115 845 
безработица по области 115 
безработни 35 112 
безработни лица 35 
бексорсинг 303 
Белгия 380 525 830 
бенефициент 770 
бета-коефициент 159 160 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 
библиотеки 66 
бизнес 118 130 133 214 280 306 365 393 567 649 691 722 848 903 908 
бизнес анализ 174 257 
бизнес етика 26 
бизнес и наука 710 
бизнес инженеринг 649 
бизнес инкубатори 710 
бизнес иновации 710 
бизнес информатика 843 
бизнес информационен софтуер 843 
бизнес кризи 669 
бизнес мрежи 394 
бизнес организации 394 843 899 
бизнес организация 899 
бизнес оценка 219 
бизнес оценяване 219 
бизнес предизвикателства 305 
бизнес приоритети 866 
бизнес проекти 879 
бизнес процес 649 
бизнес процеси 303 641 857 884 894 
бизнес процеси в производството 904 
бизнес развитие 374 
бизнес резултати 914 
бизнес решения 848 
бизнес риск 160 162 163 165 166 171 176 182 
бизнес среда 567 797 805 
бизнес стратегии 912 
бизнес технологии 908 
бизнес управление 306 934 935 936 937 938 939 940 941 942 
бизнес цели 643 
бизнес цикли 104 
бизнесдевелопър 374 
бизнескомбинации 209 
бизнесмени 306 
бизнесорганизации 368 
бизнесорганизационна мрежа 368 
бизнесорганизация 371 
бизнесоценка 144 
бизнесоценяване 144 
био-продукти 604 
биогорива 281 614 634 
биография 301 
биодизел 281 
биоетика 62 
биологична защита 632 
биологични активи 742 745 746 764 772 
биологични храни 604 
биологично земеделие 317 603 660 
биомаса 578 
биопластмаси 552 
биополимери 552 
биопроизводство 605 
биоразнообразие 605 
бит 22 
битие 13 
битие и време 15 
битови отпадъци 558 559 
бихейвиористична теория 506 
благотворителни организации 471 760 
благотворителност 472 760 
блогове 654 
БНБ 250 847 876 
бобови храни 609 
богомилски езотеризъм 6 
богомилство 6 
Богочовечество 6 
болести по културните растения 635 
болести по растенията 632 635 
Болонска декларация 503 
бонус-малус системи 483 
бонуси 758 
борба за клиенти 357 
борба с бедността 91 
борба с корупцията 77 403 
борба с плевелите 619 
борба с престъпленията 214 
борба с тероризма 470 
борса 261 
борсов пазар 258 
борсови индекси 150 
Бразилия 276 682 
бракувани активи 227 
бранд 366 
брачност 50 
бренд 652 
бренд мениджмънт 652 
брендинг 652 
брендинг на стоки 652 
БРИКС 276 402 
брой на населението 55 
брутен вътрешен продукт 197 215 
брутна продукция 588 
брутни инвестиции 178 
Брюксел 405 
будизъм 26 
Бургас 133 906 
бъдеще 243 692 715 900 
бъдещи разходи 880 
бъдещи реалности 317 
българите в чужбина 61 
България 96 211 248 263 340 341 377 403 441 455 503 513 571 830 
България в ЕС 434 
България и ЕС 250 403 420 
България към Европейския съюз 423 
българо-гръцки отношения 405 
българска държавна администрация 462 
българска енергетика 579 582 583 
българска икономика 279 403 435 
българска култура 690 
българска общност 61 
българска промишленост 423 
българска статистика 43 
българска философска традиция 5 
български бизнес 305 
български емигранти 61 
български износ 416 
български компании 127 432 
български организации 784 
български пазар 837 
български пенсионен модел 476 
български пощи 851 
български предприятия 644 
български производители 610 
български трудов пазар 116 
български туризъм 333 336 920 
български туристически пазар 333 
Български туристически съюз 922 
български университети 67 542 
български фирми 148 410 
българско аграрно производство 631 
българско висше образование 542 
бързи пари 682 
бюджет 184 711 737 
бюджет 2012 190 
бюджет на домакинствата 46 
бюджет на проекта 217 
бюджет на Франция 184 
бюджетен дефицит 128 178 418 428 
бюджетен дефицит в еврозоната 128 418 428 
бюджетиране 642 711 728 737 
бюджетиране в предприятията 711 783 
бюджетна дисциплина 190 
бюджетна политика 149 190 193 737 
бюджетна прогноза 190 
бюджетна процедура 190 
бюджетна структура 783 
бюджетни предприятия 747 
бюджетни приходи 178 194 
бюджетни разходи 123 126 
бюджетни трансфери 590 
бюджетно предприятие 770 
бюджетно салдо 178 
В2В интеграция 864 
ваканционен туризъм 919 
валежи 608 
валута 389 754 
валутен заем 754 
валутен курс 150 731 
валутен риск 129 379 703 
Валутен съвет 709 
валутна зона 430 
валутна криза 428 
валутна политика 129 
валутни курсове 754 767 
валутни операции 234 
валутни разчети 754 
валутни резерви 249 
Васил Левски 27 
Вашингтонски консенсус 105 420 
Вебер 10 
ВЕИ 571 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 578 719 
векторен критерий 256 
Великобритания 187 271 682 830 
Величко Адамов 925 932 933 
вендинг бизнес 351 
Венецуела 187 
верига за доставки 413 
верижно-стойностен анализ 629 
вероятност 245 
Версайско-вашинстонска система 402 
вертикална интеграция 356 695 
вещно право 440 
взаимодействие 79 101 497 877 
взаимоотношения 865 
взаимоотношения с клиенти 865 
вземане 203 
вземане на решения 793 888 
вземания 735 
видео 241 
видеоконферентна връзка 817 
видеонаблюдение 738 
видове аутсорсинг 860 
видове властови отношения 458 
видове комуникации 724 725 
видове контрол 220 
видове корупция 77 
видове офшорни зони 223 
видове прогнози 467 
видове риск 251 
видове цени 317 
визия 876 
визуален метод 16 
ВиК сектор 576 
ВиК технологии 576 
вина 622 
винарска индустрия 354 
винарска промишленост 354 622 
винарски сектор 622 
винарски туризъм 334 354 
винен туризъм 334 354 
вино 354 592 622 
винопроизводители 354 622 
винопроизводство 354 592 606 622 836 
виртуален газапровод 573 
виртуален компютър 886 
виртуализационни технологии 205 
виртуализация 12 654 883 901 
виртуална лаборатория 518 
виртуална среда 12 854 
виртуално образователно пространство 516 
виртуално предприемачество 695 
виртуално предприятие 649 
виртуалност 12 
висок добив 599 
високи технологии 307 
високотехнологични производства 828 
Висш адвокатски съвет 446 
висше икономическо образование 520 534 923 924 925 926 927 928 929 930 931 
висше икономическо училище 534 926 927 932 
висше образование 2 512 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 538 539 540 541 542 543 544 545 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 
висше образование в България 545 
висше образование в Германия 529 
висше образование в Европа 526 527 531 532 
висше учебно заведение 534 541 
висше училище 512 534 923 924 925 928 929 930 931 
висши училища 527 537 651 
Вишеградска група 104 
власт 59 63 458 683 
влияние 100 177 183 869 
влогове 445 
влогове в банките 155 
вложител 155 
внедряване 878 904 
внимание 15 
внос 211 347 752 
внос и износ 347 
внос на стоки 197 416 752 
внос-износ 836 
вноска 200 
вноски по печалбата 212 213 
водене на преговори 398 
водна енергия 583 
водоползване 547 
военна политика 415 
военни конфликти 407 
военно производство 314 
военно-политически отношения 314 
военно-промишлен комплекс 314 
воля на дарителя 537 
воля на пациента 62 
ВОП 516 
ВП 695 
вреди 679 
вредители на растенията 632 635 
време 15 195 880 
временна заетост 112 
ВРМ система 641 797 864 
всеобщност 11 
Втора световна война 915 
ВУЗ 545 
ВУЗФ 534 
възвръщаемост 849 
възвръщаемост на инвестициите 479 828 880 901 
възвръщаемост на капитала 642 
възвръщаемост от образование 824 
въздушен транспорт 833 
възнаграждение 758 
възобновяема енергия 573 579 581 583 
възобновяеми енергийни източници 578 579 580 581 583 
възобновяеми ресурси 552 581 
възпитание на детето 455 500 
възпитание на децата 455 
възпроизводствен процес 106 
възпроизводствена собственост 59 
възпроизводство на населението 53 
възраст 55 
възрастни учащи 505 
възрастни хора 32 503 
възрастно население 49 51 
възрастова структура 50 54 
възрастови групи 764 
възстановяване на ДДС 230 752 
външен дълг 435 
външен контрол 195 
външен контролинг 884 
външен пазар 347 373 
външна бизнес-среда 673 
външна миграция 61 
външна политика 378 
външна търговия 341 377 
външни отношения 378 
външни пазари 4 
външни фактори 674 
външно оценяване 508 
външно финансиране 156 
външно-търговски сделки 416 
външноикономическа политика 400 
външноикономически връзки 400 
външноикономически операции 400 
външноикономическо развитие 417 
външноикономическо регулиране 387 
външнополитически отношения 417 
външнотърговска дейност 377 
външнотърговски връзки 377 
външнотърговски операции 767 
външнотърговски фирми 377 
въоръжен конфликт 470 
въоръжени конфликти 470 
въоръжени сили 752 
въоръжение и техника 407 
вътрешен дълг 435 
вътрешен контрол 269 785 786 
вътрешен маркетинг 817 
вътрешен набор на персонал 813 
вътрешен одит 242 769 
вътрешен продукт 397 
вътрешна търговия 141 
вътрешна управленска отчетност 778 
вътрешни комуникации 817 
вътрешни спестявания 273 
вътрешни фактори 674 
вътрешнотърговски организации 141 
вътрешнофирмен контрол 694 
вяра 27 
вятърна енергия 580 582 
Г-20 388 402 
Г-5 402 
Г-7 402 
Г-8 402 
газ 326 
газов отрасъл 326 585 
газопроводи 326 
гарантиране на влоговете 155 
гарантиране на депозитите 155 
гаранции 440 
гаранция 440 
гастарбайтери 271 
генетично модифицирани продукти 628 
география на България 337 
география на туризма 337 
Географска Информационна Система 640 
географски райони 80 
географско положение 419 
геодемография 47 
геодемографска криза 47 
геополитика 326 399 419 
геостратегия 419 
геотермална енергия 581 583 
Германия 187 271 380 513 528 529 622 830 
германска икономическа политика 330 
героизъм 6 
глобален мениджмънт 807 
глобален свят 408 548 
глобален финансов пазар 129 424 
глобализационни процеси 890 
глобализация 53 86 99 268 302 360 385 395 408 417 419 424 562 631 668 695 703 841 890 
глобализация в производство 703 
глобализация на бизнеса 4 
глобализация на знанията 99 
глобализация на икономиката 42 102 
глобализация на пазара 395 
глобализация на пазарите 424 
глобална икономика 771 
глобална икономическа криза 285 431 
глобална криза 274 279 285 298 389 430 
глобална мрежа 898 
глобална мрежа Интернет 898 
глобална рецесия 94 
глобална стратегия 397 
глобална финансова криза 285 
глобални компании 668 
глобални мрежи 668 
глобални мрежови технологии 890 
глобални пари 129 
глобални публични блага 548 
глобални технологии 841 
глобално лидерство 668 807 
глобално общество 514 
глобално развитие 397 
глобално управление 384 402 409 
годишен данък 226 
годишен патентен данък 199 
годишен темп 859 
годишно приключване 742 
годишно счетоводно приключване 764 
горива 281 578 734 
горска промишленост 304 
горска техника 616 
горски сектор 304 
горско стопанство 304 549 
готова продукция 746 
град 302 
градове 302 
градска среда 311 
градско население 52 302 311 
градско планиране 311 
градско развитие 311 383 
граждани 465 
гражданска отговорност 483 484 
граждански организации 514 647 
гражданско образование 514 
гражданско общество 59 514 
гражданско право 447 452 
граници 877 
граничен контрол 396 
грижа за децата 28 
грижа за клиента 62 
грозде 601 606 631 
група 504 
групи 195 
групов анализ 344 
групова работа 504 667 675 
групови процеси 504 889 
групови технологии 504 
групово обучение 504 
групово поведение 811 
гръцка икономика 184 
гъвкав маркетинг 369 
гъвкава заетост 792 
гъвкава организация 825 
гъвкава стратегия 715 
гъвкаво функциониране 825 
гъвкавост 303 
Гърция 184 185 187 188 208 271 380 418 830 
Дания 503 830 
данни 195 
данък 202 553 762 
данък върху лихвите 744 
данък върху недвижими имоти 762 
данък върху превозните средства 762 
данък върху разходите 762 
данък добавена стойност 758 
данък при внос на стоки 763 
данъкоплатец 229 
данъци 207 210 221 222 225 253 
данъци в ЕС 224 
данъчен контрол 234 235 
данъчен кредит 145 202 231 233 235 461 
данъчен размер 194 
данъчен режим 222 223 
данъчен суверенитет 146 
данъчен финансов резултат 227 
данъчна измама 194 
данъчна норма 207 
данъчна основа 145 194 202 
данъчна отчетност 229 760 
данъчна политика 128 197 207 208 221 223 
данъчна политика на ЕС 221 
данъчна проверка 234 
данъчна разлика 226 
данъчна ревизия 236 
данъчна система 208 228 
данъчна система в Русия 229 
данъчна система на ЕС 224 
данъчна тежест 91 224 
данъчна трактовка 226 227 
данъчни аспекти 739 
данъчни документи 762 
данъчни задължения 145 
данъчни измами 194 
данъчни облекчения 199 321 
данъчни плащания 234 
данъчни приходи 218 
данъчни проблеми 746 
данъчни разлики 210 228 
данъчни реформи 208 
данъчни цели 205 226 
данъчно задължени лица 204 
данъчно задължение 744 
данъчно законодателство 234 
данъчно незадължени лица 204 
данъчно облагане 178 208 224 229 230 321 385 760 
данъчно облагане и ЕС 224 
данъчно облекчение 223 
данъчно събитие 145 
данъчно третиране 232 233 743 749 765 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 213 
дар 537 
дарение 537 762 
дарителски акт 537 
дарителски практики 537 
дарителство 537 
дарителство за образование 524 537 
ДДС 194 203 204 758 760 762 763 
девиантни общества 70 
девиантно поведение 58 70 
девиантно трудово поведение 70 
дедукция 11 
деиндустриализация 105 
деинтернационализация 122 
дейност 446 
декларация 199 
деклариране 762 
делегиране на правомощия 794 
делиберативна политика 10 
демография 49 50 51 53 54 107 
демография и ЕС 53 
демография на България 107 
демографска информация 50 
демографска криза 47 107 
демографска политика 48 51 
демографска прогноза 51 
демографска среда 48 
демографска статистика 51 
демографска структура 49 54 
демографски изменения 107 
демографски процеси 50 
демографски срив 47 51 
демографски фактори 54 
Демократическа партия 82 
демократични общества 82 
демократични промени 82 
демократично управление 84 656 
демокрация 82 84 656 
депозиране 744 
депозитар 744 
депозитно застраховане 239 
депресия 5 
деривати 258 386 
деривативи 386 
деривативни инструменти 258 
десертно грозде 601 
дескриптивен анализ 133 
дестинация България 333 
деструктивно поведение 814 
детерминизъм 14 
детска бедност 28 
дефицит 194 478 
деца 455 500 
деца в риск 455 500 
деца и родители 455 500 
децилни групи 98 
Джон Лок 10 
диагностика 17 518 
диагностичен анализ 520 
диаграма на сметката 784 
диалектическа логика 653 
диаспора 61 
диверсификационна стратегия 664 
диверсификация 296 300 346 389 912 
диверсификация на риска 702 
дивидент 125 
дивиденти 125 153 743 891 
дивидентна политика 124 125 213 
дигитализация 362 867 
Дидактика 504 512 
дидактически подходи 512 
дизайн 335 522 
дизайн в управлението 691 
дилеми на управлението 799 891 
Димитър А. Ценов 535 
динамика на инвестиционния процес 392 
динамика на капитала 144 
динамика на развитие 836 
динамика на цените 629 
динамичен анализ 175 
директни инвестиции 393 
директни плащания 598 
директни продажби 316 351 
дисбаланс 117 
дисконтиране на парични потоци 260 
дисконтови степени 704 
дискреционна макроикономическа политика 93 
дискреционна политика 93 
дискреция 93 
дискурсивно общество 422 
дистанционна връзка с НАП 195 
дистанционна продажба на стоки 235 
дистанционна работа 768 
дистанционно образование 515 516 517 518 521 522 523 
дистанционно обучение 515 516 517 518 519 520 521 522 523 546 
дистрибутори 364 
дистрибуционна дейност 369 
дистрибуционна политика 369 
дистрибуционни канали 356 
дистрибуционни мрежи 364 
дистрибуция 364 369 370 
дисциплинарна структура 446 
диференциация 198 
ДКЕВР 570 571 
длъжник 440 
длъжник-кредитор 440 
ДМА 739 
дни на кариерата 927 
добавена стойност 313 400 773 
добиви 599 
добри практики 238 789 
добри решения 917 
доброволно здравно осигуряване 480 
доброволно осигуряване 477 478 
доброволно пенсионно осигуряване 477 478 
добродетели 679 
доверие 537 675 
договор 203 756 
договор за влог 756 
договор за лизинг 309 
договор за цесия 203 
договори 443 
договорни отношения 740 
договорни споразумения 740 
договорни условия 740 
договорно право 436 
доклад 28 86 93 94 95 96 97 126 128 130 131 221 224 238 288 302 335 341 375 436 475 480 502 565 587 727 
доклади 120 121 287 568 638 839 
доклади от научна конференция 120 121 287 296 568 578 582 638 839 921 
документ 895 
документална информационна технология 895 
документални бази данни 895 
документи 563 
документи на община 895 
документиране 196 235 762 
документиране на доставките 203 231 
документиране на търговските сделки 730 
домакински бюджети 474 
домакинско потребление 585 
домакинства 46 91 253 569 
домакинства в Европа 585 
домакинствата в България 585 
домати 596 599 
домашна икономика 138 
домашно стопанство 138 
домове за възрастни хора 32 
ДОО 475 
допълнителни валути 389 
допълнителни пари 389 590 
допълнително заплащане 590 
допълнително пенсионно осигуряване 476 
доставка 375 
доставка на стоки 145 
доставка на услуги 145 231 
доставки 145 
доставки и услуги 232 
доставки на услуги 233 461 
доставчици 758 888 
доставчици на услуги 897 
достоверна счетоводна информация 727 
достоверност 727 
достъп до информация 898 
доход на акция 153 
доходи 98 196 215 236 762 
доходи от дивиденти 743 
доходи от стопанска дейност 762 
доходност 97 125 322 476 682 858 
доходност на акциите 263 
доходност на предприятие 682 
доходност на фондовете 139 476 
дребни собственици 639 
древна Япония 26 
други страни 896 
дружества 222 
дружествено право 459 
дружество 459 
дуалистична концепция 8 
духовност 25 27 
душевност 22 
ДЦК 909 
дълг 435 
дълг срещу собственост 177 
дълга позиция 140 
дългова криза 341 428 430 
дългови задължения 158 
дългосрочни вземания 753 
дългосрочни инвестиции 766 
дългосрочни капитали 135 
дългосрочни капитали на фирмата 135 
дългосрочни парични заеми 753 
дългосрочни финансови активи 753 
дългосрочно финансиране 181 
дълготраен материален актив 211 
дълготрайни активи 749 
дълготрайни материални активи 657 739 
дължим данък 204 
дървообработване 705 
държава 59 183 600 
държава и икономика 708 
държавен бюджет 146 
държавен дълг 128 194 381 418 
държавен сектор 240 
държавен фалит 187 
държавен фонд 770 
Държавен фонд "Земеделие" 770 
държави 628 
държави членки на ЕС 590 
държавна администрация 193 458 
държавна намеса 158 268 
държавна пенсионна система 478 
държавна поддръжка 493 
държавна политика 123 273 
държавна система 478 
държавни институции 77 
държавни образователни изисквания 508 
държавни предприятия 212 
държавни разходи 126 128 178 
държавни разходи в България 126 178 
държавни служители 77 
държавно партньорство 387 
държавно регулиране 387 491 
държавно регулиране на икономиката 584 
държавно управление 656 
държавно финансиране 528 530 
държавно финансиране на висшето образование 528 530 
дъщерни предприятия 209 
дялов капитал 742 
е-образование 515 516 517 518 519 521 522 523 
е-обучение 515 516 517 518 519 521 522 523 
е-правителство 868 
е-търговия 385 485 844 
е-участие 868 
ЕБВР 457 
еволюционен подход 729 
еволюция 402 715 
еволюцията 891 
евразийска интеграция 406 
евразийски отношения 406 
Евразия 406 
евро 185 249 
евро зона 249 
евро-зона 249 
еврозона 183 185 250 381 382 418 428 430 
еврологистика 396 
Европа 81 83 186 188 405 526 531 682 861 923 
Европа 2020 65 116 287 421 426 431 
европеизация 23 
европейска здравноосигурителна карта 563 
европейска идентичност 422 
европейска иновационна политика 431 
европейска интеграция 104 422 423 424 434 
европейска история 83 
Европейска комисия 188 281 428 605 
Европейска общност 502 
европейска практика 241 
европейска система 40 
европейска социална политика 434 
Европейска статистическа система 39 
европейска стратегия 65 
европейска стратегия по заетостта 792 
европейска финансова помощ 432 
Европейска централна банка 186 188 249 381 433 
европейски банков съюз 188 
европейски директиви 503 
европейски държави 178 
европейски застрахователен пазар 496 
европейски изисквания 316 
Европейски комитет по стандартизация 401 
европейски образователни институции 503 
европейски образователни програми 503 
европейски оперативни програми 403 
европейски пазар 414 
европейски пазари 423 
Европейски парламент 590 
европейски програми 65 403 502 
европейски селски райони 296 427 
европейски системи 628 
Европейски социален фонд 929 
европейски средства 305 830 
европейски стандарти 509 
европейски страни 178 
европейски структурни фондове 432 
европейски субсидии 322 618 
Европейски съюз 53 113 185 194 275 378 401 403 411 412 420 425 428 502 
Европейски съюз - договор 502 
Европейски съюз и България 433 
европейски фондов пазар 382 
европейски фондове 770 
европейски ценности 23 
европейско законодателство 496 
Европейско кооперативно дружество 437 453 
Европейско право 453 
европейско пространство 185 
Европейско рамково споразумение 768 
европейско финансиране 289 
европрограми 189 197 
евросредства 197 830 
Евростат 873 
Евросъюз 197 
еврочленство 430 
Его 78 
егономика 807 
ЕЕА 502 
езикът на тялото 16 
ЕК 413 
ЕКД 437 
екип 469 646 672 717 718 719 
екип в управлението 717 
екип по проекта 29 672 719 
екипен подход 717 
екипи 29 76 667 702 808 
екипна дейност 29 76 667 717 808 811 
екипна организация 469 
екипна работа 469 702 718 
екипна среда 76 
екипно поведение 717 
екипно управление 667 808 
екипност 808 
екоземеделие 595 
екоиновации 705 
екологизация 375 
екологизирано производство 610 
екологичен аспект 558 578 
екологичен данък 548 
екологичен код 610 
екологичен мениджмънт 558 655 660 
екологичен мониторинг 551 557 
екологичен туризъм 920 922 
екологическа политика 555 
екологически мениджмънт 554 
екологически проблеми 415 
екологически риск 686 
екологична криза 614 
екологична култура 536 610 
екологични блага 548 
екологични данъци 221 
екологични заплахи 557 
екологични нарушения 558 
екологични практики 598 
екологични проблеми 660 
екологични щети 686 
екологично възпитание 536 
екологично земеделие 603 
екологично образование 536 
екологично развитие 605 
екологично селско стопанство 603 
екологично управление 557 660 
екологичност 911 
екология 101 221 415 536 548 550 553 554 555 557 572 595 598 602 
екологосъобразни технологии 660 
екологосъобразно земеделие 660 
екологосъобразно управление 559 660 
екосистема 605 921 
екосистеми 550 605 
екотуризъм 910 
експедиция на стоките 697 870 
експертиза 1 
експертизи 413 
експлоатация 226 
експорт 4 100 313 341 377 393 
експорт на вина 592 
експортен мениджмънт 341 
експортни операции 735 
екстензивни фактори 569 
екстериториалност 12 
екстремизъм 68 
електрическа енергия 571 575 579 582 
електроенергетика 572 
електронен бизнес 841 903 908 
електронен портфейл 852 907 
електронна версия 692 
електронна система 205 
електронна служба 353 
електронна търговия 349 351 485 844 861 909 
електронни асистенти 353 
електронни пазари 154 
електронни пари 852 907 
електронни плащания 852 907 
електронни системи 899 
електронни служители 353 
електронни технологии 506 
електронни услуги 842 853 
електронни учебници 546 
електронни фактури 231 
електронно обучение 506 515 516 517 518 519 521 522 523 
електронно списание 254 825 
електронно учене 506 
електроразпределение 571 
елит 277 
емиграция 48 61 
емисии на парникови газове 551 
емисия на акции 177 
емитиране на ценни книжа 209 
емоции 57 
емоционална интелигентност 514 689 
емоционални проявления 514 
емоционално възпитание 514 
емпатия 16 
емпиричен анализ 224 585 
емпиричен модел 125 
емпирична информация 789 
емпирични изследвания 216 
емпирични социологически изследвания 71 
емпирично изследване 122 497 539 823 
емпирично познание 13 
ендогенен модел 178 
енергетика 570 572 573 580 
енергетика на България 584 
енергиен мениджмънт 584 
енергиен одит 192 
енергиен пазар 313 570 571 579 580 584 
енергиен потенциал 582 583 
енергиен проблем 571 
енергиен регулатор 570 571 
енергиен сектор 572 583 
енергиен статус 573 
енергийна ефективност 192 421 457 568 573 575 577 837 
енергийна индустрия 568 
енергийна система 579 
енергийна стратегия 569 
енергийни баланси 575 
енергийни мощности 572 
енергийни острови 573 
енергийни проекти 581 
енергийни разходи 577 
енергийни ресурси 313 578 
енергийно потребление 569 573 
енергийно стопанство 570 
енергийноефективни решения 568 
енергия 569 576 577 580 582 583 
енергия от биомаса 576 578 581 583 
енергия от вятър 580 582 583 
енергия от слънцето 580 583 
енерговъзобновяем проект 719 
енергоефективност 574 
енергоизточници 313 
енергопотребление 569 
енергоспестяване 574 
енология 606 
епистемологичен опит 13 
епоха на Петровските реформи 726 
ерозия на почвата 623 
ЕРП 571 
ЕС 128 224 275 302 340 396 411 412 413 418 420 426 431 453 502 552 609 823 852 907 
ЕС-27 194 609 
еснафска култура в България 22 
естествен прираст 47 
естествени монополи 146 584 
Естония 96 830 
ЕСФ 432 
етажна собственост 568 
етапи на прогнозирането 467 
етапи на управление 175 720 
етерично-маслени растения 633 
етика 25 
етика в здравеопазването 62 
етика в мениджмънта 658 
етика на управление 658 
етикетиране 870 
етичен избор 658 
етически кодекс 501 
етична преценка 658 
етично поведение 658 
етично-ценностни подходи 658 
етичност 911 
етническа еднородност 38 
етнически конфликти 38 68 470 
етнически общности 38 
етнографски подход 38 
ефект на пеперудата 72 
ефективна заетост 110 
ефективни екипи 672 
ефективни решения 643 
ефективно управление 217 670 684 716 810 
ефективност 328 404 420 466 630 641 659 716 821 846 854 871 874 
ефективност на бизнеса 863 
ефективност на капитала 153 
ефективност на обучението 818 822 
ефективност на персонала 821 
ефективност на управлението 630 655 810 
ефективност на управленския процес 655 
ЕФФС 188 
ЕЦБ 186 188 249 250 
железопътен транспорт 833 834 
живот 62 439 
животни 765 
животновъдство 593 618 764 
жилища 41 43 95 
жилищен пазар 34 95 
жилищен сектор 34 
жилищен фонд 41 43 
жилищна площ 34 41 
жилищна политика 41 
жилищни имоти 95 
жилищни сгради 34 43 839 
жилищни сгради в България 34 43 
жилищни условия 41 43 
жилищни условия на населението 41 
жилищно ипотечно кредитиране 161 
жилищно-комунални услуги 266 
житни култури 624 
заболявания 48 474 
зависимост 14 156 254 
загуби 245 860 
задачи 338 
задачи и тестове 511 
задлъжнялост 158 
задругарска общност 22 
задължения 204 
задължителни резерви 246 
задължително здравно осигуряване 480 
задължително здравно осигуряване в България 480 
заети в селското стопанство 613 
заетост 108 109 110 112 116 215 421 792 
заетост в България 108 
заетост и безработица 115 
заетост на младежи 109 792 
закон 7 
Закон за авторското право 3 454 
закон за адвокатурата 446 
Закон за администрацията 462 
Закон за акцизите 756 
Закон за държавния бюджет 212 213 
Закон за енергетиката 583 
закон за задълженията и договорите 740 
Закон за здравното осигуряване 563 
закон за концесиите 466 
закон за кооперациите 437 
закон за корпоративно подоходно облагане 762 
Закон за корпоративното подоходно облагане 762 
Закон за местни данъци и такси 762 
Закон за местните данъци и такси 762 
Закон за митниците 756 
Закон за обществените поръчки 466 
Закон за регионално развитие 288 
закон за стойността 142 
законодателен аспект 729 
законодателна промяна 481 
законодателство 202 231 441 567 570 
законодателство на ЕС 628 
закрила на децата 455 
заложно право 440 
залози 440 
замърсяване 553 
замърсяване на въздуха 551 
замърсяване на околната среда 553 559 
замърсяване на почвите 602 
ЗАП 454 
Западни Балкани 405 
заплата 108 111 698 
заплати 215 479 
заплахи 86 
заплащане 108 118 193 698 
заплащане на персонала 108 
заплащане на труда 110 821 913 
застраховане 54 251 482 484 485 486 488 489 490 493 
застраховане в България 496 
застраховане в Русия 490 491 
застраховане в селското стопанство 493 
застраховане на депозитите 155 
застраховател 495 496 
застрахователен бизнес 201 
застрахователен бонус 483 
застрахователен мениджмънт 487 
застрахователен пазар 484 485 487 488 489 493 
застрахователен продукт 485 486 
застрахователен риск 490 491 
застрахователен сектор 496 
застрахователен фонд 491 
застрахователна вноска 489 
застрахователна дейност 496 
застрахователна компания 492 857 
застрахователна организация 492 
застрахователна политика 487 490 
застрахователна практика 485 
застрахователна система 488 493 
застрахователна услуга 486 489 
застрахователни дружества 201 484 485 
застрахователни измами 494 
застрахователни компании 487 494 
застрахователни продукти 485 
застрахователни услуги 490 
застрахователно дело 488 
застраховка 485 
застраховка "Гражданска отговорност" 484 
застраховка "Живот" 484 
застраховка "Каско" 484 
застраховка живот 484 
застраховка на МПС 484 
застраховки 485 
захарна индустрия 320 
захарна промишленост 320 
захарно цвекло 320 
защита 587 632 635 
защита на база данни 856 
защита на влоговете 445 
защита на данни 880 
защита на данните 847 
защита на деца 500 
защита на интелектуалната собственост 3 
защита на личните данни 439 
защита на личността 439 
защита на потребителите 460 584 
защитени територии 910 
заявление 563 
ЗДДС 231 232 233 757 758 762 
здравен туризъм 562 
здравеопазване 434 472 564 
здравна политика 564 
здравна реформа в България 481 
здравни грижи 62 
здравни услуги 561 
здравно осигуряване 480 564 
здравно осигуряване в България 480 
здравноосигурителен фонд 200 
здравноосигурителна вноска 480 
здравноосигурителна система в България 480 
здравословен живот 474 
здравословен начин на живот 474 
здравословни условия на труд 768 
зелен маркетинг 556 
зелена бизнесорганизация 556 
зелена енергия 573 
зелена икономика 192 322 457 556 
зелена логистика 829 
зелена политика 221 598 
зелена стратегия 221 
зелени вериги 375 
зеленчукопроизводство 596 599 
зеленчуци 596 599 
земеделие 189 289 588 590 604 613 638 
земеделска дейност 636 
земеделска земя 640 
земеделска кооперация 321 742 
земеделска площ 588 
земеделска политика 610 
земеделска практика 619 
земеделска продукция 635 640 746 772 
земеделска счетоводна информация 37 
земеделска техника 616 
земеделски земи 621 638 
земеделски кооперации 119 
земеделски култури 620 
земеделски производители 639 
земеделски стопанства 37 319 589 598 611 
земеделски услуги 588 
земеделски фонд 589 
земеделско стопанство 37 588 
земеползване 621 
землена политика 627 
Земя 322 
зимен туризъм 919 
ЗКПО 762 
златни монети 248 
злато 132 391 
злополуки 483 
злополуки като застрахователен случай 483 
злополуките като застраховане 483 
злоупотреба с вътрешна информация 214 
злоупотреби в счетоводството 214 
злоупотреби с власт 214 
знание 65 
знания 431 492 546 
ЗОД 480 
ЗОЗ 440 
зрелост 805 
зрялост 805 
зърнен баланс 600 
зърнен пазар 600 
зърнени култури 624 
зърнени храни 624 
зърнено-житни култури 624 
зърно 600 
зърнопроизводство 600 
Иван Кинкел 301 
Иван Хаджийски 22 
игрови принцип 893 
идеал 27 
идеалният екип 684 
идеи 6 
идентификация 323 
идентичност 514 
идеологии 68 83 
идеология 63 
идея 11 567 902 
Избор 547 
избор на мениджър 677 
избор на стратегия 175 
изграждане на бизнес 707 
изграждане на екип 808 869 
издаване на фактура 196 
изкуствен интелект 886 
изкуство 498 
измама 143 494 826 
измами в застраховането 494 
изменения в данъчните закони 231 
измерване 15 
измерване на ефективността 659 
измерване на иновациите 705 
измерване на човешкия капитал 824 
измерители 849 
износ 341 347 354 377 577 
износ и внос 347 
износ на България 341 
износ на вина 354 
износ на стоки 197 
износ на услуги 197 
използване на знания 464 
изпълнение 200 
изпълнение на проекти 305 
изпълнителна власт 462 
Израел 416 
изследване 127 315 345 
изследване на продажбите 345 
изследвания 174 175 252 547 548 732 
изследователска и развойна дейност 425 
изследователска програма 537 
изследователска стратегия 103 
изследователски център 330 
Източна Европа 60 
източници за финансиране 152 390 525 527 
източници на доходи 46 
източници на информация 876 
източници на финансиране 297 531 
иконометрични модели 585 
икономика 9 60 88 101 268 276 279 708 
икономика в преход 696 
икономика в сянка 103 
икономика на Бразилия 276 
икономика на България 86 279 
икономика на Европа 186 283 
икономика на ЕС 186 
икономика на знанието 312 650 798 
икономика на знанията 294 
икономика на информацията 366 
икономика на персонала 826 
икономика на Русия 149 
икономика на туризма 915 
икономиката на европейските страни 186 
икономики в преход 104 
икономикс 87 339 
икономическа активност 97 
икономическа дейност 313 
икономическа диверсификация 296 
икономическа добавена стойност 127 257 
икономическа ефективност 655 665 
икономическа изгода 323 
икономическа интеграция 399 
икономическа информация 780 
икономическа криза 35 105 107 115 128 187 283 318 329 408 428 
икономическа криза в България 115 
икономическа логика 871 
икономическа обосновка 229 749 
икономическа политика 88 915 
икономическа реформа 286 
икономическа сигурност 86 
икономическа система 150 
икономическа социология 73 75 103 
икономическа теория 285 
икономическа трансформация 414 
икономическа функция 795 
икономически алтернативи 105 
икономически анализ 123 
икономически аспекти 578 605 812 
икономически дисбаланс 81 
икономически живот 63 
икономически инструментариум 547 
икономически инструменти 547 
икономически критерии 433 
икономически науки 90 
икономически неолиберализъм 285 
икономически обзор 341 
икономически оператор 413 
икономически оптимум 645 
икономически основи 59 
икономически показатели 181 208 
икономически потенциал 671 
икономически проблеми 52 314 
икономически размер 37 
икономически растеж 52 102 150 178 224 270 298 302 
икономически растеж на България 270 
икономически реформи 186 
икономически риск 86 589 703 
икономически ръст 136 149 298 589 
икономически системи 151 
икономически спад 869 
икономически съюз 250 
икономически съюз на ЕС 250 
икономически теории 105 216 
икономически цикли 104 283 
икономически цикъл за Испания 283 
икономическо измерение 911 
икономическо поведение на индивида 795 
икономическо развитие 113 274 283 314 397 
икономическо състояние 256 
икономическо управление 88 
икономия на енергия 574 
ИКТ 654 713 797 
ИКТ в МСП 713 
ИКТ в управлении 713 
импортна операция 735 
имуществено състояние 236 
инвентаризация 236 764 
инвентаризация на вземания 236 
инвентаризиране 747 
инвестиране 139 348 
инвестиране в образование 533 
инвеститори 154 264 
инвеститорски избор 273 
инвестиции 85 135 140 159 201 209 211 222 300 572 867 872 873 879 
инвестиции в малкия бизнес 85 
инвестиции в НИРД 421 
инвестиции в софтуер 880 
инвестиции в човешки капитал 294 
инвестиции на фирмата 211 
инвестиционен анализ 159 
инвестиционен климат 85 255 
инвестиционен портфейл 140 201 
инвестиционен потенциал 152 255 308 
инвестиционен проект 144 251 252 
инвестиционен рейтинг 255 
инвестиционен ресурс 152 
инвестиционен риск 201 252 255 703 704 
инвестиционна дейност 216 255 
инвестиционна идея 254 
инвестиционна политика 216 477 
инвестиционна политика в пенсионните фондове 216 477 
инвестиционна привлекателност 255 
инвестиционни възможности 158 
инвестиционни компании 264 
инвестиционни портфейли 216 560 
инвестиционни проекти 251 
инвестиционни решения 124 704 
инвестиционни сделки 477 
инвестиционни фондове 321 476 
инвестиционно решение 704 
инвестиционно търсене 273 
инвестиция 322 849 
индекс 237 
индекс EGDI 868 
индексен анализ 36 153 426 
индивид 514 
индивиди 63 
индивидуален подход 20 189 
индивидуален сметкоплан 741 
индивидуални инвеститори 253 
индивидуално поведение 811 
индикатори 561 910 
индикаторна система 910 
Индия 682 
индустриален бизнес 264 
индустриален клъстер 332 
индустриален мениджмънт 643 
индустриален отрасъл 284 
индустриална икономика 352 650 
индустриална организация 327 
индустриална политика 284 
индустриална революция 552 
индустриална трансформация 284 
индустриални клъстери 284 312 332 
индустриални клъстери в България 332 
индустриални компании 264 
индустриални предприятия 332 
индустриални продукти 645 
индустриални технологии 111 
индустриално предприятие 352 
индустрия 81 264 324 330 332 
индустрия и икономиката на България 284 
индустрията в България 332 
инженеринг 706 
инициатива 792 
иновативен когнитивен подход 687 
иновативна организация 917 
иновативни инструменти 272 
иновативни отрасли 432 
иновативни подходи 697 
иновативност 687 705 854 
иновации 4 133 149 278 297 299 305 307 324 325 330 353 431 573 644 698 706 710 
иновации в банковото дело 861 
иновации в България 297 
иновации в енергетика 573 
иновации в образованието 521 
иновации в предприятията 325 644 
иновации във фирмата 297 
иновации и бизнес 644 
иновационен клъстер 291 
иновационен мениджмънт 710 
иновационен потенциал 325 432 
иновационен продукт 89 
иновационен процес 325 705 
иновационна активност 278 325 
иновационна дейност 89 256 291 325 705 
иновационна дейност на предприятието 278 644 705 
иновационна дейност на фирмите 278 
иновационна икономика 294 
иновационна политика 133 
иновационна система 291 312 
иновационна система на Русия 291 
иновационна способност 432 
иновационни методи 721 
иновационни мрежи 312 
иновационни решения 573 
иновационно предизвикателство 713 
иновационно развитие 256 278 290 431 
иновационно сътрудничество 705 
иновация 325 
иновиране 481 
институции 61 286 538 
институции на ЕС 752 
институционален ред 420 
институционализация 59 
институционална структура 120 
институционални отношения 61 
институционални реформи 286 
институционално финансиране 278 
инструментална функция 795 
инструментариум 315 
инструменти 691 
инструменти на управление 720 
инструменти на финансовата политика 278 
интегрален показател 256 
интеграционен маркетинг 368 
интеграционен модел 368 
интеграционен процес 430 
интеграционна политика 610 
интеграционни процеси 396 453 
интеграционни технологии 894 
интеграция 356 368 396 399 406 414 423 424 434 435 
интеграция в ЕО 631 
интеграция в ЕС 382 423 434 435 
интеграция и глобализация на икономиката 423 435 
интеграция на капиталовия пазар 424 
интеграция на производството 631 
интегрирана маркетингова комуникация 722 
интегрирана система 40 44 835 855 
интегрирана система за контрол 835 
интегрирана система за мениджмънт 809 
интегрирана система за управление 809 
интегриране 430 829 
интегриране на банковите услуги 893 
интегриране на знанията 492 
интегриране на инвестиционните услуги 871 
интегрирането на България в ЕС 430 
интегрирано управление 662 
интелектуален капитал 294 492 
интелектуален капитал в организацията 492 
интелектуална собственост 3 
интелектуална собственост в България 3 
интелигентен растеж 431 
интелигентна среда 892 
интелигентни мрежи 573 
интензивни фактори 569 
интерактивни методи 510 
интерактивни технологии 510 
интерактивно обучение 504 510 
интердисциплинарен подход 544 
интерес 74 
интереси 32 
интернализация 492 
интернационализация 2 122 393 395 401 419 695 
интернационализация на бизнеса 377 
интернационализация на икономикса 700 
интернационализация на фирмите 122 
интернационална среда 394 
Интернет 841 845 898 
Интернет в туризма 920 
Интернет среда 654 
интернет страници 897 
Интернет технологии 842 
Интернет търговия 485 898 
интернет услуги 842 
интерфейс 712 
интуиативна преценка 13 658 
инфлационно таргетиране 250 
инфлация 100 104 142 150 250 281 340 
информационен мениджмънт 371 654 662 
информационен мениджър 654 
информационен модел 541 
информационен процес 371 
информационен риск 801 
информационен център 906 
информационна асиметрия 137 
информационна база 895 
информационна безопасност 267 
информационна грамотност 797 
информационна защита 3 
информационна икономика 267 
информационна инфраструктура 841 
информационна прозрачност 840 
информационна революция 797 
информационна сигурност 654 847 856 873 885 890 901 
информационна система 371 
информационна система на организацията 662 
информационна среда 3 850 853 854 857 881 885 
информационни и комуникационни технологии 713 
информационни проблеми 890 
информационни решения 851 
информационни системи 121 890 
информационни системи в бизнеса 884 897 
информационни системи за одитинг 785 
информационни технологии 3 376 506 695 797 841 844 850 890 903 912 938 
информационни технологии в бизнеса 897 903 
информационни технологии в икономиката 267 
информационни технологии в логистика 376 
информационни технологии в предприятието 850 
информационни технологии в туризма 920 
информационни технологии и работа 797 
информационни технологии и счетоводство 733 
информационни услуги 137 842 
информационно общество 44 
информационно осигуряване 875 887 
информационно осигуряване на управлението 875 
информация 218 359 361 693 
информация в бизнеса 371 
информация в управлението 465 
информация и комуникация 785 
информация на управлението 693 
информираност 17 464 
информираност на персонала 798 813 
инфраструктура 322 382 404 
инфраструктурни проекти 847 
инфраструктурни процеси 383 
ипотека 443 
ипотечен кредит 443 
ипотечно кредитиране 161 443 
Ирландия 830 
исихазъм 6 
ислям 9 451 
ислямска икономика 9 
Испания 184 185 187 271 283 830 
испанска икономика 184 
испански модел 283 
исторически аспект 81 774 777 
историческо развитие 402 
история 31 83 248 283 454 
история на демокрацията 82 84 
история на ЕС 420 
история на парите 73 391 
история на правото 441 456 
история на СА 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 
история на социологията 72 
история на счетоводството 726 729 
история на финансите 146 
ИТ 668 692 769 842 848 850 
ИТ аутсорсинг 860 
ИТ в банките 867 
ИТ инфраструктура 715 869 878 896 
ИТ мениджър 654 
ИТ пазар 872 
ИТ проекти 681 851 854 866 869 894 
ИТ решения 874 
ИТ сигурност 873 885 
ИТ стратегия