НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Култура

- 1 -

Сп Ф 517 а

Антов, Пламен.  Фройдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на бащата / Пламен Антов. // Философски алтернативи, 2012, N 6, с. 117-132. 

  

Сист. No: 49350

- 2 -

Сп С 966

Лукова, Калина.  Разслезваща журналистика - теоретически аспекти / Калина Лукова. // Съвременна хуманитаристика, 2011, N 2, с. 5-11. 

  

Сист. No: 49014

- 3 -

Сп Ф 517 а

Рождественский, Андрей.  Мултикултурализмът и ние / Андрей Рождественский. // Философски алтернативи, 2012, N 1, с. 109-120. 

  

Сист. No: 49290

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

Сп Ф 517 а

Георгиева, Майя.  Хегел и постмодернизмът / Майя Георгиева. // Философски алтернативи, 2012, N 5, с. 52-56. 

  

Сист. No: 49326

- 5 -

Сп Ф 517 а

Георгиева, Стоянка.  Свобода и неравенство във философията на Николай Бердяев / Стоянка Георгиева. // Философски алтернативи, 2012, N 3, с. 19-30. 

  

Сист. No: 49297

- 6 -

Сп Ф 517 а

Герджиков, Сергей.  Виждането - синтез на зрим свят / Сергей Герджиков. // Философски алтернативи, 2012, N 4, с. 37-51. 

  

Сист. No: 49309

- 7 -

Сп О 174

Данкова, Росина.  Традиционните историко-философски схващания за ума и разума и тяхното разбиране в Търновската книжовна школа / Росина Данкова. // Образование, 2012, N 6, с. 36-47. 

  

Сист. No: 49249

- 8 -

Сп Ф 517 а

Димитрова, Нина.  Българската философска естетика като огледало на междувоенната криза. Новият романтизъм / Нина Димитрова. // Философски алтернативи, 2012, N 6, с. 133-143. 

  

Сист. No: 49378

- 9 -

Сп Ф 517 а

Драмалиев, Любомир.  За някои категориални проблеми в теорията на духовността / Любомир Драмалиев. // Философски алтернативи, 2012, N 3, с. 71-78. 

  

Сист. No: 49300

- 10 -

Сп Ф 517 а

Зандкаулен, Биргит.  Постметафизическото мислене на Хегел / Биргит Зандкаулен ; Прев. от нем. Валентин Канавров. // Философски алтернативи, 2012, N 5, с. 7-16. 

  

Сист. No: 49325

- 11 -

Сп Ф 515

Иванов, Димитър.  Основни методи в съвременната философия / Димитър Иванов. // Философия, XXI, 2012, N 3, с. 252-261. 

  

Сист. No: 49077

- 12 -

Сп Ф 517 а

Камбуров, Иван.  Изтокът на Хегел / Иван Камбуров. // Философски алтернативи, 2012, N 5, с. 60-65. 

  

Сист. No: 49332

- 13 -

Сп Ф 517 а

Канавров, Валентин.  Дилеми на кантовия трансцендентален схематизъм / Валентин Канавров. // Философски алтернативи, 2012, N 4, с. 56-67. 

  

Сист. No: 49311

- 14 -

Сп Ф 515

Карагеоргиева, Анета.  Прагматисткият обрат във философията на езика / Анета Карагеоргиева. // Философия, XXI, 2012, N 3, с. 242-251. 

  

Сист. No: 49076

- 15 -

Сп Ф 517 а

Мизов, Максим.  Незримите граници на носталгията / Максим Мизов. // Философски алтернативи, 2012, N 3, с. 59-70. 

  

Сист. No: 49298

- 16 -

Сп Ф 515

Миленкова, Станислава.  Идеята на Ксенофан за единното / Станислава Миленкова. // Философия, XXI, 2012, N 4, с. 361-377. 

  

Сист. No: 49093

- 17 -

Сп Ф 515

Найденов, Крис.  Диалектически основи на математическия анализ / Крис Найденов. // Философия, XXI, 2012, N 3, с. 229-241. 

  

Сист. No: 49075

- 18 -

Сп Ф 517 а

Неклеса, Александър.  Трансмутация на бъдещето / Александър Неклеса. // Философски алтернативи, 2012, N 4, с. 91-107. 

  

Сист. No: 49312

- 19 -

Сп Ф 517 а

Николова, Вяра.  Хегел за предмета на философията / Вяра Николова. // Философски алтернативи, 2012, N 5, с. 57-59. 

  

Сист. No: 49330

- 20 -

Сп Ф 517 а

Пенчев, Васил.  Философски поглед към въвеждането на отрицателна и комплексна вероятност в квантовата информация / Васил Пенчев. // Философски алтернативи, 2012, N 1, с. 63-78. 

  

Сист. No: 49285

- 21 -

Сп Ф 515

Пенчев, Деян.  Смисълът на войната в нравствената философия на Владимир Соловьов / Деян Пенчев. // Философия, XXI, 2012, N 4, с. 323-327. 

  

Сист. No: 49088

- 22 -

Сп Ф 517 а

Петрова, Елена.  Благото: идеал, образец и реалност на съществуването / Елена Петрова. // Философски алтернативи, 2012, N 1, с. 90-98. 

  

Сист. No: 49288

- 23 -

Сп Ф 515

Спиров, Иван.  Християнство и метафизика в постмодерната ситуация / Иван Спиров. // Философия, XXI, 2012, N 4, с. 339-344. 

  

Сист. No: 49089

Психология

- 24 -

44796

Стоянова, Лиляна Христова.  Човекът и организациите / Лиляна Христова Стоянова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 312-320. 

  

Сист. No: 48995

- 25 -

Сп Ф 517 а

Батулева, Татяна.  Фигури на женското в съвременен български контекст / Татяна Батулева. // Философски алтернативи, 2012, N 1, с. 19-34. 

  

Сист. No: 49284

- 26 -

Сп О 174

Болеев, Талант.  Психологически детерминанти на кримналното поведение при подрастващите / Талант Болеев. // Образование, XXII, 2013, N 1, с. 79-88. 

  

Сист. No: 49410

- 27 -

Сп Ф 517 а

Делчев, Красимир.  Екзистенциална онтология на коруптивното пропадане във всекидневието / Красимир Делчев. // Философски алтернативи, 2012, N 6, с. 21-31. 

  

Сист. No: 49337

- 28 -

Сп С 966

Колева, Ирина.  Етнопсихологически модел на процеса на образователно взаимодействие (рефлексивни аспекти) / Ирина Колева. // Съвременна хуманитаристика, 2011, N 2, с. 57-66. 

  

Сист. No: 49016

- 29 -

Сп О 174

Проучване на развитието на представните процeси . // Образование, 2012, N 6, с. 98-106. 

  

Сист. No: 49251

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 30 -

Сп С 966

Ганева, Мария.  Мярката пробация през философията на социалната работа / Мария Ганева. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 1, с. 56-60. 

  

Сист. No: 49009

- 31 -

Сп С 966

Дерижан, Ицка.  Методологични основания за същността и спецификата на социалната работа / Ицка Дерижан. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 1, с. 61-67. 

  

Сист. No: 49010

Социография. Социално положение

- 32 -

Сп С 966

Пачева, Валерия Костова.  Социография на кризата - приложение на класическите социометрично методи в кризисния пъблик рилейшънс / Валерия Костова Пачева. // Съвременна хуманитаристика, 2011, N 1, с. 4-14. 

  

Сист. No: 49011

Статистика. Демография. Социология

- 33 -

Сп В 83 Э

Порфирьев, Б.  Экономическая оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций / Б. Порфирьев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 1, с. 48-68. 

  

Сист. No: 49388

Статистика

- 34 -

30940

Костов, Стоян и др.  Икономическата стратегия на партията за повишаване качеството на продукцията и ролята на статистическите методи за нейното изпълнение / Стоян Костов, Т. Ив. Тодоров. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 92-101. 

  

Сист. No: 2678

- 35 -

30938

Николов, Георги.  Възможности за измерване и оценка на интензификацията на научно-техническите постижения и капиталните вложения / Георги Николов. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 95-100. 

  

Сист. No: 49182

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 36 -

Сп И 36 Вн

Стоянов, Михал.  Структурни промени в потреблението на хранителни стоки на домакинствата в Република България / Михал Стоянов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 86-97. 

  

Сист. No: 49377

Демография и население

- 37 -

44796

Съботинова, Диана.  Демографска промяна и доходи от труд / Диана Съботинова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 129-135. 

  

Сист. No: 48970

- 38 -

Сп С 547

Коцева, Татяна.  Демографският проблем във фокуса на публичните дискурси в началото на XXI век / Татяна Коцева. // Социологически проблеми, XLIV, 2011, N 3-4, с. 340-364. 

  

Сист. No: 49246

Миграция

- 39 -

Сп С 547

Отова, Илдико.  Миграция, интеграция, градове: европейски контекст / Илдико Отова. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 222-236. 

  

Сист. No: 49265

- 40 -

Сп С 547

Стайкова, Евелина.  Миграция и гражданство: глобални предизвикателства с локални измерения / Евелина Стайкова. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 47-62. 

  

Сист. No: 49255

- 41 -

Сп С 547

Чолакова, Албена.  Професионалните кариери на бежанците в България и Франция / Албена Чолакова. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 256-274. 

  

Сист. No: 49289

Социология

- 42 -

44802

Симеонов, Димитър.  Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област / Димитър Симеонов. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 562-572. 

  

Сист. No: 48965

- 43 -

Сп С 547

Кацарски, Иван.  Общество на знанието? / Иван Кацарски. // Социологически проблеми, XLIV, 2011, N 3-4, с. 386-397. 

  

Сист. No: 49252

- 44 -

Сп Ф 517 а

Кацарски, Иван.  Адам смит - забравеният / Иван Кацарски. // Философски алтернативи, 2012, N 6, с. 77-94. 

  

Сист. No: 49339

- 45 -

Сп С 547

Минев, Духомир.  Знанието в рисковите общества / Духомир Минев. // Социологически проблеми, XLIV, 2011, N 1-2, с. 209-234. 

  

Сист. No: 49231

- 46 -

Сп И 502

Найденов, Георги.  Без полезен ход в пъзела на кризата / Георги Найденов. // Икономика, 2013, N 21, с. 35-37. 

  

Сист. No: 48986

- 47 -

Сп С 547

Тенев, Дарин.  Хайдегер като възможност - за социологията / Дарин Тенев. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 459-469. 

  

Сист. No: 49294

- 48 -

Сп Ч J 80 B

Burgos, Sigfrido.  Corporations and social responsibility: NGOs in the ascendancy / Sigfrido Burgos. // Journal of Business Strategy . - New York, 33, 2013, N 1, с. 21-29. 

  

Сист. No: 49404

Икономическа социология

- 49 -

Сп Ф 517 а

Кацарски, Иван.  Наследството на Просвещението / Иван Кацарски. // Философски алтернативи, 2012, N 2, с. 5-15. 

  

Сист. No: 49293

Корупция

- 50 -

Сп С 547

Шуманска, Дияна.  Корупцията в българското общество: теоретични предизвикателства и възможни алтернативи при изследване на проблема / Дияна Шуманска. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 470-482. 

  

Сист. No: 49261

Политика

- 51 -

Сп М 45 о

Чавдарова, Мария.  Балканската политика на България - развитие и тенденции / Мария Чавдарова. // Международни отношения, 2013, N 1, с. 5-24. 

  

Сист. No: 49313

Политология

- 52 -

Сп Ф 515

Манов, Борис.  Политическата концепция на Бенедето Кроче / Борис Манов. // Философия, XXI, 2012, N 4, с. 304-315. 

  

Сист. No: 49080

Икономика. Икономически науки

- 53 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор.  Професор Георги Данаилов - предвестник на институционализма в България / Теодор Седларски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 5-23. 

  

Сист. No: 49206

- 54 -

Сп А 582

Андреев, Румен.  Изследвания на български икономисти върху ценовата теория и политика през Голямата депресия / Румен Андреев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 62-74. 

  

Сист. No: 49027

- 55 -

Сп П 57 х

Антонова, З. и др.  Неоиндустриальная модернизация как фактор интенсивного развития / З. Антонова, В. Лившиц. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 11, с. 38-44. 

  

Сист. No: 48943

- 56 -

Сп П 57 х

Бурлачков, В.  Финансовый кризис: реолии и теория / В. Бурлачков. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 11, с. 45-53. 

  

Сист. No: 48945

- 57 -

Сп В 83 Э

Ершов, М.  Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстановления / М. Ершов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 12, с. 61-83. 

  

Сист. No: 49071

- 58 -

Сп Е 443

Золотов, А. Ф. и др.  Исторические границы рыночной экономики / А. Ф. Золотов. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 3, с. 63-66. 

  

Сист. No: 49164

- 59 -

Сп И 36 Вн

Михайлов, Пеню.  Духовното производство в контекста на пазарната икономика / Пеню Михайлов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 134-148. 

  

Сист. No: 49383

- 60 -

Сп Ф 53 кс

Мицек, С. А. и др.  Сбережения, инвестиции и модель экономического роста с запасами / С. А. Мицек, Е. Б. Мицек. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 47, с. 2-6. 

  

Сист. No: 49064

- 61 -

Сп В 83 Э

Нефредов, С.  Экономические законы истории / С. Нефредов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 11, с. 118-134. 

  

Сист. No: 48961

- 62 -

Сп А 582

Пенчев, Пенчо Д.  Карл Менгер за мястото и теорията на стопанската история / Пенчо Д. Пенчев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 50-61. 

  

Сист. No: 49026

- 63 -

Сп В 83 Э

Радыгин, А.  Провал и государства: теория и политика / А. Радыгин, Р. Энтов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 12, с. 4-31. 

  

Сист. No: 49070

- 64 -

Сп У 732 р

Роман, Михаил Иванович.  Классификация рисков рыночной среды в условиях вступления России в ВТО / Михаил Иванович Роман. // Управление риском . - Москва, 2012, N 4, с. 60-62. 

  

Сист. No: 49366

- 65 -

Сп И 36 Вн

Стоянов, Велчо.  Крайностите във всяко нещо са вредни, в т. ч. приватизацията и съкращаването на публичните блага / Велчо Стоянов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 150-162. 

  

Сист. No: 49393

- 66 -

Сп П 57 х

Сулашкин, С.  Государственное управление успешностью развития сложной социальной системы / С. Сулашкин. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 11, с. 59-67. 

  

Сист. No: 48946

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А.  Унифицированный позход к описанию природы экономических циклов / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 45, с. 2-8. 

  

Сист. No: 49040

- 68 -

Сп Д 532

Lyashenko, V.I. et al.  Quasi-Tangible Assets of Modern Neo-Industrialism / V.I. Lyashenko, Y.I. Tulku. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 4, с. 52-61. 

  

Сист. No: 48971

Макроикономика

- 69 -

Сп Г 62 Сс

Ненова, Мариела.  Глобалната криза и първоначалната реакция на икономическите агенти в България (емпиричен анализ) / Мариела Ненова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 123-151. 

  

Сист. No: 49210

- 70 -

Сп И 502 у

Ганчев, Ганчо.  Макроикономически проблеми на борбата с бедността в България през периода 2012-2020 / Ганчо Ганчев. // Икономика и управление, VII, 2011, N 3, с. 2-20. 

  

Сист. No: 48927

- 71 -

Сп Д 532

Дикмен, Недим.  Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис / Недим Дикмен. // Диалог. Електронно списание, 2012, N 4, с. 28-51. 

  

Сист. No: 48984

- 72 -

Сп Ф 53 кс

Манушин, Д. В.  Современная классификация макроэкономических кризисов / Д. В. Манушин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 2, с. 35-46. 

  

Сист. No: 49160

- 73 -

Сп И 50 м

Минчев, Дянко.  За друг подход в общата теория на икономиката / Дянко Минчев. // Икономическа мисъл, 2012, N 6, с. 65-85. 

  

Сист. No: 49023

- 74 -

Сп Ч J 80 m

Dewatripont, Mathias et al.  Macroeconomic Shocks and Banking Regulation / Mathias Dewatripont, Jean Tirole. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 2 [Прил.], с. 237-254. 

  

Сист. No: 49205

- 75 -

Сп Ч J 80 m

King, Robert G. et al.  Inflation and Unit Labor Cost / Robert G. King, Mark W. Watson. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 2 [Прил.], с. 111-149. 

  

Сист. No: 49209

- 76 -

Сп Ч E 18

Sotirova, Ekaterina.  The Crisis in the Real Economy and the Stability of the Bulgarian Banking System / Ekaterina Sotirova. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 62-73. 

  

Сист. No: 49180

Икономически теории. Учения и школи

- 77 -

Сп В 83 Э

Акаев, А. и др.  Экономическая динамика США в 1990-2011 гг.: кейнсианский анализ / А. Акаев, У. Джамакеев, А. Коротаев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 1, с. 117-130. 

  

Сист. No: 49399

- 78 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава XXXIII. Синдикализъм и корпоративизъм / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 4, с. 101-107. 

  

Сист. No: 48987

- 79 -

Сп Н 25 а

Стоянов, Велчо.  Обществото на разумната достатъчност или рационално-етичното общество / Велчо Стоянов. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 111-114. 

  

Сист. No: 49104

- 80 -

Сп Ч J 80 m

Milani, Fabio et al.  The Effects of Monetary Policy "News" and "Surprises" / Fabio Milani, John Treadwell. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 8, с. 1667-1692. 

  

Сист. No: 49204

Политическа икономия

- 81 -

Сп Е 443

Муталимов, А. В.  Институциональная среда ВТО как фактор экономической безопасности страны / А. В. Муталимов. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 3, с. 109-113. 

  

Сист. No: 49165

- 82 -

Сп А 582

Найденов, Георги и др.  Клъстерен анализ на видовете капитализъм / Георги Найденов, Калоян Харалампиев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 118-133. 

  

Сист. No: 49031

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 83 -

30940

Георгиев, Никола.  Овладяване и съчетаване на професиите в условията на бригадната организация на труда / Никола Георгиев. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 148-155. 

  

Сист. No: 3951

- 84 -

30940

Минков, Венцислав.  Бригадната организация на труда в търговиата на дребно - плод на икономическата политика на партията / Венцислав Минков. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 111-119. 

  

Сист. No: 1420

- 85 -

30938

Стефанов, Стефан.  Проблеми на рационалното използване на трудовите ресурси в условията на интензификация на народното стопанство / Стефан Стефанов. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 130-135. 

  

Сист. No: 49183

- 86 -

Сп Г 62 Сс

Чобанов, Георги.  Ориентирана към производителността на труда политика на заплатите / Георги Чобанов. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 251-279. 

  

Сист. No: 49229

- 87 -

Сп Ч 895

Георгиева, Веселка.  Националната политика по трудовата заетост - предпоставки за достигане целите на стратегия "Европа 2020" / Веселка Георгиева. // Човешки ресурси, 2012, N 8, с. 19-21. 

  

Сист. No: 49121

- 88 -

Сп Д 226 п

Петкова, Аспасия.  Отдаване на персонал под наем / Аспасия Петкова. // Данъчна практика, 2012, N 8, с. 19-23. 

  

Сист. No: 49269

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 89 -

Сп И 36 Вн

Калчев, Румен.  Развитие на секторната заетост в България / Румен Калчев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 36-48. 

  

Сист. No: 49385

Пазар на труда

- 90 -

Сп Д 532

Ангелов, Асен.  Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда / Асен Ангелов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 4, с. 73-81. 

  

Сист. No: 48978

Кооперация

- 91 -

Сп П 186

Вачкова, Елизабета.  Трудово-производителните кооперации във фокуса на международната година на кооперациите. // Панорама на труда, 2012, N 9-10, с. 22-40. 

  

Сист. No: 49384

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 92 -

30940

Василев, В. и др.  Развитие на финансово-кредитна система през годините на социалистическо строителство / В. Василев, Р. Радков, Борис Грозданов. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 27-39. 

  

Сист. No: 49212

- 93 -

Сп Г 62 Сп

Управление на финансите на училището в условията на делегиран бюджет . // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 101-139. 

  

Сист. No: 49264

- 94 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Проблемы исполнения доходной части бюджетов регионов Российской Федерации и пути их решения / Б. Х. Алиев, З. А. Керимова, Л. А. Аджиева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 47, с. 39-44. 

  

Сист. No: 49068

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Алмосов, А. П.  Теоретические основы секьюритизации активов / А. П. Алмосов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 48, с. 43-52. 

  

Сист. No: 49138

- 96 -

Сп В 83 Э

Афанасьев, Мст.  Предпосылки концепции бюджетного устройства и бюджетного процесса / Мст. Афанасьев. // Вопросы экономики . - Москва, 2000, N 11, с. 91-103. 

  

Сист. No: 48983

- 97 -

Сп В 83 Э

Буторина, О.  Причины и последствия кризиса в зоне евро / О. Буторина. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 12, с. 98-115. 

  

Сист. No: 49072

- 98 -

Сп Ф 53 кс

Веретенникова, О. Б. и др.  Денежный капитал организации как экономическая категория, его функции и роль в общественном воспроизводстве / О. Б. Веретенникова, Е. Г. Шатковская, Н. С. Шатковская. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 2, с. 14-18. 

  

Сист. No: 49158

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Влияние инфляции на стоимость капитала компании и ее капитализацию . // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 47, с. 7-47. 

  

Сист. No: 49065

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Гогохия, Д. Ш.  Деньги как средство накопления / Д. Ш. Гогохия. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 46, с. 12-21. 

  

Сист. No: 49052

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Истомина, Н. А.  Институциональные (субективные) особености процесса формирования (планирования) регионального бюджета / Н. А. Истомина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 48, с. 36-42. 

  

Сист. No: 49137

- 102 -

Сп И 36 Вн

Йорданов, Йордан и др.  Рисковите фондове - необходим инструмент за развитието на българската икономика / Йордан Йорданов, Светослав Стаменов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 48-62. 

  

Сист. No: 49322

- 103 -

Сп Е 443

Климчук, С. В.  Финансовое пространство и его интеграционные приоритеты / С. В. Климчук. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 2, с. 76-81. 

  

Сист. No: 49196

- 104 -

Сп А 255

Маринов, Асен.  Гаранционният фонд - в подкрепа на земеделците / Асен Маринов. // Агробизнесът, 2013, N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49108

- 105 -

Сп М 68 э

Матросов, С.  Финансовые инновации и риск-менеджмент банков / С. Матросов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 12, с. 33-37. 

  

Сист. No: 49351

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Финансовый, банковский, долговой и валютный кризисы: особености и протекания в развитых и развивающихся странах / Е. А. Федорова, О. А. Андреева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 45, с. 40-50. 

  

Сист. No: 49046

- 107 -

Сп Д 41 к

Черкасов, В. Ю.  Особенности монетарной политики в постиндустриальных экономиках после кризиса -2008 на рынках секьюритизированных активов / В. Ю. Черкасов, С. И. Шарова. // Деньги и кредит . - Москва, XXX 85, 2012, N 12, с. 47-55. 

  

Сист. No: 49047

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И. и др.  Методологические основы управления бюджетными средствами в целях реализации политики бюджетирования, ориентированого результат / Н. И. Яшина, Е. В. Поющева, А. В. Комиссаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 46, с. 2-11. 

  

Сист. No: 49051

- 109 -

Сп Ч J 80 f

Dellavigna, Stefano et al.  Capital Budgeting versus Market Timing: An Evaluation Using Demographics / Stefano Dellavigna, Joshua M. Pollet. // The Journal of Finance . - New York, 68, 2013, N 1, с. 237-270. 

  

Сист. No: 49413

- 110 -

Сп Ч J 80 f

Fahlenbrach, Rudiger et al.  This time is the Same: Using Bank Performance in 1998 to Explain Bank Performance during the Recent Financial Crisis / Rudiger Fahlenbrach, Robert Prilmeier, Rene M. Stulz. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 6, с. 2139-2185. 

  

Сист. No: 49094

- 111 -

Сп Ч J 80 f

Franzoni, Francesco et al.  Private Equity Performance and Liquidity Risk / Francesco Franzoni, Eric Nowak, Ludovic Phalippou. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 6, с. 2341-2373. 

  

Сист. No: 49101

Финанси

- 112 -

30937

Вазов, Григорий.  За необходимостта от системен подход при усъвършенствуването на паричните отношения, свързани с финансирането на научно-техническия прогрес / Григорий Вазов. // Сборник "Закономерности в развитието на цените и тяхната връзка с финансово-кредитната система". - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 122-126. 

  

Сист. No: 49130

- 113 -

30937

Василев, Васко.  Закономерности в развитието на цените и тяхната връзка с финансово-кредитната система / Васко Василев. // Сборник "Закономерности в развитието на цените и тяхната връзка с финансово-кредитната система". - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 7-15. 

  

Сист. No: 49125

- 114 -

44796

Иванова, Росица.  Финансови и нефинансови показатели за анализ на ефективността на бизнеса - проблеми и решения в условия на криза / Росица Иванова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 406-417. 

  

Сист. No: 49002

- 115 -

30937

Пенков, Илко.  Теоретични и практически аспекти на емисионната дейност на банката / Илко Пенков. // Сборник "Закономерности в развитието на цените и тяхната връзка с финансово-кредитната система". - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 127-132. 

  

Сист. No: 49132

- 116 -

44796

Рупска, Теодора.  Бюджетиране по време на икономическа криза / Теодора Рупска. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 418-422. 

  

Сист. No: 49003

- 117 -

44796

Стоянов, Евгений.  Силуетът на бюджетирането в системата за вътрешен контрол / Евгений Стоянов. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 292-298. 

  

Сист. No: 48991

- 118 -

44796

Тимчев, Марко.  Балансиран бизнес анализ и защита на предприятието от финансова несъстоятелност / Марко Тимчев. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 338-346. 

  

Сист. No: 48997

- 119 -

Сп И 502 д

Адамов, Величко.  Философия на финансовото въздействие / Величко Адамов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 3-20. 

  

Сист. No: 48941

- 120 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Декларине на доходи на чуждестранни лица, подлежащи на облагане / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2012, N 2, с. 3-4. 

  

Сист. No: 49276

- 121 -

Сп Д 226 п

Бояджиева, Лиляна.  Ребусите на съвременните икономически кризи / Лиляна Бояджиева. // Данъчна практика, 2012, N 7, с. 18-20. 

  

Сист. No: 49271

- 122 -

Сп Б 445

Димитрова, Теодора.  Ефективност чрез рационализация на банковото управление / Теодора Димитрова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 27-38. 

  

Сист. No: 48959

- 123 -

Сп Б 445

Калчев, Емил.  Финансов анализ на решението за прекратяване на стопанско предприятие / Емил Калчев. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 94-117. 

  

Сист. No: 48967

- 124 -

Сп Б 445

Ляшенко, В. и др.  Конструиране на режимите за финансиране развитието на малкия бизнес в условията на новата индустриална икономика / В. Ляшенко, А. Колесникова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 39-54. 

  

Сист. No: 48963

- 125 -

Сп И 502

Малчев, Владимир.  Златни заблуди за Сребърния фонд / Владимир Малчев. // Икономика, 2012, N 11, с. 32-34. 

  

Сист. No: 49375

- 126 -

Сп И 502

Малчев, Владимир.  Големите надежди за мултифондовете / Владимир Малчев. // Икономика, 2012, N 10, с. 22-23. 

  

Сист. No: 49380

- 127 -

Сп И 50 м

Манов, Богомил.  Възпроизводство на човека и населението в България и Европейския съюз при съвременната финансово-икономическа криза / Богомил Манов. // Икономическа мисъл, 2012, N 5, с. 55-69. 

  

Сист. No: 49304

- 128 -

Сп И 50 м

Митев, Петър.  Сегментирането в публичния сектор - реалност или химера / Петър Митев. // Икономическа мисъл, 2012, N 5, с. 123-143. 

  

Сист. No: 49308

- 129 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Отразяване на влиянието на обменните курсове за целите на вътрешните управленски процеси в транснационална компания / Диана Петрова. // Актив, 2012, N 6, с. 5-8. 

  

Сист. No: 49361

- 130 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Идва времето да заместим депозитите с други инвестиционни алтернативи / Петър Пешев. // Икономика, 2013, N 22, с. 28-29. 

  

Сист. No: 49113

- 131 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Къде са ниските лихви / Петър Пешев. // Икономика, 2013, N 21, с. 32-33. 

  

Сист. No: 49321

- 132 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Депозитни схеми / Петър Пешев. // Икономика, 2012, N 13, с. 28-29. 

  

Сист. No: 49363

- 133 -

Сп И 502

Стоянова, Петя.  Ефектът факторинг / Петя Стоянова. // Икономика, 2012, N 13, с. 58-60. 

  

Сист. No: 49364

- 134 -

Сп И 50 м

Тасева, Галя.  Фактори за търговските дългове на фирмите и възможности за регулиране на междуфирмената задлъжнялост / Галя Тасева. // Икономическа мисъл, 2012, N 6, с. 26-46. 

  

Сист. No: 49021

- 135 -

Сп Ф 53 кс

Татынов, С. И.  Финансовые ресурсы национальной экономики / С. И. Татынов. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 57-65. 

  

Сист. No: 49157

- 136 -

Сп И 50 м

Теория на обръщението на парите . // Икономическа мисъл, 2013, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49356

- 137 -

Сп Д 226 п

Фратев, Димитър.  Стопанска конюнктура 2011 г. / Димитър Фратев. // Данъчна практика, 2012, N 4, с. 20-26. 

  

Сист. No: 49275

- 138 -

Сп Ч J 80 f

Favara, Giovanni et al.  Strategic Default and Equity Risk Across Countries / Giovanni Favara, Enrique Schroth, Philip Valta. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 6, с. 2051-2095. 

  

Сист. No: 49091

Държавни финанси

- 139 -

Сп Б 973

Резюме на мотивите към проекта на Закон за публични финанси . // Бюджетът, 2013, N 2, с. 56-61. 

  

Сист. No: 49145

Бюджет на общините

- 140 -

Сп Б 973

Методика за оценка на финансовото състояние на общините . // Бюджетът, 2012, N 10, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49082

- 141 -

Сп Б 973

Методика за оценка на финасовото състояние на общините . // Бюджетът, 2013, N 1, с. 16-34. 

  

Сист. No: 49083

Данъци. Такси. Налози

- 142 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Какво ново в ЗДДС за 2012 г. / Мария Босолова. // Данъчна практика, 2012, N 1, с. 9-14. 

  

Сист. No: 49278

- 143 -

Сп З 544 к

Иванова, Вера.  Данъкът върху доходите на физическите лица през 2013 година / Вера Иванова. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 1, с. 25-33. 

  

Сист. No: 49135

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Косов, М. Е.  Специальный налоговый режим и инновационная деятельность малого бизнеса / М. Е. Косов, Э. В. Ягудина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 48, с. 53-57. 

  

Сист. No: 49139

- 145 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  ДДС при авансови плащания за несъстояли се доставки / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2012, N 4, с. 5-6. 

  

Сист. No: 49274

- 146 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Промените в правилника за прилагане на ЗДДС за 2012 г. / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2012, N 2, с. 5-8. 

  

Сист. No: 49277

- 147 -

Сп Х 742

Рангелов, Росен.  Данъците в България - по-европейски и улеснени или поредното предизвикателство пред управленските информационни системе / Росен Рангелов. // ХИ&Т, 2013, N 1, с. 4-5. 

  

Сист. No: 49201

- 148 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Авансовото данъчно облагане на земеделските кооперации през 2013 година / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XXI, 2013, N 1, с. 13-23. 

  

Сист. No: 49134

Данъчна система

- 149 -

Сп Д 226 п

Благоева, Надежда.  Данъчна политика в страните от Европейския съюз / Надежда Благоева. // Данъчна практика, 2012, N 5, с. 14-21. 

  

Сист. No: 49273

Данъчно облагане

- 150 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Промени в реда за определяне размера на законната лихва / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2012, N 8, с. 16-18. 

  

Сист. No: 49268

ДДС

- 151 -

Сп И 502 у

Стоилова, Десислава.  Приходи от облагането с данък върху добавената стойност в страните от Европейския съюз / Десислава Стоилова. // Икономика и управление, VII, 2011, N 3, с. 26-35. 

  

Сист. No: 48928

Данъчен контрол

- 152 -

Сп С 254

Стоянов, Николай.  Изгубеният данъчен рай : Ниското облагане в България е конкурентно предимство, но без реформи може да донесе дългосрочни негативи / Николай Стоянов. // Светът през 2013, 2013, N 1, с. 26-27. 

  

Сист. No: 49253

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 153 -

Сп Г 62 Сс

Георгиев, Румен.  Механизмът на лихвените проценти и кризата / Румен Георгиев. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 55-73. 

  

Сист. No: 49208

- 154 -

Сп Д 41 к

Астрелина, В. В.  Оценка деловой репутации банка / В. В. Астрелина, П. К. Бондарчук. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 12, с. 16-23. 

  

Сист. No: 49048

- 155 -

Сп Н 25 а

Видолова, Мария.  Тенденции и възможности за развитие на банковия сектор в България / Мария Видолова, Григор Сарийски. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 11-28. 

  

Сист. No: 49096

- 156 -

Сп Ф 53 кс

Гузеева, Ю. В.  Особенности формирования лояльности клиентов в современных банках / Ю. В. Гузеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 34-38. 

  

Сист. No: 49156

- 157 -

Сп Ф 53 кс

Довбыш, Д. Д.  Оценка мультипликативного петенциала банковской системы / Д. Д. Довбыш. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 45, с. 17-24. 

  

Сист. No: 49044

- 158 -

Сп Ф 53 кс

Коробейникова, О. М.  Платежные технлогии в среде Интернет / О. М. Коробейникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 47, с. 29-47. 

  

Сист. No: 49066

- 159 -

Сп Ф 53 кс

Смирнова, О. В.  Сеньораж и формирование прибыли центрального банка: теоретико-экономический аспект / О. В. Смирнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 22-28. 

  

Сист. No: 49155

Инвестиции

- 160 -

44793

Терзиева, Татьяна.  Диверсификация на инвестиционен портфейл / Татьяна Терзиева. // Икономика и управление на бизнеса : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 182-201. 

  

Сист. No: 48934

Борси. Борсови операции

- 161 -

Сп И 502 у

Ставрова, Елена.  Златните резерви и глобалната финансова криза / Елена Ставрова. // Икономика и управление, VII, 2011, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 48933

- 162 -

Сп И 502

Стоянова, Петя.  Борсова приказка / Петя Стоянова. // Икономика, 2012, N 13, с. 80-81. 

  

Сист. No: 49368

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 163 -

Сп П 57 х

Рябцев, Г.  Енергетическая стратегия Украины и стратегическое планирование / Г. Рябцев. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 12, с. 68-76. 

  

Сист. No: 49148

Икономика

- 164 -

30938

Митев, Неделчо.  Икономическа необходимодт от оценка пълния обем на немотериални блага / Неделчо Митев. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 252-257. 

  

Сист. No: 49195

- 165 -

Сп Н 326 ту

Боева, Бистра.  Корпоративно управление и международна конкурентоспособност / Бистра Боева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 7-30. 

  

Сист. No: 49143

- 166 -

Сп Н 326 ту

Щерев, Николай.  Изследване на съвременната фирмена и продуктова конкурентоспособност в българската индустрия / Николай Щерев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 98-158. 

  

Сист. No: 49245

- 167 -

Сп Е 205

Бичан, Томаш.  Икономиката на Словашката република / Томаш Бичан. // Европа 2001, 2013, N 1, с. 9-13. 

  

Сист. No: 49396

- 168 -

Сп П 57 х

Орешин, В.  Развитие инфраструктуры и модернизация / В. Орешин. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 12, с. 21-27. 

  

Сист. No: 49147

- 169 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Време е да преминем на по-висока предавка / Петър Пешев. // Икономика, 2012, N 15, с. 30-31. 

  

Сист. No: 49344

- 170 -

Сп Е 443

Подсолонко, В. А. и др.  Проблемы и перспективы развития экономики, основанной на знаниях / В. А. Подсолонко, Е. А. Подсолонко. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 2, с. 202-212. 

  

Сист. No: 49197

- 171 -

Сп Б 445

Радивоевич, Владимир.  Изпълнение на политиката за насърчаване на конкуренцията при икономиките в преход / Владимир Радивоевич. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 118-137. 

  

Сист. No: 48968

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Рыжова, Н. Б.  Электронные торги - шаг к формированию единого экономического пространства / Н. Б. Рыжова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 2, с. 47-53. 

  

Сист. No: 49161

- 173 -

Сп И 50 м

Седларски, Теодор.  Институционалното утвърждаване на свободния пазар в новата стопанска история / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, 2012, N 5, с. 83-109. 

  

Сист. No: 49305

- 174 -

Сп И 36 Вн

Чапаров, Божидар.  Състояние и насоки за развитие на лизинга на недвижима собственост в Република България / Божидар Чапаров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 119-131. 

  

Сист. No: 49335

- 175 -

Сп С 547

Ченгелова, Емилия.  Методологически подходи за изследването на образа на "икономиката в сянка" / Емилия Ченгелова. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 408-429. 

  

Сист. No: 49292

- 176 -

Сп И 502

Юруков, Пламен.  Шагреновата кожа продължава да се свива : Намаляване на производството, растеж на цените, много фирми преустановяват дейност и през 2013-а / Пламен Юруков. // Икономика, 2013, N 21, с. 14-16. 

  

Сист. No: 49327

- 177 -

Сп Е 205

[Двадесет] 20години дипломатически отношения и сътрудничество между България и Азербайджан.  Икономика на Индия. // Европа 2001, XIX, 2012, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 49286

- 178 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Kiril.  Critical Review of Models, Containing Cultural Levels beyond the Organizational One / Kiril Dimitrov. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 98-125. 

  

Сист. No: 49188

Регионална икономика

- 179 -

30938

Кръстев, Красимир.  Проблеми при планиране на качеството на жизнената среда / Красимир Кръстев. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 146-149. 

  

Сист. No: 49184

- 180 -

39275

Vojnovic, Bosko et al.  Development Means in Regional and Local Economic Development / Bosko Vojnovic, Dejan Riznic. // Ekonomske teme : V. 4 : V. 4. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009, с. 153-167. 

  

Сист. No: 49306

Бизнес икономика

- 181 -

Сп Г 621 БСУ

Колев, Николай.  Опит в проектирането на системи за калкулиране на издръжката на дейностти (Abcosting) / Николай Колев. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2011, с. 224-239. 

  

Сист. No: 49259

- 182 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Лилия и др.  Бизнесинкубаторите - благоприятна среда за стартиране на малки иновативни фирми / Лилия Дамянова, Цвете Стефанова. // Данъчна практика, 2013, N 1, с. 23-30. 

  

Сист. No: 49394

- 183 -

Сп И 36 Вн

Станимиров, Евгени и др.  Анализ на удовлетвореността на персонала и клиентите / Евгени Станимиров, Борислава Иванова Черкезова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 21-35. 

  

Сист. No: 49379

- 184 -

Сп Б 445

Чиприянов, Михаил.  Приложение на метода CSR при изследването и управлението на бизнес кризи / Михаил Чиприянов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 55-76. 

  

Сист. No: 48964

- 185 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Бизнес спринт / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 22, с. 8-10. 

  

Сист. No: 49112

Икономически растеж

- 186 -

Сп В 83 Э

Апокин, А.  Роль технологического фактора в дологосрочных прогнозах мировой экономики / А. Апокин. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 1, с. 97-116. 

  

Сист. No: 49397

- 187 -

Сп В 83 Э

Евстигнеева, Л. и др.  Тайна догоняющего развития / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 1, с. 81-96. 

  

Сист. No: 49391

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 188 -

Сп И 36 Вн

Георгиев, Кирил.  Прогнозира ли кривата на доходността рецесията в българската икономика? / Кирил Георгиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 110-120. 

  

Сист. No: 49389

- 189 -

Сп И 36 Вн

Данкова, Петя.  Човешките ресурси на организацията в контекста на концепцията за корпоративна социална отговорност / Петя Данкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 89-100. 

  

Сист. No: 49319

- 190 -

Сп И 36 Вн

Данкова, Петя.  Стратегически аспекти на управлението на човешките ресурси в бизнес организацята / Петя Данкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 62-73. 

  

Сист. No: 49376

- 191 -

Сп М 68 э

Ерошкин, А. М. и др.  Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в инновационной сфере / А. М. Ерошкин, М. В. Петров. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 12, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49369

- 192 -

Сп И 36 Вн

Тодоров, Вениамин.  Роля на паричната политика за възникване на финансовата криза в САЩ от 2007-2009 г. / Вениамин Тодоров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 121-133. 

  

Сист. No: 49373

Пазарно стопанство

- 193 -

Сп И 502 д

Манлиев, Георги.  Цените на мрежовите услуги в условия на монопол, либерализация на пазарите и тяхната регулация / Георги Манлиев. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 86-108. 

  

Сист. No: 48950

Приватизация

- 194 -

44796

Караджова, Милена.  Публичното управление - за и против публичната собственост / Милена Караджова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 358-362. 

  

Сист. No: 48998

Управление на народното стопанство

- 195 -

30938

Дамянов, Атанас.  По въпроса за съчетаването на икономическите интереси при социализма / Атанас Дамянов. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 70-75. 

  

Сист. No: 49179

Икономически анализ

- 196 -

Сп Г 62 Сс

Седларски, Теодор и др.  Приложение на икономическия анализ на правото към регулацията на аптечния пазар в България / Теодор Седларски. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 153-175. 

  

Сист. No: 49211

Икономика на отраслите

- 197 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Изчисляване на нетните разходи / Здравко Михайлов. // Ютилитис, IX, 2012, N 10, с. 48-53. 

  

Сист. No: 49175

Аграрна икономика

- 198 -

30938

Аспарухова, Илка.  Проблеми на многокритерийното оптимизиране на плановите задачи в аграрно-промишлените комплекси / Илка Аспарухова. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 221-226. 

  

Сист. No: 49193

Икономика на селското стопанство

- 199 -

Сп И 36 Вн

Киречев, Дамян.  Пространственно концентриране и интегриране в лозаро-винарския сектор / Дамян Киречев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 132-145. 

  

Сист. No: 49371

Икономика на индустрията, предприятието

- 200 -

30938

Борисов, Борислав.  Възникване и развитие на предприятието като стопанско-организационна форма / Борислав Борисов. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 294-209. 

  

Сист. No: 49191

- 201 -

Сп Х 74 п

Величкова, Жана.  Иновации в безалкохолната индустрия / Жана Величкова. // Хранително-вкусова промишленост, LXII, 2013, N 1, с. 15-17. 

  

Сист. No: 49250

Туризъм в България

- 202 -

44802

Янков, Румен.  Диверсификация на туризма - възможности и перспективи на примера на община Созопол / Румен Янков. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 580-588. 

  

Сист. No: 48958

- 203 -

Сп И 502 у

Димитров, Преслав.  Националната туристическа рекламна кампания: проблеми и възможни решения / Преслав Димитров. // Икономика и управление, VII, 2011, N 3, с. 84-95. 

  

Сист. No: 48931

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 204 -

Сп Ф 53 кс

Селезнев, А. З. и др.  О значении определения и регулирования цены капитала / А. З. Селезнев, В. З. Чаплюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 46, с. 22-46. 

  

Сист. No: 49053

- 205 -

Сп Ч J 80 m

Price Setting in the Euro Area: Some Stylized Facts from Individual Producer Price Data . // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 8, с. 1631-1650. 

  

Сист. No: 49203

Търговия

- 206 -

44796

Актуалност на управление на продажбите по канали в условия на мултиканалова дистрибуция . // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 119-128. 

  

Сист. No: 48969

- 207 -

Сп И 502 у

Бенкова, Красимира и др.  Реални измерения на бизнес етиката в малкия бизнес / Красимира Бенкова, Божидар Гьошев. // Икономика и управление, VII, 2011, N 4, с. 45-59. 

  

Сист. No: 48935

- 208 -

Сп И 502

Димитров, Пламен.  Манипулацията, наречена търговска тайна / Пламен Димитров. // Икономика, 2012, N 15, с. 16-18. 

  

Сист. No: 49333

- 209 -

Сп И 50 м

Керемидчиев, Спартак.  Генезис и начално развитие на пазара на консултански услуги в България / Спартак Керемидчиев. // Икономическа мисъл, 2013, N 1, с. 26-44. 

  

Сист. No: 49358

Маркетинг

- 210 -

44796

Горанова, Пенка.  Разработване на промоционална стратегия за навлизане на пазара / Пенка Горанова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 180-187. 

  

Сист. No: 48977

- 211 -

44793

Димитрова, Труфка и др.  Маркетинг на отношенията / Труфка Димитрова, Мирослава Зяпкова. // Икономика и управление на бизнеса : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 86-94. 

  

Сист. No: 48929

- 212 -

44796

Иванов, Свилев.  Управление на ефективността на маркетинговите инвестиции в биопродукти / Свилев Иванов. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 194-203. 

  

Сист. No: 48981

- 213 -

44796

Станимиров, Евгени.  Създаване на стойност чрез персонализиран маркетинг / Евгени Станимиров. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 136-141. 

  

Сист. No: 48973

- 214 -

Сп И 50 м

Александров, Крум.  [Сто] 110 години маркетинг / Крум Александров. // Икономическа мисъл, 2012, N 6, с. 121-127. 

  

Сист. No: 49024

- 215 -

Сп Б 445

Горанова, Пенка.  Изследване отношението реклама - маркова известност / Пенка Горанова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 77-93. 

  

Сист. No: 48966

- 216 -

Сп А 582

Григорова, Ваня.  Информационно осигуряване на измерването на ефектите от маркетинговата дейност в банките / Ваня Григорова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 75-86. 

  

Сист. No: 49028

- 217 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Атмосферика по Котлър / Боян Кутевски. // Мениджър, 2013, N 2, с. 64-65. 

  

Сист. No: 49126

- 218 -

Сп Д 532

Янкулов, Явор.  Личните продажби като елемент на ИМК и влиянието им върху удовлетвореността на потребителите / Явор Янкулов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 4, с. 82-97. 

  

Сист. No: 48980

Рекламна, комуникационна политика

- 219 -

Сп С 966

Коцева, Татяна.  Младите хора, джендър стереотипите и рекламите / Татяна Коцева. // Съвременна хуманитаристика, 2011, N 2, с. 47-56. 

  

Сист. No: 49015

- 220 -

Сп И 502 д

Стоянов, Михал.  За неизчерпания потенциал на класическите рекламни средства / Михал Стоянов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 123-136. 

  

Сист. No: 48954

Маркетингов мениджмънт

- 221 -

Сп Ч J 80 B

Scott, Crystal J.  Corporate marketing leaders: the key attributes / Crystal J. Scott. // Journal of Business Strategy . - New York, 33, 2013, N 1, с. 41-46. 

  

Сист. No: 49398

Международен маркетинг

- 222 -

Сп И 502 д

Дамянов, Атанас и др.  Въздействия на международните различия върху българския бизнес / Атанас Дамянов, Карина Саркисян. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 51-72. 

  

Сист. No: 48947

Вътрешна търговия

- 223 -

30940

Краев, Любен Маринов.  Автоматизацията и интелектуализацията на управленския труд във вътрешната търговия - завоевания и проблеми на развитието / Любен Маринов Краев. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 128-136. 

  

Сист. No: 49214

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 224 -

Сп П 89 тп

Зимарин, Кирилл.  Европейский союз: формирование единой финансовой системы / Кирилл Зимарин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 1, с. 65-70. 

  

Сист. No: 49346

- 225 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Обновление мировой валютной системы как основы преодоления глобальных финансовых дисбалансов / А. В. Ишханов, Е. Ф. Линкевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 48, с. 58-63. 

  

Сист. No: 49140

- 226 -

Сп Н 25 а

Личев, Александър.  За лихвената дивергенция в Еврозоната / Александър Личев. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 99-110. 

  

Сист. No: 49103

- 227 -

Сп Ф 53 кс

Мнацаканян, А. Г.  Перспективы реформирования системы финансирования общего бюджета Евровейского союза / А. Г. Мнацаканян, С. В. Рябцев. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 1, с. 2-13. 

  

Сист. No: 49154

- 228 -

Сп Ф 53 кс

Семенцова, Е. В.  Оценка уровня развития финансовых центров с применением методов многомерного дискриминангного анализа / Е. В. Семенцова. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 2, с. 59-70. 

  

Сист. No: 49162

- 229 -

Сп Ф 53 кс

Якунина, А. В.  К вопросу о классификации облигаций / А. В. Якунина, Ю. В. Семернина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 48, с. 2-12. 

  

Сист. No: 49136

- 230 -

Сп Ч J 80 m

Carlo-Valverde, Santiago et al.  Regulatory Arbitrage in Cross-Border Banking Mergers within the EU / Santiago Carlo-Valverde, Edward J. Kane, Francisco Rodriguez-Fernandez. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 8, с. 1609-1629. 

  

Сист. No: 49200

Международни икономически отношения

- 231 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  Сравнителен анализ между антикризисните механизми за финансова стабилност на Република Казакстан и Европейския съюз / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2011, с. 240-258. 

  

Сист. No: 49266

- 232 -

Сп Н 326 ту

Кирова, Силвия.  Изследване за степента на номинална и реална конвергенция между държавите от Европейския паричен съюз в периода 1999-2010 г. / Силвия Кирова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 159-198. 

  

Сист. No: 49247

- 233 -

Сп Е 205

Алжир - една от петте най-развити икономики в Африка . // Европа 2001, XIX, 2012, N 6, с. 14-16. 

  

Сист. No: 48920

- 234 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Лабиринтът Европа / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 14, с. 34-37. 

  

Сист. No: 49352

- 235 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Богат - беден / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 14, с. 44-45. 

  

Сист. No: 49354

- 236 -

Сп Б 445

Дамянов, Атанас.  Възможни инструменти за изследване на международните връзки в международния бизнес / Атанас Дамянов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 4, с. 5-26. 

  

Сист. No: 48956

- 237 -

Сп Е 205

Двустранните отношения между Република България и Република Индия . // Европа 2001, XIX, 2012, N 2, с. 9-10. 

  

Сист. No: 49283

- 238 -

Сп Е 205

Двустранните отношения между Република Кипър и Република България . // Европа 2001, XIX, 2012, N 3, с. 9-10. 

  

Сист. No: 49281

- 239 -

Сп М 68 э

Мынкин, Д.  Развитие инфракструтуры - вызов для интеграции стран АСЕАН / Д. Мынкин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 11, с. 64-70. 

  

Сист. No: 48919

- 240 -

Сп М 45 о

Наама, Карим.  Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 година / Карим Наама. // Международни отношения, 2012, N 6, с. 85-98. 

  

Сист. No: 49067

- 241 -

Сп С 848 д

Непп, Александр Николаевич и др.  Последствия вступление в ВТО для финансовой отрасли. Опыт стран Восточной Европы / Александр Николаевич Непп, Никита В. Шишкин. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 10-11, с. 74-84. 

  

Сист. No: 49124

- 242 -

Сп В 83 Э

Попов, Владимир Викторович.  Глобальные дисбалансы - нетрадиционная трактовка / Владимир Викторович Попов. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 1, с. 69-80. 

  

Сист. No: 49390

- 243 -

Сп М 45 о

Цонев, Киряк.  "Арабската пролет" - демократизация или ислямизация? / Киряк Цонев. // Международни отношения, 2012, N 6, с. 121-128. 

  

Сист. No: 49060

- 244 -

Сп М 45 о

Цонков, Николай.  Предизвикатества и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион / Николай Цонков. // Международни отношения, 2012, N 6, с. 99-108. 

  

Сист. No: 49063

- 245 -

Сп Е 205

[Двадесет] 20години дипломатически отношения и сътрудничество между България и Азербайджан . // Европа 2001, XIX, 2012, N 5, с. 12-14. 

  

Сист. No: 49279

- 246 -

Сп Ч E 18

Hadjinikolov, Dimitar.  Bulgaria - EU: Dynamics of Approximation in Export Specialization / Dimitar Hadjinikolov. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 38-45. 

  

Сист. No: 49172

Глобализация

- 247 -

Сп С 547

Кръстева, Анна.  Граници или глобализация: балкански дилеми / Анна Кръстева. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 86-113. 

  

Сист. No: 49282

Европейска интеграция

- 248 -

Сп П 89 тп

Кондратов, Д.  Европейская интеграция: рынок международных долговых обязательств / Д. Кондратов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 1, с. 47-64. 

  

Сист. No: 49345

- 249 -

Сп Ф 517 а

Сазонова, М.  Философско-историческа деконструкция на европейската идея и идентичност / М. Сазонова. // Философски алтернативи, 2012, N 2, с. 16-41. 

  

Сист. No: 49296

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 250 -

44796

Бакърджиева, Радостина Телериг.  Европейска комуникация за корпоративна социална отговорност / Радостина Телериг Бакърджиева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 188-193. 

  

Сист. No: 48979

- 251 -

44796

Новият програмен период на Европейската кохезионна политика - промени и предизвикателства  / Юлияна Гълъбинова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 432-443. 

  

Сист. No: 49004

- 252 -

44796

Симеонов, Ивайло и др.  Анализ на въздействието на европейските фондове върху развитието на човешките ресурси и пазара на труда / Ивайло Симеонов, Асен Ангелов. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 306-311. 

  

Сист. No: 48993

- 253 -

Сп Ю 371

Бърдарска, Галя и др.  Водно подпомагане / Галя Бърдарска, Дочка Велкова, Яна Кирилова. // Ютилитис, IX, 2012, N 10, с. 32-34. 

  

Сист. No: 49171

- 254 -

Сп М 68 э

Варнавский, В.  Системный кризис Еврозоны: экономика VS политика / В. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 11, с. 43-49. 

  

Сист. No: 48918

- 255 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, Марин.  Европейско обединение по икономически интереси / Марин Гълъбов. // Данъчна практика, 2012, N 10, с. 17-19. 

  

Сист. No: 49054

- 256 -

Сп А 582

Димова, Руска.  Насоки и проблеми на засилената реформаторска дейност на Европейския съюз / Руска Димова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 18-34. 

  

Сист. No: 49022

- 257 -

Сп Ф 703

Здравков, Ивайло.  Еврофондове по време на криза / Ивайло Здравков. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 8, с. 10-11. 

  

Сист. No: 49151

- 258 -

Сп П 89 тп

Зимарин, Кирилл.  Европейский союз: меры борьбы с последствиями мирового финансового кризиса / Кирилл Зимарин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 11-12, с. 46-52. 

  

Сист. No: 49042

- 259 -

Сп Ф 703

Кирилов, Евгени.  България пак забави темпа в усвояването на европейските средства / Евгени Кирилов. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 8, с. 8-9. 

  

Сист. No: 49150

- 260 -

Сп П 89 тп

Кондратов, Д.  Европейская интеграция: история и перспективы / Д. Кондратов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 11-12, с. 23-45. 

  

Сист. No: 49041

- 261 -

Сп М 45 о

Сивов, Васил.  Еврогедон: възход и падение на еврото / Васил Сивов. // Международни отношения, 2012, N 6, с. 5-16. 

  

Сист. No: 49055

- 262 -

Сп М 45 о

Христов, Стефан.  Европейски измерения на борбата с трафика на хора / Стефан Христов. // Международни отношения, 2012, N 6, с. 17-24. 

  

Сист. No: 49056

Право. Наука за държавата и правото

- 263 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ковачева, Галина.  Превенция на градската престъпност на непълнолетните / Галина Ковачева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 37-45. 

  

Сист. No: 49142

- 264 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Николова, Галина.  Стопанска непоносимост при договор за аренда на земеделска земя / Галина Николова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 46-52. 

  

Сист. No: 49141

- 265 -

Сп Д 226 п

Дочева, Соня.  Документиране на сделки с местни физически лица / Соня Дочева. // Данъчна практика, 2012, N 8, с. 11-15; N 9, с. 10-12. 

  

Сист. No: 49267

Държавна власт. Държавни органи

- 266 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Е-правителствата по света - лидерите следват сходен модел / Надя Кръстева. // CIO, 2013, N 1, с. 4-6. 

  

Сист. No: 49059

Търговско право

- 267 -

Сп С 953 по

Свраков, Антон.  За някои несъвършенства в Търговския закон и отражението им върху бизнеса / Антон Свраков. // Счетоводна политика, 2012, N 7-8, с. 3-28. 

  

Сист. No: 48923

Търговска марка. Промишлени образци

- 268 -

Сп А 582

Трендафилов, Димитър.  Търговската марка в семиотична перспектива / Димитър Трендафилов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 146-153. 

  

Сист. No: 49034

Обществено управление. Военни науки

- 269 -

Сп В 83 Э

Гимпельсон, В. и др.  Доверие к полиции: межстрановой анализ / В. Гимпельсон, Г. Монусова. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 11, с. 24-47. 

  

Сист. No: 48948

- 270 -

Сп Ю 371

Марков, Станислав.  Децентрализация на изпълнителната власт / Станислав Марков. // Ютилитис, IX, 2012, N 10, с. 22-25. 

  

Сист. No: 49170

- 271 -

Сп В 83 Э

Ореховский, П.  Право на оспаривание, патрон-клиентские сети и корупция / П. Ореховский. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 11, с. 101-117. 

  

Сист. No: 48953

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 272 -

Сп А 582

Докова, Соня.  Тенденции и проблеми на административно-териториалното устройство на местно равнище / Соня Докова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 35-49. 

  

Сист. No: 49025

- 273 -

Сп Ч E 18

Katsamunska, Polya.  Classical and Modern Approaches to Public Administration / Polya Katsamunska. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 74-81. 

  

Сист. No: 49185

Местно самоуправление

- 274 -

Сп Ч E 18

Strahilova, Katya.  Researching the Status of Electronic Services in the Bulgarian Local Administration / Katya Strahilova. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 82-97. 

  

Сист. No: 49186

Военно дело . Военни науки

- 275 -

Сп М 45 о

Георгиев, Юлий.  Управлението на риска - предизвикателство пред системата за сигурност на България / Юлий Георгиев. // Международни отношения, 2012, N 6, с. 25-32. 

  

Сист. No: 49057

- 276 -

Сп М 45 о

Червеняков, Младен.  Оценка на дейността на съдебната система според докладите на Европейската комисия и на НПО / Младен Червеняков. // Международни отношения, 2013, N 1, с. 53-56. 

  

Сист. No: 49316

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 277 -

Сп Ч J 80 r

Internationalization in the Reinsurance Industry: An Analysis of the Net Financial Position of U.S. Reinsure . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 4, с. 897-930. 

  

Сист. No: 49000

Социално осигуряване

- 278 -

Сп Н 25 а

Благойчева, Христина.  Влияние на социалното осигуряване за редуциране на бедността / Христина Благойчева. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 37-52. 

  

Сист. No: 49098

Социално осигуряване в България

- 279 -

Сп Ч 895

Ралчева, Радина.  Корпоративната промяна започва от хората / Радина Ралчева. // Човешки ресурси, 2012, N 8, с. 7-9. 

  

Сист. No: 49116

Пенсионно осигуряване

- 280 -

Сп Ф 53

Базовый элемент пенсионной системы . // Финансы . - Москва, 2012, N 12, с. 57-62. 

  

Сист. No: 49123

- 281 -

Сп П 186

Благойчева, Христина В.  По-дългият трудов живот като предпоставка за повишаване на устойчивостта на публичната пенсионна система / Христина В. Благойчева. // Панорама на труда, 2012, N 9-10, с. 41-53. 

  

Сист. No: 49392

Застраховане

- 282 -

30940

Йотов, Йото Д.  Проблеми при организацията на застрахователния фонд / Йото Д. Йотов. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 74-82. 

  

Сист. No: 49213

- 283 -

В З 375

Актюерите - финансови архитекти и обществени математици . // Застраховател, N 3, 13-27 фев. 2013, с. 5. 

  

Сист. No: 49220

- 284 -

В З 375

Актюерът - между традицията и предизвикателствата на европеизирания застрахователен пазар . // Застраховател, N 3, 13-27 фев. 2013, с. 5. 

  

Сист. No: 49219

- 285 -

В З 375

Алексиева, Албена.  Здравното застраховане - спешна помощ или убиец на осигурителната система / Албена Алексиева. // Застраховател, N 2, 30 ян. - 13 февр. 2013, с. 8; 17. 

  

Сист. No: 7681

- 286 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, XIX, N 15-16, 15 авг. -12 септ. 2012, с. 16-17; 18; N 17, с. 16-17; N 18, с. 16-17; 18; 22; N 19, с. 16-17; N 20, с. 16-17; 22; N 21, 14-15; N 22; N 23. 

  

Сист. No: 48309

- 287 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 1, 16-30 ян. 2013, с. 14-15; N 2, с. 10, 14-15; N 3, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49037

- 288 -

В З 375

Маринова, Галина.  Субсидираните агрозастраховки - тайни на успеха / Галина Маринова. // Застраховател, N 4, 27 февр. - 13 март 2013, с. 7; 17. 

  

Сист. No: 49409

- 289 -

В З 375

Преди да жънеш .. трябва да посееш . // Застраховател, N 4, 27 февр. - 13 март 2013, с. 6-7. 

  

Сист. No: 49405

- 290 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  В планината зиме - ските на рамо, застраховката в джоба / Илеана Стоянова. // Застраховател, N 1, 16-30 ян. 2013, с. 6-7; N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 49106

- 291 -

В З 375

Финсингер, Йорг и др.  Онлайн застраховането - "победителят" в икономическата криза / Йорг Финсингер, Йоханес Оспалд. // Застраховател, N 3, 13-27 фев. 2013, с. 19; 20. 

  

Сист. No: 49222

- 292 -

Сп Л 763

Василев, Васил и др.  Карго застраховките - клаузи, казуси и недоразумения : Ниската цена може да изиграе лоша цена при превоза на товари / Васил Василев, Марин Иванов. // Логистика, 2013, N 1, с. 42-49. 

  

Сист. No: 49314

- 293 -

Сп И 502 д

Драганов, Христо.  Основни принципи при изграждане на застраховането / Христо Драганов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 73-85. 

  

Сист. No: 48949

- 294 -

Сп И 50 м

Николов, Димитър и др.  Застрахователни продукти за земеделието и реакцията на земеделските производители / Димитър Николов, Минка Атанасова, Елизабет Иванова. // Икономическа мисъл, 2013, N 1, с. 62-83. 

  

Сист. No: 49359

- 295 -

Сп Ф 53 кс

Русецкая, Э. А. и др.  Формирование современной модели защиты в имущественном страховании от катастрофических рисков / Э. А. Русецкая, О. А. Анохина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 46, с. 36-42. 

  

Сист. No: 49062

- 296 -

Сп С 848 д

Трифонов, Борис Игоревич.  Долгосрочное медицинское страхование как механизм защиты здоровья населения пеннсионного возраста / Борис Игоревич Трифонов. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 12, с. 13-20. 

  

Сист. No: 49374

- 297 -

Сп И 50 м

Чолаков, Никола.  Функциите на полезност като модел на отношението към риска / Никола Чолаков. // Икономическа мисъл, 2013, N 1, с. 103-117. 

  

Сист. No: 49360

- 298 -

39275

Popovic, Zarko.  Mathematical models of insurance and reinsurance / Zarko Popovic. // Ekonomske teme : V. 4 : V. 4. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009, с. 65-74. 

  

Сист. No: 49303

- 299 -

Сп Ч J 80 r

Fields, L. Paige et al.  Risk Taking and Performance of Public Insurers: An International Comparison / L. Paige Fields, Manu Gupta, Puneet Prakash. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 79, 2012, N 4, с. 931-962. 

  

Сист. No: 49005

- 300 -

Сп Ч J 80 r

Rowell, David et al.  A History of the Term "Moral Hazard" / David Rowell, Luke B. Connelly. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 4, с. 1051-1075. 

  

Сист. No: 48996

- 301 -

Сп Ч R 62

Widmer, Lori.  Bridging the Gap Between Insurance and Finance : The Emergence, rise, fall and resurgence of the insurance-linked securities market / Lori Widmer. // Risk Management . - New York, 60, 2012, N 1, с. 34-37. 

  

Сист. No: 49395

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 302 -

Сп О 174

Кръстев, Петко.  Разруха във възпитанието на учащите - по-опасна и от икономическата криза / Петко Кръстев. // Образование, XXII, 2013, N 1, с. 26-29. 

  

Сист. No: 49408

- 303 -

Сп С 847

Николаева, Силвия.  Социалната педагогика като практика: дискурсивен анализ на българския опит / Силвия Николаева. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 6, с. 547-563. 

  

Сист. No: 49074

- 304 -

Сп С 966

Петкова, Искра Цанкова.  Педагогически аспекти при формиране на умения за независим живот на деца в неравностойно социално положение / Искра Цанкова Петкова. // Съвременна хуманитаристика, 2012, N 1, с. 29-35. 

  

Сист. No: 49018

- 305 -

Сп П 324

Чавдарова, Албена.  За детето, детството или науката за него? / Албена Чавдарова. // Педагогика, 2012, N 9, с. 1426-1433. 

  

Сист. No: 6839

Образование

- 306 -

В А 36

Пандин, Станислав.  Между индивидуализма и екипната работа / Станислав Пандин. // Аз-буки, XXIII, N 8, 21-27 февр. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 49381

- 307 -

Сп Г 62 Сп

Бабалова, Руска.  Възпитаване на мотивите за учене чрез обучението / Руска Бабалова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 5-20. 

  

Сист. No: 49258

- 308 -

Сп Г 62 Сп

Божилова, Ваня.  Формално, неформално и информално учене - същност, съдържателни параметри и взаимозависимости (теоретико-аналитичен обзор) / Ваня Божилова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 203-226. 

  

Сист. No: 49270

- 309 -

Сп Г 62 Сп

Гюрова, Вяра.  Методически изисквания към процеса на ограмотяване на възрастни / Вяра Гюрова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 21-48. 

  

Сист. No: 49260

- 310 -

Сп П 186

Вачкова, Елизабета.  Прилагане на критериите на Националната квалификациионна рамка в обучението по управление на човешките ресурси / Елизабета Вачкова. // Панорама на труда, 2012, N 9-10, с. 3-21. 

  

Сист. No: 49382

- 311 -

Сп С 966

Вълчев, Румен.  Предизвикателства пред ученето за цял живот в условията на прехода / Румен Вълчев. // Съвременна хуманитаристика, 2012, N 1, с. 46-67. 

  

Сист. No: 49019

- 312 -

Сп С 847

Георгиева-Лазарова, Стоянка.  Европейски образователни изисквания за обучение в дигитална среда / Стоянка Георгиева-Лазарова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 6, с. 479-500. 

  

Сист. No: 49073

- 313 -

Сп Ф 515

Гювийска, Веска.  Завръщането към "ученето" като съ-битие / Веска Гювийска. // Философия, XXI, 2012, N 3, с. 270-282. 

  

Сист. No: 49079

- 314 -

Сп С 847

Димитров, Георги и др.  "Българин да се наричам, първа радост е за мене" (Могат ли да се формират граждани в съвременното българско училище - резултати от емпирично проучване) / Георги Димитров, Елена Стойкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 1, с. 41-65. 

  

Сист. No: 49403

- 315 -

Сп И 502 д

Димитрова, Теодора.  Финансови измерения на образованието в Република България / Теодора Димитрова. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 32-50. 

  

Сист. No: 48944

- 316 -

Сп С 847

Колева, Ирина.  Национални приоритети и политики в интеркултурното образование (рефлективни аспекти) / Ирина Колева. // Стратегии на образователната и научната политика, XXI, 2013, N 1, с. 9-20. 

  

Сист. No: 49402

- 317 -

Сп О 174

Коцев, Чавдар.  Управление на учебната работоспособност на учениците в условията на училището / Чавдар Коцев. // Образование, 2012, N 6, с. 14-20. 

  

Сист. No: 49248

- 318 -

Сп Ф 515

Леви, Роберт.  Образованието срещу субкултурата? / Роберт Леви. // Философия, XXI, 2012, N 4, с. 345-352. 

  

Сист. No: 49090

- 319 -

Сп Ф 515

Пандин, Станислав.  Педагогическият процес в условията на специфична културна среда и ролята на сравнителните изследвания / Станислав Пандин. // Философия, XXI, 2012, N 3, с. 262-269. 

  

Сист. No: 49078

- 320 -

Сп Ф 515

Пандин, Станислав.  Глокализацията в контекста на глобализма като процес на реализиране на европейските измерения на образованието / Станислав Пандин. // Философия, XXI, 2012, N 4, с. 353-360. 

  

Сист. No: 49092

- 321 -

Сп О 174

Рашева-Мерджанова, Яна.  Изграждане на училищната общност като гражданско общество - вътрешни и външни проекции / Яна Рашева-Мерджанова. // Образование, XXII

  

Сист. No: 49406

Образование в България

- 322 -

Сп Г 62 Сп

Еничарова, Емилия.  Образователната политика на българската държава за периода 2009-2013 година / Емилия Еничарова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 71-99. 

  

Сист. No: 49262

- 323 -

Сп Г 62 Сп

Първанова, Йонка.  Актуално състояние на съвременните очаквания към училищното образование (резултати от емпирично изследване) / Йонка Първанова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Факултет по педагогика, 2012, с. 227-251. 

  

Сист. No: 49272

Висше образование

- 324 -

Сп I 60

Колева, Н.  Финландия : [Политики и механизми за прием на студенти в институциите за висше образование] / Н. Колева. // INFO свят, 2012, N 4, с. 25-30. 

  

Сист. No: 49239

- 325 -

Сп I 60

Луканов, М.  Япония : [Политики и механизми за прием на студенти в институциите за висше образование] / М. Луканов. // INFO свят, 2012, N 4, с. 37-42. 

  

Сист. No: 49243

- 326 -

Сп I 60

Панова, Я.  Германия : [Политики и механизми за прием на студенти в институциите за висше образование] / Я. Панова. // INFO свят, 2012, N 4, с. 12-17. 

  

Сист. No: 49236

- 327 -

Сп I 60

Рачева, Л.  Дания : [Политики и механизми за прием на студенти в институциите за висше образование] / Л. Рачева. // INFO свят, 2012, N 4, с. 17-24. 

  

Сист. No: 49237

- 328 -

Сп I 60

Швеция  : [Политики и механизми за прием на студенти в институциите за висше образование]. // INFO свят, 2012, N 4, с. 31-36. 

  

Сист. No: 49241

- 329 -

В Д 92

Четирима възпитаници на Академията са стипендианти на фондация "Атанас Буров" . // Дунавско дело, 11-17 ян. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 49036

- 330 -

Сп Н 25 а

Интегрален анализ на научните изследвания в СА " Д. А. Ценов" за периода 1996-2010 г.  / Пенка Горанова и др. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 115-133. 

  

Сист. No: 49105

Висше образование в България

- 331 -

Сп А 582

Борисов, Борислав.  За интелектуалната собственост, благоденствието на нациите и нашите задачи като университетски учени : [Академично слово на проф. д-р Борислав Борисов] / Борислав Борисов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 11-17. 

  

Сист. No: 49035

Висше образование за икономисти

- 332 -

Сп Г 62 Сс

Русинова, Роска.  Преподаване и научноизследователска дейност в областта на политическата икономия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" до 90-те години на XX век / Роска Русинова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 25-44. 

  

Сист. No: 49207

Висше образование в Англия

- 333 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Великобритания : [Политики и механизми за прием на студенти в институциите за висше образование] / М. Стоянова. // INFO свят, 2012, N 4, с. 4-11. 

  

Сист. No: 49233

- 334 -

Сп О 174

Либих, Кристиан Карл.  Модел на организация и работа на Кариерната служба на Университета в Оксфорд, Обединено кралство / Кристиан Карл Либих. // Образование, XXII, 2013, N 1, с. 117-127. 

  

Сист. No: 49412

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 335 -

30940

Тодоров, Тодор Ив.  Оригинално-творчески постановки за природозащитната дейност в тритомника на другаря Тодор Живков / Тодор Ив. Тодоров. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 137-147. 

  

Сист. No: 18868

- 336 -

Сп М 45 о

Станев, Добрин.  След Киото - в търсене на отговор за глобалните климатични промени / Добрин Станев. // Международни отношения, 2013, N 1, с. 101-118. 

  

Сист. No: 49318

Екология

- 337 -

30937

Грозданов, Борис.  Развитие и проблеми при формиране цената на водата за питейно-битови и промишлени нужди / Борис Грозданов. // Сборник "Закономерности в развитието на цените и тяхната връзка с финансово-кредитната система". - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 112-116. 

  

Сист. No: 49129

- 338 -

30938

Ненков, Митко.  Екологическата експертиза като предпланова дейност / Митко Ненков. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 150-153. 

  

Сист. No: 49187

- 339 -

Сп И 502

Киркова, Таня.  Изгубени в разделното събиране / Таня Киркова. // Икономика, 2013, N 22, с. 50-53. 

  

Сист. No: 49114

Математическо моделиране

- 340 -

 

Теория и практика вдусторонних рынков (Нобеловская премия по экономике 2012 года)  . - Москва. - Москва, 2013, с. 4-26. 

  

Сист. No: 49387

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 341 -

Сп М 453

Аврамова, Н. и др.  Комуникации и професионално удовлетворение в денталната практика / Н. Аврамова, Кр. Янева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2012, N 3, с. 9-26. 

  

Сист. No: 49131

- 342 -

Сп М 453

Михалева, Сн.  Клинична комуникация и модели на поведение в денталната практика / Сн. Михалева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2012, N 3, с. 27-52. 

  

Сист. No: 49133

Здравеопазване

- 343 -

Сп М 453

Бонев, Б.  Обективни потребности от дентална помощ на българските граждани над 20-годишна възраст / Б. Бонев, Кр. Янева. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2012, N 3, с. 3-8. 

  

Сист. No: 49128

Здравеопазване в България

- 344 -

30938

Марчева, Анастасия.  Проблеми на прогнозирането на здравеопазването / Анастасия Марчева. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 274-278. 

  

Сист. No: 49199

Техника

- 345 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Танцът на джуджетата / Татяна Явашева. // Икономика, 2013, N 22, с. 56-61. 

  

Сист. No: 49115

Научно-техническо развитие

- 346 -

Сп С 547

Петров, Венелин.  Тройната спирала на отношенията наука-индустрия-държава през практиката в българските университети и научни институти / Венелин Петров. // Социологически проблеми, XLIV, 2011, N 1-2, с. 45-65. 

  

Сист. No: 49223

Енергетика

- 347 -

44796

Джабарова, Юлия.  Регулиране и развитие на пазара на биологични продукти / Юлия Джабарова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 229-240. 

  

Сист. No: 48988

- 348 -

Сп П 57 х

Абдурасулова, Дж.  Южная Корея как новый экспортер ядерных технологий / Дж. Абдурасулова. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 12, с. 77-90. 

  

Сист. No: 49149

- 349 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Зелено надмощие / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 15, с. 72-75. 

  

Сист. No: 49348

- 350 -

Сп Ю 371

ВЕИ - по-малко регулации, повече пазар . // Ютилитис, IX, 2012, N 10, с. 20-21. 

  

Сист. No: 49168

- 351 -

Сп Ю 371

Европейската енергийна общност прие единна стратегия . // Ютилитис, IX, 2012, N 9, с. 46-47. 

  

Сист. No: 48939

- 352 -

Сп Ю 371

Златева, Людмила.  Португалия: на практика за зелената енергия / Людмила Златева. // Ютилитис, IX, 2012, N 9, с. 42-43. 

  

Сист. No: 48938

- 353 -

Сп И 50 м

Коцева-Тикова, Мария.  Възобновяеми енергийни източници в домакинствата в България : реалност и възможности / Мария Коцева-Тикова. // Икономическа мисъл, 2013, N 1, с. 118-133. 

  

Сист. No: 49362

- 354 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Работни форми на съставяне на енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, IX, 2012, N 10, с. 36-39. 

  

Сист. No: 49173

- 355 -

Сп С 254

Райт, Саймън.  Да сондираш или да не сондираш : Енергийната независимост на Америка приближава / Саймън Райт. // Светът през 2013, 2013, N 1, с. 66. 

  

Сист. No: 49257

Селско стопанство. Горско стопанство

- 356 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Позеленяването на фермите ще е задължителна част от новата ОСП / Ваня Велинска. // Български фермер, N 1100, 3-9 яну. 2013, с. 9. 

  

Сист. No: 48940

- 357 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  България загуби позициите си в производството на десертно грозде / Петко Иванов. // Български фермер, XXII, N 1107, 21-27 февр.2013, с. 10-11. 

  

Сист. No: 49323

- 358 -

В Б 921ф

Иванов, Петко.  Българските домати изчезват, зеленчукопроизводството в криза / Петко Иванов. // Български фермер, XXII, N 1101, 10-16 ян. 2013, с. 7-8. 

  

Сист. No: 49329

- 359 -

Сп И 50

Андонов, Станимир.  Аргументи "за" и "против" държавната намеса в аграрния сектор / Станимир Андонов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 4, с. 3-10. 

  

Сист. No: 49224

- 360 -

Сп И 50

Андонов, Станимир.  Насоки за преструктуриране на земеделските стопанства в България / Станимир Андонов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 15-23. 

  

Сист. No: 49232

- 361 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Управление на риска в аграрния сектор / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 4, с. 11-36. 

  

Сист. No: 49226

- 362 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Влияние на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства в България / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 33-55. 

  

Сист. No: 49235

- 363 -

Сп И 50

Борисов, Петър и др.  Анализ на някои фактори, определящи пазарната мощ на лозаро-винарските предприятия от Южна България / Петър Борисов, Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 1, с. 30-36. 

  

Сист. No: 49291

- 364 -

Сп И 50

Валериева-Нечова, Валентина.  Икономическа ефективност и капиталоемкост при плододаващите трайни насаждения в планинските райони на страната / Валентина Валериева-Нечова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 4, с. 60-76. 

  

Сист. No: 49228

- 365 -

Сп И 50

Валериева-Нечова, Валентина.  Състояние и проблеми на развитието на сливовото производство в планинската част на България / Валентина Валериева-Нечова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 2, с. 23-32. 

  

Сист. No: 49299

- 366 -

Сп И 50

Видинова, Елена и др.  Тракторният парк в земеделското производство на България - състояние, проблеми и препоръки / Елена Видинова, Снежан Божков. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 2, с. 3-10. 

  

Сист. No: 49295

- 367 -

Сп И 50

Георгиев, Станко и др.  Управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер / Станко Георгиев, Нели Бенчева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 2, с. 33-43. 

  

Сист. No: 49302

- 368 -

Сп И 50

Джандармов, Петър.  Алтернативни форми за осигуряване на механизацията в земеделските стопанства / Петър Джандармов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 76-86. 

  

Сист. No: 49240

- 369 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Пшеницата в света и ЕС през 2012 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 1, с. 20, 38. 

  

Сист. No: 49006

- 370 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производството на домати в България катастрофално намалява / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2013, N 2, с. 33, 35. 

  

Сист. No: 49110

- 371 -

Сп А 255

Красимирова, Анна.  Черните диаманти под краката / Анна Красимирова. // Агробизнесът, 2013, N 2, с. 39. 

  

Сист. No: 7683

- 372 -

Сп И 50

Методически подход за оценка на устойчивостта в земеделието . // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 4, с. 48-59. 

  

Сист. No: 49301

- 373 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Развитие на свиневъдството - преди и след присъединяването на България към ЕС / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49230

- 374 -

Сп И 50

Почалеев, Петър.  Директните плащания и влиянието им върху доходите на земеделските производители след присъединяването на България към ЕС / Петър Почалеев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 24-32. 

  

Сист. No: 49234

- 375 -

Сп И 50

Стоянова, Зорница.  Мотиви за избор на организационна форма на стопанската дейност в аграрния сектор на област Силистра / Зорница Стоянова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2009, N 6, с. 27-32. 

  

Сист. No: 49033

- 376 -

Сп И 502

Стоянова, Петя.  Агро препятствия / Петя Стоянова. // Икономика, 2012, N 13, с. 32-33. 

  

Сист. No: 49370

- 377 -

Сп И 50

Тодорова, Стела и др.  Състояние, проблеми и ефективност на българските земеделски стопанства в условията на ОСП на ЕС / Стела Тодорова, Петър Почалеев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 5-6, с. 66-75. 

  

Сист. No: 49238

- 378 -

Сп А 255

Цанова, Елица.  Щастливите прасета на тъжните фермери / Елица Цанова. // Агробизнесът, 2013, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 49109

Растениевъдство

- 379 -

44802

Маринов, Момчил.  За фалшифицирането на българското розово масло в началото на XX в. / Момчил Маринов. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 195-200. 

  

Сист. No: 48936

- 380 -

Сп И 502

Желева, Светлана.  Розово време / Светлана Желева. // Икономика, 2012, N 15, с. 70-71. 

  

Сист. No: 49347

- 381 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Ароматното злато на България / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 13, с. 39-42. 

  

Сист. No: 49365

Земеделие. Организация и управление

- 382 -

Сп М 486

Вълканов, Николай.  Земеделието възкръсва / Николай Вълканов. // Мениджър, 2013, N 2, с. 102, 104. 

  

Сист. No: 49127

Биологично земеделие

- 383 -

Сп С 254

Ноков, Любомир.  За биохраните и катаджиите : Екоземеделието става все по-популярно. Дори и в България / Любомир Ноков. // Светът през 2013, 2013, N 1, с. 40. 

  

Сист. No: 49256

Животновъдство

- 384 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Прогнози за млечния сектор на ЕС до 2020 / Жени Владинова. // Български фермер, XXII, N 1107, 21-27 февр. 2013, с. 23. 

  

Сист. No: 49324

- 385 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  В Евросъюза отчитат застой на доходите на фермерите / Жени Владинова. // Български фермер, N 1108, 28 февруари - 06 март 2013, с. 29-30. 

  

Сист. No: 49400

Управление на предприятията. Организация на производството

- 386 -

30940

Томева, Милка.  Насоки за повишаване ефективността на управление на качеството на продукцията / Милка Томева. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 166-172. 

  

Сист. No: 49215

- 387 -

Сп И 363 Ту

Боева, Веряна Тодорова.  Оценка на ефективността на комуникационната политика посредством използването на маркетингов одит в практиката на малките и средни стопански организации в областта на промишленото производство в регион Габрово / Веряна Тодорова Боева. // Известия на Техническия университет Габрово, 2012, с. 96-100. 

  

Сист. No: 49198

- 388 -

Сп Ч 895

Асенов, Анатолий.  Съвременни технологии в извършване на управленските дейности в бизнеса / Анатолий Асенов. // Човешки ресурси, 2012, N 8, с. 17-18. 

  

Сист. No: 49120

- 389 -

Сп Ф 53 кс

Бабанова, Ю. В. и др.  Управление инвестиционной деятельностью как фактор устойчивого функционирования компании / Ю. В. Бабанова, В. В. Томашева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 46, с. 27-32. 

  

Сист. No: 49061

- 390 -

Сп В 83 Э

Дерябина, М.  Институциональные основы организации реального сектора экономики / М. Дерябина. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 11, с. 48-65. 

  

Сист. No: 48952

- 391 -

Сп А 582

Тасева, Галя.  Фактори за стойността на търговските вземания на българските нефинансови предприятия / Галя Тасева. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 87-101. 

  

Сист. No: 49029

Мениджмънт

- 392 -

30940

Андреева, Мария.  Нарастване на демократизма и издигане ролята на стопанския ръководител при новия икономически подход / Мария Андреева. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 201-208. 

  

Сист. No: 49216

- 393 -

44793

Йорданов, Йордан и др.  Основни теории и характеристики на корпоративния екологичен мениджмънт / Йордан Йорданов, Виктор Великов. // Икономика и управление на бизнеса : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 5-17. 

  

Сист. No: 48921

- 394 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  За философията на съдеятелството и поведение в социалните структури / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, 2012, N 6, с. 3-14. 

  

Сист. No: 49020

- 395 -

Сп Д 532

Петрова, Йоана.  Несъответствия при съчетаване на индивидуалното и груповото поведение в организацията / Йоана Петрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 4, с. 62-72. 

  

Сист. No: 48974

- 396 -

Сп В 83 Э

Сторчевой, М.  Теория фирмы и стратегический менеджмент / М. Сторчевой. // Вопросы экономики . - Москва, 2013, N 1, с. 131-146. 

  

Сист. No: 49401

- 397 -

Сп Д 532

Хаджиев, Кристиян.  Нови измерения на екипния подход / Кристиян Хаджиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 4, с. 1-27. 

  

Сист. No: 48972

- 398 -

Сп П 89 тп

Хаханов, Юрий.  Управление сотрудничеством организаций: менеджмент альянсов / Юрий Хаханов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 11-12, с. 124-132. 

  

Сист. No: 49045

- 399 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Авторитарният и авторитетен лидер / Александър Христов. // Мениджър, 2013, N 1, с. 54-55. 

  

Сист. No: 48955

- 400 -

39275

Boljevic, Agnes.  Social Responsibility of Management as Part of the Company's Development Policy / Agnes Boljevic. // Ekonomske teme : V. 4 : V. 4. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009, с. 187-199. 

  

Сист. No: 49307

- 401 -

Сп Д 532

Cohen, Emillea et al.  Review of the Book "Making Great Decisions in Business and Life" / Emillea Cohen, Joshua Hall. // Диалог. Електронно списание, 2012, N 4, с. 98-100. 

  

Сист. No: 48985

Планиране-метод на управление

- 402 -

30938

Банчев, Петър.  По някои планови въпроси на производството и реализацията на стоки за потребление / Петър Банчев. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 232-238. 

  

Сист. No: 49194

- 403 -

30938

Краев, Любен.  Развитие на автоматизацията на плановите разчети и проблемите на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство / Любен Краев. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 82-86. 

  

Сист. No: 49181

- 404 -

30938

Панайотов, Димитър.  За два нови обобщеващи показателя при моделиране на социалното развитие / Димитър Панайотов. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 24-32. 

  

Сист. No: 49178

- 405 -

30938

Томева, Милка и др.  Информационно осигуряване на планирането на качеството / Милка Томева, Маргарита Гергова. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 210-214. 

  

Сист. No: 49192

- 406 -

30938

Цонева, Иванка.  Планиране на техническото равнище на производството в стопанските единици / Иванка Цонева. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 172-176. 

  

Сист. No: 49189

- 407 -

30938

Янков, Никола.  Оценяване качеството на плановия процес в промишлените системи / Никола Янков. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 177-182. 

  

Сист. No: 49190

- 408 -

Сп П 57 х

Вечканов, Г.  Планирование как система и метод управления / Г. Вечканов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 12, с. 3-15. 

  

Сист. No: 49146

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 409 -

Сп П 89 тп

Семушкина, Светлана и др.  Предпринимательское лидерство в бизнесе: сущность и оценка / Светлана Семушкина, Дмитрий Мухин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 1, с. 120-126. 

  

Сист. No: 49349

Корпоративно управление

- 410 -

Сп Н 326 ту

Боева, Бистра.  Корпоративно управление и международна конкурентоспособност / Бистра Боева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 7-34. 

  

Сист. No: 49242

- 411 -

Сп Н 326 ту

Копева, Диана.  Оценка на резултата от ограниченията за придобиване на земеделска земя от чужденци след присъединяването на България към Европейския съюз / Диана Копева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 35-60. 

  

Сист. No: 49244

- 412 -

Сп А 582

Калчев, Емил.  Финансови аспекти на решението за обединяване на предприятия / Емил Калчев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 134-145. 

  

Сист. No: 49032

- 413 -

Сп П 89 тп

Щетинина, Наталья.  Формирование имиджа кластера / Наталья Щетинина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 11-12, с. 58-61. 

  

Сист. No: 49043

Риск мениджмънт

- 414 -

Сп Ф 53 кс

Кузьмин, Е. А.  Преактивные процессы управления рисками организационно-экономической системы: ивентификация и фильтрация / Е. А. Кузьмин. // Финансы и кредит . - Москва, 2013, N 2, с. 26-34. 

  

Сист. No: 49159

- 415 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 1, с. 50-53. 

  

Сист. No: 49111

- 416 -

Сп У 732 р

Управление валютными рисками при финансовых расчетах . // Управление риском . - Москва, 2012, N 4, с. 32-39. 

  

Сист. No: 49367

- 417 -

Сп Ч R 62

Fox, Carol.  [Ten] 10 Easy Steps to Implement Enterprise Risk Management / Carol Fox. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 9, с. 34-36. 

  

Сист. No: 48994

Малък бизнес

- 418 -

44793

Богданова, Станислава.  Политика за развитие на малки и средни предприятия / Станислава Богданова. // Икономика и управление на бизнеса : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 164-181. 

  

Сист. No: 48932

- 419 -

Сп Е 443

Бачурин, А. А.  Теоретический анализ развития экономических рецессий: причины и ограничения / А. А. Бачурин. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 3, с. 51-55. 

  

Сист. No: 49163

- 420 -

Сп П 89 тп

Краснов, Игорь.  Роль малых и средних предприятий в мировой экономике / Игорь Краснов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, 2013, N 1, с. 38-46. 

  

Сист. No: 49343

Управление на фирмата

- 421 -

39275

Stefanovic, Suzana.  Strategic Alternatives of Emerging Market's Companies in the Condition of Business Globalization / Suzana Stefanovic. // Ekonomske teme : V. 4 : V. 4. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009, с. 49-63. 

  

Сист. No: 49315

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 422 -

44796

Маринова, Надя Иванова.  Особености в управлението на някои нетрадиционни проекти / Надя Иванова Маринова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 363-372. 

  

Сист. No: 48999

- 423 -

44796

Транев, Стоян Транев.  Координирането като фактор при вземане на управленски решения / Стоян Транев Транев. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 212-217. 

  

Сист. No: 48982

- 424 -

44796

Янкова, Веселина М.  Проучване на иновационната активност на българските промишлени предприятия / Веселина М. Янкова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 274-284. 

  

Сист. No: 48990

- 425 -

Сп А 582

Милушева, Вяра.  Методика за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма / Вяра Милушева. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 4, с. 102-117. 

  

Сист. No: 49030

Управление на риска

- 426 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска / Ралица Русинова. // Логистика, 2013, N 1, с. 50-53. 

  

Сист. No: 49317

- 427 -

Сп Ч R 62

Chakraborty, Jaydeep.  Managing Risk in a Volatile Economy / Jaydeep Chakraborty. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 10, с. 38-40. 

  

Сист. No: 49085

Проектно управление

- 428 -

Сп Ф 703

Герганова, Мария.  Прогрес 2007-2013 / Мария Герганова. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 8, с. 26-28. 

  

Сист. No: 49153

- 429 -

Сп Ф 703

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България . // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 8, с. 21-23. 

  

Сист. No: 49152

Пъблик рилейшънс

- 430 -

Сп И 502 у

Златева, Динка.  Състояние и развитие на теоретичната мисъл за пъблик рилейшънс в пивоварната индустрия / Динка Златева. // Икономика и управление, VII, 2011, N 4, с. 89-97. 

  

Сист. No: 48937

- 431 -

Сп С 966

Лазарова, Мариана.  Медии и PR - обречени на връзка с проблеми / Мариана Лазарова. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 1, с. 19-28. 

  

Сист. No: 49008

- 432 -

Сп С 966

Манева, Мария.  Етика и медийна регулация / Мария Манева. // Съвременна хуманитаристика, 2011, N 1, с. 34-44. 

  

Сист. No: 49013

- 433 -

Сп С 966

Попова, Диана.  Етика и връзки с обществеността / Диана Попова. // Съвременна хуманитаристика, 2010, N 1, с. 12-18. 

  

Сист. No: 49007

- 434 -

Сп С 966

Попова, Диана.  Имидж и репутация / Диана Попова. // Съвременна хуманитаристика, 2012, N 1, с. 5-9. 

  

Сист. No: 49017

- 435 -

Сп С 966

Филипов, Милен.  Концептуални основи в комуникацията на строителната компания в условия на световна финансова криза / Милен Филипов. // Съвременна хуманитаристика, 2011, N 1, с. 15-23. 

  

Сист. No: 49012

Счетоводство

- 436 -

44796

Димитрова, Павлина.  Специфични характеристики на счетоводно-информационния процес в търговските банки / Павлина Димитрова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 386-393. 

  

Сист. No: 49001

- 437 -

Сп Г 62 Сс

Станчева, Елеонора и др.  Влияние на международните стандарти за финансово отчитане върху развитието на счетоводството / Елеонора Станчева, Илияна Анкова. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 177-191. 

  

Сист. No: 49225

- 438 -

Сп Г 62 Сс

Станчева, Елеонора и др.  Счетоводното отчитане на горите в Република България / Елеонора Станчева, Илияна Анкова, Дафина Янева. // Годишник на Софийския университет Св. Климент Охридски. Стопански факултет, 2012, с. 193-210. 

  

Сист. No: 49227

- 439 -

Сп Н 25 а

Атанасов, Атанас.  Признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска продукция през призмата на счетоводството / Атанас Атанасов. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 29-36. 

  

Сист. No: 49097

- 440 -

Сп З 544 к

Бонев, Живко.  Ликвидация на дълготрайни материални активи - счетоводни и данъчни аспекти / Живко Бонев. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 12, с. 35-41. 

  

Сист. No: 48922

- 441 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Счетоводните директиви за малките и средните предприятия / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2012, N 7-8, с. 29-46. 

  

Сист. No: 48925

- 442 -

Сп Б 90

Бурлакова, О. В. и др.  Резервный капитал: что необходимо изменить? / О. В. Бурлакова, Т. Я. Мазуренко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 1, с. 114-119. 

  

Сист. No: 25962

- 443 -

Сп А 454

Вечев, Венцислав.  Провизиране и обезценка на банковите кредити / Венцислав Вечев. // Актив, 2013, N 1, с. 8-10. 

  

Сист. No: 49086

- 444 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване / М. Гълъбов. // Актив, 2013, N 2, с. 15-16. 

  

Сист. No: 49342

- 445 -

Сп А 454

Донев, Пламен.  Апорт на предприятие - счетоводни и данъчни ефекти / Пламен Донев. // Актив, 2013, N 1, с. 16-17. 

  

Сист. No: 49087

- 446 -

Сп А 454

Донев, Пламен.  Апорт на дълготрайни материални активи / Пламен Донев. // Актив, 2012, N 12, с. 17-18. 

  

Сист. No: 49357

- 447 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Отчитане на договори за форуърд / Стоян Дурин. // Актив, 2013, N 1, с. 2-5. 

  

Сист. No: 49084

- 448 -

Сп С 953 по

Йосифова, Десислава.  Отчитане на облигационни заеми и амортизиране на емисионна премия или отбив при предприятието емитент / Десислава Йосифова. // Счетоводна политика, 2012, N 7-8, с. 47-55. 

  

Сист. No: 48926

- 449 -

Сп Б 90

Мартьянова, О. В.  Оценка эффективности внешнеторговых проектов организации с использованием трансфертного ценообразования / О. В. Мартьянова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 1, с. 120-123. 

  

Сист. No: 49122

- 450 -

Сп А 454

Матова, Анастасия.  Счетоводно отчитане на ДМА, получени от или предоставени на бюджетни предприятия за безвъзмездно временно ползване / Анастасия Матова. // Актив, 2013, N 2, с. 5-9. 

  

Сист. No: 49336

- 451 -

Сп И 36 Вн

Петрова, Рени.  Проблеми при дефинирането и класифицирането на нематериалните активи за счетоводни цели / Рени Петрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 2, с. 49-61. 

  

Сист. No: 49386

- 452 -

Сп З 544 к

Рупска, Теодора.  Основни насоки за годишно счетоводно приключване и анализ на годишния финансов отчет / Теодора Рупска. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 11, с. 20-32; N 2, с. 25-34. 

  

Сист. No: 48769

- 453 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Счетоводно отчитане в неселскостопански предприятия на биологични активи / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2013, N 1, с. 10-11; N 2, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49107

- 454 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Поведение на разходите при намаляване на обема дейност в предприятието / Теодора Рупска. // Актив, 2013, N 2, с. 9-11. 

  

Сист. No: 49340

- 455 -

Сп Б 90

Фомичева, Л. П.  Сведения о рисках в бухгалтерской отчетности / Л. П. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 12, с. 8-11. 

  

Сист. No: 49050

- 456 -

Сп И 36 Вн

Цончева, Гергана.  Проблеми свързани с достоверността на информацията във финансовите отчети и методи за разкриване на манипулативни операции / Гергана Цончева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 101-110. 

  

Сист. No: 49331

Банково счетоводство

- 457 -

Сп Н 25 а

Вечев, Венцислав.  Банковият кредит като обект на счетоводно отчитане / Венцислав Вечев. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 70-82. 

  

Сист. No: 49100

Финансово счетоводство

- 458 -

Сп И 36 Вн

Илиева, София.  За някои особености в категоризирането и отчитането на финансовите инструменти / София Илиева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 63-77. 

  

Сист. No: 49328

- 459 -

Сп Б 90

Фомичева, Л. П.  Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО / Л. П. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 2, с. 13-22. 

  

Сист. No: 49338

Счетоводство на фирмата

- 460 -

39275

Domanovic, Violeta et al.  The role of accounting in foreign subsidiary performance evaluation / Violeta Domanovic, Jasmina Bogicevic. // Ekonomske teme : V. 4 : V. 4. - Nis : Univerzitet u Nisu, 2009, с. 113-128. 

  

Сист. No: 49069

Счетоводство на предприятието

- 461 -

Сп Б 90

Журко, В. Ф. и др.  Инвентаризация как метод контроля / В. Ф. Журко, Н. М. Бобошко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2013, N 2, с. 86-88. 

  

Сист. No: 49341

Одиторски контрол

- 462 -

44796

Йованова, Благица и др.  Контролът и одитът - инструменти за предотвратяване на икономическите измами / Благица Йованова, Александър Костадиновски, Оливера Горгиева-Трайковска. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 267-273. 

  

Сист. No: 48989

- 463 -

44793

Йорданов, Йордан и др.  Етапи на изграждане и одитинг на околната среда / Йордан Йорданов, Геновева Стоянова. // Икономика и управление на бизнеса : Студентски научни публикации. - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2009, с. 18-33. 

  

Сист. No: 48924

- 464 -

Сп В 986

Стефанова, Снежана.  Рисково базиран подход за вътрешен одит / Снежана Стефанова. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 5, с. 6-10; N 6 с. 32-35. 

  

Сист. No: 49081

- 465 -

Сп Ч E 18

Dimitrov, Valeri.  The National Audit Office and the Scope of Performance Audit / Valeri Dimitrov. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 5-26. 

  

Сист. No: 49167

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 466 -

Сп И 502 д

Каменов, Камен.  За синдрома на мандатното мислене и времевия хоризонт / Камен Каменов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 21-31. 

  

Сист. No: 48942

- 467 -

Сп Н 25 а

Николов, Емил Б.  Обучението на персонала в българските бизнес организации / Емил Б. Николов. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 83-98. 

  

Сист. No: 49102

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 468 -

44796

Симеонов, Ивайло.  Методични подходи за развитие на човешките ресурси, свързани с професионалното обучение / Ивайло Симеонов. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 299-305. 

  

Сист. No: 48992

- 469 -

Сп Ч 895

Каменов, Камен.  Лични интереси и контрол над егото в социалните системи / Камен Каменов. // Човешки ресурси, 2012, N 8, с. 11-13. 

  

Сист. No: 49118

- 470 -

Сп У 732 п

Команда Джобса  /  Състав. Елена Швецова, Дарина Мамонтова. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 24, с. 6-37. 

  

Сист. No: 49038

- 471 -

Сп Ч 895

Краева, Виолета.  Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси / Виолета Краева. // Човешки ресурси, 2012, N 8, с. 14-16. 

  

Сист. No: 49119

- 472 -

Сп Н 25 а

Пантелеева, Искра.  Едно изследване на политиките за управление на човешките ресурси в големи бизнес организации / Искра Пантелеева. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 53-69. 

  

Сист. No: 49099

- 473 -

Сп И 502 у

Пенчева, Ася.  Сформиране на екипи и екипни роли в проектната дейност / Ася Пенчева. // Икономика и управление, VII, 2011, N 3, с. 51-57. 

  

Сист. No: 48930

- 474 -

Сп У 732 п

Хигир, Б.  Имя и характер : Разговор с гуру нетрадиционной оценки персонала Борисом Хигиром / Б. Хигир ; Въпросите зададе Наталия Яковлева. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 24, с. 75-77. 

  

Сист. No: 49039

- 475 -

Сп Е 443

Ходич, Ю. В.  Методы планирования численности персонала на предприятиях в современных условиях / Ю. В. Ходич. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 3, с. 202-206. 

  

Сист. No: 49166

- 476 -

Сп Ф 517 а

Христова, Станка.  Благосъстояние и човешки капитал / Станка Христова. // Философски алтернативи, 2012, N 5, с. 112-124. 

  

Сист. No: 49334

- 477 -

Сп Ч E 18

Iliev, Yosif.  Policies and Mechanisms for Leadership Development at the Largest Companies Operating in Bulgaria / Yosif Iliev. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 27-37. 

  

Сист. No: 49169

Транспорт

- 478 -

Сп Г 621 БСУ

Драгнева, Николина Белчева.  Тенденции в развитието на транспортния сектор в съответствие с европейска директива / Николина Белчева Драгнева. // Годишник. Бургаски свободен университет, 2011, с. 21-26. 

  

Сист. No: 49254

- 479 -

Сп И 502

Киркова, Таня.  Въздушни магистрали / Таня Киркова. // Икономика, 2012, N 14, с. 68-71. 

  

Сист. No: 49355

- 480 -

Сп И 502 д

Стоянов, Стоян.  Възможности за реализация на инвестициите в изграждане на транспортната инфраструктура / Стоян Стоянов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 2, с. 109-122. 

  

Сист. No: 48951

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 481 -

Сп И 36 Вн

Радев, Радослав.  Изследване качеството на българско кисело мляко / Радослав Радев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 146-157. 

  

Сист. No: 49372

Реклама

- 482 -

В К 263

Манолова, Мария.  ЛОГОрея : Или защо е грешка, че Министерството на икономиката и туризма даде на заден ход за логото на България / Мария Манолова. // Капитал, N 7, 16-22 фев. 2013, с. 38-39. 

  

Сист. No: 49221

Хранително-вкусова промишленост

- 483 -

Сп Х 742

Гелева, Мая.  Най-често фалшифицираните продукти от Италия - зехтинът, виното и консервираните домати /  Прев. от итал. Мая Гелева. // ХИ&Т, 2013, N 1, с. 12-14. 

  

Сист. No: 49202

Информационни технологии

- 484 -

Сп С 547

Божинова, Сара и др.  Фейсбук и социалната реалност / Сара Божинова, Виктория Маринова. // Социологически проблеми, XLIV, 2012, N 1-2, с. 483-490. 

  

Сист. No: 49263

- 485 -

Сп О 174

Делибалтова, Вася.  Потребителска ефективност на университетски уеб-сайт. Резултати от едно изследване / Вася Делибалтова. // Образование, XXII, 2013, N 1, с. 100-107. 

  

Сист. No: 49411

- 486 -

Сп C 58

Димитров, Велиян.  Облачен компютинг - метаморфози на периметровата сигурност (част 2) / Велиян Димитров. // CIO, 2013, N 1, с. 54-56. 

  

Сист. No: 49058

- 487 -

Сп Ч E 18

Stefanova, Kamelia et al.  Management Aspects of the Business intelligent System Development / Kamelia Stefanova, Dorina Kabakchieva. // Economic Alternatives, 2012, N 1, с. 46-61. 

  

Сист. No: 49174

Информационни мрежи. Информационни системи

- 488 -

30940

Николаев, Йордан.  Организационни въпроси по усъвършенствуване на интеграцията в йерархичните АСУ / Йордан Николаев. // Четиридесет години икономически възход : Научна конференция : Сборник доклади. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1984, с. 193-200. 

  

Сист. No: 16917

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 489 -

44802

Дорофеев, А.  Классификация туристических центров России / А. Дорофеев. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 519-529. 

  

Сист. No: 48960

- 490 -

44796

Нейчева, Мария и др.  Образование и мотивация на заетите в туризма / Мария Нейчева, Златина Караджова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 163-170. 

  

Сист. No: 48976

- 491 -

44802

Некова, Мариела.  Туристически ресурси - анализ и оценка / Мариела Некова. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 549-555. 

  

Сист. No: 48957

- 492 -

44796

Тананеева, Живка.  Потребителска удовлетвореност на българските туристи и имидж на България като туристическа дистинация / Живка Тананеева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 149-154. 

  

Сист. No: 48975

- 493 -

Сп Ю 371

Милева, Соня и др.  Глобализация и икономическа криза в туризма / Соня Милева, Наалян Генджева. // Ютилитис, IX, 2012, N 10, с. 54-57. 

  

Сист. No: 49176

- 494 -

Сп И 36 Вн

Нешков, Марин.  Системна характеристика на туристическата политика / Марин Нешков. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 56, 2012, N 1, с. 36-47. 

  

Сист. No: 49320

- 495 -

Сп Е 205

Природа и туризъм . // Европа 2001, XIX, 2012, N 5, с. 23-27. 

  

Сист. No: 49280

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Испански език

- 496 -

44802

Димитров, Слави.  Географски аспекти на разпространението на испански език в света / Слави Димитров. // България, българите и Европа - мит, история, съвремие : Т. 1 - : Т. 5. Научна конференция, 27 окт. 2010 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012, с. 497- 507. 

  

Сист. No: 48962

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 497 -

30938

Славев, Славчо.  Преподавателската и научноизследователската дейност на катедра "Социално-икономическо планиране" през 30-годишния юбилей / Славчо Славев. // Проблеми на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство : Сборник :[Юбил. науч. конф. посвет. на 30-годиш. от осн. на кат. "Социално-икономическо планиране" при ВФСИ "Д. А. Ценов", 17-18 апр. 1985 г.]. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1986, с. 4-13. 

  

Сист. No: 49177

- 498 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, N 4, 27 февр. - 13 март 2013, с. 14-15. 

  

Сист. No: 49407

- 499 -

В Д 92

Нови възможности за мобилност в 20 чуждестранни университета . // Дунавско дело, N 7, 15 февр. 2013, с. 4. 

  

Сист. No: 49218

- 500 -

В З 375

Празен.  Стопанска академия с поредно международно признание : [проф. д-р Любен Кирев]. // Застраховател, N 3, 13-27 фев. 2013, с. 3. 

  

Сист. No: 49217

- 501 -

В Д 92

Стопанската академия с поредно признание в международен аспект . // Дунавско дело, N 6, 08 февр. 2013, с. 1. 

  

Сист. No: 49144

- 502 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  Катедре "Финанси и кредит" - 60 години съзидание и напредък / Андрей Захариев. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 49095

- 503 -

Сп И 50 м

Стоянов, Велчо.  Проф. Делчо Порязов на 80 години / Велчо Стоянов. // Икономическа мисъл, 2013, N 1, с. 151-155. 

  

Сист. No: 49353

- 504 -

Сп Ч 895

[Четиридесет и пет] 45 години катедра "Мениджмънт" при Стопанска академия - Свищов . // Човешки ресурси, 2012, N 8, с. 10. 

  

Сист. No: 49117


 Индекс по АВТОРИ

Абдурасулова, Дж. 348 
Аврамова, Н. 341 
Адамов, Величко 119 
Аджиева, Л. А. 94 
Акаев, А. 77 
Александров, Крум 214 
Алексиева, Албена 285 
Алиев, Б. Х. 94 
Алмосов, А. П. 95 
Ангелов, Асен 90 252 
Андонов, Антон 234 235 349 
Андонов, Станимир 359 360 
Андреев, Румен 54 
Андреева, Мария 392 
Андреева, О. А. 106 
Анкова, Илияна 437 438 
Анохина, О. А. 295 
Антов, Пламен 1 
Антонова, З. 55 
Апокин, А. 186 
Асенов, Анатолий 388 
Аспарухова, Илка 198 
Астрелина, В. В. 154 
Атанасов, Атанас 439 
Атанасова, Минка 294 
Афанасьев, Мст. 96 
Бабалова, Руска 307 
Бабанова, Ю. В. 389 
Базотева, Мина 196 
Бакърджиева, Радостина Телериг 250 
Банчев, Петър 402 
Батулева, Татяна 25 
Бачурин, А. А. 419 
Башев, Храбрин 361 362 
Бенкова, Красимира 207 
Бенчева, Нели 367 
Бичан, Томаш 167 
Благоева, Надежда 149 
Благойчева, Христина 278 
Благойчева, Христина В. 281 
Бобошко, Н. М. 461 
Богданова, Станислава 418 
Боева, Бистра 165 410 
Боева, Веряна Тодорова 387 
Божилова, Ваня 308 
Божинова, Сара 484 
Божков, Снежан 366 
Болеев, Талант 26 
Бондарчук, П. К. 154 
Бонев, Б. 343 
Бонев, Живко 440 
Борисов, Борислав 200 331 
Борисов, Петър 363 
Босолова, Мария 120 142 
Бояджиева, Лиляна 121 
Брезоева, Бойка 441 
Бурлакова, О. В. 442 
Бурлачков, В. 56 
Буторина, О. 97 
Бърдарска, Галя 253 
Вазов, Григорий 112 
Валериева-Нечова, Валентина 364 365 
Варнавский, В. 254 
Василев, В. 92 
Василев, Васил 292 
Василев, Васко 113 
Вачкова, Елизабета 310 
Великов, Виктор 393 
Велинска, Ваня 356 
Величкова, Жана 201 
Велкова, Дочка 253 
Веретенникова, О. Б. 98 
Вечев, Венцислав 443 457 
Вечканов, Г. 408 
Видинова, Елена 366 
Видолова, Мария 155 
Владинова, Жени 384 385 
Вълканов, Николай 382 
Вълчев, Румен 311 
Ганева, Мария 30 
Ганчев, Ганчо 70 
Гелева, Мая 483 
Генджева, Наалян 493 
Георгиев, Кирил 188 
Георгиев, Никола 83 
Георгиев, Румен 153 
Георгиев, Станко 367 
Георгиев, Юлий 275 
Георгиева, Веселка 87 
Георгиева, Майя 4 
Георгиева, Стоянка 5 
Георгиева-Лазарова, Стоянка 312 
Герганова, Мария 428 
Гергова, Маргарита 405 
Герджиков, Сергей 6 
Гимпельсон, В. 269 
Гогохия, Д. Ш. 100 
Горанова, Пенка 210 215 330 
Горгиева-Трайковска, Оливера 462 
Григорова, Ваня 216 
Грозданов, Борис 92 337 
Гузеева, Ю. В. 156 
Гълъбинова, Юлияна 251 
Гълъбов, М. 444 
Гълъбов, Марин 255 
Гьошев, Божидар 207 
Гювийска, Веска 313 
Гюрова, Вяра 309 
Дамянов, Атанас 195 222 236 
Дамянова, Лилия 182 
Данкова, Петя 189 190 
Данкова, Росина 7 
Делибалтова, Вася 485 
Делчев, Красимир 27 
Дерижан, Ицка 31 
Дерябина, М. 390 
Джабарова, Юлия 347 
Джамакеев, У. 77 
Джандармов, Петър 368 
Дикмен, Недим 71 
Димитров, Велиян 486 
Димитров, Георги 314 
Димитров, Пламен 208 
Димитров, Преслав 203 
Димитров, Слави 496 
Димитрова, Нина 8 
Димитрова, Павлина 436 
Димитрова, Теодора 122 315 
Димитрова, Труфка 211 
Димов, Сава 231 
Димова, Руска 256 
Довбыш, Д. Д. 157 
Докова, Соня 272 
Донев, Пламен 445 446 
Дорофеев, А. 489 
Дочева, Соня 265 
Драганов, Христо 286 287 293 498 
Драгнева, Николина Белчева 478 
Драмалиев, Любомир 9 
Дурин, Стоян 447 
Евстигнеев, Р. 187 
Евстигнеева, Л. 187 
Еничарова, Емилия 322 
Ерошкин, А. М. 191 
Ершов, М. 57 
Желева, Светлана 380 
Журко, В. Ф. 461 
Зандкаулен, Биргит 10 
Захариев, Андрей 502 
Здравков, Ивайло 257 
Зимарин, Кирилл 224 258 
Златева, Динка 430 
Златева, Людмила 352 
Золотов, А. Ф. 58 
Зяпкова, Мирослава 211 
Иванов, Димитър 11 
Иванов, Марин 292 
Иванов, Петко 357 358 369 370 
Иванов, Свилев 212 
Иванова, Вера 143 
Иванова, Елизабет 294 
Иванова, Росица 114 
Илиева, София 458 
Истомина, Н. А. 101 
Ишханов, А. В. 225 
Йованова, Благица 462 
Йорданов, Йордан 102 393 463 
Йосифова, Десислава 448 
Йотов, Йото Д. 282 
Калчев, Емил 123 412 
Калчев, Румен 89 
Камбуров, Иван 12 
Каменов, Камен 394 466 469 
Канавров, Валентин 10 13 
Карагеоргиева, Анета 14 
Караджова, Златина 490 
Караджова, Милена 194 
Кацарски, Иван 43 44 49 
Керемидчиев, Спартак 209 
Керимова, З. А. 94 
Килячков, А. А. 67 
Киречев, Дамян 199 
Кирилов, Евгени 259 
Кирилова, Яна 253 
Киркова, Таня 339 479 
Кирова, Силвия 232 
Климчук, С. В. 103 
Ковачева, Галина 263 
Колев, Николай 181 
Колева, Ирина 28 316 
Колева, Н. 324 
Колесникова, А. 124 
Комиссаров, А. В. 108 
Кондратов, Д. 248 260 
Копева, Диана 411 
Коробейникова, О. М. 158 
Коротаев, А. 77 
Косов, М. Е. 144 
Костадиновски, Александър 462 
Костов, Стоян 34 
Коцев, Чавдар 317 
Коцева, Татяна 38 219 
Коцева-Тикова, Мария 353 
Краев, Любен 403 
Краев, Любен Маринов 223 
Краева, Виолета 471 
Красимирова, Анна 371 
Краснов, Игорь 420 
Кръстев, Красимир 179 
Кръстев, Петко 302 
Кръстева, Анна 247 
Кръстева, Надя 266 
Кузьмин, Е. А. 414 
Кутевски, Боян 217 
Лазарова, Мариана 431 
Леви, Роберт 318 
Либих, Кристиан Карл 334 
Лившиц, В. 55 
Линкевич, Е. Ф. 225 
Личев, Александър 226 
Луканов, М. 325 
Лукова, Калина 2 
Ляшенко, В. 124 
Мазуренко, Т. Я. 442 
Малчев, Владимир 125 126 
Мамонтова, Дарина 470 
Манева, Мария 432 
Манлиев, Георги 193 
Манов, Богомил 127 
Манов, Борис 52 
Манолова, Мария 482 
Манушин, Д. В. 72 
Маринов, Асен 104 
Маринов, Момчил 379 
Маринова, Виктория 484 
Маринова, Галина 288 
Маринова, Надя Иванова 422 
Марков, Станислав 270 
Мартьянова, О. В. 449 
Марчева, Анастасия 344 
Матова, Анастасия 450 
Матросов, С. 105 
Машкин, Любен 354 
Мизес, Лудвиг фон 78 
Мизов, Максим 15 
Милева, Соня 493 
Миленкова, Станислава 16 
Милушева, Вяра 425 
Минев, Духомир 45 
Минков, Венцислав 84 
Минчев, Дянко 73 
Митев, Неделчо 164 
Митев, Петър 128 
Митова, Диляна 373 
Михайлов, Здравко 197 
Михайлов, Пеню 59 
Михайлова, Румяна 330 
Михалева, Сн. 342 
Мицек, Е. Б. 60 
Мицек, С. А. 60 
Мнацаканян, А. Г. 227 
Монусова, Г. 269 
Муталимов, А. В. 81 
Мухин, Дмитрий 409 
Мынкин, Д. 239 
Наама, Карим 240 
Найденов, Георги 46 82 
Найденов, Крис 17 
Нейчева, Мария 490 
Неклеса, Александър 18 
Некова, Мариела 491 
Ненков, Митко 338 
Ненова, Мариела 69 
Непп, Александр Николаевич 241 
Нефредов, С. 61 
Нешков, Марин 494 
Николаев, Йордан 488 
Николаева, Силвия 303 
Николов, Георги 35 
Николов, Димитър 294 
Николов, Емил Б. 467 
Николова, Вяра 19 
Николова, Галина 264 
Ноков, Любомир 383 
Омельченко, О. Ю. 58 
Ореховский, П. 271 
Орешин, В. 168 
Оспалд, Йоханес 291 
Отова, Илдико 39 
Панайотов, Димитър 404 
Пандин, Станислав 306 319 320 
Панева, Лиляна 145 146 150 
Панова, Я. 326 
Пантелеева, Искра 472 
Пачева, Валерия Костова 32 
Пенков, Илко 115 
Пенчев, Васил 20 
Пенчев, Деян 21 
Пенчев, Пенчо Д. 62 
Пенчева, Ася 473 
Петкова, Аспасия 88 
Петкова, Искра Цанкова 304 
Петров, Венелин 346 
Петров, М. В. 191 
Петрова, Диана 129 
Петрова, Елена 22 
Петрова, Йоана 395 
Петрова, Рени 451 
Пешев, Петър 130 131 132 169 
Подсолонко, В. А. 170 
Подсолонко, Е. А. 170 
Попов, Владимир Викторович 242 
Попова, Диана 433 434 
Порфирьев, Б. 33 
Почалеев, Петър 374 377 
Поющева, Е. В. 108 
Първанова, Йонка 323 
Радев, Радослав 481 
Радев, Теодор 363 
Радивоевич, Владимир 171 
Радков, Р. 92 
Радыгин, А. 63 
Райт, Саймън 355 
Ралчева, Радина 279 
Рангелов, Росен 147 
Рачева, Л. 327 
Рашева-Мерджанова, Яна 321 
Рождественский, Андрей 3 
Роман, Михаил Иванович 64 
Рупска, Теодора 116 452 453 454 
Русецкая, Э. А. 295 
Русинова, Ралица 415 426 
Русинова, Роска 332 
Рыжова, Н. Б. 172 
Рябцев, Г. 163 
Рябцев, С. В. 227 
Сазонова, М. 249 
Сарийски, Григор 155 
Саркисян, Карина 222 
Свраков, Антон 267 
Седларски, Теодор 53 173 196 
Селезнев, А. З. 204 
Семенцова, Е. В. 228 
Семернина, Ю. В. 229 
Семушкина, Светлана 409 
Сивов, Васил 261 
Симеонов, Димитър 42 
Симеонов, Ивайло 252 468 
Славев, Славчо 497 
Смирнова, О. В. 159 
Спиров, Иван 23 
Ставрова, Елена 161 
Стайкова, Евелина 40 
Стаменов, Светослав 102 
Станев, Добрин 336 
Станимиров, Евгени 183 213 
Станкулов, Цветан 148 
Станчева, Елеонора 437 438 
Стефанов, Стефан 85 330 
Стефанова, Снежана 464 
Стефанова, Цвете 182 
Стоилова, Десислава 151 
Стойкова, Елена 314 
Сторчевой, М. 396 
Стоянов, Велчо 65 79 503 
Стоянов, Евгений 117 
Стоянов, Михал 36 220 
Стоянов, Николай 152 
Стоянов, Стоян 480 
Стоянова, Геновева 463 
Стоянова, Зорница 375 
Стоянова, Илеана 290 
Стоянова, Лиляна Христова 24 
Стоянова, М. 333 
Стоянова, Петя 133 162 376 
Сулашкин, С. 66 
Съботинова, Диана 37 
Тананеева, Живка 330 492 
Тасева, Галя 134 391 
Татынов, С. И. 135 
Тенев, Дарин 47 
Терзиева, Татьяна 160 
Тимчев, Марко 118 
Тодоров, Вениамин 192 
Тодоров, Т. Ив. 34 
Тодоров, Тодор Ив. 335 
Тодорова, Стела 377 
Томашева, В. В. 389 
Томева, Милка 386 405 
Транев, Стоян Транев 423 
Трендафилов, Димитър 268 
Трифонов, Борис Игоревич 296 
Федорова, Е. А. 106 
Филипов, Милен 435 
Финсингер, Йорг 291 
Фомичева, Л. П. 455 459 
Фратев, Димитър 137 
Хаджиев, Кристиян 397 
Харалампиев, Калоян 82 
Хаханов, Юрий 398 
Хигир, Б. 474 
Ходич, Ю. В. 475 
Христов, Александър 399 
Христов, Стефан 262 
Христова, Станка 476 
Цанова, Елица 378 
Цветкова, Надежда 330 
Цонев, Киряк 243 
Цонева, Иванка 406 
Цонков, Николай 244 
Цончева, Гергана 456 
Чавдарова, Албена 305 
Чавдарова, Мария 51 
Чалдаева, Л. А. 67 
Чапаров, Божидар 174 
Чаплюк, В. З. 204 
Ченгелова, Емилия 175 
Червеняков, Младен 276 
Черкасов, В. Ю. 107 
Черкезова, Борислава Иванова 183 
Чиприянов, Михаил 184 
Чобанов, Георги 86 
Чолаков, Никола 297 
Чолакова, Албена 41 
Шарова, С. И. 107 
Шатковская, Е. Г. 98 
Шатковская, Н. С. 98 
Швецова, Елена 470 
Шишкин, Никита В. 241 
Шуманска, Дияна 50 
Щерев, Николай 166 
Щетинина, Наталья 413 
Юруков, Пламен 176 
Явашева, Татяна 185 345 381 
Ягудина, Э. В. 144 
Яковлева, Наталия 474 
Якунина, А. В. 229 
Янева, Дафина 438 
Янева, Кр. 341 343 
Янков, Никола 407 
Янков, Румен 202 
Янкова, Веселина М. 424 
Янкулов, Явор 218 
Яшина, Н. И. 108 
Bogicevic, Jasmina 460 
Boljevic, Agnes 400 
Burgos, Sigfrido 48 
Carlo-Valverde, Santiago 230 
Chakraborty, Jaydeep 427 
Cohen, Emillea 401 
Connelly, Luke B. 300 
Dellavigna, Stefano 109 
Dewatripont, Mathias 74 
Dimitrov, Kiril 178 
Dimitrov, Valeri 465 
Domanovic, Violeta 460 
Fahlenbrach, Rudiger 110 
Favara, Giovanni 138 
Fields, L. Paige 299 
Fox, Carol 417 
Franzoni, Francesco 111 
Gupta, Manu 299 
Hadjinikolov, Dimitar 246 
Hall, Joshua 401 
Iliev, Yosif 477 
Kabakchieva, Dorina 487 
Kane, Edward J. 230 
Katsamunska, Polya 273 
King, Robert G. 75 
Lyashenko, V.I. 68 
Milani, Fabio 80 
Nowak, Eric 111 
Phalippou, Ludovic 111 
Pollet, Joshua M. 109 
Popovic, Zarko 298 
Prakash, Puneet 299 
Prilmeier, Robert 110 
Riznic, Dejan 180 
Rodriguez-Fernandez, Francisco 230 
Rowell, David 300 
Schroth, Enrique 138 
Scott, Crystal J. 221 
Sotirova, Ekaterina 76 
Stefanova, Kamelia 487 
Stefanovic, Suzana 421 
Strahilova, Katya 274 
Stulz, Rene M. 110 
Tirole, Jean 74 
Treadwell, John 80 
Tulku, Y.I. 68 
Valta, Philip 138 
Vojnovic, Bosko 180 
Watson, Mark W. 75 
Widmer, Lori 301 
Энтов, Р. 63 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансовото данъчно облагане на земеделските кооперации през 2013 година 148 
Автоматизацията и интелектуализацията на управленския труд във вътрешната търговия - завоевания и проблеми на развитието 223 
Авторитарният и авторитетен лидер 399 
Агро препятствия 376 
Адам смит - забравеният 44 
Актуално състояние на съвременните очаквания към училищното образование (резултати от емпирично изследване) 323 
Актуалност на управление на продажбите по канали в условия на мултиканалова дистрибуция 206 
Актюерите - финансови архитекти и обществени математици 283 
Актюерът - между традицията и предизвикателствата на европеизирания застрахователен пазар 284 
Алжир - една от петте най-развити икономики в Африка 233 
Алтернативни форми за осигуряване на механизацията в земеделските стопанства 368 
Анализ на въздействието на европейските фондове върху развитието на човешките ресурси и пазара на труда 252 
Анализ на някои фактори, определящи пазарната мощ на лозаро-винарските предприятия от Южна България 363 
Анализ на удовлетвореността на персонала и клиентите 183 
Апорт на дълготрайни материални активи 446 
Апорт на предприятие - счетоводни и данъчни ефекти 445 
Аргументи "за" и "против" държавната намеса в аграрния сектор 359 
Ароматното злато на България 381 
Атмосферика по Котлър 217 
Базовый элемент пенсионной системы 280 
Балансиран бизнес анализ и защита на предприятието от финансова несъстоятелност 118 
Балканската политика на България - развитие и тенденции 51 
Банковият кредит като обект на счетоводно отчитане 457 
Без полезен ход в пъзела на кризата 46 
Бизнес спринт 185 
Бизнесинкубаторите - благоприятна среда за стартиране на малки иновативни фирми 182 
Благосъстояние и човешки капитал 476 
Благото: идеал, образец и реалност на съществуването 22 
Богат - беден 235 
Борсова приказка 162 
Бригадната организация на труда в търговиата на дребно - плод на икономическата политика на партията 84 
България загуби позициите си в производството на десертно грозде 357 
България пак забави темпа в усвояването на европейските средства 259 
Българската философска естетика като огледало на междувоенната криза. Новият романтизъм 8 
Българските домати изчезват, зеленчукопроизводството в криза 358 
Бюджетиране по време на икономическа криза 116 
В Евросъюза отчитат застой на доходите на фермерите 385 
В планината зиме - ските на рамо, застраховката в джоба 290 
ВЕИ - по-малко регулации, повече пазар 350 
Великобритания 333 
Виждането - синтез на зрим свят 6 
Влияние инфляции на стоимость капитала компании и ее капитализацию 99 
Влияние на международните стандарти за финансово отчитане върху развитието на счетоводството 437 
Влияние на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства в България 362 
Влияние на социалното осигуряване за редуциране на бедността 278 
Водно подпомагане 253 
Време е да преминем на по-висока предавка 169 
Въздействия на международните различия върху българския бизнес 222 
Въздушни магистрали 479 
Възможни инструменти за изследване на международните връзки в международния бизнес 236 
Възможности за измерване и оценка на интензификацията на научно-техническите постижения и капиталните вложения 35 
Възможности за реализация на инвестициите в изграждане на транспортната инфраструктура 480 
Възникване и развитие на предприятието като стопанско-организационна форма 200 
Възобновяеми енергийни източници в домакинствата в България : реалност и възможности 353 
Възпитаване на мотивите за учене чрез обучението 307 
Възпроизводство на човека и населението в България и Европейския съюз при съвременната финансово-икономическа криза 127 
Гаранционният фонд - в подкрепа на земеделците 104 
Генезис и начално развитие на пазара на консултански услуги в България 209 
Географски аспекти на разпространението на испански език в света 496 
Германия 326 
Глобализация и икономическа криза в туризма 493 
Глобалната криза и първоначалната реакция на икономическите агенти в България (емпиричен анализ) 69 
Глобальные дисбалансы - нетрадиционная трактовка 242 
Глокализацията в контекста на глобализма като процес на реализиране на европейските измерения на образованието 320 
Големите надежди за мултифондовете 126 
Государственное управление успешностью развития сложной социальной системы 66 
Граници или глобализация: балкански дилеми 247 
Да сондираш или да не сондираш 355 
Дания 327 
Данъкът върху доходите на физическите лица през 2013 година 143 
Данъците в България - по-европейски и улеснени или поредното предизвикателство пред управленските информационни системе 147 
Данъчна политика в страните от Европейския съюз 149 
Двустранните отношения между Република България и Република Индия 237 
Двустранните отношения между Република Кипър и Република България 238 
ДДС при авансови плащания за несъстояли се доставки 145 
Декларине на доходи на чуждестранни лица, подлежащи на облагане 120 
Демографска промяна и доходи от труд 37 
Демографският проблем във фокуса на публичните дискурси в началото на XXI век 38 
Денежный капитал организации как экономическая категория, его функции и роль в общественном воспроизводстве 98 
Деньги как средство накопления 100 
Депозитни схеми 132 
Децентрализация на изпълнителната власт 270 
Диалектически основи на математическия анализ 17 
Диверсификация на инвестиционен портфейл 160 
Диверсификация на туризма - възможности и перспективи на примера на община Созопол 202 
Дилеми на кантовия трансцендентален схематизъм 13 
Директните плащания и влиянието им върху доходите на земеделските производители след присъединяването на България към ЕС 374 
Доверие к полиции: межстрановой анализ 269 
Документиране на сделки с местни физически лица 265 
Долгосрочное медицинское страхование как механизм защиты здоровья населения пеннсионного возраста 296 
Духовното производство в контекста на пазарната икономика 59 
Е-правителствата по света - лидерите следват сходен модел 266 
Еврогедон: възход и падение на еврото 261 
Европейска комуникация за корпоративна социална отговорност 250 
Европейската енергийна общност прие единна стратегия 351 
Европейская интеграция: история и перспективы 260 
Европейская интеграция: рынок международных долговых обязательств 248 
Европейски измерения на борбата с трафика на хора 262 
Европейски образователни изисквания за обучение в дигитална среда 312 
Европейский союз: меры борьбы с последствиями мирового финансового кризиса 258 
Европейский союз: формирование единой финансовой системы 224 
Европейско обединение по икономически интереси 255 
Еврофондове по време на криза 257 
Едно изследване на политиките за управление на човешките ресурси в големи бизнес организации 472 
Екзистенциална онтология на коруптивното пропадане във всекидневието 27 
Екологическата експертиза като предпланова дейност 338 
Енергетическая стратегия Украины и стратегическое планирование 163 
Етапи на изграждане и одитинг на околната среда 463 
Етика и връзки с обществеността 433 
Етика и медийна регулация 432 
Етнопсихологически модел на процеса на образователно взаимодействие (рефлексивни аспекти) 28 
Ефективност чрез рационализация на банковото управление 122 
Ефектът факторинг 133 
За биохраните и катаджиите 383 
За два нови обобщеващи показателя при моделиране на социалното развитие 404 
За детето, детството или науката за него? 305 
За друг подход в общата теория на икономиката 73 
За интелектуалната собственост, благоденствието на нациите и нашите задачи като университетски учени 331 
За лихвената дивергенция в Еврозоната 226 
За неизчерпания потенциал на класическите рекламни средства 220 
За необходимостта от системен подход при усъвършенствуването на паричните отношения, свързани с финансирането на научно-техническия прогрес 112 
За някои категориални проблеми в теорията на духовността 9 
За някои несъвършенства в Търговския закон и отражението им върху бизнеса 267 
За някои особености в категоризирането и отчитането на финансовите инструменти 458 
За синдрома на мандатното мислене и времевия хоризонт 466 
За фалшифицирането на българското розово масло в началото на XX в. 379 
За философията на съдеятелството и поведение в социалните структури 394 
Завръщането към "ученето" като съ-битие 313 
Закономерности в развитието на цените и тяхната връзка с финансово-кредитната система 113 
Застрахователни продукти за земеделието и реакцията на земеделските производители 294 
Здравното застраховане - спешна помощ или убиец на осигурителната система 285 
Зелено надмощие 349 
Земеделието възкръсва 382 
Златни заблуди за Сребърния фонд 125 
Златните резерви и глобалната финансова криза 161 
Знанието в рисковите общества 45 
Идва времето да заместим депозитите с други инвестиционни алтернативи 130 
Идеята на Ксенофан за единното 16 
Изграждане на училищната общност като гражданско общество - вътрешни и външни проекции 321 
Изгубени в разделното събиране 339 
Изгубеният данъчен рай 152 
Изпълнение на политиката за насърчаване на конкуренцията при икономиките в преход 171 
Изследване за степента на номинална и реална конвергенция между държавите от Европейския паричен съюз в периода 1999-2010 г. 232 
Изследване качеството на българско кисело мляко 481 
Изследване на съвременната фирмена и продуктова конкурентоспособност в българската индустрия 166 
Изследване отношението реклама - маркова известност 215 
Изследвания на български икономисти върху ценовата теория и политика през Голямата депресия 54 
Изтокът на Хегел 12 
Изчисляване на нетните разходи 197 
Икономика на Индия 177 
Икономиката на Словашката република 167 
Икономическа ефективност и капиталоемкост при плододаващите трайни насаждения в планинските райони на страната 364 
Икономическа необходимодт от оценка пълния обем на немотериални блага 164 
Икономическата стратегия на партията за повишаване качеството на продукцията и ролята на статистическите методи за нейното изпълнение 34 
Икономически ефекти, причинени от международния тероризъм след 2011 година 240 
Имидж и репутация 434 
Имя и характер 474 
Инвентаризация как метод контроля 461 
Иновации в безалкохолната индустрия 201 
Институционалното утвърждаване на свободния пазар в новата стопанска история 173 
Институциональная среда ВТО как фактор экономической безопасности страны 81 
Институциональные (субективные) особености процесса формирования (планирования) регионального бюджета 101 
Институциональные основы организации реального сектора экономики 390 
Интегрален анализ на научните изследвания в СА " Д. А. Ценов" за периода 1996-2010 г. 330 
Информационно осигуряване на измерването на ефектите от маркетинговата дейност в банките 216 
Информационно осигуряване на планирането на качеството 405 
Исторические границы рыночной экономики 58 
К вопросу о классификации облигаций 229 
Какво ново в ЗДДС за 2012 г. 142 
Карго застраховките - клаузи, казуси и недоразумения 292 
Карл Менгер за мястото и теорията на стопанската история 62 
Катедре "Финанси и кредит" - 60 години съзидание и напредък 502 
Классификация рисков рыночной среды в условиях вступления России в ВТО 64 
Классификация туристических центров России 489 
Клинична комуникация и модели на поведение в денталната практика 342 
Клъстерен анализ на видовете капитализъм 82 
Когато фактите говорят 286 287 498 
Команда Джобса 470 
Комуникации и професионално удовлетворение в денталната практика 341 
Конструиране на режимите за финансиране развитието на малкия бизнес в условията на новата индустриална икономика 124 
Контролът и одитът - инструменти за предотвратяване на икономическите измами 462 
Концептуални основи в комуникацията на строителната компания в условия на световна финансова криза 435 
Координирането като фактор при вземане на управленски решения 423 
Корпоративната промяна започва от хората 279 
Корпоративно управление и международна конкурентоспособност 165 410 
Корупцията в българското общество: теоретични предизвикателства и възможни алтернативи при изследване на проблема 50 
Крайностите във всяко нещо са вредни, в т. ч. приватизацията и съкращаването на публичните блага 65 
Къде са ниските лихви 131 
Лабиринтът Европа 234 
Ликвидация на дълготрайни материални активи - счетоводни и данъчни аспекти 440 
Лични интереси и контрол над егото в социалните системи 469 
Личните продажби като елемент на ИМК и влиянието им върху удовлетвореността на потребителите 218 
ЛОГОрея 482 
Макроикономически проблеми на борбата с бедността в България през периода 2012-2020 70 
Манипулацията, наречена търговска тайна 208 
Маркетинг на отношенията 211 
Медии и PR - обречени на връзка с проблеми 431 
Между индивидуализма и екипната работа 306 
Методика за оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма 425 
Методика за оценка на финансовото състояние на общините 140 
Методика за оценка на финасовото състояние на общините 141 
Методически изисквания към процеса на ограмотяване на възрастни 309 
Методически подход за оценка на устойчивостта в земеделието 372 
Методични подходи за развитие на човешките ресурси, свързани с професионалното обучение 468 
Методологически подходи за изследването на образа на "икономиката в сянка" 175 
Методологические основы управления бюджетными средствами в целях реализации политики бюджетирования, ориентированого результат 108 
Методологични основания за същността и спецификата на социалната работа 31 
Методы планирования численности персонала на предприятиях в современных условиях 475 
Механизмът на лихвените проценти и кризата 153 
Миграция и гражданство: глобални предизвикателства с локални измерения 40 
Миграция, интеграция, градове: европейски контекст 39 
Мировая экономика: перспективы и препятствия для восстановления 57 
Младите хора, джендър стереотипите и рекламите 219 
Модел на организация и работа на Кариерната служба на Университета в Оксфорд, Обединено кралство 334 
Мотиви за избор на организационна форма на стопанската дейност в аграрния сектор на област Силистра 375 
Мултикултурализмът и ние 3 
Мярката пробация през философията на социалната работа 30 
Най-често фалшифицираните продукти от Италия - зехтинът, виното и консервираните домати 483 
Нарастване на демократизма и издигане ролята на стопанския ръководител при новия икономически подход 392 
Наследството на Просвещението 49 
Насоки за повишаване ефективността на управление на качеството на продукцията 386 
Насоки за преструктуриране на земеделските стопанства в България 360 
Насоки и проблеми на засилената реформаторска дейност на Европейския съюз 256 
Националната политика по трудовата заетост - предпоставки за достигане целите на стратегия "Европа 2020" 87 
Националната туристическа рекламна кампания: проблеми и възможни решения 203 
Национални приоритети и политики в интеркултурното образование (рефлективни аспекти) 316 
Незримите граници на носталгията 15 
Неоиндустриальная модернизация как фактор интенсивного развития 55 
Несъответствия при съчетаване на индивидуалното и груповото поведение в организацията 395 
Нови възможности за мобилност в 20 чуждестранни университета 499 
Нови измерения на екипния подход 397 
Новият програмен период на Европейската кохезионна политика - промени и предизвикателства 251 
Новые тенденции взаимодействия развитых и развивающихся стран в инновационной сфере 191 
Номинален БВП и избор на макроикономическата политика: моделът Сейнт Луис 71 
О значении определения и регулирования цены капитала 204 
Обективни потребности от дентална помощ на българските граждани над 20-годишна възраст 343 
Облачен компютинг - метаморфози на периметровата сигурност (част 2) 486 
Обновление мировой валютной системы как основы преодоления глобальных финансовых дисбалансов 225 
Образование и мотивация на заетите в туризма 490 
Образованието срещу субкултурата? 318 
Образователната политика на българската държава за периода 2009-2013 година 322 
Обучението на персонала в българските бизнес организации 467 
Общество на знанието? 43 
Обществото на разумната достатъчност или рационално-етичното общество 79 
Овладяване и съчетаване на професиите в условията на бригадната организация на труда 83 
Онлайн застраховането - "победителят" в икономическата криза 291 
Опит в проектирането на системи за калкулиране на издръжката на дейностти (Abcosting) 181 
Организационни въпроси по усъвършенствуване на интеграцията в йерархичните АСУ 488 
Оригинално-творчески постановки за природозащитната дейност в тритомника на другаря Тодор Живков 335 
Ориентирана към производителността на труда политика на заплатите 86 
Основни методи в съвременната философия 11 
Основни насоки за годишно счетоводно приключване и анализ на годишния финансов отчет 452 
Основни принципи при изграждане на застраховането 293 
Основни теории и характеристики на корпоративния екологичен мениджмънт 393 
Особенности монетарной политики в постиндустриальных экономиках после кризиса -2008 на рынках секьюритизированных активов 107 
Особенности формирования лояльности клиентов в современных банках 156 
Особености в управлението на някои нетрадиционни проекти 422 
Отдаване на персонал под наем 88 
Отразяване на влиянието на обменните курсове за целите на вътрешните управленски процеси в транснационална компания 129 
Отчитане на договори за форуърд 447 
Отчитане на облигационни заеми и амортизиране на емисионна премия или отбив при предприятието емитент 448 
Оценка деловой репутации банка 154 
Оценка мультипликативного петенциала банковской системы 157 
Оценка на дейността на съдебната система според докладите на Европейската комисия и на НПО 276 
Оценка на ефективността на комуникационната политика посредством използването на маркетингов одит в практиката на малките и средни стопански организации в областта на промишленото производство в регион Габрово 387 
Оценка на прогнозното въздействие на структурните фондове по Hermin модела по отношение пазара на труда 90 
Оценка на резултата от ограниченията за придобиване на земеделска земя от чужденци след присъединяването на България към Европейския съюз 411 
Оценка уровня развития финансовых центров с применением методов многомерного дискриминангного анализа 228 
Оценка эффективности внешнеторговых проектов организации с использованием трансфертного ценообразования 449 
Оценяване качеството на плановия процес в промишлените системи 407 
Педагогически аспекти при формиране на умения за независим живот на деца в неравностойно социално положение 304 
Педагогическият процес в условията на специфична културна среда и ролята на сравнителните изследвания 319 
Перспективы реформирования системы финансирования общего бюджета Евровейского союза 227 
Планиране на техническото равнище на производството в стопанските единици 406 
Планирование как система и метод управления 408 
Платежные технлогии в среде Интернет 158 
По въпроса за съчетаването на икономическите интереси при социализма 195 
По някои планови въпроси на производството и реализацията на стоки за потребление 402 
По-дългият трудов живот като предпоставка за повишаване на устойчивостта на публичната пенсионна система 281 
Поведение на разходите при намаляване на обема дейност в предприятието 454 
Позеленяването на фермите ще е задължителна част от новата ОСП 356 
Показатели за обръщаемостта на материалните запаси и финансовата автономност и източници на информация за тяхното изчисляване 444 
Политика за развитие на малки и средни предприятия 418 
Политическата концепция на Бенедето Кроче 52 
Португалия: на практика за зелената енергия 352 
Последствия вступление в ВТО для финансовой отрасли. Опыт стран Восточной Европы 241 
Постметафизическото мислене на Хегел 10 
Потребителска ефективност на университетски уеб-сайт. Резултати от едно изследване 485 
Потребителска удовлетвореност на българските туристи и имидж на България като туристическа дистинация 492 
Право на оспаривание, патрон-клиентские сети и корупция 271 
Прагматисткият обрат във философията на езика 14 
Преактивные процессы управления рисками организационно-экономической системы: ивентификация и фильтрация 414 
Превенция на градската престъпност на непълнолетните 263 
Преди да жънеш .... трябва да посееш 289 
Предизвикателства пред ученето за цял живот в условията на прехода 311 
Предизвикатества и заплахи пред икономическата сигурност на Черноморския регион 244 
Предпосылки концепции бюджетного устройства и бюджетного процесса 96 
Предпринимательское лидерство в бизнесе: сущность и оценка 409 
Преподаване и научноизследователска дейност в областта на политическата икономия в Софийския университет "Св. Климент Охридски" до 90-те години на XX век 332 
Преподавателската и научноизследователската дейност на катедра "Социално-икономическо планиране" през 30-годишния юбилей 497 
Признаването и оценяването на биологични активи и селскостопанска продукция през призмата на счетоводството 439 
Прилагане на критериите на Националната квалификациионна рамка в обучението по управление на човешките ресурси 310 
Приложение на икономическия анализ на правото към регулацията на аптечния пазар в България 196 
Приложение на метода CSR при изследването и управлението на бизнес кризи 184 
Природа и туризъм 495 
Приходи от облагането с данък върху добавената стойност в страните от Европейския съюз 151 
Причины и последствия кризиса в зоне евро 97 
Проблеми на многокритерийното оптимизиране на плановите задачи в аграрно-промишлените комплекси 198 
Проблеми на прогнозирането на здравеопазването 344 
Проблеми на рационалното използване на трудовите ресурси в условията на интензификация на народното стопанство 85 
Проблеми при дефинирането и класифицирането на нематериалните активи за счетоводни цели 451 
Проблеми при организацията на застрахователния фонд 282 
Проблеми при планиране на качеството на жизнената среда 179 
Проблеми свързани с достоверността на информацията във финансовите отчети и методи за разкриване на манипулативни операции 456 
Проблемы и перспективы развития экономики, основанной на знаниях 170 
Проблемы исполнения доходной части бюджетов регионов Российской Федерации и пути их решения 94 
Провал и государства: теория и политика 63 
Провизиране и обезценка на банковите кредити 443 
Прогнози за млечния сектор на ЕС до 2020 384 
Прогнозира ли кривата на доходността рецесията в българската икономика? 188 
Програма за подкрепа на неправителствените организации в България 429 
Прогрес 2007-2013 428 
Производството на домати в България катастрофално намалява 370 
Промени в реда за определяне размера на законната лихва 150 
Промените в правилника за прилагане на ЗДДС за 2012 г. 146 
Пространственно концентриране и интегриране в лозаро-винарския сектор 199 
Проучване на иновационната активност на българските промишлени предприятия 424 
Проучване на развитието на представните процeси 29 
Проф. Делчо Порязов на 80 години 503 
Професионалните кариери на бежанците в България и Франция 41 
Професор Георги Данаилов - предвестник на институционализма в България 53 
Психологически детерминанти на кримналното поведение при подрастващите 26 
Публичното управление - за и против публичната собственост 194 
Пшеницата в света и ЕС през 2012 г. 369 
Работни форми на съставяне на енергийните баланси 354 
Развитие и проблеми при формиране цената на водата за питейно-битови и промишлени нужди 337 
Развитие инфракструтуры - вызов для интеграции стран АСЕАН 239 
Развитие инфраструктуры и модернизация 168 
Развитие на автоматизацията на плановите разчети и проблемите на социално-икономическото планиране в условията на интензификацията на народното стопанство 403 
Развитие на свиневъдството - преди и след присъединяването на България към ЕС 373 
Развитие на секторната заетост в България 89 
Развитие на финансово-кредитна система през годините на социалистическо строителство 92 
Разработване на промоционална стратегия за навлизане на пазара 210 
Разруха във възпитанието на учащите - по-опасна и от икономическата криза 302 
Разслезваща журналистика - теоретически аспекти 2 
Реални измерения на бизнес етиката в малкия бизнес 207 
Ребусите на съвременните икономически кризи 121 
Регулиране и развитие на пазара на биологични продукти 347 
Резервный капитал: что необходимо изменить? 442 
Резюме на мотивите към проекта на Закон за публични финанси 139 
Рисковите фондове - необходим инструмент за развитието на българската икономика 102 
Рисково базиран подход за вътрешен одит 464 
Розово време 380 
Роль малых и средних предприятий в мировой экономике 420 
Роль технологического фактора в дологосрочных прогнозах мировой экономики 186 
Роля на паричната политика за възникване на финансовата криза в САЩ от 2007-2009 г. 192 
Сбережения, инвестиции и модель экономического роста с запасами 60 
Сведения о рисках в бухгалтерской отчетности 455 
Свобода и неравенство във философията на Николай Бердяев 5 
Сегментирането в публичния сектор - реалност или химера 128 
Сеньораж и формирование прибыли центрального банка: теоретико-экономический аспект 159 
Силуетът на бюджетирането в системата за вътрешен контрол 117 
Системна характеристика на туристическата политика 494 
Системный кризис Еврозоны: экономика VS политика 254 
След Киото - в търсене на отговор за глобалните климатични промени 336 
Смисълът на войната в нравствената философия на Владимир Соловьов 21 
Современная классификация макроэкономических кризисов 72 
Социалната педагогика като практика: дискурсивен анализ на българския опит 303 
Социалните мрежи и управлението на човешките ресурси 471 
Социогеографска оценка на качеството на живот във Великотърновска област 42 
Социография на кризата - приложение на класическите социометрично методи в кризисния пъблик рилейшънс 32 
Специальный налоговый режим и инновационная деятельность малого бизнеса 144 
Специфични характеристики на счетоводно-информационния процес в търговските банки 436 
Сравнителен анализ между антикризисните механизми за финансова стабилност на Република Казакстан и Европейския съюз 231 
Стопанска академия с поредно международно признание 500 
Стопанска конюнктура 2011 г. 137 
Стопанска непоносимост при договор за аренда на земеделска земя 264 
Стопанската академия с поредно признание в международен аспект 501 
Стратегически аспекти на управлението на човешките ресурси в бизнес организацята 190 
Структурни промени в потреблението на хранителни стоки на домакинствата в Република България 36 
Субсидираните агрозастраховки - тайни на успеха 288 
Сформиране на екипи и екипни роли в проектната дейност 473 
Счетоводните директиви за малките и средните предприятия 441 
Счетоводно отчитане в неселскостопански предприятия на биологични активи 453 
Счетоводно отчитане на ДМА, получени от или предоставени на бюджетни предприятия за безвъзмездно временно ползване 450 
Счетоводното отчитане на горите в Република България 438 
Съвременни технологии в извършване на управленските дейности в бизнеса 388 
Създаване на стойност чрез персонализиран маркетинг 213 
Състояние и насоки за развитие на лизинга на недвижима собственост в Република България 174 
Състояние и проблеми на развитието на сливовото производство в планинската част на България 365 
Състояние и развитие на теоретичната мисъл за пъблик рилейшънс в пивоварната индустрия 430 
Състояние, проблеми и ефективност на българските земеделски стопанства в условията на ОСП на ЕС 377 
Тайна догоняющего развития 187 
Танцът на джуджетата 345 
Тенденции в развитието на транспортния сектор в съответствие с европейска директива 478 
Тенденции и възможности за развитие на банковия сектор в България 155 
Тенденции и проблеми на административно-териториалното устройство на местно равнище 272 
Теоретические основы секьюритизации активов 95 
Теоретический анализ развития экономических рецессий: причины и ограничения 419 
Теоретични и практически аспекти на емисионната дейност на банката 115 
Теория и практика вдусторонних рынков (Нобеловская премия по экономике 2012 года) 340 
Теория на обръщението на парите 136 
Теория фирмы и стратегический менеджмент 396 
Традиционните историко-философски схващания за ума и разума и тяхното разбиране в Търновската книжовна школа 7 
Тракторният парк в земеделското производство на България - състояние, проблеми и препоръки 366 
Трансмутация на бъдещето 18 
Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО 459 
Три ключа към ефективна supply chain стратегия за управление на риска 415 426 
Тройната спирала на отношенията наука-индустрия-държава през практиката в българските университети и научни институти 346 
Трудово-производителните кооперации във фокуса на международната година на кооперациите 91 
Туристически ресурси - анализ и оценка 491 
Търговската марка в семиотична перспектива 268 
Унифицированный позход к описанию природы экономических циклов 67 
Управление валютными рисками при финансовых расчетах 416 
Управление инвестиционной деятельностью как фактор устойчивого функционирования компании 389 
Управление на бизнес процесите във фъстъчения клъстер 367 
Управление на ефективността на маркетинговите инвестиции в биопродукти 212 
Управление на риска в аграрния сектор 361 
Управление на учебната работоспособност на учениците в условията на училището 317 
Управление на финансите на училището в условията на делегиран бюджет 93 
Управление сотрудничеством организаций: менеджмент альянсов 398 
Управлението на риска - предизвикателство пред системата за сигурност на България 275 
Фактори за стойността на търговските вземания на българските нефинансови предприятия 391 
Фактори за търговските дългове на фирмите и възможности за регулиране на междуфирмената задлъжнялост 134 
Фейсбук и социалната реалност 484 
Фигури на женското в съвременен български контекст 25 
Философия на финансовото въздействие 119 
Философски поглед към въвеждането на отрицателна и комплексна вероятност в квантовата информация 20 
Философско-историческа деконструкция на европейската идея и идентичност 249 
Финансов анализ на решението за прекратяване на стопанско предприятие 123 
Финансови аспекти на решението за обединяване на предприятия 412 
Финансови и нефинансови показатели за анализ на ефективността на бизнеса - проблеми и решения в условия на криза 114 
Финансови измерения на образованието в Република България 315 
Финансовое пространство и его интеграционные приоритеты 103 
Финансовые инновации и риск-менеджмент банков 105 
Финансовые ресурсы национальной экономики 135 
Финансовый кризис: реолии и теория 56 
Финансовый, банковский, долговой и валютный кризисы: особености и протекания в развитых и развивающихся странах 106 
Финландия 324 
Формално, неформално и информално учене - същност, съдържателни параметри и взаимозависимости (теоретико-аналитичен обзор) 308 
Формирование имиджа кластера 413 
Формирование современной модели защиты в имущественном страховании от катастрофических рисков 295 
Фройдизъм и постмодернизъм: отвъд фигурата на бащата 1 
Функциите на полезност като модел на отношението към риска 297 
Хайдегер като възможност - за социологията 47 
Хегел за предмета на философията 19 
Хегел и постмодернизмът 4 
Християнство и метафизика в постмодерната ситуация 23 
Цените на мрежовите услуги в условия на монопол, либерализация на пазарите и тяхната регулация 193 
Черните диаманти под краката 371 
Четирима възпитаници на Академията са стипендианти на фондация "Атанас Буров" 329 
Човекът и организациите 24 
Човешките ресурси на организацията в контекста на концепцията за корпоративна социална отговорност 189 
Човешкото действие: Част шеста. Глава XXXIII. Синдикализъм и корпоративизъм 78 
Шагреновата кожа продължава да се свива 176 
Швеция 328 
Щастливите прасета на тъжните фермери 378 
Южная Корея как новый экспортер ядерных технологий 348 
Япония 325 
"Арабската пролет" - демократизация или ислямизация? 243 
"Българин да се наричам, първа радост е за мене" (Могат ли да се формират граждани в съвременното българско училище - резултати от емпирично проучване) 314 
[Ten] 10 Easy Steps to Implement Enterprise Risk Management 417 
[Двадесет] 20години дипломатически отношения и сътрудничество между България и Азербайджан 245 
[Сто] 110 години маркетинг 214 
[Четиридесет и пет] 45 години катедра "Мениджмънт" при Стопанска академия - Свищов 504 
A History of the Term "Moral Hazard" 300 
Bridging the Gap Between Insurance and Finance 301 
Bulgaria - EU: Dynamics of Approximation in Export Specialization 246 
Capital Budgeting versus Market Timing: An Evaluation Using Demographics 109 
Classical and Modern Approaches to Public Administration 273 
Corporate marketing leaders: the key attributes 221 
Corporations and social responsibility: NGOs in the ascendancy 48 
Critical Review of Models, Containing Cultural Levels beyond the Organizational One 178 
Development Means in Regional and Local Economic Development 180 
Inflation and Unit Labor Cost 75 
Internationalization in the Reinsurance Industry: An Analysis of the Net Financial Position of U.S. Reinsure 277 
Macroeconomic Shocks and Banking Regulation 74 
Management Aspects of the Business intelligent System Development 487 
Managing Risk in a Volatile Economy 427 
Mathematical models of insurance and reinsurance 298 
Policies and Mechanisms for Leadership Development at the Largest Companies Operating in Bulgaria 477 
Price Setting in the Euro Area: Some Stylized Facts from Individual Producer Price Data 205 
Private Equity Performance and Liquidity Risk 111 
Quasi-Tangible Assets of Modern Neo-Industrialism 68 
Regulatory Arbitrage in Cross-Border Banking Mergers within the EU 230 
Researching the Status of Electronic Services in the Bulgarian Local Administration 274 
Review of the Book "Making Great Decisions in Business and Life" 401 
Risk Taking and Performance of Public Insurers: An International Comparison 299 
Social Responsibility of Management as Part of the Company's Development Policy 400 
Strategic Alternatives of Emerging Market's Companies in the Condition of Business Globalization 421 
Strategic Default and Equity Risk Across Countries 138 
The Crisis in the Real Economy and the Stability of the Bulgarian Banking System 76 
The Effects of Monetary Policy "News" and "Surprises" 80 
The National Audit Office and the Scope of Performance Audit 465 
The role of accounting in foreign subsidiary performance evaluation 460 
This time is the Same: Using Bank Performance in 1998 to Explain Bank Performance during the Recent Financial Crisis 110 
Экономическая динамика США в 1990-2011 гг.: кейнсианский анализ 77 
Экономическая оценка людских потерь в результате чрезвычайных ситуаций 33 
Экономические законы истории 61 
Электронные торги - шаг к формированию единого экономического пространства 172 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абдукция 11 
абсолютизъм 16 
абсолютни величини 17 
авансови вноски 148 
авансови плащания 145 
авансово облагане 148 
авиация 479 
авиокомпании 479 
авиопревозвачи 479 
Австрия 411 
автентичност 313 
автоматизация в управлението 488 
автоматизация на труда 223 
автоматизация на управленските процеси 223 
автоматизирани системи 403 
автоматизирани системи за управление 488 
автомобилна индустрия 167 
автомобилна промишленост 167 
авторитарен стил на ръководство 399 
авторитарно лидерство 399 
авторитарно управление 269 399 
авторитет 399 
авторитетен лидер 399 
автоцензура 15 
аграрен сектор 61 359 361 375 376 382 385 
аграрна икономика 198 
аграрно планиране 198 
аграрно счетоводство 438 452 
аграрно-промишлени комплекси 198 
агробизнес 376 
агроекологична политика 376 
агроекология 376 
агрозастраховане 288 
агропазар 385 
агрохранителна верига 361 
Адам Смит 44 62 
Адидас 215 
административна корупция 50 271 
административни разходи 454 
административни услуги 266 
административно-териториални структури 272 
административно-териториално устройство 272 
администрация 272 
администриране 465 
Азербайджан 245 495 
академично знание 43 
академично предприемачество 346 
академично слово 331 
акредитивни плащания 124 
активност 317 
актюерство 283 284 
акции 138 
акции и облигации 442 
акции на фирма 138 
акционери 138 165 
алгоритъм 340 
Алжир 233 
алианс 398 
алианси 398 
алокативна ефективност 128 
алтернативен подход 199 
алумни отношения 334 
амортизиране 448 
анализ 50 114 252 363 425 426 491 
анализ на банковата дейност 74 
анализ на данни 166 
анализ на ефективността 114 
анализ на заетостта 89 
анализ на конкурентоспособността 425 
анализ на удовлетвореността 183 
анализ на финансовата дейност 444 
анализ на финансовите отчети 452 
аналитично отчитане 436 
андрагогия 308 309 
анкетиране 353 
антидискриминационни програми 428 
антикризисна дейност 231 256 258 
антикризисна политика 106 
антикризисни мерки 57 
антикризисно управление 422 
антична философия 16 22 
антропогенни фактори 491 
антропология 319 
АПК 198 
апорт 445 446 
апорт на предприятието 445 
апортна вноска 446 
аптеки 196 
аптечен пазар 196 
арабски ислямизъм 243 
арабски свят 243 
аренда 264 
арендатор 264 
Аристотел 22 
ароматични култури 381 
АСЕАН 239 
асиметрична информация 192 
АСУ 488 
Атанас Буров 329 
атмосфера 336 
атмосферика 217 
атмосферно замърсяване 336 
атомни централи 348 
аудитория 434 
аукционен търг 172 
афроазиатски регион 233 
бакалавърски програми 327 
баланс на предприятието 461 
балансирана система от показатели 460 
Балкани 234 247 
Балканите и ЕС 234 
балканска политика 51 
балкански страни 51 
банки 74 100 110 115 153 154 216 
банки в САЩ 110 
банките в България 155 
банков капитал 119 157 
банков клиент 156 
банков кредит 457 
банков маркетинг 216 
банков пазар 125 241 
банков риск 105 110 154 230 
банков риск-мениджмънт 105 
банков сектор 155 216 
банкова дейност 110 122 
банкова криза 97 106 
банкова политика 115 
банкова регулация 74 230 
банкова система 76 132 
банкова система в България 76 
банкова система в Русия 157 
банкови инвестиции 122 
банкови кредити 443 
банкови резерви 157 
банкови сливания 230 
банкови технологии 158 
банково дело 159 
банково дело в Русия 157 
банково счетоводство 457 
банково управление 122 
банкрут 172 
БВП 71 126 127 137 177 231 235 261 281 315 359 
БДС 481 
бедни страни 235 
бедност 70 87 127 278 
бедност в България 70 
бежанци 41 
безалкохолна индустрия 201 
безалкохолни напитки 201 
безвъзмездна помощ 429 
безвъзмездни активи 450 
безработица 86 90 121 240 
бензин 478 
Бердяев 5 
бизнес 135 185 267 401 
бизнес анализ 118 
бизнес дейности 400 
бизнес етика 207 400 
бизнес инкубатор 180 
бизнес интелигентни системи 487 
бизнес клиенти 183 
бизнес кризи 184 
бизнес култура 178 
бизнес организации 472 
бизнес организация 190 
бизнес процеси 388 
бизнес развитие 180 
бизнес резултати 190 
бизнес репутация 154 
бизнес решения 401 
бизнес услуги 183 
бизнес цикли 80 
бизнесинкубатори 182 
бизнескомбинация 412 
биогорива 478 
биографски данни 470 
биоенергия 349 
биологични активи 439 453 
биологични продукти 347 
биопродукти 212 347 383 
биопроизводители 383 
биопроизводства 383 
биоразнообразие 356 
биохрани 383 
БИС 487 
битие 9 16 313 
бифуркация 67 
благо 22 
благоденствие 331 
благосъстояние 476 
Бог 16 
богати страни 235 
богословие 7 
борба с бедността 70 
борса 161 
борси 162 
борси в Германия 162 
борси в САЩ 162 
борсова политика 162 
борсови операции 161 
борсови пазари 161 
бранд 268 
брандинг 268 
бригадна организация на труда 83 84 
брошура 220 
брутен вътрешен продукт 71 
брутен премиен продукт 294 
БФБ 162 
бъдеще 18 
България 41 482 
България в ЕС 411 
България и ЕС 259 
България към Европейския съюз 374 411 
българска администрация 274 
българска икономика 102 169 188 
българска индустрия 166 
българска философия 8 
българска философска традиция 1 
Българска фондова борса 162 
български бизнес 222 
български икономисти 54 
български пазар 284 
български предприятия 391 424 
български туризъм 202 203 492 493 
български университети 346 
български фондов пазар 130 
българско висше образование 310 
българско кисело мляко 481 
българско общество 50 
бюджет 93 94 101 116 240 
бюджет на Европейския съюз 227 
бюджет на ЕС 227 
бюджет на общините 139 140 
бюджетен дефицит 169 
бюджетен процес 96 117 
бюджетен сектор 254 
бюджетен федерализъм 94 
бюджетиране 109 116 117 
бюджетна политика 94 101 117 254 
бюджетна политика на Русия 101 
бюджетна система на Русия 96 
бюджетна сфера 258 
бюджетна теория 96 
бюджетни доходи 94 
бюджетни предприятия 450 
бюджетни приходи 96 
бюджетни разходи 96 108 
бюджетно планиране 101 
бюджетно салдо 149 261 
бюджетно субсидиране 204 
бюджетно финансиране 96 
бюджетно-данъчна политика 224 
бюрокрация 169 273 
бюрокрация на Макс Вебер 273 
валентност 218 
валута 248 
валутен курс 240 
валутен риск 416 
валутна криза 106 
валутни интервенции 260 
валутни резерви 242 260 
валутно-финансова сигурност 244 
ВВС 276 
ведомства 287 
ведомствени каси 287 
ВЕИ 350 352 353 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 353 
Великобритания 333 334 
венчърен капитал 102 
верига за доставки 415 
вертикална интеграция 390 
взаимоотношения с клиенти 183 211 
вземане на решения 401 
вземане на управленско решение 487 
видове бизнесинкубатори 182 
видове знание 43 
видове капитализъм 82 
видове кризи 72 
видове облигации 229 
ВиК сектор 253 
ВиК услуги 253 
винарско производство 363 
винарство 363 
вино 483 
винопроизводство 363 
виртуално общество 484 
високи технологии 345 
висококвалифицирана работна сила 468 
висококвалифицирани кадри 468 
висше икономическо образование 329 332 500 
висше икономическо училище 329 498 501 503 
висше образование 310 315 320 324 325 326 327 328 329 331 332 333 334 485 498 499 500 503 504 
висше образование в България 331 501 
висше образование в Германия 326 
висше образование в Европа 320 327 
висше стопанско образование 503 
висше училище 310 498 
висши училища 501 
власт 1 43 45 
внос 355 373 
внос и износ 373 
внос на ток 355 
вода 253 337 
водно подпомагане 253 
война 21 
вредни емисии 478 
времеви спред 188 
времеви хоризонти 466 
временна работа 88 
връзки с обществеността 431 433 434 
ВТО 64 81 449 
възвръщаемост 46 
възвръщаемост на инвестициите 46 
възвръщаемост на капитала 111 
въздушен транспорт 292 479 
въздушна карго индустрия 479 
възобновяема енергия 353 
възобновяеми енергийни източници 353 
възпитание 302 305 307 
възпитание на детето 305 
възприятие 6 
възприятия 6 
възпроизводство 98 
възпроизводство на околната среда 335 
възрастни учащи 309 
възрастни хора 309 353 
възрастно население 353 
възрастов състав 366 
външен дълг 242 
външна политика 51 
външна реклама 210 
външна търговия 51 166 
външна търговия на България 51 
външни фактори 475 
външноикономически отношения 244 
външнотърговски операции 449 
външнотърговски проекти 449 
външнотърговско салдо 137 
въображение 15 313 
вътрешен контрол 117 
вътрешен одит 464 
вътрешен пазар 137 
вътрешен факторинг 133 
вътрешна организация 397 
вътрешна търговия 223 
вътрешни фактори 475 
вятърна енергия 349 
Г-8 234 
Габровски регион 387 
гаранти 95 321 
гаранционен фонд 104 
география на туризма 491 
географски сведения 496 
геополитика на Балканите 247 
Георги Данаилов 53 332 
ГЕРБ 322 
Германия 326 
гласуване онлайн 266 
глобален договор на ООН 189 
глобализация 40 155 178 187 247 320 493 
глобализация в икономиката 247 
глобализация в развиващи се страни 421 
глобализация на бизнеса 421 
глобална икономика 191 242 
глобална криза 69 
глобална марка 215 
глобални пазари 277 
глобални промени 336 
глокализация 320 
годишен финансов отчет 452 
годишни счетоводни отчети 455 
годишнини 497 
големи предприятия 134 420 
големи фирми 477 
голямата депресия 54 
гори 438 
горски сектор 438 
градове 39 
градска престъпност 263 
градско управление 39 
гражданска активност 314 
гражданска култура 314 
гражданско образование 314 
гражданско общество 321 484 
гражданство 40 
граници 15 247 
грозде 357 
гроздопроизводство 357 
групово поведение 395 
ГФО 456 
гъби 371 
Гърция 51 234 
Дания 327 
данък върху доходите на физическите лица 143 
данък върху лихвите 143 
данък добавена стойност 227 
данъци 60 143 147 148 152 242 440 
данъци 2013 147 
данъците в България 147 
данъчен режим 144 
данъчна администрация 147 
данъчна основа 120 142 
данъчна политика 142 145 149 152 
данъчна практика 152 
данъчна ставка 120 151 
данъчни аспекти 123 
данъчни декларации 143 
данъчни ефекти 445 446 
данъчни облекчения 144 353 478 
данъчни постъпления 144 
данъчни приходи 149 
данъчно задължени лица 145 
данъчно облагане 144 148 
данъчно третиране 445 446 
двигателни умения 317 
двустранен пазар 340 
двустранни отношения 237 340 
ДДС 145 147 151 227 
ДДС в ЕС 227 
дебиторска задлъжнялост 459 
дейност на предприятието 166 
декапитализация 365 
деклариране 120 
деклариране на доходи 120 
делегирани бюджети 93 
делова репутация 154 
Делчо Порязов 503 
демография на България 38 85 
демография на населението 38 
демографска политика 38 
демографска промяна 37 
демографска стратегия 38 
демографска структура 61 
демографски проблеми 38 
демографски променливи 109 
демографски процеси 38 
демографски характеристики 353 
демографски характеристики на населението 353 
демократизация 243 
демократизъм 392 
демократичен стил на ръководство 392 
демократично управление 269 
демокрация 49 
дентални услуги 341 
дентално здраве 341 343 
дентално лечение 341 343 
депозити 130 132 436 
депозитна операция 132 
депозитни услуги 132 
дерегистрация 142 146 
дерегистрация по ЗДДС 142 146 
детеводство 305 
детска психология 29 305 
дефиниране 451 
дефиниции за корупция 50 
дефицит 135 
дефолт 105 131 
деца 304 
децентрализация 270 
децентрализирано управление 270 
джендър стереотипи 219 
джендърни отношения 219 
ДЗИ 282 
диалектика 17 
диалектическа логика 17 
диалектически математически анализ 17 
диалог 321 
диверсификация 111 160 202 325 
диверсификация на портфейла 160 
диверсификация на туризма 202 
дигитална среда 312 
дигитални технологии 312 
динамика 396 
дипломатически отношения 237 245 
дипломация 48 
Директива 78/660/ЕИО 441 
директни плащания 374 
дисбаланс 242 
дискриминантен анализ 228 
дискриминация в рекламата 219 
дистрибуция 206 
ДМА 450 
добив 381 
добив на розово масло 381 
доброволно здравно осигуряване 285 
добродетел 22 
доверие 269 
договаряне 402 
договор 255 264 447 
договор за аренда 264 
договор за форуърд 447 
договори 299 
догонващи икономики 187 
догонващо икономическо развитие 187 
доклад 35 85 164 179 195 198 200 338 344 402 403 404 405 406 407 497 
доклад на ЕК 276 
доклади 276 
доклади от конференция 92 223 282 386 392 488 
доклади от научна конференция 34 83 84 92 223 282 386 392 
Доктор хонорис кауза 331 500 501 
документи на ЕС 312 
документиране 265 
домакинско потребление 36 
домакинства 69 353 
домакинствата в България 36 353 
домати 358 370 
домашни животни 286 
допълнителни разходи 197 
доставка на дилър 142 
доставка по ЗДДС 142 
доставки 142 145 415 426 
доставки VIES 146 
доставки на услуги 142 
достоверна счетоводна информация 456 
достойнство 5 
достъп до образование 325 
доход 37 159 
доходи 127 362 374 385 
доходи на населението 70 127 
доходи от лихви 143 
доходи от труд 37 
доходност 132 
доходност от инвестиции 132 
ДПС 322 
древногръцка философия 16 
дума 14 
дух 9 59 
духовна сфера 59 
духовно производство 59 
духовно развитие 9 
духовност 9 
ДФ "Земеделие" 376 
ДЦК 125 132 188 
дълг 138 
дългов мениджмънт 138 
дългова криза 106 
дългове 134 
дългови задължения 248 
дългосрочна програма 112 
дългосрочни лихвени проценти 226 232 
дългосрочно застраховане 296 
дългосрочно прогнозиране 186 
дълготрайни активи 453 
дълготрайни материални активи 440 446 450 
дължима лихва 150 
държава 63 65 135 271 272 346 
държава и икономика 63 
държавен бюджет 139 
държавен дълг 161 261 
държавен капитализъм 82 
Държавен фонд "Земеделие" 376 
държавна власт 51 
държавна намеса 359 
държавна политика 51 63 203 294 
държавна собственост 58 
държавни институции 269 
държавни ценни книжа 125 132 
държавно регулиране 204 
държавно управление 66 
дъщерно общество 460 
е-администрация 266 274 
е-правителство 266 
е-услуги 266 
е-участие 266 
евро 97 248 260 261 
евро зона 248 258 260 
евро и долар 248 
еврозона 97 107 155 205 226 232 234 254 261 
евроинтеграция 248 258 260 
Европа 234 312 
Европа 2020 87 
европейска алтернатива 385 
европейска енергийна общност 351 
европейска идентичност 249 
европейска идея 249 
Европейска икономическа общност 255 400 
европейска интеграция 248 260 
Европейска квалификационна рамка 310 
Европейска комисия 347 478 
европейска платформа 87 
европейска политика 251 
Европейска система от централни банки 230 
Европейска харта за малки предприятия 418 
Европейски валутен съюз 107 258 
европейски директиви 253 
европейски измерения 262 
Европейски паричен съюз 232 
Европейски парламент 231 
европейски програми 259 428 429 
европейски проекти 259 
европейски регламенти 39 
европейски средства 259 
европейски субсидии 382 
Европейски съюз 224 230 231 250 256 258 261 315 
Европейски съюз и България 246 
европейски фондове 252 253 257 259 
Европейско изследователско пространство 261 
европейско икономическо управление 256 
европейско обединение 249 
евросистема 107 
Евросъюз 254 
еврофондове 257 
единен данък 144 
еднолични търговци 207 
език 14 
езикова глобализация 496 
езикова подготовка 490 
езикови умения 323 
ЕИО 255 
екзистенциална онтология 27 
екзистенциална психология 27 
екзистенциална философия 27 
екипен подход 397 
екипи 473 
екипна дейност 473 
екипна политика 473 
екипна работа 306 
екипни роли 473 
екипност 473 
екоземеделие 376 
екологичен аспект 335 
екологичен мениджмънт 393 
екологичен риск 393 
екологична експертиза 338 
екологична политика 463 
екологична сигурност 244 393 
екологична устойчивост 362 
екологични бутилки 201 
екологично управление 393 
екология 336 337 338 
експорт 133 231 246 348 357 
експортна специализация 246 
електрическа енергия 354 
електроенергетика 353 
електроенергия 352 
електронен търг 172 
електронна търговия 158 
електронни карти 158 
електронни пари 158 
електронни услуги 172 274 
електронно плащане 158 
електронно списание 68 71 78 90 218 395 397 401 
електронно управление 266 
електротехническа промишленост 167 
еманципация 25 
емисионна политика 115 
емисионна премия 448 
емпиричен анализ 69 
емпирично изследване 303 323 
емпирично проучване 314 472 
енергетика 239 245 349 355 
енергиен пазар 350 
енергийна ефективност 354 
енергийна независимост 355 
енергийна политика 163 351 355 
енергийна политика на ЕС 351 
енергийна сигурност 244 
енергийна стратегия 163 351 
енергийни баланси 354 
енергийни източници 353 
енергийни мощности 163 
енергийни програми 163 
енергийни продукти 205 
енергийно развитие 163 
енергоносител 354 
енергопотребление 354 
ЕОИИ 255 
ЕПС 232 
ЕС 40 97 224 230 253 256 258 315 351 357 358 369 384 385 
ЕС-27 281 
есета 8 
естествени монополи 193 
Естония 411 
етерични масла 381 
етерично-маслени растения 379 381 
етика 2 432 433 
етичен кодекс 400 
етични стандарти 207 
етично поведение 433 
етично-ценностни подходи 401 
етнически групи 28 
етнически общности 28 
етнопсихология 28 316 
ефективен мениджмънт 438 
ефективна стратегия 415 
ефективно лидерство 221 397 
ефективност 63 114 122 212 361 377 
ефективност на бизнеса 114 
ефективност на проекта 449 
ефективност на управлението 361 386 
жената в обществото 25 
жени 25 
живот 6 33 401 
животински свят 495 
животни 378 
животновъдна технология 378 
животновъдна ферма 378 
животновъдно производство 378 
животновъдство 378 385 
животозастраховане 283 286 
жизнен път 15 
жизнена среда 179 
жизнено равнище 404 
журналистика 2 432 
журналистическа професия 2 
журналистически разследвания 2 
загуби 33 
задбалансово отчитане 438 
задължителна застраховка 285 
задължително здравно осигуряване 285 
заети лица 490 
заетост 86 87 89 90 137 281 428 
заетост в България 89 
заетост в туризма 490 
заетост по сектори 89 
заинтересовани страни 32 
Закон за корпоративното подоходно облагане 443 
законна лихва 150 
законодателна инициатива 30 
замърсяване 336 
замърсяване на атмосферния въздух 336 
замърсяване на околната среда 335 
Западна Европа 133 
запаси 60 
заплати 86 
заплахи 48 244 
заплащане на труда 86 
застраховане 240 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 296 297 298 299 300 301 498 
застраховане в селското стопанство 289 
застраховане на земеделски култури 294 
застраховане срещу природни бедствия 301 
застраховани лица 290 
застраховател 297 
застрахователен пазар 241 277 284 287 291 294 
застрахователен риск 295 
застрахователен сектор 240 289 
застрахователен фонд 282 298 
застрахователи 283 
застрахователна дейност 286 
застрахователна индустрия 300 
застрахователна организация 282 
застрахователна премия 290 293 298 
застрахователна сума 282 290 292 
застрахователна съвкупност 293 
застрахователна тарифа 290 
застрахователна услуга 293 
застрахователни вноски 282 
застрахователни дружества 290 
застрахователни каси 287 
застрахователни компании 283 298 299 
застрахователни отношения 293 
застрахователни пазари 294 
застрахователни продукти 294 
застрахователни услуги 291 
застрахователно дружество 290 
застрахователно-технически риск 297 
застраховка 301 
застраховка "Гражданска отговорност" 286 
застраховка "Живот" 286 
застраховка "Злополука" 286 
застраховка "пожар" 286 
застраховка на домашни животни 286 
застраховка на МПС 286 
застраховка на пчели 286 
застраховка пожар 286 
защита 165 378 
защита на деца 26 
ЗДДС 142 143 146 265 
ЗДДФЛ 147 
здравен мениджмънт 341 
здравеопазване 344 
здравеопазване в България 343 
здравна система 344 
здравни услуги 344 
здравно застраховане 285 
зелена енергия 349 350 352 353 
зеленчукопроизводство в България 358 370 
земеделие 177 294 359 360 362 365 366 372 377 382 383 411 
земеделие на САЩ 288 
земеделието в България 362 382 
земеделска земя 264 360 411 
земеделска кооперация 372 
земеделска система 372 
земеделски земи 382 
земеделски кооперации 148 
земеделски производител 375 
земеделски производители 294 374 
земеделски производствени кооперации 368 
земеделски стопани 376 
земеделски стопанства 360 377 
земеделски фонд 104 
земеделско производство 366 
земеделско стопанство 362 368 375 
златен резерв 161 
златен стандарт 161 
злато 161 
знание 43 45 
знания 170 396 
ЗУДБ 139 
зъболекари 342 343 
зърнен отрасъл 369 
зърнопроизводители 369 
зърнопроизводство 369 
идеал 9 22 
идентификация 414 
идентичност 25 
извънредни ситуации 33 
изграждане на пътища 480 
издръжка 181 
излишен резерв 157 
изменение на договора 264 
измерване 35 
износ 137 355 357 373 
ИЗП 360 
изплащане на обезщетения 294 
използвана земеделска площ 360 
изпълнение 94 423 
изпълнителна власт 270 
изследване 166 184 236 
изследване на неформалната икономика 175 
изследвания и разработки 191 
Източна Европа 241 
източна философия 12 
източници за финансиране 204 
изучаване на населението 42 
изчисляване на разходи 197 
иконометричен анализ 226 
иконометрични модели 252 
икономика 121 167 170 171 175 235 254 427 
икономика на Африка 233 
икономика на България 69 
икономика на знанието 346 
икономика на знанията 170 
икономика на Индия 177 
икономика на културата 178 
икономика на предприятието 200 
икономика на САЩ 77 192 427 
икономика на Словакия 167 
икономика на страните в света 235 
икономика на Украйна 170 
икономики в преход 171 
икономиките в преход 171 
икономикс 49 
икономическа безопасност 81 295 
икономическа география 496 
икономическа ефективност 240 364 
икономическа изгода 356 
икономическа интеграция 239 246 256 
икономическа криза 54 76 77 116 127 291 391 421 
икономическа криза в САЩ 77 
икономическа мисъл 53 54 
икономическа наука 59 408 
икономическа оценка 33 
икономическа полза 331 
икономическа политика 69 84 335 494 
икономическа рецесия 419 
икономическа сигурност 244 
икономическа синергетика 187 
икономическа социология 49 
икономическа среда 73 
икономическа стратегия 34 
икономическа теория 44 54 55 61 62 63 66 72 79 187 340 408 
икономически агенти 69 
икономически анализ 196 
икономически анализ на правото 196 
икономически възгледи 195 
икономически закони 61 
икономически идеи 78 
икономически измами 462 
икономически изследвания 54 
икономически катаклизми 46 
икономически колебания 76 80 
икономически кризи 121 
икономически науки 62 
икономически растеж 188 
икономически реформи 177 
икономически ръст 60 242 254 
икономически сектор 383 
икономически сектори 89 
икономически спад 419 
икономически теории 78 393 
икономически цикъл 67 
икономическо развитие 66 81 180 
икономическо регулиране 256 
икономическо сътрудничество 238 
имиграция 41 
имидж 413 434 492 
имидж на клъстера 413 
имитация 483 
ИМК 218 
импорт 133 
имуществено застраховане 295 
инвентаризация 461 
инвентаризация в предприятията 461 
инвестиране 125 162 349 
инвеститор 185 
инвеститори 185 297 299 
инвеститорска защита 299 
инвестиции 60 119 130 132 160 177 212 238 240 365 480 
инвестиции в аграрния сектор 382 
инвестиции в биопродукти 212 
инвестиции в България 69 
инвестиции в човека 119 
инвестиции в човешки капитал 476 
инвестиционен мениджмънт 160 
инвестиционен пазар 301 
инвестиционен портфейл 125 160 
инвестиционна банка 95 
инвестиционна дейност 389 
инвестиционна стратегия 109 
инвестиционни алтернативи 130 
инвестиционни решения 119 
индекс 165 
индивидуализъм 306 
индивидуални особености 24 
индивидуално поведение 395 
индивидуално предприемачество 346 
индийска философия 12 
индикатори 330 372 
индустриален бизнес 166 
индустриална икономика 124 346 
индустриална фирма 425 
индустрии 109 
индустрия 166 201 346 
иновативни фирми 182 
иноватори 166 
иновации 124 201 286 396 424 
иновации в бизнеса 419 
иновации в застраховането 286 
иновации в индустрията 201 
иновации на пазара 191 
иновационен потенциал 346 
иновационен процес 191 
иновационна активност 424 
иновационна дейност 144 
иновационна дейност на предприятието 144 
иновационна икономика 191 
иновационна сфера 191 
иновационни продукти 191 
иновационни стратегии 191 
институции 101 171 368 
институционален анализ 390 
институционализъм 53 
институционална икономика 53 
институционална среда 81 361 437 
инструменти 464 
интегрален индекс 262 
интегрален показател 413 
интеграционни процеси 103 
интеграция 25 39 260 316 
интегриране 199 
интегрирани маркетингови комуникации 218 
интегрирано управление 404 
интелектуализация на труда 223 
интелектуална собственост 331 
интензификация 35 55 85 
интереси 195 
интеркултура 3 
интеркултурно образование 316 
интернационализация 277 
интернационализация на туризма 493 
Интернет 158 
инфлация 75 97 99 232 240 
информално образование 308 
информационна сигурност 486 
информационна теория 192 
информационни и комуникационни технологии 239 
информационни системи 487 
информационни технологии 167 177 209 274 470 486 
информационни технологии в икономиката 170 
информационни филтри 431 
информационно образование 308 
информационно осигуряване 216 405 
информация 20 63 
инфраструктура 168 239 
инфраструктурни инвестиции 168 
ипотечен риск 105 
ислямизъм 243 
ислямски тероризъм 243 
Испания 234 288 496 
испански език 496 
истина 15 
исторически граници 58 
история 167 
история на Европа 249 
История на европейската идея 249 
история на ЕС 249 
история на застраховането 286 300 
история на маркетинга 214 
история на образованието 53 
история на риска 300 
история на СА 53 329 497 498 499 500 501 502 503 504 
история на философията 7 8 12 16 
история на финансите 92 96 
ИТ индустрия 486 
ИТ инфраструктура 487 
Италия 483 
йерархия 15 
казуси 292 
калкулации 181 
калкулиране 181 
Канада 288 
канадско селско стопанство 288 
кандидат студенти 326 
кандидат-студентски 333 
Кант 13 
капитал 185 204 442 
капитал - мениджмънт 98 
капитализация 68 
капитализация на компаниите 99 
капитализация на разходите 456 
капиталов буфер 74 
капиталов пазар 126 162 
капиталови разходи 365 
капиталово бюджетиране 109 
капиталоемкост 364 
Карго застраховане 292 
Карго застраховка 292 
кариера 41 
кариерна служба 334 
кариерни центрове 334 
Карл Менгер 62 
КАТ 383 
катастрофа 295 
катастрофичен риск 295 
катастрофични облигации 301 
категоризиране на финансови инструменти 458 
катедра "Мениджмънт" 504 
катедра Стратегическо планиране 497 
катедра Финанси и кредит 502 
качествени продукти 208 
качество 34 386 405 407 481 
качество на живот 42 
качество на обучението 310 
качество на продукцията 34 386 481 
качество на храните 483 
качество на човешкия капитал 476 
квази-материални активи 68 
квалификация 310 
квантова информация 20 
кейнсианска икономическа политика 77 
кейнсианска теория 77 
кейнсиански макроикономически модели 80 
кейнсиански модел 80 
кейнсиански подход 75 224 
кейнсианство 77 
КЗ 285 
КИОТО 336 
Кипър 238 
Китай 242 
класификация 72 228 229 489 
класификация на риска 64 
класифициране на нематериални активи 451 
класическа философия 12 
класически марксизъм 82 
класически подход 273 
клиенти 156 183 
климат 336 
климатичен режим 336 
климатични проблеми 336 
климатични промени 336 
клинична комуникация 342 
клъстер 367 413 
клъстерен анализ 82 140 149 166 
клъстерен подход и конкурентоспособност 199 
клъстери 199 
клъстеризация 82 
клъстерна политика 413 
клъстерно обединение 199 
книжни пари 161 
книжовни средища 7 
когнитивен процес 29 318 
когнитивна невропсихология 29 
Кодекс за застраховането 285 
коефициент на вариация 262 
коефициент на Джини 127 
коефициент на ликвидност 111 118 
коефициент на рентабилност 118 
колективна собственост 58 
комерсиализация 44 
комерсиална комуникация 268 
компенсационна система 298 
компетентност 323 
комплексна криза 106 
компютърна глобализация 320 
компютърна сигурност 486 
комунално-битови услуги 339 
комуникации 48 279 341 430 
комуникационна политика 387 
комуникационна стратегия 210 
комуникационни връзки 268 
комуникация 14 250 279 342 
конвергенция 232 
конкуренти 215 
конкурентоспособност 121 131 165 166 180 254 257 362 424 425 
конкурентоспособност в индустрията 425 
конкурентоспособност на фирмата 425 
конкуренция 64 171 215 479 
конкуренция в бизнеса 419 
консервиране на стоки 483 
конспирация 65 
консултантска услуга 209 
консултантски услуги 209 
контрактна система 390 
контрамодернизъм 1 
контрол 173 383 461 462 469 
контрол върху знанието 45 
контрол и одит 462 
контрол на замърсяването 463 
конференция 24 34 35 37 42 83 84 85 92 112 113 114 115 116 117 118 164 179 194 195 198 200 202 206 210 212 213 223 250 251 252 282 335 337 338 344 347 379 386 392 402 403 404 405 406 407 422 423 424 436 462 468 488 489 490 491 492 496 497 
конференция с международно участие 24 37 112 113 114 115 116 117 118 194 206 210 212 213 250 251 252 337 347 422 423 424 436 462 468 490 492 
конфликт на интереси 124 
концептуален анализ 11 
концептуален модел 11 
концепция 445 
конюнктурни цикли 54 
кооперативна система 91 
кооперации 91 
координиране 423 
корекция на цена 205 
корелационна матрица 353 
корелация 20 
корпоративен PR 431 435 
корпоративен екологичен мениджмънт 393 
корпоративен имидж 435 
корпоративизъм 78 
корпоративна отговорност 250 400 
корпоративна промяна 279 
корпоративна репутация 48 
корпоративна социална отговорност 189 435 
корпоративни мрежи 471 
корпоративно ръководство 477 
корпоративно споделяне 484 
корпоративно управление 165 390 410 
корпорации 390 
корпорации в Русия 390 408 
коруптивно пропадане 27 
корупция 27 50 271 
корупция в България 50 
корупция в обществото 50 271 
корупция в управлението 271 
косвен метод 101 
косвени разходи 181 
космология 16 20 
Космос 16 
кохезионна политика 251 
кохезионна политика на ЕС 251 
краткосрочно кредитиране 115 
краят на историята 4 
кредит 92 113 135 
кредитен пазар 107 125 
кредитен план 115 
кредитен риск 105 154 455 
кредити 153 443 
кредитиране 124 
кредитиране на земеделието 104 
кредитна система 113 
кредитни операции 457 
кредитно-парична политика 224 
крива на доходност 188 
криза 46 57 97 107 114 153 254 257 493 
криза в земеделието 358 
криза на ликвидност 107 
кризи 33 
кризисен PR 32 
криминални престъпления 26 
криминални фактори 263 
криминално поведение 26 
критерии 229 
критика 10 13 44 
КСО 189 250 
култивирани гъби 371 
култура 1 8 9 164 238 245 
култура и глобализация 3 
култура на предприятието 178 
културен пласт 178 
културна антропология 320 
културна система 319 
културни измерения 222 
културни нива 178 
културология 3 
лавандула 381 
лекарствен пазар 196 
лекарствена политика 196 
летище 479 
либерален капитализъм 82 
либерализация 37 193 196 
либерализация на пазара 193 
либерализация на търговията 196 
либерализъм 52 
либерална демокрация 3 52 
либерална политика 49 
либерални идеологии 52 
либерални теории 52 
либерални учения 52 
либидо 27 
ливъридж 99 
лидер 399 473 
лидер на проекти 473 
лидери 221 477 
лидерски умения 221 477 
лидерство 221 397 409 
лидерство в бизнеса 409 
лизинг 174 
лизинг в България 174 
лизингов пазар 174 
лизингови вземания 174 
лизингодател 174 
лизингополучател 174 
ликвидация 123 440 
ликвидация на дълготрайни материални активи 440 
ликвиден риск 111 455 
ликвидна теория 391 
ликвидност 57 
ликвидност на пазара 111 
лингвистика 14 
лингвокултурология 14 
литература 25 
лихва 131 153 
лихвена дивергенция 226 
лихвена политика 226 
лихвени проценти 153 226 
лихвени равнища 153 
лихви 120 131 
лихви по депозитни сметки 143 
лични конфликти 469 
лични продажби 218 
личност 394 
личностни умения 279 
логика 10 
логически методи 67 
лого 482 
лозаро-винарски сектор 199 363 
лозаро-винарско производство 363 
лозарски стопанства 363 
лозарски тероар 199 
лозарско производство 357 
лозарство 357 363 
лозарство и винарство 363 
лоши кредити 155 
лоялност 156 183 
Маастрихтски критерии 226 
майчинство 25 
Македония 51 
макроикономика 57 76 
макроикономикс 72 
макроикономическа криза 72 
макроикономическа политика 69 71 192 
макроикономическа ситуация 427 
макроикономическа стабилност 176 
макроикономически анализ 69 
макроикономически модели 75 
макроикономически проблеми 70 
макроикономически променливи 188 
макроикономически шокове 74 
малки групи 32 
малки и средни предприятия 134 180 182 251 387 418 420 
малки фирми 182 
малко предприятие 144 
Малтус 61 
малтусианство 61 
малък бизнес 124 144 180 207 419 420 
малък бизнес в Украйна 419 
мандатен екип 466 
мандатно мислене 466 
мандатно поведение 466 
мандатно управленско мислене 466 
манипулации 208 456 
манипулация 208 
маргинализация 314 
марж 340 
маркетинг 206 211 212 213 214 217 221 268 363 
маркетинг в аграрното предприятие 363 
маркетинг в банките 216 
маркетинг в селското стопанство 363 
маркетинг в търговията 217 367 
маркетинг микс 268 
маркетинг на отношенията 211 
маркетингов мениджър 221 
маркетингов одит 387 
маркетингова дейност 216 221 
маркетингова ера 211 
маркетингова информационна система 216 
маркетингови дейности 363 
маркетингови инвестиции 212 
маркетингови комуникации 218 
маркетингови проекти 422 
маркетингови стратегии 221 
маркетолози 221 
маркови стратегии 215 
Мартин Хайдегер 47 
маслодайна суровина 379 
маслодайни култури 379 
масмедийни възприятия 219 
математика 17 
математически анализ 17 
математически модели 66 298 340 403 
математическо моделиране 298 
материално производство 59 
МВФ 240 
медии 431 432 
медии и общество 28 432 
медийни норми 432 
медийно право 432 
медийно регулиране 432 
медицина 341 342 343 
медицинска застраховка 296 
медицинска помощ 343 
междубюджетни отношения 94 
междукултурна компетенция 316 
междукултурна комуникация 222 
международен бизнес 236 
международен валутен пазар 225 
международен валутен център 225 
международен договор 336 
международен пазар 236 
международен стандарт 250 
международен тероризъм 240 243 
международен туризъм 137 
международна валута 248 
международна икономика 240 
международна конкурентоспособност 165 410 
международна конференция 24 37 112 113 114 115 116 117 118 194 206 210 212 213 250 251 252 337 347 422 423 424 436 462 468 490 492 
международна миграция 39 
международна научна конференция 112 113 115 337 
международна търговия 167 246 
международни връзки 236 
международни договори 336 
международни икономически отношения 237 238 245 
международни проекти 422 
международни различия 222 
международни стандарти 437 493 
Международни стандарти за финансова отчетност 437 459 
Международни счетоводни стандарти 457 
международни търговски отношения 246 
международни финанси 228 
международни финансови центрове 228 
междуотраслов баланс 136 
междуфирмена задлъжнялост 134 391 
мениджмънт 341 343 392 398 399 470 
мениджмънт в екипната дейност 470 
мениджър 399 
ментални карти 247 
месечни авансови вноски 148 
местна администрация 274 
местно развитие 180 272 
мета-незнание 45 
метафизика 7 10 13 23 
метафилософия 16 
метод 11 
метод Монте Карло 416 
метод на управление 116 
методи на контрол 461 
методи на планиране 475 
методика 425 
методика за анализ 425 
методика на оценка 140 
методически подходи 363 368 372 
методологически подход 175 
механизация 368 
механизация на земеделието 368 
механизация на селското стопанство 368 
миграционни политики на ЕС и България 41 
миграционни потоци 39 
миграция 39 40 41 
микропредприятия 441 
микроравнище 236 
мислене 29 313 
мисловна дейност 466 
мисъл 19 
младежи 318 429 
младежка престъпност 30 
младежко движение 318 
млади хора 219 
млекопроизводство 171 
млечен сектор 384 
млечна промишленост 384 
млечни продукти 171 
млечнокисели продукти 481 
мляко 384 
мляко и млечни продукти 384 
мобилност на студентите 499 
мобилност на учените 499 
модел 79 
модел на Гейл-Шапли 340 
модел на Сейнт Луис 71 
модел на Тобин 77 
модели 60 426 
модели за развитие на икономиката 66 
моделиране 60 77 186 340 404 
моделиране на икономически процеси 186 
моделиране на риска 426 
модерната мисъл 49 
модернизация 55 168 
модернизация на администрацията 273 
модернизъм 1 
мозък 6 
мозъчна дейност 6 
монетаристки подход 224 
монетарна политика 107 
монетарна политика на ЕС 107 
мониторинг 133 
монография 79 
монопол 54 171 
морал 5 44 300 
морал и общество 21 
морален риск 300 
морална отговорност 207 
морални конфликти 207 
морски транспорт 292 
морски туризъм 202 
мотивационно писмо 326 
мотивация 26 490 
мотиви за учене 307 
мотивиране 307 
мрежова сигурност 486 
мрежови услуги 193 
МСП 134 182 251 276 418 441 
МСС 441 
МСС 39 458 
МСФО 437 452 459 
МСФО 9 458 
МСФО за МСП 441 
мултиканална търговия 206 
мултикултурализъм 3 40 222 236 
мултинационални компании 460 
мултипликатор 157 
мултифондове 126 
наем 88 
наемане на служители 88 
намаляване на разходи 152 
намаляване на риска 300 
наноиндустрия 345 
нанотехнологии 345 
напитки 167 
народно стопанство 85 
народопсихология 1 
население 42 127 235 
население в България 127 
население в ЕС 127 
насърчаване на продажбите 210 
натрупване на капитала 100 
наука 170 238 346 
наука и общество 43 
научна конференция 34 42 83 84 92 202 223 282 335 379 386 392 488 489 491 496 
научни изследвания 330 345 
научни изследвания в СА 330 
научни изследвания и разработки 330 
научни институти 346 
научни публикации 160 211 393 418 463 
научно-изследователска дейност в СА 330 
научно-творческа дейност 112 
научно-техническа дейност 35 
научноизследователска дейност 332 
нации 331 
Национален гаранционен фонд 104 
национален фонд 231 
национализация 194 
националистичен дискурс 38 
национална икономика 135 
национална култура 178 
национална културна среда 178 
национална политика 87 
национална стратегия 330 
национални иновационни системи 191 
национално счетоводно законодателство 438 
нация 8 
невропсихология 29 
недвижима собственост 174 
недвижими имоти 174 
независим живот 304 
независимост 119 
независимост на фирмите 119 
нематериални активи 68 164 451 459 
нематериални блага 164 
нематериални продукти 164 
немска класическа философия 4 10 
немска теория 53 
немска философия 10 
нео-индустриализъм 68 
нео-класически икономисти 273 
неоиндустриализация 55 408 
неоиндустриализъм 68 
неоиндустриална модернизация 55 
неокласическа теория 236 
неолиберален дискурс 38 
неопределеност 135 
неправителствени организации 48 429 
непреки производствени разходи 454 
непроизводствени разходи 454 
непълнолетни 263 
непълнолетни престъпници 30 
неравенство 5 
неравностойно социално положение 304 
нерегистрирана икономика 175 
неселскостопански предприятия 453 
несъстоятелност на фирмата 138 
нетна финансова позиция 277 
нетни позиции 277 
нетрадиционни проекти 422 
нефинансови показатели 114 
нефинансови предприятия 391 
неформална икономика 175 
неформално обучение 308 
неформално предпремачество 346 
нефт 231 
нефтен експорт 231 
нефтохимическа промишленост 355 
нехранителни стоки 137 
ниски данъци 152 
ниски лихви 131 
нисковъглеродна икономика 351 
нобелова награда 340 
нов публичен мениджмънт 273 
нова стопанска история 173 
нововъзникващи пазари 421 
ножица на цените 54 
номинален БВП 71 
нормативи 196 
нормативна уредба 93 
нормативни основи 403 
носталгия 15 
нравствена философия 21 
НСИ 263 
НСС 438 
НСС 41 438 439 
обединяване на предприятията 412 
обезценка 443 
обезценка на кредит 443 
обезщетения 111 
обективност 2 
облагане 120 151 
облагане на доходи 143 
облагане с ДДС 151 
област Велико Търново 42 
област Силистра 375 
областни администрации 270 
облачен компютинг 486 
облигации 229 442 
облигационен пазар 229 
облигационни заеми 448 
облигация 229 
обменен курс 129 447 
обменни курсове 129 
образование 28 59 169 238 303 307 309 311 312 315 317 318 319 321 322 323 325 490 
образование в България 315 323 
образование в ЕС 311 
образование и икономика 59 
образование на възрастни 311 
образование по туризъм 490 
образованието в България 322 
образованието като стока 59 
образователна информация 485 
образователна политика 311 322 
образователна реформа 311 
образователни изисквания 312 
образователни програми 322 
образователни проекти 422 
образователни системи 320 
образователни стратегии 316 
образователни технологии 312 
образователно равнище 490 
обратни иновации 191 
обратно организиране 388 
обръщаемост на материалните запаси 444 
обръщение 136 
обръщение на парите 136 
обучение 307 310 467 468 
обучение в бизнес организацията 467 
общ бюджет 227 
Обща организация на пазара 364 
Обща селскостопанска политика 356 
обща теория на икономиката 73 
обществен избор 63 
обществен продукт 115 
обществен ред 269 
обществен сектор 269 
обществена среда 73 
обществено доверие 269 
общество 43 44 79 
общество на знанието 43 45 311 
община Созопол 202 
общини 119 140 141 272 
общини в България 141 
общински администрации 270 
общински финанси 140 141 
общуване 471 
овощни култури 365 
ограмотяване 309 
ограничителна политика 326 
одит 462 464 465 
одит в публичния сектор 465 
одит на изпълнението 465 
одитен процес 464 
одитинг 463 
одитиране 464 
оздравяване 123 
озонов слой 336 
околна среда 259 339 383 463 
Оксфорд 334 
ОЛП 153 
онлайн застраховане 291 
онлайн стратегии 291 
онлайн услуги 266 
ООП 364 
опазване на околната среда 393 463 
опаковка 201 
опаковки 201 
опаковъчна индустрия 201 
оперативен лизинг 174 
оперативни програми 418 
оперативни разходи 456 
операционен риск 154 
оптимизиране 444 
оранжерии 370 
организации 98 449 
организационен процес 375 
организационна култура 178 
организационна структура 180 
организационна структура за управление 397 
организационни форми 398 
организационно предприемачество 346 
организационно-икономически анализ 414 
организация 24 112 
организация на застраховането 282 
организация на предприятието 200 
организация на производството 390 
организация на труда 83 84 
освобождаване от ДДС 146 
осигурителна система 285 
основен капитал 60 
ОСП 356 359 360 362 364 373 374 377 
ОСП на ЕС 360 362 364 373 374 377 
оспорване 271 
отглеждане на зеленчуци 370 
отглеждане на маслодайна роза 379 
отговорност 297 
отговорност на производителя 400 
отдаване под наем 88 
отзиви 79 
отношения 156 211 
отпадъци 339 
отписване на актив 446 
отрицателни вероятности 20 
ОТУ 146 
отчет на паричните потоци 456 
отчетен период 444 
отчитане 447 
отчитане на договорите 447 
отчитане на финансови инструменти 458 
оформяне на търговско простронство 217 
охрана на околната среда 335 
охрана на природата 335 
охранителни услуги 486 
оценка 35 164 330 409 425 
оценка на делова репутация 154 
оценка на ефективността 108 387 449 
оценка на изпълнението 460 
оценка на качеството 42 407 
оценка на конкурентоспособността 425 
оценка на общини 140 
оценка на персонала 474 
оценка на резултатите 467 
оценка на риска 416 
оценъчни методи 140 141 491 
оценяване 309 407 
оценяване на селскостопанска продукция 439 
пазар 171 209 210 347 350 
пазар на биогорива 347 
пазар на биопродукти 347 
пазар на консултантски услуги 209 
пазар на млечни продукти 171 
пазар на труда 89 90 252 340 
пазарен дял 133 
пазарен риск 56 455 
пазарна икономика 49 58 59 91 165 233 421 
пазарна икономика в Русия 58 
пазарна конюнктура 390 
пазарна мощ 363 
пазарна среда 64 
пазарни отношения 59 
пазарни позиции 210 
пазарни промени 109 
пазарно общество 79 
пазарно планиране 340 
пазарно преустройство 109 
пазарно регулиране 347 
памет 15 
пари 136 157 
пари в обръщение 136 
паричен капитал 98 100 
паричен пазар 153 
паричен поток 95 
парична политика 71 80 192 
парична политика на САЩ 192 
парични отношения 112 
парични потоци 443 
парични средства 115 447 
парични шокове 80 
парично обръщение 136 
парично предлагане 71 
парично-кредитна политика 57 
партньорски отношения 398 
пациенти 341 342 
педагогика 302 303 305 319 
педагогическа наука 305 
педагогическа практика 303 
педагогическа психология 306 
педагогически подход 318 
педагогически системи 319 
пенсии 281 
пенсионна възраст 296 
пенсионна застраховка 296 
пенсионна осигуровка 296 
пенсионна политика 280 
пенсионна система 126 278 280 281 
пенсионни плащания 278 
пенсионни фондове 126 
пенсионно осигуряване 280 
пенсионноосигурителна система 278 
периметрова сигурност 486 
персонал 88 183 388 470 474 
персонал на предприятието 475 
персонален маркетинг 213 
персонално споделяне 484 
перспективи 170 202 
перцепция 434 
петрол 478 
петролен пазар 478 
петролна икономика 478 
петролна индустрия 478 
печалба 159 
печалба на банката 159 
печатна реклама 220 
пивоварна промишленост 430 
пивоварни 430 
питейни продукти 337 
планинска застраховка 290 
планински райони 364 
планиране 101 179 195 198 338 402 404 405 406 408 
планиране и анализ 129 404 
планиране и баланс 404 
планиране на народното стопанство 195 
планиране на обучението 467 
планиране на одита 464 
планиране на персонала 475 
планиране на търговската дейност 217 
планов процес 407 
планова дейност 403 
планова икономика 402 
планови методи 198 403 
платежен баланс 69 240 
платежни системи 158 
платежоспособност 284 
Платонова философия 22 
плащания 376 
плододаващи трайни насаждения 364 
плодопроизводство 365 
площи и добиви 358 
поведение 342 394 
поведение на фирмите 69 
погасителен план 443 
подбор на персонал 471 
подбор на персонала 470 
подбор на студенти 324 325 326 327 328 333 
подкупи 50 
подоходно облагане 150 
подрастващи 26 302 
подход на Вебер 273 
подходи 468 
пожари 286 
позициониране 396 
показател 297 404 406 444 
показатели за ефективност 108 212 
покупка 447 
покупки 210 
полезни изкопаеми 495 
политика 3 52 171 494 
политика на заплатите 86 
политика-туризъм 494 
политики за интеграция 39 
политики на ЕС 418 
политическа икономия 53 332 
политическа корупция 50 
политическа наука 52 
политическа система 494 
политическа среда 73 
политически PR 431 
политически партии в България 322 
полиция 269 
Полша 162 411 
помощни процеси 306 
Португалия 352 
портфейлна политика 398 
портфейлна теория 160 
постиндустриална икономика 107 
постмодерен свят 18 23 
постмодерна етика 3 
постмодерна философия 18 
постмодернизъм 1 4 18 
постмодерно общество 1 
постоянни разходи 454 
потенциал 395 
потребител 208 
потребители 208 383 485 
потребителска ефективност 485 
потребителска удовлетвореност 183 492 
потребителски заем 131 
потребителски разходи 36 
потребителски стоки 36 220 
потребителски цени 205 240 
потребителско мнение 215 
потребителско търсене 36 402 
потребление 253 
потребление на домакинствата 36 
потребление на хранителни продукти 36 
потребности 195 
потребности от обучение 467 
пощенски услуги 197 
пощенски услуги в България 197 
пощи 197 
ППЗДДС 146 
ПР 431 434 
права 314 
права на детето 30 
права на работниците 88 
правилник 146 
Правилник за ЗДДС 146 
правителствен портал 266 
правителствени програми 322 
право 196 264 271 
право на свобода 5 
правова държава 321 
правонарушители 30 
превантивен модел 45 
превоз 292 
превози 292 
предизборни програми 322 
предизвикателства 244 
предизвикателство 275 
предкризисен период 184 
предмет на философията 19 
предоговаряне на дълга 138 
предпланови разработки 338 
предприемаческа дейност 166 409 
предприемаческа идеология 346 
предприемаческа икономика 420 
предприемаческа ориентация 178 
предприемачески дух 185 
предприемачески университет 346 
предприемаческо лидерство 409 
предприемачество 180 185 
предприемачество в бизнеса 409 
предприятие 118 200 445 
предприятия 48 
представа 29 
представителна демокрация 49 
презастраховане 277 298 
презастрахователен риск 283 
презастрахователни компании 277 283 
презастрахователни пазари 277 
преизчисления 459 
преки външни фактори 475 
преки плащания 227 
преки чуждестранни инвестиции 130 177 240 411 
прекратяване 123 
преподаване на политическа икономия 332 
преподаватели 53 332 497 
препоръки 366 
преследване на престъпник 262 
преструктуриране 360 
престъпление 262 
престъпления 30 271 
престъпност 262 
преустановявани дейности 176 
преференции 350 
преход 171 
преходен период 38 
преходна икономика 191 
приватизационни процеси 194 
приватизация 63 65 172 194 
привлечени средства 231 
придобиване на земеделска земя 411 
прием на студенти 324 325 327 328 333 
признаване на активи 446 
признаване на биологични активи 439 
признаване на приходи 456 
прилагане на ЗДДС 146 
приложна семиотика 268 
принуда 262 
принципи 304 
прираст 137 
прираст на БВП 67 
природа 495 
природен газ 245 
природна среда 73 361 
природозащитна дейност 335 
присъединяване 373 
присъединяване на България към ЕС 373 374 411 
приходи 135 151 152 
приходи в бюджета 152 
приходи от ДДС 151 
приходи от застраховки 297 
пробация 30 
проблеми 170 282 337 365 366 377 380 451 
проблеми в земеделието 365 366 380 
проблемно-базирано обучение 467 
провали 63 
провизиране на кредити 443 
прогноза на паричния поток 129 
прогнози 384 
прогнозиране 188 338 344 
прогнозиране и планиране 344 
прогнозиране на риска 416 
прогнозни разчети 129 
програма "Конкурентоспособност" 257 
програма "Развитие на селските райони" 257 
програма ЕРАЗЪМ 499 
Програма за заетост и социална солидарност 428 
програма за лоялност 156 
програма за развитие 210 
програма САПАРД 364 
програмен продукт 251 
програми за заетост 428 
програмиране 338 
Прогрес 2007-2013 428 
продажба 137 210 447 
продажба на предприятие 123 
продажби 206 210 
продуктова конкурентоспособност 166 
продуктова политика 210 
проекти 429 
проектна дейност 330 473 
проектно поведение 466 
производителност на труда 86 
производствени отношения 195 
производствени процеси 424 
производствени технологии 346 
производство 176 358 402 406 
производство на грозде 357 
производство на електроенергия 349 
производство на зеленчуци 370 
производство на месо 373 
производство на пшеница 369 
производство на сирене 384 
промени 142 146 150 286 
промени в ЗДДС 142 146 147 
промишлени отрасли 167 
промишлени предприятия 424 475 
промишлени системи 354 407 
промишлено производство 387 
промишленост 167 205 407 
промоционален микс 210 
промоционална стратегия 210 
промоционна политика 220 
промоция 210 220 
промяна 279 
Просвещение 49 
просрочени задължения 150 
пространствено концентриране 199 
пространство 20 
пространство и време 20 
Протокол от Киото 336 
проучване 424 
професии 83 
професионализъм 207 
професионална етика 433 
професионална кариера 41 
професионална култура 341 
професионално обучение 468 
професионално поведение 433 
професионално развитие 468 
професия 284 
профилна идентичност 484 
профсъюзни каси 286 287 
процес на интегриране 260 
процеси на управление 414 
ПРСР 376 
пряк метод 101 
пряко организиране 388 
психична дейност 306 
психични разстройства 24 
психология 27 
психология за деца 26 
психология на личността 29 
психология на обучението 306 
публичен дебат 38 
публичен дискурс 38 
публичен сектор 128 465 
публична администрация 271 273 
публична пенсионноосигурителна система 281 
публична собственост 194 
публични блага 65 
публични разходи 71 281 315 
публични услуги 152 
публични финанси 139 
публично благо 128 
публично управление 194 
публично финансиране 185 
ПЧИ 130 177 240 
пшеница 369 
пъблик рилейшънс 430 431 433 434 
пътнически транспорт 479 
пътно строителство 480 
работа 24 
работен процес 368 
работен стрес 24 
работещи лица 65 
работна група 473 
работни места 89 
работници 88 
работно място 83 
работоспособност 317 
равенство 428 
равенство на половете 428 
раждаемост 38 
развиващи се страни 191 
развити страни 191 
развитие 51 168 187 214 252 347 373 381 468 478 
развитие на животновъдството 373 
развитие на застраховането 286 
развитие на земеделието 372 
развитие на икономиката 60 
развитие на лидери 477 
развитие на маркетинга 214 
развитие на образованието 323 
развитие на пазара 209 347 383 
развитие на предприятието 200 
развитие на проектната дейност 330 
развитие на селските райони 257 
развитие на селското стопанство 370 
развитие на транспорта 478 
развитие на човешките ресурси 252 259 468 
разделение на властите 321 
разделно сметосъбиране 339 
размер на лихвата 150 
размер на плащане 290 
разноски 181 
разпределение на дохода 37 
разпределение на доходите 86 
разследваща журналистика 2 
разсрочено плащане 133 
разум 7 
разумна достатъчност 79 
разходи 454 
разходи за образование 315 
разходи за пенсии 281 
разчети 457 
растеж 176 
растеж на цените 176 
растениевъдна продукция 379 
растениевъдство 371 380 
растения 453 
растителен свят 495 
растително-маслена промишленост 379 
рационализация 122 
рационално общество 79 
реален сектор 390 
реална икономика 76 420 
реална инфлация 75 
революция 61 
регион 101 
регионална икономика 180 
регионални програми за развитие 179 
регионално развитие 180 259 480 
региони 251 
регистрация 142 146 255 
регистрация по ЗДДС 142 146 
регулаторен подход 230 
регулаторни органи 65 230 
регулации 74 196 350 
регулирана информация 459 
регулиране 134 347 
регулиране на пазара 347 
резерв 442 
резервен капитал 442 
резервен фонд 442 
резултат 467 
реимпорт на иновации 191 
рейтинг 228 
рейтингови оценки 108 413 
реклама 215 482 
реклама в туризма 203 482 
рекламна кампания 203 215 482 
рекламни материали 220 
рекреационни ресурси 491 
рекреационно-туристически зони 489 
ректори 331 
релация 213 
религии 23 
религиозност 243 
религия 3 44 
рентабилност на активите 389 
рентабилност на инвестициите 449 
Република България 237 238 
Република Индия 237 
Република Казахстан 231 
Република Кипър 238 
репутационен риск 154 455 
репутация 434 
ресурсен подход 396 
ресурси 135 179 
ресурсно осигуряване 367 
рефлективност 19 
реформаторска дейност на ЕС 256 
реформаторски политики 256 
реформи 256 
рецензия 79 
рецесия 176 188 419 
рециклиране 201 
решения 423 
риск 45 64 138 154 236 297 299 300 301 361 414 415 416 417 426 427 455 464 471 
риск в застраховането 298 
риск мениджмънт 415 416 417 427 
риск мениджмънт в предприятието 417 
риск на портфейла 298 
риск-мениджмънт 105 414 
рисков капитал 102 
рисков фонд 102 
рискове 292 
рискови инвестиции 102 
рисково базиран подход 464 
рисково общество 45 
рисково финансиране 102 185 
ритмичност 67 
роза 380 381 
розова индустрия 379 380 
розово масло 379 380 381 
розопроизводители 380 
розопроизводство 379 380 381 
романтизъм 8 
роми 28 169 316 
ромска образователна интеграция 28 
ромска общност 169 
Румъния 51 162 411 
Русия 64 66 96 158 168 172 229 234 295 
руска аграрна политика 385 
руска икономика 390 
ръководител 166 392 
ръководители 474 
ръководство 466 477 
СА 34 35 79 83 84 85 87 92 112 113 115 119 122 164 179 184 195 198 200 210 215 216 222 223 236 240 282 315 330 335 337 338 344 386 388 392 394 402 403 404 405 406 407 439 443 457 466 467 469 472 488 492 497 502 
СА докторант 90 395 
самолидерство 397 
самоопределяне 249 
самоосигуряващи се лица 265 
саморегулиране 86 
самостоятелно обучение 323 
САЩ 242 288 355 
сборник доклади 35 42 85 164 179 195 198 200 202 338 344 379 402 403 404 405 406 407 489 491 496 
сборник доклади от конференция 42 202 335 379 489 491 496 
сборник от доклади 34 83 84 92 223 282 335 386 392 488 
Световен икономически форум 165 410 
световен финансов пазар 228 
световна валута 225 260 
световна валутна система 225 248 
световна икономика 56 186 235 242 420 
световна криза 57 
световна финансова криза 258 
световни пазари 381 
световно образование 319 
световно производство 369 370 
световно развитие 186 
свиневъдство 373 378 
свинеферми 373 378 
свищовски професори 501 
свищовски училища 329 
свобода 5 19 21 27 49 52 
свобода на индивида 5 
свобода на словото 431 
свободен пазар 173 359 
свръхзадлъжнялост 123 
свързани лица 142 
сделки 265 
сегментация 454 
сегментиране 128 
сексизъм 219 
сектор на услугите 177 
секторна заетост 89 
секюритизация 95 
секюритизация на активите 95 107 
секюритизиране 105 
селско стопанство 148 286 289 365 374 375 438 
селскостопанско застраховане 289 
селскостопанско производство 357 
семиотика 268 
сенчеста икономика 175 
сеньораж 159 
сервизен подход 95 
сертификат 383 
сертификат за биологична продукция 383 
сива икономика 175 
сигурност 486 
СИДДО 120 
синархия 65 
синдикализъм 78 
синергетичен ефект 397 
синергия 412 
синтез 6 
система за сигурност 275 
системен подход 112 
ситуационен мениджмънт 397 
ситуационен подход 423 
скрита икономика 175 
сливания и придобивания 412 
сливи 365 
Словакия 167 411 
слово 331 
случайни събития 423 
Сметна палата 465 
смъртност 33 
собствен капитал 99 138 
собствени средства 227 
собственост 27 
сондажи 355 
сортове грозде 357 
Софийски университет 332 
София 479 
социален пакет 296 
социален план 428 
социален процес 44 
социализъм 58 195 
социалистическа икономика 58 
социалистическо общество 92 
социалистическо развитие 92 
социална защита 296 
социална икономика 91 
социална интеграция 28 
социална комуникация 48 
социална мрежа 471 
социална отговорност 48 189 250 400 433 
социална педагогика 303 
социална политика на България 31 
социална практика 31 
социална работа 30 31 
социална система 66 
социална структура 394 
социална теория 31 
социална технология 31 
социални групи 484 
социални движения 65 
социални движения срещу глобалния ред 65 
социални дейности 428 
социални комуникации 484 
социални медии 484 
социални мрежи 471 484 
социални науки 45 
социални норми 303 
социални плащания 278 
социални разходи 125 
социални системи 469 
социални цели 280 
социални явления 47 
социално осигуряване 278 
социално поведение 318 
социално подпомагане 31 
социално развитие 404 
социално сближаване 400 
социално-икономическа география 42 
социално-икономическа диференциация 65 
социално-икономическо планиране 403 497 
социално-икономическо развитие 42 
социетален ефект 41 
социогеографска оценка 42 
социография 32 
социокултура 316 
социокултурна среда 73 
социологически изследвания 175 
социологически методи 32 
социология 42 44 47 
социология на труда 83 
социометрия 32 
специалисти 306 
специални служби 275 
специалност 83 
Спиноза 10 
справедлива стойност 439 
сравнителен анализ 231 358 
сравнителни изследвания 319 490 
сравнително образование 319 320 
Сребърен фонд 125 
средна продължителност 33 
средна стойност 98 
средно образование 93 315 321 
срок на застраховка 290 
срочни депозити 130 
стабилизационни стратегии 155 
стандарт AA 1000 250 
стандарти 483 
стандарти на КСО 250 
стандартизация 108 
старобългарска епоха 7 
старобългарска литература 7 
стартиране на бизнес 182 
статистика на домакинствата 36 
статистически метод 34 
статистически методи 34 35 
статистически методи за анализ 34 
степени на обучение 327 
Стив Джобс 399 470 
стипендии 329 
стойност 22 98 213 
стойност на капитала 99 
стоки 208 402 
стокообмен 137 
Стопанска академия 287 329 498 499 500 501 503 504 
стопанска дейност 267 375 
стопанска история 62 173 
стопанска конюнктура 137 
стопанска непоносимост 264 
стопански живот 406 
стопански организации 406 
стопански ръководител 392 
стопанско предприятие 123 
страни 171 
страни от Европейския съюз 149 151 
страни от ЕС 151 
страни от Източна Европа 241 
страни от Югоизточна Азия 239 
страни членки на АСЕАН 239 
страни-членки на ЕС 151 
страните на Европа 149 
страните на ЕС 149 151 
стратегии и управление 398 
стратегическа политика 396 
стратегически алтернативи 421 
стратегически изследвания 184 
стратегически маркетинг 363 
стратегически маркетингов анализ 363 
стратегически мениджмънт 396 410 
стратегическо планиране 163 200 408 
стратегическо подразбиране 138 
стратегическо развитие 348 
стратегическо управление 184 190 421 
стратегическо управление на фирмата 421 
стратегия 87 251 426 471 478 
стратегия "Европа 2020" 87 251 
стратегия "Транспорт 2050" 478 
стратегия за управление 415 
стратегия на управление на риска 426 
стратегия по заетостта 87 
страх 27 342 
строителен сектор 435 
строително предприемачество 480 
строителство 435 480 
строителство и инвестиции 480 
структура 81 86 426 
структура на заетостта 89 
структура на капитала 99 
структурна криза 46 
структурна теория 61 
структурни промени 36 
структурни фондове 90 251 
структурни фондове на ЕС 251 
студенти 316 324 325 326 328 329 333 334 
студентски кооперации 346 
студентски научни публикации 160 211 393 418 463 
студентски разработки 160 211 393 418 463 
стъпка по стъпка 401 417 
суапове 131 
субекти 394 
субектност 314 
субкултура 318 
субсидии 289 362 
субсидии в земеделието 362 
субсидиране 288 289 
сухопътен транспорт 292 
сфера на услугите 183 
счетоводен баланс 438 
счетоводен закон 267 
счетоводен модел 438 
счетоводна информация 456 460 
счетоводна отчетност 450 455 461 
счетоводна стойност 449 
счетоводна теория 437 
счетоводни директиви 441 
счетоводни ефекти 445 446 
счетоводни записвания 450 
счетоводни казуси 267 
счетоводни подсистеми 437 
счетоводни проблеми 448 
счетоводни системи 437 
счетоводни сметки 444 
счетоводни термини 451 
счетоводни цели 451 
счетоводно законодателство 441 
счетоводно записване 445 446 
счетоводно отчитане 438 448 453 457 
счетоводно отчитане на разходите 450 
счетоводно приключване 452 
счетоводно третиране 445 
счетоводно-информационен процес 436 
счетоводство 267 439 440 453 455 460 462 
събития 394 
съвет за сигурност 275 
съвременна философия 11 
съвременни технологии 388 
съдебна реформа 276 
съдебна система 276 
съдеятелство 394 
създаване на лидери 477 
съкратено производство 454 
Сърбия 51 171 234 
същност 409 464 
такси за битови отпадъци 339 
ТВ реклама 219 
телекомуникации 177 
темп на растеж 280 
теорема на медианния гласоподавател 128 
теорема на Оейтс 128 
теоретичен анализ 308 419 
теоретична икономика 62 
теория 2 200 
теория за парите 100 
теория на комуникацията 14 
теория на кризата 56 
теория на маркетинга 214 
теория на парите 136 
теория на растежа 187 
теория на риска 64 
теория на социалната работа 31 
теория на финансите 135 
теория на фирмата 396 
териториални единици 272 
териториални звена 270 
територия 272 
тероризъм 240 
техника 368 
техника на лизинг 368 
технически прогрес 186 
техническо регулиране 406 
технологии 405 
технологичен пазар 348 
технологични методи 31 
технологично развитие 186 
технология 31 
типове диверсификация 160 
типове учене 308 
ТНК 191 
товарен транспорт 292 
товари 292 
товарни превози 292 
Тодор Живков 335 
топ мениджър 474 
топлинна енергия 354 
ТПК 91 
традиционни проекти 422 
трактор 366 
тракторен парк 366 
трактори 366 
транзакционна теория 391 
транзакционни операции 103 
транзакционни разходи 368 390 
трансакционно лидерство 397 
трансгранични сливания 230 
трансмутация 18 
транснационализъм 40 
транснационална компания 121 129 
транснационални компании 121 
транспорт 239 286 
транспортен сектор 478 
транспортна застраховка 286 
транспортна инфраструктура 480 
транспортна политика 478 
трансферни плащания 278 
трансферно ценообразуване 449 
трансформационно лидерство 221 397 
трансформация на отчетност 459 
трансцендентален схематизъм 13 
трансцендентализъм 13 
трансцендентална философия 13 
трафик на хора 262 
тройна спирала 346 
труд 37 86 
трудов колектив 83 
трудов пазар 86 87 281 
трудов потенциал 475 
трудова дейност 24 
трудова заетост 87 
трудова миграция 41 247 
трудови ресурси 85 
трудово-производителни кооперации 91 
трюфели 371 
туризмът в българската икономика 493 
туризъм 202 203 240 489 490 491 492 493 494 495 
туризъм в България 202 
туризъм в Русия 489 
туристи 492 
туристическа дестинация 492 
туристическа дистрибуция 492 
туристическа политика 494 
туристическа реклама 203 
туристическа услуга 142 
туристически маркетинг 492 
туристически региони 489 
туристически ресурси 202 489 491 
туристически стандарти 493 
туристически услуги 142 491 493 
туристически центрове 489 
туристическо обслужване 489 
туроператори 493 
туроператорски фирми 493 
Турция 51 
търг 172 
търговия 402 
търговия на дребно 84 
търговия с лекарства 196 
търговска марка 215 268 
търговска мрежа 173 
търговска тайна 208 
търговски банки 436 
търговски бизнес 220 
търговски вериги 220 
търговски вземания 391 
търговски дългове 134 
търговски задължения 134 
Търговски закон 265 267 
търговски кредит 391 
търговски обекти 217 
търговски предприятия 84 
търговско пространство 217 
търговско-правни знания 267 
търговци 265 
Уайтхед 313 
удовлетвореност 183 218 341 
удовлетвореност и лоялност 218 
удовлетвореност на клиента 183 
удовлетвореност на персонала 183 
уеб сайт 485 
уеб сайтове 485 
Украйна 163 
ум 7 
умствена дейност 317 
Унгария 411 
универсална услуга 197 
университет 334 
университети 170 324 325 326 327 328 333 340 
университети в Англия 333 334 
университети и бизнес 170 
университетска автономия 324 
университетски колежи 328 
университетски учени 331 
Университетския Уеб сайт за PR 485 
университетско образование 499 
университетско предприемачество 346 
управление 119 184 206 212 310 361 367 399 408 422 426 436 470 471 487 488 
управление в бизнеса 184 367 
управление и контрол 116 
управление на алианси 398 
управление на бизнес процеси 367 
управление на бизнеса 398 
управление на бюджета 108 
управление на взаимоотношенията 183 211 
управление на горите 438 
управление на държавните финанси 139 
управление на инвестиции 160 
управление на инвестициите 389 
управление на качеството 34 386 405 481 
управление на клъстерите 367 
управление на компании 400 
управление на кризи 184 
управление на маркетинга 211 
управление на народното стопанство 195 
управление на образованието 93 
управление на околната среда 463 
управление на персонала 470 474 475 477 
управление на портфейла 160 
управление на предприятието 430 
управление на продажбите 206 
управление на проекти 422 
управление на проектите 422 
управление на производството 386 402 
управление на публичните финанси 139 
управление на риск 416 
управление на риска 154 275 294 301 361 415 417 426 427 464 
управление на риска в банките 105 
управление на риска в предприятието 417 
управление на стопанство 392 
управление на туризма 493 
управление на търговските предприятия 84 
управление на финансите 93 
управление на фирмените пари 391 
управление на човешки ресурси 189 190 
управление на човешките ресурси 310 471 472 
управленска политика 400 
управленска функция 465 
управленски аспекти 487 
управленски дейности 388 
управленски подход 273 
управленски подходи 190 
управленски процес 129 
управленски решения 129 394 423 
управленски теории 393 
управленски труд 223 
управленско счетоводство 437 
управляващ елит 65 
урбанизация 263 
усвояване на средствата от ЕС 259 
условия на труд 428 
услуги 164 
услуги за сигурност 486 
устойчив растеж 67 
устойчиво развитие 81 
устойчивост 372 
учащи 302 
учебен процес 309 
учебна практика 317 
учебна програма 309 
учебни програми 345 
учебник 314 
учебно съдържание 309 
учене 307 308 313 323 
учене през целия живот 309 311 
ученици 317 318 
училище 93 312 314 316 321 
училищна общност 321 
училищно образование 302 307 317 323 
учители 307 
УЧР 310 
уязвимост 28 
факторен анализ 140 
фактори за кризата 358 
фактори за стойността 391 
факторинг 133 
фалит 240 
фалит на фирмите 240 
фалшифициране 379 483 
фалшифицирани стоки 483 
фармацевтична промишленост 177 
Фейсбук 484 
феминизъм 25 
феминистка теория 25 
фермерски бизнес 385 
ферми 356 
физика 20 
физически лица 143 265 
философи 10 
философия 7 11 13 16 19 20 
философия на духа 9 12 
философия на езика 11 14 
философия на екипа 397 
философия на математиката 17 
философия на морала 21 44 
философия на образованието 313 
философия на политиката 52 
философия на религията 23 
философия на свободата 5 
философия на социалните науки 47 
философия на управлението 397 
философия на физиката 20 
философска есеистика 8 
философска наука 11 
философски автори 4 
философски въпроси 4 
философски школи 7 
финанси 92 135 301 
финанси и кредит 502 
финанси на общините 141 
финанси на Русия 96 
финансиране 112 124 480 
финансиране на бюджет 227 
финансиране на земеделието 104 
финансиране на малкия бизнес 124 
финансиране на МСП 418 
финансиране на образованието 93 
финансиране на проекти 429 
финансиране на селското стопанство 104 
финансов актив 458 
финансов анализ 114 123 141 
финансов лизинг 174 
финансов мениджмънт 68 
финансов механизъм 68 
финансов отрасъл 241 
финансов отчет 452 
финансов пазар 95 241 248 
финансов пасив 458 
финансов план 96 
финансов риск 416 
финансов риск мениджмънт 416 
финансова асиметрия 56 
финансова глобализация 103 
финансова криза 56 76 106 107 110 127 155 192 225 260 301 
финансова криза в САЩ 192 
финансова независимост 119 
финансова нестабилност 192 
финансова несъстоятелност 118 
финансова несъстоятелност на предприятието 118 
финансова отчетност 442 459 
финансова сигурност 230 
финансова система 103 107 113 224 
финансова стабилност 192 231 
финансова теория 99 391 
финансова устойчивост 389 
финансови аспекти 412 
финансови измерения 315 
финансови иновации 105 
финансови инструменти 68 443 457 458 459 
финансови отношения 92 
финансови отчети 456 458 
финансови пазари 240 
финансови показатели 114 
финансови проекти 422 
финансови разчети 416 
финансови решения 119 
финансови рискове 455 
финансово богатство 68 
финансово отчитане 437 
финансово пространство 103 
финансово регулиране 124 296 
финансово счетоводство 437 442 458 459 
финансово състояние 140 141 155 
финансово състояние на общините 140 141 
финансово управление 96 465 
финансово-икономическа криза 68 127 
финансово-кредитна система 92 113 
Финландия 324 
фирма 138 390 
фирмена конкурентоспособност 166 
фирмена политика за лидерство 477 
фирмена стратегия 212 
фирмени дългове 134 
фирмени приходи 102 
фискална политика 71 153 
фискална стабилност 169 
фискални показатели 232 
фонд за гарантиране на влоговете 132 
фонд земеделие 104 
фондация 329 
фондов пазар 110 130 
фондове за финансиране 102 
форма на кредит 135 
форма на собственост 222 
формално образование 308 
формално обучение 308 
форуърд 447 
форуърден договор 447 
Франция 41 234 
фройдизъм 1 
фронт-офис 183 
фундаментална онтология 313 
фундаментална стойност 192 
функции 81 
функции на езика 268 
функционален мениджър 397 
функционална интеграция 221 
функция на вътрешния одит 122 
функция на парите 100 
фъстъци 367 
фъстъчен клъстер 367 
Хайдегер 27 313 
Хайек 63 
характеристика 494 
харизма 221 
харизматично лидерство 221 397 
Хегел 4 10 12 19 
химическа промишленост 167 
хранене 371 
храни 483 
храни от растителен произход 371 
хранителен продукт 481 
хранителни продукти 167 
хранителни стоки 36 137 
хранително-вкусова промишленост 481 
християнска философия 23 
християнсоциален модел 79 
Християнство 23 
цел 22 
целево-адаптивно управление 397 
цена 337 
цена на водата 253 337 
цена на енергията 352 
цена на златото 161 
цена на капитала 204 
цензура 15 
цени 54 100 193 205 
цени на жилища 192 
цени на производител 205 
цени на услугите 193 
ценни книжа 95 301 442 
ценност 33 
ценности 207 321 
ценностна система 395 
ценова дискриминация 193 
ценова политика 54 
ценова теория 54 
ценообразуване 75 113 
централна банка 159 
централна изпълнителна власт 270 
цивилизация 18 
цикли 67 
циклични колебания 74 
цикъл на Кондратьев 67 
частен капитал 111 
частни капитали 479 
частни собственици 355 
черна икономика 175 
черноморски курорти 202 
Черноморски регион 244 
Четвърта Директива 441 
Чехия 411 
численост на персонала 222 
членство 255 
членство на България в ЕС 51 
човек 18 21 24 33 
човек и общество 18 
човечество 15 18 
човешка активност 73 
човешка природа 44 
човешки капитал 33 468 476 
човешки капитал в България 476 
човешки потенциал 476 
човешки ресурс в България 476 
човешки ресурси 189 190 252 310 468 471 472 476 
човешки ресурси в организацията 189 
човешки фактор 395 469 
човешки фактор в управлението 395 
човешко действие 78 
човешко поведение 469 
чуждестранна валута 460 
чуждестранни граждани 411 
чуждестранни инвестиции 137 240 411 
чуждестранни компании 241 
чуждестранни лица 120 
чуждестранни пазари 277 
чуждестранни студенти 328 
чуждестранни туристи 203 
чуждестранни юридически лица 120 
чуждестранно участие 222 
чужди езици 496 
Швеция 328 
шок 80 
щета 483 
юбилейна научна конференция 35 85 164 179 195 198 200 338 344 402 403 404 405 406 407 497 
Южна Корея 348 
юношеска възраст 26 
юноши 26 
ядрена енергетика 348 
ядрени технологии 348 
Япония 325 
45 години катедра Мениджмънт 504 
60 години катедра Финанси и кредит 502 
ABC 181 
Abcosting 181 
CRM 213 
CSR 184 435 
CSR метод 184 
HERMIN модел 90 
ISO 250 
ISO 14000 250 463 
ISO 14001 463 
ISO 26000 189 
JEREMIE 102 
PERT анализ 462 
PEST анализ 118 184 
PR 431 433 434 
Push стратегии 347 
SWOT анализ 118 
VIES-декларации 146 
web сайт 485 
web сайтове 485