НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

44778

Лилова, Румяна и др.  Научноизследователската и развойната дейност - основа на интелигентния икономически растеж / Румяна Лилова, Теодора Димитрова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 56-62. 

  

Сист. No: 48812

- 2 -

44778

Радулова, Анелия.  Укрепване на потенциала на Европа за научни изследвания, развитие и иновации / Анелия Радулова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 177-183. 

  

Сист. No: 48828

- 3 -

Сп А 562

Горанова, Пенка.  Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 г. / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 418-447. 

  

Сист. No: 48586

ФИЛОСОФИЯ

Психология на труда

- 4 -

Сп П 89 тп

Грошев, Игорь и др.  Культурное пространство организации: эмоциональная среда / Игорь Грошев, А. В. Мищенко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 9-10, с. 100-107. 

  

Сист. No: 48619

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социография. Социално положение

- 5 -

Сп Ч J 80 B

Mohr, Jakki J. et al.  Serving base-of-base pyramid markets: meeting real needs through a customized approach / Jakki J. Mohr, Sanjit Sengupta, Stanley F. Slater. // Journal of Business Strategy . - New York, 2012, N 6, с. 4-14. 

  

Сист. No: 48795

Статистика

- 6 -

44778

Ангелова, Поля.  Банковата статистика в контекста на Европейската статистическа система / Поля Ангелова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 106-113. 

  

Сист. No: 48817

- 7 -

44778

Славева, Красимира.  Проблеми и предизвикателства пред държавната финансова статистика в контекста на стратегията "Европа 2020" / Красимира Славева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 114-121. 

  

Сист. No: 48818

- 8 -

44778

Стефанов, Стефан и др.  Статистически и евристични методи за оценка на инвестиционния риск / Стефан Стефанов, Весела Бандакова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 158-164. 

  

Сист. No: 48825

Демография и население

- 9 -

44795

Ангелов, Николай.  SWOT-анализ върху теза , свързана с проблемите на една малцинствена група в България в духа на възможностите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" / Николай Ангелов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 124-127. 

  

Сист. No: 48898

- 10 -

Сп А 562

Радулова, Анелия.  Неокласически и институционален синтез на домакинствата / Анелия Радулова. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 205-215. 

  

Сист. No: 48763

Население

- 11 -

Сп М 68 э

Сидорова, Е.  Особености еврейской диаспоры в США / Е. Сидорова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 10, с. 69-78. 

  

Сист. No: 48766

Социология

- 12 -

В Н 25 к

Д'Ирибарн, Филип и др.  Концепции за свободата в Европейския съюз / Филип Д'Ирибарн ; Прев. от фр. Момчил Христов. // Култура, LVI, N 42, 07 дек. 2012, с. 10-11. 

  

Сист. No: 48846

- 13 -

Сп А 562

Георгиев, Никола.  Приложение на европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България / Никола Георгиев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 559-583. 

  

Сист. No: 48612

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 14 -

Сп Н 326 ту

Дончева, Христина.  Проблемът за ефективното лидерство в политическата наука / Христина Дончева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 40-83. 

  

Сист. No: 48737

- 15 -

Сп У 732 п

Химаныч, В.  Лидер - это комбинация генетики и опыта... / В. Химаныч ; Въпросите зададе Светлана Заверняева. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 20, с. 6-13. 

  

Сист. No: 48593

Икономика. Икономически науки

- 16 -

Сп П 57 х

Амосов, А.  О долгосрочной стратегии модернизации и развития промышленности / А. Амосов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 9, с. 3-15. 

  

Сист. No: 48626

- 17 -

Сп В 83 Э

Башмаков, И. и др.  Факторный анализ эволюции российской энергоэффективности: методология и результаты / И. Башмаков, А. Мышак. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 10, с. 117-131. 

  

Сист. No: 48686

- 18 -

Сп Ф 53 кс

Каурова, Н. Н.  Предпосылки формирования нового теоретико-методологического базиса в условиях открытости финсово-экономических систем / Н. Н. Каурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 41, с. 57-67. 

  

Сист. No: 48719

- 19 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В. и др.  Сущность инноваций, инновационного процесса в ретроспективе и в современных условиях / В. В. Мануйленко, А. А. Мищенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 41, с. 21-31. 

  

Сист. No: 48717

- 20 -

Сп А 582

Стоянов, Велчо.  Фискалният борд (пакт) - нова форма на старо оръжие за строга фискална дисциплина / Велчо Стоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 142-153. 

  

Сист. No: 48698

Макроикономика

- 21 -

Сп А 562

Василева, Петя.  Обзор на макроикономическото състояние на България и перспективи за развитие на българската икономика / Петя Василева. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 230-242. 

  

Сист. No: 48784

Икономически теории. Учения и школи

- 22 -

Сп П 89 тп

Гончаров, Вадим.  Актуальность "Капитала" К. Маркса в XXI веке / Вадим Гончаров. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 4, с. 113-126; N 7-8, с. 180-190; N 9-10, с. 179-190. 

  

Сист. No: 47300

- 23 -

Сп А 582

Седларски, Теодор.  Институционална еволюция на обществата към отворен достъп и пазарна размяна? / Теодор Седларски. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 81-102. 

  

Сист. No: 48703

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 24 -

Сп П 186

Тодоров, Тодор.  Интеграция на имигранти от трети страни - тенденции и перспективи на трудовите пазари в избрани страни-членки на ЕС / Тодор Тодоров. // Панорама на труда, 2012, N 7-8, с. 38-51. 

  

Сист. No: 48602

Работна заплата

- 25 -

44795

Халачева, Теменужка.  Работна заплата и вземане на решение за възнаграждение / Теменужка Халачева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 208-212. 

  

Сист. No: 48905

Кооперативно дело

- 26 -

Сп З 54

Атанасова-Чопева, Минка.  Член-кооператорите в управлението на земеделската производствена кооперация / Минка Атанасова-Чопева. // Земеделие плюс, 2012, N 10, с. 43-44. 

  

Сист. No: 48844

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 27 -

44778

Ангелов, Ангел.  Валутен борд за Европейския съюз? / Ангел Ангелов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 165-169. 

  

Сист. No: 48826

- 28 -

44778

Ангелов, Георги.  Достъпът до финансиране на малките и средните предприятия, като основен акцент в стратегия "Европа 2020" / Георги Ангелов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 297-303. 

  

Сист. No: 48870

- 29 -

44778

Ангелов, Петко.  Динамика на правителствения дълг на страните от Европейски съюз за периода 2000-2011 г. / Петко Ангелов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 348-356. 

  

Сист. No: 48880

- 30 -

44778

Ганчев, Александър.  Нетрадиционни измерители на портфейлното изпълнение / Александър Ганчев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 200-205. 

  

Сист. No: 48830

- 31 -

44778

Горанова, Пенка.  Рискови фактори и инвестиционни проекти / Пенка Горанова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 170-176. 

  

Сист. No: 48827

- 32 -

44778

Додов, Павел.  Роля на институциите във финансовия сектор / Павел Додов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 381-386. 

  

Сист. No: 48894

- 33 -

44778

Захариев, Андрей.  Обосновка на решения за съфинансиране и мостово финансиране на общински проекти по оперативни програми на ЕС / Андрей Захариев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 68-81. 

  

Сист. No: 48813

- 34 -

44778

Калчев, Емил.  Тенденции на развитие на публичните финанси на Българи в контекста на стратегията "Европа 2020" / Емил Калчев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 245-252. 

  

Сист. No: 48853

- 35 -

44778

Маринов, Иван.  Факторни въздействия върху потребителското кредитиране в България / Иван Маринов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 317-324. 

  

Сист. No: 48873

- 36 -

44778

Маринова, Елена.  Калиблиране на модели за суапите за кредитно неизпълнение чрез отчитане на ефект на ливъридж и устойчивост на волатилността / Елена Маринова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 395-404. 

  

Сист. No: 48896

- 37 -

44778

Павлов, Цветан.  Психологически наклонности и евристики - основи на поведенческите финанси / Цветан Павлов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 332-339. 

  

Сист. No: 48877

- 38 -

44778

Пътев, Пламен.  Намаляване цената на капитала на фирмата, чрез интернационализиране / Пламен Пътев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 150-157. 

  

Сист. No: 48824

- 39 -

44778

Пътев, Пламен и др.  Управление на портфейла - интересна и привлекателна дисциплина / Пламен Пътев, Николай Николов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 129-134. 

  

Сист. No: 48820

- 40 -

44778

Симеонов, Стефан и др.  Влияние на финансовите деривати върху пазарите на базовия актив / Стефан Симеонов, Цветан Павлов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 122-128. 

  

Сист. No: 48819

- 41 -

44778

Тодорова, Таня Пламенова.  Публични разходи за образование в контекста на стратегия "Европа 2020" / Таня Пламенова Тодорова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 224-231. 

  

Сист. No: 48835

- 42 -

В К 263 d

Ваташка-Акави, Богдана.  Субсидии за международни иновативни проекти / Богдана Ваташка-Акави. // Капитал Daily, II, N 210, 01 ноем. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 48576

- 43 -

Сп Ф 53 кс

Бордакова, М. В.  Исследование понятия "рейтингова система оценки кредитного риска" / М. В. Бордакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 37, с. 61-69. 

  

Сист. No: 48606

- 44 -

Сп Д 41 к

Джагитян, Э. П.  Влияние Директивы Волкера на процессы слияний и поглощений финансово-банковских институтов США / Э. П. Джагитян. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 11, с. 46-52. 

  

Сист. No: 48709

- 45 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Теодора.  Домакинствата в България - финансови категории и зависимости / Теодора Димитрова. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 20-38. 

  

Сист. No: 48672

- 46 -

Сп Ф 53 кс

Зинин, В. Л.  Особенности венчурной деятельности как обьекта государственного финансового регулирования / В. Л. Зинин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 44, с. 76-84. 

  

Сист. No: 48889

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Зубенко, В. А. и др.  Роль венчурного финансирования при формировании международных нанотехногических клатеров / В. А. Зубенко, Г. Е. Муслимова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 41, с. 46-56. 

  

Сист. No: 48718

- 48 -

Сп C 58

ИТ във финансовия свят - интелигентни анализи, облачни изчисления и мобилност . // CIO, VIII, 2012, N 11, с. 8-9. 

  

Сист. No: 48675

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Коробейников, Д. А. и др.  Управление рисками финансового лизинга / Д. А. Коробейников, С. Ю. Шалдохина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 39, с. 21-31. 

  

Сист. No: 48614

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Ласкина, Л. Ю.  Особенности определения и оценки финансового левириджа: отечественный и зарубежный опыт / Л. Ю. Ласкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 38, с. 55-61. 

  

Сист. No: 48611

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Лукасевич, И. Я. и др.  Оценка интегрированности нефтегазового сектора в мировую экономику с помощью условной ICARM / И. Я. Лукасевич, Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 40, с. 18-23. 

  

Сист. No: 48710

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В. и др.  Подходы к формированию и распределению прибыли хозяйствующего субъекта: современный аспект / В. В. Мануйленко, Т. А. Садовская. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 40, с. 33-42. 

  

Сист. No: 48711

- 53 -

Сп Б 44 БСУ

Марковска, Венета М.  Модел за управление на портфейли от недвижими имоти / Венета М. Марковска. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 26-39. 

  

Сист. No: 48728

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Незамайкин, В. Н. и др.  Бюджетирование: методология или инструмент / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 44, с. 16-21. 

  

Сист. No: 48886

- 55 -

Сп И 31

Ненков, Димитър.  Проблеми на определяне премията за риск и цената на собствения капитал на развиващите се капиталови пазари / Димитър Ненков. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 52-64; N 8, с. 56-72. 

  

Сист. No: 48530

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Перекрестова, Л. В. и др.  Риски бюджетных учреждений здравоохранения в условиях модернизации механизма финансирования / Л. В. Перекрестова, М. В. Васильева, О. С. Мокрова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 40, с. 56-63. 

  

Сист. No: 48714

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Современных подход к дивидендной политике компании . // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 37, с. 19-32. 

  

Сист. No: 48603

- 58 -

Сп И 31

Тодоров, Любомир.  Способи за определяне на справедливата цена на акциите или дяловете (част втора) / Любомир Тодоров. // ИДЕС, XVI, 2012, N 8, с. 42-54. 

  

Сист. No: 48749

- 59 -

Сп Ф 53 кс

Федорович, В. О. и др.  Управление финансами крупных государственных корпораций: источники финансирования инноваций / В. О. Федорович, Т. В. Федорович. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 40, с. 47-55. 

  

Сист. No: 48713

- 60 -

Сп Ф 53 кс

Фетисов, В. Д. и др.  Финансы физических лиц и национальное богатство в условиях глобализации рыночной экономики / В. Д. Фетисов, Т. В. Фетисова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 43, с. 22-27. 

  

Сист. No: 48885

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Щеголева, Н. Г. и др.  Виды операций своп и технология реализации / Н. Г. Щеголева, В. И. Хабаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 37, с. 33-42. 

  

Сист. No: 48604

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Щеголева, Н. Г. и др.  Обзор международного своп-рынка (мировой рынок внебиржевые свопы, процентные и валютные свопы, кредитные дефолтные свопы) / Н. Г. Щеголева, В. И. Хабаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 41, с. 2-13. 

  

Сист. No: 48716

- 63 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И. и др.  Теоретические и методические аспекты определения кредитоспособности организаций / Н. И. Яшина, А. В. Комиссаров, А. В. Ясенев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 37, с. 52-60. 

  

Сист. No: 48605

- 64 -

Сп Б 44 БСУ

Cichorska, Joanna.  Reverse mortgage - chance or risk / Joanna Cichorska. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 72-76. 

  

Сист. No: 48731

- 65 -

Сп Ч J 80 m

Olson, Eric et al.  A Historical Analysis of the Taylor Curve / Eric Olson, Walter Enders. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 7, с. 1285-1299. 

  

Сист. No: 48663

- 66 -

Сп В 83 Э

Эдер, Л. и др.  Экономика нефтегазового сектора России / Л. Эдер, И. Филимонова. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 10, с. 76-91. 

  

Сист. No: 48684

Финанси

- 67 -

44778

Вергиев, Димитър Стоянов.  Аспекти на преподаването на хедж фондовете и сравнителен анализ с традиционните инвестиционни схеми / Димитър Стоянов Вергиев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 266-272. 

  

Сист. No: 48855

- 68 -

44795

Георгиева, Даниела Николова.  Национални приоритети и цели за иновационно развитие в България като страна членка на Европейския съюз / Даниела Николова Георгиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 100-101. 

  

Сист. No: 48904

- 69 -

Сп А 562

Адамов, Величко.  Инструменти за оценяването на риска при избора на инвестиции - теория и практика / Величко Адамов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 7-24. 

  

Сист. No: 48740

- 70 -

Сп А 562

Ангелов, Петко.  Управление държавния дълг на България - проблеми и предизвикателства / Петко Ангелов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 254-263. 

  

Сист. No: 48786

- 71 -

Сп А 562

Божинов, Божидар.  Утвърждаване на БНБ като Централна банка / Божидар Божинов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 157-166. 

  

Сист. No: 48760

- 72 -

Сп А 562

Вътев, Жельо.  Проблеми на стрес-тестването в дейността на съвременните банки / Жельо Вътев. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 76-91. 

  

Сист. No: 48750

- 73 -

Сп А 562

Димитрова, Теодора.  Сигнални параметри на скритата икономика в България / Теодора Димитрова. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 25-38. 

  

Сист. No: 48741

- 74 -

Сп А 562

Захариев, Андрей.  Икономически растеж по време на криза - мит или реалност в страните от ОЧИС / Андрей Захариев. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 57-75. 

  

Сист. No: 48743

- 75 -

Сп А 562

Костов, Димитър.  Европейските капиталови пазари - интеграцията като антикризисна мярка / Димитър Костов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 277-290. 

  

Сист. No: 48791

- 76 -

Сп А 562

Ламбев, Младен.  Данъкът на Тобин и спекулативните валутни трансакции / Младен Ламбев. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 291-302. 

  

Сист. No: 48793

- 77 -

Сп А 562

Маринов, Иван.  Причини за измененията в обема и качеството на потребителските кредити, отпускани от търговските банки в България / Иван Маринов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 264-276. 

  

Сист. No: 48788

- 78 -

Сп А 562

Милинов, Валентин.  За еволюцията и новите предизвикателства пред банковия маркетинг след финансова криза / Валентин Милинов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 167-186. 

  

Сист. No: 48761

- 79 -

Сп А 562

Ненков, Валери.  Особености и проблеми на финансирането на фирмата със собствени капитали / Валери Ненков. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 92-101. 

  

Сист. No: 48751

- 80 -

Сп А 562

Проданов, Стоян.  Реалните опции - новата парадигма във вземането на инвестиционни решения / Стоян Проданов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 135-145. 

  

Сист. No: 48756

- 81 -

Сп А 562

Пътев, Пламен.  Офшорните зони - място за осъществяване на престъпни инициативи или на икономически оправдани инвестиции / Пламен Пътев. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 102-113. 

  

Сист. No: 48752

- 82 -

Сп А 562

Радуканов, Сергей.  Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас / Сергей Радуканов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 243-253. 

  

Сист. No: 48785

- 83 -

Сп А 562

Симеонов, Стефан и др.  Влияние на финансовите деривати върху капиталовия пазар на големите европейски борси / Стефан Симеонов, Цветан Л. Павлов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 114-134. 

  

Сист. No: 48755

- 84 -

Сп М 68 э

Варнавский, В.  Новые подходы к финансированию инфраструкуры в Великобритании / В. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 9, с. 67-74. 

  

Сист. No: 48597

- 85 -

Сп М 68 э

Кондратов, Д.  Последния европейского долгового кризиса и перспективы зоны евро / Д. Кондратов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 10, с. 52-61. 

  

Сист. No: 48765

- 86 -

Сп И 50 м

Манлиев, Георги.  Преоценката на стабилизационната роля на фискалната политика / Георги Манлиев. // Икономическа мисъл, 2012, N 5, с. 3-29. 

  

Сист. No: 48802

Държавни финанси

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Ермакова, Е. А.  Оценка устойчивости государственных финансов / Е. А. Ермакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 37, с. 2-8. 

  

Сист. No: 48601

Данъци. Такси. Налози

- 88 -

44778

Ненков, Валери и др.  Проблеми при данъчното облагане на фирмите с корпоративен данък / Валери Ненков, Бисер Божинов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 91-97. 

  

Сист. No: 48815

- 89 -

Сп И 31

Атанасова, Таня.  Дължимост на ДДС при режима на самоначисляване / Таня Атанасова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 8, с. 74-78. 

  

Сист. No: 48754

- 90 -

Сп З 544 к

Босолова, Мария.  Инвентаризация на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане / Мария Босолова. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 10, с. 24-35. 

  

Сист. No: 48578

- 91 -

Сп А 582

Брусарски, Румен.  Плоският подоходен данък - пропорция или прогресия / Румен Брусарски. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 132-141. 

  

Сист. No: 48697

- 92 -

Сп Б 923 з

Цветкова, Лорета.  Данъчно третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци / Лорета Цветкова. // Български законник, XXI, 2012, N 11, с. 92-97. 

  

Сист. No: 48683

Данъчна система

- 93 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Пренасяне на данъчна загуба по реда на закона за корпоративното и подоходно облагане / Мина Димитрова. // Актив, 2012, N 11, с. 15-23. 

  

Сист. No: 48690

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 94 -

44778

Антонов, Николай.  Настройка на потребителите в България към "Електронното банкиране". Анализи и перспективи (Резултати от анкетно проучване октомври-ноември 2011 г.) / Николай Антонов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 325-331. 

  

Сист. No: 48874

- 95 -

44778

Божинов, Божидар.  Институционализация на банковия надзор / Божидар Божинов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 135-141. 

  

Сист. No: 48822

- 96 -

44778

Радуканов, Сергей.  Отражение на финнасовата кризи върху доходността и рисковия профил на банките у нас / Сергей Радуканов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 273-280. 

  

Сист. No: 48859

- 97 -

Сп Ф 53 кс

Ахмедов, Ф. Н. и др.  Развитие исламского банкинга в условиях мирового финансового кризиса / Ф. Н. Ахмедов, Л. Ф. Букофтан. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 38, с. 48-54. 

  

Сист. No: 48610

- 98 -

Сп Ф 53 кс

Идрисова, С. К. и др.  Применение интегральной системы оценки риск-менеджмента в практике банковского надзора / С. К. Идрисова, Д. А. Рабаданова, Е. С. Багрова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 38, с. 24-30. 

  

Сист. No: 48609

- 99 -

Сп Ф 53 кс

Пищулов, В. М.  Европейски долговой кризис и единая валюта / В. М. Пищулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 43, с. 2-12. 

  

Сист. No: 48883

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Порязов, Ангел.  Система показателей, характеризующая надежность банка / Ангел Порязов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 39, с. 44-47. 

  

Сист. No: 48620

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Сакович, М. И.  Управление активами и пассивами как фактор снижения стоимости внешнего регулирования деятельности коммерческих банков / М. И. Сакович. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 39, с. 38-43. 

  

Сист. No: 48617

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Софронова, В. В. и др.  Ликвидность банков в современных условиях / В. В. Софронова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 44, с. 22-27. 

  

Сист. No: 48887

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Холопенкова, Т. Я. и др.  Анализ методов оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка / Т. Я. Холопенкова, Р. Ф. Гинзбург. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 42, с. 49-55. 

  

Сист. No: 48721

Пари, валута

- 104 -

Сп Д 41 к

Красавина, Л. Н.  Мировой опыт регулирования интернационализации национальных валют и его значение для России / Л. Н. Красавина. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 9, с. 10-17. 

  

Сист. No: 48596

- 105 -

Сп Д 41 к

Савинский, Сергей Петрович.  Процесс интернационализации валюты КНР: реалии и перспективы / Сергей Петрович Савинский. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 10, с. 12-16. 

  

Сист. No: 48712

Инфлация

- 106 -

Сп Ч J 80 m

Lamla, Michael J. et al.  The Role of Media for Inflation Forecast Disagreement of Households and Professional Forecasters / Michael J. Lamla, Thomas Maag. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 7, с. 1325-1349. 

  

Сист. No: 48664

Инвестиции

- 107 -

44778

Веселинова, Надежда.  Международния пазар на инвестиционните проекти - възможности и перспективи / Надежда Веселинова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 232-238. 

  

Сист. No: 48851

- 108 -

44778

Костов, Димитър.  Платежен баланс - поглед към зависиместта на българските капиталови пазари от чуждестранните портфейлни инвестиции / Димитър Костов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 309-316. 

  

Сист. No: 48872

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Инвестиционная деятельность современного предриятия: организация и проектирование / Л. А. Чалдаева, А. В. Билый. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 44, с. 35-39. 

  

Сист. No: 48888

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Юзвович, Л. И.  Концептуальное обоснование инструментария финансирования реальных инвестиций / Л. И. Юзвович. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 39, с. 48-59. 

  

Сист. No: 48621

Икономика

- 111 -

44778

Куриляк, Виталина Е.  Финансово-экономические предпосылки включения Украины в мироцивилизационные процесы / Виталина Е. Куриляк, Евгений В. Савельев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 14-21. 

  

Сист. No: 48800

- 112 -

44778

Петков, Пламен.  Иконометричен анализ на инвестициите в България / Пламен Петков. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 142-149. 

  

Сист. No: 48823

- 113 -

Сп П 57 х

Антюшина, Н.  Датская социально-экономическая модель / Н. Антюшина. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 10, с. 36-45. 

  

Сист. No: 48707

- 114 -

Сп Н 25 а

Иванова, Зоя.  Големите български нефинансови предприятия в условията на негативна бизнес среда / Зоя Иванова. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 77-88. 

  

Сист. No: 48676

- 115 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Потребление на универсална пощеска услуга / Здравко Михайлов. // Ютилитис, IX, 2012, N 8, с. 48-49. 

  

Сист. No: 48582

- 116 -

Сп А 255

Полша покорява планински и икономически върхове . // Агробизнесът, X, 2012, N 11, с. 36-37. 

  

Сист. No: 48839

Регионална икономика

- 117 -

44649

Илиева, Даниела.  Системният подход в регионалното развитие / Даниела Илиева. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 191-197. 

  

Сист. No: 48649

- 118 -

44799

Goranova, Penka.  Regional clusters - form of successful international business / Penka Goranova. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 16. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2011, с. 185-194. 

  

Сист. No: 48848

Икономически растеж

- 119 -

Сп А 562

Лилова, Румяна.  Оценка на неокласическия модел за функциониране на икономиката и ориентиране към кейнсианството / Румяна Лилова. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 39-56. 

  

Сист. No: 48742

- 120 -

Сп П 57 х

Вечканов, Г.  Неоиндустриализация и модернизация / Г. Вечканов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 9, с. 39-47. 

  

Сист. No: 48628

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 121 -

Сп Ч J 80 B

Jolly, Dominique et al.  Chinese S&T parks: the emergence of a new model / Dominique Jolly, Fuquan Zhu. // Journal of Business Strategy . - New York, 2012, N 5, с. 4-13. 

  

Сист. No: 48789

Бизнес политика

- 122 -

Сп А 562

Едно изследване на човешките ресурси в големите бизнес организации  / Петър Кънев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 394-417. 

  

Сист. No: 48583

Прогнозиране

- 123 -

44649

Лазарова, Елица.  Възможности и ограничения при използването на бенчмаркинга за разкриване на стратегическия иновационен потенциал на фирмата / Елица Лазарова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 163-168. 

  

Сист. No: 48646

- 124 -

44649

Марчева, Анастасия и др.  Иновационна политика в сферата на услугите / Анастасия Марчева, Ал Розенблум. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 101-112. 

  

Сист. No: 48641

- 125 -

44649

Митев, Неделчо.  Пазарното стопанство като обект на държавно регулиране и стратегическо планиране / Неделчо Митев. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 49-55. 

  

Сист. No: 48623

- 126 -

44649

Парашкевова, Евелина.  Концепцията за управление на знанието - възможност за повишаване качеството на организационните процеси / Евелина Парашкевова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 137-152. 

  

Сист. No: 48644

- 127 -

44649

Тодоров, Евгени.  Перспективи за създаване на зелени работни места в България / Евгени Тодоров. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 153-161. 

  

Сист. No: 48645

- 128 -

44649

Цветкова, Ева.  Стратегически аспекти на ролята на регионалния имидж за повишаване атрактивността на териториалните единици / Ева Цветкова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 113-124. 

  

Сист. No: 48642

Аграрна икономика

- 129 -

Сп З 544 к

Котева, Нина.  Влияние на подкрепата по мерките от Ос-1 на ПРСР върху земеделските стопанства / Нина Котева. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 11, с. 8-19. 

  

Сист. No: 48767

Икономика на индустрията, предприятието

- 130 -

Сп В 83 Э

Крюков, В. и др.  Подход к социально-экономической оценке ресурсного режима в нефтегазовом секторе (на примере США) / В. Крюков, Е. Павлов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 10, с. 105-116. 

  

Сист. No: 48685

Туризъм в България

- 131 -

44778

Станимиров, Стефан.  Финансов мениджмънт на проекти за събитиен туризъм в България / Стефан Станимиров. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 371-380. 

  

Сист. No: 48893

- 132 -

Сп Б 44 БСУ

Неделчева, Наталия.  Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие / Наталия Неделчева. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 14-25. 

  

Сист. No: 48727

Търговия

- 133 -

44795

Демирова, Фатме.  Предмет на договора за аутсорсинг и обща характеристика / Фатме Демирова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 157-163. 

  

Сист. No: 48900

- 134 -

44796

Луизов, Атанас.  Незабавни и динамични ефекти при насърчаване на продажбите - концепция и измерване / Атанас Луизов. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 64-71. 

  

Сист. No: 48911

- 135 -

44795

Николова, Венцислава и др.  Асортимент на търговското предприятие / Венцислава Николова, Светла Панайотова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 188-193. 

  

Сист. No: 48901

- 136 -

Сп А 562

Маринов, Марин.  Изследване на измененията в пазарния тренд чрез индикатори за технически анализ / Марин Маринов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 187-204. 

  

Сист. No: 48762

- 137 -

Сп Н 326 ту

Харизанова, Маргарита.  Аутсорсинг: роля, характеристики и направления на приложение / Маргарита Харизанова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 7-39. 

  

Сист. No: 48735

Маркетинг

- 138 -

44649

Банчев, Петър.  Още веднъж за същността, обхвата и процедурата на плановата задача в икономиката / Петър Банчев. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 57-67. 

  

Сист. No: 48624

- 139 -

44649

Веселинова, Надежда.  Някои особености в управлението на маркетинговите дейности в условията на криза / Надежда Веселинова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 125-136. 

  

Сист. No: 48643

- 140 -

44796

Миткова, Биляна.  Маркетинг на взаимоотношенията - теоретични аспекти и интерпретация / Биляна Миткова. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 72-82. 

  

Сист. No: 48912

- 141 -

44778

Тончева, Милена.  Телемаркетинг - стратегии на комуникации за продажби / Милена Тончева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 259-265. 

  

Сист. No: 48854

- 142 -

44649

Янков, Никола.  Опит за осмисляне развитието на планирането / Никола Янков. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 35-47. 

  

Сист. No: 48622

- 143 -

Сп А 582

Василева, Елка и др.  Система за независими сравнителни продуктови изпитвания с участието на заинтересованите страни от предоставяне на потребителска информация в България / Елка Василева, Даниела Иванова, Богомил Николов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 41-50. 

  

Сист. No: 48704

Маркетинг в туризма

- 144 -

44799

Tananeeva, Zhivka.  Marketing of Tourist Product and Destinations in the Context of operational Program Regional Development / Zhivka Tananeeva. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 16. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2011, с. 83-93. 

  

Сист. No: 48832

Логистика

- 145 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Стратегии за сегментиране на веригите на доставки / Ралица Русинова. // Логистика, VIII, 2012, N 9, с. 34-37. 

  

Сист. No: 48616

Външна търговия

- 146 -

44799

Slaveva, Krasimira.  Foreign Trade Turnover between Bulgaria and Serbia - Statistical Aspects / Krasimira Slaveva. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 16. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2011, с. 31-44. 

  

Сист. No: 48821

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 147 -

Сп А 562

Ангелов, Ангел Ефремов.  Свободните зони като средство за държавно икономическо регулиране / Ангел Ефремов Ангелов. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 146-156. 

  

Сист. No: 48759

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 148 -

Сп Д 41 к

Шерстнев, М. А.  Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы / М. А. Шерстнев. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 10, с. 59-63. 

  

Сист. No: 48706

Международни икономически отношения

- 149 -

44778

Василева, Петя.  Трансгранично сътрусничество между Република България и Република Сърбия за периода 2007-2013 г. / Петя Василева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 206-213. 

  

Сист. No: 48831

- 150 -

44795

Крачунов, Христо и др.  Цели, задачи и дейност на Международна асоциация "Устойчиво развитие" / Христо Крачунов, Пенчо Стойчев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 407-410. 

  

Сист. No: 48903

- 151 -

Сп Ф 53 кс

Алексеев, П. В.  Актуальные вопросы формирования международного финансового центра в России / П. В. Алексеев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 40, с. 64-70. 

  

Сист. No: 48715

- 152 -

Сп Е 205

Икономиката на Азарбайджан . // Европа 2001, XIX, 2012, N 5, с. 21-22. 

  

Сист. No: 48615

- 153 -

Сп Ф 53 кс

Исакова, Н. Ю. и др.  Глобализация экономики как движущий процесс интеграции капитала мировых финансовых рынков / Н. Ю. Исакова, Л. И. Юзвович. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 43, с. 14-21. 

  

Сист. No: 48884

Европейска интеграция

- 154 -

Сп П 57 х

Кондратов, Д.  О перспективах Польши в зоне евро / Д. Кондратов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 9, с. 77-84. 

  

Сист. No: 48630

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 155 -

Сп Н 326 ту

Пиримова, Вера.  Нови тенденции в икономическата динамика на Европейския съюз / Вера Пиримова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 134-179. 

  

Сист. No: 48739

- 156 -

Сп И 50 м

Петранов, Стефан и др.  Развитие и перспективи на системите на корпоративно управление в Европейския съюз / Стефан Петранов, Милена Ангелова. // Икономическа мисъл, 2012, N 5, с. 110-122. 

  

Сист. No: 48803

Право. Наука за държавата и правото

- 157 -

Сп Т 961 п

Георгиев, Евгени.  Подаване и съдържание на исковата молба. Сравнителноправен анализ - Сащ и България / Евгени Георгиев. // Търговско право, 2012, N 4, с. 11-24. 

  

Сист. No: 48733

- 158 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Бележки върху новия закон за управление на отпадъците / Георги Пенчев. // Търговско право, 2012, N 4, с. 99-105. 

  

Сист. No: 48736

- 159 -

Сп Т 961 п

Тодоров, Васил.  Относно приложимостта на "златната акция" в корпоративната практика / Васил Тодоров. // Търговско право, 2012, N 4, с. 73-80. 

  

Сист. No: 48734

Съдебно-счетоводни експертизи

- 160 -

Сп И 31

Шкобич, Таня.  Качество на финансовото отчитане и разследващото и съдебно счетоводство / Таня Шкобич. // ИДЕС, XVI, 2012, N 8, с. 10-21. 

  

Сист. No: 48748

Обществено управление. Военни науки

- 161 -

Сп А 582

Митев, Петър.  Значение на емерджентността от дългосрочните системни връзки в бюджетна политика на държавата / Петър Митев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 103-117. 

  

Сист. No: 48694

Общинско управление

- 162 -

44649

Господинов, Юлиян.  Проблеми на регионалната и общинската политика в условията на членство на България в ЕС / Юлиян Господинов. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 175-190. 

  

Сист. No: 48648

- 163 -

44778

Калчева, Десислава.  Европа 2020: Очаквания и предизвикателства пред българските общини / Десислава Калчева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 387-393. 

  

Сист. No: 48895

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 164 -

Сп Б 973

Отпускът по майчинство в Европейския съюз . // Бюджетът, 21, 2012, N 11, с. 42-60. 

  

Сист. No: 1302

- 165 -

Сп Ч 895

Янева, Дияна.  Възможности за професионална реализация на хората с увреждане / Дияна Янева. // Човешки ресурси, 2012, N 7, с. 14-16. 

  

Сист. No: 48909

Социално осигуряване

- 166 -

Сп Н 25 а

Кадуку, Илир.  Социалноосигурителната система на Албания / Илир Кадуку. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 100-109. 

  

Сист. No: 48678

Социално осигуряване в България

- 167 -

Сп З 544 к

Трудов и осигурителен стаж . // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 11, с. 36-48. 

  

Сист. No: 48770

Пенсионно осигуряване

- 168 -

Сп А 454

Николова, Галина.  Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален фонд / Галина Николова. // Актив, 2012, N 11, с. 36-40. 

  

Сист. No: 48691

Здравно осигуряване

- 169 -

В К 263 d

Димитров, Георги.  Видове задължително здравно осигурени лица / Георги Димитров. // Капитал Daily, II, N 228, 27 ноем. 2012, с. 20. 

  

Сист. No: 48705

Застраховане

- 170 -

44778

Кръстев, Людмил.  Анализ на структурата на застрахователния портфейл на дружествата, работещи в общото застраховане / Людмил Кръстев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 220-223. 

  

Сист. No: 48834

- 171 -

Сп А 562

Кръстев, Людмил Б.  Сравнителен анализ на застрахователните дружества, работещи в бранша "Общо застраховане" / Людмил Б. Кръстев. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 216-229. 

  

Сист. No: 48779

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Махдиева, Ю. М.  Страхование инновационных рисков: сушность и перспективы развития в России / Ю. М. Махдиева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 42, с. 62-65. 

  

Сист. No: 48724

- 173 -

Сп С 848 д

Райнхардт, Роман Отмарович и др.  Современные трансформации страховых посредников ЕС / Роман Отмарович Райнхардт, Наталья Георгиевна Адамчук. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 9, с. 38-46. 

  

Сист. No: 48764

- 174 -

Сп Ч R 62 m

Eling, Martin.  What Do we Know About Discipline in Insurance? / Martin Eling. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 15, 2012, N 2, с. 185-223. 

  

Сист. No: 48661

- 175 -

Сп Ч R 62 m

Ferris, Shauna.  Expensive Mistakes: Operational Risk in Life Insurance / Shauna Ferris. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 15, 2012, N 2, с. 263-288. 

  

Сист. No: 48662

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 176 -

Сп П 324

Георгиев, Любомир.  Външни прояви на психиката чрез невербалната комуникация / Любомир Георгиев. // Педагогика, 2012, N 8, с. 1260-1280. 

  

Сист. No: 48744

- 177 -

Сп П 324

Георгиев, Любомир.  Външни прояви на психиката чрез невербалната комуникация / Любомир Георгиев. // Педагогика, 2012, N 8, с. 1260-1280. 

  

Сист. No: 48746

- 178 -

Сп Д 41 к

Забоенко, А. С.  Повышение финансовой грамотности населения: важен комплексный подход / А. С. Забоенко. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 10, с. 51-53. 

  

Сист. No: 48720

Образование

- 179 -

44641

Георгиев, Стоян.  За съвременната роля на обучението по счетоводство /критично-анализационен поглед на един студент/ / Стоян Георгиев. // Европейски перспективи пред професионалното образование по икономика - реалност и предизвикателство : Научно-практически форум във връзка със 107 г. от създаването на Търг. гимназия - Бургас : Сборник с доклади. - Бургас : Търговска гимназия, 2012, с. 70-75. 

  

Сист. No: 48629

- 180 -

Сп О 174

Божилова, Ваня.  Образование на възрастни - същност, значение, тенденции / Ваня Божилова. // Образование, 2012, N 5, с. 53-79. 

  

Сист. No: 48681

- 181 -

Сп Б 90

Ковалев, В. В.  Подготовка бухгалтеров: образование и сертификация / В. В. Ковалев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 10, с. 117-121. 

  

Сист. No: 48625

- 182 -

Сп П 324

Семизорова, Ксения.  Проектнобазирано образование в интеркултурна среда / Ксения Семизорова. // Педагогика, 2012, N 8, с. 1296-1313. 

  

Сист. No: 48747

- 183 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  За използване на немския опит в образованието / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2012, N 7-8, с. 23-37. 

  

Сист. No: 48600

- 184 -

Сп О 174

Чакърова, Дориета и др.  Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение / Дориета Чакърова, Елена Колева. // Образование, 2012, N 5, с. 11-18. 

  

Сист. No: 48680

Образование в България

- 185 -

Сп П 324

Петкова, Илиана.  Между вертикала и хоризонтала, или модел за обвързване между професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите / Илиана Петкова. // Педагогика, 2012, N 7, с. 1135-1145. 

  

Сист. No: 48574

Висше образование

- 186 -

44779

Атанасова, Лиляна и др.  Бизнес английски и граматика - проблеми и начини за тяхното разрешаване / Лиляна Атанасова. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 98-103. 

  

Сист. No: 48808

- 187 -

44778

Борисов, Борислав.  Европейска образователна политика и нейните национални рефлексии / Борислав Борисов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 41-47. 

  

Сист. No: 48806

- 188 -

44779

Борисова, Иванка.  Значението на лексиката в обучението по чужд език и проследяването на ефективни стратегии за успешното й овладяване / Иванка Борисова. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 157-165. 

  

Сист. No: 48857

- 189 -

44779

Бутинец, Ф. Ф. и др.  Главные акценты в изучении специализированного Румынского языка в Житомирском Государственном Технологическом университете / Ф. Ф. Бутинец, Е. А. Дударева. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 180-185. 

  

Сист. No: 48860

- 190 -

44779

Василева, Радка.  Ефективно и мотивиращо обучение по английски език за студенти по икономика -залог за успешна професионална реализация / Радка Василева. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 166-174. 

  

Сист. No: 48858

- 191 -

44779

Везиров, Венцислав.  Мисъл без свят и човекът без качества, не-четенето на книги като културен феномен / Венцислав Везиров. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 66-70. 

  

Сист. No: 48799

- 192 -

44779

Евтимова, Петранка.  Педагогическият модел на учебника за езиково обучение в началото на XXI век / Петранка Евтимова. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 126-130. 

  

Сист. No: 48810

- 193 -

44779

Иванова, Ирина.  Особенности обучения студентов-экономистов коммерческой корреспонденции / Ирина Иванова. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 91-97. 

  

Сист. No: 48807

- 194 -

44779

Монев, Виктор.  Кооперативни форми в обучението по чужд език / Виктор Монев. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 5-15. 

  

Сист. No: 48796

- 195 -

44779

Панченко, И. А. и др.  Особенности преподавания болгарского языка профессионального направления в Институте Учета и Финансов Житомирского Государственного Технологического Университета / И. А. Панченко, И. М. Выговская. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 186-190. 

  

Сист. No: 48862

- 196 -

44779

Петков, Пламен.  Специфика при прилагането на днешните начини за нерегламентирано заимстване на информация в сферата на езиковото обучение / Пламен Петков. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 140-147. 

  

Сист. No: 48856

- 197 -

44779

Статева, Вера.  Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов-экономистов на основе веб-квеста технологии / Вера Статева. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 71-78. 

  

Сист. No: 48801

- 198 -

44779

Хырбу, Стелла.  Межкультурный компонент в процессе изучения иностранного языка / Стелла Хырбу. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 16-18. 

  

Сист. No: 48798

- 199 -

44779

Черенкова, Наталия И.  "Простой" учебник английского языка для студентов-экономистов и иных "нефилологов" / Наталия И. Черенкова. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 199-211. 

  

Сист. No: 48866

- 200 -

44779

Шенкова, Цветана.  Разработване на анкета за анализ на нуждите при изучаването на английски за специфични цели - теоретични аспекти / Цветана Шенкова. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 114-125. 

  

Сист. No: 48809

- 201 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Оценяване на готовността за плащане и на ценовата чувствителност на потребителите на образователни услуги чрез изборни експерименти / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 584-614. 

  

Сист. No: 48613

- 202 -

Сп А 562

Някои проблеми на обучението по счетоводство в държавните висши икономически училища в Р България и възможности за оптимизирането му в СА "Д. А. Ценов" - Свищов  / Атанас Атанасов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 507-527. 

  

Сист. No: 48607

- 203 -

Сп А 562

Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол  / Крум Крумов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 528-558. 

  

Сист. No: 48608

- 204 -

Сп А 562

Чиприянов, Михаил и др.  Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА "Д. А. Ценов" / Михаил Чиприянов, Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 477-506. 

  

Сист. No: 48598

- 205 -

Сп А 582

Лулански, Пано.  Изходни решения за метричния инструментариум на дисертационния труд по стопански науки / Пано Лулански. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 5-13. 

  

Сист. No: 48700

- 206 -

Сп А 582

Милков, Лучиян.  Формиране на отношението на студентите към административната професия / Лучиян Милков. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 27-40. 

  

Сист. No: 48696

- 207 -

44779

Andoni, Ina et al.  Use of Information Technologies in communication in the Educational Process / Ina Andoni, Svetlana Bacinschii. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 40-47. 

  

Сист. No: 48868

- 208 -

44779

Diaconu, Luminitsa.  Developing Communicative Competences through Business English / Luminitsa Diaconu. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 26-31. 

  

Сист. No: 48867

- 209 -

44779

Marcheva, Anastasiya.  Studying Marketing by Means of French Literature (George Perec "Things" 40 years later) / Anastasiya Marcheva. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 58-65. 

  

Сист. No: 48875

- 210 -

44779

Mihaylova, Margarita et al.  A Comparative Analysis of Summative Assessment Practices in the UK and Bulgaria / Margarita Mihaylova, Rosemary Jane Papworth. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 104-113. 

  

Сист. No: 48876

- 211 -

44779

Stoilova, Daniela.  Foreign Languages when Students Become Customers and universities Become Brands / Daniela Stoilova. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 79-90. 

  

Сист. No: 48804

- 212 -

44779

Todorov, Peter.  WEB Tools in Blended Learning / Peter Todorov. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 131-139. 

  

Сист. No: 48878

- 213 -

44779

Uzunova, Elka.  Learning English - The Cornerstone of Success in the Business World / Elka Uzunova. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 48-57. 

  

Сист. No: 48869

- 214 -

44779

Uzunova, Elka et al.  Teaching Writing Skills in Business English Classes / Elka Uzunova, Margarita Mihaylova. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 148-156. 

  

Сист. No: 48882

- 215 -

Сп М 457 е

Knight, John et al.  Starting Online: Exploring the use of a Social Networking Site to Facilitate transition into Higher Education / John Knight. // Международно списание Е и М еврообразование, 2012, N 5-6, с. 16-21. 

  

Сист. No: 48693

Висше образование в България

- 216 -

44778

Стоянов, Велчо.  Образованието - фактор за индувидуален успех и залог за национално-държавен продперитет / Велчо Стоянов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 5-13. 

  

Сист. No: 48797

Висше образование за икономисти

- 217 -

44778

Димов, Сава.  Проблеми и перспектива на опита на Бургаски свободен университет при образованието на студенти от магистърски програми по дисциплината "Финансов инженеринг" / Сава Димов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 82-90. 

  

Сист. No: 48814

- 218 -

44779

Захариев, Андрей.  Магистърска програма "Financial Management" - нов вектор за академична експанзия / Андрей Захариев. // Чуждоезиковото обучение - предпоставка за успешна интеграция в европейската зона за висше образование : Кръгла маса с международно участие, 15.11.2012 г. : Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 191-198. 

  

Сист. No: 48865

- 219 -

Сп Д 41 к

Эскиндаров, М. А.  Основной критерий оценки вуза - востребованность его выпускников / М. А. Эскиндаров. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 9, с. 3-9. 

  

Сист. No: 48595

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 220 -

44795

Влъкненски, Ценислав и др.  Инвентаризация на емисии от битово отопление в гр. Свищов, България и количествена оценка на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ 10) / Ценислав Влъкненски, Пенчо Стойчев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 2. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 401-406. 

  

Сист. No: 48902

- 221 -

Сп А 582

Манлиев, Георги.  Девелопъри срещу екозащитници: публичен избор и държавна регулация / Георги Манлиев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 67-80. 

  

Сист. No: 48699

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравна икономика

- 222 -

Сп А 582

Димитров, Димитър Ат. и др.  Разходи за здравеопазване в страните от Европейския съюз за периода 2000-2009 г. / Димитър Ат. Димитров, Магдалена Баймакова, Георги Попов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 118-131. 

  

Сист. No: 48695

Енергетика

- 223 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Таблично представяне на енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, IX, 2012, N 8, с. 46-47. 

  

Сист. No: 48581

- 224 -

44799

Sirashki, Hristo.  Management and ecologization of power production in Bulgaria / Hristo Sirashki. // Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 16. - Nis : Ekonomiski fakultet, 2011, с. 569-579. 

  

Сист. No: 48849

Селско стопанство. Горско стопанство

- 225 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  За предприемчивите фермери - нови възможности чрез Лидер / Ваня Велинска. // Български фермер, XXI, N 1093, 15-21 ноем. 2012, с. 9-10. 

  

Сист. No: 48667

- 226 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Биологичното производство изисква специални сортове и технологии / Александър Иванов. // Български фермер, XXI, N 1093, 15-21 ноем. 2012, с. 6. 

  

Сист. No: 48666

- 227 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  За биопроизводството контролът по цялата верига е задължителен / Александър Иванов. // Български фермер, XXI, N 1024, 22-28 ноем. 2012, с. 10. 

  

Сист. No: 48692

- 228 -

Сп Н 326 ту

Копева, Диана и др.  Ефективност на производствените структури в земеделието / Диана Копева, Светла Маджарова, Нина Николова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 84-133. 

  

Сист. No: 48738

- 229 -

Сп З 544 к

Башев, Храбрин.  Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху земеделските кооперации / Храбрин Башев. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 10, с. 7-19. 

  

Сист. No: 48577

- 230 -

Сп З 54

Божкова, Валентина.  Местни овощни генетични ресурси - изучаване и опазване / Валентина Божкова. // Земеделие плюс, 2012, N 10, с. 38-39. 

  

Сист. No: 48843

- 231 -

Сп А 255

Василева, Олга.  Малко грозде - добро вино, но не и по-скъпо / Олга Василева. // Агробизнесът, X, 2012, N 11, с. 30-31. 

  

Сист. No: 48837

- 232 -

Сп З 54

Джурмански, Ан. и др.  Медицинска ружа - стандартизация на посадъчния материал / Ан. Джурмански, Хр. Ламбев, Д. Ангелова. // Земеделие плюс, 2012, N 10, с. 11-12. 

  

Сист. No: 48842

- 233 -

Сп З 54

Димитрова, Мария.  Кайсиевото производство в България / Мария Димитрова. // Земеделие плюс, 2012, N 5, с. 34-36. 

  

Сист. No: 48635

- 234 -

Сп Ф 53 кс

Ермолина, Н. А.  Сущностно-содержательная характеристика аграрных территорий в рамках полисистемного подхода / Н. А. Ермолина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 42, с. 66-75. 

  

Сист. No: 48723

- 235 -

Сп З 54

Живондов, Аргир и др.  Орехови насаждения : Част първа / Аргир Живондов, Недю Недев, Иван Йовчев. // Земеделие плюс, 2012, N 10, 24 с [прил.]. 

  

Сист. No: 48845

- 236 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Сушата и високите температури компрометираха реколтата / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 11, с. 24-25. 

  

Сист. No: 48836

- 237 -

Сп З 54

Ковачева, Наташа и др.  Интродуцирани видове и сортове маслодайни рози / Наташа Ковачева, Красимир Русанов. // Земеделие плюс, 2012, N 10, с. 8-10. 

  

Сист. No: 48841

- 238 -

Сп З 54

Лазаров, Иван и др.  Сортова структура на тютюнопроизводството в България / Иван Лазаров, Филип Лазаров. // Земеделие плюс, 2012, N 9, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 48640

- 239 -

Сп З 54

Маринова, Светла.  Управление на отпадъците / Светла Маринова. // Земеделие плюс, 2012, N 6, с. 37-38; N 7-8, с. 43-45; N 9, с. 43-45. 

  

Сист. No: 48176

- 240 -

Сп З 54

Попов, Р. и др.  Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика / Р. Попов, Б. Иванов. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 9-12; N 3, с. 4-6; N 4, с. 16-18; N 5, с. 29-31; N 6, с. 31-33. 

  

Сист. No: 47191

- 241 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Европейците залагат на биоземеделие и не са склонни да допускат генномодифицирани продукти на трапезата си / Елица Ценова. // Агробизнесът, X, 2012, N 11, с. 33, 39. 

  

Сист. No: 48838

- 242 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Ябълките не излизат от мода / Елица Ценова. // Агробизнесът, X, 2012, N 12, с. 34-35. 

  

Сист. No: 48840

Аграрна политика

- 243 -

44778

Кузманова, Христимира.  Анализ на конкурентоспособността и предизвикателствата пред аграрния сектор в контекста на стратегия "Европа 2020" / Христимира Кузманова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 357-364. 

  

Сист. No: 48881

- 244 -

Сп Н 25 а

Станчева-Линкова, Маруся В.  Локализация на инвестициите в селското стопанство / Маруся В. Станчева-Линкова. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 58-76. 

  

Сист. No: 48674

Растениевъдство

- 245 -

Сп З 54

Василев, Васил.  Конопените семена - завършен хранителен източник / Васил Василев. // Земеделие плюс, 2012, N 9, с. 17-19. 

  

Сист. No: 48636

- 246 -

Сп З 54

Марчева, Марина.  Камелината - нова енергийна култура / Марина Марчева. // Земеделие плюс, 2012, N 9, с. 39-42. 

  

Сист. No: 48637

- 247 -

Сп З 54

Найденова, Галина.  Изкуствените пасища / Галина Найденова. // Земеделие плюс, 2012, N 5, с. 17-18. 

  

Сист. No: 48632

- 248 -

Сп З 54

Станев, Станко.  Дилянка (Валериана) / Станко Станев, Христо Ламбев. // Земеделие плюс, 2012, N 5, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 48634

Земеделие. Организация и управление

- 249 -

В Б 921ф

Георгиева, Ваня.  Бизнесът да подпомага родната наука - за съвременно и конкурентно земеделие / Ваня Георгиева. // Български фермер, XXI, N 1097, 13-19 дек. 2012, с. 7-8. 

  

Сист. No: 48899

- 250 -

В Б 921ф

Давидова, Алма.  ООН: зеланата икономика трябва да спаси земеделието / Алма Давидова. // Български фермер, XXI, N 1092, 8-14 ноем. 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 48638

Управление на предприятията. Организация на производството

- 251 -

44795

Асенов, Анатолий и др.  Управление на процесните организации / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 119-123. 

  

Сист. No: 48897

- 252 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Как в Електростарт си взеха ERP под наем "в облака" / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 10, с. 48-52. 

  

Сист. No: 48847

- 253 -

Сп А 582

Щерев, Николай.  Количественна функционална оценка на конкурентоспособността на бизнес организациите / Николай Щерев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 51-66. 

  

Сист. No: 48702

Мениджмънт

- 254 -

44649

Асенов, Анатолий.  Планиране и мониторинг на проектите / Анатолий Асенов. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 89-99. 

  

Сист. No: 48633

- 255 -

44649

Проективно поведение в управлението . // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 25-33. 

  

Сист. No: 48618

- 256 -

44649

Стоянова, Станислава.  Концепции за поведенческо въздействие на мениджмънта в организациите / Станислава Стоянова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 169-174. 

  

Сист. No: 48647

- 257 -

Сп У 732 п

Бадаев, Игорь.  Еще никто не создал компанию без регламентов / Игорь Бадаев. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 19, с. 54-59. 

  

Сист. No: 48594

- 258 -

Сп Б 44 БСУ

Бакърджиева, Милка.  Българският мениджър в международния бизнес (Движение от моно към поликултурност) / Милка Бакърджиева. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 40-54. 

  

Сист. No: 48725

- 259 -

Сп Б 44 БСУ

Димов, Сава и др.  Стратегическая эффективность бизнеса как важный элемент его инновационного развития / Сава Димов, Валерий Валерьевич Смирнов. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 57-71. 

  

Сист. No: 48730

- 260 -

Сп Б 44 БСУ

Иванова, Радостина.  Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация / Радостина Иванова. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 87-92. 

  

Сист. No: 48732

- 261 -

Сп П 57 х

Каренов, Р.  Франчайзинг как форма интеграции / Р. Каренов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 10, с. 66-71. 

  

Сист. No: 48708

- 262 -

Сп М 486

Лилов, Ахилеас.  Особености на гръцкия мениджмънт : Съседите внесоха у нас ноу-хау. Много българи го усвоиха и по-късно заместиха своите ментори / Ахилеас Лилов. // Мениджър, 2012, N 11, с. 114-116. 

  

Сист. No: 48627

- 263 -

Сп C 58

[Десет] 10 съвета за управление на времето . // CIO, VIII, 2012, N 11, с. 66-67. 

  

Сист. No: 4442

Методи на управление

- 264 -

Сп Ч J 80 B

Senn, Christoph.  The booster zone: how to accelerate growth with strategic customers / Christoph Senn. // Journal of Business Strategy . - New York, 2012, N 6, с. 31-39. 

  

Сист. No: 48794

Бизнес стратегии

- 265 -

44649

Горанова, Пенка.  Коучингът - ефективен метод в процеса за вземане на решения / Пенка Горанова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 81-87. 

  

Сист. No: 48639

Планиране-метод на управление

- 266 -

44796

Куртева, Галина Георгиева.  Стратегическо управление с балансирана система от показатели за ефективност / Галина Георгиева Куртева. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 91-99. 

  

Сист. No: 48914

- 267 -

44778

Парашкевова, Евелина.  Предизвикателства пред планирането на регионалното развитие в новия програмен период 2014-2020 г. / Евелина Парашкевова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 340-347. 

  

Сист. No: 48879

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 268 -

44795

Русанова, Лиляна.  Социалното предприемачество в българския контекст / Лиляна Русанова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 241-244. 

  

Сист. No: 48908

Риск мениджмънт

- 269 -

Сп Ч R 62

Dunbar, Thomas.  The First Steps to Managing Cyber-Risk / Thomas Dunbar. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 8, с. 20-24. 

  

Сист. No: 48915

Малък бизнес

- 270 -

Сп Х 742

Българският бизнесмен - винаги готов да стартира отначало! . // ХИ&Т, XIII, 2012, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 48757

- 271 -

Сп Ч J 80 B

Hardwick, Jialin et al.  Innovation in small business: comparing face-to-face with virtual networking / Jialin Hardwick, Doug Cruickshank, Alistair R. Anderson. // Journal of Business Strategy . - New York, 2012, N 5, с. 51-58. 

  

Сист. No: 48753

Управление на фирмата

- 272 -

Сп П 186

Каменов, Димитър.  Фирменото планиране на човешките ресурси / Димитър Каменов. // Панорама на труда, 2012, N 7-8, с. 3-22. 

  

Сист. No: 48599

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 273 -

Сп Ч I 58 i

Aslesen, Heidi Wiig et al.  Industrial Knowledge Base as Drivers of Open Innovation? / Heidi Wiig Aslesen, Mark Freel. // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 7, с. 563-583. 

  

Сист. No: 48850

Проектно управление

- 274 -

Сп Ю 371

Касчиев, Ивайло.  Планиране на инвестиции във ВиК сектора : Проучване и оценка на надземни съоръжения / Ивайло Касчиев. // Ютилитис, IX, 2012, N 8, с. 42-45. 

  

Сист. No: 48580

Счетоводство

- 275 -

44778

Баташки, Георги.  Актуални проблеми на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия / Георги Баташки. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 29-40. 

  

Сист. No: 48805

- 276 -

44778

Баташки, Георги.  Счетоводни процудури при формиране на резултатаот изпълнението на бюджета в бюджетните предприятия / Георги Баташки. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 48-55. 

  

Сист. No: 48811

- 277 -

44778

Вечев, Венцислав.  Някои проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните преприятия / Венцислав Вечев. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 214-219. 

  

Сист. No: 48833

- 278 -

44778

Крумова, Диана.  Инвестиции и бизнес с комбинации / Диана Крумова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 281-288. 

  

Сист. No: 48861

- 279 -

44778

Кънева, Тотка.  Бюджетното счетоводство - проблеми и възможности за приложение в публичния сектор / Тотка Кънева. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 289-296. 

  

Сист. No: 48863

- 280 -

44778

Михайлова, Румяна Борисова.  Дългосрочни финансови активи - възможности за оповестяване и представяне във финансовите отчети на нефинансовите предприятия / Румяна Борисова Михайлова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 239-244. 

  

Сист. No: 48852

- 281 -

44649

Чиприянов, Михаил и др.  Бюджетирането - формалност или реална необходимост в практиката на предприятията / Михаил Чиприянов, Галина Чиприянова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 69-79. 

  

Сист. No: 48631

- 282 -

Сп С 953 по

Грозева, Николина.  Нови концептуални изисквания към качеството на информацията във финансовите отчети / Николина Грозева. // Счетоводна политика, 2012, N 9-10, с. 28-39. 

  

Сист. No: 48891

- 283 -

Сп Б 923 з

Досев, Христо.  Обезценка на активите на предприятието / Христо Досев. // Български законник, XXI, 2012, N 11, с. 86-91. 

  

Сист. No: 48682

- 284 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Отчитането на вътрешните разчети в бюджетните предприятия / Иван Златков. // Актив, 2012, N 11, с. 2-3. 

  

Сист. No: 48687

- 285 -

Сп Н 25 а

Илиев, Георги.  Предизвикателствата на счетоводната мисъл / Георги Илиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 7-19. 

  

Сист. No: 48671

- 286 -

Сп Б 44 БСУ

Колев, Николай.  Следва ли да се разшири обхвата на понятието "Отчетнообособена единица" / Николай Колев. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 55-56. 

  

Сист. No: 48729

- 287 -

Сп С 953 по

Милев, Симеон.  Финансов отчет на предприятие, което не изпълнява изискванията за действащо предприятие / Симеон Милев. // Счетоводна политика, 2012, N 9-10, с. 18-27. 

  

Сист. No: 48890

- 288 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Изисквания за оповестяване на сделки със свързани лица в транснационалните компании / Диана Петрова. // Актив, 2012, N 11, с. 9-11. 

  

Сист. No: 48689

- 289 -

Сп И 31

Филипова, Фаня.  Измерване влиянието на конституционалните фактори върху качеството на публичната финансова отчетност / Фаня Филипова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 18-26; N 8, с. 22-40. 

  

Сист. No: 48526

Финансово счетоводство

- 290 -

Сп Б 90

Генералова, Н. В.  Представление финансовой отчетности по МСФО / Н. В. Генералова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 11, с. 17-24. 

  

Сист. No: 48722

Одиторски контрол

- 291 -

44778

Иванов, Георги.  Вътрешен контрол на публичния сектор на Р. България в контекста на стратегия "Европа 2020" / Георги Иванов. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 98-105. 

  

Сист. No: 48816

- 292 -

В К 263 d

Мачев, Божидар.  Предизвикателства на вътрешния одит : Кои са ключовите фактори и области, които трябва да се вземат предвид / Божидар Мачев. // Капитал Daily, II, N 223, 20 ноем. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 2882

- 293 -

Сп С 953 по

Желязков, Димитър.  Проблеми на надзора върху дейността на регистрираните одитори в България / Димитър Желязков. // Счетоводна политика, 2012, N 9-10, с. 51-59. 

  

Сист. No: 48892

- 294 -

Сп В 986

Радков, Бисер.  Рисково-базирано планиране на дейността по вътрешен одит / Бисер Радков. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 5, с. 19-27. 

  

Сист. No: 48778

- 295 -

Сп В 986

Щерев, Георги.  Пенкилер ли е вътрешният одитор / Георги Щерев. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 5, с. 30-31. 

  

Сист. No: 48773

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 296 -

44795

Халачева, Теменужка.  Ефективност на управлението на персонала и системно и програмно осигуряване / Теменужка Халачева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 213-216. 

  

Сист. No: 48906

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 297 -

44796

Славянска, Вяра.  Управлението на човешките ресурси като фактор за насърчаване на корпоративното предприемачество / Вяра Славянска. // Съвременни управленски практики VII. Проекти и региони : Международна конференция, Бургас, 10-11 февр. 2012 г.. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2012, с. 83-90. 

  

Сист. No: 48913

- 298 -

44795

Терзиев, Венелин и др.  Стимулирането на персонала - условие за преодоляване на кризисната ситуация на фирмата / Венелин Терзиев, Юлиян Младенов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'12 Габрово : Сб. докл., 16-17 ноем. 2012 г. : Т. 1 - 3 : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2012, с. 225-230. 

  

Сист. No: 48907

- 299 -

В К 263 d

Стивасарева, Таня.  Проблемите с младежката заетост : Какви идеи предлагат работодателите за уреждане на стажантските договори / Таня Стивасарева. // Капитал Daily, II, N 219, 14 ноем. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 48665

- 300 -

Сп Г 621 УНСС

Атанасова, Маргарита.  Развитие на човешките ресурси в организацията - теоретични основи и изследователски подходи / Маргарита Атанасова. // Годишник на УНСС, 2012, с. 139-193. 

  

Сист. No: 48783

- 301 -

Сп А 562

Варамезов, Любчо и др.  Обучение на персонала - генератор на фирмени знания / Любчо Варамезов, Емил Николов, Георги Гуцев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 448-476. 

  

Сист. No: 48588

- 302 -

Сп Г 621 УНСС

Владимирова, Катя.  Управление на човешки ресурси: политики за ресурс или за потенциал за развитие и социален прогрес / Катя Владимирова. // Годишник на УНСС, 2012, с. 95-136. 

  

Сист. No: 48780

- 303 -

Сп Г 621 УНСС

Дулевски, Лалко.  Оценяване на човешкия капитал: подходи и решения / Лалко Дулевски. // Годишник на УНСС, 2012, с. 11-59. 

  

Сист. No: 48781

- 304 -

Сп Г 621 УНСС

Паунов, Марин.  Човешката емоционалност в поведенческите науки и практиката на управлението / Марин Паунов. // Годишник на УНСС, 2012, с. 61-94. 

  

Сист. No: 48782

- 305 -

Сп Г 621 УНСС

Стоилова, Вяра.  Човекът и неговият социален капитал / Вяра Стоилова. // Годишник на УНСС, 2012, с. 195-224. 

  

Сист. No: 48787

- 306 -

Сп У 732 п

Костылева, Наталия.  [Сто] 100% фрилансеров - студенты...чревато проблемами в период сессий... / Наталия Костылева. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 22, с. 56-60. 

  

Сист. No: 48871

- 307 -

Сп М 486

Стайков, Георги.  Всеки от нас е само капка, заедно сме океан : Покажи на хората цел отвъд всичко, по което са работили и опитвали досега / Георги Стайков. // Мениджър, 2012, N 12, с. 44-45. 

  

Сист. No: 48745

- 308 -

Сп Ч 895

Стоянова, Стела.  Управление на човешките ресурси в маргиналната общност - роми / Стела Стоянова. // Човешки ресурси, 2012, N 7, с. 16-17. 

  

Сист. No: 48910

- 309 -

Сп В 986

Терзиев, Любомир.  Личностни характеристики на успешните ръководители / Любомир Терзиев. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 5, с. 11-13. 

  

Сист. No: 48774

- 310 -

Сп У 732 п

Фомин, Владимир.  "В одну и ту же реку невозможно войти дважды в одно и то же время..." : Собеседования вечны и бесконечны...и это всегда - игра, интрига, интуиция, характер, фортуна, мистика непознанного... / Владимир Фомин ; Въпросите зададе Екатерина Баранова. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 21, с. 6-17. 

  

Сист. No: 48589

Хранително-вкусова промишленост

- 311 -

Сп Х 742

Вярвате ли и Вие в Бога на какаото? . // ХИ&Т, XIII, 2012, N 6, с. 22-23. 

  

Сист. No: 48758

- 312 -

Сп Л 792

Стойчев, Жеко и др.  Автоматизация на процесите при производството на оцет / Жеко Стойчев, Йордан Бадев. // Лозарство и винарство, 2012, N 4, с. 40-44. 

  

Сист. No: 48579

Информационни технологии

- 313 -

Сп C 58

Димитров, Велиян.  Облачен компютинг - метаморфози на периметровата сигурност (част 1) / Велиян Димитров. // CIO, VIII, 2012, N 12, с. 64-65. 

  

Сист. No: 48917

- 314 -

Сп C 58

Какво е социален софтуер за бизнеса и защо не можем да си позволим да го пренебрегнем ? . // CIO, VIII, 2012, N 12, с. 60-61. 

  

Сист. No: 48916

Бизнес информационни системи

- 315 -

Сп А 582

Стефанова, Камелия и др.  Аналитични приложения за обработка на големи обеми данни в реално време / Камелия Стефанова, Михаил Кончев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 3, с. 14-26. 

  

Сист. No: 48701

Информационни мрежи. Информационни системи

- 316 -

Сп C 58

Колко защитени са банковите информационни системи? . // CIO, VIII, 2012, N 11, с. 62-63. 

  

Сист. No: 48669

Компютри

- 317 -

Сп Н 25 а

Сълов, Владимир Ст.  Развитие на хардуерната производителност / Владимир Ст. Сълов. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 39-57. 

  

Сист. No: 48673

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 318 -

В К 263

Моршет, Дирк.  Определението онлайн търговия вече не съществува, защото бизнесът стана сериозно диверсифициран / Дирк Моршет ; Интервюто взе Зорница Маркова-Дунчева. // Капитал, XX, N 50, 15 дек. 2012, с. 36-37. 

  

Сист. No: 48864

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 319 -

44778

Линкова, Маруся.  Конфликт при изграждане на екотуристически продукт / Маруся Линкова. // Финансовото образование и научните изследвания във висшите училища в България - стратегия "Европа 2020" : Научно-методическа конференция, 9-10.11.2012 г. : Т. 1. Сборник доклади. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 184-191. 

  

Сист. No: 48829

- 320 -

Сп Б 44 БСУ

Анастасова, Лина.  Нива на туристическа лоялност към дестинацията и фактори за повишаването й / Лина Анастасова. // Бизнес посоки, VIII, 2012, N 1, с. 3-13. 

  

Сист. No: 48726

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 321 -

44649

Богданова, Маргарита.  За учителя / Маргарита Богданова. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 7-12. 

  

Сист. No: 48650

- 322 -

44649

Борисов, Борислав.  Уроците на моя учител / Борислав Борисов. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 13-14. 

  

Сист. No: 48651

- 323 -

44649

Панайотов, Димитър.  Управленски парадигми и развитие на знанието по мениджмънт в България / Димитър Панайотов. // Стратегическото и бизнес планиране в икономиката на знанието : Кръгла маса 14 юни 2012 г. : Сборник от научни публикации. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 15-24. 

  

Сист. No: 48652

- 324 -

В А 561

Адамов, Величко.  [Шейсет] 60 години първа българска финансова катедра / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 3, ноем. 2012, с. 1. 

  

Сист. No: 48653

- 325 -

В А 561

Адамов, Величко.  Vivat Academia, Vivant Professores! : [Обръщение на Ректора Величко Адамов, послучай Студентският празник] / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2012, с. 1. 

  

Сист. No: 48768

- 326 -

В А 561

Димитрова, Теодора.  Студентите от специалност "Финанси" - перли в короната на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" / Теодора Димитрова. // Алма матер, N 3, ноем. 2012, с. 2. 

  

Сист. No: 48656

- 327 -

В А 561

Захариев, Андрей.  На многая лета / Андрей Захариев. // Алма матер, N 3, ноем. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48658

- 328 -

В Д 92

Катедра "Финанси и кредит" чества 60-годишнината си . // Дунавско дело, LVIII, N 46, 16 ноем. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48668

- 329 -

В А 561

Катедра "Финанси и кредит" чества 60-годишнината си . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2012, с. 2. 

  

Сист. No: 48772

- 330 -

В А 561

Лилова, Румяна.  Катедра "Финанси и кредит" - водещо звено в структурата на факултет "Финанси" / Румяна Лилова. // Алма матер . - Свищов, N 3, ноем. 2012, с. 2; 3. 

  

Сист. No: 48657

- 331 -

В А 561

Маринова, Виолина.  Уважаеми колеги : [60 години катедра "Финанси и кредит"] / Виолина Маринова. // Алма матер . - Свищов, N 3, ноем. 2012, с. 1. 

  

Сист. No: 48654

- 332 -

В А 36

Младенова, Галя.  "Студент на годината" за шести път / Галя Младенова. // Аз-буки, XXII, N 49, 06-12 дек..2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48792

- 333 -

В А 561

Пилотен прием в магистърска програма "Financial Management" . // Алма матер . - Свищов, N 3, ноем. 2012, с. 4. 

  

Сист. No: 48660

- 334 -

В А 561

Радков, Радко.  Създаването на катедра "Финанси и кредит" / Радко Радков. // Алма матер . - Свищов, N 3, ноем. 2012, с. 2; 3. 

  

Сист. No: 48655

- 335 -

В А 561

Русенова, Лена.  [Сто] 100 години от рождението на проф. д-р Минко Русенов / Лена Русенова. // Алма матер . - Свищов, N 3, ноем. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48659

- 336 -

В Д 92

Стопанската академия присъства в Европарламента чрез свои студенти . // Дунавско дело, LVIII, N 44, 1-8 ноем. 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 48575

- 337 -

В Д 92

Третата "Финансиада" събра отново студенти-финансисти . // Дунавско дело, LVIII, N 47, 23 ноем. 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 48688

- 338 -

В А 561

Три академични издания в EBSCO Publishing . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2012, с. 2. 

  

Сист. No: 48775

- 339 -

В А 561

Тържествено честване . // Алма матер, N 4, дек. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48790

- 340 -

В Д 92

Честваха 45-годишнината на катедра "Мениджмънт" . // Дунавско дело, LVIII, N 44, 1-8 ноемв. 2012, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 48573

- 341 -

Сп Н 25 а

Адамов, В.  Утвърждаване авторитета на свищовската Алма Матер : [Слово на ректора - проф. д.р В. Адамов, по случай откриването на учебната 21012/2013 г.] / В. Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 5-6. 

  

Сист. No: 48670

- 342 -

Сп Н 25 а

От протоколите на Академическия съвет . // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 110-141. 

  

Сист. No: 48679

- 343 -

Сп Н 25 а

Радков, Радко.  Създаването на катедра "Финанси и кредит" / Радко Радков. // Народностопански архив . - Свищов, LXV, 2012, N 3, с. 89-99. 

  

Сист. No: 48677

- 344 -

В А 561

"Doctor Honoris Causa" на Стопанската академия  : [проф. д-р ик. н. Иван Душанов]. // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48777

- 345 -

В А 561

[Четиридесет и пет] 45 години катедра "Мениджмънт" . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2012, с. 2. 

  

Сист. No: 48771

- 346 -

В А 561

[Шейсет] 60 години катедра "Чуждоезиково обучение" . // Алма матер . - Свищов, N 4, дек. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48776


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, В. 341 
Адамов, Величко 69 324 325 
Адамчук, Наталья Георгиевна 173 
Александров, Станислав 202 
Алексеев, П. В. 151 
Амосов, А. 16 
Анастасова, Лина 320 
Ангелов, Ангел 27 
Ангелов, Ангел Ефремов 147 
Ангелов, Георги 28 
Ангелов, Николай 9 
Ангелов, Петко 29 70 
Ангелова, Д. 232 
Ангелова, Милена 156 
Ангелова, Поля 6 
Антов, Момчил 203 
Антонов, Николай 94 
Антюшина, Н. 113 
Асенов, Анатолий 204 251 254 
Атанасов, Атанас 202 
Атанасова, Лиляна 186 
Атанасова, Маргарита 300 
Атанасова, Таня 89 
Атанасова-Чопева, Минка 26 
Ахмедов, Ф. Н. 97 
Багрова, Е. С. 98 
Бадаев, Игорь 257 
Бадев, Йордан 312 
Баймакова, Магдалена 222 
Бакърджиева, Милка 258 
Бандакова, Весела 8 
Банчев, Петър 138 
Баранова, Екатерина 310 
Баташки, Георги 275 276 
Башев, Храбрин 229 
Башмаков, И. 17 
Билый, А. В. 109 
Богданова, Маргарита 321 
Божилов, Божидар 202 
Божилова, Ваня 180 
Божинов, Бисер 88 
Божинов, Божидар 71 95 
Божкова, Валентина 230 
Бордакова, М. В. 43 
Борисов, Борислав 187 322 
Борисова, Иванка 188 
Босолова, Мария 90 
Брусарски, Румен 91 
Букофтан, Л. Ф. 97 
Бутинец, Ф. Ф. 189 
Варамезов, Любчо 301 
Варнавский, В. 84 
Василев, Васил 245 252 
Василева, Елка 143 
Василева, Олга 231 
Василева, Петя 21 149 
Василева, Радка 190 
Васильева, М. В. 56 
Ваташка-Акави, Богдана 42 
Везиров, Венцислав 191 
Велинска, Ваня 225 
Вергиев, Димитър Стоянов 67 
Веселинова, Надежда 107 139 
Вечев, Венцислав 277 
Вечканов, Г. 120 
Владимирова, Катя 302 
Влъкненски, Ценислав 220 
Вътев, Жельо 72 
Выговская, И. М. 195 
Ганчев, Александър 30 
Генералова, Н. В. 290 
Георгиев, Евгени 157 
Георгиев, Любомир 176 177 
Георгиев, Никола 13 
Георгиев, Стоян 179 
Георгиева, Ваня 249 
Георгиева, Даниела Николова 68 
Гинзбург, Р. Ф. 103 
Гончаров, Вадим 22 
Горанова, Пенка 3 31 118 265 
Господинов, Юлиян 162 
Грозева, Николина 282 
Грошев, Игорь 4 
Гуцев, Георги 301 
Д'Ирибарн, Филип 12 
Давидова, Алма 250 
Демирова, Фатме 133 
Денева, Румяна 186 
Джагитян, Э. П. 44 
Джурмански, Ан. 232 
Димитров, Велиян 313 
Димитров, Георги 169 
Димитров, Димитър Ат. 222 
Димитрова, Мария 233 
Димитрова, Мина 93 
Димитрова, Теодора 1 45 73 326 
Димов, Сава 217 259 
Додов, Павел 32 
Дончева, Христина 14 
Досев, Христо 283 
Дударева, Е. А. 189 
Дулевски, Лалко 303 
Евтимова, Петранка 192 
Ермакова, Е. А. 87 
Ермолина, Н. А. 234 
Желязков, Димитър 293 
Живондов, Аргир 235 
Забоенко, А. С. 178 
Заверняева, Светлана 15 
Захариев, Андрей 33 74 218 327 
Зинин, В. Л. 46 
Златков, Иван 284 
Зубенко, В. А. 47 
Иванов, Александър 226 227 
Иванов, Б. 240 
Иванов, Георги 291 
Иванов, Петко 236 
Иванова, Даниела 143 
Иванова, Зоя 114 122 
Иванова, Ирина 193 
Иванова, Радостина 260 
Иванова-Кузманова, Галя 202 
Идрисова, С. К. 98 
Илиев, Георги 285 
Илиева, Даниела 117 
Исакова, Н. Ю. 153 
Йовчев, Иван 235 
Йоновски, Калин 202 
Кадуку, Илир 166 
Калчев, Емил 34 
Калчева, Десислава 163 
Каменов, Димитър 272 
Каренов, Р. 261 
Касчиев, Ивайло 274 
Каурова, Н. Н. 18 
Ковалев, В. В. 181 
Ковачева, Наташа 237 
Колев, Николай 286 
Колева, Елена 184 
Комиссаров, А. В. 63 
Кондратов, Д. 85 154 
Кончев, Михаил 315 
Копева, Диана 228 
Коробейников, Д. А. 49 
Костов, Димитър 75 108 
Костова, Силвия 203 
Костылева, Наталия 306 
Котева, Нина 129 
Красавина, Л. Н. 104 
Крачунов, Христо 150 
Крумов, Крум 203 
Крумова, Диана 278 
Кръстев, Людмил 170 
Кръстев, Людмил Б. 171 
Кръстева-Христова, Радосвета 202 
Кръстевич, Тодор 201 
Крюков, В. 130 
Кузманова, Христимира 243 
Куриляк, Виталина Е. 111 
Куртева, Галина Георгиева 266 
Кънев, Петър 122 
Кънева, Тотка 279 
Лазаров, Иван 238 
Лазаров, Филип 238 
Лазарова, Елица 123 
Ламбев, Младен 76 
Ламбев, Хр. 232 
Ламбев, Христо 248 
Ласкина, Л. Ю. 50 
Лилов, Ахилеас 262 
Лилова, Румяна 1 119 330 
Линкова, Маруся 319 
Луизов, Атанас 134 
Лукасевич, И. Я. 51 
Лулански, Пано 205 
Маджарова, Светла 228 
Манлиев, Георги 86 221 
Мануйленко, В. В. 19 52 
Маринов, Иван 35 77 
Маринов, Марин 136 
Маринова, Виолина 331 
Маринова, Елена 36 
Маринова, Светла 239 
Маркова-Дунчева, Зорница 318 
Марковска, Венета М. 53 
Марчева, Анастасия 124 209 
Марчева, Марина 246 
Махдиева, Ю. М. 172 
Мачев, Божидар 292 
Машкин, Любен 223 
Милев, Симеон 287 
Милинов, Валентин 78 
Милков, Лучиян 206 
Митев, Неделчо 125 
Митев, Петър 161 
Миткова, Биляна 140 
Михайлов, Здравко 115 
Михайлова, Маргарита 210 214 
Михайлова, Румяна 3 
Михайлова, Румяна Борисова 280 
Мищенко, А. А. 19 
Мищенко, А. В. 4 
Младенов, Юлиян 298 
Младенова, Галя 332 
Мокрова, О. С. 56 
Монев, Виктор 194 
Моршет, Дирк 318 
Муслимова, Г. Е. 47 
Мышак, А. 17 
Найденова, Галина 247 
Недев, Недю 235 
Неделчева, Наталия 132 
Незамайкин, В. Н. 54 
Ненков, Валери 79 88 
Ненков, Димитър 55 
Николов, Богомил 143 
Николов, Емил 301 
Николов, Николай 39 
Николова, Венцислава 135 
Николова, Галина 168 
Николова, Нина 228 
Павлов, Е. 130 
Павлов, Цветан 37 40 
Павлов, Цветан Л. 83 
Панайотов, Димитър 323 
Панайотова, Светла 135 
Пантелеева, Искра 122 
Панченко, И. А. 195 
Парашкевова, Евелина 126 267 
Паунов, Марин 304 
Пенчев, Георги 158 
Перекрестова, Л. В. 56 
Петков, Пламен 112 196 
Петкова, Зорница 203 
Петкова, Илиана 185 
Петранов, Стефан 156 
Петрова, Диана 288 
Пиримова, Вера 155 
Пищулов, В. М. 99 
Попов, Георги 222 
Попов, Р. 240 
Порязов, Ангел 100 
Проданов, Стоян 80 
Пътев, Пламен 38 39 81 
Рабаданова, Д. А. 98 
Радков, Бисер 294 
Радков, Радко 334 343 
Радуканов, Сергей 82 96 
Радулова, Анелия 2 10 
Райнхардт, Роман Отмарович 173 
Розенблум, Ал 124 
Русанов, Красимир 237 
Русанова, Лиляна 268 
Русенова, Лена 335 
Русинова, Ралица 145 
Савельев, Евгений В. 111 
Савинский, Сергей Петрович 105 
Садовская, Т. А. 52 
Сакович, М. И. 101 
Седларски, Теодор 23 
Семизорова, Ксения 182 
Сидорова, Е. 11 
Симеонов, Стефан 40 83 
Сирашки, Христо 224 
Славева, Красимира 7 146 
Славянска, Вяра 297 
Смирнов, Валерий Валерьевич 259 
Смокова, Маруся 201 
Софронова, В. В. 102 
Стайков, Георги 307 
Станев, Станко 248 
Станимиров, Стефан 131 
Станчева-Линкова, Маруся В. 244 
Статева, Вера 197 
Стефанов, Стефан 3 8 
Стефанова, Камелия 315 
Стивасарева, Таня 299 
Стоилова, Вяра 305 
Стойкова, Пепа 203 
Стойчев, Жеко 312 
Стойчев, Пенчо 150 220 
Стоянов, Велчо 20 216 
Стоянова, Станислава 204 251 256 
Стоянова, Стела 308 
Сълов, Владимир Ст. 317 
Тананеев, Емилиян 203 
Тананеева, Живка 3 144 
Терзиев, Венелин 298 
Терзиев, Любомир 309 
Тодоров, Васил 159 
Тодоров, Евгени 127 
Тодоров, Любомир 58 
Тодоров, Петър 212 
Тодоров, Тодор 24 
Тодорова, Таня Пламенова 41 
Тончева, Милена 141 
Узунова, Елка 213 214 
Федорова, Е. А. 51 
Федорович, В. О. 59 
Федорович, Т. В. 59 
Фетисов, В. Д. 60 
Фетисова, Т. В. 60 
Филева, Маргарита 183 
Филимонова, И. 66 
Филипова, Фаня 289 
Фомин, Владимир 310 
Хабаров, В. И. 61 62 
Халачева, Теменужка 25 296 
Харизанова, Маргарита 137 
Химаныч, В. 15 
Холопенкова, Т. Я. 103 
Христов, Момчил 12 
Христова, Венета 122 
Хырбу, Стелла 198 
Цветков, Цветан 202 
Цветкова, Ева 128 
Цветкова, Лорета 92 
Цветкова, Надежда 3 203 
Ценова, Елица 241 242 
Чакърова, Дориета 184 
Чалдаева, Л. А. 109 
Черенкова, Наталия И. 199 
Чиприянов, Михаил 204 281 
Чиприянова, Галина 281 
Шалдохина, С. Ю. 49 
Шенкова, Цветана 200 
Шерстнев, М. А. 148 
Шкобич, Таня 160 
Щеголева, Н. Г. 61 62 
Щерев, Георги 295 
Щерев, Николай 253 
Юзвович, Л. И. 110 153 
Юрзинова, И. Л. 54 
Янева, Дияна 165 
Янков, Никола 142 
Ясенев, А. В. 63 
Яшина, Н. И. 63 
Anderson, Alistair R. 271 
Andoni, Ina 207 
Aslesen, Heidi Wiig 273 
Bacinschii, Svetlana 207 
Cichorska, Joanna 64 
Cruickshank, Doug 271 
Diaconu, Luminitsa 208 
Dunbar, Thomas 269 
Eling, Martin 174 
Enders, Walter 65 
Ferris, Shauna 175 
Freel, Mark 273 
Goranova, Penka 118 
Hardwick, Jialin 271 
Jolly, Dominique 121 
Knight, John 215 
Lamla, Michael J. 106 
Maag, Thomas 106 
Marcheva, Anastasiya 209 
Mihaylova, Margarita 210 214 
Mohr, Jakki J. 5 
Olson, Eric 65 
Papworth, Rosemary Jane 210 
Rochon, Rebecca 215 
Sengupta, Sanjit 5 
Senn, Christoph 264 
Sirashki, Hristo 224 
Slater, Stanley F. 5 
Slaveva, Krasimira 146 
Stoilova, Daniela 211 
Tananeeva, Zhivka 144 
Todorov, Peter 212 
Uzunova, Elka 213 214 
Zhu, Fuquan 121 
Эдер, Л. 66 
Эскиндаров, М. А. 219 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизация на процесите при производството на оцет 312 
Актуални проблеми на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия 275 
Актуальность "Капитала" К. Маркса в XXI веке 22 
Актуальные вопросы формирования международного финансового центра в России 151 
Анализ методов оценки риска несбалансированной ликвидности коммерческого банка 103 
Анализ на конкурентоспособността и предизвикателствата пред аграрния сектор в контекста на стратегия "Европа 2020" 243 
Анализ на структурата на застрахователния портфейл на дружествата, работещи в общото застраховане 170 
Аналитични приложения за обработка на големи обеми данни в реално време 315 
Асортимент на търговското предприятие 135 
Аспекти на преподаването на хедж фондовете и сравнителен анализ с традиционните инвестиционни схеми 67 
Аутсорсинг: роля, характеристики и направления на приложение 137 
Банковата статистика в контекста на Европейската статистическа система 6 
Бележки върху новия закон за управление на отпадъците 158 
Бизнес английски и граматика - проблеми и начини за тяхното разрешаване 186 
Бизнесът да подпомага родната наука - за съвременно и конкурентно земеделие 249 
Биологичното производство изисква специални сортове и технологии 226 
Българският бизнесмен - винаги готов да стартира отначало! 270 
Българският мениджър в международния бизнес (Движение от моно към поликултурност) 258 
Бюджетирането - формалност или реална необходимост в практиката на предприятията 281 
Бюджетирование: методология или инструмент 54 
Бюджетното счетоводство - проблеми и възможности за приложение в публичния сектор 279 
Валутен борд за Европейския съюз? 27 
Видове задължително здравно осигурени лица 169 
Виды операций своп и технология реализации 61 
Влияние Директивы Волкера на процессы слияний и поглощений финансово-банковских институтов США 44 
Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз върху земеделските кооперации 229 
Влияние на подкрепата по мерките от Ос-1 на ПРСР върху земеделските стопанства 129 
Влияние на финансовите деривати върху капиталовия пазар на големите европейски борси 83 
Влияние на финансовите деривати върху пазарите на базовия актив 40 
Всеки от нас е само капка, заедно сме океан 307 
Възможности за професионална реализация на хората с увреждане 165 
Възможности и ограничения при използването на бенчмаркинга за разкриване на стратегическия иновационен потенциал на фирмата 123 
Външни прояви на психиката чрез невербалната комуникация 176 177 
Вътрешен контрол на публичния сектор на Р. България в контекста на стратегия "Европа 2020" 291 
Вярвате ли и Вие в Бога на какаото? 311 
Главные акценты в изучении специализированного Румынского языка в Житомирском Государственном Технологическом университете 189 
Глобализация экономики как движущий процесс интеграции капитала мировых финансовых рынков 153 
Големите български нефинансови предприятия в условията на негативна бизнес среда 114 
Данъкът на Тобин и спекулативните валутни трансакции 76 
Данъчно третиране на доходите от дивиденти, разпределени в полза на физически лица и еднолични търговци 92 
Датская социально-экономическая модель 113 
Девелопъри срещу екозащитници: публичен избор и държавна регулация 221 
Дилянка (Валериана) 248 
Динамика на правителствения дълг на страните от Европейски съюз за периода 2000-2011 г. 29 
Домакинствата в България - финансови категории и зависимости 45 
Допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален фонд 168 
Достъпът до финансиране на малките и средните предприятия, като основен акцент в стратегия "Европа 2020" 28 
Дългосрочни финансови активи - възможности за оповестяване и представяне във финансовите отчети на нефинансовите предприятия 280 
Дължимост на ДДС при режима на самоначисляване 89 
Европа 2020: Очаквания и предизвикателства пред българските общини 163 
Европейска образователна политика и нейните национални рефлексии 187 
Европейски долговой кризис и единая валюта 99 
Европейските капиталови пазари - интеграцията като антикризисна мярка 75 
Европейците залагат на биоземеделие и не са склонни да допускат генномодифицирани продукти на трапезата си 241 
Едно изследване на човешките ресурси в големите бизнес организации 122 
Ефективно и мотивиращо обучение по английски език за студенти по икономика -залог за успешна професионална реализация 190 
Ефективност на производствените структури в земеделието 228 
Ефективност на управлението на персонала и системно и програмно осигуряване 296 
Еще никто не создал компанию без регламентов 257 
За биопроизводството контролът по цялата верига е задължителен 227 
За еволюцията и новите предизвикателства пред банковия маркетинг след финансова криза 78 
За използване на немския опит в образованието 183 
За предприемчивите фермери - нови възможности чрез Лидер 225 
За съвременната роля на обучението по счетоводство /критично-анализационен поглед на един студент/ 179 
За учителя 321 
Значение на емерджентността от дългосрочните системни връзки в бюджетна политика на държавата 161 
Значението на лексиката в обучението по чужд език и проследяването на ефективни стратегии за успешното й овладяване 188 
Изисквания за оповестяване на сделки със свързани лица в транснационалните компании 288 
Изкуствените пасища 247 
Измерване влиянието на конституционалните фактори върху качеството на публичната финансова отчетност 289 
Използване на интерактивна бяла дъска в чуждоезиковото обучение 184 
Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА "Д. А. Ценов" 204 
Изследване на измененията в пазарния тренд чрез индикатори за технически анализ 136 
Изходни решения за метричния инструментариум на дисертационния труд по стопански науки 205 
Иконометричен анализ на инвестициите в България 112 
Икономиката на Азарбайджан 152 
Икономически растеж по време на криза - мит или реалност в страните от ОЧИС 74 
Инвентаризация на вземанията и задълженията за целите на подоходното облагане 90 
Инвентаризация на емисии от битово отопление в гр. Свищов, България и количествена оценка на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ 10) 220 
Инвестиции и бизнес с комбинации 278 
Инвестиционная деятельность современного предриятия: организация и проектирование 109 
Иновационна политика в сферата на услугите 124 
Институционализация на банковия надзор 95 
Институционална еволюция на обществата към отворен достъп и пазарна размяна? 23 
Инструменти за оценяването на риска при избора на инвестиции - теория и практика 69 
Интегрален анализ на научните изследвания за периода 1996-2010 г. 3 
Интеграция на имигранти от трети страни - тенденции и перспективи на трудовите пазари в избрани страни-членки на ЕС 24 
Интродуцирани видове и сортове маслодайни рози 237 
Исследование понятия "рейтингова система оценки кредитного риска" 43 
ИТ във финансовия свят - интелигентни анализи, облачни изчисления и мобилност 48 
Кайсиевото производство в България 233 
Как в Електростарт си взеха ERP под наем "в облака" 252 
Какво е социален софтуер за бизнеса и защо не можем да си позволим да го пренебрегнем ? 314 
Калиблиране на модели за суапите за кредитно неизпълнение чрез отчитане на ефект на ливъридж и устойчивост на волатилността 36 
Камелината - нова енергийна култура 246 
Катедра "Финанси и кредит" - водещо звено в структурата на факултет "Финанси" 330 
Катедра "Финанси и кредит" чества 60-годишнината си 328 329 
Качество на финансовото отчитане и разследващото и съдебно счетоводство 160 
Количественна функционална оценка на конкурентоспособността на бизнес организациите 253 
Колко защитени са банковите информационни системи? 316 
Конопените семена - завършен хранителен източник 245 
Конфликт при изграждане на екотуристически продукт 319 
Концептуальное обоснование инструментария финансирования реальных инвестиций 110 
Концепции за поведенческо въздействие на мениджмънта в организациите 256 
Концепции за свободата в Европейския съюз 12 
Концепцията за управление на знанието - възможност за повишаване качеството на организационните процеси 126 
Кооперативни форми в обучението по чужд език 194 
Коучингът - ефективен метод в процеса за вземане на решения 265 
Культурное пространство организации: эмоциональная среда 4 
Лидер - это комбинация генетики и опыта... 15 
Ликвидность банков в современных условиях 102 
Личностни характеристики на успешните ръководители 309 
Локализация на инвестициите в селското стопанство 244 
Магистърска програма "Financial Management" - нов вектор за академична експанзия 218 
Малко грозде - добро вино, но не и по-скъпо 231 
Маркетинг на взаимоотношенията - теоретични аспекти и интерпретация 140 
Медицинска ружа - стандартизация на посадъчния материал 232 
Между вертикала и хоризонтала, или модел за обвързване между професионалната квалификация и кариерното развитие на учителите 185 
Международния пазар на инвестиционните проекти - възможности и перспективи 107 
Международное движение капитала в странах с переходной экономикой: основные тенденции и проблемы 148 
Межкультурный компонент в процессе изучения иностранного языка 198 
Местни овощни генетични ресурси - изучаване и опазване 230 
Мировой опыт регулирования интернационализации национальных валют и его значение для России 104 
Мисъл без свят и човекът без качества, не-четенето на книги като културен феномен 191 
Модел за управление на портфейли от недвижими имоти 53 
На многая лета 327 
Намаляване цената на капитала на фирмата, чрез интернационализиране 38 
Настройка на потребителите в България към "Електронното банкиране". Анализи и перспективи (Резултати от анкетно проучване октомври-ноември 2011 г.) 94 
Научноизследователската и развойната дейност - основа на интелигентния икономически растеж 1 
Национални приоритети и цели за иновационно развитие в България като страна членка на Европейския съюз 68 
Незабавни и динамични ефекти при насърчаване на продажбите - концепция и измерване 134 
Неоиндустриализация и модернизация 120 
Неокласически и институционален синтез на домакинствата 10 
Нетрадиционни измерители на портфейлното изпълнение 30 
Нива на туристическа лоялност към дестинацията и фактори за повишаването й 320 
Нови концептуални изисквания към качеството на информацията във финансовите отчети 282 
Нови тенденции в икономическата динамика на Европейския съюз 155 
Новые подходы к финансированию инфраструкуры в Великобритании 84 
Някои особености в управлението на маркетинговите дейности в условията на криза 139 
Някои проблеми на обучението по счетоводство в държавните висши икономически училища в Р България и възможности за оптимизирането му в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 202 
Някои проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните преприятия 277 
О долгосрочной стратегии модернизации и развития промышленности 16 
О перспективах Польши в зоне евро 154 
Обезценка на активите на предприятието 283 
Обзор международного своп-рынка (мировой рынок внебиржевые свопы, процентные и валютные свопы, кредитные дефолтные свопы) 62 
Обзор на макроикономическото състояние на България и перспективи за развитие на българската икономика 21 
Облачен компютинг - метаморфози на периметровата сигурност (част 1) 313 
Обосновка на решения за съфинансиране и мостово финансиране на общински проекти по оперативни програми на ЕС 33 
Образование на възрастни - същност, значение, тенденции 180 
Образованието - фактор за индувидуален успех и залог за национално-държавен продперитет 216 
Обучение на персонала - генератор на фирмени знания 301 
ООН: зеланата икономика трябва да спаси земеделието 250 
Опит за осмисляне развитието на планирането 142 
Определението онлайн търговия вече не съществува, защото бизнесът стана сериозно диверсифициран 318 
Орехови насаждения 235 
Основной критерий оценки вуза - востребованность его выпускников 219 
Особенности венчурной деятельности как обьекта государственного финансового регулирования 46 
Особенности обучения студентов-экономистов коммерческой корреспонденции 193 
Особенности определения и оценки финансового левириджа: отечественный и зарубежный опыт 50 
Особенности преподавания болгарского языка профессионального направления в Институте Учета и Финансов Житомирского Государственного Технологического Университета 195 
Особености еврейской диаспоры в США 11 
Особености и проблеми на финансирането на фирмата със собствени капитали 79 
Особености на гръцкия мениджмънт 262 
От протоколите на Академическия съвет 342 
Относно приложимостта на "златната акция" в корпоративната практика 159 
Отпускът по майчинство в Европейския съюз 164 
Отражение на финнасовата кризи върху доходността и рисковия профил на банките у нас 96 
Отчитането на вътрешните разчети в бюджетните предприятия 284 
Офшорните зони - място за осъществяване на престъпни инициативи или на икономически оправдани инвестиции 81 
Оценка интегрированности нефтегазового сектора в мировую экономику с помощью условной ICARM 51 
Оценка на неокласическия модел за функциониране на икономиката и ориентиране към кейнсианството 119 
Оценка устойчивости государственных финансов 87 
Оценяване на готовността за плащане и на ценовата чувствителност на потребителите на образователни услуги чрез изборни експерименти 201 
Оценяване на човешкия капитал: подходи и решения 303 
Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика 240 
Още веднъж за същността, обхвата и процедурата на плановата задача в икономиката 138 
Пазарното стопанство като обект на държавно регулиране и стратегическо планиране 125 
Педагогическият модел на учебника за езиково обучение в началото на XXI век 192 
Пенкилер ли е вътрешният одитор 295 
Перспективи за създаване на зелени работни места в България 127 
Пилотен прием в магистърска програма "Financial Management" 333 
Планиране и мониторинг на проектите 254 
Планиране на инвестиции във ВиК сектора 274 
Платежен баланс - поглед към зависиместта на българските капиталови пазари от чуждестранните портфейлни инвестиции 108 
Плоският подоходен данък - пропорция или прогресия 91 
Повышение финансовой грамотности населения: важен комплексный подход 178 
Подаване и съдържание на исковата молба. Сравнителноправен анализ - Сащ и България 157 
Подготовка бухгалтеров: образование и сертификация 181 
Подход к социально-экономической оценке ресурсного режима в нефтегазовом секторе (на примере США) 130 
Подходы к формированию и распределению прибыли хозяйствующего субъекта: современный аспект 52 
Полша покорява планински и икономически върхове 116 
Последния европейского долгового кризиса и перспективы зоны евро 85 
Потребление на универсална пощеска услуга 115 
Предизвикателства на вътрешния одит 292 
Предизвикателства пред планирането на регионалното развитие в новия програмен период 2014-2020 г. 267 
Предизвикателствата на счетоводната мисъл 285 
Предмет на договора за аутсорсинг и обща характеристика 133 
Предпосылки формирования нового теоретико-методологического базиса в условиях открытости финсово-экономических систем 18 
Представление финансовой отчетности по МСФО 290 
Пренасяне на данъчна загуба по реда на закона за корпоративното и подоходно облагане 93 
Преоценката на стабилизационната роля на фискалната политика 86 
Приложение на европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България 13 
Применение интегральной системы оценки риск-менеджмента в практике банковского надзора 98 
Причини за измененията в обема и качеството на потребителските кредити, отпускани от търговските банки в България 77 
Проблеми и перспектива на опита на Бургаски свободен университет при образованието на студенти от магистърски програми по дисциплината "Финансов инженеринг" 217 
Проблеми и предизвикателства пред държавната финансова статистика в контекста на стратегията "Европа 2020" 7 
Проблеми на надзора върху дейността на регистрираните одитори в България 293 
Проблеми на определяне премията за риск и цената на собствения капитал на развиващите се капиталови пазари 55 
Проблеми на регионалната и общинската политика в условията на членство на България в ЕС 162 
Проблеми на стрес-тестването в дейността на съвременните банки 72 
Проблеми при данъчното облагане на фирмите с корпоративен данък 88 
Проблемите с младежката заетост 299 
Проблемът за ефективното лидерство в политическата наука 14 
Проективно поведение в управлението 255 
Проектнобазирано образование в интеркултурна среда 182 
Процесс интернационализации валюты КНР: реалии и перспективы 105 
Психологически наклонности и евристики - основи на поведенческите финанси 37 
Публични разходи за образование в контекста на стратегия "Европа 2020" 41 
Работна заплата и вземане на решение за възнаграждение 25 
Развитие и перспективи на системите на корпоративно управление в Европейския съюз 156 
Развитие исламского банкинга в условиях мирового финансового кризиса 97 
Развитие на хардуерната производителност 317 
Развитие на човешките ресурси в организацията - теоретични основи и изследователски подходи 300 
Разработване на анкета за анализ на нуждите при изучаването на английски за специфични цели - теоретични аспекти 200 
Разходи за здравеопазване в страните от Европейския съюз за периода 2000-2009 г. 222 
Реалните опции - новата парадигма във вземането на инвестиционни решения 80 
Риски бюджетных учреждений здравоохранения в условиях модернизации механизма финансирования 56 
Рискови фактори и инвестиционни проекти 31 
Рисково-базирано планиране на дейността по вътрешен одит 294 
Роль венчурного финансирования при формировании международных нанотехногических клатеров 47 
Роля на институциите във финансовия сектор 32 
Свободните зони като средство за държавно икономическо регулиране 147 
Селският туризъм в България - състояние и насоки за усъвършенстване на организацията му с цел устойчивото му развитие 132 
Сигнални параметри на скритата икономика в България 73 
Система за независими сравнителни продуктови изпитвания с участието на заинтересованите страни от предоставяне на потребителска информация в България 143 
Система показателей, характеризующая надежность банка 100 
Системният подход в регионалното развитие 117 
Следва ли да се разшири обхвата на понятието "Отчетнообособена единица" 286 
Современные трансформации страховых посредников ЕС 173 
Современных подход к дивидендной политике компании 57 
Сортова структура на тютюнопроизводството в България 238 
Социалноосигурителната система на Албания 166 
Социалното предприемачество в българския контекст 268 
Специфика при прилагането на днешните начини за нерегламентирано заимстване на информация в сферата на езиковото обучение 196 
Способи за определяне на справедливата цена на акциите или дяловете (част втора) 58 
Сравнителен анализ на застрахователните дружества, работещи в бранша "Общо застраховане" 171 
Статистически и евристични методи за оценка на инвестиционния риск 8 
Стимулирането на персонала - условие за преодоляване на кризисната ситуация на фирмата 298 
Стопанската академия присъства в Европарламента чрез свои студенти 336 
Стратегии за сегментиране на веригите на доставки 145 
Стратегическая эффективность бизнеса как важный элемент его инновационного развития 259 
Стратегически аспекти на ролята на регионалния имидж за повишаване атрактивността на териториалните единици 128 
Стратегическо управление с балансирана система от показатели за ефективност 266 
Страхование инновационных рисков: сушность и перспективы развития в России 172 
Студентите от специалност "Финанси" - перли в короната на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" 326 
Субсидии за международни иновативни проекти 42 
Сушата и високите температури компрометираха реколтата 236 
Сущностно-содержательная характеристика аграрных территорий в рамках полисистемного подхода 234 
Сущность инноваций, инновационного процесса в ретроспективе и в современных условиях 19 
Счетоводни процудури при формиране на резултатаот изпълнението на бюджета в бюджетните предприятия 276 
Създаването на катедра "Финанси и кредит" 334 343 
Състояние и възможности за адаптиране към икономическата среда на бакалавърското и магистърското обучение по финансов контрол 203 
Таблично представяне на енергийните баланси 223 
Телемаркетинг - стратегии на комуникации за продажби 141 
Тенденции в развитието на доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас 82 
Тенденции на развитие на публичните финанси на Българи в контекста на стратегията "Европа 2020" 34 
Теоретические и методические аспекты определения кредитоспособности организаций 63 
Трансгранично сътрусничество между Република България и Република Сърбия за периода 2007-2013 г. 149 
Третата "Финансиада" събра отново студенти-финансисти 337 
Три академични издания в EBSCO Publishing 338 
Трудов и осигурителен стаж 167 
Тържествено честване 339 
Уважаеми колеги 331 
Укрепване на потенциала на Европа за научни изследвания, развитие и иновации 2 
Управление активами и пассивами как фактор снижения стоимости внешнего регулирования деятельности коммерческих банков 101 
Управление държавния дълг на България - проблеми и предизвикателства 70 
Управление на конфликти посредством преговори, посредничество и медиация 260 
Управление на отпадъците 239 
Управление на портфейла - интересна и привлекателна дисциплина 39 
Управление на процесните организации 251 
Управление на човешки ресурси: политики за ресурс или за потенциал за развитие и социален прогрес 302 
Управление на човешките ресурси в маргиналната общност - роми 308 
Управление рисками финансового лизинга 49 
Управление финансами крупных государственных корпораций: источники финансирования инноваций 59 
Управлението на човешките ресурси като фактор за насърчаване на корпоративното предприемачество 297 
Управленски парадигми и развитие на знанието по мениджмънт в България 323 
Уроците на моя учител 322 
Утвърждаване авторитета на свищовската Алма Матер 341 
Утвърждаване на БНБ като Централна банка 71 
Факторни въздействия върху потребителското кредитиране в България 35 
Факторный анализ эволюции российской энергоэффективности: методология и результаты 17 
Финансов мениджмънт на проекти за събитиен туризъм в България 131 
Финансов отчет на предприятие, което не изпълнява изискванията за действащо предприятие 287 
Финансово-экономические предпосылки включения Украины в мироцивилизационные процесы 111 
Финансы физических лиц и национальное богатство в условиях глобализации рыночной экономики 60 
Фирменото планиране на човешките ресурси 272 
Фискалният борд (пакт) - нова форма на старо оръжие за строга фискална дисциплина 20 
Формиране на отношението на студентите към административната професия 206 
Формирование иноязычной коммуникативной компетентности студентов-экономистов на основе веб-квеста технологии 197 
Франчайзинг как форма интеграции 261 
Цели, задачи и дейност на Международна асоциация "Устойчиво развитие" 150 
Честваха 45-годишнината на катедра "Мениджмънт" 340 
Член-кооператорите в управлението на земеделската производствена кооперация 26 
Човекът и неговият социален капитал 305 
Човешката емоционалност в поведенческите науки и практиката на управлението 304 
Ябълките не излизат от мода 242 
"Doctor Honoris Causa" на Стопанската академия 344 
"В одну и ту же реку невозможно войти дважды в одно и то же время..." 310 
"Простой" учебник английского языка для студентов-экономистов и иных "нефилологов" 199 
"Студент на годината" за шести път 332 
[Десет] 10 съвета за управление на времето 263 
[Сто] 100 години от рождението на проф. д-р Минко Русенов 335 
[Сто] 100% фрилансеров - студенты...чревато проблемами в период сессий... 306 
[Четиридесет и пет] 45 години катедра "Мениджмънт" 345 
[Шейсет] 60 години катедра "Чуждоезиково обучение" 346 
[Шейсет] 60 години първа българска финансова катедра 324 
A Comparative Analysis of Summative Assessment Practices in the UK and Bulgaria 210 
A Historical Analysis of the Taylor Curve 65 
Chinese S&T parks: the emergence of a new model 121 
Developing Communicative Competences through Business English 208 
Expensive Mistakes: Operational Risk in Life Insurance 175 
Foreign Languages when Students Become Customers and universities Become Brands 211 
Foreign Trade Turnover between Bulgaria and Serbia - Statistical Aspects 146 
Industrial Knowledge Base as Drivers of Open Innovation? 273 
Innovation in small business: comparing face-to-face with virtual networking 271 
Learning English - The Cornerstone of Success in the Business World 213 
Management and ecologization of power production in Bulgaria 224 
Marketing of Tourist Product and Destinations in the Context of operational Program Regional Development 144 
Regional clusters - form of successful international business 118 
Reverse mortgage - chance or risk 64 
Serving base-of-base pyramid markets: meeting real needs through a customized approach 5 
Starting Online: Exploring the use of a Social Networking Site to Facilitate transition into Higher Education 215 
Studying Marketing by Means of French Literature (George Perec "Things" 40 years later) 209 
SWOT-анализ върху теза , свързана с проблемите на една малцинствена група в България в духа на възможностите на оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" 9 
Teaching Writing Skills in Business English Classes 214 
The booster zone: how to accelerate growth with strategic customers 264 
The First Steps to Managing Cyber-Risk 269 
The Role of Media for Inflation Forecast Disagreement of Households and Professional Forecasters 106 
Use of Information Technologies in communication in the Educational Process 207 
Vivat Academia, Vivant Professores! 325 
WEB Tools in Blended Learning 212 
What Do we Know About Discipline in Insurance? 174 
Экономика нефтегазового сектора России 66 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австрия 241 
автоматизация 312 
автоматизация на процесите 312 
авторитет 14 15 
агенция за финансов контрол 95 
аграрен сектор 243 
аграрна политика 229 234 243 
аграрна структура 234 
аграрна територия 234 
агрегирана производствена функция 112 
агрегиране на данни 112 
агротуризъм 319 
Адам Смит 20 
адаптиране 138 
адаптирано ръководство 199 
административен труд 206 
административна професия 206 
Азербейджан 152 
активи и пасиви 103 
активи на предприятието 283 
акции 58 
Албания 166 
алманах 3 13 122 201 202 203 204 301 
алокативна ефективност 228 
алокация на капиталите 75 
алтернативна заетост 132 
американско право 157 
амортизации 70 79 
анализ 17 134 266 301 
анализ на вътрешната среда 266 
анализ на динамичните редове 134 
анализ на ефективността 228 
анализ на нуждите 200 
анализ на разходите 222 
анализ на разходите и ползи 221 
анализ на чувствителността 72 
аналитични приложения 315 
английски език за икономисти 190 199 
английски език за студенти 213 
английски за бизнесмени 208 213 
английски за специфични цели 199 200 208 213 214 
английско висше образование 210 
англосаксонски модел 156 
андрагогия 180 
анкета 200 
анкетно проучване 94 229 
антикризисни мерки 75 
арбитраж 260 
арбитражен съд 260 
асортимент 135 
асортиментна политика 135 
асортиментна структура 135 
атмосферно замърсяване 220 
аутсорсинг 133 137 
Базел 2 95 
Базел ІІI 101 
бакалавър 202 203 
бакалавърска степен 202 203 
балансирана система 266 
балансирана система от показатели 266 
банка 100 102 
банки 72 82 
банкинг 97 
банкиране 94 
банков контрол 95 
банков маркетинг 78 
банков мениджмънт 96 102 
банков надзор 95 98 101 102 
банков продукт 178 
банков риск 44 96 102 
банков риск-мениджмънт 96 
банков сектор 71 82 98 174 262 
банков софтуер 316 
банкова криза 32 
банкова практика 72 
банкова регулация 101 
банкова реформа 44 
банкова система 71 82 
банкова система на САЩ 44 
банкова статистика 6 
банкова сфера 72 
банкови информационни системи 316 
банкови методи 64 
банкови транзакции 48 
банково дело 71 
банково застраховане 173 
банково регулиране 44 
бариери 211 
БВП 73 74 155 
бедност 5 
безмитна зона 147 
безработица 9 21 
безработни лица 13 
бенчмаркинг 123 
бенчмаркинг процеси 123 
бенчмаркинг-партньор 123 
бета-коефициент 69 
бизнес 249 261 
бизнес анализ 48 
бизнес английски 186 208 213 214 
бизнес английски език 186 208 213 214 
бизнес граматика на английски език 186 
бизнес дейност 133 
бизнес интелигентни системи 315 
бизнес комбинации 278 
бизнес метод 264 
бизнес мрежи 314 
бизнес организации 122 253 259 
бизнес отношения 264 
бизнес оценка 58 
бизнес оценяване 58 
бизнес план 272 
бизнес процес 251 
бизнес процеси 137 
бизнес риск 264 269 
бизнес системи 142 
бизнес среда 114 122 137 265 
бизнес услуги 137 
бизнес-системи 142 
бизнессистеми 142 
билки 232 248 
биоземеделие 241 
биологично земеделие 241 
биологично производство 225 226 
биологично растениевъдство 225 
биопродукти 225 226 227 
биопроизводители 225 226 227 
биопроизводства 225 226 227 
биоразнообразие 230 
биотехнологични фирми 271 
БИС 315 
битово отопление 220 
БНБ 6 71 
борси 38 
борсов оборот 83 
борсова политика 83 
бранд лоялност 320 
брандиране на дестинации 320 
бренд 211 
британска икономика 84 
брой на заетите 21 
България 149 
българо-полски отношения 116 
българо-сръбски отношения 149 
българска електроенергетика 224 
българска икономика 21 
български бизнес 270 
български език 195 
български капиталов пазар 108 
български мениджъри 258 
български общини 163 
български туризъм 144 
българско висше образование 210 
българско законодателство 157 
бюджет 54 276 
бюджет на домакинствата 45 
бюджетен дефицит 85 
бюджетен отчет 281 
бюджетен счетоводен баланс 281 
бюджетиране 281 
бюджетна политика 161 
бюджетна система 54 
бюджетни инструменти 54 
бюджетни предприятия 275 276 277 284 
бюджетни разходи 87 
бюджетно предприятие 279 284 
бюджетно счетоводство 275 277 279 
валериана 248 
валута 105 
валутен борд 27 
валутен суап 61 62 105 
валутна система 99 
валутни транзакции 76 
валутно регулиране 104 
валутно-кредитни инструменти 61 
веб-квест 197 
Великобритания 84 
Величко Адамов 341 
венчърен капитал 46 47 
венчърни инвестиции 47 
венчърно финансиране 47 
вериги на доставки 145 
взаимоотношения с доставчиците 264 
взаимоотношения с клиенти 264 
вземания 90 
видове емоции 4 
видове здравно осигуряване 169 
видове иновации 124 
видове конфликти 260 
видове коучинг 265 
видове риск 31 
визуална комуникация 176 177 
ВиК сектор 274 
винарски сектор 118 
вино 231 
винопроизводители 118 
винопроизводство 231 
виртуална мрежа 271 
виртуални технологии 271 
виртуално общуване 271 
висше икономическо образование 218 321 328 340 
висше икономическо училище 202 321 322 323 324 326 327 330 331 333 334 335 336 
висше образование 21 39 187 202 203 206 209 212 215 216 218 279 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 337 338 339 340 341 343 344 345 346 
висше образование в Русия 219 
висше образование за икономисти 214 218 219 
висше образование по финанси 217 
висше учебно заведение 203 323 
висше училище 202 203 321 322 323 324 326 327 330 331 333 334 335 346 
власт 14 
внос 146 
воден дефицит 236 
водни ресурси 250 
волатилност 36 
вредни емисии 116 
време 263 
временен персонал 306 
ВУЗ 219 
въвеждане на еврото 154 
възвръщаемост 69 
възвръщаемост на инвестициите 303 
възнаграждение 25 296 
възнаграждения на персонала 296 
външен дълг 29 70 
външна среда 117 
външна търговия 74 146 
външно финансиране 79 
външнотърговски стокообмен 146 
вътрешен дълг 70 
вътрешен контрол 291 
вътрешен одит 292 294 295 
вътрешен одитор 295 
вътрешна оценка 43 
вътрешни разчети 284 
вътрешни трудови пазари 300 
генетика 230 
генетични ресурси 230 
германска икономическа политика 183 
германска индустриална политика 183 
германски модел 156 
глобален икономикс 111 
глобализация 60 153 
глобализация в Европа 211 
глобализация в образованието 211 
глобална икономическа криза 45 
глобална финансова криза 73 
глобални комуникации 193 
ГМО 241 
ГМО култури 241 
ГМО храни 241 
годишно счетоводно приключване 275 
големи предприятия 114 
гражданин 12 
гражданско общество 305 
грамотност 178 
грешки 175 
грозде 231 
групова работа 194 
гръцки мениджмънт 262 
Дания 113 
данни 315 
данък 76 
данъкът на Тобин 76 
данъци 92 
данъчен анализ 88 
данъчна загуба 93 
данъчна основа 91 
данъчна политика 27 
данъчни амортизации 59 
данъчни вземания 90 
данъчни облекчения 147 
данъчни преференции 147 
данъчни приходи 73 
данъчно законодателство 88 
данъчно облагане 76 88 
данъчно третиране 92 
движение на капитали 148 
ДДС 89 
девелопъри 221 
действащо предприятие 287 
делова кореспонденция 193 
делови комуникации 193 
делови писма 193 
делово общуване 193 310 
Делчо Порязов 339 
дериватен пазар 83 
деривативи 61 
дестинации 144 
дефолт 62 
децентрализиране 72 
диаспора 11 
дивиденти 57 92 
дивидентна политика 57 
дивидентна политика на фирмата 57 
Димитър Панайотов 321 322 
динамичен анализ 88 
директни плащания 240 
дисбаланс 103 
дисертационен труд 205 
дисертация 205 
дисконтови модели 80 
дискреционна политика 86 
дискреция 86 
дистанционно образование 204 
дистанционно обучение 204 207 
дистанционно обучение в СА 204 
дисциплина 174 
добавена стойност 22 
добив на петрол 152 
добиви 236 
договор 133 
договор за аутсорсинг 133 
доклад 1 2 6 7 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 67 88 94 95 96 107 108 111 112 131 141 149 163 170 187 216 217 243 267 275 276 277 278 279 280 291 319 
Доктор хонорис кауза 344 
докторанти 205 
долар 104 
домакинства 10 45 77 
домакинствата в България 45 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 168 
допълнително осигуряване 168 
допълнително пенсионно осигуряване 168 
доставки 145 
доходи 92 
доходност 82 
доходност на банката 96 
дълг 29 
дългова криза 99 
дългова политика 99 
дългосрочни системни връзки 161 
дългосрочни финансови активи 280 
дължим данък 89 
дължимост на ДДС 89 
държава 216 
държава и общество 12 
държавен бюджет 20 
държавен дълг 20 29 70 85 87 
държавна политика 18 
държавна помощ 5 
държавна финансова политика 73 
държавна финансова статистика 7 
държавни инвестиции 303 
държавни финанси 46 87 
държавни финанси на Русия 87 
държавно регулиране 46 84 125 147 
държавно-частно партньорство 84 
дъщерни дружества 292 
е-обучение 207 
евреи 11 
еврейска общност 11 
евристични методи 37 
евро 104 154 
евро зона 99 
евро-зона 85 
еврозона 21 85 154 
Европа 2 236 
Европа 2020 1 2 7 16 41 107 163 187 319 
европарламент 336 
европейска диаспора 11 
Европейска зона на висше образование 218 
европейска криза 85 
европейска образователна политика 187 
Европейска общност 12 
европейска парична единица 154 
Европейска статистическа система 6 
Европейска централна банка 85 
европейски борси 83 
европейски държави 29 
европейски капиталови пазари 75 
европейски образователни програми 187 
европейски пазари 75 
европейски програми 149 
европейски стандарти 267 
европейски схеми 13 
Европейски съюз 12 27 155 164 173 
европроекти 42 
единна валута 99 
еднолични търговци 92 
език на тялото 176 177 
езикова глобализация 198 
езикова компетентност 198 
езикови умения 211 
езиково обучение 188 189 190 192 195 196 198 
екозащитници 221 
екологизация на производството 224 
екологизация на счетоводството 285 
екологичен риск 221 
екологичен туризъм 319 
екологична заплаха 221 
екологична среда 226 
екологична устойчивост 229 
екологични райони 226 
екологично законодателство 158 
екологично право 158 
екологично равновесие 224 
екология 158 224 
екотуризъм 319 
експоненциално развитие 317 
експорт 74 
експортна квота 74 
електронен бизнес 318 
електронна информация 249 
електронна система 249 
електронна търговия 318 
електронно банкиране 94 
електронно обучение 204 
емерджентност 161 
емигрантска вълна 11 
емиграционна политика 11 
емиграция 11 
емисия 220 
емоции 4 
емоции на работното място 4 
емоционален климат 4 
емпирично измерване 201 
енергетика 17 
енергиен сектор 224 
енергийна биомаса 246 
енергийна ефективност 163 223 
енергийна индустрия 224 
енергийни баланси 223 
енергийни култури 246 
енергийни суровини 246 
енергоемкост 17 
енергоефективност 17 
енергопотребление 223 
ЕС 28 73 75 85 173 241 
ЕСЦБ 6 
етапи на съвременния икономически цикъл 285 
етерични масла 237 
етерично-маслени култури 237 245 
етерично-маслени растения 237 
етични стандарти 292 
ефективно лидерство 14 
ефективност 98 109 228 296 
ефективност в аграрния сектор 228 
ефективност на организацията 259 
ефективност на производството 228 
ефективност на труда 21 
ефективност на управлението 296 
ЕЦБ 85 
животновъдство 247 
животозастраховане 175 
животозастрахователен риск 175 
загуби 236 
задължителни осигурителни вноски 169 
задължително здравно осигуряване 169 
задължително пенсионно осигуряване 168 
заем 64 77 
заемен капитал 50 
заети лица 13 
заетост 163 
заетост и безработица 302 
заетост и безработица при младежите 299 
заетост на младежи 299 
закон за корпоративно подоходно облагане 93 
Закон за корпоративното подоходно облагане 93 
закон на Мур 317 
замърсяване 220 
замърсяване на атмосферния въздух 220 
застаряване на населението 64 222 
застраховане 170 171 172 174 175 
застраховане в Русия 172 
застрахователен агент 173 
застрахователен брокер 173 
застрахователен мениджмънт 172 
застрахователен модел 174 
застрахователен пазар 174 
застрахователен портфейл 170 
застрахователен посредник 173 
застрахователна премия 171 
застрахователни дружества 170 171 
застрахователни услуги 173 
застрахователно дружество 171 
застраховка живот 175 
защита на информацията 316 
защита на информацията в институциите 316 
защитени територии 221 
здраве 241 
здравен бюджет 56 
здравеопазване 56 222 
здравеопазване в ЕС 222 
здравеопазване в Русия 56 
здравна икономика 56 
здравна стратегия 222 
здравни заведения 56 
здравно осигуряване 169 222 
здравноосигурителни системи 166 
зелена икономика 116 250 
зелени работни места 127 
земеделие 228 249 250 
земеделска производствена кооперация 26 
земеделски корпорации 229 
земеделски стопанства 129 
златна акция 159 
знание 126 300 
знания 203 273 301 
ЗПК 26 
ЗУО 158 
зърнени култури 236 
зърнопроизводство 236 
Иван Душанов 344 
ИДЕС 293 
извънборсов дериватен пазар 62 
извънборсови деривати 62 
извънборсови пазари 62 
измами 160 292 
измами в счетоводството 160 
измерване на риска 69 
износ 137 146 
износ на вина 231 
Израел 11 
изследване 204 
изследователска и развойна дейност 42 
изследователска метрика 205 
изследователски признак 205 
източници за финансиране 59 
изчисляване на разчети 115 
иконометричен анализ 112 
иконометрични модели 112 
иконометрия 112 
икономика 138 152 204 
икономика на Азербайджан 152 
икономика на Дания 113 
икономика на ЕС 113 155 
икономика на знанието 1 
икономика на Полша 116 154 
икономика на преживяванията 320 
икономика на Русия 120 
икономика на света 120 
икономика на Украйна 111 
икономика на услугите 115 
икономическа динамика 155 
икономическа ефективност 228 
икономическа интеграция 173 
икономическа криза 88 119 
икономическа политика 46 
икономическа система 138 
икономическа стойност 201 
икономическа устойчивост 229 
икономически агенти 18 
икономически дейности 114 
икономически зони 110 
икономически капитал 305 
икономически модел 113 119 
икономически подход 52 
икономически процеси 138 
икономически растеж 1 74 116 119 155 
икономически субекти 10 
икономически теории 20 22 
икономически университети 337 
икономически учения 23 
икономически цикъл 285 
икономическо образование 219 
икономическо развитие 16 120 
икономическо регулиране 147 
имейли 271 
имигранти 24 
имидж 128 
имидж на туристическа дестинация 144 
импорт 74 
инвентаризация 90 
инвентаризация на вземания 90 
инвестиране 13 
инвестиране в човешки капитал 13 
инвестиции 1 69 81 84 110 112 163 274 278 280 
инвестиции в аграрния сектор 129 
инвестиции в България 112 
инвестиции в недвижими имоти 53 
инвестиции в образование 303 
инвестиции в селското стопанство 244 
инвестиции в човешки капитал 303 
инвестиционен анализ 136 
инвестиционен процес 109 
инвестиционен риск 8 30 31 
инвестиционна дейност 47 
инвестиционна политика 107 
инвестиционна теория 30 
инвестиционни портфейли 30 
инвестиционни проекти 8 31 80 107 109 221 274 292 
инвестиционни решения 79 80 
инвестиционни схеми 67 
инвестиционни фактори 109 
индекс на относителната сила - RSI 136 
индекс на Търговскя канал - CCI 136 
индикатор на ДеМарк 136 
индикатори 17 
индуктивен метод 186 
индустриални знания 273 
инициатива Еврика 42 
иновативни методи 201 
иновативни проекти 42 
иновативни фирми 273 
иновации 1 2 16 46 59 68 111 121 123 124 172 259 271 273 297 
иновации в бизнеса 271 
иновации в икономиката 121 
иновации във фирмата 123 
иновационен модел 259 
иновационен потенциал 123 
иновационен продукт 19 
иновационен процес 19 
иновационен риск 172 
иновационна дейност на предприятието 273 
иновационна култура 123 
иновационна политика 124 
иновационна сфера 19 
иновационна услуга 19 
иновационни механизми 19 
иновационни модели 19 
иновационни проекти 59 
иновационни системи 68 117 
иновационни технологии във ВУЗ 199 
иновационно развитие 68 259 
иновация 19 
институционален подход 10 
институционализация 95 
институционална еволюция 23 
институционална икономика 23 
институционална среда 130 
Инструмента за предприсъединителна помощ 149 
инструменти 69 
интегрален подход 3 
интеграции 261 
интеграция 24 75 218 
интеграция на капиталовия пазар 153 
интегрирано общество 305 
интелигентен растеж 127 
интерактивен образователен модел 194 
интерактивна игра 194 
интерактивна комуникация 314 
интерактивни методи 184 
интерактивно обучение 184 
интерактивност на фирмите 273 
интервю за работа 310 
интеркултурно образование 182 
интернационализация 38 104 105 
интернационализация на парите 105 
интернет банкиране 48 94 
Интернет търговия 318 
интернет-банкинг 94 
инфлация 65 106 
информационна база 138 
информационна сигурност 313 
информационни системи 316 
информационни технологии 48 
информационни технологии в банките 316 
информационни технологии в бизнеса 314 
информационни технологии в обучението 207 212 
информационни технологии в управлението 252 
информационни технологии във финансите 48 
информация 282 
информация в управлението 315 
информация за потребителите 143 
информираност на потребителите 178 
инфраструктура 84 
ипотечен кредит 64 
ИПС в Европа 27 
искова молба 157 
ислямска финансова система 97 
ислямски банки 97 
ислямски финанси 97 
исторически анализ 65 
история на БНБ 71 
история на образованието 180 216 
история на СА 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 
ИТ 48 
ИТ безопасност 269 
ИТ индустрия 313 
ИТ услуги 252 
йена 104 
йерархически системен анализ 161 
кадров потенциал 272 
Казахстан 100 
кайсия 233 
какао 311 
камелина 246 
кандидатстване за работа 310 
капитал 22 38 148 
капитализация 38 
капитализация на доход 66 
капиталов пазар 75 83 108 
капиталови активи 69 
капиталови пазари 55 
капиталово бюджетиране 80 
кариерно развитие 185 
карта 126 
картографиране 126 
картографиране на знанията 126 
катедра "Мениджмънт" 340 345 
катедра Стратегическо планиране 321 
катедра Финанси и кредит 324 326 327 328 329 330 331 334 335 343 
катедра Чуждоезиково обучение 346 
катедри 328 
качества на ръководителя 309 
качество 77 227 289 
качество на земеделската продукция 227 
качество на информация 282 
качество на продуктите 143 
качество на хранителните продукти 227 
квалификационно израстване 185 
квалификация 185 203 
кейнсиански модел 119 
кейнсианство 119 
кейнсинианска теория 20 
кибер-риск 269 
кибервойна 316 
киберпрестъпници 269 316 
киберпрестъпност 269 
китайска икономическа мисъл 121 
китайска икономическа реформа 121 
класификация на риска 49 
клиент 265 
клиент и бизнес 271 
клиенти 211 
клъстер 47 
клъстери 118 
клъстерна форма 137 
КНР 105 
Кодекс за социално осигуряване 167 
Кодекс на труда 167 
коефициент 134 
коефициент бета 69 
коефициент на детерминация 134 
коефициент на структурни изменения 146 
коинтеграционен анализ 112 
колективни трудови спорове 260 
количествен функционален подход 253 
компетентност 56 
компост 239 
компютърна сигурност 313 
комуникативна компетентност 190 197 
комуникативни умения 197 207 208 
конвенционални методи 201 
конджойнт 201 
конджойнт-анализ 201 
конкурентни отношения 255 
конкурентоспособност 21 129 243 253 
конкурентоспособност на аграрния сектор 243 
конкуренция 234 253 
коноп 245 
консолидиране 59 
контакти 271 
контент анализ 140 
контрол 98 227 292 
контрол в публичния сектор 291 
контрол на капитали 148 
конференция 1 2 6 7 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 67 88 94 95 96 107 108 111 112 131 134 140 141 149 163 170 187 216 217 243 266 267 275 276 277 278 279 280 291 297 319 
конференция с международно участие 134 140 266 297 
конфликт 260 
конфликтен мениджмънт 260 
концепции 256 
концепция 124 126 
концесии 110 
кооператив 26 
кооперативни учебни групи 194 
кооперативни форми 194 
кооперативно обучение 194 
кооперативно учене 194 
кооператори 26 
корелационен коефициент 75 
корелационна матрица 83 
корелационни модели 78 
корпоративен венчъринг 297 
корпоративен данък 88 93 
корпоративна практика 159 
корпоративна социална отговорност 5 
корпоративна стратегия 121 
корпоративна филантропия 5 
корпоративни финанси 80 
корпоративно право 159 
корпоративно предприемачество 297 
корпоративно управление 156 
корпорации 59 
коучинг 265 
крайбрежен туризъм 144 
кредитен мениджмънт 35 
кредитен портфейл 77 
кредитен риск 43 
кредитен суап 61 
кредитиране 35 
кредитна организация 98 
кредитна политика 77 
кредитни рискове 35 
кредитно управление 36 
кредитоспособност 35 63 
крива на Филипс 65 
криза 73 74 85 139 
кризисна ситуация 298 
крос-културен мениджмънт 258 
крос-културен тренинг 258 
кръгла маса 117 123 124 125 126 127 138 139 142 162 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 207 208 209 210 211 212 213 214 218 254 255 256 265 281 321 322 323 
кръгла маса с международно участие 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 207 208 209 210 211 212 213 214 218 
култура 258 
култура на трудовите ресурси 4 
културен туризъм 131 
културен туризъм в България 131 
културен феномен 191 
културни различия 258 
латински модел 156 
лекарствени култури 232 248 
лекарствени растения 232 248 
лексика 188 
ленти на Болинджер 136 
либерализъм 11 
ливади и пасища 247 
ливъридж ефект 36 
лидер 15 307 
лидерска ефективност 14 
лидерски качества 15 
лидерски подходи 264 
лидерски процез 14 
лидерство 14 256 
лидерство в организацията 15 
лидерство и ръководство 15 
ликвидация на предприятие 287 
ликвидност 102 103 
ликвидност на банките 102 
лихвен процент 81 
лихвени плащания 70 
личен подоходен данък 91 
лични финанси 60 
личностни характеристики 309 
логистика 145 
логистичен подход 145 
лозаро-винарски сектор 231 
лозаро-винарско производство 231 
локализационен избор 244 
локализация 244 
лоялност към бранда 320 
магистър 202 203 
магистърска програма 218 333 
магистърска степен 202 203 204 
магистърски програми 217 
магистърско обучение 203 204 333 
майчинство 164 
макроикономика 34 
макроикономическа среда 21 
макроикономически показатели 45 70 83 
малки и средни предприятия 28 
малцинства 9 
малцинство 9 
малък бизнес 271 
маргинален бизнес 308 
маркетинг 139 140 141 209 
маркетинг на взаимоотношенията 140 
маркетинг на туризма 144 
маркетинг на туристическа дестинация 144 
маркетингов микс 78 
маркетингов процес 139 
маркетингов случай 209 
маркетингова дейност 139 
маркетингова институция 139 
маркетингова концепция 78 
маркетингова система 139 
маркетингова стратегия 78 
маркетингови изследвания 78 
маркетингови информационни системи 78 
маркетолози 141 
Маркс, К. 22 
марксистка теория 22 
маслодайна суровина 246 
маслодайни култури 237 246 
математически методи 285 
МВФ 70 
медиация 260 
медии 106 
медии и общество 106 
медийно влияние 106 
медицински растения 232 
междукултурна комуникация 258 
междукултурни компонетни 198 
международен бизнес 118 258 
международен лизинг 110 
международен пазар 137 
международен финансов център 151 
международна инвестиционна политика 107 
международна интеграция 47 
международна конференция 134 140 266 297 
Международна организация на труда 127 
международна търговия 146 
международни икономически отношения 149 
международни клъстери 118 
международни пазари 107 
международни партньори 42 
международни проекти 42 
международни стандарти 290 
Международни стандарти за финансова отчетност 290 
международно движение на капитала 148 
международно инвестиране 108 
мениджмънт 162 256 258 262 263 264 304 307 
мениджмънт в екипната дейност 307 
мениджмънт в международни компании 258 
мениджмънт в организациите 256 259 
мениджмънт на времето 263 
мениджмънт на кадрите 306 
мениджмънт на персонала 306 
мениджър 307 
мениджъри 309 
мениджърска дейност 309 
мениджърски екип 264 
мениджърски подходи 265 
менидмънт в организациите 306 
местна икономика 163 
местно развитие 121 
метод на обучение 188 
метод на пазарни сравнения 58 
методи на преподаване 184 
методология на бюджетния процес 54 
микропроцесори 317 
Минко Русенов 335 
мисъл 191 
митнически преференции 147 
младежка заетост 299 
млади хора 299 
многофункционалност 52 
мобилност 48 
модел на Минсер 303 
модел на учебника 192 
модели на процесната организация 251 
модели на управление 53 
моделиране 161 
моделирано поведение 255 
модернизация 16 111 120 151 
модернизация на образованието 187 199 
модерно планиране 142 
моментум 136 
монетарна политика 65 
мониторинг 73 254 
мониторинг и контрол 254 
мониторинг на проекти 254 
мониторинг на проектите 254 
монопол 23 
морфологичен анализ 161 
мостово финансиране 33 
МОТ 127 
мотивации 256 
мотивация 256 298 
мотивация на персонала 298 
мотивираност 190 
мрежи 215 
мрежова сигурност 313 
МСП 28 270 
МСП в България 270 
МСС 287 288 
МСС 28 280 
МССПС 277 
МССПС 1 277 
МСФО 52 290 
мултивалутна система 99 
мултисорсинг 137 
МФЦ 151 
мърчъндайзер 135 
мярка 121 129 
награди 332 
надзор 293 
надзорна политика 95 
наемни работници 12 
намаляване на бедността 5 
нанотехнологии 47 
население 178 
насилие 23 
насърчаване на продажбите 134 
наука и образование 1 
научен ръководител 205 
научен симпозиум 144 146 
научни изследвания 2 3 
научни публикации 117 123 124 125 126 127 138 139 142 162 254 255 256 265 281 321 322 323 
научно-изследователска дейност 2 3 
научно-методическа конференция 1 2 6 7 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 67 88 94 95 96 107 108 111 112 131 141 149 163 170 187 216 217 243 267 275 276 277 278 279 280 291 319 
научно-технологичен потенциал 121 
научноизследователска дейност 1 
научноизследователска и развойна дейност 1 
национална валута 99 105 
национална иновационна система 121 
национална стратегия 3 
национални валути 104 
национално богатство 60 
национално програмиране 267 
начислени приходи 90 
начислени разходи 90 
не-четене 191 
небалансирана ликвидност 103 
невербална комуникация 176 177 
недвижими имоти 53 
независима информация 143 
немска образователна система 183 
немски опит 183 
неоиндустриализация 120 
неоиндустриална модернизация 120 
неокласическа теория 10 
неокласически анализ 10 
неокласически модел 119 
неокласически синтез 10 
неолиберална теория 20 
неправителствени организации 5 
неравномерни парични потоци 99 
нетна печалба 66 
нефинансови предприятия 114 280 
нефт 66 152 
нефтен пазар 66 
нефтеногазов сектор 51 66 130 
нефтеногазови доходи 66 
нефтодобив 152 
НИРД 2 125 
нова стопанска история 23 
НОИ 167 
нормативи 185 
обезценка на активи 283 
обезценка на материални запаси 283 
обезщетения за майчинство 164 
обект на счетоводството 285 
обект на управление 256 
облачен компютинг 313 
облачни изчисления 48 
облачни услуги 252 
оборот 146 
образование 2 41 180 183 187 204 209 216 
образование за икономисти 328 
образование на възрастни 180 
образованието в България 185 
образователен процес 207 
образователен софтуер 184 
образователна политика 216 
образователна сфера 183 
образователна услуга 279 
образователни инициативи 218 
образователни модели 217 
образователни програми 175 
образователни проекти 182 
образователни системи 216 
образователни стратегии 208 
образователни технологии 184 
образователни управленски решения 187 
образователни услуги 201 
обратна ипотека 64 
обучение 13 202 203 301 
обучение в УНСС 206 
обучение във ВУЗ 202 
обучение за икономисти 190 199 
обучение на персонала 301 
обучение на студенти 186 
обучение по счетоводство 179 202 
обучение по туризъм 200 
обучение по финанси 39 217 
обучение по чужд език 184 186 188 189 190 192 193 194 195 196 197 199 200 207 208 210 211 212 213 214 
обучение през целия живот 180 
Обща селскостопанска политика 240 
общества 23 
обществена интеграция 305 
общество 12 
община Русе 132 
община Свищов 33 
общини в България 163 
общинска политика 162 
общински бюджет 33 
общински дълг 33 
общински проекти 162 
общност 12 
общо застраховане 170 
овощарство 230 233 235 242 
овощни култури 230 233 235 242 
одит 292 295 
одит в публичния сектор 291 
одитен ангажимент 295 
одитна вселена 294 
одитна дейност 295 
одитор 293 
одиторска дейност 294 
одиторска колегия 293 
одиторски задължения 293 
одиторски контрол 292 
околна среда 221 
онлайн магазини 318 
онлайн приложения 315 
онлайн търговия 318 
ООН 250 
оперативна програма 9 144 
оперативни програми 1 33 149 267 
операционен риск 175 
опит 183 
оповестяване 280 
оптимизиране 138 161 
опции 40 83 
органи на сдружението 150 
организации 256 
организационна култура 4 
организационни процеси 126 
организационно поведение 256 
организация на образованието 182 
организация на туризма 132 
органично производство 226 
орех 235 
ОС 129 
ОС 1 129 
осигурени лица 169 
осигурителен стаж 167 
осигурителна система 166 
осигуряване 164 
осигуряване при майчинство 164 
ОСП 129 229 240 244 
ОСП на ЕС 229 
отворена икономика 74 
отворени иновации 273 
отглеждане на полски култури 238 248 
отглеждане на трайни насаждения 235 242 
открита икономика 18 
открита процедура 40 
отпадъци 89 158 239 
отпуски за майчинство 164 
отработено време 25 
отчет 52 
отчетен период 290 
отчетнообособена единица 286 
отчитане 284 
отчитане на активи 283 
отчитане на вътрешни разчети 284 
отчитане на инвестиции 278 
офис стратегия 306 
офшоринг 133 137 
офшорки 81 
офшорна зона 81 
офшорни зони 81 
офшорни инвестиции 81 
охранителни услуги 313 
оценка 100 
оценка на акциите 55 58 
оценка на инвестиции 8 
оценка на кадрите 272 
оценка на конкурентоспособността 253 
оценка на портфейлното представяне 30 
оценка на резултатите 301 
оценка на риска 43 63 103 294 
оценка на стойността 58 
оценка на финансови активи 51 
оценка на човешкия капитал 303 
оценяване 303 
оценяване на знанията 196 
оценяване на образованието 219 
оцетопроизводство 312 
пазар 12 
пазар на акции 55 
пазар на недвижими имоти 53 
пазарен модел 5 
пазарен тренд 136 
пазари 118 
пазарна дисциплина 174 
пазарна икономика 10 298 
пазарна капитализация 156 
пазарна ликвидност 83 
пазарна размяна 23 
пазарни индикатори 136 
пазарно стопанство 125 
Пакт за стабилност 27 
параметри 70 
пари 22 
парична маса 99 
парична политика 27 119 
парични средства 281 
партньорство 265 
пасища 247 
педагогическа психология 176 177 
педагогически кадри 185 
педагогически модел 192 
пенсионни фондове 168 
пенсионно осигуряване 168 
пенсия за старост 64 
периметрова сигурност 313 
периодично счетоводно отчитане 277 
персонал 298 306 
персонализиран подход 5 
персонални финанси 60 
пет флага 81 
петролна индустрия 152 
пирамидални структури 5 
писмена комуникация 193 
писмено оценяване на знанията 196 
план на проекта 254 
планиране 84 138 142 254 
планиране на времето 263 
планиране на дейностите 281 
планиране на инвестициите 274 
планиране на ресурсите 252 
планова система 138 
платежен баланс 85 108 
плащане 201 
плодове 233 
плодопроизводство 233 
плодородие 249 
плодородие на почвите 249 
плоско данъчно облагане 91 
плосък данък 91 
поведение в управлението 255 
поведение и стимули 304 
поведенческа икономика 37 304 
поведенчески науки 304 
поведенчески финанси 37 
подбор на кадри 310 
подготовка на специалисти 219 
подготовка на учители 185 
подоходно облагане 90 
подходи 303 
подходът Лидер 225 
поздравления 325 
показател 266 
показатели за ефективност 266 
поликултурност 258 
политика на БНБ 71 
политическа икономия 23 
политическа култура 12 
политическа наука 14 
политическа промяна 14 
политически рейтинг 14 
политическо лидерство 14 
Полша 116 154 
портфейл 39 
портфейлен коефициент 30 
портфейлен мениджмънт 30 
портфейлна теория 39 
портфейлни инвестиции 108 109 
портфейлно управление 53 
портфолио 31 
посадъчен материал 232 
посредничество 260 
потенциал 302 
потенциал за развитие 302 
потребители 94 128 201 
потребителска информация 143 
потребителска оценка 301 
потребителски заем 35 77 
потребителски кредит 77 
потребителски ресурси 5 
потребителско кредитиране 35 
потребителско търсене 135 
потребление 77 301 
потребление на услуги 115 
потребности от обучение 301 
почвознание 239 
почвообразуване 239 
поща 115 
пощенски услуги 115 
правен риск 292 
правила в бизнеса 257 
правила на мениджмънта 257 
правило на Тейлър 65 
правителствен дълг 29 
право 157 
правов ред 23 
прагматично образование 199 
преговори 260 
предизвикателства 114 122 
предприемачество 261 268 270 297 
предприемачи(инвестори) 221 
предприятие 287 
предприятия 42 281 286 
представяне 280 
представяне на финансови отчети 280 
премия 55 
премия за риск 55 
пренасяне на данъчни загуби 93 
преписване 196 
преподаване 67 202 
преподаване на английски език 186 
преподаване по финанси 67 
преподаватели 343 
преходна икономика 148 
принципи на управление 257 
принципи на Файол 257 
природен газ 152 
природна среда 221 
природни ресурси 221 
приходи 66 
приходи и разходи 281 
проблеми 13 72 79 148 202 
проблеми в туризма 132 
проблеми на висшето образование 202 
проблеми на образованието 202 
проблеми на обучението 13 
прогнози 106 
прогнозиране на инфлацията 106 
програма 150 
програма Евростарс 42 
програмен продукт 217 
прогресивен данък 91 
продажба 264 
продажби 134 135 
продукт 22 
продуктови изпитвания 143 
продължителност на живота 64 
проект 182 
проекти 162 
проектно инвестиране 274 
проектно поведение 255 
проектно управление 182 
проектно управление на знанията 182 
проектно финансиране 33 
проектнобазирано образование 182 
производителност 17 
производствена функция 228 
производствени структури 228 
производство 137 311 312 
производство на електроенергия 224 
производство на оцет 312 
производство на плодове 233 
промишлена политика 16 
промишлени методи 312 
промишленост 16 
промоция 134 
промяна на климата 116 
пропорционален данък 91 
просперитет 216 
протоколи 342 
професионална дейност 206 
професионална етика 181 
професионална етика на счетоводителите 181 
професионална заетост 302 
професионална квалификация 181 185 
професионална компетентност 217 
професионална реализация 165 190 
професионални степени 185 
професионални трудови пазари 300 
професионални умения 181 
професионално знание 181 
професионално образование 180 181 
професионално обучение 179 
процес 126 
процесен подход 109 
процесна организация 251 
процесни иновации 19 
ПРСР 225 
ПРСР в България 225 
психика 176 177 
психична готовност за труд 206 
психологически модели 37 
психологически проблеми 176 177 
психология на труда 4 
публичен избор 221 
публичен сектор 161 275 279 291 
публична администрация 206 
публична финансова отчетност 289 
публични разходи 41 
публични услуги 73 
публични финанси 34 
публични финанси в България 34 
работна заплата 25 
работна сила 22 270 302 
работни места 127 
работници 25 
работодател 299 306 
равновесие 18 
развитие 3 13 82 142 204 296 
развитие на агробизнеса 244 
развитие на икономиката 125 
развитие на МСП 28 
развитие на образованието 204 
развитие на пазара 21 
развитие на човешките ресурси 9 296 300 
развитие на човешкия капитал 13 
разследващи професионални счетоводители 160 
разход на материали 281 
разходен подход 278 
разходи 222 
разходи за здравеопазване 222 
разходи за образование 41 
разходи за образование в ЕС 41 
разходи за персонал 272 
растениевъдство 228 232 238 246 247 248 
растения 245 
растителна биомаса 247 
реална конвергенция 154 
реални инвестиции 110 
реални опции 80 
реално време 315 
регионален имидж 128 
регионален маркетинг 128 
регионална иновационна система 121 
регионална политика 162 
регионална стратегия 128 
регионални валути 104 
регионални иновационни системи 117 
регионални клъстери 118 
регионално развитие 117 144 163 267 
регистриран одитор 293 
регламентация 257 
регулаторен подход 174 
регулации 221 
резервен фонд 66 
резервна валута 104 105 
рейтинг 43 
рейтингова система 43 187 
реколта 231 236 
рекрутинг на персонал 310 
ректор 324 325 
рентабилност 82 170 171 
Република Албания 166 
ресурс 117 302 
ресурсен подход 278 
ресурси 130 
ресурсна стратегия 130 
речников запас 188 
решения 303 
риск 31 40 51 69 72 269 294 
риск в застраховането 174 
риск мениджмънт 49 72 103 269 
риск-мениджмънт 98 
рисков профил 96 
рисков фактор 72 96 
рискове 178 
рискови активи 82 
рисково-базирано планиране 294 
роза 237 
роми 308 
ромски общности 308 
ромско население 308 
рубла 104 
румънски език 189 
Русия 52 62 
ръководител на проекта 254 
ръководители 309 
ръководни кадри 309 
СА 1 2 3 6 7 8 10 13 21 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 41 45 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 88 94 95 96 107 108 112 114 119 122 123 124 125 126 127 128 136 138 139 142 144 146 147 149 162 170 171 186 187 188 190 191 192 193 194 196 197 198 200 201 202 203 204 209 210 211 212 213 214 218 243 244 251 254 255 256 258 265 267 275 276 277 278 279 280 281 285 291 301 319 321 323 341 343 
СА докторант 32 76 88 117 131 163 
сайтове 215 
самоначисляване на данък 89 
САЩ 11 130 157 236 
сборник 117 123 124 125 126 127 138 139 142 162 254 255 256 265 281 321 322 323 
сборник доклади 1 2 6 7 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 67 88 94 95 96 107 108 111 112 131 141 149 163 170 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 207 208 209 210 211 212 213 214 216 217 218 243 267 275 276 277 278 279 280 291 319 
световен БВП 74 
световен застрахователен пазар 173 
световен финансов пазар 153 
световна валута 104 
световна финансова криза 85 97 151 
Свищов 220 
свобода 12 
свободна зона 147 
свързани лица 288 
свят 191 
сделки 288 
сдружение 150 
сегментиране 145 
селски туризъм 132 
селски туризъм в България 132 
селско стопанство 152 226 236 239 244 250 
селскостопанска политика 243 
селскостопанска политика на ЕС 229 241 
селскостопанска продукция 249 
селскостопански продукти 249 
селскостопанско производство 236 
семейни фирми 270 
СЕПП 240 
сертификация 181 
сигурност 313 
синдром на мениджъра 309 
синергетични модели 234 
синергиен подход 234 
система за мониторинг 73 
системен подход 103 117 234 
системен риск 69 
скрита икономика 73 
скрита икономика в България 73 
сливане и поглъщане 44 
слово 325 341 
смесено обучение 212 
собствен капитал 38 57 79 
сортове 226 230 235 237 238 
сортове ябълки 230 242 
софтуер 252 314 
софтуер под наем 252 
социален бизнес 314 
социален капитал 215 305 
социален прогрес 302 
социален свят 305 
социален софтуер 314 
социален софтуер за бизнеса 314 
социализация 305 
социална икономика 268 
социална кохезия 302 
социална организация 165 
социална политика 113 165 
социална психология 12 
социална търговия 318 
социални контакти 215 
социални мрежи 215 305 
социални отношения 125 
социални политики 302 
социално взаимодействие 305 
социално осигуряване 166 167 
социално подпомагане 165 
социално предприемачество 5 268 
социално-икономическа група 5 
социално-икономическа политика 111 113 130 
социално-икономически условия 114 
социалноосигурителна политика 166 
спекула 76 
специализирана лексика 189 190 
специалност Финанси 326 
справедлива цена 58 
сравнителен анализ 67 157 171 210 
сравнителна информация 290 
сравнителни тестове 143 
сравнително управление 258 
средна продължителност 64 
средство за обучение 192 
СС 13 287 
СС 2 283 
ставка LIBOR 61 
стажантски програми 299 
стажове 299 
статистика 6 7 8 
статистическа грешка 112 
статистическа информационна система 6 
статистическа информация 6 7 
статистически аспекти 146 
статистически методи 8 
статистическо отчитане 7 
стимулиране 298 
стимулиране на персонала 298 
стойност на имота 64 
стойност на капитала 57 
стойност на компанията 55 
стоков асортимент 135 
стокова структура 146 
стокообмен 146 
стокообмен на България 146 
Стопанска академия 202 214 218 324 325 326 327 328 329 330 331 333 334 335 336 338 339 340 342 344 345 346 
стопанска активност 268 
стопанска дейност 150 
стопански науки 205 
стохастика 136 
страни от Европейския съюз 68 222 
страни от ЦИЕ 154 
страни-членки на ЕС 24 68 
страни-членки на ЧИС 74 
страните на ЕС 21 
стратегии 28 227 
стратегии за развитие 16 
стратегии за сегментиране 145 
стратегическа ефективност 259 
стратегически маркетинг 142 
стратегически модели 128 
стратегически подход 5 
стратегически програми 227 
стратегически ресурс 122 
стратегическо планиране 125 267 
стратегическо програмиране 267 
стратегическо управление 266 
стратегия 127 162 227 
стратегия "България 2020" 162 
стратегия "Европа 2020" 1 7 28 34 41 107 127 162 163 218 243 291 319 
стрес 72 
стрес-анализ 72 
стрес-тестване 72 
структура 100 
структурен анализ 103 
структурни реформи 163 
студенти 206 211 215 216 217 306 325 332 
студенти по икономика 186 190 193 197 219 336 337 
студенти-финансисти 39 189 195 217 337 
студентска конференция 337 
суап 36 61 62 
суапов пазар 62 
субект на управление 256 
субсидии 42 
субсидии в земеделието 129 
суша 236 
СФУК 291 
схема за единно плащане на площ 240 
счетоводен аутсорсинг 285 
счетоводен мониторинг 285 
счетоводен подход 52 
счетоводител 181 
счетоводна информация 282 289 
счетоводна методология 285 
счетоводна политика 285 
счетоводна специалност 179 181 
счетоводни измами 160 
счетоводни проблеми 275 
счетоводни процедури 276 
счетоводни способи 282 
счетоводни стандарти 279 282 
счетоводни стандарти в публичния сектор 279 
счетоводни статии 275 
счетоводно информационен оптимум 285 
счетоводно образование 179 
счетоводно обучение 179 
счетоводно отчитане 277 278 279 
счетоводно приключване 275 276 
счетоводство 284 286 
счетоводството като професия 179 
събеседване 310 
събитиен туризъм 131 
съвместни предприятия 110 
съвременен бизнес 251 
съдебно-счетоводна експертиза 160 
съдебно-счетоводни експертизи 160 
Сърбия 146 149 
сътрудничество 271 
сътрудничество при преподаване 194 
съфинансиране 162 
съфинансиране на проекти 33 162 
таблици 223 
таблици с данни 223 
текущо счетоводно отчитане 277 
телекомуникации 141 
телемаркетинг 141 
телефонен маркетинг 141 
телефонни продажби 141 
темп на растеж 119 
тенденции 148 
теоретични аспекти 200 
теоретични модели 174 
теории за човешкия капитал 300 
теория на инвестициите 278 
теория на Милър и Модилиани 57 
теория на моделирането 161 
теория на финансите 18 37 39 
териториална организация 128 
териториални единици 128 
техническа ефективност 228 
технически анализ 136 
технически култури 238 
технологии 226 
технологични иновации 141 
технология Web квеста 197 
технология за комуникация 197 
трайни насаждения 233 235 242 
транзакции 76 140 
трансгранично сътрудничество 149 
транснационален бизнес 288 
трансформационни процеси 155 
трансформация 155 
трансфункции 142 
трендови модели 146 
труд 25 
трудов доход 91 
трудов стаж 167 
трудови конфликти 260 
трудови пазари 24 
трудоспособно население 302 
туризъм 118 131 132 320 
туристи 320 
туристическа дестинация 320 
туристическа индустрия 320 
туристическа лоялност 320 
туристически продукт 144 319 
туристически услуги 132 320 
търговия 318 
търговия по интернет 318 
търговска дейност 268 
търговска практика 133 
търговски банки 63 77 96 
търговско дружество 159 
търговско право 159 
търговско предприятие 135 
тютюн 238 
тютюнопроизводство 238 
удостоверение 167 
уеб инструменти 212 
Украйна 111 
умения 203 
умения за писане 214 
универсална услуга 115 
университети 42 211 
университетско образование 216 
управителен съвет 254 
управление 122 126 139 162 251 255 263 297 304 308 
управление на активи 101 
управление на банковия риск 44 
управление на бизнеса 262 264 
управление на времето 263 
управление на доставките 145 
управление на ефективността 259 
управление на знанието 126 300 
управление на капитала във фирмата 38 
управление на конфликти 260 
управление на кооперацията 26 
управление на маркетинговата дейност 139 
управление на организации 251 
управление на организациите 251 
управление на отпадъците 158 239 
управление на пасиви 101 
управление на персонала 15 296 306 307 310 
управление на портфейла 30 39 
управление на портфейли 53 
управление на предприятието 252 
управление на проекти 274 
управление на производството 224 
управление на публичните разходи 161 
управление на ресурсите 252 
управление на риска 31 43 49 101 175 269 292 
управление на риска в банките 101 
управление на риска в застраховането 175 
управление на риска в организацията 294 
управление на финансите 34 59 
управление на човешки ресурси 133 297 308 
управление на човешките ресурси 122 272 296 299 300 302 304 307 
управленска отчетност 286 
управленски въздействия 124 
управленски инструменти 257 
управленски модел 53 
управленски подход 137 
управленско счетоводство 286 
услуги 124 
услуги за сигурност 313 
устойчив растеж 127 
устойчив туризъм 319 
устойчиво развитие 150 244 319 
устойчивост на банките 100 
учебна година 341 
учебна документация 202 
учебни програми 13 
учебник за ВУЗ 192 
учене 211 300 
учене през целия живот 300 
учители 185 
факторен анализ 17 
федерален бюджет 66 
фермер 225 
фермерски стопанства 225 
фермерско земеделие 225 
физически лица 92 
фиксирана пенсия 64 
финанси на фирмата 79 
финансиране 28 42 79 165 227 
финансиране на здравеопазването 56 222 
финансиране на МСП 28 
финансиране на научни изследвания 2 
финансиране на образованието 185 
финансиране на проекти 33 165 
финансиране на селското стопанство 240 
финансиране на туризма 131 
финансиране на фирмата 79 
финансов анализ 58 63 171 
финансов инженеринг 217 
финансов капитал 153 
финансов контрол 203 
финансов ливъридж 50 
финансов ливърийдж 50 
финансов лизинг 49 59 
финансов мениджмънт 38 50 57 60 67 131 
финансов модел 51 
финансов надзор 95 
финансов оборот 40 
финансов отчет 287 
финансов пазар 21 61 62 151 
финансов поток 59 
финансов риск 40 49 50 56 63 103 
финансов свят 48 
финансов сектор 32 151 
финансова грамотност 178 
финансова интеграция 51 
финансова криза 78 82 84 96 173 
финансова наука 343 
финансова отговорност 35 155 
финансова отчетност 289 290 
финансова статистика 7 
финансова стратегия 34 
финансова устойчивост 34 87 
финансови деривати 40 83 
финансови дисциплини 39 
финансови инвестиции 31 
финансови институции 32 48 151 316 
финансови инструменти 97 178 
финансови механизми 64 
финансови отчети 160 282 
финансови пазари 21 76 
финансови показатели 100 
финансови ресурси 79 
финансови транзакции 76 
финансови услуги 78 174 178 
финансови учреждения 178 
финансово образование 216 
финансово планиране 54 
финансово счетоводство 280 286 290 
финансово състояние 288 
финансово-икономическа политика 111 
финансово-икономически цели 150 
фирма 298 
фирмен капитал 38 
фирмен мениджмънт 272 
фирмени инвестиции 303 
фирмено планиране 272 
фискален борд 20 
фискален пакт 20 
фискална алтернатива 86 
фискална политика 20 34 86 119 
фондов пазар 51 
форми на откритост 273 
формиране на отношението 206 
фразеология 198 
франдрайзинг 204 
франчайз 261 
франчайз мениджмънт 261 
франчайзинг 261 
франчизиране 261 
френска литература 209 
фрилансър 306 
функционален подход 173 
функционална валута 290 
фютчърси 40 
фючерси 83 
хардуер 317 
хардуерна производителност 317 
хедж-фондове 67 
холдингови компании 44 
хора с увреждания 165 
хранене 311 
хранителен състав на лечебните храни 245 
хранителни вещества 245 
хранително-вкусова промишленост 311 
цел 307 
цена на капитала 38 
ценова динамика 83 
централизация 72 
централна банка 71 
Централна и Източна Европа 155 
цивилизационни аспекти 111 
ЦИЕ 155 
циклични колебания 155 
цитиране 191 
частна инициатива 84 
частни инвестиции 303 
черноморско икономическо сътрудничество 74 
четене 191 
ЧИС 74 
чиста печалба 82 
член-кооператори 26 
членство 21 162 
членство в ЕС 21 
членство на България в ЕС 162 
човек 191 305 
човешка емоционалност 304 
човешки капитал 13 292 300 303 
човешки капитал в България 13 
човешки ресурс 122 
човешки ресурси 272 297 300 302 304 308 
човешки ресурси в организацията 300 
човешки фактор 256 
човешко поведение 304 
чужд език 188 189 195 199 207 208 209 210 212 214 218 
чуждестранни инвестиции 137 153 
чуждестранни инвестиции в България 262 
чуждестранни портфейлни инвестиции 108 
чужди езици 193 198 211 
чуждоезиков образователен продукт 218 
чуждоезикова лексика 188 
чуждоезиково обучение 184 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 207 208 209 210 211 212 213 214 218 
шведски модел 76 
шоколад 311 
юбилеен алманах 10 21 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 119 136 147 171 
ябълка 242 
ядкови плодове 235 
45 години катедра Мениджмънт 345 
4П концепция 140 
60 години катедра Финанси и кредит 1 2 6 7 8 10 21 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 88 94 95 96 107 108 111 112 119 131 136 141 147 149 163 170 171 187 216 217 243 267 275 276 277 278 279 280 291 319 324 326 327 328 329 330 331 334 335 343 
60 години катедра Чуждоезиково обучение 186 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 207 208 209 210 211 212 213 214 218 346 
BSC 266 
CAPM 51 69 
CRM 140 
DCF модел 58 
EBSCO Publishing 338 
EGARCH модел 36 
ERP 252 
ERP софтуер 252 
Euronext 75 
EVA модел 58 
financial management 333 
GARCH модел 36 
ISDA 62 
OLAP 315 
SOFIX 69 
SWOT анализ 9 132