НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила.  Прогнозиране, форсайт и стратегически изследвания, или европейската наука в нов социален контекст / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 3, с. 191-210. 

  

Сист. No: 48308

Интелектуална собственост

- 2 -

Сп Ч I 58 i

Benassi, Mario et al.  IP Intermediaries in Europe: A Web Content Analysis / Mario Benassi, Alfredo D'Angelo, Guido Geenen. // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 4, с. 307-324. 

  

Сист. No: 48247

Печат. Информационна дейност

- 3 -

Сп Н 32

Недялков, Антон.  Качство на услугите: Контент-анализ на заглавията на българските периодични издания / Антон Недялков. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 91-100. 

  

Сист. No: 48564

Култура

- 4 -

Сп Т 87 В

Михалева, Николета.  Съвременната култура пред нови ценностни ориентири / Николета Михалева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 149-176. 

  

Сист. No: 48547

- 5 -

Сп Д 532

Везиров, Венцислав.  Zum Pathos von Wortern in Der Deutschen Kulturgeschichte / Венцислав Везиров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 77-85. 

  

Сист. No: 48359

- 6 -

Сп Д 532

Трендафилов, Димитър.  Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора - разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култoви филми / Димитър Трендафилов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 86-98. 

  

Сист. No: 48360

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 7 -

44571

Ангелова, Поля.  Индексът на човешкото развитие, като интегрален показател за оценка на човешкия потенциал - сравнителен анализ за страните-участници в ЧИС / Поля Ангелова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 145-150. 

  

Сист. No: 48389

- 8 -

Сп С 73 с

Калоянов, Тодор.  Оценка на възпроизводственото поведение на жените в България по възраст и етническа принадлежност според преброяването през 2011 година / Тодор Калоянов. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 66-83. 

  

Сист. No: 48479

Статистика

- 9 -

Сп С 73 с

Петков, Пламен.  Регионален анализ на процесса на съответствие между търсенето и предлагането на труд в Република България / Пламен Петков. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 31-49. 

  

Сист. No: 48475

- 10 -

Сп С 73 с

Симеонова-Ганева, Ралица.  Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложение за България / Ралица Симеонова-Ганева. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 8-31. 

  

Сист. No: 48473

- 11 -

II 1695

Slaveva, K.  Statistical assessment of the degree of openness of Bulgaria's economy / K. Slaveva. // Структурнi реформи i трансформацii в промислововостi: перспективи i проритети : Мiжнародна науково-практична конференцiя, 17 грудня 2010 р.. - Донецк : НАН Украiни, 2010, с. 32-33. 

  

Сист. No: 48295

Статистика на отраслите

- 12 -

II 1695

Tsanova, St. St.  Utilizing the analysis of variance when measuring the seasonal fluctuations in agriculture / St. St. Tsanova. // Структурнi реформи i трансформацii в промислововостi: перспективи i проритети : Мiжнародна науково-практична конференцiя, 17 грудня 2010 р.. - Донецк : НАН Украiни, 2010, с. 299-302. 

  

Сист. No: 48294

Демография и население

- 13 -

Сп А 582

Калоянов, Тодор.  Декомпозиция на промените в средната продължителност на предстоящия живот на мъжете и жените в България през периода 1974-2009 година / Тодор Калоянов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 57-74. 

  

Сист. No: 48230

Социална демография

- 14 -

Сп С 73 с

Serafimova, Maria.  Religion is a support for social solidarity / Maria Serafimova. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 114-124. 

  

Сист. No: 48484

Население

- 15 -

Сп С 73 с

Тодоров, Тодор.  Полезно и своевременно изследване / Тодор Тодоров. // Статистика, 2011, N 3-4, с. 128-132. 

  

Сист. No: 48470

Социология

- 16 -

Сп П 324

Ганева, Зорница.  Изследване на етническите предразсъдъци на младите българи / Зорница Ганева. // Педагогика, 2012, N 6, с. 959-978. 

  

Сист. No: 48347

Икономическа социология

- 17 -

Сп Н 32

Русанова, Лиляна.  Концепция за социално предприемачество и български опит / Лиляна Русанова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 28-32. 

  

Сист. No: 48562

Политика

- 18 -

44539

Христов, Минчо.  Тероризмът и някои финансови аспекти на националната сигурност / Минчо Христов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 116-121. 

  

Сист. No: 48256

Международна политика

- 19 -

44544

Дончев, Александър.  Глобализация на сигурността - императив за международния мир и стабилност / Александър Дончев. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 19-25. 

  

Сист. No: 48270

Икономика. Икономически науки

- 20 -

Сп Н 32

Русанова, Лиляна.  Икономически теории за същността на неправителствения сектор / Лиляна Русанова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 33-37. 

  

Сист. No: 48563

- 21 -

Сп Н 32

Рускова, Свилена.  Методика за изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар / Свилена Рускова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 139-143. 

  

Сист. No: 48587

- 22 -

Сп П 57 х

Румянцева, С.  О мультицикличном аспекте кризиса 2008-2009 гг. / С. Румянцева. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 8, с. 76-87. 

  

Сист. No: 48493

- 23 -

Сп П 57 х

Сухарев, О.  Экономическая наука и ее социальная функция / О. Сухарев. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 8, с. 42-48. 

  

Сист. No: 48491

- 24 -

Сп Ч J 80 m

Taylor, John B.  Monetary Policy Rules Work and Discretion Doesn't: A Tale of Two Eras / John B. Taylor. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 6, с. 1017-1032. 

  

Сист. No: 608

Икономикс

- 25 -

Сп А 582

Атанасова, Веселина.  Тенденция на интернационализация и контратенденция на регионализация в съвременния икономикс / Веселина Атанасова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 36-53. 

  

Сист. No: 48241

Макроикономика

- 26 -

44571

Тодоров, Тодор и др.  Макроикономическото равновесие в условията на криза / Тодор Тодоров, Миглена Вачевска. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 141-147. 

  

Сист. No: 48408

- 27 -

44427

Цанова, Стела и др.  Макроикономически анализ на триадата «доходи – потребление - икономически растеж» по децилни групи / Стела Цанова, Цветелина Цанова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 247-260. 

  

Сист. No: 48401

- 28 -

Сп А 562

Марков, Огнян и др.  Доходи, потребление и икономически растеж / Огнян Марков, Тодор Тодоров, Цветелина Ем. Цанова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 16-43. 

  

Сист. No: 48195

- 29 -

Сп А 562

Тодоров, Тодор и др.  Системата на националните сметки - инструмент на макроикономическия анализ / Тодор Тодоров, Анастасия Марчева, Миглена Вачевска. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 95-123. 

  

Сист. No: 48198

- 30 -

Сп А 582

Ангелов, Иван.  Алтернативна икономическа политика за излизане от кризата и следкризисно развитие на България / Иван Ангелов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 5-28. 

  

Сист. No: 48228

- 31 -

Сп Д 532

Вачевска, Миглена.  Диагностично-прогностичен анализ на макроикономическите индикатори / Миглена Вачевска. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 17-32. 

  

Сист. No: 48353

Икономически теории. Учения и школи

- 32 -

Сп А 582

Минчев, Дянко.  Модифицираната рационалност като алтернатива на неокласическото схващане за " homo economicus" / Дянко Минчев. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 21-35. 

  

Сист. No: 48238

- 33 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. А.  Кризис современной экономической политики и уроки Австрийской школы / И. А. Рыкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 34, с. 44-51. 

  

Сист. No: 48465

Политическа икономия

- 34 -

Сп Ч J 80 f

Pastor, Lubos et al.  Uncertainty about Government Policy and Stock Prices / Lubos Pastor, Pietro Veronesi. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 4, с. 1219-1264. 

  

Сист. No: 48287

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 35 -

Сп А 562

Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза  / Любомир Иванов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 336-361. 

  

Сист. No: 48557

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 36 -

В К 263 d

Кушкиева, Златина.  Кратко, но ефективно : Временната заетост може да ви помогне да намалите оперативните си разходи / Златина Кушкиева. // Капитал Daily, II, N 199, 17 окт. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 48452

- 37 -

Сп М 68 э

Гоффе, Н.  Влияние кризиса на занятость и безработицу / Н. Гоффе. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 8, с. 27-38. 

  

Сист. No: 48296

Заетост

- 38 -

Сп Д 532

Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза  / Любомир Иванов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 1-12. 

  

Сист. No: 48344

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 39 -

44544

Николова, Галина.  Ограничения при придобиване право на собственост върху земеделски земи в България / Галина Николова. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 119-127. 

  

Сист. No: 48265

- 40 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделската земя - национално богатство и стока / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 10, с. 31-33. 

  

Сист. No: 48456

Кооперативно дело

- 41 -

Сп А 562

Баташки, Георги и др.  Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци / Георги Баташки, Пенко Димитров, Иван Андреев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 46-74. 

  

Сист. No: 48524

Фирми

- 42 -

Сп А 562

Горчева, Таня и др.  Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 16-45. 

  

Сист. No: 48522

- 43 -

Сп Д 532

Горчева, Таня и др.  Теоретични и емпирични аспекти н а моделирането на интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 13-28. 

  

Сист. No: 48348

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 44 -

Сп А 562

Божинов, Божидар и др.  Онлайн банкирането в България - състояние и тенденции / Божидар Божинов, Николай Антонов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 135-160. 

  

Сист. No: 48538

- 45 -

Сп Н 32

Любенова, Анелия.  Факторингът - алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства / Анелия Любенова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 54-59. 

  

Сист. No: 48567

- 46 -

Сп Т 87 В

Рафаилов, Димитър и др.  Детерминанти на дивидентната политика на българските компании / Димитър Рафаилов, Мирена Трифонова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 275-327. 

  

Сист. No: 48554

- 47 -

Сп Н 32

Стоянов, Евгений.  Особености на финансово-стопанския анализ в условията на българската икономическа действителност / Евгений Стоянов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 14-18. 

  

Сист. No: 48560

- 48 -

Сп Т 87 В

Тодоров, Вениамин.  Финансови кризи и странови риск на нововъзникващите пазари / Вениамин Тодоров. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 363-403. 

  

Сист. No: 48556

- 49 -

Сп Н 32

Тодорова, Милена.  Специфика на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България. Част I / Милена Тодорова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 156-159. 

  

Сист. No: 48590

- 50 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С. и др.  Инструменты макропруденциальной политики центральных банков / С. Андрюшин, В. Кузнецова. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 8, с. 32-47. 

  

Сист. No: 48431

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Афанасьев, Е. В. и др.  Сколько действительно платят инвесторы за активное управление фондом акций? / Е. В. Афанасьев, В. В. Симонян. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 31, с. 2-5. 

  

Сист. No: 48416

- 52 -

Сп Е 443

Беликова, Е. Ю.  Кругооборот капитала в рамках акционерного предприятия / Е. Ю. Беликова. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 1, с. 130-135. 

  

Сист. No: 48533

- 53 -

Сп Ф 53 кс

Воробьев, А. В. и др.  Обоснование комплексной модели финансового планирования организации / А. В. Воробьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 29, с. 33-39. 

  

Сист. No: 48411

- 54 -

Сп Д 532

Вътев, Жельо.  Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в съвременната банкова практика / Жельо Вътев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 1-22. 

  

Сист. No: 48340

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Голодова, Ж. Г. и др.  Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позиционирования эмитентов на фондовом рынке / Ж. Г. Голодова, А. Р. Саркисов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 35, с. 24-29. 

  

Сист. No: 48472

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Данаилова, Т. Н. и др.  Институциональные аспекты государственного финансового контроля в современной России / Т. Н. Данаилова, Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 32, с. 2-8. 

  

Сист. No: 48426

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Жевняк, А. В.  Конструирование кредитов с заданными платежами обслуживания / А. В. Жевняк. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 33, с. 48-64. 

  

Сист. No: 48463

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Костюк, В. Н.  Альтернативные теории портфеля / В. Н. Костюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 29, с. 2-11. 

  

Сист. No: 48409

- 59 -

Сп И 31

Найденова, Светлана.  Информационна сигурност на лизинговите взаимоотношения / Светлана Найденова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 40-51. 

  

Сист. No: 48529

- 60 -

Сп И 31

Ненков, Димитър.  Проблеми на определяне премията за риск и цената на собствения капитал на развиващите се капиталови пазари / Димитър Ненков. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 52-64. 

  

Сист. No: 48530

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Полищук, А. И.  Ключевые индикаторы эффективности кредитной системы / А. И. Полищук. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 35, с. 9-16. 

  

Сист. No: 48467

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Рожков, Ю. В. и др.  Сходство и различие финансов владельца и распорядителя денежных ресурсов / Ю. В. Рожков, В. В. Глухов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 34, с. 38-43. 

  

Сист. No: 48464

- 63 -

Сп В 83 Э

Смирнов, А.  Финансовый рычаг и нестабильность / А Смирнов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 9, с. 25-40. 

  

Сист. No: 48485

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Стрельников, Е. В.  Проблемы оценки кредитного риска портфеля / Е. В. Стрельников. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 36, с. 8-12. 

  

Сист. No: 48477

- 65 -

Сп И 31

Тодоров, Любомир.  Способи за определяне справедливата цена на акциите или дяловете / Любомир Тодоров. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 28-38. 

  

Сист. No: 48528

- 66 -

Сп Е 443

Усков, И. В.  Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов / И. В. Усков. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 1, с. 104-108. 

  

Сист. No: 48534

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Харин, А. Г.  Методические проблемы учета природного капитала в управлении стоимости бизнеса / А. Г. Харин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 36, с. 51-57. 

  

Сист. No: 48480

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  Методы оценки операционных рисков: вопросы систематизации и применения / Л. А. Чалдаева, Ю. А. Митина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 29, с. 12-19. 

  

Сист. No: 48410

- 69 -

44571

Kalinin, Oleksandr.  Benefits of an IPO for the Company's Capital Structure / Oleksandr Kalinin. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 189-197. 

  

Сист. No: 48442

- 70 -

Сп Ч J 80 f

Cetorelli, Nicola et al.  Banking Globalization and Monetary Transmission / Nicola Cetorelli, Linda S. Goldberg. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 5, с. 1811-1843. 

  

Сист. No: 48543

- 71 -

Сп Ч J 80 m

Ferrero, Andrea.  The Advantage of Flexible Targeting Rules / Andrea Ferrero. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 5, с. 863-881. 

  

Сист. No: 48286

- 72 -

Сп Ч J 80 m

Krueger, Malte.  Money: A Market Microstructure Approach / Malte Krueger. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 6, с. 1245-1258. 

  

Сист. No: 48335

- 73 -

Сп Ч J 80 m

Mattesini, Fabrizio et al.  Monetary Policy and Automatic Stabilizers: The Role of Progressive Taxation / Fabrizio Mattesini, Lorenza Rossi. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 5, с. 825-862. 

  

Сист. No: 48285

- 74 -

Сп Ч J 80 f

Parlour, Christine A. et al.  Financial Flexibility, Bank Capital Flows, and Asset Prices / Christine A. Parlour, Richard Stanton, Johan Walden. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 5, с. 1685-1722. 

  

Сист. No: 48546

- 75 -

Сп Ч J 80 f

Sialm, Clemens et al.  Mutual Fund Tax Clienteles / Clemens Sialm, Laura Starks. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 4, с. 1397-1422. 

  

Сист. No: 48289

Финанси

- 76 -

44571

Божинов, Божидар.  Трансмисионни механизми на глобалната финансова криза - преглед на литературата / Божидар Божинов. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.1012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 111-116. 

  

Сист. No: 48339

- 77 -

44571

Вътев, Жельо Вътев.  Практики и проблеми на стрес-тестването в дейността на съвремените банки / Жельо Вътев Вътев. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.1012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 105-110. 

  

Сист. No: 48338

- 78 -

44571

Захариев, Андрей.  Икономиката и образованието в XXI век - към икономически растеж, заетост и международни партньорства / Андрей Захариев. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.1012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 24-37. 

  

Сист. No: 48331

- 79 -

Сп А 562

Адамов, Величко и др.  Предизвикателства пред данъчната политика като фактор за икономическо развитие / Величко Адамов, Теодора Димитрова, Надежда Благоева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 264-283. 

  

Сист. No: 47622

- 80 -

Сп А 562

Димитрова, Теодора и др.  Мениджмънт на кредитния риск - рационалност в банкирането / Теодора Димитрова, Младен Столинчев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 497-516. 

  

Сист. No: 48239

- 81 -

Сп А 562

Захариев, Васил и др.  Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на "Стратегия Европа 2020" / Васил Захариев, Анелия Радулова, Петко Ангелов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 180-204. 

  

Сист. No: 48201

- 82 -

Сп А 562

Милинов, Валентин и др.  Изследване и анализ на инвестиционния риск в условията на криза / Валентин Милинов, Красен Иванов, Ангел Георгиев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 124-153. 

  

Сист. No: 48199

- 83 -

Сп А 562

Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020  / Величко Адамов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 546-573. 

  

Сист. No: 48246

- 84 -

Сп А 562

Симеонов, Стефан.  Значение на финансовите деривати в период на финансова несигурност и обща рецесия / Стефан Симеонов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 230-263. 

  

Сист. No: 48203

- 85 -

Сп А 562

Техники за графичен анализ на пазарния тренд  / Ангел Ангелов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 284-310. 

  

Сист. No: 48207

- 86 -

Сп Д 532

Божинов, Божидар и др.  Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България / Божидар Божинов, Николай Антонов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 59-67. 

  

Сист. No: 48355

- 87 -

Сп А 454

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на сделки по договори за финансов лизинг / Анастасия Матова-Головина. // Актив, 2012, N 10, с. 7-10. 

  

Сист. No: 48511

- 88 -

Сп У 732 р

Мицель, Артур Александрович и др.  Структурированные финансовые продукты как новый подход к хеджированию рисков / Артур Александрович Мицель, В. А. Ефремов. // Управление риском . - Москва, 2012, N 3, с. 63-67. 

  

Сист. No: 48451

Държавни финанси

- 89 -

44427

Николов, Николай и др.  Факторни влияния на държавния и националния дълг върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2010 г. (на български) / Николай Николов, Петко Ангелов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 234-246. 

  

Сист. No: 48399

Финансов контрол

- 90 -

Сп Д 532

Крумов, Крум и др.  Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България / Крум Крумов, Пенко Димитров, Силвия Костова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 171-185. 

  

Сист. No: 48382

- 91 -

Сп В 986

Николова, Ефросина.  Промените във финансовия надзор на Европейско ниво ESMA / Ефросина Николова. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 3, с. 29-31. 

  

Сист. No: 48215

Данъци. Такси. Налози

- 92 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Налоговый федерализм в системе обеспечения финансовой безопасности России / Б. Х. Алиев, М. М. Сулейманов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 31, с. 13-17. 

  

Сист. No: 48418

- 93 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в реда за определяне размера на законната лихва / Лиляна Панева. // Български законник, XXI, 2012, N 8, с. 33-36. 

  

Сист. No: 48323

- 94 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  ДДС при круизен туризъм / Лиляна Панева. // Български законник, XXI, 2012, N 9, с. 37-42. 

  

Сист. No: 48325

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Концептуальные основы налоговой политики как комплексной экономической категории / И. В. Шевченко, А. С. Алеников. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 30, с. 34-43. 

  

Сист. No: 48413

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 96 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  К вопросу о понятии банковского надзора / Б. Х. Алиев, Д. А. Рабаданова, Е. С. Багрова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 35, с. 17-23. 

  

Сист. No: 48468

- 97 -

Сп Ф 53 кс

Татаринова, Л. Ю.  Об эффективности организации Gemba-менеджмента в банках / Л. Ю. Татаринова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 35, с. 42-48. 

  

Сист. No: 48474

Пари, валута

- 98 -

Сп М 486

Ханке, Стив.  България петнайсет години по-късно / Стив Ханке. // Мениджър, 2012, N 10, с. 18-20. 

  

Сист. No: 48356

Валутна търговия

- 99 -

44571

Захариева, Галина.  Интензивност на външната търговия между страните от ЧИС в перода 2007-2010 г. / Галина Захариева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 117-121. 

  

Сист. No: 48405

- 100 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Нови правила за обменните бюра / Велко Джилизов. // Български законник, XXI, 2012, N 8, с. 25-32. 

  

Сист. No: 48322

Инвестиции

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Бурутин, А. Г. и др.  Особенности меанизма финансирования инновационных процесов модернизации экономики / А. Г. Бурутин, Т. Н. Седаш, Л. А. Сетченкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 33, с. 28-37. 

  

Сист. No: 48460

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 102 -

Сп У 732 р

Макарова, Е. К.  Стихийные бедствия как вызов мировой экономической системе / Е. К. Макарова. // Управление риском . - Москва, 2012, N 3, с. 53-62. 

  

Сист. No: 48450

Икономика

- 103 -

44571

Бакърджиева, Милка.  Властта и човешкият потенциал в условията на глобализация и икономика, основана на знания / Милка Бакърджиева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 73-78. 

  

Сист. No: 48374

- 104 -

44571

Черниченко, Геннадий и др.  Международный трансфер знаний в новой экономике / Геннадий Черниченко, Елена Черноиванова, Алексей Лаушкин. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 9-18. 

  

Сист. No: 48371

- 105 -

Сп Т 87 В

Станчева, Анастасия и др.  Подходът "Конкурентна динамика" (управленско виждане за конкурентното поведение на фирмите) / Анастасия Станчева, Добрин Добрев, Веселина Максимова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 109-148. 

  

Сист. No: 48544

- 106 -

Сп П 57 х

Кушлин, В.  Политика устойчивого развития и преодоление кризиса / В. Кушлин. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 8, с. 3-11. 

  

Сист. No: 48489

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л.  Новый формат объективной экономической реальности: в условиях посткапитализма / Е. Л. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 31, с. 46-52. 

  

Сист. No: 48424

- 108 -

Сп М 68 э

Пчелинцев, В.  Региональные инновационные системы: опыт Финляндии / В. Пчелинцев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 7, с. 51-63. 

  

Сист. No: 48193

Икономическа политика

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Оценка устойчивости инновационного развития предприятий / С. Н. Яшин, Ю. С. Солдатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 32, с. 9-17. 

  

Сист. No: 48428

Регионална икономика

- 110 -

44427

Богданова, Маргарита.  Мрежови подход за изследване на регионалните иновационни системи / Маргарита Богданова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 199-218. 

  

Сист. No: 48396

- 111 -

Сп Е 443

Николаев, Ю. О. и др.  Структурная модель инновационного кластера / Ю. О. Николаев, Л. А. Жук. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 1, с. 166-172. 

  

Сист. No: 48523

Икономика на България

- 112 -

Сп А 582

Ченгелова, Емилия.  Сивата икономика в представите на работодателите - подходи и основни резултати / Емилия Ченгелова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 86-104. 

  

Сист. No: 48232

Икономика на Европа

- 113 -

Сп Д 41 к

Кондратов, Д. И.  О некоторых актуальных проблемах европейской экономики / Д. И. Кондратов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 8, с. 61-66. 

  

Сист. No: 48218

Икономика на Русия

- 114 -

Сп В 83 Э

Бессонова, О.  Институциональная матрица для модернизации России / О. Бессонова. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 8, с. 122-144. 

  

Сист. No: 48438

Бизнес икономика

- 115 -

44571

Банчев, Петър и др.  Стратегическите алианси - съвременен подход за бизнесинтеграция / Петър Банчев, Ваня Григорова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.1012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 99-104. 

  

Сист. No: 5591

Икономически растеж

- 116 -

Сп А 562

Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия  / Кирил Митов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 362-382. 

  

Сист. No: 48217

- 117 -

Сп А 562

Стефанов, Галин.  Детерминанти на икономическия растеж в България / Галин Стефанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 44-66. 

  

Сист. No: 48196

- 118 -

Сп П 57 х

Данилин, В. и др.  Концептуальные вопросы воспроизводства оборотного капитала / В. Данилин. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 8, с. 35-41. 

  

Сист. No: 48490

- 119 -

Сп Д 532

Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия  / Кирил Митов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 125-139. 

  

Сист. No: 48370

- 120 -

Сп А 582

Пиримова, Вера.  Икономическият растеж на България - стратегии и тенденции / Вера Пиримова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 45-56. 

  

Сист. No: 48229

- 121 -

Сп Ф 53 кс

Юзвович, Л. И.  Финансово-кредитный механизм привлечения реальных инвестиций / Л. И. Юзвович. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 32, с. 53-59. 

  

Сист. No: 48430

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 122 -

44571

Богданова, Маргарита.  Мрежови подход при изследване на регионалните иновационни системи / Маргарита Богданова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 79-84. 

  

Сист. No: 48376

- 123 -

44571

Парашкевова, Евелина.  Перспективи пред националната иновационна система / Евелина Парашкевова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 245-250. 

  

Сист. No: 48435

Прогнозиране

- 124 -

Сп А 562

Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион  / Маргарита Богданова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 362-393. 

  

Сист. No: 48571

- 125 -

Сп А 582

Николова, Благовеста.  Пазари за предвиждания / Благовеста Николова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 97-110. 

  

Сист. No: 48244

Икономика на индустрията, предприятието

- 126 -

Сп Н 32

Янкова, Веселина М.  Методика за оценка на иновационни алтернативи / Веселина М. Янкова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 129-133. 

  

Сист. No: 48584

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Сорвина, О. В.  Определиние основных факторов управления производственными затратами предприятия / О. В. Сорвина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 34, с. 60-69. 

  

Сист. No: 48466

Туризъм в България

- 128 -

44571

Горчева, Таня.  Корпоративната социална отговорност в сферата на българския туристически бизнес / Таня Горчева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 19-26. 

  

Сист. No: 48368

Търговия

- 129 -

Сп Т 87 В

Данчев, Данчо.  Концептуални аспекти на интеграцията между социалните мрежи и търговския бизнес / Данчо Данчев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 65-108. 

  

Сист. No: 48537

- 130 -

Сп П 89 тп

Грошев, Игорь и др.  Эмоциональный брендинг и поведение потребителя / Игорь Грошев, Алексей Краснослободцев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 7-8, с. 119-126. 

  

Сист. No: 48224

Маркетинг

- 131 -

44427

Марчевски, Иван и др.  Състояние на пазара на приложения за уеб-анализ в България / Иван Марчевски, Радослав Йорданов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 219-233. 

  

Сист. No: 48398

- 132 -

44571

Янков, Никола.  Сътрудничество при туристическото брендиране в Черноморския басейн / Никола Янков. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.1012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 41-48. 

  

Сист. No: 48336

- 133 -

В К 263

Манолова, Мария.  Том Еслингер: Успешният мобилен маркетинг е полезен, личен и лесен за споделяне / Мария Манолова. // Капитал, XX, N 40, 6-12 окт. 2012, с. 49. 

  

Сист. No: 48402

- 134 -

Сп Н 32

Любенов, Любомир.  Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга / Любомир Любенов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 43-46. 

  

Сист. No: 48565

- 135 -

Сп А 562

Марчевски, Иван идр.  Изследване пазара на приложения за уеб анализ / Иван Марчевски, Радослав Йорданов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 574-602. 

  

Сист. No: 48248

- 136 -

Сп В 83 Э

Липсиц, И.  Трансформация культуры и изменения в моделях потребительского поведения / И. Липсиц. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 8, с. 64-79. 

  

Сист. No: 48434

- 137 -

Сп А 582

Маринов, Красимир.  Увеличаване на печалбата чрез избор на клиенти в директния маркетинг / Красимир Маринов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 54-62. 

  

Сист. No: 48237

- 138 -

Сп А 582

Нецева-Порчева, Татяна.  Сегментирането на пазара на база ценност - необходимо условие за успешно ценообразуване / Татяна Нецева-Порчева. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 63-74. 

  

Сист. No: 48242

- 139 -

Сп М 486

Чернев, Александър.  Маркетинг стратегии за 21. век / Александър Чернев. // Мениджър, 2012, N 10, с. 66-68. 

  

Сист. No: 48354

Продуктова политика

- 140 -

Сп Н 32

Демирова, Сийка.  Управление на жизнен цикъл на продуктовата иновация с ползване на PLM / Сийка Демирова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 19-22. 

  

Сист. No: 48561

Маркетинг в туризма

- 141 -

Сп Т 87 В

Велева, Мария.  Теоретичен модел на концепцията "Грижа за клиента" / Мария Велева. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 328-362. 

  

Сист. No: 48555

Логистика

- 142 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня и др.  Добри производствени практики в Индустриален парк - Русе / Богиня Матеева, Марин Иванов. // Логистика, VIII, 2012, N 7, с. 32-35. 

  

Сист. No: 48205

- 143 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Близо сме до Катар, далече от Сърбия : България е на 36 място в световната LPI (Logistic Performance Index) класация / Ралица Русинова. // Логистика, VIII, 2012, N 8, с. 18-21. 

  

Сист. No: 48445

- 144 -

Сп Л 763

Русинова, Ралица.  Пиво за ценители : Логистиката на жива бира е специфичен процес, който изисква сериозна инвестиция / Ралица Русинова. // Логистика, VIII, 2012, N 8, с. 36-37. 

  

Сист. No: 48446

Външна търговия

- 145 -

44383

Захариева, Галина и др.  Инструментариум за оценка на въздействието на външнотърговското представяне и специализация върху икономическото развитие / Галина Захариева, Карина Саркисян. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 5-21. 

  

Сист. No: 42740

- 146 -

Сп А 562

Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС  / Галина Захариева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 305-335. 

  

Сист. No: 48552

- 147 -

Сп Д 532

Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза  / Галина Захариева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 140-156. 

  

Сист. No: 48373

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 148 -

Сп Ф 53 кс

Ермолаева, М. Г.  Глобальные товарные рынки, глобальные денежные и капитальные потоки: основные тенденции и перспективы / М. Г. Ермолаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 33, с. 44-47. 

  

Сист. No: 48461

- 149 -

Сп Д 41 к

Лепешкина, К. Н.  Глобализация антикиризисных мер на мировом финансовом рынке / К. Н. Лепешкина. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 8, с. 67-71. 

  

Сист. No: 48219

- 150 -

Сп Д 532

Личев, Александър.  Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната / Александър Личев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 56-76. 

  

Сист. No: 48346

- 151 -

Сп Д 41 к

Хейфец, Б. А.  Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы / Б. А. Хейфец. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 7, с. 48-56. 

  

Сист. No: 48216

Международни икономически отношения

- 152 -

44383

Андреев, Николай.  Анализ на стокообмена на Австрия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Николай Андреев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 22-37. 

  

Сист. No: 45769

- 153 -

44383

Андреев, Николай.  Анализ на стокообмена на Белгия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Николай Андреев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 38-58. 

  

Сист. No: 48259

- 154 -

44383

Андреев, Николай.  Анализ на стокообмена на Кипър с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Николай Андреев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 128-147. 

  

Сист. No: 48263

- 155 -

44383

Андреев, Николай.  Анализ на стокообмена на Нидерландия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Николай Андреев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 189-199. 

  

Сист. No: 48271

- 156 -

44383

Боянов, Борислав.  Анализ на стокообмена на Франция с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Борислав Боянов. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 222-238. 

  

Сист. No: 48283

- 157 -

44383

Гулев, Светлин.  Анализ на стокообмена на Обединеното кралство с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Светлин Гулев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 200-209. 

  

Сист. No: 17529

- 158 -

44383

Захариева, Галина.  Анализ на външната търговия на Малта с основните й търговски партньори от ЕС / Галина Захариева. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 169-188. 

  

Сист. No: 48269

- 159 -

44383

Иванов, Иван Йорданов.  Анализ на стокообмена на Гърция с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Иван Йорданов Иванов. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 84-97. 

  

Сист. No: 48261

- 160 -

44383

Илиев, Драгомир.  Анализ на стокообмена на Германия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Драгомир Илиев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 59-83. 

  

Сист. No: 48260

- 161 -

44571

Йорданов, Николай.  Развитие на двустранната търговия между България и Румъния в периода на членството в ЕС / Николай Йорданов. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 302-307. 

  

Сист. No: 48427

- 162 -

44383

Нейков, Йордан.  Анализ на стокообмена на Естония с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Йордан Нейков. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 98-127. 

  

Сист. No: 48262

- 163 -

44383

Нейков, Йордан.  Анализ на стокообмена на Литва с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Йордан Нейков. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 148-168. 

  

Сист. No: 48266

- 164 -

44383

Нейков, Йордан.  Анализ на стокообмена на Чехия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Йордан Нейков. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 239-253. 

  

Сист. No: 48284

- 165 -

44383

Саркисян, Карина.  Анализ на стокообмена на Словения с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Карина Саркисян. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания; Ч. 1 - 2 : Ч. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 210-221. 

  

Сист. No: 48282

- 166 -

44571

Саркисян, Карина.  Значението на междукултурните комуникации в международния бизнес / Карина Саркисян. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 265-270. 

  

Сист. No: 48417

- 167 -

44571

Славева, Красимира.  Статистическо изследване на външнотърговските връзки на България със страните от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество / Красимира Славева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 148-153. 

  

Сист. No: 48414

- 168 -

Сп П 83 м

Белова, Габриела.  Референдумите, международните договори и Европейският съюз / Габриела Белова. // Правна мисъл, 2012, N 1, с. 78-91. 

  

Сист. No: 48311

- 169 -

Сп М 45 о

Буташ, Ахмед.  Алжир и България - 50 години сътрудничество / Ахмед Буташ. // Международни отношения, 2012, N 4-5, с. 57-60. 

  

Сист. No: 48458

- 170 -

Сп Д 532

Захариева, Галина и др.  Вътрешноотрасловата търговия на България в билатералните отношения със страните от ЕС-27 / Галина Захариева, Николай Йорданов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 202-217. 

  

Сист. No: 48393

- 171 -

Сп М 45 о

Иванов, Пламен.  Присъствието на НАТО в Либия - изводи и поуки / Пламен Иванов. // Международни отношения, 2012, N 4-5, с. 155-166. 

  

Сист. No: 48462

- 172 -

Сп М 45 о

Минчев, Чавдар.  Уроците на Великата депресия: ролята на Рузвелт и на неговия Нов курс за излизането на САЩ от кризата : [кръгла маса на сп. Международни отношения 5 юли 2012 г.] / Чавдар Минчев и др. // Международни отношения, 2012, N 4-5, с. 5-42. 

  

Сист. No: 48453

Глобализация

- 173 -

44544

Калинова, Елисавета.  Черно море в съвременния глобализиращ се свят / Елисавета Калинова. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 128-135. 

  

Сист. No: 48267

Европейска интеграция

- 174 -

Сп А 562

Захариева, Галина и др.  Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешноотрасловата търговия на България / Галина Захариева, Николай Йорданов, Николай Андреев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 441-466. 

  

Сист. No: 48231

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 175 -

44571

Тодоров, Тодор Ив.  България - Европейски мост към ОЧИС / Тодор Ив. Тодоров. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.1012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 93-98. 

  

Сист. No: 48337

- 176 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Симеонова, Сибила Енева.  Европейска стратегия за дунавския регион / Сибила Енева Симеонова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2010, с. 133-144. 

  

Сист. No: 48254

Право. Наука за държавата и правото

- 177 -

44544

Кунчев, Йонко.  Европейска стратегия за електронно правосъдие / Йонко Кунчев. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 31-39. 

  

Сист. No: 48268

- 178 -

Сп Б 923 з

Ковачев, Ясен.  Измененията в Закона за обществените поръчки от 2012 г. / Ясен Ковачев. // Български законник, XXI, 2012, N 10, с. 85-90. 

  

Сист. No: 48506

- 179 -

Сп Т 961 п

Матеева, Екатерина.  Към понятието неустойка и нейната правна същност / Екатерина Матеева. // Търговско право, 2012, N 3, с. 111-144. 

  

Сист. No: 48307

- 180 -

Сп В 83 Э

Якобсон, Л.  Экономический образ мысли и законодательство о некоммерческих организациях / Л. Якобсон. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 8, с. 48-63. 

  

Сист. No: 48432

Международно право

- 181 -

Сп П 83 м

Манева, Веселина.  Лисабонският договор и прилагане на правата на интелектуална собственост / Веселина Манева. // Правна мисъл, 2012, N 3, с. 53-67. 

  

Сист. No: 48313

- 182 -

Сп А 582

Цакова, Виолета.  Конструктивно-критичен прочит на търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) / Виолета Цакова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 5-20. 

  

Сист. No: 48240

Човешки права

- 183 -

44571

Кънев, Петър и др.  Диагностициране на системите за управление на човешките ресурси - основни индикаторни области / Петър Кънев, Искра Пантелеева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 105-110. 

  

Сист. No: 48378

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 184 -

44544

Недев, Валентин.  "Алгоритмизация на разследването - път за повишаване на ефективността на тази дейност" / Валентин Недев. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 79-85. 

  

Сист. No: 48264

Търговски дружества

- 185 -

44544

Русчев, Иван.  Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества / Иван Русчев. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 61-67. 

  

Сист. No: 48258

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 186 -

Сп З 544 к

Тодорова, Ваня.  Трудовият договор / Ваня Тодорова. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 8, с. 7-18. 

  

Сист. No: 48303

Обществено управление. Военни науки

- 187 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Методиев, Георги Димитров.  Организация и тактика на охрана при трансфер на парични средства и ценни пратки в Българска народна банка / Георги Димитров Методиев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 165-175. 

  

Сист. No: 48518

- 188 -

44548

Chakarov, Eddie et al.  Electronic Communication in Public Administration / Eddie Chakarov, Ivo Panov. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 113-118. 

  

Сист. No: 48277

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 189 -

Сп А 562

Крумов, Крум и др.  Аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България / Крум Крумов, Пенко Димитров, Силвия Костова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 467-496. 

  

Сист. No: 48236

Социално осигуряване

- 190 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Помощи изплащани от НОИ / Аспасия Петкова. // Български законник, XXI, 2012, N 10, с. 95-98. 

  

Сист. No: 48507

- 191 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Прекратяване на трудовия договор и дължими обезщетения / Аспасия Петкова. // Актив, 2012, N 10, с. 39-41. 

  

Сист. No: 48513

- 192 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Осигуряване на дипломираните експерт-счетоводители / Аспасия Петкова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 66-79. 

  

Сист. No: 48531

Пенсионно осигуряване

- 193 -

44539

Вълков, Владимир и др.  Сравнителен анализ на моделите на пенсионните системи / Владимир Вълков, Цветелина Берберова-Вълчева, Ралица Велева. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 238-245. 

  

Сист. No: 48250

- 194 -

44571

Илиева, Таня.  Рискове в дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване / Таня Илиева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 297-301. 

  

Сист. No: 48422

- 195 -

Сп Т 87 В

Киров, Стоян.  Антидефицитно управление на частните схеми с дефинирани пенсии / Стоян Киров. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 208-237. 

  

Сист. No: 48550

- 196 -

Сп В 83 Э

Вишневский, А. и др.  Возраст выхода на пенсию и продолжительность жизни / А. Вишневский, С. Васин, А. Рамонов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 9, с. 88-109. 

  

Сист. No: 48487

- 197 -

Сп А 582

Тошева, Екатерина.  Концентрацията на пазара на допълнителното пенсионно осигуряване в България (2003-2011 г.) / Екатерина Тошева. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 2, с. 81-96. 

  

Сист. No: 48243

- 198 -

Сп Ч J 80 r

Pension Funds' Asset Allocation and Participant Age: A Test of the Life-Cycle Model . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 3, с. 595-618. 

  

Сист. No: 48302

Застраховане

- 199 -

В З 375

Драганов, Христо.  Когато фактите говорят / Христо Драганов. // Застраховател, XIX, N 18, 26 септ. - 17 окт. 2012, с. 16-17; 18; 22. 

  

Сист. No: 48309

- 200 -

Сп А 562

Атанасова, Христина.  Организация на работатав клон на застрахователно дружество / Христина Атанасова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 219-246. 

  

Сист. No: 48545

- 201 -

Сп А 562

Застраховането и осигуряването в контекста на икономическия профил на социалната сигурност в условията на пазарно стопанство  / Боян Илиев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 413-440. 

  

Сист. No: 48227

- 202 -

Сп Д 532

Застраховането и осигуряването в контекста на икономическия профил на социалната сигурност в условията на пазарно стопанство  / Б. Илиев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 115-126. 

  

Сист. No: 48377

- 203 -

Сп Д 532

Иванов, Красен.  Методи за оценка и анализ на риска и възвръщаемостта на инвестиционната дейност на застрахователните компании / Красен Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 99-114. 

  

Сист. No: 48375

- 204 -

Сп С 848 д

Красиков, Сергей Анатольевич и др.  Этапы реинжиниринга страховой компании / Сергей Анатольевич Красиков, Юлия Николаена Лебедева. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 7, с. 33-37. 

  

Сист. No: 48300

- 205 -

Сп Ф 53 кс

Чернова, Г. В. и др.  Условия эффективного исполнения отдельного договора страхования / Г. В. Чернова, С. А. Калайда. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 36, с. 43-50. 

  

Сист. No: 48478

- 206 -

Сп Ч J 80 r

Chang, Chia-Chien et al.  The Effects of Macroeconomic Factors on Pricing Insurance Contracts / Chia-Chien Chang, Chou-Wen Wang, Chih-Yuan Yang. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 3, с. 867-895. 

  

Сист. No: 48301

Застраховане в България

- 207 -

44427

Атанасова, Христина.  Организация на работата в клон на застрахователно дружество / Христина Атанасова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 186-198. 

  

Сист. No: 48395

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 208 -

Сп П 324

Гювийска, Веска.  Непознатият Сократ: критика на Сократовата беседа в образованието / Веска Гювийска. // Педагогика, 2012, N 7, с. 1166-1179. 

  

Сист. No: 48505

- 209 -

Сп П 324

Мизова, Бистра.  Подходи и модели за изследване на социалната компетентност за целите на психолого-педагогическата диагностика / Бистра Мизова. // Педагогика, 2012, N 7, с. 1063-1076. 

  

Сист. No: 48501

- 210 -

Сп П 324

Недкова, Антонина.  Професия и професионална дейност - основни категории в професионалната педагогика / Антонина Недкова. // Педагогика, 2012, N 7, с. 1117-1134. 

  

Сист. No: 48504

- 211 -

Сп П 324

Чавдарова-Костова, Сийка.  Педагогически проекции на идеята за "космополитното гражданство" / Сийка Чавдарова-Костова. // Педагогика, 2012, N 6, с. 917-931. 

  

Сист. No: 48343

Образование

- 212 -

44539

Боянов, Калин.  Средното икономическо образование в България - проблеми и възможни решения / Калин Боянов. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 231-237. 

  

Сист. No: 48255

- 213 -

44641

Захариев, Андрей.  Европейското пространство и икономическото образование - от наемни работници към предприемачи / Андрей Захариев. // Европейски перспективи пред професионалното образование по икономика - реалност и предизвикателство : Научно-практически форум във връзка със 107 г. от създаването на Търг. гимназия - Бургас : Сборник с доклади. - Бургас : Търговска гимназия, 2012, с. 3-13. 

  

Сист. No: 48559

- 214 -

Сп О 174

Богданова, Моника.  Добра практика на кариерно образование - Литва / Моника Богданова. // Образование, 2012, N 4, с. 63-77. 

  

Сист. No: 48316

- 215 -

Сп П 324

Гъркова, Биляна.  Домашното обучение: поглед към основанията за избор / Биляна Гъркова. // Педагогика, 2012, N 6, с. 1032-1042. 

  

Сист. No: 48349

- 216 -

Сп П 324

Ковачева, Александра.  Училищни мрежи за обучение в Англия: условия за развитие / Александра Ковачева. // Педагогика, 2012, N 7, с. 1095-1101. 

  

Сист. No: 48503

- 217 -

Сп С 847

Милков, Лучиян.  Професионална насоченост на личността и осъзнатост на мотивите за избор на бъдеща професия / Лучиян Милков. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 3, с. 211-223. 

  

Сист. No: 48318

- 218 -

Сп С 847

Пенчева, Елиана.  Възрастови различия в потенциала за учене през целия живот / Елиана Пенчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 4, с. 358-372. 

  

Сист. No: 48306

- 219 -

Сп О 174

Рашева-Мерджанова, Яна.  Правовата държава и гражданското общество като взаимни корективи (Позицията на образованието) / Яна Рашева-Мерджанова. // Образование, 2012, N 4, с. 3-18. 

  

Сист. No: 48315

- 220 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Научната рецензия като продукт на оценяване и като сродяващ духовен опит / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 5, с. 413-416. 

  

Сист. No: 48482

- 221 -

Сп М 457 е

Симов, Стойчо.  Необходими знания за изход от еко-социо-икономическата криза / Стойчо Симов. // Международно списание Е и М еврообразование, 2012, N 4, с. 6-20. 

  

Сист. No: 48539

- 222 -

Сп М 457 е

Урсул, Аркадий Дмитриевич.  Становление опережающего образования / Аркадий Дмитриевич Урсул. // Международно списание Е и М еврообразование, 2012, N 2-3, с. 31-47. 

  

Сист. No: 48541

- 223 -

Сп С 847

Цонова, Мария.  Интегрираното образование - модел "Изток-Запад" / Мария Цонова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 5, с. 432-441. 

  

Сист. No: 48483

- 224 -

Сп О 174

Чавдарова-Костова, Сийка.  Интеркултурността между образованието и възпитанието / Сийка Чавдарова-Костова. // Образование, 2012, N 4, с. 98-107. 

  

Сист. No: 48317

- 225 -

44548

Bakardjieva, Teodora et al.  Wikis in e-learning / Teodora Bakardjieva, Antonina Ivanova. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 295-304. 

  

Сист. No: 48273

- 226 -

44548

Spiridonova, Natasha.  New Horizons for Computer Science in Education / Natasha Spiridonova. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 345-351. 

  

Сист. No: 48274

Образование в България

- 227 -

Сп П 324

Колев, Йордан.  Петото колело на държавната колесница / Йордан Колев. // Педагогика, 2012, N 7, с. 1077-1094. 

  

Сист. No: 48502

Висше образование

- 228 -

44571

Диков, Венцислав.  Съвременните технологии - средство за повишаване на нивото на сътрудничество и качество на висшето образование / Венцислав Диков. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 222-227. 

  

Сист. No: 48420

- 229 -

Сп I 60

Колева, Н.  Програма за динамично предприемачество в Полша / Н. Колева. // INFO свят, 2012, N 3, с. 18-25. 

  

Сист. No: 48334

- 230 -

Сп I 60

Луканов, М.  Рамка за предприемачество и иновации във висшето образование на Гърция - Гръцки свободен университет / М. Луканов. // INFO свят, 2012, N 3, с. 29-32. 

  

Сист. No: 48341

- 231 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Обучението по предприемачество в Европа / М. Стоянова. // INFO свят, 2012, N 3, с. 3-8. 

  

Сист. No: 48332

- 232 -

Сп I 60

Стоянова, М. и др.  Ефектът от програмите по предприемачество във висшето образование / М. Стоянова, Л. Рачева. // INFO свят, 2012, N 3, с. 9-18. 

  

Сист. No: 48333

- 233 -

В А 561

Адамов, Величко.  Уважаеми колеги : [Обръщение на Ректора Величко Адамов, послучай откриване на учебната година 2012-2013 година] / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 2, септ. 2012, с. 1. 

  

Сист. No: 48292

- 234 -

Сп Н 32

Любенов, Любомир и др.  Маркетингов инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика / Любомир Любенов, Елеонора Иванова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 116-120. 

  

Сист. No: 48572

- 235 -

Сп Н 32

Минчев, Дянко и др.  Абсолютно или относително оценяване на студентите - изводи от една емпирична проверка / Дянко Минчев, Тодор Тодоров. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 80-84. 

  

Сист. No: 48570

- 236 -

Сп А 562

Янков, Никола и др.  Развитие на системата за научни изследвания на СА "Д. А. Ценов" / Никола Янков, Петя Иванова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 5-15. 

  

Сист. No: 48194

- 237 -

Сп А 562

Янков, Никола и др.  Развитие на системата за научни изследвания на СА "Д. А. Ценов" : (Една скромна годишнина - една скромна панорама на свършеното) / Никола Янков, Петя Иванова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 5-15. 

  

Сист. No: 48521

- 238 -

Сп С 847

Апостолова-Калоянова, Светомира.  Национална квалификационна рамка на Република България в контекста на Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (сравнителен анализ) / Светомира Апостолова-Калоянова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 4, с. 287-314. 

  

Сист. No: 48305

- 239 -

Сп П 89 тп

Ассорина, Галина и др.  Управление инновационными процессами в вузе: проектный подход / Галина Ассорина, Семен Ягудин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 7-8, с. 102-112. 

  

Сист. No: 48223

- 240 -

Сп С 847

Гювийска, Веска и др.  Концептуализация и/или технологизация на идеята за смесено обучение (класическо и електронно) във висшето училище / Веска Гювийска, Николай Цанков. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 5, с. 383-396. 

  

Сист. No: 48481

- 241 -

Сп Д 532

Данчева, Ралица и др.  Особености на обучението по счетоводство във висши училища от страни-членки на Европейския съюз / Ралица Данчева, Агнеса В. Аспарухова, Тодор Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 78-94. 

  

Сист. No: 48362

- 242 -

Сп Д 532

Кръстевич, Тодор и др.  Измерване на готовността за плащане на потребителите на образователни услуги чрез адаптивен изборен конджойнт анализ / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 33-49. 

  

Сист. No: 48358

- 243 -

Сп А 582

Никова, Донка.  Взаимовръзката между дългосрочната мотивация и академичната мотивация на студентите от УНСС / Донка Никова. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 105-116. 

  

Сист. No: 48233

- 244 -

Сп А 582

Рибов, Манол.  Научните знания в образователния процес на висшето училище / Манол Рибов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 140-149. 

  

Сист. No: 48235

- 245 -

Сп С 847

Система за развитие на академичния състав на Русенския университет "Ангел Кънчев" . // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 3, с. 270-276. 

  

Сист. No: 48314

- 246 -

Сп Д 532

Стойкова, Пепа.  Критерии за заемане на контролна длъжност и съответствие с обучението по контрол в българските висши училища / Пепа Стойкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 186-201. 

  

Сист. No: 48388

- 247 -

Сп Ф 53 кс

Халин, В. Г. и др.  Модель определения стоимости образовательных программ в высшей школе Российской Федерации / В. Г. Халин, Г. В. Чернова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 31, с. 25-33. 

  

Сист. No: 48423

- 248 -

44548

Some Approaches for the Reslization of an Adaptive Interactive System for Distance Learning . // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 352-363. 

  

Сист. No: 48276

- 249 -

44548

Stoykova, Dobrinka.  Assessment of the Abilities of the Students to Search information and to Communicate / Dobrinka Stoykova, Silvia Stancheva. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 364-374. 

  

Сист. No: 48275

Висше образование за икономисти

- 250 -

44427

Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в Стопанска академия “Д. А. Ценов”  / Михаил Чиприянов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 127-142. 

  

Сист. No: 48380

- 251 -

В К 263

Байкушева, Анита и др.  Особености на висшето образование по финанси / Анита Байкушева, Добромир Добрев. // Капитал (прил. К3 Кариери), XX, N 42, 20-26 окт. 2012, с. VII. 

  

Сист. No: 48492

- 252 -

44571

Stoilova, Daniela.  Needs Analysis and Its Importance for ESP Materials Design / Daniela Stoilova. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 228-232. 

  

Сист. No: 48425

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 253 -

Сп Н 32

Ангелова, Силвестра и др.  Методи за определяне на екологичните ефекти при въздушен транспорт на товари / Силвестра Ангелова, Иван Хр. Митев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 165-171. 

  

Сист. No: 48592

- 254 -

Сп А 562

Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост  / Анета Денева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 311-338. 

  

Сист. No: 48209

- 255 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Стойков, Стойко и др.  Черноморската екосистема - замърсяване и биоразнообразие / Стойко Стойков, Елица Петрова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2010, с. 61-65. 

  

Сист. No: 48253

- 256 -

Сп Д 532

Денева, Анета и др.  Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост / Анета Денева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 67-83. 

  

Сист. No: 48367

Математика

- 257 -

44571

Чиприянова, Катя.  Оценка на риска от недостатъчност на резервите според платежоспособност 2 / Катя Чиприянова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 291-296. 

  

Сист. No: 48421

- 258 -

Сп А 562

Георгиева, Нонка.  Равновесие в стохастични модели за оптималност с приложение в икономиката / Нонка Георгиева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 67-94. 

  

Сист. No: 48197

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 259 -

44427

Възобновяемите енергийни източници – съвременното предизвикателство пред българската енергетика  / Анета Денева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 143-157. 

  

Сист. No: 48385

- 260 -

44539

Койчева, Мариела.  Енергийната дихотомия България-Турция в Черноморския регион / Мариела Койчева. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 122-133. 

  

Сист. No: 48257

- 261 -

44571

Павлов, Павлин.  Управление и развитие на енерговъзобновяемия сектор в България / Павлин Павлов. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 257-262. 

  

Сист. No: 48439

- 262 -

44571

Шопова, Маргарита.  Енергийна ефективност и потребление на енергия от домакинствата / Маргарита Шопова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 233-237. 

  

Сист. No: 48429

- 263 -

Сп А 562

Икономически проблеми на енергийното развитие - възобновяеми енергийни източници и икономическа ефективност  / Анета Денева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 154-179. 

  

Сист. No: 48200

- 264 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Енергийни баланси в промишлените системи : Същност на енергийните баланси / Любен Машкин. // Ютилитис, IX, 2012, N 7, с. 41-43. 

  

Сист. No: 48326

- 265 -

Сп Ф 703

Памукчиев, Минко Ст.  Уникален енергиен проект / Минко Ст. Памукчиев. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 6, с. 27-28. 

  

Сист. No: 48508

- 266 -

Сп Ч R 62

Stittleburg, Jay.  Wasted Energy / Jay Stittleburg. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 6, с. 20-22, 24. 

  

Сист. No: 48280

Селско стопанство. Горско стопанство

- 267 -

Сп А 562

Герганов, Георги и др.  Участие на жените предприемачи в селското стопанство / Георги Герганов, Радка Ненова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 383-412. 

  

Сист. No: 48221

- 268 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Ефективност на икономическите организации и обществената интервенция в земеделието / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 3, с. 24-44. 

  

Сист. No: 48191

- 269 -

Сп Р 448

Георгиева, Ася.  Пчелен мед - силен продукт, слабо брандиране / Ася Георгиева. // Регал, 2012, N 8, с. 22-23. 

  

Сист. No: 48515

- 270 -

Сп Д 532

Герганов, Георги и др.  Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на общата селскостопанска политика на Eвропейския съюз / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 68-77. 

  

Сист. No: 48357

- 271 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  FAO: затягане на глобалния баланс между търсене и предлагане на зърно / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 10, с. 40-41. 

  

Сист. No: 48457

- 272 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Влиянието на директните плащания върху доходите на земеделските стопанства / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 3, с. 45-51. 

  

Сист. No: 48192

- 273 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Организационно-стопанско преструктуриране на българското земеделие в условията на евроинтеграция / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 2, с. 11-16. 

  

Сист. No: 48447

- 274 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Анализ на конкурентоспособността на зеленчукопроизводството в България / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 3, с. 3-16. 

  

Сист. No: 1705

- 275 -

Сп И 50

Славова, Янка.  Влияние на ОСП върху аграрния износ - оценка и проблеми / Янка Славова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2012, N 3, с. 17-23. 

  

Сист. No: 48190

- 276 -

Сп З 54

Тодорова, Десислава.  Отглеждане на броколи - лесно и полезно / Десислава Тодорова. // Земеделие плюс, XX, 2012, N 7-8, с. 29-30. 

  

Сист. No: 48328

- 277 -

Сп З 544 к

Ценов, Николай.  Сортът - фактор за успешно отглеждане на пшеницата при стрес / Николай Ценов. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 8, с. 39-47. 

  

Сист. No: 48304

- 278 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Високо в планината хората разработват екологични ферми / Елица Ценова. // Агробизнесът, X, 2012, N 10, с. 28-29. 

  

Сист. No: 48455

Селскостопански предприятия, производство

- 279 -

44571

Блажева, Виолета.  Генетично модифицирани организми и безопасност при производството на селскостопански продукти и храни / Виолета Блажева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 183-187. 

  

Сист. No: 48397

Аграрна политика

- 280 -

Сп А 562

Герганов, Георги и др.  Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на общата селскостопанска политика на Европейския съюз / Георги Герганов, Виолета Блажева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 339-361. 

  

Сист. No: 48214

- 281 -

Сп А 562

Саркисян, Карина.  Анализ на специализацията на Р България в областта на външната търговия с аграрни продукти / Карина Саркисян. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 205-229. 

  

Сист. No: 48202

Аграрно предприемачество

- 282 -

Сп Д 532

Герганов, Георги и др.  Участие на жените-предприемачи в селското стопанство / Георги Герганов, Радка Ненова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 84-98. 

  

Сист. No: 48372

Растениевъдство

- 283 -

Сп З 54

Бозуков, Христо.  Тютюнът като енергийна култура / Христо Бозуков. // Земеделие плюс, XX, 2012, N 7-8, с. 41-43. 

  

Сист. No: 48329

- 284 -

Сп З 54

Планинска мащерка (Thymus pulegioidesi.) . // Земеделие плюс, XX, 2012, N 7-8, с. 12-13. 

  

Сист. No: 48327

- 285 -

Сп З 54

Станев, Станко.  Лайка / Станко Станев. // Земеделие плюс, XX, 2012, N 7-8, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 48330

- 286 -

Сп З 54

Сусамът като алтернативна култура на тютюна в България . // Земеделие плюс, 2012, N 6, с. 4-6; N 7-8, с. 10-11. 

  

Сист. No: 48173

Управление на предприятията. Организация на производството

- 287 -

44571

Варамезов, Любчо.  Идентифициране на възможностите за аутсорсинг / Любчо Варамезов. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 132-138. 

  

Сист. No: 48386

- 288 -

44571

Gagnidze, Ineza.  Regarding the Black Sea Regional Cluster Initiative / Ineza Gagnidze. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 163-168. 

  

Сист. No: 48441

- 289 -

44571

Gonchar, Viktoriya.  Management of Strategic Planning in Modern Corporations / Viktoriya Gonchar. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 117-125. 

  

Сист. No: 48383

- 290 -

Сп Ч J 80 B

Slater, Stanley F. et al.  Creating and Exploiting Market Knowledge / Stanley F. Slater, Eric M. Olson, Hans Eibe Sorensen. // Journal of Business Strategy . - New York, 2012, N 4, с. 18-27. 

  

Сист. No: 48281

Мениджмънт

- 291 -

44571

Йорданова, Елена.  Моралните ценности в условията на глобализация и интеграция в световната икономика / Елена Йорданова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 238-244. 

  

Сист. No: 48433

- 292 -

44571

Маринова, Наталия.  Съставните Уеб-услуги - съвременно архитектурно решение при управление на бизнес процесите / Наталия Маринова. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 210-215. 

  

Сист. No: 48419

- 293 -

Сп Н 32

Владова, Катя.  Конкурентно поведение на фирмите в сектора "бързо хранене" в България / Катя Владова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 60-64. 

  

Сист. No: 48568

- 294 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Ганева, Красимира Дамянова.  Изследване на кризисната обстановка в Република България за периода 1999-2005 год. / Красимира Дамянова Ганева. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 40-54. 

  

Сист. No: 48517

- 295 -

Сп Н 32

Младенов, Юлиян и др.  Делигиране на пълномощия / Юлиян Младенов, Венелин Терзиев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 47-53. 

  

Сист. No: 48566

- 296 -

Сп Д 532

Азис, Ергин.  Знание и мениджърска проницателност / Ергин Азис. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 102-104. 

  

Сист. No: 48363

- 297 -

Сп Ч 895

Владимирова, Елена и др.  Събитийният мениджмънт - работа в екип / Елена Владимирова, Диляна Поцкова. // Човешки ресурси, 2012, N 6, с. 17-18. 

  

Сист. No: 48514

- 298 -

Сп Д 532

Димитрова, Деница.  Знание и мениджърска проницателност / Деница Димитрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 105-106. 

  

Сист. No: 48364

- 299 -

Сп П 89 тп

Ерохина, Елена.  Управление инновационной деятельностью: опыт зарубежных стран / Елена Ерохина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 7-8, с. 32-40. 

  

Сист. No: 48222

- 300 -

Сп У 732 р

Николаева, Марина Анатольевна и др.  Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка / Марина Анатольевна Николаева, Ольга Федоровна Зотова, Надежда Владимировна Шолохова. // Управление риском . - Москва, XXX, 2012, N 2, с. 26-38. 

  

Сист. No: 48226

- 301 -

Сп Д 532

Цветанова, Радина.  Знание и мениджърска проницателност / Радина Цветанова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 99-101. 

  

Сист. No: 48361

- 302 -

Сп Ч R 62

Frese, Richard C.  How do you Compare? : Benchmarking your insurance program / Richard C. Frese. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 7, с. 38-42. 

  

Сист. No: 48320

Бизнес план

- 303 -

Сп Н 32

Радев, Радко Асенов.  Процесът на бизнес планиране според прилаганата маркетингова канцепция на управление на бизнеса / Радко Асенов Радев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 134-138. 

  

Сист. No: 48585

Бизнес стратегии

- 304 -

44571

Polowczyk, Jan.  Theoretical Background of Cooperation in International Business / Jan Polowczyk. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 276-284. 

  

Сист. No: 48443

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 305 -

Сп Ч I 58 i

Kesidou, Effie et al.  External Knowledge and Innovation Performance in Clusters: Empirical Evidence from the Uruguay Software Cluster / Effie Kesidou, Chris Snijders. // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 5, с. 437-457. 

  

Сист. No: 48498

- 306 -

Сп Ч I 58 i

Ritvala, Tina et al.  Scientists as Midwives to Cluster Emergence: An Institutional Work Framework / Tina Ritvala, Birgit Kleymann. // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 6, с. 477-497. 

  

Сист. No: 48520

Корпоративно управление

- 307 -

Сп А 582

Найденов, Николай.  Интердисциплинарни подходи за анализ и механизми за контрол при корпоративно управление / Николай Найденов. // Икономически и социални алтернативи, 2012, N 1, с. 126-139. 

  

Сист. No: 48234

Управление на фирмата

- 308 -

44571

Сирашки, Христо.  Екипен подход при реализиране на екологичната стратегия на фирмата / Христо Сирашки. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 188-192. 

  

Сист. No: 48412

- 309 -

Сп А 562

Богданова, Маргарита и др.  Създаване на методика за упрвление на риска в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект) / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Кристина Павлова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 105-134. 

  

Сист. No: 48535

- 310 -

Сп В 83 Э

Соколова, Е.  Конкуренция на инновационных рынках: особености определения и анализа / Е. Соколова. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 9, с. 126-138. 

  

Сист. No: 48488

- 311 -

Сп В 83 Э

Сторчевой, М.  Экономическая теория фирмы: систематизация / М. Сторчевой. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 9, с. 41-66. 

  

Сист. No: 48486

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 312 -

44571

Василева, Гергана.  Сравнителен анализ и конкурентни възможности на пивоварната индустрия в Гърция, Румъния и България / Гергана Василева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 251-256. 

  

Сист. No: 48436

Управление на риска

- 313 -

44427

Богданова, Маргарита и др.  Ефективно управление на оперативния риск в българските компании / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Кристина Павлова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 172-185. 

  

Сист. No: 48392

Счетоводство

- 314 -

Сп А 562

Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор  / Георги Баташки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 161-189. 

  

Сист. No: 48540

- 315 -

Сп А 562

Теоретико-приложни аспекти на автоматизацията на счетоводството в нефинансовите предприятия и банките  / Станислав Александров и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 247-275. 

  

Сист. No: 48548

- 316 -

Сп Д 532

Баташки, Георги и др.  Правни и счетоводни аспекти при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци / Георги Баташки, Пенко Димитров, Иван Андреев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 95-109. 

  

Сист. No: 48366

- 317 -

Сп Б 90

Гетьман, В. Г.  Европейский конгресс бухгалтеров: современные проблемы бухгалтерского учета / В. Г. Гетьман. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 9, с. 122-124. 

  

Сист. No: 48298

- 318 -

Сп И 31

Желязков, Димитър.  Още един път за необходимостта от промяна в счетоводното законодателство / Димитър Желязков. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 10-17. 

  

Сист. No: 48525

- 319 -

Сп А 454

Иванова-Кузманова, Галя.  За някои аспекти при счетоводното отчитане на търсенето и проучването на минерални ресурси / Галя Иванова-Кузманова. // Актив, 2012, N 7-8, с. 14-15. 

  

Сист. No: 48290

- 320 -

Сп А 454

Йоновски, Калин.  За някои проблеми при оценка на нетекущите/дълготрайни материални активи / Калин Йоновски. // Актив, 2012, N 7-8, с. 15-17. 

  

Сист. No: 48291

- 321 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Съвременни аспекти в проявлението на показателите за ликвидност / Петър Петров. // Актив, 2012, N 9, с. 18-24. 

  

Сист. No: 48288

- 322 -

Сп Д 532

Приложни аспекти на автоматизацията на счетоводството  / Станислав Александров и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 218-233. 

  

Сист. No: 48400

- 323 -

Сп Д 532

Приложни аспекти на счетоводството в предприятията от публичния сектор  / Георги Баташки и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 44-58. 

  

Сист. No: 48352

- 324 -

Сп Б 923 з

СС № 41 Селско стопанство . // Български законник, XXI, 2012, N 9, с. 25-30. 

  

Сист. No: 48324

- 325 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Проблеми на дънъчното облагане и документалната обоснованост на разходите и приходите на земеделските кооперации / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 9, с. 9-19. 

  

Сист. No: 48407

- 326 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Годишните инвентаризации и данъчна регулация на ефектите, възникващи при оценките и отчитането на материалните активи / Цветан Станкулов. // Актив, 2012, N 10, с. 21-28. 

  

Сист. No: 48512

- 327 -

Сп И 31

Филипова, Фаня.  Измерване влиянието на конституционалните фактори върху качеството на публичната финансова отчетност / Фаня Филипова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 7, с. 18-26. 

  

Сист. No: 48526

- 328 -

Сп А 454

Цветкова, Надежда.  Изисквания на практиката към младите специалисти по контрол / Надежда Цветкова. // Актив, 2012, N 10, с. 15-18. 

  

Сист. No: 48510

Счетоводство на предприятието

- 329 -

44571

Атанасов, Атанас.  За същността и нормативната регламентация на счетоводната политика в нефинансовите предприятия у нас / Атанас Атанасов. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 139-144. 

  

Сист. No: 48387

- 330 -

Сп Б 90

Барышев, С. Б.  Учетно-аналитическая система показателей предприятий / С. Б. Барышев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 9, с. 125-126. 

  

Сист. No: 48297

Одиторски контрол

- 331 -

44647

Иванов, Георги.  Проспективни идеи за управленската отговорност и вътрешния одит в организациите от публичния сектор / Георги Иванов. // Одитът в България. - София : ИДЕС, 2012, с. 241-249. 

  

Сист. No: 48509

- 332 -

Сп В 986

Бонев, Живко.  Вътрешният и външният независим финансов одит / Живко Бонев. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 3, с. 25-28. 

  

Сист. No: 48213

- 333 -

Сп В 986

Маркс, Норман.  Одитиране на управленски процеси / Норман Маркс ; Прев. Таня Стефанова. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 3, с. 16-19. 

  

Сист. No: 48211

- 334 -

Сп В 986

Симеонова, Свилена и др.  Външните оценки на качеството на одитната дейност - новото предизвикателство пред вътрешния одит в публичния сектор / Свилена Симеонова, Доротея Манолова. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 4, с. 3-8. 

  

Сист. No: 48312

- 335 -

Сп И 31

Система за автоматизирано управление на одиторски програми "Стрела" . // ИДЕС, XVI, 2012, N 6, с. 22-40. 

  

Сист. No: 48321

- 336 -

Сп В 986

Холт, Травис.  Одитно сътрудничество / Травис Холт ; Прев. Цветомира Коцева. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 3, с. 23-24. 

  

Сист. No: 48212

- 337 -

Сп В 986

Цветков, Цветан.  Синергия между външен и вътрешен одит в публичния сектор / Цветан Цветков. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 3, с. 6-10; N4, с. 22-26. 

  

Сист. No: 48210

- 338 -

Сп И 31

IT Технологиите и независимия финансов одит  : EasyCheck - електронно одиторско досие. // ИДЕС, XVI, 2012, N 6, с. 6-20. 

  

Сист. No: 48319

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 339 -

Сп А 562

Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на  / Виолета Краева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 190-218. 

  

Сист. No: 48542

- 340 -

Сп Н 32

Пенчев, Пенчо.  Човешкият фактор и управленския процес / Пенчо Пенчев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, 2011, с. 65-70. 

  

Сист. No: 48569

- 341 -

Сп Д 532

Варамезов, Любчо и др.  Проблеми на обучението на персонала в българските предприятия / Любчо Варамезов, Емил Николов, Георги Гуцев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 1-16. 

  

Сист. No: 48350

- 342 -

Сп Д 532

Стоянов, Ивайло.  Власт и поведение на човешкия фактор в управлението / Ивайло Стоянов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 3, с. 23-55. 

  

Сист. No: 48342

- 343 -

Сп У 732 п

Цивин, Константин.  Директор - это не мальчик с улицы : Об ошибках, которые совершает руководство компании / Константин Цивин ; Въпросите зададе Галина Сергеева. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 17, с. 6-20. 

  

Сист. No: 48299

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 344 -

44427

Предизвикателства пред човешките ресурси  / Петър Кънев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов. - Свищов, 2012, с. 158-171. 

  

Сист. No: 48390

- 345 -

44539

Тонев, Младен.  Трансформации в структурата на човешкия капитал в Република България в контекста на прехода към пазарно стопанство / Младен Тонев. // Източните политики на Европейския съюз : Сборник с доклади от международна научна конференция. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 179-192. 

  

Сист. No: 48252

- 346 -

В К 263 d

Иванова, Мария.  Да си отгледаш мениджър : Или как да превърните лидерите на екипи в успешни мотиватори за останалите служители / Мария Иванова. // Капитал Daily, II, N 189, 03 окт. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 48345

- 347 -

В К 263 d

Христова, Ралица.  Мениджърът коуч / Ралица Христова. // Капитал Daily, II, N 209, 31 окт. 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 48558

- 348 -

Сп У 732 п

Воропаев, Василий.  Вопрос только в том, как скоро фрилансеры станут господствующим типом сотрудников / Василий Воропаев ; Въпросите зададе Татьяна Левина. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 18, с. 50-55. 

  

Сист. No: 48449

- 349 -

Сп Д 532

Георгиев, Никола.  Приложение на европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България / Никола Георгиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен II - авг., с. 50-66. 

  

Сист. No: 48365

- 350 -

Сп В 83 Э

Клинова, М. и др.  Человеческий капитал в Европейском союзе: государственный и наднациональный контексты / М. Клинова, Е. Сидорова. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 8, с. 80-97. 

  

Сист. No: 48437

- 351 -

Сп У 732 п

Стрельцов, Алексей.  Повышение и принцип Питера / Алексей Стрельцов. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 14, с. 25-43. 

  

Сист. No: 48206

- 352 -

Сп У 732 п

Стрельцов, Алексей.  Повышают всегда не тех: к юбилею Скотта Адамса / Алексей Стрельцов. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 16, с. 52-66. 

  

Сист. No: 48208

Транспорт

- 353 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Герчев, Никифор.  Морската транспортна безопастност / Никифор Герчев. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2010, с. 49-51. 

  

Сист. No: 48251

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 354 -

Сп Р 448

Димитрова, Христина.  Калифорния иска етикети за ГМО храните / Христина Димитрова. // Регал, 2012, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 48516

Реклама

- 355 -

Сп П 89 тп

Нифаева, Ольга.  Социальная реклама в России: актуальные вопросы / Ольга Нифаева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 7-8, с. 127-134. 

  

Сист. No: 48225

Информационни технологии

- 356 -

44571

Попов, Веселин и др.  Защитено социално сътрудничество в контекста на управлението на корпоративното съдържание / Веселин Попов, Ангелин Лалев. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 151-156. 

  

Сист. No: 48391

- 357 -

Сп Н 324 ВСУ ю

Бекярова, Мария.  Компютърни престъвления. Реални проблеми на някои особени интернет престъпления / Мария Бекярова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Юридически науки и обществена сигурност, 2012, с. 133-138. 

  

Сист. No: 48519

- 358 -

Сп А 562

Изследване и анализ на използването на интернет технологии в бизнеса на малките и средните предприятия в България и в Европейския съюз  / Румен Върбанов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 75-104. 

  

Сист. No: 48527

- 359 -

Сп C 58

Какво могат системите за управление на веригите за доставки . // CIO, VIII, 2012, N 10, с. 48-52. 

  

Сист. No: 48454

- 360 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ кадрите & ИТ образованието: решени и предефинирани проблеми / Надя Кръстева. // CIO, VIII, 2012, N 9, с. 38-40. 

  

Сист. No: 48406

- 361 -

Сп Д 532

Попов, Веселин и др.  Организация на прехода към протокола IPv6 / Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Ангелин Лалев. // Диалог. Електронно списание, 2012, N Тематичен I - авг., с. 234-248. 

  

Сист. No: 48403

- 362 -

Сп Д 532

Шишманов, Красимир.  Готовност на лечебните заведения за реализиране на електронното здравеопазване / Красимир Шишманов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 157-170. 

  

Сист. No: 48379

- 363 -

44548

Bruseva, Mariya.  Using Simulation for Risk Analysis in MS Excel / Mariya Bruseva. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 7-14. 

  

Сист. No: 48272

- 364 -

44548

Naydenov, Danko.  Modern Paradidm and Trend in Cloud Computing / Danko Naydenov. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 232-237. 

  

Сист. No: 48278

- 365 -

Сп C 58

BPM системите - направления на развитие . // CIO, VIII, 2012, N 10, с. 40, 42. 

  

Сист. No: 48459

Бизнес информационни системи

- 366 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Българският пазар на софтуер за бизнеса - тенденции, продукти, доставчици / Надя Кръстева. // CIO, VIII, 2012, N 10, с. 4-6, 8. 

  

Сист. No: 48469

Информационни мрежи. Информационни системи

- 367 -

44571

Василев, Йордан.  Проблеми на "цифровото неравенство" в страните от организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество / Йордан Василев. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 126-131. 

  

Сист. No: 48384

- 368 -

Сп А 562

Информационните системи в лечебните заведения - състояние и перспективи  / Красимир Шишманов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 517-545. 

  

Сист. No: 48245

- 369 -

Сп А 562

Попов, Веселин и др.  Практически подход при подготовката на миграцията към IPV6 / Веселин Попов, Юрий Кузнецов, Ангелин Лалев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 2012, с. 276-304. 

  

Сист. No: 48551

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 370 -

44544

Камбовски, Игор.  Електронната търговия и глобализацията / Игор Камбовски. // Правото в глобалния свят : Научна конференция; Лятна научна сесия на Юридическия факултет, 24-26 юни 2011. - Варна : Унив. изд. ВСУ, 2012, с. 52-60. 

  

Сист. No: 2476

- 371 -

Сп Д 532

Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България  / Виолета Краева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 29-43. 

  

Сист. No: 48351

Интернет

- 372 -

Сп Д 532

Върбанов, Румен и др.  Малкият и среден бизнес и предизвикателствата на съвременните интернет технологии / Румен Върбанов, Веселин Попов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N Тематичен I - авг., с. 110-124. 

  

Сист. No: 48369

- 373 -

44548

Dimitrov, Stanislav et al.  Information Threats in the Internet, Social Networks and Games / Stanislav Dimitrov, Milena Tulechka, Elena Paunova. // Informatics in the scientific knowledge, . Informatics in the Scientific Knowledge : International Scientific Conference, June 27-29. - Varna : VFU "Chernorizets Hrabar", 2012, с. 15-24. 

  

Сист. No: 48279

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 374 -

Сп Т 87 В

Калинков, Константин.  Функционалният подход в устройството на градовете / Константин Калинков. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 7-64. 

  

Сист. No: 48536

Туризъм

- 375 -

44571

Колева, Росица.  Проблеми на анализа на конкурентоспособността на български черноморски хотели / Росица Колева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 178-182. 

  

Сист. No: 48394

- 376 -

44571

Марчева, Анастасия.  Оценка на входящия туристически поток в Република България / Анастасия Марчева. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 154-162. 

  

Сист. No: 48415

- 377 -

Сп Т 87 В

Рафаилова, Генка.  Междусекторен клъстерен подход за развитие на туризма и туристическата дестинация / Генка Рафаилова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 238-274. 

  

Сист. No: 48553

- 378 -

Сп Б 90

Ничук, Р. П.  Туризм: учет и налогообложение / Р. П. Ничук. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 8, с. 83-89. 

  

Сист. No: 48220

- 379 -

Сп Е 443

Чернявая, А. Л.  Анализ современного состояния сельского зеленого туризма в АР Крым / А. Л. Чернявая. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2012, N 1, с. 63-66. 

  

Сист. No: 48532

- 380 -

44571

Bingol, Zekeriya.  The Development of Tourism in the Mediterranean Region of Turkey and the Role of Government Regulations in this Development / Zekeriya Bingol. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 169-179. 

  

Сист. No: 48440

- 381 -

44571

Khokhobaia, Merab et al.  Modern Tourism Demand Influence on Destinations / Merab Khokhobaia, Valeri Arghutashvili. // Проблеми и перспективи на развитието на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество : Десета юб. междунар. научно-практ. конфер., Албена, 18-19.09.2012 : Сборник доклади : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 263-271. 

  

Сист. No: 48444

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 382 -

Сп Т 87 В

Кръстев, Вилиян.  Развитие и постижения на географията на туризма в Италия / Вилиян Кръстев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 2010, с. 177-207. 

  

Сист. No: 48549

Биографии

- 383 -

Сп Б 44 б

Балевски, Ангел и др.  Българският народ непременно ще се въздигне отново : [Интервю с акад. Ангел Балевски, 1997] / Ангел Балевски, Младен Цонев. // Библиотека, XIX, 2012, N 5, с. 57-62. 

  

Сист. No: 48500

- 384 -

Сп Б 44 б

Денчев, Стоян и др.  Ученият като мениджър : [Интервю с проф. Стоян Денчев (2010) ] / Стоян Денчев ; Интервюто взе Е. Лазарова. // Библиотека, XIX, 2012, N 5, с. 20-29. 

  

Сист. No: 48495

- 385 -

Сп Б 44 б

Игнатов, Сергей и др.  Успях да преправя пътя на египтологията в България : [Интервю с проф. Сергей Игнатов] / Сергей Игнатов ; Интервюто взе Елена Игнатова. // Библиотека, XIX, 2012, N 5, с. 13-19. 

  

Сист. No: 48494

- 386 -

Сп Б 44 б

Илчев, Иван и др.  Хората имат потребности, които може и да са еднакви, но възможностите им са различни : [Интервю с проф. Иван Илчев, 2012] / Иван Илчев ; Интервюто взе Елена Игнатова. // Библиотека, XIX, 2012, N 5, с. 39-45. 

  

Сист. No: 48497

- 387 -

Сп Б 44 б

Поликаров, Азаря и др.  Щях да постигна повече, ако се бях родил в друга страна : [Интервю акад. Азаря Поликаров, 1995] / Азаря Поликаров ; Интервюто взе Е. Лазарова. // Библиотека, XIX, 2012, N 5, с. 46-56. 

  

Сист. No: 48499

- 388 -

Сп Б 44 б

Христова, Боряна и др.  Работата е единственото спасение от старостта : [Интервю с проф. Боряна Христова, 2012] / Боряна Христова ; Интервюто взе Е. Игнатова. // Библиотека, XIX, 2012, N 5, с. 30-38. 

  

Сист. No: 48496

История на СА

- 389 -

В Д 92

Наши студенти с първа награда за "Моята банка на бъдещето" . // Дунавско дело, LVIII, N 42, 19-25 окт. 2012, с. 1. 

  

Сист. No: 9082

- 390 -

В А 561

Радков, Радко.  Завещанието на Дарителя / Радко Радков. // Алма матер . - Свищов, N 2, септ. 2012, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 6552

- 391 -

В Д 92

Свищовската Алма-матер посреща 77-ия си випуск . // Дунавско дело, LVIII, N 39, 28 окт.-04 ноем. 2012, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 48310

- 392 -

В З 375

Стопанска академия "Д. А. Ценов" надмина европейските университети . // Застраховател, XIX, N 19, 17 окт. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48471

- 393 -

В Д 92

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - вековна мечта и настояща реалност  : На 1.IX. 2012 г. се навършиха 100 години от завещанието на Димитър Апостолов Ценов. // Дунавско дело, LVIII, N 36, 6-13 септ. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48204

- 394 -

В З 375

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - вековна мечта и настояща реалност . // Застраховател, XIX, N 17, 12-26 септ. 2012, с. 18. 

  

Сист. No: 48249

- 395 -

В А 561

Студенти от Стопанска академия завоюваха 1-во място в международен научен форум . // Алма матер . - Свищов, N 2, септ. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 48293

- 396 -

В Д 92

Шабов, Александър.  В СА "Д.А. Ценов" бе открита мултимедийна лаборатория / Александър Шабов. // Дунавско дело, LVIII, N 40, 5-11 окт. 2012, с. 4. 

  

Сист. No: 48404

- 397 -

В Д 92

Шабов, Александър.  Проф. д-р Иван Душанов стана "Доктор Хонорис кауза" на Стопанска академия / Александър Шабов. // Дунавско дело, LVIII, N 41, 12 окт. 2012, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 48448


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 79 83 233 
Азис, Ергин 296 
Александров, Валерий 315 322 
Александров, Станислав 315 322 
Алеников, А. С. 95 
Алиев, Б. Х. 92 96 
Ангелов, Ангел 85 
Ангелов, Иван 30 
Ангелов, Петко 81 89 
Ангелова, Поля 7 35 38 
Ангелова, Румяна 259 263 
Ангелова, Силвестра 253 
Андреев, Иван 41 314 316 323 
Андреев, Николай 152 153 154 155 174 
Андрюшин, С. 50 
Антонов, Николай 44 86 
Апостолова-Калоянова, Светомира 238 
Асенов, Анатолий 250 
Аспарухова, Агнеса В. 241 
Ассорина, Галина 239 
Атанасов, Атанас 329 
Атанасова, Веселина 25 
Атанасова, Христина 200 207 
Афанасьев, Е. В. 51 
Багрова, Е. С. 96 
Байкушева, Анита 251 
Бакърджиева, Милка 103 
Балевски, Ангел 383 
Банчев, Петър 115 
Барышев, С. Б. 330 
Баташки, Георги 41 314 316 323 
Башев, Храбрин 268 
Бекярова, Мария 357 
Беликова, Е. Ю. 52 
Белова, Габриела 168 
Берберова-Вълчева, Цветелина 193 
Бессонова, О. 114 
Благоева, Надежда 79 
Блажева, Виолета 270 279 280 
Богданова, Маргарита 110 122 124 309 313 
Богданова, Моника 214 
Божиков, Асен 368 
Божилов, Божидар 315 322 
Божинов, Божидар 44 76 86 
Бозуков, Христо 283 
Бонев, Живко 332 
Боянов, Борислав 156 
Боянов, Калин 212 
Бурутин, А. Г. 101 
Буташ, Ахмед 169 
Варамезов, Любчо 287 341 
Василев, Венцислав 201 202 
Василев, Йордан 367 
Василева, Гергана 312 
Васин, С. 196 
Вачевска, Миглена 26 29 31 
Везиров, Венцислав 5 
Велева, Мария 141 
Велева, Ралица 193 
Вечев, Венцислав 314 323 
Вишневский, А. 196 
Владимирова, Елена 297 
Владова, Катя 293 
Воробьев, А. В. 53 
Воропаев, Василий 348 
Врачовски, Данаил 83 201 202 
Вълков, Владимир 193 
Върбанов, Румен 358 372 
Вътев, Жельо 54 85 
Вътев, Жельо Вътев 77 
Ганева, Зорница 16 
Ганева, Красимира Дамянова 294 
Георгиев, Ангел 82 
Георгиев, Никола 349 
Георгиев, Николай 86 
Георгиева, Ася 269 
Георгиева, Нонка 258 
Герганов, Георги 267 270 280 282 
Гергова, Маргарита 116 119 
Герчев, Никифор 353 
Гетьман, В. Г. 317 
Глухов, В. В. 62 
Голодова, Ж. Г. 55 
Горчева, Таня 42 43 128 
Гоффе, Н. 37 
Григорова, Ваня 115 
Грошев, Игорь 130 
Гулев, Светлин 157 
Гуцев, Георги 341 
Гъркова, Биляна 215 
Гювийска, Веска 208 240 
Данаилова, Красимира 250 
Данаилова, Т. Н. 56 
Данилин, В. 118 
Данилина, Е. 118 
Данчев, Данчо 129 
Данчева, Ралица 241 
Деков, Веселин 315 322 
Демирова, Сийка 140 
Денева, Анета 254 256 259 263 
Денчев, Стоян 384 
Джилизов, Велко 100 
Диков, Венцислав 228 
Димитров, Пенко 41 90 189 316 
Димитрова, Деница 298 
Димитрова, Теодора 79 80 83 
Димитрова, Христина 354 
Добрев, Добрин 105 
Добрев, Добромир 251 
Дончев, Александър 19 
Дончева, Людмила 116 119 
Драганов, Христо 199 
Емилова, Петя 339 371 
Ермолаева, М. Г. 148 
Ерохина, Елена 299 
Ерусалимов, Румен 201 202 
Ефремов, В. А. 88 
Жевняк, А. В. 57 
Желязков, Димитър 318 
Жук, Л. А. 111 
Захариев, Андрей 78 213 
Захариев, Васил 81 
Захариева, Галина 99 145 146 147 158 170 174 
Зотова, Ольга Федоровна 300 
Иванов, Георги 331 
Иванов, Димитър 172 
Иванов, Иван Йорданов 159 
Иванов, Красен 82 203 
Иванов, Любомир 35 38 
Иванов, Марин 142 
Иванов, Петко 40 271 
Иванов, Пламен 171 
Иванова, Елеонора 234 
Иванова, Зоя 344 
Иванова, Мария 346 
Иванова, Петя 236 237 
Иванова-Кузманова, Галя 319 
Иванчева, Людмила 1 
Игнатов, Сергей 385 
Игнатова, Е. 388 
Игнатова, Елена 385 386 
Илиев, Б. 202 
Илиев, Боян 201 
Илиев, Драгомир 146 147 160 
Илиева, Даниела 124 
Илиева, Таня 194 
Илчев, Иван 386 
Ималова, Диана 314 315 322 323 
Йоновски, Калин 320 
Йорданов, Николай 161 170 174 
Йорданов, Пламен 201 202 
Йорданов, Радослав 131 135 
Йорданова, Елена 291 
Калайда, С. А. 205 
Калинков, Константин 374 
Калинова, Елисавета 173 
Калоянов, Тодор 8 13 
Камбовски, Игор 370 
Киров, Стоян 195 
Клинова, М. 350 
Ковачев, Ясен 178 
Ковачева, Александра 216 
Койчева, Мариела 260 
Колев, Йордан 227 
Колева, Н. 229 
Колева, Росица 116 119 375 
Кондратов, Д. И. 113 
Костова, Силвия 90 189 
Костюк, В. Н. 58 
Котева, Нина 272 273 
Коцева, Цветомира 336 
Краева, Виолета 339 371 
Красиков, Сергей Анатольевич 204 
Краснослободцев, Алексей 130 
Крумов, Крум 90 189 
Кръстев, Вилиян 382 
Кръстева, Надя 360 366 
Кръстевич, Тодор 242 
Кузнецов, Юрий 361 369 
Кузнецова, В. 50 
Кунчев, Йонко 177 
Кушкиева, Златина 36 
Кушлин, В. 106 
Кънев, Петър 183 344 
Кънева, Тотка 314 323 
Лазарова, Е. 384 387 
Лалев, Ангелин 356 361 369 
Лаушкин, Алексей 104 
Лебедева, Юлия Николаена 204 
Левина, Татьяна 348 
Лепешкина, К. Н. 149 
Липсиц, И. 136 
Личев, Александър 150 
Логинов, Е. Л. 107 
Луканов, М. 230 
Любенов, Здравко 42 43 
Любенов, Любомир 134 234 
Любенова, Анелия 45 
Макарова, Е. К. 102 
Максимова, Веселина 105 
Манева, Веселина 181 
Манолова, Доротея 334 
Манолова, Мария 133 
Маринов, Красимир 137 
Маринов, Марин 85 
Маринова, Кремена 339 371 
Маринова, Наталия 292 339 358 371 
Марков, Огнян 28 
Маркс, Норман 333 
Марчева, Анастасия 29 376 
Марчевски, Иван 131 135 
Матеева, Богиня 142 
Матеева, Екатерина 179 
Матова-Головина, Анастасия 87 
Машкин, Любен 264 
Методиев, Георги Димитров 187 
Мизова, Бистра 209 
Милинов, Валентин 82 
Милков, Лучиян 217 
Минчев, Дянко 32 235 
Минчев, Чавдар 172 
Митев, Иван Хр. 253 
Митина, Ю. А. 68 
Митов, Кирил 116 119 
Михалева, Николета 4 
Мицель, Артур Александрович 88 
Младенов, Юлиян 295 
Найденов, Валери 172 
Найденов, Николай 307 
Найденова, Светлана 59 
Недев, Валентин 184 
Недкова, Антонина 210 
Недялков, Антон 3 
Нейков, Йордан 162 163 164 
Ненков, Димитър 60 
Ненова, Радка 267 282 
Нецева-Порчева, Татяна 138 
Никова, Донка 243 
Николаев, Ю. О. 111 
Николаева, Марина Анатольевна 300 
Николов, Емил 341 
Николов, Николай 89 
Николов, Чавдар 172 
Николова, Благовеста 125 
Николова, Галина 39 
Николова, Ефросина 91 
Нинов, Николай 83 
Нифаева, Ольга 355 
Ничук, Р. П. 378 
Олюнин, В. И. 53 
Павлов, Павлин 261 
Павлова, Кристина 309 313 
Памукчиев, Минко Ст. 265 
Панева, Анелия 201 202 
Панева, Лиляна 93 94 
Пантелеева, Искра 183 344 
Пантелеева, Силвия 201 202 
Парашкевова, Евелина 123 309 313 
Пачев, Йордан 250 
Пенчев, Пенчо 340 
Пенчева, Елиана 218 
Петков, Пламен 9 35 38 
Петкова, Аспасия 190 191 192 
Петров, Ивайло 42 43 
Петров, Петър 321 
Петров, Стефан 358 368 
Петрова, Елица 255 
Пиримова, Вера 120 
Поликаров, Азаря 387 
Полищук, А. И. 61 
Попов, Веселин 356 358 361 369 372 
Попов, Румен 274 
Поцкова, Диляна 297 
Проданов, Васил 172 
Пчелинцев, В. 108 
Рабаданова, Д. А. 96 
Радев, Радко Асенов 303 
Радков, Радко 390 
Радуканов, Сергей 85 
Радулова, Анелия 81 
Рамонов, А. 196 
Рангелова, Величка 172 
Рафаилов, Димитър 46 
Рафаилова, Генка 377 
Рачева, Л. 232 
Рашева-Мерджанова, Яна 219 220 
Рибов, Манол 244 
Рожков, Ю. В. 62 
Румянцева, С. 22 
Русанова, Лиляна 17 20 
Русинова, Ралица 143 144 
Рускова, Свилена 21 
Русчев, Иван 185 
Рыкова, И. А. 33 
Саркисов, А. Р. 55 
Саркисян, Карина 145 146 147 165 166 281 
Седаш, Т. Н. 101 
Сергеева, Галина 343 
Сетченкова, Л. А. 101 
Сидорова, Е. 350 
Симеонов, Стефан 84 
Симеонова, Свилена 334 
Симеонова, Сибила Енева 176 
Симеонова-Ганева, Ралица 10 
Симов, Стойчо 221 
Симонян, В. В. 51 
Сирашки, Георги 254 256 259 263 
Сирашки, Христо 254 256 259 263 308 
Славева, Красимира 35 38 167 
Славова, Янка 275 
Смирнов, А 63 
Смокова, Маруся 242 
Соколова, Е. 310 
Солдатова, Ю. С. 109 
Сорвина, О. В. 127 
Спасовски, Цанко 254 256 259 263 
Станев, Станко 285 
Станевска, Цветомира 202 
Станкулов, Цветан 325 326 
Станчева, Анастасия 105 
Стефанов, Галин 117 146 147 
Стефанова, Таня 333 
Стоилова, Даниела 252 
Стойков, Стойко 255 
Стойкова, Пепа 246 
Столинчев, Младен 80 
Сторчевой, М. 311 
Стоянов, Евгений 47 
Стоянов, Ивайло 250 342 
Стоянов, Мирчо 250 
Стоянова, М. 231 232 
Стоянова, Станислава 250 
Стрельников, Е. В. 64 
Стрельцов, Алексей 351 352 
Сулейманов, М. М. 92 
Сухарев, О. 23 
Татаринова, Л. Ю. 97 
Терзиев, Венелин 295 
Тодоров, Вениамин 48 
Тодоров, Евгени 124 
Тодоров, Любомир 65 
Тодоров, Тодор 15 26 28 29 235 241 
Тодоров, Тодор Ив. 175 
Тодорова, Ваня 186 
Тодорова, Десислава 276 
Тодорова, Милена 49 
Тонев, Младен 345 
Тошева, Екатерина 197 
Трендафилов, Димитър 6 
Трифонова, Мирена 46 
Урсул, Аркадий Дмитриевич 222 
Усков, И. В. 66 
Федорова, Е. А. 56 
Филипова, Фаня 327 
Халин, В. Г. 247 
Ханке, Стив 98 
Харин, А. Г. 67 
Хейфец, Б. А. 151 
Холт, Травис 336 
Христов, Минчо 18 
Христова, Боряна 388 
Христова, Венета 344 
Христова, Ралица 347 
Цакова, Виолета 182 
Цанков, Николай 240 
Цанов, Емил 368 
Цанова, Стела 27 
Цанова, Цветелина 27 
Цанова, Цветелина Ем. 28 
Цветанова, Ева 124 
Цветанова, Радина 301 
Цветков, Цветан 337 
Цветкова, Надежда 328 
Ценов, Николай 277 
Ценова, Елица 278 
Цивин, Константин 343 
Цонев, Младен 383 
Цонова, Мария 223 
Чавдарова-Костова, Сийка 211 224 
Чалдаева, Л. А. 68 
Ченгелова, Емилия 112 
Чернев, Александър 139 
Черниченко, Геннадий 104 
Чернова, Г. В. 205 247 
Черноиванова, Елена 104 
Чернявая, А. Л. 379 
Чиприянов, Михаил 250 
Чиприянова, Катя 35 257 
Шабов, Александър 396 397 
Шевченко, И. В. 95 
Шишманов, Красимир 362 368 
Шолохова, Надежда Владимировна 300 
Шопова, Маргарита 262 
Юзвович, Л. И. 121 
Ягудин, Семен 239 
Якобсон, Л. 180 
Янков, Никола 132 236 237 
Янкова, Веселина М. 126 
Яшин, С. Н. 109 
Arghutashvili, Valeri 381 
Bakardjieva, Teodora 225 
Benassi, Mario 2 
Bingol, Zekeriya 380 
Bruseva, Mariya 363 
Cetorelli, Nicola 70 
Chakarov, Eddie 188 
Chang, Chia-Chien 206 
D'Angelo, Alfredo 2 
Dimitrov, Stanislav 373 
Ferrero, Andrea 71 
Frese, Richard C. 302 
Gagnidze, Ineza 288 
Geenen, Guido 2 
Goldberg, Linda S. 70 
Gonchar, Viktoriya 289 
Ivanova, Antonina 225 
Kalinin, Oleksandr 69 
Kesidou, Effie 305 
Khokhobaia, Merab 381 
Kleymann, Birgit 306 
Krueger, Malte 72 
Mattesini, Fabrizio 73 
Naydenov, Danko 364 
Olson, Eric M. 290 
Panov, Ivo 188 
Parlour, Christine A. 74 
Pastor, Lubos 34 
Paunova, Elena 373 
Polowczyk, Jan 304 
Ritvala, Tina 306 
Rossi, Lorenza 73 
Serafimova, Maria 14 
Sialm, Clemens 75 
Slater, Stanley F. 290 
Slaveva, K. 11 
Snijders, Chris 305 
Sorensen, Hans Eibe 290 
Spiridonova, Natasha 226 
Stancheva, Silvia 249 
Stanton, Richard 74 
Starks, Laura 75 
Stittleburg, Jay 266 
Stoilova, Daniela 252 
Stoykova, Dobrinka 249 
Taylor, John B. 24 
Tsanova, St. St. 12 
Tulechka, Milena 373 
Veronesi, Pietro 34 
Walden, Johan 74 
Wang, Chou-Wen 206 
Yang, Chih-Yuan 206 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Абсолютно или относително оценяване на студентите - изводи от една емпирична проверка 235 
Алжир и България - 50 години сътрудничество 169 
Алтернативна икономическа политика за излизане от кризата и следкризисно развитие на България 30 
Альтернативные теории портфеля 58 
Анализ на външната търговия на Малта с основните й търговски партньори от ЕС 158 
Анализ на конкурентоспособността на зеленчукопроизводството в България 274 
Анализ на специализацията на Р България в областта на външната търговия с аграрни продукти 281 
Анализ на стокообмена на Австрия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 152 
Анализ на стокообмена на Белгия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 153 
Анализ на стокообмена на Германия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 160 
Анализ на стокообмена на Гърция с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 159 
Анализ на стокообмена на Естония с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 162 
Анализ на стокообмена на Кипър с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 154 
Анализ на стокообмена на Литва с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 163 
Анализ на стокообмена на Нидерландия с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 155 
Анализ на стокообмена на Обединеното кралство с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 157 
Анализ на стокообмена на Словения с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 165 
Анализ на стокообмена на Франция с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 156 
Анализ на стокообмена на Чехия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 164 
Анализ современного состояния сельского зеленого туризма в АР Крым 379 
Антидефицитно управление на частните схеми с дефинирани пенсии 195 
Аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България 189 
Близо сме до Катар, далече от Сърбия 143 
България - Европейски мост към ОЧИС 175 
България петнайсет години по-късно 98 
Българската външнотърговска специализация и фирмено поведение в условията на криза 147 
Българският народ непременно ще се въздигне отново 383 
Българският пазар на софтуер за бизнеса - тенденции, продукти, доставчици 366 
В СА "Д.А. Ценов" бе открита мултимедийна лаборатория 396 
Взаимовръзката между дългосрочната мотивация и академичната мотивация на студентите от УНСС 243 
Високо в планината хората разработват екологични ферми 278 
Власт и поведение на човешкия фактор в управлението 342 
Властта и човешкият потенциал в условията на глобализация и икономика, основана на знания 103 
Влияние кризиса на занятость и безработицу 37 
Влияние на ОСП върху аграрния износ - оценка и проблеми 275 
Влиянието на директните плащания върху доходите на земеделските стопанства 272 
Возраст выхода на пенсию и продолжительность жизни 196 
Вопрос только в том, как скоро фрилансеры станут господствующим типом сотрудников 348 
Възобновяемите енергийни източници – съвременното предизвикателство пред българската енергетика 259 
Възрастови различия в потенциала за учене през целия живот 218 
Външните оценки на качеството на одитната дейност - новото предизвикателство пред вътрешния одит в публичния сектор 334 
Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС 146 
Вътрешният и външният независим финансов одит 332 
Вътрешноотрасловата търговия на България в билатералните отношения със страните от ЕС-27 170 
Генетично модифицирани организми и безопасност при производството на селскостопански продукти и храни 279 
Глобализация антикиризисных мер на мировом финансовом рынке 149 
Глобализация на сигурността - императив за международния мир и стабилност 19 
Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы 151 
Глобальные товарные рынки, глобальные денежные и капитальные потоки: основные тенденции и перспективы 148 
Годишните инвентаризации и данъчна регулация на ефектите, възникващи при оценките и отчитането на материалните активи 326 
Готовност на лечебните заведения за реализиране на електронното здравеопазване 362 
Да си отгледаш мениджър 346 
ДДС при круизен туризъм 94 
Декомпозиция на промените в средната продължителност на предстоящия живот на мъжете и жените в България през периода 1974-2009 година 13 
Делигиране на пълномощия 295 
Детерминанти на дивидентната политика на българските компании 46 
Детерминанти на икономическия растеж в България 117 
Диагностициране на системите за управление на човешките ресурси - основни индикаторни области 183 
Диагностично-прогностичен анализ на макроикономическите индикатори 31 
Директор - это не мальчик с улицы 343 
Дискусионни въпроси относно стрес-тестването в съвременната банкова практика 54 
Добив на суровини и екологизация на добивната промишленост 254 256 
Добра практика на кариерно образование - Литва 214 
Добри производствени практики в Индустриален парк - Русе 142 
Домашното обучение: поглед към основанията за избор 215 
Доходи, потребление и икономически растеж 28 
Дългосрочнитe конвергентни лихвени проценти като индикатор на кризата в еврозоната 150 
Държавен дълг и макроикономически променливи в контекста на "Стратегия Европа 2020" 81 
Европейска стратегия за дунавския регион 176 
Европейска стратегия за електронно правосъдие 177 
Европейский конгресс бухгалтеров: современные проблемы бухгалтерского учета 317 
Европейското пространство и икономическото образование - от наемни работници към предприемачи 213 
Екипен подход при реализиране на екологичната стратегия на фирмата 308 
Електронната търговия и глобализацията 370 
Електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите – състояние и възможности за финансовия сектор в България 371 
Енергийна ефективност и потребление на енергия от домакинствата 262 
Енергийната дихотомия България-Турция в Черноморския регион 260 
Енергийни баланси в промишлените системи 264 
Ефективно управление на оперативния риск в българските компании 313 
Ефективност и икономически растеж на индустриалния бизнес в съвременните условия 116 119 
Ефективност на икономическите организации и обществената интервенция в земеделието 268 
Ефектът от програмите по предприемачество във висшето образование 232 
За някои аспекти при счетоводното отчитане на търсенето и проучването на минерални ресурси 319 
За някои проблеми при оценка на нетекущите/дълготрайни материални активи 320 
За същността и нормативната регламентация на счетоводната политика в нефинансовите предприятия у нас 329 
Завещанието на Дарителя 390 
Застраховането и осигуряването в контекста на икономическия профил на социалната сигурност в условията на пазарно стопанство 201 202 
Защитено социално сътрудничество в контекста на управлението на корпоративното съдържание 356 
Земеделската земя - национално богатство и стока 40 
Знание и мениджърска проницателност 296 298 301 
Значение на финансовите деривати в период на финансова несигурност и обща рецесия 84 
Значението на междукултурните комуникации в международния бизнес 166 
Идентифициране на възможностите за аутсорсинг 287 
Извеждане на модели за интернационализация на българските фирми в сферата на услугите 42 
Изисквания на практиката към младите специалисти по контрол 328 
Измененията в Закона за обществените поръчки от 2012 г. 178 
Измерване влиянието на конституционалните фактори върху качеството на публичната финансова отчетност 327 
Измерване на готовността за плащане на потребителите на образователни услуги чрез адаптивен изборен конджойнт анализ 242 
Измерване на човешкия капитал в икономиката. Приложение за България 10 
Изследване и анализ на използването на интернет технологии в бизнеса на малките и средните предприятия в България и в Европейския съюз 358 
Изследване и анализ на инвестиционния риск в условията на криза 82 
Изследване на въздействието на европейската интеграция върху интензивността на вътрешноотрасловата търговия на България 174 
Изследване на възможностите за бъдещо развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в Стопанска академия “Д. А. Ценов” 250 
Изследване на етническите предразсъдъци на младите българи 16 
Изследване на кризисната обстановка в Република България за периода 1999-2005 год. 294 
Изследване на състоянието, възможностите и перспективите за внедряване на електронните системи за управление на 339 
Изследване пазара на приложения за уеб анализ 135 
Икономиката и образованието в XXI век - към икономически растеж, заетост и международни партньорства 78 
Икономически проблеми на енергийното развитие - възобновяеми енергийни източници и икономическа ефективност 263 
Икономически теории за същността на неправителствения сектор 20 
Икономическият растеж на България - стратегии и тенденции 120 
Индексът на човешкото развитие, като интегрален показател за оценка на човешкия потенциал - сравнителен анализ за страните-участници в ЧИС 7 
Институциональная матрица для модернизации России 114 
Институциональные аспекты государственного финансового контроля в современной России 56 
Инструментариум за оценка на въздействието на външнотърговското представяне и специализация върху икономическото развитие 145 
Инструменты макропруденциальной политики центральных банков 50 
Интегрираното образование - модел "Изток-Запад" 223 
Интензивност на външната търговия между страните от ЧИС в перода 2007-2010 г. 99 
Интердисциплинарни подходи за анализ и механизми за контрол при корпоративно управление 307 
Интеркултурността между образованието и възпитанието 224 
Информационна сигурност на лизинговите взаимоотношения 59 
Информационните системи в лечебните заведения - състояние и перспективи 368 
ИТ кадрите & ИТ образованието: решени и предефинирани проблеми 360 
К вопросу о понятии банковского надзора 96 
Какво могат системите за управление на веригите за доставки 359 
Калифорния иска етикети за ГМО храните 354 
Качство на услугите: Контент-анализ на заглавията на българските периодични издания 3 
Ключевые индикаторы эффективности кредитной системы 61 
Когато фактите говорят 199 
Компютърни престъвления. Реални проблеми на някои особени интернет престъпления 357 
Конкурентно поведение на фирмите в сектора "бързо хранене" в България 293 
Конкуренция на инновационных рынках: особености определения и анализа 310 
Конструирование кредитов с заданными платежами обслуживания 57 
Конструктивно-критичен прочит на търговското споразумение за борба с фалшифицирането (АСТА) 182 
Концентрацията на пазара на допълнителното пенсионно осигуряване в България (2003-2011 г.) 197 
Концептуализация и/или технологизация на идеята за смесено обучение (класическо и електронно) във висшето училище 240 
Концептуални аспекти на интеграцията между социалните мрежи и търговския бизнес 129 
Концептуальные вопросы воспроизводства оборотного капитала 118 
Концептуальные основы налоговой политики как комплексной экономической категории 95 
Концепция за социално предприемачество и български опит 17 
Корпоративната социална отговорност в сферата на българския туристически бизнес 128 
Кратко, но ефективно 36 
Кризис современной экономической политики и уроки Австрийской школы 33 
Критерии за заемане на контролна длъжност и съответствие с обучението по контрол в българските висши училища 246 
Кругооборот капитала в рамках акционерного предприятия 52 
Към понятието неустойка и нейната правна същност 179 
Лайка 285 
Лисабонският договор и прилагане на правата на интелектуална собственост 181 
Макроикономически анализ на триадата «доходи – потребление - икономически растеж» по децилни групи 27 
Макроикономическото равновесие в условията на криза 26 
Малкият и среден бизнес и предизвикателствата на съвременните интернет технологии 372 
Маркетинг стратегии за 21. век 139 
Маркетингов инструментариум на образователните услуги в условията на дигитална икономика 234 
Международный трансфер знаний в новой экономике 104 
Междусекторен клъстерен подход за развитие на туризма и туристическата дестинация 377 
Мениджмънт на кредитния риск - рационалност в банкирането 80 
Мениджърът коуч 347 
Методи за определяне на екологичните ефекти при въздушен транспорт на товари 253 
Методи за оценка и анализ на риска и възвръщаемостта на инвестиционната дейност на застрахователните компании 203 
Методика за изследване на потребителските реакции в условията на стагниран пазар 21 
Методика за оценка на иновационни алтернативи 126 
Методические проблемы учета природного капитала в управлении стоимости бизнеса 67 
Методы оценки операционных рисков: вопросы систематизации и применения 68 
Модели управления депозитным портфелем коммерческого банка 300 
Модель определения стоимости образовательных программ в высшей школе Российской Федерации 247 
Модифицираната рационалност като алтернатива на неокласическото схващане за " homo economicus" 32 
Моралните ценности в условията на глобализация и интеграция в световната икономика 291 
Морската транспортна безопастност 353 
Мрежови подход за изследване на регионалните иновационни системи 110 
Мрежови подход при изследване на регионалните иновационни системи 122 
Налоговый федерализм в системе обеспечения финансовой безопасности России 92 
Научната рецензия като продукт на оценяване и като сродяващ духовен опит 220 
Научните знания в образователния процес на висшето училище 244 
Национална квалификационна рамка на Република България в контекста на Рамката на квалификациите в европейското пространство за висше образование и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (сравнителен анализ) 238 
Наши студенти с първа награда за "Моята банка на бъдещето" 389 
Необходими знания за изход от еко-социо-икономическата криза 221 
Непознатият Сократ: критика на Сократовата беседа в образованието 208 
Нови правила за обменните бюра 100 
Новый формат объективной экономической реальности: в условиях посткапитализма 107 
О мультицикличном аспекте кризиса 2008-2009 гг. 22 
О некоторых актуальных проблемах европейской экономики 113 
Об эффективности организации Gemba-менеджмента в банках 97 
Обоснование комплексной модели финансового планирования организации 53 
Обучението по предприемачество в Европа 231 
Ограничения при придобиване право на собственост върху земеделски земи в България 39 
Одитиране на управленски процеси 333 
Одитно сътрудничество 336 
Онлайн банкирането в България - състояние и тенденции 44 
Определиние основных факторов управления производственными затратами предприятия 127 
Организационни, методически и правни аспекти на взаимодействието на финансовите контролни институции в публичния сектор на Република България 90 
Организационно-стопанско преструктуриране на българското земеделие в условията на евроинтеграция 273 
Организация и тактика на охрана при трансфер на парични средства и ценни пратки в Българска народна банка 187 
Организация на прехода към протокола IPv6 361 
Организация на работата в клон на застрахователно дружество 207 
Организация на работатав клон на застрахователно дружество 200 
Осигуряване на дипломираните експерт-счетоводители 192 
Особенности меанизма финансирования инновационных процесов модернизации экономики 101 
Особености на висшето образование по финанси 251 
Особености на обучението по счетоводство във висши училища от страни-членки на Европейския съюз 241 
Особености на финансово-стопанския анализ в условията на българската икономическа действителност 47 
Отглеждане на броколи - лесно и полезно 276 
Отчитане на сделки по договори за финансов лизинг 87 
Оценка на входящия туристически поток в Република България 376 
Оценка на възпроизводственото поведение на жените в България по възраст и етническа принадлежност според преброяването през 2011 година 8 
Оценка на риска от недостатъчност на резервите според платежоспособност 2 257 
Оценка устойчивости инновационного развития предприятий 109 
Още един път за необходимостта от промяна в счетоводното законодателство 318 
Пазари за предвиждания 125 
Педагогически проекции на идеята за "космополитното гражданство" 211 
Перспективи пред националната иновационна система 123 
Петото колело на държавната колесница 227 
Пиво за ценители 144 
Планинска мащерка (Thymus pulegioidesi.) 284 
Повышают всегда не тех: к юбилею Скотта Адамса 352 
Повышение и принцип Питера 351 
Подходи и модели за изследване на социалната компетентност за целите на психолого-педагогическата диагностика 209 
Подходът "Конкурентна динамика" (управленско виждане за конкурентното поведение на фирмите) 105 
Полезно и своевременно изследване 15 
Политика устойчивого развития и преодоление кризиса 106 
Помощи изплащани от НОИ 190 
Правни и отчетно-икономически проблеми при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци 41 
Правни и счетоводни аспекти при облагането на стопанските субекти с корпоративни данъци 316 
Правовата държава и гражданското общество като взаимни корективи (Позицията на образованието) 219 
Практики и проблеми на стрес-тестването в дейността на съвремените банки 77 
Практически подход при подготовката на миграцията към IPV6 369 
Предизвикателства и възможности за иновации в сферата на агромаркетинга 134 
Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на общата селскостопанска политика на Eвропейския съюз 270 
Предизвикателства пред аграрния сектор на България през второто десетилетие на XXI век в контекста на общата селскостопанска политика на Европейския съюз 280 
Предизвикателства пред данъчната политика като фактор за икономическо развитие 79 
Предизвикателства пред ресурсното осигуряване на здравеопазването с хоризонт 2020 83 
Предизвикателства пред човешките ресурси 344 
Прекратяване на трудовия договор и дължими обезщетения 191 
Приложение на европейските схеми за развитие на човешкия капитал в България 349 
Приложни аспекти на автоматизацията на счетоводството 322 
Приложни аспекти на счетоводството в предприятията от публичния сектор 323 
Присъствието на НАТО в Либия - изводи и поуки 171 
Проблеми на "цифровото неравенство" в страните от организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество 367 
Проблеми на анализа на конкурентоспособността на български черноморски хотели 375 
Проблеми на дънъчното облагане и документалната обоснованост на разходите и приходите на земеделските кооперации 325 
Проблеми на обучението на персонала в българските предприятия 341 
Проблеми на определяне премията за риск и цената на собствения капитал на развиващите се капиталови пазари 60 
Проблеми при счетоводно-информационното осигуряване дейността на предприятията от публичния сектор 314 
Проблемът за органовата структура при персоналните търговски дружества 185 
Проблемы оценки кредитного риска портфеля 64 
Прогнозиране, форсайт и стратегически изследвания, или европейската наука в нов социален контекст 1 
Програма за динамично предприемачество в Полша 229 
Программно-целевой метод планирования как основа развития системы местных финансов 66 
Промените в реда за определяне размера на законната лихва 93 
Промените във финансовия надзор на Европейско ниво ESMA 91 
Проспективни идеи за управленската отговорност и вътрешния одит в организациите от публичния сектор 331 
Проф. д-р Иван Душанов стана "Доктор Хонорис кауза" на Стопанска академия 397 
Професионална насоченост на личността и осъзнатост на мотивите за избор на бъдеща професия 217 
Професия и професионална дейност - основни категории в професионалната педагогика 210 
Процесът на бизнес планиране според прилаганата маркетингова канцепция на управление на бизнеса 303 
Пчелен мед - силен продукт, слабо брандиране 269 
Работата е единственото спасение от старостта 388 
Равновесие в стохастични модели за оптималност с приложение в икономиката 258 
Развитие и постижения на географията на туризма в Италия 382 
Развитие на двустранната търговия между България и Румъния в периода на членството в ЕС 161 
Развитие на икономиката на знанието в Дунавския регион 124 
Развитие на системата за научни изследвания на СА "Д. А. Ценов" 236 237 
Рамка за предприемачество и иновации във висшето образование на Гърция - Гръцки свободен университет 230 
Регионален анализ на процесса на съответствие между търсенето и предлагането на труд в Република България 9 
Регионални аспекти на заетостта и безработицата в България в условията на икономическата криза 35 38 
Региональные инновационные системы: опыт Финляндии 108 
Референдумите, международните договори и Европейският съюз 168 
Рискове в дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване 194 
Ритуали свързани с нараняване и умъртвяване на хора - разглеждане значението на някои агресивни ритуални практики, проявяващи се в различни култури и култoви филми 6 
Свищовската Алма-матер посреща 77-ия си випуск 391 
Сегментирането на пазара на база ценност - необходимо условие за успешно ценообразуване 138 
Сивата икономика в представите на работодателите - подходи и основни резултати 112 
Синергия между външен и вътрешен одит в публичния сектор 337 
Система за автоматизирано управление на одиторски програми "Стрела" 335 
Система за развитие на академичния състав на Русенския университет "Ангел Кънчев" 245 
Системата на националните сметки - инструмент на макроикономическия анализ 29 
Сколько действительно платят инвесторы за активное управление фондом акций? 51 
Сортът - фактор за успешно отглеждане на пшеницата при стрес 277 
Социальная реклама в России: актуальные вопросы 355 
Специфика на функционирането на влогово-кредитните кооперации в България. Част I 49 
Способи за определяне справедливата цена на акциите или дяловете 65 
Сравнителен анализ и конкурентни възможности на пивоварната индустрия в Гърция, Румъния и България 312 
Сравнителен анализ на моделите на пенсионните системи 193 
Средното икономическо образование в България - проблеми и възможни решения 212 
СС № 41 Селско стопанство 324 
Становление опережающего образования 222 
Статистическо изследване на външнотърговските връзки на България със страните от Организацията за черноморско икономическо сътрудничество 167 
Стихийные бедствия как вызов мировой экономической системе 102 
Стопанска академия "Д. А. Ценов" надмина европейските университети 392 
Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - вековна мечта и настояща реалност 393 394 
Стратегическите алианси - съвременен подход за бизнесинтеграция 115 
Структурированные финансовые продукты как новый подход к хеджированию рисков 88 
Структурная модель инновационного кластера 111 
Студенти от Стопанска академия завоюваха 1-во място в международен научен форум 395 
Сусамът като алтернативна култура на тютюна в България 286 
Сходство и различие финансов владельца и распорядителя денежных ресурсов 62 
Събитийният мениджмънт - работа в екип 297 
Съвременната култура пред нови ценностни ориентири 4 
Съвременни аспекти в проявлението на показателите за ликвидност 321 
Съвременните технологии - средство за повишаване на нивото на сътрудничество и качество на висшето образование 228 
Създаване на методика за упрвление на риска в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект) 309 
Съставните Уеб-услуги - съвременно архитектурно решение при управление на бизнес процесите 292 
Състояние и тенденции на онлайн банкирането в България 86 
Състояние на пазара на приложения за уеб-анализ в България 131 
Сътрудничество при туристическото брендиране в Черноморския басейн 132 
Тенденция на интернационализация и контратенденция на регионализация в съвременния икономикс 25 
Теоретико-приложни аспекти на автоматизацията на счетоводството в нефинансовите предприятия и банките 315 
Теоретичен модел на концепцията "Грижа за клиента" 141 
Теоретични и емпирични аспекти н а моделирането на интернационализацията на българските фирми в сферата на услугите 43 
Тероризмът и някои финансови аспекти на националната сигурност 18 
Техники за графичен анализ на пазарния тренд 85 
Том Еслингер: Успешният мобилен маркетинг е полезен, личен и лесен за споделяне 133 
Трансмисионни механизми на глобалната финансова криза - преглед на литературата 76 
Трансформации в структурата на човешкия капитал в Република България в контекста на прехода към пазарно стопанство 345 
Трансформация культуры и изменения в моделях потребительского поведения 136 
Трудовият договор 186 
Туризм: учет и налогообложение 378 
Тютюнът като енергийна култура 283 
Уважаеми колеги 233 
Увеличаване на печалбата чрез избор на клиенти в директния маркетинг 137 
Уникален енергиен проект 265 
Управление и развитие на енерговъзобновяемия сектор в България 261 
Управление инновационной деятельностью: опыт зарубежных стран 299 
Управление инновационными процессами в вузе: проектный подход 239 
Управление на жизнен цикъл на продуктовата иновация с ползване на PLM 140 
Уроците на Великата депресия: ролята на Рузвелт и на неговия Нов курс за излизането на САЩ от кризата 172 
Условия эффективного исполнения отдельного договора страхования 205 
Успях да преправя пътя на египтологията в България 385 
Участие на жените предприемачи в селското стопанство 267 
Участие на жените-предприемачи в селското стопанство 282 
Ученият като мениджър 384 
Учетно-аналитическая система показателей предприятий 330 
Училищни мрежи за обучение в Англия: условия за развитие 216 
Факторингът - алтернатива за финансиране на предприятията с оборотни средства 45 
Факторни влияния на държавния и националния дълг върху брутния вътрешен продукт на България за периода 2000-2010 г. (на български) 89 
Финансови кризи и странови риск на нововъзникващите пазари 48 
Финансово-кредитный механизм привлечения реальных инвестиций 121 
Финансовый рычаг и нестабильность 63 
Формирование инвестиционного портфеля коммерческого банка: учет показателей позиционирования эмитентов на фондовом рынке 55 
Функционалният подход в устройството на градовете 374 
Хората имат потребности, които може и да са еднакви, но възможностите им са различни 386 
Человеческий капитал в Европейском союзе: государственный и наднациональный контексты 350 
Черно море в съвременния глобализиращ се свят 173 
Черноморската екосистема - замърсяване и биоразнообразие 255 
Човешкият фактор и управленския процес 340 
Щях да постигна повече, ако се бях родил в друга страна 387 
"Алгоритмизация на разследването - път за повишаване на ефективността на тази дейност" 184 
Assessment of the Abilities of the Students to Search information and to Communicate 249 
Banking Globalization and Monetary Transmission 70 
Benefits of an IPO for the Company's Capital Structure 69 
BPM системите - направления на развитие 365 
Creating and Exploiting Market Knowledge 290 
Electronic Communication in Public Administration 188 
External Knowledge and Innovation Performance in Clusters: Empirical Evidence from the Uruguay Software Cluster 305 
FAO: затягане на глобалния баланс между търсене и предлагане на зърно 271 
Financial Flexibility, Bank Capital Flows, and Asset Prices 74 
How do you Compare? 302 
Information Threats in the Internet, Social Networks and Games 373 
IP Intermediaries in Europe: A Web Content Analysis 2 
IT Технологиите и независимия финансов одит 338 
Management of Strategic Planning in Modern Corporations 289 
Modern Paradidm and Trend in Cloud Computing 364 
Modern Tourism Demand Influence on Destinations 381 
Monetary Policy and Automatic Stabilizers: The Role of Progressive Taxation 73 
Monetary Policy Rules Work and Discretion Doesn't: A Tale of Two Eras 24 
Money: A Market Microstructure Approach 72 
Mutual Fund Tax Clienteles 75 
Needs Analysis and Its Importance for ESP Materials Design 252 
New Horizons for Computer Science in Education 226 
Pension Funds' Asset Allocation and Participant Age: A Test of the Life-Cycle Model 198 
Regarding the Black Sea Regional Cluster Initiative 288 
Religion is a support for social solidarity 14 
Scientists as Midwives to Cluster Emergence: An Institutional Work Framework 306 
Some Approaches for the Reslization of an Adaptive Interactive System for Distance Learning 248 
Statistical assessment of the degree of openness of Bulgaria's economy 11 
The Advantage of Flexible Targeting Rules 71 
The Development of Tourism in the Mediterranean Region of Turkey and the Role of Government Regulations in this Development 380 
The Effects of Macroeconomic Factors on Pricing Insurance Contracts 206 
Theoretical Background of Cooperation in International Business 304 
Uncertainty about Government Policy and Stock Prices 34 
Using Simulation for Risk Analysis in MS Excel 363 
Utilizing the analysis of variance when measuring the seasonal fluctuations in agriculture 12 
Wasted Energy 266 
Wikis in e-learning 225 
Zum Pathos von Wortern in Der Deutschen Kulturgeschichte 5 
Экономическая наука и ее социальная функция 23 
Экономическая теория фирмы: систематизация 311 
Экономический образ мысли и законодательство о некоммерческих организациях 180 
Эмоциональный брендинг и поведение потребителя 130 
Этапы реинжиниринга страховой компании 204 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аварии 353 
авиация 253 
австрийска школа 33 
Австрия 152 165 
автоматизация 315 
автоматизация на счетоводството 315 
автоматизирана счетоводна система 315 322 
автоматизирани 322 
автоматизирани банкови системи 322 
автоматизирано управление 335 
агентски отношения 311 
Агенция по заетостта 349 
аграрен внос 275 
аграрен износ 275 
аграрен сектор 12 270 275 280 
аграрна икономика 275 
аграрна политика 270 280 
аграрни продукти 281 
аграрни стоки 281 
аграрно предприемачество 282 
аграрно счетоводство 324 325 
агромаркетинг 134 
Адамов, Величко 233 
адаптивен изборен конджойнт анализ 242 
административна кариера 217 
адресно пространство 361 369 
АЕЦ Белене 260 
азиатски регион 37 
Азия 37 
академик 383 387 
академичен мениджмънт 245 
академичен състав 245 
академична мотивация 243 
академия 392 
акции 65 
акционерен капитал 52 
акционерна компания 343 
акционерни дружества 52 
акционерни предприятия 52 
акционерно дружество 200 
Акционерно застрахователно дружество 200 
алгоритми 184 
Алжир 169 
алианс 115 
алианси 115 
алманах 28 29 35 41 42 44 79 80 81 82 83 84 85 116 124 135 146 174 189 200 201 236 237 254 263 267 280 281 309 314 315 339 358 368 369 
алтернативи 30 
алтернативна икономическа политика 30 
алтернативни енергийни източници 261 265 283 
алтернативни храни 286 
Америка 172 
Американска фондова борса 172 
американски военни 171 
амортизация 326 
амортизация на ДМА 326 
анализ 47 82 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 170 174 243 274 281 358 
анализ на потребностите 252 
анализ на риска 68 363 
анализ на социални мрежи 110 
анализ на управлението 307 
английски език 252 
английски език за туризъм 252 
английски за специфични цели 252 
Англия 216 
анкетно проучване 86 
антикризисна стратегия 149 
антикризисни мерки 33 106 149 
антимонополно регулиране 310 
анюитет 57 
анюитетни методи 57 
аптеки 368 
архитектура 374 
архитектура на услугите 292 
АСТА 182 
Атинска харта 374 
аудит 56 
аутсорсинг 43 287 
аутсорсинг матрица 287 
Африка 37 
бази данни 3 
бакалавър 241 
бакалавърска степен 241 
балансови активи 323 
БАН 383 384 387 
БАН - история 383 
банка 97 
банки 54 70 77 
банкиране 44 80 
банков контрол 96 
банков мениджмънт 300 
банков надзор 96 151 
банков пазар 45 
банков риск 300 
банков сектор 74 
банкова дейност 70 
банкова информационна система 315 
банкова практика 54 
банкова система 76 187 315 322 
банкова сфера 54 
банкови активи 74 
банкови капитали 74 
банкови услуги 86 
банково дело 44 70 86 
БВП 28 31 78 89 108 117 145 160 165 
БВП в България 89 
безопасност 353 354 
безопасност на продуктите 279 
безработица 9 35 37 38 172 
безработица в България 38 
безработни лица 35 349 
безсрочни трудови договори 191 
Белгия 153 155 156 159 160 
бенчмаркинг 302 
Бенчмаркинг в индустриалното предприятие 302 
библиотеки 388 
библиотеките в България 388 
библиотекознание 384 
библиотечни услуги 3 
бизнес 358 
бизнес взаимоотношения 303 
бизнес дестинации 43 
бизнес информационен софтуер 366 
бизнес информационни технологии 366 
бизнес коучинг 347 
бизнес организации 344 
бизнес организация 309 
бизнес оценяване 65 
бизнес план 303 
бизнес планиране 303 
бизнес процеси 204 292 304 339 365 371 
бизнес система 115 
бизнес технологии 365 
бизнес цели 356 
бизнес-процес 204 
бизнесалианси 115 
бизнесинтеграция 115 
билатерална търговия 161 
билатерални отношения 161 170 
билки 284 285 
биогорива 283 
биография 383 384 385 386 388 
биологична продукция 279 
биологични продукти 278 
биологично производство 279 
биоразнообразие 255 
биоразнообразие в България 255 
блог коментари 228 
блогове 356 
БНБ 77 187 
болничен мениджър 83 
болнична система 368 
Болонска декларация 78 213 
борба с фалшифициране 182 
брандиране 269 
бренд 130 132 
бренд мениджмънт 136 
брендинг 130 132 
брендинг стратегии 130 
брокерски разходи 72 
броколи 276 
брутна добавена стойност 12 
бунтовнически сили 171 
България 161 312 
българска енергетика 260 
Българска народна банка 187 
български компании 46 
български опит 17 
български пазар 366 
български туризъм 375 
български туристически бизнес 128 
българско земеделие 273 
българско сътрудничество 169 
бюджетен дефицит 113 
бюджетен контрол 56 66 83 
бюджетна политика 66 148 
бюджетни предприятия 323 
бюджетно законодателство 56 
бюджетно планиране 66 
бюджетно управление 83 323 
валута 100 
валутен борд 98 
валутен борд в България 98 
валутна реформа 98 
валутна търговия 100 
валутни пазари 149 
валутни резерви 151 
валутно-финансова система 151 
ВЕИ 259 261 263 265 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 261 
великата депресия 172 
Великобритания 154 155 157 158 160 
Величко Адамов 233 
венчърни инвестиции 101 
венчърно управлене 101 
верига за доставки 359 
вериги за бързо хранене 293 
вероятности 125 
вещно право 39 
взаимни фондове 75 
взаимодействие 90 189 209 
взаимоотношения 339 371 
взаимоотношения с клиенти 339 371 
видове реклами 355 
видове риск 68 
видове трудови договори 186 
виртуално общуване 249 
висше икономическо образование 229 233 236 391 
висше икономическо училище 390 391 392 397 
висше образование 226 228 229 230 231 232 233 236 237 238 239 240 243 244 245 246 247 248 249 251 252 384 386 389 390 391 392 394 395 396 397 
висше образование в Европа 231 232 
висше образование в ЕС 238 
висше образование в Русия 247 
висше образование за икономисти 396 
висше образование по икономика 251 
висше образование по финанси 251 
висше учебно заведение 393 
висше училище 241 244 246 392 394 396 
власт 103 342 
властта в управлението 342 
влогово-кредитни кооперации 49 
внедряване 339 
внос 147 152 153 154 156 157 158 159 160 162 163 164 165 275 281 
внос и износ 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 281 
военна мощ 171 
волатилност 48 
ВОТ проекти 170 174 
вписване в търговски регистър 100 
вредни емисии 253 
временен персонал 36 
временна заетост 36 
вторичен пазар 40 
ВУЗ 228 239 245 384 
възвръщаемост 203 
въздействие 174 
въздушен транспорт 253 
въздушна карго индустрия 253 
въздушно замърсяване 253 
възнаграждение 51 
възобновяема енергия 261 
възобновяеми енергийни източници 263 
възпитание 215 217 219 224 
възпроизводствено поведение 8 
възпроизводство 118 
възпроизводство на населението 8 
възраст 196 218 
възрастни хора 218 
възрастов състав 8 
възрастови групи 37 218 
външен одит 332 336 337 
външна оценка 334 
външна търговия 99 117 145 146 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 174 281 
външни знания 305 
външно-търговска дейност 281 
външнотърговска дейност 146 
външнотърговска политика 147 
външнотърговска практика 147 
външнотърговски връзки 167 
външнотърговски отношения 145 167 
външнотърговски стокообмен 167 
външнотърговски фирми 147 
вътрешен дълг 89 
вътрешен държавен дълг 89 
вътрешен капиталов пазар 70 
вътрешен маркетинг 141 
вътрешен одит 331 332 333 334 336 337 
вътрешен одит в публичния сектор 331 334 337 
вътрешна търговия 174 
вътрешноотраслова търговия 170 174 
газопроводи 260 
гендерен мениджмънт 136 
генериране на приходи 129 
генетично модифицирани организми 279 
география на европейските страни 382 
география на туризма 382 
геополитика 382 
Германия 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 
глобален икономикс 25 
глобализационни процеси 173 
глобализация 19 43 173 370 374 
глобализация в икономиката 103 173 291 
глобализация в образованието 222 
глобализация в търговията 370 
глобализация във финансовата сфера 70 149 
глобализация на пазара 304 
глобализация на пазарите 43 
глобализъм 211 
глобална икономика и търговия 370 
глобална икономическа криза 37 
глобална криза 76 
глобална мрежа Интернет 367 
глобална финансова криза 76 
глобални капиталови пазари 148 
глобално производство 271 
ГМО 279 354 
ГМО храни 354 
годишни инвентаризации 326 
голям бизнес 344 
готовност за плащане 242 
град 374 
градоустройствена политика 374 
градоустройствено развитие 374 
градско планиране 374 
градско развитие 374 
граждани 219 
гражданин 211 
граждански диалог 219 
граждански организации 180 
гражданско общество 219 
граници 311 
гранична ситуация 5 
графичен анализ 85 
графичен метод 85 
грешки 343 
грижа за клиента 141 
група 340 
гъвкава заетост 344 
Гърция 99 154 159 230 312 
данък 79 
данък върху разходите 41 
данъци 93 
данъци от печалба 316 
данъците в Русия 92 
данъчен амортизуем актив 326 
данъчен отчет 378 
данъчен процес 95 
данъчна интеграция 79 
данъчна политика 79 92 95 
данъчна политика на ЕС 79 
данъчна политика на Русия 92 
данъчна регулация 326 
данъчна реформа 75 
данъчна тежест 75 
данъчни облекчения 316 
данъчни преференции 75 
данъчни принципи 95 
данъчно облагане 73 95 325 378 
данъчно облагане в Русия 95 
данъчно право 93 
дарители 393 
дарителят 390 
движение на капитали 52 
двустранна търговия 161 
ДДС 94 
ДДС в туризма 94 
делегиране 295 
делегиране на пълномощия 295 
демография на населението 15 
демографски процеси и пенсионна система 345 
демографски тенденции 13 
депозитни портфейли на банките 300 
дериватни инструменти 84 
дестинации 377 
детерминанта 117 
детерминанти 46 117 
дефинирани пенсии 195 
дефицит 172 
дефицитно бюджетно финансиране 172 
дефолт 63 64 
децилни групи 27 
диагностициране 183 
дивидентна политика 46 
дивидентни плащания 46 
дигитален маркетинг 133 
дигитална икономика 234 
дигитална търговия 370 
дизайн на услугите 141 
Димитър А. Ценов 390 393 394 
динамика на безработицата 38 
динамика на износа 147 
директен маркетинг 137 
директни плащания 272 273 
дисконтиране 57 
дисперсионен анализ 12 
дисперсия 12 
дистанционно обучение 234 248 250 
дистрибуционна логистика 144 
ДМА 320 
добив 254 
добивна промишленост 254 256 
доброволчески труд 297 
доверие 180 
договор за създаване на Конституцията за ЕС 168 
договор от Амстердам 168 
договор от Маастрихт 168 
договор от Ница 168 
договори 87 
договорни отношения 205 
договорни условия 205 
доклади 213 260 
доклади от конференция 18 103 104 122 128 183 188 193 212 225 226 248 249 287 289 329 345 363 364 367 373 
доклади от научна конференция 18 193 212 260 345 
Доктор хонорис кауза 397 
домакинства 262 
домашно обучение 215 
домашно стопанство 62 
допълнително осигуряване 194 
допълнително пенсионно осигуряване 194 197 
достъп до ИКТ 367 
достъп до информация 367 
доходи 27 28 272 
доходи на домакинствата 28 
доходност 55 
доходност на инвестициите 55 
Дунав 176 
Дунавска стратегия 124 
Дунавски район 124 
Дунавски регион 124 175 176 
духовност 220 
ДФИ 328 
дългосрочна мотивация 243 
дългосрочна стратегия 150 
дълготрайни материални активи 320 
държава 62 
държава и икономика 350 
държавен дълг 81 89 113 
държавен финансов контрол 56 
държавна политика 34 
държавна финансова инспекция 189 328 
държавно обществено осигуряване 192 
държавно финансиране 101 
е-CRM 339 
е-банкиране 44 
е-бизнес 372 
е-здравеопазване 83 362 368 
е-обучение 372 
е-търговия 370 372 
евро зона 113 
еврозона 150 
евроинтеграция 273 
Европа 2 51 
Европа 2020 78 270 280 350 
европейска икономика 113 
европейска интеграция 146 168 170 174 213 
Европейска квалификационна рамка 238 
европейска култура 4 
европейска политика 175 
европейска стратегия 176 177 
европейски икономикс 25 
европейски общности 181 
европейски патент 181 
европейски схеми 349 
европейски счетоводители 317 
Европейски съюз 168 174 175 358 
Европейски финансов надзор 91 
европейско образователно пространство 213 
египтология 385 
екип 340 
екип в управлението 308 340 
екипен подход 308 
екипна дейност 347 
екипна работа 297 
еко системи 221 
еко-социо-икономическа криза 221 
екологизация 254 256 259 265 
екологизация на икономиката 308 
екологизация на производството 256 
екологизирано производство 308 
екологичен аспект 253 
екологическа криза 221 
екологична стратегия 308 
екологични стандарти 254 
екологично животновъдство 278 
екологично земеделие 278 
екологосъобразно управление 254 256 
екотуризъм 278 379 
експерт-счетоводители 192 
експорт 43 145 
експортни услуги 42 
електроенергетика 260 
електронен документооборот 177 
електронен каталог 3 
електронен обмен на данни 177 
електронен подпис 177 
електронна здравна карта 368 
електронна търговия 129 370 372 
електронни комуникации 188 
електронни системи 339 371 
електронно банкиране 86 
електронно здравеопазване 362 
електронно обучение 225 240 248 250 372 
електронно одиторско досие 338 
електронно портфолио 228 
електронно правителство 188 
електронно правосъдие 177 
електронно списание 5 6 27 31 54 89 110 131 150 202 203 207 242 250 256 259 282 296 298 301 313 341 342 344 349 
емоционален брандинг модел 130 
емоция 130 
емпатия 296 
емпирични резултати 117 135 
емпирично изследване 135 
емпирично проучване 42 
енергетика 259 260 263 265 266 
енергиен сектор 261 263 
енергийна бедност 262 
енергийна ефективност 259 262 263 264 
енергийна индустрия 260 
енергийна компания 266 
енергийни баланси 264 
енергийни източници 263 265 
енергийни култури 283 
енергийни нужди 262 
енергийни проекти 265 
енергийно бъдеще 265 
енергийно потребление 262 
енергийно развитие 263 
енергия 262 265 
енергопотребление 262 264 
енергопотребление в България 262 
ЕО 168 
ЕС 170 175 350 358 
ЕС-15 170 
ЕС-27 170 
Естония 162 
етерични масла 284 
етерично-маслени култури 284 
етерично-маслени растения 284 285 
етикети 354 
етикетиране 354 
етикетиране на хранителни стоки 354 
етническа принадлежност 8 
етническа толерантност 16 
етнически отношения 16 
етнически състав на населението 15 
етническо многообразие 15 
етносоциология 16 
етнотуризъм 379 
ефективност 51 116 119 126 
ефективност на банковата система 61 
ефективност на обучението 232 
ефективност на управлението 340 
жени 8 13 267 
жени-предприемачи 267 282 
женски бизнес 282 
женско предприемачество 282 
жизнен цикъл 140 
заведения за бързо хранене 293 
задължения 192 
заети лица 38 349 
заетост 35 36 37 38 78 
заетост и безработица 35 37 38 
Закон за обществените поръчки 178 
Закон за развитието на академичния състав 385 
Закон за счетоводството 318 
законна лихва 93 
законодателство 178 180 318 
замърсител 255 
замърсяване 255 
замърсяване на въздуха 253 
замърсяване на морските води 255 
застаряващо население 196 
застраховане 199 201 202 205 206 207 
застраховател 207 
застрахователен риск 203 
застрахователна дейност 199 207 
застрахователна загуба 102 
застрахователна компания 203 204 
застрахователна програма 302 
застрахователна щета 102 
застрахователни договори 205 206 
застрахователни компании 82 
застрахователно дружество 200 
здраве 196 
здравеопазване 83 362 368 
здравна профилактика 190 
здравни услуги 362 
здравно осигуряване 192 201 202 
здравноосигурителна услуга 201 
зелен туризъм 379 
зелена енергия 261 
зелена логистика 143 
зеленчукови култури 276 
зеленчукопроизводство 274 276 
зеленчукопроизводство в България 276 
зеленчуци 276 
земеделие 268 273 
земеделска земя 39 40 
земеделска кооперация 325 
земеделски земи 39 
земеделски предприятия 134 
земеделски продукти 134 
земеделски стопанства 272 
земеделско стопанство 273 
земеползване 39 40 
земетресения 102 294 
Земя 39 40 
знание 103 104 296 298 301 
знания 221 246 290 341 
ЗОП 178 
ЗСч 329 
зърнени култури 277 
зърнено производство 271 
зърнено-житни култури 277 
зърно 271 
зърнопроизводство 271 
Иван Шишманов 227 
идентичност 211 
избор на професия 217 
измерване на ефективността 302 
измерване на човешкия капитал 10 
износ 147 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 275 281 
износ и внос 147 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 281 
ИЗП 273 
използвана земеделска площ 273 
изпълнение на задълженията 205 
изследване 16 135 217 218 240 242 294 349 
изследване на кризата 294 
изследване на пазара 135 
източна философия 223 
иконометричен анализ 46 
икономика 11 78 112 250 259 
икономика в сянка 112 
икономика и икономическо развитие 23 
икономика и общество 221 232 
икономика и право 182 
икономика на Австрия 152 
икономика на България 11 30 47 
икономика на Европа 113 
икономика на знанието 104 290 
икономика на знанията 103 
икономика на предприятието 127 
икономика на Русия 114 118 
икономикс 25 
икономическа ефективност 263 
икономическа интеграция 150 
икономическа криза 30 35 38 136 147 150 221 257 
икономическа наука 23 
икономическа политика 30 33 
икономическа реалност 24 
икономическа система 35 102 
икономическа среда 34 
икономическа теория 23 32 
икономически организации 268 
икономически показатели 272 
икономически проблеми 76 263 
икономически размер 272 
икономически растеж 26 27 28 78 79 116 117 118 119 120 146 
икономически растеж в Европа 146 
икономически растеж на България 120 
икономически резултати 24 
икономически риск 102 
икономически ръст 350 
икономически субекти 32 
икономически теории 20 
икономически цикли 22 
икономически цикъл и кризи 22 
икономическо образование 23 213 233 
икономическо развитие 79 116 119 145 147 
икономическо развитие на България 30 
икономия на енергия 262 
инвентаризация 326 361 369 
инвестиции 69 121 
инвестиционен риск 82 203 
инвестиционен фонд 51 
инвестиционна дейност 82 
инвестиционна политика 121 
инвестиционни портфейли 195 
инвестиционни проекти 82 
инвестиционни стратегии 75 198 
инвестиционни фондове 82 
инвестиция 203 
индекс 147 
индекс LFI 147 
индекс RCA 147 
индекс на конкурентоспособност 376 
индекс на нищетата 98 
индекс на човешко развитие 7 
индивид 32 
индивидуално таргетиране 139 
индикатори 61 274 
индустриален бизнес 116 119 
индустриални предприятия 116 119 
индустриално производство 254 
индустрия 119 
иновативни продукти 134 
иновации 101 104 123 126 199 305 310 
иновации в аграрния сектор 134 
иновации в България 123 
иновации в Европа 299 
иновации в застраховането 199 
иновации в икономиката 122 
иновации в образованието 78 222 230 
иновации в предприятията 126 
иновационен индекс 123 
иновационен клъстер 111 
иновационен мениджмънт 239 299 
иновационен проект 101 
иновационна активност 123 
иновационна дейност 124 239 299 
иновационна икономика 239 
иновационна политика 108 
иновационна система 108 123 
иновационна стратегия 124 
иновационни алтернативи 126 
иновационни програми 299 
иновационни процеси 111 239 
иновационни системи 122 
иновационно развитие 109 
иновация 109 
институции 90 
институционална подкрепа 306 
институционална политика 114 
институционална рамка 306 
институционални инвеститори 194 
институционално предприемачество 306 
институционално развитие 114 
интеграция 291 
интеграция и глобализация на икономиката 291 
интегрирано образование 223 
интелектуална собственост 2 181 182 
интелектуална собственост в България 182 
интерактивно обучение 248 
интервенция 268 
интервю 383 384 385 386 387 388 
интеркултура 224 
интеркултурно образование 224 
интернационализация 42 43 
интернационализация на икономикса 25 
интернационализация на фирмите 42 
Интернет 234 357 358 368 369 372 373 
ИНТЕРНЕТ в здравеопазването 368 
интернет измами 373 
интернет комуникации 356 
интернет общество 226 
Интернет технологии 228 358 372 
Интернет технологии в бизнеса 372 
интернет-технологии 104 
инфлационно таргетиране 71 
инфлация 71 172 
информатика 363 
информационна сигурност 59 
информационни заплахи 373 
информационни системи 368 
информационни системи в бизнеса 366 
информационни технологии 44 86 177 335 338 360 362 364 
информационни технологии в банките 44 86 
информационни технологии в бизнеса 365 
информационни технологии в здравеопазването 362 368 
информационни технологии в комуникациите 188 
информационни технологии в образованието 225 228 249 
информационни технологии в обучението 225 248 249 
информационни технологии в управлението 359 
информационни услуги 3 249 
информационно неравенство 367 
информационно образование 384 
информационно общество 226 240 367 
информационно осигуряване 38 
информационно търсене 249 
информационно-комуникативни технологии 104 
информация в управлението 296 
информация онлайн 226 
ипотечна застраховка 206 
ипотечно застраховане 206 
Ирландия 153 154 157 160 241 
Испания 156 241 
историческо развитие 200 
история на застраховането 199 
история на науката 387 
история на образованието 208 227 
история на правото 179 
история на СА 389 390 391 392 393 394 395 396 397 
ИТ 249 360 
ИТ кадри 360 
ИТ образование 360 
ИТ сигурност 360 
ИТ специалисти 360 
Италия 152 154 156 158 159 160 165 382 
ифраструктурни проекти 148 
йерархичен анализ 35 
кадри 344 
кадров потенциал 351 
кадрова стратегия 351 
капитал 118 
капитал на предприятието 52 
капитализация 69 
капиталов пазар 84 
капиталова структура 69 
капиталови пазари 60 74 
капиталови потоци 74 
капиталови разходи 76 
кариерни центрове 214 
кариерно образование 214 
кариерно развитие 214 
кариерно управление 214 351 
Катар 171 
катастрофични събития 102 
качество 97 327 
качество на одита 334 
качество на услугите 3 
квазипазари 114 
квалификационни системи за учене 238 
квалификация 238 349 
квалификация на безработните 349 
кейнсиански модел 73 
кейнсианство 33 
кибер-пространство 357 
киберкрадци 357 
кибернетичен подход 184 
кибертормоз 373 
Кипър 154 
класификация на информацията 3 
класификация на риска 68 
класически подход 240 
клиент 141 
клиенти 75 371 
клиентоориентирана стратегия 137 
клон 200 207 
клъстер 111 288 305 377 
клъстерен анализ 35 38 
клъстерен модел 111 
клъстерен подход 377 
клъстерен подход в икономиката 288 
клъстерен подход в туризма 377 
клъстери 111 134 306 
клъстерни обединения 377 
ключови показатели за эфективност 61 
коефициент 321 
коефициент на бърза ликвидност 321 
коефициент на ликвидност 321 
компетентни кадри 352 
компетентност 210 336 
компетенции 232 
комплексно знание 221 
компютърна мрежа 373 
компютърни науки 226 
компютърни престъпления 357 
компютърни технологии 364 
комуникативна образованост 249 
комуникации 297 
комуникации в екипа 297 
комуникационни технологии 362 
комуникационни технологии в образованието 228 
комуникация 166 297 361 
комуникиране 166 
конджойнт 242 
конджойнт-анализ 242 
конкурентна динамика 105 293 
конкурентни възможности 312 
конкурентни предимства 312 
конкурентно поведение 105 293 
конкурентно поведение на фирмите 105 
конкурентно предимство 290 
конкурентно приемущество 58 
конкурентност 274 
конкурентоспособен туризъм 375 
конкурентоспособност 126 145 274 293 350 376 
конкурентоспособност на туризма 375 
конкуренция 105 293 310 
конкуренция на хотелиерския пазар 375 
консумация 269 
контент анализ 3 
контракти 311 
контрацикличност 50 
контрол 328 
контрол в управлението 307 
контрол на качеството 354 
контролна институция 189 
контролни дисциплини 246 
конференция 7 11 12 19 26 39 69 76 77 78 99 103 104 115 122 123 128 132 161 166 167 173 175 177 183 184 185 188 194 225 226 228 248 249 252 257 260 261 262 279 287 288 289 291 292 304 308 312 329 356 363 364 367 370 373 375 376 380 381 
конференция с международно участие 26 99 161 166 167 194 257 376 
концентрация 197 
концептуален модел 267 282 
кооперативни канали 356 
координация 90 
корабоплаване 176 
корпоративен данък 41 
корпоративен подход 347 
корпоративна ликвидност 321 
корпоративна социална отговорност 128 
корпоративни данъци 41 316 
корпоративни цели 307 
корпоративно управление 307 
космополит 211 
космополитен човек 211 
космополитно гражданство 211 
коучинг-мениджмънт 347 
кредит 57 
кредитен рейтинг 64 
кредитен риск 64 80 
кредитен риск мениджмънт 80 
кредитна система 61 
кредитни деривати 84 
кредитни кооперации 49 
кредитни милионери 18 
крива на Бевъридж 9 
криза 22 26 37 82 106 107 118 169 172 
кризи 221 
кризисна ликвидност 321 
кризисна ситуация 294 
кризисно управление 294 
криминалистика 184 
криминалистични алгоритми 184 
круизен туризъм 94 
круизни пътувания 94 
КСО 128 
КТ 186 
култура 4 5 6 
култура и цивилизация 4 
културна история 5 
културология 4 
къси продажби 84 
лайка 285 
лайфстайл брандинг 139 
Латвия 162 163 
Латинска Америка 37 
лекарствени растения 284 285 
лечебни заведения 362 368 
лечебно заведение 368 
Либия 171 
лидер 340 
лидери 346 
лизинг 59 87 
лизингополучател 87 
ликвиден риск 194 
ликвидност 321 
линеарен град 374 
линейни пълномощия 295 
линейни системи 258 
линейно матрично неравенство 258 
Лисабонски договор 181 
Литва 162 163 214 
лихва 93 
лихвени проценти 150 
лицензиране 43 
лични финанси 62 
личност 385 
логистика 142 143 144 
логистика в бизнеса 144 
логистика в България 142 
логистичен парк 142 
логистичен склад 142 
логистична дейност 142 
логистична ефективност 143 
логистични услуги 143 
Маастрихтски конвергентни критерии 150 
магистър 241 250 
магистърска програма 242 
магистърска степен 241 
макроикономика 26 
макроикономическа нестабилност 73 
макроикономическа стабилност 28 
макроикономическа теория 28 
макроикономически анализ 10 27 29 48 
макроикономически индикатори 28 29 
макроикономически инструменти 50 
макроикономически показател 29 
макроикономически показатели 26 29 31 
макроикономически промени 81 
макроикономически процеси 120 
макроикономически рискове 194 
макроикономически тенденции 120 
макроикономически фактори 206 
макроикономическо равновесие 26 
макрополитика 50 
макропруденциална политика 50 
макрофинансова стабилност 50 
малки и средни предприятия 358 
Малта 158 
малцинства 16 
малък и среден бизнес 372 
маркетинг 42 131 133 136 137 138 139 
маркетинг в селското стопанство 134 
маркетинг на взаимоотношенията 141 
маркетинг на иновациите 131 
маркетинг на образователни услуги 234 
маркетинг на отношенията 234 
маркетинг на услугите 141 
маркетинг-стратегии 134 139 
маркетингов инструмент 234 
маркетингова концепция 303 
маркетингови промени 139 
марковски вериги 258 
маси 5 
математическа логика 298 
математически методи 57 127 
математически модел 57 
материални активи 326 
материални ресурси 119 
матрица 330 
мащерка 284 
МВФ 77 
мегакатастрофи 102 
мед 269 
медицинска информационна система 368 
медицинска информация 362 368 
медопроизводство 269 
междубюджетни отношения 92 
междукултурна комуникация 166 
междуличностни отношения 224 
международен бизнес 166 304 
международен валутен фонд 151 
международен трансфер на знания 104 
международен туризъм 376 
международен форум 395 
международна дейност 43 
международна конференция 11 12 76 77 78 115 132 175 188 225 226 228 248 249 252 288 292 304 308 363 364 373 381 
международна научна конференция 18 188 193 212 225 226 248 249 260 345 363 364 373 
международна научно-практическа конференция 7 69 103 104 122 123 128 183 228 252 261 262 279 287 288 289 291 292 304 308 312 329 356 367 375 380 381 
международна политика 19 
международна стабилност 19 
международна юбилейна конференция 123 261 262 291 312 380 
международни договори 168 
международни икономически отношения 169 
Международни счетоводни стандарти 314 
международни финанси 151 
международни финансови отношения 148 
международни фирми 43 
международно гражданско общество 219 
международно право 182 
международно сътрудничество 19 166 
междуотраслова търговия 145 
междусекторен клъстер 377 
мениджмънт 80 201 287 291 309 343 347 
мениджмънт в организациите 331 347 351 
мениджмънт на фирмата 308 
мениджър 295 296 301 384 
мениджъри 75 346 
мениджърска дейност 296 298 301 
мениджърска концепция 371 
мениджърска проницателност 296 298 301 
мениджърът коуч 347 
местни финанси 66 
метод 95 264 
метод Монте Карло 363 
метод на Ариага 13 
метод на пазарни сравнения 65 
методи за анализ 68 
методи за измерване 264 
методи за оценяване 67 
методи за планиране 66 
методи на измерване 10 
методика 110 126 208 
методологически подход 267 
миграция 361 369 
минерални ресурси 254 319 
министерства в България след 1879 г. 227 
млади предприемачи 267 282 
млади специалисти 328 
млади хора 16 
мляко 105 
мобилен маркетинг 133 
мобилен телефон 133 
мобилни устройства 373 
модел на Солоу 117 
модел на Солоу-Суан 117 
модели за прогнозиране 31 
модели на управление 300 
моделиране 64 
модернизация 114 
модернизъм 4 
модифицирана рационалност 32 
Молдова 99 
монетаризъм 33 
монетаристка теория 33 
монетарна политика 24 70 71 73 172 
мониторинг 96 
мониторинг на банковата система 96 
морални ценности 291 
мореплаване 353 
морски ваканционен туризъм 375 
морски транспорт 353 
МОТ 170 
мотиватори 346 
мотивация 97 243 267 360 
мотивация за труд 217 
мотивация на персонала 346 
мотивация на предприемачеството 282 
мрежов подход 110 
мрежови анализ 122 
мрежови подход 122 
мрежово общество 226 
МСБ 372 
МСП 358 
МСС 323 329 
МСФО 317 
мултикултурализъм 211 224 
мултикултурно образование 224 
мултимедийна лаборатория 396 
мултицикличност 22 
мъже 13 
наблюдение 96 
Набуко 260 
наводнения 294 
надзор 56 
надзорна политика 91 
надзорни регулации 91 
наемни работници 213 
население 15 
насилие 6 
НАТО 171 
наука 1 383 384 385 387 388 
наука и образование 244 
наука и предприемачество 306 
наука и технология 1 
научна дейност 236 
научна конференция 19 39 173 177 184 185 188 225 226 248 249 363 364 370 373 
научна периодика 3 
научна публикация 3 
научна рецензия 220 
научна сесия 19 39 173 177 184 185 370 
научни знания 244 
научни изследвания 124 170 236 237 
научни изследвания в СА 236 237 
научно прогнозиране 1 
научно-базирани клъстери 306 
научно-практическа конференция 11 12 76 77 78 115 132 175 
научно-практически форум 213 
национален дълг 81 
Национална агенция по приходите 188 
национална иновационна система 108 122 123 299 
Национална квалификационна рамка 238 
национална политика 263 
национална сигурност 18 19 
национални сметки 29 
национални цели 120 
НБКМ 388 
небанкови кредитни институции 49 
небанково кредитиране 49 
независим одит 332 
независим финансов одит 332 338 
нелинейно равновесие 58 
немска култура 5 
неокласическа теория 32 
непарична икономика 72 
неправителствен сектор 20 
неправителствена организация 180 
неправителствени 20 
неправителствени организации 20 180 
непризнати активи 323 
непризнати пасиви 323 
нерегистрирана икономика 112 
нестопански организации 20 
нестопански сектор 20 180 
нетекущи активи 320 
нетекущи дълготрайни активи 320 
нетен оборотен капитал 321 
неустойка 179 
нефинансови предприятия 315 329 
неформален лидер 340 
неформална икономика 112 
неформално обучение 218 
нефтеногазов сектор 266 
Нидерландия 155 163 
НИС 123 
нова икономика 104 
нова парична икономика 72 
нова учебна година 391 
нововъзникващи пазари 48 
НОИ 190 
нормативна уредба 207 
Обединено кралство 153 157 
обезщетение 191 
обезщетения 191 
обективност 336 
облагане 41 316 
облагане на услуги 94 
облачен компютинг 364 373 
облачни ИТ услуги 364 
облачни технологии 364 
облигационен заем 52 
обменни бюра 100 
обменни курсове 100 
обмяна на валута 100 
оборотен капитал 118 321 
обработваща промишленост 37 
образование 78 208 210 214 215 219 222 223 224 225 226 227 230 234 250 350 385 388 
образование за устойчиво развитие 222 
образование и икономика 78 
образование и професия 345 
образованието и пазарът на труда 345 
образователен подход 221 
образователен портал 248 
образователен процес 244 
образователна мрежа 216 
образователна подготовка 215 
образователна реформа 223 
образователна среда 215 
образователни модели 223 
образователни практики 215 
образователни програми 247 
образователни стратегии 214 
образователни технологии 208 
образователни услуги 234 242 
образователно дело 227 
обратен лизинг 87 
обучение 219 220 234 235 238 241 341 349 369 
обучение във ВУЗ 241 
обучение на кадри 341 
обучение на персонала 372 
обучение на студенти 235 
обучение по контрол 246 
обучение по предприемачество 229 231 232 
обучение по счетоводство 241 
обучение по чужд език 252 
обучение през целия живот 213 223 349 
Обща селскостопанска политика 270 272 273 275 280 281 
обществени поръчки 178 
обществото като система 221 
общуване 226 
ограничителна политика 39 
одит 323 331 332 336 337 338 
одит в публичния сектор 331 
одитен риск 333 
одитиране 333 
одитна дейност 334 
одитни институции 314 337 
одиторска дейност 56 
одиторски контрол 335 
одиторски операции 335 
одиторски процес 335 
одиторски софтуер 335 338 
околна среда 254 256 261 286 
онлайн 44 86 
онлайн банкиране 44 86 
онлайн игри 373 
онлайн общности 129 
онлайн пазаруване 129 
онлайн продажби 129 
онлайн търговия 129 310 
онтология 240 
опазване на климата 221 
опазване на околната среда 106 
оперативен лизинг 59 
оперативен риск 309 313 
оперативна програма 90 
оперативна програма "Административен капацитет" 90 
оперативни разходи 36 
оперативно управление 343 
опортюнизъм 311 
оптимизационен модел 203 
оптимизация 180 258 
организации в публичния сектор 331 
организационни пълномощия 295 
организационно развитие 268 
организационно-стопанска структура 273 
организационно-управленски структури 115 
организация 200 295 361 
организация за черноморско икономическо сътрудничество 167 
организация и управление 302 
организация на кооперацията 49 
организация на работата 200 
организирана престъпност 19 
осигурени лица 192 
осигурителен стаж 192 
осигурителни вноски 192 
осигуряване 201 202 
осигуряване на качеството 341 
ОСП 270 272 273 275 280 281 
ОСП на ЕС 270 280 
отворена икономика 11 
отглеждане на полски култури 277 286 
отговорност 343 
относителен дял 28 
относителна оценка 235 
отраслова конкурентоспособност 312 
отсрочени данъци 41 316 
отчетен процес 323 
отчетна система 330 
отчитане на сделки 87 
охрана 187 
охрана на парите 187 
оценка 126 320 
оценка на акциите 60 
оценка на знанията 235 
оценка на нетекущите активи 320 
оценка на обучението 341 
оценка на предприятия 330 
оценка на риска 64 68 363 
оценка на стратегиите 289 
оценка на финансови резултати 53 330 
оценъчни методи 8 
оценяване на студентите 235 
ОЧИС 167 175 
пазар 21 114 131 135 310 
пазар за интелектуална собственост 2 
пазар на акции 60 
пазар на земеделски земи 40 
пазар на знанията 290 
пазар на технологии 2 
пазар на труда 35 37 38 251 
пазар на ценни книжа 58 
пазарен дял 275 
пазарен риск 64 194 
пазарен тренд 85 
пазари 125 134 
пазари за предвиждания 125 
пазарна активност 84 
пазарна микроструктура 72 
пазарна цена 82 
пазарно влияние 85 
пазарно разузнаване 42 
пазарно стопанство 201 345 
паневропейска плавателна система 176 
пари 72 
парична икономика 72 
парична трансмисия 70 
парични епохи 24 
парични помощи 190 
парични ресурси 62 
парични средства 187 
парично-кредитна политика 62 149 
патология 5 
патос 5 
педагогика 209 211 215 
педагогическа наука 210 
педагогическа психология 209 
педагогическа система 227 
педагогически подход 208 
пенсионен дефицит 195 
пенсионен модел 195 196 
пенсионен фонд 195 
пенсионер 196 
пенсионна възраст 196 198 
пенсионна реформа 193 196 197 
пенсионна реформа в България 197 
пенсионна реформа в ЕС 196 
пенсионна реформа в Русия 196 
пенсионни системи 193 
пенсионни сметки 75 
пенсионни схеми 195 
пенсионни фондове 193 197 198 
пенсионно осигуряване 193 194 195 
пенсионноосигурителни дружества 197 
периодични издания 3 
персонал 348 
персонално дружество 185 
печалба 137 
пивоварна промишленост 312 
пивоварни 144 312 
писане 220 
плавателна система 176 
планини 278 
планиране 361 369 
планиране на обучението 341 
планиране на одита 335 
платежен баланс 113 117 
платежоспособност 257 
платежоспособност 2 257 
плащания 257 
плебисцит 168 
поведение 342 
поведение в управлението 342 
поведение на потребителя 130 
повишаване в кариерата 352 
повъзрастова смъртност 13 
подбор на служители 36 
подобряване на образование 216 
подпомагане на селското стопанство 270 
подход 361 
пожари 294 
поздравления 233 
поземлен капитал 40 
поземлена собственост 40 
показатели за уеб-анализ 131 
покупка 269 
политическа икономия 34 
политически реформи 169 
Полша 163 164 229 241 
помощи 190 
портфейл 194 
портфейлен риск 55 64 
портфейлна имунизация 195 
портфейлна теория 58 
портфейлни инвестиции 55 
портфейлни инвестиции в Русия 55 
посредници 2 
посткапитализъм 107 
постмодернизъм 4 
потенциал 218 
потенциал на предприятието 53 
потребител 138 354 
потребители 21 129 354 
потребителски екосистеми 139 
потребителски кредит 57 
потребителски пазар 21 
потребителско поведение 21 136 
потребление 27 28 136 
потребление на домакинствата 28 
потребление на енергия 262 
права 192 
права на собственост 311 
правило на Тейлър 24 71 
правителствени регулации 380 
правна наука 179 
правна система 179 
правни аспекти 41 316 
правни норми 93 
право на собственост 39 
правова държава 219 
правомощия 246 
практика 328 
практически методи 369 
преброяване на населението 15 
пределна стойност 127 
предизвикателства 79 83 280 344 
предлагане на труд 9 
предприемаческо обучение 231 232 
предприемачество 17 229 230 231 267 
предприемачество - социален аспект 17 232 
предприемачество в земеделието 267 282 
предприемачество-образование 232 
предприемачи 213 282 
предприятие 323 
предприятия 41 314 323 
предприятия от публичния сектор 323 
преки чуждестранни инвестиции 145 
прекратяване 87 191 
прекратяване на трудовия договор 191 
премия 60 
премия за риск 60 
преподаватели 386 
преработка 105 
преразпределение на знанието 103 
престъпление 357 
престъпления 357 
престъпна дейност 184 
преход 361 
преходна икономика 345 
приветствия 233 
придобиване 39 
приложна екология 256 
приложни аспекти 315 322 323 
принцип на Питер 351 352 
природни бедствия 102 
природни богатства 67 
природни катастрофи 102 
природни ресурси 67 254 256 
проблеми 77 317 320 369 
проблеми на науката 23 
прогнозиране 1 125 
прогнозиране в маркетинга 125 
прогнозиране на кризата 150 
програма "Леонардо" 358 
програма ЕРАЗЪМ 78 267 
програми 229 
програми за обучение 232 
програмни документи 124 
програмни продукти 335 
програмно бюджетиране 83 
програмно-целеви метод 66 
прогресивно облагане 73 
продажба на активи 76 
продукт 138 
продуктивност на служители 356 
продуктов мениджмънт 140 
продуктов подход 303 
продуктова иновация 140 
продължителност на живота 13 196 
проектен подход 239 
проектно управление 239 
проектно управление на знанията 239 
производител 269 
производствен бизнес 127 
производствен процес 119 
производствени разходи 127 
производство 263 274 
производство на бира 144 312 
производство на електроенергия 263 
производство на зеленчуци 274 
производство на пиво 144 312 
промени 199 
промени в компанията 266 
промишлени системи 264 
промяна 93 
проницателност 296 298 301 
просветно дело 227 
просрочени задължения 93 
проучване 319 
професионална дейност 210 
професионална компетентност 210 
професионална педагогика 210 
професионална реализация 328 
професионални гимназии 212 
професионално икономическо образование 212 
професионално обучение 217 
професионално ориентиране 217 
професия 210 217 
профилактика 190 
процедура 178 
процес 313 
психологическо изследване 243 
психология 209 
психология на потребителя 130 
психология на продажбите 130 
психология на търговията 130 
публикации 3 
публичен сектор 90 180 189 314 323 334 337 
публична администрация 188 
публична финансова отчетност 327 
публични компании 69 
ПЧИ 145 170 
пшеница 271 277 
пълномощия 295 
първично публично предлагане 69 
Първо българско търговско училище 212 
работа в екип 297 
работа с персонала 347 
работник 295 
работно място 97 
работодател 112 
равнище на инфлацията 165 
развитие 124 161 261 
развитие на вузовете 245 
развитие на държавата 219 
развитие на застраховането 199 
развитие на науката 1 
развитие на образованието 216 
развитие на предприятието 109 
развитие на човешкия капитал 349 
разлики 347 
разпределение 363 
разпределение на капитала 198 
разпределение на ресурсите 62 
разработване на продукти 290 
разследване 184 
разходи 319 
разходи за външни услуги 319 
разходи за спомагателна дейност 319 
разходи и приходи 325 
разходи на домакинствата 28 
рамкова програма 238 
растеж на БВП 172 
растениевъдство 276 285 286 
растения 284 285 
растителни продукти 283 
рационалност 32 
реален сектор 148 
реални инвестиции 121 
ревизии 56 
регионален анализ 9 
регионален клъстър 288 
регионализация на икономиката 25 
регионална иновационна политика 108 
регионална иновационна система 111 122 
регионални валути 148 
регионални иновационни системи 110 124 
регионални различия 35 38 
регионални системи 122 
регионално измерение 124 
регулиране 96 
резервен риск 257 
резерви 121 257 
реинвестиране 57 
реинженеринг 83 204 
рейтингови системи 375 
реклама 355 
ректор 384 386 
релевантна информация 125 
религиозен туризъм 379 
религиозно съзнание 14 
религия 14 
рента 40 
репродуктивно поведение 8 
ресурсен потенциал 116 119 
ресурсно осигуряване 83 
референдум 168 
рефинансиране на кредити 61 
реформа 270 280 
реформи 270 
реформи в селското стопанство 270 
рехабилитация 190 
рецензиране 220 
рецесия 21 84 
риболов 255 
римско право 179 
риск 58 88 257 363 
риск апетит 309 313 
риск мениджмънт 54 68 201 202 266 
риск-възвръщаемост 82 
рискове 194 
рискология 309 
ритуали 6 
ромска общност 16 
Румъния 161 241 312 
Русенска област 142 
Русенски университет 245 
Русия 23 51 92 99 107 109 114 
руски вузове 247 
ръководител на компания 343 
СА 7 11 12 15 26 27 28 29 31 35 38 41 42 43 44 54 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 89 90 99 103 110 115 116 117 119 122 123 124 128 131 132 135 145 146 147 150 158 160 161 162 163 164 165 166 167 170 174 175 183 189 194 200 201 202 207 213 228 233 236 237 241 242 246 250 252 254 256 257 258 259 262 263 267 270 279 280 281 282 287 291 292 308 309 313 314 315 316 319 320 322 323 328 329 331 339 341 342 344 349 356 358 361 362 367 368 369 371 372 375 376 390 395 
СА докторант 27 28 82 124 152 153 154 155 174 203 241 250 259 261 263 309 312 313 315 322 339 358 368 371 
СА студент 156 157 159 250 296 298 301 395 
самодисциплина 97 
самообразование 223 
самоосигуряващи се лица 192 
самостоятелно обучение 218 
санаторно-курортно лечение 190 
САЩ 23 51 172 
сборник 213 
сборник доклади 7 69 76 77 78 103 104 115 122 123 128 132 175 183 228 252 261 262 279 287 288 289 291 292 304 308 312 329 356 367 375 380 381 
сборник доклади от конференция 7 69 76 77 78 103 104 115 122 123 128 132 175 183 228 252 261 262 279 287 288 289 291 292 308 312 329 356 367 375 380 
сборник с доклади 18 193 212 213 260 345 
световен БВП 78 
световен пазар 274 
световен транспорт 353 
световна банкова криза 76 
световна валутна система 151 
световна икономика 102 106 107 291 
световна криза 21 84 106 
световна търговия 271 
световна финансова криза 84 113 
световни пазари 149 
световни финанси 107 
световно образование 222 
свищовски училища 391 393 396 
свлачища 294 
свободни работни места 9 
сделки 87 
сделки с валута 100 
себестойност 127 
сегментиране на пазара 138 
сезонни колебания 12 
секюритизация 58 63 
селски туризъм 278 379 
селско стопанство 12 267 268 274 282 324 325 
селскостопанска продукция 279 
селскостопански стоки 281 
селскостопанско производство 271 
сив сектор 112 
сива икономика 112 
сигурност 19 
симулационен метод 363 
симулация 363 
синергия 337 
система за национални сметки 29 31 
система за управление на човешките ресурси 183 
система на националните сметки 29 
система от ценности 136 
системен риск 50 
системно знание 221 
следкризисна икономика 30 
следкризисно развитие 30 
Словакия 164 
Словения 165 
смесено обучение 240 
СНС 26 29 31 
собствен капитал 198 
собственост 39 307 
Сократ 208 
Сократов метод 208 
Сократово учение 208 
сортове 277 
сортове пшеница 277 
Софийски университет 386 
софтуерен продукт 366 
софтуерни продукти 305 
софтуерни технологии 292 
софтуерни фирми 305 
социален аспект 1 
социален бизнес 372 
социален капитал 350 
социален маркетинг 133 
социален пазар 356 
социална компетентност 209 
социална комуникация 209 
социална криза 221 
социална мрежа 372 
социална мрежа в Интернет 372 
социална психология 210 
социална реклама 355 
социална сигурност 201 202 
социална солидарност 14 
социална статистика 14 
социална функция 23 
социални медии 356 
социални мрежи 129 372 373 
социални отношения 209 
социални предприятия 17 
социални проекти 17 
социални сайтове 129 
социални умения 209 
социално инженерство 356 
социално осигуряване 190 201 
социално предприемачество 17 
социално работно място 356 
социално сътрудничество 356 
социалноосигурителна услуга 201 
социиални мрежи 110 
социология 14 
социология на икономиката 349 
спестяване на енергия 262 
специалисти по контрол 328 
специалност Финанси 389 
спецификация на Минсер 10 
справедлива цена 65 
сравнителен анализ 7 135 193 238 
сравнителен международен анализ 7 312 
сравнителен подход 24 
сравнителен финансов анализ 47 
сравнителни предимства 281 
Средиземноморския регион 380 
средна продължителност 13 
средно икономическо образование 212 
срочни трудови договори 191 
СС 41 324 
СС 8 329 
ставка по кредит 61 
стагнация 21 
стандартизация 97 
стандартно отклонение 82 
статистика 11 
статистика в икономиката 10 
статистика за икономисти 10 
статистика на земеделските стопанства 12 
статистика на отраслите 12 
статистика на пазара на труда 9 
статистическа методология 10 
статистическа оценка 11 
статистически анализ 8 14 
статистически изследвания 38 167 
статистически методи за анализ 9 
статистически подход 35 
статистическо изследване 7 167 
статистическо изучаване на заетостта 9 
стойност 247 
стойност на клиентите 137 
стойност на компанията 60 67 
стокообмен 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 
Стопанска академия 233 236 237 252 389 390 391 392 393 394 395 396 397 
стопански анализ 47 
стопански разходи 127 
стопански субекти 32 41 316 
стохастичен метод 258 
стохастични модели 258 
страни в ЕС 241 
страни от Европейския съюз 241 281 
страни от ЕС 231 281 
страни от ЦЕФТА 281 
страни-членки на ЕС 241 
страни-членки на ЧИС 78 99 
страните в Европа 146 241 
страните на Европа 146 
страните на ЕС 146 281 
странови риск 48 
странови спред 48 
стратегии 109 
стратегии в производството 290 
стратегии на маркетинга 139 
стратегическа цел 115 
стратегически алианси 115 
стратегически анализ 115 
стратегически изследвания 1 
стратегически мениджмънт 304 
стратегически решения 129 
стратегическо планиране 289 
стратегическо планиране и управление 289 
стратегическо управление 289 
стратегическо управление на фирмата 308 
стратегия "Европа 2020" 78 81 120 213 
стратегия за управление 309 
стратегия на ЕС 175 
стратегия на компанията 289 
стратегия на фирмата 308 
стрес 277 
стрес-тестване 54 77 
структура на капитала 69 
структура на населението 15 
структура на пазара 310 
структура на търговията 185 
структура на фирмата 311 
структурен анализ 268 
структурен модел 111 
структурирани финанси 88 
структурни модели 64 
структурни модели на кредитния риск 64 
студенти 217 230 235 240 243 386 395 
студентско образование 389 
суровини 254 
сусам 286 
счетоводен анализ 323 
счетоводен софтуер 315 322 
счетоводен финансов резултат 316 
счетоводна информация 327 
счетоводна отчетност 329 
счетоводна политика 314 323 329 
счетоводна политика на предприятието 329 
счетоводни аспекти 316 
счетоводни измами 18 
счетоводни разходи 326 
счетоводни стандарти 314 323 324 
счетоводно законодателство 318 
счетоводно отчитане 41 316 319 324 326 
счетоводно отчитане в предприятието 329 
счетоводно отчитане на данъците 316 
счетоводно-информационно осигуряване 314 
счетоводство 241 317 318 322 323 
счетоводство в земеделските стопанства 325 
счетоводство в предприятия 323 
счетоводство на отраслите 378 
счетоводство на предприятието 314 330 
събитие 125 
събитиен маркетинг 125 
събитиен мениджмънт 297 
съвместни стратегии 304 
съвременна култура 4 
съвременни технологии 228 
съдебна система 188 
съдебно производство 177 
съдружници 185 
съкращение на пресонала 352 
сътрудници 97 348 
сътрудничество 99 132 304 336 
такси 242 
текуща сметка 117 
текущи трансфери 117 
темп на растеж 147 
теоретичен модел 85 
теоретични аспекти 304 
теория 72 
теория на инвестициите 55 
теория на кризата 22 
теория на правото 179 
теория на фирмата 311 
терапия 285 
тероризъм 18 19 
терористични организации 18 
технически култури 283 
технологии за сътрудничество 356 
технологии за управление 365 
технология на одита 338 
технология на управлението 287 
транзакции 86 
транзакционни разходи 72 304 
трансмисионен механизъм 70 76 
транспорт 353 
трансфер на знания 104 
трансформационни процеси 345 
трансформация на икономиката 114 
трансформация на търговията 136 
трансформиране на личност 6 
трафик на наркотици 19 
тренд 85 136 
трендови модели 136 
трети сектор 20 
труд 186 
труд-нормативни актове 186 
трудов договор 186 191 
трудов пазар 9 
трудова заетост 36 
трудови доходи 73 
трудови способности 217 
трудови трансформации 345 
трудово право 186 
трудово правоотношение 186 
туризъм 43 94 141 252 376 377 378 379 380 381 382 
туризъм в европейския регион 382 
туризъм в Турция 380 
туристическа дейност 378 
туристическа дестинация 377 
туристическа политика 380 
туристически агенции 378 381 
туристически бизнес 43 128 
туристически дестинации 381 
туристически клъстър 132 377 
туристически ландшафт 382 
туристически маршрути 382 
туристически отрасъл 376 
туристически пазари 381 
туристически потенциал 376 
туристически поток 376 
туристически продукт 378 
туристически услуги 42 
туристическо брендиране 132 
туристическо търсене 380 381 
туроператорска нормативна уредба 94 
турска икономика 260 
търговия 99 146 156 157 161 164 165 167 170 174 370 
търговия и право 185 370 
търговия с лекарства 105 
търговия с Турция 99 
търговия със зърно 271 
търговията и информационните технологии 370 
търговска банка 300 
търговска логистика 143 144 
търговска специализация 146 147 174 
търговски бизнес 129 
търговски дружества 185 
търговски закони 185 
търговски отношения 99 153 154 155 158 159 160 161 162 163 169 
търговски партньори 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 
търговски услуги 370 
търговско право 179 
търговско салдо 167 
търговско споразумение 182 
търсене 319 
търсене в база данни 3 
търсене на труд 9 
търсеща система 3 
тютюн 283 286 
уволнени служители 191 
уволнение на работниците 191 
уеб анализ 2 131 135 
уеб приложения 131 188 
уеб услуги 292 
уеб-базирана система 368 
уеб-базирано обучение 248 
уебсайт 2 
уикита 356 
украински региони 66 379 
Украйна 99 
умения 246 
университет 230 393 
университети в Англия 241 
университети в Италия 241 
университети в Словакия 241 
университети във Франция 241 
университетско образование 226 251 
УНСС 243 
управление 140 261 302 307 340 
управление в бизнеса 344 
управление на бизнес процеси 292 365 
управление на бизнеса 67 303 
управление на верига за доставки 359 
управление на взаимоотношенията 137 339 
управление на висше училище 245 
управление на заетостта 36 
управление на знанията 225 290 
управление на иновациите 140 299 305 
управление на кадрите 352 
управление на клиентите 137 
управление на компании 287 289 343 
управление на корпоративни стратегии 356 
управление на кризи 221 
управление на ликвидност 70 
управление на образованието 247 
управление на обучението 242 
управление на пенсионни фондове 195 
управление на персонала 36 341 346 347 348 351 352 
управление на портфейла 55 300 
управление на предприятието 289 295 
управление на рекламата 355 
управление на риск 82 
управление на риска 88 102 266 302 309 313 
управление на съдържанието 248 
управление на туризма 128 380 
управление на фирмата 105 
управление на фондовете 51 75 
управление на човешките ресурси 183 340 
управленска информационна система 359 
управленска концепция 128 
управленска отговорност 313 331 
управленска психология 296 298 301 
управленска структура 268 
управленски подходи 291 
управленски процес 333 342 
управленски стил 347 
управленски технологии 287 
управленско общуване 291 
управленско счетоводство 330 
урбанизационни процеси 374 
урбанизация 374 
урбанистична теория 374 
Уругвай 305 
условия на криза 26 147 
условни активи 323 
услуги 42 43 
устойчив туризъм 382 
устойчива икономика 102 
устойчиво развитие 67 106 109 
устойчиво развитие на туризма 377 
устойчивост 277 
устройство 374 
учебен план 241 
учебно съдържание 244 
учен 383 384 388 
учене през целия живот 103 218 238 345 
училища 216 
училище 220 227 
училищна мрежа 216 
училищно образование 227 
факторен анализ 127 
факторинг 45 
факторингов пазар 45 
факторингови операции 45 
факторингови услуги 45 
фалшификация 181 
фалшифициране 182 
федерален резерв 24 
федерализъм 92 
феноменология 240 
ферма 268 
ферми 278 
физика 387 
филиали 200 207 
филмова индустрия 6 
финанси 101 107 
финанси на фирмата 46 69 
финансиране на висшето образование в Русия 247 
финансиране на здравеопазването 83 
финансиране на фирмата 311 
финансов анализ 47 
финансов дисбаланс 24 
финансов инженеринг 88 
финансов лизинг 59 87 
финансов мениджмънт 46 51 53 
финансов мениджър 51 
финансов механизъм 101 
финансов модел 63 
финансов надзор 91 
финансов одит 332 
финансов пазар 148 
финансов сектор 339 371 
финансова безопасност 92 
финансова гъвкавост 74 
финансова информация 59 
финансова криза 48 79 82 84 151 
финансова несигурност 84 
финансова нестабилност 63 
финансова отчетност 327 
финансова политика 46 
финансова стабилност 50 
финансова стратегия 289 
финансови аспекти 18 
финансови деривати 84 
финансови иновации 72 
финансови инспектори 328 
финансови институти 77 
финансови институции 77 90 189 
финансови инструменти 45 63 88 
финансови механизми 121 
финансови организации 49 
финансови отношения 52 
финансови отчети 314 316 
финансови пазари 34 149 
финансови продукти 88 
финансови ресурси 53 
финансови спекулации 18 
финансови стратегии 53 
финансово планиране 53 
финансово регулиране 88 
финансово-кредитна политика 121 
Финландия 108 162 306 
фирма 311 
фирмено поведение 128 147 
фискална политика 71 81 172 
фондова борса 172 
фондова борса в САЩ 172 
фондове 194 
фондове за допълнително пенсионно осигуряване 194 
формиране на човешкия капитал 213 
форсайт прогнозиране 1 
форсайт-подход 1 
фрактален модел 58 
Франция 153 156 157 158 159 160 165 
франчайзинг 43 250 
фрийлансър 348 
фрилансинг 348 
фрилансър 348 
функционални храни 306 
функция 95 
Хайек 105 
характеристика 282 
хедж фондове 84 
хедж-фондове 84 
хеджиране на риска 88 
химическо оръжие 171 
хиперинфлация 98 
Холандия 153 157 159 160 198 
холистична култура 223 
хотелски бизнес 375 
хотелски вериги 375 
Хофстедова методика 166 
хранителен бизнес 293 
хранителен продукт 279 
хранителна безопасност 279 
хранителни вериги 293 
хуманистична промяна 291 
цени 74 
цени на акции 34 
цени на жилища 206 
цени на земеделските земи 40 
ценни книжа 55 
ценност 138 219 
ценностна криза 4 
ценови модели 34 85 
ценови стратегии 138 
ценообразуване 34 138 206 
централни банки 50 
ЦЕФТА 281 
цикли 22 
цифрово неравенство 367 
частно пенсионно осигуряване 195 
чек лист 338 
Черно море 173 
Черноморска екосистема 255 
Черноморска зона 173 255 
Черноморска икономическа зона 173 260 
Черноморски басейн 132 
черноморски курортни комплекси 375 
Черноморски регион 175 260 288 
черноморско икономическо сътрудничество 78 288 
Чехия 164 
ЧИС 7 78 99 367 
членство 161 
членство в Европейския съюз 161 
членство в ЕС 161 
човешки капитал 10 345 349 350 
човешки капитал в България 345 
човешки потенциал 7 103 
човешки ресурс 103 
човешки ресурси 119 183 341 344 
човешки фактор 342 
човешки фактор в управлението 340 342 
чуждестранен застраховател 200 207 
чуждестранни туристи 376 
Швейцария 278 
Швеция 162 
шистов газ 260 
шок 70 
юбилейна конференция 7 26 69 76 77 78 99 103 104 115 122 128 132 161 166 167 175 183 194 257 279 287 289 304 329 356 367 375 376 380 381 
юбилейна международна конференция 7 26 69 76 77 78 99 115 132 161 166 167 175 194 228 252 257 279 288 292 304 308 356 375 376 381 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 26 99 161 166 167 194 257 376 
юбилейна научна конференция 26 99 161 166 167 194 257 376 
Южен поток 260 
Южна Азия 37 
японска бизнес етика 97 
Apple 310 
BI 371 
Bi система 371 
BPEL 292 
BPM система 365 
Cloud Computing 364 
CRM 339 358 371 
CRM система 339 371 
CRM софтуер 339 
DATA mining 368 
DB схеми 195 
DCF модел 65 
E-Learning 225 
EasyCheck 338 
ERP 358 
ESMA 91 
EVA модел 65 
facebook 129 
FAO 271 
fast food 293 
Google Analytics 131 
homo economicus 32 
IPO 69 
IPv4 361 369 
IPv6 361 369 
learning 372 
LPI (Logistic Performance Index) 143 
MS Excel 363 
MySpace 129 
OLAP 371 
PR 171 
Saas 372 
SCM система 359 
SCM софтуер 359 
SHI системи 83 
SOA 292 
SWOT анализ 254 270 280 
Twitter 129 
Web 358 372 
Web 2.0 225 356 358 372 
Web технологии 356 
Wiki 225