НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп Д 532

Блок, Уолтър.  Моят случай с и за съавторството / Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 3, с. 93-116. 

  

Сист. No: 48021

- 2 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  За необходимостта от теория на икономическото познание / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 10-28. 

  

Сист. No: 47680

- 3 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Относно научната критика. Време за обрат / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 99-110. 

  

Сист. No: 47798

- 4 -

Сп Д 532

Панайотов, Димитър.  Две опции срещу дисбалансирането / Димитър Панайотов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 34-41. 

  

Сист. No: 47943

Интелектуална собственост

- 5 -

Сп И 503 и

Илева-Найденова, Павлинка.  Индустриалната собственост - икономически ресурс за конкурентоспособно иновативно развитие на българските фирми / Павлинка Илева-Найденова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 163-176. 

  

Сист. No: 47992

Иновации - научен аспект

- 6 -

Сп И 503 и

Матев, Матю.  Научният потенциал в България и изграждането на икономиката на знанието (финансови аспекти) / Матю Матев. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 45-54. 

  

Сист. No: 47961

Печат. Информационна дейност

- 7 -

Сп Д 532

Ковачев, Камен.  Свободата като двигател на академичната преса / Камен Ковачев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 46-48. 

  

Сист. No: 48045

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -

Сп Н 326 ту

Михнев, Георги.  Теоретични основи на коеволюционното развитие / Георги Михнев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 52-86. 

  

Сист. No: 45468

- 9 -

Сп Д 532

Богомилова, Нонка.  Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и Западната цивилизация: Макс Вебер / Нонка Богомилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 1-20. 

  

Сист. No: 47967

- 10 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Фридрих Хайек за епистемологията и методологията на социалните науки / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 24-33. 

  

Сист. No: 47658

- 11 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Дилемата "индивидуализъм - холизъм" в социалните науки / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 3, с. 1-19. 

  

Сист. No: 47748

- 12 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Глобалната човешка епоха и толерантността / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 5-13. 

  

Сист. No: 47895

- 13 -

Сп Д 532

Ганев, Венелин.  Из "Съществува ли стопанска, правна, културна, битова реалност извън социалната" / Венелин Ганев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 117-125. 

  

Сист. No: 47669

- 14 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Към теория на социалната комуникация (относно възможността за обосноваването й - структурно-функционален аспект) / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 1-26. 

  

Сист. No: 47654

- 15 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Към теория на социалната комуникация (относно възможността за обосноваването й - структурно-функционален аспект) Част ІІ. Структура на информационните процеси в социума / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 1-18. 

  

Сист. No: 47675

- 16 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Информацията и нейният адресат / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 36-66. 

  

Сист. No: 47706

- 17 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Скритото в текста (4, 5, 6) / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 1-24. 

  

Сист. No: 47856

- 18 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Съобщение и послание : (Медитация върху комуникацията) / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 75-86. 

  

Сист. No: 47910

- 19 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Академичните медии / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 15-21. 

  

Сист. No: 48040

- 20 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Обучението чрез философия / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 88-122. 

  

Сист. No: 48049

- 21 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Тринадесет тезиса за глобализацията, геополитиката и културата на информационното общество / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание, 2001, N Сигнален, с. 23-37. 

  

Сист. No: 48111

- 22 -

Сп Д 532

Живков, Николай и др.  Същностни сили на човека, образование и алумни отношения / Николай Живков, Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 131-141. 

  

Сист. No: 48061

- 23 -

Сп Д 532

Иванов, Валерий.  Принцип ума / Валерий Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 213-265. 

  

Сист. No: 47827

- 24 -

Сп Д 532

Казански, Рачо.  Рационалност и нравственост (Размисли на прага на 21 век - от един свидетел на 20 век) / Рачо Казански. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 19-51. 

  

Сист. No: 47676

- 25 -

Сп Д 532

Кънев, Александър.  Парадигми и революции в историята на философията / Александър Кънев. // Диалог. Електронно списание, 2002, N 1, с. 1-23. 

  

Сист. No: 47652

- 26 -

Сп Д 532

Кънев, Александър.  Витгенщайн за следването на правило / Александър Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 3, с. 20-29. 

  

Сист. No: 47749

- 27 -

Сп Д 532

Кънев, Александър.  Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия / Александър Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 1-35. 

  

Сист. No: 48012

- 28 -

Сп Д 532

Кънев, Александър.  Пътят на Хайдегер към Битие и време / Александър Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 1-46. 

  

Сист. No: 48028

- 29 -

Сп Д 532

Марчев, Фотин.  Етиката на Димитър Михалчев - регулатор на човешките отношения / Фотин Марчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 64-74. 

  

Сист. No: 47909

- 30 -

Сп Д 532

Марчев, Фотин.  Умственото развитие на Европа (Дж. Дрейпър и Л. Каравелов) / Фотин Марчев. // Диалог. Електронно списание, 2001, N Сигнален, с. 1-22. 

  

Сист. No: 48110

- 31 -

Сп Д 532

Моллов, Благовест.  Аналитични трансцендентални аргументи / Благовест Моллов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 1-79. 

  

Сист. No: 48047

- 32 -

Сп Ф 515

Серафимова, Силвия.  Между светлината и сенките. Бъдещето на Платоновия мит за пещерата в история за стъкло (Вили Сьоренсен) / Силвия Серафимова. // Философия, XXI, 2012, N 2, с. 109-125. 

  

Сист. No: 48000

- 33 -

Сп Д 532

Таратута, Катерина Е.  Хроно-метрия пост-современности: проект иронической синхронизации / Катерина Е. Таратута. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 27-31. 

  

Сист. No: 47657

- 34 -

Сп Д 532

Хайек, Фридрих Август фон.  Защо аз не съм консерватор / Фридрих Август фон Хайек. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 69-93. 

  

Сист. No: 47670

Психология

- 35 -

Сп Д 532

Цонева, Иванка.  Манипулиране на общественото мнение – психологически основи / Иванка Цонева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 98-114. 

  

Сист. No: 47708

Логика

- 36 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Кодове на културата (1, 2, 3) / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 1-22. 

  

Сист. No: 47847

Етика

- 37 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  За необходимостта от изработване на професионални стандарти в областта на връзките с обществеността / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 41-45. 

  

Сист. No: 48044

- 38 -

Сп Д 532

Сотирова, Даниела.  Етика в консултирането / Даниела Сотирова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 1-9. 

  

Сист. No: 47671

- 39 -

Сп Д 532

Сотирова, Даниела Василева.  Бизнес етика и икономическо гражданство / Даниела Василева Сотирова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 1-15. 

  

Сист. No: 47810

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 40 -

Сп Д 532

Наама, Карим.  Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406) / Карим Наама. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 1, с. 44-55. 

  

Сист. No: 47774

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 41 -

Сп С 73 с

Бояджиев, Ил.  Възпроизводство на населението в България / Ил. Бояджиев. // Статистика, 2011, N 1-2, с. 182-194. 

  

Сист. No: 48134

- 42 -

Сп С 73 с

Сугарева, Марта.  За продължителността на живота при мъжете и жените / Марта Сугарева. // Статистика, 2011, N 1-2, с. 160-171. 

  

Сист. No: 48132

- 43 -

Сп С 73 с

Kotzeva, Mariana.  Awareness and Media Campaign - a Key Factor for the Success of Census 2011 / Mariana Kotzeva. // Статистика, 2011, N 1-2, с. 47-54. 

  

Сист. No: 48141

Статистика

- 44 -

Сп С 73 с

Калчев, Йордан.  Изследване на бюджета на времето на населението в периода 2009-2010 година / Йордан Калчев. // Статистика, 2011, N 1-2, с. 131-145. 

  

Сист. No: 48137

- 45 -

Сп Д 532

Тодоров, Тодор.  Хармонизация в националната статистическа система / Тодор Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 134-139. 

  

Сист. No: 47728

Статистика на отраслите

- 46 -

Сп Д 532

Тодоров, Тодор и др.  Статистическите методи за контрол на качеството: състояние, проблеми, перспективи / Тодор Тодоров, Маргарита Шопова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 137-154. 

  

Сист. No: 47879

Статистика на България

- 47 -

Сп Д 532

Славева, Красимира.  Сравнителен анализ на структурните промени в износа и вноса на България за периода 1992-2009 г. / Красимира Славева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 51-68. 

  

Сист. No: 47954

Демография и население

- 48 -

Сп Н 326 ту

Чолаков, Никола.  Демографските процеси - история, тенденции и перспективи / Никола Чолаков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 119-183. 

  

Сист. No: 45471

- 49 -

Сп Д 532

Василев, Юлиан.  Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции / Юлиан Василев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 2, с. 1-51. 

  

Сист. No: 47849

- 50 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Демографска и институционална обусловеност на икономиката / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 1-18. 

  

Сист. No: 47718

- 51 -

Сп Д 532

Петрова, Елица.  „Сътворено от нас” – пример за реализация на младежка проектна инициатива / Елица Петрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 99-116. 

  

Сист. No: 47886

- 52 -

Сп Д 532

Радулова, Анелия.  Ограничения при управлението на доходите и разходите на домакинствата / Анелия Радулова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 191-200. 

  

Сист. No: 48065

Демография на България

- 53 -

Сп Д 532

Стефанов, Стефан.  Ще изчезне ли българската нация през ХХІ век? / Стефан Стефанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 140-165; N3, с. 80-94; N 4, с. 61-74. 

  

Сист. No: 47729

Социална демография

- 54 -

Сп Д 532

Ганева, Ваня.  Домашното насилие върху жени като обект на социална работа / Ваня Ганева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 58-79. 

  

Сист. No: 47881

Социология

- 55 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  За Орфей, орфизма и тракийската държавна уредба / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 4, с. 23-44. 

  

Сист. No: 47884

- 56 -

Сп Д 532

Илиева, Боряна.  Ред, хаос, управление / Боряна Илиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 36-49. 

  

Сист. No: 47825

- 57 -

Сп Ф 515

Николова, Благовеста.  Кризата на съвременното прогнозиране / Благовеста Николова. // Философия, XXI, 2012, N 2, с. 144-163. 

  

Сист. No: 48004

- 58 -

Сп Ф 515

Проданов, Васил.  Дали границите след 1989 г. са по-малко, или това е иделогема на глобализираяния неолибералин капитализъм? / Васил Проданов. // Философия, XXI, 2012, N 2, с. 135-143. 

  

Сист. No: 48002

- 59 -

Сп Д 532

Силласте, Галина.  Подготовка новой экономической интеллигенции как фактор реструктуризации экономики: специфика и перспективы (по результатом российско-болгарского исследования) / Галина Силласте. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 16-27. 

  

Сист. No: 47812

- 60 -

Сп Д 532

Чонова, Румяна и др.  Свободното време през погледа на учениците от община Свищов / Румяна Чонова, Ваня Ганева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 55-71. 

  

Сист. No: 47795

Икономическа социология

- 61 -

Сп И 503 и

Миланова, Аделина.  Организационната култура като фундаментална предпоставка за развитие в епохата на икономиката на знанието / Аделина Миланова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 140-149. 

  

Сист. No: 47986

- 62 -

Сп И 503 и

Ринкова, Станка.  Особености на икономическите институции в социалната сфера / Станка Ринкова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 1770185. 

  

Сист. No: 47994

- 63 -

Сп Д 532

Block, Walter.  Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство? / Walter Block. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 67-81. 

  

Сист. No: 48013

Социално поведение. Социална психология

- 64 -

Сп И 503 и

Бакърджиева, Радостина.  Стандарти за корпоративна социална отговорност / Радостина Бакърджиева. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 149-162. 

  

Сист. No: 47988

Политика

- 65 -

Сп Д 532

Димитров, Георги.  Тайнството в произхода на капитализма / Георги Димитров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 37-63. 

  

Сист. No: 47905

- 66 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  Парламентарното управление и демократизма в България (1878-1918) / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 3, с. 53-82. 

  

Сист. No: 47766

- 67 -

Сп Д 532

Петрова, Теодора.  Защитата на националните интереси – мода или демоде? / Теодора Петрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 51-56. 

  

Сист. No: 47674

Политология

- 68 -

Сп Д 532

Ганчев, Петко.  Глобализацията и българските национални интереси / Петко Ганчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 32-47. 

  

Сист. No: 47661

- 69 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  За политическата философия на либерализма / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 2, с. 89-98. 

  

Сист. No: 47653

Демокрация

- 70 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  За началата и мисията на демокрацията / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 72-98. 

  

Сист. No: 47796

- 71 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  Демокрацията в съчиненията на Венелин Ганев / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 47865

- 72 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  За политиката, демокрацията и българския преход / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 74-84. 

  

Сист. No: 48031

Икономика. Икономически науки

- 73 -

Сп Д 532

Барнет II, Уилям.  Скалата на ценностите нарушава сингуларизма / Уилям Барнет II. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 81-91. 

  

Сист. No: 47867

- 74 -

Сп Д 532

Блок, Уолтър.  The One Article at a Time to a ‘Customer’ Rule in Academic Journals / Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 42-50. 

  

Сист. No: 47949

- 75 -

Сп Д 532

Бояджиев, Веселин.  Концепцията на Ф. Хайек за разпръснатото знание – фундамент на теорията за пазарната икономика / Веселин Бояджиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 102-114. 

  

Сист. No: 48030

- 76 -

Сп Д 532

Василев, Йордан Иванов.  Трансформационни процеси и икономически приоритети на България / Йордан Иванов Василев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 116-123. 

  

Сист. No: 47839

- 77 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Инструментализмът на Милтън Фридмън / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 5-37. 

  

Сист. No: 47833

- 78 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Даденост ли е обектът на икономическата наука? / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 47-73. 

  

Сист. No: 48029

- 79 -

Сп Д 532

Кирев, Любен.  Бизнесът и иновациите / Любен Кирев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 2, с. 1-18. 

  

Сист. No: 47803

- 80 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Какво ни казва д-р Богоров - първият български стопановед, радетел на европеизма? / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 173-183. 

  

Сист. No: 47745

- 81 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Неокласическият институционализъм в икономическата мисъл – една българска традиция / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 15-32. 

  

Сист. No: 48018

- 82 -

Сп Д 532

Лазаров, Румен.  Икономическата неопределеност - феноменът на външната среда / Румен Лазаров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 52-66. 

  

Сист. No: 47677

- 83 -

Сп Д 532

Марков, Огнян.  Икономическо развитие и миграция / Огнян Марков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 52-86. 

  

Сист. No: 47836

- 84 -

Сп Д 532

Марков, Огнян и др.  Резултати от проведено анкетно проучване относно ролята на БВП за изпълнение задачите на Лисабонската стратегия / Огнян Марков, Тодор Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 2, с. 32-47. 

  

Сист. No: 47885

- 85 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 3, с. 104-114. 

  

Сист. No: 47757

- 86 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 156-181. 

  

Сист. No: 47801

- 87 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 2, с. 89-106. 

  

Сист. No: 47808

- 88 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 1-7 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 156-212. 

  

Сист. No: 47826

- 89 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 8-15 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 141-155. 

  

Сист. No: 47842

- 90 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част пета. Глава ХXV. Въображаемата конструкция на социалистическота общество / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 79-84. 

  

Сист. No: 47854

- 91 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част пета. Глава ХXVI. Невъзможността на икономическото пресмятане при социализма / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 2, с. 97-109. 

  

Сист. No: 47868

- 92 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVII. The Government and the Market / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 95-109. 

  

Сист. No: 47962

- 93 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVIII. Interference by taxation / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 138-141. 

  

Сист. No: 47989

- 94 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Втора. Глава Х. Размяна вътре в обществото / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 81-88. 

  

Сист. No: 48026

- 95 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Трета. Глава ХІ. Оценяване без калкулиране / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 126-136. 

  

Сист. No: 48034

- 96 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Трета. Глава ХІІ. Сферата на икономическата калкулация / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 52-66. 

  

Сист. No: 48046

- 97 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Трета. Глава ХІІІ. Монетарната калкулация като средство за действие / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 167-169. 

  

Сист. No: 48055

- 98 -

Сп Д 532

Найденова, Снежана.  Еволюционната икономическа теория – опит за синтез на институционализма с неокласицизма / Снежана Найденова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 11-20. 

  

Сист. No: 47760

- 99 -

Сп Д 532

Неновски, Николай.  За икономическата конвергенция / Николай Неновски. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 28-41. 

  

Сист. No: 47814

- 100 -

Сп Д 532

Николаева, Нора.  Посткризата или назад към бъдещето и отвъд него / Нора Николаева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 130-137. 

  

Сист. No: 47978

- 101 -

Сп Д 532

Радев, Асен.  Монетарна политика в условията на интернационализация на парите и внедряването на електронни пари / Асен Радев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 42-71. 

  

Сист. No: 47820

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Хлынин, Э. В. и др.  Организация амортизационного процесса средств труда для интенсификации обновления основного капитала предприятия / Э. В. Хлынин, А. В. Андрюхин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 26, с. 43-50. 

  

Сист. No: 48127

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Швецов, Ю. Г.  Теоретические аспекты бюджета как экономической категории / Ю. Г. Швецов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 27, с. 64-71. 

  

Сист. No: 48163

- 104 -

Сп Д 532

Шишманова, Пенка.  Третичният сектор и структурните промени в инвестициите / Пенка Шишманова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 90-102. 

  

Сист. No: 47717

- 105 -

Сп Ч J 80 m

Garcia-Penalosa, Cecilia et al.  Taxation and Income Distribution Dynamics in a Neoclassical Growth Model / Cecilia Garcia-Penalosa, Stephen J. Turnovsky. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 8, с. 1543-1577. 

  

Сист. No: 48154

- 106 -

Сп Д 532

Hong, Hoon.  Marx's value forms and Hayek's rules: a reinterpretation in the light of the dichotomy between physics and nomos / Hoon Hong. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 29-55. 

  

Сист. No: 47705

Икономикс

- 107 -

Сп Н 326 ту

Миркович, Камен.  Диалектически аспекти на динамичната икономическа система / Камен Миркович. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 7-52. 

  

Сист. No: 48109

- 108 -

Сп Д 532

Velu, R.  Economic strategies for transformation of neoclassical paradigm and competitions in industry / R. Velu. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 142-158. 

  

Сист. No: 48036

Микроикономика

- 109 -

Сп Д 532

Василев, Йордан.  Готов ли е малкият бизнес за “новата икономика”? / Йордан Василев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 67-77. 

  

Сист. No: 47678

Макроикономика

- 110 -

Сп Д 532

Асенов, Тодор.  Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия / Тодор Асенов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 84-101. 

  

Сист. No: 47893

- 111 -

Сп Д 532

Качарназов, Николай.  Моделът IS-LM като метод за изследване на икономическите колебания в стопанството на България / Николай Качарназов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 2, с. 38-55. 

  

Сист. No: 47747

- 112 -

Сп Д 532

Марков, Огнян.  Образци и политическа воля (икономическо състояние на България и Естония) / Огнян Марков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 78-91. 

  

Сист. No: 47688

- 113 -

Сп Ч J 80 m

Golosov, Mikhail et al.  Optimal Taxation: Merging Micro and Macro Approaches / Mikhail Golosov, Maxim Troshkin, Aleh Tsyvinski. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 5 [Прил.], с. 147-174. 

  

Сист. No: 48150

- 114 -

Сп Д 532

Nenovsky, Nikolay et al.  Dual inflation under the currency board. The challenges of Bulgarian EU accession / Nikolay Nenovsky, Kalina Dimitrova. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 56-79. 

  

Сист. No: 47714

- 115 -

Сп Ч J 80 m

Ono, Yoshiyasu.  The Keynesian Multiplier Effect Reconsidered / Yoshiyasu Ono. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 4, с. 787-794. 

  

Сист. No: 48148

Математически методи в икономическите науки

- 116 -

Сп Д 532

Барнет II, Уилям и др.  The Antimathematicality of Demand Curves / Уилям Барнет II, Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 23-31. 

  

Сист. No: 48037

Икономически теории. Учения и школи

- 117 -

Сп Д 532

Блок, Уолтър.  В отговор на Бен О'Нийл за безразличието / Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 76-93. 

  

Сист. No: 47830

- 118 -

Сп Д 532

Блок, Уолтър.  A Response to Brooks' Support of Demsetz on the Coase Theorem / Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 2, с. 65-80. 

  

Сист. No: 48038

- 119 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей.  Проспективни размисли за човешкия капитал / Андрей Захариев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 103-110. 

  

Сист. No: 47918

- 120 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Приносът на проф. Владигеров от гледна точка на теоретико-методологическата спирала в развитието на икономическата мисъл / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 1-7. 

  

Сист. No: 47682

- 121 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Първа. Човешкото действие - Глава IІІ. Икономиката и бунтът срещу разума / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 2, с. 99-113. 

  

Сист. No: 47655

- 122 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Първа. Глава VІІ. Действие в света / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 94-125. 

  

Сист. No: 47673

- 123 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Първа. Човешкото действие - Глава IV. Първоначален анализ на категорията действие / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 61-67. 

  

Сист. No: 47681

- 124 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Втора. Глава VІІІ. Човешкото общество / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 110-150. 

  

Сист. No: 47692

- 125 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Първа. Глава V. Времето / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 58-62. 

  

Сист. No: 47704

- 126 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Втора. Глава ІХ. Ролята на идеите / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 69-91. 

  

Сист. No: 47707

- 127 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХІX. Лихва / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 1, с. 76-86. 

  

Сист. No: 47730

- 128 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 12-19 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 158-204. 

  

Сист. No: 47734

- 129 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 1-4 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 3, с. 117-141. 

  

Сист. No: 47739

- 130 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 95-115. 

  

Сист. No: 47751

- 131 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 1-6 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 2, с. 72-93. 

  

Сист. No: 47756

- 132 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 7-9 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 3, с. 128-144. 

  

Сист. No: 47779

- 133 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXIX. Ограничение на производството / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 1, с. 105-118. 

  

Сист. No: 47782

- 134 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част Първа. Човешкото действие - Глава I. Действащият човек / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 83-104. 

  

Сист. No: 47791

- 135 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 1-6 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 4, с. 154-171. 

  

Сист. No: 47797

- 136 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXXII. Конфискуване и преразпределяне / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 161-166. 

  

Сист. No: 47817

- 137 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 7-9 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 1, с. 151-168. 

  

Сист. No: 47848

- 138 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІI. Нечовешки първоначални фактори на производството / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 2, с. 120-133. 

  

Сист. No: 47858

- 139 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІIІ. Пазарните данни / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 155-167. 

  

Сист. No: 47880

- 140 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXX. Влияние върху структурата на цените / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 117-137. 

  

Сист. No: 47890

- 141 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІV. Хармония и конфликт на интересите / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 4, с. 83-99. 

  

Сист. No: 47891

- 142 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11 / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 141-155. 

  

Сист. No: 48014

- 143 -

Сп Д 532

Barnett II, William et al.  Разпространяване на ползите от нарастването на производителността: нарастване или намаляване на цените, или и двете? Критика на Бумол относно субсидиите за изкуствата / William Barnett II, Walter Block. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 38-51. 

  

Сист. No: 48039

- 144 -

Сп Д 532

Barnett II, William et al.  The Rate of Time Preference: a Praxeological Oxymoron / William Barnett II, Walter Block. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 4, с. 38-47. 

  

Сист. No: 48116

Политическа икономия

- 145 -

Сп П 57 х

Рязанов, В.  Особенное и всеобщее в политической экономии / В. Рязанов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 7, с. 65-75. 

  

Сист. No: 48136

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 146 -

Сп П 186

Манов, Богомил.  Актуални проблеми на доходите и потреблението в Европейския съюз и България / Богомил Манов. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 83-90. 

  

Сист. No: 47768

- 147 -

Сп Б 445

Митов, Кирил.  Някои аспекти на анализа на работното време / Кирил Митов. // Бизнес управление, XXII, 2012, N 3, с. 50-60. 

  

Сист. No: 48186

- 148 -

Сп М 68 э

Монусова, Г.  Заработная плата: реакция на кризис / Г. Монусова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 5, с. 51-64. 

  

Сист. No: 47937

- 149 -

Сп Д 532

Петров, Иван.  Безработицата – предизвикателство и реалност на реформата в България / Иван Петров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 107-116. 

  

Сист. No: 47668

Трудови отношения

- 150 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  Бедността в България - критерии, равнище и необходими промени / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 50-73. 

  

Сист. No: 47767

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 151 -

Сп И 503 и

Белева, Искра.  Мобилността на работната сила като фактор за развитие на икономика, основана на знанието: преход от учене към заетост / Искра Белева. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 71-79. 

  

Сист. No: 47968

- 152 -

Сп П 186

Димитров, Пламен.  Предизвикателствата пред трудовите пазари в контекста на Стратегията "Европа-2020" / Пламен Димитров. // Панорама на труда, 2012, N 5-6, с. 3-11. 

  

Сист. No: 2970

- 153 -

Сп И 503 и

Луканова, Победа.  Реализация образователното равнище на пазара на труда / Победа Луканова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 80-89. 

  

Сист. No: 47971

- 154 -

Сп Д 532

Пантелеева, Силвия.  Гъвкавата сигурност /flexecurity/ на трудовия пазар в България / Силвия Пантелеева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 4, с. 45-72. 

  

Сист. No: 47887

- 155 -

Сп П 186

Томев, Любен.  Отражението на кризата върху трудовия пазар в България / Любен Томев. // Панорама на труда, 2012, N 3-4, с. 35-49. 

  

Сист. No: 47761

Безработица

- 156 -

Сп Д 532

Барнет II, Уилям и др.  Принудителна безработица / Уилям Барнет II, Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 1, с. 10-22. 

  

Сист. No: 47713

- 157 -

Сп И 503 и

Тодоров, Тодор.  Скритата безработица в България - ефект на обезкуражения работник и принудителна непълна заетост / Тодор Тодоров. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 171-199. 

  

Сист. No: 47951

- 158 -

Сп Д 532

Цонева, Елка.  Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми / Елка Цонева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 44-58. 

  

Сист. No: 47852

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 159 -

Сп Д 532

Колева, Росица и др.  Анализ на финансовата състоятелност на земеделските кооперации / Росица Колева, Стела Цанова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 49-59. 

  

Сист. No: 47700

Кооперация

- 160 -

Сп Ф 53 кс

Акинин, П. В.  Кластеризация инновационно-образовательного пространства / П. В. Акинин, Н. Д. Фролова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 27, с. 2-12. 

  

Сист. No: 48159

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 161 -

Сп Д 532

Ангелов, Ангел.  Оценяване на риска от безработица при потребителското кредитиране / Ангел Ангелов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 16-44. 

  

Сист. No: 48019

- 162 -

Сп Д 532

Атанасов, Атанас.  Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие / Атанас Атанасов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 2, с. 15-24. 

  

Сист. No: 47736

- 163 -

Сп Д 532

Ганчев, Александър.  Инвестиционни характеристики на дълговите инструменти / Александър Ганчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 80-87. 

  

Сист. No: 48048

- 164 -

Сп Д 532

Георгиева, Мариана.  Стопанските субекти в условията на криза / Мариана Георгиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 59-78. 

  

Сист. No: 47853

- 165 -

Сп Д 532

Георгиева, Мариана.  Аспекти на кредитната политика на банките в България при сегашната икономическа криза / Мариана Георгиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 79-94. 

  

Сист. No: 47960

- 166 -

Сп Д 41 к

Глинянов, В. С. и др.  Проектное финансирование в сельском хозяйстве. Почему нет ? / В. С. Глинянов, Г. П. Попов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 6, с. 57-61. 

  

Сист. No: 47904

- 167 -

Сп П 57 х

Джоробаева, М.  Особенности сельскохозяйственного кредита в развитых странах / М. Джоробаева. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 6, с. 91-96. 

  

Сист. No: 48133

- 168 -

Сп Д 41 к

Жугич, Радое.  Некоторые аспекты реформы монетарной политики Черногории / Радое Жугич. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 6, с. 24-27. 

  

Сист. No: 47903

- 169 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей.  Оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България (2011) – технология и практика / Андрей Захариев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 47-82. 

  

Сист. No: 47802

- 170 -

Сп Ф 53 кс

Котуков, И. А.  Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа / И. А. Котуков. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 26, с. 25-34. 

  

Сист. No: 48121

- 171 -

Сп Ф 53 кс

Лукашин, Ю. П.  Анализ условий кредитования и досрочного погашния кредита / Ю. П. Лукашин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 22, с. 30-37. 

  

Сист. No: 48080

- 172 -

Сп Д 532

Маринов, Марин.  Сравнителен анализ и рейтингова оценка на общинските финанси / Марин Маринов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 163-171. 

  

Сист. No: 47911

- 173 -

Сп Д 532

Матанов, Тодор.  Българските Брейди облигации и двете сделки по замяната им с глобални облигации / Тодор Матанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 75-82. 

  

Сист. No: 47790

- 174 -

Сп Д 532

Миланова, Емилия.  Новата философия на Базел III / Емилия Миланова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 1-46. 

  

Сист. No: 47799

- 175 -

Сп Д 532

Милинов, Валентин.  За характера и еволюцията на паричната политика / Валентин Милинов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 3, с. 27-52. 

  

Сист. No: 47765

- 176 -

Сп Д 532

Милинов, Валентин и др.  Връзката риск-обем на търговия на най-ликвидните български акции / Валентин Милинов, Нигохос Канарян. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 44-54. 

  

Сист. No: 47794

- 177 -

Сп Д 532

Михайлов, Емил.  Законът за стойността и глобалната финансова криза : Или кои са истинските причини за съвременния икономически катарзис и проблемите на Р. България / Емил Михайлов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 92-104. 

  

Сист. No: 47870

- 178 -

Сп Д 532

Неновски, Николай.  Радикална промяна на паричния режим. Свидетелство от валутния борд, въведен в България / Николай Неновски. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 64-97. 

  

Сист. No: 47662

- 179 -

Сп Д 532

Предизвикателства пред дълговото бюджетиране в българските общини  / Стоян Проданов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 190-212. 

  

Сист. No: 47915

- 180 -

Сп Д 532

Пътев, Пламен и др.  Измерения на портфейлното изпълнение при българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза / Пламен Пътев, Александър Ганчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 234-148. 

  

Сист. No: 47927

- 181 -

Сп Ф 53 кс

Ремжов, А. В.  Общественные финансы как элемент финансовой системы / А. В. Ремжов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 27, с. 19-29. 

  

Сист. No: 48160

- 182 -

Сп Ф 53 кс

Роль налогов и левериджа в оценке стоимости капитала и капитализации компании . // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 25, с. 17-30. 

  

Сист. No: 48114

- 183 -

Сп Ф 53 кс

Рыжкова, К. А.  Управление собственным капиталом в акционерных обществах: методологический аспект / К. А. Рыжкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 26, с. 61-71. 

  

Сист. No: 48129

- 184 -

Сп Д 532

Симеонов, Стефан.  Спекулирането на финансовите пазари / Стефан Симеонов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 11-119. 

  

Сист. No: 47723

- 185 -

Сп П 57 х

Соколов, М.  Нефтегазовые ресурсы резервные фонды и бюджет / М. Соколов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 7, с. 27-37. 

  

Сист. No: 48135

- 186 -

Сп Ф 53 кс

Щеголева, Н. Г. и др.  Трансформация рынка золота и его перспективы / Н. Г. Щеголева, В. И. Хабаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 25, с. 31-39. 

  

Сист. No: 48115

- 187 -

Сп Ф 53 кс

Щеголева, Н. Г. и др.  Конвертируемасть российского рубля: тенденции и риски / Н. Г. Щеголева, И. Н. Ленков. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 26, с. 2-10. 

  

Сист. No: 48120

- 188 -

Сп Ф 53 кс

Якунин, С. В.  Основные направления совершенствования регулирования на рынке ценных бумаг / С. В. Якунин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 25, с. 40-47. 

  

Сист. No: 48118

- 189 -

Сп Ч J 80 m

Fiore, Fiorella De et al.  Bank Finance versus Bond Finance / Fiorella De Fiore, Harald Uhlig. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 7, с. 1309-1421. 

  

Сист. No: 48152

- 190 -

Сп Ч J 80 m

Kishan, Ruby P. et al.  Monetary Policy, Bank Lending, and the Risk-Pricing Channel / Ruby P. Kishan, Timothy P. Opiela. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 4, с. 573-602. 

  

Сист. No: 48143

- 191 -

Сп Ч J 80 m

Matsuoka, Tarishi.  Monetary Policy and Banking Structure / Tarishi Matsuoka. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 6, с. 1109-1129. 

  

Сист. No: 48151

- 192 -

Сп Ч J 80 f

Panousi, Vasia et al.  Investment, Idiosyncratic Risk, and Ownership / Vasia Panousi, Dimitris Papanikolaou. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 3, с. 1113-1148. 

  

Сист. No: 47925

- 193 -

Сп Ч J 80 m

Rabitsch, Katrin.  The Role of Financial Market Structure and the Trade Elasticity for Monetary Policy in Open Economies / Katrin Rabitsch. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 4, с. 603-629. 

  

Сист. No: 48144

- 194 -

Сп Ч J 80 f

Thanassoulis, John.  The Case for Intervening in Bankers' Pay / John Thanassoulis. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 3, с. 849-896. 

  

Сист. No: 47929

- 195 -

Сп Д 532

Value Added Creation by Intellectual Capital in Bulgarian Public Companies . // Диалог. Електронно списание, 2011, N 4, с. 1-17. 

  

Сист. No: 48113

Финанси

- 196 -

Сп Д 532

Ангелов, Георги.  Институционални реформи и промени в българската народна банка / Георги Ангелов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 2, с. 38-63. 

  

Сист. No: 47650

- 197 -

Сп И 502 д

Видолова, Мария.  Рискът в банковата сфера - характеристика и еволюция приложните стандарти / Мария Видолова. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 65-86. 

  

Сист. No: 48075

- 198 -

Сп Д 532

Ганчев, Александър и др.  Бюджетната политика и икономическият растеж в българските условия / Александър Ганчев, Невелин Неделчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 37-43. 

  

Сист. No: 47665

- 199 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей.  Законодателство, регулиране и инфраструктура на финансовия сектор: изводи за страните в предпресъединителен период / Андрей Захариев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 3, с. 42-79. 

  

Сист. No: 47754

- 200 -

Сп Д 532

Иванов, Ивайло.  Състояние, ефекти и насоки за подобряване функционирането на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор / Ивайло Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 183-197. 

  

Сист. No: 48011

- 201 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л. и др.  Квантовые эффекты оборота гипертекучих финансовых ресурсов в условиях самоорганизованной критичности мировой финансвой сестемы / Е. Л. Логинов, М. М. Логинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 23, с. 22-28. 

  

Сист. No: 48089

- 202 -

Сп Д 532

Мизес, Лудвиг фон.  Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXXI. Валута и кредитни операции / Лудвиг фон Мизес. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 4, с. 90-112. 

  

Сист. No: 48069

- 203 -

Сп Д 532

Михайлова, Гергана.  Моделиране на поведението на домакинствата при придобиването на финансови активи/пасиви / Гергана Михайлова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 115-146. 

  

Сист. No: 47712

- 204 -

Сп И 50 м

Стоянов, Велчо.  Неудовлетвореността от ултралибералния пазар / Велчо Стоянов. // Икономическа мисъл, 2012, N 3, с. 95-115. 

  

Сист. No: 47935

- 205 -

Сп Д 532

Сухович, Анна.  Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция / Анна Сухович. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 82-88. 

  

Сист. No: 47709

- 206 -

Сп Д 532

Томов, Йордан и др.  Място на стандартизацията при одита / Йордан Томов, Силвия Костова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 3, с. 29-43. 

  

Сист. No: 47735

- 207 -

Сп Д 532

Ханке, Стив и др.  Как България разрушава своя "валутен борд" / Стив Ханке, Мат Секерке. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 1-4. 

  

Сист. No: 47656

Корпоративни финанси

- 208 -

Сп Д 532

Митов, Кирил.  Инвестиционно базиран подход за изследване задлъжнялостта на стопанските субекти / Кирил Митов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 21-31. 

  

Сист. No: 47762

Данъци. Такси. Налози

- 209 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Б. Х. и др.  Основные направления совершенствования налоговогорегулирования банковско деятельности на современом этапе / Б. Х. Алиев, А. М. Аликберова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 28, с. 10-14. 

  

Сист. No: 48164

- 210 -

Сп Ф 53 кс

Грачев, М. С.  Налог, сбор и налоговая система: экномические, исторические и правовые аспекты / М. С. Грачев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 27, с. 46-53. 

  

Сист. No: 48161

- 211 -

Сп Ф 53 кс

Мусаева, Х. М. и др.  Институциональные условия еффективности налогового планирования: теория и методология / Х. М. Мусаева, М. Г. Исаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 26, с. 35-42. 

  

Сист. No: 48123

- 212 -

Сп Ф 53 кс

Шаврыгин, М. С.  Прогнозирование доходов федерального бюджета от нефтяного сектора: анализ качества и методы улучшения / М. С. Шаврыгин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 23, с. 63-75. 

  

Сист. No: 48095

Данъчна система

- 213 -

Сп Д 226 п

Благоева, Надежда.  Донъчна политика в страните от Европейския съюз / Надежда Благоева. // Данъчна практика, 2012, N 5, с. 14-21. 

  

Сист. No: 47876

Данъчно облагане

- 214 -

Сп И 50 м

Брусарски, Румен.  Данъчно облагане на трудовия доход в България (1990-2008) / Румен Брусарски. // Икономическа мисъл, 2012, N 4, с. 3-25. 

  

Сист. No: 47939

Пари. Банково дело. Борси

- 215 -

Сп Ч J 80 m

Jacquet, Nicolas L.  Money, Bargaining, and Risk Sharing / Nicolas L. Jacquet, Serene Tan. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 7 [Прил.], с. 419-442. 

  

Сист. No: 48153

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 216 -

Сп Ф 53 кс

Абдуразаков, Т. К.  Спрос на деньги: проблема корректного восприятия и правильной оценки / Т. К. Абдуразаков. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 24, с. 68-79. 

  

Сист. No: 48099

- 217 -

Сп Д 532

Божинов, Божидар.  Институционализирането на БНБ като кредитор от последна инстанция / Божидар Божинов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 70-80. 

  

Сист. No: 48024

- 218 -

Сп Д 532

Георгиев, Георги Петров.  Изследване структурата и качеството на потребителския и ипотечния кредитни портфейли на банките в България в условията на финансова криза / Георги Петров Георгиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 51-62. 

  

Сист. No: 47922

- 219 -

Сп Ф 53 кс

Макаркин, Н. П. и др.  Развитие институтов соморегулирования банковской системы / Н. П. Макаркин, В. В. Митрохин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 22, с. 2-6. 

  

Сист. No: 48078

- 220 -

Сп Ф 53 кс

Соколов, Б. И. и др.  Влияние изменений ставки по федеральным фондом на уровень процентного риска банков / Б. И. Соколов, Я. Ю. Соколова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 23, с. 35-41. 

  

Сист. No: 48092

- 221 -

Сп Д 532

Стефанов, Стефан Хр.  Инвестиционно банкиране - еволюционни аспекти / Стефан Хр. Стефанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 115-125. 

  

Сист. No: 48033

- 222 -

Сп Ф 53 кс

Чернова, С. А. и др.  К вопросу о сущности банковской конкуренции и конкурентоспособности / С. А. Чернова, М. Ю. Алиева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 23, с. 14-21. 

  

Сист. No: 48087

Пари, валута

- 223 -

Сп Д 532

Вълчев, Кристиян.  Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици / Кристиян Вълчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 2, с. 69-88. 

  

Сист. No: 47807

- 224 -

Сп В 83 Э

Кадочников, Д.  Спрос на деньги в структурных моделих формирования валютных курсов / Д. Кадочников. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 7, с. 96-113. 

  

Сист. No: 48180

- 225 -

Сп Д 532

Неновски, Николай и др.  Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи / Николай Неновски, Джовани Паванели, Калина Димитрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 3, с. 1-28. 

  

Сист. No: 48017

- 226 -

Сп Ч J 80 m

Molodtsova, Tanya et al.  Taylor Rules and the Euro / Tanya Molodtsova, Alex Nikolsko-Rzhevskyy, David H. Papell. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 2-3, с. 535-552. 

  

Сист. No: 48146

Валутна търговия

- 227 -

Сп Д 532

Николова, Ирена.  Особености при дефиниране на валутния риск / Ирена Николова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 1, с. 1-43. 

  

Сист. No: 47770

Инфлация

- 228 -

Сп Д 532

Йорданова, Гергана.  За културата на информационното общество / Гергана Йорданова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 31-35. 

  

Сист. No: 47696

- 229 -

Сп И 50 м

Ралева, Стела.  Разходни фактори на инфлацията в България / Стела Ралева. // Икономическа мисъл, 2012, N 3, с. 37-57. 

  

Сист. No: 47933

Инвестиции

- 230 -

Сп Ф 53 кс

Васин, Л. А. и др.  Понятие и особености реализации инновационного воспроизводтва основного воспроизводства основного капитала предприятия / Л. А. Васин, Э. В. Хлынин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 22, с. 20-29. 

  

Сист. No: 48079

Инвестиционни фондове

- 231 -

Сп Б 445

Георгиев, Ангел.  Инвестиционните фондове като в системата на финансовия пазар / Ангел Георгиев. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 3, с. 78-89. 

  

Сист. No: 48188

- 232 -

Сп Ф 703

Домусчиева, Емилия.  Еко иновации / Емилия Домусчиева. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 5, с. 31-32. 

  

Сист. No: 48140

Фондов пазар. Фондова борса

- 233 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А. и др.  Оценка информационной эффективности фондовых рынков стран БРИК / Е. А. Федорова, О. А. Андреева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 23, с. 29-34. 

  

Сист. No: 48090

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 234 -

44520

Николов, Георги и др.  Оценка на развитието на националния капиталов пазар / Георги Николов, Димана Ранкова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 40-51. 

  

Сист. No: 48057

- 235 -

Сп Д 532

Цвятков, Владислав и др.  Изследване промяната в цената на капитала на Lukoil holding при интернационализиране на финансовите решения / Владислав Цвятков, Паско Пасев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 36-43. 

  

Сист. No: 47701

Икономика

- 236 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Лилия.  Влияние на икономическата среда върху финансовата стабилност на фирмите в България / Лилия Дамянова. // Данъчна практика, 2012, N 6, с. 17-23. 

  

Сист. No: 14715

- 237 -

Сп Д 532

Иванов, Рашко В.  Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 г.) / Рашко В. Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 116-150. 

  

Сист. No: 47753

- 238 -

Сп Е 205

Икономически профил на Индонезия . // Европа 2001, XIX, 2012, N 4, с. 11-12. 

  

Сист. No: 654

- 239 -

Сп В 83 Э

Карпов, А.  Инжиниринговая платформа для трансфера технологий / А. Карпов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 7, с. 47-65. 

  

Сист. No: 48179

- 240 -

Сп Д 532

Лазаров, Румен.  За модернизацията на икономиката от гледна точка на интегрирането на институционалния / Румен Лазаров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 2, с. 64-80. 

  

Сист. No: 47651

- 241 -

Сп И 502 д

Миркович, Камен.  Ценността като икономическа оценка / Камен Миркович. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 3-37. 

  

Сист. No: 48070

- 242 -

Сп Д 532

Наама, Карим.  Съвременни проблеми и тенденции в икономиката на Египет / Карим Наама. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 1-16. 

  

Сист. No: 47694

- 243 -

Сп Д 532

Найденова, Снежана.  Християнската етика и икономическата активност / Снежана Найденова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 2, с. 28-37. 

  

Сист. No: 47649

- 244 -

Сп Д 532

Петков, Пламен.  Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена функция с трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация / Пламен Петков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 1, с. 1-38. 

  

Сист. No: 47838

- 245 -

Сп Д 532

Петрова, Елица.  Подкрепа за малкия и средния бизнес в ЕС / Елица Петрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 4, с. 69-89. 

  

Сист. No: 48068

- 246 -

Сп И 502 д

Смирнов, Валера.  Определяне на основните фактори, влияещи върху стратегическата ефективност на организациите в Русия / Валера Смирнов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 108-118. 

  

Сист. No: 48096

- 247 -

Сп И 50 м

Стойков, Иван.  Българската икономика в условията на европейска интеграция / Иван Стойков. // Икономическа мисъл, 2012, N 3, с. 3-20. 

  

Сист. No: 47931

- 248 -

Сп Д 532

Шишманова, Пенка.  Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни (Гърция, България, Турция) / Пенка Шишманова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 2, с. 52-84. 

  

Сист. No: 47851

- 249 -

Сп Д 532

Dutta, Ankan.  Transformation in Europe & India for their economic growth: key prospects and the untapped opportunities / Ankan Dutta. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 125-132. 

  

Сист. No: 48027

Икономическа политика

- 250 -

Сп Д 532

Хайек, Фридрих Август фон.  Принципи на либералния обществен ред / Фридрих Август фон Хайек. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 44-57. 

  

Сист. No: 47702

Регионална икономика

- 251 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Втората еврореволюция на Балканите / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 1-10. 

  

Сист. No: 47758

Икономика на САЩ

- 252 -

Сп С 959

Васильев, В. С.  Экономические проблемы США в начале XXI / В. С. Васильев. // США * Канада . - Москва, 2005, N 1, с. 3-19. 

  

Сист. No: 19693

Стопанска история

- 253 -

Сп Д 532

Вачева, Емилия.  Сведения за стопанския живот и търговия по българските земи в западноевропейските извори (края на ХІІ – ХІV век) / Емилия Вачева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 4, с. 63-125. 

  

Сист. No: 47784

Икономически растеж

- 254 -

Сп Д 532

Несторов, Людмил.  Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България / Людмил Несторов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 55-63. 

  

Сист. No: 47660

- 255 -

Сп Д 532

Паримова, Вера и др.  Динамика на общите и екологичните инвестиции и перспективи на растежа в България / Вера Паримова, Дафина Донева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 3, с. 30-41. 

  

Сист. No: 47750

- 256 -

Сп Д 532

Стефанов, Стефан.  Необходим ни е най-малко 7,0% среден годишен темп на икономически растеж / Стефан Стефанов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 45-63. 

  

Сист. No: 48020

- 257 -

Сп Д 532

Staehr, Karsten.  Растеж на икономиките в преход - устойчивост и уязвимост / Karsten Staehr. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 34-54. 

  

Сист. No: 47659

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 258 -

Сп Е 205

Икономиката на Кипър . // Европа 2001, XIX, 2012, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 47793

- 259 -

Сп И 503 и

Керемидчиев, Спартак и др.  Предизвикателства пред измерване на нематериални активи в България / Спартак Керемидчиев, Тодор Градев, Любомир Димитров. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 129-139. 

  

Сист. No: 47981

- 260 -

Сп И 503 и

Керчев, Красимир.  Иновативни ли сме? / Красимир Керчев. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 36-44. 

  

Сист. No: 47958

- 261 -

Сп Д 532

Несторов, Людмил.  Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 – 1933 г. / Людмил Несторов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 22-35. 

  

Сист. No: 47821

- 262 -

Сп И 503 и

Стефанов, Нако.  Перспективи за изграждане на иновационна платформа на развитие на България / Нако Стефанов. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 23-35. 

  

Сист. No: 47955

- 263 -

Сп И 503 и

Тасев, Александър.  Иновационно развитие на Българските експортни производства (1986-2008 г.) / Александър Тасев. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 55-68. 

  

Сист. No: 47963

- 264 -

Сп Д 532

Тодоров, Тодор.  За някои несъвършенства на показателя “брутен вътрешен продукт” / Тодор Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 4, с. 1-20. 

  

Сист. No: 47780

- 265 -

Сп И 503 и

Чобанова, Росица.  Знание и иновативно развитие на икономиката / Росица Чобанова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 5-. 

  

Сист. No: 47952

- 266 -

Сп И 503 и

Richer, Xavier.  Impact and Response to the Financial crisis: Comparing the EU and China Policies / Xavier Richer. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 47940

Икономически реформи

- 267 -

Сп Д 532

Тодоров, Тодор.  Структурните промени в българската икономика (1980-2008 г.) / Тодор Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 19-35. 

  

Сист. No: 47917

Прогнозиране

- 268 -

Сп Д 532

Богданова, Маргарита.  Политики по климатичните промени – глобални предизвикателства и локални противодействия / Маргарита Богданова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 176-190. 

  

Сист. No: 48064

Икономика на отраслите

- 269 -

Сп Д 532

Георгиева, Нонка.  Екоефективност – концепция и подходи за оценка / Нонка Георгиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 125-133. 

  

Сист. No: 48007

Аграрна икономика

- 270 -

Сп И 50 м

Башев, Храбрин.  Ефективност на фермите и аграрните организации / Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, 2012, N 4, с. 46-77. 

  

Сист. No: 47948

- 271 -

Сп Д 532

Блажева, Виолета и др.  Проблеми на качеството в агробизнеса / Виолета Блажева, Димитринка Грозева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 36-50. 

  

Сист. No: 47919

Икономика на индустрията, предприятието

- 272 -

Сп Д 532

Денева, Анета и др.  Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието / Анета Денева, Цанко Спасовски. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 63-77. 

  

Сист. No: 47923

- 273 -

Сп И 50 м

Иванова, Надежда.  Фирмени стратегии и конкурентоспособност на българските предприятия / Надежда Иванова. // Икономическа мисъл, 2012, N 4, с. 124-146. 

  

Сист. No: 47950

- 274 -

Сп Д 532

Сухович, Анна.  Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова / Надя Сухович. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 1, с. 89-97. 

  

Сист. No: 47710

- 275 -

Сп В 83 Э

Юданов, А.  Что такое инновационная фирма / А Юданов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 7, с. 30-46. 

  

Сист. No: 48178

Туризъм в България

- 276 -

Сп Д 532

Конов, Никола.  Дадености и възможности за развитие на аграрния туризъм в България / Никола Конов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 33-40. 

  

Сист. No: 47698

- 277 -

Сп Д 532

Краева, Виолета.  Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия / Виолета Краева и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен бр.-юни, с. 17-31. 

  

Сист. No: 47871

- 278 -

Сп Д 532

Мирчев, Александър и др.  Предизвикателства пред развитието на българската туристическа индустрия / Александър Мирчев, Мария Вълканова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 94-99. 

  

Сист. No: 47832

- 279 -

Сп Д 532

Николова, Марина.  Бариери пред развитието на селския туризъм в България / Марина Николова, Маруся Линкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 5 Коледен, с. 14-31. 

  

Сист. No: 47897

- 280 -

Сп Д 532

Рафаилова, Генка.  Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна / Генка Рафаилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 131-140. 

  

Сист. No: 47841

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 281 -

Сп Ф 53 кс

Сорвина, О. В.  Стратегия и тактика управления производственными затратами предприятия / О. В. Сорвина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 24, с. 10-21. 

  

Сист. No: 48097

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 282 -

Сп Д 532

Проданов, Стоян.  Протекционизъм или свободна търговия - българският избор / Стоян Проданов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 120-133. 

  

Сист. No: 47725

Търговия

- 283 -

Сп Д 532

Ангелов, Цветослав.  Сделките по външния дълг – в търсене на националните интереси или международен имидж? / Цветослав Ангелов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 44-50. 

  

Сист. No: 47672

- 284 -

Сп Д 532

Божинова, Марияна и др.  Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза / Марияна Божинова, Венцислав Перков, Адриан Ченков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 17-32. 

  

Сист. No: 47990

- 285 -

Сп Д 532

Димитрова, Виолета Янева.  Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки / Виолета Янева Димитрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 124-130. 

  

Сист. No: 47840

- 286 -

Сп Д 532

Илийчовски, Светослав и др.  Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката / Светослав Илийчовски, Петранка Мидова, Теодора Филипова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 119-134. 

  

Сист. No: 47982

- 287 -

Сп Д 532

Недкова, Цветелина.  Търговски аспекти при търговията с аграрни стоки / Цветелина Недкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 106-110. 

  

Сист. No: 47835

- 288 -

Сп Б 445

Пентова, Емел.  Измерване на потребителката лоялност към търгоската марка чрез линейно структурно моделиране / Емел Пентова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 3, с. 90-113. 

  

Сист. No: 48189

- 289 -

Сп Д 532

Първанова, Лия.  Съвременни предизвикателства пред пазара на недвижими имоти в България / Лия Първанова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 100-105. 

  

Сист. No: 47834

- 290 -

Сп И 502 д

Радев, Юли.  Актуални въпроси на дългосрочното договаряне / Юли Радев. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 38-64. 

  

Сист. No: 48071

- 291 -

Сп Д 532

Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България  / Марияна Върбанова Божинова и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 122-136. 

  

Сист. No: 47877

- 292 -

Сп Д 532

Хаджиева, Ваня.  Структуриране на националния организиран пазар / Ваня Хаджиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 69-78. 

  

Сист. No: 47959

- 293 -

Сп Р 448

Чанкова, Жана.  Хипермаркетите залязват на запад, изгряват на изток : Е-търговията и променящите се навици удрят по big-box формата на наситените пазари / Жана Чанкова. // Регал, 2012, N 5, с. 3-4. 

  

Сист. No: 47646

Маркетинг

- 294 -

Сп Д 532

Андреева, Мария.  Функционална специфика на връзките с обществеността във висшето училище / Мария Андреева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 35-40. 

  

Сист. No: 48043

- 295 -

Сп Д 532

Банчев, Петър.  Маркетингови решения в условията на рецесивен пазар / Петър Банчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 103-110. 

  

Сист. No: 47722

- 296 -

Сп Д 532

Горанова, Пенка.  Маркетингови стратегии при производството и предлагането на яйца / Пенка Горанова и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 149-162. 

  

Сист. No: 47900

- 297 -

Сп Д 532

Горанова, Пенка и др.  Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България / Пенка Горанова, Стефан Стефанов, Живка Тананеева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 49-64. 

  

Сист. No: 47993

- 298 -

Сп Д 532

Горчева, Таня и др.  Състояние, проблеми и перспективи пред интернационализацията на български фирми от сферата на услугите / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 168-183. 

  

Сист. No: 47985

- 299 -

Сп Д 532

Марчевски, Иван и др.  Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения / Иван Марчевски, Ваня Григорова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 82-98. 

  

Сист. No: 47996

- 300 -

Сп Д 532

Цонева, Иванка.  “Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба / Иванка Цонева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 61-90. 

  

Сист. No: 47721

- 301 -

Сп Д 532

Цонева, Иванка.  Промяна на обществено мнение - психологически похвати / Иванка Цонева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 3, с. 44-60. 

  

Сист. No: 47737

- 302 -

Сп Д 532

Янков, Никола.  Анализ на отношението талантизъм - талант - стратегии / Никола Янков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 87-102. 

  

Сист. No: 47913

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 303 -

Сп Д 532

Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива  / Пенка Горанова и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 93-107. 

  

Сист. No: 48003

Логистика

- 304 -

Сп Д 532

Димитров, Спас.  Теоретични основи на логистиката / Спас Димитров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 91-112. 

  

Сист. No: 47724

- 305 -

Сп Д 532

Димитров, Спас.  Теоретични основи на логистиката. 3. Терминология на логистиката / Спас Димитров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 1, с. 58-75. 

  

Сист. No: 47726

- 306 -

Сп Д 532

Димитров, Спас.  Теоретични основи на логистиката 2. Методология на логистиката / Спас Димитров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 3, с. 61-92. 

  

Сист. No: 47738

- 307 -

Сп И 503 и

Costin, Maria.  Hospital Logistics, the Way Towards Organization of Excellence. Can the French Experience Help Moldovan Hospitals? / Maria Costin. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 16-35. 

  

Сист. No: 47941

Външна търговия

- 308 -

Сп Д 532

Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция  / Поля Ангелова и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 54-68. 

  

Сист. No: 47964

- 309 -

Сп Д 532

Несторов, Людмил.  Външната търговия и икономическия растеж в България – тенденции и перспективи / Людмил Несторов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 31-54. 

  

Сист. No: 47763

- 310 -

Сп И 503 и

Тасев, Александър.  Външната търговия на България със страните от Балканския регион в периода на прехода / Александър Тасев. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 36-79. 

  

Сист. No: 47944

Международни икономически отношения

- 311 -

Сп М 68 э

Воронов, К.  Северные страны и ЕС: формула и конфигурация внутренней безопастности / К. Воронов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 6, с. 23-33. 

  

Сист. No: 45464

- 312 -

Сп Д 532

Дамянов, А. и др.  Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар / А. Дамянов, Драгомир Илиев, Николай Йорданов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 1-16. 

  

Сист. No: 47987

- 313 -

Сп Е 205

Двустранни отношения между Република България и Република Индонезия . // Европа 2001, XIX, 2012, N 4, с. 9-10. 

  

Сист. No: 368

- 314 -

Сп Д 532

Илиев, Цветан.  Структурните фондове на ЕС и тяхната роля за намаляване на безработицата в България / Цветан Илиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 17-32. 

  

Сист. No: 47697

- 315 -

Сп Д 532

Марков, Огнян.  Привличането на чуждестранни инвестиции определя съдбата на прехода / Огнян Марков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 80-89. 

  

Сист. No: 47716

- 316 -

Сп Д 532

Момчев, Симеон.  Мястото на офшорния бизнес в глобалната икономика / Симеон Момчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 1, с. 98-106. 

  

Сист. No: 47666

- 317 -

Сп М 68 э

Таций, В. и др.  Прямые инвестиции Китая: политика и экономика / В. Таций, И. Томберг. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 6, с. 74-79. 

  

Сист. No: 15377

Глобализация

- 318 -

Сп Д 532

Чумаков, Александр Николаевич.  Конфликт и возможности диалога в современном мире / Александр Николаевич Чумаков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 1-8. 

  

Сист. No: 47818

- 319 -

Сп Д 532

Шехаб, Фоад.  Глобализацията и обедняването на Третия свят / Фоад Шехаб. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 1, с. 56-68. 

  

Сист. No: 48025

Европейска интеграция

- 320 -

Сп Д 532

Найденова, Снежана.  Идеята за силна християнска цивилизация в обединена Европа / Снежана Найденова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 2, с. 85-101. 

  

Сист. No: 48032

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 321 -

Сп Н 326 ту

Чанков, Георги.  Въздействие на средата върху развитието на Еврапейския съюз / Георги Чанков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2012, с. 229-262. 

  

Сист. No: 45475

- 322 -

Сп Д 532

Георгиева, Мариана.  Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз / Мариана Георгиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 1, с. 88-101. 

  

Сист. No: 47778

- 323 -

Сп Д 532

Кенарова, Г. и др.  МСП в процеса на интеграция към Европейския съюз / Галя Кенарова, Десислава Димитрова, Красимира Иванова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 24-30. 

  

Сист. No: 47691

- 324 -

Сп Д 532

Маринова, Наталия.  Информационното общество в Eвропейския съюз и България - състояние и тенденции в използването на информационните и комуникационни технологии / Наталия Маринова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 50-63. 

  

Сист. No: 47828

- 325 -

Сп Д 532

Стойков, Стоян.  Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз / Стоян Стойков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 1, с. 69-87. 

  

Сист. No: 47776

- 326 -

Сп Д 532

Цисарова-Димитрова, Гелгана.  Чуждестранната помощ за Югоизточна Eвропа – решение на проблемите или част от проблемите? / Гергана Цисарова-Димитрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 4, с. 8-15. 

  

Сист. No: 47690

Право. Наука за държавата и правото

- 327 -

Сп Д 532

Димитрова-Ковачева, Светла.  Нормативни проекции на обществения и частния интерес в работата на държавните служители / Светла Димитрова-Ковачева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 2, с. 25-54. 

  

Сист. No: 47863

- 328 -

Сп Д 532

Дочев, Христо.  България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция / Христо Дочев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 111-155. 

  

Сист. No: 47800

- 329 -

Сп Д 532

Иванова, Петя.  Посредническата дейност в туризма – детерминанти и модернизиране / Петя Иванова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 5 Коледен, с. 32-45. 

  

Сист. No: 47997

- 330 -

Сп Ю 371

Илиева, Доника.  Лицензиране на дейностите в енергетиката / Доника Илиева. // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 34-37. 

  

Сист. No: 47687

- 331 -

Сп Д 532

Костов, Калин.  Правно положение на управителя на ООД според промените на ТЗ от 2003 / Калин Костов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 165-180. 

  

Сист. No: 48054

- 332 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Екологоправни аспекти на енергийната ефективност на Европейското право / Георги Пенчев. // Търговско право, 2012, N 1, с. 91-95; N 2, с. 75-107. 

  

Сист. No: 47399

Облигационно право

- 333 -

Сп Т 961 п

Китипов, Антон.  Ипотечните облигации като възможност за достъп до ликвидност от евросистемата / Антон Китипов. // Търговско право, 2012, N 2, с. 41-55. 

  

Сист. No: 48006

Търговска марка. Промишлени образци

- 334 -

Сп Б 445

Божинова, Марияна.  Собствените марки на търговските вериги - източник на конкурентно предимство / Марияна Божинова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 3, с. 35-49. 

  

Сист. No: 48185

Обществено управление. Военни науки

- 335 -

Сп П 57 х

Абдурасулова, Д.  Електронное правительство в республике Корея / Д. Абдурасулова. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 6, с. 81-90. 

  

Сист. No: 48131

- 336 -

Сп Д 532

Блок, Уолтър.  Отцепването / Уолтър Блок. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 1-14. 

  

Сист. No: 48022

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 337 -

Сп Д 532

Богданова, Маргарита и др.  Методически аспекти на анализа на административния капацитет / Маргарита Богданова, Ева Цветанова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 79-92. 

  

Сист. No: 48001

- 338 -

Сп Ю 371

Марков, Станислав.  Децентрализация на администрацията / Станислав Марков. // Ютилитис, IX, 2012, N 6, с. 52-55. 

  

Сист. No: 48172

- 339 -

Сп Ф 703

Памукчиев, Минко.  Оптимизиране на териториалните структури / Минко Памукчиев. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 5, с. 27-28. 

  

Сист. No: 48139

Общинско управление

- 340 -

Сп Д 226 п

Найденов, Людмил.  Дългова политика на общините - теоретична база и национална практика / Людмил Найденов. // Данъчна практика, 2012, N 5, с. 22-27. 

  

Сист. No: 47878

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 341 -

44520

Славова, Зоя.  Развитие на осигурителната система с включване на дългосрочната грижа за недееспособни пенсионери ДОО / Зоя Славова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 152-162. 

  

Сист. No: 48084

- 342 -

Сп П 186

Стефанов, Любомир.  Системните грешки на осигуряването в България - последствия и възможности за развитие / Любомир Стефанов. // Панорама на труда, 2012, N 5-6, с. 33-41. 

  

Сист. No: 48156

Социално осигуряване

- 343 -

44520

Стефанов, Любомир.  Системните грешки на осигуряването в България - последствия и възможности за развитие / Любомир Стефанов. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 109-116. 

  

Сист. No: 48076

- 344 -

44520

Христосков, Йордан.  Развитие на социалното осигуряване в България и промените в макроикономическата среда (емпиричен анализ 1990-2010) / Йордан Христосков. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 101-108. 

  

Сист. No: 48074

- 345 -

Сп П 186

Манов, Богомил.  Развитие на корпоративната социална отговорност в България / Богомил Манов. // Панорама на труда, 2012, N 5-6, с. 42-51. 

  

Сист. No: 48157

- 346 -

Сп Д 532

Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии „Антибедност” в България в контекста на европейския социален модел  / Никола Георгиев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 33-48. 

  

Сист. No: 47991

Пенсионно осигуряване

- 347 -

44520

Векова, Людмила.  Приоритетите на стратегия "Европа 2020"- предизвикателства пред системата на пенсионното осигуряване в България / Людмила Векова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 207-215. 

  

Сист. No: 48098

- 348 -

44520

Владимиров, Васил.  Пенсионната система в кризата и след това / Васил Владимиров. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 266-277. 

  

Сист. No: 48125

- 349 -

44520

Данева, Иванка.  Някои аспекти на гарантираната доходност в контекста на дефинираните вноски / Иванка Данева. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 146-151. 

  

Сист. No: 48083

- 350 -

44520

Йованова, Благица и др.  Маркетингът като основа за подобряване на пазарния дял, финансовата стабилност, конкурентоспособността и качеството на обслужване на осигурителното дружество / Благица Йованова, Александър Костадиновски. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 182-188. 

  

Сист. No: 48091

- 351 -

44520

Милев, Жеко.  Рисковете за осигурените лица във фазата на изплащане на пенсии от пенсионни схеми с предварително дефинирани вноски и възможности за тяхното минимизиране / Жеко Милев. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 244-250. 

  

Сист. No: 48119

- 352 -

44520

Павлов, Нено.  Европейският подход за модернизирането на пенсионните системи / Нено Павлов. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 15-24. 

  

Сист. No: 48050

- 353 -

44520

Пандурска, Ралица.  Инвестиране на средствата на частните пенсионни фондове в инфраструктурни проекти - нови алтернативи в посткризисното развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в България / Ралица Пандурска. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 220-226. 

  

Сист. No: 48103

- 354 -

44520

Пантелеева, Силвия.  Състояние на публичното пенсионно осигуряване в България в условията на икономическа криза и демографски сътресения / Силвия Пантелеева. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 227-238. 

  

Сист. No: 48104

- 355 -

44520

Тодоров, Георги.  Предизвикателства пред капиталовите пенсионни схеми в България / Георги Тодоров. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 52-59. 

  

Сист. No: 48058

- 356 -

Сп Д 532

Данева, Иванка.  Частните пенсии – неизбежната алтернатива / Иванка Данева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 4, с. 21-41. 

  

Сист. No: 47781

- 357 -

Сп Д 532

Данева, Иванка.  Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции / Иванка Данева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 1, с. 87-108. 

  

Сист. No: 47844

- 358 -

Сп П 186

Йорданов, Пламен.  Възможни измерения на степента и формата на държавно присъствие в пенсионното осигуряване в България / Пламен Йорданов. // Панорама на труда, 2012, N 5-6, с. 52-69. 

  

Сист. No: 48158

- 359 -

Сп П 186

Павлов, Нено.  Европейският подход за модернизирането на пенсионните системи / Нено Павлов. // Панорама на труда, 2012, N 5-6, с. 22-32. 

  

Сист. No: 48155

Здравно осигуряване

- 360 -

44520

Делчева, Евгения.  Антикризисни политики и задължителното здравно осигуряване в България / Евгения Делчева. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 117-124. 

  

Сист. No: 48077

- 361 -

44520

Костадиновски, Александър и др.  Концепция за обединяване ва риска в здравното осигуряване / Александър Костадиновски, Благица Йовановна. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 175-181. 

  

Сист. No: 48088

- 362 -

44520

Стоянова, Румяна.  Медицинските грешки - допълнителни разходи за здравноосигурителни компании или нова ниша за застрахователният пазар в България / Румяна Стоянова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 259-265. 

  

Сист. No: 48124

Застраховане

- 363 -

44520

Андонов, Станимир.  Приложение на многомерното скалиране като инструмент на маркетинговите изследвания в застраховането / Станимир Андонов. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 251-258. 

  

Сист. No: 48122

- 364 -

44520

Габровски, Радослав.  Процесната организация в застрахователното дружество / Радослав Габровски. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 196-206. 

  

Сист. No: 48094

- 365 -

44520

Георгиев, Румен.  Кризата и усъвършенстването на организацията на застрахователните бизнес-процеси / Румен Георгиев. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 36-39. 

  

Сист. No: 48056

- 366 -

44520

Иванова, Диана.  Застрахователната култура в България : същност, динамика, проучване / Диана Иванова. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 125-136. 

  

Сист. No: 48081

- 367 -

44520

Йотов, Йото.  Предпоставки за управление на промяната в застрахователното дружество / Йото Йотов. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 163-174. 

  

Сист. No: 48085

- 368 -

44520

Киров, Стоян.  Кризисно облагане на застрахователния бизнес през следкризисния период / Стоян Киров. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 239-250. 

  

Сист. No: 48105

- 369 -

44520

Мишева, Ирена.  Застрахователната култура - индикатор за състоянието на застрахователния бизнес в България / Ирена Мишева. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 189-195. 

  

Сист. No: 48093

- 370 -

44520

Нейков, Марин.  Качество на обслужване и конкурентноспособност в застраховането при използване на съвременни информационни технологии / Марин Нейков. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 137-145. 

  

Сист. No: 48082

- 371 -

44520

Орналюк-Малицкая, Лариса.  Приоритетные направления развития страхового рынка России на современном этапе / Лариса Орналюк-Малицкая. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент. / Под науч. ред. на Нено Павлов, Диана Иванова. - София : Авангард Прима, 2012, с. 92-100. 

  

Сист. No: 48072

- 372 -

44520

Пеев, Костадин.  Реалности и предизвикателства пред застрахователното посредничество в Република България / Костадин Пеев. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 278-280. 

  

Сист. No: 48126

- 373 -

44520

Тодоров, Юрий.  Някои проблемни аспекти на полицата и стикера по застраховка "Гражданска отговорност" / Юрий Тодоров. // Застрахователният и осигурителният пазар: реалности, визия, очаквания и приоритети за управление на промяната : Десета нац. конфер., 3-4 ноем. 2011 г. : Сб. с докл. и презент.. - София : Авангард Прима, 2012, с. 216-219. 

  

Сист. No: 48100

- 374 -

Сп Ф 53 кс

Александрова, М. М.  Экономический интерес как основа развития страховых отношений / М. М. Александрова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 27, с. 59-63. 

  

Сист. No: 48162

- 375 -

Сп Д 532

Василев, Венцислав.  Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество / Венцислав Василев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 1, с. 32-43. 

  

Сист. No: 47850

- 376 -

Сп Б 445

Ерусалимов, Румен.  Значимостта на рисковия признак "пол" при изграждане на застрахователните тарифи в животозастраховането / Румен Ерусалимов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 3, с. 23-34. 

  

Сист. No: 48184

- 377 -

Сп Д 532

Кирова, Мина.  Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество – структура и особености / Мина Кирова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 1, с. 23-44. 

  

Сист. No: 47715

- 378 -

Сп Ф 53 кс

Мартыненко, П. Г. и др.  Влияние институциональных факторов на макроэкономические параметры развития рынка страховых услуг / П. Г. Мартыненко, И. В. Рындина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 28, с. 46-52. 

  

Сист. No: 48165

- 379 -

Сп Е 454 и

Петкова, Аспасия.  Застраховка "Живот" и данъчни облекчения / Аспасия Петкова. // Експерт, 2012, N 1-2, с. 87-88. 

  

Сист. No: 47860

- 380 -

Сп С 848 д

Солдатов, Владислав Геннадьевич.  Организация и практика экологического страхования: зарубежный опыт / Владислав Геннадьевич Солдатов. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 5, с. 54-60. 

  

Сист. No: 47938

- 381 -

Сп Д 532

Тодоров, Росен.  Традиционен и модерен поглед върху риска в застрахователните дружества / Росен Тодоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 3, с. 92-109. 

  

Сист. No: 47689

- 382 -

Сп Ч J 80 r

Lazar, Dorina et al.  Multivariate Analysis of Premiums Dynamics in P&L Insurance / Dorina Lazar, Michel M. Denuit. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 2, с. 431-448. 

  

Сист. No: 47920

- 383 -

Сп Ч J 80 r

Turvey, Calum G.  Whole Farm Income Insurance / Calum G. Turvey. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 2, с. 515-540. 

  

Сист. No: 47914

Образование

- 384 -

Сп Д 532

Аврамов, Атанас и др.  Тестовете в обучението: за или против / Атанас Аврамов, Стефан Грозев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 61-68. 

  

Сист. No: 47667

- 385 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Обучението чрез философия. ІІ. Работа върху интелекта – проблеми и предпоставки (на български) / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 1, с. 1-43. 

  

Сист. No: 47792

- 386 -

Сп Д 532

Илиев, Ангел.  Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика / Ангел Илиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 4, с. 73-82. 

  

Сист. No: 47889

- 387 -

Сп Д 532

Монев, Виктор.  Новите медии в обучението по икономически немски език / Виктор Монев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 2, с. 166-172. 

  

Сист. No: 47742

- 388 -

Сп Д 532

Pasholli, Alketa.  Actual Problems and Good Practices in Accountancy Teaching to Students in Albania / Alketa Pasholli. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 154-160. 

  

Сист. No: 47816

Висше образование

- 389 -

В З 375

Маринова, Галина.  ВУЗФ - от цифрите към фактите : Кръгла маса за адекватността на специализираното обучение в българските училища / Галина Маринова. // Застраховател, XIX, N 13, 11-25 юли 2012, с. 4; 18. 

  

Сист. No: 47875

- 390 -

Сп Д 532

Бакърджиева, Милка.  Висшето училище: връзките с обществеността и междуинституционалните отношения / Милка Бакърджиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 123-140. 

  

Сист. No: 48051

- 391 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Дилемата на съвременния университетски преподавател: да обучава студенти, или да прави научни изследвания / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание, 2001, N Сигнален, с. 38-43. 

  

Сист. No: 48112

- 392 -

Сп Д 532

Живков, Николай.  Връзките с обществеността и академичните символи и ритуали / Николай Живков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 141-150. 

  

Сист. No: 48052

- 393 -

Сп Д 532

Иванов, Георги.  Методически аспекти на изследването на удовлетвореността на студентите от качеството на обучението / Георги Иванов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 115-130. 

  

Сист. No: 48060

- 394 -

Сп Д 532

Илиев, Цветан.  Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век / Цветан Илиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 2, с. 85-94. 

  

Сист. No: 47855

- 395 -

Сп В 83 Э

Клячко, Т. и др.  О реформировании системы финансирования вузов / Т. Клячко, С. Синельников-Мурылев. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 7, с. 133-146. 

  

Сист. No: 48181

- 396 -

Сп Д 532

Краев, Любен.  Академичното медийно пространство - измерения и проекти / Любен Краев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 1-14. 

  

Сист. No: 45466

- 397 -

Сп Д 532

Кръстевич, Тодор и др.  Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Костадин Башев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 2, с. 95-111. 

  

Сист. No: 47857

- 398 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Във фокуса - университетската дейност. Ориентир - пазарът / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 103-155. 

  

Сист. No: 47824

- 399 -

Сп Д 532

Марчевски, Иван и др.  Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д. А. Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет / Иван Марчевски, Радослав Йорданов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 142-165. 

  

Сист. No: 48062

- 400 -

Сп Д 532

Саркисян, Агоп.  Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопастност / Агоп Саркисян. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 111-119. 

  

Сист. No: 47921

- 401 -

Сп Д 532

Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт  / Стефан Стефанов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 116-131. 

  

Сист. No: 47898

- 402 -

Сп Д 532

Стоева, Галина.  Матрицата на комуникациите във висшето училище / Галина Стоева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 4, с. 151-164. 

  

Сист. No: 48053

- 403 -

Сп Д 532

Стоичкова, Светлана.  За глобализацията, студентските бригади и бъдещето на България... / Светлана Стоичкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 57-60. 

  

Сист. No: 47679

- 404 -

Сп Д 532

Тодоров, Петър и др.  Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА „Д. А. Ценов” / Петър Тодоров, Даниела Стоилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 65-81. 

  

Сист. No: 47995

- 405 -

Сп И 502 д

Чиприянов, Михаил.  Решения за стабилност и растеж в икономиката и управлението през XXI век / Михаил Чиприянов. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 146-156. 

  

Сист. No: 48107

Висше образование за икономисти

- 406 -

Сп Д 532

Възможности за усъвършенстване на обучението по “Бизнесанализ” в условията на новите реалности  / М. Михайлов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 4, с. 126-153. 

  

Сист. No: 47786

- 407 -

Сп Д 532

Монев, Виктор и др.  Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите / Виктор Монев, Венцислав Диков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 46-62. 

  

Сист. No: 47998

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 408 -

Сп Д 532

Котляров, Иван.  Математическа теория на трудовата мотивация (на английски / Иван Котляров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 2, с. 19-33. 

  

Сист. No: 47804

Екология

- 409 -

Сп Д 532

Изследване на екологичното равновесие на планински райони  / Георги Сирашки и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 149-171. 

  

Сист. No: 47930

- 410 -

Сп Д 532

Найденова, Снежана и др.  Изследване на връзката – външни екологични разходи и екоефективност / Снежана Найденова, Нонка Георгиева, Снежана Костова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 166-175. 

  

Сист. No: 48063

- 411 -

Сп Д 532

Нешева-Кьосева, Нинел.  Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България / Нинел Нешева-Кьосева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 1-34. 

  

Сист. No: 47862

- 412 -

Сп Д 532

Николова, Марина и др.  Влияние на енергийния комплекс „Марица-изток” върху производството на екологична земеделска продукция / Марина Николова, Христо Сирашки, Венцислав Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 115-133. 

  

Сист. No: 47926

Математика

- 413 -

Сп Д 532

Аврамов, Атанас и др.  Тестовете от типа "множествен избор": защо и как? / Атанас Аврамов, Стефан Грозев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 64-69. 

  

Сист. No: 48023

- 414 -

Сп И 502 д

Бившев, Виктор Ал. и др.  Количествена мярка за значимостта на научно-техническата информация като фактор на производството / Виктор Ал. Бившев, Д. В. Чистов, М. Ю. Михалева. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 119-133. 

  

Сист. No: 48101

- 415 -

Сп Д 532

Димитрова, Полина.  Практико-приложни аспекти при изследване влиянието на материалните запаси върху ликвидността на фирмите от подотрасъл ‘Ядрена енергетика’ / Полина Димитрова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 113-124. 

  

Сист. No: 47727

Математическо моделиране

- 416 -

Сп Д 532

Иванов, Иван Ганчев и др.  Метод на линейното матрично неравенство за стохастичен модел на скокообразни марковски линейни системи / Иван Ганчев Иванов, Нонка Александрова Георгиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 9-21. 

  

Сист. No: 47819

Геология. Геологически и геофизически науки

- 417 -

Сп М 486

Керестеджиян, Томас.  България е богата на полезни изкопаеми. Но това не стига / Томас Керестеджиян ; Въпросите зададе Начо Стригулев. // Мениджър, 2012, N 7, с. 54-55. 

  

Сист. No: 47789

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Медицина

- 418 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Вино и здраве (енотерапия) / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 7, с. 20-21. 

  

Сист. No: 47788

Здравеопазване

- 419 -

Сп Б 445

Николова, Маргарита.  Организационни проблеми и тенденции за развитието на хосписните/палиативните грижи в страни от ЕС и България / Маргарита Николова. // Бизнес управление, XXII, 2012, N 3, с. 61-77. 

  

Сист. No: 48187

Енергетика

- 420 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  Зелено надмощие / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 15, с. 72-75. 

  

Сист. No: 47732

- 421 -

Сп Ю 371

Владимиров, Мартин.  Неведомите пътища на цената на петрола / Мартин Владимиров. // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 30-32. 

  

Сист. No: 47686

- 422 -

Сп Ю 371

Гаджанов, Петьо.  Топлинна ефективност на промишлени топлоенергийни обекти / Петьо Гаджанов. // Ютилитис, IX, 2012, N 6, с. 28-32. 

  

Сист. No: 48170

- 423 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Визия за либерализация / Атанас Георгиев. // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 18-21. 

  

Сист. No: 47684

- 424 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Свободният пазар изисква добра подготовка / Атанас Георгиев. // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 26-29. 

  

Сист. No: 47685

- 425 -

Сп Ю 371

Кънчев, Йордан.  Защита от облачно и тихо време / Йордан Кънчев. // Ютилитис, IX, 2012, N 6, с. 46-49. 

  

Сист. No: 48171

- 426 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Политиката на енергийна ефективност в България и пътища да нейното интензифициране / Любен Машкин. // Ютилитис, IX, 2012, N 4, с. 41-45. 

  

Сист. No: 47693

- 427 -

Сп Ю 371

Машкин, Любен.  Методически основи на обследванията / Любен Машкин. // Ютилитис, IX, 2012, N 6, с. 20-22. 

  

Сист. No: 48169

- 428 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  Използване на газови турбини във въглищни ТЕЦ / Ивайло Найденов. // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 40-43. 

  

Сист. No: 48166

- 429 -

Сп Д 532

Сирашки, Георги и др.  Енергетиката и екологизация на енергийното производство / Георги Сирашки, Анета Денева, Христо Сирашки. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 33-53. 

  

Сист. No: 47957

Селско стопанство. Горско стопанство

- 430 -

Сп Д 532

Емилова, Петя и др.  Биогоривата в България – съвременни тенденции и предизвикателства / Петя Емилова, Виолета Блажева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 102-115. 

  

Сист. No: 47894

- 431 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Светът на ябълката / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 8, с. 40-41. 

  

Сист. No: 20247

- 432 -

Сп З 54

Как да ограничим водната ерозия на почвата . // Земеделие плюс, 2012, N 6, с. 34-36. 

  

Сист. No: 48175

- 433 -

Сп З 54

Маринова, Светла.  Управление на отпадъците / Светла Маринова. // Земеделие плюс, 2012, N 6, с. 37-38. 

  

Сист. No: 48176

- 434 -

Сп З 544 к

Мянушев, Енчо.  Дъждовете - благодат и грижа за земеделските производители / Енчо Мянушев. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 6, с. 45-48. 

  

Сист. No: 47775

- 435 -

Сп З 54

Недков, Н. и др.  Поливният режим и продуктивността на бялата роза / Н. Недков, Ан. Овчарова, Н. Ковачева. // Земеделие плюс, 2012, N 6, с. 16-18. 

  

Сист. No: 48174

- 436 -

Сп З 544 к

Обща селскостопанска политика 2014 - 2020 . // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 6, с. 19-22. 

  

Сист. No: 47772

- 437 -

Сп З 54

Попов, Р. и др.  Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика / Р. Попов, Б. Иванов. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 9-12; N 3, с. 4-6; N 4, с. 16-18; N 6, с. 31-33. 

  

Сист. No: 47191

- 438 -

Сп Д 532

Христова, Мая.  Изследване на производствените разходи в зърнопроизводството / Мая Христова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 86-102. 

  

Сист. No: 47975

- 439 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  Bio по австрийски / Елица Ценова. // Агробизнесът, X, 2012, N 8, с. 27-29. 

  

Сист. No: 3057

Аграрно предприемачество

- 440 -

Сп Д 532

Синергетичната парадигма и ролята й за развитието на аграрното предприемачество в процес на евроинтеграция . // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 72-79. 

  

Сист. No: 47822

Растениевъдство

- 441 -

Сп З 54

Ечемик  : Селекционни постижения. // Земеделие плюс, 2012, N 6, 16 с. [Прил.]. 

  

Сист. No: 48177

- 442 -

Сп Д 532

Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството  / Георги Герганов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 108-124. 

  

Сист. No: 48005

- 443 -

Сп З 54

Сусамът като алтернативна култура на тютюна в България . // Земеделие плюс, 2012, N 6, с. 4-6. 

  

Сист. No: 48173

Земеделие. Организация и управление

- 444 -

Сп З 544 к

Бъчварова, Светла.  Преброяване на земеделските земи в България - 2010 г. / Светла Бъчварова. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 6, с. 14-18. 

  

Сист. No: 47771

- 445 -

Сп И 502

Желева, Светлана.  Розово време / Светлана Желева. // Икономика, 2012, N 15, с. 70-71. 

  

Сист. No: 47731

Управление на предприятията. Организация на производството

- 446 -

В К 263 d

Филипова, Иглика.  Злато от отпадък / Иглика Филипова. // Капитал Daily, II, N 148, 03 авг. 2012, с. 9. 

  

Сист. No: 48130

- 447 -

Сп Д 532

Ламбовска, Мая.  Функцията на полезност по фон Нойман – Моргенщерн – инструмент за вземане на решения при неопределеност и кризи / Мая Ламбовска. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 1, с. 1-9. 

  

Сист. No: 47711

Мениджмънт

- 448 -

Сп Д 532

Асенов, Анатолий.  Съвременни аспекти в мениджмънта на устойчивото развитие / Анатолий Асенов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 25-46. 

  

Сист. No: 47741

- 449 -

Сп Д 532

Варамезов, Любчо и др.  Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) / Любчо Варамезов, Цветан Дилков, Георги Гуцев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-юни, с. 1-16. 

  

Сист. No: 47869

- 450 -

Сп Д 532

Габровски, Радослав.  Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности / Радослав Габровски. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 2, с. 34-50. 

  

Сист. No: 47805

- 451 -

Сп Д 532

Господинов, Юлиян.  Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България / Юлиян Господинов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 2, с. 81-93. 

  

Сист. No: 47866

- 452 -

Сп Д 532

Емилова, Ирена.  Връзката между ръководител и подчинен – основни предположения / Ирена Емилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 2, с. 25-37. 

  

Сист. No: 47743

- 453 -

Сп Д 532

Емилова, Ирена.  Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението / Ирена Емилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 46-57. 

  

Сист. No: 47787

- 454 -

Сп Д 532

Емилова, Ирена.  Концептуален модел за управление на организационната култура в сферата на социалните дейности / Ирена Емилова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 110-144. 

  

Сист. No: 47813

- 455 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей и др.  HR management in Bulgarian firms – empirical evidences / Андрей Захариев, Галина Захариева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2003, N 3, с. 5-36. 

  

Сист. No: 47663

- 456 -

Сп Д 532

Йорданова, Елена.  Организационна култура и етични ценности / Елена Йорданова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 79-116. 

  

Сист. No: 47974

- 457 -

Сп Д 532

Каменов, Камен.  Власт - поведение и себедоказване на мениджъра / Камен Каменов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 15-24. 

  

Сист. No: 47740

- 458 -

Сп Д 532

Каменов, Камен.  Моделираща среда и човешки потенциал / Камен Каменов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 14-24. 

  

Сист. No: 47901

- 459 -

Сп И 503 и

Керемидчиев, Спартак и др.  Съвременни проекции на участието на персонала в собствеността, управлението и финансовите резултати на предприятията / Спартак Керемидчиев, Павлинка Илева-Найденова. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 126-170. 

  

Сист. No: 47947

- 460 -

Сп Д 532

Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO 14001  / Анатолий Асенов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 69-85. 

  

Сист. No: 47970

- 461 -

Сп Д 532

Костова, Снежана и др.  Количествено измерване на външните екологични разходи за подпомагане на вземането на управленски решения / Снежана Костова, Нонка Георгиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 2, с. 1-14. 

  

Сист. No: 47733

- 462 -

Сп Д 532

Лазарова, Елица.  Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии / Елица Лазарова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 80-98. 

  

Сист. No: 47883

- 463 -

Сп Д 532

Ламбовска, Мая.  Модел за оценяване на дейността на центровете на отговорности в организацията / Мая Ламбовска. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 21-44. 

  

Сист. No: 47969

- 464 -

Сп Д 532

Михайлова, Маргарита.  Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление / Маргарита Михайлова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 2, с. 64-75. 

  

Сист. No: 47829

- 465 -

Сп П 89 тп

Неизвестный, Сергей.  Роль интуиции в менеджменте проектов / Сергей Неизвестный. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 6, с. 59-68. 

  

Сист. No: 47907

- 466 -

Сп Д 532

Сирашки, Христо.  Управление на иновациите – алтернатива за екологизация на дейности на добивната промишленост / Христо Сирашки. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 4, с. 18-37. 

  

Сист. No: 48066

- 467 -

Сп П 89 тп

Суслов, Дмитрий.  Эволюция теории управления знаниями: исторический аспект / Дмитрий Суслов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 6, с. 103-108. 

  

Сист. No: 47908

- 468 -

Сп Д 532

Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин на осъществяване  / Анатолий Асенов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 63-78. 

  

Сист. No: 47999

- 469 -

Сп Д 532

Хаджиев, Кристиян.  Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген Груп” / Кристиян Хаджиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 58-94. 

  

Сист. No: 47746

- 470 -

Сп Д 532

Чиприянов, Михаил.  Предимства на рейтинга на конкурентните сили за стратегическото управление / Михаил Чиприянов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 1, с. 45-57. 

  

Сист. No: 47719

Методи на управление

- 471 -

Сп Д 532

Чиприянов, Михаил.  Продуктово-ориентираното бенчмаркинг изследване / Михаил Чиприянов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 3, с. 1-26. 

  

Сист. No: 47759

Бизнес план

- 472 -

Сп Д 532

Симеонов, Огнян и др.  Кризата на оцеляване и оценката за нейната дълбочина / Огнян Симеонов, Мая Ламбовска. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 4, с. 47-57. 

  

Сист. No: 47744

Бизнес стратегии

- 473 -

Сп И 502 д

Хаджиев, Кристиян.  Специфика на компенсаторната система в СУРЕ-среда / Кристиян Хаджиев. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 87-107. 

  

Сист. No: 48086

- 474 -

Сп Д 532

Янков, Никола.  Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие / Никола Янков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 19-60. 

  

Сист. No: 47720

Планиране-метод на управление

- 475 -

Сп Д 532

Борисов, Борислав и др.  Повишаване качеството на плановите процеси в бизнес организациите чрез процесен подход / Борислав Борисов, Евелина Парашкевова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 78-91. 

  

Сист. No: 47924

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 476 -

Сп Д 532

Божинова, Марияна.  Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България / Марияна Божинова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 132-147. 

  

Сист. No: 47899

- 477 -

Сп Ч I 58 i

Firm Innovativeness across Cluster Types . // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 3, с. 233-248. 

  

Сист. No: 47683

Психология на управлението

- 478 -

Сп Д 532

Йорданова, Елена.  Ценности и общуване в управлението / Елена Йорданова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 3, с. 83-102. 

  

Сист. No: 47773

Корпоративно управление

- 479 -

Сп Д 532

Асенов, Анатолий и др.  Разработване на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании / Анатолий Асенов и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен бр.-юни, с. 48-68. 

  

Сист. No: 47888

- 480 -

Сп У 732 п

Блинов, А. О.  Совершенствование корпоративной культуры предприятия авиационной промышленности на основе управления лояльностью человеческих ресурсов / А. О. Блинов. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 12, с. 29-31. 

  

Сист. No: 48106

Малък бизнес

- 481 -

Сп Д 532

Василев, Йордан.  Проблемите на малкия и средния бизнес не са само в икономическата среда / Йордан Василев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 4, с. 55-60. 

  

Сист. No: 47764

- 482 -

Сп Д 532

Василев, Йордан Иванов.  Ще се запазят ли проблемите при финансирането и кредитирането на малките и средните предприятия и след присъединяването ни към ЕС? / Йордан Иванов Василев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 3 [Юбил.бр.], с. 80-102. 

  

Сист. No: 47823

- 483 -

Сп Ч J 80 m

Berger, Allen N. et al.  Small and Medium Sized Enterprises, Bank Relationship Strength, and the Use of Venture Capital / Allen N. Berger, Klaus Schaeck. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 2-3, с. 461-490. 

  

Сист. No: 48145

Управление на фирмата

- 484 -

Сп И 503 и

Миланова, Аделина.  Акценти в развитието на организационната култура като детерминанта в епохата на икономиката на знанието / Аделина Миланова. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 108-125. 

  

Сист. No: 47946

- 485 -

Сп И 50 м

Тасева, Галя.  Просрочените междуфирмени задължения в България / Галя Тасева. // Икономическа мисъл, 2012, N 3, с. 76-94. 

  

Сист. No: 47934

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 486 -

Сп Ф 53 кс

Блинов, С. С.  Формиравание системы контроля валидности стратегии, основной на показателях интеллектуального капитала / С. С. Блинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 26, с. 51-60. 

  

Сист. No: 48128

- 487 -

Сп Д 532

Николов, Емил.  Възможности за повишаване конкурентоспособността на предприятията от циментовата индустрия на България / Емил Николов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 151-166. 

  

Сист. No: 48009

- 488 -

Сп Д 532

Стоянов, Ивайло.  Индикатори при управление на технологични предприятия / Ивайло Стоянов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 117-129. 

  

Сист. No: 47976

- 489 -

Сп Д 532

Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение  / Петър Банчев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 2, с. 56-71. 

  

Сист. No: 47752

- 490 -

Сп Ч J 80 m

Ilyina, Anna.  Technology and Financial Development / Anna Ilyina. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 5, с. 899-921. 

  

Сист. No: 48149

Мениджмънт на фирмата

- 491 -

Сп Д 532

Борисов, Борислав и др.  Процес на осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност / Борислав Борисов, Теодора Георгиева, Евелина Парашкевова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 1, с. 126-150. 

  

Сист. No: 47846

Фирмена култура

- 492 -

Сп Д 532

Цонева, Иванка и др.  Фирмената репутация – важен актив за увеличаване на конкурентноспособ-ността на българските фирми / Иванка Цонева, Карина Саркисян, Драгомир Илиев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 134-150. 

  

Сист. No: 48008

Бизнес етикет

- 493 -

Сп Д 532

Сотирова, Даниела.  Бизнес етика и криза / Даниела Сотирова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 4, с. 1-22. 

  

Сист. No: 47882

Проектно управление

- 494 -

Сп Д 532

Сирашки, Христо.  Тенденции при управлението на проектен портфейл / Христо Сирашки. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 1, с. 109-125. 

  

Сист. No: 47845

- 495 -

Сп Д 532

Сирашки, Христо.  Проучване възможностите за изграждане на система за проектно управление в Комплекс "Марица изток” – методологически и практико-приложни аспекти / Христо Сирашки. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 172-195. 

  

Сист. No: 47932

- 496 -

Сп Д 532

Хаджиев, Кристиян и др.  Проектно осигуряване на управленския процес / Кристиян Хаджиев, Надя Маринова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 3, с. 1-33. 

  

Сист. No: 47942

- 497 -

Сп Ф 703

Христович, Никола.  Енергийна ефективност и зелена икономика / Никола Христович. // Фондове Програми Проекти, V, 2012, N 5, с. 25-26. 

  

Сист. No: 48138

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 498 -

Сп Д 532

Бакърджиева, Милка.  Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация / Милка Бакърджиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 83-109. 

  

Сист. No: 47811

- 499 -

Сп Д 532

Бакърджиева, Милка.  Хуморът - средство на ефективната бизнескомуникация. Възрастови, полови и културни различия / Милка Бакърджиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 1, с. 39-86. 

  

Сист. No: 47843

- 500 -

Сп Ч J 80 m

Berger, Helge et al.  Monetary Policy in the Media / Helge Berger, Michael Ehrmann, Marcel Fratzscher. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 4, с. 689-709. 

  

Сист. No: 48147

Пъблик рилейшънс

- 501 -

Сп Д 532

Цонева, Иванка.  За ВУЗ – реклама, публичност, репутация / Иванка Цонева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 3, с. 22-27. 

  

Сист. No: 48041

Счетоводство

- 502 -

Сп Д 532

Александров, Станислав.  Още нещо за kодекса пo професионална етика на АИЕС / Станислав Александров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 5-14. 

  

Сист. No: 48016

- 503 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Счетоводно третиране на договори с явени и неявен лизинг в съответствие с принцепа за предимство на съдържанието пред формата / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2012, N 5-6, с. 3-16. 

  

Сист. No: 1557

- 504 -

Сп С 953 по

Дочев, Иван.  Суперфицията. Същност и счетоводни последици / Иван Дочев. // Счетоводна политика, 2012, N 5-6, с. 17-25. 

  

Сист. No: 1559

- 505 -

Сп Д 532

Дочев, Михаил.  Счетоводителят като човешки фактор в предприятието / Михаил Дочев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 120-126. 

  

Сист. No: 47928

- 506 -

Сп С 953 по

Монева, Ива.  Справедливата стойност и МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност / Ива Монева. // Счетоводна политика, 2012, N 5-6, с. 26-38. 

  

Сист. No: 2495

- 507 -

Сп Д 532

Предизвикателства пред счетоводството във финансовата система  / Георги Баташки и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 135-152. 

  

Сист. No: 47983

- 508 -

Сп З 544 к

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на корпоративния данък / Евгени Рангелов. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 7, с. 19-28. 

  

Сист. No: 48073

- 509 -

Сп Д 532

Чиприянова, Галина.  Възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане на провизиите в предприятията със строителна дейност / Галина Чиприянова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 4, с. 48-68. 

  

Сист. No: 48067

- 510 -

Сп И 502 д

Шкурти, Резерта и др.  Счетоводно и финансово отчитане за малки, средни и микропредприятия в Албания / Резерта Шкурти, Мирела Мити. // Икономика 21 . - Свищов, 2, 2012, N 1, с. 134-145. 

  

Сист. No: 48102

Осигурително счетоводство

- 511 -

Сп Д 532

Счетоводно-информационно осигуряване управлението на привлечения капитал в търговските банки  / Георги Баташки и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 5 Коледен, с. 167-182. 

  

Сист. No: 48010

Банково счетоводство

- 512 -

Сп Д 532

Баташки, Георги и др.  Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика / Георги Баташки, Николай Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2008, N 3, с. 103-127. 

  

Сист. No: 47777

- 513 -

Сп Д 532

Проблеми на оповестяването на информацията във финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия  / Георги Баташки и дрВалерий Александров. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен-септ., с. 1-18. 

  

Сист. No: 47916

Финансово счетоводство

- 514 -

Сп Б 90

Аверчев, И. В.  Краткий обзор новых международных стандартов финансовой отчетности / И. В. Аверчев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 7, с. 13-14. 

  

Сист. No: 48117

- 515 -

Сп И 50 м

Филипова, Фаня.  Проблеми пир дефиниране на същността и обхвата на финансовото счетовоство / Фаня Филипова. // Икономическа мисъл, 2012, N 3, с. 116-137. 

  

Сист. No: 47936

Счетоводство на предприятието

- 516 -

Сп Б 90

Барышев, С. Б.  Проблемы интеграции учета, планирования и управления на предприятии / С. Б. Барышев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 7, с. 121-123. 

  

Сист. No: 48108

- 517 -

Сп Д 532

Панчева, Станислава.  Отчетно-информационни проблеми при използването на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел / Станислава Панчева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 35-80. 

  

Сист. No: 47864

Одиторски контрол

- 518 -

Сп Д 532

Цветкова, Надежда.  Съвременни аспекти в развитието на независимия финансов одит в Република България / Надежда Цветкова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 1-31. 

  

Сист. No: 47783

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 519 -

Сп Д 532

Асенов, Анатолий и др.  Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в АЕЦ Козлодуй / Анатолий Асенов, Венцислав Иванов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 16-32. 

  

Сист. No: 47956

- 520 -

Сп Д 532

Варамезов, Любчо и др.  Модел на управление на фирмените знания / Любчо Варамезов, Георги Гуцев, Емил Николов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 1-15. 

  

Сист. No: 47953

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 521 -

В К 263 d

Ганчева, Даниела.  Мениджъри в крак с времето / Даниела Ганчева. // Капитал Daily, II, N 151, 08 авг. 2012, с. 14. 

  

Сист. No: 48142

- 522 -

В К 263 d

Христова, Ралица.  Коучинг на работното място / Ралица Христова. // Капитал Daily, II, N 31, 11 юли 2012, с. 22. 

  

Сист. No: 47809

- 523 -

Сп Д 532

Ангелов, Ангел.  Аспекти на подбора и обучението на митническите служители в процеса на присъединяването на Р. България към ЕС / Ангел Ангелов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 41-48. 

  

Сист. No: 47699

- 524 -

Сп Д 532

Дамянов, Атанас и др.  В търсене на идеи за развитие на новата работна сила / Атанас Дамянов, Маргарита Маринова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 3, с. 25-36. 

  

Сист. No: 47902

- 525 -

Сп И 503 и

Димитрова, Мариана.  Съвременни практики за равитие на иновационната активност на човешките ресурси / Мариана Димитрова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 116-128. 

  

Сист. No: 47979

- 526 -

Сп Д 532

Долапчиева, Елица Стоянова.  Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост / Елица Стоянова Долапчиева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 87-115. 

  

Сист. No: 47837

- 527 -

Сп И 503 и

Зарева, Ирена.  Образователна подготовка на населението в България - потенциал за иновационно развитие / Ирена Зарева. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 103-115. 

  

Сист. No: 47977

- 528 -

Сп Б 445

Йорданова, Елена.  Етично-ценностен подход при управлението на човешкия фактор / Елена Йорданова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 48183

- 529 -

Сп И 503 и

Кирова, Алла.  Качествените характеристики на човешкия капитал във висшето образование и науката в условията на икономиката на знанието / Алла Кирова. // Икономически изследвания, 2012, N 2, с. 90-102. 

  

Сист. No: 47972

- 530 -

Сп Д 532

Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска  / Андрей Захариев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 3, с. 105-121. 

  

Сист. No: 47872

Транспорт

- 531 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Универсална пощенска услуга : Пакет от пощенски услуги със специфични характеристики / Здравко Михайлов. // Ютилитис, IX, 2012, N 4, с. 46-48. 

  

Сист. No: 47695

- 532 -

Сп Ю 371

Михайлов, Здравко.  Достъп до пощенска мрежа / Здравко Михайлов. // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 48-51. 

  

Сист. No: 48167

Хранително-вкусова промишленост

- 533 -

Сп Д 532

Пенчев, Пенчо.  Още за продоволствения проблем / Пенчо Пенчев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2012, N 1, с. 145-153. 

  

Сист. No: 47815

Информационни технологии

- 534 -

Сп Д 532

Върбанов, Румен и др.  Един подход за формиране на политика за безопасност и защита на данните в малки и средни предприятия / Румен Върбанов, Веселин Попов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 103-118. 

  

Сист. No: 47980

- 535 -

Сп Ю 371

Добрата комуникация - основен фактор за успех . // Ютилитис, IX, 2012, N 5, с. 38-39. 

  

Сист. No: 48168

- 536 -

Сп Д 532

Наама, Карим.  Състоянието на информационните технологии в арабския свят / Карим Наама. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 2, с. 51-68. 

  

Сист. No: 47806

- 537 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  М2М новата звезда в отбора / Найден Неделчев. // CIO, VIII, 2012, N 7, с. 38-40. 

  

Сист. No: 47861

Бизнес информационни системи

- 538 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Как да "облечем" бизнеса си в софтуер? / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 6, с. 44-51. 

  

Сист. No: 47859

Информационни мрежи. Информационни системи

- 539 -

Сп Д 532

Недева, Веселина.  Проблеми на изграждането на интегрирана информационна система за маркетинг / Веселина Недева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 2, с. 48-60. 

  

Сист. No: 47664

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 540 -

Сп Д 532

Върбанов, Румен и др.  Подходи и варианти за реализиране на системи за електронна търговия в малките и средни предприятия / Румен Върбанов, Веселин Попов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - окт., с. 153-167. 

  

Сист. No: 47984

- 541 -

Сп И 503 и

Данчев, Данчо.  Технологията RFID в търговския бизнес: възможности и предизвикателства / Данчо Данчев. // Икономически изследвания, 2012, N 1, с. 80-107. 

  

Сист. No: 47945

- 542 -

Сп Д 532

Краева, Виолета и др.  Представяне на българските туристически фирми в интернет / Виолета Краева, Таня Горчева, Асен Божиков. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 5 Коледен, с. 1-13. 

  

Сист. No: 47896

- 543 -

Сп Д 532

Стоянов, Михал.  Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза / Михал Стоянов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N 2, с. 32-45. 

  

Сист. No: 47785

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 544 -

Сп Д 532

Божинова, Марияна и др.  Теоретични и практически аспекти на приложимостта на клъстерния модел в туризма / Марияна Божинова, Венета Христова, Петя Иванова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2011, N Тематичен - ноем., с. 99-114. 

  

Сист. No: 48059

- 545 -

Сп Д 532

Иванова, Петя.  Посредническата дейност в туризма – детерминанти и модернизиране / Петя Иванова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2009, N 5 Коледен, с. 32-45. 

  

Сист. No: 47997

- 546 -

Сп П 89 тп

Куярова, Любовь и др.  Туристический бизнес и социальная отговорность / Любовь Куярова, Рафаель Габрилян. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 6, с. 44-49. 

  

Сист. No: 47906

- 547 -

Сп Д 532

Николова, Марина и др.  Възможности за формиране на агротуристически продукт в България / Марина Николова, Маруся Линкова, Елица Лазарова. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 172-189. 

  

Сист. No: 47912

- 548 -

Сп Д 532

Предизвикателства пред иновационната активност в селския туризъм в България  / Янко Коралиев и др. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N Тематичен - юни, с. 69-83. 

  

Сист. No: 47892

- 549 -

Сп Д 532

Djekic, Snezana.  Some structures and principles of sustainable rural tourism / Snezana Djekic. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2007, N 2, с. 133-141. 

  

Сист. No: 48035

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Английски език

- 550 -

Сп Д 532

Монев, Виктор и др.  Поучителният опит от употребата на английска лексика (denglish) в немския език / Виктор Монев, Боян Денизов, Венета Радева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2004, N 4, с. 60-68. 

  

Сист. No: 47703

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 551 -

Сп Д 532

Кънев, Методи.  Академик Георги Данаилов - епистемологически подход към икономиката и националната кауза / Методи Кънев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2002, N 3, с. 95-103. 

  

Сист. No: 47755

История

- 552 -

Сп Д 532

Друмева, Мариана.  Демографско-икономическият облик на Свищов до началото на Българското възраждане / Мариана Друмева. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2010, N 4, с. 45-78. 

  

Сист. No: 47973

История на СА

- 553 -

В З 375

Дарението на свищовеца Димитър Ценов - сто години по-късно . // Застраховател, XIX, N 13, 11-25 юли 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 47874

- 554 -

В Д 92

Нараства интересът на чуждестранните студенти към магистърските програми на СА "Д. А. Ценов" . // Дунавско дело . - Свищов, LVIII, N 34, 24-30 авг. 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 48182

- 555 -

В З 375

Проф. д-р ик. н. Камен Каменов стана "почетен професор" . // Застраховател, XIX, N 13, 11-25 юли 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 47873

- 556 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  Летопис за Началото на свищовска Алма Матер / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LVIII, N 29, 20-26 юли 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 47965

- 557 -

В З 375

Снови магистърски програми стартира приемът в Стопанска академия.  С нови магистърски програми стартира приемът в Стопанска академия. // Застраховател, XIX, N 15-16, 15 авг. - 12 септ. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 367

- 558 -

В Д 92

Със званието "почетен професор" в Стопанска академия признават заслужилите личности . // Дунавско дело . - Свищов, LVIII, N 27, 6-12 юли 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 47769

- 559 -

В Д 92

Финансист от Стопанска академия участва в международен форум . // Дунавско дело . - Свищов, LVIII, N 29, 20-26 юли 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 47966

- 560 -

Сп Д 532

Павлов, Нено.  Необходим ни е европейски модел на трудови отношения : [Интервю] / Нено Павлов. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2005, N 1, с. 1-4. 

  

Сист. No: 48015

- 561 -

Сп Д 532

Радев, Асен.  Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото" / Асен Радев. // Диалог. Електронно списание . - Свищов, 2006, N 4, с. 1-4. 

  

Сист. No: 47831


 Индекс по АВТОРИ

Абдуразаков, Т. К. 216 
Абдурасулова, Д. 335 
Аверчев, И. В. 514 
Аврамов, Атанас 384 413 
Акинин, П. В. 160 
Александров, Валерий 507 513 
Александров, Станислав 502 
Александрова, М. М. 374 
Алиев, Б. Х. 209 
Алиева, М. Ю. 222 
Аликберова, А. М. 209 
Ангелов, Ангел 161 523 
Ангелов, Георги 196 
Ангелов, Цветослав 283 
Ангелова, Поля 308 346 401 
Андонов, Антон 420 
Андонов, Станимир 363 
Андреев, Иван 507 
Андреева, Мария 294 
Андреева, О. А. 233 
Андрюхин, А. В. 102 
Асенов, Анатолий 448 460 468 479 519 
Асенов, Тодор 110 
Атанасов, Атанас 162 
Бакърджиева, Милка 390 498 499 
Бакърджиева, Радостина 64 
Балевски, Иво 548 
Банчев, Петър 295 303 489 
Барнет II, Уилям 73 116 156 
Барышев, С. Б. 516 
Баташки, Георги 507 511 512 513 
Башев, Костадин 397 
Башев, Храбрин 270 
Белева, Искра 151 
Бившев, Виктор Ал. 414 
Билев, Билю 406 
Благоева, Надежда 213 
Блажева, Виолета 271 430 442 
Блинов, А. О. 480 
Блинов, С. С. 486 
Блок, Уолтър 1 74 116 117 118 156 336 
Богданова, Маргарита 268 337 
Богомилова, Нонка 9 
Божиков, Асен 542 
Божинов, Божидар 217 
Божинова, Марияна 284 334 476 544 
Божинова, Марияна Върбанова 291 
Борисов, Борислав 475 491 
Бояджиев, Веселин 75 
Бояджиев, Ил. 41 
Брезоева, Бойка 503 
Брусарски, Румен 214 
Бъчварова, Светла 444 
Варамезов, Любчо 449 520 
Василев, Васил 538 
Василев, Венцислав 375 
Василев, Йордан 109 481 
Василев, Йордан Иванов 76 482 
Василев, Юлиан 49 
Васильев, В. С. 252 
Васин, Л. А. 230 
Вачева, Емилия 253 
Векова, Людмила 347 
Веселинова, Надежда 296 303 
Вечев, Венцислав 511 
Видолова, Мария 197 
Владимиров, Васил 348 
Владимиров, Мартин 421 
Воронов, К. 311 
Вълканова, Мария 278 
Вълчев, Кристиян 223 
Върбанов, Иван 2 10 11 12 22 37 77 78 391 393 
Върбанов, Румен 534 540 
Габрилян, Рафаель 546 
Габровски, Радослав 364 450 
Гаджанов, Петьо 422 
Ганев, Венелин 13 
Ганева, Ваня 54 60 
Ганчев, Александър 163 179 180 198 530 
Ганчев, Петко 68 
Ганчева, Даниела 521 
Георгиев, Ангел 231 
Георгиев, Атанас 423 424 
Георгиев, Георги Петров 218 
Георгиев, Никола 346 
Георгиев, Румен 365 
Георгиева, Мариана 164 165 322 
Георгиева, Нонка 269 410 461 
Георгиева, Нонка Александрова 416 
Георгиева, Теодора 491 
Герганов, Георги 409 442 
Гергова, Маргарита 406 
Глинянов, В. С. 166 
Горанова, Пенка 296 297 303 489 
Горчева, Таня 298 542 
Господинов, Юлиян 451 
Градев, Тодор 259 
Грачев, М. С. 210 
Григоров, Атанас 14 15 16 17 18 19 20 21 36 385 
Григорова, Ваня 299 
Грозев, Стефан 384 413 
Грозева, Димитринка 271 442 
Гуцев, Георги 449 520 
Дамянов, А. 312 
Дамянов, Атанас 524 
Дамянова, Лилия 236 
Данева, Иванка 349 356 357 
Данчев, Данчо 541 
Делчева, Евгения 360 
Денева, Анета 272 429 
Денизов, Боян 550 
Джоробаева, М. 167 
Диков, Венцислав 407 
Дилков, Цветан 449 
Димитров, Георги 65 
Димитров, Любомир 259 
Димитров, Пламен 152 
Димитров, Спас 304 305 306 
Димитрова, Виолета Янева 285 
Димитрова, Десислава 323 
Димитрова, Калина 225 
Димитрова, Мариана 525 
Димитрова, Полина 415 
Димитрова-Ковачева, Светла 327 
Динков, Милен 479 
Динкова, Венка 489 
Долапчиева, Елица Стоянова 526 
Домусчиева, Емилия 232 
Донева, Дафина 255 
Дончева, Людмила 406 
Дочев, Иван 504 
Дочев, Михаил 505 
Дочев, Христо 328 
Друмева, Мариана 552 
Емилова, Ирена 452 453 454 468 
Емилова, Петя 277 430 
Ерусалимов, Румен 376 
Желева, Светлана 445 
Живков, Николай 22 55 66 69 70 71 72 392 
Жугич, Радое 168 
Зарева, Ирена 527 
Захариев, Андрей 119 169 179 199 455 530 
Захариева, Галина 455 530 
Иванов, Б. 437 
Иванов, Валерий 23 
Иванов, Венцислав 409 412 468 519 
Иванов, Георги 393 
Иванов, Ивайло 200 
Иванов, Иван Ганчев 416 
Иванов, Любомир 308 393 401 
Иванов, Николай 512 
Иванов, Петко 418 431 
Иванов, Рашко В. 237 
Иванова, Диана 366 
Иванова, Красимира 323 
Иванова, Надежда 273 
Иванова, Петя 329 544 545 
Илева-Найденова, Павлинка 5 459 
Илиев, Ангел 386 
Илиев, Драгомир 312 492 
Илиев, Цветан 314 394 
Илиева, Боряна 56 
Илиева, Доника 330 
Илиева, Любка 548 
Илийчовски, Светослав 286 476 
Ималова, Диана 507 511 513 
Исаев, М. Г. 211 
Йованова, Благица 350 
Йовановна, Благица 361 
Йорданов, Николай 312 
Йорданов, Пламен 358 
Йорданов, Радослав 399 
Йорданова, Гергана 228 
Йорданова, Елена 456 478 479 528 
Йотов, Йото 367 
Кадочников, Д. 224 
Казански, Рачо 24 
Калчев, Йордан 44 
Каменов, Камен 457 458 
Канарян, Нигохос 176 
Карпов, А. 239 
Качарназов, Николай 111 
Кенарова, Галя 323 
Керемидчиев, Спартак 259 459 
Керестеджиян, Томас 417 
Керчев, Красимир 260 
Кирев, Любен 79 
Киров, Стоян 368 
Кирова, Алла 529 
Кирова, Мина 377 
Китипов, Антон 333 
Клячко, Т. 395 
Ковачев, Камен 7 
Ковачева, Н. 435 
Кознецов, Ю. 393 
Колева, Росица 159 406 
Конов, Никола 276 
Коралиев, Янко 548 
Костадиновски, Александър 350 361 
Костов, Калин 331 
Костова, Венелина 479 
Костова, Силвия 206 
Костова, Снежана 410 461 
Котляров, Иван 408 
Котуков, И. А. 170 
Краев, Любен 396 
Краева, Виолета 277 542 
Кръстев, Людмил 530 
Кръстевич, Тодор 397 
Кузнецов, Юрий 179 
Кулчев, Красимир 406 
Куярова, Любовь 546 
Кънев, Александър 25 26 27 28 
Кънев, Методи 3 50 80 81 120 251 398 551 
Кънева, Тотка 296 507 513 
Кънчев, Йордан 425 
Кътева, Марияна Николова 291 
Лазаров, Румен 82 240 
Лазарова, Елица 462 547 
Лалев, Ангелин 277 
Ламбовска, Мая 447 463 472 
Ленков, И. Н. 187 
Линкова, Маруся 279 547 
Личев, Александър 179 
Логинов, Е. Л. 201 
Логинова, М. М. 201 
Луканова, Победа 153 
Лукашин, Ю. П. 171 
Любенов, Здравко 298 530 
Макаркин, Н. П. 219 
Манов, Богомил 146 345 
Маринов, Марин 172 
Маринова, Галина 389 
Маринова, Маргарита 524 
Маринова, Надя 496 
Маринова, Наталия 277 324 
Маринова, Румяна 511 
Маринова, Светла 433 
Марков, Огнян 83 84 112 315 
Марков, Станислав 338 
Мартыненко, П. Г. 378 
Марчев, Фотин 29 30 
Марчевски, Иван 299 399 
Матанов, Тодор 173 
Матев, Матю 6 
Машкин, Любен 426 427 
Мидова, Петранка 286 548 
Мидова, Петранка Иванова 291 
Мизес, Лудвиг фон 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 202 
Миланова, Аделина 61 484 
Миланова, Емилия 174 
Милев, Жеко 351 
Милинов, Валентин 175 176 
Миркович, Камен 107 241 
Мирчев, Александър 278 
Мити, Мирела 510 
Митов, Кирил 147 208 406 
Митрохин, В. В. 219 
Михайлов, Емил 177 
Михайлов, Здравко 531 532 
Михайлов, М. 406 
Михайлова, Гергана 203 
Михайлова, Маргарита 464 
Михалева, М. Ю. 414 
Михнев, Георги 8 
Мишева, Ирена 369 
Моллов, Благовест 31 
Момчев, Симеон 316 
Монев, Виктор 387 407 550 
Монева, Ива 506 
Монусова, Г. 148 
Мусаева, Х. М. 211 
Мянушев, Енчо 434 
Наама, Карим 40 242 536 
Найденов, Ивайло 428 
Найденов, Людмил 340 
Найденова, Снежана 98 243 320 410 
Недева, Веселина 539 
Неделчев, Найден 537 
Неделчев, Невелин 198 
Недков, Н. 435 
Недкова, Цветелина 287 
Неизвестный, Сергей 465 
Нейков, Марин 370 
Неновски, Николай 99 178 225 
Несторов, Людмил 254 261 309 
Нешева-Кьосева, Нинел 411 
Николаева, Нора 100 
Николов, Георги 234 
Николов, Емил 487 520 
Николова, Благовеста 57 
Николова, Ирена 227 
Николова, Маргарита 419 
Николова, Марина 279 409 412 442 547 
Нинов, Димитър 150 
Нинов, Николай 346 
Овчарова, Ан. 435 
Орналюк-Малицкая, Лариса 371 
Паванели, Джовани 225 
Павлов, Нено 352 359 560 
Памукчиев, Минко 339 
Панайотов, Валентин 468 
Панайотов, Димитър 4 
Пандурска, Ралица 353 
Пантелеева, Силвия 154 346 354 
Панчева, Станислава 517 
Парашкевова, Евелина 475 491 
Паримова, Вера 255 
Пасев, Паско 235 
Пачев, Йордан 460 
Пеев, Костадин 372 
Пентова, Емел 288 
Пенчев, Георги 332 
Пенчев, Пенчо 533 
Перков, Венцислав 284 
Перков, Венцислав Емилов 291 
Петков, Пламен 244 308 401 
Петкова, Аспасия 379 
Петров, Ивайло 298 
Петров, Иван 149 
Петрова, Елица 51 245 
Петрова, Симеонка 548 
Петрова, Симеонка Александрова 291 
Петрова, Теодора 67 
Попов, Веселин 534 540 
Попов, Г. П. 166 
Попов, Р. 437 
Проданов, Васил 58 
Проданов, Стоян 179 282 
Първанова, Лия 289 
Пътев, Пламен 180 
Радев, Асен 101 561 
Радев, Юли 290 
Радева, Венета 550 
Радулова, Анелия 52 
Ралева, Стела 229 
Рангелов, Евгени 508 
Ранкова, Димана 234 
Рафаилова, Генка 280 
Ремжов, А. В. 181 
Ринкова, Станка 62 
Рыжкова, К. А. 183 
Рындина, И. В. 378 
Рязанов, В. 145 
Саркисян, Агоп 400 
Саркисян, Карина 492 
Секерке, Мат 207 
Серафимова, Силвия 32 
Силласте, Галина 59 
Симеонов, Людмил 556 
Симеонов, Огнян 472 
Симеонов, Стефан 184 
Синельников-Мурылев, С. 395 
Сирашки, Георги 409 429 
Сирашки, Христо 409 412 429 466 494 495 
Славева, Красимира 47 308 401 
Славова, Зоя 341 
Смирнов, Валера 246 
Смокова, Маруся 397 
Соколов, Б. И. 220 
Соколов, М. 185 
Соколова, Я. Ю. 220 
Солдатов, Владислав Геннадьевич 380 
Сорвина, О. В. 281 
Сотирова, Даниела 38 493 
Сотирова, Даниела Василева 39 
Спасовски, Цанко 272 
Стефанов, Любомир 342 343 
Стефанов, Нако 262 
Стефанов, Стефан 53 256 297 401 
Стефанов, Стефан Хр. 221 
Стоева, Галина 402 
Стоилова, Даниела 404 
Стоичкова, Светлана 403 
Стойков, Иван 247 
Стойков, Стоян 325 
Стоянов, Велчо 204 
Стоянов, Ивайло 488 
Стоянов, Мирчо 460 
Стоянов, Михал 543 
Стоянова, Даниела 479 
Стоянова, Румяна 362 
Стоянова, Станислава 460 
Стригулев, Начо 417 
Сугарева, Марта 42 
Суслов, Дмитрий 467 
Сухович, Анна 205 
Сухович, Надя 274 
Тананеева, Живка 296 297 303 489 
Таратута, Катерина Е. 33 
Тасев, Александър 263 310 
Тасева, Галя 485 
Таций, В. 317 
Тимнева, Даря 479 
Тодоров, Георги 355 
Тодоров, Петър 404 
Тодоров, Росен 381 
Тодоров, Тодор 45 46 84 157 264 267 
Тодоров, Юрий 373 
Томберг, И. 317 
Томев, Любен 155 
Томов, Йордан 206 
Федорова, Е. А. 233 
Филипова, Иглика 446 
Филипова, Теодора 286 476 
Филипова, Фаня 515 
Фролова, Н. Д. 160 
Хабаров, В. И. 186 
Хаджиев, Кристиян 469 473 496 
Хаджиева, Ваня 292 
Хайек, Фридрих Август фон 34 250 
Ханке, Стив 207 
Хлынин, Э. В. 102 230 
Христова, Венета 544 
Христова, Мая 438 
Христова, Ралица 522 
Христович, Никола 497 
Христосков, Йордан 344 
Цанов, Емил 179 
Цанова, Стела 159 
Цветанова, Ева 337 
Цветкова, Надежда 518 
Цвятков, Владислав 235 
Ценова, Елица 439 
Цисарова-Димитрова, Гергана 326 
Цонева, Елка 158 
Цонева, Иванка 35 300 301 492 501 
Чанков, Георги 321 
Чанкова, Жана 293 
Ченков, Адриан 284 
Чернова, С. А. 222 
Чиприянов, Михаил 405 460 470 471 479 
Чиприянова, Галина 509 
Чиприянова, Катя 401 
Чистов, Д. В. 414 
Чобанова, Росица 265 
Чолаков, Никола 48 
Чонова, Румяна 60 346 
Чумаков, Александр Николаевич 318 
Шаврыгин, М. С. 212 
Швецов, Ю. Г. 103 
Шехаб, Фоад 319 
Шишманова, Пенка 104 248 
Шкурти, Резерта 510 
Шопова, Маргарита 46 
Щеголева, Н. Г. 186 187 
Юданов, А 275 
Якунин, С. В. 188 
Янков, Никола 302 474 
Barnett II, William 143 144 
Berger, Allen N. 483 
Berger, Helge 500 
Block, Walter 63 143 144 
Costin, Maria 307 
De Fiore, Fiorella 189 
Denuit, Michel M. 382 
Dimitrova, Kalina 114 
Djekic, Snezana 549 
Dutta, Ankan 249 
Ehrmann, Michael 500 
Fratzscher, Marcel 500 
Garcia-Penalosa, Cecilia 105 
Golosov, Mikhail 113 
Hong, Hoon 106 
Ilyina, Anna 490 
Jacquet, Nicolas L. 215 
Kishan, Ruby P. 190 
Kotzeva, Mariana 43 
Lazar, Dorina 382 
Matsuoka, Tarishi 191 
Molodtsova, Tanya 226 
Nenovsky, Nikolay 114 
Nikolsko-Rzhevskyy, Alex 226 
Ono, Yoshiyasu 115 
Opiela, Timothy P. 190 
Panousi, Vasia 192 
Papanikolaou, Dimitris 192 
Papell, David H. 226 
Pasholli, Alketa 388 
Rabitsch, Katrin 193 
Richer, Xavier 266 
Schaeck, Klaus 483 
Staehr, Karsten 257 
Tan, Serene 215 
Thanassoulis, John 194 
Troshkin, Maxim 113 
Tsyvinski, Aleh 113 
Turnovsky, Stephen J. 105 
Turvey, Calum G. 383 
Uhlig, Harald 189 
Velu, R. 108 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия 277 
Академик Георги Данаилов - епистемологически подход към икономиката и националната кауза 551 
Академичните медии 19 
Академичното медийно пространство - измерения и проекти 396 
Актуални въпроси на дългосрочното договаряне 290 
Актуални проблеми на доходите и потреблението в Европейския съюз и България 146 
Акценти в развитието на организационната култура като детерминанта в епохата на икономиката на знанието 484 
Алгоритъм за иконометрична оценка на агрегираната производствена функция с трансцедентната логаритмична (транслог) апроксимация 244 
Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението 453 
Анализ на отношението талантизъм - талант - стратегии 302 
Анализ на финансовата състоятелност на земеделските кооперации 159 
Анализ условий кредитования и досрочного погашния кредита 171 
Аналитични трансцендентални аргументи 31 
Антикризисни политики и задължителното здравно осигуряване в България 360 
Аспекти на кредитната политика на банките в България при сегашната икономическа криза 165 
Аспекти на подбора и обучението на митническите служители в процеса на присъединяването на Р. България към ЕС 523 
Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) 449 
Бариери пред развитието на селския туризъм в България 279 
Бедността в България - критерии, равнище и необходими промени 150 
Безработицата – предизвикателство и реалност на реформата в България 149 
Бизнес етика и икономическо гражданство 39 
Бизнес етика и криза 493 
Бизнесът и иновациите 79 
Биогоривата в България – съвременни тенденции и предизвикателства 430 
България – част от Петото разширяване на Европейския Съюз. Европейската Конституция 328 
България е богата на полезни изкопаеми. Но това не стига 417 
Българската икономика в условията на европейска интеграция 247 
Българските Брейди облигации и двете сделки по замяната им с глобални облигации 173 
Бюджетната политика и икономическият растеж в българските условия 198 
В отговор на Бен О'Нийл за безразличието 117 
В търсене на идеи за развитие на новата работна сила 524 
Визия за либерализация 423 
Вино и здраве (енотерапия) 418 
Висшето образование в България и икономическите детерминанти на ХХІ век 394 
Висшето училище: връзките с обществеността и междуинституционалните отношения 390 
Витгенщайн за следването на правило 26 
Власт - поведение и себедоказване на мениджъра 457 
Влияние изменений ставки по федеральным фондом на уровень процентного риска банков 220 
Влияние институциональных факторов на макроэкономические параметры развития рынка страховых услуг 378 
Влияние на енергийния комплекс „Марица-изток” върху производството на екологична земеделска продукция 412 
Влияние на икономическата среда върху финансовата стабилност на фирмите в България 236 
Влияние на иновативните компютърни технологии върху ефективността на обучението по чужд език в СА „Д. А. Ценов” 404 
Влияние на финансовите злоупотреби върху състоянието на капиталовия пазар у нас и възможности за тяхното противодействие 162 
Връзката между ръководител и подчинен – основни предположения 452 
Връзката риск-обем на търговия на най-ликвидните български акции 176 
Връзките с обществеността и академичните символи и ритуали 392 
Втората еврореволюция на Балканите 251 
ВУЗФ - от цифрите към фактите 389 
Във фокуса - университетската дейност. Ориентир - пазарът 398 
Въздействие на средата върху развитието на Еврапейския съюз 321 
Възможни измерения на степента и формата на държавно присъствие в пенсионното осигуряване в България 358 
Възможности за повишаване конкурентоспособността на предприятията от циментовата индустрия на България 487 
Възможности за усъвършенстване на обучението по “Бизнесанализ” в условията на новите реалности 406 
Възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане на провизиите в предприятията със строителна дейност 509 
Възможности за усъвършенстване управлението на взаимоотношенията с търговските посредници в условията на икономическа криза 284 
Възможности за формиране на агротуристически продукт в България 547 
Възможности на електронната търговия в условията на икономическа криза 543 
Възпроизводство на населението в България 41 
Външната търговия и икономическия растеж в България – тенденции и перспективи 309 
Външната търговия на България в контекста на европейската икономическа интеграция 308 
Външната търговия на България със страните от Балканския регион в периода на прехода 310 
Глобализацията и българските национални интереси 68 
Глобализацията и обедняването на Третия свят 319 
Глобалната човешка епоха и толерантността 12 
Готов ли е малкият бизнес за “новата икономика”? 109 
Гъвкавата сигурност /flexecurity/ на трудовия пазар в България 154 
Даденост ли е обектът на икономическата наука? 78 
Дадености и възможности за развитие на аграрния туризъм в България 276 
Дали границите след 1989 г. са по-малко, или това е иделогема на глобализираяния неолибералин капитализъм? 58 
Данъчно облагане на трудовия доход в България (1990-2008) 214 
Дарението на свищовеца Димитър Ценов - сто години по-късно 553 
Две опции срещу дисбалансирането 4 
Двустранни отношения между Република България и Република Индонезия 313 
Демографска и институционална обусловеност на икономиката 50 
Демографските процеси - история, тенденции и перспективи 48 
Демографско-икономическият облик на Свищов до началото на Българското възраждане 552 
Демокрацията в съчиненията на Венелин Ганев 71 
Децентрализация на администрацията 338 
Диалектически аспекти на динамичната икономическа система 107 
Дидактическите тестове – съвременен метод за измерване и оценяване постиженията на учениците по математика 386 
Дилемата "индивидуализъм - холизъм" в социалните науки 11 
Дилемата на съвременния университетски преподавател: да обучава студенти, или да прави научни изследвания 391 
Динамика в конкурентните предимства на търговията с потребителски стоки 285 
Динамика на общите и екологичните инвестиции и перспективи на растежа в България 255 
Добрата комуникация - основен фактор за успех 535 
Домашното насилие върху жени като обект на социална работа 54 
Донъчна политика в страните от Европейския съюз 213 
Достъп до пощенска мрежа 532 
Дъждовете - благодат и грижа за земеделските производители 434 
Дългова политика на общините - теоретична база и национална практика 340 
Еволюционната икономическа теория – опит за синтез на институционализма с неокласицизма 98 
Европейският подход за модернизирането на пенсионните системи 352 359 
Еврото и неговото въвеждане в България – предпоставки и последици 223 
Един подход за формиране на политика за безопасност и защита на данните в малки и средни предприятия 534 
Еко иновации 232 
Екоефективност – концепция и подходи за оценка 269 
Екологичният мениджмънт и резултатите от екологичната регулация в България 411 
Екологоправни аспекти на енергийната ефективност на Европейското право 332 
Електронное правительство в республике Корея 335 
Енергетиката и екологизация на енергийното производство 429 
Енергийна ефективност и зелена икономика 497 
Етика в консултирането 38 
Етиката на Димитър Михалчев - регулатор на човешките отношения 29 
Етично-ценностен подход при управлението на човешкия фактор 528 
Ефективност на фермите и аграрните организации 270 
Ечемик 441 
За ВУЗ – реклама, публичност, репутация 501 
За глобализацията, студентските бригади и бъдещето на България... 403 
За икономическата конвергенция 99 
За културата на информационното общество 228 
За модернизацията на икономиката от гледна точка на интегрирането на институционалния 240 
За началата и мисията на демокрацията 70 
За необходимостта от изработване на професионални стандарти в областта на връзките с обществеността 37 
За необходимостта от теория на икономическото познание 2 
За някои несъвършенства на показателя “брутен вътрешен продукт” 264 
За Орфей, орфизма и тракийската държавна уредба 55 
За политиката, демокрацията и българския преход 72 
За политическата философия на либерализма 69 
За продължителността на живота при мъжете и жените 42 
За характера и еволюцията на паричната политика 175 
Законодателство, регулиране и инфраструктура на финансовия сектор: изводи за страните в предпресъединителен период 199 
Законът за стойността и глобалната финансова криза 177 
Заработная плата: реакция на кризис 148 
Застрахователната култура - индикатор за състоянието на застрахователния бизнес в България 369 
Застрахователната култура в България : същност, динамика, проучване 366 
Застраховка "Живот" и данъчни облекчения 379 
Защита от облачно и тихо време 425 
Защитата на националните интереси – мода или демоде? 67 
Защо аз не съм консерватор 34 
Зелено надмощие 420 
Злато от отпадък 446 
Знание и иновативно развитие на икономиката 265 
Значение, априорност и реалност: критиката на Витгенщайн срещу традиционната философия 27 
Значимостта на рисковия признак "пол" при изграждане на застрахователните тарифи в животозастраховането 376 
Идеята за силна християнска цивилизация в обединена Европа 320 
Из "Съществува ли стопанска, правна, културна, битова реалност извън социалната" 13 
Измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента 397 
Измерване и оценка на резултатите от маркетинговата дейност в българските предприятия – състояние, проблеми и решения 299 
Измерване на потребителката лоялност към търгоската марка чрез линейно структурно моделиране 288 
Измерения на портфейлното изпълнение при българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза 180 
Използване на газови турбини във въглищни ТЕЦ 428 
Изследване влиянието на публично-частните партньорства върху икономиката 286 
Изследване на бюджета на времето на населението в периода 2009-2010 година 44 
Изследване на връзката – външни екологични разходи и екоефективност 410 
Изследване на демографските промени в Република България в контекста на европейските тенденции 49 
Изследване на екологичното равновесие на планински райони 409 
Изследване на производствените разходи в зърнопроизводството 438 
Изследване промяната в цената на капитала на Lukoil holding при интернационализиране на финансовите решения 235 
Изследване структурата и качеството на потребителския и ипотечния кредитни портфейли на банките в България в условията на финансова криза 218 
Източното партньорство: очертания за стратегическо управление на източните границите на Европейския съюз 322 
Икономиката на Кипър 258 
Икономическата неопределеност - феноменът на външната среда 82 
Икономически профил на Индонезия 238 
Икономическо развитие и миграция 83 
Инвестиране на средствата на частните пенсионни фондове в инфраструктурни проекти - нови алтернативи в посткризисното развитие на допълнителното пенсионно осигуряване в България 353 
Инвестиционни характеристики на дълговите инструменти 163 
Инвестиционните фондове като в системата на финансовия пазар 231 
Инвестиционно базиран подход за изследване задлъжнялостта на стопанските субекти 208 
Инвестиционно банкиране - еволюционни аспекти 221 
Индикатори при управление на технологични предприятия 488 
Индустриалната собственост - икономически ресурс за конкурентоспособно иновативно развитие на българските фирми 5 
Инжиниринговая платформа для трансфера технологий 239 
Иновативни ли сме? 260 
Иновационно развитие на Българските експортни производства (1986-2008 г.) 263 
Институционализирането на БНБ като кредитор от последна инстанция 217 
Институционални реформи и промени в българската народна банка 196 
Институциональные условия еффективности налогового планирования: теория и методология 211 
Инструментализмът на Милтън Фридмън 77 
Интереси и поведенческа устойчивост в системата на управление 464 
Информационното общество в Eвропейския съюз и България - състояние и тенденции в използването на информационните и комуникационни технологии 324 
Информацията и нейният адресат 16 
Ипотечните облигации като възможност за достъп до ликвидност от евросистемата 333 
К вопросу о сущности банковской конкуренции и конкурентоспособности 222 
Как България разрушава своя "валутен борд" 207 
Как да "облечем" бизнеса си в софтуер? 538 
Как да ограничим водната ерозия на почвата 432 
Какво ни казва д-р Богоров - първият български стопановед, радетел на европеизма? 80 
Качествените характеристики на човешкия капитал във висшето образование и науката в условията на икономиката на знанието 529 
Качество на обслужване и конкурентноспособност в застраховането при използване на съвременни информационни технологии 370 
Квантовые эффекты оборота гипертекучих финансовых ресурсов в условиях самоорганизованной критичности мировой финансвой сестемы 201 
Кластеризация инновационно-образовательного пространства 160 
Кодове на културата (1, 2, 3) 36 
Количествена мярка за значимостта на научно-техническата информация като фактор на производството 414 
Количествено измерване на външните екологични разходи за подпомагане на вземането на управленски решения 461 
Конвертируемасть российского рубля: тенденции и риски 187 
Конструиране на система за екологично развитие на българския бизнес, базирана на EMAS и ISO 14001 460 
Контролът върху валутния курс в Италия и България в периода между войните. История и перспективи 225 
Конфликт и возможности диалога в современном мире 318 
Концептуален модел за управление на организационната култура в сферата на социалните дейности 454 
Концепция за обединяване ва риска в здравното осигуряване 361 
Концепция за устойчиво развитие на туристическа дестинация - принципи и механизми и тяхното приложение в туристическа дестинация Варна 280 
Концепцията на Ф. Хайек за разпръснатото знание – фундамент на теорията за пазарната икономика 75 
Коучинг на работното място 522 
Краткий обзор новых международных стандартов финансовой отчетности 514 
Кризата и усъвършенстването на организацията на застрахователните бизнес-процеси 365 
Кризата на оцеляване и оценката за нейната дълбочина 472 
Кризата на съвременното прогнозиране 57 
Кризисно облагане на застрахователния бизнес през следкризисния период 368 
Към теория на социалната комуникация (относно възможността за обосноваването й - структурно-функционален аспект) 14 
Към теория на социалната комуникация (относно възможността за обосноваването й - структурно-функционален аспект) Част ІІ. Структура на информационните процеси в социума 15 
Летопис за Началото на свищовска Алма Матер 556 
Лицензиране на дейностите в енергетиката 330 
М2М новата звезда в отбора 537 
Манипулация в управлението и технологиите за масова комуникация 498 
Манипулиране на общественото мнение – психологически основи 35 
Маркетингови решения в условията на рецесивен пазар 295 
Маркетингови стратегии при производството и предлагането на яйца 296 
Маркетингово проучване на пазара на органични продукти в България 297 
Маркетингът като основа за подобряване на пазарния дял, финансовата стабилност, конкурентоспособността и качеството на обслужване на осигурителното дружество 350 
Математическа теория на трудовата мотивация (на английски 408 
Матрицата на комуникациите във висшето училище 402 
Медицинските грешки - допълнителни разходи за здравноосигурителни компании или нова ниша за застрахователният пазар в България 362 
Между светлината и сенките. Бъдещето на Платоновия мит за пещерата в история за стъкло (Вили Сьоренсен) 32 
Мениджъри в крак с времето 521 
Метод на линейното матрично неравенство за стохастичен модел на скокообразни марковски линейни системи 416 
Методически аспекти на анализа на административния капацитет 337 
Методически аспекти на изследването на удовлетвореността на студентите от качеството на обучението 393 
Методически основи на обследванията 427 
Младежката безработица в България - икономически и социални проблеми 158 
Мобилността на работната сила като фактор за развитие на икономика, основана на знанието: преход от учене към заетост 151 
Модел за оценяване на дейността на центровете на отговорности в организацията 463 
Модел на управление на фирмените знания 520 
Моделиране на поведението на домакинствата при придобиването на финансови активи/пасиви 203 
Моделираща среда и човешки потенциал 458 
Моделът IS-LM като метод за изследване на икономическите колебания в стопанството на България 111 
Монетарна политика в условията на интернационализация на парите и внедряването на електронни пари 101 
Моят случай с и за съавторството 1 
МСП в процеса на интеграция към Европейския съюз 323 
Място на стандартизацията при одита 206 
Мястото на офшорния бизнес в глобалната икономика 316 
Налог, сбор и налоговая система: экномические, исторические и правовые аспекты 210 
Нараства интересът на чуждестранните студенти към магистърските програми на СА "Д. А. Ценов" 554 
Народното стопанство през епохата на социализма (1949-1989 г.) 237 
Научният потенциал в България и изграждането на икономиката на знанието (финансови аспекти) 6 
Неведомите пътища на цената на петрола 421 
Некоторые аспекты реформы монетарной политики Черногории 168 
Необходим ни е европейски модел на трудови отношения 560 
Необходим ни е най-малко 7,0% среден годишен темп на икономически растеж 256 
Неокласическият институционализъм в икономическата мисъл – една българска традиция 81 
Неудовлетвореността от ултралибералния пазар 204 
Нефтегазовые ресурсы резервные фонды и бюджет 185 
Новата философия на Базел III 174 
Новите медии в обучението по икономически немски език 387 
Нормативни проекции на обществения и частния интерес в работата на държавните служители 327 
Някои аспекти на анализа на работното време 147 
Някои аспекти на гарантираната доходност в контекста на дефинираните вноски 349 
Някои проблемни аспекти на полицата и стикера по застраховка "Гражданска отговорност" 373 
Някои процесуални въпроси относно наказателно правната защита на средствата от фондове на Европейския съюз 325 
О реформировании системы финансирования вузов 395 
Образователна подготовка на населението в България - потенциал за иновационно развитие 527 
Образци и политическа воля (икономическо състояние на България и Естония) 112 
Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопастност 400 
Обучението чрез философия 20 
Обучението чрез философия. ІІ. Работа върху интелекта – проблеми и предпоставки (на български) 385 
Обща селскостопанска политика 2014 - 2020 436 
Общественные финансы как элемент финансовой системы 181 
Ограничения при управлението на доходите и разходите на домакинствата 52 
Определяне на основните фактори, влияещи върху стратегическата ефективност на организациите в Русия 246 
Оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България (2011) – технология и практика 169 
Оптимизиране на териториалните структури 339 
Опционная модель скорости досрочного погашения для ипотечных ценных бумаг американского типа 170 
Организационна култура и етични ценности 456 
Организационната култура като фундаментална предпоставка за развитие в епохата на икономиката на знанието 61 
Организационни проблеми и тенденции за развитието на хосписните/палиативните грижи в страни от ЕС и България 419 
Организация амортизационного процесса средств труда для интенсификации обновления основного капитала предприятия 102 
Организация и практика экологического страхования: зарубежный опыт 380 
Основные направления совершенствования налоговогорегулирования банковско деятельности на современом этапе 209 
Основные направления совершенствования регулирования на рынке ценных бумаг 188 
Особенное и всеобщее в политической экономии 145 
Особенности сельскохозяйственного кредита в развитых странах 167 
Особености на българската икономика по време на световната икономическа криза 1929 – 1933 г. 261 
Особености на икономическите институции в социалната сфера 62 
Особености при дефиниране на валутния риск 227 
Относно анализа на паричния поток в застрахователното дружество 375 
Относно научната критика. Време за обрат 3 
Отражението на кризата върху трудовия пазар в България 155 
Отцепването 336 
Отчетно-информационни проблеми при използването на нетекущите активи в предприятията с нестопанска цел 517 
Оценка информационной эффективности фондовых рынков стран БРИК 233 
Оценка на развитието на националния капиталов пазар 234 
Оценяване на риска от безработица при потребителското кредитиране 161 
Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика 437 
Още за продоволствения проблем 533 
Още нещо за kодекса пo професионална етика на АИЕС 502 
Парадигми и революции в историята на философията 25 
Парламентарното управление и демократизма в България (1878-1918) 66 
Пенсионната система в кризата и след това 348 
Перспективи за изграждане на иновационна платформа на развитие на България 262 
Повишаване качеството на плановите процеси в бизнес организациите чрез процесен подход 475 
Подготовка новой экономической интеллигенции как фактор реструктуризации экономики: специфика и перспективы (по результатом российско-болгарского исследования) 59 
Подкрепа за малкия и средния бизнес в ЕС 245 
Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия 110 
Подходи и варианти за реализиране на системи за електронна търговия в малките и средни предприятия 540 
Поливният режим и продуктивността на бялата роза 435 
Политиката на енергийна ефективност в България и пътища да нейното интензифициране 426 
Политики по климатичните промени – глобални предизвикателства и локални противодействия 268 
Понятие и особености реализации инновационного воспроизводтва основного воспроизводства основного капитала предприятия 230 
Посредническата дейност в туризма – детерминанти и модернизиране 329 545 
Посткризата или назад към бъдещето и отвъд него 100 
Поучителният опит от употребата на английска лексика (denglish) в немския език 550 
Правно положение на управителя на ООД според промените на ТЗ от 2003 331 
Практико-приложни аспекти при изследване влиянието на материалните запаси върху ликвидността на фирмите от подотрасъл ‘Ядрена енергетика’ 415 
Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството 442 
Преброяване на земеделските земи в България - 2010 г. 444 
Предизвикателства пред дълговото бюджетиране в българските общини 179 
Предизвикателства пред измерване на нематериални активи в България 259 
Предизвикателства пред иновационната активност в селския туризъм в България 548 
Предизвикателства пред капиталовите пенсионни схеми в България 355 
Предизвикателства пред развитието на българската туристическа индустрия 278 
Предизвикателства пред счетоводството във финансовата система 507 
Предизвикателствата в европейското бизнес-пространство: възможности 450 
Предизвикателствата на икономиката на знанието пред някои балкански страни (Гърция, България, Турция) 248 
Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието 272 
Предизвикателствата пред трудовите пазари в контекста на Стратегията "Европа-2020" 152 
Предимства на рейтинга на конкурентните сили за стратегическото управление 470 
Предпоставки за управление на промяната в застрахователното дружество 367 
Представяне на българските туристически фирми в интернет 542 
Привличането на чуждестранни инвестиции определя съдбата на прехода 315 
Приложение на многомерното скалиране като инструмент на маркетинговите изследвания в застраховането 363 
Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България 476 
Приносът на проф. Владигеров от гледна точка на теоретико-методологическата спирала в развитието на икономическата мисъл 120 
Принудителна безработица 156 
Принцип ума 23 
Принципи на либералния обществен ред 250 
Приоритетите на стратегия "Европа 2020"- предизвикателства пред системата на пенсионното осигуряване в България 347 
Приоритетные направления развития страхового рынка России на современном этапе 371 
Проблеми на изграждането на интегрирана информационна система за маркетинг 539 
Проблеми на качеството в агробизнеса 271 
Проблеми на оповестяването на информацията във финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия 513 
Проблеми пир дефиниране на същността и обхвата на финансовото счетовоство 515 
Проблеми при дефинирането на същността и правната рамка на публично-частното партньорство в България 451 
Проблемите на малкия и средния бизнес не са само в икономическата среда 481 
Проблемы интеграции учета, планирования и управления на предприятии 516 
Прогнозирование доходов федерального бюджета от нефтяного сектора: анализ качества и методы улучшения 212 
Продуктово-ориентираното бенчмаркинг изследване 471 
Проектно осигуряване на управленския процес 496 
Проектное финансирование в сельском хозяйстве. Почему нет ? 166 
Промяна на обществено мнение - психологически похвати 301 
Проспективни размисли за човешкия капитал 119 
Просрочените междуфирмени задължения в България 485 
Протекционизъм или свободна търговия - българският избор 282 
Проучване възможностите за изграждане на система за проектно управление в Комплекс "Марица изток” – методологически и практико-приложни аспекти 495 
Проучване на възможностите за усъвършенстване управлението на бизнес процесите в АЕЦ Козлодуй 519 
Проф. д-р ик. н. Камен Каменов стана "почетен професор" 555 
Процес на осъществяване на инвестиционни проекти в иновационната фирмена дейност 491 
Процесната организация в застрахователното дружество 364 
Процесът на евроинтеграция и възможностите за икономически растеж на България 254 
Прямые инвестиции Китая: политика и экономика 317 
Пътят на Хайдегер към Битие и време 28 
Радикална промяна на паричния режим. Свидетелство от валутния борд, въведен в България 178 
Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България 291 
Развитие институтов соморегулирования банковской системы 219 
Развитие на корпоративната социална отговорност в България 345 
Развитие на осигурителната система с включване на дългосрочната грижа за недееспособни пенсионери ДОО 341 
Развитие на социалното осигуряване в България и промените в макроикономическата среда (емпиричен анализ 1990-2010) 344 
Разпространяване на ползите от нарастването на производителността: нарастване или намаляване на цените, или и двете? Критика на Бумол относно субсидиите за изкуствата 143 
Разработване на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании 479 
Разработване на концептуален модел за системен подход при избор на международен пазар 312 
Разходни фактори на инфлацията в България 229 
Растеж на икономиките в преход - устойчивост и уязвимост 257 
Рационалност и нравственост (Размисли на прага на 21 век - от един свидетел на 20 век) 24 
Реализация образователното равнище на пазара на труда 153 
Реалности и предизвикателства пред застрахователното посредничество в Република България 372 
Регулация на инвестициите в пенсионните фондове в България - развитие и тенденции 357 
Ред, хаос, управление 56 
Резултати от проведено анкетно проучване относно ролята на БВП за изпълнение задачите на Лисабонската стратегия 84 
Религиозните “нишки” в капиталистическия дух и Западната цивилизация: Макс Вебер 9 
Решения за стабилност и растеж в икономиката и управлението през XXI век 405 
Рисковете за осигурените лица във фазата на изплащане на пенсии от пенсионни схеми с предварително дефинирани вноски и възможности за тяхното минимизиране 351 
Рискът в банковата сфера - характеристика и еволюция приложните стандарти 197 
Розово време 445 
Роль интуиции в менеджменте проектов 465 
Роль налогов и левериджа в оценке стоимости капитала и капитализации компании 182 
Ролята на малките и средните предприятия в развитието на икономиката на Молдова 274 
Ролята на преките чуждестранни инвестиции в икономиката на република Молдова в светлината на европейската интеграция 205 
С нови магистърски програми стартира приемът в Стопанска академия 557 
Сведения за стопанския живот и търговия по българските земи в западноевропейските извори (края на ХІІ – ХІV век) 253 
Светът на ябълката 431 
Свободата като двигател на академичната преса 7 
Свободният пазар изисква добра подготовка 424 
Свободно предприемачество и бедност: причина или лекарство? 63 
Свободното време през погледа на учениците от община Свищов 60 
Сделките по външния дълг – в търсене на националните интереси или международен имидж? 283 
Северные страны и ЕС: формула и конфигурация внутренней безопастности 311 
Селективен профил на кандидат-студента – основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт 401 
Синергетичната парадигма и ролята й за развитието на аграрното предприемачество в процес на евроинтеграция 440 
Синтетичен модел и методика за процеса бизнесорганизационно развитие 474 
Системата за оперативен контролинг в застрахователното дружество – структура и особености 377 
Системните грешки на осигуряването в България - последствия и възможности за развитие 342 343 
Скалата на ценностите нарушава сингуларизма 73 
Скритата безработица в България - ефект на обезкуражения работник и принудителна непълна заетост 157 
Скритото в текста (4, 5, 6) 17 
Слово за книгата на проф. д.ик.н. Методи Кънев “Освобождаване от миналото" 561 
Собствените марки на търговските вериги - източник на конкурентно предимство 334 
Совершенствование корпоративной культуры предприятия авиационной промышленности на основе управления лояльностью человеческих ресурсов 480 
Спекулирането на финансовите пазари 184 
Специфика на компенсаторната система в СУРЕ-среда 473 
Справедливата стойност и МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност 506 
Спрос на деньги в структурных моделих формирования валютных курсов 224 
Спрос на деньги: проблема корректного восприятия и правильной оценки 216 
Сравнителен анализ и рейтингова оценка на общинските финанси 172 
Сравнителен анализ на структурните промени в износа и вноса на България за периода 1992-2009 г. 47 
Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите 407 
Стандарти за корпоративна социална отговорност 64 
Статистическите методи за контрол на качеството: състояние, проблеми, перспективи 46 
Стопанските субекти в условията на криза 164 
Стратегии за екологичен маркетинг при производството и продажбата на биогорива 303 
Стратегия и тактика управления производственными затратами предприятия 281 
Стратегията за „организационно свиване” в практиката на „Фолксваген Груп” 469 
Структуриране на националния организиран пазар 292 
Структуриране на потребностите от интернет ресурси на студентите в СА “Д. А. Ценов” и оценка на потенциала за потребяване на безжичен интернет 399 
Структурните промени в българската икономика (1980-2008 г.) 267 
Структурните фондове на ЕС и тяхната роля за намаляване на безработицата в България 314 
Суперфицията. Същност и счетоводни последици 504 
Сусамът като алтернативна култура на тютюна в България 443 
Счетоводителят като човешки фактор в предприятието 505 
Счетоводно и финансово отчитане за малки, средни и микропредприятия в Албания 510 
Счетоводно отчитане на корпоративния данък 508 
Счетоводно третиране на договори с явени и неявен лизинг в съответствие с принцепа за предимство на съдържанието пред формата 503 
Счетоводно-информационно осигуряване управлението на привлечения капитал в търговските банки 511 
Съвременни аспекти в мениджмънта на устойчивото развитие 448 
Съвременни аспекти в развитието на независимия финансов одит в Република България 518 
Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика 512 
Съвременни измерения на прилаганите политики и стратегии „Антибедност” в България в контекста на европейския социален модел 346 
Съвременни практики за равитие на иновационната активност на човешките ресурси 525 
Съвременни предизвикателства пред пазара на недвижими имоти в България 289 
Съвременни проблеми и тенденции в икономиката на Египет 242 
Съвременни проекции на участието на персонала в собствеността, управлението и финансовите резултати на предприятията 459 
Съобщение и послание 18 
Със званието "почетен професор" в Стопанска академия признават заслужилите личности 558 
Състояние на публичното пенсионно осигуряване в България в условията на икономическа криза и демографски сътресения 354 
Състояние, ефекти и насоки за подобряване функционирането на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор 200 
Състояние, проблеми и перспективи пред интернационализацията на български фирми от сферата на услугите 298 
Състоянието на информационните технологии в арабския свят 536 
Същностни сили на човека, образование и алумни отношения 22 
Тайнството в произхода на капитализма 65 
Тенденции при управлението на проектен портфейл 494 
Теоретические аспекты бюджета как экономической категории 103 
Теоретични и практически аспекти на приложимостта на клъстерния модел в туризма 544 
Теоретични основи на коеволюционното развитие 8 
Теоретични основи на логистиката 304 
Теоретични основи на логистиката 2. Методология на логистиката 306 
Теоретични основи на логистиката. 3. Терминология на логистиката 305 
Тестовете в обучението: за или против 384 
Тестовете от типа "множествен избор": защо и как? 413 
Технологичният одит като инструмент за формулиране на иновационни стратегии 462 
Технологията RFID в търговския бизнес: възможности и предизвикателства 541 
Топлинна ефективност на промишлени топлоенергийни обекти 422 
Традиционен и модерен поглед върху риска в застрахователните дружества 381 
Трансферът на знания – връзка с човешкия фактор и начин на осъществяване 468 
Трансформационни процеси и икономически приоритети на България 76 
Трансформация рынка золота и его перспективы 186 
Третичният сектор и структурните промени в инвестициите 104 
Тринадесет тезиса за глобализацията, геополитиката и културата на информационното общество 21 
Туристический бизнес и социальная отговорность 546 
Търговски аспекти при търговията с аграрни стоки 287 
Умственото развитие на Европа (Дж. Дрейпър и Л. Каравелов) 30 
Универсална пощенска услуга 531 
Управление на взаимоотношенията с клиенти – стратегии и приложение 489 
Управление на иновациите – алтернатива за екологизация на дейности на добивната промишленост 466 
Управление на отпадъците 433 
Управление собственным капиталом в акционерных обществах: методологический аспект 183 
Финансист от Стопанска академия участва в международен форум 559 
Фирмена политика в областта на мотивацията на заетите във винарската промишленост 526 
Фирмената репутация – важен актив за увеличаване на конкурентноспособ-ността на българските фирми 492 
Фирмени инвестиции в човешкия капитал - управление на риска 530 
Фирмени стратегии и конкурентоспособност на българските предприятия 273 
Формиравание системы контроля валидности стратегии, основной на показателях интеллектуального капитала 486 
Фридрих Хайек за епистемологията и методологията на социалните науки 10 
Функционална специфика на връзките с обществеността във висшето училище 294 
Функцията на полезност по фон Нойман – Моргенщерн – инструмент за вземане на решения при неопределеност и кризи 447 
Хармонизация в националната статистическа система 45 
Хипермаркетите залязват на запад, изгряват на изток 293 
Християнската етика и икономическата активност 243 
Хроно-метрия пост-современности: проект иронической синхронизации 33 
Хуморът - средство на ефективната бизнескомуникация. Възрастови, полови и културни различия 499 
Ценности и общуване в управлението 478 
Ценността като икономическа оценка 241 
Частната собственост от гледна точка на мислителя Ибн Халдун (1331-1406) 40 
Частните пенсии – неизбежната алтернатива 356 
Човешкото действие 85 
Човешкото действие: Част Втора. Глава VІІІ. Човешкото общество 124 
Човешкото действие: Част Втора. Глава ІХ. Ролята на идеите 126 
Човешкото действие: Част Втора. Глава Х. Размяна вътре в обществото 94 
Човешкото действие: Част пета. Глава ХXV. Въображаемата конструкция на социалистическота общество 90 
Човешкото действие: Част пета. Глава ХXVI. Невъзможността на икономическото пресмятане при социализма 91 
Човешкото действие: Част Първа. Глава V. Времето 125 
Човешкото действие: Част Първа. Глава VІІ. Действие в света 122 
Човешкото действие: Част Първа. Човешкото действие - Глава I. Действащият човек 134 
Човешкото действие: Част Първа. Човешкото действие - Глава IV. Първоначален анализ на категорията действие 123 
Човешкото действие: Част Първа. Човешкото действие - Глава IІІ. Икономиката и бунтът срещу разума 121 
Човешкото действие: Част Трета. Глава ХІ. Оценяване без калкулиране 95 
Човешкото действие: Част Трета. Глава ХІІ. Сферата на икономическата калкулация 96 
Човешкото действие: Част Трета. Глава ХІІІ. Монетарната калкулация като средство за действие 97 
Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХV. Пазарът 87 
Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 1-7 88 
Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХVІ. Цените, §§ 8-15 89 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 1-11 142 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІ. Косвена размяна, §§ 12-19 128 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 1-4 129 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХVІІІ. Действие в хода на времето, §§ 5-9 130 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 1-6 131 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХX. Лихва, кредитна експанция и търговски цикъл - && 7-9 132 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 1-6 135 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІ. Труд и заплати - && 7-9 137 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІI. Нечовешки първоначални фактори на производството 138 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІIІ. Пазарните данни 139 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХXІV. Хармония и конфликт на интересите 141 
Човешкото действие: Част Четвърта. Глава ХІV. Сферата и методът на каталактиката 86 
Човешкото действие: Част четвърта. Глава ХІX. Лихва 127 
Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXIX. Ограничение на производството 133 
Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVII. The Government and the Market 92 
Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXVIII. Interference by taxation 93 
Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXX. Влияние върху структурата на цените 140 
Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXXI. Валута и кредитни операции 202 
Човешкото действие: Част шеста. Глава ХXXII. Конфискуване и преразпределяне 136 
Что такое инновационная фирма 275 
Чуждестранната помощ за Югоизточна Eвропа – решение на проблемите или част от проблемите? 326 
Ще изчезне ли българската нация през ХХІ век? 53 
Ще се запазят ли проблемите при финансирането и кредитирането на малките и средните предприятия и след присъединяването ни към ЕС? 482 
A Response to Brooks' Support of Demsetz on the Coase Theorem 118 
Actual Problems and Good Practices in Accountancy Teaching to Students in Albania 388 
Awareness and Media Campaign - a Key Factor for the Success of Census 2011 43 
Bank Finance versus Bond Finance 189 
Bio по австрийски 439 
Dual inflation under the currency board. The challenges of Bulgarian EU accession 114 
Economic strategies for transformation of neoclassical paradigm and competitions in industry 108 
Firm Innovativeness across Cluster Types 477 
Hospital Logistics, the Way Towards Organization of Excellence. Can the French Experience Help Moldovan Hospitals? 307 
HR management in Bulgarian firms – empirical evidences 455 
Impact and Response to the Financial crisis: Comparing the EU and China Policies 266 
Investment, Idiosyncratic Risk, and Ownership 192 
Marx's value forms and Hayek's rules: a reinterpretation in the light of the dichotomy between physics and nomos 106 
Monetary Policy and Banking Structure 191 
Monetary Policy in the Media 500 
Monetary Policy, Bank Lending, and the Risk-Pricing Channel 190 
Money, Bargaining, and Risk Sharing 215 
Multivariate Analysis of Premiums Dynamics in P&L Insurance 382 
Optimal Taxation: Merging Micro and Macro Approaches 113 
Small and Medium Sized Enterprises, Bank Relationship Strength, and the Use of Venture Capital 483 
Some structures and principles of sustainable rural tourism 549 
Taxation and Income Distribution Dynamics in a Neoclassical Growth Model 105 
Taylor Rules and the Euro 226 
Technology and Financial Development 490 
The Antimathematicality of Demand Curves 116 
The Case for Intervening in Bankers' Pay 194 
The Keynesian Multiplier Effect Reconsidered 115 
The One Article at a Time to a ‘Customer’ Rule in Academic Journals 74 
The Rate of Time Preference: a Praxeological Oxymoron 144 
The Role of Financial Market Structure and the Trade Elasticity for Monetary Policy in Open Economies 193 
Transformation in Europe & India for their economic growth: key prospects and the untapped opportunities 249 
Value Added Creation by Intellectual Capital in Bulgarian Public Companies 195 
Whole Farm Income Insurance 383 
„Сътворено от нас” – пример за реализация на младежка проектна инициатива 51 
“Черен” или негативен PR – средство за конкурентна борба 300 
Эволюция теории управления знаниями: исторический аспект 467 
Экономические проблемы США в начале XXI 252 
Экономический интерес как основа развития страховых отношений 374 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска икономика 117 
Австрия 439 
автоматизирано обслужване 535 
автомобилна промишленост 469 
автономия 71 
авторство 1 
аграрен сектор 270 287 
аграрен туризъм 276 279 
аграрен туризъм в България 276 
аграрна икономика 167 237 440 
аграрна организация 270 
аграрни стоки 287 
аграрно предприемачество 440 
агрегирана производствена функция 244 
агресивно поведение 54 
агро-екологични дейности 442 
агробизнес 271 
агроекология 442 
агромаркетинг 296 
агротехническа защита 434 
агротехнически мероприятия 434 
агротуризъм 547 
агротуристически продукт 547 
адекватност 14 15 375 
административен капацитет 337 
административен мениджмънт 338 
административна структура 338 
административна услуга 338 
административно деление 339 
администрация 327 
администриране 327 519 
АЕЦ Козлодуй 415 519 
азът на личността 32 
академична общност 19 
академична политика 396 402 
академична преса 7 
академични инкубатори 524 
академични медии 19 
академични символи и ритуали 392 
академично медийно пространство 19 396 
акредитация 37 
активи 292 
активи на предприятието 517 
актюерска техника 171 
актюерски изчисления 376 
акционерно общество 183 
Албания 388 510 
албигойци 24 
алгебричен модел 416 
алгоритъм 159 
алтернативен туризъм 279 
алтернативи 447 
алтернативни енергийни източници 420 425 430 
алтернативни източници 420 
алтернативни храни 443 
алтруизъм 453 
алумни отношения 22 
алчност 493 
американска валута 226 
американска икономика 252 
американски корпорации 252 
амортизация 102 
анализ 147 337 
анализ на бюджетните разходи 179 
анализ на земеделските кооперации 159 
анализ на пазара 292 
анализ на работното време 147 
анализ на стопанската дейност 159 
аналитична философия 31 
английска лексика 550 
английски език 550 
анимация 548 
анимация в туризма 548 
антибедност 346 
антидъмпинг 282 
антикризисна политика 360 
антикризисни мерки 164 165 
антицикличен буфер 174 
антична митология 55 
антропогенни фактори 409 
антропология 484 
априорно знание 85 86 87 121 122 123 124 125 128 129 130 133 134 140 
арабски държави 536 
аргументация 59 
ароматни култури 442 
асиметрична информация 113 290 
аудитория 402 
аукцион 543 
аутсорсинг 298 449 
Африка 321 
БААТ 279 
Базел ІІ 513 
Базел ІІI 174 
базелски стандарти 197 
балансирана система 460 
Балкани 251 
Балкански регион 310 
балкански страни 248 
БАН 6 
банкери 194 
банкерска професия 194 
банки 188 191 222 513 
банкиране 221 
банков надзор 196 219 
банков пазар 222 
банков риск 220 513 
банкова конкуренция 222 
банкова реформа 188 
банкова система 168 174 197 209 219 242 512 
банкова система в България 174 
банкова система в Русия 209 
банкова структура 191 
банкова сфера 197 
банкови взаимоотношения 483 
банкови заеми 189 
банкови кризи 165 
банкови системи 221 
банково законодателство 217 
банково кредитиране 190 
банково счетоводство 512 
банково финансиране 189 
банкрут 236 
банкрут на предприятието 236 
БАСЕТ 279 
БВП 84 112 146 148 150 152 213 238 242 244 247 252 256 264 309 344 410 414 524 546 
БДС 229 
бедност 63 150 346 
бедност в България 150 
безжичен интернет 399 
безжични интернет мрежи 399 
безопасност 311 534 
безработица 112 149 155 156 157 161 238 314 
безработица в България 157 314 
безработица сред младите 151 
безразличие 117 
безсмъртие 55 
бексорсинг 449 
бенчмаркинг 471 
Берлинската стена 58 
бизнес 79 451 538 
бизнес етика 38 39 493 
бизнес етикет 493 
бизнес икономика 470 
бизнес инженеринг 61 
бизнес комуникации 499 
бизнес контакти 162 540 
бизнес логика 450 
бизнес мрежа 544 
бизнес процес 519 
бизнес процеси 519 537 
бизнес софтуер 538 
бизнес цикли 227 450 
бизнес-атропология 484 
бизнес-връзки 484 
бизнес-компетенции 259 
бизнес-немски 387 
бизнес-организация 474 
бизнесанализ 406 
бизнесетика 493 
бизнескомуникация 498 499 
бизнесорганизации 474 
бизнесорганизационно развитие 474 
биогаз 430 
биогорива 303 430 
биоенергия 420 
биоземеделие 439 
биологично земеделие 439 442 
биологично производство 442 
биологично селско стопанство 439 
биомаса 430 
биопродукти 439 
биопроизводители 439 
биоразнообразие 409 
биостандарти 439 
бит 13 
битие 28 
битие и време 28 
блага 292 
благосъстояние 118 
благоустройство 115 
Близък изток 321 
БНБ 196 217 
богатство 118 
болници 307 
болнична логистика 307 
болнични реформи 307 
бонд финансиране 189 
Бразилия 233 
брейди облигации 173 
брейди облигации на България 173 
БРИК 233 
брокер 372 
брутен вътрешен продукт 244 256 264 414 
бубарство 253 
бъдещи клиенти 489 
България 112 114 178 225 277 313 
българска икономика 236 247 261 263 265 267 
българска икономическа мисъл 81 
Българска народна банка 196 207 217 
българска фондова борса 234 
български акции 176 
български бизнес 460 
български износ 236 
български компании 195 446 
български пазар 291 
български пенсионни фондове 357 
български пощи 532 
български предприятия 273 525 
български преход 72 
български трудов пазар 154 
български туризъм 278 
български туристически фирми в Интернет 542 
български фирми 5 484 492 
българско висше образование 394 
българско земеделие 444 
българско население 527 
българско стопанско развитие 253 
българско стопанство 111 253 
бързооборотни потребителски стоки 293 
бюджет 103 181 185 
бюджет на времето 44 60 
бюджет на Русия 185 212 
бюджетен дефицит 238 
бюджетен контрол 463 
бюджетен фонд 103 
бюджетиране 471 
бюджетна система 103 
бюджетна система на Русия 103 
бюджетни предприятия 507 
бюджетни приходи 211 
бюджетно планиране 179 
бюрократизъм 321 
валежи 434 
валута 168 202 
валутен борд 114 175 178 196 207 
валутен борд в България 114 
валутен контрол 225 
валутен курс 203 224 225 229 
валутен пазар 101 
валутен риск 227 
валутна система 187 
валутни резерви 227 
валутно регулиране 186 
Варна 280 
Вебер 9 65 
ВЕИ 330 423 425 
Великобритания 419 
вериги на доставки 307 
вестник 7 
ветроенергия 330 
взаимоотношения 284 
взаимоотношения с клиенти 284 489 
вземане на управленско решение 461 
видове дейности 44 
видове клъстери 477 
видове пазари 292 
видове ПЧП 286 
визов режим 322 
винарска индустрия 284 
винарска промишленост 526 
винарско производство 284 
вино 418 
винопроизводители 284 
виртуално пространство 21 
виртуалност 399 
висококвалифицирани специалисти 6 
високотехнологични предприятия 488 
висше икономическо образование 554 
висше икономическо училище 389 401 556 557 559 
висше образование 7 20 294 388 389 390 391 393 394 395 397 398 399 400 401 402 404 406 407 501 553 554 555 556 557 558 559 
висше образование в България 398 
висше образование в Европа 398 
висше образование в Русия 395 
висше образование и наука 529 
Висше търговско училище 556 
висше училище 19 294 389 390 553 555 
висши икономически училища 558 
Витгенщайн 26 27 
Витгенщайнова логика 27 
Витгенщайнова философия 26 27 
власт 57 457 
влияние 164 
внос 47 112 308 309 310 317 
ВО 37 
вода 412 
водна ерозия 432 434 
вредни емисии 412 
време 28 44 129 144 
връзки с обществеността 37 294 300 390 392 402 
Вселена 23 
ВТС 310 
ВУЗ 7 395 501 
въвеждане на еврото 223 
въздух 412 
възнаграждения 473 
възобновяеми ресурси 269 
възпроизводство 48 
възпроизводство на населението 41 48 
възрастова структура 48 
възрастова структура на населението 48 354 
възрастови групи 48 
външен дълг 173 227 283 
външен коучинг 522 
външен одит 518 
външна конкуренция 67 
външна миграция 83 
външна търговия 47 227 242 308 309 310 
външна търговия на България 308 309 310 
външни разходи 139 410 461 
външно финансиране 208 490 
външноикономическа политика 252 
външнотърговски стокообмен 263 308 310 
вътрешен контрол 162 200 
вътрешен коучинг 522 
вътрешна миграция 83 
вътрешна политика 311 
вътрешни спестявания 257 
вътрешно-организационните отношения 477 
вяра 55 
вятърна енергия 420 
газови турбини 428 
газотурбинни инсталации 428 
гарантирана доходност 349 
генезис 65 
генезис на капитализма 65 
генетичен анализ 120 
геноцид 24 
геология 417 
геополитика 21 321 
геополитическа структура 321 
Георги Данаилов 81 551 
глобализационни процеси 319 
глобализация 12 21 58 68 197 206 228 315 316 318 319 394 403 
глобална икономика 247 319 
глобална интеграция 247 
глобална криза 100 262 
глобална мрежа 298 
глобална финансова криза 177 201 
глобални комуникации 536 
глобални промени 394 
глобално планиране 10 
горива 421 429 
гражданска инициатива 338 
гражданство 39 
граници 26 58 
гъвкава заетост 154 
гъвкава сигурност 154 
гъвкавост 99 
гъвкавост на пазар на труда 153 
гъвкавост на работно място 154 
Дания 311 
данък 316 
данък върху дивидента 368 
данъци 93 182 210 211 212 
данъците в Русия 212 
данъчен морал 316 
данъчна ефективност 211 
данъчна защита 182 
данъчна измама 316 
данъчна норма 214 
данъчна политика 213 
данъчна политика на Русия 211 
данъчна система 210 
данъчна система в Русия 210 
данъчна тактика 211 
данъчна тежест 150 
данъчни облекчения 379 
данъчни приходи 213 
данъчно законодателство 209 
данъчно облагане 93 105 113 210 214 368 508 
данъчно планиране 211 
данъчно стимулиране 209 
дарителят 556 
двуполюсен модел 27 
двуполярен модел в световното развитие 27 
двустранни отношения 313 
ДДПО 507 
дейности 44 60 
действие 129 
деклариране 508 
демография 48 49 
демография и ЕС 49 
демография на България 49 
демографска динамика 50 
демографска криза 354 
демографска прогноза 48 
демографска статистика 41 42 
демографска структура 50 
демографски данни 552 
демографски преход 42 48 
демографски промени 49 
демографски променливи 53 
демографски процес 48 
демографски процеси 48 
демографско възпроизводтво 42 
демократизъм 66 
демократични идеи 70 
демократични промени в България 72 
демократични ценности 70 
демократично общество 70 
демократично управление 70 
демокрация 70 71 72 
денационализация на парите 101 
деривативи 184 
деривативни инструменти 184 
дестабилизиране на еврото 266 
дестинации 544 
детерминизъм 29 
детска застраховка 379 
детска смъртност 48 
дефинирани вноски 349 351 
дефиниции за хумор 499 
дефлация 142 
децентрализация 338 
децентрализирани пазари 215 
децентрализирано управление 338 
диалог 318 
дидактически тестове 386 407 
Димитър А. Ценов 553 556 
Димитър Бъров 556 
динамика на БВП 344 
динамика на безработицата 157 
динамика на възпроизводство 41 
динамика на работното време 147 
динамика на разпределение 105 
дипломирани експерт-счетоводители 502 
директни плащания 419 436 437 
дисбаланс 4 
дискриптивен метод 515 
диспосредничество 329 545 
дистанционно обучение 407 
дистрактор 413 
дистрибуционни канали 284 548 
дистрибуция 136 
дисциплинарна отговорност 16 
диференцирани ставки 171 
ДКЕВР 330 
длъжностно поведение 457 
ДМА 236 272 
добавена стойност 195 
добавена стойност на човек 195 
добивна промишленост 466 
доброволни пенсионни фондове 355 
доброволно застраховане 371 
доброволно пенсионно осигуряване 356 
договаряне 215 
договори 503 
договорни фондове 234 
доклад на ЕК 359 
доклади от конференция 234 341 343 344 347 348 349 350 351 352 353 354 355 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 
домашни посещения 419 
домашно насилие 54 
ДОО 341 
допълнителни разходи 362 
допълнително пенсионно осигуряване 353 355 358 
доставчици 284 423 
доходи и разходи 103 
доходи на домакинствата 52 
доходи на физически лица 52 
доходност 176 
дума 550 
духовен живот 100 
духовен прагматизъм 100 
душа 55 
ДЦК 163 
дълг 208 
дългов пазар 163 179 
дългова политика 340 
дългови инструменти 163 
дългово финансиране 163 340 
дългосрочна грижа 341 
дългосрочно договаряне 290 
дълготрайни материални активи 272 
държава 103 
държава и икономика 99 
държавна администрация 327 
държавни служители 327 
държавни финанси 261 
държавно регулиране 63 
държавно управление 71 
държавно устройство 71 
дъщерни предприятия 514 
е-бизнес 540 
е-магазин 540 
е-търговия 540 543 
еволюционен рационализъм 10 
еволюционна теория 98 467 
еволюция 175 
евро 168 223 226 
евро зона 189 
евро и долар 226 
евро-платежно пространство 223 
евроинтеграция 251 328 440 482 
Европа 249 320 
Европа 2020 150 152 347 
европейска валута 226 
европейска икономика 266 
европейска икономическа интеграция 308 
европейска интеграция 247 308 
Европейска комисия 359 
Европейска конституция 328 
Европейска социална харта 39 
европейска стратегия 347 
Европейска централна банка 500 
европейски валутен механизъм 175 
европейски директиви 367 531 
европейски опит 380 
европейски подход 359 
европейски програми 232 324 497 
европейски проекти 232 
европейски стандарти 45 
европейски страни 260 
Европейски съюз 146 254 311 321 322 323 430 
Европейски съюз и България 146 
европейско законодателство 328 
европейско информационно общество 324 
Европейско право 332 
еврореволюция 251 
евросистема 333 
Евростат 150 152 
Евросъюз 380 
Египет 242 
египетска икономика 242 
егоизъм 453 
език 17 25 26 36 
екзистенциална философия 28 
екипна политика 473 
екипна работа 473 
екипни структури 473 
еко иновации 232 
еко-ефективно управление 460 479 
еко-иновационни системи 232 
еко-мениджмънт 411 460 479 
екоефективност 269 410 
екозастраховка 380 
екоинвестиции 232 
екологизация 429 466 
екологичен аспект 332 
екологичен маркетинг 303 
екологичен мениджмънт 411 
екологичен одит 411 
екологичен пласмент 303 
екологичен туризъм 279 
екологична катастрофа 380 
екологична политика 255 
екологична политика в България 255 
екологична регулация 411 
екологична среда 380 
екологични инвестиции 255 
екологични практики 412 
екологични разходи 410 461 
екологични щети 269 
екологично законодателство 332 
екологично застраховане 380 
екологично земеделие 439 442 
екологично право 332 
екологично производство 303 
екологично равновесие 409 
екологично развитие 460 
екологично счетоводство 411 
екология 332 410 460 479 
експеримент 10 
експерименти 297 
експерт 38 
експерт счетоводител 502 505 
експерт-счетоводител 505 
експерти 424 
експорт 317 
експортна структура 308 
експортни производства 263 
екуменизъм 320 
еластичност 193 
електроенергетика 423 429 
електроенергиен пазар 423 424 
електроенергийни предприятия 330 
електроенергия 424 
електронен бизнес 540 
електронен бизнес в туризма 542 
електронен магазин 540 
електронна администрация 335 
електронна полица 373 
електронна търговия 534 540 541 543 
електронни етикети 541 
електронни пари 101 
електронни услуги 535 
електронно правителство 335 
електронно списание 1 2 3 4 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 104 106 108 109 110 111 112 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 149 154 156 158 159 161 162 163 164 165 169 172 173 174 175 176 177 178 179 180 184 195 196 198 199 200 202 203 205 206 207 208 217 218 221 223 225 227 228 235 237 240 242 243 244 245 248 249 250 251 253 254 255 256 257 261 264 267 268 269 271 272 274 276 277 278 279 280 282 283 284 285 286 287 289 291 292 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 308 309 312 314 315 316 318 319 320 322 323 324 325 326 327 328 329 331 336 337 346 356 357 375 377 381 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 396 397 398 399 400 401 402 403 404 406 407 408 409 410 411 412 413 415 416 429 430 438 440 442 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 466 468 469 470 471 472 474 475 476 478 479 481 482 487 488 489 491 492 493 494 495 496 498 499 501 502 505 507 509 511 512 513 517 518 519 520 523 524 526 530 533 534 536 539 540 542 543 544 545 547 548 549 550 551 552 560 561 
електропроизводство 429 
ембарго 421 
емерджентност 107 
емиграция 83 403 
емисии на парникови газове 152 
емпиризъм 16 
емпиричен анализ 344 
емпирично изследване 2 78 455 
емппиричен анализ 203 
ендогенен модел 105 
ендогенно развитие 337 
енергетика 330 415 420 423 428 429 
енергетика в ЕС 426 
енергетика и околна среда 422 
енергетика на България 330 426 
енергиен баланс 427 
енергиен пазар 421 423 424 
енергиен сектор 429 
енергийна ефективност 332 422 426 427 497 
енергийна политика 426 427 
енергийна стратегия в България 426 
енергийни култури 430 
енергийни предприятия 330 
енергийни ресурси 185 
енергийни системи 330 
енергийно бъдеще 426 
енергийно производство 422 428 429 
енергийно стопанство 426 
енергопотребление 427 
енотерапия 418 
ентропии - негентропии 14 15 
епистемология 2 10 11 78 551 
ерозия 432 
ерозия на почвата 432 
ЕС 114 146 245 251 268 311 314 321 322 327 328 450 523 
ЕС и България 146 
ЕС и пенсионни фондове 352 
ЕС и разширяването 258 
ЕС-27 213 
естествен прираст 50 
Естония 112 
ЕСФН 197 
ЕСЦБ 333 
етерично-маслени култури 435 
етерично-маслени растения 435 
етика 29 493 
етика в бизнеса 39 493 
етика в консултирането 38 
етична рецесия 493 
етични ценности 456 
етично-ценностни подходи 528 
ефективен мениджмънт 449 
ефективност 195 211 246 286 404 422 427 460 479 
ефективност на проекта 286 
ечемик 441 
жени 42 
живот 30 
животозастраховане 367 376 
животозастрахователни дружества 381 
жизнен цикъл 286 462 519 
жизнен цикъл на продукта 462 
жизнен цикъл на проекта 286 496 
жизнено равнище 29 
завещание на Ценов 556 
зависимост 490 
загуби 382 
задбалансови активи 507 
задбалансови пасиви 507 
задлъжнялост 208 
задължения 485 
задължения на фирмите 485 
задължително здравно осигуряване 342 360 
задължително здравно осигуряване в България 360 
зает капитал 216 
заети лица 244 526 
заетост 84 112 149 151 152 155 156 408 
заетост и безработица 157 
заетост на населението 152 
заинтересовани страни 464 
закон 29 
Закон за енергетиката 423 
Закон за здравното осигуряване 419 
закон за собствеността 504 
закон за стойността 177 
законодателство 199 330 426 
занаятчийство 253 
западна философия 9 
заплата 137 148 
заплати 135 
заплащане 194 
заплащане на труда 156 
застраховане 363 364 365 366 367 370 371 373 374 376 379 380 381 382 383 
застраховане в България 366 
застраховане в Русия 371 
застраховане срещу нещастен случай 382 
застрахователен агент 372 
застрахователен анализ 382 
застрахователен бизнес 365 368 369 371 372 
застрахователен брокер 372 
застрахователен интерес 374 
застрахователен пазар 362 369 371 372 378 
застрахователен пазар в България 362 
застрахователна дейност 365 
застрахователна загуба 382 
застрахователна индустрия 372 382 
застрахователна култура 366 369 
застрахователна политика 367 
застрахователна премия 367 368 371 376 382 
застрахователна програма 383 
застрахователна тарифа 376 
застрахователни бизнес-процеси 365 
застрахователни дивиденти 368 
застрахователни дружества 366 381 507 
застрахователни компании 231 363 365 368 370 
застрахователни отношения 374 
застрахователни пазари 383 
застрахователни плащания 365 
застрахователни потребности 364 
застрахователни услуги 367 378 
застрахователни цени 382 
застрахователно дружество 364 367 375 377 
застрахователно посредничество 372 
застрахователно проникване 369 
застраховка 379 
застраховка "Гражданска отговорност" 373 
застраховка "Живот" 379 
защита на данни 534 
защита на данните 534 
здраве 418 461 
здравен мениджмънт 360 
здравеопазване 360 361 419 
здравна осигуровка 419 
здравна политика 360 419 
здравни услуги 360 361 
здравно осигуряване 343 360 361 419 
здравно финансиране 360 
здравноосигурителни дружества 362 
здравословен живот 418 
здравословни храни 418 
ЗЕВИ 330 
зелен БВП 84 264 
зелена енергия 420 423 
зелена икономика 84 497 
зелена политика 436 
зелени инвестиции 436 
зеленчукови култури 442 
земеделие 442 
земеделска земя 444 
земеделска продукция 412 
земеделски застраховки 383 
земеделски кооперации 159 
земеделски стопанства 444 
земеделски стопанства в България 444 
златен стандарт 186 
златномонетен стандарт 186 
злато 186 417 446 
злоупотреби 162 
знание 32 61 75 85 265 529 
знания 239 467 468 484 
зърнен пазар 438 
зърнени култури 441 
зърнено производство 438 
зърнопроизводители 438 
зърнопроизводство 438 
Ибн Халдун 40 
Иван Богоров 80 81 
идеи 126 524 
идентифициране на кризи 164 
идиосинкратичен риск 192 
идиосинкратична волатилност 192 
избирателна система 66 
Избор 117 144 
избор на пазари 312 
избягване на риска 192 
изграждане на мрежи 399 
изкуства 143 
измами в застраховането 373 
измерване 393 397 
измерване на нематериални активи 259 
измерване на риска 530 
износ 47 112 308 309 310 
изономия 11 
изпиране на пари 162 
изпитване 384 
използване на ресурси 533 
изследване 59 286 401 449 
изследване на човешкия капитал 529 
изследователска дейност 391 
изследователска и развойна дейност 488 
изтичане на мозъци 6 
Източна Европа 321 
източни граници на ЕС 322 
източници за финансиране 286 
източници на доходи 184 
Източно Средиземноморие 258 
иконометричен анализ 244 
иконометрични изследвания 244 
иконометрия 45 
икономизиране 62 
икономика 40 82 86 87 96 107 109 112 121 181 205 237 242 243 247 252 258 286 317 551 
икономика в преход 178 257 
икономика на Австрия 73 
икономика на България 76 178 
икономика на знанието 5 6 61 62 75 84 109 151 248 398 399 468 484 529 530 
икономика на Кипър 258 
икономика на Китай 317 
икономика на САЩ 252 
икономика на туризма 280 
икономико-математически модел 414 
икономико-математически модели 414 
икономикс 145 177 
икономическа активност 50 153 
икономическа вероятност 107 
икономическа глобализация 45 
икономическа дейност 241 
икономическа динамика 111 
икономическа интеграция 308 
икономическа интелигенция 59 
икономическа калкулация 96 
икономическа конвергенция 99 
икономическа криза 165 177 180 261 284 354 
икономическа култура 366 
икономическа литература 550 
икономическа мисъл 74 80 88 89 92 93 94 95 96 97 117 
икономическа наука 77 78 95 145 387 
икономическа неопределеност 82 
икономическа нестабилност 238 
икономическа оценка 241 
икономическа политика 250 254 
икономическа програма 80 
икономическа система 107 111 
икономическа социология 63 
икономическа среда 236 
икономическа теория 2 77 78 82 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 117 120 122 124 131 134 136 137 138 141 142 145 241 
икономическа теория за парите 88 89 101 
икономическа теория на благосъстоянието 118 
икономическа теория на труда 137 
икономическа трансформация 249 
икономически алтернативи 100 
икономически детерминанти 394 
икономически ефект 335 
икономически идеи 80 
икономически институции 62 
икономически интерес 374 
икономически колебания 111 
икономически мислители 77 
икономически модели 78 
икономически национализъм 141 
икономически обект 2 78 
икономически проблеми 442 
икономически растеж 84 99 112 143 238 247 249 254 255 256 257 258 414 458 
икономически растеж в Европа 99 
икономически растеж на България 254 
икономически ресурс 5 
икономически ресурси 61 
икономически сектор 299 
икономически стратегии 108 
икономически теории 118 120 126 127 135 139 
икономически университети 559 
икономическо благо 117 
икономическо взаимодействие 107 
икономическо знание 107 
икономическо измерение 99 
икономическо мислене 107 
икономическо образование 406 
икономическо развитие 76 79 83 91 99 127 264 265 394 
ИКТ 324 542 
имиграция 311 403 
имидж 334 
имидж на организацията 392 
империализъм 319 
имуществен подход 374 
имуществена застраховка 374 
инверсия 50 
инвестиране 353 
инвестиции 104 110 152 192 255 317 357 490 491 530 
инвестиции в инфраструктурата 353 
инвестиции в компютризирана информация 259 
инвестиции в научни изследвания 6 
инвестиции в немататериални активи 259 
инвестиции в пенсионни фондове 357 
инвестиции в пенсионните фондове 357 
инвестиции в проекти 446 
инвестиции в човешки капитал 62 530 
инвестиционен подход 184 
инвестиционен фонд 231 
инвестиционна политика 184 
инвестиционна стратегия 184 
инвестиционни банки 221 
инвестиционни дружества 234 
инвестиционни посредници 231 234 
инвестиционни проекти 166 491 
инвестиционни проекти в селското стопанство 166 
инвестиционни разходи 257 
инвестиционни фондове 231 
инвестиционно банкиране 221 
инвестиционно поведение 184 
ингредиентна теория 241 
индивид 30 
индивидуален профил 397 
индивидуализъм 11 56 
индивидуално съзнание 478 
индикатори 488 
Индия 233 249 
Индонезия 238 313 
индустриален туризъм 279 
индустриална собственост 5 
индустриално развитие 490 
индустрия 261 
инженеринг 239 
иновативен трудов потенциал 151 
иновативна икономика 151 
иновативни изпитни форми 407 
иновативни методи 404 
иновативни подходи 359 
иновативно знание 61 
иновативно развитие 5 265 
иновативност 61 260 477 
иновации 79 102 232 248 265 428 462 466 477 491 548 
иновации в бизнеса 79 
иновации в България 260 
иновации в икономиката 265 
иновационен индекс 260 548 
иновационен модел 263 
иновационен потенциал 230 462 466 487 525 
иновационна активност 260 462 525 548 
иновационна дейност 260 491 
иновационна дейност на фирмите 275 491 
иновационна икономика 6 
иновационна култура 61 484 
иновационна платформа 262 
иновационна политика 239 260 262 462 
иновационна система 275 
иновационна система в Русия 275 
иновационна собственост 259 
иновационна стратегия 462 
иновационна структура 160 
иновационни компании 275 
иновационни ресурси 61 484 
иновационни стратегии 462 
иновационно възпроизводство 230 
иновационно инвестиране 230 
иновационно образование 160 
иновационно развитие 262 263 527 
институции 248 
институционален подход 120 240 
институционализация 217 
институционализъм 81 98 
институционална промяна 178 
институционална промяна в България 178 
институционална реформа 196 
инструменти на паричната политика 175 
интегрален подход 268 
интеграции 315 
интеграционни процеси 206 
интеграция 308 321 323 
интеграция в ЕС 251 321 323 
интегриран подход 516 
интегрирана система 539 
интелект 385 
интелектуален капитал 195 486 488 
интелектуална собственост 5 476 490 
интелигенция 19 59 
интелигенцията в Русия 59 
интензификация 426 
интеракционен модел 452 
интервю 560 
интереси 60 464 
интернационализация 235 298 312 
интернационализация на парите 101 
Интернет 324 399 498 539 542 
интернет бизнес 493 
интернет икономика 542 
интернет мрежа 399 
Интернет ресурси 399 
интертекстуалност 17 
интуиция 465 
инфлационни пари 177 
инфлация 112 114 142 229 238 
инфлация в България 229 
информаионни технологии 277 
информационна безопасност 400 
информационна ефективност 233 
информационна икономика 467 
информационна политика 396 
информационна технология 541 
информационни и комуникационни технологии 324 
информационни системи 277 539 540 
информационни системи в предприятието 540 
информационни технологии 112 335 370 534 535 536 539 
информационни технологии в бизнеса 538 
информационни технологии в застраховането 370 
информационни технологии в обучението 407 
информационни услуги 298 
информационно въздействие 498 
информационно общество 21 228 324 
информационно-комуникативни технологии 43 248 
информация 14 15 147 
инфраструктура 199 
инфраструктурни проекти 353 
ипотечен кредит 218 
ипотечни кредити 170 
ипотечни облигации 333 
ипотечни ценни книжа 170 
ИПС 223 
ИПС в Европа 223 
иронична синхронизация 33 
Исландия 311 
ислям 40 
Испания 419 
историцизъм 10 
исторически аспект 467 
историческо развитие 41 
история 225 
история на банковото дело 217 
история на икономическата мисъл 80 81 224 551 
история на икономическите учения 81 
история на СА 396 405 551 553 554 555 556 557 558 559 561 
история на Свищов 552 
ИТ 534 
ИТ аутсорсинг 449 
ИТ сигурност 537 
италиански фирми 483 
Италия 225 419 
итеракция 452 
йерархия 477 
кадри 521 526 
кадрова политика 480 
казуси 312 
калкулация 96 97 
калкулиране 95 
Камен Каменов 555 
канадска програма 383 
кандидат студенти 401 
кандидат-студенти 401 
Кантова философия 31 
капитал 127 
капитал и лихва 127 
капитал на фирмата 182 
капитализация 182 
капитализъм 9 58 63 65 237 
капиталов буфер 174 
капиталов пазар 162 206 234 235 
капиталов пазар в България 234 
капиталов фонд 349 
капиталова структура 169 
капиталова структура на фирмата 169 
капиталови изисквания 174 197 
капиталови пенсионни схеми 352 355 
капиталови пенсионни фондове 349 
капиталови стоки 127 
капиталово споразумение 174 
Капиталът 177 
картографиране 363 
касови операции 216 
каталактика 11 86 
катари 24 
категоризация 547 
качества 505 
качествени характеристики 529 
качество 46 393 
качество в агробизнеса 271 
качество на висшето образование 401 
качество на обслужването 350 
качество на обучението 386 393 
качество на човешкия капитал 394 527 
квалификационен профил 397 
квалифицирани кадри 153 
Кейнс 106 
кейнсианска теория 156 
кейнсиански подход 115 
Кипър 258 
Китай 233 317 321 
китайска икономика 266 317 
китайски инвестиции 317 
класификация 211 222 
класицизъм 81 
класически подход 306 
клиенти 295 489 535 
климатични промени 268 
клъстер 160 544 
клъстерен анализ 213 
клъстерен модел 544 
клъстерен подход 160 230 
клъстери 477 
клъстери и иновации в предприятието 477 
клъстерни модели 230 
клъстерни обединения 160 
ключови клиенти 489 
книга 561 
когенерация 428 
когнитивен процес 35 
Кодекс за застраховането 366 
кодекси 502 
кодове 17 36 
коеволюция 8 
коефициент на Джини 146 
коефициент на заместване на дохода от пенсии 356 
коефициент на корелация 415 
коефициент на ливъридж 174 
коефициент на плодовитост 48 
коинтеграционен анализ 308 
колективна валута 187 
колективни инвестиции 231 
колективно съзнание 478 
количествена оценка 461 
комерсиализация 239 
компенсаторки 473 
компост 433 
компютърна промишленост 537 
компютърни технологии 407 537 
комуникативни средства 43 
комуникативни стратегии 404 
комуникативност 294 499 
комуникации 402 498 500 
комуникационен процес 499 
комуникационна култура 499 
комуникационна политика 291 
комуникационни канали 43 
комуникационни средства 499 
комуникация 14 15 18 43 535 
конвенционални методи 407 
конвенционално земеделие 442 
конвергенция 99 
конвертируемост 187 
конвертируемост на рублата 187 
конкурентен пазар 194 
конкурентен персонал 194 
конкурентен потенциал 470 
конкурентен статус 470 
конкурентна борба 300 
конкурентна индустрия 108 
конкурентна стратегия 487 
конкурентни предимства 285 291 
конкурентни сили 470 
конкурентно предимство 334 
конкурентно състояние 470 
конкурентност 334 
конкурентоспособен бизнес 110 
конкурентоспособност 109 110 222 267 271 273 291 350 487 544 
конкурентоспособност в застраховането 370 
конкурентоспособност в индустрията 487 
конкурентоспособност на предприятието 487 
конкурентоспособност на фирмата 5 492 
конкуренция 285 
конкуренция в търговията 285 
конкуренция между банките 191 194 
консерватизъм 34 
консолидирана финансова отчетност 514 
конституционализъм 336 
конституционна норма 103 
конституционно право 328 
контрагент 174 
контрол 225 
контрол на качество 46 
контролинг 377 
контролинг система в застраховането 377 
контролинг-система 377 
конференция 234 341 343 344 347 348 349 350 351 352 353 354 355 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 
конфискация 136 
конфликт 141 318 
конфликт на интереси 141 
конфликти в съвременния свят 318 
конформизъм 464 
концептуален модел 312 454 
концепции 476 502 
кооперативно писане 1 
Коран 40 
корелационен анализ 415 
корелация 415 
Корея 335 
корпоративен данък 508 
корпоративен подход 119 
корпоративна култура 480 
корпоративна социална отговорност 64 245 345 
корпоративна устойчивост 460 479 
корпоративни финанси 189 
корпоративно гражданско съзнание 39 
корпоративно планиране 460 479 
корпоративно управление 252 459 460 479 
косвена размяна 142 
косвени данъци 213 
коучинг 522 
коучинг-мениджмънт 522 
краткотрайни активи 415 
кредит 165 167 171 
кредитен пазар 131 132 
кредитен портфейл 218 
кредитен процес 171 
кредитен риск 174 
кредитиране 166 
кредитиране на МСП 482 
кредитна експанзия 132 142 
кредитна експанция 131 132 
кредитна политика 165 
кредитни операции 202 
крива на търсенето 73 116 
криви линии 118 
криза 4 57 148 155 164 201 209 262 266 284 348 472 493 
криза в организацията 447 
кризи 261 447 
кризисна икономика 261 262 
критерии за оценка 542 
критика на Бумол 143 
КРМСФО 503 
кръгла маса 389 
КСО 64 
култура 12 13 17 36 228 318 385 
култура на информационното общество 21 
култура на общуването 366 369 
културни процеси 36 
културология 36 
кумулативност 14 15 
КФН 234 
левъридж 182 
лечебна тренировка 419 
лечебни култури 442 
либерален възглед 63 
либерален обществен ред 250 
либерализация 282 423 424 
либерализъм 34 69 250 
либерална демокрация 66 69 
либертарианизъм 74 
либертарианство 74 336 
лидери 521 
лизинг 209 503 
лизингов договор 503 
ликвидност 176 333 415 
ликвидност на акциите 176 
линейно матрично неравенство 416 
линейно структурно моделиране 288 
Лисабонска стратегия 84 267 
лихва 127 131 132 
лихвен процент 131 132 
лихвени проценти 127 144 
лиценз 330 
лицензиране 37 330 
личен интерес 464 
лични финанси 52 
личност 35 71 
личностно поведение 457 
лобизъм 390 
логистика 304 305 306 307 
логистична дейност 305 
логистична система 304 
логистични операции 305 
логистични центрове 307 
лозарско производство 442 
локализационният избор 337 
локализация 337 409 
локални пазари 487 
лоялни отношения 480 
лоялност 288 480 
лоялност на персонала 480 
магазини 291 
магистърска програма 554 
магистърска степен 554 557 
магистърски програми 554 557 
макро равнище 227 410 
макроикономика 120 
макроикономикс 115 
макроикономическа среда 143 344 
макроикономически анализ 111 
макроикономически аспекти 378 
макроикономически подход 113 
макроикономически показатели 267 
малки и големи предприятия 109 
малки и средни предприятия 245 249 274 323 482 483 510 525 534 540 
малки и средни предприятия в България 525 
малки и средни предприятия в ЕС 245 
малък бизнес 109 
малък и среден бизнес 245 481 482 
манипулативна комуникация 498 
манипулативни техники 498 
манипулация 35 498 
марка 288 334 
маркетинг 295 297 299 303 350 539 
маркетинг в застраховането 363 
маркетинг в туризма 547 
маркетингов мениджмънт 288 
маркетингов пъблик рилейшънс 390 
маркетингова дейност 299 
маркетингова парадигма 306 
маркетингова система 539 
маркетингова стратегия 295 
маркетингова цел 306 
маркетингови изследвания 363 
маркетингови инструменти 306 
маркетингови информационни системи 539 
маркетингови показатели 299 
маркетингови резултати 299 
маркетингови стратегии 296 303 
маркетингово проучване 297 
маркетингово проучване на пазара 297 
Маркс 65 106 
маслодайни култури 435 
масова комуникация 498 
математика 413 
математиката 23 
математическа икономика 116 
математически метод 408 
математически методи 53 244 463 
математически методи в икономиката 116 
математически методи в управлението 463 
математически модел 383 408 
математическо програмиране 383 
материална щета 380 
материални запаси 415 
материални ресурси 429 
машиностроене в България 46 
МВФ 204 
мегапроекти 242 
медии 19 402 500 
медийно пространство 396 
медицински грешки 362 
междуинституционално сътрудничество 390 
международен бизнес 298 312 
международен валутен фонд 204 319 
международен опит 380 
международен пазар 312 
международен транспорт 298 
международен форум 559 
международна икономика 314 
международна координация 193 
международни икономически отношения 313 
международни стандарти 514 
Международни стандарти за финансова отчетност 514 
Международни счетоводни стандарти 506 513 
международно сдружение на логистите 304 
междуфирмени задължения 485 
мелиоризъм 126 
мениджмънт 448 465 
мениджмънт в туризма 546 
мениджмънт на знанието 467 
мениджмънт на проекти 465 
мениджър 457 
мениджъри 521 
мениджърска дейност 521 
мениджърска интуиция 465 
мениджърско консултиране 38 
мениджърско образование 38 
местна администрация 337 
местна власт 337 
местни власти 451 
местно самоуправление 172 
мета-теория 2 
метафизика 4 23 26 31 
метафизически направления 27 
метеорологични деривати 425 
метеорологични фактори 425 
метод 470 
методи за измерване 386 
методи за изследване 111 
методи за контрол 46 
методи за обучение 407 
методически аспекти 337 393 
методологически подход 120 472 
методология на икономиката 11 78 
миграционни процеси 83 
миграция 83 
микро равнище 227 
микроикономика 113 120 
микропредприятие 510 
микропредприятия 497 510 
минерални ресурси 417 
минимална заплата 150 
минимална работна заплата 214 
мит 32 
митническа администрация 523 
митническа политика 523 
митнически контрол 311 
митнически служител 523 
младежи 51 
младежка безработица 151 158 
младежка заетост 51 151 
младежко движение 51 
млади специалисти 6 151 
многомерно скалиране 363 
мобилен интернет 399 
мобилност на работна сила 151 
модел 78 520 
модел IS-LM 111 175 
модел за управление 454 
модел на Гордън 169 
модели за оценка 180 
моделиране 416 
моделираща среда 458 
модернизация 240 275 352 428 
модернизация на предприятията 487 
монетарна политика 97 101 168 190 191 193 252 254 333 500 
монетарна рамка 207 
монетарна теория 97 
мониторинг 397 
монопол 191 
морал 29 39 40 478 
морално-религиозна система 55 
мотивации 408 
мотивационен модел 408 
мотивация 404 473 521 526 
мотивация в управленската дейност 459 
мотивация на персонала 526 
мотивация на студентите 387 404 
мотивиране 299 
мрежа 544 
МСБ 481 
МСП 245 323 481 482 483 497 510 525 534 540 
МСП в България 481 
МСС 515 
МСС 16 504 
МСС 17 503 
МСС 37 509 
МССПС 507 
МСФО 514 515 
МСФО 13 506 
мултимедия 387 406 
мултиплициращ ефект 115 
мултисорсинг 449 
мъдрост 23 
мъже 42 
мюсюлманство 320 
наблюдение 297 
наемане на работа 149 
наказателна защита 325 
намаляване на данъците 316 
народностопански отрасли 237 
население 44 
население в България 527 
население в света 533 
население на България 41 
насилие 54 
насилие върху жени 54 
наука 3 6 21 
наука за управление 468 
наука и бизнес 398 
науката в Русия 145 
научен потенциал 6 
научен потенциал в България 6 
научна критика 3 
научни изследвания 391 
научни методи 306 
научни списания 74 
научно знание 265 529 
научно-производствени обединения 160 
научно-техническа информация 414 
научноизследователска дейност 6 79 
национален доход 115 
национален капиталов пазар 234 
национална конференция 234 341 343 344 347 348 349 350 351 352 353 354 355 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 
национална стратегия 345 
национални иновационни системи 260 
национални интереси 67 283 
национални политики 193 
нация 30 551 
начисление 508 
негативна PR реклама 300 
недвижима собственост 476 
недвижими имоти 289 
недвижими имоти в България 289 
недееспособни пенсионери 341 
независим финансов одит 518 
независимост 502 
нелинейни методи 414 
нематериални активи 259 492 
немски език 550 
немски език за икономисти 387 
неоинституционална икономика 82 
неокласицизъм 98 
неокласическа икономика 82 145 
неокласическа парадигма 108 
неокласическа теория 240 
неокласически икономикс 108 
неокласически модел 105 
неолиберализъм 58 68 
неопределеност 82 447 
непълна заетост 157 
непълни договори 290 
несигурност 192 
нетекущи активи 517 
нефинансови механизми 448 
нефинансови предприятия 273 
нефтеногазов бюджет 185 212 
нефтеногазов сектор 212 
нефтеногазови доходи 185 
нефтодобив 185 
НЗОК 360 362 
НИРД 398 
нискотехнологични производства 275 
нова икономика 84 109 267 
Нове 552 
нови пазари 254 
Нойман-Моргенщерн 447 
ноосфера 8 
Норвегия 311 
нормативен метод 120 
нормативна база 448 
нормативна уредба 330 
нормативни документи 327 
ноу-хау 299 
нравственост 23 24 29 
нулеви разходи 118 
обединена Европа 320 
обединяване на риска 361 
обедняване 319 
обезщетения при безработица 115 344 
обективност 384 502 
облагане 210 
област Велико Търново 526 
области 339 
облачен компютинг 370 
облигации 173 189 283 333 
облигационен дълг 173 
облигационен кредит 189 
облигационно право 333 
обменен курс 225 226 
обновление 102 
образование 22 37 248 384 385 413 
образование в Русия 160 
образование и икономика 398 
образованието и пазарът на труда 151 
образователен клъстер 160 
образователен продукт 404 
образователен процес 386 406 
образователна дейност 391 398 
образователна подготовка 527 
образователни институции 407 
образователни стандарти 388 
образователно законодателство 398 
образователно равнище 527 
образователно равнище на работната сила 153 
обучение 20 37 385 389 393 400 404 523 
обучение за икономисти 406 
обучение на персонала 523 
обучение на специалисти 400 
обучение на студенти 391 393 404 
обучение по математика 386 
обучение по счетоводство 388 
обучение по философия 20 391 
обучение по чужд език 404 407 
обхват на проекта 496 
обща ликвидност 415 
Обща селскостопанска политика 430 436 437 
обществен интерес 327 
обществен ред 250 
обществена подкрепа 71 
обществени финанси 103 181 
обществено мнение 35 301 392 
обществено развитие 30 
общество 22 30 40 56 57 59 71 72 90 91 94 318 345 
обществото като система 318 
община Свищов 60 
общини 339 340 
общински бюджет 179 
общински дълг 179 340 
общински приходи 172 
общински проекти 179 
общински разходи 172 
общински финанси 179 
общност 71 
общуване 478 
овощарство 253 431 
одит 206 
одиторски стандарти 206 
околна среда 332 345 443 461 509 
окситанска цивилизация 24 
онлайн 399 
онлайн търговия 534 
онтология 11 28 
ООД 331 
опазване на околната среда 332 411 412 
ОПЕК 421 
оперативен контролинг 377 
операционен мениджмънт 304 
опит 380 
опортюнистичен подход 312 
оптимално данъчно облагане 113 
оптимално социално осигуряване 113 
оптимизация 169 
оптимистичен фатализъм 126 
опционна теория 170 
организационен дизайн 473 
организационна култура 61 454 456 484 
организационна политика 464 
организационна промяна 469 
организационна структура 549 
организационни проблеми 419 
организационно свиване 469 
организация 380 
организация на застраховането 365 
организация на предприятието 520 
органични масла 297 
органични продукти 297 
Орфей 55 
орфизъм 55 
осигурени лица 348 351 355 
осигурителна система 341 343 
осигурителни вноски 344 360 
осигурителни дружества 507 
осигурително дружество 350 
осигурително счетоводство 511 
осигуряване 342 343 349 
осигуряване за безработица 342 
осигуряване за трудова злополука 342 
осигуряване при безработица 342 343 
осигуряване при майчинство 342 343 
осигуряване при трудови злополуки 342 343 
осиромашаване 319 
основен капитал 102 
основен капитал на предприятието 102 
ОСП 437 
отворена икономика 193 
отворено общество 250 
отглеждане на полски култури 443 
отговорност 478 
отпадъци 433 446 
отпадъчна технология 446 
отраслова икономика 263 
отраслово преструктуриране 76 
отстъпка 144 191 
отченто-информационни проблеми 517 
отчет на паричните потоци 375 
отчетни процеси 206 
отчитане на лизингови договори 503 
офис по проектно управление 495 
офшор 316 
офшорен бизнес 316 
оценка 74 246 
оценка на екоефективност 269 
оценка на знанието 265 
оценка на иновациите 265 
оценка на конкурентоспособността 291 487 
оценка на риска 341 
оценяване 95 384 463 472 
оценяване на справедлива стойност 506 
оценяване на студентите 384 
паблик рилейшънс 501 
пазар 40 65 87 92 206 292 293 398 
пазар и държава 92 
пазар на аграрни продукти 287 
пазар на акции 176 
пазар на златото 186 
пазар на имоти в България 289 
пазар на недвижими имоти 289 
пазар на труда 148 151 153 154 155 
пазар на ценни книжа 188 
пазарен актив 467 
пазарен дял 350 
пазарен капитализъм 204 
пазарен процес 73 
пазари 139 
пазарна дисциплина 197 
пазарна икономика 75 136 141 177 
пазарна конкуренция 240 
пазарна мрежа 298 
пазарни данни 139 
пазарни рискове 381 
пазарно общество 139 141 
пазарно стопанство 301 
пакетни продукти 531 
Пакт за стабилност 326 
парадигма 25 108 306 
пари 142 203 215 216 
паричен поток 375 
паричен режим 178 
парична единица 223 
парична изолация 225 
парична криза 266 
парична маса 168 
парична политика 175 190 191 215 500 
парична политика на САЩ 190 
парична теория 224 
парични отношения 142 
парични потоци 83 
парични средства 216 
парично обръщение 261 
парично равновесие 225 
парламентаризъм 66 
парламентарно управление 66 
парламентарно управление в България 66 
партньорски отношения 286 
партньорство 239 286 
пасивност - активност 14 15 
паспортен контрол 311 
патенти за изобретения 5 
патентна активност 5 
патентна активност в България 5 
патриотизъм 68 
пенсии 344 351 352 354 356 357 
пенсионен доход 347 
пенсионна възраст 354 356 
пенсионна реформа 348 355 
пенсионна реформа в България 351 
пенсионна система 348 352 354 356 359 
пенсионни вноски 351 
пенсионни плащания 352 
пенсионни права 347 
пенсионни реформи 352 
пенсионни схеми 351 530 
пенсионни фондове 351 357 
пенсионно осигуряване 342 343 347 349 350 353 355 358 359 
пенсионно осигуряване в България 347 354 
пенсионноосигурителна система 351 
пенсионноосигурителни дружества 350 
пенсия 348 
персонал 459 
персонал на фирмата 522 
персонални разходи 52 
перспективи 225 276 
перцентилен ранг 397 
петрол 421 
печатни медии 500 
писателска дейност 1 
Питагор 55 
Питагорейци 55 
планински райони 409 
планиране 10 474 
планова концепция 4 
планови процеси 475 
платежно средство 168 
Платон 32 
Платонови идеи 32 
плодопроизводство 431 
поведение 226 457 464 
поведение в мениджмънта 464 
поведение на клиентите 295 
поведение на човешкия фактор 453 
поведенческа устойчивост 464 
поведенчески подход 35 295 
погасяване 170 
подбор на служители 523 
подпомагане на бедните 63 
подпомагане на селското стопанство 383 
подходи 299 
подчинен 452 
позициониране 184 363 
показатели за ефективност 460 
пол 376 
полезен модел 5 
полезни изкопаеми 212 417 
полезност 143 144 
поливно земеделие 435 
политика 70 72 207 317 534 
политика - исторически аспект 66 
политика на БНБ 207 
политика на ЕС 268 
политическа икономия 145 
политическа философия 57 
политически живот 66 
политически живот в България след 1879 66 
политически маркетинг 300 
политически права 66 
политически цикъл 227 
политическо решение 500 
политология 68 70 
положителни сили 74 
полски култури 441 
помощ 326 
помощи за развитие 326 
популация 53 
портфейлен мениджмънт 180 
портфейлно изпълнение 180 
послание 18 
посредническа дейност 329 372 545 
посредническа туристическа индустрия 329 545 
пост-съвременност 33 
постмодерност 38 
потенциал 230 522 527 
потенциални емигранти 83 
потребител 297 
потребители 291 297 
потребителска етика 39 
потребителска култура 369 
потребителска лоялност 288 
потребителска ценност 241 
потребителски кредит 218 
потребителски разходи 146 203 
потребителски стоки 285 
потребителски такси 360 
потребителско кредитиране 161 
потребление 146 
потребности 399 
почва 412 432 434 
почвена ерозия 432 434 
почвозащитни мерки 432 
почвознание 433 
почвообразуване 433 
почетен професор 555 558 
поща 531 
пощенски услуги 531 532 
пощенски услуги в България 531 532 
пощенско дело в България 532 
пощи 532 
ПР 37 390 392 
ПР програми 37 
ПР специалисти 37 
права 336 
права на човека 69 345 
правен аспект 332 
правило на Тейлър 226 
правителствени програми 63 
правителствени фондове 207 
правителство 92 
правна защита 325 
правни норми 331 
право 13 
право на Европейския съюз 328 
право на интелектуална собственост 490 
право на собственост 504 
право на строеж 504 
правова държава 69 
праксиология 85 86 121 122 123 124 125 128 129 130 133 134 140 144 156 
практика 380 
преброяване 43 
преброяване на земеделските стопанства 444 
преброяване на населението 43 
пределна полезност 116 
предизвикателства 248 259 
предлагане на пари 142 
предлагане на труд 105 
предпочитание 117 144 
предприемачески мениджмънт 440 
предприемачество 242 245 481 
предприемачество българския МСБ 481 
предприемачество в туризма 279 
предприемачеството 477 
предприсъединителен период 199 
предприятие 102 272 299 505 
предприятия с нестопанска цел 517 
презастрахователен пазар 371 
презентации 234 352 355 365 371 
преки данъци 213 
преки инвестиции 205 317 
преки частни инвестиции 155 
преки чуждестранни инвестиции 205 249 
преки чужди инвестиции 83 205 
премии 382 
преодоляване на кризи 447 
преподаване 413 
преподаване по философия 385 
преподаватели 560 
преразпределение 136 
преразпределителна политика 113 
преса 7 
преструктуриране 40 104 509 
престъпна дейност 162 
преход 72 315 455 
преходен период 310 
приватизация 40 112 254 
привлечен капитал 208 511 
привлечен капитал в банките 511 
приложение 449 
принудителна безработица 156 157 
принципи 45 
природни ресурси 409 466 
присъединяване 323 
присъединяване към Европейски съюз 114 323 
присъединяване към ЕС 323 
присъединяване на България към ЕС 523 
приток на капитали 257 
причинност 14 15 
проблеми 146 242 321 373 515 
проблеми в земеделието 442 
проблеми на обучението 384 
проверка на знанието 407 
провизии 509 
прогнозиране 57 212 
Програма 2015.eu 324 
програмиране 471 
продажба 293 445 
продажба на биогорива 303 
продажба на розово масло 445 
продажби 293 
продоволствен проблем 533 
продоволствени стоки 533 
продуктивност 435 
продуктова диверсификация 487 
продуктово-ориентиран бенчмаркинг 471 
продължителност на живота 41 42 48 
проект 495 
проектен екип 495 496 
проектен мениджмънт 465 495 496 
проектен офис 494 495 
проектен портфейл 494 
проекти 286 396 465 494 497 
проекти за заетост 151 
проектно мислене 495 
проектно поведение 495 
проектно управление 494 495 496 497 
проектно финансиране 166 
проектно-ориентирани организации 494 
производител 297 
производители 297 
производителност 1 143 
производствена мощност 281 
производствена функция 244 414 
производствена функция на Коб-Дъглас 244 
производствени процеси 46 
производствени разходи 281 438 445 462 
производствено счетоводство 516 
производство 133 136 138 
производство на биогорива 303 
производство на електроенергия 420 
производство на плодове 431 
производство на стоки 269 
производство на услуги 269 
производство на храни 533 
производство на хранителни продукти 533 
производство на цимент 487 
произход на либерализма 65 
промишлено развитие 490 
промишленост 237 
пропаганда 498 
просрочени задължения 485 
пространствено развитие 448 
пространствено разделяне 191 
протекционизъм 67 282 
професионален пенсионен фонд 351 
професионализъм 38 
професионална дейност 521 
професионална етика 37 38 502 
професионална интуиция 465 
професионална квалификация 158 
професионална култура 366 
професионална ориентация 158 
професионални пенсионни схеми 356 
професионални стандарти 37 
професионални умения 158 
професия 38 
професори 558 
процедури 497 
процентен риск 220 
процесен подход 475 491 519 
процесна организация 364 
процесно мислене 519 
процесно управление 519 
псевдоинтелигенция 19 
психоаналитична концепция 54 
психологически подход 301 
психология на управлението 465 478 
публикация 1 
публичен сектор 172 507 
публична администрация 335 337 338 
публични дружества 234 476 
публични компании 195 
публични разходи 50 
публични услуги 172 338 
публично пенсионно осигуряване 354 
публично-частни партньорства 286 
публично-частно партньорство 245 451 
публичност 501 
пчеларство 253 
пчелен мед 297 
ПЧИ 83 
ПЧП 286 451 
пъблик афеърс 390 
пъблик рилейшънс 294 390 392 498 
първичен капитал 174 
работна заплата 214 229 
работна сила 149 153 158 524 
работни екипи 473 
работни места 153 314 
работни пакети 496 
работническо акционерство 459 
работно време 147 
работно място 522 
равнище на бедност 347 
равновесие на Неш 215 
раждаемост 41 48 50 
раждане 48 
развиващи се пазари 293 
развити страни 167 
развитие 274 302 321 357 524 
развитие на екологията 448 
развитие на ЕС 321 
развитие на земеделието 444 
развитие на земеделието в България 444 
развитие на икономиката 274 
развитие на околната среда 448 
развитие на селското стопанство 436 
развитие на таланта 302 
развитие на търговията 291 
разделение на труда 1 
размита логика 463 
размити множества 447 
размити числа 463 
размяна на стоки 94 
разплащателна функция 215 
разпределение на богатствата 105 
разпределение на доходите 105 
разум 23 25 
разходи 229 
разходи за опазване на околната среда 411 
разходи за пенсии 344 348 
разходи на домакинства 52 
разходи на домакинствата 52 146 
разходопокривна пенсионна система 352 356 
разширяване на ЕС 328 
расова и полова дискриминация 336 
растеж на икономиката 405 
растеж на МСП 245 
растениевъдство 435 442 443 
рационализъм 10 
рационалност 24 
реалност 25 33 
революция 25 
регионализация 315 
регионална икономика 251 
регионална политика 337 
регистриран одитор 518 
регресивен метод 53 
регулатор 423 
регулиране 188 199 
ред 29 56 
резерв 209 
резервна валута 187 
резервни фондове 185 
реинженеринг 450 469 
рейтинг 470 
рейтингови оценки 172 
реклама 300 498 501 550 
рекламно творчество 300 
ректор 560 
религии 524 
религия 9 24 40 
рента 171 
рентабилност 375 
рентна застраховка 379 
Република Молдова 205 274 
репутация 501 
респонденти 273 
реструктуриране на предприятието 480 
ресурси 113 
реформа 168 188 
реформи в банковия сектор 168 
реформи в пенсионната система 347 
рецензия 561 
рецесивен пазар 295 
рецесия 295 
рециклиране 269 
риск 192 197 351 361 381 
риск в пенсионното осигуряване 351 
риск мениджмънт 450 530 
риска в банката 197 
рисков капитал 483 
рисков признак 376 
рискова вноска 376 
рискове 449 
рискови групи 158 
рисково кредитиране 161 
ритуали 392 
робство 336 
роза 435 
розово масло 445 
розопроизводители 445 
розопроизводство 435 445 
рубла 187 
Русия 181 185 246 317 321 
ръководител 452 
ръководител на проекта 496 
ръководители 478 
ръководители и подчинени 452 478 
СА 2 3 4 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 35 36 37 40 45 46 47 50 52 53 54 55 56 60 66 69 70 71 72 76 77 78 79 80 81 82 83 84 94 98 100 101 104 109 110 111 112 119 120 123 147 149 154 158 159 161 162 163 164 165 169 172 175 176 177 179 180 184 199 206 208 217 218 223 240 242 243 244 248 251 253 254 256 261 264 267 268 269 271 272 276 277 279 282 283 284 286 291 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 308 309 312 314 315 316 320 324 328 329 331 334 337 346 352 358 359 367 375 376 384 385 387 390 391 392 393 396 397 398 399 400 401 404 405 406 407 409 410 412 413 416 419 429 430 442 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 461 462 464 466 468 470 471 474 475 476 478 479 481 482 487 488 489 491 492 494 495 496 498 499 501 502 505 507 509 511 512 513 517 518 519 520 523 524 530 534 536 540 542 544 545 547 548 550 551 552 555 560 561 
СА докторант 179 200 221 231 284 288 291 415 438 460 489 491 506 519 542 
СА студент 67 173 198 228 235 278 287 289 322 323 403 460 479 550 559 
самозаетост 156 
самоосигуряващи се лица 348 
саморегулиране 219 
самостоятелна работа 406 
самоуправление 459 
самоусъвършенстване 473 
санкция 413 
САЩ 170 220 317 382 
САЩ и Европа 189 
сборник с доклади 234 341 343 344 347 348 349 350 351 352 353 354 355 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 
Световна банка 204 
световна икономика 201 
световна криза 148 
световна търговия 249 
световна финансова криза 155 378 
световна финансова система 201 
световни стандарти 45 
Свищов през Възраждането 552 
свищовски професори 558 
свищовски училища 556 558 559 
свобода 3 7 32 34 58 69 
свобода на сдружаване 336 
свобода на словото 7 
свободен избор 39 
свободен пазар 424 
свободна пазарна икономика 53 
свободна търговия 282 310 
свободно банкиране 196 
свободно време 60 
свободно конвертируема валута 187 
свободно общество 34 
свободно предприемачество 63 
себедоказване 457 
себестойност 281 
северни страни 311 
секторен икономически растеж 104 
секторно развитие 104 
селекция на растения 441 
селски туризъм 279 547 548 549 
селски туризъм в България 279 
селско стопанство 237 253 261 287 296 433 438 439 440 
селскостопанска земя 412 
селскостопанска политика 436 
селскостопанска политика на ЕС 436 
селскостопански животни 287 
селскостопански кредит 167 
селскостопански продукти 296 
селскостопански сектор 258 
семиотика 17 36 
СЕПП 437 
сертификат 271 297 
сертификация 547 
символи 392 
сингуларност 73 
синергетика 440 
синергия 544 
синтез 81 98 
система 460 
система ERP 460 479 
система за национални сметки 203 
система за планиране 471 
система за проектно управление 494 495 
система за управление 183 
система на управление 464 
системен подход 8 306 312 
системен риск 174 
системи за управление 272 
системи за управление на качеството 46 
системи за финансово управление 200 
ситуационен анализ 289 
скотовъдство 253 
скрита безработица 157 
следвоенна инфлация 225 
следкризисен период 368 
служители 478 
слънчева енергия 420 
смъртност 41 42 48 50 
собствен капитал 183 
собствена търговска марка 334 
собствени марки 334 
собственост 118 192 382 476 504 
солидарност 71 
сортове 441 
Софийски университет 7 
софтуер 538 
софтуерен продукт 538 
софтуерни решения 179 
софтуерно управление 538 
социален модел 346 
социализъм 63 90 91 237 
социалистическо общество 90 
социална държава 395 
социална защита 346 358 
социална икономика 50 
социална комуникация 14 15 
социална отговорност 64 546 
социална отговорност на бизнеса 64 546 
социална политика 345 346 
социална работа 54 
социална реалност 13 
социална сигурност 154 
социална система 8 58 
социална среда 458 
социална сфера 62 
социална философия 24 34 57 58 
социални аспекти 378 
социални блага 62 
социални дейности 454 
социални науки 56 
социални осигуровки 213 
социални проблеми 345 
социални процеси 56 
социални слоеве 59 
социални стандарти 64 
социално изключване 346 347 
социално инженерство 10 
социално осигурителна система 343 
социално осигуряване 113 344 360 
социално прогнозиране 10 
социално сближаване 64 
социално-осигурителна защита 341 
социално-политическо развитие 318 
социологизация 60 
социологическо изследване 60 
социология на икономиката 73 
социум 14 15 
спекулативни финанси 184 
спекулация 421 
специализация 1 
специалисти 400 
специфика на човешкия капитал 529 
споделяне на риска 193 215 
спот цени 184 
справедлива стойност 506 514 
справедливост 250 
средна работна заплата 150 214 
средни данъчни норми 214 
Средновековие 552 
средновековна България 253 
средства 325 
средства на труда 102 
средство за плащане 215 
срочна сделка 184 
срочна цена 184 
СС 37 509 
стабилност 209 405 
ставка 214 
стандарти 37 64 
стандартизация 206 
статистика 42 45 233 
статистико-демографски анализ 42 
статистически данни 256 536 
статистически изследвания 44 
статистически метод 288 
статистически методи 46 47 53 
статистическо изследване 267 
стикер 373 
стимули за труд 521 
стойност 182 
стойност на компанията 476 
стойност на парите 142 215 
стойностна оценка 493 
стоки 334 
стокообмен 310 
стокхолмска програма 311 
Стопанска академия 22 399 404 405 554 555 556 558 559 
стопанска етика 243 
стопанска история 552 
стопанско развитие 321 
стопанство 13 
стохастични модели 416 
страни от ЕС 358 
страни-членки на ЕС 64 266 352 358 419 
страните на Европа 213 
страните на ЕС 146 213 358 419 
страните на ЕС-27 146 
стратегии 57 273 489 
стратегии в управлението 489 
стратегии на предприятието 273 
стратегическа ефективност 246 
стратегическа карта 486 
стратегически изследвания 470 
стратегически мениджмънт 450 487 
стратегически план 474 
стратегически решения 471 
стратегически цели 474 
стратегическо изследване 471 
стратегическо планиране 475 
стратегическо управление 281 322 471 
стратегия 152 246 469 
стратегия "Европа 2020" 152 181 
стратегия за КСО 345 
стратегия на лидера 462 
строителна дейност 509 
строителство 509 
структура 496 
структура на износа 47 
структура на пазара 193 
структура на цените 140 
структурен анализ 270 
структурен капитал 486 
структурна промяна 47 
структурна реформа 149 
структурни промени 47 267 
структурни фондове 314 482 
структурни фондове на ЕС 314 
структурно-функционален модел 14 
студент 397 559 
студенти 393 399 404 
студенти по икономика 559 
студентски бригади 403 
субект 33 
субсидии 271 436 
субсидиране 167 
субсидия 143 
суперфиция 504 
СУРЕ 473 
сусам 443 
сфера на услугите 298 
схема за единно плащане на площ 437 
сциентизъм 10 
счетоводен анализ на стойността 506 
счетоводен стандарт 517 
счетоводител 505 
счетоводна отчетност 505 507 
счетоводна политика 512 
счетоводна политика на банките 512 
счетоводна професия 388 
счетоводно отчитане 503 506 508 509 510 511 
счетоводно отчитане на данъците 508 
счетоводно третиране 503 517 
счетоводно-информационно осигуряване 511 
счетоводство 505 507 510 516 517 
счетоводство в предприятия 516 
счетоводство на банките 511 
счетоводство на предприятията 517 
съавторство 1 
събираемост на данъците 210 
събиране на данъци 210 
съвет на директорите 486 
съвместна дейност 514 
съвместни предприятия 315 
съвременен свят 318 
съвременни практики 525 
съкратено работно време 148 
съкращeния 148 
съкращение на пресонала 148 
съобщения 18 
сътрудничество 1 
същност 22 
същностни сили на човека 22 
тактическо управление 281 
талант 302 
талантизъм 119 302 
таргетиране 175 220 
творчество 3 
текст 17 
темп на развитие 375 
темп на растеж 229 256 
тенденции 242 357 494 
тенденция на развитие 357 
теорема на Коуз 118 
теорема на Коус 118 
теоретични изследвания 8 312 
теория X 473 
теория за парите 142 
теория на Г. Бекер 119 
теория на Милър и Модилиани 182 
теория на парите 224 
теория на Рамзи 105 
теория на растежа 105 
теория на статистиката 41 
теория на Т. Шулц 119 
теория на Тобин 195 
теория на Фридман 77 191 
теория на хаоса 8 
териториална сегрегация 448 
териториално деление 339 
териториално деление на България 339 
териториално развитие 339 
териториално устройство 339 
термини 305 
терминологичен речник 305 
терминология 305 
тероризъм 311 
тест 384 413 
технологии 21 239 498 
технологии за производство 446 
технологичен одит 462 
технологичен пазар 5 
технологичен потенциал 462 
технологични знания 5 
технологични иновации 79 
технологични продукти 5 
технологични процеси 46 
технологични решения 425 
технологично знание 265 
технологично развитие 263 
технология 490 
технология RFID 541 
ТЕЦ 428 
типове индустриални предприятия 488 
типове хумор 499 
Тодор Владигеров 120 
токсични продукти 380 
толерантност 12 
топлинна енергия 422 
топлоенергетика 422 
традиционализъм 126 
трайни насаждения 431 435 
транзакционни разходи 118 290 
транспорт 237 
трансфер на знания 5 468 
трансфер на технологии 239 
трансформационни процеси 76 306 
трансформация 108 249 
трансформация на икономиката 249 
трансформиране на икономиката 76 
трансформираща индустрия 76 
трансцендентална философия 31 
трансцендентност 31 
трендови модели 47 308 
тренинг 499 
трети сектор 104 
Третия свят 319 
триалектика 23 
труд 119 135 137 149 408 
труд-собственост 459 
трудов доход 214 
трудов пазар 154 155 158 
трудов стаж 151 
трудова дейност 135 
трудова заетост 151 
трудова интеграция 151 
трудова мотивация 408 
трудова психология 135 
трудова реализация 151 
трудови отношения 560 
трудови пазари 152 
трудово законодателство 154 
туризъм 242 276 277 278 279 280 298 329 544 545 546 547 549 
туристическа дестинация 280 
туристическа дистрибуция 329 545 
туристическа индустрия 278 546 
туристическа фирма 277 
туристически бизнес 546 
туристически клъстър 544 
туристически потенциал 276 
туристически продукт 278 
туристически райони 276 
туристически ресурси 279 
туристически уебсайт 542 
туристически услуги 547 
туристически фирми 542 
туристическо посредничество 329 545 
туроператорска дейност 329 545 
търговия 193 237 261 285 287 292 309 445 
търговия на дребно 291 334 
търговия с акции 176 
търговия с електроенергия 424 
търговска верига 334 
търговска дейност 541 
търговска марка 288 
търговска палата 287 
търговски банки 179 218 231 507 511 
търговски бизнес 541 
търговски вериги 291 
търговски закон 2003 331 
търговски кредит 171 
търговски мениджмънт 541 
търговски обекти 291 
търговски партньори 249 
търговски персонал 291 
търговски посредници 284 
търговски спорове 282 
търговски цикъл 131 132 
търговско законодателство 331 
търговско кредитиране 485 
тържищна търговия 253 
търпимост 478 
търсене 281 
търсене на пари 142 216 224 
тютюн 443 
уволнения 148 
уеб-базирано обучение 407 
ултралиберален пазар 204 
ум 23 
умствено развитие 30 
универсална услуга 531 
университет 398 
университетска дейност 398 
университетски преподавател 391 
университетско образование 398 
управител на ООД 331 
управление 52 56 70 192 284 405 447 452 454 455 464 465 466 478 488 498 519 
управление в застраховането 364 
управление за промяната 367 
управление на бизнес процеси 519 
управление на бизнеса 519 538 
управление на верига за доставки 307 541 
управление на доходите 52 
управление на застрахователното дружество 367 
управление на знанието 61 468 520 
управление на знанията 467 520 
управление на иновациите 262 466 
управление на капитала 183 511 
управление на качеството 46 469 
управление на клиентите 489 
управление на околната среда 411 
управление на ООД 331 
управление на отпадъците 433 
управление на персонала 480 498 521 522 526 
управление на портфейла 494 
управление на предприятието 487 
управление на проекти 465 496 497 
управление на производствените процеси 427 
управление на промените 472 
управление на разходите 52 
управление на риска 465 530 
управление на стойността 476 
управление на туризма 546 
управление на финансите 200 
управление на фирма 192 
управление на фирмата 520 
управление на човешки ресурси 525 
управление на човешките ресурси 526 530 
управление на човешкия капитал 530 
управление на човешкия фактор 528 
Управление по резултати 299 
управление чрез проекти 491 
управленска дейност 459 
управленска психология 465 498 
управленски модел 454 
управленски отношения 456 478 
управленски подход 528 
управленски процес 452 528 
управленски решения 461 530 
управленски функции 270 
управленско общуване 456 498 528 
управленско счетоводство 515 516 
управляващи дружества 234 
условни активи 509 
условни задължения 509 
условни пасиви 509 
услуги 104 298 531 532 535 
устойчиво земеделие 442 
устойчиво развитие 269 409 410 412 448 461 549 
устойчиво развитие в туризма 280 549 
устойчиво развитие на туризма 549 
устойчивост 257 
усъвършенстване 284 509 
ученици 60 386 
уязвимост 257 
фактор 246 
фактори на производство 138 
фармацевтичен сектор 272 
фармацевтично производство 272 
федерален бюджет 212 
федерален резерв 220 
федерална резервна политика 220 
Федерална резервна система на САЩ 220 
ферми 270 
физиология 30 
философия 15 21 23 25 27 30 174 385 
философия и наука 27 
философия на езика 26 36 
философия на икономиката 4 23 
философия на икономическата наука 77 
философия на науката 3 78 
философия на образованието 4 20 
философия на правото 13 
философия на социалните науки 13 
философията на Хайдегер 28 
философска антропология 33 
философска проблематика 27 
философска теория 27 
философски проблеми 32 
философско консултиране 38 
философско образование 20 
философско познание 385 
финанси 173 181 199 202 
финансиране 166 544 
финансиране в селското стопанство 166 
финансиране на бизнеса 482 
финансиране на висшето образование в Русия 395 
финансиране на ДГ 341 
финансиране на иновации 491 
финансиране на малки предприятия 483 
финансиране на образованието 395 
финансиране на пенсионния фонд 348 
финансиране на селското стопанство 167 437 
финансист 559 
финансов мениджмънт 200 
финансов надзор 162 
финансов одит 518 
финансов пазар 163 189 193 219 231 
финансов поток 314 
финансов риск 161 192 
финансов риск мениджмънт 161 
финансов сектор 199 
финансова интеграция 381 
финансова криза 180 218 220 266 
финансова криза в САЩ 192 
финансова критична точка 159 
финансова либерализация 164 
финансова отчетност 514 
финансова помощ 358 
финансова система 181 237 507 
финансова стабилност 236 350 
финансова структура 189 
финансова състоятелност 159 
финансови аспекти 6 
финансови злоупотреби 162 
финансови инструменти 162 186 476 514 
финансови кризи 164 197 
финансови механизми 448 
финансови отчети 507 513 
финансови пазари 197 355 
финансови параметри 358 
финансови потоци 203 
финансови ресурси 201 
финансови решения 235 
финансови средства 314 
финансово осигуряване 6 
финансово равновесие 159 
финансово развитие 490 
финансово счетоводство 510 514 515 517 
финансово състояние 208 340 
финансово състояние на общините 340 
финансово състояние на предприятието 208 
финансово участие 358 459 
финансово-счетоводен анализ 515 
Финландия 311 
фирмен имидж 492 
фирмена дейност 491 
фирмена конкурентоспособност 110 
фирмена култура 64 492 
фирмена политика 526 
фирмена репутация 492 
фирмена среда 484 
фирмена стратегия 110 273 
фирмени знания 520 
фирмени инвестиции 530 
фирмени стратегии 273 
фирми 236 275 
фискална политика 238 252 254 
флуктоация 53 
Фолксваген Груп 469 
фондов пазар 233 
фондова борса 186 
фондове 325 
фондове на ЕС 325 
форми на стойността 106 
фотоволтаици 425 
фотоволтаични технологии 425 
френски пазар 307 
Фридман, Милтън 77 
фундаментална криза 155 
фундаментална онтология 28 
фундаменталност 16 
функция на полезност 447 
фючерсна търговия 186 
Хайдегер 28 
Хайдегерова философия 28 
Хайек 75 106 
хаос 56 
хармонизация 45 
хармонично общество 55 
хармония 141 
хигиена на храненето 418 
хипермаркет 293 
хипермаркети 293 
Холандия 419 
холизъм 11 56 
холистична култура 100 
хоспис 419 
храни 533 
хранителна продукция 533 
християнска етика 243 
християнсоциален модел 320 
Християнство 320 
хроно-метрия 33 
хуманизъм 62 
хуманистична икономика 243 
хумор 499 
цели 175 
цели на проекта 496 
цена 89 184 
цена на петрола 421 
цени 88 143 235 423 
цени на горивата 421 
ценни книжа 163 170 231 234 
ценност 29 241 288 
ценности 56 73 100 478 
ценности в обществото 59 
ценностна криза 493 
ценностна система 56 457 
ценова политика 291 
ценова стабилност 193 
ценови промоции 291 
ценови риск 190 
ценообразуване 170 186 289 
централен депозитар 234 
централизирана икономика 237 
Централна банка 217 
централни банки 101 168 196 219 
централно планиране 63 
центрове за оценка 463 
цивилизации 524 
цивилизация 9 318 
цимент 487 
циментова индустрия 487 
частна пенсионна система 356 
частна собственост 40 63 141 
частни компании 500 
частни пенсионни спестявания 356 
частни пенсионни схеми 356 
частни пенсионни фондове 353 
частни фирми 455 
частно осигуряване 349 
черен БВП 84 
Черногория 168 
чиновничество 66 
членство в Европейския съюз 247 
членство в ЕС 247 
човек 22 30 
човешка епоха 12 302 
човешка култура 18 
човешки капитал 62 119 195 345 395 398 486 527 529 530 
човешки капитал за иновации 527 
човешки отношения 29 
човешки потенциал 458 
човешки разум 30 
човешки ресурс 158 
човешки ресурси 455 480 525 
човешки фактор 453 458 468 505 524 528 
човешки фактор в управлението 453 
човешки ценности 478 
човешко действие 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 
човешко общество 124 
човешко развитие 92 
човешко съзнание 301 
чужд език 404 
чуждестранна валута 225 
чуждестранна помощ 326 
чуждестранни инвеститори 417 
чуждестранни инвестиции 236 315 
чуждестранни практики 312 
чуждестранни студенти 554 
чуждестранни търговски дружества 291 
чужди думи 550 
чужди инвестиции 315 
чужди преки инвестиции 315 
чуждоезиково обучение 387 
Швеция 311 
шенгенско съглашение 311 
Шумпетерови вълни 265 
щастие 23 
юбилейна годишнина 561 
юбилейно издание 39 
Югоизточна Европа 326 
ЮНЕСКО 12 
ябълка 431 
ядрена енергетика 415 
яйца 296 
AMAZON 543 
BG40 169 
big-box 293 
BPM 519 
BPM система 519 
CAPM 169 
Cloud Computing 370 
CMM модел 519 
CRM 284 489 
CRM концепция 284 
CSR 470 
CSR метод 470 
Dark matter 4 
Denglish 550 
eBay 543 
EMAS 460 
EPS 169 
ERP 538 
ERP софтуер 538 
ISO 460 
ISO 14001 460 
ISO 26000 64 
Lukoil holding 235 
PEST анализ 470 
PR 37 294 300 390 392 501 
PR стратегия 37 
RFID 541 
RFID технологии 541 
SEPA 507 
SWOT анализ 429 
UNCTAD 319 
WACC 169 
Web 540 
web сайт 540 
web сайтове 540 
Web услуги 370 540