НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

Сп П 324

Манолова, Хариета.  Методи за оценка на ранното когнитивно развитие / Хариета Манолова. // Педагогика, 2012, N 2, с. 228-236. 

  

Сист. No: 47277

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социология

- 2 -

В Н 25 к

Латур, Бруно и др.  Каква полза, ако повредиш на Земята, а спасиш душата си? / Бруно Латур ; Прев. от фр. Тони Николов. // Култура, LVI, N 17, 04 май 2012, с. 10-11. 

  

Сист. No: 47280

Икономическа социология

- 3 -

Сп Ф 53 кс

Мельникова, Е. В. и др.  Проблемы привличения долгосрочного инвестора на фондовый рынок России / Е. В. Мельникова, М. В. Плешакова, Л. П. Широкая. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 54-59. 

  

Сист. No: 47346

Икономика. Икономически науки

- 4 -

Сп Г 621 КИА

Петков, Васил.  За материализма в икономическата наука и икономическото образование и има ли той алтернатива / Васил Петков. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 124-129. 

  

Сист. No: 47313

Математически методи в икономическите науки

- 5 -

37580

Аспарухова, Илка.  Компромисен избор на решение при многокритерийното оптимизиране на линейни икономически задачи / Илка Аспарухова. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 159-164. 

  

Сист. No: 47256

Икономически теории. Учения и школи

- 6 -

Сп П 89 тп

Гончаров, Вадим.  Актуальность "Капитала" К. Маркса в XXI веке / Вадим Гончаров. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 4, с. 113-126. 

  

Сист. No: 47300

- 7 -

Сп И 50 м

Радев, Юли.  Завършените пазари на Ароу и Дебрьо и динамичното неравновесие / Юли Радев. // Икономическа мисъл, 2012, N 2, с. 35-56. 

  

Сист. No: 47320

Пазар на труда

- 8 -

Сп П 186

Шишманова, Пенка и др.  Формирането и развитието на специалисти в България - проблем или предизвикателства / Пенка Шишманова, Светлозар Петров. // Панорама на труда, 2012, N 1-2, с. 8-22. 

  

Сист. No: 47263

Безработица

- 9 -

Сп И 50 м

Тодоров, Тодор.  Подход за оценка на основните видове безработица в България / Тодор Тодоров. // Икономическа мисъл, 2012, N 2, с. 88-109. 

  

Сист. No: 47322

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 10 -

Сп Ф 53 кс

Берзон, Н. И. и др.  Особенности применения показателей еффективности финансовых инвестиций / Н. И. Берзон, Д. И. Дорошин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 21-33. 

  

Сист. No: 47343

- 11 -

Сп С 847

Рисков, Пенко.  Системата за финансово управление и контрол - инструмент за добро управление на бюджета / Пенко Рисков. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 2, с. 154-164. 

  

Сист. No: 47273

- 12 -

Сп Ф 53 кс

Сибова, Н. М.  Корпоративное управление как детерминанта дивидендной политики российских компаний / Н. М. Сибова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 60-65. 

  

Сист. No: 47347

- 13 -

Сп Г 621 КИА

Трифонова, Силвия.  Отражение на глобалната финансова криза върху външните финансови потоци на България (2007-2011 г.) / Силвия Трифонова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 30-47. 

  

Сист. No: 47311

- 14 -

Сп Ф 53 кс

Чараева, М. В.  К вопросу о выборе методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия / М. В. Чараева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 34-40. 

  

Сист. No: 47344

- 15 -

Сп Е 443

Baghdasaryan, A.  Problems of pension System Reforms, Financial system Stability and Capital Market development in the Countries with Transition Economy / A. Baghdasaryan. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2011, N 4, с. 88-92. 

  

Сист. No: 47350

- 16 -

Сп Ч J 80 f

Carry Trades and Global Foreign Exchange Volatility . // The Journal of Finance . - Montvale, NJ, 67, 2012, N 2, с. 681-718. 

  

Сист. No: 47318

Финанси

- 17 -

Сп Г 621 КИА

Константинова, Снежинка.  Работен и използван капитал в туризма / Снежинка Константинова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 60-68. 

  

Сист. No: 47312

- 18 -

Сп Г 621 КИА

Константинова, Снежинка и др.  Добавена стойност за акционерите на водещите български борсови компании / Снежинка Константинова, Асен Конарев. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 48-59. 

  

Сист. No: 47315

Данъци. Такси. Налози

- 19 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  ДДС при продажба за трета страна на стока, придобита в държава - членка на ЕС / Лиляна Панева. // Актив, 2012, N 5, с. 24-25. 

  

Сист. No: 47338

- 20 -

Сп Ф 53 кс

Пансков, В. Г. и др.  Налоговые субсидии: содержание, цели внедрения и эффективность использования / В. Г. Пансков, Н. В. Пономарева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 13-20. 

  

Сист. No: 15503

- 21 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  За авансовото облагане на юридическите лица с корпоративен данък през 2012 година / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 4, с. 20-30. 

  

Сист. No: 47292

- 22 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при облагане доходите на чуждестранни юридически лица с източник в България / Цветан Станкулов. // Актив, 2012, N 5, с. 15-22. 

  

Сист. No: 47336

ДДС

- 23 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Вносът на кои стоки е освободен от ДДС / Костадин Иванов. // Актив, 2012, N 5, с. 22-24. 

  

Сист. No: 47337

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 24 -

37580

Димов, Сава и др.  Опит за моделиране на агрегатното предлагане на пари чрез депозитния мултипликатор / Сава Димов, Митко Петев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 139-144. 

  

Сист. No: 47255

- 25 -

Сп Ф 53 кс

Пронская, Н. С.  Модернизация системы риск-менеджмента в банке: факторный подход / Н. С. Пронская. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 41-46. 

  

Сист. No: 47345

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 26 -

Сп П 89 тп

Блинов, Андрей и др.  Модернизация экономики: единство технологической, образовательной и коммуникационной стратегий / Андрей Блинов, Владимир Захаров, Илья Захаров. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 4, с. 8-15. 

  

Сист. No: 47295

Икономика

- 27 -

Сп Е 205

Икономика на Индия . // Европа 2001, XIX, 2012, N 2, с. 10-12. 

  

Сист. No: 47286

- 28 -

Сп И 50 м

Пиримова, Вера.  Новият характер на цикличността на икономическата динамика / Вера Пиримова. // Икономическа мисъл, 2012, N 2, с. 3-19. 

  

Сист. No: 47319

- 29 -

Сп Е 205

Празен.  Индия - величествено минало, обещаващо бъдеще. // Европа 2001, XIX, 2012, N 2, с. 7-8. 

  

Сист. No: 7721

- 30 -

Сп Е 443

Zakariev, El.  Green Economy - Political Balancing Tricks or Predetermination / El. Zakariev. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2011, N 4, с. 38-43. 

  

Сист. No: 47325

Икономическа политика

- 31 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  Завой в икономиката / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2012, N 5, с. 22-24. 

  

Сист. No: 47317

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 32 -

Сп Г 621 КИА

Костова, Иванка.  Модели на ценообразуване / Иванка Костова. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 16-29. 

  

Сист. No: 47310

Маркетинг

- 33 -

44372

Dobrev, Momtchil.  Theory of the Degree of Trust and Its Application in the Marketing / Momtchil Dobrev. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 314-320. 

  

Сист. No: 2221

- 34 -

44372

Simova, Jozefina.  CRM and Its Implication for Service Providers / Jozefina Simova. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 81-88. 

  

Сист. No: 47268

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 35 -

44372

Kubyshyn, Nadiia.  Strategic Reference Points of Product Policy of the Enterprise / Nadiia Kubyshyn. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 74-80. 

  

Сист. No: 47267

Логистика

- 36 -

Сп Ю 371

Крусев, Евгени.  Логистични центрове / Евгени Крусев. // Ютилитис, IX, 2012, N 2, с. 44-46. 

  

Сист. No: 47261

- 37 -

Сп Л 763

Тенденции в развитието на веригите на доставки . // Логистика, VIII, 2012, N 4, с. 48-49. 

  

Сист. No: 47306

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 38 -

Сп Д 41 к

Шаталов, С. И.  Региональное финансовое сотрудничество в Евразии: Антикризисный фонд ЕврАзЭс / С. И. Шаталов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 4, с. 3-10. 

  

Сист. No: 47302

Международни икономически отношения

- 39 -

44383

Александров, Иван Димитров.  Анализ на стокообмена на Швеция с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Иван Димитров Александров. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 260-278. 

  

Сист. No: 47305

- 40 -

44383

Ангелов, Иван.  Анализ на стокообмена на Полша с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Иван Ангелов. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 156-167. 

  

Сист. No: 47297

- 41 -

44383

Ангелов, Иван.  Анализ на стокообмена на Словакия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Иван Ангелов. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 207-218. 

  

Сист. No: 47301

- 42 -

44383

Георгиев, Владимир Димитров.  Анализ на стокообмена на България с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година / Владимир Димитров Георгиев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 43-58. 

  

Сист. No: 47275

- 43 -

44383

Гецов, Ивайло.  Анализ на стокообмена на Италия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Ивайло Гецов. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 102-112. 

  

Сист. No: 47284

- 44 -

44383

Димова, Наташа.  Анализ на стокообмена на Ирландия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Наташа Димова. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 70-84. 

  

Сист. No: 47281

- 45 -

44383

Захариева, Галина.  Търговско профилиране на страните в ЕС - тенденции и приоритети / Галина Захариева. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 5-42. 

  

Сист. No: 47271

- 46 -

44383

Йорданов, Николай.  Анализ на външната търговия на Румъния, за периода 2000-2010 година / Николай Йорданов. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 187-206. 

  

Сист. No: 47299

- 47 -

44383

Крумова, Полина Петрова.  Анализ на стокообмена на Латвия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Полина Петрова Крумова. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 113-131. 

  

Сист. No: 47285

- 48 -

44383

Методиева, Гергана Валентинова.  Анализ на стокообмена на Испания с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Гергана Валентинова Методиева. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 85-101. 

  

Сист. No: 47282

- 49 -

44383

Нейков, Йордан.  Анализ на стокообмена на Люксембург с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Йордан Нейков. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 132-155. 

  

Сист. No: 47290

- 50 -

44383

Нейков, Йордан.  Анализ на стокообмена на Португалия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Йордан Нейков. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 168-186. 

  

Сист. No: 47294

- 51 -

44383

Нейков, Йордан.  Анализ на стокообмена на Унгария с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Йордан Нейков. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 219-244. 

  

Сист. No: 47303

- 52 -

44383

Пачев, Станимир Павлинов.  Анализ на стокообмена на Дания с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Станимир Павлинов Пачев. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 59-69. 

  

Сист. No: 47278

- 53 -

44383

Петров, Георги Димитров.  Анализ на стокообмена на Финландия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година / Георги Димитров Петров. // Външнотърговска специализация и икономически растеж на страните от ЕС : Сборник научно-приложни изследвания : Ч. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2012, с. 245-259. 

  

Сист. No: 47304

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Подлеснова, А. Ю.  Международный факторинг - эффективный инструмент стимулирования внешнеторговой деятельности малых и средных предприятий / А. Ю. Подлеснова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 14, с. 66-72. 

  

Сист. No: 47348

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 55 -

Сп И 50 м

Тодоров, Иван.  Теории и критерии за европейска икономическа интеграция / Иван Тодоров. // Икономическа мисъл, 2012, N 2, с. 131-152. 

  

Сист. No: 47326

Право. Наука за държавата и правото

- 56 -

Сп Д 226 п

Живкова, Емилия.  Новите международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ЗМИП и лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги - съответствия, проблеми, решения / Емилия Живкова. // Данъчна практика, 2012, N 3, с. 21-23. 

  

Сист. No: 47308

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 57 -

Сп А 454

Петкова, Аспасия.  Видове срочни трудови договори. Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен / Аспасия Петкова. // Актив, 2012, N 5, с. 26-31. 

  

Сист. No: 47339

Социално осигуряване в България

- 58 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Осигуряване на пенсионерите, работещи в земеделието / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 42-44. 

  

Сист. No: 47333

Застраховане

- 59 -

В З 375

Драганов, Христо и др.  Задълженията на застрахователя при риска земетресение / Христо Драганов, Васил Захариев. // Застраховател, XIX, N 8, 25 апр. - 16 май 2012, с. 6-7. 

  

Сист. No: 47251

- 60 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Българският пазар от птичи поглед / Гергана Иванова. // Застраховател, XIX, N 8, 25 апр. - 16 май 2012, с. 12-13; 18. 

  

Сист. No: 47252

- 61 -

Сп П 186

Тодоров, Красен.  Особености на инвестиционния портфейл на застрахователните компании в условията на криза / Красен Тодоров. // Панорама на труда, 2012, N 1-2, с. 23-33. 

  

Сист. No: 47264

- 62 -

Сп Ч R 62 m

Cole, Cassandra R. et al.  The Insurance Industry's Talent Gap and Where we Go From Here / Cassandra R. Cole, Kathleen A. McCullough. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 15, 2012, N 1, с. 107-116. 

  

Сист. No: 47288

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 63 -

Сп П 324

Коларова, Цецка.  Социална значимост на родителските права и задължения / Цецка Коларова. // Педагогика, 2012, N 2, с. 213-227. 

  

Сист. No: 47276

Образование

- 64 -

Сп С 847

Цоков, Галин.  Стратегически приоритети в управлението на съвременното училищно образование / Галин Цоков. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 2, с. 95-114. 

  

Сист. No: 47270

Образование в България

- 65 -

Сп С 847

Захариев, Боян и др.  Проучване на родителското участие в училищния живот в България / Боян Захариев, Илко Йорданов. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 2, с. 125-153. 

  

Сист. No: 47272

- 66 -

Сп П 324

Славова, Радка.  Бъдещето зависи от настоящето и миналото : Скрижалите на предучилищното възпитание / Радка Славова. // Педагогика, 2012, N 2, с. 199-211. 

  

Сист. No: 47274

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 67 -

В Н 25 к

Размяна на реплики в казиното на климата . // Култура, LVI, N 16, 27 апр. 2012, с. 10-11. 

  

Сист. No: 47269

Екология

- 68 -

44372

Nikolayev, Yuriy Olegovich.  Innovatory Conceptions of Ecological Marketing / Yuriy Olegovich Nikolayev. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 67-73. 

  

Сист. No: 47265

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 69 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Енергийна сигурност или енергийна зависимост / Атанас Георгиев. // Ютилитис, IX, 2012, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 47259

- 70 -

Сп П 89 тп

Клавдиенко, Виктор.  Экономика Китая: инновации и "озеленение" / Виктор Клавдиенко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 4, с. 15-24. 

  

Сист. No: 47296

- 71 -

Сп И 502

Минкова, Красимира.  В лабиринтите на шиста / Красимира Минкова. // Икономика, 2012, N 13, с. 67-69. 

  

Сист. No: 47289

- 72 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  Мирис на въглища / Ивайло Найденов. // Ютилитис, IX, 2012, N 2, с. 40-43. 

  

Сист. No: 47260

Селско стопанство. Горско стопанство

- 73 -

Сп З 544 к

Башев, Храбрин.  Ефекти от прилагането на Общата селскостопанска политика върху земеделските кооперации / Храбрин Башев. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 4, с. 5-12. 

  

Сист. No: 47291

- 74 -

Сп З 54

Данаилов, Живко.  Домати : Постижения на селекциата и технологиите. Част 2 / Живко Данаилов. // Земеделие плюс, 2012, N 2, 24 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 47334

- 75 -

Сп З 54

Димитров, Ив.  Системи за обработка на почвата според агроекологичните условия / Ив. Димитров. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 15-18. 

  

Сист. No: 47330

- 76 -

Сп З 54

Здравкова, Анелия.  Черешова градина / Анелия Здравкова. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 40-41. 

  

Сист. No: 47332

- 77 -

Сп З 54

Неделчева, Наталия.  Рискови променливи при бизнеса с орехи / Наталия Неделчева. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 37-39. 

  

Сист. No: 47331

- 78 -

Сп З 54

Попов, Р. и др.  Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика / Р. Попов, Б. Иванов. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 9-12; N 3, с. 4-6. 

  

Сист. No: 47191

Аграрно предприемачество

- 79 -

Сп И 502

Стоянова, Петя.  Агро дипломация / Петя Стоянова. // Икономика, 2012, N 13, с. 64-66. 

  

Сист. No: 47287

Растениевъдство

- 80 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Тежка година за рапицата : Рапицата в света, Европейския съюз и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 5, с. 18-19. 

  

Сист. No: 47341

- 81 -

Сп З 54

Чуркова, Боряна.  Звездан сортов състав и продуктивност / Боряна Чуркова. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 13-14. 

  

Сист. No: 47329

Управление на предприятията. Организация на производството

- 82 -

Сп У 732 п

Зыков, Александр.  "Дао Toyota" / Александр Зыков. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 8, с. 52-58. 

  

Сист. No: 47293

- 83 -

Сп C 58

Системите за управление на активите и ремонтите - цена и възвращаемост . // CIO, VIII, 2012, N 5, с. 32-34. 

  

Сист. No: 47342

Мениджмънт

- 84 -

Сп Г 621 КИА

Михайлов, Михаил.  Основа за изграждане на системи за управление на качеството / Михаил Михайлов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 103-110. 

  

Сист. No: 47316

Корпоративно управление

- 85 -

Сп П 186

Димитрова, Яница.  Корпоративна култура и мотивация на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации / Яница Димитрова. // Панорама на труда, 2012, N 1-2, с. 45-77. 

  

Сист. No: 47266

Риск мениджмънт

- 86 -

Сп П 89 тп

Видолова, Мария.  Управление банковскими рисками: международные стандарты / Мария Видолова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 4, с. 25-30. 

  

Сист. No: 47298

Управление на риска

- 87 -

Сп Ч R 62

Podszywalow, Michael.  Preventing Corporate Espionage / Michael Podszywalow. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 47254

Счетоводство

- 88 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Източници на счетоводна информация при изчисляването на показателите за икономическата ефективност / М. Гълъбов. // Актив, 2012, N 5, с. 7-10. 

  

Сист. No: 47327

- 89 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Индивидуалният сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката / Иван Златков. // Актив, 2012, N 5, с. 2-3. 

  

Сист. No: 47328

- 90 -

Сп А 454

Счетоводната система и вътрешните управленски процеси в транснационалната компания  / Диана Петрова. // Актив, 2012, N 5, с. 11-14. 

  

Сист. No: 47335

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 91 -

Сп Г 621 КИА

Димитров, Димитър.  Как да наемем и задържим най-добрите кадри във фирмата / Димитър Димитров. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 85-89. 

  

Сист. No: 47314

- 92 -

Сп И 50 м

Илиев, Йосиф.  Политика и механизми за мотивиране на човешките ресурси (по примера на големите индустриални фирми) / Йосиф Илиев. // Икономическа мисъл, 2012, N 2, с. 76-87. 

  

Сист. No: 47321

- 93 -

Сп Е 443

Zagoriy, A. N.  Rating and Quality as Factors of human Resource Management in Higher Educational Establishments / A. N. Zagoriy. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2011, N 4, с. 207-210. 

  

Сист. No: 47349

Хранително-вкусова промишленост

- 94 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Основни тенденции в производството на растителни масла в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 5, с. 30-31. 

  

Сист. No: 47340

Информационни технологии

- 95 -

37580

Мойнов, Мойно.  Информатика и информационна структура / Мойно Мойнов. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 165-171. 

  

Сист. No: 47257

- 96 -

Сп Г 621 КИА

Трендафилов, Тончо.  Ерата на Стив Джобс - вчера, днес, утре / Тончо Трендафилов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 5-8. 

  

Сист. No: 47307

- 97 -

44372

Ristevska-Jovanovska, Snezana et al.  E-banking in the Republic of Macedonia / Snezana Ristevska-Jovanovska, Marija Krstevska. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 211-217. 

  

Сист. No: 47279

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 98 -

Сп Г 621 КИА

Никовска, Кремена и др.  Кулинарният туризъм - нова алтернативна форма и възможности за развитието й в България / Кремена Никовска, Румен Михов, Стамен Стамов. // Годишник. Колеж по икономика и администрация - Пловдив, Т. VIII, 8, 2011, N 8, с. 76-84. 

  

Сист. No: 47309

- 99 -

44372

Bac, Dorin et al.  The Social Responsibility of the Tourism Industry / Dorin Bac, Octavian Bac. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 321-326. 

  

Сист. No: 47262

- 100 -

44372

Ban, Olimpia et al.  Theoretical and Statistical Analysis of the Branding Process of Romania as a Tourist Destination / Olimpia Ban, Alina Bzdulescu, Ioana Mester. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 194-201. 

  

Сист. No: 47283

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 101 -

37580

Лалчев, Здравкио Вутов.  За математическите книги на Емануил Васкидович (По случай 200 години от рождението му) / Здравкио Вутов Лалчев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 258-266. 

  

Сист. No: 47258

История на СА

- 102 -

В З 375

Небанковият финансов сектор - на фокус за бъдещите експерти . // Застраховател, XIX, N 8, 25 апр. - 16 май 2012, с. 2. 

  

Сист. No: 47241

- 103 -

В З 375

Професор от Стопанска академия е сред Топ 100 преподаватели за 2012 г. и 2000 видни интелектуалци на 21 век . // Застраховател, XIX, N 9, 16-30 май 2012, с. 18. 

  

Сист. No: 46479

- 104 -

В Д 92

Първата българска финансова катедра чества 60-годишнина . // Дунавско дело . - Свищов, LVIII, N 19, 11-17 май 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 47324

- 105 -

В З 375

Стопанската академия е победител в състезание по търговия на финансовите пазари . // Застраховател, XIX, N 7, 11-25 апр. 2012, с. 2. 

  

Сист. No: 47253

- 106 -

В Д 92

Шабов, Александър.  Министър Цветанов изнесе пред студенти лекция за младежката престъпност / Александър Шабов. // Дунавско дело . - Свищов, LVIII, N 19, 11-17 май 2012, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 47323


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Иван Димитров 39 
Ангелов, Иван 40 41 
Аспарухова, Илка 5 
Башев, Храбрин 73 
Берзон, Н. И. 10 
Блинов, Андрей 26 
Богданов, Лъчезар 31 
Видолова, Мария 86 
Георгиев, Атанас 69 
Георгиев, Владимир Димитров 42 
Гецов, Ивайло 43 
Гончаров, Вадим 6 
Гълъбов, М. 88 
Данаилов, Живко 74 
Димитров, Димитър 91 
Димитров, Ив. 75 
Димитрова, Яница 85 
Димов, Сава 24 
Димова, Наташа 44 
Дорошин, Д. И. 10 
Драганов, Христо 59 
Живкова, Емилия 56 
Захариев, Боян 65 
Захариев, Васил 59 
Захариев, Еленко 30 
Захариева, Галина 45 
Захаров, Владимир 26 
Захаров, Илья 26 
Здравкова, Анелия 76 
Златков, Иван 89 
Зыков, Александр 82 
Иванов, Б. 78 
Иванов, Костадин 23 
Иванов, Петко 80 94 
Иванова, Гергана 60 
Илиев, Йосиф 92 
Йорданов, Илко 65 
Йорданов, Николай 46 
Клавдиенко, Виктор 70 
Коларова, Цецка 63 
Конарев, Асен 18 
Константинова, Снежинка 17 18 
Костова, Иванка 32 
Крумова, Полина Петрова 47 
Крусев, Евгени 36 
Лалчев, Здравкио Вутов 101 
Латур, Бруно 2 
Манолова, Хариета 1 
Мельникова, Е. В. 3 
Методиева, Гергана Валентинова 48 
Минкова, Красимира 71 
Михайлов, Михаил 84 
Михов, Румен 98 
Мойнов, Мойно 95 
Найденов, Ивайло 72 
Неделчева, Наталия 77 
Нейков, Йордан 49 50 51 
Никовска, Кремена 98 
Николов, Тони 2 
Панева, Лиляна 19 
Пансков, В. Г. 20 
Пачев, Станимир Павлинов 52 
Петев, Митко 24 
Петков, Васил 4 
Петкова, Аспасия 57 
Петров, Георги Димитров 53 
Петров, Светлозар 8 
Петрова, Диана 90 
Пиримова, Вера 28 
Плешакова, М. В. 3 
Подлеснова, А. Ю. 54 
Пономарева, Н. В. 20 
Попов, Р. 78 
Пронская, Н. С. 25 
Радев, Юли 7 
Рисков, Пенко 11 
Сибова, Н. М. 12 
Славова, Радка 66 
Стамов, Стамен 98 
Станкулов, Цветан 21 22 
Стоянова, Петя 79 
Тодоров, Иван 55 
Тодоров, Красен 61 
Тодоров, Тодор 9 
Трендафилов, Тончо 96 
Трифонова, Силвия 13 
Христова, Светлинка 58 
Цоков, Галин 64 
Чараева, М. В. 14 
Чуркова, Боряна 81 
Шабов, Александър 106 
Шаталов, С. И. 38 
Широкая, Л. П. 3 
Шишманова, Пенка 8 
Bac, Dorin 99 
Bac, Octavian 99 
Baghdasaryan, A. 15 
Ban, Olimpia 100 
Bzdulescu, Alina 100 
Cole, Cassandra R. 62 
Dobrev, Momtchil 33 
Krstevska, Marija 97 
Kubyshyn, Nadiia 35 
McCullough, Kathleen A. 62 
Mester, Ioana 100 
Nikolayev, Yuriy Olegovich 68 
Podszywalow, Michael 87 
Ristevska-Jovanovska, Snezana 97 
Simova, Jozefina 34 
Zagoriy, A. N. 93 
Zakariev, El. 30 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агро дипломация 79 
Актуальность "Капитала" К. Маркса в XXI веке 6 
Анализ на външната търговия на Румъния, за периода 2000-2010 година 46 
Анализ на стокообмена на България с основните й търговски партньори за периода 2000-2010 година 42 
Анализ на стокообмена на Дания с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 52 
Анализ на стокообмена на Ирландия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 44 
Анализ на стокообмена на Испания с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 48 
Анализ на стокообмена на Италия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 43 
Анализ на стокообмена на Латвия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 47 
Анализ на стокообмена на Люксембург с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 49 
Анализ на стокообмена на Полша с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 40 
Анализ на стокообмена на Португалия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 50 
Анализ на стокообмена на Словакия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 41 
Анализ на стокообмена на Унгария с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 51 
Анализ на стокообмена на Финландия с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 53 
Анализ на стокообмена на Швеция с основните й търговски партньори, за периода 2000-2010 година 39 
Бъдещето зависи от настоящето и миналото 66 
Българският пазар от птичи поглед 60 
В лабиринтите на шиста 71 
Видове срочни трудови договори. Превръщане на срочния трудов договор в безсрочен 57 
Вносът на кои стоки е освободен от ДДС 23 
ДДС при продажба за трета страна на стока, придобита в държава - членка на ЕС 19 
Добавена стойност за акционерите на водещите български борсови компании 18 
Домати 74 
Енергийна сигурност или енергийна зависимост 69 
Ерата на Стив Джобс - вчера, днес, утре 96 
Ефекти от прилагането на Общата селскостопанска политика върху земеделските кооперации 73 
За авансовото облагане на юридическите лица с корпоративен данък през 2012 година 21 
За математическите книги на Емануил Васкидович (По случай 200 години от рождението му) 101 
За материализма в икономическата наука и икономическото образование и има ли той алтернатива 4 
Завой в икономиката 31 
Завършените пазари на Ароу и Дебрьо и динамичното неравновесие 7 
Задълженията на застрахователя при риска земетресение 59 
Звездан сортов състав и продуктивност 81 
Източници на счетоводна информация при изчисляването на показателите за икономическата ефективност 88 
Икономика на Индия 27 
Индивидуалният сметкоплан на предприятията от реалния сектор на икономиката 89 
Индия - величествено минало, обещаващо бъдеще 29 
Информатика и информационна структура 95 
К вопросу о выборе методики оценки инвестиционной привлекательности предприятия 14 
Как да наемем и задържим най-добрите кадри във фирмата 91 
Каква полза, ако повредиш на Земята, а спасиш душата си? 2 
Компромисен избор на решение при многокритерийното оптимизиране на линейни икономически задачи 5 
Корпоративна култура и мотивация на персонала чрез вътрешноорганизационните комуникации 85 
Корпоративное управление как детерминанта дивидендной политики российских компаний 12 
Кулинарният туризъм - нова алтернативна форма и възможности за развитието й в България 98 
Логистични центрове 36 
Международный факторинг - эффективный инструмент стимулирования внешнеторговой деятельности малых и средных предприятий 54 
Методи за оценка на ранното когнитивно развитие 1 
Министър Цветанов изнесе пред студенти лекция за младежката престъпност 106 
Мирис на въглища 72 
Модели на ценообразуване 32 
Модернизация системы риск-менеджмента в банке: факторный подход 25 
Модернизация экономики: единство технологической, образовательной и коммуникационной стратегий 26 
Налоговые субсидии: содержание, цели внедрения и эффективность использования 20 
Небанковият финансов сектор - на фокус за бъдещите експерти 102 
Новите международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, ЗМИП и лицата, които по занятие извършват счетоводни услуги - съответствия, проблеми, решения 56 
Новият характер на цикличността на икономическата динамика 28 
Опит за моделиране на агрегатното предлагане на пари чрез депозитния мултипликатор 24 
Осигуряване на пенсионерите, работещи в земеделието 58 
Основа за изграждане на системи за управление на качеството 84 
Основни тенденции в производството на растителни масла в света 94 
Особенности применения показателей еффективности финансовых инвестиций 10 
Особености на инвестиционния портфейл на застрахователните компании в условията на криза 61 
Особености при облагане доходите на чуждестранни юридически лица с източник в България 22 
Отражение на глобалната финансова криза върху външните финансови потоци на България (2007-2011 г.) 13 
Очаквани резултати от предложените промени в Общата селскостопанска политика 78 
Подход за оценка на основните видове безработица в България 9 
Политика и механизми за мотивиране на човешките ресурси (по примера на големите индустриални фирми) 92 
Проблемы привличения долгосрочного инвестора на фондовый рынок России 3 
Проучване на родителското участие в училищния живот в България 65 
Професор от Стопанска академия е сред Топ 100 преподаватели за 2012 г. и 2000 видни интелектуалци на 21 век 103 
Първата българска финансова катедра чества 60-годишнина 104 
Работен и използван капитал в туризма 17 
Размяна на реплики в казиното на климата 67 
Региональное финансовое сотрудничество в Евразии: Антикризисный фонд ЕврАзЭс 38 
Рискови променливи при бизнеса с орехи 77 
Системата за финансово управление и контрол - инструмент за добро управление на бюджета 11 
Системи за обработка на почвата според агроекологичните условия 75 
Системите за управление на активите и ремонтите - цена и възвращаемост 83 
Социална значимост на родителските права и задължения 63 
Стопанската академия е победител в състезание по търговия на финансовите пазари 105 
Стратегически приоритети в управлението на съвременното училищно образование 64 
Счетоводната система и вътрешните управленски процеси в транснационалната компания 90 
Тежка година за рапицата 80 
Тенденции в развитието на веригите на доставки 37 
Теории и критерии за европейска икономическа интеграция 55 
Търговско профилиране на страните в ЕС - тенденции и приоритети 45 
Управление банковскими рисками: международные стандарты 86 
Формирането и развитието на специалисти в България - проблем или предизвикателства 8 
Черешова градина 76 
"Дао Toyota" 82 
Carry Trades and Global Foreign Exchange Volatility 16 
CRM and Its Implication for Service Providers 34 
E-banking in the Republic of Macedonia 97 
Green Economy - Political Balancing Tricks or Predetermination 30 
Innovatory Conceptions of Ecological Marketing 68 
Preventing Corporate Espionage 87 
Problems of pension System Reforms, Financial system Stability and Capital Market development in the Countries with Transition Economy 15 
Rating and Quality as Factors of human Resource Management in Higher Educational Establishments 93 
Strategic Reference Points of Product Policy of the Enterprise 35 
The Insurance Industry's Talent Gap and Where we Go From Here 62 
The Social Responsibility of the Tourism Industry 99 
Theoretical and Statistical Analysis of the Branding Process of Romania as a Tourist Destination 100 
Theory of the Degree of Trust and Its Application in the Marketing 33 
Экономика Китая: инновации и "озеленение" 70 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 21 
авансово облагане 21 
Австрия 41 51 
агентски отношения 12 
агробизнес 77 79 
активи на предприятието 83 
акции 10 
акционери 18 
алтернативен туризъм 98 
анализ 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
анализ на търговската дейност 39 40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
аналитични средства 14 
антикризисен финансов мениджмънт 38 
антикризисен фонд 38 
антикризисни мерки 38 
антикризисни програми 38 
Ароу-Дебрьо 7 
асиметрия 10 
атестация на персонала 93 
банки 25 
банкиране 97 
банков риск 86 
банкова система 25 
банкови активи 86 
банкови стандарти 86 
банкови услуги 97 
БВП 28 44 45 53 
безмитен внос 23 
безработица 9 28 
безсрочни трудови договори 57 
Белгия 44 49 
бенчмаркинг 91 
брендинг 100 
България и Румъния 42 
български борсови компании 18 
български пазар 60 
бюджет 11 
бюджетен контрол 11 
валута 16 
валутен риск 16 
валутна зона 55 
Великобритания 39 43 
Величко Адамов 102 
вериги на доставки 37 
взаимоотношения с клиенти 34 
видове безработица 9 
видове договори 57 
винен туризъм 98 
висше икономическо образование 60 102 105 
висше икономическо училище 103 
висше образование 60 93 102 103 104 105 106 
висше училище 103 
висши икономически училища 104 
внос 23 42 
води 29 
волатилност 16 
въглеродни емисии 67 
въглища 72 
възвръщаемост 61 83 
възобновяема енергия 70 
възпитание 63 
възпитание на детето 63 
възпитание на децата 66 
външен дълг на България 13 
външна търговия 39 40 41 45 48 49 50 51 53 54 
външни финансови потоци 13 
външнотърговска дейност 54 
вътрешни комуникации 85 
вяра 4 
газ 71 
географско положение 49 
Германия 39 40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
гражданска отговорност 60 
Дания 39 52 
данъци 21 
данъците в Русия 20 
данъчна печалба 21 
данъчна реформа 31 
данъчни плащания 20 
данъчни преференции 20 
данъчни привилегии 20 
данъчни стимули 20 
ДДС 19 23 
дебиторска задлъжнялост 54 
делегирани бюджети 11 
депозитен мултипликатор 24 
детска психология 1 
детски градини 66 
децентрализация 64 
диверсификация на инвестициите 61 
дивидентна политика 12 
динамика 28 
динамика на БВП 28 
динамика на безработицата 28 
директни плащания 73 78 
ДМА 88 
добавена стойност 6 18 
добив 69 71 72 80 
договор 57 
доклад 5 24 95 101 
доклади от научна конференция 33 34 68 97 99 100 
домати 74 
доставки 37 
доставчици на услуги 34 
доходи 22 
доходи на чуждестранни лица 22 
доходи от дивиденти 22 
духовна култура 2 
душа 2 
душа и тяло 2 
дългосрочни инвестиции 3 
държава 19 
е-банкиране 97 
Евразия 38 
ЕврАзЭС 38 
евроинтеграция 55 
европейска икономическа интеграция 55 
европейска интеграция 55 
Европейска комисия 79 
европейски земеделски субсидии 79 
европейски стандарти 84 
европейски субсидии 79 
екологизация на икономиката 30 
екологичен маркетинг 68 
екологична политика 2 
екология 2 30 
експертни оценки 14 
експорт 45 54 
експортна структура 42 
ексцес 10 
електронни финансови услуги 97 
електронно банкиране 97 
Емануил Васкидович 101 
енергиен отрасъл 70 
енергийна независимост 72 
енергийна политика 69 72 
енергийна стратегия 69 72 
енергийни източници 72 
енергийни ресурси 69 72 
Естония 47 
етерично-маслени култури 80 94 
етерично-маслени растения 80 94 
ефективност на инвестициите 10 
завършени пазари 7 
задължения 63 
задължително застраховане 60 
закрила на децата 63 
замърсител 67 
замърсители на околната среда 67 
замърсяване 71 
замърсяване на околната среда 71 
заплати 8 
застраховане 59 60 61 
застрахователен сектор 62 
застрахователна индустрия 62 
застрахователни дружества 61 
застрахователни компании 61 
застрахователни мениджъри 62 
застраховка "Каско" 60 
звездан 81 
зелен маркетинг 68 
зелена енергия 70 
зелена икономика 30 
зелени инвестиции 30 
зеленчукови култури 74 
зеленчукопроизводство 74 
зеленчуци 74 
земеделие 27 58 
земеделски бизнес 77 
земеделски кооперации 73 
земеделски култури 77 
земеделски стопанства в България 73 
земетресение 59 
ЗМИП 56 
знание 4 
ИВС-Икономически и валутен съюз 55 
износ 42 
изпиране на пари 56 
използван капитал 17 
икономика 31 39 40 41 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
икономика на Дания 52 
икономика на Индия 27 
икономика на Китай 70 
икономика на Полша 40 
икономика на Португалия 50 
икономика на Румъния 46 
икономика на Унгария 51 
икономика на Финландия 53 
икономика на Швеция 39 
икономическа динамика 28 
икономическа ефективност 88 
икономическа интеграция 55 
икономическа модернизация 26 
икономическа наука 4 
икономическа парадигма 33 
икономическа политика 26 30 31 
икономическа среда 7 
икономическа теория 7 
икономически растеж 28 67 
икономически теории 6 
икономически цикъл 28 
икономическо моделиране 5 
икономическо образование 4 
имидж на туристическа дестинация 100 
импорт 45 54 
импортна структура 42 
инвестиции 10 
инвестиционен портфейл 61 
инвестиционна дейност 61 
инвестиционна привлекателност 14 
инвестиционни модели 14 
инвестиционно поведение 3 
индивидуален сметкоплан 89 
Индия 27 29 
индустриален маркетинг 35 
индустриално предприятие 92 
иновативни идеи 68 
иновации 33 70 
иновационен потенциал 26 
иновационни стратегии 35 
интеграция 55 
интелектуален капитал 26 
интелектуална собственост 87 
интелигентност 1 
Интелигентност на децата 1 
Интернет технологии 97 
инфлация 28 
информатика 95 
информационна епоха 96 
информационна инфраструктура 95 
информационна сигурност 87 
информационни технологии 27 95 96 
информационни технологии в банките 97 
информационни технологии в управлението 83 
Ирландия 44 
ирландска икономика 44 
Испания 43 48 50 
история на образованието 66 
история на СА 60 102 103 104 105 106 
история на Свищов 101 
Италия 40 41 46 48 
кадри 91 
кадрова политика на фирмата 91 
Камен Каменов 103 
капитал 6 
капитал на предприятието 17 
капиталов пазар 15 
капиталова сметка 13 
Каско застраховка 60 
катедра Финанси и кредит 104 
качество на образованието 93 
квалифицирани кадри 62 
клиенти 34 
климат 29 67 
климат и икономика 67 
климатични промени 67 
климатични рискове 67 
когнитивна теория 1 
когнитивни модели 1 
когнитивно развитие 1 
комуникационни канали 85 
комуникационни програми 26 
конкурентни пазари 7 
конкурентоспособност 85 
контрагент 19 
контрол 56 
контрол върху изпирането на пари 56 
конференция 5 24 33 34 68 95 97 99 100 101 
конференция с международно участие 33 34 68 97 99 100 
концепции 68 
концетрация на капитала 12 
копенхагенски критерии 55 
корпоративен данък 21 
корпоративна информационна система 83 
корпоративна култура 85 
корпоративна социална отговорност 99 
корпоративни финанси 12 
корпоративно управление 12 
костилкови плодове 76 
кулинарен туризъм 98 
Латвия 47 
лекция 106 
ливади и пасища 81 
лидер 92 
лидерство 92 
ликвидационен дял 22 
ликвидационни дялове 22 
ликвиден риск 16 
ликвидност 61 
линейни функции 5 
Литва 47 
лихвени проценти 16 
логистика 36 
логистика в България 36 
логистична база 36 
логистична система 36 
логистични площи 36 
логистични центрове 36 
Люксембург 49 
Маастрихтски критерии 55 
МАЕ 71 
маркетинг 33 68 
маркетинг в банките 97 
маркетинг в туризма 100 
маркетинг мениджмънт 35 
маркетинг на взаимоотношенията 33 
маркетинг на отношенията 33 
маркетинг на финансовите услуги 97 
маркетингова дейност 33 
маркетингова екология 68 
маркетингова стратегия 34 
маркетингови стратегии 35 
Маркс, К. 6 
марксистка теория 6 
маслодайна суровина 94 
маслодайни култури 80 94 
маслодобивна промишленост 94 
математически методи в икономиката 5 
материален свят 2 
материализъм 4 
международен трансфер на технологии 70 
международен факторинг 54 
Международна агенция по енергетика 71 
международна търговия 42 
международни стандарти 56 86 
мениджмънт 82 
мениджмънт в организациите 83 
мениджмънт на качеството 84 
мениджмънт на предприятието 83 
мениджмънт на производството 82 
местоположение 29 
методологически подход 9 
младежка престъпност 106 
модел на Ароу-Дебрьо 7 
модел на Марковиц 10 
модел САРМ 10 
модели 32 
модели за ценообразуване 32 
модели на ценообразуване 32 
моделиране 5 24 
модернизация 25 
модернизация на икономиката 26 
модификация на продукта 35 
мотивационна политика 92 
мотивация 8 85 92 
мотивация на персонала 85 92 
мотивация на ръководителя 92 
мотивация на служителите 92 
мотивиране 92 
мотивиране на човешките ресурси 92 
мотивираща дейност 92 
МСП 54 
мултипликатор 24 
наръчник по качество 84 
население 29 
научна конференция 33 34 68 97 99 100 
научни изследвания 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
научно-приложни изследвания 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
небанков финансов сектор 102 
неутрално ценообразуване 32 
Нидерландия 51 
ННС 77 
Обединено кралство 43 44 52 
облагане 22 
облигации 10 
обработка на почвата 75 
образование 8 
образователен мениджмънт 64 
образователни стратегии 64 
обучение в предприятията 8 
обучение на кадри 62 
обучение на персонал 92 
обучение на персонала 92 
Обща селскостопанска политика 73 78 79 
овощарство 76 
овощни култури 76 
ОИСР 85 
околна среда 68 71 
опазване на климата 67 
опазване на природата 2 
ОПЕК 71 
оптимизиране 5 
организационна култура 93 
организация на производство 82 
орех 77 
ортодоксалност 4 
освобождаване от данъци 20 
осигурителен риск 58 
осигуряване 58 
ОСП 73 78 79 
ОСП на ЕС 73 79 
отглеждане на полски култури 80 
отговорност 99 
отсрочени данъци 20 
оценка 9 14 
оценка на персонала 8 
оценка на разходите 32 
пазар на труда 8 
пазари 7 
пазарна икономика 55 
пазарна капитализация 18 
палмово масло 94 
пари 6 24 
пенсионен режим 58 
пенсиониране 62 
пенсионна система 15 
персонал 8 
платежен баланс 13 
плодове 76 
поведенчески подход 33 
подбор на кадри 91 
подход 9 
позициониране 3 
показатели за ефективност 88 
политика 92 
Полша 40 47 
Португалия 48 50 
портфейлни модели 10 
посев 80 
потребност от кадри 91 
почва 75 
почвознание 75 
почвообработващи машини 75 
почвообработка 75 
права 63 
предизвикателства 8 
предучилищна педагогика 66 
предучилищно възпитание в България 66 
предучилищно образование 66 
преки инвестиции 86 
преки чуждестранни инвестиции 13 
преходна икономика 15 
приватизация 31 64 
природа 2 
природен газ 69 71 
проблеми 15 
програми на ЕС 79 
продажба 19 
продукт 6 
продуктова политика 35 
производители 32 
производство на масла 94 
произход на парите 56 
произход на стоките 56 
промени 23 
промени в ЗДДС 23 
променлива 77 
промишлен сектор 85 
проучване 65 
психологични проблеми 1 
публични финанси 11 
ПЧИ 13 
работен капитал 17 
работещи пенсионери 58 
работна заплата 93 
работна сила 6 
развитие на земеделието 73 
развитие на логистиката 37 
развитие на пазара 15 
развитие на персонала 92 
разходна ефективност 88 
рапица 80 
рапично масло 94 
растениевъдство 80 
растителни масла 80 94 
растително-маслена промишленост 94 
регионално сътрудничество 38 
резерв 24 
рейтинг на вузовете 93 
ректор 102 
релеф 29 
религия 2 29 
ремонтна дейност 83 
рентабилност 61 
ресурсна ефективност 88 
реформи в пенсионната система 15 
риск 59 86 87 
риск мениджмънт 25 
риск мениджмънт в банката 25 
риск-възвръщаемост 16 
рисков фактор 16 
рисково инвестиране 77 
родители 63 65 
Румъния 46 
Русия 3 20 
СА 5 8 24 45 46 49 50 51 59 95 101 102 
СА докторант 61 
СА студент 39 40 41 42 43 44 47 48 52 53 
сборник 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
сборник доклади 5 24 95 101 
сборник доклади от конференция 5 24 95 99 101 
сборник с доклади 33 34 68 97 100 
световна икономика 28 33 
световно производство 94 
Свищов 66 101 
Свищов през Възраждането 66 101 
свищовски възрожденци 101 
свищовски училища 104 
свободни работни места 9 
сеитбообращение 75 
сектор на услугите 27 
селекция на растения 74 
селско стопанство 21 
селскостопанска политика 73 
семеен кодекс 63 
семейна политика 63 
семейна социална политика 63 
семейно право 63 
семинар 60 102 
СЕПП 78 
сигурност на информацията 87 
система за управление 83 
системи за управление на качеството 84 
скимиране на пазара 32 
Словакия 41 
сметки за дълготрайни активи 89 
сметки за капитали 89 
сметки за финансови средства 89 
сметкоплан 89 
сортове 74 
социална антропология 2 
социална значимост 63 
социална отговорност 99 
социални групи 65 
социално осигуряване 58 
социология 2 
специализиран туризъм 98 
специалисти 8 
срочен договор 57 
срочни трудови договори 57 
стабилност 15 
статистически анализ 100 
статистически данни 94 
Стив Джобс 96 
стойност на клиентите 34 
стойност на компанията 18 
стоки 23 
стокообмен 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
стокообмен на България 42 
стокообмен на Дания 52 
Стопанска академия 102 103 105 
стопански сектор 32 
страни в ЕС 45 
страните в Европа 45 
страните на Европа 45 
страните на ЕС 45 
стратегии на предприятието 35 
стратегически цели 14 
стратегическо развитие 26 
стратегическо ценообразуване 32 
студенти 106 
СФУК 11 
схема за единно плащане на площ 78 
счетоводна информация 88 
счетоводна система 90 
счетоводни стандарти 90 
счетоводни услуги 56 
счетоводно третиране 90 
счетоводство 88 89 
съдебна система 31 
телекомуникации 27 
темп на растеж 28 
тенденция на развитие 37 
теоретичен анализ 100 
теоретически анализ 100 
теории за интеграцията 55 
теория на степен на доверие 33 
теория на финансите 14 
тероризъм 56 
технологичен прогрес 96 
технологичен трансфер 70 
технологическо развитие 26 
технологични стратегии 26 
ТЕЦ 72 
трайни насаждения 76 77 
транзитни продажби 19 
транснационална компания 90 
транснационални компании 90 
тревни видове 81 
тревнофуражно производство 81 
трудова мотивация 92 
туризъм 17 98 99 100 
туризъм в Румъния 100 
туристическа дестинация 100 
туристическа индустрия 99 
туристически компании 17 
туристически предприятия 17 
туристически продукт 98 
търговия 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
търговия на ЕС 45 49 
търговия с масла 94 
търговска стратегия 16 
търговски партньори 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 
търговско финансиране 54 
Унгария 51 
управление на активите 83 
управление на бизнеса 82 
управление на бюджета 11 
управление на взаимоотношенията 34 
управление на доставки 37 
управление на кадрите 91 
управление на качеството 84 
управление на образованието 64 
управление на персонала 82 
управление на риска 86 87 
управление на риска в банките 25 86 
управление на трудовите ресурси 93 
управление на човешки ресурси 91 
управленски принципи 82 
управленски процес 90 
управленски процеси 90 
управленски решения 82 
учебна литература 101 
учебник по математика 101 
ученици 65 
училище 11 64 65 
училищна автономия 64 
училищна общност 65 
училищни настоятелства 65 
училищно образование 11 64 65 
фактора "риск" 25 
факторен модел 25 
факторинг 25 
фармацевтичен пазар 27 
фармацевтична промишленост 27 
физика 67 
философия на науката 2 
философия на религията 2 
финанси на фирмата 17 
финансиране 8 56 
финансиране на селското стопанство 78 
финансиране на тероризма 56 
финансов анализ на фирмата 18 
финансов кредит 38 
финансова грамотност 3 
финансова криза 13 
финансова система 15 
финансова теория 24 
финансови операции 11 
финансови пазари 18 
финансови потоци 13 
финансово сътрудничество 38 
Финландия 39 53 
фондов пазар 3 10 
фондов пазар в Русия 3 
форми на туризъм 98 
Франция 39 40 41 43 44 46 48 49 50 51 
фуражни култури 81 
Холандия 39 40 43 44 48 52 53 
християнска философия 2 
цена 83 
цени на земеделски продукти 77 
ценообразуване 32 
ценообразуване в производството 32 
частни училища 64 
череши 76 
членство 31 55 
членство в Европейския съюз 31 55 
членство в ЕС 31 55 
човешки взаимоотношения 33 
човешки ресурс 92 
човешки ресурси 92 
чуждестранни лица 22 
чуждестранни юридически лица 22 
Швеция 39 43 48 52 53 
шистов газ 69 71 
шпионаж 87 
CRM 34 
ISO 9000-системи по качество 84