НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 847

Иванов, Станислав.  Повишаване на видимостта на научните списания / Станислав Иванов. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 1, с. 8-17. 

  

Сист. No: 46783

- 2 -

Сп С 57 б

Панчев, Стойчо.  За реформата в БАН / Стойчо Панчев. // Списание на Българската академия на науките, 2012, N 1, с. 72-75. 

  

Сист. No: 47044

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

38035

Григоров, Атанас.  Диагностика на историческото време / Атанас Григоров. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 302-320. 

  

Сист. No: 46945

- 4 -

37959

Личева, Катя и др.  Пространство - хронос - териториални системи във всевластието на хаоса / Катя Личева, Тихомир Личев. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 332-338. 

  

Сист. No: 47070

- 5 -

Сп Ф 515

Иванов, Николай.  Концепцията на Густав Фехнер за трите мотива и основания на вярването / Николай Иванов. // Философия, XXI, 2012, N 1, с. 24-37. 

  

Сист. No: 47178

- 6 -

Сп Ф 515

Моратая, Томас Доминго и др.  Хосе Ортега-и-Гасет и херменевтичната феноменология (Ортега, Х. . Г. Гадамер и П. Рикьор) / Томас Доминго Моратая ; Прев. от исп. Поля Търколева. // Философия, XXI, 2012, N 1, с. 38-59. 

  

Сист. No: 47176

- 7 -

Сп Ф 515

Пенева, Петя.  Съзнание и интенционалност / Петя Пенева. // Философия, XXI, 2012, N 1, с. 60-65. 

  

Сист. No: 47180

Етика

- 8 -

37265

Личева, Катя.  Съвременната социална действителност и формирането на "Бизнес-етиката" като научна дисциплина / Катя Личева. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 75-77-. 

  

Сист. No: 47120

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 9 -

Сп Ф 515

Розанов, Василий.  От какво запада християнството? / Василий Розанов. // Философия, XXI, 2012, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 47177

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 10 -

37265

Маринова, Маргарита.  Възгледите на българската буржоазия за революцията като форма на обществено движение непосредствено след Първата световна война / Маргарита Маринова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 10-17. 

  

Сист. No: 47106

Социална политика. Социални реформи

- 11 -

Сп И 503 и

Шопов, Георги и др.  Предоставяне и финансиране на социалните услуги в общността - международен опит, българска практика, възможности за промени / Георги Шопов, Стефан Иванов. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 4, с. 57-93. 

  

Сист. No: 47080

Статистика

- 12 -

38035

Тодоров, Тодор и др.  Статистически анализ на брутния вътрешен продукт на Република България / Тодор Тодоров, Стоян Костов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 149-187. 

  

Сист. No: 46958

- 13 -

39289

Тодоров, Тодор Ив.  Сравнителен статистически анализ между България и Египет / Тодор Ив. Тодоров. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 93-101. 

  

Сист. No: 46747

- 14 -

40532

Цонев, Венец.  Отново по въпроса каква наука е статистиката : (Идентификационнатата криза в статистиката като наука) / Венец Цонев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2003, с. 27-31. 

  

Сист. No: 47043

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 15 -

41490

Калинов, Калин.  Структурни изменения в разходите на домакинствата през периода 1999-2002 г. / Калин Калинов. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г.. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 115-121. 

  

Сист. No: 47064

Демография и население

- 16 -

Сп В 83 Э

Кудрин, А. и др.  Старение населения и угроза бюджетного кризиса / А. Кудрин, Е. Гурвич. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 3, с. 52-79. 

  

Сист. No: 47179

Социология

- 17 -

40085

Чонова, Румяна.  Ценности, трудова мотивация и икономическо поведение на българите / Румяна Чонова. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 271-276. 

  

Сист. No: 46864

Икономическа социология

- 18 -

37265

Чонова, Румяна.  Място и роля на социологическото познание в системата на икономическото образование / Румяна Чонова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 25-31. 

  

Сист. No: 47110

- 19 -

Сп Г 62 вх

Йонова, Иванка.  Богатство, бедност, устойчиво развитие / Иванка Йонова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 84-89. 

  

Сист. No: 47152

- 20 -

Сп Г 62 вх

Стефанова, Соня.  Социалната отговорност в бизнеса / Соня Стефанова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 135-142. 

  

Сист. No: 47156

Политика

- 21 -

39289

Спиридонов, Иван и др.  Субординация и конвергенция на икономическата, политическата и военната интеграция / Иван Спиридонов, Карина Саркисян. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 258-260. 

  

Сист. No: 46831

- 22 -

В Н 25 к

Иванова, Евгения.  Колебливата идентичност като плашило / Евгения Иванова. // Култура, LVI, N 12, 30 март 2012, с. 10-11. 

  

Сист. No: 47055

Икономика. Икономически науки

- 23 -

37959

Богданова, Маргарита.  Инвестиционна програма на несъвършен капиталов пазар (предварителен анализ) / Маргарита Богданова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 256-264. 

  

Сист. No: 47060

- 24 -

40731

Василев, Йордан.  Конкурентоспособност на българския малък бизнес при "новата икономика" / Йордан Василев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Науч. конфер., 27 ноем. 2003 г., под патронажа на Президента на РБългария. - София : Унив. изд. Стопанство, 2003, с. 67. 

  

Сист. No: 47219

- 25 -

38035

Върбанов, Иван.  Икономическата философия на Фридрих Хайек - един възможен ориентир по пътя на България към свободното общество / Иван Върбанов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 141-166. 

  

Сист. No: 46891

- 26 -

37959

Гайдова, Анелия.  Особености при избора на стратегия в условията на олигопол / Анелия Гайдова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 271-277. 

  

Сист. No: 47061

- 27 -

37959

Георгиева, Теодора.  Икономическият хаос в страната - следствие или повод за държавно регулиране / Теодора Георгиева. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 283-287. 

  

Сист. No: 47062

- 28 -

37524

Димов, Сава.  Възможности за контрол върху икономическата загуба с помащта на пределните величини: маржинални приходи и разходи / Сава Димов. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 51-56. 

  

Сист. No: 47083

- 29 -

38035

Иванов, Рашко В.  За и против либерализма / Рашко В. Иванов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-25. 

  

Сист. No: 46881

- 30 -

38035

Ковачев, Асен.  Приспособяване на институционалните структури и управленско-регулативните механизми към принципите на работещата пазарна икономика / Асен Ковачев, Анатолий Асенов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 7-16. 

  

Сист. No: 46899

- 31 -

37524

Тонкова, Станка.  Анализ на икономическите смущения и забавянията в ефектите на икономическата политика / Станка Тонкова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 169-176. 

  

Сист. No: 47088

- 32 -

37580

Тонкова, Станка В.  Проблеми и идеи на макроикономическото прогнозиране / Станка В. Тонкова. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 78-82. 

  

Сист. No: 47248

- 33 -

Сп Н 326 ту

Керчев, Красимир.  Иновативност на големите европейски страни - изводи за България / Красимир Керчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2011, с. 172-225. 

  

Сист. No: 47146

- 34 -

Сп Ф 53 кс

Владимиров, С. А.  О некоторой теоретически и реально возможной сбалансированной макроэкономической модели / С. А. Владимиров. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 10, с. 2-11. 

  

Сист. No: 47158

- 35 -

Сп П 57 х

Губанов, С.  Вероятна ли мировая рецессия - 2012? / С. Губанов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 1, с. 3-10. 

  

Сист. No: 46860

- 36 -

Сп Ф 53 кс

Каурова, Н. Н.  Бяство капитала из России: угроза или реальность / Н. Н. Каурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 11, с. 57-63. 

  

Сист. No: 47167

- 37 -

Сп П 57 х

Плышевский, Б. П.  Мифотворчество в экономике: объективные и субективные причины / Б. П. Плышевский. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 2, с. 53-63. 

  

Сист. No: 47182

- 38 -

Сп П 57 х

Хубиев, К.  Инновационная экономика и генезис новых отношений / К. Хубиев. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 3, с. 62-67. 

  

Сист. No: 47217

- 39 -

Сп И 503 и

Simandan, Radu Ioan.  Economic Freedom and Bureaucracy: Romania versus Bulgaria / Radu Ioan Simandan. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 4, с. 132-145. 

  

Сист. No: 47092

Икономикс

- 40 -

38925

Чонова, Румяна.  Ролята на социологическото познание при формирането на икономическата интелигенция на XXI-ек / Румяна Чонова. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 33-38. 

  

Сист. No: 46842

Макроикономика

- 41 -

38035

Радев, Асен.  Бюджетни дефицити, вътрешни дългове и тяхното влияние върху основните макроикономически параметри / Асен Радев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 53-71. 

  

Сист. No: 46966

- 42 -

Сп П 57 х

Иванова, Л.  К вопросу о стратегии неоиндустриальной модернизации / Л. Иванова. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 2, с. 18-26. 

  

Сист. No: 47181

Математически методи в икономическите науки

- 43 -

37580

Борисов, Борислав.  Оптимизация на съотношението "Икономическа ефективност - социална ефективност" /опит за използване метода на неопределените множители на Лаграж/ / Борислав Борисов. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 97-105. 

  

Сист. No: 47249

- 44 -

Сп Н 326 ту

Киров, Георги и др.  Размит модел за обща оценка и анализ на финансовото състояние на предприятието / Георги Киров, Юлиян Велков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2011, с. 98-133. 

  

Сист. No: 47142

- 45 -

Сп Ч J 80 r

Optimal Capital Allocation Principles . // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 1, с. 1-28. 

  

Сист. No: 46733

Икономически теории. Учения и школи

- 46 -

37265

Димов, Сава.  Предизвикателствата на немските неолиберали за функционирането на пазарната система / Сава Димов. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 59-62. 

  

Сист. No: 47117

- 47 -

44339

Купоров, Ю.  Теория человеческого капитала / Ю. Купоров. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 12-31. 

  

Сист. No: 47210

- 48 -

Сп И 503 и

Кирова, Алла.  Еволюция на теорията за човешкия капитал / Алла Кирова. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 4, с. 94-131. 

  

Сист. No: 47090

Политическа икономия

- 49 -

Сп П 57 х

Пороховский, А.  Политическая экономия - основа и стержень экономической теории / А. Пороховский. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 1, с. 61-73. 

  

Сист. No: 46866

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 50 -

38035

Найденов, Димитър.  Качество на труда и ефективността от неговото повишаване / Димитър Найденов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 34-52. 

  

Сист. No: 46964

- 51 -

38035

Несторов, Людмил.  Граница на бедността и някои особености при нейното определяне за България / Людмил Несторов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 93-124. 

  

Сист. No: 46972

- 52 -

38035

Петров, Иван.  Изграждането на ефективен трудов пазар - съществено условие за интегрирането на България в Европейския съюз / Иван Петров. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 22-40. 

  

Сист. No: 46968

- 53 -

Сп М 68 э

Брагина, Е.  Массовая бедность как феномен афро-азиатского ареала / Е. Брагина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 3, с. 68-76. 

  

Сист. No: 47233

- 54 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Трудови договори за непълно работно време в земеделието / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 45-46. 

  

Сист. No: 47204

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 55 -

38061

Стефанов, Стефан В.  Безработицата в община Русе - анализ и тенденции на селската безработица / Стефан В. Стефанов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 181-190. 

  

Сист. No: 46973

- 56 -

Сп И 503 и

Белева, Искра.  Цикличното икономическо развитие и трудовият пазар в България 1990-2010 г. (причинно-следствени връзки, реалности и предизвикателства) / Искра Белева. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 4, с. 3-56. 

  

Сист. No: 47084

Заетост

- 57 -

39289

Кънев, Петър и др.  Трудова заетост и малкият бизнес / Петър Кънев, Венета Божинова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 118-120. 

  

Сист. No: 46757

- 58 -

Сп Б 445

Пантелеева, Силвия.  Активна политика по заетостта в България и предизвикателства при нейната реализация / Силвия Пантелеева. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 33-60. 

  

Сист. No: 46695

Пазар на труда

- 59 -

37959

Горанова, Пенка.  Хаос и политика на пазара на труда / Пенка Горанова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 227-230. 

  

Сист. No: 47024

- 60 -

37959

Павлов, Нено.  Хаосът и предизвикателствата на трудовия пазар / Нено Павлов. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 245-249. 

  

Сист. No: 47027

Работна заплата

- 61 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  Политиката по работните заплати в България през последните две десетилетия / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2011, N 10, с. 55-69. 

  

Сист. No: 46857

Безработица

- 62 -

37265

Георгиев, Никола.  Безработицата в условията на прехода към пазарна икономика / Никола Георгиев. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 63-68. 

  

Сист. No: 47118

- 63 -

39289

Горанова, Пенка.  Активните мерки и ролята им в борбата срещу безработицата / Пенка Горанова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 148-151. 

  

Сист. No: 46777

- 64 -

37265

Доневска, Диана и др.  Социално-психологически аспекти на младежката безработица в Свищовската община / Диана Доневска, Ваня Дамянова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 69-74. 

  

Сист. No: 47119

- 65 -

40085

Стефанов, Стефан.  Регионални аспекти на динамиката и структурата на безработицата в община Свищов / Стефан Стефанов. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 379-385. 

  

Сист. No: 46872

- 66 -

38035

Чонов, Никола.  Инфлация и безработица / Никола Чонов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-33. 

  

Сист. No: 46961

- 67 -

Сп П 186

Йотова, Лилия.  Доходно неравенство, бедност и устойчиво развитие / Лилия Йотова. // Панорама на труда, 2011, N 10, с. 3-18. 

  

Сист. No: 46852

- 68 -

Сп П 186

Луканова, Победа.  Адаптиране на обезщетенията за безработица / Победа Луканова. // Панорама на труда, 2011, N 10, с. 42-54. 

  

Сист. No: 46855

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 69 -

38056

Аспарухова, Илка.  Икономико-математически модели за оптимизиране сдружаването на земеделските производители в условията на преход към пазарна икономика / Илка Аспарухова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 221-225. 

  

Сист. No: 47005

- 70 -

38807

Гергова, Маргарита.  Методи за оценка и анализ на инвестициите в земеделските кооперации / Маргарита Гергова. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 344-350. 

  

Сист. No: 46822

Кооперация

- 71 -

38807

Пенева, Петранка Иванова.  Лозаро-винарска кооперация " Гъмза" гр. Сухиндол - възникване и дейност / Петранка Иванова Пенева. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 336-343. 

  

Сист. No: 46820

- 72 -

38807

Стойкова, Пепа.  Контрол върху външно-търговската дейност на кооперацията / Пепа Стойкова. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 313-316. 

  

Сист. No: 46816

- 73 -

38807

Тананеев, Емилиян.  Особенности на данъчния контрол при облагане на кооперациите / Емилиян Тананеев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 297-301. 

  

Сист. No: 46813

Фирми

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Анализ синергетических эффектов в автотранспортных кластерах . // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 8, с. 35-40. 

  

Сист. No: 46762

Среден бизнес

- 75 -

39289

Димитрова, Милена и др.  Ефективност на мерките при подпомагането на малките и средни предприятия от държавата и нестопанските организации / Милена Димитрова, Боян Куев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 317-321. 

  

Сист. No: 46848

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 76 -

38035

Гергова, Маргарита.  Анализ на формирането и динамиката на паричните потоци / Маргарита Гергова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 3. Анализ и контрол. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 99-124. 

  

Сист. No: 46946

- 77 -

38035

Колев, Николай.  По някои аспекти на финансово-разплащателните схеми при приватизационните сделки / Николай Колев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 43-57. 

  

Сист. No: 46971

- 78 -

37959

Колев, Николай.  Подходи за изготвяне на паричния бюджет на предприятието / Николай Колев. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 313-318. 

  

Сист. No: 47068

- 79 -

38035

Михайлов, Михаил.  Проблеми на анализа на финансовите резултати / Михаил Михайлов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 3. Анализ и контрол. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 75-98. 

  

Сист. No: 46941

- 80 -

38035

Найденов, Милчо.  Финансова автономност и стабилност / Милчо Найденов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 3. Анализ и контрол. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-21. 

  

Сист. No: 46913

- 81 -

38035

Проданов, Стоян.  Съвременни подходи за оценяването на риска в публичните инвестиции / Стоян Проданов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 177-191. 

  

Сист. No: 46928

- 82 -

38035

Симеонов, Стефан.  Анализ на зависимостта между бюджетните процедури и бюджетни решения / Стефан Симеонов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 152-176. 

  

Сист. No: 46924

- 83 -

Сп Д 41 к

Аганбегян, А. Г.  Еще раз о новой роли банков в современных условиях / А. Г. Аганбегян. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2011, N 12, с. 3-8. 

  

Сист. No: 46692

- 84 -

Сп И 31

Александрова, Маргарита.  Варианти на прилагане на метода на нетната настояща стойност за оценка на финансовата ефективност на иновационни проекти / Маргарита Александрова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 2, с. 22-42. 

  

Сист. No: 46844

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Великая, Е. Г.  Стратегическо управление затратами на основе бюджетирования / Е. Г. Великая. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 9, с. 10-27. 

  

Сист. No: 47039

- 86 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Коя валута е по-силна? Не. Коя има по-малко проблеми / Невен Вълев. // Мениджър, 2012, N 3, с. 126-127. 

  

Сист. No: 46720

- 87 -

Сп П 57 х

Ершов, М.  О политике валютного курса до и после кризиса / М. Ершов. // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 1, с. 37-49. 

  

Сист. No: 46861

- 88 -

Сп Д 41 к

Ершов, М. В.  Мир в посткризисных условиях - новые проблемы / М. В. Ершов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 1, с. 48-53. 

  

Сист. No: 2474

- 89 -

Сп Д 41 к

Жигаев, А. Ю.  Некоторые актуальные вопросы взаимосвязи финансовой стабильности и денежно-кредитной политики (на примере Федеральной резервной системы США) / А. Ю. Жигаев. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 2, с. 21-32. 

  

Сист. No: 47029

- 90 -

Сп Ф 53 кс

Заболоцкая, В. В.  Механинизм предоставления гарантий в Европейском сообществе при кредитировании малого и среднего бизнеса и возможность его адаптации в Российской федерации / В. В. Заболоцкая. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 5, с. 37-47. 

  

Сист. No: 46725

- 91 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  За златните резерви и националните дефицити / Андрей Захариев. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 26-40. 

  

Сист. No: 46713

- 92 -

Сп Ф 53 кс

Когденко, В. Г.  Разработка системы контроля за эффективностью компании / В. Г. Когденко. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 8, с. 2-10. 

  

Сист. No: 46749

- 93 -

Сп Ф 53 кс

Левчаев, П. А.  Методология менеджмента финансовых ресурсов как науки об их эффективном управлении / П. А. Левчаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 13, с. 36-41. 

  

Сист. No: 47236

- 94 -

Сп Д 41 к

Лейнонен, Харри и др.  Мобильные платежи: что нового, а что из хорошо забытого старого? / Харри Лейнонен, А. С. Обаева, П. В. Сумбулов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 3, с. 39-48. 

  

Сист. No: 47030

- 95 -

Сп Н 25 а

Лилова, Румяна.  Разходна политика и контрол върху общия бюджет на Европейския съюз / Румяна Лилова. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 16-25. 

  

Сист. No: 46710

- 96 -

Сп Ф 53 кс

Мищенко, С. В.  Факторный анализ уровня монетизации экономики на основе экономико-статистических моделей / С. В. Мищенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 5, с. 31-36. 

  

Сист. No: 46723

- 97 -

Сп Ф 53 кс

Осколкова, О. и др.  Поведенческие аспекты формирования структуры капитала компании / О. Осколкова, П. А. Паршаков, А. М. Яковлева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 12, с. 47-56. 

  

Сист. No: 47166

- 98 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, С. К. и др.  Инфляция: моделирование и регулирование в ракурсе теории негативных экономических оценок / С. К. Семенов, К. С. Семенов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 5, с. 23-30. 

  

Сист. No: 46722

- 99 -

Сп Д 41 к

Смыслов, Д. В.  Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и решения. Регулятивные аспекты / Д. В. Смыслов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 1, с. 36-43; N 2, с. 33-44. 

  

Сист. No: 719

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Толоконников, Л. А. и др.  Прогнозирование стабильности функционирования финансовой системы / Л. А. Толоконников, В. В. Ростовцев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 11, с. 2-5. 

  

Сист. No: 47161

- 101 -

Сп Д 41 к

Турбанов, А. В.  Антикризисные механизмы в банковской системе / А. В. Турбанов. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2012, N 1, с. 20-23. 

  

Сист. No: 2964

- 102 -

Сп П 89 тп

Ульянова, Ольга.  Рынок венчурного капитала в Германии: сети бизнес-ангелов / Ольга Ульянова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 2, с. 52-57. 

  

Сист. No: 46704

- 103 -

Сп C 58

Христов, Христо.  Как иновациите променят дейността на банките / Христо Христов. // CIO, VIII, 2012, N 4, с. 42-44. 

  

Сист. No: 47173

- 104 -

Сп И 503 и

Awad, Ibrahim L.  The Impact of Recent Innovations in Monetary Policy on the Monetary Transmission Mechanism in Egypt / Ibrahim L. Awad. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 4, с. 186-209. 

  

Сист. No: 47107

- 105 -

Сп Ч J 80 f

Julio, Brandon et al.  Political Uncertainty and Corporate Investment cycles / Brandon Julio, Youngsuk Yook. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 1, с. 45-83. 

  

Сист. No: 661

- 106 -

Сп Ч I 58 i

Marabelli, Marco et al.  Ambidexterity in Service Organizations: Reference Models from the Banking Industry / Marco Marabelli, Chiara Frigerio, Federico Rajola. // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 2, с. 109-126. 

  

Сист. No: 47072

- 107 -

Сп Ч J 80 f

McLean, R. David et al.  Why Does the Law Matter? Investor Protection and Its Effects on Investment, Finance, and Growth / R. David McLean, Tianyu Zhang, Mengxin Zhao. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 1, с. 313-350. 

  

Сист. No: 46687

Финанси

- 108 -

39289

Асенова, Мариана.  Специфика при ценообразуването на банковите услуги / Мариана Асенова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 261-264. 

  

Сист. No: 46836

- 109 -

39289

Варамезов, Любчо.  Финансови проблеми на малките предприятия / Любчо Варамезов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 282-285. 

  

Сист. No: 46839

- 110 -

39289

Гергова, Маргарита.  Съвременни аспекти на инвестиционния анализ / Маргарита Гергова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 269-274. 

  

Сист. No: 46838

- 111 -

39289

Захариев, Еленко.  Структурната реформа в България - минало, настояще, бъдеще / Еленко Захариев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 107-112. 

  

Сист. No: 46755

- 112 -

38056

Кръстев, Бисер Йорданов.  Капиталова структура на фирмата в условията на преход / Бисер Йорданов Кръстев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 131-136. 

  

Сист. No: 47000

- 113 -

39289

Чонов, Никола.  При валутен борд - инфлация? / Никола Чонов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 68-73. 

  

Сист. No: 46741

- 114 -

Сп И 50 м

Адамов, В.  Финансовият риск във фирмата / В. Адамов. // Икономическа мисъл, 1990, N 11, с. 3-10. 

  

Сист. No: 47122

- 115 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Лилия.  Подкрепа за иновациите и технологичното развитие в България / Лилия Дамянова. // Данъчна практика, 2012, N 1, с. 16-25. 

  

Сист. No: 2234

- 116 -

Сп И 50 м

Минасян, Гарабед.  Пречупване на външноплатежния модел / Гарабед Минасян. // Икономическа мисъл, 2012, N 1, с. 3-26. 

  

Сист. No: 47013

- 117 -

Сп Ф 53 кс

Семернина, Ю. В.  Российский быржевой рынок облигаций: место в мировой иерархии / Ю. В. Семернина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 5, с. 52-58. 

  

Сист. No: 46726

- 118 -

44339

Velikova, M.  Economic Crisis Impact on the Process of Financial Decentralization in the Republic of Bulgaria / M. Velikova. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 107-120. 

  

Сист. No: 47214

- 119 -

Сп Ч J 80 f

He, Zhiguo et al.  Rollover Risk and Credit Risk / Zhiguo He, Wei Xiong. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 2, с. 391-429. 

  

Сист. No: 47195

- 120 -

Сп Ч J 80 f

Ramadorai, Tarun.  The Secondary Market for Hedge Funds and the Closed Hedge Fund Premium / Tarun Ramadorai. // The Journal of Finance . - New York, 67, 2012, N 2, с. 479-512. 

  

Сист. No: 47194

Бюджетни приходи и разходи

- 121 -

39289

Лилова, Румяна.  Бюджетни приходи и национални приоритети / Румяна Лилова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 83-86. 

  

Сист. No: 46743

Бюджетно управление на фирмата

- 122 -

38035

Захариев, Васил.  Принципи на бюджетното управление във фирмата / Васил Захариев. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 66-78. 

  

Сист. No: 46906

Финансов контрол

- 123 -

40710

Николов, Георги.  Външният одит в публичния сектор на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз / Георги Николов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 450-455. 

  

Сист. No: 47138

- 124 -

Сп З 544 к

Геловски, Георги Г.  Финансовият контрол в НСЗКБ и неговата роля за укрепването на земеделските кооперации / Георги Г. Геловски. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 2, с. 13-25. 

  

Сист. No: 46685

Капиталовложения в икономиката

- 125 -

37959

Найденова, Снежана.  Рискът при финансиране със средства на чужди инвеститори / Снежана Найденова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 97-102. 

  

Сист. No: 46878

- 126 -

Сп П 89 тп

Колесников, Максим.  Инвестионные проекты: определение, жизненный цикл, оценка эффективности / Максим Колесников. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 2, с. 67-75. 

  

Сист. No: 46708

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Юзвович, Л. И.  Классификационно-функциональный подход к формированию инвестиционных ресурсов в условиях интеграции капитала / Л. И. Юзвович. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 11, с. 30-35. 

  

Сист. No: 47164

Данъци. Такси. Налози

- 128 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Данъчна неутралност и данъчни разходи в българската практика / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, 2012, N 1, с. 83-104. 

  

Сист. No: 47020

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Мировой опыт налогового стимулирования инвестиций в развитие высокотехнологичных видов экономической деятельности . // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 13, с. 63-70. 

  

Сист. No: 47240

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Насырова, В. И.  Специальные налоговые режимы как инструмент налогового регулирования малого предприемательства / В. И. Насырова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 13, с. 54-62. 

  

Сист. No: 47237

- 131 -

Сп Ф 53 кс

Погорлецкий, А. И.  Налоговая политика ведущих зарубежных стран: современные аспекты / А. И. Погорлецкий. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 13, с. 71-80. 

  

Сист. No: 17520

- 132 -

Сп Ф 53 кс

Ратнер, С. В. и др.  Налоговое стимулирование альтернативной энергетики в Европе / С. В. Ратнер, Д. В. Дира. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 8, с. 21-27. 

  

Сист. No: 46752

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 133 -

38056

Георгиев, Георги Петров.  Капиталова адекватност на търговските банки в условията на преход / Георги Петров Георгиев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 137-140. 

  

Сист. No: 47002

- 134 -

37524

Стойкова, Пепа.  Контрол върху кредтната дейност на банковите институти / Пепа Стойкова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 103-107. 

  

Сист. No: 47087

- 135 -

Сп Ф 53 кс

Заернюк, В. М. и др.  Экономическая модель развития рынка банковских услуг: концептуальный подход / В. М. Заернюк, Л. И. Черникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 7, с. 41-48. 

  

Сист. No: 46742

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Коробова, Г. Г.  Банковская культура: сущность и основы формирования / Г. Г. Коробова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 6, с. 2-7. 

  

Сист. No: 46727

- 137 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Инновационные модели оценки экономического капитала коммерческого банка / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 9, с. 28-43. 

  

Сист. No: 47040

- 138 -

Сп Ф 53 кс

Неретина, Е. А. и др.  Клиентоориентированный подход к управлению коммерческим банком / Е. А. Неретина, Е. В. Солдатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 7, с. 2-14. 

  

Сист. No: 46737

- 139 -

Сп Ф 53 кс

Романова, Л. Е. и др.  Учет совокупного кредитного риска банка при определении категории качества ссуды / Л. Е. Романова, К. В. Рудакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 7, с. 34-40. 

  

Сист. No: 46738

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Трифонов, Д. А.  Формы проявления портфельного подхода в управлении пассивами коммерческого банка / Д. А. Трифонов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 13, с. 11-18. 

  

Сист. No: 47235

- 141 -

Сп В 986

Факи, Ахмад.  Електронно банкиране. Какво трябва да знаят вътрешните одитори? / Ахмад Факи. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 1, с. 8-14. 

  

Сист. No: 47078

- 142 -

Сп Ф 53 кс

Шумкова, К. Г.  Эволюция подходов в оценке кредитного риска / К. Г. Шумкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 6, с. 35-39. 

  

Сист. No: 46729

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Юдина, И. Н.  Финансовое регулирование: цели, инструменты, охват / И. Н. Юдина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 9, с. 44-52. 

  

Сист. No: 47041

- 144 -

Сп Ч J 80 m

Dell'Aricca, Giovanni et al.  Credit Booms and Lending Standards: Evidence from Subprime Mortgage Market / Giovanni Dell'Aricca, Deniz Igan, Luc Laeven. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 2-3, с. 367-384. 

  

Сист. No: 47168

Инвестиции

- 145 -

39289

Василева, Десислава.  Предизвикателствата пред чуждите инвеститори в България / Десислава Василева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 322-326. 

  

Сист. No: 46849

- 146 -

39289

Добрева, Дучка и др.  Данъчен режим на чуждестранните инвестиции / Дучка Добрева, Людмила Мукова. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 176-180. 

  

Сист. No: 46900

- 147 -

39289

Марков, Огнян.  Ролята на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика / Огнян Марков. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 173-176. 

  

Сист. No: 46802

- 148 -

39289

Наама, Карим.  Стратегии за привличане на чуждестранни инвестиции от развиващите се страни / Карим Наама. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 169-175. 

  

Сист. No: 46895

Анализ на инвестициите

- 149 -

II 1318

Динчев, Красимир и др.  Анализ на изменението на цените при компенсаторните инструменти / Красимир Динчев, Мариета Инджова. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 366-372. 

  

Сист. No: 47103

Борси. Борсови операции

- 150 -

37959

Добрева, Дучка.  Борсите - противодействуващ фактор на хаоса в търговията / Дучка Добрева. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 221-226. 

  

Сист. No: 47023

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 151 -

44339

Андонова, К.  Инвестиционные инициативы регионального развития местной власти в Болгарии необходимость правильного антикризисного поведения / К. Андонова. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 121-130. 

  

Сист. No: 47222

- 152 -

44339

Волкова, Надежда.  Новые подходы к управлению экономическими субъектами / Надежда Волкова. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 7-11. 

  

Сист. No: 47220

- 153 -

44339

Кудрявцева, Т. и др.  Модель инвестиционно-промышленной политики / Т. Кудрявцева, А. Бахмутская. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 38-44. 

  

Сист. No: 47221

- 154 -

38709

Томов, Йордан.  Контролът в условията на преход към пазарно стопанство / Йордан Томов. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 110-116. 

  

Сист. No: 46761

- 155 -

37524

Тонков, Георги Д.  Стратегически анализ на икономическия потенциал на пазарните субекти / Георги Д. Тонков. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 177-184. 

  

Сист. No: 47093

Икономика

- 156 -

39289

Андреева, Мария.  Бедността - нежелан спътник на българския преход към пазарна икономика / Мария Андреева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 102-106. 

  

Сист. No: 46750

- 157 -

39289

Димитров, Илиян.  Балканите - икономически кръстопът и политически възел / Илиян Димитров. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 314-316. 

  

Сист. No: 46847

- 158 -

38035

Димов, Сава.  Приложение на хипотезата за рационалните очаквания при търговията с пазарни деривати / Сава Димов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 72-92. 

  

Сист. No: 46969

- 159 -

38056

Иванов, Рашко В.  Икономика и политика - взаимодействие, субординиране, граници на самостоятелност / Рашко В. Иванов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 13-18. 

  

Сист. No: 46992

- 160 -

39289

Кънев, Методи.  Преходът към пазарна икономика : Обусловеност, референтни модели и политика / Методи Кънев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 5-21. 

  

Сист. No: 46735

- 161 -

39289

Наама, Карим.  Икономическа реформа в Португалия / Карим Наама. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 160-163. 

  

Сист. No: 46796

- 162 -

39289

Найденова, Снежана.  Икономиката на България свободна ли е от стереотипите на монетаризма / Снежана Найденова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 87-92. 

  

Сист. No: 46746

- 163 -

38056

Пенчев, Пенчо.  Преход, но какъв? / Пенчо Пенчев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 336-342. 

  

Сист. No: 47010

- 164 -

39289

Стефанов, Стефан.  Статистически анализ на някои сектори от икономиката на гр. Шарм Ал-шейх : Арабска република Египет / Стефан Стефанов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 286-290. 

  

Сист. No: 46841

- 165 -

39289

Чендова, Маргарита Юлиева.  Реформата в Мексико. Сродни методи за решаването на икономическите проблеми в Мексико и България / Маргарита Юлиева Чендова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 305-308. 

  

Сист. No: 46845

- 166 -

39289

Чонова, Румяна и др.  Национална културална специфика и икономическо поведение / Румяна Чонова, Ваня Ганева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 156-159. 

  

Сист. No: 46787

- 167 -

Сп Е 205

Финландия на върха на света . // Европа 2001, XIX, 2012, N 1, с. 6-8. 

  

Сист. No: 46734

Регионална икономика

- 168 -

40085

Личев, Тихомир.  Регионални измерения на демографската криза в България при процеса на евроинтеграция / Тихомир Личев. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с.197-203. 

  

Сист. No: 46863

- 169 -

38035

Личев, Тихомир.  Съвременни аспекти на регионалната политика и регионалното развитие в Република България / Тихомир Личев. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 321-332. 

  

Сист. No: 46948

- 170 -

37265

Личев, Тихомир.  Регионална политика и съвременната социална действителност / Тихомир Личев. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 78-81. 

  

Сист. No: 47121

- 171 -

38056

Тонкова, Станка В.  Териториален мениджмънт на социално-икономическия модел на прехода към пазарна икономика / Станка В. Тонкова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 19-29. 

  

Сист. No: 46994

- 172 -

Сп Ч I 58 i

Brokel, Tom.  Collaboration Intensity and Regional Innovation Efficiency in Germany - A Conditional Efficiency Approach / Tom Brokel. // Industry and Innovation . - London, 19, 2012, N 2, с. 155-179. 

  

Сист. No: 47074

Икономика на България

- 173 -

Сп Г 62 вх

Петкова-Георгиева, Стоянка и др.  Въздействие на световната икономическа криза върху икономиката на България за периода 2008-2011 г. / Стоянка Петкова-Георгиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 124-128. 

  

Сист. No: 47148

Икономика на Европа

- 174 -

38035

Тонкова, Станка В.  Еволюция на локализацията на производството в европейското икономическо пространство през втората половина на XX век / Станка В. Тонкова. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 74-94. 

  

Сист. No: 47012

Икономика на Русия

- 175 -

Сп У 732 п

Говядкин, И. Е.  Инновационное развитие России / И. Е. Говядкин. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 5, с. 52-54. 

  

Сист. No: 2744

- 176 -

Сп П 57 х

Основные макроэкономические итоги 2011 г. (из мониторинга Минэкономразвия РФ) . // Экономист . - Москва, 88, 2012, N 3, с. 3-15. 

  

Сист. No: 47218

Стопанска история

- 177 -

Сп Ф 53 кс

Муравьева, Л. А.  Финансово-экономическое развитие европейских стран в первой половине XIX века / Л. А. Муравьева. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 6, с. 72-81. 

  

Сист. No: 46731

Икономически растеж

- 178 -

II 1318

Бурлакова, Галена и др.  Тенденции и прогнози за развитието на икономическия растеж на България / Галена Бурлакова, Ана Караджова. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 361-365. 

  

Сист. No: 47101

- 179 -

39289

Чонов, Никола.  Икономическият растеж и чуждестранните инвестиции в България / Никола Чонов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 161-168. 

  

Сист. No: 46884

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 180 -

39289

Дамянов, Атанас.  Разсъждения върху експортния песимизъм на икономиките в преход / Атанас Дамянов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 122-124. 

  

Сист. No: 46874

- 181 -

39289

Каменов, Камен.  Приспособителният потенциал на страните в преход към пазарна икономика / Камен Каменов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 188-191. 

  

Сист. No: 46942

- 182 -

Сп Д 41 к

Мерзляков, С. А.  Сравнение режимов денежно-кредитной политики в экспортно ориентированной экономике / С. А. Мерзляков. // Деньги и кредит . - Москва, 85, 2011, N 12, с. 47-57. 

  

Сист. No: 46693

- 183 -

Сп Ч J 80 m

Collard, Fabrice et al.  Flexible Prices and the Business Cycle / Fabrice Collard, Harris Dellas. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 1, с. 221-233. 

  

Сист. No: 2475

Пазарно стопанство

- 184 -

39289

Ангелов, Цветослав.  Преходът към пазарна икономика и предизвикателствата на инвестиционните решения / Цветослав Ангелов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 309-313. 

  

Сист. No: 46846

- 185 -

37265

Василев, Йордан и др.  Някои особености при прехода на България към пазарна икономика (стопанство) / Йордан Василев, Людмил Несторов. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 53-58. 

  

Сист. No: 47116

- 186 -

40085

Василева, Весела.  Към въпроса за амортизацията на дълготрайните активи в условията на пазарна икономика / Весела Василева. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 387-390. 

  

Сист. No: 46875

- 187 -

39289

Митев, Неделчо.  Преходът към пазарна икономика и националното планиране / Неделчо Митев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 212-124. 

  

Сист. No: 46759

- 188 -

39289

Несторов, Людмил.  Публичният сектор в България - състояние и проблеми днес / Людмил Несторов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 114-147. 

  

Сист. No: 46773

- 189 -

39289

Янков, Никола.  Трансформиране на бизнесорнизациите в процеса на създаване на функционираща пазарна икономика / Никола Янков. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 252-257. 

  

Сист. No: 46825

Приватизация

- 190 -

39289

Дамянов, Дамян Н. и др.  Приватизацията в Р България : тенденции, проблеми и идеи / Дамян Н. Дамянов, Станка В. Тонкова. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 200-212. 

  

Сист. No: 46897

- 191 -

39289

Димитров, Марин.  Счетоводството - информационен инструментариум на приватизационните сделки в Р България / Марин Димитров. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 271-276. 

  

Сист. No: 46931

- 192 -

39289

Михайлов, Михаил.  Методологията на бизнесанализа - инструментариум на приватизацията / Михаил Михайлов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 230-234. 

  

Сист. No: 46917

- 193 -

39289

Павлов, Нено.  Приватизацията - стратегия на структурната реформа в социалното осигуряване / Нено Павлов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 225-229. 

  

Сист. No: 46916

- 194 -

39289

Панайотов, Димитър.  Масова приватизация / Димитър Панайотов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 218-225. 

  

Сист. No: 46902

Стопанско планиране

- 195 -

39289

Мойнов, Мойно.  Икономиката в преход и информационното общество / Мойно Мойнов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 64-67. 

  

Сист. No: 46739

Прогнозиране

- 196 -

II 1318

Беличева, Елка.  Особености на регионалното планиране / Елка Беличева. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 387-393. 

  

Сист. No: 47112

- 197 -

38035

Борисов, Борислав.  Неопределеността като измерител на хаоса и риска / Борислав Борисов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 245-261. 

  

Сист. No: 46921

- 198 -

II 1318

Дилкова, Детелина Ивайлова.  Система на комплексния контрол на плановия процес в бизнес организацията - концепция за развитие / Детелина Ивайлова Дилкова. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 379-383. 

  

Сист. No: 47108

- 199 -

II 1318

Дочовски, Тихомир.  Проблеми при планирането на социалната сфера / Тихомир Дочовски. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 384-386. 

  

Сист. No: 47111

- 200 -

38035

Марчева, Анастасия.  Подготовка за разработване на стратегия за управление на системата "Здравеопазване" / Анастасия Марчева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 262-279. 

  

Сист. No: 46923

- 201 -

II 1318

Начева, Нели и др.  Анализ и прогнозиране на цените на ценните книжа на "Петрол" АД / Нели Начева и др. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 373-378. 

  

Сист. No: 47105

- 202 -

38035

Панайотов, Димитър и др.  Разработване на методика за осъществяване на технологичен одит като елемент на технологичната фирмена стратегия съобразно спецификата на отрасъл "Парфюмерия и козметика" / Димитър Панайотов, Неделчо Митев, Теодора Георгиева. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 129-151. 

  

Сист. No: 46990

- 203 -

II 1318

Планиране на иновациите и реиновациите в следпродажбеното обслужване на потребителски продукти в България . // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 331-336. 

  

Сист. No: 47094

- 204 -

38035

Тонкова, Станка.  Маркетинг на факторите за локализация на предприемаческата дейност / Станка Тонкова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 127-151. 

  

Сист. No: 46911

Икономически анализ

- 205 -

37524

Конов, Никола.  Методи за предварителен анализ при определяне конкурентоспособностт и цената на изделията / Никола Конов. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 291-296. 

  

Сист. No: 47102

- 206 -

37524

Митов, Кирил.  Показатели за анализ на ефективността от екологичните разходи / Кирил Митов. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 231-235. 

  

Сист. No: 47095

- 207 -

38035

Михайлов, Михаил И.  Проблеми на анализа в процеса на евроинтеграция (концептуални подходи) / Михаил И. Михайлов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 62-73. 

  

Сист. No: 46999

Аграрна икономика

- 208 -

38035

Герганов, Георги.  Преструктурирането на селското стопанство в условията на пазарна икономика и приватизация / Георги Герганов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 86-125. 

  

Сист. No: 46978

- 209 -

38807

Йорданов, Красимир.  Сметната палата и контролът в аграрния сектор / Красимир Йорданов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 329-335. 

  

Сист. No: 46818

- 210 -

38035

Петров, Петър.  Някои аспекти на аграрната реформа в периода на преход към пазарна икономика / Петър Петров. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 79-97. 

  

Сист. No: 46908

- 211 -

38061

Тонков, Георги Д.  Оползотворяване на аграрния потенциал - ключ за изход от кризата / Георги Д. Тонков. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 36-47. 

  

Сист. No: 46960

- 212 -

Сп З 544 к

Янакиева, Иванка.  Защо се актуализират компесаторните плащания за необлагодетелстваните райони / Иванка Янакиева. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 3, с. 7-17. 

  

Сист. No: 47081

Икономика на индустрията, предприятието

- 213 -

38035

Александров, Стефан.  Стратегия на проспериране на предприятието при пазарна икономика / Стефан Александров. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 58-85. 

  

Сист. No: 46976

- 214 -

38035

Варамезов, Любчо.  Проблеми на преструктурирането на растително-масленото производство / Любчо Варамезов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 153-173. 

  

Сист. No: 46983

- 215 -

37524

Гайдова, Анелия.  Анализ на зависимостта на обема продукция от разходите за производство / Анелия Гайдова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 237-251. 

  

Сист. No: 47098

- 216 -

38035

Найденов, Сергей.  Усвояването на нововъведените прозводтвени мощности - фактор за изпълнението на производствената програма на предприятието / Сергей Найденов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 333-353. 

  

Сист. No: 46949

Туризъм в България

- 217 -

Сп Г 62 вх

Караджова, Златина.  Българският туризъм в контекста на устойчиво развитие / Златина Караджова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 156-161. 

  

Сист. No: 47157

Търговия

- 218 -

39289

Божинова, Мариана.  България на световния винен пазар / Мариана Божинова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 207-209. 

  

Сист. No: 46806

- 219 -

38035

Горанова, Пенка.  Потребителите и предизвикателствата на дигиталната икономика / Пенка Горанова. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 119-132. 

  

Сист. No: 46910

- 220 -

38035

Добрева, Дучка и др.  Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България / Дучка Добрева и др. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 204-230. 

  

Сист. No: 46998

- 221 -

38056

Йотков, Веселин.  Особености на безналичните разплащания в областта на търговията и услугите / Веселин Йотков. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 275-278. 

  

Сист. No: 47007

- 222 -

39289

Кунев, Красимир.  Някои аспекти в развитието на конкуренцията в България / Красимир Кунев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 140-143. 

  

Сист. No: 46771

- 223 -

42927

Личев, Илия.  Координация на процесите при управление на снабдителните вериги в международния бизнес / Илия Личев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция, май 2008 г. : Т. 1 - 2 : Т. 2. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2008, с. 321-327. 

  

Сист. No: 47050

- 224 -

39289

Мидова, Петранка.  Някои проблеми , свързани със защитата на потребителите / Петранка Мидова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 164-168. 

  

Сист. No: 46797

- 225 -

38035

Минков, Венцислав.  Пазарни ли са търговските комуникации у нас? / Венцислав Минков. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 256-273. 

  

Сист. No: 46940

- 226 -

39289

Цветкова, Стойна.  Съвременни тенденци в производството и търговията с птиче месо / Стойна Цветкова. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 195-198. 

  

Сист. No: 46804

- 227 -

Сп Н 25 а

Карабашев, Иван.  Търговията с военна и специална продукция - основни аспекти и проблеми на контрола / Иван Карабашев. // Народностопански архив, 2007, N 1, с. 60-70. 

  

Сист. No: 47130

Маркетинг

- 228 -

38709

Банчев, Петър.  Целеви маркетингов подход в управлението на дистрибуцията / Петър Банчев. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 126-131. 

  

Сист. No: 46766

- 229 -

38035

Банчев, Петър.  Маркетингова концепция и планиране (стратегически аспекти) / Петър Банчев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 80-100. 

  

Сист. No: 46904

- 230 -

38035

Банчев, Петър.  За еволюцията на съвременния маркетинг / Петър Банчев. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 98-118. 

  

Сист. No: 46909

- 231 -

37959

Банчев, Петър.  Пазарна неопределеност, планиране и маркетинг / Петър Банчев. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 250-255. 

  

Сист. No: 47059

- 232 -

44372

Банчев, Петър.  Възможности за оптимално комбиниране на елементите на маркетинговия микс / Петър Банчев. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 108-117. 

  

Сист. No: 47192

- 233 -

41230

Борисов, Борислав.  Маркетингови решения при емитирането на общински облигации / Борислав Борисов. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област. - София : Унив. изд. Стопанство, 2005, с. 132-137. 

  

Сист. No: 47047

- 234 -

44372

Василева, Бистра.  Маркетинговото лидерство в бизнеса на фирмите / Бистра Василева. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 306-313. 

  

Сист. No: 47215

- 235 -

44372

Гатев, Гатю.  Маркетинг в образованието - емпирични резултати и анализ от проучване образователните предпочитания на младежите от региона "Варна-ШУмен" / Гатю Гатев. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 118-125. 

  

Сист. No: 47196

- 236 -

44372

Георгиева, Елена.  Възвръщане на маркетинговите инвестиции / Елена Георгиева. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 230-237. 

  

Сист. No: 47206

- 237 -

37959

Горчева, Таня.  Декомпозиране на базовите стратегии в цикъла на фирмено планиране / Таня Горчева. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 231-237. 

  

Сист. No: 47025

- 238 -

44372

Грънчарова, Боряна.  Вътрешнофирменият ПР на фирмите за услуги - залог за успех в борбата за потребители / Боряна Грънчарова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 148-153. 

  

Сист. No: 47201

- 239 -

44372

Димова, Надежда.  Латералният маркетинг и управлението на продажбите / Надежда Димова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 275-280. 

  

Сист. No: 47211

- 240 -

44372

Дойчинов, Бойко.  Роля на маркетинговите проучвания за вземане на ефективни инвестиционни решения при създаване на пазарна инфраструктура за реализация на пресни продукти / Бойко Дойчинов. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 162-170. 

  

Сист. No: 47202

- 241 -

44372

Иванова, Маруся.  Анализ на конкурентната пазарна структура в сектора на бързооборотните потребителски стоки с изкуствени невронни мрежи / Маруся Иванова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 141-147. 

  

Сист. No: 47199

- 242 -

44372

Кехайова, Мария.  Първоначални ориентации на българските компании по автоматизиране на процесите по управление на веригите на доставки / Мария Кехайова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 131-140. 

  

Сист. No: 47193

- 243 -

38035

Кръстевич, Тодор.  Клъстерният анализ в маркетинговите изследвания - принципи, алгоритми, приложение / Тодор Кръстевич. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 152-177. 

  

Сист. No: 46912

- 244 -

44372

Кръстевич, Тодор.  Анализ на дискретния избор с отчитане хетерогенността в предпочитания (емпиричен анализ на изборни конджойнт данни с помощта на латентен клас Logit - модел) / Тодор Кръстевич. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 96-107. 

  

Сист. No: 47190

- 245 -

44372

Маркетингова стратегия за въвеждане на нов продукт на примера на "Винарна Лясковец"  / Пенка Горанова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 246-252. 

  

Сист. No: 47209

- 246 -

40850

Минков, В.  Засилва ли се ролята на стимулирането на продажбите? / В. Минков. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 215-225. 

  

Сист. No: 47034

- 247 -

44372

Тананеева, Живка.  Избор на дистрибуционна стратегия на примера на Винпром Свищов / Живка Тананеева. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 299-305. 

  

Сист. No: 47212

- 248 -

44372

Узунова, Юлия.  Маркетингът в глобалната картина на обществото: императиви и приложения / Юлия Узунова. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 11-64. 

  

Сист. No: 47185

- 249 -

44372

Юрченко, Юлия.  Позициониране на пазарните възможности на търговията на едро / Юлия Юрченко. // Маркетингът в 21-ви век: парадигми, стратегии, тактики : Сб. с докл. от науч. конфер. с междунар. участие. - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2007, с. 238-245. 

  

Сист. No: 47208

- 250 -

38035

Янков, Никола.  Процесът на маркетизация в България: стратегия и насочване / Никола Янков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 101-122. 

  

Сист. No: 46907

- 251 -

39289

Янков, Никола.  Развитието на макромаркетинга и процеса на маркетизация в страни като България и Египет / Никола Янков. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 262-270. 

  

Сист. No: 46922

- 252 -

Сп Р 448

Антонова, Весислава.  Българските марки в света на Superbrands / Весислава Антонова. // Регал, 2012, N 3, с. 7-8. 

  

Сист. No: 47234

- 253 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  "Зелен" франчайз в търговията на дребно / Мара Георгиева. // Регал, 2012, N 3, с. 14-15. 

  

Сист. No: 47238

- 254 -

Сп Р 448

Димитрова, Христина.  Аутсорсингът - възход по време на криза / Христина Димитрова. // Регал, 2012, N 3, с. 36-37. 

  

Сист. No: 47239

Рекламна, комуникационна политика

- 255 -

40850

Мидова, Петранка.  Изисквания към директната реклама като елемент на маркетинговия комуникационен микс / Петранка Мидова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция, 22.02. - 25.02. 2004 г. : Т. 1. - Бургас : Бургаски свободен унив., 2004, с. 204-214. 

  

Сист. No: 46702

Дистрибуционна политика

- 256 -

39289

Банчев, Петър.  За конфликтите в стоковата дистрибуция / Петър Банчев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 136-139. 

  

Сист. No: 46769

Маркетингов мениджмънт

- 257 -

38035

Асенова, Мариана.  Сегментиране на банковия пазар / Мариана Асенова. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 133-151. 

  

Сист. No: 46915

- 258 -

Сп И 503 и

Ileva, Radka.  Strategic Marketing Management : Status and Development of the Contemporary Bulgarian Companies / Radka Ileva. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 4, с. 146-185. 

  

Сист. No: 47096

Международен маркетинг

- 259 -

Сп Б 445

Веселинова, Надежда.  Фирмена политика за използване на е-бизнеса - дистрибуционни варианти / Надежда Веселинова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 61-78. 

  

Сист. No: 46696

Логистика

- 260 -

Сп Г 62 вх

Димитров, Иван.  Фактори, влияещи върху структурата на международната логистична система / Иван Димитров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 104-109. 

  

Сист. No: 47151

- 261 -

Сп Г 62 вх

Димитров, Иван.  Конкурентни ограничения при разработка на международна логистична стратегия / Иван Димитров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 96-103. 

  

Сист. No: 47155

- 262 -

Сп Л 763

Тенденции във веригите на доставки . // Логистика, VIII, 2012, N 2, с. 38-39. 

  

Сист. No: 5427

Външна търговия

- 263 -

38061

Минев, Мирослав.  Стокова структура на експорта на селскостопанска продукция / Мирослав Минев. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 122-130. 

  

Сист. No: 46967

- 264 -

39289

Славева, Красимира.  Икономическата конюнктура и структурата на износа на България / Красимира Славева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 169-172. 

  

Сист. No: 46801

- 265 -

Сп Б 445

Фотов, Ристо и др.  Стокообменът между Р. Македония и Р. България / Ристо Фотов, Благица Йованова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 151-165. 

  

Сист. No: 46701

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 266 -

39289

Горчева, Таня.  Международни фирмени стратегии за сътрудничество в условията на преход / Таня Горчева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 242-248. 

  

Сист. No: 46819

- 267 -

38056

Димов, Сава.  Дериватите в условията на преход към пазара / Сава Димов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 80-85. 

  

Сист. No: 46987

- 268 -

Сп Ф 53 кс

Лукасевич, И. Я. и др.  Финансовая интеграция фондовых рынков: особенности развивающихся стран / И. Я. Лукасевич, Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 10, с. 56-65. 

  

Сист. No: 47159

- 269 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Угрозы стабильности глобалной финансовой системы и направления их нейтрализации / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 11, с. 6-11. 

  

Сист. No: 47162

- 270 -

Сп Ч J 80 m

Kakkar, Vikas et al.  Real Exchange Rates and Productivity: Evidence from Asia / Vikas Kakkar, Isabel Yan. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 2-3, с. 301-322. 

  

Сист. No: 47165

Международни икономически отношения

- 271 -

38035

Горчева, Таня.  Маркетингови стратегии в международния туристически бизнес / Таня Горчева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 89-108. 

  

Сист. No: 46933

- 272 -

38035

Дамянов, Атанас.  Международно маркетингово проучване / Атанас Дамянов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-26. 

  

Сист. No: 46925

- 273 -

39289

Египет и България: измерения на макроикономическата стабилизацея.  Египет и България: измерения на макроикономическата стабилизация / Гарабед Минасян. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 25-42. 

  

Сист. No: 47036

- 274 -

39289

Захариева, Галина.  Анализ на възможностите за развитие на търговията с целулоза и целулозни продукти между България и Египет / Галина Захариева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 188-194. 

  

Сист. No: 46803

- 275 -

39289

Кирев, Любен.  Търговско-икономическите отношения между България и Египет / Любен Кирев. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 139-145. 

  

Сист. No: 46876

- 276 -

38035

Кирев, Любен.  Инвестиционната политика на транснационалните корпорации / Любен Кирев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 109-135. 

  

Сист. No: 46935

- 277 -

38035

Наама, Карим.  Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар / Карим Наама. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 274-282. 

  

Сист. No: 46943

- 278 -

41315

Наама, Карим.  Бъдещето на арабско-европейските отношения / Карим Наама. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : Проблеми и перспективи : Нац. науч. конфер., 17-18 юни 2005 г.. - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2006, с. 201-207. 

  

Сист. No: 47051

- 279 -

38035

Найденова, Снежана.  Формиране на пазарно поведение чрез регулиране на външния сектор / Снежана Найденова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 44-67. 

  

Сист. No: 46927

- 280 -

38035

Петров, Иван.  Проблеми и перспективи за асоциирането на България в Европейския съюз / Иван Петров. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 136-149. 

  

Сист. No: 46947

- 281 -

38035

Спиридонов, Иван.  Икономическата интеграция в новата геополитическа ситуация / Иван Спиридонов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 27-43. 

  

Сист. No: 46926

- 282 -

38035

Цонева, Иванка.  Културна адаптация в международното делово общуване / Иванка Цонева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 5. Международни икономически отношения. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 68-88. 

  

Сист. No: 46930

- 283 -

Сп Г 62 вх

Милев, Николай.  Международна бизнес стратегия за създаване на ново пазарно пространство и обезсилване на конкуренцията / Николай Милев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 90-95. 

  

Сист. No: 47154

- 284 -

Сп М 68 э

Кузнецов, А.  Транснациональные корпорации стран брикс / А. Кузнецов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 47230

- 285 -

Сп М 45 о

Кутева, Николина.  Съвременни предизвикателдтва пред ООН при справянето с асимитричните международни конфликти / Николина Кутева. // Международни отношения, 2012, N 1, с. 47-60. 

  

Сист. No: 47073

- 286 -

Сп Б 445

Любенов, Здравко.  Модел на взаимодействието при оказване на международни услуги / Здравко Любенов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 103-118. 

  

Сист. No: 46698

- 287 -

Сп М 45 о

Петков, Кръстьо.  Десетилетие на криза, години на революции / Кръстьо Петков. // Международни отношения, 2012, N 1, с. 61-68. 

  

Сист. No: 47076

- 288 -

Сп Ф 53 кс

Петрикова, Е. М. и др.  Международные резервы в системе платежного баланса: теория, методология, практика / Е. М. Петрикова, С. М. Петрикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 7, с. 49-59. 

  

Сист. No: 46745

- 289 -

Сп М 68 э

Фитуни, Л.  "Арабская весна" : Трансформация политических парадигм в контексте международных отношений / Л. Фитуни. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2012, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 47035

- 290 -

Сп М 486

Явашева, Татяна.  [Девет] 9 пъти разлика / Татяна Явашева. // Мениджър, 2012, N 11, с. 28-31. 

  

Сист. No: 46703

- 291 -

40930

Damyanov, Atanas et al.  Export Pessimism Versus Export Optimism in the Economies in Transformation / Atanas Damyanov, Dragomir Iliev. // Recent Economic Developments and Problems in the Transition Economies : Proceedings of the 1st International Conference May 24-27, 2000 Thessaloniki Greece. - Tessaloniki : Association of South Eastern Europe Economic Unive, 2001, с. 407-415. 

  

Сист. No: 203

- 292 -

40246

Gortschewa, Tanja.  Handelseffekte der liberalisierung im integrierten Europa / Tanja Gortschewa. // Регионално икономическо сътрудничество и интеграция на страните в Югоизточна Европа : Междууниверситетска научно-практическа конференция, 7-9 ноември 2002 г. : Т. 1-3 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 88-94. 

  

Сист. No: 2315

Глобализация

- 293 -

39289

Кънев, Методи.  Глобализиращата се икономика и националния интерес на страните в преход / Методи Кънев. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 96-101. 

  

Сист. No: 46871

- 294 -

39289

Найденова, Снежана.  Международната координация на икономическата политика - важна последица от глобализацията / Снежана Найденова. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 102-106. 

  

Сист. No: 46873

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 295 -

38035

Врачовски, Данаил.  Европейска интеграция, валутен борд и социално осигуряване / Данаил Врачовски. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 7-21. 

  

Сист. No: 46962

- 296 -

38035

Томева, Милка и др.  Системи за финансово управление и контрол на общините в условията на евроинтеграцията / Милка Томева, Георги Иванов, Весела Дечева. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 56-96. 

  

Сист. No: 46984

Право. Наука за държавата и правото

- 297 -

38035

Мукова, Людмила.  Към въпроса за понятие на правото, система на правото и система на законодателството / Людмила Мукова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 167-187. 

  

Сист. No: 46893

- 298 -

Сп И 31

Иванов, Виктор.  Обжалване на актовете на медицинската експертиза / Виктор Иванов. // ИДЕС, XVI, 2012, N 2, с. 44-50. 

  

Сист. No: 46856

- 299 -

Сп Б 923 з

Манолова, Нина.  Временна работа според ЗИД на Кодекса на труда / Нина Манолова. // Български законник, XXI, 2012, N 3, с. 44-49. 

  

Сист. No: 46993

Конституционно право

- 300 -

Сп Н 326 ту

Асенов, Симеон.  Политическите партии в практиката на Конституционния съд в Република България / Симеон Асенов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2011, с. 134-171. 

  

Сист. No: 47143

Обществено управление. Военни науки

- 301 -

37265

Ангелова, Красимира.  За някои особености на демокрацията / Красимира Ангелова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 50-52. 

  

Сист. No: 47115

- 302 -

38035

Борисов, Борислав.  Модел за устойчиво управление на общините / Борислав Борисов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 354-372. 

  

Сист. No: 46950

- 303 -

37265

Борисова, Лалка.  Необходимост от реформата в устройството на територията в кадровото осигуряване / Лалка Борисова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 82-85. 

  

Сист. No: 47123

- 304 -

38035

Живков, Николай.  Европейският опит в местното самоуправление и неговото влияние върху съвременната българска община / Николай Живков. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 373-385. 

  

Сист. No: 46951

- 305 -

37265

Иванов, Рашко В.  Еволюцията и революцията в общественото развитие (предимства и недостатъци) / Рашко В. Иванов. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 5-9. 

  

Сист. No: 47104

- 306 -

Сп Н 326 ту

Кирилов, Росен и др.  Информационно осигуряване при приложение на методи за оценка на администрирането на приходите на общините / Росен Кирилов, Катя Емилова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2011, с. 45-97. 

  

Сист. No: 47140

Местно самоуправление

- 307 -

37265

Живков, Николай.  За местното самоуправление и неговите органи / Николай Живков. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 86-91. 

  

Сист. No: 47124

Общинско управление

- 308 -

38709

Живков, Николай.  Съвременни проблеми на общинската администрация / Николай Живков. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 134-137. 

  

Сист. No: 46768

- 309 -

38035

Живков, Николай.  Общинската власт / Николай Живков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 118-140. 

  

Сист. No: 46889

- 310 -

39289

Минков, Венцислав.  Относно подготовката на общинската приватизация - необходимост, проблеми и стъпки / Венцислав Минков. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 249-251. 

  

Сист. No: 46821

Социално осигуряване

- 311 -

38035

Павлов, Нено.  Социален и инвестиционен потенциал на частните пенсионни фондове / Нено Павлов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 17-33. 

  

Сист. No: 46901

- 312 -

Сп Б 445

Врачовски, Данаил.  Социалните плащания и доходното неравенство в Европейския съюз и България / Данаил Врачовски. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 20-32. 

  

Сист. No: 46694

- 313 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Възнаграждения и доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски / Аспасия Петкова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 3, с. 54-64. 

  

Сист. No: 47245

Пенсионно осигуряване

- 314 -

Сп Н 25 а

Врачовски, Данаил.  Пенсионни фондове и финансови пазари / Данаил Врачовски. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 7-15. 

  

Сист. No: 46707

- 315 -

Сп В 83 Э

Гурвич, Е. и др.  Микроанализ российской пенсинной системы / Е. Гурвич, Ю. Сонина. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 2, с. 27-51. 

  

Сист. No: 47045

- 316 -

Сп Ф 53 кс

Иванов, А. Е.  Направления развития пенсионной системы Российской федерации / А. Е. Иванов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 10, с. 66-72. 

  

Сист. No: 47160

Здравно осигуряване

- 317 -

39289

Марчева, Анастасия.  Кризата в системата здравеопазване и перспективите на здравноосигурителната система / Анастасия Марчева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 199-202. 

  

Сист. No: 46805

Застраховане

- 318 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  Един от най-ефективните застрахователи на пазара.. не се продава : [Интервю с доц. Стоян Проданов] /  Интервюто взе Илеана Стоянова. // Застраховател, XIX, N 6, 28 март - 11 апр. 2012, с. 20. 

  

Сист. No: 47046

- 319 -

Сп С 848 д

Адамчук, Елена Александровна.  Основные тенденции страхования в развивающихся странах в кризис / Елена Александровна Адамчук. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 3, с. 33-37. 

  

Сист. No: 47225

- 320 -

Сп Н 25 а

Андреев, Янаки.  За животозастраховането в пазарни условия. Рентно/пенсионно и здравно застраховане / Янаки Андреев. // Народностопански архив, 2007, N 2, с. 12-16. 

  

Сист. No: 41894

- 321 -

Сп С 848 д

Шутова, Ольга Аркадьевна.  Параметры оценки организационной культуры клиенто-ориентированной страховой компании / Ольга Аркадьевна Шутова. // Страховое дело . - Москва, XIX, 2012, N 2, с. 34-41. 

  

Сист. No: 47144

- 322 -

Сп Ч J 80 r

Berry-Stolzle, Thomas R. et al.  The Effect of Regulation on Insurance Pricing : The Case of Germany / Thomas R. Berry-Stolzle, Patricia Born. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 1, с. 129-164. 

  

Сист. No: 46732

- 323 -

Сп Ч J 80 r

Carriquiry, Miguel A. et al.  Index Insurance, Probability Climate Forecasts, and Production. / Miguel A. Carriquiry, Daniel E. Osgood. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 79, 2012, N 1, с. 287-299. 

  

Сист. No: 46740

- 324 -

Сп Ч R 62 m

Huang, Li-Ying et al.  Foreign Ownership and non-life insurer efficiency in the Japanese Marketplace. / Li-Ying Huang, Yu-Luen Ma, Nat Pope. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 15, 2012, N 1, с. 57-88. 

  

Сист. No: 47187

- 325 -

Сп Ч V 50

Knoll, Jessica.  Den Umgang mit betreugerischen Schaeden weiter optimieren / Jessica Knoll. // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 23, с. 1741-1743. 

  

Сист. No: 46730

- 326 -

Сп Ч R 62 m

Monkiewicz, Marek.  Insurance protection Funds in the European Union - Quo Vadis? / Marek Monkiewicz. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 15, 2012, N 1, с. 89-106. 

  

Сист. No: 47183

- 327 -

Сп Ч V 50

Stancke, Fabian и др.  Die Versicherungsbranche im Fokus europaeischer Kartellbehourden / Fabian Stancke, Jakob Quirin. // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 12, с. 880-883. 

  

Сист. No: 46724

Застраховане в България

- 328 -

В Б 254

Проданов, Стоян.  Забраната за маркиране отвори вратите за кражбите / Стоян Проданов ; Интервюто взе Чавдар Цолов. // Банкеръ, XIX, N 15, 13-20 април 2012, с. 9. 

  

Сист. No: 47170

Образование

- 329 -

37580

Аспарухова, Илка.  Математическата инфраструктура на икономическото образование и икономическата практика / Илка Аспарухова. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 22-31. 

  

Сист. No: 47247

- 330 -

38035

Григоров, Атанас.  Образователната индустрия / Атанас Григоров. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 26-61. 

  

Сист. No: 46883

- 331 -

38056

Доневска, Диана.  Възникване и развитие на средното търговско образование в България до 1912 година / Диана Доневска. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 134-136. 

  

Сист. No: 46989

- 332 -

38035

Стоянов, Христофор.  Някои аспекти на мотивацията в учебната дейност / Христофор Стоянов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 62-71. 

  

Сист. No: 46885

- 333 -

В К 263

Йорданова, Люба и др.  Разделени заедно : Пет идеи как да се сближат бизнесът и образование / Люба Йорданова, Зорница Стоилова. // Капитал, XX, N 12, 24-30 март 2012, с. 8-10. 

  

Сист. No: 47014

- 334 -

Сп С 847

Божилова, Ваня.  Валидирането на компетентности при възрастните - съвременна насока в развитието на образованието / Ваня Божилова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 1, с. 18-30. 

  

Сист. No: 46785

- 335 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  За човешките и детските права и условията, които ги правят реалност в сектора на образованието / Вяра Гюрова. // Педагогика, 2012, N 1, с. 42-55. 

  

Сист. No: 46823

- 336 -

Сп Ф 53 кс

Жанказиев, А. Х.  Интеграция функциональной роли государства и домашных хозяйств в экономике знаний / А. Х. Жанказиев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 9, с. 67-71. 

  

Сист. No: 47042

- 337 -

Сп П 324

Каснакова-Иванова, Цонка.  Гражданско образование при студенти с педагогически профил / Цонка Каснакова-Иванова. // Педагогика, 2012, N 1, с. 68-78. 

  

Сист. No: 46826

- 338 -

Сп М 486

Костадинова, Светла.  SWOT анализ на образованието / Светла Костадинова. // Мениджър, 2012, N 4, с. 16-19. 

  

Сист. No: 47131

- 339 -

Сп О 174

Кючуков, Христо.  Етнокултурната и езикова идентичност / Христо Кючуков. // Образование, 2012, N 1, с. 55-66. 

  

Сист. No: 46689

- 340 -

Сп П 324

Рашева-Мерджанова, Яна.  Европейско кариерно образование в български условия (Как отнова да наваксваме) / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика, 2012, N 1, с. 79-90. 

  

Сист. No: 46828

- 341 -

Сп П 324

Чавдарова-Костова, Сийка.  Хартата на Съвета на Европа за образованието за демократично гражданство и образованието по правата на човека - проекции върху педагогическата теория и практика / Сийка Чавдарова-Костова. // Педагогика, 2012, N 1, с. 19-28. 

  

Сист. No: 46810

Висше образование

- 342 -

38035

Горчева, Таня и др.  Изследване състоянието и перспективите за прилагане на активни методи за обучение (АМО) в процеса на обучение / Таня Горчева и др. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 152-203. 

  

Сист. No: 46991

- 343 -

В К 263

Йорданова, Люба.  Кой излиза от университетите : Рейтингът може да улесни комуникацията между бизнеса и висшите училища / Люба Йорданова. // Капитал, XX, N 12, 24-30 март 2012, с. 12-13. 

  

Сист. No: 47015

- 344 -

В Н 25 к

Йотов, Стилиян.  За достойнството на учения / Стилиян Йотов. // Култура, LVI, N 11, 23 март 2012, с. 7. 

  

Сист. No: 46988

- 345 -

Сп Н 25 а

Бившев, Виктор Ал. и др.  Количествено измерване на значимостта на научно-техническата информация в качеството и на производствен фактор / Виктор Ал. Бившев, Дмитрий Вл. Чистов. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 41-44. 

  

Сист. No: 46714

- 346 -

Сп С 847

Благоева-Хазърбасанова, Елена.  Интернационализация на висшето образование. Същност и стратегическо управление / Елена Благоева-Хазърбасанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 1, с. 62-73. 

  

Сист. No: 46792

- 347 -

Сп С 847

Захариев, Боян.  Рейтинги, индекси, пари / Боян Захариев. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 1, с. 43-61. 

  

Сист. No: 46790

- 348 -

Сп О 174

Либих, Кристиан Карл.  Кариерно консултиране и мобилност в испанските университети / Кристиан Карл Либих. // Образование, 2012, N 1, с. 30-38. 

  

Сист. No: 46688

- 349 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Европейско кариерно образование или за естествената еволюция на нещата / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 1, с. 74-84. 

  

Сист. No: 46793

- 350 -

Сп И 50 м

Шишманова, Пенка.  Креактивни идеи за стабилност и растеж в академия с десетилетни традиции / Пенка Шишманова. // Икономическа мисъл, 2012, N 1, с. 117-136. 

  

Сист. No: 47033

Висше образование за икономисти

- 351 -

38925

Ангелова, Красимира.  Икономика, политика, политология - някои аспекти на взаимоотношение / Красимира Ангелова. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 86-91. 

  

Сист. No: 46858

- 352 -

38035

Андреева, Мария.  Стратегически проблеми на висшето икономическо образование в България в началото на XXI век / Мария Андреева. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 283-301. 

  

Сист. No: 46944

- 353 -

38925

Върбанов, Иван.  Проблемът за свободата в икономическото познание и икономическите изследвания / Иван Върбанов. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 74-79. 

  

Сист. No: 46853

- 354 -

38925

Ганева, Ваня и др.  Социология и статистика - допирни точки при емпиричните социологически изследвания / Ваня Ганева, Красимира Славева. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 80-85. 

  

Сист. No: 46854

- 355 -

38925

Георгиев, Никола.  Относно мотивите за насоченост към Стопанска академия / Никола Георгиев. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 16-20. 

  

Сист. No: 46835

- 356 -

38925

Гергова, Маргарита.  Икономическият анализ - основа за пълноценна подготовка на икономически кадри / Маргарита Гергова. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 21-27. 

  

Сист. No: 46837

- 357 -

39596

Дамянов, Дамян.  Преподаване на счетоводството във ВУЗ при съвременни условия / Дамян Дамянов. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Межд. науч. конфер., 4-6 ноем. 1999 година. - Бургас : Бургаски свободен унив., 1999, с. 6-16. 

  

Сист. No: 46862

- 358 -

38925

Живков, Николай.  За гражданската роля на човека и политическа култура на икономическа интелигенция / Николай Живков. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 56-59. 

  

Сист. No: 46850

- 359 -

39596

Иванова, Галя Стоянова.  Докторантът като преподавател по счетоводство / Галя Стоянова Иванова. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Межд. науч. конфер., 4-6 ноем. 1999 година. - Бургас : Бургаски свободен унив., 1999, с. 223-232. 

  

Сист. No: 46870

- 360 -

38925

Илиева, Боряна.  Икономическите митове - база за формиране на ценностната система на българина / Боряна Илиева. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 70-73. 

  

Сист. No: 46851

- 361 -

38925

Маринова, Пенка.  Академичния музей и академичната етика / Пенка Маринова. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето, 13-14 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 92-94. 

  

Сист. No: 46859

- 362 -

39596

Меразчиев, Васил.  Съдържание и организация на магистърското обучение по счетоводство / Васил Меразчиев. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Межд. науч. конфер., 4-6 ноем. 1999 година. - Бургас : Бургаски свободен унив., 1999, с. 35-45. 

  

Сист. No: 46865

- 363 -

39289

Мойнов, Мойно.  Информационно общество и информационна среда при обучението на специалисти -икономисти / Мойно Мойнов. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 277-284. 

  

Сист. No: 46934

- 364 -

39596

Панчева, Станислава.  Дидактически подходи при обучението по счетоводство / Станислава Панчева. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Межд. науч. конфер., 4-6 ноем. 1999 година. - Бургас : Бургаски свободен унив., 1999, с. 200-210. 

  

Сист. No: 46869

- 365 -

39596

Пенков, Илко.  Върху някои аспекти от наименованието на научната специалност "Финанси, парично обращение, кредит и застраховка" / Илко Пенков. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Межд. науч. конфер., 4-6 ноем. 1999 година. - Бургас : Бургаски свободен унив., 1999, с. 101-106. 

  

Сист. No: 46867

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 366 -

37265

Маринова, Пенка.  Обичаите в системата от норми за регулиране на междуличностните отношения / Пенка Маринова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 98-101. 

  

Сист. No: 47125

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 367 -

37265

Стефанов, Стефан и др.  Проблеми на приложение на математическите методи в социологическите изследвания / Стефан Стефанов, Йордан Кръстев. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 32-35. 

  

Сист. No: 47113

Околна среда

- 368 -

Сп Х 742

Николов, Николай.  Класически методи за пречистване и обеззаразяване на водата / Николай Николов. // ХИ&Т, XIII, 2012, N 2, с. 22-24. 

  

Сист. No: 46606

Екология

- 369 -

38035

Йорданов, Йордан.  Икономическа оценка на последиците от замърсяването на околната среда / Йордан Йорданов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 111-124. 

  

Сист. No: 46979

Математика

- 370 -

37580

Ганчев, Иван.  Математическият фолклор и неговото място общочовешка култура и обучението по математика / Иван Ганчев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция - Свищов, 6-8 април 1995 г.. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1995, с. 7-21. 

  

Сист. No: 47246

- 371 -

38035

Чиприянова, Катя.  Използване на един клас стохастични модели за оптимизация / Катя Чиприянова, Маргарита Шопова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 202-213. 

  

Сист. No: 46959

Математическо моделиране

- 372 -

38035

Аспарухова, Илка.  Моделиране на рационални решения в селското стопанство / Илка Аспарухова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 126-152. 

  

Сист. No: 46981

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 373 -

40085

Кръстителски, Илко Й.  Основни насоки за реализация на сполучлива здравна реформа / Илко Й. Кръстителски. // Социално икономически проблеми на евроинтеграцията на България : Регионални аспекти / Науч. ред. Огняна Стоичкова. - Б. м. : УИ Неофит Рилски, 2001, с. 331-336. 

  

Сист. No: 46868

Здравна икономика

- 374 -

37959

Марчева, Анастасия.  Прогнозите - необходим елемент на проциса на предвиждане функционирането и развитието на системата "Здравеопозване" / Анастасия Марчева. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 138-143. 

  

Сист. No: 47004

Стокознание

- 375 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Запазване на зеленчуците чрез замразяване / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 3, с. 29, 37. 

  

Сист. No: 46690

Енергетика

- 376 -

39289

Георгиева, Мария.  Оценяване на скритата икономика чрез потреблението на електроенергия / Мария Георгиева. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 214-218. 

  

Сист. No: 46812

- 377 -

Сп М 45 о

Дюлгерова, Нина.  Енергийният пъзел на евразийската сигурност / Нина Дюлгерова. // Международни отношения, 2012, N 1, с. 69-76. 

  

Сист. No: 47077

- 378 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  Шистовия газ пред погледа на експерта / Ивайло Найденов. // Ютилитис, IX, 2012, N 1, с. 40-43. 

  

Сист. No: 47174

Селско стопанство. Горско стопанство

- 379 -

38807

Данков, Пенко и др.  Развитие на селското стопанство в Република България през периода 1990-1997 година / Пенко Данков, Анастасия Марчева. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 401-409. 

  

Сист. No: 46833

- 380 -

38807

Кръстев, Красимир.  Национални и регионални перспективи за развитие на селското стопанство / Красимир Кръстев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 248-253. 

  

Сист. No: 46795

- 381 -

38807

Петров, Величко.  Инвестиционни решения и инвестиционни проекти в селско стопанство / Величко Петров. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 5-12. 

  

Сист. No: 46834

- 382 -

39289

Петров, Величко.  Проблеми на селското стопанство на Република България / Величко Петров. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 235-240. 

  

Сист. No: 46918

- 383 -

38807

Станев, Панайот.  Лозарството - важен икономически отрасъл / Панайот Станев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 55-59. 

  

Сист. No: 46780

- 384 -

Сп З 54

Данаилов, Живко.  Домати : Постижения на селекциата и технологиите. Част 1 / Живко Данаилов. // Земеделие плюс, 2012, N 2, 16 с. [Прил.]. 

  

Сист. No: 47205

- 385 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 3, с. 32-33, 37. 

  

Сист. No: 17719

- 386 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Консумацията на месо, промяна на климата, околната среда и здравето / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 3, с. 42-43. 

  

Сист. No: 25273

- 387 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Царевичното производство на САЩ / Петко Иванов. // Агробизнесът, X, 2012, N 4, с. 39, 49. 

  

Сист. No: 47133

- 388 -

Сп З 54

Митовска, Р. и др.  Почвеното органично вещество и многогодишното минерално торене / Р. Митовска, Е. Филчева. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 18-19. 

  

Сист. No: 47197

- 389 -

Сп З 54

Михов, М. и др.  Биопродукти за стабилни добиви и по-висока енергийна продуктивност / М. Михов, Хр. Ботева. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 41-42. 

  

Сист. No: 47203

Селскостопански предприятия, производство

- 390 -

38807

Аспарухова, Илка.  Една възможност за моделиране и анализ на маркетинговата дейност на земеделските стопанства с методите на теорията на игрите / Илка Аспарухова. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 206-218. 

  

Сист. No: 46794

- 391 -

38807

Божинов, Божидар.  Основни аспекти при финансовия анализ на агрофирмите / Божидар Божинов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 189-191. 

  

Сист. No: 46791

- 392 -

38807

Йорданов, Йордан М.  Проблеми на състоянието и опазването на селскостопанските земи / Йордан М. Йорданов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 270-275. 

  

Сист. No: 46808

- 393 -

38807

Косев, Серьожа.  Промишлено отглеждане на пчели в специализирани стопанства / Серьожа Косев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 383-387. 

  

Сист. No: 46829

- 394 -

38807

Личев, Тихомир.  Регионални особенности и проблеми на агробизнеса в Димитровградско-Хасковската агломерация / Тихомир Личев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 254-260. 

  

Сист. No: 46798

- 395 -

38807

Томов, Йордан.  Оптимизъм и възможности за усъвършенстване на вътрешния контрол в селското стопанство / Йордан Томов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 289-296. 

  

Сист. No: 46811

- 396 -

38807

Цветкова, Надежда.  Новата роля на контролния съвет в земеделската кооперация / Надежда Цветкова. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 317-320. 

  

Сист. No: 46817

- 397 -

38807

Цвяткова, Стойна Добрева.  Някои проблеми при производството на еко-вина в България / Стойна Добрева Цвяткова. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 276-282. 

  

Сист. No: 46809

Аграрна политика

- 398 -

38807

Върбанов, Иван.  Селското стопанство и границите на държавната аграрна политика / Иван Върбанов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 134-139. 

  

Сист. No: 46784

- 399 -

38807

Начков, Радослав Ванев.  Някои финансово-икономически аспекти на агробизнеса в България / Радослав Ванев Начков. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 163-168. 

  

Сист. No: 46786

- 400 -

38807

Симеонов, Стефан.  Акценти в развитието на аграрния сектор - век XXI / Стефан Симеонов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 391-392. 

  

Сист. No: 46832

- 401 -

38807

Тодоров, Т. Ив.  Авангардните агротехнологии на XXI век и световното устойчиво развитие / Т. Ив. Тодоров. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 88-91. 

  

Сист. No: 46781

- 402 -

38807

Тонков, Георги Д.  Глобализацията - предизвикателство към потенциала на аграрно-продоволственния сектор в България / Георги Д. Тонков. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 172-179. 

  

Сист. No: 46788

Аграрно предприемачество

- 403 -

38807

Каменов, Камен.  Предприемачески стратегии в агробизнеса / Камен Каменов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 46-49. 

  

Сист. No: 46779

Растениевъдство

- 404 -

38061

Станев, Панайот.  Технологии за възстановяване и развитие на зърнопроизводството / Панайот Станев. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 20-35. 

  

Сист. No: 46956

Земеделие. Организация и управление

- 405 -

41481

Георгиева, Елена Георгиева.  Мотиви за липса на амортизация на дълготрайните биологични активи в съответствие с изискванията на МСС 41 Земеделие / Елена Георгиева Георгиева. // Икономически асиметрии в Обeдинена Европа : Юбилейна международна конференция 9-10 ноември 2006 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2006, с. 456-460. 

  

Сист. No: 47054

- 406 -

38061

Тонкова, Станка.  Ролятя на териториалните фактори за развитие на земеделието / Станка Тонкова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 80-87. 

  

Сист. No: 46965

Биологично земеделие

- 407 -

Сп З 54

Вътева, Виолета и др.  Биологични и почвозащитни възможности на бурчак при органично земеделие / Виолета Вътева, Виктор Крумов. // Земеделие плюс, 2012, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 47200

Животновъдство

- 408 -

39289

Хубенов, Огнян.  Подобряването на породния състав - един от пътищата за повишаване на икономическата ефективност на козевъдството у нас / Огнян Хубенов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 228-230. 

  

Сист. No: 46814

- 409 -

38807

Хубенов, Огнян.  За значението на контрола в козевъдството / Огнян Хубенов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 376-382. 

  

Сист. No: 46827

Управление на предприятията. Организация на производството

- 410 -

38035

Белоконски, Стайко.  Управленска диагностика / Стайко Белоконски. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 203-223. 

  

Сист. No: 46919

- 411 -

38035

Габровски, Радослав.  Процесната организация и структури във фокуса на съвременния корпоративен мениджмънт / Радослав Габровски. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 222-236. 

  

Сист. No: 46936

- 412 -

38709

Дилков, Цветан.  Въздействие на средата в условията на конкуренция в посока на неплатежеспособност / Цветан Дилков. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 84-89. 

  

Сист. No: 46756

- 413 -

38035

Дончева, Людмила.  Анализ на ефективността и рентабилността / Людмила Дончева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 3. Анализ и контрол. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 148-164. 

  

Сист. No: 46953

- 414 -

38709

Захариев, Еленко.  За и против стимулиране на чуждестранните инвестиции / Еленко Захариев. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 207-211. 

  

Сист. No: 46772

- 415 -

39289

Кънев, Петър и др.  Малките и средните предприятия в Република България - състояние и проблеми / Петър Кънев, Пенко Данков. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 241-246. 

  

Сист. No: 46920

- 416 -

38035

Тананеев, Емилиян.  Стратегия за развитие на фирмения контрол / Емилиян Тананеев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 3. Анализ и контрол. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 22-48. 

  

Сист. No: 46914

Мениджмънт

- 417 -

38709

Андреева, Мария.  Кризисните измерения на съвременното управление / Мария Андреева. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 68-73. 

  

Сист. No: 46754

- 418 -

38709

Бакърджиева, Милка.  Мениджмънтът е човешко общуване / Милка Бакърджиева. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 63-67. 

  

Сист. No: 46753

- 419 -

38709

Бакърджиева, Милка.  Три въпроса и отговора по темата на дискусията / Милка Бакърджиева. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 203-206. 

  

Сист. No: 46770

- 420 -

37959

Бакърджиева, Милка.  Стратегическият мениджмънт срещу хаоса / Милка Бакърджиева. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 131-137. 

  

Сист. No: 47003

- 421 -

37265

Бакърджиева, Милка.  Власт и отговорност / Милка Бакърджиева. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 36-42. 

  

Сист. No: 47114

- 422 -

38709

Белоконски, Стайко.  Основни фактори ограничаващи работата на ръководителя / Стайко Белоконски. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 215-216. 

  

Сист. No: 46776

- 423 -

37959

Борисов, Борислав.  Устойчивост и хаос в поведението на икономическите системи / Борислав Борисов. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 163-168. 

  

Сист. No: 47009

- 424 -

39289

Габровски, Радослав М.  Мениджмънт на някои рискове при международния бизнес / Радослав М. Габровски. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 130-135. 

  

Сист. No: 46765

- 425 -

37959

Григорова, Елка.  Измайсторяването на стратегията - между хаоса и реда / Елка Григорова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 181-187. 

  

Сист. No: 47018

- 426 -

37959

Дилков, Цветан.  Откриването и ранжирането на проблемите при управлението на икономическите системи - средство за избягване на хаоса / Цветан Дилков. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 176-180. 

  

Сист. No: 47016

- 427 -

38035

Захариев, Еленко.  Стратегическият миниджмънт определящ фактор за конкурентноспособността на фирмите / Еленко Захариев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 29-55. 

  

Сист. No: 46898

- 428 -

38709

Йорданов, Йордан М.  Относно някои проблеми на екомениджмънта / Йордан М. Йорданов. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 104-105. 

  

Сист. No: 46758

- 429 -

38709

Йорданов, Красимир.  Проблеми на контролната функция в държавното управление при прехода / Красимир Йорданов. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 117-121. 

  

Сист. No: 46763

- 430 -

38035

Каменов, Камен.  Личността и социалната активност през призмата на сигурността / Камен Каменов. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 34-44. 

  

Сист. No: 46905

- 431 -

37959

Конов, Никола.  Предварително аналитични оценки при съставянето на бизнес плана / Никола Конов. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 157-162. 

  

Сист. No: 47006

- 432 -

38709

Личев, Тихомир.  Управление на екологическото състояние в проблемен район - Димитровград / Тихомир Личев. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 106-109. 

  

Сист. No: 46760

- 433 -

38056

Николова, Лиляна.  Един пример на мениджмънт на оправдания риск / Лиляна Николова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 84-88. 

  

Сист. No: 46996

- 434 -

38709

Панайотов, Димитър.  За управленските структури - 25 години по-късно / Димитър Панайотов. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 16-20. 

  

Сист. No: 46744

- 435 -

44339

Парашкевова, Александра.  Применение аутсорсинга в рамках процессного подхода к управлению организациями / А. Парашкевова. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 131-135. 

  

Сист. No: 47216

- 436 -

38709

Тодоров, Тодор.  Управление и статистика / Тодор Тодоров. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 212-214. 

  

Сист. No: 46774

- 437 -

37959

Тонкова, Станка В.  Теорията за хаоса и управлението на икономическите системи / Станка В. Тонкова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 238-244. 

  

Сист. No: 47026

- 438 -

37959

Янков, Никола.  Хаосът и управленето на хаосмостични системи / Никола Янков. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 112-123. 

  

Сист. No: 47001

- 439 -

Сп Н 326 ту

Тодорова, Корнелия.  Етичните кодекси в управленското консултиране: теоретични основи и национална практика / Корнелия Тодорова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2011, с. 226-265. 

  

Сист. No: 47147

- 440 -

Сп Г 62 вх

Транев, Ст.  Новите идеи в съвременното кризисно управление / Ст. Транев. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 129-134. 

  

Сист. No: 47149

- 441 -

Сп С 847

Балкански, Петър.  Личностен и професионален профил на мениджъра в образованието / Петър Балкански. // Стратегии на образователната и научната политика, XX, 2012, N 1, с. 31-42. 

  

Сист. No: 46789

- 442 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Поведенческа асиметрия и групови решения / Камен Каменов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 7-19. 

  

Сист. No: 2755

- 443 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Поведенческа неопределеност и мениджърска проницателност / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, 2012, N 1, с. 49-66. 

  

Сист. No: 47017

- 444 -

Сп Ю 371

Касчиев, Ивайло.  Загуби на вода във водоснабдителните мрежи / Ивайло Касчиев. // Ютилитис, IX, 2012, N 1, с. 36-39. 

  

Сист. No: 47172

- 445 -

Сп И 50 м

Сирашки, Христо.  Управленски промени на екологизацията в енергийния сектор / Христо Сирашки. // Икономическа мисъл, 2012, N 1, с. 105-116. 

  

Сист. No: 47028

Бизнес план

- 446 -

39289

Каменов, Камен.  Устойчивост чрез нови параметри на бизнессредата / Камен Каменов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 60-67. 

  

Сист. No: 46736

Планиране-метод на управление

- 447 -

37959

Аспарухова, Илка.  Хаосът, стохастичността и моделирането в селското стопанство / Илка Аспарухова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 294-300. 

  

Сист. No: 47065

- 448 -

37959

Гергова, Маргарита.  Икономически анализ - основа за преодоляване на трудностите във фирмата / Маргарита Гергова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 325-331. 

  

Сист. No: 47069

- 449 -

37959

Митев, Неделчо.  Стратегическото планиране и логистиката като противодействие срещу хаоса / Неделчо Митев. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 288-293. 

  

Сист. No: 47063

- 450 -

37959

Панайотов, Димитър.  Хаосът - големият коз на планирането / Димитър Панайотов. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 23-28. 

  

Сист. No: 46775

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 451 -

38035

Кунев, Красимир.  Предприемачеството - пренебегнатият фактор / Красимир Кунев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 174-181. 

  

Сист. No: 46985

Корпоративно управление

- 452 -

40586

Пенчев, Пенчо.  Актуални проблеми на управленето на корпорациите в България / Пенчо Пенчев. // Предизвикателствата на корпоративното управление в България : Материали от научна конференция 10 юни 2003 година София / Под ред. на Илия Георгиев, Лилия Чанкова. - София : Икономически институт на БАН, 2003, с. 176-187. 

  

Сист. No: 46764

Риск мениджмънт

- 453 -

39289

Габровски, Радослав.  Съвременният риск мениджмънт : интегриран подход за противодействие на риска в международния бизнес / Радослав Габровски. // Първа египетско-българска икономическа конференция : 8-10 март 1999 година - Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев. - Свищов : АИ Ценов, 1999, с. 285-290. 

  

Сист. No: 46938

- 454 -

38035

Дилков, Цветан.  Контрол и самооценка на риска във фирмата / Цветан Дилков. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 237-255. 

  

Сист. No: 46939

- 455 -

44339

Малевская-Малевич, Е. и др.  Optimal Risk Management Models / Е. Малевская-Малевич, Е. Абрамова, Дж. Дуболазова. // Взаимоотношенията Русия и България: икономически, управленски и административни аспекти : Сб. с докл. от кръгла маса, 8 септ. 2010 г.. - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2010, с. 52-60. 

  

Сист. No: 47213

- 456 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  В очакване на неочакваното : Управлението на риска е ключов фактор за постигането на устойчиви вериги на доставки / Ани Маринова. // Логистика, VIII, 2012, N 3, с. 36-39. 

  

Сист. No: 47089

- 457 -

Сп Ч R 62

Holbrook, Emily.  Becoming a Better Risk Manager / Emily Holbrook. // Risk Management . - New York, 59, 2012, N 1, с. 27-30. 

  

Сист. No: 2757

Малък бизнес

- 458 -

Сп Н 25 а

Петрова, Елица Ст.  Европейският подход за стимулиране на малките и средните предприятия / Елица Ст. Петрова. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 45-53. 

  

Сист. No: 46715

Управление на фирмата

- 459 -

38035

Андреева, Мария.  Еволюцията в управленското мислене / Мария Андреева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 56-79. 

  

Сист. No: 46903

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 460 -

37959

Андреева, Мария.  Кризата в управлението в етапа на преход към пазарна икономика / Мария Андреева. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 107-111. 

  

Сист. No: 46880

- 461 -

37524

Богданова, Маргарита.  Приложение на метода за кръстосано влияние на факторите на динамика на системите в стратегическия анализ / Маргарита Богданова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 253-257. 

  

Сист. No: 47100

- 462 -

37959

Каменов, Камен.  Определеност чрез контрол на промените / Камен Каменов. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 103-106. 

  

Сист. No: 46879

- 463 -

Сп Ф 53 кс

Городнова, Н. В.  Интеграция государства и частного бизнеса: развитие социально ориентированной экономики / Н. В. Городнова. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 6, с. 20-29. 

  

Сист. No: 46728

Мениджмънт на фирмата

- 464 -

37959

Белоконски, Стайко.  Диагностика и определиност / Стайко Белоконски. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 169-171. 

  

Сист. No: 47011

- 465 -

37959

Дамянов, Атанас.  Хаосът в управлението на фирмите при икономики в преход / Атанас Дамянов. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 45-49. 

  

Сист. No: 46877

- 466 -

38709

Захариев, Еленко.  Системата за управление на държавния нефинансов сектор и фирменото управление в преход / Еленко Захариев. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 56-62. 

  

Сист. No: 46751

- 467 -

38035

Крумов, Крум.  Същност и особености на контрола върху инвестициите / Крум Крумов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 3. Анализ и контрол. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 49-74. 

  

Сист. No: 46937

- 468 -

38709

Шишманов, Красимир.  По някои въпроси на информационната осигуреност на стратегическо ниво / Красимир Шишманов. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 132-133. 

  

Сист. No: 46767

Управление на риска

- 469 -

Сп У 732 р

Алешина, Алена Юрьевна.  Применение международного опыта управления операционными рисками страховых компаний в России / Алена Юрьевна Алешина. // Управление риском . - Москва, 2012, N 1, с. 35-42. 

  

Сист. No: 47231

- 470 -

Сп У 732 р

Генкин, Артем Семенович.  Управление рисками дистанционного банкинга: решения есть, недостает системного подхода / Артем Семенович Генкин. // Управление риском . - Москва, 2012, N 1, с. 68-71. 

  

Сист. No: 47229

- 471 -

Сп У 732 р

Корнейчук, В. И.  Кредитная политика банка и принципы управления риском / В. И. Корнейчук. // Управление риском . - Москва, 2012, N 1, с. 43-47. 

  

Сист. No: 47232

- 472 -

Сп У 732 р

Солдатов, Владислав Геннадьевич.  Инновационные подходы к оценке экологических рисков / Владислав Геннадьевич Солдатов. // Управление риском . - Москва, 2012, N 1, с. 65-67. 

  

Сист. No: 47228

Проектно управление

- 473 -

38709

Сирашки, Христо.  Връзката между проектното управление и иновационния процес - роля на съвременното управление / Христо Сирашки. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 223-224. 

  

Сист. No: 46778

- 474 -

Сп П 89 тп

Комарова, Анна.  Проектное управление знаниями: сущность и подходы / Анна Комарова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 3, с. 113-119. 

  

Сист. No: 47145

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 475 -

38035

Бакърджиева, Милка Йорданова.  "Европейски модел" на бизнес комуникиране и делови етикет / Милка Йорданова Бакърджиева. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 142-161. 

  

Сист. No: 47022

Счетоводство

- 476 -

38035

Аверкович, Екатерина.  Счетоводно-информационно осигуряване за управление на разходите / Екатерина Аверкович. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 2. Счетоводство. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 86-107. 

  

Сист. No: 46894

- 477 -

38035

Божков, Васил.  Балансовото обобщаване като метод на съвременното счетоводство: форми на приложение и взаимовръзки / Васил Божков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 2. Счетоводство. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 52-63. 

  

Сист. No: 46890

- 478 -

38035

Дамянов, Дамян.  Методи за оценяване употребата на материалните запаси / Дамян Дамянов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 2. Счетоводство. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 28-51. 

  

Сист. No: 46888

- 479 -

38035

Дамянов, Дамян и др.  Счетоводството в условията на европейска интеграция / Дамян Дамянов и др. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 294-337. 

  

Сист. No: 47008

- 480 -

38035

Димитров, Марин.  Счетоводството в управлението на предприятието / Марин Димитров. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 2. Счетоводство. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-27. 

  

Сист. No: 46882

- 481 -

38035

Добрева, Дучка.  Организационни и отчетни проблеми на пазарните концентрации / Дучка Добрева. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 192-209. 

  

Сист. No: 46929

- 482 -

38035

Добрева, Дучка.  Търговски сделки при осществяване на приватизационните процеси / Дучка Добрева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 18-42. 

  

Сист. No: 46970

- 483 -

38035

Меразчиев, Васил.  Проблеми на стандартизацията в счетоводството на банките / Васил Меразчиев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 2. Счетоводство. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 64-85. 

  

Сист. No: 46892

- 484 -

38035

Минков, Венцислав.  Информационни и маркетингови аспекти на оценяването в приватизацията / Венцислав Минков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 7. Бизнес и предприемачество. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-17. 

  

Сист. No: 46963

- 485 -

40710

Пергелов, Коста.  Счетоводната наука и образование в процеса на присъединяването ни към Европейския съюз / Коста Пергелов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 23-27. 

  

Сист. No: 47135

- 486 -

38035

Симеонова, Росица.  Място и роля на счетоводството в управлението (по примера на горското стопанство) / Росица Симеонова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 2. Счетоводство. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 132-151. 

  

Сист. No: 46896

- 487 -

39289

Цветков, Цветан.  Отчетно - информационни проблеми при инвестирането с дълготрайни активи / Цветан Цветков. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 295-289. 

  

Сист. No: 46843

- 488 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Сублизингът като отчетен обект / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2012, N 3-4, с. 3-15. 

  

Сист. No: 47184

- 489 -

Сп С 953 по

Грозева, Николина.  Счетоводство на нематериалните активи или счетоводство на скритата стойност? / Николина Грозева. // Счетоводна политика, 2012, N 3-4, с. 16-29. 

  

Сист. No: 47186

- 490 -

Сп И 31

Димитров, Марин.  Счетоводство при съдебната несъстоятелност и ликвидация на предприятия / Марин Димитров. // ИДЕС, XVI, 2012, N 3, с. 16-45. 

  

Сист. No: 47243

- 491 -

Сп З 544 к

Дурин, Стоян.  Как да отчитаме младите трайни насаждения / Стоян Дурин. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 3, с. 41-42. 

  

Сист. No: 47082

- 492 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Провизиите / Емил Евлогиев. // Български законник, XXI, 2012, N 3, с. 50-53. 

  

Сист. No: 46995

- 493 -

Сп Б 923 з

Златков, Иван.  Относно приложението към годишните финансови отчети за 2011 г. / Иван Златков. // Български законник, XXI, 2012, N 3, с. 54-63. 

  

Сист. No: 46997

- 494 -

Сп Б 90

Мартьянова, О. В.  Оценка сроков задержек расчетов по внешнеторговым контрактам / О. В. Мартьянова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 4, с. 119-121. 

  

Сист. No: 47227

- 495 -

Сп С 953 п

Отчитане на ефекти от промените в обменните (валутни) курсове . // Счетоводство плюс, 2005, N 2, с. 20-24. 

  

Сист. No: 19661

- 496 -

Сп С 953 по

Петков, Росен.  Американските и международните етични стандарти за счетоводителите / Росен Петков. // Счетоводна политика, 2012, N 3-4, с. 60-64. 

  

Сист. No: 47189

- 497 -

Сп И 31

Пожаревска, Румяна.  Актуални проблеми при детерминиране на същностните характеристики, обхват и структура на нематериалните активи за счетоводни цели (Теоретико-приложни аспекти) / Румяна Пожаревска. // ИДЕС, XVI, 2012, N 2, с. 8-20. 

  

Сист. No: 46840

- 498 -

Сп А 454

Решовски, Борис.  Амортизационната политика - важен елемент от счетоводната политика на предприятието / Борис Решовски. // Актив, 2012, N 4, с. 12-15. 

  

Сист. No: 2347

- 499 -

Сп З 544 к

Рупска, Теодора.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на необичайни събития в земеделските кооперации / Теодора Рупска. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 2, с. 36-42. 

  

Сист. No: 46686

- 500 -

Сп Б 445

Чиприянова, Галина.  Възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане и разпределение на непреките разходи в строителството / Галина Чиприянова. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 79-102. 

  

Сист. No: 46697

Счетоводство на отраслите

- 501 -

38061

Аверкович, Екатерина.  Счетоводно-информационно осигуряване на обслужващите дейности в земеделската кооперация / Екатерина Аверкович. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 280-286. 

  

Сист. No: 46974

- 502 -

Сп Б 90

Раметов, А. Х.  Управленческий учет затрат растениеводства сельскохозяйственных организаций / А. Х. Раметов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 3, с. 126-127. 

  

Сист. No: 47031

Управленско счетоводство

- 503 -

37524

Будева, Ани Димитрова.  Необходими предпоставки за контрол върху производтвените разходи / Ани Димитрова Будева. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 97-102. 

  

Сист. No: 47086

- 504 -

Сп Б 90

Раметов, А. Х.  Бюджетирование доходов и расходов сельскохозяйственных организаций / А. Х. Раметов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 4, с. 122-123. 

  

Сист. No: 47226

Счетоводство на фирмата

- 505 -

38025

Памукчиев, Минко.  Счетоводство и бизнес / Минко Памукчиев. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 27-35. 

  

Сист. No: 47223

Счетоводство на предприятието

- 506 -

38025

Парашкевов, Стоян.  Актуални аспекти при избора на концепция и дефиниране на капитала / Стоян Парашкевов. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 207-112. 

  

Сист. No: 47224

- 507 -

Сп Б 90

Безверхая, Е. А. и др.  Роль учетной политики в управлении финансовой устойчивостью организации / Е. А. Безверхая, Е. В. Коваленко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 3, с. 121-125. 

  

Сист. No: 47032

- 508 -

Сп И 31

Дочев, Иван.  За счетоводната база на средните предприятия в България / Иван Дочев. // ИДЕС, XVI, 2012, N 3, с. 46-52. 

  

Сист. No: 47244

Национален сметкоплан

- 509 -

38056

Тонков, Георги Д.  В счетоводството и националните сметки - необходимост от синтезирано отразяване на човешкия потенциал / Георги Д. Тонков. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 74-79. 

  

Сист. No: 46986

Одиторски контрол

- 510 -

Сп И 31

Бонев, Живко.  Размисли относно някои моменти на организацията за извършване на независимия финансов одит / Живко Бонев. // ИДЕС, XVI, 2012, N 3, с. 8-14. 

  

Сист. No: 47242

- 511 -

Сп В 986

Вражалска-Димитрова, Десислава.  Вътрешният одит в банките или защо е необходимо да се прави независим преглед на рисковете в банковата система / Десислава Вражалска-Димитрова. // Вътрешен одитор, IX, 2012, N 1, с. 6-7. 

  

Сист. No: 47075

- 512 -

Сп С 953 по

Колева, Бранимира.  Емпирично изследване на степента на използване на статистически и нестатистически извадки в българската одиторска практика / Бранимира Колева. // Счетоводна политика, 2012, N 3-4, с. 40-59. 

  

Сист. No: 47188

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 513 -

37959

Боянова, Галина.  Бизнес планиране и обезпечаване с персонал в турбулентни икономически условия / Галина Боянова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 188-194. 

  

Сист. No: 47021

- 514 -

38709

Каменов, Камен.  Модел на селекцията на персонала / Камен Каменов. // Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика : Науч. конфер., 21 ноем. 1997 г. : [Сб. докл.]. - Свищов : АИ Ценов, 1997, с. 54-55. 

  

Сист. No: 46748

- 515 -

Сп Н 326 ту

Харизанова, Маргарита и др.  Системата за управление на чавешките ресурси - структура, функции, перспективи / Маргарита Харизанова, Надя Миронова, Татяна Кичева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2011, с. 7-44. 

  

Сист. No: 47139

- 516 -

Сп П 89 тп

Дрогобыцкий, Иван Николаевич.  Организационный менеджмент: институционализация командной работы / Иван Николаевич Дрогобыцкий. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 2, с. 95-102. 

  

Сист. No: 46705

- 517 -

Сп И 502

Красимирова, Миглена.  Човешкият фактор / Миглена Красимирова. // Икономика, 2012, N 12, с. 63-65. 

  

Сист. No: 47128

- 518 -

Сп У 732 п

Тугаров, Олег.  Инновационный алгоритм: все возможно, кроме как потеснить глобальных игроков... / Олег Тугаров ; Въпросите зададе Анна Саяпина. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 4, с. 21-25. 

  

Сист. No: 46709

Транспорт

- 519 -

Сп Ю 371

Марков, Станислав.  По пътя. България като ключов сегмент от европейската транспортна система / Станислав Марков. // Ютилитис, IX, 2012, N 1, с. 90-93. 

  

Сист. No: 47175

Стандартизация и типизация в производството

- 520 -

37959

Цвяткова, Стойна.  Използване на стандартите от серията ИСО 9000 при планиране на качеството / Стойна Цвяткова. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 301-306. 

  

Сист. No: 47066

- 521 -

37524

Цвяткова, Стойна Добрева.  Контрол на качеството на стоките от трета независима страна / Стойна Добрева Цвяткова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност. - Свищов : АИ Ценов, 1995, с. 57-61. 

  

Сист. No: 47085

- 522 -

Сп Х 742

Василева, Елка и др.  Какви са действащите сертификационни схеми при българските фирми в някои браншове от ХВП / Елка Василева, Даниела Иванова. // ХИ&Т, XIII, 2012, N 2, с. 17, 20-21. 

  

Сист. No: 47037

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 523 -

Сп А 255

Ценова, Елица.  От фермата до масата / Елица Ценова. // Агробизнесът, X, 2012, N 4, с. 50-51. 

  

Сист. No: 47134

Анализ на промишленото производство

- 524 -

40710

Гергова, Маргарита.  Предизвикателствата пред анализа в процеса на присъединяване към Европейския съюз / Маргарита Гергова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 366-371. 

  

Сист. No: 47137

Хранително-вкусова промишленост

- 525 -

38061

Аспарухова, Илка.  Локализация на предприятията на хранителна промишленост и кооперирането им със земеделските производители / Илка Аспарухова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 318-329. 

  

Сист. No: 46975

- 526 -

38807

Варамезов, Любчо.  Възможности за подобряване на взаимоотношенията между слънчогледо-производители и преработвателни предприятия / Любчо Варамезов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 372-375. 

  

Сист. No: 46824

- 527 -

39289

Найденов, Сергей.  Приватизацията в пивоварната промишленост на България - нов етап в преструктурирането й / Сергей Найденов. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход. - Свищов : АИ Ценов, 2000, с. 210-213. 

  

Сист. No: 46807

- 528 -

38807

Найденов, Сергей.  Взаимодействието между растениевъди и промишленици - предпоставка за ефективно пивопроизводство / Сергей Найденов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 388-390. 

  

Сист. No: 46830

- 529 -

37959

Пенчев, Пенчо.  Ред, хаос или устойчиво развитие в хранителната промишленост / Пенчо Пенчев. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 307-312. 

  

Сист. No: 47067

- 530 -

38807

Тотев, Иван.  Приватизация на винарските изби - фактор за възстановяване на лозарството / Иван Тотев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 26-28 ноември 1998 г.. - Свищов : АИ Ценов, 1998, с. 308-312. 

  

Сист. No: 46815

- 531 -

38061

Цвяткова, Стойна Добрева.  Някои аспекти на интеграцията и диверсификацията на агробизнеса и хранително-вкусовата промишленост в пазарни условия / Стойна Добрева Цвяткова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др.. - Сливен : АИ Ценов, 1996, с. 330-336. 

  

Сист. No: 46977

Информационни технологии

- 532 -

II 1318

Асенова, Павлина.  Системите за планиране на потребностите от материали - концепция ориентирана към бъдещето / Павлина Асенова. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 356-360. 

  

Сист. No: 47099

- 533 -

38035

Краева, Виолета.  Малкият бизнес и новите информационни технологии / Виолета Краева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 125-148. 

  

Сист. No: 46957

- 534 -

II 1318

Лалев, Ангелин.  Grid computing в планирането - възможности и перспективи / Ангелин Лалев. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 350-355. 

  

Сист. No: 47097

- 535 -

38035

Мойнов, Мойно и др.  Информационни технологии в управлението - състояние и тенденции в развитието / Мойно Мойнов, Любен Краев, Румен Върбанов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 5-75. 

  

Сист. No: 46952

- 536 -

II 1318

Охрименко, Сергей и др.  Организация на системата за информационна безопастност / Сергей Охрименко, Николай Николов. // В криза ли е планирането? : Юбилеен алманах : Т. 2. - Свищов : АИ Ценов, 2005, с. 281-284. 

  

Сист. No: 47091

- 537 -

38035

Трайков, Богомил.  Организация на локална база от данни за крайните потребители, работещи в средата на Windows / Богомил Трайков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 76-89. 

  

Сист. No: 46954

- 538 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Търсят се инструменти, а не софтуер / Надя Кръстева. // CIO, VIII, 2012, N 3, с. 4-6. 

  

Сист. No: 46711

- 539 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ във финансовия сектор в етап на обновяване на приоритетите / Надя Кръстева. // CIO, VIII, 2012, N 4, с. 4-7. 

  

Сист. No: 47169

- 540 -

Сп C 58

Шишманов, Красимир.  Предизвикателствата пред ефективността на CRM системата / Красимир Шишманов. // CIO, VIII, 2012, N 3, с. 52-55. 

  

Сист. No: 46712

Информационни мрежи. Информационни системи

- 541 -

37959

Дачев, Петър.  Изграждане на съвременни автоматизирани офиси / Петър Дачев. // Юбилейна научна конференция : Хаосът и предизвикателствата на планирането, 10-12 април 1995 г.. - Свищов : СА Д. А. Ценов, 1995, с. 345-351. 

  

Сист. No: 47071

- 542 -

40710

Колев, Николай.  Счетоводството в контекста на съвременните концепции за проектиране на управленски информационни системи / Николай Колев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г.. - Свищов : АИ Ценов, 2004, с. 64-68. 

  

Сист. No: 47136

- 543 -

38035

Трайков, Богомил.  Един възможен подход за създаване на информационната система на стопанската организация / Богомил Трайков. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 210-221. 

  

Сист. No: 46932

- 544 -

38035

Шишманов, Красимир.  Особености на информационна система в малко предприятие / Красимир Шишманов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 90-107. 

  

Сист. No: 46955

- 545 -

Сп Б 445

Попов, Веселин.  Софтуерът като услуга - нов подход за обработка на информацията в малките и средни предриятия / Веселин Попов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 133-150. 

  

Сист. No: 46700

- 546 -

Сп Б 445

Шишманов, Красимир.  Особености на системата за информационна сигурност в малките и средни предприятия / Красимир Шишманов. // Бизнес управление . - Свищов, XXII, 2012, N 1, с. 119-132. 

  

Сист. No: 46699

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 547 -

44285

Атанасов, Асен Борисов.  Класификация на упражненията и тренировъчните програми в бодибилдинга / Асен Борисов Атанасов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 621-624. 

  

Сист. No: 47126

- 548 -

44285

Иванова, Силвия Николаева.  Форми на единоборствата в спортната дейност на студентите / Силвия Николаева Иванова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 625-627. 

  

Сист. No: 47127

- 549 -

44285

Караманлиева, Елиз Диндарова.  Упражненията от специалната физическа подготовка по тенис на маса - роля, видове и въздействие / Елиз Диндарова Караманлиева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'08 Габрово : Сб. докл., 21-22 ноем. 2008 г. : Т. 3. - Габрово : ТУ-Габрово, 2008, с. 641-644. 

  

Сист. No: 47129

Туризъм

- 550 -

38035

Горчева, Таня.  Модели на алтернативен туризъм в Европа и възможности за прилагането им в България / Таня Горчева. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури. - Свищов : АИ Ценов, 2001, с. 95-123. 

  

Сист. No: 47019

- 551 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой.  Глобализация, туризъм, толерантност / Братой Копринаров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 143-148. 

  

Сист. No: 47153

- 552 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Етика в туристическото обслужване / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 183-187. 

  

Сист. No: 47150

- 553 -

Сп Г 62 вх

Ташева, Теодора.  Значение на представата за туристическа дестинация върху формирането на туристическо търсене / Теодора Ташева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, 2011, с. 162- 169. 

  

Сист. No: 47163

- 554 -

Сп М 486

Стоименов, Милко.  Световни бизнес дестинации - Хонконг / Милко Стоименов. // Мениджър, 2012, N 4, с. 170-173. 

  

Сист. No: 47132

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 555 -

38035

Николова, Лиляна.  Опит за психолингвистична характеристика на френския предлог в специализираната икономическа реч / Лиляна Николова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 72-80. 

  

Сист. No: 46886

- 556 -

38035

Сарачилова, Светлана и др.  Структурно-сематична характеристика на икономическата терминология / Светлана Сарачилова, Ирина Иванова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 142-147. 

  

Сист. No: 46982

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 557 -

40096

Личев, Тихомир.  Някои географски проблеми на енергетиката в района на Димитровград -Хасковската промишлена алгомерация / Тихомир Личев. // География' 94 : Сборник от докладите, изнесени на Националната научно-практическа конференция по география, София 9-10.IV. 1994 / Ред. Хернани Спиридонов. - София : Фил-Вест, 1995, с. 136-141. 

  

Сист. No: 41332

- 558 -

38035

Личев, Тихомир и др.  Социално-икономическите териториални системи в условията на хаоса / Тихомир Личев, Катя Личева. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 1- : Т. 8. Икономическа теория. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 125-141. 

  

Сист. No: 46980

Биографии

- 559 -

Сп Б 44 б

Правдомирова, Донка.  Библиографът Никола Михов : [Навършват се 135 години от рождението му] / Донка Правдомирова. // Библиотека, XIX, 2012, N 1, с. 5-13. 

  

Сист. No: 46782

История

- 560 -

38035

Маринова, Маргарита.  Отвъд видимото отрицание (пътят на руските болшевики към властта в анализите на българската буржоазия от 1917 г.) / Маргарита Маринова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 : Т. 9. Социални и политически науки. - Свищов : АИ Ценов, 1996, с. 81-117. 

  

Сист. No: 46887

История на СА

- 561 -

43115

Герганов, Георги.  Двадесет и пет годишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" / Георги Герганов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие - Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева. - Свищов : АИ Ценов, 2009, с. 3-13. 

  

Сист. No: 47053

- 562 -

40247

Меразчиев, Васил и др.  Професор Димитър Спасов на 80 години / Васил Меразчиев, Любен Петров. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция, 14-15 ноември 2002 г. - Свищов. - Свищов : АИ Ценов, 2002, с. 5-11. 

  

Сист. No: 47141

- 563 -

43631

Митев, Неделчо.  Катедра с бъдеще : [55 години катедра "Стратегическо планиране"] / Неделчо Митев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1. - Свищов : АИ Ценов, 2010, с. 9-13. 

  

Сист. No: 47079

- 564 -

В З 375

Адамов, Величко.  Позиция на Общото събрание на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, относно опитите за оклеветяване на държавно висше училище / Величко Адамов. // Застраховател, XIX, N 4, 29 февр. - 14 март 2012, с. 20. 

  

Сист. No: 47048

- 565 -

В Д 92

Алма матер представи България в "Образование без граници" . // Дунавско дело, LVIII, N 13, 30 март-05 апр. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 47058

- 566 -

В Д 92

Зам.-министър на земеделието бе гост-лектор на Стопанска академия . // Дунавско дело, LVIII, N 16, 20-26 апр. 2012, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 47198

- 567 -

В З 375

Каузата "Стопанска академия" е на изключително високо равнище  : [Интервю с доц. д-р Даниел Врачовски]. // Застраховател, XIX, N 4, 29 февр. - 14 март 2012, с. 21. 

  

Сист. No: 47049

- 568 -

В Д 92

Комисията за финансов надзор обучава свищовски студенти . // Дунавско дело, LVIII, N 16, 20-26 апр.2012, с. 5. 

  

Сист. No: 47207

- 569 -

В Д 92

Наши студенти бяха на обучение в Европейския парламент . // Дунавско дело, LVIII, N 11, 16-22 март 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 46800

- 570 -

В Д 92

Професор от Стопанска академия е сред ТОП 100 на МБЦ - Кеймбридж . // Дунавско дело, LVIII, N 15, 12-19 апр. 2012, с. 11. 

  

Сист. No: 17042

- 571 -

В Д 92

Стопанската академия е избрана за партньор от световна брокерска компания . // Дунавско дело, LVIII, N 13, 30 март-05 апр. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 47057

- 572 -

В Д 92

Студенти се учиха да търгуват на световните валутни пазари . // Дунавско дело, LVIII, N 15, 12-19 апр. 2012, с. 12. 

  

Сист. No: 47171

- 573 -

В Д 92

Шабов, Александър.  Възпитаници на Академията предаваха своя опит на студенти / Александър Шабов. // Дунавско дело, LVIII, N 11, 16-22 март 2012, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 46799

- 574 -

В Д 92

Шабов, Александър.  Над 1000 студенти и 26 фирми участваха в "Дни на кариерата" / Александър Шабов. // Дунавско дело, LVIII, N 13, 30 март-05 апр. 2012, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 47056

- 575 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Празник на академичното вдъхновение и младостта : [Слово на ректора, поч. проф. д-р В. Адамов, по случай 8 декември] / Величко Адамов. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 5-6. 

  

Сист. No: 46706

- 576 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен и др.  Катедра "Бизнес информатика" - 45 години успешно присъствие в образователната и научноизследователската дейност / Румен Върбанов, Красимир Шишманов, Наталия Маринова. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 92-102. 

  

Сист. No: 46719

- 577 -

Сп Н 25 а

Денева, Анета Г.  Двадесет години факултет "Производствен и търговски бизнес" / Анета Г. Денева. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 63-71. 

  

Сист. No: 46717

- 578 -

Сп Н 25 а

Краева, Виолета.  [Двадесет] 20 години факултет "Мениджмънт и маркетинг" / Виолета Краева. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 54-62. 

  

Сист. No: 46716

- 579 -

Сп Н 25 а

От протоколните книги на Академичния съвет . // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 118-131. 

  

Сист. No: 46721

- 580 -

Сп Н 25 а

Филипова, Теодора Г.  [Седемдесет и пет] 75 години Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - традиции, приемственост, иновативност / Теодора Г. Филипова. // Народностопански архив, LXV, 2012, N 1, с. 72-91. 

  

Сист. No: 46718

История на България

- 581 -

37265

Друмева, Мариана.  Ньойският договор и политическите партии в България (1919-1923) / Мариана Друмева. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки : Конференция, 13-14 май 1994. - Свищов : ВФСИ Д. А. Ценов, 1994, с. 18-24. 

  

Сист. No: 47109


 Индекс по АВТОРИ

Абрамова, Е. 455 
Аверкович, Екатерина 476 479 501 
Аганбегян, А. Г. 83 
Адамов, В. 114 
Адамов, Величко 564 575 
Адамчук, Елена Александровна 319 
Александров, Стефан 213 
Александрова, Маргарита 84 
Алешина, Алена Юрьевна 469 
Ангелов, Цветослав 184 
Ангелова, Красимира 301 351 
Андонова, К. 151 
Андреев, Янаки 320 
Андреева, Мария 156 352 417 459 460 
Антонова, Весислава 252 
Асенов, Анатолий 30 
Асенов, Симеон 300 
Асенова, Мариана 108 257 
Асенова, Павлина 532 
Аспарухова, Илка 69 329 372 390 447 525 
Атанасов, Асен Борисов 547 
Бакърджиева, Милка 418 419 420 421 
Бакърджиева, Милка Йорданова 475 
Балкански, Петър 441 
Банчев, Петър 228 229 230 231 232 256 
Баташки, Георги 479 
Бахмутская, А. 153 
Безверхая, Е. А. 507 
Белева, Искра 56 
Беличева, Елка 196 
Белоконски, Стайко 410 422 464 
Бившев, Виктор Ал. 345 
Благоева-Хазърбасанова, Елена 346 
Богданова, Маргарита 23 461 
Божилова, Ваня 334 
Божинов, Божидар 391 
Божинова, Венета 57 
Божинова, Мариана 218 
Божинова, Марияна 220 
Божков, Васил 477 479 
Бонев, Живко 510 
Борисов, Борислав 43 197 233 302 423 
Борисова, Лалка 303 
Ботева, Хр. 389 
Боянова, Галина 513 
Брагина, Е. 53 
Брезоева, Бойка 488 
Будева, Ани Димитрова 503 
Бурлакова, Галена 178 
Варамезов, Любчо 109 214 526 
Василев, Йордан 24 185 
Василева, Бистра 234 
Василева, Весела 186 
Василева, Десислава 145 
Василева, Елена 201 
Василева, Елка 522 
Великая, Е. Г. 85 
Велков, Юлиян 44 
Веселинова, Надежда 259 
Владимиров, С. А. 34 
Волкова, Надежда 152 
Вражалска-Димитрова, Десислава 511 
Врачовски, Данаил 295 312 314 
Вълев, Невен 86 
Върбанов, Иван 25 353 398 
Върбанов, Румен 535 576 
Вътева, Виолета 407 
Габровски, Радослав 411 453 
Габровски, Радослав М. 424 
Гайдова, Анелия 26 215 
Ганева, Ваня 166 354 
Ганчев, Иван 370 
Гатев, Гатю 235 
Геловски, Георги Г. 124 
Генкин, Артем Семенович 470 
Георгиев, Георги Петров 133 
Георгиев, Никола 62 355 
Георгиева, Елена 236 
Георгиева, Елена Георгиева 405 
Георгиева, Мара 253 
Георгиева, Мария 376 
Георгиева, Теодора 27 202 
Герганов, Георги 208 561 
Гергова, Маргарита 70 76 110 356 448 524 
Говядкин, И. Е. 175 
Горанова, Пенка 59 63 219 245 
Городнова, Н. В. 463 
Горчева, Таня 237 266 271 292 342 550 
Григоров, Атанас 3 330 
Григорова, Елка 425 
Грозева, Николина 489 
Грънчарова, Боряна 238 
Губанов, С. 35 
Гурвич, Е. 16 315 
Гълъбов, Николай 128 
Гюрова, Вяра 335 
Дамянов, Атанас 180 272 291 465 
Дамянов, Дамян 357 478 479 
Дамянов, Дамян Н. 190 
Дамянова, Ваня 64 
Дамянова, Лилия 115 
Данаилов, Живко 384 
Данков, Пенко 379 415 
Дачев, Петър 541 
Денева, Анета Г. 577 
Дечева, Весела 296 
Дилков, Цветан 412 426 454 
Дилкова, Детелина Ивайлова 198 
Димитров, Иван 260 261 
Димитров, Илиян 157 
Димитров, Марин 191 479 480 490 
Димитрова, Милена 75 
Димитрова, Христина 254 
Димов, Сава 28 46 158 267 
Димова, Надежда 239 
Динчев, Красимир 149 
Дира, Д. В. 132 
Добрева , Десислава 201 
Добрева, Дучка 146 150 220 481 482 
Дойчинов, Бойко 240 
Доневска, Диана 64 331 
Дончева, Людмила 413 
Дочев, Иван 508 
Дочев, Михаил 479 
Дочовски, Тихомир 199 
Дрогобыцкий, Иван Николаевич 516 
Друмева, Мариана 581 
Дуболазова, Дж. 455 
Дурин, Стоян 491 
Дюлгерова, Нина 377 
Евлогиев, Емил 492 
Емилова, Катя 306 
Ершов, М. 87 
Ершов, М. В. 88 
Жанказиев, А. Х. 336 
Живков, Николай 304 307 308 309 358 
Жигаев, А. Ю. 89 
Заболоцкая, В. В. 90 
Заернюк, В. М. 135 
Захариев, Андрей 91 
Захариев, Боян 347 
Захариев, Васил 122 
Захариев, Еленко 111 414 427 466 
Захариева, Галина 274 
Златков, Иван 493 
Иванов, А. Е. 316 
Иванов, Виктор 298 
Иванов, Георги 296 
Иванов, Николай 5 
Иванов, Петко 375 385 386 387 
Иванов, Рашко В. 29 159 305 
Иванов, Станислав 1 
Иванов, Стефан 11 
Иванова, Галя Стоянова 359 
Иванова, Даниела 522 
Иванова, Евгения 22 
Иванова, Ирина 556 
Иванова, Л. 42 
Иванова, Маруся 241 
Иванова, Силвия Николаева 548 
Илиев, Георги 479 
Илиев, Драгомир 291 342 
Илиева, Боряна 360 
Илийчовски, Светослав 220 
Инджова, Мариета 149 
Йованова, Благица 265 
Йонова, Иванка 19 
Йорданов, Йордан 369 
Йорданов, Йордан М. 392 428 
Йорданов, Красимир 209 429 
Йорданова, Люба 333 343 
Йотков, Веселин 221 
Йотов, Стилиян 344 
Йотова, Йонка 479 
Йотова, Лилия 67 
Калинов, Калин 15 
Каменов, Камен 181 403 430 442 443 446 462 514 
Карабашев, Иван 227 
Караджова, Ана 178 
Караджова, Златина 217 
Караманлиева, Елиз Диндарова 549 
Каснакова-Иванова, Цонка 337 
Касчиев, Ивайло 444 
Каурова, Н. Н. 36 
Керчев, Красимир 33 
Кехайова, Мария 242 
Кирев, Любен 275 276 
Кирилов, Росен 306 
Киров, Георги 44 
Кирова, Алла 48 
Кичева, Татяна 515 
Коваленко, Е. В. 507 
Ковачев, Асен 30 
Когденко, В. Г. 92 
Колев, Николай 77 78 542 
Колева, Бранимира 512 
Колесников, Максим 126 
Комарова, Анна 474 
Конов, Никола 205 431 
Копринаров, Братой 551 
Корнейчук, В. И. 471 
Коробова, Г. Г. 136 
Косев, Серьожа 393 
Костадинова, Светла 338 
Костов, Стоян 12 
Краев, Любен 535 
Краева, Виолета 533 578 
Красимирова, Миглена 517 
Крумов, Виктор 407 
Крумов, Крум 467 
Кръстев, Бисер Йорданов 112 
Кръстев, Йордан 367 
Кръстев, Красимир 380 
Кръстева, Надя 538 539 
Кръстевич, Тодор 243 244 
Кръстителски, Илко Й. 373 
Кудрин, А. 16 
Кудрявцева, Т. 153 
Куев, Боян 75 
Кузнецов, А. 284 
Кунев, Красимир 222 451 
Купоров, Ю. 47 
Кутева, Николина 285 
Кънев, Методи 160 293 
Кънев, Петър 57 415 
Кътев, Бисер 220 
Кючуков, Христо 339 
Лалев, Ангелин 534 
Левчаев, П. А. 93 
Лейнонен, Харри 94 
Либих, Кристиан Карл 348 
Лилова, Румяна 95 121 
Личев, Илия 223 
Личев, Тихомир 4 168 169 170 394 432 557 558 
Личева, Катя 4 8 558 
Луканова, Победа 68 
Лукасевич, И. Я. 268 
Любенов, Здравко 286 
Малевская-Малевич, Е. 455 
Манолова, Нина 299 
Мануйленко, В. В. 137 
Маринова, Ани 456 
Маринова, Маргарита 10 560 
Маринова, Наталия 576 
Маринова, Пенка 361 366 
Марков, Огнян 147 
Марков, Станислав 519 
Мартьянова, О. В. 494 
Марчева, Анастасия 200 317 374 379 
Марчевски, Иван 342 
Меразчиев, Васил 362 479 483 562 
Мерзляков, С. А. 182 
Мидова, Петранка 224 255 
Милев, Николай 283 
Минасян, Гарабед 116 273 
Минев, Мирослав 263 
Минков, В. 246 
Минков, Венцислав 225 310 484 
Миронова, Надя 515 
Митев, Неделчо 187 202 449 563 
Митов, Кирил 206 
Митовска, Р. 388 
Михайлов, Михаил 79 192 
Михайлов, Михаил И. 207 
Михов, М. 389 
Мищенко, С. В. 96 
Мойнов, Мойно 195 363 535 
Моратая, Томас Доминго 6 
Мукова, Людмила 146 297 
Муравьева, Л. А. 177 
Наама, Карим 148 161 277 278 
Найденов, Димитър 50 
Найденов, Ивайло 378 
Найденов, Милчо 80 
Найденов, Сергей 216 527 528 
Найденова, Снежана 125 162 279 294 
Насырова, В. И. 130 
Начева, Нели 201 
Начков, Радослав Ванев 399 
Недкова, Антонина 552 
Неретина, Е. А. 138 
Несторов, Людмил 51 185 188 
Николов, Георги 123 
Николов, Николай 368 536 
Николова, Лиляна 433 555 
Нинов, Димитър 61 
Обаева, А. С. 94 
Овчинникова, Н. Э. 269 
Овчинникова, О. П. 269 
Осколкова, О. 97 
Охрименко, Сергей 536 
Павлов, Нено 60 193 311 
Памукчиев, Минко 505 
Панайотов, Димитър 194 202 434 450 
Панайотов, Живко 173 
Пантелеева, Силвия 58 
Панчев, Стойчо 2 
Панчева, Станислава 364 
Парашкевов, Стоян 506 
Парашкевова, А. 435 
Паршаков, П. А. 97 
Пенева, Петранка Иванова 71 
Пенева, Петя 7 
Пенков, Илко 365 
Пенчев, Пенчо 163 452 529 
Пергелов, Коста 485 
Петков, Кръстьо 287 
Петков, Росен 496 
Петкова, Аспасия 313 
Петкова-Георгиева, Стоянка 173 
Петрикова, Е. М. 288 
Петрикова, С. М. 288 
Петров, Величко 381 382 
Петров, Иван 52 280 
Петров, Любен 479 562 
Петров, Петър 210 
Петрова, Елица Ст. 458 
Плышевский, Б. П. 37 
Погорлецкий, А. И. 131 
Пожаревска, Румяна 497 
Попов, Веселин 545 
Пороховский, А. 49 
Правдомирова, Донка 559 
Проданов, Стоян 81 328 
Радев, Асен 41 
Раметов, А. Х. 502 504 
Ратнер, С. В. 132 
Рашева-Мерджанова, Яна 340 349 
Решовски, Борис 498 
Розанов, Василий 9 
Романова, Л. Е. 139 
Ростовцев, В. В. 100 
Рудакова, К. В. 139 
Рупска, Теодора 499 
Сарачилова, Светлана 556 
Саркисян, Карина 21 
Саяпина, Анна 518 
Семенов, К. С. 98 
Семенов, С. К. 98 
Семернина, Ю. В. 117 
Симеонов, Стефан 82 400 
Симеонова, Росица 486 
Сирашки, Христо 445 473 
Славева, Красимира 264 354 
Смокова, Маруся 241 
Смыслов, Д. В. 99 
Солдатов, Владислав Геннадьевич 472 
Солдатова, Е. В. 138 
Сонина, Ю. 315 
Спиридонов, Иван 21 281 
Станев, Панайот 383 404 
Стефанов, Стефан 65 164 367 
Стефанов, Стефан В. 55 
Стефанова, Соня 20 
Стоилова, Зорница 333 
Стоименов, Милко 554 
Стойкова, Пепа 72 134 
Стоянов, Христофор 332 
Стоянова, Илеана 318 
Сумбулов, П. В. 94 
Тананеев, Емилиян 73 416 
Тананеева, Живка 247 
Ташева, Теодора 553 
Тодоров, Т. Ив. 401 
Тодоров, Тодор 12 436 
Тодоров, Тодор Ив. 13 
Тодорова, Корнелия 439 
Толоконников, Л. А. 100 
Томева, Милка 296 
Томов, Йордан 154 395 
Тонков, Георги Д. 155 211 402 509 
Тонкова, Станка 31 204 406 
Тонкова, Станка В. 32 171 174 190 437 
Тотев, Иван 530 
Трайков, Богомил 537 543 
Транев, Ст. 440 
Трифонов, Д. А. 140 
Тугаров, Олег 518 
Турбанов, А. В. 101 
Търколева, Поля 6 
Узунова, Юлия 248 
Ульянова, Ольга 102 
Факи, Ахмад 141 
Федорова, Е. А. 268 
Филипова, Теодора Г. 580 
Филчева, Е. 388 
Фитуни, Л. 289 
Фотов, Ристо 265 
Харизанова, Маргарита 515 
Христов, Христо 103 
Христова, Ивелина 201 
Христова, Светлинка 54 
Хубенов, Огнян 408 409 
Хубиев, К. 38 
Цветков, Цветан 487 
Цветкова, Надежда 396 
Цветкова, Стойна 226 
Цвяткова, Стойна 520 
Цвяткова, Стойна Добрева 397 521 531 
Ценова, Елица 523 
Цолов, Чавдар 328 
Цонев, Венец 14 
Цонева, Иванка 282 
Чавдарова-Костова, Сийка 341 
Чендова, Маргарита Юлиева 165 
Черникова, Л. И. 135 
Чиприянова, Галина 500 
Чиприянова, Катя 371 
Чистов, Дмитрий Вл. 345 
Чонов, Никола 66 113 179 
Чонова, Румяна 17 18 40 166 
Шабов, Александър 573 574 
Шишманов, Красимир 220 468 540 544 546 576 
Шишманова, Пенка 350 
Шопов, Георги 11 
Шопова, Маргарита 371 
Шумкова, К. Г. 142 
Шутова, Ольга Аркадьевна 321 
Юдина, И. Н. 143 
Юзвович, Л. И. 127 
Юрченко, Юлия 249 
Явашева, Татяна 290 
Яковлева, А. М. 97 
Янакиева, Иванка 212 
Янков, Никола 189 250 251 342 438 
Awad, Ibrahim L. 104 
Berry-Stolzle, Thomas R. 322 
Born, Patricia 322 
Brokel, Tom 172 
Carriquiry, Miguel A. 323 
Collard, Fabrice 183 
Damyanov, Atanas 291 
Dell'Aricca, Giovanni 144 
Dellas, Harris 183 
Frigerio, Chiara 106 
Gortschewa, Tanja 292 
He, Zhiguo 119 
Holbrook, Emily 457 
Huang, Li-Ying 324 
Igan, Deniz 144 
Ileva, Radka 258 
Iliev, Dragomir 291 
Julio, Brandon 105 
Kakkar, Vikas 270 
Knoll, Jessica 325 
Laeven, Luc 144 
Ma, Yu-Luen 324 
Marabelli, Marco 106 
McLean, R. David 107 
Monkiewicz, Marek 326 
Osgood, Daniel E. 323 
Pope, Nat 324 
Quirin, Jakob 327 
Rajola, Federico 106 
Ramadorai, Tarun 120 
Simandan, Radu Ioan 39 
Stancke, Fabian 327 
Velikova, M. 118 
Xiong, Wei 119 
Yan, Isabel 270 
Yook, Youngsuk 105 
Zhang, Tianyu 107 
Zhao, Mengxin 107 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авангардните агротехнологии на XXI век и световното устойчиво развитие 401 
Адаптиране на обезщетенията за безработица 68 
Академичния музей и академичната етика 361 
Активна политика по заетостта в България и предизвикателства при нейната реализация 58 
Активните мерки и ролята им в борбата срещу безработицата 63 
Актуални аспекти при избора на концепция и дефиниране на капитала 506 
Актуални проблеми на управленето на корпорациите в България 452 
Актуални проблеми при детерминиране на същностните характеристики, обхват и структура на нематериалните активи за счетоводни цели (Теоретико-приложни аспекти) 497 
Акценти в развитието на аграрния сектор - век XXI 400 
Алма матер представи България в "Образование без граници" 565 
Американските и международните етични стандарти за счетоводителите 496 
Амортизационната политика - важен елемент от счетоводната политика на предприятието 498 
Анализ и прогнозиране на цените на ценните книжа на "Петрол" АД 201 
Анализ на възможностите за развитие на търговията с целулоза и целулозни продукти между България и Египет 274 
Анализ на дискретния избор с отчитане хетерогенността в предпочитания (емпиричен анализ на изборни конджойнт данни с помощта на латентен клас Logit - модел) 244 
Анализ на ефективността и рентабилността 413 
Анализ на зависимостта между бюджетните процедури и бюджетни решения 82 
Анализ на зависимостта на обема продукция от разходите за производство 215 
Анализ на изменението на цените при компенсаторните инструменти 149 
Анализ на икономическите смущения и забавянията в ефектите на икономическата политика 31 
Анализ на конкурентната пазарна структура в сектора на бързооборотните потребителски стоки с изкуствени невронни мрежи 241 
Анализ на формирането и динамиката на паричните потоци 76 
Анализ синергетических эффектов в автотранспортных кластерах 74 
Антикризисные механизмы в банковской системе 101 
Аутсорсингът - възход по време на криза 254 
Балансовото обобщаване като метод на съвременното счетоводство: форми на приложение и взаимовръзки 477 
Балканите - икономически кръстопът и политически възел 157 
Банковская культура: сущность и основы формирования 136 
Бедността - нежелан спътник на българския преход към пазарна икономика 156 
Безработицата в община Русе - анализ и тенденции на селската безработица 55 
Безработицата в условията на прехода към пазарна икономика 62 
Библиографът Никола Михов 559 
Бизнес планиране и обезпечаване с персонал в турбулентни икономически условия 513 
Биологични и почвозащитни възможности на бурчак при органично земеделие 407 
Биопродукти за стабилни добиви и по-висока енергийна продуктивност 389 
Богатство, бедност, устойчиво развитие 19 
Борсите - противодействуващ фактор на хаоса в търговията 150 
Бъдещето на арабско-европейските отношения 278 
България на световния винен пазар 218 
Българските марки в света на Superbrands 252 
Българският туризъм в контекста на устойчиво развитие 217 
Бюджетирование доходов и расходов сельскохозяйственных организаций 504 
Бюджетни дефицити, вътрешни дългове и тяхното влияние върху основните макроикономически параметри 41 
Бюджетни приходи и национални приоритети 121 
Бяство капитала из России: угроза или реальность 36 
В очакване на неочакваното 456 
В счетоводството и националните сметки - необходимост от синтезирано отразяване на човешкия потенциал 509 
Валидирането на компетентности при възрастните - съвременна насока в развитието на образованието 334 
Варианти на прилагане на метода на нетната настояща стойност за оценка на финансовата ефективност на иновационни проекти 84 
Вероятна ли мировая рецессия - 2012? 35 
Взаимодействието между растениевъди и промишленици - предпоставка за ефективно пивопроизводство 528 
Власт и отговорност 421 
Временна работа според ЗИД на Кодекса на труда 299 
Връзката между проектното управление и иновационния процес - роля на съвременното управление 473 
Възвръщане на маркетинговите инвестиции 236 
Възгледите на българската буржоазия за революцията като форма на обществено движение непосредствено след Първата световна война 10 
Въздействие на световната икономическа криза върху икономиката на България за периода 2008-2011 г. 173 
Въздействие на средата в условията на конкуренция в посока на неплатежеспособност 412 
Възможности за контрол върху икономическата загуба с помащта на пределните величини: маржинални приходи и разходи 28 
Възможности за оптимално комбиниране на елементите на маркетинговия микс 232 
Възможности за подобряване на взаимоотношенията между слънчогледо-производители и преработвателни предприятия 526 
Възможности за усъвършенстване на счетоводното отчитане и разпределение на непреките разходи в строителството 500 
Възнаграждения и доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски 313 
Възникване и развитие на средното търговско образование в България до 1912 година 331 
Възпитаници на Академията предаваха своя опит на студенти 573 
Външният одит в публичния сектор на Република България в процеса на присъединяване към Европейския съюз 123 
Върху някои аспекти от наименованието на научната специалност "Финанси, парично обращение, кредит и застраховка" 365 
Вътрешният одит в банките или защо е необходимо да се прави независим преглед на рисковете в банковата система 511 
Вътрешнофирменият ПР на фирмите за услуги - залог за успех в борбата за потребители 238 
Глобализация, туризъм, толерантност 551 
Глобализацията - предизвикателство към потенциала на аграрно-продоволственния сектор в България 402 
Глобализиращата се икономика и националния интерес на страните в преход 293 
Гражданско образование при студенти с педагогически профил 337 
Граница на бедността и някои особености при нейното определяне за България 51 
Данъчен режим на чуждестранните инвестиции 146 
Данъчна неутралност и данъчни разходи в българската практика 128 
Двадесет години факултет "Производствен и търговски бизнес" 577 
Двадесет и пет годишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" 561 
Декомпозиране на базовите стратегии в цикъла на фирмено планиране 237 
Дериватите в условията на преход към пазара 267 
Десетилетие на криза, години на революции 287 
Диагностика и определиност 464 
Диагностика на историческото време 3 
Дидактически подходи при обучението по счетоводство 364 
Докторантът като преподавател по счетоводство 359 
Домати 384 
Доходно неравенство, бедност и устойчиво развитие 67 
Еволюция на локализацията на производството в европейското икономическо пространство през втората половина на XX век 174 
Еволюция на теорията за човешкия капитал 48 
Еволюцията в управленското мислене 459 
Еволюцията и революцията в общественото развитие (предимства и недостатъци) 305 
Европейска интеграция, валутен борд и социално осигуряване 295 
Европейският опит в местното самоуправление и неговото влияние върху съвременната българска община 304 
Европейският подход за стимулиране на малките и средните предприятия 458 
Европейско кариерно образование в български условия (Как отнова да наваксваме) 340 
Европейско кариерно образование или за естествената еволюция на нещата 349 
Египет и България: измерения на макроикономическата стабилизация 273 
Един възможен подход за създаване на информационната система на стопанската организация 543 
Един от най-ефективните застрахователи на пазара.. не се продава 318 
Един пример на мениджмънт на оправдания риск 433 
Една възможност за моделиране и анализ на маркетинговата дейност на земеделските стопанства с методите на теорията на игрите 390 
Електронно банкиране. Какво трябва да знаят вътрешните одитори? 141 
Емпирично изследване на степента на използване на статистически и нестатистически извадки в българската одиторска практика 512 
Енергийният пъзел на евразийската сигурност 377 
Етика в туристическото обслужване 552 
Етичните кодекси в управленското консултиране: теоретични основи и национална практика 439 
Етнокултурната и езикова идентичност 339 
Ефективност на мерките при подпомагането на малките и средни предприятия от държавата и нестопанските организации 75 
Еще раз о новой роли банков в современных условиях 83 
За гражданската роля на човека и политическа култура на икономическа интелигенция 358 
За достойнството на учения 344 
За еволюцията на съвременния маркетинг 230 
За животозастраховането в пазарни условия. Рентно/пенсионно и здравно застраховане 320 
За златните резерви и националните дефицити 91 
За значението на контрола в козевъдството 409 
За и против либерализма 29 
За и против стимулиране на чуждестранните инвестиции 414 
За конфликтите в стоковата дистрибуция 256 
За местното самоуправление и неговите органи 307 
За някои особености на демокрацията 301 
За реформата в БАН 2 
За счетоводната база на средните предприятия в България 508 
За управленските структури - 25 години по-късно 434 
За човешките и детските права и условията, които ги правят реалност в сектора на образованието 335 
Забраната за маркиране отвори вратите за кражбите 328 
Загуби на вода във водоснабдителните мрежи 444 
Загуби при азотното торене и мерки за отстраняването им 385 
Зам.-министър на земеделието бе гост-лектор на Стопанска академия 566 
Запазване на зеленчуците чрез замразяване 375 
Засилва ли се ролята на стимулирането на продажбите? 246 
Защо се актуализират компесаторните плащания за необлагодетелстваните райони 212 
Значение на представата за туристическа дестинация върху формирането на туристическо търсене 553 
Избор на дистрибуционна стратегия на примера на Винпром Свищов 247 
Изграждане на съвременни автоматизирани офиси 541 
Изграждането на ефективен трудов пазар - съществено условие за интегрирането на България в Европейския съюз 52 
Изисквания към директната реклама като елемент на маркетинговия комуникационен микс 255 
Измайсторяването на стратегията - между хаоса и реда 425 
Използване на един клас стохастични модели за оптимизация 371 
Използване на стандартите от серията ИСО 9000 при планиране на качеството 520 
Изследване състоянието и перспективите за прилагане на активни методи за обучение (АМО) в процеса на обучение 342 
Икономика и политика - взаимодействие, субординиране, граници на самостоятелност 159 
Икономика, политика, политология - някои аспекти на взаимоотношение 351 
Икономиката в преход и информационното общество 195 
Икономиката на България свободна ли е от стереотипите на монетаризма 162 
Икономико-математически модели за оптимизиране сдружаването на земеделските производители в условията на преход към пазарна икономика 69 
Икономическа оценка на последиците от замърсяването на околната среда 369 
Икономическа реформа в Португалия 161 
Икономическата интеграция в новата геополитическа ситуация 281 
Икономическата конюнктура и структурата на износа на България 264 
Икономическата философия на Фридрих Хайек - един възможен ориентир по пътя на България към свободното общество 25 
Икономически анализ - основа за преодоляване на трудностите във фирмата 448 
Икономическите митове - база за формиране на ценностната система на българина 360 
Икономическият анализ - основа за пълноценна подготовка на икономически кадри 356 
Икономическият растеж и чуждестранните инвестиции в България 179 
Икономическият хаос в страната - следствие или повод за държавно регулиране 27 
Инвестионные проекты: определение, жизненный цикл, оценка эффективности 126 
Инвестиционна програма на несъвършен капиталов пазар (предварителен анализ) 23 
Инвестиционната политика на транснационалните корпорации 276 
Инвестиционни решения и инвестиционни проекти в селско стопанство 381 
Инвестиционные инициативы регионального развития местной власти в Болгарии необходимость правильного антикризисного поведения 151 
Инновационная экономика и генезис новых отношений 38 
Инновационное развитие России 175 
Инновационные модели оценки экономического капитала коммерческого банка 137 
Инновационные подходы к оценке экологических рисков 472 
Инновационный алгоритм: все возможно, кроме как потеснить глобальных игроков... 518 
Иновативност на големите европейски страни - изводи за България 33 
Интеграция государства и частного бизнеса: развитие социально ориентированной экономики 463 
Интеграция функциональной роли государства и домашных хозяйств в экономике знаний 336 
Интернационализация на висшето образование. Същност и стратегическо управление 346 
Инфлация и безработица 66 
Инфляция: моделирование и регулирование в ракурсе теории негативных экономических оценок 98 
Информационни и маркетингови аспекти на оценяването в приватизацията 484 
Информационни технологии в управлението - състояние и тенденции в развитието 535 
Информационно общество и информационна среда при обучението на специалисти -икономисти 363 
Информационно осигуряване при приложение на методи за оценка на администрирането на приходите на общините 306 
ИТ във финансовия сектор в етап на обновяване на приоритетите 539 
К вопросу о стратегии неоиндустриальной модернизации 42 
Как да отчитаме младите трайни насаждения 491 
Как иновациите променят дейността на банките 103 
Какви са действащите сертификационни схеми при българските фирми в някои браншове от ХВП 522 
Капиталова адекватност на търговските банки в условията на преход 133 
Капиталова структура на фирмата в условията на преход 112 
Кариерно консултиране и мобилност в испанските университети 348 
Катедра "Бизнес информатика" - 45 години успешно присъствие в образователната и научноизследователската дейност 576 
Катедра с бъдеще 563 
Каузата "Стопанска академия" е на изключително високо равнище 567 
Качество на труда и ефективността от неговото повишаване 50 
Класификация на упражненията и тренировъчните програми в бодибилдинга 547 
Класически методи за пречистване и обеззаразяване на водата 368 
Классификационно-функциональный подход к формированию инвестиционных ресурсов в условиях интеграции капитала 127 
Клиентоориентированный подход к управлению коммерческим банком 138 
Клъстерният анализ в маркетинговите изследвания - принципи, алгоритми, приложение 243 
Кой излиза от университетите 343 
Колебливата идентичност като плашило 22 
Количествено измерване на значимостта на научно-техническата информация в качеството и на производствен фактор 345 
Комисията за финансов надзор обучава свищовски студенти 568 
Конкурентни ограничения при разработка на международна логистична стратегия 261 
Конкурентоспособност на българския малък бизнес при "новата икономика" 24 
Консумацията на месо, промяна на климата, околната среда и здравето 386 
Контрол върху външно-търговската дейност на кооперацията 72 
Контрол върху кредтната дейност на банковите институти 134 
Контрол и самооценка на риска във фирмата 454 
Контрол на качеството на стоките от трета независима страна 521 
Контролът в условията на преход към пазарно стопанство 154 
Концепцията на Густав Фехнер за трите мотива и основания на вярването 5 
Координация на процесите при управление на снабдителните вериги в международния бизнес 223 
Коя валута е по-силна? Не. Коя има по-малко проблеми 86 
Креактивни идеи за стабилност и растеж в академия с десетилетни традиции 350 
Кредитная политика банка и принципы управления риском 471 
Кризата в системата здравеопазване и перспективите на здравноосигурителната система 317 
Кризата в управлението в етапа на преход към пазарна икономика 460 
Кризисните измерения на съвременното управление 417 
Културна адаптация в международното делово общуване 282 
Към въпроса за амортизацията на дълготрайните активи в условията на пазарна икономика 186 
Към въпроса за понятие на правото, система на правото и система на законодателството 297 
Латералният маркетинг и управлението на продажбите 239 
Личностен и професионален профил на мениджъра в образованието 441 
Личността и социалната активност през призмата на сигурността 430 
Лозаро-винарска кооперация " Гъмза" гр. Сухиндол - възникване и дейност 71 
Лозарството - важен икономически отрасъл 383 
Локализация на предприятията на хранителна промишленост и кооперирането им със земеделските производители 525 
Малките и средните предприятия в Република България - състояние и проблеми 415 
Малкият бизнес и новите информационни технологии 533 
Маркетинг в образованието - емпирични резултати и анализ от проучване образователните предпочитания на младежите от региона "Варна-ШУмен" 235 
Маркетинг на факторите за локализация на предприемаческата дейност 204 
Маркетингова концепция и планиране (стратегически аспекти) 229 
Маркетингова стратегия за въвеждане на нов продукт на примера на "Винарна Лясковец" 245 
Маркетингови решения при емитирането на общински облигации 233 
Маркетингови стратегии в международния туристически бизнес 271 
Маркетинговото лидерство в бизнеса на фирмите 234 
Маркетингът в глобалната картина на обществото: императиви и приложения 248 
Масова приватизация 194 
Массовая бедность как феномен афро-азиатского ареала 53 
Математическата инфраструктура на икономическото образование и икономическата практика 329 
Математическият фолклор и неговото място общочовешка култура и обучението по математика 370 
Международна бизнес стратегия за създаване на ново пазарно пространство и обезсилване на конкуренцията 283 
Международната координация на икономическата политика - важна последица от глобализацията 294 
Международни фирмени стратегии за сътрудничество в условията на преход 266 
Международно маркетингово проучване 272 
Международные резервы в системе платежного баланса: теория, методология, практика 288 
Мениджмънт на някои рискове при международния бизнес 424 
Мениджмънтът е човешко общуване 418 
Методи за оценка и анализ на инвестициите в земеделските кооперации 70 
Методи за оценяване употребата на материалните запаси 478 
Методи за предварителен анализ при определяне конкурентоспособностт и цената на изделията 205 
Методология менеджмента финансовых ресурсов как науки об их эффективном управлении 93 
Методологията на бизнесанализа - инструментариум на приватизацията 192 
Механинизм предоставления гарантий в Европейском сообществе при кредитировании малого и среднего бизнеса и возможность его адаптации в Российской федерации 90 
Микроанализ российской пенсинной системы 315 
Мир в посткризисных условиях - новые проблемы 88 
Мировой опыт налогового стимулирования инвестиций в развитие высокотехнологичных видов экономической деятельности 129 
Мифотворчество в экономике: объективные и субективные причины 37 
Мобильные платежи: что нового, а что из хорошо забытого старого? 94 
Модел за устойчиво управление на общините 302 
Модел на взаимодействието при оказване на международни услуги 286 
Модел на селекцията на персонала 514 
Модели на алтернативен туризъм в Европа и възможности за прилагането им в България 550 
Моделиране на рационални решения в селското стопанство 372 
Модель инвестиционно-промышленной политики 153 
Мотиви за липса на амортизация на дълготрайните биологични активи в съответствие с изискванията на МСС 41 Земеделие 405 
Място и роля на социологическото познание в системата на икономическото образование 18 
Място и роля на счетоводството в управлението (по примера на горското стопанство) 486 
Над 1000 студенти и 26 фирми участваха в "Дни на кариерата" 574 
Налоговая политика ведущих зарубежных стран: современные аспекты 131 
Налоговое стимулирование альтернативной энергетики в Европе 132 
Направления развития пенсионной системы Российской федерации 316 
Национална културална специфика и икономическо поведение 166 
Национални и регионални перспективи за развитие на селското стопанство 380 
Наши студенти бяха на обучение в Европейския парламент 569 
Некоторые актуальные вопросы взаимосвязи финансовой стабильности и денежно-кредитной политики (на примере Федеральной резервной системы США) 89 
Необходими предпоставки за контрол върху производтвените разходи 503 
Необходимост от реформата в устройството на територията в кадровото осигуряване 303 
Неопределеността като измерител на хаоса и риска 197 
Новата икономическа система и мястото на близкоизточния пазар 277 
Новата роля на контролния съвет в земеделската кооперация 396 
Новите идеи в съвременното кризисно управление 440 
Новые подходы к управлению экономическими субъектами 152 
Ньойският договор и политическите партии в България (1919-1923) 581 
Някои аспекти в развитието на конкуренцията в България 222 
Някои аспекти на аграрната реформа в периода на преход към пазарна икономика 210 
Някои аспекти на интеграцията и диверсификацията на агробизнеса и хранително-вкусовата промишленост в пазарни условия 531 
Някои аспекти на мотивацията в учебната дейност 332 
Някои географски проблеми на енергетиката в района на Димитровград -Хасковската промишлена алгомерация 557 
Някои особености при прехода на България към пазарна икономика (стопанство) 185 
Някои проблеми , свързани със защитата на потребителите 224 
Някои проблеми при производството на еко-вина в България 397 
Някои финансово-икономически аспекти на агробизнеса в България 399 
О некоторой теоретически и реально возможной сбалансированной макроэкономической модели 34 
О политике валютного курса до и после кризиса 87 
Обжалване на актовете на медицинската експертиза 298 
Обичаите в системата от норми за регулиране на междуличностните отношения 366 
Образователната индустрия 330 
Общинската власт 309 
Опит за психолингвистична характеристика на френския предлог в специализираната икономическа реч 555 
Оползотворяване на аграрния потенциал - ключ за изход от кризата 211 
Определеност чрез контрол на промените 462 
Оптимизация на съотношението "Икономическа ефективност - социална ефективност" /опит за използване метода на неопределените множители на Лаграж/ 43 
Оптимизъм и възможности за усъвършенстване на вътрешния контрол в селското стопанство 395 
Организационни и отчетни проблеми на пазарните концентрации 481 
Организационный менеджмент: институционализация командной работы 516 
Организация на локална база от данни за крайните потребители, работещи в средата на Windows 537 
Организация на системата за информационна безопастност 536 
Основни аспекти при финансовия анализ на агрофирмите 391 
Основни насоки за реализация на сполучлива здравна реформа 373 
Основни фактори ограничаващи работата на ръководителя 422 
Основные макроэкономические итоги 2011 г. (из мониторинга Минэкономразвия РФ) 176 
Основные тенденции страхования в развивающихся странах в кризис 319 
Особенности на данъчния контрол при облагане на кооперациите 73 
Особености на безналичните разплащания в областта на търговията и услугите 221 
Особености на информационна система в малко предприятие 544 
Особености на регионалното планиране 196 
Особености на системата за информационна сигурност в малките и средни предприятия 546 
Особености при избора на стратегия в условията на олигопол 26 
От какво запада християнството? 9 
От протоколните книги на Академичния съвет 579 
От фермата до масата 523 
Отвъд видимото отрицание (пътят на руските болшевики към властта в анализите на българската буржоазия от 1917 г.) 560 
Откриването и ранжирането на проблемите при управлението на икономическите системи - средство за избягване на хаоса 426 
Отново по въпроса каква наука е статистиката 14 
Относно мотивите за насоченост към Стопанска академия 355 
Относно някои проблеми на екомениджмънта 428 
Относно подготовката на общинската приватизация - необходимост, проблеми и стъпки 310 
Относно приложението към годишните финансови отчети за 2011 г. 493 
Отчетно - информационни проблеми при инвестирането с дълготрайни активи 487 
Отчитане на ефекти от промените в обменните (валутни) курсове 495 
Оценка сроков задержек расчетов по внешнеторговым контрактам 494 
Оценяване на скритата икономика чрез потреблението на електроенергия 376 
Пазарна неопределеност, планиране и маркетинг 231 
Пазарни ли са търговските комуникации у нас? 225 
Параметры оценки организационной культуры клиенто-ориентированной страховой компании 321 
Пенсионни фондове и финансови пазари 314 
Планиране на иновациите и реиновациите в следпродажбеното обслужване на потребителски продукти в България 203 
По някои аспекти на финансово-разплащателните схеми при приватизационните сделки 77 
По някои въпроси на информационната осигуреност на стратегическо ниво 468 
По пътя. България като ключов сегмент от европейската транспортна система 519 
Поведенческа асиметрия и групови решения 442 
Поведенческа неопределеност и мениджърска проницателност 443 
Поведенческие аспекты формирования структуры капитала компании 97 
Повишаване на видимостта на научните списания 1 
Подготовка за разработване на стратегия за управление на системата "Здравеопазване" 200 
Подкрепа за иновациите и технологичното развитие в България 115 
Подобряването на породния състав - един от пътищата за повишаване на икономическата ефективност на козевъдството у нас 408 
Подходи за изготвяне на паричния бюджет на предприятието 78 
Позициониране на пазарните възможности на търговията на едро 249 
Позиция на Общото събрание на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов, относно опитите за оклеветяване на държавно висше училище 564 
Показатели за анализ на ефективността от екологичните разходи 206 
Политиката по работните заплати в България през последните две десетилетия 61 
Политическая экономия - основа и стержень экономической теории 49 
Политическите партии в практиката на Конституционния съд в Република България 300 
Потребителите и предизвикателствата на дигиталната икономика 219 
Почвеното органично вещество и многогодишното минерално торене 388 
Празник на академичното вдъхновение и младостта 575 
Предварително аналитични оценки при съставянето на бизнес плана 431 
Предизвикателствата на немските неолиберали за функционирането на пазарната система 46 
Предизвикателствата пред анализа в процеса на присъединяване към Европейския съюз 524 
Предизвикателствата пред ефективността на CRM системата 540 
Предизвикателствата пред чуждите инвеститори в България 145 
Предоставяне и финансиране на социалните услуги в общността - международен опит, българска практика, възможности за промени 11 
Предприемачески стратегии в агробизнеса 403 
Предприемачеството - пренебегнатият фактор 451 
Преподаване на счетоводството във ВУЗ при съвременни условия 357 
Преструктурирането на селското стопанство в условията на пазарна икономика и приватизация 208 
Преход, но какъв? 163 
Преходът към пазарна икономика 160 
Преходът към пазарна икономика и националното планиране 187 
Преходът към пазарна икономика и предизвикателствата на инвестиционните решения 184 
Пречупване на външноплатежния модел 116 
При валутен борд - инфлация? 113 
Приватизация на винарските изби - фактор за възстановяване на лозарството 530 
Приватизацията - стратегия на структурната реформа в социалното осигуряване 193 
Приватизацията в пивоварната промишленост на България - нов етап в преструктурирането й 527 
Приватизацията в Р България : тенденции, проблеми и идеи 190 
Приложение на метода за кръстосано влияние на факторите на динамика на системите в стратегическия анализ 461 
Приложение на хипотезата за рационалните очаквания при търговията с пазарни деривати 158 
Применение аутсорсинга в рамках процессного подхода к управлению организациями 435 
Применение международного опыта управления операционными рисками страховых компаний в России 469 
Принципи на бюджетното управление във фирмата 122 
Приспособителният потенциал на страните в преход към пазарна икономика 181 
Приспособяване на институционалните структури и управленско-регулативните механизми към принципите на работещата пазарна икономика 30 
Проблеми и идеи на макроикономическото прогнозиране 32 
Проблеми и перспективи за асоциирането на България в Европейския съюз 280 
Проблеми на активизирането на стоковата борсова търговия в България 220 
Проблеми на анализа в процеса на евроинтеграция (концептуални подходи) 207 
Проблеми на анализа на финансовите резултати 79 
Проблеми на контролната функция в държавното управление при прехода 429 
Проблеми на преструктурирането на растително-масленото производство 214 
Проблеми на приложение на математическите методи в социологическите изследвания 367 
Проблеми на селското стопанство на Република България 382 
Проблеми на стандартизацията в счетоводството на банките 483 
Проблеми на състоянието и опазването на селскостопанските земи 392 
Проблеми при планирането на социалната сфера 199 
Проблемът за свободата в икономическото познание и икономическите изследвания 353 
Провизиите 492 
Прогнозирование стабильности функционирования финансовой системы 100 
Прогнозите - необходим елемент на проциса на предвиждане функционирането и развитието на системата "Здравеопозване" 374 
Проектное управление знаниями: сущность и подходы 474 
Промишлено отглеждане на пчели в специализирани стопанства 393 
Пространство - хронос - териториални системи във всевластието на хаоса 4 
Професор Димитър Спасов на 80 години 562 
Професор от Стопанска академия е сред ТОП 100 на МБЦ - Кеймбридж 570 
Процесната организация и структури във фокуса на съвременния корпоративен мениджмънт 411 
Процесът на маркетизация в България: стратегия и насочване 250 
Публичният сектор в България - състояние и проблеми днес 188 
Първоначални ориентации на българските компании по автоматизиране на процесите по управление на веригите на доставки 242 
Развитие на селското стопанство в Република България през периода 1990-1997 година 379 
Развитието на макромаркетинга и процеса на маркетизация в страни като България и Египет 251 
Разделени заедно : Пет идеи как да се сближат бизнесът и образование 333 
Размисли относно някои моменти на организацията за извършване на независимия финансов одит 510 
Размит модел за обща оценка и анализ на финансовото състояние на предприятието 44 
Разработване на методика за осъществяване на технологичен одит като елемент на технологичната фирмена стратегия съобразно спецификата на отрасъл "Парфюмерия и козметика" 202 
Разработка системы контроля за эффективностью компании 92 
Разсъждения върху експортния песимизъм на икономиките в преход 180 
Разходна политика и контрол върху общия бюджет на Европейския съюз 95 
Регионална политика и съвременната социална действителност 170 
Регионални аспекти на динамиката и структурата на безработицата в община Свищов 65 
Регионални измерения на демографската криза в България при процеса на евроинтеграция 168 
Регионални особенности и проблеми на агробизнеса в Димитровградско-Хасковската агломерация 394 
Ред, хаос или устойчиво развитие в хранителната промишленост 529 
Рейтинги, индекси, пари 347 
Реформата в Мексико. Сродни методи за решаването на икономическите проблеми в Мексико и България 165 
Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и решения. Регулятивные аспекты 99 
Рискът при финансиране със средства на чужди инвеститори 125 
Роль учетной политики в управлении финансовой устойчивостью организации 507 
Роля на маркетинговите проучвания за вземане на ефективни инвестиционни решения при създаване на пазарна инфраструктура за реализация на пресни продукти 240 
Ролята на преките чуждестранни инвестиции в българската икономика 147 
Ролята на социологическото познание при формирането на икономическата интелигенция на XXI-ек 40 
Ролятя на териториалните фактори за развитие на земеделието 406 
Российский быржевой рынок облигаций: место в мировой иерархии 117 
Рынок венчурного капитала в Германии: сети бизнес-ангелов 102 
Световни бизнес дестинации - Хонконг 554 
Сегментиране на банковия пазар 257 
Селското стопанство и границите на държавната аграрна политика 398 
Система на комплексния контрол на плановия процес в бизнес организацията - концепция за развитие 198 
Системата за управление на държавния нефинансов сектор и фирменото управление в преход 466 
Системата за управление на чавешките ресурси - структура, функции, перспективи 515 
Системи за финансово управление и контрол на общините в условията на евроинтеграцията 296 
Системите за планиране на потребностите от материали - концепция ориентирана към бъдещето 532 
Сметната палата и контролът в аграрния сектор 209 
Софтуерът като услуга - нов подход за обработка на информацията в малките и средни предриятия 545 
Социален и инвестиционен потенциал на частните пенсионни фондове 311 
Социалната отговорност в бизнеса 20 
Социалните плащания и доходното неравенство в Европейския съюз и България 312 
Социално-икономическите териториални системи в условията на хаоса 558 
Социално-психологически аспекти на младежката безработица в Свищовската община 64 
Социология и статистика - допирни точки при емпиричните социологически изследвания 354 
Специальные налоговые режимы как инструмент налогового регулирования малого предприемательства 130 
Специфика при ценообразуването на банковите услуги 108 
Сравнение режимов денежно-кредитной политики в экспортно ориентированной экономике 182 
Сравнителен статистически анализ между България и Египет 13 
Старение населения и угроза бюджетного кризиса 16 
Статистически анализ на брутния вътрешен продукт на Република България 12 
Статистически анализ на някои сектори от икономиката на гр. Шарм Ал-шейх 164 
Стокова структура на експорта на селскостопанска продукция 263 
Стокообменът между Р. Македония и Р. България 265 
Стопанската академия е избрана за партньор от световна брокерска компания 571 
Стратегии за привличане на чуждестранни инвестиции от развиващите се страни 148 
Стратегически анализ на икономическия потенциал на пазарните субекти 155 
Стратегически проблеми на висшето икономическо образование в България в началото на XXI век 352 
Стратегическият мениджмънт срещу хаоса 420 
Стратегическият миниджмънт определящ фактор за конкурентноспособността на фирмите 427 
Стратегическо управление затратами на основе бюджетирования 85 
Стратегическото планиране и логистиката като противодействие срещу хаоса 449 
Стратегия за развитие на фирмения контрол 416 
Стратегия на проспериране на предприятието при пазарна икономика 213 
Структурната реформа в България - минало, настояще, бъдеще 111 
Структурни изменения в разходите на домакинствата през периода 1999-2002 г. 15 
Структурно-сематична характеристика на икономическата терминология 556 
Студенти се учиха да търгуват на световните валутни пазари 572 
Сублизингът като отчетен обект 488 
Субординация и конвергенция на икономическата, политическата и военната интеграция 21 
Счетоводната наука и образование в процеса на присъединяването ни към Европейския съюз 485 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на необичайни събития в земеделските кооперации 499 
Счетоводно-информационно осигуряване за управление на разходите 476 
Счетоводно-информационно осигуряване на обслужващите дейности в земеделската кооперация 501 
Счетоводство и бизнес 505 
Счетоводство на нематериалните активи или счетоводство на скритата стойност? 489 
Счетоводство при съдебната несъстоятелност и ликвидация на предприятия 490 
Счетоводството - информационен инструментариум на приватизационните сделки в Р България 191 
Счетоводството в контекста на съвременните концепции за проектиране на управленски информационни системи 542 
Счетоводството в управлението на предприятието 480 
Счетоводството в условията на европейска интеграция 479 
Съвременната социална действителност и формирането на "Бизнес-етиката" като научна дисциплина 8 
Съвременни аспекти на инвестиционния анализ 110 
Съвременни аспекти на регионалната политика и регионалното развитие в Република България 169 
Съвременни подходи за оценяването на риска в публичните инвестиции 81 
Съвременни предизвикателдтва пред ООН при справянето с асимитричните международни конфликти 285 
Съвременни проблеми на общинската администрация 308 
Съвременни тенденци в производството и търговията с птиче месо 226 
Съвременният риск мениджмънт : интегриран подход за противодействие на риска в международния бизнес 453 
Съдържание и организация на магистърското обучение по счетоводство 362 
Съзнание и интенционалност 7 
Същност и особености на контрола върху инвестициите 467 
Тенденции във веригите на доставки 262 
Тенденции и прогнози за развитието на икономическия растеж на България 178 
Теория человеческого капитала 47 
Теорията за хаоса и управлението на икономическите системи 437 
Териториален мениджмънт на социално-икономическия модел на прехода към пазарна икономика 171 
Технологии за възстановяване и развитие на зърнопроизводството 404 
Транснациональные корпорации стран брикс 284 
Трансформиране на бизнесорнизациите в процеса на създаване на функционираща пазарна икономика 189 
Три въпроса и отговора по темата на дискусията 419 
Трудова заетост и малкият бизнес 57 
Трудови договори за непълно работно време в земеделието 54 
Търговията с военна и специална продукция - основни аспекти и проблеми на контрола 227 
Търговски сделки при осществяване на приватизационните процеси 482 
Търговско-икономическите отношения между България и Египет 275 
Търсят се инструменти, а не софтуер 538 
Угрозы стабильности глобалной финансовой системы и направления их нейтрализации 269 
Управление и статистика 436 
Управление на екологическото състояние в проблемен район - Димитровград 432 
Управление рисками дистанционного банкинга: решения есть, недостает системного подхода 470 
Управленска диагностика 410 
Управленски промени на екологизацията в енергийния сектор 445 
Управленческий учет затрат растениеводства сельскохозяйственных организаций 502 
Упражненията от специалната физическа подготовка по тенис на маса - роля, видове и въздействие 549 
Усвояването на нововъведените прозводтвени мощности - фактор за изпълнението на производствената програма на предприятието 216 
Устойчивост и хаос в поведението на икономическите системи 423 
Устойчивост чрез нови параметри на бизнессредата 446 
Учет совокупного кредитного риска банка при определении категории качества ссуды 139 
Фактори, влияещи върху структурата на международната логистична система 260 
Факторный анализ уровня монетизации экономики на основе экономико-статистических моделей 96 
Финансова автономност и стабилност 80 
Финансовая интеграция фондовых рынков: особенности развивающихся стран 268 
Финансови проблеми на малките предприятия 109 
Финансовият контрол в НСЗКБ и неговата роля за укрепването на земеделските кооперации 124 
Финансовият риск във фирмата 114 
Финансово-экономическое развитие европейских стран в первой половине XIX века 177 
Финансовое регулирование: цели, инструменты, охват 143 
Финландия на върха на света 167 
Фирмена политика за използване на е-бизнеса - дистрибуционни варианти 259 
Форми на единоборствата в спортната дейност на студентите 548 
Формиране на пазарно поведение чрез регулиране на външния сектор 279 
Формы проявления портфельного подхода в управлении пассивами коммерческого банка 140 
Хаос и политика на пазара на труда 59 
Хаосът - големият коз на планирането 450 
Хаосът в управлението на фирмите при икономики в преход 465 
Хаосът и предизвикателствата на трудовия пазар 60 
Хаосът и управленето на хаосмостични системи 438 
Хаосът, стохастичността и моделирането в селското стопанство 447 
Хартата на Съвета на Европа за образованието за демократично гражданство и образованието по правата на човека - проекции върху педагогическата теория и практика 341 
Хосе Ортега-и-Гасет и херменевтичната феноменология (Ортега, Х. . Г. Гадамер и П. Рикьор) 6 
Царевичното производство на САЩ 387 
Целеви маркетингов подход в управлението на дистрибуцията 228 
Ценности, трудова мотивация и икономическо поведение на българите 17 
Цикличното икономическо развитие и трудовият пазар в България 1990-2010 г. (причинно-следствени връзки, реалности и предизвикателства) 56 
Човешкият фактор 517 
Шистовия газ пред погледа на експерта 378 
"Арабская весна" : Трансформация политических парадигм в контексте международных отношений 289 
"Европейски модел" на бизнес комуникиране и делови етикет 475 
"Зелен" франчайз в търговията на дребно 253 
[Двадесет] 20 години факултет "Мениджмънт и маркетинг" 578 
[Девет] 9 пъти разлика 290 
[Седемдесет и пет] 75 години Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - традиции, приемственост, иновативност 580 
Ambidexterity in Service Organizations: Reference Models from the Banking Industry 106 
Becoming a Better Risk Manager 457 
Collaboration Intensity and Regional Innovation Efficiency in Germany - A Conditional Efficiency Approach 172 
Credit Booms and Lending Standards: Evidence from Subprime Mortgage Market 144 
Den Umgang mit betreugerischen Schaeden weiter optimieren 325 
Die Versicherungsbranche im Fokus europaeischer Kartellbehourden 327 
Economic Crisis Impact on the Process of Financial Decentralization in the Republic of Bulgaria 118 
Economic Freedom and Bureaucracy: Romania versus Bulgaria 39 
Export Pessimism Versus Export Optimism in the Economies in Transformation 291 
Flexible Prices and the Business Cycle 183 
Foreign Ownership and non-life insurer efficiency in the Japanese Marketplace. 324 
Grid computing в планирането - възможности и перспективи 534 
Handelseffekte der liberalisierung im integrierten Europa 292 
Index Insurance, Probability Climate Forecasts, and Production. 323 
Insurance protection Funds in the European Union - Quo Vadis? 326 
Optimal Capital Allocation Principles 45 
Optimal Risk Management Models 455 
Political Uncertainty and Corporate Investment cycles 105 
Real Exchange Rates and Productivity: Evidence from Asia 270 
Rollover Risk and Credit Risk 119 
Strategic Marketing Management : Status and Development of the Contemporary Bulgarian Companies 258 
SWOT анализ на образованието 338 
The Effect of Regulation on Insurance Pricing : The Case of Germany 322 
The Impact of Recent Innovations in Monetary Policy on the Monetary Transmission Mechanism in Egypt 104 
The Secondary Market for Hedge Funds and the Closed Hedge Fund Premium 120 
Why Does the Law Matter? Investor Protection and Its Effects on Investment, Finance, and Growth 107 
Эволюция подходов в оценке кредитного риска 142 
Экономическая модель развития рынка банковских услуг: концептуальный подход 135 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абстрактни пари 94 
Австрия 523 
автозастраховка 328 
автоматизация на управленските процеси 468 
автоматизиране 541 
автоматизирани системи 541 
автомобилно застраховане 328 
авторски и сродни права 497 
авторски права 497 
авторско право 313 
автотранспортно предприятие 74 
Агенция за чуждестранни инвестиции 276 
аграрен износ 263 
аграрен сектор 209 211 394 400 402 504 
аграрен стокооборот 263 
аграрна икономика 212 447 566 
аграрна политика 380 398 399 
аграрна реформа 208 209 210 379 382 399 
аграрна структура 210 
аграрно планиране 447 
аграрно предприемачество 403 
аграрно производство 400 401 
аграрно счетоводство 491 
аграрно-продоволствен сектор 402 
агресивно поведение 443 
агробизнес 383 394 399 403 531 
агробизнес в България 394 399 
агротехническа норма 385 
агротехнология 385 401 
агрофирма 391 
адаптация 282 
административно управление 308 
административно-териториални структури 309 
административно-териториално деление 169 309 
администриране 306 
администриране на приходи 306 
азиатска финансова криза 270 
азиатски икономики 270 
азотни торове 385 
АИДЕС 496 
академичен музей 361 
Академичен съвет в СА 579 
академична етика 361 
академична общност 361 
академично издание 1 
академия 565 571 573 574 
активи 186 
активи на предприятието 191 506 
акцизи 128 
акции 121 
Алма матер 565 
алманах 3 12 25 29 30 41 50 51 52 66 76 77 79 80 81 82 122 149 158 169 174 178 196 197 198 199 200 201 202 203 204 207 208 210 213 214 216 219 220 225 229 230 243 250 257 271 272 276 277 279 280 281 282 295 296 297 302 304 309 311 330 332 342 352 369 371 372 410 411 413 416 430 451 454 459 467 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 486 532 533 535 536 537 543 544 550 555 556 558 560 
алтернативен туризъм 550 
алтернативна енергия 132 
американски преки инвестиции 276 
американски счетоводни стандарти 496 
АМО 342 
амортизационна политика 498 
амортизационни активи 498 
амортизация 186 405 498 
амортизация на биологични активи 405 
амортизируем ДА 186 
анализ 12 76 80 149 201 205 206 215 241 244 338 413 426 431 524 
анализ и планиране 201 
анализ на икономическата ефективност 31 
анализ на инвестиционната дейност 70 
анализ на ликвидността 391 
анализ на маркетинговата дейност 390 
анализ на предприятието 44 80 524 
анализ на статистиката 12 
анализ на управлението 515 
анализ на финансовата устойчивост 507 
анализ на финансовите резултати 79 
анализ на фирмата 155 427 448 
аналитици 524 
аналитична методология 431 
аналитична оценка 431 
аналитични счетоводни сметки 478 
антикризисни мерки 101 
антикризисно поведение 151 
анюитет 320 
арабска икономика 289 
арабски държави 278 
арабски пазар 277 
арабски страни 277 289 
арабски търговски отношения 275 
арабско-европейски отношения 278 
арендни отношения 399 
асиметрия 442 
асоцииране 280 
асоцииране към ЕС 280 
асоцииране на България 280 
аудит 454 
аутсорсинг 254 290 435 
Африка 319 
афроазиатски регион 53 
бази данни 1 
базови стратегии 237 
баланс на предприятието 495 
балансово обобщаване 477 
Балкани 157 
БАН 2 
банка 177 
банки 83 86 135 
банки в САЩ 83 
банки на Русия 83 
банкинг 470 
банков капитал 45 
банков контрол 134 
банков маркетинг 257 
банков мениджмънт 108 133 138 140 
банков надзор 143 
банков пазар 257 
банков продукт 135 
банков риск 133 
банков риск-мениджмънт 137 
банков сектор 106 133 
банков сектор на Русия 470 
банкова дейност 103 
банкова индустрия 106 
банкова криза 101 
банкова култура 136 
банкова ликвидност 101 
банкова регулация 144 
банкова система 88 101 511 
банкова система в Италия 106 
банкова счетоводна информация 483 
банкови институции 108 
банкови пасиви 140 
банкови услуги 108 134 135 
банково обслужване 470 
банково счетоводство 483 
банкрут 490 
барицентрична диаграма 244 
БАУКО 439 
БВП 12 13 61 110 115 160 161 178 179 184 188 284 312 319 376 
БВП в България 179 
БВП по райони 12 
бедност 19 51 53 67 156 
бедност в България 67 
безналични разплащания 221 
безопасност на храните 523 
безработица 52 55 56 59 60 62 63 64 65 66 68 160 338 458 
безработица в България 52 62 66 
безработица по области 55 
безработица сред младите 343 
безработицата в Свищов 65 
бенчмарк 97 
библиографии 559 
библиография 559 
бизнес 20 92 234 333 343 446 505 533 554 
бизнес анализ 245 
бизнес дестинации 554 
бизнес етика 8 
бизнес комуникации 475 
бизнес култура 518 
бизнес организация 198 
бизнес планиране 513 
бизнес процес 411 
бизнес процеси 321 
бизнес софтуер 538 
бизнес среда 446 
бизнес стратегия 283 286 
бизнес стратегия на фирмата 286 
бизнес цикъл 183 
бизнес-ангели(предприемачи) 102 
бизнес-процес 435 
бизнесанализ 192 448 
бизнескомуникация 535 
бизнесорганизации 189 229 
бизнесорганизационно развитие 189 
бизнесорганизация 203 229 250 
бизнесплан 431 
бизнеспрактика 327 
бизнессреда 446 
биография 559 
биологично земеделие 389 407 
биологично растениевъдство 389 
биопродукти 389 
биопроизводства 389 
бира 527 
бифуркация 197 
близкоизточен пазар 277 
Близък изток 277 
БНП 50 
бобови храни 407 
богатство 19 
бодибилдинг 547 
болнични 298 
болшевизъм 10 560 
болшевишка власт 560 
бонова приватизация 191 
борса 150 437 
борси 220 
борси в България 150 
борсова търговия 150 
борсови операции 220 
борсови пазари 150 
борсови сделки 150 
бранд 252 
брейди облигации 77 
бренд-капитал 47 
БРИК 83 
БРИКС 284 
брокерска дейност 571 
БРП 196 
брутен вътрешен продукт 12 
брутен национален продукт 50 
бунт 287 
бурчак 407 
българи 360 
България 13 52 218 265 273 290 550 
България в Европейския съюз 52 295 
България и ЕС 30 
българска буржоазия 10 560 
българска икономика 147 173 
българска марка 252 
българска наука 2 
български компании 242 258 
български пазар 283 
български преход 156 
български туризъм 217 
българско винопроизводство 71 
българско образование 330 
българско общество 159 
българско селско стопанство 379 382 
бързооборотни потребителски стоки 241 
бюджет 78 82 85 121 336 
бюджет - мениджмънт 85 
бюджет на домакинствата 15 
бюджет на ЕС 95 
бюджетен контрол 122 
бюджетиране 82 85 121 122 504 
бюджетиране на разходите 504 
бюджетна криза 16 
бюджетна политика 121 182 
бюджетна система на Русия 16 
бюджетна сфера 188 
бюджетни дефицити 41 
бюджетни инструменти 85 
бюджетни кредити 95 
бюджетни приходи 121 306 
бюджетни процедури 82 
бюджетни разходи 95 153 209 
бюджетни решения 82 
бюджетни системи 91 
бюджетно регулиране 196 
бюджетно управление 122 
бюджетно управление на фирмата 122 
бюрокрация 39 
бягство на капитали 36 
валута 86 
валутен борд 113 295 
валутен курс 87 116 
валутен механизъм 104 
валутен пазар в Русия 87 
валутен суап 267 
валутна криза 87 
валутна система 99 
валутни курсове 495 
валутни пазари 86 572 
валутно регулиране 99 
Варна 235 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 445 
Величко Адамов 564 575 
венчърен капитал 102 
венчърни инвестиции 102 
венчърно управлене 102 
верига за доставки 242 262 456 
вериги на доставки 456 
ветеринарен контрол 523 
взаимни фондове 120 
взаимодействие 159 
взаимоотношения 286 351 526 
вземане на решение 442 
вземане на решения 442 
вземания 490 
видимост на списанието 1 
видове мениджъри 452 
видове риск 455 
вина 247 263 
винарска промишленост 245 247 
винарски сектор 530 
винарско производство 218 530 
винарство 245 247 
винен пазар 218 247 
винопроизводство 71 245 247 397 
високи технологии 129 
висококвалифицирани кадри 333 
висококвалифицирани специалисти 359 
висше икономическо образование 235 350 352 353 355 356 357 358 359 362 364 365 563 564 568 
висше икономическо училище 355 563 564 566 567 568 572 
висше образование 235 333 341 342 343 346 347 348 349 350 352 563 564 565 567 569 570 571 573 574 575 
висше образование в България 344 572 
висше образование в Германия 344 
висше образование в Европа 346 348 
висше образование за икономисти 352 353 357 359 361 362 363 364 365 
висше образование и научни изследвания 351 354 
висше образование по икономика 351 356 
висше учебно заведение 564 565 567 569 571 572 573 574 
висше училище 318 350 561 562 564 565 567 569 571 573 574 
власт 327 421 
внедряване 540 
внос 13 
внос и износ 13 
вода 368 444 
води 444 
водни ресурси 444 
водоснабдителна система 444 
водоснабдяване 444 
военна и специална продукция 227 
военна икономика 227 
военна промишленост 227 
военно производство 227 
вредни емисии 386 
време 3 4 
временна заетост 299 
временна нетрудоспособност 298 
временна работа 299 
връзки 325 
връзки с обществеността 225 
вторичен пазар 117 120 
ВУЗ 355 356 357 
въгледобив 280 
възвръщаемост 79 272 
възвръщаемост на инвестициите 272 
възнаграждения 313 
възобновяема енергия 132 
възобновяеми енергийни източници 445 
възпитаници 573 
възпроизводство 330 409 
възстановяване на собствеността 208 
външен дълг 77 
външен макромаркетинг 251 
външен одит 123 
външен пазар 265 
външна търговия 265 273 
външна търговия на България 275 
външни инвестиции 290 
външни фактори 558 
външно-търговска дейност 72 275 
външноикономическа дейност 494 
външнотърговска дейност 162 494 
външнотърговски бизнес 453 
външнотърговски оборот 265 
външнотърговски отношения 265 
външнотърговски партньори 264 
външнотърговски режим 279 
външнотърговски рискове 424 
външнотърговски стокообмен 263 
външнотърговски стокооборот 275 
въоражение 227 
вътрешен дълг 41 
вътрешен контрол 92 395 396 511 
вътрешен одит 141 454 511 
вътрешни дългови активи 41 
вътрешни инвестиции 414 
вътрешни фактори 558 
вътрешно управление 476 
вътрешноконтролна политика 396 
вътрешнофирмен ПР 238 
вяра 5 
вярване 5 
газ 378 
газова промишленост 378 
гаранционен фонд 90 
гаранционни схеми 90 326 
гаранционно застраховане 326 
география 557 
географско положение 157 167 
геополитика 287 
геополитически интереси 281 
Германия 344 
глобализация 248 293 294 402 551 
глобализация в икономиката 293 294 
глобална икономика 35 278 
глобална икономическа криза 131 
глобална рецесия 35 
глобални пазари 283 
гносеология 558 
годишни финансови отчети 493 
годишни финансови отчети 2011 493 
градове 168 
гражданска отговорност 328 
гражданска свобода 341 
гражданско образование 337 341 
грамотност 338 
граница на бедност 51 
грозде 383 
гроздопроизводство 383 
групови решения 442 
гъвкав бюджет 504 
Далечен изток 218 
Дания 334 
данъци 34 128 132 
данъчен контрол 73 
данъчен режим 130 146 
данъчна неутралност 128 
данъчна политика 129 131 146 
данъчна система 129 131 
данъчна тежест 128 
данъчни задължения 85 
данъчни злоупотреби 131 
данъчни облекчения 128 
данъчни привилегии 130 
данъчни разходи 128 
данъчно облагане 131 146 
данъчно регулиране 131 
данъчно стимулиране 129 132 
данъчно третиране 499 
движение на капитали 88 
ДВФК 296 
ДДС 121 128 
девалвация 98 
деинституционализация 11 
делегирани бюджети 296 
делова активност 248 
делови етикет 475 
делови контакти 475 
демографска криза 16 168 
демографски промени 373 
демографски процеси 16 
демократизъм 301 341 
Демократическа партия в България 560 
демократични идеи 301 
демократични ценности 335 
демократично гражданство 337 341 
демократично общество 301 
демокрация 25 301 305 
демотивация 517 
деривати 267 
дефицит 91 
дефицит на кадри 175 
дефлатор 12 
диагностика 410 
диагностика на кризата 269 
диагностика на фирмата 464 
диагностичен анализ 410 
диверсификационна стратегия 257 
диверсификация 140 531 
дигитална икономика 219 
дидактически подходи 364 
Димитър Спасов 562 
динамика 76 
динамика на безработицата 65 
дипломатически отношения 581 
директна реклама 255 
директни плащания 212 
дистанционен банкинг 470 
дистанционно обслужване 470 
дистрибуторска дейност 240 
дистрибуторска политика 240 
дистрибуционен конфликт 256 
дистрибуционна политика 256 259 
дистрибуционна стратегия 247 
дистрибуция 228 240 
дисциплина 8 
диференциация 247 
ДМА 492 498 
дни на кариерата 574 
добавена стойност 219 
добиви 387 389 
доброволни пенсионни фондове 314 
доброволно пенсионно осигуряване 295 
доклад 4 8 10 18 23 24 26 27 28 31 32 43 46 59 60 62 64 78 123 125 134 150 155 170 185 205 206 215 231 237 301 303 305 307 329 366 367 370 374 420 421 423 425 426 431 437 438 447 448 449 450 460 461 462 464 465 485 503 505 506 513 520 521 524 529 541 542 547 548 549 581 
доклади 232 234 235 236 238 239 240 241 244 245 247 248 249 
доклади от конференция 291 405 
доклади от научна конференция 255 
докторанти 359 
документооборот 545 
долари 86 
домакинства 15 135 336 
домати 384 389 
допълнителни разходи 500 
доставки 262 456 
доходи 504 
доходно неравенство 67 312 
ДПС 22 
дълг срещу собственост 77 
дългова криза 35 131 
дълготрайни активи 186 487 
дълготрайни биологични активи 405 
дълготрайни материални активи 498 
дълготрайни нематериални активи 498 
дървесина 486 
дърводобивна промишленост 486 
дървообработване 486 
държава 34 463 
държава и бизнес 463 
държава и икономика 25 27 34 
държавен вътрешен финансов контрол 296 
държавен контрол 395 
държавен мениджмънт 429 
държавен монопол 222 
държавен сектор 466 
държавна аграрна политика 398 
държавна администрация 308 
държавна власт 300 309 
държавна иновационна политика 33 
държавна иновационна стратегия 33 
държавна политика 36 
държавна собственост 190 
Държавна търговска гимназия - Свищов 331 
държавни дългове 41 
държавни инвестиции 179 
държавни финанси 41 
държавно управление 429 435 
държавно участие 463 
дялово инвестиране 77 
е-банкиране 141 
е-бизнес 259 
е-обучение 545 
еволюционен мениджмънт 440 
еволюционен процес 305 
еволюция 174 286 459 
еволюция на маркетинга 230 
еволюция на теориите 48 
евро 86 
евровалутни пазари 279 
евроинтеграционни процеси 296 
евроинтеграция 168 207 
евроинтеграция на образованието 352 
Европа 174 278 327 550 
европейска икономика 177 
европейска икономическа интеграция 281 
европейска интеграция 39 295 479 
Европейска комисия 327 
Европейска транспортна система 519 
Европейска харта за местно самоуправление 304 
европейски бюджет 95 
европейски модел 475 
европейски норми 521 
Европейски парламент 569 
европейски патент 33 
европейски страни 33 67 
Европейски съюз 52 116 295 312 326 
европейски фондове 326 
Европейско икономическо пространство 174 
европейско образование 340 349 
европейско образователно пространство 352 
европейско споразумение 280 
Египет 13 164 273 274 289 
египетска икономика 104 164 275 289 
египетско-българска конференция 146 148 179 180 181 190 191 192 193 194 251 275 293 294 363 382 415 453 
единен данък 130 
език и стил 555 
езикова идентичност 339 
езикознание 555 
езици 339 
еко-вино 397 
екологизация 445 
екологизация на икономиката 397 
екологичен мениджмънт 428 432 
екологичен одит 472 
екологичен проблем 432 
екологичен риск 472 
екологичен туризъм 550 
екологична политика 392 
екологична сигурност 378 
екологични разходи 206 
екологични стандарти 550 
екологично застраховане 472 
екологично земеделие 392 
екологично равновесие 428 
екология 206 378 
екомениджмънт 428 432 
експертна оценка 298 
експертни системи 44 
експорт 180 263 291 
експортен песимизъм 180 
експортна структура 274 
електроенергетика 376 
електронен бизнес 259 
електронна индустрия 172 
електронна търговия 220 
електронни платежни системи 470 
електронни публикации 1 
електронно банкиране 141 
електронно разплащане 221 
емиграция 56 
емитиране на облигации 117 233 
емпиричен анализ 244 
емпирични изследвания 354 
емпирични резултати 235 
емпирични социологически изследвания 354 
емпирично измерване 512 
емпирично статистическо изследване 512 
енергетика 376 377 557 
енергетика в ЕС 132 
енергиен пазар 377 
енергиен сектор 377 445 
енергийна политика 377 
енергийни ресурси 378 
енергоефективност 132 
енергоспестяване 253 
енергоспестяващи технологии 253 
ЕС 35 61 116 131 269 312 
ЕС-27 61 95 
етика 8 552 
етика в бизнеса 8 
етика в туризма 552 
етика на лидерството 421 
етичен кодекс 439 
етичен кодекс на счетоводителя 496 
етични норми 439 
етични стандарти 496 
етични ценности 439 
етично поведение 552 
етнокултурна идентичност 339 
етнология 366 
ефект на Балас-Самюелсън 270 
ефект на Балаш-Самуелсън 270 
ефективен пазар 52 
ефективност 34 50 75 153 206 413 540 
ефективност на инвестициите 84 
ефективност на предприятията 75 
ефективност на производството 184 
ечемик 404 
животни 408 
животновъдна дейност 409 
животновъдство 379 408 
животновъдство в България 408 409 
животозастраховане 320 
животозастрахователен пазар 320 
жизнен цикъл на проекта 126 
задължения 335 490 
задължително обществено осигуряване 295 
заем 139 
заемополучател 139 
заети лица 62 
заетост 57 58 59 60 299 
заетост в България 52 58 
заетост в селското стопанство 379 
закон за кооперациите 124 
закон за приватизацията 188 482 
закон за регионално развитие 169 
Закон за сметната палата 123 
Закон за счетоводството 476 479 
законодателство 297 
замразени продукти 375 
замразяване на храни 375 
замърсяване 369 
замърсяване на земеделските земи 392 
замърсяване на околната среда 369 
застаряване на населението 16 
застраховане 318 319 321 322 323 324 327 328 350 
застраховане в Германия 322 327 
застраховане в Русия 469 
застраховане в селското стопанство 323 
застраховане в Япония 324 
застраховател 325 
застрахователен модел 324 
застрахователен пазар 324 
застрахователен сектор 326 
застрахователи 327 
застрахователна ефективност 324 
застрахователна защита 326 
застрахователна измама 325 
застрахователна индустрия 322 327 
застрахователна компания 321 
застрахователни агенти 325 
застрахователни компании 469 
застрахователни пазари 322 326 
застрахователни цени 322 
застрахователно дружество 45 
застрахователно регулиране 322 
защита 224 
защита на данните 546 
защита на потребителите 224 523 
защита на правата на човека 335 
здраве 200 
здравен мениджмънт 374 
здравеопазване 200 317 373 374 
здравна икономика 374 
здравна реформа 373 
здравна система 374 
здравни услуги 374 
здравно застраховане 320 
здравно осигуряване 312 317 
здравноосигурителни системи 317 
здравословен живот 200 386 
здравословен начин на живот 200 
зелен бизнес 253 
зеленчукови консерви 263 
зеленчукови култури 384 
зеленчукопроизводство 384 389 
зеленчуци 375 384 
земеделие 54 405 406 
земеделие на САЩ 387 
земеделска кооперация 396 501 
земеделски кооперации 69 70 395 499 
земеделски корпорации 124 
земеделски култури 379 
земеделски предприятия 391 
земеделски производители 69 323 525 
земеделски стопани 212 
земеделски стопанства 372 390 
земеделско производство 399 
земя 210 
златен резерв 91 
злато 91 
знание 330 
зърнени култури 404 
зърнени продукти 220 
зърнопроизводство 387 404 
идентичност 22 
идеологии 330 
изделия 205 
изкуствени невронни мрежи 241 
измама 325 
измами в застраховането 325 
измерване на риска 81 
износ 264 273 
износ и внос 273 
износ на България 264 
износ на вина 71 218 
износ на стоки 116 
износител-потребител 286 
изпит 342 
изпити 342 
изпълнителна власт 296 
изследване на заетостта 64 
изследване на операциите 372 
изследване на пазара 272 
изследвания 242 
изследователска дейност 365 
изучаване на математика 329 
изчислителни системи 534 
изчисляване на БВП 12 
иконометрични модели 32 
иконометрично моделиране 268 
икономика 156 159 162 164 166 167 195 290 351 
икономика в преход 30 181 465 
икономика и политика 105 159 
икономика на България 162 173 
икономика на Германия 102 
икономика на знанието 24 48 336 
икономика на знанията 175 345 
икономика на предприятието 213 216 
икономика на производството 216 
икономика на промишлеността 529 
икономика на Русия 35 175 176 
икономика на САЩ 35 
икономика на транспорта 519 
икономиката в преход 195 
икономико-математически модели 43 69 
икономико-статистически анализ 96 
икономикс 28 31 40 350 
икономическа ефективност 43 369 408 413 
икономическа загуба 28 
икономическа интеграция 21 281 
икономическа интелигенция 40 351 353 354 355 356 358 360 361 
икономическа интерпретация 197 
икономическа история 177 
икономическа конференция 146 148 179 180 181 190 191 192 193 194 251 275 293 294 363 382 415 453 
икономическа конюнктура 264 
икономическа криза 31 98 118 151 
икономическа криза в България 118 173 
икономическа мисъл 37 
икономическа наука 18 49 
икономическа оценка 369 
икономическа парадигма 293 
икономическа политика 31 160 182 222 294 437 
икономическа практика 197 329 
икономическа реформа 161 165 188 
икономическа рецесия 56 
икономическа реч 555 
икономическа свобода 25 39 
икономическа свобода в България 39 
икономическа система 31 197 437 
икономическа социология 18 20 40 
икономическа специалност 365 
икономическа същност 12 
икономическа теория 25 34 37 40 
икономическа терминология 556 
икономическа философия 25 37 
икономически анализ 206 207 215 356 448 494 
икономически анализ на предприятието 215 
икономически дисциплини 356 
икономически живот 40 
икономически идеи 40 
икономически изследвания 353 
икономически кадри 356 363 
икономически мит 360 
икономически модел 266 
икономически отрасли 383 
икономически потенциал 155 
икономически преход 27 
икономически проблеми 165 185 224 
икономически растеж 178 179 
икономически растеж на България 179 
икономически риск 455 
икономически ръст 135 
икономически сектори 12 
икономически системи 4 423 426 437 
икономически смущения 31 
икономически субекти 152 166 
икономически теории 46 47 48 402 
икономически теории за глобализацията 402 
икономически университет 235 
икономически хаос 438 
икономически цели 21 
икономически цикли 31 56 
икономически школи 46 
икономическо моделиране 44 
икономическо образование 18 329 
икономическо поведение 17 166 
икономическо познание 353 
икономическо пространство 174 
икономическо развитие 160 
икономическо развитие на България 173 
икономическо сътрудничество 273 
ИКТ 536 
имидж 252 
имидж и бренд маркетинг 252 
имидж на туристическа дестинация 553 
имуществена отговорност 322 
имуществено застраховане 322 
инвентаризация 484 
инвестиран капитал 92 
инвестиране 146 310 467 487 
инвеститори 107 145 
инвеститорска защита 107 
инвестиции 81 84 107 110 126 127 129 146 151 184 236 463 519 
инвестиции в земеделието 70 
инвестиции в икономиката 147 
инвестиции в производството 153 
инвестиции в селското стопанство 381 382 
инвестиционен анализ 110 
инвестиционен модел 153 
инвестиционен портфейл 250 
инвестиционен посредник 149 
инвестиционен потенциал 311 
инвестиционен поток 157 
инвестиционен проект 126 
инвестиционен процес 125 467 
инвестиционен риск 81 125 
инвестиционна дейност 110 
инвестиционна политика 23 276 314 
инвестиционна политика в пенсионните фондове 314 
инвестиционна програма 23 
инвестиционна среда 178 
инвестиционни посредници 149 
инвестиционни проекти 381 
инвестиционни проекти в селското стопанство 381 
инвестиционни ресурси 127 
инвестиционни решения 110 184 240 381 
инвестиционни цикли 105 
инвестиционно-промишлена политика 153 
инвестиция 236 
индекс 113 
индекс на потребителските цени 113 
индустриален капитализъм 49 
индустриален клъстер 153 
индустриален модел 550 
индустриална собственост 497 
индустриални предприятия 415 
индустрия 174 
иновативни идеи 103 
иновативни подходи 456 
иновативност 33 
иновации 103 104 115 129 132 172 203 473 518 
иновации в банковото дело 103 
иновации в България 33 
иновации в Европа 33 
иновации в управлението 518 
иновационен потенциал 33 
иновационен проект 473 
иновационен процес 106 
иновационна активност 33 172 
иновационна дейност 38 129 473 
иновационна икономика 38 42 175 
иновационни модели 137 
иновационни подходи 472 
иновационни предприятия 102 
иновационно проектиране 473 
иновационно развитие 175 
институции 30 
институционален подход 230 
институционална грижа 11 
институционални сектори 12 
институционално развитие 30 56 
инструментариум 192 
инструменти 538 
интегрален коефициент 12 264 
интеграционен процес 281 
интеграционни процеси 281 
интеграция 21 292 463 531 
интеграция в ЕС 292 
интеграция на образованието 352 
интегриран мениджмънт 453 
интегриране 52 346 
интелектуален капитал 47 
интелектуален продукт 234 
интелектуална собственост 497 
интенционалност 7 
интервю 318 567 
интернационализация 293 346 
интернационализация на образованието 346 352 
интернет банкиране 141 
интернет приложения 219 
интернет продажби 219 
Интернет технологии 94 
Интернет търговия 219 230 
инфлационни процеси 157 
инфлационно таргетиране 104 
инфлация 66 98 100 104 110 113 182 269 273 
инфлация в България 66 
инфлация в Русия 176 
информационен инструментариум 191 
информационна безопасност 536 546 
информационна инфраструктура 543 
информационна осигуреност 468 
информационна сигурност 546 
информационна система 543 544 546 
информационна система на организацията 543 
информационна среда 363 
информационни и комуникационни технологии 536 
информационни потребности 544 
информационни решения 538 
информационни системи 538 539 542 544 
информационни системи за управление 542 
информационни технологии 262 363 524 533 535 539 541 542 544 
информационни технологии в банките 141 
информационни технологии в бизнеса 533 
информационни технологии в туризма 551 
информационни технологии в управлението 535 
информационни технологии във финансите 94 539 
информационно общество 195 363 446 535 
информационно осигуряване 306 481 524 
информационно управление 195 
информация 195 484 536 
информираност 224 
информираност на потребителите 224 
ипотечен кредит 144 
ипотечен пазар 144 
ислямизъм 22 
ИСО 520 
ИСПА 196 
Испания 348 
историческа наука 560 
историческа хронология 71 
исторически преглед 173 
история 3 282 309 370 
история на Балканите 581 
история на България 22 581 
история на образованието 331 
история на правото 300 
история на Русия 560 
история на СА 350 361 434 559 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 
история на училището 331 
ИТ 262 538 539 
ИТ проекти 539 
ИТ решения 103 
италиански банки 106 
кадри 303 
кадров потенциал 175 
кадрово обучение 395 
кадрово осигуряване 303 
Казахстан 130 
казуси 342 
калкулиране 213 476 
капитал 36 45 137 506 
капитал - мениджмънт 45 
капитал на предприятието 506 
капитали на фирмата 112 391 
капитализация 101 
капитализъм 10 177 
капиталов пазар 23 
капиталова адекватност 133 
капиталова адекватност на банките 133 
капиталова структура 44 112 
капиталова структура на банките 133 
капиталова структура на фирмата 112 
капиталовложения 126 
кариерни центрове 340 348 349 
кариерно образование 340 
кариерно развитие 340 348 349 
кариерно развитие на студентите 340 349 
кариерно управление 340 
карта 202 
картелно право 327 
Каско застраховка 328 
касова приватизация 66 77 191 
катастрофичен риск 456 
категоризация на хотелите 271 
катедра "Мениджмънт" 434 
катедра Бизнес информатика 576 
катедра Стратегическо планиране 149 178 196 198 199 201 203 532 536 563 
катедри 577 
качества 441 
качества на ръководителя 441 
качество 34 520 521 
качество на живот 289 
качество на образованието 346 
качество на стоките 224 
качество на труда 50 
качество на храните 523 
квалификация на персонала 136 
кейнсиански подход 66 
кибертероризъм 470 
класация на университетите 347 
класификация на инвестиции 127 
кластер 74 
кластерен мениджмънт 248 
кластерна политика 248 
кластър 248 
клиент 138 257 
клиенти 108 136 
клиентоориентирана стратегия 138 321 
климатични рискове 323 
клирингова къща 150 
клъстерен анализ 243 
клъстеризация 243 
Кодекс на труда 299 
кодекси 496 
коефициент 486 500 
коефициент на безработица 68 
коефициент на Джини 67 312 
коефициент на рентабилност 486 
козе мляко 409 
козевъдство 408 409 
количествени методи 345 
комасация 210 
комасация на земеделските земи 210 
Комисия за финансов надзор 568 
компании 242 254 
компания 254 
компенсаторки 149 
компенсаторни инструменти 149 
компенсаторни плащания 212 
компенсация 212 
компетентност 334 
компетентностен модел на образование 334 
компютърен софтуер 532 
компютърна техника 532 
комуникативност 475 
комуникации 255 
комуникации в управлението 418 
комуникации на фирмата 541 
комуникационен микс 255 
комуникация 225 
комуникиране 475 
конвергенция 21 
конджойнт 244 
конкурентна икономика 241 
конкурентни стратегии 261 
конкурентност 427 
конкурентоспособност 24 136 205 427 
конкурентоспособност на фирмата 427 
конкуренция 222 283 
конкуренция в бизнеса 283 
консерватори 287 
конституционализъм 300 
конституционен надзор 300 
Конституционен съд 300 
конституционна правосъдие 300 
конституционни принципи 300 
конституционно право 300 
конституционно право на България 300 
консултант по управление 439 
консултанти 439 
консултантска дейност 439 
консултантска услуга 410 
консултантски бизнес 439 
консултантски практики 349 439 
консултантски услуги 410 439 
консултантски услуги в България 439 
консултативно управление 439 
консултиране 348 439 
консумация 386 
консумация на месо 386 
контракти 494 
контрол 134 154 209 227 245 396 409 462 503 
контрол в организацията 296 
контрол в управлението 419 
контрол върху бюджета 95 
контрол върху инвестициите 467 
контрол върху търговската дейност 72 
контрол върху цените 416 
контрол на данните 546 
контрол на качеството 521 523 
контрол на пазара 245 
контрол на разходите 503 
контрол на риска 454 
контрол на фирмата 467 
контролен процес 154 198 
контролен съвет 396 
контролна дейност 154 395 429 
контролна система 395 
контролна функция 429 
контролни органи 416 
конференция 4 8 10 13 14 15 18 21 23 24 26 27 28 31 32 40 43 46 55 57 59 60 62 63 64 69 70 71 72 73 75 78 108 109 110 111 112 113 121 123 125 133 134 145 146 147 148 150 154 155 156 157 159 160 161 162 163 164 165 166 170 171 179 180 181 184 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 205 206 209 211 215 218 221 222 224 226 228 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 247 248 249 251 255 256 263 264 266 267 273 274 275 278 291 293 294 301 303 305 307 308 310 317 329 331 351 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 370 374 376 379 380 381 382 383 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 408 409 412 414 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 428 429 431 432 433 434 436 437 438 446 447 448 449 450 453 460 461 462 464 465 466 468 473 485 487 501 503 505 506 509 513 514 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 541 542 547 548 549 562 563 581 
конференция с международно участие 14 55 69 70 71 72 73 112 133 159 163 171 209 211 221 232 234 235 236 238 239 240 241 242 244 245 247 248 249 263 267 331 379 380 381 383 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 406 409 433 501 509 525 526 528 530 531 563 
кооперативна дейност 73 
кооперации 72 73 210 
кооперация 71 72 396 
коопериране 525 
коопериране на селското стопанство 69 372 
корпоративен мениджмънт 411 452 
корпоративна култура 138 516 
корпоративна система 162 
корпоративни инвестиции 105 
корпоративни подоходни данъци 128 
корпоративни стратегии 258 
корпоративно управление 258 
корпоративно управление в България 452 
корпорации 452 
корпорация 452 
корупция 145 
Косово 157 
косовски проблем 157 
краен потребител 537 
краткосрочен дълг 119 
креативно мислене 350 
креативност 350 
кредит 109 137 177 
кредитен надзор 134 
кредитен пазар 137 
кредитен портфейл 139 
кредитен рейтинг 279 
кредитен риск 119 139 142 471 
кредитен риск мениджмънт 142 471 
кредити 144 
кредитиране 90 144 
кредитиране на МСП 90 109 
кредитна дейност 134 
кредитна политика 83 471 
кредитори 79 
кредитоспособност 134 142 
криза 19 118 165 254 287 317 319 
криза в управление 460 
кризата в България 165 
кризи 173 
кризисен мениджмънт 440 
кризисно управление 417 440 460 
критична точка 232 
кръгла маса 47 118 151 152 153 435 455 
КТ 299 
култура 3 166 
култура на обслужването 552 
културен диалог 278 
културен туризъм 551 
култури 475 
културизъм 547 
културна политика 339 
културни различия 475 
купюр 208 
латентен клас 244 
латерален маркетинг 239 244 
Латинска Америка 319 
левъридж 88 
лекции 566 568 
либерализация на осигурителните дейности 193 
либерализъм 29 160 
либерална политика 29 
либерална политическа теория 29 
либерални идеи 29 
лидери 421 
лизинг 488 
ликвидатор 490 
ликвидационен капитал 490 
ликвидация 208 490 
ликвидация на ТКЗС 208 
ликвидност 88 120 
ликвидност на активи 120 
линейно планиране 423 
линия на бедност 61 
лихвен процент 115 
лихвен суап 267 
лихвени проценти 273 
лична осигуровка 316 
лична пенсионна сметка 316 
лична сигурност 430 
личност 430 
личността на мениджъра 441 
логистика 254 262 449 453 
логистика в управлението 449 
логистична верига 262 
логистична информационна система 262 
логистична последователност 453 
логистична система 260 261 
логистична стратегия 260 261 
логистична структура 260 
лозаро-винарски сектор 71 530 
лозаро-винарско производство 71 531 
лозарство 383 530 
лозарство и винарство 530 
локализация 174 204 
локализация на предприятията 525 
локализация на производството 174 
лонгитюдни изследвания 234 
магистърски програми 362 
магистърско обучение 362 
Македония 265 
макроикономика 34 42 176 
макроикономикс 32 
макроикономическа политика 33 105 116 
макроикономическа стабилизация 273 
макроикономически модели 34 183 
макроикономически неравновесия 183 
макроикономически показатели 41 176 182 
макроикономическо моделиране 32 
макроикономическо прогнозиране 32 
макроикономическо управление 116 
макромаркетинг 251 
макромоделиране 32 
макропланиране 14 
макрорамка 266 
малки и средни предприятия 75 415 545 546 
малки и средни предприятия в България 415 
малки предприятия 75 109 130 508 533 544 
малкият и среден бизнес 533 
малцинства 22 339 
малък бизнес 24 57 130 
малък и среден бизнес 90 403 
маржинален анализ 28 
маржинална теория 28 
маржинални разходи 28 
маркетизация 250 251 
маркетинг 204 229 230 231 233 234 235 236 238 239 240 243 245 247 248 250 258 259 484 
маркетинг в образованието 235 
маркетинг в селското стопанство 372 
маркетинг в туризма 553 
маркетинг мениджмънт 138 
маркетинг на финансовите услуги 257 
маркетингов бюджет 232 
маркетингов комуникационен микс 238 
маркетингов мениджмънт 257 
маркетингов мениджър 234 
маркетингов микс 232 255 259 
маркетингов отдел 234 
маркетингов подход 228 230 
маркетингов процес 251 
маркетингова активност 248 
маркетингова концепция 229 236 
маркетингова парадигма 248 
маркетингова политика 229 
маркетингова система 240 
маркетингова стратегия 245 247 
маркетингови анализи 484 
маркетингови дисциплини 342 
маркетингови елементи 232 
маркетингови изследвания 243 
маркетингови инвестиции 236 
маркетингови комуникации 225 
маркетингови комуникационни решения 225 
маркетингови показатели 248 
маркетингови промени 241 
маркетингови проучвания 240 390 
маркетингови разходи 246 
маркетингови решения 229 233 
маркетингови системи 240 248 
маркетингови стратегии 237 271 
маркетингови техники 230 
маркетингови цели 228 
маркетингово лидерство 234 
маркетингово обучение 342 
маркетингово планиране 229 
маркетингово прогнозиране 237 
маркетингово проучване 240 243 272 
маркетингово проучване на пазара 272 
маркировка 328 
марксическа политическа икономия 49 
масата на несъстоятелността 490 
маслодайна суровина 526 
масов туризъм 550 551 
масова приватизация 66 194 
математика 329 367 370 
математика в икономиката 329 
математическа икономика 329 
математически знания 329 
математически методи 43 45 205 367 
математически методи в застраховането 45 
математически модели 23 43 455 
математически модели в управлението 455 
математически фолклор 370 
математическо моделиране 44 371 
материални запаси 478 500 
МБЕСС 496 
МВФ 99 111 273 288 
медицинска експертиза 298 
медицински туризъм 551 
междуличности отношения 366 
международен бизнес 223 424 453 
международен валутен фонд 86 99 
международен маркетинг 272 286 
международен опит 469 
международен пазар 117 
международен тероризъм 285 
международен туризъм 551 
международен туристически пазар 271 
международен финансов пазар 117 
международна бизнесстратегия 283 
международна валутна система 99 
международна валутно-финансова система 99 
международна конкуренция 261 
международна конференция 14 291 405 
международна координация 294 
международна логистика 260 261 
международна научна конференция 40 233 351 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 365 547 548 549 
международна научно-практическа конференция 14 123 485 524 542 
международна стратегия 283 
международна търговия 227 265 272 291 
международна юбилейна конференция 580 
международни взаимоотношения 13 
международни икономически отношения 13 275 277 284 289 
международни инвестиции 284 
международни конфликти 285 
международни отношения 278 289 291 
международни пазари 259 261 272 
международни програми 53 
международни резерви 288 
международни стандарти 479 
международни счетоводни институции 496 
международни услуги 286 
международни финанси 268 
международни фирмени стратегии 266 
международно маркетингово планиране 272 
международно сътрудничество 346 
Мексико 165 
мениджмънт 152 171 308 350 412 414 417 418 419 422 424 429 432 433 434 435 436 446 465 466 468 
мениджмънт в образованието 441 
мениджмънт на знанието 474 
мениджмънт на предприятието 468 
мениджмънт на човешките ресурси 515 
мениджър 421 441 452 467 
мениджъри 422 
мениджърска дейност 412 422 457 
мениджърски кадри 457 
мениджърски подходи 454 
мерки за заетост 58 
месечна инфлация 115 
месо 386 408 
месопроизводство 226 386 
местна власт 151 240 
местна финансова политика 118 
местно самоуправление 170 302 304 307 
местно самоуправление и ЕС 304 
местно управление 307 
метод Монте Карло 81 
методи за анализ 70 524 
методи за инвестиционни пресмятания 84 
методи за обучение 342 
методика 202 
методологически индивидуализъм 38 
Методология на приватизация 192 
МЗ 478 
миграция 458 
микроанализ 315 
микрозастраховане 323 
микроикономика 26 
микроикономически анализ 23 207 
микростратегия 143 
минерално торене 388 
минимална заплата 61 68 
минимална работна заплата 61 
миропомазване 285 
мит 360 
митотворчество 37 
младежи 235 
младежка безработица 64 
млечно животновъдство 408 
ММП 272 
множители на Лагранж 43 
мобилен телефон 94 
мобилни плащания 94 
мобилност на работна сила 56 
модел 286 
модел RBC 183 
Модел на Курно 26 
модел на Самуелсон-Солоу 34 
модел на селекция 514 
модели на местно самоуправление 304 
модели на поведение 166 442 
моделиране 43 44 372 390 447 
модернизация 463 
модернизация на икономиката 42 
модерно управление 419 440 
монетаризъм 162 
монетаристки подход 66 
монетарна политика 89 
монетарна теория 96 
монетизация 96 
моноактивни култури 475 
мотивационен анализ 332 
мотивационен ефект 332 
мотивационно поведение 442 
мотивация 332 452 517 
мотивация на личността 332 
мотивация на студентите 332 355 
мотивиране 235 443 
мотивиране на персонала 515 
мрежова организация 411 
МСБ 24 
МСП 75 90 115 178 458 508 545 546 
МСП в ЕС 90 458 
МСС 478 479 495 496 500 505 506 
МСС 1 493 
МСС 17 488 
МСС 19 492 
МСС 2 500 
МСС 27 495 
МСС 37 492 
МСС 38 489 
МСС 39 495 
МСС 40 488 
МСС 41 405 
МСФ 33 496 
МСФ в икономиката на Европа 33 
МСФО 494 495 
МСФО 3 489 
МТБ 238 
муждууниверситетско състезание 572 
музейни сбирки 361 
мултикултурализъм 339 
мултиопорна система 311 
мюсюлмани 22 
мюсюлманско население 22 
Мярка 211 212 
мярка 212 212 
надзорна политика 99 
население 16 
население на градовете 168 
население на страните от ЕС 16 
населението в света 16 
насърчаване на бизнеса 458 
насърчаване на заетостта 299 
НАТО 285 
наука 1 9 345 485 
наука и общество 2 
научна дейност 347 559 
научна конференция 4 15 23 24 26 27 28 31 40 59 60 69 78 112 125 133 134 150 154 155 159 163 171 205 206 215 221 228 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 247 248 249 255 267 278 308 331 351 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 365 374 412 414 417 418 419 420 422 423 425 426 428 429 431 432 433 434 436 437 438 447 448 449 450 460 461 462 464 465 466 468 473 503 509 513 514 520 521 529 541 547 548 549 
научна периодика 1 
научна реч 556 
научна специалност 365 
научни изследвания 12 25 29 41 50 51 66 76 77 79 80 158 197 200 202 204 208 213 214 220 229 243 250 271 272 276 279 280 281 282 296 297 309 330 332 342 369 371 372 410 413 416 427 451 459 467 476 477 478 479 480 482 483 484 486 533 535 537 544 555 556 558 560 
научни изследвания в СА 76 79 80 413 416 467 
научни списания 1 
научни трудове 1 
научно-изследователска дейност 561 
научно-методическа конференция 562 
научно-практическа конференция 55 70 71 72 73 123 209 211 263 379 380 381 383 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 406 409 485 501 524 525 526 528 530 531 542 563 
научно-техническа информация 345 
научно-технически прогрес 345 
национален въпрос 581 
национален интерес 293 
национален сметкоплан 476 478 479 483 
национален сметкоплан за банките 483 
национален счетоводен стандарт 483 
национална идентичност 22 
национална икономика 250 345 
национална иновационна система 33 
национална научна конференция 278 
национална осигурителна система 193 
национална политика 22 380 
национална сигурност 227 
национални дефицити 91 
национални сметки 12 509 
национални стандарти 536 
Национални стандарти за финансови отчети 508 
Национални счетоводни стандарти 481 
национално планиране 187 
национално планиране на икономиката 187 
национално стопанство 222 
национално счетоводно законодателство 479 
невронни мрежи 241 
недохранване 67 
независим одит 510 
независим финансов одит 510 512 
НЕК 445 
НЕЛК 298 
нематериални активи 489 497 
немска икономическа теория 46 
необичайни загуби 499 
неоиндустриализация 42 
неоиндустриална модернизация 42 
неокласическа теория 48 
неолиберализъм 25 29 46 
неолиберална теория 46 
неопределеност 231 
неплатежоспособност 412 
неправителствени организации 30 
непреки разходи 500 
непълно работно време 54 
неработоспособност 298 
неравенство 36 
неразвити пазари 182 
нестатистически извадки 512 
нестопанска организация 75 
нестопански организации 75 
несъстоятелност 490 
нетен паричен поток 76 
нетна настояща стойност 84 
нетни парични потоци 84 
нетъргуеми стоки 270 
нефинансов сектор 466 
неформален рисков капитал 102 
нехранителни стоки 220 
НЗОК 91 
Никола Михов 559 
НИРИД 33 
НИС 33 
ниски доходи 67 
нов продукт 245 
нова икономика 24 
нова политикономия 49 
нови идеи 440 
нови икономически механизми 24 
нови продукти 223 
нови технологии 38 
ново предприятие 216 
НОИ 68 
номинален лихвен процент 113 
НСЗ 75 
НСЗКБ 124 
НСС 506 508 
НСС 38 497 
НСС 5 497 
НТП 216 
Ньойски мирен договор 581 
обезщетения 313 
обезщетения при безработица 68 
обекти на интелектуална собственост 497 
обичаи 366 
облагане на печалби 73 
области 557 
облигации 117 
облигационен капитал 117 
обменен курс 182 
обменни курсове 270 
оборотен капитал 477 
обработка 375 545 
обработка на данни 532 
обработка на информация 545 
образование 167 235 330 333 334 337 338 339 341 446 
Образование без граници 565 
образование в Европа 341 
образование и бизнес 333 343 
образователен процес 330 
образователна индустрия 330 
образователна политика 330 
образователна система 330 
образователна стратегия 346 
образователна теория 330 
образователни практики 341 
образователни услуги 336 
образователно законодателство 344 
обреди 366 
обслужване на клиенти 540 
обучение 342 545 569 
обучение в МСП 545 
обучение на възрастни 334 
обучение на персонала 515 
обучение на специалисти 363 
обучение на студенти 8 335 337 568 
обучение по математика 370 
обучение по счетоводство 362 364 
общ бюджет 95 
Общ иновационен индекс 33 
общ пазар 277 
обща икономическа теория 207 
обща теория 14 
обща теория на правото 297 
обществен контрол 523 
обществена оценка 20 
обществени процеси 10 
обществено развитие 305 
обществено управление 302 303 
общество 301 305 421 
общество на знанието 336 
обществото като система 305 
община 302 304 307 309 
община Русе 55 
община Свищов 65 
общини в България 306 309 
общинска администрация 304 308 309 
общинска власт 304 307 309 
общинска дейност 309 
общинска икономика 302 
общинска приватизация 310 
общински бюджети 118 
общински облигации 233 
общински предприятия 310 
общинско самоуправление 307 
общинско управление 302 307 309 
общуване на мениджъра 418 
ОВОС 196 
одит 202 511 
одит в банките 141 511 
одитинг 266 
одитори 496 
одиторска практика 512 
одиторски контрол 124 
одиторско предприятие 510 
ОДОТ 61 
ОИИ 33 
околна среда 369 386 
олигопол 26 
олигополна пазарна структура 26 
онлайн търговия 219 
онтологически модели 558 
ООН 53 285 
опазване 392 
опазване на водите 368 
опазване на околната среда 369 386 428 
опазване на почвата 392 
операционен бюджет 504 
операционен риск 137 469 
оповестяване 492 493 495 
оповестяване на провизии 492 
оправдан стопански риск 433 
определеност 462 464 
оптимизация 371 
организационен мениджмънт 516 
организационна култура 321 
организационна структура 443 
организационни процеси 410 
организационно-управленска дейност 411 516 
организация 537 
организация и управление 411 
организация на обучението 362 
организация на офиса 541 
органично земеделие 397 407 
оризопроизводство 404 
осигурителен доход 313 
осигурителен стаж 54 313 
осигурителни вноски 313 
осигурителни фондове 326 
основно образование 338 
ОСП 566 
отворена икономика 104 
отговорност 421 510 
откриване на проблемите 426 
относителни цени 270 
отношения 38 
отпадъчни води 368 
отрасли на икономиката 350 
отчетно управление 487 
отчетно-информационен проблем 487 
отчетност 487 
отчитане на курсови разлики 495 
отчитане на разход 478 
отчитане на разходи 478 
отчитане на риска при инвестициите 81 
отчитане на стоково-материалните запаси 500 
офис 541 
офис технологии 541 
оценителски процес 484 
оценка 84 98 306 
оценка на активи 191 
оценка на висшето образование 347 
оценка на ефективността 126 
оценка на имущество 208 
оценка на инвестиции 84 
оценка на инвестиционни проекти 70 
оценка на капитала 137 
оценка на обект 484 
оценка на предприятието 44 
оценка на риска 139 142 472 
оценъчни методи 306 
оценяване на знанията 357 
пазар 145 231 241 252 277 
пазар на вина 218 
пазар на земя 210 
пазар на земята 372 
пазар на маргарин 241 
пазар на труда 52 58 59 60 63 
пазар на труда в България 52 56 58 
пазар на ценни книжа 117 
пазарен дял 252 272 
пазарен риск 137 
пазарна икономика 27 30 52 110 156 160 181 185 186 188 189 210 211 213 371 459 460 
пазарна инфраструктура 240 
пазарна ликвидност 119 
пазарна реформа 41 
пазарна система 46 
пазарна стратегия 26 
пазарни деривати 158 267 
пазарни концентрации 481 
пазарни механизми 398 
пазарни показатели 249 
пазарни условия 531 
пазарно мислене 459 
пазарно ориентиране 342 
пазарно поведение 279 
пазарно предлагане 249 
пазарно пространство 283 
пазарно развитие 256 
пазарно стопанство 154 163 185 
паричен капитал 78 
паричен пазар 158 
парична маса 182 
парична наличност 477 
парична политика 104 
парична реформа 98 
парична трансмисия 104 
парични агрегати 96 
парични потоци 76 107 
парични потоци от инвестиционна дейност 84 107 
парични ресурси 76 
парични средства 76 
парични средства на предприятието 76 
парично-кредитна политика 87 89 182 
парично-кредитна система 41 
партии 10 
партньор 571 
партньорство 286 
пасиви 140 
патентен данък 130 
педагогика 337 
Пекин 287 
пенсии 315 
пенсиите в Русия 315 
пенсионен фонд 311 316 
пенсиониране 59 
пенсионна политика в Русия 316 
пенсионна реформа 16 
пенсионна реформа в Русия 316 
пенсионна система 16 
пенсионна система в Русия 315 316 
пенсионни доходи 312 315 
пенсионни фондове 295 314 
пенсионно застраховане 320 
пенсионно осигуряване 312 
персонал 75 443 514 
персонален компютър 535 
перспективи 280 
пестициди 392 
Петрол АД 201 
пивоварна промишленост 527 528 
пивоварни 527 
план 202 223 
план за управление 202 
планински туристически дружества 199 
планиране 14 25 231 240 450 462 532 534 
планиране в предприятието 78 448 
планиране и прогнозиране 450 
планиране на персонала 513 
планиране на човешките ресурси 515 
планов процес 199 
планов цикъл 198 237 
планова система 198 
планови подходи 78 
платежен баланс 116 288 
платежни инструменти 94 
платежни системи 94 
платежоспособност 80 
платежоспособност 2 326 
плащания 76 94 212 312 
плодове 263 
плурализъм 301 
поведение 321 366 
поведение на персонала 321 
поведенческа асиметрия 442 
поведенчески финанси 97 
ПОД 311 
подбор на кадри 515 
подбор на персонал 514 
подготовка на кадри 303 356 
подготовка на кадрите 40 
подкрепа на иновациите 106 115 
подоходен данък 128 
подходи 152 
показатели за ефективност 92 206 
полиактивни култури 475 
политика 34 58 61 159 300 351 
политика на заетостта 57 58 
политика по заетостта 57 58 63 
политики за заетост 57 
политическа икономия 49 
политическа интеграция 21 
политическа култура 358 
политическа нестабилност 105 
политически партии 300 581 
политически партии в България 300 
политически цели 21 
политология 351 358 
полицентричен подход 281 
помаци 22 
Португалия 161 
португалска икономика 161 
портфейл 140 
портфейлен подход 140 
портфейлни инвестиции 116 
посредници 325 
посткризисно развитие 88 
постъпления 76 
потенциал 155 181 211 
потребител 224 238 
потребители 219 224 238 
потребителска кошница 51 
потребителски навици 224 
потребителски продукти 203 
потребителски стоки 239 241 
потребителски цени 13 113 
потребление 224 376 
потребление на енергия 376 
потребление на хранителни продукти 529 
потребности 200 532 
почва 388 407 
почвена ерозия 407 
почвено плодородие 385 388 
почвознание 388 407 
почвообразуване 388 
ПР 238 
права 335 
права на детето 335 
права на човека 335 341 
правни понятия 297 
право 297 300 
правова държава 300 
правомощия 421 
пределна стойност 215 
предизвикателства 145 
предлагане на продукти 247 
предлог 555 
предоставяне на социални услуги 11 
предприемач 204 451 
предприемаческа дейност 204 406 451 
предприемачески бизнес 451 
предприемачески стратегии 403 
предприемаческо мислене 459 
предприемаческо управление 308 
предприемачество 130 177 204 403 451 518 
предприемачество в България 451 
предприятие 213 249 
предприятия 80 
преки инвестиции 290 
преки чуждестранни инвестиции 116 147 179 290 
преки чужди инвестиции 125 
премия 119 120 
преподаване 8 365 562 
преподаване във ВУЗ 347 
преподаване на счетоводство 357 
преподаване по счетоводство 359 
преподавател във ВУЗ 359 570 
преподаватели 344 
преподавателска дейност 359 
преподавателски кадри 364 
преподавателски труд 344 
преработвателна промишленост 525 526 
преструктуриране 527 
преструктуриране на икономиката 190 
преструктуриране на промишлеността 214 
преференции 148 
преход 27 160 163 184 185 187 266 
преход към пазарна икономика 27 56 62 160 163 171 184 185 187 210 449 460 
преходен период 69 112 133 154 163 181 267 293 
преходна икономика 180 181 
пречистване на водата 368 
приватизационен процес 482 
приватизационна програма 111 
приватизационна сделка 310 
приватизационни процеси 56 77 
приватизационни сделки 77 191 
приватизационни фондове 194 
приватизация 111 190 191 192 193 194 208 310 482 484 527 530 
приватизация в България 190 191 
приватизация на земята 208 
приватизирани предприятия 77 191 382 
привлечени ресурси 140 
привличане на инвестиции 148 414 
принципи на управление 152 417 471 
природа 167 
природни бедствия 499 
приспособяване към промяната 181 
присъединяване към Европейски съюз 123 485 524 
приходи 486 
приходи и разходи във фирмите 505 
причини за бедността 156 
причини за кризата 412 
причинно-следствени връзки 412 
проблеми 190 280 382 397 415 483 
проблеми на образованието 344 
проблемни ситуации 505 
провизии 492 
провизиране на вземания 492 
провизиране на задължения 492 
провизия 492 
прогнозиране 32 201 374 
прогнозиране на инфлацията 100 
прогнозиране на цените 201 
програма ЕРАЗЪМ 348 
програма за развитие 161 
програма на ООН за развитие 67 
програмно осигуряване 543 
продажба 236 535 
продажби 236 239 246 
продоволствена сигурност 402 
продукти 247 
продуктов маркетинг 230 
продуктов подход 230 
продуктова стратегия 237 
продуктово качество 245 
продуктово преструктуриране 214 
продължаващо образование 343 
продължителност на живота 16 
проект 272 573 
проектен мениджмънт 474 
проектен риск 81 
проектиране 44 
проектиране на длъжностите 515 
проектиране на системи 542 
проектно управление 473 474 
проектно управление на знанията 474 
производители 247 535 
производителност 270 
производителност на труда 270 
производствен анализ 215 
производствен и търговски бизнес 577 
производствен процес 411 
производствен фактор 345 
производствена програма 216 
производствена сфера 290 
производствени мощности 216 
производствени направления 393 
производствени разходи 213 215 476 503 532 
производство 215 216 226 411 
производство на вино 218 397 
производство на екологична продукция 397 
производство на масла 214 
производство на месо 226 386 
производство на птиче месо 226 
производство на царевица 387 
промени 239 299 308 462 
промишлена агломерация 394 
промишлена политика 153 
промишлени клъстери 153 
промишлени предприятия 174 528 
промишлени стоки 280 
промишлени технологии 393 
промишлено производство 153 
промишленост 214 557 
промоции 230 
промоционна политика 256 
промяна на климата 386 
проницателност 442 
ПРООН 53 
пространствена структура 282 
пространствено планиране 171 204 
пространство 4 
пространство и време 4 
протоколи 579 
проучване 378 
професионален мениджър 441 
професионална етика 361 439 552 
професионална квалификация 58 
професионална компетентност 439 441 
професионална подготовка 355 
професионални изисквания 234 
професионални стандарти 340 
професионално направление 355 
професионално образование 334 340 349 
професионално ориентиране 349 
професори 570 
процесен подход 435 474 
процесна организация 411 
процесно управление 411 
пруденциален надзор 143 
психолингвистика 555 
психология 5 
психология на лидерството 421 
психология на образованието 332 
психология на управлението 421 430 
психофизика 5 
психофизиологични фактори 5 
птиче месо 226 
публикации 1 
публичен мениджмънт 441 
публичен сектор 82 123 188 296 
публична администрация 304 306 308 
публични инвестиционни проекти 81 
публични услуги 118 
публични фондове 115 
публичност 82 
пчеларство 393 
ПЧИ 116 147 276 
ПЧИ в България 276 
пшеница 404 
първа конференция 146 148 179 180 181 190 191 192 193 194 251 275 293 294 363 382 415 453 
Първа световна война 10 
първичен пазар 117 
работа в група 516 
работа в екип 516 
работещи пенсионери 315 
работна заплата 61 254 515 
работна сила 50 60 
работна среда 517 
работни заплати 254 
работни места 63 
работно време 54 63 
равновесие 423 
развиващи се пазари 319 
развиващи се страни 148 268 289 319 
развиващи страни 279 319 
развиващите страни и световната икономика 180 319 
развити икономики 180 
развитие 58 178 222 259 274 
развитие на бизнеса 533 
развитие на икономиката 38 
развитие на мениджмънта 250 
развитие на обществото 305 
развитие на пазара 259 
развитие на Русия 176 
развитие на търговията 274 
развитие на фирмите 80 416 
развитие на човешките ресурси 58 
размит модел 44 
разпадане на СИВ и международната икономика 264 
разплащане 77 
разпределение 500 
разпределение на капитала 45 208 
разпределителна политика 36 
разработване на бизнес план 431 
разработване на стратегия 200 
разследване 327 
разходи 85 215 369 486 545 
разходи за образование 336 
разходи за опазване на околната среда 369 
разходи на домакинствата 15 
разходи на предприятието 213 
разходи по икономически елементи 503 
разходоопределящ фактор 85 
ранно пенсиониране 315 
растениевъдна продукция 404 
растениевъдни стопанства 502 528 
растениевъдство 379 502 528 
растителни масла 214 
растително-маслена промишленост 214 
рационални очаквания 158 
реактивни култури 475 
реализация 58 347 
реални инвестиции 127 
ревизионен контрол 124 
революции 287 
революция 10 305 560 
регион 170 
регионален анализ 394 
регионална ефективност 172 
регионална икономика 151 168 169 170 
регионална икономика на България 169 
регионална иновационна политика 172 
регионална политика 169 170 380 406 
регионална политика на България 169 
регионална сигурност 227 
регионална структура 65 
регионални измерения 168 
регионални организации 172 
регионални програми за развитие 170 
регионално планиране 196 
регионално развитие 151 169 171 306 
регистриран одитор 510 
регресионен анализ 91 
регресионни модели 91 
регулативни механизми 322 
регулаторен подход 39 
регулиране 98 
регулиране на икономиката 449 
регулиране на инфлацията 98 
регулиране на пазара 63 
регулиране на цените 322 
ред 420 425 438 464 
резерв 288 
резервна политика 288 
реинженеринг на бизнес процеси 435 
рейтинг 249 347 
рейтинг на вузовете 343 347 
рейтингова информация 347 
рейтингова система 347 
рейтингови оценки 347 
реклама 225 246 252 254 255 
реклама в търговията 225 
рекламен бюджет 252 
рекламни комуникации 225 
рекламодател 252 
рекламодатели 252 
ректор 564 
релационна теория 3 
религии 282 
религия 167 
ремонтно стопанство 501 
рентабилност 92 197 393 413 
рентабилност на клиентите 108 
рентабилност на продажбите 413 
рентабилност на фирмата 197 
рентна застраховка 320 
републикански бюджет 121 
референтен модел 106 160 
рефинансиране 88 
реформа 2 111 162 165 
реформи в България 2 
реформи в селското стопанство 399 
рецесия 35 
решаване на проблеми 426 
риск 114 119 139 141 143 197 453 455 456 462 469 470 471 472 511 
риск мениджмънт 45 424 453 454 455 456 469 472 
риск мениджмънт в банката 142 471 511 
риск мениджър 457 
риск от бедност 67 
риск-мениджмънт 457 
рисков мениджмънт 457 
рисков мениджър 457 
рискове 141 424 
родители 335 
румънска икономика 39 
Русия 10 36 42 49 87 90 129 176 315 
руска икономическа мисъл 37 
руска революция 560 
руски фондов пазар 117 268 
ръководители 422 518 
ръководни кадри 418 422 
ръководни стилове 422 
СА 3 4 8 10 12 13 17 18 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 40 41 43 46 50 51 52 55 57 58 59 60 62 63 64 65 66 69 70 71 72 73 76 77 78 79 80 81 82 91 95 108 109 110 111 112 113 121 122 125 133 134 145 146 147 148 150 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 166 168 169 170 171 174 179 180 181 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 197 200 202 204 205 206 207 208 209 210 211 213 214 215 216 218 219 220 221 222 224 225 226 228 229 230 231 232 233 237 241 243 244 245 246 247 250 251 255 256 257 259 263 264 266 267 271 272 274 275 276 277 279 280 281 282 286 291 293 294 295 296 297 301 302 303 304 305 307 308 309 310 311 312 314 317 318 328 329 330 331 332 342 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367 369 371 372 374 376 379 380 381 382 383 390 391 392 393 394 395 396 397 398 400 401 402 403 404 406 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 436 437 438 442 443 445 446 447 448 449 450 451 453 454 459 460 461 462 464 465 466 467 468 473 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 486 487 490 500 501 503 509 513 514 520 521 524 525 526 527 528 529 530 531 533 535 536 537 540 541 543 544 545 546 547 548 549 550 555 556 557 558 560 561 562 563 564 565 567 569 571 573 574 575 576 577 578 580 581 
СА докторант 15 57 203 296 373 391 399 506 532 534 
СА студент 75 149 157 165 178 184 196 198 199 201 
салдо 279 
самооценка 454 
самоуправлението в България 307 
самофинансиране на фирмата 114 
санитарен контрол 523 
САПАРД 196 
САЩ 32 33 131 269 284 387 
сборник 17 55 65 168 186 211 232 234 235 236 238 239 240 241 242 244 245 247 248 249 263 373 404 406 501 525 531 
сборник доклади 4 23 24 26 27 32 43 59 60 78 125 150 154 228 231 237 308 329 370 374 412 417 418 420 423 425 426 428 429 431 432 434 437 438 447 448 449 460 462 464 466 468 505 506 513 514 520 529 541 
сборник доклади от конференция 4 8 10 15 18 23 24 26 27 28 31 32 43 46 62 64 69 70 71 72 73 78 112 123 125 133 134 146 148 154 155 159 163 170 171 179 180 181 185 190 191 192 193 194 205 206 209 215 221 228 231 246 251 275 278 293 294 301 303 305 307 308 329 351 353 354 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 370 379 380 381 383 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 409 412 415 417 418 421 428 429 432 433 434 447 448 449 450 453 460 461 462 465 466 468 485 503 505 506 514 520 521 524 526 528 529 530 541 542 547 548 549 581 
сборник с доклади 47 118 151 152 153 232 234 235 236 238 239 240 241 244 245 247 248 249 435 455 
световен бизнес 554 
световен пазар 218 
световна банка за развитие 161 
световна валута 86 
световна икономика 294 
световна икономическа криза 131 173 
световна икономическа среда 294 
световна рецесия 35 
световна търговия 86 292 
световна финансова криза 173 
световна финансова система 269 
световно развитие 401 
Свищов 64 65 
свищовски професори 570 
свищовски училища 572 
свободна търговия 265 292 
свободно общество 25 
свръхинфлационна икономика 495 
себестойност 378 
сегментация на пазара 257 
сегментиране 257 
сегментиране на пазара 257 
сезонни прогнози 323 
села в България 168 
селективна функция 409 
селекция на персонала 514 
селекция на растения 384 
селищно устройство 303 
селска безработица 55 
селски туризъм 550 
селски туризъм в България 550 
селско стопанска политика 379 380 381 400 566 
селско стопанство 161 208 372 379 380 381 382 395 398 400 402 447 
селско стопанство на САЩ 387 
селскостопанска дейност 72 323 401 
селскостопанска заетост 55 
селскостопанска земя 392 
селскостопанска кооперация 395 
селскостопанска политика на ЕС 566 
селскостопанска продукция 13 263 379 
селскостопански закони 394 
селскостопански култури 407 
селскостопански организации 502 504 
селскостопански предприятия 381 
селскостопански райони 212 
селскостопански сектор 404 
селскостопанско производство 401 
селскостопанско счетоводство 491 
семинар 569 
семинарни занятия 359 
сертификат 522 
сертификати 521 
сертификационни организации 522 
сертификационни схеми 522 
сертификация 520 521 522 
сертификация на продуктите 520 
сертифициране 522 
симулационен анализ 81 
синдик 490 
синергетична методология 100 
синергиен подход 74 
система 536 546 
система за информационно осигуряване 546 
система за контрол 28 467 
система за управление 296 466 522 
система за управление на човешките ресурси 515 
система на правото 297 
система от ценности 366 
системен подход 127 474 
системен подход в управлението 474 515 
системен софтуер 535 
системи за разплащане 221 
системи за управление 540 
системи за управление на бизнеса 538 
системно управление 543 
ситуационен подход 93 474 
сключване на сделки 220 
скрита икономика 376 
скрита стойност 489 
следкризисно развитие 131 
следпродажбено обслужване 203 
слово 575 
слънчоглед 214 526 
смесени предприятия 190 
Сметна палата 123 209 
снабдителни пазари 223 
СНС 509 
собствен капитал 44 80 119 140 
сортове 384 
софтуер 533 538 545 
софтуерни продукти 538 
софтуерни услуги 545 
социален капитал 47 
социализъм 159 
социална активност 430 
социална гаранция 20 
социална дейност 20 
социална действителност 170 
социална ефективност 43 
социална защита 64 193 
социална комуникация 360 
социална ориентация 463 
социална отговорност 20 459 
социална отговорност на бизнеса 20 
социална политика 315 
социална сигурност 19 
социална справедливост 19 
социална сфера 199 
социална устойчивост 19 
социални индикатори 51 
социални плащания 312 
социални права 20 
социални проблеми 185 
социални процеси 3 
социални системи 311 
социални услуги 11 
социални услуги в общността 11 
социално осигуряване 68 193 295 311 312 314 
социално пазарно стопанство 46 
социално пазарно стопанство в Германия 46 
социално партньорство 340 
социално развитие 305 
социално-икономическа география 4 
социално-икономически модели 171 
социално-икономически предпоставки 295 
социално-икономическо планиране 199 
социологически изследвания 354 367 
социологическо познание 18 40 
социология 18 354 367 
социология на икономиката 18 
соцологическо изследване 367 
спекулативна търговия 224 
спекулация 224 
специализирани институции 11 
специализирани стопанства 393 
специалисти 333 566 
специалисти по икономика 363 
специалност 577 
специалности 578 
списания 1 
спорт 547 548 549 
спортна дейност 547 548 549 
спортна игра 549 
спортуване 548 
спортът във ВУЗ 547 548 549 
справедлива пазарна стойност 481 
справедлива стойност 489 
сравнителен анализ 13 265 306 535 
сравнителни изследвания 17 
средни предприятия 508 
средно образование 331 
средно специално образование 331 
СС 2 500 
СС 41 499 
стабилност 80 
стандарт 522 
стандарти 520 521 
стандартизация 483 520 521 522 
стандартизация на продуктите 520 
стартиране на бизнес 458 
статистика 14 350 354 436 
статистическа информация 12 436 
статистическа наука 436 
статистически анализ 12 13 15 164 354 
статистически данни 62 306 
статистически извадки 512 
статистически модели 96 
статистическо наблюдение 249 
статичен бюджет 504 
стимулиране 222 414 
стимулиране на продажбите 225 246 
стойност 92 
стоков преглед 220 
стокова дистрибуция 256 
стокова структура 263 
стокова търговия 220 
стокови борси 437 
стокообмен 265 
стопанисвана земя 379 
Стопанска академия 318 350 355 357 362 364 564 565 566 567 570 571 572 579 580 
стопанска дейност 410 
стопанска история 29 177 
стопанска организация 543 
стопанска политика 29 
стопанска система 166 
стопански операции 477 
стопански отношения 222 
стопански системи 231 
стопанско управление 195 358 
стохастични модели 371 
страни 475 
страни-членки на ЕС 312 
страните на ЕС 312 
стратегии 148 
стратегии за развитие 136 
стратегии и управление 420 
стратегическа дейност 427 
стратегическа карта 138 
стратегически анализ 155 413 448 461 
стратегически маркетингов мениджмънт 258 
стратегически мениджмънт 258 420 423 425 427 437 438 
стратегически план 250 
стратегически подход 155 
стратегически управленски процес 425 
стратегическо мислене 459 
стратегическо партньорство 258 
стратегическо планиране 204 448 449 
стратегическо планиране и управление 417 
стратегическо управление 258 412 417 460 461 468 
стратегическо управление във фирмата 155 420 461 
стратегия 200 416 
стратегия за децентрализация 118 
стратегия за управление 200 
стратегия на управлението 425 
строително счетоводство 500 
строителство 500 
структура 211 
структура на дълга 119 
структура на износа 264 
структура на индустрията 214 
структура на капитала 97 
структура на пазара 241 
структурен капитал 47 
структуриране на анализа 207 
структурна политика 111 214 
структурна реформа 111 193 
структурни изменения 15 
структурни реформи 118 
структурни фактори 260 
студент 342 
студенти 342 347 548 569 572 573 574 575 
студенти по икономика 572 
студентска активност 572 
студентски семинар 572 
студия 330 560 
суап 158 
суапови сделки 482 
субективна реалност 3 
сублизинг 488 
суровинна база 525 526 
суровинни отрасли 528 
суровинно осигуряване 525 
сценариен анализ 81 
счетоводен баланс 477 
счетоводен отчет 477 
счетоводна база 479 
счетоводна информация 480 483 505 512 
счетоводна наука 485 
счетоводна отчетност 405 502 507 
счетоводна политика 498 507 
счетоводна политика на предприятието 493 
счетоводна професия 496 
счетоводна специалност 362 
счетоводна теория 485 
счетоводни дисциплини 357 364 
счетоводни операции 491 
счетоводни стандарти 483 493 524 
счетоводно отразяване 509 
счетоводно отчитане 479 481 482 488 490 491 499 500 
счетоводно представяне 479 
счетоводно третиране 488 
счетоводно-информационно осигуряване 501 
счетоводство 191 350 476 477 479 480 481 483 486 489 497 505 508 509 542 
счетоводство в банките 483 
счетоводство в земеделските стопанства 501 
счетоводство за мениджъри 79 
счетоводство на банките 483 
счетоводство на предприятието 213 480 
съвременен риск мениджмънт 453 
съвременен свят 83 
съвременна банкова система 83 
съвременна философия 7 
съвременни компании 258 
съвременни тенденции 226 
съдебно производство 490 
съзнание 7 
сътрудничество 172 
съфинансиране 336 
същност 467 
темп на инфлация 113 
темп на растеж 92 
тенденции 190 262 
тенис на маса 549 
теории за човешкия капитал 48 
теория и практика 365 
теория на игрите 390 
теория на икономиката 49 
теория на пазара 26 
теория на правото 297 
теория на предприемачеството 451 
теория на риска 45 
теория на счетоводството 485 
теория на финансите 97 
теория на хаоса 4 231 423 425 437 438 450 558 
териториален мениджмънт 171 
териториален подход 171 406 
териториална локализация 171 406 
териториална структура 303 525 
териториални системи 4 558 
термин 556 
тероризъм 285 
технико-икономическа характеристика 216 
техническа подготовка на промишлеността 216 
технически прогрес 174 
технологии 38 404 
технологичен одит 202 
технологичен трансфер 115 
технологична стратегия 202 
технологични изменения 174 
технологични стратегии 202 
технологично преструктуриране 214 
технологично развитие 115 
технология на бюджетирането 82 
ТЕЦ 445 
толерантност 45 551 
топ 100 570 
торене 385 388 
торове 385 
тоталитарно управление 419 
Тофлър, Алвин 3 
трайни насаждения 491 
транснационална икономика 284 
транснационална корпорация 276 
транснационални компании 284 
транснационални корпорации 284 
транспорт 74 254 519 554 
транспортен мениджмънт 74 
транспортна политика 519 
транспортна политика на страните от ЕС 519 
транспортна система 519 
транспортни услуги 223 
трансформация 550 
трансформация на бизнеса 550 
трансформиране 482 
трансформиращи се икономики 180 
труд 50 60 
труд в агробизнеса 54 
труд и безработица 62 
трудов договор 54 
трудов капитал 47 
трудов пазар 52 56 59 60 
трудов стаж 54 
трудова заетост 52 56 57 
трудова мотивация 17 
трудови доходи 312 
трудови ресурси 52 
трудово законодателство 299 
трудово поведение 552 
трудоустрояване 298 
тръжна документация 77 
тръжни операции 482 
тръжни сделки 482 
ТСУ 303 
турбулентност 513 
туризъм 164 217 271 550 551 552 553 
туристи 164 
туристическа дейност 164 217 
туристическа дестинация 553 
туристическа индустрия 217 552 
туристически бизнес 271 550 551 
туристически маркетинг 553 
туристически мотивации 551 
туристически пазар 217 
туристически продукт 271 
туристически продукти 271 
туристическо обслужване 552 
туристическо търсене 553 
търг 77 482 
търговия 150 158 177 221 226 227 253 274 291 292 
търговия на дребно 249 253 
търговия на едро 249 
търговия на финансовите пазари 572 
търговия с деривати 267 
търговия с месо 226 
търговия с Р. Македония 265 
търговия с ценни книжа 117 
търговска банка 133 
търговска верига 254 
търговска дейност 292 
търговска марка 225 
търговски банки 136 137 138 140 
търговски комуникации 246 
търговски контакти 72 
търговски обмен 265 
търговски партньори 264 
търговски сделки 482 
търговско образование 331 
търговско споразумение 292 
търговско-икономически отношения 275 
тютюн 263 
уеб-базирани технологии 219 
университети 235 344 348 352 
университети и бизнес 343 
университетско образование 333 
управителен съвет 395 
управление 74 152 200 223 239 242 411 417 419 422 436 462 465 480 
управление в преход 154 417 466 
управление на бизнес процеси 454 
управление на бюджета 95 122 
управление на взаимоотношенията 138 540 
управление на възнагражденията 515 
управление на дистрибуцията 228 
управление на доставки 242 
управление на доставките 242 
управление на задълженията 85 
управление на знанията 474 
управление на икономиката 152 
управление на инвестиции 70 148 414 
управление на инвестиционни проекти 126 
управление на индустриалното предприятие 415 
управление на ИТ 539 
управление на кадрите 513 516 518 
управление на капитала във фирмата 112 
управление на кариерата 515 
управление на корпорации 452 
управление на кризи 101 
управление на малки предприятия 415 
управление на маркетинга 258 
управление на общините 302 
управление на околната среда 428 432 
управление на организации 435 
управление на организацията 440 
управление на персонала 513 514 515 
управление на предприятието 79 411 412 464 468 480 
управление на предприятията 480 
управление на прехода 429 
управление на природоопазване 428 432 
управление на продажбите 239 
управление на проекти 473 
управление на промишлеността 529 
управление на публичните финанси 209 
управление на разходи 476 
управление на разходите 476 
управление на ресурсите 444 
управление на риска 440 455 456 469 470 471 472 
управление на риска в банките 471 
управление на селското стопанство 447 
управление на системи 200 
управление на финансите 93 118 288 
управление на финансовите резултати 507 
управление на финансовия риск 114 
управление на фирмата 122 391 414 420 461 465 
управление на хаоса 59 423 425 438 450 464 
управление на човешките ресурси 430 513 515 
управленска дейност 418 427 433 
управленска диагностика 410 464 
управленска информационна система 533 
управленска отчетност 504 
управленска практика 417 
управленска система 443 
управленска структура 411 
управленски информационни системи 542 
управленски кадри 422 
управленски контрол 429 
управленски метод 426 
управленски нива 468 
управленски подход 230 
управленски проблем 445 
управленски проблеми 445 
управленски процес 429 
управленски процеси 440 
управленски решения 426 430 
управленски структури 434 
управленско консултиране 410 439 
управленско мислене 459 
управленско общуване 418 430 
управленско решение 433 467 
управленско счетоводство 357 500 502 503 504 505 
упражнения 547 549 
услуги 221 238 
устойчив туризъм 217 
устойчиво развитие 19 67 163 217 401 529 
устойчиво развитие в туризма 217 
устойчиво управление 302 
устойчивост 423 
устройство на общината 303 
усъвършенстване 500 
учащи 338 
учебен процес 342 
учебна дейност 332 
учебни казуси 342 
учене през целия живот 334 340 
учени 344 
УЧР 515 
факторен анализ 79 96 192 
факултет 577 
Факултет "Мениджмънт и маркетинг" 578 
факултети в СА 578 
фалит 451 
ФАО 53 
ФАР 196 
Федерална резервна система на САЩ 89 
феноменологическа философия 7 
феноменология 6 7 
фермерски стопанства 211 380 
физическа култура 548 
физически упражнения 547 549 
физическо възпитание 547 549 
философия 3 4 5 6 
философия на властта 421 
философия на езика 6 
философия на икономиката 29 
философия на науката 9 485 
философия на образованието 330 
философия на религията 9 
философията на Хайдегер 6 
философски автори 6 
философски анализ 3 
философски школи 6 
финанси 107 350 
финанси на предприятието 44 78 
финанси на фирмата 107 114 
финансиране 11 317 
финансиране на инвестиционни проекти 175 
финансиране на образованието 336 
финансов анализ 76 240 310 391 
финансов анализ на фирмата 391 
финансов бюджет 504 
финансов контрол 123 124 296 
финансов лизинг 488 
финансов мениджмънт 79 85 92 93 97 
финансов мениджър 97 
финансов надзор 143 
финансов пазар 36 
финансов риск 114 455 
финансов риск мениджмънт 455 
финансов сектор 539 
финансов център 554 
финансова автономност 80 
финансова архитектура 97 
финансова грамотност 136 
финансова дейност 76 114 
финансова децентрализация 118 
финансова дисциплина 269 
финансова интеграция 268 
финансова история 177 
финансова криза 87 269 319 
финансова независимост 80 
финансова отчетност 494 
финансова политика 143 
финансова рамка 95 
финансова ревизия 124 
финансова синергия 100 
финансова система 100 
финансова стабилност 89 100 144 
финансова стойност на фирмата 80 
финансова стратегия 97 
финансова теория 93 
финансова устойчивост 507 
финансова устойчивост на предприятието 507 
финансови деривати 267 
финансови инвестиции 127 
финансови иновации 103 
финансови институции 103 539 
финансови инструменти 77 143 495 
финансови отчети 493 495 508 
финансови отчети на предприятията 495 
финансови пазари 120 182 314 
финансови приходи 487 
финансови проблеми 109 
финансови резултати 79 
финансови ресурси 93 116 
финансови ресурси на предприятието 78 
финансови средства 116 
финансови услуги 135 
финансови фактори 92 
финансово прогнозиране 122 
финансово прогнозиране във фирмата 122 
финансово регулиране 105 143 
финансово счетоводство 357 506 
финансово състояние 44 
финансово управление 91 95 296 302 
финансово управление и контрол 296 
финансово управление на фирмата 112 
финансово-икономическа криза 56 89 
финансово-икономически анализ 79 391 
финансово-икономически реформи 399 
финансово-контролни принципи 209 
финансово-парична система 100 
финансово-счетоводен анализ 192 207 493 
Финландия 167 
фирма 234 
фирмен бизнес 79 
фирмен контрол 416 
фирмен растеж 107 
фирмена дейност 259 
фирмена инвестиционна политика 33 
фирмена организация 416 
фирмена политика 259 
фирмена стратегия 202 
фирмени стратегии 237 
фирмено планиране 237 
фирмено управление 416 466 
фирми 107 574 
фискален резерв 91 
фискална политика 295 
фонд "Земеделие" 399 
фонд земеделие 381 
фондов пазар 117 268 
формално образование 58 
формално обучение 58 
форми на приватизация 194 
формиране на екип 202 
форуърд 158 267 
Франция 334 
франчайз 253 
франчайзинг 482 
френски език 555 
Фридрих Хайек 25 
ФУК 296 
функции на държавната администрация 308 
функционален подход 230 
функционална валута 495 
функционална структура 443 
фуражопроизводство 531 
фючърси 158 267 
хакери 470 
хаос 4 27 59 60 150 420 423 425 438 447 449 450 465 529 558 
хаосмостични системи 438 447 
хаотично управление 447 465 
характеристика 457 
хардуер 533 
Харта 341 
Харта на Съвета на Европа 341 
хедж фондове 120 
хедж-фондове 120 
херменевтична феноменология 6 
хлориране 368 
Хонконг 554 
хотел 554 
хотели 554 
хотелиерски бизнес 164 
хотелиерство 164 
храни 523 
хранителна промишленост 525 529 
хранителни продукти 240 
хранително-вкусова промишленост 214 522 526 528 529 531 
хранително-вкусови производства 382 
християнска религия 9 
християнска философия 9 
Християнство 9 
Хусерл 7 
царевица 387 404 
целево управление 228 
цели на фирмата 427 
целулоза 274 
целулозен пазар 274 
цена 205 
цена на водата 444 
цена на зърно 387 
цени 183 223 
цени на акции 201 
ценни книжа 201 233 
ценностна система 360 442 
ценова политика 108 
ценообразуване 108 213 416 
ценообразуване в производството 205 213 
ЦЕФТА 292 
циклично развитие 56 437 
частен бизнес 463 
частен сектор 190 
частни инвестиции 102 338 
частни пенсионни фондове 311 
частни стопанства 379 
черна металургия 280 
членство в Европейския съюз 295 
човек 358 
човек и общество 358 
човешки капитал 47 48 509 
човешки потенциал 509 
човешки права 335 
човешки ресурси 33 513 515 
човешки фактор 48 181 517 552 
човешко поведение 475 517 552 
човешко развитие 67 
чуждестранен капитал 190 290 
чуждестранни инвестиции 115 146 148 179 291 324 414 
чуждестранни инвестиции в България 179 
чуждестранни пазари 260 
чуждестранни туристи 13 
чужди инвеститори 125 145 
чужди инвестиции 56 125 279 
чужди капитали 125 
шистов газ 378 
шокова терапия 56 
щета 325 
щраусовъдство 226 
юбилеен алманах 3 12 25 29 30 41 50 51 52 66 76 77 79 80 81 82 122 149 158 169 174 178 196 197 198 199 200 201 203 204 207 208 210 213 214 216 219 225 229 230 243 250 257 271 272 276 277 279 280 281 282 295 297 302 304 309 311 330 332 352 369 371 372 410 411 413 416 427 430 451 454 459 467 475 476 477 478 480 481 482 483 484 486 532 533 535 536 537 543 544 550 555 556 558 560 
юбилеен алманах 11 3 30 81 169 216 225 277 302 304 311 352 411 454 481 543 
юбилей 561 
юбилейна конференция 563 
юбилейна международна конференция 405 563 
юбилейна научна конференция 4 23 26 27 59 60 69 78 112 125 133 150 159 163 171 221 231 237 267 331 374 420 423 425 426 431 433 437 438 447 448 449 450 460 462 464 465 505 506 509 513 520 529 541 
Южен коридор 377 
Южен поток 377 
юрисдикции 300 
Япония 33 
японска икономика 324 
25 години катедра Аграрна икономика 561 
30 години катедра Мениджмънт 434 
40 години катедра Планиране 59 60 125 150 237 374 420 423 425 426 431 437 438 450 460 462 464 465 513 
45 години катедра Бизнес информатика 576 
50 години "Стратегическо планиране" 149 178 196 198 199 201 203 532 536 
55 години "Стратегическо планиране" 563 
60 години Стопанска академия 505 506 
75 години Стопанска академия 580 
Bi система 538 
BRICS 284 
CEFTA 292 
CRM 138 545 
CRM архитектура 540 
CRM проект 540 
CRM система 138 538 540 
CRM софтуер 540 545 
CRM стратегия 138 
ERP 542 545 
ERP система 542 
ERP системи 545 
ERP софтуер 545 
grid computing 534 
HR мениджмънт 515 
HR специалисти 515 
Logit - модел 244 
OLAP 543 
POS системи 221 
PR 238 254 
PR в търговията 225 
Saas 545 
SBA 458 
Small Business Act 458 
SOFIX 201 
superbrands 252 
SWOT анализ 178 302 338 461 
SWOT матрица 302 461 
VaR анализ 137 
Windows 537