НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп С 847

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 . // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 4, с. 283-330. 

  

Сист. No: 46294

Иновации - научен аспект

- 2 -

Сп Ф 703

Дамянов, Д.  Степента на иновативност / Д. Дамянов. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 10, с. 8-9. 

  

Сист. No: 46239

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

Сп Ф 515

Луман, Никлас.  Самоорганизация, автопоезис / Никлас Луман. // Философия, XX, 2011, N 2, с. 4-16. 

  

Сист. No: 46470

- 4 -

Сп Ф 515

Христоскова, Силвана.  Ръселовата теория за съждението като многоместно отношение в Теорията на познанието от 1913 г. / Силвана Христоскова. // Философия, XX, 2011, N 3, с. 59-67. 

  

Сист. No: 46471

Психология

- 5 -

44228

Stoycheva, Katya.  Intolerance, Uncertainty, and Individual Behaviour in Ambiguous Situation / Katya Stoycheva. // A Place, a Time and an Opportunity for Growth : Bulgarian Scholars at NIAS : Faber. - Veliko Tarnovo, 2011, с. 65-73. 

  

Сист. No: 46395

Народопсихология

- 6 -

44170

Василев, Евгени.  Народопсихологическа основа на социалните отношения и влиянието им върху икономиката на България / Евгени Василев. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 203-208. 

  

Сист. No: 46320

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 7 -

Сп В 83 Э

Полищук, Л. и др.  Экономическое значение социального капитала / Л. Полищук, Р. Меняшев. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2011, N 12, с. 46-77. 

  

Сист. No: 46526

- 8 -

44148

Cucui, Ion et al.  Is social responsibility the way for competitiveness growth? / Ion Cucui, Ion Stegaroiu, Gabriela Paunescu. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 43-50. 

  

Сист. No: 46596

Статистика

- 9 -

44171

Тодоров, Тодор Иванов.  Системата на националните сметки и счетоводната отчетност: взаимодействие и хармонизация / Тодор Иванов Тодоров. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 78-87. 

  

Сист. No: 46282

Статистика на България

- 10 -

41490

Тодоров, Тодор И. и др.  Резултати от анкетно проучване на надомната заетост в България / Тодор И. Тодоров, Пламен Петков. // Съвременни проблеми на статистическата теория и практика : Научна конференция, 10-12 септември 2004 г. : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 62-68. 

  

Сист. No: 46624

Демография и население

- 11 -

38502

Павлов, Нено.  Демоикономически характеристики на населението в промишлените агломерации от придунавските региони / Нено Павлов. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 211-217. 

  

Сист. No: 46651

- 12 -

44148

Харизанова, Христина Ст.  Социална характеристика на домакинствата заети в аграрния сектор в България / Христина Ст. Харизанова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 476-482. 

  

Сист. No: 46549

- 13 -

Сп С 547 ик

Петков, Кръстьо и др.  Ревизия на прехода: фрагментация на трудовите пазари, социално неравенство и нарастване на бедността / Кръстьо Петков, Атанас Владиков. // Социология и икономика, I, 2011, N 2, с. 25-52. 

  

Сист. No: 46255

- 14 -

Сп С 547 ик

Сотирова, Виктория.  Социално-икономическа същност на явлението "бедност" / Виктория Сотирова. // Социология и икономика, I, 2011, N 1, с. 116-122. 

  

Сист. No: 46252

Социология

- 15 -

44170

Съйкова, Светлана.  Нов информационен ресурс за емпирични социални изследвания / Светлана Съйкова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 119-125. 

  

Сист. No: 46310

- 16 -

Сп С 547 ик

Шпангенберг, Албена и др.  Оценка на риска на базата на Risk stories: сравнително изследване между България и Германия / Албена Шпангенберг, Петер Михаел Видеман, Холгер Шюц. // Социология и икономика, I, 2011, N 1, с. 83-98. 

  

Сист. No: 46247

- 17 -

44228

Merdjanova, Ina.  Whither European Islam? Muslims in the Balkans and in Western Europe Compared / Ina Merdjanova. // A Place, a Time and an Opportunity for Growth : Bulgarian Scholars at NIAS : Faber. - Veliko Tarnovo, 2011, с. 35-41. 

  

Сист. No: 46394

Политика

- 18 -

В Н 25 к

Знеполски, Боян.  Долу демокрацията! Да живее народът! / Боян Знеполски. // Култура, LVI, N 3, 27 ян. 2012, с. 10-11. 

  

Сист. No: 46446

Международна политика

- 19 -

Сп А 582

Динков, Динко.  Кризата в конструирането на Югоизточна Европа след " студената война" като изпитание за българската външна политика / Динко Динков. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 107-116. 

  

Сист. No: 46407

Икономика. Икономически науки

- 20 -

44215

Гарфинкъл, Мишел и др.  Договор или война? За последиците от един по-широк възглед за личния интерес в икономиката / Мишел Гарфинкъл, Стержиос Скапердас. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 273-291. 

  

Сист. No: 46418

- 21 -

44170

Найденов, Георги.  В защита на икономическия либерализъм / Георги Найденов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 54-64. 

  

Сист. No: 46303

- 22 -

44170

Нейчева, Мария.  Отражение на световната криза върху страните от Централна и Източна Европа / Мария Нейчева. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 266-275. 

  

Сист. No: 46334

- 23 -

44215

Потъбра, Джеймс М.  Нови форми на развитие и бъдещи перспективи за публичната икономика / Джеймс М. Потъбра. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 197-215. 

  

Сист. No: 46415

- 24 -

44215

Рабин, Матю.  Поведенческа икономика / Матю Рабин. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 82-115. 

  

Сист. No: 46398

- 25 -

44215

Рей, Дебра.  Какво е новото в икономиката на развитието? / Дебра Рей. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 247-269. 

  

Сист. No: 46416

- 26 -

44215

Стиглиц, Джоузеф Е.  Информацията и промяната в пардигмата на икономиката / Джоузеф Е. Стиглиц. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 43-81. 

  

Сист. No: 46397

- 27 -

44170

Стоянов, Евгений.  Странното поведение на икономическите показатели, или трудният път на световната икономика / Евгений Стоянов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 74-81. 

  

Сист. No: 46306

- 28 -

44170

Трендафилов, Тончо.  Изходът от кризата - поуки, изводи, перспективи / Тончо Трендафилов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 6-32. 

  

Сист. No: 46300

- 29 -

Сп В 83 Э

Кадочников, Д.  Международная координация финансово-экономической политики: научное наследие Густава Касселя / Д. Кадочников. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 1, с. 51-64. 

  

Сист. No: 46504

- 30 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л.  Нооэкономика: проблемы борьбы с экономической энтропией / Е. Л. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 44, с. 2-7. 

  

Сист. No: 46342

- 31 -

Сп А 582

Марков, Марчо.  Новата икономическа история: един опит за историческа ретроспекция / Марчо Марков. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 117-132. 

  

Сист. No: 46408

- 32 -

Сп В 83 Э

Сен, А.  Адам Смит и современность / А. Сен. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 11, с. 25-37. 

  

Сист. No: 46351

- 33 -

Сп А 582

Стоянов, Велчо.  Кризите - опит за диалектико-холистичен подход към тях / Велчо Стоянов. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 92-106. 

  

Сист. No: 46406

Макроикономика

- 34 -

44170

Икова, Йорданка и др.  Механизъм на проникване на световната и финансова икономическа криза в България / Йорданка Икова, Димитър Хаджийски. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 276-283. 

  

Сист. No: 46335

- 35 -

44148

Маринов, Антон.  Макроикиномическата стабилност на България - гаранция за икономическа сигурност / Антон Маринов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 130-139. 

  

Сист. No: 46493

- 36 -

44215

Мърлинг, Пери.  Накъде "макро"? / Пери Мърлинг. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 185.196. 

  

Сист. No: 46414

- 37 -

Сп П 57 х

Адамеску, А.  О совершенствовании разработки долгосрочных макроэкономических прогнозов / А. Адамеску. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 11, с. 74-78. 

  

Сист. No: 46350

Икономически теории. Учения и школи

- 38 -

44171

Йованова, Благица.  Теорията на Кейнс - съвременен изход от кризата - проблеми и решения / Благица Йованова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 233-239. 

  

Сист. No: 46290

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 39 -

44148

Върбанов, Иван.  От бедност към растеж чрез заетост / Иван Върбанов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 71-78. 

  

Сист. No: 28542

- 40 -

Сп Г 62 Св

Пантелеева, Силвия.  Възможности за нарастване на номиналната и реалната минимална заплата в България / Силвия Пантелеева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXV, 2012, с. 217-268. 

  

Сист. No: 46594

- 41 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  Формиране и развитие на съвременното държавно управление на трудовите и социални отношения в България (1990-2011) / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2011, N 8-9, с. 65-80. 

  

Сист. No: 46677

- 42 -

Сп Ф 53 кс

Зоткина, Н. С.  Стимулирующее значение оплаты труда и ее мотивирующная функция / Н. С. Зоткина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 48, с. 21-28. 

  

Сист. No: 46520

- 43 -

Сп П 186

Петков, Кръстьо и др.  Ревизия на прехода: Фрагментация на трудовите пазари, социално неравенство и нарастване на бедността / Кръстьо Петков, Атанас Владиков. // Панорама на труда, 2011, N 8-9, с. 24-51. 

  

Сист. No: 46674

- 44 -

Сп С 547 ик

Трендафилов, Тончо.  Трудовият пазар - някои стратегически аспекти / Тончо Трендафилов. // Социология и икономика, I, 2011, N 1, с. 99-115. 

  

Сист. No: 46250

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 45 -

44148

Пенчев, Пенчо.  Човешкият фактор в област Велико Търново / Пенчо Пенчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 79-86. 

  

Сист. No: 46483

- 46 -

Сп П 186

Владимирова, Катя.  Стратегическият подход в управлението и човешкият фактор / Катя Владимирова. // Панорама на труда, 2011, N 8-9, с. 7-23. 

  

Сист. No: 46672

- 47 -

Сп А 582

Тодоров, Тодор.  Конструиране на интегрален показател за измерване и оценка на динамиката и тенденциите в изменението на заетостта и безработицата / Тодор Тодоров. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 67-86. 

  

Сист. No: 46404

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 48 -

39586

Грозева, Димитринка.  Земеделските кредитни кооперации - минало, настояще и бъдеще / Димитринка Грозева. // Проблеми на кооперациите, малкия и средния бизнес : Международна научно-практическа конференция : УИ Стопанство. - София, 2001, с. 210-219. 

  

Сист. No: 46645

Кооперация

- 49 -

44148

Дойчинова, Юлия М.  Еволюция на кооперативните модели и форми: от кооперации към социални предприятия / Юлия М. Дойчинова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 262-269. 

  

Сист. No: 46511

- 50 -

39586

Мидова, Петранка.  Кредитната кооперация като алтернативна форма за финансиране на птицевъдството / Петранка Мидова. // Проблеми на кооперациите, малкия и средния бизнес : Международна научно-практическа конференция : УИ Стопанство. - София, 2001, с. 220-228. 

  

Сист. No: 46647

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 51 -

44239

Адамов, Величко.  Детерминанти на капиталовата структура на българските публични компании / Величко Адамов. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 9-20. 

  

Сист. No: 46619

- 52 -

44239

Ангелов, Георги Григоров.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Хидравлични елементи и системи" АД / Георги Григоров Ангелов. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 107-114. 

  

Сист. No: 46658

- 53 -

44215

Босърц, Питър.  Експерименти с финансови пазари: Последствия за теорията на ценообразуване на активите / Питър Босърц. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 116-139. 

  

Сист. No: 46411

- 54 -

44239

Братанов, Петър Г.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Петрол" АД (2011 г.) / Петър Г. Братанов. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 43-50. 

  

Сист. No: 46623

- 55 -

44239

Гатева, Анета Генчева.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Албена" АД (2011 г.) / Анета Генчева Гатева. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 131-138. 

  

Сист. No: 46663

- 56 -

44239

Димитров, Васил Красимиров.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Каолин" АД (2011 г.) / Васил Красимиров Димитров. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 83-90. 

  

Сист. No: 46632

- 57 -

44239

Димитрова, Велислава Данаилова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Енемона" АД (2011 г.) / Велислава Данаилова Димитрова. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 99-106. 

  

Сист. No: 46636

- 58 -

44239

Захариев, Андрей.  Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2011) - по примера на "Българска роза-Севтополис" АД / Андрей Захариев. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 21-40. 

  

Сист. No: 46621

- 59 -

44239

Иванова, Преслава Веселинова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Благоевград-БТ" АД (2011 г.) / Преслава Веселинова Иванова. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 115-122. 

  

Сист. No: 46659

- 60 -

44215

Кембъл, Джон И.  Две загадки на ценообразуването на активите и техните последици за инвеститорите / Джон И. Кембъл. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 140-182. 

  

Сист. No: 46412

- 61 -

44239

Кръстева, Габриела Янкова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Емка" АД (2011 г.) / Габриела Янкова Кръстева. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 51-58. 

  

Сист. No: 46625

- 62 -

38502

Лилова, Румяна.  Финансово изравняване - форми и насоки за развитие / Румяна Лилова. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 155-162. 

  

Сист. No: 46640

- 63 -

44239

Лозанова, Лора Сашкова.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Биовет" АД (2011 г.) / Лора Сашкова Лозанова. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 91-98. 

  

Сист. No: 46635

- 64 -

44239

Метаксинова, Цветана Василева.  Оптимизация на капиталовата структура на "Софарма" АД (2011 г.) / Цветана Василева Метаксинова. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 123-130. 

  

Сист. No: 46661

- 65 -

44239

Немска, Мария Т.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "М+С Хидравлик" АД (2011 г.) / Мария Т. Немска. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 67-74. 

  

Сист. No: 46629

- 66 -

44239

Петров, Пламен Станиславов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Юрий Гагарин" АД (2011 г. ) / Пламен Станиславов Петров. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 59-66. 

  

Сист. No: 46626

- 67 -

44148

Симеонов, Стефан и др.  Анализ на бюджетните политики в България / Стефан Симеонов, Пламен Парушев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 120-129. 

  

Сист. No: 46488

- 68 -

44239

Спасов, Светослав Цветанов.  Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Монбат" АД (2011 г.) / Светослав Цветанов Спасов. // Управление на капиталите във фирмата - 2011 : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2012, с. 75-82. 

  

Сист. No: 46630

- 69 -

44148

Трифонова, Силвия Т.  Пакет от мерки на Китайската централна банка за управление на кризата / Силвия Т. Трифонова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 112-119. 

  

Сист. No: 46487

- 70 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Влияние на икономическата кризи върху развитието на висшето образование в Европа / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 4, с. 24-26. 

  

Сист. No: 46465

- 71 -

Сп Н 32 тх

Вергиев, Димитър Стоянов.  Инвестициите в злато като средство за предпазване от рискове по време на криза / Димитър Стоянов Вергиев. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 122-128. 

  

Сист. No: 46550

- 72 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Трифонова, Силвия.  Състояние на платежния баланс на България през периода 1989-2009 г. / Силвия Трифонова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 6, 2010, с. 104-158. 

  

Сист. No: 46537

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Байгулов, Р. М.  Монетарная политика в условиях финансовой глобализации / Р. М. Байгулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 46, с. 7-9. 

  

Сист. No: 46378

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Байгулов, Р. М.  Деривативы и финансовый кризис / Р. М. Байгулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 47, с. 19-28. 

  

Сист. No: 46383

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Дьяченко, М. В.  Стабилизационная финансовая политика государства: зарубежный опыт / М. В. Дьяченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 43, с. 69-75. 

  

Сист. No: 46339

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Жилина, Н. Н.  Кредитная политика в сфере кредитной кооперации / Н. Н. Жилина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 1, с. 37-41. 

  

Сист. No: 46452

- 77 -

Сп А 582

Йовкова, Йорданка.  Лизингът - алтернатива за финансиране на инвестициите в недвижими имоти / Йорданка Йовкова. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 57-66. 

  

Сист. No: 46403

- 78 -

Сп П 57 х

Кондратов, Д.  Перспективы евро для России: плюсы и минусы / Д. Кондратов. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 12, с. 57-74. 

  

Сист. No: 46522

- 79 -

Сп Д 41 к

Кондратов, Д. И.  Денежно-кредитная политика в Германии (1975-1998) / Д. И. Кондратов. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 11, с. 70-76. 

  

Сист. No: 46369

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Крючков, В. Г.  Влияние развития финансовых рынков на экономический рост / В. Г. Крючков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 45, с. 8-11. 

  

Сист. No: 46372

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Малкина, М. Ю.  Анализ позиционирования мировых финансовых центров в международной финансовой системе / М. Ю. Малкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 4, с. 31-40. 

  

Сист. No: 46492

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Найденова, Ю. Н.  Эмпирический анализ трансформации интеллектуальных ресурсов в стоимость компании / Ю. Н. Найденова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 47, с. 58-68. 

  

Сист. No: 46384

- 83 -

Сп А 582

Рангелова, Лилия.  Критичен обзор на системите за калкулиране на разходите в търговските банки / Лилия Рангелова. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 133-139. 

  

Сист. No: 46409

- 84 -

Сп Ф 53 кс

Роль оценки финансовых показателей деятельности компании в снежении вероятности финансового кризиса . // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 1, с. 2-11. 

  

Сист. No: 46449

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Рощектаев, С. А.  Моделирование развития локального финансового рынка мегаполиса на основе аттрактора Лоренца / С. А. Рощектаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 41, с. 24-30. 

  

Сист. No: 46272

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. А.  Модернизация современных экономических инструментов через призму меняющейся роли финансового рынка / И. А. Рыкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 44, с. 47-54. 

  

Сист. No: 46345

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, В. П. и др.  Резонансные явления на финансовых рынках / В. П. Семенов, Ю. П. Соловьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 41, с. 11-23. 

  

Сист. No: 46270

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Семушин, А. В. и др.  Обзор основных обобщенных моделей оценки инвестиционных навыков управяющих / А. В. Семушин, П. А. Паршаков. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 3, с. 19-27. 

  

Сист. No: 46489

- 89 -

Сп В 83 Э

Столбов, М.  Статистика поиска в Google как индикатор финансовой конъюнктуры / М. Столбов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 11, с. 79-93. 

  

Сист. No: 46352

- 90 -

Сп Ф 53 кс

Студников, С. С.  Учет событийного риска при расчете требуемой доходности собственного капитала компании / С. С. Студников. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 4, с. 77-83. 

  

Сист. No: 46494

- 91 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с позиции исторических корней / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 45, с. 67-73. 

  

Сист. No: 46375

- 92 -

Сп А 582

Трифонова, Венелина Г.  Глобализация на финансовите пазари / Венелина Г. Трифонова. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 3-30. 

  

Сист. No: 46401

- 93 -

Сп А 582

Трифонова, Силвия.  Нови моменти в международното регулиране на банковата ликвидност / Силвия Трифонова. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 31-56. 

  

Сист. No: 46402

- 94 -

Сп Ф 53 кс

Шмиголь, Н. С.  Бюджетные резервы: содержание и перспективы развития / Н. С. Шмиголь. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 1, с. 26-36. 

  

Сист. No: 46451

- 95 -

Сп Ч J 80 m

Castelnuovo, Efrem.  Estimating the Evolution of Money's Role in the U. S. Monetary Business Cycle / Efrem Castelnuovo. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 1, с. 23-52. 

  

Сист. No: 46684

- 96 -

Сп Ч J 80 f

Cole, Shawn et al.  Prices of Knowledge? What Drives Demand for Financial Services in Emerging Markets? / Shawn Cole, Thomas Sampson, Bilal Zia. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 6, с. 1933-1967. 

  

Сист. No: 4584

- 97 -

Сп Ч J 80 m

Hamilton, James D. et al.  The Effectiveness of Alternative Monetary Policy Tools in a Zero Lower Bound Environment / James D. Hamilton, Jing Cynthia Wu. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 1 [Прил.], с. 3-46. 

  

Сист. No: 46683

- 98 -

Сп Ч J 80 f

Rajan, Raghuram G. et al.  Land and Credit: A Study of the Political Economy of Banking in the United States in the Early 20th Century / Raghuram G. Rajan, Rodney Ramcharan. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 6, с. 1895-1931. 

  

Сист. No: 46469

- 99 -

Сп Ч J 80 m

Ueda, Kazuo.  Japan's Deflation and the Bank of Japan's Experience with Nontraditional Monetary Policy / Kazuo Ueda. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 44, 2012, N 1 [Прил.], с. 175-190. 

  

Сист. No: 46682

Финанси

- 100 -

44148

Беев, Ивайло.  Оптимална данъчна система: критериален анализ на парадигмални критерии / Ивайло Беев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 140-146. 

  

Сист. No: 46495

- 101 -

44148

Владимиров, Владимир.  Дълг и устойчивост на публичните финанси / Владимир Владимиров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 102-111. 

  

Сист. No: 46485

- 102 -

44171

Димитрова, Павлина, Петкова.  Аналитичното отчитане по депозити - важен инструмент за управление на банковата ликвидност / Павлина Димитрова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 175-179. 

  

Сист. No: 46288

- 103 -

44148

Ималова, Диана.  Особености на предприятията от публичния сектор като отчетни единици / Диана Ималова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 201-208. 

  

Сист. No: 46498

- 104 -

44148

Симеонов, Румен.  Кризата и предизвикателствата пред стабилността на финансовите системи: настоящи отговори и възможни бъдещи решения / Румен Симеонов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 34-40. 

  

Сист. No: 15585

- 105 -

Сп Г 62 а

Маринова, Елена.  Моделиране на фючърсите върху индекса на волатилността чрез скокообразно-дифузионни подходи / Елена Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 46-69. 

  

Сист. No: 46559

- 106 -

Сп Г 62 а

Николова, Силвия Петрова.  Източници за финансирането на иновационната дейност в българските предприятия / Силвия Петрова Николова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 113-128. 

  

Сист. No: 46562

- 107 -

Сп И 502

Андонов, Антон и др.  Финансов Везувий от Ню Йорк до Брюксел / Антон Андонов, Петя Стоянова. // Икономика, 2012, N 10, с. 24-27. 

  

Сист. No: 46477

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Горелик, В. Н.  Финансы как система движения денег: формирование идеи / В. Н. Горелик. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 4, с. 47-52. 

  

Сист. No: 46491

- 109 -

Сп В 83 Э

Ершов, Е.  Два года после кризиса: усиление рисков "второй волны"? / Е. Ершов. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2011, N 12, с. 4-20. 

  

Сист. No: 46524

- 110 -

Сп С 254

Михалев, Иван.  Данъчен туризъм / Иван Михалев. // Светът през 2012, 2012, N 1, с. 34. 

  

Сист. No: 46607

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Назаров, М. С.  Современные тренды региональной финансовой интеграции России и стран ЕврАзЭС в условиях глобализации / М. С. Назаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 44, с. 55-65. 

  

Сист. No: 46348

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Придачук, М. П.  Состояние мировой финансовой системы и перспективы России / М. П. Придачук. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 46, с. 2-6. 

  

Сист. No: 46377

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Слепов, В. А.  Инновационный вектор развития группы стран БРИКС после кризиса / В. А. Слепов. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 2, с. 2-10. 

  

Сист. No: 46456

Държавен бюджет

- 114 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Николов, Георги.  Държавният бюджет след прехода към пазарна икономика / Георги Николов. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 6, 2010, с. 66-101. 

  

Сист. No: 46533

Данъци. Такси. Налози

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Голодова, Ж. Г. и др.  Направления и результаты налоговой гармонизации в странах ЕС / Ж. Г. Голодова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 47, с. 69-78. 

  

Сист. No: 46385

- 116 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Проблеми при облагането на юридически лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС / Костадин Иванов. // Български законник, XXI, 2012, N 1, с. 52-55. 

  

Сист. No: 46392

- 117 -

Сп И 31

Колчев, Валери.  Промените в ЗДДС за 2012 година / Валери Колчев. // ИДЕС, XVI, 2012, N 1, с. 34-41. 

  

Сист. No: 46579

- 118 -

Сп И 31

Нонина, Даниела.  Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица / Даниела Нонина. // ИДЕС, XVI, 2012, N 1, с. 42-54. 

  

Сист. No: 46580

- 119 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Годишно данъчно облагане и приключване в бюджетните предприятия / Цветан Станкулов. // Актив, 2012, N 2, с. 20-28. 

  

Сист. No: 46478

- 120 -

Сп И 31

Филипов, Велин.  За някои практически счетоводни и данъчни аспекти на международното данъчно облагане на българските предприятия / Велин Филипов. // ИДЕС, XVI, 2012, N 1, с. 28-33. 

  

Сист. No: 46578

- 121 -

Сп Б 923 з

Янкова, Мина.  Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г. / Мина Янкова. // Български законник, XXI, 2012, N 2, с. 81-86. 

  

Сист. No: 46573

Данъчно облагане

- 122 -

В И 50 ж

Лилова, Румяна.  Данъчно облагане на физическите лица - тенденции и перспективи / Румяна Лилова. // Икономически живот, XXXXI, N 19, 19 юли 2006, с. 1, 7. 

  

Сист. No: 46604

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 123 -

Сп Ф 53 кс

Азманова, Е. Г.  Специфика кредитных потребностей предприятий малого бизнеса / Е. Г. Азманова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 46, с. 54-58. 

  

Сист. No: 46379

- 124 -

Сп Ф 53 кс

Белозеров, С. А. и др.  Классификация как инструмент оценки ипотечных ценных бумаг / С. А. Белозеров, А. А. Лупырь. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 44, с. 16-27. 

  

Сист. No: 46344

- 125 -

Сп Ф 53 кс

Ильина, Л. И. и др.  Влияние ставки рефинансирования на формирование кредитного портфеля и стоимость ресурсов коммерческого банка / Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 42, с. 19-26. 

  

Сист. No: 46277

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Каурова, Н. Н.  Закономерности поведения системных рисков в кредитных сетях / Н. Н. Каурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 42, с. 32-41. 

  

Сист. No: 46278

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Омельченко, А. Н. и др.  Когнитивное моделирование развития банковской системы Российской фезерации в условиях глобализации / А. Н. Омельченко, Е. Ю. Хрусталев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 41, с. 48-58. 

  

Сист. No: 46276

- 128 -

Сп И 502

Пешев, Петър.  Бъдещето на банките / Петър Пешев. // Икономика, 2012, N 9, с. 52-55. 

  

Сист. No: 46297

- 129 -

Сп Ф 53 кс

Световцева, Т. А. и др.  Управление инвестиционным потенциалном банковского сектора региональной экономики на основе его интегральной оценки / Т. А. Световцева, О. В. Остимук. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 3, с. 28-36. 

  

Сист. No: 46490

Пари, валута

- 130 -

Сп П 89 тп

Головнин, Михаил.  Перспективы доминирующей мировой валюты и национальные интересы России / Михаил Головнин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 1, с. 18-28. 

  

Сист. No: 46499

Инвестиции

- 131 -

II 1421

Найденова, Снежана и др.  Създаване на привлекателна среда за чуждестранно участие в смесените предприятия / Снежана Найденова, Огнян Марков. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Межд. научно-практ. конф., 26-27 окт. 2000 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2000, с. 115-118. 

  

Сист. No: 46660

- 132 -

Сп С 87

Лилова, Румяна.  Управление на инвестиционния процес и строителство на общините / Румяна Лилова. // Строителство, 1990, N 7, с. 6-8. 

  

Сист. No: 46627

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Россохин, В. В.  Оценка рисков активных и пассивных инвестиционных стратегий / В. В. Россохин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 2, с. 19-27. 

  

Сист. No: 46458

Фондов пазар. Фондова борса

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Ульянецкий, М. М.  Финансовый арбитраж: ММВБ VS. LSE (Лондонская фонодовая биржа) / М. М. Ульянецкий. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 45, с. 12-19. 

  

Сист. No: 46373

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 135 -

44148

Ciburiene, Jadvyga.  Health and Quality of Life: Lithuanian Case / Jadvyga Ciburiene. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 381-389. 

  

Сист. No: 46576

- 136 -

44148

Kowal, Stefan.  Problems of Managing Economic Transformation in Poland / Stefan Kowal. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 270-276. 

  

Сист. No: 46571

- 137 -

44148

Uskelenova, Asel T.  Experience and Economic Growth Trends in World Economy / Asel T. Uskelenova. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 314-320. 

  

Сист. No: 46563

Икономика

- 138 -

44148

Борисов, Борис.  Модерната публична администрация / Борис Борисов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 330-339. 

  

Сист. No: 46512

- 139 -

44148

Кирев, Любен.  Знанието като икономическа категория / Любен Кирев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 21-33. 

  

Сист. No: 5591

- 140 -

Сп Г 62 а

Василева, Гергана Б.  Конкуренцията - основна движеща сила за развитието на икономиката / Гергана Б. Василева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 5-20. 

  

Сист. No: 46556

- 141 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Годината на развръзките / Георги Ангелов. // Мениджър, 2012, N 1, с. 34-35. 

  

Сист. No: 46362

- 142 -

Сп У 732 р

Зеленюк, Александр Николаевич.  Повышение роли спекулятивного капитала в мировой экономике / Александр Николаевич Зеленюк. // Управление риском . - Москва, 16, 2011, N 4, с. 32-37. 

  

Сист. No: 46507

- 143 -

Сп П 57 х

Кушлин, В.  Институциональная среда инновационной модернизации / В. Кушлин. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 11, с. 65-73. 

  

Сист. No: 46349

- 144 -

Сп М 486

Хюн, Крис.  Великобритания планира 15 години напред / Крис Хюн. // Мениджър, 2012, N 1, с. 120-121. 

  

Сист. No: 46363

- 145 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Глобальные инновационные сети в постиндустриальной экономике: открытость и научное сотрудничество / И. В. Шевченко, И. Сало. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 47, с. 10-18. 

  

Сист. No: 46381

Регионална икономика

- 146 -

Сп Г 62 а

Илиева, Даниела Г.  Регионално измерение на иновациите / Даниела Г. Илиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 21-45. 

  

Сист. No: 46557

- 147 -

Сп Э 44 су

Величко, В.  Разработка теоретических основ переходной экономики Китая и их региональный аспект / В. Величко. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 7, с. 49-63. 

  

Сист. No: 46316

Икономика на България

- 148 -

II 1421

Минасян, Гарабед.  Българската икономика в XXI век: по правият път / Гарабед Минасян. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Межд. научно-практ. конф., 26-27 окт. 2000 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2000, с. 5-34. 

  

Сист. No: 46656

- 149 -

Сп М 486

Костадинова, Светла.  SWOT анализ на българското производство / Светла Костадинова. // Мениджър, 2012, N 2, с. 12-15. 

  

Сист. No: 46474

Икономика на Русия

- 150 -

Сп В 83 Э

Порфирьев, Б. и др.  Последствия изменений климата в России и адаптация к ним (оценка и прогноз) / Б. Порфирьев, В. Катцов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 11, с. 94-108. 

  

Сист. No: 46353

- 151 -

Сп В 83 Э

Селин, В.  Современное геоэкономическое позиционирование в росийской Арктики / В. Селин. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2011, N 12, с. 102-117. 

  

Сист. No: 46529

Икономика на Япония

- 152 -

Сп Э 44 су

Фисун, А.  Японская модель развития экономики / А. Фисун. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 9, с. 79-87. 

  

Сист. No: 46312

Икономическа география

- 153 -

40965

Исметова, Филиз.  Влияние на териториалните и извънтериториалните фактори върху социално-икономическото развитие на територията / Филиз Исметова. // Икономика и управление на строителството : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. ноември 2004 г. : Геа принт. - Варна, 2004, с. 104-114. 

  

Сист. No: 46639

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 154 -

Сп Г 62 а

Цолова, Цветелина Емилова.  Теоретични и приложни аспекти на връзката доходи-потребление-икономически растеж / Цветелина Емилова Цолова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 277-287. 

  

Сист. No: 46598

Бизнес политика

- 155 -

Сп Г 62 а

Маринова, Кремена Мариянова.  Архитектурни и технологични решения на системите за управление на взаимоотношенията с клиенти във финансовия сектор / Кремена Мариянова Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 92-112. 

  

Сист. No: 46561

Пазарно стопанство

- 156 -

37523

Пенчев, Пенчо.  Пазарното поведение на малките и средни предприятия от хранителната промишленост / Пенчо Пенчев. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.] : ИУ-Варна. - Варна, 1994, с. 80-85. 

  

Сист. No: 46638

- 157 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А. и др.  Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной экономикой / А. Шаститко, А. Кудрин. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 1, с. 84-95. 

  

Сист. No: 46509

Прогнозиране

- 158 -

Сп Н 324 ВСУ и

Тонкова, Станка.  Конкурентоспособност на регионите в контекста на регионалното планиране / Станка Тонкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2011, с. 7-16. 

  

Сист. No: 46261

Икономика на отраслите

- 159 -

37523

Миланов, Анатоли и др.  Проблеми и възможности за развитие на ЕООД Устрем гр. Свищов / Анатоли Миланов, Венцислав Михайлов. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.] : ИУ-Варна. - Варна, 1994, с. 135140. 

  

Сист. No: 46642

- 160 -

44175

Михова, Тони.  Бизнес-планирането в малките и средни предприятия / Тони Михова. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3, Т. 3 : ТУ-Габрово. - Габрово, 2011, с. 111-114. 

  

Сист. No: 46273

Икономика на индустрията, предприятието

- 161 -

44148

Vitola, Alise et al.  Institutions and Industrial Revolution / Alise Vitola, Mija Senfelde. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 282-288. 

  

Сист. No: 46572

Туризъм в България

- 162 -

44169

Йорданов, Йордан.  Водещи тенденции за развитие на туризма у нас / Йордан Йорданов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 37-45. 

  

Сист. No: 46260

- 163 -

44169

Стамов, Стамен и др.  Състояние и развитие на алтернативните форми на туризъм у нас / Стамен Стамов, Кремена Никовска, Румен Михов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 26-36. 

  

Сист. No: 46259

Търговия

- 164 -

44171

Димов, Сава Христов.  Относно пазарния разрив между теоретични хипотези и реални валутни котировки при търговията със злато / Сава Христов Димов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 67-77. 

  

Сист. No: 46279

- 165 -

44148

Петков, Бисер.  Финансиализацията на стоковата търговия - причини и следствия / Бисер Петков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 444-450. 

  

Сист. No: 46527

- 166 -

Сп Г 62 а

Андреев, Николай А.  Влияние на световната икономическа криза върху вътрешноотрасловата търговия на България със страните от Европейския съюз / Николай А. Андреев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 231-241. 

  

Сист. No: 46590

- 167 -

Сп Г 62 а

Радулов, Константин И.  Характерни особености и тенденции при придобиване на жилищна недвижима собственост чрез ипотека / Константин И. Радулов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 201-210. 

  

Сист. No: 46587

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Комплексная оценка эффективности кластер-анализа для лизинговых компаний  / М. А. Змановская. // Финансы и кредит, 2012, N 1, с. 55-61. 

  

Сист. No: 46453

- 169 -

Сп В 83 Э

Левин, Дж. и др.  Эмпрические исследования отраслевых рынков: основные достижения / Дж. Левин, Л. Эйнав. // Вопросы экономики . - Москва, 83, 2012, N 1, с. 21-41. 

  

Сист. No: 46496

Маркетинг

- 170 -

44171

Атанасова, Лина.  Маркетингово знание и обучение в полза на успешните иновации / Лина Атанасова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 311-326. 

  

Сист. No: 46298

- 171 -

38502

Тонкова, Станка.  Маркетингът и инвестиционната активност в регионалните общности / Станка Тонкова. // Бъдещето на крайдунавския регион: Роля и място на местните органи за управление : Международна научно-практическа конференция, 15-16 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 129-141. 

  

Сист. No: 46649

- 172 -

Сп Г 62 а

Самуилов, Милуш.  Планирането на търговски микс при изграждане на нов търговски център / Милуш Самуилов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 220-230. 

  

Сист. No: 46589

- 173 -

Сп Г 62 а

Тодоров, Георги М.  Сравнителен анализ на теориите за потребителско поведение / Георги М. Тодоров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 179-193. 

  

Сист. No: 46584

- 174 -

Сп У 732 п

Котлер, Филип.  Филип Котлер, версия 3.0 / Филип Котлер ; Интервюто взе Анастасия Балашова. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 1, с. 6-17. 

  

Сист. No: 46501

- 175 -

Сп М 486

Стоянова, Петя.  [Едно] 1 към 3 - златното сечение в маркетинга / Петя Стоянова. // Мениджър, 2012, N 2, с. 76-77. 

  

Сист. No: 46475

- 176 -

Сп А 582

Христов, Емил.  Същност и характерни особености на маркетинговото планиране / Емил Христов. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 140-153. 

  

Сист. No: 46410

Външна търговия

- 177 -

Сп И 502 у

Тасев, Александър.  Външна търговия на България със страните от ОНД в периода на прехода / Александър Тасев. // Икономика и управление, VII, 2011, N 2, с. 54-67. 

  

Сист. No: 46631

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 178 -

Сп Г 62 Св

Пашова, Събка.  Промени в митническата администрация след присъединяване на България към Европейския съюз / Събка Пашова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXV, 2012, с. 131-179. 

  

Сист. No: 46591

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 179 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Евгениев, Евгени.  Международният валутен фонд и Световната банка като глобални финансови институции / Евгени Евгениев. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 6, 2010, с. 160-202. 

  

Сист. No: 46541

- 180 -

Сп Э 44 су

Дорошенко, И.  Кризис на рынках финансового капитала / И. Дорошенко. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 10, с. 41-53. 

  

Сист. No: 46308

- 181 -

Сп Д 41 к

Красавина, Л. Н.  Тенденции развития международных валютных отношений в условиях глобализации мировой экономики / Л. Н. Красавина. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 11, с. 13-21. 

  

Сист. No: 46371

- 182 -

Сп Ф 53 кс

Понин, Ф. А.  Европейски валютный союз: от Маастрихтского договора до долгового кризиса / Ф. А. Понин. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 2, с. 62-70. 

  

Сист. No: 46460

- 183 -

Сп Ф 53 кс

Рябцев, С. В.  Эволюция доходной части общего бюджета Европейского союза / С. В. Рябцев. // Финансы и кредит . - Москва, 2012, N 2, с. 51-61. 

  

Сист. No: 46459

Международни икономически отношения

- 184 -

44171

Аврейски, Никола Иванов.  САЩ и Европейският съюз / Никола Иванов Аврейски. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 40-50. 

  

Сист. No: 46327

- 185 -

44215

Багуел, Кайл и др.  Икономическата теория и интерпретацията на ГАТТ/СТО / Кайл Багуел, Робърт У. Стайгър. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 219-246. 

  

Сист. No: 46420

- 186 -

44171

Бакърджиева, Радостина Телериг.  Европейска концепция за корпоративна социална отговорност / Радостина Телериг Бакърджиева. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 333-338. 

  

Сист. No: 46309

- 187 -

44148

Георгиев, Стефан.  Арабската пролет и някои аспекти във външната политика на САЩ и ЕС / Стефан Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 365-370. 

  

Сист. No: 46519

- 188 -

44148

Дамянов, Атанас.  Национални и интернационални допускания / Атанас Дамянов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 7-120. 

  

Сист. No: 608

- 189 -

44170

Саздов, Димитър.  Начало на търговско-икономическите връзки и отношения между България и Украйна (в условията на преход към демократично пазарно стопанство) 13 декември 1991-началото на 1993 г / Димитър Саздов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 42-53. 

  

Сист. No: 46302

- 190 -

Сп Г 62 Св

Саркисян, Карина.  Изследване на сравнителните предимства на търговията на Р. България със страните от Западните Балкани / Карина Саркисян. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXV, 2012, с. 181-215. 

  

Сист. No: 46593

- 191 -

Сп В 83 Э

Гельбрас, В.  Россия и Китай: неизбежность судьбоносных перемен / В. Гельбрас. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 11, с. 109-121. 

  

Сист. No: 46354

- 192 -

Сп Е 205

За двустранните отношения между Република Молдова и Република България . // Европа 2001, XVII, 2011, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 46399

- 193 -

Сп М 68 э

Иванов, Н.  Мировой кризис и рынок труда / Н. Иванов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 11, с. 3-17. 

  

Сист. No: 46244

- 194 -

Сп Е 205

Икономиката на Молдова . // Европа 2001, XVII, 2011, N 6, с. 10-11. 

  

Сист. No: 46400

- 195 -

Сп С 254

Стоянов, Николай.  Неизбежно забавяне / Николай Стоянов. // Светът през 2012, 2012, N 1, с. 26. 

  

Сист. No: 46605

- 196 -

Сп И 502 у

Тодоров, Иван.  Интеграцията на новите страни членки на ЕС: макроикономически закономерности и политики / Иван Тодоров. // Икономика и управление, VII, 2011, N 2, с. 68-86. 

  

Сист. No: 46633

- 197 -

Сп И 502 у

Тонкова, Станка и др.  Регионални различия в България преди и след присъединяването на страната в ЕС / Станка Тонкова, Маргарита Богданова. // Икономика и управление, VII, 2011, N 2, с. 24-38. 

  

Сист. No: 46622

Европейска интеграция

- 198 -

Сп Ф 53 кс

Мартиросян, Г. Л.  Сложности проведения единой денежно-кредитной политики в расширенной еврозоне / Г. Л. Мартиросян. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 48, с. 55-63. 

  

Сист. No: 46521

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 199 -

44171

Караджова, Милена.  Споразумението за обществени поръчки на Световната търговска организация и българското законодателство / Милена Караджова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 105-113. 

  

Сист. No: 46329

- 200 -

Сп И 502

Андонов, Антон.  За Еврото / Антон Андонов. // Икономика, 2012, N 9, с. 19-21. 

  

Сист. No: 46293

- 201 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  На втора скорост / Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 9, с. 26-30. 

  

Сист. No: 46295

- 202 -

44171

Ciobanu, Antonio-Mihai.  EU Budget. Negotiations of the Multiannual Financial Framework / Antonio-Mihai Ciobanu. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 488-501. 

  

Сист. No: 46336

Право. Наука за държавата и правото

- 203 -

44171

Стоянова, Лиляна.  Тероризъм и терористи / Лиляна Стоянова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 33-39. 

  

Сист. No: 46324

- 204 -

Сп Ю 294

Градинаров, Борислав.  Справедливостта и нейното значение и място в правото / Борислав Градинаров. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, Т. XVIII, 2011, N 18, с. 32-48. 

  

Сист. No: 46355

- 205 -

Сп Т 961 п

Кирчев, Ивелин.  Юридическа отговорност на капиталовите търговски дружества от гледна точка възможността за ангажиране отговорността на съдружници/акционери в дадено капиталово дружество за задължения на последното / Ивелин Кирчев. // Търговско право, XX, 2011, N 4, с. 93-104. 

  

Сист. No: 46570

- 206 -

Сп Ю 294

Натов, Николай Симеонов.  Регламентите "Брюксел I" и "Рим I" - обща характиристиика и съотношение / Николай Симеонов Натов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, XVIII, 2011, N 18, с. 118-139. 

  

Сист. No: 46360

- 207 -

Сп Ю 294

Новиков, Камен.  Престъпленията, свързани със специални разузнавателни средства по НК на Република България / Камен Новиков. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, Т. XVIII, 2011, N 18, с. 90-97. 

  

Сист. No: 46358

- 208 -

Сп Ю 294

Павлов, Христо.  Принципи на правилното построяване на следствени версии и за тяхната проверка / Христо Павлов. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, Т. XVIII, 2011, N 18, с. 81-89. 

  

Сист. No: 46357

- 209 -

Сп Ю 294

Пенчев, Георги.  Екологичноправни аспекти на опазването на работната среда по европейското право / Георги Пенчев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, Т. XVIII, 2011, N 18, с. 49-80. 

  

Сист. No: 46356

- 210 -

Сп Ю 294

Станин, Манол.  Легитимното право / Манол Станин. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, Т. XVIII, 2011, N 18, с. 177-182. 

  

Сист. No: 46361

- 211 -

Сп Т 961 п

Таков, Кристиан.  Към понятието "периодични плащания" / Кристиан Таков. // Търговско право, XX, 2011, N 4, с. 33-54. 

  

Сист. No: 46567

Международно право

- 212 -

Сп Ю 294

Георгиев, Кръстю.  Имунитет на държавния глава / Кръстю Георгиев. // Юридически сборник. Бургаски свободен университет, Т. XVIII, 2011, N 18, с. 98-110. 

  

Сист. No: 46359

Човешки права

- 213 -

44148

Gjorgiev, Borjan.  Workforce Planning in Knowledge Based Economy / Borjan Gjorgiev. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 348-355. 

  

Сист. No: 46568

Търговско право

- 214 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  Придобиване на членствени правоотношения в събирателното дружество / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XX, 2011, N 4, с. 27-32. 

  

Сист. No: 46566

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 215 -

44175

Георгиев, Кирил В.  Проблеми и възможности пред българските МСП в областта на иновациите / Кирил В. Георгиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'11 Габрово : Сб. докл., 18-19 ноем. 2011 г. : Т. 3, Т. 3 : ТУ-Габрово. - Габрово, 2011, с. 138-143. 

  

Сист. No: 46267

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 216 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Мултифондовете - сако по мярка за всеки / Гергана Иванова. // Застраховател, XIX, N 3, 15-29 февр. 2012, с. 12-13. 

  

Сист. No: 46531

Социално осигуряване

- 217 -

Сп Ф 53 кс

Муравлева, Т. В.  Новые подходы к определению пенсионного возроста / Т. В. Муравлева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 43, с. 2-6. 

  

Сист. No: 46337

Социално осигуряване в България

- 218 -

Сп Г 62 Св

Врачовски, Данаил.  Методологични проблеми при счетоводното отчитане на публичната осигурителна система / Данаил Врачовски. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXV, 2012, с. 7-65. 

  

Сист. No: 46583

- 219 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Социално и здравно осигуряване през 2012 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XXI, 2012, N 2, с. 87-96. 

  

Сист. No: 46574

- 220 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Социалното и здравното осигуряване през 2012 г. / Аспасия Петкова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 1, с. 56-64. 

  

Сист. No: 46581

Пенсионно осигуряване

- 221 -

44171

Съботинова, Диана.  Теория и практика на пенсионното осигуряване / Диана Съботинова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 144-155. 

  

Сист. No: 46286

- 222 -

Сп Г 62 а

Цолова-Митрева, Деница Кр.  Минималните размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България - проблеми и перспективи / Деница Кр. Цолова-Митрева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 194-200. 

  

Сист. No: 46586

- 223 -

II 1421

Ilieva, Tania.  Aspects of the investment policy of pension funds / Tania Ilieva. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Межд. научно-практ. конф., 26-27 окт. 2000 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2000, с. 339-342. 

  

Сист. No: 46666

- 224 -

Сп Ч J 80 r

Cocco, Joao et al.  Defined Benefit or Defined Contribution? A Study of Pension Choices / Joao Cocco, Paula Lopes. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 4, с. 931-960. 

  

Сист. No: 46237

Здравно осигуряване

- 225 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Кръстителски, Илко и др.  Развити здравноосигурителни системи от Бисмарков тип (SHIs) в страните от западна Европа / Илко Кръстителски, Йосиф Йосифов. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 6, 2010, с. 246-283. 

  

Сист. No: 46553

Застраховане

- 226 -

Сп Г 62 а

Панева, Анелия Ангелова.  Застраховането - форма за реализация на индивидуалния риск мениджмънт / Анелия Ангелова Панева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 160-168. 

  

Сист. No: 46577

- 227 -

Сп А 582

Вълканова, Мария.  Относно характера на правото на определяне на бенефициер при договора за застраховка "живот" в случай на смърт / Мария Вълканова. // Икономически алтернативи, 2011, N 6, с. 87-91. 

  

Сист. No: 46405

- 228 -

Сп Ч J 80 r

Kovacevic, Raimund M. et al.  Does Insurance Help to Escape the Poverty Trap? - A ruin Theoretic Approach / Raimund M. Kovacevic, Georg Ch. Pflug. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 4, с. 1003-1027. 

  

Сист. No: 46253

Образование

- 229 -

44170

Бенчева, Нели и др.  Самоубучението кото инструмент за повишаване на компетентността на мениджърите и служителите / Нели Бенчева, Милена Тепавичарова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 155-167. 

  

Сист. No: 46311

- 230 -

44215

Сайкс, Алън О.  Нови насоки в дисциплината Право и икономика / Алън О. Сайкс. // Нови хоризонти в икономиката : [Сб. есета] / Под ред. на Майкъл Шенбърт, Лал Рамратан; Предг. Пол А. Самюелсън : Акад. изд. Проф. Марин Дринов. - София, 2008, с. 291-312. 

  

Сист. No: 46419

- 231 -

44170

Стойкова, Петрана.  Глобалното развитие и новата ориентация на образователната политика / Петрана Стойкова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 168-176. 

  

Сист. No: 46314

- 232 -

44148

Цветкова, Надежда.  Получаване на допълнителна квалификация по независим финансов одит - важен приоритет при съвременното обучение на студенти / Надежда Цветкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 192-200. 

  

Сист. No: 46497

- 233 -

Сп М 457 е

Богданов, Асен.  Образование за устойчив свят от бъдеще към настояще нова философия в образованието. / Асен Богданов. // Международно списание Е и М еврообразование, 2011, N 8-9, с. 38-44. 

  

Сист. No: 46665

- 234 -

Сп О 174

Димчев, Кирил.  Лингвокултурологичен подход в обучението по български изик / Кирил Димчев. // Образование, XX, 2011, N 6, с. 3-20. 

  

Сист. No: 46368

- 235 -

Сп О 174

Качармазов, Николай.  Метододически аспекти на проектиния мениджмънт / Николай Качармазов. // Образование, XX, 2011, N 6, с. 28-43. 

  

Сист. No: 46367

Висше образование

- 236 -

41299

Андреева, Мария.  Специфика на функциите на връзките с обществеността във висшето училище / Мария Андреева. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 67-76. 

  

Сист. No: 46615

- 237 -

41299

Бакърджиева, Милка.  Пъблик рилейшънс и пъблик афеърс във висшето училище / Милка Бакърджиева. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 51-66. 

  

Сист. No: 46614

- 238 -

41299

Върбанов, Иван.  За необходимостта от изработване на професионални стандарти в областта на връзките с обществеността / Иван Върбанов. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 87-94. 

  

Сист. No: 46617

- 239 -

41299

Григоров, Атанас.  Академичните медии / Атанас Григоров. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 40-50. 

  

Сист. No: 46613

- 240 -

41299

Живков, Николай.  Връзките с обществеността и академичните символи и ритуали / Николай Живков. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 95-102. 

  

Сист. No: 46618

- 241 -

41618

Иванова, Донка.  Университетският мениджмънт - съществен елемент на образователната система / Донка Иванова. // Присъединяването на България към Европейския съюз - предизвикателства, проблеми, перспективи : Научна конференция с международно участие. Бургас, 9-10 юни 2006 г.;Сборник доклади : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2006, с. 196-201. 

  

Сист. No: 46653

- 242 -

41299

Краев, Любен.  Академичното медийно пространство - измерения и проекти / Любен Краев. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 12-26. 

  

Сист. No: 46609

- 243 -

38035

Лилова, Румяна и др.  Създаване на виждане за развитие системата на научно-изследователската работа в СА "Д. А. Ценов" / Румяна Лилова, Никола Янков. // Юбилеен алманах : Т. 1- : Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век, Т. 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 231-293. 

  

Сист. No: 46601

- 244 -

41299

Маринова, Пенка.  Визия на свищовския академичен вестник / Пенка Маринова. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 112-120. 

  

Сист. No: 46620

- 245 -

44170

Михайлов, Михаил.  Управление на качеството във висшите учебни заведения / Михаил Михайлов. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 181-184. 

  

Сист. No: 46315

- 246 -

41299

Павлов, Нено.  Предизвикателствата пред академичните медии / Нено Павлов. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 7-11. 

  

Сист. No: 46608

- 247 -

41299

Цонева, Иванка.  За висшите училища - реклама, публичност или управление на репутацията / Иванка Цонева. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 77-86. 

  

Сист. No: 46616

- 248 -

41299

Янков, Никола.  Интегрирана маркетингова стратегия на висшето училище / Никола Янков. // Предизвикателствата пред академичните медии в образователното пространство : Национален форум на висшите училища / Науч. ред. Румяна Лилова : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 27-34. 

  

Сист. No: 46610

- 249 -

Сп I 60

Дичева, Ю.  Прогнози за развитието на висшето образование в Швейцария до 2019 година / Ю. Дичева. // INFO свят, 2011, N 4, с. 32-42. 

  

Сист. No: 46468

- 250 -

Сп I 60

Колева, Н.  Студентски такси и финансова подкрепа в Европа / Н. Колева. // INFO свят, 2011, N 4, с. 18-24. 

  

Сист. No: 46464

- 251 -

Сп I 60

Колева, Н.  Реформа и модернизация на висшето образование в страните партньори на Европейския съюз / Н. Колева. // INFO свят, 2011, N 4, с. 27-30. 

  

Сист. No: 46466

- 252 -

Сп I 60

Панова, Я.  Втора фаза на "Пакт за висше образование 2020" в Германия / Я. Панова. // INFO свят, 2011, N 4, с. 30-32. 

  

Сист. No: 46467

- 253 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Гъвкавост на обучението в европейските системи за висше образование / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 4, с. 4-8. 

  

Сист. No: 46461

- 254 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Механизми за публично финансиране на институците за висше образование в Европа и тухното социално измерение / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 4, с. 9-12. 

  

Сист. No: 46462

- 255 -

44148

Cucui, Ion et al.  University management, prerequisite for the correlation between Romanian higher education with the requirements of the labour market / Ion Cucui, Mariana Chivu, Viorica Stefan. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 237-244. 

  

Сист. No: 46612

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 256 -

Сп З 54

Маринова, Св. и др.  Замърсяването на Черно море от животновъдните ферми / Св. Маринова, Н. Катиджотес. // Земеделие плюс, 2011, N 11-12, с. 41-42. 

  

Сист. No: 46251

- 257 -

Сп З 54

Нитратна директива - качество на водите . // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 21-23. 

  

Сист. No: 46676

- 258 -

Сп З 54

Радиационно-защитни мерки в селското стопанство . // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 41-42. 

  

Сист. No: 46680

Екология

- 259 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Китанов, Яким.  Външните екологични ефекти и ефективното функциониране на пазарния механизъм / Яким Китанов. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 6, 2010, с. 204-244. 

  

Сист. No: 46547

- 260 -

Сп Н 32 тх

Мирончик, Александр и др.  О концепции экологического риска в сельском хозяйстве / Александр Мирончик, Дина Липская, Екатерина Радишевская. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 2, 2011, с. 355-360. 

  

Сист. No: 46536

- 261 -

Сп С 547 ик

Мантарова, Анна.  Екологизацията на политиките на ЕС и предизвикателствата пред българското общество / Анна Мантарова. // Социология и икономика, I, 2011, N 2, с. 5-18. 

  

Сист. No: 46254

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 262 -

44148

Марчева, Анастасия.  Макети от показатели за планиране на човешките ресурси в здравеопазването / Анастасия Марчева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 468-475. 

  

Сист. No: 46546

- 263 -

Сп Г 62 а

Петров, Стефан.  Възможности за приложение на технологията "Data Mining" в здравеопазването / Стефан Петров. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 266-276. 

  

Сист. No: 46597

- 264 -

Сп Х 742

Николов, Александър и др.  Биологично почистване: нови технологии в институционалната и индустриалната хигиена / Александър Николов, Калоян Бациков. // ХИ&Т, XIII, 2012, N 1, с. 23-24. 

  

Сист. No: 46560

- 265 -

Сп П 186

Нинов, Николай.  Здравеопазването в България - проблеми и насоки за решения / Николай Нинов. // Панорама на труда, 2011, N 8-9, с. 52-64. 

  

Сист. No: 46675

Здравна икономика

- 266 -

44148

Jovanova, Radmila.  Financing of healthcare / Radmila Jovanova. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 511-514. 

  

Сист. No: 46611

Стокознание

- 267 -

Сп Х 742

Още веднъж за доказаните преимущества на стъклените опаковки . // ХИ&Т, XIII, 2012, N 1, с. 6-7. 

  

Сист. No: 46558

- 268 -

Сп Х 742

Рангелова, Анета.  Екологични фирмени стратегии от Финландия / Анета Рангелова. // ХИ&Т, 2011, N 6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 46236

Енергетика

- 269 -

44228

Grigorova, Vesselina.  Development of the Bulgarian Energy Sector / Vesselina Grigorova. // A Place, a Time and an Opportunity for Growth : Bulgarian Scholars at NIAS : Faber. - Veliko Tarnovo, 2011, с. 137-143. 

  

Сист. No: 46393

Селско стопанство. Горско стопанство

- 270 -

39586

Илийчовски, Светослав.  Складовите записи - алтернатива за краткосрочно финансиране / Светослав Илийчовски. // Проблеми на кооперациите, малкия и средния бизнес : Международна научно-практическа конференция : УИ Стопанство. - София, 2001, с. 229-238. 

  

Сист. No: 46650

- 271 -

44170

Мантарова, Анна и др.  Предпоставки и перспективи за производство на екологично чиста селскостопанска продукция / Анна Мантарова, Пламена Йовчевска. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 65-73. 

  

Сист. No: 46304

- 272 -

44148

Стоянова, Зорница.  Възможности на местните инициативни групи за развитие на селските райони в България / Зорница Стоянова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 451-458. 

  

Сист. No: 46530

- 273 -

44171

Харизанова, Христина.  Възможни промени в аграрната политика за развитие на селските райони в България / Христина Харизанова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 394-400. 

  

Сист. No: 46319

- 274 -

В Б 921ф

Навигационни системи за селското стопанство . // Български фермер, XXI, N 1050, 19-25 ян. 2012, с. 13, 14. 

  

Сист. No: 46396

- 275 -

Сп З 54

Банов, Мартин и др.  Възстановяване на антропогенно променени почви / Мартин Банов, Пламен Иванов, Венера Цолова. // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 37-38. 

  

Сист. No: 46679

- 276 -

Сп З 54

За щетите от водна ерозия на почвата . // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 29-31. 

  

Сист. No: 46678

- 277 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Рапицата в света и ЕС -27 през 2011 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2012, N 1, с. 24-25, 36. 

  

Сист. No: 46515

- 278 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Сушите - основна опастност за земеделието / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2012, N 1, с. 26-27, 36. 

  

Сист. No: 46516

- 279 -

Сп Л 792

Йорданов, Йордан.  Електронният обмен на информация и маркетингът за винарският туризъм и избите - проблеми, възможности и перспективи / Йордан Йорданов. // Лозарство и винарство, LIX, 2011, N 6, с. 43-45. 

  

Сист. No: 46441

- 280 -

Сп З 54

Кикиндонов, Г.  Захарното цвекло - по-добрата суровина за производство на захар / Г. Кикиндонов. // Земеделие плюс, 2011, N 11-12, с. 4-6. 

  

Сист. No: 46248

- 281 -

Сп И 50

Кировски, Петър.  Социалната устойчивост на селските райони в Гърция и България. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 5, с. 87-100. 

  

Сист. No: 5154

- 282 -

Сп З 54

Кутев, В. и др.  Баланс на хранитилните елементи на ниво ферма и торенето / В. Кутев, Т. Митова. // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 11-14. 

  

Сист. No: 46671

- 283 -

Сп З 54

Маринова, Светла.  Утайките от пречиствателните станции - опасност или черно злато / Светла Маринова. // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 15-17. 

  

Сист. No: 46673

- 284 -

Сп З 54

Минерално торене при зърнени култури . // Земеделие плюс, 2011, N 11-12, с. 10-13. 

  

Сист. No: 46249

- 285 -

Сп З 54

Митова, Т. и др.  Биологичното земеделие - система с по-ниски емисии на парникови газове / Т. Митова, В. Кутев. // Земеделие плюс, 2012, N 1, с. 7-10. 

  

Сист. No: 46670

- 286 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Новите предизвикателства пред световното селско стопанство в началото на второто десетилетие на 21 век / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 5, с. 14-26. 

  

Сист. No: 46447

- 287 -

Сп А 255

Стоянов, Венцислав.  Зърнената реколта - опасения и очаквания / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, 2012, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 46517

- 288 -

Сп И 502

Стоянова, Петя и др.  Новото злато / Петя Стоянова, Татяна Явашева. // Икономика, 2012, N 9, с. 9-18. 

  

Сист. No: 46292

Аграрна политика

- 289 -

Сп Э 44 су

Губени, Ю.  Развитие системы регулирования аграрного рынка в Чешской Республике / Ю. Губени. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 8, с. 68-77. 

  

Сист. No: 46318

- 290 -

Сп И 502 у

Иванова, Недка и др.  Влияние на аграрната политика върху развитието на цените на основни земеделски продукти в България до 2020 / Недка Иванова, Мария Пенева. // Икономика и управление, 2011, N 2, с. 39-53. 

  

Сист. No: 46628

- 291 -

Сп П 89 тп

Казарян, Айк.  Аграрные реформы: цели, характер, национальные особенности / Айк Казарян. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 10, с. 110-118. 

  

Сист. No: 46242

- 292 -

44185

Blazheva, Violeta.  Quality management in agribusiness / Violeta Blazheva. // Современные проблемы управления производством : Материалы VI междунар. научно-практич. конфер., Донецк, 13-14 окт. 2011 г. : ДонНТУ. - Донецк, 2011, с. 40. 

  

Сист. No: 46346

Земеделие. Организация и управление

- 293 -

39586

Аспарухова, Илка.  Икономико-математически модели за оптимизиране на производствената структура на земеделските кооперации / Илка Аспарухова. // Проблеми на кооперациите, малкия и средния бизнес : Международна научно-практическа конференция : УИ Стопанство. - София, 2001, с. 201-209. 

  

Сист. No: 46643

- 294 -

44171

Киречев, Дамян Димитров.  Управление на риска в земеделието - проблеми и решения / Дамян Димитров Киречев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 425-433. 

  

Сист. No: 46322

- 295 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Конкурентоспособност на земеделските стопанства на физически лица / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 5, с. 55-65. 

  

Сист. No: 46454

- 296 -

Сп И 50

Борисов, Петър.  Състояние на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор - насоки и възможности за нейното подобряване / Петър Борисов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 5, с. 66-77. 

  

Сист. No: 46457

- 297 -

Сп И 50

Кировски, Петър.  Глобални тенденции в развитието на лозаро-винарския сектор / Петър Кировски. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 5, с. 3-13. 

  

Сист. No: 46445

- 298 -

Сп И 50

Котева, Нина и др.  Ролята на малките земеделски стопанства в условията на евроинтеграция / Нина Котева, Минка Атанасова-Чопева. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 5, с. 33-43. 

  

Сист. No: 46450

Управление на предприятията. Организация на производството

- 299 -

44171

Йоргова, Юлия.  Процесът - ключов елемент в управление на операциите на услуги / Юлия Йоргова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 386-393. 

  

Сист. No: 46317

- 300 -

44171

Митов, Кирил.  Възможности за аналитична оценка на икономическото развитие на индустриалните предприятия / Кирил Митов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 51-57. 

  

Сист. No: 46275

- 301 -

44170

Николова-Алексиева, Валентина.  Изследване на степента на зрелост в управлението на процесите в българските малки и средни предприятия / Валентина Николова-Алексиева. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 239-244. 

  

Сист. No: 46323

- 302 -

Сп П 89 тп

Емельянов, Юрий.  Национальные инновационные системы в Китае и Индии / Юрий Емельянов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2011, N 12, с. 27-38. 

  

Сист. No: 46506

- 303 -

Сп С 848 д

Жидко, Елена Александровна.  Управление эколого-экономическими рисками на предприятии / Елена Александровна Жидко. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 10, с. 9-15. 

  

Сист. No: 46600

- 304 -

Сп У 732 р

Немцев, Виктор Николаевич.  Роль интеллектуального капитала в развитии инновационного предприятия / Виктор Николаевич Немцев. // Управление риском . - Москва, 16, 2011, N 4, с. 9-15. 

  

Сист. No: 46510

Мениджмънт

- 305 -

37523

Андреева, Мария.  Големите проблеми на малкия бизнес в България / Мария Андреева. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.] : ИУ-Варна. - Варна, 1994, с. 36-48. 

  

Сист. No: 46637

- 306 -

44170

Асенов, Анатолий и др.  Инструменти за екоефективно управление / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 256-265. 

  

Сист. No: 46330

- 307 -

44148

Велев, Младен Ст. и др.  Подход за приложение на аутсорсинга при реализация на стратегията за масова къстамизация / Младен Ст. Велев, Анка Ст. Цветанова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 390-397. 

  

Сист. No: 46523

- 308 -

44171

Иванова, Радка Петрова.  Коучингът като иновативен метод за развитие на мениджърските умения / Радка Петрова Иванова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 366-371. 

  

Сист. No: 46313

- 309 -

Сп Г 62 Св

Бакърджиева, Милка.  Ценностите на съвременния мениджмънт / Милка Бакърджиева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXV, 2012, с. 67-129. 

  

Сист. No: 46585

- 310 -

Сп Н 32 тх

Михова, Тони.  Управленските решения в условията на икономическа криза / Тони Михова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 115-118. 

  

Сист. No: 46539

- 311 -

Сп Н 32 тх

Михова, Тони.  Съвременният мениджмънт - проблеми и възможности / Тони Михова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 119-121. 

  

Сист. No: 46540

- 312 -

Сп Г 62 а

Павлов, Павлин.  Устойчиво развитие, чрез енерговъзобновяеми проекти / Павлин Павлов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 242-252. 

  

Сист. No: 46592

- 313 -

Сп Н 324 ВСУ и

Темелкова, Миглена.  Циклите, PDSA, 4M, 6 Сигма и 4P - инструменти на контролинга, формиращи новия модел за управление на процесите / Миглена Темелкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2011, с. 133-142. 

  

Сист. No: 46263

- 314 -

Сп Б 90

Данякина, Е. И.  Организационная культура и профессиональное суждение бухгалтера / Е. И. Данякина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2012, N 1, с. 123-125. 

  

Сист. No: 46444

- 315 -

Сп П 89 тп

Коган, Елена.  Краудсорсинг как фактор репутации / Елена Коган. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 1, с. 90-94. 

  

Сист. No: 46486

- 316 -

Сп П 89 тп

Миролюбова, Татьяна.  Региональные экономические кластеры в системе стратегического планирования: методы идентификации / Татьяна Миролюбова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 11, с. 39-49. 

  

Сист. No: 46341

- 317 -

Сп П 89 тп

Ольховик, Ирина.  Экономическое стимулирование персонала в высшей школе / Ирина Ольховик. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 10, с. 119-126. 

  

Сист. No: 46243

- 318 -

44185

Petrova, Simeonka Aleksandrova.  Retail assortment, shelf and stockout management issues and interplay / Simeonka Aleksandrova Petrova. // Современные проблемы управления производством : Материалы VI междунар. научно-практич. конфер., Донецк, 13-14 окт. 2011 г. : ДонНТУ. - Донецк, 2011, с. 40-41. 

  

Сист. No: 46347

Контрол-методи на управление

- 319 -

Сп Н 324 ВСУ и

Темелкова, Миглена.  Контролинг и контрол - сравнителен анализ. Контролинг и мениджмънт - общи черти и различия / Миглена Темелкова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2011, с. 143-151. 

  

Сист. No: 46264

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 320 -

Сп Н 32 тх

Михайлова, Иванка.  Клъстери и клъстерен подход в България / Иванка Михайлова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, VIII, Свитък 3, 2011, с. 97-102. 

  

Сист. No: 46538

- 321 -

Сп Г 62 а

Станев, Явор В.  Аутсорсингът в глобалната икономика / Явор В. Станев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 288-297. 

  

Сист. No: 46599

- 322 -

Сп Н 32 тх

Хаджиев, Божидар.  Предприемачески избор в бизнес пространството / Божидар Хаджиев. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 80-85. 

  

Сист. No: 46545

Корпоративно управление

- 323 -

44170

Конарев, Асен и др.  Икономиката на българските компании в условията на криза / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 33-41. 

  

Сист. No: 46301

- 324 -

Сп Ф 53 кс

Бочарова, И. Ю.  Дивидендная политика в системе корпоративного управлениея компаний / И. Ю. Бочарова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 47, с. 2-9. 

  

Сист. No: 46380

Риск мениджмънт

- 325 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А. и др.  О мониторинге остатъных рисков / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков, А. В. Дыдыкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 45, с. 2-7. 

  

Сист. No: 46370

- 326 -

Сп Ч J 80 r

Hoyt, Robert E. et al.  The Value of Enterprise Risk Management / Robert E. Hoyt, Andre P. Liebenberg. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 4, с. 795-822. 

  

Сист. No: 46246

Малък бизнес

- 327 -

37523

Пенчева, Ивалина.  Хората в малкия бизнес / Ивалина Пенчева. // Бизнес диагностика на малкия и среден бизнес : Науч. конфер. [Сб. докл.] : ИУ-Варна. - Варна, 1994, с. 105-109. 

  

Сист. No: 46641

- 328 -

Сп Н 32 тх

Лазарова, Антония и др .  Отражението на кризата върху малкия и средния бизнес през периода 2008-2010 година / Антония Лазарова, Йордан Йорданов. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 91-96. 

  

Сист. No: 46542

Управление на фирмата

- 329 -

44148

Венедикова, Божана Пл.  Бихевиористични обяснения при взимането на управленски решения / Божана Пл. Венедикова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 495-502. 

  

Сист. No: 46551

- 330 -

Сп Н 324 ВСУ и

Парашкевова, Александра Данкова.  Стратегията на организацията за прекратяване на договора за аутсорсинг / Александра Данкова Парашкевова. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2011, с. 172-183. 

  

Сист. No: 46265

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 331 -

Сп У 732 п

Гурков, И. и др.  Субконтрактинг как тормоз инновационного развития фирмы / И. Гурков, Е. Моргунов. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 2, с. 65-69. 

  

Сист. No: 46502

- 332 -

Сп Х 742 н

Хаджиев, Божидар.  Чрез комплексен реинженеринг (КР) към индустрия на благоденствието / Божидар Хаджиев. // Хранителна наука техника и технологии . - Пловдив, 1, 2011, N 1, с. 87-91. 

  

Сист. No: 46535

- 333 -

Сп Ч J 80 B

Klatt, Tobias et al.  Integrating business analytics into strategic planning for better performance / Tobias Klatt, Marten Schlaefke, Klaus Moeller. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 6, с. 30-39. 

  

Сист. No: 46386

- 334 -

Сп Ч I 58 i

Wagner, Marcus et al.  Eco-Innovation Through Integration, Regulation and Cooperation: Comparative Insights from Case Studies in Three Manufacturing Sectors / Marcus Wagner, Patrick Llerena. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 8, с. 747-764. 

  

Сист. No: 46364

Мениджмънт на фирмата

- 335 -

Сп У 732 п

Рыжов, Алексей и др.  Котлер прав, но истина где-то посередине... / Алексей Рыжов ; Въпросите зададе Татьяна Левина. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 3, с. 46-50. 

  

Сист. No: 46505

Управление на риска

- 336 -

Сп Ч R 62

Angell, Amy.  The Retail Cost of Risk / Amy Angell. // Risk Management . - New York, 2011, N 10, с. 36-38, 40-41. 

  

Сист. No: 46376

Пъблик рилейшънс

- 337 -

Сп Н 324 ВСУ и

Калагларски, Георги.  Пъблик рилейшънс - бизнес на доверието / Георги Калагларски. // Научен алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Серия Икономика и стопанско управление, 2011, с. 84-102. 

  

Сист. No: 46262

Счетоводство

- 338 -

41922

Аверкович, Екатерина.  Определение и параметры учетной политики / Екатерина Аверкович. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 153-157. 

  

Сист. No: 46417

- 339 -

41922

Александров, В. А.  Учетная политика Болгарского народного банка / В. А. Александров. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 222-226. 

  

Сист. No: 46434

- 340 -

41922

Александров, Станислав Цонев.  Оформление учетной политики / Станислав Цонев Александров. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 184-185. 

  

Сист. No: 46427

- 341 -

41922

Баташки, Георги.  Разработка и представление учетной политики бюджетного предприятия / Георги Баташки. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 254-259. 

  

Сист. No: 46439

- 342 -

41922

Божков, Васил Стефанов.  Представление и раскрытие учетной политики / Васил Стефанов Божков. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 186-193. 

  

Сист. No: 46428

- 343 -

41922

Божков, Васил Стефанов.  Отражение изменений в учетной политике / Васил Стефанов Божков. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 194-199. 

  

Сист. No: 46429

- 344 -

36830

Будева, Ани.  Главният счетоводител в условията на пазарното стопанство / Ани Будева. // Международна конференция : Развитие на счетоводството и счетоводното законодателство в условията на пазарната икономиката, 27-29 октомври 1993, [ Сб. докл.] : ФорКом. - София, 1993, с. 158-164. 

  

Сист. No: 46644

- 345 -

41922

Георгиева, Станислава Панчева.  Учетная политика и налогообложение / Станислава Панчева Георгиева. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 208-210. 

  

Сист. No: 46431

- 346 -

41922

Дамянов, Дамян Н.  Разработка и представлиние учетной политики малого и среднего предприятия / Дамян Н. Дамянов. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 200-207. 

  

Сист. No: 46430

- 347 -

41922

Иванов, Георги С.  Разработка и представление учетной политики холдингового общества / Георги С. Иванов. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 260-264. 

  

Сист. No: 46440

- 348 -

41922

Илиев, Г. И.  Принципы формирования учетной политики / Г. И. Илиев. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 178-183. 

  

Сист. No: 46426

- 349 -

41922

Ималова, Д. К.  Учетная политика коммерческих банков / Д. К. Ималова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 227-236. 

  

Сист. No: 46435

- 350 -

41922

Йотова, Йонка В.  Разработка и представление учетной политики страховых организаций / Йонка В. Йотова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 237-240. 

  

Сист. No: 46436

- 351 -

41922

Конева, Т. Л.  Разработка и представление учетной политики предприятий социального обеспечения / Т. Л. Конева. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 241-244. 

  

Сист. No: 46437

- 352 -

36830

Крумова, Диана.  Счетоводство и приватизация / Диана Крумова. // Международна конференция : Развитие на счетоводството и счетоводното законодателство в условията на пазарната икономиката, 27-29 октомври 1993, [ Сб. докл.] : ФорКом. - София, 1993, с. 111-119. 

  

Сист. No: 46648

- 353 -

41922

Кънева, Тотка Л.  Информационная база формирования учетной политики / Тотка Л. Кънева. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 175-177. 

  

Сист. No: 46425

- 354 -

41922

Меразчиев, Васил Богомилов.  Элементы учетной политики / Васил Богомилов Меразчиев. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 165-174. 

  

Сист. No: 46424

- 355 -

41922

Меразчиев, Васил Богомилов.  Разработка и представление учетной политики кредитной организации / Васил Богомилов Меразчиев. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 216-221. 

  

Сист. No: 46433

- 356 -

41922

Михайлов, М. Д.  Факторы, оказывающие влияние на параметры учетной политики / М. Д. Михайлов. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 158-164. 

  

Сист. No: 46423

- 357 -

41922

Петров, Л. и др.  Разработка и представление учетной политики и инвестиционных предприятий / Л. Петров, Атанас Блажев Атанасов. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 245-253. 

  

Сист. No: 46438

- 358 -

36830

Симеонова, Росица.  Проблеми на отчитането на разходите в условията на пазарната икономика / Росица Симеонова. // Международна конференция : Развитие на счетоводството и счетоводното законодателство в условията на пазарната икономиката, 27-29 октомври 1993, [ Сб. докл.] : ФорКом. - София, 1993, с. 127-133. 

  

Сист. No: 46646

- 359 -

41922

Симеонова, Росица Цветанова.  Разработка и представление учетной политики кооператива / Росица Цветанова Симеонова. // Учетная политика организаций России и Болгарии : Российско-болгарский сборник научных статей . - Москва. - Москва : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва-Свиштов, 2006, с. 211-215. 

  

Сист. No: 46432

- 360 -

Сп Г 62 а

Деков, Васил Парашкевов.  Информационно осигуряване управлението на държавния бюджет / Васил Парашкевов Деков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 169-178. 

  

Сист. No: 46582

- 361 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Обезценка на дълготрайни активи на предприятието по МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2012, N 1-2, с. 3-23. 

  

Сист. No: 46480

- 362 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Счетоводни грешки. Счетоводно и данъчно третиране, промени в данъчното третиране за 2011г. / Мина Димитрова. // Актив, 2012, N 3, с. 2-17. 

  

Сист. No: 2748

- 363 -

Сп Б 923 з

Дочев, Иван.  За счетоводната база на организациите с нестопанска цел / Иван Дочев. // Български законник, XXI, 2012, N 1, с. 25-26. 

  

Сист. No: 46390

- 364 -

Сп Д 532

Дочев, Михаил.  Счетоводителят като човешки фактор в предприятието / Михаил Дочев. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 163-172. 

  

Сист. No: 46389

- 365 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Годишният финансов отчет към 31.12.2011 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база / Емил Евлогиев. // Български законник, XXI, 2012, N 1, с. 27-44. 

  

Сист. No: 46391

- 366 -

Сп З 544 к

Златков, Иван.  Представяне на събития, настъпили след датата на баланса, във финансовия отчет / Иван Златков. // Земеделска кооперация, XX, 2012, N 1, с. 12-21. 

  

Сист. No: 4583

- 367 -

Сп С 953 по

Монева, Ива.  Справедливата стойност и добавената икономическа стойност / Ива Монева. // Счетоводна политика, 2012, N 1-2, с. 24-31. 

  

Сист. No: 46481

- 368 -

Сп А 454

Николова, Бистра Светлозарова.  Особености и технология на данъчната инвентаризация / Бистра Светлозарова Николова. // Актив, 2012, N 1, с. 46-55. 

  

Сист. No: 46455

- 369 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Счетоводна система на транснационалната компания - специфични характеристики и проблеми при организирането й / Диана Петрова. // Актив, 2012, N 3, с. 21-26. 

  

Сист. No: 2963

- 370 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Приложение на МСС 41 земеделие в България - проблеми и възможности за ограничаването им / Теодора Рупска. // Актив, 2012, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 46448

- 371 -

44148

Mamyrbayev, Almas.  Accounting Reform in Kazakhstan / Almas Mamyrbayev. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 228-233. 

  

Сист. No: 46565

Управленско счетоводство

- 372 -

44171

Колев, Николай.  Управленската отчетност като резултат от взаимодействието на изкуство, практика и наука / Николай Колев. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 327-332. 

  

Сист. No: 46299

- 373 -

44171

Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова.  За новата роля на управленското счетоводство / Радосвета Йорданова Кръстева-Христова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 123-128. 

  

Сист. No: 46285

- 374 -

Сп Б 90

Елакова, А. А.  Таргет-костинг как инструмент управленского учета / А. А. Елакова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 12, с. 106-108. 

  

Сист. No: 46374

Счетоводство на предприятието

- 375 -

Сп Б 90

Антаненкова, Е. И.  Учет затрат на проведение ребрендинга / Е. И. Антаненкова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 11, с. 21-26. 

  

Сист. No: 46240

Счетоводен анализ

- 376 -

44148

Кънева, Тотка Л.  Предизвикателствата пред предприятията от публичния сектор / Тотка Л. Кънева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 209-216. 

  

Сист. No: 46508

Одиторски контрол

- 377 -

Сп И 31

Йонкова, Бойчинка.  Принципът - предположение за действащо предприятие в контекста на независимия финансов одит / Бойчинка Йонкова. // ИДЕС, XVI, 2012, N 1, с. 12-24. 

  

Сист. No: 46575

- 378 -

Сп С 953 по

Недялкова, Пламена.  Ролята на регулаторния надзор при прилагането на МСФО / Пламена Недялкова. // Счетоводна политика, 2012, N 1-2, с. 32-47. 

  

Сист. No: 46482

- 379 -

Сп И 31

Цветанова, Мария Младенова.  Методика за оценка на риска при одит на финансов отчет / Мария Младенова Цветанова. // ИДЕС, XVI, 2012, N [Извънр.бр.], с. 6-56. 

  

Сист. No: 46473

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 380 -

Сп Г 62 а

Стоянова, Станислава Красимирова.  Стресът като дестабилизиращ фактор за резистентността на съвременната организация / Станислава Красимирова Стоянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 129-145. 

  

Сист. No: 46564

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 381 -

44148

Георгиев, Никола.  Съвременни инструменти за повишаване на човешкия капитал / Никола Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 436-443. 

  

Сист. No: 46525

- 382 -

44148

Йоргова, Юлия.  Подходи за управление на клиентите в операциите на услуги / Юлия Йоргова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 340-347. 

  

Сист. No: 46513

- 383 -

Сп У 732 п

Барендрегт, Андре.  Настоящий топ-менеджер - тот, с кого берут пример / Андре Барендрегт ; Разговорите води Д. Кристофор. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 22, с. 17-22. 

  

Сист. No: 46241

- 384 -

Сп С 547 ик

Димитрова, Яница.  Значение на мотивацията на персонал чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна култура - конкурентоспособност в българските фирми / Яница Димитрова. // Социология и икономика, I, 2011, N 3, с. 79-104. 

  

Сист. No: 46256

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 385 -

44171

Димитрова, Теофана В.  Basic Theoretical Concepts of Recruitment and Selection as an Aspect of Human Resource Management / Теофана В. Димитрова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 449-454. 

  

Сист. No: 46333

- 386 -

44170

Славянска, Вяра.  Проблеми при управлението на човешките ресурси в българските организации от туристическия сектор в условията на икономическа криза / Вяра Славянска. // Изводи от кризата - поуки, препоръки, стратегии : Сб. с докл. от нац. науч. конфер., 13 май 2011 г. : Авто принт. - Пловдив, 2011, с. 209-218. 

  

Сист. No: 46321

- 387 -

Сп Г 62 а

Данаилова, Красимира.  Въздействие на информационно-технологичните промени в управлението върху поведението на човешките ресурси / Красимира Данаилова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 211-219. 

  

Сист. No: 46588

- 388 -

Сп Г 62 а

Зайкърова, Елис Гюрселова.  Екипната дейност - движеща сила в стратегическото управление на местното развитие / Елис Гюрселова Зайкърова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 70-91. 

  

Сист. No: 46503

- 389 -

Сп Г 62 а

Недева, Радостина Т.  Управление на взаимоотношенията с ключови клиенти / Радостина Т. Недева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 253-265. 

  

Сист. No: 46595

- 390 -

Сп П 89 тп

Борисова, Наталия.  Роль коучинга в управлении персоналом / Наталия Борисова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 11, с. 91-100. 

  

Сист. No: 46340

- 391 -

Сп У 732 п

Воробьев-Обухов, Павел.  А что вы будете делать, когда сотрудник перестанет вам нравиться? / Павел Воробьев-Обухов. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 23, с. 18-21. 

  

Сист. No: 46338

- 392 -

Сп Д 532

Захариев, Андрей.  Проспективни размисли за човешкия капитал / Андрей Захариев. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 139-150. 

  

Сист. No: 46307

- 393 -

Сп У 732 п

Иванова, Дагмара.  Тренинги - это часть образовательного капитала сотрудников! / Дагмара Иванова. // Управление персоналом . - Москва, 17, 2012, N 1, с. 64-66. 

  

Сист. No: 46484

- 394 -

Сп П 89 тп

Куярова, Любовь и др.  Лидерство в организации: влияние гендерного фактора / Любовь Куярова, Надежда Макатрова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXX, 2012, N 1, с. 113-123. 

  

Сист. No: 46500

- 395 -

Сп У 732 п

Якуба, Владимир.  Сложная ваканция - прямой диалог / Владимир Якуба ; Въпросите зададе Татьяна Левина. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 24, с. 71-76. 

  

Сист. No: 46366

- 396 -

Сп Ч J 80 B

Harris, Jeanne G. et al.  Talent and analytics: new approaches, higher ROI / Jeanne G. Harris, Elizabeth Craig, David A. Light. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 6, с. 4-13. 

  

Сист. No: 46382

Транспорт

- 397 -

Сп Г 62 а

Аспарухова, Агнеса В.  Особености на товарния автотранспорт и тяхното отражение върху класифицирането на разходите на автотранспортното предприятие / Агнеса В. Аспарухова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, IV, 2011, с. 149-159. 

  

Сист. No: 46569

- 398 -

Сп С 848 д

Матвеева, Ирина Юрьевна и др.  Международно-правовое регулирование ответственности авиаперевозчиков / Ирина Юрьевна Матвеева, Вера Витальевна Федорова. // Страховое дело . - Москва, 2011, N 10, с. 33-40. 

  

Сист. No: 46603

- 399 -

44171

Boshnakov, Petyo Todorov.  European Transport Policy and New Challenges for Bulgaria / Petyo Todorov Boshnakov. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 109-122. 

  

Сист. No: 46331

Стандартизация и типизация в производството

- 400 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Стандартите за храни - между интереса и скептицизма / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, 2012, N 2, с. 39-40. 

  

Сист. No: 46518

Хранително-вкусова промишленост

- 401 -

Сп Х 742 н

Андреева, Е. и др.  Суровинната база - условие за развитие на винарската индустрия / Е. Андреева, П. Йорданова-Динова. // Хранителна наука техника и технологии . - Пловдив, 1, 2011, N 2, с. 67-71. 

  

Сист. No: 46534

Информационни технологии

- 402 -

44148

Дакова, Маргарита В.  Проблеми и предизвикателства пред развитието на софтуера / Маргарита В. Дакова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 356-364. 

  

Сист. No: 46514

- 403 -

44171

Интелигентна среда за електронно обучение . // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 3, Т. 3 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 251-258. 

  

Сист. No: 46325

- 404 -

II 1421

Шишманов, Красимир.  Използването на съвременните информационни технологии в банковото дело - предизвикателство и реалност / Красимир Шишманов. // Финансова стабилизация и икономически растеж : Межд. научно-практ. конф., 26-27 окт. 2000 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2000, с. 119-122. 

  

Сист. No: 46662

- 405 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Трудният избор на WMS / Васил Василев. // Логистика, VIII, 2012, N 1, с. 46-55. 

  

Сист. No: 46472

- 406 -

Сп И 502 у

Георгиева, Иванка.  Web технологиите в индустриалните системи за автоматизация / Иванка Георгиева. // Икономика и управление, VII, 2011, N 2, с. 112-123. 

  

Сист. No: 46634

- 407 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ проектите през 2012 г. под знака на синхронизацията с бизнес целите / Надя Кръстева. // CIO, VIII, 2012, N 2, с. 3-5. 

  

Сист. No: 46544

- 408 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За ИТ и оптимизацията на бизнеса / Стефан Марков. // CIO, VIII, 2012, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 46548

- 409 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Изграждане на е-правителство - предпоставки и добри практики / Мария Николова. // CIO, 2012, N 1, с. 3-6. 

  

Сист. No: 46421

- 410 -

Сп Д 532

Саркисян, Агоп.  Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност / Агоп Саркисян. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 151-162. 

  

Сист. No: 46388

- 411 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Отново е време за инвестиции в ИТ / Начо Стригулев. // Мениджър, 2012, N 2, с. 124-126. 

  

Сист. No: 46476

Икономическа информатика

- 412 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Нейков, Марин.  Информационното осигуряване на управлението на застрахователните дружества при глобалните процеси и проявяващите се посткризисни реалности / Марин Нейков. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 6, 2010, с. 10-64. 

  

Сист. No: 46532

Информационни мрежи. Информационни системи

- 413 -

44171

Кабаиванов, Ради.  Нов поглед към информацията / Ради Кабаиванов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 3, Т. 3 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 237-241. 

  

Сист. No: 46326

- 414 -

44171

Кирилов, Росен Иванов.  Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи / Росен Иванов Кирилов. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 3, Т. 3 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 242-246. 

  

Сист. No: 46328

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Спорт

- 415 -

38576

Йотов, Иван и др.  Изследване на зависимостите между динамичната сила на видове хвърляния в хандбала / Иван Йотов, Христофор Стоянов. // Юбилейна научна конференция : Проблеми на физическото възпитание и спорта, 29-30 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 71-74. 

  

Сист. No: 46668

- 416 -

38576

Йотов, Иван и др.  Корелационно-регресионна структура на скоростно-силовата подготовка и на точността при хвърлянето в хандбала / Иван Йотов, Д. Дашева, Христофор Стоянов. // Юбилейна научна конференция : Проблеми на физическото възпитание и спорта, 29-30 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 75-84. 

  

Сист. No: 46669

- 417 -

38576

Кузманов, К.  Физическата култура и спорта в СА "Д. А. Ценов" през периодът 1936/1996 / К. Кузманов. // Юбилейна научна конференция : Проблеми на физическото възпитание и спорта, 29-30 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 5-18. 

  

Сист. No: 46664

- 418 -

38576

Стоянов, Христофор.  Съвременни методи за психофизиологично възстановяване в спорта / Христофор Стоянов. // Юбилейна научна конференция : Проблеми на физическото възпитание и спорта, 29-30 ноем. 1996 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 19-25. 

  

Сист. No: 46667

Туризъм

- 419 -

44169

Александров, Красимир и др.  Икономически и природни предпоставки за развитие на екотуризма на територията на лесопарк "Родопи" и предполагаеми (възможни ) екопроблеми / Красимир Александров, Никола Кузманов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 133-138. 

  

Сист. No: 46281

- 420 -

44169

Алексиева, Соня.  Реклама и PR на българския туризъм (по примера на Софийския и Тракийския туристически район) / Соня Алексиева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 74-83. 

  

Сист. No: 46271

- 421 -

44169

Атанасова-Георгиева, Веселина.  Ролята на интернет маркетинга при продажбата на туристически продукти / Веселина Атанасова-Георгиева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 84-88. 

  

Сист. No: 46274

- 422 -

44169

Бичурова, Ива и др.  Институционалната рамка на политиката на устойчивото туристическо развитие - предпоставка за стабилността на туристическия бранш / Ива Бичурова, Екатерина Андреева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 235-244. 

  

Сист. No: 46296

- 423 -

44169

Василева, Ваня.  Съвременни тенденции в развитието на хотелиерството / Ваня Василева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 245-253. 

  

Сист. No: 46305

- 424 -

44169

Илиева, Катя.  Теоретични аспекти на управлението на операциите в туристическия кетъринг / Катя Илиева. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 165-173. 

  

Сист. No: 46284

- 425 -

44169

Килимперов, Иван.  Постигане на устойчивост на селските зони чрез развитието на уикенд туризъм (на примера на някои селища от Община Родопи) / Иван Килимперов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 139-149. 

  

Сист. No: 46283

- 426 -

44169

Конарев, Асен и др.  Изследване на финансово-икономическото състояние на туристическите фирми в условията на криза / Асен Конарев, Снежинка Константинова. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 17-25. 

  

Сист. No: 46258

- 427 -

44169

Константинова, Снежинка.  Бъдещето на туризма в ерата на несигурността / Снежинка Константинова. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 46-56. 

  

Сист. No: 46266

- 428 -

44169

Костов, Димитър и др.  Структурните фондове на ЕС и развитието на туризма в България / Димитър Костов, Михаил Михайлов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 9-16. 

  

Сист. No: 46257

- 429 -

44169

Ламбова, Мариана.  Съвременни проблеми при мотивацията на кадрите в туризма / Мариана Ламбова. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 201-208. 

  

Сист. No: 46287

- 430 -

44169

Ламбова, Мариана.  Пригодност на различните психологически типове към определени професии в туристическия бранш / Мариана Ламбова. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 216-223. 

  

Сист. No: 46291

- 431 -

44148

Личев, Тихомир.  Екологичен туризъм - проблеми и тенденции / Тихомир Личев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 429-435. 

  

Сист. No: 46528

- 432 -

44169

Михайлов, Михаил и др.  Системи за управление на качеството в туризма / Михаил Михайлов, Димитър Костов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 67-73. 

  

Сист. No: 46269

- 433 -

44169

Недкова, Антонина.  Оптимизиране на професионалното обучение на студентите от колежа по туризъм / Антонина Недкова. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 209-223. 

  

Сист. No: 46289

- 434 -

44148

Пенчева, Ася Димитрова.  Анализ на приложимостта на проетки в туризма / Ася Димитрова Пенчева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 6, Т. 6 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 459-467. 

  

Сист. No: 46543

- 435 -

44169

Петрова, Иванка и др.  Здравословни хранителни режими в уелнес туризма / Иванка Петрова, Таня Андонова. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 126-132. 

  

Сист. No: 46280

- 436 -

44169

Стоянов, Евгений.  Стратегическият контрол в сферата на туризма и някои съпътстващи го проблеми / Евгений Стоянов. // Туризмът - състояние и перспективи : Сб. с докл. от науч. конфер., 25-26 февр. 2011 г. : Принта-КОМ. - Пловдив, 2011, с. 57-66. 

  

Сист. No: 46268

- 437 -

Сп Н 32 тх

Вдовичин, Георги.  Нови въпроси за ефективността на ресторантьорството в туризма / Георги Вдовичин. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 53-58. 

  

Сист. No: 46552

- 438 -

Сп Н 32 тх

Жангуттина, Гульнар и др.  Проблемы профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма / Гульнар Жангуттина, Багдагуль Иманбекова. // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVIII, Свитък 3, 2011, с. 153-157. 

  

Сист. No: 46554

- 439 -

Сп П 89 тп

Гаврилов, Андрей.  Развитие ресурсного потенциала туризма на региональном уровне: социально-экономические факторы / Андрей Гаврилов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 11, с. 50-55. 

  

Сист. No: 46343

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

Португалски език

- 440 -

44171

Костадинова, Ралица.  Смесената вина при транспортните престъпления / Ралица Костадинова. // Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения : Междунар. конфер., 24-25 юни 2011 г. : Т. 2, Т. 2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2011, с. 211-216. 

  

Сист. No: 46332

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 441 -

В Д 92

Академичната общност твърдо застава зад своето висше училище и неговата ректорска институция! . // Дунавско дело, LVIII, N 6, 10-16 февр. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 434

- 442 -

В Д 92

В Академията събират помощи за пострадалите от наводнения . // Дунавско дело, LVIII, N 7, 17-23 февр. 2012, с. 1. 

  

Сист. No: 46555

- 443 -

В Д 92

Дарение от Стопанската академия подпомага училищата в общината . // Дунавско дело, LVII, N 51, 30 дек. 2011-05 ян. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 46238

- 444 -

В Б 652

Магистри от Стопанска академия получиха сертификати за самостоятелни научни изследвания . // Борба, XXI, N 16, 24 ян. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 46422

- 445 -

В Д 92

Млади магистри получиха сертификати за самостоятелни научни изследвания . // Дунавско дело, LVIII, N 4, 27 ян. - 02 февр. 2012, с. 4. 

  

Сист. No: 46442

- 446 -

В Д 92

Пешева, Велина.  Академията направи дарение за ОУ "Филип Сакеларевич" / Велина Пешева. // Дунавско дело, LVIII, N 2, 13-19 ян. 2012, с. 8. 

  

Сист. No: 46365

- 447 -

В Д 92

Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи . // Дунавско дело, LVIII, N 3, 20-26 яну. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 46413

- 448 -

В З 375

Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи . // Застраховател, XIX, N 2, 25 ян. - 15 февр. 2012, с. 16. 

  

Сист. No: 46443

- 449 -

В Б 652

Спасов, Димитър.  Професор на Стопанската академия сред отличниците на нацията / Димитър Спасов. // Борба, XXI, N 7, 11 ян. 2012, с. 3. 

  

Сист. No: 46387

- 450 -

Сп П 186

Колев, Кольо.  [Седемдесет и пет] 75 години Стопанска академия Димитър А. Ценов - Свищов / Кольо Колев. // Панорама на труда, 2011, N 8-9, с. 111-114. 

  

Сист. No: 46681

- 451 -

Сп И 50 м

Лилова, Румяна и др.  Проблеми и перспективи на сътрудничеството мужду страните от Югоизточна Европа / Румяна Лилова, Марияна Божинова. // Икономическа мисъл, XLVIII, 2003, N 6, с. 111-114. 

  

Сист. No: 46602


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 338 
Аврейски, Никола Иванов 184 
Адамеску, А. 37 
Адамов, Величко 51 
Азманова, Е. Г. 123 
Александров, В. А. 339 
Александров, Красимир 419 
Александров, Станислав Цонев 340 
Алексиева, Соня 420 
Ангелов, Георги 141 
Ангелов, Георги Григоров 52 
Андонов, Антон 107 200 
Андонова, Таня 435 
Андреев, Николай А. 166 
Андреева, Е. 401 
Андреева, Екатерина 422 
Андреева, Мария 236 305 
Антаненкова, Е. И. 375 
Асенов, Анатолий 306 
Аспарухова, Агнеса В. 397 
Аспарухова, Илка 293 
Атанасов, Атанас Блажев 357 
Атанасова, Лина 170 
Атанасова-Георгиева, Веселина 421 
Атанасова-Чопева, Минка 298 
Багуел, Кайл 185 
Байгулов, Р. М. 73 74 
Бакърджиева, Милка 237 309 
Бакърджиева, Радостина Телериг 186 
Балашова, Анастасия 174 
Банов, Мартин 275 
Барендрегт, Андре 383 
Баташки, Георги 341 
Бациков, Калоян 264 
Башев, Храбрин 295 
Беев, Ивайло 100 
Белозеров, С. А. 124 
Бенчева, Нели 229 
Бичурова, Ива 422 
Блажева, Виолета 292 
Богданов, Асен 233 
Богданова, Маргарита 197 
Божинова, Марияна 451 
Божков, Васил Стефанов 342 343 
Борисов, Борис 138 
Борисов, Петър 296 
Борисова, Наталия 390 
Босърц, Питър 53 
Бочарова, И. Ю. 324 
Братанов, Петър Г. 54 
Брезоева, Бойка 361 
Будева, Ани 344 
Василев, Васил 405 
Василев, Евгени 6 
Василева, Ваня 423 
Василева, Гергана Б. 140 
Вдовичин, Георги 437 
Велев, Младен Ст. 307 
Величко, В. 147 
Венедикова, Божана Пл. 329 
Вергиев, Димитър Стоянов 71 
Видеман, Петер Михаел 16 
Владиков, Атанас 13 43 
Владимиров, Владимир 101 
Владимирова, Катя 46 
Воробьев-Обухов, Павел 391 
Врачовски, Данаил 218 
Вълканова, Мария 227 
Върбанов, Иван 39 238 
Гаврилов, Андрей 439 
Гарфинкъл, Мишел 20 
Гатева, Анета Генчева 55 
Гельбрас, В. 191 
Георгиев, Кирил В. 215 
Георгиев, Кръстю 212 
Георгиев, Никола 381 
Георгиев, Стефан 187 
Георгиева, Иванка 406 
Георгиева, Станислава Панчева 345 
Головнин, Михаил 130 
Голодова, Ж. Г. 115 
Горелик, В. Н. 108 
Градинаров, Борислав 204 
Григоров, Атанас 239 
Грозева, Димитринка 48 
Губени, Ю. 289 
Гурков, И. 331 
Дакова, Маргарита В. 402 
Дамянов, Атанас 188 
Дамянов, Д. 2 
Дамянов, Дамян Н. 346 
Данаилова, Красимира 387 
Данякина, Е. И. 314 
Дашева, Д. 416 
Деков, Васил Парашкевов 360 
Димитров, Васил Красимиров 56 
Димитрова, Велислава Данаилова 57 
Димитрова, Мина 362 
Димитрова, Павлина, Петкова 102 
Димитрова, Теофана В. 385 
Димитрова, Яница 384 
Димов, Сава Христов 164 
Димчев, Кирил 234 
Динков, Динко 19 
Дичева, Ю. 249 
Дойчинова, Юлия М. 49 
Дорошенко, И. 180 
Дочев, Иван 363 
Дочев, Михаил 364 
Дыдыкин, А. В. 325 
Дьяченко, М. В. 75 
Евгениев, Георги 41 
Евгениев, Евгени 179 
Евлогиев, Емил 365 
Елакова, А. А. 374 
Емельянов, Юрий 302 
Ершов, Е. 109 
Жангуттина, Гульнар 438 
Живков, Николай 240 
Жидко, Елена Александровна 303 
Жилина, Н. Н. 76 
Зайкърова, Елис Гюрселова 388 
Захариев, Андрей 58 392 
Зеленюк, Александр Николаевич 142 
Златков, Иван 366 
Змановская, М. А. 168 
Знеполски, Боян 18 
Зоткина, Н. С. 42 
Иванов, Георги С. 347 
Иванов, Костадин 116 
Иванов, Н. 193 
Иванов, Петко 277 278 
Иванов, Пламен 275 
Иванова, Гергана 216 
Иванова, Дагмара 393 
Иванова, Донка 241 
Иванова, Недка 290 
Иванова, Преслава Веселинова 59 
Иванова, Радка Петрова 308 
Икова, Йорданка 34 
Илиев, Г. И. 348 
Илиева, Даниела Г. 146 
Илиева, Катя 424 
Илиева, Таня 223 
Илийчовски, Светослав 270 
Ильина, Л. И. 125 
Ималова, Д. К. 349 
Ималова, Диана 103 
Иманбекова, Багдагуль 438 
Исметова, Филиз 153 
Йованова, Благица 38 
Йовкова, Йорданка 77 
Йовчевска, Пламена 271 
Йонкова, Бойчинка 377 
Йоргова, Юлия 299 382 
Йорданов, Йордан 162 279 328 
Йорданова-Динова, П. 401 
Йосифов, Йосиф 225 
Йотов, Иван 415 416 
Йотова, Йонка В. 350 
Кабаиванов, Ради 413 
Кадочников, Д. 29 
Казарян, Айк 291 
Калагларски, Георги 337 
Калайджиев, Ангел 214 
Караджова, Милена 199 
Катиджотес, Н. 256 
Катцов, В. 150 
Каурова, Н. Н. 126 
Качармазов, Николай 235 
Кембъл, Джон И. 60 
Кикиндонов, Г. 280 
Килимперов, Иван 425 
Килячков, А. А. 325 
Кирев, Любен 139 
Киречев, Дамян Димитров 294 
Кирилов, Росен Иванов 414 
Кировски, Петър 297 
Кирчев, Ивелин 205 
Китанов, Яким 259 
Коган, Елена 315 
Колев, Кольо 450 
Колев, Николай 372 
Колева, Н. 250 251 
Колчев, Валери 117 
Конарев, Асен 323 426 
Кондратов, Д. 78 
Кондратов, Д. И. 79 
Конева, Т. Л. 351 
Константинова, Снежинка 323 426 427 
Костадинова, Ралица 440 
Костадинова, Светла 149 
Костов, Димитър 428 432 
Котева, Нина 298 
Котлер, Филип 174 
Краев, Любен 242 
Красавина, Л. Н. 181 
Кристофор, Д. 383 
Крумова, Диана 352 
Кръстева, Габриела Янкова 61 
Кръстева, Надя 407 
Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова 373 
Кръстителски, Илко 225 
Крючков, В. Г. 80 
Кудрин, А. 157 
Кузманов, К. 417 
Кузманов, Никола 419 
Кутев, В. 282 285 
Кушлин, В. 143 
Куярова, Любовь 394 
Кънева, Тотка Л. 353 376 
Лазарова, Антония 328 
Ламбова, Мариана 429 430 
Левин, Дж. 169 
Левина, Татьяна 335 395 
Лилова, Румяна 62 122 132 243 451 
Липская, Дина 260 
Личев, Тихомир 431 
Логинов, Е. Л. 30 
Лозанова, Лора Сашкова 63 
Луман, Никлас 3 
Лупырь, А. А. 124 
Макатрова, Надежда 394 
Малкина, М. Ю. 81 
Мантарова, Анна 261 271 
Маринов, Антон 35 
Маринова, Елена 105 
Маринова, Кремена Мариянова 155 
Маринова, Пенка 244 
Маринова, Св. 256 
Маринова, Светла 283 
Марков, Марчо 31 
Марков, Огнян 131 
Марков, Стефан 408 
Мартиросян, Г. Л. 198 
Марчева, Анастасия 262 
Матвеева, Ирина Юрьевна 398 
Меняшев, Р. 7 
Меразчиев, Васил Богомилов 354 355 
Метаксинова, Цветана Василева 64 
Мидова, Петранка 50 
Миланов, Анатоли 159 
Минасян, Гарабед 148 
Миролюбова, Татьяна 316 
Мирончик, Александр 260 
Митов, Кирил 300 
Митова, Т. 282 285 
Михайлов, Венцислав 159 
Михайлов, М. Д. 356 
Михайлов, Михаил 245 428 432 
Михайлова, Иванка 320 
Михалев, Иван 110 
Михов, Румен 163 
Михова, Тони 160 310 311 
Монева, Ива 367 
Моргунов, Е. 331 
Муравлева, Т. В. 217 
Мърлинг, Пери 36 
Назаров, М. С. 111 
Найденов, Георги 21 
Найденова, Снежана 131 
Найденова, Ю. Н. 82 
Натов, Николай Симеонов 206 
Недева, Радостина Т. 389 
Недкова, Антонина 433 
Недялкова, Пламена 378 
Нейков, Марин 412 
Нейчева, Мария 22 
Немска, Мария Т. 65 
Немцев, Виктор Николаевич 304 
Никовска, Кремена 163 
Николов, Александър 264 
Николов, Георги 114 
Николова, Бистра Светлозарова 368 
Николова, Мария 409 
Николова, Силвия Петрова 106 
Николова-Алексиева, Валентина 301 
Нинов, Николай 265 
Новиков, Камен 207 
Нонина, Даниела 118 
Ольховик, Ирина 317 
Омельченко, А. Н. 127 
Остимук, О. В. 129 
Павлов, Нено 11 246 
Павлов, Павлин 312 
Павлов, Христо 208 
Панева, Анелия Ангелова 226 
Панова, Я. 252 
Пантелеева, Силвия 40 
Парашкевова, Александра Данкова 330 
Парушев, Пламен 67 
Паршаков, П. А. 88 
Пашова, Събка 178 
Пенева, Мария 290 
Пенчев, Георги 209 
Пенчев, Пенчо 45 156 
Пенчева, Ася Димитрова 434 
Пенчева, Ивалина 327 
Петков, Бисер 165 
Петков, Кръстьо 13 43 
Петков, Пламен 10 
Петкова, Аспасия 219 220 
Петров, Л. 357 
Петров, Пламен Станиславов 66 
Петров, Стефан 263 
Петрова, Диана 369 
Петрова, Иванка 435 
Петрова, Симеонка Александрова 318 
Пешев, Петър 128 
Пешева, Велина 446 
Полищук, Л. 7 
Понин, Ф. А. 182 
Попов, Румен 286 
Порфирьев, Б. 150 
Потъбра, Джеймс М. 23 
Придачук, М. П. 112 
Рабин, Матю 24 
Радишевская, Екатерина 260 
Радулов, Константин И. 167 
Рангелова, Анета 268 
Рангелова, Лилия 83 
Ранчинская, Ю. С. 115 
Рей, Дебра 25 
Россохин, В. В. 133 
Рощектаев, С. А. 85 
Ружанская, Н. В. 125 
Рупска, Теодора 370 
Рыжов, Алексей 335 
Рыкова, И. А. 86 
Рябцев, С. В. 183 
Саздов, Димитър 189 
Сайкс, Алън О. 230 
Сало, И. 145 
Самуилов, Милуш 172 
Саркисян, Агоп 410 
Саркисян, Карина 190 
Световцева, Т. А. 129 
Селин, В. 151 
Семенов, В. П. 87 
Семушин, А. В. 88 
Сен, А. 32 
Симеонов, Румен 104 
Симеонов, Стефан 67 
Симеонова, Росица 358 
Симеонова, Росица Цветанова 359 
Скапердас, Стержиос 20 
Славянска, Вяра 386 
Слепов, В. А. 113 
Соловьев, Ю. П. 87 
Сотирова, Виктория 14 
Спасов, Димитър 449 
Спасов, Светослав Цветанов 68 
Стайгър, Робърт У. 185 
Стамов, Стамен 163 
Станев, Явор В. 321 
Станин, Манол 210 
Станкулов, Цветан 119 
Стиглиц, Джоузеф Е. 26 
Стойкова, Петрана 231 
Столбов, М. 89 
Стоянов, Велчо 33 
Стоянов, Венцислав 287 
Стоянов, Евгений 27 436 
Стоянов, Николай 195 
Стоянов, Христофор 415 416 418 
Стоянова, Зорница 272 
Стоянова, Лиляна 203 
Стоянова, М. 70 253 254 
Стоянова, Петя 107 175 288 
Стоянова, Станислава 306 
Стоянова, Станислава Красимирова 380 
Стригулев, Начо 411 
Студников, С. С. 90 
Сухарев, А. Н. 91 
Съботинова, Диана 221 
Съйкова, Светлана 15 
Таков, Кристиан 211 
Тасев, Александър 177 
Темелкова, Миглена 313 319 
Тепавичарова, Милена 229 
Тодоров, Венцислав 400 
Тодоров, Георги М. 173 
Тодоров, Иван 196 
Тодоров, Тодор 47 
Тодоров, Тодор И. 10 
Тодоров, Тодор Иванов 9 
Тонкова, Станка 158 171 197 
Трендафилов, Тончо 28 44 
Трифонова, Венелина Г. 92 
Трифонова, Силвия 72 93 
Трифонова, Силвия Т. 69 
Ульянецкий, М. М. 134 
Федорова, Вера Витальевна 398 
Филипов, Велин 120 
Фисун, А. 152 
Хаджиев, Божидар 322 332 
Хаджийски, Димитър 34 
Харизанова, Христина 273 
Харизанова, Христина Ст. 12 
Христов, Емил 176 
Христоскова, Силвана 4 
Хрусталев, Е. Ю. 127 
Хюн, Крис 144 
Цветанова, Анка Ст. 307 
Цветанова, Мария Младенова 379 
Цветкова, Надежда 232 
Цолова, Венера 275 
Цолова, Цветелина Емилова 154 
Цолова-Митрева, Деница Кр. 222 
Цонева, Иванка 247 
Чалдаева, Л. А. 325 
Шаститко, А. 157 
Шевченко, И. В. 145 
Шишманов, Красимир 404 
Шмиголь, Н. С. 94 
Шпангенберг, Албена 16 
Шюц, Холгер 16 
Явашева, Татяна 201 288 
Якуба, Владимир 395 
Янков, Никола 243 248 
Янкова, Мина 121 
Angell, Amy 336 
Blazheva, Violeta 292 
Boshnakov, Petyo Todorov 399 
Castelnuovo, Efrem 95 
Chivu, Mariana 255 
Ciburiene, Jadvyga 135 
Ciobanu, Antonio-Mihai 202 
Cocco, Joao 224 
Cole, Shawn 96 
Craig, Elizabeth 396 
Cucui, Ion 8 255 
Gjorgiev, Borjan 213 
Grigorova, Vesselina 269 
Hamilton, James D. 97 
Harris, Jeanne G. 396 
Hoyt, Robert E. 326 
Ilieva, Tania 223 
Jovanova, Radmila 266 
Klatt, Tobias 333 
Kovacevic, Raimund M. 228 
Kowal, Stefan 136 
Liebenberg, Andre P. 326 
Light, David A. 396 
Llerena, Patrick 334 
Lopes, Paula 224 
Mamyrbayev, Almas 371 
Merdjanova, Ina 17 
Moeller, Klaus 333 
Paunescu, Gabriela 8 
Petrova, Simeonka Aleksandrova 318 
Pflug, Georg Ch. 228 
Rajan, Raghuram G. 98 
Ramcharan, Rodney 98 
Sampson, Thomas 96 
Schlaefke, Marten 333 
Senfelde, Mija 161 
Stefan, Viorica 255 
Stegaroiu, Ion 8 
Stoycheva, Katya 5 
Ueda, Kazuo 99 
Uskelenova, Asel T. 137 
Vitola, Alise 161 
Wagner, Marcus 334 
Wu, Jing Cynthia 97 
Zia, Bilal 96 
Эйнав, Л. 169 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

А что вы будете делать, когда сотрудник перестанет вам нравиться? 391 
Аграрные реформы: цели, характер, национальные особенности 291 
Адам Смит и современность 32 
Академичната общност твърдо застава зад своето висше училище и неговата ректорска институция! 441 
Академичните медии 239 
Академичното медийно пространство - измерения и проекти 242 
Академията направи дарение за ОУ "Филип Сакеларевич" 446 
Анализ на бюджетните политики в България 67 
Анализ на приложимостта на проетки в туризма 434 
Анализ позиционирования мировых финансовых центров в международной финансовой системе 81 
Аналитичното отчитане по депозити - важен инструмент за управление на банковата ликвидност 102 
Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах с развивающейся рыночной экономикой 157 
Арабската пролет и някои аспекти във външната политика на САЩ и ЕС 187 
Архитектурни и технологични решения на системите за управление на взаимоотношенията с клиенти във финансовия сектор 155 
Аутсорсингът в глобалната икономика 321 
Баланс на хранитилните елементи на ниво ферма и торенето 282 
Бизнес-планирането в малките и средни предприятия 160 
Биологично почистване: нови технологии в институционалната и индустриалната хигиена 264 
Биологичното земеделие - система с по-ниски емисии на парникови газове 285 
Бихевиористични обяснения при взимането на управленски решения 329 
Бъдещето на банките 128 
Бъдещето на туризма в ерата на несигурността 427 
Българската икономика в XXI век: по правият път 148 
Бюджетные резервы: содержание и перспективы развития 94 
В Академията събират помощи за пострадалите от наводнения 442 
В защита на икономическия либерализъм 21 
Великобритания планира 15 години напред 144 
Визия на свищовския академичен вестник 244 
Влияние на аграрната политика върху развитието на цените на основни земеделски продукти в България до 2020 290 
Влияние на икономическата кризи върху развитието на висшето образование в Европа 70 
Влияние на световната икономическа криза върху вътрешноотрасловата търговия на България със страните от Европейския съюз 166 
Влияние на териториалните и извънтериториалните фактори върху социално-икономическото развитие на територията 153 
Влияние развития финансовых рынков на экономический рост 80 
Влияние ставки рефинансирования на формирование кредитного портфеля и стоимость ресурсов коммерческого банка 125 
Водещи тенденции за развитие на туризма у нас 162 
Връзките с обществеността и академичните символи и ритуали 240 
Втора фаза на "Пакт за висше образование 2020" в Германия 252 
Въздействие на информационно-технологичните промени в управлението върху поведението на човешките ресурси 387 
Възможни промени в аграрната политика за развитие на селските райони в България 273 
Възможности за аналитична оценка на икономическото развитие на индустриалните предприятия 300 
Възможности за изграждане на общински компютърни информационни системи 414 
Възможности за нарастване на номиналната и реалната минимална заплата в България 40 
Възможности за приложение на технологията "Data Mining" в здравеопазването 263 
Възможности на местните инициативни групи за развитие на селските райони в България 272 
Възстановяване на антропогенно променени почви 275 
Външна търговия на България със страните от ОНД в периода на прехода 177 
Външните екологични ефекти и ефективното функциониране на пазарния механизъм 259 
Главният счетоводител в условията на пазарното стопанство 344 
Глобализация на финансовите пазари 92 
Глобални тенденции в развитието на лозаро-винарския сектор 297 
Глобалното развитие и новата ориентация на образователната политика 231 
Глобальные инновационные сети в постиндустриальной экономике: открытость и научное сотрудничество 145 
Годината на развръзките 141 
Годишният финансов отчет към 31.12.2011 г. - етапи на изготвяне и приложима нормативна база 365 
Годишно данъчно облагане и приключване в бюджетните предприятия 119 
Големите проблеми на малкия бизнес в България 305 
Гъвкавост на обучението в европейските системи за висше образование 253 
Данъчен туризъм 110 
Данъчно облагане на физическите лица - тенденции и перспективи 122 
Дарение от Стопанската академия подпомага училищата в общината 443 
Два года после кризиса: усиление рисков "второй волны"? 109 
Две загадки на ценообразуването на активите и техните последици за инвеститорите 60 
Демоикономически характеристики на населението в промишлените агломерации от придунавските региони 11 
Денежно-кредитная политика в Германии (1975-1998) 79 
Деривативы и финансовый кризис 74 
Детерминанти на капиталовата структура на българските публични компании 51 
Дивидендная политика в системе корпоративного управлениея компаний 324 
Договор или война? За последиците от един по-широк възглед за личния интерес в икономиката 20 
Долу демокрацията! Да живее народът! 18 
Дълг и устойчивост на публичните финанси 101 
Държавният бюджет след прехода към пазарна икономика 114 
Еволюция на кооперативните модели и форми: от кооперации към социални предприятия 49 
Европейска концепция за корпоративна социална отговорност 186 
Европейски валютный союз: от Маастрихтского договора до долгового кризиса 182 
Екипната дейност - движеща сила в стратегическото управление на местното развитие 388 
Екологизацията на политиките на ЕС и предизвикателствата пред българското общество 261 
Екологичен туризъм - проблеми и тенденции 431 
Екологични фирмени стратегии от Финландия 268 
Екологичноправни аспекти на опазването на работната среда по европейското право 209 
Експерименти с финансови пазари: Последствия за теорията на ценообразуване на активите 53 
Електронният обмен на информация и маркетингът за винарският туризъм и избите - проблеми, възможности и перспективи 279 
За висшите училища - реклама, публичност или управление на репутацията 247 
За двустранните отношения между Република Молдова и Република България 192 
За Еврото 200 
За ИТ и оптимизацията на бизнеса 408 
За необходимостта от изработване на професионални стандарти в областта на връзките с обществеността 238 
За новата роля на управленското счетоводство 373 
За някои практически счетоводни и данъчни аспекти на международното данъчно облагане на българските предприятия 120 
За счетоводната база на организациите с нестопанска цел 363 
За щетите от водна ерозия на почвата 276 
Закономерности поведения системных рисков в кредитных сетях 126 
Замърсяването на Черно море от животновъдните ферми 256 
Застраховането - форма за реализация на индивидуалния риск мениджмънт 226 
Захарното цвекло - по-добрата суровина за производство на захар 280 
Здравеопазването в България - проблеми и насоки за решения 265 
Здравословни хранителни режими в уелнес туризма 435 
Земеделските кредитни кооперации - минало, настояще и бъдеще 48 
Знанието като икономическа категория 139 
Значение на мотивацията на персонал чрез вътрешноорганизационните комуникации за релацията корпоративна култура - конкурентоспособност в българските фирми 384 
Зърнената реколта - опасения и очаквания 287 
Изграждане на е-правителство - предпоставки и добри практики 409 
Използването на съвременните информационни технологии в банковото дело - предизвикателство и реалност 404 
Изследване на зависимостите между динамичната сила на видове хвърляния в хандбала 415 
Изследване на сравнителните предимства на търговията на Р. България със страните от Западните Балкани 190 
Изследване на степента на зрелост в управлението на процесите в българските малки и средни предприятия 301 
Изследване на финансово-икономическото състояние на туристическите фирми в условията на криза 426 
Източници за финансирането на иновационната дейност в българските предприятия 106 
Изходът от кризата - поуки, изводи, перспективи 28 
Икономиката на българските компании в условията на криза 323 
Икономиката на Молдова 194 
Икономико-математически модели за оптимизиране на производствената структура на земеделските кооперации 293 
Икономическата теория и интерпретацията на ГАТТ/СТО 185 
Икономически и природни предпоставки за развитие на екотуризма на територията на лесопарк "Родопи" и предполагаеми (възможни ) екопроблеми 419 
Имунитет на държавния глава 212 
Инвестициите в злато като средство за предпазване от рискове по време на криза 71 
Инновационный вектор развития группы стран БРИКС после кризиса 113 
Институционалната рамка на политиката на устойчивото туристическо развитие - предпоставка за стабилността на туристическия бранш 422 
Институциональная среда инновационной модернизации 143 
Инструменти за екоефективно управление 306 
Интеграцията на новите страни членки на ЕС: макроикономически закономерности и политики 196 
Интегрирана маркетингова стратегия на висшето училище 248 
Интелигентна среда за електронно обучение 403 
Информационная база формирования учетной политики 353 
Информационно осигуряване управлението на държавния бюджет 360 
Информационното осигуряване на управлението на застрахователните дружества при глобалните процеси и проявяващите се посткризисни реалности 412 
Информацията и промяната в пардигмата на икономиката 26 
ИТ проектите през 2012 г. под знака на синхронизацията с бизнес целите 407 
Какво е новото в икономиката на развитието? 25 
Классификация как инструмент оценки ипотечных ценных бумаг 124 
Клъстери и клъстерен подход в България 320 
Когнитивное моделирование развития банковской системы Российской фезерации в условиях глобализации 127 
Комплексная оценка эффективности кластер-анализа для лизинговых компаний 168 
Конкурентоспособност на земеделските стопанства на физически лица 295 
Конкурентоспособност на регионите в контекста на регионалното планиране 158 
Конкуренцията - основна движеща сила за развитието на икономиката 140 
Конструиране на интегрален показател за измерване и оценка на динамиката и тенденциите в изменението на заетостта и безработицата 47 
Контролинг и контрол - сравнителен анализ. Контролинг и мениджмънт - общи черти и различия 319 
Корелационно-регресионна структура на скоростно-силовата подготовка и на точността при хвърлянето в хандбала 416 
Котлер прав, но истина где-то посередине... 335 
Коучингът като иновативен метод за развитие на мениджърските умения 308 
Краудсорсинг как фактор репутации 315 
Кредитната кооперация като алтернативна форма за финансиране на птицевъдството 50 
Кредитная политика в сфере кредитной кооперации 76 
Кризата в конструирането на Югоизточна Европа след " студената война" като изпитание за българската външна политика 19 
Кризата и предизвикателствата пред стабилността на финансовите системи: настоящи отговори и възможни бъдещи решения 104 
Кризис на рынках финансового капитала 180 
Кризите - опит за диалектико-холистичен подход към тях 33 
Критичен обзор на системите за калкулиране на разходите в търговските банки 83 
Към понятието "периодични плащания" 211 
Легитимното право 210 
Лидерство в организации: влияние гендерного фактора 394 
Лизингът - алтернатива за финансиране на инвестициите в недвижими имоти 77 
Лингвокултурологичен подход в обучението по български изик 234 
Магистри от Стопанска академия получиха сертификати за самостоятелни научни изследвания 444 
Макети от показатели за планиране на човешките ресурси в здравеопазването 262 
Макроикиномическата стабилност на България - гаранция за икономическа сигурност 35 
Маркетингово знание и обучение в полза на успешните иновации 170 
Маркетингът и инвестиционната активност в регионалните общности 171 
Международная координация финансово-экономической политики: научное наследие Густава Касселя 29 
Международният валутен фонд и Световната банка като глобални финансови институции 179 
Международно-правовое регулирование ответственности авиаперевозчиков 398 
Методика за оценка на риска при одит на финансов отчет 379 
Метододически аспекти на проектиния мениджмънт 235 
Методологични проблеми при счетоводното отчитане на публичната осигурителна система 218 
Механизми за публично финансиране на институците за висше образование в Европа и тухното социално измерение 254 
Механизъм на проникване на световната и финансова икономическа криза в България 34 
Минерално торене при зърнени култури 284 
Минималните размери на пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България - проблеми и перспективи 222 
Мировой кризис и рынок труда 193 
Млади магистри получиха сертификати за самостоятелни научни изследвания 445 
Моделиране на фючърсите върху индекса на волатилността чрез скокообразно-дифузионни подходи 105 
Моделирование развития локального финансового рынка мегаполиса на основе аттрактора Лоренца 85 
Модерната публична администрация 138 
Модернизация современных экономических инструментов через призму меняющейся роли финансового рынка 86 
Монетарная политика в условиях финансовой глобализации 73 
Мултифондовете - сако по мярка за всеки 216 
На втора скорост 201 
Навигационни системи за селското стопанство 274 
Накъде "макро"? 36 
Направления и результаты налоговой гармонизации в странах ЕС 115 
Народопсихологическа основа на социалните отношения и влиянието им върху икономиката на България 6 
Настоящий топ-менеджер - тот, с кого берут пример 383 
Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2020 1 
Национални и интернационални допускания 188 
Национальные инновационные системы в Китае и Индии 302 
Начало на търговско-икономическите връзки и отношения между България и Украйна (в условията на преход към демократично пазарно стопанство) 13 декември 1991-началото на 1993 г 189 
Неизбежно забавяне 195 
Нитратна директива - качество на водите 257 
Нов информационен ресурс за емпирични социални изследвания 15 
Нов поглед към информацията 413 
Новата икономическа история: един опит за историческа ретроспекция 31 
Нови въпроси за ефективността на ресторантьорството в туризма 437 
Нови моменти в международното регулиране на банковата ликвидност 93 
Нови насоки в дисциплината Право и икономика 230 
Нови форми на развитие и бъдещи перспективи за публичната икономика 23 
Новите предизвикателства пред световното селско стопанство в началото на второто десетилетие на 21 век 286 
Новото злато 288 
Новые подходы к определению пенсионного возроста 217 
Нооэкономика: проблемы борьбы с экономической энтропией 30 
О концепции экологического риска в сельском хозяйстве 260 
О мониторинге остатъных рисков 325 
О совершенствовании разработки долгосрочных макроэкономических прогнозов 37 
Обезценка на дълготрайни активи на предприятието по МСС 361 
Обзор основных обобщенных моделей оценки инвестиционных навыков управяющих 88 
Образование за устойчив свят от бъдеще към настояще нова философия в образованието. 233 
Обучение на български специалисти с висше образование по информационна безопасност 410 
Определение и параметры учетной политики 338 
Оптимална данъчна система: критериален анализ на парадигмални критерии 100 
Оптимизация на капиталовата структура на "Софарма" АД (2011 г.) 64 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Албена" АД (2011 г.) 55 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Биовет" АД (2011 г.) 63 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Благоевград-БТ" АД (2011 г.) 59 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Емка" АД (2011 г.) 61 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Енемона" АД (2011 г.) 57 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Каолин" АД (2011 г.) 56 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "М+С Хидравлик" АД (2011 г.) 65 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Монбат" АД (2011 г.) 68 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Петрол" АД (2011 г.) 54 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Хидравлични елементи и системи" АД 52 
Оптимизация на капиталовата структура на фирма "Юрий Гагарин" АД (2011 г. ) 66 
Оптимизиране на професионалното обучение на студентите от колежа по туризъм 433 
Организационная культура и профессиональное суждение бухгалтера 314 
Особености и технология на данъчната инвентаризация 368 
Особености на предприятията от публичния сектор като отчетни единици 103 
Особености на товарния автотранспорт и тяхното отражение върху класифицирането на разходите на автотранспортното предприятие 397 
От бедност към растеж чрез заетост 39 
Отново е време за инвестиции в ИТ 411 
Относно пазарния разрив между теоретични хипотези и реални валутни котировки при търговията със злато 164 
Относно характера на правото на определяне на бенефициер при договора за застраховка "живот" в случай на смърт 227 
Отражение изменений в учетной политике 343 
Отражение на световната криза върху страните от Централна и Източна Европа 22 
Отражението на кризата върху малкия и средния бизнес през периода 2008-2010 година 328 
Оформление учетной политики 340 
Оценка на риска на базата на Risk stories: сравнително изследване между България и Германия 16 
Оценка рисков активных и пассивных инвестиционных стратегий 133 
Още веднъж за доказаните преимущества на стъклените опаковки 267 
Пазарното поведение на малките и средни предприятия от хранителната промишленост 156 
Пакет от мерки на Китайската централна банка за управление на кризата 69 
Перспективы доминирующей мировой валюты и национальные интересы России 130 
Перспективы евро для России: плюсы и минусы 78 
Планирането на търговски микс при изграждане на нов търговски център 172 
Поведенческа икономика 24 
Повышение роли спекулятивного капитала в мировой экономике 142 
Подход за приложение на аутсорсинга при реализация на стратегията за масова къстамизация 307 
Подходи за управление на клиентите в операциите на услуги 382 
Получаване на допълнителна квалификация по независим финансов одит - важен приоритет при съвременното обучение на студенти 232 
Последствия изменений климата в России и адаптация к ним (оценка и прогноз) 150 
Постигане на устойчивост на селските зони чрез развитието на уикенд туризъм (на примера на някои селища от Община Родопи) 425 
Предизвикателствата пред академичните медии 246 
Предизвикателствата пред предприятията от публичния сектор 376 
Предпоставки и перспективи за производство на екологично чиста селскостопанска продукция 271 
Предприемачески избор в бизнес пространството 322 
Представление и раскрытие учетной политики 342 
Представяне на събития, настъпили след датата на баланса, във финансовия отчет 366 
Престъпленията, свързани със специални разузнавателни средства по НК на Република България 207 
Пригодност на различните психологически типове към определени професии в туристическия бранш 430 
Придобиване на членствени правоотношения в събирателното дружество 214 
Приложение на МСС 41 земеделие в България - проблеми и възможности за ограничаването им 370 
Принципи на правилното построяване на следствени версии и за тяхната проверка 208 
Принципът - предположение за действащо предприятие в контекста на независимия финансов одит 377 
Принципы формирования учетной политики 348 
Проблеми и възможности за развитие на ЕООД Устрем гр. Свищов 159 
Проблеми и възможности пред българските МСП в областта на иновациите 215 
Проблеми и перспективи на сътрудничеството мужду страните от Югоизточна Европа 451 
Проблеми и предизвикателства пред развитието на софтуера 402 
Проблеми на отчитането на разходите в условията на пазарната икономика 358 
Проблеми при облагането на юридически лица с нестопанска цел по ЗКПО и ЗДДС 116 
Проблеми при управлението на човешките ресурси в българските организации от туристическия сектор в условията на икономическа криза 386 
Проблемы профессиональной подготовки будущих менеджеров туризма 438 
Прогнози за развитието на висшето образование в Швейцария до 2019 година 249 
Промени в Закона за данъците върху доходите на физически лица 118 
Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2012 г. 121 
Промени в митническата администрация след присъединяване на България към Европейския съюз 178 
Промените в ЗДДС за 2012 година 117 
Проспективни размисли за човешкия капитал 392 
Професор на Стопанската академия сред отличниците на нацията 449 
Професор от Стопанска академия е сред бележитите съвременни българи 447 448 
Процесът - ключов елемент в управление на операциите на услуги 299 
Пъблик рилейшънс - бизнес на доверието 337 
Пъблик рилейшънс и пъблик афеърс във висшето училище 237 
Радиационно-защитни мерки в селското стопанство 258 
Развити здравноосигурителни системи от Бисмарков тип (SHIs) в страните от западна Европа 225 
Развитие ресурсного потенциала туризма на региональном уровне: социально-экономические факторы 439 
Развитие системы регулирования аграрного рынка в Чешской Республике 289 
Разработка и представление учетной политики бюджетного предприятия 341 
Разработка и представление учетной политики и инвестиционных предприятий 357 
Разработка и представление учетной политики кооператива 359 
Разработка и представление учетной политики кредитной организации 355 
Разработка и представление учетной политики предприятий социального обеспечения 351 
Разработка и представление учетной политики страховых организаций 350 
Разработка и представление учетной политики холдингового общества 347 
Разработка и представлиние учетной политики малого и среднего предприятия 346 
Разработка теоретических основ переходной экономики Китая и их региональный аспект 147 
Рапицата в света и ЕС -27 през 2011 г. 277 
Ревизия на прехода: фрагментация на трудовите пазари, социално неравенство и нарастване на бедността 13 43 
Регионални различия в България преди и след присъединяването на страната в ЕС 197 
Регионално измерение на иновациите 146 
Региональные экономические кластеры в системе стратегического планирования: методы идентификации 316 
Регламентите "Брюксел I" и "Рим I" - обща характиристиика и съотношение 206 
Резонансные явления на финансовых рынках 87 
Резултати от анкетно проучване на надомната заетост в България 10 
Реклама и PR на българския туризъм (по примера на Софийския и Тракийския туристически район) 420 
Реформа и модернизация на висшето образование в страните партньори на Европейския съюз 251 
Роль интеллектуального капитала в развитии инновационного предприятия 304 
Роль коучинга в управлении персоналом 390 
Роль оценки финансовых показателей деятельности компании в снежении вероятности финансового кризиса 84 
Ролята на интернет маркетинга при продажбата на туристически продукти 421 
Ролята на малките земеделски стопанства в условията на евроинтеграция 298 
Ролята на регулаторния надзор при прилагането на МСФО 378 
Россия и Китай: неизбежность судьбоносных перемен 191 
Ръселовата теория за съждението като многоместно отношение в Теорията на познанието от 1913 г. 4 
Самоорганизация, автопоезис 3 
Самоубучението кото инструмент за повишаване на компетентността на мениджърите и служителите 229 
САЩ и Европейският съюз 184 
Системата на националните сметки и счетоводната отчетност: взаимодействие и хармонизация 9 
Системи за управление на качеството в туризма 432 
Складовите записи - алтернатива за краткосрочно финансиране 270 
Сложная ваканция - прямой диалог 395 
Сложности проведения единой денежно-кредитной политики в расширенной еврозоне 198 
Смесената вина при транспортните престъпления 440 
Современное геоэкономическое позиционирование в росийской Арктики 151 
Современные тренды региональной финансовой интеграции России и стран ЕврАзЭС в условиях глобализации 111 
Состояние мировой финансовой системы и перспективы России 112 
Социална характеристика на домакинствата заети в аграрния сектор в България 12 
Социалната устойчивост на селските райони в Гърция и България 281 
Социално и здравно осигуряване през 2012 г. 219 
Социално-икономическа същност на явлението "бедност" 14 
Социалното и здравното осигуряване през 2012 г. 220 
Специфика кредитных потребностей предприятий малого бизнеса 123 
Специфика на функциите на връзките с обществеността във висшето училище 236 
Споразумението за обществени поръчки на Световната търговска организация и българското законодателство 199 
Справедливата стойност и добавената икономическа стойност 367 
Справедливостта и нейното значение и място в правото 204 
Сравнителен анализ на теориите за потребителско поведение 173 
Стабилизационная финансовая политика государства: зарубежный опыт 75 
Стандартите за храни - между интереса и скептицизма 400 
Статистика поиска в Google как индикатор финансовой конъюнктуры 89 
Степента на иновативност 2 
Стимулирующее значение оплаты труда и ее мотивирующная функция 42 
Странното поведение на икономическите показатели, или трудният път на световната икономика 27 
Стратегическият контрол в сферата на туризма и някои съпътстващи го проблеми 436 
Стратегическият подход в управлението и човешкият фактор 46 
Стратегията на организацията за прекратяване на договора за аутсорсинг 330 
Стресът като дестабилизиращ фактор за резистентността на съвременната организация 380 
Структурните фондове на ЕС и развитието на туризма в България 428 
Студентски такси и финансова подкрепа в Европа 250 
Субконтрактинг как тормоз инновационного развития фирмы 331 
Суровинната база - условие за развитие на винарската индустрия 401 
Сушите - основна опастност за земеделието 278 
Счетоводителят като човешки фактор в предприятието 364 
Счетоводна система на транснационалната компания - специфични характеристики и проблеми при организирането й 369 
Счетоводни грешки. Счетоводно и данъчно третиране, промени в данъчното третиране за 2011г. 362 
Счетоводство и приватизация 352 
Съвременни инструменти за повишаване на човешкия капитал 381 
Съвременни методи за психофизиологично възстановяване в спорта 418 
Съвременни проблеми при мотивацията на кадрите в туризма 429 
Съвременни тенденции в развитието на хотелиерството 423 
Съвременният мениджмънт - проблеми и възможности 311 
Създаване на виждане за развитие системата на научно-изследователската работа в СА "Д. А. Ценов" 243 
Създаване на привлекателна среда за чуждестранно участие в смесените предприятия 131 
Състояние и развитие на алтернативните форми на туризъм у нас 163 
Състояние на конкурентоспособността на лозаро-винарския сектор - насоки и възможности за нейното подобряване 296 
Състояние на платежния баланс на България през периода 1989-2009 г. 72 
Същност и характерни особености на маркетинговото планиране 176 
Таргет-костинг как инструмент управленского учета 374 
Тенденции развития международных валютных отношений в условиях глобализации мировой экономики 181 
Теоретични аспекти на управлението на операциите в туристическия кетъринг 424 
Теоретични и приложни аспекти на връзката доходи-потребление-икономически растеж 154 
Теория и практика на пенсионното осигуряване 221 
Теорията на Кейнс - съвременен изход от кризата - проблеми и решения 38 
Тероризъм и терористи 203 
Технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмата в България (2011) - по примера на "Българска роза-Севтополис" АД 58 
Тренинги - это часть образовательного капитала сотрудников! 393 
Трудният избор на WMS 405 
Трудовият пазар - някои стратегически аспекти 44 
Университетският мениджмънт - съществен елемент на образователната система 241 
Управление инвестиционным потенциалном банковского сектора региональной экономики на основе его интегральной оценки 129 
Управление на взаимоотношенията с ключови клиенти 389 
Управление на инвестиционния процес и строителство на общините 132 
Управление на качеството във висшите учебни заведения 245 
Управление на риска в земеделието - проблеми и решения 294 
Управление эколого-экономическими рисками на предприятии 303 
Управленската отчетност като резултат от взаимодействието на изкуство, практика и наука 372 
Управленските решения в условията на икономическа криза 310 
Устойчиво развитие, чрез енерговъзобновяеми проекти 312 
Утайките от пречиствателните станции - опасност или черно злато 283 
Учет затрат на проведение ребрендинга 375 
Учет событийного риска при расчете требуемой доходности собственного капитала компании 90 
Учетная политика Болгарского народного банка 339 
Учетная политика и налогообложение 345 
Учетная политика коммерческих банков 349 
Факторы, оказывающие влияние на параметры учетной политики 356 
Физическата култура и спорта в СА "Д. А. Ценов" през периодът 1936/1996 417 
Филип Котлер, версия 3.0 174 
Финансиализацията на стоковата търговия - причини и следствия 165 
Финансов Везувий от Ню Йорк до Брюксел 107 
Финансово изравняване - форми и насоки за развитие 62 
Финансовый арбитраж: ММВБ VS. LSE (Лондонская фонодовая биржа) 134 
Финансы как система движения денег: формирование идеи 108 
Формиране и развитие на съвременното държавно управление на трудовите и социални отношения в България (1990-2011) 41 
Функции денег в их единстве и взаимосвязи: анализ с позиции исторических корней 91 
Характерни особености и тенденции при придобиване на жилищна недвижима собственост чрез ипотека 167 
Хората в малкия бизнес 327 
Ценностите на съвременния мениджмънт 309 
Циклите, PDSA, 4M, 6 Сигма и 4P - инструменти на контролинга, формиращи новия модел за управление на процесите 313 
Човешкият фактор в област Велико Търново 45 
Чрез комплексен реинженеринг (КР) към индустрия на благоденствието 332 
Юридическа отговорност на капиталовите търговски дружества от гледна точка възможността за ангажиране отговорността на съдружници/акционери в дадено капиталово дружество за задължения на последното 205 
Японская модель развития экономики 152 
[Едно] 1 към 3 - златното сечение в маркетинга 175 
[Седемдесет и пет] 75 години Стопанска академия Димитър А. Ценов - Свищов 450 
Accounting Reform in Kazakhstan 371 
Aspects of the investment policy of pension funds 223 
Basic Theoretical Concepts of Recruitment and Selection as an Aspect of Human Resource Management 385 
Defined Benefit or Defined Contribution? A Study of Pension Choices 224 
Development of the Bulgarian Energy Sector 269 
Does Insurance Help to Escape the Poverty Trap? - A ruin Theoretic Approach 228 
Eco-Innovation Through Integration, Regulation and Cooperation: Comparative Insights from Case Studies in Three Manufacturing Sectors 334 
Estimating the Evolution of Money's Role in the U. S. Monetary Business Cycle 95 
EU Budget. Negotiations of the Multiannual Financial Framework 202 
European Transport Policy and New Challenges for Bulgaria 399 
Experience and Economic Growth Trends in World Economy 137 
Financing of healthcare 266 
Health and Quality of Life: Lithuanian Case 135 
Institutions and Industrial Revolution 161 
Integrating business analytics into strategic planning for better performance 333 
Intolerance, Uncertainty, and Individual Behaviour in Ambiguous Situation 5 
Is social responsibility the way for competitiveness growth? 8 
Japan's Deflation and the Bank of Japan's Experience with Nontraditional Monetary Policy 99 
Land and Credit: A Study of the Political Economy of Banking in the United States in the Early 20th Century 98 
Prices of Knowledge? What Drives Demand for Financial Services in Emerging Markets? 96 
Problems of Managing Economic Transformation in Poland 136 
Quality management in agribusiness 292 
Retail assortment, shelf and stockout management issues and interplay 318 
SWOT анализ на българското производство 149 
Talent and analytics: new approaches, higher ROI 396 
The Effectiveness of Alternative Monetary Policy Tools in a Zero Lower Bound Environment 97 
The Retail Cost of Risk 336 
The Value of Enterprise Risk Management 326 
University management, prerequisite for the correlation between Romanian higher education with the requirements of the labour market 255 
Web технологиите в индустриалните системи за автоматизация 406 
Whither European Islam? Muslims in the Balkans and in Western Europe Compared 17 
Workforce Planning in Knowledge Based Economy 213 
Эволюция доходной части общего бюджета Европейского союза 183 
Экономическое значение социального капитала 7 
Экономическое стимулирование персонала в высшей школе 317 
Элементы учетной политики 354 
Эмпирический анализ трансформации интеллектуальных ресурсов в стоимость компании 82 
Эмпрические исследования отраслевых рынков: основные достижения 169 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 122 
авиокомпании 398 
авиопревозвачи 398 
Австрия 221 
автоматизация 406 
автопойезисна система 3 
авторитет 141 
автотранспортно предприятие 397 
Агенция "Митници" 178 
аграрен бизнес 12 
аграрен пазар 289 
аграрен сектор 12 291 401 
аграрен туризъм 425 
аграрна екология 271 
аграрна политика 273 290 
аграрна реформа 289 291 
агробизнес 292 
агросфера 271 
Адам Смит 28 32 
администрация 409 
азотни торове 257 284 
академичен вестник 244 
академичен мениджмънт 243 
академична общност 239 441 
академична стратегия 242 
академични медии 236 237 238 239 240 242 244 246 247 248 
академични символи и ритуали 240 
академия 442 446 
акредитация 238 
актив 90 
активи 53 60 323 
акциз 178 
акцизи 115 
акцизни стоки 178 
акции 134 
акционери 205 
алгоритмично моделиране 325 
Алма матер 244 
алтернативен туризъм 163 
алтернативи 270 
алтернативна парадигма 26 
алтернативни инструменти 97 
алтернативно финансиране 77 270 
алтернативно хотелиерство 423 
амбиция 141 
американска парично-кредитна политика 95 
амортизационен план 358 
амортизационна политика 349 354 
анализ 16 67 100 149 434 
анализ на данни 263 
анализ на информацията 373 
анализ на рентабилността 155 
анализ на риска 60 
аналитична оценка 300 
аналитично отчитане 102 
анкетно проучване 10 
антиинфлационна политика 67 
антикризисен мениджмънт 386 
антикризисна политика 113 
антикризисно управление 310 
антикризисно управление на фирмите 374 
антропогенни фактори 275 
арабска икономика 187 
арабската пролет 187 
арабски търговски отношения 187 
арабско сътрудничество 187 
арбитраж 134 
аренда 288 
Арктика 151 
асиметрии на разпределение 20 
асортимент 318 
атомна енергия 269 
атомни централи 269 
аукционен пазар 169 
аутсорсинг 307 321 330 
аутсорсинг стратегия 307 
аутсорсингов договор 330 
аутсорсингови отношения 330 
Афганистан 184 
БААТ 163 
база данни 105 155 
база от данни 155 
Базел ІІI 93 
баланс 352 366 
баланс на предприятието 352 
балансирана система 138 306 
балансирана система от показатели 138 306 
балансирани показатели 138 
Балкански регион 17 
банка 167 404 
банки 83 128 
банкиране 404 
банков кредит 50 
банков надзор 93 
банков пазар 125 
банков сектор 93 128 129 
банкова ликвидност 93 102 
банкова система 148 
банкова система в Русия 127 
банкови карти 404 
банкови кредити 106 
банкови системи 128 
банкови услуги 96 123 
банково дело 38 69 99 404 
банково развитие 98 
банково регулиране 93 
банково счетоводство 349 
банкрут 126 
БАРДА 146 
БВП 13 34 35 67 69 101 154 193 266 286 
БВП в България 34 
БДС 300 400 
бедно население 14 
бедност 13 14 39 43 222 228 
безопасност на стоките 178 
безработица 35 38 39 47 154 193 
безработица в България 148 
Бейесовска оценка 95 
бек-офис 155 
Белгия 221 
бележити българи 447 
бенефициер 227 
бизнес 110 160 174 335 337 405 408 
бизнес анализ 333 
бизнес ангели 106 
бизнес дейност 137 
бизнес доверие 337 
бизнес информационни технологии 407 
бизнес модели 179 
бизнес план 160 
бизнес планиране 144 160 
бизнес принципи 383 
бизнес пространство 322 
бизнес процеси 138 
бизнес психология 430 
бизнес риск 68 
бизнес системи 408 
бизнес управление 335 
бизнес цели 407 
бизнес цикъл 95 
биологичен стрес 380 
биологични активи 370 
биологично земеделие 285 
биологично почистване 264 
биологично производство 285 
Бисмарков тип 225 
бифуркация 21 85 
бихевиоризъм 329 
бихевиористични теории 329 
бихейвиористична теория 329 
благополучие 7 
благородни метали 164 
благосъстояние 135 
Близък изток 187 
блогове 15 
БНБ 104 128 339 
богатството на народите 32 
болничен мениджър 263 
болнична икономика 263 
болнични заведения 263 
борба с ерозията 276 
борсови операции 44 
Бразилия 113 
бракуване 368 
брендинг 375 
БРИК 137 
БРИКС 113 
британска икономика 144 
брутен вътрешен продукт 40 
брутна добавена стойност 300 
Брюксел 184 
Бундесбанк 79 
бъдеще 128 427 
България 16 166 189 192 
България 2011 141 
България и Европейски съюз 166 
България и ЕС 72 166 
българска банкова система 104 
българска енергетика 269 
българска икономика 148 
Българска народна банка 339 
българската икономика 195 
български банки 128 
български език 234 
български износ 195 
български компании 51 323 
български корпоративен модел 323 
български предприятия 54 106 131 311 
български публични компании 51 
български специалисти 410 
български транспортен сектор 399 
български туризъм 162 163 428 
български фирми 58 61 65 66 384 
българско законодателство 199 
българско наказателно право 440 
българско общество 16 261 
българско производство 149 
българско селско стопанство 270 
бюджет 62 217 
бюджет за образование 70 
бюджет на Европейския съюз 183 202 
бюджет на ЕС 202 
бюджет на Русия 94 
бюджетен процес 114 
бюджетен резерв 94 
бюджетиране 373 
бюджетна дисциплина 114 
бюджетна политика 67 114 202 
бюджетна политика на България 67 114 
бюджетна система 94 103 360 
бюджетни организации 138 
бюджетни предприятия 119 376 
бюджетни приходи 67 360 
бюджетни разходи 67 100 
бюджетни средства 376 
бюджетно балансиране 62 
бюджетно предприятие 341 
вакантни длъжности 395 
валутен курс 196 
валутен пазар 148 
валутен полицентризъм 181 
валутен режим 196 
валутна глобализация 181 
валутна котировка 164 
валутна криза 92 
валутна политика 196 
валутна регионализация 181 
валутни интервенции 78 
валутни курсове 164 
валутни отношения 78 
Варшавски договор 398 
Вашингтон 184 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 312 
Великобритания 144 221 
Величко Адамов 444 445 
вестник 244 
взаимоотношения 155 337 380 
взаимоотношения в екипа 380 
взаимоотношения между работещи 380 
взаимоотношения с клиенти 155 
вземане на решение 396 
вземания 211 
видеоконференция 411 
видове аутсорсинг 321 
видове иновации 170 
видове коучинг 308 
видове лизинг 77 
видове планове 176 
видове туризъм 431 
видове фондове 216 
визуално програмиране 402 
винарска индустрия 401 
винарска промишленост 296 
винарски сектор 279 296 
винарски туризъм 279 
винарско производство 279 296 
винарство 296 
винен пазар 296 
вино 296 
винопроизводители 296 
винопроизводство 279 296 401 
виртуално образование 403 
висококвалифицирани кадри 433 
висше икономическо образование 444 448 
висше икономическо училище 236 237 238 239 240 242 244 246 247 248 449 450 
висше образование 70 230 236 237 238 239 240 241 242 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 410 417 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 
висше образование в Германия 252 
висше образование в Европа 70 254 
висше образование в ЕС 251 254 
висше учебно заведение 441 442 443 445 446 447 449 
висше училище 236 237 238 239 240 242 244 246 247 248 441 442 443 444 445 447 449 450 
висши учебни заведения 245 
висши училища 317 
влияние 166 
влогово-кредитни кооперации 48 
внедряване 2 405 
внос 177 
внос и износ 72 
вноски 211 224 
вода 278 
водоползване 278 
волатилност 105 
ВОТ проекти 166 
вредни емисии 259 
вредни фактори в условията на труд 209 
връзки с обществеността 238 240 337 
ВТС 177 
ВУЗ 317 
въглеродни емисии 144 
възвръщаемост на капитала 82 426 
въздушен транспорт 398 
възпроизводство на населението 11 
вълнова теория 87 
външна политика 19 187 
външна политика на България 19 
външна политика на САЩ 187 
външна среда 140 141 
външна търговия 148 177 190 
външна търговия на България 177 
външнотърговски взаимоотношения 190 
външнотърговски стокообмен 177 
вътрешен кредит 128 
вътрешна пазарна среда 140 
вътрешноорганизационно поведение 384 
вътрешноотраслова търговия 166 
газов отрасъл 269 
гаранционен фонд 106 
гастарбайтери 17 
ГАТТ 185 
гендерен мениджмънт 394 
географско положение 153 
геоикономика 151 
геоикономически стратегии 151 
геоикономическо пространство 151 
Германия 16 107 200 225 252 333 
главен счетоводител 344 
глобализация 28 92 111 127 193 329 412 427 
глобализация в образованието 231 
глобализация във финансовата сфера 92 
глобализация на икономиката 181 
глобализация на финансовия пазар 92 
глобална икономика 321 
глобална иновационна политика 145 
глобална криза 104 
глобална финансова криза 69 72 86 
глобална финансова система 92 
глобални процеси 412 
глобални тенденции 297 
годишен финансов отчет 365 366 
годишен финансов отчет 2011 г. 365 
годишни финансови отчети 370 
годишно данъчно облагане 119 
годишно данъчно приключване 119 
годишно облагане 119 
годишно счетоводно приключване 361 
годишно счетоводно приключване 2011 365 
градски туристически дружества 426 
грантове 250 
графика-радар 47 
грозде 297 
гъвкавост 149 253 299 
гъвкавост на проекта 299 
Гърция 107 221 281 
Дания 221 
данък 118 119 
данък върху доходите на физическите лица 118 
данък върху приходите 119 
данък върху разходите 119 
данък добавена стойност 115 
данъци 110 
данъци в ЕС 115 
данъчен амортизуем актив 362 
данъчен контрол 368 
данъчен кредит 120 
данъчен туризъм 110 
данъчна загуба 120 
данъчна инвентаризация 368 
данъчна конкуренция 115 
данъчна основа 117 121 122 
данъчна печалба 120 
данъчна политика на ЕС 115 
данъчна система 100 
данъчна ставка 121 
данъчни закони 121 
данъчни облекчения 118 
данъчни приходи 67 
данъчно законодателство 116 117 
данъчно облагане 62 119 345 
данъчно облагане 2006 122 
данъчно приключване 366 
данъчно третиране 362 368 
дарение 443 446 
движение на капитали 142 
движение на пари 108 
двустранни отношения 192 
ДДС 117 
ДДС 2012 117 
ДДФЛ 122 
дезинфекция 264 
действащо предприятие 348 377 
демография 217 
демографски изменения 11 
демографски показатели 262 
демокрация 18 
депозит 102 
депозитарна разписка 134 
депозитна сметка 102 
деривати 28 
деривативи 74 87 
детерминанти 51 
дефицит 72 75 201 
дефицит на ресурси 278 
дефицит по текущата сметка 72 
дефлация 99 
дефолт 74 
диалектико-холистичен подход 33 
дивидент 324 
дивидентна политика 324 
динамика на безработицата 47 
динамика на доходите 183 
дипломатически имунитет 212 
директ-костинг 374 
директива 257 
Директива 89/391/ЕИО 209 
дисбаланс 109 
дисконт 134 
дискусии 16 
дисперсия 133 
дистанционно обучение 403 
дистрибуторство 44 
дисциплина 230 
добавена стойност 82 149 367 
добиви 277 282 284 287 
добри практики 292 
договор 227 330 
договор за аутсорсинг 330 
договори 206 
договорни отношения 349 354 357 
доказателства 208 
доказателствени средства 208 
доклад 6 10 11 15 21 22 27 28 34 62 171 189 229 231 245 271 301 306 323 386 
доклади 51 52 54 55 57 58 59 61 64 65 66 202 385 399 403 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 427 429 430 432 433 435 436 
доклади от конференция 8 135 136 161 213 371 
доклади от научна конференция 137 162 163 426 428 
документи 379 
долар 71 130 
доларова политика 130 
домакинства 12 
Донецки национален университет 451 
допълнителни разходи 397 
доставчик 330 
доставчици 405 
доход 197 
доход на физически лица 197 
доходи 154 224 
доходи в България 197 
доходи на домакинствата 45 
доходност 125 
доходност на капиталите 90 
дружества 214 
Дунавски регион 11 
дълг 101 
дългова криза 182 195 201 
дългосрочна прогноза 37 
дългосрочни инвестиции 60 
държава 18 
държава и право 204 
държавен бюджет 94 103 114 360 
държавен бюджет на България 114 
държавен глава 212 
държавен дълг 101 142 196 
държавен фонд 75 
държави 212 
държавна пенсионна система 224 
държавна пенсия 224 
държавни органи 41 
държавни финанси 75 
държавно управление 41 
дъщерни дружества 205 
е-обучение 403 
е-правителство 409 
еволюция 49 
еволюция на парите 95 
ЕврАзЭС 111 
евро 78 182 200 
еврозона 141 198 200 201 
евроинтеграция 298 
евромениджър 311 
Европа 141 
Европа 2020 39 46 252 271 
Европейска банкова система 104 
Европейска комисия 9 101 
европейска концепция 186 
европейска криза 182 195 
Европейска общност 184 
европейска практика 205 
европейска транспортна политика 399 
европейска финанасова система 104 
европейска финансова интеграция 198 
Европейска централна банка 167 
европейски бюджет 183 
Европейски валутен съюз 182 198 
европейски икономически съюз 182 
европейски пазар 149 
Европейски парламент 43 
европейски перспективи 19 
европейски програми 106 
европейски системи 253 
Европейски социален фонд 381 
Европейски съюз 19 166 184 199 381 
европейски финанси 107 183 
европейски финансиращи програми 328 
европейски фондове 106 381 
Европейско право 206 209 
Евростат 9 43 281 290 
Евросъюз 201 
еврото 201 
евтина работна ръка 110 
егалитаризъм 204 
единна валута 200 
единна икономика 111 
единно облагане 62 
езикова култура 234 
езикова култура по български език 234 
екип 388 
екипи 388 
екипна дейност 388 
еко-иновационни системи 334 
екоефективно управление 306 
екоефективност 306 
екологизация 261 
екологичен мениджмънт 306 
екологичен риск 303 
екологичен туризъм 419 431 
екологически иновации 334 
екологически риск 260 303 
екологична безопасност 258 
екологична икономика 303 
екологична култура 261 
екологична оценка 259 
екологична политика 268 
екологична продукция 271 
екологична селскостопанска продукция 271 
екологични ефекти 259 
екологични измерения 286 
екологични проблеми 419 
екологични стратегии 259 
екологични такси 259 
екологични технологии 275 
екологични фактори 259 
екологични храни 271 
екологично земеделие 271 
екологично право 209 
екологично селско стопанство 271 
екология 257 259 303 
еколого-икономическа ефективност 259 
еколого-икономическо управление 303 
екопроблеми 419 
екосистема 260 
екотуризъм 419 431 
експерименти 53 
експерт-счетоводител 364 
експорт 190 
екстернали 259 
електронен магазин 404 
електронен маркетинг 279 
електронен форум 242 
електронна търговия 404 
електронни документи 411 
електронни плащания 404 
електронни услуги 409 
електронни учебници 403 
електронно управление 409 
емпирични изследвания 384 
емпирично изследване 169 
енергетика 269 
енергетика на България 269 
енергиен сектор 57 269 
енергийна компания 269 
енергийни проекти 312 
енергийни ресурси 269 
енергия 144 312 
енерговъоръженост 312 
енергогенериращи мощности 312 
ерозия 276 
ерозия на почвата 276 
ЕС 43 69 115 183 198 200 201 202 287 
ЕС - 15 158 225 
ЕС-15 158 
ЕС-27 43 158 197 277 
есе 20 26 36 60 185 230 
есета 53 
есета по икономика 24 26 
еснафска култура в България 6 
етапи на управление 373 
етерично-маслени растения 277 
ефективно заплащане 26 
ефективност 87 437 
ЕФРР 428 
ЕЦБ 201 
жени и кариера 394 
жени мениджъри 394 
животни 370 
животновъдна дейност 256 
животновъдни ферми 256 
животновъдство 256 
животозастраховане 227 
жизнен цикъл 263 388 
жилища 167 
жилищен кредит 167 
жилищен сектор 167 
жилищна политика 167 
жилищно ипотечно кредитиране 167 
задбалансови позиции 355 
задочно обучение 253 
задължени лица 220 
заетост 38 39 43 47 262 
заетост в туризма 428 
заинтересовани страни 8 
закон 144 
Закон за БНБ 339 
закон за бюджета 114 
закон за кооперациите 359 
Закон за корпоративното подоходно облагане 120 
Закон за счетоводството 346 355 
законодателен процес 359 
законодателство 356 
замърсители на околната среда 256 
замърсяване 264 
замърсяване на водите 256 257 
замърсяване на земеделските земи 258 
Западни Балкани 19 190 
заплата 42 
застраховане 112 226 227 228 350 412 
застраховане в България 412 
застраховани лица 227 
застраховател 226 227 
застрахователен портфейл 303 
застрахователен резерв 350 
застрахователна премия 336 
застрахователна сума 226 227 
застрахователни дружества 412 
застрахователни компании 326 
застрахователни резерви 350 
застрахователно право 230 
застрахователно правоотношение 226 
застраховка 336 
застраховка "Живот" 227 
захар 280 
захарна индустрия 280 
захарна промишленост 280 
захарно цвекло 280 
защита на интелектуалната собственост 157 
защита на околната среда 258 
ЗБДОО 220 
ЗДДС 116 121 
ЗДДС 2012 121 
ЗДДФЛ 118 
ЗДДФЛ 2011 118 
здраве 135 
здравен риск 260 
здравен туризъм 435 
здравеопазване 225 262 263 265 266 
здравеопазване в България 265 
здравна реформа 266 
здравни заведения 263 
здравни системи 225 
здравно заведение 263 
здравно застраховане 225 
здравно осигуряване 219 220 225 266 
здравно осигуряване в Германия 225 
здравно осигуряване във Франция 225 
здравноосигурителни системи 225 
здравословен начин на живот 267 
здравословни условия на труд 209 
здравословни храни 435 
земевладение 98 
земеделие 257 278 283 288 294 370 
земеделието в България 370 
земеделска земя 288 
земеделска кооперация 293 
земеделска продукция 288 
земеделски земи 288 
земеделски ипотечен кредит 98 
земеделски кооперации 293 359 
земеделски кредитни кооперации 48 
земеделски отношения 291 
земеделски продукти 290 
земеделски производители 288 293 
земеделски стопанства 12 295 298 
земеделско стопанство 12 
земя 98 
ЗКПО 116 120 
златен резерв 71 
злато 71 164 
знание 96 139 
ЗУДБ 114 
зърнен сектор 288 
зърнени култури 287 
зърнопроизводство 287 288 
идентификация 316 
изготвяне на бизнес план 160 
изкуствен интелект 263 
изменения в МСФО 365 
изменения на климата 150 
износ 177 195 
изпълнение на проекти 434 
изработване на стратегия 238 
изследвания 238 
изследвания в университети 238 
Източна Европа 17 22 
източници за финансиране 106 
източници на информация 170 
източници на риск 294 
източници на стрес 380 
икономика 20 23 24 25 135 136 139 194 230 321 401 
икономика в преход 21 
икономика и общество 6 30 
икономика и право 230 
икономика на България 6 21 22 141 323 
икономика на знанието 213 233 
икономика на знанията 304 
икономика на информацията 26 
икономика на Китай 147 191 
икономика на Молдова 194 
икономика на Полша 136 
икономика на Русия 37 150 191 
икономика на туризма 419 426 437 
икономика на хотелиерството 423 
икономика на хранителната индустрия 401 
икономико-математически модели 293 
икономическа гравитация 188 
икономическа динамика 196 
икономическа ефективност 40 
икономическа история 31 
икономическа криза 27 33 34 70 166 310 427 
икономическа мисъл 29 
икономическа наука 185 
икономическа оценка 284 
икономическа парадигма 26 
икономическа политика 25 
икономическа сигурност 35 
икономическа система 136 
икономическа среда 20 
икономическа теория 20 23 26 30 31 53 185 
икономическа теория на прехода 147 
икономически анализ 38 
икономически връзки 189 
икономически и паричен съюз 101 
икономически индикатори 86 
икономически либерализъм 21 
икономически мениджмънт 136 
икономически модел 152 
икономически модел на растежа 152 
икономически напредък 25 
икономически науки 24 
икономически отношения 187 
икономически показатели 27 
икономически предположения 24 
икономически растеж 22 35 137 148 154 
икономически растеж на България 428 
икономически ръст 80 
икономически сектори 149 
икономически стимули 317 
икономически субекти 158 
икономически тенденции 137 
икономически теории 29 32 
икономически трансформации 136 
икономическо поведение на обществото 23 
икономическо развитие 25 135 300 312 
икономическо развитие на общините 425 
икономическо сближаване 25 
икономическо стимулиране 317 
икономическо състояние 298 
имидж 375 
имидж на предприятие 375 
импорт 190 
имунитет 212 
инвентаризация 368 
инвестиране 434 
инвестиране в маркетинга 175 
инвестиране в човешки капитал 381 
инвеститори 60 71 
инвестиции 80 81 154 171 175 381 411 
инвестиции в злато 71 
инвестиции в информационни технологии 411 
инвестиции в ИТ 407 411 
инвестиции в малкия бизнес 328 
инвестиции в научни изследвания 1 
инвестиции в недвижими имоти 77 
инвестиции в общините 132 
инвестиции в човешки капитал 213 381 396 
инвестиционен климат 131 
инвестиционен потенциал 129 
инвестиционен процес 132 
инвестиционен риск 133 
инвестиционна дейност 133 
инвестиционна политика 143 223 329 349 354 
инвестиционна политика в пенсионните фондове 223 
инвестиционна стратегия 133 
инвестиционни потоци 72 
инвестиционни разходи 77 
инвестиционно предприятие 357 
индекс 81 
индекс на Баласа 190 
индивидуален доход 392 
индивидуален план 357 
индивидуализъм 299 
индивидуални ценности 309 
индивидуално поведение 5 
Индия 113 302 
индустриален мениджмънт 332 
индустриална политика 161 
индустриална революция 161 
индустриални предприятия 300 
индустриални системи 406 
индустриално предприятие 300 
индустрии 144 
индустрия 332 
индустрия на благоденствието 332 
инженерен подход 188 
иновативни методи 308 
иновативност 2 
иновации 113 143 146 170 215 331 334 434 
иновации в предприятията 304 
иновации в производството 334 
иновации в промишленото предприятие 331 
иновации в туризма 434 
иновационен анализ 113 
иновационен процес 170 
иновационна активност 215 
иновационна дейност 1 106 317 
иновационна политика 2 
иновационна система 145 146 
иновационна система в Русия 145 
иновационна среда 146 
иновационни системи 302 
иновационни технологии 2 
иновационно развитие 304 
иновация 2 
Институт за научни изследвания 243 
институции 31 161 
институционална икономика 161 
институционална рамка 422 
институционална среда 143 
институционална структура 127 
институционално развитие 148 
институция 441 
инструменти 381 
инструменти на мениджмънта 306 
интегрален показател 47 
интегрална оценка 129 
интеграция 92 196 
интегриран подход 334 
интегрирана маркетингова информация 248 
интегрирана система 155 319 
интегрирана система за контрол 319 
интегрирана система за управление 319 
интегриране 333 402 
интегритет 377 
интелектуален капитал 82 304 
интелектуален потенциал 82 304 
интелектуален труд 82 392 
интелектуална собственост 157 
интелектуални способности 388 
интелигенция 239 
интернационализация на парите 181 
Интернет 89 
интернет маркетинг 421 
интернет маркетинг в туризма 421 
интернет общество 15 
Интернет технологии 421 
инфлационно планиране 36 
инфлационно таргетиране 73 
инфлация 35 71 79 97 193 
информаионни технологии 89 
информационен обмен 15 
информационен ресурс 412 
информационна асиметрия 26 412 
информационна база 353 356 
информационна безопасност 410 
информационна парадигма 26 
информационна политика 242 
информационна сигурност 410 
информационна технология 412 
информационни миражи 53 
информационни отношения 412 
информационни потоци 412 
информационни потребности 412 
информационни процеси 413 
информационни системи 414 
информационни технологии 263 301 402 404 407 410 
информационни технологии в банките 404 
информационни технологии в МСП 301 
информационни технологии в обучението 403 
информационни технологии в туризма 421 
информационни технологии в управлението 414 
информационно обобщаване 53 
информационно общество 5 15 233 413 
информационно осигуряване 177 360 412 
информационно осигуряване на управлението 360 
информационно пространство 413 
информация 5 26 87 279 413 414 
инфраструктура 399 
ипотека 167 
ипотеки 167 
ипотекиране на имоти 167 
ипотекиране на недвижим имот 167 
ипотечни ценни книжа 124 
ипотечно финансиране 124 
ИПС 101 
Ирландия 221 
ислям 17 203 
ислямизъм 203 
ислямски тероризъм 203 
Испания 221 
истина 4 
историческа икономика 31 
исторически преглед 162 
история на парите 91 
история на СА 243 417 441 442 443 444 445 447 448 449 450 451 
история на финансите 179 
ИТ 408 
ИТ в банките 404 
ИТ отдел 408 
ИТ проекти 407 
ИТ разходи 407 
ИТ ресурси 408 
ИТ ръководител 407 
ИТ сигурност 410 
ИТ системи 408 
Италия 221 
кадри 138 383 395 429 
кадри в туризма 429 
кадрово агентство 395 
Казахстан 371 
калкулационна система 373 
Камен Каменов 448 449 
капитал 73 
капитал на фирмата 84 
капитали 323 
капитализация 80 
капитализация на компаниите 84 
капиталистическа икономика 28 
капиталов мениджмънт 55 
капиталов пазар 180 
капиталова оптимизация 52 55 56 57 59 64 68 
капиталова премия 60 
капиталова променливост 60 
капиталова структура 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 
капиталова структура на фирмата 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 
капиталови дружества 205 
капиталови цени 60 
капиталово дружество 205 
касови разходи 360 
катастрофичен риск 228 
катастрофично събитие 228 
качествено образование 245 
качество 215 292 389 
качество в агробизнеса 292 
качество на водата 257 
качество на живот 135 
качество на образованието 245 
качество на продукта 292 
качество на продукта в агробизнеса 292 
квалификация на кадрите 433 
Кейнс 38 
кейнсианска монетарна теория 95 
кейнсианска теория 38 
киберсигурност 410 
Китай 69 113 191 
китайска икономика 69 147 302 
китайска икономическа криза 69 
китайска политика 191 
Китайска централна банка 69 
класификация на бедността 14 
класификация на разходите 397 
класификация на труда 42 
класическа икономическа теория 29 
клиент 299 330 
клиент и бизнес 308 
клиент-сървър 406 
клиент/сървър 406 
клиенти 138 155 382 
клиентско обслужване 155 
климат 285 
климат и икономика 150 
климатични изменения 150 
климатични промени 285 286 
климатични рискове 150 
клиодинамика 31 
клиометрия 31 
клъстер 316 
клъстер анализ 168 
клъстерен анализ 168 
клъстерен подход 320 
клъстерен подход и конкурентоспособност 320 
клъстери 316 320 
клъстери и иновации в предприятието 302 320 
клъстерите в България 320 
клъстерна политика 316 
клъстърни обединения 320 
ключове към успеха 172 
ключови клиенти 389 
ключови стратегии 172 
когнитивен процес 388 
когнитивно моделиране 127 
Кодекс на труда 41 
коефициент на ликвидност 346 
коефициент на обща ликвидност 346 
колбаси 400 
колебания на капитала 60 
колеж по туризъм 433 
командна икономика 344 
комасация 288 
комасация на земеделските земи 288 
комбиниран метод 316 
компании 324 335 
компетентност 229 
компетенции 229 
компетенции на персонала 229 
комплексен анализ 300 
комплексен реинженеринг 322 332 
комплексна оценка 168 
компютърни информационни системи 414 
компютърни технологии 274 410 
комуникативна функция 44 
комуникативност 44 
комуникационен канал 384 
комуникационни канали 237 
конвергенция 30 
конкурентна икономика 140 
конкурентна среда 140 
конкурентни предимства 296 
конкурентно поведение 140 
конкурентно предимство 140 299 
конкурентно равновесие 26 
конкурентоспособен бизнес 335 
конкурентоспособен растеж 8 
конкурентоспособност 8 140 158 295 296 321 384 411 
конкурентоспособност в земеделието 295 296 
конкурентоспособност в селското стопанство 291 
конкурентоспособност на организацията 384 
конкурентоспособност на районите 158 
конкурентоспособност на фирмата 384 
конкуренция 140 
консолидационна политика 349 354 
консолидиран държавен бюджет 62 148 
консолидирани отчети 347 
консолидирани счетоводни отчети 347 
конституционно право 212 
контрабанда 178 
контрол 319 378 436 
контролен риск 379 
контролинг 313 319 
контролингов процес 313 
контролна институция 378 
контролни дейности 379 
конференция 6 8 9 10 11 12 15 21 22 27 28 34 35 38 39 45 48 49 50 62 67 69 71 100 101 102 103 131 135 136 137 138 148 153 156 160 161 162 163 164 165 170 171 184 186 187 189 199 202 203 213 215 221 223 229 231 232 241 245 260 262 270 271 272 273 292 293 294 299 300 301 305 306 307 308 310 311 318 320 322 323 327 328 329 344 352 358 371 372 373 376 381 382 385 386 399 402 403 404 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 440 450 451 
конференция с международно участие 9 38 71 102 153 160 164 170 184 186 199 203 215 221 241 260 273 294 299 300 308 310 311 320 322 328 372 373 437 438 440 
конфликт 387 
конфликти 20 
концептуален модел 127 
кооперативни модели 49 
кооперации 48 49 
коопериране 293 
корелационен анализ 331 
коригиращи събития 366 
корпоративен подход 392 
корпоративна култура 384 
корпоративна социална отговорност 186 
корпоративна стратегия 333 334 
корпоративна философия 384 
корпоративни финанси 133 324 
корпоративно управление 323 324 329 
корпоративно управление в България 323 
косвен данък 115 
косвени разходи 397 
котировка 27 
коуч 390 
коучинг 308 390 
коучинг умения 308 
коучинг-мениджмънт 308 
краткосрочно финансиране 270 
краудсорсинг 315 
крах 200 201 
кредит 98 126 
кредитен кооператив 76 
кредитен пазар 109 
кредитен портфейл 125 
кредитен портфейл на търговските банки 125 
кредитен рейтинг 84 
кредитен риск 126 
кредити 123 
кредитиране 50 76 98 
кредитиране на малкия бизнес 76 
кредитна кооперация 50 
кредитна организация 124 355 
кредитни кооперации 48 
кредитни пазари 126 
кредитни ресурси 123 125 
кредитните кооперации и икономиката 48 
кредитно-инвестиционна стратегия 127 
кредитоискател 167 
кредитори 205 
кредитоспособност 98 
криза 19 28 32 33 38 104 109 112 166 180 193 323 328 426 
кризата в България 6 34 
кризи 33 71 
криминалистика 208 
криминалистична техника 208 
криминалистични експертизи 208 
критерии 100 
КСО 186 219 
култура 234 
култура на обучението 229 
културни ценности 309 
къстамизация 307 
левъридж 109 
легитимност 210 
лекарствени продукти 64 
либерализация 92 
либерализъм 21 28 
либерална демокрация 18 
лидери 44 396 
лидерски стил 394 
лидерство 383 
лидерство в организацията 394 
лизинг 77 106 168 
лизингова сделка 77 
лизингови компании 168 
лизингодател 77 
лизингополучател 77 
ликвиден риск 93 
ликвидност 109 
лингвокултурология 234 
линия на бедност 40 222 
липси 368 
лихва 167 
лихвен процент 38 
лихвени проценти 97 99 196 
лицензиране 238 
личен интерес 20 
логика 4 
лозаро-винарски район 297 
лозаро-винарски сектор 279 296 297 
лозаро-винарско производство 296 297 
лозарски район 296 
лозарско производство 296 297 
лозарство 296 297 401 
лозарство и винарство 296 297 
Лондонска фондова борса 134 
Маастрихт 182 
Маастрихтски договор 182 
магистър 444 445 
магистърска програма 410 
Майкъл Портър 140 
макроикономика 22 36 
макроикономикс 37 
макроикономическа ефективност 127 
макроикономическа наука 36 
макроикономическа политика 196 
макроикономическа политика на ЕС 196 
макроикономическа прогноза 37 
макроикономическа стабилност 35 110 
макроикономическа теория 28 
макроикономически анализ 34 37 
макроикономически анализ и прогнозиране 37 
макроикономически показатели 35 
макросреда 140 
малки земеделски стопанства 298 
малки и средни предприятия 156 160 215 320 328 346 
малки предприятия 123 
малкият и среден бизнес 305 
Малтус режим 161 
малък бизнес 123 305 327 
малък бизнес в България 305 
малък и среден бизнес 328 
маржинален анализ 300 
маркетинг 171 172 174 175 176 279 337 
маркетинг 3. 0 174 
маркетинг в туризма 279 
маркетингов анализ 155 
маркетингов план 176 
маркетингов пъблик рилейшънс 237 
маркетингова активност 171 
маркетингова дейност 171 
маркетингова среда 140 
маркетингова стратегия 248 337 
маркетингово знание 170 
маркетингово обучение 170 
маркетингово планиране 176 
марковски вериги 105 
маслодайни култури 277 
масова къстамизация 307 
математически модели 293 
материални активи 368 
материални дълготрайни активи 153 
материално право 206 
матрица 382 
матрица дълг-спестявания 188 
матрица потребление-спестявания 188 
машиностроителен отрасъл 52 
МВФ 107 179 
мегаполиси 85 
медийна стратегия 236 237 238 239 240 244 247 248 
медийно пространство 242 244 
медицински уелнес 435 
международен валутен фонд 179 
международен опит 291 
международен пазар 164 
международен счетоводен стандарт 370 
международен финансов център 81 
международна валутна система 29 
международна конференция 9 12 35 38 39 45 49 67 69 100 101 102 103 104 138 139 160 164 165 170 184 186 187 188 199 202 203 215 221 223 232 262 272 273 292 294 299 300 307 308 318 329 344 352 358 372 373 376 381 382 385 399 402 403 413 414 431 434 440 
международна научна конференция 12 35 39 45 48 49 50 67 69 100 101 103 104 131 138 139 148 160 165 187 188 215 232 262 270 272 293 307 329 376 381 382 402 404 431 434 
международна научно-практическа конференция 11 48 50 62 131 148 171 223 270 293 404 451 
международна система 19 
международна търговия 166 185 
международна федерация на счетоводителите 371 
международна финансова политика 29 
международна финансова система 81 
международна юбилейна конференция 8 12 35 39 45 49 67 69 100 101 103 104 135 136 137 138 139 161 165 187 188 213 232 262 272 307 329 371 376 381 382 402 431 434 
международни валутни единици 181 
международни валутни отношения 181 
международни въздушни превози 398 
международни икономически отношения 78 189 192 
международни отношения 19 192 
международни отношения на Балканите 19 
международни превози 398 
международни стандарти 340 356 432 
Международни счетоводни стандарти 342 355 371 376 
международни финансови институции 179 
международни финансови организации 179 
международни финансови отношения 78 113 
международно данъчно облагане 120 
международно право 212 230 398 
международно сътрудничество 451 
международно частно право 206 
междуотраслова търговия 166 
междуфирмена задлъжнялост 328 
Мексико 216 
мениджиране на таланти 396 
мениджмънт 263 309 310 311 312 316 318 319 322 332 383 390 391 
мениджмънт в туризма 438 
мениджмънт на здравеопазването 263 
мениджмънт на кадрите 395 
мениджмънт на персонала 317 390 
мениджмънт на предприятието 311 314 
мениджмънт на туристическия бизнес 162 426 
мениджмънт на човешките ресурси 385 
мениджър на фирмата 311 
мениджъри 88 175 229 311 
мениджърска дейност 310 311 
мениджърски кадри 438 
мениджърски решения 310 
мениджърски умения 308 
местни инициативни групи 272 
местно икономическо развитие 146 
местно развитие 388 
местонахождение на магазин 172 
метеорологични фактори 278 
метод 133 
метод BSC 306 
методи за анализ 344 
методи за изследване 296 
методи на подбор на персонала 385 
методика 125 
методика на обучението 235 
методически подходи 295 
методология на счетоводството 218 
МИГ 272 
минерални торове 284 
минерално торене 284 
минимална работна заплата 40 43 222 
минимални осигурителни доходи 222 
министерство на финансите 360 
мита 185 
митници 178 
митническа администрация 178 
митническа политика 178 
митническа реформа 178 
митнически контрол 178 
митнически учреждения 178 
митническо законодателство 178 
млечни продукти 400 
многостранно споразумение 199 
мобилен интернет 411 
мобилно банкиране 96 
мобилност на капитала 73 
модел 125 
модел на Web услуги 402 
модел на Бевъридж 221 
модел на Бисмарк 221 
модел на Гордън 58 
модел на Нортън и Каплан 138 
модел на одиторския риск 377 
модели на комуникация 337 
модернизация 138 
модернизация на висшето образование 251 
модернизация на икономиката 143 
модернизация на управлението 138 
МОЛ 172 
Молдова 192 
монетарна политика 73 79 86 97 99 
монетарно таргетиране 79 
мониторинг на риска 325 
морал 309 
морска търговия 151 
морски туристически дружества 426 
морфогенетична структура 188 
МОС 378 
МОТ 166 
мотивация 232 354 384 429 
мотивация за работа 42 429 
мотивация на персонала 317 384 390 429 
мотивиране на персонала 386 
мрежова инфраструктура 403 
МРЗ 40 43 
МРЗ в ЕС 40 
МСМС 105 
МСП 160 215 301 328 346 
МСП в България 301 
МСС 338 341 342 343 355 356 361 363 376 
МСС 36 361 
МСС 37 361 
МСС 41 370 
МССПС 376 
МСФО 378 
мултисорсинг 321 
мултифондове 216 
МЧП 206 
мюсюлмани 17 
мюсюлманско население 17 
набиране на персонал 385 
навигационни системи 274 
наводнения 442 
надзор 378 
надзор над одита 378 
надзорна политика 378 
надзорни регулации 378 
наднационална валута 181 
надомен работник 10 
надомен труд 10 
надомна заетост 10 
надомна заетост в България 10 
надомна работа 10 
наемане на работна сила 44 
наемател 172 
наемни работници 44 
наети лица 13 43 
наказателен кодекс 207 
наказателно право 207 230 
намаляване на бедността 39 
намалявяща чувствителност 24 
нарастване на бедността 43 
нарастване на населението 286 
народ 18 
народопсихология 6 
населени места 261 
населени райони 11 
население 11 45 46 
населеност 261 
наследяване 214 
насърчаване на заетостта 67 
наука 243 
научна дейност 1 
научна конференция 6 10 15 21 22 27 28 34 48 50 71 131 153 156 160 162 163 189 215 229 231 241 245 260 271 293 301 305 306 310 311 320 322 323 327 328 386 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 432 433 435 436 437 438 
научна политика 243 
научна работа 243 
научна работа във ВУЗ 243 
научна сесия 52 54 55 56 57 59 61 63 64 65 66 68 
научни изследвания 1 105 106 140 146 154 155 166 167 172 173 222 226 243 263 312 321 360 380 387 389 397 444 445 
научни изследвания в СА 243 444 
научни статии 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 359 
научни стратегии 1 
научни фондове 1 
научно сътрудничество 145 
научно-изследователска дейност 243 248 
научно-изследователска дейност в СА 243 
научно-изследователски проекти 248 
научно-практическа конференция 11 62 148 171 270 292 318 404 451 
научно-приложни изследвания 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 
научноизследователски процес 248 
Национален иновационен фонд 106 
Национална здравна карта 265 
Национална здравна стратегия 265 
национална икономика 356 
национална иновационна система 302 
национална научна конференция 6 15 21 22 27 28 34 189 229 231 245 271 301 306 323 386 422 423 424 425 429 430 433 
национална научна политика 1 
национални валути 181 
национални особености на държавите 291 
национални сметки 9 
национални цели 39 
национално богатство 80 
национално счетоводно законодателство 365 
недвижим имот 77 
недвижими имоти 167 
независим одит 378 
независим финансов одит 232 377 
неистина 4 
некоригиращи събития 366 
Немска банкова система 79 
немска икономика 200 
неокласически теории 38 
неолиберализъм 18 
неправителствена организация 14 
непълно работно време 13 43 
неравенство 13 
несигурност 5 427 
нетолерантност 5 
нефинансови предприятия 149 
нефт 151 
НЗОК 265 
НИРД 1 
нитрати 257 
НИФ 106 
нов икономически ред 28 
нов световен ред 28 
нова икономическа история 31 
НОИ 67 218 222 
номинална работна заплата 40 
нооикономика 30 
нормативен акт 341 359 
нормативен документ 359 
нормативна база 114 338 353 
НСИ 14 43 265 
обезценка на активи 361 
обезценка на дълготрайни материални активи 361 
обезценка на финансови активи 361 
облагаема стойност 122 
облагане с данъци 116 119 
област Велико Търново 45 
облачни ИТ услуги 411 
облачни услуги 411 
облигация 74 
оборот 148 
образование 231 233 255 381 392 403 
образование в Европа 253 
образование и бизнес 253 
образователен капитал 393 
образователен модел 213 
образователен портал 403 
образователна политика 231 249 
образователна система 13 241 249 
образователни институции 254 
образователни програми 249 
образователни системи 253 
образователни степени 249 
обръщение 441 
обръщение на парите 91 
обслужване 299 
обслужване в туризма 424 
обучение 232 234 235 380 381 392 
обучение на персонал 393 
обучение на служители 386 
обучение на студенти 253 
обучение по икономика 235 
обучение по маркетинг 170 
обучение по мениджмънт 170 
обучение по туризъм 433 
обучение през целия живот 231 
общ доход 197 
общ европейски бюджет 183 
обща ликвидност 346 
Обща селскостопанска политика 285 298 
обществени поръчки 199 
обществено здравеопазване 266 
обществено мнение 240 
обществено осигуряване 266 
общественост 236 
общество 17 32 
общини 388 
общински бюджет 62 
общинско управление 414 
Общност на независимите държави 177 
Общо събрание на СА 441 
одит 379 
одит на финансовите отчети 379 
одитен риск 379 
одитен стандарт 379 
одитни документи 379 
одитни процедури 379 
одиторски анализ 377 
околна среда 259 261 
олигархична икономика 28 
олигархия 28 
ОЛП 35 
ОНД 177 
онлайн комуникации 15 
ООН 203 
опазване на водите 257 
опазване на морската среда 256 
опазване на околната среда 258 260 261 268 
опазване на почвата 275 276 
опазване на работната среда 209 
опазване на растителността 258 
опаковка 267 268 
опаковки 267 
опаковъчна индустрия 268 
опаковъчни материали 267 
оперативна програма 428 
оперативно планиране 176 
оперативно управление 385 
операционни системи 299 
оповестяване 365 
оптимизация 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 100 293 407 408 
оптимизиране 293 
организации с нестопанска цел 363 
организационен стрес 380 
организационна култура 314 
организационна промяна 380 
организационни структури 369 
организационни ценности 309 
организационно поведение 314 
организация 236 380 387 
организация на науката 243 
органично земеделие 285 
органично земеделие в ЕС 285 
осигурителен доход 219 220 
осигурителен процес 218 
осигурителен стаж 222 
осигурителна политика 222 
осигурителна практика 222 
осигурителна система 222 
осигурителна тежест 328 
осигурителни вноски 67 219 220 
осигурителни фондове 218 
основен капитал 60 
основен лихвен процент 35 
основни разходи 397 
ОСП 298 
ОСП на ЕС 298 
остатъчен риск 325 
отворена система 413 
отпадъци 264 
отпадъчна технология 283 
отпадъчни води 283 
отпадъчни продукти 283 
отразяване на събития 366 
отраслева икономика 169 
отраслеви пазари 169 
отраслова структура 193 
отчет за доходите 345 
отчет за приходи 345 
отчет за приходи и разходи 345 
отчет на приходи и разходи 342 
отчетна политика 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 359 
отчетни разходи 375 
отчитане 358 
отчитане на разходите 358 
отчуждаване 139 
оценка 88 
оценка на активи 354 
оценка на вероятностите 24 
оценка на персонала 386 
оценка на предприятие 352 
оценка на предприятието 352 
оценка на риска 53 133 260 379 
оценка на справедливата стойност 367 
оценъчна политика 357 
пазар 157 
пазар на труда 47 193 213 255 
пазар на туристически услуги 439 
пазар на ценни книжа 44 142 
пазарен механизъм 140 259 
пазарна власт 169 
пазарна икономика 21 103 106 157 259 358 437 
пазарна оценка 307 
пазарна стойност 352 
пазарна стойност на предприятието 352 
пазарна структура 358 
пазарна теория 169 
пазарна философия 28 
пазарна цена 352 
пазарни отношения 279 
пазарни условия 300 
пазарни цени 290 
пазарно поведение 156 
пазарно равновесие 26 
пазарно регулиране 289 
пазарно стопанство 344 358 
пакет от мерки 69 
Пакт за стабилност 19 
памет 3 
парадигма 26 
парадигмални критерии 100 
пари 91 108 372 
пари и банки 95 
паричен пазар 60 
парична икономика 36 
парична политика 69 97 99 196 
парична система 95 
парични агрегати 86 
парични постъпления 300 
парично обръщение 108 
парично-кредитна политика 73 79 198 
парникови газове 144 285 
партньорски отношения 251 
патент 2 
педагогика 234 
пенсии 217 222 
пенсионен модел 224 
пенсионен план 224 
пенсионен сектор 222 
пенсионен фонд 217 224 
пенсионна възраст 217 
пенсионна политика 222 
пенсионна реформа 224 
пенсионна система 221 222 
пенсионна система в Австрия 221 
пенсионна система в Белгия 221 
пенсионна система в България 221 
пенсионна система в Русия 217 
пенсионна система в Швеция 221 
пенсионни инвестиции 223 
пенсионни системи 217 
пенсионни спестявания 216 
пенсионни средства 216 
пенсионни фондове 223 
пенсионно осигуряване 216 221 224 
периодични плащания 211 
персонал 317 327 383 384 390 393 
перспективи 128 
петрол 164 
печалба 216 
план 357 
планински туристически дружества 426 
планиране 160 172 262 
планиране на персонала 386 
планиране на териториалното развитие 153 
планова икономика 21 
платежен баланс 72 196 
платежен баланс на България 72 
платежни средства 91 
платежоспособност 156 
платина 164 
плащане 434 
плащания 211 
площи 297 
площи и добиви 297 
поведение 5 24 
поведение на личността 5 
поведение на сътрудниците 314 
поведение на туристите 423 
поведенческа икономика 24 
поведенчески модел 329 
поведенчески стил 430 
поведенчески финанси 329 
подбор на кадри 385 391 395 
подготовка на кадри 438 
подготовка на мениджъри 438 
подоходно облагане 122 
подпомагане 273 
подход 272 307 
подходи 382 
подходът Лидер 272 
позитивно право 204 
позициониране 81 
познание 4 
показател 262 
полезни изкопаеми 153 
политика 128 148 261 
политическа икономика 29 
политическа икономия 23 32 98 
политическа среда 141 
политическа философия 18 
политически лидери 203 
Полярен кръг 151 
помощи 442 
портфейлно управление 88 
последствия от кризата 180 
постановление на МС 13 
потребителско поведение 173 
потребителско поведение в туризма 439 
потребление 139 154 
потребност 2 173 
почва 276 
почвена ерозия 276 
почвено плодородие 275 282 283 284 
почви 275 
почвозащитни мерки 276 
ПР 237 337 
правен позитивизъм 210 
правило на Тейлър 36 95 
правителство 23 
правна уредба на ЕС 209 
правни термини 211 
право 204 210 230 
право и икономика 230 
право на ЕС 206 209 
право на строеж 117 
правови отношения 227 
практика 409 
превантивен контрол 325 
предизвикателства 104 286 376 
предизвикателство 286 
предмет на дейност 350 
предприемач 322 
предприемаческа дейност 322 
предприемачески избор 322 
предприемачество 305 320 
предприемачи 160 
предприятие 159 305 364 376 389 
предприятия 103 149 305 377 
предприятия от публичния сектор 103 
преки данъци 115 149 
преки инвестиции 194 
преки разходи 397 
преки чуждестранни инвестиции 72 106 
прекратяване на договор 330 
преодоляване на кризи 193 
преподаване 235 
преподавател във ВУЗ 449 
преподаватели 249 
престъпление 440 
престъпления 207 440 
престъпност 440 
преход 13 
преходна икономика 147 189 
пречистватилни съоръжения 283 
приватизация 136 352 
привлекателност 131 
приложни аспекти на анализа 154 
принципи 20 
природен газ 151 
природна среда 30 431 
природни бедствия 427 
природни ресурси 151 431 
природни ресурси в туризма 431 
присъединяване към Европейски съюз 197 
присъединяване към ЕС 197 
присъединяване на България към ЕС 178 197 
приходи в бюджета 114 
приходи за социално осигуряване 218 
причини за кризата 84 
причинно-следствена диаграма 313 
проблем 184 
проблеми 215 265 311 370 402 429 
проблеми в здравеопазването 265 
проблеми в туризма 429 
проблеми с Ирак 184 
прогноза 89 
прогнози за икономическо развитие 141 
прогнозиране 153 
прогнозиране на пазара 89 
прогнозни данни 164 
прогнозни цени 164 
програма за развитие 298 
Програма за развитие на селските райони 298 
програма за управление 405 
програми 273 
прогресивно подоходно облагане 122 
продажба на туристически продукти 421 
продажби 159 173 350 
продуктов маркетинг 248 
продукция 159 
проект 409 
проектен мениджмънт 235 
проекти 235 242 434 
проектиране 242 
проектобюджет 195 
производителност 149 
производителност на труда 40 135 170 
производни финансови инструменти 74 
производствен ресурс 139 
производствена организация 313 319 
производствена структура 293 
производствени резултати 319 
производство 293 297 
производство и търговия 59 64 
производство на био-гориво 277 
производство на грозде 297 
производство на екологична продукция 271 
производство на захар 280 
производство на захарно цвекло 280 
производство на стафиди 297 
промени 273 
промени в ЗДДС 121 
промишлени стоки 177 
промоции 175 
промяна 44 
промяна на климата 427 
пропорционално застраховане 228 
пространство и време 413 
проучване на пазара 434 
професии 430 
професионална етика 238 
професионална пенсия 224 
професионална подготовка 438 
професионални качества 364 
професионални стандарти 238 
професионални умения 308 
професионално образование 238 
професионално обучение 433 
професионално поведение 314 
професори 447 
процеси 408 
процеси на обслужване 299 
процесно управление 138 
ПРСР 298 
псевдоинтелигенция 239 
психологически типове 430 
психология 5 
психология на управлението 391 430 
психофизиологични фактори 418 
птицевъдство 50 
публикации 1 243 
публичен сектор 9 103 138 376 
публична администрация 138 409 
публична икономика 23 
публична осигурителна схема 218 
публична политика 23 
публична сфера 414 
публични блага 139 
публични дружества 384 
публични ресурси 103 
публични складове 270 
публични туристически дружества 426 
публични финанси 70 101 
публично акционерно дружество 63 
публично социално осигуряване 218 
публично финансиране 106 
публично-частни партньорства 137 
публичност 237 247 
ПЧИ 106 
ПЧИ в България 72 
пшеница 287 
пъблик афеърс 237 
пъблик рилейшънс 237 337 420 
пълномощия 364 
работна заплата 42 
работна заплата в България 40 
работна ръка 193 
работна сила 13 17 43 44 193 213 
работна среда 209 
работни места 39 428 
работоспособна възраст 193 
радиоактивни отпадъци 258 
радиоактивност 258 
радиоекология 258 
раждаемост 11 
развиващи се икономики 157 
развиващи се пазари 96 
развитие 25 41 140 159 272 273 286 290 297 300 321 
развитие в управлението 159 
развитие на земеделието 297 
развитие на икономиката 25 140 
развитие на лозарството 297 
развитие на лозата 297 
развитие на мениджмънта 308 
развитие на науката 243 
развитие на образованието 70 252 
развитие на предприятието 159 
развитие на селските райони 272 273 286 298 
развитие на софтуера 402 
развитие на човешките ресурси 229 
размер на пенсиите 222 
разпределение на домакинствата 12 
разследване на престъпления 207 208 
разсрочено плащане 211 
разходи 83 197 358 373 397 
разходи в предприятието 375 
разходи за амортизация 397 
разходи за здравеопазване 266 
разходи за ребрендинг 375 
разходи за транспорт 397 
разходи по републиканския бюджет 360 
разширяване на ЕС 198 
рапица 277 
растеж 39 
растениевъдна ферма 282 
растения 370 
растителни масла 277 
растителност 153 
рафтово пространство 318 
реален сектор 39 
реализация 159 
реализация на продукцията 159 
реална икономика 137 
ребрендинг 375 
ревизия 13 
регион 45 
регионален маркетинг 171 
регионален обхват 146 
регионализация на икономиката 111 
регионална икономика 129 147 171 
регионална икономическа политика 151 
регионална иновационна политика 146 
регионална политика 171 187 
регионална статистика 427 
регионални икономически клъстери 316 
регионални клъстери 316 
регионални различия 197 
регионални системи 158 
регионални финанси 129 
регионално измерение 146 
регионално развитие 146 158 171 316 428 
регионално сътрудничество 19 
региони 388 
регистрация 110 
регистрация на фирма 110 
Регламент (ЕО) № 44/2001 206 
регулаторна икономическа система 289 
режим на облагане 118 
резервен фонд 94 
резонансни явления 87 
резюме 292 318 
реинженеринг 332 
реинженеринг в застраховането 412 
рейтинг 81 
рейтингови агенции 107 
реклама 175 237 247 
реклама в туризма 420 
реколта 287 
ректор 441 445 
рекултивация 275 
релеф 153 
рентабилност 296 389 
рентабилност в лозарството 296 
Република България 192 
Република Молдова 192 
републикански бюджет 114 148 360 
репутационен мениджмънт 315 
репутация 247 315 
ресторантьорство 437 
ресурсен потенциал 439 
ресурси на предприятието 356 
ретроспекция 31 
рефинансиране 109 125 
реформа в образованието 251 
реформи 143 
рециклиране 268 
рециклиране на стъкло 267 
реципрочност 24 
риск 16 60 125 260 294 303 326 336 
риск в земеделието 260 294 
риск в предприятието 326 
риск в търговията 336 
риск мениджмънт 90 226 325 326 
риск мениджмънт в предприятието 326 
риск-мениджмънт 226 
рисков капитал 106 
рисков мениджмънт 226 
рискове 321 
рискови операции 44 
ролсианизъм 204 
рубла 78 
румънски университет 255 
Русия 37 78 80 89 94 112 113 127 143 150 151 157 324 
Русия - ЕС 78 
руска монетарна политика 130 
руска промишленост 331 
руски компании 324 
руско-китайски икономически отношения 191 
руско-китайско сътрудничество 191 
ръководство 442 446 
Ръсел 4 
СА 9 10 11 39 40 48 50 51 58 62 67 103 122 131 132 138 139 148 156 171 187 188 190 197 218 223 232 236 237 238 239 240 242 243 244 246 247 248 262 270 292 293 300 305 306 309 318 327 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 364 373 376 381 402 404 410 431 441 443 445 446 447 448 450 451 
СА докторант 67 105 106 140 146 154 155 166 167 172 173 222 226 263 306 312 321 360 380 387 388 389 397 
СА студент 52 54 55 56 57 59 61 63 64 65 66 68 159 
салдо 347 
самообразование 229 
самообучение 229 
самоорганизация 3 
санитарен контрол 264 
САЩ 75 109 184 187 
САЩ и Европа 184 
САЩ и ЕС 187 
САЩ и световната икономика 187 
сборник 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
сборник доклади 6 8 15 21 22 27 28 34 131 135 136 137 148 156 160 161 189 202 213 215 223 229 231 241 245 271 301 305 306 323 327 344 352 358 371 385 386 399 403 404 413 414 
сборник доклади от конференция 10 11 62 131 148 153 156 160 162 163 171 202 215 305 327 344 352 358 385 399 403 404 413 414 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 432 433 435 436 
сборник научни статии 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 359 
сборник с доклади 162 163 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 432 433 435 436 
сборник статии 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 359 
световен валутен пазар 130 
световен финансов пазар 109 
световна валута 130 
световна валутна система 130 
световна икономика 27 30 137 142 145 180 181 
световна икономическа криза 34 166 
световна криза 22 166 193 
световна организация 431 
Световна търговска организация 185 199 
световна финансова архитектура 111 
световна финансова криза 34 109 180 
световна финансова система 112 127 180 
Световната банка 107 179 
световни пари 91 
световни финанси 81 179 
световно икономическо равновесие 188 
световно производство 297 
световно развитие 286 
световно стопанско развитие 286 
свобода 210 
свързани лица 117 
себестойност 83 
Седма рамкова програма 106 
секюритизация 124 
селски район 281 
селски райони 272 273 281 289 425 
селски райони в България 272 273 281 
селски туризъм 425 
селски туризъм в България 425 
селско стопанска политика 286 
селско стопанство 260 274 284 286 
селско стопанство на САЩ 98 
селскостопанска политика 286 
селскостопанска продукция 370 
селскостопански дейности 50 
селскостопански култури 280 
селскостопански отрасъл 289 
селскостопански производители 50 261 
селскостопански риск 260 
селскостопанско развитие 286 
сертификати 445 
СИВ 177 
сигурност 410 
синергетични модели 85 
синхронизиране 407 
сирене 400 
система за управление 274 
система на национални сметки 9 
система на националните сметки 9 
система от ценности 309 
системен риск 126 
системи за калкулиране 83 
системи за управление 155 
системи за управление на качеството 432 
ситуации 5 
ситуационна теория 30 
ситуационно поведение 5 
складова логистика 405 
складова система 405 
складови записи 270 
следствена версия 208 
служители 387 
смесена вина 440 
смесени предприятия 131 
сметкоплан 376 
СНИД 243 
СНС 9 
собствени средства 106 
соларна енергия 269 
софтуер 402 405 
софтуерен продукт 405 
софтуерни технологии 403 
социален аспект 7 
социален капитал 7 
социална криза 33 
социална отговорност 8 186 
социална пазарна икономика 135 
социална политика 7 13 41 43 
социална справедливост 40 204 
социална философия 32 
социална характеристика 12 
социални мрежи 15 
социални отношения 6 41 
социални плащания 45 221 
социални показатели 281 
социални предпочитания 24 
социални предприятия 49 
социални разходи 67 
социално взаимодействие 315 
социално и здравно осигуряване 219 
социално измерение 254 
социално морфологично поле 188 
социално неравенство 13 
социално обезпечение 351 
социално осигуряване 217 218 219 220 221 351 
социално предприятие 49 
социално сближаване 8 
социално-икономически анализ 135 
социално-икономически условия 439 
социално-икономическо развитие 153 388 
социално-осигурителни системи 224 
социологическа наука 32 
социум 30 
спекулативен капитал 142 
спекулация 134 
специализиран туризъм 163 
специални разузнавателни средства 207 
специални събития 420 
специалност 232 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 120 
спонсорство 175 
споразумение 199 
спорт 415 416 417 418 
спортни педагози 417 
спортът във ВУЗ 417 
спот пазар 164 
спот търговия 164 
спот цени 164 
справедлива стойност 367 
справедливост 204 210 
сравнителен анализ 173 
сравнителни изследвания 16 
сравнителни предимства 190 
сребро 164 
средна работна заплата 45 
средно икономическо образование 235 
средно образование 235 
средномесечен осигурителен доход 67 
СРС 207 
СС 1 365 
СС 10 366 
СС 21 365 
СС 32 365 
СС 9 363 
стабилизационна политика 75 
стандарти 335 400 
стандарти за ликвидност 93 
стандарти за храни 400 
стандартизация 267 268 400 
стандартизация на продуктите 400 
статии 338 339 340 341 342 343 345 346 347 348 349 350 351 353 354 355 356 357 359 
статистика 10 89 
статистическа отчетност 9 
статистически методи 415 
статистически методи за анализ 416 
статистическо изследване на труда 10 
статистическо проучване 10 
стимулиране на персонала 317 
стимулиране на труда 42 
СТО 185 199 
стойност на капитала 84 
стойност на парите 91 
стокова търговия 165 
стокови запаси 318 
стокови пазари 165 
стокови фючърси 165 
стокообмен на България 190 
стокооборот 305 
Стопанска академия 441 443 444 445 447 448 450 
стопанска дейност 48 364 
стопанска история 189 
стопански дейности 119 
стопанство 50 
стохастични модели 228 
страни в ЕС 196 359 
страни от Европейския съюз 196 359 
страни-членки на ЕС 196 
страните на ЕС 196 359 
страните от ОНД 177 
стратегии 46 330 
стратегии за развитие 422 
стратегически анализ 44 
стратегически връзки 8 
стратегически документи 46 
стратегически избор 46 
стратегически контрол 436 
стратегически мениджмънт 237 310 
стратегически подход 46 
стратегически потенциал 304 
стратегически решения 373 
стратегическо планиране 176 316 333 
стратегическо предимство 304 
стратегическо управление 306 333 385 388 436 
стратегия 1 186 248 330 
стратегия "Европа 2020" 1 
стратегия за КСО 186 
стратегия за развитие 1 
стрес 380 387 
стрес в организацията 380 
стресови ситуации 418 
строителен сектор 57 
строителство 132 434 
строителство и инвестиции 132 
структура 263 
структура на пазара 169 
структурни промени 298 
структурни фактори 300 
структурни фондове 428 
структурни фондове на ЕС 428 
студена война 19 
студенти 232 249 250 252 
студентска финансова подкрепа 250 
студентски разработки 243 
студентски такси 250 
стъкло 267 
субконтракт 331 
СУК 432 
суровина 401 
суровинна база 401 
суша 278 
счетоводен баланс 342 
счетоводен отчет 351 
счетоводител 314 344 364 
счетоводна база 363 
счетоводна грешка 375 
счетоводна дейност 314 
счетоводна инвентаризация 368 
счетоводна информация 348 
счетоводна отчетност 9 339 348 355 364 375 
счетоводна политика 103 340 342 343 346 
счетоводна реформа 371 
счетоводна система 369 371 
счетоводна теория 367 
счетоводни грешки 362 
счетоводни данни 9 
счетоводни специалисти 314 
счетоводни стандарти 363 
счетоводно отчитане 218 338 341 348 
счетоводно приключване 366 
счетоводно третиране 362 
счетоводство 338 340 343 348 352 362 363 364 371 372 376 
счетоводство в предприятия 364 
счетоводство на предприятията 375 
събирателно дружество 214 
събитиен мениджмънт 90 
събитиен риск 90 
съвременен мениджмънт 309 311 
съвременни тенденции 423 
съвременни технологии 404 
Съд на Европейските общности 199 
Съд на ЕС 199 
съдружници 205 214 
съхранение на данни 411 
талант 396 
талантизъм 392 
таргет-костинг 374 
текущи задължения 342 
текущи разходи 397 
текущо начисление 376 
ТЕМПУС 251 
Темпус-проект 251 
тенденции 423 
тенденция на развитие 162 181 423 
теоретични аспекти 154 385 424 
теория за възприемане на обектите 173 
теория за ефективността 26 
теория за полезност 173 
теория за равнището на адаптация 173 
теория за самовъзприемането 173 
теория на Г. Бекер 392 
теория на икономическото развитие 25 
теория на Кейнс 38 
теория на кризата 28 
теория на Милър и Модилиани 84 
теория на очакването 173 
теория на пазара 169 
теория на парите 36 
теория на познанието 4 
теория на Т. Шулц 392 
теория на финансите 85 108 
теория на ценообразуване на активите 53 
териториални фактори 153 
територия 153 
тероризъм 203 
терористи 203 
терористичен риск 427 
терористични действия 203 
технологии 408 
технологичен процес 406 
технологичен трансфер 302 
технологични иновации 302 
технологични клъстери 302 
технологични промени 387 
технологични решения 96 155 
технологично развитие 191 
технология 368 
технология за оптимизация 56 
ТЗ 214 
ТНК 369 
товарен транспорт 397 
Томас Хобс 44 
топ мениджър 383 
топ-мениджъри 383 
торене 282 283 284 
торове 283 284 
Трансатлантическа декларация 184 
трансатлантически отношения 184 
трансгранични отношения 73 
трансевропейска транспортна мрежа 399 
транснационална компания 369 
транспорт 399 440 
транспортна политика 399 
транспортна политика на страните от ЕС 399 
транспортна услуга 397 
транспортни престъпления 440 
транспортни услуги 397 
трансцендентален идеализъм 32 
тренинг на персонала 393 
тренингови компании 393 
труд 42 209 391 392 
трудов пазар 13 44 47 135 255 
трудова заетост 47 
трудови взаимоотношения 391 
трудови възнаграждения 392 
трудови конфликти 391 
трудови отношения 41 
трудови пазари 11 13 43 
трудово-производителни кооперации 359 
трудоспособна възраст 45 
трудоспособно население 45 
ТСУ 132 
туризъм 162 163 279 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 
туризъм в България 162 163 428 
туристическа дейност 432 433 
туристическа индустрия 162 428 439 
туристическа услуга 121 
туристически бизнес 419 420 421 424 425 426 427 432 435 436 
туристически дейности 430 
туристически дестинации 420 427 
туристически изследвания 431 
туристически кадри 430 433 
туристически кетъринг 424 
туристически обекти 434 
туристически потенциал 439 
туристически поток 163 
туристически продукт 432 
туристически продукти 421 
туристически райони 420 
туристически ресурс 163 
туристически ресурси 419 439 
туристически сдружения 420 
туристически сектор 163 386 
туристически територии 439 
туристически услуги 55 439 
туристически фирми 426 
туристическо предприятие 434 
туристическо развитие 422 
туристическо райониране 163 420 
туристическо ресторантьорство 437 
туроператори 117 
търговия 164 166 185 194 
търговия на дребно 336 
търговия на ЕС 166 
търговия със злато 164 
търговията в България 166 
търговска специализация 190 
търговски асортимент 318 
търговски баланс 190 
търговски банки 83 123 125 148 349 
търговски взаимоотношения 190 
търговски дефицит 72 
Търговски закон 205 351 
търговски кредит 270 
търговски микс 172 
търговски партньори 194 
търговски потоци 190 
търговски споразумения 185 190 
търговски център 172 
търговско дружество 214 
търговско-икономически отношения 189 
търговци на дребно 336 
търсене и предлагане 288 
тютюнева промишленост 59 
тютюнопроизводство 59 
увеличаване на заетостта 39 
уелнес 435 
уелнес туризъм 435 
уелнес услуги 435 
уикенд туризъм 425 
Украйна 189 
умения 308 
университети 241 251 252 
университетски мениджмънт 241 255 
университетско образование 403 
университетско обучение 410 
управление 41 46 102 159 294 299 303 307 312 382 387 389 396 
управление в бизнеса 310 383 
управление на бизнеса 174 322 327 
управление на бюджета 202 
управление на взаимоотношенията 389 391 
управление на висшето образование 245 
управление на застрахователното дружество 412 
управление на знания 409 
управление на изпълнението 333 
управление на икономиката 136 
управление на инвестиции 223 
управление на инвестициите 129 
управление на инвестиционните процеси 132 
управление на кадрите 394 395 429 430 438 
управление на качеството 292 432 
управление на клиентите 382 
управление на клъстерите 316 
управление на комуникациите 315 
управление на конфликти 20 
управление на кредитния риск 126 
управление на криза 69 
управление на кризата 69 
управление на ликвидност 93 102 
управление на малкия бизнес 327 
управление на МСП 301 
управление на образованието 245 
управление на операциите 382 424 
управление на отношенията 389 
управление на персонала 383 390 391 393 394 
управление на персонала в туризма 429 
управление на персонала в Япония 152 
управление на предприятието 159 303 
управление на предприятията 310 314 
управление на процеси 313 
управление на процесите 301 
управление на разходи 374 
управление на риска 71 126 150 294 303 326 336 
управление на риска в земеделието 294 
управление на риска в предприятието 303 326 
управление на социалната дейност 41 
управление на стойността 367 
управление на транснационални компании 369 
управление на трудовите отношения 41 
управление на туризма 162 386 422 424 437 
управление на университети 241 255 
управление на университетите 251 
управление на услугите 299 
управление на финансите 85 88 130 179 
управление на фондовете 88 
управление на човешки ресурси 213 385 396 
управление на човешките ресурси 386 
управление на човешкия фактор 46 
управление чрез мотивация 429 
управление чрез ценности 309 
управленска дейност 88 317 
управленска отчетност 372 374 
управленска технология 319 
управленска функция 160 
управленски инструменти 390 
управленски контрол 436 
управленски отчет 374 
управленски персонал 383 
управленски подход 372 
управленски решения 310 329 
управленски стил 390 
управленски умения 396 
управленски функции 319 
управленско счетоводство 83 373 374 
уреголиране и застрояване 117 
услуги 382 
устойчиво развитие 268 312 
устойчиво развитие в туризма 422 
устойчивост 101 
утайки 275 283 
утилитаризъм 204 
учени 1 
училища в Свищов 443 
училище 446 
учителски пенсионен фонд 218 
федерален резерв 97 
Фейсбук 15 
ферма 282 295 
фермер 294 
фермерско земеделие 295 
физически лица 118 122 295 
физически труд 392 
физическо възпитание 415 416 417 418 
Филип Котлър 174 335 
философия 3 
философия на икономиката 30 
философия на образованието 233 
философия на правото 210 
философска наука 4 
философска теория 3 
финанси 107 108 138 
финансиране 50 77 106 165 179 254 381 
финансиране на висшето образование 254 
финансиране на здравеопазването 266 
финансиране на иновационни проекти 106 
финансиране на малки предприятия 123 
финансиране на малкия бизнес 123 
финансиране на науката 1 
финансиране на образованието 250 
финансиране на проекти 39 
финансов анализ 27 51 84 155 377 
финансов анализ на предприятието 377 
финансов капитал 81 180 
финансов лизинг 77 
финансов мениджмънт 51 52 54 55 56 57 59 61 63 64 65 66 68 
финансов отчет 362 366 
финансов пазар 80 85 86 87 
финансов пазар в Русия 80 
финансов риск мениджмънт 90 325 
финансов център 81 
финансова автономност 426 
финансова глобализация 73 
финансова грамотност 96 
финансова интеграция 111 
финансова конюнктура 89 
финансова криза 34 74 84 125 137 193 
финансова криза в България 180 
финансова олигархия 28 
финансова отчетност 338 
финансова политика 22 75 86 329 
финансова помощ 250 
финансова рамка 202 
финансова система 104 108 112 
финансова статистика 89 
финансова теория 29 108 367 
финансови деривати 74 
финансови експерти 107 
финансови инвестиции 165 
финансови институти 76 
финансови институции 112 179 
финансови инструменти 74 165 179 
финансови кризи 92 
финансови одитори 379 
финансови пазари 53 89 92 
финансови показатели 138 
финансови резерви 75 
финансови системи 104 
финансови условия 77 
финансови услуги 96 
финансово изравняване 62 
финансово моделиране 85 
финансово планиране 349 354 
финансово планиране в счетоводството 349 
финансово планиране на предприятието 354 
финансово поведение 96 
финансово счетоводство 358 
финансово състояние 346 
финансово управление 52 55 
финансово управление на фирмата 61 
финансово-икономическа криза 142 193 
финансово-икономическо състояние 426 
финансово-кредитна политика 76 
Финландия 268 
фирма 344 384 
фирмена регистрация 384 
фирмена стратегия 310 
фирмени стратегии 268 
фискален съюз 201 
фискална политика на България 148 
фондов индекс 87 
фондов пазар 60 
фондова борса 134 
фондове 216 273 
фондове за регионална политика 273 
фондове на ЕС 399 
формиране на човешкия капитал 392 
форум на висшите училища 236 237 238 239 240 242 244 246 247 248 
Франция 225 
франчайз система 328 
Фридман, Милтън 28 
фройдизъм 429 
фронт-офис 155 
фундаментална криза 33 
фючерсни пазари 71 
фючърси 105 
фючърсна търговия 105 
хандбал 415 416 
хармонизация 115 
хедж-фондове 142 
хеджиране 105 142 
хеджиращ финансов инструмент 105 
хигиена 264 
хигиенни изисквания 264 
хляб 400 
холдингова компания 347 
холдингово дружество 347 
хомо икономикус 20 
хотелиерски бизнес 423 
хотелиерски вериги 423 434 
хотелиерски продукт 423 
хотелиерство 423 
храни 400 
хранителна индустрия 401 
хранителна промишленост 156 
хранителна система 286 
хранителни елементи 282 
хранително-вкусова промишленост 264 
хуманизация 234 
цели 141 291 
цена на златото 27 164 
цена на петрола 71 164 
цена на труда 149 
цени 148 
цени на пшеница 290 
цени на услугите 96 
ценни книги 44 
ценни книжа 44 124 
ценности 309 
ценностнобазиран мениджмънт 309 
ценова динамика 196 
ценова конкуренция 169 
ценова политика 172 
ценови модели 87 
ценови отношения 156 
ценови риск 336 
ценообразуване 53 60 125 
централен бюджет 62 
Централна и Източна Европа 22 
ЦИЕ 22 
циклично развитие 75 
цикъл PDCA 313 
частна фирма 334 
частни блага 139 
Черно море 256 
черноморска синергия 19 
чешка икономика 289 
Чили 216 
чиста стойност на активите 426 
човешка сигурност 427 
човешки капитал 7 11 44 381 392 
човешки потенциал 304 
човешки ресурс 262 387 
човешки ресурси 11 255 262 385 387 396 
човешки ресурси в здравеопазването 262 
човешки фактор 45 46 312 364 
чуждестранен капитал 131 
чуждестранни банки 127 
чуждестранни инвестиции 142 
чуждестранни туристи 163 
чуждестранно участие 131 
Швейцария 249 
щета 276 
юбилейна конференция 12 35 39 45 49 67 69 100 101 103 104 138 139 165 187 188 232 262 272 307 329 376 381 382 402 431 434 
юбилейна научна конференция 8 12 35 39 45 49 67 69 100 101 103 104 135 136 137 138 139 161 165 187 188 213 232 262 272 307 329 371 376 381 382 402 415 416 417 418 431 434 
Югоизточна Европа 19 
юридическа лексика 204 211 
юридическа отговорност 205 
юридически лица 116 
юридически лица с нестопанска цел 116 
юриспруденция 210 
Япония и дефлация 99 
Японска банкова система 99 
японска икономика 152 
японски мениджмънт 152 
японски мениджъри 152 
японски метод на управление 152 
75 години Стопанска академия 12 35 39 45 49 67 69 100 101 103 104 138 139 165 187 232 262 272 307 329 376 381 382 402 431 434 450 
7РП 106 
ABC 372 
ABC анализ 372 
BG40 58 
BSC 306 
CAPM 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 
CMM модел 301 
CRM 155 263 
CRM архитектура 155 
CRM система 155 
DATA mining 263 
EPS 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 
ERP 402 408 
ERP софтуер 402 
EVA 82 367 
EVA анализ 82 
Google 89 
GPS система 274 
IFAC 371 
PDCA 313 
PDSA 313 
PR 236 420 
PR - дейност 420 
Saas 402 405 
SAS 105 
SHI системи 225 
SHIs 225 
SMART-образование 233 
story-модел 16 
SWOT анализ 146 149 
Twitter 15 
VBM-концепция 367 
WACC 51 52 54 55 56 57 58 59 61 63 64 65 66 68 
Web 406 
Web технологии 406 
Web услуги 402 
WMS 405