НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп М 457 е

Богданов, Асен.  Наука или идеология? За изхода от сблъсъка / Асен Богданов. // Международно списание Е и М еврообразование, 2011, N 6-7, с. 10-20. 

  

Сист. No: 46004

Иновации - научен аспект

- 2 -

44149

Парашкевова, Евелина.  Възможности за генериране на кинкурентни предимства чрез процесни иновации в бизнес организациите / Евелина Парашкевова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 332-336. 

  

Сист. No: 46034

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

44149

Върбанов, Иван.  Технологията - поробител или освободител / Иван Върбанов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 106-111. 

  

Сист. No: 45848

- 4 -

44148

Личева, Катя Г.  Ню ейдж и конструирането на новия светоглед / Катя Г. Личева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 359-366. 

  

Сист. No: 45785

- 5 -

Сп Ф 515

Берковиц, Питър.  Разбраното просвещение / Питър Берковиц. // Философия, XX, 2011, N 1, с. 23-28. 

  

Сист. No: 45552

- 6 -

Сп Д 532

Върбанов, Иван.  Глобалната човешка епоха и толерантността / Иван Върбанов. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 5-16. 

  

Сист. No: 46039

- 7 -

Сп Д 532

Григоров, Атанас.  Съобщение и послание / Атанас Григоров. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 101-117. 

  

Сист. No: 46116

- 8 -

Сп Ф 515

Радев, Ради.  Диалектическата същност на космоса / Ради Радев. // Философия, XX, 2011, N 4, с. 33-43. 

  

Сист. No: 46141

- 9 -

Сп Ф 515

Радев, Ради.  Изходни положения на Сократизма / Ради Радев. // Философия, XX, 2011, N 4, с. 53-55. 

  

Сист. No: 46142

- 10 -

Сп Ф 515

Радев, Ради.  Телеологизъм / Ради Радев. // Философия, XX, 2011, N 4, с. 60-76. 

  

Сист. No: 46143

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 11 -

44148

Мидова, Петранка.  Социалната отговорност - ключов фактор за успеха на бизнес / Петранка Мидова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 269-275. 

  

Сист. No: 45872

- 12 -

44148

Нинов, Николай Б.  Бъдещето на "линията на бедността" в програмите за социално подпомагане / Николай Б. Нинов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 530-536. 

  

Сист. No: 45850

Статистика

- 13 -

44149

Тодоров, Т. Ив.  СНС`2008 - съвременна статистическа информационна система / Т. Ив. Тодоров. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 238-242. 

  

Сист. No: 45933

- 14 -

44148

Цанова, Стела и др.  Оценка и анализ на промените в средната и пределна склонност към потребление и спестяване на домакинствата по децилни групи / Стела Цанова, Цветелина Ем. Цанова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 214-219. 

  

Сист. No: 46131

Статистика на отраслите

- 15 -

38056

Тодоров, Т. Ив.  Система на националните сметки: сметка "Производство" и сметка "Формиране на дохода" / Т. Ив. Тодоров. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 203-209. 

  

Сист. No: 45671

Статистика на България

- 16 -

Сп Н 25 а

Ангелова, Поля.  Исторически преглед на преброяванията на земеделските стопанства в България / Поля Ангелова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 67-81. 

  

Сист. No: 45570

- 17 -

Сп Ч N 23

Angelova, Polya.  An Historical Overview of the Censuses of Agricultural Holdings in Bulgaria / Polya Angelova. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 145-157. 

  

Сист. No: 45658

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 18 -

Сп Н 25 а

Шопова, Маргарита.  Динамиката на енергийното потребление на домакинствата в България за периода 1999-2009 година / Маргарита Шопова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 122-138. 

  

Сист. No: 45574

Демография и население

- 19 -

44148

Николова, Маргарита И.  Необходимост от нова демографска политика на България / Маргарита И. Николова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 477-483. 

  

Сист. No: 45816

- 20 -

Сп И 50 м

Богданов, Богдан.  Наблюденията на домакинските бюджети в България (1925-2010 г.) / Богдан Богданов. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 5, с. 78-105. 

  

Сист. No: 45621

Демографска политика

- 21 -

Сп И 50

Атанасова, Минка и др.  Развитие на демографските ресурси и работната сила в селските райони / Минка Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 145-151. 

  

Сист. No: 45993

Миграция - международна

- 22 -

Сп В 83 Э

Иванов, С.  Международная миграция в России: динамика, политика, прогноз / С. Иванов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 10, с. 35-52. 

  

Сист. No: 46011

Социология

- 23 -

38056

Върбанов, Иван.  Как е възможно планирането? / Иван Върбанов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 343-348. 

  

Сист. No: 45773

- 24 -

38056

Георгиев, Никола.  Поглед върху някои опити за емпирично измерване на социалната стратификация / Никола Георгиев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 306-309. 

  

Сист. No: 45702

- 25 -

38056

Григоров, Атанас.  Интергративност на знанието / Атанас Григоров. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 316-326. 

  

Сист. No: 45769

- 26 -

44149

Кабаиванов, Ради.  Постиндустриалното общество - фаза информационен империализъм / Ради Кабаиванов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 265-268. 

  

Сист. No: 45946

- 27 -

44149

Кабаиванов, Ради.  Новото в същността на информациологията / Ради Кабаиванов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 269-272. 

  

Сист. No: 45948

- 28 -

38056

Чонова, Румяна.  Социална стратификация - митове и посттоталитарна действителност / Румяна Чонова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 108-111. 

  

Сист. No: 45530

- 29 -

Сп А 582

Стоилова, Вяра.  Свобода, конкуренция и пазарен дял / Вяра Стоилова. // Икономически алтернативи, 2011, N 5, с. 3-16. 

  

Сист. No: 46003

Икономическа социология

- 30 -

44148

Чонова, Румяна С.  За войнстващия "икономически империализъм" и необходимостта от социологически подход към икономиката в преход / Румяна С. Чонова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 543-549. 

  

Сист. No: 45853

Социално поведение. Социална психология

- 31 -

44148

Ганева, Ваня К.  Социалното предприемачество като форме на финансиране на социалната работа срещу домашното насилие върху жени / Ваня К. Ганева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 423-429. 

  

Сист. No: 45935

Международна политика

- 32 -

Сп А 582

Динков, Динко.  Преструктурирането на света - предизвикателства пред Европейския съюз и външната политика на България / Динко Динков. // Икономически алтернативи, 2011, N 5, с. 17-34. 

  

Сист. No: 46015

Икономика. Икономически науки

- 33 -

44148

Василева, Гергана Б.  Конкурентните отношения в съвременните условия на развитие (теоретичен аспект) / Гергана Б. Василева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 37-42. 

  

Сист. No: 45957

- 34 -

44148

Илиева, Боряна И.  Митът за прогреса / Боряна И. Илиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 430-434. 

  

Сист. No: 45896

- 35 -

44148

Кирев, Любен Д.  Знанието като икономическа категория / Любен Д. Кирев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 21-33. 

  

Сист. No: 45673

- 36 -

44148

Михайлов, Пеню.  Безупречна ли е неокласическата теория в научно отношение: каква икономическа теория нам е нужна? / Пеню Михайлов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 97-102. 

  

Сист. No: 45879

- 37 -

44148

Младенова, Зоя К.  Икономика, икономическа теория и икономическа политика / Зоя К. Младенова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 112-119. 

  

Сист. No: 45881

- 38 -

44148

Найденов, Георги Н. и др.  Клъстерите капитализъм - типология и динамика на капиталистическите икономики след Втората световна война / Георги Н. Найденов, Калоян В. Харалампиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 103-111. 

  

Сист. No: 45880

- 39 -

44148

Стоянов, Велчо.  [Двадесет и първи ] XXI век - преломен момент към нова глобална цивилизация? / Велчо Стоянов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 45-57. 

  

Сист. No: 45680

- 40 -

Сп И 31

Найденова, Светлана.  Съвременното икономическо развитие според теорията на революционното богатство на Алвин и Хайди Тофлър / Светлана Найденова. // ИДЕС, XV, 2011, N 8, с. 40-48. 

  

Сист. No: 46152

- 41 -

Сп В 83 Э

Посель, И.  Инновации в экономической науке: французский вклад за последние 70 лет / И. Посель. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 9, с. 66-79. 

  

Сист. No: 45698

- 42 -

Сп П 57 х

Сухарев, О. и др.  Интелектуальной потенциал и его неоиндустриальное воспроизводство / О. Сухарев, А. Нешитой. // Экономист . - Москва, 2011, N 10, с. 3-11. 

  

Сист. No: 45990

- 43 -

Сп Ф 53 кс

Хлынин, Э. В.  Характеристика концепции и кластерной методологии управления процессом инновационного воспроизводства основного капитала предприятия / Э. В. Хлынин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 34, с. 19-26. 

  

Сист. No: 45498

- 44 -

Сп Н 25 а

Шишманова, Пенка.  Генезис на теорията за човешкия капитал в античния свят / Пенка Шишманова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 31-48. 

  

Сист. No: 45565

- 45 -

Сп П 57 х

Юрьев, В.  Асоциальные тенденции финансово-спекулятивного капитала / В. Юрьев. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 9, с. 59-72. 

  

Сист. No: 45758

- 46 -

Сп Ч N 23

Lazarov, Rumen.  Economic Freedom and Market Reforms in Bulgaria / Rumen Lazarov. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 110-123. 

  

Сист. No: 45655

- 47 -

Сп Ч N 23

Shishmanova, Penka.  Genesis of the Human Capital Theory in the Ancient World / Penka Shishmanova. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 94-109. 

  

Сист. No: 45653

Икономикс

- 48 -

44148

Велчев, Константин.  Кризисното развитие на предприятието като предпоставка за недействителност на предположението за действащо предприятие / Константин Велчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 354-360. 

  

Сист. No: 46231

- 49 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, Марин.  За сегашната криза и нейните предшественички / Марин Гълъбов. // Данъчна практика, 2011, N 8, с. 22-25. 

  

Сист. No: 45664

- 50 -

Сп А 582

Кацарски, Иван.  Икономикс и икономическа социология - спорът на дисциплините / Иван Кацарски. // Икономически алтернативи, 2011, N 5, с. 123-133. 

  

Сист. No: 46020

Микроикономика

- 51 -

44148

Борисова, Лилия Йотова.  Разпределение на доходите и устойчиво развитие / Лилия Йотова Борисова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 189-196. 

  

Сист. No: 45710

Макроикономика

- 52 -

44148

Лазаров, Румен Н.  България и Естония - по различни пътища към общи цели / Румен Н. Лазаров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 306-314. 

  

Сист. No: 45756

- 53 -

44148

Мавров, Христо Д.  Макроикономически ефекти на глобалната финансова и икономическа криза върху страните с валутен болд / Христо Д. Мавров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 210-218. 

  

Сист. No: 45721

- 54 -

44148

Найденова, Снежана Г.  "Разумната достатъчност" - средство за преодоляване на икономическата криза / Снежана Г. Найденова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 137-143. 

  

Сист. No: 45703

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Торопцев, Е. Л. и др.  Факторы неопределенности моделирования макроэкономических систем / Е. Л. Торопцев, О. Н. Семенская. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 6-12. 

  

Сист. No: 45522

Математически методи в икономическите науки

- 56 -

44149

Иванов, Иван и др.  Приложения за компютърните технологии при оптимизиране на портфейба / Иван Иванов, Нонка Георгиева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 77-81. 

  

Сист. No: 45825

- 57 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Любомир.  Възможности за прогнозиране фазите на икономическия цикъл на България / Любомир Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 49-66. 

  

Сист. No: 45568

Икономически теории. Учения и школи

- 58 -

44148

Дамянов, Атанас.  Национални и интернационални допускания / Атанас Дамянов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 7-20. 

  

Сист. No: 45666

- 59 -

Сп И 502 д

Ангелов, Иван.  Поуки от световната криза за икономическата теория / Иван Ангелов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 3-38. 

  

Сист. No: 45631

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 60 -

Сп И 502

Стоянова, Петя.  Работен режим / Петя Стоянова. // Икономика, 2011, N 7, с. 19-21. 

  

Сист. No: 45575

- 61 -

Сп В 83 Э

Стребков, Д. и др.  Электронная самозанятость в России / Д. Стребков, А. Шевчук. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 10, с. 91-112. 

  

Сист. No: 46013

- 62 -

Сп И 503 и

Тодорова, Корнелия.  Утвърждаване на управленското консултиране като професионална област в България / Корнелия Тодорова. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 3, с. 89-135. 

  

Сист. No: 46147

- 63 -

44177

Ribarova, Ekaterina.  Labour transformations and utilisation of traditional and new forms of social dialogue and representation of interests in Bulgaria / Ekaterina Ribarova. // Transformations in labour : Social security and social dialogue / Edited by Katia Vladimirova : CIELA. - Sofia, 2010, с. 563-569. 

  

Сист. No: 46218

Икономика на труда. Организация на труда

- 64 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  Установяване на партиен контрол върху държавното управление на трудовите и социални отношения в България (1945-1989) / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2011, N 7, с. 3-18. 

  

Сист. No: 46160

Трудови отношения

- 65 -

Сп А 454

Мушкаров, Гошо.  Извършване на работа от разстояние / Гошо Мушкаров. // Актив, 2011, N 12, с. 57-60. 

  

Сист. No: 46217

- 66 -

44177

Bessy, Christian.  The Labour Contract in Europe / Christian Bessy. // Transformations in labour : Social security and social dialogue / Edited by Katia Vladimirova : CIELA. - Sofia, 2010, с. 253-284. 

  

Сист. No: 46220

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 67 -

44148

Иванов, Любомир.  Основни тенденции в развитието на заетостта и безработицата в България (2000-2009) / Любомир Иванов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 142-148. 

  

Сист. No: 46107

- 68 -

44148

Цонева, Елка И.  Някои рискови социални группи на трудовия пазар в България / Елка И. Цонева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 568-575. 

  

Сист. No: 45863

- 69 -

Сп И 502 д

Белева, Искра.  Предизвикателства пред европейските трудови пазари в контекста на стратегия "Европа 2020" / Искра Белева. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 112-131. 

  

Сист. No: 45635

- 70 -

44177

Arsov, Bojidar.  Local Labour Markets in Bulgaria: Challenges and Employment Policies / Bojidar Arsov. // Transformations in labour : Social security and social dialogue / Edited by Katia Vladimirova : CIELA. - Sofia, 2010, с. 126-137. 

  

Сист. No: 46211

- 71 -

44177

Atanassova, Margarita et al.  Employers and Employees attitudes to Flexible Employment: Results of a SME Empirical Survey in Bulgaria / Margarita Atanassova, Katia Vladimirova. // Transformations in labour : Social security and social dialogue / Edited by Katia Vladimirova : CIELA. - Sofia, 2010, с. 285-308. 

  

Сист. No: 46213

- 72 -

Сп И 503 и

Mihaylov, Emil.  Evaluation of Subsidized Employment Programs for Long- Term Unemployed in Bulgaria / Emil Mihaylov. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 3, с. 136-167. 

  

Сист. No: 46149

Пазар на труда

- 73 -

38056

Горанова, Пенка.  Модел за развитие на националната стратегия на пазара на труда / Пенка Горанова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 249-254. 

  

Сист. No: 45681

Безработица

- 74 -

38056

Несторов, Людмил Иванов.  Бедността - един от основните проблеми на прехода / Людмил Иванов Несторов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 128-133. 

  

Сист. No: 45551

- 75 -

44148

Петков, Пламен И.  Регионални аспекти на безработицата в България / Пламен И. Петков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 157-164. 

  

Сист. No: 46123

- 76 -

38056

Стефанов, Стефан В.  Безработицата в община Свищов - анализ и тенденции / Стефан В. Стефанов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 261-268. 

  

Сист. No: 45690

Кооперативно дело

- 77 -

Сп З 54

Кирилов, Атанас.  За земеделските кооперации и тяхната социална функция / Атанас Кирилов. // Земеделие плюс, 2011, N 10, с. 4-5. 

  

Сист. No: 45745

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 78 -

44148

Ангелов, Георги.  Банкови продукти и услуги в ерата на иновациите / Георги Ангелов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 78-84. 

  

Сист. No: 45977

- 79 -

44148

Ангелова, Камелия К.  Проблеми в банковият мениджмънт / Камелия К. Ангелова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 116-120. 

  

Сист. No: 45998

- 80 -

38056

Ангелова, Поля.  Статистическа информация за кредита - роля, значение, изисквания / Поля Ангелова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 286-290. 

  

Сист. No: 45700

- 81 -

44148

Арабаджиева, Нели Пламенова.  Предпоставки за възникването на кредита / Нели Пламенова Арабаджиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 142-146. 

  

Сист. No: 46021

- 82 -

44148

Братанов, Петър Г. и др.  Индексът BG40 и компании от българският капиталов пазар - сравнителна характеристика / Петър Г. Братанов, Милен М. Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 147-150. 

  

Сист. No: 46044

- 83 -

44148

Видолова, Мария П. и др.  Рискът в банковата сфера - характеристика, елементи, надзорни регулации / Мария П. Видолова, Григор Г. Сарийски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 348-358. 

  

Сист. No: 45781

- 84 -

44148

Вътев, Жельо В.  Отражение на финансовата криза върху съвременните банкови регулации / Жельо В. Вътев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 272-279. 

  

Сист. No: 45735

- 85 -

44148

Димитров, Ивайло Д.  Основни аспекти от приложението на валутен борд в световен мащаб / Ивайло Д. Димитров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 97-101. 

  

Сист. No: 45983

- 86 -

44148

Димитров, Ради С.  Изследване управлението на банковите активи и пасиви / Ради С. Димитров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 158-165. 

  

Сист. No: 46055

- 87 -

44148

Димитрова, Ренета М.  Изисквания към качеството на кредитния портфейл на банките с оглед на тяхната стабилност / Ренета М. Димитрова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 204-209. 

  

Сист. No: 45719

- 88 -

44148

Захариев, Андрей Б.  Фискалната децентрализация в България - национални особености и европейски практики / Андрей Б. Захариев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 286-293. 

  

Сист. No: 45737

- 89 -

38056

Захариева, Галина.  Валутният курс и външният дълг / Галина Захариева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 75-79. 

  

Сист. No: 45639

- 90 -

44148

Иванов, Ивайло В.  Финансово-иновативните кредитни деривати - опасно необходими инструменти в търсенето на високи печалби / Ивайло В. Иванов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 102-109. 

  

Сист. No: 45988

- 91 -

44148

Иванова, Росица.  Финансово-стопанският анализ - решения за стабилност и растеж на предприятието в условията на глобализация / Росица Иванова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 171-178. 

  

Сист. No: 46125

- 92 -

44148

Кръстева, Ива К.  Въздействие на фискалната политика върху националната икономика / Ива К. Кръстева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 110-115. 

  

Сист. No: 45992

- 93 -

44148

Маринов, Драгомир А.  Кредитната политика на българските банки в условията на икономическа криза / Драгомир А. Маринов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 90-96. 

  

Сист. No: 45981

- 94 -

44148

Милинов, Валентин Ив.  Перспективи и регулации за ипотечното кредитиране в условията на икономическа криза / Валентин Ив. Милинов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 315-321. 

  

Сист. No: 45759

- 95 -

44148

Найденов, Людмил В.  Необходимост и контрол върху дълговото финансиране на общинските разходи в Р. България / Людмил В. Найденов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 375-383. 

  

Сист. No: 45792

- 96 -

44148

Николова, Надежда.  Диверсификация на банковите продукти в условията на следкризисно икономическо оживление / Надежда Николова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 120-127. 

  

Сист. No: 45697

- 97 -

44148

Павлов, Цветан Л.  Моделиране на балансовата печалба на публични дружества в условията на криза / Цветан Л. Павлов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 179-190. 

  

Сист. No: 46064

- 98 -

44148

Пасичник, Юрий.  Природа мировых финансовых кризисов / Юрий Пасичник. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 81-88. 

  

Сист. No: 45687

- 99 -

44148

Радулова, Анелия К.  Бюджетно салдо и бюджетен дефицит - причинноследствени връзки / Анелия К. Радулова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 435-441. 

  

Сист. No: 45809

- 100 -

44148

Сохацкая, Елена Николаевна.  Новая финансовая архитектура в посткризисном мире: разновекторные дискуссии и реалии / Елена Николаевна Сохацкая. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 73-80. 

  

Сист. No: 45685

- 101 -

44148

Столинчев, Младен.  Теоретични аспекти на кредитния риск / Младен Столинчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 615-621. 

  

Сист. No: 45877

- 102 -

44148

Цветкова, Цветомила М.  Управление на финансовите резултати на банката / Цветомила М. Цветкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 191-195. 

  

Сист. No: 46065

- 103 -

Сп Г 621 ИДЕС

Тодоров, Любомир Иванов.  Оценка на финансовия риск и степента на финансова устойчивост на предприятието / Любомир Иванов Тодоров. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 199-230. 

  

Сист. No: 46187

- 104 -

Сп Б 445

Адамов, Величко.  Технология на кредитния мениджмънт / Величко Адамов. // Бизнес управление . - Свищов, 1995, N 2, с. 14-22. 

  

Сист. No: 45472

- 105 -

Сп Д 41 к

Акимов, О. М.  Управление избыточными резервами: опыт Федеральной резервной системы США / О. М. Акимов. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 9, с. 48-52. 

  

Сист. No: 45497

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Алифанова, Е. Н. и др.  Тенденции реформирования институтов регулирования национальных финансовых рынков / Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 35, с. 2-6. 

  

Сист. No: 45504

- 107 -

Сп Б 445

Ангелов, Ангел.  Банкова оценка на кредитоспособността на фирмите / Ангел Ангелов. // Бизнес управление . - Свищов, 1997, N 4, с. 76-84. 

  

Сист. No: 45464

- 108 -

Сп Б 445

Ангелов, Ангел.  Методически проблеми на изгражданито на лихвени структури / Ангел Ангелов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 1, с. 75-89. 

  

Сист. No: 45466

- 109 -

Сп Б 445

Вътев, Жельо.  Защо избрахте тази банка / Жельо Вътев. // Бизнес управление, 1995, N 2, с. 24-33. 

  

Сист. No: 45473

- 110 -

Сп Б 445

Вътев, Жельо.  Нови моменти и проблеми при регулиране на капитала и ликвидността на банките / Жельо Вътев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 119-137. 

  

Сист. No: 46219

- 111 -

Сп В 83 Э

Газман, В.  Инновационное финансирование лизинга / В. Газман. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 9, с. 108-120. 

  

Сист. No: 45699

- 112 -

Сп Ф 53

Газман, В. Д.  Пропорции в финансировании лизинга / В. Д. Газман. // Финансы . - Москва, 86, 2011, N 10, с. 15-20. 

  

Сист. No: 45956

- 113 -

Сп Н 25 а

Георгиев, Ангел К.  Портфейлни характеристики на българските инвестиционни фондове / Ангел К. Георгиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 71-84. 

  

Сист. No: 45594

- 114 -

Сп Ф 53 кс

Кормилицына, И. Г.  Финансовая стабильность: сущность, факторы, индикаторы / И. Г. Кормилицына. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 35, с. 44-54. 

  

Сист. No: 45506

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Кузнецов, Н. Г. и др.  Методология исследования системных рисков: развитие современных подходов / Н. Г. Кузнецов, Е. Н. Алифанова, Ю. С. Евлахова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 39, с. 2-8. 

  

Сист. No: 45971

- 116 -

Сп Д 41 к

Ларина, О. И.  Преодоление банковских кризисов: основные стратегии и инструменты / О. И. Ларина. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 9, с. 17-21. 

  

Сист. No: 45494

- 117 -

Сп Ф 53 кс

Левин, В. С. и др.  Классификация производных финансовых инструментов / В. С. Левин, Т. А. Матвеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 39, с. 9-14. 

  

Сист. No: 45972

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Лепешкина, К. Н.  Развитие системы индикаторов для прогнозирования кризисов на мировом финансовом рынке / К. Н. Лепешкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 13-19. 

  

Сист. No: 45528

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Малиновская, О. В. и др.  Бюджетирование, ориентированное на результат: мировой и российский контекст / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 33, с. 2-11. 

  

Сист. No: 45488

- 120 -

Сп А 454

Петрова, Диана.  Валутни преизчисления на финансови отчети / Диана Петрова. // Актив, 2011, N 12, с. 5-8. 

  

Сист. No: 46214

- 121 -

Сп Ф 53 кс

Слепов, В. А. и др.  Инфляция и дефляция как макроэкономические риски / В. А. Слепов, Д. Б. Мещерский. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 33, с. 20-23. 

  

Сист. No: 45489

- 122 -

Сп Д 41 к

Снайдер, Девид и др.  Скоринг при кредитовании малого и среднего предпринимательства / Девид Снайдер, Тим О'Брайен. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 10, с. 59-63. 

  

Сист. No: 45945

- 123 -

Сп И 502

Стоянова, Петя.  Рискови модели / Петя Стоянова. // Икономика, 2011, N 8, с. 59-61. 

  

Сист. No: 46092

- 124 -

Сп В 83 Э

Тамбовцев, В.  Финансовый кризис и перспективы глобального регулирования / В. Тамбовцев. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 8, с. 97-105. 

  

Сист. No: 45694

- 125 -

Сп Ф 53 кс

Татынов, С. И.  Содержание и функции стоимостной категории "финансы" / С. И. Татынов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 67-75. 

  

Сист. No: 45532

- 126 -

44148

Georgiev, Georgi D.  Financial Crises / Georgi D. Georgiev. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 85-89. 

  

Сист. No: 45980

- 127 -

44148

Lopotenko, Viorika et al.  The Financial Crisis and Its Impact on Banking Regulation and Supervision / Viorika Lopotenko, Alexandr Mishov. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 176-181. 

  

Сист. No: 45708

- 128 -

44148

Stankovska, Aleksandra D.  Financial Derivatives and Risk Management / Aleksandra D. Stankovska. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 367-374. 

  

Сист. No: 45786

Финанси

- 129 -

44148

Ангелов, Петко Т.  ДЦК за финансиране на бюджетен дефицит като елемент на вътрешния държавен дълг в България / Петко Т. Ангелов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 596-602. 

  

Сист. No: 45873

- 130 -

38056

Захариев, Андрей.  Определяне на дисконтовия фактор в условията на преход / Андрей Захариев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 243-248. 

  

Сист. No: 45678

- 131 -

38056

Линкова, Маруся.  Лично подоходно облагане в България - потребност от промяна / Маруся Линкова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 61-63. 

  

Сист. No: 45514

- 132 -

44148

Ненков, Валери М.  Сравнителен анализ на методите за оценка на финансовия резултат на фирмата / Валери М. Ненков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 242-249. 

  

Сист. No: 45726

- 133 -

44148

Павлова, Марияна.  Емпирични свидетелства за оптимализиране на капиталовата структура на АД в България / Марияна Павлова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 134-141. 

  

Сист. No: 46016

- 134 -

38056

Симеонов, Стефан.  Измерения на капиталовите пазари / Стефан Симеонов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 86-90. 

  

Сист. No: 45520

- 135 -

44148

Тодорова, Таня Пл.  Публичните разходи за чисти обществени блага - тенденции и предизвикателства / Таня Пл. Тодорова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 560-567. 

  

Сист. No: 45859

- 136 -

В Н 25 к

Гюбер, Ромен.  Невероятният роман за еврото / Ромен Гюбер. // Култура, LV, N 37, 04 ноем. 2011, с. 10-11. 

  

Сист. No: 45449

- 137 -

Сп С 26

Адамов, Величко.  Фiлософiя управлiння грошовими потоками / Величко Адамов. // Свiт фiнансiв . - Тернопiль, 2011, N 3, с. 20-30. 

  

Сист. No: 45830

- 138 -

Сп Б 445

Дончева, Людмила.  Рентабилността като показател в аналитичните проучвания / Людмила Дончева. // Бизнес управление . - Свищов, 1995, N 2, с. 54-62. 

  

Сист. No: 45474

- 139 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Отчитане на приходите от финансирания - организация в контекста на Европейските фондове / Десислава Йосифова. // Актив, 2011, N 12, с. 8-10. 

  

Сист. No: 46210

- 140 -

Сп И 503 и

Ценков, Владимир.  Хипотезата за ефективните пазари и глобалната финансова криза - по примера на индексите SOFIX, DJIA, DAX. / Владимир Ценков. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 3, с. 53-88. 

  

Сист. No: 46148

- 141 -

Сп И 502 д

Цончев, Радослав и др.  Модификациите на CAMP и тяхната верификация / Радослав Цончев, Красимир Костенаров. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 91-111. 

  

Сист. No: 45633

- 142 -

Сп И 503 и

Krasnopjorovs, Olegs.  Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 / Olegs Krasnopjorovs. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 3, с. 168-180. 

  

Сист. No: 46122

Държавни финанси

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Хмыз, О. В.  Инновации в общественных финансах стран Центральной и Воосточной Европы / О. В. Хмыз. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 76-84. 

  

Сист. No: 45542

Бюджетно управление на фирмата

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Ильина, Л. И. и др.  Методика бюджетирования денежных потоков коммерческой организации / Л. И. Ильина, Н. В. Ружанская. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 40, с. 7-14. 

  

Сист. No: 45984

Финансов контрол

- 145 -

44148

Недялкова, Пламена Г.  Финансово-контролните принципи на АДФИ - механизъм за разкриване и превенция от корупционни схеми / Пламена Г. Недялкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 584-590. 

  

Сист. No: 45893

- 146 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, М. В.  Эффективность государственного и муниципального финансового контроля: организационный, институциональный и системный ракурсы / М. В. Васильева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 33, с. 35-44. 

  

Сист. No: 45490

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Колесников, С. И.  О главных методах финансового контроля / С. И. Колесников. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 36, с. 60-64. 

  

Сист. No: 45511

Данъци. Такси. Налози

- 148 -

44148

Благоева, Надежда Г.  Скритата тежест на личния подоходен данък / Надежда Г. Благоева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 414-421. 

  

Сист. No: 45802

- 149 -

44148

Георгиева, Галя П.  Изследване на зависимостта между данъчната политика и икономическия растеж / Галя П. Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 73-77. 

  

Сист. No: 45969

- 150 -

44148

Денкова, Петя Д.  Данъкът и неговото въздействие върху икономиката / Петя Д. Денкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 151-157. 

  

Сист. No: 46045

- 151 -

44148

Димитров, Пенко В.  Представителство при облагането с данък върху добавената стойност / Пенко В. Димитров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 463-470. 

  

Сист. No: 45814

- 152 -

44148

Краева, Стела Н.  Въздействие на рамката на националното данъчно облагане върху финансовото богатство на домакинствата, фирмите и държавата / Стела Н. Краева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 166-173. 

  

Сист. No: 46060

- 153 -

38025

Михайлова, Румяна.  Нови моменти при определянето на данъчната основа и начисляването на данъка върху печалбата / Румяна Михайлова. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 169-174. 

  

Сист. No: 45791

- 154 -

Сп А 454

Бакалова, Павлина.  Данъчни амортизируеми активи. Данъчен амортизационен план / Павлина Бакалова. // Актив, 2011, N 11, с. 18-23. 

  

Сист. No: 45630

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Кизимов, А. С. и др.  Контроль за трансфертным ценообразованием - фактор конкурентоспособности налоговой системы государства / А. С. Кизимов, В. И. Голишевский, М. С. Хорохорин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 38, с. 46-53. 

  

Сист. No: 45535

- 156 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Ред и начини за събиране, разсрочване и отсрочване на публични задължения / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 10, с. 19-34. 

  

Сист. No: 45438

- 157 -

Сп З 544 к

Стефанов, Кр.  Отново за преотстъпването на корпоративен данък по реда на Чл. 189 б / Кр. Стефанов. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 12, с. 24-37. 

  

Сист. No: 46208

- 158 -

Сп Ф 53 кс

Чухнина, Г. Я.  Мониторинг способов совершения международных налоговых преступлений / Г. Я. Чухнина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 36, с. 65-69. 

  

Сист. No: 45513

- 159 -

Сп Ф 53 кс

Чухнина, Г. Я.  Проблемы сотрудничества контролирующих органов по налоговым преступлениям на международном уровне / Г. Я. Чухнина. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 61-66. 

  

Сист. No: 45531

- 160 -

Сп Ч N 23

Lilova, Rumyna.  Tax Policy in the European Union - Competition and/or Harmonization and Coordination / Rumyna Lilova. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 20-34. 

  

Сист. No: 45646

Данъчно облагане

- 161 -

38056

Проданов, Стоян.  Реформата в подоходното облагане - цели и резултати / Стоян Проданов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 101-107. 

  

Сист. No: 45645

- 162 -

44148

Христов, Методи Д.  Основни проблеми на данъчното облагане в България след кризата / Методи Д. Христов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 58-66. 

  

Сист. No: 45683

- 163 -

Сп Ч N 23

Stoyanov, Velcho.  Taxation - an Instrument and Corollary of Dominant Ideology and Paradigm / Velcho Stoyanov. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 55-76. 

  

Сист. No: 45650

Годишно данъчно приключване

- 164 -

Сп С 953 по

Дочев, Иван.  Промените в ЗКПО за 2011 г. и тяхното приложение при формиране на данъчния финансов резултат / Иван Дочев. // Счетоводна политика, 2011, N 9-10, с. 58-61. 

  

Сист. No: 46111

Данъчен контрол

- 165 -

44149

Тананеев, Емилиян.  Варианти за повишаване нарезултативността на данъчния контрол / Емилиян Тананеев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 139-142. 

  

Сист. No: 45868

- 166 -

44148

Тананеев, Емилиян.  Мотивацията като противодействие на данъчния рекет / Емилиян Тананеев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 87-92. 

  

Сист. No: 46079

Държавни заеми. Държавни дългове

- 167 -

44148

Младенова, Мария М. и др.  Политика по обслужване на държавния дълг - основен приоритет във фискалната сфера / Мария М. Младенова, Момчил И. Тончев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 121-127. 

  

Сист. No: 46009

Митническо управление

- 168 -

Сп Б 445

Томева, Милка.  Обработка на митническата документация в предприятието / Милка Томева. // Бизнес управление, 1997, N 2, с. 36-42. 

  

Сист. No: 45461

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 169 -

44148

Божинов, Божидар В. и др.  Електронното банкиране в България - състояние и проблеми / Божидар В. Божинов, Николай А. Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 322-327. 

  

Сист. No: 45761

- 170 -

38056

Георгиева, Нонка и др.  Приложение на статистически методи за анализ на купюрния строеж на емисиите от банкноти на БНБ в условията на преход към пазарна икономика / Нонка Георгиева, Красимира Славева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 279-285. 

  

Сист. No: 45693

- 171 -

44149

Ималова, Диана.  Предизвикателства пред информационните технологии на банките по пътя на интегрирането на България в единната европейска платежна зона / Диана Ималова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 293-297. 

  

Сист. No: 46025

- 172 -

Сп Ф 53 кс

Егоров, В. Г.  Современная кредитная кооперация как механизм социальной стабильности и функционирования рыночной экономики / В. Г. Егоров. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 40, с. 25-35. 

  

Сист. No: 45986

Пари, валута

- 173 -

Сп Д 41 к

Литуев, В. Н.  Доллар США на современном этапе глобализации / В. Н. Литуев. // Деньги и кредит . - Москва, 84, 2011, N 10, с. 70-71. 

  

Сист. No: 45943

Инфлация

- 174 -

44148

Ралева, Стела Ст.  Относителни цени и инфлация в България, 1998-2010 г. / Стела Ст. Ралева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 384-392. 

  

Сист. No: 45796

- 175 -

Сп Ф 53 кс

Барулин, С. В. и др.  К вопросу о сущности и методах определения уровня инфляции / С. В. Барулин, С. В. Якунин, М. В. Синева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 2-5. 

  

Сист. No: 45519

Инвестиции

- 176 -

44148

Благоев, Димитър.  Иновации и добри иновационни практики в предприятията от българската икономика / Димитър Благоев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 297-304. 

  

Сист. No: 45894

- 177 -

Сп П 57 х

Белоусов, В.  Предпосылки инновационного развития / В. Белоусов. // Экономист . - Москва, 2011, N 10, с. 52-56. 

  

Сист. No: 46000

- 178 -

Сп Ф 53 кс

Черкасова, В. А.  Учет некоммерческих инвестиций при формировании инвестиционной стратегии компании / В. А. Черкасова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 34, с. 43-49. 

  

Сист. No: 45500

Инвестиционни фондове

- 179 -

44148

Ганчев, Александър П. и др.  Инвестиционните фондове в България в условията на финансова криза - състояние и перспективи / Александър П. Ганчев, Ангел К. Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 442-449. 

  

Сист. No: 45810

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 180 -

44148

Костадиновски, Александар Д. и др.  Планиране на капиталните инвестиции / Александар Д. Костадиновски, Благица Йованова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 45-52. 

  

Сист. No: 46036

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 181 -

44148

Стефанов, Стефан В.  Ефектите на финансово-икономическата криза / Стефан В. Стефанов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 257-263. 

  

Сист. No: 45732

Икономика

- 182 -

38056

Георгиева, Весела.  Проблематика и измерване на риска при икономическите операции / Весела Георгиева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 226-230. 

  

Сист. No: 45674

- 183 -

Сп И 502 д

Върбанов, Иван.  Глобализацията и световната криза / Иван Върбанов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 145-181. 

  

Сист. No: 45640

- 184 -

Сп И 502 д

Илиев, Пламен.  Развитие на пазара на жилищни имоти в Република България / Пламен Илиев. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 132-144. 

  

Сист. No: 45637

- 185 -

Сп П 57 х

К инновационной модели минерально-сырьевой базы . // Экономист . - Москва, 2011, N 10, с. 19-27. 

  

Сист. No: 45995

- 186 -

Сп П 83 м

Ковачев, Асен.  Оптимизиране на преструктурирането на икономиката в процеса на нейното развитие / Асен Ковачев. // Правна мисъл, LII, 2011, N 5, с. 21-33. 

  

Сист. No: 45611

- 187 -

Сп Н 25 а

Кукуй, Йон.  Румънски реалности и перспективи в контекста на световната финансова криза / Йон Кукуй. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 7-16. 

  

Сист. No: 45561

- 188 -

Сп Ф 703

Чобанова, Росица.  Знанието и иновационното развитие на икономиката / Росица Чобанова. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 9, с. 2-4. 

  

Сист. No: 46162

- 189 -

Сп Ч N 23

Cucui, Ion.  Romanian Realities and Perspectives in the Context of the Global Financial Crisis / Ion Cucui. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 8-19. 

  

Сист. No: 45642

Икономическа политика

- 190 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л.  Нооэкономика: генезис конструирования новой социально-экономической реальности / Е. Л. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 39, с. 15-18. 

  

Сист. No: 45973

- 191 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л.  От экономии социума к нооэкономике: императивы глобальной гиперкогерентности / Е. Л. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 40, с. 2-6. 

  

Сист. No: 45978

- 192 -

Сп И 502 д

Чобанова, Росица.  Знание и икономическо развитие / Росица Чобанова. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 65-90. 

  

Сист. No: 45632

Регионална икономика

- 193 -

44148

Богданова, Маргарита Йорд.  Предизвикателства пред регионалното планиране в България / Маргарита Йорд. Богданова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 282-286. 

  

Сист. No: 45716

- 194 -

44148

Илиева, Даниела Г.  Роля на агенциите за регионално развитие в Дунавския регион за местно икономическо развитие / Даниела Г. Илиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 229-235. 

  

Сист. No: 46081

- 195 -

44148

Павлова, Кристина Б.  Национална стратегия за регионално развитие за 2005-2015 г. и регионалната политика. / Кристина Б. Павлова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 257-263. 

  

Сист. No: 46102

- 196 -

Сп И 503 и

Тотев, Стоян.  Регионални различия и регионална политика в България / Стоян Тотев. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 3, с. 33-52. 

  

Сист. No: 46146

Икономика на България

- 197 -

38056

Маринова, Маргарита.  Проблемът за парадигмата на развитие в България след 1989 г. / Маргарита Маринова. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 91-96. 

  

Сист. No: 45524

- 198 -

38056

Янков, Никола.  Какъв преход за българската икономика - планов или безпланов? / Никола Янков. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 53-58. 

  

Сист. No: 45634

Икономика на Русия

- 199 -

Сп П 57 х

Райская, Н. и др.  Некоторые тенденции посткризисной динамики / Н. Райская, Я. Сергиенко, А. Френкель. // Экономист . - Москва, 2011, N 10, с. 12-18. 

  

Сист. No: 45991

Бизнес икономика

- 200 -

44149

Жоржетта, Згеря.  Некоторые аспекты социальной ответственности бизнеса в современных условиях / Згеря Жоржетта. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 67-70. 

  

Сист. No: 45819

- 201 -

В К 263 d

Лабел, Югет.  Новата заплаха за световния бизнес- междуфирмената корупция / Югет Лабел. // Капитал Daily, N 3, 02 ноем. 2011, с. 9. 

  

Сист. No: 45578

- 202 -

Сп Б 445

Гайдова, Анелия.  Управление на икономическите интереси в производствената единица / Анелия Гайдова. // Бизнес управление . - Свищов, 1993, N 4, с. 36-43. 

  

Сист. No: 45480

Икономическа география

- 203 -

38056

Личев, Тихомир.  Исторически и методологически проблеми при разглеждането на съотношението "икономическо райониране-административно-териториално деление" / Тихомир Личев, Катя Личева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 120-123. 

  

Сист. No: 45648

Икономически растеж

- 204 -

Сп П 57 х

Кучуков, Р.  Государственный сектор и его роль в стратегии - 2020 / Р. Кучуков. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 9, с. 3-14. 

  

Сист. No: 45757

- 205 -

Сп Ф 53 кс

Хлынин, Э. В.  Определение основных потребностей и причин обновления основного капитала предприятия / Э. В. Хлынин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 35, с. 38-43. 

  

Сист. No: 45505

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 206 -

44148

Василев, Йордан И.  Особености на изграждането на икономиката, основана на знанието в съвременните условия / Йордан И. Василев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 280-285. 

  

Сист. No: 45736

- 207 -

44148

Зверяков, Михаил И.  Мировой кризис и новая модель экономического развития / Михаил И. Зверяков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 37-44. 

  

Сист. No: 45676

- 208 -

44148

Тодоров, Тодор Ив.  Стабилност и растеж на икономиката в посткризисния период: проекции за бъдещето / Тодор Ив. Тодоров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 264-271. 

  

Сист. No: 45733

- 209 -

Сп П 89 тп

Андрианов, В.  Новая архитектура глобальной финансовой и экономической системы: возможные контуры / В. Андрианов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 9, с. 8-15. 

  

Сист. No: 45486

- 210 -

Сп М 457 е

Трифонов, Александър.  Перспективни технологии за осигуряване устойчив икономически ръст на националната икономика на Република България / Александър Трифонов. // Международно списание Е и М еврообразование, 2011, N 4-5, с. 20-23. 

  

Сист. No: 46005

Пазарно стопанство

- 211 -

44148

Кунев, Красимир В.  Естествените монополии - проблемите остават. / Красимир В. Кунев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 250-256. 

  

Сист. No: 45730

Приватизация

- 212 -

Сп В 83 Э

Радыгин, А. и др.  Государство и разгосударствление риски и ограничения "новой приватизационной политики" / А. Радыгин, Ю. Симачев, Р. Энтов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 9, с. 4-26. 

  

Сист. No: 45696

Икономически реформи

- 213 -

44148

Петров, Иван.  Постсоциалистическата трансформация на икономиката - опит за приспособяване към съвременните условия за развитие / Иван Петров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 234-241. 

  

Сист. No: 45724

Стопанско планиране

- 214 -

44148

Лазарова, Елица.  Иновациите - решение за стабилност и растеж / Елица Лазарова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 522-528. 

  

Сист. No: 45784

Прогнозиране

- 215 -

44148

Парашкевова, Евелина.  Практически аспекти на управлението на риска в бизнес организациите / Евелина Парашкевова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 534-541. 

  

Сист. No: 45793

- 216 -

44148

Тодоров, Евгени.  "Зелените" работни места и реалността в Република България / Евгени Тодоров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 515-521. 

  

Сист. No: 45782

Икономически анализ

- 217 -

44148

Гергова, Маргарита.  Някои аспекти на анализа на релацията "ефективност и икономически растеж" / Маргарита Гергова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 121-126. 

  

Сист. No: 46101

Аграрна икономика

- 218 -

44148

Саркисян, Карина А. и др.  Анализ на сравнителните предимства при търговията на Р България с аграрни продукти / Карина А. Саркисян, Еленица Б. Софиянова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 401-405. 

  

Сист. No: 45740

- 219 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Кой финансира земеделските производители / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, IX, 2011, N 11, с. 12, 31. 

  

Сист. No: 45550

- 220 -

44148

Sofijanova, Elenica B. et al.  Symbiosis Access between Performance Assessment and Management Performance in Agribusiness / Elenica B. Sofijanova, Karina Sarkisyan. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 77-81. 

  

Сист. No: 46235

Икономика на индустрията, предприятието

- 221 -

Сп Б 445

Кънев, Петър.  Някои аспекти на съвместяването на професиите и функциите в индустриалното предприятие / Петър Кънев. // Бизнес управление . - Свищов, 1995, N 4, с. 36-41. 

  

Сист. No: 45475

Икономика на туризма

- 222 -

44148

Илчев, Тодор.  Влияние на сезонните колебания върху икономическите показатели на туристическите бизнес организации / Тодор Илчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 214-219. 

  

Сист. No: 46076

- 223 -

Сп Н 25 а

Михайлов, Пеню.  За природата на туристическата рента / Пеню Михайлов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 17-30. 

  

Сист. No: 45562

- 224 -

Сп Ф 703

Таралежкова, Ива.  Практика по агро-туризъм и органично земеделие / Ива Таралежкова. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 9, с. 19-21. 

  

Сист. No: 46164

Туризъм в България

- 225 -

Сп Н 25 а

Иванова, Петя.  Европейска визия на българския туризъм / Петя Иванова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 82-95. 

  

Сист. No: 45571

- 226 -

Сп Ч N 23

Ivanova, Petya.  The European Vision of the Bulgarian Tourism / Petya Ivanova. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 158-169. 

  

Сист. No: 45661

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 227 -

44148

Нецева-Порчева, Татяна.  Нови тенденции в стратегическото ценообразуване / Татяна Нецева-Порчева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 316-324. 

  

Сист. No: 45725

- 228 -

Сп П 57 х

Лабзунов, П.  О многофакторной концепции цены / П. Лабзунов. // Экономист . - Москва, 2011, N 10, с. 44-51. 

  

Сист. No: 45999

- 229 -

Сп Ф 53 кс

Марусинин, А. В.  Цена на нефть и макроэкономические показатели: взаимосвязь и взаимовлияние / А. В. Марусинин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 34, с. 65-68. 

  

Сист. No: 45503

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 230 -

44148

Андреев, Николай А.  Анализ на вътрешноотрасловата търговия на България с основните търговски партньори от Европейския съюз / Николай А. Андреев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 270-275. 

  

Сист. No: 46121

- 231 -

II 1667

Иванова, Искра Красимирова.  Интелектуалната собственост като част от съвременната търговия с услуги / Искра Красимирова Иванова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : 15-та Юбил. студ. научно-практ. конфер., Орешак, 03.06 - 05.06. 2011 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2011, с. 54-59. 

  

Сист. No: 45446

- 232 -

Сп И 502

Явашева, Татяна.  Всички обичат износа / Татяна Явашева, Петя Стоянова. // Икономика, 2011, N 8, с. 9-18. 

  

Сист. No: 46091

Търговия

- 233 -

44148

Димов, Цветан Д.  Управлението на стоковите запаси - ключов елемент на търговската дейност / Цветан Д. Димов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 416-422. 

  

Сист. No: 46196

- 234 -

44148

Колева, Росица Христова и др.  Сравнителен анализ на ефективността от използване на ресурсите / Росица Христова Колева, Галя Ас. Кушева, Кристиян Цв. Корелов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 256-262. 

  

Сист. No: 45858

- 235 -

44148

Коралиев, Янко Иванов.  Хармонизирането на веригите за доставка - основа за управление на стоковите потоци / Янко Иванов Коралиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 215-220. 

  

Сист. No: 45844

- 236 -

44148

Кънев, Пламен.  Концесията - инструмент за управление на публични ресурси / Пламен Кънев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 461-468. 

  

Сист. No: 45951

- 237 -

44148

Недева, Радостина Т.  Сравнителен анализ на взаимоотношенията от типа бизнес-към-бизнес (В2В) и бизнес-към-потребител (В2С) / Радостина Т. Недева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 387-394. 

  

Сист. No: 46186

- 238 -

44148

Немска, Мария Т.  Организация на стоковата борса / Мария Т. Немска. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 128-133. 

  

Сист. No: 46012

- 239 -

44148

Перков, Венцислав.  Анализ на бизнес тенденциите в търговията на дребно / Венцислав Перков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 353-360. 

  

Сист. No: 45912

- 240 -

44148

Петрова, Симеонка.  Управление на развитието на търговския асортимент чрез стокови категории / Симеонка Петрова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 276-283. 

  

Сист. No: 45878

- 241 -

Сп Х 74 п

Ще намерят ли пресечната точка производителите и търговците . // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 10, с. 12-13. 

  

Сист. No: 45496

Маркетинг

- 242 -

44148

Байков, Байко Петков.  Изграждане и развитие на политическия бренд / Байко Петков Байков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 95-102. 

  

Сист. No: 45813

- 243 -

38056

Банчев, Петър.  Аспекти на обществената оценка на маркетинга / Петър Банчев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 70-74. 

  

Сист. No: 45636

- 244 -

44148

Башев, Костадин.  Особености на обратното ценообразуване в условията на дигитална икономика / Костадин Башев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 507-514. 

  

Сист. No: 45778

- 245 -

44148

Горанова, Пенка.  Глобални комуникации - стратегически варианти / Пенка Горанова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 263-267. 

  

Сист. No: 45713

- 246 -

44149

Горанова, Пенка.  Основни тенденции на развитие и бъдещи предизвикателства пред интерактивния маркетинг / Пенка Горанова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 148-153. 

  

Сист. No: 45870

- 247 -

44148

Григорова, Ваня.  Състояние на измерването на маркетинговите резултати в рекламния бизнессектор / Ваня Григорова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 464-470. 

  

Сист. No: 45772

- 248 -

44148

Димова, Надежда Й.  Разбирането за маркетинговите емоции като източник на бизнес успехи / Надежда Й. Димова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 333-341. 

  

Сист. No: 45727

- 249 -

44148

Йонков, Йонко М.  Блогът като маркетингов комуникационен инструмент / Йонко М. Йонков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 320-327. 

  

Сист. No: 46163

- 250 -

44149

Кантранджиев, Христо и др.  Съвременни измерения на интернет маркетинга / Христо Кантранджиев, Росен Кирилов, Пламен Милев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 185-188. 

  

Сист. No: 45901

- 251 -

44148

Кънчева, Десислава В.  Уеб анализът - съществена част от онлайн маркетинга / Десислава В. Кънчева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 312-319. 

  

Сист. No: 46161

- 252 -

44148

Смокова, Маруся.  Модел за анализ на възприеманите ползи от промоциите / Маруся Смокова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 370-378. 

  

Сист. No: 45729

- 253 -

44149

Стефанов, Стефан.  Налагане на интерактивността в съвременното общество - предпоставки и основни направления / Стефан Стефанов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 154-160. 

  

Сист. No: 45875

- 254 -

44148

Трифонова, Цветомира В.  Отношение на българските потребители към зеления маркетинг / Цветомира В. Трифонова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 343-349. 

  

Сист. No: 46171

- 255 -

44148

Цаков, Златомир Цаков.  Етапи в разработването на пазара на нискотарифните хотели / Златомир Цаков Цаков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 360-365. 

  

Сист. No: 46175

- 256 -

Сп Б 445

Кръстевич, Тодор.  Възможности за комбинирано приложение на показателите за анализ на пазарната структура при предвиждането на стратегическите пазарни перспективи / Тодор Кръстевич. // Бизнес управление . - Свищов, 1994, N 3, с. 60-73. 

  

Сист. No: 45478

- 257 -

Сп А 582

Маринов, Красимир.  За печалбата от лоялните клиенти / Красимир Маринов. // Икономически алтернативи, 2011, N 5, с. 95-106. 

  

Сист. No: 46018

- 258 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Мониторинг на конкурентите / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2011, N 12, с. 92-93. 

  

Сист. No: 45907

- 259 -

44148

Mihajlovic, Ljiljana S.  Market Communication as a Path to Profitability / Ljiljana S. Mihajlovic. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 120-127. 

  

Сист. No: 45911

- 260 -

44148

Rosnebloom, Al et al.  Understanding Chinese Consumer Purchase Intentions Towards Global Brands / Al Rosnebloom, James Haefner. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 69-76. 

  

Сист. No: 45899

Рекламна, комуникационна политика

- 261 -

44148

Тодоров, Георги М.  Психологически техники и телевизионната реклама / Георги М. Тодоров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 223-228. 

  

Сист. No: 46077

- 262 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Мониторинг на вашата реклама / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2011, N 11, с. 82-84. 

  

Сист. No: 45439

Дистрибуционна политика

- 263 -

44148

Кулчев, Красимир.  Ключови елементи при анализ на дистрибуционната дейност / Красимир Кулчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 334-338. 

  

Сист. No: 46228

Маркетингов мениджмънт

- 264 -

44148

Marketing Strategy - Foundation for SMEs Development on Macedonian Consumer Market of Confectionery Products . // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 487-494. 

  

Сист. No: 45925

Логистика

- 265 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Когато статистиката говори..... / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 9, с. 52-53. 

  

Сист. No: 45744

Външна търговия

- 266 -

44148

Захариева, Галина.  Външната търговия на ЕС в условията на криза - динамика и тенденции / Галина Захариева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 294-300. 

  

Сист. No: 45718

- 267 -

44148

Славева, Красимира Б.  Статистическа оценка на влиянието на външната търговия върху икономическия растеж в България / Красимира Б. Славева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 206-213. 

  

Сист. No: 46127

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 268 -

44148

Петкова, Зорница.  Митниците - бариера срещу допускането на фалшифицирани стоки на територията на Европейския съюз / Зорница Петкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 240-247. 

  

Сист. No: 46177

- 269 -

Сп Б 445

Ангелов, Ангел.  Особени случаи и проблеми при определяне митническата стойност на стоките, влизащи в Р. България / Ангел Ангелов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 73-83. 

  

Сист. No: 46204

- 270 -

Сп Б 445

Томева, Милка.  Разрешение за прилагане на митнически режим / Милка Томева. // Бизнес управление, 2000, N 1, с. 46-61. 

  

Сист. No: 45467

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 271 -

44148

Костов, Димитър Д.  Интеграцията на капиталовите пазари в Европа: възможност, приоритет или единствен път пред ЕС? / Димитър Д. Костов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 49-58. 

  

Сист. No: 45962

- 272 -

44148

Петкова, Елица П.  Влиянието на ПЧИ върху икономическото развитие на приемащите страни / Елица П. Петкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 603-608. 

  

Сист. No: 45874

- 273 -

Сп П 57 х

Андрюшин, С. и др.  Московский международный финансовый центр: стратегия формирования / С. Андрюшин, В. Кузнецова. // Экономист . - Москва, 2011, N 10, с. 63-69. 

  

Сист. No: 46002

- 274 -

Сп В 83 Э

Булатов, А.  Россия в межудународном движении капитала: сравнительный анализ / А. Булатов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 8, с. 66-76. 

  

Сист. No: 45688

- 275 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Интернационализация крупнейших банковских структур в процессе глобализации финансового сектора / А. В. Ишханов, Т. С. Малахова, С. А. Ширинян. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 34, с. 7-12. 

  

Сист. No: 45495

- 276 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А.  Традиционный и институциональный подходы оценки последствий финансовой глобализации для развивающихся стран / Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 40, с. 61-66. 

  

Сист. No: 45987

- 277 -

44148

Global Imbalances and Dollar . // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 169-175. 

  

Сист. No: 45885

Международни икономически отношения

- 278 -

II 1667

Аврамова, Пенка.  IT възможности за развитие на международната търговия / Пенка Аврамова. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : 15-та Юбил. студ. научно-практ. конфер., Орешак, 03.06 - 05.06. 2011 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2011, с. 46-48. 

  

Сист. No: 45444

- 279 -

44148

Асенов, Тодор.  Интеграция на България в международния стокообмен / Тодор Асенов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 554-559. 

  

Сист. No: 45856

- 280 -

44148

Йорданов, Николай.  Изследване на между - и вътрешно отрасловата търговия между България и стните от ЕС / Николай Йорданов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 529-533. 

  

Сист. No: 45788

- 281 -

44148

Лилова, Румяна.  Финансови аспекти на политиката на сближаване в Европейския Съюз / Румяна Лилова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 152-160. 

  

Сист. No: 45706

- 282 -

44148

Любенов, Здравко.  Поддържане на партньорски взаимоотношения в рамките на международния стратегически алианс / Здравко Любенов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 393-400. 

  

Сист. No: 45739

- 283 -

44148

Момчев, Симеон и др.  Преки чуждестранни инвестиции - разграничение според страната - реципиент / Симеон Момчев, Иван Ангелов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 471-478. 

  

Сист. No: 45776

- 284 -

II 1667

Пачев, Станимир Павлинов.  Минимизиране на транзакционните и оперативни разходи в международния бизнес / Станимир Павлинов Пачев. // Съвременни аспекти в Международните Икономически отношения : 15-та Юбил. студ. научно-практ. конфер., Орешак, 03.06 - 05.06. 2011 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2011, с. 40-45. 

  

Сист. No: 45441

- 285 -

44148

Стефанов, Галин Петров.  Зависимост на българската икономика от външно-икономически фактори / Галин Петров Стефанов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 419-426. 

  

Сист. No: 45749

- 286 -

Сп Н 32 тх

Икономическата и търговската дейност на Китай в Р Гърция и влиянието й върху поведението на потребителите . // Научни трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVII, Свитък 2, 2010, с. 223-228. 

  

Сист. No: 45672

- 287 -

Сп М 45 о

Атанасов, Велко.  Ислямският активизъм и България / Велко Атанасов. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 87-112. 

  

Сист. No: 46028

- 288 -

Сп М 45 о

Георгиев, Андрей.  За следприсъединителни кризи и проекти / Андрей Георгиев. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 71-86. 

  

Сист. No: 46026

- 289 -

Сп М 45 о

Громико, Алексей.  Европейска сигурност след Лисабонските срещи на върха / Алексей Громико. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 15-20. 

  

Сист. No: 46017

- 290 -

Сп Б 445

Дамянов, Атанас.  Национални и интернационални допускания / Атанас Дамянов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 101-118. 

  

Сист. No: 46216

- 291 -

Сп А 582

Димитров, Николай.  Съвременни тенденции на пазара на сливания и придобивания в България / Николай Димитров. // Икономически алтернативи, 2011, N 4, с. 138-144. 

  

Сист. No: 45996

- 292 -

Сп М 68 э

Ерошкин, А. М.  Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт / А. М. Ерошкин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 10, с. 21-29. 

  

Сист. No: 45482

- 293 -

Сп Е 205

Естонската икономическа политика . // Европа 2001, XVII, 2011, N 5, с. 9-11. 

  

Сист. No: 45663

- 294 -

Сп Ф 703

Илиева, Ирена.  Лисабонският договор и европейското изследователско пространство / Ирена Илиева. // Фондове Програми Проекти, IV, 2011, N 7, с. 2-4. 

  

Сист. No: 45889

- 295 -

Сп М 45 о

Катранджиев, Валентин.  ЕС и ООН: състояние и перспективи на отношенията / Валентин Катранджиев. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 45-54. 

  

Сист. No: 46022

- 296 -

Сп М 68 э

Мельянцев, В.  Кризис в Арабском мире: экономические и социальные аспекты / В. Мельянцев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 10, с. 73-83. 

  

Сист. No: 45484

- 297 -

Сп М 68 э

Мынкин, Д.  Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиси / Д. Мынкин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 9, с. 61-71. 

  

Сист. No: 45481

- 298 -

Сп Б 445

Наама, Карим.  Латинска Америка и световния трансфер на технологии и научно-технически знания / Карим Наама. // Бизнес управление . - Свищов, 1997, N 4, с. 92-97. 

  

Сист. No: 45465

- 299 -

Сп Б 445

Наама, Карим.  Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в Египет / Карим Наама. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 3, с. 72-78. 

  

Сист. No: 45468

- 300 -

Сп М 45 о

Никонов, Вячеслав.  Основни тенденции на световното развитие и БРИКС / Вячеслав Никонов. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 5-14. 

  

Сист. No: 46014

- 301 -

Сп М 45 о

Рабохчийска, Мариета.  Отношения на Европейския съюз с международните организации / Мариета Рабохчийска. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 31-44. 

  

Сист. No: 46019

- 302 -

Сп С 848 д

Савельев, Алексей.  Теоретические и практические основы государственного страхования экспортных кредитов / Алексей Савельев. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 7, с. 3-9. 

  

Сист. No: 45487

- 303 -

Сп М 45 о

Христов, Стефан.  Стратегически ориентири в борбата срещу трафика на хора / Стефан Христов. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 137-146. 

  

Сист. No: 46031

- 304 -

Сп М 45 о

Цачевски, Венелин.  Европеизацията на Балканите / Венелин Цачевски. // Международни отношения, 2011, N 5-6, с. 55-70. 

  

Сист. No: 46023

- 305 -

Сп Н 25 а

Юрий, Сергей и др.  Развитие на икономическите отношения на Украйна в региона на Черноморския басейн / Сергей Юрий, Евген Савелев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 17-40. 

  

Сист. No: 45588

Европейска интеграция

- 306 -

В К 263

Порова, Светломира.  Европа: пренареждане / Светломира Порова. // Капитал, XIX, N 46, 19-25 ноем. 2011, с. 8-9, 12. 

  

Сист. No: 45741

- 307 -

44148

Liebute, Gabriele.  Lithuania's membership in European Union / Gabriele Liebute. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 307-311. 

  

Сист. No: 46202

- 308 -

44148

Panagoret, Ioana.  Europe 2020 strategy and the objectives regarding social inclusion / Ioana Panagoret. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 484-490. 

  

Сист. No: 45820

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 309 -

44148

Балевски, Иво Ц.  Ефектите от усвояването на средствата предоставени от ЕС върху бизнеса в България / Иво Ц. Балевски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 367-373. 

  

Сист. No: 46183

- 310 -

44148

Георгиева, Веселка К.  Политика на социално сближаване в Европейския съюз / Веселка К. Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 537-542. 

  

Сист. No: 45851

- 311 -

В К 263

Станев, Илин.  Къде сме ние в цялата схема / Илин Станев. // Капитал, XIX, N 46, 19-25 ноем. 2011, с. 10-11. 

  

Сист. No: 45742

- 312 -

Сп И 50

Ковалски, Анджей.  Многогодишна финансова рамка на ЕС 2014-2020 г. - нови предизвикателства / Анджей Ковалски. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 5-9. 

  

Сист. No: 45974

- 313 -

Сп И 50 м

Статева, Йорданка.  Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в европейския паричен съюз / Йорданка Статева. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 6, с. 3-21. 

  

Сист. No: 46136

Право. Наука за държавата и правото

- 314 -

44148

Атанасова, Христина Т.  Поделението / Христина Т. Атанасова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 576-583. 

  

Сист. No: 45865

- 315 -

44148

Стойкова, Пепа.  Видове отговорности, които могат да се търсят в резултат от контролна дейност / Пепа Стойкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 226-232. 

  

Сист. No: 46144

- 316 -

Сп Т 961 п

Маринова, Диана.  Роля на добросъвестността при сключване и изпълнение на договора за международна продажба на стоки / Диана Маринова. // Търговско право, XX, 2011, N 3, с. 89-96. 

  

Сист. No: 46132

- 317 -

Сп Т 961 п

Москова, Нора.  Механизъм на действие на рамковия договор / Нора Москова. // Търговско право, XX, 2011, N 3, с. 97-106. 

  

Сист. No: 46133

Човешки права

- 318 -

Сп У 732 п

Житомирский, Дмитрий.  Коментарии к законам Паркинсона / Дмитрий Житомирский. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 21, с. 28-20. 

  

Сист. No: 45939

Конституционно право

- 319 -

Сп П 83 м

Янев, Станев.  Еволюция на българското конституционно право и членството на България в Европейския съюз / Станев Янев. // Правна мисъл, LII, 2011, N 4, с. 9-16. 

  

Сист. No: 46008

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

- 320 -

Сп П 324

Коларова, Цецка.  Основни ценности за гражданска толерантност / Цецка Коларова. // Педагогика, XXI, 2011, N 6, с. 55-69. 

  

Сист. No: 46205

Данъчни закони

- 321 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Боряна.  Данъчно третиране на консорциума / Боряна Кирилова. // Български законник, XX, 2011, N 11, с. 57-60. 

  

Сист. No: 45643

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 322 -

Сп И 31

Иванов, Виктор.  Удръжки от трудовото възнаграждение / Виктор Иванов. // ИДЕС, XV, 2011, N 8, с. 50-56. 

  

Сист. No: 46153

Общинско управление

- 323 -

44148

Ангелова, Красимира И.  Оценяване на публични политики в общините - някои теоретични аспекти / Красимира И. Ангелова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 441-445. 

  

Сист. No: 45753

- 324 -

38056

Живков, Николай Цеков.  За общинското самоуправление / Николай Цеков Живков. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 124-126. 

  

Сист. No: 45651

- 325 -

44149

Страхилова, Катя и др.  Информационните технологии - приоритет за ефективно функционираща общинска администрация / Катя Страхилова, Росен Кирилов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 388-392. 

  

Сист. No: 46053

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 326 -

Сп П 186

Ганева, Ваня.  Социалната работа - опит за дефиниране / Ваня Ганева. // Панорама на труда, 2011, N 7, с. 32-46. 

  

Сист. No: 46167

Социално осигуряване

- 327 -

44148

Благойчева, Христина В.  Социалното осигуряване и бедността сред българските пенсионери / Христина В. Благойчева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 393-400. 

  

Сист. No: 45797

- 328 -

44148

Врачовски, Данаил Г.  Устойчиво развитие и социално осигуряване / Данаил Г. Врачовски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 144-151. 

  

Сист. No: 45705

- 329 -

44148

Христосков, Йордан.  Социално осигуряване и фазите на икономическия цикъл (теоретични аспекти и емпирични данни) / Йордан Христосков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 128-136. 

  

Сист. No: 45882

- 330 -

44148

Цолова-Митрева, Деница Кр.  Механизъм за определяне размера на плащането при старост от публичното осигуряване в България - проблеми и перспективи / Деница Кр. Цолова-Митрева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 43-48. 

  

Сист. No: 45958

Социално осигуряване в България

- 331 -

44149

Костов, Ивайло.  Насоки за усъвършенстване на информационните технологии в сферата на социалното осигуряване / Ивайло Костов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 444-448. 

  

Сист. No: 46089

- 332 -

Сп Б 923 з

Николова, Галина.  Какво трябва да знаем за здравното осигуряване в България / Галина Николова. // Български законник, XX, 2011, N 11, с. 70-73. 

  

Сист. No: 45647

- 333 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Осигуряване за работа по граждански договор. Прилики и разлики с осигуряването по трудов договор / Аспасия Петкова. // Български законник, XX, 2011, N 11, с. 61-69. 

  

Сист. No: 45644

Пенсионно осигуряване

- 334 -

44148

Данева, Иванка.  Съвременни тенденции в надзора върху пенсионните фондове / Иванка Данева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 197-203. 

  

Сист. No: 45711

- 335 -

44148

Илиева, Таня Г.  Предизвикателства и перспективи пред регулирането и надзора на доброволното пенсионно осигуряване / Таня Г. Илиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 550-553. 

  

Сист. No: 45854

- 336 -

44148

Йорданов, Пламен П.  Осигурително-технически и социално-икономически детерминанти на държавното присъствие и намеса в пенсионното осигуряване / Пламен П. Йорданов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 335-342. 

  

Сист. No: 45779

- 337 -

44148

Киров, Стоян Д.  Стимулиращият ефект на кризата върху международните инвестиции на пенсионните фондове / Стоян Д. Киров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 409-413. 

  

Сист. No: 45801

- 338 -

44148

Ненкова, Цветелина В.  Социално-икономически аспекти на ефективността в пенсионното осигуряване / Цветелина В. Ненкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 591-595. 

  

Сист. No: 45867

- 339 -

44148

Пантелеева, Силвия И.  Значимост на мениджмънта на пенсионноосигурителните дружества в България / Силвия И. Пантелеева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 455-462. 

  

Сист. No: 45812

- 340 -

Сп П 186

Денева, Анета.  Риск базиран надзор върху дейността на пенсионните фондове в някои страни / Анета Денева. // Панорама на труда, 2011, N 7, с. 19-31. 

  

Сист. No: 46159

- 341 -

44177

Hristoskov, Yordan.  Pension reforms in Central and European countries - developments and challenges / Yordan Hristoskov. // Transformations in labour : Social security and social dialogue : CIELA. - Sofia, 2010, с. 377-418. 

  

Сист. No: 46222

- 342 -

44177

Shopov, Georgi.  Pension system reform - the Bulgarian Experience since the End of the 20 th and the Beginning of the 21st century / Georgi Shopov. // Transformations in labour : Social security and social dialogue / Edited by Katia Vladimirova : CIELA. - Sofia, 2010, с. 419-437. 

  

Сист. No: 46215

- 343 -

Сп Ч R 62 m

Marino, Immacolata et al.  Tax Incentives and Household Investment in Complementary Pension Insurance: Some Recent Evidence from the Italian Experience / Immacolata Marino, Filippo Pericoli, Luigi Ventura. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 14, 2011, N 2, с. 247-263. 

  

Сист. No: 45840

Здравно осигуряване

- 344 -

44148

Ангелова, Поля.  Преброяване на земеделските стопанства ` 2010 - възможности за икономическа и социална характеристика на аграрния сектор в България / Поля Ангелова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 105-112. 

  

Сист. No: 46086

- 345 -

Сп Г 621 ИДЕС

Начкова, Мая Янкова.  Основни насоки за регулиране на инвестициите и надзора на дейността на здравните осигурители / Мая Янкова Начкова. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 147-174. 

  

Сист. No: 46181

Застраховане

- 346 -

44148

Василев, Венцислав С.  Застрахователният сектор - безусловна предпоставка за стабилно икономическо развитие / Венцислав С. Василев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 343-347. 

  

Сист. No: 45780

- 347 -

44148

Ерусалимов, Румен Г.  Влиянието на рисковия признак пол за реализирането на риска в застраховането / Румен Г. Ерусалимов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 294-299. 

  

Сист. No: 45738

- 348 -

44148

Управление на качеството в застрахователните дружества . // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 182-188. 

  

Сист. No: 45709

- 349 -

44148

Чиприянова, Катя.  Новите изисквания за техническите резерви в общото застраховане / Катя Чиприянова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 514-521. 

  

Сист. No: 45849

- 350 -

В З 375

Нейков, Марин.  Новата технология Cloud computing може да доведе до прелом в застраховането / Марин Нейков. // Застраховател, XVII, N 23, 14-28 дек. 2011, с. 16-17. 

  

Сист. No: 46134

- 351 -

Сп С 848 д

Логвинова, Ирина Львовна.  Добровольное медицинское страхование и финансирование отечественной системы здравоохранения / Ирина Львовна Логвинова. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 9, с. 35-41. 

  

Сист. No: 45959

- 352 -

Сп С 848 д

Самойленко, Наталия Сергеевна и др.  Сравнительный анализ и оценка эффективности различных каналов продаж страховых компаний / Наталия Сергеевна Самойленко, Александр Николаевич Непп. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 8, с. 13-20. 

  

Сист. No: 45493

- 353 -

Сп Ф 53 кс

Старкова, Н. О. и др.  Особенности страхования объектов современного артрынка / Н. О. Старкова, В. Н. Самусь. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 37, с. 61-66. 

  

Сист. No: 45539

- 354 -

Сп Ч R 62 m

Athavale, Manoj et al.  An Analysis of the Demand for Earthquake Insurance / Manoj Athavale, Stephen M. Avila. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 14, 2011, N 2, с. 233-246. 

  

Сист. No: 45838

- 355 -

Сп Ч V 50

Beenken, Matthias.  Marktforschung mit kleinen Budgets und traditionellen Themen / Matthias Beenken, Nina Schindler. // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 19, с. 1422-1424. 

  

Сист. No: 45807

- 356 -

Сп Ч V 50

Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980 bis 2010 . // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 16, с. 1140-1145. 

  

Сист. No: 45822

- 357 -

Сп Ч V 50

Knocks, Kai-Olaf et al.  Positive Aussichten fur Katastrophenleihen / Kai-Olaf Knocks, Stefan Materne. // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 15, с. 1075-1078. 

  

Сист. No: 45826

Застраховане в България

- 358 -

44148

Кръстев, Людмил Б.  Застрахователното дружество като публично дружество - основни предимства / Людмил Б. Кръстев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 450-454. 

  

Сист. No: 45811

Образование

- 359 -

44039

Атанасов, Димитър и др.  Честни ли сме в оценяването по чужд език? / Димитър Атанасов, Десислава Димитрова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г. / Състав. Светлана Димитрова, Станимир Мичев, Росен Велчев : Нов бълг. унив.. - София, 2011, с. 274-283. 

  

Сист. No: 45436

- 360 -

44039

Тарашева, Елена.  Многокомпонентните единства в чуждоезиковото обучение / Елена Тарашева. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г. / Състав. Светлана Димитрова, Станимир Мичев, Росен Велчев : Нов бълг. унив.. - София, 2011, с. 124-134. 

  

Сист. No: 45433

- 361 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Учителят - лидер в кадър и зад кадър / Вяра Гюрова. // Педагогика, XXI, 2011, N 6, с. 5-14. 

  

Сист. No: 46197

- 362 -

Сп Ч 895

Зарева, Ирена.  Образованието - потенциал за иновационно развитие / Ирена Зарева. // Човешки ресурси, 2011, N 9, с. 15-17. 

  

Сист. No: 46156

- 363 -

Сп П 324

Рашева-Мерджанова, Яна.  Частната инициатива в образованието - еволюция и съвременни проекции / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика, XXI, 2011, N 6, с. 15-22. 

  

Сист. No: 46198

- 364 -

44148

Todorov, Petar D. et al.  Blended Learning and Its Application in Foreign Language Teaching at Tsenov Academy of Economics / Petar D. Todorov, Ventsislav G. Dikov. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 542-548. 

  

Сист. No: 45929

Висше образование

- 365 -

44149

Борисов, Цветелин.  Съвременни информационни технологии - фактор за развитие на висшето образование / Цветелин Борисов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 435-438. 

  

Сист. No: 46080

- 366 -

44148

Иванов, Георги.  Системите за управление и контрол във висшите училища - рационалност и ефективност / Георги Иванов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 134-141. 

  

Сист. No: 46106

- 367 -

44149

Кавун, Сергей и др.  Психолого-педагогические аспекты учебного процеса / Сергей Кавун, Александр Зима, Ольга Зима. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 101-105. 

  

Сист. No: 45833

- 368 -

44149

Кантарджиев, Валентин.  Дистанционното образование в сферата на международните отношения и дипломация / Валентин Кантарджиев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 91-100. 

  

Сист. No: 45828

- 369 -

44149

Косарев, В. П.  Информатика в подготовке бакалавров-менеджеров: содержание, технология, организация / В. П. Косарев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 29-32. 

  

Сист. No: 45804

- 370 -

44149

Ниматулаев, Магомедхан и др.  Дидактические возможности WEB-технологий в системе высшего образования / Магомедхан Ниматулаев, Шамиль Ниматулаев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 63-66. 

  

Сист. No: 45817

- 371 -

44039

Петрова-Чанева, Лора.  Два съвременни метода за чуждоезиково обучение / Лора Петрова-Чанева. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г. / Състав. Светлана Димитрова, Станимир Мичев, Росен Велчев : Нов бълг. унив.. - София, 2011, с. 337-347. 

  

Сист. No: 45437

- 372 -

44149

Поляков, Виктор и др.  Развитие информационных образовательных технологий и формиравание информационного пространства финансового университета / Виктор Поляков, Дмитрий Чистов, Ирина Порохина. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 19-23. 

  

Сист. No: 45800

- 373 -

44148

Тодоров, Стефан.  За качеството на обучение на специалисти с висше търговско образование / Стефан Тодоров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 187-192. 

  

Сист. No: 45839

- 374 -

Сп I 60

Джерманова, Е.  Същност на франчайзинга и прилагането му във висшето образование / Е. Джерманова. // INFO свят, 2011, N 3, с. 16-18. 

  

Сист. No: 46118

- 375 -

Сп I 60

Дичева, Ю.  Съвместни образователни програми в Швейцария / Ю. Дичева. // INFO свят, 2011, N 3, с. 33-37. 

  

Сист. No: 46130

- 376 -

Сп I 60

Колева, Н.  Националните регулаторни рамки за франчайз курсове и съвместни програми за обучение / Н. Колева. // INFO свят, 2011, N 3, с. 20-25. 

  

Сист. No: 46119

- 377 -

Сп I 60

Панова, Я. и др.  Тенденции в износа на висше образование на международния пазар / Я. Панова, Л. Рачева. // INFO свят, 2011, N 3, с. 27-31. 

  

Сист. No: 46128

- 378 -

Сп I 60

Рачева, Л.  Насоки на ЮНЕСКО/ОИСР за транснационалното висше образование / Л. Рачева. // INFO свят, 2011, N 3, с. 5-9. 

  

Сист. No: 46113

- 379 -

Сп I 60

Рачева, Л.  Форми на предоставяне на висше образование от чуждестранни доставчици / Л. Рачева. // INFO свят, 2011, N 3, с. 13-16. 

  

Сист. No: 46117

- 380 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Роля на правителствата в транснационалното висше образование и признаването на квалификации / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 3, с. 9-11. 

  

Сист. No: 46115

- 381 -

Сп I 60

Тонев, К.  Транснационално висше образование в контекста на Лисабонската конвенция / К. Тонев. // INFO свят, 2011, N 3, с. 3-5. 

  

Сист. No: 46112

- 382 -

Сп У 732 п

Залюбовский, Игорь.  Вас здесь не стояло! / Игорь Залюбовский. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 19, с. 60-63. 

  

Сист. No: 45620

- 383 -

Сп Б 445

Кирев, Любен.  Икономиксът като учебна дисциплина - обхват, структура, степени и методи на преподаване / Любен Кирев. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 4, с. 99-107. 

  

Сист. No: 45470

- 384 -

Сп И 502 д

Лулански, Пано.  Дефицити в докторанското изследователско поле на стопанските науки / Пано Лулански. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 39-64. 

  

Сист. No: 43975

- 385 -

Сп М 486

Петрова, Цветелина.  Най-добрите университети / Цветелина Петрова. // Мениджър, 2011, N 11, с. 16-17. 

  

Сист. No: 45434

Висше образование за икономисти

- 386 -

44149

Кънева, Тотка Л.  Обучението по счетоводство с компютри и програмни продукти, гаранция за успешна реализация на пазара на труда в България / Тотка Л. Кънева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 283-287. 

  

Сист. No: 45955

- 387 -

44149

Тимчев, Марко Л.  Информационните технологии - стратегически приоритет в процеса на усъвършентстване на преподавателската работа по "Финансово-стопански (бизнес) анализ във ВУЗ" / Марко Л. Тимчев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 243-249. 

  

Сист. No: 45934

- 388 -

44149

Цветкова, Надежда.  Съвременни аспекти на обучението на стопански и финансов контрол на студентите от специалност "Бизнес информатика" / Надежда Цветкова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 298-304. 

  

Сист. No: 46027

- 389 -

44148

Черенкова, Наталия И.  Вызовы глобализации: инновационные сдвиги и традиции в преподавании английского языка в экономическом университете / Наталия И. Черенкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 161-168. 

  

Сист. No: 45884

- 390 -

44149

Чистов, Дмитрий и др.  Методические подходы к формированию для финансово-банковского сектора / Дмитрий Чистов, Петр Мельников, Виктор Поляков. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 24-28. 

  

Сист. No: 45799

Висше образование в Англия

- 391 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Франчайзинг във висшето образование във Великобритания / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 3, с. 31-33. 

  

Сист. No: 46129

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 392 -

38056

Асенов, Анатолий.  Характеристика на образованието свързано с околната среда и устойчиво развитие / Анатолий Асенов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 354-357. 

  

Сист. No: 45777

- 393 -

Сп П 89 тп

Зомонова, Эржени.  Использование и охрана водных ресурсов: проблемы управления / Эржени Зомонова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 8, с. 109-116. 

  

Сист. No: 45485

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 394 -

Сп Ф 53 кс

Гринкевич, Л. С. и др.  Концептуальная модель формирования социально ориентированной и эффективной регональной системы финансирования медицинских организаций / Л. С. Гринкевич, С. А. Банин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 36, с. 35-47. 

  

Сист. No: 45508

Здравеопазване в България

- 395 -

38056

Марчева, Анастасия.  Стратегия за управление на системата "Здравеопазване" в условията на преход / Анастасия Марчева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 54-56. 

  

Сист. No: 45509

- 396 -

Сп Н 25 а

Емпирично изследване на социалната значимост на заболяването "остър панкреатит" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 96-111. 

  

Сист. No: 45583

Енергетика

- 397 -

44148

Божинова, Марияна и др.  Състояние и насоки за подобряване на енергийната ефективност на сградите / Марияна Божинова, Константин И. Радулов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 287-293. 

  

Сист. No: 45717

- 398 -

44148

Веселинова, Надежда.  Тенденции на пазара на биогорива / Надежда Веселинова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 458-463. 

  

Сист. No: 45770

- 399 -

44148

Георгиева, Марияна Е.  Енергийния сектор на България - основа за развитие на икономиката и просперитет на обществото / Марияна Е. Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 409-415. 

  

Сист. No: 46194

- 400 -

II 1667

Гецов, Ивайло.  Възобновяеми енергоизточници - за и против зелената политика / Ивайло Гецов. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : 15-та Юбил. студ. научно-практ. конфер., Орешак, 03.06 - 05.06. 2011 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2011, с. 60-64. 

  

Сист. No: 45448

- 401 -

44148

Павлов, Павлин Б.  Възобновяеми енергийни източници и околна среда / Павлин Б. Павлов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 276-282. 

  

Сист. No: 46154

- 402 -

44148

Спасовски, Цанко.  Стимулиране производството на електроенергия от ветрогенератори / Цанко Спасовски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 431-437. 

  

Сист. No: 45937

- 403 -

44148

Шопова, Маргарита.  Структурни различия в енергийното потребление на домакинствата в България за периода 2000-2009 г. / Маргарита Шопова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 311-318. 

  

Сист. No: 46225

Селско стопанство. Горско стопанство

- 404 -

38061

Александров, Станислав и др.  Съвременни тенденции в развитието на производствените кооперации / Станислав Александров, Ани Будева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 149-159. 

  

Сист. No: 45549

- 405 -

44148

Блажева, Виолета.  Предизвикателства пред Общата селскостопанската политика на Европейския съюз / Виолета Блажева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 284-288. 

  

Сист. No: 45890

- 406 -

38061

Божинова, Марияна.  Някои аспекти на дистрибуцията на аграрни стоки / Марияна Божинова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 131-136. 

  

Сист. No: 45547

- 407 -

38061

Варамезов, Любчо.  Проблеми на суровинното осигуряване на растително-маслената промишленост / Любчо Варамезов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 337-341. 

  

Сист. No: 46069

- 408 -

38061

Горанова, Пенка.  Проблеми по осигуряване на селското стопанство с трудови ресурси / Пенка Горанова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 174-179. 

  

Сист. No: 45554

- 409 -

38061

Грозева, Димитринка.  Нова форма за стимулиране развитието на земеделието / Димитринка Грозева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 195-201. 

  

Сист. No: 45556

- 410 -

44148

Грозева, Димитринка.  Алтернативната заетост - основа за устойчиво развитие на селските райони / Димитринка Грозева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 415-422. 

  

Сист. No: 45932

- 411 -

38061

Дончева, Людмила.  Възможности за приложение на стратегически селскостопански анализ в условията на пазарна икономика / Людмила Дончева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 252-259. 

  

Сист. No: 45559

- 412 -

38061

Йоновска, Илка.  Основни характеристики на екологично устойчиво селскостопанско производство / Илка Йоновска. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 383-387. 

  

Сист. No: 46068

- 413 -

38061

Йорданов, Йордан М.  Влияние на замърсяването на околната среда върху растителността / Йордан М. Йорданов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 377-382. 

  

Сист. No: 46072

- 414 -

38061

Колева, Росица.  Анализ на кредитоспособността на земеделските кооперации / Росица Колева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 260-264. 

  

Сист. No: 45569

- 415 -

44148

Косев, С. Н.  Икономическа ефективност при експлоатацията на машинно-тракторния парк / С. Н. Косев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 438-445. 

  

Сист. No: 45938

- 416 -

38061

Косев, Серьожа.  Икономическа целесъобразност от ремонтиране на селскостопанските машини и насоки за развитие на ремонтно-обслужващата база в селското стопанство / Серьожа Косев. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 392-398. 

  

Сист. No: 46075

- 417 -

38061

Крумов, Крум.  Проблеми на контрола върху инвестициите в земеделието / Крум Крумов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 304-311. 

  

Сист. No: 45589

- 418 -

38061

Крумова, Диана.  Годишно приключване и годишен счетоводен отчет на земеделската кооперация / Диана Крумова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 271-279. 

  

Сист. No: 45576

- 419 -

38061

Личев, Тихомир и др.  Ролята на аграрния туризъм при решаването на социалните проблеми в българското село / Тихомир Личев, Катя Личева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 191-194. 

  

Сист. No: 45555

- 420 -

44148

Митева, Албена.  Развитие на подходите за дефиниране на селските райони / Албена Митева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 118-125. 

  

Сист. No: 45823

- 421 -

38061

Митов, Кирил Пенев.  Насоки за екологизацията на селскостопанското производство / Кирил Пенев Митов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 372-376. 

  

Сист. No: 46071

- 422 -

38061

Михайлова, Румяна.  Счетоводно отчитане формирането и разпределението на финансовия резултат в земеделската кооперация / Румяна Михайлова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 265-270. 

  

Сист. No: 45572

- 423 -

38061

Найденов, Сергей.  Млекопреработването - резултат от дейността на животновъди и банки / Сергей Найденов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 342-346. 

  

Сист. No: 46070

- 424 -

44148

Ненова, Радка Дончева.  Възрастова структура на селскостопанските работници по райони за планиране / Радка Дончева Ненова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 345-352. 

  

Сист. No: 45910

- 425 -

44148

Несторов, Людмил И.  Процесът на трансформация на българското селско стопанство към изискванията на ЕС - реалности и предизвикателства / Людмил И. Несторов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 300-305. 

  

Сист. No: 45748

- 426 -

38061

Павлов, Нено.  Пазарни проблеми на заетостта в селското стопанство / Нено Павлов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 160-166. 

  

Сист. No: 45553

- 427 -

38061

Петров, Величко.  Кризата в селското стопанство и проблеми на прехода към пазарна икономика / Величко Петров. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 5-19. 

  

Сист. No: 45544

- 428 -

44148

Станимирова, Мария и др.  Социалният капитал и значението му за развитие на селските райони / Мария Станимирова, Тоня Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 103-109. 

  

Сист. No: 45818

- 429 -

38061

Стойкова, Пепа.  Вътрешен контрол и регулиране в селскостопанската кооперация / Пепа Стойкова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 287-290. 

  

Сист. No: 45582

- 430 -

38061

Тананеев, Емилиян.  Особености на фирмения контрол върху изкупуването / Емилиян Тананеев. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 299-303. 

  

Сист. No: 45586

- 431 -

38061

Тодоров, Тодор Иванов.  Ролята на статистическата информация за земеделието в преход / Тодор Иванов Тодоров. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 218-227. 

  

Сист. No: 45557

- 432 -

44148

Хубенов, Огнян.  Козето мляко - основен продут на козевъдството и един от пътищата към здраве и дълголетие / Огнян Хубенов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 446-451. 

  

Сист. No: 45941

- 433 -

38061

Хубенов, Огнян.  Някои проблеми на нашето животновъдство през последните няколко години / Огнян Хубенов. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 388-391. 

  

Сист. No: 46074

- 434 -

38061

Цветкова, Маргарита Гергова.  Анализ на финансовата стабилност на земеделските кооперации / Маргарита Гергова Цветкова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 244-251. 

  

Сист. No: 45558

- 435 -

38061

Цветкова, Надежда.  Особености на контрола при машинно-тракторния парк / Надежда Цветкова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 291-298. 

  

Сист. No: 45584

- 436 -

38061

Цонева, Иванка.  Комуникационната политика на аграрното производство / Иванка Цонева. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика : Научно-практич. конфер. с междунар. участие - Сливен, 3-6 окт. 1996 год. / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : АИ Ценов. - Сливен, 1996, с. 99-104. 

  

Сист. No: 45545

- 437 -

Сп З 54

Ветрова ерозия на почвата - за факторите и риска . // Земеделие плюс, 2011, N 10, с. 15-17. 

  

Сист. No: 45747

- 438 -

Сп И 50

Влияние на ОСП върху развитието на полупазарните стопанства в България . // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 24-32. 

  

Сист. No: 45979

- 439 -

Сп З 54

Вътева, Виолета и др.  Екологосъобразно отглеждане на пшеница / Виолета Вътева, Елка Цветкова. // Земеделие плюс, 2011, N 9, с. 9-10; N10, с. 6-8. 

  

Сист. No: 45389

- 440 -

Сп Х 74 п

ЕК за ново партньорство между Европа и селскостопанските производители . // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 10, с. 14-15. 

  

Сист. No: 45501

- 441 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Основното за пестицидите / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 11, с. 24-25. 

  

Сист. No: 45546

- 442 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производството на грозде и вино продължава да намалява / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 46067

- 443 -

Сп И 50

Йовчевска, Пламена.  Екологичната култура на българския селскостопански производител - конкурентно предимство н новата ОСП / Пламена Йовчевска. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 152-158. 

  

Сист. No: 45997

- 444 -

Сп З 54

Котева, Нина.  Българските земеделски стопанства на общия европейски пазар / Нина Котева. // Земеделие плюс, 2011, N 9, с. 43-44; N10, с. 36-37. 

  

Сист. No: 45397

- 445 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Организация на директните плащания след 2013 г. / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 10-16. 

  

Сист. No: 45975

- 446 -

Сп З 544 к

Попов, Румен.  Организация на директните плащания след 2013 г. / Румен Попов. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 11, с. 8-17. 

  

Сист. No: 46093

- 447 -

Сп Л 792

Реколта 2011 в Южна Австралия . // Лозарство и винарство, LIX, 2011, N 5, с. 56-58. 

  

Сист. No: 46063

- 448 -

Сп И 50

Тотева, Десислава и др.  Влияние на Общата селскостопанска политика върху конкурентоспособността, възможностите и перспективите на виненото лозарство в България / Десислава Тотева, Петър Кировски. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 33-39. 

  

Сист. No: 45982

Аграрна политика

- 449 -

44148

Дончева, Людмила.  Аналитична оценка на агротехническите мероприятия / Людмила Дончева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 407-414. 

  

Сист. No: 45931

- 450 -

44148

Жечева-Радева, Ивелина.  Ефективност на държавните помощи и националните програми в аграрния сектор / Ивелина Жечева-Радева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 376-382. 

  

Сист. No: 45917

- 451 -

44148

Киречев, Дамян.  Подходи за оценка на инвестициите в лозаро-винарския сектор / Дамян Киречев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 391-399. 

  

Сист. No: 45926

- 452 -

44148

Митов, Кирил.  Анализ на дълготрайните материални активи в аграрните предприятия / Кирил Митов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 113-120. 

  

Сист. No: 46087

- 453 -

44148

Николова, Марина А.  Влияние на икономическата криза върху аграрния сектор на Р България / Марина А. Николова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 236-243. 

  

Сист. No: 45852

- 454 -

44148

Станчева-Линкова, Маруся.  Параметри на локализационния избор в агробизнеса / Маруся В. Станчева-Линкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 329-336. 

  

Сист. No: 45900

Растениевъдство

- 455 -

Сп З 54

Станев, Станко и др.  Градински чай / Станко Станев, Христо Ламбев. // Земеделие плюс, 2011, N 10, 16 с. [прил.]. 

  

Сист. No: 45754

Земеделие. Организация и управление

- 456 -

44148

Георгиева, Елена.  Основни елементи при формиране на финансовия резултат от земеделска дейност / Елена Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 201-205. 

  

Сист. No: 46126

- 457 -

44148

Герганов, Георги.  Проблеми при данъчното облагане дейността на земеделските производители за 2011 г. / Георги Герганов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 157-162. 

  

Сист. No: 45831

- 458 -

44148

Денева, Анета и др.  Проблеми на отрасловото преструктуриране в индустрията / Анета Денева, Зоя Иванова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 171-178. 

  

Сист. No: 45835

- 459 -

В Б 921ф

Димитрова, Таня.  Броят на млечните ферми в Стара Европа намалява / Таня Димитрова. // Български фермер, XX, N 1041, 17-23 ноем. 2011, с. 15, 20. 

  

Сист. No: 45665

- 460 -

Сп И 50

Борисов, Петър и др.  Регионален анализ на специализацията на лозарството в България / Петър Борисов, Симеон Трайчев Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 31-39. 

  

Сист. No: 45963

- 461 -

Сп З 544 к

Котева, Нина.  Развитие на организационно-стопанската структура на българското земеделие / Нина Котева. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 12, с. 10-15. 

  

Сист. No: 46207

- 462 -

Сп И 50 м

Котева, Нина и др.  Изследване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България / Нина Котева, Храбрин Башев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 5, с. 34-63. 

  

Сист. No: 45617

- 463 -

Сп И 50

Котева, Нина и др.  Икономическо състояние на земеделските производствени кооперации / Нина Котева, Мимоза Младенова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 45960

- 464 -

Сп И 50

Лулчева, Иванка.  Селският туризъм в регион Родопи / Иванка Лулчева. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 64-71. 

  

Сист. No: 45967

- 465 -

Сп И 50

Любенова, Анелия.  Проучване на необходимостта от усъвършенстване финансите на земеделските предприятия / Анелия Любенова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 12-23. 

  

Сист. No: 45961

- 466 -

Сп И 50

Митова, Диляна.  Биологичните продукти в контекста на тяхната конкурентоспособност / Диляна Митова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 45-58. 

  

Сист. No: 45964

- 467 -

Сп И 50

Славова, Янка и др.  Влиянието на директните плащания върху развитието и конкурентоспособността на българското земеделие / Янка Славова, Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 17-23. 

  

Сист. No: 45976

Биологично земеделие

- 468 -

Сп Ч N 23

Nikolova, Marina A.  Bioproduction and the Specifics of the Market of Bioproducts / Marina A. Nikolova. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 124-144. 

  

Сист. No: 45657

Животновъдство

- 469 -

44148

Атанасов, Димо.  Доходността на млечните ферми, фактор за икономическата им жизненост / Димо Атанасов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 400-406. 

  

Сист. No: 45927

- 470 -

В Б 921ф

Динков, Динко.  Перспективно ли е зайцевъдството? / Динко Динков. // Български фермер, XX, N 1039, 3-9 ноем. 2011, с. 16, 20. 

  

Сист. No: 45440

- 471 -

Сп И 50

Иванов, Божидар.  Икономическа гъвкавост и пазарно поведение на стопанствата в млечния сектор / Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 68-76. 

  

Сист. No: 46001

- 472 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Брой на свинете и производство на свинско месо в страните на ЕС-27 през 2010 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 45548

Управление на предприятията. Организация на производството

- 473 -

44148

Бакърджиева, Милка.  Пъблик рилейшънс при управление на кризисни ситуации / Милка Бакърджиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 255-262. 

  

Сист. No: 45712

- 474 -

44148

Георгиева, Петя Д.  Държавните предприятия - възможности и ограничения / Петя Д. Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 609-614. 

  

Сист. No: 45876

- 475 -

44148

Илийчовски, Светослав Й.  Управление на собственост във финансови инструменти / Светослав Й. Илийчовски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 228-235. 

  

Сист. No: 45847

- 476 -

44148

Каменов, Камен Цветанов.  Неконтролираните слухове в управленския процес / Камен Цветанов Каменов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 37-41. 

  

Сист. No: 45675

- 477 -

44148

Щерев, Николай Христов.  Управление на индустриалните пазари в условия на криза / Николай Христов Щерев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 126-133. 

  

Сист. No: 45829

- 478 -

Сп П 89 тп

Зинина, Любовь и др.  Стратегическое управление предприятием: структурно-функциональная модель / Любовь Зинина, Лидия Ефремова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 9, с. 77-83. 

  

Сист. No: 45491

- 479 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Виктор.  Лидерски подходи и устойчивост на управленския процес / Виктор Хаджиев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 6, с. 66-85. 

  

Сист. No: 46137

- 480 -

Сп Б 445

Шишманов, Красимир.  Използване на експертни системи при управление на индустриално предприятие / Красимир Шишманов. // Бизнес управление, 1997, N 1, с. 44-49. 

  

Сист. No: 45458

- 481 -

Сп Ч I 58 i

Nordman, Emilia Rovira et al.  Technology Innovation in Internationalising SMEs / Emilia Rovira Nordman, Daniel Tolstoy. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 7, с. 669-684. 

  

Сист. No: 46114

Мениджмънт

- 482 -

44148

Алексиева, Десислава Ал.  Ефекти на властта в условия на икономическа криза / Десислава Ал. Алексиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 236-241. 

  

Сист. No: 46088

- 483 -

44149

Бакърджиева, Милка.  Манипулиращата комуникация в информационния век / Милка Бакърджиева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 220-224. 

  

Сист. No: 45924

- 484 -

44148

Бързашка, Поля Д.  Управление на потребителската ерозия (чърн мениджмънт) / Поля Д. Бързашка. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 334-341. 

  

Сист. No: 46169

- 485 -

44148

Велев, Младен Ст. и др.  Концепцията "Системи продукти-услуги" - модерно бизнес-развитие чрез разработване и предлагане на интегрирани продукти и услуги / Младен Ст. Велев, Иво Т. Маринов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 82-94. 

  

Сист. No: 45806

- 486 -

44148

Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации  / Петър Петров Кънев и дрИскра Маринова Пантелеева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 179-186. 

  

Сист. No: 45837

- 487 -

38056

Дилков, Цветан.  Школите в управленската наука и мястото на контрола / Цветан Дилков. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 80-83. 

  

Сист. No: 45641

- 488 -

44149

Захариев, Еленко.  Мениджърският подход аутсорсинг в ИТ сферата - потенциални ползи и рискове / Еленко Захариев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 122-129. 

  

Сист. No: 45862

- 489 -

38056

Костов, Стоян и др.  Възможности на регресионно-корелационния анализ при вземане на решения в търговския мениджмънт / Стоян Костов, Тодор Тодоров. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 269-274. 

  

Сист. No: 45691

- 490 -

44148

Любенова, Ирена Емилова.  Детерминанти на организационната култура / Ирена Емилова Любенова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 379-386. 

  

Сист. No: 45731

- 491 -

44148

Михайлов, Михаил Ил.  Модели и алгоритми за анализ на фирмената печелба / Михаил Ил. Михайлов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 209-214. 

  

Сист. No: 45843

- 492 -

44148

Радев, Радко Ас.  Класификация и оценка на проектните възможности - основна предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на бизнес организациите / Радко Ас. Радев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 401-408. 

  

Сист. No: 45895

- 493 -

44148

Стоянова, Станислава К.  Управление на организационния стрес - основен фактор за стабилност на съвременната организация / Станислава К. Стоянова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 299-306. 

  

Сист. No: 46157

- 494 -

44149

Ташкова, Мария Ангелова.  Социалният компютинг - предизвикателство пред съвременния бизнес / Мария Ангелова Ташкова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 273-277. 

  

Сист. No: 45952

- 495 -

44148

Филипова, Теодора Георгиева.  Реинженеринг чрез управление на нематериални активи / Теодора Георгиева Филипова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 244-249. 

  

Сист. No: 45855

- 496 -

44148

Хаджиев, Кристиян Стоянов.  SMART - концепцията в екипна среда / Кристиян Стоянов Хаджиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 342-349. 

  

Сист. No: 45728

- 497 -

Сп Н 25 а

Бакърджиева, Милка Й.  Манипулация в преговорите (накъде отиват ценностите) / Милка Й. Бакърджиева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 55-70. 

  

Сист. No: 45592

- 498 -

Сп Д 532

Каменов, Камен.  Моделираща среда и човешки потенциал / Камен Каменов. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 17-30. 

  

Сист. No: 46103

- 499 -

Сп Б 445

Кирев, Любен.  Фирменият мениджмънт преоткрива човешкия фактор / Любен Кирев. // Бизнес управление . - Свищов, 1994, N 2, с. 6-15. 

  

Сист. No: 45476

- 500 -

Сп У 732 п

Сафронов, Анатолий.  Негативное сопротивление в группе: типажи и проблемы / Анатолий Сафронов. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 18, с. 43-53. 

  

Сист. No: 45612

- 501 -

Сп Б 445

Тодоров, Тодор.  Информационно осигуряване на мениджмънта на устойчивото развитие / Тодор Тодоров. // Бизнес управление . - Свищов, 1997, N 4, с. 52-59. 

  

Сист. No: 45463

- 502 -

44148

Jevtic, Petronije et al.  Environmental Management - Characteristics, Dilemmas, Opportunities, motives / Petronije Jevtic, Ljiljana Stosic-Mihajlovic. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 109-119. 

  

Сист. No: 45908

- 503 -

44148

Panagoret, Dragos M. et. al.  Educational Management and School Manager / Dragos M. Panagoret, Andrea A. Panagoret. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 427-432. 

  

Сист. No: 45921

- 504 -

44148

Selecting and Assessing a Target for an International Merger or Acquisition . // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 479-486. 

  

Сист. No: 45923

- 505 -

Сп Ч V 50

Baumeister, Gerhard.  Ertragssicherung treibt die Industrialisierung voran / Gerhard Baumeister. // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 20, с. 1484-1486. 

  

Сист. No: 45790

- 506 -

Сп Ч J 80 B

Wilkes, John et al.  Performance Leadership: Managing for Flexibility / John Wilkes, George Yip, Kevin Simmons. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 5, с. 22-34. 

  

Сист. No: 45454

Бизнес план

- 507 -

44148

Пантелеева, Искра Маринова.  Управлението на таланти в индустриалните бизнес организации - някои ключови моменти и предизвикателства / Искра Маринова Пантелеева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 337-344. 

  

Сист. No: 45904

Бизнес стратегии

- 508 -

Сп Б 445

Дамянов, Атанас.  Концептуален възглед за интерназионализацията на бизнесорганизациите / Атанас Дамянов. // Бизнес управление, 1997, N 1, с. 28-35. 

  

Сист. No: 45457

Планиране-метод на управление

- 509 -

44148

Пенев, Йордан Пламенов.  Перспективи за развитие на фирмата - бизнес планиране / Йордан Пламенов Пенев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 328-333. 

  

Сист. No: 46166

Контрол-методи на управление

- 510 -

44148

Стоянов, Евгений Н.  За контролираното начало на съвременната организация / Евгений Н. Стоянов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 206-214. 

  

Сист. No: 45686

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 511 -

44148

Ангелова, Румяна Ив.  Ограничители на стимулирането на предприемачеството в индустрията / Румяна Ив. Ангелова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 395-402. 

  

Сист. No: 46190

- 512 -

44148

Андреева, Мария.  Иновации и цикличност в икономическото развитие / Мария Андреева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 222-231. 

  

Сист. No: 45692

Корпоративно управление

- 513 -

44148

Захариев, Еленко.  Предетерминираност или мениджърска еквилибристика са алтернативните форми за разпространяване и популяризиране на добрите практики в мениджмънта / Еленко Захариев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 238-246. 

  

Сист. No: 45701

- 514 -

44148

Найденов, Сергей.  Успешното корпоративно управление - тест за преодоляни проблеми / Сергей Найденов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 289-296. 

  

Сист. No: 45891

- 515 -

II 1667

Петров, Георги.  Корпоративна социална отговорност / Георги Петров. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : 15-та Юбил. студ. научно-практ. конфер., Орешак, 03.06 - 05.06. 2011 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2011, с. 65-72. 

  

Сист. No: 45450

- 516 -

Сп Ч J 80 B

Brusman, Barry et al.  The corporate strategy function: improving its value and effectiveness / Barry Brusman, Stacey DeVore, Andrew Houston. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 5, с. 43-50. 

  

Сист. No: 45453

Риск мениджмънт

- 517 -

44148

Габровски, Радослав М.  Някои съвременни аспекти на фирмения репутационен риск / Радослав М. Габровски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 201-208. 

  

Сист. No: 45842

- 518 -

Сп У 732 р

Корнейчук, В. И.  Организация управления рыночным риском в кредитной организации / В. И. Корнейчук. // Управление риском . - Москва, 16, 2011, N 3, с. 8-14. 

  

Сист. No: 45947

- 519 -

Сп У 732 р

Непп, Александр Николаевич и др.  Портфельные модели как инструмент управления инвестиционными рисками банка в условиях экономического кризиса / Александр Николаевич Непп, Елена Владимировна Батяева, Светлана Геннадьевна Привалова. // Управление риском . - Москва, 16, 2011, N 3, с. 25-32. 

  

Сист. No: 45950

- 520 -

Сп Ч R 62

ERM in Action . // Risk Management . - New York, 2011, N 9, с. 20-34. 

  

Сист. No: 46110

Малък бизнес

- 521 -

44148

Бъкличаров, Стефан П.  Финансово-кредитни аспекти на подпомагането на малките и средни предприятия в условията на следкризисно стабилизиране на икономиката / Стефан П. Бъкличаров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 498-505. 

  

Сист. No: 45821

Управление на фирмата

- 522 -

44148

Георгиев, Иван.  Управление на риска във фирмените проекти / Иван Георгиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 46-54. 

  

Сист. No: 45803

- 523 -

44148

Николова, Светлана П.  Конкурентните стратегии на фирмата - основа за пазарно лидерство / Светлана П. Николова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 59-65. 

  

Сист. No: 45965

- 524 -

44148

Сирашки, Христо.  Стимулиране и екологосъобразно управление / Христо Сирашки. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 387-392. 

  

Сист. No: 45734

- 525 -

Сп И 50 м

Георгиева, Румяна.  Патентните и лицензионните стратегии в управлението на индустриалните фирми / Румяна Георгиева. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 6, с. 39-65. 

  

Сист. No: 46138

- 526 -

Сп Б 445

Захариев, Еленко.  Фирмена култура / Еленко Захариев. // Бизнес управление, 1993, N 4, с. 6-19. 

  

Сист. No: 45479

- 527 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Природата на организационната среда / Камен Каменов. // Бизнес управление, 1997, N 1, с. 6-16. 

  

Сист. No: 45455

- 528 -

Сп Ч I 58 i

Hsu, Lin-Ching et al.  The Role of Behavioral Strategic Controls in Family Firm Innovation / Lin-Ching Hsu, Hae-Ching Chang. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 7, с. 709-727. 

  

Сист. No: 46120

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 529 -

44148

Асенов, Анатолий Стефанов и др.  Концептуален модел за усъвършенстване управлението на бизнес процесите / Анатолий Стефанов Асенов, Венцислав Цецков Иванов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 309-315. 

  

Сист. No: 45723

- 530 -

38060

Дамянов, Атанас.  Подходът на жизнения цикъл / Атанас Дамянов. // Индустриалната организация и предприемачеството в условията на преход : Материали от междунар. конфер., Албена, 5-8 юни 1995 : Информа Интелект. - София, 1996, с. 71-74. 

  

Сист. No: 45581

- 531 -

44148

Илиев, Йосиф.  Мотивационният процес в големите индустриални фирми / Йосиф Илиев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 37-45. 

  

Сист. No: 45795

- 532 -

44148

Милушева, Вяра Г.  Оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма / Вяра Г. Милушева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 452-460. 

  

Сист. No: 45949

- 533 -

44148

Стрекалова, Наталья Д. и др.  Стратегические инновации как фактор экономического роста: опыт Российских компаний / Наталья Д. Стрекалова, Сергей В. Бороздин. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 52-60. 

  

Сист. No: 45936

- 534 -

44148

Тодорова, Галина Т.  Предизвикателства пред екипната форма на организация в индустриалните предприятия / Галина Т. Тодорова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 353-359. 

  

Сист. No: 46174

- 535 -

Сп Б 445

Белоконски, Стайко.  Информационно осигуряване на управленската диагностика / Стайко Белоконски. // Бизнес управление, 1997, N 1, с. 50-58. 

  

Сист. No: 45460

- 536 -

Сп Ф 53 кс

Воронова, Г. С.  Корпоративный венчурный бизнес в процессе коммерциализации интеллектуальных активов / Г. С. Воронова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 34, с. 27-35. 

  

Сист. No: 45499

- 537 -

Сп П 89 тп

Немцев, Виктор Николаевич.  Риск-менеджмент инновационного предприятия: современная парадигма / Виктор Николаевич Немцев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 8, с. 43-48. 

  

Сист. No: 45483

- 538 -

Сп П 89 тп

Никонова, Алла.  Стратегическое планирование и развитие предприятий: основы адаптивного подхода / Алла Никонова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 9, с. 105-119. 

  

Сист. No: 45492

- 539 -

44148

Polowczyk, Jan.  The Institutional Perspective in Strategic Management / Jan Polowczyk. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 156-162. 

  

Сист. No: 45916

Мениджмънт на фирмата

- 540 -

38056

Каменов, Камен.  Фирмената стратегия през призмата на устойчивото развитие / Камен Каменов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 40-44. 

  

Сист. No: 45580

- 541 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Има ли място концепцията за стратегическата "измама" във фирмената политика / Камен Каменов. // Бизнес управление . - Свищов, 2001, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 45469

- 542 -

Сп И 503 и

Чанкова, Лилия.  Възникване, фактори и предимства на прилагането на логистичния подход във фирменото управление / Лилия Чанкова. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 3, с. 3-32. 

  

Сист. No: 46145

Управление на риска

- 543 -

Сп Ч R 62 m

Garvey, John et al.  Using Technology to Encourage Critical Thinking and Optimal Decision Making in Risk Management Education / John Garvey, Patrick Buckley. // Risk Management & Insurance REVIEW . - Malden, 14, 2011, N 2, с. 299-309. 

  

Сист. No: 45836

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 544 -

44148

Минков, Венцислав Цанков.  Нови аспекти в интеграцията на комуникационните системи на предприятието / Венцислав Цанков Минков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 163-170. 

  

Сист. No: 45832

- 545 -

Сп Б 445

Бакърджиева, Милка.  Бариери пред ефективното вербално комуникиране в бизнеса / Милка Бакърджиева. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 53-72. 

  

Сист. No: 46203

Счетоводство

- 546 -

38025

Александров, Станислав.  Проблеми на създаването на текуща отчетна информация за управлението на производството / Станислав Александров. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 149-156. 

  

Сист. No: 45775

- 547 -

44148

Андреев, Иван.  Проблеми при счетоводното отчитане облагането на предприятията с корпоративен данък / Иван Андреев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 233-239. 

  

Сист. No: 46172

- 548 -

44148

Антов, Момчил.  Вътрешен одит - разходи и ползи / Момчил Антов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 296-302. 

  

Сист. No: 46224

- 549 -

44148

Атанасов, Атанас.  Счетоводни аспекти на признаването и отписването на финансови инструменти в предприятието / Атанас Атанасов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 99-104. 

  

Сист. No: 46085

- 550 -

44148

Баташки, Георги.  Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието / Георги Баташки. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 69-78. 

  

Сист. No: 46046

- 551 -

38025

Баташки, Георги и др.  Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски сделки / Георги Баташки, Георги Иванов. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 109-116. 

  

Сист. No: 45774

- 552 -

38025

Божилов, Божидар.  Нематериалните дълготрайни активи в счетоводния баланс / Божидар Божилов. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 165-168. 

  

Сист. No: 45789

- 553 -

44148

Божилов, Божидар.  Управление на разходите в бизнеса / Божидар Божилов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 255-259. 

  

Сист. No: 46182

- 554 -

38025

Божков, Васил.  Отчетът на приходите и разходите: принципи на построяване и информационно осигуряване / Васил Божков. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 73-81. 

  

Сист. No: 45767

- 555 -

38025

Дамянов, Дамян и др.  Още за определяне и отчитане на сумата за амортизациите / Дамян Дамянов, Стефан Стефанов. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 37-50. 

  

Сист. No: 45764

- 556 -

44148

Димитров, Марин Д.  Счетоводството - инструментариум за отчитане дейността на предприятията, когато изпаднат в съдебна несъстоятелност и ликвидация / Марин Д. Димитров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 37-44. 

  

Сист. No: 46035

- 557 -

38025

Дочев, Михаил.  Някои аспекти при компютъризацията на отчетните процеси в счетоводството / Михаил Дочев. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 97-103. 

  

Сист. No: 45771

- 558 -

44148

Иванова-Кузманова, Галя Стоянова.  Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за обучение на персонала / Галя Стоянова Иванова-Кузманова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 165-170. 

  

Сист. No: 46124

- 559 -

44148

Илиева, София и др.  Организационни етапи в процеса на текущото счетоводно отчитане в предприятията за колективно инвестиране / София Илиева, Веселин Деков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 347-353. 

  

Сист. No: 46230

- 560 -

44148

Йованова, Благица и др.  Счетоводството като контролна система / Благица Йованова, Александар Д. Костадиновски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 339-346. 

  

Сист. No: 46229

- 561 -

44148

Йоновски, Калин Й.  Счетоводни аспекти на дейността по изкупуването на отпадъци / Калин Й. Йоновски. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 268-271. 

  

Сист. No: 46221

- 562 -

38025

Крумова, Диана.  Компютърното счетоводство няма алтернатива / Диана Крумова. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 157-163. 

  

Сист. No: 45787

- 563 -

44148

Крумова, Диана.  Бизнес комбинациите в контекста на приложимите счетоводни стандарти / Диана Крумова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 319-326. 

  

Сист. No: 46226

- 564 -

44148

Кръстева-Христова, Радосвета.  Професията на управленския счетоводител - европейски и национални аспекти / Радосвета Кръстева-Христова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 260-267. 

  

Сист. No: 46184

- 565 -

44149

Митева, Катя.  За методите на амортизация и тяхната същност / Катя Митева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 260-264. 

  

Сист. No: 45944

- 566 -

44148

Михайлов, Михаил.  Счетоводството - минало, настояще, бъдеще / Михаил Михайлов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 93-98. 

  

Сист. No: 46082

- 567 -

44148

Михайлова, Румяна.  Счетоводни аспекти при вътрешнообщностната търговия / Румяна Михайлова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 220-225. 

  

Сист. No: 46140

- 568 -

44148

Симеонова, Росица Цветанова.  Влияние на промените в цените във финансовите отчети / Росица Цветанова Симеонова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 127-133. 

  

Сист. No: 46104

- 569 -

44148

Тимчев, Марко.  Балансиран бизнес анализ и защита на устойчивото развитие на предприятието в условия на финансова и икономическа криза / Марко Тимчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 79-86. 

  

Сист. No: 46078

- 570 -

44148

Тодоров, Тодор А.  Особености при счетоводното отчитане на базовите финансови инструменти, търгувани на българската фондова борса - София АД / Тодор А. Тодоров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 361-367. 

  

Сист. No: 46232

- 571 -

38025

Тодорова, Галина.  Счетоводството в пазарни условия / Галина Тодорова. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 201-206. 

  

Сист. No: 45794

- 572 -

44148

Цветков, Цв.  Проблеми при отчитането на дълговите инструменти / Цв. Цветков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 327-333. 

  

Сист. No: 46227

- 573 -

44148

Чиприянова, Галина.  За връзката на разходите със себестойността и калкулирането в предприятията със строителна дейност / Галина Чиприянова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 368-375. 

  

Сист. No: 46233

- 574 -

Сп Г 621 ИДЕС

Дочев, Иван.  Замяната по българското законодателство / Иван Дочев. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 267-287. 

  

Сист. No: 46195

- 575 -

Сп Г 621 ИДЕС

Йонкова, Бойчинка Ненкова.  Креативното счетоводство и ролята на независимия финансов одит / Бойчинка Ненкова Йонкова. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 77-96. 

  

Сист. No: 46173

- 576 -

Сп Г 621 ИДЕС

Костов, Бойко Стойчев.  Подкрепата на малките и средни одиторски и счетоводни практики (МСОСП) - стратегическа цел на IFAC (Международната федерация на счетоводителите) / Бойко Стойчев Костов. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 7-20. 

  

Сист. No: 46165

- 577 -

Сп Г 621 ИДЕС

Орешаров, Николай Николов.  Данъчни активи и пасиви / Николай Николов Орешаров. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 175-198. 

  

Сист. No: 46185

- 578 -

Сп Г 621 ИДЕС

Рупска, Теодора Йорданова.  Методологични и приложни аспекти при отчитане на селскостопанската продукция / Теодора Йорданова Рупска. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 231-266. 

  

Сист. No: 46188

- 579 -

Сп Б 445

Аверкович, Екатерина.  Потребност и набиране на счетоводна информация за разходите / Екатерина Аверкович. // Бизнес управление . - Свищов, 1994, N 3, с. 26-34. 

  

Сист. No: 45477

- 580 -

Сп З 544 к

Бонев, Живко.  Промени в счетоводната политика / Живко Бонев. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 11, с. 29-35. 

  

Сист. No: 46095

- 581 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Последващи оценки на дълготрайни активи при съставяне на годишния финансов отчет по МСС / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2011, N 9-10, с. 28-46. 

  

Сист. No: 46099

- 582 -

Сп Б 445

Вечев, Венцислав.  Счетоводната политика - предпоставка за ефективно управление дейността на съвременното банково предприятие / Венцислав Вечев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 84-100. 

  

Сист. No: 46212

- 583 -

Сп Н 25 а

Герганов, Георги.  Данъчни измерения на годишното приключване при земеделските производители за 2011 г. / Георги Герганов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 41-54. 

  

Сист. No: 45590

- 584 -

Сп А 454

Григорова, Стела.  Особености на счетоводното отчитане и данъчното облагане на маржа на цената / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Актив, 2011, N 11, с. 7-10. 

  

Сист. No: 45619

- 585 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Счетоводно приключване на отчетната 2011 година / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2011, N 11, с. 3, 5-6. 

  

Сист. No: 45566

- 586 -

Сп С 953 по

Дурин, Стоян.  Отчет на всеобхватния доход / Стоян Дурин. // Счетоводна политика, 2011, N 9-10, с. 47-57. 

  

Сист. No: 46100

- 587 -

Сп А 454

Дурин, Стоян.  Система на отчитане на разходите / Стоян Дурин. // Актив, 2011, N 12, с. 2-4. 

  

Сист. No: 46209

- 588 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавната помощ / Емил Евлогиев. // Български законник, XX, 2011, N 12, с. 69-71. 

  

Сист. No: 46206

- 589 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Отчитане на цедирането на вземания / Иван Златков. // Актив, 2011, N 11, с. 5-7. 

  

Сист. No: 45615

- 590 -

Сп З 544 к

Златков, Иван.  Въпроси във връзка с инвентаризирането на активите и пасивите на предприятията / Иван Златков. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 11, с. 21-28. 

  

Сист. No: 46094

- 591 -

Сп И 31

Насоки за одитора относно често срещани слабости при изгатвяне на финансовете отчети в съответствие с МСФО . // ИДЕС, XV, 2011, N 8, с. 20-38. 

  

Сист. No: 46151

- 592 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Теоретичните достижения на управленското счетоводство - възможности за приложение по време на икономическа криза / Теодора Рупска. // Актив, 2011, N 11, с. 11-14. 

  

Сист. No: 45629

- 593 -

Сп И 31

Соколов, Вячеслав Ярославович.  Различията между МСФО и традиционното счетоводство / Вячеслав Ярославович Соколов. // ИДЕС, XV, 2011, N 8, с. 8-18. 

  

Сист. No: 46150

- 594 -

Сп С 953 п

Стефанова, Райна.  Отчитане на извънредни приходи и разходи / Райна Стефанова. // Счетоводство плюс, 2011, N 11, с. 7-10. 

  

Сист. No: 45567

- 595 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Отчитане на средства по международни проекти в предприятията - бенефициенти / Райна Стефанова. // Експерт, XIX, 2011, N 8-9, с. 31-36. 

  

Сист. No: 45913

Счетоводство на отраслите

- 596 -

Сп И 50

Георгиева, Елена.  Подходи при организация на счетоводното отчитане на счетоводното отчитане на оборотните стада в говедовъдството / Елена Георгиева. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 40-44. 

  

Сист. No: 45970

- 597 -

Сп Б 90

Никитина, В. Ю.  Дистанционная торговля через интернет-магазин: учет и налогообложение / В. Ю. Никитина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 10, с. 67-71. 

  

Сист. No: 45628

Управленско счетоводство

- 598 -

38025

Аверкович, Екатерина.  Нови аспекти на счетоводно-информационното осигуряване на управлението на разходите / Екатерина Аверкович. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 65-72. 

  

Сист. No: 45765

Банково счетоводство

- 599 -

44148

Вечев, Венцислав, Д.  Теоретико-методологични и практико-приложни аспекти на организацията на счетоводството в банките / Венцислав Вечев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 288-295. 

  

Сист. No: 46223

- 600 -

38025

Меразчиев, Васил.  Националният сметкоплан на банките - основен счетоводен стандарт / Васил Меразчиев. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 89-96. 

  

Сист. No: 45768

- 601 -

Сп Г 621 ИДЕС

Миланова, Емилия Георгиева.  Практически аспекти на финансово-счетоводния анализ на кредитния риск в банките / Емилия Георгиева Миланова. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 97-146. 

  

Сист. No: 46180

- 602 -

Сп Г 621 ИДЕС

Стоянов, Стоян Димитров.  Основни показатели и капиталови изисквания за дейността на търговските банки / Стоян Димитров Стоянов. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 21-39. 

  

Сист. No: 46168

- 603 -

Сп Н 25 а

Вечев, Венцислав, Д.  Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане дейността на търговските банки / Венцислав Вечев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 112-121. 

  

Сист. No: 45573

Финансово счетоводство

- 604 -

44148

Калчев, Емил С.  Счетоводната печалба като финансова цел на стопанското предприятие / Емил С. Калчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 422-429. 

  

Сист. No: 45808

Счетоводство на предприятието

- 605 -

44148

Аспарухова, Агнеса В.  За същността и класифицирането на разходите в товарния автотранспорт / Агнеса В. Аспарухова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 199-206. 

  

Сист. No: 46066

- 606 -

44148

Гъндев, Стефан В.  Холдингът - организационна и правна корпоративна икономическа структура / Стефан В. Гъндев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 207-213. 

  

Сист. No: 46073

Международни счетоводни стандарти

- 607 -

Сп С 953 по

Желязков, Димитър.  Приложимите МСС/МСФО през 2011 година / Димитър Желязков. // Счетоводна политика, 2011, N 9-10, с. 12-27. 

  

Сист. No: 46098

- 608 -

Сп С 953 по

Милев, Симеон.  Изисквания към финансовите отчети, съставени по реда на международните счетоводни стандарти за 2011 година / Симеон Милев. // Счетоводна политика, 2011, N 9-10, с. 3-11. 

  

Сист. No: 46096

- 609 -

44148

Gorgieva-Trajkovska, Olivera et al.  Implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) and their Impact on Economic Growth / Olivera Gorgieva-Trajkovska, Emilija Miteva-Kacarski. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 53-60. 

  

Сист. No: 46234

Одиторски контрол

- 610 -

44148

Костова, Силвия.  Методически особености на диагностичния преглед при одита / Силвия Костова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 248-254. 

  

Сист. No: 46179

- 611 -

44148

Крумов, Крум.  Одиторски риск / Крум Крумов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 149-156. 

  

Сист. No: 46108

- 612 -

44148

Николов, Георги.  Относно същността на одита на изпълнението и неговите направления в публичния сектор / Георги Николов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 61-68. 

  

Сист. No: 46042

- 613 -

Сп Г 621 ИДЕС

Бонев, Живко Бонев.  Някои въпроси относно финансово-счетоводната дейност, финансовите отчети, одита и кадрите / Живко Бонев Бонев. // Годишник на ИДЕС, V, 2011, с. 42-76. 

  

Сист. No: 46170

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 614 -

44148

Варамезов, Любчо и др.  Аутсорсингът - възникване и съвременно развитие / Любчо Варамезов, Явор В. Станев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 221-227. 

  

Сист. No: 45846

- 615 -

Сп И 50 м

Радулова, Анелия.  Въздействие на преките чуждестранни инвестиции върху икономическото развитие на България / Анелия Радулова. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 5, с. 64-77. 

  

Сист. No: 45622

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 616 -

44149

Кънев, Петър и др.  Новите информационни технологии в работата на HR специалистите от българските предприятия / Петър Кънев и др. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 161-166. 

  

Сист. No: 45888

- 617 -

44149

Кънев, Петър и др.  Информационните технологии - важно условие за ефиктивно управление на човешките ресурси в големите български предприятия / Петър Кънев и др. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 167-173. 

  

Сист. No: 45892

- 618 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Селекцията на персонала / Камен Каменов. // Бизнес управление, 1997, N 4, с. 44-59. 

  

Сист. No: 45462

- 619 -

Сп У 732 п

Окунь, Григорий.  Хедхантеры продают не человека, мы не работорговцы, хедхантеры продают историю успеха / Григорий Окунь ; Въпросите зададе Филипп Кульпин. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 20, с. 61-64. 

  

Сист. No: 45624

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 620 -

44148

Колева, Станка.  Годишните индивидуални планове за развитие - предпоставка за осигуряване нарастваща трудова мотивация на служителите / Станка Колева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 368-375. 

  

Сист. No: 45915

- 621 -

44148

Николов, Емил.  Основни проблеми пред обучението на персонала в България / Емил Николов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 361-367. 

  

Сист. No: 45914

- 622 -

44148

Славов, Станимир Б.  Съпротива на човешкия фактор към организационна промяна / Станимир Б. Славов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 291-298. 

  

Сист. No: 46155

- 623 -

38056

Цвяткова, Стойна Добрева и др.  Някои аспекти на квалификацията на персонала в пазарни условия / Стойна Добрева Цвяткова, Петър Петров Кънев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 255-260. 

  

Сист. No: 45684

- 624 -

44148

Шишманова, Пенка Д.  Човешкият фактор в представите на българските предприемачи / Пенка Д. Шишманова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 328-334. 

  

Сист. No: 45762

- 625 -

Сп Д 532

Дамянов, Атанас и др.  В търсене на идеи за развитие на новата работна сила / Атанас Дамянов, Маргарита Маринова. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 31-46. 

  

Сист. No: 46109

- 626 -

Сп Ч 895

Иванова, Ива.  Екипи от индивидуалисти с личностни и професионални качества / Ива Иванова. // Човешки ресурси, 2011, N 8, с. 2-4. 

  

Сист. No: 45886

- 627 -

Сп Ч 895

Миланова, Аделина.  Организационна култура / Аделина Миланова. // Човешки ресурси, 2011, N 9, с. 18-19. 

  

Сист. No: 46158

- 628 -

Сп Д 532

Янков, Никола.  Анализ на отношението талантизъм-талант-стратегии / Никола Янков. // Диалог. Електронно списание, 2011, N 1, с. 118-138. 

  

Сист. No: 46139

Стандартизация и типизация в производството

- 629 -

44148

Георгиева, Нонка.  Екоефективност - от концепция към стандартизация / Нонка Георгиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 446-451. 

  

Сист. No: 45763

- 630 -

44148

Цвяткова, Стойна.  Стандартизацията в новата етична икономика / Стойна Цвяткова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 193-200. 

  

Сист. No: 45841

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 631 -

Сп Х 74 п

Дулева, Веселка.  За новите изисквания към етикетирането на храните / Веселка Дулева. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 10, с. 25-32. 

  

Сист. No: 45502

Анализ на промишленото производство

- 632 -

44149

Колева, Росица и др.  Аналитична оценка на трудовия потенциал и фирмения растеж с използване на MS Excel / Росица Колева, Людмила Дончева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 232-237. 

  

Сист. No: 45930

- 633 -

Сп Б 445

Гергова, Маргарита.  Анализ на движението на паричните средства / Маргарита Гергова. // Бизнес управление . - Свищов, 1995, N 1, с. 50-61. 

  

Сист. No: 45471

Хранително-вкусова промишленост

- 634 -

Сп З 54

Живанович, Габор и др.  Характезиране текстурата на хранителните продукти / Габор Живанович, Дида Исерлийска. // Земеделие плюс, 2011, N 10, с. 38-40. 

  

Сист. No: 45751

- 635 -

Сп И 50

Ковачева, Цветана и др.  Конкурентни възможности на българската хранителна индустрия в условията на евроинтеграция / Цветана Ковачева, Изиде Петрова, Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 3-4, с. 40-48. 

  

Сист. No: 45985

- 636 -

Сп Х 74 п

Саздов, Чавдар.  Натоварвания на опаковките за хранителни течности от РЕТ през жизнения им цикъл / Чавдар Саздов. // Хранително-вкусова промишленост, LX, 2011, N 11, с. 41-44. 

  

Сист. No: 46135

Строителство

- 637 -

44148

Чиприянов, Михаил Симеонов и др.  Специфични характеристики на строително-монтажната дейност / Михаил Симеонов Чиприянов, Галина Симеонова Чиприянова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 250-255. 

  

Сист. No: 45857

Информационни технологии

- 638 -

44149

Атанасова, Т. и др.  Обработка на неструктурирана информация с невронна мрежа / Т. Атанасова, М. Димитрова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 130-133. 

  

Сист. No: 45864

- 639 -

44149

Боянов, Борислав.  Съвременните информационни технологии - фактор за икономически растеж / Борислав Боянов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 439-443. 

  

Сист. No: 46083

- 640 -

44149

Василев, Юлиан.  Резервационна система в контекста на е-обучението / Юлиан Василев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 116-121. 

  

Сист. No: 45861

- 641 -

44149

Вутова, Вергиния.  Роля на съвременните информационни технологии за осигуряване на общественото развитие / Вергиния Вутова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 366-370. 

  

Сист. No: 46041

- 642 -

38056

Върбанов, Румен.  Еволюция на информационната инфраструктура / Румен Върбанов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 141-146. 

  

Сист. No: 45652

- 643 -

44149

Върбанов, Румен и др.  Интернет технологии в бизнеса: нови възможности и решения за българските малки и средни предприятия / Румен Върбанов, Наталия Маринова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 82-90. 

  

Сист. No: 45827

- 644 -

44148

Динков, Милен Емилов.  Мобилното обучение: интегриране на електронно обучение с мобилни технологии / Милен Емилов Динков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 264-269. 

  

Сист. No: 46105

- 645 -

44149

Завгородний, В. Н.  Эффективность и безопасность облачных технологий / В. Н. Завгородний. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 58-62. 

  

Сист. No: 45815

- 646 -

44149

Краев, Любен.  Измерения на автоматизираната обработка на бизнес информацията в икономиката на знанието / Любен Краев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 134-138. 

  

Сист. No: 45866

- 647 -

38056

Краева, Виолета.  Новата роля на информационните системи в организацията / Виолета Краева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 165-168. 

  

Сист. No: 45654

- 648 -

44149

Лалев, Ангелин.  Проблеми и перспективи на клауд компютинг решенията за малкия и средния бизнес в България / Ангелин Лалев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 337-341. 

  

Сист. No: 46037

- 649 -

44149

Македонска, Ива.  Бизнес приложения на Web mining / Ива Македонска. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 376-380. 

  

Сист. No: 46047

- 650 -

44149

Милчева, Динка и др.  Внедряване на социален софтуер за бизнеса - предизвикателства и предимства при неговото използване / Динка Милчева, Диана Величкова, М. Шиновска. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 112-115. 

  

Сист. No: 45860

- 651 -

44149

Нейков, Марин.  Приложение на Clod computing в застраховането / Марин Нейков. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 71-76. 

  

Сист. No: 45824

- 652 -

44149

Парушева, Силвия.  Приложимост и проблеми на облачните услуги в банковия сектор / Силвия Парушева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 180-184. 

  

Сист. No: 45898

- 653 -

44148

Попов, Веселин Димитров.  Сравнение на моделите софтуер като услуги и софтуер като продукт: икономически аспекти и тенденции / Веселин Димитров Попов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 268-275. 

  

Сист. No: 45714

- 654 -

44149

Попов, Веселин и др.  Проблеми при използване на модела софтуер като услуга в малките и средните предприятия / Веселин Попов, Стефан Петров. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 204-208. 

  

Сист. No: 45919

- 655 -

44149

Радев, Михаил.  Управление на софтуерното лицензиране във виртуализирана среда / Михаил Радев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 327-331. 

  

Сист. No: 46033

- 656 -

44149

Стойкова, Пепа.  Контрол върху информацията / Пепа Стойкова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 278-282. 

  

Сист. No: 45954

- 657 -

44148

Трайков, Богомил.  Нови изисквания към подготовката на IT - кадри / Богомил Трайков. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 232-237. 

  

Сист. No: 45695

- 658 -

44149

Филипов, Филчо и др.  UML аспекти на Уеб-услугите / Филчо Филипов, Надежда Филипова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 189-193. 

  

Сист. No: 45903

- 659 -

38056

Шишманов, Красимир.  Особености в информационното осигуряване на различните управленски нива на предприятието / Красимир Шишманов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 186-190. 

  

Сист. No: 45659

- 660 -

44148

Шишманов, Красимир.  Възможности за реализиране на идеята за електронно здравеопазване / Красимир Шишманов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 276-281. 

  

Сист. No: 45715

- 661 -

44149

Шишманов, Красимир.  Състоянието на информационната инфраструктура в лечебните заведения / Красимир Шишманов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 209-214. 

  

Сист. No: 45920

- 662 -

В К 263 d

Димитров, Пламен.  В търсене на китайския Стив Джобс / Пламен Димитров. // Капитал Daily, N 5, 04 ноем. 2011, с. 22. 

  

Сист. No: 45577

- 663 -

Сп А 582

Велев, Димитър Г.  Аспекти на интеграцията на CRM системи с онлайн социални мрежи / Димитър Г. Велев. // Икономически алтернативи, 2011, N 4, с. 19-32. 

  

Сист. No: 45994

- 664 -

Сп И 502 д

Върбанов, Румен.  Предизвикателствата и рискове при прехода на компаниите към облачни изчисления / Румен Върбанов. // Икономика 21 . - Свищов, 1, 2011, N 2, с. 182-200. 

  

Сист. No: 45660

- 665 -

Сп C 58

Глобалните ИТ тенденции в банковия сектор - нарастващи бюджети, ориентация към аутсорсинг, фокус върху CRM . // CIO, 2011, N 11, с. 8-10. 

  

Сист. No: 45752

- 666 -

Сп А 582

Динков, Динко.  Виртуалните общности в постмодерния свят / Динко Динков. // Икономически алтернативи, 2011, N 4, с. 3-18. 

  

Сист. No: 45989

- 667 -

Сп C 58

Илиев, Йордан.  Мобилните устройства - рискове и стратегии за тяхното овладяване / Йордан Илиев. // CIO, 2011, N 11, с. 63-67. 

  

Сист. No: 45755

- 668 -

Сп C 58

Накъде води еволюцията на BPM? . // CIO, 2011, N 12, с. 46-48. 

  

Сист. No: 46178

- 669 -

Сп C 58

Топ 10 на стратегическите технологии през 2012 г. според Gartner . // CIO, 2011, N 12, с. 4-6. 

  

Сист. No: 46176

- 670 -

44148

Milovanovic, Slavoljub M.  Use of Information Technology in Knowledge Management and Gaining Competitive Advantage / Slavoljub M. Milovanovic. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 77-83. 

  

Сист. No: 45902

- 671 -

Сп Ч V 50

Die IT-"Cloud" und die Bereuhrungsaengste der Versicherer . // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 22, 1680-1681. 

  

Сист. No: 45783

- 672 -

Сп Ч J 80 B

Harris, Lisa et al.  Building a Personal Brand through Social Networking / Lisa Harris, Alan Rae. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 5, с. 14-21. 

  

Сист. No: 45456

Бази данни

- 673 -

44149

Трайков, Богомил.  Бъдещето на релационните бази от данни / Богомил Трайков. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 250-253. 

  

Сист. No: 45940

Бизнес информационни системи

- 674 -

44148

Емилова, Петя и др.  Приложение на методологията "Шестте Сигма" за усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към клиенти / Петя Емилова, Виолета Фл. Краева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 301-308. 

  

Сист. No: 45720

- 675 -

44148

Краев, Любен.  Автоматизирана обработка на бизнес информатиката - решения подпомагащи стабилността и растежа / Любен Краев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 247-254. 

  

Сист. No: 45707

- 676 -

44148

Маринова, Наталия.  Проблеми при използването на системи за управление взаимоотношенията с клиентите в практиката на българските финансови институции / Наталия Маринова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 407-412. 

  

Сист. No: 45743

- 677 -

44148

Ташкова, Мария.  Аутсорсингът - ефективен инструмент за управление на ИКТ фирмата / Мария Ташкова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 413-418. 

  

Сист. No: 45746

Информационни мрежи. Информационни системи

- 678 -

44149

Александрова, Янка.  Приложение на SOA при изграждане на аналитични CRM системи / Янка Александрова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 317-321. 

  

Сист. No: 46032

- 679 -

44148

Върбанов, Румен.  Interprise 2.0 - нов подход към създаването на корпоративни информационни системи / Румен Върбанов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 142-147. 

  

Сист. No: 45679

- 680 -

44148

Дачев, Петър.  Насоки за развитие на информационната система в общинските звена местни данъци и такси / Петър Дачев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 452-457. 

  

Сист. No: 45766

- 681 -

44149

Дачев, Петър.  Необходимост от усъвършенстване на информационната система в общинските звена "Местни данъци и такси" / Петър Дачев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 311-316. 

  

Сист. No: 46030

- 682 -

44149

Емилова, Петя и др.  Използване на концесията "Шестте сигма" в CRM системите / Петя Емилова, Виолета Краева. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 199-203. 

  

Сист. No: 45909

- 683 -

44149

Иванова, Росица.  Информационните технологии във финансово-стопонския анализ - середство за усъвършенстване на информационната среда на предприятията / Росица Иванова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 305-310. 

  

Сист. No: 46029

- 684 -

44148

Кирилов, Росен.  Оценка на инвестициите в информационни технологии / Росен Кирилов. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 194-199. 

  

Сист. No: 45682

- 685 -

44149

Кирилов, Росен.  Приложение на процесно-ориентиран подход при разработване и поддържаве на процедури за системите за управление на качеството / Росен Кирилов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 194-198. 

  

Сист. No: 45905

- 686 -

44148

Краева, Виолета Фл. и др.  Стратегия за изграждане на електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиенти / Виолета Фл. Краева, Петя Емилова Попова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 215-221. 

  

Сист. No: 45689

- 687 -

44148

Маринова, Кремена Мариянова.  Състояние на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (E-CRM) в българските финансови институции / Кремена Мариянова Маринова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 249-256. 

  

Сист. No: 46097

- 688 -

38056

Николаев, Йордан.  Основни направления за осигуряване на защитата и сигурността на данните / Йордан Николаев. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 71-73. 

  

Сист. No: 45517

- 689 -

38056

Попов, Веселин.  Приложение на локална мрежа с равноправен достъп в информационната система на малките фирми / Веселин Попов. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 175-180. 

  

Сист. No: 45656

- 690 -

Сп Ч R 62

High Tech, High risk: The Evolution and Impact of Cybercrime . // Risk Management . - New York, 2011, N 8, с. 26, 28-32, 34-35. 

  

Сист. No: 45834

- 691 -

Сп Ч N 23

Kraeva, Violeta F.  WEB-Based Tourist Information Systems - Possibilities and Solutions / Violeta F. Kraeva. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 77-93. 

  

Сист. No: 45662

- 692 -

Сп Ч N 23

Varbanov, Rumen.  WEB 2.0 - A New Medium for Business Processes Management / Rumen Varbanov. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 35-54. 

  

Сист. No: 45649

Компютри

- 693 -

44149

Сълов, Владимир.  Относителност на компютърната производителност / Владимир Сълов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 174-179. 

  

Сист. No: 45897

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 694 -

II 1667

Александров, Иван Димитров.  Електронен бизнес / Иван Димитров Александров. // Съвременни аспекти в международните икономически отношения : 15-та Юбил. студ. научно-практ. конфер., Орешак, 03.06 - 05.06. 2011 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2011, с. 49-53. 

  

Сист. No: 45445

- 695 -

44149

Илева, Радка и др.  Състояние на фирмите в условията на икономическа криза: ролята на електронната търговия и интернет продажбите / Радка Илева, Снежина Кабаиванова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 254-259. 

  

Сист. No: 45942

- 696 -

44149

Краева, Виолета и др.  Приложение на WEB 2.0 в туризма / Виолета Краева, Петя Емилова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 143-147. 

  

Сист. No: 45869

- 697 -

44149

Лазарова, Ваня и др.  Влиянието на е-бизнес технологиите върху бизнес процесите в предприятията / Ваня Лазарова, Наталия Футекова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 225-231. 

  

Сист. No: 45928

- 698 -

44149

Маринова, Кремена.  Правилният подход за внедряване на електронни системи за управление на взаимотношенията с клиентите (e-CRM) - основен фактор за успеха на CRM инициативата / Кремена Маринова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 371-375. 

  

Сист. No: 46043

- 699 -

44149

Милчев, Галин и др.  Онтологичен модел за оценка ефективността на системата за е-бизнес / Галин Милчев, Радослав Милчев. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 352-357. 

  

Сист. No: 46040

- 700 -

44149

Сълова, Снежана.  Приложение на Data Mining анализите в електронната търговия / Снежана Сълова. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 288-292. 

  

Сист. No: 46024

- 701 -

Сп М 486

Мит е, че електронната търговия е лесна . // Мениджър, 2011, N 12, с. 88-90. 

  

Сист. No: 45906

Интернет

- 702 -

44149

Божиков, Асен.  Използване на WEB 2.0 приложения за нуждите на здравеопазването / Асен Божиков. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 347-351. 

  

Сист. No: 46038

- 703 -

44149

Гулев, Светлин и др.  Новите тахнологии за проследяване на потребителското поведение в УЕБ - опасности и импликации / Светлин Гулев, Ивайло Петров. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 449-451. 

  

Сист. No: 46090

- 704 -

44149

Попов, Веселин и др.  Насоки на миграцията на организациите към IPV6 / Веселин Попов, Юрий Кузнецов. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 215-219. 

  

Сист. No: 45922

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 705 -

44148

Горчева, Таня.  Степен на интернационализацията на българския туристически бизнес / Таня Горчева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 3, Т. 3 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 135-141. 

  

Сист. No: 45677

- 706 -

44148

Иванова, Петя.  Креактивните форми на туризъм - решение за стабилност и растеж / Петя Иванова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 263-268. 

  

Сист. No: 45871

- 707 -

44148

Илиева, Любка.  Място на хотелските вериги в съвременния туризъм / Любка Илиева. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 383-390. 

  

Сист. No: 45918

- 708 -

44148

Станимиров, Стефан.  Създаване на добавена стойност чрез културен туризъм / Стефан Станимиров. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 5, Т. 5 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 66-71. 

  

Сист. No: 45968

- 709 -

44148

Статева, Вера и др.  Формирование языковой компетентности будущих специалидтов туриндустрии / Вера Статева, Ирина Иванова. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 4, Т. 4 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 469-476. 

  

Сист. No: 45953

- 710 -

Сп И 50

Щонова, Ирина Руменова.  Повишаването на конкурентоспособността на туристическата дейност в селските райони чрез прилагането на клъстерния подход / Ирина Руменова Щонова. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 2, с. 59-63. 

  

Сист. No: 45966

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 711 -

44039

Китова, Мария.  Националният език в условията на глобализация и чужди влияния / Мария Китова. // Език, литература, многоезичие : Докл. пред първата нац. междуунив. конфер., май 2009 г. / Състав. Светлана Димитрова, Станимир Мичев, Росен Велчев : Нов бълг. унив.. - София, 2011, с. 150-162. 

  

Сист. No: 45435

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 712 -

44148

Златев, Любомир З. и др.  Стопанска история и институционална промяна: ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия / Любомир З. Златев, Дянко Х. Минчев. // Икономиката и управлението в ХХІ век - решения за стабилност и растеж : Междунар. юбил. науч. конф., 8-9. 11. 2011 г. : Сб. докл. : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 219-225. 

  

Сист. No: 45722

- 713 -

44149

Попов, Веселин и др.  [Четиридесет и пет] 45 години катедра "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика" в стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов / Веселин Попов, Агоп Саркисян. // Информационните технологии - стратегически приоритет в икономиката на знанието : Междунар. науч. конф., посвещава се на 45 год. от създ. на катедра "Бизнес информатика",14-15 окт. 2011 г., Свищов : АИ Ценов. - Свищов, 2011, с. 11-18. 

  

Сист. No: 45798

- 714 -

38025

Спасов, Димитър и др.  Шестдесет години катедра "Счетоводна отчетност" / Димитър Спасов, Дамян Дамянов. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 3-26. 

  

Сист. No: 45760

- 715 -

В Д 92

Адамов, Величко.  [Седемдесет и пет] 75 години в изпълнение завета на Дарителя / Величко Адамов. // Дунавско дело, LVII, N 43, 4-10 ноем. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45447

- 716 -

В А 561

Адамов, Величко.  Академията - символ на достолепие и възход / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 45507

- 717 -

В А 561

Адамов, Величко.  Уважаеми колеги, Скъпи студенти / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 45593

- 718 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Празник на академичното вдъхновение и младостта / Величко Адамов. // Дунавско дело, LVII, N 47, 2-8 дек. 2011, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 46006

- 719 -

В А 561

Адамов, Величко.  [Осми] 8-ми декември - Празник на българските студенти / Величко Адамов. // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 46048

- 720 -

В А 561

Академия на традициите, Академия на иновациите . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 46062

- 721 -

В А 561

Белостечник, Григоре.  Добри партньори / Григоре Белостечник. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 45536

- 722 -

В А 561

Белостечник, Григоре.  Уважаеми господин Ректор, Скъпи колеги и приятели / Григоре Белостечник. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45603

- 723 -

В Д 92

Възпитаник на Академията преподава в престижен американски университет . // Дунавско дело, LVII, N 46, 25 ноем.-01 дек. 2011, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 45845

- 724 -

В А 561

Георгиева, Марияна.  Застрахователната защита и социалната сигурност в условията на пазарна икономика / Марияна Георгиева. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 5. 

  

Сист. No: 45534

- 725 -

В А 561

Дамянов, Атанас.  Научна школа в планирането / Атанас Дамянов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45523

- 726 -

В А 561

Емилова, Петя.  Магистърското обучение / Петя Емилова. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45609

- 727 -

В З 375

Иванова, Гергана.  В академията винаги е царял духът на стабилността и увереността / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 21, 18-30 ноем. 2011, с. 18. 

  

Сист. No: 45667

- 728 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Проф. д-р Величко Адамов за четвърти път "Доктор хонорис кауза" / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 21, 18-30 ноем. 2011, с. 18, 20. 

  

Сист. No: 45668

- 729 -

В З 375

Иванова, Гергана.  С тържествено шествие до гроба на Дарителя отбелязаха патронния празник / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 21, 18-30 ноем. 2011, с. 18, 20. 

  

Сист. No: 45669

- 730 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Юбилейна научна конференция събра учени от 15 държави / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 21, 18-30 ноем. 2011, с. 20. 

  

Сист. No: 45670

- 731 -

В А 561

Илиев, Георги.  Предизвикателства пред счетоводната мисъл / Георги Илиев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45525

- 732 -

В А 561

Илиев, Пламен.  Уважаеми проф. Адамов / Пламен Илиев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 7. 

  

Сист. No: 45541

- 733 -

В А 561

Йотов, Йото.  Стопанската академия има много да даде, стига да поискате да вземете /  За него Йото Йотов. // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 46059

- 734 -

В А 561

Каменов, Камен.  Постиженията на катедрата ни в рамките на школата по управление / Камен Каменов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45521

- 735 -

В А 561

Катедра "Бизнес информатика" чества 45 -годишен юбилей . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 46050

- 736 -

В А 561

Кисимов, Валентин.  Уважаеми колеги / Валентин Кисимов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45598

- 737 -

В А 561

Колев, Кольо.  Десетилетия непрекъснат възход в обучението и научните изследвания по застрахователно и социално дело / Кольо Колев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45516

- 738 -

В Б 652

Конкурс за студентско есе в СА "Д. А. Ценов" провокира непознат дарител . // Борба, XX, N 2011, 4 ноем. 2011, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 45443

- 739 -

В А 561

Краев, Любен.  Научни изследвания, съизмерими с академичните традиции / Любен Краев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 5. 

  

Сист. No: 45529

- 740 -

В А 561

Краев, Любен.  Сътрудничество, партньорство и приятелство, съизмерими с юбилея / Любен Краев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 45597

- 741 -

В А 561

Краев, Любен.  Катедра на развиващите се информационни технологии в бизнеса / Любен Краев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45605

- 742 -

В А 561

Краева, Виолета.  Гордеем се с катедрата / Виолета Краева. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 45596

- 743 -

В А 561

Краева, Виолета.  Докторантура / Виолета Краева. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45606

- 744 -

В А 561

Маринова, Пенка.  Връзките ни с висшете училища в чужбина / Пенка Маринова. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 45537

- 745 -

В А 561

Меразчиев, Васил.  Счетоводството в Академията е учебен и научен феномен / Васил Меразчиев. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45518

- 746 -

В А 561

Мойнов, Мойно.  С мисъл за бъдещете / Мойно Мойнов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45601

- 747 -

В А 561

Найденова, Снежана.  "Разумната достатъчност" - средство за преодоляване на икономическата криза / Снежана Найденова. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45526

- 748 -

В А 561

Научна периодика - конкуренция и качество . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 46052

- 749 -

В А 561

Нейков, Марин.  По стъпките към Бизнес информатиката / Марин Нейков. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45599

- 750 -

В А 561

Николова, Анюта.  Сгордост, благодарност и оптимизъм / Анюта Николова. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45610

- 751 -

В А 561

Новите Почетни доктори на Висшето училище . // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 45510

- 752 -

В А 561

Петров, Величко.  Статистическата школа - класика и новаторство / Величко Петров. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 2, 3. 

  

Сист. No: 45515

- 753 -

В А 561

Попов, Веселин.  Катедра "Бизнес информатика" - традиции и новаторство / Веселин Попов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 45591

- 754 -

В А 561

Попов, Веселин.  Обучението в специалността / Веселин Попов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45608

- 755 -

В А 561

Признателността на поколенията . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 46056

- 756 -

В А 561

Проф. Величко Нанков - първооснователт.  Проф. Величко Нанков - първооснователят. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45600

- 757 -

В А 561

Радков, Радко.  Свищовската финансова школа и нейните съвременни измерения / Радко Радков. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45512

- 758 -

В А 561

Радков, Радко.  Бащите - първостроители, осъществили завета на Дарителя / Радко Радков. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 8. 

  

Сист. No: 45543

- 759 -

В Д 92

Радков, Радко Василев.  Първостроителите на Алма Матер / Радко Василев Радков. // Дунавско дело, LVII, N 43, 4-10 ноем. 2011, с. 4, 8. 

  

Сист. No: 45451

- 760 -

В А 561

Ректорът на Стопанската академия получи за четвърти път почетното звание "Доктжр хонорис кауза".  Ректорът на Стопанската академия получи за четвърти път почетното звание "Доктор хонорис кауза". // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 46049

- 761 -

В Б 652

Ректорът на Финансовия университет в Москва стана доктор хонорис кауза на СА "Д. А. Ценов" . // Борба, XX, N 210, 3 ноем. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 45442

- 762 -

В Б 652

Спасов, Димитър.  Ректорът на Тернополския университет в Украйна стана почетен доктор на СА "Д. А. Ценов" / Димитър Спасов. // Борба, XX, N 212, 07 ноем. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45459

- 763 -

В Д 92

Стопанска академия отпразнува тържествено своята 75-годишнина . // Дунавско дело, LVII, N 44, 11-17 ноем. 2011, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 45563

- 764 -

В Д 92

Стопанска академия удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" ректора на Финансовия университет в Москва . // Дунавско дело, LVII, N 43, 04-10 ноем. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45452

- 765 -

В Д 92

Стопанската академия ознаменува тържествено студентския празник . // Дунавско дело, LVII, N 48, 09-15 дек. 2011, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 46084

- 766 -

В А 561

Студентска научна сесия . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 46057

- 767 -

В А 561

Студентски семинар . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 46058

- 768 -

В А 561

Сълов, Владимир.  Уважаеми колеги / Владимир Сълов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 4. 

  

Сист. No: 45607

- 769 -

В А 561

Състезание по знание . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 1. 

  

Сист. No: 46061

- 770 -

В Б 652

Състезание по знания в Стопанска академия . // Борба, XX, N 228, 29 ноем. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45883

- 771 -

В А 561

Трайков, Богомил.  Научните изяви на катедрата са наш приоритет / Богомил Трайков. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45604

- 772 -

В Д 92

Третокурсници от специалност "Финанси" са победзители в "Състезание по знания" . // Дунавско дело, LVII, N 47, 05 дек. 2011, с. 5. 

  

Сист. No: 46010

- 773 -

В А 561

Тържествено събрание концерт . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 46054

- 774 -

В Д 92

Шабов, Александър.  Наградиха участниците в конкурс за студентско есе / Александър Шабов. // Дунавско дело, LVII, N 44, 11-17 ноем. 2011, с. 3. 

  

Сист. No: 45564

- 775 -

В Д 92

Шабов, Александър.  Нашата Алма Матер ни осигурява научно и професионално развитие /  Интервюто взе Александър Шабов. // Дунавско дело, LVII, N 47, 2-8 дек. 2011, с. 5. 

  

Сист. No: 46007

- 776 -

В А 561

Шишманов, Красимир.  Юбилейна конференция / Красимир Шишманов. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, окт. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 45602

- 777 -

В А 561

Шубартовски, Г. И.  Ползотворно сътрудничество / Г. И. Шубартовски. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 5, ноем. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 45538

- 778 -

В А 561

Юбилейна научна конференция . // Алма матер, LXXIV, N 7, дек. 2011, с. 2. 

  

Сист. No: 46051

- 779 -

В А 561

Юрий, Сергей.  Уважаеми г-н Ректор, скъпи колеги / Сергей Юрий. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 45540

- 780 -

В А 561

Янков, Никола.  Развитие на системата за научни изследвания на Академията / Никола Янков. // Алма матер . - Свищов, LXXIV, N 6, ноем. 2011, с. 5. 

  

Сист. No: 45533

- 781 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Мечтата на Дарителя / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 5-6. 

  

Сист. No: 45560

- 782 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Авторитетен образователен и научен център / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 5-9. 

  

Сист. No: 45585

- 783 -

Сп Б 445

Адамов, Величко.  [Седемдесет и пет] 75 години - достолепно академично присъствие / Величко Адамов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 7-10. 

  

Сист. No: 46189

- 784 -

Сп Н 25 а

Завещанието на Димитър А. Ценов . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 85-89. 

  

Сист. No: 45595

- 785 -

Сп Н 25 а

Закон за приемане на дарението и завещанието . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 90-91. 

  

Сист. No: 45613

- 786 -

Сп Б 445

Захариев, Андрей.  За научната синергия между финансова теория и практика на страниците на списание "Бизнес управление" / Андрей Захариев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 31-39. 

  

Сист. No: 46193

- 787 -

Сп Н 25 а

Изложение на проф. Георги Данаилов . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 92-95. 

  

Сист. No: 45614

- 788 -

Сп Б 445

Илиев, Драгомир.  Измерението на международния бизнес в публикационната дейност на списание "Бизнес управление" / Драгомир Илиев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 40-42. 

  

Сист. No: 46199

- 789 -

Сп Б 445

Кирев, Любен.  Двадесет години списание "Бизнес управление" (ноември 1991 г. - ноември 2011 г.) / Любен Кирев. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 11-26. 

  

Сист. No: 46191

- 790 -

Сп Н 25 а

Наредба-закон за ВТУ "Д. А. Ценов" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 96-101. 

  

Сист. No: 45616

- 791 -

Сп Н 25 а

От протоколните книги на Академическия съвет . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 112-143. 

  

Сист. No: 45626

- 792 -

Сп Н 25 а

От протоколните книги на Ефорията "Д. А. Ценов" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 3, с. 139-145. 

  

Сист. No: 45579

- 793 -

Сп Н 25 а

От протоколните книги на Ефорията "Д. А. Ценов" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 144-153. 

  

Сист. No: 45627

- 794 -

Сп Н 25 а

Подкрепата от Русенската търговско индустриална камара . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 102-106. 

  

Сист. No: 45618

- 795 -

Сп Н 25 а

Радков, Радко.  Бащите - първостроители, осъществили завета на Дарителя / Радко Радков. // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 10-16. 

  

Сист. No: 45587

- 796 -

Сп Н 25 а

Реч на Негово Величество Царя, произнесена на 8 ноември 1936 г. в гр. Свищов при откриването на Висшето търговско училище "Димитър А. Ценов" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 107-108. 

  

Сист. No: 45623

- 797 -

Сп Н 25 а

Реч на ректора проф. Димитър Бъров, произнесена на 8 ноември 1936 г. в гр. Свищов, при откриване на Висшето търговско училище "Д. А. Ценов" . // Народностопански архив . - Свищов, LXIV, 2011, N 4, с. 109-111. 

  

Сист. No: 45625

- 798 -

Сп Б 445

Сирашки, Христо.  Теория и практика на мениджмънта - 20 години основни теми в списание "Бизнес управление" / Христо Сирашки. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 27-30. 

  

Сист. No: 46192

- 799 -

Сп Б 445

Шишманов, Красимир.  "Информационните технологии" - трайно и значимо присъствие на страниците на списание "Бизнес управление" / Красимир Шишманов. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 47-52. 

  

Сист. No: 46201

- 800 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Маркетингът на страниците на списание "Бизнес управление" за периода 1991-2011 г. / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, XXI, 2011, N 4, с. 43-46. 

  

Сист. No: 46200

- 801 -

Сп Ч N 23

Adamov, Velichko.  An Established Centre of Education and Science / Velichko Adamov. // Narodnostopanski arhiv . - Svishtov, LXIV, 2011, N 1, с. 3-7. 

  

Сист. No: 45638

История на България

- 802 -

38056

Илиева, Боряна.  Прагматизмът (по Чарлс Пиърс) - философия на икономическата политика на Стефан Стамболов / Боряна Илиева. // Управление на прехода : Юб. науч. конфер. с междунар. уч., 25-26 окт. 1996 г. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 104-108. 

  

Сист. No: 45527


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 579 598 
Аврамова, Пенка 278 
Адамов, Величко 104 137 715 716 717 718 719 781 782 783 801 
Акимов, О. М. 105 
Александров, Иван Димитров 694 
Александров, Станислав 404 546 
Александрова, Янка 678 
Алексиева, Десислава Ал. 482 
Алифанова, Е. Н. 106 115 
Ангелов, Ангел 107 108 269 
Ангелов, Георги 78 
Ангелов, Иван 59 283 
Ангелов, Петко Т. 129 
Ангелова, Камелия К. 79 
Ангелова, Красимира И. 323 
Ангелова, Поля 16 17 80 344 
Ангелова, Румяна Ив. 511 
Андреев, Иван 547 
Андреев, Николай А. 230 
Андреева, Мария 512 
Андрианов, В. 209 
Андрюшин, С. 273 
Антов, Момчил 548 
Арабаджиева, Нели Пламенова 81 
Асенов, Анатолий 392 
Асенов, Анатолий Стефанов 529 
Асенов, Тодор 279 
Аспарухова, Агнеса В. 605 
Атанасов, Атанас 549 
Атанасов, Велко 287 
Атанасов, Димитър 359 
Атанасов, Димо 469 
Атанасова, Мария 467 
Атанасова, Минка 21 
Атанасова, Т. 638 
Атанасова, Христина Т. 314 
Байков, Байко Петков 242 
Бакалова, Павлина 154 
Бакърджиева, Милка 473 483 545 
Бакърджиева, Милка Й. 497 
Балевски, Иво Ц. 309 
Банин, С. А. 394 
Банчев, Петър 243 
Барулин, С. В. 175 
Баташки, Георги 550 551 
Батяева, Елена Владимировна 519 
Башев, Костадин 244 
Башев, Храбрин 462 
Белева, Искра 69 
Белоконски, Стайко 535 
Белостечник, Григоре 721 722 
Белоусов, В. 177 
Берковиц, Питър 5 
Благоев, Димитър 176 
Благоева, Надежда Г. 148 
Благойчева, Христина В. 327 
Блажева, Виолета 405 
Богданов, Асен 1 
Богданов, Богдан 20 
Богданова, Маргарита Йорд. 193 
Божиков, Асен 702 
Божилов, Божидар 552 553 
Божинов, Божидар В. 169 
Божинова, Марияна 397 406 
Божков, Васил 554 
Бонев, Живко 580 
Бонев, Живко Бонев 613 
Борисов, Петър 460 
Борисов, Цветелин 365 
Борисова, Лилия Йотова 51 
Бороздин, Сергей В. 533 
Боянов, Борислав 639 
Братанов, Петър Г. 82 
Брезоева, Бойка 581 
Будева, Ани 404 
Булатов, А. 274 
Бъкличаров, Стефан П. 521 
Бързашка, Поля Д. 484 
Варамезов, Любчо 407 614 
Василев, Венцислав С. 346 
Василев, Йордан И. 206 
Василев, Юлиан 640 
Василева, Гергана Б. 33 
Васильева, М. В. 146 
Велев, Димитър Г. 663 
Велев, Младен Ст. 485 
Величкова, Диана 650 
Велчев, Константин 48 
Веселинова, Надежда 398 
Вечев, Венцислав 582 
Вечев, Венцислав, Д. 599 603 
Видолова, Мария П. 83 
Воронова, Г. С. 536 
Врачовски, Данаил Г. 328 
Вутова, Вергиния 641 
Върбанов, Иван 3 6 23 183 
Върбанов, Румен 642 643 664 679 692 
Вътев, Жельо 109 110 
Вътев, Жельо В. 84 
Вътева, Виолета 439 
Габровски, Радослав М. 517 
Газман, В. 111 
Газман, В. Д. 112 
Гайдова, Анелия 202 
Ганева, Ваня 326 
Ганева, Ваня К. 31 
Ганчев, Александър П. 179 
Георгиев, Ангел К. 113 179 
Георгиев, Андрей 288 
Георгиев, Георги Д. 126 
Георгиев, Иван 522 
Георгиев, Милен М. 82 
Георгиев, Никола 24 
Георгиев, Николай А. 169 
Георгиева, Весела 182 
Георгиева, Веселка К. 310 
Георгиева, Галя П. 149 
Георгиева, Елена 456 596 
Георгиева, Марияна 724 
Георгиева, Марияна Е. 399 
Георгиева, Нонка 56 170 629 
Георгиева, Петя Д. 474 
Георгиева, Румяна 525 
Георгиева, Тоня 428 
Герганов, Георги 457 583 
Гергова, Маргарита 217 633 
Гецов, Ивайло 400 
Голишевский, В. И. 155 
Горанова, Пенка 73 245 246 408 
Горчева, Таня 705 
Гочева, Валентина 584 
Григоров, Атанас 7 25 
Григорова, Ваня 247 
Григорова, Стела 584 
Гринкевич, Л. С. 394 
Грозева, Димитринка 409 410 
Громико, Алексей 289 
Гулев, Светлин 703 
Гълъбов, Марин 49 
Гъндев, Стефан В. 606 
Гюбер, Ромен 136 
Гюрова, Вяра 361 
Дамянов, Атанас 58 290 508 530 625 725 
Дамянов, Дамян 555 714 
Данева, Иванка 334 
Дачев, Петър 680 681 
Деков, Веселин 559 
Денева, Анета 340 458 
Денкова, Петя Д. 150 
Джерманова, Е. 374 
Диков, Венцислав Г. 364 
Дилков, Цветан 487 
Димитров, Ивайло Д. 85 
Димитров, Марин Д. 556 
Димитров, Николай 291 
Димитров, Пенко В. 151 
Димитров, Пламен 662 
Димитров, Ради С. 86 
Димитрова, Десислава 359 
Димитрова, М. 638 
Димитрова, Ренета М. 87 
Димитрова, Таня 459 
Димов, Цветан Д. 233 
Димова, Надежда Й. 248 
Динков, Динко 32 470 666 
Динков, Милен Емилов 644 
Дичева, Ю. 375 
Дончева, Людмила 138 411 449 632 
Дочев, Иван 164 574 
Дочев, Михаил 557 
Дулева, Веселка 631 
Дурин, Стоян 585 586 587 
Евгениев, Георги 64 
Евлахова, Ю. С. 106 115 
Евлогиев, Емил 588 
Егоров, В. Г. 172 
Емилова, Петя 674 682 696 726 
Ерошкин, А. М. 292 
Ерусалимов, Румен Г. 347 
Ефремова, Лидия 478 
Желязков, Димитър 607 
Жечева-Радева, Ивелина 450 
Живанович, Габор 634 
Живков, Николай Цеков 324 
Житомирский, Дмитрий 318 
Жоржетта, Згеря 200 
Завгородний, В. Н. 645 
Залюбовский, Игорь 382 
Зарева, Ирена 362 
Захариев, Андрей 130 786 
Захариев, Андрей Б. 88 
Захариев, Еленко 488 513 526 
Захариева, Галина 89 266 
Зверяков, Михаил И. 207 
Зима, Александр 367 
Зима, Ольга 367 
Зинина, Любовь 478 
Златев, Любомир З. 712 
Златков, Иван 589 590 
Зомонова, Эржени 393 
Иванов, Божидар 471 
Иванов, Венцислав Цецков 529 
Иванов, Виктор 322 
Иванов, Георги 366 551 
Иванов, Ивайло В. 90 
Иванов, Иван 56 
Иванов, Любомир 67 
Иванов, Петко 441 442 472 
Иванов, С. 22 
Иванова, Гергана 727 728 729 730 
Иванова, Зоя 458 616 617 
Иванова, Зоя Станимирова 486 
Иванова, Ива 626 
Иванова, Ирина 709 
Иванова, Искра Красимирова 231 
Иванова, Петя 225 226 706 
Иванова, Росица 91 683 
Иванова-Кузманова, Галя Стоянова 558 
Илева, Радка 695 
Илиев, Георги 731 
Илиев, Драгомир 788 
Илиев, Йордан 667 
Илиев, Йосиф 531 
Илиев, Пламен 184 732 
Илиева, Боряна 802 
Илиева, Боряна И. 34 
Илиева, Даниела Г. 194 
Илиева, Ирена 294 
Илиева, Любка 707 
Илиева, София 559 
Илиева, Таня Г. 335 
Илийчовски, Светослав Й. 475 
Илчев, Тодор 222 
Ильина, Л. И. 144 
Ималова, Диана 171 
Исерлийска, Дида 634 
Ишханов, А. В. 275 
Йованова, Благица 180 560 
Йовчевска, Пламена 443 
Йонков, Йонко М. 249 
Йонкова, Бойчинка Ненкова 575 
Йоновска, Илка 412 
Йоновски, Калин Й. 561 
Йорданов, Йордан М. 413 
Йорданов, Николай 280 
Йорданов, Пламен П. 336 
Йосифова, Десислава 139 
Йотов, Йото 733 
Кабаиванов, Ради 26 27 
Кабаиванова, Снежина 695 
Кавун, Сергей 367 
Калчев, Емил С. 604 
Каменов, Камен 498 527 540 541 618 734 
Каменов, Камен Цветанов 476 
Кантарджиев, Валентин 368 
Кантранджиев, Христо 250 
Катранджиев, Валентин 295 
Кацарски, Иван 50 
Кизимов, А. С. 155 
Кирев, Любен 383 499 789 
Кирев, Любен Д. 35 
Киречев, Дамян 451 
Кирилов, Атанас 77 
Кирилов, Росен 250 325 684 685 
Кирилова, Боряна 321 
Киров, Стоян Д. 337 
Кировски, Петър 448 
Кисимов, Валентин 736 
Китова, Мария 711 
Ковалски, Анджей 312 
Ковачев, Асен 186 
Ковачева, Цветана 635 
Коларова, Цецка 320 
Колев, Кольо 737 
Колева, Н. 376 
Колева, Росица 414 632 
Колева, Росица Христова 234 
Колева, Станка 620 
Колесников, С. И. 147 
Коралиев, Янко Иванов 235 
Корелов, Кристиян Цв. 234 
Кормилицына, И. Г. 114 
Корнейчук, В. И. 518 
Косарев, В. П. 369 
Косев, С. Н. 415 
Косев, Серьожа 416 
Костадиновски, Александар Д. 180 560 
Костенаров, Красимир 141 
Костов, Бойко Стойчев 576 
Костов, Димитър Д. 271 
Костов, Ивайло 331 
Костов, Стоян 489 
Костова, Силвия 610 
Котева, Нина 444 461 462 463 
Краев, Любен 646 675 739 740 741 
Краева, Виолета 647 682 696 742 743 
Краева, Виолета Фл. 674 686 691 
Краева, Стела Н. 152 
Крумов, Крум 417 611 
Крумова, Диана 418 562 563 
Кръстев, Людмил Б. 358 
Кръстева, Ива К. 92 
Кръстева-Христова, Радосвета 564 
Кръстевич, Тодор 256 
Кузнецов, Н. Г. 115 
Кузнецов, Юрий 704 
Кузнецова, В. 273 
Кукуй, Йон 187 
Кулчев, Красимир 263 
Кульпин, Филипп 619 
Кунев, Красимир В. 211 
Кучуков, Р. 204 
Кушева, Галя Ас. 234 
Кънев, Петър 221 616 617 
Кънев, Петър Петров 486 623 
Кънев, Пламен 236 
Кънева, Тотка Л. 386 
Кънчева, Десислава В. 251 
Лабел, Югет 201 
Лабзунов, П. 228 
Лазаров, Румен 46 
Лазаров, Румен Н. 52 
Лазарова, Ваня 697 
Лазарова, Елица 214 
Лалев, Ангелин 648 
Ламбев, Христо 455 
Ларина, О. И. 116 
Левин, В. С. 117 
Лепешкина, К. Н. 118 
Лилова, Румяна 160 281 
Линкова, Маруся 131 
Литуев, В. Н. 173 
Личев, Тихомир 203 419 
Личева, Катя 203 419 
Личева, Катя Г. 4 
Логвинова, Ирина Львовна 351 
Логинов, Е. Л. 190 191 
Лулански, Пано 384 
Лулчева, Иванка 464 
Любенов, Здравко 282 
Любенова, Анелия 465 
Любенова, Ирена Емилова 490 
Мавров, Христо Д. 53 
Македонска, Ива 649 
Маламова, Нона 21 635 
Малахова, Т. С. 275 
Малиновская, О. В. 119 
Маринов, Драгомир А. 93 
Маринов, Иво Т. 485 
Маринов, Красимир 257 
Маринова, Ани 265 
Маринова, Диана 316 
Маринова, Кремена 698 
Маринова, Кремена Мариянова 687 
Маринова, Маргарита 197 625 
Маринова, Наталия 643 676 
Маринова, Пенка 744 
Марусинин, А. В. 229 
Марчева, Анастасия 395 
Матвеева, Т. А. 117 
Мельников, Петр 390 
Мельянцев, В. 296 
Меразчиев, Васил 600 745 
Мещерский, Д. Б. 121 
Мидова, Петранка 11 
Миланова, Аделина 627 
Миланова, Емилия Георгиева 601 
Милев, Пламен 250 
Милев, Симеон 608 
Милинов, Валентин Ив. 94 
Милушева, Вяра Г. 532 
Милчев, Галин 699 
Милчев, Радослав 699 
Милчева, Динка 650 
Минков, Венцислав Цанков 544 
Минчев, Дянко Х. 712 
Митева, Албена 420 
Митева, Катя 565 
Митов, Кирил 452 
Митов, Кирил Пенев 421 
Митова, Диляна 466 
Михайлов, Михаил 566 
Михайлов, Михаил Ил. 491 
Михайлов, Пеню 36 223 
Михайлова, Румяна 153 422 567 
Младенова, Зоя К. 37 
Младенова, Мария М. 167 
Младенова, Мимоза 463 
Мойнов, Мойно 746 
Момчев, Симеон 283 
Москова, Нора 317 
Мушкаров, Гошо 65 
Мынкин, Д. 297 
Наама, Карим 298 299 
Найденов, Георги Н. 38 
Найденов, Людмил В. 95 
Найденов, Сергей 423 514 
Найденова, Светлана 40 
Найденова, Снежана 747 
Найденова, Снежана Г. 54 
Начкова, Мая Янкова 345 
Недева, Радостина Т. 237 
Недялкова, Пламена Г. 145 
Нейков, Марин 350 651 749 
Немска, Мария Т. 238 
Немцев, Виктор Николаевич 537 
Ненков, Валери М. 132 
Ненкова, Цветелина В. 338 
Ненова, Радка Дончева 424 
Непп, Александр Николаевич 352 519 
Несторов, Людмил И. 425 
Несторов, Людмил Иванов 74 
Нецева-Порчева, Татяна 227 
Нешитой, А. 42 
Никитина, В. Ю. 597 
Николаев, Йордан 688 
Николов, Георги 612 
Николов, Емил 621 
Николова, Анюта 750 
Николова, Галина 332 
Николова, Маргарита И. 19 
Николова, Марина А. 453 468 
Николова, Надежда 96 
Николова, Светлана П. 523 
Никонов, Вячеслав 300 
Никонова, Алла 538 
Ниматулаев, Магомедхан 370 
Ниматулаев, Шамиль 370 
Нинов, Николай Б. 12 
О'Брайен, Тим 122 
Окунь, Григорий 619 
Орешаров, Николай Николов 577 
Павлов, Нено 426 
Павлов, Павлин Б. 401 
Павлов, Цветан Л. 97 
Павлова, Кристина Б. 195 
Павлова, Марияна 133 
Панова, Я. 377 
Пантелеева, Искра 616 617 
Пантелеева, Искра Маринова 486 507 
Пантелеева, Силвия И. 339 
Парашкевова, Евелина 2 215 
Парушева, Силвия 652 
Пасичник, Юрий 98 
Пачев, Станимир Павлинов 284 
Пенев, Йордан Пламенов 509 
Перков, Венцислав 239 
Петков, Пламен И. 75 
Петкова, Аспасия 333 
Петкова, Елица П. 272 
Петкова, Зорница 268 
Петров, Величко 427 752 
Петров, Георги 515 
Петров, Ивайло 703 
Петров, Иван 213 
Петров, Стефан 654 
Петрова, Диана 120 
Петрова, Изиде 635 
Петрова, Симеонка 240 
Петрова, Цветелина 385 
Петрова-Чанева, Лора 371 
Поляков, Виктор 372 390 
Попов, Веселин 654 689 704 713 753 754 
Попов, Веселин Димитров 653 
Попов, Румен 445 446 
Попова, Петя Емилова 686 
Порова, Светломира 306 
Порохина, Ирина 372 
Посель, И. 41 
Привалова, Светлана Геннадьевна 519 
Проданов, Стоян 161 
Рабохчийска, Мариета 301 
Радев, Михаил 655 
Радев, Ради 8 9 10 
Радев, Радко Ас. 492 
Радев, Симеон Трайчев 460 
Радков, Радко 757 758 795 
Радков, Радко Василев 759 
Радулов, Константин И. 397 
Радулова, Анелия 615 
Радулова, Анелия К. 99 
Радыгин, А. 212 
Райская, Н. 199 
Ралева, Стела Ст. 174 
Рачева, Л. 377 378 379 
Рашева-Мерджанова, Яна 363 
Ружанская, Н. В. 144 
Рупска, Теодора 592 
Рупска, Теодора Йорданова 578 
Савелев, Евген 305 
Савельев, Алексей 302 
Саздов, Чавдар 636 
Самойленко, Наталия Сергеевна 352 
Самусь, В. Н. 353 
Сарийски, Григор Г. 83 
Саркисян, Агоп 713 
Саркисян, Карина 220 
Саркисян, Карина А. 218 
Сафронов, Анатолий 500 
Семенская, О. Н. 55 
Сергиенко, Я. 199 
Симачев, Ю. 212 
Симеонов, Стефан 134 
Симеонова, Росица Цветанова 568 
Синева, М. В. 175 
Сирашки, Христо 524 798 
Скобелева, И. П. 119 
Славева, Красимира 170 
Славева, Красимира Б. 267 
Славов, Станимир Б. 622 
Славова, Янка 467 
Слепов, В. А. 121 
Смокова, Маруся 252 
Снайдер, Девид 122 
Соколов, Вячеслав Ярославович 593 
Софиянова, Еленица Б. 218 
Сохацкая, Елена Николаевна 100 
Спасов, Димитър 714 762 
Спасовски, Цанко 402 
Станев, Илин 311 
Станев, Станко 455 
Станев, Явор В. 614 
Станимиров, Стефан 708 
Станимирова, Мария 428 
Станкулов, Цветан 156 
Станчева-Линкова, Маруся В. 454 
Старкова, Н. О. 353 
Статева, Вера 709 
Статева, Йорданка 313 
Стефанов, Галин Петров 285 
Стефанов, Кр. 157 
Стефанов, Стефан 253 555 
Стефанов, Стефан В. 76 181 
Стефанова, Райна 594 595 
Стоилова, Вяра 29 
Стойкова, Пепа 315 429 656 
Столинчев, Младен 101 
Стоянов, Велчо 39 
Стоянов, Евгений Н. 510 
Стоянов, Стоян Димитров 602 
Стоянова, М. 380 391 
Стоянова, Петя 60 123 232 
Стоянова, Станислава К. 493 
Страхилова, Катя 325 
Стребков, Д. 61 
Стрекалова, Наталья Д. 533 
Сухарев, О. 42 
Сълов, Владимир 693 768 
Сълова, Снежана 700 
Тамбовцев, В. 124 
Тананеев, Емилиян 165 166 430 
Таралежкова, Ива 224 
Тарашева, Елена 360 
Татынов, С. И. 125 
Ташкова, Мария 677 
Ташкова, Мария Ангелова 494 
Тимчев, Марко 569 
Тимчев, Марко Л. 387 
Тодоров, Венцислав 219 
Тодоров, Георги М. 261 
Тодоров, Евгени 216 
Тодоров, Любомир 57 
Тодоров, Любомир Иванов 103 
Тодоров, Петър Д. 364 
Тодоров, Стефан 373 
Тодоров, Т. Ив. 13 15 
Тодоров, Тодор 489 501 
Тодоров, Тодор А. 570 
Тодоров, Тодор Ив. 208 
Тодоров, Тодор Иванов 431 
Тодорова, Галина 571 
Тодорова, Галина Т. 534 
Тодорова, Корнелия 62 
Тодорова, Таня Пл. 135 
Томева, Милка 168 270 
Тонев, К. 381 
Тончев, Момчил И. 167 
Торопцев, Е. Л. 55 
Тотев, Стоян 196 
Тотева, Десислава 448 
Трайков, Богомил 657 673 771 
Трифонов, Александър 210 
Трифонова, Цветомира В. 254 
Федорова, Е. А. 276 
Филипов, Филчо 658 
Филипова, Надежда 658 
Филипова, Теодора Георгиева 495 
Френкель, А. 199 
Футекова, Наталия 697 
Хаджиев, Виктор 479 
Хаджиев, Кристиян Стоянов 496 
Харалампиев, Калоян В. 38 
Хлебаров, Антоан 258 262 
Хлынин, Э. В. 43 205 
Хмыз, О. В. 143 
Хорохорин, М. С. 155 
Христов, Методи Д. 162 
Христов, Стефан 303 
Христова, Венета 486 616 617 
Христосков, Йордан 329 
Хубенов, Огнян 432 433 
Цаков, Златомир Цаков 255 
Цанова, Стела 14 
Цанова, Цветелина Ем. 14 
Цачевски, Венелин 304 
Цветков, Цв. 572 
Цветкова, Елка 439 
Цветкова, Маргарита Гергова 434 
Цветкова, Надежда 388 435 
Цветкова, Цветомила М. 102 
Цвяткова, Стойна 630 
Цвяткова, Стойна Добрева 623 
Ценков, Владимир 140 
Цолова-Митрева, Деница Кр. 330 
Цонева, Елка И. 68 
Цонева, Иванка 436 
Цончев, Радослав 141 
Чанкова, Лилия 542 
Черенкова, Наталия И. 389 
Черкасова, В. А. 178 
Чиприянов, Михаил Симеонов 637 
Чиприянова, Галина 573 
Чиприянова, Галина Симеонова 637 
Чиприянова, Катя 349 
Чистов, Дмитрий 372 390 
Чобанова, Росица 188 192 
Чонова, Румяна 28 
Чонова, Румяна С. 30 
Чухнина, Г. Я. 158 159 
Шабов, Александър 774 775 
Шевчук, А. 61 
Шиновска, М. 650 
Ширинян, С. А. 275 
Шишманов, Красимир 480 659 660 661 776 799 
Шишманова, Пенка 44 47 
Шишманова, Пенка Д. 624 
Шопова, Маргарита 18 403 
Шубартовски, Г. И. 777 
Щерев, Николай Христов 477 
Щонова, Ирина Руменова 710 
Юрий, Сергей 305 779 
Юрьев, В. 45 
Явашева, Татяна 232 
Якунин, С. В. 175 
Янев, Станев 319 
Янков, Никола 198 628 780 800 
Adamov, Velichko 801 
Angelova, Polya 17 
Arsov, Bojidar 70 
Atanassova, Margarita 71 
Athavale, Manoj 354 
Avila, Stephen M. 354 
Baumeister, Gerhard 505 
Beenken, Matthias 355 
Bessy, Christian 66 
Brusman, Barry 516 
Buckley, Patrick 543 
Chang, Hae-Ching 528 
Cucui, Ion 189 
DeVore, Stacey 516 
Dikov, Ventsislav G. 364 
Garvey, John 543 
Georgiev, Georgi D. 126 
Gorgieva-Trajkovska, Olivera 609 
Haefner, James 260 
Harris, Lisa 672 
Houston, Andrew 516 
Hristoskov, Yordan 341 
Hsu, Lin-Ching 528 
Ivanova, Petya 226 
Jevtic, Petronije 502 
Knocks, Kai-Olaf 357 
Kraeva, Violeta F. 691 
Krasnopjorovs, Olegs 142 
Lazarov, Rumen 46 
Liebute, Gabriele 307 
Lilova, Rumyna 160 
Lopotenko, Viorika 127 
Marino, Immacolata 343 
Materne, Stefan 357 
Mihajlovic, Ljiljana S. 259 
Mihaylov, Emil 72 
Milovanovic, Slavoljub M. 670 
Mishov, Alexandr 127 
Miteva-Kacarski, Emilija 609 
Nikolova, Marina A. 468 
Nordman, Emilia Rovira 481 
Panagoret, Andrea A. 503 
Panagoret, Dragos M. 503 
Panagoret, Ioana 308 
Pericoli, Filippo 343 
Polowczyk, Jan 539 
Rae, Alan 672 
Ribarova, Ekaterina 63 
Rosnebloom, Al 260 
Sarkisyan, Karina 220 
Schindler, Nina 355 
Shishmanova, Penka 47 
Shopov, Georgi 342 
Simmons, Kevin 506 
Sofijanova, Elenica B. 220 
Stankovska, Aleksandra D. 128 
Stosic-Mihajlovic, Ljiljana 502 
Stoyanov, Velcho 163 
Todorov, Petar D. 364 
Tolstoy, Daniel 481 
Varbanov, Rumen 692 
Ventura, Luigi 343 
Vladimirova, Katia 71 
Wilkes, John 506 
Yip, George 506 
Энтов, Р. 212 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирана обработка на бизнес информатиката - решения подпомагащи стабилността и растежа 675 
Авторитетен образователен и научен център 782 
Академия на традициите, Академия на иновациите 720 
Академията - символ на достолепие и възход 716 
Алтернативната заетост - основа за устойчиво развитие на селските райони 410 
Анализ на бизнес тенденциите в търговията на дребно 239 
Анализ на вътрешноотрасловата търговия на България с основните търговски партньори от Европейския съюз 230 
Анализ на движението на паричните средства 633 
Анализ на дълготрайните материални активи в аграрните предприятия 452 
Анализ на кредитоспособността на земеделските кооперации 414 
Анализ на отношението талантизъм-талант-стратегии 628 
Анализ на сравнителните предимства при търговията на Р България с аграрни продукти 218 
Анализ на финансовата стабилност на земеделските кооперации 434 
Аналитична оценка на агротехническите мероприятия 449 
Аналитична оценка на трудовия потенциал и фирмения растеж с използване на MS Excel 632 
Асоциальные тенденции финансово-спекулятивного капитала 45 
Аспекти на интеграцията на CRM системи с онлайн социални мрежи 663 
Аспекти на обществената оценка на маркетинга 243 
Аутсорсингът - възникване и съвременно развитие 614 
Аутсорсингът - ефективен инструмент за управление на ИКТ фирмата 677 
Балансиран бизнес анализ и защита на устойчивото развитие на предприятието в условия на финансова и икономическа криза 569 
Банкова оценка на кредитоспособността на фирмите 107 
Банкови продукти и услуги в ерата на иновациите 78 
Бариери пред ефективното вербално комуникиране в бизнеса 545 
Бащите - първостроители, осъществили завета на Дарителя 758 795 
Бедността - един от основните проблеми на прехода 74 
Безработицата в община Свищов - анализ и тенденции 76 
Безупречна ли е неокласическата теория в научно отношение: каква икономическа теория нам е нужна? 36 
Бизнес комбинациите в контекста на приложимите счетоводни стандарти 563 
Бизнес приложения на Web mining 649 
Биологичните продукти в контекста на тяхната конкурентоспособност 466 
Блогът като маркетингов комуникационен инструмент 249 
Брой на свинете и производство на свинско месо в страните на ЕС-27 през 2010 г. 472 
Броят на млечните ферми в Стара Европа намалява 459 
Бъдещето на "линията на бедността" в програмите за социално подпомагане 12 
Бъдещето на релационните бази от данни 673 
България и Естония - по различни пътища към общи цели 52 
Българските земеделски стопанства на общия европейски пазар 444 
Бюджетирование, ориентированное на результат: мировой и российский контекст 119 
Бюджетно салдо и бюджетен дефицит - причинноследствени връзки 99 
В академията винаги е царял духът на стабилността и увереността 727 
В търсене на идеи за развитие на новата работна сила 625 
В търсене на китайския Стив Джобс 662 
Валутни преизчисления на финансови отчети 120 
Валутният курс и външният дълг 89 
Варианти за повишаване нарезултативността на данъчния контрол 165 
Вас здесь не стояло! 382 
Ветрова ерозия на почвата - за факторите и риска 437 
Видове отговорности, които могат да се търсят в резултат от контролна дейност 315 
Виртуалните общности в постмодерния свят 666 
Влияние на замърсяването на околната среда върху растителността 413 
Влияние на икономическата криза върху аграрния сектор на Р България 453 
Влияние на Общата селскостопанска политика върху конкурентоспособността, възможностите и перспективите на виненото лозарство в България 448 
Влияние на ОСП върху развитието на полупазарните стопанства в България 438 
Влияние на промените в цените във финансовите отчети 568 
Влияние на сезонните колебания върху икономическите показатели на туристическите бизнес организации 222 
Влиянието на директните плащания върху развитието и конкурентоспособността на българското земеделие 467 
Влиянието на е-бизнес технологиите върху бизнес процесите в предприятията 697 
Влиянието на ПЧИ върху икономическото развитие на приемащите страни 272 
Влиянието на рисковия признак пол за реализирането на риска в застраховането 347 
Внедряване на социален софтуер за бизнеса - предизвикателства и предимства при неговото използване 650 
Връзките ни с висшете училища в чужбина 744 
Всички обичат износа 232 
Въздействие на преките чуждестранни инвестиции върху икономическото развитие на България 615 
Въздействие на рамката на националното данъчно облагане върху финансовото богатство на домакинствата, фирмите и държавата 152 
Въздействие на фискалната политика върху националната икономика 92 
Възможности за генериране на кинкурентни предимства чрез процесни иновации в бизнес организациите 2 
Възможности за комбинирано приложение на показателите за анализ на пазарната структура при предвиждането на стратегическите пазарни перспективи 256 
Възможности за приложение на стратегически селскостопански анализ в условията на пазарна икономика 411 
Възможности за прогнозиране фазите на икономическия цикъл на България 57 
Възможности за реализиране на идеята за електронно здравеопазване 660 
Възможности на регресионно-корелационния анализ при вземане на решения в търговския мениджмънт 489 
Възникване и развитие на кризата на държавните дългове в европейския паричен съюз 313 
Възникване, фактори и предимства на прилагането на логистичния подход във фирменото управление 542 
Възобновяеми енергийни източници и околна среда 401 
Възобновяеми енергоизточници - за и против зелената политика 400 
Възпитаник на Академията преподава в престижен американски университет 723 
Възрастова структура на селскостопанските работници по райони за планиране 424 
Външната търговия на ЕС в условията на криза - динамика и тенденции 266 
Въпроси във връзка с инвентаризирането на активите и пасивите на предприятията 590 
Вътрешен контрол и регулиране в селскостопанската кооперация 429 
Вътрешен одит - разходи и ползи 548 
Вызовы глобализации: инновационные сдвиги и традиции в преподавании английского языка в экономическом университете 389 
Генезис на теорията за човешкия капитал в античния свят 44 
Глобализацията и световната криза 183 
Глобалната човешка епоха и толерантността 6 
Глобални комуникации - стратегически варианти 245 
Глобалните ИТ тенденции в банковия сектор - нарастващи бюджети, ориентация към аутсорсинг, фокус върху CRM 665 
Годишните индивидуални планове за развитие - предпоставка за осигуряване нарастваща трудова мотивация на служителите 620 
Годишно приключване и годишен счетоводен отчет на земеделската кооперация 418 
Гордеем се с катедрата 742 
Государственный сектор и его роль в стратегии - 2020 204 
Государство и разгосударствление риски и ограничения "новой приватизационной политики" 212 
Градински чай 455 
Гъвкава заетост в индустриалните бизнес организации 486 
Данъкът и неговото въздействие върху икономиката 150 
Данъчни активи и пасиви 577 
Данъчни амортизируеми активи. Данъчен амортизационен план 154 
Данъчни и счетоводни аспекти при осъществяване на някои специфични търговски сделки 551 
Данъчни измерения на годишното приключване при земеделските производители за 2011 г. 583 
Данъчно третиране на консорциума 321 
Два съвременни метода за чуждоезиково обучение 371 
Двадесет години списание "Бизнес управление" (ноември 1991 г. - ноември 2011 г.) 789 
Десетилетия непрекъснат възход в обучението и научните изследвания по застрахователно и социално дело 737 
Детерминанти на организационната култура 490 
Дефицити в докторанското изследователско поле на стопанските науки 384 
Диалектическата същност на космоса 8 
Диверсификация на банковите продукти в условията на следкризисно икономическо оживление 96 
Дидактические возможности WEB-технологий в системе высшего образования 370 
Динамиката на енергийното потребление на домакинствата в България за периода 1999-2009 година 18 
Дистанционная торговля через интернет-магазин: учет и налогообложение 597 
Дистанционното образование в сферата на международните отношения и дипломация 368 
Добри партньори 721 
Добровольное медицинское страхование и финансирование отечественной системы здравоохранения 351 
Докторантура 743 
Доллар США на современном этапе глобализации 173 
Доходността на млечните ферми, фактор за икономическата им жизненост 469 
ДЦК за финансиране на бюджетен дефицит като елемент на вътрешния държавен дълг в България 129 
Държавните предприятия - възможности и ограничения 474 
Еволюция на българското конституционно право и членството на България в Европейския съюз 319 
Еволюция на информационната инфраструктура 642 
Европа: пренареждане 306 
Европеизацията на Балканите 304 
Европейска визия на българския туризъм 225 
Европейска сигурност след Лисабонските срещи на върха 289 
ЕК за ново партньорство между Европа и селскостопанските производители 440 
Екипи от индивидуалисти с личностни и професионални качества 626 
Екоефективност - от концепция към стандартизация 629 
Екологичната култура на българския селскостопански производител - конкурентно предимство н новата ОСП 443 
Екологосъобразно отглеждане на пшеница 439 
Електронен бизнес 694 
Електронното банкиране в България - състояние и проблеми 169 
Емпирични свидетелства за оптимализиране на капиталовата структура на АД в България 133 
Емпирично изследване на социалната значимост на заболяването "остър панкреатит" 396 
Енергийния сектор на България - основа за развитие на икономиката и просперитет на обществото 399 
ЕС и ООН: състояние и перспективи на отношенията 295 
Естествените монополии - проблемите остават. 211 
Естонската икономическа политика 293 
Етапи в разработването на пазара на нискотарифните хотели 255 
Ефекти на властта в условия на икономическа криза 482 
Ефективност на държавните помощи и националните програми в аграрния сектор 450 
Ефектите на финансово-икономическата криза 181 
Ефектите от усвояването на средствата предоставени от ЕС върху бизнеса в България 309 
За войнстващия "икономически империализъм" и необходимостта от социологически подход към икономиката в преход 30 
За връзката на разходите със себестойността и калкулирането в предприятията със строителна дейност 573 
За земеделските кооперации и тяхната социална функция 77 
За качеството на обучение на специалисти с висше търговско образование 373 
За контролираното начало на съвременната организация 510 
За методите на амортизация и тяхната същност 565 
За научната синергия между финансова теория и практика на страниците на списание "Бизнес управление" 786 
За новите изисквания към етикетирането на храните 631 
За общинското самоуправление 324 
За печалбата от лоялните клиенти 257 
За природата на туристическата рента 223 
За сегашната криза и нейните предшественички 49 
За следприсъединителни кризи и проекти 288 
За същността и класифицирането на разходите в товарния автотранспорт 605 
Завещанието на Димитър А. Ценов 784 
Зависимост на българската икономика от външно-икономически фактори 285 
Закон за приемане на дарението и завещанието 785 
Замяната по българското законодателство 574 
Застрахователната защита и социалната сигурност в условията на пазарна икономика 724 
Застрахователният сектор - безусловна предпоставка за стабилно икономическо развитие 346 
Застрахователното дружество като публично дружество - основни предимства 358 
Защо избрахте тази банка 109 
Знание и икономическо развитие 192 
Знанието и иновационното развитие на икономиката 188 
Знанието като икономическа категория 35 
Значимост на мениджмънта на пенсионноосигурителните дружества в България 339 
Извършване на работа от разстояние 65 
Изграждане и развитие на политическия бренд 242 
Изисквания към качеството на кредитния портфейл на банките с оглед на тяхната стабилност 87 
Изисквания към финансовите отчети, съставени по реда на международните счетоводни стандарти за 2011 година 608 
Изложение на проф. Георги Данаилов 787 
Измерението на международния бизнес в публикационната дейност на списание "Бизнес управление" 788 
Измерения на автоматизираната обработка на бизнес информацията в икономиката на знанието 646 
Измерения на капиталовите пазари 134 
Използване на WEB 2.0 приложения за нуждите на здравеопазването 702 
Използване на експертни системи при управление на индустриално предприятие 480 
Използване на концесията "Шестте сигма" в CRM системите 682 
Изследване на зависимостта между данъчната политика и икономическия растеж 149 
Изследване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България 462 
Изследване на между - и вътрешно отрасловата търговия между България и стните от ЕС 280 
Изследване управлението на банковите активи и пасиви 86 
Изходни положения на Сократизма 9 
Икономика, икономическа теория и икономическа политика 37 
Икономикс и икономическа социология - спорът на дисциплините 50 
Икономиксът като учебна дисциплина - обхват, структура, степени и методи на преподаване 383 
Икономическа гъвкавост и пазарно поведение на стопанствата в млечния сектор 471 
Икономическа ефективност при експлоатацията на машинно-тракторния парк 415 
Икономическа целесъобразност от ремонтиране на селскостопанските машини и насоки за развитие на ремонтно-обслужващата база в селското стопанство 416 
Икономическата и търговската дейност на Китай в Р Гърция и влиянието й върху поведението на потребителите 286 
Икономическо състояние на земеделските производствени кооперации 463 
Има ли място концепцията за стратегическата "измама" във фирмената политика 541 
Инвестиционните фондове в България в условията на финансова криза - състояние и перспективи 179 
Индексът BG40 и компании от българският капиталов пазар - сравнителна характеристика 82 
Инновации в общественных финансах стран Центральной и Воосточной Европы 143 
Инновации в экономической науке: французский вклад за последние 70 лет 41 
Инновационное финансирование лизинга 111 
Иновации и добри иновационни практики в предприятията от българската икономика 176 
Иновации и цикличност в икономическото развитие 512 
Иновациите - решение за стабилност и растеж 214 
Интеграция на България в международния стокообмен 279 
Интеграцията на капиталовите пазари в Европа: възможност, приоритет или единствен път пред ЕС? 271 
Интелектуалната собственост като част от съвременната търговия с услуги 231 
Интелектуальной потенциал и его неоиндустриальное воспроизводство 42 
Интергративност на знанието 25 
Интернационализация крупнейших банковских структур в процессе глобализации финансового сектора 275 
Интернет технологии в бизнеса: нови възможности и решения за българските малки и средни предприятия 643 
Инфляция и дефляция как макроэкономические риски 121 
Информатика в подготовке бакалавров-менеджеров: содержание, технология, организация 369 
Информационните технологии - важно условие за ефиктивно управление на човешките ресурси в големите български предприятия 617 
Информационните технологии - приоритет за ефективно функционираща общинска администрация 325 
Информационните технологии - стратегически приоритет в процеса на усъвършентстване на преподавателската работа по "Финансово-стопански (бизнес) анализ във ВУЗ" 387 
Информационните технологии във финансово-стопонския анализ - середство за усъвършенстване на информационната среда на предприятията 683 
Информационно осигуряване на мениджмънта на устойчивото развитие 501 
Информационно осигуряване на управленската диагностика 535 
Ислямският активизъм и България 287 
Использование и охрана водных ресурсов: проблемы управления 393 
Исторически и методологически проблеми при разглеждането на съотношението "икономическо райониране-административно-териториално деление" 203 
Исторически преглед на преброяванията на земеделските стопанства в България 16 
К вопросу о сущности и методах определения уровня инфляции 175 
К инновационной модели минерально-сырьевой базы 185 
Как е възможно планирането? 23 
Какво трябва да знаем за здравното осигуряване в България 332 
Какъв преход за българската икономика - планов или безпланов? 198 
Катедра "Бизнес информатика" - традиции и новаторство 753 
Катедра "Бизнес информатика" чества 45 -годишен юбилей 735 
Катедра на развиващите се информационни технологии в бизнеса 741 
Класификация и оценка на проектните възможности - основна предпоставка за повишаване на конкурентоспособността на бизнес организациите 492 
Классификация производных финансовых инструментов 117 
Клъстерите капитализъм - типология и динамика на капиталистическите икономики след Втората световна война 38 
Ключови елементи при анализ на дистрибуционната дейност 263 
Когато статистиката говори..... 265 
Козето мляко - основен продут на козевъдството и един от пътищата към здраве и дълголетие 432 
Кой финансира земеделските производители 219 
Коментарии к законам Паркинсона 318 
Компютърното счетоводство няма алтернатива 562 
Комуникационната политика на аграрното производство 436 
Конкурентни възможности на българската хранителна индустрия в условията на евроинтеграция 635 
Конкурентните отношения в съвременните условия на развитие (теоретичен аспект) 33 
Конкурентните стратегии на фирмата - основа за пазарно лидерство 523 
Конкурс за студентско есе в СА "Д. А. Ценов" провокира непознат дарител 738 
Контрол върху информацията 656 
Контроль за трансфертным ценообразованием - фактор конкурентоспособности налоговой системы государства 155 
Концептуален възглед за интерназионализацията на бизнесорганизациите 508 
Концептуален модел за усъвършенстване управлението на бизнес процесите 529 
Концептуальная модель формирования социально ориентированной и эффективной регональной системы финансирования медицинских организаций 394 
Концепцията "Системи продукти-услуги" - модерно бизнес-развитие чрез разработване и предлагане на интегрирани продукти и услуги 485 
Концесията - инструмент за управление на публични ресурси 236 
Корпоративна социална отговорност 515 
Корпоративный венчурный бизнес в процессе коммерциализации интеллектуальных активов 536 
Креактивните форми на туризъм - решение за стабилност и растеж 706 
Креативното счетоводство и ролята на независимия финансов одит 575 
Кредитната политика на българските банки в условията на икономическа криза 93 
Кризата в селското стопанство и проблеми на прехода към пазарна икономика 427 
Кризис в Арабском мире: экономические и социальные аспекты 296 
Кризисното развитие на предприятието като предпоставка за недействителност на предположението за действащо предприятие 48 
Крупные компании стран АСЕАН-5: конкурентоспособность в условиях кризиси 297 
Къде сме ние в цялата схема 311 
Латинска Америка и световния трансфер на технологии и научно-технически знания 298 
Лидерски подходи и устойчивост на управленския процес 479 
Лисабонският договор и европейското изследователско пространство 294 
Лично подоходно облагане в България - потребност от промяна 131 
Магистърското обучение 726 
Макроикономически ефекти на глобалната финансова и икономическа криза върху страните с валутен болд 53 
Манипулация в преговорите (накъде отиват ценностите) 497 
Манипулиращата комуникация в информационния век 483 
Маркетингът на страниците на списание "Бизнес управление" за периода 1991-2011 г. 800 
Международная миграция в России: динамика, политика, прогноз 22 
Мениджърският подход аутсорсинг в ИТ сферата - потенциални ползи и рискове 488 
Методика бюджетирования денежных потоков коммерческой организации 144 
Методически особености на диагностичния преглед при одита 610 
Методически проблеми на изгражданито на лихвени структури 108 
Методические подходы к формированию для финансово-банковского сектора 390 
Методологични и приложни аспекти при отчитане на селскостопанската продукция 578 
Методология исследования системных рисков: развитие современных подходов 115 
Механизмы государственной поддержки инноваций: зарубежный опыт 292 
Механизъм за определяне размера на плащането при старост от публичното осигуряване в България - проблеми и перспективи 330 
Механизъм на действие на рамковия договор 317 
Мечтата на Дарителя 781 
Минимизиране на транзакционните и оперативни разходи в международния бизнес 284 
Мировой кризис и новая модель экономического развития 207 
Мит е, че електронната търговия е лесна 701 
Митниците - бариера срещу допускането на фалшифицирани стоки на територията на Европейския съюз 268 
Митът за прогреса 34 
Млекопреработването - резултат от дейността на животновъди и банки 423 
Многогодишна финансова рамка на ЕС 2014-2020 г. - нови предизвикателства 312 
Многокомпонентните единства в чуждоезиковото обучение 360 
Мобилните устройства - рискове и стратегии за тяхното овладяване 667 
Мобилното обучение: интегриране на електронно обучение с мобилни технологии 644 
Модел за анализ на възприеманите ползи от промоциите 252 
Модел за развитие на националната стратегия на пазара на труда 73 
Модели и алгоритми за анализ на фирмената печелба 491 
Модели при формиране на счетоводния финансов резултат в предприятието 550 
Моделиране на балансовата печалба на публични дружества в условията на криза 97 
Моделираща среда и човешки потенциал 498 
Модификациите на CAMP и тяхната верификация 141 
Мониторинг на вашата реклама 262 
Мониторинг на конкурентите 258 
Мониторинг способов совершения международных налоговых преступлений 158 
Московский международный финансовый центр: стратегия формирования 273 
Мотивационният процес в големите индустриални фирми 531 
Мотивацията като противодействие на данъчния рекет 166 
МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавната помощ 588 
Място на хотелските вериги в съвременния туризъм 707 
Наблюденията на домакинските бюджети в България (1925-2010 г.) 20 
Наградиха участниците в конкурс за студентско есе 774 
Най-добрите университети 385 
Накъде води еволюцията на BPM? 668 
Налагане на интерактивността в съвременното общество - предпоставки и основни направления 253 
Наредба-закон за ВТУ "Д. А. Ценов" 790 
Насоки за екологизацията на селскостопанското производство 421 
Насоки за одитора относно често срещани слабости при изгатвяне на финансовете отчети в съответствие с МСФО 591 
Насоки за развитие на информационната система в общинските звена местни данъци и такси 680 
Насоки за усъвършенстване на информационните технологии в сферата на социалното осигуряване 331 
Насоки на миграцията на организациите към IPV6 704 
Насоки на ЮНЕСКО/ОИСР за транснационалното висше образование 378 
Натоварвания на опаковките за хранителни течности от РЕТ през жизнения им цикъл 636 
Наука или идеология? За изхода от сблъсъка 1 
Научна периодика - конкуренция и качество 748 
Научна школа в планирането 725 
Научни изследвания, съизмерими с академичните традиции 739 
Научните изяви на катедрата са наш приоритет 771 
Национална стратегия за регионално развитие за 2005-2015 г. и регионалната политика. 195 
Национални и интернационални допускания 58 290 
Националните регулаторни рамки за франчайз курсове и съвместни програми за обучение 376 
Националният език в условията на глобализация и чужди влияния 711 
Националният сметкоплан на банките - основен счетоводен стандарт 600 
Нашата Алма Матер ни осигурява научно и професионално развитие 775 
Невероятният роман за еврото 136 
Негативное сопротивление в группе: типажи и проблемы 500 
Неконтролираните слухове в управленския процес 476 
Некоторые аспекты социальной ответственности бизнеса в современных условиях 200 
Некоторые тенденции посткризисной динамики 199 
Нематериалните дълготрайни активи в счетоводния баланс 552 
Необходимост и контрол върху дълговото финансиране на общинските разходи в Р. България 95 
Необходимост от нова демографска политика на България 19 
Необходимост от усъвършенстване на информационната система в общинските звена "Местни данъци и такси" 681 
Нова форма за стимулиране развитието на земеделието 409 
Новата заплаха за световния бизнес- междуфирмената корупция 201 
Новата роля на информационните системи в организацията 647 
Новата технология Cloud computing може да доведе до прелом в застраховането 350 
Новая архитектура глобальной финансовой и экономической системы: возможные контуры 209 
Новая финансовая архитектура в посткризисном мире: разновекторные дискуссии и реалии 100 
Нови аспекти в интеграцията на комуникационните системи на предприятието 544 
Нови аспекти на счетоводно-информационното осигуряване на управлението на разходите 598 
Нови изисквания към подготовката на IT - кадри 657 
Нови моменти и проблеми при регулиране на капитала и ликвидността на банките 110 
Нови моменти при определянето на данъчната основа и начисляването на данъка върху печалбата 153 
Нови тенденции в стратегическото ценообразуване 227 
Новите изисквания за техническите резерви в общото застраховане 349 
Новите информационни технологии в работата на HR специалистите от българските предприятия 616 
Новите Почетни доктори на Висшето училище 751 
Новите тахнологии за проследяване на потребителското поведение в УЕБ - опасности и импликации 703 
Новото в същността на информациологията 27 
Нооэкономика: генезис конструирования новой социально-экономической реальности 190 
Ню ейдж и конструирането на новия светоглед 4 
Някои аспекти на анализа на релацията "ефективност и икономически растеж" 217 
Някои аспекти на дистрибуцията на аграрни стоки 406 
Някои аспекти на квалификацията на персонала в пазарни условия 623 
Някои аспекти на съвместяването на професиите и функциите в индустриалното предприятие 221 
Някои аспекти при компютъризацията на отчетните процеси в счетоводството 557 
Някои въпроси относно финансово-счетоводната дейност, финансовите отчети, одита и кадрите 613 
Някои проблеми на нашето животновъдство през последните няколко години 433 
Някои рискови социални группи на трудовия пазар в България 68 
Някои съвременни аспекти на фирмения репутационен риск 517 
О главных методах финансового контроля 147 
О многофакторной концепции цены 228 
Обработка на митническата документация в предприятието 168 
Обработка на неструктурирана информация с невронна мрежа 638 
Образованието - потенциал за иновационно развитие 362 
Обучението в специалността 754 
Обучението по счетоводство с компютри и програмни продукти, гаранция за успешна реализация на пазара на труда в България 386 
Ограничители на стимулирането на предприемачеството в индустрията 511 
Одиторски риск 611 
Онтологичен модел за оценка ефективността на системата за е-бизнес 699 
Определение основных потребностей и причин обновления основного капитала предприятия 205 
Определяне на дисконтовия фактор в условията на преход 130 
Оптимизиране на преструктурирането на икономиката в процеса на нейното развитие 186 
Организационна култура 627 
Организационни етапи в процеса на текущото счетоводно отчитане в предприятията за колективно инвестиране 559 
Организация на директните плащания след 2013 г. 445 446 
Организация на стоковата борса 238 
Организация управления рыночным риском в кредитной организации 518 
Осигурително-технически и социално-икономически детерминанти на държавното присъствие и намеса в пенсионното осигуряване 336 
Осигуряване за работа по граждански договор. Прилики и разлики с осигуряването по трудов договор 333 
Основни аспекти от приложението на валутен борд в световен мащаб 85 
Основни елементи при формиране на финансовия резултат от земеделска дейност 456 
Основни направления за осигуряване на защитата и сигурността на данните 688 
Основни насоки за регулиране на инвестициите и надзора на дейността на здравните осигурители 345 
Основни показатели и капиталови изисквания за дейността на търговските банки 602 
Основни проблеми на данъчното облагане в България след кризата 162 
Основни проблеми пред обучението на персонала в България 621 
Основни тенденции в развитието на заетостта и безработицата в България (2000-2009) 67 
Основни тенденции на развитие и бъдещи предизвикателства пред интерактивния маркетинг 246 
Основни тенденции на световното развитие и БРИКС 300 
Основни характеристики на екологично устойчиво селскостопанско производство 412 
Основни ценности за гражданска толерантност 320 
Основното за пестицидите 441 
Особени случаи и проблеми при определяне митническата стойност на стоките, влизащи в Р. България 269 
Особенности страхования объектов современного артрынка 353 
Особености в информационното осигуряване на различните управленски нива на предприятието 659 
Особености на изграждането на икономиката, основана на знанието в съвременните условия 206 
Особености на контрола при машинно-тракторния парк 435 
Особености на обратното ценообразуване в условията на дигитална икономика 244 
Особености на счетоводното отчитане и данъчното облагане на маржа на цената 584 
Особености на фирмения контрол върху изкупуването 430 
Особености при счетоводното отчитане на базовите финансови инструменти, търгувани на българската фондова борса - София АД 570 
От протоколните книги на Академическия съвет 791 
От протоколните книги на Ефорията "Д. А. Ценов" 792 793 
От экономии социума к нооэкономике: императивы глобальной гиперкогерентности 191 
Отново за преотстъпването на корпоративен данък по реда на Чл. 189 б 157 
Относителни цени и инфлация в България, 1998-2010 г. 174 
Относителност на компютърната производителност 693 
Относно същността на одита на изпълнението и неговите направления в публичния сектор 612 
Отношение на българските потребители към зеления маркетинг 254 
Отношения на Европейския съюз с международните организации 301 
Отражение на финансовата криза върху съвременните банкови регулации 84 
Отчет на всеобхватния доход 586 
Отчетът на приходите и разходите: принципи на построяване и информационно осигуряване 554 
Отчитане на извънредни приходи и разходи 594 
Отчитане на приходите от финансирания - организация в контекста на Европейските фондове 139 
Отчитане на средства по международни проекти в предприятията - бенефициенти 595 
Отчитане на цедирането на вземания 589 
Оценка и анализ на конкурентоспособността на индустриалната фирма 532 
Оценка и анализ на промените в средната и пределна склонност към потребление и спестяване на домакинствата по децилни групи 14 
Оценка на инвестициите в информационни технологии 684 
Оценка на финансовия риск и степента на финансова устойчивост на предприятието 103 
Оценяване на публични политики в общините - някои теоретични аспекти 323 
Още за определяне и отчитане на сумата за амортизациите 555 
Пазарни проблеми на заетостта в селското стопанство 426 
Параметри на локализационния избор в агробизнеса 454 
Патентните и лицензионните стратегии в управлението на индустриалните фирми 525 
Перспективи за развитие на фирмата - бизнес планиране 509 
Перспективи и регулации за ипотечното кредитиране в условията на икономическа криза 94 
Перспективни технологии за осигуряване устойчив икономически ръст на националната икономика на Република България 210 
Перспективно ли е зайцевъдството? 470 
Планиране на капиталните инвестиции 180 
По стъпките към Бизнес информатиката 749 
Повишаването на конкурентоспособността на туристическата дейност в селските райони чрез прилагането на клъстерния подход 710 
Поглед върху някои опити за емпирично измерване на социалната стратификация 24 
Поддържане на партньорски взаимоотношения в рамките на международния стратегически алианс 282 
Поделението 314 
Подкрепата на малките и средни одиторски и счетоводни практики (МСОСП) - стратегическа цел на IFAC (Международната федерация на счетоводителите) 576 
Подкрепата от Русенската търговско индустриална камара 794 
Подходи за оценка на инвестициите в лозаро-винарския сектор 451 
Подходи при организация на счетоводното отчитане на счетоводното отчитане на оборотните стада в говедовъдството 596 
Подходът на жизнения цикъл 530 
Ползотворно сътрудничество 777 
Политика на социално сближаване в Европейския съюз 310 
Политика по обслужване на държавния дълг - основен приоритет във фискалната сфера 167 
Портфейлни характеристики на българските инвестиционни фондове 113 
Портфельные модели как инструмент управления инвестиционными рисками банка в условиях экономического кризиса 519 
Последващи оценки на дълготрайни активи при съставяне на годишния финансов отчет по МСС 581 
Постиженията на катедрата ни в рамките на школата по управление 734 
Постиндустриалното общество - фаза информационен империализъм 26 
Постсоциалистическата трансформация на икономиката - опит за приспособяване към съвременните условия за развитие 213 
Потребност и набиране на счетоводна информация за разходите 579 
Поуки от световната криза за икономическата теория 59 
Правилният подход за внедряване на електронни системи за управление на взаимотношенията с клиентите (e-CRM) - основен фактор за успеха на CRM инициативата 698 
Прагматизмът (по Чарлс Пиърс) - философия на икономическата политика на Стефан Стамболов 802 
Празник на академичното вдъхновение и младостта 718 
Практика по агро-туризъм и органично земеделие 224 
Практически аспекти на управлението на риска в бизнес организациите 215 
Практически аспекти на финансово-счетоводния анализ на кредитния риск в банките 601 
Преброяване на земеделските стопанства ` 2010 - възможности за икономическа и социална характеристика на аграрния сектор в България 344 
Предетерминираност или мениджърска еквилибристика са алтернативните форми за разпространяване и популяризиране на добрите практики в мениджмънта 513 
Предизвикателства и перспективи пред регулирането и надзора на доброволното пенсионно осигуряване 335 
Предизвикателства пред европейските трудови пазари в контекста на стратегия "Европа 2020" 69 
Предизвикателства пред екипната форма на организация в индустриалните предприятия 534 
Предизвикателства пред информационните технологии на банките по пътя на интегрирането на България в единната европейска платежна зона 171 
Предизвикателства пред Общата селскостопанската политика на Европейския съюз 405 
Предизвикателства пред регионалното планиране в България 193 
Предизвикателства пред счетоводната мисъл 731 
Предизвикателствата и рискове при прехода на компаниите към облачни изчисления 664 
Предпоставки за възникването на кредита 81 
Предпосылки инновационного развития 177 
Представителство при облагането с данък върху добавената стойност 151 
Преки чуждестранни инвестиции - разграничение според страната - реципиент 283 
Преодоление банковских кризисов: основные стратегии и инструменты 116 
Преструктурирането на света - предизвикателства пред Европейския съюз и външната политика на България 32 
Признателността на поколенията 755 
Приложение на статистически методи за анализ на купюрния строеж на емисиите от банкноти на БНБ в условията на преход към пазарна икономика 170 
Приложение на Clod computing в застраховането 651 
Приложение на Data Mining анализите в електронната търговия 700 
Приложение на SOA при изграждане на аналитични CRM системи 678 
Приложение на WEB 2.0 в туризма 696 
Приложение на локална мрежа с равноправен достъп в информационната система на малките фирми 689 
Приложение на методологията "Шестте Сигма" за усъвършенстване на бизнес процесите, ориентирани към клиенти 674 
Приложение на процесно-ориентиран подход при разработване и поддържаве на процедури за системите за управление на качеството 685 
Приложения за компютърните технологии при оптимизиране на портфейба 56 
Приложимите МСС/МСФО през 2011 година 607 
Приложимост и проблеми на облачните услуги в банковия сектор 652 
Природа мировых финансовых кризисов 98 
Природата на организационната среда 527 
Проблематика и измерване на риска при икономическите операции 182 
Проблеми в банковият мениджмънт 79 
Проблеми и перспективи на клауд компютинг решенията за малкия и средния бизнес в България 648 
Проблеми на контрола върху инвестициите в земеделието 417 
Проблеми на отрасловото преструктуриране в индустрията 458 
Проблеми на суровинното осигуряване на растително-маслената промишленост 407 
Проблеми на създаването на текуща отчетна информация за управлението на производството 546 
Проблеми по осигуряване на селското стопанство с трудови ресурси 408 
Проблеми при данъчното облагане дейността на земеделските производители за 2011 г. 457 
Проблеми при използване на модела софтуер като услуга в малките и средните предприятия 654 
Проблеми при използването на системи за управление взаимоотношенията с клиентите в практиката на българските финансови институции 676 
Проблеми при отчитането на дълговите инструменти 572 
Проблеми при счетоводното отчитане на разходите за обучение на персонала 558 
Проблеми при счетоводното отчитане облагането на предприятията с корпоративен данък 547 
Проблеми при текущото и периодичното счетоводно отчитане дейността на търговските банки 603 
Проблемът за парадигмата на развитие в България след 1989 г. 197 
Проблемы сотрудничества контролирующих органов по налоговым преступлениям на международном уровне 159 
Производството на грозде и вино продължава да намалява 442 
Промени в счетоводната политика 580 
Промените в ЗКПО за 2011 г. и тяхното приложение при формиране на данъчния финансов резултат 164 
Пропорции в финансировании лизинга 112 
Проучване на необходимостта от усъвършенстване финансите на земеделските предприятия 465 
Проф. Величко Нанков - първооснователят 756 
Проф. д-р Величко Адамов за четвърти път "Доктор хонорис кауза" 728 
Професията на управленския счетоводител - европейски и национални аспекти 564 
Процесът на трансформация на българското селско стопанство към изискванията на ЕС - реалности и предизвикателства 425 
Психологически техники и телевизионната реклама 261 
Психолого-педагогические аспекты учебного процеса 367 
Публичните разходи за чисти обществени блага - тенденции и предизвикателства 135 
Пъблик рилейшънс при управление на кризисни ситуации 473 
Първостроителите на Алма Матер 759 
Работен режим 60 
Разбирането за маркетинговите емоции като източник на бизнес успехи 248 
Разбраното просвещение 5 
Развитие информационных образовательных технологий и формиравание информационного пространства финансового университета 372 
Развитие на демографските ресурси и работната сила в селските райони 21 
Развитие на икономическите отношения на Украйна в региона на Черноморския басейн 305 
Развитие на организационно-стопанската структура на българското земеделие 461 
Развитие на пазара на жилищни имоти в Република България 184 
Развитие на подходите за дефиниране на селските райони 420 
Развитие на системата за научни изследвания на Академията 780 
Развитие системы индикаторов для прогнозирования кризисов на мировом финансовом рынке 118 
Различията между МСФО и традиционното счетоводство 593 
Разпределение на доходите и устойчиво развитие 51 
Разрешение за прилагане на митнически режим 270 
Регионален анализ на специализацията на лозарството в България 460 
Регионални аспекти на безработицата в България 75 
Регионални различия и регионална политика в България 196 
Ред и начини за събиране, разсрочване и отсрочване на публични задължения 156 
Резервационна система в контекста на е-обучението 640 
Реинженеринг чрез управление на нематериални активи 495 
Реколта 2011 в Южна Австралия 447 
Ректорът на Стопанската академия получи за четвърти път почетното звание "Доктор хонорис кауза" 760 
Ректорът на Тернополския университет в Украйна стана почетен доктор на СА "Д. А. Ценов" 762 
Ректорът на Финансовия университет в Москва стана доктор хонорис кауза на СА "Д. А. Ценов" 761 
Рентабилността като показател в аналитичните проучвания 138 
Реформата в подоходното облагане - цели и резултати 161 
Реч на Негово Величество Царя, произнесена на 8 ноември 1936 г. в гр. Свищов при откриването на Висшето търговско училище "Димитър А. Ценов" 796 
Реч на ректора проф. Димитър Бъров, произнесена на 8 ноември 1936 г. в гр. Свищов, при откриване на Висшето търговско училище "Д. А. Ценов" 797 
Риск базиран надзор върху дейността на пенсионните фондове в някои страни 340 
Риск-менеджмент инновационного предприятия: современная парадигма 537 
Рискови модели 123 
Рискът в банковата сфера - характеристика, елементи, надзорни регулации 83 
Роля на агенциите за регионално развитие в Дунавския регион за местно икономическо развитие 194 
Роля на добросъвестността при сключване и изпълнение на договора за международна продажба на стоки 316 
Роля на правителствата в транснационалното висше образование и признаването на квалификации 380 
Роля на съвременните информационни технологии за осигуряване на общественото развитие 641 
Ролята на аграрния туризъм при решаването на социалните проблеми в българското село 419 
Ролята на банките за развитие на капиталовия пазар в Египет 299 
Ролята на статистическата информация за земеделието в преход 431 
Россия в межудународном движении капитала: сравнительный анализ 274 
Румънски реалности и перспективи в контекста на световната финансова криза 187 
С мисъл за бъдещете 746 
С тържествено шествие до гроба на Дарителя отбелязаха патронния празник 729 
Свищовската финансова школа и нейните съвременни измерения 757 
Свобода, конкуренция и пазарен дял 29 
Сгордост, благодарност и оптимизъм 750 
Селекцията на персонала 618 
Селският туризъм в регион Родопи 464 
Система на националните сметки: сметка "Производство" и сметка "Формиране на дохода" 15 
Система на отчитане на разходите 587 
Системите за управление и контрол във висшите училища - рационалност и ефективност 366 
Скоринг при кредитовании малого и среднего предпринимательства 122 
Скритата тежест на личния подоходен данък 148 
СНС`2008 - съвременна статистическа информационна система 13 
Современная кредитная кооперация как механизм социальной стабильности и функционирования рыночной экономики 172 
Содержание и функции стоимостной категории "финансы" 125 
Социална стратификация - митове и посттоталитарна действителност 28 
Социалната отговорност - ключов фактор за успеха на бизнес 11 
Социалната работа - опит за дефиниране 326 
Социалният капитал и значението му за развитие на селските райони 428 
Социалният компютинг - предизвикателство пред съвременния бизнес 494 
Социално осигуряване и фазите на икономическия цикъл (теоретични аспекти и емпирични данни) 329 
Социално-икономически аспекти на ефективността в пенсионното осигуряване 338 
Социалното осигуряване и бедността сред българските пенсионери 327 
Социалното предприемачество като форме на финансиране на социалната работа срещу домашното насилие върху жени 31 
Специфични характеристики на строително-монтажната дейност 637 
Сравнение на моделите софтуер като услуги и софтуер като продукт: икономически аспекти и тенденции 653 
Сравнителен анализ на взаимоотношенията от типа бизнес-към-бизнес (В2В) и бизнес-към-потребител (В2С) 237 
Сравнителен анализ на ефективността от използване на ресурсите 234 
Сравнителен анализ на методите за оценка на финансовия резултат на фирмата 132 
Сравнительный анализ и оценка эффективности различных каналов продаж страховых компаний 352 
Стабилност и растеж на икономиката в посткризисния период: проекции за бъдещето 208 
Стандартизацията в новата етична икономика 630 
Статистическа информация за кредита - роля, значение, изисквания 80 
Статистическа оценка на влиянието на външната търговия върху икономическия растеж в България 267 
Статистическата школа - класика и новаторство 752 
Степен на интернационализацията на българския туристически бизнес 705 
Стимулиране и екологосъобразно управление 524 
Стимулиране производството на електроенергия от ветрогенератори 402 
Стимулиращият ефект на кризата върху международните инвестиции на пенсионните фондове 337 
Стопанска академия отпразнува тържествено своята 75-годишнина 763 
Стопанска академия удостои с почетното звание "Доктор хонорис кауза" ректора на Финансовия университет в Москва 764 
Стопанска история и институционална промяна: ролята на Русенската търговско-индустриална камара за откриването на Свищовската стопанска академия 712 
Стопанската академия има много да даде, стига да поискате да вземете 733 
Стопанската академия ознаменува тържествено студентския празник 765 
Стратегически ориентири в борбата срещу трафика на хора 303 
Стратегические инновации как фактор экономического роста: опыт Российских компаний 533 
Стратегическое планирование и развитие предприятий: основы адаптивного подхода 538 
Стратегическое управление предприятием: структурно-функциональная модель 478 
Стратегия за изграждане на електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиенти 686 
Стратегия за управление на системата "Здравеопазване" в условията на преход 395 
Структурни различия в енергийното потребление на домакинствата в България за периода 2000-2009 г. 403 
Студентска научна сесия 766 
Студентски семинар 767 
Счетоводната печалба като финансова цел на стопанското предприятие 604 
Счетоводната политика - предпоставка за ефективно управление дейността на съвременното банково предприятие 582 
Счетоводни аспекти на дейността по изкупуването на отпадъци 561 
Счетоводни аспекти на признаването и отписването на финансови инструменти в предприятието 549 
Счетоводни аспекти при вътрешнообщностната търговия 567 
Счетоводно отчитане формирането и разпределението на финансовия резултат в земеделската кооперация 422 
Счетоводно приключване на отчетната 2011 година 585 
Счетоводството - инструментариум за отчитане дейността на предприятията, когато изпаднат в съдебна несъстоятелност и ликвидация 556 
Счетоводството - минало, настояще, бъдеще 566 
Счетоводството в Академията е учебен и научен феномен 745 
Счетоводството в пазарни условия 571 
Счетоводството като контролна система 560 
Съвместни образователни програми в Швейцария 375 
Съвременни аспекти на обучението на стопански и финансов контрол на студентите от специалност "Бизнес информатика" 388 
Съвременни измерения на интернет маркетинга 250 
Съвременни информационни технологии - фактор за развитие на висшето образование 365 
Съвременни тенденции в надзора върху пенсионните фондове 334 
Съвременни тенденции в развитието на производствените кооперации 404 
Съвременни тенденции на пазара на сливания и придобивания в България 291 
Съвременните информационни технологии - фактор за икономически растеж 639 
Съвременното икономическо развитие според теорията на революционното богатство на Алвин и Хайди Тофлър 40 
Създаване на добавена стойност чрез културен туризъм 708 
Съобщение и послание 7 
Съпротива на човешкия фактор към организационна промяна 622 
Състезание по знание 769 
Състезание по знания в Стопанска академия 770 
Състояние и насоки за подобряване на енергийната ефективност на сградите 397 
Състояние на електронните системи за управление на взаимоотношенията с клиентите (E-CRM) в българските финансови институции 687 
Състояние на измерването на маркетинговите резултати в рекламния бизнессектор 247 
Състояние на фирмите в условията на икономическа криза: ролята на електронната търговия и интернет продажбите 695 
Състоянието на информационната инфраструктура в лечебните заведения 661 
Сътрудничество, партньорство и приятелство, съизмерими с юбилея 740 
Същност на франчайзинга и прилагането му във висшето образование 374 
Телеологизъм 10 
Тенденции в износа на висше образование на международния пазар 377 
Тенденции на пазара на биогорива 398 
Тенденции реформирования институтов регулирования национальных финансовых рынков 106 
Теоретико-методологични и практико-приложни аспекти на организацията на счетоводството в банките 599 
Теоретические и практические основы государственного страхования экспортных кредитов 302 
Теоретични аспекти на кредитния риск 101 
Теоретичните достижения на управленското счетоводство - възможности за приложение по време на икономическа криза 592 
Теория и практика на мениджмънта - 20 години основни теми в списание "Бизнес управление" 798 
Технология на кредитния мениджмънт 104 
Технологията - поробител или освободител 3 
Топ 10 на стратегическите технологии през 2012 г. според Gartner 669 
Традиционный и институциональный подходы оценки последствий финансовой глобализации для развивающихся стран 276 
Транснационално висше образование в контекста на Лисабонската конвенция 381 
Третокурсници от специалност "Финанси" са победзители в "Състезание по знания" 772 
Тържествено събрание концерт 773 
Уважаеми г-н Ректор, скъпи колеги 779 
Уважаеми господин Ректор, Скъпи колеги и приятели 722 
Уважаеми колеги 736 768 
Уважаеми колеги, Скъпи студенти 717 
Уважаеми проф. Адамов 732 
Удръжки от трудовото възнаграждение 322 
Уеб анализът - съществена част от онлайн маркетинга 251 
Управление избыточными резервами: опыт Федеральной резервной системы США 105 
Управление на икономическите интереси в производствената единица 202 
Управление на индустриалните пазари в условия на криза 477 
Управление на качеството в застрахователните дружества 348 
Управление на организационния стрес - основен фактор за стабилност на съвременната организация 493 
Управление на потребителската ерозия (чърн мениджмънт) 484 
Управление на развитието на търговския асортимент чрез стокови категории 240 
Управление на разходите в бизнеса 553 
Управление на риска във фирмените проекти 522 
Управление на собственост във финансови инструменти 475 
Управление на софтуерното лицензиране във виртуализирана среда 655 
Управление на финансовите резултати на банката 102 
Управлението на стоковите запаси - ключов елемент на търговската дейност 233 
Управлението на таланти в индустриалните бизнес организации - някои ключови моменти и предизвикателства 507 
Успешното корпоративно управление - тест за преодоляни проблеми 514 
Установяване на партиен контрол върху държавното управление на трудовите и социални отношения в България (1945-1989) 64 
Устойчиво развитие и социално осигуряване 328 
Утвърждаване на управленското консултиране като професионална област в България 62 
Учет некоммерческих инвестиций при формировании инвестиционной стратегии компании 178 
Учителят - лидер в кадър и зад кадър 361 
Фiлософiя управлiння грошовими потоками 137 
Факторы неопределенности моделирования макроэкономических систем 55 
Финансовая стабильность: сущность, факторы, индикаторы 114 
Финансови аспекти на политиката на сближаване в Европейския Съюз 281 
Финансово-иновативните кредитни деривати - опасно необходими инструменти в търсенето на високи печалби 90 
Финансово-контролните принципи на АДФИ - механизъм за разкриване и превенция от корупционни схеми 145 
Финансово-кредитни аспекти на подпомагането на малките и средни предприятия в условията на следкризисно стабилизиране на икономиката 521 
Финансово-стопанският анализ - решения за стабилност и растеж на предприятието в условията на глобализация 91 
Финансовый кризис и перспективы глобального регулирования 124 
Фирмена култура 526 
Фирмената стратегия през призмата на устойчивото развитие 540 
Фирменият мениджмънт преоткрива човешкия фактор 499 
Фискалната децентрализация в България - национални особености и европейски практики 88 
Форми на предоставяне на висше образование от чуждестранни доставчици 379 
Формирование языковой компетентности будущих специалидтов туриндустрии 709 
Франчайзинг във висшето образование във Великобритания 391 
Характезиране текстурата на хранителните продукти 634 
Характеристика концепции и кластерной методологии управления процессом инновационного воспроизводства основного капитала предприятия 43 
Характеристика на образованието свързано с околната среда и устойчиво развитие 392 
Хармонизирането на веригите за доставка - основа за управление на стоковите потоци 235 
Хедхантеры продают не человека, мы не работорговцы, хедхантеры продают историю успеха 619 
Хипотезата за ефективните пазари и глобалната финансова криза - по примера на индексите SOFIX, DJIA, DAX. 140 
Холдингът - организационна и правна корпоративна икономическа структура 606 
Цена на нефть и макроэкономические показатели: взаимосвязь и взаимовлияние 229 
Частната инициатива в образованието - еволюция и съвременни проекции 363 
Честни ли сме в оценяването по чужд език? 359 
Човешкият фактор в представите на българските предприемачи 624 
Шестдесет години катедра "Счетоводна отчетност" 714 
Школите в управленската наука и мястото на контрола 487 
Ще намерят ли пресечната точка производителите и търговците 241 
Юбилейна конференция 776 
Юбилейна научна конференция 778 
Юбилейна научна конференция събра учени от 15 държави 730 
"Зелените" работни места и реалността в Република България 216 
"Информационните технологии" - трайно и значимо присъствие на страниците на списание "Бизнес управление" 799 
"Разумната достатъчност" - средство за преодоляване на икономическата криза 54 747 
[Двадесет и първи ] XXI век - преломен момент към нова глобална цивилизация? 39 
[Осми] 8-ми декември - Празник на българските студенти 719 
[Седемдесет и пет] 75 години - достолепно академично присъствие 783 
[Седемдесет и пет] 75 години в изпълнение завета на Дарителя 715 
[Четиридесет и пет] 45 години катедра "Бизнес информатика" и специалност "Бизнес информатика" в стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 713 
An Analysis of the Demand for Earthquake Insurance 354 
An Established Centre of Education and Science 801 
An Historical Overview of the Censuses of Agricultural Holdings in Bulgaria 17 
Bioproduction and the Specifics of the Market of Bioproducts 468 
Blended Learning and Its Application in Foreign Language Teaching at Tsenov Academy of Economics 364 
Building a Personal Brand through Social Networking 672 
Die IT-"Cloud" und die Bereuhrungsaengste der Versicherer 671 
Economic Freedom and Market Reforms in Bulgaria 46 
Educational Management and School Manager 503 
Employers and Employees attitudes to Flexible Employment: Results of a SME Empirical Survey in Bulgaria 71 
Environmental Management - Characteristics, Dilemmas, Opportunities, motives 502 
ERM in Action 520 
Ertragssicherung treibt die Industrialisierung voran 505 
Europe 2020 strategy and the objectives regarding social inclusion 308 
Evaluation of Subsidized Employment Programs for Long- Term Unemployed in Bulgaria 72 
Financial Crises 126 
Financial Derivatives and Risk Management 128 
Genesis of the Human Capital Theory in the Ancient World 47 
Global Imbalances and Dollar 277 
High Tech, High risk: The Evolution and Impact of Cybercrime 690 
Implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) and their Impact on Economic Growth 609 
Interprise 2.0 - нов подход към създаването на корпоративни информационни системи 679 
Is Public Capital More Productive than Private Capital: Evidence from Latvia 1995-2009 142 
IT възможности за развитие на международната търговия 278 
Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer 1980 bis 2010 356 
Labour transformations and utilisation of traditional and new forms of social dialogue and representation of interests in Bulgaria 63 
Lithuania's membership in European Union 307 
Local Labour Markets in Bulgaria: Challenges and Employment Policies 70 
Market Communication as a Path to Profitability 259 
Marketing Strategy - Foundation for SMEs Development on Macedonian Consumer Market of Confectionery Products 264 
Marktforschung mit kleinen Budgets und traditionellen Themen 355 
Pension reforms in Central and European countries - developments and challenges 341 
Pension system reform - the Bulgarian Experience since the End of the 20 th and the Beginning of the 21st century 342 
Performance Leadership: Managing for Flexibility 506 
Positive Aussichten fur Katastrophenleihen 357 
Romanian Realities and Perspectives in the Context of the Global Financial Crisis 189 
Selecting and Assessing a Target for an International Merger or Acquisition 504 
SMART - концепцията в екипна среда 496 
Symbiosis Access between Performance Assessment and Management Performance in Agribusiness 220 
Tax Incentives and Household Investment in Complementary Pension Insurance: Some Recent Evidence from the Italian Experience 343 
Tax Policy in the European Union - Competition and/or Harmonization and Coordination 160 
Taxation - an Instrument and Corollary of Dominant Ideology and Paradigm 163 
Technology Innovation in Internationalising SMEs 481 
The corporate strategy function: improving its value and effectiveness 516 
The European Vision of the Bulgarian Tourism 226 
The Financial Crisis and Its Impact on Banking Regulation and Supervision 127 
The Institutional Perspective in Strategic Management 539 
The Labour Contract in Europe 66 
The Role of Behavioral Strategic Controls in Family Firm Innovation 528 
UML аспекти на Уеб-услугите 658 
Understanding Chinese Consumer Purchase Intentions Towards Global Brands 260 
Use of Information Technology in Knowledge Management and Gaining Competitive Advantage 670 
Using Technology to Encourage Critical Thinking and Optimal Decision Making in Risk Management Education 543 
WEB 2.0 - A New Medium for Business Processes Management 692 
WEB-Based Tourist Information Systems - Possibilities and Solutions 691 
Электронная самозанятость в России 61 
Эффективность государственного и муниципального финансового контроля: организационный, институциональный и системный ракурсы 146 
Эффективность и безопасность облачных технологий 645 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютна рента 223 
авансови плащания 219 
авансово плащане 112 
Австралия 340 447 
Австро-Унгария 49 
автокорелационни коефициенти 67 
автокорелация 67 140 
автоматизация на счетоводството 562 
автоматизирана обработка 675 
автоматизирана обработка на данни 675 
автоматизирана обработка на информацията 646 675 
автоматизирани информационни системи 688 
авторско право 231 
автотранспортно предприятие 605 
агентска дейност 158 
агенции за регионално развитие 194 
Агенция за държавна финансова инспекция 145 
аграрен отрасъл 453 
аграрен сектор 344 419 450 453 578 
аграрен туризъм 419 
аграрна икономика 469 
аграрна политика 344 425 454 469 
аграрна реформа 426 427 431 
аграрна фирма 436 
аграрни отношения 218 
аграрни продукти 218 
аграрни стоки 406 
аграрно предприятие 452 
аграрно производство 218 436 
аграрно стопанство 469 
аграрно счетоводство 578 
агро-туризъм 224 
агробизнес 220 224 440 454 
агроекологична политика 468 
агростатистика 344 
агротехнически мероприятия 449 
агрофирма 454 
АД 133 
Адам Смит 163 
адаптивни процеси 538 
административен документ 168 
административен капацитет 193 425 
административни бариери 511 
административно-териториално деление 203 
административнонаказателна отговорност 315 
адресни системи 704 
АДФИ 145 
азиатска криза 297 
Азиатско-Тихоокеански регион 300 
Академичен съвет в СА 791 
академични инкубатори 625 
академия 715 716 723 759 780 
акредитация в ЕС 375 
акредитация в образованието 375 
акредитиран представител 151 
аксиология 25 
активи и пасиви 590 
активи по отсрочени данъци 591 
активни банкови операции 78 
акции 82 570 
акционери 479 
акционерски капитал 180 
акция 570 
алгоритми 491 
Алма матер 759 775 
алтернативен подход 364 
алтернативи 498 
алтернативна енергия 400 
алтернативни енергийни източници 402 
алтруистични поведения 528 
амортизации 555 565 
амортизационен метод 555 
амортизационен план 154 
амортизационна база 565 
амортизационна квота 555 565 
амортизационна норма 565 
амортизационна политика 565 
амортизационна сума 555 
амортизационни изчисления 555 
амортизационни методи 565 
амортизация 205 
амортизируеми активи 154 
анализ 14 73 76 91 217 239 252 256 263 387 414 434 449 452 460 463 491 532 560 628 633 
анализ на бедността 51 
анализ на бизнес средата 239 
анализ на дистрибуцията 263 
анализ на икономическата ефективност 463 
анализ на капитала 610 
анализ на конкурентоспособността 532 
анализ на конкуренцията 509 
анализ на кредитоспособността 414 
анализ на пазарната структура 256 
анализ на печалбата 491 
анализ на риска 601 664 
анализ на съответствието 424 
анализ на търговския бизнес 632 
анализ на финансовата стабилност 434 
анализ на финансовото състояние 463 
анализ на фирмата 491 
анализ на фирмите 491 
аналитични проучвания 138 
аналитични процедури 491 
аналитично отчитане 598 
английско висше образование 391 
Англия 391 
анкета 661 
анкетно проучване 88 388 438 
антикризисен мениджмънт 116 
антикризисен финансов мениджмънт 116 
антикризисна стратегия 118 
антикризисни програми 124 
антикризисно развитие 677 
антикризисно управление 477 
антична философия 8 9 10 
антични философи 8 9 10 
антични философски традиции 10 
античност 44 47 
АПК 315 
арабска икономика 296 
арабски държави 296 
арабски свят 296 
арабски страни 296 
Аржентина 313 447 
аржентинска криза 313 
Аристотел 10 
арт пазар 353 
артбизнес 353 
артпазар 353 
АСЕАН 295 297 300 
асортимент 240 
асортиментна политика 240 
атомна енергия 400 
аутсорсинг 283 488 614 648 665 677 694 
аутсорсинг на информационните технологии 488 
аутсорсинг стратегия 488 
аутсорсинг услуги 677 
Афганистан 289 
бавноликвидни средства 452 
база данни 659 
Базел ІІI 84 601 
бази данни 673 
бази от данни 673 
базов актив 117 
бакалавър 369 
балансирана карта 510 
балансирана карта за оценка 510 
балансираност 54 
балансова печалба 97 138 
балансова стойност 547 
Балканите и ЕС 304 
балкански страни 304 
банка 110 423 
банки 78 79 86 87 101 102 110 169 171 299 423 521 
банкинг 652 
банкиране 169 
банкноти 170 
банков кредит 80 81 96 
банков мениджмънт 79 86 
банков пазар 83 
банков продукт 96 
банков риск 83 115 518 519 
банков риск-мениджмънт 86 518 519 
банков сектор 79 84 665 
банков сметкоплан 599 
банкова дейност 602 
банкова криза 84 116 126 
банкова ликвидност 110 599 
банкова отчетност 600 
банкова оценка 107 
банкова политика 94 
банкова регулация 110 127 
банкова регулация и надзор 127 
банкова система 79 96 100 105 109 116 127 652 
банкова система в България 602 
банкова структура 275 
банкова сфера 83 
банкови активи 86 
банкови информационни технологии 169 
банкови карти 169 
банкови операции 78 
банкови пасиви 86 
банкови продукти 78 
банкови регулации 84 
банкови резерви 105 
банкови услуги 78 652 
банково дело 80 85 107 109 299 423 
банково обслужване 78 
банково предприятие 582 
банково развитие 299 
банково регулиране 207 
банково счетоводство 599 600 603 
банково управление 79 
банкрут 48 
БАУКО 62 
БВП 15 46 52 53 59 69 92 99 110 149 167 181 196 266 267 285 289 293 296 297 300 304 312 313 329 508 615 705 
БВП - световен аспект 45 
БВП в България 208 310 
БВП на Румъния 187 189 
бедност 12 51 74 327 
бедност и старост 327 
бежанци 320 
безвъзмездни средства 588 
безопасен достъп до Интернет 703 
безопасност 645 
безопасност в интернет 645 
безплатни мостри 252 269 
безработица 52 67 68 69 75 76 187 189 196 329 
безработица в България 75 
безработица в страните от ЕС 69 
безработни 60 72 426 
безработни лица 76 
бексорсинг 614 
бенефициент 595 
бета-коефициент 141 
библиотека 738 
бизнес 11 60 201 239 309 553 675 679 
бизнес анализ 569 
бизнес анализи 569 
бизнес дейност 677 
бизнес дейности 677 
бизнес етика 200 
бизнес и информатика 646 
бизнес инкубатори 194 
бизнес интелигентни системи 678 
бизнес информатика 675 739 753 
бизнес информационни системи 687 
бизнес информация 646 675 
бизнес клиенти 237 
бизнес комбинации 563 
бизнес комуникации 545 
бизнес контрол 548 
бизнес купувачи 237 
бизнес модел 485 
бизнес модели 485 533 
бизнес мрежа 650 675 
бизнес организации 215 222 486 492 507 
бизнес организация 215 507 517 
бизнес отношения 200 201 215 
бизнес пазар 237 
бизнес план 509 664 
бизнес планиране 509 
бизнес практика 614 
бизнес приложения 649 
бизнес пространство 517 
бизнес процес 529 674 
бизнес процеси 529 668 674 677 692 697 
бизнес развитие 485 
бизнес резултати 234 
бизнес реклама 259 
бизнес системи 628 
бизнес софтуер 650 
бизнес среда 705 
бизнес стратегии 451 
бизнес стратегия 451 
бизнес успех 11 248 
бизнес училища 543 
бизнес функции на фирмата 697 
бизнесорганизации 243 508 
бизнесорганизация 508 
бизнессектор 247 
бизнессреда 508 
билки 455 
биогорива 398 400 
биологичен стрес 493 
биологична продукция 468 
биологични продукти 466 
биологични храни 468 
биологично земеделие 439 466 468 
биологично земеделие в България 468 
биологично селско стопанство 439 468 
биопазар 468 
биопродукти 254 466 
биопроизводства 466 468 
биохрани 468 
блага 135 
благо 35 
благосъстояние 51 
благотворителност 738 
блогове 249 692 696 
БНБ 170 
Болонски процес 389 
борба с бедността 74 
борба с плевели 441 
борд 143 
борси 238 
борсов индекс 82 
борсова търговия 238 
борсова цена 97 238 
борсови сделки 238 
Бразилия 292 300 
брандинг 509 
бренд 242 260 
брендинг 242 
БРИКС 300 
брутен вътрешен продукт 53 229 
брутна добавена стойност 15 
брутна продукция 15 
бутилирани вина 448 
България 32 131 143 197 291 564 802 
България в Европейския съюз 319 
България в ЕС 319 
българомюсюлмани 287 
българска банкова система 86 
българска икономика 52 96 181 198 232 285 
българска пенсионна система 342 
българска финансова система 676 
българска фондова борса 570 
български банки 93 169 
български бизнес 309 
български домакинства 152 
български език 711 
български език и езикова култура 711 
български инвестиционни фондове 113 
български капиталов пазар 82 179 
български компании 82 
български пазар 255 
български потребители 254 
български предприемачи 624 
български предприятия 617 
български туристически бизнес 705 
български финансов сектор 676 687 
българско земеделие 461 
българско конституционно право 319 
българско село 419 
българско селско стопанство 425 443 
българско селскостопанско производство 443 
бюджет 20 192 355 665 
бюджет 2012 219 
бюджет на домакинствата 20 
бюджет на общините 88 
бюджетен баланс 99 
бюджетен дефицит 99 129 167 
бюджетиране 119 144 
бюджетна политика 99 121 146 149 167 
бюджетна реформа 119 
бюджетна система 99 
бюджетна система на Русия 119 
бюджетна технология 144 
бюджетни постъпления 144 
бюджетни разходи 119 
бюджетно планиране 119 
бюджетно равновесие 99 
бюджетно салдо 99 
бюджетно финансиране 292 
бюро по труда 216 
в 192 292 
вакантни длъжности 531 
валута 120 173 
валутен борд 53 85 
валутен курс 85 89 284 
валутен риск 518 592 
Валутен съвет 85 
валутна политика 313 
валутни системи 209 
Вашингтонски консенсус 52 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 18 401 402 
Великобритания 292 391 564 
Величко Адамов 717 718 719 728 729 748 760 769 770 773 778 781 782 783 801 
Величко Нанков 756 
венчърен бизнес 536 
венчърен капитал 536 
венчърни инвестиции 536 
вербална комуникация 545 
вербални комуникации 545 
вербално поведение 545 
верига за доставки 235 697 
верификация 141 
ветрова ерозия 437 
ветрогенератори 402 
ветроенергия 402 
вещно право 574 
взаимоотношения 237 676 686 
взаимоотношения с клиенти 257 484 676 682 686 687 698 
вземане на решение 244 516 
вземане на решения 244 489 
видове инвестиции 138 
видове иновации 2 
видове отговорност 315 
видове пестициди 441 
видове ПЧИ 283 
винарска промишленост 447 
винарски райони 447 
винарски сектор 447 448 451 
винарско производство 447 
винарство 447 
вино 442 447 
винопроизводители 447 448 
винопроизводство 442 447 448 458 460 
виртуален свят 666 
виртуализация 648 651 
виртуална среда 655 
виртуални висши училища 377 
виртуални машини 655 
виртуални общности 666 
виртуално общество 696 
виртуално пространство 483 
високи технологии 690 
високо-рискови кредити 94 
висококвалифицирани кадри 619 
високорискови кредити 94 
високотехнологични услуги 232 
висше икономическо образование 364 613 719 720 727 728 729 730 733 735 748 755 760 766 767 769 770 773 778 
висше икономическо училище 366 383 385 716 717 719 720 721 722 723 724 725 726 731 732 733 734 735 736 737 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 760 762 766 767 768 769 770 771 773 776 777 778 779 780 782 783 792 801 
висше образование 364 365 366 367 369 370 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 385 389 391 543 657 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 789 801 
висше образование в ЕС 378 381 
висше образование в Русия 382 
висше стопанско образование 712 794 
Висше търговско училище 712 790 791 793 794 796 797 
висше учебно заведение 712 715 718 759 764 765 772 774 775 
висше училище 366 373 625 657 715 716 717 718 721 722 724 725 726 727 728 729 730 731 732 734 736 737 739 740 741 742 743 744 745 746 747 749 750 751 752 753 754 756 757 758 759 762 763 764 765 768 770 771 772 774 775 776 777 779 780 
власт 482 514 
внедряване 667 676 
ВОД 567 
водни ресурси 393 
ВОП 567 
временен внос 270 
връзки с обществеността 473 
Вселена 4 
всеобхватен доход 568 586 
Втора световна война 38 49 
вторични суровини 561 
ВУЗ 382 385 657 
възвръщаемост 434 
възвръщаемост на капитала 217 
въздействие на промоциите 252 
възобновяема енергия 400 401 
възобновяеми енергийни източници 400 401 402 
възобновяеми източници 399 400 401 
възпитание 44 47 
възприятие 545 
възпроизводство на населението 22 
възрастни хора 327 
възрастова структура 424 
възрастови групи 424 
външен аутсорсинг 614 
външен дълг 89 167 187 189 277 
външен одитор 610 
външен пазар 259 
външна политика 32 
външна политика на България 32 
външна среда 73 527 535 
външна търговия 266 267 278 279 280 635 
външна търговия на България 230 267 279 280 
външна търговия на България с ЕС 280 
външни отношения 280 508 
външни пазари 508 
външни фактори 285 
външно-икиномически сектор 285 
външнотърговска сделка 270 
външнотърговски връзки 278 
външнотърговски операции 278 
вътрешен аутсорсинг 614 
вътрешен дълг 167 
вътрешен държавен дълг 129 
вътрешен контрол 429 
вътрешен одит 548 
вътрешна организация 527 
вътрешна политика 802 
вътрешна среда 73 527 
вътрешна търговия 280 
вътрешни инвестиции 615 
вътрешно-фирмено управление 508 
вътрешнообщностна търговия 567 
вътрешноотраслова търговия 230 280 
вятърна енергия 400 
Г-20 295 
газ 185 
гарантиран минимален доход 12 
ГАТТ 405 
геоикономика 190 
геополитика 305 
геостратегия 305 
геотермална енергия 400 
Германия 49 355 564 
глобален маркетинг 260 
глобален пазар 668 
глобализация 6 51 91 173 183 389 614 711 
глобализация в икономиката 389 
глобализация в образованието 389 
глобализация на финансовия пазар 275 
глобална икономическа криза 82 297 
глобална криза 53 96 297 
глобална финансова криза 140 209 273 337 
глобална финансова система 106 
глобална цивилизация 39 
глобални брендове 260 
глобални дисбаланси 277 
глобални комуникации 245 
глобални мрежи 245 
глобални промени 34 
глобални процеси 651 
глобално развитие 124 
говедовъдство 596 
годишен отчет 418 431 586 
годишен счетоводен отчет 418 
годишен финансов отчет 550 586 
годишни финансови отчети 581 585 590 
годишни финансови отчети 2011 164 585 
годишно приключване 418 585 
годишно счетоводно приключване 418 
годишно счетоводно приключване 2011 583 585 
голямата депресия 126 
горива 435 
горива и смазочни материали 435 
граждански договор 333 
граждански права 320 
графичен анализ 88 
грозде 442 
гроздова реколта 442 447 
гроздопроизводство 442 
групиране и повторение 261 
групово обучение 500 
групово поведение 500 
гръцка философия 10 
гъвкава заетост 71 486 
гъвкава специализация 486 
гъвкава стратегия 486 
гъвкави форми на заетост 71 
гъвкаво управление 506 
гъвкавост 481 486 680 
Гърция 143 286 313 
давност 156 322 
Дания 340 
данък 148 150 152 158 584 
данък върху добавена стойност 567 
данък върху добавената стойност 151 547 567 
данък върху печалбата 153 422 
данък печалба 153 
данъкоплатец 148 166 
данъци 92 150 162 587 
данъци от печалба 577 
данъците в България 163 
данъчен амортизационен план 154 
данъчен контрол 165 166 
данъчен механизъм 292 
данъчен мониторинг 158 
данъчен рекет 166 
данъчен финансов резултат 164 
данъчна администрация 165 166 
данъчна амортизация 154 
данъчна конкуренция 155 160 288 
данъчна култура 163 
данъчна основа 153 269 547 
данъчна политика 92 149 152 160 163 
данъчна полиция 159 
данъчна система 163 165 
данъчна система в Русия 155 
данъчна тежест 148 152 511 
данъчна хармонизация 160 
данъчни активи 577 
данъчни амортизации 154 
данъчни амортизируеми активи 154 
данъчни аспекти 574 
данъчни задължения 151 156 
данъчни закони 151 
данъчни злоупотреби 158 
данъчни измами 158 
данъчни нарушения 159 
данъчни облекчения 156 
данъчни органи 159 
данъчни пасиви 577 
данъчни правоотношения 151 
данъчни престъпления 159 163 
данъчни приходи 148 
данъчни специалисти 165 
данъчни ставки 152 
данъчни стимули 343 
данъчни форми 150 
данъчно задължение 150 
данъчно законодателство 148 
данъчно облагане 148 149 150 151 152 153 161 162 163 164 168 457 584 597 
данъчно облекчение 157 
данъчно право 151 
данъчно престъпление 158 
данъчно счетоводство 577 
данъчно третиране 321 551 
ДАП 154 
дарение 712 738 784 785 
дарители 784 
дарителят 715 755 
движение на капитали 272 274 
движение на паричните средства 633 
ДДМА 154 
ДДНА 154 
ДДС 151 321 574 595 
дезинформация 476 
дейност 556 
дейност на предприятието 556 
действащо предприятие 48 
декларация 168 
деконцентрация 454 
демография 19 
демографска политика 19 22 
демографска прогноза 22 
демографски ресурси 21 
демографско развитие 328 
дендрограма 38 
депресия 329 
дерегистрация по ЗДДС 583 
дестинация България 705 
детерминизъм 23 
дефиниране 420 
дефинирани вноски 334 340 
дефицити 277 
дефлация 121 
дефолт 143 
децентрализирано облагане 162 
децилни групи 14 
Джон Кейнс 59 
диалектика 8 
диалог 60 
диверсификация 357 
диверсификация на инвестициите 357 
дигитална икономика 244 
дигитална индустрия 662 
дигитално поколение 34 
дилеми на управлението 502 
Димитър Бъров 795 797 
динамика 18 
динамика на цените 174 
директива 397 
директиви на ЕС 397 
директни плащания 445 446 467 
дисертации 384 
дисертационен труд 384 
дисертация 384 
дисконтиране 349 
дисконтов процент 130 
дисконтов фактор 130 
дискриминация 347 
дистанционна търговия 597 
дистанционно образование 368 379 
дистанционно обучение 368 644 
дистрибуции 406 
дистрибуционен микс 263 
дистрибуционна дейност 263 
дистрибуционна мрежа 263 
дистрибуционна политика 263 
дистрибуционна търговия 263 
дистрибуция на аграрни продукти 406 
дисциплина 50 
дисциплинарно уволнение 322 
диференциална рента 223 
диференцирано облагане 162 
ДМА 154 234 452 462 
добавена стойност 151 708 
добавка за риск 349 
добив 439 
добри практики 381 
доброволно застраховане 351 
доброволно здравно осигуряване 332 
доброволно медицинско застраховане 351 
доброволно пенсионно осигуряване 335 
договор 317 414 
договор за лизинг 112 
договори за лизинг 112 
договорни хеджове 284 
договорно право 316 
доклад 2 3 13 26 27 56 153 165 171 200 246 250 253 325 331 359 360 365 367 368 369 370 371 372 386 387 388 390 483 488 494 546 551 552 554 555 557 562 565 571 598 600 616 617 632 638 639 640 641 643 645 646 648 649 650 651 652 654 655 656 658 661 673 678 681 682 683 685 693 695 696 697 698 699 700 702 703 704 711 713 714 724 
доклади 4 12 19 30 33 34 35 36 37 38 39 51 52 53 54 58 68 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 126 127 128 129 132 133 135 145 148 149 150 151 152 162 167 169 174 179 181 194 195 206 207 208 211 213 220 222 230 233 238 249 251 254 255 259 260 261 264 271 272 277 279 281 307 308 310 314 327 328 329 330 334 335 336 337 338 339 346 347 348 349 358 364 389 399 401 425 474 482 484 492 493 502 503 504 509 511 521 523 530 533 534 539 604 605 606 624 644 670 687 708 712 
доклади от конференция 4 12 19 30 33 34 35 36 37 38 39 51 52 53 54 58 68 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 126 127 128 129 132 133 135 145 148 149 150 151 152 162 167 169 174 179 181 194 195 206 207 208 211 213 222 230 237 238 249 251 254 259 260 261 264 271 272 277 279 281 308 309 310 314 327 328 329 330 334 335 336 337 338 339 346 347 348 349 358 364 389 425 474 482 484 492 493 502 503 504 509 521 523 530 533 539 604 605 606 609 622 624 644 670 687 708 712 
Доктор хонорис кауза 728 751 760 761 762 764 773 
докторанти 384 
докторантски изследвания 384 
долар 173 209 277 
домакински бюджети 20 
домакинства 14 18 20 403 438 
домакинствата в България 403 
домашно насилие 31 
ДОПК 151 
допълнителни разходи 605 
допълнително здравно осигуряване 345 
допълнително медицинско застраховане 351 
допълнително пенсионно застраховане 343 
допълнително пенсионно осигуряване 343 
ДОС 681 
доставка 567 
доставка на стоки 597 
доставки 440 697 
доставки на храни 440 
доставчик 614 
доставчици 653 
достоверност 476 
достъп до информация 656 
доход 20 
доход на фирмата 586 
доходи 20 51 505 597 
доходи от труд 318 
доходна бедност 327 
доходно неравенство 51 
доходност 469 
ДПС 287 
древен Египет 44 47 
древен Китай 44 47 
древен Рим 44 47 
древна Гърция 44 47 
древна Индия 44 47 
древна Месопотамия 44 47 
друг всеобхватен доход 591 
Дунавски регион 194 
духо-материя 39 
ДЦК 129 
дългов мениджмънт 95 
дългова политика 104 
дългови инструменти 572 
дългово финансиране 95 103 184 
дългосрочна безработица 72 
дългосрочна стратегия 59 
дългосрочни стратегии 59 
дълготрайни активи 139 422 
дълготрайни материални активи 452 590 637 
държава 152 513 
държава и икономика 204 
държавен бюджет 99 143 
държавен дълг 89 98 167 
държавен капитал 142 
държавен сектор 204 474 
държавен финансов контрол 146 
държавна намеса 46 
държавна помощ 219 588 
държавна собственост 212 
държавна субсидия 219 
държавни вземания 156 
държавни дългове 313 
държавни органи 64 
държавни помощи 450 
държавни предприятия 474 
държавни програми 292 
държавни разходи 143 
държавни такси 511 
държавни финанси 125 129 
държавни ценни книжа 129 137 
държавно предприятие 314 
държавно управление 64 
държавно участие 212 336 
държавност и глобализация 212 
дъщерни дружества 606 
дялови инвестиции 291 
е-CRM 686 
е-банки 694 
е-бизнес 3 691 694 697 699 
е-маркетинг 694 
е-обучение 364 640 
е-туризъм 696 
е-търговия 253 694 700 701 
еволюция 642 668 
еволюция на логистиката 542 
евро 136 307 
евро зона 136 318 
евро и долар 136 
еврозона 313 
евроинтеграционни процеси 425 
евроинтеграция 91 306 311 
евроинтеграция и глобализация 308 
евроинтеграция на България 311 
Европа 143 405 440 
Европа 2020 69 216 308 405 
европеизация 304 
европейска валута 136 
европейска икономика 300 
Европейска икономическа общност 304 
Европейска комисия 312 398 440 567 
Европейска образователна стратегия 2020 363 
европейска платежна зона 171 
европейска сигурност 289 
европейска стратегия 308 
европейски земеделски фонд 309 410 
Европейски инвестиционен фонд 123 
европейски институции 303 
европейски капиталови пазари 271 
европейски общности 596 
европейски пазар 69 635 
европейски пазар на труда 69 
европейски пазари 69 
Европейски паричен съюз 313 
Европейски парламент 631 
европейски практики 88 
европейски програми 224 
Европейски социален фонд 309 
европейски структурни фондове 307 
Европейски съюз 32 46 160 266 268 271 286 290 294 295 301 306 308 310 311 312 405 450 567 631 
Европейски съюз и България 311 
европейски трудов пазар 69 
европейски трудови пазари 69 
европейски туризъм 225 226 
европейски финанси 136 
Европейски фонд за регионално развитие 309 
европейски фондове 139 309 
Европейско изследователско пространство 294 
Европейско икономическо пространство 306 
Европейско право 319 
европейско сътрудничество 309 
Евростат 362 
евросубсидии 446 
еврофондове 425 
Египет 299 
единна валута 136 
Единна евро платежна зона 171 
единно облагане 162 
език 711 
езикова глобализация 711 
езикови малцинства 711 
езиково обучение 360 
езикознание 711 
ЕЗФРСР 410 
ЕИМ 566 
ЕК 440 
еквивалент 144 
екип 534 626 
екипи 626 
екипна дейност 534 626 
екипна работа 496 534 626 
екипно управление 534 
екоефективно управление 629 
екоефективност 629 
екологизация 421 524 
екологизация на икономиката 210 
екологизация на производството 210 421 
екологичен мениджмънт 502 
екологична култура 443 
екологична политика 421 
екологични фактори 630 
екологично земеделие 412 
екологично производство 412 
екологично селско стопанство 439 
екология 254 393 421 439 502 
екология на производството 439 
екологосъобразно управление 524 
екомениджмънт 502 
екопродукти 254 
екосистема 440 
екосистеми 440 
експертни системи 132 480 
експлоатация 415 
експозиции 601 
експорт 89 
експортен кредит 302 
експортни стоки 232 
електрическа енергия 401 402 
електроенергетика 402 403 
електроенергия 402 403 
електронен бизнес 643 694 699 
електронен маркетинг 250 
електронна система 687 
електронна търговия 231 643 695 697 700 701 
електронни пари 597 
електронни писма 638 
електронни системи 682 686 698 
електронни технологии 694 
електронни услуги 691 
електронно банкиране 78 169 
електронно здравеопазване 660 
електронно обучение 364 640 644 
електронно правителство 331 
елементи на риска 83 
емиграция 307 
емисии 170 
емпиричен анализ 160 
емпирични резултати 141 285 
емпирично измерване 24 
емпирично изследване 140 396 705 
енергетика 397 401 403 
енергетика на България 399 
енергиен отрасъл 403 
енергиен пазар 211 403 
енергиен сектор 399 401 
енергийна ефективност 397 399 
енергийна индустрия 403 
енергийна политика 403 
енергийна стратегия 402 
енергийни източници 398 401 
енергийни ресурси 18 397 403 
енергийно потребление 18 403 
енергопотребление 403 
енергопотребление в България 403 
ЕОИИ 314 
ЕПС 313 
ерозия 437 
ерозия на почвата 437 
ЕС 69 136 230 266 268 271 295 301 306 307 308 309 310 311 312 423 444 
ЕС и аграрният сектор в България 444 
ЕС и бъдещето 306 311 
ЕС и България 311 
ЕС-27 362 472 
есе 738 774 
ЕСП 612 
естествени монополи 211 
Естония 293 
естонска икономика 52 293 
етерично-маслени култури 455 
етика в счетоводството 575 
етика и социална отговорност 515 
етикет 631 
етикет на стока 631 
етикети 631 
етикетиране 631 
етикетиране на хранителни продукти 631 
етикетиране на хранителни стоки 631 
етични ценности 630 
етнически групи 287 
етнически състав на населението 287 
ефект на Балас-Самюелсън 174 
ефект на Балаш-Самуелсън 174 
ефекти на властта 482 
ефективен обхват 261 
ефективен пазар 140 
ефективно лидерство 220 
ефективно управление 582 
ефективност 135 165 217 234 282 296 338 352 366 436 450 474 621 
ефективност в здравеопазването 394 
ефективност на бизнеса 699 
ефективност на висшето образование 366 
ефективност на инвестициите 172 
ефективност на контрола 146 
ефективност на обучението 621 
ефективност на управлението 220 
Ефория 793 
железопътна инфраструктура 49 
Женевска конвенция 320 
жени 31 
животни 470 
животновъди 423 
животновъдна продукция 470 
животновъдни стопанства 462 
животновъдство 433 462 469 470 472 596 
животновъдството в ЕС 472 
животозастраховане 347 356 
животозастрахователни дружества 358 
жизнен стандарт 69 
жизнен цикъл 530 
жизнен цикъл на продукта 534 
жизнен цикъл на фирмата 530 
жилища 184 397 
жилищен пазар 184 
жилищен пазар в България 184 
жилищен сектор 397 
жилищен фонд 397 
жилищни имоти в България 184 
жилищно строителство 184 
забавяне на плащания 511 
заболявания 396 
завещание на Ценов 712 784 785 787 794 795 796 
задължения на финансовите инспектори 147 
задължително здравно осигуряване в България 332 
заем 572 
заети лица 499 
заетост 60 61 67 68 71 424 426 486 
заетост в селското стопанство 426 
заетост и безработица 67 
зайцевъдство 470 
зайци 470 
закон 790 
Закон за банкрут 556 
Закон за данък върху добавената стойност 567 
Закон за данък върху общия доход 131 
закон за кооперациите 422 
Закон за сметната палата 612 
Закон за счетоводството 571 
закон на Паркинсън 318 
законите на Паркинсън 318 
законодателство 445 574 
закрила на интелектуалната собственост 231 
замърсяване 413 
замяна 574 
ЗАНН 315 
заплаха 201 
заплащане на труда 202 
застраховане 302 346 347 348 349 351 352 353 354 356 543 651 
застраховане в България 358 
застраховане срещу природни бедствия 354 
застрахователен брокер 352 
застрахователен надзор 345 
застрахователен пазар 350 358 543 
застрахователен посредник 352 
застрахователен продукт 352 
застрахователен риск 353 543 
застрахователен сектор 346 
застрахователи 671 
застрахователна вноска 351 
застрахователна дейност 346 348 
застрахователна загуба 543 
застрахователна защита 346 724 
застрахователна индустрия 543 
застрахователна компания 352 
застрахователна наука 355 
застрахователни вноски 347 351 
застрахователни дружества 348 
застрахователни компании 355 
застрахователни резерви 349 
застрахователни тарифи 347 
застрахователно дело 737 
застрахователно дружество 358 
застрахователно обезщетение 354 
застрахователно покритие 346 
захарна промишленост 264 
захарно цвекло 449 
защита на гражданите 320 
защита на дисертации 384 
защита на дисертация 384 
защита на интелектуалната собственост 511 
защита на конкуренцията 511 
защита на потребителите 211 
ЗВОПС 612 
ЗДДС 321 457 
ЗДДФЛ 457 
ЗДОД 131 
здраве 395 
здравен мениджмънт 394 
здравеопазване 351 394 395 396 660 661 702 
здравеопазване 1996 395 
здравеопазване в Русия 394 
здравна иформация 396 
здравна осигуровка 345 
здравна система 394 
здравни осигурители 345 
здравни осигуровки 345 
здравни услуги 702 
здравно осигуряване 332 333 
здравно осигуряване в България 332 
здравно финансиране 394 
здравословен начин на живот 395 
зелен маркетинг 254 
зелена енергия 400 401 
зелена комуникация 254 
зелена политика 400 
зелена стратегия 254 
зелени марки 254 
зелени продукти 254 
зелено поведение 254 
земеделие 157 344 409 417 425 431 456 457 459 462 467 
земеделска дейност 456 
земеделска кооперация 418 
земеделска площ 344 453 
земеделска политика 431 
земеделска продукция 456 
земеделска статистика 16 17 
земеделска статистика в България 16 17 
земеделски кооперации 77 406 414 422 434 463 
земеделски предприятия 465 
земеделски производител 440 457 
земеделски производители 440 457 583 
земеделски производствени кооперации 463 
земеделски сектор 453 
земеделски стопанства 344 438 444 462 465 
земеделски стопанства в България 16 17 444 461 462 
земеделско производство 456 
земетресение 354 
ЗЗД 151 
ЗКПО 2011 164 
златен резерв 85 
златен стандарт 100 173 
злоупотреби 183 
знание 25 35 188 206 
знания 621 772 
зона за свободна търговия 305 
зооциди 441 
ЗУТ 637 
идеи 625 
идеология 1 
ИДЕС 576 613 
избягване на данъци 155 
извличане на данни 649 
извънредни приходи 594 
извънредни разходи 594 
изисквания към етикетирането 631 
изисквания на ЕС 425 
изкупна цена 423 
изкупни цени 423 
изкупуване 430 561 
изложба 738 
измерване на риска 122 182 537 
износ 205 208 232 266 458 508 635 
износ и внос 266 
износ на вина 458 
износ на стоки 168 508 
износ на тютюневи изделия 635 
износ на храни 635 
износ на хранителни продукти 635 
ИЗП 344 
изпит 359 
изпитни тестове 359 
използвана земеделска площ 344 453 
изследване 634 
изследователска работа 384 
изследователска стратегия 285 
Източна Европа 197 
източници на доходи 24 227 
изчислителна техника 566 
иконометрично моделиране 13 
икономизиране 30 
икономика 37 74 150 176 188 206 208 267 285 293 415 432 505 
икономика в преход 30 213 
икономика и общество 190 191 
икономика и право 482 
икономика на благосъстоянието 51 
икономика на България 198 267 
икономика на Германия 355 
икономика на Естония 293 
икономика на знанието 35 40 54 188 192 194 206 646 670 
икономика на знанията 192 
икономика на персонала 624 
икономика на Румъния 187 189 
икономика на Русия 185 
икономика на селското стопанство 444 
икономика на туризма 222 223 225 226 
икономика на търговията 237 
икономикс 36 50 383 
икономическа активност 286 
икономическа безопасност 159 
икономическа география на България 203 
икономическа глобализация 207 
икономическа гравитация 58 290 
икономическа гъвкавост 471 
икономическа ефективност 196 338 415 462 463 
икономическа интеграция 196 279 281 
икономическа конвергенция 288 
икономическа криза 49 82 93 94 204 208 209 453 482 519 569 592 695 
икономическа миграция 328 
икономическа мисъл 44 47 
икономическа наука 36 37 41 
икономическа наука в България 37 
икономическа нестабилност 296 
икономическа полза 708 
икономическа политика 33 37 59 149 183 802 
икономическа реформа 74 
икономическа свобода 46 
икономическа свобода в България 46 
икономическа социология 30 50 
икономическа стабилност 346 
икономическа стратегия 204 
икономическа структура 307 606 
икономическа теория 36 37 39 41 59 191 
икономически анализ 452 
икономически аспекти 653 
икономически групи 501 606 
икономически елементи 587 
икономически ефект 449 
икономически живот 20 
икономически изследвания 25 188 
икономически империализъм 30 
икономически интереси 202 
икономически категории 35 
икономически колапс 329 
икономически кризи 54 
икономически модели 207 274 
икономически операции 182 
икономически отношения 50 286 
икономически показатели 222 
икономически потенциал 462 
икономически преход 134 198 
икономически преход в България 134 
икономически проблеми 313 417 
икономически размер 462 
икономически райони 203 
икономически растеж 34 57 142 149 208 217 267 281 283 285 399 498 609 632 639 
икономически растеж на България 267 
икономически ръст 199 210 297 533 
икономически спад 632 
икономически тенденции 653 
икономически теории 45 58 59 
икономически университет 389 
икономически фактори 285 328 
икономически цели 540 
икономически цикли 57 229 
икономически цикъл 329 
икономически цикъл за България 57 
икономическо възстановяване 96 
икономическо знание 37 
икономическо образование 373 
икономическо оживление 96 
икономическо планиране 23 
икономическо развитие 33 40 52 192 194 204 207 272 283 346 512 527 615 
икономическо развитие на България 615 
икономическо развитие на Русия 204 
икономическо райониране 203 
икономическо състояние 463 
икономичност 612 
икономия от мащаба 211 
ИКТ 325 350 639 651 660 661 664 676 677 684 699 
ИКТ в МСП 643 
ИКТ сектор 676 691 
имидж 242 
имидж и бренд маркетинг 242 
импорт на капитали 274 
имуществена отговорност 315 322 
инвентаризация 418 590 
инвентаризация на активи 418 
инвентаризация на материални активи 590 
инвентаризиране 590 
инвестиран капитал 142 
инвестиране 113 265 272 
инвеститори 291 
инвестиции 1 178 184 353 417 451 453 615 626 684 
инвестиции в аграрния сектор 451 453 
инвестиции в бъдещето 1 
инвестиции в земеделието 417 451 453 
инвестиции в информационни технологии 684 
инвестиции в пенсионни фондове 343 
инвестиции в предприятието 205 
инвестиции в Русия 177 
инвестиции в селското стопанство 451 453 
инвестиции в софтуер 684 
инвестиции в туризма 708 
инвестиции в човешки капитал 626 
инвестиционен климат 615 
инвестиционен мениджмънт 339 
инвестиционен портфейл 113 180 519 
инвестиционен проект 451 
инвестиционен риск 340 519 684 
инвестиционен риск в пенсионното осигуряване 340 
инвестиционна конкуренция 288 
инвестиционна стратегия 178 
инвестиционни дружества 179 
инвестиционни портфейли 113 
инвестиционни проекти 130 
инвестиционни ресурси 178 
инвестиционни фондове 113 179 299 
инвестиция 626 
индекс 304 
индекс на Баласа 218 
индекс на човешко развитие 304 
индекси 140 
индивидуален план 620 
индивидуален сметкоплан 546 599 613 
индивидуалист 626 
индикатори 114 118 
Индия 292 300 
Индонезия 297 
индустриален растеж 477 
индустриализация 40 42 505 
индустриална епоха 34 
индустриална организация 530 
индустриална революция 183 
индустриална фирма 525 532 
индустриални организации 486 
индустриални пазари 477 
индустриални фирми 477 531 
индустриално предприемачество 534 
индустриално предприятие 221 480 534 
индустриално производство 458 
индустрия 458 534 
иновативна дейност 194 
иновативно поведение 524 
иновативност 176 
иновации 41 78 111 176 214 399 512 524 528 533 710 
иновации в банковото дело 78 
иновации в бизнеса 2 
иновации в предприятията 176 205 
иновации във фирмата 176 
иновационен потенциал 214 
иновационен процес 2 43 
иновационна активност 214 
иновационна дейност 91 177 528 
иновационна култура 627 
иновационна политика 177 627 
иновационни модели 185 
иновационни стратегии 177 214 
иновационни технологии 389 
иновационни технологии във ВУЗ 389 
иновационно възпроизводство 43 
иновационно развитие 43 177 188 362 537 
иновация 2 
инсорсинг 488 
институции 498 
институционален контрол 146 
институционален подход 276 
институционална перспектива 539 
институционална промяна 539 712 
институционални реформи 52 
институционално развитие 513 
институционално-икономическа свобода 46 
инструменти 236 
инструменти за анализ 251 
инструменти на управление 236 
интeрнет 660 
интегративност в образованието 25 
интеграция 271 279 305 544 
интеграция на капиталовия пазар 271 
интегриране 279 
интегрирани маркетингови комуникации 246 
интегрирано управление 542 
интелектуален капитал 35 495 
интелектуален капитал в организацията 35 
интелектуален потенциал 42 
интелектуализация на труда 623 
интелектуална собственост 231 268 
интелектуални активи 536 
интелигентен растеж 216 
интелигенция 28 
интерактивен маркетинг 246 253 
интерактивна комуникация 253 650 
интерактивни технологии 253 
интердисциплинарна наука 326 
интернационализация 508 705 
интернационализация на бизнеса 508 705 
интернационализация на МСП 481 
интернационални стратегии 275 
Интернет 3 278 368 657 661 669 696 703 
интернет банкиране 169 
интернет бизнес 694 
интернет комуникация 249 672 687 
Интернет магазин 597 
интернет маркетинг 250 251 
интернет образование 368 
интернет предприемачи 662 
интернет престъпления 3 
интернет приложения 702 
интернет продажби 695 
интернет страници 249 
Интернет технологии 643 672 692 
Интернет търговия 597 695 700 
интернет услуги 645 691 
интернет-комуникации 278 
интерфейси 669 
инфлационен процес 174 
инфлационни процеси 173 
инфлационно облагане 162 
инфлация 52 98 121 174 175 181 229 307 568 
инфлация в България 174 
информаионни технологии 191 
информатизация 27 
информатика 56 369 
информациология 27 
информационен империализъм 26 
информационен контрол 656 
информационен продукт 582 
информационен ресурс 26 
информационен трансфер 656 
информационна асиметрия 140 
информационна база 431 475 
информационна безопасност 3 703 
информационна ефективност 140 
информационна икономика 33 61 
информационна инфраструктура 642 661 704 
информационна култура 3 
информационна сигурност 680 683 
информационна система 331 566 681 688 689 
информационна система на предприятието 683 
информационна среда 675 683 
информационна философия 3 
информационни и комуникационни технологии 639 660 
информационни потребности 325 641 
информационни ресурси 656 
информационни системи 465 642 645 647 659 675 679 680 
информационни системи в бизнеса 646 647 
информационни системи за управление 675 
информационни технологии 3 61 65 171 253 278 325 365 494 557 616 617 641 645 647 662 664 666 669 670 683 684 685 689 799 
информационни технологии в банките 169 171 
информационни технологии в бизнеса 494 689 
информационни технологии в комуникациите 249 
информационни технологии в МСП 672 
информационни технологии в образованието 365 371 372 387 644 
информационни технологии в обучението 364 371 387 644 
информационни технологии в туризма 696 
информационни технологии в управлението 670 
информационни технологии във финансите 687 
информационно общество 3 27 206 350 639 641 
информационно осигуряване 465 501 535 659 
информационно пространство 27 372 
информация 3 26 27 206 476 573 579 656 
ипотечни кредити 94 
ипотечно кредитиране 94 
ислям 287 625 
ислямизъм 287 
ислямски активизъм 287 
ИСПА 304 
исторически фестивали 708 
историческо развитие 150 
история 802 
история икономическа мисъл 39 163 
история на България 802 
История на европейската идея 136 
история на еврото 136 
история на СА 385 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 
история на Свищов 785 
история на философията 5 
ИТ 488 665 671 684 690 
ИТ аутсорсинг 488 614 
ИТ безопасност 690 
ИТ бизнес 488 
ИТ бюджет 665 
ИТ в банките 665 
ИТ в туризма 691 
ИТ директор 669 
ИТ инструменти 663 
ИТ инфраструктура 664 
ИТ мениджмънт 339 670 
ИТ решения 265 
ИТ услуги 684 
Италия 313 
кадри 60 
калкулация 573 
калкулиране 418 573 
калкулиране на разходите 573 598 
кампус мрежи 377 
канали на дистрибуция 509 
капитал 142 180 192 409 
капитален ремонт 416 
капитали 110 
капитализъм 34 38 
капиталистическа икономика 38 539 
капитални инвестиции 180 
капитални разходи 180 
капитално планиране 180 
капиталов буфер 110 
капиталов пазар 82 113 130 140 271 299 358 
капиталов пазар в България 82 113 
капиталова адекватност 110 
капиталова адекватност на банките 602 
капиталова база 602 
капиталова структура 133 
капиталови изисквания 84 110 
капиталови пазари 134 137 271 299 
капиталовложения 356 
капиталово бюджетиране 451 
Капиталът 541 
кариерно развитие 620 657 
карта на процесите 674 
катастрофични загуби 354 
катастрофични събития 354 
катастрофично покритие 354 
катедра "ЗСД" 737 
катедра "Математика и статистика" 752 
катедра "Мениджмънт" 734 
катедра "Счетоводна отчетност" 714 745 
катедра "Финанси" 757 
катедра Бизнес информатика 713 717 722 726 736 740 741 742 743 746 749 750 753 754 756 768 771 776 
катедра Стратегическо планиране 725 
катедра Търговски бизнес 766 
катедри 790 
качествена оценка 517 
качество 87 348 366 410 466 
качество на висшето образование 366 378 
качество на живот 310 410 
качество на образованието 366 373 
качество на храните 634 
квалификация 623 
квалификация на кадрите 624 
квалификация на одиторите 613 
квалификация на персонала 558 623 
Кейнс 14 59 
кейнсианска икономическа политика 59 
кейнсианска монетарна теория 45 
кейнсианска теория 59 
кейнсианство 59 183 
киберпрестъпници 690 
киберпространство 690 
киберсигурност 690 
КИС 559 658 
кисело мляко 423 
Китай 286 292 300 
китайска икономика 286 
китайска политика 286 
китайски компании 662 
китайски пазар 260 286 
класификация 43 150 
класификация на риска 83 
класическа школа 487 
класически подход 186 405 
клауд компютинг 648 
клиент 614 686 
клиент/сървър 689 
клиенти 414 484 676 686 
клиентска база 676 
клиентски риск 83 
клон 314 
клъстер 43 710 
клъстерен анализ 38 
клъстерен подход 43 710 
клъстери 38 
клъстери капитализъм 38 
клъстери на променливостта 140 
когенерация 191 
Кодекс 381 
коефициент 452 
коефициент бета 82 
коефициент на безработица 53 
коефициент на ликвидност 109 
коефициент на обща ликвидност 109 
козе мляко 432 
козевъдство 432 
колективно инвестиране 179 559 
колективно трудово договаряне 63 
количествени изследвания 573 
количествени методи 491 
комбинаторика 145 
комерсиализация 536 
Комисия за финансов надзор 335 
компании 504 
компетентност 220 367 
компетентностен модел на образование 367 
компютинг технология 494 
компютър 693 
компютъризация 365 
компютъризация на счетоводството 557 
компютърна техника 657 693 
компютърни информационни системи 658 
компютърни мрежи 642 689 
компютърни системи 678 688 693 
компютърни системи-архитектура 678 
компютърни технологии 56 371 642 
компютърно обучение 657 
компютърно счетоводство 562 
комуникации 245 
комуникационна политика 436 
комуникационни системи 544 
комуникационни технологии 350 
комуникация 7 25 245 
комуникация с клиентите 509 
комуникиране 522 545 
конвенция 303 
конвергентен тип 54 
конвергентни критерии 288 
конвергенция 190 
конвертируемост на валутата 85 
конкуренти 258 
конкурентна борба 33 523 
конкурентна икономика 33 
конкурентни отношения 33 635 
конкурентни пазари 635 
конкурентни стратегии 523 
конкурентни стратегии на фирмата 523 
конкурентно предимство 263 523 670 
конкурентноспособна икономика 639 
конкурентност 297 462 532 
конкурентоспособен туризъм 709 
конкурентоспособна позиция 492 
конкурентоспособност 155 214 218 272 281 297 445 448 462 463 466 467 492 532 709 710 
конкурентоспособност в земеделието 462 467 
конкурентоспособност в туризма 709 
конкурентоспособност на продукта 532 
конкурентоспособност на фирмата 532 
конкуренция 29 33 160 258 
конкуренция в бизнеса 214 258 
конкурс 738 
консолидация 182 
консолидиран държавен дълг 95 
консолидиран финансов отчет 606 
консорциум 321 
Конституция 319 
консултант 62 
консултант по управление 62 
консултантска дейност 62 
консултантски услуги 62 
консултативни услуги 298 
консултиране 62 522 
контрадезинформация 476 
контрол 95 315 366 388 417 487 510 553 560 610 656 674 
контрол върху инвестициите 417 
контролен орган 146 
контролен процес 145 
контролна дейност 315 
контролна система 560 
контролни органи 159 
конференция 2 3 4 11 12 13 14 15 19 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 37 38 39 48 51 52 53 54 56 58 67 68 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 145 148 149 150 151 152 153 161 162 165 166 167 169 170 171 174 176 179 180 181 182 193 194 195 197 198 200 203 206 207 208 211 213 214 215 216 217 218 220 222 227 230 231 233 234 235 236 237 238 239 240 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 259 260 261 263 264 266 267 268 271 272 277 278 279 280 281 282 283 284 285 307 308 309 310 314 315 323 324 325 327 328 329 330 331 334 335 336 337 338 339 344 346 347 348 349 350 358 359 360 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 386 387 388 389 390 392 395 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 449 450 451 452 453 454 456 457 458 469 473 474 475 477 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 502 503 504 507 509 510 511 512 513 514 515 517 521 522 523 524 529 530 531 532 533 534 539 544 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 598 599 600 604 605 606 609 610 611 612 614 616 617 620 621 622 623 624 629 630 632 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 670 673 674 675 676 677 678 680 681 682 683 685 686 687 688 689 693 694 695 696 697 698 699 700 702 703 704 706 707 708 709 711 712 713 714 748 778 802 
конференция с международно участие 14 15 23 24 25 28 48 67 73 74 75 76 80 89 91 130 131 134 161 166 170 180 182 197 198 203 217 243 263 267 268 315 324 344 350 366 392 395 403 404 406 407 408 409 411 412 413 414 416 417 418 419 421 422 423 426 427 429 430 431 433 434 435 436 452 456 487 489 547 548 549 550 553 556 558 559 560 561 563 564 566 567 568 569 570 572 573 599 610 611 612 623 642 647 659 688 689 802 
конфуцианство 44 47 
концептуален модел 428 529 
концепция 485 
концепция VBM 475 
концесионни недостатъци 236 
концесионни приходи 236 
концесия 236 
кооператив 77 
кооперативен сектор в България 77 
кооперации 463 
координация 235 
координиране 160 
корелационен анализ 267 489 
корелационен коефициент 239 
корелация 140 
корпоративен бизнес 536 
корпоративен блог 249 
корпоративен данък 150 157 547 
корпоративен мениджмънт 513 
корпоративен софтуер 265 
корпоративна Интернет страница 249 
корпоративна култура 490 538 
корпоративна организация 516 
корпоративна отговорност 630 
корпоративна собственост 475 
корпоративна социална отговорност 11 515 
корпоративна стратегия 478 516 
корпоративна структура 606 
корпоративни информационни системи 679 
корпоративни клиенти 237 
корпоративно облагане 152 
корпоративно планиране 516 
корпоративно подоходно облагане 164 
корпоративно развитие 513 
корпоративно управление 514 515 516 604 
корупционни схеми 145 
корупция 145 201 
косвени разходи 605 
косвено данъчно облагане 160 
косвено облагане 162 
космология 8 
котрол 548 
Кохезионен фонд 309 
кохезионна политика на ЕС 196 
краве мляко 432 
краткосрочен кредит 104 
краткотрайни биологични активи 596 
кратология 482 
креативен потенциал 706 
креативен процес 706 
креативен туризъм 706 
креативна дейност 706 
креативно счетоводство 575 
креативност 706 
кредит 80 81 87 181 
кредитен мениджмънт 104 
кредитен портфейл 87 101 601 
кредитен портфейл на банките 87 
кредитен рейтинг 101 107 
кредитен риск 83 90 101 107 601 
кредитен риск мениджмънт 101 
кредитен скоринг 122 
кредитен суап 81 
кредити 79 93 101 357 
кредитиране 86 409 521 
кредитиране на земеделието 409 
кредитиране на малкия бизнес 122 
кредитиране на МСП 122 172 521 
кредитна кооперация 172 
кредитна криза 126 
кредитна организация 518 
кредитна политика 93 94 104 
кредитни деривати 90 
кредитни отношения 81 
кредитни пари 81 
кредитни решения 107 
кредитни сделки 81 
кредитополучател 87 
кредитоспособност 107 601 
кредитоспособност на предприятието 107 
крива на Бевъридж 75 
криза 36 39 48 49 53 59 79 82 84 87 93 96 97 98 127 136 140 162 179 181 183 209 212 266 296 297 302 308 313 337 427 453 473 477 482 521 569 
криза в земеделието 453 
криза в организацията 473 
криза на доверието 209 
криза на финансовите пазари 118 
кризата в аграрния сектор на България 453 
кризата в България 162 
кризи 116 126 288 473 
кризисен мениджмънт 116 
кризисна икономика 48 
кризисна ситуация 473 
кризисни ситуации 473 482 
кризисни фактори 118 
кризисно управление 48 
криминални престъпления 671 
критерии за социално сближаване 310 
критична точка 469 
КСО 515 
КТ 322 
култура 6 490 
културен туризъм 708 
културно-исторически възстановки 708 
купюр 170 
курсови разлики 120 
КФН 345 
латвийска икономика 142 
латиноамерикански модел 300 
Латинска Америка 298 
Латинска Америка - индустриални страни 298 
легален риск 83 
лекарствени растения 455 
лесовъдство 421 
лечебни заведения 660 661 
либерален модел 293 
либерален фискален модел 45 
либерализация 52 279 
либерализация на икономиката 52 213 
либерализация на пазара 211 
либертарианство 163 
ливъридж ефект 140 
лидер 479 
лидери 479 531 
лидерски качества 479 
лидерски подходи 479 
лидерски способности 479 
лидерско поведение 479 
лидерство 361 496 506 
лидерство в иновациите 479 
лидерство в организацията 361 
лидерство и управление 479 
лизинг 111 158 
лизингов актив 111 
ликвидация 48 511 
ликвиден риск 83 
ликвидност 102 110 233 556 602 
ликвидност на активи 434 
ликвидност на банката 110 602 
ликвидност на банките 110 
ликвидност на предприятието 103 
лингвистика 360 
линейно програмиране 659 
линия на бедност 12 
Лисабонска конвенция 381 
Лисабонска среща 289 
Лисабонска стратегия на ЕС 289 
Лисабонски договор 32 294 
Литва 307 
лихва 81 108 
лихва по кредит 107 
лихварство 81 
лихвен процент 181 
лихвена политика 313 
лихвени проценти 108 
лихвени структури 108 
лихви 108 
лицензионен договор 298 
лицензионни стратегии 525 
лицензиране 655 
лицензна политика 655 
личен бранд 672 
личен подоходен данък 148 
лични данни 3 
лични пенсионни осигурявания 343 
лични продажби 544 
лично взаимодействие 481 
лично подоходно облагане 131 
личност 4 
Ловешки окръг 224 
логистика 265 542 
логистика в търговските фирми 233 
логистика в управлението 542 
логистика на запасите 233 
логистичен мениджмънт 542 
логистичен подход 542 
логистична система 265 
логистични фирми 265 
лозаро-винарски район 447 
лозаро-винарски сектор 442 447 451 
лозаро-винарско производство 442 447 460 
лозарски район 451 460 
лозарски стопанства 451 
лозарско производство 451 460 
лозарство 442 447 448 451 460 
лозарство и винарство 447 448 451 
локализационен избор 454 
локална мрежа 689 
локални мрежи 245 642 
лоялни клиенти 252 257 
лоялност на клиента 252 257 
Майкъл Портър 192 
македонски предприятия 264 
макроикономика 55 190 
макроикономическа теория 59 
макроикономически анализ 13 
макроикономически ефекти 53 
макроикономически модели 41 
макроикономически показатели 52 
макроикономически рискове 121 
макроикономическо моделиране 55 
Малайзия 297 
малки и средни предприятия 71 264 481 521 
малки и средни предприятия в България 71 
малки предприятия 672 
малки фирми 689 
малкият и среден бизнес 122 
малко предприемачество 122 
малък и среден бизнес 123 648 
малък и среден бизнес в България 648 
манипулативен мениджмънт 497 
манипулативна комуникация 497 
манипулативна реклама 483 
манипулативни техники 483 
манипулативни технологии 483 
манипулатори 483 
манипулации в управлението 483 497 
манипулация 483 497 
манипулация чрез времето 497 
манипулиране 497 
манипулиране чрез страх 497 
маргинализация 28 
марж на цена 584 
маржа 584 
маркетинг 243 248 249 250 251 254 258 259 260 261 263 264 451 509 697 800 
маркетинг в туризма 255 
маркетинг на взаимоотношенията 484 
маркетинг на отношенията 253 
маркетинг-логистика 263 
маркетингов анализ 509 
маркетингов мениджмънт 339 
маркетингова дейност 247 
маркетингова комуникация 249 254 436 
маркетингова стратегия 248 
маркетингови емоции 248 
маркетингови инструменти 249 
маркетингови концепции 233 
маркетингови показатели 247 
маркетингови резултати 247 
маркетингови стратегии 246 248 253 264 
марки 242 
маслодайни култури 407 
маслодобивна промишленост 407 
математически методи 55 
математически модели 56 
материална база 680 
материални ресурси 489 
материални стимули 166 
матрица 58 290 
матрица дълг-спестявания 58 290 
матрица потребление-спестявания 58 290 
матричен подход 58 
машинен парк 415 435 
машини 415 435 
машинно-тракторен парк 415 435 
МВФ 313 
медии 258 262 
медийни сайтове 692 
медийни таблети 669 
медитация 7 
медицински организации 394 
медицинско застраховане 351 
медоносна растителност 455 
междукорпоративни отношения 406 
междукултурен диалог 708 
международен бизнес 284 
международен стокообмен 279 
международен стратегически алианс 282 
международен туризъм 705 
международен финансов център 273 
международна бизнес икономика 508 
международна дейност 283 
международна диверсификация 337 
международна икономика 32 58 230 
международна икономическа интеграция 58 
международна икономическа система 286 
международна капиталова алокация 271 
международна конференция 11 14 31 35 39 48 51 54 58 67 75 91 96 98 100 127 162 166 176 180 193 207 214 215 216 217 218 227 234 235 236 239 240 242 244 245 247 248 252 263 266 267 268 280 281 282 283 285 315 323 328 334 344 348 366 373 397 398 402 403 405 410 415 420 424 428 432 449 450 451 452 453 454 456 457 458 469 473 475 476 477 485 486 490 491 495 496 507 510 512 513 514 517 522 524 529 530 531 532 544 547 548 549 550 553 556 558 559 560 561 563 564 566 567 568 569 570 572 573 599 610 611 612 614 620 621 629 630 637 653 657 660 674 675 676 677 679 680 684 686 705 706 707 709 
международна миграция 22 
международна монетарна система 277 
международна научна конференция 3 11 13 26 27 31 35 39 56 58 162 165 176 200 207 234 235 236 239 240 242 246 250 253 325 331 365 367 368 369 370 372 373 386 387 390 402 405 410 415 420 424 428 432 449 450 451 453 454 457 458 469 475 477 483 485 486 488 491 494 495 507 514 517 522 531 532 544 565 614 616 617 620 621 630 632 637 638 639 640 643 645 646 649 650 651 652 654 656 658 661 673 682 685 693 695 696 697 703 704 706 707 709 713 
Международна организация на труда 64 301 
международна продажба 316 
международна система 32 
международна търговия 278 279 302 
международна федерация на счетоводителите 576 
международна юбилейна конференция 4 11 12 14 19 30 31 33 34 36 37 38 48 51 52 53 54 67 68 75 78 79 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 126 127 128 129 132 133 135 145 148 149 150 151 152 166 167 169 174 176 179 180 181 193 194 195 206 208 211 213 214 215 216 217 218 220 222 227 230 233 234 235 236 237 238 239 240 242 244 245 247 248 249 251 252 254 255 259 260 261 263 264 266 267 268 271 272 277 279 280 281 282 283 285 307 308 309 310 314 315 323 327 328 329 330 334 335 336 337 338 339 344 346 347 348 349 358 364 366 373 389 397 398 399 401 402 403 405 410 415 420 424 425 428 432 449 450 451 452 453 454 456 457 458 469 473 474 475 476 477 482 484 485 486 490 491 492 493 495 496 502 503 504 507 509 510 511 512 513 514 517 521 522 523 524 529 531 532 533 534 539 544 547 548 549 550 553 556 558 559 560 561 563 564 566 567 568 569 570 572 573 599 604 605 606 609 610 611 612 614 620 621 622 624 629 630 637 644 653 657 660 670 674 675 676 677 679 680 684 686 687 705 706 707 708 709 712 
международни банки 275 
международни договори 316 
международни икономически общности 305 
международни икономически отношения 279 
международни инвестиции 337 
международни компании 201 284 
международни организации 301 
международни отношения 32 301 368 
международни пазари 259 466 508 
международни проекти 595 
международни стандарти 11 515 609 
международни стандарти за финансов отчет 593 
международни стандарти за финансови отчети 609 
Международни счетоводни стандарти 582 609 610 
международни търговски отношения 316 
международни университетски рейтинги 382 
международни финанси 274 275 276 277 281 
международни финансови институции 273 
международни финансови пазари 271 
международно данъчно право 159 
международно движение на капитала 274 
международно право 320 
междуотраслова търговия 230 
междуотраслови отношения 280 
междуфирмена задлъжнялост 96 
междуфирмена корупция 201 
междуфирмени взаимоотношения 282 
междуфирмени комуникации 494 
междуфирмено коопериране 282 
Мексико 340 
мениджмънт 240 339 478 484 495 502 503 506 507 513 534 539 622 628 734 798 
мениджмънт в екипната дейност 534 
мениджмънт в образованието 503 
мениджмънт в организациите 533 
мениджмънт в търговията 233 
мениджмънт на банките 79 
мениджмънт на иновациите 524 
мениджмънт на персонала 318 
мениджмънт на предприятието 478 
мениджмънт на проекти 492 
мениджмънт на фирмата 542 
мениджмънт на човешките ресурси 339 616 622 
мениджър 526 
мениджъри 318 514 533 
мениджърска архитектура 513 
мениджърска дейност 503 
мениджърски кадри 503 
месечен доход 141 
местен трудов пазар 70 
местна администрация 325 
местна икономика 708 
местни данъци 680 
местни данъци и такси 88 680 681 
местни инвестиционни фондове 179 
местни финанси 95 
местно предприемачество 194 
местно производство 245 
местно развитие 194 
местно самоуправление 324 
метакомуникация 7 
метафизика 10 
метод CAPM 141 
метод на обучение 383 
метод на резултатите 132 
методи за изследване 634 
методи за контрол 147 
методи за обучение 371 
методи за оценка и анализ на фирмата 132 
методи за ценообразуване 155 
методика на обучението 359 
методика на преподаване 390 
методологически особености 234 
методологически подход 287 
методология на бизнес процеси 682 
метрика 387 
миграции 19 
миграционен поток 21 
миграционен прираст 22 
миграционен процес 21 
миграционни процеси 196 
миграция в Русия 22 
минерални ресурси 185 
минимална работна заплата 12 322 
мит 34 
мита 163 268 
митни сборове 269 
митници 268 
митническа декларация 168 
митническа документация 168 
митническа политика 268 269 
митническа практика 269 
митническа система 268 
митническа стойност 269 
митнически власти 269 
митнически надзор 270 
митнически органи 269 270 
митнически режим 270 
Митнически съюз 305 
митническо складиране 270 
младежка безработица 69 
млади хора 440 
млекопреработвателен сектор 423 432 
млекопроизводство 423 432 
млечен сектор 423 471 
млечна индустрия 423 471 
млечна промишленост 423 471 
млечни стопанства 471 
млечни ферми 459 469 
млечно говедовъдство 469 
млечно стопанство 459 
многовекторност 305 
мобилна търговия 686 
мобилни технологии 644 667 
мобилни устройства 667 
мобилно обучение 644 
мобилност 408 669 
мобилност на образование 644 
модел 454 
модел на Койк 256 
модел на Спрингейт 103 
модел на Фулмър 103 
модел на Хамилтън 57 
модели 491 493 550 
модели за анализ 491 
модели на управление 233 
моделиране 18 97 
моделираща среда 498 
модернизация на икономиката 207 
модернизация на образованието 367 
модулност 388 
монетаризмът на Милтън Фридман 45 
монетаризъм 45 59 
монетарна бедност 327 
монетарна политика 277 329 
монетарна система 85 
мониторинг 258 262 475 
мониторинг и контрол 475 
мониторинг на риска 518 
монопол 211 
монополна пазарна структура 211 
монополна рента 223 
морална философия 5 
морфогенетична структура 58 290 
Москва 273 764 
Московски финансов институт 761 
МОТ 230 301 
мотивации 531 
мотивационен проблем 622 
мотивационен процес 531 
мотивационен процес във фирмата 531 
мотивационна политика 531 
мотивационни фактори 531 
мотивация 166 531 620 
мотивация за труд 318 
мотивация на персонала 620 
мотивация на служителите 620 
мотивация на човешките ресурси 624 
мотивиране 626 
мотивиране на екипите 626 
мотивиране на персонала 626 
МРЗ 12 
МСОСП 576 
МСП 122 264 481 521 574 576 643 648 653 654 
МСП в България 643 654 
МСС 568 570 581 607 608 610 
МСС 01 568 
МСС 1 582 607 608 
МСС 12 577 
МСС 16 574 581 
МСС 18 574 
МСС 20 588 599 
МСС 21 120 
МСС 22 563 
МСС 29 568 
МСС 32 570 572 
МСС 39 603 
МСС 41 578 
МСС32 607 
МСС39 607 
МСФО 585 591 593 609 
МСФО 2011 607 608 
МСФО 3 563 607 
МСФО 7 607 
МСФО 8 607 
мултисорсинг 614 
мултифондови системи 335 
МФЦ 273 
мюсюлманско население 287 
Мярка 141 438 
награди 738 765 774 
надзор 127 334 335 345 
надзорна политика 345 
надзорни регулации 83 
надзорни цели 334 
наемен труд 408 
наемни работници 202 
наети лица 1 
напоителна система 421 
направления 197 235 688 
населени места 75 
населени райони 75 
население 19 410 420 
население в селските райони 410 
насилие 31 320 
насилие върху жени 31 
НАТО 289 
натурална размяна 81 
наука 1 
наука за властта 482 
наука за живота 210 
наукоемки услуги 210 
научна конференция 2 3 4 12 13 14 15 19 23 24 25 26 27 28 30 33 34 35 36 37 38 39 48 51 52 53 54 56 58 67 68 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 145 148 149 150 151 152 153 161 162 165 166 167 169 170 171 174 179 180 181 182 194 195 197 198 200 203 206 207 208 211 213 217 220 222 230 233 237 238 243 246 249 250 251 253 254 255 259 260 261 263 264 267 268 271 272 277 279 281 307 308 309 310 314 315 324 325 327 328 329 330 331 334 335 336 337 338 339 344 346 347 348 349 358 364 365 366 367 368 370 386 387 388 389 392 395 399 401 403 425 452 456 474 482 483 484 487 488 489 492 493 494 502 503 504 509 511 521 523 533 534 539 547 548 549 550 552 553 556 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 599 604 605 606 609 610 611 612 616 617 622 623 624 632 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 654 655 656 658 659 661 670 673 678 681 682 683 685 687 688 689 693 695 696 697 698 699 700 702 703 704 708 712 802 
научна общност 294 
научна организация на труда 487 
научна теория 36 
научни изследвания 188 294 780 
научни изследвания в СА 780 
научни технологии 294 
научно знание 188 192 
научно изследване 384 
научно развитие 775 
научно сътрудничество 761 
научно-практическа конференция 231 400 404 406 407 408 409 411 412 413 414 416 417 418 419 421 422 423 426 427 429 430 431 433 434 435 436 515 694 
национален сметкоплан 600 
национализъм 6 
национална агроекологична програма 468 
национална банка 293 
национална валута 85 
национална икономика 92 188 210 
национална икономика на България 210 
национална конференция 359 360 371 711 
национална междууниверситетска конференция 359 360 371 711 
национална селска мрежа 410 
национална стратегия 73 195 
национална стратегия за регионално развитие 195 
национални доплащания 445 
национални икономики 207 
национални особености на държавите 88 
национални пазари 259 466 
национални програми 450 
Национални стандарти 609 
Национални счетоводни стандарти 574 
национално допускане 58 
нация 711 
начисление 153 
начисляване на ДДС 321 
НДА 552 
неблагоприятни природни условия 440 
невронни мрежи 638 
негативна мотивация 166 
недвижими имоти 49 181 397 
независим одит 613 
независим финансов одит 575 610 613 
незаконна търговия 268 
неземеделски дейности 410 
неконтролирани слухове 476 
неконтролиращо участие 563 591 
нелинейни модели 57 
нематериални активи 495 552 
нематериални дълготрайни активи 552 
нематериални продукти 231 
неоиндустриализация 42 204 
неокейнсианска теория 59 
неокейнсианство 59 
неокласицизъм 59 
неокласическа теория 36 59 
неокласическа школа 487 
неокласически модел 228 
неолиберализъм 59 163 
неопределеност 55 
неправителствена организация 31 
неправителствени организации 31 
непреки разходи 558 
несеквестируемост 322 
несигурност 552 
нестандартна заетост 61 
неструктурирана информация 638 
несъстоятелност 511 556 
нетекущи активи 637 
нетна печалба 138 
нетна печалба на акция 591 
нетни печалби и загуби 580 
нетокрация 666 
нетъргуеми стоки 174 
нефт 229 
НЗОК 345 660 
НИОКР 42 
нискоенергийна сграда 397 
нискотарифни услуги 255 
нискотарифни хотели 255 
нов икономически ред 207 
Нова епоха 4 
Нова Зеландия 447 
нова икономика 33 
нови технологии 1 
НОИ 660 
нооикономика 190 191 
нормативи 489 
нормативна рамка 468 
ноу-хау 525 
НСМ 410 
НТТР бисквитка 703 
Нюйоркска фондова борса 49 
обединяване на участия 563 
обедняване 74 
обезценяване на парите 175 
обект 504 
облагаем доход 583 
облагане 547 584 
облачен компютинг 651 652 664 671 
облачен пазар 645 
облачни изчисления 651 652 664 
облачни ИТ услуги 645 651 652 664 671 
облачни технологии 645 651 652 664 669 671 673 
облачни услуги 652 664 
облигации 108 572 
облигация 570 572 
обмен на информация 282 658 692 
обменен курс 85 120 
обменни курсове 591 
обмитяване 269 
обновление 205 
оборотни средства 596 
обработваема земя 453 
обработваема площ 453 
обработка 168 
обработка на данни 653 
обработка на информацията 638 
образование 1 44 47 60 359 362 374 376 387 392 503 543 
образование в България 362 
образование в Русия 390 
образованието в САЩ 543 
образователен мениджмънт 503 
образователен пазар 377 
образователна интеграция 380 
образователна политика 378 
образователна среда 543 
образователни институции 391 
образователни програми 375 376 379 
образователни системи 363 380 
образователни степени 379 
образователни технологии 365 370 372 
обратно ценообразуване 244 
обращаемост на запасите 233 
обслужване 680 
обслужване на клиенти 257 680 
обслужване на пациенти 660 
обучение 620 621 623 627 
обучение в предприятията 620 627 
обучение за икономисти 388 
обучение на кадри 613 
обучение на одиторите 613 
обучение на персонал 558 620 621 674 
обучение на персонала 558 620 621 674 
обучение на служители 620 
обучение на студенти 371 388 390 
обучение по информатика 369 370 
обучение по счетоводство 386 564 
обучение по чужд език 360 
обучение през целия живот 206 
общ доход 20 
общ европейски пазар 444 
Обща селскостопанска политика 405 410 438 443 445 448 450 462 
обществен контрол 345 
обществен надзор 345 
обществен ред 29 
обществена оценка 243 
обществени блага 135 
обществени поръчки 145 
обществено развитие 641 
общество 26 34 183 
общество на знанието 35 206 
община 323 680 
община Свищов 76 
общини 323 324 325 680 
общинска администрация 325 
общинска политика 323 
общинска служба 681 
общински дълг 95 
общински приходи 88 
общински разходи 95 
общинско самоуправление 324 
общо застраховане 349 358 
общуване 7 
ограничители 511 
одит 548 560 610 611 612 
одит на изпълнението 612 
одит на финансовите отчети 611 
одитен ангажимент 548 
одиторска проверка 610 
одиторска професия 575 613 
одиторски практики 576 
одиторски риск 611 
ОИСР 300 301 378 380 420 514 
околна среда 34 392 401 411 413 502 
Оман 376 
онлайн 663 
онлайн комуникации 672 
онлайн маркетинг 251 253 
онлайн обучение 368 
онлайн общности 672 
онлайн продажби 701 
онлайн търговия 701 
онлайн уроци 364 
онтологически модели 699 
онтология 699 
ООН 295 
опазване на околната среда 224 254 392 
опаковка 636 
опаковки 636 
опаковки от пластмаса 636 
опаковъчна индустрия 636 
оперативни програми 595 
оперативни разходи 284 
оперативно управление 659 
операционен риск 83 
операционна ефективност 297 
операционни системи 693 
оповестяване 581 
оповестяване на държавна помощ 588 
ОПР 554 
оптимизация 133 
оптимизация на портфейла 56 
опция 117 
организации на ООН 301 
организационен дизайн 516 
организационен процес 559 
организационен стрес 493 
организационна култура 220 490 533 627 
организационна промяна 493 622 
организационна психология 622 
организационна среда 490 527 
организационни иновации 533 
организационни отношения 637 
организационни проблеми 417 
организационни ценности 220 
организационно поведение 493 622 
организационно-стопанска структура 461 462 
организация 139 490 596 647 
организация на документооборота 546 
организация на земеделските стопанства 461 
организация на индустриалната фирма 534 
организация на продажбите 237 
организация на работата 65 
организация на счетоводството 546 582 596 599 
органични връзки 328 
органично земеделие 224 412 468 
органично земеделие в ЕС 412 
ориентация 282 
осигурителен доход 333 
осигурителен пазар 350 
осигурителен риск 330 
осигурителен стаж 333 
осигурителна система 328 331 341 
осигурителни плащания 330 
осигурително право 332 
осигуряване 688 
осигуряване на данни 688 
осигуряване по граждански договори 333 
осигуряване по трудови договори 333 
осигуряване при старост 330 
основатели на Академията 795 
основен капитал 43 
основен капитал на предприятието 205 
основни разходи 605 
особености на биопроизводството 468 
ОСП 309 405 410 438 440 443 445 446 448 450 462 463 
ОСП на ЕС 309 405 410 438 440 444 445 463 
отворена икономика 279 
отглеждане на полски култури 439 
отговорност 315 
отдалечено банкиране 169 
относителни цени 174 
отношения с клиенти 246 
отпадъци 561 
отписване на активи 594 
отраслово преструктуриране 458 
отрасъл 404 
отрицателни ефекти 272 
отсрочени данъци 156 547 
отчет 586 
отчет за всеобхватния доход 586 591 
отчет за доходите 586 
отчет за паричните потоци 591 
отчет за приходи и разходи 431 
отчет за разходите 580 
отчет за собствения капитал 591 
отчет за финансово състояние 591 
отчетни процеси 557 
отчитане 558 572 589 594 595 
отчитане дейността на предприятието 556 
отчитане на данъци 681 
отчитане на дългови инструменти 572 
отчитане на приходи 139 554 
отчитане на разходи 558 587 598 
отчитане на разходите 558 
отчитане на сделки 567 
отчитане на селскостопанска продукция 578 
отчитане на стопански операции 418 
отчитане на търговските сделки 551 
оферта 244 504 
офертна цена 504 
офшорки 614 
офшорна зона 283 
офшорни зони 283 
офшорни компании 158 
охрана на околната среда 393 
оценка 323 451 504 532 
оценка на ДМА 581 
оценка на изпълнението 220 
оценка на инвестиционни имоти 581 
оценка на клиентите 484 
оценка на платежоспособността 103 
оценка на проекти 451 492 
оценка на риска 101 115 451 518 537 601 
оценка на финансови активи 581 
оценки по справедлива стойност 578 
оценяване 323 
оценяване на знанията 359 
оценяване на проекти 180 
пазар 29 39 183 184 241 259 398 466 541 
пазар за кредитни деривати 90 
пазар на биогорива 398 
пазар на биопродукти 468 
пазар на едро 238 
пазар на недвижими имоти 184 
пазар на селскостопански продукти 430 
пазар на стоки 240 
пазар на труда 60 68 69 70 73 386 486 624 
пазар на труда в България 68 70 
пазар на труда в ЕС 69 
пазар на услуги 255 
пазар на ценни книги 299 
пазар на ценни книжа 299 
пазарен капитализъм 163 
пазарен ред 29 
пазарен риск 518 
пазарен фундаментализъм 59 
пазари 232 255 523 
пазари на деривати 128 
пазарна икономика 72 326 427 435 
пазарна икономика в България 72 
пазарна комуникация 259 
пазарна ориентация 46 477 
пазарна реализация 240 
пазарна сегментация 108 
пазарна стойност 184 
пазарна структура 256 
пазарна цена 108 
пазарни дефекти 474 
пазарни отношения 541 
пазарни проблеми 426 
пазарни промени 417 
пазарни реформи 46 
пазарни сегменти 255 
пазарни ситуации 525 
пазарни условия 213 477 571 623 633 
пазарно лидерство 523 
пазарно поведение 471 
пазарно проникване 256 
пазарно стопанство 419 571 
пазарно ценообразуване 228 
Пакт за стабилност 136 
парадигма 197 537 
параметри 454 
пари 81 
паричен доход 20 
паричен пазар 134 
паричен поток 633 
паричен съвет 85 
паричен съюз 313 
парична политика на БНБ 170 
парична система 175 
парични потоци 137 284 349 
парични ресурси 137 
парични средства 144 633 
парично предлагане 121 
парично-кредитна политика 105 121 173 
партиен контрол 64 
партньори 282 
партньорски отношения 282 
партньорство 440 
пасиви по отсрочени данъци 591 
пасивна къща 397 
пасивни банкови операции 78 
пасивни операции 78 
патент 231 525 
патентни стратегии 525 
педагогика 361 
педагогическа психология 367 
педагогически подход 390 
пенсии 341 
пенсионен план 334 
пенсионери 327 
пенсиониране 341 
пенсионна възраст 341 
пенсионна индустрия 334 
пенсионна реформа 341 
пенсионна система 327 336 340 342 
пенсионна система в България 327 
пенсионни модели 341 342 
пенсионни схеми 343 
пенсионни фондове 334 337 339 340