НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Разходи за научни изследвания и разработки в Естония / М. Стоянова. // INFO свят, 2011, N 2, с. 35-37. 

  

Сист. No: 45000

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 2 -

Сп С 73 с

Иванов, Любомир.  Относно познавателната същност на автокорелацията в динамичните редове / Любомир Иванов. // Статистика, LXII, 2010, N 3-4, с. 6-28. 

  

Сист. No: 16680

- 3 -

Сп С 73 с

Христов, Емил.  Еднозначни решения от индексен факторен анализ за еднородна и разнородна продукция / Емил Христов. // Статистика, LXII, 2010, N 3-4, с. 29-59. 

  

Сист. No: 45072

- 4 -

Сп С 73 с

Янкова, Нина Петрова.  Развитие на структурата на населението по доход в България през периода 1992-2008 година / Нина Петрова Янкова. // Статистика, LXII, 2010, N 3-4, с. 95-110. 

  

Сист. No: 45078

Демография и население

- 5 -

Сп А 582

Калоянов, Тодор.  Промени в модела на раждаемостта на жените в Р България в условията на пазарна икономика / Тодор Калоянов. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 29-44. 

  

Сист. No: 45023

Социална демография

- 6 -

Сп П 186

Векова, Людмила.  Нови предизвикателства пред системата за социално подпомагане / Людмила Векова. // Панорама на труда, 2011, N 5, с. 11-22. 

  

Сист. No: 45025

Международна политика

- 7 -

Сп А 582

Чанков, Георги.  Политическите промени в арабските страни и предизвикателствата пред политиките на САЩ и страните от ЕС / Георги Чанков. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 68-72. 

  

Сист. No: 45026

Икономика. Икономически науки

- 8 -

Сп П 57 х

Горланов, Г. и др.  Динамика присвоения-отчуждения и неоинстиутуционализм / Г. Горланов, Г. Биглова. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 6, с. 62-72. 

  

Сист. No: 45069

- 9 -

Сп П 57 х

Иванченко, В. и др.  О новом историческом этапе трансформации капитализма / В. Иванченко, В. Иванченко. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 6, с. 31-38. 

  

Сист. No: 45066

- 10 -

Сп П 57 х

Мусабеков, К.  Неоиндустриальный тип развития и возобновляемые источники энергии / К. Мусабеков. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 5, с. 37-46. 

  

Сист. No: 44966

- 11 -

Сп В 83 Э

Ореховский, П.  Зрелость социальных институтов и специфика оснований теории общественного выбора / П. Ореховский. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 5, с. 75-86. 

  

Сист. No: 44975

- 12 -

Сп П 57 х

Рыбаков, Ф.  Принципы и инструменты экономической политики / Ф. Рыбаков. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 4, с. 25-31. 

  

Сист. No: 44964

- 13 -

Сп Ф 53 кс

Слепов, В. А. и др.  О теории экономических механизмов / В. А. Слепов, В. К. Бурлачков, К. В. Ордов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 24, с. 2-8. 

  

Сист. No: 2192

- 14 -

Сп П 57 х

Фетисова, Ю.  Методология разработки лабораторных экспериментов в экономике / Ю. Фетисова. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 5, с. 86-92. 

  

Сист. No: 44970

- 15 -

Сп П 57 х

Фролов, Д.  Парадокс трансакционных издержек / Д. Фролов. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 5, с. 75-82. 

  

Сист. No: 44969

Математически методи в икономическите науки

- 16 -

Сп А 582

Калоянов, Тодор.  За измерителите на асиметрия и ексцес / Тодор Калоянов. // Икономически алтернативи, 2011, N 2, с. 49-60. 

  

Сист. No: 45019

Икономически теории. Учения и школи

- 17 -

Сп Г 621 БСУ

Съботинова, Диана.  Икономически теории за населението / Диана Съботинова. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2010, с. 84-115. 

  

Сист. No: 45036

- 18 -

Сп П 57 х

Липкович, Э.  Модернизация экономики и ее моделирование / Э. Липкович. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 6, с. 39-54. 

  

Сист. No: 45067

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 19 -

Сп А 582

Тодоров, Тодор.  Заетост на съкратено работно време като средство за запазване на съществуващите работни места в условия на криза / Тодор Тодоров. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 56-67. 

  

Сист. No: 45024

Пазар на труда

- 20 -

Сп И 503 и

Зарева, Ирена.  Възрастните хора на пазара на труда в България. Насоки за насърчаване на активното стареене / Ирена Зарева. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 41-65. 

  

Сист. No: 44987

- 21 -

Сп И 50 м

Луканова, Победа.  Младежите на пазара на труда и тяхната социална защита / Победа Луканова. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 4, с. 75-94. 

  

Сист. No: 44985

Безработица

- 22 -

Сп Г 621 БСУ

Александрова, Паола.  Безработицата сред младежта в условията на криза / Паола Александрова. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2011, с. 213-216. 

  

Сист. No: 2202

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 23 -

Сп П 57 х

Афанасьев, В. и др.  Финансирование инноваций в нефтегазовом секторе / В. Афанасьев, М. Кузнецов. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 6, с. 73-76. 

  

Сист. No: 45070

- 24 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, И. П.  Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по инструментам / И. П. Васильева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 22, с. 46-53. 

  

Сист. No: 44961

- 25 -

Сп Ф 53 кс

Воронов, В. С.  Трансформация инструментов денежного рынка как результат диффузии инноваций / В. С. Воронов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 19, с. 14-24. 

  

Сист. No: 44937

- 26 -

Сп Ф 53 кс

Данилова, Т. Н. и др.  Финансовые аспекты, формирования агломераций / Т. Н. Данилова, П. В. Данилов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 19, с. 46-58. 

  

Сист. No: 44938

- 27 -

Сп Ф 53 кс

Ерошкин, А. М.  Механизмы государственной финансововой поддержки инноваций за рубежом / А. М. Ерошкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 24, с. 62-70. 

  

Сист. No: 2200

- 28 -

Сп Ф 53 кс

Жилина, Н. Н. и др.  Кредитование в системе финансового обеспечения образования / Н. Н. Жилина, Л. И. Меньшаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 42-46. 

  

Сист. No: 44954

- 29 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Финансиране на проекти за социални иновации в предприятията / Мартин Петков. // Български законник, XX, 2011, N 8, с. 86-89. 

  

Сист. No: 45071

- 30 -

Сп Ф 53 кс

Сухарев, А. Н.  Механизм влияния цены золота на современную экономическую систему / А. Н. Сухарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 19-23. 

  

Сист. No: 44948

- 31 -

Сп Ф 53 кс

Уткин, В. С.  Современные подходы к регулированию деятельности центральных контрагентов в Евросоюзе / В. С. Уткин. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 24, с. 29-34. 

  

Сист. No: 2195

- 32 -

Сп Ч J 80 f

Longstaff, Francis A.  Municipal Debt and Marginal Tax Rates: Is There a Tax Premium in Asset Price? / Francis A. Longstaff. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 3, с. 721-751. 

  

Сист. No: 44960

Финанси

- 33 -

Сп И 50 м

Ганчев, Александър.  Ефективност на портфейлния мениджмънт на българските инвестиционни фондове / Александър Ганчев. // Икономическа мисъл, LVI, 2011, N 4, с. 95-116. 

  

Сист. No: 44989

- 34 -

Сп Ф 53 кс

Останин, В. А. и др.  Концепт понятия "финансы": проблемы метода познания / В. А. Останин, Ю. В. Рожков, В. В. Глухов. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 22, с. 2-9. 

  

Сист. No: 44958

- 35 -

Сп Б 44 БСУ

Рисимански, Иво.  Същност и форми на международните разплащания. Документарните инкасови операции - рискове, предимства и недостатъци / Иво Рисимански. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 68-78. 

  

Сист. No: 45047

- 36 -

Сп Ч J 80 f

Bao, Jack et al.  The Illiquidity of Corporate Bonds / Jack Bao, Jun Pan, Jiang Wang. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 3, с. 911-946. 

  

Сист. No: 44957

- 37 -

Сп Ч J 80 f

Doskeland, Trond M. et al.  Do Individual Investors Have Asymmetric Information Based on Work Experience? / Trond M. Doskeland, Hans K. Hvide. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 3, с. 1011-1041. 

  

Сист. No: 44974

Капиталовложения в икономиката

- 38 -

Сп Ф 53 кс

Шеховцова, Ю. А.  К вопросу о совершенствовании методологии дисконтирования денежных потоков / Ю. А. Шеховцова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 31-35. 

  

Сист. No: 44952

Данъци. Такси. Налози

- 39 -

Сп П 186

Нинов, Димитър.  Социални аспекти на данъчната политика в ЕС и в България / Димитър Нинов. // Панорама на труда, 2011, N 5, с. 23-35. 

  

Сист. No: 45027

- 40 -

Сп С 953 п

Панева, Лиляна.  Изисквания на закона за данък върху добавена стойност при "продажби на загуба" / Лиляна Панева. // Счетоводство плюс, 2011, N 7, с. 9-11. 

  

Сист. No: 45020

- 41 -

Сп Ф 53 кс

Шовкун, И. А.  Оценка налоговой нагрузки и технологическое развитие экономики Украины / И. А. Шовкун. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 47-57. 

  

Сист. No: 44955

Данъчна система

- 42 -

Сп Д 226 п

Найденов, Людмил.  Данъчна система ва Р. България - особености и възможности за усъвършенстване / Людмил Найденов. // Данъчна практика, 2011, N 5, с. 17-22. 

  

Сист. No: 8994

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 43 -

Сп Ф 53 кс

Белозеров, С. А. и др.  Обслуживание банками состоятельных частных лиц: этапы развития и основные признаки / С. А. Белозеров, А. А. Петрова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 24, с. 9-15. 

  

Сист. No: 2194

- 44 -

Сп Ф 53 кс

Кондратьева, М. Н. и др.  Управление банковскими рисками через мотивацию персонала / М. Н. Кондратьева, В. А Клементьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 20, с. 2-4. 

  

Сист. No: 44941

- 45 -

Сп Ф 53 кс

Ушвицкий, Л. И. и др.  Рыночные риски коммерческих банков: методы оценки и анализ / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 2-8. 

  

Сист. No: 44946

Пари, валута

- 46 -

Сп Ф 53 кс

Мищенко, С. В.  Мировой опыт организации наличного денежного обращения / С. В. Мищенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 8-18. 

  

Сист. No: 44947

Инвестиции

- 47 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Модата в инвестициите - от минимаркетите до фотоволтаиците / Иванина Манчева. // Мениджър, 2011, N 7, с. 58-60. 

  

Сист. No: 44981

- 48 -

Сп Б 44 БСУ

Марчев, Ангел.  Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част II / Ангел Марчев. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 2, с. 42-49. 

  

Сист. No: 45050

- 49 -

Сп И 503 и

Цанева, Райна.  Институционалното инвестиране в България - тенденции, проблеми и насоки / Райна Цанева. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 66-91. 

  

Сист. No: 44988

- 50 -

Сп Ч J 80 f

Stoughton, Neal M. et al.  Intermediated Investment Management / Neal M. Stoughton, Youchang Wu, Josef Zechner. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 3, с. 947-980. 

  

Сист. No: 44956

Инвестиционни фондове

- 51 -

Сп Г 621 БСУ

Мутафов, Красимир.  Специален режим на облагане при реализирането на инвестиционни проекти по реда на ЗДДС / Красимир Мутафов. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2010, с. 116-123. 

  

Сист. No: 2792

Фондов пазар. Фондова борса

- 52 -

В Б 254

Фондовете очакват добър улов в инвестиционното море . // Банкеръ, XVIII, N 26, 2-8 юли 2011, с. 10-11. 

  

Сист. No: 44943

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 53 -

Сп А 582

Господинова, Силвия.  Динамика и преструктуриране на заетостта в сфера на услугите и в българската икономика за периода 1997-2008 г. / Силвия Господинова. // Икономически алтернативи, 2011, N 2, с. 102-115. 

  

Сист. No: 45018

Икономика

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Воронина, Л. А. и др.  Управление инвестиционной деятельностью промышленных холдингов в условиях риска и неопределенности / Л. А. Воронина, Н. И. Бабенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 22, с. 10-16. 

  

Сист. No: 44959

- 55 -

Сп Б 44 БСУ

Нейчева, Мария.  Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика / Мария Нейчева. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 45044

- 56 -

Сп В 83 Э

Соколов, В.  Проблема стратегического эффекта в международной конкуренции / В. Соколов. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 5, с. 34-42. 

  

Сист. No: 44972

- 57 -

Сп М 486

Чобанов, Петър.  Осем мерки, които ще раздвижат икономиката / Петър Чобанов. // Мениджър, 2011, N 7, с. 118-119. 

  

Сист. No: 44982

Икономическа политика

- 58 -

Сп Б 44 БСУ

Ламбовска, Мая и др.  Размито оценяване на инвестиционни портфейли / Мая Ламбовска, Ангел Марчев. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 25-35. 

  

Сист. No: 45049

Икономика на България

- 59 -

Сп Б 44 БСУ

Нейчева, Мария.  Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика / Мария Нейчева. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 18-24. 

  

Сист. No: 45021

Икономика на Русия

- 60 -

Сп В 83 Э

Аганбегян, А.  О месте экономики России в мире / А. Аганбегян. // Вопросы экономики . - Москва, 82, 2011, N 5, с. 43-55. 

  

Сист. No: 44973

Икономика на Япония

- 61 -

Сп М 68 э

Стрельцов, Д.  Проблема глобального потепления: политика Японии / Д. Стрельцов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2011, N 5, с. 55-62. 

  

Сист. No: 44932

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 62 -

Сп П 57 х

Амосов, А.  О неоиндустриальном сценарии в концепции развития до 2020 г. / А. Амосов. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 6, с. 3-17. 

  

Сист. No: 45065

- 63 -

Сп Б 44 БСУ

Георгиева, Силвия.  Развитие на стратегически съюз от динамичните малки и средни предни предприятия / Силвия Георгиева. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 2, с. 28-32. 

  

Сист. No: 45052

- 64 -

Сп И 503 и

Novak, Tamas.  Impacts of the Global Crisis: Special Focus on Central Europe and Hungary / Tamas Novak. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 28-38. 

  

Сист. No: 2204

- 65 -

Сп И 503 и

Tchipev, Plamen D.  Fighting the Economic Crisis: Could Bulgaria Be a Neoliberal Success Story? / Plamen D. Tchipev. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 39-58. 

  

Сист. No: 2617

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Цветков, И. В.  Самоподобиe цен на нефть и фрактальные методы их прогноза / И. В. Цветков. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 21-30. 

  

Сист. No: 44949

- 67 -

Сп Ч J 80 B

Pricing in the digital world . // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 4, с. 4-11. 

  

Сист. No: 34002

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 68 -

В К 263

Василева, Теодора.  Ефектът IKEA / Теодора Василева. // Капитал, XIX, N 34, 27авг.-2 септ. 2011, с. 8-10. 

  

Сист. No: 16900

- 69 -

Сп И 503 и

Guris, Burak et al.  Foreign Trade Deficit Sustainability of Turkey / Burak Guris, Burcu Kiran. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 167-174. 

  

Сист. No: 44994

- 70 -

Сп И 503 и

Zakaria, Muhammad et al.  Openness and Democracy: Some Evidence from Pakistan / Muhammad Zakaria, Eatzaz Ahmad. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 175-185. 

  

Сист. No: 44995

Търговия

- 71 -

Сп И 503 и

Желязкова, Донка и др.  Основни движещи сили за развитие на търговския бизнес в Република България / Донка Желязкова, Десислава Гроздева, Михал Стоянов. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 90-131. 

  

Сист. No: 44992

Маркетинг

- 72 -

Сп Г 621 БСУ

Филипов, Милен.  Брандът / Милен Филипов. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2010, с. 235-239. 

  

Сист. No: 45037

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Иванова, Н. Е.  Роль итерационного маркетинга в процессе управления инновационным проектом / Н. Е. Иванова. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 21, с. 36-41. 

  

Сист. No: 44953

- 74 -

Сп Б 44 БСУ

Кирова, Антоанета.  Иновации в сферата на маркетинг-логистиката / Антоанета Кирова. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 52-67. 

  

Сист. No: 45046

Логистика

- 75 -

Сп Л 763

Управлението на доставките в условията на икономическа несигурност . // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 38-39. 

  

Сист. No: 44990

Международни икономически отношения

- 76 -

Сп Е 205

Икономиката на Виетнам - динамична и обещаваща . // Европа 2001, XVII, 2011, N 4, с. 10-13. 

  

Сист. No: 2662

- 77 -

Сп И 503 и

Christova-Balkanska, Iskra.  Emigration and Foreign Direct Investments: Links and Inpact on the Bulgarian Economy / Iskra Christova-Balkanska. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 80-103. 

  

Сист. No: 30283

- 78 -

Сп И 503 и

Szekely-Doby, Andras.  The EU's External Relations: the Case of BRIC Countries with Special Emphasis on China / Andras Szekely-Doby. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 69-79. 

  

Сист. No: 2769

- 79 -

Сп И 503 и

Weiner, Csaba.  Foreign Direct Investments in Russia and the Hungarian-Based Investors / Csaba Weiner. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 104-115. 

  

Сист. No: 45041

Европейска интеграция

- 80 -

Сп И 503 и

Vida, Krisztina.  EU Decision- making after the Eastern Enlargement: Interests and Influence of the New Member States / Krisztina Vida. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 18-27. 

  

Сист. No: 2203

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 81 -

Сп Б 44 БСУ

Генкова, Диана Николова.  Потенциалът на фондовете на европейския съюз за развитието на българската икономика / Диана Николова Генкова. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 79-92. 

  

Сист. No: 45045

- 82 -

Сп Б 44 БСУ

Маринов, Георги.  Еврозоната: проблеми и перспективи / Георги Маринов. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 1, с. 93-98. 

  

Сист. No: 45048

- 83 -

Сп Е 454 и

Нончева, Теодора.  Бедността в ЕС: данни и приоритети на стратегията "Европа 2020" / Теодора Нончева. // Експерт, XIX, 2011, N 6, с. 24-26. 

  

Сист. No: 45073

- 84 -

Сп И 503 и

Totev, Stoyan.  EU Periphery, Economic Problems and Opportunities - the Case of Balkan Countries / Stoyan Totev. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 59-68. 

  

Сист. No: 2621

- 85 -

Сп И 503 и

Zareva, Irena.  The Development of Education and Science - an Important Way for Increasing the Influence of Small countries in the EU. The case of Bulgaria / Irena Zareva. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 161-172. 

  

Сист. No: 45043

Право. Наука за държавата и правото

- 86 -

Сп Б 923 з

Джилизов, Велко.  Последните изменения и допълнения на Закона за търговския регистър, Търговския закон и Закона за счетоводството / Велко Джилизов. // Български законник, XX, 2011, N 7, с. 45-70. 

  

Сист. No: 2191

- 87 -

Сп З 544 к

Радев, Христо.  Промени в Закона за опазване на земеделските земи / Христо Радев. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 6, с. 26-31. 

  

Сист. No: 45062

Пенсионно осигуряване

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Бровчак, С. В.  Пенсионное обеспечение в Греции и России / С. В. Бровчак. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 19, с. 81-84. 

  

Сист. No: 44939

Застраховане

- 89 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Bancassurance - пазарът, който продължава да расте / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 15-16, 17 ноем. 2011, с. 25. 

  

Сист. No: 45079

- 90 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна.  Страховой надзор и страховой аудит: назначение, сущность / Надежда Николаевна Никулина. // Страховое дело . - Москва, XVIII, 2011, N 5, с. 10-17. 

  

Сист. No: 45028

- 91 -

Сп Ф 53 кс

Русецкая, Э. А. и др.  Оценка стоимости жизни в системе обеспечения имущественных интересов граждан посредством страхового механизма / Э. А. Русецкая, Е. В. Аксененко, М. Т. Шахбиев. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 20, с. 20-26. 

  

Сист. No: 44944

- 92 -

Сп Ч J 80 r

Crocker, Keith J. et al.  Multidimensional Screening in Insurance Markets with Adverse Selection / Keith J. Crocker, Arthur Snow. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 2, с. 287-307. 

  

Сист. No: 44963

- 93 -

Сп Ч J 80 r

Landry, Craig E.  Flood Insurance Coverage in the Coastal Zone / Craig E. Landry, Mohammad R. Jahan-Parvar. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 2, с. 361-388. 

  

Сист. No: 44971

- 94 -

Сп Ч J 80 r

Rothschild, Casey.  The Efficiency of Categorical Discrimination in Insurance Markets / Casey Rothschild. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 2, с. 267-285. 

  

Сист. No: 44968

- 95 -

Сп Ч J 80 r

Shiu, Yung-Ming.  Reinsurance and Capital Structure: Evidence from the United Kingdom Non-life Insurance Industry / Yung-Ming Shiu. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 78, 2011, N 2, с. 475-494. 

  

Сист. No: 44962

Застраховане в България

- 96 -

В Б 254

Застрахователите в автомобилна клопка . // Банкеръ, N 27, 9-15 юли 2011, с. 9-11. 

  

Сист. No: 45001

Образование

- 97 -

Сп А 582

Боева, Веряна.  Предприемаческият университет в контекста на партньорството / Веряна Боева. // Икономически алтернативи, 2011, N 2, с. 87-101. 

  

Сист. No: 45017

- 98 -

Сп П 324

Георгиева, Ваня Спасова.  Нови понятия в управлението на образованието / Ваня Спасова Георгиева. // Педагогика, XXI, 2011, N 4, с. 62-70. 

  

Сист. No: 2887

- 99 -

Сп С 847

Костова, Здравка и др.  Интерактивно обучение: същност, трудности, теоретични основи и критични оценки / Здравка Костова, Елка Владимирова. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 3, с. 203-238. 

  

Сист. No: 45063

Висше образование

- 100 -

Сп I 60

Стоянова, М. и др.  Висшето образование в Естония / М. Стоянова, Л. Рачева, Н. Колева. // INFO свят, 2011, N 2, с. 5-27. 

  

Сист. No: 44999

- 101 -

Сп П 89 тп

Белый, Евгений и др.  Стратегическое управление ВУЗом: концепции и инструменты / Евгений Белый, Марина Беспалова, Ирина Романова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 5, с. 35-39. 

  

Сист. No: 44933

- 102 -

Сп И 503 и

Бонева, Светла.  Развитие на европейския интеграционен процес в областта на висшето образование / Светла Бонева. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 3-40. 

  

Сист. No: 44986

- 103 -

Сп П 324

Градев, Дончо и др.  Новите реалности и диалогът между образование и бизнес / Дончо Градев, Александър Маринов. // Педагогика, XXI, 2011, N 4, с. 29-49. 

  

Сист. No: 45080

- 104 -

Сп П 324

Рашева-Мерджанова, Яна.  Метарефлексивен модел на научното изследване - технологии на осъществяване / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика, XXI, 2011, N 4, с. 50-61. 

  

Сист. No: 1180

- 105 -

Сп А 582

Рибов, Манол Н.  Фрагменти в развитието на висшето образование / Манол Н. Рибов. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 121-130. 

  

Сист. No: 45033

- 106 -

Сп С 847

Смрикаров, Ангел.  Наукометрични критерии за заемане на академични длъжности в РУ "А. Кънчев" / Ангел Смрикаров. // Стратегии на образователната и научната политика, XIX, 2011, N 3, с. 274-280. 

  

Сист. No: 45064

- 107 -

Сп П 89 тп

Филиппова, Ирина.  Подготовка специалистов в вузе: инновационные технологии обучения / Ирина Филиппова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 6, с. 40-45. 

  

Сист. No: 45006

Висше образование в България

- 108 -

Сп А 582

Павлова, Веселка.  Традиции и перспективи за развитие на дистанционно обучение в Университета за национално и световно стопанство / Веселка Павлова. // Икономически алтернативи, LVI, 2011, N 2, с. 27-33. 

  

Сист. No: 45016

Висше образование за икономисти

- 109 -

Сп П 57 х

Дышаева, Л.  О качестве и адекватности учебных курсов / Л. Дышаева. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 4, с. 57-61. 

  

Сист. No: 44965

- 110 -

Сп А 582

Милков, Лучиян.  Компетентността и компетенциите на студентите като фактор за изграждане на готовност за труд в системата "публична администрация" / Лучиян Милков. // Икономически алтернативи, 2011, N 2, с. 61-72. 

  

Сист. No: 561

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 111 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Сезонът на градушките / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 7, с. 30-31. 

  

Сист. No: 44980

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 112 -

Сп А 582

Ангелов, Сашо.  Националната здравна карта - елемент от съвременното мрежово общество / Сашо Ангелов. // Икономически алтернативи, 2011, N 2, с. 73-86. 

  

Сист. No: 1489

Здравеопазване

- 113 -

Сп А 582

Ангелов, Сашо.  Бюджетът на здравната система и действащото законодателство / Сашо Ангелов. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 73-85. 

  

Сист. No: 45031

Енергетика

- 114 -

Сп Ч R 62

O'Rourke, Morgan.  Rethinking Nuclear Safety / Morgan O'Rourke. // Risk Management . - New York, 2011, N 4, с. 24-26. 

  

Сист. No: 17740

- 115 -

Сп И 503 и

Zhelyazkova, Virginia Ivanova.  The Future Energy Projects of Bulgaria - Opportunities Beyond Frontiers / Virginia Ivanova Zhelyazkova. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 134-147. 

  

Сист. No: 45042

Селско стопанство. Горско стопанство

- 116 -

В Б 921ф

Рапицата си остава изгодна култура . // Български фермер, XX, N 1026, 4-11 авг. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 45053

- 117 -

Сп А 255

Алексиева, Биляна.  Бактериално тайнство / Биляна Алексиева. // Агробизнесът, IX, 2011, N 7, с. 8-9. 

  

Сист. No: 44976

- 118 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Твърдата пшеница в Европейския съюз и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 8, с. 32-33. 

  

Сист. No: 45059

- 119 -

Сп А 255

Крачунов, Илия.  Основни правила и съвременни биологични добавки за приготвяне на висококачествени силажи от тревни фуражни растения / Илия Крачунов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 7, с. 34-35. 

  

Сист. No: 44983

- 120 -

Сп И 50

Николов, Димитър и др.  Влиянието на общата селскостопанска политика(ОСП) върху стратегиите за оцеляване на селските домакинства / Димитър Николов, Минка Атанасова, Тодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 1, с. 9-21. 

  

Сист. No: 45030

- 121 -

Сп А 255

Тодоров, Венцислав.  Амнистия на зеленчуците / Венцислав Тодоров. // Агробизнесът, IX, 2011, N 7, с. 10-11. 

  

Сист. No: 44977

Растениевъдство

- 122 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Стевията - най-мощният природен посладител / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 8, с. 38-39. 

  

Сист. No: 45060

- 123 -

Сп А 255

Панайотова, Сашка.  България ще произведе около 1,5 тона розово масло през 2011 г. / Сашка Панайотова. // Агробизнесът, IX, 2011, N 7, с. 12-13. 

  

Сист. No: 44979

Земеделие. Организация и управление

- 124 -

В Б 921ф

Ванчева, Диана.  Пари от рапица се правят с растителна защита / Диана Ванчева. // Български фермер, XX, N 1027, 11-17 авг. 2011, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 16165

- 125 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Насоки, дейности и мерки за преструктуриране на тютюнопроизводството / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, LVI, 2011, N 1, с. 3-8. 

  

Сист. No: 45029

Управление на предприятията. Организация на производството

- 126 -

Сп П 89 тп

Грошева, Ирина.  Роль маркетинга в управлении инновационной деятельностью малых и средних промышленных предприятий / Ирина Грошева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 6, с. 95-104. 

  

Сист. No: 45009

Мениджмънт

- 127 -

Сп У 732 п

Кекулов, Алексей.  Нетворкинг творит чудеса... в бизнесе... / Алексей Кекулов. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 10, с. 6-25. 

  

Сист. No: 30282

- 128 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Какво се крие зад успешния проектен мениджмънт / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 57-58. 

  

Сист. No: 44991

- 129 -

Сп П 89 тп

Поварич, Илья и др.  Менеджмент как наука и стадии его жизненного цикла / Илья Поварич, Анатолий Акулов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 5, с. 94-103. 

  

Сист. No: 44931

- 130 -

Сп П 89 тп

Полухина, Анна и др.  Сфера туризма: современная концепция управления / Анна Полухина, Федор Удалов, Галина Сапрыкина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 6, с. 79-85. 

  

Сист. No: 45008

- 131 -

Сп А 582

Харизанова, Маргарита и др.  Тенденции в управлението на бизнес процесите в условията на финансова криза / Маргарита Харизанова, Даниела Колева. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 3-15. 

  

Сист. No: 45022

- 132 -

Сп И 503 и

Inotai, Andras.  The Management of the Costs of Crisis Management Eurozone , EU 2020 and the Future of European Integration / Andras Inotai. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 2201

Бизнес план

- 133 -

Сп Ч 895

Пъчев, Пламен.  Потребностите на бизнеса / Пламен Пъчев. // Човешки ресурси, 2011, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 45055

Бизнес стратегии

- 134 -

Сп М 486

Има ли място за дискаунтъри . // Мениджър, 2011, N 8, с. 50-52. 

  

Сист. No: 45054

- 135 -

Сп Ч I 58 i

Arvanitis, Spyros et al.  Knowledge and Technology Transfer Activities between Firms and Universities in Switzerland: An Analysis Based on Firm Data / Spyros Arvanitis, Ursina Kubli, Martin Woerter. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 4, с. 369-392. 

  

Сист. No: 45011

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 136 -

Сп Л 763

Матеева, Богиня.  Европейският пазар диктува инвестиции във високотехнологични машини / Богиня Матеева. // Логистика, VII, 2011, N 6, с. 22-25. 

  

Сист. No: 44984

Корпоративно управление

- 137 -

Сп П 57 х

Аристер, Н. и др.  Основы корпоративной стратегии / Н. Аристер, П. Половинкин. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 6, с. 55-61. 

  

Сист. No: 45068

Малък бизнес

- 138 -

Сп Ч J 80 B

Anderson, Alistair R.  Self-regulation: a strategic alternative for small firms? / Alistair R. Anderson, Ellina O. Russell. // Journal of Business Strategy . - New York, 32, 2011, N 4, с. 42-47. 

  

Сист. No: 45082

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 139 -

Сп Ч I 58 i

Hirsch-Kreinsen, Hartmut.  Financial Market and Technological Innovation / Hartmut Hirsch-Kreinsen. // Industry and Innovation . - London, 18, 2011, N 4, с. 351-368. 

  

Сист. No: 45010

Управление на риска

- 140 -

Сп Ч R 62

Sullivan, Laura.  The Intrinsic Beauty of Risk Management / Laura Sullivan. // Risk Management . - New York, 2011, N 5, с. 38-41. 

  

Сист. No: 45081

Проектно управление

- 141 -

Сп Г 621 БСУ

Славянска, Вяра Красимирова.  За някои проблеми при селекцията на проектни мениджъри / Вяра Красимирова Славянска. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXIII, 2010, с.60-65. 

  

Сист. No: 45035

Счетоводство

- 142 -

В Д 381 с

Петрова, Диана.  Използване на счетоводната информация при анализа на класическия реекспорт на стоки / Диана Петрова. // Делова седмица, XVIII, N 46, 29.11. - 05.12.2004 г., с. 6. 

  

Сист. No: 18862

- 143 -

Сп И 31

Божков, Васил.  Безвъзмездни средства по фондове и програми на Европейския съюз - условия за изразходване, отчитане и одит / Васил Божков. // ИДЕС, XV, 2011, N 5, с. 42-71. 

  

Сист. No: 44998

- 144 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Използване на валутни форуърди при отчитане на хеджиране / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2011, N 5-6, с. 21-30. 

  

Сист. No: 45039

- 145 -

Сп С 953 по

Георгиева, Елена.  Отчитане на разлики при първоначално признаване на земеделската продукция / Елена Георгиева. // Счетоводна политика, 2011, N 5-6, с. 31-36. 

  

Сист. No: 45040

- 146 -

Сп А 454

Григорова, Стела и др.  Особености на облагането и счетоводното отчитане на вноса на активи / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Актив, 2011, N 7, с. 2-6. 

  

Сист. No: 45056

- 147 -

Сп З 544 к

Душанов, Иван.  Отчитане на последващи разходи за дълготрайни активи / Иван Душанов. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 6, с. 21-23. 

  

Сист. No: 45061

- 148 -

Сп Б 90

Костенко, Е. А.  Учет финансовой аренды / Е. А. Костенко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 7, с. 121-124. 

  

Сист. No: 45004

- 149 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на предоставяните средства от структурните фондове на Европейския съюз на бюджетните предприятия ( без общините) / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XIX, 2011, N 6, с. 42-46. 

  

Сист. No: 45077

- 150 -

Сп Б 90

Никонова, И. Ю.  Исторические этапы учета финансовых результатов / И. Ю. Никонова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 6, с. 121-123. 

  

Сист. No: 44951

- 151 -

Сп А 454

Решовски, Борис.  Счетоводно отчитане на финансов лизинг / Борис Решовски. // Актив, 2011, N 7, с. 18-21. 

  

Сист. No: 45058

- 152 -

Сп С 73 с

Седларски, Теодор и др.  Възможност за счетоводно отчитане на трансакционните разходи в предприятията / Теодор Седларски, Илияна Анкова. // Статистика, LXII, 2010, N 3-4, с. 60-80. 

  

Сист. No: 45074

- 153 -

Сп Б 90

Соколов, В. Я.  Капитализация расчетов / В. Я. Соколов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 6, с. 85-90. 

  

Сист. No: 44942

- 154 -

Сп Б 90

Соколов, В. Я.  Капитализация капитала / В. Я. Соколов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 7, с. 95-96. 

  

Сист. No: 45005

- 155 -

Сп И 31

Соколов, Ярослав Вячеславович.  Концептуална реконструкция на фактите от стопанския живот / Ярослав Вячеславович Соколов. // ИДЕС, XV, 2011, N 5, с. 9-23. 

  

Сист. No: 44996

- 156 -

Сп Б 90

Сотникова, Л. В.  Налогообложение операций по договору лизинга у лизингодателя / Л. В. Сотникова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 6, с. 45-47. 

  

Сист. No: 44940

- 157 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Обезценка и брак на материалните запаси / Райна Стефанова. // Експерт, XIX, 2011, N 6, с. 32-37. 

  

Сист. No: 45076

Селскостопанско счетоводство

- 158 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Счетоводни аспекти на придобиването на животни в основните стада / Теодора Рупска. // Актив, 2011, N 7, с. 13-16. 

  

Сист. No: 45057

Счетоводство на предприятието

- 159 -

Сп Б 90

Палий, В. Ф.  Человеческий капитал : вопросы учета и оценка / В. Ф. Палий. // Бухгалтерский учет . - Москва, 75, 2011, N 6, с. 80-84. 

  

Сист. No: 44950

- 160 -

Сп Е 454 и

Рупска, Теодора.  Основни моменти при първоначално признаване на дълготрайни нематериални активи / Теодора Рупска. // Експерт, XIX, 2011, N 6, с. 30-31. 

  

Сист. No: 45075

Счетоводен анализ

- 161 -

Сп И 31

Мусов, Михаил.  Дълговият капацитет на корпорацията в условията на икономическа криза / Михаил Мусов. // ИДЕС, XV, 2011, N 5, с. 24-40. 

  

Сист. No: 44997

Международни счетоводни стандарти

- 162 -

Сп С 953 по

Дочев, Иван.  МСФО за малки и средни предприятия - за и против прилагането му в България за малки предприятия / Иван Дочев. // Счетоводна политика, 2011, N 5-6, с. 3-20. 

  

Сист. No: 45038

Одиторски контрол

- 163 -

Сп А 582

Димитров, Валери.  Сметната палата и приложното поле на одита на изпълнението / Валери Димитров. // Икономически алтернативи, 2011, N 2, с. 3-26. 

  

Сист. No: 45034

- 164 -

Сп Б 923 з

Златков, Иван.  Новият закон за Сметната палата / Иван Златков. // Български законник, XX, 2011, N 7, с. 38-44. 

  

Сист. No: 2110

- 165 -

Сп С 953 по

Колева, Бранимира.  Одиторския избор - статистически или нестатистически извадки / Бранимира Колева. // Счетоводна политика, 2011, N 5-6, с. 47-60. 

  

Сист. No: 2193

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 166 -

Сп П 89 тп

Ягунова, Наталья и др.  Стиль руководителя и эффективность управления / Наталья Ягунова, Марина Смагина, Анна Гонова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 5, с. 49-56. 

  

Сист. No: 44934

- 167 -

Сп У 732 п

Якушин, Е.  "Терракотовая армия" была только в Китае, а у нас... / Е. Якушин. // Управление персоналом . - Москва, 16, 2011, N 12, с. 27-37. 

  

Сист. No: 45003

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 168 -

Сп П 89 тп

Журавлев, Максим.  Управление человеческим капиталом с целью формирования инновационного общества / Максим Журавлев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 6, с. 46-54. 

  

Сист. No: 45007

- 169 -

Сп А 582

Колева, Станка.  Изследване на взаимодействието и хармонизацията в системите за управление на човешкити ресурси (на примера на големи индустриални фирми от страната) / Станка Колева. // Икономически алтернативи, 2011, N 3, с. 86-104. 

  

Сист. No: 45032

Стандартизация и типизация в производството

- 170 -

Сп П 57 х

Зульфугарзаде, Т.  Национальное регулирование нанотехнологий в ЕС и США / Т. Зульфугарзаде. // Экономист . - Москва, 87, 2011, N 5, с. 52-66. 

  

Сист. No: 44967

Информационни технологии

- 171 -

Сп П 89 тп

Бобылева, Марина.  Управление документальными коммуникациями и информационными ресурсами организации: концептуальные подходы / Марина Бобылева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 5, с. 117-126. 

  

Сист. No: 44936

- 172 -

Сп C 58

Инвестициите в ИТ сигурност - под влиянието на нови приоритети . // CIO, 2011, N 7, с. 4-7. 

  

Сист. No: 45012

- 173 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ сигурността в българските организации - в дисонанс с глобалните тенденции / Надя Кръстева. // CIO, 2011, N 7, с. 8-10. 

  

Сист. No: 45013

- 174 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  PKI за всеки - основни рискове и решения (част 1) / Найден Неделчев. // CIO, 2011, N 7, с. 28-30. 

  

Сист. No: 45014

- 175 -

Сп П 89 тп

Тюрина, Ольга.  Развитие интернет-провайдера на рынке интернет-услуг: разработка модели / Ольга Тюрина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXIX, 2011, N 5, с. 72-78. 

  

Сист. No: 44935

Информационни мрежи. Информационни системи

- 176 -

Сп Г 621 БСУ

Делчев, Цветелин Панчев.  Успешни стратегии при онлайн маркетинг на продукти и услуги / Цветелин Панчев Делчев. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXIV, 2011, с. 162-166. 

  

Сист. No: 2627

- 177 -

Сп C 58

Ангелов, Илиян Цветанов.  Интерфейси в тактическите комуникационни системи / Илиян Цветанов Ангелов. // CIO, 2011, N 7, с. 58-60. 

  

Сист. No: 45015

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 178 -

Сп И 503 и

Върбанов, Румен.  Фактори и предпоставки за електронна търговия в България и Европейския съюз / Румен Върбанов. // Икономически изследвания, XX, 2011, N 1, с. 132-166. 

  

Сист. No: 44993

- 179 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Идва нова ера. Ерата на електронните системи за търговия / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2011, N 7, с. 54-56. 

  

Сист. No: 44978

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 180 -

Сп Б 44 БСУ

Караджова, Златина.  Сигурност и безопастност на туристическия продукт на дестинация България / Златина Караджова. // Бизнес посоки, VII, 2011, N 2, с. 20-27. 

  

Сист. No: 45051

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 181 -

Сп Ф 53 кс

Муравьва, Л. А.  Русская Америка в XIX веке / Л. А. Муравьва. // Финансы и кредит . - Москва, 2011, N 20, с. 66-74. 

  

Сист. No: 44945

История на СА

- 182 -

В З 375

Иванова, Гергана.  [Дванадесетият]12-ият ректор на стопанска академия доц. д-р Величко Адамов удостои с почетно звание проф. д-р Йон Кукуй / Гергана Иванова. // Застраховател, XVII, N 14, 27 юли - 17 авг. 2011, с. 24. 

  

Сист. No: 317

- 183 -

В Д 92

Румънски ректор удостоен със званието Доктор Хонорис кауза . // Дунавско дело, LVII, N 27, 15-21 юли 2011, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 45002


 Индекс по АВТОРИ

Аганбегян, А. 60 
Аксененко, Е. В. 91 
Акулов, Анатолий 129 
Александрова, Паола 22 
Алексиева, Биляна 117 
Амосов, А. 62 
Ангелов, Илиян Цветанов 177 
Ангелов, Сашо 112 113 
Анкова, Илияна 152 
Аристер, Н. 137 
Атанасова, Минка 120 
Афанасьев, В. 23 
Бабенко, Н. И. 54 
Белозеров, С. А. 43 
Белый, Евгений 101 
Беспалова, Марина 101 
Биглова, Г. 8 
Бобылева, Марина 171 
Боева, Веряна 97 
Божков, Васил 143 
Бонева, Светла 102 
Брезоева, Бойка 144 
Бровчак, С. В. 88 
Бурлачков, В. К. 13 
Ванчева, Диана 124 
Василева, Теодора 68 
Васильева, И. П. 24 
Векова, Людмила 6 
Владимирова, Елка 99 
Воронина, Л. А. 54 
Воронов, В. С. 25 
Върбанов, Румен 178 
Ганчев, Александър 33 
Генкова, Диана Николова 81 
Георгиева, Ваня Спасова 98 
Георгиева, Елена 145 
Георгиева, Силвия 63 
Глухов, В. В. 34 
Гонова, Анна 166 
Горланов, Г. 8 
Господинова, Силвия 53 
Гочева, Валентина 146 
Градев, Дончо 103 
Григорова, Стела 146 
Гроздева, Десислава 71 
Грошева, Ирина 126 
Данилов, П. В. 26 
Данилова, Т. Н. 26 
Делчев, Цветелин Панчев 176 
Джилизов, Велко 86 
Димитров, Валери 163 
Дочев, Иван 162 
Душанов, Иван 147 
Дышаева, Л. 109 
Ерошкин, А. М. 27 
Желязкова, Донка 71 
Жилина, Н. Н. 28 
Журавлев, Максим 168 
Зарева, Ирена 20 
Златков, Иван 164 
Зульфугарзаде, Т. 170 
Иванов, Любомир 2 
Иванов, Петко 111 118 122 
Иванова, Гергана 89 182 
Иванова, Н. Е. 73 
Иванченко, В. 9 
Калоянов, Тодор 5 16 
Караджова, Златина 180 
Кекулов, Алексей 127 
Кирова, Антоанета 74 
Клементьев, В. А 44 
Колева, Бранимира 165 
Колева, Даниела 131 
Колева, Н. 100 
Колева, Станка 169 
Кондратьева, М. Н. 44 
Костенко, Е. А. 148 
Костова, Здравка 99 
Крачунов, Илия 119 
Кръстева, Надя 173 
Кузнецов, М. 23 
Ламбовска, Мая 58 
Липкович, Э. 18 
Луканова, Победа 21 
Малеева, А. В. 45 
Манчева, Иванина 47 
Маринов, Александър 103 
Маринов, Георги 82 
Маринова, Ани 128 
Марчев, Ангел 48 58 
Матеева, Богиня 136 
Матова-Головина, Анастасия 149 
Меньшаева, Л. И. 28 
Милков, Лучиян 110 
Мищенко, С. В. 46 
Муравьва, Л. А. 181 
Мусабеков, К. 10 
Мусов, Михаил 161 
Мутафов, Красимир 51 
Найденов, Людмил 42 
Неделчев, Найден 174 
Нейчева, Мария 55 59 
Николов, Димитър 120 
Никонова, И. Ю. 150 
Никулина, Надежда Николаевна 90 
Нинов, Димитър 39 
Нончева, Теодора 83 
Ордов, К. В. 13 
Ореховский, П. 11 
Останин, В. А. 34 
Павлова, Веселка 108 
Палий, В. Ф. 159 
Панайотова, Сашка 123 
Панева, Лиляна 40 
Петков, Мартин 29 
Петрова, А. А. 43 
Петрова, Диана 142 
Поварич, Илья 129 
Половинкин, П. 137 
Полухина, Анна 130 
Попов, Румен 125 
Пъчев, Пламен 133 
Радев, Тодор 120 
Радев, Христо 87 
Рачева, Л. 100 
Рашева-Мерджанова, Яна 104 
Решовски, Борис 151 
Рибов, Манол Н. 105 
Рисимански, Иво 35 
Рожков, Ю. В. 34 
Романова, Ирина 101 
Рупска, Теодора 158 160 
Русецкая, Э. А. 91 
Рыбаков, Ф. 12 
Сапрыкина, Галина 130 
Седларски, Теодор 152 
Славянска, Вяра Красимирова 141 
Слепов, В. А. 13 
Смагина, Марина 166 
Смрикаров, Ангел 106 
Соколов, В. 56 
Соколов, В. Я. 153 154 
Соколов, Ярослав Вячеславович 155 
Сотникова, Л. В. 156 
Стефанова, Райна 157 
Стоянов, Михал 71 
Стоянова, М. 1 100 
Стрельцов, Д. 61 
Сухарев, А. Н. 30 
Съботинова, Диана 17 
Тодоров, Венцислав 121 
Тодоров, Тодор 19 
Тюрина, Ольга 175 
Удалов, Федор 130 
Уткин, В. С. 31 
Ушвицкий, Л. И. 45 
Фетисова, Ю. 14 
Филипов, Милен 72 
Филиппова, Ирина 107 
Фролов, Д. 15 
Харизанова, Маргарита 131 
Христов, Емил 3 
Цанева, Райна 49 
Цачев, Цветослав 179 
Цветков, И. В. 66 
Чанков, Георги 7 
Чобанов, Петър 57 
Шахбиев, М. Т. 91 
Шеховцова, Ю. А. 38 
Шовкун, И. А. 41 
Ягунова, Наталья 166 
Якушин, Е. 167 
Янкова, Нина Петрова 4 
Ahmad, Eatzaz 70 
Anderson, Alistair R. 138 
Arvanitis, Spyros 135 
Bao, Jack 36 
Christova-Balkanska, Iskra 77 
Crocker, Keith J. 92 
Doskeland, Trond M. 37 
Guris, Burak 69 
Hirsch-Kreinsen, Hartmut 139 
Hvide, Hans K. 37 
Inotai, Andras 132 
Jahan-Parvar, Mohammad R. 93 
Kiran, Burcu 69 
Kubli, Ursina 135 
Landry, Craig E. 93 
Longstaff, Francis A. 32 
Novak, Tamas 64 
O'Rourke, Morgan 114 
Pan, Jun 36 
Rothschild, Casey 94 
Russell, Ellina O. 138 
Shiu, Yung-Ming 95 
Snow, Arthur 92 
Stoughton, Neal M. 50 
Sullivan, Laura 140 
Szekely-Doby, Andras 78 
Tchipev, Plamen D. 65 
Totev, Stoyan 84 
Vida, Krisztina 80 
Wang, Jiang 36 
Weiner, Csaba 79 
Woerter, Martin 135 
Wu, Youchang 50 
Zakaria, Muhammad 70 
Zareva, Irena 85 
Zechner, Josef 50 
Zhelyazkova, Virginia Ivanova 115 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Амнистия на зеленчуците 121 
Бактериално тайнство 117 
Бедността в ЕС: данни и приоритети на стратегията "Европа 2020" 83 
Безвъзмездни средства по фондове и програми на Европейския съюз - условия за изразходване, отчитане и одит 143 
Безработицата сред младежта в условията на криза 22 
Брандът 72 
България ще произведе около 1,5 тона розово масло през 2011 г. 123 
Бюджетът на здравната система и действащото законодателство 113 
Висшето образование в Естония 100 
Влияние на глобалната криза върху съвкупната активност в българската икономика 55 59 
Влиянието на общата селскостопанска политика(ОСП) върху стратегиите за оцеляване на селските домакинства 120 
Възможност за счетоводно отчитане на трансакционните разходи в предприятията 152 
Възрастните хора на пазара на труда в България. Насоки за насърчаване на активното стареене 20 
Данъчна система ва Р. България - особености и възможности за усъвършенстване 42 
Динамика и преструктуриране на заетостта в сфера на услугите и в българската икономика за периода 1997-2008 г. 53 
Динамика присвоения-отчуждения и неоинстиутуционализм 8 
Дълговият капацитет на корпорацията в условията на икономическа криза 161 
Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част II 48 
Еврозоната: проблеми и перспективи 82 
Европейският пазар диктува инвестиции във високотехнологични машини 136 
Еднозначни решения от индексен факторен анализ за еднородна и разнородна продукция 3 
Ефективност на портфейлния мениджмънт на българските инвестиционни фондове 33 
Ефектът IKEA 68 
За измерителите на асиметрия и ексцес 16 
За някои проблеми при селекцията на проектни мениджъри 141 
Заетост на съкратено работно време като средство за запазване на съществуващите работни места в условия на криза 19 
Застрахователите в автомобилна клопка 96 
Зрелость социальных институтов и специфика оснований теории общественного выбора 11 
Идва нова ера. Ерата на електронните системи за търговия 179 
Изисквания на закона за данък върху добавена стойност при "продажби на загуба" 40 
Използване на валутни форуърди при отчитане на хеджиране 144 
Използване на счетоводната информация при анализа на класическия реекспорт на стоки 142 
Изследване на взаимодействието и хармонизацията в системите за управление на човешкити ресурси (на примера на големи индустриални фирми от страната) 169 
Икономиката на Виетнам - динамична и обещаваща 76 
Икономически теории за населението 17 
Има ли място за дискаунтъри 134 
Инвестициите в ИТ сигурност - под влиянието на нови приоритети 172 
Иновации в сферата на маркетинг-логистиката 74 
Институционалното инвестиране в България - тенденции, проблеми и насоки 49 
Интерактивно обучение: същност, трудности, теоретични основи и критични оценки 99 
Интерфейси в тактическите комуникационни системи 177 
Исторические этапы учета финансовых результатов 150 
ИТ сигурността в българските организации - в дисонанс с глобалните тенденции 173 
К вопросу о совершенствовании методологии дисконтирования денежных потоков 38 
Какво се крие зад успешния проектен мениджмънт 128 
Капитализация капитала 154 
Капитализация расчетов 153 
Компетентността и компетенциите на студентите като фактор за изграждане на готовност за труд в системата "публична администрация" 110 
Концепт понятия "финансы": проблемы метода познания 34 
Концептуална реконструкция на фактите от стопанския живот 155 
Кредитование в системе финансового обеспечения образования 28 
Менеджмент как наука и стадии его жизненного цикла 129 
Метарефлексивен модел на научното изследване - технологии на осъществяване 104 
Методология разработки лабораторных экспериментов в экономике 14 
Механизм влияния цены золота на современную экономическую систему 30 
Механизмы государственной финансововой поддержки инноваций за рубежом 27 
Мировой опыт организации наличного денежного обращения 46 
Младежите на пазара на труда и тяхната социална защита 21 
Модата в инвестициите - от минимаркетите до фотоволтаиците 47 
Модернизация экономики и ее моделирование 18 
МСФО за малки и средни предприятия - за и против прилагането му в България за малки предприятия 162 
Налогообложение операций по договору лизинга у лизингодателя 156 
Насоки, дейности и мерки за преструктуриране на тютюнопроизводството 125 
Наукометрични критерии за заемане на академични длъжности в РУ "А. Кънчев" 106 
Националната здравна карта - елемент от съвременното мрежово общество 112 
Национальное регулирование нанотехнологий в ЕС и США 170 
Неоиндустриальный тип развития и возобновляемые источники энергии 10 
Нетворкинг творит чудеса... в бизнесе... 127 
Нови понятия в управлението на образованието 98 
Нови предизвикателства пред системата за социално подпомагане 6 
Новите реалности и диалогът между образование и бизнес 103 
Новият закон за Сметната палата 164 
О качестве и адекватности учебных курсов 109 
О месте экономики России в мире 60 
О неоиндустриальном сценарии в концепции развития до 2020 г. 62 
О новом историческом этапе трансформации капитализма 9 
О теории экономических механизмов 13 
Обезценка и брак на материалните запаси 157 
Обслуживание банками состоятельных частных лиц: этапы развития и основные признаки 43 
Одиторския избор - статистически или нестатистически извадки 165 
Осем мерки, които ще раздвижат икономиката 57 
Основни движещи сили за развитие на търговския бизнес в Република България 71 
Основни моменти при първоначално признаване на дълготрайни нематериални активи 160 
Основни правила и съвременни биологични добавки за приготвяне на висококачествени силажи от тревни фуражни растения 119 
Основы корпоративной стратегии 137 
Особености на облагането и счетоводното отчитане на вноса на активи 146 
Относно познавателната същност на автокорелацията в динамичните редове 2 
Отчитане на последващи разходи за дълготрайни активи 147 
Отчитане на предоставяните средства от структурните фондове на Европейския съюз на бюджетните предприятия ( без общините) 149 
Отчитане на разлики при първоначално признаване на земеделската продукция 145 
Оценка налоговой нагрузки и технологическое развитие экономики Украины 41 
Оценка стоимости жизни в системе обеспечения имущественных интересов граждан посредством страхового механизма 91 
Парадокс трансакционных издержек 15 
Пари от рапица се правят с растителна защита 124 
Пенсионное обеспечение в Греции и России 88 
Подготовка специалистов в вузе: инновационные технологии обучения 107 
Политическите промени в арабските страни и предизвикателствата пред политиките на САЩ и страните от ЕС 7 
Последните изменения и допълнения на Закона за търговския регистър, Търговския закон и Закона за счетоводството 86 
Потенциалът на фондовете на европейския съюз за развитието на българската икономика 81 
Потребностите на бизнеса 133 
Предприемаческият университет в контекста на партньорството 97 
Принципы и инструменты экономической политики 12 
Проблема глобального потепления: политика Японии 61 
Проблема стратегического эффекта в международной конкуренции 56 
Промени в Закона за опазване на земеделските земи 87 
Промени в модела на раждаемостта на жените в Р България в условията на пазарна икономика 5 
Развитие интернет-провайдера на рынке интернет-услуг: разработка модели 175 
Развитие на европейския интеграционен процес в областта на висшето образование 102 
Развитие на стратегически съюз от динамичните малки и средни предни предприятия 63 
Развитие на структурата на населението по доход в България през периода 1992-2008 година 4 
Размито оценяване на инвестиционни портфейли 58 
Разходи за научни изследвания и разработки в Естония 1 
Рапицата си остава изгодна култура 116 
Роль итерационного маркетинга в процессе управления инновационным проектом 73 
Роль маркетинга в управлении инновационной деятельностью малых и средних промышленных предприятий 126 
Румънски ректор удостоен със званието Доктор Хонорис кауза 183 
Русская Америка в XIX веке 181 
Рыночные риски коммерческих банков: методы оценки и анализ 45 
Самоподобиe цен на нефть и фрактальные методы их прогноза 66 
Сезонът на градушките 111 
Сигурност и безопастност на туристическия продукт на дестинация България 180 
Сметната палата и приложното поле на одита на изпълнението 163 
Современные подходы к регулированию деятельности центральных контрагентов в Евросоюзе 31 
Современный оборот глобального валютного рынка: распределение по инструментам 24 
Социални аспекти на данъчната политика в ЕС и в България 39 
Специален режим на облагане при реализирането на инвестиционни проекти по реда на ЗДДС 51 
Стевията - най-мощният природен посладител 122 
Стиль руководителя и эффективность управления 166 
Стратегическое управление ВУЗом: концепции и инструменты 101 
Страховой надзор и страховой аудит: назначение, сущность 90 
Сфера туризма: современная концепция управления 130 
Счетоводни аспекти на придобиването на животни в основните стада 158 
Счетоводно отчитане на финансов лизинг 151 
Същност и форми на международните разплащания. Документарните инкасови операции - рискове, предимства и недостатъци 35 
Твърдата пшеница в Европейския съюз и България 118 
Тенденции в управлението на бизнес процесите в условията на финансова криза 131 
Традиции и перспективи за развитие на дистанционно обучение в Университета за национално и световно стопанство 108 
Трансформация инструментов денежного рынка как результат диффузии инноваций 25 
Управление банковскими рисками через мотивацию персонала 44 
Управление документальными коммуникациями и информационными ресурсами организации: концептуальные подходы 171 
Управление инвестиционной деятельностью промышленных холдингов в условиях риска и неопределенности 54 
Управление человеческим капиталом с целью формирования инновационного общества 168 
Управлението на доставките в условията на икономическа несигурност 75 
Успешни стратегии при онлайн маркетинг на продукти и услуги 176 
Учет финансовой аренды 148 
Фактори и предпоставки за електронна търговия в България и Европейския съюз 178 
Финансиране на проекти за социални иновации в предприятията 29 
Финансирование инноваций в нефтегазовом секторе 23 
Финансовые аспекты, формирования агломераций 26 
Фондовете очакват добър улов в инвестиционното море 52 
Фрагменти в развитието на висшето образование 105 
Человеческий капитал : вопросы учета и оценка 159 
"Терракотовая армия" была только в Китае, а у нас... 167 
[Дванадесетият]12-ият ректор на стопанска академия доц. д-р Величко Адамов удостои с почетно звание проф. д-р Йон Кукуй 182 
Bancassurance - пазарът, който продължава да расте 89 
Do Individual Investors Have Asymmetric Information Based on Work Experience? 37 
Emigration and Foreign Direct Investments: Links and Inpact on the Bulgarian Economy 77 
EU Decision- making after the Eastern Enlargement: Interests and Influence of the New Member States 80 
EU Periphery, Economic Problems and Opportunities - the Case of Balkan Countries 84 
Fighting the Economic Crisis: Could Bulgaria Be a Neoliberal Success Story? 65 
Financial Market and Technological Innovation 139 
Flood Insurance Coverage in the Coastal Zone 93 
Foreign Direct Investments in Russia and the Hungarian-Based Investors 79 
Foreign Trade Deficit Sustainability of Turkey 69 
Impacts of the Global Crisis: Special Focus on Central Europe and Hungary 64 
Intermediated Investment Management 50 
Knowledge and Technology Transfer Activities between Firms and Universities in Switzerland: An Analysis Based on Firm Data 135 
Multidimensional Screening in Insurance Markets with Adverse Selection 92 
Municipal Debt and Marginal Tax Rates: Is There a Tax Premium in Asset Price? 32 
Openness and Democracy: Some Evidence from Pakistan 70 
PKI за всеки - основни рискове и решения (част 1) 174 
Pricing in the digital world 67 
Reinsurance and Capital Structure: Evidence from the United Kingdom Non-life Insurance Industry 95 
Rethinking Nuclear Safety 114 
Self-regulation: a strategic alternative for small firms? 138 
The Development of Education and Science - an Important Way for Increasing the Influence of Small countries in the EU. The case of Bulgaria 85 
The Efficiency of Categorical Discrimination in Insurance Markets 94 
The EU's External Relations: the Case of BRIC Countries with Special Emphasis on China 78 
The Future Energy Projects of Bulgaria - Opportunities Beyond Frontiers 115 
The Illiquidity of Corporate Bonds 36 
The Intrinsic Beauty of Risk Management 140 
The Management of the Costs of Crisis Management Eurozone , EU 2020 and the Future of European Integration 132 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авалов кредит 153 
авансово плащане 35 
авиационна промишленост 56 
автокаско 96 
автокорелация 2 
автомобилно застраховане 96 
авторегресионни модели 2 
агломерация 26 
аграрно счетоводство 145 
Адам Смит 17 
адитивен анализ 3 
администриране 163 
академичен състав 106 
академични длъжности 106 
академични работници 106 
активи 43 52 146 160 
акцептен кредит 153 
Америка 181 
АМОА 48 
аналитично отчитане 158 
аналитично отчитане на биологични активи 158 
арабски страни 7 
аренда 148 
асиметрична информация 37 
асиметрия 16 
атомна енергия 10 115 
аутсорсинг 46 131 134 
базелски стандарти 31 
бактерии 117 
баланс 154 
балкански страни 84 
банкноти 46 
банкнотна емисия 46 
банкова дейност 43 
банково дело 35 89 
банково застраховане 89 
банково обслужване 43 
БВП 2 39 55 57 59 60 76 
БДС 59 
бедност 6 83 
бедност в ЕС 83 
безвъзмездна финансова помощ 149 
безвъзмездни средства 143 
безопасност 170 
безработица 20 21 22 
безработица в страните от ЕС 22 
безработни 21 
Белене 115 
бенефициент 149 
бета-коефициент 48 
бизнес 103 133 
бизнес инкубатори 27 
бизнес климат 59 
бизнес консултиране 134 
бизнес процеси 131 
бизнес сектор 135 
бизнес управление на фирми 127 
бизнес цели 128 
биозеленчуци 121 
биоземеделие 121 
биологични добавки 119 
блага 8 
благородни метали 25 
богати клиенти 43 
богатство 30 
Болонски процес 102 
борба с природни бедствия 111 
брак 157 
брак на материални запаси 157 
бракуване 157 
бранд 72 
бранд емоцията 72 
брандинг 72 
брандинг модели 72 
БРИК 78 
брутна добавена стойност 59 
българска емиграция 77 
българска икономика 53 55 59 77 81 
българска наука 85 
български организации 173 
български пазар 134 
български трудов пазар 19 
българско образование 85 
бюджет 113 
бюджет на ЕС 80 
бюджет на ИТ 173 
бюджетиране 113 
бюджетна политика 26 
бюджетни предприятия 149 
бюрократична система 42 
валежи 111 
валута 45 
валутен пазар 24 
валутен съюз 82 
валутен съюз на ЕС 82 
валутни форуърди 144 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 10 
Величко Адамов 182 
венчър фонд 27 
взаимоотношения в екипа 127 
взаимоотношения с клиенти 127 
Виетнам 76 
високи технологии 170 
високотехнологични машини 136 
висше икономическо образование 109 
висше икономическо училище 182 
висше образование 85 97 100 101 102 103 105 107 108 109 110 182 183 
висше образование в България 102 108 
висше образование в Гърция 102 
висше образование в Румъния 102 
висше образование и бизнес 103 
висше учебно заведение 183 
висше училище 182 183 
висши учебни заведения 106 
внос 71 146 
внос и износ 68 
ВУЗ 101 102 107 108 
въздушен транспорт 74 
възобновяема енергия 10 
възобновяеми енергийни източници 10 
възпроизводство на населението 5 
възрастни хора 20 
възрастов състав 21 
възрастова група 19-30 г. 21 
външни интерфейси 177 
външни отношения 78 
външноикономически отношения 81 
външнотърговска дейност 71 
външнотърговски дефицит 69 
външнотърговски обмен 71 
външнотърговски сделки 146 
вътрешен пазар 57 
вътрешни интерфейси 177 
вятърни електрически централи 10 
газ 23 
газопроводи 115 
геополитическа стратегия 56 
Германия 139 
глобален пазар 24 
глобализация 74 
глобална криза 55 59 
глобални тенденции 173 
глобално затопляне 61 
годишник 17 22 51 72 141 176 
големи фирми 169 
градушка 111 
гражданска отговорност 96 
грантово финансиране 27 
групажни превози 74 
гъвкаво обучение 105 
Гърция 88 
данни 83 
данъците в Русия 156 
данъчен риск 32 
данъчна основа 40 
данъчна отчетност 148 
данъчна политика 39 
данъчна политика на ЕС 39 
данъчна реформа 42 
данъчна система 41 42 
данъчна тежест 39 41 
данъчни приходи 39 
данъчни ставки 32 
данъчни стимули 27 
данъчно облагане 32 40 156 
дарение 158 
ДДС 40 42 51 
дебиторска задлъжнялост 153 
Дейвид Рикардо 17 
деливъри ордер 146 
демография 88 
демографски изменения 6 53 
демографски преход 17 
демографски процеси 5 
демографски фактори 6 
демокрация 70 
деривативи 24 
дестилация 180 
дестинации 180 
дестинация България 180 
дефицит 116 
децилни групи 4 
Джон Кейнс 17 
Джон Мил 17 
Джоузеф Спенглер 17 
диагностичен анализ 169 
дигитализация 67 
дигитална общност 67 
диетични храни 122 
динамика на развитие 18 
динамика на цените 66 
динамични МСП 63 
динамични редове 2 
дисертационно изследване 104 
дискаунтъри 134 
дисконтиран доход 38 
дискриминация 94 
дистанционно обучение 108 
дистрибуция 74 
ДНА 160 
добавена стойност 41 
доверително управление 52 
договарящ орган 149 
договорна рамка 63 
Доктор хонорис кауза 182 183 
документарен акредитив 35 
документарни плащания 35 
документарно инкасо 35 
документооборот 171 
допустимост на разходите 143 
доставка на стоки 40 
доставки 40 75 
доходи на населението 71 
доходност 33 
дългов капитал 161 
дълготрайни активи 147 
дълготрайни биологични активи 158 
дълготрайни материални активи 147 
дълготрайни нематериални активи 160 
държавата и парите 34 
държавни органи 39 
държавно финансиране 27 
държавно финансиране на висшето образование 28 
е-бизнес 174 
е-документооборот 171 
е-правителство 171 
е-търговия 174 178 
еволюция на мениджмънта 129 
еврозона 82 132 
Европейска асоциация на университети (ЕАУ) 102 
Европейска икономическа периферия 84 
европейска интеграция 80 81 102 132 
Европейска комисия 39 
Европейска парична система 82 
европейска политика 83 
европейски банки 89 
европейски пазар 136 
Европейски паричен институт 82 
европейски програми 29 136 143 
Европейски социален фонд 83 
Европейски съюз 6 61 81 82 116 149 178 
европейски фондове 81 143 
европейско законодателство по СКФ 143 
европейско икономическо управление 132 
европейско образователно пространство 102 
еднородна продукция 3 
ЕИО 81 
екип 141 
екоенергетика 10 
екология 61 
експериментална икономика 14 
експериментални изследвания 14 
ексцес 16 
електроенергийна реформа 10 
електронен бизнес 178 
електронен документ 174 
електронен документооборот 171 
електронна търговия 178 179 
електронна търговия в България 178 
електронни сделки 179 
електронни системи 179 
електронно обучение 108 
електронно правителство 171 
емигранти 181 
емиграция 77 
емисии на парникови газове 61 
ЕМОК 102 
емпиризъм 17 
емпирични резултати 33 
енергетика 115 
енергетика и околна среда 114 
енергетика на България 115 
енергетика на Русия 10 
енергийна безопасност 114 
енергийни пазари 115 
енергийни проекти 115 
енергопотребление 10 
ЕПВО 102 
епидемии 121 
ЕС 31 39 61 74 78 80 81 82 84 85 116 117 121 132 170 
ЕС и Китай 78 
ЕС и разширяването 80 
ЕС-27 1 74 
естествен подсладител 122 
Естония 1 100 
Естонска република 100 
етерични масла 123 
етерично-маслени култури 123 
етерично-маслени растения 123 
ефективност 33 
ефективност на инвестициите 38 
ефективност на управлението 166 
ешерихия коли 117 121 
животни 158 
животозастраховане 89 
жизнен цикъл 129 
загуби 111 
заети лица 2 
заетост 19 53 
заетост по възраст 20 
заетост по сектори 53 
Закон за данък върху добавената стойност 40 
Закон за опазване на земеделските земи 87 
Закон за сметната палата 164 
Закон за счетоводството 86 
Закон за търговския регистър 86 
законова уредба 164 
законодателна промяна 86 
законодателни мерки 170 
законодателство 87 
заразни заболявания 117 
застраховане 89 90 92 93 94 95 
застраховане в България 96 
застраховане в Русия 91 
застраховане във Великобритания 95 
застраховане срещу природни бедствия 93 
застрахователен надзор 90 
застрахователен одит 90 
застрахователен пазар 92 94 96 
застрахователна практика 92 
застрахователна премия 91 
застрахователна статистика 96 
застрахователни договори 92 
застрахователни кандидати 92 
застрахователни компании 28 89 96 
застрахователно дело 90 
застрахователно покритие 93 
застраховка "Гражданска отговорност" 96 
застраховка "Каско" 96 
застраховка живот 91 
застраховки 91 
защита на информацията 172 173 
защита на иформацията в интернет 172 
ЗДДС 40 51 
здравеопазване 112 113 
здравна система 112 113 
здравни закони 113 
здравословни храни 122 
зеленчукови стоки 117 
зеленчукопроизводство 117 121 
зеленчуци 117 
земеделие 124 125 
земеделие в страните от ЕС 118 
земеделска продукция 145 
земеделски земи 87 
землена политика 87 
златен резерв 30 
злато 30 
знание 104 
знания 135 
зърнено-житни култури 118 
зърнопроизводство 118 
идеалистичен подход 7 
извадков контрол 165 
извадков метод 165 
извънбюджетни средства 149 
изкупна цена 116 
изкуство 140 
изменения на климата 61 
измерители 16 
изобретения 25 
изпълнение на проекти 128 
изследвания и разработки 27 
изследователска и развойна дейност 135 
изследователска работа 104 
източно разширяване на ЕС 80 
икономика 55 57 76 81 
икономика и политика 70 
икономика на Виетнам 76 
икономика на знанията 85 
икономика на Русия 60 62 79 
икономика на Украйна 41 
икономика на Япония 61 
икономическа активност 20 57 
икономическа интеграция 80 84 132 
икономическа история на Америка 181 
икономическа история на света 181 
икономическа криза 65 74 75 
икономическа криза в България 65 
икономическа наука 12 14 
икономическа нестабилност 75 
икономическа политика 12 
икономическа политика на Русия 12 
икономическа система 81 
икономическа стратегия 62 
икономическа теория 8 12 13 15 109 
икономически анализ 14 30 
икономически механизъм 13 
икономически план 65 
икономически проблеми 12 84 
икономически растеж 39 57 76 
икономически теории 17 
икономическо възстановяване 65 
икономическо моделиране 18 
икономическо развитие 62 64 76 
икономическо развитие на Русия 9 60 
икономическо развитие на света 9 
ИКТ 103 178 
инвестиран капитал 161 
инвестиране 49 
инвеститори 37 47 50 
инвестиции 37 38 47 50 57 58 136 172 
инвестиции в икономиката 79 
инвестиции в ИТ 172 
инвестиции в човешки капитал 107 159 
инвестиционен портфейл 48 54 58 
инвестиционен проект 54 
инвестиционен риск 54 
инвестиционна дейност 37 49 54 88 
инвестиционна монета 25 
инвестиционна политика 25 38 
инвестиционна стратегия 54 
инвестиционни портфейли 49 
инвестиционни продукти 37 
инвестиционни проекти 23 51 
инвестиционни схеми 52 
инвестиционни фондове 33 
индекс на потребителските цени 2 
индексен анализ 3 
индексен факторен анализ 3 
индивидуални инвеститори 37 
индивидуални клиенти 52 
индустриални клиенти 136 
индустриални фирми 169 
индустрия 136 
инкасо 35 
инкасова операция 35 
инкасово плащане 35 
иновативни технологии 136 
иновации 23 27 41 74 139 
иновации в предприятията 29 
иновационен процес 73 
иновационна активност 135 
иновационна дейност 126 
иновационна дейност на предприятието 126 
иновационна продуктова стратегия 73 
иновационна система 139 
иновационни стратегии 139 
иновационни технологии 107 
иновационни технологии във ВУЗ 107 
иновационно обучение 107 
иновационно общество 168 
иновационно партньорство 97 
иновационно развитие 168 
институции 11 
институционални инвеститори 49 
институционално инвестиране 49 
институционално развитие 11 
интегрални системи 13 
интеграционен процес 102 
интеграционен процес в Европа 102 
интеграция 76 89 
интеграция на научни знания 105 
интерактивни методи 99 
интерактивни технологии 99 
интерактивно обучение 99 
Интернет 175 176 178 
интернет услуги 178 
интернет-провайдер 175 
интернет-услуги 175 
интерфейси 177 
инфлация 48 
информационен мениджмънт 171 
информационен модел 13 
информационна сигурност 172 
информационни и комуникационни технологии 178 
информационни ресурси 171 
информационни системи за счетоводството 150 
информационни технологии 172 173 175 
информационни технологии в бизнеса 173 
ислямска демокрация 7 
история на Америка 181 
история на мениджмънта 129 
история на СА 182 183 
история на счетоводството 150 155 
ИТ 134 173 
ИТ консултиране 134 
ИТ сигурност 172 173 
итеративно планиране 73 
капитал 31 154 
капитализация 153 154 
капитализация на капитала 154 
капитализъм 9 
капиталова структура 95 161 
капиталови пазари 95 
капиталовложения в активи 159 
Карл Маркс 17 
катастрофичен риск 93 
катастрофични загуби 111 
качествено образование 21 102 
качество 21 
качество на висшето образование 102 
качество на образованието 100 
квалифицирани кадри 53 
Кейнс 17 
Кейнс, Дж. М. 17 
Киотски протокол 61 
Китай 78 
Китай и световната икономика 78 
китайски модел за развитие 78 
класификация 152 
клиенти 134 
клиентски услуги 133 
когнитивна психология 99 
Коефициент 4 21 
коефициент на автодетерминация 2 
коефициент на асиметрия 16 
коефициент на безработица 21 22 
коефициент на Джини 4 
коефициент на ексцес 16 
колаборативна логистика 74 
колекция 25 
комерсиализация на университетски продукт 97 
компенсации 117 121 
компетентност 110 
компетентности на държавната администрация 110 
компетенции 110 
компютри 179 
компютърни програми 179 
комуникационни системи 177 
конкурентоспособен бизнес 71 
конкурентоспособност 13 71 125 
конкурентоспособност на вузовете 102 
конкуренция 56 
конструктивизъм 99 
консултантска услуга 134 
консултантски услуги 134 
концептуален модел 155 
концептуален подход 155 
концептуална реконструкция 155 
концепция 58 62 
корпоративни облигации 36 
корпоративни стратегии 137 
корпоративни структури 137 
корпоративни университети 97 
корпоративни финанси 36 
корпоративно управление 137 
корпорации в Русия 137 
корпорация 137 
Кохезионен фонд 149 
КПБП 21 
крайбрежна зона 93 
краткотрайни активи 157 
кредитиране 57 
кредитиране на образованието 28 
кредитна задлъжнялост 153 
кредитна институция 89 
кредитна криза 64 
криза 19 22 55 64 65 117 131 132 
криза в земеделието 117 
кризата в България 59 
критично мислене 99 
КСО 49 
либерална демокрация 7 
ливъридж 95 
лидер 72 
лизинг 156 
лизингов договор 148 151 156 
лизингова сделка 151 
лизингодател 148 151 156 
лизингополучател 148 151 
Лисабонска стратегия 133 
Лисабонска стратегия на ЕС 85 
личност 110 
логистика 74 75 
логистиката в ЕС 74 
логистични пазари 75 
логистични решения 136 
Маастрихт 82 
Маастрихтски критерии 82 
макроикономическа стабилизация 59 
макроикономическо развитие 77 
малки и средни предприятия 63 126 
малки предприятия 162 
малки фирми 138 
маркетинг 73 74 176 
маркетинг логистика 74 
маркетингов процес 74 
маркетингова дейност 126 
маркетингова дейност на предприятието 126 
маслодайни култури 123 
математически методи 16 38 
материални запаси 157 
машини 136 
мебели 68 
мебелна промишленост 68 
медии 67 
междинно звено 149 
международен валутен фонд 76 
международен транспортен пазар 74 
международна икономика 77 79 
международна икономическа миграция 77 
международна конкуренция 56 
международна ликвидност 64 
международна миграция 77 
международна политика 7 
международна търговия 35 69 
международни икономически отношения 79 
международни отношения 7 
международни плащания 35 
международни разплащания 35 
международни стандарти ISO 180 
международни финансови организации 46 
мениджмънт 50 127 128 129 
мениджмънт в туризма 130 
мениджмънт на услугите 175 
мениджър 141 
мениджъри 50 
мениджърска дейност 167 
метарефлексивен модел 104 
методи за бизнес 176 
методи за обучение 133 
методически подходи 120 
методологически индивидуализъм 11 
методологически подход 4 
методология на икономиката 14 
микроикономика 109 
минимален доход 6 
минимаркети 47 
митническа декларация 146 
младежи 21 22 
младежка безработица 22 
младежка заетост 21 22 
мобилни потребители 177 
мобилност на студентите 85 
модели за прогнозиране 18 
моделиране 18 
моделиране на икономически процеси 18 
модернизация на икономиката 18 
МОКА 48 
монета 25 
монетарна политика 46 
монети 25 
мотивации 141 
мотивация 44 141 
мотивация на персонала 44 
мрежова здравна система 112 
мрежово общество 112 
МСП 63 162 
МСП в България 162 
МСС 41 145 
МСФО 162 
МСФО за МСП 162 
муниципални финанси 26 
Набуко 115 
наводнения 93 
наемател 151 
намаляване на раждаемостта 17 
наноикономика 170 
наноиндустрия 170 
нанотехнологии 170 
население 4 6 17 
население на България 4 
население по доход 4 
НАССР 180 
наука 129 
наука и развойна дейност 1 
наукометричен показател 106 
наукометрия 106 
научна рецензия 104 
научни изследвания 1 
научни изследвания и разработки 1 
научни степени 106 
научни стратегии 170 
научно изследване 104 
научно познание 105 
научно-техническа дейност 56 
Национална здравна карта 112 
Национална здравна система 112 
национална политика 125 
национално регулиране 170 
неживотозастрахователни дружества 95 
неликвидност 36 
нематериални активи 159 
неоиндустриализация 10 62 
неоиндустриализъм 9 
неоиндустриална модернизация 10 62 
неоинституционализъм 8 
неолиберална икономическа политика 65 
непълна заетост 19 
непълно работно време 19 21 
нестатистически извадки 165 
несъстоятелност 95 
нетворкинг 127 
нетна стойност на активите 52 
нефт 23 66 
нефтеногазов сектор 23 
нефтеногазови проекти 23 
нови членки в ЕС 80 
номинален курс 46 
Норвегия 37 
обезценка 157 
облагане 51 146 
облагане с данъци 32 
облачни услуги 172 
облигации 36 
оборот 24 
обработваема земя 120 
обработваема площ 120 
образование 105 
образование и икономика 103 
образование и наука 85 
образователен дизайн 98 
образователен мениджмънт 98 
образователен Форсайт 168 
образователна система 100 
образователна система в Русия 107 
образователна среда 98 
образователни кредити 102 
образователно пространство 98 
обучение на студенти 109 
обучение през целия живот 20 
общ доход 4 
общ европейски пазар 134 
Обща селскостопанска политика 81 120 125 
обществен избор 11 
общински дълг 32 
общински финанси 26 
ограничителна политика 65 
одит 163 164 
одит в публичния сектор 163 
одит и счетоводство 143 
одит на изпълнението 163 
одит на финансовите отчети 143 
одитна дейност 164 
одиторска проверка 90 
одиторска програма 90 
одиторски извадки 165 
одиторски инструменти 165 
одиторски стандарти 165 
одиторски услуги 90 
одиторско заключение 90 
онлайн маркетинг 176 
онлайн маркетингова стратегия 176 
онлайн разплащания 172 178 
онлайн реклама 176 
опазване 87 
оперативна програма 149 
оперативни програми 29 143 
ОСП 81 120 125 
ОСП на ЕС 120 125 
откритост 70 
отчетен период 158 
отчетна година 3 
отчитане 149 
отчитане на биологични активи 145 
отчитане на последващи разходи 147 
отчитане на разход 147 
отчитане на селскостопанска продукция 145 
отчитане на хеджирането 144 
оценка на инвестиции 38 
оценка на риска 45 
оценка на човешкия капитал 159 
пазар 55 89 124 134 136 
пазар на дългове 32 
пазар на корпоративни облигации 36 
пазар на мебели 68 
пазар на облигации 36 
пазар на рапица 124 
пазар на труда 6 19 21 
пазар на труда в България 20 
пазар на услуги 175 
пазарен риск 45 
пазарна икономика 5 
пазарна позиция 72 
Пакистан 70 
Парето 94 
пари 34 
паричен пазар 25 
паричен поток 38 
парични доходи 71 
парични фондове 34 
парично обръщение 46 57 
парично-кредитна политика 13 
партньори 63 
партньорство 97 
пенсиите в Русия 88 
пенсионна реформа 88 
пенсионна реформа в Русия 88 
пенсионна система в Русия 88 
пенсионни фондове 49 
пенсионно застраховане 88 
периферни икономики 84 
периферни райони 84 
персонал 167 
печалба 63 142 161 
планиране на проект 128 
платежен баланс 57 
плевели 124 
подбор 141 
подбор на персонал 167 
подготовка на специалисти 107 110 
политика - световен ред 7 
политика на ЕС 7 
политика на САЩ 7 
политическа икономия 8 
политически промени 7 
политическо управление 163 
портфейл 48 52 
портфейлен коефициент 48 
портфейлен мениджмънт 33 
портфейлен риск 58 
портфейлно изпълнение 33 
портфолио 136 
посев 124 
посевни площи 124 
последващи разходи 147 
последствия от кризата 64 
посредник 50 
посредническа дейност 50 
потребителски кредит 44 
потребителски стоки 71 
потребителски цени 2 
потребление 57 
потребности 133 
правителствено дарение 158 
предизвикателства 6 
предприемачески умения 127 
предприемачески университет 97 
предприятие 160 
презастраховане 95 
преки чуждестранни инвестиции 39 57 79 82 
преподаване на икономическа теория 109 
преподаване на политическа икономия 109 
преподаване на счетоводство 155 
преструктуриране 125 
придобиване 158 
признаване на нематериални активи 160 
приключване 128 
прилагане на МСФО 162 
природни бедствия 111 
природни ресурси 120 
проблеми 61 
проблеми на висшето образование 85 
проблемно-базирано обучение 105 
прогнозни цени 66 
програма "САПАРД" 81 
програма САПАРД 81 
програма ФАР 81 
програмен продукт 112 
програми за обучение 100 
продукти 176 
проект 128 149 
проектен мениджмънт 128 141 
проекти 29 51 
производителни сили 12 
производни финансови инструменти 31 
производствени разходи 152 
производство на зърно 118 
производство на пшеница 118 
промишлено предприятие 126 
промишлено производство 54 
промишленост на Русия 56 
професионална квалификация 133 
професионално образование 133 
професионално обучение 133 
професия 110 
психична готовност за труд 110 
психология на труда 110 
публикации 106 
публикационен индекс 106 
публичен сектор 163 
публична администрация 110 
публично управление 103 
ПЧИ 39 82 
пшеница 118 
работна сила 53 
работни места 19 
работодател 133 
равновесие на Неш 92 
раждаемост 5 
раждаемост в България 5 
развитие 4 63 81 
развитие на икономиката 41 81 
развитие на населението 4 
развитие на човешки потенциал 168 
разнородна продукция 3 
разплащателна сметка 146 
разпределение на Pareto 94 
разпределение на Парето 94 
разходи в предприятието 152 
разходи за наука 1 
разходи за научна и развойна дейност 1 
разходи и приходи 143 
разходи по сделката 15 
разширяване на ЕС 80 
рапица 116 124 
рапично семе 116 124 
растеж 55 57 
растеж на БВП 55 
растеж на икономиката 57 
растениевъдство 122 124 
растения 122 
растителна защита 124 
растителни продукти 124 
рационалност 42 
реален БВП 59 
регионална икономическа интеграция 64 81 
регресионни модели 93 
регулативни механизми 138 
реекспорт 142 
режим на облагане 51 
рейтинг 52 96 
рейтингова информация 52 60 
реколта 116 
ректор 182 183 
рентабилност 142 
репродуктивно поведение 5 
ресурс 160 
ресурси на предприятието 160 
рефлексивно знание 99 104 
рефлексология 104 
риск 92 93 114 140 
риск кредитиране 44 
риск мениджмънт 114 140 
риск мениджмънт в банката 45 
риск от ерозия 93 
рискове 174 
розово масло 123 
розопроизводители 123 
розопроизводство 123 
Русия 9 60 62 181 
руска икономика 60 
Руско-американски икономически отношения 181 
руско-американски отношения 181 
СА 2 143 178 183 
самолети 56 
саморегулиране 138 
санитарен контрол 170 
САПАРД 81 
САЩ 170 
световна енергетика 10 
световна икономика 9 60 78 
световна криза 59 64 
свободни парични потоци 161 
сделка 15 
сделки 179 
сектор на услугите 53 
селски домакинства 120 
селско стопанство 116 
селско стопанство в ЕС 121 
селскостопански закони 87 
селскостопанско предприятие 158 
сертификация 180 
сертификация в туризма 180 
сертифициращ орган 149 
сигурност 174 
сигурност на данните 174 
силажи 119 
система 6 
система за социално подпомагане 6 
система за управление на човешките ресурси 169 
скрининг 92 
скрининг на пазарите 92 
смесено обучение 108 
сметки 153 
Сметна палата 163 164 
Сметната палата в България 164 
собственост 8 
социален дизайн 98 
социален капитал 120 
социален план 65 
социална защита 21 
социална политика 39 
социални аспекти 39 
социални иновации 29 
социални институции 11 
социални партньори 21 
социални програми 29 
социално осигуряване 6 21 94 
социално подпомагане 6 
социално-икономическа система 9 
социално-икономическо развитие 85 
способности 141 
спот пазар 24 
сравнителен анализ 55 
среден доход 83 
стандарти 100 170 
стандартизация 170 
стандартно отклонение 33 
стареене на населението 20 
статистическа информация 60 
статистически извадки 165 
статистически изследвания 4 
статистически методи 16 
статистическо разпределение 16 
стевия 122 
стил на ръководство 166 
стил на управление 166 
стойностна оценка 91 
стоки 146 
стоки от чужбина 146 
стоково-материални запаси 157 
страни от ЕС 59 
стратегии 176 
стратегическа алтернатива 138 
стратегическа търговия 56 
стратегически алианс 8 
стратегически анализ 137 
стратегически съюзи 63 
стратегическо управление 101 138 
стратегия 9 62 120 
стратегия "Европа 2020" 83 
стратегия за оцеляване 120 
строителство 47 
структура на икономиката 41 
структура на капитала 95 
структура на населението 4 
структура на образованието 100 
структурни подразделения 152 
структурни фондове 143 149 
структурни фондове на ЕС 143 
студенти 110 
суапов пазар 32 
сфера на услугите 53 175 
счетоводна информация 152 
счетоводна отчетност 148 150 153 159 
счетоводна система 152 
счетоводна стойност 157 
счетоводни аспекти 158 
счетоводни записвания 148 
счетоводни методи 145 
счетоводни отчитания 159 
счетоводни стандарти 151 
счетоводно записване 146 
счетоводно отчитане 144 146 149 151 152 
счетоводно отчитане в предприятието 152 
счетоводно отчитане на данъците 156 
счетоводство 86 142 150 154 159 
съвременен бизнес 72 
съвременна икономика 30 
съвременни ТКС 177 
съкратено работно време 19 
тактически комуникационни системи 177 
твърда пшеница 118 
телекомуникационни услуги 177 
темп 55 
темп на растеж 55 
темперамент 166 
теорема на Коуз 15 
теорема на Коус 15 
теоретичен модел 104 
теоретични изследвания 14 
теории 17 
теория за общественния избор 11 
теория на Бюкенън 11 
теория на икономическите механизми 13 
теория на счетоводството 154 155 
теория на финансите 34 
технически култури 123 
технологичен трансфер 135 
технологична стратегия 41 
технологични иновации 139 
технологично развитие 170 
технопарк 27 
ТКС 177 
товарен транспорт 74 
товарни превози 74 
Томас Малтус 17 
трансакционен подход 15 
трансакционна издръжка 15 
трансакционни разходи 152 
транспортен сектор 74 
трансформационни процеси 9 
трансформация на собствеността 8 
тримерна структура 4 
труд 20 
трудов пазар 19 20 21 53 
трудова заетост 21 
трудови операции 133 
туризъм 130 180 
туризъм в Русия 130 
туристическа дестинация 180 
туристическа дестинация България 180 
туристически продукти 180 
туроператор 180 
Турция 69 
търговец на мебели 68 
търговия 69 70 71 178 179 
търговията в България 71 
търговска мрежа 71 
търговска откритост 70 
търговска политика 56 
търговска регистрация 86 
търговски баланс 69 
търговски банки 45 
търговски бизнес 71 
търговски вериги 68 
търговски дефицит 69 
Търговски закон 86 
търговско право 86 
търговско счетоводство 142 
тютюн 125 
тютюнев пазар 125 
тютюнопроизводство 125 
Украйна 41 
унгарска икономика 64 
унгарски инвеститори 79 
университет 97 
университети 100 135 
университети и бизнес 103 135 
УНСС 108 
управление 50 58 81 101 
управление на активи 43 
управление на банковия риск 44 45 
управление на бизнес процеси 131 
управление на бизнеса 127 
управление на ВУЗ 101 
управление на документацията 171 
управление на доставките 75 
управление на здравеопазването 112 113 
управление на знания 101 107 
управление на инвестиции 50 
управление на инвестициите 54 
управление на инвестиционния портфейл 58 
управление на иновациите 126 
управление на иновационни проекти 73 
управление на комуникациите 171 
управление на кризи 132 
управление на образованието 98 
управление на парите 50 
управление на персонала 44 130 166 167 
управление на предприятието 126 
управление на производството 166 
управление на разходи 132 
управление на риска 31 140 
управление на туризма 130 
управление на университети 97 
управление на финансите 26 
управление на човешки ресурси 169 
управление на човешките ресурси 131 168 
управление на човешкия капитал 168 
управленска концепция 130 
управленска функция 163 
управленски персонал 166 
управленски стил 166 
управляващ орган 149 
управляващи дружества 52 
условия на криза 22 
услуги 53 134 175 176 
учебен процес 133 
факторен анализ 3 
факторинг 153 
ФАР 81 
физиократи 17 
финанси 27 32 34 36 37 
финанси на домакинствата 34 
финансиране на висшето образование 28 
финансиране на иновации 23 
финансиране на науката 1 
финансиране на научни изследвания 1 27 
финансиране на проекти 29 
финансов икономикс 161 
финансов лизинг 151 156 
финансов механизъм 26 
финансов одит 164 
финансов пазар 31 139 
финансов риск 28 
финансова аренда 148 156 
финансова задлъжнялост 161 
финансова криза 65 131 
финансова наука 34 
финансови институции 49 
финансови инструменти 24 25 
финансови инструменти за иновации 25 
финансови консултанти 50 
финансови ограничения 6 
финансови отчети 143 
финансови пазари 32 50 
финансови резултати 150 
финансови резултати на предприятието 150 
финансово осигуряване 28 85 
финансово отчитане 162 
финансово управление 163 
фирмени стратегии 139 
фискален модел 113 
фискална система 42 
фондове 52 81 179 
фондове на ЕС 81 
форвард 24 
Форми на обучение 108 
форуърд 144 
форфетиране 153 
фотоволтаици 47 
фрактален модел 66 
функционален анализ 141 
функционален подход 13 
фуражен баланс 119 
фуражи 119 
фуражни култури 119 
фуражно производство 119 
фуражопроизводство 119 
хармонизация 169 
хеджиране 144 
холдинги 54 
хранителни вещества 119 
хранителни добавки 122 
цена на златото 30 
цени 67 116 
цени и ценообразуване 66 
цени на земеделски продукти 116 117 
цени на облигации 36 
ценова структура 67 
ценообразуване 94 
ценообразуване на енергоресурси 66 
централен контрагент 31 
Централна Европа 64 
циклично прогнозиране 18 
циклично развитие 18 
цикъл на инвестициите 73 
цифрова миграция 67 
цифрови сертификати 174 
цифрови технологии 67 
частни лица 43 
частно финансиране 28 
частно финансиране на висшето образование 28 
Черноморски регион 116 
човешки капитал 120 159 168 
човешки ресурси 169 
човешки ресурси в България 169 
човешки фактор 167 
чуждестранни инвестиции 57 76 
чужди преки инвестиции 77 
Швейцария 135 
ядрена енергетика 114 
Япония 61 
японска икономика 61 
3PL услуги 74 
Cross-Docking 74 
e-mail 176 
e-mail маркетинг 176 
facebook 176 
HFT системи 179 
IKEA 68 
ISO 180 
ISO 14001 180 
ISO 22000:2005 180 
ISO 9001:2000 180 
PKI 174 
PKI услуги 174 
R&D 23 
Web 176 
Youtube 176