НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп П 324

Рашева-Мерджанова, Яна.  Метанаучно самоопределяне - равнища на научно самосъзнание в научното изследване / Яна Рашева-Мерджанова. // Педагогика, 2011, N 1, с. 63-72. 

  

Сист. No: 43839

Иновации - научен аспект

- 2 -

Сп Ч 895

Дамянов, Димитър.  Глобална иновационна политика и тенденции на развитие / Димитър Дамянов. // Човешки ресурси, 2010, N 9, с. 13-14. 

  

Сист. No: 43448

- 3 -

Сп Ч 895

Дамянов, Димитър.  Иновации - технология, организация, управление, финансиране, политика / Димитър Дамянов. // Човешки ресурси, 2010, N 9, с. 28-29. 

  

Сист. No: 43450

- 4 -

Сп В 52 Мэ

Сидакова, С. С.  Знания в современной парадигме инноваций / С. С. Сидакова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 4, с. 74-84. 

  

Сист. No: 43601

- 5 -

Сп Ч 895

Станчев, Венцеслав.  Иновациите в БАН / Венцеслав Станчев. // Човешки ресурси, 2010, N 9, с. 6-7. 

  

Сист. No: 43442

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

- 6 -

Сп В 52 Мэ

Восколович, Н. А. и др.  Профессиональные ассоциации как особый тип некоммерческих организаций / Н. А. Восколович, А. А. Волкова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 4, с. 3-12. 

  

Сист. No: 43591

ФИЛОСОФИЯ

- 7 -

Сп В 52 лф

Кузнецов, Н. В.  О природе моральных норм / Н. В. Кузнецов. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, . - Санкт-Петербург, 2010, N 4, с. 63-68. 

  

Сист. No: 43792

- 8 -

Сп В 52 лф

Невважай, И. Д.  Знание, вера, доверие и научное образование / И. Д. Невважай. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология,, 2010, N 3, с. 3-6. 

  

Сист. No: 43441

Етика

- 9 -

43757

Върбанов, Иван.  Патриотизмът като заплаха за свободната пазарна икономика / Иван Върбанов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 65-71. 

  

Сист. No: 43470

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 10 -

43757

Ангелова, Красимира.  Публични политики в социалната сфера на общините / Красимира Ангелова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 389-393. 

  

Сист. No: 43763

Статистика. Демография. Социология

- 11 -

Сп В 52 лэ

Смирнова, Н. А. и др.  Перепись населения 2010: Социално-демографическая характеристика населения РФ / Н. А. Смирнова, С. А. Смирнов. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2010, N 3, с. 95-104. 

  

Сист. No: 43447

Статистика

- 12 -

43757

Ангелова, Поля.  Социалните последици на прехода в контекста на социалната статистика / Поля Ангелова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 172-177. 

  

Сист. No: 43492

- 13 -

43757

Тодоров, Тодор.  Огледалните сравнения - надежден метод за разкриване на скритата икономика във външната търговия / Тодор Тодоров. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 234-240. 

  

Сист. No: 43697

- 14 -

Сп Б 44 БСУ

Лазаров, Д.  Използване на невронни мрежи при заместване на липсващи стойности / Д. Лазаров. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 104-108. 

  

Сист. No: 43662

Статистика на отраслите

- 15 -

Сп Г 62 а

Христова, Мая Веселинова.  Методи за изследване на производствените разходи при пшеницата / Мая Веселинова Христова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 321-336. 

  

Сист. No: 43661

Статистика на България

- 16 -

43757

Цанова, Стела.  Статистическо-икономически анализ на районите и областите в Република България (Резултати от изследване) / Стела Цанова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 401-405. 

  

Сист. No: 43765

Демография и население

- 17 -

43757

Миланова, Петя.  Доходи и разходи за домакинското потребление в България през периода 1999-2009 г. / Петя Миланова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 227-233. 

  

Сист. No: 43512

Население

- 18 -

Сп И 503 и

Toshkov, Luben T. et al.  Lorenz Curve and the Measurement of low, Middle and High Strata of Incomes / Luben T. Toshkov, Tatyana S. Madjarova, Tzvetan Ignatov. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 95-102. 

  

Сист. No: 43778

Социология

- 19 -

43757

Чонова, Румяна.  Социологически аспекти на взаимоотношенията между държавата и икономиката в съвременните условия / Румяна Чонова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 91-95. 

  

Сист. No: 43473

- 20 -

Сп В 83 Э

Магун, В. и др.  Базовые ценности рроссиян и других европейцев / В. Магун, М. Руднев. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 12, с. 107-130. 

  

Сист. No: 43810

- 21 -

Сп Ч E 18

Milkov, Luchiyan.  The "Free Time" Concept: Socio-Psychological Aspects / Luchiyan Milkov. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 9-22. 

  

Сист. No: 43739

Политика

- 22 -

Сп В 52 лф

Ятманова, М. Г.  Наука о международных отношениях: причины отсутствия / М. Г. Ятманова. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология,, 2010, N 2, с. 65-71. 

  

Сист. No: 43398

Икономика. Икономически науки

- 23 -

43757

Василев, Йордан.  "Новата икономика" и световната финансово-икономическа криза / Йордан Василев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 128-133. 

  

Сист. No: 43480

- 24 -

43757

Лазаров, Румен.  Двадесет години икономически преобразувания - ролята на икономическата свобода / Румен Лазаров. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 72-78. 

  

Сист. No: 43471

- 25 -

43757

Найденова, Снежана.  Институционализмът, секуларизацията на обществото и световната икономическа криза / Снежана Найденова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 103-111. 

  

Сист. No: 43475

- 26 -

43757

Стоянов, Велчо.  Не "пазар или държава", а "и пазар, и държава" / Велчо Стоянов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 16-25. 

  

Сист. No: 43413

- 27 -

43757

Шишманова, Пенка.  Възгледите на У. Пети за човешкия капитал - проекция на миналото в съвременната пазарна икономика / Пенка Шишманова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 195-199. 

  

Сист. No: 43496

- 28 -

43757

Шопова, Маргарита и др.  Цели и приоритети на структурната реформа на икономиката / Маргарита Шопова, Весела Георгиева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 60-64. 

   [Шестдесет] 60 години катедра "Обща теория на икономиката" 1950-2010 г.. 

  

Сист. No: 43462

- 29 -

Сп А 255

Алексиева, Биляна.  Призракът на кризата напомни за себе си / Биляна Алексиева. // Агробизнесът, IX, 2011, N 2, с. 8-9. 

  

Сист. No: 43747

- 30 -

Сп В 52 Мэ

Манасенко, К. А.  Экономическое развитие: проблема единства теории / К. А. Манасенко. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 5, с. 15-23. 

  

Сист. No: 43605

- 31 -

Сп В 52 Мэ

Николаев, А. Б. и др.  Некоторые теоретические аспекты инновационного развития / А. Б. Николаев, М. Н. Осьмова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 5, с. 3-14. 

  

Сист. No: 43602

- 32 -

Сп И 50 м

Седларски, Теодор.  Несвободното възникване на свободния пазар - "Великата трансформация" на Карл Полани / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл, 2011, N 1, с. 51-72. 

  

Сист. No: 43828

Икономикс

- 33 -

43757

Зверяков, Михаил.  Теоретические проблемы модернизации экономики Украины / Михаил Зверяков. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 26-38. 

  

Сист. No: 43437

- 34 -

43757

Кирев, Любен.  Теоретична обосновка на регулирането на икономиката в творчеството на А. Смит и Джон М. Кейнс / Любен Кирев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 39-47. 

   [Шестдесет] 60 години катедра "Обща теория на икономиката" 1950-2010 г.. 

  

Сист. No: 43459

- 35 -

43757

Минчев, Дянко.  Преходът в развитието на българската икономика и общата теория на стопанството / Дянко Минчев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 51-54. 

   [Шестдесет] 60 години катедра "Обща теория на икономиката" 1950-2010 г.. 

  

Сист. No: 43460

- 36 -

43757

Петров, Иван.  Трансформирането на социалистическата икономика на пазарни принципи - теории и реалности / Иван Петров. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 55-59. 

   [Шестдесет] 60 години катедра "Обща теория на икономиката" 1950-2010 г.. 

  

Сист. No: 43461

- 37 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Стоян.  Съвкупно търсене, съвкупно предлагане и ценово приспособяване / Стоян Хаджиев. // Икономическа мисъл, 2011, N 1, с. 94-116. 

  

Сист. No: 43830

Микроикономика

- 38 -

43757

Кунев, Красимир.  Някои проблеми на фирмената конкурентоспособност / Красимир Кунев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 269-273. 

  

Сист. No: 43713

Макроикономика

- 39 -

43750

Чиколов, Георги.  Безработица и инфлация в България за периода юни 2008-2009 година / Георги Чиколов. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 65-75. 

  

Сист. No: 43483

- 40 -

Сп И 502

Марикина, Мария.  Моделът "Социално пазарно стопанство" в условия на криза / Мария Марикина. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 43832

- 41 -

Сп П 57 х

О системе прямого управления макроэкономическим развитием . // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 12, с. 7-18. 

  

Сист. No: 43613

Математически методи в икономическите науки

- 42 -

Сп В 52 Мэ

Малугин, В. А.  Условный экстремум производственной функции с переменным бюджетным ограничением / В. А. Малугин. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 5, с. 40-57. 

  

Сист. No: 43608

Икономически теории. Учения и школи

- 43 -

43757

Топлева, Силвия.  В търсене на икономическата справедливост: пазарът и държавата в интерпретацията на Фридрих фон Хайек / Силвия Топлева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 79-85. 

  

Сист. No: 43472

Политическа икономия

- 44 -

Сп М 45-о

Кирилов, Евгени.  Новото в регионална политика на Европейския съюз / Евгени Кирилов. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 6, с. 39-46. 

  

Сист. No: 43523

- 45 -

Сп И 50 м

Стоянов, Велчо.  Относно философията на икономиката, нейните творческо-културни основи и перспективи / Велчо Стоянов. // Икономическа мисъл, 2011, N 1, с. 24-50. 

  

Сист. No: 43821

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 46 -

Сп И 503 и

Луканова, Победа.  Самонаемането в България / Победа Луканова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 103-129. 

  

Сист. No: 43780

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 47 -

41179

Бъчварова, Светла.  Пазарът на земеделски земи в България / Светла Бъчварова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002 : УНСС. - София, 2002, с. 35-38. 

  

Сист. No: 43822

- 48 -

43757

Георгиев, Минко.  Институционални промени и пазар на земеделски земи в периода на прехода / Минко Георгиев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 381-388. 

  

Сист. No: 43762

- 49 -

41179

Копева, Диана.  Сравнителен анализ на пазара на земеделски земи в страните от Централна и Източна Европа / Диана Копева. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002 : УНСС. - София, 2002, с. 69-78. 

  

Сист. No: 43823

Кооперативно дело

- 50 -

43757

Попова, Боряна.  Земеделските кооперации на България в условията на функционираща пазарна икономика / Боряна Попова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 370-374. 

  

Сист. No: 43743

Фирми

- 51 -

43757

Василева, Гергана.  Българските фирми в условията на световната финансово-икономическа криза / Гергана Василева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 312-316. 

  

Сист. No: 43727

- 52 -

43757

Куртева, Галина.  Конкурентоспособност - основен проблем на българската фирма в условията на функционираща пазарна икономика / Галина Куртева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 274-284. 

  

Сист. No: 43714

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 53 -

43757

Бъкличаров, Стефан.  Банковото кредитиране на малките и средните предприятия като предпоставка за стабилизиране и развитие на българската икономика / Стефан Бъкличаров. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 327-331. 

  

Сист. No: 43730

- 54 -

43757

Лилова, Румяна и др.  Бюджетно равновесие в условията на пазарна икономика / Румяна Лилова, Анелия Радулова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 161-166. 

  

Сист. No: 43488

- 55 -

43757

Петков, Пламен.  Иконометричен анализ на българските борсови индекси с GARCH (1,1) модели / Пламен Петков. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 332-336. 

  

Сист. No: 43731

- 56 -

43775

Пътев, Пламен и др.  Моделиране на колебливостта на българския фондов пазар / Пламен Пътев, Нигохос Канарян. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 106-115. 

  

Сист. No: 43653

- 57 -

43775

Рафаилов, Димитър.  Ефекти на глобалната криза върху корпоративната финансова политика / Димитър Рафаилов. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 248-259. 

  

Сист. No: 43667

- 58 -

43757

Тасева, Галя.  Междуфирмената задлъжнялост в България - две десетилетия след промяната / Галя Тасева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 292-296. 

  

Сист. No: 43724

- 59 -

43775

Ягодин, Асен и др.  Финансовите иновации на българския банков пазар - инструменти за управление на валутен и лихвен риск / Асен Ягодин, Дончо Донев. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 23-41. 

  

Сист. No: 43651

- 60 -

Сп Г 621 ИДЕС

Филипова, Фаня Аспарухова и др.  Управление на финансовия резултат на българските търговски банки чрез обезценка на вземания по отпуснати кредити / Фаня Аспарухова Филипова, Анита Атанасова Йотова, Азлан Али. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 259-298. 

  

Сист. No: 43426

- 61 -

Сп Б 44 БСУ

Атанасов, Николай.  Бюджетната технология и политика и възможностите за тяхното използване за изход от стопанската криза / Николай Атанасов. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 29-39. 

  

Сист. No: 43635

- 62 -

Сп Б 44 БСУ

Бонева, Светла.  Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор "околна среда" за периода 2007-2013 г. / Светла Бонева. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 10-28. 

  

Сист. No: 43634

- 63 -

Сп Н 25 а

Грозданов, Борис.  Функции на бюджетната система в условията на самоуправлението / Борис Грозданов. // Народностопански архив, 1990, N 1, с. 3-9. 

  

Сист. No: 43776

- 64 -

Сп В 52 Мэ

Гусейнов, Д. А.  Долларизация национальной экономики и функции денег / Д. А. Гусейнов. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 5, с. 24-31. 

  

Сист. No: 43607

- 65 -

Сп В 83 Э

Ершов, М.  Новые риски посткризисного мира / М. Ершов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 12, с. 4-16. 

  

Сист. No: 43804

- 66 -

Сп В 83 Э

Иванченко, И. и др.  Методологический эклектизм трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики / И. Иванченко, А. Маслов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 12, с. 99-106. 

  

Сист. No: 43809

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Ивашковская, И. В.  Оценка устойчивости роста компании: стейкхолдерский подход / И. В. Ивашковская. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 43, с. 14-18. 

  

Сист. No: 43401

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Ласкина, Л. Ю.  Финансовый риск: терминологические проблемы и измерение / Л. Ю. Ласкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 46, с. 12-15. 

  

Сист. No: 43785

- 69 -

Сп Ф 53 кс

Лахно, Ю. В.  Государственные ценные бумаги как инструмент развития российской экономики / Ю. В. Лахно. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 42, с. 14-19. 

  

Сист. No: 43397

- 70 -

Сп Ф 53 кс

Рыбакова, Р. Ю.  Построение междубюджетных отношений на долговременной основе / Р. Ю. Рыбакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 44, с. 25-31. 

  

Сист. No: 43454

- 71 -

Сп Ф 53 кс

Самсонова, Е. К.  Теоретико-методологические аспекты исследования финансово-кредитной инфраструктуры / Е. К. Самсонова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 44, с. 49-54. 

  

Сист. No: 43455

- 72 -

Сп Ф 53 кс

Чулков, А. С.  Зарубежный опыт построения системы бюджетирования, ориентированного на результат / А. С. Чулков. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 46, с. 35-42. 

  

Сист. No: 43789

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Шахнович, Р. М.  Денежная политика стран Центральной и Восточной Европы: поиск оптимального режима / Р. М. Шахнович. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 41, с. 55-64. 

  

Сист. No: 43449

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Шмиголь, Н. С.  Современная государственная финансовая политика Великобритании, инструменты ее реализации / Н. С. Шмиголь. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 41, с. 65-75. 

  

Сист. No: 43451

- 75 -

Сп Ч E 18

Belas, Jaroslav.  Chosen Aspects of the Present Economic Imbalance in the Banking / Jaroslav Belas. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 119-128. 

  

Сист. No: 43640

- 76 -

Сп Ч J 80 m

Genberg, Hans et al.  The Credibility of Hong Kong's Link from the Perspective of Modern Financial Theory / Hans Genberg, Cho-Hoi Hui. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 1, с. 185-206. 

  

Сист. No: 37656

Финанси

- 77 -

43750

Божков, Пламен.  Ефективност при инвестиране в ценни книги, на примера на българската фондова борса / Пламен Божков. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 16-24. 

  

Сист. No: 43468

- 78 -

43757

Димов, Сава и др.  Златото като универсален финансов ресурс за инвестиране в период на криза / Сава Димов, Валерий Валерьевич Смирнов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 112-127. 

  

Сист. No: 43477

- 79 -

43743

Нигохосян, Даниел.  Употребата на безвъзмездна помощ от ЕС за протекционистични цели / Даниел Нигохосян. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 9-18. 

  

Сист. No: 43499

- 80 -

43775

Николова, Ирена.  Управление на валутния риск в нефинансовия сектор по време на криза / Ирена Николова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 315-325. 

  

Сист. No: 43673

- 81 -

43750

Петкова, Василена.  Пазарната аномалия "ден от седмицата" на българската фондова борса / Василена Петкова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 7-15. 

  

Сист. No: 43467

- 82 -

43757

Тодорова, Таня.  Развитие на публичния сектор в България в условията на икономическа криза / Таня Тодорова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 140-145. 

  

Сист. No: 43485

- 83 -

Сп Г 621 ИДЕС

Иванова, Росица Недкова.  По въпроса за теоретичните основи на финансово-стопанския (бизнес) анализ / Росица Недкова Иванова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 367-402. 

  

Сист. No: 43432

- 84 -

Сп Г 62 а

Костов, Димитър Добринов.  Количествени измевения на влиянието на чуждестранните портфейлни инвестиции върху българския капиталов пазар / Димитър Добринов Костов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 259-275. 

  

Сист. No: 43636

- 85 -

Сп В 52 Мэ

Авдеева, Е. Г.  Валютные кризисы: модели третьего поколения / Е. Г. Авдеева. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 4, с. 31-39. 

  

Сист. No: 43597

- 86 -

Сп Ф 53

Архипов, В. Я.  Австралия вышла из мирового финансового кризиса / В. Я. Архипов. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 12, с. 74-76. 

  

Сист. No: 43596

- 87 -

Сп Ф 53

Богачева, О. В. и др.  Международный опыт программного бюджетирования / О. В. Богачева, А. М. Лавров, О. К. Ястребова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 12, с. 4-14. 

  

Сист. No: 43592

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Мировая валютная система как источник современного экономического кризиса / А. В. Ишханов, Е. Ф. Линкевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 44, с. 14-19. 

  

Сист. No: 43453

- 89 -

Сп Б 90

Карельская, С. Н.  Анализ платежеспособности организации / С. Н. Карельская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 12, с. 101-105. 

  

Сист. No: 43405

- 90 -

Сп Д 41 к

Мельникова, Е. Г.  Формирование ценовых "пузырей" на рынке акций / Е. Г. Мельникова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 12, с. 43-48. 

  

Сист. No: 43403

- 91 -

Сп В 83 Э

Несветайлова, А.  Загадки глобального кредитного краха, или об иллюзии ликвидности / А. Несветайлова. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 12, с. 33-38. 

  

Сист. No: 43807

- 92 -

Сп Ф 53 кс

Шапиро, Н. А. и др.  Трактовки финансового менеджмента в зарубежной и отечественной учебной литературе: сравнителен анализ / Н. А. Шапиро, Л. Д. Терентьева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 44, с. 2-8. 

  

Сист. No: 43452

- 93 -

Сп Ф 53 кс

Шмиголь, Н. С.  Современные представления о финансовой системе в экономической литературе / Н. С. Шмиголь. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 43, с. 53-62. 

  

Сист. No: 43408

- 94 -

Сп Ч J 80 f

Acharya, Viral V. et al.  Leverage, Moral hazard and Liquidity / Viral V. Acharya, S. Viswanathan. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 1, с. 99-138. 

  

Сист. No: 43744

- 95 -

Сп Ч E 18

Atanasov, Petar.  Management Performance Measures Based on Portfolio REturns Standard Deviation - Are They Applicable in a Low Liquidity Market Environment? / Petar Atanasov. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 79-94. 

  

Сист. No: 43738

- 96 -

Сп Ч J 80 f

Engelberg, Joseph E. et al.  The Causal Impact of Media in Financial Markets / Joseph E. Engelberg, Christopher A. Parsons. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 1, с. 67-97. 

  

Сист. No: 43761

Държавен бюджет

- 97 -

Сп Ф 53 кс

Решиев, С. С.  Характер формирования и исполнения консолидированного бюджета Чеченской республики в период с 2006 по 2010 г. / С. С. Решиев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 45, с. 40-49. 

  

Сист. No: 43627

Корпоративни финанси

- 98 -

43775

Ненков, Димитър.  Корпоративните финанси и уроците на финансовата криза / Димитър Ненков. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 236-247. 

  

Сист. No: 43666

Финансов контрол

- 99 -

43775

Цончев, Радослав и др.  Бележки по проектозакона за регистрацията, клиринга и сетълмента на безналични финансови инструменти, приет от комисията за финансов надзор / Радослав Цончев, Боряна Минкова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 129-136. 

  

Сист. No: 43655

Капиталовложения в икономиката

- 100 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към ноември 2010 г. . // Бюджетът, 20, 2011, N 2, с. 37-59. 

  

Сист. No: 43827

- 101 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към октомври 2010 г. . // Бюджетът, 20, 2011, N 1, с. 17-39. 

  

Сист. No: 43696

Данъци. Такси. Налози

- 102 -

В Д 381 с

Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения . // Делова седмица, N 24, 02 юни 2003, с. 5. 

  

Сист. No: 20405

- 103 -

Сп А 454

Василева, Валентина.  Промените в Закона за ДДС в сила за 2011 г. / Валентина Василева. // Актив, 2011, N 1, с. 40-45. 

  

Сист. No: 43582

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Ермакова, Е. А.  Роль налога на доходы физических лиц в формировании доходов местных бюджетов Российской Федерации / Е. А. Ермакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 47, с. 2-9. 

  

Сист. No: 43794

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Зозуля, В. В.  Совершенствование системы платежей за лесопользавоние: налоговые и неналоговые формы / В. В. Зозуля. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 45, с. 36-39. 

  

Сист. No: 43623

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Коростелкина, И. А.  Налоговые индикаторы макро- и микроуровня / И. А. Коростелкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 46, с. 43-49. 

  

Сист. No: 43790

- 107 -

Сп И 31

Нонина, Даниела.  Промени в данъчното облагане на доходите на физически лица за 2011 година / Даниела Нонина. // ИДЕС, XV, N 1, с. 38-46. 

  

Сист. No: 43758

- 108 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Промените в закона за корпоративното подоходно облагане през 2011 година / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 19-20, с. 26-36. 

  

Сист. No: 43550

- 109 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Годишното приключване и данъчното облагане на приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия / Цветан Станкулов. // Актив, 2011, N 1, с. 46-53. 

  

Сист. No: 43583

- 110 -

Сп И 31

Стоянов, Стоян.  Изменения и допълнения в ЗДДС в сила за 2011 година / Стоян Стоянов. // ИДЕС, XV, 2011, N 1, с. 10-25. 

  

Сист. No: 43756

- 111 -

Сп Б 923 з

Янкова, Мина.  Данъчно третиране по ДДС на икономическата дейност, която извършват съдружници в търговски дружества / Мина Янкова. // Български законник, XX, 2011, N 2, с. 55-57. 

  

Сист. No: 19972

Данъчна система

- 112 -

43775

Калчев, Емил.  Данъчното планиране - иновативно приложение на корпоративните финанси / Емил Калчев. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 223-235. 

  

Сист. No: 43664

Данъчно облагане

- 113 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Особености при изготвяне на VIES декларацията / Милена Кирилова. // Български законник, XX, 2011, N 2, с. 58-62. 

  

Сист. No: 43813

- 114 -

Сп И 503 и

Попова, Нели.  Данъчните реформи в новите страни-членки на Европейския Съюз от Централна и Източна Европа - предпоставки, основни тенденции и перспективи / Нели Попова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 34-63. 

  

Сист. No: 43779

- 115 -

Сп Ч E 18

Gechev, Rumen.  A Low Flat-rate Tax is Inadequate in Conditions of Crisis / Rumen Gechev. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 142-151. 

  

Сист. No: 43737

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 116 -

43757

Захариев, Андрей и др.  Макроикономическата стабилност и банкови сектор при прехода от Базел II към Базел III / Андрей Захариев, Александър Личев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 207-211. 

  

Сист. No: 43502

- 117 -

43743

Иванова-Табакова, Виржиния.  Световната финансова криза и влиянието й върху банковите сливания и поглъщания / Виржиния Иванова-Табакова. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 105-119. 

  

Сист. No: 43529

- 118 -

Сп Г 62 а

Личев, Александър Петров.  Сравнителен анализ и оценка на международните регулаторните въздействия върху банковия мениджмънт / Александър Петров Личев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, III. - Свищов, 2010, с. 5-44. 

  

Сист. No: 43556

- 119 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С. и др.  Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики / С. Андрюшин, В. Кузнецова. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 12, с. 70-81. 

  

Сист. No: 43808

- 120 -

Сп Ф 53 кс

Базилевич, А. Р. и др.  Личное страхование заемщика как инструмент кредитной политики банка / А. Р. Базилевич, А. В. Япрынцева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 45, с. 24-30. 

  

Сист. No: 43620

- 121 -

Сп И 50 м

Войческа, Катерина.  Емпирично изследване на банковата ефективност в Република Македония / Катерина Войческа. // Икономическа мисъл, 2011, N 1, с. 73-93. 

  

Сист. No: 43829

- 122 -

Сп Б 44 БСУ

Вътев, Жельо.  Проблеми на трансферното ценообразуване в банките / Жельо Вътев. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 70-83. 

  

Сист. No: 43648

- 123 -

Сп И 502

Гроздева, Валентина.  Банковите рискове преди и след световната финансова криза / Валентина Гроздева. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 58-62. 

  

Сист. No: 43835

- 124 -

Сп Д 41 к

Кокин, А. С. и др.  Совершенствование преддоговорных кредитных отношений среднего и малого бизнеса / А. С. Кокин, К. С. Бутяев. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 12, с. 38-42. 

  

Сист. No: 43410

- 125 -

Сп Ф 53 кс

Питерская, Л. Ю. и др.  Парадигма стратегического банковского менеджмента в контексте обеспечения устойчивого развития коммерческих банков / Л. Ю. Питерская, Д. Я. Родин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 43, с. 2-9. 

  

Сист. No: 43400

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Рамазанов, С. А.  Стуруктурный анализ активных операций центральных банков / С. А. Рамазанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 47, с. 36-41. 

  

Сист. No: 43795

- 127 -

Сп Ф 53 кс

Уткин, В. С.  Особенности управления рисками банковской кредитной организации - центрального контрагента на финансовом рынке / В. С. Уткин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 47, с. 53-61. 

  

Сист. No: 43800

- 128 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И. и др.  Оценка внутренних источников капитала коммерческого банка / Н. И. Яшина, Т. И. Осипова, М. Е. Шашкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 42, с. 2-8. 

  

Сист. No: 43395

- 129 -

Сп И 503 и

Dardac, Nicolae et al.  Banking Crises' Triggering Factors - lessons from Past Experience / Nicolae Dardac, Iustina Alina Boitan. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 3-33. 

  

Сист. No: 43777

- 130 -

Сп Ч J 80 m

Jimenez, Gabriel et al.  The Effects of Formal and Informal contracting in Credit Availability / Gabriel Jimenez, Vicente Salas-Fumas, Jesus Saurina. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 1, с. 109-132. 

  

Сист. No: 37808

- 131 -

Сп Ч J 80 m

Minamihashi, Naoaki.  Credit Crunch Caused by Bank Failures and Self-Selection Behavior in lending Markets / Naoaki Minamihashi. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 43, 2011, N 1, с. 133-161. 

  

Сист. No: 183

- 132 -

Сп Е 443

Ozsoy, Ismail.  Islamic Banking: Conceptual Fundamentals and Basic Features / Ismail Ozsoy. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 140-148. 

  

Сист. No: 43685

Пари, валута

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Пищулов, В. М.  Единая валюта и проблемы евро / В. М. Пищулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 45, с. 6-16. 

  

Сист. No: 43619

Валутна търговия

- 134 -

43775

Масларов, Светослав.  Валутният пазар в условията на финансова криза / Светослав Масларов. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 260-272. 

  

Сист. No: 43668

Инфлация

- 135 -

43775

Гетов, Георги.  Паричен режим с таргетиране на инфлацията и влиянието му върху фирмите / Георги Гетов. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 303-314. 

  

Сист. No: 43671

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Васин, Л. А.  Прогнозирование уровня инфляции в условиях нестабильности внешней среды / Л. А. Васин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 43, с. 25-28. 

  

Сист. No: 43407

- 137 -

Сп Ф 53 кс

Малкина, М. Ю.  Особенности несбалансированной инфляции в зарубежной и российской экономиках / М. Ю. Малкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 46, с. 16-24. 

  

Сист. No: 43787

Инвестиции

- 138 -

43757

Чиприянов, Михаил.  Възможности за арабски инвестиции в имоти в България / Михаил Чиприянов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 411-414. 

  

Сист. No: 43767

- 139 -

Сп Б 44 БСУ

Куртева, Галина.  Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата / Галина Куртева. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 84-97. 

  

Сист. No: 43650

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Телегина, Ж. А.  Стратегические инвестиционные ресурсы Москвы / Ж. А. Телегина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 41, с. 47-49. 

  

Сист. No: 43446

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Чараева, М. В.  Исследование процесса управления инвестиционной деятельностью предприятия / М. В. Чараева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 45, с. 50-55. 

  

Сист. No: 43628

Инвестиционни фондове

- 142 -

Сп Ф 53 кс

Казак, А. Ю. и др.  Фонды прямых инвестиций как способ увеличения стоимости компании / А. Ю. Казак, Л. И. Юзвович, О. М. Пироговский. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 43, с. 10-13. 

  

Сист. No: 43399

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 143 -

43775

Великова-Соколова, Надя.  Инвестирането в деривати като предизвикателство пред българския капиталов пазар / Надя Великова-Соколова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 137-148. 

  

Сист. No: 43659

Борси. Борсови операции

- 144 -

41021

Асенова, Мариана.  Борсово посредничество - специфика и конвергенция / Мариана Асенова. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 223-227. 

  

Сист. No: 43680

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 145 -

Сп В 52 лэ

Кайсарова, В. П.  Теория и практика управления сферой публичных услуг / В. П. Кайсарова. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 65, 2010, N 4, с. 88-97. 

  

Сист. No: 43798

- 146 -

Сп В 52 лэ

Канаева, О. А.  Социальная ответственность субъектов хозяйственной деятельности в посткризисной экономике / О. А. Канаева. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 65, 2010, N 4, с. 25-34. 

  

Сист. No: 43796

Икономика

- 147 -

43757

Богданова, Маргарита.  Сравнителен анализ на въздействието на структурните фондове / Маргарита Богданова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 189-194. 

  

Сист. No: 43495

- 148 -

43750

Димитров, Теодор.  Глобалната икономическа криза - причини и механизми на възникване / Теодор Димитров. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 57-64. 

  

Сист. No: 43479

- 149 -

43757

Марков, Огнян.  Сивата икономика - пречка за икономическото развитие на България / Огнян Марков. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 156-160. 

  

Сист. No: 43487

- 150 -

43757

Несторов, Людмил.  Икономическата криза в България и ролята на държавната намеса за излизане от нея / Людмил Несторов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 134-139. 

  

Сист. No: 43484

- 151 -

Сп Г 62 а

Тодорова, Таня Пламенова.  Теоретични аспекти на държавната намеса в икономиката / Таня Пламенова Тодорова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 174-195. 

  

Сист. No: 43599

- 152 -

Сп Г 62 а

Цаков, Златомир Цаков.  Възможности за навлизане на нискотарифните услуги у нас / Златомир Цаков Цаков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 291-298. 

  

Сист. No: 43647

- 153 -

Сп И 50

Беленкий, Алексей.  Основни фактори за моделиране на пазара на фуражни храни в Украйна - вътрешен и чуждестранен опит / Алексей Беленкий. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 43754

- 154 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Л.  Финансово-икономическа криза в Русия / Л. Дамянова. // Данъчна практика, 2010, N 12, с. 24-31. 

  

Сист. No: 43434

- 155 -

Сп С 254

Кокс, Саймън.  Най-бързата обиколка / Саймън Кокс. // Светът през 2011, 2011, N 1, с. 83-84. 

  

Сист. No: 43615

- 156 -

Сп В 52 Мэ

Лопатина, А. Н.  Экономическая реализация "Пекинского консенсуса" в условиях мирового экономического кризиса / А. Н. Лопатина. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 4, с. 13-30. 

  

Сист. No: 43594

- 157 -

Сп М 68 э

Пискулова, Н.  Развитие мировой экономики: экологический вектор / Н. Пискулова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 12, с. 28-37. 

  

Сист. No: 43463

- 158 -

Сп П 57 х

Фролов, Д. и др.  Развитие наноиндустрии и экономическая безопасность / Д. Фролов, В. Стратулат. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 12, с. 19-25. 

  

Сист. No: 43614

Регионална икономика

- 159 -

Сп Г 62 а

Кабакчиева, Цветелина Тодорова.  Отношенията "център-периферия" в ЕС - проблеми и перспективи / Цветелина Тодорова Кабакчиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 365-374. 

  

Сист. No: 43687

Икономика на България

- 160 -

43743

Генчев, Евгени.  Влиянието на световната икономическа криза върху икономиката на България (за периода 2008-2009 г.) / Евгени Генчев. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 19-27. 

  

Сист. No: 43511

- 161 -

Сп М 486

Костадинова, Светла.  Ръст на max / Светла Костадинова. // Мениджър, 2011, N 2, с. 90-92. 

  

Сист. No: 43712

Икономика на Русия

- 162 -

43757

Логвинов, Станислав Александрович.  Проблемы социально-экономического развития России в посткризисный период / Станислав Александрович Логвинов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 146-155. 

  

Сист. No: 43486

- 163 -

Сп П 57 х

Толкачев, С.  Поиск модели неоиндустриализации России / С. Толкачев. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 12, с. 26-43. 

  

Сист. No: 43617

Икономически растеж

- 164 -

43743

Хитов, Митко.  Държавното програмиране и планиране - инструменти за превенция от кризи и за регулиране степента на протекционизъм в националната икономика / Митко Хитов. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 81-86. 

  

Сист. No: 43521

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 165 -

Сп П 89 тп

Доничев, Олег и др.  Экономика знаний: новый тип воспроизводства / Олег Доничев, Сергей Грачев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 11, с. 20-27. 

  

Сист. No: 43388

- 166 -

Сп М 68 э

Зайцев, В.  Инновационная политика Японии / В. Зайцев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 12, с. 3-14. 

  

Сист. No: 43464

- 167 -

Сп П 89 тп

Леонова, Т.  Национальная инновационная система Финдяндии: модель построения экономики знаний / Т. Леонова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 11, с. 92-103. 

  

Сист. No: 43384

- 168 -

Сп М 45-о

Николов, Чавдар.  България пред срив на основните социални структури / Чавдар Николов. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 6, с. 97-104. 

  

Сист. No: 43515

- 169 -

Сп Е 443

Dochev, M. et al.  Constitutional control as a factor of market economy maintenance / M. Dochev, H. Dochev. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 71-77. 

  

Сист. No: 43652

Пазарно стопанство

- 170 -

43743

Моралийска, Моника.  Необходимост и предпоставки за укрепването на единния вътрешен пазар на телекомуникационните услуги в ЕС като стимул за европейската икономика в условията на икономическа криза / Моника Моралийска. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 155-171. 

  

Сист. No: 43533

Приватизация

- 171 -

Сп Ч J 80 f

Dinc, I. Serdar et al.  The Decision to Privatize: Finance and Politics / I. Serdar Dinc, Nandini Gupta. // The Journal of Finance . - New York, 66, 2011, N 1, с. 241-269. 

  

Сист. No: 43741

Икономика на отраслите

- 172 -

43743

Андреева, Диана.  Протекцоинизъм и култура в период на икономическа криза - възможности и ефекти (на примера на филмовата индустрия) / Диана Андреева. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 172-181. 

  

Сист. No: 43534

Аграрна икономика

- 173 -

Сп З 544 к

Янакиева, Иванка.  Оценка на първите резултати от прилагането на директните плащания на площ / Иванка Янакиева. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 1, с. 13-25. 

  

Сист. No: 43720

- 174 -

Сп Е 443

Nikolova, M.  The Biological Production Grain Crops - A Persrective form of Sustainable Agriculture in Bulgaria / M. Nikolova. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 97-101. 

  

Сист. No: 43654

Икономика на индустрията, предприятието

- 175 -

43750

Борисова, Велислава.  Изследване на влиянието на световната финансова криза върху индустриалните предприятия в България / Велислава Борисова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 49-56. 

  

Сист. No: 43476

- 176 -

43792

Николова, Нели Иванова и др.  Структурен анализ на дълготрайните нематериални активи за микро, малки и средни предприятия в България / Нели Иванова Николова, Христо Атанасов Крачунов. // Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово : Сб. докл., 19-20 ноем. 2010 г. : Т. 1-3 : Т. 3, Т. 3 : ТУ-Габрово. - Габрово, 2010, с. 144-147. 

  

Сист. No: 43674

Икономика на туризма

- 177 -

Сп Г 62 а

Илиева, Любка Минчева.  Оценка на иновативността на хотелиерското предприятие / Любка Минчева Илиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 310-320. 

  

Сист. No: 43660

Предприемачество в туризма

- 178 -

Сп Г 621 БСУ

Робева, Росица Василева.  Академичното предприемачество / Росица Василева Робева. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXII, 2010, с. 204-212. 

  

Сист. No: 43645

Търговия

- 179 -

43743

Петков, Бисер.  Фючърсен пазар в България: разходи и ползи / Бисер Петков. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 130-138. 

  

Сист. No: 43530

- 180 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Новите международни правила за условия на доставка Инкотермс 2010 / Лиляна Панева. // Български законник, XX, 2011, N 2, с. 63-68. 

  

Сист. No: 43814

Маркетинг

- 181 -

43757

Горанова, Пенка.  Корпоративните комуникации в пазарната икономика / Пенка Горанова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 297-305. 

  

Сист. No: 43725

- 182 -

43757

Николова, Биляна.  Онлайн търговия - средство за изграждане на конкурентни предимства в условията на функционираща пазарна икономика / Биляна Николова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., с. 441-445. 

  

Сист. No: 43771

- 183 -

Сп Б 44 БСУ

Желев, Симеон Д.  Производство и използване на имиджови данни / Симеон Д. Желев. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 52-61. 

  

Сист. No: 43641

- 184 -

Сп Б 44 БСУ

Маринов, Георги.  Насърчаването на продажбите - обзор на теориите за механизма на действието им / Георги Маринов. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 62-69. 

  

Сист. No: 43642

Дистрибуционна политика

- 185 -

Сп Г 62 а

Ченков, Адриан Валентинов.  Анализ на дистрибуционните канали във винарския сектор / Адриан Валентинов Ченков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 219-226. 

  

Сист. No: 43618

Международен маркетинг

- 186 -

43743

Крумов, Калин.  Международна специализация и протекционизъм / Калин Крумов. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 45-55. 

  

Сист. No: 43518

Логистика

- 187 -

43743

Иванов, Николай.  Процесно ориентирани подходи при управление на веригата на доставките на компресиран природен газ / Николай Иванов. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 87-96. 

  

Сист. No: 43522

- 188 -

Сп Л 763

Василев, Васил.  Импулсните стоки изискват гъвкави решения: Мениджърите на ВДГ Вандергеетен залагат на аутсорсинга и поддистрибуторите / Васил Василев. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 22-24. 

  

Сист. No: 43658

- 189 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Десет тенденции в логистиката на търговията / Росица Великова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 49-50. 

  

Сист. No: 43657

- 190 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Логистичният аутсорсинг през 2010 г.: Резултати и изводи от 15-ото годишно проучвоне на 3PL сектора / Ани Маринова. // Логистика, VII, 2011, N 1, с. 45-48. 

  

Сист. No: 43656

Външна търговия

- 191 -

Сп Ф 53 кс

Леденева, М. В.  Валютный курс как фактор неэквивалентного обмена / М. В. Леденева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 47, с. 42-52. 

  

Сист. No: 43797

- 192 -

Сп Е 443

Kotlyarov, N. N.  The major direction of China's foreign trade development / N. N. Kotlyarov. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 55-62. 

  

Сист. No: 43682

Международни икономически отношения

- 193 -

43757

Асенов, Тодор.  Българските условия на търговия / Тодор Асенов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 241-245. 

  

Сист. No: 43701

- 194 -

43743

Кабакчиева, Цветелина.  Търговското сътрудничество между България и Гърция и протекционизмът в условията на икономическа криза / Цветелина Кабакчиева. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 37-44. 

  

Сист. No: 43517

- 195 -

43743

Маринова, Цветелина.  Завръщане на протекционизма в държавите от икономическия и паричен съюз в условията на глобална икономическа криза / Цветелина Маринова. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 120-129. 

  

Сист. No: 43528

- 196 -

43743

Попова, Нели.  Регулиране на данъчния протекционизъм в Европейския съюз / Нели Попова. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 97-104. 

  

Сист. No: 43527

- 197 -

43757

Славева, Красимира.  Структурни промени във външната търговия на България за периода 1989-2009 г. / Красимира Славева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 246-252. 

  

Сист. No: 43704

- 198 -

Сп Р 868 э

Гумеров, Р.  Всемирная торговая организация - источник угроз глобальной продовольственной безопасности (по следам мирового продовольственного кризиса) / Р. Гумеров. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 5, с. 34-43. 

  

Сист. No: 43805

- 199 -

Сп В 52 лэ

Пахомова, Н. В.  Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России / Н. В. Пахомова. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 65, 2010, N 4, с. 62-75. 

  

Сист. No: 43802

- 200 -

Сп Ч E 18

Chankov, Georgi.  The "Russian Direction" of the German Foreigh-Political Strategy / Georgi Chankov. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 60-69. 

  

Сист. No: 43722

- 201 -

Сп Е 443

Kleshcheeva, M. V.  Offshore territories: Basic concepts of functioning / M. V. Kleshcheeva. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 134-139. 

  

Сист. No: 43683

Глобализация

- 202 -

Сп М 45-о

Петров, Камен.  За геополитическите тенденции в международната политика през XXI век и българският научен принос / Камен Петров. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 6, с. 79-96. 

  

Сист. No: 43516

Европейска интеграция

- 203 -

43775

Илкова, Бистра.  Българският капиталов пазар и европейската интеграция: възможности и перспективи / Бистра Илкова. // Корпоративните финанси в България - днес и утре : Сб. с докл. от научно-практ. конфер., 28-29 септ. 2009 г. : НБУ. - София, 2010, с. 9-22. 

  

Сист. No: 43646

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 204 -

Сп Б 44 БСУ

Маринов, Георги.  Новата стратегия на ЕС "Европа 2020": Критични аспекти / Георги Маринов. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 3-9. 

  

Сист. No: 43631

Право. Наука за държавата и правото

- 205 -

43757

Вълков, Григор и др.  Престъпления при финансов лизинг - поредното предизвикателство пред българския икономически преход / Григор Вълков, Боряна Любомирова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 337-341. 

  

Сист. No: 43734

- 206 -

Сп Т 961 п

Андреев, Андрей.  Издателският договор по закона за авторското право и сродните права - търговска или гражданска сделка? / Андрей Андреев. // Търговско право, XIX, 2010, N 4, с. 79-86. 

  

Сист. No: 43551

- 207 -

Сп Т 961 п

Воденичаров, Асен.  Източници на правната регламентация на европейското кооперативно дружество / Асен Воденичаров. // Търговско право, XIX, 2010, N 4, с. 45-60. 

  

Сист. No: 43547

- 208 -

Сп Б 925 с

Гешев, Стоян.  Паритетът при междудържавните данъчни спогодби / Стоян Гешев. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 19-20, с. 55-61. 

  

Сист. No: 43553

- 209 -

Сп Ф 703

Петков, Мартин.  Санкциите при тръжните процедури без ясен метод / Мартин Петков. // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 30412

- 210 -

Сп Б 923 з

Ценова, Любка.  Нови моменти в облагането с акциз през 2011 г. / Любка Ценова. // Български законник, XX, 2011, N 1, с. 73-77. 

  

Сист. No: 43544

Търговско право

- 211 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Стефан.  Особености на исковете за попълване на масата на несъстоятелността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел / Стефан Стефанов. // Търговско право, XIX, 2010, N 4, с. 61-77. 

  

Сист. No: 43549

Обществено управление. Военни науки

- 212 -

Сп Г 62 а

Господинов, Юлиян Атанасов.  Управление на общините в България в контекста на регионалната политика на Европейския съюз / Юлиян Атанасов Господинов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 196-216. 

  

Сист. No: 43604

- 213 -

Сп Ч E 18

Mitev, Peter.  Optimal Share and Efficiency of the Public Sector / Peter Mitev. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 70-78. 

  

Сист. No: 43732

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 214 -

43743

Николов, Георги.  Основи на индикаторната рамка на качеството на общинското административно обслужване на населението / Георги Николов. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 182-189. 

  

Сист. No: 43535

Общинско управление

- 215 -

Сп И 502

Борисов, Борислав.  Основни принципи на общинската политика / Борислав Борисов. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 46-48. 

  

Сист. No: 43834

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 216 -

43757

Ганева, Ваня.  Социалната работа в контекста на прехода към функционираща пазарна икономика / Ваня Ганева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 178-182. 

  

Сист. No: 43493

- 217 -

Сп Н 25 а

Йоргова, Милена Хр.  Социалното изключване и социалното включване: консенсус за социалното развитие на ЕС / Милена Хр. Йоргова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 70-81. 

  

Сист. No: 43559

Социално осигуряване

- 218 -

43757

Дакова, Маргарита.  Анализ на първи стълб на пенсионната система в България / Маргарита Дакова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 394-400. 

  

Сист. No: 43764

Социално осигуряване в България

- 219 -

Сп А 454

Станчева, Румяна.  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. / Румяна Станчева. // Актив, 2011, N 1, с. 55-57. 

  

Сист. No: 43586

Пенсионно осигуряване

- 220 -

Сп Б 973

Михайлова, Ана.  Фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система - състояние и възможни алтернативи пред управлението / Ана Михайлова. // Бюджетът, 20, 2011, N 1, с. 53-61. 

  

Сист. No: 43698

- 221 -

Сп Ф 53 кс

Придачук, М. П.  Пороблемы и перспективы развития российской пенсионной системы / М. П. Придачук. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 42, с. 9-13. 

  

Сист. No: 43396

Застраховане

- 222 -

43757

Иванов, Красен.  Проблеми на инвестиционната дейност на застрахователните дружества в условията на фунционираща пазарна икономика / Красен Иванов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 347-354. 

  

Сист. No: 43735

- 223 -

43750

Митева, Женя и др.  Маркетингово изследване на пазара на застраховка "гражданска отговорност" на ДЗИ в България / Женя Митева, Ина Георгиева, Яница Кирова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 25-31. 

  

Сист. No: 43469

- 224 -

Сп Г 62 а

Иванов, Красен Тодоров.  Относно инвестиционния портфейл на застрахователните дружества / Красен Тодоров Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 70-97. 

  

Сист. No: 43572

- 225 -

Сп Г 62 а

Станевска, Цветомира Станева.  Обкръжаващата среда на застрахователното дружество като източник на асиметрична информация / Цветомира Станева Станевска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 375-388. 

  

Сист. No: 43690

- 226 -

Сп С 848 д

Акимочкин, Иван Владимирович.  Тенденции развития мирового страхового рынка / Иван Владимирович Акимочкин. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 11, с. 50-53. 

  

Сист. No: 43414

- 227 -

Сп С 848 д

Иризепова, Маргарита Шамильевна.  Мониторинг в социальном страховании (результаты одного экперимента) / Маргарита Шамильевна Иризепова. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 12, с. 10-17. 

  

Сист. No: 43600

- 228 -

Сп С 848 д

Косминский, Кирилл Петрович.  Вызовы и возможности мирового страховаго рынка на современном этапе / Кирилл Петрович Косминский. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 11, с. 45-49. 

  

Сист. No: 43412

- 229 -

Сп В 52 лэ

Кудрявцев, А. А. и др.  Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи / А. А. Кудрявцев, А. А. Вдовина. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика, 2010, N 3, с. 57-65. 

  

Сист. No: 43445

- 230 -

Сп Ф 53

Меренков, А. В.  Концепция контроллинга в страховой компании / А. В. Меренков. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 12, с. 57-59. 

  

Сист. No: 43598

- 231 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Закона за данък върху застрахователните премии и борбата с икономическата криза / Истилиян Симеонов. // Актив, 2010, N 12, с. 24-28. 

  

Сист. No: 43458

- 232 -

Сп С 848 д

Цветкова, Людмила Ивановна и др.  Современное состояние рынка кэптивного страхования / Людмила Ивановна Цветкова, Екатерина Александровна Токарева. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 11, с. 54-60. 

  

Сист. No: 43415

- 233 -

Сп Ч V 50

Hulle, Karel van.  Solvency II konnte ein Modell fur die Welt werden / Karel van Hulle. // Versicherungswirtschaft . - Hamburg, 66, 2011, N 1, с. 14-19. 

  

Сист. No: 43836

Застраховане в България

- 234 -

Сп Г 62 а

Панева, Анелия Ангелова.  Ефекти на глобалната финансова и икономическа криза върху животозастраховането в България / Анелия Ангелова Панева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 227-242. 

  

Сист. No: 43629

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 235 -

Сп П 324

Баева, Мария.  Включващо образование - подготовка, компетенции, възможности за реализация на социалните педагози / Мария Баева. // Педагогика, 2011, N 1, с. 49-62. 

  

Сист. No: 43837

Образование

- 236 -

42976

Антонов, Петър и др.  Проблеми на защитата на достъпа до ресурсите при дистанционно обучение / Петър Антонов, Валентина Антонова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 264-275. 

  

Сист. No: 43624

- 237 -

42976

Върбанов, Румен.  Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на WEB 2.0 / Румен Върбанов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 280-291. 

  

Сист. No: 43505

- 238 -

42976

Георгиев, Цветозар и др.  Evaluation of Distance Learning Materials / Цветозар Георгиев, Стоянка Смрикарова, Цветана Шенкова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 342-349. 

  

Сист. No: 43513

- 239 -

42976

Георгиева, Тоня.  Методически изисквания при изготвяне на материали за дистанционно обучение в областта на селското стопанство / Тоня Георгиева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 332-341. 

  

Сист. No: 43639

- 240 -

42976

Градинарова, Бойка и др.  Personal security in e-learning / Бойка Градинарова, Огнян Желязов, Георги Върбанов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 62-69. 

  

Сист. No: 43564

- 241 -

42976

Диков, Венцислав и др.  Развитие на електронното чуждоезиково обучение в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Венцислав Диков, Виктор Монев, Елена Станимирова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 417-422. 

  

Сист. No: 43514

- 242 -

42976

Иванова, Анелия и др.  Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища - Elearning 2.0 и персонална среда за обучение / Анелия Иванова, Галина Иванова, Ангел Смрикаров. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 27-36. 

  

Сист. No: 43563

- 243 -

42976

Кръстевич, Тодор.  Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение / Тодор Кръстевич. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 320-331. 

  

Сист. No: 43510

- 244 -

42976

Маклакова, Галина и др.  Интелектуална система на анализа за качествата на телекомуникационните услуги в системата на дистанционното обучение / Галина Маклакова, Геннади Маклаков. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 96-107. 

  

Сист. No: 43625

- 245 -

42976

Пенева, Юлиана и др.  Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика / Юлиана Пенева, Станислав Иванов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 430-441. 

  

Сист. No: 43622

- 246 -

42976

Петкова, Юлка и др.  Автоматизирана система за създаване и оценяване на изпитни тестове / Юлка Петкова, Милена Карова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 171-177. 

  

Сист. No: 43626

- 247 -

42976

Проданов, Стоян и др.  Използване на виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение / Стоян Проданов, Стефан Станимиров. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 312-319. 

  

Сист. No: 43507

- 248 -

42976

Тотков, Георги и др.  Към национални стандарти за е-обучение / Георги Тотков, Росица Донева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 142-155. 

  

Сист. No: 43574

- 249 -

42976

Университетска информационна система базирана на Европейски образователни стандарти за мобилност, квалификации и компетенции . // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 134-141. 

  

Сист. No: 43630

- 250 -

Сп I 60

Състояние, форми и политически рамки на националните тестове в Европа . // INFO свят, 2010, N 4, с. 7-17. 

  

Сист. No: 43811

- 251 -

Сп I 60

Цели и и организация на националните тестове в Европа . // INFO свят, 2010, N 4, с. 18-42. 

  

Сист. No: 43812

- 252 -

Сп П 89 тп

Гуськова, Надежда и др.  Реализация инновационной стратегии вуза: программа инвестиций в человеческий капитал / Надежда Гуськова, Ирина Краковская. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 2, с. 55- 62. 

  

Сист. No: 43585

- 253 -

Сп П 324

Гюрова, Вяра.  Има ли нужда от специфичен мениджмънт на образованието на възрастните? / Вяра Гюрова. // Педагогика, 2011, N 1, с. 73-83. 

  

Сист. No: 43840

- 254 -

Сп П 89 тп

Королева, Валентина и др.  Управление подготовкой специалистов в области информационных технологий: компетентностный подход / Валентина Королева, Оксана Логунова, Анатолий Белявский. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 12, с. 63-69. 

  

Сист. No: 43587

- 255 -

Сп П 324

Кушева, Р. и др.  Иновативни идеи и теории за обучение в дигитална среда / Р. Кушева, Н. Цветкова. // Педагогика, 2011, N 1, с. 84-96. 

  

Сист. No: 43841

- 256 -

Сп Ф 53 кс

Развитие системы инноваций в непрерывном финансовом образовании . // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 41, с. 2-12. 

  

Сист. No: 43443

- 257 -

Сп Ч A 46 e

Education and Training Needs in the Field of Agriculture and Rural Development in the lower Danube Region  / Nicolae Istudor et al. // Amfiteatru Economic Journal . - Bucuresti, XII, 2010, N 4, с. 761-784. 

  

Сист. No: 43539

- 258 -

Сп Ч A 46 e

Tigu, Gabriela et al.  Education and Training Needs in the Field of Visitors Receiving Structures and Tourism Services in the Lower Danube Region / Gabriela Tigu, Maria Andreeva, Ana-Maria Nica. // Amfiteatru Economic Journal . - Bucuresti, XII, 2010, N 4, с. 735-760. 

  

Сист. No: 43538

Образование в България

- 259 -

43757

Цонева, Елка.  Реформата в образователната система и повишаване качеството на трудовите ресурси / Елка Цонева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 217-221. 

  

Сист. No: 43508

- 260 -

В Н 25 к

Аврамов, Лъчезар.  И още, и пак за академичната автономия / Лъчезар Аврамов. // Култура, LIV, N 1, 14 ян. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 43573

Висше образование

- 261 -

42976

Адамов, Величко и др.  Проектно осигуряване на ЦДО - опитът на СА "Д. А. Ценов" / Величко Адамов, Андрей Захариев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 382-388. 

  

Сист. No: 43524

- 262 -

42976

Адамов, Величко и др.  Интерактивни технологии в обучението по Финансов анализ / Величко Адамов, Андрей Захариев, Александър Ганчев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 389-396. 

  

Сист. No: 43525

- 263 -

42976

Асенов, Анатолий и др.  Дистанционното обучение - възможности по време на криза / Анатолий Асенов, Ирена Емилова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 5-18. 

  

Сист. No: 43417

- 264 -

42976

Атанасов, Атанас.  Дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС "Магистър" към СА "Д. А. Ценов" - състояние и перспективи / Атанас Атанасов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 37-48. 

  

Сист. No: 43419

- 265 -

42976

Банчев, Петър и др.  Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение / Петър Банчев, Живка Тананеева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 253-256. 

  

Сист. No: 43482

- 266 -

42976

Дамянов, Атанас.  Методика за написване на дипломна работа при дистанционна форма на обучение / Атанас Дамянов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 49-55. 

  

Сист. No: 43421

- 267 -

42976

Захариев, Андрей.  ЦДО в Свищов - обучение чрез изследвания, изследвания чрез обучение / Андрей Захариев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 19-26. 

  

Сист. No: 43418

- 268 -

42976

Захариев, Еленко.  Фрагментарни аспекти в развитието на дистанционното обучение по управленските магистърски програми / Еленко Захариев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 84-90. 

  

Сист. No: 43424

- 269 -

42976

Захариева, Галина.  Развитие на дистанционното обучение по магистърски програми в областта на международния бизнес и проекти в СА " Д. А. Ценов" / Галина Захариева. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 156-161. 

  

Сист. No: 43465

- 270 -

42976

Иванов, Георги и др.  Предимства на online-проучванията при оценка на удовлетвореността на студентите в дистанционна форма на обучение / Георги Иванов, Любомир Иванов, Юрий Кузнецов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 123-133. 

  

Сист. No: 43466

- 271 -

42976

Иванова, Маруся.  Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение / Маруся Иванова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 228-245. 

  

Сист. No: 43500

- 272 -

42976

Илиев, Боян и др.  Обучението в дистанционна форма по магистърска програма "Застраховане" - своеобразен отговор на съществуващите нужди в застрахователната практика / Боян Илиев, Венцислав Василев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 56-61. 

  

Сист. No: 43422

- 273 -

42976

Илиев, Драгомир и др.  Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение / Драгомир Илиев, Карина Саркисян. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 78-83. 

  

Сист. No: 43423

- 274 -

42976

Йорданов, Пламен.  Дистанционното обучение - средство за повишаване качеството на научноизследователската и образователната дейност в областта на социалното дело в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Пламен Йорданов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 277-279. 

  

Сист. No: 43504

- 275 -

42976

Каменов, Камен и др.  Портфолио от магистърски образователни продукти по стопанско управление - учебни документации, проблеми и перспективи / Камен Каменов, Анатолий Асенов, Христо Сирашки. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 178-192. 

  

Сист. No: 43478

- 276 -

42976

Краев, Любен.  Академични измерения на електронното обучение през целия живот / Любен Краев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 193-197. 

  

Сист. No: 43497

- 277 -

42976

Лилова, Румяна и др.  Проблеми и перспективи при дистанционното обучение в областта на бюджета и бюджетната политика / Румяна Лилова, Теодора Димитрова, Сергей Радуканов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 292-299. 

  

Сист. No: 43506

- 278 -

42976

Михайлова, Маргарита.  Мотивационни аспекти на електронното чуждоезиково обучение при различните нива на езикова компетентност / Маргарита Михайлова. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 198-209. 

  

Сист. No: 43498

- 279 -

42976

Павлов, Нено.  Иновативното образование във висшето училище - глобално предизвикателство и реалност / Нено Павлов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 247-252. 

  

Сист. No: 43503

- 280 -

42976

Сирашки, Христо.  Дистанционното обучение - предизвикателства и възможности / Христо Сирашки. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 162-170. 

  

Сист. No: 43481

- 281 -

42976

Халачев, Петър.  Комуникациите в електронното обучение / Петър Халачев. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 257-263. 

  

Сист. No: 43621

- 282 -

42976

Цанов, Емил.  Аспекти на виртуализацията - за едно по-качествено обучение по информационни технологии в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Емил Цанов. // Трета национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 91-95. 

  

Сист. No: 43427

- 283 -

Сп Г 62 а

Караджов, Мирослав Олегов.  Финансирането на висшето образование в България / Мирослав Олегов Караджов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 133-152. 

  

Сист. No: 43580

- 284 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Образователното портфолио - иновационна форма за оценяване подготовката на студентите от колеж по туризъм / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 240-244. 

  

Сист. No: 43717

- 285 -

Сп Г 62 вх

Шивачева, Веска.  Методологически ориентири на университетското образование, базирано на научни изследвания / Веска Шивачева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 192-196. 

  

Сист. No: 43710

- 286 -

Сп П 89 тп

Ласковец, Светлана и др.  Роль вузов в трудоустройстве выпускников: маркетинговые исследования / Светлана Ласковец, Анна Нетесова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 11, с. 28-35. 

  

Сист. No: 43390

- 287 -

Сп Ч 895

Христозова, Галя.  Възможностите на ОП "Развитие на човешките ресурси" за изграждане на практически компетентности на студентите / Галя Христозова. // Човешки ресурси, 2010, N 10, с. 9-10. 

  

Сист. No: 43773

- 288 -

Сп Ч 895

Шошева, Веска и др.  За един нов прочит в подготовката на социалния работник / Веска Шошева, Антон Стойков, Гергана Тодорова-Маркова. // Човешки ресурси, 2010, N 10, с. 20-21. 

  

Сист. No: 43774

- 289 -

Сп Ч A 46 e

Education and Training Need in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region  / Vasile Dinu et al. // Amfiteatru Economic Journal . - Bucuresti, XII, 2010, N 4, с. 709-734. 

  

Сист. No: 43526

- 290 -

Сп Ч A 46 e

Education and Training Needs in the Field of Logistic Structures and Services in the Lower Danube Region  / Mihai Felea et al. // Amfiteatru Economic Journal . - Bucuresti, XII, 2010, N 4, с. 785-814. 

  

Сист. No: 43541

- 291 -

Сп Ч I 58 i

Ferru, Marie.  Formation Process and Geography of Science - Industry Partnership: The Case of the University of Poitiers / Marie Ferru. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 6, с. 531-549. 

  

Сист. No: 43536

- 292 -

Сп Ч A 46 e

Tachiciu, Laurentiu et al.  Education and Training Needs in the Field of Local Development in the Lower Danube Macro Region / Laurentiu Tachiciu, Nicola Yankov, Alina Elena Balalia. // Amfiteatru Economic Journal . - Bucuresti, XII, 2010, N 4, с. 815-838. 

  

Сист. No: 43543

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 293 -

41179

Костов, Георги.  Финансови механизми за осигуряване възпроизводството на природните ресурси / Георги Костов. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002 : УНСС. - София, 2002, с. 132-136. 

  

Сист. No: 43825

Околна среда

- 294 -

43743

Тодоров, Иван.  "Зелената" дискреция: шанс в условията на глобална икономическа криза / Иван Тодоров. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 56-63. 

  

Сист. No: 43519

Екология

- 295 -

43792

Бонева, Маргарита.  Глобализация и екологична криза / Маргарита Бонева. // Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово : Сб. докл., 19-20 ноем. 2010 г. : Т. 1-3 : Т. 3, Т. 3 : ТУ-Габрово. - Габрово, 2010, с. 243-248. 

  

Сист. No: 43676

- 296 -

Сп Ю 371

Огнянова, Бойка.  WE Love WEEE / Бойка Огнянова. // Ютилитис, VIII, 2010, N 11-12, с. 32-35. 

  

Сист. No: 43381

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 297 -

Сп З 506

Вълчева-Кузманова, Стефка.  Оценка на качеството на живот в клиничните изпитвания и във фармакоикономиката / Стефка Вълчева-Кузманова. // Здравна икономика & мениджмънт, IX, 2009, N 2, с. 3-8. 

  

Сист. No: 43569

- 298 -

Сп З 506

Щерева, Доротея.  Новата система за финансиране на здравеопазването в Холандия / Доротея Щерева. // Здравна икономика & мениджмънт, IX, 2009, N 1, с. 19-22. 

  

Сист. No: 43567

- 299 -

Сп З 506

Янева, Румяна Тодорова.  Методи за определяне на разходите на единица болнична услуга / Румяна Тодорова Янева. // Здравна икономика & мениджмънт, IX, 2009, N 1, с. 23-28. 

  

Сист. No: 43568

Здравеопазване

- 300 -

41021

Кънева, Тотка.  Счетоводни проблеми при финансирането на здравеопазното предприятие / Тотка Кънева. // Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Сборник с доклади от научно-практическа конференция 17-18септември 2004 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 117-112. 

  

Сист. No: 43679

- 301 -

Сп Ч C 14 s

Bussche, Hendrik van den et al.  The professional situation of young medical graduates at the onset of the 21 st century: summary and conclusions / Hendrik van den Bussche, Eike-Christin von Leitner, Marcel Du Moulin. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N special, с. 231-266. 

  

Сист. No: 43759

- 302 -

Сп Ч C 14 s

Mollahaliloglu, Salih et al.  A Macro View on Human Resources for Health in Turkey / Salih Mollahaliloglu, Serap Taskaya, Mustafa Kosdak. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 4, с. 411-431. 

  

Сист. No: 43751

Здравна икономика

- 303 -

Сп З 506

Вълков, Александър.  Маркентингов подход в управлението на качеството на здравните услуги / Александър Вълков. // Здравна икономика & мениджмънт, IX, 2009, N 4, с. 3-11. 

  

Сист. No: 43571

Научно-техническо развитие

- 304 -

Сп Ч I 58 i

Gallie, Emilie-Pauline et al.  Forms and Determinants of R&D Collaborations: Evidence Based on French Date / Emilie-Pauline Gallie, Pascale Roux. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 6, с. 551-576. 

  

Сист. No: 43546

Стокознание

- 305 -

Сп Х 742

Желязкова, Радина.  Етикетиране на млечни продукти / Радина Желязкова. // ХИ&Т, 2011, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 43815

Енергетика

- 306 -

43743

Желязкова, Виржиния.  Протекционизъм в енергетиката - стремеж към енергийна сигурност / Виржиния Желязкова. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 73-80. 

  

Сист. No: 43520

- 307 -

Сп И 503 и

Григорова, Веселина.  Тенденции и проблеми в развитието на енергетика в България / Веселина Григорова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 64-94. 

  

Сист. No: 43783

- 308 -

Сп И 502

Григорова, Веселина.  Енергийна ефективност и опазване на околната среда / Веселина Григорова. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 32-36. 

  

Сист. No: 43833

- 309 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Пет зелени технологии за бизнеса / Начо Стригулев. // Мениджър, 2011, N 2, с. 118-120. 

  

Сист. No: 43715

Селско стопанство. Горско стопанство

- 310 -

43757

Йоновска, Илка.  Горският сектор на Република България през двете десетилетия на промяната / Илка Йоновска. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 406-410. 

  

Сист. No: 43766

- 311 -

41179

Критерии за вземане на управленски решения за устойчиво развитие на аграрния и горския бизнес . // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002 : УНСС. - София, 2002, с. 346-354. 

  

Сист. No: 43826

- 312 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Ръжта в света, Европейския съюз и България / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 2, с. 36-37. 

  

Сист. No: 43156

- 313 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Румънското земеделие - потенциал и реалност / Петко Иванов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 1, с. 16-18. 

  

Сист. No: 43425

- 314 -

Сп И 50

Мицов, Вихър.  Неравенството в домакинските доходи и неговата връзка с отрасловата структура на работната заплата. Позициите на селското стопанство / Вихър Мицов. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 4, с. 13-20. 

  

Сист. No: 43750

- 315 -

Сп Л 792

Световно икономическо състояние на лозарството през 2010 г. . // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 5, с. 37, 51-55. 

  

Сист. No: 43576

- 316 -

Сп А 255

Стоянов, Венцислав.  Слаба реколта - хубаво вино / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, IX, 2011, N 2, с. 12-13. 

  

Сист. No: 43748

- 317 -

Сп Л 792

Страшимирова, Р.  От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история / Р. Страшимирова. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 5, с. 4-6; N6, с. 4-6. 

  

Сист. No: 43575

- 318 -

Сп И 50

Терзийска, Камелия.  Реформата в общата организация на пазара на зеленчуци в ЕС / Камелия Терзийска. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 4, с. 21-25. 

  

Сист. No: 43753

Аграрна политика

- 319 -

43743

Харизанова, Христина.  Аграрната политика и полупазарните земеделски стопанства / Христина Харизанова. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 149-154. 

  

Сист. No: 43532

- 320 -

Сп З 544 к

Николов, Петър.  Общата селскостопанска политика - настояще и бъдеще / Петър Николов. // Земеделска кооперация, XIX, 2011, N 1, с. 5-12. 

  

Сист. No: 43719

Земеделие. Организация и управление

- 321 -

41179

Атанасова, Т.  Източници за финансиране на аграрните предприятия - анализ на недостатъците и предимствата им / Т. Атанасова, Н. Костадинова. // Финансово-кредитни механизми за устойчиво развитие на селското и горското стопанство. Пазар на земята и горите : Научна конференция - Юндола, Юли 2002 : УНСС. - София, 2002, с. 93-102. 

  

Сист. No: 43824

- 322 -

Сп И 50

Дарджонов, Трифон и др.  Поглед върху българското земеделие през XX век, сега и в бъдеще / Трифон Дарджонов, Въто Христов. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 4, с. 3-12. 

  

Сист. No: 43746

Биологично земеделие

- 323 -

43757

Атанасов, Димо.  Сравнителен анализ на устойчивостта на конвенционални и биологични млечни ферми в България / Димо Атанасов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 365-369. 

  

Сист. No: 43742

Животновъдство

- 324 -

В Б 921ф

Демирова, Таня.  Бактерии изядоха парите на българските охлювъди / Таня Демирова. // Български фермер, XX, N 1001, 10-16 февр. 2011, с. 1, 20. 

  

Сист. No: 43749

Управление на предприятията. Организация на производството

- 325 -

43757

Колева, Росица и др.  Съвременното предприятие като обект на бизнесанализа / Росица Колева, Людмила Дончева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 317-321. 

  

Сист. No: 43728

- 326 -

Сп И 503 и

Благоева, Силвия.  Операционна система и конкурентни предимства на предприятието / Силвия Благоева. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 130-168. 

  

Сист. No: 17137

- 327 -

Сп Ч E 18

Kopeva, Diana et al.  Factor Limitation on Industrial Dynamics in Bulgaria in Conditions of European Integration / Diana Kopeva, Nikolay Shterev, Dimitar Blagoev. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 40-59. 

  

Сист. No: 43718

- 328 -

Сп Ч I 69 sb

Norrman, Charlotte et al.  Entrepreneurship policy to support new innovative ventures. Is it effective? / Charlotte Norrman, Lars Bager-Sjogren. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 6, с. 602-619. 

  

Сист. No: 43616

Мениджмънт

- 329 -

43757

Георгиева, Петя.  Някои проблеми пред държавното предприемачество при пазарни условия / Петя Георгиева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 222-226. 

  

Сист. No: 43509

- 330 -

43757

Емилова, Ирена.  Човешкият фактор в кризисния мениджмънт / Ирена Емилова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 302-305. 

  

Сист. No: 43726

- 331 -

43757

Каменов, Камен.  Кризата - институционални и поведенчески аспекти / Камен Каменов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 96-102. 

  

Сист. No: 43474

- 332 -

Сп Г 62 а

Алексиева, Десислава Александрова.  Управленско решение при оперативна самостоятелност и отговорност / Десислава Александрова Алексиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 252-258. 

  

Сист. No: 43633

- 333 -

Сп Г 62 вх

Илиева, Катя.  Модел за развитие на стратегия за организация на операциите в кетъринга / Катя Илиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 101-106. 

  

Сист. No: 43702

- 334 -

Сп Г 62 а

Славов, Станимир Бернардов.  Промяна и съпротивително поведение на персонала / Станимир Бернардов Славов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 348-358. 

  

Сист. No: 43684

- 335 -

Сп Г 62 а

Стоянова, Станислава Красимирова.  Ефективно управление на организацията като социална система в динамична среда / Станислава Красимирова Стоянова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 153-173. 

  

Сист. No: 43595

- 336 -

Сп Г 62 а

Шопова, Елена Йорданова.  Ценности при управление на организацията / Елена Йорданова Шопова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 45-69. 

  

Сист. No: 43566

- 337 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Поведенчески аспекти на неформалната икономика / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, 2011, N 1, с. 3-23. 

  

Сист. No: 43820

- 338 -

Сп П 89 тп

Кислухина, Ирина.  Новая научная парадигма антикризисного управления / Ирина Кислухина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 11, с. 104-115. 

  

Сист. No: 43393

- 339 -

Сп П 89 тп

Комарова, Анна.  Проектное управление знаниями: актуальность практического применения / Анна Комарова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 12, с. 49-54. 

  

Сист. No: 43584

- 340 -

Сп В 986

Маркс, Норман.  Пулсът на управлението на информационните технологии / Норман Маркс. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 5, с. 21-27. 

  

Сист. No: 43439

- 341 -

Сп Б 44 БСУ

Нейков, Марин.  Финансовият мениджмънт в застраховането / Марин Нейков. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 40-51. 

  

Сист. No: 43638

- 342 -

Сп Б 44 БСУ

Серафимова, Десислава.  Еволюция на инициативите за развитие на социалната отговорност на бизнеса в България / Десислава Серафимова. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 119-135. 

  

Сист. No: 43669

- 343 -

Сп Ч E 18

Paunov, Marin.  Organizational Consequences and Individual Antecedents to Emotional Dissonance and Emotional Labor / Marin Paunov. // Economic Alternatives, 2010, N 2, с. 23-39. 

  

Сист. No: 43721

Методи на управление

- 344 -

Сп И 502

Цонков, Николай.  Административно регулиране на стопанската дейност / Николай Цонков. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 20-23. 

  

Сист. No: 43755

Планиране-метод на управление

- 345 -

Сп Г 62 а

Зайкърова, Елис Гюрселова.  Планирането - вектор на стратегическото управление на местното развитие / Елис Гюрселова Зайкърова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 276-290. 

  

Сист. No: 43637

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 346 -

Сп У 732 р

Пинегина, Маргарита Владимировна.  Самостоятельное развитие или франчайзинг - сравнительная оценка вариантов развития малого предприятия / Маргарита Владимировна Пинегина. // Управление риском . - Москва, 2010, N 4, с. 52-58. 

  

Сист. No: 43609

- 347 -

Сп Ч I 69 sb

Zhang, Jing.  The problems of using social networks in entrepreneurial resource acquisition / Jing Zhang. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 4, 338-361. 

  

Сист. No: 43611

Психология на управлението

- 348 -

Сп Н 25 а

Хаджиев, Виктор.  Когнитивни подходи и човешкият фактор в управлението / Виктор Хаджиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 59-69. 

  

Сист. No: 43558

Риск мениджмънт

- 349 -

43757

Вергиев, Димитър.  Финансовият риск и системи за неговото управление / Димитър Вергиев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 342-346. 

  

Сист. No: 43733

- 350 -

Сп В 986

Ненов, Тихомир.  Риск - осъзнатата корпоративна култура (и трудната дейност по нейното изграждане) / Тихомир Ненов. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 5, с. 14-18. 

  

Сист. No: 43438

- 351 -

Сп Ф 53 кс

Федотова, Г. В.  Управление рисками в инновационной деятельности предприятий / Г. В. Федотова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 41, с. 27-33. 

  

Сист. No: 43444

Управление на фирмата

- 352 -

43743

Накова, Росица.  Повишаване на конкурентноспособността на фирмата чрез маркетингови иновации в условия на криза / Росица Накова. // За и против завръщането на протекционизма в условията на икономическа криза : Сб. с докл. от втора нац. конфер. за докторанти по стоп. науки и управл., пров. на 29 окт. 2009 г. : Т. 2, Т. 2 : Авангард Прима. - София, 2009, с. 139-148. 

  

Сист. No: 43531

- 353 -

43757

Сергеев, Александр Александрович.  Методы достижения конкурентоспособности компаний России / Александр Александрович Сергеев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 285-291. 

  

Сист. No: 43723

- 354 -

Сп Ф 53 кс

Романенко, О. А.  Развитие теории интеграции и определение ее значения для управления финансами субъектов хозяйствования / О. А. Романенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 46, с. 55-64. 

  

Сист. No: 43791

- 355 -

Сп Н 25 а

Хентце, Йоахим.  Концепции за устойчивост във фирменото управление / Йоахим Хентце. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 23-38. 

  

Сист. No: 43555

- 356 -

Сп Ч I 69 sb

Strategic changes in family firms post management buyout: Ownership and governance issues . // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 5, с. 505-521. 

  

Сист. No: 43612

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 357 -

43757

Янков, Никола.  За пазарно и социално ориентирани стратегически проекти / Никола Янков. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 183-188. 

  

Сист. No: 43494

- 358 -

Сп С 848 д

Журавин, Сергей Григорьевич.  Инновационные аспекты стратегических проблем современного предприятия / Сергей Григорьевич Журавин, Виктор Николаевич Немцев. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 12, с. 43-48. 

  

Сист. No: 43603

- 359 -

Сп Б 44 БСУ

Логвинов, С. А. и др.  Формирование системы стратегического макропланирования в современной России / С. А. Логвинов, Сава Димов. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 136-151. 

  

Сист. No: 43670

- 360 -

Сп У 732 р

Немцев, Виктор Николаевич.  Подход к оценке потенциала инновационной стратегии предприятия / Виктор Николаевич Немцев. // Управление риском . - Москва, 2010, N 4, с. 20-26. 

  

Сист. No: 43606

Мениджмънт на фирмата

- 361 -

Сп У 732 п

Киящук, Т. и др.  Чем грозит бизнесу слепая покорность власти? / Т. Киящук, А. Сардарян. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 23, с. 68-76. 

  

Сист. No: 43383

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 362 -

Сп Б 44 БСУ

Палашев, Николай.  Елементи и функционалност на обществената комуникация / Николай Палашев. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 109-112. 

  

Сист. No: 43663

Пъблик рилейшънс

- 363 -

Сп И 502

Петров, Камен.  Публичната администрация и доброто държавно управление / Камен Петров. // Икономика, LXIV, 2010, N 4, с. 9-12. 

  

Сист. No: 43752

Счетоводство

- 364 -

43757

Кънева, Тотка.  Счетоводно-информационни проблеми при отчитане на пенсионните резерви в пенсионноосигурителните дружества / Тотка Кънева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 355-359. 

  

Сист. No: 43736

- 365 -

Сп Г 621 ИДЕС

Башева, Снежана.  Конвергенцията в счетоводството - същност и проблеми / Снежана Александрова Башева. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 69-90. 

  

Сист. No: 43391

- 366 -

Сп Г 62 а

Данчева, Ралица Кирилова.  Усъвършенстване автоматизираната обработка на счетоводната информация по отчитане на работната заплата / Ралица Кирилова Данчева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 337-347. 

  

Сист. No: 43681

- 367 -

Сп Г 621 ИДЕС

Дурин, Стоян Иванов.  Развитие на счетоводството в Република България / Стоян Иванов Дурин. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 44-68. 

  

Сист. No: 43385

- 368 -

Сп Г 621 ИДЕС

Желязков, Димитър Желязков.  Съвременното счетоводство - теория, практика и регламентиране / Димитър Желязков Желязков. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 403-414. 

  

Сист. No: 43436

- 369 -

Сп Г 621 ИДЕС

Йонкова, Бойчинка Ненкова.  Екологичното счетоводство - предизвикателство пред счетоводната теория и практика в България / Бойчинка Ненкова Йонкова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 129-152. 

  

Сист. No: 43404

- 370 -

Сп Г 621 ИДЕС

Йотова, Анита Атанасова.  Дедуктивен подход към счетоводните проблеми / Анита Атанасова Йотова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 103-128. 

  

Сист. No: 43394

- 371 -

Сп Г 621 ИДЕС

Начкова, Мая Янкова.  Морално-етични дилеми за професионалната етика на дипломираните експерт-счетоводители / Мая Янкова Начкова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 253-258. 

  

Сист. No: 43416

- 372 -

Сп Г 621 ИДЕС

Орешаров, Николай Николов.  Влияние на избора на счетоводна политика върху вярното и честно представяне във финансовите отчети / Николай Николов Орешаров. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 359-366. 

  

Сист. No: 43431

- 373 -

Сп Г 621 ИДЕС

Рангелова, Лилия Тодорова.  Счетоводството като контролна и информационна система в търговските банки / Лилия Тодорова Рангелова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 299-328. 

  

Сист. No: 43429

- 374 -

Сп Г 621 ИДЕС

Стоянов, Стоян Димитров.  Икономически и счетоводни теории и концепции за капитала / Стоян Димитров Стоянов. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 23-42. 

  

Сист. No: 43382

- 375 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Дебитни и кредитни известия - счетоводно и данъчно отразяване / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2011, N 1, с. 10-13. 

  

Сист. No: 43593

- 376 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Моделът отчитане на хеджиране на справедлива стойност / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2011, N 1-2, с. 20-35. 

  

Сист. No: 43817

- 377 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Нови промени в МСФО за финансовите отчети за 2011 г. / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2011, N 1-2, с. 36-42. 

  

Сист. No: 43818

- 378 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Изисквания за изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение за 2010 г. / Мина Димитрова. // Актив, 2010, N 12, с. 7-15. 

  

Сист. No: 43457

- 379 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Последващи оценки на активите - счетоводно и данъчно третиране / Мина Димитрова. // Актив, 2011, N 1, с. 2-23. 

  

Сист. No: 43578

- 380 -

Сп Д 226 п

Дочева, Соня.  Годишно счетоводно приключване на 2010 г. / Соня Дочева. // Данъчна практика, 2010, N 12, с. 11-19. 

  

Сист. No: 43433

- 381 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Признаване на нематериални активи / Симеон Милев. // Счетоводство плюс, 2011, N 1, с. 5-6. 

  

Сист. No: 43588

- 382 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Признаване на инвестиционни имоти / Симеон Милев. // Счетоводство плюс, 2011, N 2, с. 6-7. 

  

Сист. No: 43782

- 383 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводно отчитане на договор за консигнация / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2011, N 2, с. 11-14. 

  

Сист. No: 43786

- 384 -

Сп С 953 п

Стефанова, Райна.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на операции с отпадъци / Райна Стефанова. // Счетоводство плюс, 2011, N 1, с. 7-10. 

  

Сист. No: 43589

- 385 -

Сп И 503 и

Тимчев, Марко Любомиров и др.  Концепция за анализа на счетоводния баланс на предприятието / Марко Любомиров Тимчев, Юлиян Георгиев Велков. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 3, с. 169-191. 

  

Сист. No: 43781

- 386 -

Сп Е 443

Dochev, M.  Some aspects regarding the quality of the accounting information and its users / M. Dochev. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 226-230. 

  

Сист. No: 43678

Счетоводство на отраслите

- 387 -

43757

Чиприянова, Галина.  Предизвикателства пред счетоводното отчитане на дейността на строителните предприятия / Галина Чиприянова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 360-364. 

  

Сист. No: 43740

Банково счетоводство

- 388 -

43757

Ималова, Диана.  Ролята на прозрачността на финансовите отчети на банките в изграждането на стабилни финансови пазари / Диана Ималова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 322-326. 

  

Сист. No: 43729

- 389 -

Сп Г 621 ИДЕС

Миланова, Емилия Георгиева.  Управление на ликвидния риск в банките - финансово-счетоводни аспекти / Емилия Георгиева Миланова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 197-252. 

  

Сист. No: 43411

- 390 -

Сп Б 925 с

Стоянов, Стоян.  Банки и банково счетоводство / Стоян Стоянов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 5, с. 3-24 притурка. 

  

Сист. No: 37727

Застрахователно счетоводство

- 391 -

Сп Г 621 ИДЕС

Михайлова, Мариана Петрова.  Финансово - счетоводен анализ в застраховането / Мариана Петрова Михайлова. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 329-358. 

  

Сист. No: 43430

Финансово счетоводство

- 392 -

Сп Г 62 а

Деков, Веселин Парашкевов.  Теоретични основи на оценяването на финансовите инструменти в предприятията за колективно инвестиране / Веселин Парашкевов Деков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 243-251. 

  

Сист. No: 43632

- 393 -

Сп Б 925 с

Костова, Надя.  Финансовият анализ на годишните финансови отчети / Надя Костова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 19-20, с. 2-9. 

  

Сист. No: 43548

Бюджетно счетоводство

- 394 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дейност при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 11-12, с. 44-49. 

  

Сист. No: 43644

Годишно счетоводно отчитане

- 395 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Годишният финансов отчет към 31.12.2010 г. - приложима нормативна база; етапи на изготвянето му; данъчно облагане / Емил Евлогиев. // Български законник, XX, 2011, N 1, с. 78-110. 

  

Сист. No: 43545

Счетоводен анализ

- 396 -

Сп Г 621 ИДЕС

Фесчиян, Даниела Милчова.  Счетоводен анализ на кредитния риск в банките / Даниела Милчова Фесчиян. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 171-196. 

  

Сист. No: 43409

- 397 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Практически аспекти на показателите за ликвидност в предприятието / Теодора Рупска. // Актив, 2011, N 1, с. 31-33. 

  

Сист. No: 43581

Одиторски контрол

- 398 -

Сп Г 621 ИДЕС

Божков, Васил Стефанов.  Верификацията на разходите по проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС - свързана с одита услуга / Васил Стефанов Божков. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 153-170. 

  

Сист. No: 43406

- 399 -

Сп Г 621 ИДЕС

Бонев, Живко Бонев.  Размисли върху някои аспекти на независимия финансов одит в Република България / Живко Бонев Бонев. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 91-102. 

  

Сист. No: 43392

- 400 -

Сп С 953 по

Колева, Бранимира.  Използване на постоянна атрибутивна извадка за проверка на качествени характеристики на популацията при статистическо тестване на вътрешния контрол в предприятието от независимия одитор / Бранимира Колева. // Счетоводна политика, 2011, N 1-2, с. 43-59. 

  

Сист. No: 43819

- 401 -

Сп В 986

Пейчева, Мирослава.  Социалният одит - социалният аспект на вътрешния одит / Мирослава Пейчева. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 6, с. 20-23. 

  

Сист. No: 43784

- 402 -

Сп В 986

Тоткова, Кръстина.  Извадките - сложно предизвикателство или незаменимо средство за постигане на одитните цели / Кръстина Тоткова. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 5, с. 3-9. 

  

Сист. No: 43428

- 403 -

Сп В 986

Хед, Майкъл Дж. и др.  Комбинирани одитни ангажименти / Майкъл Дж. Хед, Кърт Ф. Рединг, Крис Ридъл ; Прев. от англ. Таня Стефанова. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 6, с. 36-43. 

  

Сист. No: 43788

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 404 -

43792

Георгиев, Георги.  Модел на система за мотивиране на персонала / Георги Георгиев. // Международна научна конференция УНИТЕХ'10 Габрово : Сб. докл., 19-20 ноем. 2010 г. : Т. 1-3 : Т. 3, Т. 3 : ТУ-Габрово. - Габрово, 2010, с. 271-276. 

  

Сист. No: 43677

- 405 -

Сп Г 62 вх

Илиева, Катя.  Роля на човешките ресурси във външния кетъринг / Катя Илиева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 95-100. 

  

Сист. No: 43695

- 406 -

Сп У 732 п

Клюшанов, И.  Гибкие формы занятости - каждый молчит о своем! / И. Клюшанов. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 24, с. 18-20. 

  

Сист. No: 43440

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 407 -

Сп Г 62 а

Динков, Милен Емилов.  Обучение и развитие на персонала - неоправдан разход или необходима инвестиция / Милен Емилов Динков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 98-132. 

  

Сист. No: 43577

- 408 -

Сп Ч 895

Владимирова, Катя.  Качеството на човешкия фактор за новата икономика / Катя Владимирова. // Човешки ресурси, 2010, N 10, с. 2-4. 

  

Сист. No: 43772

Транспорт

- 409 -

43757

Славова-Ночева, Мария.  Държавното регулиране и либерализацията на транспортния пазар в Р. България / Мария Славова-Ночева. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 200-206. 

  

Сист. No: 43501

Реклама

- 410 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Еманципация на пиара / Александър Христов. // Мениджър, 2011, N 2, с. 68-69. 

  

Сист. No: 43709

Хранително-вкусова промишленост

- 411 -

Сп Х 742

Филипова, Ирина.  Тънкости в замразяването на тестени изделия / Ирина Филипова. // ХИ&Т, 2011, N 1, с. 18-20. 

  

Сист. No: 43816

Информационни технологии

- 412 -

43750

Александрова, Анелия.  Система за създаване на фирмени сайтове / Анелия Александрова. // Студентска научна конференция : Сборник с доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 90-98. 

  

Сист. No: 43489

- 413 -

43757

Брусакова, И. А.  Формирование бизнес-решения когнитивной экономики / И. А. Брусакова. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 415-421. 

  

Сист. No: 43768

- 414 -

43757

Шишманов, Красимир.  Развитието на информационните системи на малки и средни предприятия в съвременните условия / Красимир Шишманов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 429-433. 

  

Сист. No: 43760

- 415 -

Сп Г 62 вх

Колева, Нели.  Мултисензорно обучение и информационни технологии в образовании / Нели Колева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 215-221. 

  

Сист. No: 43716

- 416 -

Сп C 58

Димитров, Симеон.  Консолидация и оптимизация - важни тенденции в развитието на ИТ инфраструктурата / Симеон Димитров. // CIO, 2011, N 2, с. 24-26. 

  

Сист. No: 43799

- 417 -

Сп C 58

Икономика на ИТ сигурността или как да оптимизираме общата цена за притежание на защитните средства . // CIO, 2011, N 2, с. 53-55. 

  

Сист. No: 43806

- 418 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Е-управление по време на криза или доколко негативният ефект на финансовите ограничения може да бъде компенсиран с ефективни стратегии / Надя Кръстева. // CIO, 2011, N 1, с. 3-5. 

  

Сист. No: 43537

- 419 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Оптимизация и добавена стойност - основни цели на ИТ проектите през 2011 г. / Надя Кръстева. // CIO, 2011, N 2, с. 4-9. 

  

Сист. No: 43793

- 420 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  ВРМ в малките и средни предприятия / Стефан Марков. // CIO, 2011, N 2, с. 51-52. 

  

Сист. No: 43803

- 421 -

Сп C 58

Особености на аутсорсинга в държавния сектор . // CIO, 2011, N 1, с. 63-64. 

  

Сист. No: 43542

- 422 -

Сп C 58

Порталите - технологични и пазарни тенденции . // CIO, 2011, N 1, с. 53-54. 

  

Сист. No: 43540

Бизнес информационни системи

- 423 -

Сп Е 443

Marinova, N.  Decision support systems development benefits of business intelligence systems usage / N. Marinova. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 4, с. 214-218. 

  

Сист. No: 43675

Информационни мрежи. Информационни системи

- 424 -

Сп Г 62 а

Маринова, Кремена Мариянова.  Управлението на взаимоотношенията клиенти (CRM) - концепция, стратегия, философия или бизнес информационна система / Кремена Мариянова Маринова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 299-309. 

  

Сист. No: 43649

- 425 -

Сп Н 25 а

Краева, Виолета Фл.  Уеб-базираните туристически информационни системи - възможности и решения / Виолета Фл. Краева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 39-58. 

  

Сист. No: 43557

- 426 -

Сп М 486

Мъдрите компании и социалните мрежи . // Мениджър, 2011, N 1, с. 120-121. 

  

Сист. No: 43490

- 427 -

Сп Р 868 э

Швецов, А.  "Информационное общество": теория и практика становления в мире и в России / А. Швецов. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 4, с. 32-52; N 5, с. 3-33. 

  

Сист. No: 43263

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 428 -

43757

Върбанов, Румен.  Съвременни измерения на безопасността на електронната търговия / Румен Върбанов. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 422-428. 

  

Сист. No: 43769

- 429 -

43757

Дачев, Петър.  Бизнес модели на пазарната икономика в Интернет / Петър Дачев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г., 2010, с. 434-440. 

  

Сист. No: 43770

- 430 -

Сп Е 443

Подход к разработке проекта интернет-бизнеса  / Румен Върбанов. // Економiчний вiсник Донбасу . - Донецк, 2010, N 2, с. 184-191. 

  

Сист. No: 43643

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 431 -

Сп Г 62 вх

Димитров, Георги.  Alternatives for optimization of sports animation management in tourist centers / Георги Димитров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 85-90. 

  

Сист. No: 43706

- 432 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой.  Иновации и конкурентоспособност на Българския туризъм в условия на икономическа криза / Братой Копринаров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 41-48. 

  

Сист. No: 43688

- 433 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Братой.  Културен туризъм и култура на туризма в контекста на глобализацията / Братой Копринаров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 49-56. 

  

Сист. No: 43691

- 434 -

Сп Г 62 а

Проданов, Стефан Станимиров.  Икономически и финансови аспекти на оценяването на събитийния туризъм по примера на реенактмънт фестивал / Стефан Станимиров Проданов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов, III, 2010, с. 359-364. 

  

Сист. No: 43686

- 435 -

Сп Г 62 вх

Стефанова, Соня.  Глобалната етика като ценностна система и условие за развитие на екологично-отговорния туризъм / Соня Стефанова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIX, Кн. 2, 2010, с. 57-64. 

  

Сист. No: 43692

- 436 -

Сп Е 205

Екологичен и селски зелен туризъм. Дестинация: Крим . // Европа 2001, XVI, 2010, N 6, с. 26-30. 

  

Сист. No: 43420

- 437 -

Сп Б 44 БСУ

Минчев, Димитър и др.  Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект "TSST" / Димитър Минчев, Димитър Бинев. // Бизнес посоки, VI, 2010, N 1-2, с. 152-155. 

  

Сист. No: 43672

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 438 -

43757

Кирев, Любен.  Шестдесет години на възход и утвърждаване / Любен Кирев. // Пазарно развитие на българската икономика - две десетилетия след промяната : Сб. с докл. от юбил. науч. конфер. 4-5 ноем. 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 7-15. 

  

Сист. No: 43435

- 439 -

В З 375

Адамов, В.  Вместо предговор / В. Адамов. // Застраховател, XVII, N 2, 26 яну. - 9 февр. 2011, с. 24. 

  

Сист. No: 43610

- 440 -

В З 375

Адамов, Величко.  Уважаеми колеги, скъпи приятели и възпитаници на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов / Величко Адамов. // Застраховател, XVI, N 24, 29 дек.- 12 ян. 2011, с. 17. 

  

Сист. No: 43389

- 441 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Потомък на освободител от армията на ген. Радецки е новият Doctor Honoris Causa на СА "Д. А. Ценов" / Гергана Иванова. // Застраховател, XVI, N 24, 29 дек.- 12 ян. 2011, с. 5. 

  

Сист. No: 43386

- 442 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Юбилей (65 г.) на първото българско икономическо списание в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Гергана Иванова. // Застраховател, XVI, N 24, 29 дек.- 12 ян. 2011, с. 6. 

  

Сист. No: 43387

- 443 -

В А 561

Сключен бе Договор за сътрудничество с Университета "Валахия", Румъния . // Алма матер . - Свищов, XXI, N 1 март, 01 март 2010, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 43689

- 444 -

В А 561

Честван бе патронният празник . // Алма матер . - Свищов, N 3 дек., 01 дек. 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 43694

- 445 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Слово на ректора на "Д.А.Ценово" - доц. д-р Величко Адамов по случай студентския празник / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 5-6. 

  

Сист. No: 43552

- 446 -

Сп И 50 м

Асенов, Тодор.  Развитието на българската икономика през последните 20 години / Тодор Асенов. // Икономическа мисъл, 2011, N 1, с. 117-123. 

  

Сист. No: 43831

- 447 -

Сп Н 25 а

Богданова, Маргарита.  [Петдесет и пет] 55 години катедра "Стратегическо планиране" / Маргарита Богданова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 82-91. 

  

Сист. No: 43560

- 448 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Снежана и др.  [Шестдесет и пет] 65 години сп. "Народностопански архив". Втора среща-дискусия на тема: "Научната периодика в икономиката" / Снежана Димитрова, Емилия Чиприянова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 109-114. 

  

Сист. No: 43565

- 449 -

Сп Н 25 а

Павлов, Нено.  [Сто] 100 години от рождението на проф. Иван Кацаров / Нено Павлов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 92-96. 

  

Сист. No: 43561

- 450 -

Сп Н 25 а

Радков, Радко В.  "Народностопански архив" - акценти на редакционната политика / Радко В. Радков. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 7-22. 

  

Сист. No: 43554

- 451 -

Сп Н 25 а

Радков, Радко В.  Народностопански архив - първото академично икономическо списание в България / Радко В. Радков. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N [5], с. 5-60. 

  

Сист. No: 43590

- 452 -

Сп Н 25 а

Тодорова, Таня Пламенова.  Катедра "Обща теория на икономиката" - шестдесет години тна възход и утвърждаване / Таня Пламенова Тодорова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 4, с. 103-108. 

  

Сист. No: 43562


 Индекс по АВТОРИ

Авдеева, Е. Г. 85 
Аврамов, Лъчезар 260 
Адамов, В. 439 
Адамов, Величко 261 262 440 445 
Акимочкин, Иван Владимирович 226 
Александрова, Анелия 412 
Алексиева, Биляна 29 
Алексиева, Десислава Александрова 332 
Али, Азлан 60 
Ангелова, Красимира 10 
Ангелова, Поля 12 
Андреев, Андрей 206 
Андреева, Диана 172 
Андреева, Мария 258 
Андрюшин, С. 119 
Антонов, Петър 236 
Антонова, Валентина 236 
Архипов, В. Я. 86 
Асенов, Анатолий 263 275 
Асенов, Тодор 193 446 
Асенова, Мариана 144 
Атанасов, Атанас 264 
Атанасов, Димо 323 
Атанасов, Николай 61 
Атанасова, Т. 321 
Баева, Мария 235 
Базилевич, А. Р. 120 
Банчев, Петър 265 
Башева, Снежана Александрова 365 
Беленкий, Алексей 153 
Белявский, Анатолий 254 
Бинев, Димитър 437 
Благоева, Силвия 326 
Богачева, О. В. 87 
Богданова, Маргарита 147 257 447 
Божков, Васил Стефанов 398 
Божков, Пламен 77 
Бонев, Живко 375 
Бонев, Живко Бонев 399 
Бонева, Маргарита 295 
Бонева, Светла 62 
Борисов, Борислав 215 
Борисова, Велислава 175 
Брезоева, Бойка 376 377 
Брусакова, И. А. 413 
Бутяев, К. С. 124 
Бъкличаров, Стефан 53 
Бъчварова, Светла 47 
Василев, Васил 188 
Василев, Венцислав 272 
Василев, Йордан 23 
Василева, Валентина 103 
Василева, Гергана 51 
Васин, Л. А. 136 
Вдовина, А. А. 229 
Великова, Росица 189 
Великова-Соколова, Надя 143 
Велков, Юлиян Георгиев 385 
Вергиев, Димитър 349 
Владимирова, Катя 408 
Воденичаров, Асен 207 
Войческа, Катерина 121 
Волкова, А. А. 6 
Восколович, Н. А. 6 
Вълков, Александър 303 
Вълков, Григор 205 
Вълчева-Кузманова, Стефка 297 
Върбанов, Георги 240 
Върбанов, Иван 9 
Върбанов, Румен 237 428 430 
Вътев, Жельо 122 
Ганева, Ваня 216 
Ганчев, Александър 262 
Генчев, Евгени 160 
Георгиев, Георги 404 
Георгиев, Минко 48 
Георгиев, Цветозар 238 
Георгиева, Весела 28 
Георгиева, Ина 223 
Георгиева, Петя 329 
Георгиева, Тоня 239 
Гетов, Георги 135 
Гешев, Стоян 208 
Горанова, Пенка 181 
Господинов, Юлиян Атанасов 212 
Градинарова, Бойка 240 
Грачев, Сергей 165 
Григорова, Веселина 307 308 
Грозданов, Борис 63 
Гроздева, Валентина 123 
Гумеров, Р. 198 
Гусейнов, Д. А. 64 
Гуськова, Надежда 252 
Гюрова, Вяра 253 
Дакова, Маргарита 218 
Дамянов, Атанас 266 
Дамянов, Димитър 2 3 
Дамянова, Л. 154 
Данчева, Ралица Кирилова 366 
Дарджонов, Трифон 322 
Дачев, Петър 429 
Деков, Веселин Парашкевов 392 
Демирова, Таня 324 
Диков, Венцислав 241 
Димитров, Георги 431 
Димитров, Симеон 416 
Димитров, Теодор 148 
Димитрова, Мина 378 379 
Димитрова, Снежана 448 
Димитрова, Теодора 277 
Димов, Сава 78 359 
Динков, Милен Емилов 407 
Донев, Дончо 59 
Донева, Росица 248 
Доничев, Олег 165 
Дончева, Людмила 325 
Дочев, М. 386 
Дочев, Михаил 169 
Дочев, Христо 169 
Дочева, Соня 380 
Дурин, Стоян Иванов 367 
Евлогиев, Емил 395 
Емилова, Ирена 263 330 
Ермакова, Е. А. 104 
Ершов, М. 65 
Желев, Симеон Д. 183 
Желязков, Димитър Желязков 368 
Желязкова, Виржиния 306 
Желязкова, Радина 305 
Желязов, Огнян 240 
Журавин, Сергей Григорьевич 358 
Зайкърова, Елис Гюрселова 345 
Зайцев, В. 166 
Захариев, Андрей 116 261 262 267 
Захариев, Еленко 268 
Захариева, Галина 269 
Зверяков, Михаил 33 
Зозуля, В. В. 105 
Иванов, Георги 270 
Иванов, Красен 222 
Иванов, Красен Тодоров 224 
Иванов, Любомир 270 
Иванов, Николай 187 
Иванов, Петко 312 313 
Иванов, Станислав 245 
Иванова, Анелия 242 
Иванова, Галина 242 
Иванова, Гергана 441 442 
Иванова, Маруся 271 
Иванова, Росица Недкова 83 
Иванова-Табакова, Виржиния 117 
Иванченко, И. 66 
Ивашковская, И. В. 67 
Илиев, Боян 272 
Илиев, Драгомир 273 
Илиева, Катя 333 405 
Илиева, Любка Минчева 177 
Илкова, Бистра 203 
Ималова, Диана 388 
Иризепова, Маргарита Шамильевна 227 
Ишханов, А. В. 88 
Йонкова, Бойчинка Ненкова 369 
Йоновска, Илка 310 
Йоргова, Милена Хр. 217 
Йорданов, Пламен 274 
Йотова, Анита Атанасова 60 370 
Кабакчиева, Цветелина 194 
Кабакчиева, Цветелина Тодорова 159 
Казак, А. Ю. 142 
Кайсарова, В. П. 145 
Калчев, Емил 112 
Каменов, Камен 275 331 337 
Канаева, О. А. 146 
Канарян, Нигохос 56 
Караджов, Мирослав Олегов 283 
Карельская, С. Н. 89 
Карова, Милена 246 
Кирев, Любен 34 438 
Кирилов, Евгени 44 
Кирилова, Милена 113 
Кирова, Яница 223 
Кислухина, Ирина 338 
Киящук, Т. 361 
Клюшанов, И. 406 
Кокин, А. С. 124 
Кокс, Саймън 155 
Колева, Бранимира 400 
Колева, Нели 415 
Колева, Росица 325 
Комарова, Анна 339 
Копева, Диана 49 
Копринаров, Братой 432 433 
Королева, Валентина 254 
Коростелкина, И. А. 106 
Косминский, Кирилл Петрович 228 
Костадинова, Н. 321 
Костадинова, Светла 161 
Костов, Георги 293 
Костов, Димитър Добринов 84 
Костова, Надя 393 
Краев, Любен 276 
Краева, Виолета Фл. 425 
Краковская, Ирина 252 
Крачунов, Христо Атанасов 176 
Крумов, Калин 186 
Кръстева, Надя 418 419 
Кръстевич, Тодор 243 
Кудрявцев, А. А. 229 
Кузнецов, Н. В. 7 
Кузнецов, Юрий 270 
Кузнецова, В. 119 
Кунев, Красимир 38 
Куртева, Галина 52 139 
Кушева, Р. 255 
Кънева, Тотка 300 364 
Лавров, А. М. 87 
Лазаров, Д. 14 
Лазаров, Румен 24 
Ласкина, Л. Ю. 68 
Ласковец, Светлана 286 
Лахно, Ю. В. 69 
Леденева, М. В. 191 
Леонова, Т. 167 
Лилова, Румяна 54 277 
Линкевич, Е. Ф. 88 
Личев, Александър 116 
Личев, Александър Петров 118 
Логвинов, С. А. 359 
Логвинов, Станислав Александрович 162 
Логунова, Оксана 254 
Лопатина, А. Н. 156 
Луканова, Победа 46 
Любомирова, Боряна 205 
Магун, В. 20 
Маклаков, Геннади 244 
Маклакова, Галина 244 
Малкина, М. Ю. 137 
Малугин, В. А. 42 
Манасенко, К. А. 30 
Марикина, Мария 40 
Маринов, Георги 184 204 
Маринова, Ани 190 
Маринова, Кремена Мариянова 424 
Маринова, Н. 423 
Маринова, Цветелина 195 
Марков, Огнян 149 
Марков, Стефан 420 
Маркс, Норман 340 
Марчевски, Иван 289 
Масларов, Светослав 134 
Маслов, А. 66 
Матова-Головина, Анастасия 394 
Мельникова, Е. Г. 90 
Меренков, А. В. 230 
Миланова, Емилия Георгиева 389 
Миланова, Петя 17 
Милев, Симеон 381 382 
Минкова, Боряна 99 
Минчев, Димитър 437 
Минчев, Дянко 35 
Митева, Женя 223 
Михайлова, Ана 220 
Михайлова, Маргарита 278 
Михайлова, Мариана Петрова 391 
Мицов, Вихър 314 
Монев, Виктор 241 
Моралийска, Моника 170 
Найденова, Снежана 25 
Накова, Росица 352 
Начкова, Мая Янкова 371 
Невважай, И. Д. 8 
Недкова, Антонина 284 
Нейков, Марин 341 
Немцев, Виктор Николаевич 358 360 
Ненков, Димитър 98 
Ненов, Тихомир 350 
Несветайлова, А. 91 
Несторов, Людмил 150 
Нетесова, Анна 286 
Нигохосян, Даниел 79 
Николаев, А. Б. 31 
Николов, Георги 214 
Николов, Петър 320 
Николов, Чавдар 168 
Николова, Биляна 182 
Николова, Ирена 80 
Николова, М. 174 
Николова, Нели Иванова 176 
Нонина, Даниела 107 
Огнянова, Бойка 296 
Орешаров, Николай Николов 372 
Осипова, Т. И. 128 
Осьмова, М. Н. 31 
Павлов, Нено 279 449 
Палашев, Николай 362 
Панева, Анелия Ангелова 234 
Панева, Лиляна 180 
Пахомова, Н. В. 199 
Пейчева, Мирослава 401 
Пенева, Юлиана 245 
Петков, Бисер 179 
Петков, Мартин 209 
Петков, Пламен 55 
Петкова, Василена 81 
Петкова, Юлка 246 
Петров, Иван 36 
Петров, Камен 202 363 
Пинегина, Маргарита Владимировна 346 
Пироговский, О. М. 142 
Пискулова, Н. 157 
Питерская, Л. Ю. 125 
Пищулов, В. М. 133 
Попова, Боряна 50 
Попова, Нели 114 196 
Придачук, М. П. 221 
Проданов, Стефан Станимиров 434 
Проданов, Стоян 247 
Пътев, Пламен 56 
Радков, Радко В. 450 451 
Радуканов, Сергей 277 
Радулова, Анелия 54 
Рамазанов, С. А. 126 
Рангелов, Евгени 383 
Рангелова, Лилия Тодорова 373 
Рафаилов, Димитър 57 
Рашева-Мерджанова, Яна 1 
Рединг, Кърт Ф. 403 
Решиев, С. С. 97 
Ридъл, Крис 403 
Робева, Росица Василева 178 
Родин, Д. Я. 125 
Романенко, О. А. 354 
Руднев, М. 20 
Рупска, Теодора 397 
Рыбакова, Р. Ю. 70 
Самсонова, Е. К. 71 
Сардарян, А. 361 
Саркисян, Карина 273 
Седларски, Теодор 32 
Серафимова, Десислава 342 
Сергеев, Александр Александрович 353 
Сидакова, С. С. 4 
Симеонов, Истилиян 108 231 
Сирашки, Христо 275 280 
Славева, Красимира 197 
Славов, Станимир Бернардов 334 
Славова-Ночева, Мария 409 
Смирнов, Валерий Валерьевич 78 
Смирнов, С. А. 11 
Смирнова, Н. А. 11 
Смрикаров, Ангел 242 
Смрикарова, Стоянка 238 
Станевска, Цветомира Станева 225 
Станимиров, Стефан 247 
Станимирова, Елена 241 
Станкулов, Цветан 109 
Станчев, Венцеслав 5 
Станчева, Румяна 219 
Стефанов, Стефан 211 
Стефанова, Райна 384 
Стефанова, Соня 435 
Стефанова, Таня 403 
Стойков, Антон 288 
Стоянов, Велчо 26 45 
Стоянов, Венцислав 316 
Стоянов, Стоян 110 390 
Стоянов, Стоян Димитров 374 
Стоянова, Станислава Красимирова 335 
Стратулат, В. 158 
Страшимирова, Р. 317 
Стригулев, Начо 309 
Тананеева, Живка 265 
Тасева, Галя 58 
Телегина, Ж. А. 140 
Терентьева, Л. Д. 92 
Терзийска, Камелия 318 
Тимчев, Марко Любомиров 385 
Тодоров, Иван 294 
Тодоров, Тодор 13 
Тодорова, Таня 82 
Тодорова, Таня Пламенова 151 452 
Тодорова-Маркова, Гергана 288 
Токарева, Екатерина Александровна 232 
Толкачев, С. 163 
Топлева, Силвия 43 
Тотков, Георги 248 
Тоткова, Кръстина 402 
Уткин, В. С. 127 
Федотова, Г. В. 351 
Фесчиян, Даниела Милчова 396 
Филипова, Ирина 411 
Филипова, Фаня Аспарухова 60 
Фролов, Д. 158 
Хаджиев, Виктор 348 
Хаджиев, Стоян 37 
Халачев, Петър 281 
Харизанова, Христина 319 
Хед, Майкъл Дж. 403 
Хентце, Йоахим 355 
Хитов, Митко 164 
Христов, Александър 410 
Христов, Въто 322 
Христова, Мая Веселинова 15 
Христозова, Галя 287 
Цаков, Златомир Цаков 152 
Цанов, Емил 282 
Цанова, Стела 16 
Цветкова, Людмила Ивановна 232 
Цветкова, Н. 255 
Ценова, Любка 210 
Цонева, Елка 259 
Цонков, Николай 344 
Цончев, Радослав 99 
Чараева, М. В. 141 
Ченков, Адриан Валентинов 185 
Чиколов, Георги 39 
Чиприянов, Михаил 138 
Чиприянова, Галина 387 
Чиприянова, Емилия 448 
Чонова, Румяна 19 
Чулков, А. С. 72 
Шапиро, Н. А. 92 
Шахнович, Р. М. 73 
Шашкина, М. Е. 128 
Швецов, А. 427 
Шенкова, Цветана 238 
Шивачева, Веска 285 
Шишманов, Красимир 414 
Шишманова, Пенка 27 
Шмиголь, Н. С. 74 93 
Шопова, Елена Йорданова 336 
Шопова, Маргарита 28 
Шошева, Веска 288 
Щерева, Доротея 298 
Юзвович, Л. И. 142 
Ягодин, Асен 59 
Янакиева, Иванка 173 
Янева, Румяна Тодорова 299 
Янков, Никола 290 292 357 
Янкова, Мина 111 
Япрынцева, А. В. 120 
Ястребова, О. К. 87 
Ятманова, М. Г. 22 
Яшина, Н. И. 128 
Acharya, Viral V. 94 
Andreeva, Maria 258 
Atanasov, Petar 95 
Bager-Sjogren, Lars 328 
Balalia, Alina Elena 292 
Belas, Jaroslav 75 
Blagoev, Dimitar 327 
Bogdanova, Margarita 257 
Boitan, Iustina Alina 129 
Bussche, Hendrik van den 301 
Chankov, Georgi 200 
Dardac, Nicolae 129 
Dinc, I. Serdar 171 
Dinu, Vasile 289 
Dobrescu, Eugen 289 
Dochev, H. 169 
Dochev, M. 169 386 
Engelberg, Joseph E. 96 
Felea, Mihai 290 
Ferru, Marie 291 
Gallie, Emilie-Pauline 304 
Gechev, Rumen 115 
Genberg, Hans 76 
Gupta, Nandini 171 
Hui, Cho-Hoi 76 
Hulle, Karel van 233 
Ignat, Raluca 257 
Ignatov, Tzvetan 18 
Istudor, Nicolae 257 
Jimenez, Gabriel 130 
Kleshcheeva, M. V. 201 
Kopeva, Diana 327 
Kosdak, Mustafa 302 
Kotlyarov, N. N. 192 
Leitner, Eike-Christin von 301 
Madjarova, Tatyana S. 18 
Manole, Victor 257 
Marchevski, Ivan 289 
Marinova, N. 423 
Maruntelu, Irina 290 
Milkov, Luchiyan 21 
Minamihashi, Naoaki 131 
Mitev, Peter 213 
Mollahaliloglu, Salih 302 
Moulin, Marcel Du 301 
Nica, Ana-Maria 258 
Nikolova, M. 174 
Norrman, Charlotte 328 
Ozsoy, Ismail 132 
Parsons, Christopher A. 96 
Paunov, Marin 343 
Petrescu, Irina Elena 257 
Petrescu, Raluca Mariana 289 
Roux, Pascale 304 
Salas-Fumas, Vicente 130 
Saurina, Jesus 130 
Shterev, Nikolay 327 
Tachiciu, Laurentiu 292 
Taskaya, Serap 302 
Tigu, Gabriela 258 
Toshkov, Luben T. 18 
Vasiliu, Cristinel 290 
Viswanathan, S. 94 
Yankov, Nicola 290 292 
Zhang, Jing 347 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Австралия вышла из мирового финансового кризиса 86 
Автоматизирана система за създаване и оценяване на изпитни тестове 246 
Аграрната политика и полупазарните земеделски стопанства 319 
Административно регулиране на стопанската дейност 344 
Академични измерения на електронното обучение през целия живот 276 
Академичното предприемачество 178 
Анализ на дистрибуционните канали във винарския сектор 185 
Анализ на първи стълб на пенсионната система в България 218 
Анализ на социални мрежи при колаборативното електронно обучение 243 
Анализ платежеспособности организации 89 
Аспекти на виртуализацията - за едно по-качествено обучение по информационни технологии в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 282 
Базовые ценности рроссиян и других европейцев 20 
Бактерии изядоха парите на българските охлювъди 324 
Банки и банково счетоводство 390 
Банковите рискове преди и след световната финансова криза 123 
Банковото кредитиране на малките и средните предприятия като предпоставка за стабилизиране и развитие на българската икономика 53 
Безработица и инфлация в България за периода юни 2008-2009 година 39 
Бележки по проектозакона за регистрацията, клиринга и сетълмента на безналични финансови инструменти, приет от комисията за финансов надзор 99 
Бизнес модели на пазарната икономика в Интернет 429 
Борсово посредничество - специфика и конвергенция 144 
България пред срив на основните социални структури 168 
Българските условия на търговия 193 
Българските фирми в условията на световната финансово-икономическа криза 51 
Българският капиталов пазар и европейската интеграция: възможности и перспективи 203 
Бюджет за осъществяване на политиката на сближаване в България в сектор "околна среда" за периода 2007-2013 г. 62 
Бюджетната технология и политика и възможностите за тяхното използване за изход от стопанската криза 61 
Бюджетно равновесие в условията на пазарна икономика 54 
В търсене на икономическата справедливост: пазарът и държавата в интерпретацията на Фридрих фон Хайек 43 
Валутният пазар в условията на финансова криза 134 
Валютные кризисы: модели третьего поколения 85 
Валютный курс как фактор неэквивалентного обмена 191 
Верификацията на разходите по проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС - свързана с одита услуга 398 
Включващо образование - подготовка, компетенции, възможности за реализация на социалните педагози 235 
Влияние на избора на счетоводна политика върху вярното и честно представяне във финансовите отчети 372 
Влиянието на световната икономическа криза върху икономиката на България (за периода 2008-2009 г.) 160 
Вместо предговор 439 
ВРМ в малките и средни предприятия 420 
Всемирная торговая организация - источник угроз глобальной продовольственной безопасности (по следам мирового продовольственного кризиса) 198 
Възгледите на У. Пети за човешкия капитал - проекция на миналото в съвременната пазарна икономика 27 
Възможности за арабски инвестиции в имоти в България 138 
Възможности за навлизане на нискотарифните услуги у нас 152 
Възможностите на ОП "Развитие на човешките ресурси" за изграждане на практически компетентности на студентите 287 
Вызовы и возможности мирового страховаго рынка на современном этапе 228 
Гибкие формы занятости - каждый молчит о своем! 406 
Глобализация и екологична криза 295 
Глобална иновационна политика и тенденции на развитие 2 
Глобалната етика като ценностна система и условие за развитие на екологично-отговорния туризъм 435 
Глобалната икономическа криза - причини и механизми на възникване 148 
Годишният финансов отчет към 31.12.2010 г. - приложима нормативна база; етапи на изготвянето му; данъчно облагане 395 
Годишно счетоводно приключване на 2010 г. 380 
Годишното приключване и данъчното облагане на приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия 109 
Горският сектор на Република България през двете десетилетия на промяната 310 
Государственные ценные бумаги как инструмент развития российской экономики 69 
Данъчните реформи в новите страни-членки на Европейския Съюз от Централна и Източна Европа - предпоставки, основни тенденции и перспективи 114 
Данъчно третиране по ДДС на икономическата дейност, която извършват съдружници в търговски дружества 111 
Данъчното планиране - иновативно приложение на корпоративните финанси 112 
Двадесет години икономически преобразувания - ролята на икономическата свобода 24 
Дебитни и кредитни известия - счетоводно и данъчно отразяване 375 
Дедуктивен подход към счетоводните проблеми 370 
Денежная политика стран Центральной и Восточной Европы: поиск оптимального режима 73 
Десет тенденции в логистиката на търговията 189 
Дистанционното обучение - възможности по време на криза 263 
Дистанционното обучение - предизвикателства и възможности 280 
Дистанционното обучение - средство за повишаване качеството на научноизследователската и образователната дейност в областта на социалното дело в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 274 
Дистанционното обучение по счетоводство и одит на нефинансовите предприятия в ОКС "Магистър" към СА "Д. А. Ценов" - състояние и перспективи 264 
Долларизация национальной экономики и функции денег 64 
Доходи и разходи за домакинското потребление в България през периода 1999-2009 г. 17 
Държавното програмиране и планиране - инструменти за превенция от кризи и за регулиране степента на протекционизъм в националната икономика 164 
Държавното регулиране и либерализацията на транспортния пазар в Р. България 409 
Е-управление по време на криза или доколко негативният ефект на финансовите ограничения може да бъде компенсиран с ефективни стратегии 418 
Еволюция на инициативите за развитие на социалната отговорност на бизнеса в България 342 
Единая валюта и проблемы евро 133 
Екологичен и селски зелен туризъм. Дестинация: Крим 436 
Екологичното счетоводство - предизвикателство пред счетоводната теория и практика в България 369 
Елементи и функционалност на обществената комуникация 362 
Еманципация на пиара 410 
Емпирично изследване на банковата ефективност в Република Македония 121 
Енергийна ефективност и опазване на околната среда 308 
Етикетиране на млечни продукти 305 
Ефекти на глобалната криза върху корпоративната финансова политика 57 
Ефекти на глобалната финансова и икономическа криза върху животозастраховането в България 234 
Ефективно управление на организацията като социална система в динамична среда 335 
Ефективност при инвестиране в ценни книги, на примера на българската фондова борса 77 
За геополитическите тенденции в международната политика през XXI век и българският научен принос 202 
За един нов прочит в подготовката на социалния работник 288 
За пазарно и социално ориентирани стратегически проекти 357 
Завръщане на протекционизма в държавите от икономическия и паричен съюз в условията на глобална икономическа криза 195 
Загадки глобального кредитного краха, или об иллюзии ликвидности 91 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. 219 
Закона за данък върху застрахователните премии и борбата с икономическата криза 231 
Зарубежный опыт построения системы бюджетирования, ориентированного на результат 72 
Земеделските кооперации на България в условията на функционираща пазарна икономика 50 
Златото като универсален финансов ресурс за инвестиране в период на криза 78 
Знание, вера, доверие и научное образование 8 
Знания в современной парадигме инноваций 4 
И още, и пак за академичната автономия 260 
Извадките - сложно предизвикателство или незаменимо средство за постигане на одитните цели 402 
Издателският договор по закона за авторското право и сродните права - търговска или гражданска сделка? 206 
Изисквания за изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение за 2010 г. 378 
Изменения и допълнения в ЗДДС в сила за 2011 година 110 
Използване на виртуални игри и бизнес симулации в дистанционното обучение 247 
Използване на невронни мрежи при заместване на липсващи стойности 14 
Използване на постоянна атрибутивна извадка за проверка на качествени характеристики на популацията при статистическо тестване на вътрешния контрол в предприятието от независимия одитор 400 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към ноември 2010 г. 100 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към октомври 2010 г. 101 
Изследване на влиянието на световната финансова криза върху индустриалните предприятия в България 175 
Източници за финансиране на аграрните предприятия - анализ на недостатъците и предимствата им 321 
Източници на правната регламентация на европейското кооперативно дружество 207 
Иконометричен анализ на българските борсови индекси с GARCH (1,1) модели 55 
Икономика на ИТ сигурността или как да оптимизираме общата цена за притежание на защитните средства 417 
Икономическата криза в България и ролята на държавната намеса за излизане от нея 150 
Икономически и счетоводни теории и концепции за капитала 374 
Икономически и финансови аспекти на оценяването на събитийния туризъм по примера на реенактмънт фестивал 434 
Има ли нужда от специфичен мениджмънт на образованието на възрастните? 253 
Импулсните стоки изискват гъвкави решения: Мениджърите на ВДГ Вандергеетен залагат на аутсорсинга и поддистрибуторите 188 
Инвестирането в деривати като предизвикателство пред българския капиталов пазар 143 
Инновационная политика Японии 166 
Инновационные аспекты стратегических проблем современного предприятия 358 
Иновативни идеи и теории за обучение в дигитална среда 255 
Иновативното образование във висшето училище - глобално предизвикателство и реалност 279 
Иновации - технология, организация, управление, финансиране, политика 3 
Иновации и конкурентоспособност на Българския туризъм в условия на икономическа криза 432 
Иновациите в БАН 5 
Институционализмът, секуларизацията на обществото и световната икономическа криза 25 
Институционални промени и пазар на земеделски земи в периода на прехода 48 
Интелектуална система на анализа за качествата на телекомуникационните услуги в системата на дистанционното обучение 244 
Интерактивни технологии в обучението по Финансов анализ 262 
Исследование процесса управления инвестиционной деятельностью предприятия 141 
Катедра "Обща теория на икономиката" - шестдесет години тна възход и утвърждаване 452 
Качеството на човешкия фактор за новата икономика 408 
Когнитивни подходи и човешкият фактор в управлението 348 
Количествени измевения на влиянието на чуждестранните портфейлни инвестиции върху българския капиталов пазар 84 
Комбинирани одитни ангажименти 403 
Комплексно оценяване на знанията при електронното обучение 265 
Комуникациите в електронното обучение 281 
Конвергенцията в счетоводството - същност и проблеми 365 
Конкурентоспособност - основен проблем на българската фирма в условията на функционираща пазарна икономика 52 
Консолидация и оптимизация - важни тенденции в развитието на ИТ инфраструктурата 416 
Концепции за устойчивост във фирменото управление 355 
Концепция за анализа на счетоводния баланс на предприятието 385 
Концепция контроллинга в страховой компании 230 
Корпоративните комуникации в пазарната икономика 181 
Корпоративните финанси и уроците на финансовата криза 98 
Корпоративно електронно обучение за малки и средни предприятия в среда на WEB 2.0 237 
Кризата - институционални и поведенчески аспекти 331 
Критерии за вземане на управленски решения за устойчиво развитие на аграрния и горския бизнес 311 
Културен туризъм и култура на туризма в контекста на глобализацията 433 
Към национални стандарти за е-обучение 248 
Личное страхование заемщика как инструмент кредитной политики банка 120 
Логистичният аутсорсинг през 2010 г.: Резултати и изводи от 15-ото годишно проучвоне на 3PL сектора 190 
Макроикономическата стабилност и банкови сектор при прехода от Базел II към Базел III 116 
Маркентингов подход в управлението на качеството на здравните услуги 303 
Маркетингово изследване на пазара на застраховка "гражданска отговорност" на ДЗИ в България 223 
Международна специализация и протекционизъм 186 
Международный опыт программного бюджетирования 87 
Междуфирмената задлъжнялост в България - две десетилетия след промяната 58 
Метанаучно самоопределяне - равнища на научно самосъзнание в научното изследване 1 
Методи за изследване на производствените разходи при пшеницата 15 
Методи за определяне на разходите на единица болнична услуга 299 
Методика за написване на дипломна работа при дистанционна форма на обучение 266 
Методически изисквания при изготвяне на материали за дистанционно обучение в областта на селското стопанство 239 
Методологически ориентири на университетското образование, базирано на научни изследвания 285 
Методологический эклектизм трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики 66 
Методы достижения конкурентоспособности компаний России 353 
Мировая валютная система как источник современного экономического кризиса 88 
Модел за развитие на стратегия за организация на операциите в кетъринга 333 
Модел на система за мотивиране на персонала 404 
Моделиране на колебливостта на българския фондов пазар 56 
Моделирование резерва по страхованию жизни при наличии положительной обратной связи 229 
Моделът "Социално пазарно стопанство" в условия на криза 40 
Моделът на Къркпатрик за измерване ефективността на електронното обучение 271 
Моделът отчитане на хеджиране на справедлива стойност 376 
Мониторинг в социальном страховании (результаты одного экперимента) 227 
Морално-етични дилеми за професионалната етика на дипломираните експерт-счетоводители 371 
Мотивационни аспекти на електронното чуждоезиково обучение при различните нива на езикова компетентност 278 
Мултисензорно обучение и информационни технологии в образовании 415 
Мъдрите компании и социалните мрежи 426 
Най-бързата обиколка 155 
Налоговые индикаторы макро- и микроуровня 106 
Народностопански архив - първото академично икономическо списание в България 451 
Насърчаването на продажбите - обзор на теориите за механизма на действието им 184 
Наука о международных отношениях: причины отсутствия 22 
Национальная инновационная система Финдяндии: модель построения экономики знаний 167 
Не "пазар или държава", а "и пазар, и държава" 26 
Некоторые теоретические аспекты инновационного развития 31 
Необходимост и предпоставки за укрепването на единния вътрешен пазар на телекомуникационните услуги в ЕС като стимул за европейската икономика в условията на икономическа криза 170 
Неравенството в домакинските доходи и неговата връзка с отрасловата структура на работната заплата. Позициите на селското стопанство 314 
Несвободното възникване на свободния пазар - "Великата трансформация" на Карл Полани 32 
Новата система за финансиране на здравеопазването в Холандия 298 
Новата стратегия на ЕС "Европа 2020": Критични аспекти 204 
Новая научная парадигма антикризисного управления 338 
Нови моменти в облагането с акциз през 2011 г. 210 
Нови промени в МСФО за финансовите отчети за 2011 г. 377 
Новите международни правила за условия на доставка Инкотермс 2010 180 
Новото в регионална политика на Европейския съюз 44 
Новото поколение обучавани и бъдещето на електронното обучение във висшите училища - Elearning 2.0 и персонална среда за обучение 242 
Новые риски посткризисного мира 65 
Някои проблеми на фирмената конкурентоспособност 38 
Някои проблеми пред държавното предприемачество при пазарни условия 329 
О природе моральных норм 7 
О системе прямого управления макроэкономическим развитием 41 
Обкръжаващата среда на застрахователното дружество като източник на асиметрична информация 225 
Образователното портфолио - иновационна форма за оценяване подготовката на студентите от колеж по туризъм 284 
Обучение и развитие на персонала - неоправдан разход или необходима инвестиция 407 
Обучението в дистанционна форма по магистърска програма "Застраховане" - своеобразен отговор на съществуващите нужди в застрахователната практика 272 
Общата селскостопанска политика - настояще и бъдеще 320 
Огледалните сравнения - надежден метод за разкриване на скритата икономика във външната търговия 13 
Онлайн търговия - средство за изграждане на конкурентни предимства в условията на функционираща пазарна икономика 182 
Операционна система и конкурентни предимства на предприятието 326 
Оптимизация и добавена стойност - основни цели на ИТ проектите през 2011 г. 419 
Осигуряване на обучение по безопасност и сигурност в туризма в рамките на европейски проект "TSST" 437 
Основи на индикаторната рамка на качеството на общинското административно обслужване на населението 214 
Основни принципи на общинската политика 215 
Основни фактори за моделиране на пазара на фуражни храни в Украйна - вътрешен и чуждестранен опит 153 
Особенности несбалансированной инфляции в зарубежной и российской экономиках 137 
Особенности управления рисками банковской кредитной организации - центрального контрагента на финансовом рынке 127 
Особености и управление на инвестиционния риск във фирмата 139 
Особености на аутсорсинга в държавния сектор 421 
Особености на исковете за попълване на масата на несъстоятелността при отношения с дружества със специална инвестиционна цел 211 
Особености при изготвяне на VIES декларацията 113 
От дивата лоза до благородната напитка - една хилядолетна история 317 
Относно инвестиционния портфейл на застрахователните дружества 224 
Относно философията на икономиката, нейните творческо-културни основи и перспективи 45 
Отношенията "център-периферия" в ЕС - проблеми и перспективи 159 
Оценка внутренних источников капитала коммерческого банка 128 
Оценка на иновативността на хотелиерското предприятие 177 
Оценка на качеството на живот в клиничните изпитвания и във фармакоикономиката 297 
Оценка на първите резултати от прилагането на директните плащания на площ 173 
Оценка устойчивости роста компании: стейкхолдерский подход 67 
Пазарната аномалия "ден от седмицата" на българската фондова борса 81 
Пазарът на земеделски земи в България 47 
Парадигма стратегического банковского менеджмента в контексте обеспечения устойчивого развития коммерческих банков 125 
Паритетът при междудържавните данъчни спогодби 208 
Паричен режим с таргетиране на инфлацията и влиянието му върху фирмите 135 
Патриотизмът като заплаха за свободната пазарна икономика 9 
Перепись населения 2010: Социално-демографическая характеристика населения РФ 11 
Пет зелени технологии за бизнеса 309 
Планирането - вектор на стратегическото управление на местното развитие 345 
По въпроса за теоретичните основи на финансово-стопанския (бизнес) анализ 83 
Поведенчески аспекти на неформалната икономика 337 
Повишаване на конкурентноспособността на фирмата чрез маркетингови иновации в условия на криза 352 
Поглед върху българското земеделие през XX век, сега и в бъдеще 322 
Подход к оценке потенциала инновационной стратегии предприятия 360 
Подход к разработке проекта интернет-бизнеса 430 
Поиск модели неоиндустриализации России 163 
Пороблемы и перспективы развития российской пенсионной системы 221 
Порталите - технологични и пазарни тенденции 422 
Портфолио от магистърски образователни продукти по стопанско управление - учебни документации, проблеми и перспективи 275 
Последващи оценки на активите - счетоводно и данъчно третиране 379 
Построение междубюджетных отношений на долговременной основе 70 
Потомък на освободител от армията на ген. Радецки е новият Doctor Honoris Causa на СА "Д. А. Ценов" 441 
Практически аспекти на показателите за ликвидност в предприятието 397 
Предизвикателства пред счетоводното отчитане на дейността на строителните предприятия 387 
Предимства на online-проучванията при оценка на удовлетвореността на студентите в дистанционна форма на обучение 270 
Престъпления при финансов лизинг - поредното предизвикателство пред българския икономически преход 205 
Преходът в развитието на българската икономика и общата теория на стопанството 35 
Признаване на инвестиционни имоти 382 
Признаване на нематериални активи 381 
Призракът на кризата напомни за себе си 29 
Приложение на казусния метод в дистанционна форма на обучение 273 
Проблеми и перспективи при дистанционното обучение в областта на бюджета и бюджетната политика 277 
Проблеми на защитата на достъпа до ресурсите при дистанционно обучение 236 
Проблеми на инвестиционната дейност на застрахователните дружества в условията на фунционираща пазарна икономика 222 
Проблеми на трансферното ценообразуване в банките 122 
Проблемы социально-экономического развития России в посткризисный период 162 
Прогнозирование уровня инфляции в условиях нестабильности внешней среды 136 
Проектно осигуряване на ЦДО - опитът на СА "Д. А. Ценов" 261 
Проектное управление знаниями: актуальность практического применения 339 
Производство и използване на имиджови данни 183 
Промени в данъчното облагане на доходите на физически лица за 2011 година 107 
Промените в Закона за ДДС в сила за 2011 г. 103 
Промените в закона за корпоративното подоходно облагане през 2011 година 108 
Промяна и съпротивително поведение на персонала 334 
Протекционизъм в енергетиката - стремеж към енергийна сигурност 306 
Протекцоинизъм и култура в период на икономическа криза - възможности и ефекти (на примера на филмовата индустрия) 172 
Профессиональные ассоциации как особый тип некоммерческих организаций 6 
Процесно ориентирани подходи при управление на веригата на доставките на компресиран природен газ 187 
Публичната администрация и доброто държавно управление 363 
Публични политики в социалната сфера на общините 10 
Пулсът на управлението на информационните технологии 340 
Развитие мировой экономики: экологический вектор 157 
Развитие на дистанционното обучение по магистърски програми в областта на международния бизнес и проекти в СА " Д. А. Ценов" 269 
Развитие на електронното чуждоезиково обучение в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 241 
Развитие на публичния сектор в България в условията на икономическа криза 82 
Развитие на счетоводството в Република България 367 
Развитие наноиндустрии и экономическая безопасность 158 
Развитие системы инноваций в непрерывном финансовом образовании 256 
Развитие теории интеграции и определение ее значения для управления финансами субъектов хозяйствования 354 
Развитието на българската икономика през последните 20 години 446 
Развитието на информационните системи на малки и средни предприятия в съвременните условия 414 
Размисли върху някои аспекти на независимия финансов одит в Република България 399 
Разсрочване и отсрочване на данъчни задължения 102 
Реализация инновационной стратегии вуза: программа инвестиций в человеческий капитал 252 
Регулиране на данъчния протекционизъм в Европейския съюз 196 
Регулирование сделок слияний и поглощений в США и ЕС: экономико-правовые рамки, современные тенденции, уроки для России 199 
Реформата в образователната система и повишаване качеството на трудовите ресурси 259 
Реформата в общата организация на пазара на зеленчуци в ЕС 318 
Риск - осъзнатата корпоративна култура (и трудната дейност по нейното изграждане) 350 
Роль вузов в трудоустройстве выпускников: маркетинговые исследования 286 
Роль налога на доходы физических лиц в формировании доходов местных бюджетов Российской Федерации 104 
Роля на човешките ресурси във външния кетъринг 405 
Ролята на прозрачността на финансовите отчети на банките в изграждането на стабилни финансови пазари 388 
Румънското земеделие - потенциал и реалност 313 
Ръжта в света, Европейския съюз и България 312 
Ръст на max 161 
Самонаемането в България 46 
Самостоятельное развитие или франчайзинг - сравнительная оценка вариантов развития малого предприятия 346 
Санкциите при тръжните процедури без ясен метод 209 
Световната финансова криза и влиянието й върху банковите сливания и поглъщания 117 
Световно икономическо състояние на лозарството през 2010 г. 315 
Сивата икономика - пречка за икономическото развитие на България 149 
Система за създаване на фирмени сайтове 412 
Сключен бе Договор за сътрудничество с Университета "Валахия", Румъния 443 
Слаба реколта - хубаво вино 316 
Слово на ректора на "Д.А.Ценово" - доц. д-р Величко Адамов по случай студентския празник 445 
Смесеният тип на обучение - необходима стъпка в университетското образование по информатика 245 
Совершенствование преддоговорных кредитных отношений среднего и малого бизнеса 124 
Совершенствование системы платежей за лесопользавоние: налоговые и неналоговые формы 105 
Современная государственная финансовая политика Великобритании, инструменты ее реализации 74 
Современное состояние рынка кэптивного страхования 232 
Современные представления о финансовой системе в экономической литературе 93 
Социалната работа в контекста на прехода към функционираща пазарна икономика 216 
Социалните последици на прехода в контекста на социалната статистика 12 
Социалният одит - социалният аспект на вътрешния одит 401 
Социалното изключване и социалното включване: консенсус за социалното развитие на ЕС 217 
Социальная ответственность субъектов хозяйственной деятельности в посткризисной экономике 146 
Социологически аспекти на взаимоотношенията между държавата и икономиката в съвременните условия 19 
Сравнителен анализ и оценка на международните регулаторните въздействия върху банковия мениджмънт 118 
Сравнителен анализ на въздействието на структурните фондове 147 
Сравнителен анализ на пазара на земеделски земи в страните от Централна и Източна Европа 49 
Сравнителен анализ на устойчивостта на конвенционални и биологични млечни ферми в България 323 
Статистическо-икономически анализ на районите и областите в Република България (Резултати от изследване) 16 
Стратегические инвестиционные ресурсы Москвы 140 
Структурен анализ на дълготрайните нематериални активи за микро, малки и средни предприятия в България 176 
Структурни промени във външната търговия на България за периода 1989-2009 г. 197 
Стуруктурный анализ активных операций центральных банков 126 
Счетоводен анализ на кредитния риск в банките 396 
Счетоводни проблеми при финансирането на здравеопазното предприятие 300 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на операции с отпадъци 384 
Счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дейност при бюджетните предприятия 394 
Счетоводно отчитане на договор за консигнация 383 
Счетоводно-информационни проблеми при отчитане на пенсионните резерви в пенсионноосигурителните дружества 364 
Счетоводството като контролна и информационна система в търговските банки 373 
Съвкупно търсене, съвкупно предлагане и ценово приспособяване 37 
Съвременни измерения на безопасността на електронната търговия 428 
Съвременното предприятие като обект на бизнесанализа 325 
Съвременното счетоводство - теория, практика и регламентиране 368 
Състояние, форми и политически рамки на националните тестове в Европа 250 
Тенденции и проблеми в развитието на енергетика в България 307 
Тенденции развития мирового страхового рынка 226 
Теоретико-методологические аспекты исследования финансово-кредитной инфраструктуры 71 
Теоретические проблемы модернизации экономики Украины 33 
Теоретична обосновка на регулирането на икономиката в творчеството на А. Смит и Джон М. Кейнс 34 
Теоретични аспекти на държавната намеса в икономиката 151 
Теоретични основи на оценяването на финансовите инструменти в предприятията за колективно инвестиране 392 
Теория и практика управления сферой публичных услуг 145 
Трактовки финансового менеджмента в зарубежной и отечественной учебной литературе: сравнителен анализ 92 
Трансформирането на социалистическата икономика на пазарни принципи - теории и реалности 36 
Тънкости в замразяването на тестени изделия 411 
Търговското сътрудничество между България и Гърция и протекционизмът в условията на икономическа криза 194 
Уважаеми колеги, скъпи приятели и възпитаници на Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 440 
Уеб-базираните туристически информационни системи - възможности и решения 425 
Университетска информационна система базирана на Европейски образователни стандарти за мобилност, квалификации и компетенции 249 
Употребата на безвъзмездна помощ от ЕС за протекционистични цели 79 
Управление на валутния риск в нефинансовия сектор по време на криза 80 
Управление на ликвидния риск в банките - финансово-счетоводни аспекти 389 
Управление на общините в България в контекста на регионалната политика на Европейския съюз 212 
Управление на финансовия резултат на българските търговски банки чрез обезценка на вземания по отпуснати кредити 60 
Управление подготовкой специалистов в области информационных технологий: компетентностный подход 254 
Управление рисками в инновационной деятельности предприятий 351 
Управлението на взаимоотношенията клиенти (CRM) - концепция, стратегия, философия или бизнес информационна система 424 
Управленско решение при оперативна самостоятелност и отговорност 332 
Условный экстремум производственной функции с переменным бюджетным ограничением 42 
Усъвършенстване автоматизираната обработка на счетоводната информация по отчитане на работната заплата 366 
Финансирането на висшето образование в България 283 
Финансови механизми за осигуряване възпроизводството на природните ресурси 293 
Финансовите иновации на българския банков пазар - инструменти за управление на валутен и лихвен риск 59 
Финансовият анализ на годишните финансови отчети 393 
Финансовият мениджмънт в застраховането 341 
Финансовият риск и системи за неговото управление 349 
Финансово - счетоводен анализ в застраховането 391 
Финансово-икономическа криза в Русия 154 
Финансовый риск: терминологические проблемы и измерение 68 
Фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система - състояние и възможни алтернативи пред управлението 220 
Фонды прямых инвестиций как способ увеличения стоимости компании 142 
Формирование бизнес-решения когнитивной экономики 413 
Формирование системы стратегического макропланирования в современной России 359 
Формирование ценовых "пузырей" на рынке акций 90 
Фрагментарни аспекти в развитието на дистанционното обучение по управленските магистърски програми 268 
Функции на бюджетната система в условията на самоуправлението 63 
Фючърсен пазар в България: разходи и ползи 179 
Характер формирования и исполнения консолидированного бюджета Чеченской республики в период с 2006 по 2010 г. 97 
ЦДО в Свищов - обучение чрез изследвания, изследвания чрез обучение 267 
Цели и и организация на националните тестове в Европа 251 
Цели и приоритети на структурната реформа на икономиката 28 
Ценности при управление на организацията 336 
Центральный банк как кредитор последней инстанции: новые вопросы теории денежно-кредитной политики 119 
Чем грозит бизнесу слепая покорность власти? 361 
Честван бе патронният празник 444 
Човешкият фактор в кризисния мениджмънт 330 
Шестдесет години на възход и утвърждаване 438 
Юбилей (65 г.) на първото българско икономическо списание в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 442 
"Зелената" дискреция: шанс в условията на глобална икономическа криза 294 
"Информационное общество": теория и практика становления в мире и в России 427 
"Народностопански архив" - акценти на редакционната политика 450 
"Новата икономика" и световната финансово-икономическа криза 23 
[Петдесет и пет] 55 години катедра "Стратегическо планиране" 447 
[Сто] 100 години от рождението на проф. Иван Кацаров 449 
[Шестдесет и пет] 65 години сп. "Народностопански архив". Втора среща-дискусия на тема: "Научната периодика в икономиката" 448 
A Low Flat-rate Tax is Inadequate in Conditions of Crisis 115 
A Macro View on Human Resources for Health in Turkey 302 
Alternatives for optimization of sports animation management in tourist centers 431 
Banking Crises' Triggering Factors - lessons from Past Experience 129 
Chosen Aspects of the Present Economic Imbalance in the Banking 75 
Constitutional control as a factor of market economy maintenance 169 
Credit Crunch Caused by Bank Failures and Self-Selection Behavior in lending Markets 131 
Decision support systems development benefits of business intelligence systems usage 423 
Education and Training Need in the Field of Consumer Protection in the Lower Danube Region 289 
Education and Training Needs in the Field of Agriculture and Rural Development in the lower Danube Region 257 
Education and Training Needs in the Field of Local Development in the Lower Danube Macro Region 292 
Education and Training Needs in the Field of Logistic Structures and Services in the Lower Danube Region 290 
Education and Training Needs in the Field of Visitors Receiving Structures and Tourism Services in the Lower Danube Region 258 
Entrepreneurship policy to support new innovative ventures. Is it effective? 328 
Evaluation of Distance Learning Materials 238 
Factor Limitation on Industrial Dynamics in Bulgaria in Conditions of European Integration 327 
Formation Process and Geography of Science - Industry Partnership: The Case of the University of Poitiers 291 
Forms and Determinants of R&D Collaborations: Evidence Based on French Date 304 
Islamic Banking: Conceptual Fundamentals and Basic Features 132 
Leverage, Moral hazard and Liquidity 94 
Lorenz Curve and the Measurement of low, Middle and High Strata of Incomes 18 
Management Performance Measures Based on Portfolio REturns Standard Deviation - Are They Applicable in a Low Liquidity Market Environment? 95 
Offshore territories: Basic concepts of functioning 201 
Optimal Share and Efficiency of the Public Sector 213 
Organizational Consequences and Individual Antecedents to Emotional Dissonance and Emotional Labor 343 
Personal security in e-learning 240 
Solvency II konnte ein Modell fur die Welt werden 233 
Some aspects regarding the quality of the accounting information and its users 386 
Strategic changes in family firms post management buyout: Ownership and governance issues 356 
The "Free Time" Concept: Socio-Psychological Aspects 21 
The "Russian Direction" of the German Foreigh-Political Strategy 200 
The Biological Production Grain Crops - A Persrective form of Sustainable Agriculture in Bulgaria 174 
The Causal Impact of Media in Financial Markets 96 
The Credibility of Hong Kong's Link from the Perspective of Modern Financial Theory 76 
The Decision to Privatize: Finance and Politics 171 
The Effects of Formal and Informal contracting in Credit Availability 130 
The major direction of China's foreign trade development 192 
The problems of using social networks in entrepreneurial resource acquisition 347 
The professional situation of young medical graduates at the onset of the 21 st century: summary and conclusions 301 
WE Love WEEE 296 
Экономика знаний: новый тип воспроизводства 165 
Экономическая реализация "Пекинского консенсуса" в условиях мирового экономического кризиса 156 
Экономическое развитие: проблема единства теории 30 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансово облагане 107 
Австралия 86 
автентификация 236 
автоматизирана обработка 366 
автоматизирана обработка на счетоводството 366 
автоматизирана система 246 
автономия 260 
авторегресионни модели 55 
авторски и свързани права 206 
авторски права 206 
авторско право 206 
аграрен бизнес 311 
аграрна икономика 319 
аграрна наука 15 
аграрна политика 319 
аграрна политика на ЕС 320 
аграрна реформа 322 
аграрна статистика 173 
аграрни отношения 47 
аграрни предприятия 321 
аграрни финанси 173 
агроекологична бизнес среда 174 
агроекология 174 
агропазар 49 
агропроизводствен пазар 198 
агростатистика 313 
Адамов, Величко 440 
адаптивна стратегия 358 
адаптивно управление 358 
административна услуга 214 
административни режими 344 
административни структури 363 
административни такси 344 
административно регулиране 344 
администриране 145 
академичен образователен портал 276 
академична автономия 260 
академична политика 276 
академична преса 442 
академични измерения 276 
академично образование 261 
академично предприемачество 178 
аксиология 285 
актив 367 381 384 
активи 80 233 379 
активи и пасиви 80 89 367 
активи на предприятието 80 
активни банкови операции 126 
акциз 210 
акцизи 210 
акцизни стоки 210 
акцизно законодателство 210 
акцизно облагане 210 
алтернативи 220 
алтернативни данъци 108 
алтернативни енергийни източници 307 
алтернативни подходи 346 
алтернативни приходи 215 
амортизационен план 379 
анализ и проектиране 147 
анализ на баланса 385 
анализ на конкурентите 352 
анализ на предприятието 325 
анализ на риска 143 
анализ на социални мрежи 243 
анализ на стопанската дейност 83 
анализ на счетоводен баланс 385 
анализ на счетоводните данни 385 
анализ на финансирането 321 
андрагогия 253 
антиинфлационна политика 137 
антикризисен мениджмънт 338 
антикризисна политика 65 154 359 
антикризисна стратегия 41 338 
антикризисни мерки 61 65 154 
антикризисно управление 324 330 338 
арабски инвестиции 138 
асиметрична информация 130 225 
атрибутивни извадки 400 
аутентификация 236 
аутсорсинг 329 421 
Базел ІІ 116 118 
Базел ІІI 116 118 
Базелски комитет 118 
Базелски комитет за банков надзор 116 
базелско споразумение 116 
бактерии 324 
баланс 385 395 
баланс на банковата система 390 
баланс на предприятието 89 
балансиран бюджет 54 
балансиране на риска 137 
балансов метод 15 
БАН 5 260 
бандерол 210 
банка-кредитор 124 
банки 75 117 118 121 126 129 130 131 144 373 389 390 396 
банкноти 126 
банков капитал 125 
банков кредит 124 
банков мениджмънт 60 118 122 125 
банков модел 144 
банков надзор 116 127 
банков пазар 56 59 
банков сектор 75 116 117 121 131 168 
банков сектор на Русия 71 
банков фалит 131 
банкова дейност 123 
банкова ефективност 121 
банкова криза 129 
банкова отчетност 60 
банкова система 75 121 129 389 
банкова система в България 60 373 390 
банкови взаимоотношения 130 
банкови наредби 127 
банкови отчети 388 
банкови рискове 123 
банкови сливания 117 
банково дело 132 390 
банково дело в България 390 
банково дело в Русия 128 
банково кредитиране 53 
банково регулиране 75 
банково счетоводство 373 390 
бартер 110 
БВП 24 41 82 84 161 178 234 308 
БВП - световен аспект 154 
БВП в България 160 
бедност 314 
безлихвено банкиране 132 
безопастност на туризма 437 
безработица 46 
безработица 2008 39 
безработица в България 39 
безработни 11 39 
бенчмаркинг 94 
бизнес 309 342 361 423 430 
бизнес анализ 83 325 
бизнес етика 342 
бизнес интелигентни системи 423 
бизнес информационни системи 423 424 
бизнес климат 203 
бизнес комуникации на английски език 241 
бизнес организации 335 342 
бизнес поведение 342 
бизнес психология 361 
бизнес решение 413 
бизнес риск 340 
бизнес симулации 247 
бизнес среда 335 
бизнес стратегии 199 
бизнес стратегия 424 
бизнес фирми 130 
бизнес цикли 84 
бизнесанализ 325 
бизнесклимат 51 
биографичен очерк 449 
биологически баланс 293 
биологично земеделие 323 
биологично мляко 323 
биологично производство 174 
биосфера 295 
бифуркация 358 360 
благосъстояние 292 
благотворителност 401 
болнична икономика 299 
болнични разходи 299 
болнични услуги 299 
борсов индекс 55 
борсов модел 55 144 
борсови индекси 55 81 84 
борсови термини 55 81 
борсово посредничество 144 
бракувани активи 384 
бранд 183 
бранд имидж 183 
бранд мениджмънт 183 
браншови организации 322 
бренд-имидж 183 
брокер 99 
БФБ 77 81 
България 117 152 161 175 179 194 212 223 234 283 369 399 
българска енергетика 307 
българска икономика 161 
българска фирма 52 
българска фондова борса 77 81 
български банков пазар 117 
български земеделски кооперации 50 
български износ 194 
български капиталов пазар 84 143 203 
български научен принос 202 
български общини 212 
български пазар 203 
български предприятия 325 
български търговски банки 60 
български фирми 51 
български фондов пазар 56 
българско висше образование 260 
българско земеделие 322 
българско образование 249 
бърза ликвидност 397 
бюджет 63 72 87 172 215 
бюджет и бюджетна политика 277 
бюджетен дефицит 74 84 
бюджетен процес 63 373 
бюджети 97 
бюджетиране 72 87 
бюджетиране в търговските банки 373 
бюджетна политика 40 61 70 215 
бюджетна политика на Русия 70 
бюджетна система 63 97 
бюджетна структура 74 
бюджетна технология 61 
бюджетни взаимоотношения 168 
бюджетни доходи 104 
бюджетни предприятия 394 
бюджетни разходи 74 97 
бюджетни реформи 87 
бюджетни средства 172 
бюджетно планиране 87 
бюджетно равновесие 54 
бюджетно салдо 54 
бюджетно счетоводство 394 
бюрокрация 363 
ВАК 260 
валута 64 76 126 
валутен курс 73 191 
валутен пазар 134 191 
валутен режим 85 
валутен риск 56 59 80 85 
валутна зона 133 
валутна криза 85 
валутна ликвидност 85 
валутни курсове 163 
валутни системи 88 
Варна 10 
великата депресия 23 
Великобритания 74 163 
Величко Адамов 445 
венчър 166 
верига на доставки 187 190 
верификация 398 
вертуален мотивационен семинар 271 
взаимоотношения с клиенти 424 
вземане на решения 423 
вземания 379 
видеоконферентна система 309 
видове извадки 402 
видове организации 335 
видове риск 56 59 
видове управленски решения 339 
вина 317 
винарски сектор 185 
винарско производство 185 317 
винарство 185 317 
вино 185 315 316 317 
винопроизводство 185 315 316 
виртуализация 282 
виртуална лаборатория 244 246 
виртуална среда 242 282 
виртуални игри 247 
виртуални образователни среди 236 
виртуално образование 248 
виртуално образователно пространство 236 
вируси 428 
висше икономическо образование 92 444 
висше икономическо училище 451 
висше образование 238 242 249 252 257 260 261 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 284 285 287 288 289 290 292 441 443 444 
висше образование в България 258 
висше образование в Румъния 258 
висше образование в Русия 286 
висше професионално образование 8 
висше учебно заведение 443 
висше училище 279 283 443 444 
висши училища в чужбина 291 
включващо образование 235 
внос 186 
внос в ЕС 197 
внос и износ 13 
внос от ЕС 197 
ВОС 236 
временна работа 406 
ВРМ система 420 
връзки с обществеността 410 
ВТО 192 198 
Втора световна война 134 
ВУЗ 252 
възнаграждение 108 
възобновяеми енергийни източници 307 
възобновяеми ресурси 105 
възпитание 21 
възпроизводство 293 
възпроизводство на околната среда 293 
външен кетъринг 405 
външна среда 225 335 
външна търговия 191 192 193 197 
външна търговия на България 197 
външна търговия на Китай 192 
външни фактори 334 
външно оценяване 250 
външнотърговски баланс 191 
външнотърговски обмен 13 193 
вътреобщностна търговия 196 
вътреобщностни придобивания 375 
вътрешен контрол 400 
вътрешен одит 340 401 402 
вътрешен одитор 402 
вътрешен пазар 170 
вътрешен пазар на ЕС 170 
вътрешна среда 225 335 352 
вътрешни одитори 340 403 
вътрешни фактори 334 
вяра 8 
генериране на тестове 246 
генерични стратегии 345 
генетичен алгоритъм 246 
география на партньорства 291 
геополитика 202 
геополитически системи 202 
Германия 200 
гладуване 198 
глобализация 31 156 157 199 213 234 295 433 
глобализация в икономиката 23 
глобализация на икономиката 202 
глобална етика 435 
глобална икономическа криза 65 148 150 195 234 
глобална иновационна политика 2 
глобална информатизация 427 
глобална криза 57 65 91 98 175 198 
глобална финансова криза 80 91 98 234 
глокализационна стратегия 163 
годишен финансов отчет 378 395 
годишен финансов отчет 2010 г. 395 
годишни финансови отчети 393 
годишник 178 
годишно приключване 109 378 395 
годишно счетоводно отчитане 380 
годишно счетоводно приключване 2010 г. 378 380 
голямата депресия 134 
гори 310 
горска промишленост 310 
горски сектор 105 310 311 
горски фонд 105 310 
горско стопанство 105 310 
градска логистика 189 
грешки 358 
грозде 316 317 
гроздова реколта 316 
гъвкава заетост 46 
гъвкави работни места 406 
гъвкави форми на заетост 406 
гъвкаво работно време 406 
Гърция 133 194 
Далечен изток 155 
данни 14 
данък 231 
данък върху добавена стойност 110 
данък върху добавената стойност 110 
данък върху доходите на физическите лица 104 
данък върху приходите 109 
данък върху разходите 109 
данъци 102 114 115 
данъци върху доходите 108 
данъците в Русия 104 105 221 
данъчен период 231 
данъчен потенциал 106 
данъчен протекционизъм 196 
данъчна амортизация 112 
данъчна дейност 86 
данъчна декларация 231 
данъчна информация 113 
данъчна основа 110 114 231 375 
данъчна политика 104 114 115 156 203 
данъчна политика на бизнеса 203 
данъчна политика на ЕС 196 
данъчна политика на Русия 104 
данъчна система 114 
данъчна система в Русия 105 
данъчна хармонизация 196 
данъчни взаимоотношения 196 375 
данъчни декларации 113 
данъчни задължения 102 
данъчни инструменти 106 114 
данъчни облекчения 108 
данъчни приходи 100 101 
данъчни промени 103 109 
данъчни разлики 112 
данъчни реформи 114 
данъчни спогодби 208 
данъчни стимули 196 
данъчно задължени лица 231 
данъчно законодателство 103 114 
данъчно облагане 105 106 107 109 114 115 394 
данъчно облагане на предприятията 109 
данъчно отразяване 375 
данъчно отчитане 375 
данъчно планиране 112 
данъчно събитие 231 375 
данъчно третиране 108 111 384 394 
данъчно третиране на възнаграждението 108 
данъчно третиране на неустойка 108 
двойно данъчно облагане 208 
ДДПО 364 
ДДС 103 111 114 375 
ДДС 2011 103 
ДДС информация 113 
дебит 394 
дебитно известие 375 
дедуктивен подход 370 
деклариране на данъка 108 231 
демография на населението 11 
демография на Русия 11 221 
демографска статистика 11 
демографски процеси 16 
демографски тенденции 301 
демокрация 9 33 
дериват 143 
деривати 143 392 
детски градини 235 
дефицит 69 119 
ДЗИ 223 
диагностичен анализ 15 
диада 357 
диверсификация на инвестициите 351 
дивидентна политика 57 
дигитални пазари 182 
дигитални технологии 255 
дидактически материали 239 
дидактически тестове 241 
динамична икономическа система 335 
дипломна работа 266 
Директива 2002/95/ЕС 296 
директни плащания 173 320 
дисбаланс 65 198 
дискаунтъри 152 
дискреционна политика 294 
дискреция 294 
дистанционен курс 241 
дистанционна форма на обучение 267 
дистанционно обучение 236 238 239 244 245 247 248 263 264 265 266 267 268 269 270 272 273 274 275 277 279 280 
дистанционно обучение в СА 241 261 262 264 265 267 269 270 272 274 275 277 278 
дистанционно обучение за икономисти 264 
дистрибуционни канали 185 
дистрибуция 185 
ДНМА 176 
добавена стойност 419 
добиви 312 
доброволен пенсионен фонд 364 
доброволно пенсионно осигуряване 364 
доверие 8 
договор за консигнация 383 
доклад 9 10 12 13 16 17 19 23 24 25 27 28 33 34 35 36 38 39 43 48 50 51 52 53 54 55 58 77 78 79 81 82 116 138 147 148 149 150 160 162 170 172 175 179 181 182 193 196 197 205 214 216 218 222 223 259 310 319 323 325 329 330 331 349 353 357 364 387 388 409 412 413 414 428 429 438 
доклади 117 164 186 187 194 195 294 306 352 
доклади от конференция 57 80 98 99 112 134 135 143 
доклади от научна конференция 57 80 98 99 112 134 135 143 
доктор хонорис кауза 441 
долар 76 
доларизация 64 
доларизация на паричната система 64 
доларова политика 64 
домакински доходи 314 
домакинско потребление 17 
домакинства 18 
ДОО 219 
допълнителни икономии 200 
допълнително образование 245 
допълнително обучение 245 
доставка 180 
доставка на стоки 375 
доставка на услуги 375 
доставчици на услуги 190 
достъп до кредити 130 
доходи 18 74 314 331 
доходи в България 17 
доходи на населението 17 18 
доходи на физически лица 107 
доходност 70 95 
доходност от управление 95 
Драганов, Христо 439 
дружества 211 
дружества със специална инвестиционна цел 211 
ДСИЦ 211 
дуалистична концепция 45 
Дунавска стратегия 44 257 258 
Дунавски регион 257 258 289 290 292 
духовни ценности 26 
ДЦК 69 
дълготрайни активи 176 
дълготрайни биологични активи 379 
дълготрайни материални активи 379 
дълготрайни нематериални активи 176 
държава 26 43 
държава и икономика 19 
държавен бюджет 54 61 69 220 
държавен бюджет на Великобритания 74 
държавен дълг 74 
държавен сектор 421 
държавен фонд 220 
държавна администрация 363 
държавна икономическа политика 150 
държавна намеса 150 151 
държавна пенсионна система 220 
държавна подкрепа 328 
държавна помощ 196 328 
държавна финансова политика 74 
държавни предприятия 329 
държавни разходи 82 151 
държавни финанси 93 
държавни фирми 171 
държавни ценни книжа 69 
държавно обществено осигуряване 219 
държавно планиране 164 
държавно предприемачество 329 
държавно програмиране 164 
държавно регулиране 409 
държавно регулиране на икономиката 151 
държавно субсидиране 283 
държавно управление 363 
е-бизнес 425 
е-образование 249 255 267 
е-обучаващи програми 238 
е-обучение 237 238 240 242 243 246 247 248 249 261 262 264 265 266 268 269 270 272 273 277 279 281 
е-търговия 189 
е-управление 418 
еволюция на информационните технологии 427 
евро 133 
еврозона 133 
Европа 2020 204 320 
европейска икономика 170 
европейска интеграция 135 202 203 327 
европейска образователна програма 255 
европейска образователна среда 249 
европейска регионална политика 44 
европейска стратегия 204 257 258 
европейски бюджет 62 
европейски директиви 296 
европейски застрахователен пазар 226 
европейски образователни стандарти 249 
европейски пазар 52 
Европейски паричен съюз 135 
европейски правила 203 
европейски проекти 437 
европейски социален модел 217 
Европейски съюз 196 203 212 300 318 398 
европейски фондове 62 
европейски ценности 20 
европейско договорно право 207 
европейско законодателство 207 
Европейско кооперативно дружество 207 
Европейско право 207 
европрограми 204 
единна валута 133 
езикова компетентност 278 
ЕИО 159 
екип 347 
екоикономика 157 294 
екоинвестиции 157 
екологизация на икономиката 157 
екологичен аспект 157 
екологичен проблем 295 
екологичен туризъм 435 436 
екологическа сигурност 202 
екологически иновации 157 
екологически риск 157 
екологична криза 295 
екологична отговорност 435 
екологична политика 295 369 
екологични доклади 369 
екологични катастрофи 29 
екологични фактори 369 
екологично счетововодство 369 
екологично-отговорен туризъм 435 
екологичност 309 
екология 294 369 
екология на ученето 255 
еколого-етична революция 435 
екологосъобразно управление 296 
екотуризъм 435 
експерт-счетоводители 371 
експорт 192 
експортни цени 193 
електроенергетика 307 
електронен базар 182 
електронен бизнес 429 
електронен курс 243 245 271 
електронен магазин 429 
електронен пазар 429 
електронна поща 238 
електронна търговия 182 189 428 430 
електронни отпадъци 296 
електронни правителства 418 
електронни съобщения 170 
електронни таблици 415 
електронни услуги 418 425 
електронно игрово обучение 247 
електронно обучение 237 240 241 242 243 245 246 248 265 271 276 278 279 281 437 
електронно обучение по английски език 278 
електронно плащане 429 
електронно-комуникационни технологии 279 
еманципация 410 
емоции 343 
емоции на работното място 343 
емоционален дисонанс 343 
емоционален труд 343 
емпиричен анализ 81 
емпирично изследване 121 
енергетика 306 307 308 
енергетика на България 307 
енергиен микс 307 
енергиен пазар 307 
енергиен сектор 357 
енергийна ефективност 308 
енергийна политика 307 308 
енергийна политика на ЕС 306 
енергийна сигурност 306 
енергийна стратегия 200 
енергийни доставки 200 308 
енергийни проекти 357 
енергийни разходи 309 
енергийни ресурси 307 
енергоносител 307 
енергоресурси 306 
ЕО 159 
ЕС 79 159 204 217 318 398 
ЕС и аграрният сектор в България 320 
ЕС и бъдещето 204 
етапи при избор на иновация 352 
етика на гражданското общество 9 
етикет 305 
етикетиране 305 
етикетиране на храни 305 
етикетиране на хранителни продукти 305 
етичен бизнес 342 
етична търговия 189 
етични ценности 336 
ефективен пазар 98 
ефективна стратегия 418 
ефективно управление 335 
ефективност 77 213 
ефективност в организацията 343 
ефективност на банковата система 121 
ефективност на обучението 271 
жени 11 
животновъдна дейност 324 
животновъдно производство 324 
животновъдство 153 313 324 
животновъдство в България 323 
животозастраховане 229 234 
животозастрахователен договор 234 
животозастрахователни дружества 234 
задлъжнялост 58 
задлъжнялост на предприятията 58 
задължения 233 
задължителни резерви 126 
заем 396 
заемен капитал 68 
заемоискател 120 
заети лица 46 
заетост 84 161 408 
заетост в България 46 
закон 231 
Закон за авторското право 206 
Закон за бюджета на ДОО 219 
Закон за енергийна ефективност 308 
закон за корпоративно подоходно облагане 108 
Закон за пазарите на финансови инструменти 203 
Закон за счетоводството 108 
Закон за управление на отпадъците 384 
законодателство 310 
законодателство в аграрния сектор 316 
замразени продукти 411 
замразяване на храни 411 
замърсител 308 
замърсители на околната среда 308 
замърсяване 295 
замърсяване на околната среда 295 
застраховане 223 224 226 227 228 229 230 232 234 272 341 391 
застраховане в България 223 
застраховане в Русия 229 230 
застраховане на кредитополучателите 120 
застраховане срещу природни бедствия 226 
застрахователен бизнес 228 234 391 
застрахователен брокер 228 
застрахователен договор 391 
застрахователен капитал 391 
застрахователен мениджмънт 222 341 
застрахователен пазар 226 228 232 
застрахователен пазар в България 234 
застрахователен продукт 226 
застрахователен резерв 229 391 
застрахователен холдинг 232 
застрахователи 234 
застрахователна дейност 225 234 272 
застрахователна индустрия 233 
застрахователна информация 225 
застрахователна компания 230 
застрахователна наука 439 
застрахователна практика 272 
застрахователни дружества 222 224 
застрахователни инвестиции 222 
застрахователни компании 224 226 
застрахователни посредници 228 
застрахователни премии 231 
застрахователни резерви 222 224 
застрахователни рискове 232 
застрахователни услуги 228 
застрахователно дружество 225 
застрахователно-технически риск 224 
застраховка "Гражданска отговорност" 223 
затворен паричен поток 133 
захарни изделия 188 
защита на личните данни 240 
защита на потребителя 169 289 
защита на правата на човека 217 
защитени зони 236 
защитни средства 417 
ЗБДОО 219 
ЗДДС 111 375 383 
ЗДДС 2011 103 110 
здравен маркетинг 303 
здравен мениджмънт 298 303 
здравен процес 300 
здравеопазване 300 301 302 
здравеопазване в ЕС 298 
здравна реформа 300 
здравни услуги 303 
здравно заведение 300 
здравно осигуряване 298 300 
здравноосигурителна система 298 
зелена икономика 157 294 309 
зелени тарифи 308 
зелени технологии 309 
зеленчукопроизводство 318 
зеленчуци 318 
земеделие 322 
земеделието в България 174 257 
земеделието в Румъния 257 313 
земеделска земя 47 49 322 
земеделски земи 48 
земеделски кооперации 50 173 
земеделски райони 313 
земеделски стопанства 313 319 
земеделско законодателство 48 
земя 47 48 49 
ЗКПО 108 109 
златен резерв 65 78 
златен стандарт 78 
златновалутен резерв 126 
злато 78 126 
знание 8 30 
знания 4 7 339 
ЗУО 384 
зърнени култури 174 312 
зърнено-житни култури 312 
зърнопроизводители 15 
зърнопроизводство 15 312 
Иван Кацаров 449 
идеализъм 45 
избор на стратегия 345 
издателски договор 206 
изкупуване 356 
излизане от кризата 86 
измама 205 
измерване на ефективността 271 
измерване на риска 350 
износ и внос 192 
износ на България 197 
изпитни тестове 246 251 
изследване на иновациите 5 
изследвания 1 4 
изследователска дейност 1 285 
изследователска и развойна дейност 4 
изследователски институции 289 
изследователски системи 166 
източници на доходи 314 
източници на финансови средства 321 
източноевропейска политика 200 
иконометричен анализ 55 
икономика 40 151 161 178 213 294 417 
икономика и държава 150 
икономика и морал 26 
икономика и общество 25 
икономика на България 53 160 161 
икономика на знанието 158 178 
икономика на знанията 165 167 304 
икономика на Индия 155 
икономика на Китай 155 156 
икономика на промишлеността 175 
икономика на Русия 162 163 359 
икономика на строителството 387 
икономика на транспорта 409 
икономика на Украйна 33 
икономика на услугите 152 
икономико-математически модел 15 136 
икономикс 25 33 35 36 
икономическа дейност 111 151 
икономическа ефективност 215 
икономическа интеграция 292 
икономическа криза 40 75 79 82 88 117 123 148 150 156 160 164 172 194 195 231 352 432 
икономическа криза 2008-2009 160 
икономическа криза в България 150 160 
икономическа литература 93 
икономическа мисъл 32 
икономическа наука 26 45 
икономическа политика 168 171 194 
икономическа политика на България 150 
икономическа свобода 24 
икономическа свобода в България 24 
икономическа сигурност 202 
икономическа социология 19 
икономическа справедливост 43 
икономическа същност 225 
икономическа теория 27 30 32 45 374 
икономически анализ 83 385 
икономически аспекти 417 434 
икономически баланс 293 
икономически блага 145 
икономически дисбаланс 75 
икономически и паричен съюз 195 
икономически модели 146 
икономически преобразувания 24 
икономически размер 319 
икономически растеж 39 161 193 204 327 
икономически растеж на България 161 
икономически ръст 156 201 
икономически теории 374 409 
икономически фактори 22 
икономически цикли 175 
икономически шок 36 
икономически явления 83 
икономическо развитие 16 24 30 151 157 164 167 178 192 
икономическо развитие на България 28 
икономическо списание 451 
икономичност 215 
ИКТ 237 414 
ИКТ в МСП 237 
ИКТ сектор 425 
имидж и бренд маркетинг 183 
имиджови данни 183 
имиджови клиенти 183 
имоти 138 382 
импорт 192 
импортна цена 191 
импортни цени 193 
инвестиране 143 
инвестиране в ценни книжа 77 
инвеститор 99 
инвеститори 96 
инвеститори и медии 96 
инвестиции 84 131 138 140 
инвестиции в застраховането 222 
инвестиции в обучението на персонала 407 
инвестиции в предприятието 141 
инвестиции в Русия 140 
инвестиции в туризма 177 
инвестиции в човешки капитал 252 
инвестиции във фирмата 139 
инвестиционен климат 140 
инвестиционен мениджмънт 252 
инвестиционен портфейл 222 224 
инвестиционен риск 139 140 224 351 
инвестиционна дейност 141 222 224 
инвестиционна политика 141 
инвестиционна привлекателност 353 
инвестиционни имоти 138 379 382 
инвестиционни посредници 144 203 
инвестиционни проекти 346 
инвестиционни ресурси 141 
инвестиционни рискове 224 
инвестиционни схеми 224 
инвестиционни фондове 142 
инвестиционно планиране 139 
инвестиция 407 
индекс 176 
индекс BG-40 81 
индекс BGREIT 81 
индекс Sofix 56 81 
индекс на потребителските цени 136 
индекс на цените 137 
индекси 77 
индекси на цените 193 
индивидуални различия 343 
индикатори 195 
индикатори на качеството 214 
Индия 155 171 
индустриализация 163 
индустриална динамика 327 
индустриални предприятия 175 
индустриални страни 178 
индустрия и икономиката на България 327 
Инкотермс 180 
Инкотермс 2010 180 
иновативна политика 112 
иновативни предприятия 328 
иновативно образование 279 
иновативност 177 
иновации 2 3 4 5 31 41 140 166 167 176 
иновации в България 5 
иновации в индустрията 327 
иновации в образованието 255 256 261 262 279 284 
иновации в Русия 4 
иновации в туризма 432 
иновационен мениджмънт 358 360 
иновационен продукт 177 
иновационен риск 351 
иновационна активност 156 166 
иновационна дейност 2 3 5 177 
иновационна дейност в науката 5 
иновационна икономика 4 31 165 167 
иновационна политика 2 166 176 
иновационна политика на България 176 
иновационна система 176 
иновационна стратегия 358 360 
иновационни възможности 360 
иновационни предприятия 360 
иновационни стратегии 252 
иновационни технологии 165 
иновационно общество 165 
иновационно развитие 31 
иновационно-технологично развитие 2 
иновация 177 
институции 331 
институционализъм 25 
институционална криза 331 
институционална промяна 48 
институционални теории 30 
интеграция 354 
интеграция в ЕС 114 
интеграция на застрахователните дружества 226 
интеграция на компаниите 354 
интеграция на образованието 249 267 
интегриран научен център 261 
интелектуална система 244 
интерактивни технологии 262 
Интернет 242 281 412 426 430 
интернет бизнес 430 
интернет грамотност 237 
Интернет електронна търговия 428 
интернет икономика 275 
интернет образование 279 
Интернет реклама 182 
Интернет ресурси 255 
Интернет сигурност 428 
интернет страници 248 
Интернет технологии 275 276 
Интернет търговия 182 428 
интернет услуги 425 
инфлационни процеси 136 
инфлационни фактори 41 
инфлация 36 39 84 135 136 137 154 
инфлация 2008-2009 39 
инфлация в Русия 41 137 
информатика 412 
информационен модел 136 
информационна образователна среда 248 
информационна сигурност 123 417 
информационна система 373 
информационна система на предприятието 414 
информационна технология 414 
информационни и комуникационни технологии 167 276 
информационни потоци 225 
информационни процеси 261 
информационни рискове 123 
информационни системи 414 417 
информационни технологии 190 254 282 309 340 412 418 421 422 426 427 
информационни технологии в бизнеса 412 
информационни технологии в застраховането 272 
информационни технологии в образованието 249 281 415 
информационни технологии в обучението 236 237 241 242 245 246 247 248 270 271 274 276 277 278 280 281 
информационно общество 427 
информационно осигуряване 12 
информационно пространство 427 
информационно-иновационна икономика 23 
информационно-комуникативни технологии 237 241 427 
информация 181 427 
ИОС 248 
ислямска финансова система 132 
ислямски банки 132 
ислямско банково дело 132 
Испанска банкова система 130 
история на лозарството 317 
история на СА 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 
ИТ 340 416 419 421 
ИТ архитектура 413 
ИТ аутсорсинг 421 
ИТ бизнес 419 
ИТ в туризма 425 
ИТ инфраструктура 416 
ИТ мениджмънт 340 419 
ИТ проекти 419 
ИТ разходи 419 
ИТ ресурси 340 
ИТ сигурност 123 417 428 
ИТ специалисти 245 
ИТ стратегия 340 
ИТ услуги 421 
кадрови резерв 252 
казуси 273 
калкулиране на разходите 299 
канали за реализация 185 
капитал 374 
капитал на предприятието 374 
капитализация 156 
капитализация на инвестициите 142 
капитализъм 45 
капиталов пазар 98 143 203 
капиталов пазар в България 143 
капиталова адекватност на банките 118 
капиталова структура 57 
капиталовложение 128 
каптивни застрахователни компании 232 
катедра "ЗСД" 439 
катедра "Обща теория на икономиката" 438 446 452 
катедра Стратегическо планиране 447 
качествени характеристики 400 
качество 214 274 
качество на живот 297 
качество на здравните услуги 303 
качество на знанията 284 
качество на информация 386 
качество на медицинската помощ 303 
качество на образованието 244 
качество на обслужването 214 
качество на обучението 268 270 
качество на храните 305 
качество на човешкия капитал 27 408 
квалификация 407 
квалификация на кадрите 27 
квалификация на персонала 407 408 
Кейнс, Дж. М. 34 
кейнсиански икономикс 34 
Кенсиански модел 61 
кетъринг 333 405 
кетърингова дейност 333 
кетърингова индустрия 405 
КЗ 222 
Китай 155 156 
китайска икономика 155 
китайска стратегия 156 
класификация на операционните системи 326 
класически икономикс 32 
кластери 432 
клиенти 424 
климатични промени 306 
клинична пътека 300 
клинични изпитвания 297 
клинични изследвания 297 
клиринг 99 127 
клирингова къща 99 
клирингова система 99 
клирингова цена 94 
клирингови плащания 94 
клъстерен подход и конкурентоспособност 52 
КНР 163 
когнитивен подход 348 413 
когнитивна стратегия 348 413 
когнитивна теория 30 
когнитивни модели 348 
коефициент на Джини 18 
коефициентни методи 98 
колаборативна среда 243 
колеж по туризъм 284 
колективизъм 25 
колективно инвестиране 392 
количествени методи 42 
количествени методи в икономиката 42 
комбинирани одитни ангажименти 403 
Комисия за финансов надзор 203 
компании 426 
компетентни кадри 254 
компетенции 254 
комплексен икономически анализ 83 
комплексна оценка 265 
комплексно оценяване 265 
компютъризация 276 
компютърна грамотност 237 
компютърна техника 261 415 
компютърни мрежи 244 
компютърни престъпления 428 
компютърно счетоводство 366 
компютърно-комуникационна система 236 
комуникации 281 
комуникационен климат 405 
комуникационен микс 184 
комуникационен процес 181 
комуникационни връзки 362 
комуникационни канали 362 
комуникационни методи 181 362 
комуникационни стратегии 263 
комуникационни технологии 362 
комуникационни умения 362 
комуникация 181 362 
комуникация и реклама 410 
комуникиране в управлението 334 
конвенционално земеделие 323 
конвергенция 144 365 
конкурентна политика 199 
конкурентна среда 71 199 
конкурентни предимства 326 
конкурентоспособност 28 38 52 169 352 353 
конкурентоспособност в туризма 432 
конкурентоспособност на икономиката 353 
конкурентоспособност на фирмата 352 
конкуренция 130 
конкуренция в бизнеса 52 
консервиране 411 
консервни предприятия 318 
консигнатор 383 
консигнационен договор 383 
консигнация 383 
консолидация 416 
консолидиран бюджет 97 100 101 
консолидиран държавен бюджет 82 
консолидирана фискална програма 100 101 
конституционен контрол 169 
Конституционен съд 169 
консултантска услуга 52 
консултантски услуги 403 
консултиране 403 
консумация на вино 315 
контрол на достъпа 236 
контрол на знанията 246 
контрол на знанията при студентите 246 
контролен риск 400 
контролинг 230 
контролинг в застраховането 230 
контролинг система в застраховането 230 
контролна система 373 
конференции 117 164 170 172 179 187 195 214 319 352 
конференция 9 10 12 13 16 17 19 23 24 25 27 28 33 34 35 36 38 43 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 78 79 80 82 98 99 112 116 134 135 138 143 144 147 149 150 160 162 176 181 182 186 193 194 196 197 203 205 216 218 222 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 293 294 295 300 306 310 311 321 323 325 329 330 331 349 353 357 364 387 388 404 409 413 414 428 429 438 
конференция с международно участие 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 295 404 
конфиденциалност на информацията 240 
концепции 374 
концепции за капитала 374 
концепция 385 424 
концесии 110 
концесия 381 
кооперативна собственост 50 
кооперативни модели 50 
кооперативно дело 50 
кооперации в България 50 
корекция на счетоводни грешки 108 
корпоративен данък 112 114 
корпоративен сектор 237 
корпоративна икономика 413 
корпоративна информационна система 413 414 
корпоративна култура 350 
корпоративна облигация 57 
корпоративна отговорност 355 
корпоративна политика 57 
корпоративна социална отговорност 146 401 
корпоративна стратегия 166 
корпоративна финансова политика 57 
корпоративни инвестиции 57 
корпоративни комуникации 181 
корпоративни проекти 430 
корпоративни стратегии 430 
корпоративни финанси 67 98 112 142 354 
корпоративно гражданско съзнание 355 
корпоративно електронно обучение 237 
корпоративно управление 98 125 203 213 355 356 413 
корупция 149 
косвени данъци 100 101 114 196 
краткотрайни биологични активи 379 
краудсорсинг 4 
кредит 68 124 394 396 
кредит-клиенти 124 
кредитен портфейл 396 
кредитен риск 56 59 116 120 396 
кредити 60 130 
кредитиране на земеделието 321 
кредитиране на МСП 53 124 
кредитна криза 91 131 
кредитна политика 120 
кредитни отношения 119 124 
кредитни пазари 130 131 
кредитно известие 375 
кредитор 119 
крива на Лоренц 18 
крива на Филипс 37 
криза 29 40 57 80 115 134 148 150 170 172 263 331 338 352 410 418 
криза в земеделието 318 
криза на ликвидност 85 91 
кризата в Русия 85 154 
кризи 23 
кризисен мениджмънт 330 
кризисна икономика 51 
Крим 436 
криминални престъпления 205 
култивирани охлюви 324 
култура 172 
култура и цивилизация 45 
култура на туризма 433 
културен туризъм 433 
културно-образователно пространство 285 
курс на долара 65 163 
левъридж 68 
либерализация 308 
либерализация на икономиката 409 
либерализиране на търговията 196 
либерализъм 24 33 
либерална икономика 34 43 
либерални идеи 33 34 
либерални теории 43 
ливъридж 94 
лизингова измама 205 
лизингови сделки 205 
ликвиден риск 389 
ликвидна криза 119 
ликвидни активи 389 
ликвидност 57 69 85 91 94 95 119 389 397 
ликвидност на банката 389 
ликвидност на предприятието 397 
ликвидност на фирмите 397 
Лисабонска стратегия 204 
Лисабонска стратегия на ЕС 263 
лихварство 132 
лихвен риск 56 59 
лихвен суап 56 59 
лихвени проценти 84 
лихвени равнища 56 59 
лицензи 381 
лицензионен режим 344 
лицензионни режими 381 
лични данни 240 
лични финанси 93 
лично застраховане 120 
личност 21 
логистика 187 188 189 190 290 
логистика в търговските фирми 188 189 
логистичен аутсорсинг 188 190 
логистична структура 290 
логистични дейности 187 
логистични услуги 188 190 
лозаро-винарски сектор 317 
лозаро-винарско производство 317 
лозарски район 315 
лозарско производство 315 317 
лозарство 315 317 
лозарство и винарство 315 316 317 
лоши кредити 91 
м-обучение 279 
магистърска програма 241 274 
магистърски образователни продукти 275 
магистърски програми 261 264 265 267 268 269 272 275 277 280 
магистърско обучение 272 
Майкрософт 282 
Македония 121 
макро равнище 179 
макроикономика 41 160 359 
макроикономикс 37 
макроикономическа стабилност 116 
макроикономическа стратегия 359 
макроикономическа теория 37 
макроикономически анализ 84 
макроикономически аспекти 75 
макроикономически показатели 41 84 
макроикономически показатели в България 160 
макроикономически фактори 84 
макроикономическо равновесие 37 
макроикономическо развитие 41 
макроикономическо управление 41 
макропланиране 359 
макрорегулиране 106 
малки и големи предприятия 420 
малки и средни предприятия 124 176 178 237 356 369 370 430 
малки предприятия 346 
малък бизнес в Русия 346 
малък и среден бизнес 124 
маржинален доход 360 
марка на продуктите 181 
маркетинг 434 
маркетинг в здравеопазването 303 
маркетинг и реклама 182 
маркетинг микс 184 
маркетинг на висшето образование 286 
маркетинг на образователни услуги 286 
маркетингова система 327 
маркетингови изследвания 183 
маркетингови иновации 352 
маркетингови комуникации 181 
маркетингово изследване 223 
маркетингово проучване 181 
маркировка на стоките 305 
марксизъм 374 
масов туризъм 433 
математически анализ 42 
математически метод 42 
математически методи в застраховането 229 
математически модели 42 
математически модели в управлението 311 
материализъм 45 
материални активи 384 
материални запаси 379 
МВФ 163 
медии 96 
медии и реклама 410 
медицински персонал 302 
медицински разходи 299 
медицински специалисти 301 
междубанков пазар 76 
междубюджетни отношения 70 
междудържавни 208 
междудържавни данъчни спогодби 208 
международен бизнес 269 
международен опит 87 167 
международен туризъм 433 
международна конференция 176 295 404 
международна научна конференция 176 295 404 
международна покупко-продажба 192 
международна политика 202 
международна специализация 186 
международна среда 200 
международна търговия 180 186 192 198 
международна търговска дейност 192 
международна търговска палата 180 
международни бизнес организации 342 
международни икономически отношения 199 201 
международни отношения 22 200 202 
международни стандарти 180 
международни стандарти за финансов отчет 377 
Международни счетоводни стандарти 378 
международни събития 22 
международно данъчно право 208 
междуфирмена задлъжнялост 58 
междуфирмени отношения 58 
мениджмънт 212 268 327 338 361 363 407 
мениджмънт в застраховането 341 
мениджмънт в организациите 361 
мениджмънт на застрахователното дружество 225 
мениджмънт на иновациите 423 
мениджмънт на информацията 429 
мениджмънт на съгласието 355 
мениджмънт на туристическия бизнес 431 
мениджмънт на услугите 145 405 431 
мениджър 410 
мениджърско поведение 332 336 337 
меркантилизъм 32 
местен бюджет 104 
местна власт 212 
местна търговия 96 
местни икономики 292 
местни медии 96 
местни общности 292 
местно развитие 345 
местно самоуправление 212 
метеорологични фактори 29 
метод Input-Output 147 
методи в управлението 311 
методи за измерване 147 
методи за изследване 15 
методи за обучение 273 
методика за дипломна работа 266 
методика на счетоводното отчитане 395 
методически указания 239 
методическо пособие за дистанционно 239 
методологически ориентири 285 
методология на финансовия анализ 83 
миграция на специалисти 301 302 
микро равнище 179 
микроикономика 38 
микроравнище 106 
минимизиране на риска 120 
миск от услуги 403 
млади специалисти 286 301 
млечни продукти 305 
млечни ферми 323 
млечно говедовъдство 323 
многоканална търговия 189 
мобилни комуникации 428 
мобилно обучение 261 279 
мобилност на образование 249 
модел 40 233 404 
модел за управление 404 
модел на Къркпатрик 271 
модели на управление 187 
моделиране 56 153 
модернизация 163 
модернизация на икономиката 33 
модернизация на образованието 262 
монетарна политика 66 84 
мониторинг 227 345 404 
монопол 169 
морал 7 
морал и общество 25 
морален риск 94 
морална норма 7 
морална философия 7 
морални ценности 336 
морски туризъм 432 
МОС 401 
Москва 140 
мотивационен подход 404 
мотивационни аспекти 278 
мотивационни техники 405 
мотивационни фактори 278 
мотивационно обучение 404 
мотивация 278 283 404 
мотивиране 404 
мотивиране на екипите 404 
мотивиране на персонала 404 
МСП 52 53 176 178 414 430 
МСП в България 52 53 
МСС 60 368 370 382 395 
МСС 1 388 
МСС 11 387 
МСС 16 380 382 
МСС 24 377 
МСС 32 392 
МСС 36 382 
МСС 39 376 392 
МСС2 376 
МСФО 60 365 370 377 
МСФО 1 377 
МСФО 7 377 388 392 
мултимедиен диск 262 
мултимедийни технологии 415 
мултисензорно обучение 415 
муниципални финанси 72 
мъже 11 
мярка на Шарп 95 
набиране на персонал 347 
наноикономика 158 
наноиндустрия 158 
нанотехнологии 158 
народностопански архив 442 448 450 451 
население 16 18 214 
насърчаване на продажбите 184 
наука 1 8 260 
наука и общество 260 
науката в университетите 291 
научна конференция 47 49 144 176 267 293 295 300 311 321 404 
научна периодика 448 
научна политика 260 
научни изследвания 31 285 
научни публикации 202 
научни разработки 4 5 
научни теории 22 
научни технологии 158 
научно звание 441 
научно знание 8 165 
научно образование 8 
научно познание 1 
научно съзнание 1 
научно-изследователска дейност 260 
научно-практическа конференция 56 59 144 203 300 
научно-приложна област 202 
научно-технически прогрес 166 
научноизследователска дейност 274 
Национален план за развитие 62 
национален суверенитет 202 
национална валута 86 
национална икономика 31 164 
национална конференция 79 117 160 164 170 172 179 186 187 194 195 196 214 236 239 240 242 244 245 246 248 249 262 263 264 266 268 272 273 281 282 294 306 319 352 
национална специфика 87 
национална стратегическа референтна рамка 62 
Национални стандарти 248 
национални тестове 250 251 
национално стопанство 40 
национално счетоводство 368 
невронни мрежи 14 
неданъчни държавни приходи 105 
нееквивалентен обмен 191 
независим финансов одит 378 399 400 
независима икономическа дейност 110 
незаконна икономика 149 
нелегална икономика 149 
нелихвени данъци 100 
нелихвени разходи 101 
нематериални активи 379 381 
необлагаеми приходи 394 
неоиндустриализация 163 
неокласическа икономика 112 
неолиберални теории 61 
непазарни системи 32 
неправителствени организации 6 
непрекъснато образование 256 
неравенство 314 
нестатистически извадки 402 
несъстоятелност 211 
несъстоятелност на търговските дружества 211 
нет-поколение 242 
нет-студент 242 
нетекущи активи 382 
нетекущи дълготрайни активи 381 
нетърговски организации 6 
неуспех 430 
нефинансов сектор 80 
нефинансови бариери 344 
нефинансови компании 80 
нефинансови предприятия 264 
неформален сектор 314 
неформална икономика 149 337 
неформални истини 337 
НИОКР 31 
ниски данъци 115 
нискотарифни авиокомпании 152 
нискотарифни услуги 152 
нова икономика 23 408 
нова политикономия 23 
нови продукти 304 
нови технологии 158 167 304 422 
нововъведения 360 
нормативна база 395 
нравственост 25 
НСИ 12 
НСФОМСП 370 
обезпечение 130 396 
обезценка на активи 382 
обезценка на кредит 60 
обкръжаваща среда 225 
облагаеми приходи 394 
облагане на бюджетните предприятия 109 
облагане на доходи 104 
облагане на приходи 109 
облагане на физически лица 107 
облагане с данъци 114 
облагане с ДДС 103 
области в България 16 
облигации 392 
обменни курсове 76 
обработка на информация 366 
образование 21 235 253 255 259 284 289 415 
образование в България 16 259 260 
образование в Европа 250 251 
образование в Русия 254 
образование и квалификация 301 302 
образование на възрастни 253 
образование по туризъм 284 
образователен мениджмънт 253 
образователен продукт 289 
образователна дейност 274 
образователна интеграция 257 
образователна политика 259 260 
образователна реформа 259 
образователна система 253 259 283 
образователна среда 255 
образователна стратегия 263 
образователни институции 283 
образователни потребности 289 
образователни проекти 238 
образователни ресурси 249 
образователни стандарти 254 
образователни стратегии 259 261 
образователни технологии 283 284 
образователно портфолио 284 
образователно сътрудничество 238 
обратна връзка 229 281 
обслужваща администрация 363 
обучение 21 235 282 289 407 
обучение във виртуална среда 243 
обучение на възрастни 253 
обучение на експерти 289 
обучение на персонала 407 
обучение на работното място 245 
обучение на специалисти 257 258 289 290 292 
обучение на студенти 287 288 
обучение по информатика 245 
обучение по финанси 92 247 256 262 
обучение през целия живот 253 256 259 276 
обучение чрез казуси 273 
общ бюджет 62 
общ риск 95 
обща ликвидност 397 
Обща организация на пазара 318 
Обща селскостопанска политика 320 
обща теория за стопанството 35 
обща теория на заетостта 34 
обща теория на икономиката 34 35 438 452 
обществена комуникация 362 
обществена подкрепа 328 
обществени науки 22 
обществени поръчки 209 
обществени потребности 345 
обществени услуги 145 
обществени финанси 87 
обществено осигуряване в България 219 
обществено участие 215 
общество 9 20 25 
общинска администрация 215 
общинска политика 212 215 
общинска социална политика 10 
Общински план за развитие 345 
общинско административно обслужване 214 
общинско управление 212 
общностно право 207 
общо застраховане 222 
огледални сравнения 13 
одит 398 400 402 403 
одитен ангажимент 403 
одитен процес 403 
одитен риск 402 
одитни извадки 402 
одитни процедури 402 
одитор 399 
одиторска дейност 399 
одиторски контрол 398 
оздравителен план 131 
околна среда 62 157 435 
онлайн 270 
онлайн комуникации 238 
онлайн магазини 182 429 
онлайн маркетинг 182 
онлайн обучение 238 240 
онлайн тест 271 
онлайн тренинг 237 
онлайн търговия 182 428 
опазване на околната среда 308 
опазване на природата и бизнес управление 309 
оперативна отговорност 332 
оперативна програма "Околна среда" 62 
оперативна самостоятелност 332 
оперативни програми 209 
операционен мениджмънт 326 
операционен риск 401 
операционна система 326 
операционна стратегия 333 
операционна функция 326 
оповестяване на финансовите инструменти 388 
оповестяване на финансовите отчети 388 
ОПП 318 
оптимизация 416 419 
оптимизиране на управлението 213 431 
организации 401 
организационна култура 405 
организационни стратегии 340 
организационно поведение 336 
организация 3 318 335 
организация на кооперацията 50 
организация на образованието 251 
организация на образователния процес 237 239 247 263 264 266 267 268 269 270 271 273 275 278 279 280 
организация на обучението 239 261 262 263 266 267 268 269 272 273 
организация на производители 318 
организация на производство 318 326 
организация на производството 318 
организация на труда 406 
организацията като процес 335 
организацията като система 335 
организацията като състояние 335 
осигурени лица 218 
осигуряване 219 
осигуряване на кадрите 407 
основно образование 259 
ОСП 320 
ОСП на ЕС 320 
отворено обучение 270 
отглеждане на полски култури 312 
отговорност 342 
открита икономика 133 
отношение на Сортино 95 
отношения 159 
отношения с клиенти 203 
отпадъци 296 384 
отраслова структура 314 
отраслово преструктуриране 28 
отрасъл 314 
отсрочване на задължения 102 
отчет за финансово състояние 395 
отчети на предприятието 387 
отчитане на пенсионните резерви 364 
отчитане на пенсионните фондове 364 
отчитане на работна заплата 366 
отчитане на хеджирането 376 
официална доларизация 64 
офшор 201 
офшорен бизнес 201 
офшорни зони 107 201 
офшорни компании 201 
Офшорни територии 201 
охлювъдство 324 
оценка на активи 379 
оценка на ефективността 271 
оценка на конкурентоспособността 327 
оценка на риска 351 
оценка на стойността 388 
оценка на човешкия капитал 27 
оценяване 250 
оценяване на знанията 250 251 265 
оценяване на ликвидността 397 
оценяване на образованието 250 
пазар 25 26 43 153 183 318 
пазар и държава 19 26 43 
пазар на акции 90 
пазар на вина 315 
пазар на земеделски земи 47 48 49 
пазар на земя 47 
пазар на златото 78 
пазар на имоти в България 138 
пазар на образователни услуги 286 
пазар на труда 16 46 86 
пазар на услуги 170 
пазар на ценни книжа 144 
пазарен механизъм 151 
пазарен риск 56 59 
пазарен сектор 77 
пазарна икономика 9 35 36 52 54 169 216 
пазарна икономика в България 9 
пазарна икономика и държава 19 
пазарна стойност 142 
пазарна трансформация 114 
пазарна устойчивост 331 
пазарни модели 144 
пазарни рискове 233 
пазарни тенденции 422 
пазарни условия 329 
пазарно общество 32 
пазарно ориентиране 357 
парадигма 338 357 
парадигма на финансовия мениджмънт 92 
паралелен пазар 149 
пари 75 331 
паритет 208 
паричен режим 73 135 
паричен съвет 135 
парична маса 126 133 
парична наличност 57 
парична политика 40 64 73 76 135 
парични доходи 18 
парични потоци 56 59 
парични режими 76 
парично обръщение 133 
парично предлагане 135 
парично-кредитен механизъм 66 
парично-кредитна политика 66 119 
партньорство 212 291 437 
пасив 367 
пасиви 80 
пасиви на предприятието 80 
пасивни операции 126 
патриотизъм 9 
пациенти 299 
педагогика 235 
педагогически мениджмънт 235 
педагогическо образование 235 
Пекински консенсус 156 
пенсии 218 
пенсиите в Русия 221 
пенсионна възраст 221 
пенсионна реформа в Русия 221 
пенсионна система 218 
пенсионна система в България 218 
пенсионна система в Русия 221 
пенсионни резерви 364 
пенсионни системи 218 
пенсионни фондове 218 
пенсионно дело 168 
пенсионно осигуряване 364 
пенсионноосигурителни дружества 364 
периодика 442 448 450 
персонал 334 406 407 
персонална среда за обучение 242 
перспективи 159 
пиар 410 
плаващ валутен курс 85 
планиране 345 
платежен баланс 134 
платежеспособност 89 
платежни отношения 89 
платежоспособност 233 
платформа Exadata 416 
плащания 173 320 
плосък данък 114 115 168 
площи и добиви 312 
площи на земеделските култури 173 
поведение в бизнеса 342 361 
поведение в мениджмънта 330 
поведение на личността 337 
поведение на мениджърите 361 
поведение на персонала 361 
поведение на потребителите 184 
поведение на човешкия фактор 337 
поведенческа икономика 337 
поведенчески аспект 331 337 
подготовка на кадри 258 287 
подготовка на специалисти 254 257 284 
поддистрибутори 188 
подкрепа на иновациите 328 
Подобрения на МСФО 377 
подоходен данък 114 
подпомагане на земеделски производители 173 
подходи 121 187 
поздравления 440 
поземлена реформа 49 
познание 8 
показател 106 
покупателна способност 34 191 
полезност на парите 213 
политика 3 171 
политика на ЕС 199 
политика на САЩ 199 
политика на сближаване на ЕС 44 
политическа география 202 
политическа икономия 45 438 
политически партии 9 
политически фактори 171 
политически цикъл 80 
полифуркация 358 
полупазарни стопанства 319 
помагало 239 
понци-финансиране 91 
ПОПРУИР 357 
портали 422 
портфейл 77 
портфейлен модел 122 
портфейлно управление 122 
портфолио 275 
последващо оценяване 379 
посредничество 383 
постановление 209 
посткризисна икономика 146 162 
посткризисно развитие 162 
потребител 185 
потребители 347 
потребителски кредит 120 
потребителски пазар 137 
потребителско поведение 184 
потребление 198 331 
потребление на домакинствата 17 
потребление на домакинствата 2009 17 
потребление на домакинствата в България 17 
потребности 331 
потребности на персонала 404 
ППЗС 319 
права на потребителя 233 
правна регламентация 207 
право 209 
право на Европейския съюз 207 
предварителен контрол 215 
преддоговорна фаза 124 
предприемаческа дейност 347 
предприемаческа политика 328 
предприемачество 178 329 
предприемачество в България 329 
предприемачи(инвестори) 346 
предприятие 300 325 326 
предприятия 358 392 
преки данъци 100 101 
преки инвестиции 142 
преки чуждестранни инвестиции 327 
преки чужди инвестиции 84 
преотстъпен данък 394 
преоценка на финансови активи 392 
преподавателска дейност 285 
преработка на отпадъци 296 
преструктуриране на икономиката 28 
преструктуриране на икономиката в България 28 
престъпност в България 205 
преференциални режими 107 
преход 35 
преход към пазарна икономика 35 36 
преход от социализма 36 
преходна икономика в България 168 169 
приватизационен процес 171 
приватизация 36 99 171 
принцип на итерация 215 
принцип на целево начало 215 
принципи 215 
природен газ 187 
природен туризъм 435 
природни ресурси 293 295 
природозащитна дейност 157 
природоползване 293 
приходи 394 
приходи - разходи 391 
приходи и разходи 54 
причини за кризата 148 150 160 164 
проблеми 22 159 347 365 
провинциални пазари 130 
прогнозиране 227 
прогнозиране на инфлацията 136 
програма ФАР 79 
програмен бюджет 87 
програмни продукти 366 
програмни продукти в счетоводството 366 
програмно бюджетиране 87 
продажба на земя 47 
продажби 184 
продоволствен пазар 198 
продоволствена криза 29 198 
продоволствена политика 29 
продуктов маркетинг 181 
продукция 324 
проект TSST 437 
проектен контролинг 62 
проектен мениджмънт 339 
проекти 398 419 
проектно инвестиране 62 
проектно осигуряване 261 
проектно управление 62 
проектно управление на знанията 339 
проектно финансиране 62 
проектозакон 99 
прозрачност на банковите отчети 388 
производител 185 
производители 318 
производителност 37 161 
производствен мениджмънт 326 
производствен риск 139 
производствена логистика 326 
производствени разходи 15 
производство 198 
производство на вино 315 316 
производство на грозде 315 316 
промени 334 
промени в ЗКПО 108 
промишлена политика 156 
промишлено производство 327 
промишленост 291 
промяна 322 
протекционизъм 79 164 170 172 186 194 195 196 306 
протекционистична политика 194 195 196 306 
протекционистична търговия 195 
протекционистки мерки 186 194 196 
проучване 270 
професионален подбор 301 
професионална етика 371 
професионална квалификация 408 
професионални асоциации 6 
професионални организации 6 
професионално образование 238 259 
професионално развитие 407 
професия 371 
процентна ставка 68 
психология на персонала 361 
психология на поведението 361 
психология на управлението 336 348 361 
публичен мениджмънт 212 
публичен сектор 61 82 212 213 363 
публична администрация 363 
публична политика 10 
публични разходи 82 
публични услуги 145 
публични финанси 61 82 
публични финанси в България 82 
публични финансови средства 82 
публично предприемачество 329 
публично управление 363 
публично-частни партньорства 329 
пшеница 15 
първо икономическо списание 451 
работна заплата 314 366 
работна сила 408 
работодателско търсене 46 
раждаемост 11 
развитие 322 423 
развитие на земеделието в България 322 
развитие на персонала 407 
развитие на Русия 162 
развитие на селските райони 257 
развитие на счетоводството 367 
развитие на човешките ресурси 258 287 
развитие на човешкия фактор 217 
разделно сметосъбиране 296 
разпределение на доходите 18 
разработване на бизнес план 430 
разрешителен режим 344 
разсрочено плащане 102 
разходи 72 82 100 101 178 
разходи в здравния сектор 299 
разходи за лихви 100 101 
разходи за НИРД 178 
разходи за обучение на персонала 407 
разходи за пенсии 218 
разходи на домакинствата 17 
разходи по проекти 398 
разчети 366 
районите в България 16 
растениевъдство 313 
рационална икономика 357 
регионален бюджет 97 
регионална икономика 292 
регионална политика 44 159 212 
регионална политика на ЕС 44 159 
регионални анализи 257 292 
регионални инвестиционни инструменти 140 
регионално развитие 16 166 202 212 292 
регионално сътрудничество 203 
регистрационен режим 344 
регистрация 99 
регулиране 233 
регулиране на икономиката 75 
регулиране на инфлацията 135 
реенактмънт фестивал 434 
резервен капитал 128 
резерви 42 128 
рейтингови агенции 118 
рекламна комуникация 181 
реколта 316 
ректор 441 
религия 8 
ренационализация 44 
рентабилност 128 
рентабилност на активите 125 
рентиерство 149 
републикански бюджет 100 101 
репутационен риск 401 
ресторантьорска дейност 333 
реструктуриране на компании 199 
ресурсна стратегия 347 
референтен модел 187 
рефинансиране 126 
реформа 28 318 
реформа в здравеопазването 298 
реформа в образованието 259 
реформи 40 318 
реформи в образованието 260 
рецесия 40 
рециклиране 296 
речна логистика 290 
решение 423 
РЗОК 300 
риск 57 90 95 143 350 358 
риск в застраховането 225 232 
риск кредитиране 128 
риск мениджмънт 349 350 351 355 
риск мениджмънт в банката 349 
риск мениджмънт в предприятието 351 
риск на портфейла 95 
риск-мениджмънт 232 349 
рисков мениджмънт 225 
рискова премия 57 98 
рискови експозиции 118 
Румъния 313 
Русия 142 154 162 163 
Русия и ЕС 200 
Русия и световната икономика 359 
руска икономика 154 
руска наука 92 
руска пенсионна система 221 
руски финансов пазар 69 
руско икономическо образование 92 
ръж 312 
ръст на развитие 67 
С&П 117 
СА 9 10 12 13 16 17 19 23 24 25 27 28 34 36 38 54 55 56 116 122 138 147 149 150 169 174 181 193 197 215 216 218 237 238 241 243 247 257 258 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 282 289 290 292 300 325 329 330 331 357 364 386 387 388 398 414 423 425 428 429 430 438 439 445 447 448 449 450 451 452 
СА докторант 15 51 84 116 118 152 159 177 185 194 212 222 224 225 234 283 332 334 335 336 345 348 366 392 407 424 434 
сайтове 412 422 
самонаемане 46 
самонаети 46 
саморегулиране 6 
самосъзнание 1 
самоуправление 63 
САЩ 91 163 
сборник 144 300 
сборник доклади 9 10 12 13 16 17 19 23 24 25 27 28 33 34 35 36 38 39 43 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 77 78 79 80 81 82 98 99 112 116 117 134 135 138 143 147 148 149 150 160 162 164 170 172 175 179 181 182 186 187 193 194 195 196 197 203 205 214 216 218 222 223 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 259 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 293 294 306 310 311 319 321 323 325 329 330 331 349 352 353 357 364 387 388 409 412 413 414 428 429 438 
сборник доклади от конференция 9 10 12 13 16 17 19 23 24 25 27 28 33 34 35 36 38 43 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 78 79 80 82 98 99 112 116 117 134 135 138 143 147 149 150 160 162 164 170 172 179 181 182 186 187 193 194 197 203 205 214 216 218 222 259 261 263 293 294 306 310 311 319 321 323 325 329 330 331 349 352 353 357 364 387 388 409 413 414 428 429 438 
сборник от доклади 144 300 
сборник с доклади 144 300 
световен застрахователен пазар 226 228 232 
световна валута 88 
световна валутна система 88 
световна икономика 31 155 157 192 
световна икономическа криза 25 160 194 
световна криза 51 88 117 148 160 195 198 
Световна търговска организация 198 
световна финансова криза 23 51 86 117 123 146 160 175 
световни финанси 65 91 
световно стопанство 40 
свобода 9 
свободен избор 21 
свободна делова инициатива 169 
свободна пазарна икономика 9 
свободна търговия 186 
свободни зони 107 
свободни пазари 32 
свободно време 21 
СЕБРА 61 
сектор на услугите 152 
секуларизация на обществото 25 
селски туризъм 436 
селско стопанство 153 239 314 318 
селско стопанство в ЕС 312 
селско стопанство в Румъния 313 
селско стопанство на Украйна 153 
селскостопанска екология 174 
селскостопанска политика 44 320 
селскостопанска продукция 198 
семейни фирми 356 
семейно предприятие 356 
СЕПП 173 
сетълмент 99 
сетълмент системи 99 
СЗО 297 
сив сектор 149 
сива икономика 13 149 337 
сигурност 428 
сигурност на данните 240 
сигурност на туриста 437 
синергетичен подход 285 
система 423 
система за бизнес анализ 423 
система за подпомагане 423 
система за социално подпомагане 216 
система за управление 127 
система за управление на знанието 339 
система за управление на околната среда 369 
системи за образование и обучение 250 
системи за управление на процеси (BPM) 420 
системи за управление на ресурсите (ERP) 420 
системи за управление на риска 349 
системи за управления 349 
ситуационен анализ 358 
складово-логистична дейност 188 
скрита икономика 13 149 
скрита икономика в България 149 
сливане и поглъщане 199 
слово 445 
смесено обучение 245 
сметкоплан 367 
Смит, Адам 26 34 
собствен капитал 57 
собственост 47 356 
софтуер 262 282 412 416 420 
софтуерна система 424 
софтуерни инструменти 249 
софтуерни системи 420 
социален аспект 401 
социален одит 401 
социален паспорт на организацията 401 
социален работник 288 
социализация 21 
социална дейност 401 
социална етика 9 
социална ефективност 215 
социална защита 217 401 
социална корпоративна отговорност 355 
социална отговорност 146 332 342 
социална отговорност на бизнеса 342 
социална политика 10 12 21 217 
социална работа 216 288 
социална система 335 
социална статистика 12 
социална структура 168 
социална сфера 10 12 
социални аспекти 70 
социални грижи 216 
социални групи 216 
социални дейности 217 
социални медии 426 
социални мрежи 243 291 347 426 
социални науки 22 
социални педагози 235 
социални проблеми 216 
социални промени 336 
социално включване 217 
социално дело 217 274 
социално застраховане 227 
социално застраховане в Русия 227 
социално изключване 217 
социално обслужване 159 
социално осигуряване 218 
социално осигуряване в Русия 221 
социално пазарно стопанство 40 
социално подпомагане 10 
социално предприятие 401 
социално пространство 21 
социално развитие 16 217 
социално състояние 217 
социално управление 401 
социално-икономическа ефективност 70 
социално-икономическа политика 162 
социално-икономически подход 332 
социоикономика 32 
социологическо изследване 20 
социология 19 336 
социология на икономиката 19 
специализиран web-сайт 262 
специализирано професионално обучение 274 
специалисти 254 
специалност Застраховане 439 
специалност МИО 269 
списания 442 448 450 
споразумение Базел 118 
спортна анимация 431 
спортни и развлекателни услуги 431 
спортно-анимационна дейност 431 
способности на персонала 348 
справедлива стойност 376 388 
справедливост 43 
сравнителен анализ 49 79 118 147 
сравнителни изследвания 301 
среда на организацията 335 
средна класа 314 
средни предприятия 420 
средно образование 251 259 
средства за защита 123 
СС 11 387 
стабилност 388 
стандартизация 248 
стандартно отклонение 95 
статистика 227 
статистика за икономисти 12 
статистика на външната търговия 197 
статистика на населението 11 
статистическа информационна система 14 
статистическа информация 12 315 
статистическа методология 14 
статистически анализ 13 15 16 197 
статистически данни 39 
статистически извадки 402 
статистически метод 13 
статистически методи 14 15 
статистически методи за анализ 15 
статистическо изследване 14 
статистическо отчитане 400 
статусни групи 6 
стейкхолдери 67 
стейкхолдъри 67 
стимулиране 283 
стойност на компанията 67 
стокообмен 186 
стокообмен с Гърция 194 
стопанска активност 344 
стопанска дейност 344 394 
стопанска дейност на предприятието 83 
стопанска логистика 326 
стопанска организация 335 
стопански анализ 83 
стопански процес 83 
стопански субекти 146 334 
стопанско управление 275 
стопанство 45 
страни от Г-20 163 
страни от Европейския съюз 251 
страни от ЦИЕ 73 
страни-членки на ЕС 114 
стратегии в образованието 273 
стратегии на предприятието 358 
стратегически анализ 15 
стратегически документи 345 
стратегически мениджмънт 125 
стратегически план 359 
стратегически потенциал 358 360 
стратегически проекти 357 
стратегически промени 356 
стратегически решения 333 
стратегическо партньорство 200 
стратегическо планиране 140 164 345 359 
стратегическо развитие 204 
стратегическо сътрудничество 200 
стратегическо управление 345 353 356 358 360 
стратегическо управление във фирмата 353 
стратегия 424 
стратегия за управление 220 
стратегия на операциите 333 
строителни предприятия 387 
строително счетоводство 387 
структура 314 
структурен анализ 30 176 
структурна политика 159 
структурна реформа 28 
структурни промени 197 
структурни фондове 44 79 147 398 
студенти 284 285 287 288 445 
студентска конференция 39 77 81 148 175 223 412 
студентска мобилност 249 
студентска научна конференция 39 77 81 148 175 223 412 
студентско образование 287 301 
суапови договори 56 59 
субсидии 172 
СУИБ 417 
сфера на услугите 145 333 405 
схема за единно плащане на площ 318 
схема за капитала 374 
СЦИЕ 114 
счетоводен амортизационен план 379 
счетоводен анализ 396 
счетоводен баланс 89 385 
счетоводна информация 366 386 396 
счетоводна наука 368 
счетоводна политика 372 
счетоводна практика 368 
счетоводна професия 371 
счетоводна система 367 368 
счетоводна теория 368 369 374 
счетоводни грешки 380 
счетоводни записвания 394 
счетоводни концепции 374 
счетоводни принципи 365 
счетоводни проблеми 300 370 
счетоводни сметки 367 
счетоводни стандарти 365 367 368 370 378 379 392 
счетоводни теории 374 
счетоводно законодателство 367 
счетоводно отразяване 375 
счетоводно отчитане 366 376 383 384 392 394 
счетоводно отчитане в предприятието 370 387 
счетоводно отчитане на инвестиции 392 
счетоводно приключване 378 
счетоводно третиране 384 
счетоводство 365 367 368 369 370 371 372 373 374 381 382 383 384 385 386 392 394 
счетоводство в банките 390 
счетоводство в България 367 
счетоводство в предприятия 367 369 372 
счетоводство и одит 264 
счетоводство на отраслите 387 
счетоводство на предприятието 385 
събитиен туризъм 434 
съвкупно предлагане 37 84 
съвкупно търсене 37 
съвместна дейност 291 
съвместни стратегии 304 
съвременен туризъм 433 
съвременна пазарна икономика 32 
съвременно счетоводство 368 
съдружници 111 
създаване на предприятие 346 
съпротивително поведение 334 
сървър архитектура 282 
съставяне на бюджета 61 
сътрудничество 257 258 291 292 304 
съхранение на стоки 411 
същност 365 
таргетиране 135 
творческо счетоводство 372 
текущи активи 397 
телекомуникации 170 
телекомуникационен пазар 170 
телекомуникационни системи 244 
телекомуникационни услуги 170 244 
Тенденции 416 419 
тенденция на развитие 2 226 416 
теоретичен анализ 129 
теоретичен модел 30 112 
теоретични аспекти 151 
теории 22 
теория за растежа 30 
теория на капитала 374 
теория на пазара 32 
теория на пазарното стопанство 32 
теория на Пети 27 
теория на Полани 32 
теория на решенията 112 
теория на статистиката 14 
теория на управлението 145 330 
теория на финансите 66 93 
теория на финансовата наука 92 
теория на фирмата 354 
териториална икономика 133 
териториална свързаност 290 
териториално сближаване 44 
терористичен риск 226 
тестени изделия 411 
тестове 250 251 
технически иновации 2 
технологични тенденции 422 
технология 3 
технология на обучение 269 
типове иновации 177 
топлоенергетика 307 
ТОТ 193 
Тракийски университет 288 
транзакционни разходи 99 
трансакции 199 
трансмисионен механизъм 66 
транспорт 290 409 
транспортен пазар 409 
транспортен сектор 409 
транспортна мрежа на България 409 
транспортна система 409 
трансфер на знания 304 
трансферни цени 122 
трансферно управление 122 
трансферно ценообразуване 122 
трансформация 32 
трансформиращи се икономики 36 
трета национална конференция 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 
трудов капитал 27 
трудов стаж в пенсионното осигуряване 218 
трудова мобилност 46 
трудови ресурси 259 343 
трудоспособно население 11 
трудоустройство 286 
тръжна процедура 209 
тръжни операции 209 
туризъм 152 258 431 432 433 434 435 436 437 
туризъм в България 425 432 
туристическа индустрия 434 
туристическа информационна система 425 
туристически бизнес 177 425 
туристически дейности 432 
туристически обекти 432 
туристически отрасъл 177 
туристически пазар 258 
туристически продукти 177 432 
туристически услуги 258 425 
туристически центрове 431 
търговия 144 188 189 193 
търговия с вина 317 
търговия с ценни книжа 144 
търговията в България 193 
търговска банка 128 
търговска дейност 324 
търговски банки 75 123 373 
търговски дружества 111 
търговски посредници 185 
търговски термини 180 
търговско право 206 211 
търговско сътрудничество 194 
удовлетвореност 270 
уеб реклама 429 
уеб-базирана система 425 
уеб-базирано обучение 241 
уебсайт 412 
украинска икономика 33 153 
Украйна 33 153 436 441 
университети 260 291 304 
университети и бизнес 291 304 
университетска информационна система 249 
университетска наука 304 
университетско образование 245 285 
университетско обучение 245 
управление 3 80 220 253 338 344 363 
управление в застраховането 233 
управление в публичния сектор 213 
управление на активи 389 
управление на бизнеса 342 
управление на бюджета 63 72 215 
управление на валутен риск 56 59 
управление на валутния риск 80 
управление на верига на доставки 187 190 
управление на взаимоотношенията 424 
управление на връзки с клиенти 424 
управление на горите 310 
управление на държавните предприятия 329 
управление на електронното обучение 243 
управление на емоциите 343 
управление на застрахователното дружество 341 
управление на здравеопазването 302 
управление на знанията 4 165 339 
управление на знанията и иновации 4 
управление на инвестиции 252 
управление на инвестиционните процеси 139 141 
управление на инвестиционните рискове 139 
управление на инвестиционния риск 139 
управление на иновациите 327 
управление на информационната сигурност 417 
управление на ИТ 340 421 
управление на кадрите 302 406 
управление на качеството 38 303 
управление на клиентите 424 
управление на комуникациите 343 
управление на кредита 60 
управление на кредитните вземания 60 
управление на кризи 263 
управление на ликвидност 389 
управление на образованието 252 254 260 
управление на общините 212 
управление на операциите 333 
управление на организацията 335 336 
управление на отпадъците 296 
управление на пасиви 389 
управление на персонала 361 405 
управление на поведението 336 
управление на предприятието 325 358 
управление на производството 326 
управление на публичния сектор 212 
управление на ресурсите 122 
управление на риска 80 127 143 340 349 350 360 
управление на риска в застраховането 232 
управление на риска в организацията 350 
управление на риска в предприятието 351 
управление на спортна анимация 431 
управление на трудовите ресурси 301 302 
управление на туризма 258 
управление на университети 252 
управление на услугите 145 333 
управление на финансите 87 
управление на финансовите инвестиции 62 
управление на финансовите резултати 60 
управление на финансовия риск 349 
управление на фирма 356 
управление на фондовете 220 
управление на човешки ресурси 401 406 407 
управление на човешките ресурси 405 
управление на човешкия фактор 336 408 
управленска етика 342 
управленска парадигма 338 
управленска програма 355 
управленска работа 332 
управленска система 355 
управленска теория 355 
управленски анализ 83 
управленски концепции 355 
управленски магистърски програми 268 
управленски отношения 336 
управленски подход 325 
управленски проблем 356 
управленски решения 311 386 
управленско поведение 348 
управленско решение 332 
управленско счетоводство 373 
условия на търговия 193 
услуга 152 
услуги 137 145 405 
устойчив растеж 67 204 
устойчива икономика 357 
устойчиво земеделие 174 
устойчиво развитие 44 62 125 146 310 311 345 
устойчиво управление 355 
устойчивост 156 
устойчивост на управленския процес 355 
устойчивост на фермите 323 
учебна документация 275 
учебна литература 92 
учебни дисциплини 264 
учене през целия живот 255 
ученици 250 
училищно образование 235 
фактори на микросредата 334 
фактура 375 
ФАО 29 
фармакоикономика 297 
фармакоикономически анализи 297 
фестивали 434 
физически лица 107 
фиксиран курс 76 
филмова индустрия 172 
филмова продукция 172 
философия 7 424 
философия и религия 45 
философия на икономиката 26 45 
философия на кризата 25 
философия на морала 7 
философски въпроси 45 
финанси 56 76 87 112 171 
финанси на организацията 89 
финанси на фирмата 51 89 354 
финансиране 3 6 283 300 302 
финансиране в селското стопанство 173 316 321 
финансиране на бизнеса 142 
финансиране на висшето образование 283 
финансиране на екологията 62 
финансиране на здравеопазването 298 300 
финансиране на земеделието 173 
финансиране на иновации 5 
финансиране на кооперациите 57 
финансиране на културата 172 
финансиране на МСП 53 
финансиране на проекти 62 209 398 
финансиране на разходи 82 
финансиране на селското стопанство 173 
финансов анализ 67 84 89 95 262 393 
финансов анализ на предприятието 393 
финансов ивенститор 142 
финансов източник 300 
финансов контрол 135 
финансов крах 91 
финансов ливъридж 125 
финансов лизинг 205 
финансов мениджмънт 60 92 98 341 346 354 
финансов мениджмънт в застраховането 341 
финансов мениджър 341 
финансов надзор 99 
финансов одит 399 
финансов отчет 370 378 395 
финансов пазар 127 129 388 
финансов потенциал 71 
финансов резултат 60 
финансов риск 68 139 349 
финансов риск мениджмънт 346 
финансов сектор 75 90 94 168 
финансова грамотност 256 
финансова диагностика 141 
финансова журналистика 96 
финансова инфраструктура 71 
финансова концепция 374 
финансова криза 57 88 90 98 119 129 134 154 175 228 233 
финансова наука 66 
финансова нестабилност 129 
финансова отчетност 386 
финансова политика 61 74 300 
финансова система 71 93 129 300 
финансова система на Русия 71 
финансова теория 76 93 
финансова устойчивост 125 
финансови активи 90 379 392 
финансови аспекти 434 
финансови балони 132 
финансови знания 256 
финансови източници 131 300 
финансови иновации 56 59 
финансови инструменти 60 99 143 203 392 
финансови медии 96 
финансови механизми 293 
финансови ограничения 418 
финансови отчети 372 377 378 380 
финансови отчети на банките 388 390 
финансови отчети на застрахователите 391 
финансови пазари 96 171 
финансови пасиви 392 
финансови престъпления 205 
финансови ресурси 78 151 347 
финансови сътресения 129 
финансови термини 93 
финансови фактори 171 
финансови фючърси 143 
финансово образование 256 
финансово право 205 
финансово приключване 395 
финансово счетоводство 264 373 393 
финансово състояние 51 141 
финансово състояние на предприятието 393 
финансово управление 220 283 
финансово-икономическа криза 51 146 154 
финансово-икономически реформи 86 
финансово-стопански анализ 83 
финансово-счетоводен анализ 83 391 393 
Финландия 167 
фирмен мениджмънт 38 
фирмен уебсайт 412 
фирмена конкурентоспособност 38 52 
фирмена политика 51 
фирмено управление 355 
фирми 51 304 
фискален резерв 100 101 
фискална политика 84 100 101 151 213 
фонд 220 
фондов пазар 56 90 
фондов пазар в КНР 156 
фондова борса 81 
фондове 142 147 
фондове на ЕС 79 
фондови борси 203 
формални дадености 337 
Форми на обучение 241 279 
форуърд 143 
форуърден договор 143 
Франция 291 
франчайзинг 346 
франчайзингово предприятие 346 
франшиз 346 
френска икономика 304 
функция на Коб-Дъглас 42 
функция на парите 64 
фуражни храни 153 
фючърсен пазар 179 
фючърсна търговия 179 
Хайек 43 
Хайек, Фридрих фон 43 
характер 348 
хеджиране 143 351 376 
хеджиране на валута 143 
хеджиране на паричен поток 376 
хипертекстови програми 415 
Холандия 298 
Хонконг 76 
хотелиерско предприятие 177 
хотелиерство 177 
хотелски бизнес 177 
храни 29 
хранителна индустрия 411 
хранителни технологии 411 
ЦДО 236 241 261 267 
ЦДОИ 261 
цена на златото 78 
цена на капитала 57 
цени 137 
цени на продуктите 198 
цени на храни 29 
ценни книжа 69 
ценност 20 27 
ценностен профил 20 
ценности 21 26 336 
ценности в обществото 20 336 
ценностна диференциация 20 
ценностна система 20 337 435 
ценностна философия 20 
ценови балон 90 
ценово приспособяване 37 
ценово регулиране 37 
ценообразуване и пазар 90 
централен контрагент 127 
Централна и Източна Европа 49 114 
централни банки 119 
центрове за управление на ресурсите 122 
ЦИЕ 73 
цикъл на инвестициите 141 
цифрови хранилища 248 
ЦПО 271 
частен капитал 356 
частен сектор 213 
частно образование 283 
черна икономика 149 
Чечения 97 
численост на населението 27 
членки на ЕС 24 
членове на ОП 318 
човешки капитал 27 252 
човешки ресурси 287 302 330 405 408 
човешки фактор 27 330 334 337 348 408 
човешки фактор в управлението 336 337 348 
чуждестранни застрахователи 234 
чуждестранни инвестиции 138 234 
чуждестранни портфейлни инвестиции 84 
чужди инвестиции 86 138 192 
чуждоезиково обучение 241 278 
шведски предприятия 328 
шокова терапия 36 
юбилеен доклад 451 
юбилей 442 452 
юбилейна годишнина 438 442 448 449 451 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 447 
юбилейна научна конференция 9 10 12 13 16 17 19 23 24 25 27 28 33 34 35 36 38 43 48 50 51 52 53 54 55 58 78 82 116 138 147 149 150 162 181 182 193 197 205 216 218 222 259 310 323 325 329 330 331 349 353 357 364 387 388 409 413 414 428 429 438 446 452 
Япония 166 
3D изображения 255 
3PL услуги 190 
55 години "Стратегическо планиране" 447 
CRM 424 
CRM архитектура 424 
CRM концепция 424 
CRM система 424 
CRM стратегия 424 
DEA-метод 121 
E-Learning 238 240 242 246 270 
ERP система 420 
ex-ante 147 
facebook 426 
GARCH модел 55 
IASB 365 
IFRS 386 
ISO 9000 244 
ISO 9000-системи по качество 244 
ISO/IEC 17799-2005 417 
LED осветление 309 
LERS 76 
low-cost 152 
MiFID 203 
OECD 301 
on-line обучение 275 
on-line проучвания 270 
on-line услуги 418 
online 270 
online-проучвания 270 
QALY 297 
SOFIX 55 81 84 
SWOT анализ 158 345 
TCO 417 
VaR анализ 95 
VIES система 113 
VIES-декларации 113 
Web 2. 0 237 242 255 
Web технологии 237 
Web услуги 429 
Web-базирано обучение 270 
Wikipedia 426