НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43631

Янков, Никола.  За връзката между надстройката и структурата на икономическата наука / Никола Янков. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 396-404. 

  

Сист. No: 43061

- 2 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила.  Мобилността на учените като предпоставка за професионално развитие, реализация на "петата свобода" и успешно изграждане на европейско изследователско пространство / Людмила Иванчева. // Стратегии на образователната и научната политика, XVIII, 2010, N 4, с. 348-367. 

  

Сист. No: 43249

- 3 -

Сп И 50 м

Лулански, Пано.  Изследователско майсторство: операционализиране на дефиниция / Пано Лулански. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 6, с. 72-82. 

  

Сист. No: 43305

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

Сп Ф 517 а

Върбанов, Иван.  Хезиод - първият "икономист" ? / Иван Върбанов. // Философски алтернативи, XIX, 2010, N 6, с. 134-142. 

  

Сист. No: 43377

- 5 -

Сп О 174

Данкова, Росина.  Образование и нравствени ценности (Влиянието на средновековната европейска етика върху образованието) / Росина Данкова. // Образование, XIX, 2010, N 5, с. 50-60. 

  

Сист. No: 42906

- 6 -

Сп И 502 у

Палешутски, Кирил.  Кризата, Акаша и бъдещето (Един нетрадиционен поглед към икономическата криза) / Кирил Палешутски. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 12-16. 

  

Сист. No: 43197

- 7 -

Сп П 324

Радев, Пламен.  Формиране на критично мислене в обучението / Пламен Радев. // Педагогика, XX, 2010, N 5, с. 72-84. 

  

Сист. No: 42832

- 8 -

Сп Ф 515

Рачева, Цветина.  Към понятието за глобализация / Цветина Рачева. // Философия, XIX, 2010, N 2, с. 19-23; N4, с. 13-17. 

  

Сист. No: 41256

Психология

- 9 -

Сп П 324

Сотирова, Мая.  Интеркултурност и идентичностни трансформации - образователни проекции / Мая Сотирова. // Педагогика, XX, 2010, N 6, с. 15-27. 

  

Сист. No: 43374

Етика

- 10 -

Сп А 582

Бенкова, Красимира и др.  Теоретични измерения на бизнес етиката в малкия бизнес / Красимира Бенкова, Божидар Гьошев. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 103-121. 

  

Сист. No: 42814

- 11 -

Сп И 502 у

Бенкова, Красимира и др.  Бизнес етиката като приложна етика / Красимира Бенкова, Божидар Гьошев. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 2-8. 

  

Сист. No: 43218

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 12 -

Сп П 57 х

Бобков, В.  Образование и наука: адекватны ли они задачам модернизации? / В. Бобков. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 10, с. 67-70. 

  

Сист. No: 43104

Статистика

- 13 -

43631

Цанова, Стела.  Анализ на структурните промени на БВП по райони за планиране / Стела Цанова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 80-88. 

  

Сист. No: 42908

- 14 -

Сп И 502 у

Мишев, Георги.  Статистическо оценяване на прогнозни данни за бизнес средата / Георги Мишев. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 5-11. 

  

Сист. No: 43195

- 15 -

Сп А 582

Стоенчев, Николай.  Какво не достига понякога, за да могат статистическите методи да разгърнат своите познавателни възможности / Николай Стоенчев. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 148-153. 

  

Сист. No: 42828

Статистика на България

- 16 -

Сп А 582

Славева, Красимира.  Статистическо изследване на промените в експортната структура на България за периода 1992-2009 година / Красимира Славева. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 52-61. 

  

Сист. No: 43242

Демография и население

- 17 -

43632

Арсов, Явор.  Икономически мерки за стимулиране на раждаемостта сред българското активно население / Явор Арсов. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 231-247. 

  

Сист. No: 43132

- 18 -

43632

Веселинов, Искрен.  Измененията на традиционните ценности и морал като предпоставка за демографската катастрофа / Искрен Веселинов. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 108-129. 

  

Сист. No: 43124

- 19 -

43632

Димитров, Красен.  Психологически аспекти на демографската криза в България / Красен Димитров. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 158-168. 

  

Сист. No: 43126

- 20 -

43632

Митев, Трендафил.  Последиците от идващата демографска катастрофа за интелектуалното равнище на нацията / Трендафил Митев. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 95-107. 

  

Сист. No: 43119

- 21 -

43632

Павлов, Пламен.  Българите в чужбина - дезинтеграция, асимилация или консолидация? / Пламен Павлов. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 219-230. 

  

Сист. No: 43131

- 22 -

Сп Н 326 ту

Калоянов, Тодор.  Динамика на плодовитостта на жените в Австрия, България и Чехия - 1985-2008 година / Тодор Калоянов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 115-155. 

  

Сист. No: 43196

Демографска политика

- 23 -

43632

Деведжиев, Марин.  Демографският срив в България - национален етногеноцид / Марин Деведжиев. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 179-186. 

  

Сист. No: 43129

- 24 -

43632

Славейков, Петър.  Концепция за демографска политика на България / Петър Славейков. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 80-92. 

  

Сист. No: 43117

- 25 -

Сп И 502 у

Найденова, Пенка и др.  Демографското остаряване - предизвикателство на новото столетие / Пенка Найденова, Геновева Михова. // Икономика и управление, VI, 2010, N 3, с. 2-11. 

  

Сист. No: 43281

Демография на България

- 26 -

43632

Аркадиев, Димитър.  Растежът на населението в България: минало, настояще, перспективи / Димитър Аркадиев. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 23-35. 

  

Сист. No: 43115

- 27 -

43632

Иванов, Петър.  Основни параметри на демографската катастрофа / Петър Иванов. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 13-22. 

  

Сист. No: 43113

- 28 -

43631

Ненкова, Цветелина.  Демографски измерения в развитието на човешките ресурси / Цветелина Ненкова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 381-384. 

  

Сист. No: 43056

- 29 -

Сп А 582

Анастасова, Минка.  Развитие на демографските процеси в българските села до 2011 година / Минка Анастасова. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 47-58. 

  

Сист. No: 43238

Миграция - международна

- 30 -

Сп Т 87 В

Макин, Валентина.  Теоретични основи на международната миграция / Валентина Макин. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 408-449. 

  

Сист. No: 43168

Социология

- 31 -

43631

Ганева, Ваня.  Социологически аспекти на потреблението / Ваня Ганева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 125-130. 

  

Сист. No: 42913

- 32 -

Сп Н 326 ту

Горчилова, Деница.  Сравнителна ретроспекция на концепциите за гражданското общество / Деница Горчилова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 181-208. 

  

Сист. No: 43200

- 33 -

Сп С 547

Жизнени траектории в процеса на глобализация. Относно промяната на социалните неравенства в модерните общества . // Социологически проблеми, XLII, 2010, N 1-2, с. 7-31. 

  

Сист. No: 43314

- 34 -

Сп С 547

Петрунов, Георги.  Организирана престъпност и корупция като част от генезиса на девиантните общества: върху примера на престъплението "трафик на хора" / Георги Петрунов. // Социологически проблеми, XLII, 2010, N 1-2, с. 334-349. 

  

Сист. No: 43335

- 35 -

Сп С 547

Томова, Илона.  Ролята на етичността при завръщането на символичното, политическото и икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период / Илона Томова. // Социологически проблеми, XLII, 2010, N 1-2, с. 201-230. 

  

Сист. No: 43334

Икономическа социология

- 36 -

Сп А 582

Колев, Благой и др.  Към нови културални нагласи на бизнес субектите у нас / Благой Колев, Теменуга Ракаджийска. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 11-31. 

  

Сист. No: 43085

Демокрация

- 37 -

Сп Р 448

Иванова, Жана и др.  Дистрибуцията - този жесток бизнес / Жана Иванова, Боряна Бъчварова. // Регал, XLVI, 2010, N 8, с. 5-8. 

  

Сист. No: 42861

Икономика. Икономически науки

- 38 -

43631

Илиева, Даниела.  Понятието "икономика на знанието" - подход, същност , развитие / Даниела Илиева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 290-296. 

  

Сист. No: 43015

- 39 -

40584

Николова, Иванка.  Конкуренция и конкурентоспособност / Иванка Николова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 209-213. 

  

Сист. No: 42893

- 40 -

43631

Павлова, Кристина.  "Зелената икономика" - източник на енергия от възобновяеми ресурси / Кристина Павлова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 421-427. 

  

Сист. No: 43073

- 41 -

Сп М 68 э

Брагина, Е.  Индия: городские ниши малых предприятий / Е. Брагина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 10, с. 99-107. 

  

Сист. No: 42941

- 42 -

Сп Н 25 а

Василев, Йордан.  Икономиката, основана на знанието - в търсене на нов алгоритъм на развитието / Йордан Василев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 110-126. 

  

Сист. No: 43035

- 43 -

Сп В 52 Мэ

Вереникин, А. О.  Оптимизационные принципы в механике и экономике: поиск энергетических оснований трудовой теории стоимости / А. О. Вереникин. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 3, с. 3-43. 

  

Сист. No: 42944

- 44 -

Сп А 582

Кирова, Алла.  Учение за капиталистическия дух - Макс Вебер versus Вернер Зомбарт / Алла Кирова. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 70-84. 

  

Сист. No: 43093

- 45 -

Сп В 83 Э

Левин, М.  "Ресурсное благословение": научно-технический прогресс и дефицит пресной воды / М. Левин, Н. Шилова. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 11, с. 25-40. 

  

Сист. No: 43292

- 46 -

Сп В 52 Мэ

Морев, Д. А.  Амартия Сен и теория общественного выбора / Д. А. Морев. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 2, с. 3-11. 

  

Сист. No: 42933

- 47 -

Сп И 502 у

Николов, Чавдар.  Дълбочината на настоящата българска криза бе предварително програмирана / Чавдар Николов. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 15-19. 

  

Сист. No: 43232

- 48 -

Сп И 50 м

Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2010 г. . // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 6, с. 83-114. 

  

Сист. No: 43306

- 49 -

Сп П 57 х

Рязанов, В.  Деглобализация, или регулирование вместо дерегулирования / В. Рязанов. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 10, с. 3-19. 

  

Сист. No: 43103

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Силка, Д. Н.  Кризис теории управления экономическими циклами в разрезе денежно-кредитных факторов зарубежных учений / Д. Н. Силка. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 36, с. 43-51. 

  

Сист. No: 43108

- 51 -

Сп И 502 у

Стоянов, Велчо.  Повече пазар по-малко духовност / Велчо Стоянов. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 33-44. 

  

Сист. No: 43234

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Татаркин, А. И. и др.  Теория экономических кризисов в программах антикризисных мер: уроки обучения рыночному поведению / А. И. Татаркин, Татаркин Д. А.. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 39, с. 2-15. 

  

Сист. No: 43178

- 53 -

Сп В 52 Мэ

Хабалашвили, Н. М.  В пользу термина "потребителыная ценность" / Н. М. Хабалашвили. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 3, с. 44-51. 

  

Сист. No: 42945

- 54 -

43631

Kuryliak, Vitalina.  Civilization Aspects of the Global Economy: Tendencies and Development of the Theory / Vitalina Kuryliak. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 203-213. 

  

Сист. No: 42966

Макроикономика

- 55 -

43631

Богданова, Маргарита.  Оценка на въздействието на струтурните фондове в България - макроикономически подход / Маргарита Богданова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 83-89. 

  

Сист. No: 42907

- 56 -

43631

Георгиева, Нонка.  Фактори за оценка на екоефективността на макро равнище / Нонка Георгиева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 138-143. 

  

Сист. No: 42961

- 57 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Теория цикла под ударом кризиса / Л. Григорьев, А. Иващенко. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 10, с. 31-55. 

  

Сист. No: 43170

- 58 -

Сп М 486

Чобанов, Петър.  Макропревод / Петър Чобанов. // Мениджър, 2010, N 12, с. 124-125. 

  

Сист. No: 43146

Математически методи в икономическите науки

- 59 -

43631

Чиприянова, Катя.  Определяне на резерва за възникнали, но непредявени претенции на застрахователните дружества в зависимост от тенденциите в триъгълника на развитие на претенции / Катя Чиприянова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 117-123. 

  

Сист. No: 42919

Политическа икономия

- 60 -

Сп Ф 515

Харис, Лий.  Интелектуалният произход на хулите към Америка / Лий Харис. // Философия, XIX, 2010, N 3, с. 15-23. 

  

Сист. No: 43102

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 61 -

Сп В 52 Мэ

Смирнова, Т. В.  Критерии достойного труда для работников интеллектуальной деятельности / Т. В. Смирнова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 3, с. 90-99. 

  

Сист. No: 42953

Трудови отношения

- 62 -

Сп П 186

Лазаров, Цветко.  Отговорност и защита на съдружник в Дружество с ограничена отговорност, който е в трудово правоотношение със същото / Цветко Лазаров. // Панорама на труда, 2010, N 7, с. 3-22. 

  

Сист. No: 43299

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 63 -

43631

Върбанов, Румен.  Аутсорсингът на ИТ инфраструктура - достъпен модел за малкия и среден бизнес / Румен Върбанов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 40-51. 

  

Сист. No: 42887

- 64 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Дулевски, Лалко.  Теоретико-методологически въпроси на трудовия пазар / Лалко Дулевски. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 4, 2008, с. 9-46. 

  

Сист. No: 42862

- 65 -

Сп И 502

Белева, Искра.  Кризата и трудовият пазар - възможни полезни действия / Искра Белева. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 42878

- 66 -

Сп М 68 э

Прохоренко, И.  Центр и регионы в системе поддержки малых и средних предприятий Испании / И. Прохоренко. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 10, с. 32-43. 

  

Сист. No: 42938

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 67 -

Сп А 255

Пазарът на земя - динамичен и с добри прогнози . // Агробизнесът, 2010, N 11, с. 26-27. 

  

Сист. No: 42971

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 68 -

43631

Радулова, Анелия.  Въздействие на преките чуждестранни инвестиции върху повишаване конкурентоспособността на българската икономика / Анелия Радулова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 451-456. 

  

Сист. No: 43078

- 69 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Велков, Николай.  Същност и правна уредба на чуждестранните инвестиции в банковия сектор на Република България / Николай Велков. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 2, 2006, с. 137-166. 

  

Сист. No: 42839

- 70 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Петкова, Иванка.  Инструменти за прехвърляне на кредитен риск / Иванка Петкова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 4, 2008, с. 79-121. 

  

Сист. No: 42869

- 71 -

Сп А 582

Атанасов, Петър.  Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар? / Петър Атанасов. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 21-39. 

  

Сист. No: 43265

- 72 -

Сп Ф 53 кс

Бутаков, В. К.  Пути эффективного использования доходов населения Москвы / В. К. Бутаков. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 37, с. 48-55. 

  

Сист. No: 43114

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Бутаков, В. К.  Оптимизация финансов домашних хозяйств в современных условиях / В. К. Бутаков. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 38, с. 70-75. 

  

Сист. No: 43123

- 74 -

Сп А 255

Девет банки в Програмата за развитие на селските райони . // Агробизнесът, 2010, N 12, с. 28-29. 

  

Сист. No: 43279

- 75 -

Сп В 83 Э

Елисеева, И. и др.  Финансовые резултаты и их достоверность / И. Елисеева, Я. Соколов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 10, с. 90-100. 

  

Сист. No: 43174

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Ильина, Л. И.  Концептуальные основы укрепления финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации / Л. И. Ильина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 37, с. 2-12. 

  

Сист. No: 43109

- 77 -

Сп Т 87 В

Йовчев, Иван.  Теоретико-методически основи на анализа на финансовото състояние и приложение при водещи строителни предприятия / Иван Йовчев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 198-242. 

  

Сист. No: 43165

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Караев, А. К. и др.  Агнтво ориентированное моделирование как основа изучения особенностей поведения финансового рынка / А. К. Караев, М. В. Мельничук. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 38, с. 2-11. 

  

Сист. No: 723

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Кузнецова, Л. Г.  Размышления о феномене ценовой изменчивости / Л. Г. Кузнецова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 38, с. 12-14. 

  

Сист. No: 43118

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Милованов, И. Ю.  Сравнительный анализ рынка деривативов в структуре развитого и развивающегося рынка на примере США и России / И. Ю. Милованов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 39, с. 50-52. 

  

Сист. No: 43180

- 81 -

Сп Н 25 а

Михайлов, Емил.  Размисли върху закономерностите и движещите сили на глобалната финансова криза / Емил Михайлов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 68-78. 

  

Сист. No: 43032

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Петров, М. В. и др.  Повышение роли финансового сектора в реформировании экономики России / М. В. Петров, Д. Е. Плисецкий. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 40, с. 44-56. 

  

Сист. No: 43191

- 83 -

Сп И 502 у

Царевски, Нешо.  Ролята на златото на международните валутни пазари / Нешо Царевски. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 2-14. 

  

Сист. No: 43227

- 84 -

Сп Ф 53 кс

Якунин, С. В.  Генезис теоретических подходов к пониманию роли банка на рынке ценных бумаг / С. В. Якунин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 40, с. 30-39. 

  

Сист. No: 43189

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Яновский, Л. П. и др.  Прогнозирование волатильности как способ управлениея финансовыми рисками / Л. П. Яновский, Е. А. Лебедянская. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 40, с. 2-8. 

  

Сист. No: 43187

- 86 -

Сп Ч J 80 m

Benigno, Gianluca et al.  On the International Dimension of Fiscal Policy / Gianluca Benigno, Bianca de Paoli. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 8, с. 1523-1542. 

  

Сист. No: 43339

- 87 -

Сп Ч J 80 m

Moser, Christoph et al.  Do Markets Care about Central Bank Governor Changes? Evidence from Emerging Markets / Christoph Moser, Axel Dreher. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 8, с. 1589-1612. 

  

Сист. No: 43378

Финанси

- 88 -

43749

Георгиев, Кирил Георгиев.  Времеви спред и рецесия - опит за прилагане на пробит модел / Кирил Георгиев Георгиев. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 43-52. 

  

Сист. No: 43301

- 89 -

43066

Монева, Ива.  Относно ползата от информацията и факторите, свързани с паричните потоци, влияещи върху формирането на справедливата стойност на предприятието / Ива Монева. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 204-208. 

  

Сист. No: 42993

- 90 -

43749

Тодоров, Вениамин Павлов.  Стратегии на паричната политика за поддържане на финансовата стабилност / Вениамин Павлов Тодоров. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 7-16. 

  

Сист. No: 43252

- 91 -

41126

Цветкова, Надежда.  Организация на информационната система на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК) в условията на Евроинтеграция / Надежда Цветкова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 79-91. 

  

Сист. No: 42845

- 92 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Стефанова, Пенка.  Рискови експозиции на банките / Пенка Стефанова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 3, 2007, с. 9-54. 

  

Сист. No: 42843

- 93 -

Сп Ф 53

Гарифуллина, Н. Ю. и др.  Образовательная услуга в бюджетных расходах системы высшего образования / Н. Ю. Гарифуллина, В. А. Гуртов. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 11, с. 11-14. 

  

Сист. No: 43266

- 94 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, М.  Изчисляване на показателите за ликвидност на фирмата / М. Гълъбов. // Данъчна практика, 2010, N 10, с. 23-24. 

  

Сист. No: 42949

- 95 -

Сп Б 925 с

Гълъбов, Марин.  Допълнително финансиране на акционерното дружество чрез продажбата на ценни книжа / Марин Гълъбов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 17-18, с. 40-43. 

  

Сист. No: 43346

- 96 -

Сп А 582

Митев, Петър.  Концепции на ориентирания към резултатите бюджет / Петър Митев. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 109-119. 

  

Сист. No: 43287

- 97 -

Сп А 582

Николова, Надежда.  Стратегии за финансиране и корпоративен растеж / Надежда Николова. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 27-37. 

  

Сист. No: 43231

- 98 -

Сп А 454

Петров, Петър.  Още веднъж за моделите за прогнозиране на финансовите затруднения / Петър Петров. // Актив, 2010, N 11, с. 16-19. 

  

Сист. No: 43080

- 99 -

Сп А 582

Статева, Йорданка.  Платежни баланси - съвременни проблеми / Йорданка Статева. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 32-47. 

  

Сист. No: 43088

- 100 -

Сп И 502 у

Стоилова, Десислава.  Данъчните приходи в общинските бюджети - предпоставка за финансова автономност на местните власти / Десислава Стоилова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 11-16. 

  

Сист. No: 43216

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Фетисова, Т. В.  Финансы физических лиц в современной финансовой системе общества / Т. В. Фетисова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 36, с. 30-36. 

  

Сист. No: 43107

- 102 -

Сп Б 973

"Финансов сектор: оценки и очаквания" . // Бюджетът, 19, 2010, N 12, с. 51-59. 

  

Сист. No: 43338

- 103 -

Сп Ч J 80 f

Binsbergen, Jules H. van et al.  The Cost of Debt / Jules H. van Binsbergen, John R. Graham, Jie Yang. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 6, с. 2089-2136. 

  

Сист. No: 43192

- 104 -

Сп Ч J 80 f

Chen, Hui.  Macroeconomic Conditions and the Puzzles of Credit Spreads and Capital Structure / Hui Chen. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 6, с. 2171-2212. 

  

Сист. No: 43204

- 105 -

Сп Ф 703

Jeremie и Jessica - иновативни финансови инструменти за България . // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 7, с. 17-20. 

  

Сист. No: 43068

- 106 -

Сп Ч J 80 f

Korteweg, Arthur.  The Net Benefits to Leverage / Arthur Korteweg. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 6, с. 2137-2170. 

  

Сист. No: 43190

- 107 -

Сп А 582

Polak, Petr.  Brunei Darussalam: Asia's next leading location for Regional Treasury Centres? / Petr Polak. // Economic Alternatives, 2009, N 1, с. 84-101. 

  

Сист. No: 43185

Държавни финанси

- 108 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Стоичкова, Огняна.  По въпроса за държавното регулиране на икономиката / Огняна Стоичкова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 2, 2006, с. 100-135. 

  

Сист. No: 42833

Държавен бюджет

- 109 -

Сп И 31

Вучева, Христина.  Консолидираната фискална програма за 2011 година / Христина Вучева. // ИДЕС, XIV, 2010, N 8, с. 54-72. 

  

Сист. No: 43368

Бюджет на общините

- 110 -

43631

Колева, Росица.  Анализ на разходите по бюджета на община Свищов за 2008/2009 г. / Росица Колева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 312-317. 

  

Сист. No: 43018

Бюджетни приходи и разходи

- 111 -

Сп И 50 м

Попов, Тодор.  Принос на различните социални групи към приходната част на държавния бюджет - институционални аспекти / Тодор Попов. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 6, с. 34-50. 

  

Сист. No: 43300

Финансов контрол

- 112 -

41126

Иванов, Георги.  Интегрирана рамка за вътрешния контрол или новото разбиране за неговия обхват в организациите от публичния сектор / Георги Иванов. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с- 45-55. 

  

Сист. No: 42842

- 113 -

41127

Костов, Калин.  Принципи и организация на контрола върху стопанската дейност на дружествата с ограничена отговорност, осъществяван от неговите контрольори и проверители / Калин Костов. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 93-106. 

  

Сист. No: 42854

- 114 -

41127

Крумов, Крум.  Необходимост от въвеждане на единна система за кодиране на стоките / Крум Крумов. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 130-136. 

  

Сист. No: 42855

- 115 -

43066

Свраков, Антон.  Независимият финансов одит в процеса на евроинтеграцията / Антон Свраков. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 91-100. 

  

Сист. No: 42864

- 116 -

Сп С 953 п

Донкова, Веселка.  Управленска отговорност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор / Веселка Донкова. // Счетоводство плюс, 2010, N 12, с. 13-14. 

  

Сист. No: 43318

Капиталовложения в икономиката

- 117 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 11, с. 17-40. 

  

Сист. No: 43337

- 118 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към септември 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 12, с. 28-50. 

  

Сист. No: 43336

Данъци. Такси. Налози

- 119 -

41126

Стойкова, Пепа.  Данъчната амнистия в облагателния процес / Пепа Стойкова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 64-78. 

  

Сист. No: 42844

- 120 -

41127

Стойкова, Пепа.  Данъчна патология и данъчна девиация - същност и особености / Пепа Стойкова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 148-157. 

  

Сист. No: 42856

- 121 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в ЗДДС, в сила от 01012011 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XIX, 2010, N 12, с. 83-92. 

  

Сист. No: 43358

- 122 -

Сп Б 925 с

Станкулов, Цветан.  Данъчно стимулиране на земеделските производители - теория и практика / Цветан Станкулов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 15-16, с. 51-56. 

  

Сист. No: 42928

- 123 -

Сп Б 925 с

Станкулов, Цветан.  Разходите за лихви и приходите от лихви като обекти на данъчното облагане / Цветан Станкулов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 17-18, с. 29-35. 

  

Сист. No: 43345

Данъчна система

- 124 -

Сп В 52 лэ

Погорлецкий, А. И. и др.  Перспективы становления системы глобального налогового регулирования / А. И. Погорлецкий, С. Ф. Сутырин. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2010, N 2, с. 47-59. 

  

Сист. No: 43154

Данъчно облагане

- 125 -

Сп А 582

Владиков, Атанас.  Ефекти на плоския данък върху наетите лица. Теоретични парадигми и реалности в балтийските страни и страните от региона на Югоизточна Европа / Атанас Владиков. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 84-97. 

  

Сист. No: 43277

- 126 -

Сп А 582

Гечев, Румен.  Ниския плосък данък е неадекватен в условията на криза / Румен Гечев. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 44-53. 

  

Сист. No: 43273

- 127 -

Сп С 953 п

Жотева, Мая.  Данъчно облагане на земеделските производители / Мая Жотева. // Счетоводство плюс, 2010, N 11, с. 1, 3-4. 

  

Сист. No: 43009

- 128 -

Сп Б 90

Лазарева, Е. В.  Туризм и отдых за рубежом: учет и налогообложение / Е. В. Лазарева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 11, с. 12-16. 

  

Сист. No: 43089

- 129 -

Сп А 582

Нинов, Димитър.  Социални и икономически аспекти на плоското (пропорционално) данъчно облагане / Димитър Нинов. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 61-75. 

  

Сист. No: 43276

- 130 -

Сп А 582

Христосков, Йордан.  Плоският данък (митове и реалности) / Йордан Христосков. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 54-60. 

  

Сист. No: 43274

- 131 -

Сп А 582

Янков, Ивайло.  Социално ефективен ли е плоският данък в България? / Ивайло Янков. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 98-108. 

  

Сист. No: 43284

Данъчен контрол

- 132 -

41126

Тананеев, Емилиян.  Съвременните изисквания пред данъчния контрол / Емилиян Тананеев. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 37-44. 

  

Сист. No: 42841

- 133 -

41127

Тананеев, Емилиян.  За интеграцията между данъчния контрол и правните институции / Емилиян Тананеев. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 18-23. 

  

Сист. No: 42851

Държавни заеми. Държавни дългове

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Ульянецкий, М. М.  Суверенный дефолт / М. М. Ульянецкий. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 39, с. 16-30. 

  

Сист. No: 43179

Пари. Банково дело. Борси

- 135 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Николова, Надежда.  Някои методологически и приложни аспекти на концепцията за различната времева стойност на парите / Надежда Николова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 3, 2007, с. 183-220. 

  

Сист. No: 42859

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 136 -

43631

Ималова, Диана.  Перспективи и предизвикателства пред надзора над банковата дейност / Диана Ималова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 297-302. 

  

Сист. No: 43016

- 137 -

Сп И 502

Гроздева, Валентина.  Банковите рискове преди и след световната финансова криза / Валентина Гроздева. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 58-62. 

  

Сист. No: 42881

- 138 -

Сп Д 41 к

Егоров, А. В. и др.  Анализ и мониторинг условий банковского кредитования / А. В. Егоров, А. С. Кармазина, Е. Н. Чекмарева. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 10, с. 16-22. 

  

Сист. No: 43065

- 139 -

Сп Б 445

Кръстев, Бисер.  Проблеми при изграждането на организационни структури на търговските банки / Бисер Кръстев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 56-72. 

  

Сист. No: 43329

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Совершенствование системы управления банковскими рисками как основы определения экономического капитала / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 37, с. 18-26. 

  

Сист. No: 43110

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Совершенствование системы управления банковскими рисками как основы определения экономического капитала / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 37, с. 18-26. 

  

Сист. No: 43111

- 142 -

Сп Б 925 с

Миланова, Емилия.  Прозрачност при управление на риска в банките. Взаимодействие между МСФО и Базел 2 / Емилия Миланова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 15-16, с. 2-10. 

  

Сист. No: 42924

- 143 -

Сп Ф 53 кс

Мищенко, С. В.  Новые тенденции в монетарной политике и регулировании финансовых систем / С. В. Мищенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 40, с. 23-29. 

  

Сист. No: 43188

- 144 -

Сп Д 41 к

Подколзина, И. А.  Антикризисная политика монетарных властей зоны евро / И. А. Подколзина. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 10, с. 51-60. 

  

Сист. No: 43050

- 145 -

Сп Ф 53 кс

Пронская, Н. С. и др.  Оценка финансовой устойчивости банков с помощью математических моделей / Н. С. Пронская, Д. А. Гоголь. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 38, с. 40-46. 

  

Сист. No: 43122

- 146 -

Сп Д 41 к

Семенова, М. В.  Прозрачность банковской системы и рыночная дисциплина: поиск зависимости / М. В. Семенова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 10, с. 69-74. 

  

Сист. No: 43066

- 147 -

Сп Д 41 к

Усоскин, В. М. и др.  Мировые тенденции развития платежных систем / В. М. Усоскин, В. Ю. Белоусова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 11, с. 39-48. 

  

Сист. No: 43260

- 148 -

Сп Ч J 80 m

Jaremski, Matthew.  Free Bank Failures: Risky Bonds versus Undiversified Portfolios / Matthew Jaremski. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 210, N 8, с. 1564-1587. 

  

Сист. No: 43362

Пари, валута

- 149 -

Сп Д 41 к

Кондратов, Д. И.  Проблемы расширения зоны евро (на примере Чехии) / Д. И. Кондратов. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 10, с. 61-63. 

  

Сист. No: 43054

Валутна търговия

- 150 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Масларов, Светослав.  Валутният пазар в началото на XXI век / Светослав Масларов. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 3, 2007, с. 103-134. 

  

Сист. No: 42847

- 151 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Масларов, Светослав и др.  Валутният риск и неговото управление в условията на финансова глобализация / Светослав Масларов, Ирена Николова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 4, 2008, с. 47-78. 

  

Сист. No: 42866

Инвестиции

- 152 -

43631

Николова, Марина.  Етапи на инвестиционния процес при източници на възобновяема енергия от биомаса / Марина Николова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 405-412. 

  

Сист. No: 43062

- 153 -

Сп Н 326 ту

Гоев, Валентин.  Релокализирането на западноевропейски предприятия в България / Валентин Гоев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 77-114. 

  

Сист. No: 43194

- 154 -

Сп Ф 53 кс

Камалян, А. К. и др.  Модель оценки стоимости нематериальных активов в целях принятия инвестиционных решений (на примере сектора высоких технологий и биотехнологий США) / А. К. Камалян, Т. В. Верзилина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 36, с. 8-12. 

  

Сист. No: 43106

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Поскребышева, Н. А.  Основные тенденции инвестиционной деятельности современных транснациональных корпораций / Н. А. Поскребышева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 39, с. 53-59. 

  

Сист. No: 43181

- 156 -

Сп И 502 у

Стоилова, Десислава.  Финансиране на общинските инвестиционни разходи в България: постижения и проблеми / Десислава Стоилова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 17-25. 

  

Сист. No: 43201

- 157 -

Сп П 57 х

Уланов, В.  Реструктуризация компании как инвестиционный фактор / В. Уланов. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 10, с. 76-81. 

  

Сист. No: 43105

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 158 -

Сп И 503 и

Желязкова, Виржиния.  Ефекти от динамиката на цената на петрола - теоретични и емпирични основи / Виржиния Желязкова. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 2, с. 127-165. 

  

Сист. No: 42932

Икономика

- 159 -

40946

Георгиев, Милен.  Българският преход - динамика и проблеми / Милен Георгиев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. : ГорексПрес. - София, 2003, с. 283-288. 

  

Сист. No: 42903

- 160 -

43631

Желязкова, Виржиния.  Какво е "Зелена икономика"? Предизвикателства пред дефинирането и прилагането на зелени политики / Виржиния Желязкова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 238-243. 

  

Сист. No: 42984

- 161 -

43631

Захариев, Еленко.  Зелената икономика - определящ фактор в развитието на икономическа политика, адекватна на предизвикателствата на ХХІ век / Еленко Захариев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 250-262. 

  

Сист. No: 42989

- 162 -

43631

Пенчев, Пенчо.  Някои размисли за продоволствения проблем / Пенчо Пенчев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 443-450. 

  

Сист. No: 43075

- 163 -

Сп Н 25 а

Белостечник, Григоре.  Иновационната икономика като фактор на растежа в посткризисния период на развитие / Григоре Белостечник. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 18-31. 

  

Сист. No: 43024

- 164 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Машините на времето / Невен Вълев. // Мениджър, 2010, N 12, с. 56-57. 

  

Сист. No: 43136

- 165 -

Сп И 503 и

Стойков, Иван.  Устойчивост на българската икономика / Иван Стойков. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 2, с. 3-26. 

  

Сист. No: 42921

- 166 -

Сп В 52 Мэ

Стулов, О. В. и др.  Технопарк как форма научно-технической модернизации экономики / О. В. Стулов, Н. Е. Чевычелова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 3, с. 100-119. 

  

Сист. No: 42955

Икономическа политика

- 167 -

Сп И 502 у

Марин, Николай.  Икономическа и парична политика след договора в Лисабон / Николай Марин. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 9-16. 

  

Сист. No: 43220

Регионална икономика

- 168 -

43631

Иванова, Виктория.  Относно възможността за използване на стратегията за развитие на Дунавския регион като икономически инструмент от България за постигане на стратегическата цел "Европа 2020" / Виктория Иванова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 270-275. 

  

Сист. No: 42991

- 169 -

43631

Стоянова, Даниела и др.  Приоритети и позиции в регионалното развитие на България / Даниела Стоянова, Венелина Костова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 28-33. 

  

Сист. No: 42897

- 170 -

43631

Цветанова, Ева.  Ролята на локалните производствени системи за повишаване регионалната конкурентоспособност на България в условия на световна икономическа криза / Ева Цветанова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 89-100. 

  

Сист. No: 42909

- 171 -

Сп И 502 у

Шишманова, Мария.  Регионът като териториална система на устойчивост / Мария Шишманова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 37-50. 

  

Сист. No: 43205

- 172 -

Сп И 502 у

Шишманова, Мария.  Развитие към по-ефективна регионална политика / Мария Шишманова. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 46-59. 

  

Сист. No: 43224

Икономика на България

- 173 -

Сп Г 62 Св

Кунев, Красимир.  Естествените монополи - между пазара и регулирането / Красимир Кунев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIII, 2010, с. 225-267. 

  

Сист. No: 43356

- 174 -

Сп И 502 у

Маринов, Антон.  Проблеми на българската икономика под влияние на световната икономическа криза в периода 2009-2010 година / Антон Маринов. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 20-32. 

  

Сист. No: 43233

- 175 -

Сп Ф 703

Развитие на конкурентоспособността на българската икономика: Приоритети, проблеми и решения . // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 1, с. 12-14. 

  

Сист. No: 43040

Икономика на Германия

- 176 -

Сп Д 226 п

Хаджиилиева, Камелия.  Най-новите антикризисни мерки в Германия / Камелия Хаджиилиева. // Данъчна практика, 2010, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 42947

Икономика на Русия

- 177 -

Сп В 83 Э

Гурвич, Е.  Нефтегазовая рента в российской экономике / Е. Гурвич. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 11, с. 4-24. 

  

Сист. No: 43291

- 178 -

Сп П 57 х

Прогноз на 2011-2013 гг.: развитие отраслей промышленности . // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 11, с. 27-58. 

  

Сист. No: 43289

Икономически растеж

- 179 -

Сп А 582

Вълков, Петко.  Влияние на външния дълг на България върху икономическия растеж за периода 1991-2006 г. / Петко Вълков. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 114-123. 

  

Сист. No: 43259

- 180 -

43631

Rakic, Biljana et al.  Green Economy as a Base for the New Growth Model in Serbia / Biljana Rakic, Ljiljana Mihajlovic. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 270-276. 

  

Сист. No: 42962

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 181 -

43631

Шопова, Маргарита и др.  Икономическата криза и очакваните ефекти от структурните промени на икономиката / Маргарита Шопова, Весела Георгиева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 124-129. 

  

Сист. No: 42920

- 182 -

Сп Ф 703

Иновациите европейски и национален приоритет . // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 3, с. 7-9. 

  

Сист. No: 43046

- 183 -

Сп В 52 лэ

Хасаншина, Н. Б.  Экономические цели и мотивы корпоративной интеграции / Н. Б. Хасаншина. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2010, N 2, с. 100-108. 

  

Сист. No: 43158

- 184 -

Сп Ф 703

Христович, Никола.  Иновациите трябва да бъдат двигателят на българската икономика / Никола Христович. // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 3, с. 10-11. 

  

Сист. No: 43049

- 185 -

Сп М 45-о

Цонков, Николай.  Възможности за формиране на система от показатели за измерване икономическата сигурност на българската държава / Николай Цонков. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 5, с. 103-108. 

  

Сист. No: 43348

Пазарно стопанство

- 186 -

Сп И 502

Марикина, Мария.  Моделът "Социално пазарно стопанство" в условия на криза / Мария Марикина. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 10-12. 

  

Сист. No: 42876

Прогнозиране

- 187 -

43631

Борисов, Борислав.  За хаоса в планирането / Борислав Борисов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 90-100. 

  

Сист. No: 42910

- 188 -

43631

Горанова, Пенка и др.  Зелената икономика и ролята на социалните проекти / Пенка Горанова, Диана Димова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 144-150. 

  

Сист. No: 42963

- 189 -

43631

Дамянов, Атанас.  Диверсифициран поглед върху международните стратегии / Атанас Дамянов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 25-32. 

  

Сист. No: 42885

- 190 -

43631

Панайотов, Димитър.  Пренебрегвани опции срещу дисбалансирането / Димитър Панайотов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 14-24. 

  

Сист. No: 42877

Икономика на отраслите

- 191 -

43631

Горчева, Таня и др.  Конкурентни предимства в сектора на услугите в България / Таня Горчева, Здравко Любенов, Ивайло Петров. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 151-156. 

  

Сист. No: 42964

- 192 -

Сп Ф 53 кс

Цветкова, Е. А.  Оценка отраслевого риска на примере строительной отрасли / Е. А. Цветкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 37, с. 44-47. 

  

Сист. No: 43112

Аграрна икономика

- 193 -

43631

Линкова, Маруся.  Перспективи за кохезия и сътрудничество на българските агрофирми / Маруся Линкова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 348-355. 

  

Сист. No: 43048

- 194 -

43631

Ненова, Радка.  Перспективи пред развитието на селските райони в България / Радка Ненова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 385-390. 

  

Сист. No: 43059

- 195 -

Сп А 582

Атанасова, Мария и др.  Направления и финансови ресурси по мерките на Ос 3 от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 / Мария Атанасова, Светла Маджарова. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 38-46. 

  

Сист. No: 43235

- 196 -

Сп Л 792

Вачевска, Д. и др.  Десертното гроздопроизводство-текущо състояние и потенциал за бъдещо развитие / Д. Вачевска, В. Димитрова, В. Пейков. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 5, с. 11-17. 

  

Сист. No: 43097

- 197 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор / Теодора Рупска. // Актив, 2010, N 11, с. 8-12. 

  

Сист. No: 43077

Икономика на индустрията, предприятието

- 198 -

43631

Нейкова, Румяна.  Конкурентоспособността на промишлеността - индикатор за оцеляване и растеж / Румяна Нейкова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 374-380. 

  

Сист. No: 43055

- 199 -

Сп Н 25 а

Денева, Анета.  Трансформациите в отрасловата структура на българската индустрия / Анета Денева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 79-90. 

  

Сист. No: 43034

Туризъм в България

- 200 -

43631

Димитров, Владимир.  Планиране развитието на винен туризъм в България / Владимир Димитров. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 185-193. 

  

Сист. No: 42976

- 201 -

43631

Личев, Тихомир.  Актуални проблми на развитието на екологичният и селски туризъм (по примера на резерват "Бели Лом") / Тихомир Личев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 356-359. 

  

Сист. No: 43051

- 202 -

Сп Н 32 твие

Лулчева, Иванка.  Потребителски интерес към селски туризъм в Родопите / Иванка Лулчева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, LV, Кн.2, 2010, с. 235-244. 

  

Сист. No: 43352

- 203 -

Сп Н 32 твие

Петров, Камен.  Регионално развитие на туристическите маршрути и развитието на селските райони в Южен централен район за планиране / Камен Петров. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, LV, Кн. 2, 2010, с. 285-294. 

  

Сист. No: 43359

- 204 -

Сп А 582

Киров, Стоян Огнянов.  Изследване пазара на автобусния туризъм / Стоян Огнянов Киров. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, кс. 111-123. 

  

Сист. No: 43244

- 205 -

Сп И 502 у

Пъчев, Пламен.  Хиопотеза за факторните зависимости, определящи търсенето на офертата "културен туризъм" (на примера на България) / Пламен Пъчев. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 85-97. 

  

Сист. No: 43208

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 206 -

Сп Ф 53 кс

Анализ цен нефть в 2009 г. и первой половине 2010 г. и их прогноз на конец 2010 г. в рамках фрактальной модели.  Анализ цен на нефть в 2009 г. и первой половине 2010 г. и их прогноз на конец 2010 г. в рамках фрактальной модели. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 38, с. 21-25. 

  

Сист. No: 43120

Търговия

- 207 -

43631

Кънев, Пламен.  Тенденции в развитието на пазара на биогорива в България / Пламен Кънев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 335-340. 

  

Сист. No: 43045

- 208 -

Сп Т 87 В

Данчев, Данчо.  Съвременни проблеми в развитието на търговията на дребно / Данчо Данчев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 148-197. 

  

Сист. No: 43164

- 209 -

Сп Р 448

Колев, Владислав.  Вече шест месеца покупките на домакинствата нарастват / Владислав Колев. // Регал, XLVI, 2010, N 10, с. 28-29. 

  

Сист. No: 43372

Маркетинг

- 210 -

40584

Владимирова, Йорданка.  Психологичното ценообразуване в ценовата политика на търговските фирми / Йорданка Владимирова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 282-289. 

  

Сист. No: 42896

- 211 -

43631

Григорова, Ваня.  Комплексността - съвременен подход за измерване и оценяване на резултатите от маркетинговата дейност в българските организации / Ваня Григорова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 163-168. 

  

Сист. No: 42968

- 212 -

40584

Душкова, Миглена.  Клиентът като ново предизвикателство пред търговската фирма / Миглена Душкова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 140-147. 

  

Сист. No: 42890

- 213 -

Сп Н 326 ту

Брандинг модели  / Симеон Желев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 39-76. 

  

Сист. No: 43193

- 214 -

Сп Х 74 п

Алиева, Анастасия.  Формули за красотата отвътре / Анастасия Алиева. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 12, с. 49-52. 

  

Сист. No: 43371

- 215 -

Сп М 486

Бойчев, Александър.  Маркегинг с имейли / Александър Бойчев. // Мениджър, 2010, N 12, с. 104-105. 

  

Сист. No: 43143

- 216 -

Сп А 582

Желева, Румяна.  Има лоялност и лоялност / Румяна Желева. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 106-113. 

  

Сист. No: 43258

- 217 -

Сп Р 448

Калмиков, Андрей.  ABC-анализ на Калмиков / Андрей Калмиков. // Регал, XLVI, 2010, N 10, с. 36-37. 

  

Сист. No: 43373

- 218 -

Сп А 582

Катранджиев, Христо.  Диагностика и измерване силата на дистрибуционните конфликти - методически насоки за приложение на световния опит в България / Христо Катранджиев. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 99-109. 

  

Сист. No: 43096

- 219 -

Сп А 582

Нецева-Порчева, Татяна.  Теоретични и приложни аспекти на стойностното ценообразуване / Татяна Нецева-Порчева. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 120-133. 

  

Сист. No: 43293

- 220 -

Сп А 582

Zhelev, Simeon.  Toward a General Typology of Brand Positioning / Simeon Zhelev. // Economic Alternatives, 2009, N 1, с. 3-9. 

  

Сист. No: 43184

Продуктова политика

- 221 -

Сп Х 742

Любенова, А.  Как да отгледаме потребител / А. Любенова. // ХИ&Т, XI, 2010, N 6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 43011

Рекламна, комуникационна политика

- 222 -

Сп Б 445

Горанова, Пенка.  Тенденции на рекламата в глобален аспект и мястото й на медийния пазар / Пенка Горанова. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 24-37. 

  

Сист. No: 43327

Бизнес преговори

- 223 -

43631

Ангелова, Красимира.  Граждански сектор и публични политики / Красимира Ангелова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 52-57. 

  

Сист. No: 42888

- 224 -

43631

Господинов, Юлиян.  Проблеми при осъществяване на публично-частното партньорство в България / Юлиян Господинов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 157-162. 

  

Сист. No: 42967

Дистрибуционна политика

- 225 -

43631

Веселинова, Надежда.  Конкурентоспособност чрез дистрибуционни алтернативи в е-бизнес на фирмите / Надежда Веселинова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 107-111. 

  

Сист. No: 42912

Маркетингов мениджмънт

- 226 -

40475

Узунова, Юлия.  За нелинейния подход в маркетинговата активност на фирмите / Юлия Узунова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив.. - Bourgas, 2003, с. 77-94. 

  

Сист. No: 42917

- 227 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Дуранкев, Боян.  Финансов маркетинг и устойчиво развитие / Боян Дуранкев. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 3, 2007, с. 55-101. 

  

Сист. No: 42846

Маркетинг в туризма

- 228 -

Сп И 502 у

Станкова, Мария.  PR стратегията - важен аспект на антикризисното поведение на туристическото предприятие / Мария Станкова. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 88-98. 

  

Сист. No: 43225

- 229 -

Сп И 502 у

Трифонова, Жулиета.  Маркетинг микс в бизнес туризма / Жулиета Трифонова. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 131-137. 

  

Сист. No: 43226

- 230 -

Сп Б 445

Янков, Никола.  Прескриптивни модели за системата на активния туризъм / Никола Янков. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 5-23. 

  

Сист. No: 43326

Логистика

- 231 -

43631

Найденов, Сергей.  Стимулирането на логистините дейности във фирмата за корпоративна рентабилност / Сергей Найденов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 369-373. 

  

Сист. No: 43053

- 232 -

43631

Омельченко, Владимир и др.  Структура и механизмы развития глобального рынка логистических услуг / Владимир Омельченко, Анна Омельченко. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 417-422. 

  

Сист. No: 42954

- 233 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Мравките са супер логистици. Проектът "Бионос" търси какво логистиката може да вземе от майката природа / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 9, с. 38. 

  

Сист. No: 42867

- 234 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Силната държава иска силни пристанища / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 9, с. 40-44. 

  

Сист. No: 42868

- 235 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Дистрибуционните мрежи търсят креативни решения / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 10, с. 28-30, 31-32. 

  

Сист. No: 43229

Външна търговия

- 236 -

43631

Захариева, Галина.  Външнотърговската специализация за България като фактор за икономическо развитие / Галина Захариева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 263-269. 

  

Сист. No: 42990

- 237 -

43066

Лазарова, Мария.  Външната търговия на България с ЕС при пълноправното и членство - очаквания и действителност / Мария Лазарова. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 145-150. 

  

Сист. No: 42982

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 238 -

41126

Петкова, Зорница.  Характерни особености на митническите режими с отложено плащане / Зорница Петкова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 98-103. 

  

Сист. No: 42848

- 239 -

41127

Петкова, Зорница.  Митнически нарушения / Зорница Петкова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 74-79. 

  

Сист. No: 42852

- 240 -

41126

Томева, Милка.  Проблемни аспекти на митническото агентиране / Милка Томева. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 33-36. 

  

Сист. No: 42838

- 241 -

Сп Б 445

Ганчева, Зорница.  Взаимодействието между митническите органи и органите по надзора на пазара / Зорница Ганчева. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 38-55. 

  

Сист. No: 43328

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 242 -

Сп Ф 53

Мезурнишвили, И. У.  Мировой экономический кризис и совершенствование международной валютной системы / И. У. Мезурнишвили. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 11, с. 77-78. 

  

Сист. No: 43271

- 243 -

Сп И 502 у

Паапе, Бьорн и др.  The EU's Budgetary Policy and the Guestion of a Fair Contribution / Бьорн Паапе, Ивона Киерета. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 2-10. 

  

Сист. No: 43209

- 244 -

Сп Ф 53

Сребник, Б. В.  Финансы стран исламского мира и возможности их использования в российских инфраструктурных проектах / Б. В. Сребник. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 11, с. 65-70. 

  

Сист. No: 43270

- 245 -

Сп И 502 у

Тодоров, Иван.  Реформата на международната финансова система: задължително условие за постигане на устойчиво развитие / Иван Тодоров. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 17-24. 

  

Сист. No: 43217

Международни икономически отношения

- 246 -

43631

Атанасова, Христина.  Съпоставка между търговско-правната уредба на клона в Ирак и в България / Христина Атанасова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 69-74. 

  

Сист. No: 42895

- 247 -

43631

Гродский, Сергей.  Современное состояние и перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества Украины и Республики Болгария / Сергей Гродский. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 331-335. 

  

Сист. No: 42950

- 248 -

43631

Илиев, Драгомир и др.  Прилагане на системен подход при избор на международен пазар за повишаване на конкурентоспособността на фирмата / Драгомир Илиев, Николай Йорданов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 283-289. 

  

Сист. No: 43014

- 249 -

43066

Стоянова, Цветана.  Стратегическите съюзи - една възможност за повишаване конкурентната способност на българските фирми / Цветана Стоянова. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 157-167. 

  

Сист. No: 42986

- 250 -

43066

Тодоров, Васил.  Търговски баланс и евроинтеграция / Васил Тодоров. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 53-64. 

  

Сист. No: 42994

- 251 -

Сп М 68 э

Грачева, М.  Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ / М. Грачева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 11, с. 21-26. 

  

Сист. No: 43311

- 252 -

Сп М 68 э

Мазырин, В.  Кафта - новый формат экономического взаимодействия в Восточной Азии / В. Мазырин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 11, с. 50-58. 

  

Сист. No: 43309

- 253 -

Сп И 502

Наама, Карим.  Отношенията на АР Египет с Европейския съюз / Карим Наама. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 84-87. 

  

Сист. No: 42870

- 254 -

Сп М 45-о

Наама, Карим.  Отношенията на АР Египет с Европейския съюз / Карим Наама. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 5, с. 109-116. 

  

Сист. No: 43340

- 255 -

Сп Ф 53 кс

Никулина, О. В. и др.  Инновационное развитие транснациональных корпораций в глобальном экономическом пространстве / О. В. Никулина, Ю. С. Ткаченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 38, с. 26-35. 

  

Сист. No: 43121

Европейска интеграция

- 256 -

Сп М 45-о

Петков, Кръстьо.  Американизация вместо европеизация: Неолибералният икономически преход на Балканите / Кръстьо Петков. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 5, с. 5-12. 

  

Сист. No: 43341

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 257 -

43066

Гроздева, Валентина.  Евроинтеграция и глобализация: съотношение и проблеми в контекста на членството на България в ЕС / Валентина Гроздева. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 135-144. 

  

Сист. No: 42978

- 258 -

43066

Данаилов, Данаил.  Икономиките на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) в стратегията на ЕС. Български алтернативи / Данаил Данаилов. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 5-14. 

  

Сист. No: 42995

- 259 -

43066

Иванова-Табакова, Виржиния.  Банковата система в България като член на Европейския съюз - развитие и предизвикателства / Виржиния Иванова-Табакова. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 193-198. 

  

Сист. No: 42988

- 260 -

43066

Конакчиев, Дончо.  Европейската регионална политика и България / Дончо Конакчиев. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 65-74. 

  

Сист. No: 42863

- 261 -

43066

Милев, Симеон.  Българското счетоводно законодателство и присъединяването към Европейския Съюз - опит и перспективи / Симеон Милев. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 86-90. 

  

Сист. No: 42975

- 262 -

43066

Славов, Здравко.  Клъстерен анализ за определяне на мястото на България в ЕС / Здравко Славов. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 101-110. 

  

Сист. No: 42974

- 263 -

43066

Тонкова, Станка и др.  Сближаване на страните от Балканите: реалности и предизвикателства / Станка Тонкова, Маргарита Богданова. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 37-52. 

  

Сист. No: 42973

- 264 -

43066

Филева, Маргарита.  Национални аспекти на образованието в присъединена България (Социално-икономически измерения) / Маргарита Филева. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 151-156. 

  

Сист. No: 42985

Право. Наука за държавата и правото

- 265 -

Сп И 502 у

Белова, Габриела.  Някои проблеми във връзка със защитата на личните данни в Европейския съюз / Габриела Белова. // Икономика и управление, VI, 2010, N 3, с. 12-32. 

  

Сист. No: 43282

- 266 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Приложение на ЗДДС при ликвидация / Лиляна Панева. // Български законник, XIX, 2010, N 11, с. 57-62. 

  

Сист. No: 43013

- 267 -

Сп Ф 703

Пенев, Милен.  И след промените все още се очаква облекчаване на процедурите по ЗОП / Милен Пенев. // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 43058

- 268 -

Сп А 582

Стойков, Стоян.  Нецелевото използване на средства от европейските фондове за развитие и тяхната наказателноправна защита според Българския наказателен кодекс / Стоян Стойков. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 122-136. 

  

Сист. No: 42822

- 269 -

Сп Ф 703

Цанев, Н. Павел.  Практически аспекти на договорите за обществени поръчки / Н. Павел Цанев. // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 6, с. 8-11. 

  

Сист. No: 43064

Държавна власт. Държавни органи

- 270 -

Сп М 45-о

Чавдарова, Мария.  Държавното управление на балканските страни - легитимност, криза и корупция / Мария Чавдарова. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 5, с. 83-102. 

  

Сист. No: 43343

Банково право

- 271 -

43749

Димитрова, Галина Николаева.  Сравнителноправна характеристика между банковата гаранция и поръчителството / Галина Николаева Димитрова. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 34-42. 

  

Сист. No: 43285

Данъчни закони

- 272 -

В П 225

Сдруженията с нестопанска цел също се регистрират по ДДС и са длъжни да плащат данък печалба . // Пари, XIX, N 224, 24 ноем. 2010, с. 22-23. 

  

Сист. No: 43071

Обществено управление. Военни науки

- 273 -

Сп Н 326 ту

Митев, Петър.  Значение на векторния критерий за усъвършенстване на правилото за публичен избор / Петър Митев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 209-236. 

  

Сист. No: 43210

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 274 -

Сп А 582

Katsamunska, Polya.  Good Governance and Reform of Public Administration in Bulgaria / Polya Katsamunska. // Economic alternatives, 2010, N 1, с. 51-60. 

  

Сист. No: 43083

Местно самоуправление

- 275 -

Сп А 582

Благоева-Яркова, Юлияна и др.  Местната администрация в селските райони: потенциал и предизвикателства в условията на новата парадигма на развитие / Юлияна Благоева-Яркова, Румяна Грозева, Младен Хаинбоазки. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 85-98. 

  

Сист. No: 43094

Общинско управление

- 276 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Стоилова, Десислава.  Дългово финансиране на общинските бюджети в България: постижения и предизвикателства / Десислава Стоилова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 2, 2006, с. 167-228. 

  

Сист. No: 42840

Социално осигуряване

- 277 -

Сп Б 445

Нинов, Николай.  Необходимостта от активно противадействие на бедността в България - предпоставка за ревизиране на режима на системата за социално подпомагане / Николай Нинов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 73-92. 

  

Сист. No: 43332

- 278 -

Сп Б 925 с

Петкова, Аспасия.  Гарантирани вземания на работниците и служителите / Аспасия Петкова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 15-16, с. 60-63. 

  

Сист. No: 42930

Социално осигуряване в България

- 279 -

Сп Н 25 а

Врачовски, Данаил Г.  Осигурителната система с визия към 2020 година / Данаил Г. Врачовски. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 56-67. 

  

Сист. No: 43030

Пенсионно осигуряване

- 280 -

Сп А 582

Милев, Жеко.  Регулиране и наблюдение на инвестиционния риск при пенсионните фондове / Жеко Милев. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 97-105. 

  

Сист. No: 43257

- 281 -

Сп И 502

Рангелова, Росица.  Преосмисляйки пенсионирането: По-дълго живеем, по-дълго учим и работим / Росица Рангелова. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 6-9. 

  

Сист. No: 42874

- 282 -

Сп Ч J 80 r

Milevsky, Moshe A. et al.  Do Markets Like Frozen Defined Benefit Pensions? An Event study / Moshe A. Milevsky. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 77, 2010, N 4, с. 893-909. 

  

Сист. No: 43240

Здравно осигуряване

- 283 -

Сп М 68 э

Бурджалов, Ф.  Реформа здравоохранения в США / Ф. Бурджалов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 10, с. 44-55. 

  

Сист. No: 42942

Застраховане

- 284 -

42028

Кирова, Мина Иванова.  Усъвършенстване на информационното осигуряване на ръководството на застрахователното дружество чрез системата за оперативен контролинг / Мина Иванова Кирова. // Мениджмънт на 21 век : Юбилеен алманах : АИ Ценов. - Свищов, 2007, с. 216-226. 

  

Сист. No: 42858

- 285 -

41127

Личев, Петър.  За интереса от застраховане ретроактивната отговорност на членовете на управителните и контролните органи на търговските дружества в условията на стопански риск / Петър Личев. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : [Сборник статии] : Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 158-163. 

  

Сист. No: 42857

- 286 -

43631

Насырова, Гульмира.  Институциональные аспекты конкуренции на страховом рынке / Гульмира Насырова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 469-474. 

  

Сист. No: 43082

- 287 -

43631

Орланюк-Малицкая, Л. А.  Риски инноваций и потребность в страховой защите / Л. А. Орланюк-Малицкая. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 462-468. 

  

Сист. No: 43081

- 288 -

Сп Н 326 ту

Андреев, Янаки.  Дилемата необходимост от застраховане / Янаки Андреев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 157-180. 

  

Сист. No: 43199

- 289 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Габровски, Радослав.  Архитектурата на европейския застрахователен пазар: предизвикателства, възможности и проблеми на националния застрахователен бизнес / Радослав Габровски. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 2, 2006, с. 9-68. 

  

Сист. No: 42829

- 290 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Нейкова, Румяна.  Някои акценти на реинженеринга в застраховането / Румяна Нейкова. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 3, 2007, с. 135-181. 

  

Сист. No: 42849

- 291 -

Сп Ф 53

Гребенщиков, Э. С.  Авария в Мексиканском заливе и ее страховые последствия / Э. С. Гребенщиков. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 11, с. 39-43. 

  

Сист. No: 43267

- 292 -

Сп Ф 53

Мюллер, Петер.  Капитал-менеджмент и обеспечение платежеспособности страховых компаний: точка зрения международного перестраховщика / Петер Мюллер. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 10, с. 51-54. 

  

Сист. No: 42946

- 293 -

Сп С 848 д

Осканова, Заира и др.  Сельскохозяйственное страхование: новые реформы и господдержка / Заира Осканова, Ирина Юрьевна Матвеева. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 10, с. 41-57. 

  

Сист. No: 43319

- 294 -

Сп Ч J 80 r

Ludkovski, Michael et al.  Ex Post Moral Hazard and Bayesian Learning in Insurance / Michael Ludkovski, Virginia R. Young. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 77, 2010, N 4, с. 829-856. 

  

Сист. No: 43236

- 295 -

Сп Ч J 80 r

Zhou-Richter, Tian et al.  Don't They Care? Or, are They just Unaware? Risk Perception and the Demand for Long-Term Care Insurance / Tian Zhou-Richter, Mark J. Browne, Helmut Grundl. // The Journal of Risk and Insurance . - Oxford, 77, 2010, N 4, с. 715-747. 

  

Сист. No: 43251

Образование

- 296 -

42277

Чернев, Стоян и др.  Принципи и методи на дистанционното обучение / Стоян Чернев, Росица Овчарова. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2006, с. 190-192. 

  

Сист. No: 43027

- 297 -

Сп I 60

Панова, Я.  Концепция на федералното правителство на Германия за учене през целия живот / Я. Панова. // INFO свят, 2010, N 3, с. 16-19. 

  

Сист. No: 43041

- 298 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Европейската програма "Учене през целия живат" в подкрепа на социалното приобщаване / М. Стоянова. // INFO свят, 2010, N 3, с. 14-16. 

  

Сист. No: 43039

- 299 -

Сп Н 326 ту

Атанасова, Маргарита.  Участие на заетите в обучения - сравнителни характеристики и сегментарни групи / Маргарита Атанасова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 7-38. 

  

Сист. No: 43186

- 300 -

Сп П 324

Иванова, Боряна.  Значение на портфолиото за развитие на една модерна култура на учене и преподаване / Боряна Иванова. // Педагогика, XX, 2010, N 5, с. 103-110. 

  

Сист. No: 42837

- 301 -

Сп П 186

Каменов, Димитър.  Инвестициите в човешкия капитал и Стратегията за учене през целия живот / Димитър Каменов. // Панорама на труда, 2010, N 8, с. 3-17. 

  

Сист. No: 43364

- 302 -

Сп С 547

Коган, Ирена и др.  Образователна експанзия и социално неравенство в страните от Централна и Източна Европа / Ирена Коган. // Социологически проблеми, XLII, 2010, N 1-2, с. 94-117. 

  

Сист. No: 43325

- 303 -

Сп П 324

Колишев, Николай.  Стратегии за достъпно преподаване / Николай Колишев. // Педагогика, XX, 2010, N 6, с. 28-44. 

  

Сист. No: 43375

- 304 -

Сп С 847

Петрова, Светла.  Гражданско образование е гражданска активност на учениците (резултати от участиеето на България в международното изследване на гражданското образование) / Светла Петрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVIII, 2010, N 4, с. 305-368. 

  

Сист. No: 43247

- 305 -

Сп П 186

Филева, Маргарита.  Поглед върху европейската интеграция в областта на образованието / Маргарита Филева. // Панорама на труда, 2010, N 7, с. 23-50. 

  

Сист. No: 43295

Образование в България

- 306 -

Сп С 847

Тоцева, Янка.  Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище / Янка Тоцева. // Стратегии на образователната и научната политика, XVIII, 2010, N 4, с. 327-337. 

  

Сист. No: 43248

Висше образование

- 307 -

43574

Алексиева, Венета.  Мултисензорно и мултимодално on-line обучение / Венета Алексиева. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 45-50. 

  

Сист. No: 43130

- 308 -

43574

Алексиева, Венета.  Използване на интелектуалните карти при създаване на тестове за проверка и самопроверка / Венета Алексиева. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 127-132. 

  

Сист. No: 43140

- 309 -

43574

Ангелов, Борислав и др.  Въвеждане на система за натрупване на трансфер на образователни кредити - важна предпоставка за повишаване качеството на висшето образование / Борислав Ангелов, Володя Цонев. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 51-56. 

  

Сист. No: 43133

- 310 -

43574

Ангелова, Йорданка и др.  Качество на електронното обучение / Йорданка Ангелова, Петър Халачев. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 133-138. 

  

Сист. No: 42823

- 311 -

43574

Антонов, Петър и др.  Показатели за оценка на качеството на учебните планове във висшето образование / Петър Антонов, Валентина Антонова. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 57-62. 

  

Сист. No: 43134

- 312 -

43574

Белоев, Христо и др.  Партньорство между висшити училища и бизнеса / Христо Белоев, Велизара Пенчева. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 63-69. 

  

Сист. No: 43135

- 313 -

43574

Белоев, Христо и др.  Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити / Христо Белоев, Орлин Петров. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 13-16. 

  

Сист. No: 43159

- 314 -

43574

Богданов, Асен.  Качеството на образованието в единното европейско и световно образователно пространство / Асен Богданов. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 265-270. 

  

Сист. No: 42825

- 315 -

43574

Вълчев, Георги.  Относно някои теоретико-приложни въпроси на качеството на висшето образование / Георги Вълчев. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 70-75. 

  

Сист. No: 43137

- 316 -

43574

Давидков, Цветан.  Мотивация за отлични резултати / Цветан Давидков. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 26-42. 

  

Сист. No: 42820

- 317 -

40845

Димитров, Георги.  Основни насоки за повишаване качеството на обучение / Георги Димитров. // Проблеми на обучението в икономическото висше училеще : Сборник доклади от научен семинар : Наука и икономика. - Варна, 2004, с. 7-17. 

  

Сист. No: 43029

- 318 -

43574

Димитрова, Десислава.  Модел за оценяване по чужд език - прилагане на стандарти в контекс / Десислава Димитрова. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 152-158. 

  

Сист. No: 43147

- 319 -

43574

Железаров, Илия.  Оценяване на системите за управление на качеството на висшите училища / Илия Железаров. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 214-218. 

  

Сист. No: 42824

- 320 -

43574

Коджейков, Румен и др.  Основни етапи при изграждане на системата за контрол и управление на качеството на учебния процес / Румен Коджейков, Атанаска Георгиева. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 219-226. 

  

Сист. No: 43148

- 321 -

43574

Колев, Цветан.  За новата институционална структура на университета / Цветан Колев. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 227-232. 

  

Сист. No: 43149

- 322 -

40845

Кълвачев, Иван.  Оценяване на знанията и уменията на студентите / Иван Кълвачев. // Проблеми на обучението в икономическото висше училище : Сборник доклади от научен семинар : Наука и икономика. - Варна, 2004, с. 84-97. 

  

Сист. No: 43037

- 323 -

43574

Мадгерова, Рая и др.  Стимулиране на академичния състав в контекста на качеството на образованието / Рая Мадгерова, Траян Попкочев. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 91-96. 

  

Сист. No: 43138

- 324 -

40845

Младенова, Зоя.  Преподаването на икономическа теория в контекста на реформата във висшето икономическо образование / Зоя Младенова. // Проблеми на обучението в икономическото висше училеще : Сборник доклади от научен семинар : Наука и икономика. - Варна, 2004, с. 48-65. 

  

Сист. No: 43036

- 325 -

43574

Павлов, Пламен.  Проблеми при оценяване качеството на процесите в управлението на качеството във висшето училище / Пламен Павлов. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 242-248. 

  

Сист. No: 43150

- 326 -

43574

Панайотов, Иван.  Оценяване на качеството на висшето образование / Иван Панайотов. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 19-25. 

  

Сист. No: 43127

- 327 -

43574

Радев, Тодор и др.  Един финансов модел за икономическо стимулиране на качеството на висшето образование / Тодор Радев, Христо Христов. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 253-258. 

  

Сист. No: 43153

- 328 -

40845

Стойнешка, Райна.  Съвременни аспекти в методиката на обучение по икономическите дисциплини / Райна Стойнешка. // Проблеми на обучението в икономическото висше училеще : Сборник доклади от научен семинар : Наука и икономика. - Варна, 2004, с. 18-30. 

  

Сист. No: 43031

- 329 -

43574

Тошков, Любен.  Фактори и ресурсна ограниченост на модела на висшето образование в България / Любен Тошков. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 259-264. 

  

Сист. No: 43157

- 330 -

Сп П 186

Боева, Веряна.  Партньорството в дейността на техническите университети / Веряна Боева. // Панорама на труда, 2010, N 8, с. 27-41. 

  

Сист. No: 43370

- 331 -

Сп П 89 тп

Родионова, Наталья и др.  Система Российского образования: проблеми и перспективы / Наталья Родионова, Ирина Зайцева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 10, с. 19-28. 

  

Сист. No: 43145

- 332 -

Сп П 324

Спинжар, Наталия.  Актуални въпроси на развитието на познавателната активност на личността в професионалното образование / Наталия Спинжар. // Педагогика, XX, 2010, N 5, с. 21-28. 

  

Сист. No: 42831

- 333 -

Сп С 547

Стоилова, Румяна.  Социална селективност на образователните резултати в България. Роля на студентските такси и кредити за възпроизводството на социалния произход във висшето образование / Румяна Стоилова. // Социологически проблеми, XLII, 2010, N 1-2, с. 32-62. 

  

Сист. No: 43324

- 334 -

Сп А 582

Цакова, Виолета.  Импакт фактор / Виолета Цакова. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 17-26. 

  

Сист. No: 43230

- 335 -

Сп М 457 е

Deimann, Marcus et al.  The Role of volition in Distance Education: An Exploration of its Capacities / Marcus Deimann, Theo Bastiaens. // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 6, с. 37-45. 

  

Сист. No: 43323

- 336 -

Сп Ч I 58 i

Penin, Julien.  On the Consequences of Patenting University Research: Lessons from a Survey of French Academic Inventors / Julien Penin. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 5, с. 445-468. 

  

Сист. No: 42996

- 337 -

Сп А 582

Tsakova, Violeta.  Impact Factor / Violeta Tsakova. // Economic Alternatives, 2009, N 1, с. 34-43. 

  

Сист. No: 43183

Висше образование за икономисти

- 338 -

Сп М 457 е

Близнаков, Атанас.  Състояние и проблеми при обучението в самостоятелните колежи по икономика / Атанас Близнаков. // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 6, с. 7-11. 

  

Сист. No: 43321

- 339 -

Сп Ф 53

Халин, В. Г. и др.  Проблемы подготовки квалифицированных кадров по страхованию / В. Г. Халин, Г. В. Чернова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 11, с. 53-57. 

  

Сист. No: 43268

Етнология. Етнография. Нрави. Обичаи. Бит

- 340 -

43632

Костадинов, Костадинов.  Етноси. Етнически баланс и етнически отношения в България / Костадинов Костадинов. // Демографската катастрофа : Патриотични семинари : [Сб.] / Състав. и науч. ред. Петър Иванов : Ахат. - Русе, 2010, с. 36-52. 

  

Сист. No: 43116

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 341 -

Сп Л 792

Стойчев, Ст.  Фактори, определящи изменението на климата / Ст. Стойчев. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 5, с. 47-51. 

  

Сист. No: 43099

Околна среда

- 342 -

Сп Ф 703

Памукчиев, Минко.  Ерозията на северната ни граница и Дунавската стратегия / Минко Памукчиев. // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 5, с. 24-25. 

  

Сист. No: 43057

- 343 -

43631

Surovy, Vladimir.  Relationship between Economy and Ecology / Vladimir Surovy. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 299-304. 

  

Сист. No: 42970

Екология

- 344 -

43749

Иванова, Ваня Живкова.  Мониторинг на състоянието на твърдите битови и производствени отпадъци в град Добрич / Ваня Живкова Иванова. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 118-125. 

  

Сист. No: 43283

- 345 -

Сп Ю 371

Енергетиката и парниковият ефект . // Ютилитис, VIII, 2010, N 9, с. 24-25; N10, с. 44-45. 

  

Сист. No: 42865

- 346 -

Сп В 52 Мэ

Социально-экономические аспекты экологических конфликтов . // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 2, с. 46-53. 

  

Сист. No: 42936

Математическо моделиране

- 347 -

Сп Т 87 В

Атанасов, Бойко и др.  Математика и икономика / Бойко Атанасов, Пламен Илиев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 21-75. 

  

Сист. No: 43161

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 348 -

43631

Георгиева, Мила и др.  За диагностичния анализ и ефективнотстта в управлението на българските болници / Мила Георгиева, Емануела Мутафова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 131-137. 

  

Сист. No: 42952

Научно-техническо развитие

- 349 -

43631

Чиприянов, Михаил.  За теорията на сингуларността / Михаил Чиприянов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 112-116. 

  

Сист. No: 42918

Стокознание

- 350 -

Сп Х 74 п

Виденов, Ивайло.  Идеално точно и ясно. Чисто маркиране на опаковки за детски зърнени храни / Ивайло Виденов. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 14-15. 

  

Сист. No: 43296

- 351 -

Сп Х 742

Какво да следите от етикетите на храните . // ХИ&Т, XI, 2010, N 6, с. 7-8. 

  

Сист. No: 43010

- 352 -

Сп З 54

Параскова, Павлина.  Проблеми на безопасността и качеството на храните в България / Павлина Параскова. // Земеделие плюс, 2010, N 10, с. 9-10. 

  

Сист. No: 43253

Енергетика

- 353 -

Сп Г 62 Св

Живкова, Ваня.  Вятърните генератори - динамично развиващ се сектор от енергетиката / Ваня Живкова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIII, 2010, с. 269-309. 

  

Сист. No: 43357

- 354 -

Сп Ю 371

Бояджиев, Мартин и др.  Цените на природния газ в страните от ЦИЕ / Мартин Бояджиев, Юли Радев. // Ютилитис, VIII, 2010, N 7-8, с. 66-69; N9, с. 56-59. 

  

Сист. No: 42531

- 355 -

Сп В 83 Э

ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года . // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 10, с. 101-112. 

  

Сист. No: 43177

- 356 -

Сп И 502

Григорова, Веселина.  Енергийна ефективност и опазване на околната среда / Веселина Григорова. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 32-36. 

  

Сист. No: 42879

- 357 -

Сп Ю 371

Камбурова, Веселка.  Кредитни линии на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ за България / Веселка Камбурова. // Ютилитис, VIII, 2010, N 10, с. 20-22. 

  

Сист. No: 43160

- 358 -

Сп Ю 371

Радев, Юли.  Краят на двойнствените цени на руския газ / Юли Радев. // Ютилитис, VIII, 2010, N 9, с. 60-62; N10, с. 54-55. 

  

Сист. No: 42875

- 359 -

Сп В 52 Мэ

Сидоренко, В. Н. и др.  Анализ трубопроизводство в рамках теоретико-игрового подхода / В. Н. Сидоренко, В. В. Савин. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 2, с. 89-104. 

  

Сист. No: 42939

- 360 -

Сп Ю 371

Фотоволтаика в България . // Ютилитис, VIII, 2010, N 11-12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 43380

- 361 -

Сп Ю 371

Хидроенергетиката - интелигентен път към бъдещето . // Ютилитис, VIII, 2010, N 9, с. 53-55. 

  

Сист. No: 42873

Селско стопанство. Горско стопанство

- 362 -

43631

Димитрова, Даниела и др.  Анализ на тенденциите и перспиктивите в развитието на лозаро-винарския сектор към 2020 г. / Даниела Димитрова, Миглена Вачевска. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 194-202. 

  

Сист. No: 42977

- 363 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Полица срещу "лошо време" или борба с кредитора / Гергана Иванова. // Застраховател, XVI, N 21, 10-24 ноем. 2010, с. 11, 14. 

  

Сист. No: 42943

- 364 -

Сп З 54

Българското земеделие в началото на 21 век . // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 17-19; N10, с. 37-39. 

  

Сист. No: 42755

- 365 -

Сп З 54

За устойчивата развитие на лозаро-винарския сектор . // Земеделие плюс, 2010, N 10, с. 33-35. 

  

Сист. No: 43255

- 366 -

Сп З 54

Милков, Камен.  Стратегия за обезвреждане на животински отпадъци / Камен Милков. // Земеделие плюс, 2010, N 10, с. 42-44. 

  

Сист. No: 43262

- 367 -

Сп З 54

Нектарина . // Земеделие плюс [Прил.], 2010, N 9, 10, 16 с.; 16с.. 

  

Сист. No: 42756

- 368 -

Сп З 54

Стойкова, Мая.  Селското стопанство на Норвегия - пример за национално отговорна политика / Мая Стойкова. // Земеделие плюс, 2010, N 10, с. 45-47. 

  

Сист. No: 43269

- 369 -

Сп З 54

Стоянова, Анелия.  Ябълкопроизводството в област Янтай, Китай / Анелия Стоянова. // Земеделие плюс, 2010, N 10, с. 40-41. 

  

Сист. No: 43261

Растениевъдство

- 370 -

Сп З 544 к

Неприятелите по есенниците и как да се борим с тях . // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 10, с. 44-48. 

  

Сист. No: 42958

Управление на предприятията. Организация на производството

- 371 -

39981

Христов, Симеон.  За организационните структури в управлението на организацията - същност и параметри / Симеон Христов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 68-74. 

  

Сист. No: 42850

- 372 -

43631

Христова, Венета.  Човешкият фактор в българските клъстери / Венета Христова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 58-63. 

  

Сист. No: 42902

- 373 -

43631

Хубенов, Огнян.  Диверсификация и иновации на свързани с животновъдството производства и значението им за зелената икономика / Огнян Хубенов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 74-79. 

  

Сист. No: 42905

- 374 -

Сп Х 74 п

Без риск за възложителя. Финансиране на инвестициите с икономисана енергия . // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 11, с. 18-19. 

  

Сист. No: 43297

- 375 -

Сп В 52 Мэ

Бугаков, В. М.  Оперативное управление промышленным предприятием при росте спроса на выпускаемую продукцию / В. М. Бугаков. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 2, с. 37-45. 

  

Сист. No: 42934

- 376 -

Сп П 89 тп

Стыров, Максим.  Управление промышленными предприятиями: кластерно - отраслевой подход / Максим Стыров. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 10, с. 93-101. 

  

Сист. No: 43152

- 377 -

Сп Ч I 58 i

Chamberlin, Tyler et al.  Sourcing Knowledge and Innovation in a Low -Technology Industry / Tyler Chamberlin, Jerome Doutriaux. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 5, с. 487-510. 

  

Сист. No: 42997

Мениджмънт

- 378 -

42277

Бакърджиева, Милка.  Трайно конкурентно преимущество чрез корпоративна култура и комуникации / Милка Бакърджиева. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2006, с. 133-137. 

  

Сист. No: 43022

- 379 -

43631

Котелник, Анна.  Инновационный менеджмент как направление стратегического планирования / Анна Котелник. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 369-375. 

  

Сист. No: 42951

- 380 -

43749

Матеева, Живка Стоянова.  Нарушения в етапите на управление на обществените поръчки / Живка Стоянова Матеева. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 61-68. 

  

Сист. No: 43303

- 381 -

42277

Пенчева, Миглена.  Организационна култура и публичен сектор / Миглена Пенчева. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2006, с. 138-142. 

  

Сист. No: 43023

- 382 -

43631

Рискът при изпълнението на енерговъзобновяеми проекти  / Павлин Павлов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 413-420. 

  

Сист. No: 43063

- 383 -

43631

Сирашки, Христо.  Гъвкавост при управлението на екологични проекти / Христо Сирашки. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 457-461. 

  

Сист. No: 43079

- 384 -

43631

Славов, Станимир.  Съпротива към промяна на персонала / Станимир Славов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 5-10. 

  

Сист. No: 42892

- 385 -

43631

Славянска, Вяра.  За компетенциите в проектното управление / Вяра Славянска. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 11-16. 

  

Сист. No: 42999

- 386 -

43631

Стоянова, Станислава.  Социални аспекти в управлението на човешкия фактор / Станислава Стоянова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 34-39. 

  

Сист. No: 42899

- 387 -

43631

Тодоров, Тодор Ив.  Зеленото бъдеще на българската икономика / Тодор Ив. Тодоров. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 40-51. 

  

Сист. No: 42900

- 388 -

43631

Чиприянов, Михаил.  Възможности и ограничения пред внедряването на методите за стратегически изследвания в българските компании / Михаил Чиприянов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 105-111. 

  

Сист. No: 42916

- 389 -

Сп Г 62 Св

Бакърджиева, Милка.  Равнопоставеността на половете като ценност на съвременния мениджмънт / Милка Бакърджиева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIII, 2010, с. 159-224. 

  

Сист. No: 43354

- 390 -

Сп Н 326 ту

Стоянова, Цветана.  Систематизация на основните подходи за стратегически конкурентни предимства и управлението на бизнеса / Цветана Стоянова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2010, с. 237-275. 

  

Сист. No: 43212

- 391 -

Сп И 502 у

Василев, Валентин.  Стратегическо управление на човешките ресурси - разработване на стратегия в седем стъпки / Валентин Василев. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 37-42. 

  

Сист. No: 43219

- 392 -

Сп Р 868 э

Винслав, Ю.  Интегрированные корпоративные структуры: стимулирование топ-менеджмента штаб-квартир и бизнес-единиц / Ю. Винслав. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 3, с. 72-81. 

  

Сист. No: 42937

- 393 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Диверсифициран поглед върху международните стратегии / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 42-55. 

  

Сист. No: 43028

- 394 -

Сп C 58

Дейността на ИТ подразделенията - под знака на сервизния подход . // CIO, 2010, N 12, с. 68-71. 

  

Сист. No: 43307

- 395 -

Сп И 502 у

Джорджевич, Милица и др.  Theory of constraints - new management philosophy / Милица Джорджевич, Мая Стоянович. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 43-49. 

  

Сист. No: 43215

- 396 -

Сп П 186

Димитрова, Галина.  Основни подходи за разрешаване на междуличностни конфликти в застрахователната дейност / Галина Димитрова. // Панорама на труда, 2010, N 8, с. 18-26. 

  

Сист. No: 43369

- 397 -

Сп А 582

Иванов, Пенчо.  За стратегиите с уважение / Пенчо Иванов. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 8-16. 

  

Сист. No: 43228

- 398 -

Сп Ф 703

Илиев, Цветан.  Методи за управление на проекти / Цветан Илиев. // Фондове Програми Проекти, III, 2010, N 2, с. 19-21. 

  

Сист. No: 43044

- 399 -

Сп Н 25 а

Каменов, Камен.  Интереси и несъответствия в управленския процес, основане на властта / Камен Каменов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 32-41. 

  

Сист. No: 43026

- 400 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ(част 11): На скорост / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 12, с. 66-67. 

  

Сист. No: 43304

- 401 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 10): Проектите по внедряване на бизнес системи / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 11, с. 66-68. 

  

Сист. No: 43308

- 402 -

Сп И 502 у

Младенова, Меглена.  Управление на виртуални екипи, фази и ролята на мениджъра при осъществяването на проекта / Меглена Младенова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 31-36. 

  

Сист. No: 43203

- 403 -

Сп И 502 у

Парушева, Таня.  New Strategies for Hotel Management / Таня Парушева. // Икономика и управление, VI, 2010, N 3, с. 75-82. 

  

Сист. No: 43290

- 404 -

Сп А 582

Паунов, Марин.  Човешката емоционалност в поведенските науки и практиката на управлението: закъснялата революция и родилните и петна / Марин Паунов. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 48-59. 

  

Сист. No: 43090

- 405 -

Сп П 89 тп

Растворцева, Светлана.  Бенчмаркинг инноваций в системе управления региональной эффективностью / Светлана Растворцева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 10, с. 111-116. 

  

Сист. No: 43151

- 406 -

Сп И 502 у

Ушева, Мариана.  Успешният ръководител на ХХІ век / Мариана Ушева. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 33-45. 

  

Сист. No: 43223

- 407 -

Сп В 52 лэ

Чернова, Г. В. и др.  Методологические аспекты моделирования антикризисного управления / Г. В. Чернова, С. А. Калайда, Ж. В. Писаренко. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2010, N 2, с. 89-99. 

  

Сист. No: 43155

- 408 -

43631

Mihaela, Georgeta et al.  Importance Cost Calculation the Activity of an Undertaking in the Dairy Industry / Georgeta Mihaela, Stoicescu Mihai. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 312-317. 

  

Сист. No: 42972

- 409 -

43631

Mihajlovic, Ljiljana et al.  The Role of Management in the Future Development of Small Companies / Ljiljana Mihajlovic, Petronije Jevtic. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 233-238. 

  

Сист. No: 42965

- 410 -

Сп М 486

10-те риска за бизнеса . // Мениджър, 2010, N 12, с. 122-123. 

  

Сист. No: 43144

- 411 -

Сп Ч J 80 f

Casamatta, Catherine et al.  Managerial Legacies, Entrenchment, and Strategic Inertia / Catherine Casamatta, Alexander Guembel. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 6, с. 2403-2436. 

  

Сист. No: 43198

- 412 -

Сп А 582

Ivanov, Pencho.  About the strategies - with Respect / Pencho Ivanov. // Economic Alternatives, 2009, N 1, с. 25-33. 

  

Сист. No: 43182

Методи на управление

- 413 -

43631

Асенов, Анатолий.  Контролингът - система за целево-адаптивно управление на фирмата / Анатолий Асенов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 64-68. 

  

Сист. No: 42891

Бизнес план

- 414 -

43631

Бакърджиева, Милка.  Бариери пред ефективното устноречево комуникиране в бизнеса / Милка Бакърджиева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 75-82. 

  

Сист. No: 42898

Бизнес стратегии

- 415 -

Сп Ч J 80 B

Girod, Stephane et al.  Operating models for a multipolar world: balancing global integration and local responsiveness / Stephane Girod, Joshua B. Bellin, Kumar S. Ranjan. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 6, с. 22-27. 

  

Сист. No: 43095

- 416 -

Сп Ч J 80 B

Gopalani, Anees.  A new model for service businesses in product-centric firms / Anees Gopalani. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 6, с. 4-11. 

  

Сист. No: 43125

- 417 -

Сп Ч J 80 B

Pech, Richard et al.  How strategies of deception facilitate business growth / Richard Pech, Greg Stamboulidis. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 6, с. 37-45. 

  

Сист. No: 43092

Планиране-метод на управление

- 418 -

43631

Николаев, Иван.  Плъзгащото се планиране елиминира парадокса на плановика / Иван Николаев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 391-395. 

  

Сист. No: 43060

- 419 -

43631

Парашкевова, Евелина.  Качеството на плановата дейност - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност / Евелина Парашкевова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 434-442. 

  

Сист. No: 43074

- 420 -

40946

Статев, Венцислав.  Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие (на примера на община В. Търново) / Венцислав Статев. // Българският преход : Научно-практическа конференция. Велико Търново, 31 май - 1 юни 2003 г. : ГорексПрес. - София, 2003, с. 192-197. 

  

Сист. No: 42901

Контрол-методи на управление

- 421 -

43631

Цветкова, Надежда.  Поведенчески аспекти на субекта на контрол в условия на глобализация / Надежда Цветкова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 101-104. 

  

Сист. No: 42914

- 422 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Симеонов, Огнян.  Към въпроса за предмета на концепцията на контролинга / Огнян Симеонов. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 4, 2008, с. 123-171. 

  

Сист. No: 42871

- 423 -

Сп З 544 к

Цветкова, Надежда.  Плановостта - условие за по-висока ефективност в работата на контролния съвет / Надежда Цветкова. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 10, с. 5-11. 

  

Сист. No: 42956

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 424 -

43631

Синоверский, Роман.  Развитие экономической безопасности предпринимательства региона в условиах кризиса / Роман Синоверский. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 460-466. 

  

Сист. No: 42960

- 425 -

Сп Ч 895

Пандева, Златка.  Женското предприемачество в България / Златка Пандева. // Човешки ресурси, 2010, N 8, с. 21-22. 

  

Сист. No: 43379

Риск мениджмънт

- 426 -

Сп И 502

Костова-Пикет, Десислава.  Форуърдни контракти, опции и управление на корпоративните рискове / Десислава Костова-Пикет. // Икономика, LXIV, 2010, N 3, с. 94-97. 

  

Сист. No: 42884

Малък бизнес

- 427 -

39289

Василев, Йордан.  Бариери пред дребния бизнес при излизане на външни пазари / Йордан Василев. // Втора българо-египетска конференция : Икономиките в преход : АИ Ценов. - Свищов, 2000, с. 152-155. 

  

Сист. No: 42853

- 428 -

Сп Д 226 п

Матеев, Мирослав.  Фактори на растежа на малките и средните предприятия в България и Европа: емпиричен анализ на тяхната конкурентоспособност и развитие / Мирослав Матеев. // Данъчна практика, 2010, N 11, с. 24-29. 

  

Сист. No: 43317

- 429 -

43631

Nowak, Dariusz.  Shortcomings of small company development / Dariusz Nowak. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 239-253. 

  

Сист. No: 43000

Управление на фирмата

- 430 -

40850

Андреева, М.  Технологичен процес и технологични проблеми при разработването на стратегията на фирмата / М. Андреева. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция 22.02. - 25.02. 2004 г.; Т.1-2 : Т. 2, Т. 2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 95-104. 

  

Сист. No: 42827

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 431 -

43631

Дончева, Людмила.  Потенциал и конкурентоспособност на бизнесорганизациите / Людмила Дончева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 226-231. 

  

Сист. No: 42981

- 432 -

43631

Каменов, Камен.  Поведенчески мрежи и управленски резултати / Камен Каменов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 33-39. 

  

Сист. No: 42886

- 433 -

43631

Стоянов, Ивайло.  Високите технологии в Република България - фактор за интелигентен растеж и конкурентоспособност / Ивайло Стоянов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 17-27. 

  

Сист. No: 42894

- 434 -

Сп И 503 и

Хаджиев, Божидар.  Реинженерингови системи и модели за интернационализация на индустриалните организации / Божидар Хаджиев. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 2, с. 54-97. 

  

Сист. No: 42923

- 435 -

Сп Ч I 58 i

Funk, Jeffrey L.  Complexity, Critical Mass and Industry Formation: a Comparison of Selected Industries / Jeffrey L. Funk. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 5, с. 511-530. 

  

Сист. No: 42998

Мениджмънт на фирмата

- 436 -

43631

Лазарова, Елица.  Бенчмаркингът - конкурентно предимство за фирмите / Елица Лазарова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 341-347. 

  

Сист. No: 43047

- 437 -

Сп А 582

Чанкова, Лилия.  Мениджмънт на българските фирми за текстил и облекло и възможностите за постигане на конкурентоспособен растеж / Лилия Чанкова. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 60-69. 

  

Сист. No: 43091

Управление на риска

- 438 -

42277

Христов, Петър.  Парадигмите на риска / Петър Христов. // Сборник доклади на научна конференция : Сборник докладов научной конференции : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2006, с. 82-87. 

  

Сист. No: 43025

- 439 -

Сп В 986

Ахмед, Калиптен.  Въвеждане на процеса по управление на риска в публичния сектор / Калиптен Ахмед. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 4, с. 18-23. 

  

Сист. No: 42835

- 440 -

Сп У 732 р

Кузнецов, А. В.  Реструктуризация как метод управления рыночным риском в проектных организациях холдингового типа / А. В. Кузнецов. // Управление риском . - Москва, 2010, N 3, с. 31-37. 

  

Сист. No: 43076

- 441 -

Сп У 732 р

Филин, С. А.  Риск как элемент стратегического управления в инновационной сфере / С. А. Филин. // Управление риском . - Москва, 2010, N 3, с. 38-51. 

  

Сист. No: 43070

Счетоводство

- 442 -

39596

Александров, Валерий.  Положителни страни на практическото обучение с програмни продукти за автоматизиране на банковото счетоводство / Валерий Александров. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Международна научна конференция 4-6 ноември 1999 година : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 1999, с. 147-154. 

  

Сист. No: 42882

- 443 -

42929

Галинова, Анелия.  Относно същността на счетоводните принципи и тенденции в тяхното развитие / Анелия Галинова. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 53-64. 

  

Сист. No: 42922

- 444 -

38025

Йоновски, Калин.  Счетоводният баланс - информационна банка с данни за предприятието / Калин Йоновски. // Счетоводството в пазарни условия : Доклади за юбилейната научна конференция : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 195-200. 

  

Сист. No: 42915

- 445 -

43749

Йорданова, Галина Събчева.  Подходи и техники за оценяване на концесии / Галина Събчева Йорданова. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 75-84. 

  

Сист. No: 43278

- 446 -

39596

Кънева, Тотка.  Някои аспекти при компютърното обучение по счетоводство в бюджетните предприятия / Тотка Кънева. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Международна научна конференция 4-6 ноември 1999 година : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 1999, с. 138-146. 

  

Сист. No: 42880

- 447 -

39596

Папазов, Игнат.  Дидактически подходи при водене на семинарни занятия по учебната дисциплина "Банково счетоводство" / Игнат Папазов. // Съвременни и традиционни подходи на университетското обучение по счетоводство и финанси : Международна научна конференция 4-6 ноември 1999 година : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 1999, с. 191-199. 

  

Сист. No: 42883

- 448 -

Сп Г 621 ИДЕС

Петров, Михаил Динев.  Счетоводството и неговата социална среда / Михаил Динев Петров. // Годишник на ИДЕС, IV, 2010, с. 7-22. 

  

Сист. No: 43367

- 449 -

Сп Б 925 с

Божков, Васил.  Международните стандарти за финансово отчитане: общи тенденции на развитие и перспективи на концептуалните основи / Васил Божков. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 15-16, с. 36-43. 

  

Сист. No: 42926

- 450 -

Сп Б 925 с

Брезоева, Бойка.  Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия - история и бъдеще / Бойка Брезоева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 15-16, с. 11-17. 

  

Сист. No: 42925

- 451 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Счетоводни модели за отчитане на хеджирането - отчитане на хеджиране на паричен поток / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2010, N 9-10, с. 3-19. 

  

Сист. No: 43310

- 452 -

Сп С 953 п

Григорова, Стела и др.  Счетоводно отчитане на амбалажа / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Счетоводство плюс, 2010, N 11, с. 10-12; N12, с. 11-13. 

  

Сист. No: 43008

- 453 -

Сп З 544 к

Григорова, Стела и др.  Как да отчитаме амбалажа / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 11, с. 16-22. 

  

Сист. No: 43280

- 454 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Инвестиции в асоциирани предприятия / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2010, N 11, с. 12-14. 

  

Сист. No: 43007

- 455 -

Сп И 31

Желязков, Димитър.  Счетоводноата политика в условията на икономическата криза / Димитър Желязков. // ИДЕС, XIV, 2010, N 8, с. 48-52. 

  

Сист. No: 43366

- 456 -

Сп З 544 к

Златков, Иван.  Организация на годишното счетоводно приключване на 2010 година / Иван Златков. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 12, с. 23-34. 

  

Сист. No: 43355

- 457 -

Сп Б 925 с

Крумова, Диана.  Подходи и методи за отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата / Диана Крумова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 15-16, с. 44-50. 

  

Сист. No: 42927

- 458 -

Сп С 953 п

Крумова, Диана.  Модели за последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи / Диана Крумова. // Счетоводство плюс, 2010, N 12, с. 7-10. 

  

Сист. No: 43313

- 459 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Признаване на нетекущи активи / Симеон Милев. // Счетоводство плюс, 2010, N 9, с. 7-10; N10, с. 6-8; N11, с. 8-10. 

  

Сист. No: 42434

- 460 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Признаване на нематериални активи / Симеон Милев. // Счетоводство плюс, 2010, N 12, с. 5-6. 

  

Сист. No: 43316

- 461 -

Сп С 953 по

Петков, Росен.  Право върху вътрешно генерираните нематериални активи / Росен Петков. // Счетоводна политика, 2010, N 9-10, с. 20-27. 

  

Сист. No: 43312

- 462 -

Сп Б 925 с

Райков, Петър.  Счетоводни и данъчни постановки по отношение на бизнес комбинациите / Петър Райков. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 17-18, с. 48-61. 

  

Сист. No: 43347

- 463 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Обезценка на материални запаси / Евгени Рангелов. // Експерт, XVIII, 2010, N 10, с. 33-34. 

  

Сист. No: 43361

- 464 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Отчитане на тристранните операции / Райна Стефанова. // Експерт, XVIII, 2010, N 10, с. 30-33. 

  

Сист. No: 43360

- 465 -

43631

Mihai, Stoicescu et al.  Accounting - in the Context of a European and International Approach / Stoicescu Mihai. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 283-289. 

  

Сист. No: 43001

Финансово счетоводство

- 466 -

Сп Т 87 В

Генов, Слави.  Методически проблеми при изготвяне и представяне на отчета за паричните потоци / Слави Генов. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 243-285. 

  

Сист. No: 43166

- 467 -

Сп И 31

Филипова, Фаня.  Качеството на информацията във финансовите отчети / Фаня Филипова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 8, с. 28-47. 

  

Сист. No: 43365

Счетоводство на предприятието

- 468 -

43749

Гочева, Валентина Велева.  Проблеми при откриване и коригиране на фундаментални счетоводни грешки и тяхното отражение във финансовия отчет на предприятието / Валентина Велева Гочева. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 69-74. 

  

Сист. No: 43272

- 469 -

Сп Н 32 твие

Георгиева, Елена.  Възникване на ценови разлики при признаване на земеделска продукция / Елена Георгиева. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, LV, Кн.2, 2010, с. 223-228. 

  

Сист. No: 43351

- 470 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Счетоводно отчитане в предприятията, обявени в несъстоятелност и ликвидация / Иван Душанов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 17-18, с. 8-16. 

  

Сист. No: 43344

- 471 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Периодично отчитане в бюджетните предприятия през 2010 година / Иван Златков. // Актив, 2010, N 11, с. 2-7. 

  

Сист. No: 43072

- 472 -

Сп Т 87 В

Костова, Надя.  Счетоводни и данъчни аспекти на продажбата на търговско предприятие / Надя Костова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 76-77. 

  

Сист. No: 43162

- 473 -

Сп Б 90

Круковская, Т. А.  Факторный анализ финансовых результатов / Т. А. Круковская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 11, с. 118-123. 

  

Сист. No: 43087

- 474 -

Сп Б 925 с

Фесчиян, Даниела.  Адаптиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор към концептуалната рамка на МССПС / Даниела Фесчиян. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 17-18, с. 2-7. 

  

Сист. No: 43342

Одиторски контрол

- 475 -

Сп В 986

Вълчев, Светлин.  Предизвикателствата пред вътрешния одит - разбирането за вътрешен контрол / Светлин Вълчев. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 42834

- 476 -

Сп И 31

Дамянов, Дамян.  МОС 540 одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани оповестявания / Дамян Дамянов. // ИДЕС, XIV, 2010, N 8, с. 12-26. 

  

Сист. No: 43363

- 477 -

Сп С 953 по

Колева, Бранимира.  Методика за извършване на стойностно-пропорционалния подбор (PPS sampling) при провеждането на независим финансов одит / Бранимира Колева. // Счетоводна политика, 2010, N 9-10, с. 28-41. 

  

Сист. No: 43315

- 478 -

Сп И 502 у

Пъчев, Пламен.  Развитие на одита в България / Пламен Пъчев. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 45-51. 

  

Сист. No: 43237

- 479 -

Сп Б 923 з

Симов, Иван.  Промени в Закона за несависимия финансов одит - юли 2010 г. / Иван Симов. // Български законник, XIX, 2010, N 11, с. 49-56. 

  

Сист. No: 43012

- 480 -

Сп В 986

Ouellet, Normand.  Политико-управленският всемир и вътрешният одит / Normand Ouellet. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 4, с. 36-41. 

  

Сист. No: 42836

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 481 -

43631

Варамезов, Любчо.  Аутсорсингът - страхове и надежди / Любчо Варамезов. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 101-106. 

  

Сист. No: 42911

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 482 -

43631

Димова, Надежда.  Значението на човешкия фактор в маркетинговата дейност на организаците / Надежда Димова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 210-218. 

  

Сист. No: 42979

- 483 -

43631

Динков, Милен.  Атестация на персонала - по зъдължение или необходимост / Милен Динков. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 219-225. 

  

Сист. No: 42980

- 484 -

43631

Емилова, Ирена.  Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението / Ирена Емилова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 232-237. 

  

Сист. No: 42983

- 485 -

42028

Шопова, Елена Йорданова.  Ефективност на комуникирането в група / Елена Йорданова Шопова. // Мениджмънт на 21 век : Юбилеен алманах : АИ Ценов. - Свищов, 2007, с. 267-273. 

  

Сист. No: 42860

- 486 -

Сп Н 32 твие

Шатарова, Десислава.  Човешкият фактор и повишаването на неговата компетентност в съвременните условия / Десислава Шатарова. // Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив, LV, Кн.2, 2010, с. 279-284. 

  

Сист. No: 43353

- 487 -

Сп Ю 371

Глад за професионалисти . // Ютилитис, VIII, 2010, N 9, с. 30-32. 

  

Сист. No: 42872

- 488 -

Сп У 732 п

Гулиева, М.  Управлять численностью персонала - дань моде или потребность бизнеса? / М. Гулиева. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 20, с. 55-58. 

  

Сист. No: 42929

- 489 -

Сп У 732 п

Софронова, В.  В банках требуются носители новых знаний / В. Софронова. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 21, с. 19-22. 

  

Сист. No: 43067

- 490 -

Сп Д 41 к

Фролова, А.  Дискриминация по возрасту при приеме на работу / А. Фролова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 21, с. 38-42. 

  

Сист. No: 43069

- 491 -

Сп И 503 и

Delteil, Violaine et al.  Human Resource Management and Labour Union Strategies: Survey Results from French Multinationals Located in Central and Eastern Europe / Violaine Delteil, Patrick Dieuaide. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 2, с. 27-53. 

  

Сист. No: 42935

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 492 -

43631

Захариев, Андрей.  Моделиране на човешкия фактор в здравеопазната система в България с хоризонт 2020 / Андрей Захариев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 244-249. 

  

Сист. No: 42987

- 493 -

43631

Йорданова, Елена.  Етични ценности и управление на човешкия фактор / Елена Йорданова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 303-311. 

  

Сист. No: 43017

- 494 -

43631

Марчева, Анастасия.  Човешкият фактор в здравеопазването - 10 Х 10 въпроса с хоризонт 2020 / Анастасия Марчева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 360-368. 

  

Сист. No: 43052

- 495 -

43574

Халачева, Теменужка и др.  Мотивация при изпълнение на научноизследвателските проекти / Теменужка Халачева, Снежана Колева. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 108-112. 

  

Сист. No: 43139

- 496 -

Сп И 502 у

Василев, Валентин.  Използване на аутсорсинг в управлението на човешките ресурси в публичната администрация / Валентин Василев. // Икономика и управление, VI, 2010, N 1, с. 25-32. 

  

Сист. No: 43221

- 497 -

Сп И 502 у

Василев, Валентин и др.  "Бораут" - предизвикателстваи решения в публичната администрация / Валентин Василев, Олга Чорбаджийска. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 43202

- 498 -

Сп А 582

Димитров, Кирил.  Норми и вярвяния, определящи отношението към човешкште ресурси в индустриалните организации / Кирил Димитров. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 72-83. 

  

Сист. No: 43241

- 499 -

Сп А 582

Хаджипетков, Борис.  Социалномрежови анализ и упрвление на организационната промяна / Борис Хаджипетков. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 138-154. 

  

Сист. No: 43101

Транспорт

- 500 -

Сп А 582

Николова, Христина.  Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструктурните такси в железопътния транспорт / Христина Николова. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 110-123. 

  

Сист. No: 43098

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 501 -

Сп С 683 м

Рибов, Манол.  Във фокуса на вниманието - науката за качеството / Манол Рибов. // Стандартизация Метрология Сертификация, LXI, 2010, N 10, с. 22-25. 

  

Сист. No: 43333

Анализ на промишленото производство

- 502 -

43631

Кулчев, Красимир.  Анализ на конкурентоспособността на продукцията / Красимир Кулчев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 330-334. 

  

Сист. No: 43043

Информационни технологии

- 503 -

43631

Бортэ, Григорий.  Природа уязвимостей программного обеспечения / Григорий Бортэ. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 326-330. 

  

Сист. No: 42948

- 504 -

43749

Вълканов, Недялко Вълканов.  За някои трудности при съпоставката на банковите клиентски картотеки с международните "черни списъци" / Недялко Вълканов Вълканов. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 25-33. 

  

Сист. No: 43256

- 505 -

43631

Дакова, Маргарита.  Нови тенденции в развитието на enterprise resource planning софтуера / Маргарита Дакова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 169-178. 

  

Сист. No: 313

- 506 -

43631

Дачев, Петър.  Необходимост от интеграция на съвременните бизнес приложение / Петър Дачев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 179-184. 

  

Сист. No: 42969

- 507 -

43631

Краев, Любен.  Бизнес информатиката в хоризонта на българските предприятия / Любен Краев. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 318-322. 

  

Сист. No: 43019

- 508 -

43631

Краева, Виолета.  Интернет икономиката - нов етап в развитието на информационното общество / Виолета Краева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 323-329. 

  

Сист. No: 43042

- 509 -

43631

Руснак, А. К.  Цифровая подпись - на страже информационной безопасности / А. К. Руснак. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 454-459. 

  

Сист. No: 42959

- 510 -

41577

Сотирова, Адриана.  Информационно осигуряване на инвестиционната политика на строителното предприятие / Адриана Сотирова. // Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие - ноември 2006 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2006, с. 152-158. 

  

Сист. No: 42904

- 511 -

41126

Цветкова, Надежда.  Организация на информационната система на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК) в условията на Евроинтеграция / Надежда Цветкова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 79-91. 

  

Сист. No: 42845

- 512 -

Сп Г 621 ВУЗФ

Краева, Виолета.  Съвременни информационни технологии, ориентирани към клиентите в банковата сфера / Виолета Краева. // Годишник. Висше училище по застраховане и финанси - София, 2, 2006, с. 69-96. 

  

Сист. No: 42830

- 513 -

Сп А 582

Върбанов, Румен и др.  Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия / Румен Върбанов, Наталия Маринова. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 134-140. 

  

Сист. No: 43294

- 514 -

Сп И 502 у

Георгиева, Иванка.  Интеграцията в индустриалните системи, базирана на интернет технологиите / Иванка Георгиева. // Икономика и управление, VI, 2010, N 3, с. 65-74. 

  

Сист. No: 43286

- 515 -

Сп П 324

Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова и др.  Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" / Стоянка Любомирова Георгиева-Лазарова, Лъчезар Иванов Лазаров. // Педагогика, XX, 2010, N 6, с. 60-74. 

  

Сист. No: 43376

- 516 -

Сп А 582

Данкова, Петя.  Основни аспекти на концепцията за архитектура на предприятието / Петя Данкова. // Икономически алтернативи, 2009, N 3, с. 124-137. 

  

Сист. No: 43100

- 517 -

Сп C 58

Димитров, Симеон.  Управлявани услуги - успешният модел за ИТ аутсорсинг / Симеон Димитров. // CIO, 2010, N 11, с. 64-65. , ноември 2010

  

Сист. No: 43006

- 518 -

Сп А 582

Димов, Мартин.  Къде сме ние в европейското виртуално пространство? / Мартин Димов. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 137-147. 

  

Сист. No: 42826

- 519 -

Сп П 89 тп

Емельянов, Юрий.  Информационная и коммуникационная культура в компании / Юрий Емельянов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 10, с. 8-18. 

  

Сист. No: 43142

- 520 -

Сп У 732 п

Игнатенко, Александр и др.  Неосведомленность сотрудников - слабое место защиты информации / Александр Игнатенко, Алексей Раевский. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 22, с. 46-50. 

  

Сист. No: 43141

- 521 -

Сп C 58

Какво изисква реалната сигурност във виртуания свят? . // CIO, 2010, N 11, с. 58-60. , ноември 2010

  

Сист. No: 43004

- 522 -

Сп Б 445

Краева, Виолета.  Приложение на новото поколение интернет технологии в туризма / Виолета Краева. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 108-127. 

  

Сист. No: 43331

- 523 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Защитата на информацията във виртуализирани среди - обект на повишено внимание. // CIO, 2010, N 12, с. 64-65. 

  

Сист. No: 43302

- 524 -

Сп Т 87 В

Личев, Илия и др.  Технологично усъвършенстване на информационните процеси за отчитане на стопанските операции в индустриалния бизнес / Илия Личев, Юлиан Василев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 81, 2009, N 81, с. 109-147. 

  

Сист. No: 43163

- 525 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (Част 10): Проектите по внедряване на бизнес системи / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 11, с. 66-68. , ноември 2010

  

Сист. No: 43005

- 526 -

Сп А 582

Парушева, Силвия.  Кражбите на самоличност и защита на интернет банкирането / Силвия Парушева. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 84-96. 

  

Сист. No: 43254

- 527 -

Сп А 582

Парушева, Таня.  Новите технологии в глобалния туризъм / Таня Парушева. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 88-92. 

  

Сист. No: 43243

- 528 -

Сп C 58

Стефанова, Камелия и др.  Решенията за управление на бизнес резултатност - функционалности и развитие / Камелия Стефанова, Валентин Кисимов, Дорина Кабакчиева. // CIO, 2010, N 11, с. 28-37. , ноември 2010

  

Сист. No: 43002

- 529 -

Сп И 502 у

Трифонова, Жулиета.  Съвременни технологии в бизнес туризма / Жулиета Трифонова. // Икономика и управление, VI, 2010, N 3, с. 97-102. 

  

Сист. No: 43288

- 530 -

Сп Г 62 Св

Gupta, Bhumika.  Аутсорсинг на бизнес процеси: основа за бъдещите виртуални организации в Индия / Bhumika Gupta. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIII, 2010, с. 7-38. 

  

Сист. No: 43349

- 531 -

Сп Ч M 75

Beaudry, Anne et al.  The Other Side of Acceptance: Studying the Direct and Indirect Effects of Emotions on Information Technology Use / Anne Beaudry, Alain Pinsonneault. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 4, с. 689-710. 

  

Сист. No: 43086

- 532 -

Сп А 582

Parusheva, Silvia.  Identity Theft and Internet Banking Protection / Silvia Parusheva. // Economic Alternatives, 2009, N 1, с. 44-55. 

  

Сист. No: 43171

- 533 -

Сп C 58

SCM - технологии за взаимодействие и концентриране на ресурси . // CIO, 2010, N 11, с. 48-50. , ноември 2010

  

Сист. No: 43003

Икономическа информатика

- 534 -

Сп В 52 Мэ

Лугачев, М. И. и др.  Экономическая информатика и прикладной системный анализ / М. И. Лугачев, Т. В. Новикова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 2, с. 105-116. 

  

Сист. No: 42940

Информационни мрежи. Информационни системи

- 535 -

41049

Маринова, Наталия Стоянова.  Особености на архитектурата на интелигентните бизнес информационни системи / Наталия Стоянова Маринова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 252-259. 

  

Сист. No: 42821

- 536 -

43631

Охрименко, Сергей.  Противодействие на сивата информационна икономика / Сергей Охрименко. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 432-442. 

  

Сист. No: 42957

- 537 -

Сп Р 868 э

Швецов, А.  "Информационное общество": теория и практика становления в мире и в России / А. Швецов. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 4, с. 32-52. 

  

Сист. No: 43263

- 538 -

Сп Б 445

Шишманов, Красимир.  Усъвършенстване на информационните системи на предприятията посредством интеграция на бизнес приложенията / Красимир Шишманов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 4, с. 93-107. 

  

Сист. No: 43330

- 539 -

Сп Ч M 75

Mingers, John et al.  Toward Ethical Information Systems: the Contribution of Discourse Ethics / John Mingers, Geoff Walsham. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 4, с. 833-854. 

  

Сист. No: 43084

- 540 -

Сп Ч M 75

Puhakainen, Petri et al.  Improving Employees Compliance Trough Information Systems Security Training: An Action Research Study / Petri Puhakainen, Mikko Siponen. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 4, с. 757-778. 

  

Сист. No: 43128

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 541 -

Сп Г 62 Св

Върбанов, Румен.  Методика за изграждане на система за електронна търговия в малки и средни предприятия / Румен Върбанов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, CXIII, 2010, с. 39-158. 

  

Сист. No: 43350

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 542 -

43631

Андреева, Мария.  Дунавската стратегия и перспективите за развитие на туризма / Мария Андреева. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 58-63. 

  

Сист. No: 42889

- 543 -

43631

Иванова, Петя.  Туристическите клъстери като средство за повишаване конкурентоспособността на дестинацията / Петя Иванова. // Хоризонт 2020 пред икономическото знание и бизнеса : Юбил. междунар. научнопракт. конфер. [Сб. докл], 7-8 октом. 2010 : Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 276-282. 

  

Сист. No: 42992

- 544 -

43749

Славова, Гергана Георгиева.  Предпоставки и дестинации за развитие на селски туризъм в България / Гергана Георгиева Славова. // Научна конференция на младите научни работници - 2009 : Сборник доклади : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 111-117. 

  

Сист. No: 43275

- 545 -

Сп И 502 у

Георгиев, Георги и др.  Some Problems and Characteristics Concerning Ecotourism Development in Bulgaria / Георги Георгиев, Мария Василева. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 50-59. 

  

Сист. No: 43211

- 546 -

Сп И 502 у

Георгиев, Георги и др.  Some Features and Problems in the Development of Rural Tourism in Greece / Георги Георгиев, Руска Божкова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 64-77. 

  

Сист. No: 43213

- 547 -

Сп И 502 у

Георгиев, Георги и др.  Problems in Recreational use of the National Parks in Bulgaria / Георги Георгиев, Мария Трифонова Василева. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 93-110. 

  

Сист. No: 43246

- 548 -

Сп Н 25 а

Горчева, Таня В.  Интернационализацията - закономерности и специфика в туристическия бизнес / Таня В. Горчева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 91-109. 

  

Сист. No: 43033

- 549 -

Сп И 502 у

Иванова, Людмила.  Кулинарен туризъм - същност и перспективи / Людмила Иванова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 77-84. 

  

Сист. No: 43207

- 550 -

Сп И 502 у

Константинова, Снежинка.  Methods for Research on Seasonality in Tourism / Снежинка Константинова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 78-83. 

  

Сист. No: 43222

- 551 -

Сп И 502 у

Парушева, Таня.  Концепция за успешен хотелиерски бизнес / Таня Парушева. // Икономика и управление, VI, 2009, N 4, с. 70-76. 

  

Сист. No: 43206

- 552 -

Сп А 582

Парушева, Таня.  Глобални тенденции в развитието на европейския туризъм / Таня Парушева. // Икономически алтернативи, 2010, N 5, с. 9-20. 

  

Сист. No: 43264

- 553 -

Сп И 502 у

Попович, Ана и др.  Ensuring Quality of Tourist Product / Ана Попович, Марина Стоянович. // Икономика и управление, VI, 2010, N 2, с. 124-130. 

  

Сист. No: 43245

- 554 -

Сп И 502 у

Христозова, Ася.  Комплексността - основен проблемна застраховането в туризма / Ася Христозова. // Икономика и управление, VI, 2009, N 3, с. 90-95. 

  

Сист. No: 43214

- 555 -

Сп А 582

Янева, Мариана.  Тенденции в развитиета на туризма / Мариана Янева. // Икономически алтернативи, 2009, N 2, с. 60-71. 

  

Сист. No: 43239

- 556 -

Сп И 503 и

Mishev, Plamen et al.  Impacts of Climate Change on Winter Tourism in Borovets / Plamen Mishev, Todor Kaloyanov, Milkana Mochurova. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 2, с. 98-126. 

  

Сист. No: 42931

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 557 -

В З 375

Адамов, Величко.  За мен най-важно е да устоим на предизвикателствата на времето и да продължим напред / Величко Адамов ; Интервюто взе Петър Андасаров. // Застраховател, XVI, N 23, 15-29 дек. 2010, с. 10, 20. 

  

Сист. No: 43320

- 558 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Дайте воля на своите мечти и работете упорито за тяхното реализиране / Гергана Иванова. // Застраховател, XVI, N 23, 15-29 дек. 2010, с. 15. 

  

Сист. No: 43322

- 559 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Слово на ректора на "Д. А Ценов" - доц. д-р Величко Адамов, при откриването на юбилейната учебна 2010/2011 година / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 5-9. 

  

Сист. No: 43020

- 560 -

Сп Н 25 а

Кирев, Любен.  Шестдесет години на възход и утвърждаване / Любен Кирев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 127-137. 

  

Сист. No: 43038

- 561 -

Сп Н 25 а

Радков, Радко В.  "Народностопански архив" - първото академично икономическо списание в България / Радко В. Радков. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 3, с. 10-17. 

  

Сист. No: 43021


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 557 559 
Александров, Валерий 442 
Алексиева, Венета 307 308 
Алиева, Анастасия 214 
Анастасова, Минка 29 
Ангелов, Борислав 309 
Ангелова, Йорданка 310 
Ангелова, Красимира 223 
Андасаров, Петър 557 
Андреев, Янаки 288 
Андреева, М. 430 
Андреева, Мария 542 
Антонов, Петър 311 
Антонова, Валентина 311 
Аркадиев, Димитър 26 
Арсов, Явор 17 
Асенов, Анатолий 413 
Атанасов, Бойко 347 
Атанасов, Петър 71 
Атанасова, Маргарита 299 
Атанасова, Мария 195 
Атанасова, Христина 246 
Ахмед, Калиптен 439 
Бакърджиева, Милка 378 389 414 
Белева, Искра 65 
Белова, Габриела 265 
Белоев, Христо 312 313 
Белостечник, Григоре 163 
Белоусова, В. Ю. 147 
Бенкова, Красимира 10 11 
Благоева-Яркова, Юлияна 275 
Близнаков, Атанас 338 
Бобков, В. 12 
Богданов, Асен 314 
Богданова, Маргарита 55 263 
Боева, Веряна 330 
Божков, Васил 449 
Божкова, Руска 546 
Бойчев, Александър 215 
Борисов, Борислав 187 
Бортэ, Григорий 503 
Бояджиев, Мартин 354 
Брагина, Е. 41 
Брезоева, Бойка 450 451 
Бугаков, В. М. 375 
Бурджалов, Ф. 283 
Бутаков, В. К. 72 73 
Бъчварова, Боряна 37 
Варамезов, Любчо 481 
Василев, Валентин 391 496 497 
Василев, Йордан 42 427 
Василев, Юлиан 524 
Василева, Мария 545 
Василева, Мария Трифонова 547 
Вачевска, Д. 196 
Вачевска, Миглена 362 
Великова, Росица 233 234 
Велков, Николай 69 
Вереникин, А. О. 43 
Верзилина, Т. В. 154 
Веселинов, Искрен 18 
Веселинова, Надежда 225 
Виденов, Ивайло 350 
Винслав, Ю. 392 
Владиков, Атанас 125 
Владимирова, Йорданка 210 
Врачовски, Данаил Г. 279 
Вучева, Христина 109 
Вълев, Невен 164 
Вълканов, Недялко Вълканов 504 
Вълков, Петко 179 
Вълчев, Георги 315 
Вълчев, Светлин 475 
Върбанов, Иван 4 
Върбанов, Румен 63 513 541 
Габровски, Радослав 289 
Галинова, Анелия 443 
Ганева, Ваня 31 
Ганчева, Зорница 241 
Гарифуллина, Н. Ю. 93 
Гебел, Михаел 302 
Генов, Слави 466 
Георгиев, Георги 545 546 547 
Георгиев, Кирил Георгиев 88 
Георгиев, Милен 159 
Георгиева, Атанаска 320 
Георгиева, Весела 181 
Георгиева, Елена 469 
Георгиева, Иванка 514 
Георгиева, Мила 348 
Георгиева, Нонка 56 
Георгиева-Лазарова, Стоянка Любомирова 515 
Гечев, Румен 126 
Гоголь, Д. А. 145 
Гоев, Валентин 153 
Горанова, Пенка 188 222 
Горчева, Таня 191 
Горчева, Таня В. 548 
Горчилова, Деница 32 
Господинов, Юлиян 224 
Гочева, Валентина 452 453 
Гочева, Валентина Велева 468 
Грачева, М. 251 
Гребенщиков, Э. С. 291 
Григорова, Ваня 211 
Григорова, Веселина 356 
Григорова, Стела 452 453 
Григорьев, Л. 57 
Гродский, Сергей 247 
Гроздева, Валентина 137 257 
Грозева, Румяна 275 
Гулиева, М. 488 
Гурвич, Е. 177 
Гуртов, В. А. 93 
Гълъбов, М. 94 
Гълъбов, Марин 95 
Гьошев, Божидар 10 11 
Давидков, Цветан 316 
Дакова, Маргарита 505 
Дамянов, Атанас 189 393 
Дамянов, Дамян 476 
Данаилов, Данаил 258 
Данкова, Петя 516 
Данкова, Росина 5 
Данчев, Данчо 208 
Дачев, Петър 506 
Деведжиев, Марин 23 
Денева, Анета 199 
Джорджевич, Милица 395 
Димитров, Владимир 200 
Димитров, Георги 317 
Димитров, Кирил 498 
Димитров, Красен 19 
Димитров, Симеон 517 
Димитрова, В. 196 
Димитрова, Галина 396 
Димитрова, Галина Николаева 271 
Димитрова, Даниела 362 
Димитрова, Десислава 318 
Димов, Мартин 518 
Димова, Диана 188 
Димова, Надежда 482 
Динков, Милен 483 
Донкова, Веселка 116 
Дончева, Людмила 431 
Дулевски, Лалко 64 
Дуранкев, Боян 227 
Дурин, Стоян 454 
Душанов, Иван 470 
Душкова, Миглена 212 
Егоров, А. В. 138 
Елисеева, И. 75 
Емельянов, Юрий 519 
Емилова, Ирена 484 
Желев, Симеон 213 
Желева, Румяна 216 
Железаров, Илия 319 
Желязков, Димитър 455 
Желязкова, Виржиния 158 160 
Живкова, Ваня 353 
Жотева, Мая 127 
Зайцева, Ирина 331 
Захариев, Андрей 492 
Захариев, Еленко 161 
Захариева, Галина 236 
Златков, Иван 456 471 
Иванов, Георги 112 
Иванов, Пенчо 397 
Иванов, Петър 27 
Иванова, Боряна 300 
Иванова, Ваня Живкова 344 
Иванова, Виктория 168 
Иванова, Гергана 363 558 
Иванова, Жана 37 
Иванова, Людмила 549 
Иванова, Петя 543 
Иванова-Табакова, Виржиния 259 
Иванчева, Людмила 2 
Иващенко, А. 57 
Игнатенко, Александр 520 
Илиев, Драгомир 248 
Илиев, Пламен 347 
Илиев, Цветан 398 
Илиева, Даниела 38 
Ильина, Л. И. 76 
Ималова, Диана 136 
Йовчев, Иван 77 
Йоновски, Калин 444 
Йорданов, Николай 248 
Йорданова, Галина Събчева 445 
Йорданова, Елена 493 
Кабакчиева, Дорина 528 
Калайда, С. А. 407 
Калмиков, Андрей 217 
Калоянов, Тодор 22 
Камалян, А. К. 154 
Камбурова, Веселка 357 
Каменов, Димитър 301 
Каменов, Камен 399 432 
Караев, А. К. 78 
Кармазина, А. С. 138 
Катранджиев, Христо 218 
Киерета, Ивона 243 
Кирев, Любен 560 
Киров, Стоян Огнянов 204 
Кирова, Алла 44 
Кирова, Мина Иванова 284 
Кисимов, Валентин 528 
Коган, Ирена 302 
Коджейков, Румен 320 
Колев, Благой 36 
Колев, Владислав 209 
Колев, Цветан 321 
Колева, Бранимира 477 
Колева, Росица 110 
Колева, Снежана 495 
Колишев, Николай 303 
Конакчиев, Дончо 260 
Кондратов, Д. И. 149 
Константинова, Снежинка 550 
Костадинов, Костадинов 340 
Костов, Калин 113 
Костова, Венелина 169 
Костова, Надя 472 
Костова-Пикет, Десислава 426 
Котелник, Анна 379 
Краев, Любен 507 
Краева, Виолета 508 512 522 
Круковская, Т. А. 473 
Крумов, Крум 114 
Крумова, Диана 457 458 
Кръстев, Бисер 139 
Кузнецов, А. В. 440 
Кузнецова, Л. Г. 79 
Кулчев, Красимир 502 
Кунев, Красимир 173 
Кълвачев, Иван 322 
Кънев, Пламен 207 
Кънева, Тотка 446 
Лазарева, Е. В. 128 
Лазаров, Лъчезар Иванов 515 
Лазаров, Цветко 62 
Лазарова, Елица 436 
Лазарова, Мария 237 
Лебедянская, Е. А. 85 
Левин, М. 45 
Линкова, Маруся 193 
Личев, Илия 524 
Личев, Петър 285 
Личев, Тихомир 201 
Лугачев, М. И. 534 
Лулански, Пано 3 
Лулчева, Иванка 202 
Любенов, Здравко 191 
Любенова, А. 221 
Мадгерова, Рая 323 
Маджарова, Светла 195 
Мазырин, В. 252 
Макин, Валентина 30 
Мануйленко, В. В. 140 141 
Марикина, Мария 186 
Марин, Николай 167 
Маринов, Антон 174 
Маринова, Ани 235 
Маринова, Наталия 513 
Маринова, Наталия Стоянова 535 
Марков, Стефан 400 401 525 
Марчева, Анастасия 494 
Масларов, Светослав 150 151 
Матвеева, Ирина Юрьевна 293 
Матеев, Мирослав 428 
Матеева, Живка Стоянова 380 
Мезурнишвили, И. У. 242 
Мельничук, М. В. 78 
Миланова, Емилия 142 
Милев, Жеко 280 
Милев, Симеон 261 459 460 
Милков, Камен 366 
Милованов, И. Ю. 80 
Митев, Петър 96 273 
Митев, Трендафил 20 
Михайлов, Емил 81 
Михова, Геновева 25 
Мишев, Георги 14 
Мищенко, С. В. 143 
Младенова, Зоя 324 
Младенова, Меглена 402 
Монева, Ива 89 
Морев, Д. А. 46 
Мутафова, Емануела 348 
Мюллер, Петер 292 
Наама, Карим 253 254 
Найденов, Сергей 231 
Найденова, Пенка 25 
Насырова, Гульмира 286 
Нейкова, Румяна 198 290 
Ненкова, Цветелина 28 
Ненова, Радка 194 
Нецева-Порчева, Татяна 219 
Николаев, Иван 418 
Николов, Чавдар 47 
Николова, Иванка 39 
Николова, Ирена 151 
Николова, Марина 152 
Николова, Надежда 97 135 
Николова, Христина 500 
Никулина, О. В. 255 
Нинов, Димитър 129 
Нинов, Николай 277 
Новикова, Т. В. 534 
Ньолке, Клеменс 302 
Овчарова, Росица 296 
Омельченко, Анна 232 
Омельченко, Владимир 232 
Орланюк-Малицкая, Л. А. 287 
Осканова, Заира 293 
Охрименко, Сергей 536 
Паапе, Бьорн 243 
Павлов, Павлин 382 
Павлов, Пламен 21 325 
Павлова, Кристина 40 
Палешутски, Кирил 6 
Памукчиев, Минко 342 
Панайотов, Димитър 190 
Панайотов, Иван 326 
Пандева, Златка 425 
Панева, Лиляна 121 266 
Панова, Я. 297 
Папазов, Игнат 447 
Параскова, Павлина 352 
Парашкевова, Евелина 419 
Парушева, Силвия 526 
Парушева, Таня 403 527 551 552 
Паунов, Марин 404 
Пейков, В. 196 
Пенев, Милен 267 
Пенчев, Пенчо 162 
Пенчева, Велизара 312 
Пенчева, Миглена 381 
Петков, Кръстьо 256 
Петков, Росен 461 
Петкова, Аспасия 278 
Петкова, Зорница 238 239 
Петкова, Иванка 70 
Петров, Ивайло 191 
Петров, Камен 203 
Петров, М. В. 82 
Петров, Михаил Динев 448 
Петров, Орлин 313 
Петров, Петър 98 
Петрова, Светла 304 
Петрунов, Георги 34 
Писаренко, Ж. В. 407 
Плисецкий, Д. Е. 82 
Погорлецкий, А. И. 124 
Подколзина, И. А. 144 
Попкочев, Траян 323 
Попов, Тодор 111 
Попович, Ана 553 
Поскребышева, Н. А. 155 
Пронская, Н. С. 145 
Прохоренко, И. 66 
Пъчев, Пламен 205 478 
Радев, Пламен 7 
Радев, Тодор 327 
Радев, Юли 354 358 
Радков, Радко В. 561 
Радулова, Анелия 68 
Раевский, Алексей 520 
Райков, Петър 462 
Ракаджийска, Теменуга 36 
Рангелов, Евгени 463 
Рангелова, Росица 281 
Растворцева, Светлана 405 
Рачева, Цветина 8 
Рибов, Манол 501 
Родионова, Наталья 331 
Рупска, Теодора 197 
Руснак, А. К. 509 
Рязанов, В. 49 
Савин, В. В. 359 
Свраков, Антон 115 
Семенова, М. В. 146 
Сидоренко, В. Н. 359 
Силка, Д. Н. 50 
Симеонов, Огнян 422 
Симов, Иван 479 
Синоверский, Роман 424 
Сирашки, Христо 383 
Славева, Красимира 16 
Славейков, Петър 24 
Славов, Здравко 262 
Славов, Станимир 384 
Славова, Гергана Георгиева 544 
Славянска, Вяра 385 
Смирнова, Т. В. 61 
Соколов, Я. 75 
Сотирова, Адриана 510 
Сотирова, Мая 9 
Софронова, В. 489 
Спинжар, Наталия 332 
Сребник, Б. В. 244 
Станкова, Мария 228 
Станкулов, Цветан 122 123 
Статев, Венцислав 420 
Статева, Йорданка 99 
Стефанова, Камелия 528 
Стефанова, Пенка 92 
Стефанова, Райна 464 
Стоенчев, Николай 15 
Стоилова, Десислава 100 156 276 
Стоилова, Румяна 333 
Стоичкова, Огняна 108 
Стойков, Иван 165 
Стойков, Стоян 268 
Стойкова, Мая 368 
Стойкова, Пепа 119 120 
Стойнешка, Райна 328 
Стойчев, Ст. 341 
Стоянов, Велчо 51 
Стоянов, Ивайло 433 
Стоянова, Анелия 369 
Стоянова, Даниела 169 
Стоянова, М. 298 
Стоянова, Станислава 386 
Стоянова, Цветана 249 390 
Стоянович, Марина 553 
Стоянович, Мая 395 
Стулов, О. В. 166 
Стыров, Максим 376 
Сутырин, С. Ф. 124 
Тананеев, Емилиян 132 133 
Татаркин Д. А. 52 
Татаркин, А. И. 52 
Ткаченко, Ю. С. 255 
Тодоров, Васил 250 
Тодоров, Вениамин Павлов 90 
Тодоров, Иван 245 
Тодоров, Тодор Ив. 387 
Томева, Милка 240 
Томова, Илона 35 
Тонкова, Станка 263 
Тоцева, Янка 306 
Тошков, Любен 329 
Трифонова, Жулиета 229 529 
Узунова, Юлия 226 
Уланов, В. 157 
Ульянецкий, М. М. 134 
Усоскин, В. М. 147 
Ушева, Мариана 406 
Фесчиян, Даниела 474 
Фетисова, Т. В. 101 
Филева, Маргарита 264 305 
Филин, С. А. 441 
Филипова, Фаня 467 
Фролова, А. 490 
Хабалашвили, Н. М. 53 
Хаджиев, Божидар 434 
Хаджиилиева, Камелия 176 
Хаджипетков, Борис 499 
Хаинбоазки, Младен 275 
Халачев, Петър 310 
Халачева, Теменужка 495 
Халин, В. Г. 339 
Харис, Лий 60 
Хасаншина, Н. Б. 183 
Христов, Петър 438 
Христов, Симеон 371 
Христов, Христо 327 
Христова, Венета 372 
Христович, Никола 184 
Христозова, Ася 554 
Христосков, Йордан 130 
Хубенов, Огнян 373 
Цакова, Виолета 334 
Цанев, Н. Павел 269 
Цанова, Стела 13 
Царевски, Нешо 83 
Цветанова, Ева 170 
Цветкова, Е. А. 192 
Цветкова, Надежда 91 421 423 511 
Цонев, Володя 309 
Цонков, Николай 185 
Чавдарова, Мария 270 
Чанкова, Лилия 437 
Чевычелова, Н. Е. 166 
Чекмарева, Е. Н. 138 
Чернев, Стоян 296 
Чернова, Г. В. 339 407 
Чиприянов, Михаил 349 388 
Чиприянова, Катя 59 
Чобанов, Петър 58 
Чорбаджийска, Олга 497 
Шатарова, Десислава 486 
Швецов, А. 537 
Шилова, Н. 45 
Шишманов, Красимир 538 
Шишманова, Мария 171 172 
Шопова, Елена Йорданова 485 
Шопова, Маргарита 181 
Якунин, С. В. 84 
Янева, Мариана 555 
Янков, Ивайло 131 
Янков, Никола 1 230 
Яновский, Л. П. 85 
Bastiaens, Theo 335 
Beaudry, Anne 531 
Bellin, Joshua B. 415 
Benigno, Gianluca 86 
Binsbergen, Jules H. van 103 
Browne, Mark J. 295 
Casamatta, Catherine 411 
Chamberlin, Tyler 377 
Chen, Hui 104 
Deimann, Marcus 335 
Delteil, Violaine 491 
Dieuaide, Patrick 491 
Doutriaux, Jerome 377 
Dreher, Axel 87 
Funk, Jeffrey L. 435 
Girod, Stephane 415 
Gopalani, Anees 416 
Graham, John R. 103 
Grundl, Helmut 295 
Guembel, Alexander 411 
Gupta, Bhumika 530 
Ivanov, Pencho 412 
Jaremski, Matthew 148 
Jevtic, Petronije 409 
Kaloyanov, Todor 556 
Katsamunska, Polya 274 
Korteweg, Arthur 106 
Kuryliak, Vitalina 54 
Ludkovski, Michael 294 
Mihaela, Georgeta 408 465 
Mihai, Stoicescu 408 465 
Mihajlovic, Ljiljana 180 409 
Milevsky, Moshe A. 282 
Mingers, John 539 
Mishev, Plamen 556 
Mochurova, Milkana 556 
Moser, Christoph 87 
Nowak, Dariusz 429 
Ouellet, Normand 480 
Paoli, Bianca de 86 
Parusheva, Silvia 532 
Pech, Richard 417 
Penin, Julien 336 
Pinsonneault, Alain 531 
Polak, Petr 107 
Puhakainen, Petri 540 
Rakic, Biljana 180 
Ranjan, Kumar S. 415 
Siponen, Mikko 540 
Song, Keke 282 
Stamboulidis, Greg 417 
Surovy, Vladimir 343 
Tsakova, Violeta 337 
Walsham, Geoff 539 
Yang, Jie 103 
Young, Virginia R. 294 
Zhelev, Simeon 220 
Zhou-Richter, Tian 295 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авария в Мексиканском заливе и ее страховые последствия 291 
Агнтво ориентированное моделирование как основа изучения особенностей поведения финансового рынка 78 
Адаптиране на счетоводството в предприятията от публичния сектор към концептуалната рамка на МССПС 474 
Актуални въпроси на развитието на познавателната активност на личността в професионалното образование 332 
Актуални проблми на развитието на екологичният и селски туризъм (по примера на резерват "Бели Лом") 201 
Алтруизъм и егоизъм в поведението на човешкия фактор в управлението 484 
Амартия Сен и теория общественного выбора 46 
Американизация вместо европеизация: Неолибералният икономически преход на Балканите 256 
Анализ и мониторинг условий банковского кредитования 138 
Анализ на конкурентоспособността на продукцията 502 
Анализ на разходите по бюджета на община Свищов за 2008/2009 г. 110 
Анализ на структурните промени на БВП по райони за планиране 13 
Анализ на тенденциите и перспиктивите в развитието на лозаро-винарския сектор към 2020 г. 362 
Анализ трубопроизводство в рамках теоретико-игрового подхода 359 
Анализ цен на нефть в 2009 г. и первой половине 2010 г. и их прогноз на конец 2010 г. в рамках фрактальной модели 206 
Антикризисная политика монетарных властей зоны евро 144 
Архитектурата на европейския застрахователен пазар: предизвикателства, възможности и проблеми на националния застрахователен бизнес 289 
Атестация на персонала - по зъдължение или необходимост 483 
Аутсорсинг на бизнес процеси: основа за бъдещите виртуални организации в Индия 530 
Аутсорсингът - страхове и надежди 481 
Аутсорсингът на ИТ инфраструктура - достъпен модел за малкия и среден бизнес 63 
Банковата система в България като член на Европейския съюз - развитие и предизвикателства 259 
Банковите рискове преди и след световната финансова криза 137 
Бариери пред дребния бизнес при излизане на външни пазари 427 
Бариери пред ефективното устноречево комуникиране в бизнеса 414 
Без риск за възложителя. Финансиране на инвестициите с икономисана енергия 374 
Бенчмаркинг инноваций в системе управления региональной эффективностью 405 
Бенчмаркингът - конкурентно предимство за фирмите 436 
Бизнес етиката като приложна етика 11 
Бизнес информатиката в хоризонта на българските предприятия 507 
Брандинг модели 213 
Българите в чужбина - дезинтеграция, асимилация или консолидация? 21 
Българският преход - динамика и проблеми 159 
Българското земеделие в началото на 21 век 364 
Българското счетоводно законодателство и присъединяването към Европейския Съюз - опит и перспективи 261 
В банках требуются носители новых знаний 489 
В пользу термина "потребителыная ценность" 53 
Валутният пазар в началото на XXI век 150 
Валутният риск и неговото управление в условията на финансова глобализация 151 
Вече шест месеца покупките на домакинствата нарастват 209 
Взаимодействието между митническите органи и органите по надзора на пазара 241 
Високите технологии в Република България - фактор за интелигентен растеж и конкурентоспособност 433 
Влияние на външния дълг на България върху икономическия растеж за периода 1991-2006 г. 179 
ВР: Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2010 года 355 
Времеви спред и рецесия - опит за прилагане на пробит модел 88 
Във фокуса на вниманието - науката за качеството 501 
Въвеждане на процеса по управление на риска в публичния сектор 439 
Въвеждане на система за натрупване на трансфер на образователни кредити - важна предпоставка за повишаване качеството на висшето образование 309 
Въздействие на преките чуждестранни инвестиции върху повишаване конкурентоспособността на българската икономика 68 
Възможности за формиране на система от показатели за измерване икономическата сигурност на българската държава 185 
Възможности и ограничения пред внедряването на методите за стратегически изследвания в българските компании 388 
Възникване на ценови разлики при признаване на земеделска продукция 469 
Външната търговия на България с ЕС при пълноправното и членство - очаквания и действителност 237 
Външнотърговската специализация за България като фактор за икономическо развитие 236 
Вятърните генератори - динамично развиващ се сектор от енергетиката 353 
Гарантирани вземания на работниците и служителите 278 
Генезис теоретических подходов к пониманию роли банка на рынке ценных бумаг 84 
Глад за професионалисти 487 
Глобални тенденции в развитието на европейския туризъм 552 
Годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор 197 
Граждански сектор и публични политики 223 
Гражданско образование е гражданска активност на учениците (резултати от участиеето на България в международното изследване на гражданското образование) 304 
Гъвкавост при управлението на екологични проекти 383 
Дайте воля на своите мечти и работете упорито за тяхното реализиране 558 
Данъчна патология и данъчна девиация - същност и особености 120 
Данъчната амнистия в облагателния процес 119 
Данъчните приходи в общинските бюджети - предпоставка за финансова автономност на местните власти 100 
Данъчно облагане на земеделските производители 127 
Данъчно стимулиране на земеделските производители - теория и практика 122 
Девет банки в Програмата за развитие на селските райони 74 
Деглобализация, или регулирование вместо дерегулирования 49 
Дейността на ИТ подразделенията - под знака на сервизния подход 394 
Демографски измерения в развитието на човешките ресурси 28 
Демографският срив в България - национален етногеноцид 23 
Демографското остаряване - предизвикателство на новото столетие 25 
Десертното гроздопроизводство-текущо състояние и потенциал за бъдещо развитие 196 
Диагностика и измерване силата на дистрибуционните конфликти - методически насоки за приложение на световния опит в България 218 
Диверсификация и иновации на свързани с животновъдството производства и значението им за зелената икономика 373 
Диверсифициран поглед върху международните стратегии 189 393 
Дидактически подходи при водене на семинарни занятия по учебната дисциплина "Банково счетоводство" 447 
Дидактическите тестове в електронния учебник "Електронните библиотеки" 515 
Дилемата необходимост от застраховане 288 
Динамика на плодовитостта на жените в Австрия, България и Чехия - 1985-2008 година 22 
Дискриминация по возрасту при приеме на работу 490 
Дистрибуционните мрежи търсят креативни решения 235 
Дистрибуцията - този жесток бизнес 37 
Допълнително финансиране на акционерното дружество чрез продажбата на ценни книжа 95 
Дунавската стратегия и перспективите за развитие на туризма 542 
Дълбочината на настоящата българска криза бе предварително програмирана 47 
Дългово финансиране на общинските бюджети в България: постижения и предизвикателства 276 
Държавното управление на балканските страни - легитимност, криза и корупция 270 
Евроинтеграция и глобализация: съотношение и проблеми в контекста на членството на България в ЕС 257 
Европейската програма "Учене през целия живат" в подкрепа на социалното приобщаване 298 
Европейската регионална политика и България 260 
Един финансов модел за икономическо стимулиране на качеството на висшето образование 327 
Енергетиката и парниковият ефект 345 
Енергийна ефективност и опазване на околната среда 356 
Ерозията на северната ни граница и Дунавската стратегия 342 
Естествените монополи - между пазара и регулирането 173 
Етапи на инвестиционния процес при източници на възобновяема енергия от биомаса 152 
Етични ценности и управление на човешкия фактор 493 
Етноси. Етнически баланс и етнически отношения в България 340 
Ефекти на плоския данък върху наетите лица. Теоретични парадигми и реалности в балтийските страни и страните от региона на Югоизточна Европа 125 
Ефекти от динамиката на цената на петрола - теоретични и емпирични основи 158 
Ефективност на комуникирането в група 485 
Женското предприемачество в България 425 
Жизнени траектории в процеса на глобализация. Относно промяната на социалните неравенства в модерните общества 33 
За връзката между надстройката и структурата на икономическата наука 1 
За диагностичния анализ и ефективнотстта в управлението на българските болници 348 
За интеграцията между данъчния контрол и правните институции 133 
За интереса от застраховане ретроактивната отговорност на членовете на управителните и контролните органи на търговските дружества в условията на стопански риск 285 
За компетенциите в проектното управление 385 
За мен най-важно е да устоим на предизвикателствата на времето и да продължим напред 557 
За мениджмънта в ИТ (част 10): Проектите по внедряване на бизнес системи 401 525 
За мениджмънта в ИТ(част 11): На скорост 400 
За нелинейния подход в маркетинговата активност на фирмите 226 
За новата институционална структура на университета 321 
За някои трудности при съпоставката на банковите клиентски картотеки с международните "черни списъци" 504 
За организационните структури в управлението на организацията - същност и параметри 371 
За стратегиите с уважение 397 
За теорията на сингуларността 349 
За устойчивата развитие на лозаро-винарския сектор 365 
За хаоса в планирането 187 
Защитата на информацията във виртуализирани среди - обект на повишено внимание 523 
Зелената икономика - определящ фактор в развитието на икономическа политика, адекватна на предизвикателствата на ХХІ век 161 
Зелената икономика и ролята на социалните проекти 188 
Зеленото бъдеще на българската икономика 387 
Значение на векторния критерий за усъвършенстване на правилото за публичен избор 273 
Значение на портфолиото за развитие на една модерна култура на учене и преподаване 300 
Значението на човешкия фактор в маркетинговата дейност на организаците 482 
Значимост на местните власти за ускоряване на регионалното развитие (на примера на община В. Търново) 420 
И след промените все още се очаква облекчаване на процедурите по ЗОП 267 
Идеално точно и ясно. Чисто маркиране на опаковки за детски зърнени храни 350 
Измененията на традиционните ценности и морал като предпоставка за демографската катастрофа 18 
Използване на аутсорсинг в управлението на човешките ресурси в публичната администрация 496 
Използване на интелектуалните карти при създаване на тестове за проверка и самопроверка 308 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2010 г. 117 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към септември 2010 г. 118 
Изследване пазара на автобусния туризъм 204 
Изследователско майсторство: операционализиране на дефиниция 3 
Изчисляване на показателите за ликвидност на фирмата 94 
Икономиката, основана на знанието - в търсене на нов алгоритъм на развитието 42 
Икономиките на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) в стратегията на ЕС. Български алтернативи 258 
Икономическа и парична политика след договора в Лисабон 167 
Икономическата криза и очакваните ефекти от структурните промени на икономиката 181 
Икономически мерки за стимулиране на раждаемостта сред българското активно население 17 
Има лоялност и лоялност 216 
Импакт фактор 334 
Инвестиции в асоциирани предприятия 454 
Инвестициите в човешкия капитал и Стратегията за учене през целия живот 301 
Индия: городские ниши малых предприятий 41 
Инновационное развитие транснациональных корпораций в глобальном экономическом пространстве 255 
Инновационный менеджмент как направление стратегического планирования 379 
Иновациите европейски и национален приоритет 182 
Иновациите трябва да бъдат двигателят на българската икономика 184 
Иновационната икономика като фактор на растежа в посткризисния период на развитие 163 
Институциональные аспекты конкуренции на страховом рынке 286 
Инструменти за прехвърляне на кредитен риск 70 
Интеграцията в индустриалните системи, базирана на интернет технологиите 514 
Интегрирана рамка за вътрешния контрол или новото разбиране за неговия обхват в организациите от публичния сектор 112 
Интегрированные корпоративные структуры: стимулирование топ-менеджмента штаб-квартир и бизнес-единиц 392 
Интелектуалният произход на хулите към Америка 60 
Интереси и несъответствия в управленския процес, основане на властта 399 
Интеркултурно образование и образователна интеграция в българското училище 306 
Интеркултурност и идентичностни трансформации - образователни проекции 9 
Интернационализацията - закономерности и специфика в туристическия бизнес 548 
Интернет икономиката - нов етап в развитието на информационното общество 508 
Информационная и коммуникационная культура в компании 519 
Информационно осигуряване на инвестиционната политика на строителното предприятие 510 
Как да отгледаме потребител 221 
Как да отчитаме амбалажа 453 
Какво да следите от етикетите на храните 351 
Какво е "Зелена икономика"? Предизвикателства пред дефинирането и прилагането на зелени политики 160 
Какво изисква реалната сигурност във виртуания свят? 521 
Какво не достига понякога, за да могат статистическите методи да разгърнат своите познавателни възможности 15 
Капитал-менеджмент и обеспечение платежеспособности страховых компаний: точка зрения международного перестраховщика 292 
Кафта - новый формат экономического взаимодействия в Восточной Азии 252 
Качество на електронното обучение 310 
Качеството на информацията във финансовите отчети 467 
Качеството на образованието в единното европейско и световно образователно пространство 314 
Качеството на плановата дейност - фактор за повишаване на фирмената конкурентоспособност 419 
Клиентът като ново предизвикателство пред търговската фирма 212 
Клъстерен анализ за определяне на мястото на България в ЕС 262 
Коефициенти за измерване на доходността от управление, базирани върху стандартното отклонение на доходността - приложими ли са те в условията на слабо ликвиден фондов пазар? 71 
Комплексността - основен проблемна застраховането в туризма 554 
Комплексността - съвременен подход за измерване и оценяване на резултатите от маркетинговата дейност в българските организации 211 
Конкурентни предимства в сектора на услугите в България 191 
Конкурентоспособност чрез дистрибуционни алтернативи в е-бизнес на фирмите 225 
Конкурентоспособността на промишлеността - индикатор за оцеляване и растеж 198 
Конкуренция и конкурентоспособност 39 
Консолидираната фискална програма за 2011 година 109 
Контролингът - система за целево-адаптивно управление на фирмата 413 
Концептуална рамка на нов подход за определяне на инфраструктурните такси в железопътния транспорт 500 
Концептуальные основы укрепления финансовой устойчивости организаций потребительской кооперации 76 
Концепции на ориентирания към резултатите бюджет 96 
Концепция за демографска политика на България 24 
Концепция за успешен хотелиерски бизнес 551 
Концепция на федералното правителство на Германия за учене през целия живот 297 
Кражбите на самоличност и защита на интернет банкирането 526 
Краят на двойнствените цени на руския газ 358 
Кредитни линии на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ за България 357 
Кризата и трудовият пазар - възможни полезни действия 65 
Кризата, Акаша и бъдещето (Един нетрадиционен поглед към икономическата криза) 6 
Кризис теории управления экономическими циклами в разрезе денежно-кредитных факторов зарубежных учений 50 
Критерии достойного труда для работников интеллектуальной деятельности 61 
Кулинарен туризъм - същност и перспективи 549 
Къде сме ние в европейското виртуално пространство? 518 
Към въпроса за предмета на концепцията на контролинга 422 
Към нови културални нагласи на бизнес субектите у нас 36 
Към понятието за глобализация 8 
Макропревод 58 
Маркегинг с имейли 215 
Маркетинг микс в бизнес туризма 229 
Математика и икономика 347 
Машините на времето 164 
Международните стандарти за финансово отчитане: общи тенденции на развитие и перспективи на концептуалните основи 449 
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия - история и бъдеще 450 
Мениджмънт на българските фирми за текстил и облекло и възможностите за постигане на конкурентоспособен растеж 437 
Местната администрация в селските райони: потенциал и предизвикателства в условията на новата парадигма на развитие 275 
Методи за управление на проекти 398 
Методика за извършване на стойностно-пропорционалния подбор (PPS sampling) при провеждането на независим финансов одит 477 
Методика за изграждане на система за електронна търговия в малки и средни предприятия 541 
Методически проблеми при изготвяне и представяне на отчета за паричните потоци 466 
Методологические аспекты моделирования антикризисного управления 407 
Мировой экономический кризис и совершенствование международной валютной системы 242 
Мировые тенденции развития платежных систем 147 
Митнически нарушения 239 
Мобилността на учените като предпоставка за професионално развитие, реализация на "петата свобода" и успешно изграждане на европейско изследователско пространство 2 
Модел за оценяване по чужд език - прилагане на стандарти в контекс 318 
Модели за последващо оценяване на дълготрайните материални и нематериални активи 458 
Моделиране на човешкия фактор в здравеопазната система в България с хоризонт 2020 492 
Моделът "Социално пазарно стопанство" в условия на криза 186 
Модель оценки стоимости нематериальных активов в целях принятия инвестиционных решений (на примере сектора высоких технологий и биотехнологий США) 154 
Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити 313 
Мониторинг на състоянието на твърдите битови и производствени отпадъци в град Добрич 344 
МОС 540 одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани оповестявания 476 
Мотивация за отлични резултати 316 
Мотивация при изпълнение на научноизследвателските проекти 495 
Мравките са супер логистици. Проектът "Бионос" търси какво логистиката може да вземе от майката природа 233 
Мултисензорно и мултимодално on-line обучение 307 
Най-новите антикризисни мерки в Германия 176 
Направления и финансови ресурси по мерките на Ос 3 от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 195 
Нарушения в етапите на управление на обществените поръчки 380 
Национални аспекти на образованието в присъединена България (Социално-икономически измерения) 264 
Независимият финансов одит в процеса на евроинтеграцията 115 
Нектарина 367 
Необходимост от въвеждане на единна система за кодиране на стоките 114 
Необходимост от интеграция на съвременните бизнес приложение 506 
Необходимостта от активно противадействие на бедността в България - предпоставка за ревизиране на режима на системата за социално подпомагане 277 
Неосведомленность сотрудников - слабое место защиты информации 520 
Неприятелите по есенниците и как да се борим с тях 370 
Нефтегазовая рента в российской экономике 177 
Нецелевото използване на средства от европейските фондове за развитие и тяхната наказателноправна защита според Българския наказателен кодекс 268 
Ниския плосък данък е неадекватен в условията на криза 126 
Нобелова награда за постижения в областта на икономическите науки за 2010 г. 48 
Нови тенденции в развитието на enterprise resource planning софтуера 505 
Новите технологии в глобалния туризъм 527 
Новые тенденции в монетарной политике и регулировании финансовых систем 143 
Норми и вярвяния, определящи отношението към човешкште ресурси в индустриалните организации 498 
Някои акценти на реинженеринга в застраховането 290 
Някои аспекти при компютърното обучение по счетоводство в бюджетните предприятия 446 
Някои методологически и приложни аспекти на концепцията за различната времева стойност на парите 135 
Някои проблеми във връзка със защитата на личните данни в Европейския съюз 265 
Някои размисли за продоволствения проблем 162 
Обезценка на материални запаси 463 
Образование и наука: адекватны ли они задачам модернизации? 12 
Образование и нравствени ценности (Влиянието на средновековната европейска етика върху образованието) 5 
Образователна експанзия и социално неравенство в страните от Централна и Източна Европа 302 
Образовательная услуга в бюджетных расходах системы высшего образования 93 
Оперативное управление промышленным предприятием при росте спроса на выпускаемую продукцию 375 
Определяне на резерва за възникнали, но непредявени претенции на застрахователните дружества в зависимост от тенденциите в триъгълника на развитие на претенции 59 
Оптимизационные принципы в механике и экономике: поиск энергетических оснований трудовой теории стоимости 43 
Оптимизация финансов домашних хозяйств в современных условиях 73 
Организационна култура и публичен сектор 381 
Организация на годишното счетоводно приключване на 2010 година 456 
Организация на информационната система на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК) в условията на Евроинтеграция 91 511 
Организирана престъпност и корупция като част от генезиса на девиантните общества: върху примера на престъплението "трафик на хора" 34 
Осигурителната система с визия към 2020 година 279 
Основни аспекти на концепцията за архитектура на предприятието 516 
Основни етапи при изграждане на системата за контрол и управление на качеството на учебния процес 320 
Основни насоки за повишаване качеството на обучение 317 
Основни параметри на демографската катастрофа 27 
Основни подходи за разрешаване на междуличностни конфликти в застрахователната дейност 396 
Основные тенденции инвестиционной деятельности современных транснациональных корпораций 155 
Особености на архитектурата на интелигентните бизнес информационни системи 535 
Отговорност и защита на съдружник в Дружество с ограничена отговорност, който е в трудово правоотношение със същото 62 
Относно възможността за използване на стратегията за развитие на Дунавския регион като икономически инструмент от България за постигане на стратегическата цел "Европа 2020" 168 
Относно някои теоретико-приложни въпроси на качеството на висшето образование 315 
Относно ползата от информацията и факторите, свързани с паричните потоци, влияещи върху формирането на справедливата стойност на предприятието 89 
Относно същността на счетоводните принципи и тенденции в тяхното развитие 443 
Отношенията на АР Египет с Европейския съюз 253 254 
Отчитане на тристранните операции 464 
Оценка на въздействието на струтурните фондове в България - макроикономически подход 55 
Оценка отраслевого риска на примере строительной отрасли 192 
Оценка финансовой устойчивости банков с помощью математических моделей 145 
Оценяване на знанията и уменията на студентите 322 
Оценяване на качеството на висшето образование 326 
Оценяване на системите за управление на качеството на висшите училища 319 
Още веднъж за моделите за прогнозиране на финансовите затруднения 98 
Пазарът на земя - динамичен и с добри прогнози 67 
Парадигмите на риска 438 
Партньорство между висшити училища и бизнеса 312 
Партньорството в дейността на техническите университети 330 
Периодично отчитане в бюджетните предприятия през 2010 година 471 
Перспективи за кохезия и сътрудничество на българските агрофирми 193 
Перспективи и предизвикателства пред надзора над банковата дейност 136 
Перспективи пред развитието на селските райони в България 194 
Перспективы становления системы глобального налогового регулирования 124 
Планиране развитието на винен туризъм в България 200 
Плановостта - условие за по-висока ефективност в работата на контролния съвет 423 
Платежни баланси - съвременни проблеми 99 
Плоският данък (митове и реалности) 130 
Плъзгащото се планиране елиминира парадокса на плановика 418 
По въпроса за държавното регулиране на икономиката 108 
Поведенчески аспекти на субекта на контрол в условия на глобализация 421 
Поведенчески мрежи и управленски резултати 432 
Повече пазар по-малко духовност 51 
Повышение роли финансового сектора в реформировании экономики России 82 
Поглед върху европейската интеграция в областта на образованието 305 
Подходи и методи за отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата 457 
Подходи и техники за оценяване на концесии 445 
Показатели за оценка на качеството на учебните планове във висшето образование 311 
Политико-управленският всемир и вътрешният одит 480 
Полица срещу "лошо време" или борба с кредитора 363 
Положителни страни на практическото обучение с програмни продукти за автоматизиране на банковото счетоводство 442 
Понятието "икономика на знанието" - подход, същност , развитие 38 
Последиците от идващата демографска катастрофа за интелектуалното равнище на нацията 20 
Потенциал и конкурентоспособност на бизнесорганизациите 431 
Потребителски интерес към селски туризъм в Родопите 202 
Право върху вътрешно генерираните нематериални активи 461 
Практически аспекти на договорите за обществени поръчки 269 
Предизвикателствата пред вътрешния одит - разбирането за вътрешен контрол 475 
Предпоставки и дестинации за развитие на селски туризъм в България 544 
Пренебрегвани опции срещу дисбалансирането 190 
Преосмисляйки пенсионирането: По-дълго живеем, по-дълго учим и работим 281 
Преподаването на икономическа теория в контекста на реформата във висшето икономическо образование 324 
Прескриптивни модели за системата на активния туризъм 230 
Признаване на нематериални активи 460 
Признаване на нетекущи активи 459 
Прилагане на системен подход при избор на международен пазар за повишаване на конкурентоспособността на фирмата 248 
Приложение на ЗДДС при ликвидация 266 
Приложение на новото поколение интернет технологии в туризма 522 
Принос на различните социални групи към приходната част на държавния бюджет - институционални аспекти 111 
Принципи и методи на дистанционното обучение 296 
Принципи и организация на контрола върху стопанската дейност на дружествата с ограничена отговорност, осъществяван от неговите контрольори и проверители 113 
Приоритети и позиции в регионалното развитие на България 169 
Природа уязвимостей программного обеспечения 503 
Проблеми на безопасността и качеството на храните в България 352 
Проблеми на българската икономика под влияние на световната икономическа криза в периода 2009-2010 година 174 
Проблеми при изграждането на организационни структури на търговските банки 139 
Проблеми при осъществяване на публично-частното партньорство в България 224 
Проблеми при откриване и коригиране на фундаментални счетоводни грешки и тяхното отражение във финансовия отчет на предприятието 468 
Проблеми при оценяване качеството на процесите в управлението на качеството във висшето училище 325 
Проблемни аспекти на митническото агентиране 240 
Проблемы подготовки квалифицированных кадров по страхованию 339 
Проблемы расширения зоны евро (на примере Чехии) 149 
Прогноз на 2011-2013 гг.: развитие отраслей промышленности 178 
Прогнозирование волатильности как способ управлениея финансовыми рисками 85 
Прозрачност при управление на риска в банките. Взаимодействие между МСФО и Базел 2 142 
Прозрачность банковской системы и рыночная дисциплина: поиск зависимости 146 
Промени в Закона за несависимия финансов одит - юли 2010 г. 479 
Промените в ЗДДС, в сила от 01012011 г. 121 
Противодействие на сивата информационна икономика 536 
Психологически аспекти на демографската криза в България 19 
Психологичното ценообразуване в ценовата политика на търговските фирми 210 
Пути эффективного использования доходов населения Москвы 72 
Равнопоставеността на половете като ценност на съвременния мениджмънт 389 
Развитие към по-ефективна регионална политика 172 
Развитие на демографските процеси в българските села до 2011 година 29 
Развитие на конкурентоспособността на българската икономика: Приоритети, проблеми и решения 175 
Развитие на одита в България 478 
Развитие экономической безопасности предпринимательства региона в условиах кризиса 424 
Размисли върху закономерностите и движещите сили на глобалната финансова криза 81 
Размышления о феномене ценовой изменчивости 79 
Разходите за лихви и приходите от лихви като обекти на данъчното облагане 123 
Растежът на населението в България: минало, настояще, перспективи 26 
Регионално развитие на туристическите маршрути и развитието на селските райони в Южен централен район за планиране 203 
Регионът като териториална система на устойчивост 171 
Регулиране и наблюдение на инвестиционния риск при пенсионните фондове 280 
Реинженерингови системи и модели за интернационализация на индустриалните организации 434 
Релокализирането на западноевропейски предприятия в България 153 
Реструктуризация как метод управления рыночным риском в проектных организациях холдингового типа 440 
Реструктуризация компании как инвестиционный фактор 157 
Реформа здравоохранения в США 283 
Реформата на международната финансова система: задължително условие за постигане на устойчиво развитие 245 
Решенията за управление на бизнес резултатност - функционалности и развитие 528 
Риск как элемент стратегического управления в инновационной сфере 441 
Риски инноваций и потребность в страховой защите 287 
Рискови експозиции на банките 92 
Рискът при изпълнението на енерговъзобновяеми проекти 382 
Ролята на етичността при завръщането на символичното, политическото и икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период 35 
Ролята на златото на международните валутни пазари 83 
Ролята на локалните производствени системи за повишаване регионалната конкурентоспособност на България в условия на световна икономическа криза 170 
Сближаване на страните от Балканите: реалности и предизвикателства 263 
Сдруженията с нестопанска цел също се регистрират по ДДС и са длъжни да плащат данък печалба 272 
Селското стопанство на Норвегия - пример за национално отговорна политика 368 
Сельскохозяйственное страхование: новые реформы и господдержка 293 
Силната държава иска силни пристанища 234 
Система Российского образования: проблеми и перспективы 331 
Систематизация на основните подходи за стратегически конкурентни предимства и управлението на бизнеса 390 
Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия 513 
Слово на ректора на "Д. А Ценов" - доц. д-р Величко Адамов, при откриването на юбилейната учебна 2010/2011 година 559 
Совершенствование системы управления банковскими рисками как основы определения экономического капитала 140 141 
Современное состояние и перспективы развития внешнеэкономического сотрудничества Украины и Республики Болгария 247 
Социална селективност на образователните резултати в България. Роля на студентските такси и кредити за възпроизводството на социалния произход във висшето образование 333 
Социални аспекти в управлението на човешкия фактор 386 
Социални и икономически аспекти на плоското (пропорционално) данъчно облагане 129 
Социално ефективен ли е плоският данък в България? 131 
Социалномрежови анализ и упрвление на организационната промяна 499 
Социально-экономические аспекты экологических конфликтов 346 
Социологически аспекти на потреблението 31 
Сравнителна ретроспекция на концепциите за гражданското общество 32 
Сравнителноправна характеристика между банковата гаранция и поръчителството 271 
Сравнительный анализ рынка деривативов в структуре развитого и развивающегося рынка на примере США и России 80 
Статистическо изследване на промените в експортната структура на България за периода 1992-2009 година 16 
Статистическо оценяване на прогнозни данни за бизнес средата 14 
Стимулиране на академичния състав в контекста на качеството на образованието 323 
Стимулирането на логистините дейности във фирмата за корпоративна рентабилност 231 
Стратегии за достъпно преподаване 303 
Стратегии за финансиране и корпоративен растеж 97 
Стратегии на паричната политика за поддържане на финансовата стабилност 90 
Стратегическите съюзи - една възможност за повишаване конкурентната способност на българските фирми 249 
Стратегическо управление на човешките ресурси - разработване на стратегия в седем стъпки 391 
Стратегия за обезвреждане на животински отпадъци 366 
Структура и механизмы развития глобального рынка логистических услуг 232 
Суверенный дефолт 134 
Счетоводни и данъчни аспекти на продажбата на търговско предприятие 472 
Счетоводни и данъчни постановки по отношение на бизнес комбинациите 462 
Счетоводни модели за отчитане на хеджирането - отчитане на хеджиране на паричен поток 451 
Счетоводният баланс - информационна банка с данни за предприятието 444 
Счетоводно отчитане в предприятията, обявени в несъстоятелност и ликвидация 470 
Счетоводно отчитане на амбалажа 452 
Счетоводноата политика в условията на икономическата криза 455 
Счетоводството и неговата социална среда 448 
Съвременни аспекти в методиката на обучение по икономическите дисциплини 328 
Съвременни информационни технологии, ориентирани към клиентите в банковата сфера 512 
Съвременни проблеми в развитието на търговията на дребно 208 
Съвременни технологии в бизнес туризма 529 
Съвременните изисквания пред данъчния контрол 132 
Съпоставка между търговско-правната уредба на клона в Ирак и в България 246 
Съпротива към промяна на персонала 384 
Състояние и проблеми при обучението в самостоятелните колежи по икономика 338 
Същност и правна уредба на чуждестранните инвестиции в банковия сектор на Република България 69 
Тенденции в развитиета на туризма 555 
Тенденции в развитието на пазара на биогорива в България 207 
Тенденции на рекламата в глобален аспект и мястото й на медийния пазар 222 
Теоретико-методически основи на анализа на финансовото състояние и приложение при водещи строителни предприятия 77 
Теоретико-методологически въпроси на трудовия пазар 64 
Теоретични и приложни аспекти на стойностното ценообразуване 219 
Теоретични измерения на бизнес етиката в малкия бизнес 10 
Теоретични основи на международната миграция 30 
Теория цикла под ударом кризиса 57 
Теория экономических кризисов в программах антикризисных мер: уроки обучения рыночному поведению 52 
Технологичен процес и технологични проблеми при разработването на стратегията на фирмата 430 
Технологично усъвършенстване на информационните процеси за отчитане на стопанските операции в индустриалния бизнес 524 
Технопарк как форма научно-технической модернизации экономики 166 
Торговля Германии с Россией и другими странами группы БРИК: сравнительный анализ 251 
Трайно конкурентно преимущество чрез корпоративна култура и комуникации 378 
Трансформациите в отрасловата структура на българската индустрия 199 
Туризм и отдых за рубежом: учет и налогообложение 128 
Туристическите клъстери като средство за повишаване конкурентоспособността на дестинацията 543 
Търговски баланс и евроинтеграция 250 
Управление на виртуални екипи, фази и ролята на мениджъра при осъществяването на проекта 402 
Управление промышленными предприятиями: кластерно - отраслевой подход 376 
Управленска отговорност съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 116 
Управлявани услуги - успешният модел за ИТ аутсорсинг 517 
Управлять численностью персонала - дань моде или потребность бизнеса? 488 
Успешният ръководител на ХХІ век 406 
Устойчивост на българската икономика 165 
Усъвършенстване на информационните системи на предприятията посредством интеграция на бизнес приложенията 538 
Усъвършенстване на информационното осигуряване на ръководството на застрахователното дружество чрез системата за оперативен контролинг 284 
Участие на заетите в обучения - сравнителни характеристики и сегментарни групи 299 
Учение за капиталистическия дух - Макс Вебер versus Вернер Зомбарт 44 
Фактори за оценка на екоефективността на макро равнище 56 
Фактори и ресурсна ограниченост на модела на висшето образование в България 329 
Фактори на растежа на малките и средните предприятия в България и Европа: емпиричен анализ на тяхната конкурентоспособност и развитие 428 
Фактори, определящи изменението на климата 341 
Факторный анализ финансовых результатов 473 
Финансиране на общинските инвестиционни разходи в България: постижения и проблеми 156 
Финансов маркетинг и устойчиво развитие 227 
Финансовые резултаты и их достоверность 75 
Финансы стран исламского мира и возможности их использования в российских инфраструктурных проектах 244 
Финансы физических лиц в современной финансовой системе общества 101 
Формиране на критично мислене в обучението 7 
Формули за красотата отвътре 214 
Форуърдни контракти, опции и управление на корпоративните рискове 426 
Фотоволтаика в България 360 
Характерни особености на митническите режими с отложено плащане 238 
Хезиод - първият "икономист" ? 4 
Хидроенергетиката - интелигентен път към бъдещето 361 
Хиопотеза за факторните зависимости, определящи търсенето на офертата "културен туризъм" (на примера на България) 205 
Цените на природния газ в страните от ЦИЕ 354 
Центр и регионы в системе поддержки малых и средних предприятий Испании 66 
Цифровая подпись - на страже информационной безопасности 509 
Човешката емоционалност в поведенските науки и практиката на управлението: закъснялата революция и родилните и петна 404 
Човешкият фактор в българските клъстери 372 
Човешкият фактор в здравеопазването - 10 Х 10 въпроса с хоризонт 2020 494 
Човешкият фактор и повишаването на неговата компетентност в съвременните условия 486 
Шестдесет години на възход и утвърждаване 560 
Ябълкопроизводството в област Янтай, Китай 369 
"Бораут" - предизвикателстваи решения в публичната администрация 497 
"Зелената икономика" - източник на енергия от възобновяеми ресурси 40 
"Информационное общество": теория и практика становления в мире и в России 537 
"Народностопански архив" - първото академично икономическо списание в България 561 
"Ресурсное благословение": научно-технический прогресс и дефицит пресной воды 45 
"Финансов сектор: оценки и очаквания" 102 
10-те риска за бизнеса 410 
A new model for service businesses in product-centric firms 416 
ABC-анализ на Калмиков 217 
About the strategies - with Respect 412 
Accounting - in the Context of a European and International Approach 465 
Brunei Darussalam: Asia's next leading location for Regional Treasury Centres? 107 
Civilization Aspects of the Global Economy: Tendencies and Development of the Theory 54 
Complexity, Critical Mass and Industry Formation: a Comparison of Selected Industries 435 
Do Markets Care about Central Bank Governor Changes? Evidence from Emerging Markets 87 
Do Markets Like Frozen Defined Benefit Pensions? An Event study 282 
Don't They Care? Or, are They just Unaware? Risk Perception and the Demand for Long-Term Care Insurance 295 
Ensuring Quality of Tourist Product 553 
Ex Post Moral Hazard and Bayesian Learning in Insurance 294 
Free Bank Failures: Risky Bonds versus Undiversified Portfolios 148 
Good Governance and Reform of Public Administration in Bulgaria 274 
Green Economy as a Base for the New Growth Model in Serbia 180 
How strategies of deception facilitate business growth 417 
Human Resource Management and Labour Union Strategies: Survey Results from French Multinationals Located in Central and Eastern Europe 491 
Identity Theft and Internet Banking Protection 532 
Impact Factor 337 
Impacts of Climate Change on Winter Tourism in Borovets 556 
Importance Cost Calculation the Activity of an Undertaking in the Dairy Industry 408 
Improving Employees Compliance Trough Information Systems Security Training: An Action Research Study 540 
Jeremie и Jessica - иновативни финансови инструменти за България 105 
Macroeconomic Conditions and the Puzzles of Credit Spreads and Capital Structure 104 
Managerial Legacies, Entrenchment, and Strategic Inertia 411 
Methods for Research on Seasonality in Tourism 550 
New Strategies for Hotel Management 403 
On the Consequences of Patenting University Research: Lessons from a Survey of French Academic Inventors 336 
On the International Dimension of Fiscal Policy 86 
Operating models for a multipolar world: balancing global integration and local responsiveness 415 
PR стратегията - важен аспект на антикризисното поведение на туристическото предприятие 228 
Problems in Recreational use of the National Parks in Bulgaria 547 
Relationship between Economy and Ecology 343 
SCM - технологии за взаимодействие и концентриране на ресурси 533 
Shortcomings of small company development 429 
Some Features and Problems in the Development of Rural Tourism in Greece 546 
Some Problems and Characteristics Concerning Ecotourism Development in Bulgaria 545 
Sourcing Knowledge and Innovation in a Low -Technology Industry 377 
The Cost of Debt 103 
The EU's Budgetary Policy and the Guestion of a Fair Contribution 243 
The Net Benefits to Leverage 106 
The Other Side of Acceptance: Studying the Direct and Indirect Effects of Emotions on Information Technology Use 531 
The Role of Management in the Future Development of Small Companies 409 
The Role of volition in Distance Education: An Exploration of its Capacities 335 
Theory of constraints - new management philosophy 395 
Toward a General Typology of Brand Positioning 220 
Toward Ethical Information Systems: the Contribution of Discourse Ethics 539 
Экономическая информатика и прикладной системный анализ 534 
Экономические цели и мотивы корпоративной интеграции 183 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АБП 530 
аварии 291 
Австралия 417 
автентификация 526 
автобусен туризъм 204 
автоматизирана обработка на данни 507 
автоматизирана обработка на информацията 507 
автоматизирано счетоводство 524 
автономия 315 
агентно ориентирани модели 78 
аграрен сектор 197 293 469 
аграрен туризъм 202 
аграрна икономика 196 197 
аграрна фирма 193 
аграрни предприятия 197 
аграрно застраховане 293 
агресивна стратегия 97 
агробизнес в България 193 
агротуризъм 546 
Адамов, Величко 559 
адаптация на персонала 384 
адаптивни процеси 531 
адаптивно поведение 531 
административен капацитет 274 
административна реформа 381 
административна реформа в България 274 
административна система 274 
АЖУР-L 446 
академичен състав 321 323 
академична автономия 315 331 
академична структура 320 
академични изследвания 336 
Акаша 6 
акредитация 326 
акредитация в образованието 326 
активен отдих 230 
активен туризъм 230 
активи 248 462 463 
активи на предприятието 472 
активност на личността 332 
актюерски изчисления 282 
акции 95 
акции и облигации 95 
акционерно дружество 95 
алманах 284 485 
алтернативен туризъм 203 230 544 546 547 
алтернативни енергийни източници 207 
алтруизъм 484 
амбалаж 452 453 
Америка 60 
американизация на света 256 
американско здравеопазване 283 
амортизация 452 453 
анализ 22 276 348 
анализ на бюджетните разходи 110 
анализ на Калмиков 217 
анализ на конкурентоспособността 502 
анализ на пазара 138 
анализ на риска 276 438 
анализ на стопанската дейност 502 
анализ на финансовите резултати 473 
анализ на ценообразуването 206 
аналитични процедури 502 
анкетно проучване 153 
антикризисна политика 101 144 
антикризисна стратегия 52 
антикризисни мерки 52 174 176 407 
антикризисни модели 176 
антикризисни политики и пазара на труда 65 
антикризисно управление 228 407 
антимонополно регулиране 286 
антични философи 4 
архитектура на ИБИС 535 
архитектура на информационна система 516 
архитектура на предприятията 516 
АСЕАН 252 
асиметрична информация 282 294 
асиметрия 548 
асимилация 21 
асоциирани предприятия 454 
атестация 1 
атестация на персонала 483 
атестиране 483 
атестиране на академичния състав 320 323 
атмосферно замърсяване 345 
аутсорсинг 63 377 481 496 530 541 
аутсорсинг на административни дейности 496 
аутсорсинг на административни услуги 496 
аутсорсинг на бизнес процес 530 
аутсорсинг на бизнеса 530 
аутсорсинг на информационните технологии 63 517 541 
Базел 2 142 489 
Базел ІІ 146 
бази данни 524 
базисен модел 135 
баланс 70 75 444 
баланс на банка 70 
баланс на банките 70 
балансиран бюджет 276 
балансирана система 190 
балансирана система от показатели 190 388 
балансова стойност 458 
Балканска евроинтеграция 263 
Балкански регион 263 
балкански страни 263 270 
банка 271 
банка с данни 444 
банки 70 74 92 137 138 146 489 
банкинг 147 
банкиране 148 
банков бизнес 259 
банков концерн 139 
банков мениджмънт 139 
банков надзор 136 142 146 
банков портфейл 92 
банков риск 140 141 142 145 
банков риск-мениджмънт 140 141 145 
банков сектор 69 138 144 147 148 259 489 526 532 
банков сектор на Русия 82 
банков софтуер 442 
банков фалит 148 
банков холдинг 139 
банкова гаранция 271 
банкова дейност 92 504 
банкова регулация 148 
банкова система 84 137 143 146 259 
банкова система в България 259 
банкова сфера 512 
банкови карти 147 
банкови клиенти 504 526 
банкови надзорни органи 136 
банкови рискове 137 
банкови технологии 140 141 
банкови филиали 148 
банково дело 69 139 259 
банково кредитиране 138 
банково регулиране 146 
банково счетоводство 442 447 
БВП 13 55 56 58 108 126 163 179 181 187 276 
БВП в България 179 
БВП на САЩ 57 
БВП на страните от Европа 263 
БВП по райони 13 
бедност 277 
бедността в България 270 277 
безвъзмездни средства 457 
безжични комуникационни технологии 529 
безопасност 438 520 540 
безопасност на продуктите 241 
безопасност на стоките 221 
безопасност на храните 221 352 
безотпадни технологии 373 
безработица 41 48 58 65 
безработица в България 174 
безработица сред младите 65 
безработицата в Индия 41 
бенчмаркетингова стратегия 405 436 
бенчмаркинг 405 436 
бенчмаркингови технологии 405 
бизнес 36 58 390 410 513 
бизнес анализ 348 
бизнес анализи 348 
бизнес архитектура 516 
бизнес дейност 223 
бизнес дейности 223 
бизнес единици 392 
бизнес етика 10 11 
бизнес инкубатори 433 
бизнес интелигентни системи 512 
бизнес информатика 507 541 
бизнес комбинации 462 
бизнес комуникации 414 
бизнес комуникация 414 
бизнес мениджмънт 416 
бизнес модел 289 415 
бизнес модели 416 528 
бизнес практика 36 
бизнес приложения 506 538 
бизнес пространство 36 
бизнес процес 534 
бизнес развитие 416 
бизнес сектор 223 
бизнес системи 401 514 525 
бизнес софтуер 513 
бизнес среда 14 191 290 
бизнес стратегии 416 417 
бизнес туризъм 229 529 
бизнес услуги 416 
бизнескомуникация 485 
бизнесорганизации 431 
биогаз 152 
биогорива 40 207 373 
биодизел 207 
биоетанол 207 
биологични активи 469 
биологично разнообразие 545 
биомаса 40 152 373 
бионика 233 
биотехнологии 154 349 
биоценоза 545 
благосъстояние 46 273 
БНБ 81 
болница 348 
болници 348 
болнична икономика 348 
Болонски процес 314 332 
Бонавентура 5 
бораут 497 
борсови индекси 102 
ботнет 536 
бранд 213 
брандинг 213 
брандинг модели 213 
брачност 18 
бренд 220 
БРИК 251 
Бруней 107 
брутен външен дълг 179 
брутен вътрешен продукт 179 
брутна печалба 397 412 
бъдещи претенции 59 
българите в чужбина 21 
България 24 27 126 131 196 246 353 
българо-египетска конференция 427 
българска държава 185 
българска икономика 68 165 174 175 181 184 247 387 410 
българска индустрия 199 
български етнос 18 26 
български индустриални предприятия 498 
български клъстери 372 
български компании 388 
български общности по света 21 
български предприятия 182 433 
български преход 159 
български туризъм 205 
български туристически бизнес 555 
български учени 2 
български фирми 437 
български фирми и ЕС 249 
българско земеделие 364 
българско население 21 
българско стопанство 188 
бързооборотни потребителски стоки 37 209 
бюджет 96 243 
бюджет на домакинствата 73 
бюджет на РБ 111 
бюджетен дефицит 58 
бюджетен мениджмънт 110 
бюджетен процес 96 
бюджетиране 93 96 
бюджетна политика 243 
бюджетна политика на ЕС 243 
бюджетни предприятия 471 
бюджетни приходи 111 
бюджетни разходи 93 109 110 
бюджетно счетоводство 446 
бюджетно финансиране 93 
бюра по труда 64 
бюро по труда 64 
ВАК 1 
валута 242 
Валутен закон 69 
валутен курс 102 151 
валутен пазар 150 
валутен риск 151 
валутен съюз на ЕС 149 259 
валутна опция 151 
валутна система 242 
валутни пазари 83 87 
валутно таргетиране 149 
Вебер 31 44 
Веберовска история 44 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 40 152 207 353 357 360 361 382 
векторен критерий 273 
Величко Адамов 557 558 
венчърни инвестиции 287 
верига магазини 208 209 
верига на доставки 233 235 533 
верижно-стълбовия метод 59 
Вернер Зомбарт 44 
ветеринарен контрол 366 
ветроенергия 353 
ВЕЦ 361 
взаимоотношения 499 
видове застраховки 288 
видове иновации 182 
видове туризъм 204 
Виетнам 252 
винарство 365 
винен туризъм 200 
вино 362 
винопроизводство 200 362 
виртуален пазар 527 
виртуален свят 521 
виртуална култура 518 
виртуална среда 523 
виртуалната библиотека 296 
виртуални екипи 402 530 
виртуални организации 530 
виртуално образование 296 
виртуално образователно пространство 296 
виртуално пространство 518 
вирусен брандинг модел 213 
високи технологии 433 
висококачествена отчетност 467 
високотехнологични компании 433 
високотехнологични предприятия 433 
Висша атестационна комисия 1 
висше икономическо образование 324 338 
висше образование 93 264 302 305 307 308 309 310 311 314 315 316 318 319 321 322 323 324 326 327 328 329 330 331 332 333 335 338 339 557 558 560 
висше образование в България 333 
висше образование в Русия 12 93 331 339 
висше образование и научни изследвания 336 
висше професионално образование 93 338 339 
висше училище 317 
висши учебни заведения 327 329 337 
висши училища 312 
власт 399 
вложения 154 
внедряване на проекти 525 
внос 354 
внос и износ 250 
вода 40 45 
воден дефицит 45 
води 45 343 
водна енергия 361 
водна криза 45 
водни ресурси 45 
волатилност 80 85 242 
воля 335 
вредни емисии 345 
вредни парникови газове 345 
времева стойност на парите 135 
времеви спред 88 
временен внос 238 
връзки с обществеността 228 
ВУЗ 317 320 322 324 329 
вузовска икономическа теория 324 
въвеждане на данни 524 
възложител 267 269 380 
възобновяема енергия 152 382 
възобновяеми енергийни източници 180 373 382 387 
възобновяеми източници 40 
възобновяеми ресурси 40 
възприемана стойност 219 
възпроизводство на населението 17 
възраст 490 
възрастно население 25 295 
възрастова кохорта 333 
възрастова структура на населението 25 
външен дълг 179 
външен дълг на България 179 
външна търговия 16 236 247 
външна търговия на България 237 
външна търговия на България с ЕС 237 250 
външни пазари 427 
външно оценяване 326 
външноикономически стратегии 236 
външноикономическо сътрудничество 247 
външнотърговска дейност 234 237 
външнотърговски термини 236 
външнотърговско салдо 250 
вътрешен контрол 112 423 475 
вътрешен одит 112 475 480 
вътрешен одит в публичния сектор 112 
вътрешен одитор 475 480 
вътрешен пазар 151 
вътрешни одити 313 
вътрешноорганизационно поведение 396 
вътрешнофирмен анализ 430 
ВяЕЦ 353 
вятърна енергия 40 353 387 
вятърни генератори 353 
вятърни електрически централи 353 
Г-20 176 
газ 358 
газов отрасъл 178 358 
газотранспортни мощности 354 
Газпром 358 
гаранти 271 
гарантирани вземания 278 
генезис на капитализма 44 
география на туризма 201 
геотермална енергия 40 
Германия 176 243 251 297 
гласуване 273 
глобален пазар 150 
глобален туризъм 527 
глобализационни процеси 435 
глобализация 8 33 49 151 164 185 257 409 415 421 549 
глобализация в икономиката 185 409 
глобализация в световното стопанство 185 
глобализация на икономиката 255 
глобализация на търговията 208 
глобализъм 60 
глобална икономика 54 164 
глобална икономическа криза 174 
глобална иновационна дейност 435 
глобална информатизация 537 
глобална криза 57 
глобална финансова криза 81 155 
глобални дисбаланси 99 
глобални тенденции 552 
глобално данъчно регулиране 124 
глобално затопляне 227 
говорене 414 
годишен финансов отчет 197 471 
годишни финансови отчети 456 
годишни финансови отчети 2010 456 
годишно приключване 463 
годишно счетоводно отчитане 468 
годишно счетоводно приключване 197 
горски сектор 377 
готова продукция 251 
гражданска активност 304 
гражданска дейност 32 
гражданска позиция на младежта 304 
граждански организации 32 223 
граждански сектор 223 
гражданско образование 304 
гражданско общество 32 
гражданско общество в България 32 
гражданско право 265 271 
гражданство 32 
графичен метод 518 
грижи за възрастните 295 
грозде 364 
гроздопроизводство 196 
група 485 
групово поведение 485 
гръцка философия 4 
гъвкавост на проекта 383 
Гърция 546 
данък 126 
данък върху доходите на физическите лица 129 130 
данък печалба 272 
данъци 119 123 124 127 132 
данъци върху разходите 128 
данъци и доходи 128 
данъчен дестинатор 120 
данъчен контрол 114 132 133 
данъчен процес 119 120 
данъчен размер 122 
данъчна администрация 133 
данъчна амнистия 119 
данъчна група 114 
данъчна девиация 120 
данъчна дейност 120 
данъчна криза 131 
данъчна патология 120 
данъчна политика 124 125 126 129 130 131 
данъчна разлика 463 
данъчна система 124 125 
данъчна система на ЕС 125 
данъчна ставка 121 125 
данъчна трактовка 123 
данъчни аспекти 460 463 
данъчни задължения 119 120 
данъчни закони 121 127 
данъчни нарушения 120 132 133 
данъчни облекчения 122 
данъчни престъпления 132 
данъчни приходи 100 111 117 118 
данъчни проблеми 472 
данъчни проверки и ревизии 133 
данъчно облагане 114 119 123 125 126 127 128 129 130 131 132 133 
данъчно право 120 
данъчно престъпление 119 
данъчно прехвърляне 120 
данъчно регулиране 124 
данъчно стимулиране 122 
данъчно третиране 272 
движение на капитали 242 252 
движение на паричните средства 89 
двустранна търговия 247 
ДВФК 91 511 
ДДС 464 
девиантни общества 34 
деглобализация 49 
дезинтеграция 21 
дейности по АБП 530 
демография 18 19 23 25 26 27 29 
демография и общество 20 
демография на България 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 
демография на населението 20 21 
демография на областите в България 29 
демография на света 25 
демографска динамика 227 
демографска катастрофа 18 20 27 
демографска криза 19 20 21 23 27 
демографска политика 17 24 27 
демографска прогноза 20 
демографска статистика 26 
демографска стратегия 24 
демографски изменения 28 
демографски показатели 26 
демографски потенциал 29 
демографски проблеми 162 
демографски процеси 24 25 29 279 
демографски срив 23 
демографски тенденции 23 
демографски фактори 19 27 552 
демографски характеристики на населението 19 
демографско остаряване 17 
демографско развитие 17 28 29 
демотивация 497 
депозити 102 
депресия 81 
дерегулация 49 256 548 
деривативи 80 
десегрегация 306 
дестинации 543 544 
детски храни 350 
дефинирани доходи 282 
дефинирани пенсии 282 
дефиниция 3 
дефицит на кадри 489 
дефицит по текущата сметка 99 
дефолт 134 
джендърни отношения 35 
диагностика на конфликти 218 
диагностичен анализ 348 
диверсификационна стратегия 393 
диверсификация 189 230 373 393 
Дидактика 303 447 
дидактически тестове 515 
динамика на цените 206 
дипломирани експерт-счетоводители 479 
Директива 2004/17/ЕО 224 
Директива 2004/18/ЕО 224 
Директива 2007/66/ЕО 267 
Директива 95/46/ЕО 265 
директива Solvency II 292 
дискаунтъри 209 
дискриминация по възраст 490 
дискурс 539 
дистанционен офис 519 
дистанционно образование 335 
дистанционно обучение 296 335 
дистрибуторска дейност 37 
дистрибуторски бизнес 37 
дистрибуторски компании 37 
дистрибуторство 37 
дистрибуционен конфликт 218 
дистрибуционен мениджмънт 218 
дистрибуционна политика 218 225 229 235 
дистрибуционна система 527 
дистрибуционни алтернативи 225 
дистрибуционни мрежи 235 
дистрибуция 37 218 235 
длъжник 271 
длъжностно лице 268 
добив 196 
добив на злато 83 
добив на петрол 178 
договор за обществена поръчка 269 
договор за управление 403 
доклад 1 28 38 39 40 68 110 136 152 159 160 161 162 168 193 194 198 200 201 207 210 212 226 231 236 248 284 286 287 307 308 309 311 312 313 315 318 320 321 323 325 326 327 329 362 371 382 383 418 419 420 427 431 436 442 443 446 447 482 483 484 492 493 494 495 502 507 508 510 543 
доклади 317 322 324 328 
документиране на одита 477 
домакинства 108 111 
домашно стопанство 73 
допълнително пенсионно осигуряване 280 
доставка 37 
доставка на стоки 464 
доставки 37 
доставчик 481 
достоверност 75 
достойнство 61 
доход на домакинство 73 
доход на населението 72 
доходност 71 88 
доходност на активите 97 
доходност от управление 71 
дребен бизнес 427 
древногръцка философия 4 
дружество с ограничена отговорност 62 113 
Дунав 542 
Дунавска стратегия 168 342 542 
Дунавски регион 168 
духовна криза 6 
духовност 51 
дълг 103 
дългово финансиране 276 
дългосрочни грижи 295 
дългосрочни капитали 97 
дългосрочни цели 400 
дълготрайни активи 97 
държава и бизнес 111 
държава и икономика 52 
държава и общество 32 
държавен бюджет 109 111 
държавен бюджет 2011 109 
държавен вътрешен финансов контрол 91 511 
държавен дълг 134 
държави членки на ЕС 225 
държавна власт 270 
държавна поддръжка 293 
държавна помощ 457 
държавни заеми 134 
държавни институции 270 
държавни разходи 86 108 
държавни ценни книжа 88 
държавно регулиране 49 108 
държавно регулиране на икономиката 108 
държавно управление 270 
е-банкиране 532 
е-бизнес 225 514 
е-документ 509 
е-маркетинг 527 
е-обучение 310 
е-производство 514 
ЕБВР 357 
еволюционна икономическа теория 54 
еволюционна теория 54 
еволюционно-технологичен скок 349 
еволюция на информационните технологии 537 
евреи 44 
евристични методи 390 
евро 144 149 
евро зона 144 149 
еврозона 167 
евроинтеграционни процеси 250 465 
евроинтеграция 36 91 257 259 511 
евроинтеграция и глобализация 257 260 
евроинтеграция на България 257 258 260 
евроинтеграцията и счетоводните стандарти 261 465 
Европа 38 
европеизация 256 
Европейска валутна система 150 259 
европейска директива 292 
европейска етика 5 
европейска икономическа интеграция 243 
Европейска икономическа общност 262 
европейска инициатива 105 
европейска интеграция 243 256 305 
европейска интеграция и политика на ЕС 243 
Европейска комисия 363 
Европейска парична система 150 
европейска политика за добросъседство 254 
европейска регионална политика 260 
европейска стратегия 38 182 258 387 
Европейска харта за местно самоуправление 100 
европейски директиви и регламенти за МСФО 261 
европейски застрахователен пазар 289 
европейски изисквания 264 
Европейски инвестиционен фонд 105 175 
европейски пазар 289 
европейски пазари 237 253 
европейски предприятия 153 
европейски програми 2 298 
европейски страни 368 
европейски структурни фондове 257 
Европейски съюз 66 225 227 253 258 
европейски туризъм 552 
европейски финансиращи програми 182 
европейски фондове 182 268 357 
европейско административно пространство 274 
европейско висше образование 305 
Европейско изследователско пространство 2 
европейско образование 314 
европейско образователно пространство 314 
европейско пространство 305 
европейско сътрудничество 260 
европейско-египетски отношения 253 
ЕВС 150 
Египет 253 254 
египетска история 253 
егоизъм 484 
единен пазар 225 
ЕИО 150 
екарисаж 366 
екипно поведение 495 
екологизация на икономиката 180 
екологичен туризъм 201 544 
екологична икономика 161 
екологична сигурност 438 
екологични конфликти 346 
екологични концепции 346 
екологични проекти 383 
екологично счетововодство 343 
екология 161 343 361 
екология на производството 344 
еколого-икономически проблеми 346 
економика 161 
екосистеми 346 
екотуризъм 201 545 547 552 
екскурзии 204 
експерт счетоводител 479 
експерт-счетоводители 478 
експертна оценка 192 
експорт 16 
експортна структура 16 
електрическа енергия 382 
електричество 353 
електронен бизнес 225 508 541 
електронен документооборот 519 
електронен учебник 515 
електронна търговия 289 541 
електронни банкови услуги 532 
електронни библиотеки 515 
електронни документи 524 
електронни комуникации 215 
електронни пазари 289 527 
електронни платежни механизми 147 
електронни страници 187 
електронни таблици 524 
електронни финансови услуги 526 
електронно банкиране 137 
електронно обучение 310 515 
електронно писмо 215 
емоции 404 531 
емоционален брандинг модел 213 
емпиричен анализ 428 
енергетика 345 353 356 361 
енергетика и околна среда 345 356 
енергетика на България 360 361 
енергиен пазар 356 358 
енергийна ефективност 356 357 
енергийна политика 356 357 
енергийна политика на ЕС 356 
енергийна стратегия 359 360 
енергийни култури 373 
енергийни разходи 374 
енергийни ресурси 355 356 
енергийни фондове 357 
енергийноспестяващи мерки 374 
енергия от вятър 353 
енергоизточници 353 
енергоспестяване 374 
енергоспестяващи технологии 374 
ентропия 43 
ентропия и икономика 43 
ЕПС 150 
ерозия 342 
ерозия на почвата 342 
ЕС 66 99 156 167 225 227 243 254 265 275 342 
ЕС и Балканите 263 
естествен прираст 29 
естествени монополи 173 
ЕСФ 260 
ЕСФН 136 
етика 1 5 10 11 
етика и информационни системи 539 
етика на бизнеса 10 11 
етикети 351 
етикетиране 351 
етична теория 539 
етични информационни системи 539 
етични кодекси 10 
етични норми 421 
етични принципи 10 
етични стандарти 10 493 
етични ценности 493 
етичност 493 
етнически групи 35 340 
етнически малцинства 306 340 
етнически общности 20 35 
етнически отношения 35 340 
етнически проблеми 340 
етнически състав на населението 340 
етногеноцид 23 
етноикономика 244 
етноси 26 33 333 340 
етноси в България 20 29 340 
етносоциология 33 35 
ефективна комуникация 414 
ефективно говорене 414 
ефективно слушане 414 
ефективност 56 131 
ефективност на обучението 319 
ЕЦБ 144 
ечемик 370 
железопътен транспорт 500 
железопътна инфраструктура 500 
жени 389 
жени и власт 389 
жени-предприемачи 425 
женско предприемачество 425 
животински отпадъци 366 
животновъдство 368 373 
животозастраховане 288 
жизнен стандарт 72 
жизнена стратегия 497 
жизнени траектории 33 
задбалансови позиции 92 
задлъжнялост 106 174 
заетост 33 299 
заетост в България 299 
заетост по възраст 281 
закон за банките 69 
Закон за висшето образование 315 321 
закон за задълженията и договорите 269 
Закон за здравното осигуряване 283 
Закон за обществените поръчки 267 269 
Закон за общинския дълг 276 
Закон за ПЧП 224 
закон за регионално развитие 172 
законодателна власт 389 
законодателна промяна 264 479 
заплахи в информационното общество 541 
заплащане 64 
заплащане на труда 64 72 315 
застаряване на населението 295 
застраховане 59 284 288 289 290 291 292 293 294 295 339 363 
застраховане в България 288 
застраховане в Русия 286 
застраховане в туризма 554 
застраховане на отговорности 285 
застрахователен бизнес 289 290 339 
застрахователен интерес 285 
застрахователен модел 289 
застрахователен пазар 286 289 291 294 
застрахователен риск 289 294 554 
застрахователен случай 291 
застрахователна дейност 396 
застрахователна защита 287 
застрахователна компания 290 
застрахователна култура 339 
застрахователна отговорност 285 
застрахователни договори 285 
застрахователни дружества 59 
застрахователни компании 292 
застрахователни плащания 59 
застрахователни продукти 289 
застрахователни резерви 59 
застрахователно дружество 284 396 
застрахователно покритие 291 554 
застрахователно право 285 
застрахователно събитие 59 
застраховка 288 295 
захарно цвекло 373 
защита 62 
защита на информацията 520 521 532 
защита на иформацията в интернет 523 
защита на личните данни 265 
защита на личността 265 
защита на околната среда 343 
защита на потребителите 221 351 526 
защитени зони 545 
защитени територии 545 547 
ЗДДС 114 121 266 464 
ЗДДС 2011 121 
ЗДДФЛ 127 
здравеопазване 283 348 492 494 
здравеопазване в България 494 
здравеопазването в България 492 
здравна застраховка 283 
здравна каса 109 
здравни специалисти 494 
здравословен начин на живот 214 
здравословни храни 352 
ЗЕВИ 360 
зелена енергия 40 387 
зелена икономика 40 160 161 180 188 343 373 387 
зелена стратегия 160 
зелени инвестиции 161 
зелени тарифи 356 
зелени технологии 160 
зелено стопанство 161 
земеделие 364 
земеделието в България 364 
земеделска кооперация 122 423 
земеделска продукция 363 469 
земеделски застраховки 363 
земеделски предприятия 469 
земеделски производители 122 127 363 
земеделски стопанства 194 
земеделски стопанства в България 194 
землен пазар 67 
землена политика 67 
земя 67 
ЗЗД 269 
зимен туризъм 556 
ЗКПО 122 123 127 462 
златен стандарт 51 83 
злато 83 
ЗМДТ 127 
знание 38 
знания 322 377 
ЗНФО 479 
ЗОД 276 
зони за свободна търговия 252 
ЗОП 267 269 
ЗРР 172 
ЗУДБ 109 
зъболекари 492 
зърнени култури 370 
зърнени храни 350 
зърнопроизводство 368 
ИБИС 535 
идентичност 9 532 
идеологии 60 
ИДЕС 478 479 
избираемост 311 
избор на пазари 248 
извънпроизводствена сфера 396 
изделия 375 
изкуствен интелект 349 
измама 268 417 
изменения на климата 341 
износ на България 16 
изпиране на пари 504 
изпити 318 
изпитни тестове 318 
изпълнител 380 
Израел 45 
изследване 304 
изследване на пазара 204 
изследвания в университети 335 
изследователска дейност 2 330 
изследователска политика 2 
изследователска работа 3 
Източна Азия 252 
иконометрични модели 88 
икономии 374 
икономика 58 108 164 165 179 343 
икономика и държава 47 51 
икономика и икономическо развитие 186 
икономика на България 47 159 174 
икономика на Европа 167 
икономика на здравеопазването 494 
икономика на знанието 2 38 42 166 287 305 347 
икономика на знанията 38 
икономика на предприятието 516 
икономика на Русия 166 174 178 
икономика на строителството 77 192 
икономика на транспорта 500 
икономика на туризма 551 555 556 
икономико-математически модели 347 536 
икономикс 42 57 
икономист 4 
икономическа безопасност 424 
икономическа глобализация 49 
икономическа добавена стойност 56 
икономическа ефективност 108 
икономическа зона 166 
икономическа интеграция 247 
икономическа информатика 534 
икономическа криза 6 81 167 170 190 242 407 410 542 
икономическа криза в България 47 174 
икономическа култура 36 
икономическа наука 1 48 
икономическа наука в България 1 
икономическа политика 161 167 181 183 409 
икономическа помощ 187 
икономическа психология 36 
икономическа сигурност 185 
икономическа ситуация 102 
икономическа социология 36 
икономическа стратегия 372 
икономическа структура 56 
икономическа теория 39 42 43 44 50 51 53 54 
икономическа терминология 3 436 
икономическа устойчивост 165 221 
икономически анализ 4 347 
икономически аспекти 129 
икономически дисциплини 328 
икономически ефект 158 
икономически идеи 4 
икономически изследвания 158 
икономически отношения 254 
икономически показатели 185 
икономически престъпления 268 
икономически преход 256 
икономически преход в България 256 
икономически растеж 56 88 102 179 180 181 
икономически резултат 469 
икономически теории 46 158 
икономически термини 38 160 418 
икономически цели 183 
икономически цикли 50 57 167 
икономически цикъл и кризи 57 
икономически явления 185 
икономическо взаимодействие 252 
икономическо поведение 413 
икономическо развитие 42 161 169 180 262 
икономическо развитие в Югоизточна Европа 258 
икономическо сътрудничество 253 
икономични брандове 213 
ИКТ 289 508 518 530 538 
имейли 215 
имидж 228 
имитационно моделиране 140 141 
импакт фактор 334 337 
имуществена отговорност 62 
инвентарен амбалаж 452 453 
инвентаризация 456 
инвентаризация в предприятията 197 
инвестиции 153 280 454 
инвестиции в асоциирани предприятия 454 
инвестиции в България 68 
инвестиции в земеделието 193 
инвестиции в икономиката 175 
инвестиции в интелектуален капитал 433 
инвестиции в научни изследвания 433 
инвестиции в образование 301 
инвестиции в обучението на персонала 301 433 
инвестиции в Русия 82 157 
инвестиции в селското стопанство 74 195 
инвестиции в човешки капитал 301 486 
инвестиционен портфейл 72 
инвестиционен потенциал 431 
инвестиционен процес 152 
инвестиционен риск 280 
инвестиционен риск в пенсионното осигуряване 282 
инвестиционна активност 156 
инвестиционна дейност 155 157 
инвестиционна политика 510 
инвестиционна синергия 183 
инвестиционни разходи 156 
инвестиционни решения 154 426 
инвестиционни фактори 157 
инвестиционно проектиране 152 
индекс на конфликтност 218 
индекс на Лафей 236 
индекс на развитие 227 
индекс на човешко развитие 227 
Индексация 334 337 
индивидуални финансови отчети 454 
Индия 41 530 
индустриален бизнес 524 
индустриален клъстер 170 372 
индустриален отрасъл 435 
индустриална икономика 199 
индустриална политика 198 
индустриална психология 404 
индустриални организации 434 
индустриални предприятия 434 498 
индустриално производство 199 
индустриално развитие на България 199 
индустрия 55 
индустрия на свободното време 230 
индустрията в България 199 
инерционна лоялност 216 
инициатива Jeremie 105 175 
инициатива Jessica 105 
инновации 182 184 
иновативност 379 
иновации 66 163 166 373 377 390 
иновации в бизнеса 548 
иновации в индустрията 377 435 
иновации в предприятията 66 175 
иновации в Русия 287 
иновационен мениджмънт 379 405 
иновационен проект 441 
иновационен риск 287 441 
иновационна глобализация 255 
иновационна дейност 175 182 331 405 
иновационна икономика 163 
иновационна политика 184 
иновационна политика на България 182 
иновационна синергия 183 
иновационна стратегия 184 
иновационна сфера 441 
иновационни стратегии 379 
иновационно развитие 255 405 
институции 111 191 
институционален механизъм 424 
институционални инвеститори 82 
институционални различия 302 
институционално поведение 421 
институционално развитие 422 
инструментална концепция 422 
интеграционна система 231 
интеграционни връзки 133 
интеграционни отношения 305 
интеграционни процеси 169 247 255 434 
интеграция 9 303 506 
интеграция в ЕС 253 
интеграция и глобализация на икономиката 181 434 
интеграция на бизнеса 253 
интегриран подход 202 
интегрирана логистика 533 
интегрирана рамка за вътрешен контрол 112 
интегриране 237 
интегриране на банковите услуги 259 
интегрирани структури 392 
интегрирано управление 553 
интегрирано управление на отпадъците 344 
интелектуален капитал 461 
интелектуален труд 12 61 
интелектуализация на труда 61 
интелектуална карта 307 308 
интелектуална собственост 287 
интелектуални активи 461 
интелектуално равнище 20 
интелигентен растеж 387 
интелигентен растеж и конкурентоспособност 387 433 
интелигентни бизнес информационни системи 535 
интелигентност 404 
интервю 557 
интеркултурно образование 306 
интернационализация 8 191 434 
интернационализация на бизнеса 548 
Интернет 310 435 503 508 518 522 
интернет банкиране 512 526 532 
интернет бизнес 541 
интернет измами 503 
интернет икономика 508 527 
интернет концепция 409 
интернет образование 296 310 
интернет потребители 526 
Интернет телефония 529 
Интернет технологии 508 512 514 522 
Интернет технологии в бизнеса 514 
интернет-обучение 310 
инфлационно таргетиране 149 
инфлация 86 102 
инфлация-безработица 263 
информационен мениджмънт 400 538 
информационен потенциал 519 
информационна асиметрия 84 467 
информационна безопасност 509 
информационна етика 539 
информационна индустрия 503 
информационна култура 519 
информационна революция 390 
информационна сигурност 521 536 
информационна сигурност на икономиката 536 
информационна система 91 511 536 
информационна система на фирмата 225 
информационна среда 225 521 
информационни връзки 91 511 
информационни и комуникационни технологии 289 530 536 541 
информационни масиви 524 
информационни мрежи 536 
информационни процеси 524 
информационни ресурси 504 519 
информационни системи 422 531 534 538 539 540 
информационни системи в бизнеса 535 
информационни системи в предприятието 538 
информационни технологии 63 289 394 400 401 402 503 506 509 512 513 516 517 518 523 525 528 531 532 533 537 538 541 552 
информационни технологии в банките 442 504 532 
информационни технологии в бизнеса 289 507 524 539 
информационни технологии в компанията 519 521 
информационни технологии в МСП 513 
информационни технологии в образованието 307 
информационни технологии в обучението 296 307 328 515 
информационни технологии в туризма 527 529 
информационни технологии в управлението 91 511 528 
информационни технологии във финансите 91 511 
информационно обезпечаване 66 
информационно образование 310 
информационно общество 42 508 537 538 
информационно осигуряване 284 510 
информационно осигуряване в предприятието 538 
информационно осигуряване на управлението 538 
информационно пространство 537 
информационно управление 507 
информационно-комуникативни технологии 435 537 
информация 43 351 467 509 537 
инфраструктурен проект 244 
Ирак 246 
ислямска финансова система 244 
ислямски банки 244 
ислямски страни 244 
ислямски финанси 244 
Испания 66 
испанска икономика 66 
исторически преглед 150 
исторически факти 290 
история 130 
история на гражданското общество 32 
история на икономическата мисъл 4 
история на СА 557 558 559 560 561 
история на философията 4 
ИТ 63 394 400 401 506 512 517 523 525 532 
ИТ архитектура 506 516 
ИТ аутсорсинг 63 517 
ИТ безопасност 520 
ИТ инфраструктура 517 523 527 
ИТ мениджмънт 394 400 401 525 
ИТ мениджър 525 
ИТ отдел 394 
ИТ подразделения 394 
ИТ проекти 525 
ИТ сигурност 520 523 540 
ИТ системи 506 
ИТ услуги 394 517 
ифраструктурни такси 500 
ишлеме 437 
кадрова политика 488 
кадрова политика в банките 489 
кадрово управление 488 
канадска индустрия 377 
канали на дистрибуция 209 
капитал 50 135 140 141 
капитал - мениджмънт 292 
капитал на фирмата 106 
капитали на фирмата 103 
капитализъм 44 
капитални разходи 467 
капиталова отчетност 512 
капиталова структура 103 106 
капиталова структура на фирмата 104 106 
капиталови изисквания 92 
Капиталът 81 
кариерно развитие 2 323 
кариерно управление 323 
Карл Маркс 53 
катастрофичен риск 291 
катедра "Обща теория на икономиката" 560 
катедри 315 
качества на лидера 406 
качествени характеристики 449 
качество 310 314 319 501 
качество в обучението 310 319 
качество на висшето образование 309 311 313 314 315 319 320 325 326 
качество на живот 501 
качество на образованието 305 310 312 314 320 323 
качество на обучението 300 314 317 
качество на туристическите услуги 553 
качество на храните 352 
квалитология 501 
квалификационни групи професии 299 
квалификация 2 299 
квалификация на кадрите 299 
квалифицирани кадри 339 
кейнсиниански теории 50 
КЗК 267 269 
киберпрестъпници 536 
КИС 538 
Китай 252 359 369 
кластер 376 
кластерен мениджмънт 376 
клиент 212 481 
клиенти 219 
клиентска идентификация 504 
клиентски картотеки 504 
климат 341 345 
климатична промяна 341 
климатични проблеми 341 346 
климатични промени 345 556 
климатични фактори 341 
клъстер 376 543 
клъстер анализ 518 
клъстерен анализ 262 
клъстерен анализ на България в ЕС 262 
клъстерен подход в икономиката 372 
клъстери 372 543 
клъстеризация 262 
клъстерите в България 372 
клъстърен подход 376 
клъстъри 262 
книжни пари 83 
когнитивен модел 213 
код 114 
кодиране на стоки 114 
Коефициент 94 
коефициент на абсолютна ликвидност 94 
коефициент на бърза ликвидност 94 
коефициент на дисконтиране 135 
коефициент на ликвидност 94 
коефициент на незабавна ликвидност 94 
коефициент на обща ликвидност 94 
коефициент на плодовитост 22 
коефициент на структурни изменения 13 
козметичен пазар 214 
Колеж по икономика 338 
колективни решения 46 
количествена оценка 311 
комисия за защита на конкуренцията 267 269 
компетентни кадри 385 486 
компетентни лидери 385 
компетентност 487 
компетентностен модел 487 
компетенции 385 
комплексен подход 211 
компютър 503 
компютърна безопасност 503 
компютърна етика 539 
компютърна индустрия 435 
компютърна тревожност 531 
компютърна фобия 531 
компютърни технологии 348 349 
компютърно обучение 446 
компютърно счетоводство 446 
комуникативна култура 485 
комуникативни умения 389 
комуникации 378 
комуникационен микс 222 
комуникационна култура 519 
комуникационни бариери 414 
комуникационни технологии 518 
комуникация 300 414 
комуникиране 414 485 
конвергенция 289 
конгломерация 289 
конгресен туризъм 229 529 
конкурентна политика 175 
конкурентна способност на българските фирми 249 
конкурентни предимства 191 
конкурентни стратегии 390 
конкурентно предимство 378 390 436 
конкурентно преимущество 378 
конкурентноспособна икономика 433 
конкурентноспособни предприятия 433 
конкурентноспособност 184 191 225 289 481 
конкурентност 191 390 436 
конкурентоспособен бизнес 225 
конкурентоспособен растеж 437 
конкурентоспособност 39 68 175 191 198 225 248 289 419 428 431 433 481 502 543 
конкурентоспособност на България 170 185 
конкурентоспособност на българска икономика 175 181 
конкурентоспособност на икономиката 165 258 
конкурентоспособност на МСП 429 
конкурентоспособност на предприятието 175 
конкурентоспособност на продукта 502 
конкурентоспособност на промишлеността 198 
конкурентоспособност на фирмата 248 
конкуренция 39 191 286 
конкуренция на пазара 39 286 
конкуретни отношения 39 
консервативна стратегия 97 
консолидация 21 82 
консолидиран бюджет 117 118 
консолидирана фискална програма 109 117 118 
консолидирани финансови отчети 454 
консумация на хранителни продукти 221 
контрол 63 132 276 422 423 
контрол върху стопанската дейност 113 
контрол и одит 475 
контрол на висши училища 320 
контрол на общинския дълг 276 
контрол на управлението 399 
контрол на управленския процес 399 
контрол на храните 352 
контролен орган 421 
контролен процес 133 
контролен съвет 423 
контролинг 413 422 
контролинг в застраховането 284 
контролинг на фирмата 413 
контролна дейност 423 
контролна институция 91 511 
контролна функция 421 
контролни органи 241 285 
контрольор 113 
конференция 1 13 28 31 38 39 40 54 55 56 59 63 68 88 89 90 110 115 136 152 159 160 161 162 168 169 170 180 181 187 188 189 190 191 194 198 200 202 203 210 211 212 223 224 225 232 236 237 246 247 248 249 250 257 258 259 260 261 262 263 264 286 287 296 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 323 325 326 327 329 343 348 349 362 371 372 373 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 408 409 413 414 418 419 420 421 424 427 429 430 431 432 433 438 442 443 444 445 446 447 465 468 469 481 482 483 484 486 492 493 495 503 504 505 506 507 509 510 536 542 543 544 
конференция на ЮНЕСКО 314 
конференция с международно участие 31 55 56 63 187 188 189 190 191 202 203 211 223 224 225 246 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 323 325 326 327 329 348 413 414 432 469 481 486 495 505 506 510 542 
конфликти 218 499 
конфликти в организацията 396 
концептуален бизнес модел 413 
концепция 32 76 297 422 505 
концепция за ERP 505 
концепция на контролинга 422 
концепцията за съвместно управление 403 
концесии 445 
концесионни договори 445 
конюнктура на пазара 80 
кооперативна собственост 76 
кооперативна стратегия 76 
координационни центрове 187 
корелация 80 
коригиране на грешки 468 
корпоративен бизнес 348 
корпоративен данък 122 153 
корпоративен дълг 103 
корпоративен мениджмънт 528 
корпоративен растеж 97 
корпоративен риск 426 
корпоративен риск мениджмънт 426 
корпоративна интеграция 183 
корпоративна култура 378 
корпоративна система 388 
корпоративна стратегия 378 397 412 417 
корпоративна цел 397 
корпоративни инвестиции 426 
корпоративни стратегии 97 416 
корпоративни структури 392 
корпоративни структури на управление 392 
корпоративни цели 412 
корпоративно застраховане 290 
корупционен риск 380 
корупция 34 380 
косвен метод 466 
косвени данъци 117 118 
кохезионна политика 193 
кражба 532 
краткосрочни заеми 151 
краткосрочни капитали 97 
краткосрочни цели 400 
краткотрайни активи 94 97 
краят на историята 8 
кредит 70 102 
кредитен пазар 70 138 
кредитен портфейл 70 
кредитен портфейл на банките 70 
кредитен риск 70 92 134 142 
кредитен спред 104 
кредити 73 138 
кредитиране на енергетиката 357 
кредитиране на земеделието 74 
кредитна експанзия 50 
кредитна линия 357 
кредитна система в Русия 82 
кредитни деривати 70 
кредитно финансиране 105 
кредитополучател 70 
кредитор 271 
кредитоспособност 192 
крива на Бевъридж 48 
крива на доходност 88 
криза 6 52 83 126 155 176 
криза в управление 270 
кризата в България 47 
кризата в Русия 52 
кризата и работните места 65 
кризисна икономика 163 
кризисна ситуация 270 
критично мислене 7 
кулинарен туризъм 549 
културални оси 36 
културен брандинг модел 213 
културен туризъм 205 
културен туризъм в България 205 
купувач 48 
късен капитализъм 44 
латентна лоялност 216 
лекар 492 
либерализация 548 
ливъридж 104 106 
лидер 406 485 
лидерство 406 
ликвидация 266 
ликвидация на дружествата 266 
ликвиден риск 142 
ликвиден фондов пазар 71 
ликвидиране на бизнес 266 
ликвидна криза 97 
ликвидност 71 80 94 
ликвидност на активи 97 
ликвидност на фирмите 94 
Ликертова скала 218 
Лисабонска стратегия 227 
Лисабонски договор 167 
лихвен процент 88 
лихви 123 
лични данни 265 
лични финанси 72 73 101 
личност 332 
лишаване от права 268 
логистика 231 232 233 234 235 
логистика в България 231 
логистиката на Русия 234 
логистичен аутсорсинг 232 235 
логистичен бранш 235 
логистичен мениджмънт 533 
логистичен процес 231 
логистична верига 231 
логистична дейност 231 
логистична система 232 
логистични вериги 233 
логистични стратегии 232 
логистични услуги 232 
лозаро-винарски сектор 362 365 
лозаро-винарско производство 200 365 
лозарско производство 196 362 
лозарство 196 362 364 365 
лозарство и винарство 362 365 
локализационна икономика 435 
локализация на производството 435 
локална глобализация 257 
локална икономика 170 
локални производствени системи 170 
лоялност 216 
майчинство 17 
макро равнище 56 
макроикономика 56 58 178 
макроикономическа прогноза 178 
макроикономическа среда 104 
макроикономическа теория 48 
макроикономическа устойчивост 165 
макроикономически анализ 48 
макроикономически модели 48 
макроикономически подход 55 
макроикономически показатели 58 
макроикономически тенденции 552 
макроикономически условия 104 
макроикономическо неравновесие 57 
макроикономическо развитие 428 
малки групи 485 
малки и средни предприятия 66 428 429 450 513 541 
малки и средни предприятия в ЕС 66 429 
малки и средни предприятия в Испания 66 
малки компании 429 
малък бизнес 10 105 
малък бизнес в България 427 
малък и среден бизнес 63 105 
марка на продуктите 220 
маркетинг 211 213 215 216 219 220 
маркетинг в туризма 228 229 
маркетинг в търговията 212 
маркетинг мениджмънт 226 
маркетинг микс 222 229 
маркетинг микс в туристическия пазар 229 
маркетинг на организациите 482 
маркетинг на персонала 482 
маркетинг на туризма 204 230 
маркетинг на туристическия бизнес 230 
маркетинг на фирмата 210 226 
маркетингов инструмент 217 
маркетингов мениджмънт 227 
маркетингов микс 218 
маркетингова активност 226 
маркетингова дейност 211 482 
маркетингова информационна система 482 
маркетингова комуникация 228 
маркетингова концепция 212 
маркетингова синергия 183 
маркетингова стратегия 397 412 
маркетингова цел 397 
маркетингови концепции 211 
маркетингови модели 217 
маркетингови специалисти 482 
маркетингови услуги 230 
маркетингово изследване 204 
маркетингово управление 330 
маркировка 350 
маркировка на стоките 221 350 351 
марксизъм 60 
марксистка теория 60 
математизация 347 
математика 347 
математика в икономиката 347 
математически анализ 347 
математически метод 465 
математически методи в застраховането 59 
математически модел 29 
математически модели 145 217 273 390 
математическо моделиране 125 273 347 
материални запаси 463 
матрица на Дик и Бейсю 216 
машиностроене в Русия 178 
МВФ 150 
медиен пазар 222 
медицински специалисти 492 
междуличностни конфликти 396 
междуличностни отношения 389 485 499 
междуличностно и групово общуване 485 
междуличностно комуникиране 485 
международен бизнес 248 393 
международен валутен фонд 150 
международен индекс за корупция 227 
международен одиторски стандарт 476 
международен пазар 248 
международен туризъм 542 
международен туристически пазар 548 
международен финансов пазар 86 
международна валутна система 242 
международна конференция 31 55 56 187 188 191 211 224 225 246 348 413 414 427 481 505 506 542 
международна конюнктура 185 
международна миграция 30 
международна научна конференция 39 160 161 168 200 210 236 362 431 442 446 447 482 483 484 492 543 
международна научно-практическа конференция 193 201 207 231 436 494 502 508 
международна научнопрактическа конференция 1 13 28 38 40 54 56 59 68 110 136 152 162 169 170 180 181 188 191 194 198 211 224 232 247 248 286 287 343 348 349 372 373 379 382 383 384 385 386 387 388 408 409 418 419 421 424 429 433 465 493 503 505 506 507 509 536 
Международна организация на труда 189 
международна стратегия 189 415 
международна търговия 241 251 548 
международна федерация на счетоводителите 455 
международна финансова система 245 
международни "черни списъци" 504 
международни валутни пазари 83 
международни икономически отношения 175 251 252 255 
международни отношения 254 256 
международни пазари 175 225 
международни стандарти за финансов отчет 449 450 
международни стратегии 189 393 
международни стратегически съюзи 249 
Международни счетоводни стандарти 467 474 
международни транспортни коридори 234 
международни търговски отношения 251 252 
международни финанси 242 243 244 245 
международни финансови организации 147 
международно данъчно облагане 124 
международно икономическо развитие 246 
международно икономическо сътрудничество 258 263 
международно сътрудничество 185 237 247 249 250 260 
международно частно право 69 
междуполови отношения 33 
Мексикански залив 291 
мениджмънт 270 379 380 385 389 395 400 401 404 406 409 412 525 
мениджмънт в организациите 378 
мениджмънт в застраховането 396 
мениджмънт в образованието 330 
мениджмънт на застрахователното дружество 292 
мениджмънт на кризи 407 
мениджмънт на малките предприятия 437 
мениджмънт на малкия бизнес 409 
мениджмънт на персонала 323 497 
мениджмънт на предприятието 376 408 
мениджмънт на проекти 383 402 
мениджмънт на производството 371 
мениджмънт на фирмата 437 
мениджмънт на човешките ресурси 391 496 497 
мениджър 402 406 
мениджър по управление на персонала 391 
мениджъри 290 411 
местен бюджет 110 
местна администрация 275 
местна власт 420 
местни власти 100 
местни данъци 100 
местни икономики 170 
местни финанси 156 
метазнание 335 
металургично производство 178 
метафизика 6 
метод "директ-костинг" 473 
метод за моделиране 407 
метод на линейната скаларизация 273 
метод на Чернов 518 
методи за изследване 550 
методи за обучение 296 
методи за оценка на предприятието 89 
методи за парично управление 89 
методи за прогнозиране 465 
методи на оценка 59 322 
методи на проектиране 55 
методи на управление 440 
методика на обучението 328 515 
методика на преподаване 324 446 
методически инструменти 388 
мигрантски мрежи 30 
миграционни модели 30 
миграционни потоци 30 
миграционни процеси 30 
миграционни системи 30 
миграция 29 30 41 494 
миграция на микроравнище 30 
микроикономически показатели 165 
мислене 7 
мисловна дейност 7 
митници 238 239 241 
митническа дейност 239 240 
митническа декларация 240 
митническа измама 239 
митническа контрабанда 239 
митнически агент 240 
митнически контрол 238 
митнически нарушения 239 
митнически органи 239 240 241 
митнически режими 238 
митническо агентиране 240 
митническо законодателство 238 239 240 
митническо складиране 238 
млади научни работници 88 90 380 443 445 468 504 544 
млади специалисти 490 
мобилност на учените 2 
модел COSO 112 
модел на Бойтел 55 
модел на изтъкнатост 213 
модел на Канджи 390 
модел на Тафтър 98 
модел на Фулмър 98 
модели за оценка 458 
модели за прогнозиране 85 98 
модели и моделиране 171 
модели на управление 388 415 
моделиране на антикризисно управление 407 
модерен бизнес 36 
модерни общества 33 
модернизация 166 
модернизация на икономиката 186 
модернизация на образованието 264 
Молдова 163 
монетарна политика 86 143 
монетарни власти 144 
мониторинг 138 419 
мониторинг на образованието 313 
монопол 108 
монополи 173 
монополист 173 
морал 1 10 18 
морал и етика 11 
морален риск 294 
морална философия 5 
морално поощрение 495 
морски превоз 234 
морски пристанища 234 
МОС 445 477 
МОС 240 477 
МОС 540 476 
Москва 72 
МОТ 189 
мотивационен модел 495 
мотивационен процес 495 
мотивация 316 335 406 481 495 497 
мотивация на персонала 495 
мотивиране 481 
мотивиращо лидерство 406 
мрежа 543 
МСБ 63 
МСП 63 66 225 427 428 450 457 513 541 
МСП в България 427 428 
МСП в ЕС 428 
МСП в Испания 66 
МСС 136 261 449 455 
МСС 27 454 
МСС 28 454 
МСС 36 458 
МСС 38 445 460 
МСС 39 451 
МСС 40 459 
МСС 8 459 
МСС20 457 
МСС39 450 
МССПС 474 
МСФО 142 445 449 450 455 462 
МСФО 3 472 
МСФО 5 459 
мултимодално обучение 307 
мултинационални компании 415 491 
мултисензорно обучение 307 
мутация на медиите 222 
МЧП 69 
мъже 389 
Мярка 211 196 
мярка 311 195 
мярка 312 195 
мярка 313 195 
Мярка 321 195 
мярка 322 195 
мярка на Шарп 71 
нагледни материали 303 
награди 558 
надзор 136 143 
надзор на пазара 241 
надзорен съвет 136 
надзорни наредби 136 
наети лица 125 
наказателен кодекс 268 
наказателно право на България 268 
наказателноотговорни лица 268 
наказателноправна закрила 268 
нанотехнологии 349 
НАОА 326 
Народни паркове в България 201 
народностопански архив 561 
население 28 41 227 
население в света 162 
население на България 26 
наука 1 12 334 
наука за качеството 501 
науката в България и ЕС 2 
науката в Русия 12 
наукометричен показател 334 
научен семинар 317 322 324 328 
научна конференция 88 89 90 115 202 203 237 249 250 257 258 259 260 261 262 263 264 296 378 380 381 430 438 443 445 468 469 486 504 510 544 
научна методология 3 
научна сесия 91 112 119 132 238 240 511 535 
научни знания 336 501 
научни периодични издания 334 337 
научни степени и звания 1 
научно-изследователски продукт 334 337 
научно-практическа конференция 63 159 189 190 223 420 432 
научно-техническо сътрудничество 247 
научноизследователска дейност 495 
Национален иновационен фонд 184 
Национален план за развитие 169 
национален суверенитет 257 
Национална здравна карта 494 
национална идентичност 9 
национална икономика 164 165 
национална икономика на България 250 
национална научна конференция 307 308 309 311 312 313 315 318 320 321 323 325 326 327 329 495 
национална стратегия 301 
национална стратегия за регионално развитие 169 172 
национални аспекти на образованието 264 
национални икономики 258 429 
национални иновационни системи 379 
национални паркове 547 
национални програми 172 
недържавен сектор 108 
независим финансов одит 115 477 478 479 
неинвентарен амбалаж 452 453 
нектарини 367 
нелинейни методи 226 
нелихвени данъци 117 
нелихвени разходи 118 
нематериален актив 378 
нематериални активи 154 445 458 460 461 
нематериални дълготрайни активи 458 
немска класическа философия 44 
немскоезични страни 335 
неоиндустриализъм 49 
неолиберализъм 51 
неолиберална глобализация 49 
непазарни дефекти 108 
неплатежоспособност 70 
неправителствени организации 32 
неприятели по културните растения 370 
неравенство 33 35 
неравенство и дискриминация 35 
неравнопоставеност на полове 389 
Нестле 350 
нетекущи активи 459 
нетиране 151 
нетна печалба 103 
нетни активи 462 
нефинансови концепции 211 
неформални групи 485 
неформални мрежи 432 
неформални организации 499 
неформални човешки отношения 432 
нефт 206 355 
нефтен експорт 359 
нефтеногазови доходи 177 
нефтодобивна промишленост 177 
нефтопроводи 359 
НИОКР 45 154 
нискотехнологични производства 377 
нобелова награда по икономика 48 
нобелови лауреати 46 48 
нова икономика 38 42 
нови индустрии 435 
ново време 406 
новоназначени мениджъри 411 
НОИ 279 
Норвегия 368 
НПР 172 
нравствена философия 5 
нравствени ценности 5 
НСИ 55 
НСС 261 
НСФОМСП 455 459 
нутрикозметика 214 
обезвреждане на отпадъци 366 
обезпечение 70 
обезценка 463 
обезценка на материални запаси 463 
обект на контрол 421 
облагане на доходи 125 129 
облагане с данъци 119 
облагане с ДДС 121 
облекло 437 
облигации 70 95 134 
облигация 70 
оборот 37 
обработка на информация 442 
образование 5 12 35 264 298 302 305 314 333 487 
образование в България 264 333 
образование за икономисти 339 
образование и бизнес 312 327 
образование и квалификация 305 339 
образованието в Германия 297 
образователен модел 327 329 
образователен процес 303 324 325 331 
образователна интеграция 306 
образователна интеграция на ромите 306 
образователна система 333 
образователна стратегия 306 
образователна сфера 264 
образователна услуга 93 
образователни кредити 309 317 
образователни организации 304 
образователни програми 297 298 
образователни системи 302 
образователни стратегии 303 328 
образователни технологии 300 303 515 
образователни услуги 331 
образователно-квалификационна степен 338 
обслужване на дълг 134 
обучение 7 296 299 303 310 317 
обучение в колеж 338 
обучение във ВУЗ 317 322 328 
обучение за икономисти 338 
обучение на възрастни 299 
обучение на кадри 299 
обучение на персонал 483 
обучение на персонала 296 
обучение на студенти 307 322 332 
обучение по икономика 328 
обучение по счетоводство 442 446 447 
обучение през целия живот 298 301 
общ риск 71 
обща данъчна и осигурителна тежест 129 
обществен избор 46 
обществени поръчки 267 269 380 
обществени разходи 500 
обществени ресурси 273 
обществено благосъстояние 185 
общество 32 
община 420 
община Свищов 110 
общини 156 276 
общински бюджет 110 276 
общински бюджети 100 156 276 
общински инвестиции 156 
овощарство 367 369 
овощни култури 367 369 
одит 475 476 478 480 
одита в България 478 
одитен комитет 480 
одитни комитети 479 
одитор 478 480 
одитори 113 479 
одиторска извадка 477 
одиторски доклад 113 
одиторски контрол 478 
ОДОТ 129 
озонов слой 343 
околна среда 56 227 343 552 
ОНД 163 
онлайн банкиране 526 
онлайн обучение 221 307 
онлайн търговия 541 
опазване на водните ресурси 45 
опазване на околната среда 160 161 341 356 366 373 383 
опаковки 350 
опаковъчни материали 350 
опасни товари 241 
опасности 410 
ОПЕК 355 
оперативен контрол 284 
оперативен контролинг 284 
оперативен модел 415 
оперативно управление 375 
операции 464 
операционна синергия 183 
ОПП 466 
оптимално данъчно облагане 86 
оптимизационен модел 43 
оптимизационни методи 43 
оптимизиране на разходите 374 
опции 426 
организации в публичния сектор 112 
организационен модел 394 
организационна комуникация 378 
организационна култура 381 384 393 
организационна промяна 384 499 
организационна психология 404 
организационна структура 139 371 377 394 
организационна структура за управление 371 
организационни промени 486 
организационни структури 499 
организационно икономическо управление 434 
организационно поведение 404 
организационно-стопанска структура 196 
организация и управление 434 
организация и управление на бизнеса 535 
организация на обучението 311 
организирана престъпност 34 
осигурителен институт 109 
осигурителна система 279 
осигуровки 498 
основен лихвен процент 102 
основи на счетоводството 443 
ОСП 194 365 
ОСП на ЕС 193 
остаряване на населението 25 
отворена икономика 86 
отглеждане на трайни насаждения 367 
отговорност 62 
отговорност на производителя 344 
отложено плащане 238 
отношение на Сортино 71 
отпадъци 344 366 
отпадъчни продукти 373 
отпадъчни технологии 366 
отраслеви сектори 192 
отрасли на производството 435 
отраслова структура 199 
отчет на паричните потоци 466 
отчетна дейност 128 
отчетна информация 524 
отчетност 128 448 
отчетност в земеделието 469 
отчитане 457 
отчитане на активи 457 
отчитане на данъците 472 
отчитане на нематериални активи 461 
отчитане на преоценката 458 
отчитане на разходите 408 
отчитане на хеджирането 451 
отчитане при ликвидация 470 
отчитане при несъстоятелност 470 
оценка 334 337 
оценка на активи 104 
оценка на ефективността 56 
оценка на знанията 308 322 
оценка на инвестиции 154 
оценка на научни списания 334 337 
оценка на риска 438 439 
оценка на стойността 89 
оценка на стратегиите 393 
оценяване 304 318 
оценяване на активи 445 458 
оценяване на биологични активи 469 
оценяване на ДМА 458 
оценяване на концесии 445 
оценяване на образованието 304 325 326 
оценяване на опциите 426 
пазар 37 48 51 
пазар на биогорива 207 
пазар на деривати 80 
пазар на земеделски земи 67 
пазар на земя 67 
пазар на земята 67 
пазар на логистични услуги 232 
пазар на труда 48 65 281 
пазар на храни 214 
пазар на ценни книжа 80 
пазарен риск 142 440 
пазари 173 
пазарна дисциплина 146 
пазарна икономика 159 
пазарна икономика в България 159 
пазарни инструменти 363 
пазарно ориентиран университет 327 
пазарно поведение 52 
пазарно търсене 173 
пазаруване 208 
парадигма 438 
парадокс на Даймънд 48 
парадокс на плановика 418 
Парето 131 217 273 
пари 135 
парична политика 87 90 167 
парична политика на САЩ 158 
парични еквиваленти на предприятието 466 
парични потоци 466 
парични потоци на преприятията 89 
парични средства 94 107 466 
парично-кредитна политика 50 81 144 149 
парников ефект 345 
партньорство 312 330 
пасиви 462 
пасиви на предприятието 472 
патентоване 336 
педагогика 7 
педагогическа психология 9 
педагогически подход 303 
пенсиониране 281 
пенсионна възраст 281 
пенсионна реформа в България 281 
пенсионна реформа в ЕС 281 
пенсионни фондове 102 280 282 
пенсионно осигуряване 282 
пенсия 281 
периодични издания 561 
периодични финансови отчети 471 
периодично счетоводно отчитане 471 
персонал 384 488 
перспективно планиране 397 
петродолари 99 
петролен шок 158 
петролна икономика 158 
ПЗИ 548 
планиране 187 397 418 422 
планиране на персонала 488 
планов орган 187 
планова структура 187 
планови документи 187 419 
планови процеси 419 
планово управление 419 423 
пласментна политика 229 
платежен баланс 99 
платежен баланс на България 99 
платежен оборот 147 
платежни системи 147 
платежоспособност на застрахователните дружества 292 
плодовитост 22 
плодовитост на жените 22 
плододаващи трайни насаждения 367 
плодопроизводство 367 
плоско данъчно облагане 129 
плосък данък 125 126 129 130 131 
поведение в управлението 485 
поведение на персонала 484 
поведение на туристите 549 
поведенческа икономика 164 404 
поведенчески аспект 421 
поведенчески индикатори 497 
поведенчески мрежи 432 
погасяване 94 
погасяване на задължения 94 
подбор на кадри 490 
подбор на сътрудници 385 
подготовка на кадри 339 
подготовка на мениджъри 489 
подготовка на специалисти 489 
подготовка на учители 300 
подпомагане на земеделски производители 193 
подходи в бюджетирането 96 
позитивизъм 228 
позициониране 220 
позициониране на марката 220 
познавателна активност 332 
показател 106 
показатели за ефективност 375 388 
показатели за ликвидност 94 
покупки 209 
покупко-продажба 64 67 472 
покупко-продажба на стоки 64 
пол и възраст 333 
политика 273 
политика - световен ред 60 
политика за сигурност 540 
политика на България 47 
политико-управленска среда 480 
политическа икономия 560 
политически аспекти 167 
политически процес 273 
полица 363 
полове 389 
полски култури 364 
понятие 3 
понятия 3 
портфейл 71 
портфолио 300 
поръчителство 271 
постиндустриализъм 42 
постиндустриална икономика 49 
посткомунизъм в България 35 
посткризисна икономика 163 
посткризисно развитие 163 
постмодернисти 51 
постсоциализъм 35 
постсоциалистическа България 34 
потенциал 431 
потребител 221 351 
потребители 220 
потребителска кооперация 76 
потребителска лоялност 216 
потребителска стойност 53 
потребителска ценност 53 
потребителски интереси 202 
потребление 31 
потребление на ресурси 355 
правителствени дарения 457 
правни аспекти 167 265 
правни институции 133 
право на интелектуална собственост 336 
правови отношения 271 
практическа етика 11 
превенция на бедността 277 
пределни обществени разходи 500 
предпазлива стратегия 97 
предприемаческа дейност 424 425 
предприемаческа икономика 409 
предприемачески мрежи 508 522 
предприемачески подход 170 
предприемачески стратегии 417 
предприемачески университет 330 
предприемачество 424 425 
предприемачество в България 425 
предприемачи 417 
предприятие 123 173 197 375 470 481 538 
предприятия 153 154 408 481 513 
предприятия в България 153 
предприятия от публичния сектор 474 
предстоящи плащания 59 
преквалификация 299 
преки данъци 117 118 
преки чужди инвестиции 155 
прекратяване на договор 269 
премиална лоялност 216 
преподаване 300 303 308 
преподаване на икономикс 560 
преподаване на икономическа теория 324 
преподаване по счетоводство 447 
преподаватели 320 560 
преподавателска дейност 322 
преподавателски колектив 560 
преподавателски състав 315 323 
преподавателски труд 315 
престиж 31 
преструктуриране на икономиката 13 
престъпност 34 
преференции 153 
прехвърляне на предприятие 472 
преход 159 
преход към пазарна икономика 159 
приблизителна счетоводна оценка 476 
придобиване на власт 399 
прием 329 
прием на студенти 329 
признаване на биологични активи 469 
признаване на нематериални активи 460 
приложна етика 11 
приложна математика 347 
приложни аспекти на анализа 534 
принципи 296 
природен газ 354 355 
природни ресурси 45 177 346 
природни рискове 293 
присъединяване към ЕС 263 
присъединяване на България към ЕС 261 
приходи - разходи 75 448 
приходи в бюджета 109 
приходи от бюджетна дейност 111 
приходи от лихви 123 
приходи от продажби 397 
причини за кризата 47 
пробиотици 214 
пробит модели 88 
проблемни групи 485 
проверка на знанието 308 
проверка на отчетността 116 
прогнози 555 
прогнозиране 98 465 
прогнозиране на риска 440 
прогнозни данни 14 
прогнозни разчети 14 
прогнозни цени 206 
програма за развитие 172 
Програма за развитие на селските райони 74 
програма КОМЕНСКИ 298 
програма САПАРД 363 
програмни продукти 442 503 528 
програмно обезпечение 503 536 
прогресивен данък 130 
прогромо за развитие на селските райони 195 
продажба на земя 67 
продажба на предприятие 472 
продажби на дребно 212 
продоволствена политика 162 
продоволствени потребности 162 
продоволствени продукти 251 
продукт 219 
продуктов маркетинг 212 
продуктов пазар 173 
продуктов потенциал 431 
продуктова политика 229 
продукция 41 173 
продължаващо образование 297 298 301 
продължителност на живота 24 
проект 382 
проектен контролинг 413 
проектен мениджмънт 398 
проекти 385 398 401 525 
проекти в публичния сектор 439 
проектни екипи 385 
проектни мениджъри 385 
проектни организации 440 
проектни специалисти 385 
проектно управление 383 385 495 
проекционен метод 390 
прозрачност на банковите отчети 146 
прозрачност на управлението 116 380 
производителност 395 
производствен капитал 75 
производствени отпадъци 344 
производствени процеси 188 
производствени разходи 374 
производствени системи 170 
производствени стоки 55 
производство на био-гориво в България 207 
производство на биогаз 152 
производство на биодизел 207 
производство на вино 362 
производство на грозде 196 362 
производство на електроенергия 152 178 
производство на плодове 369 
производство на текстил 437 
промени в ЗДДС 121 
промени в икономиката 181 409 
промишлени предприятия 376 
промишленост 198 
промишленост на Русия 178 376 
промяна 384 386 
промяна на климата 341 
промяна на собственост 472 
пропорционален данък 130 
пропорционално облагане 129 
професионалист 487 
професионална квалификация 487 
професионално направление 338 
професионално образование 12 332 487 
профсъюзи 491 
процеси 248 
ПРСР 74 195 
ПРСР в България 74 195 
пряк метод 466 
психически процеси 531 
психологически аспект 19 
психология на лидерството 406 
психология на потребителя 210 
психология на управлението 404 484 485 497 
ПТП 55 
публичен бюджет 96 
публичен избор 273 
публичен сектор 100 108 116 156 223 273 380 381 439 474 
публична администрация 274 496 497 
публична власт 34 
публична дейност 223 
публична политика 223 
публична сфера 381 391 496 
публични блага 108 
публични политики 223 
публични разходи 108 
публични средства 55 116 
публични туристически дружества 550 
публични финанси 108 
публични финанси в България 47 
публично благо 273 
публично-частни партньорства 224 
публично-частно партньорство 224 
ПЧИ в България 68 
ПЧП 224 
пшеница 370 373 
първични документи 524 
работна заплата 12 48 61 
работна сила 65 486 487 
работна сила в здравеопазването 494 
работна среда 316 
работник 498 
работници 48 278 
работодател 498 
равновесна безработица 48 
равнопоставеност 389 
раждаемост 17 22 24 29 227 
раждаемост в България 17 22 24 
раждаемост в ЕС 22 
развиващи се пазари 87 415 
развитие 227 542 555 
развитие на бизнеса 417 
развитие на икономиката 58 
развитие на МСП 429 
развитие на регионите 203 
развитие на селските райони 194 195 201 203 275 
развитие на селското стопанство 373 
развитие на туризма 41 200 542 555 
развитие на човешките ресурси 28 
разрешаване на конфликти 396 
разходен подход 219 
разходи 117 118 
разходи за дейността 408 
разходи за лихви 117 118 123 
разходи-ползи 103 
райони за планиране 13 203 
рапица 370 
растеж 428 
растителна защита 370 
реален сектор 52 164 
реализация на проекти 224 
регион 107 171 
регионален фонд 107 
регионална европейска глобализация 257 
регионална ефективност 405 
регионална икономика 171 424 
регионална икономическа политика 275 
регионална конкурентоспособност 169 170 
регионална политика 172 420 
регионална политика на България 169 260 
регионална система 171 
регионална стратегия 172 
регионални целеви програми 172 
регионално развитие 168 169 170 172 275 420 
регионално сътрудничество 247 
регионално управление 172 
региони 66 
регистрация по ДДС 272 
регистриран одитор 478 
Регламент (ЕО) 45/2001 265 
регресионен анализ 154 
регулиране 124 280 289 
регулиране на икономиката 108 
регулиране на финсовия пазар 143 
резервати 201 
резултат 432 
реинженеринг 289 290 434 
реинженеринг в бизнеса 290 
реинженеринг в застраховането 290 
реинженеринг на бизнес процеси 290 
реинженеринг на предприятията 516 
реинженерингов подход 290 
реинженерингови модели 434 
реинженерингови системи 434 
рейтинг 190 
рейтинг на вузовете 326 
рейтинг на фирмата 192 
рейтинговане 217 
рейтингови системи 217 
река Дунав 342 542 
реклама 222 
ректор 557 
религиозна философия 5 
рента 135 177 
рентабилност на предприятието 473 
Република Коми 376 
Република Молдова 163 
републикански бюджет 117 118 
реструктуризация 134 440 
реструктуриране 157 
ресурси 177 191 346 
ресурсна ефективност 233 
ресурсно осигуряване 224 
ресурсно управление 177 
ретроспекция 32 
реформа 245 283 
реформа в здравеопазването 283 
реформа в образованието 321 324 
реформи в България 174 
реформи в здравеопазването 283 
реформи в образованието 331 489 
реформи в селското стопанство 293 
рецесия 88 
риск 70 71 92 151 291 382 438 439 441 
риск в бизнеса 410 
риск мениджмънт 289 292 439 440 441 
риск на портфейла 71 148 
риск-леверидж 441 
риск-мениджмънт 291 
рисков мениджмънт 410 
рискове 104 280 
рискови облигации 148 
рисково общество 438 
рисково поведение 294 
ритейл компании 208 
ритейлинг 37 208 
ритейлъри 208 
Родопи 202 
Русия 12 50 76 82 157 178 251 358 359 
Русия и ЕС 358 
руска икономика 177 244 
руски газов пазар 358 
ръководно поведение 406 
ръст на населението 41 
СА 1 4 13 16 28 31 42 55 56 59 63 68 81 91 110 112 113 114 119 120 132 133 135 136 139 152 161 170 173 181 187 188 189 190 191 193 194 199 201 207 211 222 223 225 230 231 236 238 239 240 241 246 248 253 277 279 285 289 290 349 362 372 373 378 383 384 387 388 389 393 399 413 414 418 419 421 423 427 430 431 432 433 436 442 444 446 447 449 457 458 476 481 484 492 493 494 502 505 506 507 508 511 513 522 535 538 541 542 543 548 557 558 559 560 561 
СА докторант 38 40 168 224 382 386 485 
самозастраховане 291 
самосъзнание 386 
САПАРД 363 
САЩ 283 355 
сборник 18 20 24 26 
сборник доклади 1 28 39 40 68 88 90 152 159 162 193 194 198 201 207 210 212 231 284 286 287 296 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 371 378 380 381 382 383 418 419 420 427 429 436 438 442 443 444 445 446 447 468 494 495 502 504 508 510 544 
сборник доклади от конференция 1 28 38 40 54 59 68 88 89 90 110 115 136 152 162 169 180 181 193 194 198 201 202 203 207 231 232 237 247 248 249 250 257 258 259 260 261 262 263 264 286 287 296 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 318 319 320 321 323 325 326 327 329 343 372 373 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 408 409 418 419 424 429 430 433 436 438 445 465 468 469 486 493 494 495 502 503 504 507 508 509 536 544 
сборник с доклади 13 170 349 388 421 
сборник статии 17 18 19 20 21 23 24 26 27 91 112 113 114 119 120 132 133 238 239 240 285 340 511 
сборник статии с. Орешак 12-14 май 2005 113 114 120 133 239 285 
световен БВП 57 
световен бизнес 410 
световен пазар 49 
световна глобализация 257 
световна икономика 54 189 355 
световна икономическа криза 174 181 
световна криза 245 448 
световна търговия 208 
Световна търговска организация 189 
световна финансова криза 137 
световна финансова система 245 
световни пари 83 
световни финанси 82 
световно образование 314 
световно стопанство 186 
Свищов 110 
свобода на словото 270 
свободна търговска зона 254 
сделка 64 
сделки 64 
сдружения с нестопанска цел 272 
Североизточна Азия 359 
сегментирани групи 299 
сезонност в туризма 550 
сектор на услугите 191 416 
секюритизация 82 
селски райони 194 275 
селски райони в България 194 202 275 
селски туризъм 201 202 203 544 546 
селски туризъм в България 201 202 544 
селско население 29 
селско стопанство 55 
селско стопанство на Китай 369 
селско стопанство на Норвегия 368 
селскостопанска дейност 293 
селскостопанска политика 368 
селскостопанско застраховане 293 
селскотурстически обект 202 
семеен бюджет 73 
семейни отношения 18 
семейни финанси 72 
семинар 317 322 324 328 
семинарни занятия 447 
сенчеста икономика 536 
сервизен подход 394 
сигурност на информационната система 520 540 
сигурност на информацията 520 540 
Сингапур 107 
сингуларност 349 
синдикати в предприятието 491 
синергетичен ефект 183 
синергия 183 543 
система RAPEX 241 
система за информационно осигуряване 510 
система за качество 501 
система за контрол 320 
система за национални сметки 474 
система за планиране 419 505 
система за социално подпомагане 277 
система за управление 140 371 
система за управление на качеството 313 325 
система на плосък данък 125 
система от показатели 388 
системен анализ 534 
системен подход 248 
системи за качество 319 
системи за управление 319 
системи за управление на бизнеса 513 
системно счетоводство 448 
ситуационно поведение 386 
сключване на договор 269 
сключване на застрахователен договор 288 
сконтиране 151 
Словакия 343 
слово 559 
служители 278 
слушане 414 
слънчева енергия 40 
СМСС 449 
смъртност 17 24 29 227 
СНС 474 
сортове грозде 364 
сортове ябълки 369 
софтуер 505 506 528 535 
софтуерни програми 540 
софтуерни продукти 505 
софтуерни системи 506 
социален дарвинизъм 51 
социален диалог и условия на труд 491 
социален сектор 186 
социална активност на персонала 386 
социална защита 277 
социална политика 277 
социална политика на Русия 12 
социална психология 9 
социална среда 448 
социална структура 333 
социална философия 8 
социалната полезност 386 
социални аспекти 129 386 
социални групи 111 
социални мрежи 522 
социални осигурителни вноски 498 
социални пазари 522 
социални проекти 188 
социално застраховане 295 
социално неравенство 33 302 
социално осигуряване 277 278 279 282 295 
социално осигуряване в България 279 
социално подпомагане 295 
социално предприятие 188 
социално-икономически идеи 4 
социално-икономически последици 173 
социално-пазарен модел 186 
социалномрежови анализ 499 
социокултура 306 
социологически аспекти 31 
социологически проблеми 302 
социологическо изследване 36 302 
социологическо потребление 31 
социология на образованието 302 
спад 355 
специална инвестиционна цел 166 
специалности 320 
списания 561 
справедлива стойност 89 449 476 
спред 88 
спредове 87 
сравнителен анализ 80 251 
сравнителен финансов анализ 80 
средно образование 302 305 
средновековна философия 5 
средства от ЕС 268 
СС 16 458 459 
СС 22 472 
СС 7 466 
стабилизиране на икономиката 174 
стабилност 171 185 
стандарти за обучение 318 
стандарти за сигурност на информацията 509 
стандартизация на продуктите 225 
стандартно отклонение 71 
стареене на населението 281 
статии 226 485 
статистика 22 
статистика на България 13 
статистика на раждаемостта в България 22 
статистическа грешка 15 
статистическа прогноза 14 
статистически анализ 14 15 16 
статистически данни 26 77 153 194 208 262 
статистически метод 15 477 
статистически методи 14 
статистически методи за анализ 15 262 
статистически показатели 355 
статистически софтуер 15 
статистическо изследване 16 
статия 17 18 19 20 21 23 24 26 27 340 
стил на управление 406 
стимулиране 17 323 
стимулиране на иновациите 184 
СТО 189 
стойност 53 79 219 
стойност на парите 86 135 
стойност на предприятието 89 
стойностно ценообразуване 219 
стойностно-пропорционален подбор 477 
стока 64 
стоки 114 
стокови позиции 217 
стокообмен на България 237 250 
стокообмен с ЕС 237 
стопански операции 464 524 
стопански процес 190 
стопански риск 285 
стопански субект 481 
стопански субекти 246 481 
страни от Европейския съюз 276 
страни от ЕС 262 
страни от Третия свят 241 
страни от ЦИЕ 428 
страни-членки на ЕС 100 241 
Страните на Европа 66 
страните на ЕС 66 276 
стратегии 63 189 397 412 
стратегии в политиката 90 
стратегии в преговорите 491 
стратегии в управлението 391 
стратегии за развитие 168 
стратегии за сигурност 540 
стратегии за учене 303 
стратегии и управление 415 
стратегическа дейност 90 
стратегическа инерция 411 
стратегическа логистика 232 
стратегическа политика 390 
стратегическа цел 279 
стратегически анализ 430 
стратегически бизнес 390 
стратегически изследвания 388 
стратегически маркетинг 482 
стратегически маркетингов мениджмънт 482 
стратегически мениджмънт 378 379 381 391 412 
стратегически план 279 
стратегически решения 411 
стратегически съюзи 249 
стратегическо мислене 90 406 
стратегическо планиране 379 397 420 
стратегическо планиране и управление 388 
стратегическо превъзходство 390 
стратегическо прогнозиране 418 
стратегическо програмиране 418 
стратегическо управление 275 390 391 397 412 441 
стратегия 63 189 481 
стратегия "Европа 2020" 38 168 
стратегия за управление 439 
стратегия на малките и средни предприятия 63 
стратегия на фирмата 430 
строителни предприятия 41 77 
строително предприятие 510 
строително-инвестиционен процес 152 
строителство 77 192 
строителство и инвестиции 77 
структура 371 
структура на земеделските стопанства 194 
структура на пазара 86 
структура на работната сила 494 
структурна реформа 82 
структурни елементи 422 
структурни изменения 16 
структурни промени 13 181 
структурни реформи 259 
структурни фондове 55 168 
структурни фондове на ЕС 257 
студенти 321 322 329 332 558 
студентска мобилност 309 
студентски кредит 327 
студентски кредити 333 
студентски такси 333 
суап 151 176 
субадитивност 173 
субект на контрол 421 
субсидии 363 
субсидии в земеделието 363 
СУК 325 
суровини 251 
СФУК 112 
счетоводен баланс 444 
счетоводен контрол 473 
счетоводен модел 95 
счетоводен софтуер 446 465 
счетоводна дейност 113 
счетоводна информация 444 
счетоводна отчетност 443 468 471 473 
счетоводна оценка 476 
счетоводна политика 455 
счетоводна политика в България 455 
счетоводна практика 443 
счетоводна система 261 474 
счетоводни аспекти 460 
счетоводни грешки 468 
счетоводни данни 444 
счетоводни записвания 459 
счетоводни модели 465 469 
счетоводни принципи 443 448 
счетоводни проблеми 472 
счетоводни прогнози 465 
счетоводни програми 442 
счетоводни стандарти 261 454 455 474 
счетоводно законодателство 261 
счетоводно записване 464 
счетоводно отчитане 272 445 452 453 454 456 457 458 461 462 469 470 
счетоводно отчитане в аграрния сектор 469 
счетоводно отчитане в предприятието 470 
счетоводно отчитане на амбалаж 452 453 
счетоводно отчитане на хеджирането 451 
счетоводно приключване 456 463 
счетоводно приключване 2010 456 
счетоводно третиране 460 
счетоводство 443 448 454 459 462 463 464 465 468 470 474 
счетоводство в аграрния сектор 469 
счетоводство в България 261 
счетоводство в предприятия 474 
счетоводство на банките 442 
счетоводство на предприятието 444 468 470 471 472 
съвет на директорите 480 
съвместно предприятие 403 
съвременен мениджмънт 406 
съвременни технологии 373 
съвременно счетоводство 448 
съдебна практика 265 
съдружник 62 
създаване на тестове 515 
съпоставяне 246 
съпротивително поведение 384 
съпротивление към промяната 384 
Сърбия 180 
сътрудничество 193 330 
сътрудничество на страните от ЮИЕ 258 
съхранение на енергия 43 
тактическо управление 397 412 
твърди битови отпадъци 344 
текстилна индустрия в България 437 
телекомуникации 435 
телекомютинг 519 
телефонна комуникация 435 
Тенденции 555 
тенденция на развитие 222 
теорема за невъзможността 46 
теорема на Бейес 294 
теоретичен модел 322 
теоретична икономика 158 
теория за качеството 501 
теория за общественния избор 46 
теория за търсенето 48 
теория за търсенето и напасването 48 
теория на баланса 99 444 
теория на застраховането 288 
теория на икономиката 160 
теория на икономическото развитие 57 
теория на кризата 52 
теория на ограниченията 395 
теория на относителността 349 
теория на риска 438 
теория на счетоводството 443 
теория на управлението 407 
териториална система 171 
тестове 308 318 515 
тестове за самооценка 308 
техники за оценяване 445 
техники на управление 151 
техническа помощ 187 
технически вузове 330 
технологии 349 
технологии за защита 521 
технологичен прогрес 430 
технологически прогрес 45 
технологични иновации 336 
технологични паркове 433 
технологични пробиви 349 
технологично развитие 349 
технология на счетоводството 446 
технопарк 166 
типове сделки 150 
токън устройства 526 
Тома Аквински 5 
топ мениджмънт 392 
топло-енергиен комплекс 178 
тоталитаризъм 1 
трайни насаждения 367 
транзакционни операции 84 
трансгранични отношения 263 
трансгранично сътрудничество 263 
транснационален бизнес 255 
транснационализация 255 434 
транснационална икономика 255 
транснационални корпорации 155 255 
транспорт 552 
транспорт в туризма 204 
транспортна инфраструктура 500 
транспортно машиностроене 178 
транспортно-спедиторска дейност 233 
трансфер на знания 324 
трансфер на кредити 309 
трансфер на технологии 336 
трансформационни процеси 199 
трафик на хора 34 
третата вълна 38 
трети сектор 381 
тристранни операции 464 
триъгълник на развитие 59 
труд 61 
трудов пазар 30 33 64 65 281 299 
трудова борса 64 
трудова заетост 65 281 
трудова заетост в България след 1990 24 
трудова теория 43 53 
трудова теория на ценностите 43 53 
трудови взаимоотношения 62 
трудови правоотношения 62 
трудови ценности 61 316 
трудово законодателство 494 
трудоспособна възраст 281 
трудоустройство 490 
тръбопроводен транспорт 359 
турагентска дейност 128 
туризма в балканските страни 546 556 
туризмът в България 556 
туризъм 41 128 200 202 203 204 205 228 230 522 527 529 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 
туризъм в България 205 544 545 547 548 550 
туристи 549 
туристическа дейност 128 542 554 556 
туристическа дестинация 202 543 
туристическа застраховка 554 
туристическа индустрия 553 556 
туристическа компания 228 
туристическа стратегия 542 
туристически бизнес 128 229 522 548 550 
туристически дружества 550 
туристически клъстър 543 
туристически маршрути 203 204 
туристически обект 542 
туристически организации 128 
туристически пазар 204 228 
туристически пакети 205 
туристически продукт 128 202 229 553 554 
туристически продукти 230 
туристически пътувания 128 
туристически риск 554 
туристически сектор 552 
туристически услуги 205 254 
туристическо предприятие 228 
туристическо развитие 555 
туристическо търсене 550 552 
туроператорска дейност 128 
търговия 48 212 246 
търговия на дребно 208 209 
търговия на ЕС 250 
търговия с деривати 150 
търговията в България 208 
търговска марка 220 
търговска несъстоятелност 470 
търговска специализация 236 
търговска стратегия 212 
търговски баланс 250 
търговски баланс и евроинтеграция 250 
търговски банки 139 504 
търговски вериги 37 
търговски дефицит 99 
търговски дефицит на САЩ 99 
търговски дружества 266 285 
Търговски закон 246 
търговски закони 89 113 
търговски обекти 208 209 
търговски операции 464 
търговски портфейл 92 
търговски сделки 271 
търговски фирми 208 
търговско дружество 62 
търговско право 271 472 
търговско предприятие 472 
уеб-базирана система 514 
украинска икономика 247 
университет 315 
университети 302 317 321 330 
университети и бизнес 312 
университетска наука 334 337 
университетска структура 321 
университетски изследвания 336 
университетски общности 321 
управителни органи 285 
управление 50 66 151 290 316 319 348 371 385 395 407 411 413 
управление в застраховането 290 
управление в преход 270 
управление в публичния сектор 112 
управление и власт 399 
управление на администрацията 274 
управление на активите 151 
управление на банковия риск 140 141 142 489 
управление на бизнес резултатност 528 
управление на бизнеса 390 513 
управление на болници 348 
управление на валутен риск 151 
управление на верига на доставки 233 235 533 
управление на взаимоотношенията 389 
управление на висшето образование 330 
управление на дистрибуцията 235 
управление на еврофондовете 74 
управление на знанието 486 507 
управление на индустриалното предприятие 535 
управление на индустрията 434 
управление на интегрирани структури 392 
управление на информационната сигурност 520 540 
управление на информацията 539 
управление на кадрите 490 
управление на капитала 292 
управление на капиталите 106 
управление на качеството 313 319 320 325 501 553 
управление на клъстерите 372 
управление на комуникациите 519 
управление на конкурентоспособността 198 
управление на конфликти 396 
управление на корпоративни стратегии 378 388 
управление на кредитния риск 142 
управление на логистичните дейности 231 
управление на малки предприятия 66 429 
управление на науката 1 
управление на обществени поръчки 380 
управление на околната среда 180 
управление на операциите 430 
управление на отпадъците 343 344 
управление на паричните средства 107 
управление на пасиви 151 
управление на персонала 483 486 488 490 
управление на персонала в банките 489 
управление на поведението 384 421 
управление на предприемачеството 424 
управление на предприятието 376 440 516 
управление на предприятията 373 
управление на проекти 383 398 402 
управление на проектите 398 
управление на проектния екип 385 
управление на производството 371 373 
управление на промените 372 
управление на промяната 499 
управление на процеси 190 324 
управление на процесите 190 
управление на разходите 395 
управление на регионите 169 405 
управление на ресурсите 540 
управление на риска 382 426 438 439 441 554 
управление на риска в банките 137 
управление на риска в застраховането 292 
управление на риска в организацията 440 
управление на риска и инвестиционни проекти 382 
управление на рисковете 137 451 
управление на технологиите 435 
управление на туризма 553 556 
управление на университетите 321 
управление на услугите 416 
управление на финансите 73 85 151 
управление на финансовия риск 85 
управление на фирма 413 
управление на фирмата 413 
управление на човешки ресурси 391 497 
управление на човешките ресурси 461 482 483 484 488 491 495 496 498 499 
управление на човешкия капитал 301 389 
управление на човешкия фактор 372 386 493 
Управление по резултати 211 
управленска етика 493 
управленска информационна система 422 
управленска информация 528 
управленска компетентност 385 
управленска култура 381 
управленска логистика 232 
управленска отговорност 116 
управленска отчетност 473 
управленска практика 430 432 
управленска синергия 183 
управленска стратегия 381 
управленска структура 139 403 
управленска философия 395 
управленски инструменти 408 
управленски контрол 408 
управленски концепции 385 
управленски модел 411 
управленски опит 409 
управленски подход 493 
управленски процес 386 399 
управленски процеси 486 
управленски резултати 432 
управленски решения 375 413 
управленски социален диалог 491 
управленски стил 411 
управленски стратегии 393 411 486 
управленско общуване 493 
управленско поведение 484 
управленско счетоводство 408 476 
урбанизация 41 
условия на кредита 138 
услуги 191 
успешни лидери 406 
устойчив растеж 387 
устойчива икономика 161 
устойчиво потребление 221 
устойчиво развитие 28 40 162 165 221 245 346 365 
устойчиво развитие в туризма 545 546 
устойчивост 165 171 198 
устойчивост на банките 145 
учебна година 559 
учебна дейност 323 
учебни дисциплини 320 447 
учебни планове 311 
учебно портфолио 300 
учене 300 
учене през целия живот 297 298 299 301 
учени 2 
ученици 9 303 304 
училище 9 
училищна общност 9 
училищно образование 9 
уязвимост 503 
факторен анализ 473 
факторен модел 473 
фактори на икономически ръст 428 
факторинг 151 
факултет "Финанси" 560 
ФАО 364 
фармацевтично производство 178 
федерален бюджет 93 
федерален резерв 81 
физически лица 101 
филиали 151 
философия 6 
философия на икономиката 4 6 44 51 81 
философия на кризата 6 
философска идея 8 
финанси 86 88 90 101 103 107 245 
финанси на предприятието 77 89 
финанси на фирмата 104 
финансиране 66 95 276 283 
финансиране на активи 97 
финансиране на банките 176 
финансиране на висшето образование 315 
финансиране на екологично производство 343 
финансиране на енергетиката 357 360 
финансиране на здравеопазването 283 
финансиране на инвестиционни проекти 156 
финансиране на малки предприятия 66 
финансиране на МСП 66 
финансиране на селското стопанство 74 195 
финансиране на тероризма 504 
финансиране на университетите 315 
финансиране от европейски фондове 168 
финансиране от ЕС 196 342 
финансов анализ 71 
финансов анализ на предприятието 77 
финансов капитал 114 
финансов контрол 478 
финансов ливъридж 106 
финансов маркетинг 227 
финансов мениджмънт 76 
финансов модел 98 
финансов надзор 143 
финансов одит 115 116 
финансов одит и евроинтеграция 115 
финансов отчет 468 
финансов пазар 78 84 426 
финансов подход 211 
финансов посредник 84 
финансов риск 85 295 
финансов риск мениджмънт 85 424 
финансов сектор 52 82 102 164 
финансов център 107 
финансова автономност 100 
финансова архитектура 54 
финансова безопасност 424 
финансова глобализация 151 
финансова децентрализация 100 276 
финансова интеграция 100 
финансова криза 79 134 
финансова отчетност 380 449 
финансова политика 78 82 104 106 
финансова синергия 183 
финансова система 90 101 145 
финансова стабилност 90 143 
финансова статистика 138 
финансова стратегия 76 81 
финансова устойчивост 76 145 
финансова устойчивост на предприятието 376 
финансови активи 85 
финансови инструменти 72 105 451 
финансови кризи 87 
финансови модели 95 
финансови отчети 459 466 467 
финансови пазари 87 
финансови разходи 103 
финансови резултати 75 473 
финансови резултати на предприятието 77 
финансови ренти 135 
финансови ресурси 76 
финансови сметки 408 
финансови сътресения 103 
финансови трудности 98 
финансово моделиране 78 
финансово обезпечение 76 
финансово отчитане 445 450 
финансово оценяване 445 
финансово счетоводство 455 
финансово състояние на предприятието 77 
финансово управление 116 
финансово управление и контрол 116 
финансово-икономическа криза 186 424 
финансово-инвестиционно сътрудничество 252 
фирма 94 
фирмен мениджмънт 431 
фирмена конкурентоспособност 249 481 
фирмена логистика 231 
фирмена стратегия 430 
фирмени ресурси 505 
фирмени стратегии 189 249 
фирмено ценообразуване 210 
фирми 266 
фискален резерв 117 118 
фискална политика 86 117 118 
фискална програма 109 
фитосанитарен контрол 241 
фишинг 526 
фонд ГВРС 278 
фонд за гарантиране 278 
фонд земеделие 74 
фондов пазар 78 79 87 
фондов пазар в Русия 82 
формални групи 485 499 
формиране на личността 7 
форуърд 426 
форуърден контракт 426 
форуърден пазар 426 
форуърдна сделка 151 
форуърдни сделки 151 
фотоволтаични технологии 360 
фотоволтаични централи 382 
фрактален анализ 206 
фрактален модел 206 
Франция 336 
франчайзинг 403 
франчайзинг в хотелиерството 403 
френска икономика 491 
фундаментална грешка 468 
функционален контролинг 413 
функционален подход 79 
функционална синергия 183 
функционални групи 485 
функционални храни 214 
функционални цели 397 
функционално зониране 547 
функциониране на пазарите 48 
фючърсна опция 151 
фючърсна сделка 151 
хаос 226 
хардуерни устройства за сигурност 526 
хеджиране 92 426 451 
хеджиране на паричен поток 451 
хеджиращи инструменти 451 
Хезиод 4 
хибридна стратегия 393 
хидроенергетика 361 
химическо производство 178 
хиперконкуренция 289 
холдингови компании 440 
Хонконг 107 
хотел 551 
хотелиерска дейност 403 
хотелиерска концепция 551 
хотелиерски мениджмънт 551 
хотелиерски пазар 551 
хотелиерски продукт 551 
хотелиерски услуги 551 
хотелиерство 551 
хотелски бизнес 551 
хотелски вериги 403 
хотелски мениджмънт 403 
хранене 214 549 
хранене с лечебни храни 214 
храни 221 351 352 
хранителен бизнес 352 
хранителна безопасност 352 
хранителна индустрия 352 
хранителна информация 221 351 
хранителни добавки 214 
хранителни мазнини 209 
хуманистична психология 493 
царевица 373 
целево-адаптивно управление 413 
целеполагане 406 
цели на предприятието 413 
цена 79 
цена на труда 64 
цени 143 
цени на газа 177 354 358 
цени на горивата 206 354 
цени на петрола 158 177 
цени на стоки 209 
ценни книжа 84 95 
ценност 53 
ценности 11 18 51 
ценностна система 386 493 
ценова динамика 158 
ценова политика 79 151 210 
ценова политика в туризма 229 
ценова политика на фирмите 210 
ценова теория 79 
ценови куб 219 
ценови разлики 469 
ценови решения 210 
ценообразуване 45 48 210 219 395 500 
ценообразуване и пазар 210 
Централна банка 87 
Централна и Източна Европа 302 
централни банки 90 
цивилизационни аспекти 54 
цивилизация 54 
ЦИЕ 276 302 354 
циклично развитие 57 
цикъл PDCA 325 
цитати 334 337 
цифров подпис 509 
цифровизация 524 
черна металургия 178 
Четвърта Директива 261 
численост на населението 262 
численост на пресонала 488 
численост на селското население 29 
чиста печалба 154 
членство в ЕС 264 
членство на България в ЕС 237 249 250 257 259 
човешка мотивация 316 
човешки капитал 301 391 
човешки права 265 
човешки ресурси 262 391 486 491 498 
човешки фактор 372 484 492 494 
човешки фактор в организацията 384 482 
човешки фактор в управлението 386 484 492 
човешкия фактор 386 
чужд език 318 
чужда валута 151 
чуждестранни инвеститори 153 
чуждестранни инвестиции 69 153 
чуждестранни инвестиции в България 68 153 
чуждестранни компании 246 
чуждестранни партньори 58 
чуждестранни преки инвестиции 153 
чуждестранни студенти 307 
чуждестранни туристи 205 542 
чужди инвеститори 153 
чужди инвестиции 68 153 
чужди пазари 87 
юбилеен алманах 284 485 
юбилейна годишнина 559 560 561 
юбилейна конференция 31 55 56 63 187 188 189 190 191 211 223 224 225 246 348 371 413 414 432 481 505 506 542 
юбилейна международна конференция 31 55 56 63 187 188 189 190 191 211 212 223 224 225 246 348 371 413 414 432 481 505 506 542 
юбилейна международна научна конференция 39 210 212 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 1 13 28 31 38 40 54 55 56 59 63 68 110 136 152 160 161 162 168 169 170 180 181 187 188 189 190 191 193 194 198 200 201 207 211 223 224 225 231 232 236 246 247 248 286 287 343 348 349 362 372 373 379 382 383 384 385 386 387 388 408 409 413 414 418 419 421 424 429 431 432 433 436 465 481 482 483 484 492 493 494 502 503 505 506 507 508 509 536 542 543 
юбилейна научна конференция 202 203 444 469 486 
юбилейна научна сесия 91 112 119 132 238 240 511 
юбилейно издание 559 561 
Югоизточна Азия 107 
Югоизточна Еврора в ЕС 258 
Южен централен район 203 
ЮИЕ 258 
юридическа отговорност 62 
ябълка 369 
Япония 359 
11 септември 60 
55 години "Стратегическо планиране" 13 31 54 55 59 160 161 168 169 170 180 181 187 200 211 224 225 232 236 246 247 343 349 362 372 373 379 384 386 387 388 408 409 413 414 421 424 431 433 481 482 483 484 492 503 505 506 509 536 543 
ABC анализ 217 
ABC модел 217 
BSC 388 
CDS 176 
CRM 512 
CRM система 512 
CRM стратегия 512 
CSR метод 390 
ECTS/DS сертификати 309 
ERP 505 506 
ERP система 505 506 510 
ERP софтуер 505 
IASB 455 
ICCS 304 
ISDA 176 
ISO 9001 325 
ISO/IEC 19796-1 310 
IT мениджмънт 540 
IT системи 540 
MIS 510 
NFC технология 529 
OLAP 512 
PMBOK 398 
PPS sampling 477 
PR - стратегии 228 
PR-технологии 228 
Prince 2 398 
RSS емисии 529 
SAP 505 
SCM - технологии 533 
SMB 63 
SOA 506 
SWOT анализ 171 187 
TCO 505 
VaR анализ 71 
Web 541 
Web 2.0 508 522 529 
Web технологии 514 
Z-Резултат модел 98