НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

40522

Kirev, Luben.  The technologies' transfer from the transnational corporations trough the trade with patents, licences, know-how as an instrument for the globalisation of the scientific research and developments / Luben Kirev. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 162-169. 

  

Сист. No: 42711

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

Сп Г 62 Св

Григоров, Атанас.  За възможностите на една плуралистична методология (върху някои от съчиненията на Файерабенд) / Атанас Григоров. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 203-260. 

  

Сист. No: 42732

- 3 -

Сп Г 62 Св

Личева, Катя.  Моделът на елинската култура и раждането на философските идеи (докладически период) / Катя Личева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 321-360. 

  

Сист. No: 42736

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 4 -

II 1639

Петрунова, Венета.  Стопанският живот на Българската православна църква в условията на обединена Европа / Венета Петрунова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 131-135. 

  

Сист. No: 42713

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 5 -

39819

Любенов, Любомир.  Проблеми при статистическото изучаване на заетостта и безработицата в България / Любомир Любенов. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 41-48. 

  

Сист. No: 42410

- 6 -

Сп А 582

Калоянов, Тодор.  Необходимост от използване и познавателен смисъл на моментите от по-висок ред (коефициенти на асиметрия и ексцес) / Тодор Калоянов. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 18-32. 

  

Сист. No: 42786

- 7 -

Сп А 582

Павлова, Веселка.  Статистическо изследване на разходите за околна среда - основни проблеми и показатели / Веселка Павлова. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 3-17. 

  

Сист. No: 42784

- 8 -

Сп В 83 с

Тодоров, Т.  О некоторых проблемах статистики окружающей среды / Т. Тодоров. // Вопросы статистики . - Москва, 2010, N 9, с. 43-49. 

  

Сист. No: 42492

Миграция

- 9 -

Сп П 843 б

Йотов, Стефан.  Пазари, миграция и урбанизация / Стефан Йотов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 7, с. 7-12; N8, с. 21-23. , 20 юли - 20 авг. 2010

  

Сист. No: 42116

Социология

- 10 -

II 1639

Пейчева, Мирослава.  Социалната отговорност на България в Европейския съюз / Мирослава Пейчева. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 31-33. 

  

Сист. No: 42664

- 11 -

Сп А 582

Милков, Лучиян.  Концептът "свободно врме": социално-психологически аспекти / Лучиян Милков. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 69-85. 

  

Сист. No: 42812

- 12 -

40522

Jivkov, Nikolai.  Civil society and tolerance / Nikolai Jivkov. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 91-101. 

  

Сист. No: 42687

Икономическа социология

- 13 -

II 1639

Мишава, Михаела.  Имиграционна политика на Европейския съюз: интеграционен аспект / Михаела Мишава. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 93-97. 

  

Сист. No: 42678

Корупция

- 14 -

II 1639

Нончев, Андрей.  Разпространение на корупцията в България в контекста на присъединяването към Европейския съюз / Андрей Нончев. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 7-11. 

  

Сист. No: 42648

Политология

- 15 -

II 1639

Асенов, Симеон.  Българи и европейските стандарти за потребителска защита: проблеми и перспективи / Симеон Асенов. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 34-37. 

  

Сист. No: 42665

Международна политика

- 16 -

Сп И 50 м

Тотев, Стоян.  Икономическа интеграция и конвергенция на страните от ЕС / Стоян Тотев. // Икономическа мисъл . - София, LV, 2010, N 5, с. 3-23. 

  

Сист. No: 42502

Икономика. Икономически науки

- 17 -

Сп А 582

Стоянов, Велчо.  Адам Смит е прозрял не само величието на пазара, но и недъзите му / Велчо Стоянов. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 3-27. 

  

Сист. No: 42809

Икономикс

- 18 -

II 1639

Атанасова, Веселина.  Европейският икономикс - идентичност, хомогенизация, особености / Веселина Атанасова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 87-92. 

  

Сист. No: 42676

- 19 -

II 1639

Беев, Ивайло.  По теоретичните модели на стопанството: моно-, дву-, три- и глобални сектори в стопанството / Ивайло Беев. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 66-74. 

  

Сист. No: 42671

- 20 -

40522

Naidenova, Snezhana.  Christian Values - a Fundament of the Christian-Democratic model of economy / Snezhana Naidenova. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 244-250. 

  

Сист. No: 42699

Макроикономика

- 21 -

Сп В 83 с

Тодоров, Т.  Оценка показателя "зеленый" валовой внутренний продукт / Т. Тодоров. // Вопросы статистики . - Москва, 2009, N 10, с. 25-30. 

  

Сист. No: 42497

Математически методи в икономическите науки

- 22 -

37580

Бакърджиева, Милка Йорданова.  Време за нов прочит на най-значимите резултати на математическата икономика / Милка Йорданова Бакърджиева. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 69-77. 

  

Сист. No: 42620

- 23 -

37580

Василев, Йордан Иванов.  Необходимост от преподаването на дисциплината "Финансова математика" в икономическите висши училища (Някои проблеми при подготовката на кадри) / Йордан Иванов Василев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 202-206. 

  

Сист. No: 42643

- 24 -

37580

Горанова, Пенка.  Икономико-математически модел за минимизиране броя на безработните / Пенка Горанова. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 155-158. 

  

Сист. No: 42636

- 25 -

37580

Кръстев, Йордан и др.  Върху един метод за решаване на транспортна задача / Йордан Кръстев, Стефан Стефанов. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 215-220. 

  

Сист. No: 42644

- 26 -

37580

Марчева, Анастасия.  Изследване на взаимодействието между елементите на ресурсния потенциал на системата "Здравеопазване" / Анастасия Марчева. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 113-119. 

  

Сист. No: 42625

Икономически теории. Учения и школи

- 27 -

41049

Василев, Йордан Иванов.  Необходимост от адаптиране на икономическата теория към "новата икономика, основана на знанието" / Йордан Иванов Василев. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 53-59. 

  

Сист. No: 42803

- 28 -

41049

Ганева, Ваня.  Някои теоретични и приложни аспекти на социалната работа / Ваня Ганева. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 179-187. 

  

Сист. No: 42817

- 29 -

41049

Колева, Росица.  Ефективността на капитала като обект на аналитично изследване / Росица Колева. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 138-146. 

  

Сист. No: 42806

- 30 -

41049

Кръстев, Людмил.  Същност на програмата за намаляване на загубите в индустриалното предприятие / Людмил Кръстев. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 248-251. 

  

Сист. No: 42819

- 31 -

41049

Пантелеева, Искра.  Иновации и икономика, базирана на знанието - някои връзки и закономерности / Искра Пантелеева. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 147-152. 

  

Сист. No: 42815

- 32 -

41049

Шишманова, Пенка.  Еволюция на ролята и значението на обслужващия сектор в България / Пенка Шишманова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 153-157. 

  

Сист. No: 42816

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 33 -

Сп Ч 895

Василева, Надя.  Капитал на човешкия ресурс / Надя Василева. // Човешки ресурси, 2010, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 42412

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 34 -

Сп Ч 895

Еленкова, Теодора и др.  Гъвкаво работно време и сезонна заетост в програмите на агенция по заетостта / Теодора Еленкова, Татяна Димитрова. // Човешки ресурси, 2010, N 6, с. 4-7. 

  

Сист. No: 42411

- 35 -

Сп Б 445

Пантелеева, Силвия.  Съвременни проблеми на трудовия пазар в България / Силвия Пантелеева. // Бизнес управление . - Свищов, 2010, N 3, с. 48-68. 

  

Сист. No: 42487

- 36 -

Сп Ч 895

Симеонова, Денислава.  Работа в ново измерение / Денислава Симеонова. // Човешки ресурси, 2010, N 6, с. 14; 19. 

  

Сист. No: 42413

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 37 -

II 1639

Асенова, Камелия.  Тенденции в кредитирането в България по време на световната финансова криза / Камелия Асенова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 27-30. 

  

Сист. No: 42663

- 38 -

Сп Д 41 к

Брааш, Бернд.  Основы финансовой устойчивости и денежная политика (основные положения выступления на пленарном заседании МБК-2010) / Бернд Брааш. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 9, с. 15-18. 

  

Сист. No: 42461

- 39 -

Сп Д 41 к

Егоров, А. В. и др.  Российский финансовый сектор в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса / А. В. Егоров, И. Л. Меркурьев, Е. Н. Чекмарева. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 8, с. 27-31. 

  

Сист. No: 42428

- 40 -

Сп Д 41 к

Прексин, О. М.  К вопросу о совершенствовании валютно-финансового миропорядка / О. М. Прексин. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 9, с. 19-23. 

  

Сист. No: 42459

- 41 -

Сп К 90 р

Сирков, Любомир.  Турция - все още с уязвима валута, но със здрави банки / Любомир Сирков. // Кредити & Риск, III, 2010, N 5, с. 14-15; 20. 

  

Сист. No: 42707

- 42 -

Сп А 582

Трифонова, Венелина Г.  Финансовата интермедиация и концепцията за ендогенност на парите / Венелина Г. Трифонова. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 28-44. 

  

Сист. No: 42810

- 43 -

Сп Ч J 80 m

Carlstrom, Charles T. et al.  Optimal Monetary Policy in a Model with Agency Costs / Charles T. Carlstrom, Timothy S. Fuerst, Matthias Paustian. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 6 [Прил.], с. 37-70. 

  

Сист. No: 42750

- 44 -

Сп Ч J 80 m

Conrad, Christian et al.  The High-Frequency Response of the EUR-USD Exchange Rate to ECB Communication / Christian Conrad, Michael J. Lamla. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 7, с. 1391-1417. 

  

Сист. No: 42748

- 45 -

Сп Ч J 80 m

Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area . // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, N 6 [Прил.], с. 107-141. 

  

Сист. No: 42746

- 46 -

Сп Ч J 80 m

Curdia, Vasco et al.  Credit spreads and Monetary Policy / Vasco Curdia, Michael Woodford. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 6 [Прил.], с. 3-35. 

  

Сист. No: 42744

- 47 -

Сп Ч J 80 m

Daniel, Betty C.  Exchange Rate Crises and Fiscal Solvency / Betty C. Daniel. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 6, с. 1109-1135. 

  

Сист. No: 42741

- 48 -

Сп Ч J 80 m

Ergungor, Ozgur Emre.  Bank Branch Presence and Access to Credit in Low- to Moderate -Income Neighborhoods / Ozgur Emre Ergungor. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 7, с. 1321-1349. 

  

Сист. No: 42767

- 49 -

Сп Ч J 80 m

Fougere, Denis et al.  Restaurant Prices and the Minimum Wage / Denis Fougere, Erwan Gautier, Herve Bihan. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 7, с. 1199-1234. 

  

Сист. No: 42762

- 50 -

Сп Ч J 80 f

Ioannidou, Vasso et al.  "Time for a Change": Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks / Vasso Ioannidou, Steven Ongena. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 5, с. 1847-1877. 

  

Сист. No: 42729

- 51 -

Сп Ч J 80 m

Shrieves, Ronald E. et al.  Capital Market Regimes and Bank Structure in Europe / Ronald E. Shrieves, Drew Dahl, Michael F. Spivey. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 6, с. 1073-1092. 

  

Сист. No: 42735

Финанси

- 52 -

41482

Александрова, Божанка.  Анализ на задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в Република България / Божанка Александрова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2006, с. 400-405. 

  

Сист. No: 42373

- 53 -

II 1639

Колева, Росица.  Финансов анализ на кредитоспособността на банковите клиенти / Росица Колева. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 47-51. 

  

Сист. No: 42668

- 54 -

II 1639

Матова, Десислава.  Оценяване обектите на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. Основни положения / Десислава Матова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 128-130. 

  

Сист. No: 42710

- 55 -

В П 225

Адамов, Величко.  Насоки на усъвършенстване баланса на националните търговски банки / Величко Адамов. // Пари (Приложение "Банки & финанси"), N 122, 29 май 1995, с. I, IV. 

  

Сист. No: 42450

- 56 -

В И 50 ж

Адамов, Величко.  Финансиране на фирмата чрез облигационни заеми / Величко Адамов. // Икономически живот (Приложение), N 23, 07 юни 1995, с. 1-16. 

  

Сист. No: 42452

- 57 -

Сп Г 621 БСУ

Желева, Анелия Ангелова.  Изследване на процедурите по отпускане на банкови кредити на физически лица (по примера на Първа Инвестиционна Банка) / Анелия Ангелова Желева. // Годишник. Бургаски свободен университет, ХVIII, 2008, с. 263-275. 

  

Сист. No: 42645

- 58 -

Сп Г 62 Св

Радков, Радко В.  Валутният борд в България / Радко В. Радков. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 167-188. 

  

Сист. No: 42386

- 59 -

Сп Г 62 Св

Чонов, Никола.  Стагфлация - същност и източници / Никола Чонов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 189-222. 

  

Сист. No: 42562

- 60 -

Сп Б 445

Адамов, Величко.  Съвременни измерения на идеите на неокласическия синтез / Величко Адамов. // Бизнес управление, XX, 2010, N 2, с. 5-17. 

  

Сист. No: 42457

- 61 -

Сп У 732 р

Бронштейн, Ефим Михайлович и др.  Модель (B, S, F) - рынка и хеджирующие стратегии / Ефим Михайлович Бронштейн, Елена Рифовна Колясникова. // Управление риском . - Москва, 2010, N 2, с. 55-64. 

  

Сист. No: 42462

- 62 -

Сп Б 445

Вътев, Жельо.  Особености на трансферното управление на банковите ресурси / Жельо Вътев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 2, с. 28-46. 

  

Сист. No: 42467

- 63 -

Сп И 50 м

Ганчев, Ганчо.  Модел на равновесие в монетарната икономика / Ганчо Ганчев. // Икономическа мисъл . - София, LV, 2010, N 5, с. 24-45. 

  

Сист. No: 42506

- 64 -

Сп Б 445

Димитрова, Теодора.  Развиващите се икономики в условия на финансова криза - проблеми и перспективи / Теодора Димитрова. // Бизнес управление, XX, 2010, N 2, с. 18-27. 

  

Сист. No: 42460

- 65 -

Сп Б 445

Захариев, Андрей.  Финансово моделиране на местен регулиран монопол / Андрей Захариев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 2, с. 47-62. 

  

Сист. No: 42470

- 66 -

Сп Б 445

Кръстев, Людмил.  Новият подход при управлението на застрахователното дружество / Людмил Кръстев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 2, с. 115-124. 

  

Сист. No: 42477

- 67 -

Сп Б 445

Милинов, Валентин.  Нерегулираното ипотечно кредитиране и кризата / Валентин Милинов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 2, с. 104-114. 

  

Сист. No: 42476

- 68 -

Сп Б 445

Папазов, Игнат.  За обвързващия ефект на валутния курс в банковото външнотърговско посредничество / Игнат Папазов. // Бизнес управление . - Свищов, 2010, N 3, с. 95-106. 

  

Сист. No: 42498

- 69 -

Сп Б 445

Пътев, Пламен идр.  Измерения на портфейлното изпълнение при българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза / Пламен Пътев, Александър Ганчев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 2, с. 63-83. 

  

Сист. No: 42474

- 70 -

Сп Б 445

Симеонов, Стефан и др.  Роля на финансовите деривати за стабилността на финансовите пазари / Стефан Симеонов, Петко Ангелов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 2, с. 84-103. 

  

Сист. No: 42475

- 71 -

Сп Ф 53

Шмелев, В. В.  О реформе мировой финансовой архитектуры / В. В. Шмелев. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 8, с. 10-14. 

  

Сист. No: 42619

- 72 -

40522

Goranova, Penka et al.  Foreign investments and risk - status, problems and interaction with Bulgarian business cycle / Penka Goranova, Lyubomir Ivanov. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 203-214. 

  

Сист. No: 42694

- 73 -

Сп Ч J 80 f

Boyson, Nicole M. et al.  Hedge Fund Contagion and Liquidity Shocks / Nicole M. Boyson, Christof W. Stahel, Rene M. Stulz. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 5, с. 1789-1816. 

  

Сист. No: 42722

- 74 -

Сп Ч J 80 f

Karpoff, Jonathan M. et al.  Short Sellers and Financial Misconduct / Jonathan M. Karpoff, Xiaoxia Lou. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 5, с. 1879-1913. 

  

Сист. No: 42733

Държавни финанси

- 75 -

41088

Несторов, Людмил.  Държавните разходи и тяхното влияние върху икономическия растеж в България / Людмил Несторов. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция 14-15 ноември 2002 г. : УИ Стопанство. - София, 2003, с. 325-331. 

  

Сист. No: 42796

Бюджетно управление на фирмата

- 76 -

II 1554

Ламбовска, Мая.  Особености на приложението на функциите на полезност по фон Нойман-Моргенщерн в бюджетния процес на организацията / Мая Ламбовска. // Европейската интеграция на България: уроци и предизвикателства : Научна конференция. София, 10-11 ноември 2004 : Унив. изд. Стопанство. - София, 2006, с. 433-442. 

  

Сист. No: 42368

Финансов контрол

- 77 -

41408

Маринов, Антон.  Анализ на система за вътрешен контрол на примера на месопреработвателна фирма / Антон Маринов. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие : АИ Ценов. - Свищов, 2006, с. 126-132. 

  

Сист. No: 42372

- 78 -

II 1477

Янакиева, Емилия.  Архитектура на финансовия контролинг / Емилия Янакиева. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005 : Lokal organization of the scientific and Technical. - Varna, 2005, с. 231-234. 

  

Сист. No: 42360

Капиталовложения в икономиката

- 79 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 10, с. 14-37. 

  

Сист. No: 42544

- 80 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към юни 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 9, с. 17-41. 

  

Сист. No: 42439

Данъци. Такси. Налози

- 81 -

Сп Б 90

Солодянкина, Г. А.  Налог на добавленную стоимость в религиозных организациях / Г. А. Солодянкина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 10, с. 45-47. 

  

Сист. No: 42776

- 82 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Данъчна трактовка на отклоненията от подоходно облагане / Цветан Станкулов. // Актив, 2010, N 10, с. 31-37. 

  

Сист. No: 42774

- 83 -

40522

Zahariev, Andrey.  The human capital approach on tax avoidance - Bulgarian experience / Andrey Zahariev. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 233-243. 

  

Сист. No: 42695

Данъчен контрол

- 84 -

Сп Д 226 п

Благоева, Надежда.  Данъчната политика в отговор на финансовата криза / Надежда Благоева. // Данъчна практика, 2010, N 8, с. 21-27. 

  

Сист. No: 42551

Държавни заеми. Държавни дългове

- 85 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  В дълг към дълга / Невен Вълев. // Мениджър, 2010, N 10, с. 118-119. 

  

Сист. No: 42471

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 86 -

II 1639

Желязкова, Звезделина.  Предизвикателствата пред Българска народна банка с оглед на бъдещото присъединяване на Р България към Еврозоната / Звезделина Желязкова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 154-157. 

  

Сист. No: 42723

- 87 -

Сп К 90 р

Петров, Петър.  Практически успешни стъпки за получаване на фирмен кредит / Петър Петров. // Кредити & Риск, III, 2010, N 2, с. 10-15, 20-21; N3, с. 3-9; N4, с. 6-11; N5, с. 3-8. 

  

Сист. No: 40919

- 88 -

Сп Д 41 к

Смовженко, Т. С. и др.  Инновационные стратегии зарубежных банков / Т. С. Смовженко, С. Б. Егорычева. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 8, с. 51-56. 

  

Сист. No: 42427

- 89 -

Сп Ч J 80 f

Beck, Thorsten et al.  Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States / Thorsten Beck, Ross Levine, Alexey Levkov. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 5, с. 1637-1667. 

  

Сист. No: 42719

Пари, валута

- 90 -

Сп М 486

Цачев, Цветослав.  Войната на валутите: Нищо няма да измести долара от водещата му позиция / Цветослав Цачев. // Мениджър, 2010, N 11, с. 150-152. 

  

Сист. No: 42807

Инфлация

- 91 -

Сп Ч J 80 m

Nunes, Ricardo.  Inflation Dynamics: The Role of Expectations / Ricardo Nunes. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 6, с. 1161-1172. 

  

Сист. No: 42739

Инвестиции

- 92 -

Сп Ф 53

Лукасевич, И. Я.  Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов / И. Я. Лукасевич. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 9, с. 56-61. 

  

Сист. No: 42647

- 93 -

40522

Naama, Karim.  Growth and distribution of FDI in AR of Egypt / Karim Naama. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 317-319. 

  

Сист. No: 42704

Фондов пазар. Фондова борса

- 94 -

Сп А 582

Атанасов, Петър.  Приложим ли е Методът за оценка на капиталовите активи (МОКА) на малки пазари с ограничена ликвидност / Петър Атанасов. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 121-133. 

  

Сист. No: 42800

Ценни книжа

- 95 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Основни етапи в "живота" на търговските ценни книжа / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, III, 2010, N 5, с. 21-24. 

  

Сист. No: 42708

- 96 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Плащания с полици. Менителница / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 8, с. 12-13; N9, с. 11-14. 

  

Сист. No: 42286

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 97 -

40086

Борисов, Борислав.  Определяне на разходите за публичните услуги чрез остойностяване на база дейности / Борислав Борисов. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 179-189. 

  

Сист. No: 42421

- 98 -

41088

Шишманова, Пенка.  Условия за развитие на третичния сектор в България / Пенка Шишманова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция 14-15 ноември 2002 г. : УИ Стопанство. - София, 2003, с. 347-350. 

  

Сист. No: 42797

- 99 -

Сп И 36 Вн

Станимиров, Евгени.  Пазарна локализация на производителите на цимент в България / Евгени Станимиров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 54, 2006, N 3, с. 86-98. 

  

Сист. No: 42679

Икономика

- 100 -

Сп Г 62 Св

Кънев, Методи.  Детерминанти и ефекти на отворената икономика / Методи Кънев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 23-51. 

  

Сист. No: 42379

- 101 -

Сп Е 205

Ангелова, Мария.  Най-силната икономика в Африка / Мария Ангелова. // Европа 2001, XVI, 2010, N 4, с. 11-12. 

  

Сист. No: 42511

- 102 -

Сп Р 868 э

Богомолов, О.  О воздействии глобального экономического кризиса на общетеоретические взгляды зарубежных и отечественных реформаторов / О. Богомолов. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 2, с. 3-10. 

  

Сист. No: 42650

- 103 -

Сп И 36 Вн

Грънчарова, Боряна.  Икономическият смисъл на услугите / Боряна Грънчарова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2002, N 1, с. 81-91. 

  

Сист. No: 42682

Регионална икономика

- 104 -

Сп А 582

Стоенчева, Цветка.  Регионална ефективност - особености и възможности за нарастване / Цветка Стоенчева. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 45-52. 

  

Сист. No: 42788

Икономика на България

- 105 -

40522

Zaharieva, Galina.  Globalization and competitiveness of the national economy - the Bulgarian case / Galina Zaharieva. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 327-333. 

  

Сист. No: 42706

Стопанска история

- 106 -

Сп Г 62 Св

Живков, Николай Цеков.  Общината като човешка общност / Николай Цеков Живков. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 361-403. 

  

Сист. No: 42740

Пазарно стопанство

- 107 -

Сп Б 445

Филипова, Теодора.  Секюритизиране обекти на интелектуална собственост - алтернатива на традиционните сделки с тях / Теодора Филипова. // Бизнес управление . - Свищов, 2010, N 3, с. 33-47. 

  

Сист. No: 42486

Икономически анализ

- 108 -

II 1639

Дончева, Людмила.  Управленски аспекти на фирмения потенциал / Людмила Дончева. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 38-42. 

  

Сист. No: 42666

- 109 -

Сп И 36 Вн

Янакиев, Васил.  Възможности за използване на инструментариума на икономическия анализ в концепцията за устойчиво развитие / Васил Янакиев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 1998, N 2, с. 96-105. 

  

Сист. No: 42689

Икономика на отраслите

- 110 -

II 1639

Минков, Ташко.  Въздествие на автомобилния транспорт върху околната среда в България / Ташко Минков. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 148-153. 

  

Сист. No: 42721

Аграрна икономика

- 111 -

Сп З 54

Блажева, Виолета.  Проблеми на аграрната ни политика за реализация на ОСП в сектор "Зърно" / Виолета Блажева. // Земеделие плюс, 2005, N 6-7, с. 12-13, N8, с. 9-10. 

  

Сист. No: 42417

Икономика на селското стопанство

- 112 -

II 1477

Ненова, Радка.  Анализ на инвестиционния процес по създаването и развитието на кравеферма / Радка Ненова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005 : Lokal organization of the scientific and Technical. - Varna, 2005, с. 260-266. 

  

Сист. No: 42362

Икономика на туризма

- 113 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  Може ли туризмът да издърпа икономиката / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2010, N 9, с. 128-129. 

  

Сист. No: 42448

Туризъм в България

- 114 -

Сп З 54

Тодорова, Виолета и др.  Ресурси в агротуризма / Виолета Тодорова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 2010, N 6, с. 40-41; N7-8, с. 40-41;N9, с. 38-39. 

  

Сист. No: 42483

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 115 -

Сп Д 226 п

Найденов, Людмил.  Цени, лихвени проценти и целесъобразност на дефицитното бюджетно финансиране / Людмил Найденов. // Данъчна практика, 2010, N 9, с. 21-25. 

  

Сист. No: 42555

Търговия

- 116 -

II 1639

Стоянов, Михал.  Предизвикателството на мърчандайзинга / Михал Стоянов. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 108-111. 

  

Сист. No: 42697

- 117 -

Сп П 843 б

Симеонов, Истилиян.  Франчайзинговият договор / Истилиян Симеонов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 7, с. 18-22; N10, с. 18-22. , 20 юли - 20 авг. 2010

  

Сист. No: 42117

- 118 -

Сп П 843 б

Темелкова-Петрова, Виолета.  Защита от потребители / Виолета Темелкова-Петрова. // Право&Бизнес, II, 2010, N 10, с. 28-31. , 20 окт. - 20 нием. 2010

  

Сист. No: 42751

Маркетинг

- 119 -

41230

Класова, Свободка.  Размисли върху терминологията в съвременната маркетингова теория / Свободка Класова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 187-192. 

  

Сист. No: 42382

- 120 -

42927

Монев, Петко.  Маркетингови характеристики на недвижимите имоти / Петко Монев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 371-378. 

  

Сист. No: 42376

- 121 -

40086

Узунова, Ю.  За трансформационното позициониране на фирмите на глобални и регионални пазари в условия на е-бизнес / Ю. Узунова. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 271-284. 

  

Сист. No: 42401

- 122 -

40472

Узунова, Юлия.  Динамика на маркетинговото пространство в развитието на фирмите / Юлия Узунова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 43-56. 

  

Сист. No: 42404

- 123 -

Сп Г 62 Св

Банчев, Петър.  Стратегически маркетингов подход (цели, стратегии, инструменти) / Петър Банчев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIV, 1998, с. 7-84. 

  

Сист. No: 42745

- 124 -

Сп Р 868 э

Винслав, Ю.  Маркетинг в системе управления интегрированными корпоративными структурами / Ю. Винслав. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 2, с. 58-69. 

  

Сист. No: 42653

- 125 -

Сп И 36 Вн

Георгиева, Елена и др.  Приложение на казуалния подход в обучението по маркетинг на база ситуацията ROVER GROUP в България / Елена Георгиева, Мария Кехайова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 1998, N 2, с. 137-153. 

  

Сист. No: 42691

- 126 -

Сп Б 90

Ефимова, О. В. и др.  Анализ и оценка эффективности разработки брендов / О. В. Ефимова, В. В. Глущенко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 9, с. 112-115. 

  

Сист. No: 42586

- 127 -

Сп А 582

Желев, Симеон.  Отново за "двойната застрашеност" и за търсенето на закономерности в поведението на брандовте / Симеон Желев. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 33-44. 

  

Сист. No: 42787

- 128 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Анти-Котлър маркетинг / Александър Христов. // Мениджър, 2010, N 10, с. 42-43. 

  

Сист. No: 42465

Рекламна, комуникационна политика

- 129 -

41230

Катранджиев, Христо.  Теорията на сегментацията като основа за изучаване на телевизионната аудитория / Христо Катранджиев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 351-363. 

  

Сист. No: 42384

- 130 -

Сп М 486

Бошнакова, Десислава.  В името на логото / Десислава Бошнакова. // Мениджър, 2010, N 11, с. 102-104. 

  

Сист. No: 42808

- 131 -

40522

Tsoneva, Ivanka.  Global trends and Bulgarian advertising practice / Ivanka Tsoneva. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 320-326. 

  

Сист. No: 42705

Бизнес преговори

- 132 -

Сп Б 445

Копанков, Иво.  Теоретични основи на експортното насърчаване на бизнеса / Иво Копанков. // Бизнес управление . - Свищов, 2010, N 3, с. 79-94. 

  

Сист. No: 42496

Дистрибуционна политика

- 133 -

40522

Marcheva, Anastasiya.  Distribution channel for Greece products in Republic of Bulgaria / Anastasiya Marcheva. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 251-266. 

  

Сист. No: 42701

Маркетингов мениджмънт

- 134 -

40086

Банчев, Петър.  Маркетингови решения в условията на рецесивен пазар / Петър Банчев. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 293-302. 

  

Сист. No: 42423

- 135 -

40472

Димитров, Никола.  Продуктово планиране с вътрешно-фирмени ограничения / Никола Димитров. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 78-83. 

  

Сист. No: 42406

Маркетинг в туризма

- 136 -

Сп Т 87 В

Грънчарова, Боряна.  Критерии и показатели за сегментиране на пазарите на фирми, предлагащи туристически услуги - теория и практика / Боряна Грънчарова. // Годишник. Икономически университет - Варна, 76, 2004, N 1, с. 280-320. 

  

Сист. No: 42422

Логистика

- 137 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Необятен потенциал / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 8, с. 41-46. 

  

Сист. No: 42431

Международни икономически отношения

- 138 -

43066

Данаилов, Данаил.  Икономиките на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) в стратегията на ЕС. Български алтернативи / Данаил Данаилов. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 5-14. 

  

Сист. No: 42416

- 139 -

41049

Любенов, Здравко.  Възможности на международното субконтракторство за интернационалното развитие на българските малки и средни предприятия / Здравко Любенов. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 188-196. 

  

Сист. No: 42818

- 140 -

Сп Г 62 Св

Дамянов, Атанас.  Разсъждения върху ролята на преките чуждестранни инвестиции при прехода към пазарно стопанство / Атанас Дамянов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 245-265. 

  

Сист. No: 42566

- 141 -

Сп М 68 э

Соколова, П.  Основные направления внешней политики греции / П. Соколова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 8, с. 84-94. 

  

Сист. No: 42547

- 142 -

Сп Е 205

Унгарско-български икономически връзки . // Европа 2001, XVI, 2010, N 5, с. 11-12. 

  

Сист. No: 42588

- 143 -

Сп М 68 э

Хейфец, Б.  БРИК: миф или реалность? / Б. Хейфец. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 9, с. 72-80. 

  

Сист. No: 42769

- 144 -

Сп М 68 э

Якушев, С.  Монголия в современной системе международых отношений / С. Якушев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 8, с. 109-115. 

  

Сист. No: 42546

- 145 -

40522

Damyanov, Atanas.  Possible chains of company's international behaviour / Atanas Damyanov. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 21-29. 

  

Сист. No: 42712

- 146 -

40522

Momchev, Simeon et al.  Integration logics and perspectives(a "reverse pyramid of wealth" model) / Simeon Momchev, Dobrina Kenanska, Добрина Кенанска. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 334-337. 

  

Сист. No: 42709

Глобализация

- 147 -

II 1639

Петров, Камен.  Новите геоикономически предизвикателства пред България в Европейското икономическо пространство / Камен Петров. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 60-65. 

  

Сист. No: 42670

- 148 -

Сп М 68 э

Иванов, Н. и др.  Глобализация и бедность / Н. Иванов, Н. Гоффе, Г. Монусова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 9, с. 29-42. 

  

Сист. No: 42768

- 149 -

40522

Kirev, Luben.  The technologies' transfer from the transnational corporations trough the trade with patents, licences, know-how as an instrument for the globalisation of the scientific research and developments / Luben Kirev. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 162-169. 

  

Сист. No: 42711

- 150 -

40522

Shopova, Margarita.  Globalization - is it an inevitable stage of global development ? / Margarita Shopova. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 302-307. 

  

Сист. No: 42702

Европейска интеграция

- 151 -

II 1639

Жечева-Радева, Ивелина.  Оценка на системите за мониторинг и контрол по оперативните програми / Ивелина Жечева-Радева. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 141-144. 

  

Сист. No: 42718

- 152 -

II 1639

Моралийска, Моника.  Оценка на въздействието на членството на България в Европейския съюз върху развитието на българския телекомуникационен пазар / Моника Моралийска. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 122-127. 

  

Сист. No: 42703

- 153 -

II 1639

Попова, Нели.  Дебатът данъчна хармонизация - данъчна конкуренция в контекста на проектите за реформи в данъчната политика на Европейския съюз / Нели Попова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 117-121. 

  

Сист. No: 42700

- 154 -

II 1639

Фотова, Светлина.  Мобилността като фактор за изграждане на европейска идентичност / Светлина Фотова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 98-102. 

  

Сист. No: 42681

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 155 -

II 1639

Петрунов, Георги.  Противодействие на изпирането на пари в България в условията на членство в Европейския съюз / Георги Петрунов. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 43-46. 

  

Сист. No: 42667

Право. Наука за държавата и правото

- 156 -

II 1639

Станев, Георги.  Откриване на нередности в процедури за възлагане на обществени поръчки / Георги Станев. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 136-140. 

  

Сист. No: 42714

- 157 -

Сп Г 62 Св

Йорданов, Красимир.  Институционални особености на сметната палата / Красимир Йорданов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIV, 1998, с. 267-306. 

  

Сист. No: 42747

- 158 -

Сп А 582

Гайдаров, Павел.  Оправдан стопански риск / Павел Гайдаров. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 83-90. 

  

Сист. No: 42794

- 159 -

Сп П 83 м

Павлов, Христо.  Значението на следствените версии за процеса на разследване на престъпленията / Христо Павлов. // Правна мисъл, LI, 2010, N 3, с. 72-79. 

  

Сист. No: 42518

- 160 -

Сп А 582

Петров, Васил.  Приложно поле на наказателната отговорност за кредитиране от физически лица / Васил Петров. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 134-141. 

  

Сист. No: 42802

Държавна власт. Държавни органи

- 161 -

41578

Ташкова, Мария.  Необходимост от изграждане на електронно правителство в България / Мария Ташкова. // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г. : ИУ-Варна. - Варна, 2006, с. 217-222. 

  

Сист. No: 42783

Обществено управление. Военни науки

- 162 -

Сп А 582

Пудин, Константин.  Структурите на гражданското общество в националния сектор за сигурност и отбрана / Константин Пудин. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 63-73. 

  

Сист. No: 42791

Общинско управление

- 163 -

II 1639

Даскалова, Татяна.  Предизвикателства пред териториалното сътрудничество между общините в България / Татяна Даскалова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 164-168. 

  

Сист. No: 42726

- 164 -

Сп Г 62 Св

Живков, Николай Цеков.  Общината като човешка общност / Николай Цеков Живков. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 361-403. 

  

Сист. No: 42557

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 165 -

Сп А 454

Стамболиева, Мария.  Видове социални услуги / Мария Стамболиева. // Актив, 2010, N 10, с. 51-53. 

  

Сист. No: 42775

Социално осигуряване

- 166 -

42800

Нинов, Николай.  "Дългосрочна грижа" - ревизия на политиката на държавите-членки на Европейския съюз / Николай Нинов. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 176-184. 

  

Сист. No: 42405

- 167 -

В Б 254

Петров, Георги.  Дефицитът на социалните системи и бюджета / Георги Петров. // Банкеръ, XVII, N 38, 25 септ. - 01 окт. 2010, с. 8. 

  

Сист. No: 42432

- 168 -

Сп Г 62 Св

Павлов, Нено.  Дилеми за преструктуриране на осигурителната система в България / Нено Павлов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 95-145. 

  

Сист. No: 42383

- 169 -

Сп Г 62 Св

Павлов, Нено.  Някои аспекти на либерализирането на системата за социално осигуряване / Нено Павлов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 7-120. 

  

Сист. No: 42727

- 170 -

Сп Е 454 и

Заркова, Вержиния.  Здравно осигуряване на работниците и служителите през 2010 г. / Вержиния Заркова. // Експерт, XVIII, 2010, N 9, с. 19-23. 

  

Сист. No: 42759

Социално осигуряване в България

- 171 -

Сп А 582

Велев, Милен.  Промените в облагането на труда в България и тяхното влияние върху заетостта и трудовите възнаграждения / Милен Велев. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 91-109. 

  

Сист. No: 42795

- 172 -

Сп А 582

Христова, Светлинка.  Социалното осигуряване - организационни и финансови аспекти / Светлинка Христова. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 86-102. 

  

Сист. No: 42813

Пенсионно осигуряване

- 173 -

42800

Велкова, Дочка.  Влияние на публичната пенсионна система върху пазара на труда / Дочка Велкова. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 185-193. 

  

Сист. No: 42407

- 174 -

42800

Владимиров, Васил.  Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите / Васил Владимиров. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с.163-175. 

  

Сист. No: 42403

- 175 -

41551

Владимиров, Васил.  Осигурителни рискове и противоречия във фазата на изплащане на пенсии от фондовете за допълнитерно пенсионно осигуряване / Васил Владимиров. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев : АИ Ценов. - Свищов, 2006, с. 147-184. 

  

Сист. No: 42742

- 176 -

42800

Петков, Бисер.  Стимули за спестяване и тяхното отражение върху развитието на доброволното пенсионно осигуряване: сравнителен анализ в страните от Централна и Източно Европа / Бисер Петков. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 123-131. 

  

Сист. No: 42398

- 177 -

Сп Ф 53

Лельчук, А. Л.  Пенсионное страхование или пенсионное обеспечение? / А. Л. Лельчук. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 7, с. 66-70. 

  

Сист. No: 42614

- 178 -

Сп Ф 53

Соловьев, А. К.  Проблемы развития пенсионной системы: реальные и мнимые / А. К. Соловьев. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 9, с. 7-12. 

  

Сист. No: 42633

Здравно осигуряване

- 179 -

42800

Агайн, Ралица.  Проблеми и предизвикателства пред системата за доброволно здравно осигуряване в България в контекста на Европейския социален модел / Ралица Агайн. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 41-53. 

  

Сист. No: 42387

- 180 -

42800

Попов, Мирослав.  Здравното осигуряване в България: ляво, дясно или българско / Мирослав Попов. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 138-144. 

  

Сист. No: 42402

- 181 -

42800

Христова, Мирослава.  Теоретична основа за определяне на здравноосигурителната вноска при задължителното здравно осигуряване / Мирослава Христова. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 194-200. 

  

Сист. No: 42408

Застраховане

- 182 -

42800

Димитрова, Галина.  Професионални изисквания към застрахователния брокер / Галина Димитрова. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 113-122. 

  

Сист. No: 42395

- 183 -

II 1639

Димитрова, Галина.  Регулиране на дейността на застрахователните агенти в България в условията на членство в Европейския съюз / Галина Димитрова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 21-26. 

  

Сист. No: 42662

- 184 -

42800

Йотов, Йото.  Основни принципи на застраховането / Йото Йотов. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 100-112. 

  

Сист. No: 42394

- 185 -

40512

Кирова, Мина.  Изграждане на контролинг-система в застрахователна компания: организация и структура / Мина Кирова. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция: Пампорово 2003 / Науч. ред. Евангелий Димитров Андронов : Бургаски свободен унив.. - Казанлък, 2003, с. 227-235. 

  

Сист. No: 42369

- 186 -

42800

Мишева, Ирена.  Стратегическият подход в управлението на застрахователното дружество / Ирена Мишева. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 90-99. 

  

Сист. No: 42392

- 187 -

42800

Стоилков, Стефан.  Развитие на застраховането в България след присъединяването към Европейския съюз / Стефан Стоилков. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 72-84. 

  

Сист. No: 42388

- 188 -

42800

Тодоров, Юри.  Информационна система за застрахователна история и оценка на риска /ЗИОР/ / Юри Тодоров. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 85-89. 

  

Сист. No: 42389

- 189 -

В З 375

Александров, Стоил.  Вредна ли е системата "мултилевъл маркетинг" в животозастраховането / Стоил Александров. // Застраховател, ХІІ, N 19, 15-20 окт. 2003 г., с. 4. 

  

Сист. No: 21140

- 190 -

В З 375

Иванова, Гергана.  "Карго" застраховката - необходимото "зло" за товара / Гергана Иванова. // Застраховател, XVI, N 18, 29 септ. - 13 окт. 2010, с. 9, 16. 

  

Сист. No: 42447

- 191 -

В З 375

Стефанова, Йоанна.  Отпечатъкът на кризата 2 / Йоанна Стефанова. // Застраховател, XVI, N 18, 29 септ. - 13 окт. 2010, с. 10, 15. 

  

Сист. No: 42449

- 192 -

Сп С 848 д

Адамчук, Наталья Георгиевна и др.  Страховой рынок ЕС в период финансового кризиса / Наталья Георгиевна Адамчук, Ирина Юрьевна Матвеева, Федор Александрович Степанов. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 9, с. 20-32. 

  

Сист. No: 42761

- 193 -

Сп Ф 53

Гребенщиков, Э. С.  Бонды катастроф - дополнительная защита от экстремальных страховых убытков / Э. С. Гребенщиков. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 8, с. 54-59. 

  

Сист. No: 42626

- 194 -

Сп С 848 д

Жук, Игорь Николаевич.  Развитие рынка страхования в условиях глобализации экономики / Игорь Николаевич Жук. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 7, с. 3-9. 

  

Сист. No: 42525

- 195 -

Сп Б 445

Илиев, Боян.  Застрахователната група / Боян Илиев. // Бизнес управление . - Свищов, 2010, N 3, с. 23-32. 

  

Сист. No: 42485

- 196 -

Сп Ф 53

Коломин, Е. В.  Развитие страхования в системе европейских интеграционных отношений / Е. В. Коломин. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 8, с. 48-53. 

  

Сист. No: 42622

- 197 -

Сп С 848 д

Определение экономической эффективности страхования для предприятий общественного питания и сферы развлечений . // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 8, с. 32-48. 

  

Сист. No: 42556

- 198 -

Сп С 848 д

Прокопьева, Евгения Леонидовна.  Основные тенденции развития страхового рынка и фактоы, влияющие на него / Евгения Леонидовна Прокопьева. // Страховое дело . - Москва, 2010, N 7, с. 10-15. 

  

Сист. No: 42526

- 199 -

Сп Ф 53

Рябикин, В. И. и др.  Банковские риски сегодня / В. И. Рябикин, Е. В. Гладких. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 7, с. 48-50. 

  

Сист. No: 42607

- 200 -

Сп С 848 д

Цветкова, Людмила Ивановна и др.  Роль информационных технологий н инновационном развитии страховой отрасли / Людмила Ивановна Цветкова, Елизавета Артамонова. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 9, с. 12-19. 

  

Сист. No: 42764

- 201 -

Сп Ф 53

Черногузова, Т. Н.  Преимущества и перспективы взаимного страхования в России / Т. Н. Черногузова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 9, с. 48-51. 

  

Сист. No: 42635

- 202 -

Сп Ч R 62 m

Abdus, Salam.  A Game-Theoretical Interpretation of Guaranteed Renewability in Health Insurance / Salam Abdus. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 13, 2010, N 2, с. 195-206. 

  

Сист. No: 42535

- 203 -

Сп Ч R 62 m

Gatzert, Nadine.  The Secondary Market for Life Insurance in the United Kingdom, Germany, and the United States: Comparison and Overview / Nadine Gatzert. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 13, 2010, N 2, с. 279-301. 

  

Сист. No: 42521

Застраховане в България

- 204 -

41551

Ерусалимов, Румен.  Проблеми при адаптацията на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз / Румен Ерусалимов. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев : АИ Ценов. - Свищов, 2006, с. 99-102. 

  

Сист. No: 42743

- 205 -

Сп А 582

Андреева, Цветелина.  Методи за управление на риска на неживотозастрахователно дружество / Цветелина Андреева. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 110-120. 

  

Сист. No: 42799

Образование

- 206 -

В А 561

Беляева, А.  Взаимодействие человек и информации: возвращение смысла / А. Беляева. // Алма матер, N 5, 01 май 2004, с. 26-30. 

  

Сист. No: 23253

Висше образование

- 207 -

43574

Белоев, Христо и др.  Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити / Христо Белоев, Орлин Петров. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : 2, 2 : Русенски унив. А. Кънчев. - Русе, 2009, с. 13-16. 

  

Сист. No: 42798

- 208 -

II 1639

Миронова, Надя.  Определяне необходимостта от обучение - иновативни методи за съставяне на индивидуален профил / Надя Миронова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 16-20. 

  

Сист. No: 42656

- 209 -

43574

Тодорова, Боряна.  Настоящи проблеми в обучението на студенти в областта на кинезитерапията. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 119-123. 

  

Сист. No: 42801

- 210 -

43574

Тодорова, Боряна.  Обучението в работа по проекти - възможност за повишаване на качеството на висшето образование / Боряна Тодорова. // Качеството на висшето образование в България - проблеми и перспективи 2009 : Втора нац. науч. конфер. с междунар. участие, 3-4 дек. 2009г. : Сб. докл. : Т.I-II : 2, 2 : Русенски унив. А. Кънчев, 2009, с. 114-118. 

  

Сист. No: 42804

- 211 -

37580

Чолаков, Николай Иванов.  Проблеми и задачи на обучението по операционни системи / Николай Иванов Чолаков. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 252-257. 

  

Сист. No: 42414

- 212 -

В А 561

Зиновьев, А.  Высшее образование и лотика интелекта / А. Зиновьев. // Алма матер, N 5, 01 май 2004, с. 10-13. 

  

Сист. No: 23255

- 213 -

Сп П 89 тп

Резник, Семен и др.  Организационная культура студенчества: система и механизмы управления / Семен Резник, Марина Черниковская. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 9, с. 35-42. 

  

Сист. No: 42458

- 214 -

Сп П 89 тп

Филиппов, Владимир и др.  От толерантности - к диалогу: опыт Российского университета дружбы народов / Владимир Филиппов, Гульнара Краснова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 9, с. 8-14. 

  

Сист. No: 42455

- 215 -

Сп Б 90

Цыпленков, В. В. и др.  Какая модернизация нужна высшему бухгалтерскому образованию? / В. В. Цыпленков, И. В. Сафонова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 10, с. 116-119. 

  

Сист. No: 42771

Висше образование за икономисти

- 216 -

37580

Един подход за организиране и провеждане на изпит  / Атанас Аврамов и др. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 229-234. 

  

Сист. No: 42659

- 217 -

37580

Система за провеждане на текущ контрол за проверка и оценка на знанията  / Атанас Аврамов и др. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 221-228. 

  

Сист. No: 42646

- 218 -

37580

Стефанов, Стефан и др.  Финансовата математика в структурата на образованието на студентите-икономисти / Стефан Стефанов, Йордан Кръстев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 198-201. 

  

Сист. No: 42641

- 219 -

Сп Т 87 В

Неделчев, Денчо.  По някои дискусионни въпроси на развитието и преподаването на дисциплината "маркетинг" / Денчо Неделчев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 72, 2000, N 72, с. 263-306. 

  

Сист. No: 42425

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 220 -

В Б 921ф

Как да се предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита . // Български фермер, N 978, 02-08 септ. 2010, с. 11. 

  

Сист. No: 42371

- 221 -

Сп П 83 м

Атанасов, Ангел.  Разрешаването на споровете в международния режим за опазване на околната среда и изменението на климата / Ангел Атанасов. // Правна мисъл, LI, 2010, N 3, с. 58-71. 

  

Сист. No: 42517

- 222 -

Сп П 843 б

Лазарова, Катя.  Отпадъците - проблем или възможност / Катя Лазарова. // Право&Бизнес, II, 2010, N 7, с. 23-26; N8, с. 28-31. , 20 юли - 20 авг. 2010

  

Сист. No: 42118

- 223 -

Сп И 50 м

Луканова, Победа.  Предпоставки за "зелена" заетост в България / Победа Луканова. // Икономическа мисъл . - София, LV, 2010, N 5, с. 46-65. 

  

Сист. No: 42509

Математическо моделиране

- 224 -

37580

Ангелова, Поля.  Една възможност за моделиране на емпиричното разпределение на остатъците по кредитите според размера им / Поля Ангелова. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 83-88. 

  

Сист. No: 42623

- 225 -

37580

Личев, Тихомир.  Приложение на математическото моделиране в географските изследвания / Тихомир Личев. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 177-181. 

  

Сист. No: 42639

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 226 -

Сп Ч С 14 s

Ten Years Development of Human Resources in Serbian Health System . // Cahiers de Sociologie et de demographie medicales . - Paris, 2010, N 3, с. 257-269. 

  

Сист. No: 42615

Стокознание

- 227 -

Сп Х 74 п

Михаилов, Михаил.  Бързо разрастващ се пазар / Михаил Михаилов. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 8, с. 34-35. 

  

Сист. No: 42533

Енергетика

- 228 -

42927

Павлов, Д.  Техностартъри и производство на възобновяема енергия / Д. Павлов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 289-297. 

  

Сист. No: 42378

- 229 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Бъдеще незабравимо / Юлиан Попов. // Мениджър, 2010, N 9, с. 28-30. 

  

Сист. No: 42445

- 230 -

Сп М 486

Стригулев, Начо.  Зелената революция в Португалия / Начо Стригулев. // Мениджър, 2010, N 10, с. 154-156. 

  

Сист. No: 42472

Селско стопанство. Горско стопанство

- 231 -

41408

Ненова, Радка.  Показатели за икономическа ефективност на инвестициите в селското стопанство / Радка Ненова. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие : АИ Ценов. - Свищов, 2006, с. 222-227. 

  

Сист. No: 42375

- 232 -

Сп З 54

Божинова, Паунка и др.  Рапицата - енергийна култура / Паунка Божинова, Славка Лукипудис. // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 6-7. 

  

Сист. No: 42753

- 233 -

Сп З 54

Българското земеделие в началото на 21 век . // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 17-19. 

  

Сист. No: 42755

- 234 -

Сп З 54

Димитрова-Донева, Милка.  Хранителност на зърното от ръж / Милка Димитрова-Донева. // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 12-13. 

  

Сист. No: 42754

- 235 -

Сп З 54

Нектарина . // Земеделие плюс [Прил.], 2010, N 9, 16 с.. 

  

Сист. No: 42756

- 236 -

Сп З 54

Памуков, Иван.  Орехите - хитът на ХХI век / Иван Памуков. // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 33-35. 

  

Сист. No: 42757

- 237 -

Сп З 54

Рачовска, Гинка.  Пшеницата като суровина за производство на биоетанол / Гинка Рачовска. // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 4-5. 

  

Сист. No: 42752

- 238 -

Сп З 54

Стойкова, Мая.  За нитратната директива на ЕС / Мая Стойкова. // Земеделие плюс, 2010, N 9, с. 43-46. 

  

Сист. No: 42758

Аграрна политика

- 239 -

41408

Динков, Ивайло.  Вертикалната интеграция като стратегия за устойчиво развитие в агробизнеса / Ивайло Динков. // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз : Юбилейна конференция с международно участие : АИ Ценов. - Свищов, 2006, 216-221. 

  

Сист. No: 42374

Аграрно предприемачество

- 240 -

II 1477

Перков, Венцислав.  Вътрешно предприемачество в земеделието / Венцислав Перков. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005 : Lokal organization of the scientific and Technical. - Varna, 2005, с. 217-220. 

  

Сист. No: 42363

Растениевъдство

- 241 -

Сп Л 792

Реколта 2010 г. в Северното полукълбо . // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 4, с. 19-23. 

  

Сист. No: 42617

- 242 -

Сп Л 792

Реколта 2010 г. в Южното полукалбо . // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 4, с. 9-18. 

  

Сист. No: 42616

Земеделие. Организация и управление

- 243 -

37524

Крумов, Крум.  Перспективи пред развитието на контрола в земеделието / Крум Крумов. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 91-96. 

  

Сист. No: 42589

- 244 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Американските фермери, отглеждащи биозеленчуци, са подпомагани от специална CSA програма / Ваня Велинска. // Български фермер, N 983, 7-13 окт. 2010, с. 9, 10. 

  

Сист. No: 42454

- 245 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Биоземеделието трябва да е приоритет на фермерите от Източните Родопи / Ваня Велинска. // Български фермер, N 985, 21-27 окт. 2010, с. 7-8. 

  

Сист. No: 42693

Управление на предприятията. Организация на производството

- 246 -

37524

Билев, Билю.  Анализ на рентабилността в условията на пазарна икономика / Билю Билев. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 205-214. 

  

Сист. No: 2937

- 247 -

II 1318

Георгиева, Мила.  Стратегическото управление в болницата и неговия инструментариум - методика за икономически анализ на дейността / Мила Георгиева. // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах : 2 . - Свищов, 2. - Свищов : СА "Д. А. Ценов". - Свищов, 2005, с. 182-189. 

  

Сист. No: 42359

- 248 -

37524

Гуцев, Георги.  Проблеми при анализа на инструменталното обслужване в машиностроителните предприятия / Георги Гуцев. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 297-304. 

  

Сист. No: 42611

- 249 -

37524

Дончева, Людмила и др.  Относно методическия инструментариум в аналитичните проучвания / Людмила Дончева, Нонка Георгиева. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 215-222. 

  

Сист. No: 42604

- 250 -

37524

Крумова, Диана.  Информационно осигуряване на финансово-счетоводния анализ / Диана Крумова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 265-268. 

  

Сист. No: 42609

- 251 -

II 1554

Кузманова, Марияна.  Измерване на резултатите от стратегическото развитие на стопанската организация / Марияна Кузманова. // Европейската интеграция на България: уроци и предизвикателства : Научна конференция. София, 10-11 ноември 2004 : Унив. изд. Стопанство. - София, 2006, с. 451-458. 

  

Сист. No: 42370

- 252 -

37524

Марчева, Анастасия.  Анализ на финансовите ресурси и разходите на системата "Здравеопазване" / Анастасия Марчева. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 333-337. 

  

Сист. No: 42613

- 253 -

Сп Г 62 Св

Найденов, Сергей Тодоров.  Разходите и себестойността - инструментариум за управление на предприятието / Сергей Тодоров Найденов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 261-320. 

  

Сист. No: 42734

Мениджмънт

- 254 -

40628

Андреева, Мария.  Стратегическият анализ при определянето на стратегическите алтернативи на фирмата / Мария Андреева. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г. : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 137-144. 

  

Сист. No: 42780

- 255 -

37524

Горанова, Пенка.  Анализ на състоянието на безработицата и контрол върху разходването на средствата от фонд "ПКБ" / Пенка Горанова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 223-230. 

  

Сист. No: 42605

- 256 -

37524

Михайлов, Михаил и др.  Техника на факторния анализ на брутната печалба / Михаил Михайлов, Светлозар Калчев. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 147-161. 

  

Сист. No: 42598

- 257 -

37524

Стойкова, Пепа.  Контрол върху кредитната дейност на банковите институти / Пепа Стойкова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 103-107. 

  

Сист. No: 42592

- 258 -

Сп Г 62 Св

Каменов, Камен.  Амбивалентните ситуации в мениджмънта / Камен Каменов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 147-166. 

  

Сист. No: 42385

- 259 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел / М. Гълъбов. // Актив, 2010, N 10, с. 22-25. 

  

Сист. No: 42766

- 260 -

Сп И 36 Вн

Димитров, Никола и др.  Стратегическият мениджмънт - необходимост и проблем в управлението на българските фирми / Никола Димитров, Симеон Христов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 1995, N 3-4, с. 5-20. 

  

Сист. No: 42685

- 261 -

Сп Б 445

Емилова, Ирена.  Теоретико - методологични аспекти на управлението при кризисни ситуации / Ирена Емилова. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 3, с. 5-22. 

  

Сист. No: 42484

- 262 -

Сп П 89 тп

Кузин, Дмитрий.  Россия: новая парадигма управления / Дмитрий Кузин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 8, с. 18-30. 

  

Сист. No: 42441

- 263 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 8): Дългосрочните ефекти на ограничените бюджети / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 9, с. 52-53. , септември 2010

  

Сист. No: 42581

- 264 -

Сп А 582

Радев, Юли.  Дългосрочното договаряне в условията на поведенческа несигурност / Юли Радев. // Икономически алтернативи, 2010, N 4, с. 45-68. 

  

Сист. No: 42811

- 265 -

Сп П 89 тп

Савкин, Владимир.  Экологический менеджмент: оценка эффективности / Владимир Савкин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 9, с. 93-99. 

  

Сист. No: 42456

- 266 -

Сп Ч J 80 B

Dover, Philip A. et al.  The ambidextrous organization: integrating managers, entrepreneurs and leaders / Philip A. Dover, Udo Dierk. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 5, с. 49-56. 

  

Сист. No: 42677

Методи на управление

- 267 -

37524

Гергова, Маргарита.  Анализ на динамиката на паричния поток / Маргарита Гергова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 185-193. 

  

Сист. No: 38501

Бизнес стратегии

- 268 -

II 1639

Димова, Надежда.  Конкурентното предимство, скрито в ефективния отдел по продажби / Надежда Димова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 80-86. 

  

Сист. No: 42675

- 269 -

II 1639

Панов, Павел.  Как влияят културните различия в Европейския съюз върху развитието на бизнеса на общия пазар / Павел Панов. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 112-116. 

  

Сист. No: 42698

- 270 -

40522

Andreeva, Maria.  Problems and difficulties when devepoling firm's international and global strategy / Maria Andreeva. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 170-178. 

  

Сист. No: 42692

- 271 -

Сп Ч J 80 B

Piercy, Nigel F. et al.  Thinking strategically about pricing decisions / Nigel F. Piercy. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 5, с. 38-48. 

  

Сист. No: 42674

Планиране-метод на управление

- 272 -

II 1639

Проблеми на оперативното планиране в съвременните производствени предприятия . // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 56-59. 

  

Сист. No: 42669

Контрол-методи на управление

- 273 -

37524

Бакърджиева, Милка.  Контролът между реда и хаоса / Милка Бакърджиева. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 37-42. 

  

Сист. No: 42577

- 274 -

37524

Денева, Анета.  Оперативният контрол в съвременните икономически условия / Анета Денева. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 71-76. 

  

Сист. No: 42583

- 275 -

37524

Каменов, Камен и др.  Контролната система в прехода към пазарна икономика (Управленски аспекти) / Камен Каменов, Йордан Славев. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 31-35. 

  

Сист. No: 42574

- 276 -

37524

Мачков, Иван Данаилов и др.  Приложение на икономическият анализ при извършване на финансови ревизии и проверки / Иван Данаилов Мачков, Уилям Голдинг. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 117-125. 

  

Сист. No: 42596

- 277 -

37524

Тананеев, Емилиян.  Фирмен контрол върху рекламната дейност / Емилиян Тананеев. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 43-49. 

  

Сист. No: 42582

- 278 -

37524

Томов, Йордан.  Контролът в условията на системата от социални интереси / Йордан Томов. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 9-20. 

  

Сист. No: 42572

- 279 -

37524

Шишманов, Красимир.  Проблеми при автоматизацията на вътрешния контрол / Красимир Шишманов. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 77-80. 

  

Сист. No: 42584

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 280 -

40040

Александрова-Бошнакова, Матилда.  Личностни детерминанти на предприемаческото рисково поведение / Матилда Александрова-Бошнакова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция (сборник доклади)-ноември 2000, София : УНСС. - София, 2000, с. 269-277. 

  

Сист. No: 42367

- 281 -

41088

Василев, Йордан.  Проблемите на малкия и средния бизнес не са само в икономическата среда / Йордан Василев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция 14-15 ноември 2002 г. : УИ Стопанство. - София, 2003, с. 218-221. 

  

Сист. No: 42793

- 282 -

41049

Христова, Венета.  Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика / Венета Христова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 60-66. 

  

Сист. No: 42805

Корпоративно управление

- 283 -

42927

Папазов, Емил.  Практическо приложение на решетката "растеж-дял" в корпоративния стратегически анализ / Емил Папазов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 313-320. 

  

Сист. No: 42377

Малък бизнес

- 284 -

40522

Vassilev, Yordan Ivanov.  The challenges to the small and medium-sized business in bulgaria. Upon its accession to the European Union / Yordan Ivanov Vassilev. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 84-90. 

  

Сист. No: 42686

Управление на фирмата

- 285 -

40086

Шереметов, Г.  Методи за формиране на бизнес портфейлите на организациите в Република България при прехода към функционираща пазарна икономика / Г. Шереметов. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 165-177. 

  

Сист. No: 42391

- 286 -

40086

Янков, Никола.  Създаване и управление на функцията "Бизнесорганизационно развитие" / Никола Янков. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 127-133. 

  

Сист. No: 42419

- 287 -

Сп Г 62 Св

Иванов, Георги.  Теоретични основи на управленския контрол във фирмата / Георги Иванов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIV, 1998, с. 203-266. 

  

Сист. No: 42559

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 288 -

Сп И 36 Вн

Стоянова, Цветана.  Теоретични основи на управлението на производствено-икономическите релации / Цветана Стоянова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2004, N 2, с. 88-96. 

  

Сист. No: 42672

- 289 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Виктор.  Преосмисляне ролята на количествените модели и поведенческите подходи в стратегическото управление на фирмите / Виктор Хаджиев. // Икономическа мисъл . - София, LV, 2010, N 5, с. 81-102. 

  

Сист. No: 42510

- 290 -

Сп Ч I 58 i

Massini, Silvia et al.  Role of Corporate-Wide Offshoring Strategy on Offshoring Drivers, Risks and Performance / Silvia Massini, Nidthida Perm-Ajchariyawong, Arie Y. Lewin. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 4, с. 337-371. 

  

Сист. No: 42480

Мениджмънт на фирмата

- 291 -

40086

Андреева, Мария.  Промените в средата - ефекти и проблеми пред управлението в етапа на преход / Мария Андреева. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 99-108. 

  

Сист. No: 42418

- 292 -

37524

Иванов, Георги и др.  Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата / Георги Иванов, Иван Марчевски. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 81-89. 

  

Сист. No: 42585

- 293 -

41088

Кунев, Красимир.  Проблеми на фирмената конкурентоспособност при развиващ се пазар / Красимир Кунев. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция 14-15 ноември 2002 г. : УИ Стопанство. - София, 2003, с. 191-193. 

  

Сист. No: 42789

Управление на риска

- 294 -

40086

Андронов, Евангелий Димитров и др.  Предприемаческият риск - икономически и управленски аспекти / Евангелий Димитров Андронов, Матилда Александрова-Бошнакова. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 191-203. 

  

Сист. No: 42397

- 295 -

Сп У 732 р

Бушуева, Н. В.  Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте - Карло / Н. В. Бушуева. // Управление риском . - Москва, 2010, N 2, с. 43-54. 

  

Сист. No: 42446

- 296 -

Сп У 732 р

Хромцова, Лина Сергеевна.  Методика диагностики предпринимательского риска осуществления лизинговых сделок с промышленным оборудованием / Лина Сергеевна Хромцова. // Управление риском . - Москва, 2010, N 1, с. 26-29. 

  

Сист. No: 42429

- 297 -

Сп Ч R 62

Wade, Jared et al.  From Tactical to Strategic: Risk Management's Next Move / Jared Wade, Craig Snyder. // Risk Management . - New York, 57, 2010, N 7, с. 22-27. 

  

Сист. No: 42473

Проектно управление

- 298 -

Сп Г 62 Св

Панайотов, Димитър.  Проектно планиране (ескиз) / Димитър Панайотов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 53-69. 

  

Сист. No: 42380

- 299 -

Сп Е 206

Вешова, Галина.  Професията ръководител на проекти - възможности за развитие / Галина Вешова. // Европейски пари за България, 3, 2010, N 9, с. 31-33. 

  

Сист. No: 42478

- 300 -

Сп Е 206

Вешова, Галина.  Важна ли е комуникацията при управлението на проекти? / Галина Вешова. // Европейски пари за България, 3, 2010, N 10, с. 26-29. 

  

Сист. No: 42479

Счетоводство

- 301 -

39819

Стефанов, Светлозар и др.  Счетоводни и данъчни аспекти на договорите за финансов лизинг / Светлозар Стефанов, Донка Димова. // Науката в помощ на бизнеса и обществото : Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 3-10. 

  

Сист. No: 42409

- 302 -

Сп Г 62 Св

Димитров, Марин.  Аспекти в подхода към счетоводния метод / Марин Димитров. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 223-244. 

  

Сист. No: 42563

- 303 -

Сп Б 925 с

Андреев, Иван.  Текущото счетоводно отчитане на дейността на предприятията от публичния сектор - проблеми и перспективи / Иван Андреев. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 13-14, с. 33-39. 

  

Сист. No: 42499

- 304 -

Сп А 454

Божков, Васил.  За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по международните счетоводни стандарти / Васил Божков. // Актив, 2010, N 9, с. 9-13. 

  

Сист. No: 42523

- 305 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Счетоводни подходи за управление на финансови рискове / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 7-9, с. 21-23. , юли - септември 2010

  

Сист. No: 42520

- 306 -

Сп А 454

Галинова, Анелия.  Особености при инвентаризацията на стоки / Анелия Галинова. // Актив, 2010, N 9, с. 24-27. 

  

Сист. No: 42537

- 307 -

Сп С 953

Георгиева, Даниела.  Отчитане на разходите за провизиране на задължения по направления на дейността / Даниела Георгиева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 7-9, с. 8-11. , юли - септември 2010

  

Сист. No: 42513

- 308 -

Сп Б 925 с

Григорова, Стела и др.  Счетоводно отчитане на амбалажа / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 13-14, с. 28-32. 

  

Сист. No: 42494

- 309 -

Сп С 953

Григорова, Стела и др.  Счетоводни и данъчни аспекти на отписаните задължения / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 7-9, с. 4-7. , юли - септември 2010

  

Сист. No: 42508

- 310 -

Сп И 36 Вн

Димитров, Слави.  Методи за разпределение на разходите за взаимните услуги на спомагателните дейности / Слави Димитров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2002, N 4, с. 98-105. 

  

Сист. No: 42683

- 311 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  Промените в МСС 20 "Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавната помощ" / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 7-9, с. 2-3. , юли - септември 2010

  

Сист. No: 42507

- 312 -

Сп Б 925 с

Йонкова, Бойчинка.  Счетоводното оповестяване за малките и средните предприятия в сравнение с големите предприятия / Бойчинка Йонкова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 13-14, с. 5-11. 

  

Сист. No: 42489

- 313 -

Сп Б 90

Кислов, Д. В.  Увеличение чистых активов: какие способы применяются и стоит ли ими пользоваться / Д. В. Кислов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 10, с. 24-28. 

  

Сист. No: 42773

- 314 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 7-8, с. 53-57. 

  

Сист. No: 42481

- 315 -

Сп С 953

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на средствата от структурните фондове на ЕС, предоставяни на бюджетните предприятия (без общините) / Анастасия Матова-Головина. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 7-9, с. 11-14. , юли - септември 2010

  

Сист. No: 42514

- 316 -

Сп А 454

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на даренията от бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Актив, 2010, N 9, с. 2-6. 

  

Сист. No: 42522

- 317 -

Сп С 953 п

Матова-Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане на извънредните приходи и разходи / Анастасия Матова-Головина. // Счетоводство плюс, 2010, N 10, с. 9-11. 

  

Сист. No: 42618

- 318 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 9, с. 38-42. 

  

Сист. No: 42763

- 319 -

Сп Б 925 с

Панчева, Станислава.  Подоходното облагане на предприятията с нестопанска цел - счетоводни проблеми и решения / Станислава Панчева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 13-14, с. 12-18. 

  

Сист. No: 42490

- 320 -

Сп А 454

Пожаревска, Румяна.  Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "Географски означения" / Румяна Пожаревска. // Актив, 2010, N 9, с. 17-23. 

  

Сист. No: 42527

- 321 -

Сп Б 90

Раметов, А. Х.  Управленческий учет по сегментам деятельности сельскохозяйственных организаций / А. Х. Раметов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 9, с. 120-122. 

  

Сист. No: 42587

- 322 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Разграничаване на разходите на постоянни и променливи при управлението на краткотрайни биологични активи / Теодора Рупска. // Актив, 2010, N 9, с. 14-16. 

  

Сист. No: 42524

- 323 -

Сп А 582

Рупска, Теодора.  Акценти в проявлението на информационната функция на съвременното счетоводство / Теодора Рупска. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 74-82. 

  

Сист. No: 42792

- 324 -

Сп Б 925 с

Савова, Камелия.  Функции на счетоводството - научно-теоретични и приложни специфики в публичния сектор / Камелия Савова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 13-14, с. 2-4. 

  

Сист. No: 42482

- 325 -

Сп А 454

Станчева, Мариета.  Капитализиране на разходите по заеми - същност и насоки за счетоводното им отчитане / Мариета Станчева. // Актив, 2010, N 10, с. 2-4. 

  

Сист. No: 42765

Застрахователно счетоводство

- 326 -

Сп Б 90

Гусев, А. Ю.  Управленческая отчетность страховой организации / А. Ю. Гусев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 9, с. 123-127. 

  

Сист. No: 42591

- 327 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Компенсации за обезценка или загуба на отделни дълготрайни материални активи / Райна Стефанова. // Експерт, XVIII, 2010, N 9, с. 32-34. 

  

Сист. No: 42760

Финансово счетоводство

- 328 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Фирмени финанси и финансово счетоводство / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 7-9, с. 16-20. , юли - септември 2010

  

Сист. No: 42515

Счетоводство на предприятието

- 329 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Възможности за оценяване на активите и пасивите на предприятието / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2010, N 9, с. 3, 5-6; N10, с. 11-15. 

  

Сист. No: 42433

Счетоводен анализ

- 330 -

Сп Б 445

Вечев, Венцислав.  Аспекти на счетоводния анализ на приходите и резултатите от дейността на търговските банки / Венцислав Вечев. // Бизнес управление . - Свищов, 2010, N 3, с. 69-78. 

  

Сист. No: 42488

Одиторски контрол

- 331 -

39478

Тончев, Богомил.  Договарянето на одиторските услуги / Богомил Тончев. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 362-366. 

  

Сист. No: 42512

- 332 -

Сп Б 925 с

Вейсел, Али Али.  Възможности за прилагане на аналитичните процедури при обосноваване на одиторското мнение / Али Али Вейсел. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 13-14, с. 47-51. 

  

Сист. No: 42504

- 333 -

Сп У 732 р

Новикова, Юлия.  Практическая оценка рисков при планировании аудита / Юлия Новикова. // Управление риском . - Москва, 2010, N 1, с. 43-47. 

  

Сист. No: 42430

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 334 -

II 1639

Иванова, Радка.  Необходимост от оперативно управление на производствения процес / Радка Иванова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 145-147. 

  

Сист. No: 42720

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 335 -

40086

Захариев, Андрей.  Човешките ресурси - фактор на икономическия растеж / Андрей Захариев. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 143-151. 

  

Сист. No: 42420

- 336 -

Сп У 732 п

Аветисян, С.  "Секретное оружие" успешных управленцев / С. Аветисян. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 16, с. 39-41. 

  

Сист. No: 42463

- 337 -

Сп У 732 п

Басалай, С.  Будущее цивилизации в руках пиар-менеджеров / С. Басалай. // Управление персоналом . - Москва, 2010, N 15, с. 19-21. 

  

Сист. No: 42426

- 338 -

Сп П 89 тп

Котельникова, Татьяна.  Разработка форм внутриорганизационного поведения / Татьяна Котельникова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 8, с. 50-54. 

  

Сист. No: 42442

- 339 -

Сп У 732 п

Магура, М.  Инфраструктура инноваций / М. Магура. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 18, с. 34-41. 

  

Сист. No: 42464

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 340 -

II 1639

Данаилова, Ирина.  Особености на наемането на работна сила в България в контекста на европейските конкурентни пазари на труда / Ирина Данаилова. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство. - София, 2009, с. 12-15. 

  

Сист. No: 42654

- 341 -

II 1639

Пандурска, Ралица.  Институции, извършващи пенсионни плащания - перспективи пред допълнителното пенсионно осигуряване в България / Ралица Пандурска. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 75-79. 

  

Сист. No: 42673

- 342 -

II 1639

Щетинска, Татяна.  Комуникацинна стратегия на Българи за Европейския съюз (2007-2009) / Татяна Щетинска. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 103-107. 

  

Сист. No: 42696

- 343 -

Сп Ч 895

Друскат, Венеса Урх и др.  Изграждане на колективна емоционална интелигентност в екипите / Венеса Урх Друскат, Стивън Б. Улф. // Човешки ресурси, 2010, N 6, с. 22-23. 

  

Сист. No: 42415

- 344 -

Сп У 732 п

Кульпин, Ф.  Дилеммы мотивации креативщиков / Ф. Кульпин. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 19, с. 32-46. 

  

Сист. No: 42749

- 345 -

Сп Ч 895

Стимулите - за насърчаване или за подобряване на резултати . // Човешки ресурси, 2010, N 7, с. 29-31. 

  

Сист. No: 42770

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 346 -

II 1477

Асенова, Павлина.  Международните стандарти за качество - пътят на шивашките предприятия към Европа / Павлина Асенова. // Investments in the future - 2005 : Fifth international scientific conference ;Proceedings october 20 - 22, 2005 : Lokal organization of the scientific and Technical. - Varna, 2005, с. 365-368. 

  

Сист. No: 42365

Реклама

- 347 -

Сп Г 62 Св

Цонева, Иванка.  Рекламното въздействие като йерархия на ефекти / Иванка Цонева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIII, 1998, с. 121-202. 

  

Сист. No: 42728

- 348 -

Сп М 486

Хлебаров, Антоан.  Красотата ще спаси рекламата / Антоан Хлебаров. // Мениджър, 2010, N 10, с. 90-92. 

  

Сист. No: 42469

Хранително-вкусова промишленост

- 349 -

Сп Х 74 п

Златева, Денка.  Развитие на европейската политика относно проследимостта на храните / Денка Златева. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 9, с. 26-29. 

  

Сист. No: 42542

- 350 -

Сп Х 74 п

Размразяване на замразени продукти.  Правилното размразяване води до ниски добиви и по-добро качество на продукта. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 6-7, с. 23-27; N8, с. 57-60. 

  

Сист. No: 42534

Информационни технологии

- 351 -

37580

Дакова, Маргарита.  Комбиниране и извличане на данни. Използване на свързани формули в QUATTRO PRO версия 5.0. Вмъкване на файлове от други програми / Маргарита Дакова. // Приложение на математиката в икономиката и проблеми на обучението по математика и информатика : Четвърта конференция; Свищов, 6-8 април 1995 г. : ВФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1995, с. 237-245. 

  

Сист. No: 42661

- 352 -

II 1639

Каспарян, Агоп.  Развитие на информационните и комуникационните технологии в България / Агоп Каспарян. // България в Европейския съюз : Младежка научна конференция : 50 год. Общоикон. факултет 1958-2008 [Сб. докл.] : Унив. изд. Стопанство, 2009, с. 158-163. 

  

Сист. No: 42725

- 353 -

Сп Н 32

Велчева, Й. и др.  Усъвършенстване на финансово-счетоводната информационна система в агрофирмите / Й. Велчева, А. Любенова. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т.37, Серия 6, 1999, с. 195-206. 

  

Сист. No: 42366

- 354 -

Сп Г 62 Св

Мойнов, Мойно.  Тенденции и проблеми в развитието на информационната инфраструктура / Мойно Мойнов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCV, 1999, с. 71-93. 

  

Сист. No: 42381

- 355 -

Сп C 58

Върбанов, Румен.  Предизвикателствата към обучението на ИТ специалистите / Румен Върбанов. // CIO, 2010, N 9, с. 26-29. , септември 2010

  

Сист. No: 42565

- 356 -

Сп C 58

Защитата на бази данни и бизнес приложения . // CIO, 2010, N 9, с. 44-46. , септември 2010

  

Сист. No: 42578

- 357 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  [Девет] 9 въпроса за ИТ образованието & ИТ кадрите / Надя Кръстева. // CIO, 2010, N 9, с. 4-6. , септември 2010

  

Сист. No: 42564

- 358 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ инвестициите на финансовия сектор - в кризисен режим и през 2010 г. / Надя Кръстева. // CIO, 2010, N 10, с. 4-6. , октомври 2010

  

Сист. No: 42772

- 359 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 9): Действайте! / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 10, с. 68-69. , октомври 2010

  

Сист. No: 42782

- 360 -

Сп C 58

Марчев, Мирчо.  Как да намалим оперативните разходи за корпоративните информационни системи / Мирчо Марчев. // CIO, 2010, N 10, с. 53-54. , октомври 2010

  

Сист. No: 42781

- 361 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Съвременните ГИС-технологии в полза на обществото / Мария Николова. // CIO, 2010, N 8, с. 44-45. , септември 2010

  

Сист. No: 42553

- 362 -

Сп C 58

Уийлър, Стив и др.  Мобилно обучение и добавена реалност разширяват обхвата на платформите за е-обучение / Стив Уийлър, Малинка Иванова. // CIO, 2010, N 9, с. 31-35. , септември 2010

  

Сист. No: 42573

- 363 -

Сп И 36 Вн

Филипова, Надежда М.  Обектоориентиран метод за проектиране на взаимодействието в компютърните бизнес информационни системи / Надежда М. Филипова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 1999, N 2, с. 106-117. 

  

Сист. No: 42684

- 364 -

Сп C 58

Христов, Емил.  Банка ДСК - с нова платформа за интеграция на платежните системи / Емил Христов. // CIO, 2010, N 10, с. 32-34. , октомври 2010

  

Сист. No: 42777

- 365 -

40522

Martchevski, Ivan.  Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises / Ivan Martchevski. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 148-161. 

  

Сист. No: 42690

- 366 -

Сп C 58

[Пет] 5 ключови елемента на решение за бизнес анализи.  [Пет] 5 ключови елемента на решенията за бизнес анализи. // CIO, 2010, N 10, с. 40. , октомври 2010

  

Сист. No: 42778

- 367 -

Сп C 58

[Седем] 7-те капана на BI решенията . // CIO, 2010, N 10, с. 42-44. , октомври 2010

  

Сист. No: 42779

- 368 -

Сп М 457 е

Acceptable Use Policies: Creating and Enforcing Guidelines for Use of School Technologies. What Is an Acceptable Use Policy . // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 5, с. 86-88. 

  

Сист. No: 42436

Информационни мрежи. Информационни системи

- 369 -

40522

Kraev, Lyuben.  Firm strategies in information infrastructures in the joining process / Lyuben Kraev. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 128-137. 

  

Сист. No: 42680

- 370 -

Сп Ч M 75

Detecting Fake Websites: The Contribution of Statistical Learning Theory . // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 3, с. 435-461. 

  

Сист. No: 42545

- 371 -

Сп Ч M 75

Galbreth, Michael R. et al.  The Impact of Malicious Agents on the Enterprise Software Industry / Michael R. Galbreth, Mikhael Shor. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 3, с. 595-612. 

  

Сист. No: 42558

- 372 -

Сп Ч M 75

Spears, Janine L. et al.  User Participation in Information Systems Security Risk Management / Janine L. Spears, Henri Barki. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 3, с. 503-522. 

  

Сист. No: 42550

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 373 -

40086

Шишманов, Красимир.  Преимущества на електронната търговия и особености при реалното и използване в България / Красимир Шишманов. // Управленски и маркетингови аспекти на развитието на Балканските страни : (Международна научна конференция, проведена от 20-22 септември 2001 г. в гр. Кранево); Сборник : УНСС-Университет у Нишу. - Кранево, 2001, с. 401-406. 

  

Сист. No: 42424

- 374 -

40522

Kraeva, Violeta.  Strategies for Bulgarian Firms integration into the global electronic commerce / Violeta Kraeva. // Strategies and challenges in the process of accession to the European union : Research papers : D. A. Tsenov Academy of economics. - Svishtov, 2003, с. 138-147. 

  

Сист. No: 42688

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 375 -

Сп А 582

Парушева, Таня.  Глобални промени в хотелиерската индустрия / Таня Парушева. // Икономически алтернативи, 2010, N 3, с. 53-62. 

  

Сист. No: 42790

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 376 -

В А 561

Адамов, Величко.  Юбилейната 75-а учебна година / Величко Адамов. // Алма матер, N 1, 01 септ. 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 42435

- 377 -

В А 561

Адамов, Величко.  Уважаеми доцент Митев, Скъпи преподаватели и студенти / Величко Адамов. // Алма матер, N 2, 02 окт. 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 42451

- 378 -

В З 375

Адамов, Величко.  Нашите Възпитаници са уважавани публични личности / Величко Адамов. // Застраховател, XVI, N 19, 13-27 окт. 2010, с. 13. 

  

Сист. No: 42528

- 379 -

В З 375

Висшето образование - това си самият ти но пък какво си ти самият без другите . // Застраховател, XVI, N 19, 13-27 окт. 2010, с. 12-13. 

  

Сист. No: 42529

- 380 -

В А 561

Доц. д-р Величко Адамов е първият наш ректор удостоен със званието "Доктор хонорис кауза" . // Алма матер, N 1, 01 септ. 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 42437

- 381 -

В Д 92

Доц. д-р Величко Адамов стана първият ректор с титлата "Доктор хонорис кауза" . // Дунавско дело, LVI, N 38, 24-30 септ. 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 42443

- 382 -

В З 375

Иванова, Гергана.  Доц. д-р Величко Адамов с почетна титла "Доктор хонорис кауза" / Гергана Иванова. // Застраховател, XVI, N 20, 27 окт. - 10 ноем. 2010, с. 24. 

  

Сист. No: 42785

- 383 -

В А 561

Колев, Кольо.  [Сто] 100 години от рождението на професор д-р Иван Кацаров / Кольо Колев. // Алма матер, N 1, 01 септ. 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 42438

- 384 -

В З 375

Колев, Кольо.  Всепризнат специалист, учен и преподавател / Кольо Колев. // Застраховател, N 2, 31 ян. - 14 февр. 2001, с. 5. 

  

Сист. No: 42593

- 385 -

В А 561

Митев, Неделчо.  Катедра с бъдеще / Неделчо Митев. // Алма матер, N 2, 02 окт. 2010, с. 1, 2. 

  

Сист. No: 42453

- 386 -

В А 561

Нов почетен доктор на Академията . // Алма матер, N 1, 01 септ. 2010, с. 2, 4. 

  

Сист. No: 42440

- 387 -

В З 375

Павлов, Нено.  Изтъкнат учен, интелектуалец и радетел за академичната кауза / Нено Павлов. // Застраховател, XVI, N 18, 29 септ. - 13 окт. 2010, с. 24. 

  

Сист. No: 42444

- 388 -

В З 375

Учени и експерти от застрахователния, пенсионноосигурителния и здравноосигурителния бранш под един покрив . // Застраховател, XVI, N 19, 13-27 окт. 2010, с. 15, 18; N20, с. 11, 14. 

  

Сист. No: 42532


 Индекс по АВТОРИ

Аветисян, С. 336 
Аврамов, Атанас 216 217 
Агайн, Ралица 179 
Адамов, Величко 55 56 60 376 377 378 
Адамчук, Наталья Георгиевна 192 
Александров, Стоил 189 
Александрова, Божанка 52 
Александрова-Бошнакова, Матилда 280 294 
Ангелов, Петко 70 
Ангелова, Мария 101 
Ангелова, Поля 224 
Андреев, Иван 303 
Андреева, Мария 254 270 291 
Андреева, Цветелина 205 
Андронов, Евангелий Димитров 294 
Артамонова, Елизавета 200 
Асенов, Симеон 15 
Асенова, Камелия 37 
Асенова, Павлина 346 
Атанасов, Ангел 221 
Атанасов, Петър 94 
Атанасова, Веселина 18 
Бакърджиева, Милка 273 
Бакърджиева, Милка Йорданова 22 
Банчев, Петър 123 134 
Басалай, С. 337 
Беев, Ивайло 19 
Белоев, Христо 207 
Беляева, А. 206 
Билев, Билю 246 
Благоева, Надежда 84 
Блажева, Виолета 111 
Богданов, Лъчезар 113 
Богомолов, О. 102 
Божинова, Паунка 232 
Божков, Васил 304 
Борисов, Борислав 97 
Бошнакова, Десислава 130 
Брааш, Бернд 38 
Брезоева, Бойка 305 
Бронштейн, Ефим Михайлович 61 
Бушуева, Н. В. 295 
Василев, Йордан 281 
Василев, Йордан Иванов 23 27 284 
Василева, Надя 33 
Вейсел, Али Али 332 
Велев, Милен 171 
Великова, Росица 137 
Велинска, Ваня 244 245 
Велкова, Дочка 173 
Велчева, Й. 353 
Вечев, Венцислав 330 
Вешова, Галина 299 300 
Винслав, Ю. 124 
Владимиров, Васил 174 175 
Вълев, Невен 85 
Върбанов, Румен 355 
Вътев, Жельо 62 
Гайдаров, Павел 158 
Галинова, Анелия 306 
Ганева, Ваня 28 
Ганчев, Александър 69 
Ганчев, Ганчо 63 
Георгиева, Весела 217 
Георгиева, Даниела 307 
Георгиева, Елена 125 
Георгиева, Мила 247 
Георгиева, Нонка 216 217 249 
Гергова, Маргарита 267 
Гладких, Е. В. 199 
Глущенко, В. В. 126 
Голдинг, Уилям 276 
Горанова, Пенка 24 72 255 
Гоффе, Н. 148 
Гочева, Валентина 308 309 
Гребенщиков, Э. С. 193 
Григоров, Атанас 2 
Григорова, Стела 308 309 
Грозев, Стефан 216 217 
Грънчарова, Боряна 103 136 
Гусев, А. Ю. 326 
Гуцев, Георги 248 
Гълъбов, М. 259 
Гълъбов, Марин 328 
Дакова, Маргарита 351 
Дамянов, Атанас 140 145 
Данаилов, Данаил 138 
Данаилова, Ирина 340 
Даскалова, Татяна 163 
Денева, Анета 274 
Димитров, Марин 302 
Димитров, Никола 135 260 
Димитров, Слави 310 
Димитрова, Галина 182 183 
Димитрова, Татяна 34 
Димитрова, Теодора 64 
Димитрова-Донева, Милка 234 
Димова, Донка 301 
Димова, Надежда 268 
Динков, Ивайло 239 
Дончева, Людмила 108 249 
Друскат, Венеса Урх 343 
Дурин, Стоян 329 
Евлогиев, Емил 311 
Егоров, А. В. 39 
Егорычева, С. Б. 88 
Еленкова, Теодора 34 
Емилова, Ирена 261 
Ерусалимов, Румен 204 
Ефимова, О. В. 126 
Желев, Симеон 127 
Желева, Анелия Ангелова 57 
Желязкова, Звезделина 86 
Жечева-Радева, Ивелина 151 
Живков, Николай 12 
Живков, Николай Цеков 106 164 
Жук, Игорь Николаевич 194 
Заркова, Вержиния 170 
Захариев, Андрей 65 83 335 
Захариева, Галина 105 
Зиновьев, А. 212 
Златева, Денка 349 
Иванов, Георги 287 292 
Иванов, Любомир 72 
Иванов, Н. 148 
Иванова, Гергана 190 382 
Иванова, Малинка 362 
Иванова, Радка 334 
Илиев, Боян 195 
Йонкова, Бойчинка 312 
Йорданов, Красимир 157 
Йотов, Йото 184 
Йотов, Стефан 9 
Калоянов, Тодор 6 
Калчев, Светлозар 256 
Каменов, Камен 258 275 
Каспарян, Агоп 352 
Катранджиев, Христо 129 
Кенанска, Добрина 146 
Кехайова, Мария 125 
Кирев, Любен 1 149 
Кирова, Мина 185 
Кислов, Д. В. 313 
Класова, Свободка 119 
Колев, Кольо 383 384 
Колева, Росица 29 53 
Коломин, Е. В. 196 
Колясникова, Елена Рифовна 61 
Копанков, Иво 132 
Котельникова, Татьяна 338 
Краев, Любен 369 
Краева, Виолета 374 
Краснова, Гульнара 214 
Крумов, Крум 243 
Крумова, Диана 250 
Кръстев, Йордан 25 218 
Кръстев, Людмил 30 66 
Кръстева, Надя 357 358 
Кузин, Дмитрий 262 
Кузманова, Марияна 251 
Кульпин, Ф. 344 
Кунев, Красимир 293 
Кънев, Методи 100 
Лазарова, Катя 222 
Ламбовска, Мая 76 
Лельчук, А. Л. 177 
Личев, Тихомир 225 
Личева, Катя 3 
Луканова, Победа 223 
Лукасевич, И. Я. 92 
Лукипудис, Славка 114 232 
Любенов, Здравко 139 
Любенов, Любомир 5 
Любенова, А. 353 
Магура, М. 339 
Маринов, Антон 77 
Марков, Стефан 263 359 
Марчев, Мирчо 360 
Марчева, Анастасия 26 133 252 
Марчевски, Иван 292 365 
Матвеева, Ирина Юрьевна 192 
Матова, Десислава 54 
Матова-Головина, Анастасия 314 315 316 317 318 
Мачков, Иван Данаилов 276 
Меркурьев, И. Л. 39 
Милинов, Валентин 67 
Милков, Лучиян 11 
Минков, Ташко 110 
Миронова, Надя 208 
Митев, Неделчо 385 
Михаилов, Михаил 227 
Михайлов, Михаил 256 
Мишава, Михаела 13 
Мишева, Ирена 186 
Мойнов, Мойно 354 
Момчев, Симеон 146 
Монев, Петко 120 
Монусова, Г. 148 
Моралийска, Моника 152 
Наама, Карим 93 
Найденов, Людмил 115 
Найденов, Сергей Тодоров 253 
Найденова, Снежана 20 
Неделчев, Денчо 219 
Ненова, Радка 112 231 
Несторов, Людмил 75 
Николова, Мария 361 
Нинов, Николай 166 
Новикова, Юлия 333 
Нончев, Андрей 14 
Павлов, Д. 228 
Павлов, Нено 168 169 387 
Павлов, Христо 159 
Павлова, Веселка 7 
Памуков, Иван 236 
Панайотов, Димитър 298 
Пандурска, Ралица 341 
Панева, Лиляна 95 
Панов, Павел 269 
Пантелеева, Искра 31 
Пантелеева, Силвия 35 
Панчева, Станислава 319 
Папазов, Емил 283 
Папазов, Игнат 68 
Парушева, Таня 375 
Пейчева, Мирослава 10 
Перков, Венцислав 240 
Петков, Бисер 176 
Петров, Васил 160 
Петров, Георги 167 
Петров, Камен 147 
Петров, Орлин 207 
Петров, Петър 87 
Петрунов, Георги 155 
Петрунова, Венета 4 
Пожаревска, Румяна 320 
Попов, Мирослав 180 
Попов, Юлиан 229 
Попова, Нели 153 
Прексин, О. М. 40 
Прокопьева, Евгения Леонидовна 198 
Пудин, Константин 162 
Пътев, Пламен 69 
Радев, Юли 264 
Радков, Радко В. 58 
Раметов, А. Х. 321 
Рангелов, Евгени 96 
Рачовска, Гинка 237 
Резник, Семен 213 
Рупска, Теодора 322 323 
Рябикин, В. И. 199 
Савкин, Владимир 265 
Савова, Камелия 324 
Сафонова, И. В. 215 
Симеонов, Истилиян 117 
Симеонов, Стефан 70 
Симеонова, Денислава 36 
Сирков, Любомир 41 
Славев, Йордан 275 
Смовженко, Т. С. 88 
Соколова, П. 141 
Соловьев, А. К. 178 
Солодянкина, Г. А. 81 
Стамболиева, Мария 165 
Станев, Георги 156 
Станимиров, Евгени 99 
Станкулов, Цветан 82 
Станчева, Мариета 325 
Степанов, Федор Александрович 192 
Стефанов, Светлозар 301 
Стефанов, Стефан 25 218 
Стефанова, Йоанна 191 
Стефанова, Райна 327 
Стоенчева, Цветка 104 
Стоилков, Стефан 187 
Стойкова, Мая 238 
Стойкова, Пепа 257 
Стоянов, Велчо 17 
Стоянов, Михал 116 
Стоянова, Цветана 288 
Стригулев, Начо 230 
Тананеев, Емилиян 277 
Ташкова, Мария 161 
Темелкова-Петрова, Виолета 118 
Тодоров, Т. 8 21 
Тодоров, Юри 188 
Тодорова, Боряна 210 
Тодорова, Виолета 114 
Томов, Йордан 278 
Тончев, Богомил 331 
Тотев, Стоян 16 
Трифонова, Венелина Г. 42 
Узунова, Ю. 121 
Узунова, Юлия 122 
Уийлър, Стив 362 
Улф, Стивън Б. 343 
Филипова, Надежда М. 363 
Филипова, Теодора 107 
Филиппов, Владимир 214 
Фотова, Светлина 154 
Хаджиев, Виктор 289 
Хейфец, Б. 143 
Хлебаров, Антоан 348 
Христов, Александър 128 
Христов, Емил 364 
Христов, Симеон 260 
Христова, Венета 282 
Христова, Мирослава 181 
Христова, Светлинка 172 
Хромцова, Лина Сергеевна 296 
Цачев, Цветослав 90 
Цветкова, Людмила Ивановна 200 
Цонева, Иванка 131 347 
Цыпленков, В. В. 215 
Чекмарева, Е. Н. 39 
Черниковская, Марина 213 
Черногузова, Т. Н. 201 
Чиприянова, Катя 216 217 
Чолаков, Николай Иванов 211 
Чонов, Никола 59 
Шереметов, Г. 285 
Шишманов, Красимир 279 373 
Шишманова, Пенка 32 98 
Шмелев, В. В. 71 
Шопова, Маргарита 150 216 217 
Щетинска, Татяна 342 
Якушев, С. 144 
Янакиев, Васил 109 
Янакиева, Емилия 78 
Янков, Никола 286 
Abdus, Salam 202 
Andreeva, Maria 270 
Barki, Henri 372 
Beck, Thorsten 89 
Bihan, Herve 49 
Boyson, Nicole M. 73 
Carlstrom, Charles T. 43 
Conrad, Christian 44 
Cravens, David W. 271 
Curdia, Vasco 46 
Dahl, Drew 51 
Damyanov, Atanas 145 
Daniel, Betty C. 47 
Dierk, Udo 266 
Dover, Philip A. 266 
Ergungor, Ozgur Emre 48 
Fougere, Denis 49 
Fuerst, Timothy S. 43 
Galbreth, Michael R. 371 
Gatzert, Nadine 203 
Gautier, Erwan 49 
Goranova, Penka 72 
Ioannidou, Vasso 50 
Ivanov, Lyubomir 72 
Jivkov, Nikolai 12 
Karpoff, Jonathan M. 74 
Kenanska, Dobrina 146 
Kirev, Luben 1 149 
Kraev, Lyuben 369 
Kraeva, Violeta 374 
Lamla, Michael J. 44 
Lane, Nikala 271 
Levine, Ross 89 
Levkov, Alexey 89 
Lewin, Arie Y. 290 
Lou, Xiaoxia 74 
Marcheva, Anastasiya 133 
Martchevski, Ivan 365 
Massini, Silvia 290 
Momchev, Simeon 146 
Naama, Karim 93 
Naidenova, Snezhana 20 
Nunes, Ricardo 91 
Ongena, Steven 50 
Paustian, Matthias 43 
Perm-Ajchariyawong, Nidthida 290 
Piercy, Nigel F. 271 
Shopova, Margarita 150 
Shor, Mikhael 371 
Shrieves, Ronald E. 51 
Snyder, Craig 297 
Spears, Janine L. 372 
Spivey, Michael F. 51 
Stahel, Christof W. 73 
Stulz, Rene M. 73 
Tsoneva, Ivanka 131 
Vassilev, Yordan Ivanov 284 
Wade, Jared 297 
Woodford, Michael 46 
Zahariev, Andrey 83 
Zaharieva, Galina 105 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирана информационна система за контрол и анализ на финансовото състояние във фирмата 292 
Адам Смит е прозрял не само величието на пазара, но и недъзите му 17 
Акценти в проявлението на информационната функция на съвременното счетоводство 323 
Альтернативные подходы к оценке инвестиционных проектов 92 
Амбивалентните ситуации в мениджмънта 258 
Американските фермери, отглеждащи биозеленчуци, са подпомагани от специална CSA програма 244 
Анализ и оценка эффективности разработки брендов 126 
Анализ на динамиката на паричния поток 267 
Анализ на задлъжнялостта на предприятията от нефинансовия сектор в Република България 52 
Анализ на инвестиционния процес по създаването и развитието на кравеферма 112 
Анализ на рентабилността в условията на пазарна икономика 246 
Анализ на система за вътрешен контрол на примера на месопреработвателна фирма 77 
Анализ на състоянието на безработицата и контрол върху разходването на средствата от фонд "ПКБ" 255 
Анализ на финансовите ресурси и разходите на системата "Здравеопазване" 252 
Анти-Котлър маркетинг 128 
Архитектура на финансовия контролинг 78 
Аспекти в подхода към счетоводния метод 302 
Аспекти на счетоводния анализ на приходите и резултатите от дейността на търговските банки 330 
Аутсорсингът - модерен и ефективен икономически модел 259 
Банка ДСК - с нова платформа за интеграция на платежните системи 364 
Банковские риски сегодня 199 
Биоземеделието трябва да е приоритет на фермерите от Източните Родопи 245 
Бонды катастроф - дополнительная защита от экстремальных страховых убытков 193 
БРИК: миф или реалность? 143 
Будущее цивилизации в руках пиар-менеджеров 337 
Бъдеще незабравимо 229 
Българи и европейските стандарти за потребителска защита: проблеми и перспективи 15 
Българското земеделие в началото на 21 век 233 
Бързо разрастващ се пазар 227 
В дълг към дълга 85 
В името на логото 130 
Важна ли е комуникацията при управлението на проекти? 300 
Валутният борд в България 58 
Вертикалната интеграция като стратегия за устойчиво развитие в агробизнеса 239 
Взаимодействие человек и информации: возвращение смысла 206 
Видове социални услуги 165 
Висшето образование - това си самият ти но пък какво си ти самият без другите 379 
Влияние на публичната пенсионна система върху пазара на труда 173 
Войната на валутите: Нищо няма да измести долара от водещата му позиция 90 
Вредна ли е системата "мултилевъл маркетинг" в животозастраховането 189 
Време за нов прочит на най-значимите резултати на математическата икономика 22 
Всепризнат специалист, учен и преподавател 384 
Въздествие на автомобилния транспорт върху околната среда в България 110 
Възможности за използване на инструментариума на икономическия анализ в концепцията за устойчиво развитие 109 
Възможности за оценяване на активите и пасивите на предприятието 329 
Възможности за прилагане на аналитичните процедури при обосноваване на одиторското мнение 332 
Възможности на международното субконтракторство за интернационалното развитие на българските малки и средни предприятия 139 
Върху един метод за решаване на транспортна задача 25 
Вътрешно предприемачество в земеделието 240 
Высшее образование и лотика интелекта 212 
Глобализация и бедность 148 
Глобални промени в хотелиерската индустрия 375 
Гъвкаво работно време и сезонна заетост в програмите на агенция по заетостта 34 
Данъчна трактовка на отклоненията от подоходно облагане 82 
Данъчната политика в отговор на финансовата криза 84 
Дебатът данъчна хармонизация - данъчна конкуренция в контекста на проектите за реформи в данъчната политика на Европейския съюз 153 
Детерминанти и ефекти на отворената икономика 100 
Дефицитът на социалните системи и бюджета 167 
Дилеми за преструктуриране на осигурителната система в България 168 
Дилеммы мотивации креативщиков 344 
Динамика на маркетинговото пространство в развитието на фирмите 122 
Договарянето на одиторските услуги 331 
Доц. д-р Величко Адамов е първият наш ректор удостоен със званието "Доктор хонорис кауза" 380 
Доц. д-р Величко Адамов с почетна титла "Доктор хонорис кауза" 382 
Доц. д-р Величко Адамов стана първият ректор с титлата "Доктор хонорис кауза" 381 
Дългосрочното договаряне в условията на поведенческа несигурност 264 
Държавните разходи и тяхното влияние върху икономическия растеж в България 75 
Еволюция на ролята и значението на обслужващия сектор в България 32 
Европейският икономикс - идентичност, хомогенизация, особености 18 
Един подход за организиране и провеждане на изпит 216 
Една възможност за моделиране на емпиричното разпределение на остатъците по кредитите според размера им 224 
Ефективността на капитала като обект на аналитично изследване 29 
За възможностите на една плуралистична методология (върху някои от съчиненията на Файерабенд) 2 
За измененията на целите и качествените характеристики на финансовите отчети по международните счетоводни стандарти 304 
За мениджмънта в ИТ (част 8): Дългосрочните ефекти на ограничените бюджети 263 
За мениджмънта в ИТ (част 9): Действайте! 359 
За нитратната директива на ЕС 238 
За обвързващия ефект на валутния курс в банковото външнотърговско посредничество 68 
За трансформационното позициониране на фирмите на глобални и регионални пазари в условия на е-бизнес 121 
Застрахователната група 195 
Защита от потребители 118 
Защитата на бази данни и бизнес приложения 356 
Здравно осигуряване на работниците и служителите през 2010 г. 170 
Здравното осигуряване в България: ляво, дясно или българско 180 
Зелената революция в Португалия 230 
Значението на следствените версии за процеса на разследване на престъпленията 159 
Изграждане на колективна емоционална интелигентност в екипите 343 
Изграждане на контролинг-система в застрахователна компания: организация и структура 185 
Измерване на резултатите от стратегическото развитие на стопанската организация 251 
Измерения на портфейлното изпълнение при българските колективни инвестиционни схеми в условията на финансова криза 69 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2010 г. 79 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към юни 2010 г. 80 
Изследване на взаимодействието между елементите на ресурсния потенциал на системата "Здравеопазване" 26 
Изследване на процедурите по отпускане на банкови кредити на физически лица (по примера на Първа Инвестиционна Банка) 57 
Изтъкнат учен, интелектуалец и радетел за академичната кауза 387 
Икономиките на страните от Югоизточна Европа (ЮИЕ) в стратегията на ЕС. Български алтернативи 138 
Икономико-математически модел за минимизиране броя на безработните 24 
Икономическа интеграция и конвергенция на страните от ЕС 16 
Икономическият смисъл на услугите 103 
Имиграционна политика на Европейския съюз: интеграционен аспект 13 
Инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните предприятия 318 
Инновационные стратегии зарубежных банков 88 
Иновации и икономика, базирана на знанието - някои връзки и закономерности 31 
Институции, извършващи пенсионни плащания - перспективи пред допълнителното пенсионно осигуряване в България 341 
Институционални особености на сметната палата 157 
Информационна система за застрахователна история и оценка на риска /ЗИОР/ 188 
Информационно осигуряване на финансово-счетоводния анализ 250 
Инфраструктура инноваций 339 
ИТ инвестициите на финансовия сектор - в кризисен режим и през 2010 г. 358 
К вопросу о совершенствовании валютно-финансового миропорядка 40 
Как влияят културните различия в Европейския съюз върху развитието на бизнеса на общия пазар 269 
Как да намалим оперативните разходи за корпоративните информационни системи 360 
Как да се предотвратяват замърсявания на води с продукти за растителна защита 220 
Какая модернизация нужна высшему бухгалтерскому образованию? 215 
Капитал на човешкия ресурс 33 
Капитализиране на разходите по заеми - същност и насоки за счетоводното им отчитане 325 
Катедра с бъдеще 385 
Комбиниране и извличане на данни. Използване на свързани формули в QUATTRO PRO версия 5.0. Вмъкване на файлове от други програми 351 
Компенсации за обезценка или загуба на отделни дълготрайни материални активи 327 
Комуникацинна стратегия на Българи за Европейския съюз (2007-2009) 342 
Конкурентното предимство, скрито в ефективния отдел по продажби 268 
Контрол върху кредитната дейност на банковите институти 257 
Контролната система в прехода към пазарна икономика (Управленски аспекти) 275 
Контролът в условията на системата от социални интереси 278 
Контролът между реда и хаоса 273 
Концептът "свободно врме": социално-психологически аспекти 11 
Красотата ще спаси рекламата 348 
Критерии и показатели за сегментиране на пазарите на фирми, предлагащи туристически услуги - теория и практика 136 
Личностни детерминанти на предприемаческото рисково поведение 280 
Маркетинг в системе управления интегрированными корпоративными структурами 124 
Маркетингови решения в условията на рецесивен пазар 134 
Маркетингови характеристики на недвижимите имоти 120 
Международните стандарти за качество - пътят на шивашките предприятия към Европа 346 
Методи за разпределение на разходите за взаимните услуги на спомагателните дейности 310 
Методи за управление на риска на неживотозастрахователно дружество 205 
Методи за формиране на бизнес портфейлите на организациите в Република България при прехода към функционираща пазарна икономика 285 
Методика диагностики предпринимательского риска осуществления лизинговых сделок с промышленным оборудованием 296 
Мобилно обучение и добавена реалност разширяват обхвата на платформите за е-обучение 362 
Мобилността като фактор за изграждане на европейска идентичност 154 
Модел на равновесие в монетарната икономика 63 
Моделът на елинската култура и раждането на философските идеи (докладически период) 3 
Модель (B, S, F) - рынка и хеджирующие стратегии 61 
Може ли туризмът да издърпа икономиката 113 
Монголия в современной системе международых отношений 144 
Мониторинг на системата за управление на качеството чрез провеждане на вътрешни одити 207 
Най-силната икономика в Африка 101 
Налог на добавленную стоимость в религиозных организациях 81 
Насоки на усъвършенстване баланса на националните търговски банки 55 
Настоящи проблеми в обучението на студенти в областта на кинезитерапията 209 
Нашите Възпитаници са уважавани публични личности 378 
Нектарина 235 
Необходимост от адаптиране на икономическата теория към "новата икономика, основана на знанието" 27 
Необходимост от изграждане на електронно правителство в България 161 
Необходимост от използване и познавателен смисъл на моментите от по-висок ред (коефициенти на асиметрия и ексцес) 6 
Необходимост от оперативно управление на производствения процес 334 
Необходимост от преподаването на дисциплината "Финансова математика" в икономическите висши училища (Някои проблеми при подготовката на кадри) 23 
Необятен потенциал 137 
Нерегулираното ипотечно кредитиране и кризата 67 
Нов почетен доктор на Академията 386 
Новите геоикономически предизвикателства пред България в Европейското икономическо пространство 147 
Новият подход при управлението на застрахователното дружество 66 
Някои аспекти на либерализирането на системата за социално осигуряване 169 
Някои оценки за мястото на микропредприятията в българската икономика 282 
Някои теоретични и приложни аспекти на социалната работа 28 
О воздействии глобального экономического кризиса на общетеоретические взгляды зарубежных и отечественных реформаторов 102 
О некоторых проблемах статистики окружающей среды 8 
О реформе мировой финансовой архитектуры 71 
Обектоориентиран метод за проектиране на взаимодействието в компютърните бизнес информационни системи 363 
Обучението в работа по проекти - възможност за повишаване на качеството на висшето образование 210 
Общината като човешка общност 106 164 
Оперативният контрол в съвременните икономически условия 274 
Оправдан стопански риск 158 
Определение экономической эффективности страхования для предприятий общественного питания и сферы развлечений 197 
Определяне на разходите за публичните услуги чрез остойностяване на база дейности 97 
Определяне необходимостта от обучение - иновативни методи за съставяне на индивидуален профил 208 
Организационная культура студенчества: система и механизмы управления 213 
Орехите - хитът на ХХI век 236 
Осигурителни рискове и противоречия във фазата на изплащане на пенсии от фондовете за допълнитерно пенсионно осигуряване 175 
Основни етапи в "живота" на търговските ценни книжа 95 
Основни принципи на застраховането 184 
Основные направления внешней политики греции 141 
Основные тенденции развития страхового рынка и фактоы, влияющие на него 198 
Основы финансовой устойчивости и денежная политика (основные положения выступления на пленарном заседании МБК-2010) 38 
Особености на наемането на работна сила в България в контекста на европейските конкурентни пазари на труда 340 
Особености на приложението на функциите на полезност по фон Нойман-Моргенщерн в бюджетния процес на организацията 76 
Особености на трансферното управление на банковите ресурси 62 
Особености при инвентаризацията на стоки 306 
От толерантности - к диалогу: опыт Российского университета дружбы народов 214 
Откриване на нередности в процедури за възлагане на обществени поръчки 156 
Отново за "двойната застрашеност" и за търсенето на закономерности в поведението на брандовте 127 
Относно методическия инструментариум в аналитичните проучвания 249 
Отпадъците - проблем или възможност 222 
Отпечатъкът на кризата 2 191 
Отчитане на даренията от бюджетните предприятия 316 
Отчитане на нематериалните дълготрайни активи в бюджетните предприятия 314 
Отчитане на разходите за провизиране на задължения по направления на дейността 307 
Отчитане на средствата от структурните фондове на ЕС, предоставяни на бюджетните предприятия (без общините) 315 
Оценка на въздействието на членството на България в Европейския съюз върху развитието на българския телекомуникационен пазар 152 
Оценка на системите за мониторинг и контрол по оперативните програми 151 
Оценка показателя "зеленый" валовой внутренний продукт 21 
Оценка показателя VaR (Value at Risk, стоимость под риском) методом Монте - Карло 295 
Оценяване обектите на интелектуалната собственост като нематериални активи на фирмата. Основни положения 54 
Пазари, миграция и урбанизация 9 
Пазарна локализация на производителите на цимент в България 99 
Пенсионное страхование или пенсионное обеспечение? 177 
Перспективи пред развитието на контрола в земеделието 243 
Плащания с полици. Менителница 96 
По някои дискусионни въпроси на развитието и преподаването на дисциплината "маркетинг" 219 
По теоретичните модели на стопанството: моно-, дву-, три- и глобални сектори в стопанството 19 
Подоходното облагане на предприятията с нестопанска цел - счетоводни проблеми и решения 319 
Показатели за икономическа ефективност на инвестициите в селското стопанство 231 
Правилното размразяване води до ниски добиви и по-добро качество на продукта 350 
Практическая оценка рисков при планировании аудита 333 
Практически успешни стъпки за получаване на фирмен кредит 87 
Практическо приложение на решетката "растеж-дял" в корпоративния стратегически анализ 283 
Предизвикателства пред териториалното сътрудничество между общините в България 163 
Предизвикателствата към обучението на ИТ специалистите 355 
Предизвикателствата пред Българска народна банка с оглед на бъдещото присъединяване на Р България към Еврозоната 86 
Предизвикателството на мърчандайзинга 116 
Предпоставки за "зелена" заетост в България 223 
Предприемаческият риск - икономически и управленски аспекти 294 
Преимущества и перспективы взаимного страхования в России 201 
Преимущества на електронната търговия и особености при реалното и използване в България 373 
Преосмисляне ролята на количествените модели и поведенческите подходи в стратегическото управление на фирмите 289 
Приложение на икономическият анализ при извършване на финансови ревизии и проверки 276 
Приложение на казуалния подход в обучението по маркетинг на база ситуацията ROVER GROUP в България 125 
Приложение на математическото моделиране в географските изследвания 225 
Приложим ли е Методът за оценка на капиталовите активи (МОКА) на малки пазари с ограничена ликвидност 94 
Приложно поле на наказателната отговорност за кредитиране от физически лица 160 
Проблеми и задачи на обучението по операционни системи 211 
Проблеми и предизвикателства пред системата за доброволно здравно осигуряване в България в контекста на Европейския социален модел 179 
Проблеми на аграрната ни политика за реализация на ОСП в сектор "Зърно" 111 
Проблеми на оперативното планиране в съвременните производствени предприятия 272 
Проблеми на фирмената конкурентоспособност при развиващ се пазар 293 
Проблеми при автоматизацията на вътрешния контрол 279 
Проблеми при адаптацията на застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в процеса на присъединяване на България към Европейския съюз 204 
Проблеми при анализа на инструменталното обслужване в машиностроителните предприятия 248 
Проблеми при статистическото изучаване на заетостта и безработицата в България 5 
Проблемите на малкия и средния бизнес не са само в икономическата среда 281 
Проблемы развития пенсионной системы: реальные и мнимые 178 
Продуктово планиране с вътрешно-фирмени ограничения 135 
Проектно планиране (ескиз) 298 
Промените в МСС 20 "Счетоводно отчитане на безвъзмездните средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавната помощ" 311 
Промените в облагането на труда в България и тяхното влияние върху заетостта и трудовите възнаграждения 171 
Промените в средата - ефекти и проблеми пред управлението в етапа на преход 291 
Противодействие на изпирането на пари в България в условията на членство в Европейския съюз 155 
Професионални изисквания към застрахователния брокер 182 
Професията ръководител на проекти - възможности за развитие 299 
Пшеницата като суровина за производство на биоетанол 237 
Работа в ново измерение 36 
Развиващите се икономики в условия на финансова криза - проблеми и перспективи 64 
Развитие на европейската политика относно проследимостта на храните 349 
Развитие на застраховането в България след присъединяването към Европейския съюз 187 
Развитие на информационните и комуникационните технологии в България 352 
Развитие рынка страхования в условиях глобализации экономики 194 
Развитие страхования в системе европейских интеграционных отношений 196 
Разграничаване на разходите на постоянни и променливи при управлението на краткотрайни биологични активи 322 
Размисли върху терминологията в съвременната маркетингова теория 119 
Разпространение на корупцията в България в контекста на присъединяването към Европейския съюз 14 
Разработка форм внутриорганизационного поведения 338 
Разрешаването на споровете в международния режим за опазване на околната среда и изменението на климата 221 
Разсъждения върху ролята на преките чуждестранни инвестиции при прехода към пазарно стопанство 140 
Разходите и себестойността - инструментариум за управление на предприятието 253 
Рапицата - енергийна култура 232 
Регионална ефективност - особености и възможности за нарастване 104 
Регулиране на дейността на застрахователните агенти в България в условията на членство в Европейския съюз 183 
Рекламното въздействие като йерархия на ефекти 347 
Реколта 2010 г. в Северното полукълбо 241 
Реколта 2010 г. в Южното полукалбо 242 
Ресурси в агротуризма 114 
Роль информационных технологий н инновационном развитии страховой отрасли 200 
Роля на финансовите деривати за стабилността на финансовите пазари 70 
Российский финансовый сектор в условиях преодоления последствий глобального финансового кризиса 39 
Россия: новая парадигма управления 262 
Секюритизиране обекти на интелектуална собственост - алтернатива на традиционните сделки с тях 107 
Система за провеждане на текущ контрол за проверка и оценка на знанията 217 
Социалната отговорност на България в Европейския съюз 10 
Социалното осигуряване - организационни и финансови аспекти 172 
Стагфлация - същност и източници 59 
Статистическо изследване на разходите за околна среда - основни проблеми и показатели 7 
Стимули за спестяване и тяхното отражение върху развитието на доброволното пенсионно осигуряване: сравнителен анализ в страните от Централна и Източно Европа 176 
Стимулите - за насърчаване или за подобряване на резултати 345 
Стопанският живот на Българската православна църква в условията на обединена Европа 4 
Стратегически маркетингов подход (цели, стратегии, инструменти) 123 
Стратегическият анализ при определянето на стратегическите алтернативи на фирмата 254 
Стратегическият мениджмънт - необходимост и проблем в управлението на българските фирми 260 
Стратегическият подход в управлението на застрахователното дружество 186 
Стратегическото управление в болницата и неговия инструментариум - методика за икономически анализ на дейността 247 
Страховой рынок ЕС в период финансового кризиса 192 
Структурите на гражданското общество в националния сектор за сигурност и отбрана 162 
Счетоводни и данъчни аспекти на договорите за финансов лизинг 301 
Счетоводни и данъчни аспекти на отписаните задължения 309 
Счетоводни подходи за управление на финансови рискове 305 
Счетоводно отчитане на амбалажа 308 
Счетоводно отчитане на извънредните приходи и разходи 317 
Счетоводното оповестяване за малките и средните предприятия в сравнение с големите предприятия 312 
Съвременни измерения на идеите на неокласическия синтез 60 
Съвременни проблеми на трудовия пазар в България 35 
Съвременните ГИС-технологии в полза на обществото 361 
Създаване и управление на функцията "Бизнесорганизационно развитие" 286 
Същност и отчитане на класификационен клас нематериални активи "Географски означения" 320 
Същност на програмата за намаляване на загубите в индустриалното предприятие 30 
Текущото счетоводно отчитане на дейността на предприятията от публичния сектор - проблеми и перспективи 303 
Тенденции в кредитирането в България по време на световната финансова криза 37 
Тенденции и проблеми в развитието на информационната инфраструктура 354 
Теоретико - методологични аспекти на управлението при кризисни ситуации 261 
Теоретична основа за определяне на здравноосигурителната вноска при задължителното здравно осигуряване 181 
Теоретични основи на експортното насърчаване на бизнеса 132 
Теоретични основи на управлението на производствено-икономическите релации 288 
Теоретични основи на управленския контрол във фирмата 287 
Теорията на сегментацията като основа за изучаване на телевизионната аудитория 129 
Техника на факторния анализ на брутната печалба 256 
Техностартъри и производство на възобновяема енергия 228 
Турция - все още с уязвима валута, но със здрави банки 41 
Уважаеми доцент Митев, Скъпи преподаватели и студенти 377 
Увеличение чистых активов: какие способы применяются и стоит ли ими пользоваться 313 
Унгарско-български икономически връзки 142 
Управленски аспекти на фирмения потенциал 108 
Управленческая отчетность страховой организации 326 
Управленческий учет по сегментам деятельности сельскохозяйственных организаций 321 
Условия за развитие на третичния сектор в България 98 
Усъвършенстване на финансово-счетоводната информационна система в агрофирмите 353 
Учени и експерти от застрахователния, пенсионноосигурителния и здравноосигурителния бранш под един покрив 388 
Финансиране на фирмата чрез облигационни заеми 56 
Финансов анализ на кредитоспособността на банковите клиенти 53 
Финансовата интермедиация и концепцията за ендогенност на парите 42 
Финансовата математика в структурата на образованието на студентите-икономисти 218 
Финансово моделиране на местен регулиран монопол 65 
Фирмен контрол върху рекламната дейност 277 
Фирмени финанси и финансово счетоводство 328 
Франчайзинговият договор 117 
Функции на счетоводството - научно-теоретични и приложни специфики в публичния сектор 324 
Хранителност на зърното от ръж 234 
Цени, лихвени проценти и целесъобразност на дефицитното бюджетно финансиране 115 
Човешките ресурси - фактор на икономическия растеж 335 
Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите 174 
Юбилейната 75-а учебна година 376 
"Time for a Change": Loan Conditions and Bank Behavior when Firms Switch Banks 50 
"Дългосрочна грижа" - ревизия на политиката на държавите-членки на Европейския съюз 166 
"Карго" застраховката - необходимото "зло" за товара 190 
"Секретное оружие" успешных управленцев 336 
[Девет] 9 въпроса за ИТ образованието & ИТ кадрите 357 
[Пет] 5 ключови елемента на решенията за бизнес анализи 366 
[Седем] 7-те капана на BI решенията 367 
[Сто] 100 години от рождението на професор д-р Иван Кацаров 383 
A Game-Theoretical Interpretation of Guaranteed Renewability in Health Insurance 202 
Acceptable Use Policies: Creating and Enforcing Guidelines for Use of School Technologies. What Is an Acceptable Use Policy 368 
Bank Branch Presence and Access to Credit in Low- to Moderate -Income Neighborhoods 48 
Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States 89 
Capital Market Regimes and Bank Structure in Europe 51 
Christian Values - a Fundament of the Christian-Democratic model of economy 20 
Civil society and tolerance 12 
Credit and Banking in a DSGE Model of the Euro Area 45 
Credit spreads and Monetary Policy 46 
Detecting Fake Websites: The Contribution of Statistical Learning Theory 370 
Distribution channel for Greece products in Republic of Bulgaria 133 
Exchange Rate Crises and Fiscal Solvency 47 
Firm strategies in information infrastructures in the joining process 369 
Foreign investments and risk - status, problems and interaction with Bulgarian business cycle 72 
From Tactical to Strategic: Risk Management's Next Move 297 
Global trends and Bulgarian advertising practice 131 
Globalization - is it an inevitable stage of global development ? 150 
Globalization and competitiveness of the national economy - the Bulgarian case 105 
Growth and distribution of FDI in AR of Egypt 93 
Hedge Fund Contagion and Liquidity Shocks 73 
Inflation Dynamics: The Role of Expectations 91 
Integration logics and perspectives(a "reverse pyramid of wealth" model) 146 
Internet as a new tool in the firm strategy of the Bulgarian export oriented enterprises 365 
Optimal Monetary Policy in a Model with Agency Costs 43 
Possible chains of company's international behaviour 145 
Problems and difficulties when devepoling firm's international and global strategy 270 
Restaurant Prices and the Minimum Wage 49 
Role of Corporate-Wide Offshoring Strategy on Offshoring Drivers, Risks and Performance 290 
Short Sellers and Financial Misconduct 74 
Strategies for Bulgarian Firms integration into the global electronic commerce 374 
Ten Years Development of Human Resources in Serbian Health System 226 
The ambidextrous organization: integrating managers, entrepreneurs and leaders 266 
The challenges to the small and medium-sized business in bulgaria. Upon its accession to the European Union 284 
The High-Frequency Response of the EUR-USD Exchange Rate to ECB Communication 44 
The human capital approach on tax avoidance - Bulgarian experience 83 
The Impact of Malicious Agents on the Enterprise Software Industry 371 
The Secondary Market for Life Insurance in the United Kingdom, Germany, and the United States: Comparison and Overview 203 
The technologies' transfer from the transnational corporations trough the trade with patents, licences, know-how as an instrument for the globalisation of the scientific research and developments 1 149 
Thinking strategically about pricing decisions 271 
User Participation in Information Systems Security Risk Management 372 
Экологический менеджмент: оценка эффективности 265 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абонаментна застраховка 190 
авал 95 
Австралия 242 
автозастраховка 204 
автокаско 191 
автоматизация 279 
автоматизирани системи 363 
автоматизирани системи за контрол 279 
автомобилен пазар 125 
автомобилен транспорт 110 
автомобилна застраховка 204 
автомобилна индустрия 110 
автомобилни катастрофи 110 
автомобилно производство 110 
автотранспортни застраховки 192 
Агенция за държавна финансова инспекция 156 
Агенция по заетостта 34 
Агенция по обществени поръчки 156 
аграрен предприемач 240 
аграрен сектор 240 
аграрна политика 111 
аграрно предприемачество 240 
агропромишлен комплекс 265 
агропромишлено производство 265 
агротуризъм 114 
агротуристически бизнес 114 
агротуристически продукт 114 
агрофирма 353 
Адам Смит 17 
Адамов, Величко 380 382 
административна корупция 14 
административно законодателство 158 
административно обслужване 161 
АИС 292 
академична наука 219 
активи 73 313 
активи на предприятието 313 329 
акционери 51 
алманах 247 
алтернативни енергийни източници 229 
амбалаж 308 
амбивалентни ситуации 258 
амбивалентно поведение 258 
Америка 203 
американски икономикс 18 
американски фермери 244 
амортизация 308 320 
амортизация на основните средства 313 
анализ 35 53 77 248 250 255 267 323 330 
анализ и управление на политиката 255 
анализ на екологичните разходи 252 
анализ на индустриалното предприятие 248 
анализ на капитала 29 
анализ на кредита 224 
анализ на кредитоспособността 53 
анализ на пазара 127 
анализ на паричните потоци 267 
анализ на потребностите 208 
анализ на приходите 330 
анализ на рентабилността 62 246 
анализ на съответствието 208 
анализ на управлението 252 
анализ на финансовото състояние 252 292 
аналитичен модел 256 
аналитични изследвания 29 
аналитични проучвания 249 
аналитични процедури 332 
антикризисни мерки 34 
антикултура 17 
Аржентина 242 
асиметрична информация 42 264 
асиметрия 6 
атлантически подход 141 
аутсорсинг 259 367 
аутсорсинг на бизнеса 259 
аутсорсинг на информационните технологии 259 
аутсорсинг услуги 259 
база данни 353 
бази данни 356 
БАИТ 352 
бакалавърска степен 209 
баланс на банките 55 
балансов метод 302 
банка 57 364 
банка ДСК 364 
банки 39 41 42 50 55 57 88 257 
банки в САЩ 89 
банков заем 50 
банков клон 48 
банков контрол 257 
банков кредит 37 48 
банков мениджмънт 62 88 
банков риск 199 
банков сектор 41 88 
банкова дейност 89 160 
банкова дерегулация 89 
банкова печалба 330 
банкова система 38 41 42 62 86 89 90 198 257 
банкова система в България 86 
банкова система на Турция 41 
банкова структура 51 
банкова сфера 107 
банкови взаимоотношения 50 
банкови иновации 88 
банкови клиенти 53 
банкови кредити 57 
банкови лихви 9 
банкови ресурси 62 
банкови услуги 363 
банково дело 37 57 62 67 87 
банково кредитиране 46 
банково посредничество 45 
БВП 21 37 59 64 75 84 85 138 142 143 148 192 198 
БВП - световен аспект 21 
БВП в България 21 
бедност 148 
бедност в богатите страни 148 
бедност в ЕС 148 
бедност в Русия 148 
бедността в света 148 
безвъзмездни средства 311 
безопасност 141 
безработица 35 255 
безработни 24 
безработни лица 35 
безрисков актив 61 
Белгия 157 
бенефициент 68 203 315 
бета-коефициент 94 
бизнес 37 132 269 
бизнес анализ 366 367 
бизнес единици 285 
бизнес модел 262 
бизнес организация 123 
бизнес портфейл 285 
бизнес системи 359 
бизнес софтуер 367 
бизнес среда 260 
бизнес стратегии 270 271 290 365 369 374 
бизнес стратегия 285 
бизнес стратегия на фирмата 270 
бизнес услуги 290 
бизнес цели 123 360 
бизнес цикъл 45 72 
бизнесорганизациите в България 286 
бизнесорганизационна мрежа 286 
бизнесорганизационно развитие 286 
билки 114 
биогорива 232 237 
биодизел 232 237 
биоенергийни култури 237 
биоетанол 237 
биозеленчуци 244 
биоземеделие 244 245 
биоземеделска практика 244 
биологични активи 322 
биологични земеделски продукти 114 
биологични продукти 114 
биологично производство 245 
биомаса 228 
биопродукти 244 
биопроизводства 244 245 
БИСЕРА 364 
битови отпадъци 222 
бланкетна норма 160 
БНБ 86 
болница 247 
Болонска декларация 18 
Болонски процес 18 
Бразилия 143 
бранд 127 
бранд лоялност 127 
бренд 126 
бренд-имидж 130 
бренд-маркетинг 126 
брендинг 126 130 
брендинг на стоки 130 
брендинг стратегии 130 
БРИК 143 
брой на оборотите 328 
брокер 182 
брутна печалба 256 
брутни кредити 86 
България 152 176 
България и ЕС 238 
Българска асоциация за информационни технологии 352 
българска икономика 105 
Българска народна банка 86 
българска православна църква 4 
български бизнес 72 
български организации 285 
български пазар 133 
български потребители 15 
български православни духовници 4 
български предприятия 52 
български туризъм 136 
български туристически пазар 136 
български фирми 260 374 
българско земеделие 233 
бюджет 167 172 
бюджетен дефицит 167 
бюджетен процес 76 
бюджетиране на разходите 328 
бюджетни предприятия 314 316 318 
бюджетно счетоводство 314 315 318 
валута 41 47 71 90 
валутен борд 58 
валутен борд в България 58 
валутен курс 44 58 68 
валутен пазар 90 
валутна операция 68 
валутни кризи 47 
валутни курсове 90 
валутни резерви 58 90 
валутно-финансова политика 40 
валутно-финансови отношения 40 
Величко Адамов 380 381 382 
вериги за бързо хранене 227 
вертикална интеграция 239 
взаимни услуги 310 
взаимни фондове 341 
взаимно застраховане 201 
взаимозастрахователни кооперации 201 
взаимоотношения 258 
взаимоотношения в екипа 258 
взаимоотношения с подчинените 258 
вземане на решение 76 
вземане на решения 76 
видове дейности 97 
видове комуникации 300 
видове контрол 156 275 
видове нарушения 117 
видове разходи 253 
видове риск 72 
винарска промишленост 241 242 
винарски райони 241 242 
винарство 241 242 
винен пазар 241 
вино 241 242 
винопроизводство 241 242 
виртуален магазин 373 
виртуална реалност 362 
висока ефективност 367 
висше икономическо образование 23 216 219 377 380 382 383 384 385 386 387 
висше икономическо училище 217 377 378 379 381 382 384 385 387 388 
висше образование 23 207 210 211 212 213 215 216 217 219 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 
висше образование в Русия 214 215 
висше образование за икономисти 218 
висше образование по икономика 23 218 
висше учебно заведение 210 376 
висше училище 210 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 388 
висши икономически училища 376 
висши учебни заведения 212 
висши училища 207 
влогове 160 
вреди 221 
вредни вещества 110 
временна заетост 33 
втора употреба 118 
вторичен пазар 203 
вторични суровини 222 
ВУЗ 212 213 214 
въвеждане на данни 188 
възвръщаемост 29 
въздушно замърсяване 8 
възлагане на обществени поръчки 156 
възобновяема енергия 228 229 
възобновяеми енергийни източници 229 230 
възобновяеми източници 232 
възпитание 11 
външен дълг 85 
външен контролинг 185 
външна икономика 141 144 
външна миграция 9 
външна политика 144 
външни отношения 100 
външни пазари 147 
външноикономически връзки 100 
външнотърговска политика 132 
външнотърговска сделка 68 
външнотърговски отношения 100 
външнотърговски сделки 68 
Върховен административен съд 156 
върховна сметна палата 157 
вътрешен дълг 85 
вътрешен контрол 77 279 287 
вътрешен контролинг 185 
вътрешен одит 207 
вътрешна миграция 9 
вътрешно предприемачество 240 
вътрешно-фирмени ограничения 135 
вътрешно-фирмено управление 135 
вътрешноведомствен контрол 157 
вътрешноорганизационно поведение 338 
вътрешнофинансов контрол 278 
вътрешнофирмен контрол 277 
вътрешнофирмено управление 260 
география 225 
географски изследвания 225 
географски означения 320 
геоикономика 147 
геоикономически проекции 147 
геоикономическо развитие 147 
Германия 157 203 
ГИС 361 
ГИС-технологии 361 
глобален застрахователен пазар 192 
глобализация 1 105 146 148 149 150 194 195 227 375 
глобализация в икономиката 105 145 150 194 
глобализация и бедност 148 
глобализация на знанията 1 149 
глобализацията - нов световен ред 150 
глобализацията и държавата 150 
глобализиращ процес 150 
глобализиращи се сектори 19 
глобална икономическа криза 17 102 
глобална криза 102 
глобална проекция 227 
глобална финансова криза 17 39 
глобални пазари 121 
глобални проблеми 148 
глобално затопляне 110 
говеждо месо 227 
годишен отчет 86 
годишен отчет на БНБ 86 
годишни финансови отчети 329 
годишник 57 
гражданска отговорност 191 204 
граждански организации 162 
гражданско общество 12 162 
гражданско общество в България 162 
грозде 233 
гръцка продукция 133 
гъвкава заетост 36 
гъвкави работни места 36 
гъвкаво работно време 34 36 
гъвкавост 345 
Гърция 141 157 
данък добавена стойност 153 
данъкоплатец 83 
данъци 59 83 
данъчна конкуренция 153 
данъчна отстъпка 81 
данъчна политика 84 153 
данъчна политика на бизнеса 83 
данъчна хармонизация 153 
данъчни аспекти 301 309 
данъчни облекчения 176 195 
данъчни постъпления 60 
данъчни приходи 79 80 
данъчни промени 84 
данъчно законодателство 82 
данъчно облагане 81 83 153 
данъчно облагане в Русия 81 
данъчно облекчение 59 
данъчно регулиране 117 
данъчно третиране 82 327 
дарения 316 
движение на паричните средства 267 
двойна застрашеност 127 
двустранно послание 347 
ДДС 81 153 
дебиторска задлъжнялост 313 
дейност 97 
делегиране 261 336 
делегиране на пълномощия 336 
демографски промени 166 
демографски фактори 166 
дериватни инструменти 70 
ДЕС 331 
дефектни стоки 118 
дефицитно бюджетно финансиране 115 
дефицитно финансиране 115 
диагностика на риска 296 
диалог 214 
диверсификация 140 
диверсифициран портфейл 285 
динамика 267 
динамика на инфлацията 91 
динамика на разпределение 224 
дипломирани експерт-счетоводители 331 
директива 155 
Директива 2005/29/ЕС 15 
директива 91/308 ЕИО 155 
директиви на ЕС 238 
дисконт 109 
дистрибуционен канал 133 
дистрибуционна политика 133 
дистрибуция 133 
дистрибуция на продукцията 133 
ДМА 53 
ДО (директно остойностяване) 97 
доброволно застраховане 198 
доброволно здравно осигуряване 179 
доброволно осигуряване 169 
доброволно пенсионно осигуряване 169 176 
доброволно социално осигуряване 168 
договор 117 
договор за дистрибуторство 117 
договор за застрахователна услуга 202 
договор за застраховка 202 
договори за кредити 87 
договорни отношения 156 
договорни условия 117 
договорни фондове 341 
договорно право 264 
доклад 175 204 
доклади 52 78 112 119 120 122 129 138 166 173 174 176 179 180 181 182 184 185 186 187 188 211 228 331 346 
доклади от конференция 52 78 112 138 166 173 174 176 179 180 181 182 184 185 186 187 188 211 331 346 
доклади от научна конференция 119 129 138 331 
Доктор 386 
доктор хонорис кауза 380 381 382 
документация 156 
долар 90 
домакинство 181 
домове за възрастни хора 165 
домове за деца 165 
допълнително пенсионно осигуряване 175 341 
достъп до кредити 48 
доходи на населението 148 
доходи от лихви 153 
доходи от пенсия 173 
доходност 29 
ДПО 176 
дребен бизнес 139 
древногръцка култура 3 
древногръцка религия 3 
древногръцка философия 3 
духовна криза 17 
дълг 85 
дългово финансиране 115 
дълготрайни материални активи 53 327 
дълготрайни нематериални активи 54 
държава 10 
държавен дълг 60 85 
държавен дълг на България 85 
държави членки на ЕС 166 
държавна администрация 161 
държавна администрация на България 161 
държавна помощ 311 
държавни разходи 75 
държавни финанси 85 
държавно обществено осигуряване 172 
държавно регулиране 60 
държавно социално обезпечаване 169 
дъщерни дружества 195 
е-бизнес 121 365 374 
е-обучаващи програми 368 
е-обучение 362 368 
е-търговия 374 
евро 90 
евроатлантическа сигурност 141 
еврозона 45 86 
евроинтеграция 153 269 
Европейска асоциация за растителна защита (ЕСРА) 220 
европейска идентичност 18 154 
европейска имиграционна политика 13 
европейска инициатива 161 
европейска интеграция 141 196 
Европейска комисия 15 86 
европейска култура 154 
Европейска общност 154 163 
европейска политика 15 349 
Европейска система от централни банки 86 
европейска стратегия 173 
Европейска фондация за управление на качеството 247 
Европейска харта 163 
Европейска харта за местно самоуправление 163 
Европейска централна банка 86 
европейски държави 141 
европейски икономикс 18 
европейски капиталови пазари 51 
европейски пазар 340 
европейски пазар на труда 340 
Европейски парламент 349 
европейски платежни системи 86 
европейски проекти 299 
европейски региони 145 
европейски социален модел 179 
европейски стандарти 15 
Европейски съюз 10 13 14 16 153 154 155 166 174 183 187 192 269 342 
Европейско икономическо пространство 147 
Евросъюз 141 
Египет 93 
единна зона за плащания в евро 86 
ЕИМ 211 
ЕИП 13 
екзогенни пари 42 
екип 343 
екипна ефективност 343 
еко-енергия 229 
екологичен мениджмънт 265 
екологична безопасност 265 
екологична ефективност 104 
екологична оценка 231 
екологична статистика 8 
екологично управление 265 
екология 110 220 
еколого-статистически анализ 8 
екотуризъм 245 
експертна дейност 132 
експертно насърчаване 132 
експоненциална функция 253 
експорт 142 
експорт за ЕС 142 
експортен потенциал 365 
експортна ориентация 365 
ексцес 6 
електронен подпис 352 
електронна търговия 116 373 374 
електронна търговия в България 373 
електронни съобщения 152 
електронни таблици 351 
електронни технологии 152 
електронно обучение 362 
електронно правителство 161 
елиминиране 249 
елинистическа култура 3 
елинска култура 3 
емигрантска вълна 13 
емиграция 9 
емоционална интелигентност 343 
емоционална интелигентност при групите 343 
емпиризъм 2 
емпирично потвърждение 2 
ендогенни пари 42 
енергетика 223 229 230 
енергетика на Португалия 230 
енергийни източници 228 229 230 
енергийни култури 232 237 
енергийно бъдеще 230 
енергия 230 
енергоефективност 229 
енергопроизводство 228 
енергоспестяващи технологии 229 
ЕС 14 138 192 299 
ЕСРА 220 
естествено право 17 
ефективно обучение 268 
ефективно управление 180 336 
ефективност 265 343 
ефективност на инвестиционния проект 92 
ефективност на капитала 29 
ЕЦБ 44 90 
животински протеини 227 
животновъдна ферма 112 
животновъдство 112 
животозастраховане 189 203 
жилищен кредит 57 
загуби в предприятието 30 
задлъжнялост 52 85 
задлъжнялост на предприятията 52 
задължения 52 117 309 
задължения за осигуровки 309 
задължения към бюджета 309 
задължения на предприятието 52 
задължително застраховане 198 
задължително здравно осигуряване 181 
заеми 50 
заети лица 183 
заетост 35 171 223 
заетост в България 223 
заетост в малките и средни предприятия 282 
заетост и безработица 5 24 
Закон за вероизповеданията 4 
Закон за градските общини 106 
Закон за защита на потребителите 118 
Закон за мерките срещу изпирането на пари 155 
закон за местното самоуправление 163 
Закон за счетоводството 312 
Закон за управление на отпадъците 222 
закон за юридически лица с нестопанска цел 163 
замразени продукти 350 
замразяване на храни 350 
замърсители на околната среда 110 
замърсяване 110 220 222 
замърсяване на атмосферния въздух 110 
замърсяване на водите 110 220 
замърсяване на въздуха 110 
замърсяване на земеделските земи 238 
замърсяване на околната среда 110 
замърсяване на почвите 110 
застраховане 66 179 182 183 184 186 187 188 189 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 201 202 203 326 384 388 
застраховане в България 187 
застраховане в Русия 201 
застраховане във Великобритания 203 
застраховани лица 327 
застраховател 202 203 
застрахователен брокер 182 
застрахователен договор 202 
застрахователен интерес 203 
застрахователен пазар 187 192 193 194 196 198 201 202 203 
застрахователен риск 193 199 
застрахователна дейност 179 184 
застрахователна ефективност 197 
застрахователна загуба 193 
застрахователна компания 185 194 
застрахователна полица 203 
застрахователна премия 202 
застрахователна сума 190 
застрахователни агенти 183 
застрахователни агенти в България 183 
застрахователни дружества 388 
застрахователни организации 326 
застрахователни продукти 197 
застрахователни услуги 200 
застрахователни услуги чрез Интернет 200 
застрахователно дело 66 179 183 200 384 
застрахователно дружество 66 184 186 195 
застрахователно обезщетение 184 327 
застрахователно покритие 197 
застрахователно счетоводство 326 
застрахователно събитие 190 
застраховка 191 204 
застраховка "Гражданска отговорност" 191 204 
застраховка "Живот" 198 203 
застраховка "Обща гражданска отговорност" 191 
застраховка "пожар" 191 
застраховка живот 203 
защита 51 
защита на база данни 356 
защита на информацията 356 
защита на потребителите 118 
защита на потребителя 118 
здравеопазване 26 226 252 
здравна система 226 
здравни вноски 170 
здравни потребности 226 
здравни разходи 181 
здравни ресурси 226 
здравни специалисти 226 
здравни услуги 226 
здравно застраховане 202 
здравно осигуряване 170 179 180 181 
здравно осигуряване 2010 170 
здравно осигуряване в България 170 
здравноосигурителна вноска 181 
здравноосигурителна система 180 
здравноосигурителни вноски 170 181 
зелен БВП 21 
зелена енергия 230 
зелена заетост 223 
зелена икономика 21 223 
зелена стратегия 223 
зелени работни места 223 
земеделие 101 233 240 243 244 245 
земеделие на САЩ 244 
земеделието в България 233 
земеделска борса 243 
земеделски стопанства 353 
ЗЗП 118 
злоупотреба с вътрешна информация 371 
злоупотреби 371 
ЗМИП 155 
знание 31 
знания 206 
зрителски навици 129 
зърнени култури 234 
зърно 111 
зърнопроизводство 111 
Иван Кацаров 383 384 
идентичност 18 
избягване на риска 205 
извличане на данни 351 
извънредни приходи 317 
извънредни разходи 317 
изкупуване 222 
изменения на климата 221 
измерване на бедността 148 
изпиране на пари 155 
изпити 216 
използване на външни ресурси 259 
Източни Родопи 245 
източници за финансиране 181 
иконометричен анализ 22 
иконометрично моделиране 224 
икономика 64 93 100 101 138 141 144 147 334 
икономика на Африка 101 
икономика на Гърция 141 
икономика на знанието 27 
икономика на Монголия 144 
икономика на предлагането 22 
икономика на селското стопанство 112 
икономика на страните от Югоизточна Европа 138 
икономика на труда 171 
икономика на туризма 113 
икономика на Унгария 142 
икономика на услугите 97 103 
икономико-математически модел 24 
икономикс 18 
икономическа активност 147 
икономическа глобализация 150 
икономическа дейност 132 164 
икономическа добавена стойност 92 
икономическа ефективност 29 104 197 231 
икономическа интеграция 16 192 
икономическа конвергенция 16 
икономическа криза 102 359 
икономическа наука 18 219 
икономическа психология 28 
икономическа рентабилност 157 
икономическа реформа 102 
икономическа система 19 
икономическа социология 28 
икономическа среда 281 
икономическа теория 27 32 
икономически агент 68 
икономически анализ 67 108 109 197 247 249 
икономически анализ на предприятието 52 108 
икономически аспекти 294 
икономически връзки 142 
икономически дейности 268 
икономически елементи 253 
икономически изследвания 29 
икономически модел 259 
икономически модели 20 
икономически отношения 100 144 
икономически подходи 148 
икономически растеж 75 85 335 
икономически растеж на България 75 
икономически ресурси 26 
икономически съюз 86 
икономически теории 16 28 30 31 119 
икономически термини 29 31 32 
икономическо развитие 16 60 85 138 
имиграционна политика 13 
имиграция 9 13 
имуществен риск 296 
инвентарен амбалаж 308 
инвентаризационен опис 306 
инвентаризация 302 306 318 
инвентаризация в предприятията 306 318 
инвентаризация на активи 318 
инвентаризация на задължения 309 
инвентаризация на пасиви 318 
инвентаризация на стоки 306 
инвеститори 74 
инвестиции 53 66 92 93 112 231 358 
инвестиции в аграрния сектор 112 
инвестиции във финансовия сектор 358 
инвестиционен анализ 92 
инвестиционен продукт 143 
инвестиционен проект 143 
инвестиционен процес 112 
инвестиционен фонд 70 73 
инвестиционни проекти 92 
инвестиционни свойства 120 
инвестиционни схеми 69 
инвестиционни фондове 69 
инвестиционно развитие 143 
индивидуално потребление 75 
Индия 143 
индустриална революция 9 
индустриално предприятие 30 
иновативен климат 339 
иновативна дейност 339 
иновативни методи 208 
иновативно поведение 339 
иновации 266 
иновации в икономиката 31 
иновационна политика 31 
иновационни модели 271 
иновационни решения 200 
иновационни стратегии 88 
иновационно развитие 200 
институции 341 
институционална структура 35 
инструментална инфраструктура 248 
инструментално обслужване 248 
интегрален подход 249 
интеграционен аспект 13 
интеграционна политика 13 
интеграционна стратегия 369 
интеграционни процеси 374 
интеграция 13 146 196 239 
интеграция и глобализация на икономиката 146 
интеграция на капиталовия пазар 51 
интегрирана информационна система 186 
интегрирана система за управление 186 
интегриране на фирмите 284 
интегрирането на България в ЕС 284 
интегрирани маркетингови комуникации 124 
интелект 212 
интелектуална собственост 54 107 
интелигентност 343 
интелигентност в обучението 343 
интерактивни отчети 366 
интернационализация 194 
интернационализация на висшето образование 214 
интернационализация на МСП 139 
интернационална среда 291 
Интернет 152 352 365 368 370 
интернет бизнес 365 
интернет достъп 152 
интернет страници 370 
Интернет технологии в бизнеса 369 
Интернет търговия 373 374 
интернет услуга 352 
интернет услуги 352 
интернет-магазин 373 
инфлационен процес 59 
инфлационни процеси 91 
инфлация 59 91 
информатизация 369 
информатизация на управлението 354 
информатика 351 
информационна безопасност 372 
информационна инфраструктура 354 369 
информационна мрежа 369 
информационна промишленост 354 
информационна сигурност 356 370 372 
информационна система 370 
информационна среда 369 
информационна функция 323 
информационни системи 188 360 372 
информационни системи в бизнеса 363 
информационни системи в застраховането 188 
информационни системи за счетоводството 353 
информационни технологии 200 263 351 352 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 365 366 367 368 369 373 
информационни технологии в икономиката 27 354 
информационни технологии в образованието 357 368 
информационни технологии в обучението 362 368 
информационни технологии в търговията 373 
информационни технологии и счетоводство 353 
информационни услуги 361 
информационно обезпечаване 369 
информационно общество 354 
информационно осигуряване 250 353 
информационно пространство 369 
информация 188 206 
ипотека 48 
ипотеки 67 
ипотекиране 67 
ипотечен кредит 57 
ипотечен пазар 48 
ипотечни кризи 67 
ипотечни облигации 67 
ипотечно кредитиране 67 
история на СА 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 
ИТ 263 354 355 356 357 358 359 360 361 362 364 366 367 
ИТ бюджет 263 358 
ИТ в образованието 357 
ИТ инвестиции 358 
ИТ кадри 355 357 
ИТ мениджмънт 263 
ИТ мениджър 359 
ИТ образование 355 
ИТ сигурност 356 
ИТ специалисти 355 357 
ИТ структури 360 
Италия 241 
ИУИС 186 
йена 90 
капитал 29 33 60 
капитализация на разходите 325 
капитализиране 325 
капиталов пазар 51 
капиталов пазар в България 94 
капиталов подход 311 
капиталови активи 94 
Карго застраховане 190 
Карго застраховка 190 
Карго клаузи 190 
катастрофичен риск 193 
катастрофични облигации 193 
катедра Стратегическо планиране 377 
качествени характеристики 304 
качество 340 346 
качество на висшето образование 210 
квазипазари 19 
квалификация 33 
квалификация на персонала 33 
квалифициран персонал 340 
кейнсианска теория 17 
кейнсиански модел 43 
киберпространство 368 
кибертормоз 368 
кинезитерапия 209 
Китай 143 
класиращи отчети 366 
класификация 253 
класификация на разходите 253 
класически модели 19 65 
клиенти 53 244 
климатични изменения 221 
климатични промени 221 
клъстери 132 
когнитивен подход 289 
когнитивизъм 289 
когнитивни стилове 289 
Кодекс за застраховането 182 
Кодекс за социално осигуряване 174 
коефициент на детерминация 94 
коефициент на ефективност 330 
коефициент на задлъжнялост 52 
коефициент на заетост 171 
коефициенти на асиметрия 6 
колективно поведение 343 
колективно потребление 75 
количествен подход 289 
количествени модели 289 
комисия за защита на конкуренцията 156 
компетентни кадри 215 
компютър 211 
компютърна система 363 
компютърни измами 370 
компютърни престъпления 370 
компютърни системи 279 
компютърно обучение 215 
комуникации в управлението 300 
комуникационна стратегия 342 
комуникационни технологии 352 
комуникация 300 
конвергенция 16 
конкурентен пазар 340 
конкурентна стратегия 293 
конкурентни предимства 293 
конкурентно предимство 268 
конкурентноспособна икономика 105 
конкурентноспособни предприятия 105 
конкурентноспособност 169 200 
конкурентност 169 200 
конкурентоспособна позиция 293 
конкурентоспособност 169 200 268 352 
конкуренция 116 
конкуренция на пазара 293 
консолидиран бюджет 79 80 
консолидирана фискална програма 79 80 
Конституция 163 
конституция на България 163 
контраиндукция 2 
контрол 217 243 255 257 273 274 275 276 277 278 279 287 
контрол на информацията 279 
контрол на финансови операции 292 
контролен процес 157 
контролинг 78 185 186 275 287 
контролинг в застраховането 185 186 
контролинг-система 185 
контролна дейност 157 255 257 274 278 
контролна система 275 
контролни органи 243 273 276 277 278 279 
контролни функции 278 
конференция 4 5 10 13 14 15 18 19 22 23 24 25 26 37 52 53 54 75 76 77 78 86 97 98 108 110 112 116 119 120 121 129 134 138 147 151 152 153 154 155 156 161 163 166 173 174 175 176 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 204 207 208 209 210 211 216 217 218 224 225 228 231 239 243 246 248 249 250 251 252 254 255 256 257 267 268 269 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 285 286 291 292 293 294 301 331 334 335 340 341 342 346 351 352 373 388 
конференция с международно участие 77 78 112 161 207 209 210 231 239 346 
конфиденциалност на информацията 188 
концептуален бизнес модел 132 
концепция 208 
концепция на Файерабенд 2 
кооперативна стратегия 285 
корелация 169 
корпоративен анализ 283 
корпоративен контрол 140 
корпоративен портфейл 285 
корпоративна култура 213 
корпоративна печалба 153 
корпоративна политика 83 
корпоративна социална отговорност 10 
корпоративна стратегия 283 290 
корпоративни информационни системи 360 
корпоративни структури 124 
корпоративни финанси 92 
корпоративни фондове 341 
корпоративно сливане 289 
корпоративно управление 283 
корупционни сделки 14 
корупционни транзакции 14 
корупция 14 
корупция в България 14 
косвени данъци 79 80 
кравеферма 112 
краткотрайни биологични активи 322 
креативен екип 344 
креативен мениджмънт 344 
креативно мислене 344 
креативност 261 
кредит 46 57 87 
кредитен анализ 87 
кредитен пазар 43 
кредитен рейтинг 53 87 
кредитен риск 46 87 199 
кредитен спред 46 
кредити 39 
кредитиране 37 67 160 224 257 
кредитиране на земеделието 112 
кредитиране на малкия бизнес 48 
кредитна дейност 43 45 257 
кредитна история 48 
кредитни пари 63 
кредитни сделки 95 
кредитно ценообразуване 87 
кредитополучаване 57 
кредитополучател 48 
кредиторска задлъжнялост 313 
кредитоспособност 53 
крива на Филипс 43 91 
криза 67 69 102 143 192 261 358 
криза на автономност 261 
криза на екипната работа 261 
криза на забраните 261 
криза на контрола 261 
криза на лидерството 261 
кризисен мениджмънт 261 
кризисен режим 358 
кризисни ситуации 261 
криминалистика 159 
критична точка 253 
кръгла маса 122 135 
КСО 174 
култура 269 
култура на предприемачеството 281 
културни различия 269 
къси продажби 70 74 
либерален модел 169 
либерализация 169 
либерализация на осигурителните дейности 169 
либерализъм 17 
лидер 266 336 
лизингови сделки 296 301 
ликвидни активи 73 
ликвидност 60 73 
ликвидност на активи 328 
ликвидност на акциите 94 
ликвидност на предприятието 328 
Лисабонска стратегия 163 
Лисабонска стратегия на ЕС 154 
Лисабонски договор 154 
лихва 160 
лихварство 160 
лихвени проценти 37 62 115 
лицензи 1 149 222 
личност 10 11 287 
личностна характеристика 280 
логика 212 
логистика 137 
логистиката на Китай 137 
логистичен пазар 137 
лого 130 
лого на марката 130 
лозаро-винарски район 241 
лозаро-винарски сектор 241 
лозаро-винарско производство 241 
лозарски район 242 
лозарски стопанства 242 
лозарско производство 241 242 
лозарство 233 241 242 
лозарство и винарство 241 242 
локализация 99 
локализация на производството 99 
макроикономика 21 
макроикономическо проектиране 43 45 
макросреда 291 
макросреда на фирмата 291 
малки и средни предприятия 139 282 312 
малки и средни предприятия в България 139 284 
малък и среден бизнес 281 284 
маржинални разходи 253 
маркетинг 119 120 122 123 124 126 127 128 134 
маркетинг в туризма 136 
маркетинг в управлението 124 
маркетинг мислене 128 
маркетинг с недвижимост 120 
маркетингов анализ 136 
маркетингов микс 123 
маркетингова дейност 124 
маркетингова стратегия 123 125 
маркетингова теория 119 
маркетингови анализи 128 
маркетингови елементи 123 
маркетингови изследвания 347 
маркетингови инструменти 123 
маркетингови планове 128 
маркетингови подходи 128 
маркетингови принципи 128 
маркетингови решения 134 
маркетингови системи 124 
маркетингови стратегии 121 123 
маркетингови трансформации 121 
маркетингови функции 119 
маркетингови цели 119 123 
маркетингово изследване 129 
маркетингово пространство 122 
маркетингово развитие 122 
математика в икономиката 22 24 225 
математика за икономисти 23 
математико-географско моделиране 225 
математическа икономика 22 24 
математически дисциплини 216 217 
математически методи 310 333 
математически методи в икономиката 249 
математически методи в икономическите науки 22 23 25 218 
математически модел 225 
математически модели 112 
математическо моделиране 225 
матрица 25 
машиностроително предприятие 248 
МБД 53 
МВФ 58 
медии 129 
медийна реклама 131 
медицинска помощ 180 
междукултурен диалог 214 
междуличностни отношения 258 
международен интеграционен процес 145 
международен маркетинг 72 
международен наказателен съд 221 
международен пазар 62 
международен пакт за граждански права 4 
международен пакт за политически права 4 
международен план 342 
международен стандарт 10 
международен съд на ООН 221 
международен трансфер на знания 1 149 
международен финансов трус 41 
международна бизнесстратегия 270 
международна дейност 270 
международна икономическа интеграция 145 
международна конференция 77 97 121 134 209 231 239 285 286 291 294 335 373 
международна научна конференция 119 129 254 280 
международна научно-практическа конференция 52 
международна търговия 269 
международна финансова система 143 
международни икономически отношения 145 
международни стандарти 346 
международни стандарти за финансови отчети 312 
международни стандарти по вътрешен одит 333 
Международни счетоводни стандарти 304 
международни финанси 71 
международно банкиране 51 
международно право 221 
международно субконтракторство 139 
мениджмънт 77 251 258 261 262 263 265 336 359 
мениджмънт в организациите 266 291 
мениджмънт в Русия 262 
мениджмънт на бизнеса 134 
мениджмънт на кризи 261 
мениджмънт на производството 288 
мениджмънт на човешките ресурси 337 
мениджмънт-персонал 337 
мениджър 268 337 359 367 
мениджър на фирмата 266 
мениджър по управление на персанала 337 
мениджъри 268 367 
мениджърска функция 286 
мениджърски умения 263 
мениджърско поведение 263 
менителница 95 96 
месо 227 
месопреработвателна промишленост 77 
метод 340 
метод Монте Карло 295 
метод на падежно съответствие 62 
метод на съвкупност от портфейли 62 
методи за анализ 285 
методи за управление 205 
методи на управление 249 272 273 274 276 277 
методи на управленски контрол 276 
методика 296 
методически апарат 77 
методически инструменти 249 
методология на статистическия анализ 7 
миграция 9 
микромаркетингова програма 116 
микропредприятие 282 
микропредприятия в българската икономика 282 
микросреда 291 
микросреда на фирма 291 
минимална работна заплата 49 
минимално заплащане 49 
младежка научна конференция 4 10 13 14 15 18 19 37 53 54 86 108 110 116 147 151 152 153 154 155 156 163 183 208 268 269 272 334 340 341 342 352 
млади научни работници 5 301 
МЛД 53 
мобилна телефония 152 
мобилна технология 152 
мобилно обучение 362 
мобилност 154 
модел 107 
модел CAMPARI 87 
модел за банкови данни 53 
модел за лични данни 53 
модел на Бюкенън 65 
модел на Кейнс 22 
модел на Тромпенаарс 269 
модел на Фонс Тромпенаарс 269 
модел на Хеерт Хофстеде 269 
модел на Хофтстеде 269 
модел на Чарлс Хемпдън-Търнър 269 
модели на управление 256 
МОКА 94 
Монголия 144 
монетарна икономика 63 91 
монетарна политика 38 43 45 46 
мониторинг 151 207 
мониторинг и контрол 151 
моносекторни модели 19 
мотивационен процес във фирмата 344 
мотивация 268 
мотивация за работа 344 
мотивация на поведение 339 
мотивация на търговския екип 268 
мотивация на човешкото поведение 344 
МСС 304 
МСС 1 317 
МСС 20 311 
МСС 23 325 
МССПС 303 
МСФО 304 312 
МСФО за МСП 312 
мултилевъл 189 
мултилевълмаркетинг 189 
мърчандайзинг 116 
мярка 121 238 
наемане на работа 340 
наемане на работна сила 340 
наемни работници 340 
наказателна отговорност 158 160 
наказателно право 158 
намаляване на инвестициите 359 
намаляване на разходи 359 
намаляване на риска 205 
нарастване на данъци 59 
нарастване на капитала 60 
население 148 164 
населеност 148 
насърчаване на бизнеса 132 345 
насърчаване на заетостта 34 
насърчителни програми 34 
НАТО 141 
научна конференция 4 5 10 13 14 15 18 19 37 53 54 75 76 86 98 108 110 116 119 129 138 147 151 152 153 154 155 156 161 163 183 185 208 251 254 268 269 272 275 276 278 280 281 292 293 301 331 334 340 341 342 352 
научна сесия 27 28 29 30 31 139 282 
научни изследвания и разработки 1 149 
научни теории 119 
научно-практическа конференция 120 228 331 
научно-приложна конференция 78 112 346 
национален план 342 
национален счетоводен стандарт 54 
национална електронна съобщителна мрежа 352 
национална икономика 100 105 
национална икономика на България 105 
национална конференция 166 173 174 175 176 179 180 181 182 184 186 187 188 204 388 
национална сигурност 162 
национални банки 55 86 
национални валути 90 
недвижима собственост 120 
недвижими имоти 120 
неживотозастрахователни дружества 205 
независим одит 332 
неинвентарен амбалаж 308 
нектарини 235 
нелихвени разходи 79 80 
нематериални активи 54 117 314 320 
нематериални дълготрайни активи 314 
неокейнсианство 17 
неокласическа теория 16 
неокласически синтез 60 
неокласически теории 16 
неолиберализъм 17 
неправителствена организация 108 
неправителствени организации 162 163 
непълно работно време 34 
нерегламентирано работно време 36 
нерегулирана заетост 36 
НЕСМ 352 
несъставомерност 160 
нетна стойност на активите 231 
нефинансов сектор 52 
нефинансови предприятия 37 
нефтодобивна промишленост 296 
НЗОК 180 
ниски доходи 48 
нитрати 238 
Нова Зеландия 242 
нова икономика 27 
Нойман-Моргенщерн 76 
нормативна уредба 349 
норми на поведение 213 
ноу-хау 1 149 
НСС 17 301 
обединена Европа 4 
обезценка на дълготрайни материални активи 327 
обезценка на нематериални активи 320 
обектноориентирани методи 363 
облагане на труда 171 
облагане с данъци 82 
облигации 39 
облигационни заеми 56 
обменен курс 44 
оборудване 296 
образование 11 101 182 183 206 
образование за икономисти 218 
образователна политика 206 
образователна програма 206 
образователни технологии 215 
обръщаемост на материалните запаси 328 
обръщение 63 377 
обръщение на парите 63 
обръщение на ректора 378 
обслужване на клиентите 364 
обслужващ сектор 32 98 
обучение 11 183 208 210 211 355 362 
обучение на персонал 268 
обучение на персонала 268 
обучение на студенти 25 211 216 217 355 
обучение по информатика 351 
обучение по маркетинг 125 
обучение по математика 25 
обществени поръчки 156 
обществено осигуряване 172 
обществено развитие 157 
обществото като система 12 
община 106 164 
общини 106 163 
общини в България 163 
общинска дейност 163 
общинска инфраструктура 223 
овощарство 235 236 
овощни култури 235 236 
овърдрафт 57 
ограничена ликвидност 94 
одит 207 331 332 333 
одит на уменията 208 
одитен риск 333 
одитна дейност 332 
одитор 332 
одиторска дейност 333 
одиторски контрол 332 
одиторски услуги 331 
околна среда 7 8 109 110 221 223 291 
околна среда-статистика 8 
онлайн 352 
онлайн услуги 352 
опазване на водите 238 
опазване на околната среда 8 221 
опаковани стоки 227 
опаковки 222 227 
опаковъчен сектор 222 
опасни отпадъци 222 
оперативен контрол 274 
оперативен мениджмънт 334 
оперативни програми 151 
оперативно планиране 272 334 
оперативно управление 334 
операционни системи 211 
оправдан стопански риск 158 
определяне на разходи 97 
опционни пазари 70 
органи за защита на потребителите 118 
организационен мениджмънт 213 
организационна култура 213 
организационна структура 239 
организационна структура за управление 239 
организационно поведение 338 
организация 287 
организация на производство 240 
организация на производството 246 
орех 236 
орехоплодни растения 236 
Освобождение 106 
осигурени 180 
осигурени лица 180 
осигурителен доход 172 
осигурителен пазар 169 
осигурителна политика 168 180 
осигурителна система 168 
осигурителни вноски 172 
осигурителни отношения 169 
осигурителни рискове 175 
осигурителни схеми 169 
осигурителни фондове 168 
османско владичество 106 164 
основен поминък 245 
основни процеси 198 
ОСП 111 
остойностяване 97 
осъвременяване на пенсиите 174 
отворена икономика 100 
отглеждане на полски култури 234 
отглеждане на трайни насаждения 235 236 
отговорност 158 
отговорност на производителя 371 
отпадъци 222 
отписване на задължения 309 
отписване на НМДА 314 
отрасли 101 
отраслови риск 371 
отчет 330 
отчет за приходи и разходи 330 
отчитане на данъци от печалба 319 
отчитане на даренията 316 
отчитане на задълженията 307 
отчитане на лизингови договори 301 
отчитане на нематериални активи 320 
отчитане на нематериални дълготрайни активи 314 
отчитане на НМДА 314 
отчитане на разходи 307 
отчитане на франчайз договор 117 
отчитане на хеджирането 305 
офшоринг 290 
офшорни услуги 290 
оценка 92 151 152 
оценка на активи 94 320 
оценка на ефективността 126 
оценка на знанието 217 
оценка на знанията 215 216 
оценка на инвестиции 231 
оценка на инвестиционни проекти 92 
оценка на риска 188 294 295 296 333 
оценяване на активи 329 
оценяване на ДМА 329 
оценяване на пасиви 329 
пазар 9 17 123 140 194 269 
пазар на автомобили 125 
пазар на труда 24 173 
пазар на труда в България 5 
пазар на труда в преходния период 255 
пазар на услуги 98 
пазарен модел 19 61 
пазарен подход 107 
пазарен сектор 19 
пазари 198 
пазарна активност 70 
пазарна икономика 35 246 293 
пазарна локализация 99 
пазарна ниша 132 
пазарна стойност 66 107 
пазарно стопанство 17 140 
парадигма 262 
пари 42 
пари в обръщение 60 
пари и банки 40 
паричен поток 267 
паричен съюз 86 
парична експанзия 60 
парична маса 198 
парична политика 38 43 44 49 58 60 
парични потоци 87 
парично-кредитни правила 44 
партии 10 
пасиви на предприятието 329 
патенти 1 149 
пенсии 174 175 177 
пенсионер 174 
пенсионери 174 
пенсионна възраст 178 
пенсионна осигуровка 178 
пенсионна политика в Русия 177 
пенсионна система 173 174 177 178 341 
пенсионна система в Русия 177 178 
пенсионна схема 169 
пенсионни системи 341 
пенсионни фондове 169 175 
пенсионно законодателство 175 
пенсионно застраховане 177 
пенсионно обезпечаване 177 
пенсионно обезпечение 178 
пенсионно осигуряване 173 174 176 177 178 341 
пенсионно осигуряване в България 175 
пенсионноосигурителна вноска 173 
пенсионноосигурителни дружества 388 
пенсионноосигурително дружество 175 
персонал 200 
персонализация на услугите 98 
пестициди 220 
печалба 123 
пивот таблици 366 
пирамида на анализ 87 
план 268 
планиране 207 247 268 
планиране на одита 333 
планово управление 298 
платежен процес 86 
платежна система 86 
платежни системи 364 
платежоспособност на предприятието 328 
плащане на менителница 95 
плащания 96 169 
плододаващи трайни насаждения 235 
плодопроизводство 235 
плурализъм 2 
плуралистично мислене 2 
поведение на банките 50 
поведение на персонала 338 
поведение на предприятието 145 
поведение на фирмите 50 
поведенческа неустойчивост 264 
поведенчески подход 289 
повишение на квалификацията 209 
ПОД 175 
подоходно облагане 82 319 
подпомагане на бизнеса 132 
подход 186 272 
позициониране 121 
показатели за ефективност 231 
покупка 54 
политика 13 35 
политика на ЕС 13 
политика по заетостта 35 
политически цели 143 
политология 15 
полици 96 
полски култури 233 
Полша 176 
помощи 60 
Португалия 230 
портфейл 61 285 
портфейлен мениджмънт 69 
портфейлни модели 285 
портфейлно изпълнение 69 
портфолио 121 
поръчителство 95 
постоянни разходи 322 
потребител 15 
потребители 118 372 
потребителни свойства 120 
потребителска защита 15 
потребителски кредит 57 
права на собственост 264 
правен инструмент 158 
правен риск 199 
правило на Тейлър 44 
правителство 161 
правна уредба 156 
православни духовници 4 
превоз на отпадъци 222 
предварителен контрол 257 
предизвикателства 179 284 
предизвикателство 116 
предприемач 266 280 281 
предприемаческа дейност 294 
предприемачески риск 294 296 
предприемачески способности 282 
предприемачески умения 281 
предприемаческо поведение 200 280 281 
предприемачество 139 240 280 294 
предприемачество в земеделието 240 
предприемачество в малките предприятия 282 
предприемачество-образование 228 
предприятие 253 
предприятия от публичния сектор 303 
предприятия с нестопанска цел 319 
презастраховане 193 196 205 
преки външни инвестиции 93 
преки данъци 79 80 
преки инвестиции 93 
преки чуждестранни инвестиции 140 142 
прекратяване на договор 117 
премия 202 
премия в застраховането 202 
преподаване във ВУЗ 25 216 217 
преподаване на маркетинг 219 
преподавател във ВУЗ 213 
преподавателска дейност 219 
преподавателски състав 209 215 
преструктуриране 168 169 223 
престъпление 159 
престъпления 159 
прехвърляне 259 
прехвърляне на риска 205 
преход към пазарна икономика 275 
привлечени ресурси 198 
принципи 184 
принципи на застраховането 184 
природни богатства 109 
природозащитна дейност 8 
природозащитни разходи 21 
природоползване 8 
присъединяване 14 86 187 
присъединяване към Еврозоната 86 
присъединяване към Европейски съюз 14 187 284 
присъединяване на България към ЕС 204 
приходен подход 107 311 
приходи 117 317 
приходи от туризъм 113 
причини за кризата 84 
проблем 222 
проблеми 15 35 64 101 179 209 281 
проблеми на висшето образование 209 
проблеми на образованието 209 
проблеми на обучението 209 
проверка 159 
проверка на знанието 216 217 
провизии 307 
провизиране на задължения 307 
програма за подпомагане на фермерите 60 
програми 223 
програми за развитие 101 
програмни продукти 211 
продажба 227 268 
продажби 268 347 
продажби на едро 133 
продукти 350 
продуктивност 108 
продуктова структура 135 
продуктово планиране 135 
проект 298 
проекти 153 210 299 300 
проекти във висшето образование 210 
проектно планиране 298 
проектно управление 298 299 300 
производители 227 
производствен график 334 
производствен мениджмънт 346 
производствен процес 334 
производствена дейност 274 
производствена политика 288 
производствени взаимоотношения 336 
производствени предприятия 272 
производствени разходи 253 
производствени фактори 253 335 
производствено планиране 272 
производствено-икономически релации 288 
производство 99 
промени в МСС 311 
промени в социалното осигуряване 171 
променливи разходи 322 
промишлени предприятия 350 
пропорционална скала 249 
проследяемост на продукта 349 
проучване на пазара 125 
професионален опит 182 
професионална квалификация 34 182 183 
професионална отговорност 183 
професионални изисквания 182 183 
професионални търговци 268 
ПРСР 238 
птицевъдство 227 
публичен сектор 303 324 345 
публична власт 164 
публична пенсионноосигурителна система 173 
публични блага 65 
публични схеми 169 
публични услуги 97 
ПЧИ 140 142 
пшеница 237 
пълен и непълен договор 264 
първа научна конференция 185 
първоначална стойност 54 
работа по проекти 210 
работа с програми 210 
работна сила 340 
работна сила в България 340 
работна сила в здравеопазването 226 
работни заплати 171 
работни заплати в България 171 
работни места 223 
работници 83 170 
работно време 36 
работно място 340 371 
работодател 34 36 340 
равнище на инфлацията 91 
развиващи се икономики 64 
развиващи се страни 64 143 
развиващи страни 143 
развитие 138 152 164 176 187 194 239 349 352 
развитие на агробизнеса 239 
развитие на бизнеса 239 269 
развитие на застраховането 176 187 
развитие на икономиката 138 
развитие на общините 164 
развитие на регионите 194 
развитие на селското стопанство 239 
развитие на фирмите 122 
разплащане 364 
разплащания 364 
разработване на проекти 210 
разрешителен режим 160 
разследване 159 
разследване на престъпления 159 
разсрочено плащане 54 
разходи 79 80 97 253 317 322 330 360 
разходи в здравния сектор 252 
разходи за безработица 255 
разходи за лихви 79 80 
разходи за провизии 307 
разходи за услуги 97 
разходи по заеми 325 
разходна структура на БВП 75 
ранно пенсиониране 173 
рапица 232 
растителна защита 220 
рационалност 3 
регионална ефективност 104 
регионална икономика 16 104 
регионална икономическа интеграция 146 
регионална интеграция 146 
регионална политика 16 
регионални пазари 9 121 
регионални стратегии за развитие 145 
регионално развитие 9 104 
регистрация 222 
Регламент ( ЕИО ) № 852/2004 349 
регулиране 183 273 
ред 273 
реклама 130 131 347 348 
рекламация 118 
рекламен бизнес 131 
рекламен източник 347 
рекламен клип 348 
рекламен пазар 348 
рекламиране 348 
рекламна дейност 277 348 
рекламна ефективност 348 
рекламна информация 347 
рекламна кампания 347 
рекламна политика на фирмата 130 
рекламна стратегия 277 
рекламна цел 348 
рекламни практики 131 
рекламно въздействие 347 
реколта 241 242 
ректор 378 381 388 
релационен договор 264 
релация 288 
религиозна политика на България 4 
религиозни организации 81 
рентабилност 29 
републикански бюджет 79 80 
ресторант 49 
ресторантьорство 49 
ресурсен потенциал 26 
реформа 71 166 
реформи 18 153 169 
реформи в данъчната политика 153 
рецесивен пазар 134 
решение 366 
решения 366 
риба и рибни продукти 350 
рибна суровина 350 
РИНГС 364 
риск 30 188 197 199 231 280 294 295 296 297 372 
риск в бизнеса 72 
риск мениджмънт 30 295 297 
рискове 203 
рисково животозастраховане 203 
рисково поведение 280 
ротация на персонала 340 
Румъния 157 176 
Русенски университет 207 210 
Русия 143 206 212 
руска икономика 102 
руски финансов пазар 39 
руско-китайски икономически отношения 144 
руско-молдовски икономически отношения 144 
ръж 234 
ръководител на компания 336 
ръководител на проекта 299 
ръководители 266 
СА 1 2 3 12 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 35 52 53 55 56 58 59 60 62 65 66 67 68 69 70 72 75 83 93 97 98 100 105 106 107 108 111 112 123 131 133 134 139 140 146 149 150 161 164 166 168 169 195 204 216 217 218 224 225 243 246 247 248 249 250 252 253 254 255 256 257 258 261 267 270 273 274 275 277 278 279 281 282 284 286 287 291 292 293 298 302 303 304 319 330 335 347 351 354 355 365 369 373 378 382 384 385 387 
СА докторант 157 181 
самофинансиране 61 
САЩ 141 144 157 241 
сборник 97 121 122 134 135 138 166 173 174 176 179 180 181 182 184 186 187 188 247 285 286 291 294 335 373 
сборник доклади 1 5 12 20 72 83 93 105 120 122 131 133 135 138 146 149 150 161 166 173 174 175 176 179 180 181 182 184 186 187 188 204 207 209 210 228 270 280 284 301 365 369 
сборник доклади от конференция 22 23 24 25 26 75 97 98 120 134 138 161 166 173 174 176 179 180 181 182 184 186 187 188 207 209 210 216 217 218 224 225 243 246 248 249 250 252 254 255 256 257 267 273 274 275 276 277 278 279 280 281 286 291 292 293 335 351 373 
сборник статии 1 12 20 72 83 93 105 131 133 146 149 150 270 284 365 369 
световен застрахователен пазар 196 
световна валутна система 71 
световна икономика 102 195 
световна икономическа криза 37 101 
световна криза 37 
световна търговия 84 
световна финансова архитектура 71 
световна финансова криза 37 
световни финанси 71 
свободен избор 11 
свободни парични потоци 66 
свободни ръководни длъжности 340 
свободно време 11 
свързани лица 82 
сделки 107 
себестойност 253 
СЕБРА 364 
Северното полукълбо 241 
сегментация 129 
сегментация на телевизионната аудитория 129 
сегментиране 129 
сегментиране на пазара 136 
сегментирани отчети 321 
сезонна заетост 34 
сектор на услугите 98 
секюритизация 95 107 193 
селски туризъм 114 
селско стопанство 231 240 
селскостопански организации 321 
селскостопански райони 265 
селскостопанско счетоводство 321 
семестриални изпити 216 
сертификация 299 
сертифициран орган 151 
сертифициране 151 244 299 
сигурност 162 372 
сигурност и отбрана 162 
сигурност на информационната система 370 371 372 
синархия 17 
система за брутен сетълмент 86 
система за контрол 216 217 
система за управление 207 
система за управление на качеството 207 
системи за разплащане 364 
следствена версия 159 
следствена практика 159 
Словакия 176 
слово 377 378 
служба по заетостта 255 
служители 36 170 340 
смесени блага 65 
Сметна палата 157 
Сметната палата в България 156 
собствен капитал 66 
собственост 287 
сортове 232 
сортове грозде 233 
софтуер 351 367 
софтуерен пазар 371 
софтуерна индустрия 371 
софтуерна промишленост 371 
софтуерни продукти 371 
социален пазар 169 
социален риск 169 
социален сектор 165 
социализация 11 
социална ефективност 104 
социална защита 28 255 
социална отговорност 10 
социална политика 11 28 167 
социална политика на България 165 
социална работа 28 
социална сигурност 28 
социални дейности 165 
социални плащания 60 167 
социални помощи 33 
социални процеси 278 
социални системи 167 
социални услуги 165 
социални фондове 167 
социални центрове 165 
социално дело 166 
социално законодателство 166 
социално застрахователна защита 169 
социално осигурителна система 168 
социално осигуряване 166 167 168 169 171 172 178 179 
социално осигуряване в България 168 172 
социално пространство 11 
социално-либерален модел 169 
социалноосигурителен фонд 172 
социология 12 
спад 84 
спадане на цените 84 
спекулация 70 
спестяване 176 
специалност "Маркетинг" 219 
спомагателни дейности 310 
справедлива стойност 305 
сравнителен анализ 176 289 
сравнителен метод 302 
среда на организацията 291 
средства от ЕС 315 
СС 8 317 
стабилност 70 340 
стагфлация 59 
стандарт ISO 10 
стандарти за качество 346 
статистика 5 7 
статистика на околната среда в България 8 
статистическа информация 8 
статистическа наука 8 
статистическа система 8 
статистическа съвкупност 224 
статистически анализ 6 7 224 
статистически методи 6 21 224 
статистически методи за анализ 6 
статистически понятия 6 
статистическо изследване 7 
статистическо изучаване 5 8 
статистическо изучаване на безработицата 5 
статистическо изучаване на заетостта 5 
статистическо моделиране 26 
статистическо наблюдение 8 
стимулиране 84 345 
стимулиране на износа 132 
стимулиране на персонала 345 
стимулиране на служителите 345 
стоки 306 
стоки втора употреба 118 
стокова политика 119 
стопанска дейност 4 
стопански анализ 249 276 
стопански живот 4 
стопански контрол 274 278 
стопански риск 158 
стопанско управление 246 334 
стохастични модели 45 
страни от Европейския съюз 16 
страни от ЕС 16 
страните в Европа 176 
Страните на Европа 176 
страните на ЕС 16 176 
стратегии 290 342 
стратегии в управлението 254 
стратегии на бизнеса 374 
стратегически алтернативи 134 254 
стратегически анализ 254 283 
стратегически бизнес единици 283 
стратегически въпроси 290 
стратегически маркетинг 123 136 
стратегически маркетингов подход 123 
стратегически мениджмънт 122 251 254 260 270 271 283 290 
стратегически подход 186 
стратегически решения 260 
стратегическо мислене 271 
стратегическо планиране 135 186 254 270 272 283 
стратегическо планиране и управление 186 
стратегическо развитие 251 
стратегическо сътрудничество 200 
стратегическо управление 88 247 251 260 289 297 
стратегическо управление на фирмата 289 
стратегия 138 239 
стратегия на ЕС 138 
структурен анализ 26 
структурни фондове на ЕС 315 
студенти 209 212 213 
студенти по икономика 23 216 217 218 
студентски кредит 57 
стъпков анализ 310 
субконтракторни вериги 139 
субконтракторство 139 
субсидии 245 
субсидии в земеделието 245 
суровинно-енергийни ресурси 138 
сфера на услугите 197 
счетоводен анализ 330 
счетоводен метод 302 
счетоводен подход 305 
счетоводна информационна система 353 
счетоводна информация 324 
счетоводна отчетност 313 
счетоводна печалба 330 
счетоводна практика 302 
счетоводна система 323 
счетоводни аспекти 301 309 
счетоводни записвания 317 327 
счетоводни отчети 301 
счетоводни проблеми 319 
счетоводни сметки 302 
счетоводни стандарти 303 
счетоводни статии 306 
счетоводни функции 324 
счетоводно образование 215 
счетоводно оповестяване 311 312 
счетоводно отчитане 117 303 305 307 308 311 312 314 315 316 317 319 320 325 330 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 303 314 315 316 
счетоводно отчитане на амбалаж 308 
счетоводно отчитане на дарения 316 
счетоводно отчитане на финансов лизинг 301 
счетоводно третиране 301 327 329 
счетоводство 302 306 312 313 314 316 317 319 321 323 324 326 329 331 340 
счетоводство в аграрния сектор 321 322 
счетоводство в публичния сектор 324 
счетоводство на бюджетното предприятие 303 316 
счетоводство на предприятия с нестопанска цел 319 
счетоводство на фирмата 328 
събиране на данни 7 
съвременна община 106 
съвременна пазарна икономика 115 
съдебно решение 221 
Сърбия 226 
сътрудничество 163 
тактическо управление 297 
Талес 3 
ТАРГЕТ 2 364 
текущ контрол 217 
текущо счетоводно отчитане 303 
телевизионна аудитория 129 
телевизионни зрители 129 
телевизионни програми 129 
телевизия 129 
телекомуникации 152 
телекомуникационен пазар 152 
телекомуникационни пазари в Европа 152 
телекомуникация 152 
темп на инфлация 59 
темп на растеж 37 
тенденции на бъдещето 131 
теоретико-игрови модели 202 
теоретични разпределения 261 
теория на маркетинга 127 
теория на социалната работа 28 
териториално развитие 163 
териториално разпределение 282 
териториално сътрудничество 163 
териториално-усройствена политика 106 164 
терминология 119 
техностартери 228 
техностартъри 228 
ТЗ 96 
товари 190 
толерантност 12 214 
торове 238 
трайни насаждения 235 
транзакционни разходи 264 
транснационални корпорации 1 149 
транспортна задача 25 
транспортна инфраструктура 137 
транспортни разходи 25 
трансферно управление 62 
трансформационни процеси 121 
тренинг на студенти 215 
трети сектор 103 
трисекторни модели 19 
трудов пазар 35 
трудова заетост 9 
трудови пазари 59 
трудови ресурси 26 253 
трудово договаряне 169 
тръст 341 
туризъм 113 
туризъм в България 113 
туризъм и бизнес 113 
туристически компании 375 
туристически пазар 136 375 
туристически продукт 113 
туристически услуги 113 136 
туристическо потребление 136 
турска банкова система 41 
турска икономика 41 
турска пазарна икономика 41 
Турция 41 157 
търговец 118 
търговия 137 
търговска гаранция 118 
търговска дейност 77 116 
търговска марка 126 127 
търговски банки 55 330 
търговски бизнес 116 
търговски кредит 95 
търговски кредити 95 
търговски марки 130 
търговски обем 70 
търговски оборот 105 
търговски отношения 101 
търговски работници 268 
търговски сделки 95 96 120 
търговски ценни книжа 95 
търговско представителство 117 
увеличаване на продажбите 347 
укриване на данъци 83 
укриване на доходи 83 
Унгария 152 176 
унгарска икономика 142 
унгарско-български икономически връзки 142 
университети и бизнес 228 
университетска дейност 228 
управление 62 66 76 207 246 253 256 261 262 267 276 287 334 336 
управление в застраховането 66 
управление и контрол 255 
управление на бизнеса 269 
управление на биологичните активи 322 
управление на взаимоотношенията 213 
управление на дистрибуцията 133 
управление на задълженията 52 
управление на застрахователното дружество 66 186 
управление на земеделското стопанство 243 
управление на знанията и иновации 31 
управление на иновациите 31 88 
управление на информационната сигурност 371 
управление на качеството 207 247 346 
управление на кредита 87 
управление на кризата 261 
управление на отношенията 266 
управление на отпадъците 222 
управление на паричните потоци 250 267 
управление на персонала 336 337 338 339 344 
управление на поведението 338 
управление на портфейла 285 
управление на предприятието 248 253 266 
управление на проекти 298 299 300 
управление на проекти с метода Prince 2 299 
управление на производствени фактори 335 
управление на производствените процеси 334 
управление на производството 288 
управление на работната заплата 171 
управление на разходи 253 
управление на разходите 253 
управление на рекламата 130 
управление на риска 66 280 294 295 296 297 305 372 
управление на риска в застраховането 205 
управление на риска в предприятието 30 297 
управление на селското стопанство 111 
управление на услугите 32 
управление на финансовия риск 305 
управление на фирма 254 291 
управление на фирмата 250 287 292 
управление на човешки ресурси 108 335 
управление на човешките ресурси 108 226 
управление на човешкия капитал 337 
управление на човешкия фактор 335 
управленска ефективност 266 
управленска отчетност 326 
управленска революция 262 
управленски аспекти 108 275 294 
управленски контрол 287 
управленски органи 77 
управленски отчет 321 326 
управленски подход 66 
управленски процес 247 287 292 
управленски решения 338 
управленски стратегии 336 339 
управленски функции 286 
управленски цикъл 287 
управленско счетоводство 323 
урбанизация 9 
условия зя работа 33 
условия на труд 223 
услуга 103 
услуги 32 98 103 259 310 
услугите в националната икономика 103 
услугите в съвременната икономика 32 103 
уставен капитал 313 
уставен фонд 313 
устойчиво развитие 21 109 
устойчивост 49 
учебни заведения 368 
файл 351 
факторен анализ 256 
фактори на икономически ръст 335 
фалшив сайт 370 
ФАО 233 
фермер 244 245 
фермерска организация 244 
фермерски стопанства 244 
фермерско земеделие 244 
фермерско стопанство 245 
фермерство 244 
физически лица 160 
фиксирана телефония 152 
фиксирани телефонни мрежи 152 
финанси 46 55 56 58 68 71 72 73 74 85 
финансиране 56 68 
финансиране на предприятията 328 
финансиране на селското стопанство 111 
финансиране на фирмата 56 
финансов анализ 126 
финансов анализ на предприятието 52 246 
финансов контрол 78 
финансов контролинг 78 
финансов лизинг 301 
финансов лизингов договор 301 
финансов мениджмънт 78 250 292 353 
финансов отчет 330 
финансов пазар 38 39 40 68 74 
финансов пазар в Русия 39 
финансов ресурс 345 
финансов риск 296 305 
финансов сектор 39 63 64 
финансова архитектура 38 
финансова диагностика 246 256 
финансова интермедиация 42 
финансова криза 64 67 69 73 84 192 
финансова математика 23 61 218 295 
финансова отчетност 151 
финансова политика 60 
финансова проверка 276 
финансова ревизия 276 
финансова система 38 
финансова теория 47 
финансова устойчивост 38 
финансови деривати 70 
финансови злоупотреби 74 
финансови институции 42 358 
финансови инструменти 61 63 305 
финансови отчети 304 312 317 330 
финансови пазари 45 46 70 198 
финансови резултати 330 
финансови ресурси 252 345 
финансови рискове 305 
финансови сделки 74 
финансови средства 140 181 
финансово моделиране 65 
финансово планиране 65 78 
финансово посредничество 42 
финансово счетоводство 323 328 
финансово състояние 183 246 
финансово управление 78 151 353 
финансово управление и контрол 78 151 
финансово-икономическа криза 40 
финансово-счетоводен анализ 250 
финансово-счетоводна дейност 353 
финансово-счетоводна информационна система(ФСИС) 353 
фирма 287 
фирмен контрол 277 
фирмен кредит 87 
фирмен мениджмънт 134 
фирмен потенциал 108 
фирмена дейност 270 
фирмена конкурентоспособност 293 
фирмена стратегия 135 
фирмени стратегии 270 293 365 369 
фирмени финанси 328 
фирмено планиране 135 288 
фирмено поведение 145 
фирмено развитие 122 
фирми 10 50 121 122 
фискален резерв 79 80 
фискална платежоспособност 47 
фискална политика 47 79 80 
фискални правила 47 
фонд"ПКБ" 255 
фондация 341 
Франция 49 157 241 
франчайзинг 117 
франчайзингов договор 117 
франчайзингодател 117 
франчайзополучател 117 
фундаментален подход 261 
функции 324 
функции на полезност 76 
функции на счетоводството 324 
функция 286 
функция на Коб-Дъглас 335 
фуражен баланс 234 
фуражи 234 
фуражни култури 234 
хаос 273 
хедж стратегии 61 
хедж фондове 73 
хеджиран фонд 70 73 
хеджиране 61 70 73 305 
хеджиращ финансов инструмент 73 
Хераклит 3 
хотелиерска индустрия 375 
хотелиерски пазар 375 
хотелиерски продукт 375 
хотелиерско предприятие 375 
хотелиерство 375 
храни 349 
християн-социален икономически модел 20 
християнски модел на икономиката 20 
християнски ценности 20 
цветни метали 222 
цели 304 
цена на кредита 87 
цена на придобиване 320 
цена на услугата 97 
цени 49 115 
цени и ценообразуване 271 
ценни книжа 95 96 
ценни книжа в България 95 
ценности 11 
ценова политика 49 
ценова политика на фирмите 271 
ценова стабилност 49 
ценова стратегия 271 
ценово поведение 49 
ценообразуване 62 115 
централизирана платформа за разплащане 364 
централизиране 261 
Централна и Източна Европа 176 
централни банки 43 44 
ЦИЕ 176 
цикличен процес 287 
цимент 99 
циментова индустрия 99 
ЦПР 364 
частни пенсионни фондове 169 
четвърта конференция 22 23 24 25 26 211 216 217 218 224 225 351 
Чехия 176 
Чили 242 
членство в Европейския съюз 152 183 
членство в ЕС 152 
членство на България в ЕС 152 155 
човешка природа 269 
човешки капитал 335 
човешки ресурс 33 
човешки ресурси 33 226 335 
чуждестранна валута 68 
чуждестранна икономика 93 
чуждестранни инвестиции 72 93 105 140 
чуждестранни инвестиции в България 72 
чуждестранни студенти 214 
чужди инвестиции 93 
чужди капитали 93 
шведски модел 174 
Швейцария 241 
швейцарско правило 174 
шест сигма - стратегия 339 
шивашка промишленост 346 
широколентов интернет достъп 152 
шокова инфлация 59 
щета 205 
юбилеен алманах 247 
юбилейна годишнина 376 
юбилейна конференция 77 175 231 239 
юбилейна международна конференция 77 231 239 
юбилейна научна конференция 77 204 231 239 
юбилейна научно-практическа конференция 120 228 
Южна Африка 101 242 
Южното полукалбо 242 
ЮИЕ 138 
ядкови плодове 236 
55 години "Стратегическо планиране" 385 
BI 367 
BI проекти 367 
BI решения 367 
Bi система 366 367 
CMR 190 
CSA програма 244 
DSGE модел 45 
ECVET 209 
EDIS 151 
ENPHE 209 
ERP система 359 
EU - TOPPS 220 
EUR/USD 44 
ISO 346 
ISO 22000:2005 349 
ISO 26000 10 
RINGS 86 
SEPA 86 364 
SLT (статистическа теория за обучение) 370 
SWIFT 364 
Toyota 297 
UNIX 211 
Value-at-Risk 295 
Windows 211