НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Иновации - научен аспект

- 1 -

40427

Кирев, Любен.  Едрият бизнес, малките предприятия и иновациите / Любен Кирев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 37-44. 

  

Сист. No: 42191

- 2 -

Сп Ч I 58 i

Doh, Soogwan et al.  Innovation and Social Capital: A Cross-Country Investigation / Soogwan Doh, Zoltan J. Acs. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 3, с. 241-262. 

  

Сист. No: 42083

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 3 -

40427

Ангелова, Красимира.  За социалната политика в предприятието на XXI - ви век / Красимира Ангелова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 278-283. 

  

Сист. No: 42175

- 4 -

43475

Нинов, Николай.  Социалното подпомагане в Република България - ключов елемент на програмите "антибедност" / Николай Нинов. // Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации : Российско-Болгарский научно-практический Семинар : Выпуск 1, Выпуск 1 : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва, 2010, с. 81-92. 

  

Сист. No: 42081

- 5 -

Сп П 186

Димова, Душка.  За бедността и социалната политика - един по-различен поглед / Душка Димова. // Панорама на труда, 2010, N 5-6, с. 26-34. 

  

Сист. No: 42277

Статистика

- 6 -

40427

Иванов, Любомир.  Използване на статистическите методи при управлението и прогнозирането във фирмите / Любомир Иванов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 257-264. 

  

Сист. No: 42170

- 7 -

Сп Н 326 ту

Павлова, Веселка.  Статистическо изучаване на вътрешните води - концепции, дефиниции, показатели и оценки / Веселка Павлова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 155-214. 

  

Сист. No: 42161

Икономическа статистика

- 8 -

Сп И 36 Вн

Радилов, Димитър.  Системата на националните сметки 2008 г. за развитието на икономическата статистика / Димитър Радилов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 2, с. 77-89. 

  

Сист. No: 41972

Статистика на България

- 9 -

Сп Н 25 а

Цанова, Стела Стойчева.  Структурни промени в брутната добавена стойност на основните икономически сектори в Р. България / Стела Стойчева Цанова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 65-78. 

  

Сист. No: 42064

Миграция

- 10 -

Сп П 843 б

Йотов, Стефан.  Пазари, миграция и урбанизация / Стефан Йотов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 7, с. 7-12. , 20 юли - 20 авг. 2010

  

Сист. No: 42116

- 11 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Тодор Ив.  Асиметрия на ефектите от емиграцията / Тодор Ив. Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, 2006, N 3, с. 24-31. 

  

Сист. No: 42226

Миграция - международна

- 12 -

Сп И 503 и

Минчев, Веселин.  Глобалният подход към миграцията - поуки за България / Веселин Минчев. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 1, с. 3-31. 

  

Сист. No: 42094

Социология

- 13 -

43475

Георгиев, Никола.  Некоторые проблемы при практическом выявлении бедности / Никола Георгиев. // Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации : Российско-Болгарский научно-практический Семинар : Выпуск 1, Выпуск 1 : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва, 2010, с. 28-37. 

  

Сист. No: 42079

- 14 -

43475

Нестеров, Л.  Намаляване на подоходното неравенство - предпоставка за ограничаване на бедността. / Л. Нестеров. // Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации : Российско-Болгарский научно-практический Семинар : Выпуск 1, Выпуск 1 : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва, 2010, с. 53-70. 

  

Сист. No: 42080

- 15 -

43475

Пантелеева, Силвия.  Опит за стандартизиране на оценъчните измерители на бедността / Силвия Пантелеева. // Бедность как социальное явление: ее национальная специфика и вызовы в контексте глобализации : Российско-Болгарский научно-практический Семинар : Выпуск 1, Выпуск 1 : Финансовая академия при Правительстве РФ. - Москва, 2010, с. 101-111. 

  

Сист. No: 42082

- 16 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Етапи на развитие на европейската политика за младежта / М. Стоянова. // INFO свят, 2010, N 2, с. 3-5. 

  

Сист. No: 42223

- 17 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Стратегия на ЕС за младежта: инвестиране в младите хора и мобилизиране на техния потенциал / М. Стоянова. // INFO свят, 2010, N 2, с. 5-9. 

  

Сист. No: 42224

- 18 -

Сп Н 326 ту

Стоилова, Вяра.  Размяна и опазаряване / Вяра Стоилова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 53-84. 

  

Сист. No: 42158

Икономика. Икономически науки

- 19 -

Сп И 502

Воденичаров, Борис.  Кризата - мотор на капитализма / Борис Воденичаров. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 58-59. 

  

Сист. No: 42133

- 20 -

Сп П 57 х

Кушлин, В.  Посткризисная экономика: управление развитием / В. Кушлин. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 6, с. 14-24. 

  

Сист. No: 42111

- 21 -

Сп Ф 53 кс

Леденева, М. В.  Сущность и факторы неосязаемого капитала (по исследованиям Всемирного банка) / М. В. Леденева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 25, с. 42-53. 

  

Сист. No: 42110

- 22 -

Сп В 83 Э

Майзель, Б. Н.  Равновесие по Нэшу и история экономической науки / Б. Н. Майзель. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 6, с. 26-43. 

  

Сист. No: 42209

- 23 -

Сп П 57 х

Никологорский, Д.  Модернизация как этап развития / Д. Никологорский. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 6, с. 25-32. 

  

Сист. No: 42112

Икономикс

- 24 -

Сп Н 326 ту

Казаков, Атанас.  Човешкият капитал: концептуална рамка и функционална методология / Атанас Казаков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 7-52. 

  

Сист. No: 42157

- 25 -

Сп И 50

Нематериалният капитал и как той помага за излизане от икономическата криза  / Вихър Мицов. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 3, с. 42-49. 

  

Сист. No: 42231

Макроикономика

- 26 -

41088

Шишманова, Пенка.  Условия за развитие на третичния сектор в България / Пенка Шишманова. // Макроикономическа стабилизация и икономически растеж при прехода към реално функционираща пазарна икономика : Научна конференция 14-15 ноември 2002 г. : УИ Стопанство. - София, 2003, с. 347-350. 

  

Сист. No: 42276

- 27 -

Сп Д 226 п

Найденов, Людмил.  Макроикономически ефекти на фискалната децентрализация / Людмил Найденов. // Данъчна практика, 2010, N 6, с. 23-28. 

  

Сист. No: 42121

Трудови отношения

- 28 -

41049

Илиев, Даниел Иванов.  Релацията "Качествено следпродажбено обслужване - потребителска удовлетвореност" / Даниел Иванов Илиев. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 238-247. 

  

Сист. No: 42268

Пазар на труда

- 29 -

38035

Горанова, Пенка.  Пазарът на труда и модели за поведение / Пенка Горанова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96; Т.1-9 : 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране, 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 178-202. 

  

Сист. No: 42190

Безработица

- 30 -

40427

Павлов, Нено.  Държавните интервенции на корпоративните трудови пазари - стратегия за редуциране на безработицата / Нено Павлов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 19-26. 

  

Сист. No: 42189

- 31 -

Сп М 486

Матеев, Йордан.  Време за наемане / Йордан Матеев. // Мениджър, 2010, N 6, с. 112-113. 

  

Сист. No: 42046

Среден бизнес

- 32 -

43353

Чиприянова, Галина.  Важни дефиниции при работа със счетоводния модул на системата ERP / Галина Чиприянова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 250-255. 

  

Сист. No: 41915

- 33 -

Сп Б 254 и

Василев, Йордан.  Предприемачество и застраховане - една необходима релация / Йордан Василев. // Банки Инвестиции Пари, 2003, N 10, с. 8-13. 

  

Сист. No: 42169

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 34 -

38035

Ангелова, Поля.  Кредитът като обект на статистическото изучаване / Поля Ангелова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96; Т.1-9 : 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката, 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 188-201. 

  

Сист. No: 42194

- 35 -

39436

Анчева, Юлия.  Възможности за усъвършенстване на реализацията на резултатите от ревизионната дейност / Юлия Анчева. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 92-100. 

  

Сист. No: 42333

- 36 -

40850

Димитрова, Павлина.  Някои размисли за финансовите аспекти на кредитния риск в банките / Павлина Димитрова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция 22.02. - 25.02. 2004 г.; Т.1-2 : Т. 2, Т. 2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 123-132. 

  

Сист. No: 42278

- 37 -

39823

Монев, Виктор.  Аспекти на конкурентоспособността на търговската банка / Виктор Монев. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 389-392. 

  

Сист. No: 42287

- 38 -

40710

Ставрова, Елена.  Ефективност на банките, конкурентоспособност и обкръжаваща среда / Елена Ставрова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 398-405. 

  

Сист. No: 42246

- 39 -

41127

Цветкова, Надежда.  Взаимодействие между органите на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК) и прокуратурата - особености и форми / Надежда Цветкова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : /Сборник статии/; Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 137-143. 

  

Сист. No: 42318

- 40 -

Сп Н 32

Томов, Николай.  Детерминанти на опционната цена /премия/ при опционните контракти / Николай Томов. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т.47: Серия 6.1, 2008, с. 113-118.. 

  

Сист. No: 42342

- 41 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Чрез парична интервенция - към икономически подем / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 5-16. 

  

Сист. No: 42057

- 42 -

Сп Б 925 с

Александров, Валерий.  Отчетно-информационни проблеми при оценка на банковата ликвидност / Валерий Александров. // Български счетоводител, 2001, N 15, с. 24-27. 

  

Сист. No: 42138

- 43 -

Сп А 582

Андреев, Румен.  Лудвиг фон Мизес за покупателната способност на парите и за тяхната неутралност / Румен Андреев. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 125-134. 

  

Сист. No: 41943

- 44 -

Сп Д 41 к

Байдина, О. С. и др.  Финансовые риски: природа и взаимосвязь / О. С. Байдина, Е. В. Байдин. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 7, с. 29-32. 

  

Сист. No: 42254

- 45 -

Сп Ф 53 кс

Басс, А. Б. и др.  Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации престпных доходов / А. Б. Басс, М. В. Каратаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 26, с. 29-38. 

  

Сист. No: 42215

- 46 -

Сп Р 868 э

Винслав, Ю. и др.  Управление лизинговой деятельностью в интегрированных корпоративных структурах / Ю. Винслав, М. Ведров. // Российский экономический журнал . - Москва, 53, 2010, N 1, с. 79-90. 

  

Сист. No: 41906

- 47 -

Сп Н 25 а

Вътев, Жельо.  Кредитна политика и ефективност на кредита / Жельо Вътев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 1990, N 1, с. 17-22. 

  

Сист. No: 42090

- 48 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, Марин.  Анализ на приходите и разходите на фасилити и пропърти фирмите / Марин Гълъбов. // Данъчна практика, 2010, N 7, с. 19-23. 

  

Сист. No: 42197

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Давыдова, Л. В. и др.  Развитие проектного финансирования на мировом уровне - ключевой фактор выхода из кризиса и обеспечения экономического роста / Л. В. Давыдова, И. В. Ильин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 27, с. 2-7. 

  

Сист. No: 42220

- 50 -

Сп В 52 лэ

Дарушин, И. А.  Деривативиы как фактор увеличения экономических рисков / И. А. Дарушин. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2010, N 1, с. 35-45. 

  

Сист. No: 42273

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Дун, И. Р.  Инвестицонные возможности международного лизинга / И. Р. Дун. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 26, с. 67-72. 

  

Сист. No: 42218

- 52 -

Сп В 52 лэ

Коршунов, О. Ю.  Оптимизация структуры составного хеджирования / О. Ю. Коршунов. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2010, N 1, с. 22-34. 

  

Сист. No: 42272

- 53 -

Сп П 57 х

Макаров, Ю. и др.  Модели взаимодействия при финансировании космической деятельности / Ю. Макаров, Д. Пайсон. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 6, с. 33-40. 

  

Сист. No: 42113

- 54 -

Сп Б 254 и

Пенков, Илко.  Относно функциите на кредита / Илко Пенков. // Банки Инвестиции Пари, 1999, N 4, с. 15-22. 

  

Сист. No: 42177

- 55 -

Сп Д 41 к

Поршаков, А. С.  Эмпирическое исследование положений количественной теории денег на основе межстрановой методологии / А. С. Поршаков. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 7, с. 56-60. 

  

Сист. No: 42256

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Придачук, М. П.  Проблемы и перспективы посткризисного развития российской финансовой отрасли / М. П. Придачук. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 25, с. 23-28. 

  

Сист. No: 42108

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Е. А.  Влияние кризиса 2008-2009 гг. на финансовую интеграцию фондовых рынков / Е. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 26, с. 49-52. 

  

Сист. No: 42217

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Швецов, Ю. Г. и др.  Использование методов множественного корреляционно-регрессионного анализа для диагностики финансовой несостоятельности предприятий / Ю. Г. Швецов, Т. В. Сабельфельд. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 25, с. 13-17. 

  

Сист. No: 42107

- 59 -

Сп Ф 53 кс

Щеголева, Н. Г. и др.  Проблемы формирования регионального валютного союза арабских государств Персидского залива / Н. Г. Щеголева, Д. А. Балашов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 25, с. 2-12. 

  

Сист. No: 42106

- 60 -

Сп Ф 53 кс

Щеголева, Н. Г. и др.  Валютный союз: разработка оптимальных "критериев конвергенции" / Н. Г. Щеголева, Д. А. Балашов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 26, с. 21-28. 

  

Сист. No: 42214

- 61 -

Сп Д 41 к

Юркова, Г. В. и др.  Центральные банки в функции кредитора последней инстанции (на примере ФРС США и ЕЦБ в период финансового кризиса 2007 - 2009 годов) / Г. В. Юркова, Л. В. Залунина. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 7, с. 43-55. 

  

Сист. No: 42255

- 62 -

Сп Ч J 80 f

Banerjee, Snehal et al.  Disagreement and Learning: Dynamic Patterns of Trade / Snehal Banerjee, Ilan Kremer. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 4, с. 1269-1302. 

  

Сист. No: 42324

- 63 -

Сп Ч J 80 m

Bluedorn, John C. et al.  The Empirics of International Monetary Transmission: Identification and the Impossible Trinity / John C. Bluedorn, Christopher Bowdler. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 4, с. 679-713. 

  

Сист. No: 41926

- 64 -

Сп Ч J 80 m

Bunzel, Helle et al.  The Taylor Rule and 'Opportunistic' Monetary Policy / Helle Bunzel, Walter Enders. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 5, с. 931-949. 

  

Сист. No: 42296

- 65 -

Сп Ч J 80 f

Duchin, Ran.  Cash Holdings and Corporate Diversification / Ran Duchin. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 3, с. 955-992. 

  

Сист. No: 41944

- 66 -

Сп Ч I 69 sb

Garcia-Teruel, Pedro J. et al.  Determinants of trade credit: A comparative study of European SMEs / Pedro J. Garcia-Teruel, Pedro Martinez-Solano. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 3, с. 215-233. 

  

Сист. No: 42293

- 67 -

Сп Ч I 69 sb

Iturralde, Txomin et al.  Empirical evidence of banking relationships for Spanish SMEs / Txomin Iturralde, Amaia Maseda. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 3, с. 274-295. 

  

Сист. No: 42295

- 68 -

Сп Ч J 80 m

Leigh, Daniel.  Monetary Policy and the Lost Decade: Lessons from Japan / Daniel Leigh. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 5, с. 833-857. 

  

Сист. No: 42299

Финанси

- 69 -

38807

Адамов, Величко.  Проблеми на оценяването на финансовите активи на фирмата / Величко Адамов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие ;Свищов, 26-28 ноември 1998 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1998, с. 63-87. 

  

Сист. No: 42343

- 70 -

42801

Вечев, Венцислав Димчев.  Ликвидност и платежоспособност на търговската банка / Венцислав Димчев Вечев. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" : Сборник с доклади Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор, Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 439-446. 

  

Сист. No: 42207

- 71 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Да харчим или не / Георги Ангелов. // Мениджър, 2010, N 7, с. 126-127. 

  

Сист. No: 42028

- 72 -

Сп Ф 53

Барулин, С. В. и др.  Оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых програми / С. В. Барулин, В. С. Кусмарцева. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 5, с. 22-27. 

  

Сист. No: 41898

- 73 -

Сп И 36 Вн

Владимиров, Владимир.  Фискалната политика в условията на икономическата криза / Владимир Владимиров. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 1, с. 58-69. 

  

Сист. No: 41949

- 74 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Дебитни и кредитни карти / М. Гълъбов. // Актив, 2010, N 7-8, с. 5-6. 

  

Сист. No: 42125

- 75 -

Сп И 502

Гълъбов, Марин.  Емитиране на акции и облигации - алтернативи при осигуряването на капитал / Марин Гълъбов. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 94-96. 

  

Сист. No: 42137

- 76 -

Сп И 36 Вн

Димитрова, Теодора.  Анализ на кредитния портфейл на домакинствата в условията на финансова криза / Теодора Димитрова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 1, с. 78-89. 

  

Сист. No: 41967

- 77 -

Сп А 582

Иванова, Ваня.  За необходимостта от единна екофискална политика в ЕС / Ваня Иванова. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 91-99. 

  

Сист. No: 41933

- 78 -

Сп И 50 м

Минасян, Гарабед.  Парична динамика и икономическа активност / Гарабед Минасян. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 4, с. 3-28. 

  

Сист. No: 42060

- 79 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Разплащане по търговски сделки с полици / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 7, с. 11-12. 

  

Сист. No: 42008

- 80 -

Сп Ф 53

Родионова, В. М.  Сущность финансов и их роль в рыночной экономике / В. М. Родионова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 6, с. 60-66. 

  

Сист. No: 42073

- 81 -

Сп И 502

Тимчев, Марко Л.  Анализ и защита на предприятието от финансова несъстоятелност / Марко Л. Тимчев. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 82-86. 

  

Сист. No: 42135

- 82 -

Сп А 582

Трифонова, Венелина.  Интеграцията на финансовите пазари в рамките на ЕС / Венелина Трифонова. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 75-83. 

  

Сист. No: 41929

- 83 -

Сп М 486

Чобанов, Петър.  Цените ще тръгнат нагоре / Петър Чобанов. // Мениджър, 2010, N 8, с. 120-121. 

  

Сист. No: 42200

- 84 -

Сп Ч J 80 f

Doidge, Craig et al.  Why Do Foreign Firms Leave U.S. Equity Markets? / Craig Doidge, G. Andrew Karolyi, Rene M. Stulz. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 4, с. 1507-1553. 

  

Сист. No: 42331

- 85 -

Сп Ч J 80 f

Evans, Richard B.  Mutual Fund Incubation / Richard B. Evans. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 4, с. 1581-1611. 

  

Сист. No: 42328

- 86 -

Сп Ч J 80 f

Hochberg, Yael V. et al.  Networking as a Barrier to Entry and the Competitive Supply of Venture Capital / Yael V. Hochberg, Alexander Ljungqvist, Yang Lu. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 3, с. 829-859. 

  

Сист. No: 41930

- 87 -

Сп Ч J 80 f

Rice, Tara et al.  Does Credit Competition Affect Small-Firm Finance? / Tara Rice, Philip E. Strahan. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 3, с. 861-889. 

  

Сист. No: 41934

Финансов контрол

- 88 -

39436

Зарев, Данаил.  Данъчен процес и данъчният контрол в условията на сложен икономически преход / Данаил Зарев. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 134-142. 

  

Сист. No: 42335

- 89 -

39436

Пенков, Валери.  Сметната палата в системата на финансов контрол, осъществяван от държавата / Валери Пенков. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 79-91. 

  

Сист. No: 42332

- 90 -

39436

Петков, Велислава.  Влияние на финансовия контрол върху стопанската престъпност / Велислава Петков. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 101-112. 

  

Сист. No: 42334

- 91 -

39436

Раданчев, Симеон.  Финансовият контрол като система за защита на държавните интереси / Симеон Раданчев. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 24-32. 

  

Сист. No: 42290

Капиталовложения в икономиката

- 92 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към април 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 7, с. 34-57. 

  

Сист. No: 41968

- 93 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към май 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 8, с. 31-55. 

  

Сист. No: 42225

Данъци. Такси. Налози

- 94 -

Сп П 57 х

Алклычев, А.  Теоретические аспекты функционалного назначения налоговых отношений / А. Алклычев. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 6, с. 64-69. 

  

Сист. No: 42115

Данъчна система

- 95 -

Сп Ф 53

Полежарова, Л. В.  Основные аспекты устранения международного двойного налогообложения / Л. В. Полежарова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 5, с. 47-56. 

  

Сист. No: 41899

Данъчно облагане

- 96 -

40427

Добрева, Дучка и др.  Усъвършенстването на данъчното облагане и системата на социално осигуряване - фактор за стимулиране на предприемаческата активност / Дучка Добрева, Анита Нацкова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 52-57. 

  

Сист. No: 42193

- 97 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Обхват на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане / Истилиян Симеонов. // Актив, 2010, N 7-8, с. 9-18. 

  

Сист. No: 42126

Данъчен контрол

- 98 -

39436

Първанова, Славянка.  Възможности за усъвършенстване на данъчния контрол / Славянка Първанова. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 187-195. 

  

Сист. No: 42288

- 99 -

39436

Симеонова, Вяра.  Проблеми на данъчния контрол при облагане доходите на физическите лица. Нарушения по ЗОДФЛ / Вяра Симеонова. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 165-173. 

  

Сист. No: 42336

- 100 -

41049

Стойкова, Пепа.  Същност и значение на данъчния контрол, като част от данъчния процес / Пепа Стойкова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 269-276. 

  

Сист. No: 42270

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 101 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С. и др.  Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального финансового кризиса / С. Андрюшин, В. Кузнецов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 6, с. 69-87. 

  

Сист. No: 42210

- 102 -

Сп Д 41 к

Воеводская, Татьяна Петровна.  Эволюция денежно-кредитной системы через призму музейной деятельности Банка России / Татьяна Петровна Воеводская. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 6, с. 64-68. 

  

Сист. No: 42014

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Дубова, С. Е. и др.  Дифференциация режима банковского надзора: зарубежный опыт и перспективы внедрения в России / С. Е. Дубова, А. С. Кутузова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 26, с. 15-20. 

  

Сист. No: 42211

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Мануйленко, В. В.  Методология формирования системы оценки достаточности капитала кредитной организации / В. В. Мануйленко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 27, с. 21-31. 

  

Сист. No: 42222

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Мищенко, С. В.  Особенности стресс-тестирования устойчивости денежного рынка / С. В. Мищенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 25, с. 29-36. 

  

Сист. No: 42109

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П. и др.  Оценка результативности контрольны мероприятий в комерческом банке / О. П. Овчинникова, Д. В. Семенов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 27, с. 14-20. 

  

Сист. No: 42221

- 107 -

Сп К 90 р

Петров, Петър.  Практически успешни стъпки за получаване на фирмен кредит / Петър Петров. // Кредити & Риск, III, 2010, N 2, с. 10-15, 20-21; N3, с. 3-9; N4, с. 6-11. 

  

Сист. No: 40919

- 108 -

Сп Ч J 80 m

Levy-Yeyati, Eduardo et al.  Depositor Behavior under Macroeconomic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies / Eduardo Levy-Yeyati, Maria Soledad Martinez Peria. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 4, с. 585-614. 

  

Сист. No: 41922

Пари, валута

- 109 -

Сп И 503 и

Ganchev, Gancho Todorov.  On the Utility of Money / Gancho Todorov Ganchev. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 1, с. 32-60. 

  

Сист. No: 42095

Инвестиции

- 110 -

39823

Симеонов, Стефан.  Актуални аспекти на инвестициите чрез опции / Стефан Симеонов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 361-369. 

  

Сист. No: 42285

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 111 -

38035

Билев, Бильо.  Анализ на оборота на капитала / Билю Билев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 ; Т.1-9 : 3. Анализ и контрол, 3. Анализ и контрол : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 125-147. 

  

Сист. No: 42187

Ценни книжа

- 112 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Секюритизация на вземанията чрез търговски ценни книжа / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, III, 2010, N 4, с. 28-32. 

  

Сист. No: 41983

Икономика

- 113 -

41055

Колев, Георги Велков.  Социалната трансформация и обедняването в България / Георги Велков Колев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади; Т.1-3 : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 223-228. 

  

Сист. No: 42247

- 114 -

38056

Шопова, Маргарита.  Колебанията на прехода и роля на властта за тяхното преодоляване / Маргарита Шопова. // Управление на прехода;Т.1-2 : Юбилейна научна конференция с международно участие (25-26 октомври 1996 г.) : 1, 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 237-242. 

  

Сист. No: 42280

- 115 -

Сп Г 62 а

Николов, Емил Борисов.  Оценка на фирмената конкурентоспособност / Емил Борисов Николов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, I. - Свищов, 2008, с. 90-113. 

  

Сист. No: 37522

- 116 -

Сп И 502

Димитров, Слави.  Аржентина: "Страната на шестте континента" / Слави Димитров. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 70-73. 

  

Сист. No: 42134

- 117 -

Сп И 502

Нейчев, Станьо.  Стопанските дисбаланси и икономическата криза / Станьо Нейчев. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 46-51. 

  

Сист. No: 42132

- 118 -

Сп И 50 м

Соколов, Иван.  Публично-частното партньорство като перспективен механизъм за развитие на икономиката / Иван Соколов. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 4, с. 98-106. 

  

Сист. No: 42066

- 119 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Дойде време за нова приватизация / Красен Станчев. // Мениджър, 2010, N 7, с. 122-125. 

  

Сист. No: 42024

- 120 -

Сп М 486

Стоев, Георги.  Кой кога ще излезе от кризата / Георги Стоев. // Мениджър, 2010, N 7, с. 34, 36. 

  

Сист. No: 42020

Икономика на България

- 121 -

Сп Н 326 ту

Мишев, Георги.  Конкурентоспособност на българската икономика през периода 2003-2008 година / Георги Мишев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 85-124. 

  

Сист. No: 42159

- 122 -

Сп И 502

Аврамов, Йосиф.  В духа на дясната политика е да се подпомогне българския бизнес / Йосиф Аврамов. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 24-25. 

  

Сист. No: 42129

Икономика на Германия

- 123 -

Сп П 57 х

Зверев, А.  Защита внутреннего рынка и поддержка экспортеров в Германии / А. Зверев. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 6, с. 57-63. 

  

Сист. No: 42114

Икономика на Русия

- 124 -

Сп М 68 э

Осадчий, Н.  Почему портфельный капитал ушел из России? / Н. Осадчий. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 6, с. 52-60. 

  

Сист. No: 42304

Бизнес икономика

- 125 -

41049

Шереметов, Георги.  Анализиране на технологичните портфейли за постигане на устойчивост в бизнес организациите / Георги Шереметов. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 114-125. 

  

Сист. No: 42261

Икономически растеж

- 126 -

Сп А 582

Пиримова, Вера.  Макроикономическа динамика в условията на евроинтеграция / Вера Пиримова. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 46-52. 

  

Сист. No: 41917

Пазарно стопанство

- 127 -

43353

Божиков, Асен.  Планът за възтановяване от бедствия и аварии в малките и средни предприятия / Асен Божиков. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 256-261. 

  

Сист. No: 41916

- 128 -

38035

Спиридонов, Иван и др.  Проблеми на преструктурирането на икономиката при трансформация на пазарните отношения / Иван Спиридонов, Анелия Гайдова, Маргарита Богданова. // Юбилеен алманах : Т.1- : 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век, 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 97-128. 

  

Сист. No: 42206

Приватизация

- 129 -

38035

Крумова, Диана.  Информационно осигуряване на бизнесоценката при приватизация / Диана Крумова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96; Т.1-9 : 2. Счетоводство, 2. Счетоводство : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 108-131. 

  

Сист. No: 42184

- 130 -

40427

Стоянов, Теодор.  Структурата на собствеността - основен фактор за развитие на приватизираните предприятия / Теодор Стоянов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 288-295. 

  

Сист. No: 42178

- 131 -

40364

Стоянов, Теодор.  Динамика в структурата на собствеността в приватизираните предприятия / Теодор Стоянов. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г. : Фабер. - В. Търново, 2002, с.114-121. 

  

Сист. No: 42303

- 132 -

Сп И 503 и

Наама, Карим.  Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет / Карим Наама. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 1, с. 118-149. 

  

Сист. No: 42092

Стопанско планиране

- 133 -

38035

Кънев, Петър и др.  Предприемачеството в индустрията на България / Петър Кънев, Виолета Блажева. // Юбилеен алманах : Т.1- : 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век, 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 45-65. 

  

Сист. No: 42203

Прогнозиране

- 134 -

38035

Митев, Неделчо.  Разработване на методика за формулиране на продуктова-пазарнитестратегии на големите български предприятия съобразно условията на европейския общ пазар / Неделчо Митев и др. // Юбилеен алманах : Т.1- : 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век, 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 33-55. 

  

Сист. No: 42205

- 135 -

40427

Папазов, Кръстю и др.  Методологични въпроси на прогнозирането и планирането в товарния автомобилен транспорт / Кръстю Папазов, Моника Колева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 29-36. 

  

Сист. No: 42165

- 136 -

Сп Б 254 и

Чиприянов, Михаил.  Сегментирането на пазара - условие за успех на продуктовата диверсификация / Михаил Чиприянов. // Банки Инвестиции Пари, 1999, N 6, с. 32-37. 

  

Сист. No: 42179

Аграрна икономика

- 137 -

40427

Атанасова, Т. и др.  Аграрното предприятие като система и неговите съставни елементи / Т. Атанасова, Н. Костадинова, Г. Костов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 80-93. 

  

Сист. No: 42166

- 138 -

Сп З 54

Бъчварова, Светла.  Приоритети за промяна на аграрната политика / Светла Бъчварова. // Земеделие плюс, 2010, N 2, с. 4-6; N3, с. 4-6; N4, с. 4-7; N5, с. 8-10.. 

  

Сист. No: 41550

- 139 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Ценови индекси по ФАО за основните хранителни продукти през 2000-2010 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 7, с. 36-37. 

  

Сист. No: 42084

- 140 -

Сп И 502

Маринов, Калин.  Българският аграрен сектор в капана на директните плащания / Калин Маринов. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 6-9. 

  

Сист. No: 42127

- 141 -

Сп З 54

Тасев, Георги.  Проблеми на земеделието в условията на устойчиво развитие / Георги Тасев. // Земеделие плюс, 2010, N 4, с. 8-9; N5, с. 13-14. 

  

Сист. No: 41553

Туризъм в България

- 142 -

В К 263

Маркова, Зорница.  Алтернативната България / Зорница Маркова. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XVIII, N 33, 21 авг. 2010, с. 35-36. 

  

Сист. No: 42341

- 143 -

Сп И 502

Славова-Ночева, Мария.  Българският туризъм и икономическата криза / Мария Славова-Ночева. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 37-39. 

  

Сист. No: 42131

Търговия

- 144 -

40850

Долчинков, Радостин.  Техники за подпомагане на анализа на пазара на автомобили в България / Радостин Долчинков. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 37-49. 

  

Сист. No: 42357

- 145 -

40966

Душкова, Миглена.  Конкурентни предимства на обслужването в търговска верига "Пикадили" - Варна / Миглена Душкова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади : Наука и икономика. - Варна, 2004, с. 72-82. 

  

Сист. No: 42241

- 146 -

Сп Н 326 ту

Хаджиниколов, Димитър.  Някои проблеми при адаптирането на България към общата търговска политика на ЕС / Димитър Хаджиниколов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 125-154. 

  

Сист. No: 42160

- 147 -

Сп А 454

Рангелова, Лилия.  Теоретико-методологични аспекти на калкулирането в търговските банки / Лилия Рангелова. // Актив, 2005, N 5, с. 39-44. 

  

Сист. No: 24687

- 148 -

Сп П 843 б

Симеонов, Истилиян.  Франчайзинговият договор / Истилиян Симеонов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 7, с. 18-22. , 20 юли - 20 авг. 2010

  

Сист. No: 42117

Маркетинг

- 149 -

40628

Илиев, Даниел.  Маркетинг на качеството в следпродажбената дейност на бизнес организацията / Даниел Илиев. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г. : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 101-105. 

  

Сист. No: 42243

- 150 -

40628

Йорданов, Радослав.  Отчитане на междупродуктовото взаимодействие в дифузионния модел на BASS / Радослав Йорданов. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г. : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 191-200. 

  

Сист. No: 42244

- 151 -

38035

Митев, Неделчо.  Обхват и предимства от евромаркетинга за България / Неделчо Митев. // Юбилеен алманах : Т.1- : 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури, 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 124-141. 

  

Сист. No: 42201

- 152 -

41484

Младенова, Павлина.  Маркетинг в изкуствата - концепция и проблеми / Павлина Младенова. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 94-99. 

  

Сист. No: 42236

- 153 -

40427

Петрова, Симеонка Александрова.  Нови моменти в маркетинговата политика на съвременното предприятие от селскостопанското машиностроене / Симеонка Александрова Петрова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 284-287. 

  

Сист. No: 42176

- 154 -

40473

Узунова, Юлия.  Стратегически маркетингови трансформации на фирмите в емержентни пазари / Юлия Д. Узунова. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България 23 - 25 октомври 2002 г. : Сборник доклади от научна конференция с международно участие : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 231-242. 

  

Сист. No: 42239

- 155 -

Сп Н 25 а

Димова, Надежда Й.  Алтернативните подходи в маркетинга в новите икономически условия / Надежда Й. Димова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 79-92. 

  

Сист. No: 42067

- 156 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Търговско-маркетинговата война / Боян Кутевски. // Мениджър, 2010, N 6, с. 90-92. 

  

Сист. No: 42040

- 157 -

Сп И 50 м

Стоянов, Михал.  Съвременното разбиране за потребителския избор като рационално поведение, стимулирано чрез търговски техники за увеличаване на продажбите / Михал Стоянов. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 1, с. 101-116. 

  

Сист. No: 42119

- 158 -

Сп М 486

Трайков, Трайчо.  Създаването на "Бранд България" е стратегическа инвестиция / Трайчо Трайков. // Мениджър, 2010, N 8, с. 28-29. 

  

Сист. No: 42198

Рекламна, комуникационна политика

- 159 -

Сп Н 326 ту

Катранджиев, Христо.  Критерии и показатели за сегментиране на телевизионната аудитория / Христо Катранджиев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2005, с. 143-184. 

  

Сист. No: 42213

Маркетингов мениджмънт

- 160 -

Сп Г 62 вх

Величкова, Д.  Маркетинг на взаимоотношения с клиентите в интернет-среда - ключът към успешния online - бизнес / Д. Величкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIV, Кн.1., 2005, с. 197-200. 

  

Сист. No: 42358

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 161 -

Сп Н 326 ту

Щерев, Николай.  Пазарна ориентация на индустриалните предприятия / Николай Щерев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 301-331. 

  

Сист. No: 42164

Логистика

- 162 -

Сп И 36 Вн

Атанасов, Бойко.  Логистиката като научно направление и инструмент на практиката / Бойко Атанасов. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 2, с. 68-76. 

  

Сист. No: 41971

- 163 -

Сп Л 763

Баджева, Снежина.  Мястото, където частите не познават граници. Логистичният център на Daimler в Гермерсхайм / Снежина Баджева. // Логистика, VI, 2010, N 7, с. 40-42. 

  

Сист. No: 42349

- 164 -

Сп Б 445

Василева, Елка.  За съществуващите проблеми на логистичните системи във фирмите / Елка Василева. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2001, N 2, с. 58-66. 

  

Сист. No: 42042

- 165 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  [Десет] 10 идеи променят света на логистиката / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 6, с. 46. 

  

Сист. No: 41985

- 166 -

Сп И 36 Вн

Желязкова, Донка.  Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство / Донка Желязкова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 2, с. 100-110. 

  

Сист. No: 41978

- 167 -

Сп Л 763

Училища за логистици в Германия . // Логистика, VI, 2010, N 6, с. 50-52. 

  

Сист. No: 41986

Външна търговия

- 168 -

40966

Цанкова, Надежда.  Информацията и управлението на продажбите / Надежда Цанкова. // Научна конференция на младите научни работници : Сборник доклади : Наука и икономика. - Варна, 2004, с. 65-71. 

  

Сист. No: 42240

- 169 -

Сп А 582

Статев, Стати.  Външна търговия, финанси и икономически растеж / Стати Статев. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 12-37. 

  

Сист. No: 41904

Международни икономически отношения

- 170 -

Сп М 68 э

Волков, А.  Северные страны: под ударами кризиса / А. Волков. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 7, с. 65-73. 

  

Сист. No: 42307

- 171 -

Сп М 45-о

Вълчев, Бойко.  Състояние на европейската имиграционна политика след влизането на България в ЕС / Бойко Вълчев. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 4, с. 91-100. 

  

Сист. No: 42289

- 172 -

Сп В 52 лэ

Обойн, М.  Финансирование международной торговли в условиях кризиса: попытка перезагрудки / М. Обойн. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2010, N 1, с. 12-21. 

  

Сист. No: 42271

- 173 -

Сп М 68 э

Погорельская, С.  Лисабонский договор: проблемы политической консолидации ЕС / С. Погорельская. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 7, с. 40-54. 

  

Сист. No: 42306

- 174 -

Сп М 68 э

Сидорова, Е.  Будущее ЕС после расширения: обновление сценария / Е. Сидорова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 6, с. 117-127. 

  

Сист. No: 42305

- 175 -

Сп К 90 р

Сирков, Любомир.  Еврозоната - хоризонтално разцепление или вертикално надграждане? / Любомир Сирков. // Кредити & Риск, III, 2010, N 4, с. 25-27. 

  

Сист. No: 41982

- 176 -

Сп Д 41 к

Соколов, В. В.  Китай в мировой экономике: современный этап / В. В. Соколов. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 7, с. 61-67. 

  

Сист. No: 42257

- 177 -

Сп М 45-о

Чуков, Боян.  Бъдещето на разузнаването и специализираните разузнавателни и контраразузнавателни структури на транснационалните корпорации / Боян Чуков. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 3, с. 23-30. 

  

Сист. No: 41895

Глобализация

- 178 -

Сп А 582

Казаков, Атанас.  Човешкият капитал в условията на глобализация / Атанас Казаков. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 53-65. 

  

Сист. No: 41921

- 179 -

Сп А 582

Марикина, Мария.  Последствия от глобализацията за националните стопанства / Мария Марикина. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 100-105. 

  

Сист. No: 41936

- 180 -

Сп А 582

Марков, Марчо.  Глобализацията и развитието на икономическите институции / Марчо Марков. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 38-45. 

  

Сист. No: 41908

- 181 -

Сп А 582

Спасов, Трайчо.  Глобализацията и развитието на теоретичната икономия / Трайчо Спасов. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 3-11. 

  

Сист. No: 41897

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 182 -

Сп И 50 м

Василева, Антоанета.  Концепцията "Евромаркетинг" и препоръки към българските износители / Антоанета Василева. // Икономическа мисъл, 2002, N 2, с. 51-67. 

  

Сист. No: 42234

- 183 -

Сп А 582

Георгиева, Емилия.  Европейският съюз като глобален икономически играч / Емилия Георгиева. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 84-90. 

  

Сист. No: 41931

- 184 -

Сп М 45-о

Цачевски, Венелин.  Евроинтеграцията на Турция: членство в ЕС или привилегировано партньорство? / Венелин Цачевски. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 3, с. 73-88. 

  

Сист. No: 41896

Право. Наука за държавата и правото

- 185 -

41537

Баланов, Йордан.  Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и Европейското дружество / Йордан Баланов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : 1, 1 : ГорексПрес. - София, 2006, с. 386-390. 

  

Сист. No: 42251

- 186 -

40925

Даскалов, Вълчин.  Правна същност на дължимата грижа на членовете на управителните органи на капиталовите дружества / Вълчин Даскалов. // Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България : Т.1-3; Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. : Т.2. Секция "Право", Т.2. Секция "Право" : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 58-75. 

  

Сист. No: 42249

- 187 -

41127

Христова, Христина.  Контрол и управление на дружество с ограничена отговорност / Христина Тодорова Христова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : /Сборник статии/; Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 186-194. 

  

Сист. No: 42321

- 188 -

Сп Т 961 п

Вълканова, Мария.  Отмяна на уговорката в полза на трето лице при договор за застраховка "Живот" в случай на смърт - същност и особености / Мария Вълканова. // Търговско право, 2010, N 2, с. 49-60. 

  

Сист. No: 42104

- 189 -

Сп Т 961 п

Герджиков, Огнян.  По въпроса за имуществото и капитала на търговските дружества / Огнян Герджиков. // Търговско право, 2010, N 2, с. 7-22. 

  

Сист. No: 41838

- 190 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Георги.  Нищожност на търговската сделка поради неспазване на установената форма / Георги Стефанов. // Търговско право, 2010, N 2, с. 43-47. 

  

Сист. No: 42103

- 191 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Стефан.  Активна легитимация при някои искове за попълване на масата на несъстоятелността / Стефан Стефанов. // Търговско право, 2010, N 2, с. 79-98. 

  

Сист. No: 42105

Обществено управление. Военни науки

- 192 -

Сп А 582

Йотова, Лилия.  Глобални предизвикателства и устойчиво развитие на публичния сектор в България / Лилия Йотова. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 66-74. 

  

Сист. No: 41927

Социално осигуряване

- 193 -

Сп И 36 Вн

Благойчева, Христина.  Влияние на миграцията за финансовата устойчивост на социалноосигурителната система в дългосрочен хоризонт / Христина Благойчева. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 1, с. 70-77. 

  

Сист. No: 41965

- 194 -

Сп С 848 д

Бочкарев, Алексанр Юрьевич.  Методические подходы к созданию информационной системы "Электронный паспорт социальной инфраструктуры мниципального образования" / Алексанр Юрьевич Бочкарев. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 3, с. 49-55. 

  

Сист. No: 42047

- 195 -

Сп Б 254 и

Христосков, Йордан.  Социалното осигуряване в България: основни характеристики и политики / Йордан Христосков. // Банки Инвестиции Пари, 1999, N 3, с. 25-30. 

  

Сист. No: 42174

- 196 -

Сп С 848 д

Чудинов, Сергей.  Налогообложение страховой деятельности в ведущих странах Европейского Союза / Сергей Чудинов. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 5, с. 52-64. 

  

Сист. No: 42058

- 197 -

,Сп С 848 д

Шихов, Алексей Константинович.  О природе и социальном интересе, субъектах и объекте социального страхования / Алексей Константинович Шихов. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 4, с. 3-18. 

  

Сист. No: 42050

- 198 -

Сп С 848 д

Шихов, Алексей Константинович и др.  К вопросу теории социальных рисков / Алексей Константинович Шихов, А. А. Ковалев. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 5, с. 23-29; N6, с. 24-32. 

  

Сист. No: 42054

Пенсионно осигуряване

- 199 -

42800

Владимиров, Васил.  Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите / Васил Владимиров. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 163-175. 

  

Сист. No: 42354

- 200 -

41049

Дакова, Маргарита.  Достъпът до ранно пенсиониране за фермери / Маргарита Дакова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 126-137. 

  

Сист. No: 42264

- 201 -

40427

Йорданов, Пламен.  Фирменото пенсионно осигуряване - елемент на социалната политика на съвременната фирма / Пламен Йорданов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 265-270. 

  

Сист. No: 42171

- 202 -

42800

Пантелеева, Силвия.  Нови аспекти на държавната регулация и надзор на приватизираните осигурителни схеми в България / Силвия Пантелеева. // Застраховането и осигуряването в България при условията на евроинтеграция: предизвикателства пред продължаващата адаптация : Седма национална конференция, гр. София, 29-30 май 2008 г. (сборник с доклади и презентации) : АИ Ценов. - Свищов, 2008, с. 154-162. 

  

Сист. No: 42352

- 203 -

40450

Попова, Надежда.  Пенсионните планове в страни с развита пазарна икономика - специфични особености и счетоводно отчитане при работодателя / Надежда Попова. // Евроинтеграция и развитие на българската икономика : Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 74-80. 

  

Сист. No: 42252

- 204 -

Сп П 186

Данева, Иванка.  Процесът на пенсионните реформи / Иванка Данева. // Панорама на труда . - София, 2009, N 3, с. 15-35. 

  

Сист. No: 42339

- 205 -

Сп П 186

Евгениев, Георги.  За отговорността и компетентността по отношение на пенсионната система и нейното реформиране / Георги Евгениев. // Панорама на труда, 2010, N 5-6, с. 11-25. 

  

Сист. No: 42275

Застраховане

- 206 -

Сп С 848 д

Архипов, Александр Петрович и др.  О ценовой конкуренции и демпинге в автостраховании / Александр Петрович Архипов, Евгения Викторовна Киндякова. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 6, с. 41-46. 

  

Сист. No: 42120

- 207 -

Сп С 848 д

Ведмедь, Ирина Юрьевна.  Прогнозирование макроэкономических индикаторов развития страхового рынка Российской Федерации в 2010 году с использованием методов имитационного моделирования / Ирина Юрьевна Ведмедь. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 3, с. 41-48. 

  

Сист. No: 42044

- 208 -

Сп С 848 д

Григоренко, Ирина Викторовна.  Многофункциональность уставного капитала страховой организации / Ирина Викторовна Григоренко. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 1, с. 43-48. 

  

Сист. No: 42031

- 209 -

Сп Н 25 а

Йотов, Йото Д.  Големината на застрахователната съвкупност / Йото Д. Йотов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 1990, N 3, с. 45-54. 

  

Сист. No: 42091

- 210 -

Сп Ф 53

Логвинова, И. Л.  О некоторых аспектах организации обязательного медицинского страхования за рубежом / И. Л. Логвинова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 6, с. 47-52. 

  

Сист. No: 42070

- 211 -

Сп Н 25 а

Мишева, Ирена.  Маркетингът в застраховането / Ирена Мишева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 1994, N 1-2, с. 59-65. 

  

Сист. No: 42099

- 212 -

Сп Б 254 и

Мишева, Ирена.  Маркетингова ориентация на застрахователните дружества в процеса на евроинтеграция / Ирена Мишева. // Банки Инвестиции Пари, 2006, N 9-10, с. 25-30. 

  

Сист. No: 42172

- 213 -

Сп С 848 д

Прилепов, Андрей Сергеевич.  Методы определения налоговой нагрузки при осуществлении страховой деятельности / Андрей Сергеевич Прилепов. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 1, с. 20-31. 

  

Сист. No: 42030

- 214 -

Сп С 848 д

Рыбальченко, Марина Борисовна.  Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности и управления рисками в сфере страхования / Марина Борисовна Рыбальченко. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 2, с. 11-16. 

  

Сист. No: 42033

- 215 -

Сп С 848 д

Топорков, Владимир Петрович.  Страхование грузов: антикризисные методы управления портфелем / Владимир Петрович Топорков. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 2, с. 17-20. 

  

Сист. No: 42036

- 216 -

Сп С 848 д

Харнахоева, Людмила Александровна.  Анализ рынка страхования экологических рисков за рубежом / Людмила Александровна Харнахоева. // Страховое дело . - Москва, XVII, 2010, N 3, с. 28-34. 

  

Сист. No: 42041

- 217 -

Сп Ф 53 кс

Юрик, М. К. и др.  Некоторые теоретические и практические аспекты банковского страхования / М. К. Юрик, К. С. Петров. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 24, с. 66-72. 

  

Сист. No: 42056

- 218 -

Сп Ч J 80 r

Eckardt, Martina et al.  The Quality of Insurance Intermediary Services - Empirical Evidence for Germany / Martina Eckardt, Solvig Rathke-Doppner. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 77, 2010, N 3, с. 667-701. 

  

Сист. No: 42317

- 219 -

Сп Ч J 80 r

Ibragimov, Rustam et al.  Pricing and Capital Allocation for Multiline Insurance Firms / Rustam Ibragimov, Dwight Jaffee, Johan Walden. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 77, 2010, N 3, с. 551-578. 

  

Сист. No: 42319

Образование

- 220 -

43066

Владимиров, Любомир.  Международен опит и възможности за обучение на специалисти по мениджмънт на бизнес риска у нас / Любомир Владимиров. // България в Европейския съюз - 2008 : Сборник с доклади от научна конференция : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. - Варна, 2008, с. 250-259. 

  

Сист. No: 42337

- 221 -

Сп Б 445

Благоева, Илка.  Възможности за обучение по мениджмънт в икономическите техникуми / Илка Благоева. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1997, N 4, с. 100-102. 

  

Сист. No: 42069

- 222 -

Сп С 847

Желязкова, Таня.  Информалното образование като значим елемент от образователната триада / Таня Желязкова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVIII, 2010, N 2, с. 164-180. 

  

Сист. No: 41901

- 223 -

Сп П 324

Захариев, Румен.  Ролята на образователната система за повишаване иновативния капацитет на нацията / Румен Захариев. // Педагогика, XX, 2010, N 3, с. 69-80. 

  

Сист. No: 41903

- 224 -

43353

Tutunaru, Sergiu.  E-learning opportunities for representatives of small and medium enterprises in the Academy of economic studies of the Republic of Moldova / Sergiu Tutunaru. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 60-64. 

  

Сист. No: 41940

Висше образование

- 225 -

42948

Гунева, Момяна.  Длъжник ли е правото на образованието / Момяна Гунева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т. 1 - 3 : Т.1, Т.1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 22-26. 

  

Сист. No: 38778

- 226 -

38035

Томева, Милка.  Проблеми на стандартизирането на обучението по математика в СА "Д. А. Ценов" Свищов / Милка Томева и др. // Юбилеен алманах : Т.1- : 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век, 12. Изследване на процеси, свързани с развитието на България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 5-32. 

  

Сист. No: 42204

- 227 -

Сп М 457 е

Кючуков, Радослав.  Анкетирането като елемент на системите по качество във висшите училища / Радослав Кючуков. // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 3-4, с. 31-39. 

  

Сист. No: 42281

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 228 -

Сп А 582

Минков, Ташко.  Влияние на автомобилния транспорт върху околната среда / Ташко Минков. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 106-124. 

  

Сист. No: 41941

Екология

- 229 -

Сп И 50

Благоева-Яркова, Юлияна и др.  Търсене на биологични продукти в България / Юлияна Благоева-Яркова, Евгени Генчев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2008, N 5, с. 59-63. 

  

Сист. No: 41955

- 230 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Колко зелена може да бъде България / Невен Вълев. // Мениджър, 2010, N 6, с. 106-108. 

  

Сист. No: 42043

- 231 -

Сп А 582

Иванова, Ваня.  За необходимостта от единна екофискална политика в ЕС / Ваня Иванова. // Икономически алтернативи, 2009, N 4, с. 91-99. 

  

Сист. No: 41933

- 232 -

Сп М 486

Караджова, Нона.  Нашият път / Нона Караджова. // Мениджър, 2010, N 8, с. 42-44. 

  

Сист. No: 42199

- 233 -

Сп П 843 б

Лазарова, Катя.  Отпадъците - проблем или възможност / Катя Лазарова. // Право&Бизнес, II, 2010, N 7, с. 23-26. , 20 юли - 20 авг. 2010

  

Сист. No: 42118

- 234 -

Сп F 75

Различните нюанси на зеленото . // FP Foreign Policy, 2008, N 4, с. 30-41. , август-септември

  

Сист. No: 41958

- 235 -

Сп F 75

Роткопф, Дейвид Дж.  По-безопасен ли е зеленият свят? Не непременно. (Наръчник за бъдещите зелени геополитически кризи). / Дейвид Дж. Роткопф. // FP Foreign Policy, 2009, N 5, с. 58-62. 

  

Сист. No: 41954

- 236 -

Сп Н 25 а

Тодоров, Тодор Ив.  Екологичния риск в условията на пазар на икономика / Тодор Ив. Тодоров. // Народностопански архив . - Свищов, XLV, 1992, N 3-4, с. 44-50. 

  

Сист. No: 42097

- 237 -

Сп F 75

Хуан, Яшен.  Следващото Азиатско чудо / Яшен Хуан. // FP Foreign Policy, 2008, N 4, с. 42-53. , август-септември

  

Сист. No: 41960

Математическо моделиране

- 238 -

38056

Чиприянова, Катя и др.  Моделиране в условията на риск / Катя Чиприянова, Маргарита Шопова. // Управление на прехода;Т.1-2 : Юбилейна научна конференция с международно участие (25-26 октомври 1996 г.) : 1, 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 231-236. 

  

Сист. No: 42282

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 239 -

Сп М 453

Димитров, Д.  Многофакторна обусловеност на качеството на болничната помощ / Д. Димитров. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2010, N 1, с. 3-10. 

  

Сист. No: 42216

- 240 -

Сп М 453

Спиридонов, Ст. и др.  Мерки за контрол на разходите за болнични услуги / Ст. Спиридонов, П. Трендафилова. // Медицински мениджмънт и здравна политика, 2010, N 1, с. 11-18. 

  

Сист. No: 42219

Енергетика

- 241 -

Сп С 254

Ангарев, Панайот.  Възобновяемите отвръщат на удара / Панайот Ангарев. // Светът през 2010, 2010, N 1, с. 28. 

  

Сист. No: 42123

- 242 -

Сп Ю 371

Влъчков, Валери.  Регулаторният допълва финансовия одит / Валери Влъчков. // Ютилитис, VIII, 2010, N 6, с. 46-47. 

  

Сист. No: 42152

- 243 -

Сп И 50 м

Григорова, Веселина.  Развитие на възобновяемите енергийни източници в България / Веселина Григорова. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 4, с. 50-65. 

  

Сист. No: 42065

- 244 -

Сп Ю 371

Новите евродирективи изискват независимост на регулаторите  / Радослав Миков. // Ютилитис, VIII, 2010, N 6, с. 48-49. 

  

Сист. No: 42153

- 245 -

Сп Ю 371

Сечкарьов, Никола и др.  Енергийната стратегия на България - мит или реалност / Никола Сечкарьов, Николай Христов. // Ютилитис, VIII, 2010, N 6, с. 40-43. 

  

Сист. No: 42150

Селско стопанство. Горско стопанство

- 246 -

40628

Тананеева, Живка.  Националната маркетингова стратегия като фактор за развитие на селското стопанство / Живка Тананеева. // Управленски и маркетингови аспекти на икономическото развитие на Балканските страни : Сборник доклади от международна научна конференция София, 29 и 30 октомври 2003 г. : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 83-87. 

  

Сист. No: 42242

- 247 -

Сп И 50

Благоева-Яркова, Юлияна и др.  Планинските райони в Р България - политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство / Юлияна Благоева-Яркова, Гена Велковска. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 39-48. 

  

Сист. No: 42022

- 248 -

Сп И 50 м

Въздействието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделските стопанства . // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 4, с. 29-49. 

  

Сист. No: 42061

- 249 -

Сп И 50

Заимова, Дарина.  Управленски и икономически ефекти на договорните споразумения в аграрния сектор / Дарина Заимова. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 49-54. 

  

Сист. No: 42027

- 250 -

Сп И 50

Минчева, Вергиния.  Конкурентоспособност на българското селско стопанство / Вергиния Минчева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 13-22. 

  

Сист. No: 42013

- 251 -

Сп И 50

Николова, Марина и др.  Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика / Марина Николова, Маруся Линкова. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 55-62. 

  

Сист. No: 42029

- 252 -

Сп И 50

Симова, Антоанета.  Производство на пчелен мед в България - състояние и перспективи на развитие / Антоанета Симова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2007, N 5, с. 58-63. 

  

Сист. No: 41961

- 253 -

Сп Л 792

Състояние на лозаро-винарската индустрия в световен мащаб през 2009 г. . // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 3, с. 59-62. 

  

Сист. No: 42196

Селскостопански предприятия, производство

- 254 -

Сп И 50

Николов, Димитър и др.  Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства / Димитър Николов, Минка Анастасова, Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 23-32. 

  

Сист. No: 42016

Растениевъдство

- 255 -

41484

Киречев, Дамян.  Структуриране на инвестиционния процес в лозарството / Дамян Киречев. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 13-24. 

  

Сист. No: 42235

- 256 -

Сп З 54

Данаилов, Живко.  Малко познатите и непознатите домати / Живко Данаилов. // Земеделие плюс, 2010, N 6, с. 7-9. 

  

Сист. No: 42140

- 257 -

Сп З 54

Петрова, Иванка и др.  Елда - хранителни качества и функционални свойства / Иванка Петрова, Стамен Стамов. // Земеделие плюс, 2010, N 5, с. 15-17. 

  

Сист. No: 41905

- 258 -

Сп З 54

Стоянова, Недялка.  Малина / Недялка Стоянова. // Земеделие плюс[Прил.], 2010, N 6, 24 с.. 

  

Сист. No: 42141

Земеделие. Организация и управление

- 259 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Картофопроизводството вече е печеливш бизнес / Ваня Велинска. // Български фермер, N 974, 05 - 11 авг. 2010, с. 7, 8. 

  

Сист. No: 42180

- 260 -

Сп И 50

Борисов, Петър.  Влияние на технологията на производството върху конкурентоспособността на лозарските стопанства / Петър Борисов. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 3, с. 28-41. 

  

Сист. No: 42230

- 261 -

Сп И 50

Георгиева, Таня.  Връзката "образование - отношение към риска" в земеделското производство в България (на примера на област Добрич) / Таня Георгиева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 33-38. 

  

Сист. No: 42018

- 262 -

Сп И 50

Горанова, Пенка и др.  Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти / Пенка Горанова, Венка Динкова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2006, N 6, с. 12-19. 

  

Сист. No: 42182

- 263 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Сравнителен анализ на земеделските стопанства в България и ЕС / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 3, с. 12-19. 

  

Сист. No: 42228

- 264 -

Сп И 50

Николов, Димитър и др.  Приложение на метода брутен марж за икономически анализ на земеделски стопанства в Р България и Р Македония / Димитър Николов, Теодор Радев. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 3, с. 20-27. 

  

Сист. No: 42229

- 265 -

Сп И 50

Славова, Янка и др.  Българското земеделие - настояща ситуация и очаквани промени под влияние на ОСП / Янка Славова, Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 42227

- 266 -

Сп И 50

Стойкова, Мая.  Селското стопансво на Норвегия: пример за национално отговорна политика / Мая Стойкова. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 3, с. 54-63. 

  

Сист. No: 42232

- 267 -

Сп Б 254 и

Тодорова, Стела.  Бизнеспланът: критически фактор за успех и в земеделието / Стела Тодорова. // Банки Инвестиции Пари, 2000, N 3, с. 42-50. 

  

Сист. No: 42167

Биологично земеделие

- 268 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Биологичното земеделие се нуждае от повече внимание / Александър Иванов. // Български фермер, N 973, 29 юли - 4 авг. 2010, с. 9; 11. 

  

Сист. No: 42144

- 269 -

Сп И 50

Джабарова, Юлия.  Условия за развитие на биологичното земеделие в България / Юлия Джабарова. // Икономика и управление на селското стопанство, 2004, N 4, с. 48-52. 

  

Сист. No: 41962

Животновъдство

- 270 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Овцевъдството и козевъдството в Гърция / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 7, с. 38-39. 

  

Сист. No: 42086

Управление на предприятията. Организация на производството

- 271 -

38035

Каменов, Камен.  Управленски стратегии и устойчиво развитие / Камен Каменов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96; Т.1-9 : 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране, 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 5-28. 

  

Сист. No: 42188

- 272 -

39823

Христов, Симеон.  Към въпроса за същността на управленските структури на организацията / Симеон Христов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 213-218. 

  

Сист. No: 42298

- 273 -

Сп Г 62 вх

Бинева, В.  По някои тенденции при изграждане на организационно-управленските структури в Българските предприятия / В. Бинева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXIV, 2005, с. 177-180. 

  

Сист. No: 42356

- 274 -

Сп Н 32

Иванова, Радка и др.  Моделиране на производствените процеси / Радка Иванова, Бончо Митев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т.47: Серия 6.1, 2008, с. 125-130. 

  

Сист. No: 42346

- 275 -

Сп Г 62 вх

Петкова, Ст.  Проблеми на информационното осигуряване на производствения контролинг / Ст. Петкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXII, Кн.1., 2003, с. 217-224. 

  

Сист. No: 42355

- 276 -

Сп Г 62 вх

Савов, Д.  Влияние на средата върху структурата на контролинг системата в промишленото предприятие / Д. Савов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXII, Кн.1., 2003, с. 211-216. 

  

Сист. No: 42353

- 277 -

Сп Г 62 а

Славов, Станимир.  Възможности за управление на съпротивата към промяна / Станимир Славов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 152-165. 

  

Сист. No: 42316

- 278 -

Сп У 732 п

Моисеев, А. и др.  Формирование новой модели занятости в экономике, основанной на знаниях / А. Моисеев, А. С. Шурупова. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 14, с. 61-66. 

  

Сист. No: 42259

- 279 -

Сп П 89 тп

Романова, Марина.  Учет и отчетность как инструменты контроллинга на предприятии / Марина Романова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 7, с. 79-85. 

  

Сист. No: 42267

Мениджмънт

- 280 -

38709

Асенов, Анатолий.  Управленски проблеми на малкия бизнес / Анатолий Асенов. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 90-93. 

  

Сист. No: 42309

- 281 -

40427

Дакова, Маргарита.  Още нещо за ролите, предизвикателствата и проблемите пред индустриалния мениджър / Маргарита Дакова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 332-340. 

  

Сист. No: 42186

- 282 -

38709

Драганова, Румяна.  Предприемачество и предприемаческо управление / Румяна Драганова. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 94-99. 

  

Сист. No: 42310

- 283 -

39289

Памукчиев, Минко Ст.  Стратегическият мениджмънт и международният бизнес / Минко Ст. Памукчиев. // Първа египетско-българска икономическа конференция 8-10 март 1999 година- Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев : АИ Ценов. - Свищов, 1999, с. 107-111. 

  

Сист. No: 42250

- 284 -

38709

Сирашки, Христо.  Интуитивните решения и мястото им в съвременното управление / Христо Сирашки. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 100-103. 

  

Сист. No: 42311

- 285 -

38709

Цветкова, Надежда.  Контролът в управлението на аграрния сектор при пазарна икономика / Надежда Цветкова. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 122-125. 

  

Сист. No: 42312

- 286 -

Сп Б 445

Белоконски, Стайко.  Възможности за манипулиране на резултатите при метода на консенсуса / Стайко Белоконски. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1994, N 2, с. 16-23. 

  

Сист. No: 42075

- 287 -

Сп П 89 тп

Гапоненко, А. К.  Современный рынок знаний: понятие, участники, формы / А. К. Гапоненко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 6, с. 55-64. 

  

Сист. No: 42262

- 288 -

Сп Н 25 а

Каменов, Камен.  Неформалните истини и формалните дадености при реализацията на управленския процес / Камен Каменов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 17-39. 

  

Сист. No: 42059

- 289 -

Сп Б 445

Лазаров, Румен.  Организационно изграждане на иновационните структури - проблеми и перспективи / Румен Лазаров. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1995, N 2, с. 6-13. 

  

Сист. No: 42074

- 290 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 7): Умението да виждаш целта / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 7, с. 63-64. , юли 2010

  

Сист. No: 42063

- 291 -

Сп Б 445

Мойнов, Мойно.  Една полезна книга / Мойно Мойнов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1996, N 2, с. 60-65. 

  

Сист. No: 42071

- 292 -

Сп П 89 тп

Оостервельд, Ян.  Взаимодействие между университетами и бизнесом / Ян Оостервельд. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 6, с. 65-69. 

  

Сист. No: 42263

- 293 -

Сп И 503 и

Раковска, Мирослава.  Характеристики на управлението на глобалните вериги на доставките / Мирослава Раковска. // Икономически изследвания, XIX, 2010, N 1, с. 61-100. 

  

Сист. No: 42096

- 294 -

Сп П 89 тп

Роутти Йорма.  Формирование экономики знаний (на примере Финляндии) / Роутти Йорма. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 6, с. 47-54. 

  

Сист. No: 42260

- 295 -

Сп И 502

Филипова, Теодора.  Транзакции с обекти на интелектуалната собственост - търговско-финансови аспекти / Теодора Филипова. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 88-93. 

  

Сист. No: 42136

- 296 -

Сп Ч J 80 B

Thomson, Graeme.  The art and science of experiential leadership: culture at core of process change success / Graeme Thomson. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 4, с. 85-89. 

  

Сист. No: 41907

Бизнес стратегии

- 297 -

43353

Бойчев, Бойчо и др.  Управлението на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия / Бойчо Бойчев, Юсуф Мохамед. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 309-316. 

  

Сист. No: 41935

- 298 -

43353

Попов, Веселин.  Особености на проекта за бизнес интелигентност с отворен код / Веселин Попов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 227-232. 

  

Сист. No: 41911

- 299 -

43353

Цанов, Емил.  Бизнес интелигентните технологии - критично важни за напредъка на средния бизнес в България / Емил Цанов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 233-239. 

  

Сист. No: 41912

- 300 -

Сп Ч J 80 B

Austin, Robert D. et al.  Nor just a pretty face: economic drivers behind the arts-in-business movement / Robert D. Austin, Lee Devin. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 4, с. 59-69. 

  

Сист. No: 41900

Контрол-методи на управление

- 301 -

38709

Белоконски, Стайко.  Контролингов подход при диагностика на фирмата / Стайко Белоконски. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 74-78. 

  

Сист. No: 42308

- 302 -

41126

Василев, Мирослав.  Системите за финансово управление и контрол - като един от основните елементи на държавния вътрешен финансов контрол / Мирослав Василев. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 138-143. 

  

Сист. No: 42329

- 303 -

39436

Иванова, Светла.  Тенденции в развитието на предварителния контрол в подкотролните обекти / Светла Иванова. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 66-73. 

  

Сист. No: 42297

- 304 -

42155

Кирова, Мина.  Отчетът по контролинг в застрахователното дружество - същност, изисквания, показатели / Мина Кирова. // Трудът и неговата защита през ХХІ век : Юбилейна международна научна конференция 29 май 2003 г.. 50 години специалност "Икономика и организация на труда". 30 години катедра "Труд и социална защита". 10 години специалност "Застраховане и социално дело : Унив. изд. Стопанство. - София, 2003, с. 388-393. 

  

Сист. No: 42302

- 305 -

41126

Костова, Силвия.  Същност и критерии за оценка в независимия финансов одит / Силвия Костова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 86-91. 

  

Сист. No: 42326

- 306 -

41126

Крумов, Крум.  Контрол върху финансирането на инвестициите / Крум Крумов. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 56-63. 

  

Сист. No: 42325

- 307 -

41126

Кулеш, Гюлджихан Музафер.  Организационни аспекти на независимия финансов одит / Гюлджихан Музафер Кулеш. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 148-155. 

  

Сист. No: 42330

- 308 -

39436

Ненов, Ненко.  Контролът в условията на демокрацията / Ненко Ненов. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 50-59. 

  

Сист. No: 42294

- 309 -

39436

Рачев, Мартин.  Поведенчески проблеми при субекта и обекта на контрол / Мартин Рачев. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 33-38. 

  

Сист. No: 42291

- 310 -

39436

Тодорова, Габриела.  Информацията в системата за контрол / Габриела Тодорова. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 39-43. 

  

Сист. No: 42292

- 311 -

41126

Томов, Йордан.  Триединението при подготовката на бъдещите специалисти в областта на контрола / Йордан Томов. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 23-32. 

  

Сист. No: 42323

- 312 -

41126

Томова, Галина.  Контрол върху финансовото състояние и финансовите резултати / Галина Томова. // Теорията и практиката на контрола - състояние и перспективи : Сборник статии от Юбилейна научна сесия, посветена на 10-годишнината от създаването на катедра "Стопански и финансов контрол" : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 127-137. 

  

Сист. No: 42327

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 313 -

38925

Василев, Йордан.  Профилът на българския предприемач в условията на преход / Йордан Василев. // Международна научна конференция : Подготовката на икономическата интелигенция - инвестиция в бъдещето (13-14 ноември 1998 г.) : АИ Ценов. - Свищов, 1998, с. 45-49. 

  

Сист. No: 42300

- 314 -

38709

Василев, Йордан.  Индивидуалното предприемачество и особености на процеса изработване на управленското решение / Йордан Василев. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 138-141. 

  

Сист. No: 42313

- 315 -

38709

Драганова, Румяна.  Основни етапи на предприемаческия процес / Румяна Драганова. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 217-220. 

  

Сист. No: 42314

- 316 -

40450

Славова, Гергана.  Стратегии пред растителнозащитните бизнес единици в Североизточна България / Гергана Славова. // Евроинтеграция и развитие на българската икономика : Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 163-171. 

  

Сист. No: 42253

Риск мениджмънт

- 317 -

Сп Н 32

Мънев, Пламен.  Анализ на дефинициите и класификациите на видовете риск / Пламен Мънев. // Научни трудове. Русенски университет Ангел Кънчев, Т.45:Серия 1, 2006, с. 277-282. 

  

Сист. No: 42340

Малък бизнес

- 318 -

38709

Асенов, Анатолий.  Развитието на малкия бизнес в условията на преход / Анатолий Асенов. // Научна конференция : Проблемите на мениджмънта при прехода към пазарна икономика; Конференцията се посвещава на 30-годишнината на катедра "Мениджмънт"-21 ноември 1997 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1997, с. 221-222. 

  

Сист. No: 42315

- 319 -

41578

Използване на интернет в бизнеса на малките и средни предприятия в България . // Икономика, инвестиции, Европейски съюз : Сборник доклади от научна конференция с международно участие - м. юни 2006 г. : ИУ-Варна. - Варна, 2006, с. 136-143. 

  

Сист. No: 42238

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 320 -

40850

Кузманова, Марияна.  Място на ключовите умения на организацията в стратегическото управление / Марияна Кузманова. // Съвременни управленски практики ІІ : Научна конференция 22.02. - 25.02. 2004 г.; Т.1-2 : Т. 1, Т. 1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 88-97. 

  

Сист. No: 42301

- 321 -

40427

Михайлов, Михаил Илиев.  Процедури и принципи на анализа при управление на собствеността / Михаил Илиев Михайлов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 3. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 67-73. 

  

Сист. No: 42195

- 322 -

40427

Спасовски, Цанко.  Управление на дълготрайните материални активи на индустриалното предприятие / Цанко Спасовски. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 271-277. 

  

Сист. No: 42173

- 323 -

43353

Стоянова, Станислава.  Съвременни технологии за управление на бизнеса / Станислава Стоянова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 282-286. 

  

Сист. No: 41920

Управление на риска

- 324 -

40427

Кръстев, Людмил.  Рискът в предприятието / Людмил Кръстев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 301-303. 

  

Сист. No: 42183

- 325 -

Сп Г 62 вх

Копринаров, Б.  Управление на финансовия риск в пазарното стопанство / Б. Копринаров. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXII, Кн.1, 2003, с. 199-206. 

  

Сист. No: 42350

Проектно управление

- 326 -

Сп Е 206

Как да създадем ефективна система за мониторинг и оценка на нашия проект? . // Европейски пари за България, 3, 2010, N 8, с. 27-29. 

  

Сист. No: 42212

- 327 -

Сп Е 206

Как да управляваме обхвата на един проект? . // Европейски пари за България, 3, 2010, N 7, с. 29-31. 

  

Сист. No: 41946

- 328 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Финансиране на проекти за технологична модернизация в предприятията / Мартин Петков. // Български законник, XIX, 2010, N 7, с. 97-104. 

  

Сист. No: 42087

Счетоводство

- 329 -

40710

Григорова, Анелия и др.  Относно метода на счетоводство / Анелия Григорова, Цветомир Манолов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 243-248. 

  

Сист. No: 42245

- 330 -

40247

Колев, Николай.  Предметната област на счетоводството в контекста на съвременните управленски подходи и средства / Николай Колев. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 57-63. 

  

Сист. No: 42348

- 331 -

39450

Трифонов, Т. Б.  Теоретикостойностният и историкологическият метод в счетоводното изследване - основен фактор за разкриване на икономикопознавателния потенциал на дисциплината / Т. Б. Трифонов. // Научна конференция : Фискалната стратегия на Република България и националните икономически приоритети в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Доклади и дискусии - 14 ноем : УНСС. - София, 2001, с. 231-248. 

  

Сист. No: 42347

- 332 -

41049

Фесчиян, Даниела.  Теоретична характеристика на дълготрайните активи като обект на счетоводно отчитане в бюджетните предприятия / Даниела Фесчиян. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 44-52. 

  

Сист. No: 42258

- 333 -

Сп Г 621 УНСС

Професор Коста Пергелов за счетоводството и счетоводната наука и образование . // Годишник на УНСС, II, 2005, с. 210-226. 

  

Сист. No: 42102

- 334 -

Сп Б 925 с

Баташки, Георги.  Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия / Георги Баташки. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 11-12, с. 20-25. 

  

Сист. No: 42147

- 335 -

Сп Б 925 с

Башева, Снежана.  Организация на счетоводството - същност и характерни черти / Снежана Башева. // Български счетоводител, 1996, N 4, с. 41-46. 

  

Сист. No: 42143

- 336 -

Сп Б 925 с

Башева, Снежана.  Принципно базирани стандарти - предимства, недостатъци и основни характеристики / Снежана Башева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 11-12, с. 26-30. 

  

Сист. No: 42148

- 337 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Отчитане на собствения капитал в предприятието / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2010, N 3, с. 12-14; N4, с. 15-16; N5, с. 13-16; N7, с. 13-16.. 

  

Сист. No: 41031

- 338 -

Сп Б 925 с

Брезоева, Бойка.  Проблеми на счетоводното третиране на договорите за финансов лизинг / Бойка Брезоева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 11-12, с. 42-50. 

  

Сист. No: 42154

- 339 -

Сп Б 925 с

Василева, Весела.  Актуални моменти при счетоводното отчитане на преоценката на дълготрайните активи и амортизация / Весела Василева. // Български счетоводител, 2000, N 18, с. 14-19. 

  

Сист. No: 42139

- 340 -

Сп С 953

Георгиева, Даниела.  Отчитане на разходите за провизиране на задължения по направления на дейността / Даниела Георгиева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 5-6, с. 12-13. 

  

Сист. No: 41997

- 341 -

Сп С 953 п

Григорова, Стела и др.  Счетоводни и данъчни аспекти на отписаните задължения / Стела Григорова, Валентина Гочева. // Счетоводство плюс, 2010, N 8, с. 6-9. 

  

Сист. No: 42284

- 342 -

Сп Б 90

Гурьева, А. И.  Организация учета в микрофинансовых организациях / А. И. Гурьева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 8, с. 115-117. 

  

Сист. No: 42344

- 343 -

Сп С 953

Златков, Иван.  Отчитане на придобиването на активи по стопански начин в бюджетните предприятия / Иван Златков. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 5-6, с. 16-17. 

  

Сист. No: 41998

- 344 -

Сп С 953

Иванов, Владимир.  Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2009 г. / Владимир Иванов. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 5-6, с. 2-8. 

  

Сист. No: 41990

- 345 -

Сп Б 254 и

Ималова, Диана.  Счетоводен анализ на кредитния портфейл на банките / Диана Ималова. // Банки Инвестиции Пари, 2003, N 12, с. 16-22. 

  

Сист. No: 42168

- 346 -

Сп С 953 п

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане при прекратяване на договор за финансов лизинг / Анастасия Матова-Головина. // Счетоводство плюс, 2010, N 7, с. 8-10. 

  

Сист. No: 42006

- 347 -

Сп З 544 к

Матова-Головина, Анастасия.  Средствата за социални разходи и тяхното документиране, счетоводно отчитане, данъчно и осигурително третиране / Анастасия Матова-Головина. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 7, с. 25-33. 

  

Сист. No: 42208

- 348 -

Сп С 953

Недялкова, Пламена.  Счетоводно и данъчно третиране на задължението за разходите за дефектна стока / Пламена Недялкова. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 2, с. 14-15; N3, с. 17-18; N4, с. 9-10; N5-6, с. 8-10. 

  

Сист. No: 40630

- 349 -

Сп Б 925 с

Орешкова, Христина.  Бъдещият подход към определянето на глобалните стандарти за финансово отчитане в полза на доверието и интегритета / Христина Орешкова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 11-12, с. 31-36. 

  

Сист. No: 42149

- 350 -

Сп Б 925 с

Пожаревска, Румяна.  Географски означения - признаване за счетоводни цели / Румяна Пожаревска. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 11-12, с. 37-41. 

  

Сист. No: 42151

- 351 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Същност и счетоводно отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2010, N 7, с. 6-8. 

  

Сист. No: 42005

- 352 -

Сп Б 90

Соколов, В. Я.  Отличия МСФО и традиционной бухгалтерии / В. Я. Соколов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 7, с. 106-110. 

  

Сист. No: 42156

Управленско счетоводство

- 353 -

Сп Б 90

Ключников, С. В.  Учет в корпоративной информационной системе стратегического управления / С. В. Ключников. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 6, с. 110-113. 

  

Сист. No: 41902

Банково счетоводство

- 354 -

Сп Б 925 с

Меразчиев, Васил.  За счетоводството и счетоводния труд в банките / Васил Меразчиев. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 11-12, с. 13-19. 

  

Сист. No: 42146

Финансово счетоводство

- 355 -

Сп Б 445

Атанасов, Атанас.  Счетоводни аспекти на доверителното управление на ценни книжа и финансови инструменти / Атанас Атанасов. // Бизнес управление . - Свищов, 2008, N 1, с. 40-59. 

  

Сист. No: 41947

- 356 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Фирмени финанси и финансово счетоводство / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 5-6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 41999

Бюджетно счетоводство

- 357 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на капитала в бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 6, с. 35-38. 

  

Сист. No: 42155

Счетоводен анализ

- 358 -

Сп Б 925 с

Димитров, Марин.  Счетоводният анализ - инструментариум на счетоводството за управление на предприятието / Марин Димитров. // Български счетоводител, XII, 2001, N 21, с. 9-12. 

  

Сист. No: 42145

- 359 -

Сп С 953

Тимчев, Марко.  Счетоводен анализ и защита на предприятието от финансова несъстоятелност / Марко Тимчев. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 5-6, с. 20-21. 

  

Сист. No: 42000

Амортизация

- 360 -

40427

Василева, Весела.  Относно критериите за включване на дълготрайните активи в амортизационната политика на предприятията / Весела Василева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 296-300. 

  

Сист. No: 42181

- 361 -

Сп Б 925 с

Василева, Весела.  Някои от методите за амортизация на дълготрайните активи в условията на пазарна икономика / Весела Василева. // Български счетоводител, XII, 2001, N 17, с. 18-21. 

  

Сист. No: 42142

Одиторски контрол

- 362 -

41127

Костова, Силвия.  Ролята на одитора при разкриване на грешки и измами във финансовия отчет / Силвия Костова. // Правни аспекти на контрола върху стопанската дейност : /Сборник статии/; Учебна база - с. Орешак, 12-14 май 2005 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 180-185. 

  

Сист. No: 42320

- 363 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Относно одитирането на отчетите за усвояване на средствата по Европейските фондове / Иван Златков. // Актив, 2010, N 7-8, с. 2-5. 

  

Сист. No: 42124

- 364 -

Сп В 986

Логофетов, Красимир.  Вътрешният одитор с нова роля на посланик на корпоративната култура / Красимир Логофетов. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 3, с. 7-13. 

  

Сист. No: 42283

- 365 -

Сп У 732 п

Мизинцева, В. В.  Квалификационные требования к специалисту - аудитору / В. В. Мизинцева. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 12, с. 45-48. 

  

Сист. No: 42017

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 366 -

Сп Б 445

Стоянов, Ивайло.  IDEF модели за реинженеринг във високотехнологични предприятия / Ивайло Стоянов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2009, N 3, с. 99-119. 

  

Сист. No: 41989

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 367 -

40427

Борисова, Лалка.  Коефициент за емоционална интелигентност на мениджъра / Лалка Борисова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 324-331. 

  

Сист. No: 42185

- 368 -

Сп Г 62 а

Динков, Милен Емилов.  Стимулиране и развитие на персонала в мултинационалните компании в България / Милен Емилов Динков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, I. - Свищов, 2008, с. 181-203. 

  

Сист. No: 42233

- 369 -

Сп Ч 895

Високоефективното управление на човешките ресурси . // Човешки ресурси, 2010, N 3, с. 28-29. 

  

Сист. No: 41988

- 370 -

Сп Ч 895

Николов, Емил.  Как да запазим ценните служители / Емил Николов. // Човешки ресурси, 2010, N 3, с. 12-13. 

  

Сист. No: 41987

- 371 -

Сп П 89 тп

Тихомирова, Наталья и др.  Современный университет: инновационные методы управления персоналом / Наталья Тихомирова, Светлана Кочерга. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 7, с. 8-16. 

  

Сист. No: 42266

- 372 -

Сп Б 445

Харизанова, Маргарита.  Алгоритъм за оценяване на кандидатите за вакантните длъжности в организациите / Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2008, N 3, с. 5-34. 

  

Сист. No: 41964

- 373 -

Сп Ч C 14 s

The licenced practical nurse workforce in the United States: one state's experience . // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 2, с. 179-212. , април-юни

  

Сист. No: 42019

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 374 -

Сп Н 326 ту

Миронова, Надя.  Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение / Надя Миронова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 251-300. 

  

Сист. No: 42163

- 375 -

Сп А 562

Сирашки, Христо.  Проектно управление и поведение на човешкия фактор / Христо Сирашки. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 5, 2006, с. 117-146. 

  

Сист. No: 41996

- 376 -

Сп Ч 895

Йорданова, Елена.  Етични ценности и управление на човешките ресурси / Елена Йорданова. // Човешки ресурси, 2010, N 2, С. 29-30. 

  

Сист. No: 41984

- 377 -

Сп А 582

Михов, Димитър.  Европейски политики и практики по обучение и развитие на персонала / Димитър Михов. // Икономически алтернативи, 2005, N 6, с. 44-56. 

  

Сист. No: 42202

- 378 -

Сп С 254

Мортън, Оливър.  Търсят се зелени инженери / Оливър Мортън. // Светът през 2010, 2010, N 1, с. 17. 

  

Сист. No: 42122

Транспорт

- 379 -

Сп И 502

Петров, Камен.  Транспортен коридор №7 и развитието на Северна България / Камен Петров. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 26-30. 

  

Сист. No: 42130

Реклама

- 380 -

41049

Андреев, Цветан Димитров.  Нарастващо значение на изследванията на ефективността на рекламата / Цветан Димитров Андреев. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 197-206. 

  

Сист. No: 42265

Хранително-вкусова промишленост

- 381 -

Сп И 50

Ковачева, Цветана.  Развитие и конкурентни възможности на хранително-вкусовата промишленост на Европейския пазар / Цветана Ковачева. // Икономика и управление на селското стопанство, LV, 2010, N 2, с. 3-12. 

  

Сист. No: 42007

- 382 -

Сп И 502

Параскова, Павлина.  Развитие на иновативен и конкурентен национален хранителен бизнес / Павлина Параскова. // Икономика, LXIV, 2010, N 2, с. 16-18. 

  

Сист. No: 42128

- 383 -

Сп Ч I 58 i

Manniche, Jesper et al.  Knowledge Bases in Worlds of Production: The Case of the Food Industry / Jesper Manniche, Stefania Testa. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 3, с. 263-284. 

  

Сист. No: 42085

Информационни технологии

- 384 -

38035

Даков, Димитър.  Управленската информационна система и отразяването й в бизнесоценката на фирмата / Димитър Даков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96; Т.1-9 : 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката, 6. Информатика, статистика, приложение на математически методи в икономиката : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 108-124. 

  

Сист. No: 42192

- 385 -

43353

Маринова, Наталия.  Възможности на приложенията за управление на бизнес процесите за оптимизиране на дейността на организациите / Наталия Маринова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 244-249. 

  

Сист. No: 41914

- 386 -

43353

Марчева, Анастасия.  Информационните услуги в туризма / Анастасия Марчева. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 240-243. 

  

Сист. No: 41913

- 387 -

43353

Ташкова, Мария.  Приложение на Web услуги при автоматизиране на бизнес процесите / Мария Ташкова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 217-221. 

  

Сист. No: 41909

- 388 -

Сп Н 326 ту

Кисимов, Валентин и др.  Принципи и методи за изграждане на разпределени бизнес интелигентни екосистеми / Валентин Кисимов, Камелия Стефанова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.1, 2010, с. 215-250. 

  

Сист. No: 42162

- 389 -

Сп C 58

Върбанов, Румен.  ИТ в малките и средни предприятия - състояние и тенденции / Румен Върбанов. // CIO, 2010, N 7, с. 8-12, 14. , юли 2010

  

Сист. No: 42051

- 390 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен и др.  Използването на информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес / Румен Върбанов, Наталия Маринова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 40-64. 

  

Сист. No: 42062

- 391 -

Сп Б 445

Дакова, Маргарита.  Информационното осигуряване на управлението на фирмата и интерактивните методи за обработка на информацията / Маргарита Дакова. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1994, N 3, с. 52-58. 

  

Сист. No: 42078

- 392 -

Сп Н 25 а

Дакова, Маргарита В.  Предизвикателства пред информационния мениджмънт по време на криза / Маргарита В. Дакова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 93-117. 

  

Сист. No: 42068

- 393 -

Сп C 58

Запрянов, Тошо.  BSM - новата важна концепция за ИТ отделите / Тошо Запрянов. // CIO, 2010, N 7, с. 22-25. , юли 2010

  

Сист. No: 42055

- 394 -

Сп В 52 лф

Панцерев, К. А.  Информационное общество: эволюция концепции в исторической перспективе / К. А. Панцерев. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, . - Санкт-Петербург, 2010, N 1, с. 65-72. 

  

Сист. No: 42269

- 395 -

Сп C 58

Пасков, Паско.  Автоматизация на междуфирмения документооборот чрез интеграция на E-Commerce и ERP / Паско Пасков. // CIO, 2010, N 7, с. 18-19. , юли 2010

  

Сист. No: 42053

- 396 -

Сп Ч I 58 i

Clustering in the Creative Industries: Insights from the Origins of Computer Software . // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 3, с. 309-329. 

  

Сист. No: 42088

Бизнес информационни системи

- 397 -

43353

Костова, Венелина и др.  Същност и изграждане на бизнес интелигентни системи / Венелина Костова, Даниела Стоянова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 303-308. 

  

Сист. No: 41932

Информационни мрежи. Информационни системи

- 398 -

41362

Василев, Юлиан.  Информационни връзки на маркетинга с логистиката / Юлиан Василев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 146-153. 

  

Сист. No: 42274

- 399 -

38056

Емилова, Петя.  Вариант за изграждане на информационна система по модела клиент/ сърър с виртуална организация / Петя Емилова. // Управление на прехода;Т.1-2 : Юбилейна научна конференция с международно участие (25-26 октомври 1996 г.) : 1, 1 : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 181-185. 

  

Сист. No: 42279

- 400 -

43353

Кирев, Димитър.  Системи за управление на бизнеса в малка и средна митническа агенция / Димитър Кирев. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 287-295. 

  

Сист. No: 41925

- 401 -

43353

Сирашки, Христо.  Съвременни информационни системи за управление на проекти в организациите / Христо Сирашки. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 222-226. 

  

Сист. No: 41910

- 402 -

Сп Б 445

Върбанов, Румен.  Информационна инфраструктура на фирмата / Румен Върбанов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1996, N 3, с. 44-57. 

  

Сист. No: 42072

- 403 -

Сп Ч M 75

Information Systems Strategy: Reconceptualization, Measurement and Implications . // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 2, с. 233-259. 

  

Сист. No: 42098

- 404 -

Сп Ч M 75

McKinney Jr., Earl H. et al.  Information about Information: A Taxonomy of Views / Earl H. McKinney Jr., Charles J. Yoos II. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 2, с. 329-344. 

  

Сист. No: 42101

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 405 -

40016

Гроздева, Десислава.  Електронната търговия в условията на глобализация на пазара / Десислава Гроздева. // Конкуренция и конкурентноспособност в условията на глобализация : Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници : Университетско издателство. - Варна, 2002, с. 61-66. 

  

Сист. No: 42237

- 406 -

Сп И 36 Вн

Сълова, Снежана.  Интелигентни агенти в електронната търговия / Снежана Сълова. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 2, с. 90-99. 

  

Сист. No: 41973

- 407 -

43353

Cevik, Hayati.  E-Trade practices and its effect in Edirne / Hayati Cevik, Selcuk Duranlar. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 175-179. 

  

Сист. No: 41942

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 408 -

Сп И 36 Вн

Калинков, Константин.  Мегаполисите - проблеми и тенденции на развитие / Константин Калинков. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 1, с. 39-46. 

  

Сист. No: 41948

Туризъм

- 409 -

41217

Горанова, Пенка и др.  Маркетингови стратегии в туристическия бизнес / Пенка Горанова, Стефан Стефанов. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 187-194. 

  

Сист. No: 42100

- 410 -

41217

Горчева, Таня.  Модели на туристическия бизнес според географската локализация / Таня Горчева. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 30-42. 

  

Сист. No: 42089

- 411 -

41217

Симеонова, Петя.  Прилагане на концепцията устойчиво развитие в след приватизационния период на туризма в България / Петя Симеонова. // Туристическата наука и предизвикателствата на ХХІ век : Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 40-годишнината от създаването на специалността "Туризъм", 3-4 ноември 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 129-140. 

  

Сист. No: 42093

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

География

- 412 -

Сп И 36 Вн

Кръстев, Вилиян.  Актуални аспекти в развитието на съвременното туристическо странознание / Вилиян Кръстев. // Известия. Списание на Икономически университет - Варна, 2010, N 2, с. 111-120. 

  

Сист. No: 41979

История на СА

- 413 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен.  Успешното решаване на проблемите с бизнес софтуера в SMB сектора изисква обединени усилия / Румен Върбанов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 124-129. 

  

Сист. No: 42077

- 414 -

Сп Б 445

Кирев, Любен.  Десет години списание "Бизнес управление" (ноември 1991г.-ноември 2000г.). / Любен Кирев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2001, N 1, с. 11-19. 

  

Сист. No: 42037

- 415 -

Сп Н 25 а

Кирев, Любен.  Един нов подход за периодизиране развитието на човешкото общество / Любен Кирев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 2, с. 118-123. 

  

Сист. No: 42076


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф 122 
Адамов, Величко 41 69 
Александров, Валерий 42 
Алклычев, А. 94 
Анастасова, Минка 254 
Ангарев, Панайот 241 
Ангелов, Георги 71 
Ангелова, Красимира 3 
Ангелова, Поля 34 
Андреев, Румен 43 
Андреев, Цветан Димитров 380 
Андрюшин, С. 101 
Анчева, Юлия 35 
Архипов, Александр Петрович 206 
Асенов, Анатолий 280 318 
Атанасов, Атанас 355 
Атанасов, Бойко 162 
Атанасова, Мария 265 
Атанасова, Т. 137 
Баджева, Снежина 163 
Байдин, Е. В. 44 
Байдина, О. С. 44 
Баланов, Йордан 185 
Балашов, Д. А. 59 60 
Банчев, Петър 134 
Барулин, С. В. 72 
Басс, А. Б. 45 
Баташки, Георги 334 
Башева, Снежана 335 336 
Белоконски, Стайко 286 301 
Билев, Билю 111 
Бинева, В. 273 
Благоева, Илка 221 
Благоева-Яркова, Юлияна 229 247 
Благойчева, Христина 193 
Блажева, Виолета 133 
Богданова, Маргарита 128 
Божиков, Асен 127 
Бойчев, Бойчо 297 
Бонев, Живко 337 
Борисов, Петър 260 
Борисова, Лалка 367 
Бочкарев, Алексанр Юрьевич 194 
Брезоева, Бойка 338 
Бъчварова, Светла 138 
Василев, Йордан 33 313 314 
Василев, Мирослав 302 
Василев, Юлиан 398 
Василева, Антоанета 182 
Василева, Весела 339 360 361 
Василева, Галина 134 
Василева, Елка 164 
Ведмедь, Ирина Юрьевна 207 
Ведров, М. 46 
Великова, Росица 165 
Велинска, Ваня 259 
Величкова, Д. 160 
Велковска, Гена 247 
Вечев, Венцислав Димчев 70 
Винслав, Ю. 46 
Владимиров, Васил 199 
Владимиров, Владимир 73 
Владимиров, Любомир 220 
Влъчков, Валери 242 
Воденичаров, Борис 19 
Воеводская, Татьяна Петровна 102 
Волков, А. 170 
Вълев, Невен 230 
Вълканова, Мария 188 
Вълчев, Бойко 171 
Върбанов, Румен 389 390 402 413 
Вътев, Жельо 47 
Гайдова, Анелия 128 
Гапоненко, А. К. 287 
Генчев, Евгени 229 
Георгиев, Никола 13 
Георгиева, Даниела 340 
Георгиева, Емилия 183 
Георгиева, Нонка 226 
Георгиева, Таня 261 
Герджиков, Огнян 189 
Горанова, Пенка 29 262 409 
Горчева, Таня 410 
Гочева, Валентина 341 
Григоренко, Ирина Викторовна 208 
Григорова, Анелия 329 
Григорова, Веселина 243 
Григорова, Стела 341 
Гроздева, Десислава 405 
Гунева, Момяна 225 
Гурьева, А. И. 342 
Гълъбов, М. 74 
Гълъбов, Марин 48 75 356 
Давыдова, Л. В. 49 
Даков, Димитър 384 
Дакова, Маргарита 200 281 391 
Дакова, Маргарита В. 392 
Данаилов, Живко 256 
Данева, Иванка 204 
Дарушин, И. А. 50 
Даскалов, Вълчин 186 
Джабарова, Юлия 269 
Димитров, Д. 239 
Димитров, Марин 358 
Димитров, Слави 116 
Димитрова, Павлина 36 
Димитрова, Теодора 76 
Димова, Душка 5 
Димова, Надежда Й. 155 
Динков, Милен Емилов 368 
Динкова, Венка 262 
Добрева, Дучка 96 
Долчинков, Радостин 144 
Дончева, Людмила 226 
Драганова, Румяна 282 315 
Дубова, С. Е. 103 
Дун, И. Р. 51 
Душкова, Миглена 145 
Евгениев, Георги 205 
Емилова, Петя 399 
Желязкова, Донка 166 
Желязкова, Таня 222 
Заимова, Дарина 249 
Залунина, Л. В. 61 
Запрянов, Тошо 393 
Зарев, Данаил 88 
Захариев, Румен 223 
Зверев, А. 123 
Златков, Иван 343 363 
Иванов, Александър 268 
Иванов, Владимир 344 
Иванов, Иван Ганчев 226 
Иванов, Любомир 6 
Иванов, Петко 139 270 
Иванова, Ваня 77 231 
Иванова, Радка 274 
Иванова, Светла 303 
Илиев, Даниел 149 
Илиев, Даниел Иванов 28 
Ильин, И. В. 49 
Ималова, Диана 345 
Йорданов, Пламен 201 
Йорданов, Радослав 150 
Йорданова, Елена 376 
Йотов, Йото Д. 209 
Йотов, Стефан 10 
Йотова, Лилия 192 
Казаков, Атанас 24 178 
Калинков, Константин 408 
Каменов, Камен 271 288 
Караджова, Нона 232 
Каратаев, М. В. 45 
Катранджиев, Христо 159 
Киндякова, Евгения Викторовна 206 
Кирев, Димитър 400 
Кирев, Любен 1 414 415 
Киречев, Дамян 255 
Кирова, Мина 304 
Кисимов, Валентин 388 
Ключников, С. В. 353 
Ковалев, А. А. 198 
Ковачева, Цветана 381 
Колев, Георги Велков 113 
Колев, Николай 330 
Колева, Моника 135 
Копринаров, Б. 325 
Коршунов, О. Ю. 52 
Костадинова, Н. 137 
Костов, Г. 137 
Костова, Венелина 397 
Костова, Силвия 305 362 
Котева, Нина 263 
Кочерга, Светлана 371 
Крумов, Крум 306 
Крумова, Диана 129 
Кръстев, Вилиян 412 
Кръстев, Людмил 324 
Кузманова, Марияна 320 
Кузнецов, В. 101 
Кулеш, Гюлджихан Музафер 307 
Кусмарцева, В. С. 72 
Кутевски, Боян 156 
Кутузова, А. С. 103 
Кушлин, В. 20 
Кънев, Петър 133 
Кючуков, Радослав 227 
Лазаров, Румен 289 
Лазарова, Катя 233 
Ламбовска, Мая 372 
Леденева, М. В. 21 
Линкова, Маруся 251 
Логвинова, И. Л. 210 
Логофетов, Красимир 364 
Майзель, Б. Н. 22 
Макаров, Ю. 53 
Манолов, Цветомир 329 
Мануйленко, В. В. 104 
Марикина, Мария 179 
Маринов, Калин 140 
Маринова, Наталия 385 390 
Марков, Марчо 180 
Марков, Стефан 290 
Маркова, Зорница 142 
Марчева, Анастасия 386 
Матеев, Йордан 31 
Матова-Головина, Анастасия 346 347 357 
Меразчиев, Васил 354 
Мизинцева, В. В. 365 
Миков, Радослав 244 
Минасян, Гарабед 78 
Минков, Ташко 228 
Минчев, Веселин 12 
Минчева, Вергиния 250 
Миронова, Надя 374 
Митев, Бончо 274 
Митев, Неделчо 134 151 
Михайлов, Михаил Илиев 321 
Михов, Димитър 377 
Мицов, Вихър 25 
Мишев, Георги 121 
Мишева, Ирена 211 212 
Мищенко, С. В. 105 
Младенова, Павлина 152 
Моисеев, А. 278 
Мойнов, Мойно 291 
Монев, Виктор 37 
Мортън, Оливър 378 
Мохамед, Юсуф 297 
Мънев, Пламен 317 
Наама, Карим 132 
Найденов, Людмил 27 
Нацкова, Анита 96 
Недялкова, Пламена 348 
Нейчев, Станьо 117 
Ненов, Ненко 308 
Нестеров, Л. 14 
Николов, Димитър 254 264 
Николов, Емил 370 
Николов, Емил Борисов 115 
Николова, Марина 251 
Никологорский, Д. 23 
Нинов, Николай 4 
Обойн, М. 172 
Овчинникова, О. П. 106 
Оостервельд, Ян 292 
Орешкова, Христина 349 
Осадчий, Н. 124 
Павлов, Нено 30 
Павлова, Веселка 7 
Пайсон, Д. 53 
Памукчиев, Минко Ст. 283 
Панева, Лиляна 112 
Пантелеева, Силвия 15 202 
Панцерев, К. А. 394 
Папазов, Кръстю 135 
Параскова, Павлина 382 
Пасков, Паско 395 
Пенков, Валери 89 
Пенков, Илко 54 
Петков, Велислава 90 
Петков, Мартин 328 
Петкова, Ст. 275 
Петров, К. С. 217 
Петров, Камен 379 
Петров, Петър 107 
Петрова, Иванка 257 
Петрова, Симеонка Александрова 153 
Пиримова, Вера 126 
Погорельская, С. 173 
Пожаревска, Румяна 350 
Полежарова, Л. В. 95 
Попов, Веселин 298 
Попова, Надежда 203 
Поршаков, А. С. 55 
Придачук, М. П. 56 
Прилепов, Андрей Сергеевич 213 
Първанова, Славянка 98 
Раданчев, Симеон 91 
Радев, Теодор 254 264 
Радилов, Димитър 8 
Раковска, Мирослава 293 
Рангелов, Евгени 79 
Рангелова, Лилия 147 
Рачев, Мартин 309 
Родионова, В. М. 80 
Романова, Марина 279 
Роткопф, Дейвид Дж. 235 
Роутти Йорма 294 
Рупска, Теодора 351 
Рыбальченко, Марина Борисовна 214 
Сабельфельд, Т. В. 58 
Савов, Д. 276 
Семенов, Д. В. 106 
Сечкарьов, Никола 245 
Сидорова, Е. 174 
Симеонов, Истилиян 97 148 
Симеонов, Стефан 110 
Симеонова, Вяра 99 
Симеонова, Петя 411 
Симова, Антоанета 252 
Сирашки, Христо 284 375 401 
Сирков, Любомир 175 
Славов, Станимир 277 
Славова, Гергана 316 
Славова, Янка 265 
Славова-Ночева, Мария 143 
Соколов, В. В. 176 
Соколов, В. Я. 352 
Соколов, Иван 118 
Спасов, Трайчо 181 
Спасовски, Цанко 322 
Спиридонов, Иван 128 
Спиридонов, Ст. 240 
Ставрова, Елена 38 
Стамов, Стамен 257 
Станчев, Красен 119 
Статев, Стати 169 
Стефанов, Георги 190 
Стефанов, Стефан 191 409 
Стефанова, Камелия 388 
Стоев, Георги 120 
Стоилова, Вяра 18 
Стойкова, Мая 266 
Стойкова, Пепа 100 
Стоянов, Ивайло 366 
Стоянов, Михал 157 
Стоянов, Теодор 130 131 
Стоянова, Даниела 397 
Стоянова, М. 16 17 
Стоянова, Недялка 258 
Стоянова, Станислава 323 
Сълова, Снежана 406 
Тананеева, Живка 246 
Тасев, Георги 141 
Ташкова, Мария 387 
Тимчев, Марко 359 
Тимчев, Марко Л. 81 
Тихомирова, Наталья 371 
Тодоров, Тодор Ив. 11 236 
Тодорова, Габриела 310 
Тодорова, Стела 267 
Томева, Милка 226 
Томов, Йордан 311 
Томов, Николай 40 
Томова, Галина 312 
Топорков, Владимир Петрович 215 
Трайков, Трайчо 158 
Трендафилова, П. 240 
Трифонов, Т. Б. 331 
Трифонова, Венелина 82 
Узунова, Юлия Д. 154 
Федорова, Е. А. 57 
Фесчиян, Даниела 332 
Филипова, Теодора 295 
Хаджиниколов, Димитър 146 
Харизанова, Маргарита 372 
Харнахоева, Людмила Александровна 216 
Христов, Николай 245 
Христов, Симеон 272 
Христова, Христина Тодорова 187 
Христосков, Йордан 195 
Хуан, Яшен 237 
Цанкова, Надежда 168 
Цанов, Емил 299 
Цанова, Стела Стойчева 9 
Цачевски, Венелин 184 
Цветкова, Надежда 39 285 
Чиприянов, Михаил 134 136 
Чиприянова, Галина 32 
Чиприянова, Катя 238 
Чобанов, Петър 83 
Чудинов, Сергей 196 
Чуков, Боян 177 
Швецов, Ю. Г. 58 
Шереметов, Георги 125 
Шихов, Алексей Константинович 197 198 
Шишманова, Пенка 26 
Шопова, Маргарита 114 238 
Шурупова, А. С. 278 
Щеголева, Н. Г. 59 60 
Щерев, Николай 161 
Юрик, М. К. 217 
Юркова, Г. В. 61 
Acs, Zoltan J. 2 
Austin, Robert D. 300 
Banerjee, Snehal 62 
Bluedorn, John C. 63 
Bowdler, Christopher 63 
Bunzel, Helle 64 
Cevik, Hayati 407 
Devin, Lee 300 
Doh, Soogwan 2 
Doidge, Craig 84 
Duchin, Ran 65 
Duranlar, Selcuk 407 
Eckardt, Martina 218 
Enders, Walter 64 
Evans, Richard B. 85 
Ganchev, Gancho Todorov 109 
Garcia-Teruel, Pedro J. 66 
Hochberg, Yael V. 86 
Ibragimov, Rustam 219 
Iturralde, Txomin 67 
Jaffee, Dwight 219 
Karolyi, G. Andrew 84 
Kremer, Ilan 62 
Leigh, Daniel 68 
Levy-Yeyati, Eduardo 108 
Ljungqvist, Alexander 86 
Lu, Yang 86 
Manniche, Jesper 383 
Martinez-Solano, Pedro 66 
Maseda, Amaia 67 
McKinney Jr., Earl H. 404 
Peria, Maria Soledad Martinez 108 
Rathke-Doppner, Solvig 218 
Rice, Tara 87 
San-Jose, Leire 67 
Schmukler, Sergio L. 108 
Strahan, Philip E. 87 
Stulz, Rene M. 84 
Testa, Stefania 383 
Thomson, Graeme 296 
Tutunaru, Sergiu 224 
Walden, Johan 219 
Yoos II, Charles J. 404 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизация на междуфирмения документооборот чрез интеграция на E-Commerce и ERP 395 
Аграрното предприятие като система и неговите съставни елементи 137 
Активна легитимация при някои искове за попълване на масата на несъстоятелността 191 
Актуални аспекти в развитието на съвременното туристическо странознание 412 
Актуални аспекти на инвестициите чрез опции 110 
Актуални моменти при счетоводното отчитане на преоценката на дълготрайните активи и амортизация 339 
Алгоритъм за оценяване на кандидатите за вакантните длъжности в организациите 372 
Алтернативната България 142 
Алтернативните подходи в маркетинга в новите икономически условия 155 
Анализ и защита на предприятието от финансова несъстоятелност 81 
Анализ на дефинициите и класификациите на видовете риск 317 
Анализ на кредитния портфейл на домакинствата в условията на финансова криза 76 
Анализ на оборота на капитала 111 
Анализ на приходите и разходите на фасилити и пропърти фирмите 48 
Анализ рынка страхования экологических рисков за рубежом 216 
Анализиране на технологичните портфейли за постигане на устойчивост в бизнес организациите 125 
Анкетирането като елемент на системите по качество във висшите училища 227 
Аржентина: "Страната на шестте континента" 116 
Асиметрия на ефектите от емиграцията 11 
Аспекти на конкурентоспособността на търговската банка 37 
Бизнес интелигентните технологии - критично важни за напредъка на средния бизнес в България 299 
Бизнеспланът: критически фактор за успех и в земеделието 267 
Биологичното земеделие се нуждае от повече внимание 268 
Будущее ЕС после расширения: обновление сценария 174 
Бъдещето на разузнаването и специализираните разузнавателни и контраразузнавателни структури на транснационалните корпорации 177 
Бъдещият подход към определянето на глобалните стандарти за финансово отчитане в полза на доверието и интегритета 349 
Българският аграрен сектор в капана на директните плащания 140 
Българският туризъм и икономическата криза 143 
Българското земеделие - настояща ситуация и очаквани промени под влияние на ОСП 265 
В духа на дясната политика е да се подпомогне българския бизнес 122 
Важни дефиниции при работа със счетоводния модул на системата ERP 32 
Валютный союз: разработка оптимальных "критериев конвергенции" 60 
Вариант за изграждане на информационна система по модела клиент/ сърър с виртуална организация 399 
Взаимодействие между органите на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК) и прокуратурата - особености и форми 39 
Взаимодействие между университетами и бизнесом 292 
Високоефективното управление на човешките ресурси 369 
Влияние кризиса 2008-2009 гг. на финансовую интеграцию фондовых рынков 57 
Влияние на автомобилния транспорт върху околната среда 228 
Влияние на миграцията за финансовата устойчивост на социалноосигурителната система в дългосрочен хоризонт 193 
Влияние на ОСП върху структурното адаптиране на земеделските стопанства 254 
Влияние на средата върху структурата на контролинг системата в промишленото предприятие 276 
Влияние на технологията на производството върху конкурентоспособността на лозарските стопанства 260 
Влияние на финансовия контрол върху стопанската престъпност 90 
Време за наемане 31 
Връзката "образование - отношение към риска" в земеделското производство в България (на примера на област Добрич) 261 
Въздействието на Общата селскостопанска политика на ЕС върху развитието на земеделските стопанства 248 
Възможности за манипулиране на резултатите при метода на консенсуса 286 
Възможности за обучение по мениджмънт в икономическите техникуми 221 
Възможности за управление на съпротивата към промяна 277 
Възможности за усъвършенстване на данъчния контрол 98 
Възможности за усъвършенстване на реализацията на резултатите от ревизионната дейност 35 
Възможности на приложенията за управление на бизнес процесите за оптимизиране на дейността на организациите 385 
Възобновяемите отвръщат на удара 241 
Външна търговия, финанси и икономически растеж 169 
Въпроси на органното представителство на акционерното дружество и Европейското дружество 185 
Вътрешният одитор с нова роля на посланик на корпоративната култура 364 
Географски означения - признаване за счетоводни цели 350 
Глобализацията и развитието на икономическите институции 180 
Глобализацията и развитието на теоретичната икономия 181 
Глобални предизвикателства и устойчиво развитие на публичния сектор в България 192 
Глобалният подход към миграцията - поуки за България 12 
Големината на застрахователната съвкупност 209 
Да харчим или не 71 
Данъчен процес и данъчният контрол в условията на сложен икономически преход 88 
Дебитни и кредитни карти 74 
Денежно-кредитная политика центральных банков в условиях глобального финансового кризиса 101 
Деривативиы как фактор увеличения экономических рисков 50 
Десет години списание "Бизнес управление" (ноември 1991г.-ноември 2000г.). 414 
Детерминанти на опционната цена /премия/ при опционните контракти 40 
Диверсификация на агротуристическия продукт като инструмент за съживяване на селската икономика 251 
Динамика в структурата на собствеността в приватизираните предприятия 131 
Дифференциация режима банковского надзора: зарубежный опыт и перспективы внедрения в России 103 
Длъжник ли е правото на образованието 225 
Дойде време за нова приватизация 119 
Достъпът до ранно пенсиониране за фермери 200 
Държавните интервенции на корпоративните трудови пазари - стратегия за редуциране на безработицата 30 
Еврозоната - хоризонтално разцепление или вертикално надграждане? 175 
Евроинтеграцията на Турция: членство в ЕС или привилегировано партньорство? 184 
Европейски политики и практики по обучение и развитие на персонала 377 
Европейският съюз като глобален икономически играч 183 
Един нов подход за периодизиране развитието на човешкото общество 415 
Една полезна книга 291 
Едрият бизнес, малките предприятия и иновациите 1 
Екологичния риск в условията на пазар на икономика 236 
Елда - хранителни качества и функционални свойства 257 
Електронната търговия в условията на глобализация на пазара 405 
Емитиране на акции и облигации - алтернативи при осигуряването на капитал 75 
Енергийната стратегия на България - мит или реалност 245 
Етапи на развитие на европейската политика за младежта 16 
Етични ценности и управление на човешките ресурси 376 
Ефективност на банките, конкурентоспособност и обкръжаваща среда 38 
За бедността и социалната политика - един по-различен поглед 5 
За мениджмънта в ИТ (част 7): Умението да виждаш целта 290 
За необходимостта от единна екофискална политика в ЕС 77 231 
За отговорността и компетентността по отношение на пенсионната система и нейното реформиране 205 
За социалната политика в предприятието на XXI - ви век 3 
За счетоводството и счетоводния труд в банките 354 
За съществуващите проблеми на логистичните системи във фирмите 164 
Защита внутреннего рынка и поддержка экспортеров в Германии 123 
Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2009 г. 344 
Използване на интернет в бизнеса на малките и средни предприятия в България 319 
Използване на статистическите методи при управлението и прогнозирането във фирмите 6 
Използването на информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес 390 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към април 2010 г. 92 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към май 2010 г. 93 
Инвестицонные возможности международного лизинга 51 
Индивидуалното предприемачество и особености на процеса изработване на управленското решение 314 
Иновативни подходи за определяне на потребностите от обучение 374 
Интеграцията на финансовите пазари в рамките на ЕС 82 
Интелигентни агенти в електронната търговия 406 
Интуитивните решения и мястото им в съвременното управление 284 
Информалното образование като значим елемент от образователната триада 222 
Информационна инфраструктура на фирмата 402 
Информационни връзки на маркетинга с логистиката 398 
Информационните услуги в туризма 386 
Информационно осигуряване на бизнесоценката при приватизация 129 
Информационное общество: эволюция концепции в исторической перспективе 394 
Информационното осигуряване на управлението на фирмата и интерактивните методи за обработка на информацията 391 
Информацията в системата за контрол 310 
Информацията и управлението на продажбите 168 
Использование методов множественного корреляционно-регрессионного анализа для диагностики финансовой несостоятельности предприятий 58 
ИТ в малките и средни предприятия - състояние и тенденции 389 
К вопросу теории социальных рисков 198 
Как да запазим ценните служители 370 
Как да създадем ефективна система за мониторинг и оценка на нашия проект? 326 
Как да управляваме обхвата на един проект? 327 
Картофопроизводството вече е печеливш бизнес 259 
Квалификационные требования к специалисту - аудитору 365 
Китай в мировой экономике: современный этап 176 
Коефициент за емоционална интелигентност на мениджъра 367 
Кой кога ще излезе от кризата 120 
Колебанията на прехода и роля на властта за тяхното преодоляване 114 
Колко зелена може да бъде България 230 
Конкурентни предимства на обслужването в търговска верига "Пикадили" - Варна 145 
Конкурентоспособност на българската икономика през периода 2003-2008 година 121 
Конкурентоспособност на българското селско стопанство 250 
Контрол върху финансирането на инвестициите 306 
Контрол върху финансовото състояние и финансовите резултати 312 
Контрол и управление на дружество с ограничена отговорност 187 
Контролингов подход при диагностика на фирмата 301 
Контролът в управлението на аграрния сектор при пазарна икономика 285 
Контролът в условията на демокрацията 308 
Концепцията "Евромаркетинг" и препоръки към българските износители 182 
Кредитна политика и ефективност на кредита 47 
Кредитът като обект на статистическото изучаване 34 
Кризата - мотор на капитализма 19 
Критерии и показатели за сегментиране на телевизионната аудитория 159 
Към въпроса за същността на управленските структури на организацията 272 
Ликвидност и платежоспособност на търговската банка 70 
Лисабонский договор: проблемы политической консолидации ЕС 173 
Логистиката като научно направление и инструмент на практиката 162 
Лудвиг фон Мизес за покупателната способност на парите и за тяхната неутралност 43 
Макроикономическа динамика в условията на евроинтеграция 126 
Макроикономически ефекти на фискалната децентрализация 27 
Малина 258 
Малко познатите и непознатите домати 256 
Маркетинг в изкуствата - концепция и проблеми 152 
Маркетинг на взаимоотношения с клиентите в интернет-среда - ключът към успешния online - бизнес 160 
Маркетинг на качеството в следпродажбената дейност на бизнес организацията 149 
Маркетингова ориентация на застрахователните дружества в процеса на евроинтеграция 212 
Маркетингови стратегии в туристическия бизнес 409 
Маркетингът в застраховането 211 
Мегаполисите - проблеми и тенденции на развитие 408 
Международен опит и възможности за обучение на специалисти по мениджмънт на бизнес риска у нас 220 
Мерки за контрол на разходите за болнични услуги 240 
Методические подходы к созданию информационной системы "Электронный паспорт социальной инфраструктуры мниципального образования" 194 
Методологични въпроси на прогнозирането и планирането в товарния автомобилен транспорт 135 
Методология формирования системы оценки достаточности капитала кредитной организации 104 
Методы определения налоговой нагрузки при осуществлении страховой деятельности 213 
Многофакторна обусловеност на качеството на болничната помощ 239 
Многофункциональность уставного капитала страховой организации 208 
Модели взаимодействия при финансировании космической деятельности 53 
Модели на туристическия бизнес според географската локализация 410 
Моделиране в условията на риск 238 
Моделиране на производствените процеси 274 
Модернизация как этап развития 23 
Място на ключовите умения на организацията в стратегическото управление 320 
Мястото, където частите не познават граници. Логистичният център на Daimler в Гермерсхайм 163 
Налогообложение страховой деятельности в ведущих странах Европейского Союза 196 
Намаляване на подоходното неравенство - предпоставка за ограничаване на бедността. 14 
Нарастващо значение на изследванията на ефективността на рекламата 380 
Националната маркетингова стратегия като фактор за развитие на селското стопанство 246 
Нашият път 232 
Некоторые проблемы при практическом выявлении бедности 13 
Некоторые теоретические и практические аспекты банковского страхования 217 
Нематериалният капитал и как той помага за излизане от икономическата криза 25 
Неформалните истини и формалните дадености при реализацията на управленския процес 288 
Нищожност на търговската сделка поради неспазване на установената форма 190 
Нови аспекти на държавната регулация и надзор на приватизираните осигурителни схеми в България 202 
Нови моменти в маркетинговата политика на съвременното предприятие от селскостопанското машиностроене 153 
Новите евродирективи изискват независимост на регулаторите 244 
Някои от методите за амортизация на дълготрайните активи в условията на пазарна икономика 361 
Някои проблеми при адаптирането на България към общата търговска политика на ЕС 146 
Някои размисли за финансовите аспекти на кредитния риск в банките 36 
О некоторых аспектах организации обязательного медицинского страхования за рубежом 210 
О природе и социальном интересе, субъектах и объекте социального страхования 197 
О ценовой конкуренции и демпинге в автостраховании 206 
Обслужването на клиентите в логистиката като конкурентно предимство 166 
Обхват и предимства от евромаркетинга за България 151 
Обхват на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане 97 
Овцевъдството и козевъдството в Гърция 270 
Опит за стандартизиране на оценъчните измерители на бедността 15 
Оптимизация структуры составного хеджирования 52 
Организационни аспекти на независимия финансов одит 307 
Организационно изграждане на иновационните структури - проблеми и перспективи 289 
Организация на счетоводството - същност и характерни черти 335 
Организация учета в микрофинансовых организациях 342 
Основни етапи на предприемаческия процес 315 
Основни проблеми на аграрната политика при производството на млечни продукти 262 
Основные аспекты устранения международного двойного налогообложения 95 
Основы управления риском вовлечения банка в процессы легализации престпных доходов 45 
Особенности стресс-тестирования устойчивости денежного рынка 105 
Особености на проекта за бизнес интелигентност с отворен код 298 
Отличия МСФО и традиционной бухгалтерии 352 
Отмяна на уговорката в полза на трето лице при договор за застраховка "Живот" в случай на смърт - същност и особености 188 
Относно критериите за включване на дълготрайните активи в амортизационната политика на предприятията 360 
Относно метода на счетоводство 329 
Относно одитирането на отчетите за усвояване на средствата по Европейските фондове 363 
Относно функциите на кредита 54 
Отпадъците - проблем или възможност 233 
Отчетно-информационни проблеми при оценка на банковата ликвидност 42 
Отчетът по контролинг в застрахователното дружество - същност, изисквания, показатели 304 
Отчитане на капитала в бюджетните предприятия 357 
Отчитане на междупродуктовото взаимодействие в дифузионния модел на BASS 150 
Отчитане на придобиването на активи по стопански начин в бюджетните предприятия 343 
Отчитане на разходите за провизиране на задължения по направления на дейността 340 
Отчитане на собствения капитал в предприятието 337 
Отчитане при прекратяване на договор за финансов лизинг 346 
Оценка на приватизационната програма в Арабска Република Египет 132 
Оценка на фирмената конкурентоспособност 115 
Оценка результативности и эффективности реализации долгосрочных целевых програми 72 
Оценка результативности контрольны мероприятий в комерческом банке 106 
Още нещо за ролите, предизвикателствата и проблемите пред индустриалния мениджър 281 
Пазари, миграция и урбанизация 10 
Пазарна ориентация на индустриалните предприятия 161 
Пазарът на труда и модели за поведение 29 
Парична динамика и икономическа активност 78 
Пенсионните планове в страни с развита пазарна икономика - специфични особености и счетоводно отчитане при работодателя 203 
Планинските райони в Р България - политика, проблеми и възможности за развитие на селското стопанство 247 
Планът за възтановяване от бедствия и аварии в малките и средни предприятия 127 
По въпроса за имуществото и капитала на търговските дружества 189 
По някои тенденции при изграждане на организационно-управленските структури в Българските предприятия 273 
По-безопасен ли е зеленият свят? Не непременно. (Наръчник за бъдещите зелени геополитически кризи). 235 
Поведенчески проблеми при субекта и обекта на контрол 309 
Последствия от глобализацията за националните стопанства 179 
Посткризисная экономика: управление развитием 20 
Почему портфельный капитал ушел из России? 124 
Правна същност на дължимата грижа на членовете на управителните органи на капиталовите дружества 186 
Практически успешни стъпки за получаване на фирмен кредит 107 
Предизвикателства пред информационния мениджмънт по време на криза 392 
Предметната област на счетоводството в контекста на съвременните управленски подходи и средства 330 
Предприемачество и застраховане - една необходима релация 33 
Предприемачество и предприемаческо управление 282 
Предприемачеството в индустрията на България 133 
Прилагане на концепцията устойчиво развитие в след приватизационния период на туризма в България 411 
Приложение на Web услуги при автоматизиране на бизнес процесите 387 
Приложение на метода брутен марж за икономически анализ на земеделски стопанства в Р България и Р Македония 264 
Принципи и методи за изграждане на разпределени бизнес интелигентни екосистеми 388 
Принципно базирани стандарти - предимства, недостатъци и основни характеристики 336 
Приоритети за промяна на аграрната политика 138 
Проблеми на данъчния контрол при облагане доходите на физическите лица. Нарушения по ЗОДФЛ 99 
Проблеми на земеделието в условията на устойчиво развитие 141 
Проблеми на информационното осигуряване на производствения контролинг 275 
Проблеми на оценяването на финансовите активи на фирмата 69 
Проблеми на преструктурирането на икономиката при трансформация на пазарните отношения 128 
Проблеми на стандартизирането на обучението по математика в СА "Д. А. Ценов" Свищов 226 
Проблеми на счетоводното третиране на договорите за финансов лизинг 338 
Проблеми на текущото и периодичното счетоводно отчитане в бюджетните предприятия 334 
Проблемы и перспективы посткризисного развития российской финансовой отрасли 56 
Проблемы формирования регионального валютного союза арабских государств Персидского залива 59 
Прогнозирование макроэкономических индикаторов развития страхового рынка Российской Федерации в 2010 году с использованием методов имитационного моделирования 207 
Проектно управление и поведение на човешкия фактор 375 
Производство на пчелен мед в България - състояние и перспективи на развитие 252 
Професор Коста Пергелов за счетоводството и счетоводната наука и образование 333 
Профилът на българския предприемач в условията на преход 313 
Процедури и принципи на анализа при управление на собствеността 321 
Процесът на пенсионните реформи 204 
Публично-частното партньорство като перспективен механизъм за развитие на икономиката 118 
Равновесие по Нэшу и история экономической науки 22 
Развитие и конкурентни възможности на хранително-вкусовата промишленост на Европейския пазар 381 
Развитие на възобновяемите енергийни източници в България 243 
Развитие на иновативен и конкурентен национален хранителен бизнес 382 
Развитие проектного финансирования на мировом уровне - ключевой фактор выхода из кризиса и обеспечения экономического роста 49 
Развитието на малкия бизнес в условията на преход 318 
Различните нюанси на зеленото 234 
Размяна и опазаряване 18 
Разплащане по търговски сделки с полици 79 
Разработване на методика за формулиране на продуктова-пазарнитестратегии на големите български предприятия съобразно условията на европейския общ пазар 134 
Регулаторният допълва финансовия одит 242 
Релацията "Качествено следпродажбено обслужване - потребителска удовлетвореност" 28 
Рискът в предприятието 324 
Ролята на образователната система за повишаване иновативния капацитет на нацията 223 
Ролята на одитора при разкриване на грешки и измами във финансовия отчет 362 
Северные страны: под ударами кризиса 170 
Сегментирането на пазара - условие за успех на продуктовата диверсификация 136 
Секюритизация на вземанията чрез търговски ценни книжа 112 
Селското стопансво на Норвегия: пример за национално отговорна политика 266 
Системата на националните сметки 2008 г. за развитието на икономическата статистика 8 
Системи за управление на бизнеса в малка и средна митническа агенция 400 
Системите за финансово управление и контрол - като един от основните елементи на държавния вътрешен финансов контрол 302 
Следващото Азиатско чудо 237 
Сметната палата в системата на финансов контрол, осъществяван от държавата 89 
Совершенствование механизма обеспечения экономической безопасности и управления рисками в сфере страхования 214 
Современный рынок знаний: понятие, участники, формы 287 
Современный университет: инновационные методы управления персоналом 371 
Социалната трансформация и обедняването в България 113 
Социалното осигуряване в България: основни характеристики и политики 195 
Социалното подпомагане в Република България - ключов елемент на програмите "антибедност" 4 
Сравнителен анализ на земеделските стопанства в България и ЕС 263 
Средствата за социални разходи и тяхното документиране, счетоводно отчитане, данъчно и осигурително третиране 347 
Статистическо изучаване на вътрешните води - концепции, дефиниции, показатели и оценки 7 
Стимулиране и развитие на персонала в мултинационалните компании в България 368 
Стопанските дисбаланси и икономическата криза 117 
Стратегии пред растителнозащитните бизнес единици в Североизточна България 316 
Стратегически маркетингови трансформации на фирмите в емержентни пазари 154 
Стратегическият мениджмънт и международният бизнес 283 
Стратегия на ЕС за младежта: инвестиране в младите хора и мобилизиране на техния потенциал 17 
Страхование грузов: антикризисные методы управления портфелем 215 
Структурата на собствеността - основен фактор за развитие на приватизираните предприятия 130 
Структуриране на инвестиционния процес в лозарството 255 
Структурни промени в брутната добавена стойност на основните икономически сектори в Р. България 9 
Сущность и факторы неосязаемого капитала (по исследованиям Всемирного банка) 21 
Сущность финансов и их роль в рыночной экономике 80 
Счетоводен анализ и защита на предприятието от финансова несъстоятелност 359 
Счетоводен анализ на кредитния портфейл на банките 345 
Счетоводни аспекти на доверителното управление на ценни книжа и финансови инструменти 355 
Счетоводни и данъчни аспекти на отписаните задължения 341 
Счетоводният анализ - инструментариум на счетоводството за управление на предприятието 358 
Счетоводно и данъчно третиране на задължението за разходите за дефектна стока 348 
Съвременни информационни системи за управление на проекти в организациите 401 
Съвременни технологии за управление на бизнеса 323 
Съвременното разбиране за потребителския избор като рационално поведение, стимулирано чрез търговски техники за увеличаване на продажбите 157 
Създаването на "Бранд България" е стратегическа инвестиция 158 
Състояние на европейската имиграционна политика след влизането на България в ЕС 171 
Състояние на лозаро-винарската индустрия в световен мащаб през 2009 г. 253 
Същност и значение на данъчния контрол, като част от данъчния процес 100 
Същност и изграждане на бизнес интелигентни системи 397 
Същност и критерии за оценка в независимия финансов одит 305 
Същност и счетоводно отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия 351 
Тенденции в развитието на предварителния контрол в подкотролните обекти 303 
Теоретико-методологични аспекти на калкулирането в търговските банки 147 
Теоретикостойностният и историкологическият метод в счетоводното изследване - основен фактор за разкриване на икономикопознавателния потенциал на дисциплината 331 
Теоретические аспекты функционалного назначения налоговых отношений 94 
Теоретична характеристика на дълготрайните активи като обект на счетоводно отчитане в бюджетните предприятия 332 
Техники за подпомагане на анализа на пазара на автомобили в България 144 
Транзакции с обекти на интелектуалната собственост - търговско-финансови аспекти 295 
Транспортен коридор №7 и развитието на Северна България 379 
Триединението при подготовката на бъдещите специалисти в областта на контрола 311 
Търговско-маркетинговата война 156 
Търсене на биологични продукти в България 229 
Търсят се зелени инженери 378 
Управление лизинговой деятельностью в интегрированных корпоративных структурах 46 
Управление на дълготрайните материални активи на индустриалното предприятие 322 
Управление на финансовия риск в пазарното стопанство 325 
Управлението на отношенията с клиентите нова бизнесстратегия 297 
Управленската информационна система и отразяването й в бизнесоценката на фирмата 384 
Управленски и икономически ефекти на договорните споразумения в аграрния сектор 249 
Управленски проблеми на малкия бизнес 280 
Управленски стратегии и устойчиво развитие 271 
Условия за развитие на биологичното земеделие в България 269 
Условия за развитие на третичния сектор в България 26 
Успешното решаване на проблемите с бизнес софтуера в SMB сектора изисква обединени усилия 413 
Усъвършенстването на данъчното облагане и системата на социално осигуряване - фактор за стимулиране на предприемаческата активност 96 
Учет в корпоративной информационной системе стратегического управления 353 
Учет и отчетность как инструменты контроллинга на предприятии 279 
Училища за логистици в Германия 167 
Финансиране на проекти за технологична модернизация в предприятията 328 
Финансирование международной торговли в условиях кризиса: попытка перезагрудки 172 
Финансовият контрол като система за защита на държавните интереси 91 
Финансовые риски: природа и взаимосвязь 44 
Фирмени финанси и финансово счетоводство 356 
Фирменото пенсионно осигуряване - елемент на социалната политика на съвременната фирма 201 
Фискалната политика в условията на икономическата криза 73 
Формирование новой модели занятости в экономике, основанной на знаниях 278 
Формирование экономики знаний (на примере Финляндии) 294 
Франчайзинговият договор 148 
Характеристики на управлението на глобалните вериги на доставките 293 
Цените ще тръгнат нагоре 83 
Ценови индекси по ФАО за основните хранителни продукти през 2000-2010 г. 139 
Центральные банки в функции кредитора последней инстанции (на примере ФРС США и ЕЦБ в период финансового кризиса 2007 - 2009 годов) 61 
Човешкият капитал в условията на глобализация 178 
Човешкият капитал: концептуална рамка и функционална методология 24 
Чрез парична интервенция - към икономически подем 41 
Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите 199 
[Десет] 10 идеи променят света на логистиката 165 
BSM - новата важна концепция за ИТ отделите 393 
Cash Holdings and Corporate Diversification 65 
Clustering in the Creative Industries: Insights from the Origins of Computer Software 396 
Depositor Behavior under Macroeconomic Risk: Evidence from Bank Runs in Emerging Economies 108 
Determinants of trade credit: A comparative study of European SMEs 66 
Disagreement and Learning: Dynamic Patterns of Trade 62 
Does Credit Competition Affect Small-Firm Finance? 87 
E-learning opportunities for representatives of small and medium enterprises in the Academy of economic studies of the Republic of Moldova 224 
E-Trade practices and its effect in Edirne 407 
Empirical evidence of banking relationships for Spanish SMEs 67 
IDEF модели за реинженеринг във високотехнологични предприятия 366 
Information about Information: A Taxonomy of Views 404 
Information Systems Strategy: Reconceptualization, Measurement and Implications 403 
Innovation and Social Capital: A Cross-Country Investigation 2 
Knowledge Bases in Worlds of Production: The Case of the Food Industry 383 
Monetary Policy and the Lost Decade: Lessons from Japan 68 
Mutual Fund Incubation 85 
Networking as a Barrier to Entry and the Competitive Supply of Venture Capital 86 
Nor just a pretty face: economic drivers behind the arts-in-business movement 300 
On the Utility of Money 109 
Pricing and Capital Allocation for Multiline Insurance Firms 219 
The art and science of experiential leadership: culture at core of process change success 296 
The Empirics of International Monetary Transmission: Identification and the Impossible Trinity 63 
The licenced practical nurse workforce in the United States: one state's experience 373 
The Quality of Insurance Intermediary Services - Empirical Evidence for Germany 218 
The Taylor Rule and 'Opportunistic' Monetary Policy 64 
Why Do Foreign Firms Leave U.S. Equity Markets? 84 
Эволюция денежно-кредитной системы через призму музейной деятельности Банка России 102 
Эмпирическое исследование положений количественной теории денег на основе межстрановой методологии 55 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автозастраховка 206 
автоматизация 395 
автоматизация на управлението в бизнеса 387 
автоматизиране 387 
автомобилен пазар 144 
автомобилен транспорт 135 144 228 
автомобили 144 228 
автомобилна индустрия 163 
автопедагогика 222 
агломерация 408 
аграрен отрасъл 249 
аграрен сектор 249 262 285 
аграрен туризъм 251 
аграрна икономика 137 140 
аграрна криза 234 
аграрна наука 141 
аграрна политика 138 262 
аграрна реформа 138 
аграрно предприятие 137 
агростатистика 139 
агротуристически продукт 251 
адекватност на капитала 105 
администриране на решенията 288 
акредитация 225 
активи 69 343 
акции 69 75 
акции и облигации 75 
акционерно дружество 185 
алманах 29 34 111 128 129 134 226 271 375 384 
алтернативен туризъм 142 
алтернативна енергия 235 
алтернативни храни 383 
американски мениджмънт 84 
амортизационна политика 360 
амортизация 339 350 360 361 
амортизация на ДА 360 361 
амортизация на ДМА 322 
амортизируеми активи 360 
анализ 36 48 76 111 113 128 129 144 182 213 216 263 265 304 312 316 321 381 
анализ на капитала 111 
анализ на кредита 76 
анализ на оборотния капитал 111 
анализ на обращаемостта 111 
анализ на пазара 144 
анализ на приходите 48 
анализ на разходите 48 
анализ на управлението 129 321 
анализ на финансовото състояние 312 
анализи 125 
аналитични изследвания 321 
Англия 101 
анкетиране 227 
анкетно проучване 390 
антибедност 4 13 
антикризисна политика 20 41 73 
антикризисни мерки 20 41 
антикризисни модели 20 
арабски страни 59 
арендни отношения 138 
Аржентина 116 
аржентинска икономика 116 
АСЕАН 183 
аутсорсинг 166 
Базел 2 172 
Базел ІІ 104 
бази данни 217 388 392 
баланс 312 
балансиран бюджет 73 
балансирана система от показатели 81 
банка 78 
банки 36 38 67 68 108 354 
банки в САЩ 61 
банки на Русия 61 102 
банков депозит 108 
банков капитал 104 
банков кредит 34 67 
банков кредитор 67 
банков мениджмънт 37 106 
банков мениджър 36 
банков надзор 103 
банков риск 45 
банков сектор 103 108 
банков сектор на Русия 103 
банкова безопасност 61 
банкова дейност 41 87 
банкова криза 108 
банкова ликвидност 42 70 
банкова система 36 61 105 
банкова система в България 36 
банкова сметка 74 
банкови взаимоотношения 67 
банкови лихви 10 
банкови ресурси 217 
банково дело 36 37 70 102 105 107 
банково дело в Русия 102 
банково застраховане 217 
банково кредитиране 67 
банково посредничество 78 
банково счетоводство 354 
банково управление 41 
баркодове 165 
Бахрейн 59 
БВП 14 38 73 78 113 116 117 119 120 126 169 170 184 
БВП в България 9 117 122 
БДС 9 
бедни слоеве на населението 5 
бедност 4 5 13 14 15 178 
бедността в България 4 
бедността в преход 13 
бедствие 127 
бедствия и аварии 127 
безправие в Русия 155 
безработица 30 31 170 
бизнес 1 125 149 220 283 292 296 297 298 299 300 318 387 397 
бизнес анализ 321 
бизнес дейност 300 
бизнес дизайн 300 
бизнес и наука 292 
бизнес интелигентни системи 299 388 397 
бизнес интелигентност 298 
бизнес образование 224 
бизнес организация 125 149 
бизнес план 267 315 
бизнес промени 296 
бизнес процеси 387 
бизнес риск 220 
бизнес системи 397 
бизнес софтуер 390 413 
бизнес среда 315 
бизнес стратегии 300 
бизнес стратегия 297 
бизнесоценка 129 384 
бизнесплан 267 
бизнеспланиране 267 
бизнесстратегии 297 
бизнесстратегия 297 
биогорива 234 
биоземеделие 269 
биоикономика 269 
биологични изисквания 268 
биологични продукти 229 
биологично земеделие 268 269 
биологично земеделие в България 269 
биологично производство 268 
биологично растениевъдство 268 
биологично селско стопанство 268 
биомаса 243 
биопродукти 229 269 
биохрани 229 
БИС 388 397 
БНБ 37 
болести 268 
болници 240 
болнична икономика 240 
болнична помощ 239 
болнични легла 240 
болнични разходи 240 
болнични услуги 240 
борсова опционна търговия 40 
бранд 158 
бранд мениджмънт 158 
браншови организации 320 
БРИК 57 183 
брой на оборотите 356 
брутен марж 264 
брутна добавена стойност 9 
България 158 171 247 264 
България в Европейския съюз 171 
България в ЕС 171 
българска икономика 121 122 
българска пенсионна система 205 
български бизнес 121 122 
български износ 182 
български предприятия 164 273 
български туризъм 143 
българско земеделие 265 
бърза ликвидност 359 
бюджет 73 177 
бюджет 2010 117 
бюджетен дефицит 71 
Бюджетен кодекс на РФ 72 
бюджетен приоритет 127 
бюджетиране 72 
бюджетни предприятия 332 343 357 
бюджетни средства 72 
бюджетно счетоводство 334 343 357 
вакантни длъжности 372 
валутен режим 63 
валутен риск 44 105 
валутен съюз 59 60 
валутна зона 59 
валутна интеграция 59 60 
валутни опции 110 
валутни резерви 176 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 241 243 245 
Великобритания 118 196 
венчърен капитал 86 
верига на доставки 293 
взаимни фондове 85 
взаимодействие с клиенти 157 
взаимоотношения с клиенти 160 
вземане на решение 369 390 
видове менителници 112 
видове нарушения 148 
видове риск 317 
виртуален пазар 160 
виртуализация 392 
виртуални структури 399 
високи технологии 378 
високоефективно управление 369 
високотехнологични отрасли 366 
висше икономическо образование 224 226 
висше икономическо училище 226 
висше образование 167 224 225 226 227 292 333 371 414 
висше учебно заведение 225 226 414 
висше училище 225 227 414 
власт 114 
влогове в банките 108 
вложител 108 
внедряване 297 298 
внедряване на проекти 297 
воден баланс 7 
воден дефицит 235 
воден транспорт 379 
водещи банки 78 
води 7 
водна енергия 243 
водни ресурси 7 
водоползване 7 
водоснабдяване 7 
волатилност 62 
вредни вещества 228 
ВТО 172 
вторични суровини 233 
ВУЗ 227 371 
възвръщаемост 298 
възвръщаемост на инвестициите 298 
възобновяема енергия 241 243 
възобновяеми енергийни източници 232 241 243 
възобновяеми източници 243 
външен дълг 116 
външна миграция 10 
външна търговия 146 151 169 
външна търговия на България 151 
външна търговия на България с ЕС 151 
външноикономическо сътрудничество 184 
вътрешен контрол 106 364 
вътрешен кредит 345 
вътрешен одит 364 
вътрешен одитор 364 
вътрешен пазар 123 
вътрешна миграция 10 
вътрешнообщностна търговия 146 
вътрешнофирмени отношения 277 
вятърна енергия 243 
гаранционно обслужване 348 
география 412 
география на туризма 412 
географска локализация 410 
географски означения 350 
геотермална енергия 243 
Германия 101 123 175 196 
германска школа 167 
германски университети 167 
Главна данъчна дирекция 308 
глобализация 178 179 180 181 368 405 
глобализация в икономиката 181 
глобализация в световното стопанство 179 
глобализация на пазара 405 
глобализация на пазарите 405 
глобална икономика 178 183 
глобална икономическа криза 23 
глобална финансова криза 101 
глобални вериги 293 
глобални проблеми 178 
глобални технологии 26 
глобално управление 179 
ГМО култури 234 
говедовъдство 264 
горива 243 
градоустройство 408 
градска логистика 163 
Грейнджър 169 
грешки 309 
групова съпротива 277 
гъвкава реактивност 271 
Гърция 175 270 
Дания 170 
данни 131 
данъци 94 95 
данъците в Русия 94 
данъчен контрол 88 98 99 100 
данъчен процес 88 100 
данъчен режим 94 
данъчна администрация 308 
данъчна отчетност 353 
данъчни аспекти 341 
данъчни нарушения 99 
данъчни постъпления 94 
данъчни приходи 92 93 
данъчни системи 94 
данъчно облагане 95 96 97 196 
данъчно облагане на предприятията 96 
данъчно регулиране 148 
данъчно третиране 347 348 
движение на паричните средства 41 
двоен подпис 302 
двойно данъчно облагане 95 97 
ДВФК 39 
дебитни банкови карти 74 
дебитни карти 74 
демография 11 
демографска политика 11 
демографска статистика 11 
демографски промени 193 
демокрация 173 308 
дерегистрация 84 
деривативи 50 
детерминирани модели 238 
дефектна продукция 348 
дефектни стоки 348 
дефиниране 32 118 
дефицит 71 
дефлация 68 83 
Джон К. Гелбрейт 114 
диагностика 58 
диверсификация 65 251 
дизайн 300 
дизайн-стратегия на фирмата 300 
динамика 131 
динамика на цените 381 
динамичен модел 62 
Директива 2009/72/ЕО 244 
Директива 2009/73/ЕО 244 
директни плащания 140 
дисбаланс 117 
дисконтиране 340 
дискусии 331 
дистанционно обучение 224 
дистанционно обучение за икономисти 224 
дистрибуционна политика 153 
диференциация 103 
дифузност 150 
ДКЕВР 242 244 
ДМА 322 
добавена стойност 21 109 
доброволно застраховане 197 198 
доброволно лично застраховане 197 198 
доброволно осигуряване 197 
доброволно социално застраховане 198 
доброволно социално осигуряване 197 198 
доверително управление 355 
договор 148 
договор за дистрибуторство 148 
договор за реформа в ЕС 174 
договорни споразумения 249 
договорни условия 148 
доклад 70 
доклади 40 220 274 317 330 331 409 410 411 
доклади от конференция 220 330 
доклади от научна конференция 220 317 330 
документиране 347 
документооборот 395 
домакинства 76 
домати 256 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 201 
доставки 166 293 
доставчици 356 
доход 75 
доходи от дивиденти 97 
доходи от лихви 97 
доходност 248 
дребен бизнес 318 
дружество 187 
дружество с ограничена отговорност 187 
Дунавски пристанища и мостове 379 
дългосрочни програми 72 
дълготрайни активи 32 332 339 360 361 
дълготрайни амортизуеми активи 361 
дълготрайни материални активи 322 332 339 
дъмпинг 206 
държавен вътрешен финансов контрол 39 302 
държавен финансов контрол 308 
държавни интереси 91 
държавни разходи 192 
държавно регулиране на пазара на труда 30 
дъщерни предприятия 351 
е-бизнес 319 407 
е-логистични услуги 407 
е-маркетинг 319 
е-обучение 224 
е-търговия 395 406 407 
е-услуги 319 
ЕАСТ 151 
еволюция 102 394 
Евразия 60 
евро 175 
евро зона 175 
еврозона 60 82 151 175 
евроинтеграция 126 184 212 
евромаркетинг 151 182 
Европейска комисия 118 247 
европейска младежка политика 16 
европейска политика 171 247 
европейска политика за младежта 16 
Европейска политика за развитие 247 
европейска стратегия 17 
европейска хранителна индустрия 381 
Европейска централна банка 82 
европейски директиви 244 
европейски общ пазар 134 
европейски пазар 134 182 252 381 
европейски пазари 381 
европейски практики 377 
европейски програми 328 
европейски страни 66 200 
Европейски съюз 171 173 174 175 183 184 247 
европейски фондове 306 363 
европейско дружество 185 
европейско образование 222 
европейско финансиране 328 
ЕВС 174 
Египет 132 
египетска приватизация 132 
единно хранилище на данни 392 
ЕЕА 174 
екипна работа 156 
еко-енергия 230 
еко-туризъм 230 
екоданъци 77 231 
екоикономика 230 232 
екологичен риск 216 234 235 236 
екологичен туризъм 251 
екологически риск 237 
екологична политика 77 231 
екологична продукция 230 
екологични параметри 236 
екологични такси 77 231 
екологично застраховане 236 
екологично земеделие 232 
екологично селско стопанство 230 
екология 77 216 228 230 231 232 234 235 236 237 
еколого-икономически проблеми 237 
еколого-икономическо управление 235 
екосистеми 388 
екосубсидии 77 231 
екофискална политика 77 231 
експорт 21 123 146 170 
елда 257 
електронен бизнес 160 
електронен маркетинг 319 
електронен обмен 395 
електронен паспорт 194 
Електронна база данни 386 
електронна търговия 405 406 
електронни продажби 405 
електронно плащане 319 
емержентни пазари 154 
емиграционни процеси 11 
емиграция 11 
емитиране 75 
емитиране на акции 75 
емитиране на облигации 75 
емоционална интелигентност 367 
емоционално интелигентно поведение 367 
емпатия 367 
емпирично изследване 55 
енергетика 241 
енергетика на България 245 
енергийна политика 241 245 
енергийна система 245 378 
енергийни източници 245 
енергийно регулиране 242 
енергия 243 
енергопроизводство 243 
енергоспестяване 234 
ЕС 77 146 171 173 174 175 183 184 216 231 
етични принципи 376 
ефективен мениджмънт 118 
ефективни решения 72 
ефективно управление 401 
ефективност 38 72 248 263 380 
ефективност в аграрния сектор 263 
ефективност на банковата система 38 
ефективност на кредита 47 
ефективност на производството 248 
ечемик 264 
животновъдно производство 264 270 
животновъдно стопанство 264 
животновъдство 264 270 
жизнен станарт на домакинствата в България 13 
жизнен стандарт 13 
житейско педагогическо мислене 222 
житни култури 257 
задължения 148 195 341 
задължения на предприятията 341 
задължително медицинско застраховане 210 
заемен капитал 306 
заети лица 117 
заетост 31 
заетост и безработица 31 
Закон за публично предлагане на ценни книжа 186 
Закон за управление на отпадъците 233 
законодателна власт 89 
замърсяване на околната среда 228 
Западна Европа 118 
запис на заповед 79 
застраховане 33 196 198 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 218 219 304 
застраховане в Германия 196 218 
застраховане в Русия 207 
застраховане в страните от ЕС 196 
застраховане във Великобритания 196 
застраховане във Франция 196 
застраховани лица 218 
застрахователен интерес 198 
застрахователен маркетинг 211 
застрахователен пазар 207 208 211 212 216 219 
застрахователен разход 213 
застрахователен резерв 196 
застрахователен риск 198 215 
застрахователен случай 198 
застрахователен срок 216 
застрахователна вноска 211 
застрахователна компания 217 
застрахователна организация 196 208 213 214 
застрахователна премия 196 
застрахователна система 214 
застрахователна сума 206 
застрахователна съвкупност 209 
застрахователна тарифа 206 
застрахователни вноски 209 
застрахователни дружества 212 
застрахователни отношения 213 
застрахователни отрасли 207 
застрахователни плащания 209 
застрахователни посредници 218 
застрахователни премии 207 219 
застрахователни услуги 218 
застрахователни фирми 219 
застрахователно дружество 304 
застрахователно право 188 
застраховка 188 
застраховка "Живот" 188 
застраховка живот 188 
захар 139 
защита 91 
защита на потребителите 242 
здравен сектор 373 
здравеопазване 239 240 373 
здравеопазване на САЩ 373 
здравна застраховка 210 
здравно застраховане 210 
зелена енергия 245 
зелена икономика 229 230 232 234 235 237 252 269 
зелени геополитически кризи 235 
зелени инженери 378 
зелени системи 241 
зелени технологий 241 
зеленчукови култури 256 
зеленчукопроизводство 256 
зеленчуци 256 
земеделие 248 259 261 263 264 265 267 269 285 
земеделието в България 141 264 
земеделието в Македония 264 
земеделска продукция 268 
земеделска техника 141 
земеделски земи 138 285 
земеделски култури 257 
земеделски операции 141 
земеделски производители 261 
земеделски риск 251 
земеделски стопани 261 
земеделски стопанства 254 263 264 
земеделски стопанства в България 263 264 
земеделско производство 261 
земеделско стопанство 248 
ЗЗД 191 341 
ЗКПО 341 
знание 311 
знания 278 287 294 311 383 
ЗОДФЛ 99 
зърнена култура 257 
зърнено-житни култури 139 
игрово моделиране 22 
извънредни приходи 48 
извънредни разходи 48 
изисквания към товарите 215 
изкуствен интелект 181 
изкуство 296 300 
изкуство на лидера 296 
изкуството на бизнеса 300 
измерване 250 
измерители на бедността 15 
износители 182 253 
изпълнителна власт 89 
изследвания 380 
изтичане на мозъци 12 
източници за финансиране 306 
източноевропейска страна 280 
икономии 249 
икономика 19 28 73 116 117 119 121 122 128 170 174 247 
икономика на Аржентина 116 
икономика на България 9 117 121 122 
икономика на Германия 123 
икономика на Дания 170 
икономика на здравеопазването 240 
икономика на знанието 181 
икономика на знанията 287 294 
икономика на Китай 176 
икономика на Норвегия 170 
икономика на предприятието 3 
икономика на селското стопанство 140 
икономика на Финландия 170 
икономика на Швеция 170 
икономикс 415 
икономическа активност 78 
икономическа безопасност 214 
икономическа динамика 126 
икономическа ефективност 380 
икономическа интеграция 59 
икономическа криза 25 31 71 73 117 120 122 143 155 170 390 392 
икономическа криза в България 122 
икономическа мисъл 22 
икономическа наука 22 
икономическа политика 8 176 179 
икономическа социология 18 
икономическа статистика 8 
икономическа теория 21 22 24 104 
икономически анализ 117 264 
икономически аспекти 24 
икономически ефект 249 
икономически институти 22 
икономически институции 180 
икономически кризи 19 
икономически модели 175 
икономически науки 18 
икономически отношения 183 197 
икономически подем 41 
икономически показатели 120 263 
икономически потенциал 263 
икономически преход 88 
икономически промени 132 
икономически растеж 27 83 126 169 
икономически растеж на България 126 169 
икономически резултати 263 
икономически реформи 113 132 
икономически риск 50 
икономически теории 18 
икономически техникум 221 
икономически условия 113 
икономическо изследване 117 
икономическо поведение 261 
икономическо положение 117 120 
икономическо развитие 49 176 
икономическо развитие на Русия 20 
икономическо състояние 120 248 
ИКТ 390 392 413 
имиграционна политика 171 
имиграция 171 
имиграция в ЕС 171 
имидж 158 
имидж и бренд маркетинг 158 
импорт 146 
имуществена застраховка 197 
имущество 189 
имущество на търговските дружества 189 
инвестиране 255 
инвестиране в ценни книжа 355 
инвеститори 62 
инвеститорска мотивация 62 
инвестиции 51 110 119 120 158 169 170 176 255 306 332 378 
инвестиции в дъщерни предприятия 351 
инвестиции в земеделието 255 
инвестиционен процес 255 
инвестиционен риск 69 124 
инвестиционни възможности 65 
инвестиционни решения 255 
инвестиционни фондове 130 131 
инвестиционно поведение 62 
инвестиционно проектиране 255 
инвестиционно проучване 255 
индекс 168 
индекс на конкурентоспособност 260 
индивидуален подход 202 
индивидуална съпротива 277 
индивидуално предприемачество 314 
индикатори 214 
Индия 237 
индустриален бизнес 161 
индустриален маркетинг 161 
индустриален мениджмънт 281 
индустриална революция 10 
индустриални предприятия 161 
индустриално предприятие 133 322 
индустриално производство 133 
индустрия 133 
инкубация 85 
инновации 223 271 
иновативен капацитет 223 
иновативна политика 271 
иновативно мислене 223 
иновации 1 2 289 300 374 383 
иновации в бизнеса 1 
иновации в България 223 
иновации в предприемачеството 2 
иновациии и нови продукти 383 
иновационен процес 1 
иновационна дейност 289 
иновационна дейност в науката 289 
иновационна дейност на фирмите 2 
иновационна система 294 
иновационна стратегия 316 
иновационни стратегии 289 
иновационни структури 289 
институционализъм 180 
институционална икономика 180 
институционална промяна 180 
институционална реформа 180 
инструменти 251 
инструменти за оценяване 372 
инструменти на мениджмънта 276 
инструменти на управление 276 
интегриране 46 248 
интелектуален капитал 24 
интелектуален капитал в организацията 278 
интелектуална икономика 22 
интелектуална собственост 295 
интелигентни агенти 406 
интелигентни системи 299 
интерактивни методи 391 
интервенция 30 
интернационализация 283 
интернационализация на бизнеса 283 
Интернет 160 319 389 400 406 
интернет бизнес 319 
Интернет в бизнес организациите 319 
Интернет среда 160 
Интернет технологии 400 
интернет услуги 396 
интуитивно решение 284 
инфлация 43 55 64 68 83 170 176 
информално образование 222 
информатизация 385 
информатизация на бизнеса 385 
информациология 394 
информационен комплекс 136 
информационен мениджмънт 392 
информационен поток 251 
информационна безопасност 398 
информационна инфраструктура 294 398 402 
информационна политика 394 
информационна система 168 323 353 384 399 
информационна система на фирмата 384 
информационна среда 402 
информационни връзки 398 
информационни потоци 293 
информационни ресурси 394 
информационни системи 194 391 392 398 401 402 403 404 
информационни системи в застраховането 194 
информационни системи за управление 401 
информационни технологии 127 224 261 290 366 386 388 389 390 391 393 395 396 406 
информационни технологии в бизнеса 388 
информационни технологии в МСП 389 
информационни технологии в туризма 386 
информационни технологии в търговията 407 
информационни услуги 386 
информационно образование 261 
информационно обслужване 319 
информационно общество 386 394 
информационно осигуряване 129 275 386 391 
информационно осигуряване на управлението 275 
информационно пространство 394 
информация 168 310 391 394 396 402 404 
информация в управлението 275 
информация и комуникация 394 
информация онлайн 394 402 
инфраструктура 402 
Ирландия 118 
искове 191 
история на икономическата мисъл 22 
история на СА 413 415 
история на счетоводството 333 
ИТ 290 388 389 393 395 406 
ИТ архитектура 388 
ИТ аутсорсинг 389 390 
ИТ бизнес 393 
ИТ за управление на услуги и бизнес процеси 392 
ИТ инфраструктура 389 390 
ИТ мениджмънт 290 392 393 
ИТ услуги 393 
кадри 286 
кадрова политика 286 365 
калкулиране 147 
кандидатстване за работа 372 
капитал 21 24 75 104 111 208 337 357 
капитал в бюджетните предприятия 357 
капитал на дружество 189 
капитал на предприятието 337 
капитал на търговското дружество 189 
капитализация 124 
капитализъм 19 
капиталов мениджмънт 84 
капиталова структура 67 
капиталови взаимоотношения 84 
капиталови дружества 186 337 
капиталови пазари 66 84 
Карго застраховане 215 
Карго застраховка 215 
картофи 259 
картофопроизводство 259 
Катар 59 
качествена оценка 218 
качество 28 
качество в здравеопазването 239 
качество на контролната информация 310 
качество на образованието 227 
качество на управлението 286 
качество на храните 382 
квалификационна структура 278 
квалификация на кадрите 365 
квалификация на одиторите 365 
квалификация на персонала 278 374 378 
квалифицирани кадри 373 
Кейнс 25 
Кенсиански модел 29 
Китай 101 176 237 
китайска икономика 176 
класификация на капитала 337 
класификация на риска 44 
кластърен опит 396 
клиент/сървър 399 
клиенти 215 297 316 
климатични промени 378 
Коефициент 250 254 367 
коефициент на корелация 254 
коефициент на ликвидност 81 359 
коефициент на рентабилност 81 
козевъдство 270 
количествена теория за парите 43 55 
количествени методи 284 
количествени методи в управлението 284 
комасация на земеделските земи 138 
компетентност 307 367 
комплексност 320 
компютърен софтуер 396 
комуникации 380 
комуникационни технологии 390 
конвергентни критерии 60 
конвергенция 59 
конкурентни отношения 381 
конкурентни предимства 145 
конкурентно поведение на фирмите 218 
конкурентно предимство 127 166 
конкурентноспособност 265 381 
конкурентност 38 145 
конкурентоспособност 37 38 115 121 250 259 260 263 271 
конкурентоспособност в земеделието 250 263 
конкурентоспособност на българска икономика 121 
конкуренция 37 38 320 
консенсус 286 
консолидация 173 
консолидиран бюджет 92 93 
консолидирана фискална програма 92 93 
консолидирани финансови отчети 344 
консумация 253 
консумация на вино 253 
контраразузнаване 177 
контрол 187 285 303 304 306 308 309 310 312 
контрол на разходите 240 
контролен орган 303 
контролен съвет 307 
контролинг 275 276 279 291 301 304 
контролинг в застраховането 304 
контролинг на производството 275 
контролинг-система 275 276 279 
контролингов подход 301 
контролиране 149 
контролна дейност 303 310 
контролна институция 309 
контролна система 288 
контролни дейности 106 
конференция 1 3 6 26 30 32 36 37 38 40 69 70 96 110 113 114 127 130 131 135 137 144 145 149 150 152 153 154 168 185 186 199 201 202 203 220 238 246 255 272 274 281 283 297 298 299 304 313 316 317 319 320 321 322 323 324 329 330 331 360 367 385 386 387 397 398 399 400 401 405 409 410 411 
конференция с международно участие 1 3 6 26 30 32 36 37 38 69 96 110 113 114 127 130 135 137 144 149 150 153 185 186 201 203 238 272 281 283 297 298 299 304 313 316 321 322 323 324 329 360 367 385 386 397 398 399 400 
концепции за капитала 24 
концепция 24 182 
коопериране 248 
коопериране на селското стопанство 248 
координиране 330 
корелационен анализ 58 62 
корелация 62 
корпоративен бизнес 65 
корпоративен вътрешен одит 364 
корпоративен данък 75 
корпоративен контрол 106 
корпоративен университет 371 
корпоративна култура 364 
корпоративна ликвидност 65 
корпоративна структура 46 
корпоративна фирма 65 
корпоративни клиенти 215 
корпоративно данъчно облагане 96 
корупция 309 
косвени данъци 92 93 213 
космическа дейност 53 
космически програми 53 
Коста Пергелов 333 
краудсорсинг 287 
креативно мислене 223 
кредит 34 36 41 47 54 66 67 107 217 
кредитен анализ 107 
кредитен механизъм 61 
кредитен портфейл 76 345 
кредитен рейтинг 107 
кредитен риск 36 44 105 107 124 
кредити 76 
кредитиране 67 76 
кредитна дейност 54 
кредитна експанзия 78 
кредитна конкуренция 87 
кредитна организация 106 
кредитна политика 47 54 87 101 
кредитна система 47 
кредитни карти 74 
кредитни операции 34 
кредитни организации 104 
кредитно ценообразуване 107 
кредитополучаване 34 
кредитор 61 
кредиторски задължения 306 
криза 19 78 83 124 143 170 
кризисен мениджмънт 20 
кризисна икономика 19 117 
кризисно управление 177 
критерии 159 
Кувейт 59 
култура 296 
култура и мениджмънт 296 
латерален маркетинг 155 
легализация на доходи 45 
легализация на престъпни доходи 45 
лидерство 281 367 
лидерство и ръководство 281 
лизинг 46 51 306 338 
лизинг в Русия 51 
лизингов договор 338 346 
лизингова дейност 46 
лизингова компания 46 
лизингодател 338 346 
лизингополучател 338 346 
ликвиден риск 44 
ликвидност 42 70 105 
ликвидност на банката 70 
ликвидност на банките 42 
линейна структура 335 
линия на бедност 15 
линия на Енгел 15 
Лисабонска стратегия 223 
Лисабонска стратегия на ЕС 173 
Лисабонски договор 173 
лихвен процент 76 
лихвен риск 69 
лихвени проценти 345 
лихви 75 76 
лицензи 25 233 
лично потребление 170 
логистика 162 163 164 165 166 167 398 407 
логистика на складирането 165 
логистика на снабдяването 165 
логистически системи 164 
логистична дейност 407 
логистична информационна система 165 
логистична концепция 164 
логистични вериги 162 
логистични потоци 162 
логистични процеси 162 164 
логистични услуги 166 
логистични центрове 163 
логистично обслужване на клиентите 166 
логистично управление 164 
лозаро-винарско производство 253 255 260 
лозарски стопанства 255 260 
лозарско производство 253 255 260 
лозарство 253 255 260 
лозарство и винарство 253 255 260 
локализация 181 
лоялна конкуренция 145 
лоялни отношения 145 
лоялност 145 
Лудвиг фон Мизес 43 
Маастрихтски договор 60 
магазин 145 
магистър 302 312 
Македония 264 
макроикономика 207 
макроикономическа политика 78 
макроикономически ефекти 27 
макроикономически индикатори 207 
макроикономически показатели 26 126 
макроикономически рискове 108 
макроикономически фактори 108 
макроикономическо равнище 132 
малина 258 
малинопроизводство 258 
малки и средни предприятия 32 33 66 67 127 224 313 319 389 
малки и средни предприятия в България 319 
малки и средни предприятия в ЕС 66 
малки и средни фирми 400 
малки предприятия 1 
малки фирми 87 
малък бизнес 32 280 318 319 
малък и среден бизнес 32 
малък и среден бизнес в България 390 
манипулиране 286 
маркетинг 149 150 152 153 154 155 156 158 160 161 215 246 398 409 
маркетинг в застраховането 211 
маркетинг в изкуствата 152 
маркетинг в индустриалната фирма 161 
маркетинг в туризма 409 
маркетинг мениджмънт 155 
маркетинг мениджър 155 
маркетинг на взаимоотношенията 160 
маркетингов мениджмънт 154 
маркетингов подход 182 
маркетингова дейност 211 
маркетингова информация 398 
маркетингова ориентация 212 
маркетингова политика 153 
маркетингова среда 182 
маркетингова стратегия 161 246 
маркетингови проблеми 152 
маркетингови проучвания 212 
маркетингови стратегии 409 
маркетингови трансформации 154 
маркетингово пространство 154 
маркетолози 156 
масата на несъстоятелността 191 
маслодайни култури 139 
масов туризъм 410 
материални активи 360 
материални потоци 293 
материални ресурси 267 
МВФ и Русия 21 
мегаполиси 408 
медии 159 
медийна индустрия 159 
медийна политика 159 
медицина 239 
медицинска дейност 373 
медицинска работна сила 373 
медицински кадри 373 
медицински персонал 373 
медицинско застраховане 210 
международен бизнес 283 
международен лизинг 51 
международен маркетинг 151 
международен опит 118 220 
международна конкуренция 179 
международна конференция 32 38 69 113 127 144 145 149 150 154 168 185 186 246 272 283 297 298 299 304 313 319 323 329 385 386 387 397 400 401 
международна макроикономика 63 
международна миграция 12 
международна научна конференция 32 127 297 298 299 304 313 323 385 386 387 397 400 401 
международна научно-практическа конференция 413 
международна търговия 172 253 
международни икономически отношения 183 
международни одиторски стандарти 363 
международни организации 387 
международни стандарти за финансови отчети 349 352 
Международни счетоводни стандарти 336 349 
международни финанси 59 60 
международни финансови институции 60 
международно двойно данъчно облагане 95 
междуфирмени отношения 395 
мениджмънт 28 221 276 283 289 290 294 295 
мениджмънт в образованието 371 
мениджмънт на бизнес процеси 392 
мениджмънт на предприятието 273 
мениджър 281 367 399 
мениджъри 401 
мениджърски умения 281 290 367 
мениджърско поведение 290 
менителница 79 112 
месо 139 
метод на калкулиране 147 
метод на обучение 374 
методи на счетоводния анализ 358 
методологически основи 24 
методологически подход 194 197 
методът на Оршански 15 
миграционна политика 11 
миграционни политики на ЕС и България 12 
миграционни потоци 12 
миграционни процеси 12 
миграция 10 11 12 193 
миграция и интеграция 12 
микроравнище 132 
микрофинансиране 342 
микрофинансови организации 342 
минимална работна заплата 113 
митническа администрация 308 
митническа политика 146 
митнически агенции 400 
митнически администрации 400 
митнически тарифи 146 
младежи 16 17 
младежка политика 16 17 
младежки политически формации 16 
младежта в България и ЕС 17 
млекопреработвателен сектор 262 
млекопроизводство 262 
млечни продукти 262 
млечно говедовъдство 264 
млечно стопанство 264 
мляко и млечни продукти 139 
модел 29 150 
модел CAMPARI 107 
модел на BASS 150 
модел на Портър 359 
модел на приватизация 129 
модели 260 410 
модели на пазари 62 
модели на поведение 29 
моделиране 238 274 
моделиране на производствените процеси 274 
модернизация 23 
модернизация на икономиката 23 
модернизация на предприятията 328 
Молдова 224 
монетарна политика 64 68 109 
мониторинг 214 323 326 
мониторинг на проекти 326 
МОС 363 
МОС 800 363 
мотивация 311 370 
мотивация на персонала 370 
мотивация на персонала в предприятието 370 
мотивация на служителите 370 
мрежи 86 
МСП 33 127 319 389 413 
МСП в България 390 
МСС 1 337 
МСС 17 338 346 
МСС 18 341 
МСС 37 348 
МСФО 336 344 352 
мултиагентни системи 406 
мултинационални компании 368 
муниципално образование 194 
Набуко 245 
наименование за произход 350 
нарушения 99 303 
насърчаване на продажбите 157 
научен симпозиум 415 
научна конференция 26 32 36 37 40 69 110 114 127 131 144 145 152 154 168 185 203 238 246 255 272 274 297 298 299 304 313 316 317 319 320 323 330 331 385 386 387 397 399 400 401 405 409 410 411 
научна сесия 28 100 125 200 302 306 307 312 332 380 
научни звания 225 
научни изследвания 29 34 111 129 271 384 
научни трудове 40 274 317 
научно изследване 329 
научно-изследователска дейност 1 
научно-практическа конференция 1 3 6 30 69 96 130 131 135 137 153 185 201 281 321 322 324 360 367 
Научно-практически семинар 13 
научно-техническа дейност 289 
национална валута 176 
национална икономия 181 
национална конференция 199 202 
национални стопанства 179 
национално богатство 21 
независим финансов одит 305 307 
независимост 307 
нелихвени разходи 92 93 
нематериален капитал 25 
нематериални активи 360 
нематериални дълготрайни активи 332 
немска икономика 123 
неокейнсианство 29 
несъответсващи разходи 312 
несъстоятелност 191 
несъстоятелност на предприятието 58 
неутралност на парите 43 
неформални групи 249 
неформални истини 288 
неформално образование 222 
НИОКР 53 
нищожност на търговска сделка 190 
нова икономика 181 
нови продукти 150 
нови технологии 53 
Норвегия 170 266 
нормативна уредба 112 
нормативни актове 186 
ноу-хау 25 384 
Обединени арабски емирства 59 
обект 272 309 
обект на управление 272 
обекти на интелектуална собственост 295 350 
обем на продажбите 62 
облагаеми доходи 97 
облагане 99 
облагане доходите на физическите лица 99 
облагане на доходи 97 
облагане с ДДС 96 
област Добрич 261 
облигации 69 75 
облигационен заем 306 
облигационно право 188 
обмен на знания 287 
обмен на стоки 21 
обновяване 125 
оборот 111 
оборот на капитала 111 
оборудване 51 
обработка на данни 390 
обработка на информация 391 
образование 223 261 333 378 
образование и икономика 294 
образование по логистика 167 
образователна система 223 
образователни програми 223 
образователни услуги 227 287 
обръщаемост на капитала 111 
обръщаемост на материалните запаси 356 
обслужване 145 149 
обслужване на клиентите 166 
обслужваща организация 28 
обучение 220 221 374 
обучение на персонала 374 377 
обучение на специалисти 220 
обучение по мениджмънт 221 
обучение през целия живот 222 
обхват на проекта 327 
общ бюджет 174 
общ европейски пазар 263 
Обща селскостопанска политика 140 248 254 265 
обща стойност на притежание 298 
Обща търговска политика на ЕС 146 
обществено управление 192 
общество 18 
общи разходи 298 
овощни култури 258 
овцевъдна продукция 270 
овцевъдство 270 
овърдрафт 74 
одит 39 242 362 363 364 365 
одитиране 363 
одитор 91 362 365 
одиторска дейност 362 
одиторска оценка 362 
одиторски ангажимент 364 
одиторски доклад 363 
одиторски контрол 91 362 363 
околна среда 77 228 231 232 
онлайн бизнес 160 
онлайн търговия 395 406 
опазаряване 18 
опазване на околната среда 228 232 
опаковки 233 
опаковъчен сектор 233 
опасни отпадъци 233 
оперативен риск 251 
оперативни процеси 397 
опортюнистичен подход 64 
опции 110 
опционен договор 40 
опционен пазар 40 
опционна стойност 40 
опционна търговия 110 
опционна цена 40 
опционни контракти 40 110 
опция 40 
организации 320 385 401 
организационна култура 364 376 
организационна структура 272 
организационна структура за управление 272 
организационни структури 273 289 
организация 272 320 335 
организация на застраховането 210 
организация на отчитането 342 
организация на производство 366 
организация на счетоводството 335 
организация на труда 278 
осигурителен пазар 202 
осигурителна защита 201 
осигурителни плащания 347 
основен капитал 111 
основи на счетоводството 331 
ОСП 140 248 254 265 
ОСП на ЕС 248 254 
осъвременяване на пенсиите 199 
отглеждане на трайни насаждения 258 
отношения 297 
отношения с клиенти 297 
отпадъци 233 
отписани задължения 341 
отчет 279 304 
отчетно-информационен проблем 42 
отчетност 42 279 353 
отчитане 150 332 339 
отчитане на активи 343 
отчитане на капитала 357 
отчитане на придобиването 343 
отчитане на разходи 343 348 
отчитане на разходите 340 
отчитане на собствения капитал 337 
отчитане на финансов лизинг 346 
оценка 42 305 311 
оценка на ДМА 322 
оценка на инвестиции 260 
оценка на капитала 104 
оценка на конкурентоспособността 121 
оценка на обучението 377 
оценка на проекти 326 
оценка на риска 317 324 
оценяване 372 374 
оценяване на кандидати 372 
падеж 112 
пазар 10 29 43 134 144 146 156 215 253 259 405 
пазар на биопродукти 229 
пазар на знанията 287 
пазар на труда 29 31 
пазарен дял 405 
пазарен лидер 144 
пазарен риск 44 
пазари 320 
пазари на акции 82 
пазари на облигации 82 
пазарна икономика 26 80 203 236 285 325 361 
пазарна ориентация 161 248 
пазарна размяна 18 
пазарна стратегия 134 
пазарни позиции 316 
пазарно ориентиране 161 264 
пазарно поведение 161 
пазарно проучване 161 251 
пазарно стопанство 26 325 
пазарно търсене 161 
пазарно управление 264 
пазарноориентиран подход 264 
Пакт за стабилност 174 
пари 41 43 55 63 65 80 102 109 
паричен пазар 105 
паричен сектор 109 
парична динамика 41 78 
парична икономика 109 
парична интервенция 41 
парична наличност 65 
парична политика 27 55 61 63 68 176 
парична трансмисия 63 
парични мерки 41 
парични пазари 82 
парични потоци 41 107 
парично обръщение 55 
парично-кредитна политика 64 101 
парично-кредитна система 101 102 
партньорски отношения 156 184 
партньорство 184 
патенти 25 
пенсионен фонд 204 
пенсиониране 200 204 
пенсионна осигуровка 200 
пенсионна реформа 199 202 204 
пенсионна система 193 199 204 205 
пенсионна схема 203 
пенсионни планове 203 
пенсионно осигуряване 193 199 201 202 203 204 205 
пенсионно осигуряване на страните от ЕС 200 
пенсия 204 205 
периодично счетоводно отчитане 334 
Персийски залив 59 
персонал 370 377 378 
персонал на предприятието 224 
печеливш бизнес 259 
пирамида на анализ 107 
план 127 
планински райони 247 
планиране 135 297 304 353 
планиране и прогнозиране 135 
планиране на ресурсите 297 
платежоспособна банка 70 
платежоспособност 58 70 312 
плододаващи трайни насаждения 258 
площи 260 
поведение 108 
погасяване на задължения 356 
погасяване на кредита 34 
подбор на кадрите във фирмата 286 
подбор на персонал 372 
подкупи 309 
подоходно неравенство 14 
подход 297 
поземлен данък 138 
позициониране 144 
показател 111 
покупателната сила на парите 43 
политика 247 
политика на младежта 16 17 
политика на предприятието 3 
политика на труда 30 
политически отношения 173 
политически реформи 113 
политически риск 49 
полици 79 
положителна репутация 360 
портфейл 345 
портфейлен инвеститор 124 
портфейлна инвестиция 124 
посреднически услуги 218 
постановление 39 
постиндустриална икономика 21 
посткризисна икономика 20 
посткризисно развитие 20 56 
потребители 28 212 
потребителска кошница 15 
потребителска удовлетвореност 28 
потребителско поведение 157 
потребителско търсене 229 
потребление 83 243 
правило на Тейлър 64 
правителствена политика 78 
правни разпоредби 191 
правни сделки 188 
правни споразумения 188 
предварителен контрол 302 303 
предизвикателства пред мениджърите 281 
предмет на счетоводството 330 
предприемач 313 
предприемаческа активност 96 
предприемаческа дейност 33 282 314 315 
предприемаческа икономика 33 
предприемачески процес 86 315 
предприемачески риск 33 
предприемаческо действие 133 
предприемаческо управление 133 282 
предприемачество 2 33 96 133 282 314 315 
предприемачество в индустрията 133 
предприятие 134 279 315 324 
предприятия 3 
презастраховане 251 
презентации 202 
преки данъци 92 93 
преки чуждестранни инвестиции 119 368 
прекратяване на договор 148 
премия 40 
преразпределителна политика 21 
преструктуриране 248 
преструктуриране на икономиката 132 
преструктуриране на селското стопанство 138 248 
престъпни доходи 45 
престъпност 90 
прехвърляне 188 
прехвърляне на риска 118 
преход 114 313 318 
приватизационна програма 132 
приватизационни сделки 411 
приватизационни фондове 130 131 
приватизация 119 129 130 131 132 202 411 
приватизирани предприятия 130 131 
привлечен капитал 337 
придобиване на ДМА 343 
приложение 387 
приложения 385 
принципи 321 
принципи на управление 321 
принципно базирани стандарти 336 
природни условия 247 
приспособяване 291 
приспособяване към промяната 291 
проблем 42 99 233 
проблеми 69 247 262 
проблеми в земеделието 247 262 
провизии 340 348 
провизиране на задължения 340 
прогнозиране 6 135 
прогнозиране и планиране 135 
Програма 145 247 370 
програма "САПАРД" 249 
програма за запазване на служителите 370 
програма за развитие 157 247 
програми 311 
програми за обучение 311 
програмни продукти 339 
продажба 168 
продажби 48 136 157 168 
продажби на услугите 48 
продукти 150 320 
продуктивност 248 
продуктова диверсификация 136 
продуктова диференциация 300 
продуктова конкурентоспособност 115 
продуктова политика 153 
продукция 265 
продължаващо образование 374 
проект 298 328 
проекти 326 327 401 
проектиране на информационни системи 392 
проектно предложение 328 
проектно управление 326 327 375 
проектно финансиране 49 
производителност 263 
производителност на труда 117 381 
производствен анализ 129 
производствен мениджмънт 275 
производствен процес 310 
производствен риск 261 
производствена програма 274 
производствена структура 9 138 
производствени причини 54 
производствени процеси 274 
производство 252 253 259 262 265 274 381 
производство на грозде 253 
производство на мед 252 
производство на млечни продукти 262 
производство на селскостопанска продукция 270 
производство на услуги 396 
производство на хранителни продукти 382 
производство по несъстоятелност 191 
прокуратура 39 
промени 38 195 
промишлено предприятие 276 
промяна 271 277 291 
промяната 291 
професионални изисквания 365 
професионално образование 167 221 374 
професионално обучение 374 377 
процентен риск 44 
психология на управлението 288 
публичен сектор 27 192 
публични разходи 192 
публично-частни партньорства 118 
публично-частно партньорство 118 
пчеларство 252 
пчелен мед 252 
ПЧИ 368 
ПЧП 118 
пшеница 264 
работна заплата 113 
работна сила 373 
работна сила в здравеопазването 373 
работник 203 
работно място 369 
работодател 203 
равновесен модел 109 
развиващи се икономики 108 
развитие 26 118 207 215 243 246 251 271 303 318 381 405 
развитие на бизнеса 318 
развитие на застраховането 207 
развитие на икономиката 23 118 
развитие на персонала 368 377 
развитие на продажбите 381 
развитие на селските райони 247 
развитие на селското стопанство 247 
развитие на технологиите 26 
развитие на туризма 251 
развойна дейност 1 
различия 352 
разплащане с полици 79 
разплащания 74 
разпределение на доходите 14 
разпределение на капитала 219 
разузнаване 177 
разузнавателни структури 177 
разходи 92 93 267 298 348 
разходи в здравния сектор 240 
разходи за дейността 267 
разходи за лихви 92 93 
разходи за персонал 298 
разходи за престои 298 
разходи за провизии 340 
разходна политика на РБ 192 
райониране на земеделската земя 138 
ранно пенсиониране 200 
растениевъдна продукция 267 
растениевъдство 267 
растения 257 
растителнозащитни фирми 316 
ревизии 35 91 
ревизионен контрол 35 
ревизионен процес 35 
ревизионен финансов контрол 35 
ревизионно-финансов контрол 35 
регионална интеграция 59 
регионални пазари 10 
регионално развитие 10 
регистрация 233 
регресия 58 64 
регулативни механизми 242 244 
регулативни режими 244 
регулатор 242 244 
регулаторен одит 242 
регулаторни органи 242 244 
регулиране 242 
регулиране на цените 219 
режим на банковия надзор 103 
резултат 286 
реинженеринг 366 
реинженеринг на предприятията 366 
реклама 380 
рекламна стратегия 380 
релация 28 
републикански бюджет 92 93 
ресурси на предприятието 297 
рефинансиране 61 
реформа 195 239 
реформи в пенсионната система 205 
рецензия 291 
рецесия 117 359 
речен транспорт 379 
решения 314 
риск 27 33 36 198 206 214 238 261 317 324 325 
риск в застраховането 206 
риск в предприятието 324 
риск мениджмънт 317 324 
риск мениджмънт в банката 45 
рисков капитал 86 
рискове 298 
рисково портфолио 154 
Русия 124 
руска икономика 124 
руска финансова система 56 
руски финансов пазар 56 
Руско-български научно-практически семинар 13 
ръководител 304 
ръководители 296 
ръст на цените 83 
СА 1 3 4 6 9 11 13 15 26 29 30 32 33 34 37 39 41 42 47 69 96 110 111 114 127 128 129 134 136 150 153 187 199 200 201 202 209 226 236 238 246 251 271 280 281 282 284 285 286 288 289 295 298 299 301 306 311 313 314 315 318 321 322 323 334 339 354 358 367 375 384 385 386 387 389 390 391 392 398 399 401 402 409 410 413 414 415 
СА докторант 28 70 115 149 277 305 324 360 361 362 368 400 411 
самоконтрол 367 
САПАРД 249 
Саудитска Арабия 59 
САЩ 101 177 183 216 
СБКО 347 
сборник 35 38 88 89 90 91 98 99 113 145 149 150 152 154 168 185 186 199 202 203 220 246 255 272 283 303 308 309 310 316 319 329 405 
сборник доклади 1 3 6 30 35 38 70 88 89 90 91 96 98 99 113 130 135 137 144 145 149 150 152 153 154 168 185 186 199 201 202 203 220 246 255 272 281 283 303 308 309 310 316 319 321 322 324 329 360 367 405 409 410 411 
сборник доклади от конференция 1 3 6 30 38 96 113 130 135 137 144 149 150 153 185 186 201 203 220 272 281 283 303 308 309 310 316 321 322 324 329 360 367 409 410 411 
сборник с доклади 145 152 154 168 199 202 246 255 319 405 
сборник статии 302 306 307 312 
световна банка 21 
световна икономика 23 183 
световна криза 20 124 
световна финансова криза 56 
световни износители 253 
световни пазари 253 
световни площи 253 
световни финанси 174 
световно икономическо развитие 23 
световно развитие 49 
световно стопанско развитие 20 
свиване на кредитния пазар 124 
свободен пазар 241 
свободни работни места 372 
свободно време 222 
себестойност 147 
Северна България 379 
северни страни 170 
Североизточна България 316 
сегментация на телевизионната аудитория 159 
сегментиране 144 159 
секюритизация 112 295 
селекция на растения 256 268 
селска икономика 251 
селско стопанска политика 266 
селско стопанство 140 200 246 250 259 266 
селско стопанство в ЕС 200 
селско стопанство на Норвегия 266 
селскостопанска политика 138 248 
селскостопанска политика на ЕС 200 248 
селскостопански машини 153 
селскостопански сектор 250 
селскостопански ферми 200 
селскостопанско машиностроене 153 
селскостопанство 200 246 
семинар 13 
СЕПП 265 
сертификация 251 
сигурност 369 
СИДДО 97 
символи 404 
символични знания 383 
синдик 191 
синтаксис 404 
система 32 89 137 145 
система CAMELS 104 
система CRM 297 
система ERP 32 
система за контрол 310 
система за управление 310 
система за финансов контрол 89 90 
система на националните сметки 8 
система по качество 227 
систематика 404 
системи за контрол 302 
системи за управление 400 
системи за управление на бизнеса 400 
системи за финансово управление 302 
системно-структурен подход 38 
складове от данни 397 
скоринг 217 
следприватизационен контрол 411 
следприватизационен период 130 411 
следпродажбен маркетинг 149 
следпродажбено обслужване 28 
служители 370 
слънчева енергия 243 
сметкоплан 32 
Сметната палата в България 89 91 
СНС 8 
собствен капитал 337 
собственост 130 131 321 
сортове 256 259 
софтуер 297 298 
софтуер с отворен код 298 
софтуерна индустрия 396 
софтуерни инструменти 397 
софтуерни приложения 389 
софтуерно управление 297 
социален капитал 2 
социална ефективност 380 
социална защита 4 13 
социална инфраструктура 194 
социална политика 3 5 201 205 
социална политика на България 4 
социална реформа 195 
социална сигурност 4 
социална справедливост 5 
социална трансформация 113 
социални отношения 3 
социални помощи 14 
социални права 5 
социални придобивки 3 
социални разходи 347 
социални условия 113 
социални функции 15 
социално застраховане 197 198 
социално осигуряване 5 96 193 195 197 200 201 203 204 205 
социално подпомагане 4 113 
социално подпомагане в България 14 
социално положение 198 
социално-икономическа политика 14 
социалноосигурителна система 193 
социология 18 
специалисти 220 311 
специалисти по мениджмънт 220 
специалност 311 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 97 
спот-пазар 50 
сравнителен анализ 263 
сравнителна характеристика 126 250 
сравнителни предимства 128 
среден бизнес 299 
средства за социални разходи 347 
средства от ЕС 363 
срок на плащане 112 
СС 1 79 337 
СС 17 346 
СС 18 341 
СС 22 351 
СС 27 344 351 
стандарти 336 
стандарти за финансово отчитане 349 
статистика 6 7 8 
статистика в икономиката 6 8 
статистика на България 9 
статистическа информация 131 
статистическа оценка 7 
статистически анализ 27 
статистически данни 313 
статистически данни за България 9 
статистически методи 6 7 
статистически показатели 6 7 
статистическо изследване 7 
статистическо изучаване 7 34 
стимулиране 368 
стимулиране на продажбите 157 
стойност 110 
стойност на активите 124 
стока 215 
стоков асортимент 145 
стокова структура 146 
стопанска дейност 114 
стопанска престъпност 90 
стопански начин 343 
стопански процес в предприятието 366 
стохастични модели 238 
страни от ЕС 126 
страните на ЕС 216 
странознание 412 
стратегии 46 134 271 316 403 
стратегии за развитие 85 
стратегии на бизнеса 85 
стратегическа визия 125 
стратегическа дейност 403 
стратегическа концепция 28 
стратегическа ориентация 131 
стратегически анализ 81 
стратегически бизнес зони 320 
стратегически маркетинг 154 
стратегически мениджмънт 283 
стратегическо планиране 403 
стратегическо планиране и управление 403 
стратегическо решение 173 353 
стратегическо управление 208 320 353 
стратегическо финансово управление 65 
стратегия 85 320 
стратегия на ЕС за младежта 17 
стратегия на управление 160 
стрес 105 
структура 131 137 168 220 272 
структура на капитала 86 359 
структура на предприятието 137 
структура на собствеността 130 
структура на управлението 273 
структурни промени 9 254 
студентска конференция 35 88 89 90 99 
студентска научна конференция 35 88 89 90 91 99 303 308 309 310 
студентска научна сесия 35 88 89 90 98 99 
студентско мнение 227 
субект 272 309 
субсидии в земеделието 140 
супермаркети 145 
счетоводен анализ 345 358 359 
счетоводен баланс 79 337 341 344 
счетоводен метод 329 
счетоводен модел 32 
счетоводен отчет 342 
счетоводен труд 354 
счетоводна дейност 341 
счетоводна информационна система 384 
счетоводна информация 354 359 
счетоводна методология 329 
счетоводна наука 331 333 
счетоводна политика 344 
счетоводна система 304 
счетоводни аспекти 341 350 355 
счетоводни измами 90 
счетоводни сметки 334 337 345 
счетоводни стандарти 336 344 
счетоводни статии 338 
счетоводно записване 346 
счетоводно изследване 331 
счетоводно образование 333 
счетоводно отразяване 350 351 
счетоводно отчитане 148 203 332 334 337 339 340 342 343 345 346 347 348 349 351 352 354 357 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 343 357 
счетоводно отчитане на инвестиции 351 
счетоводно отчитане на капиталите 357 
счетоводно отчитане на финансов лизинг 338 
счетоводно представяне 340 
счетоводно приключване 334 
счетоводно третиране 338 348 
счетоводство 32 329 330 331 333 335 336 337 341 345 346 350 351 352 353 354 358 361 
счетоводство в банките 354 
счетоводство в Русия 352 
счетоводство на предприятието 358 
събиране на вземания 356 
съвременни технологии 323 
съвременно фирмено управление 284 
съдебна власт 89 
сътрудничество 156 184 292 385 
тарифа 206 
текущо счетоводно отчитане 334 
телевизионна аудитория 159 
телевизионни зрители 159 
телевизионни програми 159 
телевизия 159 
темп на растеж 126 
теоретична икономия 181 
теоретични изследвания 128 
Теория 404 
теория за парите 43 
теория на парите 55 
теория на счетоводството 329 
теория на търговията 250 
тестване 105 
техникуми 221 
технологии 26 
технологична модернизация 328 
технологични показатели 125 
технология 260 399 
технология на производството 260 
ТЗ 112 
ТНК 177 180 
товарен транспорт 135 
товарни превози 135 
товаропоток 215 
трайни насаждения 258 
транзакция 295 
трансмисионен механизъм 63 169 
трансмисия 63 
транснационални корпорации 177 180 
транспорт 379 
транспортен коридор 379 
транспортна дейност 379 
транспортна логистика 163 
трансформация 113 
трата 112 
труд 30 31 372 
труд и безработица 30 
трудов пазар 372 
трудов потенциал 278 
трудова възраст 370 
трудови пазари 30 
трудови ресурси 267 
трудови ресурси селското стопанство 267 
турбулентност 155 
туризъм 142 143 386 409 410 411 412 
туризъм в България 142 143 411 
туристи 142 
туристическа дейност 142 
туристическа индустрия 143 386 
туристически бизнес 409 410 
туристически изследвания 412 
туристически маркетинг 409 
туристически предприятия 411 
туристически услуги 143 410 
туристическо странознание 412 
туроператор 142 
Турция 184 
Турция и ЕС 184 
търговия 123 146 156 172 253 405 
търговия на дребно 155 
търговска банка 37 70 
търговска верига 145 
търговска марка 405 
търговска политика 146 
търговска практика 157 
търговска сделка 295 
търговски банки 78 106 147 
търговски вземания 112 
търговски заем 112 
Търговски закон 190 191 
търговски кредит 66 
търговски маркетинг 62 
търговски оборот 79 
търговски операции 168 
търговски отношения 146 
търговски сделки 79 190 
търговски техники 157 
търговски ценни книжа 112 
търговско дружество 189 
търговско застраховане 197 
търговско право 189 190 
търговско представителство 148 
търговско споразумение 190 
търговско-икономически отношения 146 
търговци 156 
уеб сайт 390 
университет 371 
университети и бизнес 292 
управителни органи 186 
управление 46 168 187 215 277 280 282 285 286 291 293 297 301 315 323 326 327 369 375 376 385 400 401 
управление в бизнеса 323 385 
управление и бизнес 385 400 
управление на аграрното предприятие 137 
управление на бизнес процеси 385 
управление на бизнеса 323 385 400 
управление на болницата 239 
управление на верига на доставки 162 293 
управление на взаимоотношенията 160 323 
управление на висше училище 371 
управление на данни 397 
управление на ДМА 322 
управление на дружества 187 
управление на дълготрайните материални активи 322 
управление на здравеопазването 239 
управление на знанията 287 292 293 294 371 
управление на индустриалното предприятие 322 
управление на информацията 404 407 
управление на малкия бизнес 280 
управление на образованието 224 
управление на отношенията 297 
управление на отпадъците 233 
управление на персонала 278 281 323 367 371 
управление на предприятието 273 276 279 
управление на продажбите 168 
управление на проекти 323 326 327 328 401 
управление на проекти с метода Prince 2 401 
управление на производствените процеси 274 
управление на производството 274 275 
управление на промяната 291 
управление на риск 50 
управление на риска 45 317 324 325 
управление на риска в предприятието 324 
управление на собствеността 321 
управление на финансите 323 355 
управление на фирма 391 
управление на фирмата 6 
управление на човешки ресурси 372 376 
управление на човешките ресурси 277 369 376 
управление при кризи 41 
управленска диагностика 301 
управленска информационна система 384 
управленска информация 384 
управленска култура 296 
управленска отговорност 304 
управленска отчетност 353 
управленска система 384 
управленска философия 376 
управленски подход 330 
управленски проблем 280 
управленски процес 152 288 291 
управленски процеси 288 
управленски решения 288 314 
управленски стратегии 271 
управленски структури 272 273 
управленски теории 330 
управленски умения 281 
управленски умения на ръководителя 281 
управленско решение 238 314 
управленско счетоводство 353 358 
управленско-регулативни функции 291 
урбанизационни процеси 408 
урбанизация 10 408 
условия за развитие 303 
условия на риск 238 
услуги 28 145 
устойчиво развитие 141 192 271 
устойчиво развитие на туризма 411 
усъвършенстване 96 
учебни планове 311 
учебни програми 311 
учене 222 
учредителен капитал 208 
факторинг 295 
ФАО 139 
фасилити компании 48 
федерален резерв 101 
фермер 200 259 
фермерска организация 254 
фермерство 200 
физически лица 99 
финанси 43 54 62 64 66 68 71 77 80 81 83 84 85 86 87 169 231 
финанси на МСП 66 
финанси на фирмата 67 
финансиране 53 72 202 255 306 378 
финансиране в търговията 172 
финансиране на екологията 77 231 
финансиране на иновации 306 
финансиране на малкия бизнес 87 
финансиране на научни изследвания 53 
финансиране на предприемачеството 86 
финансиране на проекти 255 328 
финансиране на селското стопанство 140 
финансов анализ 81 
финансов анализ на предприятието 58 81 
финансов контрол 89 90 91 303 312 
финансов лизинг 51 147 338 346 
финансов лизингов договор 338 346 
финансов мениджмънт 58 
финансов мониторинг 45 
финансов одит 305 307 
финансов отрасъл 56 
финансов отчет 362 363 
финансов пазар 49 57 80 
финансов риск 44 325 
финансов риск мениджмънт 325 
финансов сектор 124 
финансов успех 369 
финансова диагностика 58 
финансова интеграция 57 82 
финансова криза 19 49 57 61 71 76 120 
финансова наука 80 
финансова независимост 312 
финансова несъстоятелност 58 81 359 
финансова несъстоятелност на предприятието 81 359 
финансова отчетност 304 349 353 
финансова политика 78 91 94 
финансова ревизия 35 303 
финансова система на Русия 56 
финансова устойчивост 193 
финансови активи 69 355 
финансови аспекти 36 
финансови институти 56 
финансови инструменти 110 355 
финансови кризи 172 
финансови отчети 79 334 344 
финансови пазари 82 175 
финансови пазари на ЕС 82 
финансови резултати 312 
финансови ресурси 80 315 
финансови рискове 44 
финансови средства 42 66 
финансови услуги 217 
финансово отчитане 349 352 
финансово развитие 169 
финансово счетоводство 355 356 
финансово състояние 312 342 
финансово управление 302 
финансово управление и контрол 302 
финансово-икономическа криза 78 359 
финансово-икономическо състояние 115 
финансово-кредитна престъпност 90 
Финландия 170 
фирма 65 271 301 370 384 402 
фирмен кредит 107 
фирмена конкурентоспособност 115 
фирмени финанси 356 
фирмено обучение 377 
фирмено пенсионно осигуряване 201 
фирми 154 
фискален резерв 71 78 83 92 93 
фискална децентрализация 27 
фискална политика 27 73 92 93 
фондов пазар 57 124 
фондове 85 
фондови пазари 124 
форма на управление 282 
формални групи 249 
формални дадености 288 
формално образование 222 
формално обучение 222 
Франция 196 
франчайзинг 148 295 
франчайзингов договор 148 
франчайзингодател 148 
франчайзополучател 148 
ФРГ 123 
Фридман 25 
функция 54 
фючерсни контракти 52 
фючерсни пазари 50 
фючърсни контракти 110 
фючърсни операции 52 
фючърсни пазари 50 52 
фючърсни цени 50 
Х-ефективност 249 
ХВП 381 383 
хедж инструменти 52 
хедж стратегии 52 
хеджиране 44 50 52 
хеджиране на активи 52 
хеджиращ финансов инструмент 52 
хеджиращи инструменти 44 52 
храни 383 
хранителен бизнес 382 
хранителна индустрия 381 
хранителна промишленост 382 
хранителни вещества 257 
хранителни стоки 139 
хранително-вкусова промишленост 381 382 
хранително-вкусови производства 383 
цели 78 
цели за развитие 78 
цена 262 
цена на едро 262 
цена на кредита 107 
цени 68 83 
цени на земеделски продукти 139 
цени на храни 139 
ценни книжа 112 355 
ценни служители 370 
ценности 376 
ценова дискриминация 66 
ценова конкуренция 206 
ценова криза 139 
ценова политика 153 
ценови индекси 139 
ценообразуване 219 
Централна банка 37 61 
централни банки 101 
ЦЕФТА 151 
частна собственост 26 
членство в Европейския съюз 184 
членство в ЕС 184 
човешки капитал 2 24 178 
човешки отношения 376 
човешки ресурс 247 277 
човешки ресурси 178 372 376 
човешки фактор 375 
човешки фактор в управлението 375 
човешки цели 376 
чуждестранни инвестиции 78 119 
чуждестранни инвестиции в Русия 51 
чуждестранни компании 84 
чуждестранни фирми 84 
чужди инвестиции 119 
Швейцария 199 
Швеция 170 
Шенгенска визова политика 171 
Шенгенска информационна система 171 
Шенгенски граничен кодекс 171 
шенгенско съглашение 171 
юбилеен алманах 29 34 111 129 271 384 
юбилейна конференция 37 110 114 131 238 304 398 399 
юбилейна международна конференция 304 398 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 70 
юбилейна научна конференция 37 110 114 131 238 304 399 
юбилейна научна сесия 302 306 307 312 
юбилейна научно-практическа конференция 131 
Южен поток 245 
ядрена енергетика 235 378 
Японска банкова система 68 
BPM система 385 
CRM 297 
CRM система 297 
ERP система 32 353 385 392 393 395 
IDEFO - модели 366 
IT системи 403 
NASA 53 
online-бизнес 160 
SOA 392 
SWOT анализ 81 265 359 
Web 297 387 
WEB сайт 390 
Web услуги 387 392 
Web услуги в бизнес организациите 387