НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп А 582

Вуцова, Албена и др.  Политиката в областта на науката и иновациите - проблеми и възможни решения / Албена Вуцова, Лиляна Павлова. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 59-79. 

  

Сист. No: 41640

- 2 -

Сп О 174

Горан, Попов.  Критични бележки към два законопроекта за кариерното развитие на учените в България / Попов Горан. // Образование, XIX, 2010, N 3, с. 6-35. 

  

Сист. No: 41770

- 3 -

Сп П 186

Съйкова, Светлана.  Двадесет и първият век - векът на интелектуалния капитал и знанието / Светлана Съйкова. // Панорама на труда, 2010, N 1-2, с. 15-27. 

  

Сист. No: 41554

Интелектуална собственост

- 4 -

Сп А 562

Божинова, Марияна и др.  Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България / Марияна Божинова, Светослав Илийчовски, Теодора Филипова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 34-85. 

  

Сист. No: 41586

- 5 -

Сп А 582

Цакова, Виолета.  Режими на собственост върху научни произведения / Виолета Цакова. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 35-41. 

  

Сист. No: 41636

- 6 -

Сп А 582

Цакова, Виолета.  Възнаграждения за създаване и използване на научни произведения / Виолета Цакова. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 3-10. 

  

Сист. No: 41717

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 7 -

43353

Ангелова, Поля.  Европейска статистика на информационното общество - основа за управление на информационните и комуникационните технологии в предприятията / Поля Ангелова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 71-76. 

  

Сист. No: 41704

- 8 -

Сп Г 62 Св

Ангелова, Поля.  Статистическите показатели за кредитите и информационното осигуряване на управлението им / Поля Ангелова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCIV, 1998, с. 149-194. 

  

Сист. No: 41847

- 9 -

Сп А 562

Структурните промени - парадигма на новата икономика  / Тодор Ив. Тодоров и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с. 5-56. 

  

Сист. No: 41473

- 10 -

Сп А 582

Мишев, Георги.  Статистическа оценка за бизнес средата на основата на данни от анкетни проучвания / Георги Мишев. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 12-22. 

  

Сист. No: 41622

Статистика на България

- 11 -

Сп Н 25 а

Славева, Красимира Б.  Оценяване степента на отвореност на икономиката - статистически аспекти / Красимира Б. Славева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 67-82. 

  

Сист. No: 41494

Демография и население

- 12 -

Сп Ч C 14 s

Kolev, Kolyo.  Republic of Bulgaria. Key characteristics of the Population of Bulgaria / Kolyo Kolev. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 14-20. 

  

Сист. No: 41575

Жизнено равнище на населението

- 13 -

Сп П 186

Пантелеева, Силвия.  Ключови аспекти на бедността в България / Силвия Пантелеева. // Панорама на труда, 2010, N 3-4, с. 41-56. 

  

Сист. No: 41615

Политика

- 14 -

Сп И 50 м

Манолов, Георги.  Политическият маркетинг: същност и характеристика / Георги Манолов. // Икономическа мисъл, LV, 2001, N 3, с. 59-76. 

  

Сист. No: 41802

- 15 -

Сп И 36 Вн

Манолов, Георги.  Видими и сенчести страни на политическия пазар / Георги Манолов. // Известия на ИУ-Варна, 2001, N 1, с. 47-58. 

  

Сист. No: 41808

Икономика. Икономически науки

- 16 -

Сп В 52 Мэ

Бузгалин, А. В. и др.  Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализация / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 1, с. 94-105. 

  

Сист. No: 41719

- 17 -

Сп В 52 Мэ

Мещерякова, М. А.  Измерение интелектуального капитала в современной экономике / М. А. Мещерякова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 1, с. 3-14. 

  

Сист. No: 41706

- 18 -

Сп А 582

Седларски, Теодор.  Еволюция на теорията на институционалната промяна на Д. Норт / Теодор Седларски. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 82-95. 

  

Сист. No: 41747

- 19 -

Сп Ф 53 кс

Чернова, М. В.  Банкротство: экономико - теоретический аспект / М. В. Чернова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 16, с. 50-53. 

  

Сист. No: 41668

Икономикс

- 20 -

Сп Н 326 ту

Манов, Васил.  Ролята на държавата в икономиката / Васил Манов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 61-120. 

  

Сист. No: 41524

- 21 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Лилия.  Стратегии, подходи и мехенизми за преодоляване на кризата във фирмата / Лилия Дамянова. // Данъчна практика, 2010, N 5, с. 23-30. 

  

Сист. No: 41880

Математически методи в икономическите науки

- 22 -

Сп А 582

Петков, Пламен.  Взаимодействия между БВП и износа в българската икономика / Пламен Петков. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 37-53. 

  

Сист. No: 41564

- 23 -

Сп И 503 и

Петков, Пламен.  Коинтеграционен анализ на агрегираната производствена функция посредством авторегресионни модели с разпределен лаг (ARDL) / Пламен Петков. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 4, с. 3-35. 

  

Сист. No: 41840

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 24 -

40850

Боева, Веряна.  Изследване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в регион Габрово - теоретико-методологически проблеми / Веряна Боева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 267-272. 

  

Сист. No: 41665

- 25 -

43353

Варамезов, Любчо.  Аутсорсинг практики в малките и средни предприятия / Любчо Варамезов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 113-118. 

  

Сист. No: 41732

- 26 -

Сп А 562

Стефанов, Галин.  Изследване на факторите, детерминиращи производителността на труда в България на ниво отрасъл / Галин Стефанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 5-33. 

  

Сист. No: 41581

- 27 -

Сп Ч S 88

Brewer, Peter C. et al.  Getting Fit with Corporate Wellness Programs / Peter C. Brewer, Angela Gallo, Melanie R. Smith. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2010, N 5, с. 27-33. 

  

Сист. No: 41643

- 28 -

Сп Ч R 62

Stasi, Rick et al.  Developing Effective Workplace Saftey Programs / Rick Stasi, Maria Henderson, Michael W. Thompson. // Risk Management . - New York, 57, 2010, N 4, с. 26-33. 

  

Сист. No: 41681

Трудови отношения

- 29 -

Сп И 50 м

Захариев, Андрей.  Формиране на човешкия капитал (анализ на ползите и разходите) / Андрей Захариев. // Икономическа мисъл, LV, 1998, N 4, с. 91-106. 

  

Сист. No: 41798

Работна заплата

- 30 -

43353

Пенева, Пенка и др.  Аутсорсинг на работните заплати в малките и средни предприятия - възможности и перспективи / Пенка Пенева, Силвия Парушева. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 154-160. 

  

Сист. No: 41768

Безработица

- 31 -

Сп А 582

Найденов, Александър.  Използване на методите за оценка на характеристики за малки подсъвкупности при идентифициране на равнището на локалната безработица / Александър Найденов. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 81-95. 

  

Сист. No: 41573

Фирми

- 32 -

Сп В 52 Мэ

Городничная, Е. И.  Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров / Е. И. Городничная. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 1, с. 15-26. 

  

Сист. No: 41709

Среден бизнес

- 33 -

Сп Ч I 58 i

Sengun, Ayse Elif.  Which Type of Trust for Inter-firm Learning? / Ayse Elif Sengun. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 2, с. 193-213. 

  

Сист. No: 41670

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 34 -

39289

Адамов, Величко.  Особености на реструктурирането на капитала в дружествата с чуждестранно участие / Величко Адамов. // Първа египетско-българска икономическа конференция 8-10 март 1999 година- Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев : АИ Ценов. - Свищов, 1999, с. 181-187. 

  

Сист. No: 41853

- 35 -

39450

Борисова, Росица.  Инвестиции - данъци - потребителско търсене / Росица Борисова. // Научна конференция : Фискалната стратегия на Република България и националните икономически приоритети в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Доклади и дискусии - 14 ноем : УНСС. - София, 2001, с. 175-192. 

  

Сист. No: 41836

- 36 -

40850

Димитрова, Павлина.  Един поглед върху банковия кредитен пазар / Павлина Димитрова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 236-240. 

  

Сист. No: 41663

- 37 -

38035

Захариев, Васил.  Бюджет на паричните средства на фирмата / Васил Захариев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 ; Т.1-12 : 1. Финанси, социално и застрахователно дело, 1. Финанси, социално и застрахователно дело : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 34-41. 

  

Сист. No: 41785

- 38 -

38035

Лилова, Румяна.  Технически рамки на бюджета / Румяна Лилова. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 ; Т.1-12 : 1. Финанси, социално и застрахователно дело, 1. Финанси, социално и застрахователно дело : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 15-33. 

  

Сист. No: 41784

- 39 -

43344

Марковска, Ана и др.  Валутен курс, валутен риск, валутен портфейл / Ана Марковска, Андрей Бенов. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 60-66. 

  

Сист. No: 41672

- 40 -

38035

Митев, Неделчо.  Възможности за модернизиране на финансовото планиране / Неделчо Митев. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96; Т.1-12 : 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране, 4. Мениджмънт, маркетинг и планиране : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 224-244. 

  

Сист. No: 41788

- 41 -

38807

Проданов, Стоян.  Оценяване на инвестиционни проекти в аграрния сектор в условията на сигурност / Стоян Проданов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие ;Свищов, 26-28 ноември 1998 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1998, с. 150-156. 

  

Сист. No: 41833

- 42 -

42801

Папазов, Игнат.  Дискурсният финансово-правен статус на чека в банковото външнотърговско посредничество - платежна форма или търговски ефект / Игнат Папазов. // Модернизация на икономиката - макроикономически, финансови и социални аспекти : Юбилейна международна научнопрактическа конференция 6 - 7 ноем. 2008 ; 55 години факултет "Финанси" : Сборник с доклади Т. 1 - 3 : Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор, Т. 2. Предизвикателства пред модернизацията и развитието на финансовия сектор : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 412-417. 

  

Сист. No: 37460

- 43 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Преглед на постановките за фипрмени финанси, изложени в съвременните трудове по финансов мениджмънт / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, XLVI, 1993, N 1-2, с. 16-26. 

  

Сист. No: 41878

- 44 -

Сп И 36 Вн

Адамов, Величко и др.  Капиталите - основа на финансовата структура на фирмата / Величко Адамов, Румяна Лилова. // Известия на ИУ-Варна, 1992, N 3-4, с. 91-100. 

  

Сист. No: 41806

- 45 -

Сп И 50 м

Григорова, Веселина.  Портфейлният метод в корпоративния мениджмънт: аналитични възможности / Веселина Григорова. // Икономическа мисъл, LV, 1998, N 5, с. 102-121. 

  

Сист. No: 41800

- 46 -

Сп И 50 м

Гроздева, Валентина.  Използване на лизинга като инвестиционна алтернатива в преходната икономика / Валентина Гроздева. // Икономическа мисъл, LV, 1994, N 3, с. 18-33. 

  

Сист. No: 41794

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Евлахова, Ю. С.  Снижение системных рисков на финансовом рынке: новые подходы в регулировании / Ю. С. Евлахова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 16, с. 35-40. 

  

Сист. No: 41667

- 48 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  Сравнителен анализ на решенията за поемане на общински дълг в РБългария / Андрей Захариев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 9-19. 

  

Сист. No: 41483

- 49 -

Сп В 83 Э

Ковзанадзе, И.  Уроки мирового кризиса: необходима новая модель регулирования экономики / И. Ковзанадзе. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 4, с. 113-120. 

  

Сист. No: 41727

- 50 -

Сп В 83 Э

Корищенко, К. и др.  Новые вызовы в регулировании финансового сектора в условиях кризиса / К. Корищенко, И. Соловьева. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 4, с. 100-112. 

  

Сист. No: 41726

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Малышев, П. Ю.  Основные тенденции управления валютными резервами в зарубежной и российской практике / П. Ю. Малышев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 14, с. 43-49. 

  

Сист. No: 41567

- 52 -

Сп Н 25 а

Ненков, Валери.  Зависимост и обусловеност на самофинансирането от поведението на мениджърите и акционерите / Валери Ненков. // Народностопански архив . - Свищов, XLV, 1992, N 1-2, с. 28-35. 

  

Сист. No: 41790

- 53 -

Сп В 52 Мэ

Никитушкина, И. В. и др.  Преимущества использования гибридных финансовых инструментов на стадии роста компании / И. В. Никитушкина, С. В. Захаров. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 1, с. 55-64. 

  

Сист. No: 41715

- 54 -

Сп Н 25 а

Павлова, Мария.  Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация / Мария Павлова. // Народностопански архив . - Свищов, XLVII, 1994, N 3-4, с. 13-19. 

  

Сист. No: 41789

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Попов, Е. В. и др.  Выделение трансакционных издержек в бухгалтерской отчетности академических институтов / Е. В. Попов, Rick Stasi, Н. В. Орлова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 7-11. 

  

Сист. No: 41680

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Придачук, М. П.  Проблемы и перспективы развития мировой финансовой системы / М. П. Придачук. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 16, с. 31-34. 

  

Сист. No: 41660

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Романова, Л. Е. и др.  Управление финансовыми рисками лизинговых операций / Л. Е. Романова, О. А. Панова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 2-6. 

  

Сист. No: 41678

- 58 -

Сп И 36 Вн

Спасова, Емилия.  Управление на риска при търговския кредит / Емилия Спасова. // Известия на ИУ-Варна, 1999, N 2, с. 54-61. 

  

Сист. No: 41807

- 59 -

Сп Ф 53 кс

Стефанович, Л. И.  Финансовые инструменты банка: оценка признания стоимости / Л. И. Стефанович. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 16, с. 21-30. 

  

Сист. No: 41658

- 60 -

Сп И 503

Финансови потоци, пари и кредит . // Икономически преглед, 7, 2010, N 1, с. 19-29. 

  

Сист. No: 41646

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Фирсова, Т. Е.  Стратегия корпоративных слияний и поглощений в период финансового кризиса / Т. Е. Фирсова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 14, с. 50-56. 

  

Сист. No: 41568

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Хуснитдинов, П. З.  Финансовая интеграция Европейского союза: подходы к определению / П. З. Хуснитдинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 15, с. 68-73. 

  

Сист. No: 41654

- 63 -

Сп Ф 53 кс

Цховребов, М. П.  Провлемы расчета денежной моссы / М. П. Цховребов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 43-45. 

  

Сист. No: 41697

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Шаталова, Е. П.  Кредитоспособност и кредитный риск в банковском риск-мениджменте / Е. П. Шаталова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 46-53. 

  

Сист. No: 41699

Финанси

- 65 -

38035

Адамов, Величко.  Съвременни измерения на финансите и финансовата система / Величко Адамов. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 ; Т.1-12 : 1. Финанси, социално и застрахователно дело, 1. Финанси, социално и застрахователно дело : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 5-14. 

  

Сист. No: 41819

- 66 -

41484

Граматикова, Елица.  Категорията "стоков портфейл" в новите пазарни условия / Елица Граматикова. // Шкорпиловци'2005 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 110-115. 

  

Сист. No: 41849

- 67 -

37959

Захариев, Андрей.  Бюджетиране развитието на персонала в условията на икономически хаос / Андрей Захариев. // Юбилейна научна конференция : посветена на 40-годишнината от основаването на катедрата на тема: Хаосът и предизвикателствата на планирането (Сборник); 10-12 април 1995 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 1995, с. 151-156. 

  

Сист. No: 41828

- 68 -

38696

Захариев, Андрей.  Глобализацията и човешкия капитал / Андрей Захариев. // Международна научна конференция 18-19 май 1998 г. : "Интернационализация и глобализация на бизнеса" (Развиващи се пазари) ; Резюмета : АИ Ценов. - Свищов, 1998, с. 189-194. 

  

Сист. No: 41839

- 69 -

37524

Линкова, Маруся.  Анализ на ликвидността и платежоспособността на фирмата / Маруся Линкова. // Конференция : Контролът и икономическият анализ при пазарното стопанство-ефективност и рационалност : АИ Ценов. - Свищов, 1995, с. 259-263. 

  

Сист. No: 41829

- 70 -

40532

Павлов, Антон.  Рискът на материалните запаси в българските предприятия / Антон Павлов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 315-319. 

  

Сист. No: 41388

- 71 -

43116

Петрова, Петя.  Рискът - понятие и категория в счетоводството / Петя Петрова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. / Науч. ред. Михаил Дочев Михайлов : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 189-195. 

  

Сист. No: 41822

- 72 -

40512

Стойчева, Мария Димитрова.  Проблеми при управлението на бюджетния дефицит / Мария Димитрова Стойчева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция: Пампорово 2003 / Науч. ред. Евангелий Димитров Андронов : Бургаски свободен унив.. - Казанлък, 2003, с. 181-187. 

  

Сист. No: 41851

- 73 -

Сп Г 62 Св

Захариев, Васил.  Бюджетно управление на инвестициите / Васил Захариев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, LXXXIX, 1992, с. 107-142. 

  

Сист. No: 41782

- 74 -

Сп А 562

Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България  / Жельо Вътев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с. 57-104. 

  

Сист. No: 41477

- 75 -

Сп А 562

Рейтингова система за оценка на общинските финанси  / Ангел Ангелов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 108-143. 

  

Сист. No: 41503

- 76 -

Сп А 562

Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия  / Огнян Марков и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 5-55. 

  

Сист. No: 41499

- 77 -

Сп Б 254 и

Адамов, Величко.  Парите - измерител на стойността и елемент на богатството / Величко Адамов. // Банки Инвестиции Пари, 1996, N 8, с. 20-29. 

  

Сист. No: 41817

- 78 -

Сп Б 254 и

Адамов, Величко.  Текущите капитали - основа на банковата активност / Величко Адамов. // Банки Инвестиции Пари, 1995, N 8, с. 13-18. 

  

Сист. No: 41818

- 79 -

Сп И 50 м

Адамов, Величко.  Концепция за финансовите капитали на фирмата / Величко Адамов. // Икономическа мисъл, 1999, N 5, с. 43-62. 

  

Сист. No: 41894

- 80 -

Сп И 502

Адамов, Величко и др.  Оборотните фондове на фирмата / Величко Адамов, Васил Захариев. // Икономика, 1991, N 12, с. 30-31. 

  

Сист. No: 41805

- 81 -

Сп М 486

Вучева, Христина.  И за Европа е добре да сме в чакалнята на еврото / Христина Вучева. // Мениджър, 2010, N 5, с. 102-104. 

  

Сист. No: 41600

- 82 -

Сп И 50 м

Гаргов, Ваньо.  Проблеми на паричната теория и паричната политика в публикациите на "Икономическа мисъл" през 90-години / Ваньо Гаргов. // Икономическа мисъл, LV, 2001, N 4, с. 9-16. 

  

Сист. No: 41803

- 83 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи / М. Гълъбов. // Актив, 2010, N 5, с. 5-6. 

  

Сист. No: 41692

- 84 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги / М. Гълъбов. // Актив, 2010, N 6, с. 10-12. 

  

Сист. No: 41883

- 85 -

Сп Б  445

Димитрова, Теодора.  Персоналните финанси - инструмент за управление на личното благосъстояние / Теодора Димитрова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 59-70. 

  

Сист. No: 40039

- 86 -

Сп М 68 э

Дунаева, Е.  Теории цен и глобализация / Е. Дунаева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 4, с. 93-100. 

  

Сист. No: 41753

- 87 -

Сп И 503

Инфлация . // Икономически преглед, 7, 2010, N 1, с. 46-51. 

  

Сист. No: 41651

- 88 -

Сп И 502

Лилова, Румяна и др.  Ликвидността на фирмата / Румяна Лилова, Величко Адамов. // Икономика, 1992, N 3, с. 22-23. 

  

Сист. No: 41809

- 89 -

Сп Б 445

Линкова, Маруся.  Платежоспособността - фактор за управление на фирмата / Маруся Линкова. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1994, N 3, с. 16-24. 

  

Сист. No: 41792

- 90 -

Сп Б 973

Манчев, Цветан.  Реформата на Европейския финансов надзор / Цветан Манчев. // Бюджетът, 19, 2010, N 5, с. 32-56. 

  

Сист. No: 41498

- 91 -

Сп И 50 м

Маринов, Марин.  Възможности за изследване на измененията в пазарния тренд чрез индикатора за технически анализ / Марин Маринов. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 3, с. 68-85. 

  

Сист. No: 41863

- 92 -

Сп Б 254 и

Милинов, Валентин.  Предпоставки за удължаване на сроковете при събираемите вземания / Валентин Милинов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2000, N 1, с. 36-44. 

  

Сист. No: 41811

- 93 -

Сп Б 254 и

Милинов, Валентин.  Специфика на търговския кредит / Валентин Милинов. // Банки Инвестиции Пари, 1999, N 10, с. 31-38. 

  

Сист. No: 41814

- 94 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Факторингът като средство за събиране на вземания от продажби с отложено плащане / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, III, 2010, N 3, с. 20-23. 

  

Сист. No: 41526

- 95 -

Сп Б 254 и

Панева, Лиляна.  МВФ се завръща към първообраза си от Бретън Уудс / Лиляна Панева. // Банки Инвестиции Пари, 2001, N 7, с. 26-28. 

  

Сист. No: 41810

- 96 -

Сп Е 454 и

Рупска, Теодора.  Показатели за ликвидност на предприятието - практически аспекти / Теодора Рупска. // Експерт, XVIII, 2010, N 4-5, с. 43-45. 

  

Сист. No: 41891

- 97 -

Сп Ф 531 Ф

Симеонов, Стефан.  Технология за определяне на стойността на опциите / Стефан Симеонов. // Финанси на фирмата, 1996, N 2, с. 42-45. 

  

Сист. No: 41804

- 98 -

Сп Б 254 и

Симеонов, Стефан.  Спецификите на срочните и деривативните сделки / Стефан Симеонов. // Банки Инвестиции Пари, 1998, N 8-9, с. 24-30. 

  

Сист. No: 41816

- 99 -

Сп Б 90

Соколова, Н. А.  Анализ ликвидности предприятия / Н. А. Соколова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 5, с. 101-106. 

  

Сист. No: 41763

- 100 -

Сп А 582

Хубенов, Атанас и др.  Взаимовръзката "Публични разходи - БВП на глава от населението" в страните от ЕС след 2000 г. / Атанас Хубенов, Венелин Бошнаков. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 80-98. 

  

Сист. No: 41647

- 101 -

Сп И 50 м

Царевски, Владимир.  Глобалната финансово-икономическа криза - възможни въпроси и отговори / Владимир Царевски. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 3, с. 23-36. 

  

Сист. No: 41872

Бюджетни приходи и разходи

- 102 -

Сп Б 254 и

Пътев, Пламен.  Оценка на рисковете при капиталовото бюджетиране / Пламен Пътев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2000, N 8, с. 26-32. 

  

Сист. No: 41812

Бюджетно управление на фирмата

- 103 -

38035

Симеонов, Стефан.  Анализ на зависимостта между бюджетните процедури и бюджетните решения / Стефан Симеонов. // Юбилеен алманах : Т.1-12 : 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век, 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 152-176. 

  

Сист. No: 41787

Финансов контрол

- 104 -

Сп А 562

Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика  / Георги Баташки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 472-519. 

  

Сист. No: 41629

Капиталовложения в икономиката

- 105 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към март 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 6, с. 35-57. 

  

Сист. No: 41864

- 106 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към февруари 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 5, с. 7-31. 

  

Сист. No: 41491

Данъци. Такси. Налози

- 107 -

40925

Атанасова, Цветка и др.  Възможности за повишаване събираемостта на данъците в България / Цветка Атанасова, Николай Стоянов. // Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България : Т.1-3; Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. : Т.3. Секция "Икономика", Т.3. Секция "Икономика" : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 85-92. 

  

Сист. No: 41846

- 108 -

40850

Калчев, Емил.  Влияе ли българският плосък данък върху инвестиционните решения на фирмите? / Емил Калчев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 208-215. 

  

Сист. No: 41656

- 109 -

38807

Кръстев, Бисер и др.  Проблеми на данъчното облагане на агробизнеса / Бисер Кръстев, Георги Георгиев. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие ;Свищов, 26-28 ноември 1998 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1998, с. 157-162. 

  

Сист. No: 41834

- 110 -

37853

Линкова, Маруся.  Развитие на оборотното облагане в България / Маруся Линкова. // Конференция на тема : Българският исторически опит и съвременната социално-икономическа теория и практика (6-8 октомври 1995 г., с.Орешак) / Красимира Ангелова : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 1996, с. 26-30. 

  

Сист. No: 41857

- 111 -

Сп Ф 532

Адамов, Величко.  Бягство от данъка и данъчна измама / Величко Адамов. // Финансово-данъчен контрол, X, 1995, N 6, с. 7-9. 

  

Сист. No: 41823

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Березин, М. Ю.  Система налогообложения имущества в Соединенных Шататах Америки / М. Ю. Березин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 69-73. 

  

Сист. No: 41701

- 113 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  За и против данъчна амнистия на укритите доходи / Костадин Иванов. // Актив, 2010, N 5, с. 16-18. 

  

Сист. No: 41698

- 114 -

Сп Ф 53

Павлова, Л. П. и др.  Отдельные аспекты совершенствования налоговой политики / Л. П. Павлова, В. В. Понкратов. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 4, с. 31-35. 

  

Сист. No: 41707

Данъчно облагане

- 115 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Регулативен обхват на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 9-10, с. 8-18. 

  

Сист. No: 41869

- 116 -

Сп Б 925 с

Станкулов, Цветан.  Особености при корпоративното подоходно облагане на бюджетните предприятия / Цветан Станкулов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 9-10, с. 19-29. 

  

Сист. No: 41870

ДДС

- 117 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  ДДС при транспортни услуги за превоз на стоки след 1.01.2010 г. / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2010, N 4, с. 7-12. 

  

Сист. No: 41679

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 118 -

Сп Б 445

Ангелов, Ангел.  Банкова оценка на кредитоспособността на фирмите / Ангел Ангелов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 1997, N 4, с. 76-84. 

  

Сист. No: 41791

- 119 -

Сп Ф 53 кс

Омельченко, А. Н. и др.  Методы повышения кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы России / А. Н. Омельченко, О. Е. Хрусталев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 21-30. 

  

Сист. No: 41685

- 120 -

Сп Ф 53 кс

Швецов, Ю. Г. и др.  К вопросу о взаимодействиее банковского и реального секторов экономики в условиях финансового кризиса / Ю. Г. Швецов, Н. В. Сунцива. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 14, с. 2-7. 

  

Сист. No: 41565

Пари, валута

- 121 -

Сп Д 41 к

Красавина, Л. Н.  Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы / Л. Н. Красавина. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 5, с. 48-57. 

  

Сист. No: 41750

- 122 -

Сп Д 41 к

Челноков, В. А.  К вопросу о сущности, функциях и роли современных денег / В. А. Челноков. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 5, с. 68-70. 

  

Сист. No: 41752

Валутна търговия

- 123 -

Сп И 50 м

Димов, Сава.  Валутните деривати - рисков и печеливш бизнес / Сава Димов. // Икономическа мисъл, LV, 1997, N 2, с. 49-62. 

  

Сист. No: 41796

Инфлация

- 124 -

Сп И 503 и

Гроздева, Валентина и др.  Влияние на инфлацията върху финансово-икономическите резултати и инвестициите на фирмите / Валентина Гроздева, Лилия Чанкова. // Икономически изследвания, XVIII, 1998, N 2, с. 83-111. 

  

Сист. No: 41797

- 125 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, В. П. и др.  Управление инфлацией на уровне потребительской корзины / В. П. Семенов, Ю. П. Соловьев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 15, с. 2-15. 

  

Сист. No: 41649

Инвестиции

- 126 -

40850

Балтов, Милен.  Инвестиционият профил на малките общини, като инструмент на местното планиране - примерът на Чипровци и Белоградчик / Милен Балтов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 293-298. 

  

Сист. No: 41687

- 127 -

40040

Борисова, Росица.  Инвестициите като фактор на икономическия растеж / Росица Борисова. // Икономиката на България на прага на ХХI век-от преход към присъединяване : Международна научна конференция (сборник доклади)-ноември 2000, София : УНСС. - София, 2000, с. 89-96. 

  

Сист. No: 41831

- 128 -

40040

Борисова, Росица.  Инвестициите като фактор на икономическия растеж / Росица Борисова. // Икономика на България на прага на ХХI-от преход към присъединяване: Международна научна конференция (сборник доклади)-ноември 2000, София : УНСС. - София, 2000, с. 89-96. 

  

Сист. No: 41838

- 129 -

40850

Георгиева, Петя.  Оценка на характеристиките на инвестиционен портфейл, конструиран със средствата на софт компютинг / Петя Георгиева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 299-303. 

  

Сист. No: 41690

- 130 -

37959

Линкова, Маруся.  Инвестиционното планиране и хаосът в икономиката / Маруся Линкова. // Юбилейна научна конференция : посветена на 40-годишнината от основаването на катедрата на тема: Хаосът и предизвикателствата на планирането (Сборник); 10-12 април 1995 г. : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 1995, с. 144-150. 

  

Сист. No: 41827

- 131 -

40028

Лъчов, Георги.  Инвестиране и инвестиционно поведение на селскостопанските предприятия / Георги Лъчов. // Трета нучно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001", . Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 99-103. 

  

Сист. No: 41837

- 132 -

38035

Ненков, Валери.  Самофинансиране и инвестиционна политика на фирмата / Валери Ненков. // Юбилеен алманах : Научни изследвания'96 ; Т.1-12 : 1. Финанси, социално и застрахователно дело, 1. Финанси, социално и застрахователно дело : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 126-148. 

  

Сист. No: 41820

- 133 -

38025

Стефанов, Светлозар.  Проблеми при счетоводното отчитане на инвестициите в държавни ценни книжа / Светлозар Стефанов. // Счетоводството в пазарни условия : (доклади за юбилейната научна конференция) : АИ Ценов. - Свищов, 1996, с. 213-220. 

  

Сист. No: 41835

- 134 -

Сп А 562

Пътев, Пламен и др.  Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза / Пламен Пътев, Александър Ганчев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с. 105-142. 

  

Сист. No: 41478

- 135 -

Сп А 582

Ганчев, Добрин.  Преките чуждестранни инвестиции за периода 1992-2008 г. - изводи и нови предизвикателства / Добрин Ганчев. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 40-56. 

  

Сист. No: 41740

- 136 -

Сп П 89 тп

Дедюхина, Н. В.  Инвестиционная привлекательность организации: оценочные критерии / Н. В Дедюхина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 3, с. 88-99. 

  

Сист. No: 41634

- 137 -

Сп Т 87 В

Илиев, Пламен.  Теоретико-методологически въпроси на оценката на недвижими имоти / Пламен Илиев. // Годишник. Икономически университет - Варна, 72, 2000, с. 212-262. 

  

Сист. No: 41795

- 138 -

Сп П 843 б

Йотов, Стефан.  Как наемната доходност влияе върху цените на имотите / Стефан Йотов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 6, с.14-19. , 20 юни - 20 юли 2010

  

Сист. No: 41858

- 139 -

Сп Ф 53 кс

Котуков, А. А.  Об основных тенденциях развития рынка инвестиций в условиях глобализации мировой экономики / А. А. Котуков. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 38-42. 

  

Сист. No: 41695

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Опалева, О. И.  Государственное управление инновационной деятельностью / О. И. Опалева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 15, с. 29-39. 

  

Сист. No: 41652

- 141 -

Сп Ф 531

Пеловски, Любомир Л.  Некоректно формулирани инвестиционни алтернативи / Любомир Л. Пеловски. // Финанси, III, 2006, N 1, с. 82-114. 

  

Сист. No: 30653

- 142 -

Сп А 582

Стефанов, Драгомир.  Мрежовите графици като метод за оптимизация на инвестиционните разходи / Драгомир Стефанов. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 96-105. 

  

Сист. No: 41749

- 143 -

43344

Cevik, Hayati et al.  Investment Environment, the Comparison of Turkey and Bulgaria: Transportation Sector / Hayati Cevik, Selcuk Duranlar. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 110-114. 

  

Сист. No: 41845

- 144 -

43344

Tamosiuniene, Rima.  Possibilities of Investment into Real Estate in Lithuania / Rima Tamosiuniene. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 54-59. 

  

Сист. No: 41728

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 145 -

40364

Петров, Петър.  Капиталов пазар и икономически растеж в условията на трансформация / Петър Петров. // България в началото на ХХІ век - икономическа, правна и социална трансформация : Юбилейна научно-практическа конференция Велико Търново, 4 април 2002г. : Фабер. - В. Търново, 2002, с. 122-127. 

  

Сист. No: 41850

- 146 -

Сп И 50 м

Проданов, Стоян.  Модел за капиталовата бюджетиране в условията на инфлация / Стоян Проданов. // Икономическа мисъл, LV, 1999, N 4, с. 71-87. 

  

Сист. No: 41801

Икономика

- 147 -

43353

Варамезов, Любчо.  Утсорсинг практики в малките и средните предприятия / Любчо Варамезов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 113-118. 

  

Сист. No: 41890

- 148 -

40850

Иванов, Георги Стефков.  Финансови перспективи на българските фирми в Европейския съюз / Георги Стефков Иванов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 304-311. 

  

Сист. No: 41691

- 149 -

Сп А 582

Глигориевич, Живорад и др.  Стратегическо управление на развитието и подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на Сърбия / Живорад Глигориевич, Горица Бошкович. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 104-114. 

  

Сист. No: 41578

- 150 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Страны Балтии: в поисках выхода из кризиса / Л. Григорьев, С. Агибалов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 4, с. 121-138. 

  

Сист. No: 41729

- 151 -

Сп И 503

Икономическа активност . // Икономически преглед, 7, 2010, N 1, с. 30-45. 

  

Сист. No: 41650

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, Е. Л. и др.  Критические потребительские ресурсы как инструмент глобального управления / Е. Л. Логинов, А. Е. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 12-20. 

  

Сист. No: 41682

- 153 -

Сп М 45-о

Матеев, Илиян.  Икономическата реформа в Китай / Илиян Матеев. // Международни отношения . - София, XXXVII, 2008, N 5 -6, с. 193-208. 

  

Сист. No: 37252

- 154 -

Сп М 68 э

Островская, Е.  Франция: преодоление кризиса / Е Островская. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 4, с. 52-63. 

  

Сист. No: 41745

- 155 -

Сп Ф 53 кс

Пименов, Д. В.  Соединенные Штаты Америки в системе мирового хозяйства: парадокс устойчивости / Д. В. Пименов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 17, с. 74-80. 

  

Сист. No: 41702

- 156 -

Сп М 45-о

Рама, Башкин.  Социално-икономическо развитие на Албания в периода 1991-2006 година / Башкин Рама. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 1-2, с. 119-126. 

  

Сист. No: 41637

Икономика на България

- 157 -

Сп Н 326 ту

Статев, Стати.  Реалната икономика и банковата система на България: емпиричен анализ 1991-2006 г. / Стати Статев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 121-170. 

  

Сист. No: 41534

- 158 -

Сп М 486

Тежкото отлепяне от дъното . // Мениджър, 2010, N 5, с. 46-48. 

  

Сист. No: 41597

Икономика на Русия

- 159 -

Сп М 68 э

Перегудов, Сергей Петрович.  Кризис корпоративной модели российсого бизнеса / Сергей Петрович Перегудов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 5, с. 32-43. 

  

Сист. No: 41862

- 160 -

Сп В 83 Э

Российская экономика в 2009 году: стемительное падение и медленное восстановление . // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 4, с. 24-42. 

  

Сист. No: 41722

- 161 -

Сп М 68 э

Соловьев, Э.  Политические риски - фактор формирования российского инвестиционного имиджа / Э. Соловьев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 4, с. 64-70. 

  

Сист. No: 41746

Бизнес икономика

- 162 -

40850

Гьошев, Божидар.  Същност и видове кариера в организациите / Божидар Гьошев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 255-260. 

  

Сист. No: 41664

Икономика на отраслите

- 163 -

Сп А 582

Георгиева, Румяна.  Съответствие между класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и международната патентна класификация (МПК) / Румяна Георгиева. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 57-81. 

  

Сист. No: 41744

- 164 -

Сп И 50 м

Тотев, Стоян и др.  Специализация на регионите в България по отрасли на преработващата промишленост / Стоян Тотев, Григор Сарийски. // Икономическа мисъл, 51, 2005, N 6, с. 42-59. 

  

Сист. No: 27194

Аграрна икономика

- 165 -

39289

Герганов, Георги.  Държавно регулиране на селското стопанство / Георги Герганов. // Първа египетско-българска икономическа конференция 8-10 март 1999 година- Исмаилия, АР Египет / Науч. ред. Нено Павлов Ненов, Любен Димитров Кирев : АИ Ценов. - Свищов, 1999, с. 192-199. 

  

Сист. No: 41854

- 166 -

Сп А 582

Пищалов, Никола.  Проблеми на устойчивостта на аграрния сектор у нас / Никола Пищалов. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 115-123. 

  

Сист. No: 41751

Икономика на индустрията, предприятието

- 167 -

43353

Атанасова, Тодорка и др.  Анализ на възможностите на DATA mining, Web minig, Text mining за бизнес интелигентност в МСП / Тодорка Атанасова, Снежана Сълова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 138-143. 

  

Сист. No: 41756

- 168 -

Сп А 562

Варамезов, Любчо и др.  Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) / Любчо Варамезов, Цветан Дилков, Георги Гуцев. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 132-178. 

  

Сист. No: 41603

Туризъм в България

- 169 -

40584

Илиева, Любка.  Проблеми пред селския туризъм - действителност и възможности / Любка Илиева. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 223-231. 

  

Сист. No: 41476

- 170 -

Сп А 562

Николова, Марина и др.  Възможности за формиране на агротуристически продукти в България / Марина Николова, Маруся Линкова, Елица Лазарова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с. 287-323. 

  

Сист. No: 41489

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 171 -

38035

Лилова, Румяна и др.  Ценови модели в българската и европейската практика / Румяна Лилова, Владимир Кръстев. // Юбилеен алманах : Т.1-12 : 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури, 10. Модели на процеса на интегриране на Република България с европейските структури : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 41-61. 

  

Сист. No: 41786

- 172 -

Сп А 562

Тодоров, Т. Ив.  Европейската перспектива на България и ценообразуването на общинските публични услуги / Тодор Ив. Тодоров. // Алманах научни изследвания. (Юбилеен алманах) СА Д. А. Ценов - Свищов, 6, 2006, с. 58-91. 

  

Сист. No: 35625

- 173 -

Сп В 52 Мэ

Панферова, О. О.  Альтернативные подходы к трансфертному ценообразованию / О. О. Панферова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 1, с. 65-73. 

  

Сист. No: 41718

- 174 -

Сп Ч J 80 B

Is the Price Right? Strategies for New Introductions . // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 3, с. 29-37. 

  

Сист. No: 41688

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 175 -

Сп Г 62 св

Илийчовски, Светослав.  Проблеми на пласментната дейност на зърнопроизводителите / Светослав Илийчовски. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, CV, 2005, с. 497-553. 

  

Сист. No: 25767

- 176 -

Сп Н 25 а

Йованова, Благица.  Външна търговия на България в периода 2000-2008 год. - тенденции и проблеми / Благица Йованова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 83-102. 

  

Сист. No: 41495

Търговия

- 177 -

40584

Божинова, Марияна.  Икономическа обосновка при покупко-продажба на лицензии / Марияна Божинова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 345-350. 

  

Сист. No: 41509

- 178 -

40584

Висарионова, Ралица.  Икономически ефекти от либерализация на търговията в периода на асоциираното членство на България в Европейския съюз / Ралица Висарионова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 247-253. 

  

Сист. No: 41507

- 179 -

40584

Добрева, Дучка.  Професионалният мениджмънт на клиентите - фактор за преодоляване на дебиторска задлъжнялост и повишаване финансовата устойчивост на търговците / Дучка Добрева. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 165-174. 

  

Сист. No: 41474

- 180 -

40584

Иванов, Ивайло.  Стимулиране на продажбите на млечни продукти чрез панаирни изложби / Ивайло Иванов. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 410-415. 

  

Сист. No: 41513

- 181 -

40584

Мидова, Петранка.  Особености на търговското обслужване в хипермаркетите и търговските вериги / Петранка Мидова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 214-222. 

  

Сист. No: 41475

- 182 -

Сп Р 448

Василев, Момчил.  Франчайзинг по време на криза / Момчил Василев. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 4, с. 8. 

  

Сист. No: 41676

- 183 -

Сп Б 254 и

Димов, Сава.  Технически възможности за търговия с акции и опции по Интернет / Сава Димов. // Банки Инвестиции Пари, 1999, N 10, с. 22-30. 

  

Сист. No: 41813

- 184 -

Сп Б 254 и

Димов, Сава.  Проблеми на участие в международния дериватен пазар / Сава Димов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 1998, N 1, с. 22-30. 

  

Сист. No: 41815

- 185 -

Сп А 582

Илийчовски, Светослав.  Релевантни фактори при изграждане на търговски стратегии на стоковите борси / Светослав Илийчовски. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 67-80. 

  

Сист. No: 41571

- 186 -

Сп А 582

Николова, Иванка.  Търговските вериги и тяхната позиция на пазара на бързооборотни стоки / Иванка Николова. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 24-36. 

  

Сист. No: 41556

- 187 -

Сп А 582

Терезова, Силвия.  Управлението на разходите по обръщение - източник на конкурентно предимство на търговските фирми / Силвия Терезова. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 115-127. 

  

Сист. No: 41580

- 188 -

Сп И 503 и

Филипова, Теодора.  Икономическа и организационна рамка на факторинга в България / Теодора Филипова. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 4, с. 36-66. 

  

Сист. No: 41841

Маркетинг

- 189 -

40850

Веселинова, Надежда.  Маркетинговите дейности - като обект на управление / Надежда Веселинова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 21-27. 

  

Сист. No: 41536

- 190 -

40850

Горанова, Пенка.  Релацията - директен маркетинг и реклама / Пенка Горанова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 16-20. 

  

Сист. No: 41535

- 191 -

43353

Григорова, Ваня.  Бизнес интелигентни системи за измерване на маркетинговата дейност в малките и средни предприятия / Ваня Григорова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 204-209. 

  

Сист. No: 41773

- 192 -

40584

Илиев, Даниел.  Организация на следпродажбеното обслужване на потребителския пазар / Даниел Илиев. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 425-430. 

  

Сист. No: 41517

- 193 -

40584

Илийчовски, Светослав.  Маркетингов анализ на пазара на зърно / Светослав Илийчовски. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 383-392. 

  

Сист. No: 41512

- 194 -

40427

Славева, Красимира.  Възможности за оценяване на пазарните позиции на фирмата / Красимира Славева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 250-256. 

  

Сист. No: 41771

- 195 -

40850

Тананеева, Живка.  Стратегията "Зелен" маркетинг - мит или реалност / Живка Тананеева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 28-30. 

  

Сист. No: 41537

- 196 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8 Т.11, 2010, с. 324-387. 

  

Сист. No: 41490

- 197 -

Сп А 562

Разработване на маркетингови стратегии за аграрен подсектор  / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 86-131. 

  

Сист. No: 41589

- 198 -

Сп А 582

Анастасова, Лина.  Предизвикателства пред съвременния маркетинг: изводи за българските фирми в условията на засилена глобална конкуренция / Лина Анастасова. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 29-39. 

  

Сист. No: 41730

- 199 -

Сп Н 25 а

Горанова, Пенка.  Защита на търговската марка в Европейския съюз / Пенка Горанова. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 20-35. 

  

Сист. No: 41484

- 200 -

Сп А 582

Желев, Симеон.  Сегментация на потребителите според привързаността им към бранда и склонността им за превключване към конкурентни брандове (Концептуална и методическа рамка) / Симеон Желев. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 11-18. 

  

Сист. No: 41720

- 201 -

Сп Н 25 а

Желев, Симеон Д.  Слухът за смъртта на неотличителните брандове е силно преувеличен / Симеон Д. Желев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 36-54. 

  

Сист. No: 41492

Рекламна, комуникационна политика

- 202 -

40584

Спасов, Момчил.  Основни проблеми във взаимоотношенията рекламодател - рекламна агенция / Момчил Спасов. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 416-424. 

  

Сист. No: 41515

Логистика

- 203 -

Сп Н 326 ту

Раковска, Мирослава.  Теоретични аспекти на управлението на веригата на доставките / Мирослава Раковска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 247-290. 

  

Сист. No: 41544

- 204 -

Сп Л 763

Ледници се топят, печалбите също (10-те най-важни теми, посветени на опазването на климата, които логистиците задължително трябва да познават) . // Логистика, VI, 2010, N 4, с. 42-43. 

  

Сист. No: 41530

- 205 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  Как мениджърите печелят с RFID / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 4, с. 50-52. 

  

Сист. No: 41528

- 206 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  ЗPL модел от ново поколение / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 5, с. 34-36. 

  

Сист. No: 41779

Външна търговия

- 207 -

Сп М 45-о

ал-Баша, Махджуб.  Външната политика на Судан: определящи фактори, принципи и цели / Махджуб ал-Баша. // Международни отношения, XXXIX, 2010, N 1-2, с. 127-136. 

  

Сист. No: 41639

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 208 -

39436

Коцев, Ивайло.  Митнически процедури и митнически режими / Ивайло Коцев. // Сборник с доклади от студентска научна сесия : посветена на 10-годишнината от създаването на специалност "Стопански и финансов контрол" : СА Д. А. Ценов. - Свищов, 2001, с. 226-235. 

  

Сист. No: 41830

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 209 -

40850

Рисимански, Иво.  Същност и определяне на нивата на подкрепа в международния валутен пазар FOREX / Иво Рисимански. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 224-229. 

  

Сист. No: 41659

- 210 -

Сп И 503

Външна среда . // Икономически преглед, 7, 2010, N 1, с. 7-18. 

  

Сист. No: 41641

- 211 -

Сп М 45-о

Маринов, Георги.  Кохезионната политика на ЕС: тенденции и пролеми на наднационалното, национално и субнационално равнище / Георги Маринов. // Международни отношения . - София, XXXVII, 2008, N 5-6, с. 115-132. 

  

Сист. No: 37251

- 212 -

Сп А 582

Статева, Йорданка.  Влияние на промените във валутните курсове върху икономическите процеси в съвременния свят / Йорданка Статева. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 10-23. 

  

Сист. No: 41551

Международни икономически отношения

- 213 -

43353

Илиев, Драгомир.  Ролята на системния подход при избора на международен пазар / Драгомир Илиев. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 188-192. 

  

Сист. No: 41772

- 214 -

Сп М 68 э

Володин, Д.  Канада в новой системе европейское безопасности / Д. Володин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 5, с. 72-82. 

  

Сист. No: 41875

- 215 -

Сп М 68 э

Ковалев, Е.  Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем / Е. Ковалев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 4, с. 15-23. 

  

Сист. No: 41742

- 216 -

Сп И 50 м

Наама, Карим.  Международно движение на преки чуждестранни инвестиции / Карим Наама. // Икономическа мисъл, 2001, N 5, с. 81-92. 

  

Сист. No: 41893

- 217 -

Сп М 68 э

Потемкина, О.  Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до Лиссабона / О. Потемкина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 4, с. 42-51. 

  

Сист. No: 41743

- 218 -

Сп В 52 Мэ

Тихонова, Н. Б.  ВТО: Либерализация международной торговли и возможности экономического развития / Н. Б. Тихонова. // Вестник Московского университета . - Москва, 65, 2010, N 1, с. 46-54. 

  

Сист. No: 41710

Европейска интеграция

- 219 -

Сп Н 326 ту

Бонева, Светла.  Финансиране на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007г.-2013г. / Светла Бонева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 291-314. 

  

Сист. No: 41545

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 220 -

Сп И 503 и

Minassian, Garabed.  Bulgaria in the EU: The Current Economic State and the Short-Term Outlook / Garabed Minassian. // Икономически изследвания . - София, XVIII, 2007, N 1, с. 16-32. 

  

Сист. No: 34501

Право. Наука за държавата и правото

- 221 -

Сп Б 925 с

Бурова, Дора.  Проблеми при възлагането на обществени поръчки / Дора Бурова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 9-10, с. 38-58. 

  

Сист. No: 41871

- 222 -

Сп П 83 м

Николов, Николай.  Гражданската конфискация в законодателствата на България, САЩ, Ирландия, Великобритания, Сърбия. Сравнителен анализ с действащата българска уредба / Николай Николов. // Правна мисъл, LI, 2010, N 2, с. 20-46. 

  

Сист. No: 41675

- 223 -

Сп П 843 б

Панева, Лиляна.  Консорциумътправо / Лиляна Панева. // Право&Бизнес, II, 2010, N 5, с. 29-31. , 20 май - 20 юни 2010

  

Сист. No: 41677

- 224 -

Сп Б 923 з

Петков, Мартин.  Провеждане на тръжни процедури по реда на ПМС №55 от 12.032007 г. / Мартин Петков. // Български законник, XIX, 2010, N 5, с. 99-106. 

  

Сист. No: 41737

Търговски дружества

- 225 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Ликвидацията на търговски дружества - процедура и данъчни аспекти / Истилиян Симеонов. // Актив, 2010, N 5, с. 21-27. 

  

Сист. No: 41703

Обществено управление. Военни науки

- 226 -

Сп А 562

Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на фискална децентрализация  / Стоян Проданов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 144-198. 

  

Сист. No: 41504

Общинско управление

- 227 -

40850

Караджова, Милена.  Особености на възложителите на обществени поръчки, имащи публичноправен характер - съгласно българското законодателство / Милена Караджова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 177-183. 

  

Сист. No: 41561

- 228 -

43353

Кирилов, Росен и др.  Цифровизацията в отношенията общинска администрация - малък и среден бизнес / Росен Кирилов, Катя Страхилова. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 101-106. 

  

Сист. No: 41731

- 229 -

37265

Линкова, Маруся.  Проблеми на финансовата самостоятелност на общините / Маруся Линкова. // Предизвикателствата на съвременната социална действителност и хуманитарните науки (13-14 май 1994) : ФФСИ "Д.А.Ценов". - Свищов, 1994, с. 92-97. 

  

Сист. No: 41856

Социално осигуряване в България

- 230 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2010 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XIX, 2010, N 5, с. 69-82. 

  

Сист. No: 41736

Пенсионно осигуряване

- 231 -

40850

Съботинова, Диана.  Разходопокривна vs. капиталова пенсионна система / Диана Съботинова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 216-223. 

  

Сист. No: 41657

- 232 -

Сп В 83 Э

Дмитриева, О. и др.  Переход от распределительной пенсионной системы к накопительной: результаты и критерии эффективности / О. Дмитриева, Н. Петухова, Д. Ушаков. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 4, с. 43-60. 

  

Сист. No: 41724

Здравно осигуряване

- 233 -

Сп П 186

Димитров, Григор.  Проблеми на здравното осигуряване / Григор Димитров. // Панорама на труда, 2010, N 3-4, с. 5-20. 

  

Сист. No: 41605

Застраховане

- 234 -

В Б 254

Стоилова, Светлана.  В неравна битка с кризата и дефицита / Светлана Стоилова. // Банкеръ, XVIII, N 20, 22-28 май 2010, с. 20-23. 

  

Сист. No: 41683

- 235 -

Сп Ф 53

Архипов, А. П. и др.  Повышение эффективности урегулирования убытков / А. П. Архипов, С. В. Иевенко. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 4, с. 47-52. 

  

Сист. No: 41713

- 236 -

Сп Н 25 а

Василев, Венцислав.  Параметри на лимита на отговорност на застрахователното дружество / Венцислав Василев. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 55-66. 

  

Сист. No: 41493

- 237 -

Сп П 186

Василев, Венцислав.  Показатели за измерване на резултатите от дейността на неживотозастрахователните дружества / Венцислав Василев. // Панорама на труда, 2010, N 3-4, с. 57-64. 

  

Сист. No: 41623

- 238 -

Сп П 843 б

Тасев, Алекси Филипов.  Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на туроператора" / Алекси Филипов Тасев. // Право&Бизнес, II, 2010, N 6, с. 20-23. , 20 юни - 20 юли 2010

  

Сист. No: 41860

- 239 -

Сп Ч J 80 r

An Optimal Product Mix for Hedging Longevity Risk in Life Insurance Companies: The Immunization Theory Approach . // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 77, 2010, N 2, с. 473-497. 

  

Сист. No: 41776

- 240 -

Сп Ч J 80 r

Estimation of Housing Price Jump Risks and Their Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contracts . // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 77, 2010, N 2, с. 399-422. 

  

Сист. No: 41775

Образование

- 241 -

43334

Стоянова, Миглена.  Методологични проблеми на смесеното обучение / Миглена Стоянова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 303-307. 

  

Сист. No: 41628

Висше образование

- 242 -

43344

Йорданова, Минка Митева.  Относно дейностите на управление във висше училище / Минка Митева Йорданова. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 172-180. 

  

Сист. No: 41844

- 243 -

43335

Лукова, Калина.  Знанието - рефлексии и практики / Калина Лукова. // Сборник доклади от научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" / Състав. Мария Алексиева : Бряг. - Бургас, б.г., с. 13-19. 

  

Сист. No: 41754

- 244 -

43353

Стефанов, Стефан.  Методически аспекти на приложение на информационните технологии при изучаване на математика в икономическите висше училища / Стефан Стефанов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 119-124. 

  

Сист. No: 41733

- 245 -

43335

Филипов, Милен.  Дефектът на преписването: тихата ерозия на корпоративната репутация на университета и неговия продукт / Милен Филипов. // Сборник доклади от научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" / Състав. Мария Алексиева : Бряг. - Бургас, б.г., с. 102-109. 

  

Сист. No: 41759

- 246 -

Сп I 60

Джерманова, Е.  Създаване на прогнозен модел за вътрешно оценяване на качеството на образователния процес във висшите училища в Русия / Е. Джерманова. // INFO свят, 2010, N 1, с. 39-42. 

  

Сист. No: 41521

- 247 -

Сп I 60

Дичева, Ю.  Органи за външно и вътрешно осигуряване на качество на висшето образование в страните от Европа / Ю. Дичева. // INFO свят, 2010, N 1, с. 3-7. 

  

Сист. No: 41506

- 248 -

Сп I 60

Дичева, Ю.  Организация на осигуряването на качество на висшето образование в Австрия / Ю. Дичева. // INFO свят, 2010, N 1, с. 13-16. 

  

Сист. No: 41516

- 249 -

Сп I 60

Колева, Н.  Международен проект за осигуряване на качество на обучението в областта на висшето образование / Н. Колева. // INFO свят, 2010, N 1, с. 11-13. 

  

Сист. No: 41510

- 250 -

Сп I 60

Колева, Н.  Измерване на качеството на обучение чрез процента на дипломираните студенти в Канада (провинция Онтарио) / Н. Колева. // INFO свят, 2010, N 1, с. 42-45. 

  

Сист. No: 41523

- 251 -

Сп I 60

Панова, Я.  Препоръки на научния съвет за подобряване на качеството на обучение в Германия / Я. Панова. // INFO свят, 2010, N 1, с. 17-21. 

  

Сист. No: 41518

- 252 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Развитие на европейската политика в областта на осигуряването на качество на висшето образование / М. Стоянова. // INFO свят, 2010, N 1, с. 8-10. 

  

Сист. No: 41508

- 253 -

Сп А 562

Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение  / Божидар Божинов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 252-279. 

  

Сист. No: 41514

- 254 -

Сп А 562

Селективен профил на кандидат-студента - основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт  / Стефан Стефанов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 280-331. 

  

Сист. No: 41520

- 255 -

Сп П 89 тп

Гуськова, Надежда и др.  Инвестиции в человеческий капитал ВУЗа: организационный аспект / Надежда Гуськова, Ирина Краковская. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 5, с. 53-58. 

  

Сист. No: 41824

- 256 -

Сп А 582

Ралева, Стела.  Създаване и трансфер на знания в България: регионален сравнителен анализ / Стела Ралева. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 128-140. 

  

Сист. No: 41591

- 257 -

В Д 92

[Двадесет и четвърти] 24 май - празникът, който ни обединява . // Дунавско дело, LVI, N 20, 21-27 май 2010, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 41671

Висше образование за икономисти

- 258 -

43344

Арменски, Иван и др.  Методи и средства при обучение на студенти по електронен бизнес / Иван Арменски, Николина Георгиева. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 439-444. 

  

Сист. No: 41721

Висше образование в Англия

- 259 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Инструменти за осигуряване на качеството на висшето образование във Великобритания / М. Стоянова. // INFO свят, 2010, N 1, с. 32-34. 

  

Сист. No: 41519

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 260 -

43344

Alivojvodic, Vesna et al.  Aspects Towards Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in Serbia / Vesna Alivojvodic, Simon Djarmati. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 586-591. 

  

Сист. No: 41708

- 261 -

Сп Ч J 80 B

Raghavan, Srividya.  Don't Throw it Away: the Corporate Role in Product Disposition / Srividya Raghavan. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 3, с. 50-55. 

  

Сист. No: 41696

Екология

- 262 -

Сп А 562

Изследване на екологичното равновесие на планински райони (по примера на община Самоков)  / Георги Сирашки и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 56-107. 

  

Сист. No: 41500

- 263 -

Сп П 89 г

Калчев, Цветомир.  Екологични индикатори за оценка състоянието на околната среда / Цветомир Калчев. // Проблеми на географията, 2009, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 41876

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 264 -

Сп А 582

Вълков, Александър.  Десет грешки при използване на SWOT анализа в стратегическото маркетингово планиране в лечебните заведения / Александър Иванов Вълков. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 111-121. 

  

Сист. No: 41662

Здравеопазване

- 265 -

Сп А 562

Работната сила в здравеопазването - предизвикателства на реформата  / Кольо Колев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, 2010, с. 193-244. 

  

Сист. No: 41486

- 266 -

Сп Ч C 14 s

Adamov, Velichko.  Remuneration / Velichko Adamov. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 69-80. 

  

Сист. No: 41584

- 267 -

Сп Ч C 14 s

Kolev, Kolyo.  Education and Science / Kolyo Kolev. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 96-101. 

  

Сист. No: 41599

- 268 -

Сп Ч C 14 s

Marcheva, Anastasiya.  Status of Human Resources of the Health System in Bulgaria / Anastasiya Marcheva. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 29-48. 

  

Сист. No: 41582

- 269 -

Сп Ч C 14 s

Marcheva, Anastasiya.  Medical Perconnel / Anastasiya Marcheva. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 49-68. 

  

Сист. No: 41583

- 270 -

Сп Ч C 14 s

Marcheva, Anastasiya.  Human Resources for the Health System - Territorial Dimensions / Anastasiya Marcheva. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 87-95. 

  

Сист. No: 41596

- 271 -

Сп Ч C 14 s

Marcheva, Anastasiya.  10х10 Questions / Anastasiya Marcheva. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 109-115. 

  

Сист. No: 41602

- 272 -

Сп Ч C 14 s

Vrachovski, Danail.  Vacant Positions and Unemployment / Danail Vrachovski. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 81-84. 

  

Сист. No: 41590

- 273 -

Сп Ч C 14 s

Vrachovski, Danail.  Corruption / Danail Vrachovski. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 85-86. 

  

Сист. No: 41592

- 274 -

Сп Ч C 14 s

Zahariev, Andrey.  Healthcare in the Human Capital Theory / Andrey Zahariev. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 20-28. 

  

Сист. No: 41579

- 275 -

Сп Ч C 14 s

Zahariev, Andrey.  Forecast for the Population and Sickness Rates in Bulgaria; the Expected Demand for Medical Staff for the Period 2010-2020; the Human Resource Development and Management Policy / Andrey Zahariev. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 102-108. 

  

Сист. No: 41601

Здравеопазване в България

- 276 -

Сп Ч C 14 s

Adamov, Velichko.  Human Resources of the Health System in Republic of Bulgaria / Velichko Adamov. // Cahiers de sociologie et de demographie medicales . - Paris, 50, 2010, N 1, с. 11-13. 

  

Сист. No: 41560

Енергетика

- 277 -

43344

Серебренников, Б. С.  Ценовая политика на электроэнергетическом рынке в контексте обеспечения устойчивого развития / Б. С. Серебренников. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 67-75. 

  

Сист. No: 41674

- 278 -

Сп А 562

Влияние на енергийния комплекс "Марица-Изток" върху производството на екологична земеделска продукция  / Марина Николова и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 419-471. 

  

Сист. No: 41624

- 279 -

Сп А 562

Емилова, Петя и др.  Биогоривата в България - съвременни тенденции и предизвикателства / Петя Емилова, Виолета Блажева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с. 441-472. 

  

Сист. No: 41497

- 280 -

Сп А 562

Сирашки, Христо.  Проучване възможностите за изграждане на система за проектно управление в Комплекс "Марица-Изток" - методологически и практико-приложни аспекти / Христо Сирашки. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.12, 2010, с. 199-251. 

  

Сист. No: 41511

- 281 -

Сп Ю 371

Николова, Надежда.  Технологии за намаляване на пиковото енергопотребление / Надежда Николова. // Ютилитис, VIII, 2010, N 4, с. 34-36. 

  

Сист. No: 41531

- 282 -

Сп Ю 371

Пенчев, Пенчо.  Правила за проектиране на парни системи / Пенчо Пенчев. // Ютилитис, VIII, 2010, N 3, с. 36-39; N4, с. 42-44. 

  

Сист. No: 41067

Селско стопанство. Горско стопанство

- 283 -

40873

Крумова, Диана.  Отчетността в селското стопанство в контекста на ММС 41 - земеделие / Диана Крумова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.1, Т.1 : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 157-163. 

  

Сист. No: 41826

- 284 -

40850

Палигоров, Иван Петров и др.  Проблеми и предизвикателства на управлението на горското стопанство в условията на криза / Иван Петров Палигоров, Цанко Маринов Българенски. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 84-88. 

  

Сист. No: 41543

- 285 -

Сп З 54

Вълканова, Нели и др.  Нови сортове памук / Нели Вълканова, Ана Стоилова. // Земеделие плюс, 2010, N 4, с. 12-14. 

  

Сист. No: 41555

- 286 -

Сп З 544 к

Котева, Нина.  Земеделските стопанства в България в условията на европейското членство / Нина Котева. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 4, с. 9-19. 

  

Сист. No: 41529

- 287 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Зеленчукопроизводството в България - състояние и проблеми / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2010, N 1, с. 14-22. 

  

Сист. No: 41781

- 288 -

Сп З 54

Лукипудис, Славка и др.  Сортове и хибриди слънчоглед - българска и чужда селекция / Славка Лукипудис, Паунка Божинова. // Земеделие плюс, 2010, N 4, с. 15-18. 

  

Сист. No: 41558

- 289 -

Сп З 54

Начева, Емилия и др.  Български сортове картофи / Емилия Начева, Виолета Благоева. // Земеделие плюс, 2010, N 3, с. 33-34; N4, с. 10-11. 

  

Сист. No: 41301

- 290 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Подкрепата за земеделието в районите с неблагоприятни природни условия в рамките на ОСП на ЕС / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2010, N 1, с. 8-13. 

  

Сист. No: 41780

- 291 -

Сп А 255

Ценов, Николай.  За и против създаване и отглеждане генно модифицирана пшеница / Николай Ценов. // Агробизнесът, 2010, N 4, с. 26-28; N5, с. 26-27. 

  

Сист. No: 41156

Селскостопански предприятия, производство

- 292 -

40584

Тананеева, Живка.  Конкурентоспособност на агрофирмата в условията на интеграция / Живка Тананеева. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 240-246. 

  

Сист. No: 41482

Аграрна политика

- 293 -

Сп А 562

Блажева, Виолета и др.  Проблеми на качеството в агробизнеса / Виолета Блажева, Димитринка Грозева. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с.388-440. 

  

Сист. No: 41496

Растениевъдство

- 294 -

40850

Стефанов, Стефан.  Ситуационно-перспективен анализ на пазара на пшеница / Стефан Стефанов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 31-36. 

  

Сист. No: 41540

- 295 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Конкурентното и ефективно плодово производство е възможно и у нас / Александър Иванов. // Български фермер, N 963, 20-26 май 2010, с. 10; N 964, с.10. 

  

Сист. No: 41712

- 296 -

В Б 921ф

Кикиндонов, Георги.  Кой има интерес у нас да не отглеждаме захарно цвекло / Георги Кикиндонов. // Български фермер, N 965, 03-09 юни 2010, с. 7, 8; N966, с. 9, 11. 

  

Сист. No: 41777

Земеделие. Организация и управление

- 297 -

Сп Н 326 ту

Състояние и перспективи за развитие на полупазарните земеделски стопанства в България . // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 3-60. 

  

Сист. No: 41505

- 298 -

Сп И 50

Боевски, Иван и др.  Аутсорсинг в българските земеделски предприятия. Съществува ли такава възможност? / Иван Боевски, Йост Крамер. // Икономика и управление на селското стопанство, 2010, N 1, с. 57-62. 

  

Сист. No: 41889

- 299 -

Сп И 50

Бумбарова-Начева, Жени.  Изследване влиянието на основните фактори върху финансовото състояние на земеделските стопанства / Жени Бумбарова-Начева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2010, N 1, с. 23-25. 

  

Сист. No: 41882

- 300 -

Сп И 50

Котева, Нина и др.  Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства / Нина Котева, Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, 2010, N 1, с. 32-43. 

  

Сист. No: 41886

- 301 -

Сп И 50

Ранище и фактори на инвестиционните намерения на земеделските производители . // Икономика и управление на селското стопанство, 2010, N 1, с. 26-31. 

  

Сист. No: 41884

Животновъдство

- 302 -

В Б 921ф

Владинова, Жени.  Реформата на ОСП трябва да улесни работата и на животновъдите / Жени Владинова. // Български фермер, N 965, 03-09 юни 2010, с. 18. 

  

Сист. No: 41778

- 303 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Месото в света през 2009-2010 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 5, с. 34-35. 

  

Сист. No: 41538

- 304 -

Сп Х 74 п

Ковачева, Цветана.  Развитие и конкурентни позиции на българската млечна индустрия на Европейския пазар / Цветана Ковачева. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 5, с. 51-56. 

  

Сист. No: 41861

- 305 -

Сп И 50

Недева, Керанка.  Регионална специализация на млечното говедовъдство - състояние и перспективи / Керанка Недева. // Икономика и управление на селското стопанство, 2010, N 1, с. 44-49. 

  

Сист. No: 41888

- 306 -

Сп З 54

Семков, Михо.  Репродукцията - фактор за ефективно овцевъдство / Михо Семков. // Земеделие плюс, 2010, N 4, с. 47-49. 

  

Сист. No: 41563

Управление на предприятията. Организация на производството

- 307 -

43353

Денчев, Емил.  Критерии за избор на системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия / Емил Денчев. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 144-147. 

  

Сист. No: 41758

- 308 -

Сп А 562

Денева, Анета и др.  Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието / Анета Денева, Цанко Спасовски. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 326-371. 

  

Сист. No: 41618

- 309 -

Сп А 582

Андреева, Донка.  Концепция за управление на предприятията в криза / Донка Андреева. // Икономически алтернативи, 2010, N 2, с. 19-28. 

  

Сист. No: 41725

- 310 -

Сп П 89 тп

Широкова, Галина и др.  Влияние организационных изменений на рост фирмы / Галина Широкова, Ирина Березинец, Александр Шаталов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 3, с. 100-109. 

  

Сист. No: 41638

- 311 -

Сп Ч I 58 i

Patterns of Innovation Capabilities in KIBS Firms: Evidence from the 2003 Statistics Canada Innovation Survey on Services  / Nabil Amara et al. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 2, с. 163-192. 

  

Сист. No: 41661

- 312 -

Сп Ч I 58 i

Tran, Yen.  Generating of Stylistic Innovation: A Process Perspective / Yen Tran. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 2, с. 131-161. 

  

Сист. No: 41648

Мениджмънт

- 313 -

43334

Дачева, Стефка.  ИК технологиите и съвременната перспектива в управлението на бизнеса / Стефка Дачева. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 106-111. 

  

Сист. No: 41594

- 314 -

Сп А 582

Благоев, Димитър.  Разработване на компетентностни модели и профили на управленските кадри в българските индустриални организации / Димитър Благоев. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 122-139. 

  

Сист. No: 41669

- 315 -

Сп П 89 тп

Бучнев, Олег.  Подготовка инновационно-ориентированных менеджеров / Олег Бучнев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 4, с. 77-83. 

  

Сист. No: 41760

- 316 -

Сп П 89 тп

Гришин, Владислав.  Формирование результатов инновационной деятельности: структурный подход / Владислав Гришин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 4, с. 84-92. 

  

Сист. No: 41761

- 317 -

Сп П 89 тп

Коротков, Эдуард.  Управление человеческим капиталом: эффективность, деловая репутация, креативный потенциал / Эдуард Коротков. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 4, с. 18-30. 

  

Сист. No: 41757

- 318 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 5): Айсбергът на социалните мрежи / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 5, с. 58-59. 

  

Сист. No: 41617

- 319 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 6): грешките / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 6, с. 71-72. 

  

Сист. No: 41868

- 320 -

Сп И 503 и

Станчева, Анастасия.  Предприятието от управленска гледна точка: мета-анализ (вътрешен строеж и поведение) / Анастасия Станчева. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 4, с. 67-112. 

  

Сист. No: 41873

Бизнес план

- 321 -

Сп А 562

Борисов, Борислав и др.  Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект) / Борислав Борисов, Евелина Парашкевова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 372-418. 

  

Сист. No: 41621

Бизнес стратегии

- 322 -

43353

Асенов, Анатолий и др.  RAD като средство за намаляване на неефективността в бизнес организациите / Анатолий Асенов, Венцислав Иванов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 132-137. 

  

Сист. No: 41735

Контрол-методи на управление

- 323 -

43353

Каменов, Камен.  Контролингов подход за управление на промяната / Камен Каменов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 39-43. 

  

Сист. No: 41694

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 324 -

43353

Андреева, Мария.  Подобряване на предприемаческата среда и насърчаване на малкия и среден бизнес по време на криза / Мария Андреева. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 161-166. 

  

Сист. No: 41766

- 325 -

38035

Кънев, Петър и др.  Предприемачеството в индустрията на България / Петър Кънев, Венета Божинова. // Юбилеен алманах : Т.1-12 : 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век, 11. Икономически проблеми на Република България в началото на XXI век : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 45-65. 

  

Сист. No: 41821

- 326 -

Сп Ч I 69 sb

Smallbone, David et al.  Ethnic diversity, entrepreneurship and competitiveness in a global city / David Smallbone, John Kitching, Rosemary Athayde. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 2, с. 174-190. 

  

Сист. No: 41885

- 327 -

Сп Ч I 69 sb

Thompson, Piers et al.  Education and Entrepreneurial activity: A comparison of White and South Asian Men / Piers Thompson, Dylan Jones-Evans, Caleb C. Y. Kwong. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 2, с. 147-162. 

  

Сист. No: 41881

Корпоративно управление

- 328 -

Сп А 562

Асенов, Анатолий.  Разработване на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании / Анатолий Асенов и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 228-275. 

  

Сист. No: 41607

- 329 -

Сп П 89 тп

Костюк, Александр и др.  Кодексы корпоративного управления в странах Европейского союза и СНГ / Александр Костюк, Екатерина Кондрунина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 5, с. 33-42. 

  

Сист. No: 41825

Риск мениджмънт

- 330 -

Сп П 186

Димитрова, Галина.  Международни стандарти по управление на риска и възможности за приложението им в застрахователната дейност / Галина Димитрова. // Панорама на труда, 2010, N 3-4, с. 21-40. 

  

Сист. No: 41608

- 331 -

Сп И 31

Трифонова, Силвия.  Организация и инструментариум на управлението на операционния риск на банките / Силвия Трифонова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 4, с. 40-54. 

  

Сист. No: 41741

- 332 -

Сп Ч S 88

Salonen, Ari.  Reducing Supplier Risk / Ari Salonen. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2010, N 6, с. 40-45. 

  

Сист. No: 41842

- 333 -

Сп Ч R 62

Shulman, Jeff et al.  The Volatility of Raw Materials Markets / Jeff Shulman, Andrew Corr, Patricio Ibanez. // Risk Management . - New York, 57, 52010, с. 30-34. 

  

Сист. No: 41843

Управление на фирмата

- 334 -

40850

Куртева, Галина.  Балансираната система от показатели за ефективност - инструмент за реализация на фирмената стратегия / Галина Куртева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 278-285. 

  

Сист. No: 41684

- 335 -

40850

Милчева, Гинка Иванова.  Динамични способности и организационна стратегия / Гинка Иванова Милчева. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 286-292. 

  

Сист. No: 41686

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 336 -

43353

Чиприянов, Михаил.  Процедурни аспекти на управление на доставките чрез системате ERP / Михаил Чиприянов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 83-88. 

  

Сист. No: 41716

- 337 -

Сп П 89 тп

Меледин, Андрей.  Планирование инноваций на малых и средних промышленных предприятиях / Андрей Меледин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 4, с. 115-121. 

  

Сист. No: 41765

- 338 -

Сп Ч J 80 B

Wang, Hua et al.  Low-cost Strategy Through Product Architecture: Lessons from China / Hua Wang, Chris Kimble. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 3, с. 12-20. 

  

Сист. No: 41705

Мениджмънт на фирмата

- 339 -

40850

Борисова, Лалка.  Пътна карта на екипните решения / Лалка Борисова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 141-144. 

  

Сист. No: 41549

- 340 -

Сп А 562

Кунев, Красимир и др.  Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия / Красимир Кунев, Людмил Несторов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 276-325. 

  

Сист. No: 41613

Управление на риска

- 341 -

40850

Николова, Ирена.  Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия / Ирена Николова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 200-207. 

  

Сист. No: 41655

- 342 -

40850

Панайотов, Димитър.  Нова парадигма в управлението на риска: финанси - психология - мениджмънт / Димитър Панайотов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 100-109. 

  

Сист. No: 41548

Проектно управление

- 343 -

Сп Е 206

Как да управляваме времето в един проект? . // Европейски пари за България, 2010, N 5, с. 25-29. 

  

Сист. No: 41502

- 344 -

Сп Е 206

Как да управляваме средствата в един проект? . // Европейски пари за България, 2010, N 6, с. 26-30. 

  

Сист. No: 41865

Пъблик рилейшънс

- 345 -

43335

Филипов, Милен.  Теоретични основи на PR практиката / Милен Филипов. // Сборник доклади от научно-практическа конференция "Университет, практика, професия" / Състав. Мария Алексиева : Бряг. - Бургас, б.г., с. 123-130. 

  

Сист. No: 41762

- 346 -

Сп А 582

Горчилова, Деница.  Българският нестопански сектор през призмата на структурнооперационната дефиниция / Деница Горчилова. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 99-110. 

  

Сист. No: 41653

Счетоводство

- 347 -

41049

Георгиева, Елена.  Проблеми при първоначално и последващо оценяване на краткотрайни биологични активи / Елена Георгиева. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 86-95. 

  

Сист. No: 41859

- 348 -

38807

Герганов, Георги.  Проблеми при калкулиране фактическата себестойност на продукцията и услугите в земеделските кооперации и сдружения / Георги Герганов. // Аграрната реформа, нови проекции - век XXI : Научно-практическа конференция с международно участие ;Свищов, 26-28 ноември 1998 г. : АИ Ценов. - Свищов, 1998, с. 140-145. 

  

Сист. No: 41832

- 349 -

40850

Колев, Николай.  Счетоводна интерпретация на лихвения суап като хеджиращ инструмент за хеджиране на справедлива стойност / Николай Колев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 162-164. 

  

Сист. No: 41552

- 350 -

41049

Савова, Камелия.  Счетоводни аспекти на програмния и ориентирания към резултати Републикански бюджет / Камелия Савова. // Теоретични аспекти на икономическите изследвания : Научна сесия : АИ Ценов. - Свищов, 2005, с. 11-17. 

  

Сист. No: 41852

- 351 -

Сп Г 62 Св

Илиев, Г. И.  Към въпроса за политикономическата методологична основа на счетоводната отчетност / Г. И. Илиев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, LXIII. - Свищов, 1983, с. 45-83. 

  

Сист. No: 41848

- 352 -

Сп Б 90

Бедарева, М. А.  Сегментная отчетность в соответствии с МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты" / М. А. Бедарева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 5, с. 107-110. 

  

Сист. No: 41767

- 353 -

Сп С 953 п

Брезоева, Бойка.  Нови изисквания при изготвянето на финансовия отчет по международните счетоводни стантарти / Бойка Брезоева. // Счетоводство плюс, 2010, N 4, с. 10-14; N5, с. 9-12; N6, с. 14-15. 

  

Сист. No: 41319

- 354 -

Сп М 68 э

Зайцева, Ю.  Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки / Ю. Зайцева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 5, с. 44-51. 

  

Сист. No: 41874

- 355 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане на договорите за отдаване или ползване на имущество под наем (експлоатационен лизинг) от бюджетни предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 3, с. 36-41. 

  

Сист. No: 41487

- 356 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Специфични изисквания при отчитане на договорите за финансов лизинг при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 4-5, с. 54-58. 

  

Сист. No: 41892

- 357 -

Сп И 31

Начкова, Мая Янкова.  Счетоводно отчитане на дейността на здравните осигурители / Мая Янкова Начкова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 4, с. 8-17. 

  

Сист. No: 41738

- 358 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Брак и липси на дълготрайни материални активи при годишната инвентаризация. Счетоводни и данъчни аспекти / Евгени Рангелов. // Експерт, XVIII, 2010, N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 41485

- 359 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Авансовите плащания в строителство / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 5, с. 9-10. 

  

Сист. No: 41566

- 360 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Продажба на недвижими имоти с различен статут и обща цена / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 5, с. 7-8. 

  

Сист. No: 41570

- 361 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Особен случай на бартер / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 6, с. 11. 

  

Сист. No: 41793

- 362 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Анализът "Разходи-обем-печалба" / Теодора Рупска. // Актив, 2010, N 6, с. 7-9. 

  

Сист. No: 41879

- 363 -

Сп И 31

Шкобич, Перо.  Счетоводната нормативна уредба като фактор за глобално развитие на счетоводната професия / Перо Шкобич. // ИДЕС, XIV, 2010, N 4, с. 18-38. 

  

Сист. No: 41739

Управленско счетоводство

- 364 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Управленското счетоводство и някои проблеми при приложението му в аграрните предприятия / Теодора Рупска. // Актив, 2010, N 5, с. 2-4. 

  

Сист. No: 41689

Счетоводен анализ

- 365 -

Сп А 454

Тимчев, Марко Л.  Балансиран счетоводен анализ и оценка на риска от финансова дестабилизация (банкрут) на фирмите от реалния бизнес / Марко Л. Тимчев. // Актив, 2010, N 6, с. 12-15. 

  

Сист. No: 41887

Одиторски контрол

- 366 -

Сп В 986

Георгиев, Стефчо.  Дейността на вътрешния контрол и одит в търговските банки, за разкриване и предотвратяване на банкови измами, в състояние на световна икономическа криза / Стефчо Георгиев. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 2, с. 28-42. 

  

Сист. No: 41799

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 367 -

43353

Захариев, Еленко.  Ефективността на подготовката по мениджмънт - определящ фактор за успешно функциониране на фирмите в динамично променящите се икономически условия / Еленко Захариев. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 125-131. 

  

Сист. No: 41734

- 368 -

Сп У 732 п

Аминов, В.  Каждому - свой тренинг. Тренинг - это игра / В. Аминов. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 8, с. 53-56. 

  

Сист. No: 41626

- 369 -

Сп У 732 п

Власова, Елена и др.  Система мотивации - как привлечь и удержать / Елена Власова, Тамара Копачевская. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 8, с. 18-19. 

  

Сист. No: 41625

- 370 -

Сп А 582

Георгиева, Петя.  Изграждане на компетентностен модел за управление подбора на човешки ресурси / Петя Георгиева. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 141-153. 

  

Сист. No: 41593

- 371 -

Сп У 732 п

Ксенофонтова, Е.  О кадровом обеспечении, страхах, табу и (реальных ) ограничениях / Е. Ксенофонтова. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 10, с. 51-54. 

  

Сист. No: 41783

- 372 -

Сп П 89 тп

Ягунова, Наталья и др.  Кадровый менеджмент на предприятии: мотивация, адаптация, наставничество / Наталья Ягунова, Анна Гонова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 4, с. 37-44. 

  

Сист. No: 41755

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 373 -

Сп Н 326 ту

Димитров, Кирил.  Съвременни аспекти в управлението на човешките ресурси / Кирил Димитров. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 315-343. 

  

Сист. No: 41547

- 374 -

Сп Н 326 ту

Дулевски, Лалко.  Методологически предизвикателства пред оценката на човешкия капитал и възвръщаемостта на вложените в него инвестиции / Лалко Дулевски. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 171-208. 

  

Сист. No: 41539

- 375 -

Сп А 562

Шишманов, Красимир и др.  Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България / Красимир Шишманов, Пенка Шишманова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8 Т.11, 2010, с. 245-286. 

  

Сист. No: 41488

- 376 -

Сп А 582

Харизанова, Маргарита.  HR аутсорсинг / Маргарита Харизанова. // Икономически алтернативи, 2010, N 1, с. 23-34. 

  

Сист. No: 41632

Транспорт

- 377 -

Сп Ю 371

Марков, С.  Транспортната политика на България / С. Марков. // Ютилитис, VIII, 2010, N 4, с. 56-58. 

  

Сист. No: 41533

Строителство

- 378 -

38061

Крумова, Диана.  Годишно приключване и годишен счетоводен отчет на земеделската кооперация / Диана Крумова. // Агробизнесът в условията на преход към пазарна икономика (сборник) : Научно-практическа конференция с международно участие - Сливен, 3-6 октомври 1996 година / Ред. колегия Светлозар Калчев и др. : (АИ "Ценов"). - Сливен, 1996, с. 271-279. 

  

Сист. No: 41855

Информационни технологии

- 379 -

43334

Атанасова, Тодорка.  Приоритетни функции на бизнес интелигентната система / Тодорка Атанасова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 258-263. 

  

Сист. No: 41627

- 380 -

43334

Божиков, Асен.  Подход за реализиране на непрекъснатост на бизнеса / Асен Божиков. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 95-99. 

  

Сист. No: 41588

- 381 -

43334

Вълчанов, Христо и др.  Виртуални инфраструктури в обучението / Христо Вълчанов, Трифон Русков. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 413-419. 

  

Сист. No: 41645

- 382 -

43334

Върбанов, Румен.  Съвременни информационни технологии в малките и средни предприятия: нови възможности и перспективи / Румен Върбанов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 55-62. 

  

Сист. No: 41577

- 383 -

43353

Върбанов, Румен.  Информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес / Румен Върбанов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 23-38. 

  

Сист. No: 41693

- 384 -

43334

Върбанов, Румен и др.  Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия: състояние и решения / Румен Върбанов, Веселин Попов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 226-232. 

  

Сист. No: 41619

- 385 -

43334

Димитрова, Руска.  Приложение на информационните технологии в управлението на риска / Руска Димитрова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 355-360. 

  

Сист. No: 41631

- 386 -

43334

Емилова, Петя.  Виртуалното предприятие и технологията на WEB услугите / Петя Емилова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 168-173. 

  

Сист. No: 41614

- 387 -

43334

Ескенази, Аврам.  Електронното правителство - един специфичен проблем на ползването му / Аврам Ескенази. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 38-45. 

  

Сист. No: 41574

- 388 -

43334

Иванов, Светослав.  Средства за управление на софтуерни проекти с гъвкави методи / Светослав Иванов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 70-76. 

  

Сист. No: 41585

- 389 -

43334

Илиев, Петко.  Методологически въпроси на виртуализацията в бизнеса / Петко Илиев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 112-117. 

  

Сист. No: 41595

- 390 -

43353

Краева, Виолета.  Информационната система на туристическата фирма в условията на цифровата икономика / Виолета Краева. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 65-70. 

  

Сист. No: 41700

- 391 -

43334

Куюмджиев, Иван.  Стандарти за одит на информационни системи / Иван Куюмджиев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 383-389. 

  

Сист. No: 41642

- 392 -

40850

Николова, Мария.  Информационни системи в комуникацията на бизнеса с електронното правителство / Мария Николова. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 165-170. 

  

Сист. No: 41557

- 393 -

43334

Пенчев, Бонимир.  Анализ на риска при проектирането на софтуер / Бонимир Пенчев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 361-365. 

  

Сист. No: 41633

- 394 -

43353

Петков, Пламен.  Иконометрични възможности на софтуерния продукт Gretl for Windows / Пламен Петков. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 77-82. 

  

Сист. No: 41711

- 395 -

43334

Петров, Павел.  Оценяване на туристически уебсайтове / Павел Петров. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 125-130. 

  

Сист. No: 41606

- 396 -

40028

Попов, Веселин.  Модали за създаване на бизнес Web сайт на фирмата / Веселин Попов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 228-234. 

  

Сист. No: 41465

- 397 -

43334

Попов, Веселин.  Бизнес интелигентен софтуер с отворен код - нова възможност за малките и средни предприятия / Веселин Попов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 239-244. 

  

Сист. No: 41620

- 398 -

43334

Радев, Румен.  Информационен одит и информационни уязвимости в малки организации / Румен Радев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 375-382. 

  

Сист. No: 41635

- 399 -

40850

Стоянов, Евгений Н.  Алтернативи за развитието на интелигентните системи / Евгений Н. Стоянов. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 273-277. 

  

Сист. No: 41666

- 400 -

43334

Тотков, Георги.  Автоматизирано извличане и генериране на метаданни за е-документи / Георги Тотков. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2010, с. 25-37. 

  

Сист. No: 41572

- 401 -

43353

Трайков, Богомил и др.  Приложение на Microsoft Excel в обучението на финансов анализ / Богомил Трайков, Росица Колева, Людмила Дончева. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 167-174. 

  

Сист. No: 41769

- 402 -

43334

Тужаров, Христо и др.  Модел за зрялост на информационните технологии / Христо Тужаров, Стефан Калчев, Васил Милев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 89-94. 

  

Сист. No: 41587

- 403 -

Сп Н 326 ту

Кисимов, Валентин и др.  Методи за проектиране на бизнес информационни системи на базата на WEB 2.0 и CLOUD COMPUTING / Валентин Кисимов, Димитър Велев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2009, с. 209-246. 

  

Сист. No: 41542

- 404 -

Сп C 58

Иванова, Малинка.  Съвременните среди за е-обучение - с нови изисквания към защитата на информацията / Малинка Иванова. // CIO, 2010, N 6, с. 53-56. , юни 2010

  

Сист. No: 41866

- 405 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  Унифициране на критериите за информационна сигурност - завръщане към извора / Найден Неделчев. // CIO, 2010, N 6, с. 57-59. , юни 2010

  

Сист. No: 41867

- 406 -

Сп А 582

Петров, Павел.  Метод за дългосрочно съхранение на счетоводна информация на магнитни носители от тип дискети и магнитни ленти съгласно Закона за счетоводството / Павел Петров. // Икономически алтернативи, 2009, N 6, с. 54-66. 

  

Сист. No: 41569

- 407 -

Сп У 732 п

Чернавская, Ирина.  Для чего нужен интернет-аудит? (Интервю) /  Въпросите зададе Ирина Чернавская. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 11, с. 46-47. 

  

Сист. No: 41877

- 408 -

43344

Ivanov, Sasa et al.  New Technologies Approach to E-learning / Н. Б. Тихонова, Branimir Djordjevic, Dragisa Stanujkic. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 469-474. 

  

Сист. No: 41714

- 409 -

Сп C 58

BPM - състояние и перспективи . // CIO, 2010, N 5, с. 38-40. , май 2010

  

Сист. No: 41612

Информационни мрежи. Информационни системи

- 410 -

43353

Дачев, Петър.  Ролята на съвременните информационни системи за развитието на малките и средни предприятия в България / Петър Дачев. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 210-216. 

  

Сист. No: 41774

- 411 -

43344

Димова, Весела.  Интегрирани информационни системи за малкия и среден бизнес / Весела Димова. // International scientific conference UNITECH'09 Gabrovo : Proceedings : V.III, V.III : Technical University of Gabrovo. - Gabrovo, 2009, с. 119-126. 

  

Сист. No: 41673

- 412 -

43353

Кирилов, Росен и др.  Методи за измерване ефективността на софтуерните решения в малките и средни предприятия / Росен Кирилов, Димитър Велев. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 95-100. 

  

Сист. No: 41723

- 413 -

43334

Кисимов, Валентин.  Динамично синхронизиране на бизнес архитектурата и ИКТ архитектурата на информационни системи / Валентин Кисимов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 46-54. 

  

Сист. No: 41576

- 414 -

43334

Лалев, Ангелин.  ERP системи с отворен код - възможности, ограничения и перспективи / Ангелин Лалев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 211-218. 

  

Сист. No: 41616

- 415 -

43334

Радев, Михаил.  Терминален модел на ИТ ифраструктура като алтернатива на традиционната сървърна организация / Михаил Радев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 407-412. 

  

Сист. No: 41644

- 416 -

43334

Шишманов, Красимир.  Корпоративните информационни системи и системите за електронен документооборот - основа на управленската интеграция / Красимир Шишманов. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 156-161. 

  

Сист. No: 41611

- 417 -

43353

Шишманов, Красимир.  Интеграцията на бизнес-приложенията - важна стъпка в развитието на информационните системи на малки и средни предприятия / Красимир Шишманов. // Системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия : Международна научна конференция, 23-24 април 2010 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2010, с. 148-153. 

  

Сист. No: 41764

- 418 -

Сп У 732 п

Конусов, А. Ю.  Я не перестаю удивляться тому ощущению безопасности , которое живет в наших людях / А. Ю. Конусов. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 9, с. 36-46. 

  

Сист. No: 41748

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 419 -

43334

Краева, Виолета.  Оценка на представянето на българските туристически фирми в Интернет / Виолета Краева. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 118-124. 

  

Сист. No: 41598

- 420 -

40028

Кътев, Бисер.  Електронната търговия - средство за повишаване на ефективността на продажбите на фирмата / Бисер Кътев. // Трета нучно- практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001", . Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 242-247. 

  

Сист. No: 41532

- 421 -

43334

Стоянова, Стоянка и др.  Анализ за възможностите за онлайн дистрибуция и продажби чрез метод за мобилни доставки / Стоянка Стоянова, Емил Денчев. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 151-155. 

  

Сист. No: 41610

- 422 -

43334

Сълова, Снежана.  Софтуерни продукти за разработка на електронни могазини / Снежана Сълова. // Информационни технологии в управлението на бизнеса : Сборник доклади от международна научна конференция, посветена на 40 годишнината от създаването на катедра "Информатика" в Икономически университет - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2010, с. 145-150. 

  

Сист. No: 41609

- 423 -

40584

Шишманов, Красимир.  CRM софтуерът и ефективност на търговските услуги / Красимир Шишманов. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 456-460. 

  

Сист. No: 41525

Интернет

- 424 -

40584

Марчевски, Иван и др.  Интернет като инструмент в дейността на българските предприятия / Иван Марчевски, Драгомир Илиев, Венета Божинова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 445-455. 

  

Сист. No: 41522

- 425 -

40850

Монова-Желева, Мария и др.  Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП / Мария Монова-Желева, Янислав Желев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 171-176. 

  

Сист. No: 41559

- 426 -

40028

Саркисян, Карина.  Начини и средства за реклама и публичност на фирмените стоки и услуги чрез интернет / Карина Саркисян. // Трета нучно- практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001", . Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 234-242. 

  

Сист. No: 41527

- 427 -

Сп А 562

Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия  / Виолета Краева и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.13, 2010, с. 179-227. 

  

Сист. No: 41604

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 428 -

40850

Илчев, Тодор.  Сезонността на туристическия бизнес - обект на статистическото изследване / Тодор Илчев. // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 89-94. 

  

Сист. No: 41541

- 429 -

40850

Методика за оценка на нивото на обслужване в алтернативния туризъм . // Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади 20-21 февруари 2009 г. : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2009, с. 95-99. 

  

Сист. No: 41546

- 430 -

40584

Симеонова, Петя.  Двустранната релация - устойчиво развитие и туризъм / Петя Симеонова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 232-239. 

  

Сист. No: 41479

- 431 -

Сп А 562

Предизвикателства пред иновационната активност в селския туризъм в България  / Янко Коралиев и др. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 8, Т.11, 2010, с. 143-192. 

  

Сист. No: 41480

- 432 -

Сп П 89 тп

Баумгартен, Леонид.  Конкурентоспособность туристских услуг: методы оценки / Леонид Баумгартен. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 3, с. 42-49. 

  

Сист. No: 41630

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 433 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Заветът на дарителя и силата на младите / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 5-8. 

  

Сист. No: 41481

- 434 -

Сп Н 25 а

Захариева, Галина.  Глобалните публични блага във фокуса на програма Еразъм / Галина Захариева. // Народностопански архив . - Свищов, LXIII, 2010, N 1, с. 103-107. 

  

Сист. No: 41501

- 435 -

Сп С 73 с

Петров, Величко.  Професор Стефан Станев на 90 години / Величко Петров. // Статистика . - София, 2007, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 35439


 Индекс по АВТОРИ

Агибалов, С. 150 
Адамов, Величко 34 43 44 65 77 78 79 80 88 111 265 266 276 433 
ал-Баша, Махджуб 207 
Александров, Валерий 104 
Аминов, В. 368 
Анастасова, Лина 198 
Ангелов, Ангел 75 118 
Ангелова, Поля 7 8 254 
Андреева, Донка 309 
Андреева, Мария 324 
Арменски, Иван 258 
Архипов, А. П. 235 
Асенов, Анатолий 322 328 
Асенова, Мариана 74 
Атанасова, Елка 9 
Атанасова, Тодорка 167 379 
Атанасова, Цветка 107 
Балевски, Иво 431 
Балтов, Милен 126 
Баташки, Георги 104 
Баумгартен, Леонид 432 
Башев, Храбрин 300 
Бедарева, М. А. 352 
Бенов, Андрей 39 
Березин, М. Ю. 112 
Березинец, Ирина 310 
Благоев, Димитър 314 
Благоева, Виолета 289 
Блажева, Виолета 279 293 
Боева, Веряна 24 
Боевски, Иван 298 
Божиков, Асен 380 
Божинов, Божидар 253 
Божинова, Венета 325 424 
Божинова, Марияна 4 177 
Божинова, Паунка 288 
Бонева, Светла 219 
Борисов, Борислав 321 
Борисова, Лалка 339 
Борисова, Росица 35 127 128 
Бошкович, Горица 149 
Бошнаков, Венелин 100 
Брезоева, Бойка 353 
Бузгалин, А. В. 16 
Бумбарова-Начева, Жени 299 
Бурова, Дора 221 
Бучнев, Олег 315 
Българенски, Цанко Маринов 284 
Варамезов, Любчо 25 147 168 
Василев, Венцислав 236 237 
Василев, Момчил 182 
Велев, Димитър 403 412 
Веселинова, Надежда 189 197 
Висарионова, Ралица 178 
Владинова, Жени 302 
Власова, Елена 369 
Володин, Д. 214 
Врачовски, Данаил 265 272 273 
Вуцова, Албена 1 
Вучева, Христина 81 
Вълканова, Нели 285 
Вълков, Александър Иванов 264 
Вълчанов, Христо 381 
Върбанов, Румен 382 383 384 
Вътев, Жельо 74 
Ганчев, Александър 134 226 
Ганчев, Добрин 135 
Гаргов, Ваньо 82 
Георгиев, Георги 74 109 
Георгиев, Стефчо 366 
Георгиева, Весела 9 
Георгиева, Елена 347 
Георгиева, Николина 258 
Георгиева, Петя 129 370 
Георгиева, Румяна 163 
Герганов, Георги 165 262 278 348 
Глигориевич, Живорад 149 
Гонова, Анна 372 
Горан, Попов 2 
Горанова, Пенка 190 197 199 
Городничная, Е. И. 32 
Горчилова, Деница 346 
Граматикова, Елица 66 
Григорова, Ваня 191 
Григорова, Веселина 45 
Григорьев, Л. 150 
Гришин, Владислав 316 
Гроздева, Валентина 46 124 
Грозева, Димитринка 293 
Гуськова, Надежда 255 
Гуцев, Георги 168 
Гълъбов, М. 83 84 
Гьошев, Божидар 162 
Дамянова, Лилия 21 
Дачев, Петър 410 
Дачева, Стефка 313 
Дедюхина, Н. В 136 
Денева, Анета 308 
Денчев, Емил 307 421 
Джерманова, Е. 246 
Дилков, Цветан 168 
Димитров, Григор 233 
Димитров, Кирил 373 
Димитрова, Галина 330 
Димитрова, Павлина 36 
Димитрова, Руска 385 
Димитрова, Теодора 85 
Димов, Сава 123 183 184 
Димова, Весела 411 
Динков, Милен 328 
Дичева, Ю. 247 248 
Дмитриева, О. 232 
Добрева, Дучка 179 
Дончева, Людмила 401 
Дулевски, Лалко 374 
Дунаева, Е. 86 
Евлахова, Ю. С. 47 
Емилова, Петя 279 386 427 
Ескенази, Аврам 387 
Желев, Симеон 200 
Желев, Симеон Д. 201 
Желев, Янислав 425 
Загорска, Мариела 75 
Зайцева, Ю. 354 
Захариев, Андрей 29 48 67 68 226 265 274 275 
Захариев, Васил 37 73 80 
Захариев, Еленко 367 
Захариева, Галина 265 434 
Захаров, С. В. 53 
Иванов, Александър 295 
Иванов, Венцислав 262 278 322 
Иванов, Георги Стефков 148 
Иванов, Ивайло 180 
Иванов, Костадин 113 
Иванов, Любомир 254 
Иванов, Петко 303 
Иванов, Светослав 388 
Иванова, Малинка 404 
Иевенко, С. В. 235 
Илиев, Г. И. 351 
Илиев, Даниел 192 
Илиев, Драгомир 213 424 
Илиев, Петко 389 
Илиев, Пламен 137 
Илиева, Любка 169 431 
Илийчовски, Светослав 4 175 185 193 
Илчев, Тодор 9 428 
Ималова, Диана 104 
Йованова, Благица 176 
Йорданова, Елена 328 
Йорданова, Минка Митева 242 
Йотов, Стефан 138 
Калчев, Емил 108 
Калчев, Стефан 402 
Калчев, Цветомир 263 
Каменов, Камен 323 
Караджова, Милена 227 
Кикиндонов, Георги 296 
Кирилов, Росен 228 412 
Кирилов, Тодор 253 
Кисимов, Валентин 403 413 
Ковалев, Е. 215 
Ковачева, Цветана 304 
Ковзанадзе, И. 49 
Колганов, А. И. 16 
Колев, Кольо 12 265 267 
Колев, Николай 349 
Колева, Н. 249 250 
Колева, Росица 401 
Кондрунина, Екатерина 329 
Конусов, А. Ю. 418 
Копачевская, Тамара 369 
Коралиев, Янко 431 
Корищенко, К. 50 
Коротков, Эдуард 317 
Костова, Венелина 328 
Костюк, Александр 329 
Котева, Нина 286 287 300 
Котуков, А. А. 139 
Коцев, Ивайло 208 
Краева, Виолета 390 419 427 
Краковская, Ирина 255 
Крамер, Йост 298 
Красавина, Л. Н. 121 
Крумова, Диана 283 378 
Кръстев, Бисер 74 109 
Кръстев, Владимир 171 
Кръстев, Людмил 265 
Кръстевич, Тодор 196 
Ксенофонтова, Е. 371 
Кузнецов, Юрий 226 
Кунев, Красимир 340 
Куртева, Галина 334 
Куюмджиев, Иван 391 
Кънев, Петър 325 
Кънева, Тотка 104 197 
Кътев, Бисер 420 
Лазарова, Елица 170 
Лалев, Ангелин 414 427 
Лилова, Румяна 38 44 88 171 
Линкова, Маруся 69 89 110 130 170 229 
Личев, Александър 226 
Логинов, А. Е. 152 
Логинов, Е. Л. 152 
Лукипудис, Славка 288 
Лукова, Калина 243 
Лъчов, Георги 131 
Малышев, П. Ю. 51 
Манов, Васил 20 
Манолов, Георги 14 15 
Манчев, Цветан 90 
Маринов, Георги 211 
Маринов, Илиян 253 
Маринов, Марин 75 91 
Маринова, Ани 205 206 
Маринова, Наталия 427 
Марков, Огнян 76 
Марков, С. 377 
Марков, Стефан 318 319 
Марковска, Ана 39 
Марчева, Анастасия 268 269 270 271 
Марчевски, Иван 424 
Матеев, Илиян 153 
Матова-Головина, Анастасия 355 356 
Меледин, Андрей 337 
Мещерякова, М. А. 17 
Мидова, Петранка 181 431 
Милев, Васил 402 
Милинов, Валентин 92 93 
Милчева, Гинка Иванова 335 
Митев, Неделчо 40 
Михайлов, Емил 74 
Мишев, Георги 10 
Монова-Желева, Мария 425 
Наама, Карим 216 
Найденов, Александър 31 
Начева, Емилия 289 
Начкова, Мая Янкова 357 
Недева, Керанка 305 
Неделчев, Найден 405 
Ненков, Валери 52 132 
Несторов, Людмил 340 
Никитушкина, И. В. 53 
Николов, Николай 222 
Николова, Иванка 186 
Николова, Ирена 341 
Николова, Марина 170 262 278 
Николова, Мария 392 
Николова, Надежда 281 
Омельченко, А. Н. 119 
Опалева, О. И. 140 
Орлова, Н. В. 55 
Островская, Е 154 
Павлов, Антон 70 
Павлова, Л. П. 114 
Павлова, Лиляна 1 
Павлова, Мария 54 
Палигоров, Иван Петров 284 
Панайотов, Димитър 342 
Панева, Лиляна 94 95 117 223 
Панова, О. А. 57 
Панова, Я. 251 
Пантелеева, Силвия 13 
Панферова, О. О. 173 
Папазов, Игнат 42 
Парапинска, Петя 75 
Парашкевова, Евелина 321 
Парушева, Силвия 30 
Пеловски, Любомир Л. 141 
Пенева, Пенка 30 
Пенчев, Бонимир 393 
Пенчев, Пенчо 282 
Перегудов, Сергей Петрович 159 
Петков, Мартин 224 
Петков, Пламен 22 23 254 394 
Петкова, Аспасия 230 
Петров, Величко 435 
Петров, Павел 395 406 
Петров, Петър 145 
Петров, Стефан 427 
Петрова, Петя 71 
Петухова, Н. 232 
Пименов, Д. В. 155 
Пищалов, Никола 166 
Понкратов, В. В. 114 
Попов, Веселин 384 396 397 
Попов, Е. В. 55 
Попов, Румен 290 
Потемкина, О. 217 
Придачук, М. П. 56 
Проданов, Стоян 41 146 226 
Пътев, Пламен 102 134 
Радев, Михаил 415 
Радев, Румен 398 
Радуканов, Сергей 75 
Раковска, Мирослава 203 
Ралева, Стела 256 
Рама, Башкин 156 
Рангелов, Евгени 358 359 360 361 
Рисимански, Иво 209 
Романова, Л. Е. 57 
Рупска, Теодора 96 362 364 
Русков, Трифон 381 
Савова, Камелия 350 
Сарийски, Григор 164 
Саркисян, Карина 426 
Седларски, Теодор 18 
Семенов, В. П. 125 
Семков, Михо 306 
Серебренников, Б. С. 277 
Симеонов, Истилиян 115 225 
Симеонов, Стефан 97 98 103 
Симеонова, Петя 430 
Сирашки, Георги 262 
Сирашки, Христо 262 278 280 
Славева, Красимира 194 
Славева, Красимира Б. 11 
Смокова, Маруся 196 
Соколова, Н. А. 99 
Соловьев, Э. 161 
Соловьев, Ю. П. 125 
Соловьева, И. 50 
Спасов, Момчил 202 
Спасова, Емилия 58 
Спасовски, Цанко 308 
Станев, Иван 253 
Станкулов, Цветан 116 
Станчева, Анастасия 320 
Статев, Стати 157 
Статева, Йорданка 212 
Стефанов, Галин 26 
Стефанов, Драгомир 142 
Стефанов, Светлозар 133 
Стефанов, Стефан 244 254 294 
Стефанович, Л. И. 59 
Стоилова, Ана 285 
Стоилова, Светлана 234 
Стойчева, Мария Димитрова 72 
Стоянов, Евгений Н. 399 
Стоянов, Николай 107 
Стоянова, Даниела 328 
Стоянова, М. 252 259 
Стоянова, Миглена 241 
Стоянова, Стоянка 421 
Страхилова, Катя 228 
Сунцива, Н. В. 120 
Съботинова, Диана 231 
Съйкова, Светлана 3 
Сълова, Снежана 167 422 
Тананеева, Живка 195 197 292 
Тасев, Алекси Филипов 238 
Терезова, Силвия 187 
Тимнева, Даря 328 
Тимчев, Марко Л. 365 
Тихонова, Н. Б. 218 408 
Тодоров, Тодор 76 
Тодоров, Тодор Ив. 9 172 
Тодорова, Таня 76 
Тотев, Стоян 164 
Тотков, Георги 400 
Трайков, Богомил 401 
Трифонова, Силвия 331 
Тужаров, Христо 402 
Ушаков, Д. 232 
Филипов, Милен 245 345 
Филипова, Теодора 4 188 
Фирсова, Т. Е. 61 
Харизанова, Маргарита 376 
Христова, Мая 9 
Хрусталев, О. Е. 119 
Хубенов, Атанас 100 
Хуснитдинов, П. З. 62 
Цакова, Виолета 5 6 
Цанов, Емил 226 
Цанова, Стела 9 
Царевски, Владимир 101 
Ценов, Николай 291 
Цонева, Елка 76 
Цховребов, М. П. 63 
Чанкова, Лилия 124 
Челноков, В. А. 122 
Чернавская, Ирина 407 
Чернова, М. В. 19 
Чиприянов, Михаил 328 336 
Шарков, Ваньо 265 
Шаталов, Александр 310 
Шаталова, Е. П. 64 
Швецов, Ю. Г. 120 
Широкова, Галина 310 
Шишманов, Красимир 375 416 417 423 
Шишманова, Пенка 375 
Шкобич, Перо 363 
Шопова, Маргарита 9 
Ягунова, Наталья 372 
Adamov, Velichko 266 276 
Alivojvodic, Vesna 260 
Amara, Nabil 311 
Athayde, Rosemary 326 
Brewer, Peter C. 27 
Cevik, Hayati 143 
Corr, Andrew 333 
Djarmati, Simon 260 
Djordjevic, Branimir 408 
Duranlar, Selcuk 143 
et al. 311 
Gallo, Angela 27 
Henderson, Maria 28 
Ibanez, Patricio 333 
Jones-Evans, Dylan 327 
Kimble, Chris 338 
Kitching, John 326 
Kolev, Kolyo 12 267 
Kwong, Caleb C. Y. 327 
Marcheva, Anastasiya 268 269 270 271 
Minassian, Garabed 220 
Raghavan, Srividya 261 
Salonen, Ari 332 
Sengun, Ayse Elif 33 
Shulman, Jeff 333 
Smallbone, David 326 
Smith, Melanie R. 27 
Stanujkic, Dragisa 408 
Stasi, Rick 28 55 
Tamosiuniene, Rima 144 
Thompson, Michael W. 28 
Thompson, Piers 327 
Tran, Yen 312 
Vrachovski, Danail 272 273 
Wang, Hua 338 
Zahariev, Andrey 274 275 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансовите плащания в строителство 359 
Автоматизирано извличане и генериране на метаданни за е-документи 400 
Алтернативи за развитието на интелигентните системи 399 
Альтернативные подходы к трансфертному ценообразованию 173 
Анализ за възможностите за онлайн дистрибуция и продажби чрез метод за мобилни доставки 421 
Анализ ликвидности предприятия 99 
Анализ на възможностите на DATA mining, Web minig, Text mining за бизнес интелигентност в МСП 167 
Анализ на зависимостта между бюджетните процедури и бюджетните решения 103 
Анализ на ликвидността и платежоспособността на фирмата 69 
Анализ на потребителските предпочитания с изразени изборни методи 196 
Анализ на риска при проектирането на софтуер 393 
Анализът "Разходи-обем-печалба" 362 
Аутсорсинг в българските земеделски предприятия. Съществува ли такава възможност? 298 
Аутсорсинг на работните заплати в малките и средни предприятия - възможности и перспективи 30 
Аутсорсинг практики в малките и средни предприятия 25 
Аутсорсингът в българските предприятия (приложение, рискове, ефекти) 168 
Балансиран счетоводен анализ и оценка на риска от финансова дестабилизация (банкрут) на фирмите от реалния бизнес 365 
Балансираната система от показатели за ефективност - инструмент за реализация на фирмената стратегия 334 
Банкова оценка на кредитоспособността на фирмите 118 
Банкротство: экономико - теоретический аспект 19 
Бизнес интелигентен софтуер с отворен код - нова възможност за малките и средни предприятия 397 
Бизнес интелигентни системи в малките и средни предприятия: състояние и решения 384 
Бизнес интелигентни системи за измерване на маркетинговата дейност в малките и средни предприятия 191 
Биогоривата в България - съвременни тенденции и предизвикателства 279 
Брак и липси на дълготрайни материални активи при годишната инвентаризация. Счетоводни и данъчни аспекти 358 
Български сортове картофи 289 
Българският нестопански сектор през призмата на структурнооперационната дефиниция 346 
Бюджет на паричните средства на фирмата 37 
Бюджетиране развитието на персонала в условията на икономически хаос 67 
Бюджетно управление на инвестициите 73 
Бягство от данъка и данъчна измама 111 
В неравна битка с кризата и дефицита 234 
Валутен курс, валутен риск, валутен портфейл 39 
Валутните деривати - рисков и печеливш бизнес 123 
Взаимовръзката "Публични разходи - БВП на глава от населението" в страните от ЕС след 2000 г. 100 
Взаимодействия между БВП и износа в българската икономика 22 
Видими и сенчести страни на политическия пазар 15 
Виртуални инфраструктури в обучението 381 
Виртуалното предприятие и технологията на WEB услугите 386 
Влияе ли българският плосък данък върху инвестиционните решения на фирмите? 108 
Влияние на енергийния комплекс "Марица-Изток" върху производството на екологична земеделска продукция 278 
Влияние на инфлацията върху финансово-икономическите резултати и инвестициите на фирмите 124 
Влияние на промените във валутните курсове върху икономическите процеси в съвременния свят 212 
Влияние организационных изменений на рост фирмы 310 
ВТО: Либерализация международной торговли и возможности экономического развития 218 
Възможности за изследване на измененията в пазарния тренд чрез индикатора за технически анализ 91 
Възможности за модернизиране на финансовото планиране 40 
Възможности за оценяване на пазарните позиции на фирмата 194 
Възможности за повишаване събираемостта на данъците в България 107 
Възможности за формиране на агротуристически продукти в България 170 
Възнаграждения за създаване и използване на научни произведения 6 
Външна среда 210 
Външна търговия на България в периода 2000-2008 год. - тенденции и проблеми 176 
Външната политика на Судан: определящи фактори, принципи и цели 207 
Выделение трансакционных издержек в бухгалтерской отчетности академических институтов 55 
Глобализацията и човешкия капитал 68 
Глобалната финансово-икономическа криза - възможни въпроси и отговори 101 
Глобалните публични блага във фокуса на програма Еразъм 434 
Годишно приключване и годишен счетоводен отчет на земеделската кооперация 378 
Государственное управление инновационной деятельностью 140 
Гражданската конфискация в законодателствата на България, САЩ, Ирландия, Великобритания, Сърбия. Сравнителен анализ с действащата българска уредба 222 
Двадесет и първият век - векът на интелектуалния капитал и знанието 3 
Двустранната релация - устойчиво развитие и туризъм 430 
ДДС при транспортни услуги за превоз на стоки след 1.01.2010 г. 117 
Дейността на вътрешния контрол и одит в търговските банки, за разкриване и предотвратяване на банкови измами, в състояние на световна икономическа криза 366 
Десет грешки при използване на SWOT анализа в стратегическото маркетингово планиране в лечебните заведения 264 
Дефектът на преписването: тихата ерозия на корпоративната репутация на университета и неговия продукт 245 
Динамични способности и организационна стратегия 335 
Динамично синхронизиране на бизнес архитектурата и ИКТ архитектурата на информационни системи 413 
Дискурсният финансово-правен статус на чека в банковото външнотърговско посредничество - платежна форма или търговски ефект 42 
Для чего нужен интернет-аудит? (Интервю) 407 
Държавно регулиране на селското стопанство 165 
Еволюция на теорията на институционалната промяна на Д. Норт 18 
Европейска статистика на информационното общество - основа за управление на информационните и комуникационните технологии в предприятията 7 
Европейската перспектива на България и ценообразуването на общинските публични услуги 172 
Един поглед върху банковия кредитен пазар 36 
Екологични индикатори за оценка състоянието на околната среда 263 
Електронната търговия - средство за повишаване на ефективността на продажбите на фирмата 420 
Електронното правителство - един специфичен проблем на ползването му 387 
Ефективност на портфейлния мениджмънт при колективните инвестиционни схеми в условията на финансова криза 134 
Ефективността на подготовката по мениджмънт - определящ фактор за успешно функциониране на фирмите в динамично променящите се икономически условия 367 
ЗPL модел от ново поколение 206 
За и против данъчна амнистия на укритите доходи 113 
За и против създаване и отглеждане генно модифицирана пшеница 291 
За мениджмънта в ИТ (част 5): Айсбергът на социалните мрежи 318 
За мениджмънта в ИТ (част 6): грешките 319 
Заветът на дарителя и силата на младите 433 
Зависимост и обусловеност на самофинансирането от поведението на мениджърите и акционерите 52 
Задължителна застраховка "Гражданска отговорност на туроператора" 238 
Зарубежный опыт государственного стимулирования формирования кластеров 32 
Защита на търговската марка в Европейския съюз 199 
Зеленчукопроизводството в България - състояние и проблеми 287 
Земеделските стопанства в България в условията на европейското членство 286 
Знанието - рефлексии и практики 243 
И за Европа е добре да сме в чакалнята на еврото 81 
Изграждане на компетентностен модел за управление подбора на човешки ресурси 370 
Измерване на качеството на обучение чрез процента на дипломираните студенти в Канада (провинция Онтарио) 250 
Измерение интелектуального капитала в современной экономике 17 
Използване на лизинга като инвестиционна алтернатива в преходната икономика 46 
Използване на методите за оценка на характеристики за малки подсъвкупности при идентифициране на равнището на локалната безработица 31 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към март 2010 г. 105 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към февруари 2010 г. 106 
Изследване влиянието на основните фактори върху финансовото състояние на земеделските стопанства 299 
Изследване въздействието на финансовата криза върху банковия сектор в България 74 
Изследване възможностите за адаптиране на информационната система на туристическата фирма към съвременните икономически условия 427 
Изследване на въздействието на системата за автоматизирана оценка на студентските знания при усвояването на учебния материал в дистанционна форма на обучение 253 
Изследване на екологичното равновесие на планински райони (по примера на община Самоков) 262 
Изследване на конкурентоспособността на малкия и среден бизнес в регион Габрово - теоретико-методологически проблеми 24 
Изследване на факторите, детерминиращи производителността на труда в България на ниво отрасъл 26 
ИК технологиите и съвременната перспектива в управлението на бизнеса 313 
Иконометрични възможности на софтуерния продукт Gretl for Windows 394 
Икономическа активност 151 
Икономическа и организационна рамка на факторинга в България 188 
Икономическа обосновка при покупко-продажба на лицензии 177 
Икономическата реформа в Китай 153 
Икономически ефекти от либерализация на търговията в периода на асоциираното членство на България в Европейския съюз 178 
Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до Лиссабона 217 
Инвестиране и инвестиционно поведение на селскостопанските предприятия 131 
Инвестиции - данъци - потребителско търсене 35 
Инвестиции в человеческий капитал ВУЗа: организационный аспект 255 
Инвестициите като фактор на икономическия растеж 127 128 
Инвестиционият профил на малките общини, като инструмент на местното планиране - примерът на Чипровци и Белоградчик 126 
Инвестиционная привлекательность организации: оценочные критерии 136 
Инвестиционното планиране и хаосът в икономиката 130 
Инструменти за осигуряване на качеството на висшето образование във Великобритания 259 
Интеграцията на бизнес-приложенията - важна стъпка в развитието на информационните системи на малки и средни предприятия 417 
Интегрирани информационни системи за малкия и среден бизнес 411 
Интернет като инструмент в дейността на българските предприятия 424 
Инфлация 87 
Информационен одит и информационни уязвимости в малки организации 398 
Информационната система на туристическата фирма в условията на цифровата икономика 390 
Информационни и комуникационни технологии в малкия и среден бизнес 383 
Информационни системи в комуникацията на бизнеса с електронното правителство 392 
К вопросу о взаимодействиее банковского и реального секторов экономики в условиях финансового кризиса 120 
К вопросу о сущности, функциях и роли современных денег 122 
Кадровый менеджмент на предприятии: мотивация, адаптация, наставничество 372 
Каждому - свой тренинг. Тренинг - это игра 368 
Как да управляваме времето в един проект? 343 
Как да управляваме средствата в един проект? 344 
Как мениджърите печелят с RFID 205 
Как наемната доходност влияе върху цените на имотите 138 
Канада в новой системе европейское безопасности 214 
Капиталите - основа на финансовата структура на фирмата 44 
Капиталов пазар и икономически растеж в условията на трансформация 145 
Категорията "стоков портфейл" в новите пазарни условия 66 
Ключови аспекти на бедността в България 13 
Кодексы корпоративного управления в странах Европейского союза и СНГ 329 
Коинтеграционен анализ на агрегираната производствена функция посредством авторегресионни модели с разпределен лаг (ARDL) 23 
Кой има интерес у нас да не отглеждаме захарно цвекло 296 
Конкурентното и ефективно плодово производство е възможно и у нас 295 
Конкурентоспособност на агрофирмата в условията на интеграция 292 
Конкурентоспособность туристских услуг: методы оценки 432 
Консорциумътправо 223 
Контролингов подход за управление на промяната 323 
Концептуальные подходы к реформированию мировой валютной системы 121 
Концепция за управление на предприятията в криза 309 
Концепция за финансовите капитали на фирмата 79 
Корпоративните информационни системи и системите за електронен документооборот - основа на управленската интеграция 416 
Кохезионната политика на ЕС: тенденции и пролеми на наднационалното, национално и субнационално равнище 211 
Кредитиране свързано с покупка на потребителски стоки и услуги 84 
Кредитоспособност и кредитный риск в банковском риск-мениджменте 64 
Кризис корпоративной модели российсого бизнеса 159 
Критерии за избор на системи за управление на бизнеса в малки и средни предприятия 307 
Критические потребительские ресурсы как инструмент глобального управления 152 
Критични бележки към два законопроекта за кариерното развитие на учените в България 2 
Към въпроса за политикономическата методологична основа на счетоводната отчетност 351 
Ледници се топят, печалбите също (10-те най-важни теми, посветени на опазването на климата, които логистиците задължително трябва да познават) 204 
Лизингът - общоикономически и счетоводни проблеми в условията на приватизация 54 
Ликвидацията на търговски дружества - процедура и данъчни аспекти 225 
Ликвидността на фирмата 88 
Маркетингов анализ на пазара на зърно 193 
Маркетинговите дейности - като обект на управление 189 
МВФ се завръща към първообраза си от Бретън Уудс 95 
Международен проект за осигуряване на качество на обучението в областта на висшето образование 249 
Международни стандарти по управление на риска и възможности за приложението им в застрахователната дейност 330 
Международно движение на преки чуждестранни инвестиции 216 
Межрегиональная дифференциация в странах БРИК: возможности оценки 354 
Месото в света през 2009-2010 г. 303 
Метод за дългосрочно съхранение на счетоводна информация на магнитни носители от тип дискети и магнитни ленти съгласно Закона за счетоводството 406 
Методи за измерване ефективността на софтуерните решения в малките и средни предприятия 412 
Методи за проектиране на бизнес информационни системи на базата на WEB 2.0 и CLOUD COMPUTING 403 
Методи и средства при обучение на студенти по електронен бизнес 258 
Методика за оценка на нивото на обслужване в алтернативния туризъм 429 
Методически аспекти на приложение на информационните технологии при изучаване на математика в икономическите висше училища 244 
Методологически въпроси на виртуализацията в бизнеса 389 
Методологически предизвикателства пред оценката на човешкия капитал и възвръщаемостта на вложените в него инвестиции 374 
Методологични проблеми на смесеното обучение 241 
Методы повышения кредитно-инвестиционного потенциала банковской системы России 119 
Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем 215 
Митнически процедури и митнически режими 208 
Модали за създаване на бизнес Web сайт на фирмата 396 
Модел за зрялост на информационните технологии 402 
Модел за капиталовата бюджетиране в условията на инфлация 146 
Моделиране дълговия капацитет на общините в условията на фискална децентрализация 226 
Мрежовите графици като метод за оптимизация на инвестиционните разходи 142 
Начини и средства за реклама и публичност на фирмените стоки и услуги чрез интернет 426 
Некоректно формулирани инвестиционни алтернативи 141 
Нова парадигма в управлението на риска: финанси - психология - мениджмънт 342 
Нови изисквания при изготвянето на финансовия отчет по международните счетоводни стантарти 353 
Нови сортове памук 285 
Новые вызовы в регулировании финансового сектора в условиях кризиса 50 
О кадровом обеспечении, страхах, табу и (реальных ) ограничениях 371 
Об основных тенденциях развития рынка инвестиций в условиях глобализации мировой экономики 139 
Оборотните фондове на фирмата 80 
Органи за външно и вътрешно осигуряване на качество на висшето образование в страните от Европа 247 
Организация и инструментариум на управлението на операционния риск на банките 331 
Организация на осигуряването на качество на висшето образование в Австрия 248 
Организация на следпродажбеното обслужване на потребителския пазар 192 
Основни проблеми във взаимоотношенията рекламодател - рекламна агенция 202 
Основные тенденции управления валютными резервами в зарубежной и российской практике 51 
Особен случай на бартер 361 
Особености на възложителите на обществени поръчки, имащи публичноправен характер - съгласно българското законодателство 227 
Особености на реструктурирането на капитала в дружествата с чуждестранно участие 34 
Особености на търговското обслужване в хипермаркетите и търговските вериги 181 
Особености при корпоративното подоходно облагане на бюджетните предприятия 116 
Отдельные аспекты совершенствования налоговой политики 114 
Относно дейностите на управление във висше училище 242 
Отчетността в селското стопанство в контекста на ММС 41 - земеделие 283 
Оценка на представянето на българските туристически фирми в Интернет 419 
Оценка на рисковете при капиталовото бюджетиране 102 
Оценка на характеристиките на инвестиционен портфейл, конструиран със средствата на софт компютинг 129 
Оценяване на инвестиционни проекти в аграрния сектор в условията на сигурност 41 
Оценяване на туристически уебсайтове 395 
Оценяване степента на отвореност на икономиката - статистически аспекти 11 
Параметри на лимита на отговорност на застрахователното дружество 236 
Парите - измерител на стойността и елемент на богатството 77 
Переход от распределительной пенсионной системы к накопительной: результаты и критерии эффективности 232 
Персоналните финанси - инструмент за управление на личното благосъстояние 85 
Планирование инноваций на малых и средних промышленных предприятиях 337 
Платежоспособността - фактор за управление на фирмата 89 
Повышение эффективности урегулирования убытков 235 
Подготовка инновационно-ориентированных менеджеров 315 
Подкрепата за земеделието в районите с неблагоприятни природни условия в рамките на ОСП на ЕС 290 
Подобряване на предприемаческата среда и насърчаване на малкия и среден бизнес по време на криза 324 
Подобряването на конкурентоспособността като елемент на фирмената стратегия 340 
Подход за оценка на конкурентоспособността на земеделските стопанства 300 
Подход за реализиране на непрекъснатост на бизнеса 380 
Подходи, изисквания, критерии и фази на изграждане на среди за е-обучение в МСП 425 
Показатели за измерване на резултатите от дейността на неживотозастрахователните дружества 237 
Показатели за ликвидност на предприятието - практически аспекти 96 
Политиката в областта на науката и иновациите - проблеми и възможни решения 1 
Политические риски - фактор формирования российского инвестиционного имиджа 161 
Политическият маркетинг: същност и характеристика 14 
Портфейлният метод в корпоративния мениджмънт: аналитични възможности 45 
Правила за проектиране на парни системи 282 
Преглед на постановките за фипрмени финанси, изложени в съвременните трудове по финансов мениджмънт 43 
Предизвикателства пред иновационната активност в селския туризъм в България 431 
Предизвикателства пред съвременния маркетинг: изводи за българските фирми в условията на засилена глобална конкуренция 198 
Предизвикателствата пред системата за управление на дълготрайните материални активи в предприятието 308 
Предпоставки за удължаване на сроковете при събираемите вземания 92 
Предприемачеството в индустрията на България 325 
Предприятието от управленска гледна точка: мета-анализ (вътрешен строеж и поведение) 320 
Преимущества использования гибридных финансовых инструментов на стадии роста компании 53 
Преките чуждестранни инвестиции за периода 1992-2008 г. - изводи и нови предизвикателства 135 
Препоръки на научния съвет за подобряване на качеството на обучение в Германия 251 
Приложение на Microsoft Excel в обучението на финансов анализ 401 
Приложение на информационните технологии в управлението на риска 385 
Приложни аспекти на концепцията за управление на база стойността по примера на публичните дружества в България 4 
Приоритетни функции на бизнес интелигентната система 379 
Проблеми и предизвикателства на управлението на горското стопанство в условията на криза 284 
Проблеми на данъчното облагане на агробизнеса 109 
Проблеми на здравното осигуряване 233 
Проблеми на качеството в агробизнеса 293 
Проблеми на паричната теория и паричната политика в публикациите на "Икономическа мисъл" през 90-години 82 
Проблеми на пласментната дейност на зърнопроизводителите 175 
Проблеми на устойчивостта на аграрния сектор у нас 166 
Проблеми на участие в международния дериватен пазар 184 
Проблеми на финансовата самостоятелност на общините 229 
Проблеми пред селския туризъм - действителност и възможности 169 
Проблеми при възлагането на обществени поръчки 221 
Проблеми при калкулиране фактическата себестойност на продукцията и услугите в земеделските кооперации и сдружения 348 
Проблеми при първоначално и последващо оценяване на краткотрайни биологични активи 347 
Проблеми при счетоводното отчитане на инвестициите в държавни ценни книжа 133 
Проблеми при управлението на бюджетния дефицит 72 
Проблемы и перспективы развития мировой финансовой системы 56 
Провеждане на тръжни процедури по реда на ПМС №55 от 12.032007 г. 224 
Провлемы расчета денежной моссы 63 
Продажба на недвижими имоти с различен статут и обща цена 360 
Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2010 г. 230 
Проучване възможностите за изграждане на система за проектно управление в Комплекс "Марица-Изток" - методологически и практико-приложни аспекти 280 
Професионалният мениджмънт на клиентите - фактор за преодоляване на дебиторска задлъжнялост и повишаване финансовата устойчивост на търговците 179 
Професор Стефан Станев на 90 години 435 
Процедурни аспекти на управление на доставките чрез системате ERP 336 
Пътна карта на екипните решения 339 
Работната сила в здравеопазването - предизвикателства на реформата 265 
Развитие и конкурентни позиции на българската млечна индустрия на Европейския пазар 304 
Развитие на европейската политика в областта на осигуряването на качество на висшето образование 252 
Развитие на оборотното облагане в България 110 
Разработване на еко-ефективен модел за корпоративно управление на българските компании 328 
Разработване на компетентностни модели и профили на управленските кадри в българските индустриални организации 314 
Разработване на маркетингови стратегии за аграрен подсектор 197 
Разработване на система от процедури за осигуряване качеството на плановите процеси в бизнес организациите (организационно-технологичен аспект) 321 
Разходопокривна vs. капиталова пенсионна система 231 
Ранище и фактори на инвестиционните намерения на земеделските производители 301 
Реалната икономика и банковата система на България: емпиричен анализ 1991-2006 г. 157 
Регионална специализация на млечното говедовъдство - състояние и перспективи 305 
Регулативен обхват на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане 115 
Режими на собственост върху научни произведения 5 
Рейтингова система за оценка на общинските финанси 75 
Релацията - директен маркетинг и реклама 190 
Релевантни фактори при изграждане на търговски стратегии на стоковите борси 185 
Репродукцията - фактор за ефективно овцевъдство 306 
Ретроспекция, диагностика и прогнозиране на БВП в контекста на Лисабонската стратегия 76 
Реформата на Европейския финансов надзор 90 
Реформата на ОСП трябва да улесни работата и на животновъдите 302 
Рискът - понятие и категория в счетоводството 71 
Рискът на материалните запаси в българските предприятия 70 
Ролята на бизнеса за повишаване качеството на човешкия капитал в България 375 
Ролята на държавата в икономиката 20 
Ролята на системния подход при избора на международен пазар 213 
Ролята на съвременните информационни системи за развитието на малките и средни предприятия в България 410 
Российская экономика в 2009 году: стемительное падение и медленное восстановление 160 
Самофинансиране и инвестиционна политика на фирмата 132 
Сегментация на потребителите според привързаността им към бранда и склонността им за превключване към конкурентни брандове (Концептуална и методическа рамка) 200 
Сегментная отчетность в соответствии с МСФО (IFRS) 8 "Операционные сегменты" 352 
Сезонността на туристическия бизнес - обект на статистическото изследване 428 
Селективен профил на кандидат-студента - основополагаща детерминанта за качеството на образователния продукт 254 
Система мотивации - как привлечь и удержать 369 
Система налогообложения имущества в Соединенных Шататах Америки 112 
Ситуационно-перспективен анализ на пазара на пшеница 294 
Слухът за смъртта на неотличителните брандове е силно преувеличен 201 
Снижение системных рисков на финансовом рынке: новые подходы в регулировании 47 
Соединенные Штаты Америки в системе мирового хозяйства: парадокс устойчивости 155 
Сортове и хибриди слънчоглед - българска и чужда селекция 288 
Софтуерни продукти за разработка на електронни могазини 422 
Социално-икономическо развитие на Албания в периода 1991-2006 година 156 
Специализация на регионите в България по отрасли на преработващата промишленост 164 
Специфика на търговския кредит 93 
Спецификите на срочните и деривативните сделки 98 
Специфични изисквания при отчитане на договорите за финансов лизинг при бюджетните предприятия 356 
Сравнителен анализ на решенията за поемане на общински дълг в РБългария 48 
Средства за управление на софтуерни проекти с гъвкави методи 388 
Стандарти за одит на информационни системи 391 
Статистическа оценка за бизнес средата на основата на данни от анкетни проучвания 10 
Статистическите показатели за кредитите и информационното осигуряване на управлението им 8 
Стимулиране на продажбите на млечни продукти чрез панаирни изложби 180 
Страны Балтии: в поисках выхода из кризиса 150 
Стратегии, подходи и мехенизми за преодоляване на кризата във фирмата 21 
Стратегическо управление на развитието и подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на Сърбия 149 
Стратегия корпоративных слияний и поглощений в период финансового кризиса 61 
Стратегията "Зелен" маркетинг - мит или реалност 195 
Структурните промени - парадигма на новата икономика 9 
Счетоводна интерпретация на лихвения суап като хеджиращ инструмент за хеджиране на справедлива стойност 349 
Счетоводната нормативна уредба като фактор за глобално развитие на счетоводната професия 363 
Счетоводни аспекти на програмния и ориентирания към резултати Републикански бюджет 350 
Счетоводно отчитане на дейността на здравните осигурители 357 
Счетоводно отчитане на договорите за отдаване или ползване на имущество под наем (експлоатационен лизинг) от бюджетни предприятия 355 
Съвременни аспекти в управлението на човешките ресурси 373 
Съвременни измерения на финансите и финансовата система 65 
Съвременни информационни технологии в малките и средни предприятия: нови възможности и перспективи 382 
Съвременните среди за е-обучение - с нови изисквания към защитата на информацията 404 
Създаване и трансфер на знания в България: регионален сравнителен анализ 256 
Създаване на прогнозен модел за вътрешно оценяване на качеството на образователния процес във висшите училища в Русия 246 
Съответствие между класификацията на икономическите дейности в България (КИД-2008) и международната патентна класификация (МПК) 163 
Състояние и перспективи за развитие на полупазарните земеделски стопанства в България 297 
Същност и видове кариера в организациите 162 
Същност и определяне на нивата на подкрепа в международния валутен пазар FOREX 209 
Тежкото отлепяне от дъното 158 
Текущите капитали - основа на банковата активност 78 
Теоретико-методологически въпроси на оценката на недвижими имоти 137 
Теоретични аспекти на управлението на веригата на доставките 203 
Теоретични основи на PR практиката 345 
Теории цен и глобализация 86 
Терминален модел на ИТ ифраструктура като алтернатива на традиционната сървърна организация 415 
Технически възможности за търговия с акции и опции по Интернет 183 
Технически рамки на бюджета 38 
Технологии за намаляване на пиковото енергопотребление 281 
Технология за определяне на стойността на опциите 97 
Транспортната политика на България 377 
Трудовая теория стоимости: проблемы адекватной трактовки и реактуализация 16 
Търговските вериги и тяхната позиция на пазара на бързооборотни стоки 186 
Унифициране на критериите за информационна сигурност - завръщане към извора 405 
Управление инфлацией на уровне потребительской корзины 125 
Управление на риска при търговския кредит 58 
Управление финансовыми рисками лизинговых операций 57 
Управление человеческим капиталом: эффективность, деловая репутация, креативный потенциал 317 
Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия 341 
Управлението на разходите по обръщение - източник на конкурентно предимство на търговските фирми 187 
Управленското счетоводство и някои проблеми при приложението му в аграрните предприятия 364 
Уроки мирового кризиса: необходима новая модель регулирования экономики 49 
Утсорсинг практики в малките и средните предприятия 147 
Факторингът като средство за събиране на вземания от продажби с отложено плащане 94 
Финансиране на политиката на сближаване на ЕС за периода 2007г.-2013г. 219 
Финансовая интеграция Европейского союза: подходы к определению 62 
Финансови перспективи на българските фирми в Европейския съюз 148 
Финансови потоци, пари и кредит 60 
Финансовите отчети на банките и бюджетните предприятия при условията на глобализираща се икономика 104 
Финансовият и оперативният лизинг - две алтернативи 83 
Финансовые инструменты банка: оценка признания стоимости 59 
Формиране на човешкия капитал (анализ на ползите и разходите) 29 
Формирование результатов инновационной деятельности: структурный подход 316 
Франция: преодоление кризиса 154 
Франчайзинг по време на криза 182 
Ценовая политика на электроэнергетическом рынке в контексте обеспечения устойчивого развития 277 
Ценови модели в българската и европейската практика 171 
Цифровизацията в отношенията общинска администрация - малък и среден бизнес 228 
Я не перестаю удивляться тому ощущению безопасности , которое живет в наших людях 418 
10х10 Questions 271 
[Двадесет и четвърти] 24 май - празникът, който ни обединява 257 
An Optimal Product Mix for Hedging Longevity Risk in Life Insurance Companies: The Immunization Theory Approach 239 
Aspects Towards Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) in Serbia 260 
BPM - състояние и перспективи 409 
Bulgaria in the EU: The Current Economic State and the Short-Term Outlook 220 
Corruption 273 
CRM софтуерът и ефективност на търговските услуги 423 
Developing Effective Workplace Saftey Programs 28 
Don't Throw it Away: the Corporate Role in Product Disposition 261 
Education and Entrepreneurial activity: A comparison of White and South Asian Men 327 
Education and Science 267 
ERP системи с отворен код - възможности, ограничения и перспективи 414 
Estimation of Housing Price Jump Risks and Their Impact on the Valuation of Mortgage Insurance Contracts 240 
Ethnic diversity, entrepreneurship and competitiveness in a global city 326 
Forecast for the Population and Sickness Rates in Bulgaria; the Expected Demand for Medical Staff for the Period 2010-2020; the Human Resource Development and Management Policy 275 
Generating of Stylistic Innovation: A Process Perspective 312 
Getting Fit with Corporate Wellness Programs 27 
Healthcare in the Human Capital Theory 274 
HR аутсорсинг 376 
Human Resources for the Health System - Territorial Dimensions 270 
Human Resources of the Health System in Republic of Bulgaria 276 
Investment Environment, the Comparison of Turkey and Bulgaria: Transportation Sector 143 
Is the Price Right? Strategies for New Introductions 174 
Low-cost Strategy Through Product Architecture: Lessons from China 338 
Medical Perconnel 269 
New Technologies Approach to E-learning 408 
Patterns of Innovation Capabilities in KIBS Firms: Evidence from the 2003 Statistics Canada Innovation Survey on Services 311 
Possibilities of Investment into Real Estate in Lithuania 144 
RAD като средство за намаляване на неефективността в бизнес организациите 322 
Reducing Supplier Risk 332 
Remuneration 266 
Republic of Bulgaria. Key characteristics of the Population of Bulgaria 12 
Status of Human Resources of the Health System in Bulgaria 268 
The Volatility of Raw Materials Markets 333 
Vacant Positions and Unemployment 272 
Which Type of Trust for Inter-firm Learning? 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови плащания 359 
Австрия 248 
автоматизирана оценка 253 
автоматизирани информационни системи 392 
автомобилна индустрия 338 
автомобилна промишленост 338 
авторегресионни модели 22 23 
авторско възнаграждение 6 
авторско право 5 6 
авторско произведение 5 
аграрен сектор 166 197 
аграрна икономика 166 215 
аграрна организация 292 
аграрна политика 287 297 
аграрна система 215 
аграрна статистика 286 
аграрни предприятия 297 364 
аграрно счетоводство 348 
агрегирана производствена функция 23 
агробизнес 41 109 197 293 
агроикономика 170 
агроикономическа ефективност 170 
агромаркетинг 197 
агропромишлен сектор 215 
агротуристически продукт 170 
агрофирма 292 
АДИС 392 
административно право 222 
административно управление 75 
администрация 228 
азотен окис 278 
академичен състав 2 
академична инфраструктура 259 
академични институти 55 
академия 243 
активи 66 79 92 
акционери 52 
Албания 156 
алманах 4 9 26 37 38 40 74 75 76 103 104 134 168 170 171 196 197 226 253 254 262 265 278 279 280 293 308 321 328 340 375 427 431 
алокация на капиталите 134 
алтернативен туризъм 169 429 
алтернативни енергийни източници 279 
алтернативни източници 279 
алтернативни разходи 29 
американска икономика 155 
амнистия 113 
амортизационни отчисления 138 
амортизация на ДМА 358 
анализ 29 75 103 167 196 197 340 401 
анализ "Разходи-обем-печалба" 362 
анализ на информацията 167 379 
анализ на кредитоспособността 58 
анализ на критичната точка 362 
анализ на ликвидността 69 99 
анализ на платежоспособността 69 
анализ на рентабилността 74 
анализ на риска 365 393 
анализ на финансовите параметри 75 
анализ на финансовите резултати 401 
анализ на ценовата политика 197 
анкетни карти 429 
анкетно проучване 9 10 321 
антикризисна политика 49 
антикризисни мерки 49 50 114 150 284 
архитектура на БИС 412 
Асоциирано членство 178 
атмосферно замърсяване 278 
аутплейсмънт 371 
аутсорсинг 25 30 168 206 298 371 376 
аутсорсинг на информационните технологии 25 
аутсорсинг на работните заплати 30 
аутсорсинг парадокс 206 
аутсорсинг при управление 376 
аутсорсинг стратегия 168 
аутсорсинг услуги 376 
аутсорсингови отношения 168 206 298 
аутстафинг 371 
база данни 196 
Базел 2 331 
баланс 79 
балансирана система 4 328 334 
балансирана система от показатели 4 328 334 365 
Балкански регион 210 
балкански страни 210 
балтийски държави 150 
банка 36 
банки 104 118 184 366 
банки на Русия 160 
банкиране 157 
банков пазар 36 
банков риск 119 
банков риск-мениджмънт 64 
банков сектор 74 
банкова дейност 78 
банкова система 59 78 104 157 
банкова система в България 157 
банкова система в Русия 119 
банкови измами 366 
банкови системи 120 
банково дело 36 74 78 118 
банково дело в Русия 120 
банково кредитиране 8 36 
банково посредничество 42 157 
банкрут 19 365 
бартер 361 
бартерна сделка 361 
бартерни сделки 175 
бартерни търговски сделки 175 
БВП 9 22 26 36 75 76 86 100 148 151 153 210 220 354 
БВП в България 157 
бедност 13 
бедността в България 13 
безопасни условия на труд 28 
безопасност на труда 28 
безопасност на храните 293 
безработица 13 31 156 158 272 
безработица в България 31 
безработица сред младите 272 
безработни по общини 31 
Беларус 59 
Белоградчик 126 
бенефициент 224 
бенчмаркинг 372 
Бенчмаркинг в индустриалното предприятие 372 
бизнес 123 159 167 227 327 375 392 417 
бизнес Web сайт 396 
бизнес архитектура 413 
бизнес единица 45 
бизнес изследвания 10 
бизнес интелигентни системи 191 379 384 397 
бизнес интелигентност 379 384 397 
бизнес информационен софтуер 384 
бизнес информационни системи 403 
бизнес информационни технологии 384 
бизнес климат 148 389 
бизнес кредит 93 
бизнес логика 307 
бизнес модел 25 147 425 
бизнес организации 321 322 
бизнес организация 67 322 
бизнес оценка 308 
бизнес процес 307 
бизнес процеси 168 334 
бизнес резултати 401 
бизнес сайт 396 
бизнес софтуер 397 
бизнес среда 10 30 
бизнес стратегии 338 
бизнес структура 67 
бизнеспроцес 168 
бизнеспроцеси 168 
бизнесстратегия 427 
биогаз 279 
биогорива 279 
биодизел 279 
биоетанол 279 
биоземеделие 295 
биоикономика 351 
биологични активи 283 347 
биологично производство 295 
биологично разнообразие 262 
биомаса 279 
биометан 279 
биоразнообразие 262 263 
БИС 379 412 
благосъстояние 100 
богатство 85 
болнична помощ 269 
Болонска декларация 252 
Болонски процес 252 
борба с бедността 13 
борба с престъпността 366 
борсов оборот 93 
борсов пазар 183 
борсова търговия 175 185 
борсова търговска сделка 175 
Бразилия 354 
брак 358 
бракуване на ДМА 358 
бранд 198 200 201 
бранд мениджмънт 201 
брандове 200 201 
брашно 294 
бренд 316 
брендинг 198 
Бретън-Уудс 95 
БРИК 86 354 
брой на населението 275 
брутен вътрешен продукт 76 
брутен доход 187 
България 76 143 
България в ЕС 76 81 
българска икономика 11 22 148 157 375 
българска практика 171 
български износ 176 
български организации 321 
български пазар 198 
български предприятия 424 
български туризъм 395 419 
български туристически фирми в Интернет 395 419 
български фирми 148 198 
български фирми и ЕС 148 
българско законодателство 227 
бърза ликвидност 96 
бързооборотни потребителски стоки 186 
бюджет 37 38 72 233 350 
бюджет - мениджмънт 72 
бюджет на РБ 38 
бюджет на САЩ 38 
бюджет на Франция 38 
бюджетен дефицит 72 210 
бюджетен процес 103 
бюджетиране 67 103 146 
бюджетна политика 72 
бюджетна политика на ЕС 219 
бюджетна система 229 
бюджетни предприятия 104 116 355 
бюджетни процедури 103 
бюджетни разходи 29 
бюджетни решения 103 
бюджетно счетоводство 356 
бюджетно управление 73 
бягство от данъци 111 
В2В решения 382 
валута 39 121 209 
валутен борд 220 
валутен курс 39 86 121 210 212 
валутен портфейл 39 
валутен риск 39 102 341 
валутен суап 123 
валутни деривати 123 
валутни отношения 212 
валутни потоци 68 
валутни резерви 51 
валутни средства 184 
валутно-финансова криза 121 
валутнокурсови промени 212 
Великобритания 259 327 
верига на доставки 203 205 332 
вертикална маркетингова система 203 
взаимоотношения 202 410 
взаимоотношения с клиентите 179 410 
вземания от продажби 94 
видове доверие 33 
видове кариера 162 
видове тръжни процедури 224 
виртуален компютър 381 
виртуален сървър 381 
виртуализация 381 389 
виртуализация на бизнеса 389 
виртуална инфраструктура 381 
виртуални инфраструктури в обучението 381 
виртуално образование 381 
виртуално предприятие 386 
висше икономическо образование 244 257 258 
висше икономическо училище 244 257 401 
висше образование 242 243 244 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 267 274 401 
висше образование в Европа 247 248 249 251 252 259 
висше образование в Русия 255 
висше училище 242 257 
висши училища 246 
висши училища в чужбина 251 
внедряване 307 
внос 176 197 294 
внос и износ 176 
внос на пшеница 294 
внос на стоки 151 
вода 152 
води 278 
вредни емисии 278 
ВТО 218 
ВУЗ 255 
възвръщаемост 66 
възвръщаемост на инвестициите 27 205 
възвръщаемост на материалните запаси 70 
възлагане на обществени поръчки 221 
възложител 227 
възнаграждение 266 
възнаграждения 6 
възобновяеми енергийни източници 279 
възрастова структура 268 271 
възрастова структура на населението 12 
външна политика 207 
външна търговия 11 148 153 176 218 
външна търговия 2000 176 
външна търговия 2008 176 
външна търговия на България 176 
външно оценяване 247 
външноикономическа дейност 176 
външнотъговски стокооборот 153 
външнотърговска дейност 176 218 
външнотърговска либерализация 218 
външнотърговски обмен 304 
външнотърговски партньори 176 
вътрешен контрол 221 366 
вътрешен одит 366 
вътрешен факторинг 188 
вътрешно оценяване 246 
вътрешнохолдингово управление 168 
Г-20 49 50 
Габровски регион 24 
генетично инженерство 291 
генномодифицирани храни 291 
географски информационни системи 427 
геополитика 207 
Германия 251 
гласуване 38 
глобален финансов пазар 341 
глобализация 68 86 104 119 139 168 363 
глобализация в икономиката 104 
глобализация на икономиката 367 
глобална икономическа криза 49 
глобална конкуренция 198 
глобална криза 91 101 
глобална стратегия 177 
глобална финансова криза 91 101 
глобални изменения 215 
глобално управление 152 
ГМО 291 
говеждо месо 303 
годишен доход 266 
годишен отчет 378 
годишен счетоводен отчет 378 
годишна инвентаризация 358 
годишно приключване 378 
годишно счетоводно отчитане 104 
годишно счетоводно приключване 104 
горски сектор 284 
горско стопанство 284 
готови програмни продукти 422 
гражданска конфискация 222 
гражданска отговорност 238 
гражданско дружество 223 
грешки 264 
гъвкаво работно време 27 
данък 108 
данък върху оборота 110 
данък върху разходите 116 
данък дарение 112 
данък наследство 112 
данъци 35 107 108 110 111 113 117 
данъците в България 110 
данъчен контрол 113 
данъчна амнистия 113 
данъчна измама 111 113 
данъчна политика 114 
данъчна политика на Русия 114 
данъчна система 112 114 
данъчна система на САЩ 112 
данъчни аспекти 225 
данъчни приходи 105 106 
данъчни промени 114 
данъчно законодателство 112 115 
данъчно облагане 109 111 113 114 115 116 223 225 
данъчно третиране 360 361 
движение на населението 12 
двойно данъчно облагане 115 
двойно облагане 115 
ДДС 117 324 361 
дебиторска задлъжнялост 179 
делова репутация 317 
демография 12 207 
демографски потенциал 254 
демографски процеси 12 
дериватен пазар 98 
детерминанта 26 
дефиниране 300 
дефицит 49 
диаграма на Гант 142 343 
диверсификация 39 51 
дигитална икономика 424 
дизайн-стратегия на фирмата 338 
дизайнерска дейност 312 
динамика на пазарите 193 
динамичен метод 171 
динамични способности 335 
директен маркетинг 190 
дискети 406 
дистанционно образование 253 
дистрибутор 410 
дистрибуторска дейност 410 
дистрибуции 24 
дистрибуционна мрежа 205 
дистрибуционна система 24 
длъжности 162 
ДМА 26 308 
добавена стойност 4 151 
доверие 33 
договор за наем 355 
договор за факторинг 94 
доклад 34 35 41 42 109 110 128 133 165 241 313 345 348 379 380 381 382 384 385 386 387 388 389 391 393 395 397 398 400 402 413 414 415 416 419 421 422 
доклади 347 350 
документиране 117 
долар 155 
доставки 117 203 332 336 
доставки и услуги 117 
доставчици 206 
доходи на персонала 374 
доходност 134 138 300 
дружества 34 
дружества с чуждестранно участие 34 
дружествен капитал 34 
ДЦК 133 
дълг 48 
дългов пазар 226 
дългова стратегия 48 
дългови инструменти 48 141 
дълголетие 239 
дългосрочно изучаване 196 
дълготраен материален актив 361 
дълготрайни материални активи 308 358 
държава 20 
държава и икономика 20 
държавен бюджет 38 
държавен дълг 72 
държавен изпит 254 
държавен фонд 51 
държавна власт 387 
държавна иновационна стратегия 140 
държавна намеса 20 
държавна политика 32 
държавни инвестиции 140 
държавни финанси 65 
държавни ценни книжа 72 133 
държавно регулиране 165 
държавно управление 75 
е-бизнес 227 258 392 423 424 427 
е-документ 400 
е-магазин 258 
е-образование 400 
е-обучение 400 404 408 425 
е-пазар 258 
е-правителство 227 392 
е-търговия 183 420 421 422 
ЕАОС 263 
еволюция на парите 122 
евро 81 
еврозона 81 210 
евроинтеграция 219 220 
европейска земеделска политика 165 
Европейска общност 199 
европейска политика 279 
Европейска политика за сигурност и отбрана 214 
европейска практика 171 
Европейска система за финансов надзор 47 
Европейска система за финансов надзор - ЕСФН 90 
европейска статистика 7 
Европейска счетоводна система - ESA 354 
европейска финансова интеграция 62 
Европейски интеграционен модел 219 
европейски образователни институции 259 
европейски образователни системи 246 259 
европейски пазар 304 
Европейски парламент 7 302 
европейски програми 224 
Европейски социален фонд 219 
Европейски съвет за системен риск - ЕССР 90 
Европейски съюз 148 214 219 220 304 
Европейски финансов надзор 90 
европейско законодателство 227 
европейско финансиране 224 
Евростат 263 
египетско-българска 34 165 
единен класификатор 226 
единна европейска валута 81 
единни цени 62 
екипи 339 
екипна дейност 339 
екипна работа 339 
екипни решения 339 
екипно управление 339 
еко-ефективен модел 328 
еко-ефективно управление 328 
еко-мениджмънт 328 
екоземеделие 278 
екологичен маркетинг 195 
екологична логистика 204 
екологично равновесие 262 
екология 195 262 278 
екосистема 263 
експлоатационен лизинг 355 
експорт 11 176 
експортна квота 11 
експортна стратегия 149 
експортни цени 294 
експортно застраховане 179 
електонна търговия 422 
електрически стоки 260 
електроенергетика 277 
електроенергиен пазар 277 
електронен бизнес 258 382 395 396 419 
електронен бизнес в туризма 395 419 
електронен бизнес на фирмите 423 
електронен документооборот 416 
електронна таблица 401 
електронна търговия 383 420 421 426 
електронни документи 400 
електронни магазини 422 
електронни отпадъци 260 261 
електронни услуги 228 
електронно обучение 241 253 404 425 
електронно общество 418 
електронно правителство 387 392 
електронно управление 416 
емигранти 156 
емиграционна политика 217 
емиграционна политика на ЕС 217 
емиграция 12 
емисии 279 
емисии на парникови газове 279 
емитирани вредни вещества 278 
емпиричен анализ 70 157 
емпирични резултати 26 
емпирично изследване 4 
енергетика 278 279 280 
енергиен сектор 278 280 
енергийна ефективност 281 282 
енергийни култури 279 
енергийни мощности 282 
енергийни продукти 87 
енергопотребление 277 281 
енергоспестяване 277 281 
енергоспестяващи технологии 281 
ЕПБО 214 
ергономични изисквания 265 
ЕС 62 81 90 148 214 219 220 329 
ЕС-27 210 
ЕСА 178 
естествен прираст 275 
Естония 150 
естонска икономика 150 
етични норми 271 
етнически групи 268 326 327 
етническо многообразие 326 
етническо посредническо предприемачество 327 
ефективна организация 30 
ефективна стратегия 218 
ефективност 134 235 367 412 420 425 
ефективност на управлението 317 
животни 286 
животновъди 302 
животновъдство 302 304 306 
животозастраховане 239 
животозастрахователни компании 239 
жизнен стандарт 13 
жизнен цикъл 45 
жизнен цикъл на фирмата 53 
жизнено равнище 13 
жилищен кредит 74 
жилищен пазар 144 240 
задължителна застраховка 238 
заети лица 268 
заетост 76 
Закон за администрацията 227 
закон за задълженията и договорите 223 
Закон за счетоводството 406 
законодателна политика 222 
законодателни мерки 75 
законодателство 222 
законодателство на Великобритания 222 
законодателство на Република Ирландия 222 
законодателство на Република Сърбия 222 
законодателство на САЩ 222 
законопроект 2 
закрила на марката 199 
замърсяване 263 278 
замърсяване на атмосферния въздух 278 
замърсяване на водите 278 
замърсяване на въздуха 263 278 
замърсяване на почвите 278 
заплати 271 
заплащане на труда 266 
застраховане 234 235 237 239 265 
застраховане в България 234 237 
застраховане в Русия 235 
застрахователен пазар 234 
застрахователен портфейл 234 
застрахователен риск 237 239 
застрахователна дейност 237 330 
застрахователна ефективност 235 
застрахователна загуба 235 
застрахователна премия 238 
застрахователни дружества 237 
застрахователни дружества в България 236 
застрахователни компании 234 235 
застрахователно дружество 236 
застрахователно обезщетение 238 
застрахователно събитие 238 
застраховка 238 
захар 296 
захарна индустрия 296 
захарна промишленост 296 
захарно цвекло 296 
защита 349 
защита на авторското право 404 
защита на информацията 404 405 
защита на личните данни 404 
защита на потребителите 181 
защитени територии 262 
ЗДДС 359 361 
здраве 263 
здравен мениджмънт 264 
здравен персонал 276 
здравеопазване 233 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 
здравна каса 233 
здравна реформа 233 
здравна реформа в България 276 
здравна система 268 272 274 276 
здравни вноски 233 
здравни грижи 269 
здравни разходи 27 
здравни услуги 268 269 272 274 
здравно осигуряване 230 233 357 
здравно състояние на населението 233 
здравноосигурени лица 357 
здравноосигурителна система в България 233 
зеленчукови култури 287 
зеленчукопроизводствени стопанства 287 
зеленчукопроизводство 287 289 
зеленчукопроизводство в България 287 
земеделие 165 166 283 290 297 301 302 
земеделието в България 297 
земеделска кооперация 378 
земеделска политика 165 
земеделска продукция 278 348 
земеделска статистика 286 
земеделски предприятия 298 
земеделски продукти 292 
земеделски стопанства 286 287 290 297 299 300 301 
земеделски стопанства в България 286 297 
земеделско производство 286 
земеделско стопанство 300 305 
ЗКПДО 108 
ЗКПО 116 
злато 121 210 
знание 3 243 
знания 256 
ЗОП 221 
зрелостници 254 
зъболекари 275 
зърнен пазар 193 
зърно 193 
зърнопроизводство 175 291 
идентификация 205 
извънборсов пазар 183 
изказвания 82 
измама 366 
изменения на климата 215 
измерване на ефективността 412 
измерване на риска 331 
износ 22 151 176 197 294 
износ и внос 151 
износ на пшеница 294 
износ на стоки 151 
изобретения 163 
изпълнителна власт 38 103 
изследване 297 299 
изследователска дейност 256 
изучаване на математика 244 
иконометрични модели 23 310 
икономика 9 20 77 104 130 148 154 308 
икономика на Албания 156 
икономика на България 157 158 
икономика на здравеопазването 274 
икономика на знанието 55 76 
икономика на знанията 17 55 
икономика на Китай 153 
икономика на отраслите 164 
икономика на предприятието 308 
икономика на промишлеността 149 
икономика на Русия 160 
икономика на САЩ 155 210 
икономика на селското стопанство 166 
икономика на Сърбия 149 
икономика на Франция 154 
икономикс 20 
икономическа активност 151 
икономическа дейност 151 156 
икономическа добавена стойност 4 
икономическа ефективност 300 
икономическа интерпретация 299 
икономическа конференция 34 
икономическа криза 67 101 135 154 158 324 
икономическа криза в България 158 
икономическа наука 20 
икономическа обосновка 177 
икономическа реформа 153 
икономическа теория 16 19 55 
икономическа устойчивост 155 166 
икономически дейности 7 
икономически ефект 178 
икономически отношения 178 
икономически показатели 166 
икономически процеси 127 212 
икономически размер 305 
икономически растеж 22 35 76 101 127 128 145 153 340 430 
икономически растеж на България 157 
икономически реформи 220 
икономически ръст 32 53 
икономически субекти 66 
икономически условия 301 367 427 
икономически хаос 67 
икономически цикли 19 
икономическо изследване 175 
икономическо образование 401 
икономическо положение 158 
икономическо развитие 20 148 156 207 218 354 
икономическо развитие на балтийските страни 150 
икономическо развитие на Русия 160 
икономия 77 
ИКТ 7 383 390 413 416 
ИКТ архитектура 413 
ИКТ сектор 382 413 
имидж 245 
импорт 176 
имуществена застраховка 138 
имуществени отношения 223 
имущество 355 
инвентаризация 358 
инвентаризация на ДМА 358 
инвестиране 131 154 
инвестиране в образование 127 
инвестиране на капитали 54 
инвеститорски аванси 359 
инвестиции 4 35 73 124 126 127 128 130 131 132 135 136 141 142 143 144 161 255 304 340 
инвестиции в акции 133 
инвестиции в България 128 
инвестиции в държавни ценни книжа 133 
инвестиции в индустрията 135 
инвестиции в научни изследвания 1 
инвестиции в недвижими имоти 144 
инвестиции в образование 374 
инвестиции в общините 126 
инвестиции в персонала 27 
инвестиции в Русия 160 
инвестиции в селското стопанство 131 
инвестиции в човешки капитал 255 274 374 
инвестиции във фирмата 130 132 
инвестицион рейтинг 138 
инвестиционен кредит 124 
инвестиционен пазар 139 
инвестиционен портфейл 129 
инвестиционен проект 130 
инвестиционен профил 126 
инвестиционен процес 142 209 
инвестиционна активност 126 135 301 
инвестиционна алтернатива 46 
инвестиционна дейност 139 
инвестиционна дейност на руските компании 136 
инвестиционна политика 132 
инвестиционна привлекателност 136 
инвестиционна програма 255 
инвестиционна среда 143 
инвестиционна стратегия 46 
инвестиционни алтернативи 141 
инвестиционни възможности 144 
инвестиционни намерения 301 
инвестиционни проекти 41 130 141 142 
инвестиционни проекти в селското стопанство 41 
инвестиционни разходи 142 
инвестиционни решения 108 132 
инвестиционни решения във фирмата 108 132 
инвестиционни стратегии 61 
инвестиционно кредитиране 131 
инвестиционно планиране 130 
инвестиционно поведение 131 301 
инвестиция 108 
инвесттиции 108 
индекс 91 300 305 
индекс на потребителските цени 125 
индивидуални финансови отчети 353 
индикатори 91 263 
Индия 32 354 
индустриална фирма 79 
индустриални предприятия 314 325 
индустриални страни 216 
индустриални страни и световна икономика 216 
индустриално предприемачество 325 
индустриално предприятие 325 
индустриално производство 325 
индустрия 325 
иновативна дейност 3 
иновативни идеи 281 
иновативно мислене 3 339 
иновации 1 3 21 24 159 256 311 312 315 316 337 
иновации в икономиката 218 315 
иновации в предприятията 337 
иновации в Русия 140 
иновационен индекс 431 
иновационен мениджмънт 315 
иновационен потенциал 311 
иновационен продукт 431 
иновационен процес 316 334 
иновационна активност 316 431 
иновационна дейност 140 315 316 337 
иновационна дейност в науката 1 
иновационна политика 1 
иновационна сфера 140 
иновационни възможности 311 
иновационни стратегии 312 
иновационно обучение 315 
инсайдери 418 
институции 18 
институционализъм 18 
институционална икономика 18 
институционална промяна 18 
институционална структура 119 
инструменти 298 
интеграционен процес 219 
интеграционни процеси 399 
интеграция 292 417 
интеграция в ЕС 62 
интеграция на бизнеса 417 
интегрирани данни 390 
интегрирани информационни системи 411 
интегрирани системи 321 383 
интегрирани системи за управление 321 383 411 
интелектуален капитал 3 17 
интелектуална собственост 4 5 6 170 316 
интелектуални продукти 3 
интелигентни системи 399 
интернационализация на бизнеса 177 
Интернет 183 382 395 403 419 424 426 427 
интернет бизнес 427 
Интернет в бизнес организациите 382 427 
интернет маркетинг 426 
интернет проекти 407 
Интернет реклама 426 
Интернет ресурси 407 
Интернет среда 382 
Интернет технологии 383 399 423 424 
Интернет търговия 183 426 
интернет услуги 387 
интернет-одит 407 
инфлационен риск 102 125 
инфлационни процеси 124 
инфлационно счетоводство 124 
инфлация 76 86 87 124 125 146 157 158 
инфлация в Русия 125 160 
информационен контрол 398 
информационен мениджмънт 380 
информационен одит в малки организации 398 
информационна безопасност 418 
информационна защита 418 
информационна инфраструктура 390 
информационна сигурност 380 393 398 404 405 418 
информационна система 184 390 410 427 
информационни и комуникационни технологии 384 427 
информационни системи 30 322 380 382 391 392 398 409 411 413 414 417 418 427 
информационни системи в бизнеса 322 
информационни системи за управление 411 
информационни технологии 7 25 167 168 213 227 244 253 258 313 318 319 383 385 401 402 403 404 405 406 407 409 410 417 418 424 
информационни технологии в бизнеса 313 384 402 
информационни технологии в образованието 258 
информационни технологии в обучението 408 
информационни технологии в предприятието 7 424 
информационни технологии в Русия 407 
информационни технологии в туризма 427 
информационни технологии в търговията 423 
информационни технологии и счетоводство 406 
информационни услуги 387 
информационно общество 7 389 
информационно осигуряване 8 
информационно управление 393 
информация 418 
инфраструктура 139 
инфраструктурни инвестиции 127 128 
ипотечен пазар 240 
ипотечна криза 240 
ипотечни кредити 74 
ипотечно застраховане 240 
история на дистанционното обучение 253 
история на СА 253 257 433 434 435 
история на счетоводството 351 
ИТ 168 318 319 403 404 405 406 409 
ИТ архитектура 403 
ИТ аутсорсинг 25 147 168 
ИТ бизнес 402 
ИТ инфраструктура 381 415 
ИТ мениджмънт 318 319 380 
ИТ одит 391 398 
ИТ сигурност 398 405 
ИТ специалисти 424 
ИТ услуги 147 
КАВ 278 
кадри 368 371 
кадров потенциал 368 
кадрова политика 368 
кадрово осигуряване 371 
Казахстан 329 
калкулиране на себестойност 348 
калкулиране на себестойността 348 
Канада 214 250 
канали за реализация 193 
кандидат-студенти 254 
капацитет 254 
капитал 78 
капитал на дружество 34 
капитали 44 
капитали на фирмата 44 79 88 89 
капитализация 17 
капиталов пазар 98 145 
капиталова пенсионна система 231 
капиталови пазари 65 
капиталово бюджетиране 41 102 146 
кариера 162 
кариерно развитие 2 
карта 184 
картофи 289 
картофопроизводство 287 289 
качествени кадри 367 
качествени показатели 8 
качество 293 321 367 375 
качество в агробизнеса 293 
качество на атмосферния въздух 278 
качество на висшето образование 246 247 248 249 250 251 252 259 
качество на образованието 246 367 
качество на обслужването 427 
качество на обучението 249 250 367 
качество на продукта в агробизнеса 293 
качество на продуктите 293 
качество на човешкия капитал 375 
квестор 245 
КИД 2008 163 
Китай 354 
китайска промишленост 338 
класификация 163 
класификация на икономически дейности 2008 163 
класификация на моделите 171 
класификация на риска 64 
класическа теория 86 
кластер 310 
кластър 32 
клиенти 179 
климатични изменения 263 
клъстери 32 
клъстерна политика 32 
клъстерна управленска структура 32 
ключови маркетингови показатели 191 
КМП 191 
когнитивен модел 342 
кодекси на корпоративно управление 329 
Коефициент 134 
коефициент на адекватност 299 
коефициент на възвращаемост 129 
коефициент на обща ликвидност 96 300 
коефициент на платежоспособност 99 
коефициент на рентабилност 365 
козе месо 303 
коинтеграционен анализ 22 23 
колективни инвестиционни схеми 134 
колективни схеми 134 
количествен анализ 33 91 
количествена оценка на риска 385 
комисионна търговия 175 
комисионни търговски сделки 175 
компетентност 314 
компетентностен модел 314 370 
компетенции 370 
компетенции на персонала 370 
компютинг технология 129 
компютърна индустрия 261 
комуникативни средства 62 
комуникационен микс 190 
комуникационни технологии 7 383 
комуникация 190 227 392 
Конвертуемост 53 
конкурентни стратегии 304 
конкурентно поведение 320 
конкурентно поведение на фирмите 320 
конкурентно предимство 335 
конкурентноспособен туризъм 430 
конкурентноспособност 295 300 335 
конкурентноспособност в селското стопанство 295 300 
конкурентност 340 
конкурентоспособен бизнес 326 
конкурентоспособност 24 149 151 293 326 340 390 427 
конкурентоспособност в земеделието 293 
конкурентоспособност в туризма 432 
конкурентоспособност на аграрния сектор 292 
конкурентоспособност на предприятието 293 
конкурентоспособност на фирмата 194 292 427 
конкуренция 340 
консолидиран бюджет 105 106 
консолидирана фискална програма 105 106 
консолидирани финансови отчети 353 
консорциум 223 
контрагент 333 
контрол 57 107 344 410 
контрол върху проекта 344 
контрол на обучението 248 
контрол на разходите 410 
контрол на риска 366 
контролинг 323 
контролингов подход 323 
конференция 7 24 25 30 34 35 36 39 41 42 66 67 70 71 72 107 108 109 110 126 128 129 130 133 144 145 147 148 162 165 167 169 177 178 179 180 181 189 190 191 192 193 194 195 202 209 213 227 228 229 231 241 244 258 260 277 283 284 292 294 307 313 322 323 324 334 335 336 339 341 342 345 348 349 367 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 408 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 421 422 423 424 425 426 428 429 430 
конференция с международно участие 7 24 25 30 36 41 67 108 109 126 129 130 145 147 148 162 167 189 190 191 194 195 209 213 227 228 231 244 283 284 294 307 322 323 324 334 335 336 339 341 342 348 349 367 383 390 392 394 399 401 410 412 417 425 428 429 
концепции за капитала 79 
концепция 4 79 336 
концепция VBM 4 
корелационен анализ 299 
кореноплодни 289 
корпоративен бизнес 159 
корпоративен данък 108 
корпоративен мениджмънт 45 329 
корпоративен модел 159 328 
корпоративен подход 328 
корпоративен портфейл 45 
корпоративна идентичност 313 
корпоративна култура 28 
корпоративна система 416 
корпоративна социална отговорност 261 
корпоративна стратегия 335 341 
корпоративна устойчивост 328 
корпоративни информационни системи 416 
корпоративни информационни технологии 416 
корпоративни финанси 61 
корпоративно планиране 328 336 
корпоративно поведение 329 
корпоративно подоходно облагане 109 116 
корпоративно управление 61 329 336 
корпорации 329 
корпорация 159 
корупция 273 
косвени данъци 105 106 
косвено данъчно облагане 110 
Кохезионен фонд 219 
кохезионна политика 211 
кохезионна политика на ЕС 211 
краткосрочен лихвен процент 97 
краткосрочни заеми 44 
краткосрочни кредити 92 
краткотрайни биологични активи 283 347 
креативен мениджмънт 317 
креативен потенциал 317 
кредит 36 60 84 93 
кредитен пазар 36 
кредитен период 93 
кредитен рейтинг 64 138 
кредитен риск 58 64 71 118 
кредитен риск мениджмънт 58 
кредити 118 
кредитиране 8 84 118 
кредитиране на дребно 84 
кредитна институция 84 
кредитна култура 84 
кредитна операция 118 
кредитни продукти 36 
кредитно-инвестиционна стратегия 119 
кредитоискател 84 
кредитоспособност 58 64 118 
кредитоспособност на предприятието 118 
криза 19 21 74 91 159 215 234 284 309 324 
кризата в Русия 50 
кризисна ситуация 309 
кризисно управление 21 309 
критерии 300 405 
критерии за оценка 136 
критична точка 362 
крупен бизнес 159 
латвийска икономика 150 
Латвия 150 
лекар 269 275 
лекарства 152 
лечебни заведения 233 264 
либерализация на търговията 178 218 
лизинг 46 54 57 83 
лизинг в България 54 
лизингов договор 83 
лизингови операции 57 
лизингодател 46 83 
лизингополучател 46 54 83 
ликвидационен баланс 225 
ликвидационен дял 225 
ликвидационен процес 225 
ликвидация 225 
ликвидация на търговско дружество 225 
ликвиден риск 71 
ликвидни активи 77 
ликвидност 19 51 88 96 99 
ликвидност на активи 89 
ликвидност на предприятието 96 99 
ликвидност на фирмите 69 88 89 
лимит на кредита 64 
липса 340 
липси на ДМА 358 
Лисабонска стратегия 76 
Лисабонска стратегия на ЕС 76 217 
Лисабонски договор 217 
Литва 144 150 
лихвен процент 97 
лихвен риск 102 349 
лихвен суап 123 349 
лицензии 177 
лицензионна търговия 177 
лицензионни договори 177 
лицензионни сделки 177 
лицензиране 197 
логистика 203 204 206 
логистици 204 
логистичен аутсорсинг 206 
логистичен бранш 205 
логистичен мениджмънт 205 
локализация 262 
лонгитюдни изследвания 196 
магнитни ленти 406 
магнитни носители 406 
Мадридска спогодба 199 
макроикономика 160 
макроикономика на България 148 
макроикономикс 148 
макроикономическа ефективност 119 
макроикономическа обстановка 148 
макроикономически показатели 145 
макросреда 10 
малки и средни предприятия 24 25 30 33 36 126 147 154 159 167 191 213 324 337 382 384 397 410 412 417 425 
малки и средни предприятия в ЕС 154 
малки и средни фирми 228 
малки общини 126 
малки организации 398 
малки предприятия 325 
малкият и среден бизнес 324 383 
малък и среден бизнес 159 228 324 411 
марка 199 
маркетинг 14 126 167 189 190 191 195 197 198 200 203 
маркетинг в търговията 186 
маркетинг и реклама 190 
маркетинг мениджмънт 201 
маркетинг на взаимоотношенията 174 
маркетинг на модата 312 
маркетинг на услугите 192 
маркетинг на фирмата 194 198 
маркетингов анализ 193 
маркетингов мениджмънт 189 
маркетингов план 189 
маркетингов подход 190 197 
маркетингова дейност 189 191 
маркетингова дейност на предприятието 191 
маркетингова ефективност 198 
маркетингова стратегия 24 189 195 
маркетингова теория 14 
маркетингови дейности 189 
маркетингови изследвания 200 
маркетингови иновации 431 
маркетингови комуникации 180 
маркетингови концепции 197 
маркетингови мениджърски решения 189 
маркетингови решения 189 
маркетингови стратегии 197 198 292 
маркетингово проучване 197 
маркетингово решение 197 
маркетолози 199 
марксистка теория 16 
маслодайни култури 288 
математика 244 
математика и информатика 244 
математически методи 23 270 
математически методи в икономиката 22 23 
математически модел 275 
математически модели 22 
математическо моделиране 125 
материална мотивация 369 
материални запаси 70 
материални запаси на предприятието 70 
МВФ 95 210 220 
мебелна промишленост 33 
мед 210 
медицина 274 
медицинска наука 274 
медицински грижи 269 
медицински кадри 265 269 274 
медицински персонал 267 269 270 275 
медицински специалисти 233 267 270 275 
медицински труд 265 
медицински университети 267 
медицински услуги 233 
медицинско образование 267 
междубанков кредитен пазар 36 
междубанков пазар 60 
международен бизнес 210 
международен валутен пазар 209 
международен валутен фонд 121 
международен дериватен пазар 184 
международен пазар 98 184 213 
международен факторинг 188 
международна валутна система 101 209 
международна дейност 424 
международна конференция 7 24 25 30 34 36 71 108 126 129 147 148 162 165 167 191 209 213 227 228 231 244 283 307 322 323 324 334 335 336 339 341 342 349 367 378 383 390 392 394 399 401 410 412 417 425 
международна научна конференция 7 25 30 39 128 144 147 167 169 177 178 179 180 181 191 192 193 202 213 228 241 244 258 260 277 292 307 313 322 323 324 336 367 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 393 394 395 397 398 400 401 402 408 410 411 412 413 414 415 416 417 419 421 422 423 424 430 
международна научно-практическа конференция 70 71 283 
Международна патентна класификация 163 
международна система 101 
международна търговия 176 
международни валутни резерви 60 
международни икономически отношения 11 176 
международни пазари 213 
международни стандарти 330 
международни стандарти за финансови отчети 352 
международни счетоводни институции 363 
Международни счетоводни стандарти 353 
международни финанси 211 212 
международни финансови пазари 184 210 
международни цени 210 
международно движение на ПЧИ 216 
международно сътрудничество 207 271 
междуфирмени отношения 33 
междуфирмено обучение 33 
мениджмънт 70 179 318 319 322 337 342 367 372 373 
мениджмънт в образованието 242 
мениджмънт на бизнеса 322 338 
мениджмънт на иновациите 316 337 
мениджмънт на кадрите 368 372 
мениджмънт на качеството 251 
мениджмънт на персонала 369 
мениджмънт на предприятието 309 320 
мениджмънт на рекламата 202 
мениджмънт на човешките ресурси 317 373 
мениджъри 52 314 
мениджърска информационна система 416 
мениджърски маркетинг 197 
мениджърски умения 314 318 319 
мениджърско поведение 319 
месечна заплата 266 
месо 303 
месопроизводство 303 
местен бюджет 229 
местни власти 75 
местни органи 226 
местно самоуправление 75 228 
местно управление 226 
мета-данни 400 
метаданни за е-документи 400 
метод за мобилни доставки 421 
метод на критичния път 142 343 
методи за изследване 14 
методи за оценка на недвижими имоти 137 
методи на оценка 31 137 270 432 
методи на управление 343 
методика на обучението 241 
методологически основи 351 
методология на счетоводството 351 
миграционен баланс 12 
миграция 271 
микросреда 10 
мисия 339 
митнически задължения 208 
митнически процедури 208 
митнически режим 208 
митнически режими 208 
митническо обслужване 208 
млади научни работници 66 
млекопроизводство 304 
млечна индустрия 304 
млечна промишленост 304 
млечни продукти 180 
млечно говедовъдство 305 
млечно животновъдство 305 
мобилен телефон 261 
мобилна търговия 421 
мобилно обучение 408 
мода 312 
модел 108 
модел CMM 402 
модел за зрялост 402 
модел на Баумол 175 
модели 396 
модели за ценообразуване 173 
модели на бизнес процеси 396 
модели на Груниг и Хънт 345 
модели на иновационни възможности 311 
моделиране на данните 275 
модерна портфейлна теория 39 
модна индустрия 312 
модни стоки 312 
мониторинг 57 226 321 425 
мотивационна политика 369 
мотивация 369 
мотивация на персонала 369 
мотивиране 323 
мрежи 415 
мрежова инфраструктура 415 
мрежови модели 142 
МСБ 383 
МСП 24 25 30 36 147 154 167 191 213 324 382 383 384 397 410 411 412 417 425 
МСП в България 384 
МСС 349 
МСС 1 353 
МСС 14 353 
МСС 27 353 
МСС 39 353 
МСС 41 347 
МСС 7 353 
МСС23 353 
МСС32 353 
МСФО 71 352 357 
МСФО 1 353 
МСФО 2 353 
МСФО 7 353 
МСФО 8 352 353 
мърчандайзинг 181 
надзорен съвет 90 
наем 355 
наемна доходност 138 
наемни отношения 355 
НАП 227 392 
наредби 230 
население 12 265 275 
населението в България 265 
населеност 265 
наследяване 112 
НАТО 214 
наука 1 2 
наукоемки услуги 311 
научен труд 6 
научна конференция 7 24 25 30 35 36 39 67 71 72 107 108 110 126 129 130 144 147 148 162 167 189 190 191 195 209 213 227 228 231 244 258 260 277 283 284 294 307 322 323 324 334 335 336 339 341 342 349 367 378 383 390 392 394 396 399 401 408 410 411 412 417 420 425 426 428 429 
научна политика 1 
научна работа 55 
научна сесия 347 350 
научни знания 3 
научни изследвания 37 38 256 400 
научни произведения 5 6 
научни работници 2 
научни степени и звания 2 
научни трудове 5 
научно-изследователска дейност 1 
научно-изследователски центрове 140 
научно-иновационна система 1 
научно-практическа конференция 41 70 71 109 145 189 190 194 195 283 339 342 345 348 378 396 420 426 
научноизследователски институти 256 
национален пазар 98 
Национална здравна карта 271 
национално счетоводство 354 
небанкови финансови институции 84 
неблагоприятни природни условия 290 
неблагоприятни райони 290 
недвижими имоти 137 144 360 
недвижимост 137 
неживотозастрахователни дружества 236 237 
незабавна ликвидност 96 
нелихвени разходи 105 106 
нематериална мотивация 369 
неосигурени лица 233 
неотличителни брандове 201 
неплатежоспособност 21 92 
неплащане 111 
непрекъснатост 380 
нерегламентирано плащане 273 
несистематичен риск 138 
нестопански организации 346 
нестопански сектор 346 
несъстоятелност 19 
нетекущи активи 283 
нетни парични потоци 141 
нефинансов сектор 341 
НЗОК 233 
НИОКР 32 
нова икономика 9 76 
нова институциоанална икономика 18 
нови продукти 174 
нови технологии 281 
ноу-хау 316 
НПР 301 
обект на управление 280 
облагане доходите на физическите лица 109 
облагане на бюджетните предприятия 116 
облагане на доходи 115 
областни администрации 228 
облигации 53 
обмен на знания 33 
оборотен капитал 136 
оборотни данъци 110 
оборотни фондове 80 
оборотно облагане 110 
образование 156 241 243 254 258 327 
образованието в Германия 251 
образованието в Канада 250 
образованието в Русия 246 
образователен потенциал 271 
образователен продукт 253 254 
образователен проект 249 
образователен процес 246 
образователна политика 252 
образователна система 254 408 
образователна структура на персонала 268 
образователни изисквания 254 
образователни институции 247 
образователни ресурси 267 
образователни стандарти 363 
образователни технологии 258 408 
образователно законодателство 2 252 
обратен лизинг 356 
обръщение 257 
обръщение на ректора 257 
обслужване 429 
обучение 241 244 375 381 401 425 
обучение на мениджъри 315 
обучение на персонал 375 
обучение на персонала 375 
обучение на работното място 425 
обучение на студенти 244 245 258 
обучение по математика 244 
обучение по счетоводство 363 
обучение през целия живот 434 
обучението във ВУЗ 244 
общ европейски пазар 287 
Обща организация на пазара 287 
Обща селскостопанска политика 279 293 302 
обществени поръчки 221 227 
обществено мнение 273 
община 126 
общини 226 
общинска администрация 228 
общинска дейност 228 
общински бюджет 48 226 
общински дълг 48 226 
общински приходи 75 229 
общински проекти 226 
общински разходи 75 
общински финанси 48 75 226 
общинско управление 228 
общопрактикуващи лекари 268 269 
овощни култури 295 
овцевъдна продукция 303 306 
овцевъдство 306 
одит 366 407 
одит на интернет проекти 407 
одит на информационни технологии 391 
оздравителен план 27 
оздравителни програми 27 
ОИПР 263 
околна среда 262 263 278 
он-лайн комуникация 423 
онлайн дистрибуция 421 
онлайн магазини 422 
онлайн продажби 421 
онлайн туристически агенции 419 
онлайн търговия 421 422 
онлайн услуги 427 
ОНПОС 263 
опазване на климата 204 
опазване на околната среда 204 260 261 430 
оперативен лизинг 83 
оперативен отчет 146 
оперативна печалба 187 
оперативни сегменти 353 
операционен риск 331 
опортюнистичен подход 213 
оптимизация 142 
оптимизиране на разходите 142 
опционна търговия 98 123 
опция за продажба 97 
организации 162 
организационна активност 399 
организационна стратегия 335 
организационна структура 255 
организационни изменения 310 
организационно учене 335 
организация 75 
организация и управление 75 
организация на работното място 28 
организация на труда 28 
осигурени лица 357 
осигурителни вноски 230 
осигуряване 230 
осигуряване на качеството 247 252 259 
ОСП 165 279 286 287 290 293 301 302 
ОСП на ЕС 279 287 290 293 
отворена икономика 11 
отворена търговия 11 
отглеждане на ГМО 291 
отличителност 201 
отложено плащане 94 
отопление 282 
отпадъци 260 
отпадъчни продукти 260 261 
отрасли 26 
отрасли на производството 26 
отчет за приходи и разходи 378 
отчет за управление 378 
отчети за парични потоци 353 
отчетност 283 
отчетност в земеделието 283 
отчитане на бартерни сделки 361 
отчитане на договорите 355 356 
отчитане на продажбите 360 
отчитане по сегменти 353 
офис по проектно управление 280 
оценка 10 57 102 194 429 
оценка на имот 137 
оценка на интелектуалния капитал 17 
оценка на компетентностите 314 
оценка на конкурентоспособността 300 
оценка на недвижими имоти 137 
оценка на недвижимо имущество 137 
оценка на приходите 75 
оценка на разходите 75 
оценка на риска 102 240 331 365 366 385 
оценка на стойността 59 
оценка на човешкия капитал 374 
оценяване на биологични активи 347 
оценяване на образованието 248 251 
оценяване на сайтове 395 
пазар 174 182 184 194 197 294 
пазар и цени 174 
пазар на деривати 123 
пазар на здравни услуги 276 
пазар на зърно 193 
пазар на недвижима собственост 240 
пазар на пшеница 294 
пазар на селскостопански продукти 303 
пазар на суровини 333 
пазар на яйца 197 
пазарен дял 186 193 194 
пазарен дял на бързооборотни стоки 186 
пазарен портфейл 39 
пазарен потенциал 193 
пазарен риск 71 102 
пазарна добавена стойност 4 
пазарна икономика 20 38 66 145 
пазарна икономика в Русия 16 
пазарна капитализация 17 
пазарна позиция 186 
пазарни индикатори 91 
пазарни позиции 194 
пазарни условия 66 
пазарно поведение 123 197 
пазарно търсене 194 
пазаруване 181 
пазаруване "он лайн" 258 
пакети приложни програми 394 
памук 285 
памукопроизводство 285 
панаири 180 
панаирни изложби 180 
пара 282 
пари 60 63 77 122 
Парижка конвенция 199 
паричен капитал 36 
паричен съюз 81 
паричен съюз в Европа 81 
парична маса 63 
парична политика 77 82 
парична политика на Русия 63 
парична система 122 
парична теория 82 
парични агрегати 63 
парични потоци 41 60 65 122 146 
парични средства 37 89 
парични средства на предприятието 37 
парично регулиране 63 
парично-кредитна политика 122 
парна система 282 
партньори 182 
партньорски отношения 203 
патенти 163 
патентна активност в България 163 
патентна защита 316 
пенсии 230 
пенсиите в Русия 232 
пенсионна политика в Русия 232 
пенсионна реформа 231 
пенсионна реформа в Русия 232 
пенсионна реформа в Чили 231 
пенсионна система 231 232 
пенсионна система в България 231 
пенсионна система в Русия 232 
пенсионна система в Чили 231 
персонал 25 371 372 
персонални финанси 85 
персонално бюджетиране 85 
персонално управление 85 
печалба 171 349 362 
планиране на иновациите 337 
планиране на персонала 371 
планиране на ресурсите 336 
пласмент 175 
пласмент на зърно 193 
платежен баланс 86 148 
Платежеспособност 69 
платежоспособност 89 92 
платежоспособност на предприятието 99 
платежоспособност на фирмата 89 
плащане с акции 353 
плащания 89 
плодопроизводство 295 
плосък данък 108 
поведение на потребителите 196 
поведение на фирмите 151 
поведенчески финанси 342 
повишение на квалификацията 314 
повсеместно обучение 408 
подбор на кадри 370 
подбор на човешки ресурси 370 
подготовка на кадри 314 
подем-срив 154 
подпомагане на земеделски производители 301 
подсистема 323 
подход 300 367 
подход на Хошин 321 
подходи 21 
показател 300 429 
показатели за ефективност 334 
показатели за ликвидност 96 365 
покупка 84 
покупко-продажба 177 
покупко-продажба на стоки 180 
политика 14 15 161 
политика на ЕС 219 
политика на сближаване на ЕС 219 
политика на Судан 207 
политикономия 351 
политическа икономия 351 
политическа система 207 
политически маркетинг 14 15 
политически пазар 14 15 
политически пазари 15 
политически риск 102 161 
полупазарни стопанства 297 
портфейлен анализ 432 
портфейлен мениджмънт 134 
портфейлен модел 45 
портфейлен подход 45 
портфейлно изпълнение 134 
последствия от кризата 56 
постановление 224 
потребители 200 201 261 
потребителска кошница 125 
потребителска лоялност 200 
потребителска реакция 192 
потребителска удовлетвореност 192 
потребителски кредит 74 
потребителски нужди 192 
потребителски пазар 192 201 
потребителски предпочитания 196 
потребителски стоки 84 
потребителско поведение 85 174 186 261 
потребителско търсене 35 
потребление 186 
потребност 275 
ППП 394 
ПР специалисти 345 
правила 302 
правителствени дарения 283 
правителствени финанси 151 
правителство 387 
правни разпоредби 221 
правови отношения 62 
пределна полезност 16 
предизвикателства 308 431 
предлагане 197 294 
предоставени аванси 359 
предприемаческа дейност 326 
предприемаческа етика 326 
предприемаческа култура 327 
предприемаческа среда 324 
предприемачество 324 325 326 327 
предприемачество в индустрията 325 
предприемачи 375 431 
предприятие 308 320 
предприятия 168 
представяне на финансови отчети 353 
презастраховане 236 237 
преки данъци 105 106 
преки чуждестранни инвестиции 135 143 216 
премиен приход 237 
преодоляване на кризи 21 
преписване 245 
преработваща промишленост 164 
прехвърляне на риска 333 
преходна икономика 46 
прибалтийски страни 150 
приватизация 54 233 
приватизация в България 54 
привлечени инвестиции 135 
привоз на стоки 117 
прием на студенти 254 
приеми 254 
приложения 386 
приложни програми 427 
принцип на Парето 343 
природна среда 262 
природни ресурси 262 278 
природни условия 290 
присъединяване към ЕС 292 
приходи от стопанска дейност 116 
проблеми 82 202 215 221 229 262 287 293 
проблеми в земеделието 287 
провали 95 
прогноза 275 
прогнозиране 76 
програма ЕРАЗЪМ 434 
програма за развитие 290 
Програма за развитие на селските райони 290 
програми за заетост 13 
програмни продукти 417 
продажба 360 
продажби 180 187 191 420 
продажби по Интернет 420 
продажна цена 360 
продоволствена криза 215 
продоволствена политика 152 
продуктивност 300 
продуктови иновации 21 198 431 
продължителност на живота 275 
проект 249 280 400 434 
проект Elost 387 
проектен екип 280 
проектен портфейл 280 
проекти 343 344 
проектиране на информационни системи 403 
проектиране на софтуер 393 
проектно мислене 280 
проектно поведение 280 
проектно управление 280 343 344 
производител 33 
производители 261 
производителност 26 300 
производителност на труда 26 
производствена функция 23 
производствена функция на Коб-Дъглас 23 
производство 197 278 296 
производство на био-гориво 279 
производство на екологична продукция 278 
производство на захар 296 
производство на захарно цвекло 296 
производство на месо 303 
производство на плодове 295 
производство на яйца 197 
промени 323 
промишлена политика 149 
промишлена стратегия 149 
промишлени клъстери 33 
промишлени продажби 325 
промишлени стоки 87 178 
промишлено предприятие 372 
промишленост 26 149 278 
промяна 323 
просрочени задължения 120 
проучване 280 424 
професии 162 
професионален мениджмънт 179 
професионална кариера 162 
професионална структура 268 
професионални организации 271 363 
професионално развитие 162 
професия 162 
процесен подход 321 
ПРСР 287 
психологически климат 369 
психология 342 
птиче месо 303 
публичен сектор 75 103 172 346 
публична дейност 346 
публични дружества 4 
публични предприятия 227 
публични разходи 100 
публични услуги 75 172 
публични финанси 100 
публично право 222 
публичноправни организации 227 
публичност 426 
ПЧИ 135 216 
ПЧИ в България 135 
пшеница 210 291 294 
пъблик рилейшанс 345 
пъблик рилейшънс 345 
пъблик-рилейшънс 345 
първична здравна помощ 269 
пътища 377 
пътна инфраструктура 48 377 
пътна карта 339 
пътна карта на екипните решения 339 
работа в мрежи 415 
работна заплата 30 266 
работна сила 265 
работна сила в здравеопазването 269 
работни заплати 30 
работно място 27 28 371 
работодател 28 
равнище на безработица 31 
равнище на цените 294 
равновесие 309 
радиочестотен спектър 205 
развитие 304 410 417 
развитие на земеделието в България 287 297 
развитие на МСП 410 
развитие на туризма 262 
размер на фермата 305 
размита система 129 
разпределение на печалбата 52 
разходи 21 105 106 362 
разходи за лихви 105 106 
разходи за материали 21 
разходи за наеми 21 
разходи за реклама 21 
разходи по заеми 353 
разходи по обръщение 187 
разходно-покривна система на социално осигуряване 231 
разходопокривна пенсионна система 231 
разходопокривна система 231 
разчет 63 
райони за планиране 305 
рамкова програма 7 
рангов логит модел 196 
рангова логит регресия 196 
растениевъдна продукция 289 
растениевъдство 285 
реализация на продукция 399 
реализация на продукцията 399 
реална икономика 157 
ребалансиране 134 
регион Габрово 24 
регионален анализ 299 
регионална икономика 164 
регионална политика 211 
регионална специализация 305 
регионални валути 121 
регионални власти 75 
регионално счетоводство 354 
регистрация на марки 199 
регистрация на търговска марка 199 
регистрирана марка 199 
регистрирани безработни 272 
регресионни модели 299 
регулиране 57 
регулиране на финсовия пазар 50 
реинженеринг 307 328 
реинженеринг в бизнеса 307 
реинженеринг на бизнес процеси 307 
рейтингови системи 75 
реклама 181 190 426 
реклама в търговията 202 
рекламна агенция 202 
рекламна кампания 202 426 
рекламна политика 426 
рекламни комуникации 202 
рекламодател 202 
ректор 257 
релация 190 
рентабилност 151 300 
рентабилност на банковата система 74 
рентабилност на инвестициите 73 
рентабилност на производството 151 300 
репликация на данните 380 
репродуктивност 306 
репродукция 306 
Република Беларус 59 
републикански бюджет 105 106 229 350 
репутация 245 
реструктуриране на капитала 34 
ресурсен подход 335 
ресурси 152 
ресурсна стратегия 152 
ресурсно управление 335 
ретроспекция 76 
рефлексивно знание 243 
рефлективност 243 
реформа 90 265 302 
реформи в здравеопазването 265 
рецесия 19 
решения за инвестиране 108 
риск 66 70 71 134 138 161 168 330 332 333 366 
риск в животозастраховането 239 
риск и застраховане 240 
риск мениджмънт 47 331 
риск мениджмънт в банката 331 
риск на материалните запаси 70 
риск-мениджмънт 330 
рискове 182 
Русия 159 160 161 246 329 
руска банкова система 119 
руска икономика 159 160 
руски банки 120 
руски бизнес 159 
руски пазар 161 
ръст на инфлация 125 
СА 4 7 8 9 11 12 13 22 23 25 26 29 34 37 38 40 41 42 48 65 67 68 70 73 74 75 76 77 78 79 80 85 88 92 93 98 102 103 104 109 110 130 132 134 146 147 164 165 168 169 170 171 172 175 177 178 179 180 181 184 185 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 199 202 213 226 229 236 237 244 253 254 257 262 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 278 279 280 283 292 293 294 307 308 321 322 323 324 325 328 336 340 348 351 367 375 378 382 383 384 386 390 394 396 397 401 410 414 416 417 419 420 423 424 426 427 428 430 431 433 434 
СА докторант 192 380 428 
самозадържане на застрахователя 236 
самоосигуряващи се лица 230 
самоуправление 229 
самофинансиране 52 132 
самофинансиране на фирмата 132 
САПАРД 26 
сателитна сметка 346 
САЩ 32 101 112 210 214 215 
САЩ и световната икономика 155 
сборник 66 107 
сборник доклади 34 35 39 41 42 66 70 72 107 109 110 128 133 144 165 169 177 178 179 180 181 192 193 194 202 241 258 260 277 284 292 294 313 345 347 348 350 379 380 381 382 384 385 386 387 388 389 391 393 395 397 398 400 402 408 411 413 414 415 416 419 421 422 423 424 428 429 430 
сборник доклади от конференция 39 66 70 72 107 144 169 177 178 179 180 181 192 193 194 202 258 260 277 284 292 294 408 411 423 424 428 429 430 
сборник научни статии 71 
сборник с доклади 66 
сборник статии 71 
световна валута 121 
световна валутна система 121 
световна икономика 49 139 152 389 
световна икономика и финанси 56 
световна икономическа криза 324 
световна криза 49 215 
световна финансова криза 49 50 56 150 212 
световна финансова система 56 119 
световни финанси 51 56 
световно стопанство 155 
свинско месо 303 
свободен паричен поток 4 
свободни работни места 272 
сградни технологиии 281 
сделки 98 
сегментационен анализ 200 
сегментация 200 352 
сегментиране 254 
сегментиране на потребителите 200 
сегментна отчетност 352 
сезонни колебания 428 
селективна стратегия 177 
селекция на растения 285 288 
селски туризъм 169 431 
селски туризъм в България 169 431 
селско стопанство 26 165 278 283 290 296 302 
селскостопанска политика 26 165 
селскостопанска продукция 283 
селскостопански предприятия 131 
селскостопански продукти 178 
селскостопанско производство 166 
селскостопанство 296 302 
семеен бюджет 85 
семейни отношения 85 
сервизна политика 192 
сигма шест 191 
СИДДО 115 
символизъм 342 
система 307 410 
система EAI 386 
система ERP 336 
система за CRM 410 
система за планиране 336 
система за проектно управление 280 
система за управление 308 323 334 
система на националните сметки 346 
системен подход 213 321 
системен риск 47 138 
системи за електронно обучение 253 
системи за образование и обучение 253 
системи за управление 307 321 334 383 
системи за управление на бизнеса 307 383 
системи за управление на ресурсите (ERP) 414 
системи с отворен код 414 
ситуационен анализ 294 
сключване на застрахователен договор 238 
сключване на сделки 98 
следпродажбени услуги 192 
следпродажбено обслужване 192 
сливане на компании 61 
сливания и поглъщания 34 61 
слово 433 
слънчоглед 288 
слънчогледови хибриди 288 
смесено обучение 241 
смъртност 12 
собствен капитал 74 237 
собственост 5 
Сорбонска декларация 252 
сортове 285 288 289 
софтуер 388 393 394 411 
софтуер с отворен код 384 397 
софтуерен продукт 394 
софтуерни продукти 414 422 
софтуерни продукти за електронни магазини 422 
софтуерни проекти 388 
софтуерни технологии 388 
софтуерно развитие 412 
софтуерно управление 388 
социален минимум 13 
социална изолация 13 
социална политика 26 211 
социална практика 3 
социална природа 16 
социални дейности 266 268 
социални мрежи 318 
социално - икономическо развитие 156 
социално законодателство 230 
социално осигуряване 230 
социално подпомагане 13 
социално развитие 156 430 
социално-демографски профил 254 
социално-икономически отношения 399 
социално-осигурителни системи 231 
социалноосигурителна система 231 
социологически изследвания 3 
спад на производството 296 
Специализация 164 
списания 82 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 115 
справедлива стойност 283 
сравнителен анализ 48 256 321 
сравнителен метод 14 
средна продължителност 275 
срочна сделка 98 
СС 16 361 
СС 17 356 
стандарт FERMA 330 
стандарти 425 
стандарти за обучение 425 
стандарти за одит на ИС 391 
стандартизация 330 
Старозагорски регион 278 
статистика 10 428 
статистика на търговията 11 
статистическа информация 428 
статистическа оценка 10 
статистически анализ 11 299 
статистически данни 428 
статистически данни за България 12 
статистически данни за туризма в България 428 
статистически изследвания 254 
статистически модели 11 
статистически показатели 8 194 
статистическо изследване 346 428 
статистическо проучване 10 
Стефан Станев 435 
стимулиране на продажбите 180 
стойност 16 59 77 97 
стоки 186 208 426 
стоки и услуги 426 
стоков пазар 65 
стоков портфейл 66 
стокови борси 185 
стопанска история 18 
стопанско управление 320 
стопанства в България 286 
страни от ЕС 100 
стратегии 21 24 341 
стратегии в управлението 341 
стратегии за оцеляване 21 
стратегическа конкуренция 32 
стратегически анализ 264 
стратегически бизнес единици 335 
стратегически мениджмънт 298 
стратегически приоритети 76 
стратегически цели 338 
стратегическо планиране 264 337 
стратегическо управление 149 264 313 335 373 
стратегическо управление във фирмата 335 
стратегия 190 
стратегия за управление 338 
стратегия на ЕС 217 
стратегия на заимстването 177 
стратегия на успеха 339 
строително предприятие 359 
строителство 359 
структура на заетостта 268 
структура на износа 178 
структура на капитала 365 
структура на персонала 269 
структура на работната сила 271 
структурен анализ 9 
структурни изменения 9 
структурни промени 9 
структурни реформи 9 
структурни фондове на ЕС 219 
структурнооперационна дефиниция 346 
студенти 245 250 253 
студенти по икономика 258 
студентско образование 253 
суап 123 349 
суапови договори 123 
СУБ 307 
Судан 207 
суров петрол 210 
суровини 210 333 
счетоводен амортизационен план 360 
счетоводен анализ 362 365 
счетоводен баланс 378 
счетоводен модел 364 
счетоводен отчет 55 59 
счетоводен риск 71 
счетоводител 363 
счетоводителска професия 363 
счетоводна информация 350 364 406 
счетоводна методология 351 
счетоводна наука 351 
счетоводна нормативна уредба 363 
счетоводна операция 351 
счетоводна отчетност 363 
счетоводна професия 363 
счетоводни записвания 360 361 
счетоводни методи 173 
счетоводни проблеми 364 
счетоводни стандарти 352 
счетоводно записване 359 
счетоводно образование 363 
счетоводно отчитане 133 347 355 356 357 358 359 360 361 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 356 
счетоводство 71 133 223 347 350 352 378 
счетоводство в аграрния сектор 364 
счетоводство на аграрното предприятие 348 
счетоводство на здравните осигурители 357 
счетоводство на предприятието 360 
събираеми вземания 92 
събираемост на данъците 107 
събиране на вземания 92 
събиране на данъци 107 
съвместна дейност 223 
съмнение 33 
Сърбия 149 260 
сървър архитектура 415 
съхранение на данни 406 
съхранение на стоки 180 
съхраняване на информация 406 
същност 122 
такси за битови отпадъци 138 
таксономия 196 
текуща сметка 148 
текущи капитали 78 
текущи приходи 226 
текущи разходи 226 
темп на растеж 210 
теории за човешкия капитал 274 
теория за стойността 16 
теория за цените 86 
теория на Д. Норт 18 
теория на данъците 110 
теория на застраховането 236 
териториална административна система 75 
териториално разположение на ресурсите 270 
терминален модел 415 
тест на Хаусман 196 
технически анализ 185 
технически вузове 242 
технически култури 285 
технически процеси 38 
технологични инвестиции 127 128 
технология на бюджетирането 103 
ТЕЦ 280 
ТЕЦ "Марица-Изток" 278 280 
товародатели 206 
трансакционна издръжка 55 
транснационализация 139 
транспорт 377 
транспортен сектор 143 
транспортиране на стоки 180 
транспортна обработка на стоки 117 
транспортна политика 377 
транспортна система 377 
транспортни коридори 377 
Транспортни превози 117 
транспортни пръстени 377 
транспортни услуги 117 
трансфер на знания 256 
трансферна цена 173 
трансферни цени 173 
трансферно ценообразуване 173 
трансформация 145 310 
трендови модели 11 196 
тренинг 368 
тренинг на персонала 368 
Трета научна конференция 396 420 426 
труд 26 
трудов договор 268 
трудова активност 156 
трудова заетост 31 156 
трудова теория 16 
трудова теория на ценностите 16 
трудови разходи 304 
трудови ресурси 372 
трудово възнаграждение 6 
трудово законодателство 271 
тръжна процедура 224 
туризъм 169 170 262 390 428 429 430 431 432 
туризъм в България 428 
туристи 169 
туристическа агенция 427 
туристическа дейност 431 
туристическа индустрия 169 430 
туристическа комуникация 170 
туристическа резервационна система 427 
туристическа фирма 390 427 
туристически бизнес 427 428 430 
туристически информационни системи 390 
туристически обекти 431 
туристически отрасъл 390 
туристически пакети 169 
туристически продукт 431 
туристически продукти 170 
туристически ресурси 170 
туристически сайтове 395 419 
туристически сектор 169 
туристически услуги 170 432 
туристически фирми 390 432 
туристическо развитие 262 
туристическо търсене 170 
туроператори 170 395 419 
Турция 143 
търговия 93 148 158 175 177 178 179 180 181 182 183 185 186 187 
търговия на дребно 148 
търговия с акции 183 
търговия с месо 303 
търговия с опции 183 
търговия с ценни книжа 74 
търговия със зърно 175 
търговия чрез SURETRADE 183 
търговска марка 182 199 
търговска продажба 175 
търговска сделка 175 
търговска стратегия 185 
търговски банки 184 226 366 
търговски банки в Русия 120 
търговски бизнес 185 
търговски вериги 181 186 
търговски дружества 225 
Търговски закон 223 
търговски кредит 58 89 92 93 
търговски отношения 175 
търговски сделки 188 
търговски услуги 423 
търговски фирми 187 
търговско дружество 223 
търговско обслужване 181 
търговско посредничество 188 396 
търговци 179 
търсене и предлагане 185 209 
тютюневи изделия 87 
уеб-базирана система 385 
уеб-услуги 386 
уебстраници 424 
украинска икономика 277 
Украйна 329 
укриване на данъци 113 
укриване на доходи 113 
укрити данъци 113 
университет 242 243 245 
университети 256 
университетско образование 327 
управление 4 7 8 30 129 189 203 262 284 308 320 323 329 334 336 339 341 342 343 344 373 410 
управление във висшето училище 242 
управление и контрол 70 
управление на бизнес процеси 409 
управление на бизнеса 313 411 
управление на бюджета 72 
управление на валутен риск 341 
управление на валутния резерв 51 
управление на верига на доставки 203 204 205 
управление на взаимоотношенията 179 
управление на висшето образование 248 249 
управление на времето 343 
управление на горите 284 
управление на данни 379 
управление на ДМА 308 
управление на доставките 336 
управление на дълготрайните материални активи 308 
управление на запасите 70 
управление на здравеопазването 233 264 
управление на знанието 255 
управление на знанията 167 379 
управление на инвестиции 127 
управление на инвестициите 73 128 142 
управление на иновациите 3 312 315 337 
управление на интелектуалните активи 4 
управление на инфлацията 125 
управление на информационната сигурност 391 418 
управление на информацията 413 
управление на кадрите 368 369 371 
управление на качеството 293 
управление на науката 256 
управление на отпадъците 260 261 
управление на паричните потоци 43 175 
управление на персонала 25 27 369 372 373 376 
управление на пласмента 175 
управление на предприятието 320 383 
управление на предприятията 309 
управление на природните ресурси 262 
управление на продажбите 180 
управление на проекти 280 343 344 
управление на промяната 323 
управление на работното място 28 
управление на разходите 187 
управление на риска 330 332 333 342 385 
управление на риска в банките 64 331 
управление на риска в застраховането 330 
управление на собствеността 4 
управление на софтуерни проекти 388 
управление на средствата 344 
управление на търговията 187 
управление на търговската марка 199 
управление на финансовия риск 57 332 
управление на фирма 89 
управление на фирмата 334 
управление на човешки ресурси 147 
управление на човешките ресурси 276 370 373 376 
управление на човешкия капитал 317 374 
управление при кризи 309 
управленска дейност 314 
управленска компетентност 314 
управленска структура 242 
управленски инструменти 320 
управленски информационни системи 385 
управленски кадри 314 
управленски контрол 366 
управленски методи 343 
управленски модел 320 
управленски подход 203 
управленски процес 226 334 
управленски решения 323 
управленски цикъл 329 
управленско счетоводство 362 364 
условия на труд 27 
услуги 174 311 
устойчиво развитие 262 277 430 
устойчиво развитие в туризма 430 
устойчивост 166 
устойчивост на банките 119 
усъвършенстване 114 
утсорсинг 147 
учени 2 
фактори за развитие 26 
факторинг 94 188 
факторингова компания 188 
факторингова операция 94 
факторингова сделка 94 
факторингови отношения 188 
факторингови търговски сделки 175 
факторингови услуги 188 
факторни модели 134 
Федерална резервна система на САЩ 155 
финанси 65 68 73 79 80 81 87 88 97 107 145 146 342 
финанси на организацията 55 
финанси на Русия 51 160 
финанси на селското стопанство 41 
финанси на фирмата 41 43 69 80 88 
финансиране 83 98 219 229 431 
финансиране на висшето образование 248 
финансиране на науката 1 
финансиране на научни изследвания 1 
финансиране на общините 229 
финансиране на туризма 431 
финансов анализ 52 57 99 401 
финансов анализ на фирмата 44 
финансов баланс 79 
финансов контрол 90 
финансов лизинг 46 54 83 356 
финансов лизингов договор 356 
финансов мениджмънт 40 43 48 70 127 
финансов мениджър 70 
финансов надзор 90 
финансов отчет 353 
финансов пазар 47 63 
финансов портфейл 129 
финансов резултат 362 
финансов риск 47 57 
финансов риск мениджмънт 47 
финансов сектор 50 101 
финансова база 229 
финансова дестабилизация 365 
финансова интеграция 62 
финансова криза 56 61 74 91 101 120 134 158 215 234 341 
финансова криза в България 158 
финансова основа 38 
финансова отчетност 363 
финансова прогноза 226 
финансова самостоятелност 229 
финансова система 65 
финансова стратегия 53 
финансова структура на фирмата 44 69 
финансова теория 342 
финансова устойчивост 179 
финансови възможности 148 
финансови деривати 123 
финансови институти 47 
финансови институции 184 
финансови инструменти 53 59 71 353 
финансови капитали 79 
финансови отношения 89 
финансови отчети 104 
финансови отчети на банките 104 
финансови пазари 212 333 
финансови перспективи 148 
финансови показатели 334 
финансови посредници 65 
финансови потоци 60 
финансови престъпления 366 
финансови проблеми 40 
финансови резултати 299 401 
финансови рискове 332 
финансово планиране 40 85 
финансово поведение 342 
финансово подпомагане 301 
финансово равновесие 80 
финансово счетоводство 362 364 
финансово състояние 299 
финансово състояние на предприятието 136 
финансово управление 43 52 344 
финансово-инвестиционен анализ 136 
финансово-кредитна система 74 
финансово-кредитна система на България 74 
финансово-правни аспекти 42 
фирма 21 69 108 194 
фирмен мениджмънт 43 
фирмен потенциал 193 
фирмен растеж 310 
фирмена дейност 124 
фирмена конкурентоспособност 429 
фирмена стратегия 309 334 340 
Фирмена структура 44 
фирмени инвестиции 124 
фирмени финанси 40 43 
фирмено равнище 375 
фирмено развитие 335 
фирмено управление 80 
фирми 37 367 
фискален резерв 105 106 
фискална децентрализация 226 
фискална политика 105 106 
фискална програма 106 
фондации 346 
Форекс опции 209 
Форекс пазар 209 
форуми 434 
форуърд 123 
Франция 154 
франчайзинг 182 
франчайзинг в България 182 
франчайзодател 182 
франчайзополучател 182 
фундаментален анализ 185 
функции 367 
функции на парите 122 
функции на управление 367 
фючерси 210 
фючърси 123 
хеджиране 239 333 349 
хеджиращи инструменти 333 
хибриди 288 
хибридни финансови инструменти 53 
хипермаркети 181 
хоризонтална интеграция 34 
храни 87 
цели 339 
цена 87 
цени 87 172 174 240 277 294 
цени на енергийните продукти 87 
цени на жилища 144 240 
цени на имотите 138 
цени на пшеница 294 
цени на услугите 87 
цени на храни 87 
цени на яйца 197 
ценни книги 42 
ценни книжа 51 74 97 
ценова политика 174 277 
ценова стратегия 174 
ценова структура 174 
ценови модели 171 
ценообразуване 151 171 172 173 174 
ценообразуване на нов продукт 174 
ценообразуване на услугите 172 
централизация 103 
цифрова икономика 390 
цифровизация 228 
цифровизирана икономика 228 
частен сектор 75 
частни инвестиции 100 
чек 42 
чекове 42 
Чипровци 126 
читалища 346 
членство в Европейския съюз 178 286 
членство в ЕС 220 
човешки капитал 17 29 68 255 265 274 317 373 374 375 
човешки капитал в България 375 
човешки капитал на фирмено равнище 375 
човешки ресурс 24 30 
човешки ресурси 26 265 268 270 276 370 371 373 376 
чужда валута 212 
чуждестранни банки 119 
чуждестранни инвестиции 153 216 
чуждестранни туристи 428 
щрих/бар кодиране 181 
юбилеен алманах 37 38 40 103 171 
юбилейна конференция 67 130 133 
юбилейна международна конференция 169 177 178 179 180 181 192 193 202 292 423 424 430 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 42 
юбилейна научна конференция 133 
юбилейна научно-практическа конференция 67 130 
южноазиатци 327 
яйца 197 
Япония 32 
ABC анализ 343 
B2B интеграция 386 
BPM система 409 
BPM-решение 409 
BSC 4 
COBIT 391 
CRM система 423 
CRM софтуер 423 
CSR 328 
DATA mining 167 
E-Learning 408 
EDMS 416 
EMAS 328 
ENQA 247 
ERM 2 81 
ERP система 336 399 411 414 
ERP софтуер 414 
EVA 4 
EVA анализ 4 
FOREX 209 
Gretl 394 
ISO 293 330 391 
ISO 14001 293 
ISO 17799:2000 391 
ISO/IEC 17799-2005 418 
LOP подход 62 
m-learning 408 
Microsoft Excel 401 
MS EXCEL 401 
PR 345 
PR - специалист 345 
PR модели 345 
PR-технологии 345 
RAD 322 
RFID 205 
RFID технологии 205 
SMB 384 
SMEs 384 397 
SOX 391 
SURETRADE 183 
SWOT анализ 24 264 278 279 
TCM 187 
Text mining 167 
u-learning 408 
VJL 253 
Web 167 382 
Web 2.0 403 
Web mining 167 
WEB сайт 167 383 396 427 
web страница 396 
Web технологии 383 
Web услуги 386 
Web услуги в предприятието 396 
Web-сайт 395 419 427 
Windows 394