НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

43252

Григоров, Атанас.  Наука и технологии / Атанас Григоров. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 107-112. 

  

Сист. No: 41119

- 2 -

43252

Дамянов, Атанас.  Оценка на отношението "Унивирситетски изследвания - национални и регионални политики" / Атанас Дамянов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 8-13. 

  

Сист. No: 40897

- 3 -

Сп Н 326 ту

Цакова, Виолета.  Аспекти на научната етика / Виолета Цакова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 57-90. 

  

Сист. No: 41387

Иновации - научен аспект

- 4 -

40427

Варамезов, Любчо.  Предприятието в епохата на иновациите / Любчо Варамезов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 139-146. 

  

Сист. No: 40879

- 5 -

43252

Николова, Марина и др.  Учебните кабинети - банки за иновационни идеи по практически казуси / Марина Николова, Маруся Линкова, Елица Лазарова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 126-132. 

  

Сист. No: 41122

ФИЛОСОФИЯ

- 6 -

Сп Ф 515

Иродоту, Стилиянос.  Новият световен ред и обществото (в името на бога, без бог) / Charles McMillan. // Философия, XIX, 2010, N 2, с. 11-18. 

  

Сист. No: 41255

- 7 -

Сп Ф 515

Рачева, Цветина.  Към понятието за глобализация / Цветина Рачева. // Философия, XIX, 2010, N 2, с. 19-23. 

  

Сист. No: 41256

- 8 -

Сп Ф 515

Чолаков, Петър.  Джон Лок за разпадането на управлението / Петър Чолаков. // Философия, XIX, 2010, N 1, с. 48-56. 

  

Сист. No: 41112

Психология

- 9 -

40049

Николова, Лиляна.  Феодалнокрепостническите общественоикономически отношения - български вариант на "пазарната" икономика в България - психологически и правни аспекти / Лиляна Николова. // Психологически и правни аспекти на развитието на Балканите, Европа и света през ХХI век : Международна научно-теоретична конференция България, гр. Поморие, 21-24.05.2002 г.;Сборник доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 134-139. 

  

Сист. No: 41299

- 10 -

Сп П 324

Иванов, Стойко.  Методически и организационни проблеми на социалнопсихологическия тренинг на студенти / Стойко Иванов. // Педагогика, XX, 2010, N 1, с. 64-81. 

  

Сист. No: 40888

Етика

- 11 -

40049

Личева, Катя.  Ценностната система на българското общество в периода на прехода / Катя Личева. // Психологически и правни аспекти на развитието на Балканите, Европа и света през ХХI век : Международна научно-теоретична конференция България, гр. Поморие, 21-24.05.2002 г.;Сборник доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 162-167. 

  

Сист. No: 41307

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика

- 12 -

40532

Ангелова, Поля.  Преброяване на земеделските стопанства '2003 - етап от процеса на хармонизация на агростатистиката / Поля Ангелова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 229-235. 

  

Сист. No: 41138

- 13 -

40532

Краев, Любен.  Информационните технологии и новите реалности пред статистиката и математиката в променящия се свят на бизнеса / Любен Краев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 151-156. 

  

Сист. No: 40909

- 14 -

43252

Тодоров, Тодор.  Количествена оценка на мотивацията за участие в научноизследователски проекти / Тодор Тодоров. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 36-45. 

  

Сист. No: 40901

- 15 -

40532

Тодоров, Тодор.  Размисли и внушения по повод хармонизацията на националната статистика / Тодор Тодоров. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 56-69. 

  

Сист. No: 40908

- 16 -

40710

Цанова, Стела.  Структурни изменения в производството и заетостта в отрасъл индустрия / Стела Цанова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 306-311. 

  

Сист. No: 41205

Икономическа статистика

- 17 -

40532

Георгиева, Весела.  "Сивата икономика" - явление неуловимо от статистиката / Весела Георгиева. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 236-240. 

  

Сист. No: 40920

Статистика на отраслите

- 18 -

40710

Ангелова, Поля.  Агростатистиката в процеса на хармонизацията на националната статистика / Поля Ангелова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 288-293. 

  

Сист. No: 41201

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 19 -

40532

Калинов, Калин.  Структурни изменения в доходите на домакинствата в Република България през периода (1996-2002 г.) / Калин Калинов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 330-337. 

  

Сист. No: 41378

Демография и население

- 20 -

Сп И 50 м

Анастасова-Чопева, Минка.  Развитие на демографските процеси в селата по райони на планиране и области / Минка Анастасова-Чопева. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 2, с. 69-83. 

  

Сист. No: 38516

- 21 -

Сп Е 454 и

Демографските процеси в ЕС: цената на бюджетните разходи през следващото петдесетилетие . // Експерт, 2010, N 1, с. 22-23; N2, с. 22-23. 

  

Сист. No: 40732

Миграция

- 22 -

43252

Цанова, Стела.  Потребност и възможности за ограничаване на емиграцията / Стела Цанова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 292-299. 

  

Сист. No: 41385

Икономическа социология

- 23 -

Сп С 547

Седларски, Теодор.  Неформални институции, идеологии и транзакционни разходи / Теодор Седларски. // Социологически проблеми, XLI, 2009, N 3-4, с. 139-155. 

  

Сист. No: 41068

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 24 -

Сп М 486

Хайфец, Роналд и др.  Лидерство в (постоянна) криза / Роналд Хайфец, Александър Грашов, Мартин Лински. // Мениджър, 2010, N 4, с. 74, 76. 

  

Сист. No: 41184

Политика

- 25 -

Сп И 502

Петров, Камен.  Геополитически аспекти на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа / Камен Петров. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 35-37. 

  

Сист. No: 41211

Международна политика

- 26 -

Сп Г 62 Св

Спиридонов, Иван.  Проблеми и перспективи при развитието на свободните (безмитни) зони в България / Иван Спиридонов, Калин Ганчев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCVIII. - Свищов, 2001, с. 157-198. 

  

Сист. No: 40970

- 27 -

Сп Е 205

Ангелова, Мария.  Грузия: Благоприятна бизнес среда / Мария Ангелова. // Европа 2001, XVI, 2010, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 40955

Икономика. Икономически науки

- 28 -

43252

Янков, Никола.  Аеродинамизирането на икономическата наука като средство за нейната нормалност / Никола Янков. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 87-93. 

  

Сист. No: 40924

- 29 -

В Н 25 к

Джуд, Тони.  Какво в социалдемокрацията е живо и какво не е? / Тони Джуд. // Култура, LIII, N 3, 29 ян. 2010, с. 10-11. 

  

Сист. No: 38527

- 30 -

Сп Г 621 УНСС

Статев, Стати.  Взаимовръзката икономически растеж - финансово развитие (иконометричен анализ за България: 1991-2006 г.) / Стати Статев. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 207-285. 

  

Сист. No: 41286

- 31 -

Сп В 83 Э

Колодко, Гж.  Неолиберализм и мировой экономический кризис / Гж. Колодко. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 3, с. 56-64. 

  

Сист. No: 41336

- 32 -

Сп Ф 53 кс

Красавина, Л. Н.  Актуальные проблемы развития научной школы международных валютнокредитных и финансовых отношений / Л. Н. Красавина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 9, с. 2-9. 

  

Сист. No: 41179

- 33 -

Сп В 83 Э

Маевский, В.  Воспроизводство основного капитала и экономическая теория / В. Маевский. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 3, с. 65-85. 

  

Сист. No: 41342

- 34 -

Сп В 83 Э

Орлов, А.  Об экономической сущности амортизации / А. Орлов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 3, с. 86-96. 

  

Сист. No: 41348

- 35 -

Сп П 57 х

Попкова, Н.  Мировой кризис как предвестник посткапиталистического развития / Н. Попкова. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 2, с. 39-44. 

  

Сист. No: 41166

- 36 -

Сп Ф 53 кс

Юзвович, Л. И.  Концесии как форма привлечения частных инвестиций / Л. И. Юзвович. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 13, с. 47-52. 

  

Сист. No: 41460

Икономикс

- 37 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  Коментарии за рефлектирането на глобалната финансово-икономическа рецесия 2008-2012 г. върху някои параметри на българската икономика Част I / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 9-17. 

  

Сист. No: 19356

- 38 -

Сп И 502

Велушев, Митьо.  Икономиката, държавата и публичните избори / Митьо Велушев. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 66-69. 

  

Сист. No: 41228

Макроикономика

- 39 -

Сп Г 621 БСУ

Димов, Сава.  За състоянието на някои макроикономически индикатори в условия на криза Част II / Сава Димов. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 18-31. 

  

Сист. No: 19460

- 40 -

Сп Г 621 УНСС

Минасян, Гарабед.  Теоретични основи на макроикономическото проектиране / Гарабед Минасян. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 69-116. 

  

Сист. No: 41276

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 41 -

40873

Богданова, Маргарита.  Декомпозиране на трудовата заетост в селското стопанство на България / Маргарита Богданова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ Ценов, 2004, с. 44-50. 

  

Сист. No: 40821

- 42 -

40427

Георгиева, Весела.  Аспекти на анализа на производителността на труда в предприятието / Весела Георгиева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 108-114. 

  

Сист. No: 40855

- 43 -

40710

Георгиева, Весела и др.  Състояние на пазара на труда в България и възможности за анализ на тенденциите / Весела Георгиева, Маргарита Шопова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 294-299. 

  

Сист. No: 41202

- 44 -

40710

Петков, Пламен.  Категоризация на надомните работници според статуса им в заетостта - предизвикателство за статистиката / Пламен Петков. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 324-330. 

  

Сист. No: 41249

- 45 -

Сп Г 621 БСУ

Иванова, Христина Пенкова и др.  Анализ на работната сила в България според равнището на образование / Христина Пенкова Иванова, Мария Здравкова Янева. // Годишник. Бургаски свободен университет, XX, 2009, с. 218-224. 

  

Сист. No: 40843

- 46 -

Сп Н 32 тх

Танева, Донка и др.  Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия / Донка Танева, Димитър Стоев, Мария Антонова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 1, 2009, с. 241-244. 

  

Сист. No: 40842

- 47 -

Сп У 732 п

Казаринов, Г.  Эффективност...и фриланс в том числе / Г. Казаринов. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 7, с. 67-69. 

  

Сист. No: 41421

Пазар на труда

- 48 -

40532

Михайлова, Стоянка.  Тенденции на пазара на труда в община Свищов / Стоянка Михайлова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 247-253. 

  

Сист. No: 41136

- 49 -

Сп Г 621 УНСС

Дулевски, Лалко.  Глобалната криза и предизвикателствата пред трудовите пазари / Лалко Дулевски. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 287-324. 

  

Сист. No: 41290

- 50 -

Сп Ч S 75

Pavlov, Neno.  The Lisbon Strategy and the Flexibility of the Labor Market in Bulgaria - Realities and Challenges / Neno Pavlov. // Seeje ( South-Eastern Europe Journal of Economics) . - Tessaloniki, 4, 2006, N 2, с. 183-191. 

  

Сист. No: 41055

Безработица

- 51 -

Сп В 83 Э

Гимпельсон, В.  Страх безработицы: опыт межстрановых сопоставлений / В. Гимпельсон, Г. Монусова. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 2, с. 117-138. 

  

Сист. No: 40952

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 52 -

Сп И 36 Вн

Господинова, Анна.  Земята и нейните структурни категории в практиката на земевладението и земеползването / Анна Господинова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 3, с. 140-149. 

  

Сист. No: 41272

Фирми

- 53 -

Сп В 83 Э

Боуш, Г.  Типологизация, идентификация и диагностика кластеров предприятий: новый методологический подход / Г. Боуш. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 3, с. 121-131. 

  

Сист. No: 41357

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 54 -

40532

Адамов, В.  Проблемът за икономическия лост на фирмата / В. Адамов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 164-172. 

  

Сист. No: 40910

- 55 -

39478

Александров, Валерий.  Интегриране на стопанската отчетност при информационното осигуряване на търговските банки / Валерий Александров. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 171-178. 

  

Сист. No: 40873

- 56 -

40873

Блажева, Виолета.  Финансови аспекти на присъединяването на Република България към Европейския съюз - сектор "Зърно" / Виолета Блажева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 35-43. 

  

Сист. No: 40820

- 57 -

43252

Колева, Росица.  Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на бизнеса / Росица Колева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 272-277. 

  

Сист. No: 41376

- 58 -

40710

Крумов, Крум.  Превантивни функции на държавния вътрешен финансов контрол / Крум Крумов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 483-488. 

  

Сист. No: 41291

- 59 -

43252

Маринов, Марин.  Управление на валутните позиции на търговските банки / Марин Маринов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 221-226. 

  

Сист. No: 41209

- 60 -

43252

Симеонов, Стефан.  Управленски аспекти при въвеждането на финансови иновации / Стефан Симеонов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 29-35. 

  

Сист. No: 40900

- 61 -

Сп Г 621 БСУ

Пумпалов, Слав и др.  Причини за банковата криза и последиците върху някои страни и България / Слав Пумпалов, Величка Желязкова, Диана Николова. // Годишник. Бургаски свободен университет, XX, 2009, с. 85-94. 

  

Сист. No: 40836

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Акинина, В. П. и др.  Моделирование оптимального портфеля депозитов коммерческого банка с заданными критериями финансовой устойчивости / В. П. Акинина, Е. А. Золотова, П. Б. Страхов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 51-55. 

  

Сист. No: 41034

- 63 -

Сп Ф 53 кс

Аксенов, В. С. и др.  Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса / В. С. Аксенов, Я. О. Зубов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 22-28. 

  

Сист. No: 40963

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Аксенов, В. С. и др.  Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса / В. С. Аксенов, Я. О. Зубов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 22-28. 

  

Сист. No: 41033

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Березин, М. Ю.  Местные налоги на имущество в Германии / М. Ю. Березин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 81-85. 

  

Сист. No: 41196

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Бобин, С. С.  Развитие банковской системы в России / С. С. Бобин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 84-91. 

  

Сист. No: 41040

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Борочкин, А. А.  Методика управления венчурным фондом с государственным участием / А. А. Борочкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 11, с. 74-81. 

  

Сист. No: 41233

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Веретенникова, О. Б. и др.  Проблемы построения многофакторной экономико-математически модели динамики валютного курса в современных условиях / О. Б. Веретенникова, Д. В. Мамин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 9, с. 15-25. 

  

Сист. No: 41181

- 69 -

Сп В 83 Э

Газман, В.  Аритмия лизингового рынка / В. Газман. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 3, с. 97-109. 

  

Сист. No: 41349

- 70 -

Сп Н 25 а

Георгиев, Румен.  Механизмът на лихвените проценти и кризата / Румен Георгиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 11-30. 

  

Сист. No: 41089

- 71 -

Сп Д 41 к

Голованов, А. А.  О кредитовании организаций нефинансового сектора экономики / А. А. Голованов. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 3, с. 40-43. 

  

Сист. No: 41221

- 72 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Теодора.  Административно регулиране на лихвените нива по банковите кредити и депозити - за и против / Теодора Димитрова. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 55-70. 

  

Сист. No: 41092

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Дрожжина, И. А.  Анализ выявления и управления налоговыми рисками / И. А. Дрожжина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 33-39. 

  

Сист. No: 41194

- 74 -

Сп Д 41 к

Жигаев, А. Ю.  Денежно-кредитная политика в Новой Зеландии / А. Ю. Жигаев. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 2, с. 42-51. 

  

Сист. No: 40938

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Захаров, В. К. и др.  Деньги как средство управления кризисами / В. К. Захаров, Е. И. Голикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 2-11. 

  

Сист. No: 41190

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Иванченко, И. С.  Анализ качественного состояния российского рынка ценных бумаг / И. С. Иванченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 6, с. 11-19. 

  

Сист. No: 40959

- 77 -

Сп Ф 53 кс

Иевлева, А. А.  Портфельный подход к розничной кредитной деятельности банков / А. А. Иевлева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 51-57. 

  

Сист. No: 41195

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Кабашкин, В. А.  Совершенствование государственного контроля займов международных финансовых организаций / В. А. Кабашкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 13, с. 7-13. 

  

Сист. No: 41454

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Кабир, Л. С.  Научно-практические проблемы монетарного регулировония российской экономики (обзор) / Л. С. Кабир. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 8, с. 2-15. 

  

Сист. No: 41047

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Макаров, А. С.  Формирование финансовой политики организации с учетом стадий жизненого цикла / А. С. Макаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 12, с. 47-54. 

  

Сист. No: 41236

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Мищенко, А. В. и др.  Методы оптимизации управления кредитными ресурсами предприятия в условиях неопределенности и риска / А. В. Мищенко, А. С. Сазонова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 11, с. 14-25. 

  

Сист. No: 41231

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Морозко, Н. И. и др.  Влияние мирового экономического кризиса на условия финансирования малого бизнеса в России / Н. И. Морозко, В. Ю. Диденко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 7-10. 

  

Сист. No: 40961

- 83 -

Сп Ф 53 кс

Неретина, Е. А. и др.  Современные концепции эффективности деятельности коммерческого банка / Е. А. Неретина, Е. В. Солдатова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 13, с. 14-22. 

  

Сист. No: 41455

- 84 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Плащания при продажби с отложено плащане с участието на банки / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, III, 2010, N 2, с. 27-31. 

  

Сист. No: 40921

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Парсаданов, Г. А.  Организация финансирования инновационной деятельности в городе Москве в условиях финансовой нестабильности / Г. А. Парсаданов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 12, с. 31-37. 

  

Сист. No: 41235

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Пенюгалова, А. В. и др.  Современные проблемы формирования доходов местных бюджетов и пути их решения / А. В. Пенюгалова, А. С. Чулков. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 12-17. 

  

Сист. No: 41192

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. Н. и др.  Механизм синдицированного кредитования в современных условиях / И. Н. Рыкова, Д. С. Ремизов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 6, с. 2-10. 

  

Сист. No: 40958

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Саввиди, Т. А. и др.  Обоснование стратегических финансовых решений в процессе управления эффективностью капитала компании / Т. А. Саввиди, Е. В. Гордеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 11-21. 

  

Сист. No: 40962

- 89 -

Сп Ф 53 кс

Солодухина, А. В.  Поведенческие модели ценообразования активов / А. В. Солодухина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 11, с. 63-73. 

  

Сист. No: 41232

- 90 -

Сп Ф 53 кс

Удалов, Д. А.  Новый подход при рассмотрении инвестиционного процесса. Инвестиционно-временная карта процесса принятия решения / Д. А. Удалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 12, с. 22-25. 

  

Сист. No: 41234

- 91 -

Сп Ч J 80 m

Feve, Patrick et al.  Disinflation Shocks in the Eurozone: A DSGE Perspective / Patrick Feve, Julien Matheron, Jean-Guilaume Sahuc. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 2-3, с. 289-323. 

  

Сист. No: 41309

- 92 -

Сп Ч J 80 m

Kumhof, Michael et al.  Simple Monetary Rules under Fiscal Dominance / Michael Kumhof, Ricardo Nunes, Irina Yakadina. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 1, с. 62-92. 

  

Сист. No: 41005

- 93 -

Сп Ч J 80 m

Wei, Chao.  Inflation and Stock Prices: No Illusion / Chao Wei. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 2-3, с. 325-345. 

  

Сист. No: 41316

Финанси

- 94 -

40427

Ангелова, Поля.  Аналитико-оценъчни характеристики на кредитоспособността на фирмата / Поля Ангелова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 237-243. 

  

Сист. No: 25495

- 95 -

40427

Билев, Билю.  Анализ на финансовата устойчивост (независимост) на индустриалното предприятие / Билю Билев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 210-216. 

  

Сист. No: 41100

- 96 -

40710

Димитрова, Полина.  Приложение на индексния факторен анализ при покозателите за ликвидност / Полина Димитрова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, 338-341. 

  

Сист. No: 41257

- 97 -

40427

Дончева, Людмила.  Анализът на задлъжнялостта на предприятието като компонент на финансовата му политика / Людмила Дончева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 217-222. 

  

Сист. No: 31711

- 98 -

40028

Колева, Росица.  Финансов анализ на критичната точка / Росица Колева. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 171-177. 

  

Сист. No: 41444

- 99 -

В К 263

Великов, Велизар.  Началото на края или края на началото / Велизар Великов. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XVIII, N 8, 27 февр.-5 март 2010, с. 58. 

  

Сист. No: 40827

- 100 -

В К 263

Вълев, Невен.  Дълги пари, къси пари / Невен Вълев. // Капитал, XVIII, N 9, 6-12 март 2010, с. 24. 

  

Сист. No: 40903

- 101 -

В П 225

Кругман, Пол.  Европа ще остане прикована към своето творение еврото / Пол Кругман. // Пари, XIX, N 44, 08 март 2010, с. 19. 

  

Сист. No: 40896

- 102 -

В Н 317

Порязов, Делчо.  Левът си отива! Идва ли еврото? / Делчо Порязов. // Наука & Общество, XX, N 3, 26 март 2010, с. 5-6, 8. 

  

Сист. No: 41103

- 103 -

Сп Г 621 БСУ

Георгиева, Пенка В.  Проблеми при управление на финансов инвестиционен портфейл в реално време / Пенка Георгиева. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 344-353. 

  

Сист. No: 18912

- 104 -

Сп Г 62 Св

Димов, Сава Христов.  Дериватите като пазарни инструменти за покупко-продажба по предчувствие / Сава Христов Димов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCII. - Свищов, 1997, с. 277-344. 

  

Сист. No: 40979

- 105 -

Сп Г 621 БСУ

Христозов, Янко Чавдаров.  Проекция на мерките за овладяване на финансовата криза в световен и национален мащаб / Янко Чавдаров Христозов. // Годишник. Бургаски свободен университет, XX, 2009, с. 103-109. 

  

Сист. No: 40838

- 106 -

Сп И 36 Вн

Близнаков, Милчо.  Ефективност и риск при реализация на проекти, финансирани по оперативни програми и предприсъединителни фондове / Милчо Близнаков. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 103-112. 

  

Сист. No: 41317

- 107 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Финансови и счетоводни аспекти на суапа за обща доходност / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 3, с. 25-26; N4, с. 16-17. 

  

Сист. No: 40943

- 108 -

Сп И 36 Вн

Ганчев, Ганчо.  Хипотезата за двойния дефицит: случаят на България / Ганчо Ганчев. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 44-57. 

  

Сист. No: 41287

- 109 -

Сп Ф 53

Годин, А. М. и др.  Управление кредитным риском / А. М. Годин, А. С. Муханов. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 3, с. 67-69. 

  

Сист. No: 41469

- 110 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Цените на финансиране с ценни книжа / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 3, с. 27-28; N4, с. 18-19. 

  

Сист. No: 40945

- 111 -

Сп Б 90

Исаев, Д. В.  Формирование консолидированной финансовой отчетности / Д. В. Исаев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 4, с. 115-117. 

  

Сист. No: 41452

- 112 -

Сп П 843 б

Йотов, Стефан.  Рецесията и нискобюджетните стоки / Стефан Йотов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 3, с. 13-17. , 20 март - 20 апр. 2010

  

Сист. No: 31710

- 113 -

Сп И 502

Йотов, Стефан.  Глобалната криза и крахът на неолиберализма / Стефан Йотов. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 12-15. 

  

Сист. No: 41197

- 114 -

Сп П 843 б

Лазаров, Георги.  Да имаш и да нямаш / Георги Лазаров. // Право&Бизнес, II, 2010, N 3, с. 10-12. , 20 март - 20 апр. 2010

  

Сист. No: 31720

- 115 -

Сп И 502

Маринов, Марин.  Анализ на финансови инструменти чрез модели на "японските свещи" / Марин Маринов. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 92-97. 

  

Сист. No: 41241

- 116 -

Сп В 83 Э

Рустамов, Э.  Финансовая глобализация и качество институтов / Э. Рустамов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 2, с. 39-52. 

  

Сист. No: 40950

- 117 -

Сп Б 925 с

Тодоров, Любомир.  Оперативният лийвъридж на предприятието - показател, свързан с доходността и бизнес риска / Любомир Тодоров. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 7-8, с. 37-43. 

  

Сист. No: 41372

- 118 -

Сп Ч J 80 m

Nakov, Anton et al.  Monetary Policy Trade-Offs with a Dominant Oil Producer / Anton Nakov, Andrea Pescatori. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 1, с. 1-32. 

  

Сист. No: 40976

Бюджетни приходи и разходи

- 119 -

Сп С 953

Филипов, Костадин.  Единната сметка за бюджетните организации / Костадин Филипов. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 4, с. 11-12. 

  

Сист. No: 23657

Бюджетно управление на фирмата

- 120 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, Марин.  Бюджетиране на приходите от продажби на продукция, пълните разходи и печалбата от продажби на продукция / Марин Гълъбов. // Данъчна практика, 2010, N 3, с. 28-30. 

  

Сист. No: 41373

Корпоративни финанси

- 121 -

40710

Панчева, Станислава.  Авансови вноски за корпоративен данък - необходимост от текущо отчитане / Станислава Панчева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 192-196. 

  

Сист. No: 41072

Финансов контрол

- 122 -

Сп С 953 п

Донкова, Веселка.  Същност на финансовото управление и контрол / Веселка Донкова. // Счетоводство плюс, 2010, N 3, с. 15-16. 

  

Сист. No: 41039

- 123 -

Сп Ф 53 кс

Каратаев, М. В.  Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов / М. В. Каратаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 61-71. 

  

Сист. No: 41203

Капиталовложения в икономиката

- 124 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към декември 2009 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 3, с. 34-54. 

  

Сист. No: 40949

- 125 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2010 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 4, с. 40-58. 

  

Сист. No: 41164

Данъци. Такси. Налози

- 126 -

40710

Стойкова, Пепа.  Данъчната конкуренция - основно предизвикателство в процеса на евроинтеграция / Пепа Стойкова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 489-493. 

  

Сист. No: 41293

- 127 -

Сп З 544 к

Ангелов, Никола.  Законът за данък върху добавената стойност през 2010 г. / Никола Ангелов. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 2, с. 26-32. 

  

Сист. No: 40889

- 128 -

Сп Ф 53 кс

Березин, М. Ю.  Особенности налогообложения имущество в Белгии / М. Ю. Березин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 13, с. 64-68. 

  

Сист. No: 41462

- 129 -

Сп И 31

Влъчкова, Даниела.  Промени в закона за данъците върху доходите на физически лица, в сила от 01.01.2010 г. / Даниела Влъчкова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 2, с. 46-61. 

  

Сист. No: 40936

- 130 -

Сп И 31

Колчев, Валери.  Изменения и допълнения в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. / Валери Колчев. // ИДЕС, XIV, 2010, N 2, с. 62-71; №3, с. 55-61. 

  

Сист. No: 40937

- 131 -

Сп П 83 м

Минкова, Ганета.  Принципът за законоустановеност на данъци и такси / Ганета Минкова. // Правна мисъл, LI, 2010, N 1, с. 22-33. 

  

Сист. No: 41052

- 132 -

Сп Ф 53

О налоговой политике в России до 2013 года . // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 3, с. 31-32. 

  

Сист. No: 41458

- 133 -

Сп П 57 х

Соколов, М.  Фантом в теории, или кривая Лаффера / М. Соколов. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 2, с. 45-53. 

  

Сист. No: 41167

- 134 -

Сп И 31

Филипов, Велин.  Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2009 и 2010 година / Велин Филипов. // ИДЕС, XIV, 2010, N 2, с. 38-45. 

  

Сист. No: 40935

- 135 -

Сп Ч J 80 f

Ang, Andrew et al.  Taxes on Tax-Exempt Bonds / Andrew Ang, Vineer Bhansali, Yuhang Xing. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 2, с. 565-601. 

  

Сист. No: 41331

Данъчна система

- 136 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Данъчна неутралност и данъчни разходи според съвременните икономически теории / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 2, с. 51-68. 

  

Сист. No: 19433

Данъчно облагане

- 137 -

Сп А 454

Николов, Илия.  Търговските отстъпки при облагането с ДДС / Илия Николов. // Актив, 2010, N 4, с. 24. 

  

Сист. No: 41340

- 138 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености при годишното приключване и данъчно облагане на едноличните търговци за 2009 г. / Цветан Станкулов. // Актив, 2010, N 3, с. 13-17. 

  

Сист. No: 41021

- 139 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Особености на данъчното облагане при прекратяване и ликвидация на търговски дружества и кооперации / Цветан Станкулов. // Актив, 2010, N 4, с. 11-19. 

  

Сист. No: 41330

- 140 -

Сп Б 925 с

Христова, Светлинка.  Данъчно и осигурително облагане на социалните разходи в предприятието / Светлинка Христова. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 7-8, с. 14-17. 

  

Сист. No: 41356

ДДС

- 141 -

Сп Д 226 п

Дочева, Соня.  Облагане на услугите с данък върху добавената стойност / Соня Дочева. // Данъчна практика, 2010, N 2, с. 8-13. 

  

Сист. No: 40954

Данъчен контрол

- 142 -

39478

Тананеев, Емилиян.  Превантивността на вътрешния финансов контрол / Емилиян Тананеев. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 356-361. 

  

Сист. No: 41029

- 143 -

40710

Тананеев, Емилиян.  Предизвикателствата пред данъчния контрол / Емилиян Тананеев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 456-462. 

  

Сист. No: 41288

- 144 -

Сп Ф 53 кс

Филон, И. Л.  Налоговой контроль как специфическое направление финансового контроля / И. Л. Филон. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 8, с. 36-43. 

  

Сист. No: 41051

Митническо управление

- 145 -

40710

Характеристика и особености на режим "Митническо складиране" . // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 499-505. 

  

Сист. No: 41295

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 146 -

40532

Божинов, Божидар.  Предотвратяване на информационно-базирани банкови бягства чрез достатъчна и качествена публично достъпна информация за състоянието на банковия сектор / Божидар Божинов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 219-221. 

  

Сист. No: 41140

- 147 -

43252

Милинов, Валентин.  Проблеми на финансовата криза и предизвикателства пред централните банки / Валентин Милинов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 162-168. 

  

Сист. No: 41130

- 148 -

40532

Попов, Александър.  Възможности за ранна диагностика и предсказване на банковите кризи / Александър Попов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 320-325. 

  

Сист. No: 41384

- 149 -

43252

Радуканов, Сергей.  Особености на бюджетирането на търговските банки / Сергей Радуканов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 335-338. 

  

Сист. No: 41416

- 150 -

Сп Г 62 Св

Пенков, Илко.  Аспекти на банковата организация на кредита / Илко Пенков. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCVIII. - Свищов, 2001, с. 85-155. 

  

Сист. No: 40968

- 151 -

Сп Д 41 к

Кошель, Н. В.  Формирование и управление банковским капиталом / Н. В. Кошель. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 4, с. 54-59. 

  

Сист. No: 41425

- 152 -

Сп Д 41 к

Логинов, М. П.  Российский ипотечный комплекс - стратегия развития / М. П. Логинов, О. Н. Логинова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 3, с. 44-48. 

  

Сист. No: 41237

- 153 -

Сп Ф 53 кс

Ревенков, П. В.  Электронный банкинг: управление рисками информационной безопасности / П. В. Ревенков. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 9, с. 59-63. 

  

Сист. No: 41182

- 154 -

Сп Д 41 к

Рудько-Силиванов, В. В. и др.  Становление и развитие банковской системы Японии / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Зубрилова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 2, с. 31-41. 

  

Сист. No: 40931

- 155 -

Сп И 502

Сарийски, Григор.  Световната криза и банковият сектор в България / Григор Сарийски. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 44-48. 

  

Сист. No: 41216

- 156 -

Сп Д 41 к

Терентьева, Н. С.  Актуализация роли банковской системы в модернизации экономики / Н. С. Терентьева. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 3, с. 34-36. 

  

Сист. No: 41229

- 157 -

Сп Д 41 к

Чигридов, М. В.  Количественная оценка рисков и эффективности платежной системы / М. В. Чигридов. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 3, с. 64-73. 

  

Сист. No: 41220

- 158 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Электронно-финансовая гиперматрица как среда банковских операций в условиях глобализации / И. В. Шевченко, Е. Л. Логинов, А. Е. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 8, с. 16-20. 

  

Сист. No: 41049

- 159 -

Сп Ч J 80 f

Dick, Astrid A.et al.  Personal Bankruptcy and Credit Market Competition / Astrid A. Dick, Andreas Lehnert. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 2, с. 655-686. 

  

Сист. No: 41341

Пари, валута

- 160 -

Сп Г 621 УНСС

Стоименов, Милчо.  Към въпроса за международните пари / Милчо Стоименов. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 179-206. 

  

Сист. No: 41283

- 161 -

Сп Ч J 80 m

Taylor, Nicholas.  The Determinants of Future U.S. Monetary Policy: High-Frequency Evidence / Nicholas Taylor. // Journal of Money, Credit and Banking, 42, 2010, N 2-3, с. 399-420. 

  

Сист. No: 41304

Инфлация

- 162 -

Сп Ч J 80 m

Capistran, Carlos et al.  Does Inflation Targeting Affect the Dispersion of Inflation Expectations? / Carlos Capistran, Manuel Ramos-Francia. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 1, с. 113-134. 

  

Сист. No: 41063

Инвестиции

- 163 -

40532

Гайдова, Анелия.  Противоречия между критериите за оценка на инвестиционни проекти / Анелия Гайдова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 254-259. 

  

Сист. No: 41134

- 164 -

40028

Гайдова, Анелия.  Ограничения при измерване степента на риска на инвестиционен проект / Анелия Гайдова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 82-89. 

  

Сист. No: 41420

- 165 -

40532

Канарян, Нигохос.  Класификация на измерителите на инвестиционния риск / Нигохос Канарян. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 309-314. 

  

Сист. No: 41392

- 166 -

40028

Спиридонов, Иван и др.  Инвестиционният климат в България в процеса на трансформация на пазарните отношения / Иван Спиридонов, Анелия Гайдова. // Трета нучно- практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001", . Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 31-37. 

  

Сист. No: 41410

- 167 -

40427

Стефанов, Стефан.  Към въпроса за оценка на риска и ефективността на инвестиционните решения на предприятията / Стефан Стефанов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 180-187. 

  

Сист. No: 41093

- 168 -

40028

Цветкова, Маргарита.  Теоретико-приложни аспекти на инвестиционния анализ / Маргарита Цветкова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 71-76. 

  

Сист. No: 41412

- 169 -

Сп Г 621 БСУ

Алексиев, Алекси.  Публичните инвестиции, като възможност за стабилизиране на българската икономика в условията на криза / Алекси Алексиев. // Годишник. Бургаски свободен университет, XX, 2009, с. 225-231. 

  

Сист. No: 40850

- 170 -

Сп Г 62 вх

Бинева, Велика.  Капиталните вложения като обект на инвестиционна дейност / Велика Бинева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 21-24. 

  

Сист. No: 41445

- 171 -

Сп Г 62 вх

Бинева, Велика и др.  Теоретични аспекти при разработване на инвестиционна стратегия / Велика Бинева, Драгомир Манолов. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 17-20. 

  

Сист. No: 41443

- 172 -

Сп Н 326 ту

Маринов, Велко.  Теоретични концепции за преките външни инвестиции / Велко Маринов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 3-56. 

  

Сист. No: 41379

Анализ на инвестициите

- 173 -

40710

Михайлов, Михаил.  Изисквания към аналитичните изследвания на съвременния етап / Михаил Михайлов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 351-355. 

  

Сист. No: 41258

Икономика

- 174 -

40710

Иванов, Любомир.  Основни направления за моделиране на икономическия цикъл (теоретичен обзор) / Любомир Иванов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 312-317. 

  

Сист. No: 41208

- 175 -

43252

Марков, Огнян.  БРИК - бъдеща сила в световната икономика / Огнян Марков. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 81-86. 

  

Сист. No: 40922

- 176 -

Сп Г 621 УНСС

Ангелов, Иван.  Световната икономическа криза и България / Иван Ангелов. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 3-68. 

  

Сист. No: 41273

- 177 -

Сп И 50 м

Ангелов, Иван.  Следкризисната икономика на България / Иван Ангелов. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 2, с. 24-50. 

  

Сист. No: 38490

- 178 -

Сп П 57 х

Архангельский, Ю.  Экономика на Украины: состояние и перспективы / Ю. Архангельский. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 2, с. 54-61. 

  

Сист. No: 41169

- 179 -

Сп Н 25 а

Ганчев, Добрин Г.  Финансовата криза и нейното отражение върху българската индустрия / Добрин Г. Ганчев. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 71-88. 

  

Сист. No: 41094

- 180 -

Сп В 83 Э

Гуриев, С. и др.  Экономический механизм сырьевой модели развития / С. Гуриев, А. Плеханов, К. Сонин. // Вопросы экономики, 81, 2010, N 3, с. 4-23. 

  

Сист. No: 41329

- 181 -

Сп Е 205

Двустранните отношения между Република България и Република Армения.  Инвестиции и стратегически пазар. // Европа 2001, XVI, 2010, N 2, с. 10. 

  

Сист. No: 41343

- 182 -

Сп И 502

Матеев, Илиян.  Сингапур - финансовият център на ACEAH / Илиян Матеев. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 76-81. 

  

Сист. No: 41238

- 183 -

Сп И 36 Вн

Павлов, Пламен.  Възможности за финансиране и стимулиране на иновационната активност на българските предприятия / Пламен Павлов. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 119-128. 

  

Сист. No: 41325

- 184 -

Сп Р 868 э

Петров, Ю.  О характере глобального кризиса и соотношении антикризисных задач со стратегическими модернизационными / Ю. Петров. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 11-12, с. 33-45. 

  

Сист. No: 41432

- 185 -

Сп М 68 э

Скворцова, Г.  Структурные и институциональные факторы экономичиского ростта / Г. Скворцова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 3, с. 73-81. 

  

Сист. No: 41245

- 186 -

Сп М 68 э

Федоровский, А.  Возможности и проблемы регионального сотрудничества в Восточной Азии / А. Федоровский. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 82-91. 

  

Сист. No: 40947

- 187 -

Сп Ч S 75

Damyanov, Atanas.  On the Length of the Transformation Period in Former Communist Countries / Atanas Damyanov. // Seeje ( South-Eastern Europe Journal of Economics) . - Tessaloniki, 4, 2006, N 2, с. 223-232. 

  

Сист. No: 41059

Регионална икономика

- 188 -

40873

Цанова, Стела.  Състояние и переспективи за развитие на селските райони в България / Стела Цанова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 160-165. 

  

Сист. No: 40870

Икономика на България

- 189 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Прогнози за политическа употреба / Георги Ангелов. // Мениджър, 2010, N 4, с. 32-33. 

  

Сист. No: 41171

- 190 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Защо стратегиите са противопоказани / Красен Станчев. // Мениджър, 2010, N 4, с. 36-38. 

  

Сист. No: 41174

Икономика на Русия

- 191 -

Сп В 83 Э

Мау, В.  Экономическая политика 2009 года: между кризисом и модернизацией / В. Мау. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 2, с. 4-25. 

  

Сист. No: 40948

- 192 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Проблемы повышения энергоэффективности в электроэнергетике / И. В. Шевченко, А. Н. Галяев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 11, с. 8-13. 

  

Сист. No: 41230

- 193 -

Сп Р 868 э

Экономика РФ в 2009 году . // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 11-12, с. 3-12. 

  

Сист. No: 41427

Икономика на САЩ

- 194 -

Сп М 68 э

Загладин, Н.  США в эпоху глобального кризиса: от "обамомании" к "обамоскептицизму"? / Н. Загладин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 3, с. 3-12. 

  

Сист. No: 41242

- 195 -

Сп М 68 э

Кулакова, В.  Социальная политика администрации Б. Обамы / В. Кулакова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 73-81. 

  

Сист. No: 40946

- 196 -

Сп Ч J 80 m

Carlson, Mark.  Alternatives for Distressed Banks during the Great Depression / Mark Carlson. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 42, 2010, N 2-3, с. 421-441. 

  

Сист. No: 41300

Икономическа география

- 197 -

40532

Личев, Тихомир.  Математически модели в икономическата география - теоретични и приложни аспекти / Тихомир Личев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 193-196. 

  

Сист. No: 40918

Икономически растеж

- 198 -

Сп Г 621 БСУ

Нейчева, Мария.  Човешкият капитал в теоретичните и емпирични изследвания за растежа / Мария Нейчева. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 78-100. 

  

Сист. No: 19408

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 199 -

Сп М 68 э

Иванова, Н. и др.  Антикризисные программы в инновационной сфере / Н. Иванова, И. Данилин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 26-37. 

  

Сист. No: 40934

- 200 -

Сп Д 41 к

Лепешкина, К. Н.  Проблемы преодоления кризиса на финансовом рынке: мировая и российская практика антикризисных мер / К. Н. Лепешкина. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 2, с. 26-30. 

  

Сист. No: 40929

Бизнес политика

- 201 -

Сп Б 445

Иванова, Петя.  Организираните събития като специфичен елемент от туристическия продукт на събитийния туризъм / Петя Иванова. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 43-66. 

  

Сист. No: 41002

Пазарно стопанство

- 202 -

Сп М 68 э

Сударьянто, Я. и др.  Современный рынок консалтинговых услуг / Я. Сударьянто, А. Гуреев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 54-60. 

  

Сист. No: 40942

Прогнозиране

- 203 -

40512

Андреева, Мария.  От механично-екстраполационен - към стратегически подход в планирането / Мария Андреева. // Съвременни подходи при управлението на икономически структури : Първа научна конференция: Пампорово 2003 / Науч. ред. Евангелий Димитров Андронов : Бургаски свободен унив.. - Казанлък, 2003, с. 77-85. 

  

Сист. No: 41409

Икономически анализ

- 204 -

40532

Василев, Йордан Иванов.  Възможности за използване на графичния метод за изследване на икономически зависимости при преподаването на микроикономикс / Йордан Иванов Василев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 212-218. 

  

Сист. No: 41139

- 205 -

40710

Гергова, Маргарита.  Издивателствата пред анализа в процеса на присъединяването към Европейския съюз / Маргарита Гергова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 366-371. 

  

Сист. No: 41264

- 206 -

40532

Дончева, Людмила.  Оптимизационен модел за анализ на стратегическия потенциал на стопанската единица / Людмила Дончева. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 222-228. 

  

Сист. No: 41141

- 207 -

40710

Дончева, Людмила.  Оперативният ливъридж като обект на икономическия анализ / Людмила Дончева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 387-392. 

  

Сист. No: 41271

- 208 -

40532

Иванов, Любомир.  Подходи за оценка на икономическата дейност и икономически индикатори при анализ на икономическия цикъл / Любомир Иванов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 274-281. 

  

Сист. No: 41128

- 209 -

Сп Г 62 Св

Дончева, Людмила.  Методологически особености на анализа на фирмената бизнессреда / Людмила Дончева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCII. - Свищов, 1997, с. 345-403. 

  

Сист. No: 40980

Икономика на отраслите

- 210 -

Сп Ф 53 кс

Филиппская, Н. Ю.  Проблемы укрепления конкурентоспособности газовой промышлености России в условиях глобализации мирового хозяйства / Н. Ю. Филиппская. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 64-67. 

  

Сист. No: 41038

Аграрна икономика

- 211 -

40873

Ненова, Радка Дончева.  Инвестиции в селското стопанство и някои възможности за осъществяването им / Радка Дончева Ненова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 127-141. 

  

Сист. No: 40859

- 212 -

40873

Стефанов, Стефан и др.  Програмата "Сапард" и развитието на селското стопанство / Стефан Стефанов, Пенка Горанова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 142-148. 

  

Сист. No: 40862

Икономика на индустрията, предприятието

- 213 -

41315

Гуцев, Георги.  Перспективи за развитие на инфраструктурното обслужване на индустриалните предприятия / Георги Гуцев. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 123-138. 

  

Сист. No: 41402

- 214 -

41315

Найденов, Сергей.  Техническото обслужване на производството - проблеми и подходи / Сергей Найденов. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 139-146. 

  

Сист. No: 41403

- 215 -

Сп В 52 лф

Гайнутдинова, Л. А.  Принцип соучастия как фактор конкурентных преимуществ / Л. А. Гайнутдинова. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, . - Санкт-Петербург, 2009, N 6, с. 191-203. 

  

Сист. No: 41086

- 216 -

Сп В 52 Мэ

Дейнега, В. Г.  Оптимизация инновационных бизнес - моделей в промышленных компаниях / В. Г. Дейнега. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 6, с. 25-37. 

  

Сист. No: 41143

- 217 -

Сп В 52 Мэ

Савон, Д. Ю.  Инструментарий стимулирования процесса экологизации производственной сферы / Д. Ю. Савон. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 6, с. 67-76. 

  

Сист. No: 41145

Туризъм в България

- 218 -

43252

Горчева, Таня.  Научни подходи и практическа реализация на устойчивия туризъм у нас / Таня Горчева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 113-119. 

  

Сист. No: 41120

- 219 -

40873

Илиева, Любка.  Тенденциите в световния туризъм - възможност за развитие на селския туризъм в България / Любка Илиева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 78-85. 

  

Сист. No: 40844

- 220 -

40873

Конов, Никола.  Алтернативни възможности за развитие на аграрния туризъм в България / Никола Конов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 91-96. 

  

Сист. No: 40846

- 221 -

40873

Шопова, Маргарита и др.  Възможности на селския туризъм и развитието му в България / Маргарита Шопова, Весела Георгиева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 185-191. 

  

Сист. No: 40881

- 222 -

Сп Г 62 вх

Караджова, Златина.  Влияние на инфраструктурните дейности върху българския туризъм / Златина Караджова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, N 2, с. 47-50. 

  

Сист. No: 41450

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 223 -

40532

Кръстев, Владимир.  Моделиране на ценовото поведение при навлизане на конкурент в пазар на стоки за еднократна употреба / Владимир Кръстев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 296-308. 

  

Сист. No: 41396

Себестойност. Производствени разходи

- 224 -

40427

Найденов, Сергей.  Фирмено управление на себестойността / Сергей Найденов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 198-209. 

  

Сист. No: 41096

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 225 -

43252

Веселинова, Надежда.  Протекционизмът - от теоретическите постановки към приложението в условията на криза / Надежда Веселинова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 309-313. 

  

Сист. No: 41390

- 226 -

Сп В 83 Э

Нуреев, Р. и др.  Рынок легковых автомобилей: до и ипосле кризиса / Р. Нуреев, Д. Кондратов. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 3, с. 110-120. 

  

Сист. No: 41350

- 227 -

Сп Х 742

Световният биопазар в цифри и факти . // ХИ&Т, XI, 2010, N 2, с. 20-21. 

  

Сист. No: 41260

Търговия

- 228 -

40028

Божинова, Марияна.  Търговските операции с индустриална собственост - фактор за повишаване на конкурентоспособността на фирмите / Марияна Божинова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 156-161. 

  

Сист. No: 41441

- 229 -

40584

Борисова, Лалка.  Оползотворяване на уменията на търговците в процеса на продажбите / Лалка Борисова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 101-109. 

  

Сист. No: 41467

- 230 -

41315

Лазаров, Румен.  Национална иновационна система - същност и фактори на функциониране / Румен Лазаров. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 87-98. 

  

Сист. No: 41397

- 231 -

41315

Пантелеева, Искра.  Някои иновационни проблеми на българската икономика в контекста на европейската интеграция / Искра Пантелеева. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 99-109. 

  

Сист. No: 41400

- 232 -

43252

Петрова, Симеонка.  Възмоожности за измерване на силата в каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци / Симеонка Петрова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 214-220. 

  

Сист. No: 41207

- 233 -

40584

Стойкова, Гергана.  Търговията с екопродукти - проблеми и предизвикателства / Гергана Стойкова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 148-153. 

  

Сист. No: 41468

- 234 -

40584

Филипова, Теодора.  Организация на франчайзинга в контекста на защита правата на потребителите / Теодора Филипова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 154-162. 

  

Сист. No: 41470

- 235 -

40584

Цвяткова, Стойна.  Мерки за ограничаване на търговията с фалшиви потребителски стоки / Стойна Цвяткова. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 69-78. 

  

Сист. No: 41466

- 236 -

Сп Н 25 а

Върбанов, Румен.  Безопасността на електронната търговия: рискове и възможни последици / Румен Върбанов. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 31-54. 

  

Сист. No: 41091

- 237 -

Сп П 57 х

Зверев, А.  Организация и регулирование розничной торговли в Германии / А. Зверев. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 2, с. 62-70. 

  

Сист. No: 41170

- 238 -

Сп Р 448

Михайлова, Надя.  Какво искат клиентът / Надя Михайлова. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 2, с. 39-40. 

  

Сист. No: 41062

- 239 -

Сп Л 763

Пенева-Григорова, Станислава.  Плащанията - в ръцете на фактори / Станислава Пенева-Григорова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 34-36. 

  

Сист. No: 41157

- 240 -

Сп Д 41 к

Швандар, К. В.и др.  Возможности моделирования при прогнозировании конъюктуры мировых товарных рынков (на примере рынка нефти) / К. В. Швандар, С. В. Плотников, А. Д. Бородин. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 4, с. 63-69. 

  

Сист. No: 41430

Маркетинг

- 241 -

40710

Божинова, Марияна.  Маркетинговия одит в процеса на фирменото управление / Марияна Божинова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 478-482. 

  

Сист. No: 41289

- 242 -

43252

Горанова, Пенка и др.  Изследователският процес и парадигмите в маркетинга / Пенка Горанова, Живка Тананеева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 66-70. 

  

Сист. No: 40912

- 243 -

40532

Йорданов, Радослав.  Оценъчни процедури за емпирично дефиниране дифузионния модел на BASS / Радослав Йорданов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 260-267. 

  

Сист. No: 41132

- 244 -

40873

Мидова, Петранка.  Приложение на бенчмаркинга при оценка на конкурентоспособността на селскостопанското предприятие / Петранка Мидова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 112-117. 

  

Сист. No: 40851

- 245 -

39478

Чиприянов, Михаил и др.  Маркетизацията и новите предизвикателства пред счетоводната професия / Михаил Чиприянов, Галина Василева. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 327-332. 

  

Сист. No: 41026

- 246 -

В З 375

Драганов, Христо.  Връзка между контролинга и маркетинга / Христо Драганов. // Застраховател, XVI, N 7, 14 апр. 2010, с. 7-8. 

  

Сист. No: 41227

- 247 -

В З 375

Мишева, Ирена.  Маркетингът в образованието - фактор за обучението и кариерното развитие на специалисти висшисти по застраховане и осигуряване / Ирена Мишева. // Застраховател, XVI, N 6, 31 март - 14 апр. 2010, с. 14, 17. 

  

Сист. No: 19461

- 248 -

Сп Н 326 ту

Цветков, Веселин.  Причини за нарастването на разходите за медикаменти, покривани от обществените фондове: методи и модели за ограничаването им / Веселин Цветков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 277-310. 

  

Сист. No: 41422

Рекламна, комуникационна политика

- 249 -

40427

Цонева, Иванка.  Актуални фирмени комуникации - емоционално зареждане на марка / Иванка Цонева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 168-174. 

  

Сист. No: 40891

- 250 -

40873

Цонева, Иванка Борисова.  Публичност (ПР) и реклама в агробизнеса / Иванка Борисова Цонева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 170-178. 

  

Сист. No: 40877

Логистика

- 251 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Песимизъм и оптимизъм на Босфора / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 46-49. 

  

Сист. No: 40895

- 252 -

Сп Л 763

Димчев, Владимир.  Как се пресмятат разходите за складова обработка на стоките / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 26-30. 

  

Сист. No: 40904

- 253 -

Сп Л 763

Димчев, Владимир.  Как се пресмятат разходи за складова механизация / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 26-30. 

  

Сист. No: 41154

- 254 -

Сп Л 763

Маринова, Ани.  TMS - ключ към нова ефективност / Ани Маринова. // Логистика, VI, 2010, N 3, с. 38-39. 

  

Сист. No: 41158

Вътрешна търговия

- 255 -

Сп И 36 Вн

Душкова, Миглена.  Изследване на продажбите на търговска верига "Пикадили" АД и търговска верига "Билла България" ЕООД / Миглена Душкова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 3, с. 109-120. 

  

Сист. No: 41267

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 256 -

Сп Е 454 и

Русев, Валентин.  Специфични правила за определяне на митническата стойност при внос на стоки / Валентин Русев. // Експерт, XVIII, 2010, N 2, с. 64-66. 

  

Сист. No: 25491

Международни икономически отношения

- 257 -

39478

Михайлова, Румяна.  Комисионни сделки за износ - счетоводни аспекти при отчитане на валутните курсови разлики при комисионера / Румяна Михайлова. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 200-204. 

  

Сист. No: 40923

- 258 -

Сп Г 621 УНСС

Маринов, Велко.  Относно глобалното управление на международната икономическа система / Велко Маринов. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 117-178. 

  

Сист. No: 41281

- 259 -

Сп М 68 э

Варнавский, Владимир.  Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов / В. Варнавский. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 38-46. 

  

Сист. No: 40941

- 260 -

Сп М 68 э

Канаев, Е. и др.  Юго-Восточная Азия в условиях мирового финансово-экономического кризиса / Е. Канаев, А. Курилко. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 2, с. 38-46. 

  

Сист. No: 41111

- 261 -

Сп М 68 э

Работяжев, Н.  Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века / Н. Работяжев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 3, с. 39-55. 

  

Сист. No: 41243

- 262 -

Сп Н 25 а

Сулейменов, Т. С.  Казахстан и България: главни аспекти на двустранното сътрудничество / Т. С. Сулейменов. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 5-10. 

  

Сист. No: 41087

Глобализация

- 263 -

Сп Г 62 Св

Кръстев, Красимир.  Глобализация - децентрализация - регионално развитие / Красимир Кръстев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCVIII. - Свищов, 2001, с. 301-364. 

  

Сист. No: 40973

- 264 -

Сп М 68 э

Шишков, Ю.  Государство в эпоху глобализации / Ю. Шишков. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 3-13. 

  

Сист. No: 40933

Европейска интеграция

- 265 -

Сп C 58

Николова, Светла.  България - в процес на интеграция с европейските платежни инфраструктури / Светла Николова. // CIO, 2010, N 4, с. 38-40. 

  

Сист. No: 41173

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 266 -

41315

Габровски, Радослав М.  Предизвикателствата в Европейското бизнеспространство: възможности и проблеми на българските предприятия / Радослав М. Габровски. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 15-29. 

  

Сист. No: 41391

- 267 -

40049

Стефанов, Стефан.  Психологически проблеми на населението в условията на Балканска евроинтеграция / Стефан Стефанов. // Психологически и правни аспекти на развитието на Балканите, Европа и света през ХХI век : Международна научно-теоретична конференция България, гр. Поморие, 21-24.05.2002 г.;Сборник доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 144-150. 

  

Сист. No: 41306

- 268 -

Сп П 843 б

Стоянов, Велчо.  За и против еврото в България / Велчо Стоянов. // Право&Бизнес, II, 2010, N 4, с.10-12. , 20 апр. - 20 май 2010

  

Сист. No: 41363

- 269 -

Сп М 68 э

Стрежнева, М.  Структурирование политического пространства в Европейском союзе / М. Стрежнева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2010, N 1, с. 61-72. 

  

Сист. No: 40944

Право. Наука за държавата и правото

- 270 -

Сп Т 961 п

Бонева, Йорданка.  Новите международни морски канвенции и националната уредба - терминологични проблеми / Йорданка Бонева. // Търговско право, XIX, 2010, N 1, с. 41-50. 

  

Сист. No: 41266

- 271 -

Сп Т 961 п

Калайджиев, Ангел.  Преглед на съдебната практика по някои въпроси, отнасящи се до производство по несъстоятелност / Ангел Калайджиев. // Търговско право, XIX, 2010, N 1, с. 51-56. 

  

Сист. No: 41268

- 272 -

Сп Б 923 з

Костов, Бойко.  Изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01012010 г. / Бойко Костов. // Български законник, XIX, 2010, N 3, с. 69-76. 

  

Сист. No: 41080

- 273 -

Сп Ю 294

Павлов, Христо.  Следствените версии и развитието на следствената практика и обучение / Христо Павлов. // Юридически сборник, Т. XVII, 2010, N 17, с. 72-91. 

  

Сист. No: 41114

- 274 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Облагане на услугите с ДДС след 1 януари 2010 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XIX, 2010, N 3, с. 77-85. 

  

Сист. No: 41082

- 275 -

Сп И 31

Тест по данъчно и социално право . // ИДЕС, XIV, 2010, N [Изв. бр.], с. 64-90. 

  

Сист. No: 41279

- 276 -

Сп И 31

Тест по търговско право . // ИДЕС, XIV, 2010, N [Изв. бр.], с. 92-112. 

  

Сист. No: 41282

Търговско право

- 277 -

41315

Христова, Христина.  Промените в търговския закон от 2003 год. относно продажбата на търговското предприятие / Христина Христова. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 291-304. 

  

Сист. No: 41404

- 278 -

Сп Т 961 п

Стефанов, Георги.  По някои въпроси на приключването и възобновяването на производство по несъстоятелност / Георги Стефанов. // Търговско право, XIX, 2010, N 1, с. 57-69. 

  

Сист. No: 41274

Търговски дружества

- 279 -

Сп Г 621 БСУ

Рисимански, Иво.  Икономически елементи на несъстоятелността на търговските дружества в условията на криза / Иво Рисимански. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 143-150. 

  

Сист. No: 31719

- 280 -

Сп Ю 294

Коев, Красимир.  Договорът при преобразуване на търговски дружуства / Красимир Коев. // Юридически сборник, Т. XVII, 2010, N 17, с. 56-71. 

  

Сист. No: 41113

Данъчни закони

- 281 -

Сп Ю 294

Мутафов, Красимир.  Същност на данъка / Красимир Мутафов. // Юридически сборник, Т. XVII, 2010, N 17, с. 92-105. 

  

Сист. No: 41116

Общинско управление

- 282 -

40028

Борисов, Борислав.  Модел за устойчиво управление на общинските финанси / Борислав Борисов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 184-190. 

  

Сист. No: 41447

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 283 -

39478

Кънева, Тотка.  Отчетно - информационни аспекти на разходите по обезпечаване на инвалидите с помощни технически средства / Тотка Кънева. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 192-199. 

  

Сист. No: 40883

Социално осигуряване

- 284 -

43252

Йорданов, Пламен.  Необходимото развитие и усъвършенстване на социалната система - детерминанта на ефективното взаимодействие между теория и практика / Пламен Йорданов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 227-232. 

  

Сист. No: 41210

- 285 -

Сп Е 454 и

Нончева, Теодора.  Заместването на дохода от пенсии - индикатор за адекватни доходи на възрастните хора / Теодора Нончева. // Експерт, XVIII, 2010, N 3, с. 23-27. 

  

Сист. No: 41472

Социално осигуряване в България

- 286 -

43252

Нинов, Николай.  Развитие и усъвършенстване на механизмите на социалното подпомагане - средство за превенция и преодоляване на бедността в България / Николай Нинов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 345-350. 

  

Сист. No: 41419

- 287 -

Сп Н 25 а

Кръстителски, Илко Й.  Историческо развитие на здравното осигуряване в България / Илко Й. Кръстителски. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 89-101. 

  

Сист. No: 41095

Пенсионно осигуряване

- 288 -

39478

Йотова, Йонка и др.  Отчитане на операциите по фондовете в пенсионните дружества / Йонка Йотова, Йото Йотов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 154-162. 

  

Сист. No: 40868

- 289 -

Сп Г 621 УНСС

Манов, Богомил и др.  Влияние на световната икономическа криза върху дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България / Богомил Манов, Жеко Милев. // ГОДИШНИК на УНСС, VI, 2009, с. 325-363. 

  

Сист. No: 41292

Застраховане

- 290 -

43252

Василев, Венцислав.  Застраховането - ефикасно средство за смекчаване на последиците от реализирането на риска във фирмата / Венцислав Василев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 233-237. 

  

Сист. No: 41212

- 291 -

43252

Ерусалимов, Румен.  Актюерски решения на практическите проблеми свързани с определяне размера на премийните резерви в животозастраховането / Румен Ерусалимов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 238-247. 

  

Сист. No: 41213

- 292 -

43252

Кръстев, Людмил.  Прилагането на стойностния подход в управлението на застрахователното дружество / Людмил Кръстев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 333-334. 

  

Сист. No: 41415

- 293 -

40427

Чиприянова, Катя.  Особености на инвестиционната дейност на застрахователните компании / Катя Чиприянова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 244-249. 

  

Сист. No: 31718

- 294 -

40873

Чиприянова, Катя.  Застраховането - инструмент за управление на риска в европейското селско стопанство / Катя Чиприянова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 179-184. 

  

Сист. No: 40880

- 295 -

40532

Чиприянова, Катя.  Разпределението на Pareto и приложението му за моделиране големината на щетата / Катя Чиприянова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 241-246. 

  

Сист. No: 41137

- 296 -

40710

Чиприянова, Катя.  Организация на данните, необходими за оценка на застрахователните резерви за предстоящи плащания / Катя Чиприянова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 300-305. 

  

Сист. No: 41204

- 297 -

Сп С 848 д

Анализ методологии оценки кредитного риска при страховании вкладов . // Страховое дело, XVI, 2009, N 12

  

Сист. No: 41079

- 298 -

Сп П 83 м

Вълканова, Мария Атанасова.  Приемане на уговорката в полза на трето лице при договор за застраховка "живот" в случай на смърт - същност и особености / Мария Атанасова Вълканова. // Правна мисъл, LI, 2010, N 1, с. 34-48. 

  

Сист. No: 41054

- 299 -

Сп С 848 д

Жук, Игорь Николаевич.  Конкурентоспособность страховой организации и ее кластерное обеспечение / Игорь Николаевич Жук. // Страховое дело, XVI, 2009, N 12, с. 17-23. 

  

Сист. No: 41077

- 300 -

Сп И 36 Вн

Кръстев, Людмил.  Увеличаването на акционерното богатство - цел на управлението на застрахователното дружество / Людмил Кръстев. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 3, с. 121-130. 

  

Сист. No: 41269

- 301 -

Сп Ф 53 кс

Логвинова, И. Л.  Участие государства в развитии взаимного страхования / И. Л. Логвинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 7, с. 56-63. 

  

Сист. No: 41036

- 302 -

Сп Ф 53

Логвинова, И. Л.  Организации взаимного страхования и их ассоциации за рубежом / И. Л. Логвинова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 3, с. 52-55. 

  

Сист. No: 41464

- 303 -

Сп С 848 д

Логвинова, Ирина Львовна.  Такафул как метод создания страховой защиты / Ирина Львовна Логвинова. // Страховое дело, XVI, 2009, N 12, с. 37-43. 

  

Сист. No: 41078

- 304 -

Сп Ф 53

Фадеева, А. В.  Критерии эффективности перестраховочной защиты / А. В. Фадеева. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 2, с. 39-45. 

  

Сист. No: 41090

- 305 -

Сп Ф 53 кс

Яшина, Н. И. и др.  Определение устойчивости страхового сектора с учетом риска финансовой деятельности страховых организаций / Н. И. Яшина, М. В. Огородова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 10, с. 25-32. 

  

Сист. No: 41193

- 306 -

Сп Ч J 80 r

Harrington, Scott E.  The Health Insurance Reform Debate / Scott E. Harrington. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 77, 2010, N 1, с. 5-38. 

  

Сист. No: 41088

- 307 -

Сп Ч R 62 m

Nektarios, Milton.  A Growth Theory for the Insurance Industry / Milton Nektarios. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 13, 2010, N 1, с. 45-60. 

  

Сист. No: 41097

- 308 -

Сп Ч R 62 m

Puelz, Robert.  Technology's Effect on Property-Casualty Insurance Operations / Robert Puelz. // Risk Management & Insurance Review . - Malden, 13, 2010, N 1, с. 85-109. 

  

Сист. No: 41102

Образование

- 309 -

43252

Илийчовски, Светослав.  Приложение на модел BSC и RAVE в управлението на висшите училища в България / Светослав Илийчовски. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 266-271. 

  

Сист. No: 41375

- 310 -

43252

Шишманов, Красимир и др.  Електронното обучение - съвременна форма за повишаване на квалификацията на персонала / Красимир Шишманов, Пенка Шишманова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 76-80. 

  

Сист. No: 40916

- 311 -

40532

Шопова, Маргарита и др.  Поглед върху неопределените и преопределените задачи в обучението по математика / Маргарита Шопова, Весела Георгиева. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 475-479. 

  

Сист. No: 41354

- 312 -

Сп И 36 Вн

Антонова, Катя.  Политики и практики в областта на професионалното обучение в България и страните от Европейския съюз - сравнителна характеритика / Катя Антонова. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 3, с. 150-163. 

  

Сист. No: 41277

- 313 -

Сп С 847

Гюрова, Вяра.  Ефективно управление на учебния процес в университета / Вяра Гюрова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVIII, 2010, N 1, с. 1-17. 

  

Сист. No: 41107

- 314 -

Сп Ч S 88

Hargadon, Joseph M. et al.  Take Less - and Earn More / Joseph M. Hargadon, Lori R. Fuller. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2010, N 3, с. 47-53. 

  

Сист. No: 41050

Образование в България

- 315 -

Сп О 174

Маринова, Галя.  Известно и премълчавано за висшето образование и науката през изминалите години / Галя Маринова. // Образование, XIX, 2010, N 2, с. 4-12. 

  

Сист. No: 41368

Висше образование

- 316 -

43252

Асенов, Анатолий.  Ролята на научно-изследователските проекти в сферата на висшето образование / Анатолий Асенов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 139-144. 

  

Сист. No: 41124

- 317 -

43252

Асенов, Анатолий и др.  Връзката: университет - практика в условия на криза / Анатолий Асенов, Ирена Емилова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 133-138. 

  

Сист. No: 41123

- 318 -

40247

Баташки, Георги.  Възможности за преподаване на дисциплината "Международни счетоводни стандарти за публичния сектор" / Георги Баташки. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 115-119. 

  

Сист. No: 41353

- 319 -

40247

Божков, Васил.  Размисли за подготовка на специалности по счетоводство с квалификационна степен "магистър" / Васил Божков. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 39-43. 

  

Сист. No: 41334

- 320 -

40532

Георгиева, Нонка и др.  Една концепция за математическата подготовка на студентите по икономика / Нонка Георгиева, Людмила Дончева. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 480-484. 

  

Сист. No: 41352

- 321 -

40247

Дамянов, Дамян.  Проблеми на преподаването на счетоводство във висшето училище / Дамян Дамянов. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 33-38. 

  

Сист. No: 41333

- 322 -

40247

Дамянов, Дамян.  Дипломиране според системата на кредитните точки / Дамян Дамянов. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 93-97. 

  

Сист. No: 41344

- 323 -

41216

Денева, Анета и др.  Реалните потребности на практиката и адекватният отговор на обучението по специалност "Икономика на индустрията" / Анета Денева, Павлина Асенова. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Научна конференция посветена на 50 години от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията". (Сборник доклади) : ИУ-Варна. - Варна, 2004, с. 66-72. 

  

Сист. No: 41380

- 324 -

40247

Димитров, Марин.  Счетоводният анализ - учебна дисциплина / Марин Димитров. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 98-103. 

  

Сист. No: 41345

- 325 -

40247

Дочев, Михаил.  Нови изисквания при преподаване на счетоводните дисциплини във висшите училища / Михаил Дочев. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 44-48. 

  

Сист. No: 41335

- 326 -

40247

Иванова, Галя и др.  Ролята на текущия контрол в семинарните занятия по счетоводство / Галя Иванова, Станислава Панчева. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 139-143. 

  

Сист. No: 41360

- 327 -

40247

Илиев, Георги.  Относно съдържанието на дисциплината "Корпоративно счетоводство" / Георги Илиев. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 110-114. 

  

Сист. No: 41351

- 328 -

40247

Йоновски, Калин.  За писмения анонимен изпит по счетоводство / Калин Йоновски. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 69-72. 

  

Сист. No: 41339

- 329 -

40247

Йотова, Йонка и др.  Някои проблеми при преподаването на дисциплината "Счетоводство на здравеопазването" / Йонка Йотова, Тотка Кънева. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 104-109. 

  

Сист. No: 41346

- 330 -

40247

Краев, Любен.  Счетоводството в новия информационен свят на бизнеса / Любен Краев. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 49-56. 

  

Сист. No: 41337

- 331 -

40247

Крумова, Диана.  Обучението по счетоводство с компютри и програмни продукти / Диана Крумова. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 127-132. 

  

Сист. No: 41355

- 332 -

41216

Кънев, Петър и др.  Предизвикателствата на практиката към обучението по специалност "Икономика на индустрията" / Петър Кънев, Венета Божинова. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Научна конференция посветена на 50 години от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията". (Сборник доклади) : ИУ-Варна. - Варна, 2004, с. 57-65. 

  

Сист. No: 41374

- 333 -

40247

Меразчиев, Васил.  Висшето образование по счетоводство в началото на XXI-то столетие / Васил Меразчиев. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 15-20. 

  

Сист. No: 41315

- 334 -

40247

Меразчиев, Васил.  Висшето образование по счетоводство в началото на XXI-то столетие / Васил Меразчиев. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 15-20. 

  

Сист. No: 41332

- 335 -

43252

Мидова, Петранка.  Приложения на бенчмаркинга при решаване проблемите на релацията "университетска наука - практика" / Петранка Мидова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 254-258. 

  

Сист. No: 41215

- 336 -

40247

Михайлова, Румяна.  Организация на колежанското обучение по счетоводство / Румяна Михайлова. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 64-66. 

  

Сист. No: 41338

- 337 -

41216

Найденов, Сергей.  Предизвикателства и перспективи пред специалност "Икономика на индустрията" / Сергей Найденов. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Научна конференция посветена на 50 години от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията". (Сборник доклади) : ИУ-Варна. - Варна, 2004, с. 73-81. 

  

Сист. No: 41381

- 338 -

41216

Пантелеева, Искра.  Обучението в бакалавърската и магистърската степен по специалност "Икономика на индустрията" през погледа на студентите / Искра Пантелеева. // Развитие на индустриалния сектор и усъвършенстване подготовката на специалисти с висше образование в Р. България : Научна конференция посветена на 50 години от създаването на катедра "Икономика и управление на индустрията". (Сборник доклади) : ИУ-Варна. - Варна, 2004, с. 82-103. 

  

Сист. No: 41383

- 339 -

40247

Папазов, Игнат.  Счетоводните актуализации в бюджетния сектор и рефлекта им върху семинарите по учебната дисциплина "Бюджетно счетоводство" / Игнат Папазов. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 149-153. 

  

Сист. No: 41362

- 340 -

43252

Симеонов, Огнян и др.  Управлението на висшето училище в постсоциалистическите държави / Огнян Симеонов, Мая Ламбовска. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 204-209. 

  

Сист. No: 41135

- 341 -

40247

Симеонова, Росица.  За използването на казусите в обучението по счетоводство / Росица Симеонова. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 133-138. 

  

Сист. No: 41359

- 342 -

39478

Спасов, Димитър.  Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България / Димитър Спасов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 343-351. 

  

Сист. No: 41027

- 343 -

40710

Стефанов, Стефан.  Преподаването на математическите дисциплини в икономическите висши училища - състояние и проблеми / Стефан Стефанов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 275-280. 

  

Сист. No: 41200

- 344 -

40532

Стефанов, Стефан.  Относно причините за незадоволителната математическа подготовка на студентите по икономика / Стефан Стефанов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 384-387. 

  

Сист. No: 41369

- 345 -

40247

Цветков, Цветан.  Някои проблеми при водене на семинарните занятия по счетодоство / Цветан Цветков. // Преподаване на счетоводството във висшите училища : Научно-методическа конференция 14-15 ноември 2002 г.- Свищов; Доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 144-148. 

  

Сист. No: 41361

- 346 -

40532

Шопова, Маргарита.  Място на дидактическите тестове при проверка и оценка на знанията по математика във висше учебно заведение / Маргарита Шопова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 468-474. 

  

Сист. No: 41358

- 347 -

В Н 25 к

Деянова, Лиляна.  И ако университетите не се подчинят, ще минем без тях / Лиляна Деянова. // Култура, LIII, N 5, 12 февр. 2010, с. 9. 

  

Сист. No: 25489

- 348 -

В А 36

Дикова, Татяна.  Академичният дух не търпи забранителен режим / Татяна Дикова. // Аз-буки, XX, N 13, 31 март - 6 апр. 2010, с. 1, 12. 

  

Сист. No: 3641

- 349 -

В Н 25 к

Каприев, Георги.  Начисляване на амортизациите по индекса на Бъкстон / Георги Каприев. // Култура, LIII, N 2, 22 ян. 2010, с. 5. 

  

Сист. No: 19358

- 350 -

В Н 25 к

Колинс, Рендал.  Великата образователна държава / Рендал Колинс. // Култура, LIV, N 11, 26 март 2010, с. 12. 

  

Сист. No: 41115

- 351 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  Министър Игнатов получи подкрепа от студентите за реформи във ВУЗ / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LVI, N 13, 2-8 апр. 2010, с. 1, 10. 

  

Сист. No: 41153

- 352 -

Сп Г 62 вх

Шивачева, Веска.  Студентът като субект на интерактивните технологии / Веска Шивачева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 101-106. 

  

Сист. No: 41456

- 353 -

Сп Ю 294

Ангелов, Ангел.  Предизвикване на криза и приватизиране на науката и образованието / Ангел Ангелов. // Юридически сборник, Т. XVII, 2010, N 6, с. 9. 

  

Сист. No: 19362

- 354 -

Сп П 89 тп

Максюков, Николай и др.  Высшее образование: коммерциализация знаний и инновации / Николай Максюков, Виктор Кривов, Игорь Барбашин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 2, с. 45-53. 

  

Сист. No: 41144

- 355 -

Сп М 457 е

Рейтинг университетов мира - 2009 . // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 1, с. 25-38. 

  

Сист. No: 41151

- 356 -

Сп М 457 е

Рейтингите в националните системи за висше образование . // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 1, с. 22-24. 

  

Сист. No: 41150

- 357 -

Сп М 457 е

Стандарти и препоръки за гарантиране качеството на висшето образование в Европа . // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 1, с. 7-9. 

  

Сист. No: 41149

- 358 -

Сп С 847

Терзиева, Сеня.  Кредитна система във висшите училища като методически инструмент за саморегулирано учене / Сеня Терзиева. // Стратегии на образователната и научната политика, XVIII, 2010, N 1, с. 19-30. 

  

Сист. No: 41108

- 359 -

Сп П 324

Терзиева, Сеня и др.  Саморегулиране на студентското учене / Сеня Терзиева, Ивана Радонова, Марияна Илиева. // Педагогика, XX, 2010, N 2, с. 55-65. 

  

Сист. No: 41252

- 360 -

Сп П 324

Цоков, Галин.  Виртуализация на обучението в академична среда, чрез използване на социалната мрежа "Фейсбук" / Галин Цоков. // Педагогика, XX, 2010, N 2, с. 26-33. 

  

Сист. No: 41250

- 361 -

Сп М 457 е

The quality assurance of student assessment in higher education. Report of an international working group . // Международно списание Е и М еврообразование, 2010, N 1, с. 10-21. 

  

Сист. No: 41152

Висше образование в България

- 362 -

43252

Върбанов, Иван и др.  Третият сектор в дейността на университетите и алумни отношения / Иван Върбанов, Емилия Вачева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 58-61. 

  

Сист. No: 40905

- 363 -

43252

Върбанов, Румен.  Подготовка на ИТ специалисти във ВУЗ: състояние, проблеми и решения / Румен Върбанов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 46-57. 

  

Сист. No: 40902

Висше образование за икономисти

- 364 -

43252

Андреева, Мария.  Връзката управленска наука-практика при обучението по фирмен мениджмънт / Мария Андреева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 94-99. 

  

Сист. No: 41117

- 365 -

40532

Дакова, Маргарита.  Използването на казуси със статистическа информация в обучението по "Информатика" / Маргарита Дакова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 485-495. 

  

Сист. No: 41347

- 366 -

43252

Денева, Анета.  Връзката "Наука-практика" и ролята й в обучението по отрасловите специалности / Анета Денева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 62-65. 

  

Сист. No: 40906

- 367 -

43252

Захариев, Андрей.  Управленски предизвикателства за осигуряване на ефективин учебен процес в дистанционна форма на обучение / Андрей Захариев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 14-20. 

  

Сист. No: 40898

- 368 -

43252

Стефанов, Стефан.  Моделирането на икономическите процеси и реализирането му в курса по математика и икономическите висши училища / Стефан Стефанов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 21-28. 

  

Сист. No: 40899

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 369 -

Сп П 89 г

Калчев, Цветомир.  Екологични индикатори за оценка състоянието на околната среда / Цветомир Калчев. // Проблеми на географията, 2009, N 1, с. 3-15. 

  

Сист. No: 40965

Екология

- 370 -

40710

Митов, Кирил Пенев.  Възможни подходи за анализ на екологичните задължения / Кирил Пенев Митов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 372-376. 

  

Сист. No: 41265

- 371 -

Сп Н 32 тх

Естествена и техногенна радиоактивност в българските почви . // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 1, 2009, с. 381-386. 

  

Сист. No: 40847

- 372 -

Сп Г 62 вх

Каприева, Мариана.  Философски проблеми на екологията / Мариана Каприева. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 64-69. 

  

Сист. No: 41453

- 373 -

Сп Р 448

Стоилова, Екатерина.  Как каузата за чиста България печели в ГМО битката / Екатерина Стоилова. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 2, с. 37. 

  

Сист. No: 41060

Математика

- 374 -

40532

Аврамов, Атанас.  Методът на Гаус-Жордан за изучаване на изпъкнал многостен / Атанас Аврамов, Стефан Грозев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 456-462. 

  

Сист. No: 41365

- 375 -

40710

Аврамов, Атанас и др.  Екстремални идеи в постоптималния анализ / Атанас Аврамов, Стефан Грозев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 318-323. 

  

Сист. No: 41247

Висша математика

- 376 -

Сп И 36 Вн

Дочев, Дочо и др.  Еднокритериална задача при неопределеност / Дочо Дочев, Здравко Славов, Йордан Петков. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 3, с. 31-41. 

  

Сист. No: 41253

Математическо програмиране

- 377 -

40532

Аврамов, Атанас.  Обратна задача в линейното програмиране / Атанас Аврамов, Стефан Грозев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 463-467. 

  

Сист. No: 41364

- 378 -

40532

Кръстев, Йордан.  Матрични операции с програмата EXCEL / Йордан Кръстев. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 449-455. 

  

Сист. No: 41366

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 379 -

40532

Димитрова, Полина.  Прекратяване дейността на I и II енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД: социално-икономически последици / Полина Димитрова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 326-329. 

  

Сист. No: 41382

- 380 -

40427

Личев, Тихомир.  Някои проблеми при осъществяването на структурната реформа в предприятията на енергийния сектор / Тихомир Личев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 175-179. 

  

Сист. No: 40892

- 381 -

В Н 317

Добревски, Иван и др.  Още веднъж за възобновяемите енергийни източници - ВЕИ / Иван Добревски, Нели Захариева. // Наука & Общество, XX, N 4, 29 апр. 2010, с. 16, 18. 

  

Сист. No: 41442

- 382 -

Сп Х 74 п

Апостолов, Кирил.  Енергийната ефективност в промишлеността / Кирил Апостолов. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 3, с. 7-10. 

  

Сист. No: 41224

- 383 -

Сп Ю 371

Найденов, Иво.  Световен уранодобив / Иво Найденов. // Ютилитис, VIII, 2010, N 3, с. 25-27. 

  

Сист. No: 41064

- 384 -

Сп Ю 294

Пенчев, Георги.  Екологоправни аспекти на атомната енергетика по вторичното европейско право / Георги Пенчев. // Юридически сборник, Т. XVII, 2010, N 17, с. 5-36. 

  

Сист. No: 38512

- 385 -

Сп Ю 371

Централите се броят на ЕС(ен) . // Ютилитис, VIII, 2010, N 3, с. 44-48. 

  

Сист. No: 41069

Селско стопанство. Горско стопанство

- 386 -

 

По-едри кочани, по-пълни пити , 2010, с. 41-45. 

  

Сист. No: 41155

- 387 -

43252

Блажева, Виолета.  Производство на биогорива - съвременни тенденции и предизвикателства / Виолета Блажева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 278-283. 

  

Сист. No: 41377

- 388 -

40873

Гергова, Маргарита.  Проблеми при анализа на инвестиционната дейност на земеделските производители / Маргарита Гергова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ Ценов, 2004, с. 51-57. 

  

Сист. No: 40825

- 389 -

40873

Косев, С. Н.  Технология и икономическа ефективност на капковото напояване в аграрния сектор / С. Н. Косев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 97-105. 

  

Сист. No: 40848

- 390 -

40873

Михайлова, Румяна.  Оценка на растениевъдната продукция - предизвикателството пред счетоводното законодателство / Румяна Михайлова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 118-122. 

  

Сист. No: 40856

- 391 -

40710

Михайлова, Румяна.  Някои аспекти относно оценката на селсостопанската продукция получена от растениевъдството / Румяна Михайлова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 174-176. 

  

Сист. No: 41048

- 392 -

40873

Стойкова, Гергана.  Биоземеделието в България - възникване, особености и предимства / Гергана Стойкова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 149-154. 

  

Сист. No: 40861

- 393 -

40873

Хубенов, Огнян.  Козевъдството - добра переспектива при интегриране в Европейския съюз / Огнян Хубенов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 155-159. 

  

Сист. No: 40869

- 394 -

40873

Цвяткова, Стойна Добрева.  Философия на биодинамичното земеделие / Стойна Добрева Цвяткова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 166-169. 

  

Сист. No: 40872

- 395 -

В Б 921ф

Имат ли потенциал селските райони у нас успешно да прилагат подхода Лидер? . // Български фермер, N 960, 29 апр. - 5 май 2010, с. 9, 10. 

  

Сист. No: 41435

- 396 -

Сп Н 32 тх

Петрова, Иванка и др.  Производство и потребление на рапично семе в света / Иванка Петрова, Борис Божилов, Надка Михалкова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 1, 2009, с. 543-548. 

  

Сист. No: 40857

- 397 -

Сп З 54

Антонова, Веселка.  Ягодопроизводството в света и България / Веселка Антонова. // Земеделие плюс, 2010, N 2, 33-34. 

  

Сист. No: 41074

- 398 -

Сп З 54

Балевски, Николай.  Ключови ентомофаги при житни култури със слята повърхност (пшеница, тритикале, ечемик, овес, ръж) / Николай Балевски. // Земеделие плюс, 2010, N 2, с. 13-15. 

  

Сист. No: 41057

- 399 -

Сп З 54

Димитрова-Донева, Милка.  Азотно торне и предшественици при сорго за зърно / Милка Димитрова-Донева. // Земеделие плюс, 2010, N 3, с. 9-11. 

  

Сист. No: 41297

- 400 -

Сп З 54

Екологична пластичност на нови хибриди слънчоглед . // Земеделие плюс, 2010, N 3, с. 35-38. 

  

Сист. No: 41302

- 401 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Растителните масла в света през 2009 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 3, с. 30-31. 

  

Сист. No: 40939

- 402 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Сривът на животновъдството ни продължава / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 4, с. 34-35. 

  

Сист. No: 41161

- 403 -

Сп З 54

Кестенът - ценна селскостопанска култура . // Земеделие плюс, 2010, N 2, с. 38-40. 

  

Сист. No: 41075

- 404 -

Сп З 54

Производство на кестенови ядки в света . // Земеделие плюс, 2010, N 3, с. 47-48. 

  

Сист. No: 41312

- 405 -

Сп З 54

Станев, Станко и др.  Мента / Станко Станев, Христо Ламбев. // Земеделие плюс [Прил.], 2010, N 2, 16 с.. 

  

Сист. No: 41071

- 406 -

Сп З 54

Станев, Станко и др.  Силибум (Бял трън) / Станко Станев, Христо Ламбев, Десислава Ангелова. // Земеделие плюс (Прил.), 2010, N 3, 16 с.. 

  

Сист. No: 41314

- 407 -

Сп З 54

Тодоров, Румен.  Енергоспестяващи операции в растениевъдството / Румен Тодоров. // Земеделие плюс, 2010, N 2, с. 41-43. 

  

Сист. No: 41076

- 408 -

Сп З 54

Тодорова, Десислава.  Производство на броколи и карфиол / Десислава Тодорова. // Земеделие плюс, 2010, N 2, с. 16-17. 

  

Сист. No: 41061

- 409 -

Сп З 54

Тонев, Тоньо и др.  Ефективна борба с плевелите при пшеницата и ечемика / Тоньо Тонев, Аньо Митков. // Земеделие плюс, 2010, N 2, с. 7-9; N3 с. 18-20. 

  

Сист. No: 41053

Селскостопански предприятия, производство

- 410 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Възможности за финансиране на органична продукция / Ваня Велинска. // Български фермер, N 959, 22-28 апр. 2010, с. 9, 10. 

  

Сист. No: 41326

- 411 -

Сп И 36 Вн

Георгиева, Таня.  Информационни взаимодействия на земеделието в иновационни системи (на примера на производството на пшеница в област Добрич) / Таня Георгиева. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 3, с. 97-108. 

  

Сист. No: 41261

- 412 -

Сп Х 74 п

Маламова, Нона.  Конкурентни възможности на българската местна индустрия на европейския пазар / Нона Маламова. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 3, с. 24-28. 

  

Сист. No: 41225

Растениевъдство

- 413 -

40710

Славева, Красимира.  Хармонизация на статистиката на лозарството с европейските стандарти - състояние и проблеми / Красимира Славева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 331-337. 

  

Сист. No: 41251

- 414 -

В Б 921ф

Божинов, Максим и др.  Ще успеем ли да възродим памукопроизводството у нас / Максим Божинов, Димитър Костадинов. // Български фермер, N 959, 22-28 апр. 2010, с. 7, 8. 

  

Сист. No: 41324

- 415 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Залагайте на високодобивни хибриди / Ваня Велинска. // Български фермер, N 956, 01-07 апр. 2010, с. 7, 8, 10. 

  

Сист. No: 25498

- 416 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Хибридите задължително се избират според конкретиката на полето / Ваня Велинска. // Български фермер, N 955, 25-31 март 2010, с. 7, 8, 10. 

  

Сист. No: 31721

- 417 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Производство с гарантиран пазар - на ръба на оцеляването / Ваня Велинска. // Български фермер, N 957, 8-14 апр. 2010, с. 1, 11. 

  

Сист. No: 41159

- 418 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Нови сортове и хибриди ще търсят реализация и признания / Ваня Велинска. // Български фермер, N 958, 15-21 апр. 2010, с. 9-10. 

  

Сист. No: 41222

- 419 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Фермерите трябва да се насочат към биологично производство на лешници / Александър Иванов. // Български фермер, N 953, 11 март 2010, с. 10. 

  

Сист. No: 40951

- 420 -

В Б 921ф

Янкулов, Йордан.  Изгодно е да се отглежда поливитаминната шипка Вебецина / Йордан Янкулов. // Български фермер, N 952, 04-10 март 2010, с. 10-11. 

  

Сист. No: 40867

- 421 -

Сп Л 792

Влияние на хранителните елементи върху растежа и развитието на лозата . // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 1, с. 31. 

  

Сист. No: 41160

- 422 -

Сп Р 448

Гюрова, Светломира.  Горещ ГМО картоф / Светломира Гюрова. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 3, с. 31. 

  

Сист. No: 41246

- 423 -

Сп Л 792

Накова, М. и др.  Екскориозата /Phomopsis viticola (Sacc.)/ е сложен синдром на заболяване на лозата / М. Накова, Б. Наков. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 1, с. 25-28. 

  

Сист. No: 31712

- 424 -

Сп Л 792

Николова, Евгения.  ЕСКА по лозата - разпространение, стопанско значение и форми на проявление / Евгения Николова. // Лозарство и винарство, LVIII, 2010, N 1, с. 46-52. 

  

Сист. No: 41162

- 425 -

Сп И 502

Славова, Янка.  Тютюнопроизводството - поминък, икономика, политика / Янка Славова. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 32-34. 

  

Сист. No: 41206

Земеделие. Организация и управление

- 426 -

39478

Герганов, Георги.  Проблеми по организацията на аналитичното отчитане на капитала в земеделските кооперации / Георги Герганов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 135-139. 

  

Сист. No: 40863

- 427 -

Сп И 36 Вн

Георгиева, Таня.  Фактори на иновационния потенциал на земеделските стопанства в България (на примера на област Добрич) / Таня Георгиева. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 91-102. 

  

Сист. No: 41313

Биологично земеделие

- 428 -

В Б 921ф

Данаилов, Живко.  Дребните фермери имат шанс за биологично земеделие / Живко Данаилов. // Български фермер, N 960, 29 апр. - 5 май 2010, с. 7, 8. 

  

Сист. No: 41434

- 429 -

Сп М 486

Симеонова, Албена.  Икономиката след кризата. Къде ще сме ние? / Албена Симеонова. // Мениджър, 2010, N 3, с. 18-20. 

  

Сист. No: 40913

- 430 -

Сп М 486

Христов, Николай.  Икономиката след кризата. Къде ще сме ние? / Николай Христов. // Мениджър, 2010, N 3, с. 120-121. 

  

Сист. No: 40917

Животновъдство

- 431 -

В Б 921ф

Ванчева, Диана.  Охлювъдството - с обещаващ старт / Диана Ванчева. // Български фермер, N 958, 05 апр. 2010, с. 15, 19, 20. 

  

Сист. No: 41223

Управление на предприятията. Организация на производството

- 432 -

40427

Емилова, Ирена.  Детерминанти на организационната промяна в предприятието / Ирена Емилова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 125-129. 

  

Сист. No: 40871

- 433 -

43252

Стоянов, Ивайло.  Особености при ситуационно-адаптивен реинженеринг във високотехнологични предприятия / Ивайло Стоянов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 351-356. 

  

Сист. No: 41424

- 434 -

Сп Н 326 ту

Кузманова, Марияна.  Интегрирана система за непрекъснати подобрения в бизнес организацията / Марияна Кузманова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 167-198. 

  

Сист. No: 41407

- 435 -

Сп Д 41 к

Аганбегян, А. Г.  Финансы для модернизации / А. Г. Аганбегян. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 3, с. 3-11. 

  

Сист. No: 41226

- 436 -

Сп Б 445

Василев, Венцислав.  Използвани показатели от управленските органи на застрахователните дружества / Венцислав Василев. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 67-76. 

  

Сист. No: 41003

Мениджмънт

- 437 -

43252

Ангелов, Ангел.  Аспекти на управлението на международни проекти и програми / Ангел Ангелов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 145-149. 

  

Сист. No: 41125

- 438 -

40427

Асенов, Анатолий.  Съвременни теории за конкурентните преимущества и отрасловото лидерство / Анатолий Асенов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 67-72. 

  

Сист. No: 40837

- 439 -

40427

Бакърджиева, Милка.  Предизвикателства пред индустриалните мениджъри в началото на XXI - век / Милка Бакърджиева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 160-167. 

  

Сист. No: 40887

- 440 -

43252

Бакърджиева, Милка.  Научно въздействие за увеличаване на познанието за бизнеса / Милка Бакърджиева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 101-106. 

  

Сист. No: 41118

- 441 -

40427

Дилков, Цветан.  Съвременни технологии на управление: тенденции и перспективи / Цветан Дилков. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 73-79. 

  

Сист. No: 40841

- 442 -

43252

Дилков, Цветан.  Решаващи фактори при избора на система за управление ефективността на бизнеса / Цветан Дилков. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 150-155. 

  

Сист. No: 41126

- 443 -

43252

Динков, Милен.  Ролята на мениджъра в екипа в условията на криза / Милен Динков. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 380-385. 

  

Сист. No: 41438

- 444 -

40028

Дончева, Людмила.  Вътрешно-фирмения анализ в светлината на стратегическия анализ / Людмила Дончева. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 145-149. 

  

Сист. No: 41433

- 445 -

43252

Ефтимов, Емил.  Управление на процеса по преструктуриране в националната агенция по приходите / Емил Ефтимов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 392-397. 

  

Сист. No: 41440

- 446 -

43252

Захариев, Еленко.  Мениджмънтът и икономическите кризи - предетерминираност или флуктационна цикличност / Еленко Захариев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 71-75. 

  

Сист. No: 40915

- 447 -

43252

Йорданова, Елена.  Исторически поглед за човешкия фактор и ефективността на управленския процес / Елена Йорданова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 339-344. 

  

Сист. No: 41418

- 448 -

40873

Каменов, Камен.  Система за целево-адаптивно управление / Камен Каменов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 86-90. 

  

Сист. No: 40845

- 449 -

43252

Каменов, Камен.  Кризата - преодоляване или фалит / Камен Каменов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 3-7. 

  

Сист. No: 40894

- 450 -

40710

Кирицова, Искра.  "CVP" анализът - инструмент за обосновани управленски решения / Искра Кирицова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 428-434. 

  

Сист. No: 41285

- 451 -

40710

Костадинова, Димка.  Анализ на доходността на облигациите / Димка Костадинова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 422-427. 

  

Сист. No: 41284

- 452 -

40427

Павлов, Антон.  Колко рискови са материалните запаси? / Антон Павлов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 115-118. 

  

Сист. No: 40860

- 453 -

40532

Павлов, Антон.  Рискът на материалните запаси в българските предприятия / Антон Павлов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 315-319. 

  

Сист. No: 41388

- 454 -

43252

Пенчев, Пенчо и др.  Системата на екологичния мениджмънт и нейният принос в концепцията "устойчиво развитие" / Пенчо Пенчев, Недко Минчев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 195-203. 

  

Сист. No: 41133

- 455 -

40532

Проданов, Стоян.  Модели за управлението на бързоликвидните активи - фактор за оптимизиране на оперативния мениджмънт / Стоян Проданов. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 181-188. 

  

Сист. No: 40911

- 456 -

43252

Сирашки, Христо.  Обучение по проектно управление / Христо Сирашки. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 319-322. 

  

Сист. No: 41398

- 457 -

43252

Стоянова, Станислава.  Управление на бизнеса в условия на криза / Станислава Стоянова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 386-391. 

  

Сист. No: 41439

- 458 -

43252

Чиприянов, Михаил.  Форумът на мениджърския екип (SMF) като посредник между науката и практиката / Михаил Чиприянов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 156-161. 

  

Сист. No: 41129

- 459 -

Сп Г 62 Св

Бакърджиева, Милка Йорданова.  Управление на вътрешноличностните и междуличностните конфликти / Милка Йорданова Бакърджиева. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCII. - Свищов, 1997, с. 221-276. 

  

Сист. No: 40974

- 460 -

Сп Н 32 тх

Хаджиев, Божидар.  Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономически кризи / Божидар Хаджиев. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 2, 2009, с. 67-72. 

  

Сист. No: 40875

- 461 -

Сп Б 445

Каменов, Камен.  Интереси и поведение на личността и групата / Камен Каменов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 5-18. 

  

Сист. No: 40977

- 462 -

Сп Б 445

Кантаева, Олга.  Проблеми при усъвършенстване методиката за анализ на иновационната дейност за вземане на управленски решения / Олга Кантаева. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 19-42. 

  

Сист. No: 40978

- 463 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 4) : Иновативността / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 4, с. 72-73. 

  

Сист. No: 41176

- 464 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 1, с. 66-67. 

  

Сист. No: 41177

- 465 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 2) : Делегирането / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 2, с. 68-70. 

  

Сист. No: 41178

- 466 -

Сп C 58

Марков, Стефан.  За мениджмънта в ИТ (част 3) : X, Y, Z / Стефан Марков. // CIO, 2010, N 3, с. 76-77. 

  

Сист. No: 41180

- 467 -

Сп У 732 п

Моргунов, Е.  Организационная культура: единство или множественность / Е. Моргунов. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 6, с. 26-30. 

  

Сист. No: 41217

- 468 -

Сп У 732 п

Муллахметов, Ханиф Шарифзянович.  Управление рисками и внутренний аудит: взаимосвязь и взаимодействие / Ханиф Шарифзянович Муллахметов. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2009, N 4, с. 2-6. 

  

Сист. No: 41085

- 469 -

Сп П 89 тп

Савкин, Владимир.  Экологический менеджмент: задачи и функции / Владимир Савкин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 2, с. 95-100. 

  

Сист. No: 41146

- 470 -

Сп У 732 п

Сардарян, А. и др.  Сложности "интеллектуальной" организации / А. Сардарян, Н. Коробова. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 4, с. 30-33. 

  

Сист. No: 40927

- 471 -

Сп Ч I 58 i

Dell'Era, Claudio.  Art for Business: Creating Competitive Advantage through Cultural Projects / Claudio Dell'Era. // Industry and Innovation . - London, 17, 2010, N 1, с. 71-89. 

  

Сист. No: 41110

- 472 -

Сп Ч S 88

Gillett, John et al.  How Caterpillar uses 6 Sigma to Execute Strategy / John Gillett, Ross Fink, Nick Bevington. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2010, N 4, с. 24-28. 

  

Сист. No: 41262

- 473 -

Сп C 58

ITIL на практика: какво да очакваме и към какво да се стремим . // CIO, 2010, N 4, с. 74-77. 

  

Сист. No: 41183

- 474 -

Сп Ч J 80 B

Latham, Scott F. et al.  Jilted? The manager's little book for keeping customers in a recession / Scott F. Latham, Michael R. Braun. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 1, с. 4-10. 

  

Сист. No: 41248

- 475 -

Сп Ч J 80 B

Marshall, John et al.  The story is the message: shaping corporate culture / John Marshall, Matthew Adamic. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 2, с. 18-23. 

  

Сист. No: 41175

- 476 -

Сп Ч J 80 B

McMillan, Charles.  Five competitive forces of effective leadership and innovation / Charles McMillan. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 1, с. 11-22. 

  

Сист. No: 41254

Корпоративно управление

- 477 -

41315

Денева, Анета.  Новите хоризонти на корпоративното управление / Анета Денева. // Социално-икономическото развитие на България в Европейския съюз : (проблеми и перспективи). Национална научна конференция 17-18 юни 2005 г. : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий. - В. Търново, 2006, с. 61-65. 

  

Сист. No: 41394

- 478 -

Сп Н 32 тх

Бичурова, Ива.  Институционализация на Корпоративната социална отговорност. Новият международен стандарт ISO 26000 за "Корпоративна социална отговорност" / Ива Бичурова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 2, 2009, с. 97-102. 

  

Сист. No: 40882

- 479 -

Сп Н 32 тх

Бънкова, Анастасия и др.  Социалната отговорност на бизнеса - подходи и стандарти / Анастасия Бънкова, Ива Бичурова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 2, 2009, с. 92-96. 

  

Сист. No: 40878

- 480 -

Сп Ч J 80 B

Barnes, Courtney et al.  Improving corporate communications: Lean Six Sigma science has broad reach / Courtney Barnes, Reid Walker. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 1, с. 23-36. 

  

Сист. No: 41244

Риск мениджмънт

- 481 -

40427

Габровски, Радослав М.  Новите измерения на бизнеспространството: предизвикателства и възможности за корпоративния риск мениджмънт / Радослав М. Габровски. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 147-152. 

  

Сист. No: 40886

- 482 -

40427

Шопова, Маргарита.  Икономическият риск - неизбежно допълнение към свободата на стопанската инициатива / Маргарита Шопова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 101-107. 

  

Сист. No: 40853

- 483 -

Сп Д 41 к

Ковалев, П. П.  Риск-менеджмент банка: некоторые вопросы стратегии и организации / П. П. Ковалев. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 4, с. 60-62. 

  

Сист. No: 41429

- 484 -

Сп И 31

Трифонова, Силвия.  Организация и инструментариум на управлението на операционния риск на банките / Силвия Трифонова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 2, с. 74-80. 

  

Сист. No: 41106

- 485 -

Сп C 58

Ширлетов, Александър.  Рискът - измерим или тотално непредвидим / Александър Ширлетов. // CIO, 2010, N 4, с. 78-80. 

  

Сист. No: 41185

Малък бизнес

- 486 -

Сп П 89 тп

Писарев, Василий.  Планирование как инструмент управления для предприятий малого бизнеса / Василий Писарев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 2, с. 110-115. 

  

Сист. No: 41147

- 487 -

Сп Ч I 69 sb

Herbane, Brahim.  Small Business Research: Time for a crisis-based view / Brahim Herbane. // International Small Business Journal . - London, 28, 2010, N 1, с. 43-64. 

  

Сист. No: 41109

Управление на фирмата

- 488 -

43252

Иванов, Венцислав.  Управление на бизнес процесите - нова философия за усъвършенстване на организациите / Венцислав Иванов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 368-374. 

  

Сист. No: 41428

- 489 -

Сп Г 621 БСУ

Ангелова, Наталия Христова.  Благоприятните възможности и опасностите за българската фирма на Европейския пазар / Наталия Христова Ангелова. // Годишник. Бургаски свободен университет, XX, 2009, с. 210-217. 

  

Сист. No: 40840

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 490 -

40028

Богданова, Маргарита.  Интеграционни процеси и конкурентоспособност на българските фирми / Маргарита Богданова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 126-131. 

  

Сист. No: 41431

- 491 -

43252

Дончева, Людмила.  Бизнесанализът - възможност за ефективно управление на предприятието / Людмила Дончева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 314-318. 

  

Сист. No: 41395

- 492 -

43252

Филипова, Теодора.  Управление на интелектуалния капитал - научни подходи и възможности за практическо приложение / Теодора Филипова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 259-265. 

  

Сист. No: 41218

- 493 -

Сп У 732 п

Ганина, Ольга Александровна.  Процесс управления инвестиционной политикой на предприятии / Ольга Александровна Ганина. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2009, N 4, с. 24-33. 

  

Сист. No: 41083

- 494 -

Сп У 732 р

Матюша, Алексей Алексеевич.  Методы и способы внедрения инноваций / Алексей Алексеевич Матюша. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 4, с. 59-65. 

  

Сист. No: 41081

- 495 -

Сп И 36 Вн

Минков, Илиан.  Стратегическата насока в процеса на фирмено планиране / Илиан Минков. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 70-79. 

  

Сист. No: 41303

Мениджмънт на фирмата

- 496 -

40710

Андреева, Мария.  Проблеми на стратегическия анализ на средата на фирмата / Мария Андреева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 377-382. 

  

Сист. No: 41270

- 497 -

40710

Колева, Росица Христова.  Технологични процедури при анализа на ефективностна на капитала / Росица Христова Колева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 393-397. 

  

Сист. No: 41280

Управление на риска

- 498 -

Сп В 986

Трифонова, Силвия.  Управление на операционния риск на банките / Силвия Трифонова. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 1, с. 5-19. 

  

Сист. No: 41189

- 499 -

Сп Ч R 62

King, Gregory E.  Thinking Small. Assessing the Risk of Nanotechnology / Gregory E. King. // Risk Management . - New York, 57, 2010, N 3, с. 48-54. 

  

Сист. No: 41263

Проектно управление

- 500 -

43252

Илиева, Боряна.  Удовлетворение от работата по научен проект / Боряна Илиева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 357-361. 

  

Сист. No: 41426

Счетоводство

- 501 -

40710

Александров, Станислав.  Счетоводния анализ - един от елементите за интерпретация на финансовите отчети / Станислав Александров. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 102-125. 

  

Сист. No: 41043

- 502 -

40049

Александров, Станислав.  Счетоводното законодателство в България на прага на XXI век / Станислав Александров. // Психологически и правни аспекти на развитието на Балканите, Европа и света през ХХI век : Международна научно-теоретична конференция България, гр. Поморие, 21-24.05.2002 г.;Сборник доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 168-170. 

  

Сист. No: 41310

- 503 -

40710

Андреев, Иван.  Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разходите в бюджетните предприятия / Иван Андреев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 233-237. 

  

Сист. No: 41186

- 504 -

43252

Андреев, Иван.  Теоретичните знания по счетоводство - основа за решаване на практически проблеми / Иван Андреев. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 328-332. 

  

Сист. No: 41414

- 505 -

40049

Божилов, Божидар.  Счетоводно-правни аспекти при нематериалните дълготрайни активи / Божидар Божилов. // Психологически и правни аспекти на развитието на Балканите, Европа и света през ХХI век : Международна научно-теоретична конференция България, гр. Поморие, 21-24.05.2002 г.;Сборник доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 171-172. 

  

Сист. No: 41311

- 506 -

43252

Божилов, Божидар.  Нематериалните активи и вътрешно-фирменото управление / Божидар Божилов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 323-327. 

  

Сист. No: 41406

- 507 -

39478

Божинов, Божидар.  Модел за организация на счетоводството при използване на счетоводен програмен продукт (ACO - AS99m) / Божидар Божинов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 179-181. 

  

Сист. No: 40874

- 508 -

40710

Василева, Весела.  Проблеми при отчитането на амортизацията на дълготрайни / Весела Василева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 249-253. 

  

Сист. No: 41198

- 509 -

40532

Василева, Весела.  Проблеми в отчитането на амортизацията на дълготрайните активи при последваща оценка / Весела Василева. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 338-344. 

  

Сист. No: 41371

- 510 -

39478

Дакова, Маргарита.  Български счетоводни продукти / Маргарита Дакова. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 205-214. 

  

Сист. No: 40925

- 511 -

39478

Димитров, Марин.  Счетоводният анализ - нов поглед към счетоводството на предприятието / Марин Димитров. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 7-15. 

  

Сист. No: 41405

- 512 -

39478

Иванова, Галя.  Обектите на счетоводството в юридическите лица с нестопанска цел - проблеми на отчитането им / Галя Иванова. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 257-263. 

  

Сист. No: 41024

- 513 -

40710

Иванова, Галя.  Проблеми при счетоводното отчтане придобиването на концесионните права / Галя Иванова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 126-130. 

  

Сист. No: 41044

- 514 -

39478

Йоновски, Калин.  За преоценката на дълготрайните активи / Калин Йоновски. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 215-222. 

  

Сист. No: 40928

- 515 -

40710

Йоновски, Калин.  Дълготрайните материални активи като обект на управленско въздействие / Калин Йоновски. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 188-191. 

  

Сист. No: 41070

- 516 -

39478

Крумова, Диана.  Отчитане придобиването на предприятие като бизнескомбинация / Диана Крумова. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 182-191. 

  

Сист. No: 40876

- 517 -

40710

Крумова, Диана.  Счетоводни методи за отчитане на бизнескомбинациите / Диана Крумова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 167-173. 

  

Сист. No: 41046

- 518 -

40710

Кънева, Тотка.  Някои счетоводни аспекти при отчитане на осигурителните вноски на бюджетните предприятия / Тотка Кънева. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 162-166. 

  

Сист. No: 41045

- 519 -

40710

Маринова-Димитрова, Румяна Мариянова.  Счетоводството - иконометрична система / Румяна Мариянова Маринова-Димитрова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 238-242. 

  

Сист. No: 41188

- 520 -

39478

Памукчиев, Минко.  Счетоводната отчетност и информационното общество / Минко Памукчиев. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 16-18. 

  

Сист. No: 41408

- 521 -

39478

Панчева, Станислава.  Проблеми при автоматизирането на счетоводния процес / Станислава Панчева. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 232-236. 

  

Сист. No: 40956

- 522 -

39478

Панчева, Станислава.  Проблеми при автоматизирането счетоводния процес / Станислава Панчева. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 232-236. 

  

Сист. No: 41017

- 523 -

39478

Папазов, Игнат.  По някои аспекти от счетоводнатаинте претация на банковите "евро" - разчети / Игнат Папазов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 223-231. 

  

Сист. No: 40930

- 524 -

40710

Папазов, Игнат.  Още за счетоводната интерпретация на банковите инкасови операции с чужбина / Игнат Папазов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 182-187. 

  

Сист. No: 41066

- 525 -

40710

Саркисян, Агоп и др.  Невронни мрежи в счетоводството / Агоп Саркисян, Н. Бумбарова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 105-110. 

  

Сист. No: 41041

- 526 -

40710

Тодоров, Тодор Ив.  От фирменото към националното счетоводство / Тодор Ив. Тодоров. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 263-268. 

  

Сист. No: 41199

- 527 -

40710

Цветков, Цветан.  Нормативната уредба на счетоводството у нас в условията на евроинтеграцията / Цветан Цветков. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 197-202. 

  

Сист. No: 41073

- 528 -

40028

Цветков, Цветан.  Отчетно-информационни проблеми при счетоводното отразяване на дългосрочните инвестиции / Цветан Цветков. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 76-81. 

  

Сист. No: 41417

- 529 -

Сп Г 62 Св

Илиев, Георги Илиев.  Възможности за счетоводно отчитане на умрелите животни / Георги Илиев Илиев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCII. - Свищов, 1997, с. 141-220. 

  

Сист. No: 40972

- 530 -

Сп Г 62 Св

Симеонова, Росица.  Проблеми на счетоводното отчитане възпроизводството на дървесните видове / Росица Симеонова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCVIII. - Свищов, 2001, с. 365-405. 

  

Сист. No: 40975

- 531 -

Сп Б 925 с

Башева, Снежана.  Особености при отчитане на хеджирането на паричен поток и справедлива стойност чрез използването на опции / Снежана Башева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 5-6, с. 10-14. 

  

Сист. No: 40957

- 532 -

Сп И 31

Божков, Васил и др.  Проверка на процедурите за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ (от Европейския съюз или от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство) / Васил Божков, Красен Василев. // ИДЕС, XIV, 2010, N 2, с. 6-36. 

  

Сист. No: 40932

- 533 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Нови изисквания при оповестяване на информация за свързани лица / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2010, N 3-4, с. 18-26. 

  

Сист. No: 41321

- 534 -

Сп Б 925 с

Брезоева, Бойка.  Методи за оценка на ефективността на хеджирането / Бойка Брезоева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 7-8, с. 27-36. 

  

Сист. No: 41367

- 535 -

Сп Б 445

Данчева, Ралица.  Възможности за подобряване на счетоводното отчитане на разчетите с персонала и осигурителните отношения / Ралица Данчева. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 77-93. 

  

Сист. No: 41007

- 536 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  Годишно приключване в предприятията от отрасъл "строителство" / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 3, с. 23-24; N4, с. 13-15. 

  

Сист. No: 40940

- 537 -

Сп С 953 по

Евлогиев, Емил.  Още веднъж за провизиите / Емил Евлогиев. // Счетоводна политика, 2010, N 3-4, с. 59-62. 

  

Сист. No: 41327

- 538 -

Сп С 953 п

Жотева, Мая.  Продажби на недвижими имоти и вещни права / Мая Жотева, Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 3, с. 9-11. 

  

Сист. No: 41042

- 539 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Отчитане на търговските марки / Иван Златков. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 5-6, с. 14-16. 

  

Сист. No: 40964

- 540 -

Сп С 953 по

Илиева, София.  Последните промени в стандартите за финансови инструменти / София Илиева. // Счетоводна политика, 2010, N 3-4, с. 27-40. 

  

Сист. No: 41323

- 541 -

Сп З 544 к

Как може да се пропусне при изготвянето на годишния финансов отчет.  Какво може да се пропусне при изготвянето на годишния финансов отчет. // Земеделска кооперация, XVIII, 2010, N 2, с. 42-45. 

  

Сист. No: 40890

- 542 -

Сп Б 90

Кутер, М. И. и др.  История бухгалтерского учета капитала / М. И. Кутер. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 3, с. 106-113; N4, с. 105-110. 

  

Сист. No: 41163

- 543 -

Сп С 953

Матова, Анастасия.  Особености при съставяне на ГФО от предприятията с нестопанска цел / Анастасия Матова. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 6-7; N2, с. 10-13; N3, с. 14-16. 

  

Сист. No: 40492

- 544 -

Сп Б 90

Мищенко, Е. Б.  Формирование сегментной отчетности по МСФО / Е. Б. Мищенко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 4, с. 118-123. 

  

Сист. No: 41457

- 545 -

Сп С 953

Недялкова, Пламена.  Счетоводно и данъчно третиране на задължението за разходите за дефектна стока / Пламена Недялкова. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 2, с. 14-15; N3, с. 17-18; N4, с. 9-10. 

  

Сист. No: 40630

- 546 -

Сп С 953

Петрова, Лиляна.  Изисквания към счетоводното приключване и изготвяне на финансовите отчети за 2009 г. / Лиляна Петрова. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 12-15; N2, с. 2-5; N3, с. 2-6; N4, с. 2-6. 

  

Сист. No: 40513

- 547 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Разходи за консумативи при наемни отношения / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 4, с. 6-7. 

  

Сист. No: 41318

- 548 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Специфични операции с недвижими имоти и облагането им с ДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 4, с. 8-9. 

  

Сист. No: 41322

- 549 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Някои проблеми при създаването на счетоводна информация за биологичните активи / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2010, N 3, с. 9-11; N4, с. 8-9. 

  

Сист. No: 41030

- 550 -

Сп С 953 по

Свраков, Антон.  За силата на сравненията / Антон Свраков. // Счетоводна политика, 2010, N 3-4, с. 3-17. 

  

Сист. No: 41320

- 551 -

Сп С 953

Събчева, Галина.  Промени в МСС 38 Нематериални активи / Галина Събчева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 2, с. 8-9; N3, с. 11-13. 

  

Сист. No: 40628

- 552 -

Сп И 31

Тест по счетоводство . // ИДЕС, XIV, 2010, N [Изв. бр.], с. 34-62. 

  

Сист. No: 41278

- 553 -

Сп А 454

Цветкова, Надежда.  Особености на попълването на въпросен лист при инвентаризация / Надежда Цветкова. // Актив, 2010, N 4, с. 5-8. 

  

Сист. No: 41328

Счетоводство на отраслите

- 554 -

39478

Ангелов, Анатолий.  Счетоводно-информационни проблеми при операции с основния капитал в търговските банки / Анатолий Ангелов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 247-256. 

  

Сист. No: 41023

Управленско счетоводство

- 555 -

Сп Г 621 БСУ

Колев, Николай.  По обстойно за предметната област на управленската отчетност / Николай Колев. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 43-69. 

  

Сист. No: 19357

Банково счетоводство

- 556 -

39478

Ималова, Диана.  Отчитане на кредитите и банковия сметкоплан / Диана Ималова. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 264-273. 

  

Сист. No: 41025

- 557 -

Сп Г 62 Св

Меразчиев, Васил.  Счетоводни аспекти на банковото посредничество / Васил Меразчиев. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCVIII. - Свищов, 2001, с. 5-84. 

  

Сист. No: 40967

Финансово счетоводство

- 558 -

40710

Божков, Васил.  Модифициране на информацията от финансовите отчети за целите на финансово-счетоводния анализ / Васил Божков. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 39-46. 

  

Сист. No: 41037

Бюджетно счетоводство

- 559 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане отписването на дълготрайни материални активи при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVIII, 2010, N 2, с. 33-37. 

  

Сист. No: 31709

Одиторски контрол

- 560 -

40710

Костова, Силвия.  Място на оценката в одиторския процес / Силвия Костова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 506-510. 

  

Сист. No: 41296

- 561 -

40873

Крумов, Крум.  Потребен ли е ревизионно-финансов контрол в земеделските кооперации / Крум Крумов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 106-111. 

  

Сист. No: 40849

- 562 -

39478

Михайлов, Михаил.  Аналитичните процедури - основен компонент на одита / Михаил Михайлов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 352-355. 

  

Сист. No: 41028

- 563 -

40710

Цветкова, Надежда.  Превантивност на вътрешния одит / Надежда Цветкова. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 494-498. 

  

Сист. No: 41294

- 564 -

Сп В 986

Джолин, Джоузеф Ж.  Оценки на риска по системата "Шест сигма" (Six Sigma) / Джоузеф Ж. Джолин. // Вътрешен одитор, VII, 2010, N 1, с. 24-29. 

  

Сист. No: 41191

- 565 -

Сп И 31

Желязков, Димитър.  Съвременната одиторска документация в специализираното одиторско предприятие и в одиторското дружество / Димитър Желязков. // ИДЕС, XIV, 2010, N 3, с. 24-42. 

  

Сист. No: 41105

- 566 -

Сп И 31

Начкова, Мая.  Нови изисквания към одита на дейността и на финансовите отчети на застрахователите / Мая Начкова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 3, с. 14-23. 

  

Сист. No: 41104

- 567 -

Сп И 31

Тест по независим финансов одит . // ИДЕС, XIV, 2010, N [Изв. бр.], с. 8-32. 

  

Сист. No: 41275

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 568 -

39478

Цветков, Цветан.  Нови моменти при отчитане на трудовото възнаграждение на персонала / Цветан Цветков. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 241-246. 

  

Сист. No: 41022

- 569 -

Сп Г 621 БСУ

Монова-Желева, Мария и др.  Обучение на работното място - технологични подходи и решения / Мария Монова-Желева, Димитър Минчев, Янислав Желев. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 335-343. 

  

Сист. No: 19451

- 570 -

Сп И 502

Давидков, Цветан.  Културни ориентири на ефикасното управление през призмата на измерителя на културата "избягване на несигурност" / Цветан Давидков. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 56-59. 

  

Сист. No: 41219

- 571 -

Сп П 89 тп

Зайцев, Дмитрий.  Социальная политика в организации / Дмитрий Зайцев, Алексей Березин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 2, с. 54-60. 

  

Сист. No: 41148

- 572 -

Сп Е 206

Какво е добро управление? Принципи на доброто управление . // Европейски пари за България, 2010, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 41187

- 573 -

Сп У 732 п

Камоева, Т.  Мотивация торгового персонала в условиях развития розничной торговли / Т. Камоева. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 7, с. 24-30. 

  

Сист. No: 41423

- 574 -

Сп У 732 п

Кирпичев, Д.  Мирные формы насилия / Д. Кирпичев. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 6, с. 44-47. 

  

Сист. No: 41239

- 575 -

Сп У 732 п

Королева, Елена Владимировна.  Системный подход как методологическое средство формирования и развития системы подготовки менеджеров в области интеллектуальной собственности / Елена Владимировна Королева. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2009, N 4, с. 15-23. 

  

Сист. No: 41084

- 576 -

Сп У 732 п

Поляков, Валерий.  Работа с персоналом в сфере прямых продаж / Валерий Поляков. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 5, с. 15-16. 

  

Сист. No: 41142

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 577 -

43252

Славов, Станимир.  Промяна в поведението на човешкия фактор и възможности за неговото управление / Станимир Славов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов. - Свищов, 2009, с. 375-379. 

  

Сист. No: 41437

- 578 -

Сп Г 621 БСУ

Славянска, Вяра Красимирова.  Управлението на човешките ресурси като функционална област на проектния мениджмънт / Вяра Красимирова Славянска. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 130-137. 

  

Сист. No: 2369

Стандартизация и типизация в производството

- 579 -

Сп П 843 б

Русева, Илияна.  "CE" маркировката / Илияна Русева. // Право&Бизнес, II, 2010, N 4, с. 24-25. 

  

Сист. No: 41370

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 580 -

Сп Н 32 тх

Власева, Радка.  Анализ на връзките между системите за управление на безопасността и качеството на продуктите в предприятията от млечната промишленост / Радка Власева, Желязко Симов. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 1, 2009, с. 527-530. 

  

Сист. No: 40852

- 581 -

Сп С 683 м

Вучков, Иван.  Как се случват подобренията на качеството в системата Шест сигма? / Иван Вучков. // Стандартизация Метрология Сертификация, LXI, 2010, N 3, с. 27-30. 

  

Сист. No: 41461

- 582 -

Сп С 683 м

Тасев, Георги.  Показатели, характеризиращи системата за управление на качеството на продукцията / Георги Тасев. // Стандартизация Метрология Сертификация, LXI, 2010, N 3, с. 23-26. 

  

Сист. No: 41459

Анализ на промишленото производство

- 583 -

43252

Александров, Станислав.  Показатели за оценка на предприятието за целите на управлението / Станислав Александров. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 169-184. 

  

Сист. No: 41131

Реклама

- 584 -

40584

Минков, Венцислав.  Проблеми на творчеството в рекламата / Венцислав Минков. // Съвременни предизвикателства пред търговията : Сборник с доклади от юбилейна межд. научна конференция по случай 50 год. кат. "Икономика и управление на търговията" и 55 год. спец. "Икономика на търговията" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 182-191. 

  

Сист. No: 41471

Хранително-вкусова промишленост

- 585 -

40873

Иванов, Ивайло.  Конкурентноспособност, състояние и тенденции в развитието на българските млечни продукти в условията на присъединяване към ЕС / Ивайло Иванов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ Ценов, 2004, с. 64-70. 

  

Сист. No: 40826

- 586 -

40873

Найденов, Сергей.  Предизвикателствата пред пивоварната индустрия на България - стремеж за завладяване на консуматори / Сергей Найденов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 123-126. 

  

Сист. No: 40858

- 587 -

Сп Н 32 тх

Кисело мляко обогатено с пребиотик - нов здравословен продукт . // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 1, 2009, с. 63-68. 

  

Сист. No: 40839

- 588 -

Сп Н 32 тх

Някои насоки при активното опаковане на хранителни продукти . // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 2, 2009, с. 301-306. 

  

Сист. No: 40885

- 589 -

Сп Р 448

Енев, Еню.  Храните и напитките в България поскъпваха въпреки кризата / Еню Енев. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 2, с. 5-8. 

  

Сист. No: 41056

- 590 -

Сп Р 448

Кулев, Дивил.  Кризата донесе ползи на големите компании в сектора на храните / Дивил Кулев. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 2, с. 9-10. 

  

Сист. No: 41058

- 591 -

Сп Х 74 п

Стойчева, Майя.  Анализ на състоянието на безопасността на опаковките, предназначени за контакт с храни / Майя Стойчева. // Хранително-вкусова промишленост, LIX, 2010, N 2, с. 21-26. 

  

Сист. No: 40960

Строителство

- 592 -

39478

Аверкович, Екатерина.  Счетоводни аспекти на несъстоятелността и ликвидацията на търговските дружества / Екатерина Аверкович. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ Ценов. - Свищов, 2001, с. 120-128. 

  

Сист. No: 40854

- 593 -

Сп Б 90

Кузнецова, Е. В.  Создание моделей планов счетов / Е. В. Кузнецова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 3, с. 121-124. 

  

Сист. No: 41165

Информационни технологии

- 594 -

43252

Георгиева, Нонка.  Системи за подпомагане вземането на решения в областта на устойчивото развитие и опазване на околната среда / Нонка Георгиева. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 300-308. 

  

Сист. No: 41386

- 595 -

40532

Гергова, Маргарита.  Информационното осигуряване на икономическия анализ в условията на новите реалности / Маргарита Гергова. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 197-204. 

  

Сист. No: 40953

- 596 -

43252

Емилова, Петя.  Използване на WEB услугите в технологичното решение за реализиране на виртуални организационни структури / Петя Емилова. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 120-125. 

  

Сист. No: 41121

- 597 -

40710

Краев, Любен.  Информатиката, информационно подпомагане на управлението на бизнеса, стопанска отчетност, анализ и одит - / Любен Краев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 356-365. 

  

Сист. No: 41259

- 598 -

40532

Петков, Пламен И.  Статистически изследвания в интернет посредством HTML - базирани въпросници / Пламен И. Петков. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 288-295. 

  

Сист. No: 41399

- 599 -

43252

Попов, Веселин.  Софтуерни приложения за бизнес интелигентност с отворен код - възможност и перспективи / Веселин Попов. // Научно въздействие за ефективен управленски процес - проблеми и решения : Научно-практическа конференция : АИ Ценов, 2009, с. 248-253. 

  

Сист. No: 41214

- 600 -

40028

Попов, Веселин.  Модале за създаване на бизнес Web сайт на фирмата / Веселин Попов. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 228-234. 

  

Сист. No: 41465

- 601 -

40049

Шишманов, Красимир.  Информационните технологии и процесите на интеграция / Красимир Шишманов. // Психологически и правни аспекти на развитието на Балканите, Европа и света през ХХI век : Международна научно-теоретична конференция България, гр. Поморие, 21-24.05.2002 г.;Сборник доклади : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 141-143. 

  

Сист. No: 41305

- 602 -

Сп Н 326 ту

Велев, Димитър Г.  Изследване на технологиите за създаване на интернет базирани бизнес приложения / Димитър Г. Велев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 91-118. 

  

Сист. No: 41393

- 603 -

Сп Г 62 вх

Възможности за приложението на технологията Data Mining в електронен университет . // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.1, 2009, с. 139-144. 

  

Сист. No: 41436

- 604 -

Сп Г 62 вх

Димитрова, Руска.  Информационни технологии в управлението на логистичните вериги / Руска Димитрова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 30-34. 

  

Сист. No: 41446

- 605 -

Сп Н 326 ту

Кирилов, Росен.  Роля на информационното осигуряване в процеса на рейтинговане на фирми и физически лица / Росен Кирилов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 119-166. 

  

Сист. No: 41401

- 606 -

Сп Г 62 Св

Мойнов, Мойно.  Управление на информационния ресурс / Мойно Мойнов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCII. - Свищов, 1997, с. 7-68. 

  

Сист. No: 40966

- 607 -

Сп Н 326 ту

Мурджева, Александрина.  Разпределена бизнес логика в информационни системи. Изграждане на контейнер за аналитична бизнес логика / Александрина Мурджева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 235-276. 

  

Сист. No: 41413

- 608 -

Сп Г 62 вх

Недкова, Антонина.  Използване на информационно-комуникативни технологи при подготовка на кадри за ресторантьорството / Антонина Недкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 173-175. 

  

Сист. No: 41463

- 609 -

Сп Н 326 ту

Цанева, Моника.  Планиране на труда на програмистите при изграждане на информационни системи / Моника Цанева. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, Т.2, 2008, с. 199-233. 

  

Сист. No: 41411

- 610 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ - с повече отговорност за ефективността на търговските компании / Надя Кръстева. // CIO, 2010, N 3, с. 36-41. , март 2010

  

Сист. No: 40926

- 611 -

Сп И 502

Попов, Веселин.  Бизнес интелигентни системи с отворен код - Нова тенденция в решенията за малки и средни предприятия / Веселин Попов. // Икономика, LXIV, 2010, N 1, с. 86-91. 

  

Сист. No: 41240

- 612 -

Сп И 36 Вн

Сълов, Владимир.  Информационни технологии за реализиране на виртуален офис / Владимир Сълов. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 58-69. 

  

Сист. No: 41298

- 613 -

Сп Ч J 80 B

Harris, Lisa et al.  The online connection: transforming marketing strategy for small businesses / Lisa Harris, Alan Rae. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 2, с. 4-12. 

  

Сист. No: 41172

- 614 -

Сп Ч J 80 B

McLaughlin, Stephen.  Dangerous solutions: case study of a failed e-project / Stephen McLaughlin. // Journal of Business Strategy . - New York, 31, 2010, N 2, с. 24-33. 

  

Сист. No: 41168

- 615 -

Сп Ч M 75

Wang, Ping.  Chasing the Hottest IT: Effects of Information Technology Fashion on Organizations / Ping Wang. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 1, с. 63-85. 

  

Сист. No: 41020

Бизнес информационни системи

- 616 -

Сп Г 621 БСУ

Куртева, Галина.  Развитие на информационно общество в България и европейска инициатива "2010" / Галина Куртева. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 101-121. 

  

Сист. No: 25486

Информационни мрежи. Информационни системи

- 617 -

40532

Славева, Красимира.  Информационното общество и неговите изисквания към националната статистика / Красимира Славева. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 282-287. 

  

Сист. No: 41127

- 618 -

Сп Н 32 тх

Колев, Красимир и др.  Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез CISCO PIX защитна стена / Красимир Колев, Динко Драгов. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 2, 2009, с. 133-138. 

  

Сист. No: 40884

- 619 -

Сп Б 445

Краева, Виолета и др.  Възможности за интеграция на туристическите информационни системи със счетоводния софтуер / Виолета Краева, Кольо Несторов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 114-136. 

  

Сист. No: 41014

- 620 -

Сп Л 763

Оптимизиране на бизнес процеси в търговията чрез използване на електронен обмен на данни по стандартите GS 1 . // Логистика, VI, 2010, N 2, с. 56-57. 

  

Сист. No: 40893

- 621 -

Сп Ч M 75

Melville Nigel P.  Information Systems Innovation for Environmental Sustainability / Melville Nigel P.. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 34, 2010, N 1, с. 1-21. 

  

Сист. No: 41065

Компютри

- 622 -

Сп Г 62 Св

Върбанов, Румен.  Персоналните компютри във фирмената информационна система / Румен Върбанов. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCII. - Свищов, 1997, с. 69-140. 

  

Сист. No: 40969

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 623 -

40028

Попова, Петя.  Стратегии и методи за развитие на електронен бизнес в българските организации / Петя Попова. // Трета научно-практическа конференция "ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО 2001" : Икономически университет. - Варна, 2001, с. 222-227. 

  

Сист. No: 41451

- 624 -

Сп Г 621 БСУ

Орозова, Даниела.  Електронното и уеб-базираното обучение - развитие и приложения / Даниела Ананиева Орозова. // Годишник. Бургаски свободен университет, XXI, 2009, с. 315-324. 

  

Сист. No: 38529

- 625 -

Сп Б 445

Върбанов, Румен.  Разработване на политика за безопастност на електронната търговия / Румен Върбанов. // Бизнес управление . - Свищов, XX, 2010, N 1, с. 94-113. 

  

Сист. No: 41010

Интернет

- 626 -

40532

Наама, Карим.  Навлизане и развитие на интернет в Арабския свят / Карим Наама. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 189-192. 

  

Сист. No: 40914

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 627 -

40873

Илиев, Даниел Иванов.  Маркетингови аспекти в развитието на съвременния български алтернативен туризъм (Предпоставки за селски туризъм) / Даниел Иванов Илиев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ Ценов, 2004, с. 71-77. 

  

Сист. No: 40828

- 628 -

Сп Н 32 тх

Константинова, Снежинка.  Изследване на сезонността в туризма (на примера на публичните туристически дружества в България) / Снежинка Константинова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LVI, Свитък 2, 2009, с. 15-21. 

  

Сист. No: 40865

- 629 -

Сп Г 62 вх

Петкова, Стоянка.  Приложение на балансираната система от показатели (БСП) в туристическото предприятие - хотелиерско предприятие. Част втора / Стоянка Петкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 41-46. 

  

Сист. No: 41448

- 630 -

Сп Г 62 вх

Петкова, Стоянка.  Приложение на балансираната система от показатели (БСП) в туристическото предприятие - туроператорско предприятие. Част първа / Стоянка Петкова. // Годишник. Университет Проф. д-р Асен Златаров - Бургас, XXXVIII, Кн.2, 2009, с. 35-40. 

  

Сист. No: 41449

- 631 -

Сп И 36 Вн

Петров, Павел.  Оценяване на туристически уебсайтове / Павел Петров. // Известия на ИУ-Варна, 2009, N 4, с. 80-85. 

  

Сист. No: 41308

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 632 -

40319

Павлов, Нено и др.  Социално-икономическото развитие на Свищов през 50-те - 70-те години на XIX век и в началото на Освободителната война / Нено Павлов, Мариана Друмева. // Свищов - страници от възрожденското му минало и освобождението на България : Материали от Научната конференция 125 години от обявяването на Руско- турската война и освобождението на град Свищов- 1877 год. (Свищов, 26 юни 2002 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2002, с. 61-86. 

  

Сист. No: 41389

- 633 -

Сп Г 62 Св

Маринова, Маргарита.  Буржоазните политически партии в България и началота на революцията в Русия от (февруари - април 1917 г.) / Маргарита Маринова. // Годишник. Стопанска академия Д. А. Ценов - Свищов, XCVIII. - Свищов, 2001, с. 199-300. 

  

Сист. No: 40971

История на СА

- 634 -

40710

Меразчиев, Васил.  Предизвикателства пред счетоводната специалност във висшето училище / Васил Меразчиев. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 33-38. 

  

Сист. No: 41035

- 635 -

40710

Михайлов, Михаил Ил.  С традициите и ценностите на българското висше образование - към европейските и световни стандарти за качество и мобилност на образователния продукт и научните изследвания / Михаил Ил. Михайлов. // Предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита в процеса на присъединяване към Европейския съюз : Международна научно-практическа конференция 27-29 май 2004 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 5-20. 

  

Сист. No: 41032

- 636 -

40532

Петров, Величко.  Професор Стефан Тодоров Станев - бележит учен и общественик / Величко Петров. // Предизвикателствата на информационното общество пред статистиката и математиката - век ХХІ : Международна научно-практическа канференция, 16 - 18 октомври 2003 г. : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 7-23. 

  

Сист. No: 40907

- 637 -

В А 561

Адамов, Величко.  Празникът на свободата / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 март 2009, с. 1. 

  

Сист. No: 40829

- 638 -

В А 561

Адамов, Величко.  Тържество на българската духовност / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 7, 01 май 2009, с. 1. 

  

Сист. No: 40831

- 639 -

В А 561

Адамов, Величко.  Заветът на Дарителя и силата на младите! / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 8, 01 септ. 2009, с. 1. 

  

Сист. No: 40832

- 640 -

В З 375

Адамов, Величко.  Стопанска академия - атрактивна застраховка за бъдещето на България / Величко Адамов ; Въпросите зададе Петър Андасаров. // Застраховател, XVI, N 21, 11-25 ноем. 2009, с. 22-23. 

  

Сист. No: 40988

- 641 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Заветът на Дарителя и силата на младите! / Величко Адамов. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 38, 2-8 окт. 2009, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 40990

- 642 -

В З 375

Адамов, Величко.  Живейте така, че никой никога да не се усъмни във вашата обич към Стопанска академия / Величко Адамов. // Застраховател, XVI, N 23, 16-30 дек. 2009, с. 12-13. 

  

Сист. No: 40991

- 643 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Символ на достойнство, традиция и духовност / Величко Адамов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 19, 23-29 май 2008, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 41008

- 644 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Вашият успех е наша мисия, наша съдба! / Величко Адамов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 38, 3-9 окт. 2008, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 41011

- 645 -

В Д 92

Адамов, Величко.  Празникът е вашата усмивка, песен и настроение / Величко Адамов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 47, 5-11 дек. 2008, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 41018

- 646 -

В Д 92

Академията отбеляза патронния си празник . // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 44, 13-19 ноем. 2009, с. 1. 

  

Сист. No: 40998

- 647 -

В Д 92

Апостолова, Йорданка.  Омбудсманът Гиньо Ганев: Необходима ни е компетентна и човечна администрация / Йорданка Апостолова. // Дунавско дело . - Свищов, LVI, N 14, 10-16 апр. 2009, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 40983

- 648 -

В Д 92

Апостолова, Йорданка.  СА "Д. А. Ценов" бе домакин на национална конференция / Йорданка Апостолова. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 19, 22-28 май 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 40984

- 649 -

В Д 92

Герганов, Георги.  Все повече студенти предпочитат задочната форма на обучение / Георги Герганов ; Интервюто взе Йорданка Апостолова. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 35, 11-17 окт. 2009, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 40986

- 650 -

В Д 92

Герганов, Георги.  Днешните студенти имат повече възможности за развитие и реализация / Георги Герганов ; Интервюто взе Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 38, 3-9 окт. 2008, с. 5. 

  

Сист. No: 41012

- 651 -

В Д 92

Дамянов, Дамян.  Още един професор в Стопанска академия / Дамян Дамянов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 16, 25 апр.-9 май 2008, с. 12. 

  

Сист. No: 40997

- 652 -

В Д 92

Захариев, Андрей.  Очакваме 3000 студенти за магистърско обучение / Андрей Захариев ; Интервюто взе Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 38, 2-8 окт. 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 40993

- 653 -

В А 561

Колев, Кольо.  Катедра "Застрахователно и социално дело" 60 години след началото / Кольо Колев. // Алма матер . - Свищов, N 9, 01 ноем. 2009, с. 2. 

  

Сист. No: 40835

- 654 -

В З 375

Колев, Кольо.  Изпитвам гордост, че съм част от всички, които продължават богатите традиции на Свищовската академия / Кольо Колев ; Интервюто взе Петър Андасаров. // Застраховател, XVI, N 5, 12-26 март 2008, с. 15. 

  

Сист. No: 40981

- 655 -

В Д 92

Лилова, Румяна.  Лидер в университетския свят на България / Румяна Лилова ; Интервюто взе Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 42, 31 окт.-6 ноем. 2008, с. 3. 

  

Сист. No: 41013

- 656 -

В А 561

Маринова, Пенка.  Тържествено бе открита академичната учебна година / Пенка Маринова. // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 ноем. 2007, с. 1-2. 

  

Сист. No: 40822

- 657 -

В А 561

Маринова, Пенка.  Бойко Борисов: Ще се търсят честни хора и добри закони / Пенка Маринова. // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 ноем. 2007, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 40823

- 658 -

В А 561

Международна коференция в Албена . // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 ноем. 2007, с. 3. 

  

Сист. No: 40824

- 659 -

В Д 92

Обсъждаха научната периодика в икономиката . // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 18, 16-22 май 2008, с. 3. 

  

Сист. No: 41006

- 660 -

В А 561

Общото събрание прие годишния доклад на ректора . // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 март 2009, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 40830

- 661 -

В Д 92

Пантелеева, Силвия.  В Алма Матер има отлични условия за развитието на младите учени / Силвия Пантелеева ; Интервюто взе Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LVI, N 47, 5-11 дек. 2008, с. 5. 

  

Сист. No: 41019

- 662 -

В Д 92

Посланикът на Мароко бе гост на Стопанската академия . // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 16, 25 апр.-9 май 2008, с. 8. 

  

Сист. No: 40992

- 663 -

В Д 92

Престижен международен форум в Стопанска академия . // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 43, 6-12 ноем. 2009, с. 4. 

  

Сист. No: 41001

- 664 -

В Д 92

Престижна награда за дистанционното обучение в Академията . // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 44, 14-20 ноем. 2008, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 41015

- 665 -

В А 561

Радков, Радко.  Честваме 70 години от откриването на Ректората / Радко Радков. // Алма матер . - Свищов, N 9, 01 ноем. 2009, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 40834

- 666 -

В Д 92

Свищов бе домакин на научно-практическа конференция . // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 43, 6-12 ноем. 2009, с. 4. 

  

Сист. No: 41000

- 667 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  Проведе се вторият форум за студентски стаж и кариера / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 12, 27 март-2 апр. 2009, с. 1, 5. 

  

Сист. No: 40982

- 668 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  За 74-ти път свищовската Алма матер посрещна своите първокурсници / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 38, 2-8 окт. 2009, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 40987

- 669 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  [Осемдесет и пет] 85-годишнината на професор Петко Петков бе чествана тържествено в Стопанската академия / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 49, 18-23 дек. 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 40999

- 670 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  Дискутираха заплащането на труда във висшите училища / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 18, 16-22 май 2008, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 41004

- 671 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  Президентът Георги Първанов бе гост на Стопанската академия / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 38, 3-9 окт. 2008, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 41009

- 672 -

В Д 92

Симеонов, Людмил.  Честваха 55-годишнината на факултет "Финанси" / Людмил Симеонов. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 44, 14-20 ноем. 2008, с. 1, 8. 

  

Сист. No: 41016

- 673 -

В А 561

Стартира учебната 2009/2010 година . // Алма матер . - Свищов, N 9, 01 ноем. 2009, с. 1-2. 

  

Сист. No: 40833

- 674 -

В Д 92

Студенти се обучават за бъдещи бизнес лидери . // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 12, 28 март-3 апр. 2008, с. 4. 

  

Сист. No: 40985

- 675 -

В А 561

Трети март ни сплотява и пречиства . // Алма матер . - Свищов, N 1, 01 март 2010, с. 1. 

  

Сист. No: 40864

- 676 -

В А 561

Тържествено бе чествана 85-годишната на проф. Петко Петков . // Алма матер . - Свищов, N 1, 01 март 2010, с. 3. 

  

Сист. No: 40866

- 677 -

В А 36

Университетът - свободна корпорация на студети и преподаватели . // Аз-буки, XX, N 13, 31 март - 6 апр. 2010, с.1, 12. 

  

Сист. No: 19401

- 678 -

В Д 92

Фирова, Галя.  Засилен студентски интерес към форум "Кариери 2008" / Галя Фирова. // Дунавско дело . - Свищов, LIV, N 14, 11-17 апр. 2008, с. 1-2. 

  

Сист. No: 40989

- 679 -

В Д 92

Фирова, Галя.  Откриха изцяло обновения блок 8 в Студентския град / Галя Фирова. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 39, 9-15 окт. 2009, с. 1, 4. 

  

Сист. No: 40994

- 680 -

В Д 92

Цанкова, Стефания.  С вярност към заветите на Дарителя / Стефания Цанкова. // Дунавско дело . - Свищов, LV, N 43, 6-12 ноем. 2009, с. 4. 

  

Сист. No: 40995

- 681 -

В Д 92

Честваха 80 - годишнината на проф. Петко Петков . // Дунавско дело, L, N 51, 23 дек. 2004 - 05 ян. 2005, с. 1. 

  

Сист. No: 24205

- 682 -

Сп М 486

Адамов, Величко.  На добрия преподавател един университет му е достатъчен / Величко Адамов. // Мениджър, XVI, 2008, N 11, с. 78-80. 

  

Сист. No: 40996

- 683 -

Сп Н 25 а

Вечев, Венцислав и др.  Докторантска научна сесия 2009 - утвърждаваща се традиция / Венцислав Вечев, Зоя Иванова. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 110-117. 

  

Сист. No: 41099

- 684 -

Сп Н 25 а

Кирев, Любен.  Осемдесет и пет години - един достоен юбилей (по повод осемдесет и петата годишнина на проф. д-р ик. н. Петко Иванов Петков и петдесетгодишната му активна служба в Академията) / Любен Кирев. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 4, с. 102-109. 

  

Сист. No: 41098


 Индекс по АВТОРИ

Аверкович, Екатерина 592 
Аврамов, Атанас 374 375 377 
Аганбегян, А. Г. 435 
Адамов, В. 54 
Адамов, Величко 637 638 639 640 641 642 643 644 645 682 
Акинина, В. П. 62 
Аксенов, В. С. 63 64 
Александров, Валерий 55 
Александров, Станислав 501 502 583 
Алексиев, Алекси 169 
Анастасова-Чопева, Минка 20 
Ангелов, Анатолий 554 
Ангелов, Ангел 353 437 
Ангелов, Георги 189 
Ангелов, Иван 176 177 
Ангелов, Никола 127 
Ангелова, Десислава 406 
Ангелова, Мария 27 
Ангелова, Наталия Христова 489 
Ангелова, Поля 12 18 94 
Андасаров, Петър 640 654 
Андреев, Иван 503 504 
Андреева, Мария 203 364 496 
Антонова, Веселка 397 
Антонова, Катя 312 
Антонова, Мария 46 
Апостолов, Кирил 382 
Апостолова, Йорданка 647 648 649 
Архангельский, Ю. 178 
Асенов, Анатолий 316 317 438 
Асенова, Павлина 323 
Бакърджиева, Милка 439 440 
Бакърджиева, Милка Йорданова 459 
Балевски, Николай 398 
Барбашин, Игорь 354 
Баташки, Георги 318 
Башева, Снежана 531 
Березин, Алексей 571 
Березин, М. Ю. 65 128 
Билев, Билю 95 
Бинева, Велика 170 171 
Бичурова, Ива 478 479 
Блажева, Виолета 56 387 
Близнаков, Милчо 106 
Бобин, С. С. 66 
Богданова, Маргарита 41 490 
Божилов, Божидар 505 506 
Божилов, Борис 396 
Божинов, Божидар 146 507 
Божинов, Максим 414 
Божинова, Венета 332 
Божинова, Марияна 228 241 
Божков, Васил 319 532 558 
Бонева, Йорданка 270 
Борисов, Борислав 282 
Борисова, Лалка 229 
Бородин, А. Д. 240 
Борочкин, А. А. 67 
Боуш, Г. 53 
Брезоева, Бойка 107 533 534 
Бумбарова, Н. 525 
Бънкова, Анастасия 479 
Ванчева, Диана 431 
Варамезов, Любчо 4 
Варнавский, В. 259 
Василев, Венцислав 290 436 
Василев, Йордан Иванов 204 
Василев, Красен 532 
Василева, Весела 508 509 
Василева, Галина 245 
Вачева, Емилия 362 
Велев, Димитър Г. 602 
Великов, Велизар 99 
Великова, Росица 251 
Велинска, Ваня 410 415 416 417 418 
Велушев, Митьо 38 
Веретенникова, О. Б. 68 
Веселинова, Надежда 225 
Вечев, Венцислав 683 
Власева, Радка 580 
Влъчкова, Даниела 129 
Вучков, Иван 581 
Вълев, Невен 100 
Вълканова, Мария Атанасова 298 
Върбанов, Иван 362 
Върбанов, Румен 236 363 622 625 
Габровски, Радослав М. 266 481 
Газман, В. 69 
Гайдова, Анелия 163 164 166 
Гайнутдинова, Л. А. 215 
Галяев, А. Н. 192 
Ганина, Ольга Александровна 493 
Ганчев, Ганчо 108 
Ганчев, Добрин Г. 179 
Ганчев, Калин 26 
Георгиев, Румен 70 
Георгиева, Весела 17 42 43 221 311 
Георгиева, Нонка 320 594 
Георгиева, Пенка 103 
Георгиева, Таня 411 427 
Герганов, Георги 426 649 650 
Гергова, Маргарита 205 388 595 
Гимпельсон, В. 51 
Годин, А. М. 109 
Голикова, Е. И. 75 
Голованов, А. А. 71 
Горанова, Пенка 212 242 
Гордеева, Е. В. 88 
Горчева, Таня 218 
Господинова, Анна 52 
Грашов, Александър 24 
Григоров, Атанас 1 
Грозев, Стефан 374 375 377 
Гуреев, А. 202 
Гуриев, С. 180 
Гурская, М. М. 542 
Гуцев, Георги 213 
Гълъбов, Марин 110 120 
Гълъбов, Николай 136 
Гюрова, Вяра 313 
Гюрова, Светломира 422 
Давидков, Цветан 570 
Дакова, Маргарита 365 510 
Дамянов, Атанас 2 187 
Дамянов, Дамян 321 322 651 
Данаилов, Живко 428 
Данилин, И. 199 
Данчева, Ралица 535 
Дейнега, В. Г. 216 
Денева, Анета 323 366 477 
Деянова, Лиляна 347 
Джолин, Джоузеф Ж. 564 
Джуд, Тони 29 
Диденко, В. Ю. 82 
Дикова, Татяна 348 
Дилков, Цветан 441 442 
Димитров, Марин 324 511 
Димитрова, Полина 96 379 
Димитрова, Руска 604 
Димитрова, Теодора 72 
Димитрова-Донева, Милка 399 
Димов, Сава 37 39 
Димов, Сава Христов 104 
Димчев, Владимир 252 253 
Динков, Милен 443 
Добревски, Иван 381 
Донкова, Веселка 122 
Дончева, Людмила 97 206 207 209 320 444 491 
Дочев, Дочо 376 
Дочев, Михаил 325 
Дочева, Соня 141 
Драганов, Христо 246 
Драгов, Динко 618 
Дрожжина, И. А. 73 
Друмева, Мариана 632 
Дулевски, Лалко 49 
Душкова, Миглена 255 
Евлогиев, Емил 536 537 
Емилова, Ирена 317 432 
Емилова, Петя 596 
Енев, Еню 589 
Ерусалимов, Румен 291 
Ефтимов, Емил 445 
Желев, Янислав 569 
Желязков, Димитър 565 
Желязкова, Величка 61 
Жигаев, А. Ю. 74 
Жотева, Мая 538 
Жук, Игорь Николаевич 299 
Загладин, Н. 194 
Зайцев, Дмитрий 571 
Захариев, Андрей 367 652 
Захариев, Еленко 446 
Захариева, Нели 381 
Захаров, В. К. 75 
Зверев, А. 237 
Златков, Иван 539 
Золотова, Е. А. 62 
Зубов, Я. О. 63 64 
Зубрилова, Н. В. 154 
Иванов, Александър 419 
Иванов, Венцислав 488 
Иванов, Ивайло 585 
Иванов, Любомир 174 208 
Иванов, Петко 401 402 
Иванов, Стойко 10 
Иванова, Галя 326 512 513 
Иванова, Зоя 683 
Иванова, Н. 199 
Иванова, Петя 201 
Иванова, Христина Пенкова 45 
Иванченко, И. С. 76 
Иевлева, А. А. 77 
Илиев, Георги 327 
Илиев, Георги Илиев 529 
Илиев, Даниел Иванов 627 
Илиева, Боряна 500 
Илиева, Любка 219 
Илиева, Марияна 359 
Илиева, София 540 
Илийчовски, Светослав 309 
Ималова, Диана 556 
Исаев, Д. В. 111 
Йоновски, Калин 328 514 515 
Йорданов, Пламен 284 
Йорданов, Радослав 243 
Йорданова, Елена 447 
Йотов, Йото 288 
Йотов, Стефан 112 113 
Йотова, Йонка 288 329 
Кабашкин, В. А. 78 
Кабир, Л. С. 79 
Казаринов, Г. 47 
Калайджиев, Ангел 271 
Калинов, Калин 19 
Калчев, Цветомир 369 
Каменов, Камен 448 449 461 
Камоева, Т. 573 
Канаев, Е. 260 
Канарян, Нигохос 165 
Кантаева, Олга 462 
Каприев, Георги 349 
Каприева, Мариана 372 
Караджова, Златина 222 
Каратаев, М. В. 123 
Кирев, Любен 684 
Кирилов, Росен 605 
Кирицова, Искра 450 
Кирпичев, Д. 574 
Ковалев, П. П. 483 
Коев, Красимир 280 
Колев, Кольо 653 654 
Колев, Красимир 618 
Колев, Николай 555 
Колева, Росица 57 98 
Колева, Росица Христова 497 
Колинс, Рендал 350 
Колодко, Гж. 31 
Колчев, Валери 130 
Кондратов, Д. 226 
Конов, Никола 220 
Константинова, Снежинка 628 
Коробова, Н. 470 
Королева, Елена Владимировна 575 
Косев, С. Н. 389 
Костадинов, Димитър 414 
Костадинова, Димка 451 
Костов, Бойко 272 
Костова, Силвия 560 
Кошель, Н. В. 151 
Краев, Любен 13 330 597 
Краева, Виолета 619 
Красавина, Л. Н. 32 
Кривов, Виктор 354 
Кругман, Пол 101 
Крумов, Крум 58 561 
Крумова, Диана 331 516 517 
Кръстев, Владимир 223 
Кръстев, Йордан 378 
Кръстев, Красимир 263 
Кръстев, Людмил 292 300 
Кръстева, Надя 610 
Кръстителски, Илко Й. 287 
Кузманова, Марияна 434 
Кузнецова, Е. В. 593 
Кулакова, В. 195 
Кулев, Дивил 590 
Курилко, А. 260 
Куртева, Галина 616 
Кутер, М. И. 542 
Кънев, Петър 332 
Кънева, Тотка 283 329 518 
Лазаров, Георги 114 
Лазаров, Румен 230 
Лазарова, Елица 5 
Ламбев, Христо 405 406 
Ламбовска, Мая 340 
Лепешкина, К. Н. 200 
Лилова, Румяна 655 
Линкова, Маруся 5 
Лински, Мартин 24 
Личев, Тихомир 197 380 
Личева, Катя 11 
Логвинова, И. Л. 301 302 
Логвинова, Ирина Львовна 303 
Логинов, А. Е. 158 
Логинов, Е. Л. 158 
Логинов, М. П. 152 
Логинова, О. Н. 152 
Маевский, В. 33 
Макаров, А. С. 80 
Максюков, Николай 354 
Маламова, Нона 412 
Мамин, Д. В. 68 
Манов, Богомил 289 
Манолов, Драгомир 171 
Маринов, Велко 172 258 
Маринов, Марин 59 115 
Маринова, Ани 254 
Маринова, Галя 315 
Маринова, Маргарита 633 
Маринова, Пенка 656 657 
Маринова-Димитрова, Румяна Мариянова 519 
Марков, Огнян 175 
Марков, Стефан 463 464 465 466 
Матеев, Илиян 182 
Матова, Анастасия 543 
Матова-Головина, Анастасия 559 
Матюша, Алексей Алексеевич 494 
Мау, В. 191 
Меразчиев, Васил 333 334 557 634 
Мидова, Петранка 244 335 
Милев, Жеко 289 
Милинов, Валентин 147 
Минасян, Гарабед 40 
Минков, Венцислав 584 
Минков, Илиан 495 
Минкова, Ганета 131 
Минчев, Димитър 569 
Минчев, Недко 454 
Митков, Аньо 409 
Митов, Кирил Пенев 370 
Михайлов, Михаил 173 562 
Михайлов, Михаил Ил. 635 
Михайлова, Надя 238 
Михайлова, Румяна 257 336 390 391 
Михайлова, Стоянка 48 
Михалкова, Надка 396 
Мишева, Ирена 247 
Мищенко, А. В. 81 
Мищенко, Е. Б. 544 
Мойнов, Мойно 606 
Монова-Желева, Мария 569 
Монусова, Г. 51 
Моргунов, Е. 467 
Морозко, Н. И. 82 
Муллахметов, Ханиф Шарифзянович 468 
Мурджева, Александрина 607 
Мутафов, Красимир 281 
Муханов, А. С. 109 
Наама, Карим 626 
Найденов, Иво 383 
Найденов, Сергей 214 224 337 586 
Наков, Б. 423 
Накова, М. 423 
Начкова, Мая 566 
Недкова, Антонина 608 
Недялкова, Пламена 545 
Нейчева, Мария 198 
Ненова, Радка Дончева 211 
Неретина, Е. А. 83 
Несторов, Кольо 619 
Николов, Илия 137 
Николова, Диана 61 
Николова, Евгения 424 
Николова, Лиляна 9 
Николова, Марина 5 
Николова, Светла 265 
Нинов, Николай 286 
Нончева, Теодора 285 
Нуреев, Р. 226 
Огородова, М. В. 305 
Орлов, А. 34 
Орозова, Даниела Ананиева 624 
Павлов, Антон 452 453 
Павлов, Нено 50 632 
Павлов, Пламен 183 
Павлов, Христо 273 
Памукчиев, Минко 520 
Панева, Лиляна 84 274 
Пантелеева, Искра 231 338 
Пантелеева, Силвия 661 
Панчева, Станислава 121 326 521 522 
Папазов, Игнат 339 523 524 
Парсаданов, Г. А. 85 
Пенева-Григорова, Станислава 239 
Пенков, Илко 150 
Пенчев, Георги 384 
Пенчев, Пенчо 454 
Пенюгалова, А. В. 86 
Петков, Йордан 376 
Петков, Пламен 44 
Петков, Пламен И. 598 
Петкова, Стоянка 629 630 
Петров, Величко 636 
Петров, Камен 25 
Петров, Павел 631 
Петров, Ю. 184 
Петрова, Иванка 396 
Петрова, Лиляна 546 
Петрова, Симеонка 232 
Писарев, Василий 486 
Плеханов, А. 180 
Плотников, С. В. 240 
Поляков, Валерий 576 
Попкова, Н. 35 
Попов, Александър 148 
Попов, Веселин 599 600 611 
Попова, Петя 623 
Порязов, Делчо 102 
Проданов, Стоян 455 
Пумпалов, Слав 61 
Работяжев, Н. 261 
Радков, Радко 665 
Радонова, Ивана 359 
Радуканов, Сергей 149 
Рангелов, Евгени 538 547 548 
Рачева, Цветина 7 
Ревенков, П. В. 153 
Ремизов, Д. С. 87 
Рисимански, Иво 279 
Рудько-Силиванов, В. В. 154 
Рупска, Теодора 549 
Русев, Валентин 256 
Русева, Илияна 579 
Рустамов, Э. 116 
Рыкова, И. Н. 87 
Саввиди, Т. А. 88 
Савкин, Владимир 469 
Савон, Д. Ю. 217 
Сазонова, А. С. 81 
Сардарян, А. 470 
Сарийски, Григор 155 
Саркисян, Агоп 525 
Свраков, Антон 550 
Седларски, Теодор 23 
Симеонов, Людмил 351 650 652 655 661 667 668 669 670 671 672 
Симеонов, Огнян 340 
Симеонов, Стефан 60 
Симеонова, Албена 429 
Симеонова, Росица 341 530 
Симов, Желязко 580 
Сирашки, Христо 456 
Скворцова, Г. 185 
Славева, Красимира 413 617 
Славов, Здравко 376 
Славов, Станимир 577 
Славова, Янка 425 
Славянска, Вяра Красимирова 578 
Соколов, М. 133 
Солдатова, Е. В. 83 
Солодухина, А. В. 89 
Сонин, К. 180 
Спасов, Димитър 342 
Спиридонов, Иван 26 166 
Станев, Станко 405 406 
Станкулов, Цветан 138 139 
Станчев, Красен 190 
Статев, Стати 30 
Стефанов, Георги 278 
Стефанов, Стефан 167 212 267 343 344 368 
Стоев, Димитър 46 
Стоилова, Екатерина 373 
Стоименов, Милчо 160 
Стойкова, Гергана 233 392 
Стойкова, Пепа 126 
Стойчева, Майя 591 
Стоянов, Велчо 268 
Стоянов, Ивайло 433 
Стоянова, Станислава 457 
Страхов, П. Б. 62 
Стрежнева, М. 269 
Сударьянто, Я. 202 
Сулейменов, Т. С. 262 
Събчева, Галина 551 
Сълов, Владимир 612 
Тананеев, Емилиян 142 143 
Тананеева, Живка 242 
Танева, Донка 46 
Тасев, Георги 582 
Терентьева, Н. С. 156 
Терзиева, Сеня 358 359 
Тодоров, Любомир 117 
Тодоров, Румен 407 
Тодоров, Тодор 14 15 
Тодоров, Тодор Ив. 526 
Тодорова, Десислава 408 
Тонев, Тоньо 409 
Трифонова, Силвия 484 498 
Удалов, Д. А. 90 
Фадеева, А. В. 304 
Федоровский, А. 186 
Филипов, Велин 134 
Филипов, Костадин 119 
Филипова, Теодора 234 492 
Филиппская, Н. Ю. 210 
Филон, И. Л. 144 
Фирова, Галя 678 679 
Хаджиев, Божидар 460 
Хайфец, Роналд 24 
Христов, Николай 430 
Христова, Светлинка 140 
Христова, Христина 277 
Христозов, Янко Чавдаров 105 
Хубенов, Огнян 393 
Цакова, Виолета 3 
Цанева, Моника 609 
Цанкова, Стефания 680 
Цанова, Стела 16 22 188 
Цветков, Веселин 248 
Цветков, Цветан 345 527 528 568 
Цветкова, Маргарита 168 
Цветкова, Надежда 553 563 
Цвяткова, Стойна 235 
Цвяткова, Стойна Добрева 394 
Цоков, Галин 360 
Цонева, Иванка 249 
Цонева, Иванка Борисова 250 
Чигридов, М. В. 157 
Чиприянов, Михаил 245 458 
Чиприянова, Катя 293 294 295 296 
Чолаков, Петър 8 
Чулков, А. С. 86 
Швандар, К. В. 240 
Шевченко, И. В. 158 192 
Шивачева, Веска 352 
Ширлетов, Александър 485 
Шишков, Ю. 264 
Шишманов, Красимир 310 601 
Шишманова, Пенка 310 
Шопова, Маргарита 43 221 311 346 482 
Юзвович, Л. И. 36 
Янева, Мария Здравкова 45 
Янков, Никола 28 
Янкулов, Йордан 420 
Яшина, Н. И. 305 
Adamic, Matthew 475 
Ang, Andrew 135 
Barnes, Courtney 480 
Bevington, Nick 472 
Bhansali, Vineer 135 
Braun, Michael R. 474 
Capistran, Carlos 162 
Carlson, Mark 196 
Damyanov, Atanas 187 
Dell'Era, Claudio 471 
Dick, Astrid A. 159 
Feve, Patrick 91 
Fink, Ross 472 
Fuller, Lori R. 314 
Gillett, John 472 
Hargadon, Joseph M. 314 
Harrington, Scott E. 306 
Harris, Lisa 613 
Herbane, Brahim 487 
King, Gregory E. 499 
Kumhof, Michael 92 
Latham, Scott F. 474 
Lehnert, Andreas 159 
Marshall, John 475 
Matheron, Julien 91 
McLaughlin, Stephen 614 
McMillan, Charles 6 476 
Melville Nigel P. 621 
Nakov, Anton 118 
Nektarios, Milton 307 
Nunes, Ricardo 92 
Pavlov, Neno 50 
Pescatori, Andrea 118 
Puelz, Robert 308 
Rae, Alan 613 
Ramos-Francia, Manuel 162 
Sahuc, Jean-Guilaume 91 
Taylor, Nicholas 161 
Walker, Reid 480 
Wang, Ping 615 
Wei, Chao 93 
Xing, Yuhang 135 
Yakadina, Irina 92 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансови вноски за корпоративен данък - необходимост от текущо отчитане 121 
Агростатистиката в процеса на хармонизацията на националната статистика 18 
Административно регулиране на лихвените нива по банковите кредити и депозити - за и против 72 
Аеродинамизирането на икономическата наука като средство за нейната нормалност 28 
Азотно торне и предшественици при сорго за зърно 399 
Академичният дух не търпи забранителен режим 348 
Академията отбеляза патронния си празник 646 
Актуализация роли банковской системы в модернизации экономики 156 
Актуални фирмени комуникации - емоционално зареждане на марка 249 
Актуальные проблемы развития научной школы международных валютнокредитных и финансовых отношений 32 
Актюерски решения на практическите проблеми свързани с определяне размера на премийните резерви в животозастраховането 291 
Алтернативни възможности за развитие на аграрния туризъм в България 220 
Анализ выявления и управления налоговыми рисками 73 
Анализ качественного состояния российского рынка ценных бумаг 76 
Анализ методологии оценки кредитного риска при страховании вкладов 297 
Анализ на връзките между системите за управление на безопасността и качеството на продуктите в предприятията от млечната промишленост 580 
Анализ на доходността на облигациите 451 
Анализ на работната сила в България според равнището на образование 45 
Анализ на състоянието на безопасността на опаковките, предназначени за контакт с храни 591 
Анализ на финансовата устойчивост (независимост) на индустриалното предприятие 95 
Анализ на финансови инструменти чрез модели на "японските свещи" 115 
Анализът на задлъжнялостта на предприятието като компонент на финансовата му политика 97 
Аналитико-оценъчни характеристики на кредитоспособността на фирмата 94 
Аналитичните процедури - основен компонент на одита 562 
Антикризисные программы в инновационной сфере 199 
Аритмия лизингового рынка 69 
Аспекти на анализа на производителността на труда в предприятието 42 
Аспекти на банковата организация на кредита 150 
Аспекти на научната етика 3 
Аспекти на управлението на международни проекти и програми 437 
Безопасността на електронната търговия: рискове и възможни последици 236 
Бизнес интелигентни системи с отворен код - Нова тенденция в решенията за малки и средни предприятия 611 
Бизнесанализът - възможност за ефективно управление на предприятието 491 
Биоземеделието в България - възникване, особености и предимства 392 
Благоприятните възможности и опасностите за българската фирма на Европейския пазар 489 
Бойко Борисов: Ще се търсят честни хора и добри закони 657 
БРИК - бъдеща сила в световната икономика 175 
Буржоазните политически партии в България и началота на революцията в Русия от (февруари - април 1917 г.) 633 
България - в процес на интеграция с европейските платежни инфраструктури 265 
Български счетоводни продукти 510 
Бюджетиране на приходите от продажби на продукция, пълните разходи и печалбата от продажби на продукция 120 
В Алма Матер има отлични условия за развитието на младите учени 661 
Вашият успех е наша мисия, наша съдба! 644 
Великата образователна държава 350 
Взаимовръзката икономически растеж - финансово развитие (иконометричен анализ за България: 1991-2006 г.) 30 
Виртуализация на обучението в академична среда, чрез използване на социалната мрежа "Фейсбук" 360 
Висшето образование по счетоводство в началото на XXI-то столетие 333 334 
Влияние мирового экономического кризиса на условия финансирования малого бизнеса в России 82 
Влияние на инфраструктурните дейности върху българския туризъм 222 
Влияние на световната икономическа криза върху дейността на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в България 289 
Влияние на хранителните елементи върху растежа и развитието на лозата 421 
Возможности и проблемы регионального сотрудничества в Восточной Азии 186 
Возможности моделирования при прогнозировании конъюктуры мировых товарных рынков (на примере рынка нефти) 240 
Воспроизводство основного капитала и экономическая теория 33 
Връзка между контролинга и маркетинга 246 
Връзката "Наука-практика" и ролята й в обучението по отрасловите специалности 366 
Връзката управленска наука-практика при обучението по фирмен мениджмънт 364 
Връзката: университет - практика в условия на криза 317 
Все повече студенти предпочитат задочната форма на обучение 649 
Възможни подходи за анализ на екологичните задължения 370 
Възможности за използване на графичния метод за изследване на икономически зависимости при преподаването на микроикономикс 204 
Възможности за интеграция на туристическите информационни системи със счетоводния софтуер 619 
Възможности за подобряване на счетоводното отчитане на разчетите с персонала и осигурителните отношения 535 
Възможности за преподаване на дисциплината "Международни счетоводни стандарти за публичния сектор" 318 
Възможности за приложението на технологията Data Mining в електронен университет 603 
Възможности за ранна диагностика и предсказване на банковите кризи 148 
Възможности за счетоводно отчитане на умрелите животни 529 
Възможности за усъвършенстване счетоводното отчитане на разходите в бюджетните предприятия 503 
Възможности за финансиране и стимулиране на иновационната активност на българските предприятия 183 
Възможности за финансиране на органична продукция 410 
Възможности на селския туризъм и развитието му в България 221 
Възмоожности за измерване на силата в каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци 232 
Вътрешно-фирмения анализ в светлината на стратегическия анализ 444 
Высшее образование: коммерциализация знаний и инновации 354 
Геополитически аспекти на регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа 25 
Глобализация - децентрализация - регионално развитие 263 
Глобалната криза и крахът на неолиберализма 113 
Глобалната криза и предизвикателствата пред трудовите пазари 49 
Годишно приключване в предприятията от отрасъл "строителство" 536 
Горещ ГМО картоф 422 
Государство в эпоху глобализации 264 
Грузия: Благоприятна бизнес среда 27 
Да имаш и да нямаш 114 
Данъчна неутралност и данъчни разходи според съвременните икономически теории 136 
Данъчната конкуренция - основно предизвикателство в процеса на евроинтеграция 126 
Данъчно и осигурително облагане на социалните разходи в предприятието 140 
Декомпозиране на трудовата заетост в селското стопанство на България 41 
Демографските процеси в ЕС: цената на бюджетните разходи през следващото петдесетилетие 21 
Денежно-кредитная политика в Новой Зеландии 74 
Деньги как средство управления кризисами 75 
Дериватите като пазарни инструменти за покупко-продажба по предчувствие 104 
Детерминанти на организационната промяна в предприятието 432 
Джон Лок за разпадането на управлението 8 
Дипломиране според системата на кредитните точки 322 
Дискутираха заплащането на труда във висшите училища 670 
Днешните студенти имат повече възможности за развитие и реализация 650 
Договорът при преобразуване на търговски дружуства 280 
Докторантска научна сесия 2009 - утвърждаваща се традиция 683 
Дребните фермери имат шанс за биологично земеделие 428 
Дълги пари, къси пари 100 
Дълготрайните материални активи като обект на управленско въздействие 515 
Европа ще остане прикована към своето творение еврото 101 
Единната сметка за бюджетните организации 119 
Една концепция за математическата подготовка на студентите по икономика 320 
Еднокритериална задача при неопределеност 376 
Екологична пластичност на нови хибриди слънчоглед 400 
Екологични индикатори за оценка състоянието на околната среда 369 
Екологоправни аспекти на атомната енергетика по вторичното европейско право 384 
Екскориозата /Phomopsis viticola (Sacc.)/ е сложен синдром на заболяване на лозата 423 
Екстремални идеи в постоптималния анализ 375 
Електронното и уеб-базираното обучение - развитие и приложения 624 
Електронното обучение - съвременна форма за повишаване на квалификацията на персонала 310 
Енергийната ефективност в промишлеността 382 
Енергоспестяващи операции в растениевъдството 407 
ЕСКА по лозата - разпространение, стопанско значение и форми на проявление 424 
Естествена и техногенна радиоактивност в българските почви 371 
Ефективна борба с плевелите при пшеницата и ечемика 409 
Ефективно управление на учебния процес в университета 313 
Ефективност и риск при реализация на проекти, финансирани по оперативни програми и предприсъединителни фондове 106 
Живейте така, че никой никога да не се усъмни във вашата обич към Стопанска академия 642 
За 74-ти път свищовската Алма матер посрещна своите първокурсници 668 
За и против еврото в България 268 
За използването на казусите в обучението по счетоводство 341 
За мениджмънта в ИТ 464 
За мениджмънта в ИТ (част 2) : Делегирането 465 
За мениджмънта в ИТ (част 3) : X, Y, Z 466 
За мениджмънта в ИТ (част 4) : Иновативността 463 
За писмения анонимен изпит по счетоводство 328 
За преоценката на дълготрайните активи 514 
За силата на сравненията 550 
За състоянието на някои макроикономически индикатори в условия на криза Част II 39 
Заветът на Дарителя и силата на младите! 639 641 
Законът за данък върху добавената стойност през 2010 г. 127 
Залагайте на високодобивни хибриди 415 
Заместването на дохода от пенсии - индикатор за адекватни доходи на възрастните хора 285 
Западноевропейская социал-демократия в начале XXI века 261 
Засилен студентски интерес към форум "Кариери 2008" 678 
Застраховането - ефикасно средство за смекчаване на последиците от реализирането на риска във фирмата 290 
Застраховането - инструмент за управление на риска в европейското селско стопанство 294 
Защита на корпоративна компютърна мрежа чрез CISCO PIX защитна стена 618 
Защо стратегиите са противопоказани 190 
Земята и нейните структурни категории в практиката на земевладението и земеползването 52 
И ако университетите не се подчинят, ще минем без тях 347 
Известно и премълчавано за висшето образование и науката през изминалите години 315 
Изгодно е да се отглежда поливитаминната шипка Вебецина 420 
Издивателствата пред анализа в процеса на присъединяването към Европейския съюз 205 
Изисквания към аналитичните изследвания на съвременния етап 173 
Изисквания към счетоводното приключване и изготвяне на финансовите отчети за 2009 г. 546 
Изменения и допълнения в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 01.01.2010 г. 130 
Изменения на Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01012010 г. 272 
Изпитвам гордост, че съм част от всички, които продължават богатите традиции на Свищовската академия 654 
Използване на WEB услугите в технологичното решение за реализиране на виртуални организационни структури 596 
Използване на информационно-комуникативни технологи при подготовка на кадри за ресторантьорството 608 
Използването на казуси със статистическа информация в обучението по "Информатика" 365 
Използвани показатели от управленските органи на застрахователните дружества 436 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към декември 2009 г. 124 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2010 г. 125 
Изследване на продажбите на търговска верига "Пикадили" АД и търговска верига "Билла България" ЕООД 255 
Изследване на сезонността в туризма (на примера на публичните туристически дружества в България) 628 
Изследване на технологиите за създаване на интернет базирани бизнес приложения 602 
Изследователският процес и парадигмите в маркетинга 242 
Икономиката след кризата. Къде ще сме ние? 429 430 
Икономиката, държавата и публичните избори 38 
Икономически елементи на несъстоятелността на търговските дружества в условията на криза 279 
Икономическият риск - неизбежно допълнение към свободата на стопанската инициатива 482 
Имат ли потенциал селските райони у нас успешно да прилагат подхода Лидер? 395 
Инвестиции в селското стопанство и някои възможности за осъществяването им 211 
Инвестиции и стратегически пазар 181 
Инвестиционният климат в България в процеса на трансформация на пазарните отношения 166 
Институтът на заклетите експерт-счетоводители в България 342 
Институционализация на Корпоративната социална отговорност. Новият международен стандарт ISO 26000 за "Корпоративна социална отговорност" 478 
Инструментарий стимулирования процесса экологизации производственной сферы 217 
Интеграционни процеси и конкурентоспособност на българските фирми 490 
Интегрирана система за непрекъснати подобрения в бизнес организацията 434 
Интегриране на стопанската отчетност при информационното осигуряване на търговските банки 55 
Интереси и поведение на личността и групата 461 
Информатиката, информационно подпомагане на управлението на бизнеса, стопанска отчетност, анализ и одит - 597 
Информационни взаимодействия на земеделието в иновационни системи (на примера на производството на пшеница в област Добрич) 411 
Информационни технологии в управлението на логистичните вериги 604 
Информационни технологии за реализиране на виртуален офис 612 
Информационните технологии и новите реалности пред статистиката и математиката в променящия се свят на бизнеса 13 
Информационните технологии и процесите на интеграция 601 
Информационното общество и неговите изисквания към националната статистика 617 
Информационното осигуряване на икономическия анализ в условията на новите реалности 595 
Исторически поглед за човешкия фактор и ефективността на управленския процес 447 
Историческо развитие на здравното осигуряване в България 287 
История бухгалтерского учета капитала 542 
ИТ - с повече отговорност за ефективността на търговските компании 610 
Казахстан и България: главни аспекти на двустранното сътрудничество 262 
Как каузата за чиста България печели в ГМО битката 373 
Как се пресмятат разходи за складова механизация 253 
Как се пресмятат разходите за складова обработка на стоките 252 
Как се случват подобренията на качеството в системата Шест сигма? 581 
Какво в социалдемокрацията е живо и какво не е? 29 
Какво е добро управление? Принципи на доброто управление 572 
Какво искат клиентът 238 
Какво може да се пропусне при изготвянето на годишния финансов отчет 541 
Капиталните вложения като обект на инвестиционна дейност 170 
Категоризация на надомните работници според статуса им в заетостта - предизвикателство за статистиката 44 
Катедра "Застрахователно и социално дело" 60 години след началото 653 
Кестенът - ценна селскостопанска култура 403 
Кисело мляко обогатено с пребиотик - нов здравословен продукт 587 
Класификация на измерителите на инвестиционния риск 165 
Ключови ентомофаги при житни култури със слята повърхност (пшеница, тритикале, ечемик, овес, ръж) 398 
Козевъдството - добра переспектива при интегриране в Европейския съюз 393 
Количествена оценка на мотивацията за участие в научноизследователски проекти 14 
Количественная оценка рисков и эффективности платежной системы 157 
Колко рискови са материалните запаси? 452 
Коментарии за рефлектирането на глобалната финансово-икономическа рецесия 2008-2012 г. върху някои параметри на българската икономика Част I 37 
Комисионни сделки за износ - счетоводни аспекти при отчитане на валутните курсови разлики при комисионера 257 
Конкурентни възможности на българската местна индустрия на европейския пазар 412 
Конкурентноспособност, състояние и тенденции в развитието на българските млечни продукти в условията на присъединяване към ЕС 585 
Конкурентоспособность страховой организации и ее кластерное обеспечение 299 
Концесии как форма привлечения частных инвестиций 36 
Кредитна система във висшите училища като методически инструмент за саморегулирано учене 358 
Кризата - преодоляване или фалит 449 
Кризата донесе ползи на големите компании в сектора на храните 590 
Критерии эффективности перестраховочной защиты 304 
Културни ориентири на ефикасното управление през призмата на измерителя на културата "избягване на несигурност" 570 
Към въпроса за международните пари 160 
Към въпроса за оценка на риска и ефективността на инвестиционните решения на предприятията 167 
Към понятието за глобализация 7 
Левът си отива! Идва ли еврото? 102 
Лидер в университетския свят на България 655 
Лидерство в (постоянна) криза 24 
Маркетизацията и новите предизвикателства пред счетоводната професия 245 
Маркетингови аспекти в развитието на съвременния български алтернативен туризъм (Предпоставки за селски туризъм) 627 
Маркетинговия одит в процеса на фирменото управление 241 
Маркетингът в образованието - фактор за обучението и кариерното развитие на специалисти висшисти по застраховане и осигуряване 247 
Математически модели в икономическата география - теоретични и приложни аспекти 197 
Матрични операции с програмата EXCEL 378 
Международна коференция в Албена 658 
Мениджмънтът и икономическите кризи - предетерминираност или флуктационна цикличност 446 
Мента 405 
Мерки за ограничаване на търговията с фалшиви потребителски стоки 235 
Местные налоги на имущество в Германии 65 
Методи за оценка на ефективността на хеджирането 534 
Методика управления венчурным фондом с государственным участием 67 
Методически и организационни проблеми на социалнопсихологическия тренинг на студенти 10 
Методологически особености на анализа на фирмената бизнессреда 209 
Методът на Гаус-Жордан за изучаване на изпъкнал многостен 374 
Методы и способы внедрения инноваций 494 
Методы оптимизации управления кредитными ресурсами предприятия в условиях неопределенности и риска 81 
Механизм синдицированного кредитования в современных условиях 87 
Механизмът на лихвените проценти и кризата 70 
Министър Игнатов получи подкрепа от студентите за реформи във ВУЗ 351 
Мирные формы насилия 574 
Мировой кризис и рынок инфраструктурных проектов 259 
Мировой кризис как предвестник посткапиталистического развития 35 
Модале за създаване на бизнес Web сайт на фирмата 600 
Модел за организация на счетоводството при използване на счетоводен програмен продукт (ACO - AS99m) 507 
Модел за оценка на професионалния риск при производството на захар и захарни изделия 46 
Модел за устойчиво управление на общинските финанси 282 
Модели за управлението на бързоликвидните активи - фактор за оптимизиране на оперативния мениджмънт 455 
Моделиране на ценовото поведение при навлизане на конкурент в пазар на стоки за еднократна употреба 223 
Моделирането на икономическите процеси и реализирането му в курса по математика и икономическите висши училища 368 
Моделирование оптимального портфеля депозитов коммерческого банка с заданными критериями финансовой устойчивости 62 
Модифициране на информацията от финансовите отчети за целите на финансово-счетоводния анализ 558 
Мотивация торгового персонала в условиях развития розничной торговли 573 
Място на дидактическите тестове при проверка и оценка на знанията по математика във висше учебно заведение 346 
Място на оценката в одиторския процес 560 
На добрия преподавател един университет му е достатъчен 682 
Навлизане и развитие на интернет в Арабския свят 626 
Налоговой контроль как специфическое направление финансового контроля 144 
Наука и технологии 1 
Научни подходи и практическа реализация на устойчивия туризъм у нас 218 
Научно въздействие за увеличаване на познанието за бизнеса 440 
Научно-практические проблемы монетарного регулировония российской экономики (обзор) 79 
Национална иновационна система - същност и фактори на функциониране 230 
Началото на края или края на началото 99 
Начисляване на амортизациите по индекса на Бъкстон 349 
Невронни мрежи в счетоводството 525 
Нематериалните активи и вътрешно-фирменото управление 506 
Необходимото развитие и усъвършенстване на социалната система - детерминанта на ефективното взаимодействие между теория и практика 284 
Неолиберализм и мировой экономический кризис 31 
Неформални институции, идеологии и транзакционни разходи 23 
Нови изисквания към одита на дейността и на финансовите отчети на застрахователите 566 
Нови изисквания при оповестяване на информация за свързани лица 533 
Нови изисквания при преподаване на счетоводните дисциплини във висшите училища 325 
Нови моменти при отчитане на трудовото възнаграждение на персонала 568 
Нови сортове и хибриди ще търсят реализация и признания 418 
Новите измерения на бизнеспространството: предизвикателства и възможности за корпоративния риск мениджмънт 481 
Новите международни морски канвенции и националната уредба - терминологични проблеми 270 
Новите хоризонти на корпоративното управление 477 
Новият световен ред и обществото (в името на бога, без бог) 6 
Новый подход при рассмотрении инвестиционного процесса. Инвестиционно-временная карта процесса принятия решения 90 
Нормативната уредба на счетоводството у нас в условията на евроинтеграцията 527 
Някои аспекти относно оценката на селсостопанската продукция получена от растениевъдството 391 
Някои възможности на реинженеринговата система за стратегическо управление за справяне с икономически кризи 460 
Някои иновационни проблеми на българската икономика в контекста на европейската интеграция 231 
Някои насоки при активното опаковане на хранителни продукти 588 
Някои проблеми при водене на семинарните занятия по счетодоство 345 
Някои проблеми при осъществяването на структурната реформа в предприятията на енергийния сектор 380 
Някои проблеми при преподаването на дисциплината "Счетоводство на здравеопазването" 329 
Някои проблеми при създаването на счетоводна информация за биологичните активи 549 
Някои счетоводни аспекти при отчитане на осигурителните вноски на бюджетните предприятия 518 
О кредитовании организаций нефинансового сектора экономики 71 
О налоговой политике в России до 2013 года 132 
О характере глобального кризиса и соотношении антикризисных задач со стратегическими модернизационными 184 
Об экономической сущности амортизации 34 
Обектите на счетоводството в юридическите лица с нестопанска цел - проблеми на отчитането им 512 
Облагане на услугите с данък върху добавената стойност 141 
Облагане на услугите с ДДС след 1 януари 2010 г. 274 
Обоснование стратегических финансовых решений в процессе управления эффективностью капитала компании 88 
Обратна задача в линейното програмиране 377 
Обсъждаха научната периодика в икономиката 659 
Обучение на работното място - технологични подходи и решения 569 
Обучение по проектно управление 456 
Обучението в бакалавърската и магистърската степен по специалност "Икономика на индустрията" през погледа на студентите 338 
Обучението по счетоводство с компютри и програмни продукти 331 
Общото събрание прие годишния доклад на ректора 660 
Ограничения при измерване степента на риска на инвестиционен проект 164 
Омбудсманът Гиньо Ганев: Необходима ни е компетентна и човечна администрация 647 
Оперативният ливъридж като обект на икономическия анализ 207 
Оперативният лийвъридж на предприятието - показател, свързан с доходността и бизнес риска 117 
Оползотворяване на уменията на търговците в процеса на продажбите 229 
Определение устойчивости страхового сектора с учетом риска финансовой деятельности страховых организаций 305 
Оптимизационен модел за анализ на стратегическия потенциал на стопанската единица 206 
Оптимизация инновационных бизнес - моделей в промышленных компаниях 216 
Оптимизиране на бизнес процеси в търговията чрез използване на електронен обмен на данни по стандартите GS 1 620 
Организации взаимного страхования и их ассоциации за рубежом 302 
Организационная культура: единство или множественность 467 
Организация и инструментариум на управлението на операционния риск на банките 484 
Организация и регулирование розничной торговли в Германии 237 
Организация на данните, необходими за оценка на застрахователните резерви за предстоящи плащания 296 
Организация на колежанското обучение по счетоводство 336 
Организация на франчайзинга в контекста на защита правата на потребителите 234 
Организация финансирования инновационной деятельности в городе Москве в условиях финансовой нестабильности 85 
Организираните събития като специфичен елемент от туристическия продукт на събитийния туризъм 201 
Осемдесет и пет години - един достоен юбилей (по повод осемдесет и петата годишнина на проф. д-р ик. н. Петко Иванов Петков и петдесетгодишната му активна служба в Академията) 684 
Основни направления за моделиране на икономическия цикъл (теоретичен обзор) 174 
Особенности налогообложения имущество в Белгии 128 
Особености на бюджетирането на търговските банки 149 
Особености на данъчното облагане при прекратяване и ликвидация на търговски дружества и кооперации 139 
Особености на инвестиционната дейност на застрахователните компании 293 
Особености на попълването на въпросен лист при инвентаризация 553 
Особености при годишното приключване и данъчно облагане на едноличните търговци за 2009 г. 138 
Особености при отчитане на хеджирането на паричен поток и справедлива стойност чрез използването на опции 531 
Особености при ситуационно-адаптивен реинженеринг във високотехнологични предприятия 433 
Особености при съставяне на ГФО от предприятията с нестопанска цел 543 
От механично-екстраполационен - към стратегически подход в планирането 203 
От фирменото към националното счетоводство 526 
Откриха изцяло обновения блок 8 в Студентския град 679 
Относно глобалното управление на международната икономическа система 258 
Относно причините за незадоволителната математическа подготовка на студентите по икономика 344 
Относно съдържанието на дисциплината "Корпоративно счетоводство" 327 
Отчетно - информационни аспекти на разходите по обезпечаване на инвалидите с помощни технически средства 283 
Отчетно-информационни проблеми при счетоводното отразяване на дългосрочните инвестиции 528 
Отчитане на кредитите и банковия сметкоплан 556 
Отчитане на операциите по фондовете в пенсионните дружества 288 
Отчитане на търговските марки 539 
Отчитане придобиването на предприятие като бизнескомбинация 516 
Охлювъдството - с обещаващ старт 431 
Оценка на отношението "Унивирситетски изследвания - национални и регионални политики" 2 
Оценка на растениевъдната продукция - предизвикателството пред счетоводното законодателство 390 
Оценки на риска по системата "Шест сигма" (Six Sigma) 564 
Оценъчни процедури за емпирично дефиниране дифузионния модел на BASS 243 
Оценяване на туристически уебсайтове 631 
Очакваме 3000 студенти за магистърско обучение 652 
Още веднъж за възобновяемите енергийни източници - ВЕИ 381 
Още веднъж за провизиите 537 
Още един професор в Стопанска академия 651 
Още за счетоводната интерпретация на банковите инкасови операции с чужбина 524 
Персоналните компютри във фирмената информационна система 622 
Перспективи за развитие на инфраструктурното обслужване на индустриалните предприятия 213 
Песимизъм и оптимизъм на Босфора 251 
Планиране на труда на програмистите при изграждане на информационни системи 609 
Планирование как инструмент управления для предприятий малого бизнеса 486 
Плащания при продажби с отложено плащане с участието на банки 84 
Плащанията - в ръцете на фактори 239 
По някои аспекти от счетоводнатаинте претация на банковите "евро" - разчети 523 
По някои въпроси на приключването и възобновяването на производство по несъстоятелност 278 
По обстойно за предметната област на управленската отчетност 555 
По-едри кочани, по-пълни пити 386 
Поведенческие модели ценообразования активов 89 
Поглед върху неопределените и преопределените задачи в обучението по математика 311 
Подготовка на ИТ специалисти във ВУЗ: състояние, проблеми и решения 363 
Подходи за оценка на икономическата дейност и икономически индикатори при анализ на икономическия цикъл 208 
Показатели за оценка на предприятието за целите на управлението 583 
Показатели, характеризиращи системата за управление на качеството на продукцията 582 
Политики и практики в областта на професионалното обучение в България и страните от Европейския съюз - сравнителна характеритика 312 
Портфельный подход к розничной кредитной деятельности банков 77 
Посланикът на Мароко бе гост на Стопанската академия 662 
Последните промени в стандартите за финансови инструменти 540 
Потребен ли е ревизионно-финансов контрол в земеделските кооперации 561 
Потребност и възможности за ограничаване на емиграцията 22 
Празникът е вашата усмивка, песен и настроение 645 
Празникът на свободата 637 
Преброяване на земеделските стопанства '2003 - етап от процеса на хармонизация на агростатистиката 12 
Превантивни функции на държавния вътрешен финансов контрол 58 
Превантивност на вътрешния одит 563 
Превантивността на вътрешния финансов контрол 142 
Преглед на съдебната практика по някои въпроси, отнасящи се до производство по несъстоятелност 271 
Предизвикателства и перспективи пред специалност "Икономика на индустрията" 337 
Предизвикателства пред индустриалните мениджъри в началото на XXI - век 439 
Предизвикателства пред счетоводната специалност във висшето училище 634 
Предизвикателствата в Европейското бизнеспространство: възможности и проблеми на българските предприятия 266 
Предизвикателствата на практиката към обучението по специалност "Икономика на индустрията" 332 
Предизвикателствата пред данъчния контрол 143 
Предизвикателствата пред пивоварната индустрия на България - стремеж за завладяване на консуматори 586 
Предизвикване на криза и приватизиране на науката и образованието 353 
Предотвратяване на информационно-базирани банкови бягства чрез достатъчна и качествена публично достъпна информация за състоянието на банковия сектор 146 
Предприятието в епохата на иновациите 4 
Президентът Георги Първанов бе гост на Стопанската академия 671 
Прекратяване дейността на I и II енергоблок на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД: социално-икономически последици 379 
Преподаването на математическите дисциплини в икономическите висши училища - състояние и проблеми 343 
Престижен международен форум в Стопанска академия 663 
Престижна награда за дистанционното обучение в Академията 664 
Приемане на уговорката в полза на трето лице при договор за застраховка "живот" в случай на смърт - същност и особености 298 
Прилагането на стойностния подход в управлението на застрахователното дружество 292 
Приложение на балансираната система от показатели (БСП) в туристическото предприятие - туроператорско предприятие. Част първа 630 
Приложение на балансираната система от показатели (БСП) в туристическото предприятие - хотелиерско предприятие. Част втора 629 
Приложение на бенчмаркинга при оценка на конкурентоспособността на селскостопанското предприятие 244 
Приложение на индексния факторен анализ при покозателите за ликвидност 96 
Приложение на модел BSC и RAVE в управлението на висшите училища в България 309 
Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на бизнеса 57 
Приложения на бенчмаркинга при решаване проблемите на релацията "университетска наука - практика" 335 
Принцип соучастия как фактор конкурентных преимуществ 215 
Принципът за законоустановеност на данъци и такси 131 
Причини за банковата криза и последиците върху някои страни и България 61 
Причини за нарастването на разходите за медикаменти, покривани от обществените фондове: методи и модели за ограничаването им 248 
Проблеми в отчитането на амортизацията на дълготрайните активи при последваща оценка 509 
Проблеми и перспективи при развитието на свободните (безмитни) зони в България 26 
Проблеми на преподаването на счетоводство във висшето училище 321 
Проблеми на стратегическия анализ на средата на фирмата 496 
Проблеми на счетоводното отчитане възпроизводството на дървесните видове 530 
Проблеми на творчеството в рекламата 584 
Проблеми на финансовата криза и предизвикателства пред централните банки 147 
Проблеми по организацията на аналитичното отчитане на капитала в земеделските кооперации 426 
Проблеми при автоматизирането на счетоводния процес 521 
Проблеми при автоматизирането счетоводния процес 522 
Проблеми при анализа на инвестиционната дейност на земеделските производители 388 
Проблеми при отчитането на амортизацията на дълготрайни 508 
Проблеми при счетоводното отчтане придобиването на концесионните права 513 
Проблеми при управление на финансов инвестиционен портфейл в реално време 103 
Проблеми при усъвършенстване методиката за анализ на иновационната дейност за вземане на управленски решения 462 
Проблемът за икономическия лост на фирмата 54 
Проблемы повышения энергоэффективности в электроэнергетике 192 
Проблемы построения многофакторной экономико-математически модели динамики валютного курса в современных условиях 68 
Проблемы преодоления кризиса на финансовом рынке: мировая и российская практика антикризисных мер 200 
Проблемы укрепления конкурентоспособности газовой промышлености России в условиях глобализации мирового хозяйства 210 
Проведе се вторият форум за студентски стаж и кариера 667 
Проверка на процедурите за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ (от Европейския съюз или от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство) 532 
Прогнози за политическа употреба 189 
Програмата "Сапард" и развитието на селското стопанство 212 
Продажби на недвижими имоти и вещни права 538 
Проекция на мерките за овладяване на финансовата криза в световен и национален мащаб 105 
Производство и потребление на рапично семе в света 396 
Производство на биогорива - съвременни тенденции и предизвикателства 387 
Производство на броколи и карфиол 408 
Производство на кестенови ядки в света 404 
Производство с гарантиран пазар - на ръба на оцеляването 417 
Промени в закона за данъците върху доходите на физически лица, в сила от 01.01.2010 г. 129 
Промени в МСС 38 Нематериални активи 551 
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2009 и 2010 година 134 
Промените в търговския закон от 2003 год. относно продажбата на търговското предприятие 277 
Промяна в поведението на човешкия фактор и възможности за неговото управление 577 
Протекционизмът - от теоретическите постановки към приложението в условията на криза 225 
Противоречия между критериите за оценка на инвестиционни проекти 163 
Професор Стефан Тодоров Станев - бележит учен и общественик 636 
Процесс управления инвестиционной политикой на предприятии 493 
Психологически проблеми на населението в условията на Балканска евроинтеграция 267 
Публичните инвестиции, като възможност за стабилизиране на българската икономика в условията на криза 169 
Публичност (ПР) и реклама в агробизнеса 250 
Работа с персоналом в сфере прямых продаж 576 
Развитие банковской системы в России 66 
Развитие и усъвършенстване на механизмите на социалното подпомагане - средство за превенция и преодоляване на бедността в България 286 
Развитие на демографските процеси в селата по райони на планиране и области 20 
Развитие на информационно общество в България и европейска инициатива "2010" 616 
Размисли за подготовка на специалности по счетоводство с квалификационна степен "магистър" 319 
Размисли и внушения по повод хармонизацията на националната статистика 15 
Разпределена бизнес логика в информационни системи. Изграждане на контейнер за аналитична бизнес логика 607 
Разпределението на Pareto и приложението му за моделиране големината на щетата 295 
Разработване на политика за безопастност на електронната търговия 625 
Разходи за консумативи при наемни отношения 547 
Растителните масла в света през 2009 г. 401 
Реалните потребности на практиката и адекватният отговор на обучението по специалност "Икономика на индустрията" 323 
Рейтинг университетов мира - 2009 355 
Рейтингите в националните системи за висше образование 356 
Рецесията и нискобюджетните стоки 112 
Решаващи фактори при избора на система за управление ефективността на бизнеса 442 
Риск-менеджмент банка: некоторые вопросы стратегии и организации 483 
Рискът - измерим или тотално непредвидим 485 
Рискът на материалните запаси в българските предприятия 453 
Роля на информационното осигуряване в процеса на рейтинговане на фирми и физически лица 605 
Ролята на мениджъра в екипа в условията на криза 443 
Ролята на научно-изследователските проекти в сферата на висшето образование 316 
Ролята на текущия контрол в семинарните занятия по счетоводство 326 
Российский ипотечный комплекс - стратегия развития 152 
Рынок легковых автомобилей: до и ипосле кризиса 226 
С вярност към заветите на Дарителя 680 
С традициите и ценностите на българското висше образование - към европейските и световни стандарти за качество и мобилност на образователния продукт и научните изследвания 635 
СА "Д. А. Ценов" бе домакин на национална конференция 648 
Саморегулиране на студентското учене 359 
Световен уранодобив 383 
Световната икономическа криза и България 176 
Световната криза и банковият сектор в България 155 
Световният биопазар в цифри и факти 227 
Свищов бе домакин на научно-практическа конференция 666 
Силибум (Бял трън) 406 
Символ на достойнство, традиция и духовност 643 
Сингапур - финансовият център на ACEAH 182 
Система за целево-адаптивно управление 448 
Системата на екологичния мениджмънт и нейният принос в концепцията "устойчиво развитие" 454 
Системи за подпомагане вземането на решения в областта на устойчивото развитие и опазване на околната среда 594 
Системный подход как методологическое средство формирования и развития системы подготовки менеджеров в области интеллектуальной собственности 575 
Следкризисната икономика на България 177 
Следствените версии и развитието на следствената практика и обучение 273 
Сложности "интеллектуальной" организации 470 
Совершенствование государственного контроля займов международных финансовых организаций 78 
Современные концепции эффективности деятельности коммерческого банка 83 
Современные проблемы формирования доходов местных бюджетов и пути их решения 86 
Современный рынок консалтинговых услуг 202 
Создание моделей планов счетов 593 
Софтуерни приложения за бизнес интелигентност с отворен код - възможност и перспективи 599 
Социалната отговорност на бизнеса - подходи и стандарти 479 
Социално-икономическото развитие на Свищов през 50-те - 70-те години на XIX век и в началото на Освободителната война 632 
Социальная политика администрации Б. Обамы 195 
Социальная политика в организации 571 
Специфични операции с недвижими имоти и облагането им с ДДС 548 
Специфични правила за определяне на митническата стойност при внос на стоки 256 
Сривът на животновъдството ни продължава 402 
Стандарти и препоръки за гарантиране качеството на висшето образование в Европа 357 
Становление и развитие банковской системы Японии 154 
Стартира учебната 2009/2010 година 673 
Статистически изследвания в интернет посредством HTML - базирани въпросници 598 
Стопанска академия - атрактивна застраховка за бъдещето на България 640 
Стратегии и методи за развитие на електронен бизнес в българските организации 623 
Стратегическата насока в процеса на фирмено планиране 495 
Страх безработицы: опыт межстрановых сопоставлений 51 
Структурирование политического пространства в Европейском союзе 269 
Структурни изменения в доходите на домакинствата в Република България през периода (1996-2002 г.) 19 
Структурни изменения в производството и заетостта в отрасъл индустрия 16 
Структурные и институциональные факторы экономичиского ростта 185 
Студенти се обучават за бъдещи бизнес лидери 674 
Студентът като субект на интерактивните технологии 352 
Счетоводната отчетност и информационното общество 520 
Счетоводни аспекти на банковото посредничество 557 
Счетоводни аспекти на несъстоятелността и ликвидацията на търговските дружества 592 
Счетоводни методи за отчитане на бизнескомбинациите 517 
Счетоводните актуализации в бюджетния сектор и рефлекта им върху семинарите по учебната дисциплина "Бюджетно счетоводство" 339 
Счетоводния анализ - един от елементите за интерпретация на финансовите отчети 501 
Счетоводният анализ - нов поглед към счетоводството на предприятието 511 
Счетоводният анализ - учебна дисциплина 324 
Счетоводно и данъчно третиране на задължението за разходите за дефектна стока 545 
Счетоводно отчитане отписването на дълготрайни материални активи при бюджетните предприятия 559 
Счетоводно-информационни проблеми при операции с основния капитал в търговските банки 554 
Счетоводно-правни аспекти при нематериалните дълготрайни активи 505 
Счетоводното законодателство в България на прага на XXI век 502 
Счетоводството - иконометрична система 519 
Счетоводството в новия информационен свят на бизнеса 330 
США в эпоху глобального кризиса: от "обамомании" к "обамоскептицизму"? 194 
Съвременната одиторска документация в специализираното одиторско предприятие и в одиторското дружество 565 
Съвременни теории за конкурентните преимущества и отрасловото лидерство 438 
Съвременни технологии на управление: тенденции и перспективи 441 
Състояние и переспективи за развитие на селските райони в България 188 
Състояние на пазара на труда в България и възможности за анализ на тенденциите 43 
Същност на данъка 281 
Същност на финансовото управление и контрол 122 
Такафул как метод создания страховой защиты 303 
Тенденции на пазара на труда в община Свищов 48 
Тенденциите в световния туризъм - възможност за развитие на селския туризъм в България 219 
Теоретико-приложни аспекти на инвестиционния анализ 168 
Теоретични аспекти при разработване на инвестиционна стратегия 171 
Теоретични концепции за преките външни инвестиции 172 
Теоретични основи на макроикономическото проектиране 40 
Теоретичните знания по счетоводство - основа за решаване на практически проблеми 504 
Тест по данъчно и социално право 275 
Тест по независим финансов одит 567 
Тест по счетоводство 552 
Тест по търговско право 276 
Техническото обслужване на производството - проблеми и подходи 214 
Технологични процедури при анализа на ефективностна на капитала 497 
Технология и икономическа ефективност на капковото напояване в аграрния сектор 389 
Типологизация, идентификация и диагностика кластеров предприятий: новый методологический подход 53 
Трети март ни сплотява и пречиства 675 
Третият сектор в дейността на университетите и алумни отношения 362 
Търговията с екопродукти - проблеми и предизвикателства 233 
Търговските операции с индустриална собственост - фактор за повишаване на конкурентоспособността на фирмите 228 
Търговските отстъпки при облагането с ДДС 137 
Тържествено бе открита академичната учебна година 656 
Тържествено бе чествана 85-годишната на проф. Петко Петков 676 
Тържество на българската духовност 638 
Тютюнопроизводството - поминък, икономика, политика 425 
Увеличаването на акционерното богатство - цел на управлението на застрахователното дружество 300 
Удовлетворение от работата по научен проект 500 
Университетът - свободна корпорация на студети и преподаватели 677 
Управление кредитным риском 109 
Управление на бизнес процесите - нова философия за усъвършенстване на организациите 488 
Управление на бизнеса в условия на криза 457 
Управление на валутните позиции на търговските банки 59 
Управление на вътрешноличностните и междуличностните конфликти 459 
Управление на интелектуалния капитал - научни подходи и възможности за практическо приложение 492 
Управление на информационния ресурс 606 
Управление на операционния риск на банките 498 
Управление на процеса по преструктуриране в националната агенция по приходите 445 
Управление рисками и внутренний аудит: взаимосвязь и взаимодействие 468 
Управлението на висшето училище в постсоциалистическите държави 340 
Управлението на човешките ресурси като функционална област на проектния мениджмънт 578 
Управленски аспекти при въвеждането на финансови иновации 60 
Управленски предизвикателства за осигуряване на ефективин учебен процес в дистанционна форма на обучение 367 
Участие банковского сектора в современных моделях отмывания преступных доходов 123 
Участие государства в развитии взаимного страхования 301 
Учебните кабинети - банки за иновационни идеи по практически казуси 5 
Фактори на иновационния потенциал на земеделските стопанства в България (на примера на област Добрич) 427 
Фантом в теории, или кривая Лаффера 133 
Феодалнокрепостническите общественоикономически отношения - български вариант на "пазарната" икономика в България - психологически и правни аспекти 9 
Фермерите трябва да се насочат към биологично производство на лешници 419 
Философия на биодинамичното земеделие 394 
Философски проблеми на екологията 372 
Финансов анализ на критичната точка 98 
Финансовата криза и нейното отражение върху българската индустрия 179 
Финансовая глобализация и качество институтов 116 
Финансови аспекти на присъединяването на Република България към Европейския съюз - сектор "Зърно" 56 
Финансови и счетоводни аспекти на суапа за обща доходност 107 
Финансы для модернизации 435 
Фирмено управление на себестойността 224 
Формирование и управление банковским капиталом 151 
Формирование и управление инвестиционным портфелем в условиях финансового кризиса 63 64 
Формирование консолидированной финансовой отчетности 111 
Формирование сегментной отчетности по МСФО 544 
Формирование финансовой политики организации с учетом стадий жизненого цикла 80 
Форумът на мениджърския екип (SMF) като посредник между науката и практиката 458 
Характеристика и особености на режим "Митническо складиране" 145 
Хармонизация на статистиката на лозарството с европейските стандарти - състояние и проблеми 413 
Хибридите задължително се избират според конкретиката на полето 416 
Хипотезата за двойния дефицит: случаят на България 108 
Храните и напитките в България поскъпваха въпреки кризата 589 
Цените на финансиране с ценни книжа 110 
Ценностната система на българското общество в периода на прехода 11 
Централите се броят на ЕС(ен) 385 
Честваме 70 години от откриването на Ректората 665 
Честваха 55-годишнината на факултет "Финанси" 672 
Честваха 80 - годишнината на проф. Петко Петков 681 
Човешкият капитал в теоретичните и емпирични изследвания за растежа 198 
Ще успеем ли да възродим памукопроизводството у нас 414 
Юго-Восточная Азия в условиях мирового финансово-экономического кризиса 260 
Ягодопроизводството в света и България 397 
"CE" маркировката 579 
"CVP" анализът - инструмент за обосновани управленски решения 450 
"Сивата икономика" - явление неуловимо от статистиката 17 
[Осемдесет и пет] 85-годишнината на професор Петко Петков бе чествана тържествено в Стопанската академия 669 
A Growth Theory for the Insurance Industry 307 
Alternatives for Distressed Banks during the Great Depression 196 
Art for Business: Creating Competitive Advantage through Cultural Projects 471 
Chasing the Hottest IT: Effects of Information Technology Fashion on Organizations 615 
Dangerous solutions: case study of a failed e-project 614 
Disinflation Shocks in the Eurozone: A DSGE Perspective 91 
Does Inflation Targeting Affect the Dispersion of Inflation Expectations? 162 
Five competitive forces of effective leadership and innovation 476 
How Caterpillar uses 6 Sigma to Execute Strategy 472 
Improving corporate communications: Lean Six Sigma science has broad reach 480 
Inflation and Stock Prices: No Illusion 93 
Information Systems Innovation for Environmental Sustainability 621 
ITIL на практика: какво да очакваме и към какво да се стремим 473 
Jilted? The manager's little book for keeping customers in a recession 474 
Monetary Policy Trade-Offs with a Dominant Oil Producer 118 
On the Length of the Transformation Period in Former Communist Countries 187 
Personal Bankruptcy and Credit Market Competition 159 
Simple Monetary Rules under Fiscal Dominance 92 
Small Business Research: Time for a crisis-based view 487 
Take Less - and Earn More 314 
Taxes on Tax-Exempt Bonds 135 
Technology's Effect on Property-Casualty Insurance Operations 308 
The Determinants of Future U.S. Monetary Policy: High-Frequency Evidence 161 
The Health Insurance Reform Debate 306 
The Lisbon Strategy and the Flexibility of the Labor Market in Bulgaria - Realities and Challenges 50 
The online connection: transforming marketing strategy for small businesses 613 
The quality assurance of student assessment in higher education. Report of an international working group 361 
The story is the message: shaping corporate culture 475 
Thinking Small. Assessing the Risk of Nanotechnology 499 
TMS - ключ към нова ефективност 254 
Экологический менеджмент: задачи и функции 469 
Экономика на Украины: состояние и перспективы 178 
Экономика РФ в 2009 году 193 
Экономическая политика 2009 года: между кризисом и модернизацией 191 
Экономический механизм сырьевой модели развития 180 
Электронно-финансовая гиперматрица как среда банковских операций в условиях глобализации 158 
Электронный банкинг: управление рисками информационной безопасности 153 
Эффективност...и фриланс в том числе 47 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 121 
авансови плащания 121 
автоматизация 606 
автоматизация на счетоводството 521 
автоматизирана обработка 521 
автоматизирано счетоводство 522 
автомобилен пазар 226 
автомобили 226 
автомобилна индустрия 226 
автомобилна промишленост 226 
авторитет 24 
аграрен сектор 5 12 389 
аграрен туризъм 220 
аграрен туризъм в България 219 220 
агробизнес 250 
агроекологична политика 392 
агростатистика 12 18 402 
адаптивно поведение 24 
адаптиране 24 
административно регулиране 72 
административно-управленски разходи 253 
аеродинамизиране на СИН 28 
АЕЦ 379 
АЕЦ Козлодуй 379 
Азия 61 
азот 399 421 
активи от знания 492 
активни опаковки и абсорбери 588 
актюерска техника 291 
актюерство 291 
акции 110 
акционери 277 
акционерна стойност 83 
акционерно богатство 300 
алгоритми 103 
алтернативен туризъм 219 220 221 627 
алумни отношения 362 
американска икономика 194 
американски президент 194 
американски университети 350 
амортизации 508 
амортизация 34 514 539 
амортизация на ДА 509 
амортизация на ДМА 508 
амортизирана стойност 509 
анализ 45 115 173 205 209 370 450 451 497 597 
анализ и одит 597 
анализ на бизнес средата 209 
анализ на данъчния риск 73 
анализ на дохода 451 
анализ на ефективността 57 497 
анализ на задлъжнялостта 97 
анализ на икономическия цикъл 208 
анализ на инвестиционната дейност 388 
анализ на конкурентите 209 
анализ на кредитоспособността 94 
анализ на критичната точка 450 
анализ на ликвидността 57 
анализ на обращаемостта 57 
анализ на паричните потоци 164 
анализ на платежоспособността 57 
анализ на предприятието 462 
анализ на производството 583 
анализ на работната сила 45 
анализ на риска 164 482 616 
анализ на стопанската дейност 209 491 
анализ на труда 42 
анализ на фермите 496 
анализ на финансовата устойчивост 95 
анализ на финансовите отчети 558 
анализ на финансовото състояние 95 
аналитичен модел 519 
аналитичен отчет 562 
аналитична методология 94 
аналитични изследвания 173 
аналитични процедури 173 562 
аналитични средства 557 
аналитично описване 55 
аналитично отчитане 55 142 426 535 557 
андрагогически подход 313 
анкета 14 
анкетиране 338 
аномалии на фондовия пазар 89 
антиинфлационен фактор 92 
антиинфлационни планове 91 
антикризисна политика 184 191 200 
антикризисна програма 176 199 200 
антикризисни мерки 113 179 184 192 200 443 
антикризисно управление 457 
арабски свят 626 
Армения 181 
АСЕАН 260 
асиметрични измерители 165 
Асоциация на страните от Югоизточна Азия 182 
атомна енергия 384 
БААТ 219 
база данни 203 
Базел ІІ 484 498 
бакалавър 321 322 324 325 327 328 330 334 336 338 
бакалавърска степен 338 
баланс 466 558 
балансирана карта 201 
балансирана система от показатели 629 630 
балансова печалба 110 
балансова стойност 508 509 
Балканска евроинтеграция 267 
балкански страни 267 
БАН 347 353 
банки 84 147 148 151 154 155 157 159 483 498 
банкноти 160 
банков бизнес 83 
банков капитал 151 
банков мениджмънт 62 77 146 149 
банков продукт 77 
банков риск 153 484 
банков риск-мениджмънт 484 
банков сектор 74 146 154 155 156 
банков сметкоплан 556 
банкова гаранция 84 
банкова дейност 155 158 
банкова инициатива 150 
банкова криза 61 148 
банкова криза в България 61 
банкова операция 524 
банкова организация 150 
банкова политика 154 
банкова система 30 55 87 146 148 155 156 196 
банкова система в Русия 156 
банкова система на Русия 66 
банкова система на Япония 154 
банкови депозити 72 
банкови кредити 72 
банкови кризи 196 
банкови операции 84 158 524 557 
банкови рискове 483 
банкови технологии 158 
банкови услуги 158 
банково бюджетиране 149 
банково бягство 146 148 
банково дело 55 61 84 109 150 151 154 155 157 523 
банково дело в България 155 
банково дерегулиране 159 
банково инкасо 84 
банково планиране 149 
банково посредничество 557 
банково счетоводство 557 
банкрут 159 
банкрут на банките 154 
БВП 30 39 105 166 182 190 193 231 260 264 279 
бедност 286 
бедността в България 286 
безвъзмездна финансова помощ 532 
безмитни зони 26 
безмитни зони в България 26 
безопасни условия на труд 46 
безопасност 236 
безопасност на храните 588 
безопастност на опаковката 591 
безработица 21 43 49 50 51 126 193 
безработица в света 51 
безработица при жените 51 
безработицата в община Свищов 48 
безработни 51 
безработни лица 39 48 
Белгия 128 
бенефициент 298 532 
бенефициер 298 
бенчмаркинг 244 335 434 
библейски текстове 2 
бивши комунистически страни 187 
бизнес 471 582 
бизнес Web сайт 600 
бизнес договаряне 487 
бизнес етика 574 
бизнес етикет 574 
бизнес интелигентни системи 611 
бизнес информатика 599 
бизнес логика 607 
бизнес навигатор 492 
бизнес организация 434 
бизнес план 491 
бизнес план на предприятието 494 
бизнес практика 13 
бизнес проекти 316 
бизнес процес 488 
бизнес процеси 620 
бизнес процеси в търговия 620 
бизнес риск 54 117 
бизнес сайт 600 
бизнес среда 27 613 
бизнес статистика 15 
бизнес стратегии 464 614 
бизнес управление 488 
бизнес-среда 481 
бизнесанализ 491 
бизнескомбинации 516 517 
бизнеспространство 266 481 
бизнесриск 481 
бизнессреда 209 
билки 405 406 420 
био-продукти 227 
биогаз 382 
биогорива 387 
биодизел 396 
биодинамично земеделие 394 
биоземеделие 392 394 428 429 430 
биоземеделска практика 392 
биологична борба 398 
биологична защита 398 
биологични активи 529 549 
биологични храни 227 
биологично земеделие 227 233 394 419 428 429 430 
биологично земеделие в България 392 428 429 
биологично производство 233 392 419 
биологично разнообразие 423 
биологично растениевъдство 419 
биологично селско стопанство 392 419 
биомаса 382 
биопазар 227 
биопродукти 227 429 430 
биопроизводства 429 
биостандарти 428 
биохрани 227 
БИС 579 
битови отпадъци 369 
блага 38 
Бокс-Кокс трансформация 67 
болест 424 
болести по лозите 424 
борба с корупцията 235 
борба с плевели 409 
борба с престъпността 235 
Бразилия 175 
бренд 471 
брендинг 471 
БРИК 175 
брой на населението 20 
броколи 408 
брутен вътрешен продукт 187 
брутна добавена стойност 39 
буржоазни партии 633 
буржоазни партии в България 633 
България 312 
България в ЕС 102 
българска икономика 37 105 169 176 183 190 231 
българска индустрия 179 586 
българска хранителна промишленост 586 
българската икономика 169 
български бизнес 479 
Български институт по стандартизация 579 
български организации 623 
български пазар 418 
български предприятия 183 266 
български производители 489 
български трудов пазар 49 
български туризъм 219 
български фирми 489 490 
български фирми и ЕС 489 
българско възраждане 632 
българско земеделие 12 
българско общество 11 
бързоликвидни активи 455 
бюджет 119 
бюджет на бързоликвидни активи 455 
бюджетен дефицит 101 113 
бюджетен контрол 224 
бюджетен мениджмънт 86 
бюджетен разход 199 
бюджетен сектор 339 
бюджети 518 
бюджетиране 120 629 630 
бюджетиране в предприятията 120 
бюджетиране в търговските банки 149 
бюджетна политика 86 259 
бюджетна политика на Русия 86 
бюджетна сметка 119 
бюджетна сфера 593 
бюджетни организации 119 
бюджетни предприятия 518 
бюджетни приходи 119 
бюджетни разходи 119 283 
бюджетно предприятие 503 518 559 
бюджетно счетоводство 559 
бюджетно управление 149 
бял трън 406 
валута 160 
валутен борд 105 268 
валутен курс 68 
валутен риск 172 
валутни курсове 257 
валутни пазари 59 
валутни позиции 59 
великата депресия 446 
Великобритания 487 
венчър фонд 67 
венчърен капитал 67 
венчърен фонд 67 
верига на доставки 614 
верификация 174 
вещни права 538 
взаимни фондове 99 
взаимни фондове в България 99 
взаимно застраховане 301 302 
взаимозависимост 468 
вземания 239 
видове бенчмаркинг 335 
видове застраховки 290 
видове осигурителни плащания 535 
видове разходи 535 
видове риск 294 
видове услуги 274 
Виетнам 260 
визия 495 
винарска промишленост 423 
винарство 423 
виртуален маркетинг 216 
виртуален офис 612 
виртуализация 612 
виртуализация на хардуера 612 
виртуални предприятия 604 
виртуални структури 596 
виртуално образование 360 
виртуално предприятие 216 596 
високодобивни култури 414 
високодобивни хибриди 415 
високотехнологични производства 433 
висш мениджмънт 458 
висша математика 320 376 
висша математика за икономисти 344 
висше икономическо образование 320 343 344 367 368 634 636 641 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 655 659 661 662 663 664 666 667 668 669 670 671 672 674 675 676 678 679 680 
висше икономическо училище 333 343 368 634 635 636 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 655 659 661 662 663 664 666 667 668 669 670 671 672 674 677 678 679 680 682 
висше образование 247 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 360 361 362 366 367 603 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 682 
висше образование в Европа 357 
висше образование в Русия 354 
висше образование в САЩ 350 
висше учебно заведение 348 635 637 638 639 653 654 656 657 658 660 665 673 675 676 677 
висше училище 313 318 319 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 332 334 336 339 340 341 345 348 351 353 634 635 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 678 679 680 682 
висше училище в постсоциалистически страни 676 
висши учебни заведения 335 
висши училища 368 
власт 8 
вливане на търговски дружества 280 
влогове 297 
внедряване 1 
внос на стоки 256 
водна енергия 382 
вредители на растенията 398 
ВУЗ 315 317 340 346 351 355 356 362 440 
въгледобив 385 
възвръщаемост на инвестициите 171 
възвръщаемост на материалните запаси 452 453 
възобновяема енергия 369 
възобновяеми енергийни източници 369 381 
възобновяеми източници 369 
възпроизводствен процес 33 
възпроизводство 33 530 
възпроизводство на дървесни видове 530 
възрастова структура 20 
възрастова структура на населението 20 
вълни на процесна еволюция 488 
външна среда 582 
външна търговия 177 187 225 412 
външни инвестиции 172 
външнотърговска дейност 256 
вътрешен контрол 468 498 
вътрешен одит 468 563 564 
вътрешен одитор 563 
вътрешен пазар 237 299 
вътрешен финансов контрол 142 
вътрешна търговия 255 
вътрешно-фирмен анализ 444 
вътрешно-фирмено управление 506 
вътрешноличностни конфликти 459 
вятърна енергия 381 382 
Г-20 105 
Г-7 175 
газова промишленост 210 
Газпром 210 
гаранции 85 
гаранционно обслужване 545 
генетично модифицирани организми 373 
генетично модифицирани продукти 373 
генномодифицирани храни 422 
география 197 
географски изследвания 197 
географски информационни системи 594 
геополитика 25 
геополитическо развитие 25 
геотермална енергия 382 
Германия 65 237 
ГИС 594 
глобализация 6 7 258 263 264 481 
глобализация в икономиката 181 210 258 
глобална икономика 175 
глобална икономическа криза 51 191 
глобална криза 37 49 113 179 184 194 
глобална финансова криза 37 61 63 64 184 443 
глобално икономическо управление 258 
глобално управление 258 
ГМО 373 422 
ГМО култури 422 
говедовъдство 402 
годишен данък 138 
годишен финансов отчет 541 543 
годишна данъчна основа 138 
годишна себестойност 253 
годишни финансови отчети 546 
годишно данъчно приключване 138 
годишно счетоводно отчитане 541 
годишно счетоводно приключване 536 541 543 546 
големи предприятия 590 
голямата депресия 196 
гражданско общество 215 263 
графичен метод 204 
графични изображения 204 
Грейнджър 30 108 
Грузия 27 
група 461 
групи 461 
групово обучение 10 
групово поведение 461 
ГФО 543 
гъвкаво управление 448 
гъвкавост на пазар на труда 49 50 
данък 134 281 
данък върху добавената стойност 141 
данък върху собствеността 65 
данък дарение 128 
данък добавена стойност 130 
данъци 126 129 130 131 132 133 134 135 144 272 
данъци 2009 134 
данъци 2010 129 130 134 
данъци в ЕС 128 
данъци и такси 131 
данъците в Германия 65 
данъците в Русия 86 
данъчен контрол 143 144 
данъчен кредит 136 538 
данъчен риск 73 
данъчен риск-мениджмънт 73 
данъчен субект 281 
данъчна база 128 
данъчна интеграция 126 
данъчна конкуренция 126 
данъчна неутралност 136 
данъчна основа 137 
данъчна основа на сграда 538 
данъчна политика 73 132 133 
данъчна политика на Русия 132 
данъчна система 128 
данъчна ставка 281 
данъчна теория 133 
данъчни измами 127 
данъчни облекчения 136 
данъчни привилегии 136 
данъчни приходи 124 125 
данъчни разходи 136 
данъчни системи 445 
данъчни ставки 133 
данъчно законодателство 127 
данъчно законодателство 2010 127 130 272 274 
данъчно заонодателство 143 
данъчно облагане 73 128 132 134 135 137 138 139 140 272 
данъчно облагане в Русия 132 
данъчно право 275 281 
данъчно приключване 138 
данъчно третиране 538 545 548 
Дарвин 490 
дарители 680 
дарителство 646 680 
двигатели 216 
движение на паричните средства 501 
двоен дефицит 108 
двойно записване 526 
двойно счетоводство 542 
двустранни международни договори 262 
двустранно послание 250 
ДВФК 563 
ДДС 137 141 274 548 
дебитиране 426 
дебиторска задлъжнялост 97 
дедукция 173 
дезинфлация 91 
дейности 362 
декомпозиране на трудовата заетост 41 
делегиране 465 
делова етика 574 
делови етикет 574 
делови имидж 574 
делови стил 574 
делово облекло 574 
демография 20 21 
демография и ЕС 21 
демография на селското население 188 
демографска криза 177 
демографска статистика 15 
демографски изменения 626 
демографски процеси 20 21 22 
депозити 62 72 100 
деривати 104 
деривативи 107 
дериватни инструменти 104 
дестинации 201 
детерминанти 112 
детерминанти и матрици 378 
дефектна продукция 545 
дефектни стоки 545 
дефицит 108 
дефицит по текущата сметка 108 
децентрализация 263 
Джон Лок 8 
диагностика на кризата 148 
диверсификационна стратегия 180 
дивиденти 110 
дивидентна доходност 93 
дидактически тестове 346 
динамика на безработицата 51 
динамика на пазарите 76 
дипломиране 322 
директиви европейска общност 504 
директиви на ЕС 127 566 
директни плащания 56 
дистанционна форма на обучение 367 
дистанционно обучение 367 648 664 
диференциално счетоводство 245 
дифузионен модел 243 
ДМА 211 508 559 
добавена стойност 34 
добив на лешници 419 
добиви 389 
добивна индустрия 383 
договор 280 
договор за застраховка 298 
договор за концесия 513 
договор за преобразуване 280 
договорени процедури 532 
договорът от Лисабон и България 70 
доклад 1 2 5 14 22 28 41 56 57 59 60 147 149 175 188 211 212 218 219 220 221 225 232 242 244 250 284 286 290 291 292 294 309 310 316 317 335 340 362 363 364 366 367 368 387 388 389 390 392 393 394 433 437 440 442 443 445 446 447 448 449 454 456 457 458 488 491 492 500 504 506 561 577 583 585 586 594 596 599 627 
доклади 55 142 245 257 283 288 318 319 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 333 334 336 339 341 342 345 426 507 510 512 514 516 522 523 554 556 562 568 592 
доклади от конференция 55 142 245 257 283 288 318 319 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 334 336 339 341 342 345 392 426 507 510 512 514 516 522 523 554 556 562 568 592 
докторанти в СА 683 
докторантска научна сесия 683 
документиране в счетоводството 547 
документооборот 620 
документообработка 521 
домакини 666 
домакински бюджети 19 
домакинства 114 
допълнителен капитал 156 
допълнително пенсионно осигуряване 289 
доставка 141 
доставчици 496 
доход 114 
доход на домакинство 19 
доходи 285 568 
доходи на персонал 568 
доходи на персонала 568 
доходна политика 19 
доходност 62 107 
доходност на капиталите 88 501 
доходност на облигациите 451 
дребни ферми 428 
дребно банкиране 77 
духовна криза 372 
дълг 78 
дългосрочен кредит 100 
дългосрочна безработица 45 
дългосрочни заеми 556 
дългосрочни инвестиции 514 528 
дългосрочно развитие 238 
дълготрайни активи 509 514 515 554 
дълготрайни активи на предприятието 515 
дълготрайни амортизуеми активи 509 
дълготрайни материални активи 508 514 515 559 
дървесна биомаса 382 
дървесни видове 403 404 530 
държава 38 
държава и икономика 75 
държава и научна общност 2 
държавен вътрешен финансов контрол 58 142 563 
държавен дълг на Русия 78 
държавен пазар 264 
държавна политика 412 
държавни университети 350 
държавни финанси на Русия 78 
държавно обществено осигуряване 288 
държавно партньорство 259 
държавно регулиране 264 
държавно участие 67 301 
държавно-частно партньорство 36 
е-банкиране 601 
е-бизнес 330 597 614 623 
е-здравеопазване 616 
е-правителство 616 
е-проект 614 
е-търговия 614 625 
е-услуги 625 
еволюция на парите 160 
евро 102 160 268 
евро-зона 268 
еврозона 91 101 102 265 268 
евроинтеграция 126 267 393 527 
Европа 61 
европарламент 269 
европартии 269 
Европейска асоциация 357 
европейска валута 102 
Европейска валутна система 160 
европейска инициатива 616 
европейска интеграция 231 
Европейска комисия 231 
Европейска централна банка 147 162 
европейски логистични възли 251 
европейски пазар 177 412 489 
европейски пазари 266 
Европейски парламент 269 
европейски стандарти 413 
Европейски съвет 269 
Европейски съюз 143 205 267 268 269 
европейски фондове 114 
Европейско право 384 
европейско пространство 266 
Европейско селско стопанство 294 
европейско счетоводно законодателство 550 
Европол 235 
евросистема 265 
Евростат 413 617 
единна сметка 119 
еднолични търговци 138 
екологизация на производството 217 
екологичен контрол 384 
екологичен мениджмънт 454 469 
екологическа политика 369 
екологична експертиза 217 
екологична криза 372 
екологична пластичност 400 
екологична политика 384 
екологична политика на ЕС 384 
екологична среда 384 
екологични задължения 370 
екологични индикатори 369 
екологични проблеми 372 
екологични разходи 370 
екологично застраховане 217 
екологично земеделие 177 394 429 
екологично образование 217 
екологично управление 454 
екологичност 454 
екология 370 371 372 373 469 
еколого-икономическо управление 469 
екопродукти 233 430 
екскориоза 423 
експерт-счетоводители 314 342 
екстремални задачи 375 
екстремални стойности 375 
електроенергетика 192 
електроенергия 381 
електронен банкинг 153 
електронен бизнес 330 597 600 604 623 
електронен документооборот 603 
електронен обмен на данни 620 
електронен пазар 141 
електронен университет 603 
електронна икономика 625 
електронна поща 236 603 
електронна таблица 365 378 
електронна търговия 236 601 625 626 
електронни банкови операции 158 
електронни бюджетни разплащания 119 
електронни комуникации 612 
електронни разплащания 236 
електронни услуги 141 596 
електронни финансови операции 158 
електронно обучение 310 360 363 569 603 624 648 
електронно управление 616 
електронно-финансова хиперматрица 158 
електропроизводство 379 380 
елестична мрежа на кризата 449 
емигранти 22 
емиграционни процеси 22 
емиграция 22 
емиграция от България 22 
ЕМК 449 
емоционална интелигентност 229 
емоционално излъчване 249 
емпиричен анализ 453 
ендогенен модел 198 
ендогенен растеж 198 
енергетика 379 380 384 
енергетика на България 380 
енергиен баланс 382 
енергиен одит 382 
енергиен отрасъл 380 
енергиен сектор 380 
енергийна ефективност 382 
енергийна политика 380 
енергийни източници 381 
енергийни култури 382 387 396 
енергийни мощности 385 
енергийноспестяващи мерки 382 
енергия 381 
енергоблок 379 
енергоемкост 192 
енергоефективност 192 
енергоносител 383 
енергоспестяване 407 
енергоспестяващи технологии 407 
ЕО 231 
ЕС 21 199 267 268 
ЕСКА 424 
ЕСЦБ 147 
етапи на кризата 225 
етика 3 11 
ефективно управление 57 313 440 
ефективност 304 
ефективност на бизнеса 442 
ефективност на инвестициите 90 106 
ефективност на инвестиционния проект 78 167 
ефективност на капитала 497 
ефективност на обучението 309 310 313 
ефективност на управлението 441 570 
ЕЦБ 147 
ечемик 398 409 
животни 529 
животновъдно производство 393 402 
животновъдство 393 402 431 529 
животновъдство в България 393 402 
животозастраховане 291 
жизнен цикъл 80 
жизнен цикъл на продукта 243 
жизнен цикъл на фирмата 80 
жизнено равнище на населението 19 
жилищен ипотечен кредит 112 
жилищен кредит 112 
жилищна политика 152 
жилищно кредитиране 152 
житни култури 398 
заболяване на лозата 423 424 
задлъжнялост 97 
задлъжнялост на предприятията 97 
задочно обучение 649 
задължително застраховане 301 
задължително здравно осигуряване 288 
задължително обществено пенсионно осигуряване 288 
заем 87 
заети лица 48 
заетост 43 44 48 
заетост в селското стопанство 41 
Закон за данък върху добавената стойност 130 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 129 
закон за корпоративно подоходно облагане 272 
Закон за корпоративното подоходно облагане 134 
Закон за митниците 145 
Закон за счетоводството 121 502 516 527 
Закон за техническите изисквания към продуктите 579 
законова уредба 218 
законодателна дейност 185 
законопроект 315 
замърсяване 384 
замърсяване на земеделските земи 384 
замърсяване на почвите 371 
Западноевропейска демокрация 261 
заплащане на труда 670 
застраховане 247 290 293 297 298 299 300 302 303 304 436 
застраховане в Русия 301 
застраховане в селското стопанство 294 
застраховане на селскостопански продукти 294 
застрахователен договор 298 
застрахователен инвестиционен портфейл 293 
застрахователен иск 296 
застрахователен мениджмънт 300 
застрахователен пазар 299 302 305 307 
застрахователен продукт 299 
застрахователен риск 305 
застрахователен сектор 305 
застрахователен случай 296 
застрахователна вноска 306 
застрахователна дейност 293 302 
застрахователна ефективност 304 
застрахователна защита 294 303 
застрахователна икономика 307 
застрахователна индустрия 307 
застрахователна компания 304 
застрахователна наука 295 
застрахователна област 308 
застрахователна организация 299 
застрахователна услуга 299 303 
застрахователни влогове 297 
застрахователни компании 293 308 
застрахователни операции 308 
застрахователни организации 302 305 
застрахователни пазари 306 
застрахователни премии 291 
застрахователни продукти 290 294 
застрахователни разноски 307 
застрахователни резерви 293 296 
застрахователни услуги чрез Интернет 308 
застрахователни цени 307 
застрахователно дело 300 
застрахователно дружество 292 300 436 
застрахователно покритие 306 
застраховка "Живот" 298 
застраховки 295 
засята площ 395 
захарна промишленост 46 
защита на потребителите 234 
ЗДДС 127 538 548 
ЗДДС 2010 127 130 274 
ЗДДФЛ 2010 129 
здравеопазване 329 
здравна застраховка 287 
здравно застраховане 306 
здравно осигуряване 195 248 287 288 
здравно осигуряване в България 287 
здравно осигуряване в САЩ 306 
здравноосигурителни системи 287 
здравословни храни 587 
зеленчукови култури 408 
зеленчукопроизводство 408 417 
зеленчуци 408 
земевладение 52 
земеделие 27 390 391 411 417 427 428 
земеделска площ 211 
земеделска продукция 391 
земеделска статистика 402 
земеделски кооперации 127 426 561 
земеделски култури 387 
земеделски производители 388 416 
земеделски стопанства 12 427 
земеделски стопанства в България 427 
земеделско производство 427 
земеделско счетоводство 390 
земеползване 52 
земя 52 
ЗКПО 134 272 
ЗКПО 2010 272 
ЗТИП 579 
зърнени култури 56 386 399 
зърнопроизводство 56 386 399 
идеологии 23 
избори 38 
издръжка 62 
изкуство 471 
измерване 42 
измерители на риска 165 
износ 39 257 
износ и внос 39 
износ на инвестиции 172 
износ на капитали 172 
изпъкнал многостен 374 
изпълнител 532 
изследователски процес 242 
изследователски разработки 621 
изтичане на мозъци 22 
Източна Азия 186 
ИИН 570 
иконометричен анализ 30 41 
иконометричен подход 41 
иконометрични изследвания 30 
иконометрични методи 485 
иконометрично изследване 41 
иконометрично моделиране 40 
икономика 38 177 182 183 189 190 193 266 412 
икономика в сянка 235 
икономика и политика 29 38 
икономика и финанси на България 189 
икономика на Армения 181 
икономика на България 189 190 262 268 
икономика на здравеопазването 287 
икономика на Казахстан 262 
икономика на Русия 79 180 191 193 
икономика на САЩ 194 195 
икономика на селското стопанство 188 
икономика на Украйна 178 
икономико-математически методи 42 482 
икономико-математически модели 68 
икономикс 38 204 
икономическа активност 279 
икономическа география 197 
икономическа глобализация 258 
икономическа дейност 208 
икономическа демокрация 215 
икономическа ефективност 23 163 
икономическа зависимост 204 
икономическа интеграция 205 
икономическа история 196 
икономическа история на Америка 196 
икономическа конкуренция 244 
икономическа криза 31 82 184 189 225 226 259 446 449 491 
икономическа наука 28 29 204 
икономическа политика 29 113 184 190 225 
икономическа политика на Русия 191 
икономическа полиция 235 
икономическа прогноза 175 
икономическа психология 29 38 
икономическа свобода 181 
икономическа система 38 
икономическа теория 33 35 133 
икономическа теория на Маркс 34 
икономически анализ 204 207 209 451 595 
икономически елементи 279 
икономически ефект 201 
икономически индикатори 208 
икономически институти 2 
икономически кадри 205 
икономически категории 34 207 
икономически кризи 460 
икономически лостове 54 
икономически отношения 262 
икономически растеж 30 45 100 185 189 198 
икономически риск 482 
икономически ръст 175 
икономически спад 474 
икономически стратегии 190 
икономически субекти 208 
икономически теории 40 136 172 174 
икономически цикъл 174 208 
икономически школи 174 519 
икономическо образование 344 
икономическо равновесие 54 
икономическо развитие 25 35 177 180 
икономическо развитие в Югоизточна Европа 25 
икономическо развитие на Украйна 178 
икономия 83 
икономия на енергия 407 
ИКТ 236 
илюстрации 584 
имиграция 22 
имиграция в ЕС 21 
имидж 245 
имидж на работодател 574 
имидж на човек 574 
имитатори 243 
имитационно моделиране 67 157 
имуществени данъци 65 128 
имуществени застраховки 290 
имуществено застраховане 308 
имущество на предприятието 513 
инвалидност 283 
инвентаризация 553 
инвентаризация в предприятията 553 
инвентаризиране в счетоводството 553 
инвестиции 30 63 64 163 167 168 169 170 172 181 259 293 412 463 493 528 
инвестиции в аграрния сектор 212 
инвестиции в екологията 469 
инвестиции в енергетиката 192 
инвестиции в застраховането 293 
инвестиции в пенсионните фондове 289 
инвестиции в предприятието 167 168 493 
инвестиции в производството 435 
инвестиции в селското стопанство 211 388 
инвестиции във фирмата 163 
инвестиционен анализ 168 
инвестиционен капитал 493 
инвестиционен климат 27 166 
инвестиционен мениджмънт 168 
инвестиционен портфейл 63 64 103 
инвестиционен потенциал 85 493 
инвестиционен проект 171 
инвестиционен процес 90 
инвестиционен риск 106 167 
инвестиционна активност 388 
инвестиционна дейност 170 171 293 388 558 
инвестиционна инфраструктура 493 
инвестиционна политика 181 493 
инвестиционна привлекателност 90 
инвестиционна стратегия 171 
инвестиционни дружества 99 
инвестиционни портфейли 170 
инвестиционни проблеми 168 
инвестиционни програми 212 
инвестиционни проекти 163 164 212 
инвестиционни разходи 167 
инвестиционни решения 167 170 
инвестиционни рискове 165 
инвестиционно развитие 168 172 
индекс 181 
индекс Leonia 37 72 
индекс Sofibid 72 
индекс Sofix 37 
индекс на Бъкстън 349 
индекс на избягване на несигурност 570 
индекс на стоковия канал 59 
индексен анализ 96 
индексен факторен анализ 96 
индивидуален сметкоплан 331 
индивидуална щета 295 
индикатори 148 
Индия 175 
Индонезия 260 
индустриален бизнес 366 
индустриален мениджмънт 439 
индустриален сектор 16 623 
индустриална собственост 228 
индустриални предприятия 213 
индустриално предприятие 95 213 
индустрия 16 27 332 
индустрията в България 179 
инкасова операция 84 523 524 
инкасово плащане 84 524 
инновации 199 
иновативни предприятия 183 
иновативност 463 
иноватори 243 
иновации 4 5 85 183 210 317 411 427 463 476 494 621 
иновации в икономиката 183 
иновации в металургията 494 
иновации в образованието 5 32 354 
иновации в предприятията 4 183 
иновации в Русия 85 494 
иновации в селското стопанство 411 427 
иновационен анализ 462 
иновационен бизнес 216 
иновационен мениджмънт 4 5 
иновационен потенциал 427 
иновационен процес 411 
иновационна активност 4 183 
иновационна дейност 4 85 230 462 
иновационна икономика 183 
иновационна система 230 411 
иновационна сфера 199 
иновационни идеи 4 
иновационни проблеми 231 
иновационни проекти 462 
иновационни фирмени структури 5 
институт 342 
институции 23 
институционализъм 23 
институционална икономика 23 
институционална промяна 23 
институционална среда 116 
институционална теория 23 
институционална устойчивост 191 
инструменти на икономически анализ 204 
инструменти на управление 467 
интеграционни процеси 143 490 
интеграция 177 601 619 
интеграция на инвалидите 283 
интегриран подход 446 
интегрирана система 434 
интегриране 265 
интелектуален капитал 177 440 492 
интелектуална собственост 575 
интелектуални продукти 458 
интелигентни бизнес системи 13 
интелигентност 476 
интерактивни методи 352 
интерактивни технологии 352 
интервю 650 655 661 
интердисциплинарна наука 365 
интереси 461 
интернализация 172 
интернационализация 7 
Интернет 308 410 520 598 601 602 604 612 613 618 620 626 
Интернет базирани бизнес приложения 602 
интернет банкиране 601 
Интернет в туризма 608 
интернет приложения 602 
Интернет технологии 604 626 
Интернет търговия 236 
инфлационна прогноза 162 
инфлационни процеси 93 
инфлационно постоянство 162 
инфлационно таргетиране 74 162 
инфлация 74 91 92 93 100 118 161 162 193 296 
информатизация 597 
информатизация на бизнеса 597 
информатика 597 
информационен бизнес 597 
информационен ресурс 606 
информационен риск 153 
информационна база 568 
информационна безопасност 153 
информационна инфраструктура 606 
информационна политика 606 
информационна система 111 520 622 
информационна система на фирмата 622 
информационна среда 330 
информационни връзки 411 
информационни и комуникационни технологии 617 
информационни системи 594 607 609 610 616 619 621 
информационни технологии 13 55 451 463 464 466 596 598 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 622 624 
информационни технологии в банките 55 
информационни технологии в бизнеса 330 602 607 611 
информационни технологии в застраховането 308 
информационни технологии в икономиката 606 
информационни технологии в образованието 330 603 608 
информационни технологии в обучението 330 
информационни технологии в предприятието 615 
информационни технологии в туризма 608 619 631 
информационни технологии в търговията 610 
информационни технологии във финансите 605 
информационни технологии и работа 615 
информационно обезпечаване 246 
информационно общество 520 606 616 617 
информационно осигуряване 55 205 556 595 605 606 
информационно-комуникативни технологии 608 
информация 205 411 595 608 
инфраструктура 27 213 222 265 
инфраструктурно обслужване 213 
ипотека 152 
ипотечен кредит 152 
ипотечни ценни книжа 152 
ипотечно жилищно кредитиране 152 
ипотечно кредитиране в Русия 152 
ислямско застраховане 302 303 
история 342 555 632 
история на Академията 367 
история на банковото дело 66 154 
история на института 342 
история на мениджмънта 447 
история на СА 351 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 
История на Свищов 632 
история на счетоводството 542 550 555 
ИТ 308 463 464 465 466 473 602 606 607 609 610 611 612 622 
ИТ архитектура 607 
ИТ инвестиции 610 
ИТ мениджмънт 463 464 465 466 473 
ИТ мениджър 363 465 473 
ИТ образование 363 
ИТ сигурност 616 
ИТ системи 604 
ИТ специалисти 363 
ИТ услуги 610 
кадри в туризма 608 
кадрова стратегия 467 
Казахстан 262 
казуси 365 
казуси със статистическа информация 365 
канали за реализация 232 
каналова сила 232 
капитал 170 542 
капитал на кооперацията 561 
капитал на предприятието 95 
капитализация 83 88 151 
капиталистическо развитиe 35 
капитални вложения 170 
капиталов пазар 89 172 
капиталова печалба 110 
капково напояване 389 
кариера 667 
кариерно развитие 247 
картофи 422 
карфиол 408 
качество 581 582 
качество на висшето образование 356 357 
качество на образованието 361 
качество на обучението 313 
качество на продукта 582 
качество на продуктите 580 
качество на продукцията 582 
квази пари 160 
квалификации на образованието 319 
квалификация на мениджъра 456 
квалификация на специалисти 363 
кейнсианска монетарна теория 118 
кестен 403 404 
Китай 75 175 199 260 
Китай и световната икономика 260 
китайска икономика 175 
класически управленски концепции 447 
клиент 238 
клиент и бизнес 613 
клиенти 496 
климатични изменения 418 
климатични фактор 418 
клирингова система 60 
клъстерен подход 53 
клъстери 299 
клъстерна форма 299 
клъстерни модели 53 
клъстерни обединения 53 
клъстерни структури 53 
Книга за регистрация на кооператорите 426 
Кодекс на социалното осигуряване 535 
коефициент Кронбах-алфа 14 
коефициент на безработица 45 
коефициент на еластичност 166 
коефициент на заетост 39 
коефициент на заместване на дохода от пенсии 285 
коефициент на ликвидност 96 271 
коефициент на оперативния ливъридж 207 
коефициент на структурни изменения 16 
козевъдство 393 402 
коинтеграционен анализ 30 
колежанско обучение 336 
количествена оценка 14 208 
количествена оценка на риска 157 
количествени методи 164 
комерсиални университети 350 
комисионен договор 257 
комисионна сделка 257 
комисионни търговски сделки 257 
компании 590 
комплексен анализ 562 
комплексен реинженеринг 460 
комплексна оценка 462 
компютри 622 
компютъризирани системи 594 
компютърна програма 273 
компютърни мрежи 618 
Компютърни мрежи и Интернет 618 626 
компютърни системи 594 622 
компютърни технологии 273 
компютърно обучение 343 
комуникационен канал 620 
конкурентни предимства 215 471 
конкурентни преимущества 438 
конкурентноспособност 244 583 585 
конкурентноспособност в селското стопанство 244 585 
конкурентноспособност в туризма 222 
конкурентоспособност 126 177 192 210 213 228 299 489 490 
конкурентоспособност на икономиката 177 
конкурентоспособност на руската икономика 210 
конкурентоспособност на фирмата 228 
конкуренция 159 496 
консолидиран бюджет 124 125 
консолидирана отчетност 111 
консолидирана финансова отчетност 111 
консолидирана фискална програма 124 125 
консултантска услуга 202 
консултантски услуги 202 
консумативни разходи 547 
контейнер за аналитична бизнес логика 607 
контрабанда 235 
контрол 78 
контрол на риска 135 
контролен орган 553 
контролинг 246 448 
контролиране 465 
контролна дейност 144 
конференция 1 2 4 5 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 28 41 42 43 44 46 48 54 55 56 57 58 59 60 94 95 96 97 98 121 126 142 143 145 146 147 148 149 163 164 165 166 167 168 173 174 175 188 197 203 204 205 206 207 208 211 212 213 214 218 219 220 221 223 224 225 228 229 230 231 232 233 234 235 241 242 243 244 245 249 250 257 266 267 277 282 283 284 286 288 290 291 292 293 294 295 296 309 310 311 316 317 318 319 320 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 333 334 335 336 339 340 341 342 343 344 345 346 362 363 364 365 366 367 368 370 371 374 375 377 378 379 380 387 388 389 390 391 392 393 394 396 413 426 432 433 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 460 477 478 479 481 482 488 490 491 492 496 497 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 554 556 558 560 561 562 563 568 577 580 583 584 585 586 587 588 592 594 595 596 597 598 599 600 601 617 618 623 626 627 628 632 636 647 648 
конференция с международно участие 4 9 11 16 18 42 43 44 46 58 94 95 96 97 126 143 145 167 173 174 205 207 224 241 249 267 293 296 343 370 371 375 380 391 396 413 432 438 439 441 450 451 452 460 478 479 481 482 496 497 501 502 503 505 508 513 517 518 519 525 526 558 560 563 580 587 588 597 601 618 628 
конфликти 459 
конфликтна парадигма 242 
конфликтни ситуации 459 
конфликтно поведение 459 
концесионен договор 513 
концесионни договори 36 
концесионни права 513 
концесионни сделки 36 
концесия 36 
кооперации 139 
кооперация 426 
корабоплаване 270 
корпоративен данък 121 
корпоративен имидж 475 480 
корпоративен кризисен мениджмънт 457 
корпоративен риск мениджмънт 481 
корпоративна култура 475 
корпоративна мрежа 618 
корпоративна социална отговорност 478 479 
корпоративна стратегия 151 
корпоративни комуникации 480 
корпоративно планиране 458 
корпоративно подоходно облагане 134 
корпоративно управление 477 478 479 480 
корпоративно управление в България 477 
корупция 235 
косвен подход 208 
косвени данъци 124 125 
котировка 59 
краткосрочен заем 556 
краткосрочен кредит 100 
краткосрочни заеми 556 
краят на историята 7 
кредит 150 
кредитен пазар 159 
кредитен портфейл 71 
кредитен портфейл на банките 71 156 
кредитен рейтинг 159 605 
кредитен риск 61 87 94 109 159 297 
кредити 72 85 100 109 
кредитиране 71 426 
кредитиране на производството 435 
кредитиране на фирмите 94 
кредитна активност 71 
кредитна дейност 77 
кредитна експанзия 155 
кредитна институция 557 
кредитна криза 61 
кредитна политика 109 
кредитна система 358 
кредитна система в образованието 358 
кредитни ресурси 81 
кредитни рискове 71 156 
кредитни точки 322 
кредитори 277 
кредиторска задлъжнялост 97 
кредитоспособност 94 
крива на Бевъридж 49 
крива на жизнения цикъл 80 
крива на Лафер 133 
криза 24 31 39 61 105 113 155 169 177 189 194 259 261 279 353 417 433 449 487 589 590 
криза в земеделието 417 
криза на доверието 443 
кризата в България 177 
кризата в Русия 191 
кризи 176 196 
кризисен мениджмънт 446 449 457 
кризисна икономика 176 
кризисно управление 487 
криминален сектор 273 
криминалистчна тактика 273 
критичен обем 117 
критична точка 98 117 
кръгла маса 79 
култура на обслужването 229 
културни проекти 471 
купувач 238 
курсова рабата 366 
курсови доклади 366 
лев 102 
легализация на доходи 123 
легализация на престъпни доходи 123 
легализиране на сенчестия бизнес 17 
лека промишленост 332 
лекарства 248 
лекарствен пазар 248 
лекарствени култури 405 406 
лекарствени растения 405 406 
леки автомобили 226 
лесовъдство 530 
Лестър Търоу за глобалния капитализъм 490 
лечебни билки 406 
лешници 419 
ливъридж 54 
ливърийдж 117 
лидер 24 395 
лидери и кризи 24 
лидерски стил 578 
лидерство 24 438 578 
лидерство и управление 24 
лизинг 69 
лизинг в Русия 69 
лизингов пазар 69 
лизингов сектор 69 
лизингова криза 69 
лизингови операции 69 
лизингови пазари 69 
ликвидационен дял 139 
ликвидация 139 296 592 
ликвидация на кооперациите 139 
ликвидация на търговско дружество 139 
ликвиден риск 135 
ликвидни проблеми 146 
ликвидност 96 100 271 
ликвидност на банките 146 
линейно програмиране 377 
Лисабонска стратегия 50 231 
лихва 70 
лихвен процент 61 92 
лихвена политика 72 
лихвени нива 72 
лихвени проценти 70 112 114 
лихвени равнища 70 
лихви 72 
лицензии 228 
лицензионни договори 228 
логистика 251 252 253 254 604 
логистиката в света 251 
логистичен пазар 251 
логистичен работник 254 
логистичен склад 253 
логистически мениджмънт 254 
логистична верига 604 
логистични мрежи 251 
логистични центрове 251 
логистично обслужване на клиентите 252 253 
лозаро-винарско производство 423 
лозарско производство 413 421 423 424 
лозарство 407 413 421 423 424 
лозарство и винарство 421 423 
магистър 338 
магистърска степен 338 
магистърски програми 319 
магистърско обучение 319 652 
Майкъл Портър 490 
макроикономика 39 40 118 
макроикономика на България 40 
макроикономическа политика 180 191 
макроикономическа прогноза 21 
макроикономическа среда 623 
макроикономическа стабилност 74 
макроикономическа статистика 15 
макроикономически индикатори 39 
макроикономически модели 162 
макроикономически показатели 39 
макроикономически променливи 91 
макроикономически пропорции 40 
макроикономическо проектиране 40 
макроикономическо равнище 40 
макроикономическо управление 40 
Малайзия 260 
малки и средни предприятия 266 571 611 613 625 
малки и средни фирми 625 
малки предприятия 82 
малък бизнес 82 486 487 
малък бизнес в Русия 82 
маркетинг 241 242 246 247 248 249 255 480 
маркетинг в здравеопазването 248 
маркетинг в търговията 233 234 
маркетинг и реклама 250 
маркетинг и финанси 248 
маркетинг на туризма 627 
маркетинг на фирмата 241 
маркетингов анализ 244 
маркетингов одит 241 
маркетингов субект 241 
маркетингова дейност 246 
маркетингова политика 245 
маркетингова система 241 
маркетингова среда 241 243 
маркетингова стратегия 245 613 
маркетингови комуникации 249 
маркетингови стратегии 223 245 
маркетингови услуги 245 
маркетингово изследване 255 
маркетингово консултиране 202 
маркировка 579 
маркировка CE 579 
Маркс, Карл 34 
марксистка теория 33 34 
марксическа политическа икономия 33 
маслодайна суровина 396 
маслодайни култури 396 401 
Маслоу 447 
математизация 40 
математика 311 320 343 344 346 374 376 
математика в бизнеса 13 
математика за икономисти 368 
математико-географско моделиране 197 
математическа култура 311 
математически дисциплини 343 344 
математически задачи 311 
математически знания 311 
математически методи 42 
математически методи в икономиката 165 167 320 376 
математически модел 62 
математически модели 197 
математическо моделиране 223 368 374 377 
математическо програмиране 374 377 
материални дълготрайни активи 583 
материални запаси 452 453 554 
материални запаси на предприятието 453 
материални разходи 253 
материално-отговорно лице 553 
матрица 158 378 
матрични операции 378 
медикаменти 248 
медицинска застраховка 306 
междудържавно регулиране 32 
междуличностни конфликти 459 
междуличностно комуникиране 229 
международен валутен пазар 264 
международен икономически обмен 160 
международен превоз 270 
международна валута 160 
международна икономика 258 
международна икономическа система 258 
международна конференция 11 12 13 15 16 17 18 41 43 44 48 54 56 58 96 121 126 143 145 146 163 173 174 188 197 204 205 206 207 208 211 212 219 220 221 241 243 244 250 267 294 295 296 343 370 375 388 389 390 391 392 393 394 413 448 450 451 455 496 497 501 502 503 505 508 513 515 517 518 519 524 525 526 527 558 560 561 563 585 586 595 597 617 626 627 636 
международна криза 37 
международна миграция на капитала 172 
международна научна конференция 9 16 18 43 174 229 233 234 235 296 343 503 508 519 526 584 601 
международна научно-практическа конференция 16 18 19 43 44 58 96 121 126 143 145 148 165 173 174 205 207 223 241 296 311 320 343 344 346 365 370 374 375 377 378 379 391 413 450 451 453 496 497 501 503 508 509 513 515 517 518 519 524 525 526 527 558 560 563 595 597 598 
международна научно-теоретична конференция 9 11 267 502 505 601 
международна организация 264 
международни валутни отношения 32 
международни икономически отношения 172 262 
международни компании 202 
международни конвенции 270 
международни одиторски стандарти 565 
международни отношения 186 
международни пари 160 
международни проекти 437 
международни стандарти ISO 478 479 
международни стандарти за финансови отчети 544 
международни финанси 116 
международни финансови организации 78 
международни финансови отношения 32 
международно право 270 
международно право-термини 270 
мениджмънт 436 438 439 441 446 452 453 455 459 463 464 465 466 467 468 472 473 474 476 481 485 578 
мениджмънт инструменти 486 
мениджмънт на бизнеса 615 
мениджмънт на застрахователното дружество 292 
мениджмънт на знанието 317 440 492 
мениджмънт на иновациите 476 
мениджмънт на персонала 470 
мениджмънт на познанието 440 
мениджмънт на проекти 316 437 
мениджмънт на проектирането 437 
мениджмънт на човешките ресурси 470 577 
мениджър 443 
мениджъри 439 575 
мениджъри и лидери 443 
мениджърска дейност 443 
мениджърска етика 475 
мениджърски екип 458 
мениджърски решения 443 
мениджърски умения 439 
мениджьр 577 
мента 405 
месна индустрия 412 
месни продукти 393 412 
месо и месни продукти 412 
месодобивна индустрия 412 
местна администрация 647 
местна власт 647 
местни данъци 65 131 
местни данъци и такси 131 
местно самоуправление 86 
местно управление 647 
метод Монте Карло 76 
методи в математическото моделиране 374 
методи за управление 224 
методика 10 
методика на обучението 311 
методически инструменти 358 
методология на науката 60 
механизация на земеделието 389 
миграция 22 
миграция на населението 22 
микроикономика 623 
микроикономикс 204 
минимално капиталово изискване 566 
минна промишленост 383 
мисия на фирмата 495 
мисловна дейност 273 
мита 256 
мита за стоки 256 
мита и митнически такси 256 
митници 145 
митническа политика 256 
митническа стойност 256 
митническа такса 256 
митническа тарифа 256 
митнически контрол 145 
митнически склад 145 
митническо складиране 145 
млекопреработвателен сектор 587 
млекопроизводство 585 
млечна промишленост 580 
млечни продукти 585 
млечно животновъдство 585 
мляко и млечни продукти 587 
многоотраслови статистики 15 
многофакторни модели 68 
модел "тъмен облак" 115 
модел "чук" 115 
модел BSC 309 
модел RAVE 309 
модел за оценка 46 
модел за управление 282 
модел на "японската свещ" 115 
модел на BASS 243 
модел на Баумол 455 
модел на каналова сила 232 
модел на Лукас 198 
модел на М. Портър 623 
модел на Марковиц 103 165 
модел на надомна заетост 44 
модел на Нортън и Каплан 492 
Модел на Роумър 198 
модел на Солоу-Суен 198 
модели 115 174 593 600 
модели за анализ 115 
модели за прогнозиране 68 
модели за теоретичен анализ 307 
модели за управление 258 309 455 578 
модели на бизнес процеси 600 
модели на поведение 461 
модели на счетоводни сметки 593 
моделиране 174 223 375 
моделиране на външната търговия 240 
моделиране на икономически процеси 174 
модернизация 435 
модернизация на икономиката 156 
модернизация на обществено производство 435 
модернизация на предприятията 489 
модернизация на управлението 489 
модификация 88 
МОКА 103 
монетарен подход 92 
монетарна политика 74 79 91 93 118 161 162 
монетарна политика на Русия 79 
монетарна система 79 
монетарни реформи 79 
мониторинг на интелектуалния капитал 492 
морал 3 
морска търговия 270 
морски транспорт 251 
морско право 270 
МОС 565 
Москва 85 
мотивация 14 
мотивация на персонала 573 576 
мотивация на персонала в предприятието 571 
мотивиране 329 465 
мрежова защита 618 
МСБ 82 
МСП 611 625 
МСС 318 
МСС 11 536 
МСС 16 509 
МСС 24 533 
МСС 32 540 
МСС 36 509 
МСС 37 537 545 
МСС 38 551 
МСС 39 540 
МСС 41 390 549 
МССПС 16 318 
МСФО 544 546 
МСФО 7 540 
МСФО 8 533 
муниципални финанси 86 
МФО 78 
надомен труд 44 
надомна заетост в България 44 
надомна работа 44 
наем 547 
наемател 547 
наемен договор 547 
наемни отношения 547 
намаляване на риска 534 
нанотехнологии 499 
НАП 445 
напитки 589 
напояване 389 
население 21 
население в ЕС 21 
НАССР 585 
настояща стойност 370 
НАТО 194 
натрупване на кредити 358 
натурален доход 19 
наука 1 2 3 458 
науката в университетите 366 
научен проект 500 
научен труд 500 
научна дейност 500 
научна етика 3 
научна конференция 9 11 16 18 43 44 46 55 58 96 98 121 126 142 143 145 164 166 168 173 174 203 205 207 213 214 228 230 231 241 245 257 266 267 277 282 283 288 296 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 337 338 339 341 342 343 345 370 371 375 396 413 426 444 450 451 460 477 478 479 490 496 497 502 503 505 507 508 510 512 514 515 516 519 522 523 524 526 527 528 554 556 560 562 563 568 580 587 588 592 597 600 601 618 623 628 632 
научна общност 3 
научна сесия 683 
научна теория 32 
научни изследвания 3 317 354 487 
научни подходи 218 
научни работници 3 
научни степени и звания 315 
научни трудове 3 46 371 396 460 478 479 580 587 588 618 628 
научни школи в икономическата теория 32 
научно изследване 14 
научно-изследователска работа 316 
научно-методическа конференция 318 319 321 322 324 325 326 327 328 329 330 331 334 336 339 341 345 
научно-практическа конференция 1 2 4 5 12 13 14 15 16 17 18 19 22 28 41 43 44 48 54 55 56 57 58 59 60 94 95 96 97 98 121 126 142 143 145 146 147 148 149 163 164 165 166 167 168 173 174 175 188 197 204 205 206 207 208 211 212 218 219 220 221 223 224 225 228 232 241 242 243 244 245 249 250 257 282 283 284 286 288 290 291 292 293 294 295 296 309 310 311 316 317 320 335 340 342 343 344 346 362 363 364 365 366 367 368 370 374 375 377 378 379 380 387 388 389 390 391 392 393 394 413 426 432 433 437 439 440 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 458 481 488 490 491 492 496 497 500 501 503 504 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 554 556 558 560 561 562 563 568 577 583 585 586 592 594 596 597 598 599 600 617 623 626 627 636 663 666 
научно-приложна конференция 42 438 441 452 482 
научно-теоретична конференция 9 11 267 502 505 601 
научно-техническа политика 199 
научно-технически прогрес 199 
научноизследователска дейност 14 
научноизследователски проекти 14 458 
Национален охлювъден клъстер 431 
национален сметкоплан 527 
национален счетоводен стандарт 527 
Национална агенция по приходите 445 
национална икономика 38 
национална иновационна система 230 231 
национална конференция 213 214 230 231 266 277 477 648 
национална научна конференция 213 214 230 231 266 277 477 
национална статистика 15 18 617 
национални политики 2 
национално стопанство 264 
национално счетоводство 526 
начисление 121 
начисляване на амортизацията 539 
невронни мрежи 525 
недвижими имоти 538 548 
недвижимо имущество 547 
независим финансов одит 567 
незаконна търговия 235 
незаконни доходи 123 
нелегален труд 17 
нелегална икономика 17 
нелихвени разходи 124 
нематериални активи 506 551 
нематериални дълготрайни активи 505 
неоиндустриализиция 35 
неокласическа парадигма 242 
неокласическа теория 35 89 
неокласически модели 198 
неолиберален модел 258 261 
неолиберализъм 31 113 261 
неолиберална глобализация 31 
неопределеност 81 376 
непарични вноски 528 
неплатежоспособност 271 
неправителствени организации 2 
непрекъснато обучение 470 
нерационален икономически агент 89 
несъстоятелност 159 271 278 279 592 
несъстоятелност на търговските дружества 279 
нетекущи активи 541 
нетни активи 516 
нефинансов сектор 71 
неформални институции 23 
нефт 240 
нефтодобив 118 
ниво на образование 45 
НИП 14 
НИС 230 
нов световен ред 6 
нова икономика 337 
нова институциоанална икономика 23 
нови реалности 595 
нови сортове 418 
нови технологии 588 
номинален доход 19 
нормализация 28 
нормативи 62 
нормативна уредба 60 527 
нормативна уредба по счетоводство 527 
нравственост 3 
НСС 3 537 
Обама и икономиката на САЩ 194 
обединени нации 369 
обединяване на предприятията 53 
обезпечаване 283 
обем на продажбите 255 
облагаем доход 139 140 
облагане 140 
облагане на едноличен търговец 138 
облагане на услуги 141 274 
облагане с данъци 140 
облагане с ДДС 137 548 
облигации 135 451 
обмен на данни 605 
оборотен капитал 501 
оборудване 214 
образование 45 195 247 317 337 347 353 
образование и наука 315 
образователен мениджмънт 367 
образователен портал 5 
образователна политика 355 356 357 361 
образователна реформа 315 
образователна система 45 
образователни технологии 352 648 
образователни управленски решения 60 
образователно законодателство 315 
образователно равнище на работната сила 45 198 
обръщаемост на активите 501 
обслужване 213 
обучение 247 273 312 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 334 336 337 338 339 341 343 345 569 
обучение в предприятията 312 
обучение на бизнес лидери 470 
обучение на мениджъри 456 575 
обучение на персонала 310 470 569 
обучение на работното място 569 
обучение на специалисти 314 
обучение на студенти 314 359 365 
обучение по икономика 364 366 
обучение по информатика 363 365 
обучение по математика 311 320 344 346 368 374 377 378 
обучение по мениджмънт 364 
обучение по счетоводство 314 318 319 321 324 325 326 327 328 329 330 331 334 336 339 341 345 504 
обучението във ВУЗ 363 
общ европейски пазар 177 
обществени поръчки 532 
обществено осигуряване 288 
обществено производство 435 
общество 38 
община Свищов 48 
общинска служба 283 
общински данък 65 
общински облигации 135 
общински финанси 282 
общоевропейска икономика 177 
овес 398 
овощарство 397 404 
овощни култури 397 
овцевъдство 402 
ограничаване на емиграцията 22 
одит 560 561 562 564 566 567 
одит на изпълнението 532 
одит на финансовите отчети 566 
одитен клиент 564 
одитен план 564 
одитни услуги 564 
одитори 563 
одиторска документация 565 
одиторски екип 241 
одиторски процес 560 
одиторско дружество 565 
одиторско предприятие 565 
оздравителен план 279 
озонов слой 369 
околна среда 369 469 496 621 
ОЛП 70 
онлайн 410 613 
онлайн застраховане 308 
онлайн маркетингова стратегия 613 
онлайн търговия 236 410 625 
опазване на околната среда 217 372 454 469 594 
опаковани стоки 588 
опаковка 591 
опаковка на храни 591 
опаковка на хранителни продукти 588 591 
опаковки 588 591 
опаковъчна дейност 588 
ОПЕК 240 
оперативен анализ 117 173 
оперативен ливърийдж 117 207 
оперативен мениджмънт 455 
оперативни програми 106 
оперативно управление 437 555 
операционен анализ 450 
операционен риск 484 498 
операционна ефективност 83 
оповестяване 533 537 
оповестяване на информацията 533 
оповестяване на свързани лица 533 
оптимизационен модел 206 
оптимизация на предприятието 81 216 
оптимизиране на разходите 224 
опции 60 104 531 
оранжерии 417 
оранжерна продукция 417 
организационна култура 467 472 
организационна култура и лидерство 476 
организационна промяна 432 
организационна структура 143 
организационни проблеми 233 
организационни форми 352 
организация 296 
организация и управление 432 
организация и управление на бизнеса 615 
организация на банките 87 
организация на застраховането 301 
организация на обучението 311 
организация на предприятието 432 
организация на счетоводството 507 
организация на търговията 232 234 237 
организиране на бизнеса 488 
органични продукти 410 
органични производства 410 
органични храни 227 410 
орехоплодни растения 404 
освободени доставки 548 
Освободителна война 632 
освобождаване от данъци 135 
освобождаване от облагане 135 
осигурителни вноски 140 
осигурителни отношения 535 
осигурително облагане 140 
осигуряване 287 
основен капитал 33 426 554 
основен лихвен процент 70 
основи на мениджмънта 447 
основи на управлението 447 
ОСП 56 
отглеждане на полски култури 386 399 400 405 
открит избор 532 
отложено плащане 84 
отписване на ДМА 559 
отчет за платежоспособност 566 
отчет на приходи и разходи 592 
отчетен период 518 
отчетно-информационен процес 528 
отчетност 522 542 
отчитане 508 517 518 542 556 568 
отчитане на амортизациите 508 
отчитане на бизнескомбинации 517 
отчитане на валутен курс 257 
отчитане на дълготрайните активи 509 
отчитане на инвестиции 546 
отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 546 
отчитане на капитала 426 
отчитане на кредити 556 
отчитане на осигурителните вноски 518 
отчитане на пенсионните фондове 288 
отчитане на разходи 503 545 
отчитане на разходите 503 
отчитане на собствения капитал 543 
отчитане на строителна дейност 536 
отчитане на търговските марки 539 
отчитане на хеджирането 531 534 
охлювъдство 431 
оценка 94 208 534 
оценка на ефективността 534 
оценка на знанията 346 377 
оценка на инвестиции 90 
оценка на инвестиционни проекти 163 
оценка на персонала 47 
оценка на предприятие 583 
оценка на предприятието 583 
оценка на проекти 437 
оценка на риска 46 94 157 167 482 484 499 564 
оценка на труда 11 
оценка на фирмата 94 
оценяване 631 
оценяване на студентите 361 
оценяване на финансови активи 540 
оценяване на финансови инструменти 540 
пазар 240 264 417 601 
пазар на биологични храни 430 
пазар на биопродукти 227 430 
пазар на капитала 89 
пазар на недвижима собственост 152 
пазар на облигации 135 
пазар на стоки 223 
пазар на труда 39 43 48 49 50 51 
пазар на труда в България 48 50 
пазар на труда в ЕС 49 
пазар на ценни книжа 76 
пазарна икономика 230 581 
пазарна информация 410 
пазарна конюнктура 142 
пазарна оценка 516 
пазарна стойност 83 300 
пазарни инструменти 104 
пазарни отношения 166 
пазарно стопанство 562 
палмово масло 401 
памук 414 
памукопроизводство 414 
парадигма 242 
Парето 295 
пари 11 75 102 160 161 
паричен доход 19 
паричен излишък 455 
паричен пазар 70 
паричен режим 30 
парична единица 102 
парична политика 70 92 118 161 162 
парична политика на Русия 191 
парична политика на САЩ 161 
парична статистика 15 
парични вноски 528 
парични плащания 281 
парични потоци 106 163 164 455 558 
парични потоци от инвестиционна дейност 167 
парични системи 93 
парични средства 283 554 
парично равновесие 54 
парично-кредитна политика 74 
парично-кредитно регулиране 157 
парламент 269 
партии 269 
партньорски отношения 411 
педагогически подход 313 
пенсии 285 
пенсиониране 289 
пенсионна система 195 
пенсионни доходи 19 
пенсионни дружества 288 
пенсионни осигуровки 288 
пенсионни реформи 285 
пенсионни фондове 289 
пенсионно осигуряване 284 285 
периодика 659 
периодични плащания 513 
персонал 568 582 
персонализация 569 
персонални компютри 622 
пестициди 409 
петролен пазар 118 
петролен шок 118 
петролни зони 118 
печалба 94 110 120 450 
пивоварна промишленост 586 
пивоварни 586 
писмен изпит 328 
плаващо работно време 47 
плагиатство 3 
планиране 203 246 486 
планиране в предприятието 486 
пластмасови опаковки 591 
платежна система 157 265 
платежна система на Русия 157 
платежни системи 265 
платежни услуги 265 
платежно средство 160 
платежоспособност 566 
платежоспособност на застрахователните дружества 566 
плащания 84 239 296 
плевели 409 415 
плодове 420 
поведение 461 
поведение в управлението 443 577 
поведение на личността 461 
поведение на мениджърите 443 
поведение на потребителите 243 474 
поведение на служителите 475 
поведенческа школа 447 
поведенчески модел 89 229 
поведенчески финанси 89 
повишение на квалификацията 229 310 443 
подбор на персонала в търговията 576 
подготовка на кадри 363 608 
подоходно облагане 112 
подпомагане 323 
подходи 203 370 
подходът Лидер 395 
поземлена икономика 52 
поземлени имоти 52 538 
познавателна активност 624 
познание 1 440 
познание и информация 440 
познание и технология 1 
показатели за ликвидност 94 96 501 
показатели за рентабилност 94 
покупка 228 517 
покупко-продажба 104 228 516 
политика 25 31 
политическа система 269 
политически ред 6 
полски култури 400 416 
помощни средства 283 
портфейл 62 64 
портфейлен подход 77 
портфейлна политика 103 
портфейлна теория 103 165 
Портър, Майкъл 490 
посадъчен материал 420 
последствия от кризата 259 
посреднически услуги 141 
посткапитализъм 35 
посткапиталистическо развитие 35 
постмодерен маркетинг 242 
постоптимален анелиз 375 
постсоциалистическа страна 340 
потребителски маркетинг 471 
потребителски стоки 235 
потребителско поведение 471 
потребности 323 
почва 371 
почвознание 371 
ППЗДДС 130 
ПР в организациите 250 
права на гражданите 131 
правила 570 
Правилник на ЗДДС 130 
правило на Тейлър 92 
правни актове 384 
правни аспекти 9 
правни проблеми 233 
правно-информационна система 605 
право 384 
практика 273 317 335 364 458 
практически мениджмънт 5 
практическо обучение 323 
пране на пари 123 
преброяване на земеделските стопанства 12 
превенция на бедността 286 
превоз по море 270 
превози 270 
преддипломен стаж 323 
предизвикателства 143 332 
предизвикателства пред висшето образование 332 
предизвикателство 44 
предотвратяване на кризи 31 
предприемачески университет 309 
предприемачество 43 337 
предприемачи 332 479 
предприятие 4 97 214 241 266 432 
предприятия 214 
предприятия с нестопанска цел 543 
презастраховане 304 
презастрахователна защита 304 
презастрахователна политика 304 
презастрахователни компании 304 
президент на България 671 
преки външни инвестиции 172 
преки данъци 124 125 
преки инвестиции 289 
преки продажби 576 
преки разходи 516 
преки чуждестранни инвестиции 166 172 177 
премиен приход 292 
премии 554 
премийни резерви 291 
премийни резерви в животозастраховането 291 
преобразуване на търговски дружества 280 
преобразуване на търговските дружества 280 
преодоляване на кризи 179 
преоценка на ДА 509 
преподаване 318 341 343 
преподаване във ВУЗ 343 
преподаване по счетоводство 341 
преподаване по финанси 60 
преподавател във ВУЗ 315 
преподаватели 337 
преподавателска дейност 337 343 
препоръки 357 
преработени земеделски продукти 232 
преструктуриране 28 213 380 445 
преструктуриране на предприятията 213 
престъпления 273 
престъпни доходи 123 
престъпни капитали 123 
претерминираност на флуктационна цикличност 446 
префактуриране на разходи 547 
преходен период 11 187 
преходна икономика 477 
привличане на инвестиции 36 
придобиване на ДМА 211 
признаване на финансови инструменти 540 
приложен софтуер 599 
приложение 96 
приложения 596 
приложна статистика 617 
приложно програмиране 609 
принцип на съучастие 215 
принципи 572 
принципи на управление 572 
природни ресурси 180 
природозащита 373 
пристанища 251 
присъединителни фондове 56 
присъединяване 205 
присъединяване към Европейски съюз 205 585 
присъединяване към ЕС 212 
присъединяване на България към ЕС 56 
приходи 120 514 
приходи и разходи във фирмите 114 
приходи от продажби 98 117 120 
приходи от продажби на продукция 120 
причинно-следствена диаграма 461 
причинно-следствени връзки 108 
проблеми 266 267 329 496 
проблеми на образованието 329 
проверка на знанието 346 
проверки 144 
провизии 537 545 
провизиране на задължения 537 
провизиране на разчетите 537 
прогноза 189 
прогнози за икономическо развитие 189 
прогнозиране на кризата 148 
прогнозиране на пазара 240 
прогнозиране на цените 240 
програма за развитие на околната среда 369 
програма САПАРД 212 
програмен продукт 522 
програми за развитие 195 
програмиране 609 
програмни продукти 331 378 510 
програмни продукти в счетоводството 331 
прогресивен данък 65 
продажба 228 277 
продажба на автомобили 226 
продажба на търговско предприятие 277 
продажби 84 117 120 229 243 255 450 538 
продажби на дребно 255 
продажби на продукцията 120 
продукти от шипка 420 
продължаващо образование 310 
проект 316 437 456 500 
проектен екип 578 
проектен мениджмънт 456 578 
проектен мениджър 456 
проектно обучение 624 
проектно управление 437 456 
производители 417 
производителност 45 615 
производителност на труда 42 583 
производствена дейност 462 
производствена инфраструктура 259 
производствена структура 177 213 
производствена структура на предприятието 213 
производствена функция 83 
производствени дейности 16 
производствени операции 582 
производствени отношения 47 
производствени предприятия 515 
производствени разходи 515 
производство 214 414 
производство на био-гориво 387 
производство на електроенергия 381 
производство на зеленчуци 408 
производство на лешници 419 
производство на мазнини 401 
производство на масла 401 
производство на месо 412 
производство на памук 414 
производство на плодове 397 
производство на селскостопанска продукция 396 
производство на тютюн 425 
производство на царевица 416 
производство на шипка 420 
производство по несъстоятелност 271 278 
промени 277 
промени в ЗДДС 127 
промени в ЗДДФЛ 129 
промени в МСС 533 551 
промени в образованието 318 319 321 322 324 325 326 327 328 329 330 334 336 339 345 
промени в търговския закон 277 
промишлена екология 621 
промишлена политика 180 
промишлени иновации 216 
промишлени предприятия 16 
промишлено предприятие 16 216 
промишлено сътрудничество 215 
промишленост 27 179 382 
промишленост на Русия 210 
промяна 432 
протекционизъм 225 
протекционистична политика 225 
протекционистична търговия 225 
професионален риск 46 
професионална реализация 667 
професионални качества 337 
професионално образование 247 312 
професионално обучение 312 
професия 245 
професори 651 
профилактичен подход 214 
процедура 532 
пряк подход 208 
психологически аспект 9 187 
психологически проблеми 267 
психология 10 
психология на личността 500 
психология на общуването 3 
психология на поведението 3 
психология на рекламата 584 
психология на управлението 500 570 577 
публичен сектор 38 122 616 
публични задължения 131 
публични институции 169 
публични разходи 248 
публични туристически дружества 628 
публично достъпна информация 146 
публично право 281 
публичност 250 
ПЧИ 166 177 
пшеница 398 409 
първа научна конференция 203 
първичен счетоводен документ 516 
пътна карта 581 
пътна карта DFSS 581 
пътна карта DMAIC 581 
работа 50 582 
работа в екип 500 
работа с персонала 576 
работна сила 45 573 
работни заплати 363 
работни места 49 
работник 9 
работно място 569 570 
работно облекло 574 
работодател 9 47 
равнище на безработица 17 45 
радиоактивен обект 379 
радиоактивни отпадъци 379 384 
радиоактивност 371 384 
радиоекология 371 
развитие 412 555 616 623 632 
развитие на бизнеса 238 597 623 
развитие на лозата 421 
развитие на организацията 80 
развитие на предприятието 583 
развитие на селските райони 221 
развитие на селското стопанство 212 
развитие на счетоводството 555 
развитие на технологиите 463 
развитие на туризма 220 221 
разделение на властите 8 
разпределение на Pareto 295 
разпределение на Парето 295 
разработване на проекти 316 
разследване на престъпления 273 
разходи 120 124 125 136 248 450 508 545 
разходи в бюджетни предприятия 503 
разходи за ДМА 211 
разходи за здравеопазване 248 
разходи за лихви 124 125 
разходи за персонал 252 
разходи за труд 252 
разходи на фирмите 54 
разчети 541 
разчети с персонала 535 
рапица 396 
рапично масло 401 
растеж 421 
растеж на БВП 177 
растениевъдна продукция 390 391 
растениевъдство 390 391 396 403 405 407 413 415 422 425 428 
растения 405 
растителна защита 398 409 
растителни масла 401 
растителност 416 
реакционен подход 214 
реален сектор 30 71 176 177 
реализация 569 
реализация на проекти 437 
ревизионно-финансов контрол 561 
ревизия 144 
революция 633 
регионализация на икономиката 263 
регионална политика 177 186 
регионална политика на ЕС 186 
регионални политики 2 
регионално развитие 188 263 
регионално сътрудничество 25 186 
регресионен анализ 108 534 
регулиране на икономиката 70 217 
регулиране на търговията 237 
реинженеринг 28 433 460 
реинженеринг в управлението 433 
реинженерингов подход 460 
рейтинг 355 605 
рейтинг на вузовете 354 355 356 
рейтинг на фирмата 605 
рейтингова агенция 605 
рейтингова информация 605 
рейтинговане 605 
рейтингови системи 605 
реклама 249 584 
реклама в агробизнеса 250 
реклама в бизнеса 250 
реклама в търговията 584 
рекламни послания 250 
рекламно въздействие 249 
рекламно послание 249 
рекламно съобщение 584 
ректор 348 636 637 638 639 642 675 
религиозна философия 6 
религиозни течения 6 
религиозни университети 350 
рентабилност 57 
Репо пазари 99 
репо-сделки 99 
републикански бюджет 124 125 
репутация 615 
ресторантьорство 608 
реструктуризация 216 
ресурси 180 625 
ресурсна стратегия 180 
ресурсна теория 180 
ресурсно управление 180 448 
реформа 353 380 
рецесия 37 112 446 474 
риск 46 157 164 165 167 453 482 483 485 487 499 564 
риск анализи 164 
риск в застраховането 307 
риск в пенсионното осигуряване 289 
риск и възвръщаемост 452 
риск мениджмънт 290 474 476 481 483 484 499 
риск мениджмънт в банката 483 484 498 
риск на материалните запаси 453 
риск-мениджмънт 468 
рисков фактор 482 
рискови проекти 167 
рискови фактори 498 
рисково събитие 498 
рубла 32 
Русия 36 66 132 175 186 192 193 633 
Русия - САЩ 194 
руска буржоазия 633 
руска икономика 79 193 
руска революция 633 
руска търговия 573 
руски банки 66 
руски банков сектор 66 
руски региони 53 
руски фондов пазар 76 
ръж 398 
ръководител 464 
ръководител на компания 475 
ръководно поведение 24 476 
ръководство 476 
ръст на безработицата 51 
СА 1 2 4 5 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 26 28 41 42 43 44 48 50 54 55 56 57 58 59 60 72 94 95 96 97 98 104 115 121 126 142 143 145 146 147 148 149 150 163 164 165 166 167 168 173 174 175 187 188 197 201 203 204 205 206 207 208 209 212 213 214 218 220 221 223 224 225 228 229 230 231 232 233 234 235 236 241 242 243 244 245 249 250 257 263 266 267 277 282 283 284 286 288 290 291 292 293 294 295 296 309 310 311 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343 344 345 346 362 363 364 365 366 367 368 370 374 375 377 378 379 380 387 388 389 390 391 393 394 413 426 433 436 437 438 439 440 441 442 444 446 447 448 449 450 451 453 455 456 458 459 461 477 481 482 490 491 492 496 497 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 532 535 553 554 556 557 558 560 561 562 563 568 583 584 586 592 594 595 596 597 598 599 600 601 606 611 617 619 622 623 625 626 632 633 636 654 
СА докторант 145 211 219 392 432 443 445 451 452 457 488 503 508 577 585 627 
сайт 631 
самообучаваща се организация 470 
самообучение 359 
самоопределяне 359 
самооценка 359 
самопроизводство на основния капитал 33 
саморегулирано учене 358 359 
самоуправление 131 
САПАРД 56 212 
САЩ 61 195 199 
САЩ и ЕС 61 
сборник 323 332 337 338 
сборник доклади 1 4 5 12 13 14 15 17 19 22 28 41 42 46 48 54 56 57 59 60 94 95 97 146 147 148 149 163 165 167 175 188 197 204 206 208 211 212 218 219 220 221 223 224 225 229 232 233 234 235 242 243 244 249 250 284 286 290 291 292 293 294 295 309 310 311 316 317 320 323 332 335 337 338 340 344 346 362 363 364 365 366 367 368 371 374 377 378 379 380 387 388 389 390 392 393 394 396 432 433 437 438 439 440 441 442 443 445 446 447 448 452 453 454 455 456 457 458 460 478 479 481 482 488 491 492 500 504 506 509 511 520 521 561 577 580 583 584 585 586 587 588 594 595 596 598 599 617 618 626 627 628 636 
сборник доклади от конференция 2 4 12 13 15 17 19 42 46 48 54 94 95 97 146 148 163 165 167 197 204 206 208 223 224 229 233 234 235 243 249 293 295 311 320 323 332 337 338 344 346 365 371 374 377 378 379 380 396 432 438 439 441 449 452 453 455 460 478 479 481 482 509 511 520 521 580 584 587 588 595 598 617 618 626 628 636 
сборник от доклади 323 332 337 338 
световен пазар 227 
световен туризъм 219 
световен финансов пазар 32 
световна валута 160 
световна валутна система 32 
световна икономика 179 
световна икономическа криза 31 37 176 289 446 
световна криза 35 37 105 155 176 195 200 
световна търговия 240 
световна търговска система 264 
световна финансова криза 105 113 155 195 289 
световна финансова система 105 
световната финансова криза на 21 век 200 
световно автомобилостроене 226 
световно стопанство 175 
свиневъдство 402 
Свищов 632 
Свищов през Възраждането 632 
свобода 8 
свободна практика 47 
свободна професия 47 
свободни зони 26 
свободни зони в България 26 
свръхзадлъжнялост 271 
свързани лица 533 
сделки 277 
сделки с жилища 112 
СЕ 579 
СЕ маркировка 579 
себестойност 224 
себестойностен метод 224 
Северозападна България 415 
Североизточен район 415 
Североизточна Азия 186 
сегментация 544 
сегментна отчетност 544 
сезонност в туризма 628 
секторно развитие 590 
селски райони 188 395 
селски райони в България 188 395 
селски туризъм 219 220 221 627 
селски туризъм в България 219 220 221 627 
селско население 20 
селско стопанство 18 27 244 250 391 394 407 411 
селско стопанство в България 188 
селскостопанска продукция 390 391 
селскостопански клъстер 53 
селскостопански култури 386 396 403 
селскостопански продукт 403 
селскостопанско застраховане 294 
селскостопанско производство 411 
семейно подоходно облагане 136 
семена 416 
семинарни занятия 326 345 
сив сектор 417 
сива икономика 17 
силибум 406 
симулационен анализ 164 534 
СИН-Система на икономическата наука 28 
Сингапур 182 260 
сингапурска икономика 182 
синдикиран заем 87 
синдикирани заеми 71 87 
синтетични счетоводни сметки 503 
система за стратегическо управление 460 
система за управление 441 442 448 621 
система за управление на качеството 582 
система за финансов контрол 122 
система за фирмено обучение 103 
система Шест сигма 564 
системен анализ 173 
системен подход 575 
системен риск 265 
системи за околната среда 594 
системи за транспортиране 254 
системи за управление 224 616 
системи за управление на безопасността 580 
системи за финансово управление 122 
системно управление 173 
ситуационно управление 364 433 
ситуационно-адаптивен реинженеринг 433 
складов персонал 252 
складова логистика 253 
складова механизация 253 
складова обработка на стоки 252 
складови операции 252 
складови площи 253 
следкризисна икономика 75 177 
следствена версия 273 
следствена практика 273 
сливане на дружества 280 
сливане на дялове 517 
слово 641 642 
слънчева енергия 382 
слънчоглед 386 400 
слънчогледови хибриди 400 415 
сметкоплан 518 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 518 
смъртност при животните 529 
СНТК 358 359 
собствен капитал 110 497 543 
собствени средства 156 293 
собственик-мениджмънт 487 
соларна енергия 381 
СОП 565 
сорго 399 
сортове 418 428 
сортове грозде 413 
софтуер 599 602 609 611 612 
софтуер с отворен код 599 611 
софтуерни платформи 599 611 
софтуерни приложения 599 609 
софтуерни продукти 602 
софтуерни проекти 609 
софтуерни услуги 612 
социал-демокрация 261 
социалдемократи 261 
социалдемократически концепции 29 
социалдеморация 29 261 
социален мениджмънт 571 
социален пакет 571 
социалисти 261 
социална държава 263 
социална защита 49 
социална ориентация 177 
социална отговорност 3 478 479 
социална отговорност на бизнеса 478 479 
социална пазарна икономика 40 
социална политика 19 195 571 
социална среда 461 
социална статистика 15 
социална философия 6 7 8 
социални жилища 112 
социални мрежи 360 613 
социални помощи 286 
социални придобивки 140 
социални проблеми 233 
социални разходи 140 
социално дело 247 286 
социално застраховане 195 
социално осигурителна система 284 
социално осигуряване 284 285 287 
социално осигуряване в България 284 287 
социално осигуряване в ЕС 285 
социално отговорно предприемачество 478 479 
социално подпомагане 283 286 
социално право 275 
социално-икономическа география 197 
социално-осигурителна защита 284 
социалнопсихологически тренинг 10 
спам 236 
спестявания 100 
специализирано професионално обучение 314 
специалисти 575 
специалност 323 332 333 366 
специалност "Счетоводство" 314 319 321 325 328 330 334 336 
специфични стопански операции 548 
справедлива стойност 531 534 
СПТ 10 
сравнения на социални показатели 51 
сравнителна характеристика 312 
СС 27 546 
СС 32 546 
СС 41 549 
СС 9 543 
стабилност 570 
стажове 366 
стандарт GS 1 620 
стандарти 357 
стандарти за качество 580 
стандарти за финансови инструменти 540 
стандартизация 579 
стандартизация в ЕС 579 
стандартни измерители 165 
статистика 13 16 17 18 413 617 
статистика в бизнеса 13 
статистика на земеделските стопанства 211 
статистика на растениевъдството 413 
статистическа информационна система 617 
статистическа информация 15 365 
статистическа инфраструктура 15 
статистическа система 18 
статистически анализ 365 
статистически изследвания 598 
статистически методи 14 94 197 
статистически показател 365 
статистическо изследване 14 
стил на ръководство 578 
стил на управление 578 
стойности на застраховки 292 
стока 145 
стоки 145 
стоки за еднократна употреба 223 
стокова марка 249 
стопанисвана земя 12 
стопанска единица 206 
стопанска информация 526 
стопанска отчетност 55 597 
стопанска политика 190 
стопански оборот 114 
страни от ЕС 312 
страни от СНГ 178 
страните на ЕС 422 
стратегии 190 410 623 
стратегии за учене 359 
стратегии и управление 459 474 
стратегическа насока 495 
стратегически алтернативи 88 
стратегически анализ 203 206 209 444 491 496 
стратегически мениджмънт 206 438 439 444 480 486 
стратегически план 428 
стратегически подход 203 
стратегически потенциал 206 444 
стратегически ресурс 206 444 
стратегически решения 436 
стратегически цели 483 
стратегическо планиране 203 438 444 
стратегическо планиране и управление 495 
стратегическо развитие 434 
стратегическо управление 444 460 483 495 496 
стратегическо управление във фирмата 206 496 
стратегия 438 623 
стратегия за развитие 75 
стратегия на развитие 152 
стратегия на управление 433 
страх 51 
страх от безработица 51 
стрес 570 
строително счетоводство 536 
строителство 112 
строителство и инвестиции 112 
структура на заетостта 49 
структура на земеделските стопанства 211 
структура на износа 187 
структура на селищата 20 
структурен анализ 209 
структурна промяна 217 
структурна реформа 380 
структурни изменения 16 
структурни фактори 185 
студенти 10 338 348 351 352 359 361 363 
студенти по икономика 320 344 
студентски общежития 679 
студентски стаж 667 
студентски съвет 351 677 
студентско образование 359 
суап 60 107 
суап за обща доходност 107 
суапови договори 107 
субсидии 85 
суверенитет 8 126 
суровинно осигуряване 180 
сценариен анализ 164 
сценарий 490 
счетоводен анализ 324 501 511 583 
счетоводен баланс 592 
счетоводен отчет 506 
счетоводен подход 534 
счетоводен продукт 507 510 
счетоводен процес 521 522 
счетоводен софтуер 510 619 
счетоводен тест 552 
счетоводител 245 314 342 
счетоводителска професия 245 342 
счетоводна информационна система 522 
счетоводна информация 522 549 
счетоводна операция 523 
счетоводна отчетност 519 520 543 
счетоводна политика 513 523 
счетоводна програма 507 
счетоводна система 507 
счетоводна теория 504 
счетоводни аспекти 107 257 391 505 518 557 592 
счетоводни записвания 539 548 
счетоводни методи 516 517 
счетоводни модели 593 
счетоводни отчети 205 
счетоводни принципи 519 
счетоводни проблеми 507 554 
счетоводни програмни продукти 521 
счетоводни сметки 549 
счетоводни специалисти 314 
счетоводни способи 557 
счетоводни стандарти 504 544 551 
счетоводни школи 550 
счетоводно законодателство 390 502 550 
счетоводно образование 504 
счетоводно обучение 504 
счетоводно отразяване 516 528 
счетоводно отчитане 503 512 513 524 528 529 530 531 535 536 538 539 542 543 545 546 547 548 551 557 559 593 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 559 
счетоводно отчитане на дълготрайните активи 509 559 
счетоводно отчитане на капиталите 542 
счетоводно отчитане на разходите 503 
счетоводно отчитане на хеджирането 531 
счетоводно приключване 536 546 
счетоводно приключване 2009 546 
счетоводно третиране 545 549 
счетоводно-информационни проблеми 554 
счетоводство 121 318 319 321 324 325 326 327 328 329 330 331 333 334 336 339 341 345 501 502 503 505 507 510 511 512 515 517 518 519 520 521 523 524 525 526 527 530 538 542 544 548 549 550 552 553 555 593 
счетоводство на отраслите 536 
счетоводство на предприятието 511 
счетоводство на селското стопанство 529 
счетоводство на строителното предприятие 536 
съвременна пазарна икономика 202 
Съд на Европейските общности 127 
съдебна практика 271 278 
съдружници 277 
съпоставяне 51 
съставяне на план 494 
сътрудничество 242 458 
съфинансиране на проекти 106 
Тайланд 260 
такафул 302 303 
такафул - промишленост 303 
такси 131 
тактическо управление 433 
таргетиране на валутния курс 74 
ТАС-Транснационален одиторски комитет 565 
творчески подход 584 
текуща отчетност 331 
текущо начисление 121 502 
телекомуникационна мрежа 626 
теоретични аспекти 171 
теории за инвестиции 172 
теория X 466 
теория Y 447 466 
теория Z 447 466 
теория за интернализация 172 
теория за стойността 34 
теория на данъците 133 
теория на мениджмънта 447 
теория на управлението 8 447 
терминология 270 
тест 275 276 552 567 
тест по одит 567 
тест по право 276 
тест по счетоводство 552 
тестове 276 
техническа ефективност 83 
технически анализ 68 
технически култури 396 401 425 
техническо обновление 435 
техническо обслужване 214 
технологии 1 
технологии в образованието 352 
технологии за пикинг 252 
технологичен процес 497 
технологични иновации 5 230 
технологични обновления 75 
технологични стратегии 75 
технология Data Mining (DM) 603 
технология на производството 587 
технология на търговията 232 
технология на управление на риска 153 
ТЕЦ 385 
товарооборот 254 
топло-енергиен комплекс 385 
топлоенергетика 385 
топлоснабдяване 385 
топлофикация 385 
торене 399 
трайни насаждения 397 403 404 
транзакционни разходи 23 172 
транснационални компании 215 
транснационални корпорации 172 
транспортен сектор 251 
трансфер на кредити 358 
трансформация на икономиката 187 
тренинг 10 
тренинг на студенти 10 
тренингов процес 10 
Трета научна конференция 98 164 166 168 228 282 444 490 528 600 623 
трети сектор 362 
тритикале 398 
труд 42 47 49 609 
труд и социална защита 50 
труда в предприятието 42 
трудов пазар 47 48 
трудова дейност 568 
трудова заетост 41 
трудова заетост в България след 1990 41 
трудова мобилност 570 
трудови злополуки 46 
трудови отношения 195 568 
трудови пазари 49 
трудови ресурси 22 583 
трудово възнаграждение 568 
трудоемкост 609 
туризмът в България 218 222 
туризъм 201 219 222 628 629 630 631 
туризъм в България 220 627 628 
туристическа информация 631 
туристическа инфраструктура 222 
туристически бизнес 218 628 
туристически дружества 628 
туристически информационни системи 619 
туристически маркетинг 608 627 
туристически продукт 218 
туристически продукти 201 
туристически ресурси на България 627 
туристически уебсайт 631 
туристически услуги 619 630 
туристически фирми 619 
туристическо предлагане 628 
туристическо предприятие 629 630 
туристическо търсене 628 
туроператор 630 
туроператорско предприятие 630 
Турция 251 
търговия 226 229 233 234 235 237 255 610 620 
търговия на дребно 237 573 
търговия с лекарства 248 
търговия с масла 401 
търговска верига 255 
търговска дейност 610 
търговска марка 539 
търговска несъстоятелност 278 
търговска отстъпка 137 
търговска репутация 505 
търговски банки 55 71 149 554 
търговски борсови платформи 60 
търговски вериги 610 
търговски дружества 139 279 280 592 
Търговски закон 277 550 
търговски книги 550 
търговски маркетинг 576 
търговски мрежи 573 
търговски обекти 234 
търговски операции 228 
търговски персонал 573 
търговски площи 114 
търговско обслужване 234 255 
търговско посредничество 239 600 
търговско право 276 278 
търговско предприятие 277 
търговци 229 238 
търсене и предлагане 248 
тютюн 425 
тютюнев пазар 425 
тютюневи райони 425 
тютюнопроизводство 425 
уволнения 443 
удовлетвореност 500 
удовлетвореност на клиента 582 
удовлетвореност от работата 500 
уеб-базирано обучение 624 
уеб-услуги 596 
украинска икономика 178 
Украйна 178 
укриване на доходи 17 
умението да продаваме 229 
университет 313 317 677 
университети 315 347 349 350 351 352 354 355 362 
университети и бизнес 354 
университетска наука 335 
университетски изследвания 2 
университетски мениджмънт 349 
университетски модели 349 
университетско образование 440 
управление 8 103 434 441 445 449 459 477 492 555 570 572 582 606 
управление безопасността на храните 580 
управление в бизнеса 434 
управление и контрол 453 
управление на администрацията 445 
управление на активи 455 
управление на бизнес процеси 488 
управление на бизнес риска 487 491 
управление на бизнеса 13 57 442 457 471 474 478 479 487 597 
управление на биологичните активи 549 
управление на бренда 471 
управление на валутния риск 59 
управление на верига на доставки 614 
управление на взаимоотношенията 459 
управление на висше училище 309 
управление на висшето образование 340 
управление на ВУЗ 340 
управление на данъците 73 
управление на държавната администрация 616 
управление на държавния дълг 78 
управление на запасите 452 453 
управление на застрахователното дружество 292 300 
управление на земеделското стопанство 427 
управление на знанието 354 440 569 
управление на знанията 440 569 
управление на икономиката 474 
управление на инвестиции 171 
управление на инвестициите 90 
управление на инвестициите в предприятието 493 
управление на инвестиционните процеси 90 
управление на инвестиционните рискове 165 
управление на инвестиционния портфейл 63 
управление на индустриалното предприятие 439 
управление на иновациите 494 
управление на информацията 606 
управление на кадрите 575 
управление на капитала 151 
управление на капиталите 88 
управление на качеството 313 488 580 581 582 
управление на конфликтите 459 
управление на корпорации 215 
управление на кредитния риск 81 109 
управление на криза 75 
управление на кризи 75 196 457 487 
управление на малки предприятия 486 
управление на малкия бизнес 486 
управление на материални запаси 452 
управление на образованието 309 313 340 349 367 
управление на околната среда 469 621 
управление на организациите 616 
управление на персонала 47 202 467 470 570 571 573 574 576 
управление на портфейла 103 165 
управление на предприятието 81 432 467 491 558 571 
управление на продукта 582 
управление на проекти 316 437 456 
управление на проектния екип 578 
управление на промяната 445 
управление на разходите 506 
управление на риска 46 109 239 289 290 294 307 468 482 483 498 499 
управление на риска в банките 153 483 484 
управление на риска в застраховането 290 
управление на риска в предприятието 81 
управление на себестойността 224 
управление на селското стопанство 411 
управление на сигурността 473 
управление на технологиите 614 
управление на транспортните системи 254 
управление на услугите 473 
управление на финансите 67 
управление на фирмата 489 495 
управление на човешки ресурси 577 
управление на човешките ресурси 578 
управление на човешкия фактор 577 
управление при кризи 443 457 
управленска етика 574 
управленска наука 364 
управленска отчетност 555 
управленска стратегия 506 
управленска структура 436 
управленски анализ 450 595 
управленски аспекти 201 
управленски качества 313 572 
управленски контрол 555 
управленски концепции 485 
управленски методи 434 442 
управленски органи 436 
управленски подход 300 
управленски програми 203 
управленски процес 447 572 
управленски равнища 313 
управленски решения 450 462 476 568 
управленски риск 476 
управленски технологии 441 442 
управленски умения 24 313 466 572 
управленски функции 313 
управленско поведение 515 
управленско решение 555 
управленско счетоводство 511 525 
уран 383 
уранодобив 383 
условия на труд 500 
услуги 202 274 601 625 
устойчив растеж 177 
устойчив туризъм 218 
устойчиво развитие 282 454 594 
устойчивост 305 454 
учебен процес 313 325 360 367 
учебна година 644 653 656 668 673 
учебна дисциплина 324 338 
учебна практика 338 
учебна програма 327 
учен 3 
факторен анализ 562 
фактори за развитие 185 
факторинг 239 
факторинг пакет 239 
факултет "Финанси" 672 
фалит 449 
фалшифицирани стоки 235 
федерални фондове 161 
Фейсбук 360 
фермер 395 419 428 
ферми 410 
философия на науката 394 
философия на управлението 488 
философия на фалита 449 
философска идея 7 
философски проблеми 372 
финанси 101 102 108 111 435 582 
финанси на организацията 80 
финанси на предприятието 81 
финанси на фирмата 497 
финансиране 99 100 106 110 169 183 248 410 
финансиране на бизнеса 239 
финансиране на висшето образование в САЩ 350 
финансиране на инвестиционни проекти 106 169 
финансиране на иновации 183 
финансиране на иновационния процес 85 
финансиране на малкия бизнес 82 
финансиране на образованието 312 
финансиране на предприятията 114 183 
финансиране на проекти 106 
финансиране на производството 435 
финансиране на селското стопанство 56 
финансиране на университетите 2 
финансиране от ЕС 106 
финансиране с акции 110 
финансиране с ценни книжа 110 
финансов анализ 57 95 97 98 117 
финансов анализ на предприятието 97 
финансов контрол 71 122 144 561 
финансов лизинг 69 
финансов мениджмънт 63 64 67 68 81 83 88 452 453 
финансов мениджър 453 
финансов мониторинг 123 
финансов одит 122 
финансов отчет 205 501 560 566 
финансов отчет на предприятията 560 
финансов пазар 104 200 
финансов пазар в Русия 76 
финансов портфейл 103 
финансов резултат 117 
финансов риск 63 64 305 
финансов риск мениджмънт 64 
финансов сектор 30 177 260 
финансова глобализация 32 116 158 
финансова дейност 182 
финансова диагностика 497 
финансова интеграция 116 
финансова криза 32 61 75 101 105 113 116 147 179 184 189 195 259 260 
финансова криза в България 70 289 
финансова критична точка 98 
финансова либерализация 116 
финансова независимост 95 
финансова отчетност 111 555 
финансова политика 80 97 114 133 
финансова помощ 532 
финансова сигурност 98 
финансова среда 265 
финансова статистика 15 54 
финансова стратегия 88 
финансова устойчивост 62 95 
финансова устойчивост на предприятието 95 
финансови аспекти 56 107 
финансови деривати 60 
финансови дълготрайни активи 514 
финансови иновации 60 
финансови институции 116 
финансови инструменти 104 107 115 540 
финансови кризи 61 196 
финансови отчети 502 517 546 558 
финансови проблеми 233 
финансови разходи 257 
финансови резултати 593 
финансови ресурси 82 169 
финансово планиране 629 630 
финансово развитие на България 30 
финансово решение 88 
финансово счетоводство 525 
финансово състояние 590 
финансово управление 98 122 282 473 
финансово управление и контрол 122 
финансово-икономическа криза 37 113 176 184 200 260 
финансово-стопански анализ 98 
финансово-счетоводен анализ 558 
фирма 94 
фирмен анализ 209 
фирмен мениджмънт 207 364 
фирмена стратегия 438 495 
фирмено кредитиране 94 
фирмено планиране 495 
фирмено счетоводство 526 
фирмено управление 224 241 441 495 506 
фискален дефицит 92 108 
фискален режим 92 
фискален резерв 124 125 
фискална криза 101 
фискална политика 101 124 125 
ФКТ 98 
фонд "Рехабилитация и социална интеграция" 283 
фондов пазар 76 
фондове 99 
фондове за допълнително пенсионно осигуряване 289 
форми на кредита 150 
Форми на обучение 310 352 
форми на туризъм 219 
формиране на капитала на дружеството 151 
форуми 565 663 667 678 
форуърд 104 
форуърден контракт 104 
фотоволтаични централи 381 
франчайзинг 234 
франчайзингов договор 228 234 
франчайзингова система 228 
франчайзингово съглашение 228 
френска икономика 261 
фрилансинг 47 
фрилансър 47 
фундаментален анализ 68 
функционален анализ 209 
фуражен грах 418 
фючърс 104 
фючърси 60 
фючърсни договори 104 161 
хардуер 612 
хартия 591 
хеджиране 531 534 
хеджиране на паричен поток 531 
хеджиране на справедлива стойност 531 
хеджиращи инструменти 534 
хербициди 409 
хибриди 400 415 416 418 
хибридно обучение 360 
хидромелиорация 389 
хипотеза 108 
хора с увреждания 50 
хотелиерско предприятие 629 
хотелиерство 629 
храни 589 590 591 
хранителна индустрия 589 
хранителна промишленост 46 580 
хранителни елементи 421 
хранителни продукти 233 
хранителни технологии 587 588 
хранително-вкусова индустрия 586 
царевица 386 416 422 
царевични хибриди 415 416 418 422 
целеви програми 283 
целево управление 448 
целево-адаптивно управление 448 
цели на управлението 583 
цена на финансиране 110 
цени 248 
цени на акции 93 
цени на лекарства 248 
цени на петрола 118 240 
цени на стоки 223 255 
ценни книжа 76 110 528 
ценности 31 
ценностна система 11 
ценова конкуренция 223 
ценова политика 19 
ценова стратегия 223 
ценови решения 589 
ценово поведение 223 
ценообразуване 89 248 
Централна Северна България 415 
централни банки 147 
цивилизация 6 
ЦИЕ 147 
циклично развитие 446 
цикъл на Деминг 488 
частен бизнес 43 
частен сектор 38 
частна практика 159 
частни банки 154 
частни лица 159 
частни складове 145 
частни университети 350 
частно партньорство 259 
човешки капитал 45 177 198 
човешки ресурси 578 
човешки фактор 577 
човешки фактор в управлението 447 577 
чуждестранни инвестиции 181 
шест сигма - стратегия 472 480 581 
шипка 420 
щета 295 296 
юбилей 684 
юбилейна годишнина 684 
юбилейна международна конференция 229 233 234 235 584 
Юго-Източна Азия 260 
Югоизточна Азия 260 
Югоизточна Азия - регионални аспекти 260 
Югоизточна Европа 25 
Южна България 415 
юридически лица 512 
юридически лица с нестопанска цел 512 
ягода 397 
ягодоплодни 397 
ядкови плодове 403 404 
ядрена енергетика 379 383 384 
ядрена енергия 383 384 
Япония 199 
ACEAH 182 
BPM система 442 488 
BPM-решение 442 
CDS надбавка 72 
CISCO PIX 618 
CVP анализ 450 
DSGE модел 91 
DSS - Decision Support Systems 594 
E-Learning 603 
ERP система 466 
Excel 378 
Excel и статистика 365 
HTML-базирани въпросници 598 
ISO 581 
ISO 22000:2006 580 
ISO 26000 478 479 
ISO 9000 580 581 
ITIL 473 
OLAP 442 
online 613 
online въпросници 598 
online изследвания 598 
online-маркетинг 613 
OPEC 118 
PR 250 
Six Sigma Project 472 480 564 
SMF 458 
SWOT анализ 231 282 
SWOT матрица 282 
TMS 254 
Web 2.0 613 
WEB сайт 600 
web страница 600 
Web услуги 236 596 604 
Web услуги в предприятието 600 
Web-базирано обучение 310 360 603