НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Интелектуална собственост

- 1 -

Сп А 582

Маркова, Мария.  Научноизследователският продукт като интелектуална собственост - идентификация, правни и икономически характеристики / Мария Маркова. // Икономически алтернативи, 2009, N 5, с. 19-30. 

  

Сист. No: 40416

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 2 -

Сп В 52 лф

Бондарев, В.Г.  Социальная политика как инструмент формирования социальной безопасности / В.Г. Бондарев. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Философия, политология, социология, психология, право, международни . - Санкт-Петербург, 2009, N 3, с. 180-189. 

  

Сист. No: 40671

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

Сп П 89 тп

Марюта, Александр.  Пути повышения эффективности финансово-экономического управления предприятиями и их конкурентоспособности / Александр Марюта. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 8, с. 40-48. 

  

Сист. No: 40382

Статистика

- 4 -

40873

Ангелова, Поля.  Статистическите наблюдения на структурата и типологията на земеделските стопанства - състояние и проблеми в процеса на хармонизация с европейските стандарти / Поля Ангелова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов. - Свищов, 2004, с. 8-13. 

  

Сист. No: 40810

- 5 -

41362

Тодоров, Тодор.  Ролята на статистиката за информационното осигуряване на бизнеса / Тодор Тодоров. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 116-121. 

  

Сист. No: 40504

- 6 -

40873

Тодоров, Тодор Ив.  Селскостопанското производство на България и Унгария: сравнителен анализ / Тодор Ив. Тодоров. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 293-299. 

  

Сист. No: 40653

- 7 -

Сп И 502 у

Ангелова, Поля.  Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - методологически аспекти / Поля Ангелова. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 21-28. 

  

Сист. No: 40266

- 8 -

Сп Н 326 ту

Цветков, Стоян.  Съвременни проблеми при статистическото оценяване на динамиката на цените и стойностните обеми / Стоян Цветков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 3-26. 

  

Сист. No: 40689

Статистика на България

- 9 -

40873

Славева, Красимира.  Проблеми при организацията на извадковите изследвания в лозарството / Красимира Славева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 278-286. 

  

Сист. No: 40650

Корупция

- 10 -

Сп И 502

Рангелова, Росица.  Корупция и икономически растеж в България / Росица Рангелова. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 6-9. 

  

Сист. No: 40431

Политика

- 11 -

Сп М 45-о

Миланов, Милан.  Концепцията за суверенитета в съвременния свят / Милан Миланов. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 91-112. 

  

Сист. No: 40271

Международна политика

- 12 -

Сп М 45-о

Бараков, Стоян.  Балканската политика на Европейския съюз / Стоян Бараков. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 29-42. 

  

Сист. No: 40268

Икономика. Икономически науки

- 13 -

41253

Василев, Йордан.  Използване на графичния метод при преподаването на икономическата теория / Йордан Василев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 509-515. 

  

Сист. No: 40465

- 14 -

41253

Кирев, Любен Д.  Класическата либерална теория - основа на концепцията за глобализацията / Любен Д. Кирев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 166-176. 

  

Сист. No: 40437

- 15 -

41253

Кунев, Красимир.  Приватизация и монополизъм - очаквания и проблеми / Красимир Кунев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 438-442. 

  

Сист. No: 40459

- 16 -

41253

Лазаров, Румен.  Относно икономическата модернизация и "догонващото" развитие / Румен Лазаров. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 483-493. 

  

Сист. No: 40463

- 17 -

41253

Марков, Огнян.  Бъдещето на либерализма в глобализиращия се свят / Огнян Марков. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 183-188. 

  

Сист. No: 40439

- 18 -

41253

Найденова, Снежана.  Еволюционната икономическа теория - опит за синтез на институционализма с неокласицизма / Снежана Найденова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 151-159. 

  

Сист. No: 40435

- 19 -

41253

Несторов, Людмил.  Някои въпроси на развитието на икономическата теория / Людмил Несторов. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 408-413. 

  

Сист. No: 40441

- 20 -

41253

Радев, Асен.  Един нов поглед върху факторите на производство и разпределението на дохода / Асен Радев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 189-196. 

  

Сист. No: 40440

- 21 -

41253

Шишманова, Пенка.  Трансформационни ефекти на сектора на услугите в българската икономика / Пенка Шишманова. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 453-463. 

  

Сист. No: 40461

- 22 -

Сп П 57 х

Губанов, С.  Кризисная динамика: параметры и причины / С. Губанов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 11, с. 3-17. 

  

Сист. No: 40581

- 23 -

Сп В 83 Э

Кузьминов, Я. и др.  За пределами рынка: институты управления трансакциями в сложном мире / Я. Кузьминов, М. Юдкевич. // Вопросы экономики . - Москва, 2010, N 1, с. 82-98. 

  

Сист. No: 40693

- 24 -

Сп В 83 Э

Либман, А.  Границы, конфликты и переговоры в федерациях и сообщестах государств / А. Либман. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 83-99. 

  

Сист. No: 40320

- 25 -

Сп П 57 х

Рязанов, В.  Антикризисная политика в России: стратегические приоритеты и текущие задачи / В. Рязанов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 12, с. 3-16. 

  

Сист. No: 40599

- 26 -

Сп В 83 Э

Ставерен, И. ван.  Этика эффективности / И. ван Ставерен. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 58-71. 

  

Сист. No: 40318

- 27 -

Сп В 83 Э

Фролов, И.  Размышления о применении экономической теории в прикладных социально-экономических исследованиях / И. Фролов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 72-82. 

  

Сист. No: 40319

Икономически теории. Учения и школи

- 28 -

41253

Кънев, Методи.  Неокласическият институционализъм в икономическата мисъл - една българска традиция / Методи Кънев. // Икономическата теория в началото на ХХІ век - постижения, проблеми и перспективи : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 64-75. 

  

Сист. No: 40467

Политическа икономия

- 29 -

Сп В 83 Э

О`Хара, Ф.  Современные принципы неоортодоксальной политической экономии / Ф. О`Хара. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 38-57. 

  

Сист. No: 40314

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 30 -

43222

Цоников, Георги.  Производителността на труда в хотелиерството и ресторантьорството / Георги Цоников. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 242-251. 

  

Сист. No: 40269

- 31 -

Сп Б 923 з

Мушкаров, Гошо.  Обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа / Гошо Мушкаров. // Български законник, 2010, N 2, с. 71-79. 

  

Сист. No: 40733

Трудови отношения

- 32 -

Сп У 732 п

Черняева, Д.  Мировой кризис и трудовые отношения / Д. Черняева. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 1, с. 45-49. 

  

Сист. No: 40442

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 33 -

Сп Г 621 УНСС

Владимирова, Катя и др.  Гъвкави форми на заетост в малките и средните предприятия: състояние и възможности за развитие / Катя Владимирова, Маргарита Атанасова. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 7-44. 

  

Сист. No: 40724

- 34 -

Сп Н 326 ту

Владимирова, Катя.  Стратегията по заетостта и равните възможности на мъжете и жените / Катя Владимирова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 3-51. 

  

Сист. No: 40658

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 35 -

40873

Герганов, Георги.  Проблеми на българското земеползване в условията на присъединяване на страната към Европейския съюз / Георги Герганов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 54-59. 

  

Сист. No: 40629

Кооперация

- 36 -

40873

Грозева, Димитринка.  Проблеми при управлението на кредитния риск в земеделските кредитни кооперации / Димитринка Грозева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 75-81. 

  

Сист. No: 40635

- 37 -

40427

Грозева, Димитринка.  Кооперативните финансови институции - ефективна форма за подпомагане на дребния бизнес / Димитринка Грозева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 269-276. 

  

Сист. No: 40719

Кооперативно дело

- 38 -

40873

Живков, Николай.  Кооперациите в създаването на едри земеделски стопанства / Николай Живков. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 127-132. 

  

Сист. No: 40640

Фирми

- 39 -

43222

Иванова, Петя.  Участието на посредниците в туристическите клъстери - възможност за създаване на стойност чрез мрежово сътрудничество / Петя Иванова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 308-315. 

  

Сист. No: 40287

- 40 -

40873

Перков, Венцислав.  Фактори, влияещи върху макросредата на агрофирмата / Венцислав Перков. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 248-256. 

  

Сист. No: 40647

- 41 -

43222

Христова, Венета.  Възможности за интегриране интересите на туристическите и индустриалните предприятия чрез клъстерния модел / Венета Христова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 316-321. 

  

Сист. No: 40292

Среден бизнес

- 42 -

40427

Кънев, Петър.  Някои оценки на състоянието на средните предприятия в България / Петър Кънев, Венета Божинова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 193-199. 

  

Сист. No: 40661

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 43 -

41029

Захариев, Андрей.  Многогодишно общинско финансово и инвестиционно планиране - методика и практика / Андрей Захариев. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция; (Сборник доклади). Варна 4-5 ноември 2004 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 59-66. 

  

Сист. No: 40457

- 44 -

40873

Линкова, Маруся.  Факторингът - инструмент за оптимизиране на разплащанията в аграрния сектор в периода на присъединяване на Р. България към Европейския съюз / Маруся Линкова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 170-176. 

  

Сист. No: 40642

- 45 -

Сп Г 62 а

Благоева, Надежда Георгиева.  Доходът като елемент на финансовата теория, практиката и законодателството / Надежда Георгиева Благоева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 100-116. 

  

Сист. No: 40787

- 46 -

Сп Г 62 а

Миланова, Петя Симеонова.  Възгледи относно изменението на факторите , влияещи върху домакинското потребление / Петя Симеонова Миланова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 132-165. 

  

Сист. No: 40789

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Абилова, М. Г.  Концептуальные подходы к бюджетированию в государственном вузе / М. Г. Абилова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 48, с. 82-87. 

  

Сист. No: 40528

- 48 -

Сп Ф 53 кс

Александрова, Е. Н. и др.  Глобальный финансовый кризис: краткий обзор определяющих факторов, текущего состояния и перспектив развития / Е. Н. Александрова, В. П. Насыбулина, Н. В. Андреева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 2, с. 19-24. 

  

Сист. No: 40706

- 49 -

Сп В 52 лэ

Алтунян, А. Г.  Истоки мирового кризиса и пути обеспечения глобальной финансовой безопасности / А. Г. Алтунян. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2009, N 4, с. 3-9. 

  

Сист. No: 40691

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Ананских, М. С.  Критерии эффективности бюджетноых расходов в процессе оказания бюджетных услуг / М. С. Ананских. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 1, с. 28-33. 

  

Сист. No: 40699

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Астахова, В. Б.  Двойственный характер функционирования бюро кредитных историй на финансовом рынке / В. Б. Астахова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 4, с. 65-69. 

  

Сист. No: 40729

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Баев, И. А.  Проблемы финансового обеспечения инновационных проектов в условиях кризиса / И. А. Баев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 11-15. 

  

Сист. No: 40324

- 53 -

Сп Ф 53 кс

Бутрин, А. Г. и др.  Финансовые потоки в цепи поставок промышленного предприятия / А. Г. Бутрин, А. И. Ковалева, Д. А. Полюнас. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 22-28. 

  

Сист. No: 40342

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Вайсман, Е. Д.  Финансовая устойчивость как критерий конкурентоспособности предприятия / Е. Д. Вайсман. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 37-43. 

  

Сист. No: 40344

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Галкина, Л. А.  Актуальные задачи региональной банковской системы в условиях кризиса / Л. А. Галкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 51-56. 

  

Сист. No: 40345

- 56 -

Сп П 89 тп

Галушкина, Анна.  Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия / Анна Галушкина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 10, с. 54-58. 

  

Сист. No: 40400

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В.  Технологическая теория постиндустриальных денег / В. В. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 46, с. 7-15. 

  

Сист. No: 40361

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Давыдова, Л. В. и др.  Финансовое обеспечение инновационной деятельности как фактора повышения деловой активности / Л. В. Давыдова, М. В. Афанасьева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 2, с. 2-6. 

  

Сист. No: 40702

- 59 -

Сп Ф 53 кс

Доштаева, Е. Д.  Практические аспекты налоговой политики России / Е. Д. Доштаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 46, с.42-46. 

  

Сист. No: 40362

- 60 -

Сп В 83 Э

Ершов, М.  Мировой финансовый кризис: год спустя / М. Ершов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 4-21. 

  

Сист. No: 40310

- 61 -

Сп В 52 Мэ

Иванов, Г. П. и др.  Проблемы применения инновационных моделей планирования и финансирования в сфере культуры / Г. П. Иванов, Е. Л. Игнатьева. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 4, с. 43-54. 

  

Сист. No: 40448

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Калашникова, О. В.  Исночники финансирования высшего образования в условиях развития инновационной экономики / О. В. Калашникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 47, с. 73-80. 

  

Сист. No: 40481

- 63 -

Сп П 57 х

Колесов, Н. и др.  Повышение роли золота в валютных запасах России / Н. Колесов, О. Колесова. // Экономист . - Москва, 2010, N 1, с. 43-48. 

  

Сист. No: 40765

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Колкарева, Э. Н. и др.  Банковская конкурeнция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур / Э. Н. Колкарева, Д. Я. Родин, Н. Н. Симонянц. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 2, с. 45-52. 

  

Сист. No: 40707

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Колобанов, Д. Е.  Развитие принципов коммерческого финансирования в мировой и российской практике / Д. Е. Колобанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 46, с. 73-84. 

  

Сист. No: 40363

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Коняев, А. А.  Классификация и распределение затрат в бюджетировании коммерческого банка / А. А. Коняев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 5, с. 60-67. 

  

Сист. No: 40784

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Кудинов, А. Н. и др.  Валютный кризис и бифуркационные явления в рамках фрактальной модели / А. Н. Кудинов, В. П. Цветков, И. В. Цветков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 46, с. 2-6. 

  

Сист. No: 40360

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Малкина, М. Ю.  Эволюция теория денег в экономической науке / М. Ю. Малкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 48, с. 8-16. 

  

Сист. No: 40516

- 69 -

Сп Б 254 и

Маринов, Марин.  Спекулативни решения на валутните пазари / Марин Маринов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 9-10, с. 42-45. 

  

Сист. No: 40401

- 70 -

Сп Ф 53 кс

Марков, А. А.  Оценка рисковых активов на фрактальном рынке / А. А. Марков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 48, с. 88-93. 

  

Сист. No: 40530

- 71 -

Сп В 83 Э

Некипелов, А. и др.  Стратегия и такника денежно-кредитной политики в условиях мирового экономического кризиса / А. Некипелов, М. Головнин. // Вопросы экономики . - Москва, 81, 2010, N 1, с. 4-20. 

  

Сист. No: 40687

- 72 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Форми на разплащане при продажби с отложно плащане / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, 2010, N 1, с. 26-29. 

  

Сист. No: 40327

- 73 -

Сп К 90 р

Петров, Петър.  Използване на (Z-Резултат) модели при анализа на финансовите отчети в България / Петър Петров. // Кредити & Риск, 2010, N 1, с. 20-25. 

  

Сист. No: 40330

- 74 -

Сп П 57 х

Рогова, О.  Системные факторы социально-экономического кризиса / О. Рогова. // Экономист . - Москва, 2009, N 10, с. 47-54. 

  

Сист. No: 40470

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Савалей, В. В.  Территориально-отраслевые профили проявления финансового кризиса на рынке кредитования нефинансового сектора российской экономики / В. В. Савалей. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 2, с. 7-18. 

  

Сист. No: 40704

- 76 -

Сп П 89 тп

Сенчагов, Вячеслав.  Мировой финансовый кризис и пути преодоления его последствий / Вячеслав Сенчагов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 12, с. 16-22. 

  

Сист. No: 40414

- 77 -

Сп С 848 д

Славянский, Алексей Владимирович.  Оценка рисков кредитного портфеля банков на основе трехмерной корреляционной модели / Алексей Владимирович Славянский. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 9, с. 61-64; N10, с. 45-48. 

  

Сист. No: 40750

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Соловьева, И. А.  Нечетко-множественный подход к финансовой оценке инвестиционных проектов / И. А. Соловьева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 57-63. 

  

Сист. No: 40350

- 79 -

Сп Д 41 к

Тихомирова, Е. В.  Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное направление кредитной политики банков / Е. В. Тихомирова. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 1, с. 46-53. 

  

Сист. No: 40667

- 80 -

Сп В 52 лэ

Федорова, А. А.  Некоторые аспекты кредитного риска банка / А. А. Федорова. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2009, N 4, с. 185-190. 

  

Сист. No: 40690

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Чернов, В. Б. и др.  Совершенствование управления финансами инновационных проектов в условиях депрессивной экономики / В. Б. Чернов, Г. А. Анохин, Е. Б. Каган. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 16-21. 

  

Сист. No: 40325

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Чурюкин, В. А.  Моделирование и анализ экономической устойчивости предприятия / В. А. Чурюкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 45, с. 29-33. 

  

Сист. No: 40343

- 83 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Газовая промышленность России в условиях перманентного конкурентного противоборства в глобализированной экономике XXI в. / И. В. Шевченко, Н. Ю. Филиппская. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 48, с. 17-20. 

  

Сист. No: 40517

- 84 -

Сп Д 41 к

Якунин, С. В.  О некоторых предпосылках зарождения кризиса / С. В. Якунин. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 12, с. 67-68. 

  

Сист. No: 40322

- 85 -

Сп Н 25 а

Adamov, Velichko.  Determinants of the Capital Structure of Bulgarian Public Companies / Velichko Adamov. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 8-18. 

  

Сист. No: 40264

- 86 -

Сп Ч J 80 f

Campbell, John Y. et al.  Global Currency Hedging / John Y. Campbell, Karine Serfaty-de Medeiros, Luis M. Viceira. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 1, с. 87-121. 

  

Сист. No: 40537

- 87 -

Сп Н 25 а

Ganchev, Alexander.  Modeling the Yield Curve of Spot Interest Rates under the Conditions in Bulgaria / Alexander Ganchev. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 119-137. 

  

Сист. No: 40281

Финанси

- 88 -

41029

Борисов, Борислав.  Изграждане на административен капацитет за ефективна финансова политика в общините / Борислав Борисов. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция; (Сборник доклади). Варна 4-5 ноември 2004 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 43-47. 

  

Сист. No: 40456

- 89 -

40427

Гергова, Маргарита.  Анализ на доходността на финансовите активи / Маргарита Гергова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 77-90. 

  

Сист. No: 40632

- 90 -

39450

Захариев, Андрей.  Дефицитното финансиране в Република България / Андрей Захариев. // Научна конференция : Фискалната стратегия на Република България и националните икономически приоритети в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Доклади и дискусии - 14 ноем : УНСС. - София, 2001, с. 95-104. 

  

Сист. No: 40573

- 91 -

39450

Симеонов, Стефан.  Възможности за приложение на деривативните инструменти при управлението на дълга / Стефан Симеонов. // Научна конференция : Фискалната стратегия на Република България и националните икономически приоритети в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Доклади и дискусии - 14 ноем : УНСС. - София, 2001, с. 105-109. 

  

Сист. No: 40577

- 92 -

В П 225

Ангелов, Иван.  Присъединяването към еврозоната няма да е скоро / Иван Ангелов. // Пари, XIX, N 2, 06 ян. 2010, с. 20. 

  

Сист. No: 40293

- 93 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Финансови и счетоводни аспекти на валутния суап / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 21-23; N2, с. 27-28. 

  

Сист. No: 40518

- 94 -

Сп М 486

Вучева, Христина.  Защо ни е еврото / Христина Вучева. // Мениджър, 2010, N 2, с. 22-24. 

  

Сист. No: 40610

- 95 -

Сп Ф 53

Газман, В. Д.  Формирование цен лизинга / В. Д. Газман. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 12, с. 63-66. 

  

Сист. No: 40602

- 96 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Влияние на чуждия (привлечения) капитал / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 2, с. 29-30. 

  

Сист. No: 40634

- 97 -

Сп И 502

Дамянова, Лилия.  Инвеститори на пазара на рисковия капитал / Лилия Дамянова. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 42-46. 

  

Сист. No: 40451

- 98 -

Сп Ф 53 кс

Желтоносов, В. М. и др.  Проблемы определения контуров обращения глобального финансовога капитала / В. М. Желтоносов, Д. Г. Бондарев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 1, с. 23-27. 

  

Сист. No: 40698

- 99 -

Сп Б 90

Журко, В. Ф. и др.  Предварительный анализ на предприятиях / В. Ф. Журко, Н. М. Бобошко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 2, с. 92-95. 

  

Сист. No: 40770

- 100 -

Сп А 582

Николова, Надежда.  Ефектът на финансовия лост и растежът на промишлената компания / Надежда Николова. // Икономически алтернативи, 2009, N 1, с. 37-46. 

  

Сист. No: 40782

- 101 -

Сп Ф 53

Ринчино, Т. Ю.  Методика экспресс-анализа финансового состояния страховой организации / Т. Ю. Ринчино. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 1, с. 74-76. 

  

Сист. No: 40728

- 102 -

Сп И 502 у

Ценков, Владимир.  Обобщени факти около капиталовата възвръщаемост: по примера на индекса SOFIX / Владимир Ценков. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 34-48. 

  

Сист. No: 40279

Бюджетно управление на фирмата

- 103 -

41029

Димитрова, Теодора.  Програмно бюджетиране - амбициозна иновация / Теодора Димитрова. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция; (Сборник доклади). Варна 4-5 ноември 2004 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 75-81. 

  

Сист. No: 40460

Финансов контрол

- 104 -

Сп П 89 тп

Большаков, Николай и др.  Оценка эффективности финансового контроля как инструмента управления социальной сферой / Николай Большаков, Галина Енц. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 1, с. 41-49. 

  

Сист. No: 40775

- 105 -

Сп Б 254 и

Гълъбов, Марин.  Ефектът на лоста - теория и практика / Марин Гълъбов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 9-10, с. 47-51. 

  

Сист. No: 40403

Капиталовложения в икономиката

- 106 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2009 г. . // Бюджетът, 18, 2009, N 11, с. 25-45. 

  

Сист. No: 40290

- 107 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към ноември 2009 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 2, с. 37-57. 

  

Сист. No: 40797

- 108 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към октомври 2009 г. . // Бюджетът, 19, 2010, N 1, с. 32-52. 

  

Сист. No: 40569

- 109 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към септември 2009 г. . // Бюджетът, 18, 2009, N 12, с. 40-60. 

  

Сист. No: 40288

Данъци. Такси. Налози

- 110 -

Сп З 544 к

Байчев, Деньо.  Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци в земеделието / Деньо Байчев. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 12, с. 5-20. 

  

Сист. No: 40307

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Давыдова, Л. В. и др.  Сравнительная характеристика и выбор метода оценки налогового потенциала региона / Л. В. Давыдова, О. Г. Фокина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 5, с. 14-22. 

  

Сист. No: 40778

- 112 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Освобождаване и възстановяване на платен акциз / Костадин Иванов. // Актив, 2009, N 12, с. 34-37. 

  

Сист. No: 40305

- 113 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Изменения и допълнения в ЗМДТ, които са в сила от 1 януари 2010 г. / Костадин Иванов. // Български законник, XIX, 2010, N 1, с. 73-77. 

  

Сист. No: 40434

- 114 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Изменения и допълнения в ЗДДФЛ от 1 януари 2010 г. / Костадин Иванов. // Български законник, XIX, 2010, N 2, с. 53-64. 

  

Сист. No: 40730

- 115 -

Сп Ф 53

Незамайкин, В. Н. и др.  Налоговая политика: состояние и перспективы / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 12, с. 35-40. 

  

Сист. No: 40598

- 116 -

Сп С 953 п

Николов, Илия.  Определяне на данъчната основа при облагането с ДДС / Илия Николов. // Счетоводство плюс, 2010, N 1, с. 10-12. 

  

Сист. No: 40499

- 117 -

Сп А 454

Николов, Илия.  Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС / Илия Николов. // Актив, 2010, N 2, с. 41-42. 

  

Сист. No: 40815

- 118 -

Сп Ф 53 кс

Нуртдинова, Г. А.  Состояние развития нефтегазового комплекса как источника налоговых доходов бюджета страны / Г. А. Нуртдинова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 2, с. 59-63. 

  

Сист. No: 40711

- 119 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Сделки за замяна на недвижими имоти и вещни права / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2010, N 2, с. 9-11. 

  

Сист. No: 40773

- 120 -

Сп Ф 53

Салькова, О. С.  Налоговая нагрузка в системе управления финансами предприятия / О. С. Салькова. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 1, с. 33-38. 

  

Сист. No: 40722

- 121 -

Сп Ф 53 кс

Синникова, Ю. М.  Проблемы и перспективы налогообложения и налоговага регулирования сегментов страхового рынка / Ю. М. Синникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 4, с. 37-41. 

  

Сист. No: 40721

- 122 -

Сп И 31

Филипов, Велин.  Промените в закона за корпоративното подоходно облагане за 2009 и 2010 година / Велин Филипов. // ИДЕС, 2010, N 1, с. 18-27. 

  

Сист. No: 40668

- 123 -

Сп Ч S 88

Wus, Emmalee K. et al.  Improving Tax Competitiveness via Intellectual Property Management / Emmalee K. Wus, Anthony P. Curatola, Mitch McGhee. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2010, N 2, с. 41-45. 

  

Сист. No: 40735

Данъчно облагане

- 124 -

Сп С 953

Григорова, Стела.  Основни моменти в облагането с акциз / Стела Григорова. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 40638

- 125 -

Сп Б 925 с

Иванов, Костадин.  Регулирането на слабата капитализация по ЗКПО за 2009 г. е необосновано и не постига своята цел / Костадин Иванов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 3-4, с. 49-51. 

  

Сист. No: 40536

Митническо управление

- 126 -

Сп М 617 х

Мерки на засилен контрол спрямо храни и фуражи . // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 6, с. 8-9. 

  

Сист. No: 40321

Пари. Банково дело. Борси

- 127 -

41029

Проданов, Стоян и др.  Влияние на регионалното развитие върху рисковата премия и дисконтовия процент в икономиката (приложение в сферата на публичните финанси) / Стоян Проданов, Александър Ганчев. // Иновационни практики в публичните финанси : Научно-практическа конференция; (Сборник доклади). Варна 4-5 ноември 2004 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 12-26. 

  

Сист. No: 40454

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 128 -

Сп Н 25 а

Вътев, Жельо.  Отражение на стопанската криза върху финансовите резултати на банките в България / Жельо Вътев. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 3, с. 24-37. 

  

Сист. No: 40490

- 129 -

Сп П 843 б

Йотов, Стефан.  "Лошите" кредити - какво да си прави? / Стефан Йотов. // Право&Бизнес, II II, 2010, N 1, с. 23-27. , 20 ян. - 20 февр. 2010

  

Сист. No: 40606

- 130 -

Сп Б 254 и

Миланов, Владимир.  Теоритични основи на междубанковата конкуренция / Владимир Миланов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 9-10, с. 3-12. 

  

Сист. No: 40397

- 131 -

Сп Ф 53 кс

Потемкин, С. А. и др.  Банки с государственным участием: современные задачи управления / С. А. Потемкин, Н. Г. Новикова, И. В. Киреева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 47, с. 18-24. 

  

Сист. No: 40477

- 132 -

Сп Н 25 а

Цанова, Стела.  Анализ на входящите потоци на банкови преводи от емигранти / Стела Цанова. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 3, с. 50-64. 

  

Сист. No: 40503

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Царегородцев, Е. И. и др.  Оценка показателей рисков платежных систем, построенных на технлогии интернет-банкинга / Е. И. Царегородцев, А. Н. Смышляева. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 1, с. 19-22. 

  

Сист. No: 40696

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Чибисов, А. А.  Особенности процесса кредитования коммерческими банками малого бизнеса в условиях финансовой нестабильности / А. А. Чибисов. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 5, с. 77-89. 

  

Сист. No: 40792

Инвестиции

- 135 -

39478

Атанасов, Атанас.  Съдържателни и ограничителни моменти в имуществото на инвестиционното дружество като отчетна категория / Атанас Атанасов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 46-51. 

  

Сист. No: 40594

- 136 -

39478

Балтова, Петя.  Същност и класификация на инвестициите / Петя Балтова. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 52-57. 

  

Сист. No: 40595

- 137 -

39823

Гайдова, Анелия.  Рисково ориентирани показатели за избор на инвестиционен проект / Анелия Гайдова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 319-325. 

  

Сист. No: 40413

- 138 -

39823

Гергова, Маргарита.  Проблеми на инвестиционния анализ в съвременните условия / Маргарита Гергова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 227-232. 

  

Сист. No: 40406

- 139 -

40873

Петров, Величко.  Оценка на риска при анализ на инвестиционни проекти в селското стопанство / Величко Петров. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 257-265. 

  

Сист. No: 40648

- 140 -

Сп В 52 Мэ

Зуев, Г. М. и др.  Оценка инвестиционной деятельности с учетом налогообложения / Г. М. Зуев, М. В. Сеченова. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 4, с. 55-63. 

  

Сист. No: 40450

- 141 -

Сп В 52 Мэ

Никитин, С. А.  Новые подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов / С. А. Никитин. // Вестник Московского университета . - Москва, 2009, N 5, с. 84-94. 

  

Сист. No: 40619

- 142 -

Сп Д 41 к

Резников, А. В.  Общая проблематика инвестиционной деятельности кредитных организаций / А. В. Резников. // Деньги и кредит . - Москва, 83, 2010, N 1, с. 54-58. 

  

Сист. No: 40673

- 143 -

Сп П 89 тп

Слушкина, Юлиана.  Управление инвестициями и разработка инвестиционных решений: системный подход / Юлиана Слушкина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 12, с. 71-76. 

  

Сист. No: 40592

- 144 -

Сп П 89 тп

Френкель, Александр и др.  Иностранные инвестиции в России: основные тенденции / Александр Френкель, Яков Сергиенко, Наталья Райская. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 9, с. 76-89. 

  

Сист. No: 40393

- 145 -

Сп В 83 Э

Яковлев, А.  Кто планирует инвестиции несмотря на кризис и что им мешает? / А. Яковлев. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 101-110. 

  

Сист. No: 40423

Анализ на инвестициите

- 146 -

40873

Михайлов, Михаил.  Анализ на финансовата устойчивост на земеделските производители, кандидатстващи за финансиране па програма САПАРД / Михаил Михайлов и др. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 206-234. 

  

Сист. No: 40657

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 147 -

Сп Г 62 а

Парашкевов, Стоян Симеонов.  Същност и характеристика на капитала, като обект на общоикономическо и финансово изследване / Стоян Симеонов Парашкевов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 166-193. 

  

Сист. No: 40790

Икономика

- 148 -

39823

Андреева, Мария.  Обединяването като основен социално-икономически проблем на икономиката в преход / Мария Андреева. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.2, Т.2 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 107-114. 

  

Сист. No: 40351

- 149 -

В К 263

Станев, Илин.  Стабилен ход или куцукане / Илин Станев. // Капитал, N 1, 9-15 ян. 2010, с. 30. 

  

Сист. No: 40326

- 150 -

Сп П 57 х

Архипов, В.  Экономика Австралии: состояние и перспективи / В. Архипов. // Экономист . - Москва, 2009, N 11, с. 55-66. 

  

Сист. No: 40583

- 151 -

Сп Р 868 э

Ван, С. и др.  Экономические преобразования в Китае: анализ и сопоставление с российским реформационным опытом / С. Ван, Г. Фан. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 9-10, с. 38-50. 

  

Сист. No: 40760

- 152 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Отпушването на икономиката / Невен Вълев. // Мениджър, 2010, N 1, с. 120-121. 

  

Сист. No: 40341

- 153 -

Сп П 57 х

Гасанов, М.  Пороблемы развития производственной инфраструктуры Дагестана / М. Гасанов. // Экономист . - Москва, 2009, N 10, с. 76-81. 

  

Сист. No: 40472

- 154 -

Сп В 83 Э

Гончар, К.  Инновационное поведение промышленности: разрабатывать нельзя заимствовать / К. Гончар. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 125-141. 

  

Сист. No: 40429

- 155 -

Сп В 83 Э

Долгопятова, Т.  Изменение стуктуры собственности на предприятиях обработывающей промышленности (по данным мониторинга) / Т. Долгопятова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 111-124. 

  

Сист. No: 40425

- 156 -

Сп П 89 тп

Иванова, Наталья.  Инновации в условиях кризиса: тенденции и перспективы / Наталья Иванова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 9, с. 8-16. 

  

Сист. No: 40381

- 157 -

Сп И 502

Наама, Карим.  Икономическата реформа в Египет / Карим Наама. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 82-86. 

  

Сист. No: 40476

- 158 -

Сп И 502

Нейчев, Станьо.  Какво причини и можем ли да се предпазим в бъдеще от глобална криза? / Станьо Нейчев. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 10-15. 

  

Сист. No: 40436

- 159 -

Сп П 89 тп

Островский, Андрей.  Выход из кризиса: специфика Китая / Андрей Островский. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 6, с. 36-48. 

  

Сист. No: 40373

- 160 -

Сп А 582

Седларски, Теодор.  Концепцията за транзакционните разходи в неокласическата и неоинституционалната теория / Теодор Седларски. // Икономически алтернативи, 2009, N 1, с. 79-87. 

  

Сист. No: 40795

- 161 -

Сп Ф 703

Трифонов, Александър.  Публично-частно партньорство по време на криза / Александър Трифонов. // Фондове Програми Проекти, II, 2009, N 9, с. 18-20. 

  

Сист. No: 40299

- 162 -

Сп Н 25 а

Petkov, Plamen.  Research on the Dependence of the Gross Domestic Product on the Number of Employees and the Gross Pricing of Capital in Bulgaria Using the Expanded Box-Cox Transformation / Plamen Petkov. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 156-171. 

  

Сист. No: 40289

Регионална икономика

- 163 -

41230

Богданова, Маргарита.  Конкурентни предимства на районите за планиране в България / Маргарита Богданова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 251-259. 

  

Сист. No: 40574

- 164 -

Сп Ф 53 кс

Керефов, М. А.  Сущность экономического кризиса регионального развития / М. А. Керефов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 47, с. 42-47. 

  

Сист. No: 40478

- 165 -

Сп Ф 53 кс

Нагоев, А. Б.  Депресия и кризис в региональном развитии / А. Б. Нагоев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 48, с. 35-40. 

  

Сист. No: 40523

- 166 -

Сп Ф 703

Панайотов, Димитър.  Нужен е нов Закон за регионалното развитие на България / Димитър Панайотов. // Фондове Програми Проекти, II, 2009, N 11-12, с. 13-15. 

  

Сист. No: 40649

Икономика на България

- 167 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Европа ни прехвърли кризата, сега ще ни помогне да излезем от нея / Георги Ангелов. // Мениджър, 2010, N 1, с. 24-26. 

  

Сист. No: 40337

- 168 -

Сп М 486

Богданов, Лъчезар.  Ръст между 0 и 4 процента / Лъчезар Богданов. // Мениджър, 2010, N 1, с. 44-46. 

  

Сист. No: 40340

- 169 -

Сп И 502

Димитрова, Параскева.  Регионалното развитие на България - състояние и прогноза до 2013 г. / Параскева Димитрова. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 56-63. 

  

Сист. No: 40458

- 170 -

Сп И 502

Пасев, Веселин.  Системни грешки задържат развитието на страната / Веселин Пасев. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 22-24. 

  

Сист. No: 40438

- 171 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Икономиката след кризата. Къде ще сме ние? / Красен Станчев. // Мениджър, 2010, N 2, с. 30-33. 

  

Сист. No: 40615

- 172 -

Сп М 486

Чобанов, Димитър.  По-леко с оптимизма! / Димитър Чобанов. // Мениджър, 2010, N 2, с. 123-125. 

  

Сист. No: 40620

Икономика на Русия

- 173 -

Сп Ф 53 кс

Джиоев, А. Т. и др.  Отраслевые приоритеты амереканских инвестиций в России / А. Т. Джиоев, А. В. Дмитриев. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 3, с. 44-50. 

  

Сист. No: 40718

- 174 -

Сп П 57 х

Дзарасов, Р.  Современны российский капитализм в свете научной методологии / Р. Дзарасов. // Экономист . - Москва, 2009, N 12, с. 54-59. 

  

Сист. No: 40601

- 175 -

Сп В 52 Мэ

Дробышевская, Т. А. и др.  Футкции теневой экономики на этапе смены институциональной структуры / Т. А. Дробышевская, В. А. Погребинская. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 5, с. 3-12. 

  

Сист. No: 40607

- 176 -

Сп П 57 х

Иншаков, О. и др.  О приоритетах государства в сфере наноиндустрии / О. Иншаков, А. Фесюн. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 10, с. 3-9. 

  

Сист. No: 40455

- 177 -

Сп П 57 х

Кучуков, Р.  Модернизация экономики: проблем, задачи / Р. Кучуков. // Экономист . - Москва, 86, 2010, N 1, с. 20-29. 

  

Сист. No: 40764

- 178 -

Сп П 89 тп

Полтерович, Виктор.  Принципы формирования национальной инновационной системы / Виктор Полтерович. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 11, с. 8-19. 

  

Сист. No: 40410

- 179 -

Сп П 57 х

Ускова, Т.  Производительность труда - главный фактор роста экономики / Т. Ускова. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 10, с. 10-17. 

  

Сист. No: 40466

- 180 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В.  Проблемы транснационализации российского бизнеса / И. В. Шевченко, Л. И. Мудрова, Ю. С. Щеблыкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 3, с. 2-9. 

  

Сист. No: 40713

- 181 -

Сп В 83 Э

Ясин, Е.и др.  Инситуциональные проблемы России в мировом контексте / Е. Ясин, М. Снеговая. // Вопросы экономики . - Москва, 2010, N 1, с. 114-128. 

  

Сист. No: 40694

Икономика на САЩ

- 182 -

Сп М 68 э

Давыдов, А.  Структурные изменения в американской экономике / А. Давыдов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 11, с. 35-47. 

  

Сист. No: 40260

Икономическа география

- 183 -

40873

Личев, Тихомир.  Природни предпоставки за развитието на селските райони в Централна и Източна северна България / Тихомир Личев. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 177-184. 

  

Сист. No: 40643

Стопанска история

- 184 -

40925

Друмева, Мариана.  Свищов като важен фактор за икономическото развитие на българските земи през епохата на Възраждането / Мариана Друмева. // Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България : Т.1-3; Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. : Т.3. Секция "Икономика", Т.3. Секция "Икономика" : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 104-118. 

  

Сист. No: 40485

Икономически растеж

- 185 -

В К 263

Ганев, Калоян.  Труд, капитал и още нещо / Калоян Ганев. // Капитал, XVIII, N 4, 30 ян.-5 фев. 2010, с. 25. 

  

Сист. No: 40506

Бизнес политика

- 186 -

39823

Георгиева, Теодора.  Интегриране на технологичната стратегия във фирмения стратегически комплекс / Теодора Георгиева. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 341-347. 

  

Сист. No: 40417

Приватизация

- 187 -

40427

Захариев, Еленко.  Приватизацията в България - недалновидна концепция и/или стратегически планирана декапитализация на националното стопанство / Еленко Захариев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ "Ценов". - Свищов, 2003, с. 43-49. 

  

Сист. No: 40623

- 188 -

39823

Захариев, Еленко и др.  Стратегическа ориентация на приватизираните предприятия / Еленко Захариев, Теодор Стоянов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 302-307. 

  

Сист. No: 40407

Прогнозиране

- 189 -

41230

Андреева, Мария.  Проблеми на организационното и информационното осигуряване на стратегическото фирмено планиране / Мария Андреева. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 163-167. 

  

Сист. No: 40559

- 190 -

41230

Банчев, Петър.  Продуктово-пазарното интегриране - една съвременна стратегия за стопански растеж / Петър Банчев. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 182-186. 

  

Сист. No: 40570

Икономически анализ

- 191 -

Сп Б 90

Гусарова, Л. В.  Анализ деятельности некоммерческих организаций / Л. В. Гусарова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 1, с. 104-107. 

  

Сист. No: 40555

- 192 -

Сп С 953

Колева, Росица.  Аналитична оценка на бизнеса в годишния доклад за дейността на предприятието / Росица Колева. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 24-26. 

  

Сист. No: 40521

Икономика на отраслите

- 193 -

Сп И 502

Томова, Биляна и др.  Българската филмова индустрия в условията на пазарна трансформация / Биляна Томова, Диана Андреева. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 66-71. 

  

Сист. No: 40473

- 194 -

Сп Н 25 а

Deneva, Aneta.  On some Truths and Misbeliefs about Bulgarian Sewing Industry / Aneta Deneva. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 99-109. 

  

Сист. No: 40275

Аграрна икономика

- 195 -

40873

Андреева, Мария.  Проблеми на конкурентоспособността на българския аграрен сектор / Мария Андреева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 20-25. 

  

Сист. No: 40624

- 196 -

В Б 921ф

Аграрният сектор на Канада е ориентиран към износ . // Български фермер, XVIII, N 945, 14-20 ян. 2010, с. 14, 22. 

  

Сист. No: 40349

Икономика на селското стопанство

- 197 -

Сп А 582

Благоева-Яркова, Юлияна и др.  Предизвикателства пред развитието на селските райони в България в условията на членство в Европейския съюз (на примера на селските общини от област Стара Загора) / Юлияна Благоева-Яркова, Красимира Тонева, Неделин Марков. // Икономически алтернативи, 2009, N 5, с. 51-65. 

  

Сист. No: 40422

Икономика на индустрията, предприятието

- 198 -

Сп А 582

Делиибрамов, Селман.  Ценностен анализ и фирмена ценностна система на български индустриални фирми / Селман Делиибрамов. // Икономически алтернативи, 2009, N 1, с. 64-78. 

  

Сист. No: 40791

Икономика на туризма

- 199 -

40873

Минков, Венцислав.  За ролята на селския туризъм / Венцислав Минков. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 198-205. 

  

Сист. No: 40645

Туризъм в България

- 200 -

43222

Балевски, Иво.  Предизвикателства и възможности за интегрирано развитие на културен и природен туристически продукт на територията на природен парк "Българка" / Иво Балевски. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 208-217. 

  

Сист. No: 40265

- 201 -

43222

Кръстева, Атанаска.  Бъдещето на кулинарния туризъм в България / Атанаска Кръстева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 198-207. 

  

Сист. No: 40262

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 202 -

Сп П 57 х

Соколов, М.  Внутренние цены ТЭК не должны зависеть от внешних / М. Соколов. // Экономист . - Москва, 2009, N 12, с. 32-46. 

  

Сист. No: 40600

Търговия

- 203 -

40873

Добрева, Дучка.  Насоки за усъвършенстване на търговията със зърно / Дучка Добрева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 104-109. 

  

Сист. No: 40636

- 204 -

41230

Иванова, Маруся.  Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране на продажбите / Маруся Иванова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 393-402. 

  

Сист. No: 40579

- 205 -

Сп Г 62 а

Ченков, Адриан Валентинов.  Теоретични аспекти на концепцията "Жизнен цикъл на клиенти" / Адриан Валентинов Ченков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 215-225. 

  

Сист. No: 40796

- 206 -

Сп Н 25 а

Денчева, Силвена.  Проблеми на електронната търговия / Силвена Денчева. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 3, с. 38-49. 

  

Сист. No: 40500

- 207 -

Сп А 582

Стоянов, Михал.  POS системите в съвременния търговски бизнес / Михал Стоянов. // Икономически алтернативи, 2009, N 5, с. 39-50. 

  

Сист. No: 40418

- 208 -

Сп В 52 Мэ

Устюжанин, А. А.  Франчайзинг в России / А. А. Устюжанин. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 4, с. 14-20. 

  

Сист. No: 40446

Маркетинг

- 209 -

40427

Андреева, Мария.  Изисквания и проблеми при изграждане на маркетинговата стратегия на предприятието / Мария Андреева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 58-65. 

  

Сист. No: 40626

- 210 -

39823

Банчев, Петър.  Проблемът за избора на формата на стокова дистрибуция / Петър Банчев. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 55-60. 

  

Сист. No: 40390

- 211 -

40472

Банчев, Петър.  Тези на концепцията на интегрирания маркетинг / Петър Банчев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна, 2003, с. 37-42. 

  

Сист. No: 40545

- 212 -

40475

Веселинова, Надежда.  Проблеми при информационното осигуряване на маркетинговия планов процес / Надежда Веселинова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 351-356. 

  

Сист. No: 40568

- 213 -

41230

Веселинова, Надежда.  Маркетинговото планиране, маркетинговият контрол и контролинговата система - приложни аспекти в монтажните организации / Надежда Веселинова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 285-291. 

  

Сист. No: 40576

- 214 -

40475

Горанова, Пенка.  Външна детерминираност на потребителското поведение / Пенка Горанова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 233-240. 

  

Сист. No: 40562

- 215 -

40427

Иванов, Ивайло.  Роля на продажбите в съвременни условия / Ивайло Иванов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 162-167. 

  

Сист. No: 40656

- 216 -

40472

Илиев, Даниел.  Превръщане на възраженията на клиентите в предимство - елемент на съвременния потребетелски маркетинг / Даниел Илиев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна, 2003, с. 156-160. 

  

Сист. No: 40551

- 217 -

40475

Илиев, Даниел Иванов.  Лоялност към клиентите на потребителския пазар / Даниел Иванов Илиев. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 267-272. 

  

Сист. No: 40563

- 218 -

40475

Йорданов, Радослав Георгиев.  Избор на дифузионен модел: симулационен подход / Радослав Георгиев Йорданов. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 339-350. 

  

Сист. No: 40566

- 219 -

40427

Мидова, Петранка Иванова.  Ролята на брендинга за повишаване конкурентноспособността на предприятието / Петранка Иванова Мидова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 122-129. 

  

Сист. No: 40646

- 220 -

40472

Митев, Неделчо Й.  Възможности за използване на маркетинговата концепция в сферата на услугите / Неделчо Й. Митев. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна, 2003, с. 84-89. 

  

Сист. No: 40547

- 221 -

40427

Тананеева, Живка.  Фирмена стратегия за развитие на маркетинговата функция / Живка Тананеева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 168-174. 

  

Сист. No: 40659

- 222 -

40475

Тананеева, Живка Минкова.  Привличане на глабалния потребител с висококачествени селскостопански продукти / Живка Минкова Тананеева. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 357-361. 

  

Сист. No: 40575

- 223 -

39823

Тонкова, Станка.  Маркетинг на локализационния избор / Станка Тонкова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 34-41. 

  

Сист. No: 40387

- 224 -

40475

Цветкова, Маргарита Гергова.  Анализ на динамиката на оборота / Маргарита Гергова Цветкова. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 331-335. 

  

Сист. No: 40564

- 225 -

40475

Цонева, Иванка Борисова.  Търговски марки и реклама / Иванка Борисова Цонева. // Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив., 2003, с. 107-113. 

  

Сист. No: 40560

- 226 -

40472

Янков, Никола.  Маркетинговата парадигма за XXI век - очертаване и изследване / Никола Янков. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 32-36. 

  

Сист. No: 40543

- 227 -

40475

Янков, Никола.  Маркетинговото развитие като водещ стратегически фирмен вектор / Никола Янков. // Second international confeence "Marketing in the Era of Globalization,  conceprs. Second international conference "Marketing in the Era of Globalization, conceprs, trends" 15 - 16 may 2003, Bourgas : Бургаски свободен унив.. - Bourgas, 2003, с. 69-75. 

  

Сист. No: 40558

- 228 -

Сп Г 621 УНСС

Балева, Велина.  Продуктова диференциация. / Велина Балева. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 215-248. 

  

Сист. No: 40739

- 229 -

Сп А 582

Балева, Велина.  Критерии и показатели за оценка конкурентоспособноста на стоките / Велина Балева. // Икономически алтернативи, 2009, N 1, с. 7-19. 

  

Сист. No: 40774

- 230 -

Сп П 89 тп

Петрович, Михаил.  Современный потребитель и государственный патернализм / Михаил Петрович. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 1, с. 16-24. 

  

Сист. No: 40759

- 231 -

Сп В 52 Мэ

Слепенкова, Е. М.и др.  Построение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций в российской компании / Е. М. Слепенкова, К. А. Горчаков. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 5, с. 63-74. 

  

Сист. No: 40612

- 232 -

41230

Marcheva, Anastasiya.  Issues in Strategic Marketing Planning DR (MRS) / Anastasiya Marcheva. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 227-230. 

  

Сист. No: 40597

Рекламна, комуникационна политика

- 233 -

40427

Горанова, Пенка.  Ролята на интернет-рекламата в малкия бизнес / Пенка Горанова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 255-262. 

  

Сист. No: 40675

- 234 -

40427

Минков, Венцислав.  Проблеми на рекламната стратегия на предприятието / Венцислав Минков. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ "Ценов". - Свищов, 2003, с. 28-36. 

  

Сист. No: 40614

- 235 -

40427

Спасов, Момчил.  Проблеми и предизвикателства пред малките предприятия при избор на рекламна агенция / Момчил Спасов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 310-317. 

  

Сист. No: 40709

Маркетингов мениджмънт

- 236 -

40472

Горанова, Пенка.  Технологии на стратегията "Управление на отношенията с клиентите" / Пенка Горанова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна, 2003, с. 121-127. 

  

Сист. No: 40549

- 237 -

40472

Проданова, Живка.  Агромаркетинга - необходимост за българското селско стопанство / Живка Проданова. // Маркетингът през ХХІ век: тенденции, проблеми, перспективи : Сборник доклади от кръгла маса по случай 5-годишнината от създаването на специалност "Маркетинг" : Университетско издателство-ИУ- Варна, 2003, с. 152-155. 

  

Сист. No: 40548

Маркетинг в индустрията (индустриален маркетинг)

- 238 -

Сп Д 226 п

Коджабашев, Михаил.  Нелоялната конкуренция - нарушение на защитена производствена и търговска тайна / Михаил Коджабашев. // Данъчна практика, 2010, N 1, с. 33-37. 

  

Сист. No: 40754

Маркетинг в туризма

- 239 -

43222

Илиева, Любка.  Съвременни методи за продажба на туристически продукти / Любка Илиева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 299-307. 

  

Сист. No: 40283

- 240 -

43222

Петрова, Симеонка Александрова.  Взаимоотношения в дистрибуционните канали на туризма: конфликти между хотелиери и туроператори / Симеонка Александрова Петрова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 322-332. 

  

Сист. No: 40294

Логистика

- 241 -

Сп И 502

Ананиев, Симеон.  Обща транспортна и икономическа политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари / Симеон Ананиев. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 40445

- 242 -

Сп Л 763

Баркодове с по-добри характеристики, повече данни на същата площ . // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 66-67. 

  

Сист. No: 40580

- 243 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Логистиката през 2020 г. ще бъде по-екологична / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 54-56. 

  

Сист. No: 40572

- 244 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Да бъдем гъвкави, да бъдем бързи / Росица Великова. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 58-59. 

  

Сист. No: 40578

- 245 -

Сп Л 763

Димчев, Владимир.  Как се пресмята себестойност на логистичното обслужване / Владимир Димчев. // Логистика, VI, 2010, N 1, с. 24-29. 

  

Сист. No: 40571

- 246 -

Сп Л 763

Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод . // Логистика, V, 2009, N 9, с. 50-51; N10, с. 54-55. 

  

Сист. No: 39675

- 247 -

Сп П 89 тп

Кузнецова, Марина.  Логистические затраты: теоретический и практический аспекты / Марина Кузнецова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 2, с. 61-66. 

  

Сист. No: 40357

- 248 -

Сп А 582

Раковска, Мирослава.  Насоки за усъвършенстване управлението на веригата на доставките в българските предприятия / Мирослава Раковска. // Икономически алтернативи, 2009, N 1, с. 47-63. 

  

Сист. No: 40786

Външна търговия

- 249 -

Сп Н 326 ту

Желев, Паскал.  Експортна специализация на България в отношенията с Европейския съюз (1999-2007 г.) / Паскал Желев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 229-278. 

  

Сист. No: 40710

Външнотърговска политика

- 250 -

Сп М 45-о

Динков, Динко.  Външната политика на България в условията на радикални трансформации в международната система / Динко Динков. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 15-22. 

  

Сист. No: 40261

Международни икономически отношения

- 251 -

41055

Горанова, Пенка Вълчева.  Еврорегионите и трансграничното сътрудничество между българските и румънските местни власти / Пенка Вълчева Горанова. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализация, . Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 276-282. 

  

Сист. No: 40591

- 252 -

40925

Тонкова, Станка.  Предизвикателства на децентрализираното трансгранично сътрудничество / Станка Тонкова. // Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България : Т.1-3; Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. : Т.3. Секция "Икономика", Т.3. Секция "Икономика" : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 153-162. 

  

Сист. No: 40489

- 253 -

Сп Г 62 а

Кабакчиева, Цветелина Тодорова.  Двустранните икономически отношения между България и Гърция и развитие на гръцките предприемачески дейности на българския пазар / Цветелина Тодорова Кабакчиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 194-211. 

  

Сист. No: 40793

- 254 -

Сп М 45-о

Винаров, Иван.  Сравнителен анализ на държавното управление в България и в Румъния / Иван Винаров. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 175-200. 

  

Сист. No: 40285

- 255 -

Сп М 45-о

Григорова, Женя.  Перспективи за сътрудничество между Бразилия, Русия, Индия и Китай в рамките на международната структура БРИК / Женя Григорова. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 147-160. 

  

Сист. No: 40277

- 256 -

Сп М 45-о

Младенов, Бойко.  Република Полша: преходът и външната политика / Бойко Младенов. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 23-28. 

  

Сист. No: 40263

- 257 -

Сп М 45-о

Петров, Камен.  Предизвикателствата пред международните отношения, породени от геоикономическото развитие / Камен Петров. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 119-128. 

  

Сист. No: 40278

- 258 -

Сп М 68 э

Потапов, М.  Мировой экономический кризис и восточная Азия / М. Потапов. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 12, с. 19-25. 

  

Сист. No: 40585

Европейска интеграция

- 259 -

Сп Б 925 с

Божков, Васил и др.  Процедури за определяне на изпълнител от бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (от фондове и програми на Европейския съюз) / Васил Божков, Красен Василев. // Български счетоводител, XX, 2009, N 23-24, с. 22-34. 

  

Сист. No: 40313

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 260 -

42959

Кристоф-Чакалоф, Мари-Франс.  Разширяване на ЕС и възможните последици в Черноморската зона: между присъединяване и политика на добросъседство / Мари-Франс Кристоф-Чакалоф. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция 6-7 октомври 2006 г. : Унив. изд. ВСУ. - Варна, 2008, с. 13-22. 

  

Сист. No: 40306

- 261 -

42959

Паяр, Кристоф-Александър.  Европейският съюз и поуките за новоприетите държави по отношение на енергийната сигурност / Кристоф-Александър Паяр. // Европейският съюз и Черноморският регион : Международна конференция 6-7 октомври 2006 г. : Унив. изд. ВСУ. - Варна, 2008, с. 39-51. 

  

Сист. No: 40317

- 262 -

Сп Г 621 УНСС

Йотова, Лилия.  Благосъстоянието преди и след членството на България в Европейския Съюз: между очакванията и реалностите / Лилия Йотова. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 289-342. 

  

Сист. No: 40747

- 263 -

Сп Е 206

Държавните помощи - какво знаем за тях . // Европейски пари за България, 2010, N 1, с. 33-34; N2, с. 28-29. 

  

Сист. No: 40332

- 264 -

Сп Б 254 и

Манчев, Цветан.  Финансовата криза и институционалната реформа в Европейския съюз / Цветан Манчев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 9-10, с. 31-41. 

  

Сист. No: 40399

- 265 -

Сп М 68 э

Стрежнева, М.  Структурирование политического пространства в Европейском союзе / М. Стрежнева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 12, с. 38-49. 

  

Сист. No: 40587

- 266 -

Сп Н 326 ту

Трифонова, Силвия.  Анализ на възможностите за финансиране на общински проекти в социално-културната сфера по оперативна програма "Регионално развитие" в периода 2007-2013 година / Силвия Трифонова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 95-126. 

  

Сист. No: 40701

- 267 -

Сп Е 206

Управление на риска при работа по проекти . // Европейски пари за България, 2010, N 2, с. 30-32. 

  

Сист. No: 40605

Право. Наука за държавата и правото

- 268 -

40873

Костов, Калин.  Публичноправни и частноправни особености на режима на договор за влог на зърно в публичен склад спрямо общата уредба в Търговския закон / Калин Костов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 145-156. 

  

Сист. No: 40641

- 269 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Данъчно третиране на доставката на рекламни услуги според практиката на Съда на Европейските ощности / Милена Кирилова. // Български законник, XIX, 2010, N 2, с. 65-70. 

  

Сист. No: 40731

- 270 -

Сп А 582

Маринова, Светла.  Към понятието правен принцип / Светла Маринова. // Икономически алтернативи, 2009, N 5, с. 75-89. 

  

Сист. No: 40428

- 271 -

Сп Т 961 п

Николова, Райна.  Публичноправен режим на спонсорството в радио и телевизионната дейност / Райна Николова. // Търговско право, XVIII, 2009, N 4, с. 5-29. 

  

Сист. No: 40336

- 272 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Екологоправен режим на отделните видове химични вещества по вторичното европейско право / Георги Пенчев. // Търговско право, XVIII, 2009, N 4, с. 83-101. 

  

Сист. No: 40338

- 273 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. / Аспасия Петкова. // Български законник, XIX, 2010, N 1, с. 53-60. 

  

Сист. No: 40432

- 274 -

Сп И 31

Симеонов, Истилиян.  Процедури по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане / Истилиян Симеонов. // ИДЕС, 2010, N 1, с. 28-46. 

  

Сист. No: 40669

Авторско право

- 275 -

Сп Н 326 ту

Борисова, Владя.  Функциониране на системата за управление на авторските и сродните им права / Владя Борисова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 127-153. 

  

Сист. No: 40703

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 276 -

Сп Г 621 УНСС

Христов, Христо.  Приоритети в развитието на публичния сектор в условията на евроинтеграцията / Христо Христов. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 75-128. 

  

Сист. No: 40726

Социално осигуряване

- 277 -

Сп Ф 53 кс

Борисенко, Н. Ю.  Этапы реформирования пенсионной системы России / Н. Ю. Борисенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 3, с. 34-43. 

  

Сист. No: 40714

- 278 -

Сп В 52 Мэ

Подлесных, Виктор Иванович.  Применим ли чилийский опыт реформирования пенсионной сестемы в России? / Р. А. Подкорытов. // Вестник Московского университета . - Москва, 2009, N 5, с. 23-34. 

  

Сист. No: 40608

Социално осигуряване в България

- 279 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Промени в социалното и здравното осигуряване през 2010 година / Аспасия Петкова. // ИДЕС, 2010, N 1, с. 48-57. 

  

Сист. No: 40674

Застраховане

- 280 -

40473

Шишманов, Красимир.  Интернет-представяне на застрахователните компании / Красимир Шишманов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България 23 - 25 октомври 2002 г. : Сборник доклади от научна конференция с международно участие : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 198-202. 

  

Сист. No: 40486

- 281 -

В З 375

Киров, Стоян.  С поглед отвъд кризата. BANCASSURANCE: начин за оцеляване или възможност за развитие? / Стоян Киров. // Застраховател, XVI, N 23, 16 дек. 2009, с. 11. 

  

Сист. No: 40346

- 282 -

В З 375

Киров, Стоян.  С поглед отвъд кризата. BANCASSURANCE: начин за оцеляване или възможност за развитие? / Стоян Киров. // Застраховател, XVI, N 1, 13 ян. 2010, с. 14. 

  

Сист. No: 40347

- 283 -

В З 375

Кирова, Мина.  С поглед отвъд кризата. Контролинг на застрахователните резултати в условията на икономическа криза / Мина Кирова. // Застраховател, XVI, N 2, 27 ян. - 10 февр. 2010, с. 11, 15; N3, с. 16,21. 

  

Сист. No: 40464

- 284 -

Сп Г 62 а

Панева, Анелия Ангелова.  Демографското остаряване - фактор за развитие на животозастраховането / Анелия Ангелова Панева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 5-23. 

  

Сист. No: 40772

- 285 -

Сп Г 62 а

Станевска, Цветомира Станева.  Влияние на асиметричната информация върху дейността на застрахователното дружество / Цветомира Станева Станевска. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 239-250. 

  

Сист. No: 40800

- 286 -

Сп Ф 53

Архипов, А. П.  О теоретических основах страховой деятельности / А. П. Архипов. // Финансы . - Москва, 85, 2010, N 1, с. 39-43. 

  

Сист. No: 40725

- 287 -

Сп Ф 53 кс

Игонина, Л. Л. и др.  Особенности управления финансовой устойчивостью страховых организаций / Л. Л. Игонина, Е. Ф. Базык. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 5, с. 32-37. 

  

Сист. No: 40780

- 288 -

Сп С 848 д

Королев, Михаил Иванович.  Страхование в системе управления экономиской безопасностью предприятия / Михаил Иванович Королев. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 8, с. 40-47. 

  

Сист. No: 40443

- 289 -

Сп С 848 д

Косминский, Кирилл Петрович.  Виды и особенности институциональных структур мирового страхового рынка / Кирилл Петрович Косминский. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 9, с. 11-21; N10, с. 21-25. 

  

Сист. No: 40745

- 290 -

Сп Ф 53 кс

Наркаев, В. Р.  Влияние финансового кризиса на рынок перестрахования / В. Р. Наркаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 48, с. 94-97. 

  

Сист. No: 40531

- 291 -

Сп С 848 д

Николаевич, Игорь.  Совершенствование модели управления персоналом как фактор повышения конкуренто-способности страховой организации / Игорь Николаевич. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 9, с. 22-27. 

  

Сист. No: 40738

- 292 -

Сп Ф 53 кс

Синникова, Ю. М.  Страховой рынок: проблемы и перспективы налогового регулирования / Ю. М. Синникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 3, с. 75-80. 

  

Сист. No: 40720

- 293 -

Сп С 848 д

Соловьев, Дмитрий Васильевич.  Страхование как фактор развитие предприятия / Дмитрий Васильевич Соловьев. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 9, с. 38-45. 

  

Сист. No: 40741

Застраховане в България

- 294 -

Сп Н 25 а

Илиев, Боян.  Застраховка "Рента срещу жилище" / Боян Илиев. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 3, с. 5-15. 

  

Сист. No: 40482

Образование

- 295 -

43222

Пашова, Събка.  Необходимост от изучаване на стоковедната наука от професионалните специалисти в туризма / Събка Пашова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 455-463. 

  

Сист. No: 40304

- 296 -

Сп В 52 Мэ

Лугачев, М. И. и др.  ИТ - компетентности как часть экономического образования / М. И. Лугачев, К. Г. Скрипкин. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 4, с. 109-120. 

  

Сист. No: 40453

- 297 -

Сп С 683 м

.  "Мениджмънт на качеството и метрология" - специалност от европейското образователно пространство. // Стандартизация Метрология Сертификация, LXI, 2010, N 1, с. 25-28. 

  

Сист. No: 40766

Образование в България

- 298 -

43222

Диков, Венцислав и др.  Електронно обучение и развитие на междукултурната комуникация / Венцислав Диков, Виктор Монев. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 389-394. 

  

Сист. No: 40298

- 299 -

43222

Стефанова, Акулина.  Подготовка на кадрите за създаване и реализация на качествен туристически продукт / Акулина Стефанова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 363-372. 

  

Сист. No: 40295

Висше образование

- 300 -

41055

Василев, Йордан Иванов.  "Икономиката на знанието" и предизвикателствата пред висшето икономическо образование / Йордан Иванов Василев. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализация, . Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 76-79. 

  

Сист. No: 40588

- 301 -

41362

Охрименко, Сергей и др.  Подготовка на магистри по новата специалност "Информационна безопастност" / Сергей Охрименко, Агоп Саркисян. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 49-57. 

  

Сист. No: 40496

- 302 -

41055

Стефанов, Стефан.  Развиване на познавателната и творческата активност на студентите-икономисти чрез обучението им по математическите дисциплини / Стефан Стефанов. // Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализация, . Международна конференция "Предизвикателства пред образованието и науката в контекста на глобализацията" 11-13 юни 2004 г. : Сборник доклади : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2004, с. 64-69. 

  

Сист. No: 40586

- 303 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Еврпейската политика за обучение на учители / М. Стоянова. // INFO свят, 3, 2009, N 4, с. 3-6. 

  

Сист. No: 40676

- 304 -

В А 561

Адамов, Величко.  Бъдете отговорни , мъдри и решителни / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 4, 01 септ. 2007, с. 1. 

  

Сист. No: 40817

- 305 -

В А 561

Захариев, Еленко.  Развитие и възход на катедрата / Еленко Захариев. // Алма матер . - Свищов, N 4, 01 окт. 2007, с. 1. 

  

Сист. No: 40819

- 306 -

В А 561

Ректорът доц. д-р Величко Адамов . // Алма матер . - Свищов, N 4, 01 септ. 2007, с. 2. 

  

Сист. No: 40818

- 307 -

Сп А 582

Атанасов, Николай.  Студентското кредитиране - средство за улесняване на достъпа до висше образование / Николай Атанасов. // Икономически алтернативи, 2009, N 5, с. 109-116. 

  

Сист. No: 40430

- 308 -

Сп М 457 е

Богданов, Асен.  България по пътя на изпреварващото образование / Асен Богданов. // Международно списание Е и М еврообразование, 2009, N 6, с. 20-27. 

  

Сист. No: 40348

- 309 -

Сп В 52 лэ

Бойко, Н. Г.  Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг / Н. Г. Бойко. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика . - Санкт-Петербург, 2009, N 4, с. 164-169. 

  

Сист. No: 40688

- 310 -

Сп П 89 тп

Краковская, Ирина.  Современный менеджмент и управление человеческим капиталом вузов / Ирина Краковская. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 10, с. 34-41. 

  

Сист. No: 40388

- 311 -

Сп П 89 тп

Краснобаева, Ирина.  Анализ зарубежного опыта по реформированию высшего образования / Ирина Краснобаева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 3, с. 92-104. 

  

Сист. No: 40366

- 312 -

Сп Ю 371

Ников, Деян.  Рейтингови системи за висшето образование / Деян Ников. // Ютилитис, 2010, N 2, с. 54-55. 

  

Сист. No: 40681

- 313 -

Сп П 89 тп

Резник, Галина.  Формирование программы лоялности как фактора конкурентоспособности ВУЗа / Галина Резник. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 2, с. 83-92. 

  

Сист. No: 40364

Висше образование за икономисти

- 314 -

40427

Пенков, Илко Л.  Към оптимален брой образователни специалности по икономика / Илко Л. Пенков. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 103-108. 

  

Сист. No: 40644

- 315 -

Сп П 57 х

Хубиев, К.  О теоретико-содержательных основах экономического образования / К. Хубиев. // Экономист . - Москва, 2009, N 10, с. 35-46. 

  

Сист. No: 40469

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математическо моделиране

- 316 -

40873

Аспарухова, Илка.  Икономико-математически модели в земеделието - възможности за развитие и приложение / Илка Аспарухова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 26-35. 

  

Сист. No: 40627

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стокознание

- 317 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Не всички опаковки за храни са безопасни / Мара Георгиева. // РЕГАЛ, XLVI, 2010, N 1, с. 33-34. 

  

Сист. No: 40761

Енергетика

- 318 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? / Л. Григорьев, В. Крюков. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 12, с. 22-37. 

  

Сист. No: 40312

- 319 -

Сп М 45-о

Дюлгерова, Нина.  Геоенергетиката - коректив в международните отношения / Нина Дюлгерова. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 5-6, с. 113-118. 

  

Сист. No: 40276

- 320 -

Сп П 57 х

Каныгин, П.  Альтернативная энергетика в ЕС: возможности и пределы / П. Каныгин. // Экономист . - Москва, 2010, N 1, с. 49-57. 

  

Сист. No: 40768

- 321 -

Сп П 89 тп

Клавдиенко, Виктор.  Стимулирование развития нетрадиционной энергетики в странах ЕС / Виктор Клавдиенко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 7, с. 62-72. 

  

Сист. No: 40375

- 322 -

Сп Ю 371

Кънчев, Йордан.  Оценяване на ВОТ проекти / Йордан Кънчев. // Ютилитис, 2010, N 2, с. 56-57. 

  

Сист. No: 40682

- 323 -

Сп П 89 тп

Макаров, Алексей.  Энергетическое пространство: реальность и прогнозы / Алексей Макаров. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 8, с. 8-17. 

  

Сист. No: 40380

- 324 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  Ядрени предизвикателства / Ивайло Найденов. // Ютилитис, 2010, N 1, с. 42-44. 

  

Сист. No: 40540

- 325 -

Сп Ю 371

Найденов, Ивайло.  Топлинна икономичност на газотурбинни инсталации / Ивайло Найденов. // Ютилитис, 2010, N 2, с. 44,46. 

  

Сист. No: 40678

- 326 -

Сп Ю 371

Николова, Надежда.  "Набуко" - енергиен мост между Европейския съюз и Турция / Надежда Николова. // Ютилитис, 2010, N 1, с. 40-41. 

  

Сист. No: 40539

- 327 -

Сп Ю 371

Пенчев, Пенчо.  Ефективност при потребление на пара в индустрията / Пенчо Пенчев. // Ютилитис, 2010, N 2, с. 48-51. 

  

Сист. No: 40679

- 328 -

Сп И 502

Петров, Камен.  Трансевропейските тръбопроводи и ролята на България в тях / Камен Петров. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 32-35. 

  

Сист. No: 40449

- 329 -

Сп В 52 Мэ

Шашкин, Ю. А.  Россия как основной поставщик энергоресурсов для потребителей Турции / Ю. А. Шашкин. // Вестник Московского университета . - Москва, 2009, N 5, с. 35-42. 

  

Сист. No: 40609

Селско стопанство. Горско стопанство

- 330 -

Сп З 54

Видинова, Елена.  Обновяване на машинния парк и ОСП / Елена Видинова. // Земеделие плюс, 2010, N 1, с. 39-41. 

  

Сист. No: 40742

- 331 -

Сп З 544 к

Грижи за пшеницата през зимата . // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 12, с. 40-43. 

  

Сист. No: 40308

- 332 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Светът на прасковите и нектарините / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 1, с. 26-27. 

  

Сист. No: 40335

- 333 -

Сп П 57 х

Манасян, В.  Пути повышения эффективности плодоводства в Армении / В. Манасян. // Экономист . - Москва, 2009, N 11, с. 75-81. 

  

Сист. No: 40584

- 334 -

Сп З 54

Семков, Михо.  Проблеми на репродукцията в млечното говедовъдство / Михо Семков. // Земеделие плюс, 2010, N 1, с. 45-46. 

  

Сист. No: 40744

- 335 -

Сп А 255

Славова, Янка.  Ликвидирането на българското тютюнопроизводство и отрицателните последици за националната икономика / Янка Славова. // Агробизнесът, 2010, N 1, с. 16-17. 

  

Сист. No: 40334

- 336 -

Сп З 54

Сливов сорт за алтернативно плодопроизводство . // Земеделие плюс, 2010, N 1, с. 35-36. 

  

Сист. No: 40748

Селскостопански предприятия, производство

- 337 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Трудният път на българското вино / Петко Иванов. // Агробизнесът, 2010, N 2, с. 32-34. 

  

Сист. No: 40685

Аграрна политика

- 338 -

40873

Горчева, Таня.  Подготовката на България за въвеждане на обща аграрна политика на ЕС / Таня Горчева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 67-74. 

  

Сист. No: 40633

Растениевъдство

- 339 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  България губи позиции в производството на памук / Ваня Велинска. // Български фермер, N 950, 18-24 февр. 2010, 11. 

  

Сист. No: 40737

- 340 -

В Б 921ф

Има проблеми, но има и надеждни решения за справянето с тях . // Български фермер (прил. Сигурната растителна защита), N 951, 25 февр. - 3 март 2010, с. 2-3. 

  

Сист. No: 40798

- 341 -

Сп Г 62 а

Иванова, Зоя Станимирова.  Суровинно осигуряване на винопроизводството в региона на Северна България / Зоя Станимирова Иванова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 61-83. 

  

Сист. No: 40781

- 342 -

Сп Г 62 а

Христова, Мая Веселинова.  Тенденции в развитието на зърнопроизводството в България / Мая Веселинова Христова. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 226-238. 

  

Сист. No: 40799

- 343 -

Сп З 54

Тодорова, Надежда и др.  Адаптивност и продуктивност на зимен фуражен грах / Надежда Тодорова, Стайка Стратиева, Стефан Тодоров. // Земеделие плюс, 2010, N 1, с. 5-7. 

  

Сист. No: 40740

Земеделие. Организация и управление

- 344 -

В Б 921ф

Велинска, Ваня.  Насажденията с ограничен памук ще растат в бъдеще / Ваня Велинска. // Български фермер, N 949, 11-17 февр. 2010, с. 11. 

  

Сист. No: 40736

- 345 -

В Б 921ф

Ще прибави ли зимата проблеми за зърнопроизводство ни? . // Български фермер, XVIII, N 946, 21-27 ян. 2010, с. 7-8. 

  

Сист. No: 40420

Биологично земеделие

- 346 -

40427

Стойкова, Гергана.  Някои възможности за финансиране на малки и средни предприятия в областта на биоземеделието / Гергана Стойкова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 346-353. 

  

Сист. No: 40680

Управление на предприятията. Организация на производството

- 347 -

Сп Г 62 а

Иванов, Венцислав Цецков.  Усъвършенстване на бизнес процесите / Венцислав Цецков Иванов. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 39-60. 

  

Сист. No: 40777

- 348 -

Сп С 848 д

Королева, Елена Владимировна.  Комплексный подход к формированию системы аналитических показателей инновационной деятельности предприятия / Елена Владимировна Королева. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 11, с. 24-31. 

  

Сист. No: 40751

- 349 -

Сп Ф 53 кс

Кудина, М. В.  Возможности роста компании за счет слияний и присоединений / М. В. Кудина. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 4, с. 42-52. 

  

Сист. No: 40723

- 350 -

Сп С 848 д

Мокрова, Лидия Павловна.  Формирование методического аппарата управления нематериальными активами организации в процессах реструктуризации / Лидия Павловна Мокрова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 11, с. 32-43. 

  

Сист. No: 40752

- 351 -

Сп Н 25 а

Nakatani, Kenichiro.  Financial Measures for Water Quality Management / Kenichiro Nakatani. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 110-118. 

  

Сист. No: 40280

Мениджмънт

- 352 -

40873

Бакърджиева, Милка.  Трудности пред мениджмънта в аграрния сектор в условията на присъединяване на България към Европейския съюз / Милка Бакърджиева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.2, Т.2 : АИ Ценов, 2004, с. 25-34. 

  

Сист. No: 40816

- 353 -

40427

Денева, Анета.  Управлението на проекти - важен елемент на производствената стратегия на предприятието / Анета Денева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ "Ценов". - Свищов, 2003, с. 18-22. 

  

Сист. No: 40611

- 354 -

40427

Илиев, Даниел.  Стратегически аспекти на следпродажбената дейност на бизнесорганизацията (същност и методики) / Даниел Илиев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 175-182. 

  

Сист. No: 40660

- 355 -

40427

Тодоров, Тодор Ив.  Ритмичността като индикатор за устойчивостта на бизнес единиците / Тодор Ив. Тодоров. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ "Ценов". - Свищов, 2003, с. 37-42. 

  

Сист. No: 40617

- 356 -

Сп Г 621 УНСС

Симеонов, Огняни др.  Към еволюционните концепции за управлението на организациите / Огнян Симеонов, Мая Ламбовска. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 129-214. 

  

Сист. No: 40727

- 357 -

Сп П 89 тп

Безнощенко, Диана.  Оценка деятельности российского страховщика на основе показателей финансового риск-менеджмента EVA и RAROC / Диана Безнощенко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVIII, 2010, N 1, с. 63-70. 

  

Сист. No: 40763

- 358 -

Сп В 52 Мэ

Бобров, А. Л.  Сущность и предпосылки развития экологического менеджмента / А. Л. Бобров. // Вестник Московского университета . - Москва, 2009, N 5, с. 114-120. 

  

Сист. No: 40621

- 359 -

Сп У 732 п

Бурчакова, М.А.  Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе / М. А. Бурчакова. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 23, с. 43-45. 

  

Сист. No: 40323

- 360 -

Сп П 89 тп

Геращенко, Ирина.  Оценка инновационного потенциала компании / Ирина Геращенко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 11, с. 63-70. 

  

Сист. No: 40411

- 361 -

Сп Ф 703

Дилковска, Маргарита.  Корпоративна социална отговорност / Маргарита Дилковска. // Фондове Програми Проекти, II, 2009, N 10, с. 22-24. 

  

Сист. No: 40405

- 362 -

Сп П 89 тп

Еналеева, Юлия.  Теоретические подходы к экономическому обеспечению системы менеджмента качества / Юлия Еналеева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 12, с. 61-72. 

  

Сист. No: 40415

- 363 -

Сп П 89 тп

Клейнер, Георгий.  Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления / Георгий Клейнер. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 1, с. 15-22. 

  

Сист. No: 40353

- 364 -

Сп П 89 тп

Козенкова, Татьяна.  Концептуальные основы управления финансами в интегрированных структурах / Татьяна Козенкова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 9, с. 48-57. 

  

Сист. No: 40391

- 365 -

Сп П 89 тп

Конина, Наталия.  Управление транснациональными корпорациями в условиях глобальной конкуренции / Наталия Конина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 5, с. 33-39. 

  

Сист. No: 40370

- 366 -

Сп П 89 тп

Кулапина, Галина.  Консалтинговые услуги как механизм антикризисного управления / Галина Кулапина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 12, с. 28-35. 

  

Сист. No: 40590

- 367 -

Сп Ф 53 кс

Невейкин, В. П.  Методология расчета потока инвестиций для оценки истинной стоимости компании / В. П. Невейкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2010, N 1, с. 34-42. 

  

Сист. No: 40700

- 368 -

Сп П 89 тп

Невский, Николай.  Бюджетирование как инструмент управления предприятием / Николай Невский. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 8, с. 102-110. 

  

Сист. No: 40376

- 369 -

Сп П 89 тп

Никитина, Наталья.  Стратегический контроллинг как эффективный механизм системы антикризисного финансового управления / Наталья Никитина. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 2, с. 53-60. 

  

Сист. No: 40355

- 370 -

Сп П 89 тп

Павленко, Юрий.  Наука и научный потенциал как источник знаний: организация и управление НИОКР / Юрий Павленко. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 11, с. 107-120. 

  

Сист. No: 40412

- 371 -

Сп Н 25 а

Парашкевов, Стоян.  Идентификация на кризисните фактори и видове кризи / Стоян Парашкевов. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 3, с. 80-95. 

  

Сист. No: 40508

- 372 -

Сп В 52 Мэ

Разумова, Т. О. и др.  Особенности разработки программ адаптации для топ-менеджмента компании / Т. О. Разумова, Е. Ф. Федорова. // Вестник Московского университета . - Москва, 2009, N 5, с. 43-51. 

  

Сист. No: 40613

- 373 -

Сп У 732 п

Сардарян, А. и др.  Как управлять персоналом в виртуальных компаниях / А. Сардарян, Е. Барабанова. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 3, с. 38-41. 

  

Сист. No: 40753

- 374 -

Сп П 89 тп

Смирнова, Валентина.  Модели управления знаниями в организации / Валентина Смирнова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 7, с. 89-99. 

  

Сист. No: 40379

- 375 -

Сп П 89 тп

Смирнова, Валентина.  Процессы и функции управления знаниями / Валентина Смирнова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 8, с. 98-109. 

  

Сист. No: 40386

- 376 -

Сп П 89 тп

Шадрин, Александр.  Системный подход к менеджменту: качество и инновации / Александр Шадрин. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 11, с. 94-101. 

  

Сист. No: 40389

- 377 -

Сп Ч I 58 i

Alternative Paths to Competitive Advantage: A Fuzzy-Set Analysis of the Origins of Large Firms . // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 6, с. 545-574. 

  

Сист. No: 40331

- 378 -

Сп Ч J 80 f

Jagannathan, Ravi et al.  Do Hot Hands Exist among Hedge Fund Managers? An Empirical Evaluation / Ravi Jagannathan, Alexey Malakhov, Dmitry Novikov. // The Journal of Finance . - New York, 65, 2010, N 1, с. 217-255. 

  

Сист. No: 40561

- 379 -

Сп Н 25 а

Kamenov, Kamen.  Research on the Relationship "Passive - Active" Behaviour in the Management Process / Kamen Kamenov. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 19-30. 

  

Сист. No: 40270

- 380 -

Сп Ч R 62

Nash, James.  Taking the Stress Out of Work / James Nash. // Risk Management . - New York, 57, 2010, N 1, с. 42-47. 

  

Сист. No: 40794

Контрол-методи на управление

- 381 -

40873

Томов, Йордан.  Контролът срещу разрухата в селското стопанство / Йордан Томов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 300-309. 

  

Сист. No: 40654

- 382 -

40873

Цветкова, Надежда.  Ревизионна форма на контрол и приложението и в земеделските кооперации у нас / Надежда Цветкова. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 310-314. 

  

Сист. No: 40655

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 383 -

40427

Ганева, Ваня.  Ценностни аспекти на предприемаческото поведение / Ваня Ганева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 285-291. 

  

Сист. No: 40716

- 384 -

40427

Илиева, Боряна.  За някои негативи на предприемачеството / Боряна Илиева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 307-309. 

  

Сист. No: 40712

- 385 -

39823

Кънев, Петър и др.  Предприемачеството и новите информационни технологии / Петър Кънев, Венета Живкова-Божинова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 403-407. 

  

Сист. No: 40424

- 386 -

40427

Филипова, Теодора.  Основните предприемачески потоци във франчайзинга / Теодора Филипова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 338-345. 

  

Сист. No: 40684

- 387 -

Сп П 57 х

Тикин, В.  Критерий недобросовестной конкуренции / В. Тикин. // Экономист . - Москва, 2010, N 1, с. 85-91. 

  

Сист. No: 40771

Психология на управлението

- 388 -

40427

Каменов, Камен.  Поведенчески аспекти на устойчивостта на управленския процес / Камен Каменов. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 16-22. 

  

Сист. No: 40746

Корпоративно управление

- 389 -

40873

Асенов, Анатолий.  Основни мотиви за сливания и поглъщания на компании в световната практика / Анатолий Асенов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади: Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ Ценов, 2004, с. 14-24. 

  

Сист. No: 40813

- 390 -

Сп П 89 тп

Красильников, Сергей.  Некоторые проблемы внутрихолдингового финансового управления и пути их решения / Сергей Красильников. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 9, с. 64-75. 

  

Сист. No: 40392

- 391 -

Сп П 89 тп

Слипенчук, Михаил.  Человеческий капитал и корпоративное управление в современной экономике / Михаил Слипенчук. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 5, с. 94-104. 

  

Сист. No: 40371

Малък бизнес

- 392 -

40427

Василев, Йордан.  Готов ли е малкият бизнес за "новата икономика"? / Йордан Василев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 241-247. 

  

Сист. No: 40663

- 393 -

40427

Илиев, Драгомир.  Възможностите за интернационализация на малките и средни предприятия в дигитална икономика / Драгомир Илиев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 298-306. 

  

Сист. No: 40715

- 394 -

40473

Кънев, Петър и др.  Иновации и малък бизнес / Петър Кънев, Искра Пантелеева. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България 23 - 25 октомври 2002 г. : Сборник доклади от научна конференция с международно участие : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 253-262. 

  

Сист. No: 40488

- 395 -

40427

Пантелеева, Искра.  Продуктовите иновации и малките и средни предприятия / Искра Пантелеева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 277-284. 

  

Сист. No: 40717

- 396 -

40427

Симеонова, Петя.  Приватизацията на общинската собственост - фактор за стимулиране на предприемачество и малък бизнес / Петя Симеонова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 318-329. 

  

Сист. No: 40695

- 397 -

Сп Н 25 а

Петров, Ивайло.  Антикризисни политики и мерки в областта на международния бизнес / Ивайло Петров. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 3, с. 65-79. 

  

Сист. No: 40505

Управление на фирмата

- 398 -

40427

Тотев, Иван.  Насоки за успешно фирмено управление / Иван Тотев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, T.1. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 37-40. 

  

Сист. No: 40749

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 399 -

40873

Дончева, Людмила.  Приложение на SWOT - анализа в аграрния сектор / Людмила Дончева. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : АИ "Ценов", 2004, с. 117-121. 

  

Сист. No: 40639

- 400 -

40427

Цвяткова, Стойна Добрева.  Шест сигма - стратегия за качество на световно равнище / Стойна Добрева Цвяткова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 91-97. 

  

Сист. No: 40637

- 401 -

Сп П 89 тп

Федоров, Вадим и др.  Решение проблем психологии операторской деятельности в инновационных процессах / Вадим Федоров, Ирина Епанешникова, Геннадий Бендерский. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 9, с. 109-116. 

  

Сист. No: 40394

Мениджмънт на фирмата

- 402 -

40427

Ташкова, Мария Ангелова.  Управление взаимоотношенията с клиентите - фактор за фирмен просперитет / Мария Ангелова Ташкова. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 141-146. 

  

Сист. No: 40651

- 403 -

Сп П 89 тп

Исаева, Елена.  Формирование партнерских отношений с конкурентами / Елена Исаева. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 9, с. 93-99. 

  

Сист. No: 40383

Управление на риска

- 404 -

Сп У 732 р

Ковалев, Петр Петрович.  Управление риском концентрации / Петр Петрович Ковалев. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 3, с. 2-15. 

  

Сист. No: 40447

- 405 -

Сп У 732 р

Костов, Теодор Веселинов и др.  Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности / Теодор Веселинов Костов, Владимир Викторович Науменко, Сергей Николаевич Смирнов. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 3, с. 66-71. 

  

Сист. No: 40444

Проектно управление

- 406 -

Сп Н 326 ту

Христова, Антоанета.  Управлението на проекти като фактор за международна конкурентоспособност на Финландия / Антоанета Христова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 263-304. 

  

Сист. No: 40683

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 407 -

43222

Тодоров, Петър.  Ролята на английския като чужд език в интеркултурните бизнес комуникации / Петър Тодоров. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 395-402. 

  

Сист. No: 40300

- 408 -

Сп Ю 371

Керанов, Драгомир.  България HD / Драгомир Керанов. // Ютилитис, 2010, N 1, с. 51-53. 

  

Сист. No: 40541

Счетоводство

- 409 -

39478

Божков, Васил.  Задбалансовите права и ангажименти: определение, класификация и оповестяване / Васил Божков. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 28-36. 

  

Сист. No: 40589

- 410 -

39478

Дамянов, Дамян.  Отчитане на разходите в юридически лица с нестопанска цел / Дамян Дамянов. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 115-119. 

  

Сист. No: 40616

- 411 -

39823

Иванова, Галя.  Счетоводно отчитане на разходите за дейността в открития въгледобив при пазарна икономика / Галя Иванова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 226-230. 

  

Сист. No: 40301

- 412 -

Сп Г 62 а

Вечев, Венцислав Димчев.  Счетоводство в съвременното банково предприятие / Венцислав Димчев Вечев. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 24-38. 

  

Сист. No: 40776

- 413 -

Сп Б 925 с

Баташки, Георги и др.  Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от публичния сектор / Георги Баташки, Венцислав Вечев. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 1-2, с. 45-60. 

  

Сист. No: 40398

- 414 -

Сп Б 925 с

Башева, Снежана.  Специфики при отчитане на хеджирането на паричен поток и справедлива стойност чрез използването на валутни форуърдни контракти / Снежана Башева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 3-4, с. 41-48. 

  

Сист. No: 40532

- 415 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Инвестиционни имоти: определение, класифициране, признаване и оценяване / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2010, N 1, с. 6-9. 

  

Сист. No: 40495

- 416 -

Сп С 953

Божков, Васил и др.  Отчитане и представяне на собствения капитал в малките и средните предприятия / Васил Божков, Красен Василев. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 18-20; N2, с. 22-26. 

  

Сист. No: 40515

- 417 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Консолидирани финансови отчети / Живко Бонев. // Актив, 2010, N 1, с. 14-21. 

  

Сист. No: 40484

- 418 -

Сп С 953

Бонев, Живко.  Какво не бива да се забравя при годишното приключване / Живко Бонев. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 10-11. 

  

Сист. No: 40511

- 419 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Счетоводно и данъчно третиране на липсите / Живко Бонев. // Счетоводство плюс, 2010, N 2, с. 12-14. 

  

Сист. No: 40767

- 420 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Нетрадиционен подход на изготвяне на отчета за паричните потици / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2010, N 1-2, с. 18-35. 

  

Сист. No: 40758

- 421 -

Сп А 454

Брезоева, Бойка.  Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти / Бойка Брезоева. // Актив, 2010, N 2, с. 4-8. 

  

Сист. No: 40807

- 422 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Регулиране на слабата капитализация / Мина Димитрова. // Актив, 2010, N 1, с. 21-30. 

  

Сист. No: 40487

- 423 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Счетоводна политика и отчетност / Иван Душанов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 23-24, с. 2-14. 

  

Сист. No: 40309

- 424 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Нови съществени моменти при изготвянето на финансовия отчет с общо предназначение на предприятието за 2009 година / Иван Душанов. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 1-2, с. 2-44. 

  

Сист. No: 40396

- 425 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Годишният финансов отчет към 31.12.2009 г. - приложима нормативна база, етапи на изготвянето му, консолидация, срокове и публичност / Емил Евлогиев. // Български законник, XIX, 2010, N 1, с. 61-72. 

  

Сист. No: 40433

- 426 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  Счетоводни документи и документооборот / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 2-5. 

  

Сист. No: 40491

- 427 -

Сп Б 90

Ефремова, А. А.  Расходы будущих периодов в учетной политике организации / А. А. Ефремова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 1, с. 55-57. 

  

Сист. No: 40550

- 428 -

Сп С 953

Златков, Иван.  Представяне на чуждестранната дейност във финансовите отчети на инвеститорите / Иван Златков. // Счетоводство XXI, 9, 2010, N 1, с. 8-9. 

  

Сист. No: 40493

- 429 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Изготвянето на консолидирани финансови отчети за 2009 година / Иван Златков. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 3-4, с. 2-7. 

  

Сист. No: 40524

- 430 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Относно отчитането на търговските марки / Иван Златков. // Актив, 2010, N 2, с. 2-4. 

  

Сист. No: 40801

- 431 -

Сп И 31

Йонкова, Бойчинка.  По въпроса за същността на всеобхватния доход / Бойчинка Йонкова. // ИДЕС, XIV, 2010, N 1, с. 12-16. 

  

Сист. No: 40666

- 432 -

Сп С 953 п

Йорданов, Димитър.  Счетоводно третиране на специфичните стопански операции в земеделските предприятия / Димитър Йорданов. // Счетоводство плюс, 2010, N 1, с. 10-14; N2, с. 6-11. 

  

Сист. No: 40498

- 433 -

Сп Б 925 с

Колева, Христина.  Договори за строителство - значими специфични проблеми на отчитането / Христина Колева. // Български счетоводител, XXI, 2010, N 3-4, с. 8-17. 

  

Сист. No: 40527

- 434 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2009 г. на бюджетните предприятия (I част) / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVII, 2009, N 11, с. 35-41; N12, с. 29-36. 

  

Сист. No: 40148

- 435 -

Сп Б 925 с

Панчева, Станислава.  Възможности за усъвършенстване на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за разходите / Станислава Панчева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 23-24, с. 15-21. 

  

Сист. No: 40311

- 436 -

Сп Б 925 с

Райков, Петър.  Кратък преглед на постановките на МСС 23 - "Разходи по заеми" / Петър Райков. // Български счетоводител, XX, 2009, N 23-24, с. 35-40. 

  

Сист. No: 40315

- 437 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите / Евгени Рангелов. // Експерт, XVII, 2009, N 12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 40385

- 438 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Отчитане на корпоративния данък и отсрочени активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2009 г. / Евгени Рангелов. // Експерт, 2010, N 1, с. 29-30. 

  

Сист. No: 40734

- 439 -

Сп Н 326 ту

Рупска, Теодора.  Краткотрайните биологични активи като обект на счетоводно отразяване / Теодора Рупска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 155-186. 

  

Сист. No: 40705

- 440 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Процесът "биологична трансформация" - същност и основни насоки за счетоводното му отчитане / Теодора Рупска. // Актив, 2010, N 2, с. 15-20. 

  

Сист. No: 40809

- 441 -

Сп С 953 по

Свраков, Антон.  Какво се промени в счетоводството през 2009 година / Антон Свраков. // Счетоводна политика, 2010, N 1-2, с. 3-17. 

  

Сист. No: 40757

- 442 -

Сп Б 90

Фомичева, Л. П.  Учетная политика на 2010 г. для целей бухгалтерского учета / Л. П. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 24, с. 6-13. 

  

Сист. No: 40329

- 443 -

Сп Б 90

Шеремет, А. Д.  Бухгалтерский учет и аудит в современных условиях / А. Д. Шеремет. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 1, с. 94-95. 

  

Сист. No: 40553

Корпоративно счетоводство

- 444 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Корпоративно облагане за 2009 година / Мина Димитрова. // Актив, 2009, N 12, с. 2-13. 

  

Сист. No: 40302

Банково счетоводство

- 445 -

39478

Меразчиев, Васил.  Теоретико-метологически аспекти на банковото счетоводство в Р България / Васил Меразчиев. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 37-45. 

  

Сист. No: 40593

Счетоводство на предприятието

- 446 -

Сп Д 226 п

Минчев, Иван.  Счетоводно отчитане при договора за цесия / Иван Минчев. // Данъчна практика, 2009, N 12, с. 18-19. 

  

Сист. No: 40333

Амортизация

- 447 -

39478

Василева, Весела.  Относно методите за амортизация на дълготрайните активи в условията на пазарна икономика / Весела Василева. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 58-64. 

  

Сист. No: 40596

- 448 -

Сп Б 90

Фецкович, И. В.  Стратегический учет амортизации основных средств / И. В. Фецкович. // Бухгалтерский учет . - Москва, 74, 2010, N 1, с. 123-125. 

  

Сист. No: 40556

Одиторски контрол

- 449 -

41362

Николаев, Йордан.  Одит за съответствие със стандартите за информационна безопастност / Йордан Николаев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 131-139. 

  

Сист. No: 40512

- 450 -

Сп В 986

Маркс, Джонатан.  Колко здраво стиска парите вашият касиер? / Джонатан Маркс. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 6, с. 42-47. 

  

Сист. No: 40567

- 451 -

Сп П 89 тп

Панова, Екатерина.  Этапы мотивационного аудита / Екатерина Панова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 4, с. 30-34. 

  

Сист. No: 40368

- 452 -

Сп А 454

Пашоли, Алкета и др.  Някои проблеми на независимия финансов одит в Албания в условията на глобализация / Алкета Пашоли, Сонела Стило. // Актив, 2010, N 2, с. 21-27. 

  

Сист. No: 40812

- 453 -

Сп Б 925 с

Цветков, Цветан.  Вътрешният одит като инструмент за подобряване на финансовото управление и контрол в бюджетната организация / Цветан Цветков. // Български счетоводител, XX, 2009, N 23-24, с. 41-55. 

  

Сист. No: 40316

- 454 -

Сп В 986

Цветков, Цветан.  Вътрешният одит като инструмент за подобряване на финансовото управление и контрол в бюджетна организация / Цветан Цветков. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 6, с. 3-19. 

  

Сист. No: 40328

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 455 -

43222

Терзийска, Илинка.  Модел за оценка на конкурентоспособността на дестинация, предлагаща културен туризъм / Илинка Терзийска. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 272-280. 

  

Сист. No: 40282

- 456 -

Сп П 57 х

Карачаровский, В.  Управление инновациями в промышленном производстве / В. Карачаровский. // Экономист . - Москва, 2009, N 10, с. 25-34. 

  

Сист. No: 40468

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 457 -

Сп И 502

Горанова, Пенка.  Оценка на трудовото представяне в управлението на човешките ресурси / Пенка Горанова. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 91-96. 

  

Сист. No: 40480

- 458 -

Сп П 89 тп

Ижбулатова, Ольга и др.  Стратегическое управление человеческими ресурсами организации / Ольга Ижбулатова, Евгений Дуданов. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 4, с. 102-108. 

  

Сист. No: 40369

- 459 -

Сп И 50 м

Хаджиев, Кристиян.  СУРЕ - концепцията в новата управленска парадигма / Кристиян Хаджиев. // Икономическа мисъл, LV, 2010, N 1, с. 46-72. 

  

Сист. No: 40769

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 460 -

43222

Христова, Татяна.  Съвременните управленски практики за човешките ресурси и устойчивото развитие на туристическия бизнес / Татяна Христова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 233-241. 

  

Сист. No: 40267

- 461 -

Сп Г 62 а

Динков, Милен Емилов.  Значението на екипа, мениджъра и лидера в условиата на криза / Милен Емилов Динков. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 117-131. 

  

Сист. No: 40788

- 462 -

Сп П 89 тп

Блинов, Андрей и др.  Социальные проблемы трансформации предприятия / Андрей Блинов, Владимир Захаров, Илья Захаров. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 8, с. 79-87. 

  

Сист. No: 40384

- 463 -

Сп П 89 тп

Измайлова, Марина.  Мотивация трудовой деятельности: современные теории / Марина Измайлова. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 7, с. 73-83. 

  

Сист. No: 40377

- 464 -

Сп Ч 895

Лисиков, Иван.  Когато усилията са в правилната посока / Иван Лисиков. // Човешки ресурси, 2009, N 10, с .12-13. 

  

Сист. No: 40378

- 465 -

Сп П 89 тп

Птуха, Николай и др.  Стиль руководителя и управление коллективом / Николай Птуха, Ирина Краснобаева, Валерий Кушнирык. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 12, с. 85-91. 

  

Сист. No: 40419

- 466 -

Сп А 582

Харизанова, Маргарита и др.  Функционален анализ на системата за управление на човешките ресурси / Маргарита Харизанова, Надя Миронова, Татяна Щетинска. // Икономически алтернативи, 2009, N 5, с. 3-18. 

  

Сист. No: 40408

- 467 -

Сп Н 326 ту

Харизанова, Маргарита и др.  Модел на управленския процес на набиране и подбор на човешките ресурси / Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 53-100. 

  

Сист. No: 40662

- 468 -

Сп П 89 тп

Шариков, Назир.  Мотивация и мотивационный потенциал в системе менеджмента / Назир Шариков. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 10, с. 107-115. 

  

Сист. No: 40409

- 469 -

Сп Ч 895

Шопов, Димитър.  Икономическата криза и човешкия капитал / Димитър Шопов. // Човешки ресурси, 2009, N 10, с. 2-3. 

  

Сист. No: 40372

Транспорт

- 470 -

Сп И 502

Ананиев, Симеон.  Обща транспортна и икономическа политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари / Симеон Ананиев. // Икономика, LXIII, 2009, N 4, с. 26-30. 

  

Сист. No: 40445

- 471 -

Сп П 57 х

Брыкин, А. и др.  Контуры високотехнологичной транспортной системы / А. Брыкин, В. Шумаев. // Экономист . - Москва, 2009, N 11, с. 37-43. 

  

Сист. No: 40582

- 472 -

Сп Ю 371

Колко ще ви струва транспорта? . // Ютилитис, VIII, 2010, N 2, с. 26, 28. 

  

Сист. No: 40677

- 473 -

Сп Н 326 ту

Миланов, Йордан.  Перспективи за развитие на националната транспортна система / Йордан Миланов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 187-228. 

  

Сист. No: 40708

Материални запаси, суровини

- 474 -

39823

Василева, Елка.  Проблеми на логистичните системи във фирмите / Елка Василева. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 134-139. 

  

Сист. No: 40395

Стандартизация и типизация в производството

- 475 -

Сп Х 742

Петрова, Жана.  GlobalGAP - стандартът, който улеснява търговците и гарантира безопасността на земеделските продукти / Жана Петрова. // ХИ&Т, XI, 2010, N 1, с. 5, 20-21. 

  

Сист. No: 40756

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 476 -

Сп П 57 х

Перевощиков, Ю. и др.  Проблема исчисления качества продукта / Ю. Перевощиков, В. Беляков. // Экономист . - Москва, 2009, N 12, с. 60-69. 

  

Сист. No: 40603

- 477 -

Сп С 683 м

Тасев, Георги.  Методика за изследване и определяне на удовлетвореността на клиентите / Георги Тасев. // Стандартизация Метрология Сертификация, LXI, 2010, N 1, с. 21-24. 

  

Сист. No: 40762

Анализ на промишленото производство

- 478 -

Сп Н 326 ту

Чуков, Кръстьо.  Анализ на печалбата и рентабилността от основната промишлена дейност / Кръстьо Чуков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2009, N 1, с. 27-63. 

  

Сист. No: 40697

Реклама

- 479 -

41230

Горанова, Пенка.  Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата / Пенка Горанова, Ваня Димитрова. // Маркетинг и стратегическо планиране: теория, практика, обучение : Международна научна конференция 9-12 септември 2004 г. с. Равда, Бургаска област : Унив. изд. Стопанство. - София, 2005, с. 174-181. 

  

Сист. No: 40565

- 480 -

Сп Г 621 УНСС

Катранджиев, Христо.  Класификация на рекламните стилове у нас - резултати от контент анализа на рекламата в българските медии / Христо Катранджиев. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 342-382. 

  

Сист. No: 40779

- 481 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Рекламата "След утрешния ден" / Боян Кутевски. // Мениджър, 2010, N 2, с. 100-102. 

  

Сист. No: 40618

Хранително-вкусова промишленост

- 482 -

Сп Н 25 а

Petrova, Simeonka.  Research of the Distribution Channels of Processed and Canned Fruitand Vegetables / Simeonka Petrova. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 138-155. 

  

Сист. No: 40286

Строителство

- 483 -

39478

Кръстева, Радосвета.  Разходите за качество като отчетна категория и обект на анализ и управление / Радосвета Кръстева. // Счетоводството в началото на ХХI-то столетие : Научно-практическа конференция 17 - 18 май 2001 г.: Доклади; Т.I - : Т.I, Т.I : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 65-73. 

  

Сист. No: 40604

- 484 -

39823

Панчева, Станислава.  Счетоводни аспекти при формиране и облагане на данъчната печалба в условията на пазарно стопанство / Станислава Панчева. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 215-219. 

  

Сист. No: 40297

- 485 -

39823

Цветков, Цветан.  Ролята на главния счетоводител в новите икономически условия / Цветан Цветков. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 230-225. 

  

Сист. No: 40291

Информационни технологии

- 486 -

41362

Василев, Йордан Иванов.  Информационните и комуникационните технологии - ключов фактор за повишанане конкурентоспособността на българската икономика / Йордан Иванов Василев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 176-182. 

  

Сист. No: 40520

- 487 -

41362

Вутова, Вергиния.  Открити системи и технологии / Вергиния Вутова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 235-241. 

  

Сист. No: 40544

- 488 -

40427

Върбанов, Румен и др.  WEB сайтът на компанията като елемент на информационната инфраструктура на фирмата / Румен Върбанов, Георги Сирашки. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 66-76. 

  

Сист. No: 40631

- 489 -

41362

Даков, Димитър.  Цитирането от WWW създава проблеми. Има ли решение? / Димитър Даков. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 127-130. 

  

Сист. No: 40507

- 490 -

41362

Дакова, Маргарита.  Използване на MS ACCESS една алтернатива за малкия бизнес / Маргарита Дакова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 283-293. 

  

Сист. No: 40557

- 491 -

41362

Дачев, Петър Крумов.  Електронното обучение във висшето училище / Петър Крумов Дачев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 242-247. 

  

Сист. No: 40546

- 492 -

41362

Емилова, Петя.  Системни стандарти от ново поколение / Петя Емилова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 154-160. 

  

Сист. No: 40514

- 493 -

40473

Краев, Любен.  Иновационни информационни технологии подпомагащи организираните пазари / Любен Краев. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България 23 - 25 октомври 2002 г. : Сборник доклади от научна конференция с международно участие : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 184-191. 

  

Сист. No: 40475

- 494 -

40427

Краев, Любен.  Нови измерения на информационните технологии в индустриалното предприятие / Любен Краев. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 50-57. 

  

Сист. No: 40625

- 495 -

41362

Лалев, Ангелин.  Проблеми при дефинирането на понятието "Информационен грид" / Ангелин Лалев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 263-269. 

  

Сист. No: 40554

- 496 -

40473

Мойнов, Мойно.  Информационните технологии в професионалната дейност на специалиста / Мойно Мойнов. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България 23 - 25 октомври 2002 г. : Сборник доклади от научна конференция с международно участие : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 166-173. 

  

Сист. No: 40471

- 497 -

41362

Мойнов, Мойно.  Информационно общество и усъвършенстване на информационния процес / Мойно Мойнов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 13-19. 

  

Сист. No: 40494

- 498 -

41362

Попов, Веселин.  Методики и техники за създаване на защитени софтуерни продукти / Веселин Попов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 215-221. 

  

Сист. No: 40534

- 499 -

41362

Чонова, Румяна Светославова.  Използване на ONLINE - допитванията в социологическата изследователска практика / Румяна Светославова Чонова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 248-256. 

  

Сист. No: 40552

- 500 -

41362

Шопова, Маргарита.  Информационните технологии и ролята им за повишаване качеството на обучението / Маргарита Шопова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 195-200. 

  

Сист. No: 40526

- 501 -

Сп Г 621 УНСС

Стефанова, Камелия.  Фактори и насоки за проектиране и изграждане на бизнес интелигентни системи / Камелия Стефанова. // ГОДИШНИК на УНСС, V, 2008, с. 249-288. 

  

Сист. No: 40743

- 502 -

Сп Н 326 ту

Бурлаков, Георги.  Интегрираните управленски информационни системи - доказателство за приложимостта на идеите на академик Евгени Матеев тридесет и четири години по-късно / Георги Бурлаков. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 305-333. 

  

Сист. No: 40686

- 503 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  ИТ одит в публичния сектор - необходимост и предпоставки / Вергиния Вутова. // CIO, 2010, N 1, с. 68-70. , януари 2010

  

Сист. No: 40367

- 504 -

Сп Н 326 ту

Денчев, Емил.  Възможности за архивиране и възстановяване на бизнес информация / Емил Денчев. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 135-172. 

  

Сист. No: 40670

- 505 -

Сп У 732 п

Дубровин, С.  Обычный и технический документооборот на промышленных предприятиях / С. Дубровин. // Управление персоналом . - Москва, 15, 2010, N 2, с. 22-26. 

  

Сист. No: 40755

- 506 -

Сп П 89 тп

Зайнашев, Тимур.  BI - системы: повышение качества принятия инвестиционных решений / Тимур Зайнашев. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2009, N 7, с. 90-95. 

  

Сист. No: 40374

- 507 -

Сп И 502 у

Кабаиванова, Снежина.  Гарантиране на сигурността при електронните разплащания / Снежина Кабаиванова. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 29-33. 

  

Сист. No: 40274

- 508 -

Сп Н 326 ту

Лазарова, Ваня.  Потребителска ефективност на информационните системи в интернет: методологични проблеми при потребителски ориентираното проектиране / Ваня Лазарова. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 189-234. 

  

Сист. No: 40672

- 509 -

Сп C 58

Медицинските ИТ - средство за по-ефективно здравеопазване . // CIO, 2010, N 1, с. 40, 42. , януари 2010

  

Сист. No: 40358

- 510 -

Сп И 502 у

Младенова, Меглена.  Традиционни модели при софтуерна разработка и тяхното приложение при управлението на виртуални екипи / Меглена Младенова. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 56-61. 

  

Сист. No: 40284

- 511 -

Сп C 58

Николова, Мария.  Фактори за успешната реализация на е-правителство / Мария Николова. // CIO, 2010, N 1, с. 6, 8. , януари 2010

  

Сист. No: 40354

- 512 -

Сп П 89 тп

Пиявский, Семен.  Информатизация сферы культуры и молодежной политики: программно-целевой подход / Семен Пиявский. // Проблемы теории и практики управления . - Москва, XXVII, 2008, N 10, с. 65-73. 

  

Сист. No: 40402

- 513 -

Сп C 58

Съхранението на данните - единство на хардуерни и софтуерни решения . // CIO, 2010, N 2, с. 60-62. , февруари 2010

  

Сист. No: 40652

- 514 -

Сп C 58

Янчева, Здравка и др.  Стандартите за информационна сигурност - средство в подкрепа на иновациите / Здравка Янчева, Нина Синягина. // CIO, 2010, N 1, с. 63-65. , януари 2010

  

Сист. No: 40365

- 515 -

Сп Ч I 69 sb

Admiraal, Wilfried et al.  E-Learning in Small and Medium-sized Enterprises across Europe / Wilfried Admiraal, Ditte Lockhorst. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 6, с. 743-765. 

  

Сист. No: 40519

- 516 -

Сп Ч S 88

Baker, William M. et al.  Business Tools: The Next Quantum Leap / William M. Baker, F. Douglas Roberts. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2010, N 1, с. 28-35. 

  

Сист. No: 40509

- 517 -

Сп Н 25 а

Varbanov, Rumen.  The Role of Electronic Governance in the Contemporary Knowledge Society / Rumen Varbanov. // Narodnostopanski Arhiv . - Свищов, LXII, 2009, N 1, с. 63-78. 

  

Сист. No: 40273

Бизнес информационни системи

- 518 -

41362

Краев, Любен.  Автоматизирана обработка на бизнес информацията - нови измерения / Любен Краев. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 58-65. 

  

Сист. No: 40497

- 519 -

41362

Маринова, Наталия.  Към ефективни управленски решения чрез използване на бизнес интелигентни технологии и системи / Наталия Маринова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 207-214. 

  

Сист. No: 40533

Информационни мрежи. Информационни системи

- 520 -

41362

Кузнецов, Юрий.  Компютърна сигурност в научноизследователските организации и учебните заведения / Юрий Кузнецов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 201-206. 

  

Сист. No: 40529

- 521 -

41362

Трайков, Богомил.  Подход за създаване на информационната система на стопанска организация / Богомил Трайков. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 229-234. 

  

Сист. No: 40542

- 522 -

41362

Чиприянов, Михаил.  Софтуер за управление на логическите дейности във фирмата / Михаил Чиприянов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 189-194. 

  

Сист. No: 40525

- 523 -

41362

Шишманов, Красимир.  Отново за сигурността - атаките от вътре / Красимир Шишманов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 183-188. 

  

Сист. No: 40522

- 524 -

Сп Н 25 а

Кисимов, Валентин.  Оценка на необходимите изменения в информационна система на фирма, породена от промяна на бизнес средата / Валентин Кисимов. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 3, с. 16-23. 

  

Сист. No: 40483

- 525 -

Сп Н 326 ту

Кисимов, Валентин.  Бизнес управляема инфраструктурна архитектура на информационни системи / Валентин Кисимов. // Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, 2008, N 1, с. 101-134. 

  

Сист. No: 40665

- 526 -

Сп Ч M 75

Klein, Richard et al.  Interfirm Strategic Information Flows in Logistics Supply Chain Relationships / Richard Klein, Arun Rai. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 4, с. 735-762. 

  

Сист. No: 40404

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 527 -

39823

Божинов, Божидар.  Възникване на нова валута за интернет-икономиката / Божидар Божинов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 463-468. 

  

Сист. No: 40427

- 528 -

41362

Върбанов, Румен.  Обосновка на стратегията за онлайн бизнес / Румен Върбанов. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 87-95. 

  

Сист. No: 40502

- 529 -

39823

Емилова, Петя.  Електронният бизнес и новите възможности за малките и средни предприятия / Петя Емилова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 444-449. 

  

Сист. No: 40426

- 530 -

40473

Краева, Виолета.  Глобални аспекти на електронната търговия / Виолета Краева. // Иновации и трансформации на организираните пазари в България 23 - 25 октомври 2002 г. : Сборник доклади от научна конференция с международно участие : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2003, с. 192-197. 

  

Сист. No: 40479

- 531 -

41362

Краева, Виолета.  Електронният бизнес в туризма - измерения, предизвикателства и тенденции / Виолета Краева. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 75-80. 

  

Сист. No: 40501

- 532 -

41362

Осигуряване на оперативна съвместимост в електронното правителство  / Мария Ангелова Ташкова. // Информационно осигуряване на бизнеса : Юбилейна международна научна конференция 7-8 юни 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 222-228. 

  

Сист. No: 40538

- 533 -

39823

Шишманов, Красимир.  Преимущества за участниците в електронната търговия / Красимир Шишманов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.3, Т.3 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 387-390. 

  

Сист. No: 40421

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 534 -

39823

Атанасова, Таня.  Възможности за развитие на алтернативни форми на туристическия бизнес в България / Таня Атанасова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.4, Т.4 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 267-275. 

  

Сист. No: 40352

- 535 -

43222

Иванова, Любов.  Ескурзоводът като медиатор в глобалния свят на интеркултурното развитие / Любов Иванова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 409-416. 

  

Сист. No: 40303

- 536 -

40427

Илиева, Любка.  Аспекти на конкурентноспособността на туристическия продукт / Любка Илиева. // Научно-практическа конференция с международно участие : Т. 1-3 : Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства, Т. 2. Предприятието на ХХІ-ви век - проблеми и предизвикателства : АИ Ценов. - Свищов, 2003, с. 330-337. 

  

Сист. No: 40692

- 537 -

43222

Рафаилова, Генка.  Имидж на туристическата дестинация - съвременни аспекти на неговото управление / Генка Рафаилова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 261-271. 

  

Сист. No: 40272

- 538 -

Сп Г 62 а

Илиева, Любка Минчева.  Възможности за иновиране в дейността на туристическото предприятие / Любка Минчева Илиева. // Годишен алманах. Научни изследвания на докторанти на СА Д. А. Ценов - Свищов . - Свищов, II. - Свищов, 2009, с. 84-99. 

  

Сист. No: 40785

- 539 -

Сп И 502 у

Георгиев, Георги и др.  World Cultural and Natural Heritage Sites in the Countries of the Balkan Region and Tourism Development / Георги Георгиев, Мария Василева. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 62-77. 

  

Сист. No: 40296

- 540 -

Сп В 52 Мэ

Овчаров, А. О.  Влияние экономических рисков на развитие туризма / А. О. Овчаров. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 4, с. 74-89. 

  

Сист. No: 40452

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 541 -

39823

Иванова, Ирина и др.  Способы передачи значений неопреленного местоимения един в русском тексте / Ирина Иванова. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.5, Т.5 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 124-130. 

  

Сист. No: 40359

- 542 -

39823

Петков, Пламен.  Обновление лексического состава русского языка в конце XX-го века / Пламен Петков. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.5, Т.5 : Университетско издателство-ИУ- Варна. - Варна, 2002, с. 118-123. 

  

Сист. No: 40356

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 543 -

40873

Герганов, Георги.  Двадесетгодишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" / Георги Герганов. // Предизвикателствата пред аграрния сектор при присъединяването към Европейския съюз : Т.1-2. Сборник доклади. Научно-практическа конференция с международно участие Свищов 11-13 ноември 2004 г. : Т.1, Т.1 : АИ "Ценов". - Свищов, 2004, с. 3-13. 

  

Сист. No: 40622

- 544 -

В З 375

Адамов, Величко.  Да подам оставка? Никога / Величко Адамов. // Застраховател, XVI, N 2, 27 ян. - 10 февр. 2010, с. 20. 

  

Сист. No: 40462

- 545 -

В А 561

Адамов, Величко.  Уважаеми колеги, скъпи студенти / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 2, 01 май 2008, с. 1. 

  

Сист. No: 40802

- 546 -

В А 561

Адамов, Величко.  Вашият успех е наша мисия, наша съдба! / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 3, 01 септ. 2008, с. 1. 

  

Сист. No: 40804

- 547 -

В А 561

Адамов, Величко.  [Петдесет и пет] 55 години традиции и новаторство / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 4, 01 ноем. 2008, с. 1. 

  

Сист. No: 40806

- 548 -

В А 561

Адамов, Величко.  Поздравление от доц. д-р Величко Адамов - Ректор на СА "Д. А. Ц.енов" по повод Студентския празник / Величко Адамов. // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 дек. 2008, с. 1. 

  

Сист. No: 40811

- 549 -

В А 36

Дикова, Татяна.  С атестат за качество и доверие / Татяна Дикова. // Аз-буки, N 8, 27 февр. 2008, с. 12. 

  

Сист. No: 40339

- 550 -

В А 561

Захариев, Андрей.  Нови хоризонти в магистърското обучение и докторантура / Андрей Захариев. // Алма матер . - Свищов, N 2, 01 май 2008, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 40803

- 551 -

В А 561

Краев, Любен.  Поглед към информационната, студентската и социалната политика на висшето учелище / Любен Краев. // Алма матер . - Свищов, N 3, 01 септ. 2008, с. 3-4. 

  

Сист. No: 40805

- 552 -

В А 561

Лилова, Румяна.  Утвърждаване и лидерство / Румяна Лилова. // Алма матер . - Свищов, N 4, 01 ноем. 2008, с. 1, 3. 

  

Сист. No: 40808

- 553 -

В А 561

Факултет "Финанси" тържествено отбеляза своята 55-годишнина . // Алма матер . - Свищов, N 5, 01 дек. 2008, с. 1-2. 

  

Сист. No: 40814

- 554 -

Сп Н 25 а

Николова, Марина.  [Двадесет и пет] 25 години възход на аграрната наука / Марина Николова. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 3, с. 96-102. 

  

Сист. No: 40510

История на България

- 555 -

40925

Маринова, Маргарита.  Стокхолмската мисия на проф. Ив. Шишманов през 1917 г. / Маргарита Маринова. // Историческата, юридическата и икономическата наука в полза на България : Т.1-3; Сборник материали от научна конференция, проведена в с. Равда на 30-31 май 2003 г. : Т.1. Секция "История", Т.1. Секция "История" : Унив. изд. Стопанство. - София, 2004, с. 84-114. 

  

Сист. No: 40474


 Индекс по АВТОРИ

Абилова, М. Г. 47 
Адамов, Величко 304 544 545 546 547 548 
Александрова, Е. Н. 48 
Алтунян, А. Г. 49 
Ананиев, Симеон 241 470 
Ананских, М. С. 50 
Ангелов, Георги 167 
Ангелов, Иван 92 
Ангелова, Поля 4 7 
Андреева, Диана 193 
Андреева, Мария 148 189 195 209 
Андреева, Н. В. 48 
Анохин, Г. А. 81 
Архипов, А. П. 286 
Архипов, В. 150 
Асенов, Анатолий 389 
Аспарухова, Илка 316 
Астахова, В. Б. 51 
Атанасов, Атанас 135 
Атанасов, Николай 307 
Атанасова, Маргарита 33 
Атанасова, Таня 534 
Афанасьева, М. В. 58 
Баев, И. А. 52 
Базык, Е. Ф. 287 
Байчев, Деньо 110 
Бакърджиева, Милка 352 
Балева, Велина 228 229 
Балевски, Иво 200 
Балтова, Петя 136 
Банчев, Петър 190 210 211 
Барабанова, Е. 373 
Бараков, Стоян 12 
Баташки, Георги 413 
Башева, Снежана 414 
Безнощенко, Диана 357 
Беляков, В. 476 
Бендерский, Геннадий 401 
Билев, Бильо 146 
Благоева, Надежда Георгиева 45 
Благоева-Яркова, Юлияна 197 
Блинов, Андрей 462 
Бобошко, Н. М. 99 
Бобров, А. Л. 358 
Богданов, Асен 308 
Богданов, Лъчезар 168 
Богданова, Маргарита 163 
Божинов, Божидар 527 
Божинова, Венета 42 
Божков, Васил 259 409 415 416 
Бойко, Н. Г. 309 
Большаков, Николай 104 
Бондарев, В.Г. 2 
Бондарев, Д. Г. 98 
Бонев, Живко 417 418 419 
Борисенко, Н. Ю. 277 
Борисов, Борислав 88 
Борисова, Владя 275 
Брезоева, Бойка 93 420 421 
Брыкин, А. 471 
Бурлаков, Георги 502 
Бурчакова, М. А. 359 
Бутрин, А. Г. 53 
Вайсман, Е. Д. 54 
Ван, С. 151 
Василев, Йордан 13 392 
Василев, Йордан Иванов 300 486 
Василев, Красен 259 416 
Василева, Весела 447 
Василева, Елка 474 
Василева, Мария 539 
Великова, Росица 243 244 
Велинска, Ваня 339 344 
Веселинова, Надежда 212 213 
Вечев, Венцислав 413 
Вечев, Венцислав Димчев 412 
Видинова, Елена 330 
Винаров, Иван 254 
Владимирова, Катя 33 34 
Вутова, Вергиния 487 503 
Вучева, Христина 94 
Вълев, Невен 152 
Върбанов, Румен 488 528 
Вътев, Жельо 128 
Газман, В. Д. 95 
Гайдова, Анелия 137 
Галкина, Л. А. 55 
Галушкина, Анна 56 
Ганев, Калоян 185 
Ганева, Ваня 383 
Ганчев, Александър 127 
Гасанов, М. 153 
Георгиев, Георги 539 
Георгиева, Мара 317 
Георгиева, Теодора 186 
Геращенко, Ирина 360 
Герганов, Георги 35 543 
Гергова, Маргарита 89 138 146 
Глущенко, В. В. 57 
Головнин, М. 71 
Гончар, К. 154 
Горанова, Пенка 214 233 236 457 479 
Горанова, Пенка Вълчева 251 
Горчаков, К. А. 231 
Горчева, Таня 338 
Григорова, Женя 255 
Григорова, Стела 124 
Григорьев, Л. 318 
Грозева, Димитринка 36 37 
Губанов, С. 22 
Гусарова, Л. В. 191 
Гълъбов, Марин 96 105 
Давыдов, А. 182 
Давыдова, Л. В. 58 111 
Даков, Димитър 489 
Дакова, Маргарита 490 
Дамянов, Дамян 410 
Дамянова, Лилия 97 
Дачев, Петър Крумов 491 
Делиибрамов, Селман 198 
Денева, Анета 353 
Денчев, Емил 504 
Денчева, Силвена 206 
Джиоев, А. Т. 173 
Дзарасов, Р. 174 
Диков, Венцислав 298 
Дикова, Татяна 549 
Дилковска, Маргарита 361 
Димитрова, Ваня 479 
Димитрова, Мина 422 444 
Димитрова, Параскева 169 
Димитрова, Теодора 103 
Димчев, Владимир 245 
Динков, Динко 250 
Динков, Милен Емилов 461 
Дмитриев, А. В. 173 
Добрева, Дучка 203 
Долгопятова, Т. 155 
Дончева, Людмила 146 399 
Доштаева, Е. Д. 59 
Дробышевская, Т. А. 175 
Друмева, Мариана 184 
Дубровин, С. 505 
Дуданов, Евгений 458 
Душанов, Иван 423 424 
Дюлгерова, Нина 319 
Евлогиев, Емил 425 426 
Емилова, Петя 492 529 
Еналеева, Юлия 362 
Енц, Галина 104 
Епанешникова, Ирина 401 
Ершов, М. 60 
Ефремова, А. А. 427 
Желев, Паскал 249 
Желтоносов, В. М. 98 
Живков, Николай 38 
Живкова-Божинова, Венета 385 
Журко, В. Ф. 99 
Зайнашев, Тимур 506 
Захариев, Андрей 43 90 550 
Захариев, Еленко 187 188 305 
Захаров, Владимир 462 
Захаров, Илья 462 
Златков, Иван 428 429 430 
Зуев, Г. М. 140 
Иванов, Венцислав Цецков 347 
Иванов, Г. П. 61 
Иванов, Ивайло 215 
Иванов, Костадин 112 113 114 125 
Иванов, Петко 332 337 
Иванова, Галя 411 
Иванова, Зоя Станимирова 341 
Иванова, Ирина 541 
Иванова, Любов 535 
Иванова, Маруся 204 
Иванова, Наталья 156 
Иванова, Петя 39 
Игнатьева, Е. Л. 61 
Игонина, Л. Л. 287 
Ижбулатова, Ольга 458 
Измайлова, Марина 463 
Илиев, Боян 294 
Илиев, Даниел 216 354 
Илиев, Даниел Иванов 217 
Илиев, Драгомир 393 
Илиева, Боряна 384 
Илиева, Любка 239 536 
Илиева, Любка Минчева 538 
Иншаков, О. 176 
Исаева, Елена 403 
Йонкова, Бойчинка 431 
Йорданов, Димитър 432 
Йорданов, Радослав Георгиев 218 
Йотов, Стефан 129 
Йотова, Лилия 262 
Кабаиванова, Снежина 507 
Кабакчиева, Цветелина Тодорова 253 
Каган, Е. Б. 81 
Калашникова, О. В. 62 
Каменов, Камен 388 
Каныгин, П. 320 
Карачаровский, В. 456 
Катранджиев, Христо 480 
Керанов, Драгомир 408 
Керефов, М. А. 164 
Кирев, Любен Д. 14 
Киреева, И. В. 131 
Кирилова, Милена 269 
Кирицова, Искра 146 
Киров, Стоян 281 282 
Кирова, Мина 283 
Кисимов, Валентин 524 525 
Клавдиенко, Виктор 321 
Клейнер, Георгий 363 
Ковалев, Петр Петрович 404 
Ковалева, А. И. 53 
Коджабашев, Михаил 238 
Козенкова, Татьяна 364 
Колев, Иван 146 
Колева, Росица 146 192 
Колева, Христина 433 
Колесов, Н. 63 
Колесова, О. 63 
Колкарева, Э. Н. 64 
Колобанов, Д. Е. 65 
Конина, Наталия 365 
Коняев, А. А. 66 
Королев, Михаил Иванович 288 
Королева, Елена Владимировна 348 
Косминский, Кирилл Петрович 289 
Костадинова, Димка 146 
Костов, Калин 268 
Костов, Теодор Веселинов 405 
Краев, Любен 493 494 518 551 
Краева, Виолета 530 531 
Краковская, Ирина 310 
Красильников, Сергей 390 
Краснобаева, Ирина 311 465 
Кристоф-Чакалоф, Мари-Франс 260 
Кръстева, Атанаска 201 
Кръстева, Радосвета 483 
Крюков, В. 318 
Кудина, М. В. 349 
Кудинов, А. Н. 67 
Кузнецов, Юрий 520 
Кузнецова, Марина 247 
Кузьминов, Я. 23 
Кулапина, Галина 366 
Кунев, Красимир 15 
Кутевски, Боян 481 
Кучуков, Р. 177 
Кушнирык, Валерий 465 
Кънев, Методи 28 
Кънев, Петър 42 385 394 
Кънчев, Йордан 322 
Лазаров, Румен 16 
Лазарова, Ваня 508 
Лалев, Ангелин 495 
Ламбовска, Мая 356 467 
Либман, А. 24 
Лилова, Румяна 552 
Линкова, Маруся 44 
Лисиков, Иван 464 
Личев, Тихомир 183 
Лугачев, М. И. 296 
Макаров, Алексей 323 
Малкина, М. Ю. 68 
Манасян, В. 333 
Манчев, Цветан 264 
Маринов, Марин 69 
Маринова, Маргарита 555 
Маринова, Наталия 519 
Маринова, Светла 270 
Марков, А. А. 70 
Марков, Неделин 197 
Марков, Огнян 17 
Маркова, Мария 1 
Маркс, Джонатан 450 
Марчева, Анастасия 232 
Марюта, Александр 3 
Матова-Головина, Анастасия 434 
Меразчиев, Васил 445 
Мидова, Петранка Иванова 219 
Миланов, Владимир 130 
Миланов, Йордан 473 
Миланов, Милан 11 
Миланова, Петя Симеонова 46 
Минков, Венцислав 199 234 
Минчев, Иван 446 
Миронова, Надя 466 
Митев, Неделчо Й. 220 
Митов, Кирил 146 
Михайлов, Михаил 146 
Младенов, Бойко 256 
Младенова, Меглена 510 
Мойнов, Мойно 496 497 
Мокрова, Лидия Павловна 350 
Монев, Виктор 298 
Мудрова, Л. И. 180 
Мушкаров, Гошо 31 
Наама, Карим 157 
Нагоев, А. Б. 165 
Найденов, Ивайло 324 325 
Найденова, Снежана 18 
Наркаев, В. Р. 290 
Насыбулина, В. П. 48 
Науменко, Владимир Викторович 405 
Невейкин, В. П. 367 
Невский, Николай 368 
Незамайкин, В. Н. 115 
Нейчев, Станьо 158 
Некипелов, А. 71 
Несторов, Людмил 19 
Никитин, С. А. 141 
Никитина, Наталья 369 
Ников, Деян 312 
Николаев, Йордан 449 
Николаевич, Игорь 291 
Николов, Илия 116 117 
Николова, Марина 554 
Николова, Мария 511 
Николова, Надежда 100 326 
Николова, Райна 271 
Новикова, Н. Г. 131 
Нуртдинова, Г. А. 118 
О`Хара, Ф. 29 
Овчаров, А. О. 540 
Островский, Андрей 159 
Охрименко, Сергей 301 
Павленко, Юрий 370 
Панайотов, Димитър 166 
Панева, Анелия Ангелова 284 
Панева, Лиляна 72 
Панова, Екатерина 451 
Пантелеева, Искра 394 395 
Панчева, Станислава 435 484 
Парашкевов, Стоян 371 
Парашкевов, Стоян Симеонов 147 
Пасев, Веселин 170 
Пашова, Събка 295 
Пашоли, Алкета 452 
Паяр, Кристоф-Александър 261 
Пенков, Илко Л. 314 
Пенчев, Георги 272 
Пенчев, Пенчо 327 
Перевощиков, Ю. 476 
Перков, Венцислав 40 
Петков, Пламен 542 
Петкова, Аспасия 273 279 
Петров, Величко 139 
Петров, Ивайло 397 
Петров, Камен 257 328 
Петров, Петър 73 
Петрова, Жана 475 
Петрова, Симеонка Александрова 240 
Петрович, Михаил 230 
Пиявский, Семен 512 
Погребинская, В. А. 175 
Подкорытов, Р. А. 278 
Полтерович, Виктор 178 
Полюнас, Д. А. 53 
Попов, Веселин 498 
Потапов, М. 258 
Потемкин, С. А. 131 
Проданов, Стоян 127 
Проданова, Живка 237 
Птуха, Николай 465 
Радев, Асен 20 
Разумова, Т. О. 372 
Райков, Петър 436 
Райская, Наталья 144 
Раковска, Мирослава 248 
Рангелов, Евгени 119 437 438 
Рангелова, Росица 10 
Рафаилова, Генка 537 
Резник, Галина 313 
Резников, А. В. 142 
Ринчино, Т. Ю. 101 
Рогова, О. 74 
Родин, Д. Я. 64 
Рупска, Теодора 439 440 
Рязанов, В. 25 
Савалей, В. В. 75 
Салькова, О. С. 120 
Сардарян, А. 373 
Саркисян, Агоп 301 
Свраков, Антон 441 
Седларски, Теодор 160 
Семков, Михо 334 
Сенчагов, Вячеслав 76 
Сергиенко, Яков 144 
Сеченова, М. В. 140 
Симеонов, Истилиян 274 
Симеонов, Огнян 356 
Симеонов, Стефан 91 
Симеонова, Петя 396 
Симонянц, Н. Н. 64 
Синникова, Ю. М. 121 292 
Синягина, Нина 514 
Сирашки, Георги 488 
Скрипкин, К. Г. 296 
Славева, Красимира 9 
Славова, Янка 335 
Славянский, Алексей Владимирович 77 
Слепенкова, Е. М. 231 
Слипенчук, Михаил 391 
Слушкина, Юлиана 143 
Смирнов, Сергей Николаевич 405 
Смирнова, Валентина 374 375 
Смышляева, А. Н. 133 
Снеговая, М. 181 
Соколов, М. 202 
Соловьев, Дмитрий Васильевич 293 
Соловьева, И. А. 78 
Спасов, Момчил 235 
Ставерен, И. ван 26 
Станев, Илин 149 
Станевска, Цветомира Станева 285 
Станчев, Красен 171 
Статева, Вера 541 
Стефанов, Стефан 302 
Стефанова, Акулина 299 
Стефанова, Камелия 501 
Стило, Сонела 452 
Стойкова, Гергана 346 
Стоянов, Михал 207 
Стоянов, Теодор 188 
Стоянова, М. 303 
Стратиева, Стайка 343 
Стрежнева, М. 265 
Тананеева, Живка 221 
Тананеева, Живка Минкова 222 
Тасев, Георги 477 
Ташкова, Мария Ангелова 402 532 
Терзийска, Илинка 455 
Тикин, В. 387 
Тихомирова, Е. В. 79 
Тодоров, Петър 407 
Тодоров, Стефан 343 
Тодоров, Тодор 5 
Тодоров, Тодор Ив. 6 355 
Тодорова, Надежда 343 
Томов, Йордан 381 
Томова, Биляна 193 
Тонева, Красимира 197 
Тонкова, Станка 223 252 
Тотев, Иван 398 
Трайков, Богомил 521 
Трифонов, Александър 161 
Трифонова, Силвия 266 
Ускова, Т. 179 
Устюжанин, А. А. 208 
Фан, Г. 151 
Федоров, Вадим 401 
Федорова, А. А. 80 
Федорова, Е. Ф. 372 
Фесюн, А. 176 
Фецкович, И. В. 448 
Филипов, Велин 122 
Филипова, Теодора 386 
Филиппская, Н. Ю. 83 
Фокина, О. Г. 111 
Фомичева, Л. П. 442 
Френкель, Александр 144 
Фролов, И. 27 
Хаджиев, Кристиян 459 
Харизанова, Маргарита 466 467 
Христов, Христо 276 
Христова, Антоанета 406 
Христова, Венета 41 
Христова, Мая Веселинова 342 
Христова, Татяна 460 
Хубиев, К. 315 
Цанова, Стела 132 
Царегородцев, Е. И. 133 
Цветков, В. П. 67 
Цветков, И. В. 67 
Цветков, Стоян 8 
Цветков, Цветан 453 454 485 
Цветкова, Маргарита Гергова 224 
Цветкова, Надежда 382 
Цвяткова, Стойна Добрева 400 
Ценков, Владимир 102 
Цонева, Иванка Борисова 225 
Цоников, Георги 30 
Ченков, Адриан Валентинов 205 
Чернов, В. Б. 81 
Черняева, Д. 32 
Чибисов, А. А. 134 
Чиприянов, Михаил 522 
Чобанов, Димитър 172 
Чонова, Румяна Светославова 499 
Чуков, Кръстьо 478 
Чурюкин, В. А. 82 
Шадрин, Александр 376 
Шариков, Назир 468 
Шашкин, Ю. А. 329 
Шевченко, И. В. 83 180 
Шеремет, А. Д. 443 
Шишманов, Красимир 280 523 533 
Шишманова, Пенка 21 
Шопов, Димитър 469 
Шопова, Маргарита 500 
Шумаев, В. 471 
Щеблыкина, Ю. С. 180 
Щетинска, Татяна 466 
Юдкевич, М. 23 
Юрзинова, И. Л. 115 
Яковлев, А. 145 
Якунин, С. В. 84 
Янков, Никола 226 227 
Янчева, Здравка 514 
Ясин, Е. 181 
Adamov, Velichko 85 
Admiraal, Wilfried 515 
Baker, William M. 516 
Campbell, John Y. 86 
Curatola, Anthony P. 123 
Deneva, Aneta 194 
Ganchev, Alexander 87 
Jagannathan, Ravi 378 
Kamenov, Kamen 379 
Klein, Richard 526 
Lockhorst, Ditte 515 
Malakhov, Alexey 378 
Marcheva, Anastasiya 232 
McGhee, Mitch 123 
Medeiros, Karine Serfaty-de 86 
Nakatani, Kenichiro 351 
Nash, James 380 
Novikov, Dmitry 378 
Petkov, Plamen 162 
Petrova, Simeonka 482 
Rai, Arun 526 
Roberts, F. Douglas 516 
Varbanov, Rumen 517 
Viceira, Luis M. 86 
Wus, Emmalee K. 123 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирана обработка на бизнес информацията - нови измерения 518 
Аграрният сектор на Канада е ориентиран към износ 196 
Агромаркетинга - необходимост за българското селско стопанство 237 
Адаптивност и продуктивност на зимен фуражен грах 343 
Актуальные задачи региональной банковской системы в условиях кризиса 55 
Альтернативная энергетика в ЕС: возможности и пределы 320 
Анализ деятельности некоммерческих организаций 191 
Анализ зарубежного опыта по реформированию высшего образования 311 
Анализ на входящите потоци на банкови преводи от емигранти 132 
Анализ на възможностите за финансиране на общински проекти в социално-културната сфера по оперативна програма "Регионално развитие" в периода 2007-2013 година 266 
Анализ на динамиката на оборота 224 
Анализ на доходността на финансовите активи 89 
Анализ на печалбата и рентабилността от основната промишлена дейност 478 
Анализ на финансовата устойчивост на земеделските производители, кандидатстващи за финансиране па програма САПАРД 146 
Аналитична оценка на бизнеса в годишния доклад за дейността на предприятието 192 
Антикризисная политика в России: стратегические приоритеты и текущие задачи 25 
Антикризисни политики и мерки в областта на международния бизнес 397 
Аспекти на конкурентноспособността на туристическия продукт 536 
Балканската политика на Европейския съюз 12 
Банки с государственным участием: современные задачи управления 131 
Банковская конкурeнция как фактор формирования инновационного финансового поведения региональных банковских структур 64 
Баркодове с по-добри характеристики, повече данни на същата площ 242 
Бизнес управляема инфраструктурна архитектура на информационни системи 525 
Благосъстоянието преди и след членството на България в Европейския Съюз: между очакванията и реалностите 262 
Бухгалтерский учет и аудит в современных условиях 443 
Бъдете отговорни , мъдри и решителни 304 
Бъдещето на кулинарния туризъм в България 201 
Бъдещето на либерализма в глобализиращия се свят 17 
България HD 408 
България губи позиции в производството на памук 339 
България по пътя на изпреварващото образование 308 
Българската филмова индустрия в условията на пазарна трансформация 193 
Бюджетирование как инструмент управления предприятием 368 
Валютный кризис и бифуркационные явления в рамках фрактальной модели 67 
Вашият успех е наша мисия, наша съдба! 546 
Взаимоотношения в дистрибуционните канали на туризма: конфликти между хотелиери и туроператори 240 
Виды и особенности институциональных структур мирового страхового рынка 289 
Влияние на асиметричната информация върху дейността на застрахователното дружество 285 
Влияние на регионалното развитие върху рисковата премия и дисконтовия процент в икономиката (приложение в сферата на публичните финанси) 127 
Влияние на чуждия (привлечения) капитал 96 
Влияние финансового кризиса на рынок перестрахования 290 
Влияние экономических рисков на развитие туризма 540 
Внутренние цены ТЭК не должны зависеть от внешних 202 
Возможности роста компании за счет слияний и присоединений 349 
Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг 309 
Възгледи относно изменението на факторите , влияещи върху домакинското потребление 46 
Възможности за архивиране и възстановяване на бизнес информация 504 
Възможности за използване на маркетинговата концепция в сферата на услугите 220 
Възможности за иновиране в дейността на туристическото предприятие 538 
Възможности за интегриране интересите на туристическите и индустриалните предприятия чрез клъстерния модел 41 
Възможности за приложение на деривативните инструменти при управлението на дълга 91 
Възможности за развитие на алтернативни форми на туристическия бизнес в България 534 
Възможности за усъвършенстване на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за разходите 435 
Възможностите за интернационализация на малките и средни предприятия в дигитална икономика 393 
Възникване на нова валута за интернет-икономиката 527 
Външна детерминираност на потребителското поведение 214 
Външната политика на България в условията на радикални трансформации в международната система 250 
Вътрешният одит като инструмент за подобряване на финансовото управление и контрол в бюджетна организация 454 
Вътрешният одит като инструмент за подобряване на финансовото управление и контрол в бюджетната организация 453 
Выход из кризиса: специфика Китая 159 
Газовая промышленность России в условиях перманентного конкурентного противоборства в глобализированной экономике XXI в. 83 
Гарантиране на сигурността при електронните разплащания 507 
Геоенергетиката - коректив в международните отношения 319 
Глобални аспекти на електронната търговия 530 
Глобальный финансовый кризис: краткий обзор определяющих факторов, текущего состояния и перспектив развития 48 
Годишният финансов отчет към 31.12.2009 г. - приложима нормативна база, етапи на изготвянето му, консолидация, срокове и публичност 425 
Годишно счетоводно приключване и финансови отчети на предприятията от публичния сектор 413 
Готов ли е малкият бизнес за "новата икономика"? 392 
Границы, конфликты и переговоры в федерациях и сообщестах государств 24 
Грижи за пшеницата през зимата 331 
Гъвкави форми на заетост в малките и средните предприятия: състояние и възможности за развитие 33 
Да бъдем гъвкави, да бъдем бързи 244 
Да подам оставка? Никога 544 
Данъчно третиране на доставката на рекламни услуги според практиката на Съда на Европейските ощности 269 
Двадесетгодишен юбилей на специалност и на катедра "Аграрна икономика" 543 
Двойственный характер функционирования бюро кредитных историй на финансовом рынке 51 
Двустранните икономически отношения между България и Гърция и развитие на гръцките предприемачески дейности на българския пазар 253 
Демографското остаряване - фактор за развитие на животозастраховането 284 
Депресия и кризис в региональном развитии 165 
Дефицитното финансиране в Република България 90 
Договори за строителство - значими специфични проблеми на отчитането 433 
Доходът като елемент на финансовата теория, практиката и законодателството 45 
Държавните помощи - какво знаем за тях 263 
Еволюционната икономическа теория - опит за синтез на институционализма с неокласицизма 18 
Европа ни прехвърли кризата, сега ще ни помогне да излезем от нея 167 
Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - методологически аспекти 7 
Европейският съюз и поуките за новоприетите държави по отношение на енергийната сигурност 261 
Еврорегионите и трансграничното сътрудничество между българските и румънските местни власти 251 
Еврпейската политика за обучение на учители 303 
Един нов поглед върху факторите на производство и разпределението на дохода 20 
Екологоправен режим на отделните видове химични вещества по вторичното европейско право 272 
Експортна специализация на България в отношенията с Европейския съюз (1999-2007 г.) 249 
Електронният бизнес в туризма - измерения, предизвикателства и тенденции 531 
Електронният бизнес и новите възможности за малките и средни предприятия 529 
Електронно обучение и развитие на междукултурната комуникация 298 
Електронното обучение във висшето училище 491 
Ескурзоводът като медиатор в глобалния свят на интеркултурното развитие 535 
Ефективност при потребление на пара в индустрията 327 
Ефектът на лоста - теория и практика 105 
Ефектът на финансовия лост и растежът на промишлената компания 100 
За някои негативи на предприемачеството 384 
За пределами рынка: институты управления трансакциями в сложном мире 23 
За ролята на селския туризъм 199 
Задбалансовите права и ангажименти: определение, класификация и оповестяване 409 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г. 273 
Застраховка "Рента срещу жилище" 294 
Защо ни е еврото 94 
Значението на екипа, мениджъра и лидера в условиата на криза 461 
Идентификация на кризисните фактори и видове кризи 371 
Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод 246 
Избор на дифузионен модел: симулационен подход 218 
Изготвянето на консолидирани финансови отчети за 2009 година 429 
Изграждане на административен капацитет за ефективна финансова политика в общините 88 
Изисквания и проблеми при изграждане на маркетинговата стратегия на предприятието 209 
Изменение стуктуры собственности на предприятиях обработывающей промышленности (по данным мониторинга) 155 
Изменения и допълнения в ЗДДФЛ от 1 януари 2010 г. 114 
Изменения и допълнения в ЗМДТ, които са в сила от 1 януари 2010 г. 113 
Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности 405 
Използване на (Z-Резултат) модели при анализа на финансовите отчети в България 73 
Използване на MS ACCESS една алтернатива за малкия бизнес 490 
Използване на ONLINE - допитванията в социологическата изследователска практика 499 
Използване на графичния метод при преподаването на икономическата теория 13 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към август 2009 г. 106 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към ноември 2009 г. 107 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към октомври 2009 г. 108 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към септември 2009 г. 109 
Икономиката след кризата. Къде ще сме ние? 171 
Икономико-математически модели в земеделието - възможности за развитие и приложение 316 
Икономическата криза и човешкия капитал 469 
Икономическата реформа в Египет 157 
Има проблеми, но има и надеждни решения за справянето с тях 340 
Имидж на туристическата дестинация - съвременни аспекти на неговото управление 537 
Инвеститори на пазара на рисковия капитал 97 
Инвестиционни имоти: определение, класифициране, признаване и оценяване 415 
Инновации в условиях кризиса: тенденции и перспективы 156 
Инновационное поведение промышленности: разрабатывать нельзя заимствовать 154 
Иновации и малък бизнес 394 
Иновационни информационни технологии подпомагащи организираните пазари 493 
Иностранные инвестиции в России: основные тенденции 144 
Инситуциональные проблемы России в мировом контексте 181 
Интегриране на технологичната стратегия във фирмения стратегически комплекс 186 
Интегрираните управленски информационни системи - доказателство за приложимостта на идеите на академик Евгени Матеев тридесет и четири години по-късно 502 
Интернет-представяне на застрахователните компании 280 
Информатизация сферы культуры и молодежной политики: программно-целевой подход 512 
Информационните и комуникационните технологии - ключов фактор за повишанане конкурентоспособността на българската икономика 486 
Информационните технологии в професионалната дейност на специалиста 496 
Информационните технологии и ролята им за повишаване качеството на обучението 500 
Информационно общество и усъвършенстване на информационния процес 497 
Исночники финансирования высшего образования в условиях развития инновационной экономики 62 
Истоки мирового кризиса и пути обеспечения глобальной финансовой безопасности 49 
ИТ - компетентности как часть экономического образования 296 
ИТ одит в публичния сектор - необходимост и предпоставки 503 
Как се пресмята себестойност на логистичното обслужване 245 
Как управлять персоналом в виртуальных компаниях 373 
Какво не бива да се забравя при годишното приключване 418 
Какво причини и можем ли да се предпазим в бъдеще от глобална криза? 158 
Какво се промени в счетоводството през 2009 година 441 
Класификация на рекламните стилове у нас - резултати от контент анализа на рекламата в българските медии 480 
Класическата либерална теория - основа на концепцията за глобализацията 14 
Классификация и распределение затрат в бюджетировании коммерческого банка 66 
Когато усилията са в правилната посока 464 
Колко здраво стиска парите вашият касиер? 450 
Колко ще ви струва транспорта? 472 
Комплексный подход к формированию системы аналитических показателей инновационной деятельности предприятия 348 
Компютърна сигурност в научноизследователските организации и учебните заведения 520 
Конкурентни предимства на районите за планиране в България 163 
Консалтинговые услуги как механизм антикризисного управления 366 
Консолидирани финансови отчети 417 
Контролът срещу разрухата в селското стопанство 381 
Контуры високотехнологичной транспортной системы 471 
Концептуальные основы управления финансами в интегрированных структурах 364 
Концептуальные подходы к бюджетированию в государственном вузе 47 
Концепцията за суверенитета в съвременния свят 11 
Концепцията за транзакционните разходи в неокласическата и неоинституционалната теория 160 
Кооперативните финансови институции - ефективна форма за подпомагане на дребния бизнес 37 
Кооперациите в създаването на едри земеделски стопанства 38 
Корпоративна социална отговорност 361 
Корпоративно облагане за 2009 година 444 
Корупция и икономически растеж в България 10 
Краткотрайните биологични активи като обект на счетоводно отразяване 439 
Кратък преглед на постановките на МСС 23 - "Разходи по заеми" 436 
Кредитование малого и среднего бизнеса - перспективное направление кредитной политики банков 79 
Кризисная динамика: параметры и причины 22 
Критерии и показатели за оценка конкурентоспособноста на стоките 229 
Критерии эффективности бюджетноых расходов в процессе оказания бюджетных услуг 50 
Критерий недобросовестной конкуренции 387 
Кто планирует инвестиции несмотря на кризис и что им мешает? 145 
Към еволюционните концепции за управлението на организациите 356 
Към ефективни управленски решения чрез използване на бизнес интелигентни технологии и системи 519 
Към оптимален брой образователни специалности по икономика 314 
Към понятието правен принцип 270 
Ликвидирането на българското тютюнопроизводство и отрицателните последици за националната икономика 335 
Логистиката през 2020 г. ще бъде по-екологична 243 
Логистические затраты: теоретический и практический аспекты 247 
Лоялност към клиентите на потребителския пазар 217 
Маркетинг на локализационния избор 223 
Маркетинговата парадигма за XXI век - очертаване и изследване 226 
Маркетинговото планиране, маркетинговият контрол и контролинговата система - приложни аспекти в монтажните организации 213 
Маркетинговото развитие като водещ стратегически фирмен вектор 227 
Медицинските ИТ - средство за по-ефективно здравеопазване 509 
Мерки на засилен контрол спрямо храни и фуражи 126 
Методика за изследване и определяне на удовлетвореността на клиентите 477 
Методика экспресс-анализа финансового состояния страховой организации 101 
Методики и техники за създаване на защитени софтуерни продукти 498 
Методология расчета потока инвестиций для оценки истинной стоимости компании 367 
Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? 318 
Мировой кризис и трудовые отношения 32 
Мировой финансовый кризис и пути преодоления его последствий 76 
Мировой финансовый кризис: год спустя 60 
Мировой экономический кризис и восточная Азия 258 
Многогодишно общинско финансово и инвестиционно планиране - методика и практика 43 
Модел за оценка на конкурентоспособността на дестинация, предлагаща културен туризъм 455 
Модел на управленския процес на набиране и подбор на човешките ресурси 467 
Модели управления знаниями в организации 374 
Моделирование и анализ экономической устойчивости предприятия 82 
Модернизация экономики: проблем, задачи 177 
Мотивация и мотивационный потенциал в системе менеджмента 468 
Мотивация трудовой деятельности: современные теории 463 
Налоговая нагрузка в системе управления финансами предприятия 120 
Налоговая политика: состояние и перспективы 115 
Насажденията с ограничен памук ще растат в бъдеще 344 
Насоки за успешно фирмено управление 398 
Насоки за усъвършенстване на търговията със зърно 203 
Насоки за усъвършенстване управлението на веригата на доставките в българските предприятия 248 
Наука и научный потенциал как источник знаний: организация и управление НИОКР 370 
Научноизследователският продукт като интелектуална собственост - идентификация, правни и икономически характеристики 1 
Не всички опаковки за храни са безопасни 317 
Некоторые аспекты кредитного риска банка 80 
Некоторые проблемы внутрихолдингового финансового управления и пути их решения 390 
Нелоялната конкуренция - нарушение на защитена производствена и търговска тайна 238 
Необходимост от изучаване на стоковедната наука от професионалните специалисти в туризма 295 
Неокласическият институционализъм в икономическата мисъл - една българска традиция 28 
Нетрадиционен подход на изготвяне на отчета за паричните потици 420 
Нечетко-множественный подход к финансовой оценке инвестиционных проектов 78 
Нови измерения на информационните технологии в индустриалното предприятие 494 
Нови съществени моменти при изготвянето на финансовия отчет с общо предназначение на предприятието за 2009 година 424 
Нови хоризонти в магистърското обучение и докторантура 550 
Новые подходы к оценке эффективности инвестиционных проектов 141 
Нужен е нов Закон за регионалното развитие на България 166 
Някои възможности за финансиране на малки и средни предприятия в областта на биоземеделието 346 
Някои въпроси на развитието на икономическата теория 19 
Някои оценки на състоянието на средните предприятия в България 42 
Някои проблеми на независимия финансов одит в Албания в условията на глобализация 452 
О некоторых предпосылках зарождения кризиса 84 
О приоритетах государства в сфере наноиндустрии 176 
О теоретико-содержательных основах экономического образования 315 
О теоретических основах страховой деятельности 286 
Обединяването като основен социално-икономически проблем на икономиката в преход 148 
Обновление лексического состава русского языка в конце XX-го века 542 
Обновяване на машинния парк и ОСП 330 
Обобщени факти около капиталовата възвръщаемост: по примера на индекса SOFIX 102 
Обосновка на стратегията за онлайн бизнес 528 
Обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа 31 
Обща транспортна и икономическа политика на ЕС в логистиката и правилата за конкуренция при превоза на товари 241 470 
Общая проблематика инвестиционной деятельности кредитных организаций 142 
Обычный и технический документооборот на промышленных предприятиях 505 
Одит за съответствие със стандартите за информационна безопастност 449 
Определяне на данъчната основа при облагането с ДДС 116 
Определянето на данъчната основа при облагането с ДДС 117 
Освобождаване и възстановяване на платен акциз 112 
Осигуряване на оперативна съвместимост в електронното правителство 532 
Основни моменти в облагането с акциз 124 
Основни мотиви за сливания и поглъщания на компании в световната практика 389 
Основните предприемачески потоци във франчайзинга 386 
Особенности процесса кредитования коммерческими банками малого бизнеса в условиях финансовой нестабильности 134 
Особенности разработки программ адаптации для топ-менеджмента компании 372 
Особенности управления финансовой устойчивостью страховых организаций 287 
Открити системи и технологии 487 
Отново за сигурността - атаките от вътре 523 
Относно икономическата модернизация и "догонващото" развитие 16 
Относно методите за амортизация на дълготрайните активи в условията на пазарна икономика 447 
Относно отчитането на търговските марки 430 
Отпушването на икономиката 152 
Отражение на стопанската криза върху финансовите резултати на банките в България 128 
Отраслевые приоритеты амереканских инвестиций в России 173 
Отчитане и представяне на собствения капитал в малките и средните предприятия 416 
Отчитане на активите и пасивите по отсрочени данъци в земеделието 110 
Отчитане на корпоративния данък и отсрочени активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2009 г. 438 
Отчитане на разходите в юридически лица с нестопанска цел 410 
Оценка деятельности российского страховщика на основе показателей финансового риск-менеджмента EVA и RAROC 357 
Оценка инвестиционной деятельности с учетом налогообложения 140 
Оценка инновационного потенциала компании 360 
Оценка на необходимите изменения в информационна система на фирма, породена от промяна на бизнес средата 524 
Оценка на риска при анализ на инвестиционни проекти в селското стопанство 139 
Оценка на трудовото представяне в управлението на човешките ресурси 457 
Оценка показателей рисков платежных систем, построенных на технлогии интернет-банкинга 133 
Оценка рисков кредитного портфеля банков на основе трехмерной корреляционной модели 77 
Оценка рисковых активов на фрактальном рынке 70 
Оценка финансовой устойчивости промышленного предприятия 56 
Оценка эффективности финансового контроля как инструмента управления социальной сферой 104 
Оценяване на ВОТ проекти 322 
Перспективи за развитие на националната транспортна система 473 
Перспективи за сътрудничество между Бразилия, Русия, Индия и Китай в рамките на международната структура БРИК 255 
По въпроса за същността на всеобхватния доход 431 
По-леко с оптимизма! 172 
Поведенчески аспекти на устойчивостта на управленския процес 388 
Повышение роли золота в валютных запасах России 63 
Поглед към информационната, студентската и социалната политика на висшето учелище 551 
Подготовка на кадрите за създаване и реализация на качествен туристически продукт 299 
Подготовка на магистри по новата специалност "Информационна безопастност" 301 
Подготовката на България за въвеждане на обща аграрна политика на ЕС 338 
Подход за създаване на информационната система на стопанска организация 521 
Поздравление от доц. д-р Величко Адамов - Ректор на СА "Д. А. Ц.енов" по повод Студентския празник 548 
Пороблемы развития производственной инфраструктуры Дагестана 153 
Построение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций в российской компании 231 
Потребителска ефективност на информационните системи в интернет: методологични проблеми при потребителски ориентираното проектиране 508 
Практические аспекты налоговой политики России 59 
Превръщане на възраженията на клиентите в предимство - елемент на съвременния потребетелски маркетинг 216 
Предварительный анализ на предприятиях 99 
Предизвикателства и възможности за интегрирано развитие на културен и природен туристически продукт на територията на природен парк "Българка" 200 
Предизвикателства на децентрализираното трансгранично сътрудничество 252 
Предизвикателства пред развитието на селските райони в България в условията на членство в Европейския съюз (на примера на селските общини от област Стара Загора) 197 
Предизвикателствата пред международните отношения, породени от геоикономическото развитие 257 
Предприемачеството и новите информационни технологии 385 
Представяне на счетоводната информация в отчета за приходите и разходите 437 
Представяне на чуждестранната дейност във финансовите отчети на инвеститорите 428 
Преимущества за участниците в електронната търговия 533 
Преоценка на финансовите активи - счетоводни и данъчни аспекти 421 
Приватизация и монополизъм - очаквания и проблеми 15 
Приватизацията в България - недалновидна концепция и/или стратегически планирана декапитализация на националното стопанство 187 
Приватизацията на общинската собственост - фактор за стимулиране на предприемачество и малък бизнес 396 
Привличане на глабалния потребител с висококачествени селскостопански продукти 222 
Приложение на SWOT - анализа в аграрния сектор 399 
Приложение на изкуствените невронни мрежи при прогнозиране на продажбите 204 
Применим ли чилийский опыт реформирования пенсионной сестемы в России? 278 
Принципы формирования национальной инновационной системы 178 
Приоритети в развитието на публичния сектор в условията на евроинтеграцията 276 
Природни предпоставки за развитието на селските райони в Централна и Източна северна България 183 
Присъединяването към еврозоната няма да е скоро 92 
Проблема исчисления качества продукта 476 
Проблеми и предизвикателства пред малките предприятия при избор на рекламна агенция 235 
Проблеми на българското земеползване в условията на присъединяване на страната към Европейския съюз 35 
Проблеми на електронната търговия 206 
Проблеми на инвестиционния анализ в съвременните условия 138 
Проблеми на конкурентоспособността на българския аграрен сектор 195 
Проблеми на логистичните системи във фирмите 474 
Проблеми на организационното и информационното осигуряване на стратегическото фирмено планиране 189 
Проблеми на рекламната стратегия на предприятието 234 
Проблеми на репродукцията в млечното говедовъдство 334 
Проблеми при дефинирането на понятието "Информационен грид" 495 
Проблеми при информационното осигуряване на маркетинговия планов процес 212 
Проблеми при организацията на извадковите изследвания в лозарството 9 
Проблеми при управлението на кредитния риск в земеделските кредитни кооперации 36 
Проблемът за избора на формата на стокова дистрибуция 210 
Проблемы и перспективы налогообложения и налоговага регулирования сегментов страхового рынка 121 
Проблемы определения контуров обращения глобального финансовога капитала 98 
Проблемы применения инновационных моделей планирования и финансирования в сфере культуры 61 
Проблемы транснационализации российского бизнеса 180 
Проблемы финансового обеспечения инновационных проектов в условиях кризиса 52 
Програмно бюджетиране - амбициозна иновация 103 
Продуктова диференциация. 228 
Продуктовите иновации и малките и средни предприятия 395 
Продуктово-пазарното интегриране - една съвременна стратегия за стопански растеж 190 
Производителността на труда в хотелиерството и ресторантьорството 30 
Производительность труда - главный фактор роста экономики 179 
Промени в социалното и здравното осигуряване през 2010 година 279 
Промените в закона за корпоративното подоходно облагане за 2009 и 2010 година 122 
Процедури за определяне на изпълнител от бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ (от фондове и програми на Европейския съюз) 259 
Процедури по прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане 274 
Процессы и функции управления знаниями 375 
Процесът "биологична трансформация" - същност и основни насоки за счетоводното му отчитане 440 
Публично-частно партньорство по време на криза 161 
Публичноправен режим на спонсорството в радио и телевизионната дейност 271 
Публичноправни и частноправни особености на режима на договор за влог на зърно в публичен склад спрямо общата уредба в Търговския закон 268 
Пути повышения эффективности плодоводства в Армении 333 
Пути повышения эффективности финансово-экономического управления предприятиями и их конкурентоспособности 3 
Развиване на познавателната и творческата активност на студентите-икономисти чрез обучението им по математическите дисциплини 302 
Развитие и възход на катедрата 305 
Развитие принципов коммерческого финансирования в мировой и российской практике 65 
Размышления о применении экономической теории в прикладных социально-экономических исследованиях 27 
Разходите за качество като отчетна категория и обект на анализ и управление 483 
Разширяване на ЕС и възможните последици в Черноморската зона: между присъединяване и политика на добросъседство 260 
Расходы будущих периодов в учетной политике организации 427 
Ревизионна форма на контрол и приложението и в земеделските кооперации у нас 382 
Регионалното развитие на България - състояние и прогноза до 2013 г. 169 
Регулиране на слабата капитализация 422 
Регулирането на слабата капитализация по ЗКПО за 2009 г. е необосновано и не постига своята цел 125 
Рейтингови системи за висшето образование 312 
Рекламата "След утрешния ден" 481 
Ректорът доц. д-р Величко Адамов 306 
Република Полша: преходът и външната политика 256 
Решение проблем психологии операторской деятельности в инновационных процессах 401 
Рисково ориентирани показатели за избор на инвестиционен проект 137 
Ритмичността като индикатор за устойчивостта на бизнес единиците 355 
Роля на продажбите в съвременни условия 215 
Ролята на английския като чужд език в интеркултурните бизнес комуникации 407 
Ролята на брендинга за повишаване конкурентноспособността на предприятието 219 
Ролята на главния счетоводител в новите икономически условия 485 
Ролята на интернет-рекламата в малкия бизнес 233 
Ролята на статистиката за информационното осигуряване на бизнеса 5 
Россия как основной поставщик энергоресурсов для потребителей Турции 329 
Ръст между 0 и 4 процента 168 
С атестат за качество и доверие 549 
С поглед отвъд кризата. BANCASSURANCE: начин за оцеляване или възможност за развитие? 281 282 
С поглед отвъд кризата. Контролинг на застрахователните резултати в условията на икономическа криза 283 
Светът на прасковите и нектарините 332 
Свищов като важен фактор за икономическото развитие на българските земи през епохата на Възраждането 184 
Сделки за замяна на недвижими имоти и вещни права 119 
Селскостопанското производство на България и Унгария: сравнителен анализ 6 
Системни грешки задържат развитието на страната 170 
Системни стандарти от ново поколение 492 
Системные факторы социально-экономического кризиса 74 
Системный подход к менеджменту: качество и инновации 376 
Сливов сорт за алтернативно плодопроизводство 336 
Совершенствование модели управления персоналом как фактор повышения конкуренто-способности страховой организации 291 
Совершенствование управления финансами инновационных проектов в условиях депрессивной экономики 81 
Современны российский капитализм в свете научной методологии 174 
Современные принципы неоортодоксальной политической экономии 29 
Современный менеджмент и управление человеческим капиталом вузов 310 
Современный потребитель и государственный патернализм 230 
Состояние развития нефтегазового комплекса как источника налоговых доходов бюджета страны 118 
Софтуер за управление на логическите дейности във фирмата 522 
Социальная политика как инструмент формирования социальной безопасности 2 
Социальные проблемы трансформации предприятия 462 
Спекулативни решения на валутните пазари 69 
Специфики при отчитане на хеджирането на паричен поток и справедлива стойност чрез използването на валутни форуърдни контракти 414 
Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2009 г. на бюджетните предприятия (I част) 434 
Способы передачи значений неопреленного местоимения един в русском тексте 541 
Сравнителен анализ на държавното управление в България и в Румъния 254 
Сравнительная характеристика и выбор метода оценки налогового потенциала региона 111 
Стабилен ход или куцукане 149 
Стандартите за информационна сигурност - средство в подкрепа на иновациите 514 
Статистическите наблюдения на структурата и типологията на земеделските стопанства - състояние и проблеми в процеса на хармонизация с европейските стандарти 4 
Стиль руководителя и управление коллективом 465 
Стимулирование развития нетрадиционной энергетики в странах ЕС 321 
Стокхолмската мисия на проф. Ив. Шишманов през 1917 г. 555 
Стратегическа ориентация на приватизираните предприятия 188 
Стратегически аспекти на следпродажбената дейност на бизнесорганизацията (същност и методики) 354 
Стратегический контроллинг как эффективный механизм системы антикризисного финансового управления 369 
Стратегический менеджмент: актуальные проблемы и новые направления 363 
Стратегический учет амортизации основных средств 448 
Стратегическое управление человеческими ресурсами организации 458 
Стратегия и такника денежно-кредитной политики в условиях мирового экономического кризиса 71 
Стратегията по заетостта и равните възможности на мъжете и жените 34 
Страхование в системе управления экономиской безопасностью предприятия 288 
Страхование как фактор развитие предприятия 293 
Страховой рынок: проблемы и перспективы налогового регулирования 292 
Структурирование политического пространства в Европейском союзе 265 
Структурные изменения в американской экономике 182 
Студентското кредитиране - средство за улесняване на достъпа до висше образование 307 
СУРЕ - концепцията в новата управленска парадигма 459 
Суровинно осигуряване на винопроизводството в региона на Северна България 341 
Сущность и предпосылки развития экологического менеджмента 358 
Сущность экономического кризиса регионального развития 164 
Счетоводна политика и отчетност 423 
Счетоводни аспекти при формиране и облагане на данъчната печалба в условията на пазарно стопанство 484 
Счетоводни документи и документооборот 426 
Счетоводно и данъчно третиране на липсите 419 
Счетоводно отчитане на разходите за дейността в открития въгледобив при пазарна икономика 411 
Счетоводно отчитане при договора за цесия 446 
Счетоводно третиране на специфичните стопански операции в земеделските предприятия 432 
Счетоводство в съвременното банково предприятие 412 
Съвременни аспекти на рекламната политика на фирмата 479 
Съвременни методи за продажба на туристически продукти 239 
Съвременни проблеми при статистическото оценяване на динамиката на цените и стойностните обеми 8 
Съвременните управленски практики за човешките ресурси и устойчивото развитие на туристическия бизнес 460 
Съдържателни и ограничителни моменти в имуществото на инвестиционното дружество като отчетна категория 135 
Съхранението на данните - единство на хардуерни и софтуерни решения 513 
Същност и класификация на инвестициите 136 
Същност и характеристика на капитала, като обект на общоикономическо и финансово изследване 147 
Тези на концепцията на интегрирания маркетинг 211 
Тенденции в развитието на зърнопроизводството в България 342 
Теоретико-метологически аспекти на банковото счетоводство в Р България 445 
Теоретические подходы к экономическому обеспечению системы менеджмента качества 362 
Теоретични аспекти на концепцията "Жизнен цикъл на клиенти" 205 
Теоритични основи на междубанковата конкуренция 130 
Территориально-отраслевые профили проявления финансового кризиса на рынке кредитования нефинансового сектора российской экономики 75 
Технологии на стратегията "Управление на отношенията с клиентите" 236 
Технологическая теория постиндустриальных денег 57 
Топлинна икономичност на газотурбинни инсталации 325 
Традиционни модели при софтуерна разработка и тяхното приложение при управлението на виртуални екипи 510 
Трансевропейските тръбопроводи и ролята на България в тях 328 
Трансформационни ефекти на сектора на услугите в българската икономика 21 
Труд, капитал и още нещо 185 
Трудният път на българското вино 337 
Трудности пред мениджмънта в аграрния сектор в условията на присъединяване на България към Европейския съюз 352 
Търговски марки и реклама 225 
Уважаеми колеги, скъпи студенти 545 
Управление взаимоотношенията с клиентите - фактор за фирмен просперитет 402 
Управление инвестициями и разработка инвестиционных решений: системный подход 143 
Управление инновациями в промышленном производстве 456 
Управление на риска при работа по проекти 267 
Управление риском концентрации 404 
Управление транснациональными корпорациями в условиях глобальной конкуренции 365 
Управление человеческими ресурсами в международном бизнесе 359 
Управлението на проекти - важен елемент на производствената стратегия на предприятието 353 
Управлението на проекти като фактор за международна конкурентоспособност на Финландия 406 
Усъвършенстване на бизнес процесите 347 
Утвърждаване и лидерство 552 
Участието на посредниците в туристическите клъстери - възможност за създаване на стойност чрез мрежово сътрудничество 39 
Учетная политика на 2010 г. для целей бухгалтерского учета 442 
Фактори за успешната реализация на е-правителство 511 
Фактори и насоки за проектиране и изграждане на бизнес интелигентни системи 501 
Фактори, влияещи върху макросредата на агрофирмата 40 
Факторингът - инструмент за оптимизиране на разплащанията в аграрния сектор в периода на присъединяване на Р. България към Европейския съюз 44 
Факултет "Финанси" тържествено отбеляза своята 55-годишнина 553 
Финансовата криза и институционалната реформа в Европейския съюз 264 
Финансовая устойчивость как критерий конкурентоспособности предприятия 54 
Финансови и счетоводни аспекти на валутния суап 93 
Финансовое обеспечение инновационной деятельности как фактора повышения деловой активности 58 
Финансовые потоки в цепи поставок промышленного предприятия 53 
Фирмена стратегия за развитие на маркетинговата функция 221 
Форми на разплащане при продажби с отложно плащане 72 
Формирование методического аппарата управления нематериальными активами организации в процессах реструктуризации 350 
Формирование партнерских отношений с конкурентами 403 
Формирование программы лоялности как фактора конкурентоспособности ВУЗа 313 
Формирование цен лизинга 95 
Франчайзинг в России 208 
Функционален анализ на системата за управление на човешките ресурси 466 
Функциониране на системата за управление на авторските и сродните им права 275 
Футкции теневой экономики на этапе смены институциональной структуры 175 
Ценностен анализ и фирмена ценностна система на български индустриални фирми 198 
Ценностни аспекти на предприемаческото поведение 383 
Цитирането от WWW създава проблеми. Има ли решение? 489 
Человеческий капитал и корпоративное управление в современной экономике 391 
Шест сигма - стратегия за качество на световно равнище 400 
Ще прибави ли зимата проблеми за зърнопроизводство ни? 345 
Ядрени предизвикателства 324 
"Икономиката на знанието" и предизвикателствата пред висшето икономическо образование 300 
"Лошите" кредити - какво да си прави? 129 
"Мениджмънт на качеството и метрология" - специалност от европейското образователно пространство 297 
"Набуко" - енергиен мост между Европейския съюз и Турция 326 
[Двадесет и пет] 25 години възход на аграрната наука 554 
[Петдесет и пет] 55 години традиции и новаторство 547 
Alternative Paths to Competitive Advantage: A Fuzzy-Set Analysis of the Origins of Large Firms 377 
BI - системы: повышение качества принятия инвестиционных решений 506 
Business Tools: The Next Quantum Leap 516 
Determinants of the Capital Structure of Bulgarian Public Companies 85 
Do Hot Hands Exist among Hedge Fund Managers? An Empirical Evaluation 378 
E-Learning in Small and Medium-sized Enterprises across Europe 515 
Financial Measures for Water Quality Management 351 
Global Currency Hedging 86 
GlobalGAP - стандартът, който улеснява търговците и гарантира безопасността на земеделските продукти 475 
Improving Tax Competitiveness via Intellectual Property Management 123 
Interfirm Strategic Information Flows in Logistics Supply Chain Relationships 526 
Issues in Strategic Marketing Planning DR (MRS) 232 
Modeling the Yield Curve of Spot Interest Rates under the Conditions in Bulgaria 87 
On some Truths and Misbeliefs about Bulgarian Sewing Industry 194 
POS системите в съвременния търговски бизнес 207 
Research of the Distribution Channels of Processed and Canned Fruitand Vegetables 482 
Research on the Dependence of the Gross Domestic Product on the Number of Employees and the Gross Pricing of Capital in Bulgaria Using the Expanded Box-Cox Transformation 162 
Research on the Relationship "Passive - Active" Behaviour in the Management Process 379 
Taking the Stress Out of Work 380 
The Role of Electronic Governance in the Contemporary Knowledge Society 517 
WEB сайтът на компанията като елемент на информационната инфраструктура на фирмата 488 
World Cultural and Natural Heritage Sites in the Countries of the Balkan Region and Tourism Development 539 
Эволюция теория денег в экономической науке 68 
Экономика Австралии: состояние и перспективи 150 
Экономические преобразования в Китае: анализ и сопоставление с российским реформационным опытом 151 
Энергетическое пространство: реальность и прогнозы 323 
Этапы мотивационного аудита 451 
Этапы реформирования пенсионной системы России 277 
Этика эффективности 26 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютни величини 73 
авансови вноски 422 
Австралия 150 
автокорелация 102 
автоматизация на производството 502 
автоматизирана обработка 518 
автоматизирана обработка на данни 518 
автоматизирана обработка на информацията 518 
автомобилен парк 472 
автомобилен транспорт 472 473 
авторски хонорар 275 
авторско възнаграждение 275 
авторско право 1 275 
авторско право в България 275 
авторско право и сродните му права 275 
авторско произведение 275 
аграрен мениджмънт 195 
аграрен сектор 44 195 196 221 237 352 399 
аграрен сектор на Канада 196 
аграрна икономика 195 338 
аграрна наука 554 
аграрна политика 40 338 
аграрна политика на ЕС 338 
агромаркетинг 237 482 
агростатистика 9 
агротехника 331 
агротехнология 331 
агрофирма 40 221 
адаптация на управлението 372 
административен капацитет 88 
АЕЦ 324 
азиатска икономическа общност 258 
азиатска криза 258 
Азиатски и Тихоокеански регион 258 
Азия 258 
активи 135 
активи на предприятието 147 349 
акциз 124 
акцизи 112 
акцизни стоки 112 124 
акцизно облагане 112 124 
акции и облигации 89 
акционерен капитал 155 
Албания 452 
алманах 284 412 
алокация на капиталите 66 
алтернативен туризъм 199 534 
алтернативна енергия 320 
алтернативни източници 320 
алтернативни подходи 377 534 
американска валута 67 
американска икономика 149 182 
американска стратегия 261 
американски инвестиции в Русия 173 
американски компании 173 
амортизации 447 
амортизационна база 447 
амортизационна норма 447 
амортизационна политика 423 448 
амортизационна сума 447 
амортизационни квоти 447 
амортизационни методи 448 
амортизационни отчисления 448 
амортизация 30 430 447 448 
амортизация на ДА 447 
амортизация на основни средства 448 
анализ 73 99 191 483 
анализ на дейностите 191 
анализ на ефективността 141 
анализ на инвестиционни проекти 139 
анализ на паричните потоци 132 
анализ на печалбата 478 
анализ на предприятието 99 138 192 
анализ на рентабилността 192 478 
анализ на риска 139 
анализ на себестойността 99 
анализ на стопанската дейност 191 
анализ на трудовите ресурси 253 
анализ на финансите 101 
анализ на финансовата устойчивост 146 
анализ на финансовите отчети 73 
анализ на финансовото състояние 101 
ангажиране на служителите 464 
английски език 407 
анкетиране 477 
анкетиране на клиенти 477 
антикризисна политика 71 145 397 
антикризисна стратегия 25 
антикризисни мерки 22 25 60 74 76 177 
антикризисно управление 350 366 369 371 462 
АПК 153 
арбитраж 70 
арендни отношения 432 
аритмичност 355 
Армения 333 
архивиране на данни 504 
архитектура на БИС 501 
асиметрична информация 285 
асиметричност 285 349 
атомна енергия 261 
атомни централи 324 
атрибутивна теория 463 
аудиовизуални масмедии 271 
база данни 532 
бази данни 490 
бази от данни 490 
бази от данни на ACCESS 490 
баланси 60 
балансирана система 527 
балканска политика 12 
Балкански регион 539 
балкански страни 555 
бандерол 124 
банки на Русия 55 131 
банки с държавно участие 131 
банките в България 128 
банков баланс 60 
банков капитал 64 
банков кредит 129 
банков пазар 64 130 
банков сектор 84 
банков сектор на Русия 75 131 
банкова ефективност 131 
банкова конкуренция 130 
банкова консолидация 64 
банкова система 55 64 66 
банкова система в Русия 55 
банкови взаимоотношения 450 
банкови иновации 64 
банкови плащания 72 
банкови преводи 132 
банкови преводи от емигранти 132 
банкови претенденти 130 
банкови разходи 66 
банкови специалисти 130 
банкови услуги 131 281 
банково дело 133 
банково дело в Русия 79 
банково застраховане 281 282 
банково кредитиране 79 
банково посредничество 64 
банково счетоводство 135 136 412 445 
баркод 246 
баркодове 242 
бартерни сделки 119 
БВП 92 94 127 148 162 167 169 171 182 262 
БВП в България 168 
БВП на САЩ 182 
БДС 163 
бедност 148 
бедността в преход 148 
безвъзмездна финансова помощ 259 
безопасност 31 
безопасност на труда 31 
безопасност на храните 475 
бенефициент 259 
бивши съветски републики 153 
бизнес 5 517 
бизнес анализ 531 
бизнес единици 355 
бизнес инкубатори 395 
бизнес интелигентни системи 501 519 
бизнес интелигентност 501 519 
бизнес информационни системи 518 524 
бизнес информационни технологии 524 
бизнес информация 504 518 
бизнес климат 40 
бизнес комуникации 407 
бизнес маркетинг 227 
бизнес общуване 407 
бизнес процес 347 
бизнес процеси 347 525 
бизнес сайт 488 
бизнес системи 487 
бизнес среда 524 
бизнес стратегии 186 492 
бизнес-консалтинг 366 
бизнес-консултации 366 
бизнес-процес 487 
бизнес-системи 487 
бизнес-стратегия 458 
бизнес-условия 487 
бизнесорганизации 354 
бизнесорганизационна мрежа 227 
биоземеделие 346 
биологична трансформация 440 
биологични активи 439 440 
БИС 501 
бифуркация 67 
благосъстояние 262 
Богоров, Ив. 28 
Бокс-Кокс трансформация 162 
борба с корупцията 152 
борба с плевели 340 
борба с тероризма 520 
Босна 12 
Бразилия 255 
бренд 228 
бренд-брокер 219 
бренд-имидж 219 
бренд-капитал 349 
бренд-маркетинг 219 
брендинг 219 
брендинг стратегии 219 
БРИК 255 
британски стандарти 449 
брутен вътрешен продукт 162 
България 90 251 254 
България в ЕС 94 
България и Европейски съюз 338 
българска икономика 152 168 169 172 
българска политика 254 
българска реклама 480 
български емигранти 132 
български земи през Възраждането 184 
български износ 249 
български капиталов пазар 102 
български компании 85 
български пазар 317 
български публични компании 85 
български стоки 249 
български финансов пазар 91 
българско винопроизводство 337 
българско възраждане 184 
българско земеделие 35 36 338 
българско кино 193 
българско образование 308 
българско селско стопанство 237 
бюджет 62 108 170 
бюджет - мениджмънт 472 
бюджет за образование 47 
бюджет на домакинствата 262 
бюджетен баланс 43 
бюджетен дефицит 90 
бюджетиране 47 66 103 283 368 
бюджетиране в предприятията 368 
бюджетиране в търговските банки 66 
бюджетиране на логистични затрати 247 
бюджетна организация 453 454 
бюджетна политика 50 
бюджетна политика на Русия 50 
бюджетна реформа 47 
бюджетни предприятия 434 
бюджетни разходи 50 88 
бюджетно счетоводство 434 
бюджетно управление 368 
бюджетно финансиране 156 
валута 86 527 
валутен курс 92 
валутен пазар 69 
валутен пазар в Русия 67 
валутен резерв 63 
валутен резерв в Русия 63 
валутен риск 86 
валутен суап 93 
валутен съюз 94 
валутна криза 67 
валутна политика 49 
валутни деривати 91 
валутни запаси 63 
валутни курсове 71 
валутни резерви 71 
валутни форуърди 414 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 320 321 
венчърен капитал 156 
венчърни инвестиции 156 
верига на доставки 248 
вероятност 141 
вертикална интеграция 211 
вещно право 119 
взаимоотношения 528 
взаимоотношения с клиентите 402 492 528 
вземания 44 
видове иновации 144 
видове кризи 371 
винарска промишленост 337 
винарско производство 337 341 
винарство 341 
вино 337 341 
винопроизводство 337 341 
виртуален екип 510 
виртуален колектив 373 
виртуален работник 373 
виртуализация на бизнеса 373 
виртуална компания 373 
виртуална реалност 373 
виртуални екипи 510 
виртуално пространство 373 
висок добив 340 
високи технологии 408 
Висш съдебен съвет 254 
висше икономическо образование 300 314 544 549 
висше икономическо училище 314 544 
висше образование 62 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 491 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 
висше образование в Русия 47 
висше образование за икономисти 315 
висше образование по икономика 314 
висше учебно заведение 304 305 306 491 543 544 545 546 547 548 549 551 552 553 
висше училище 304 305 306 491 544 545 546 547 548 549 551 552 553 
висши учебни заведения 47 312 550 
висши училища 314 550 
висши училища в България 314 
Владигеров, Т. 28 
внос 126 253 258 
внос и износ 249 258 
внос на месо и месни продукти 126 
внос на стоки 116 253 
внос на хранителни продукти 126 
внос от Китай 126 
води 351 
ВОТ проекти 322 
всеобхватен доход 431 
вторични счетоводни документи 426 
второ висше образование 309 
ВУЗ 47 309 310 313 
входящи потоци 132 420 
въгледобив 411 
възвръщаемост 102 
възвръщаемост на капитала 102 
въздушен транспорт 473 
възобновяеми енергийни източници 320 321 
възприятие 401 
възпроизводствен процес 57 
възраждане 184 
Възраждането в България 184 
възражение 216 
възражения на клиенти 216 
възрастова структура 284 
възрастова структура на населението 284 
възстановяване на акциз 112 
възстановяване на повредени файлове 504 
външен дълг на България 90 
външна политика 250 256 
външна търговия 14 249 
външна търговия на България 249 
външна търговия на България с ЕС 249 
външни одитори 453 
външно финансиране 346 
външнотърговско салдо 249 
вътреобщностни доставки 116 117 
вътрешен контрол 381 453 
вътрешен кредит 142 
вътрешен одит 450 453 454 
вътрешен одит в публичния сектор 454 
вътрешен одит на бюджетните предприятия 454 
вътрешен финансов контрол 485 
вътрешна търговия 258 
вътрешно финансиране 346 
вътрешнохолдингово управление 390 
газ 83 
газова промишленост 83 
газови турбини 325 
газопроводи 326 328 
газотурбинни инсталации 325 
Гарет Морган 27 
география на България 183 
геоенергетика 319 
геоикономика 257 319 
геоикономическо развитие 257 
геополитически предизвикателства 260 
главен счетоводител 485 
глобален пазар 57 
глобален финансов капитал 98 
глобализация 11 14 17 98 173 329 
глобализация на икономиката 20 
глобализация на финансовия пазар 98 
глобална икономика 83 149 
глобална конкуренция 365 
глобална криза 158 281 
глобална търговия 530 
глобална финансова криза 48 49 281 461 
глобални инвестиции 86 
глобално пазарно стопанство 393 
говедовъдство 196 334 
годишен доклад 192 
годишен корпоративен данък 444 
годишен финансов отчет 425 434 
годишен финансов отчет 2009 г. 424 425 434 
годишен финансов отчет на бюджетните предприятия 434 
годишна данъчна декларация 438 
годишно приключване 425 
годишно счетоводно приключване 413 418 424 429 
грамотност 491 
графичен метод 13 
графични изображения 13 
грид компютинг 495 
гридове данни 495 
гроздопроизводство 9 
гръцка икономика 253 
гръцки инвестиции 253 
гръцки пазар 253 
гъвкава заетост 33 
гъвкави форми на заетост 33 
Гърция 253 
Дагестан 153 
данък 116 
данък върху печалбата 484 
данък добавена стойност 117 
данъци 59 112 115 120 123 
данъци 2009 122 
данъци 2010 122 
данъците в Русия 59 
данъчен актив 110 
данъчен кодекс 115 
данъчен потенциал 111 
данъчен регулатор 125 
данъчен финансов резултат 422 444 
данъчна активност 111 
данъчна конкуренция 123 
данъчна основа 116 117 
данъчна оценка 111 
данъчна печалба 484 
данъчна политика 111 115 121 123 159 
данъчна политика на Русия 59 111 115 
данъчна ставка 120 
данъчна тежест 120 
данъчни аспекти 421 
данъчни временни разлики 438 
данъчни възможности 111 
данъчни доходи 118 
данъчни закони 113 114 
данъчни инструменти 121 
данъчни приходи 106 107 108 109 
данъчни проблеми 114 
данъчни ставки 123 
данъчно задължени лица 114 125 
данъчно законодателство 113 114 122 274 
данъчно облагане 112 115 116 117 118 119 120 121 124 125 140 
данъчно облагане в Русия 115 
данъчно регулиране 121 292 
данъчно събитие 119 
данъчно събитие при внос 116 
данъчно третиране 119 269 419 421 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 269 
данъчно третиране на липси 419 
дарение 45 
движима вещ 135 
двойно данъчно облагане 274 
двустранна търговия 253 
двустранни отношения 253 
ДДС 116 117 119 120 
дейност на предприятието 215 522 
дейности 522 
декапитализация 187 
делова активност 58 
демографска структура 284 
демографски анализ 284 
демографски аспекти 40 
демографско остаряване 284 
демокрация 181 
депресивна икономика 81 
депресия 165 
деривати 91 
деривативи 414 
деривативни инструменти 91 
дестинации 455 
детерминанти 85 
дефицитно финансиране 90 
дефицитно финансиране в Република България 90 
децентрализация 24 
децентрализирано сътрудничество 252 
децентрализирано трансгранично сътрудничество 252 
диада 526 
диверсифициран портфейл 80 
дивиденти в кооперациите 432 
дигитална икономика 393 
дигитално пазарно пространство 393 
динамика 53 367 
динамика на инвестиционния процес 144 
динамика на оборота 224 
динамика на развитие 175 
динамика на цените 8 
динамичност на стратегиите 209 
Директива 67/548/ЕИО 272 
дисконтов процент 127 
дисконтови фактори 127 
дискусии 90 91 
дистанционен сътрудник 373 
дистрибутор 482 
дистрибуторска политика 482 
дистрибутурска дейност 210 
дистрибуционна мрежа 210 
дистрибуционна политика 240 
дистрибуционни канали 240 282 
дистрибуционни канали в туризма 240 
дистрибуционни системи 210 240 
дистрибуция 210 240 
дистрибуция на стоки 229 
дифузионен модел 218 
дифузни модели 218 
ДМА 105 
добавена стойност 30 205 
добив на петрол 118 
добиви 343 
договор за цесия 446 
договори за строителство 433 
догонващо икономическо развитие 16 
доклад 4 6 9 30 35 36 38 39 40 41 44 135 136 139 146 183 195 199 200 201 203 211 212 214 216 217 218 220 222 224 225 226 227 236 237 239 240 268 295 298 299 316 338 352 381 382 389 399 407 445 447 455 460 535 537 543 
доклади 90 91 251 300 302 410 483 
доклади от конференция 90 91 135 136 410 445 447 483 493 496 530 
докторантско обучение 307 
документ 505 
документи и документооборот 426 
документооборот 426 505 
долар 60 
домакинско потребление 46 
домакинства 46 
ДОПК 274 
допълнителен доход 294 
ДОС 273 
доставка на стоки 385 
доставка на услуги 385 
доставка по ЗДДС 117 
доставки 248 
доставчик 526 
доставчици 248 
доход 20 45 
доходи и потребление на домакинствата 262 
доходи на населението 46 
доходност 89 102 
доходност на активите 89 
дребен бизнес 37 
дребно предприемачество 37 
Дунавски общини 251 
ДФ "Земеделие" 346 
дългови ценни книжа 87 
дългосрочен чужд капитал 105 
държава и икономика 22 176 
държавен дълг 91 
държавен контрол 381 382 
държавен патернализъм 230 
държави членки на ЕС 126 261 
държавна власт 517 
държавна икономика 176 
държавна подкрепа 263 307 
държавна политика 173 
държавна поръчка 61 
държавни гаранции 307 
държавни помощи 263 
държавни университети 47 
държавни ценни книжа 87 135 
държавно обществено осигуряване 273 279 
държавно управление 254 
дъщерно предприятие 417 
е-администрация 511 
е-бизнес 531 
е-документ 505 
е-документооборот 505 
е-здравеопазване 509 
е-образование 491 
е-обучение 491 515 
е-правителство 511 
е-търговия 206 
е-управление 517 
е-услуги 511 531 
еволюционен подход 18 
еволюционен процес 377 
еволюционна икономическа теория 18 
еволюционна теория 18 
еволюционни концепции за управление 356 
еволюция 175 
еволюция на информационните технологии 494 
евро 94 
евро зона 94 
еврозона 92 
евроинтеграционни процеси 252 
евроинтеграция 44 259 262 263 266 267 276 
Европейска икономическа общност 12 
Европейска комисия 126 264 
Европейска общност 12 
Европейска организация по качество 400 
Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита 7 
Европейска система за финансов надзор 264 
европейска стратегия по заетостта 33 
европейски контролни органи 263 
европейски програми 237 
европейски проекти 267 
европейски региони 265 
европейски стандарти 4 
Европейски съвет 264 
Европейски съюз 12 197 260 261 264 265 
европейски фондове 259 263 266 
европейско образование 303 
европейско образователно пространство 308 
Европейско право 272 
еврорегиони 251 252 
еврофондове 259 
Египет 157 
единна валута 94 
единна европейска валута 94 
едри земеделски стопанства 38 
езикови особености 541 542 
езикови познания 541 542 
езиково обучение 407 
езикознание 541 542 
ЕИО 12 
екип 464 
екипи 461 464 
екипна дейност 461 
екипна ефективност 459 461 
екипна работа 461 464 
екипни структури 459 
екипно управление 459 
екоземеделие 346 
екологическа политика 358 
екологически мениджмънт 358 
екологически одит 358 
екологически проблеми 358 
екологични вериги на доставки 243 
екологични услуги 243 
екологично право 272 
екологично чист памук 339 
екология 272 358 
екология и право 272 
екологоправни аспекти 272 
екскурзовод 535 
екскурзоводско обслужване 535 
екскурзоводство 535 
експанзия на капитали 180 
експорт 22 150 249 
експортен кредит 289 
експортна дейност 249 
елекронна търговия 531 
електонен бизнес 531 
електронен бизнес 493 494 518 528 529 530 
електронен бизнес в туризма 531 
електронен документ 507 
електронен обмен на данни 246 
електронен подпис 507 
електронна икономика 280 
електронна педагогика 308 
електронна поща 499 
електронна търговия 206 239 385 528 529 530 533 
електронна търговия в България 385 
електронни комуникации 529 
електронни магазини 206 
електронни пазари 527 
електронни пари 527 
електронни плащания 507 
електронни подписи 527 
електронни продажби 280 
електронни разплащания 507 
електронни технологии 298 
електронно обучение 296 298 308 491 
електронно общество 517 
електронно правителство 511 517 532 
електронно управление 517 
електронно чуждоезиково обучение 298 
емигранти 132 
ендогенна децентрализация 24 
ендогенна теория 24 
енергетика 253 261 318 319 320 321 323 326 328 
енергетика в ЕС 320 
енергетика на Русия 319 323 
енергиен отрасъл 261 319 326 
енергиини ресурси 202 
енергийна ефективност 327 
енергийна политика 261 328 
енергийна политика на ЕС 261 
енергийна сигурност 261 324 
енергийна стратегия 319 324 
енергийни източници 328 
енергийни проекти 322 326 328 329 
енергийни ресурси 323 
енергийно бъдеще 328 
енергийно сътрудничество 329 
енергоемкост 202 
енергоносител 318 
енергопотребление 318 320 323 
енергоресурси 202 329 
ЕС 7 12 167 249 260 261 264 265 321 326 
естествени монополи 15 
естествени фири 419 
етика 26 
етична теория 26 
етични отговорности 354 
ефективна стратегия 88 
ефективни проекти 469 
ефективни решения 519 
ефективно производство 327 
ефективно управление 518 519 
ефективност 26 50 103 283 288 327 459 529 
ефективност на банковата система 128 
ефективност на инвестиционния проект 146 
ефективност на Интернет реклама 233 
ефективност на проекта 141 
ефективност на управлението 198 288 
ефектът на лоста 105 
ечемик 340 342 
железопътен транспорт 473 
животновъдство 334 
животозастраховане 282 284 
животозастрахователни дружества 284 
жизнен стандарт 172 
жизнен цикъл 46 205 
жизнен цикъл на клиента 205 
жилища 294 
жилища в България 294 
загуба 327 
задбалансови активи 409 
задбалансови пасиви 409 
задбалансови позиции 409 
задбалансово отчитане 409 
задължения 477 
задължително пенсионно застраховане 277 
заемен капитал 125 158 
заемоискател 51 
заети лица 162 
заетост 34 
заетост в малките и средни предприятия 33 42 
заетост в МСП по отрасли 42 
заетост и безработица 172 
заетост на жените 34 
заетост на мъжете 34 
Закон за бюджета на ДОО 273 
Закон за здравното осигуряване 279 
закон за регионално развитие 166 
Закон за счетоводството 424 
законодателна дейност 254 
замърсител 272 
замърсители на околната среда 272 
замърсяване на околната среда 351 
замяна на недвижими имоти 119 
занаятчийски производителни кооперации 37 
заплати 40 
заплащане на труда 34 
застраховане 280 281 283 284 285 286 288 289 291 292 293 
застраховане в Русия 286 290 357 
застрахователен анализ 283 
застрахователен бизнес 280 286 289 
застрахователен брокер 289 
застрахователен пазар 121 292 293 
застрахователен резерв 101 
застрахователен риск 288 540 
застрахователна вноска 277 
застрахователна дейност 286 
застрахователна компания 280 290 
застрахователна организация 287 291 
застрахователна система 288 
застрахователна услуга 293 
застрахователни агенти 282 289 
застрахователни компании 280 289 357 
застрахователни организации 101 293 
застрахователни продукти 294 
застрахователни резерви 293 
застрахователни услуги 280 
застрахователни услуги чрез Интернет 280 
застрахователно дело 282 283 289 291 293 
застрахователно дружество 284 285 
застраховка "Рента срещу жилище" 294 
застраховки 294 
защита 498 
защита на данните 520 
защита на информацията 498 504 507 520 523 
защита на иформацията в интернет 498 
защита на потребителите 228 230 
защита на потребителя 216 
защитени природни територии 200 
ЗБДОО 273 279 
ЗДДС 116 119 
ЗДДФЛ 114 
ЗДДФЛ 2010 114 
здраве 31 
здравеопазване 276 509 
здравно осигуряване 279 
здравно осигуряване 2010 279 
земеделие 110 316 339 344 
земеделска земя 35 
земеделска площ 35 
земеделски кооперации 382 
земеделски кредит 36 
земеделски кредитни кооперации 36 
земеделски култури 343 
земеделски предприятия 432 
земеделски продукти 475 
земеделски производители 146 
земеделски производители в България 146 
земеделски стопанства 4 35 36 38 
земеделски стопанства в България 382 
земеползване 35 
зимен фуражен грах 343 
ЗКПО 125 436 
злато 63 
ЗМДТ 113 
ЗМДТ 2010 113 
знак "зелена точка" 228 
знание 375 
знания 374 
зърнен баланс 345 
зърнен сектор 345 
зърнена култура 345 
зърнени продукти 345 
зърнено-житни култури 331 345 
зърно 268 
зърнопроизводители 203 342 
зърнопроизводство 331 342 345 
ИБИС 519 
идентификационен номер 246 
идентифициране на кризи 371 
избор на доставчик 474 
извадковият метод 9 
извънбюджетни средства 62 
изкуствени невронни мрежи 204 
изкуство на икономиката 27 
излизане от кризата 159 
измерване на риска 405 
измерители на благосъстояние 262 
износ 196 253 
износ на аграрна продукция 195 196 
износ на капитали 14 
износна дейност 253 
изследователска дейност 543 
Източна Азия 258 
източници за финансиране 62 79 
изходящи потоци 420 
изчислителна техника 496 
изчислителни системи 525 
иконометрични методи 378 
иконометрични модели 162 
икономика 148 149 151 152 157 158 168 171 527 
икономика в преход 148 
икономика на Австралия 150 
икономика на България 167 168 169 170 171 172 
икономика на знанието 300 
икономика на знанията 392 
икономика на качеството 362 
икономика на Китай 151 
икономика на отраслите 193 194 
икономика на предприятието 288 
икономика на регионите 164 165 
икономика на Румъния 254 
икономика на Русия 25 83 151 174 175 176 177 179 181 202 387 
икономика на САЩ 182 
икономика на транспорта 472 
икономика на труда 2 
икономика на Финландия 406 
икономико-математически методи 316 
икономико-математически модели 316 
икономикс 13 29 
икономическа активност 34 170 
икономическа ефективност 191 362 
икономическа интеграция 167 
икономическа информация 163 
икономическа конюнктура 474 
икономическа криза 48 129 149 158 167 170 171 258 283 469 
икономическа криза в България 171 469 
икономическа мисъл 28 
икономическа модернизация 16 
икономическа наука 18 26 27 28 29 68 160 226 
икономическа нестабилност 397 
икономическа оценка 322 
икономическа политика 24 178 238 241 257 470 
икономическа политика на Русия 178 
икономическа реформа 151 157 
икономическа реформа в Египет 157 
икономическа система 469 
икономическа специалност 314 
икономическа стабилност 152 
икономическа теория 13 15 16 18 19 23 24 26 27 29 174 185 
икономическа теория за конфликтите 24 
икономическа теория на благосъстоянието 262 
икономическа устойчивост 82 
икономически агент 223 
икономически анализ 20 78 151 172 192 208 224 
икономически анализ на предприятието 192 
икономически лидери 255 
икономически науки 315 
икономически отношения 12 253 
икономически преобразувания 151 
икономически проблеми 170 
икономически растеж 10 149 152 170 172 177 185 
икономически региони 127 
икономически риск 175 
икономически ръст 168 179 182 345 
икономически сектор 163 
икономически системи 20 175 
икономически теории 14 17 20 21 24 262 
икономически теории за глобализацията 14 17 
икономически трансформации 151 
икономически условия 157 485 
икономически фактори 40 
икономическо взаимодействие 329 
икономическо образование 296 300 315 
икономическо положение 149 
икономическо равнище 150 
икономическо развитие 152 158 170 171 179 
икономическо развитие на България 184 
икономическо състояние 172 341 
ИКТ 206 
ИКТ сектор 524 
имидж 464 537 
имидж на предприятие 219 
имидж на туристическа дестинация 537 
импорт 178 
имуществен данък 120 
имуществени данъци 113 
имущество 135 
инвентаризация 425 
инвестиране 142 
инвестиране в човешки капитал 310 
инвеститори 97 428 
инвестиции 58 78 95 98 136 139 143 145 170 173 293 506 
инвестиции в Русия 52 144 145 360 
инвестиции в селското стопанство 139 
инвестиции в услуги 21 
инвестиции в човешки капитал 309 515 
инвестиции и иновации 321 401 
инвестиции на фирмата 145 
инвестиции на холдинга 390 
инвестиционен анализ 138 
инвестиционен климат 143 
инвестиционен мениджмънт 310 506 
инвестиционен портфейл 142 
инвестиционен поток 143 367 
инвестиционен проект 78 137 138 141 
инвестиционен протекционизъм 180 
инвестиционен фонд 378 390 
инвестиционна активност 144 
инвестиционна алтернатива 143 
инвестиционна дейност 52 140 142 367 
инвестиционна политика 86 138 142 159 173 
инвестиционна практика 89 
инвестиционна собственост 415 
инвестиционна стратегия 142 
инвестиционни дружества 135 
инвестиционни имоти 415 
инвестиционни предприятия 145 
инвестиционни програми 346 
инвестиционни проекти 52 100 140 146 
инвестиционни решения 143 506 
инвестиционни стратегии 378 
инвестиционни фондове 97 
инвестиционно планиране 43 
инвестиционно проектиране 81 
индекс Sofix 102 
Индекс на перспективна конкурентоспособност (ИПК) 486 
индекс на стоковия канал 69 
индекс на цените 8 
индивидуален подход 281 
индивидуален сметкоплан 435 
индивидуалност 217 
индикатори 287 
Индия 255 
индустриален модел 534 
индустриален риск 137 
индустриален сектор 83 327 
индустриална икономика 393 
индустриална собственост 1 
индустриална фирма 198 
индустриални предприятия 188 
индустриални страни 258 
индустриални страни и световна икономика 258 
индустриално предприятие 41 494 
индустриално производство 194 
индустриално развитие 83 377 
индустрия 194 
инновации 376 
иновативна дейност 506 
иновации 58 81 154 156 176 218 348 394 456 514 538 
иновации в банковото дело 131 
иновации в бизнеса 394 
иновации в индустрията 83 
иновации в предприятията 154 348 
иновации в промишленото предприятие 154 
иновации в Русия 58 144 178 456 
иновации в туризма 538 
иновации и предприемачество 395 
иновационен мениджмънт 370 
иновационен потенциал 348 360 
иновационна дейност 58 179 321 348 
иновационна икономика 62 181 350 
иновационна политика 58 
иновационна програма 348 
иновационна система на Русия 178 
иновационна стратегия 178 
иновационна сфера 156 376 
иновационни идеи 154 
иновационни проекти 52 360 
иновационни процеси 348 401 
иновационни технологии 493 
иновационно поведение 154 
иновационно проектиране 52 
иновационно развитие 360 
иновация 103 
иновиране 538 
инсайдери 174 
инсайдерски контрол 174 
институционализъм 18 29 
институционална икономика 160 
институционална реформа 264 
институционална система на ЕС 265 
институционална структура 265 289 
институционални теории 181 
институционално развитие 289 
инструктаж на работниците 31 
инструменти на управление 365 368 
интеграция 11 
интеграция на вузовете 311 
интеграция на компаниите 349 
интегриран маркетинг 211 
интегрирани маркетингови комуникации 231 
интегрирани системи за управление 502 
интегрирани структури 364 
интегрирано управление 364 
интелектуален капитал 310 391 393 
интелектуален труд 1 
интелектуална миграция 123 
интелектуална собственост 1 123 275 
интелектуални услуги 366 
интелигентни системи 519 
интелигенцията в България 555 
интервю 544 549 
интеркултурна комуникация 407 
интеркултурни бизнес комуникации 407 
интернационализация 393 
интернационализация на МСП 393 
Интернет 280 297 373 393 489 491 493 498 499 508 516 527 528 
Интернет адреси 489 
интернет банкиране 133 
интернет бизнес 528 
Интернет в бизнес организациите 493 
интернет застраховане 280 
Интернет магазин 533 
интернет мрежа 488 
интернет образование 297 491 
интернет политика 479 
интернет потребители 206 
интернет проекти 528 
Интернет реклама 233 
Интернет технологии 133 393 
Интернет технологии в бизнеса 516 
Интернет търговия 206 533 
интернет услуги 533 
интернет-банкинг 133 
интернет-икономика 392 527 
интерфейс 487 
инфлация 92 158 
инфо-пирамида 393 
информаионни технологии 280 
информатизация 512 
информатизация на образованието 308 
информатика 496 
информационен грид 495 
информационен продукт 412 
информационен процес 496 497 
информационен ресурс 523 
информационна безопасност 301 449 
информационна загуба 523 
информационна компетенция 296 
информационна сигурност 504 513 514 520 
информационна система 385 503 518 521 522 524 
информационна система на фирмата 524 
информационна среда 487 
информационна структура 488 
информационни и комуникационни технологии 486 
информационни потоци 248 412 526 
информационни ресурси 497 
информационни системи 487 496 501 502 505 508 513 518 519 523 525 
информационни системи в бизнеса 519 
информационни системи за управление 502 
информационни технологии 5 182 296 385 486 488 489 491 493 494 495 496 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 519 520 523 525 526 532 
информационни технологии в бизнеса 5 
информационни технологии в здравеопазването 509 
информационни технологии в икономиката 392 
информационни технологии в образованието 296 491 500 
информационни технологии в обучението 491 515 
информационни технологии в предприятието 494 502 
информационни технологии в туризма 239 
информационни технологии и счетоводство 516 
информационно обезпечаване 506 
информационно общество 497 499 
информационно осигуряване 5 189 212 
информация 285 523 
информация в управлението 497 
информация на управлението 497 
инфраструктура 153 
инфраструктура на фирмената мрежа 488 
инфраструктурна архитектура 525 
ипотекиране 129 
ипотекиране на имоти 129 
ипотечни кредити 84 
ипотечни ценни книжа 84 
ИПС 364 
ИСО 362 
историческа наука 555 
исторически аспект 135 136 445 
история на България 555 
история на българската търговия 184 
история на дипломацията 555 
история на образованието 555 
история на Русия 181 
история на СА 304 305 306 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 
ИТ 503 504 507 508 509 510 511 513 514 525 526 
ИТ архитектура 525 
ИТ образование 296 
ИТ одит 503 
ИТ сигурност 513 514 
ИТ услуги 509 
кадри в туризма 295 299 
кадрова политика 457 
кадрова политика на фирмата 457 
кадрова стратегия 458 
канали за комуникация 231 
кандидат студенти 299 
кандидатстване за работа 467 
капитал 135 147 158 185 192 
капитали на фирмата 147 
капитализация на компаниите 142 
капитализирана доходност 89 
капиталов актив 147 
капиталов пазар 102 147 
капиталова възвръщаемост 102 
капиталова структура 85 100 
капиталова структура на фирмата 85 
капиталови активи 147 
капиталовложения в енергетиката 323 
каса 450 
касиер 450 
касови транзакции 450 
катедра "Мениджмънт" 305 
катедра "Финанси" 547 552 553 
катедра Аграрна икономика 543 554 
качествени продукти 222 
качество 297 362 400 469 476 534 
качество в обучението 500 
качество и безопасност на стоки 230 
качество на висшето образование 500 
качество на водата 351 
качество на земеделската продукция 475 
качество на образованието 308 500 
качество на одита 452 
качество на персонала 534 
качество на продукта 476 
качество на продуктите 476 
качество на стоките 229 400 
качество на управлението 362 
квалификация 303 
квоти 351 
кино 193 
киноиндустрия 193 
кинопроизводство 193 
Китай 151 255 258 
китайска икономика 159 
китайска икономическа реформа 159 
класация на университетите 312 
класификация на разходите 435 
класифицирана информация 523 
класически управленски концепции 356 
клиент 205 533 
клиенти 216 217 282 477 479 529 
клъстерен модел 41 
клъстерен подход в индустрията 377 
клъстерен подход и конкурентоспособност 377 
клъстери 41 
клъстерите в България 39 41 
клъстерни алианси 41 
ковариационна матрица 80 
Коефициент 477 
коефициент на Крамер 223 
коефициент на ликвидност 101 130 
коефициент на полезно действие 325 
коефициент на рентабилност 77 
колективно управление 275 
количествени модели 87 
комисия за защита на конкуренцията 238 
компания 100 
компетентност 296 
компетенция 374 
комплексен анализ 208 
комплексен подход 348 
комплексно изменение 524 
компютинг технология 495 
компютри 206 296 
компютърна архитектура 525 
компютърна грамотност 491 
компютърна сигурност 514 520 
компютърни технологии 495 525 
компютърно обучение 500 
комуникативно обучение 298 
комуникационна политика 215 234 235 
комуникационни технологии 486 510 
комуникация 282 
конверсия 205 
конкурентна икономика 130 
конкурентна стратегия 130 
конкурентни предимства 163 
конкурентни стратегии 130 
конкурентно ориентиран маркетинг 228 
конкурентно предимство 377 
конкурентноспособен туризъм 455 
конкурентноспособни предприятия 219 
конкурентноспособност 54 238 455 456 519 
конкурентноспособност в застраховането 291 
конкурентноспособност в туризма 455 
конкурентноспособност на организацията 400 
конкурентноспособност на туризма 536 
конкурентност 83 
конкурентоспособност 3 48 54 154 180 195 291 406 486 530 
конкурентоспособност на аграрния сектор 195 
конкурентоспособност на ВУЗ 313 
конкурентоспособност на МСП 392 
конкурентоспособност на предприятието 54 
конкурентоспособност на стоките 229 
конкурентоспособност на фирмата 123 
конкуренция 40 130 238 283 285 387 
конкуренция в бизнеса 387 
конкуретни отношения 403 
консалтинг 366 
консалтингови услуги 366 
консервирани плодове и зеленчуци 482 
консервни предприятия 482 
консолидационен процес 188 
консолидация 188 
консолидиран бюджет 106 107 108 109 118 
консолидирана финансова отчетност 417 
консолидирана фискална програма 106 107 108 109 
консолидиране на отчети 417 
консолидирани финансови отчети 417 429 
конституционна система 254 
консултантски услуги 366 
контактен център 531 
контент анализ 480 
контрол 381 382 
контрол върху качеството 477 
контролинг 131 283 369 
контролинг-система 213 
контролингов процес 283 
контролни процедури 381 
конференции 17 
конференция 4 5 6 9 13 14 15 16 18 19 20 21 28 30 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 88 89 90 91 103 127 135 136 137 138 139 146 148 163 183 184 186 187 188 189 190 195 199 200 201 203 204 209 210 212 213 214 215 217 218 219 221 222 223 224 225 227 232 233 234 235 239 240 251 252 260 261 268 280 295 298 299 300 301 302 314 316 338 346 352 353 354 355 381 382 383 384 385 386 388 389 392 393 394 395 396 398 399 400 402 409 410 411 445 447 449 455 460 474 479 483 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 518 519 520 521 522 523 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 541 542 543 554 555 
конференция с международно участие 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 37 42 89 137 138 148 163 186 187 188 189 190 204 209 210 213 215 219 221 223 233 234 235 260 261 280 301 314 346 353 354 355 383 384 385 386 388 392 393 394 395 396 398 400 402 411 449 474 479 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 518 519 520 521 522 523 527 528 529 530 531 532 533 534 536 541 542 
конфликт 24 
концентрация на собствеността 155 
концепции 45 
концепция 11 68 205 459 
концепция за бизнес 386 
концепция на Кейнс 45 
концепция на Хайг-Саймънс 45 
кооперативни финансови институции 37 
кооперативно земеделие 38 
кооперативно кредитиране 37 
кооперации 37 38 432 
корелационен анализ 77 80 
корелационен коефициент 77 
корелационни модели 70 77 
корпоративен Web сайт 488 
корпоративен брендинг 219 
корпоративен данък 123 438 
корпоративен капитал 97 
корпоративен мениджмънт 389 
корпоративен риск 137 
корпоративна култура 350 
корпоративна отговорност 361 
корпоративна социална отговорност 361 
корпоративно лидерство 391 
корпоративно облагане 122 444 
корпоративно подоходно облагане 122 
корпоративно управление 363 366 390 391 453 454 
корупционна среда 10 
корупционни индекси 10 
корупционно поведение 10 
корупция 10 
корупция и икономически растеж 10 
косвени данъци 30 106 107 108 109 
КПД 325 
краткотрайни биологични активи 439 
креативност 391 
кредит 80 129 307 
кредитен портфейл 77 
кредитен портфейл на банките 80 404 
кредитен риск 36 51 77 80 
кредити 129 158 
кредитиране 75 
кредитиране на малкия бизнес 134 
кредитиране на МСП 79 134 
кредитна дейност 75 
кредитна депресия 75 
кредитна кооперация 37 
кредитна организация 293 
кредитна политика 79 
кредитна стратегия 79 
кредитни институции 274 
кредитни организации 142 
кредитни продукти 79 
кредитно бюро 51 
кредитно дело 51 
кредитор 72 
кредитоспособност 134 
кривата на spot 87 
криза 22 52 55 74 84 145 154 158 161 165 171 258 264 461 469 
кризата в Русия 25 71 
кризи 164 371 
кризисен екип 461 
кризисна икономика 25 
кризисни процеси 22 
кризисни фактори 371 
кризисология 371 
криминален бизнес 175 
критерии 459 
критерии за оценка 229 
кръгла маса 211 216 220 226 236 237 256 
КСО 273 361 
кулинарен туризъм 201 
кулинарни събития 201 
кулинарно изкуство 201 
култура 214 
култура на обучението 515 
култура на предприемачеството 383 
културен туризъм 200 201 455 
културна политика 61 
културни фактори 214 
културно наследство 539 
лека промишленост 194 
лексика 542 
либерализъм 17 
либерални теории 14 17 
либерално-класически теории 14 
либертарианство 26 
ливърийдж 96 
лидер 461 
лидерство и ръководство 391 
лизинг 95 
лизингови компании 95 
лизингови операции 95 
лизингодател 95 
лизингополучател 95 
ликвидност 77 135 146 405 
ликвидност на пазара 405 
лимитиране на операциите 404 
лимитна политика 404 
линия на бедност 262 
липси 419 
липси на дълготрайни активи 419 
липси на краткотрайни активи 419 
лихвен суап 93 
лихвени деривати 91 
лихвени проценти 87 
лихви 93 125 
логистика 53 241 242 243 244 245 246 247 248 297 470 522 
логистика в България 245 
логистика на пласмента 482 
логистиката в ЕС 241 470 
логистици 243 
логистичен аутсорсинг 245 
логистичен етикет 242 
логистичен мениджмънт 244 
логистичен склад 245 
логистична информационна система 522 
логистична система 474 
логистична система на индустриалната фирма 474 
логистична структура 243 
логистични вериги 244 492 526 
логистични възможности 243 
логистични дисциплини 243 
логистични затрати 247 
логистични мрежи 243 
логистични операции 245 
логистични процеси 247 
логистични разходи 245 
логистични решения 243 247 
логистични услуги 241 245 470 
логистични фирми 243 245 
логистично обслужване на клиентите 245 
лозаро-винарски район 341 
лозаро-винарски сектор 337 
лозаро-винарско производство 337 
лозарски район 341 
лозарски стопанства 9 
лозарство 9 341 
лозарство и винарство 341 
локализационна икономика 223 
локализация 223 
лоши кредити 129 
лоялност 313 
лоялност на клиента 217 477 
магистър 301 
магистърска програма 301 
магистърско обучение 301 
макроикономика 160 262 
макроикономически анализ 132 
макроикономически показатели 90 
макросреда на фирмата 40 
малки и средни предприятия 42 79 346 386 392 394 395 397 416 529 
малки и средни предприятия в България 33 
малки и средни предприятия в ЕС 515 
малки и средни фирми 42 
малки предприятия 235 
малък бизнес 233 347 392 394 396 490 
малък и среден бизнес 79 394 397 
марка 225 
маркетинг 186 209 211 213 221 223 226 228 229 230 232 402 
маркетинг и реклама 225 
маркетинг мениджмънт 211 226 237 
маркетинг на образователни услуги 313 
маркетинг на туризма 240 536 537 
маркетинг на услугите 216 220 236 
маркетингов контрол 213 
маркетингов мениджмънт 221 354 
маркетингов план 212 
маркетингов подход 226 
маркетингов процес 212 213 221 
маркетингова дейност 213 221 224 
маркетингова дейност на предприятието 234 
маркетингова документация 221 
маркетингова интеграция 211 
маркетингова информационна система 221 
маркетингова инфраструктура 227 
маркетингова концепция 220 226 236 237 
маркетингова лоялност 313 
маркетингова мрежа 227 
маркетингова парадигма 226 
маркетингова политика 215 219 482 
маркетингова стратегия 209 221 222 234 
маркетингова функция 221 
маркетингови дистрибуционни решения 210 
маркетингови иновации 538 
маркетингови инструменти 228 
маркетингови информационни системи 228 
маркетингови комуникации 229 231 233 
маркетингови решения 221 
маркетингови стратегии 219 
маркетингово планиране 213 232 
маркетингово развитие 227 
маркетингово управление 237 
маркировка на стоките 228 
масов туризъм 534 
масова приватизация 187 
математика 302 
математика за икономисти 302 
математически конструкции 316 
математически метод 13 
математически модел 67 512 
математически модели 13 141 316 
материални активи 350 
материални потоци 248 
матрица на взаимодействието 399 
машинен парк 330 
машини 330 
медиатор 535 
медии и реклама 480 
медийна реклама 480 
медицински информационни системи 509 
медицински услуги 509 
междубанкова конкуренция 130 
междубанкова система 130 
междудържавни отношения 252 
междукултурна комуникация 298 
международен бизнес 359 397 
международен туризъм 539 
международна конкурентоспособност 406 
международна конференция 4 163 189 190 204 212 213 214 217 218 222 224 225 227 251 260 261 300 302 352 389 479 484 485 487 490 491 495 497 498 499 500 519 520 521 522 523 532 
международна научна конференция 163 189 190 204 213 232 479 484 485 487 490 491 495 499 521 
международна научно-практическа конференция 30 39 41 200 201 239 240 295 298 299 407 455 460 535 537 
международна политика 11 181 
международна система 250 255 
международна система GS1 242 246 
международна търговска дейност 255 
международни икономически отношения 251 252 
международни компании 365 
международни неправителствени организации 255 
международни организации 17 
международни отношения 250 253 255 257 319 
международни стандарти 410 449 
международни стандарти ISO 449 
международни стандарти за финансов отчет 431 
Международни счетоводни стандарти 410 425 436 
междуфирмено сътрудничество 403 
мениджиране на Web сайта 488 
мениджмънт 5 244 353 355 356 357 359 361 362 363 366 369 373 376 380 402 451 456 506 
мениджмънт без граници 297 
мениджмънт в застраховането 357 
мениджмънт в международни компании 359 365 
мениджмънт в образованието 311 
мениджмънт инструменти 244 
мениджмънт на аграрното предприятие 352 
мениджмънт на бизнеса 32 392 
мениджмънт на знанието 374 375 
мениджмънт на иновациите 395 
мениджмънт на информацията 526 
мениджмънт на качеството 291 297 376 
мениджмънт на МСП 33 
мениджмънт на персонала 380 
мениджмънт на предприятието 138 368 376 451 
мениджмънт на продажбите 482 
мениджмънт на проекти 353 
мениджмънт на човешките ресурси 458 
мениджър 461 465 
мениджър на хедж-фонд 378 
мениджърска дейност 378 
мениджърска култура 479 
мениджърска мартингова интеграция 211 
мениджърски решения 479 
мениджърско поведение 379 
местни власти 251 
местно самоуправление 254 
местоимения 541 
мета-данни 487 
метални изделия 317 
метод Монте Карло 80 
методика за качество 476 
методология на педагогиката 315 
метрология 297 
миграционни процеси 40 
микроикономика 160 
микрофактори 394 
минимален доход 262 
младежка политика 512 
млечни продукти 126 
млечно животновъдство 334 
млечно стопанство 334 
мляко и млечни продукти 126 
многонационални корпорации 123 
многоотраслови сдружения 365 
мобилен бизнес 531 
мобилни услуги 507 
мобилни устройства 520 
модел за оценка 77 455 
модел на BASS 218 
модел на Макграт 459 
модел на Съндстром 459 
модел на Хекман 459 
модели на обучение 491 
модели на организация 347 
моделиране 78 140 141 316 360 
моделиране на предприятието 82 
модернизация 16 
модернизация на икономиката 16 177 
модернизация на селското стопанство 330 
мониторингово проучване на информация 155 
монополизъм 15 
монополни структури 15 
морален риск 285 
моралът на прехода 384 
морски транспорт 473 
морфологичен състав 541 
мотивационен модел 468 
мотивационен одит 451 
мотивационна програма 451 
мотивационно обучение 464 
мотивационно поведение 459 
мотивация 463 464 468 
мотивация на персонала 451 468 
мотивация на служителите 464 
мотивация на човешките ресурси 463 468 
мрежи 39 
мрежова операционна система 499 
мрежови компоненти 525 
мрежови подход 39 
мрежови технологии 499 
МСП 394 397 529 
МСП в България 397 
МСС 441 
МСС 1 431 441 
МСС 16 415 
МСС 21 428 
МСС 23 436 
МСС 27 429 
МСС 39 414 
МСС 40 415 
МСС 41 439 440 
МСС 7 420 
МСС23 441 
МСФО 429 431 
МТСП 31 
мултимедия 298 
мярка 121 330 
Набуко 326 329 
надзор 453 
наемен труд 2 
наемни отношения 432 
наноикономика 176 
наноиндустрия 176 
нанотехнологии 176 
Народно събрание 254 
наследство 45 
наука 370 
наука за управление 356 
науката в Русия 370 
научен потенциал 370 
научна информация 138 
научна конференция 5 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 90 91 127 135 136 137 163 184 186 188 189 190 204 210 213 223 232 252 280 385 394 409 410 411 445 447 449 474 479 483 486 489 492 498 500 518 519 520 522 523 528 529 531 532 533 534 541 542 555 
научна методология 174 
научни трудове 1 
научно-изследователска дейност 370 
научно-изследователски организации 370 
научно-практическа конференция 4 6 9 35 36 37 38 40 42 43 44 88 89 103 127 135 136 139 146 183 187 195 199 203 209 215 219 221 233 234 235 268 314 316 338 346 352 353 354 355 381 382 383 384 386 388 389 392 393 395 396 398 399 400 402 409 410 445 447 483 488 494 536 543 
научно-техническа дейност 496 
научноизследователска дейност 1 
научноизследователски организации 520 
научноизследователски продукт 1 
национална аграрна политика 335 
национална иновационна система 178 
национална кауза 555 
национална транспортна система 473 
национални валути 22 
национални икономики 159 
национални интереси 555 
национални клъстери 377 
Национални стандарти 441 
национално стопанство 187 
национално счетоводно законодателство 425 
начисляване на амортизацията 448 
небанков финансов сектор 65 
небанково финансиране 65 
невронни мрежи 204 
недвижими имоти 119 
независим финансов одит 381 452 
нектарини 332 
нелегална икономика 175 
нелинейни методи 3 
нелихвени разходи 106 107 108 109 
нелоялна конкуренция 238 387 
нелоялност 387 
нематериални активи 350 
неоиндустриализиция 176 
неоинституционализъм 19 
неокласицизъм 18 
неокласическа теория 160 
неокласическа школа 19 
неолиберализъм 19 
неортодоксална икономическа теория 29 
непрекъснато образование 309 
непризнати разходи 444 
неразпределена печалба 73 
нетекущи активи 418 
нетна печалба 105 
нетни продажби 105 
нетрадиционна енергетика 321 
нетърговски организации 191 
нефинансови активи 415 
нефинансови организации 75 
неформално обучение 515 
нефтеногазов сектор 118 318 329 
неценова конкуренция 130 
НИОКР 154 370 
нобелова награда по икономика 23 
нобелови лауреати 23 
нова икономика 392 
нова иновационна икономика 176 
нови индустрии 258 
нови технологии 176 456 
новоприети държави на ЕС 261 
норма на рентабилност 128 
нормативна база 425 
ОАП 338 
облагане на данъчната печалба 484 
облагане на печалби 484 
облагане с акциз 124 
облагане с ДДС 117 269 
облигационен заем 93 
оборот 224 
оборот на продажбите 224 
оборотен капитал 77 
обработваема земя 35 
обработваща промишленост 154 155 
обработка на информация 516 
обработка на информацията 496 
образование 308 311 
образование в България 312 
образование в Европа 312 
образование за икономисти 315 
образование по туризъм 295 
образованието в България 500 
образованието в Русия 47 315 
образователен комплекс 308 
образователна политика 303 
образователна система 276 311 
образователна система в Русия 309 
образователни специалности 314 
образователно дело 555 
обръщение 98 
обслужване 217 
обслужване на клиентите 216 217 220 236 
обслужващ сектор 21 
обучение 31 296 
обучение на кадри 299 373 466 
обучение на работното място 515 
обучение на студенти 300 302 314 
обучение на учители 303 
обучение по математика 302 
обучение по туризъм 295 
обучение по чужд език 298 
общ всеобхватен доход 431 
общ ливърийдж 96 
обща аграрна политика 338 
Обща селскостопанска политика 330 341 
обществено доверие 147 
обществено осигуряване в България 273 
общество на знанието 517 
общи разходи 533 
община Свищов 396 
общинска приватизация 396 
общинска собственост 396 
общински администрации 88 
Общински план за развитие 43 
общински проекти 266 
общинско развитие 43 
овес 342 
овощарски култури 332 
овощарство 332 333 336 
овощни култури 332 336 
одит 443 449 450 451 452 453 
одит и счетоводство 443 
одит на касата 450 
одитиране на банковите взаимоотношения 450 
одиторска работа 450 
одиторски контрол 443 452 
одиторски отчет 451 
одиторски стандарти 452 
одиторско заключение 451 
околна среда 322 
он-лайн маркетинг 239 
онлайн 528 
онлайн бизнес 528 
онлайн застраховане 280 
онлайн информация 280 
онлайн продажби 206 531 
онлайн разплащания 507 
онлайн реклама 233 
онлайн търговия 206 
опазване на околната среда 272 
опаковка на стоките 228 
опаковка на храни 317 
опаковка на хранителни продукти 317 
опаковки 317 
опаковъчни продукти 317 
опасни опаковки 317 
оперативен анализ 224 
оперативен ливърийдж 96 
оперативен план 43 
оперативна печалба 105 146 
оперативна система 521 532 
оперативни програми 266 
оперативно планиране 81 
оперативно управление 474 
оперативно финансиране 266 
операционен мениджмънт 353 
операционен риск 133 
организационна структура 81 
организационни иновации 538 
организационни промени 356 
организационно поведение 463 
организация 485 
организация за черноморско икономическо сътрудничество 253 
организация на знанието 370 
организация на икономиката 23 
организация на работното място 380 
организация на счетоводния труд 485 
организация на труда 380 
организация на труда в малкото предприятие 33 
организирани пазари 493 
органично производство 344 
оризопроизводство 342 
освобождаване от акциз 112 
осигурителна тежест 273 
осигурителни вноски 273 
основи на застраховането 286 
основни средства 448 
ОСП 330 335 
отглеждане на полски култури 331 
отговорност 464 
открита система 487 
открита сметка 72 
открито образование 308 
отложено плащане 72 
отношения с клиенти 236 
отраслева икономика 61 
отрасли на производството 194 
отраслова заетост 42 
отраслова икономика 253 
отраслова структура 182 
отсрочени активи 418 438 
отсрочени данъци 110 
отсрочени данъчни активи 110 
отсрочени данъчни пасиви 110 
отсрочени пасиви 418 438 
отчет за приходи и разходи 437 
отчет за собствения капитал 416 
отчет на паричните потоци 420 
отчетен период 283 427 
отчетна дейност 483 485 
отчетна политика 427 442 
отчетна стойност 430 
отчитане 409 
отчитане на биологични активи 439 440 
отчитане на данъци 110 
отчитане на данъците 110 
отчитане на задбалансови средства 409 
отчитане на корпоративни данъци 438 
отчитане на разходи 410 435 483 
отчитане на разходи по заеми 436 
отчитане на разходите 410 
отчитане на собствения капитал 416 
отчитане на строителна дейност 433 
отчитане на строителни договори 433 
отчитане на търговските марки 430 
отчитане на хеджирането 414 
охрана на труда 31 
оценка 81 133 524 
оценка на бизнеса 360 367 
оценка на въздействието 241 470 
оценка на инвестиции 140 
оценка на конкурентоспособността 229 455 
оценка на лизинга 95 
оценка на проекти 78 
оценка на риска 77 133 137 139 
оценка на стойността 367 
оценка на труда 457 
оценка на фирмата 56 
оценки по справедлива стойност 421 
оценяване 457 
оценяване на проекти 322 
ОЧИС 253 
пазар 229 344 530 
пазар на капитали 97 
пазар на образователни услуги 309 311 313 
пазар на памук 344 
пазар на труда 34 
пазар на труда в България 34 
пазарен риск 137 
пазари 23 
пазари на финансови инструменти 274 
пазарна дифузия 218 
пазарна икономика 148 159 411 447 
пазарна инфраструктура 159 
пазарна микроструктура 405 
пазарна оценка 322 
пазарна стойност на предприятието 100 
пазарна стратегия 232 
пазарно поведение 190 
пазарно стопанство 484 
памук 339 344 
памукопроизводство 339 344 
пара 327 
паралелен мениджмънт 373 
Парето 26 
пари 57 68 
пари и власт 68 
паричен поток 82 414 
парични еквиваленти на предприятието 420 
парични потоци 43 93 127 132 420 
парични средства на предприятието 120 
парично обръщение 57 
парично-кредитна политика 49 71 
парично-кредитна система 71 
парламентаризъм 254 
парламентарно управление 254 
партньори 403 
партньорски отношения 403 
партньорство 39 282 403 
партньорство с конкуренти 403 
пасив 147 
пасивен мениджмънт 379 
пенсии 278 
пенсионна реформа 278 
пенсионна реформа в Русия 277 
пенсионна реформа в Чили 278 
пенсионна система в Русия 277 
пенсионно осигуряване 284 
персонал 534 
перцепция 401 
петролен пазар 261 
петролопроводи 328 
печалба 96 100 101 478 484 498 
печалба на банката 128 
печалба на предприятието 99 
печалба от продукция 478 
печалби и загуби 438 
планиране 43 61 103 163 
планиране на инвестициите 145 
планиране на предприятието 368 
планиране на ресурсите 494 
пласмент 482 
пласмент на зърно 203 
пласментна политика 355 
пласментна стратегия 209 
пластмасови изделия 317 
пластмасови опаковки 317 
платежен баланс 132 
платежна система 133 
плевели 340 
плодове 332 333 336 
плододаващи трайни насаждения 332 336 
плодопроизводство 336 
поведение 388 
поведение в мениджмънта 388 
поведенческа неустойчивост 379 
поведенческа устойчивост 379 
поведенчески аспект 388 
повишаване на ефективността 333 
поглъщане на компании 389 
подбор на кадри 467 
подбор на човешки ресурси 467 
подвижна благосклонност 388 
подвижни средни величини 69 
Подготовка 297 
подготовка на кадри 299 
подготовка на мениджъри 359 
подоходно облагане 122 
подпомагане на бизнеса 263 
подход 68 521 
показатели за ефективност 140 191 
покупко-продажба 215 
политика 88 
политика на фирмата 479 
политическа икономия 29 
политическа система 254 
политически конфликти 255 
политически отношения 11 12 
политически фактори 257 
политическо пространство 265 
полска икономика 256 
Полша 256 
поощряване на сътрудници 373 
портфейл 405 
портфейлни инвестиции 86 
посредници 39 
посредническа туристическа индустрия 39 
посреднически услуги 39 
постиндустриална икономика 57 
постиндустриални пари 57 
посткейнсиански метод 68 
посткризисна икономика 25 71 
посткризисно развитие 25 
постоянен доход 46 
постъпления 59 
потенциални клиенти 479 
потоци във франчайзинга 386 
потребител 205 222 230 
потребители 218 
потребителска ефективност 508 
потребителска култура 228 
потребителска лоялност 354 
потребителска маркировка 228 
потребителска опаковка 228 
потребителски взаимоотношения 230 
потребителски заем 129 
потребителски интерфейс 508 
потребителски маркетинг 216 217 
потребителски пазар 217 
потребителски цени 8 
потребителско поведение 214 
потребление 46 
потребление на енергия 318 
потребление на основен капитал 30 
права на потребителя 230 
правен аспект 268 
правен позитивизъм 270 
правен принцип 270 
правила за работа 464 
правна наука 270 
правни норми 270 
правни принципи 270 
право 270 
практическа дейност 215 
практически маркетинг 232 
праскови 332 
превози 241 470 
предварително проучване 99 
предизвикателства 257 
предкризисен период 75 
предмет на дейност 223 
предприемаческа дейност 384 
предприемаческа структура 364 
предприемачески потоци 386 
предприемачески способности 384 
предприемаческо общество 383 
предприемаческо поведение 383 
предприемачество 383 384 385 386 387 392 396 397 
предприемачество - социален аспект 383 
предприемачество в бизнеса 392 
предприемчивост 384 
предприятие 82 99 
предприятия 155 188 
предприятия с нестопанска цел 435 
представяне на финансови отчети 423 437 
презастраховане 290 
презастрахователен пазар 290 
президентско управление 254 
преквалификация 309 
преки външни инвестиции 142 
преки данъци 106 107 108 109 
преки инвестиции 150 258 
преки чуждестранни инвестиции 144 171 258 
преки чужди инвестиции 180 
пренасяне на данъчни загуби 422 
преоценка на финансови активи 421 
преоценъчен резерв 414 
преподаване във ВУЗ 298 491 
преподаване на икономическа теория 13 
преподаватели 491 
преподавателски състав 543 
преработваща промишленост 196 482 
преструктуриране на предприятията 188 
преструктуриране на собствеността 187 
преход 250 256 
преход към пазарна икономика 250 256 
приватизационни процеси 187 
приватизационни сделки 187 396 
приватизация 15 187 188 396 
приватизация в България 15 187 
приватизирани предприятия 188 
привлечен капитал 96 
привличане на клиенти 205 222 
прием на студенти 299 
признаване на финансови инструменти 421 
признати приходи 431 
признати разходи 431 
принципи на застраховането 287 
принципи на икономикса 29 
приоритетни сектори 276 
природен газ 325 326 
природен парк 200 
природен парк "Българка" 200 
природни ресурси в туризма 200 
природно наследство 539 
присъединяване 92 
присъединяване към Европейски съюз 35 338 352 
присъединяване на България към ЕС 35 44 338 352 
приходи 410 
приходи - разходи 410 
приходи и разходи 128 433 
приходи от акциз 109 
приходи от лихви 422 
причини за бедността 148 
причини за кризата 84 
проблеми 138 189 213 345 489 
проблеми в земеделието 344 345 
провали 175 
прогноза за развитието на България 169 
прогнози 169 323 
прогнози за икономическо развитие 169 
прогнозиране 99 204 
прогнозиране на продажбите 204 
прогнозиране на развитието 169 
Програма 301 
програма "регионолно развитие" 266 
Програма за развитие на селските райони 342 
програма САПАРД 146 342 
Програма ФАР на ЕС 346 
програмен продукт 498 
програми 512 
програми за обучение 301 
програми на ЕС 259 
програмни продукти 522 
програмно бюджетиране 103 
продавачи 230 
продажба 204 
продажба на услуги 239 
продажби 204 215 224 402 
продажби на продукцията 478 
продукт 218 
продукти 222 
продуктивност 343 
продуктова диференциация 228 
продуктова стратегия 209 
продуктови иновации 154 395 538 
продуктови иновации в малките предприятия 395 
продуктови иновации в средните предприятия 395 
продуктово-пазарна интеграция 190 211 
проект 78 
проект Euro QLIO 297 
проектен екип 267 
проектен мениджър 353 
проекти 146 267 297 353 
проектиране на информационни системи 508 
проектиране на процеси 502 
проектно управление 211 267 406 
проектно финансиране 367 
производителност на труда 30 179 
производствен процес 355 
производствена инфраструктура 153 
производствена стратегия 353 
производствена тайна 238 
производствена функция 162 
производствени дивиденти 432 
производствени фактори 20 
производство 148 186 
производство на въглища 411 
производство на електроенергия 321 
производство на ечемик 345 
производство на памук 339 344 
производство на пара 327 
производство на плодове 332 333 
производство на пшеница 342 345 
производство на царевица 345 
промени 256 
промени в ЗКПО 122 
промени в икономиката 256 
промишлена дейност 478 
промишлено предприятие 53 56 505 
промишленост на Русия 83 155 
промяна на собственост 155 
просвета в Свищов 184 
просо 342 
професионално развитие 515 
процедура 259 274 
процедури по договаряне 259 
процентен диапазон 69 
процесен подход 466 
процеси на управление 347 
процесна организация и управление 347 
псевдопредприемачество 384 
психология на потребителя 217 
психология на ръководителя 465 
психология на управлението 388 401 462 468 
публичен сектор 103 161 276 413 453 503 
публични блага 276 
публични организации 276 
публични продажби 129 
публични ресурси 276 
публични финанси 103 127 
публично право 271 
публично-частни проекти 161 322 
публично-частно партньорство 161 276 322 
ПЧИ в България 171 
ПЧП 161 
пшеница 196 331 340 342 
първични счетоводни документи 426 
работа в екип 461 
работна сила 158 
работни екипи 459 
работници 462 
работно място 380 
работодатели в МСП 33 
равнопоставеност 34 
радио 271 
радиоактивни отпадъци 324 
развитие 464 
развитие на застраховането 286 290 292 
развитие на земеделието в България 316 
развитие на икономиката 150 
развитие на персонала 291 
развитие на предприятието 293 
развитие на Русия 179 
развитие на селските райони 183 197 
развитие на селското стопанство 153 
развитие на транспорта 471 
развитие на туризма 200 201 534 539 
развитие на услугите 21 
разпадане на дохода 46 
разплащане 72 
разплащания 44 
разпределение на дохода 20 
разпределителен процес 158 
разработване на БИС 501 
разруха 381 
разфасовка на стоките 228 
разходи 103 106 107 108 109 160 410 
разходи за брак 483 
разходи за бъдещи периоди 427 
разходи за качество 362 483 
разходи за лихви 106 107 109 125 422 436 
разходи за основна дейност 411 
разходи за реклама 533 
разходи за транспорт 472 
разходи по заеми 436 
разширяване на ЕС 260 
разширяване на пазара 529 
райони за планиране 163 169 
рандеман 419 
растеж 100 
растеж на икономиката 167 
растениевъдна продукция 343 
растениевъдство 335 340 342 344 475 
растения 340 
растителна продукция 344 
реализация 533 
реализация на продукцията 99 215 482 
реализация на проекти 288 
ревизионен контрол 381 382 
ревизионна дейност 382 
револвиращ кредит 65 
революция 175 
регион 111 165 
регионален продукт 164 
регионален туризъм 540 
регионална банкова система 55 
регионална икономика 61 163 164 165 166 169 197 258 
регионална икономика на България 163 166 169 183 
регионална икономическа интеграция 258 
регионална политика 164 165 166 257 260 
регионални банкови системи 64 
регионално развитие 127 164 165 166 169 
региони 166 
региони в България 166 
регресионен анализ 132 218 
регулиране 125 422 
реинвестиционен риск 127 
реинженерингов маркетинг 236 
реклама 225 233 234 235 271 479 480 481 
реклама в интернет 233 
реклама в туризма 537 
рекламен бизнес 481 
рекламен бюджет 233 481 
рекламен пазар 231 
рекламен проект 235 
рекламен стил 480 
рекламна агенция 235 
рекламна дейност 479 
рекламна дейност на предприятието 234 
рекламна индустрия 225 
рекламна кампания 235 
рекламна политика 233 479 
рекламна политика на фирмата 235 479 
рекламна стратегия 234 
рекламни апели 480 
рекламни мероприятия 479 
рекламни услуги 235 269 
рекламни цели 234 
рекламно въздействие 235 
рекламно дело 481 
рекламно послание 225 
рекламодател 235 
рекламодатели 481 
реколта 341 
ректор 304 306 545 546 547 548 
рекултивация 411 
релационна база данни 490 532 
рента 294 
рентабилност 77 101 192 478 
рентабилност на активите 128 
рентабилност на продажбите 478 
рентабилност на производствените активи 478 
рентабилност на собствения капитал 192 
репродуктивна ефективност 334 
репродуктивност 334 
републикански бюджет 106 107 108 109 
ресторантьорски продукт 30 
ресторантьорство 30 536 
реструктуризация 350 372 
ресурси 477 
ресурси на предприятието 494 
ресурсна ефективност 26 
референтни групи 214 
рефинансиране на кредити 79 
реформа в образованието 315 
реформи в образованието 311 
рецесия 48 168 
речен транспорт 473 
риск 72 81 288 404 405 
риск в предприятието 82 
риск-доходност 127 
риск-мениджмънт 357 
риск-премия 127 
рисков капитал 97 
рисков мениджър 357 
рискова ситуация 288 
рискови фондове 97 
ритмично функциониране 355 
ритмичност 355 
рубла 63 67 
Румъния 251 254 
румънска икономика 254 
Русия 22 25 47 55 74 76 144 151 164 174 208 255 258 318 319 329 358 370 471 540 
руска икономика 75 177 
руска култура 61 
руска пенсионна система 277 
руска промишленост 456 
руска финансова криза 76 
руска финансова система 60 
руски банки 134 
руски бизнес 180 
руски език 541 542 
руски компании 231 
руски региони 164 
ръж 342 
ръководител 461 465 
ръководно поведение 398 
СА 4 5 6 7 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 69 85 87 88 89 90 91 103 127 128 132 135 136 137 138 139 146 148 162 163 183 184 186 187 188 189 190 192 194 195 199 203 204 206 209 210 211 212 213 214 217 218 219 220 222 223 224 225 226 227 232 233 234 236 239 240 251 252 259 268 280 284 294 298 300 301 302 314 316 338 352 353 355 379 381 382 383 384 385 388 389 392 393 394 395 397 398 399 400 402 407 409 410 411 413 416 435 445 447 449 457 474 479 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 517 518 519 520 521 522 523 527 528 529 530 531 532 533 534 541 542 543 544 555 
СА докторант 45 46 135 136 147 200 204 205 215 216 221 235 237 253 284 285 341 342 346 347 351 354 371 386 396 412 461 483 487 536 538 
салдо 437 
самоуправление 459 
САПАРД 199 342 346 
САЩ 22 258 
сборник 43 103 137 138 148 186 188 210 223 385 394 411 474 484 485 493 496 527 529 530 533 534 541 542 
сборник доклади 4 6 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 30 35 36 37 38 39 40 41 42 44 88 89 90 91 103 127 137 138 139 146 148 183 186 187 188 195 199 200 201 203 209 210 211 212 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 232 233 234 235 236 237 239 240 251 268 280 295 298 299 300 302 314 316 338 346 352 353 354 355 381 382 383 384 385 386 388 389 392 393 394 395 396 398 399 400 402 407 411 455 460 474 484 485 488 493 494 496 527 529 530 533 534 535 536 537 541 543 
сборник доклади от конференция 13 14 15 16 17 18 19 20 21 28 37 42 43 88 89 103 127 137 138 148 186 187 188 209 210 215 219 221 223 232 233 234 235 251 280 300 302 314 346 353 354 355 383 384 385 386 388 392 393 394 395 396 398 400 402 411 474 484 485 488 493 494 496 527 529 530 533 534 536 541 542 
сборник материали 184 252 555 
световен застрахователен пазар 289 
световна валута 86 
световна енергетика 318 
световна икономика 14 149 151 180 181 318 
световна икономическа криза 258 
световна криза 25 32 49 258 
световна практика 389 
световна финансова криза 22 60 71 76 397 
световни пазари 289 
световно енергопотребление 323 
световно културно наследство 539 
Свищов през Възраждането 184 
Северна България 341 
Североизточен район 183 
сегментиран пазар 121 
сегментиране на пазара 292 
селектиране на доставчици 341 
селски район 183 
селски райони 197 199 
селски райони в България 197 
селски туризъм 199 
селско развитие 197 
селско стопанство 6 197 333 381 
селско стопанство в България 6 
селскостопанска продукция 196 
селскостопанска техника 330 
селскостопанска търговия 203 
селскостопански машини 330 
селскостопански продукти 222 
селскостопански проект 330 
селскостопанско производство 6 
селскостопанско счетоводство 440 
семантичен уеб 516 
семантична мрежа 516 
семейство 214 
сервизна дейност 354 
сертификати 475 
сертификация 449 
сертификация на системи 449 
СИВ 12 
сива икономика 175 384 
сигурност 507 
сигурност на информационната система 503 
сигурност на информацията 507 
СИДДО 274 
Син поток 329 
синергетичен ефект 104 
синергия 104 349 
система за качество 362 
система за контрол 213 523 
система за планиране 494 
система за управление 275 288 466 
система от показатели 348 
системен мениджмънт 363 
системен подход 143 376 466 
системен подход в управлението 143 376 466 
системи за вътрешен контрол 454 
системи за планиране на ресурсите 402 
системи за управление 518 
системна парадигма 363 
складиране 268 
сключване на договор 446 
скоринг модел 79 
скрита икономика 10 175 
скрита икономика в България 10 
слаба капитализация 125 422 
следприватизационен контрол 188 
следпродажбен маркетинг 354 402 
следпродажбени услуги 354 
следпродажбено обслужване 354 
сливане на ВУЗове 311 
сливания и поглъщания 372 389 
сливания на фирми 349 389 
сливи 336 
слово 546 
служител 464 
служители 464 
слънчоглед 204 
снабдяване 355 474 
СНГ 333 
собствен капитал 77 101 125 147 192 416 
собствени активи 409 
сорго 342 
сортове 336 
софтуер 510 513 522 
софтуерна индустрия 510 
софтуерни продукти 498 
софтуерни системи 510 522 
софтуерно управление 522 
социален статус 214 
социална безопасност 2 
социална защита 7 
социална отговорност 361 
социална отговорност на бизнеса 383 
социална политика 2 551 
социална реформа 278 
социална структура 2 
социална сфера 104 
социални връзки 205 
социални партньори 361 
социални помощи 7 262 
социални проблеми 462 
социално - икономически показатели 148 
социално обезпечение 278 
социално осигуряване 279 
социално предприемачество 276 
социално-икономическа политика 74 
социално-икономически живот 21 
социално-икономически изследвания 27 
социално-икономическо развитие 27 
социално-културна сфера 266 
социално-трудова сфера 2 
социално-трудови отношения 2 
социологическо изследване 499 
социологическо изучаване 499 
социологическо проучване 499 
спекулативни решения 69 
специалност 301 543 
специалност "Туризъм" 299 
специфични стопански операции 432 
спирала на знанието 375 
спонсориране 271 
спонсорство 271 
справедлива стойност 414 415 
справедлива цена 439 
сравнителен анализ 6 254 
среден бизнес 42 
средна продължителност 284 
средни величини 69 
средни предприятия 42 
средства за висшето образование 500 
СС 1 437 
СС 16 119 
СС 40 415 
СССР 181 
стабилизационен фонд 37 
стандарти 475 
стандарти за качество 222 
стандарти за сертификация 475 
стандарти за сигурност на информацията 514 
стандартизация на TQM 400 
статистика 5 7 8 
статистика в икономиката 8 
статистика на земеделските стопанства 4 
статистическа извадка 9 
статистическа информация 5 6 
статистическа оценка 3 
статистическа система 7 
статистически данни 48 206 
статистически изследвания 7 
статистически показатели 4 5 
статистическо изследване 9 
статистическо наблюдение 7 
статистическо оценяване 8 
стил на рекламно творчество 480 
стил на ръководство 465 
стил на управление 465 534 
стимулиране и мотивиране на персонала 391 
стимулиране на предприемачество 396 
стимулиране на продажбите 215 
стойност на компанията 367 
стойностна верига 365 
стойностни обеми 8 
стоки 229 
стоков брендинг 219 
стокова дистрибуция 210 
стокова търговия 210 
стоковедна наука 295 
стокознание 295 
стокообмен 249 
стокопроизводител 230 
стопанска криза 128 
стопанска организация 521 
стопански растеж 190 
страни от Европейския съюз 321 
страни от СНГ 333 
стратегии 190 530 
стратегии в образованието 311 
стратегии за развитие 138 190 530 
стратегии на предприятието 363 400 
стратегии на управлението 374 
стратегическа дейност 354 
стратегическа информация 526 
стратегическа ориентация 188 
стратегическа политика 130 
стратегически информационни системи 526 
стратегически комплекс 186 
стратегически контролинг 369 
стратегически купувач 526 
стратегически маркетинг 212 227 232 236 
стратегически маркетингов план 212 232 
стратегически мениджмънт 360 363 
стратегически решения 363 
стратегически фирмен вектор 227 
стратегически цели 369 
стратегическо планиране 189 232 
стратегическо планиране и маркетинг 232 
стратегическо развитие 360 
стратегическо управление 189 209 363 399 458 482 
стратегическо управление във фирмата 221 
стратегическо управление на МСП 392 
стратегическо фирмено планиране 189 
стратегичестко планиране 363 
стратегия 81 
стратегия на предприятието 209 288 353 
стратегия на продажбите 209 
стратегия на управление 402 458 
стрес 380 
стресът на работното място 380 
строителни предприятия 433 
строително счетоводство 119 433 
структура на БИС 501 
структура на земеделските стопанства 4 
структура на капитала 155 
структура на собственост 155 
структура на собствеността 155 
структура на услугите 21 
структурен анализ 163 
структурен подход 350 
структуриране на проекти 265 
структурна реформа 187 
структурни изменения 182 
структурни изменения в икономиката 182 
структурни модели 316 
студенти 298 312 491 548 552 
студенти по икономика 300 302 
студентски кредит 307 
студентско кредитиране 307 
суапови договори 93 
субект 50 
субекти на застрахователния пазар 292 
субективно благоденствие 262 
субкултура 214 
суверенитет 11 
СУРЕ 459 
суровини 196 318 
суровинна база 341 
суровинни отрасли 341 
суровинно осигуряване 341 
сфера на услугите 220 236 
счетоводен баланс 423 424 
счетоводен отчет 140 424 427 437 442 443 
счетоводен финансов резултат 422 444 
счетоводител 485 
счетоводна информация 426 437 
счетоводна отчетност 417 423 427 442 443 
счетоводна политика 418 423 442 
счетоводна политика в Русия 442 
счетоводна система 423 
счетоводни аспекти 421 484 
счетоводни документи 411 426 
счетоводни записвания 432 
счетоводни приходи 444 
счетоводни разходи 436 444 
счетоводни сметки 105 135 136 413 435 445 
счетоводни способи 135 136 445 
счетоводни стандарти 415 423 424 436 
счетоводни статии 430 
счетоводно отразяване 413 414 439 
счетоводно отчитане 119 411 413 414 416 419 423 427 428 429 430 432 433 435 436 438 439 440 446 
счетоводно отчитане на банкови операции 135 136 445 
счетоводно отчитане на замяна 119 
счетоводно отчитане на разходите 411 
счетоводно представяне 416 428 
счетоводно приключване 110 413 418 424 429 434 
счетоводно третиране 415 419 432 
счетоводство 135 136 412 419 423 435 439 442 443 445 485 
счетоводство 2009 441 
счетоводство в аграрния сектор 432 
счетоводство на бюджетното предприятие 434 
счетоводство на МСП 416 
счетоводство на предприятието 428 485 
счетоводство на предприятията 413 
счетоводство на селското стопанство 439 
счетоводство на строителното предприятие 433 
събиране на вземания 51 
събиране на данъци 59 
съвместна дейност 161 
съвременен мениджмънт 310 
съвременен свят 11 
съвременна банкова система 412 
съвременна икономика 391 
Съд на Европейските общности 269 
съдебна практика 269 
съпоставяне 151 
Сърбия 12 
съревноваване 387 
сътрудничество 253 255 403 
съхранение на данни 504 513 
съхраняване на информация 426 504 513 
такси за битови отпадъци 113 
творчески стилове в реклама 480 
текуща сметка 72 
текущи активи 418 
текущи приходи 43 
текущи разходи 43 
телевизионен пазар 408 
телевизионна реклама 271 
телевизия 271 408 
темп на растеж 185 349 
теоретичен модел 46 371 
теоретична икономика 27 28 
теории за икономически растеж 19 
теория за парите 57 
теория на Браун 46 
теория на Дж. Кейнс 46 
теория на застраховането 286 
теория на икономиката 28 
теория на Милтън Фридман 46 
теория на мотивацията 463 
теория на парите 68 
теория на Саймън Кузнец 46 
теория на управлението 401 
теория на финансите 57 
териториално разпределение 42 
технически култури 335 339 344 
технически постижения 238 
технически предизвикателства 260 
технологии 186 519 
технологична промяна 186 492 
технологични направления 495 
технологични промени 495 
технологични стратегии 186 
товари 241 470 
товарни превози 241 470 
топ мениджмънт 372 
топло-енергиен комплекс 506 
традиционни медии 233 
транзакционни операции 70 
транзакционни разходи 160 
трансакции 23 
трансакционна издръжка 349 405 
трансакция 23 
трансгранично сътрудничество 251 252 
трансевропейска транспортна мрежа 241 470 473 
трансевропейски коридори 473 
трансевропейски тръбопроводи 328 
транснационален бизнес 173 
транснационален капитал 17 
транснационализация 180 
транснационални компании 156 180 
транснационални корпорации 365 
транспорт 241 470 471 472 473 
транспорт на Русия 471 
транспортен коридор 471 473 
транспортен мениджмънт 472 
транспортиране 474 
транспортна инфраструктура 471 473 
транспортна логистика 241 470 
транспортна мрежа на България 473 
транспортна обработка на стоки 228 
транспортна политика 241 470 
транспортна политика на страните от ЕС 241 470 
транспортна система 471 473 
трансформация на предприятията 462 
тритикале 342 
труд 30 31 32 34 
труда в САЩ 32 
трудова дейност 463 
трудова заетост 34 
трудова пенсия 277 
трудови взаимоотношения 32 
трудови отношения 32 33 
трудово право на Русия 32 
трудово представяне 457 
туризъм 407 536 537 538 539 540 
туризъм в България 201 534 
туризъм в Русия 540 
туристическа дестинация 455 537 
туристическа индустрия 540 
туристическа политика 539 
туристически бизнес 460 534 
туристически дестинации 539 540 
туристически клъстър 39 41 
туристически маркетинг 239 
туристически обект 536 
туристически пазар 39 239 536 
туристически предприятия 41 
туристически продукт 200 239 240 299 536 
туристически професии 535 
туристически риск 540 
туристически услуги 199 535 536 
туристическо предприятие 538 
туристическо развитие 538 
туроператор 240 
Турция 326 329 
търговия 207 224 249 533 
търговия на дребно 246 
търговия със зърно 203 268 
търговска банка 412 
търговска дейност 253 
търговска единица 246 
търговска марка 219 225 228 350 
търговска реклама 271 
търговска система 207 
търговска тайна 238 
търговски банки в Русия 134 
търговски бизнес 207 
търговски вериги 242 246 
Търговски закон 268 
търговски марки 430 
търговски операции 207 
търговски предприятия 238 
търговски процес 215 
търговски стандарти 475 
търговско право 268 
търговско слово 271 
търговско-икономически отношения 184 
тютюн 335 
тютюнопроизводство 335 
удовлетвореност 477 
удовлетвореност на клиента 477 
Унгария 6 
универсално маркиране 242 
университети 308 312 
управление 46 254 297 388 398 401 483 525 
управление в застраховането 287 
управление в публичния сектор 453 454 
управление и контрол 453 
управление качеството на бизнеса 297 
управление на автомобилния парк 472 
управление на агробизнеса 352 
управление на активите 350 
управление на банков портфейл 404 
управление на банковия риск 404 
управление на бизнеса 5 244 347 487 517 518 
управление на бренда 219 
управление на бюджета 47 
управление на валутен риск 86 
управление на верига на доставки 248 
управление на взаимоотношенията 402 531 
управление на висшето образование 313 
управление на ВУЗ 313 
управление на документацията 505 
управление на дълга 91 
управление на знанието 370 374 375 492 
управление на знанията 310 370 374 375 
управление на икономиката 288 
управление на инвестиции 143 
управление на инвестициите 139 
управление на инвестиционния риск 139 
управление на иновациите 401 456 
управление на интегрирани структури 364 
управление на интелектуалния капитал 123 
управление на информацията 526 
управление на кадрите 373 465 
управление на капитала във фирмата 85 
управление на капиталите 378 
управление на кариерата 466 
управление на качеството 351 354 400 476 
управление на клиентите 236 
управление на конкурентоспособността 536 
управление на кредита 77 
управление на кредитния процес 37 
управление на кредитния риск 36 80 
управление на логистичните вериги 526 
управление на маркетинга 228 
управление на маркетинговата дейност 354 
управление на организациите 356 
управление на паричните средства 450 
управление на персонала 32 291 359 372 373 451 457 463 465 468 
управление на поведението 388 
управление на портфейла 405 
управление на предприятието 3 46 54 353 368 369 462 
управление на продажбите 207 236 
управление на проекти 267 353 406 
управление на промишлеността 369 
управление на процеси 400 
управление на публичния сектор 276 
управление на разход 66 
управление на разходите 66 
управление на рекламата 481 
управление на ресурсите 351 
управление на риска 137 267 288 404 405 
управление на риска в банките 404 
управление на риска в предприятието 288 
управление на селското стопанство 195 352 
управление на социалната дейност 104 
управление на счетоводната информация 516 
управление на транснационални корпорации 365 
управление на туризма 460 537 539 
управление на финансите 3 53 56 62 81 364 
управление на финансовите резултати 357 
управление на фирмата 398 
управление на фондовете 378 
управление на човешки ресурси 310 359 
управление на човешките ресурси 33 291 457 458 460 462 463 466 467 
управление на човешкия капитал 310 
управление на човешкия фактор 380 492 
управленска наука 356 
управленска отговорност 453 
управленска практика 209 
управленска психология 465 
управленски изследвания 379 
управленски инструменти 104 
управленски информационни системи 212 502 
управленски концепции 356 
управленски отчет 368 
управленски персонал 359 
управленски подход 406 
управленски практики 460 
управленски процес 379 388 467 
управленски процеси 375 
управленски решения 5 519 
управленски стратегии 209 400 
управленски умения на ръководителя 398 
управленски функции 375 497 
управленско консултиране 366 
управленско решение 5 
усвояване на средствата от ЕС 259 
условни активи 409 
условни задължения 409 
услуга 50 
услуги 21 
услугите в националната икономика 21 
устойчиво развитие на туризма 460 
устойчивост на предприятието 82 
устойчивост на управленския процес 388 
утилитаризъм 26 
учебен план 297 
учебен процес 500 
учебен процес СА 304 305 306 546 547 548 551 552 553 
учебна година 304 305 306 546 547 548 551 552 553 
учебна програма 301 
учебни дисциплини 295 
учебно заведение 520 
учители 303 
учителска професия 303 
факторен анализ 128 
фактори за развитие 394 
фактори на икономически ръст 185 
факторинг 44 65 
факторингови операции 44 
факторна производителност 185 
факултативна форма 298 
фермерство 37 
физическа дистрибуция 474 
фиксиран курс 92 
филмова индустрия 193 
филмова продукция 193 
финанси 64 91 92 93 97 98 102 186 529 
финанси на организацията 82 83 
финанси на предприятието 53 54 120 
финанси на Русия 60 
финанси на холдинга 390 
финансиране 90 100 193 266 
финансиране на висшето образование 62 307 
финансиране на висшето образование в Русия 47 62 
финансиране на земеделието 146 
финансиране на иновационни проекти 52 
финансиране на културата 61 
финансиране на МСП 346 
финансиране на науката 58 
финансиране на образованието 62 
финансиране на проекти 266 
финансиране от ЕС 259 266 267 
финансов анализ 85 96 99 101 131 191 478 
финансов анализ на предприятието 56 
финансов капитал 98 
финансов контрол 104 485 
финансов кредит 44 
финансов ливъридж 100 
финансов ливърийдж 96 
финансов лост 100 
финансов мениджмънт 53 78 85 100 290 364 369 371 
финансов мониторинг 131 
финансов одит 452 
финансов отчет 73 416 425 
финансов отчет на предприятията 420 
финансов пазар 51 70 
финансов пазар в Русия 70 
финансов поток 98 
финансов риск 100 
финансов риск мениджмънт 357 404 
финансова безопасност 49 
финансова глобализация 49 71 
финансова дейност 485 
финансова криза 25 48 60 74 75 76 128 129 158 168 177 264 290 
финансова криза в САЩ 22 60 84 
финансова логистика 53 
финансова нестабилност 134 
финансова отчетност 443 
финансова оценка 322 
финансова политика 74 88 
финансова помощ 263 
финансова система 158 
финансова система на САЩ 84 
финансова стабилност 92 
финансова структура 368 
финансова теория 45 105 
финансова устойчивост 56 128 146 
финансова устойчивост в застраховането 287 
финансова устойчивост на предприятието 54 56 
финансови активи 89 102 421 
финансови аспекти 182 
финансови загуби 523 
финансови институти 527 
финансови институции 37 
финансови институции за инвестиции 89 
финансови инструменти 89 93 414 421 
финансови кризи 371 
финансови методи 364 
финансови модели 405 
финансови отчети 413 417 424 428 429 
финансови пазари 71 
финансови потоци 53 
финансови разходи 410 
финансови резултати 128 
финансови услуги 65 
финансово застраховане 287 
финансово обезпечение 58 
финансово равновесие 192 
финансово счетоводство 414 441 
финансово състояние 101 
финансово управление 3 351 364 369 390 453 
финансово управление и контрол 453 454 
финансово-икономическа криза 49 
финансово-икономическа устойчивост 355 
финансово-икономически анализ 3 
финансово-счетоводен анализ 283 
финансово-счетоводна дейност 454 
Финландия 406 
фирма 522 
фирмен стратегически комплекс 186 
фирмена дейност 522 
фирмена култура 198 244 
фирмена стратегия 221 
фирмени ценности 198 
фирмено планиране 189 
фирмено развитие 227 398 
фирмено управление 398 
фирми 474 
фискален резерв 106 107 108 109 
фискална политика 106 107 108 109 
фискална политика на България 106 
фондация "Фаел" 346 
фондов индекс 70 
форми на заетост 33 
форми на плащане 72 
форуърдни контракти 93 414 
фрактален модел 67 70 391 
франчайз 208 386 
франчайзинг 208 386 
франчайзингов договор 386 
франчайзингова мрежа 386 
франчайзингово съглашение 208 
франчайзодател 386 
франчайзополучател 386 
функционален анализ 466 
функционални стратегии 186 
функция на Коб-Дъглас 162 
функция на парите 57 68 
фуражи 126 343 
фуражни култури 343 
футуризация на образование 308 
фючерсни операции 70 
фючърсна търговия 203 
хардуер 498 513 
хедж фондове 378 
хедж фондови стратегии 378 
хеджиране 86 
хеджиране на валута 86 
хеджиране на паричен поток 86 414 
хербициди 340 
Херцеговина 12 
хибридни клъстери 41 
химикали 272 
холдинг 390 
холдингов мениджмънт 390 
хоризонтална интеграция 190 211 
хотелиерство 30 240 536 
хранене 201 
храни 126 
хранително-вкусови производства 482 
царевица 342 
цедент 446 
цедиран длъжник 446 
целева аудитория 231 
целева група 231 
целеви програми 512 
целулозно-хартиена промишленост 377 
цена 476 
цена на лизинга 95 
цена на стоките 229 
цени 8 
цени на петрола 202 
ценни книжа 135 274 
ценностен анализ 198 
ценностен потенциал 198 
ценностен профил 198 
ценности 198 
ценностна система 198 
ценностнобазиран мениджмънт 383 
ценова конкуренция 130 
ценова стратегия 209 
ценови индекси 8 
ценообразуване и пазар 202 
ценообразуване на енергоресурси 202 
цесионен договор 446 
цесионер 446 
цесия 446 
цикли 70 
циклични колебания 76 
цифрова телевизия 408 
цифрови технологии 408 
цифровизирана икономика 297 
частен сектор 161 
частни фирми 73 
Черна гора 12 
Черноморска зона 260 
Чили 278 
чилийски модел 278 
численост на пресонала 461 
членство на България в ЕС 262 
човешки капитал 307 310 391 457 458 469 
човешки ресурси 359 457 460 462 466 467 
човешки ресурси в организацията 458 
чужд капитал 96 
чуждестранна дейност 428 
чуждестранни инвестиции 158 
чуждестранни инвестиции в Русия 144 
чужди инвестиции 144 
чуждоезиково обучение 298 407 
шест сигма - стратегия 400 
шивашка промишленост 194 
щрих/баркодиране 228 
щрихкод 228 
юбилейна конференция 5 301 449 486 487 489 490 491 492 495 497 498 499 500 518 519 520 521 522 523 528 531 532 
юбилейна международна конференция 5 301 449 486 487 489 490 491 492 495 497 498 499 500 518 519 520 521 522 523 528 531 532 
юбилейна научно-практическа конференция 554 
Югославия 12 
Южен поток 329 
юридически лица 410 
юридически лица с нестопанска цел 410 
ядрена енергетика 324 
ядрена енергия 324 
Япония 258 
BPM система 492 
CRM 236 492 528 
CRM система 528 
CRM софтуер 528 
CRM стратегия 236 
EOQ 400 
ERM 2 94 
ERP система 402 492 494 
ESSPROS 7 
EVA анализ 357 
GlobalGAP - стандарт 475 
HDTV-цифров телевизионен формат 408 
ISO 9000:2000 400 
IT 494 
Lean концепция 244 
Lean мениджмънт 244 
lean операции 244 
Microsoft 490 
MS ACCESS 490 
NET 521 
NET технологии 521 
on-line 499 
on-line проучвания 499 
online 499 
POS - техники 207 
POS системи 207 
RAROC 357 
SWOT анализ 163 399 
Web 489 517 521 532 
WEB обучение по информатика 499 
WEB сайт 488 
web страница 489 499 
web стратегии 499 532 
web сървър 488 489 521 
Web технологии 489 499 516 
Web услуги в бизнес организациите 532 
Z-Score 73