НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

II 1421

Kirev, Luben.  Science as factor of economic development / Luben Kirev. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 103-108. 

  

Сист. No: 39738

- 2 -

Сп I 60

Джерманова, Е.  Връзката между науката и индустрията в Медиконовата долина / Е. Джерманова. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 25-27. 

  

Сист. No: 39729

- 3 -

Сп I 60

Колева, Н.  Сътрудничество между университетите и държавата в областта на научните изследвания в Канада / Н. Колева. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 9-12. 

  

Сист. No: 39725

- 4 -

Сп I 60

Панова, Я.  Научният кампус на общество "Лайбниц" - модел за партньорство с германските висши училища / Я. Панова. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 13-14. 

  

Сист. No: 39726

- 5 -

Сп С 847

Вуцова, Албена.  Националната научна политика пред нови задачи / Албена Вуцова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVII, 2009, N 4, с. 368-386. 

  

Сист. No: 40243

ФИЛОСОФИЯ

- 6 -

II 1441

Върбанов, Иван Ал.  Бюрократичното поведение - рационално или ирационално? / Иван Ал. Върбанов. // Публични финанси. Алманах : Доклади от работни срещи и конференции : ИК "КИНГ". - София, 2001, с. 201-208. 

  

Сист. No: 39715

- 7 -

40361

Илиева, Боряна.  Митологичен аспект на евроинтеграцията / Боряна Илиева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 423-429. 

  

Сист. No: 39836

- 8 -

Сп Ф 515

Богомилова, Нонка.  Амбивалентният подход към религията у Ерих Фром / Нонка Богомилова. // Философия, XVIII, 2009, N 4, с. 19-27. 

  

Сист. No: 39740

Психология

- 9 -

Сп О 174

Механджийска, Гинка.  Социалната работа с група като помагаща практика / Гинка Механджийска. // Образование, XVIII, 2009, N 5, с. 13-24. 

  

Сист. No: 39673

Етика

- 10 -

40361

Цонева, Иванка.  Българското общество между колективизма и индивидуализма / Иванка Цонева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 382-388. 

  

Сист. No: 39816

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 11 -

Сп Ф 515

Алън, Джон Л.  Католическата църква / Джон Л. Алън. // Философия, XVIII, 2009, N 4, с. 13-18. 

  

Сист. No: 39739

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 12 -

39981

Марчева, Анастасия.  Визов режим и интеграция / Анастасия Марчева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 121-125. 

  

Сист. No: 39978

Социална политика. Социални реформи

- 13 -

II 1439

Ангелова, Красимира.  За същността на съвременната социална политика / Красимира Ангелова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 98-100. 

  

Сист. No: 39775

- 14 -

II 1439

Бакърджиева, Милка.  Социална политика и социално новаторство / Милка Бакърджиева. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 51-54. 

  

Сист. No: 39707

- 15 -

II 1439

Георгиев, Никола.  Бедността - субективна оценка / Никола Георгиев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 44-46. 

  

Сист. No: 39699

- 16 -

II 1439

Илиева, Таня.  Финансови инструменти за инвестиционна дейност на пенсионните фондове в Република България / Таня Илиева. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 180-182. 

  

Сист. No: 39852

- 17 -

II 1439

Несторов, Людмил Иванов.  Неравенство в доходите, социална политика и икономически растеж / Людмил Иванов Несторов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 65-68. 

  

Сист. No: 39716

- 18 -

Сп И 503 и

Шопов, Георги.  Социални различия между териториалните единици - състояние и промени / Георги Шопов. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 1, с. 103-125. 

  

Сист. No: 40083

Статистика

- 19 -

41213

Ангелова, Поля.  Приложение на европейските стандарти при статистическите наблюдения на труда в селското стопанство / Поля Ангелова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 733-743. 

  

Сист. No: 40077

- 20 -

41213

Петков, Пламен И.  Възможности за прилагане на европейския и световен опит при статистическото изследване на надомните работници в България / Пламен И. Петков. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 744-753. 

  

Сист. No: 40082

- 21 -

41213

Тодоров, Тодор.  Приложение на сравнителния метод за оценка на въздействията от въвеждането на европейските стандарти относно безопасността и здравето при работа / Тодор Тодоров. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 700-707. 

  

Сист. No: 40073

- 22 -

43116

Тодоров, Тодор Ив.  За необходимостта от хармонизация между счетоводната и статистическата практика / Тодор Ив. Тодоров. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 240-244. 

  

Сист. No: 39912

- 23 -

43115

Цанова, Стела.  Използване на дисперсионния анализ при измерване на сезонните колебания в селското стопанство / Стела Цанова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 447-452. 

  

Сист. No: 40155

- 24 -

Сп И 502 у

Тодоров, Тодор Ив.  Статистически методи за контрол на качеството и конкурентоспособност на бизнес единиците / Тодор Ив. Тодоров. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 13-20. 

  

Сист. No: 40236

Демография и население

- 25 -

II 1439

Личев, Тихомир.  Съвременни геодемографски проблеми в България / Тихомир Личев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 83-85. 

  

Сист. No: 39769

- 26 -

Сп И 502 у

Шикорска, Алина.  Размер, динамика и демографски особености на неземеделската социална група в селските райони на Полша / Алина Шикорска. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 6-10. 

  

Сист. No: 39948

Демографска политика

- 27 -

40361

Несторов, Людмил Иванов.  Процесът на евроинтеграция от гледна точка на промените в жизненото равнище на населението в България / Людмил Иванов Несторов. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 316-322. 

  

Сист. No: 39751

Социология

- 28 -

II 1439

Живков, Николай.  За съвременната социална правова държава / Николай Живков. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 69-71. 

  

Сист. No: 39722

- 29 -

39981

Чонова, Румяна.  Методологически подходи към поведението на човека в икономиката / Румяна Чонова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 185-192. 

  

Сист. No: 39826

- 30 -

II 1439

Чонова, Румяна.  Трудът в полезрението на социологията / Румяна Чонова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 331-334. 

  

Сист. No: 39945

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 31 -

Сп Ч 895

Господинова, Диана.  Предизвикателството да бъдеш ръководител / Алкета Пашоли. // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 30. 

  

Сист. No: 39929

- 32 -

Сп Ч 895

Илиев, Цветан.  Лидерството в съвременните бизнес организации / Цветан Илиев. // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 22-24. 

  

Сист. No: 39920

Корупция

- 33 -

39981

Нешева, Маргарита.  Бизнес и корупция / Маргарита Нешева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 229-234. 

  

Сист. No: 39835

- 34 -

Сп Г 62 Св

Несторов, Людмил.  Корупционната среда в България - реалности и предизвикателства / Людмил Несторов. // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов, CXII. - Свищов, 2009, с. 193-236. 

  

Сист. No: 39827

Политика

- 35 -

II 1439

Друмева, Мариана.  Социални аспекти в политиката на Временното руско управление в България (1877-1879) / Мариана Друмева. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 92-97. 

  

Сист. No: 39772

- 36 -

II 1439

Маринова, Маргарита.  Демократическата партия в България за социално-икономическата политика на временното правителство в Русия (февруари-октомври 1917) / Маргарита Маринова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 86-91. 

  

Сист. No: 39771

Икономика. Икономически науки

- 37 -

39981

Памукчиев, Минко.  Икономически проблеми на новото столетие / Минко Памукчиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 15-21. 

  

Сист. No: 39965

- 38 -

Сп В 83 Э

Бурлачков, В.  Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты / В. Бурлачков. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 11, с. 90-97. 

  

Сист. No: 40072

- 39 -

Сп Ф 53 кс

Егоров, Д. Г.  Неоклассическая экономическая теория как организационное оружие (еще раз о мировоззренческой основе мирового финансового кризиса) / Д. Г. Егоров. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 19-24. 

  

Сист. No: 40103

- 40 -

Сп Ф 53 кс

Пономаренко, Е. В.  Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты преодоления экономического кризиса в России / Е. В. Пономаренко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 37, с. 8-14. 

  

Сист. No: 39712

- 41 -

Сп Ф 53 кс

Русанова, Е. Г. и др.  Обзор современных исследований по теории структуры капитала / Е. Г. Русанова, Костадин Иванов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 38, с. 63-72. 

  

Сист. No: 39793

Икономикс

- 42 -

39981

Несторов, Людмил.  Процесът на глобализация и политиката на икономическия растеж в новите пазарни икономики / Людмил Несторов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 98-105. 

  

Сист. No: 39972

- 43 -

40731

Шишманова, Пенка.  Влияние на третичния сектор върху ефективността на националната икономика / Пенка Шишманова. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Научна конференция 27 ноември 2003 г.;Научна конференция под патронажа на Президента на РБългария : Унив. изд. Стопанство. - София, 2003, с. 314-319. 

  

Сист. No: 39797

- 44 -

В Д 381 с

Василев, Йордан.  Правата на едните и задълженията на другите / Йордан Василев. // Делова седмица, XVIII, N 44, 9-15 ноемв. 2009, с. 13-14. 

  

Сист. No: 39770

Макроикономика

- 45 -

43115

Богданова, Маргарита.  Макроикономически анализ на отрасъл селско стопанство / Маргарита Богданова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 159-164. 

  

Сист. No: 39941

Математически методи в икономическите науки

- 46 -

39981

Стефанов, Стефан.  Вероятностният подход при предвиждане и оценка на управленския риск / Стефан Стефанов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 180-184. 

  

Сист. No: 39822

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 47 -

41213

Варамезов, Любчо.  Европейски предизвикателства: условия на труд / Любчо Варамезов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 146-154. 

  

Сист. No: 40036

- 48 -

II 1439

Ганева, Ваня.  Трансформации в сферата на труда в глобализиращия се свят / Ваня Ганева. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 347-349. 

  

Сист. No: 39958

- 49 -

II 1439

Дакова, Маргарита.  Информационни ресурси за търсене на работа и заплащане на труда в WWW / Маргарита Дакова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 341-346. 

  

Сист. No: 39953

- 50 -

II 1439

Дачев, Петър.  Интернет трудови борси / Петър Дачев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 339-340. 

  

Сист. No: 39949

- 51 -

41213

Калинов, Калин.  Структурните изменения в доходите и потреблението на населението в Република България в контекста на присъединяване към ЕС / Калин Калинов. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 229-237. 

  

Сист. No: 40033

- 52 -

Сп И 503 и

Белева, Искра.  Усъвършенстване на административната организация на трудовия пазар в съвременните условия / Искра Белева. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 2, с. 60-90. 

  

Сист. No: 40089

- 53 -

Сп И 503 и

Златкова, Антоанета.  Неплатеният труд като позитив на борбата с бедността - доброволен труд и доброволчество / Антоанета Златкова. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 4, с. 83-108. 

  

Сист. No: 40132

- 54 -

Сп Б 923 з

Мушкаров, Гошо.  Някои небходими промени в Кодекса на труда / Гошо Мушкаров. // Български законник, XVIII, 2009, N 11, с. 45-50. 

  

Сист. No: 39862

- 55 -

Сп З 54

Христова, Светлинка.  Формирането на работната заплата в земеделието / Светлинка Христова. // Земеделие плюс, 2009, N 10, с. 43-45. 

  

Сист. No: 39850

Трудови отношения

- 56 -

Сп С 953 п

Богомилова, Жанет.  Европейски критерии за работната среда и въвеждането им в Българското право / Жанет Богомилова. // Счетоводство плюс, 2009, N 10, с. 10-12; N11, с. 11-12. 

  

Сист. No: 39592

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 57 -

II 1439

Василев, Йордан.  Малките и средните предприятия и динамизиране на пазара на трудови ресурси / Йордан Василев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 327-330. 

  

Сист. No: 39942

- 58 -

II 1439

Горанова, Пенка.  Структурните фондове при регулиране на трудовите пазари / Пенка Горанова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 294-297. 

  

Сист. No: 39877

- 59 -

II 1439

Кунев, Красимир.  Някои тенденции в динамиката на заетостта в България / Красимир Кунев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 298-300. 

  

Сист. No: 39881

- 60 -

II 1439

Петров, Иван.  Промените в заетостта и безработицата - високата социална цена на реформата в България / Иван Петров. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 154-259. 

  

Сист. No: 39864

- 61 -

Сп F 75

Абрашева, Марчела.  Особености на балканския мачо / Марчела Абрашева. // FP Foreign Policy, 2009, N 4, с. 44-47. , август/септември

  

Сист. No: 39926

- 62 -

Сп И 502 у

Димитрова, Мариана.  Changes in Health and Safety Levels within Organizations Due to the Workplace Flexibility of Older Women in Bulgaria / Мариана Димитрова. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 72-80. 

  

Сист. No: 39968

- 63 -

Сп И 502 у

Маринов, Антон.  Анализ на трудовия пазар в България за периода 2000-2007 година и разработване на мерки срещу безработицата в условията на световна финансова криза / Антон Маринов. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 1, с. 7-12. 

  

Сист. No: 40235

- 64 -

Сп И 503 и

Цанов, Васил.  Макроикономически зависимости на пазара на труда: България и Европейския съюз / Васил Цанов. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 4, с. 3-32. 

  

Сист. No: 40140

- 65 -

Сп И 503 и

Цанов, Васил.  Пазарът на труда в България: институции и гъвкавост / Васил Цанов. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 3, с. 80-127. 

  

Сист. No: 40196

Безработица

- 66 -

II 1439

Стефанов, Стефан В.  Анализ на динамиката и структурата на безработицата в общини Свищов и Белене / Стефан В. Стефанов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 323-326. 

  

Сист. No: 39938

- 67 -

II 1439

Тодоров, Т. Ив.  Международният сравнителен анализ на безработицата - критерий за евроинтеграцията на обществото / Т. Ив. Тодоров. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 247-249. 

  

Сист. No: 39856

Кооперация

- 68 -

41228

Андреев, Н.  Единодействието на националните кооперативни съюзи в Р. България / Н. Андреев. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ 21 - 22. 06. 2005 г. : Б.изд.. - София, 2005, с. 11-28. 

  

Сист. No: 40023

- 69 -

41228

Атанасова, Тодорка и др.  Аграрните кооперации - сравнителни предимства и перспективи за развитие / Тодорка Атанасова, Надка Костадинова, Надежда Петрова. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ 21 - 22. 06. 2005 г. : Б.изд.. - София, 2005, с. 92-101. 

  

Сист. No: 40029

- 70 -

41228

Кънчев, Иван и др.  Земеделската производствена кооперация в условията на взаимодействие с кооперативната система в България / Иван Кънчев, Юлия Дойчинова. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ 21 - 22. 06. 2005 г. : Б.изд.. - София, 2005, с. 46-61. 

  

Сист. No: 40025

- 71 -

41228

Рачев, Филип.  Правни форми за организиране сдружаването на националните кооперативни съюзи в Република България / Филип Рачев. // Единодействието на националните кооперативни съюзи в България : Научно-практическа конференция. Програма на Европейския съюз, проект "Скоп"-ІІ 21 - 22. 06. 2005 г. : Б.изд.. - София, 2005, с. 29-35. 

  

Сист. No: 40024

Фирми

- 72 -

40361

Божинова, Марияна.  Финансиране на малките и средни предприятия в България по програми на Европейския съюз / Марияна Божинова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 89-95. 

  

Сист. No: 39734

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 73 -

II 1421

Ангелов, Ангел.  Проблеми при определянето на риск-премията на българските фирми в условията на финансова стабилизация / Ангел Ангелов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 185-190. 

  

Сист. No: 39640

- 74 -

39981

Василева, Весела.  Придобиване на дълготрайни активи чрез лизинг в условията на пазарна икономика / Весела Василева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 132-138. 

  

Сист. No: 40014

- 75 -

40361

Дечева, Веселка.  Системите за финансово управление и контрол - основен приоритет в модела за ДВФК в условията на евроинтеграция / Веселка Дечева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 153-159. 

  

Сист. No: 39743

- 76 -

43106

Димитрова, Ренета.  Управлението на кредитните портфейли на търговските банки в условията на финансова криза / Ренета Димитрова. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 268-280. 

  

Сист. No: 40187

- 77 -

43106

Касърова, Виолета.  Финансовият анализ в контекста на управлението на стойността на компанията / Виолета Касърова. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 185-217. 

  

Сист. No: 40179

- 78 -

43106

Касърова, Виолета и др.  Сравнителният подход в оценката на бизнеса в условията на формиращ се пазар / Виолета Касърова, Светлана Праматарска, Райна Лазарова. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 312-335. 

  

Сист. No: 40192

- 79 -

40361

Кръстителски, Илко.  Влияние на Световната банка върху европейските здравни системи / Илко Кръстителски. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 417-422. 

  

Сист. No: 39828

- 80 -

43106

Нешева-Кьосева, Нинел.  Финансовите кризи и тяхното изследване / Нинел Нешева-Кьосева. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 247-267. 

  

Сист. No: 40186

- 81 -

40361

Пенков, Илко Л.  За перспективите пред валутния борд / Илко Л. Пенков. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 121-125. 

  

Сист. No: 39741

- 82 -

43106

Рафаилов, Димитър.  Приложение на метода "Монте Карло" в капиталовото бюджетиране / Димитър Рафаилов. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 106-137. 

  

Сист. No: 40173

- 83 -

II 1421

Patev, Plamen et al.  Theoretical Model for Selection a Strategy for Hedging Against Currency Risk under Bulgarian Conditions / Plamen Patev, Nigohos Kanarian. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 139-150. 

  

Сист. No: 39763

- 84 -

В К 263

Иванова, Мария.  Цената на парите бавно се променя / Мария Иванова. // Капитал (прил. К Финанси), XVII, N 46, 21-27 ноем. 2009, с. 1-2. 

  

Сист. No: 39911

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Аникина, И. Д.  Методические аспекты формирования заемного капитала компании / И. Д. Аникина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 41-46. 

  

Сист. No: 40111

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Ансимов, Д. Г.  Вопросы глобального регулирования / Д. Г. Ансимов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 37, с. 78-80. 

  

Сист. No: 39721

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Беспалов, М.В.  Развитие предприемательской деятельности на основе построения эффективной налоговой политики в условиях нестабильной экономики / М. В. Беспалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 43, с. 45-53. 

  

Сист. No: 40145

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Боровикова, Е. В.  Содержание и методология бюджетного контроля в период экономического кризиса / Е. В. Боровикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 42, с. 2-42. 

  

Сист. No: 40128

- 89 -

Сп Ф 53 кс

Гаджиев, А. А. и др.  Оценка качества выданных коммерческими банками / А. А. Гаджиев, П. Г. Исаева, Г. С. Султанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 44, с. 2-13. 

  

Сист. No: 40244

- 90 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В.  Глобальный финансовый кризис: концепция многовариантной диагностики, законы кризисологии / В. В. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 35, с. 13-22. 

  

Сист. No: 39698

- 91 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В.  Проблемы совершенствования методологии финансового антигкризисного управления / В. В. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 36, с. 2-10. 

  

Сист. No: 39706

- 92 -

Сп В 83 Э

Данилов, Ю. и др.  Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность и/или справедливость / Ю. Данилов, В. Седнев, Е. Шипова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 11, с. 4-17. 

  

Сист. No: 40069

- 93 -

Сп Б 254 и

Джоргов, Данил.  Дължимата последваща информация при търговията с акции / Данил Джоргов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 7-8, с. 41-48. 

  

Сист. No: 39676

- 94 -

Сп Ф 53 кс

Ицкович, Б. Ф.  Развитие теоретических и практических аспектов понятия "бюджетный контрол" / Б. Ф. Ицкович. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 40, с. 30-40. 

  

Сист. No: 40076

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Ключников, М. В. и др.  Механизм кредитования в коммерческом банке / М. В. Ключников, Д. С. Еванович. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 43, с. 20-24. 

  

Сист. No: 40138

- 96 -

Сп Ф 53 кс

Коновалов, А. А.  Совершенствование методики анализа финансовых потоков промышленного предприятия / А. А. Коновалов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 39, с. 60-64. 

  

Сист. No: 39990

- 97 -

Сп Ф 53 кс

Лазаренко, А. Л. и др.  Перспективы развития инвестиционных банков и уроки мирового финансового кризиса / А. Л. Лазаренко, И. А. Рыкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 36, с. 11-18. 

  

Сист. No: 39708

- 98 -

Сп В 83 Э

Леонидов, А.  Путь к экономическому равновесию и эффективность финансовых рынков: взгляд физика / А. Леонидов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 11, с. 82-89. 

  

Сист. No: 40071

- 99 -

Сп Н 25 а

Личев, Александър.  Валутните позиции на търговските банки при прехода към Еврозоната (Проблеми и решения) / Александър Личев. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 66-84. 

  

Сист. No: 39671

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Мамонтов, Д. С.  Система мониторинга кредитного портфеля коммерческого банка / Д. С. Мамонтов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 38, с. 59-62. 

  

Сист. No: 39791

- 101 -

Сп Б  445

Маринов, Марин.  Спекулативни решения на финансовите пазари, базирани на индикатори за технически анализ / Марин Маринов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 44-58. 

  

Сист. No: 40037

- 102 -

Сп Ф 53 кс

Нечаев, А. С.  Совокупная фискально-инвестиционная политика / А. С. Нечаев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 38, с. 14-22. 

  

Сист. No: 39787

- 103 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Нормативен обхват на гаранциите по влоговете / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2009, N 10, с. 28-31. 

  

Сист. No: 39802

- 104 -

Сп Н 25 а

Папазов, Игнат.  Финансово-правни аспекти на документарния акредитив във външната търговия / Игнат Папазов. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 43-57. 

  

Сист. No: 39668

- 105 -

Сп Ф 53 кс

Попов, В. Н. и др.  Социально-экономический аспект ипотечного кредитования в России / В. Н. Попов, А. А. Орешков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 40, с. 76-84. 

  

Сист. No: 40080

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Родионов, И. И. и др.  Конкурентный маркетинг сложной техники с использованием методов поведенческих финансов на мировом рынке / И. И. Родионов, Г. Н. Гафурова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 42, с. 38-45. 

  

Сист. No: 40131

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Родионов, Ю. В.  Внешние заимствования России в условиях мирового финансово-экономического кризиса: проблемы и риски / Ю. В. Родионов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 37, с. 73-77. 

  

Сист. No: 39720

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. Н.  Опционы и виды опционных стратегий на финансовом рынке / И. Н. Рыкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 40, с. 2-14. 

  

Сист. No: 40074

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Сажина, М. А.  Природа современного мирового финансового кризиса / М. А. Сажина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 40, с. 15-22. 

  

Сист. No: 40075

- 110 -

Сп Ф 53 кс

Смулов, А. М. и др.  Проблемная задолженность: понятие, основные признаки и меры повышения еффективности возврата проблемных кредитов / А. М. Смулов, О. А. Нурзат. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 35, с. 2-12. 

  

Сист. No: 39696

- 111 -

Сп Ф 53 кс

Татынов, С. И.  Теоретический анализ концепций сущности финансов при социализме и в современной экономике / С. И. Татынов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 42, с. 26-37. 

  

Сист. No: 40129

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Тиникашвили, Т. Ш.  Коэффициентный анализ финансовой базы бюджета / Т. Ш. Тиникашвили. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 39, с. 21-24. 

  

Сист. No: 39977

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Уткин, В. С.  Сущность деятельности и роль центральных контрагентов на современном финансовом рынке / В. С. Уткин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 40, с. 66-70. 

  

Сист. No: 40079

- 114 -

Сп Ф 53 кс

Якунин, С. В. и др.  Борьба с инфляцией в XX и XXI вв. / С. В. Якунин, М. В. Синева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 35, с. 60-64. 

  

Сист. No: 39701

- 115 -

Сп Ч J 80 m

Altavilla, Carlo et al.  The Effects of Monetaty Policy on Unemployment Dynamics under Model Uncertainty: Evidence from the United States and the Euro Area / Carlo Altavilla, Matteo Ciccarelli. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 7, с. 1265-1300. 

  

Сист. No: 39643

- 116 -

Сп Ч J 80 m

Ascari, Guido et al.  Trend Inflation, Taylor Principle, and Indeterminacy / Guido Ascari, Tiziano Ropele. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 8, с. 1557-1584. 

  

Сист. No: 40240

- 117 -

Сп Ч J 80 m

Bindseil, Ulrich et al.  Repo Auctions and the Market for Liquidity / Ulrich Bindseil, Kjell G. Nyborg, Ilya A. Strebulaev. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 7, с. 1391-1421. 

  

Сист. No: 39654

- 118 -

Сп И 503 и

Yorgova, Nadya.  Entering the Eurozone: Commitments and Challenges to Bulgaria in Terms of Financial Crisis / Nadya Yorgova. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 1, с. 172-180. 

  

Сист. No: 40221

Финанси

- 119 -

II 1421

Аспарухова, Илка.  Модели за оценка на краткосрочните кредити за земеделие / Илка Аспарухова. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 71-76. 

  

Сист. No: 39635

- 120 -

II 1441

Захариев, Андрей.  Бягството от данъка и икономиката в сянка - теоретичен модел / Андрей Захариев. // Публични финанси. Алманах : Доклади от работни срещи и конференции : ИК "КИНГ". - София, 2001, с. 111-116. 

  

Сист. No: 39711

- 121 -

II 1421

Захариев, Васил.  Оптимизирането на финансовата политика на фирмата - фактор за ускоряване на икономическия растеж / Васил Захариев. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 89-92. 

  

Сист. No: 39637

- 122 -

II 1421

Милинов, Валентин.  Стимулиране растежа на продажбите чрез паричния дисконт / Валентин Милинов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 269-275. 

  

Сист. No: 39655

- 123 -

II 1421

Simeonov, Stefan.  Speculations in Finance / Stefan Simeonov. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 150-156. 

  

Сист. No: 39766

- 124 -

В К 263

Вълев, Невен.  Всички за борда / Невен Вълев. // Капитал, XVII, N 49, 12-18 дек. 2009, с. 25. 

  

Сист. No: 40123

- 125 -

В Д 381 с

Колева, Росица.  Финансов анализ на кредитоспособността на банковите клиенти / Росица Колева. // Делова седмица, XVIII, N 42, 26 окт. - 1 ноем. 2009, с. 1, 4; N43, с. 3, 7. 

  

Сист. No: 39607

- 126 -

Сп Ф 53 кс

Волкова, О. Н.  Проектирование региональных методик подушевого бюджетного финансирования образовательных учреждений: принципы, этапы, состав нормируемых расходов / О. Н. Волкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 35, с. 70-80. 

  

Сист. No: 39703

- 127 -

Сп Б 925 с

Гълъбов, Марин.  Някои показатели за финансов анализ на фирмата / Марин Гълъбов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 21, с. 29-30. 

  

Сист. No: 39982

- 128 -

Сп Б  445

Димитрова, Теодора.  Персоналните финанси - инструмент за управление на личното благосъстояние / Теодора Димитрова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 59-70. 

  

Сист. No: 40039

- 129 -

Сп Б 254 и

Лилова, Илина.  Валутен борд по време на външни икономически кризи / Илина Лилова. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 9-10, с. 16-22. 

  

Сист. No: 39686

- 130 -

Сп Ф 53 кс

Митрофанова, И. В. и др.  Анализ финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Юг России" (2002-2007, 2008-2012 гг.) / И. В. Митрофанова, А. Н. Жуков, Е. Д. Леонова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 40, с. 85-91. 

  

Сист. No: 40081

- 131 -

Сп Ф 53

Никульшин, Д. А.  Влияние рискованных финансовых операций на стабильность финансового рынка / Д. А. Никульшин. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 11, с. 60-63. 

  

Сист. No: 40183

- 132 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Договаряне и дължимост на лихви и неустойки при търговски кредит / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, II, 2009, N 7, с. 27-32. 

  

Сист. No: 39810

- 133 -

Сп Ф 53 кс

Придачук, М. П.  Фианасовая политика России в условиях кризиса / М. П. Придачук. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 2-4. 

  

Сист. No: 40093

- 134 -

Сп Ф 53

Третнер, Карл.  Программно-целевой метод бюджетирования в странах с переходной экономикой / Карл Третнер. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 9, с. 70-75. 

  

Сист. No: 39644

- 135 -

Сп Ч J 80 f

Bekaert, Geert et al.  International Stock Return Comovements / Geert Bekaert, Robert J. Hodrick, Xiaoyan Zhang. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 6, с. 2591-2626. 

  

Сист. No: 40252

- 136 -

Сп И 503 и

Houbenova-Delisikova, Tatiana.  The Fiscal Policy of Bulgaria in the Context of the EU Membership / Tatiana Houbenova-Delisikova. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 1, с. 145-160. 

  

Сист. No: 40257

Държавен бюджет

- 137 -

39823

Меразчиев, Васил.  Касовото изпълнение на държавния бюджет и проблеми при счетоводното му отчитане в банките / Васил Меразчиев. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 142-146. 

  

Сист. No: 40215

Бюджет на общините

- 138 -

Сп И 503 и

Кирилова, Яна.  Различия в инвестиционния капацитет на териториалните единици - състояние и промени / Яна Кирилова. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 1, с. 85-102. 

  

Сист. No: 39981

Бюджетни приходи и разходи

- 139 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Първи стъпки към програмно бюджетиране / Георги Ганев. // Мениджър, 2009, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 39658

Корпоративни финанси

- 140 -

Сп Ф 53 кс

Степанова, А. Н.  Влияние финансовой архитектуры компании на ее стратегическую эффективность / А. Н. Степанова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 44, с. 38-45. 

  

Сист. No: 40246

Финансов контрол

- 141 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Акцизи / Момчил Антов. // Делова седмица, XVIII, N 49, 14-20 дек. 2009, с. 12; N50, с. 11-12. 

  

Сист. No: 40175

Капиталовложения в икономиката

- 142 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2009 г. . // Бюджетът, 18, 2009, N 10, с. 21-41. 

  

Сист. No: 39705

Данъци. Такси. Налози

- 143 -

39981

Момчев, Симеон.  Офшорният бизнес - вредно данъчно съревнование или легална икономическа практика / Симеон Момчев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 160-165. 

  

Сист. No: 39987

- 144 -

40361

Стойкова, Пепа.  Европейски изисквания към дейността на данъчните контролни органи / Пепа Стойкова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 218-221. 

  

Сист. No: 39746

- 145 -

Сп Ф 53 кс

Березин, М. Ю.  Сравнительный анализ механизма взимания налога на добавленную стоимость и налогообложения доходов организаций на Кипре и в России / М. Ю. Березин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 31-40. 

  

Сист. No: 40109

- 146 -

Сп Ф 53

Дадашева, Ю. А.  Собираемость налогов: методы измерения и сфера применения / Ю. А. Дадашева. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 11, с. 76-78. 

  

Сист. No: 40194

- 147 -

Сп Ф 53 кс

Ермасова, Н. Б.  Динамика налоговой системы США / Н. Б. Ермасова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 5-10. 

  

Сист. No: 40094

- 148 -

Сп С 953 п

Иванов, Костадин.  Плосък ли е плоският данък, ако се приеме необлагаем минимум на дохода на физическите лица? / Костадин Иванов. // Счетоводство плюс, 2009, N 11, с. 12-14. 

  

Сист. No: 39794

- 149 -

Сп З 544 к

Минчева, Ивана.  Възстановявяне на надвнесен данък по ЗДДС / Ивана Минчева. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 10, с. 22-26. 

  

Сист. No: 39682

- 150 -

Сп И 503 и

Нинов, Димитър.  Социални цели и последици на плоското (пропорционално) данъчно облагане в България / Димитър Нинов. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 4, с. 33-82. 

  

Сист. No: 40127

- 151 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Данъчна трактовка на ефектите от експлоатация и отписване на амортизируеми активи / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 11, с. 27-39. 

  

Сист. No: 40040

- 152 -

Сп Ф 53 кс

Тютюрюков, Н. Н. и др.  Антикризисные налоговые меры: страны Европейского союза и Россия / Н. Н. Тютюрюков, Г. Б. Тернопольская, В. Н. Тютюрюков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 25-30. 

  

Сист. No: 40104

Данъчна система

- 153 -

II 1421

Линкова, Маруся.  Данъчна система и икономически растеж / Маруся Линкова. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 260-267. 

  

Сист. No: 39652

- 154 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Данъчно третиране на разходите за лихви по финансирания с привлечен капитал / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, II, 2009, N 7, с. 14-15. 

  

Сист. No: 39807

Данъчно облагане

- 155 -

Сп И 31

Симеонов, Истилиян.  Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане / Истилиян Симеонов. // ИДЕС, XIII, 2009, N 7, с. 48-66. 

  

Сист. No: 40064

ДДС

- 156 -

Сп С 953 п

Николов, Илия.  ДДС не трябва да се намалява и диференцира / Илия Николов. // Счетоводство плюс, 2009, N 11, с. 3-4. 

  

Сист. No: 39796

Данъчен контрол

- 157 -

40361

Тананеев, Емилиян.  Данъчният контрол и изискванията на Европейския съюз / Емилиян Тананеев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 212-217. 

  

Сист. No: 39744

- 158 -

Сп С 953

Николова, Бистра.  Подходи в данъчния контрол / Бистра Николова. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 9, с. 39-40; N10, с. 36-37; N11, с. 31-33. 

  

Сист. No: 39239

Пари. Банково дело. Борси

- 159 -

II 1421

Шопова, Маргарита.  Анализ на лизинговата сделка / Маргарита Шопова. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 307-312. 

  

Сист. No: 39704

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 160 -

II 1421

Божинов, Божидар.  Електронните пари и тяхното потенциално влияние върху паричната маса в България / Божидар Божинов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 193-198. 

  

Сист. No: 39642

- 161 -

II 1421

Георгиев, Георги.  Разширяване диапазона на потребителското кредитиране фактор за икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт / Георги Георгиев. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 209-213. 

  

Сист. No: 39647

- 162 -

41482

Драгнев, Георги Добрев.  Ролята на Базелския комитет за надзор при изграждането и прилагането на системата за банков надзор в Р България / Георги Добрев Драгнев. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 185-189. 

  

Сист. No: 40018

- 163 -

II 1421

Кръстев, Бисер.  Капиталовата структура - фактор на растежа в банковата сфера / Бисер Кръстев. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 253-260. 

  

Сист. No: 39650

- 164 -

Сп Б 254 и

Георгиев, Георги.  Сравнителен анализ на управлението на кредитния риск в българските и румънските банки при Базел II / Георги Георгиев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 9-10, с. 27-30. 

  

Сист. No: 39691

- 165 -

Сп Д 41 к

Коняев, А. А.  Организация системы бюджетирования в коммерческих банках / А. А. Коняев. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 10, с. 37-41. 

  

Сист. No: 39661

- 166 -

Сп Б 254 и

Миланов, Владимир.  Комуникационна политика и дистрибуционни канали за банкови продукти / Владимир Миланов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 9-10, с. 31-35. 

  

Сист. No: 39692

Инфлация

- 167 -

39981

Линкова, Маруся.  Инфлационната среда в България - очаквания и реалности / Маруся Линкова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 147-153. 

  

Сист. No: 39984

- 168 -

Сп Б 44 БСУ

Желязкова, Звезделина.  Инфлация и икономически растеж в България по пътя към Еврозоната / Звезделина Желязкова. // Бизнес посоки . - Бургас, V, 2009, N 1, с. 83-92. 

  

Сист. No: 40190

- 169 -

Сп Б 254 и

Кръстев, Бисер.  Развитие на инфлационните процеси у нас / Бисер Кръстев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 7-8, с. 11-16. 

  

Сист. No: 39662

- 170 -

Сп Ф 53

Попкова, Н. А.  Об антиинфляционных процессах в экономике / Н. А. Попкова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 9, с. 55-60. 

  

Сист. No: 39641

Инвестиции

- 171 -

II 1465

Гайдова, Анелия.  Отраслова структура на инвестиционните потоци в България / Анелия Гайдова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция : Териториална организация на научно-техническите съ. - Варна, 2002, с. 158-164. 

  

Сист. No: 39718

- 172 -

II 1421

Горчева, Таня.  Критерии за навлизане на чуждестранните инвестиции в България / Таня Горчева. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 345-350. 

  

Сист. No: 39710

- 173 -

40731

Кунев, Красимир.  Проблеми пред инвестиционната дейност в България / Красимир Кунев. // Благосъстояние и икономически растеж при ефективно функционираща пазарна икономика : Научна конференция 27 ноември 2003 г.;Научна конференция под патронажа на Президента на РБългария : Унив. изд. Стопанство. - София, 2003, с. 53-55. 

  

Сист. No: 39795

- 174 -

39981

Марков, Огнян.  Влияние на чуждестранните инвестиции върху конкуренцията / Огнян Марков. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 111-115. 

  

Сист. No: 39974

- 175 -

Сп А 562

Проданов, Стоян и др.  Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.) / Стоян Проданов, Анелия Радулова. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 10, 2009, с. 52-78. 

  

Сист. No: 38579

- 176 -

Сп Ф 53 кс

Геращенко, И. П.  Инвестиционный анализ в условиях неопределенности бизнес-окружения / И. П. Геращенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 39, с. 46-55. 

  

Сист. No: 39989

- 177 -

Сп У 732 п

Кишеня, В. И.  Методы оценки эффективности инвестиционных проектов реструктуризации / В. И. Кишеня. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 20, с. 46-49. 

  

Сист. No: 39779

- 178 -

Сп И 503 и

Christova-Balkanska, Iskra.  Foreing Direct Investments in Bulgaria: Do They have an Effect on the Economic Development of the Country? / Iskra Christova-Balkanska. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 1, с. 197-213. 

  

Сист. No: 40258

Инвестиционни фондове

- 179 -

Сп Б 254 и

Манчев, Цветан.  Ще внушават ли доверие държавните инвестиционни фондове и в бъдеще / Цветан Манчев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 9-10, с. 36-45. 

  

Сист. No: 39693

Фондов пазар. Фондова борса

- 180 -

43106

Костенаров, Красимир и др.  Моделът D-CAPM при определяне на очакваната доходност на компаниите на формиращия се капиталов пазар в България / Радослав Цончев, Красимир Костенаров. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 52-93. 

  

Сист. No: 40171

- 181 -

43106

Ненков, Димитър.  Пазарната стойност на публичните дружества на българската фондова борса през призмата на фундаменталните коефициенти "цена-доход" и "цена-счетоводна стойност" / Димитър Ненков. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 138-184. 

  

Сист. No: 40176

- 182 -

43106

Пътев, Пламен и др.  В търсене на портфейлна диверсификация в Югоизточна Европа / Пламен Пътев, Нигохос Канарян. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 94-105. 

  

Сист. No: 40172

- 183 -

Сп И 503 и

Tchipev, Plamen D.  Global Financial Crisis Impact on Bulgarian Stock Exchange / Plamen D. Tchipev. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 1, с. 136-144. 

  

Сист. No: 40232

Икономика

- 184 -

41213

Кънев, Петър и др.  Приемането на България в Европа - ще бъде ли "зелена улица" за иновациите? / Петър Кънев, Искра Пантелеева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 626-636. 

  

Сист. No: 40012

- 185 -

В П 225

Ангелов, Иван.  България стана шампион по репресивна бюджетна политика / Иван Ангелов. // Пари, XVIII, N 215, 12 ноем. 2009, с. 19. 

  

Сист. No: 39768

- 186 -

В К 263

Какво следва . // Капитал (прил. К+), XVII, N 44, 7-13 ноем. 2009, с. 8. 

  

Сист. No: 39745

- 187 -

Сп М 486

Вълев, Невен.  Новата икономика след кризата. Къде ще сме ние? / Невен Вълев. // Мениджър, 2009, N 11, с. 22-24. 

  

Сист. No: 39651

- 188 -

Сп Н 25 а

Димитров, Митко и др.  Трансграничното сътрудничество на балканските страни / Митко Димитров, Стоян Тотев. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 5-13. 

  

Сист. No: 39663

- 189 -

Сп М 486

Пирински, Христо.  Да създадем център за стратегическо развитие / Христо Пирински. // Мениджър, 2009, N 11, с. 150, 152. 

  

Сист. No: 39660

- 190 -

Сп М 486

Попов, Юлиан.  Новата икономика след кризата. Къде ще сме ние? / Юлиан Попов. // Мениджър, 2009, N 10, с. 42-48, 50. 

  

Сист. No: 39649

- 191 -

Сп В 52 лэ

Попова, Л. В.  Китайская экономика в условиях кризиса: антикризисные меры и перспективы развития / Л. В. Попова. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 2009, N 3, с. 32-46. 

  

Сист. No: 40115

- 192 -

Сп М 486

Тошков, Кирил.  Отлепяне от дъното / Кирил Тошков. // Мениджър, 2009, N 11, с. 36-37. 

  

Сист. No: 39653

- 193 -

Сп В 83 Э

Ясин, Е. и др.  Институциональные и культурные ограничения догоняющих стран / Е. Ясин, М. Снеговая. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 11, с. 32-49. 

  

Сист. No: 40070

Икономическа политика

- 194 -

II 1421

Несторов, Людмил.  Публичен сектор и икономически растеж / Людмил Несторов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 129-132. 

  

Сист. No: 39638

- 195 -

39981

Тонкова, Станка.  За промяната в действията на държавата по отношение на икономическата политика / Станка Тонкова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 48-54. 

  

Сист. No: 39813

Регионална икономика

- 196 -

39981

Личев, Тихомир.  Необходимо ли е ново административно-териториално деление / Тихомир Личев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 116-120. 

  

Сист. No: 39975

Икономика на България

- 197 -

В К 263

Ганев, Георги.  Българската макроикономика след 20 години преход / Георги Ганев. // Капитал, XVII, N 45, 14-20 ноем. 2009, с. 18-19. 

  

Сист. No: 39792

- 198 -

Сп Г 62 Св

Тодоров, Тодор Ив.  Структурната реформа в ролята на парадигма за изпълнението на Лисабонската стратегия / Тодор Ив. Тодоров. // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов, CXII. - Свищов, 2009, с. 131-192. 

  

Сист. No: 39824

- 199 -

Сп Б 254 и

Искров, Иван.  Финансовата криза и България / Иван Искров. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 7-8, с. 4-6. 

  

Сист. No: 39659

Икономика на САЩ

- 200 -

Сп С 959

Попов, А. А.  Американская пенсионная система в условиях кризиса и сравнение с Россией / А. А. Попов. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 11, с. 15-32. 

  

Сист. No: 40248

Икономически растеж

- 201 -

II 1421

Икономическият растеж и оптимизирането на капиталовата структура на българските фирми  / Величко Адамов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 61-70. 

  

Сист. No: 39632

- 202 -

II 1421

Проданов, Стоян.  Информационната асиметрия и липсата на информация като фактор за ограничаване на икономическия растеж / Стоян Проданов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 337-338. 

  

Сист. No: 39709

Пазарно стопанство

- 203 -

39823

Панчева, Станислава.  Счетоводни аспекти при формиране и облагане на данъчната печалба в условията на пазарно стопанство / Станислава Панчева. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 215-219. 

  

Сист. No: 40234

- 204 -

43115

Тодорова, Стела и др.  Организациите на производителите - стратегия за пазарно ориентиране на дребните производители / Стела Тодорова, Петър Почалеев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 56-61. 

  

Сист. No: 39857

- 205 -

В Д 381 с

Василев, Йордан.  Съхраняване на пазарни позиции, на специалисти, на конкурентоспособност / Йордан Василев. // Делова седмица, XVIII, N 18, 27 апр. - 3 май 2009, с. 13-14. 

  

Сист. No: 39731

Стопанско планиране

- 206 -

II 1421

Василев, Йордан.  Финансови проблеми на малките и средни предприятия / Йордан Василев. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 199-203. 

  

Сист. No: 39645

- 207 -

Сп Д 226 п

Коджабашев, Михаил.  Нелоялна конкуренция - добавки към предлагани стоки и услуги / Михаил Коджабашев. // Данъчна практика, 2009, N 11, с. 33-35. 

  

Сист. No: 40185

Икономически анализ

- 208 -

39981

Конов, Никола и др.  Възможности за международен сравнителен анализ на стойностните показатели за театрална дейност / Никола Конов, Ирослав Петков. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 71-77. 

  

Сист. No: 39969

- 209 -

II 1465

Цветкова, Маргарита Г.  Проблеми и подходи при анализа на технико - икономическото равнище на производството / Маргарита Г. Цветкова. // Технико-икономически прогнози и анализи'2002 : Трета научно-практическа конференция : Териториална организация на научно-техническите съ. - Варна, 2002, с. 27-32. 

  

Сист. No: 39717

- 210 -

Сп С 953

Колева, Росица.  Аналитична оценка на бизнеса в годишния доклад за дейността на предприятието / Росица Колева. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 12, с. 24-26. 

  

Сист. No: 40137

Аграрна икономика

- 211 -

43115

Блажева, Виолета.  Добри практики в агробизнеса / Виолета Блажева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 424-428. 

  

Сист. No: 40141

- 212 -

43115

Георгиева, Теодора.  Иновационна екосистема на агросектора в България / Теодора Георгиева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 398-403. 

  

Сист. No: 40101

- 213 -

43115

Грозева, Димитрина.  Клъстерният подход за повишаване конкурентноспособността в агробизнеса / Димитрина Грозева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 441-446. 

  

Сист. No: 40149

- 214 -

39981

Грозева, Димитринка.  Ролята на земеделските кооперации за развитието на регионалната икономика / Димитринка Грозева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 193-198. 

  

Сист. No: 39830

- 215 -

43115

Дончева, Людмила.  Актуални проблеми на бизнесанализа в аграрния сектор / Людмила Дончева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 271-275. 

  

Сист. No: 40047

- 216 -

43115

Ненова, Радка.  Функция на инвестициите в агарния сектор / Радка Ненова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 276-281. 

  

Сист. No: 40056

- 217 -

43115

Славева, Красимира.  Анализ на динамиката на брутната добавена стойност и инвестициите в аграрния сектор в България за периода 1998-2008 / Красимира Славева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 265-270. 

  

Сист. No: 40049

- 218 -

43115

Филипова, Теодора.  Управление на лизинговите вземания в агробизнеса чрез факторинг и форфетиране / Теодора Филипова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 259-264. 

  

Сист. No: 40058

Икономика на индустрията, предприятието

- 219 -

40361

Пантелеева, Искра.  Малките и средни предприятия - важен фактор за иновационна активност на икономиката / Искра Пантелеева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 101-107. 

  

Сист. No: 39736

- 220 -

Сп Ф 53 кс

Никулина, О. В.  Перспективы развития деятельности современных предприятий в условиях инновационной экономики / О. В. Никулина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 37, с. 37-44. 

  

Сист. No: 39714

Туризъм в България

- 221 -

43222

Асенова, Мариана.  Маркетингови аспекти на селския туризъм - фрагментарни изследвания на къщи за гости / Марияна Божинова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 127-132. 

  

Сист. No: 40250

- 222 -

39981

Горчева, Таня.  Форми на алтернативен туризъм и възможности за прилагането им в България / Таня Горчева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 90-99. 

  

Сист. No: 39940

- 223 -

43222

Душкова, Миглена.  Проблеми и тенденции в развитието на туризма в Р. България / Миглена Душкова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 98-103. 

  

Сист. No: 40224

- 224 -

43222

Славова, Гергана.  Развитие на селският туризъм в района на Централна Стара планина / Гергана Славова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 162-171. 

  

Сист. No: 40255

- 225 -

43222

Статев, Венцислав.  Селският туризъм като част от туристическия клъстер / Венцислав Статев. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 143-152. 

  

Сист. No: 40253

- 226 -

43222

Цвяткова, Стойна Добрева.  Сатандарти и сертификати, прилагани за определяне качеството на туристическия продукт в селския еко-туризъм / Стойна Добрева Цвяткова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 133-142. 

  

Сист. No: 40251

- 227 -

Сп Т 926 п

Гълъбов, Борис.  Към атрактивен туризъм в България / Борис Гълъбов. // Туристически пазар, 11, 2009, N 3, с. 16-17. 

  

Сист. No: 40099

- 228 -

Сп Т 926 п

Селски и екологичен туризъм в България през зимата . // Туристически пазар, 11, 2009, N 3, с. 18-19. 

  

Сист. No: 40100

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 229 -

43222

Генов, Евгени.  Намаляване на търговския риск при картови онлайн плащания / Евгени Генов. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 104-110. 

  

Сист. No: 40229

- 230 -

39981

Драганова, Румяна.  Глобалната икономика - нови възможности за малките и средни предприятия / Румяна Драганова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 133-138. 

  

Сист. No: 39980

- 231 -

Сп В 83 Э

Левин, М. и др.  Институциональные аспекты организации и функционирования мирового алмазного рынка / М. Левин, И. Шевелева. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 10, с. 62-79. 

  

Сист. No: 39749

- 232 -

Сп И 503 и

Inotai, Andras.  Trade Developments of New EU Member Countries: Defying Theoretical Fundamentals or Adjusting to New Realities? / Andras Inotai. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 3, с. 3-38. 

  

Сист. No: 40206

Търговия

- 233 -

39981

Веселинова, Надежда.  За управлението на продажбите във фирмената дейност / Надежда Веселинова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 132-136. 

  

Сист. No: 39947

- 234 -

40361

Висарионова, Ралица.  Икономически ефекти от либерализация на търговията в периода на асоциалното членство на България в Европейския съюз / Ралица Висарионова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 52-58. 

  

Сист. No: 39733

- 235 -

41213

Захариева, Галина и др.  Експортно представяне на България и конкурентноспособност / Галина Захариева, Драгомир Илиев. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 348-357. 

  

Сист. No: 40053

- 236 -

43115

Мидова, Петранка.  Търговията с пчелен мед - състояние, проблеми и перспективи / Петранка Мидова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 429-434. 

  

Сист. No: 40142

- 237 -

41213

Саркисян, Карина.  Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) - важна стъпка към постигане на пълноправно членство в Европейския съюз / Карина Саркисян. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 301-310. 

  

Сист. No: 40048

- 238 -

Сп Б  445

Раковска, Мирослава.  Предпоставки за управление на международните и българските вериги на доставките / Мирослава Раковска. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 71-86. 

  

Сист. No: 40043

Маркетинг

- 239 -

39981

Банчев, Петър.  Маркетингът в условията на промяна / Петър Банчев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 16-27. 

  

Сист. No: 39935

- 240 -

39981

Василева, Елка.  За новите аспекти в управлението на връзките с клиентите / Елка Василева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 137-144. 

  

Сист. No: 39950

- 241 -

43115

Горанова, Пенка.  Маркетингова стратегия - средство за успешно пазарно поведение на фирмата / Пенка Горанова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 34-40. 

  

Сист. No: 39846

- 242 -

39981

Горанова, Пенка.  Маркетингова стратегия и on-line медиите / Пенка Горанова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 69-74. 

  

Сист. No: 40000

- 243 -

41213

Горанова, Пенка.  Междукултурен анализ в глобалната икономика / Пенка Горанова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 276-282. 

  

Сист. No: 40057

- 244 -

39981

Илиев, Даниел.  Предизвикателствата на сервизно-гаранционната фирмена политика / Даниел Илиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 173-179. 

  

Сист. No: 39956

- 245 -

39981

Йорданов, Радослав.  Идентифициране на ключовите покупкоопределящи характеристики с помощта на факторен анализ / Радослав Йорданов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 145-152. 

  

Сист. No: 39952

- 246 -

39981

Чиприянов, Михаил.  Изграждане на целевата система в процеса на формулиране на диверсификацията / Михаил Чиприянов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 160-166. 

  

Сист. No: 39954

- 247 -

Сп Б 44 БСУ

Анастасова, Лина.  Масова индивидуализация на услугата - основа на успешен маркетинг на взаимозръзките в сферата на услугите и туризма / Лина Анастасова. // Бизнес посоки . - Бургас, V, 2009, N 1, с. 14-21. 

  

Сист. No: 40182

- 248 -

Сп И 502 у

Генчев, Евгени.  Предпоставки за осъществяване на маркетинговата ориентация на фирмата / Евгени Генчев. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 17-24. 

  

Сист. No: 39955

- 249 -

Сп Е 205 б

Котлър, Филип.  Икономическото възстановяване ще започне в средата на 2010 / Филип Котлър. // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство, 2009, N 5-6, с. 34-36. 

  

Сист. No: 40147

Маркетингов мениджмънт

- 250 -

43106

Асенова, Мариана Г.  Ролята на банковата маркетингова среда върху финансовите решения на кредитните институции / Мариана Г. Асенова. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 281-311. 

  

Сист. No: 40189

- 251 -

39981

Мишева, Ирена.  Дейности и задачи на маркетинговия мениджър в застраховането / Ирена Мишева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 112-118. 

  

Сист. No: 39944

- 252 -

Сп Г 62 Св

Веселинова, Надежда.  Подходи за изграждане на маркетингова контролингова система в бизнес организацията / Надежда Веселинова. // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов, CXII. - Свищов, 2009, с. 283-315. 

  

Сист. No: 39837

- 253 -

Сп И 503 и

Христов, Чавдар.  Убеждаващото въздействие при продажбите / Чавдар Христов. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 2, с. 124-142. 

  

Сист. No: 40156

Логистика

- 254 -

Сп Л 763

Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод . // Логистика, V, 2009, N 9, с. 50-51. 

  

Сист. No: 39675

- 255 -

Сп И 502 у

Кабаиванов, Светозар.  Aspects of Information Logistics in "open" Systems / Светозар Кабаиванов. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 67-71. 

  

Сист. No: 39966

- 256 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Доставката CIF според американските правила за условия на доставка / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2009, N 11, с. 19-22. 

  

Сист. No: 40178

- 257 -

Сп Л 763

Технологии, използвани в логистиката на XXI век . // Логистика, V, 2009, N 7, с. 42-44, 46; N8, с. 52-54, 56; N9, с. 40-42; N10, с. 59-61. 

  

Сист. No: 39161

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 258 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Обмитяване / Момчил Антов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 16, 13-19 апр. 2009, с. 11; N17, с. 11-12; N19, с. 11; N18, с. 11. 

  

Сист. No: 38056

- 259 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Одобрени икономически оператори / Момчил Антов. // Делова седмица, XVIII, N 48, 7-13 дек. 2009, с. 12; N49, с. 11. 

  

Сист. No: 39988

- 260 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Специфични изисквания при обмитяването на стоки с двойна употреба и ADR стоки / Зорница Ганчева. // Делова седмица, XVIII, N 45, 16-22 ноем. 2009, с. 11-12; N46, с. 11-12. 

  

Сист. No: 39858

- 261 -

В Д 381 с

Томева, Милка.  Митническо посредническо и агентиране / Милка Томева. // Делова седмица, XVIII, N 47, 30 ноем. - 6 дек. 2009, с. 11-12; N48, с. 11-12. 

  

Сист. No: 40044

- 262 -

Сп М 617 х

Гарабедян, Кая.  Процедури при вноса и транзита на живи животни и защитени видове / Кая Гарабедян. // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 5, с. 20-21. 

  

Сист. No: 40078

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 263 -

II 1421

Zahariev, Andrey.  Bulgarian External Debt - Macrostability Aspects and Evidences / Andrey Zahariev. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 123-127. 

  

Сист. No: 39758

- 264 -

Сп В 52 лэ

Гордеева, О. Е. и др.  Исламская финансовая система / О. Е. Гордеева, Н. А. Львова. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 2009, N 3, с. 124-133. 

  

Сист. No: 40112

Международни икономически отношения

- 265 -

II 1541

Андреева, М.  Съвременни измерения и необходимост от комуникационна стратегия на икономическото сътрудничество между България и Украйна в рамките на ОЧИС / М. Андреева. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Свиштов-Донецк, 2006, с. 452-457. 

  

Сист. No: 39678

- 266 -

II 1541

Божинова, М.  Трансграничното сътрудничество на България в контекста на регионалната политика на Европейския Съюз / М. Божинова. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Свиштов-Донецк, 2006, с. 631-635. 

  

Сист. No: 39680

- 267 -

II 1541

Горанова, П. и др.  Проблеми на трансграничното сътрудничество между България и Румъния / П. Горанова, С. Стефанов. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Свиштов-Донецк, 2006, с. 398-402. 

  

Сист. No: 39667

- 268 -

40361

Наама, Карим.  Пътят на България към Европа и отношенията й с арабските държави / Карим Наама. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 222-229. 

  

Сист. No: 39747

- 269 -

39981

Наама, Карим.  Необходимите промени за утвърждаване на общ арабски пазар / Карим Наама. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 106-110. 

  

Сист. No: 39973

- 270 -

II 1541

Тодоров, Т. И.  Ролята на преките чуждестранни инвестиции за развитие на Черноморското икономическо сътрудничество / Т. И. Тодоров. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Свиштов-Донецк, 2006, с. 421-430. 

  

Сист. No: 39670

- 271 -

II 1541

Yankov, N.  Holistic and strategic thinking regarding large regional systems (The case of Black Sea and Azov Sea basins) / N. Yankov. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : ДонНУ. - Свиштов - Донецк, 2006, с. 220-225. 

  

Сист. No: 39634

- 272 -

Сп Б  445

Дамянов, Атанас.  Проблемни перспективи на световната икономика / Атанас Дамянов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 5-17. 

  

Сист. No: 40030

- 273 -

Сп Е 205

Дипломатически и двустранни отношения между Р България и Р Литва . // Европа 2001, XVI, 2009, N 6, с. 9-10. 

  

Сист. No: 40245

- 274 -

Сп И 503 и

Найденов, Николай.  Възможности за преки чуждестранни инвестиции чрез международни бизнес-инкубатори в България / Николай Найденов. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 3, с. 180-211. 

  

Сист. No: 40124

- 275 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Доставката C&F според американските правила за условия на доставка / Лиляна Панева. // Данъчна практика, 2009, N 10, с. 25-27. 

  

Сист. No: 39778

- 276 -

Сп Д 41 к

Таранкова, Л. Г.  Новый этап в деятельности "Группы 20" по преодолению последствий мирового финансового кризиса / Л. Г. Таранкова. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 11, с. 23-28. 

  

Сист. No: 40106

- 277 -

Сп М 68 э

Эльянов, А.  Мировой экономический кризис и развивающиеся страны / А. Эльянов. // Мировая экономика и международные отношения, 2009, N 10, с. 24-32. 

  

Сист. No: 39697

Глобализация

- 278 -

II 1439

Григоров, Атанас.  Тринадесет тезиса за глобализацията, геополитиката и културата на информационното общество / Атанас Григоров. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 271-282. 

  

Сист. No: 39865

- 279 -

39981

Илиева, Боряна.  Глобализация, власт, идентичност / Боряна Илиева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 166-169. 

  

Сист. No: 39992

- 280 -

39981

Тодоров, Тодор Ив.  От интернационализация към глобализация / Тодор Ив. Тодоров. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 57-62. 

  

Сист. No: 39967

- 281 -

40361

Чонова, Румяна Светославова.  Глобализация, култура и икономическо поведение / Румяна Светославова Чонова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 402-408. 

  

Сист. No: 39825

- 282 -

Сп М 45-о

Гиндев, Евгений.  Глобалният проект / Евгений Гиндев. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 4, с. 51-82. 

  

Сист. No: 39761

- 283 -

Сп F 75

Димитрова, Боряна.  Глобализация с различни лица / Боряна Димитрова. // FP Foreign Policy, 2009, N 2, с. 56-57. , априлІмай

  

Сист. No: 39897

- 284 -

Сп F 75

Индексът на глобалните градове . // FP Foreign Policy, 2008, N 6, с. 58-66. , декември/януари

  

Сист. No: 39842

- 285 -

Сп F 75

Наим, Мозес.  Глобализацията / Мозес Наим. // FP Foreign Policy, 2009, N 2, с. 14-19. , април/май

  

Сист. No: 39891

Европейска интеграция

- 286 -

41213

Горчева, Таня.  Европейски модел на взаимодействието между икономика, държава и гражданско общество / Таня Горчева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 135-140. 

  

Сист. No: 40032

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 287 -

40361

Ангелова, Красимира И.  Европейска интеграция и социалната политика / Красимира И. Ангелова. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 336-341. 

  

Сист. No: 39756

- 288 -

39981

Богданова, Маргарита.  Конкурентноспособност на българските фирми в процеса на интеграция в Европейския съюз / Маргарита Богданова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 126-132. 

  

Сист. No: 39979

- 289 -

40361

Василев, Йордан Иванов.  Политиката на Европейския съюз по отношение на малкия бизнес / Йордан Иванов Василев. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 96-100. 

  

Сист. No: 39735

- 290 -

39981

Саркисян, Карина.  Някои аспекти на присъединяването на страните от Източна и Централна Европа към Европейския съюз / Карина Саркисян. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 154-159. 

  

Сист. No: 39986

- 291 -

43115

Стефанов, Стефан.  Европейски съюз и неговата обща селскостопанска политика / Стефан Стефанов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 165-171. 

  

Сист. No: 39951

- 292 -

Сп И 50 м

Белева, Искра.  Европейски политики за противодействие на кризата в заетостта / Искра Белева. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 6, с. 28-47. 

  

Сист. No: 40193

Право. Наука за държавата и правото

- 293 -

Сп И 31

Иванов, Виктор.  Палащания по Кодекса на труда / Виктор Иванов. // ИДЕС, XIII, 2009, N 8, с. 38-50. 

  

Сист. No: 40238

- 294 -

Сп Т 961 п

Касабова, Камелия.  Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти / Камелия Касабова. // Търговско право, XVIII, 2009, N 3, с. 41-66. 

  

Сист. No: 39784

- 295 -

Сп Б 923 з

Кирилова, Милена.  Регистрация по ДДС в специалните хипотези на закона / Милена Кирилова. // Български законник, XVIII, 2009, N 11, с. 34-39. 

  

Сист. No: 39861

- 296 -

Сп Т 961 п

Колева, Рая.  Основните права на потребителите - теоретични и практически въпроси / Рая Колева. // Търговско право, XVIII, 2009, N 3, с. 87-108. 

  

Сист. No: 39785

- 297 -

Сп Т 961 п

Матеева, Екатерина.  Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т. нар. тайм-шеринг) / Екатерина Матеева. // Търговско право, XVIII, 2009, N 2, с. 41-63, N3, с. 67-85. 

  

Сист. No: 39287

Международно право

- 298 -

Сп М 45-о

Зиновиев, Владимир.  Международноправни аспекти при работа с оперативни програми на ЕС / Владимир Зиновиев. // Международни отношения, XXXVIII, 2009, N 4, с. 83-99. 

  

Сист. No: 39762

Търговско право

- 299 -

Сп П 83 м

Голева, Поля.  По въпроса за лизинга на търговското предприятие / Поля Голева. // Правна мисъл, L, 2009, N 4, с. 35-43. 

  

Сист. No: 40125

Търговски дружества

- 300 -

Сп И 31

Христов, Владимир и др.  Практически аспекти на определянето на адекватно съотношение на замяна при преобразуване на търговски дружества / Владимир Христов, Тошко Поптолев. // ИДЕС, XIII, 2009, N 7, с. 36-46. 

  

Сист. No: 40063

Местно самоуправление

- 301 -

40361

Живков, Николай.  Гражданското общество и местното самоуправление / Николай Живков. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 358-364. 

  

Сист. No: 39812

Общинско управление

- 302 -

II 1439

Борисов, Борислав и др.  Паралел между икономическите условия в общините и индекса за човешко развитие / Борислав Борисов, Лалка Борисова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 72-77. 

  

Сист. No: 39737

Социално осигуряване

- 303 -

41207

Илиева, Таня.  Гарантиране на вземанията при несъстоятелност - нов момент в осигурителната политика / Таня Илиева. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 144-150. 

  

Сист. No: 39886

- 304 -

II 1439

Колев, Кольо.  Анализ и прогнозиране за задължителното социално осигуряване във връзка с изменението на заетостта / Кольо Колев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 126-129. 

  

Сист. No: 39777

- 305 -

41207

Нинов, Николай Благоев.  Взаимодействието между социалното осигуряване и социалното подпомагане - реформи, проблеми и очаквания / Николай Благоев Нинов. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 151-168. 

  

Сист. No: 39899

- 306 -

II 1439

Павлов, Нено.  Приватизацията на социалното осигуряване - предизвикателство и реалност / Нено Павлов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 119-125. 

  

Сист. No: 39776

Социално осигуряване в България

- 307 -

Сп З 544 к

Станчева, Румяна.  Особености при осигуряването на членове на кооперации и на техните органи на управление / Румяна Станчева. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 11, с. 40-46. 

  

Сист. No: 40041

Пенсионно осигуряване

- 308 -

40361

Врачовски, Данаил.  Европейските финансови пазари и портфейла на пенсионните фондове / Данаил Врачовски. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 126-132. 

  

Сист. No: 39742

- 309 -

41207

Дакова, Маргарита.  По някои проблеми пред пенсионната реформа на България / Маргарита Дакова. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 188-200. 

  

Сист. No: 39919

- 310 -

41213

Дакова, Маргарита.  Още нещо за системите за пенсионно осигуряване на България, Франция, Италия, Норвегия и Швеция / Маргарита Дакова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 514-525. 

  

Сист. No: 40050

- 311 -

II 1439

Йорданов, Пламен.  Системите за пенсионно осигуряване и фирмена осигурителна защита на персонала / Пламен Йорданов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 176-179. 

  

Сист. No: 39848

- 312 -

41207

Йорданов, Пламен.  Фирмените пенсионни схеми - компонент на политиката по човешките ресурси / Пламен Йорданов. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 133-143. 

  

Сист. No: 39882

- 313 -

II 1421

Павлов, Нено.  Измеренията на пенсионните инвестиции при финансовата стабилизация на икономиката / Нено Павлов. // Финаносова стабилизация и икономически растеж, . Финансова стабилизация и икономически растеж : Международна научно-практическа конференция 26-27 октомври 2000; (Сборник доклади) : СА "Д.А.Ценов". - Свищов, 2000, с. 237-240. 

  

Сист. No: 39648

- 314 -

41207

Пантелеева, Силвия.  Маркетингови подходи за пласиране на пенсионните схеми / Силвия Пантелеева. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 169-187. 

  

Сист. No: 39901

- 315 -

В К 263

Николова, Десислава.  Крайно недостатъчно / Десислава Николова. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XVII, N 50, 19-23 дек. 2009, с. 60. 

  

Сист. No: 40209

- 316 -

Сп И 503 и

Велкова, Дочка.  Промени в публичната пенсионна система и влиянието им върху пазара на труда / Дочка Велкова. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 2, с. 22-59. 

  

Сист. No: 40088

- 317 -

Сп Б 254 и

Милев, Жеко.  Пенсионните фондове в България и рисковете пред осигурените лица / Жеко Милев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 7-8, с. 32-35. 

  

Сист. No: 39674

- 318 -

Сп И 503 и

Shopov, Georgi.  The Bulgarian Pension System (design, pre-reform and post-reform financial status) / Georgi Shopov. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 2, с. 3-21. 

  

Сист. No: 40096

Здравно осигуряване

- 319 -

41207

Иванова, Маргарита.  Състояние и насоки за развитие на доброволното здравно осигуряване в България / Маргарита Иванова. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 223-231. 

  

Сист. No: 39923

- 320 -

II 1439

Кръстителски, Илко.  Връзка и зависимост регистрирани заболявания - смъртност по причини / Илко Кръстителски. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 187-192. 

  

Сист. No: 39854

- 321 -

39823

Кънева, Тотка.  Актуални счетоводни аспекти при здравното осигуряване / Тотка Кънева. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 189-198. 

  

Сист. No: 40226

- 322 -

II 1439

Миновска, Венета В.  Влиянието на заетостта върху финансирането на национална здравноосигурителна каса / Венета В. Миновска. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 193-196. 

  

Сист. No: 39855

- 323 -

Сп Б 254 и

Мишева, Ирена.  Здравните застрахователни продукти - фактор за здравната реформа у нас / Ирена Мишева. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 7-8, с. 28-31. 

  

Сист. No: 39664

- 324 -

Сп Б  445

Николова, Маргарита.  Перспективи пред организацията и развитието на здравното осигуряване в България / Маргарита Николова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 87-96. 

  

Сист. No: 40046

Застраховане

- 325 -

II 1439

Василев, Венцислав.  Пенсионното застраховане - възможна алтернатива на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Република България / Венцислав Василев. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 170-175. 

  

Сист. No: 39808

- 326 -

41207

Василев, Венцислав.  Съвременни тенденции при определяне на платежоспособността на застрахователните дружества в Европейския съюз и тяхното отражение върху работата на българските застрахователи / Венцислав Василев. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 62-79. 

  

Сист. No: 39871

- 327 -

II 1439

Ерусалимов, Румен.  Застраховане на работодателя срещу щети вследствие нарушено доверие в договора / Румен Ерусалимов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 166-170. 

  

Сист. No: 39804

- 328 -

41207

Ерусалимов, Румен.  Интернет и застраховане / Румен Ерусалимов. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 100-106. 

  

Сист. No: 39880

- 329 -

40426

Ерусалимов, Румен.  Застраховане на кредитните рискове вътре в страната / Румен Ерусалимов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : (Материали от кръгла маса, Свищов, 22-23 ноември 2002 г.) : АИ "Ценов". - Свищов, 2002, с. 50-54. 

  

Сист. No: 40005

- 330 -

41207

Йотов, Йото Д.  Резервите в общото застраховане / Йото Д. Йотов. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 37-48. 

  

Сист. No: 39867

- 331 -

40426

Йотов, Йото Д.  Елементи на застрахователния пазар / Йото Д. Йотов. // Застрахователната теория и практика - реалности, бариери и преизвикателства : (Материали от кръгла маса, Свищов, 22-23 ноември 2002 г.) : АИ "Ценов". - Свищов, 2002, с.7-10. 

  

Сист. No: 39985

- 332 -

II 1439

Йотов, Йото Д. и др.  Заболеваемост и лично застраховане / Йото Д. Йотов, Йонка В. Йотова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 133-138. 

  

Сист. No: 39798

- 333 -

II 1439

Мишева, Ирена.  Основни аспекти на здравното застраховане в Република България / Ирена Мишева. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 146-150. 

  

Сист. No: 39799

- 334 -

41207

Мишева, Ирена.  Търсенето на здравни застраховки в условията на здравна реформа / Ирена Мишева. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 201-222. 

  

Сист. No: 39921

- 335 -

41551

Мишева, Ирена и др.  Информираност на потребителите на здравни услуги за застраховката "Професионална отговорност" на медицинския персонал / Ирена Мишева, Красимира Славева. // Актуални проблеми на застраховането и осигуряването - 2006 : Юбилейна пета национална конференция, 5-6 юни 2006 г. / Състав. Нено Павлов, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 80-102. 

  

Сист. No: 39732

- 336 -

41207

Павлов, Нено.  Модернизиране на застраховането, основано на знанието и добрите практики / Нено Павлов. // Актуални проблеми на застраховането : Четвърта национална конференция, 17-18 юни 2005 г. / Състав. Йото Йотов, Диана Иванова, Янаки Андреев : АИ "Ценов". - Свищов, 2005, с. 25-31. 

  

Сист. No: 39863

- 337 -

II 1439

Чиприянова, Катя.  Преференциално животозастраховане / Катя Чиприянова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 150-154. 

  

Сист. No: 39801

- 338 -

В З 375

Киров, Стоян.  С поглед отвъд кризата. Bancassurance: начин за оцеляване или възможност за развитие? / Стоян Киров. // Застраховател, XV, N 23, 16-30 дек.2009, с. 11. 

  

Сист. No: 40191

- 339 -

В З 375

Мишева, Ирена.  С поглед отвъд кризата. Контролингът в маркетинговата дейност на застрахователното дружество / Ирена Мишева. // Застраховател, XV, N 22, 22 ноем. - 16 дек. 2009, с. 11, 13. 

  

Сист. No: 39970

- 340 -

В З 375

Стефанова, Йоанна.  С поглед отвъд кризата. Застрахователните измами в условията на финансова криза / Йоанна Стефанова. // Застраховател, XV, N 21, 11-25 ноем. 2009, с. 14, 20. 

  

Сист. No: 39774

- 341 -

В К 263

Христова, Василена.  Платено спокойствие / Василена Христова. // Капитал (прил. К Финанси), XVII, N 46, 21-27 ноем. 2009, с. 12-13. 

  

Сист. No: 39914

- 342 -

В К 263

Христова, Василена.  Застраховай ближния си / Василена Христова. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XVII, N 48, 5-11 дек. 2009, с. 61-62. 

  

Сист. No: 40060

- 343 -

Сп Г 62 Св

Кирилова, Надежда В.  Предизвикателства пред застраховането на промишлените системи в Руската федерация / Надежда В. Кирилова. // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов, CXII. - Свищов, 2009, с. 7-73. 

  

Сист. No: 39809

- 344 -

Сп Ф 53

Архипов, А. П.  О совершенствовании системы обязательного медицинского страхования / А. П. Архипов. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 9, с. 41-46. 

  

Сист. No: 39636

- 345 -

Сп Ф 53 кс

Бабленкова, И. И. и др.  Механизм управления финансовыми потоками страховой организации / И. И. Бабленкова, В. Ю. Диденко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 43, с. 2-6. 

  

Сист. No: 40136

- 346 -

Сп И 31

Бойчева, Елица.  Подходи за оценка на разходите по продукти в застраховането / Елица Бойчева. // ИДЕС, XIII, 2009, N 8, с. 10-16. 

  

Сист. No: 40237

- 347 -

Сп Б  445

Ерусалимов, Румен.  Финансиране на застрахователните гаранционни схеми / Румен Ерусалимов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 31-43. 

  

Сист. No: 40035

- 348 -

Сп Б  445

Илиев, Боян.  Превенция чрез автомобилното застраховане / Боян Илиев. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 4, с. 18-30. 

  

Сист. No: 40034

- 349 -

Сп Ф 53 кс

Камалян, А. К. и др.  Тенденции развития интеграции на рынке страховых услуг / А. К. Камалян, Ю. Н. Парахин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 37, с. 15-19. 

  

Сист. No: 39713

- 350 -

Сп Ф 53

Лайков, А. Ю.  Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса / А. Ю. Лайков. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 11, с. 43-47. 

  

Сист. No: 40174

- 351 -

Сп Ф 53

Турбина, К. Е.  Вопросы страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевших по ОСАГО / К. Е. Турбина. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 10, с. 52-58. 

  

Сист. No: 39931

- 352 -

Сп Ф 53

Черных, М. М. и др.  Некоторые аспекты определения стоимости перестрахования эксцедента убытка / М. М. Черных, О. А. Цамутали. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 9, с. 47-51. 

  

Сист. No: 39639

- 353 -

Сп Ч J 80 r

Harrington, Scott E.  The Financial Crisis, Systemic Risk, and the Future of Insurance Regulation / Scott E. Harrington. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 4, с. 785-819. 

  

Сист. No: 40068

Застраховане в България

- 354 -

Сп Н 25 а

Ерусалимов, Румен.  "Спестявяне" чрез рисково животозастраховане / Румен Ерусалимов. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 14-27. 

  

Сист. No: 39665

Образование

- 355 -

Сп I 60

Джерманова, Е.  Новата роля на изследователските университети в Европа / Е. Джерманова. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 5-8. 

  

Сист. No: 39724

- 356 -

Сп I 60

Дичева, Ю.  Диференциране и ефективност на университетската система - предизвикателства пред научните изследвания в европейските университети / Ю. Дичева. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 19-22. 

  

Сист. No: 39727

- 357 -

Сп I 60

Дичева, Ю.  Индикатори за качество на университетските изследвания в Австрия / Ю. Дичева. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 27-30. 

  

Сист. No: 39730

- 358 -

Сп I 60

Стоянова, М.  Научните изследвания в университетите във Великобритания / М. Стоянова. // INFO свят, 3, 2009, N 3, с. 23-25. 

  

Сист. No: 39728

- 359 -

Сп И 503 и

Луканова, Победа и др.  Изисквания към системите на образование и професионална квалификация / Победа Луканова, Ирена Зарева. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 2, с. 102-126. 

  

Сист. No: 40090

Висше образование

- 360 -

40361

Ганева, Ваня.  Цели и задачи пред висшето икономическо образование в процеса на Евроинтеграция / Ваня Ганева. // България - Европейски съюз: състояние, проблеми, перспективи : Материали от научно-практическата конференция, проведена на 27 - 28 май 2002 г. : ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". - В. Търново, 2002, с. 351-357. 

  

Сист. No: 39805

- 361 -

39981

Дончева, Людмила и др.  За необходимостта от повишаване математическата подготовка на студентите от специалност "Стопанско управление" / Людмила Дончева, Нонка Георгиева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 91-97. 

  

Сист. No: 40004

- 362 -

43116

Осипова, И. В.  Инновационные подходы к подготовке учебно-методических материалов для уровневой подготовки в вузах / И. В. Осипова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 483-490. 

  

Сист. No: 39928

- 363 -

Сп С 847

Иванчева, Людмила и др.  Мобилността - възможност за кариерно развитие на младите учени и докторанти / Людмила Иванчева, Лиляна Павлова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVII, 2009, N 4, с. 325-344. 

  

Сист. No: 40242

- 364 -

Сп Ч 895

Памукчиев, Минко.  Образованието и качеството на човешките ресурси / Минко Памукчиев. // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 12-13. 

  

Сист. No: 39905

- 365 -

Сп П 324

Радев, Пламен.  Възможните предизвикателства за индивидуална субективност при рецензиране и акредитиране / Пламен Радев. // Педагогика, 2009, N 11-12, с. 59-68. 

  

Сист. No: 40211

- 366 -

Сп И 502 у

Стефанова, Акулина Андреева.  Рейтинговата система в обучението на студентите от специалност "Туризъм" / Акулина Андреева Стефанова. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 54-66. 

  

Сист. No: 39961

- 367 -

Сп П 324

Цоков, Галин.  Специфика на съвременната университетска организация / Галин Цоков. // Педагогика, 2009, N 11-12, с. 69-77. 

  

Сист. No: 40212

Висше образование в България

- 368 -

II 1439

Върбанов, Иван.  Дилемата на съвременния университетски преподавател: да обучава студентите или да прави научни изследвания? / Иван Върбанов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 301-305. 

  

Сист. No: 39887

- 369 -

Сп С 847

Арсенова, Искра.  Докторантурата в България - анализ и модел за оценка / Искра Арсенова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVII, 2009, N 4, с. 299-324. 

  

Сист. No: 40241

- 370 -

Сп С 847

Пилев, Деян.  Социални аспекти на студентския живот в България / Деян Пилев. // Стратегии на образователната и научната политика, XVII, 2009, N 3, с. 257-288. 

  

Сист. No: 39684

- 371 -

Сп С 847

Рашева-Мерджанова, Яна.  Триединството бакалавър/ магистър/ доктор в българското висше образование - един незавършен образователен проект / Яна Рашева-Мерджанова. // Стратегии на образователната и научната политика, XVII, 2009, N 3, с. 210-223. 

  

Сист. No: 39683

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 372 -

Сп И 503 и

Мочурова, Милкана.  Пазарни инструменти за опазване на водните ресурси в България / Милкана Мочурова. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 3, с. 112-147. 

  

Сист. No: 40121

Екология

- 373 -

43115

Захариев, Андрей.  Сравнителен анализ и оценка на мерките за управление качеството на водите в Япония и България / Андрей Захариев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 239-252. 

  

Сист. No: 40052

- 374 -

Сп И 503 и

Чкорев, Николай.  Екологични параметри и територии / Николай Чкорев. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 1, с. 126-165. 

  

Сист. No: 40085

Математическо моделиране

- 375 -

43106

Попчев, Иван П.  Многокритериален избор на проектни решения: някои практически алгоритми / Иван П. Попчев. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 23-51. 

  

Сист. No: 40165

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравна икономика

- 376 -

II 1439

Емилова, Ирена.  Мотивация на общопрактикуващия лекар в условията на промяна / Ирена Емилова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 370-372. 

  

Сист. No: 39960

Стокознание

- 377 -

Сп Х 742

Андронов, Емил.  Модерни методи за предпазване на хранителните продукти от увреждане / Емил Андронов. // ХИ&Т, X, 2009, N 6, с. 18-19. 

  

Сист. No: 39859

- 378 -

Сп Х 742

Съхраняване на хранителните продукти . // ХИ&Т, X, 2009, N 6, с. 22-23. 

  

Сист. No: 39860

Енергетика

- 379 -

43115

Блажева, Виолета.  Подпомагане производството на енергийни култури от гледна точка на Общата селскостопанска политика на европейския съюз / Виолета Блажева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 172-176. 

  

Сист. No: 39957

- 380 -

43115

Василева, Пламена.  Производството на енергия от селскостопански отпадъци / Пламена Василева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 225-228. 

  

Сист. No: 40019

- 381 -

43115

Колев, Иван.  Управление на качеството при производство на биодизели и биогорива / Иван Колев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 471-476. 

  

Сист. No: 40169

- 382 -

43115

Тодоров, Тодор.  Биогоривата - алтернатива на конвенционалните горива / Тодор Тодоров. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 229-235. 

  

Сист. No: 40021

- 383 -

Сп F 75

Грюнвалд, Майкъл.  Седем мита за алтернативната енергия / Майкъл Грюнвалд. // FP Foreign Policy, 2009, N 5, с. 52-57. , октомври/ноември

  

Сист. No: 39840

- 384 -

Сп F 75

Кан, Матю Е.  Зелената икономика / Матю Е. Кан. // FP Foreign Policy, 2009, N 3, с. 20-25. , юни/юли

  

Сист. No: 39917

- 385 -

Сп М 68 э

Симония, Н. А.  Мировая нефтегазовая промышленность: проблемы и перспективы / Н. А. Симония. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 10, с. 5-10. 

  

Сист. No: 39695

Селско стопанство. Горско стопанство

- 386 -

43115

Илиев, Цветан.  Подходът "лидер" - възможност за подпомагане на селските райони в България / Цветан Илиев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 177-181. 

  

Сист. No: 40160

- 387 -

43115

Косев, Серьожа.  Икономическа ефективност при ремонт на селскостопанската техника / Серьожа Косев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 453-458. 

  

Сист. No: 40158

- 388 -

41213

Петрова, Симеонка.  Състояние на селското стопанство на България в условията на присъединяване към Европейския съюз / Симеонка Петрова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 399-406. 

  

Сист. No: 40054

- 389 -

43115

Cabuleva, Kostadinka.  Agriculture Investments in Developing Countries / Kostadinka Cabuleva. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 101-104. 

  

Сист. No: 40213

- 390 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Особености при вноса и износа на селскостопанска продукция / Зорница Ганчева. // Делова седмица, XVIII, N 43, 2-8 ноем. 2009, с. 11. 

  

Сист. No: 39767

- 391 -

Сп А 255

Алексиева, Биляна.  Франкенщайн отново чука на вратата на ЕС / Биляна Алексиева. // Агробизнесът, VII, 2009, N 11, с. 8-9. 

  

Сист. No: 39783

- 392 -

Сп И 50 м

Ангелова, Поля.  Моделиране разпределението на земеделските стопанства в България за периода 1897-2005 г. / Поля Ангелова. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 6, с. 49-69. 

  

Сист. No: 40199

- 393 -

Сп З 54

Дечев, Дечко.  Нови сортове твърда пшеница / Дечко Дечев. // Земеделие плюс, 2009, N 10, с. 14-15. 

  

Сист. No: 39841

- 394 -

Сп И 503 и

Директните плащания и развитието на земеделските стопанства в България . // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 1, с. 166-209. 

  

Сист. No: 40086

- 395 -

Сп З 54

Ечемик . // Земеделие плюс, 2009, N 10

  

Сист. No: 39853

- 396 -

Сп З 54

Живондов, Аргир и др.  Екологичен подход за производство на плодове / Аргир Живондов, Заря Ранкова. // Земеделие плюс, 2009, N 11, с. 32-34. 

  

Сист. No: 40153

- 397 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производство на зърнени житни култури в света, ЕС-27 и България през 2008 и 2009 г. / Петко Иванов. // Агробизнесът, VII, 2009, N 11, с. 10-11, 14. 

  

Сист. No: 39754

- 398 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Селското стопанство на Турция / Петко Иванов. // Агробизнесът, VII, 2009, N 11, с. 31-33. 

  

Сист. No: 39757

- 399 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производството на плодове и зеленчуци в света, ЕС и България (1980-2005 г.) / Петко Иванов. // Агробизнесът, VII, 2009, N 11, с. 22-23, N12, с. 24-25. 

  

Сист. No: 40066

- 400 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Възможности за органично овощарство. Основни принципи / Петко Иванов. // Агробизнесът, VII, 2009, N 11, с. 22-23. 

  

Сист. No: 40067

- 401 -

Сп З 54

Колев, Танко.  Изпитване на нови български сортове трикале за зърно / Танко Колев. // Земеделие плюс, 2009, N 10, с. 17-18. 

  

Сист. No: 39843

- 402 -

Сп З 54

Крумов, Виктор.  Пауловния - алтернативен енергиен вид / Виктор Крумов. // Земеделие плюс, 2009, N 10, с. 36-39. 

  

Сист. No: 39849

- 403 -

Сп З 54

Манолова, Ваня.  За биологичното производство в България / Ваня Манолова. // Земеделие плюс, 2009, N 11, с. 38-39. 

  

Сист. No: 40154

- 404 -

Сп И 50

Мицов, Вихър.  Икономическите кризи като проблем на управлението. Ролята на управлението на селското стопанство - фактор за преодоляване на кризите / Вихър Мицов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 6, с. 21-26. 

  

Сист. No: 40116

- 405 -

Сп А 255

Производство на плодове и зеленчуци в света, ЕС и България (1980-2005 г.) . // Агробизнесът, VII, 2009, N 11, с. 22-23. 

  

Сист. No: 39755

- 406 -

Сп З 54

Растежни регулатори и добив от рапици.  Растежни регулатори и добив от рапица. // Земеделие плюс, 2009, N 11, с. 12-14. 

  

Сист. No: 40152

- 407 -

Сп З-54

Системите за обработка на почвата в България . // Земеделие плюс, 2009, N 9, с. 34-36; N10, с. 33-35. 

  

Сист. No: 39405

Селскостопански предприятия, производство

- 408 -

43115

Линкова, Маруся и др.  Иновациите в селскостопанските предприятия в условията на финансова криза / Маруся Линкова, Елица Лазарова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 200-207. 

  

Сист. No: 40015

Аграрна политика

- 409 -

43115

Ангелов, Игнат.  Кризата в аграрния сектор на България / Игнат Ангелов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 23-27. 

  

Сист. No: 39839

- 410 -

41213

Божинова, Марияна.  Адаптиране на аграрната политика на България в сектора "Плодове и зеленчуци" към общата аграрна политика на Европейския съюз / Марияна Божинова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 370-376. 

  

Сист. No: 40055

- 411 -

43115

Илийчовски, Светослав.  Приложни аспекти на иновационния лизинг в агробизнеса / Светослав Илийчовски. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 253-258. 

  

Сист. No: 40051

- 412 -

43115

Каменов, Камен.  Еластична мрежа на кризата и фалит в аграрния сектор / Камен Каменов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 17-22. 

  

Сист. No: 39838

- 413 -

43115

Минков, Венцислав.  PR в аграрния сектор в условията на криза / Венцислав Минков. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 28-33. 

  

Сист. No: 39845

- 414 -

43115

Христова, Мая Веселинова.  Държавната аграрна политика в областта на зърнопроизводството: стратегически приоритети, цели и резултати / Мая Веселинова Христова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 218-224. 

  

Сист. No: 40017

- 415 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Управление на услугите на агро-екосистемите / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 6, с. 3-26. 

  

Сист. No: 40114

Аграрно предприемачество

- 416 -

43115

Асенов, Анатолий.  Управление и организация на агробизнеса / Анатолий Асенов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 41-46. 

  

Сист. No: 39847

- 417 -

43115

Перков, Венцислав.  Приспособяване на аграрното предприемачество към бизнес среда / Венцислав Перков. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 134-139. 

  

Сист. No: 39888

Растениевъдство

- 418 -

В Б 921ф

Иванов, Александър.  Екологичните плодове - реалност и бъдеще / Александър Иванов. // Български фермер, XVIII, N 935, 5-11 ноемв. 2009, с. 8. 

  

Сист. No: 39700

Земеделие. Организация и управление

- 419 -

43115

Алексиев, Алекси.  Техническа ефективност и конкурентност на зърнопроизводството / Алекси Алексиев. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 410-416. 

  

Сист. No: 40108

- 420 -

43115

Ангелова, Поля.  Икономически асиметрии в Европейското земеделие / Поля Ангелова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 182-187. 

  

Сист. No: 39983

- 421 -

43115

Петков, Пламен.  Коинтеграционен анализ на вноса и износа на тютюн в България / Пламен Петков. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 194-199. 

  

Сист. No: 40009

- 422 -

41213

Славева, Красимира.  Статистическите наблюдения на лозята и лозарския потенциал, като елемент на общата организация на пазара на виното в страните от ЕС / Красимира Славева. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 388-398. 

  

Сист. No: 40045

- 423 -

43115

Тодоров, Тодор.  Мястото на аграрния сектор в състава ва БВП - ретроспекция и прогноза / Тодор Тодоров. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 47-55. 

  

Сист. No: 39851

- 424 -

43115

Ченков, Адриан Валентинов.  Организационни аспекти на управлението на взаимоотношенията с клиентите в условията на криза / Адриан Валентинов Ченков. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 140-145. 

  

Сист. No: 39889

- 425 -

В Б 921ф

Айвазов, Аспарух и др.  Печеливша стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор / Аспарух Айвазов, Енчо Мянушев. // Български фермер, XVIII, N 936, 12-18 ноем. 2009, с. 11. 

  

Сист. No: 39773

- 426 -

В Б 921ф

Динков, Динко.  Какви са изискванията към качеството на пресните култивирани гъби, които се предлагат у нас / Динко Динков. // Български фермер, XVIII, N 942, 24-30 дек. 2009, с. 8-9. 

  

Сист. No: 40239

- 427 -

Сп И 503 и

Котева, Нина.  Производственото обслужване в земеделието - състояние и насоки за развитие в процеса на евроинтеграция / Нина Котева. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 2, с. 127-151. 

  

Сист. No: 40091

- 428 -

Сп З 544 к

НСЗКБ: Проблемите са много и могат да се решават само със съвместни усилия . // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 11, с. 7-15. 

  

Сист. No: 40042

- 429 -

Сп И 50

Пищалов, Никола.  Методически подход за анализ на устойчивостта на земеделието у нас / Никола Пищалов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 6, с. 33-38. 

  

Сист. No: 40117

- 430 -

Сп Л 792

Русия ще търси качествено българско вино . // Лозарство и винарство, LVII, 2009, N 5, с. 45. 

  

Сист. No: 39933

Биологично земеделие

- 431 -

43115

Николова, Марина.  Биологичното производство на трайни насъждения и лозя - възможност за девирсификация на производството / Марина Николова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 315-320. 

  

Сист. No: 40059

- 432 -

43115

Почалеев, Петър и др.  Биологичното земеделие - път за излизане от кризата в родното селско стопанство / Петър Почалеев, Стела Тодорова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 382-388. 

  

Сист. No: 40095

- 433 -

Сп Л 792

Биопазарът в Германия се променя. Тенденции и потенциал . // Лозарство и винарство, LVII, 2009, N 5, с. 44. 

  

Сист. No: 39932

Животновъдство

- 434 -

43115

Атанасов, Димо.  Подход за изследване устойчивото развитие на българското млечно говедовъдство / Димо Атанасов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 459-464. 

  

Сист. No: 40163

- 435 -

43115

Костадинова, Надка и др.  Състояние и тенденции при пазарната ориентация и конкурентноспособност на българското животновъдство / Надка Костадинова, Искра Ненчева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 404-409. 

  

Сист. No: 40102

- 436 -

43115

Хубенов, Огнян.  Козевъдството в България в условията на криза / Огнян Хубенов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 118-121. 

  

Сист. No: 39879

- 437 -

Сп И 50

Атанасов, Димо.  Тенденции в млечното говедовъдство на ЕС и България през периода 2000-2007 година / Димо Атанасов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 6, с. 44-50. 

  

Сист. No: 40120

- 438 -

Сп И 502 у

Маламова, Нона.  Условия за развитие на българската месна индустрия след присъединяването към ЕС / Нона Маламова. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 25-33. 

  

Сист. No: 39959

Управление на предприятията. Организация на производството

- 439 -

43116

Костырко, Лидия и др.  Организация управленческого учета в управлении затратами машиностроительного предприятия / Лидия Костырко, Светлана Щеголькова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 408-414. 

  

Сист. No: 39918

Мениджмънт

- 440 -

39981

Асенов, Анатолий.  Фактори за проектиране на работата в организацията / Анатолий Асенов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 140-147. 

  

Сист. No: 39820

- 441 -

39981

Бакърджиева, Милка.  Да делегираме правомощия, но правилно / Милка Бакърджиева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 101-108. 

  

Сист. No: 39815

- 442 -

39981

Гайдова, Анелия.  Управление на риска при осъществяване на инвестиционна дейност / Анелия Гайдова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 207-214. 

  

Сист. No: 39832

- 443 -

39981

Георгиев, Никола.  Ценностите и нормите в основата на управлението и регулирането на човешката дейност / Никола Георгиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 109-114. 

  

Сист. No: 39817

- 444 -

39981

Дилков, Цветан.  Риск и организационно поведение / Цветан Дилков. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 132-139. 

  

Сист. No: 39819

- 445 -

39981

Димитрова, Ваня.  Развитието на интеграционна гъвкавост - акцент на мениджмънта на предприемаческите мрежи / Ваня Димитрова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 215-222. 

  

Сист. No: 39833

- 446 -

43106

Димитрова, Ралица.  Кръгът на стейкхолдерите: обзорно изследване на теорията на заинтересованите страни / Ралица Димитрова. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 228-246. 

  

Сист. No: 40184

- 447 -

39981

Захариев, Еленко.  Концепцията на Питър Дракър за новата парадигма на мениджмънта / Еленко Захариев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 35-47. 

  

Сист. No: 39811

- 448 -

43116

Колев, Николай.  Защо предмет на управленската отчетност да е и самоусъвършенстването на процесите по идентифициране на управленска информация / Николай Колев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 130-135. 

  

Сист. No: 39894

- 449 -

39981

Сирашки, Христо.  Екипен подход при управлението на проекти / Христо Сирашки. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 223-228. 

  

Сист. No: 39834

- 450 -

43106

Ягодин, Асен.  Финансовите иновации на българския банков пазар - инструменти за управление на валутен и лихвен риск / Асен Ягодин. // Финансови решения: изследвания и практики / Състав. Виолета Касърова : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 7-22. 

  

Сист. No: 40164

- 451 -

39981

Янков, Никола.  Парадигмата на мениджърското развитие - предпоставка за бизнесорганизационно трансформиране / Никола Янков. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 28-35. 

  

Сист. No: 39936

- 452 -

В К 263

Уеб, Тоби.  Не риск, а възможност / Тоби Уеб. // Капитал (прил. К3 Кариери), XVII, N 48, 5-11 дек. 2009, с. 3. 

  

Сист. No: 40022

- 453 -

Сп Ф 53 кс

Педенко, О. Н.  Оценка эффективности процесса интеграции при создании холдинговых структур / О. Н. Педенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 41, с. 65-70. 

  

Сист. No: 40126

- 454 -

Сп В 83 Э

Полищук, Л.  Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора / Л. Полищук. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 10, с. 4-22. 

  

Сист. No: 39748

- 455 -

Сп У 732 п

Рабаева, А. И.  Кризис лидерства и новые ценности глобального менеджмента / А. И. Рабаева. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 20, с. 82-85. 

  

Сист. No: 39781

- 456 -

Сп У 732 п

Уткина, А.  Социальные аспекты американского менеджмента / А. Уткина. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 22, с. 27-30. 

  

Сист. No: 40107

- 457 -

Сп Ф 53 кс

Федотов, М. А.  Риски страховой компании / М. А. Федотов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 42, с. 66-72. 

  

Сист. No: 40135

- 458 -

Сп C 58

Ширлетов, Александър.  Триъгълникът криза - себестойност - цени / Александър Ширлетов. // CIO, 2009, N 11, с. 88-90. , ноември 2009

  

Сист. No: 39803

- 459 -

Сп Ч I 58 i

Alcorta, Ludovico et al.  Knowledge Generation and Innovation in Manufacturing Firms in China / Ludovico Alcorta, Mark Tomlinson, An Tong Liang. // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 4-5, с. 435-461. 

  

Сист. No: 39752

- 460 -

Сп И 503 и

Bakurdjieva, Radostina.  Corporate Social Responsibility of the Firms in Bulgaria / Radostina Bakurdjieva. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 2, с. 33-62. 

  

Сист. No: 40161

Планиране-метод на управление

- 461 -

39981

Борисов, Борислав.  Принципни подходи и практически прийоми при разработването на стратегическите планове за регионално развитие / Борислав Борисов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 100-111. 

  

Сист. No: 39943

- 462 -

39981

Митев, Неделчо.  Концептуални въпроси на стратегическото планиране в големите стопански формации / Неделчо Митев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 11-15. 

  

Сист. No: 39934

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 463 -

Сп Ч I 69 sb

Mason, Colin M.  Public Policy Support for the Informal Venture Capital Market in Europe / Colin M. Mason. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 5, с. 536-556. 

  

Сист. No: 39823

Корпоративно управление

- 464 -

43106

Йовоган, Марселен М.  Ресурсна теория за фирмата - опит за синтезиран литературен обзор / Марселен М. Йовоган. // Финансови решения: изследвания и практики : Нов бълг. унив.. - София, 2009, с. 218-227. 

  

Сист. No: 40181

- 465 -

Сп И 503 и

Georgiev, Yasen.  Corporate Governance Tendencies in Bulgaria: Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the 40 Largest Listed Companies / Yasen Georgiev. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 1, с. 66-78. 

  

Сист. No: 40230

Риск мениджмънт

- 466 -

Сп Ч R 62

Building Relationships to Strenghten Risk Programs . // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 11, с. 42-47. 

  

Сист. No: 39907

- 467 -

Сп Ч S 88

Frigo, Mark L. et al.  Strategic Risk Assessment / Mark L. Frigo, Richard J. Anderson. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 12, с. 24-33. 

  

Сист. No: 40249

Малък бизнес

- 468 -

II 1439

Варамезов, Любчо.  За социалната значимост на малките предприятия / Любчо Варамезов. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 291-293. 

  

Сист. No: 39875

- 469 -

39981

Василев, Йордан.  Технологичното развитие на малкия и средния бизнес в България в началото на XXI век / Йордан Василев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 199-206. 

  

Сист. No: 39829

- 470 -

39981

Дамянов, Атанас.  Релация: "Интернационализиция на малките и средните предприятия - услуги за подпомагане на бизнеса им" / Атанас Дамянов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 11-14. 

  

Сист. No: 39962

- 471 -

39981

Любенов, Здравко.  Субконтракторството - перспективна форма за интернационализация на малкото и средното преприятие / Здравко Любенов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. I-IV : Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса, Т. 3. Глобализация и интернационализация на бизнеса : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 202-205. 

  

Сист. No: 39993

- 472 -

Сп И 503 и

Балтов, Милен.  Предизвикателства пред финансирането на малките и средни предприятия с иновационна активност - регионална перспектива / Милен Балтов. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 4, с. 109-131. 

  

Сист. No: 40134

- 473 -

Сп Е 206

Малките и средни предприятия и обществените поръчки - добри практики от ЕС . // Европейски пари за България, 2, 2009, N 10, с. 32-35; N11, с. 34-36; N12, с. 31-32. 

  

Сист. No: 39419

- 474 -

Сп В 52 лф

Федулова, Е. А.  Поддержка развития малого бизнеса в России на современном этапе / Е. А. Федулова. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 2009, N 2, с. 423-427. 

  

Сист. No: 39657

Управление на фирмата

- 475 -

39981

Банишки, Иван.  Модерни методи за управление на разходите в условията на европейска интеграция / Иван Банишки. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 165-172. 

  

Сист. No: 39821

- 476 -

39981

Георгиева, Теодора.  Избор на стратегически ходове за оптимизиране на технологичната функция на фирмата / Теодора Георгиева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 126-131. 

  

Сист. No: 39946

- 477 -

Сп Б 254 и

Гълъбов, Марин.  Балансираната система от показатели и алтернативни управленски системи / Марин Гълъбов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 9-10, с. 51-58. 

  

Сист. No: 39694

- 478 -

Сп Х 74 п

Костова, Септемврина.  Управление на търговските фирми по време на криза / Септемврина Костова. // Хранително-вкусова промишленост, LVIII, 2009, N 10-11, с. 28-29. 

  

Сист. No: 39868

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 479 -

Сп Ф 53 кс

Костюк, А. Н. и др.  Система материального вознаграждения независимых участников советов директоров коммерческих банков: международная практика / А. Н. Костюк, Д. А. Говорун. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 38, с. 31-37. 

  

Сист. No: 39789

- 480 -

Сп Ф 53 кс

Манагаров, Р. И.  Разработка системы управления инвестиционной деятельностью интегрированных бизнес-групп / Р. И. Манагаров. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 44, с. 46-57. 

  

Сист. No: 40247

- 481 -

Сп С 953 по

Петков, Росен.  Инвестиции в интелектуалния капитал / Росен Петков. // Счетоводна политика, 2009, N 7-8, с. 39-47. 

  

Сист. No: 39690

- 482 -

Сп Ф 53 кс

Тонких, А. С. и др.  Инструментальное обеспечение управления рыночной стоимостью фирмы / А. С. Тонких, А. В. Ионов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 38, с. 6-13. 

  

Сист. No: 39786

Мениджмънт на фирмата

- 483 -

39981

Андреева, Мария.  Проблеми на стратегическия анализ на макросредата / Мария Андреева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 92-100. 

  

Сист. No: 39814

- 484 -

39981

Каменов, Камен.  Има ли място концепцията за стратегическата измама във фирмената политика / Камен Каменов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т.1-4 : Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 1. Мениджмънт на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 11-15. 

  

Сист. No: 39806

- 485 -

41213

Миркова, Десислава.  Фирмени стратегии в международното регионално пространство (на примера на "Арома") / Десислава Миркова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 430-438. 

  

Сист. No: 40026

- 486 -

Сп И 503 и

Минков, Илиан.  Организационната култура - основен фактор за формиране и реализация на фирмената стратегия / Илиан Минков. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 2, с. 91-123. 

  

Сист. No: 40151

- 487 -

Сп У 732 п

Пашутин, С.  Нужен ли убыточной компании антикризисный менеджер / С. Пашутин. // Управление персоналом, 14, 2009, N 19, с. 53-56. 

  

Сист. No: 39656

- 488 -

Сп Ч 895

Управление на промяната при криза - трудните мениджърски решения . // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 24-25. 

  

Сист. No: 39922

- 489 -

Сп Ч J 80 B

Kierulff, Herbert et al.  Finance is everything: advice from turnaround managers / Herbert Kierulff, Henry L. Petersen. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 6, с. 44-51. 

  

Сист. No: 40038

Управление на риска

- 490 -

Сп М 486

Попова, Камелия.  Управлявай риска, другото е авантюра / Камелия Попова. // Мениджър, 2009, N 12, с. 134-136. 

  

Сист. No: 40027

- 491 -

Сп Ч R 62

Ellingson, Jorgen.  Managing Risk with a Cultural Perspective / Jorgen Ellingson. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 12, с. 50-53. 

  

Сист. No: 40118

Проектно управление

- 492 -

43115

Сирашки, Христо.  Тенденции в развитието на проектното управление в агробизнеса / Христо Сирашки. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с.112-117. 

  

Сист. No: 39873

Счетоводство

- 493 -

43116

Андреев, Иван.  Счетоводно-информационни проблеми при текущото отчитане дейността на бюджетните предприятия / Иван Андреев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 9-15. 

  

Сист. No: 39870

- 494 -

43116

Атанасов, Атанас.  Особености на оценяването при счетоводно отчитане на обектите за секюритизация в дружествата със специална инвестиционна цел / Атанас Атанасов. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 16-22. 

  

Сист. No: 39872

- 495 -

43116

Божилов, Божидар М.  Модел на информационно осигуряване на отчетността с дълготрайните нематериални активи / Божидар М. Божилов. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 23-32. 

  

Сист. No: 39874

- 496 -

43116

Вечев, Венцислав.  Счетоводните аспекти на гаранционните операции на търговските банки / Венцислав Вечев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 33-41. 

  

Сист. No: 39876

- 497 -

43116

Дакова, Маргарита.  Възможностите на Microsoft ® Excel за изготвяне на индивидуални и консолидирани счетоводни отчети и за анализ / Маргарита Дакова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 48-65. 

  

Сист. No: 39878

- 498 -

43116

Данчева, Ралица.  Особености при определяне на минималния осигурителен праг в предприятията / Ралица Данчева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 66-74. 

  

Сист. No: 39883

- 499 -

39981

Иванова, Галя.  Счетоводната политика на холдинговото дружество - ефективен фактор на управлението му / Галя Иванова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 126-131. 

  

Сист. No: 40013

- 500 -

43116

Иванова-Кузманова, Галя и др.  Към въпроса за счетоводната информация в кризисния мениджмънт / Галя Иванова-Кузманова, Ирена Емилова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 90-98. 

  

Сист. No: 39890

- 501 -

43116

Йоновски, Калин.  Разсъждения върху придобиваната отчетна стойност на ДМА в процеса на тяхната експлоатация / Калин Йоновски. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 125-129. 

  

Сист. No: 39893

- 502 -

43116

Крумова, Диана.  Модели за организация на счетоводството / Диана Крумова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 152-163. 

  

Сист. No: 39898

- 503 -

41482

Крумова, Силвия.  Подходи за отчитане на правителствените дарения / Силвия Крумова. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 190-196. 

  

Сист. No: 40020

- 504 -

43116

Кънева, Тотка.  Някои аспекти при калкулирането на разходите за здравни услуги в условията на глобализация / Тотка Кънева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 164-171. 

  

Сист. No: 39900

- 505 -

43116

Минков, Венцислав.  Инвентаризацията през призмата на бъдещето / Венцислав Минков. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 172-178. 

  

Сист. No: 39902

- 506 -

43116

Панчева, Станислава.  Изискванията към счетоводната информация и възможностите за тяхното класифициране / Станислава Панчева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 179-188. 

  

Сист. No: 39904

- 507 -

43116

Симеонова, Росица.  Модели за отчитане и разпределение на непреките разходи в управленското счетоводство / Росица Симеонова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 196-205. 

  

Сист. No: 39908

- 508 -

43116

Стефанов, Стефан.  Относно връзката между оптимизационните методи и двойствения анализ на счетоводните сметки / Стефан Стефанов. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 206-214. 

  

Сист. No: 39909

- 509 -

43116

Тимчев, Марко Л.  Финансов бизнес счетоводен анализ на финансовата стабилност на предприятието в условията на финансова и икономическа кризи (Security Financial Accounting Analysis) / Марко Л. Тимчев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 226-239. 

  

Сист. No: 39910

- 510 -

43116

Цветков, Цветан.  За някои проблеми пред счетоводството, управлението и вътрешния одит / Цветан Цветков. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 245-250. 

  

Сист. No: 39915

- 511 -

43115

Цветкова, Надежда.  Една алтернатива на ревизията в аграрния сектор / Надежда Цветкова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 188-193. 

  

Сист. No: 40003

- 512 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Анализ на финансовите отчети / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 17, 20-26 апр. 2009, с. 12; N19, с. 11-12; N20, с. 12; N21, с. 12; N18, с. 12. 

  

Сист. No: 38063

- 513 -

В Д 381 с

Христов, Георги и др.  Счетоводното и данъчното третиране на тантиемите / Георги Христов, Николай Димитров. // Делова седмица, XVIII, N 45, 16-22 ноем. 2009, с. 3, 9; N46, с. 4, 7. 

  

Сист. No: 39866

- 514 -

Сп Г 621 ИДЕС

Дочев, Иван.  Проблеми на отчитане на инвестициите / Иван Дочев. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 203-216. 

  

Сист. No: 40225

- 515 -

Сп Г 621 ИДЕС

Душанов, Иван.  Нормативната база на счетоводството в Република България се нуждае от радикална промяна / Иван Душанов. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 32-50. 

  

Сист. No: 40202

- 516 -

Сп Г 621 ИДЕС

Желязков, Димитър.  Счетоводната политика на предприятието в условията на финансово-икономическа криза / Димитър Желязков. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 218-236. 

  

Сист. No: 40228

- 517 -

Сп Г 621 ИДЕС

Ляпов, Филип.  Бизнес, корпоративно управление, финансово отчитане и одит при криза / Филип Ляпов. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 237-271. 

  

Сист. No: 40233

- 518 -

Сп Г 621 ИДЕС

Орешаров, Николай.  Нефинансова информация във финансовите отчети / Николай Орешаров. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 163-186. 

  

Сист. No: 40220

- 519 -

Сп Г 621 ИДЕС

Русев, Иван.  Зараждането на счетоводните знания през епохата на българското възраждане и европейските влияния - пътят на едно изследване между известното и хипотезата / Иван Русев. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 109-134. 

  

Сист. No: 40210

- 520 -

Сп Г 621 ИДЕС

Стоянов, Стоян.  Счетоводен ракурс за капитала в акционерното дружество / Стоян Стоянов. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 80-106. 

  

Сист. No: 40208

- 521 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Инвестиционни имоти: определение, класифициране, признаване и оценяване / Васил Божков. // Счетоводство плюс, 2009, N 12, с. 3-6. 

  

Сист. No: 40177

- 522 -

Сп А 454

Божков, Васил и др.  Още за връзката между счетоводството и данъци / Васил Божков, Красен Василев. // Актив, 2009, N 11, с. 13-24. 

  

Сист. No: 39994

- 523 -

Сп С 953

Бонев, Живко.  Отсрочени данъчни активи при загуби / Живко Бонев. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 9-10; N11, с. 7-8. 

  

Сист. No: 39391

- 524 -

Сп И 31

Бонев, Живко.  Консервация на нетекущи активи / Живко Бонев. // ИДЕС, XIII, 2009, N 7, с. 8-19. 

  

Сист. No: 40061

- 525 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти и на деривативите при последващото оценяване / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2009, N 7-8, с. 15-23. 

  

Сист. No: 39687

- 526 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Типове счетоводни системи в контекста на финансово-правната среда / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2009, N 9-10, с. 34-40. 

  

Сист. No: 40200

- 527 -

Сп С 953 п

Вайсилова, Емилия.  Счетоводно отчитане на облигационния заем / Емилия Вайсилова. // Счетоводство плюс, 2009, N 10, с. 11-13; N11, с. 8-11. 

  

Сист. No: 39589

- 528 -

Сп Е 205 б

Гълъбов, М.  Методи на амортизацията / М. Гълъбов. // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство, 2009, N 5-6, с. 48-57. 

  

Сист. No: 40150

- 529 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Отчитане на ликвидацията на дълготрайни материални активи / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 12, с. 14-15. 

  

Сист. No: 40133

- 530 -

Сп А 454

Димитрова, Мина.  Форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет в обсега на СС1 / Мина Димитрова. // Актив, 2009, N 11, с. 2-13. 

  

Сист. No: 39991

- 531 -

Сп С 953 п

Дурин, Стоян.  Отчитане на приходите и разходите по програми и фондове на Европейския съюз / Стоян Дурин. // Счетоводство плюс, 2009, N 11, с. 5-7. 

  

Сист. No: 39788

- 532 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Счетоводно отчитане на размяната на дълготрайни материални активи в предприятието съгласно изискванията на НСФОМСП (Бартер) / Иван Душанов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 21, с. 2-15. 

  

Сист. No: 39971

- 533 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Организация, насоки и проблеми на усъвършенстване на финансово-счетоводния контрол в публичния сектор / Иван Душанов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 22, с. 3-8. 

  

Сист. No: 40105

- 534 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  Форма и организация на отчетния процес / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 11, с. 2-6; N12, с. 3-4. 

  

Сист. No: 39760

- 535 -

Сп З 544 к

Златков, Иван.  Кога активите и пасивите, приходите и и разходите и паричните потоци се педставят на брутна и кога на нетна база / Иван Златков. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 10, с. 12-17. 

  

Сист. No: 39681

- 536 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Отчитане на последващите разходи за стоково-материални запаси / Иван Златков. // Български счетоводител, XX, 2009, N 20, с. 11-12. 

  

Сист. No: 39719

- 537 -

Сп И 31

Йонкова, Бойчинка.  Проблеми по прилагането на международните стандарти за финансово отчитане / Бойчинка Йонкова. // ИДЕС, XIII, 2009, N 7, с. 20-34. 

  

Сист. No: 40062

- 538 -

Сп Н 25 а

Йоновски, Калин Й.  За същността на дълготрайните материални активи / Калин Й. Йоновски. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 58-65. 

  

Сист. No: 39669

- 539 -

Сп С 953 п

Йорданов, Димитър.  Счетоводно третиране на специфичните стопански операции в земеделските предприятия / Димитър Йорданов. // Счетоводство плюс, 2009, N 12, с. 7-10. 

  

Сист. No: 40180

- 540 -

Сп Б 44 БСУ

Колев, Николай.  Счетоводна интерпретация на банковите операции по маржин покупки и заем на финансови инструменти / Николай Колев. // Бизнес посоки . - Бургас, V, 2009, N 1, с. 22-26. 

  

Сист. No: 40188

- 541 -

Сп Б 925 с

Колева, Христина.  Насоки за отчитане в бюджетните предприятия и общините на средствата, получени от структурните фондове на Европейския съюз / Христина Колева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 22, с. 9-14. 

  

Сист. No: 40110

- 542 -

Сп С 953 по

Коточева, Таня.  Разширяване на възможностите за прекласифициране на финансови активи - отговор на последната финансова криза / Таня Коточева. // Счетоводна политика, 2009, N 9-10, с. 41-49. 

  

Сист. No: 40203

- 543 -

Сп С 953

Николов, Николай.  Счетоводно отчитане на туристически услуги / Николай Николов. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 11, с. 18-20; N12, с. 22-23. 

  

Сист. No: 39765

- 544 -

Сп Б 90

Палий, В. Ф.  Стоимость нематериального капитала в постиндустриальной экономике / В. Ф. Палий. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 22, с. 52-56. 

  

Сист. No: 40166

- 545 -

Сп С 953

Петрова, Лиляна.  Изисквания към счетоводното приключване и изготвяне на финансовите отчети за 2009 г. / Лиляна Петрова. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 11, с. 11-15; N12, с. 8-13. 

  

Сист. No: 39764

- 546 -

Сп Б 90

Рабинович, А. М.  Дисконт по облигациям с правом досрочного погашения: учет у эмитента / А. М. Рабинович. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 19, с. 47-50. 

  

Сист. No: 39677

- 547 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Представяне на информацията в счетоводния баланс / Евгени Рангелов. // Експерт, XVII, 2009, N 11, с. 25-26. 

  

Сист. No: 40144

- 548 -

Сп С 953

Савова, Камелия.  Счетоводно отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор / Камелия Савова. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 14-15; N11, с. 16-17; N12, с. 19-21. 

  

Сист. No: 39393

- 549 -

Сп С 953 по

Свраков, Антон.  Първо представяне на Международен стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия / Антон Свраков. // Счетоводна политика, 2009, N 7-8, с. 3-14. 

  

Сист. No: 39685

- 550 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Правна същност, счетоводно отчитане и данъчно регулиране на договорите за франчайзинг / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 21, с. 16-28. 

  

Сист. No: 39976

- 551 -

Сп С 953 по

Събчева, Галина.  Промени в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ / Галина Събчева. // Счетоводна политика, 2009, N 7-8, с. 24-35. 

  

Сист. No: 39689

- 552 -

Сп Б 925 с

Събчева, Галина.  Отчитане на концесиите за услуга / Галина Събчева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 22, с. 15-20. 

  

Сист. No: 40113

- 553 -

Сп Б 90

Фам, Т. Т.  Бухгалтерский учет лизинговых операций во Вьетнаме / Т. Т. Фам. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 21, с. 61-63. 

  

Сист. No: 40162

Управленско счетоводство

- 554 -

Сп Б 90

Епифанов, А. А.  Организация управленческого учета на предприятиях по производству строительных материалов / А. А. Епифанов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 20, с. 63-67. 

  

Сист. No: 39688

- 555 -

Сп Ч S 88

Datar, Strikant M. et al.  Management Accounting and Control: Lessons for and from the World's Tiniest Businesses / Strikant M. Datar, Marc J. Epstein, Kristi Yuthas. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 11, с. 27-34. 

  

Сист. No: 39782

Банково счетоводство

- 556 -

41482

Иванов, Николай Пенев.  Същност и особености на банковата счетоводна политика / Николай Пенев Иванов. // Евроинтеграционните процеси и предизвикателствата пред стопанската отчетност, анализа и одита : Международна научно-практическа конференция, 27-28 октомври 2006 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2006, с. 177.184. 

  

Сист. No: 40016

- 557 -

43116

Ималова, Диана.  Предизвикателства пред счетоводната отчетност на банките по пътя на интегрирането на България в Единната европейска платежна зона / Диана Ималова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 114-124. 

  

Сист. No: 39892

- 558 -

39823

Папазов, Игнат.  Банкова счетоводна отчетност и пазарната икономика / Игнат Папазов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 208-214. 

  

Сист. No: 40231

Застрахователно счетоводство

- 559 -

39823

Йотова, Йонка В. и др.  По някои въпроси на застрахователното счетоводство / Йонка В. Йотова, Йото Д. Йотов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 172-178. 

  

Сист. No: 40222

Финансово счетоводство

- 560 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Финансови отчети при ликвидация и несъстоятелност / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 42, 26 окт. - 1 ноемв. 2009, с. 12; N43, с. 12; N44, с. 11-12; N45, с. 12. 

  

Сист. No: 39611

- 561 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Представяне на ФО на предприятията с нестопанска цел / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 46, 23 ноем. 2009, с. 10; N47, с. 10; N48, с. 10; N49, с. 10; N50, с. 10. 

  

Сист. No: 39964

- 562 -

Сп Б 925 с

Христов, Никола.  Ефекти, причинени от програми по обратно изкупуване на акции / Никола Христов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 20, с. 23-29. 

  

Сист. No: 39723

Бюджетно счетоводство

- 563 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на предоставяните на общините средства от структурните фондове на Европейския съюз / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVII, 2009, N 10, с. 34-38. 

  

Сист. No: 39753

Счетоводство на предприятието

- 564 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Първоначално признаване и оценяване на биологични активи / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2009, N 11, с. 12-13; N12, с. 11-12. 

  

Сист. No: 39790

Годишно счетоводно отчитане

- 565 -

Сп Е 454 и

Рупска, Теодора.  Особености на годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор / Теодора Рупска. // Експерт, XVII, 2009, N 11, с. 27-31. 

  

Сист. No: 40146

- 566 -

Сп С 953 по

Свраков, Антон.  Изисквания към годишния финансов отчет за 2009 г., изготвен по реда на МСС / Антон Свраков. // Счетоводна политика, 2009, N 9-10, с. 3-29. 

  

Сист. No: 40198

Счетоводен анализ

- 567 -

43116

Александров, Станислав.  За същността на счетоводния анализ / Станислав Александров. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. / Науч. ред. Михаил Дочев Михайлов : АИ "Ценов". - Свищов, 2009

  

Сист. No: 39869

- 568 -

Сп С 953

Златарева, Катя.  Модели за диагностичен счетоводен анализ на активите и пасивите на корпорацията / Катя Златарева. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 9, с. 27-30; N10, с. 22-23; N11, с. 23-24. 

  

Сист. No: 39238

Амортизация

- 569 -

Сп Ф 53

Лалаев, С. Г.  Амортизационная премия как инструмент оптимизации налогообложения / С. Г. Лалаев. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 9, с. 76-78. 

  

Сист. No: 39646

Национални счетоводни стандарти

- 570 -

39823

Герганов, Георги.  Различия в националните счетоводни стандарти при оценяване на замяната на дълготрайни активи между предприятията / Георги Герганов. // Икономиката и развитието на обществото : Сборник доклади от международна юбилейна научна конференция - юни 2000 г.;Т.1- : Т.1, Т.1 : Университетско издателство. - Варна, 2001, с. 147-150. 

  

Сист. No: 40218

Международни счетоводни стандарти

- 571 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 11, с. 9-10; N12, с. 6-7. 

  

Сист. No: 39759

Одиторски контрол

- 572 -

43116

Колева, Росица.  Пириложни аспекти на анализа в процеса на одита / Росица Колева. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 136-144. 

  

Сист. No: 39895

- 573 -

43116

Костова, Силвия.  Комплексната оценка на одитора - отправна точка при формиране на поведението на външните потребители на информация / Силвия Костова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 145-151. 

  

Сист. No: 39896

- 574 -

43116

Пашоли, Алкета.  Финансовият одит в Албания в процеса на присъединяване към Европейския съюз / Алкета Пашоли. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 511-517. 

  

Сист. No: 39930

- 575 -

43116

Цветкова, Надежда.  Външният одитор в помощ на предприятието / Надежда Цветкова. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 251-254. 

  

Сист. No: 39916

- 576 -

Сп Г 621 ИДЕС

Бонев, Живко.  Одитните комитети в Република България / Живко Бонев. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 52-78. 

  

Сист. No: 40207

- 577 -

Сп Г 621 ИДЕС

Динев, Михаил.  Кризата, одитът и другите / Михаил Динев. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 8-30. 

  

Сист. No: 40197

- 578 -

Сп Г 621 ИДЕС

Начкова, Мая.  Специфични обекти на финансовия одит в пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества / Мая Начкова. // ГОДИШНИК на ИДЕС, III, 2009, с. 135-162. 

  

Сист. No: 40219

- 579 -

Сп Б 90

Зелеева, О. Ю.  Методика аудита устойчивости малых предприятий / О. Ю. Зелеева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 22, с. 62-63. 

  

Сист. No: 40168

- 580 -

Сп В 986

Смит, Филип.  Необходими IT умения на вътрешните одитори / Филип Смит. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 5, с. 36-41. 

  

Сист. No: 40031

- 581 -

Сп С 953

Цветков, Цветан.  Одитните комитети - регулаторно изискване или осъзната потребност / Цветан Цветков. // Счетоводство XXI, 8, 2009, N 10, с. 18-19; N11, с. 21-22. 

  

Сист. No: 39402

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 582 -

43115

Тананеева, Живка.  Управлението на взаимоотношенията с клиенти като средство за конкурентна борба на фирмите от аграрния сектор / Живка Тананеева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 128-133. 

  

Сист. No: 39884

- 583 -

II 1439

Цвяткова, Стойна Добрева.  Управление на здравето на персонала във фирмата / Стойна Добрева Цвяткова. // Трудовата заетост и социалната политика в условията на евроинтеграцията : Научно-практическа конференция с международно участие. - Свищов, 2000, с. 47-50. 

  

Сист. No: 39702

- 584 -

Сп У 732 п

Шаргородская, Ю.  Онтопсихологический метод оценки персонала / Ю. Шаргородская. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 21, с. 46-49. 

  

Сист. No: 40065

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 585 -

Сп Ч 895

Алексиева, Даниела.  Инвестиции в обучението и развитието на хората / Даниела Алексиева. // Човешки ресурси, 2009, N 9, с. 21-23. 

  

Сист. No: 40227

- 586 -

Сп Ч 895

Въргова, Веселина.  Персоналът и кризата / Веселина Въргова. // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 26-27. 

  

Сист. No: 39924

- 587 -

Сп И 503 и

Зарева, Ирена.  Основни предизвикателства пред образователната и професионална подготовка на работната сила в България / Ирена Зарева. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 3, с. 24-65. 

  

Сист. No: 40119

- 588 -

Сп Ч 895

Калинов, Пламен.  Да кажем "Да" на обучението по време на криза / Пламен Калинов. // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 14-15. 

  

Сист. No: 39906

- 589 -

Сп Ч 895

Кризата - фокус върху финансите или има и друго съществено? . // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 16, 21-22. 

  

Сист. No: 39913

- 590 -

Сп Ч 895

Стефанов, Любомир.  Управление на възнагражденията в условията на криза / Любомир Стефанов. // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 7-9. 

  

Сист. No: 39903

- 591 -

Сп Ч 895

Стресираните служители . // Човешки ресурси, 2009, N 8, с. 27. 

  

Сист. No: 39925

Стандартизация и типизация в производството

- 592 -

43115

Иванов, Венцислав.  Стандарти за управление на качеството в агробизнеса / Венцислав Иванов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 465-470. 

  

Сист. No: 40167

- 593 -

43115

Сирашки, Георги.  Стандартизацията предпоставка за качествена селскостопанска продукция / Георги Сирашки. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 391-397. 

  

Сист. No: 40098

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 594 -

43115

Цвяткова, Стойна Добрева.  Стандарти за осигуряване безопастността на храните, прилагани в аграрния сектор / Стойна Добрева Цвяткова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 417-423. 

  

Сист. No: 40130

Реклама

- 595 -

39981

Цонева, Иванка.  Глобализация и локализация на международната реклама / Иванка Цонева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция; Т. 1-4 : Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г., Т. 2. Маркетинг на бизнеса 26 и 27 октомври 2001 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 65-72. 

  

Сист. No: 39937

Хранително-вкусова промишленост

- 596 -

43115

Петрова, Симеонка Александрова.  Измервания на силата в каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци / Симеонка Александрова Петрова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 435-440. 

  

Сист. No: 40143

- 597 -

Сп И 503 и

Петрова, Симеонка.  Изследване на дистрибуционната активност на предприятията, преработващи и консервиращи плодове и зеленчуци / Симеонка Петрова. // Икономически изследвания, XVII, 2008, N 4, с. 132-163. 

  

Сист. No: 40139

Информационни технологии

- 598 -

39981

Дакова, Маргарита В.  По някои проблеми и тенденции на информационния мениджмънт / Маргарита В. Дакова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 103-111. 

  

Сист. No: 40008

- 599 -

43116

Дочев, Михаил.  Счетоводството в условията на информационна глобализация / Михаил Дочев. // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 75-89. 

  

Сист. No: 39885

- 600 -

43115

Емилова, Петя и др.  Интернет технологиите в агробизнеса / Петя Емилова, Веселин Попов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 479-485. 

  

Сист. No: 40170

- 601 -

43115

Захариев, Еленко и др.  Съвременни измерения на мениджмънта и информационната среда на фирмата / Еленко Захариев, Румен Върбанов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 486-494. 

  

Сист. No: 40201

- 602 -

43115

Попов, Веселин.  Използване на Web услуги за В2В интеграция в електронния пазар на селскостопански продукти / Веселин Попов. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 501-507. 

  

Сист. No: 40205

- 603 -

43116

Учет затрат на устранение информационных инцидентов . // Счетоводството и одита в информационната глобализация : Сборник научни статии ; Международна научно-практическа конференция; Свищов, 4-5 ноември 2009 г. : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 447-459. 

  

Сист. No: 39927

- 604 -

Сп Г 62 Св

Краева, Виолета.  Електронният бизнес в условията на цифровизираната икономика / Виолета Краева. // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов, CXII. - Свищов, 2009, с. 75-129. 

  

Сист. No: 39818

- 605 -

Сп Г 62 Св

Попов, Веселин.  Бизнес архитектурата на предприятието - основа за създаване и развитие на приложни програмни системи / Веселин Попов. // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов" . - Свищов, CXII. - Свищов, 2009, с. 237-282. 

  

Сист. No: 39831

- 606 -

Сп А 562

Цанов, Емил.  Създаване на модерна информационна подсистема за управление и разпространяване на научната информация и публикациите в СА "Д. А. Ценов" за целите на дейността на института за научни изследвания при "Д. А. Ценов" / Емил Цанов. // Алманах научни изследвания. СА Д. А. Ценов - Свищов, 3, 2005, с. 292-308. 

  

Сист. No: 38507

- 607 -

Сп C 58

Архитектура на информационната сигурност . // CIO, 2009, N 12, с. 60-63. , декември 2009

  

Сист. No: 40159

- 608 -

Сп C 58

Глобалният пазар на корпоративен софтуер - тенденции и прогнози . // CIO, 2009, N 11, с. 8-10. , ноември 2009

  

Сист. No: 39800

- 609 -

Сп У 732 п

Груничев, Ю. А.  ИТ-аутсорсинг -это выгодно? / Ю. А. Груничев. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 20, с. 50-52. 

  

Сист. No: 39780

- 610 -

Сп C 58

Как да изберем сторидж за среда с виртуален сървър . // CIO, 2009, N 12, с. 44-46. , декември 2009

  

Сист. No: 40157

- 611 -

Сп Б 254 и

Попов, Веселин.  Оценяване на инвестициите в уебуслуги / Веселин Попов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2008, N 7-8, с. 49-54. 

  

Сист. No: 39679

- 612 -

Сп В 83 Э

Розанова, Н.  Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия / Н. Розанова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 10, с. 91-106. 

  

Сист. No: 39750

- 613 -

Сп Н 25 а

Стоянов, Михал.  Вендинг бизнесът в България - възможности и проблеми / Михал Стоянов. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 28-42. 

  

Сист. No: 39666

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 614 -

39981

Дачев, Петър.  Маркетингова стратегия на бизнесите в Интернет / Петър Дачев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 98-102. 

  

Сист. No: 40006

- 615 -

39981

Емилова, Петя.  Електронният бизнес - същност и възможности / Петя Емилова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 75-82. 

  

Сист. No: 40001

- 616 -

39981

Илиев, Драгомир.  Видове информационни източници използвани при проучването on-line / Драгомир Илиев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 118-125. 

  

Сист. No: 40011

- 617 -

39981

Краев, Любен.  Реалностите на фирмените информационни системи и електорнния бизнес / Любен Краев. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 34-41. 

  

Сист. No: 39996

- 618 -

39981

Краева, Виолета.  Бизнесът в глобалното информационно пространство / Виолета Краева. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 42-49. 

  

Сист. No: 39997

- 619 -

39981

Мойнов, Мойно.  Информатизация на управлението и електронен бизнес / Мойно Мойнов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 11-16. 

  

Сист. No: 39995

- 620 -

39981

Попов, Веселин.  WEB технологията - нови възможности за електронен бизнес / Веселин Попов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 83-90. 

  

Сист. No: 40002

- 621 -

39981

Ташкова, Мария.  Електронните пазари - предизвикателство и реалност на XXI век / Мария Ташкова. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 112-117. 

  

Сист. No: 40010

- 622 -

39981

Шишманов, Красимир.  Електронният бизнес в България / Красимир Шишманов. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 57-62. 

  

Сист. No: 39999

Интернет

- 623 -

39981

Даков, Димитър.  Проблеми на публикуването и търсене на научна информация в Интернет / Димитър Даков. // [Двадесет и първи] XXI-ви век: Очаквани реалности в бизнеса и мениджмънта : Юбилейна международна конференция:Т. I-IV; 26 и 27 октомври 2001 г. : Т. 4. Електронен бизнес, Т. 4. Електронен бизнес : АИ "Ценов". - Свищов, 2001, с. 50-56. 

  

Сист. No: 39998

- 624 -

43115

Краева, Виолета.  Приложение на интернет технологиите в агротуризма / Виолета Краева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 495-500. 

  

Сист. No: 40204

- 625 -

43222

Краева, Виолета.  Интернет маркетинг в туризма / Виолета Краева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 17-26. 

  

Сист. No: 40216

- 626 -

Сп F 75

Ангелова, Радостина.  Интернет потребителите - масови типажи и странни птици / Радостина Ангелова. // FP Foreign Policy, 2009, N 6, с. 58-60. , декември/януари

  

Сист. No: 40259

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 627 -

43115

Атанасова, Тодорка и др.  Развитие на селските райони / Тодорка Атанасова, Надежда Петрова, Константин Станков. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 338-345. 

  

Сист. No: 40007

- 628 -

43222

Дъбева, Таня.  Принципи на устойчивото хотелиерство / Таня Дъбева. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 7-16. 

  

Сист. No: 40214

- 629 -

43115

Иванова, Петя.  Симбиозата между селско стопанство и туризъм - източник на национална идентичност и икономически ефекти / Петя Иванова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 358-363. 

  

Сист. No: 40028

- 630 -

43115

Илиева, Любка.  Възможности за иновиране на туристическия продукт в селския туризъм / Любка Илиева. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 375-381. 

  

Сист. No: 40092

- 631 -

43222

Маринов, Стоян.  Теоретични и практически аспекти на концепцията "зелен хотел" / Стоян Маринов. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 74-88. 

  

Сист. No: 40217

- 632 -

43222

Мидова, Петранка.  Роля на анимацията в селския туризъм / Петранка Мидова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 153-161. 

  

Сист. No: 40254

- 633 -

43115

Славова, Гергана.  Успешност на стратегията селски туризъм в условията на финансова криза / Гергана Славова. // Аграрният сектор в условия на финансова криза : Научно-практическа конференция с международно участие; Свищов, 5-7 ноември 2009 г. / Ред. колегия Георги Герганов, Марина Николова, Виолета Блажева : АИ "Ценов". - Свищов, 2009, с. 370-374. 

  

Сист. No: 40084

- 634 -

43222

Сълова, Снежана Динева.  Интернет реклама на туристическите фирми / Снежана Динева Сълова. // Туризмът и устойчивото развитие на обществото : Междунар. науч.-практ. конф. : Сб. докл. : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2009, с. 89-97. 

  

Сист. No: 40223

- 635 -

Сп И 502 у

Георгиев, Г.  Bulgarian Ramsar Sites as a Resource for Ecotourism Development / Г. Георгиев, Мария Василева. // Икономика и управление . - Благоевград, V, 2009, N 2, с. 34-53. 

  

Сист. No: 39963

- 636 -

Сп И 503 и

Горчева, Таня.  Граници на фирмения растеж в сферата на туризма / Таня Горчева. // Икономически изследвания, XVIII, 2009, N 3, с. 128-157. 

  

Сист. No: 40195

- 637 -

Сп И 50

Иванова, Петя.  Симбиозата между селското стопанство и туризъм - източник на автентичност и икономически ефекти / Петя Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 6, с. 58-63. 

  

Сист. No: 40122

- 638 -

Сп Т 926 п

Развитие на сертифицирането в екотуризма . // Туристически пазар, 11, 2009, N 3, с. 8. 

  

Сист. No: 40097

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 639 -

41213

Стоилова, Даниела.  Езиковата компетентност като специфичен PR в обединена Европа / Даниела Стоилова. // Европейски перспективи на националното стопанство : Сборник с доклади от научна конференция с международно участие 9-10 юни 2005 г. : Наука и икономика - ИУ - Варна. - Варна, 2005, с. 886-891. 

  

Сист. No: 40087

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 640 -

Сп Н 25 а

Несторов, Людмил.  Трета египетско-българска конференция, Исмаилия, 5-6 април 2009 г. / Людмил Несторов. // Народностопански архив . - Свищов, LXII, 2009, N 2, с. 85-94. 

  

Сист. No: 39672


 Индекс по АВТОРИ

Абрашева, Марчела 61 
Адамов, Величко 201 
Айвазов, Аспарух 425 
Александров, Станислав 567 
Алексиев, Алекси 419 
Алексиева, Биляна 391 
Алексиева, Даниела 585 
Алън, Джон Л. 11 
Анастасова, Лина 247 
Ангелов, Ангел 73 
Ангелов, Иван 185 
Ангелов, Игнат 409 
Ангелова, Красимира 13 
Ангелова, Красимира И. 287 
Ангелова, Поля 19 392 420 
Ангелова, Радостина 626 
Андреев, Иван 493 
Андреев, Н. 68 
Андреева, М. 265 
Андреева, Мария 483 
Андронов, Емил 377 
Аникина, И. Д. 85 
Ансимов, Д. Г. 86 
Антов, Момчил 141 258 259 
Арсенова, Искра 369 
Архипов, А. П. 344 
Асенов, Анатолий 416 440 
Асенова, Мариана Г. 250 
Аспарухова, Илка 119 
Атанасов, Атанас 494 
Атанасов, Димо 434 437 
Атанасова, Тодорка 69 627 
Бабленкова, И. И. 345 
Бакърджиева, Милка 14 441 
Балтов, Милен 472 
Банишки, Иван 475 
Банчев, Петър 239 
Башев, Храбрин 415 
Белева, Искра 52 292 
Березин, М. Ю. 145 
Беспалов, М. В. 87 
Блажева, Виолета 211 379 
Богданова, Маргарита 45 288 
Богомилова, Жанет 56 
Богомилова, Нонка 8 
Божилов, Божидар М. 495 
Божинов, Божидар 160 
Божинова, М. 266 
Божинова, Марияна 72 221 410 
Божков, Васил 512 521 522 560 561 
Бойчева, Елица 346 
Бонев, Живко 523 524 576 
Борисов, Борислав 302 461 
Борисова, Лалка 302 
Боровикова, Е. В. 88 
Брезоева, Бойка 525 526 571 
Бурлачков, В. 38 
Вайсилова, Емилия 527 
Варамезов, Любчо 47 468 
Василев, Венцислав 325 326 
Василев, Йордан 44 57 205 206 469 
Василев, Йордан Иванов 289 
Василев, Красен 522 
Василева, Весела 74 
Василева, Елка 240 
Василева, Мария 635 
Василева, Пламена 380 
Велкова, Дочка 316 
Веселинова, Надежда 233 252 
Вечев, Венцислав 496 
Висарионова, Ралица 234 
Волкова, О. Н. 126 
Врачовски, Данаил 308 
Вуцова, Албена 5 
Вълев, Невен 124 187 
Върбанов, Иван 368 
Върбанов, Иван Ал. 6 
Върбанов, Румен 601 
Въргова, Веселина 586 
Гаджиев, А. А. 89 
Гайдова, Анелия 171 442 
Ганев, Георги 139 197 
Ганева, Ваня 48 360 
Ганчева, Зорница 260 390 
Гарабедян, Кая 262 
Гафурова, Г. Н. 106 
Генов, Евгени 229 
Генчев, Евгени 248 
Георгиев, Г. 635 
Георгиев, Георги 161 164 
Георгиев, Никола 15 443 
Георгиева, Нонка 361 
Георгиева, Теодора 212 476 
Геращенко, И. П. 176 
Герганов, Георги 570 
Гиндев, Евгений 282 
Глущенко, В. В. 90 91 
Говорун, Д. А. 479 
Голева, Поля 299 
Горанова, П. 267 
Горанова, Пенка 58 241 242 243 
Гордеева, О. Е. 264 
Горчева, Таня 172 222 286 636 
Григоров, Атанас 278 
Грозева, Димитрина 213 
Грозева, Димитринка 214 
Груничев, Ю. А. 609 
Грюнвалд, Майкъл 383 
Гълъбов, Борис 227 
Гълъбов, М. 528 
Гълъбов, Марин 127 477 529 
Дадашева, Ю. А. 146 
Даков, Димитър 623 
Дакова, Маргарита 49 309 310 497 
Дакова, Маргарита В. 598 
Дамянов, Атанас 272 470 
Данилов, Ю. 92 
Данчева, Ралица 498 
Дачев, Петър 50 614 
Дечев, Дечко 393 
Дечева, Веселка 75 
Джерманова, Е. 2 355 
Джоргов, Данил 93 
Диденко, В. Ю. 345 
Дилков, Цветан 444 
Димитров, Митко 188 
Димитров, Николай 513 
Димитрова, Боряна 283 
Димитрова, Ваня 445 
Димитрова, Мариана 62 
Димитрова, Мина 530 
Димитрова, Ралица 446 
Димитрова, Ренета 76 
Димитрова, Теодора 128 
Динев, Михаил 577 
Динков, Динко 426 
Дичева, Ю. 356 357 
Дойчинова, Юлия 70 
Дончева, Людмила 215 361 
Дочев, Иван 514 
Дочев, Михаил 599 
Драганова, Румяна 230 
Драгнев, Георги Добрев 162 
Друмева, Мариана 35 
Дурин, Стоян 531 
Душанов, Иван 515 532 533 
Душкова, Миглена 223 
Дъбева, Таня 628 
Еванович, Д. С. 95 
Евлогиев, Емил 534 
Егоров, Д. Г. 39 
Емилова, Ирена 376 500 
Емилова, Петя 600 615 
Епифанов, А. А. 554 
Ермасова, Н. Б. 147 
Ерусалимов, Румен 327 328 329 347 354 
Желязков, Димитър 516 
Желязкова, Звезделина 168 
Живков, Николай 28 301 
Живондов, Аргир 396 
Жуков, А. Н. 130 
Зарева, Ирена 359 587 
Захариев, Андрей 120 263 373 
Захариев, Васил 121 
Захариев, Еленко 447 601 
Захариева, Галина 235 
Зелеева, О. Ю. 579 
Зиновиев, Владимир 298 
Златарева, Катя 568 
Златков, Иван 535 536 
Златкова, Антоанета 53 
Иванов, Александър 418 
Иванов, Венцислав 592 
Иванов, Виктор 293 
Иванов, Костадин 41 148 
Иванов, Николай Пенев 556 
Иванов, Петко 397 398 399 400 
Иванова, Галя 499 
Иванова, Маргарита 319 
Иванова, Мария 84 
Иванова, Петя 629 637 
Иванова-Кузманова, Галя 500 
Иванчева, Людмила 363 
Илиев, Боян 348 
Илиев, Даниел 244 
Илиев, Драгомир 235 616 
Илиев, Цветан 32 386 
Илиева, Боряна 7 279 
Илиева, Любка 630 
Илиева, Таня 16 303 
Илийчовски, Светослав 411 
Ималова, Диана 557 
Ионов, А. В. 482 
Исаева, П. Г. 89 
Искров, Иван 199 
Ицкович, Б. Ф. 94 
Йовоган, Марселен М. 464 
Йонкова, Бойчинка 537 
Йоновски, Калин 501 
Йоновски, Калин Й. 538 
Йорданов, Димитър 539 
Йорданов, Пламен 311 312 
Йорданов, Радослав 245 
Йотов, Йото Д. 330 331 332 559 
Йотова, Йонка В. 332 559 
Кабаиванов, Светозар 255 
Калинов, Калин 51 
Калинов, Пламен 588 
Камалян, А. К. 349 
Каменов, Камен 412 484 
Кан, Матю Е. 384 
Канарян, Нигохос 83 182 
Касабова, Камелия 294 
Касърова, Виолета 77 78 
Кирев, Любен 1 
Кирилова, Милена 295 
Кирилова, Надежда В. 343 
Кирилова, Яна 138 
Киров, Стоян 338 
Кишеня, В. И. 177 
Ключников, М. В. 95 
Коджабашев, Михаил 207 
Колев, Иван 381 
Колев, Кольо 304 
Колев, Николай 448 540 
Колев, Танко 401 
Колева, Н. 3 
Колева, Рая 296 
Колева, Росица 125 210 572 
Колева, Христина 541 
Конов, Никола 208 
Коновалов, А. А. 96 
Коняев, А. А. 165 
Косев, Серьожа 387 
Костадинова, Надка 69 435 
Костенаров, Красимир 180 
Костова, Септемврина 478 
Костова, Силвия 573 
Костырко, Лидия 439 
Костюк, А. Н. 479 
Котева, Нина 427 
Котлър, Филип 249 
Коточева, Таня 542 
Краев, Любен 617 
Краева, Виолета 604 618 624 625 
Крумов, Виктор 402 
Крумова, Диана 502 
Крумова, Силвия 503 
Кръстев, Бисер 163 169 
Кръстителски, Илко 79 320 
Кунев, Красимир 59 173 
Кънев, Петър 184 
Кънева, Тотка 321 504 
Кънчев, Иван 70 
Лазаренко, А. Л. 97 
Лазарова, Елица 408 
Лазарова, Райна 78 
Лайков, А. Ю. 350 
Лалаев, С. Г. 569 
Левин, М. 231 
Леонидов, А. 98 
Леонова, Е. Д. 130 
Лилова, Илина 129 
Линкова, Маруся 153 167 408 
Личев, Александър 99 
Личев, Тихомир 25 196 
Луканова, Победа 359 
Львова, Н. А. 264 
Любенов, Здравко 471 
Ляпов, Филип 517 
Маламова, Нона 438 
Мамонтов, Д. С. 100 
Манагаров, Р. И. 480 
Манолова, Ваня 403 
Манчев, Цветан 179 
Маринов, Антон 63 
Маринов, Марин 101 
Маринов, Стоян 631 
Маринова, Маргарита 36 
Марков, Огнян 174 
Марчева, Анастасия 12 
Матеева, Екатерина 297 
Матова-Головина, Анастасия 563 
Меразчиев, Васил 137 
Механджийска, Гинка 9 
Мидова, Петранка 236 632 
Миланов, Владимир 166 
Милев, Жеко 317 
Милинов, Валентин 122 
Минков, Венцислав 413 505 
Минков, Илиан 486 
Миновска, Венета В. 322 
Минчева, Ивана 149 
Миркова, Десислава 485 
Митев, Неделчо 462 
Митрофанова, И. В. 130 
Мицов, Вихър 404 
Мишева, Ирена 251 323 333 334 335 339 
Мойнов, Мойно 619 
Момчев, Симеон 143 
Мочурова, Милкана 372 
Мушкаров, Гошо 54 
Мянушев, Енчо 425 
Наама, Карим 268 269 
Наим, Мозес 285 
Найденов, Николай 274 
Начкова, Мая 578 
Ненков, Димитър 181 
Ненова, Радка 216 
Ненчева, Искра 435 
Несторов, Людмил 34 42 194 640 
Несторов, Людмил Иванов 17 27 
Нечаев, А. С. 102 
Нешева, Маргарита 33 
Нешева-Кьосева, Нинел 80 
Николов, Илия 156 
Николов, Николай 543 
Николова, Бистра 158 
Николова, Десислава 315 
Николова, Маргарита 324 
Николова, Марина 431 
Никулина, О. В. 220 
Никульшин, Д. А. 131 
Нинов, Димитър 150 
Нинов, Николай Благоев 305 
Нурзат, О. А. 110 
Орешаров, Николай 518 
Орешков, А. А. 105 
Осипова, И. В. 362 
Павлов, Нено 306 313 336 
Павлова, Лиляна 363 
Палий, В. Ф. 544 
Памукчиев, Минко 37 364 
Панева, Лиляна 103 132 154 256 275 
Панова, Я. 4 
Пантелеева, Искра 184 219 
Пантелеева, Силвия 314 
Панчева, Станислава 203 506 
Папазов, Игнат 104 558 
Парахин, Ю. Н. 349 
Пашоли, Алкета 31 574 
Пашутин, С. 487 
Педенко, О. Н. 453 
Пенков, Илко Л. 81 
Перков, Венцислав 417 
Петков, Ирослав 208 
Петков, Пламен 421 
Петков, Пламен И. 20 
Петков, Росен 481 
Петров, Иван 60 
Петрова, Лиляна 545 
Петрова, Надежда 69 627 
Петрова, Симеонка 388 597 
Петрова, Симеонка Александрова 596 
Пилев, Деян 370 
Пирински, Христо 189 
Пищалов, Никола 429 
Полищук, Л. 454 
Пономаренко, Е. В. 40 
Попкова, Н. А. 170 
Попов, А. А. 200 
Попов, В. Н. 105 
Попов, Веселин 600 602 605 611 620 
Попов, Юлиан 190 
Попова, Камелия 490 
Попова, Л. В. 191 
Поптолев, Тошко 300 
Попчев, Иван П. 375 
Почалеев, Петър 204 432 
Праматарска, Светлана 78 
Придачук, М. П. 133 
Проданов, Стоян 175 202 
Пътев, Пламен 83 182 
Рабаева, А. И. 455 
Рабинович, А. М. 546 
Радев, Пламен 365 
Радулова, Анелия 175 
Раковска, Мирослава 238 
Рангелов, Евгени 547 
Ранкова, Заря 396 
Рафаилов, Димитър 82 
Рачев, Филип 71 
Рашева-Мерджанова, Яна 371 
Родионов, И. И. 106 
Родионов, Ю. В. 107 
Розанова, Н. 612 
Рупска, Теодора 564 565 
Русанова, Е. Г. 41 
Русев, Иван 519 
Рыкова, И. А. 97 
Рыкова, И. Н. 108 
Савова, Камелия 548 
Сажина, М. А. 109 
Саркисян, Карина 237 290 
Свраков, Антон 549 566 
Седнев, В. 92 
Симеонов, Истилиян 155 550 
Симеонов, Стефан 123 
Симеонова, Росица 507 
Симония, Н. А. 385 
Синева, М. В. 114 
Сирашки, Георги 593 
Сирашки, Христо 449 492 
Славева, Красимира 217 335 422 
Славова, Гергана 224 633 
Смит, Филип 580 
Смулов, А. М. 110 
Снеговая, М. 193 
Станков, Константин 627 
Станкулов, Цветан 151 
Станчева, Румяна 307 
Статев, Венцислав 225 
Степанова, А. Н. 140 
Стефанов, Любомир 590 
Стефанов, С. 267 
Стефанов, Стефан 46 291 508 
Стефанов, Стефан В. 66 
Стефанова, Акулина Андреева 366 
Стефанова, Йоанна 340 
Стоилова, Даниела 639 
Стойкова, Пепа 144 
Стоянов, Михал 613 
Стоянов, Стоян 520 
Стоянова, М. 358 
Султанов, Г. С. 89 
Събчева, Галина 551 552 
Сълова, Снежана Динева 634 
Тананеев, Емилиян 157 
Тананеева, Живка 582 
Таранкова, Л. Г. 276 
Татынов, С. И. 111 
Ташкова, Мария 621 
Тернопольская, Г. Б. 152 
Тимчев, Марко Л. 509 
Тиникашвили, Т. Ш. 112 
Тодоров, Т. И. 270 
Тодоров, Т. Ив. 67 
Тодоров, Тодор 21 382 423 
Тодоров, Тодор Ив. 22 24 198 280 
Тодорова, Стела 204 432 
Томева, Милка 261 
Тонких, А. С. 482 
Тонкова, Станка 195 
Тотев, Стоян 188 
Тошков, Кирил 192 
Третнер, Карл 134 
Турбина, К. Е. 351 
Тютюрюков, В. Н. 152 
Тютюрюков, Н. Н. 152 
Уеб, Тоби 452 
Уткин, В. С. 113 
Уткина, А. 456 
Фам, Т. Т. 553 
Федотов, М. А. 457 
Федулова, Е. А. 474 
Филипова, Теодора 218 
Христов, Владимир 300 
Христов, Георги 513 
Христов, Никола 562 
Христов, Чавдар 253 
Христова, Василена 341 342 
Христова, Мая Веселинова 414 
Христова, Светлинка 55 
Хубенов, Огнян 436 
Цамутали, О. А. 352 
Цанов, Васил 64 65 
Цанов, Емил 606 
Цанова, Стела 23 
Цветков, Цветан 510 581 
Цветкова, Маргарита Г. 209 
Цветкова, Надежда 511 575 
Цвяткова, Стойна Добрева 226 583 594 
Цоков, Галин 367 
Цонева, Иванка 10 595 
Цончев, Радослав 180 
Ченков, Адриан Валентинов 424 
Черных, М. М. 352 
Чиприянов, Михаил 246 
Чиприянова, Катя 337 
Чкорев, Николай 374 
Чонова, Румяна 29 30 
Чонова, Румяна Светославова 281 
Шаргородская, Ю. 584 
Шевелева, И. 231 
Шикорска, Алина 26 
Шипова, Е. 92 
Ширлетов, Александър 458 
Шишманов, Красимир 622 
Шишманова, Пенка 43 
Шопов, Георги 18 
Шопова, Маргарита 159 
Щеголькова, Светлана 439 
Ягодин, Асен 450 
Якунин, С. В. 114 
Янков, Н. 271 
Янков, Никола 451 
Ясин, Е. 193 
Alcorta, Ludovico 459 
Altavilla, Carlo 115 
Anderson, Richard J. 467 
Ascari, Guido 116 
Bakurdjieva, Radostina 460 
Bekaert, Geert 135 
Bindseil, Ulrich 117 
Cabuleva, Kostadinka 389 
Christova-Balkanska, Iskra 178 
Ciccarelli, Matteo 115 
Datar, Strikant M. 555 
Ellingson, Jorgen 491 
Epstein, Marc J. 555 
Frigo, Mark L. 467 
Georgiev, Yasen 465 
Harrington, Scott E. 353 
Hodrick, Robert J. 135 
Houbenova-Delisikova, Tatiana 136 
Inotai, Andras 232 
Kanarian, Nigohos 83 
Kierulff, Herbert 489 
Kirev, Luben 1 
Liang, An Tong 459 
Mason, Colin M. 463 
Nyborg, Kjell G. 117 
Patev, Plamen 83 
Petersen, Henry L. 489 
Ropele, Tiziano 116 
Shopov, Georgi 318 
Simeonov, Stefan 123 
Strebulaev, Ilya A. 117 
Tchipev, Plamen D. 183 
Tomlinson, Mark 459 
Yankov, N. 271 
Yorgova, Nadya 118 
Yuthas, Kristi 555 
Zahariev, Andrey 263 
Zhang, Xiaoyan 135 
Эльянов, А. 277 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрните кооперации - сравнителни предимства и перспективи за развитие 69 
Адаптиране на аграрната политика на България в сектора "Плодове и зеленчуци" към общата аграрна политика на Европейския съюз 410 
Актуални проблеми на бизнесанализа в аграрния сектор 215 
Актуални счетоводни аспекти при здравното осигуряване 321 
Актуальные задачи российского страхового бизнеса в условиях кризиса 350 
Акцизи 141 
Амбивалентният подход към религията у Ерих Фром 8 
Американская пенсионная система в условиях кризиса и сравнение с Россией 200 
Амортизационная премия как инструмент оптимизации налогообложения 569 
Анализ и прогнозиране за задължителното социално осигуряване във връзка с изменението на заетостта 304 
Анализ на динамиката и структурата на безработицата в общини Свищов и Белене 66 
Анализ на динамиката на брутната добавена стойност и инвестициите в аграрния сектор в България за периода 1998-2008 217 
Анализ на лизинговата сделка 159 
Анализ на трудовия пазар в България за периода 2000-2007 година и разработване на мерки срещу безработицата в условията на световна финансова криза 63 
Анализ на финансовите отчети 512 
Анализ финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Юг России" (2002-2007, 2008-2012 гг.) 130 
Аналитична оценка на бизнеса в годишния доклад за дейността на предприятието 210 
Антикризисные налоговые меры: страны Европейского союза и Россия 152 
Архитектура на информационната сигурност 607 
Балансираната система от показатели и алтернативни управленски системи 477 
Банкова счетоводна отчетност и пазарната икономика 558 
Бедността - субективна оценка 15 
Бизнес архитектурата на предприятието - основа за създаване и развитие на приложни програмни системи 605 
Бизнес и корупция 33 
Бизнес, корпоративно управление, финансово отчитане и одит при криза 517 
Бизнесът в глобалното информационно пространство 618 
Биогоривата - алтернатива на конвенционалните горива 382 
Биологичното земеделие - път за излизане от кризата в родното селско стопанство 432 
Биологичното производство на трайни насъждения и лозя - възможност за девирсификация на производството 431 
Биопазарът в Германия се променя. Тенденции и потенциал 433 
Борьба с инфляцией в XX и XXI вв. 114 
Бухгалтерский учет лизинговых операций во Вьетнаме 553 
България стана шампион по репресивна бюджетна политика 185 
Българската макроикономика след 20 години преход 197 
Българското общество между колективизма и индивидуализма 10 
Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные инструменты преодоления экономического кризиса в России 40 
Бюрократичното поведение - рационално или ирационално? 6 
Бягството от данъка и икономиката в сянка - теоретичен модел 120 
В търсене на портфейлна диверсификация в Югоизточна Европа 182 
Валутен борд по време на външни икономически кризи 129 
Валутните позиции на търговските банки при прехода към Еврозоната (Проблеми и решения) 99 
Вендинг бизнесът в България - възможности и проблеми 613 
Вероятностният подход при предвиждане и оценка на управленския риск 46 
Взаимодействието между социалното осигуряване и социалното подпомагане - реформи, проблеми и очаквания 305 
Видове информационни източници използвани при проучването on-line 616 
Визов режим и интеграция 12 
Влияние на Световната банка върху европейските здравни системи 79 
Влияние на третичния сектор върху ефективността на националната икономика 43 
Влияние на чуждестранните инвестиции върху конкуренцията 174 
Влияние рискованных финансовых операций на стабильность финансового рынка 131 
Влияние финансовой архитектуры компании на ее стратегическую эффективность 140 
Влиянието на заетостта върху финансирането на национална здравноосигурителна каса 322 
Внешние заимствования России в условиях мирового финансово-экономического кризиса: проблемы и риски 107 
Вопросы глобального регулирования 86 
Вопросы страховых выплат за причинение вреда жизни и здоровью потерпевших по ОСАГО 351 
Връзка и зависимост регистрирани заболявания - смъртност по причини 320 
Връзката между науката и индустрията в Медиконовата долина 2 
Всички за борда 124 
Възможните предизвикателства за индивидуална субективност при рецензиране и акредитиране 365 
Възможности за иновиране на туристическия продукт в селския туризъм 630 
Възможности за международен сравнителен анализ на стойностните показатели за театрална дейност 208 
Възможности за органично овощарство. Основни принципи 400 
Възможности за преки чуждестранни инвестиции чрез международни бизнес-инкубатори в България 274 
Възможности за прилагане на европейския и световен опит при статистическото изследване на надомните работници в България 20 
Възможностите на Microsoft ® Excel за изготвяне на индивидуални и консолидирани счетоводни отчети и за анализ 497 
Възстановявяне на надвнесен данък по ЗДДС 149 
Външният одитор в помощ на предприятието 575 
Гарантиране на вземанията при несъстоятелност - нов момент в осигурителната политика 303 
Глобализация и локализация на международната реклама 595 
Глобализация с различни лица 283 
Глобализация, власт, идентичност 279 
Глобализация, култура и икономическо поведение 281 
Глобализацията 285 
Глобалната икономика - нови възможности за малките и средни предприятия 230 
Глобалният пазар на корпоративен софтуер - тенденции и прогнози 608 
Глобалният проект 282 
Глобальный финансовый кризис: концепция многовариантной диагностики, законы кризисологии 90 
Гражданското общество и местното самоуправление 301 
Граници на фирмения растеж в сферата на туризма 636 
Да делегираме правомощия, но правилно 441 
Да кажем "Да" на обучението по време на криза 588 
Да създадем център за стратегическо развитие 189 
Данъчна система и икономически растеж 153 
Данъчна трактовка на ефектите от експлоатация и отписване на амортизируеми активи 151 
Данъчният контрол и изискванията на Европейския съюз 157 
Данъчно третиране на разходите за лихви по финансирания с привлечен капитал 154 
ДДС не трябва да се намалява и диференцира 156 
Дейности и задачи на маркетинговия мениджър в застраховането 251 
Демократическата партия в България за социално-икономическата политика на временното правителство в Русия (февруари-октомври 1917) 36 
Дилемата на съвременния университетски преподавател: да обучава студентите или да прави научни изследвания? 368 
Динамика налоговой системы США 147 
Дипломатически и двустранни отношения между Р България и Р Литва 273 
Директните плащания и развитието на земеделските стопанства в България 394 
Дисконт по облигациям с правом досрочного погашения: учет у эмитента 546 
Диференциране и ефективност на университетската система - предизвикателства пред научните изследвания в европейските университети 356 
Добри практики в агробизнеса 211 
Договаряне и дължимост на лихви и неустойки при търговски кредит 132 
Докторантурата в България - анализ и модел за оценка 369 
Доставката C&F според американските правила за условия на доставка 275 
Доставката CIF според американските правила за условия на доставка 256 
Дължимата последваща информация при търговията с акции 93 
Държавната аграрна политика в областта на зърнопроизводството: стратегически приоритети, цели и резултати 414 
Европейска интеграция и социалната политика 287 
Европейски изисквания към дейността на данъчните контролни органи 144 
Европейски критерии за работната среда и въвеждането им в Българското право 56 
Европейски модел на взаимодействието между икономика, държава и гражданско общество 286 
Европейски политики за противодействие на кризата в заетостта 292 
Европейски предизвикателства: условия на труд 47 
Европейски съюз и неговата обща селскостопанска политика 291 
Европейските финансови пазари и портфейла на пенсионните фондове 308 
Единодействието на националните кооперативни съюзи в Р. България 68 
Една алтернатива на ревизията в аграрния сектор 511 
Езиковата компетентност като специфичен PR в обединена Европа 639 
Екипен подход при управлението на проекти 449 
Екологичен подход за производство на плодове 396 
Екологични параметри и територии 374 
Екологичните плодове - реалност и бъдеще 418 
Експортно представяне на България и конкурентноспособност 235 
Еластична мрежа на кризата и фалит в аграрния сектор 412 
Електронните пазари - предизвикателство и реалност на XXI век 621 
Електронните пари и тяхното потенциално влияние върху паричната маса в България 160 
Електронният бизнес - същност и възможности 615 
Електронният бизнес в България 622 
Електронният бизнес в условията на цифровизираната икономика 604 
Елементи на застрахователния пазар 331 
Ефекти, причинени от програми по обратно изкупуване на акции 562 
Ечемик 395 
За биологичното производство в България 403 
За необходимостта от повишаване математическата подготовка на студентите от специалност "Стопанско управление" 361 
За необходимостта от хармонизация между счетоводната и статистическата практика 22 
За новите аспекти в управлението на връзките с клиентите 240 
За някои проблеми пред счетоводството, управлението и вътрешния одит 510 
За перспективите пред валутния борд 81 
За промяната в действията на държавата по отношение на икономическата политика 195 
За социалната значимост на малките предприятия 468 
За съвременната социална правова държава 28 
За същността на дълготрайните материални активи 538 
За същността на счетоводния анализ 567 
За същността на съвременната социална политика 13 
За управлението на продажбите във фирмената дейност 233 
Заболеваемост и лично застраховане 332 
Зараждането на счетоводните знания през епохата на българското възраждане и европейските влияния - пътят на едно изследване между известното и хипотезата 519 
Застраховай ближния си 342 
Застраховане на кредитните рискове вътре в страната 329 
Застраховане на работодателя срещу щети вследствие нарушено доверие в договора 327 
Защо предмет на управленската отчетност да е и самоусъвършенстването на процесите по идентифициране на управленска информация 448 
Здравните застрахователни продукти - фактор за здравната реформа у нас 323 
Зелената икономика 384 
Земеделската производствена кооперация в условията на взаимодействие с кооперативната система в България 70 
Идентификация на търговски единици и маркиране с баркод 254 
Идентифициране на ключовите покупкоопределящи характеристики с помощта на факторен анализ 245 
Избор на стратегически ходове за оптимизиране на технологичната функция на фирмата 476 
Изграждане на целевата система в процеса на формулиране на диверсификацията 246 
Изисквания към годишния финансов отчет за 2009 г., изготвен по реда на МСС 566 
Изисквания към системите на образование и професионална квалификация 359 
Изисквания към счетоводното приключване и изготвяне на финансовите отчети за 2009 г. 545 
Изискванията към счетоводната информация и възможностите за тяхното класифициране 506 
Измервания на силата в каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци 596 
Измеренията на пенсионните инвестиции при финансовата стабилизация на икономиката 313 
Изпитване на нови български сортове трикале за зърно 401 
Използване на Web услуги за В2В интеграция в електронния пазар на селскостопански продукти 602 
Използване на дисперсионния анализ при измерване на сезонните колебания в селското стопанство 23 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към юли 2009 г. 142 
Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.) 175 
Изследване на дистрибуционната активност на предприятията, преработващи и консервиращи плодове и зеленчуци 597 
Икономическа ефективност при ремонт на селскостопанската техника 387 
Икономически асиметрии в Европейското земеделие 420 
Икономически ефекти от либерализация на търговията в периода на асоциалното членство на България в Европейския съюз 234 
Икономически проблеми на новото столетие 37 
Икономическите кризи като проблем на управлението. Ролята на управлението на селското стопанство - фактор за преодоляване на кризите 404 
Икономическият растеж и оптимизирането на капиталовата структура на българските фирми 201 
Икономическото възстановяване ще започне в средата на 2010 249 
Има ли място концепцията за стратегическата измама във фирмената политика 484 
Инвентаризацията през призмата на бъдещето 505 
Инвестиции в интелектуалния капитал 481 
Инвестиции в обучението и развитието на хората 585 
Инвестиционни имоти: определение, класифициране, признаване и оценяване 521 
Инвестиционный анализ в условиях неопределенности бизнес-окружения 176 
Индексът на глобалните градове 284 
Индикатори за качество на университетските изследвания в Австрия 357 
Инновационные подходы к подготовке учебно-методических материалов для уровневой подготовки в вузах 362 
Иновациите в селскостопанските предприятия в условията на финансова криза 408 
Иновационна екосистема на агросектора в България 212 
Институциональные аспекты организации и функционирования мирового алмазного рынка 231 
Институциональные и культурные ограничения догоняющих стран 193 
Инструментальное обеспечение управления рыночной стоимостью фирмы 482 
Интернет и застраховане 328 
Интернет маркетинг в туризма 625 
Интернет потребителите - масови типажи и странни птици 626 
Интернет реклама на туристическите фирми 634 
Интернет технологиите в агробизнеса 600 
Интернет трудови борси 50 
Инфлационната среда в България - очаквания и реалности 167 
Инфлация и икономически растеж в България по пътя към Еврозоната 168 
Информатизация на управлението и електронен бизнес 619 
Информационната асиметрия и липсата на информация като фактор за ограничаване на икономическия растеж 202 
Информационни ресурси за търсене на работа и заплащане на труда в WWW 49 
Информираност на потребителите на здравни услуги за застраховката "Професионална отговорност" на медицинския персонал 335 
Исламская финансовая система 264 
ИТ-аутсорсинг -это выгодно? 609 
Как да изберем сторидж за среда с виртуален сървър 610 
Какви са изискванията към качеството на пресните култивирани гъби, които се предлагат у нас 426 
Какво следва 186 
Капиталовата структура - фактор на растежа в банковата сфера 163 
Касовото изпълнение на държавния бюджет и проблеми при счетоводното му отчитане в банките 137 
Католическата църква 11 
Китайская экономика в условиях кризиса: антикризисные меры и перспективы развития 191 
Клъстерният подход за повишаване конкурентноспособността в агробизнеса 213 
Кога активите и пасивите, приходите и и разходите и паричните потоци се педставят на брутна и кога на нетна база 535 
Козевъдството в България в условията на криза 436 
Коинтеграционен анализ на вноса и износа на тютюн в България 421 
Комплексната оценка на одитора - отправна точка при формиране на поведението на външните потребители на информация 573 
Комуникационна политика и дистрибуционни канали за банкови продукти 166 
Конкурентноспособност на българските фирми в процеса на интеграция в Европейския съюз 288 
Конкурентные взаимодействия в отрасли информационных технологий: мировой опыт и Россия 612 
Конкурентный маркетинг сложной техники с использованием методов поведенческих финансов на мировом рынке 106 
Консервация на нетекущи активи 524 
Концептуални въпроси на стратегическото планиране в големите стопански формации 462 
Концепцията на Питър Дракър за новата парадигма на мениджмънта 447 
Корпоративная социальная ответственность или государственное регулирование: анализ институционального выбора 454 
Корупционната среда в България - реалности и предизвикателства 34 
Коэффициентный анализ финансовой базы бюджета 112 
Крайно недостатъчно 315 
Кризата - фокус върху финансите или има и друго съществено? 589 
Кризата в аграрния сектор на България 409 
Кризата, одитът и другите 577 
Кризис лидерства и новые ценности глобального менеджмента 455 
Критерии за навлизане на чуждестранните инвестиции в България 172 
Кръгът на стейкхолдерите: обзорно изследване на теорията на заинтересованите страни 446 
Към атрактивен туризъм в България 227 
Към въпроса за счетоводната информация в кризисния мениджмънт 500 
Лидерството в съвременните бизнес организации 32 
Макроикономически анализ на отрасъл селско стопанство 45 
Макроикономически зависимости на пазара на труда: България и Европейския съюз 64 
Малките и средни предприятия - важен фактор за иновационна активност на икономиката 219 
Малките и средни предприятия и обществените поръчки - добри практики от ЕС 473 
Малките и средните предприятия и динамизиране на пазара на трудови ресурси 57 
Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти 294 
Маркетингова стратегия - средство за успешно пазарно поведение на фирмата 241 
Маркетингова стратегия и on-line медиите 242 
Маркетингова стратегия на бизнесите в Интернет 614 
Маркетингови аспекти на селския туризъм - фрагментарни изследвания на къщи за гости 221 
Маркетингови подходи за пласиране на пенсионните схеми 314 
Маркетингът в условията на промяна 239 
Масова индивидуализация на услугата - основа на успешен маркетинг на взаимозръзките в сферата на услугите и туризма 247 
Междукултурен анализ в глобалната икономика 243 
Международен стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия 571 
Международният сравнителен анализ на безработицата - критерий за евроинтеграцията на обществото 67 
Международноправни аспекти при работа с оперативни програми на ЕС 298 
Методи на амортизацията 528 
Методика аудита устойчивости малых предприятий 579 
Методически подход за анализ на устойчивостта на земеделието у нас 429 
Методические аспекты формирования заемного капитала компании 85 
Методологически подходи към поведението на човека в икономиката 29 
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов реструктуризации 177 
Механизм кредитования в коммерческом банке 95 
Механизм управления финансовыми потоками страховой организации 345 
Мировая нефтегазовая промышленность: проблемы и перспективы 385 
Мировой экономический кризис и развивающиеся страны 277 
Митническо посредническо и агентиране 261 
Митологичен аспект на евроинтеграцията 7 
Многокритериален избор на проектни решения: някои практически алгоритми 375 
Мобилността - възможност за кариерно развитие на младите учени и докторанти 363 
Модел на информационно осигуряване на отчетността с дълготрайните нематериални активи 495 
Модели за диагностичен счетоводен анализ на активите и пасивите на корпорацията 568 
Модели за организация на счетоводството 502 
Модели за отчитане и разпределение на непреките разходи в управленското счетоводство 507 
Модели за оценка на краткосрочните кредити за земеделие 119 
Моделиране разпределението на земеделските стопанства в България за периода 1897-2005 г. 392 
Моделът D-CAPM при определяне на очакваната доходност на компаниите на формиращия се капиталов пазар в България 180 
Модерни методи за предпазване на хранителните продукти от увреждане 377 
Модерни методи за управление на разходите в условията на европейска интеграция 475 
Модернизиране на застраховането, основано на знанието и добрите практики 336 
Мотивация на общопрактикуващия лекар в условията на промяна 376 
Мястото на аграрния сектор в състава ва БВП - ретроспекция и прогноза 423 
Намаляване на търговския риск при картови онлайн плащания 229 
Насоки за отчитане в бюджетните предприятия и общините на средствата, получени от структурните фондове на Европейския съюз 541 
Научните изследвания в университетите във Великобритания 358 
Научният кампус на общество "Лайбниц" - модел за партньорство с германските висши училища 4 
Националната научна политика пред нови задачи 5 
Не риск, а възможност 452 
Некоторые аспекты определения стоимости перестрахования эксцедента убытка 352 
Нелоялна конкуренция - добавки към предлагани стоки и услуги 207 
Необходими IT умения на вътрешните одитори 580 
Необходимите промени за утвърждаване на общ арабски пазар 269 
Необходимо ли е ново административно-териториално деление 196 
Неоклассическая экономическая теория как организационное оружие (еще раз о мировоззренческой основе мирового финансового кризиса) 39 
Неплатеният труд като позитив на борбата с бедността - доброволен труд и доброволчество 53 
Неравенство в доходите, социална политика и икономически растеж 17 
Нефинансова информация във финансовите отчети 518 
Новата икономика след кризата. Къде ще сме ние? 187 190 
Новата роля на изследователските университети в Европа 355 
Нови сортове твърда пшеница 393 
Новый этап в деятельности "Группы 20" по преодолению последствий мирового финансового кризиса 276 
Нормативен обхват на гаранциите по влоговете 103 
Нормативната база на счетоводството в Република България се нуждае от радикална промяна 515 
НСЗКБ: Проблемите са много и могат да се решават само със съвместни усилия 428 
Нужен ли убыточной компании антикризисный менеджер 487 
Някои аспекти на присъединяването на страните от Източна и Централна Европа към Европейския съюз 290 
Някои аспекти при калкулирането на разходите за здравни услуги в условията на глобализация 504 
Някои небходими промени в Кодекса на труда 54 
Някои показатели за финансов анализ на фирмата 127 
Някои тенденции в динамиката на заетостта в България 59 
О совершенствовании системы обязательного медицинского страхования 344 
Об антиинфляционных процессах в экономике 170 
Обзор современных исследований по теории структуры капитала 41 
Обмитяване 258 
Образованието и качеството на човешките ресурси 364 
Одитните комитети - регулаторно изискване или осъзната потребност 581 
Одитните комитети в Република България 576 
Одобрени икономически оператори 259 
Онтопсихологический метод оценки персонала 584 
Определяне на справедливата стойност на финансовите инструменти и на деривативите при последващото оценяване 525 
Оптимизирането на финансовата политика на фирмата - фактор за ускоряване на икономическия растеж 121 
Опционы и виды опционных стратегий на финансовом рынке 108 
Организациите на производителите - стратегия за пазарно ориентиране на дребните производители 204 
Организационната култура - основен фактор за формиране и реализация на фирмената стратегия 486 
Организационни аспекти на управлението на взаимоотношенията с клиентите в условията на криза 424 
Организация системы бюджетирования в коммерческих банках 165 
Организация управленческого учета в управлении затратами машиностроительного предприятия 439 
Организация управленческого учета на предприятиях по производству строительных материалов 554 
Организация, насоки и проблеми на усъвършенстване на финансово-счетоводния контрол в публичния сектор 533 
Основни аспекти на здравното застраховане в Република България 333 
Основни предизвикателства пред образователната и професионална подготовка на работната сила в България 587 
Основните права на потребителите - теоретични и практически въпроси 296 
Особености на балканския мачо 61 
Особености на годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор 565 
Особености на оценяването при счетоводно отчитане на обектите за секюритизация в дружествата със специална инвестиционна цел 494 
Особености при вноса и износа на селскостопанска продукция 390 
Особености при определяне на минималния осигурителен праг в предприятията 498 
Особености при осигуряването на членове на кооперации и на техните органи на управление 307 
От интернационализация към глобализация 280 
Отлепяне от дъното 192 
Относно връзката между оптимизационните методи и двойствения анализ на счетоводните сметки 508 
Отраслова структура на инвестиционните потоци в България 171 
Отсрочени данъчни активи при загуби 523 
Отчитане на концесиите за услуга 552 
Отчитане на ликвидацията на дълготрайни материални активи 529 
Отчитане на последващите разходи за стоково-материални запаси 536 
Отчитане на предоставяните на общините средства от структурните фондове на Европейския съюз 563 
Отчитане на приходите и разходите по програми и фондове на Европейския съюз 531 
Офшорният бизнес - вредно данъчно съревнование или легална икономическа практика 143 
Оценка качества выданных коммерческими банками 89 
Оценка эффективности процесса интеграции при создании холдинговых структур 453 
Оценяване на инвестициите в уебуслуги 611 
Още за връзката между счетоводството и данъци 522 
Още нещо за системите за пенсионно осигуряване на България, Франция, Италия, Норвегия и Швеция 310 
Пазарната стойност на публичните дружества на българската фондова борса през призмата на фундаменталните коефициенти "цена-доход" и "цена-счетоводна стойност" 181 
Пазарни инструменти за опазване на водните ресурси в България 372 
Пазарът на труда в България: институции и гъвкавост 65 
Палащания по Кодекса на труда 293 
Парадигмата на мениджърското развитие - предпоставка за бизнесорганизационно трансформиране 451 
Паралел между икономическите условия в общините и индекса за човешко развитие 302 
Пауловния - алтернативен енергиен вид 402 
Пенсионните фондове в България и рисковете пред осигурените лица 317 
Пенсионното застраховане - възможна алтернатива на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване в Република България 325 
Персоналните финанси - инструмент за управление на личното благосъстояние 128 
Персоналът и кризата 586 
Перспективи пред организацията и развитието на здравното осигуряване в България 324 
Перспективы развития деятельности современных предприятий в условиях инновационной экономики 220 
Перспективы развития инвестиционных банков и уроки мирового финансового кризиса 97 
Печеливша стратегия за развитие на лозаро-винарския сектор 425 
Пириложни аспекти на анализа в процеса на одита 572 
Платено спокойствие 341 
Плосък ли е плоският данък, ако се приеме необлагаем минимум на дохода на физическите лица? 148 
По въпроса за лизинга на търговското предприятие 299 
По някои въпроси на застрахователното счетоводство 559 
По някои проблеми и тенденции на информационния мениджмънт 598 
По някои проблеми пред пенсионната реформа на България 309 
Поддержка развития малого бизнеса в России на современном этапе 474 
Подпомагане производството на енергийни култури от гледна точка на Общата селскостопанска политика на европейския съюз 379 
Подход за изследване устойчивото развитие на българското млечно говедовъдство 434 
Подходи в данъчния контрол 158 
Подходи за изграждане на маркетингова контролингова система в бизнес организацията 252 
Подходи за отчитане на правителствените дарения 503 
Подходи за оценка на разходите по продукти в застраховането 346 
Подходът "лидер" - възможност за подпомагане на селските райони в България 386 
Политиката на Европейския съюз по отношение на малкия бизнес 289 
Правата на едните и задълженията на другите 44 
Правна същност, счетоводно отчитане и данъчно регулиране на договорите за франчайзинг 550 
Правни форми за организиране сдружаването на националните кооперативни съюзи в Република България 71 
Практически аспекти на определянето на адекватно съотношение на замяна при преобразуване на търговски дружества 300 
Превенция чрез автомобилното застраховане 348 
Предизвикателства пред застраховането на промишлените системи в Руската федерация 343 
Предизвикателства пред счетоводната отчетност на банките по пътя на интегрирането на България в Единната европейска платежна зона 557 
Предизвикателства пред финансирането на малките и средни предприятия с иновационна активност - регионална перспектива 472 
Предизвикателствата на сервизно-гаранционната фирмена политика 244 
Предизвикателството да бъдеш ръководител 31 
Предпоставки за осъществяване на маркетинговата ориентация на фирмата 248 
Предпоставки за управление на международните и българските вериги на доставките 238 
Представяне на информацията в счетоводния баланс 547 
Представяне на ФО на предприятията с нестопанска цел 561 
Преференциално животозастраховане 337 
Приватизацията на социалното осигуряване - предизвикателство и реалност 306 
Придобиване на дълготрайни активи чрез лизинг в условията на пазарна икономика 74 
Приемането на България в Европа - ще бъде ли "зелена улица" за иновациите? 184 
Приложение на европейските стандарти при статистическите наблюдения на труда в селското стопанство 19 
Приложение на интернет технологиите в агротуризма 624 
Приложение на метода "Монте Карло" в капиталовото бюджетиране 82 
Приложение на сравнителния метод за оценка на въздействията от въвеждането на европейските стандарти относно безопасността и здравето при работа 21 
Приложни аспекти на иновационния лизинг в агробизнеса 411 
Принципи на устойчивото хотелиерство 628 
Принципни подходи и практически прийоми при разработването на стратегическите планове за регионално развитие 461 
Природа современного мирового финансового кризиса 109 
Приспособяване на аграрното предприемачество към бизнес среда 417 
Проблеми и подходи при анализа на технико - икономическото равнище на производството 209 
Проблеми и тенденции в развитието на туризма в Р. България 223 
Проблеми на отчитане на инвестициите 514 
Проблеми на публикуването и търсене на научна информация в Интернет 623 
Проблеми на стратегическия анализ на макросредата 483 
Проблеми на трансграничното сътрудничество между България и Румъния 267 
Проблеми по прилагането на международните стандарти за финансово отчитане 537 
Проблеми пред инвестиционната дейност в България 173 
Проблеми при определянето на риск-премията на българските фирми в условията на финансова стабилизация 73 
Проблемная задолженность: понятие, основные признаки и меры повышения еффективности возврата проблемных кредитов 110 
Проблемни перспективи на световната икономика 272 
Проблемы совершенствования методологии финансового антигкризисного управления 91 
Программно-целевой метод бюджетирования в странах с переходной экономикой 134 
Проектирование региональных методик подушевого бюджетного финансирования образовательных учреждений: принципы, этапы, состав нормируемых расходов 126 
Производственото обслужване в земеделието - състояние и насоки за развитие в процеса на евроинтеграция 427 
Производство на зърнени житни култури в света, ЕС-27 и България през 2008 и 2009 г. 397 
Производство на плодове и зеленчуци в света, ЕС и България (1980-2005 г.) 405 
Производството на енергия от селскостопански отпадъци 380 
Производството на плодове и зеленчуци в света, ЕС и България (1980-2005 г.) 399 
Промени в МСС 20 Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ 551 
Промени в публичната пенсионна система и влиянието им върху пазара на труда 316 
Промените в заетостта и безработицата - високата социална цена на реформата в България 60 
Процедури при вноса и транзита на живи животни и защитени видове 262 
Процесът на глобализация и политиката на икономическия растеж в новите пазарни икономики 42 
Процесът на евроинтеграция от гледна точка на промените в жизненото равнище на населението в България 27 
Публичен сектор и икономически растеж 194 
Путь к экономическому равновесию и эффективность финансовых рынков: взгляд физика 98 
Първи стъпки към програмно бюджетиране 139 
Първо представяне на Международен стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия 549 
Първоначално признаване и оценяване на биологични активи 564 
Пътят на България към Европа и отношенията й с арабските държави 268 
Развитие на инфлационните процеси у нас 169 
Развитие на селските райони 627 
Развитие на селският туризъм в района на Централна Стара планина 224 
Развитие на сертифицирането в екотуризма 638 
Развитие предприемательской деятельности на основе построения эффективной налоговой политики в условиях нестабильной экономики 87 
Развитие теоретических и практических аспектов понятия "бюджетный контрол" 94 
Развитието на интеграционна гъвкавост - акцент на мениджмънта на предприемаческите мрежи 445 
Различия в инвестиционния капацитет на териториалните единици - състояние и промени 138 
Различия в националните счетоводни стандарти при оценяване на замяната на дълготрайни активи между предприятията 570 
Размер, динамика и демографски особености на неземеделската социална група в селските райони на Полша 26 
Разработка системы управления инвестиционной деятельностью интегрированных бизнес-групп 480 
Разсъждения върху придобиваната отчетна стойност на ДМА в процеса на тяхната експлоатация 501 
Разширяване диапазона на потребителското кредитиране фактор за икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт 161 
Разширяване на възможностите за прекласифициране на финансови активи - отговор на последната финансова криза 542 
Растежни регулатори и добив от рапица 406 
Реалностите на фирмените информационни системи и електорнния бизнес 617 
Регистрация по ДДС в специалните хипотези на закона 295 
Резервите в общото застраховане 330 
Рейтинговата система в обучението на студентите от специалност "Туризъм" 366 
Релация: "Интернационализиция на малките и средните предприятия - услуги за подпомагане на бизнеса им" 470 
Ресурсна теория за фирмата - опит за синтезиран литературен обзор 464 
Риск и организационно поведение 444 
Риски страховой компании 457 
Роля на анимацията в селския туризъм 632 
Ролята на Базелския комитет за надзор при изграждането и прилагането на системата за банков надзор в Р България 162 
Ролята на банковата маркетингова среда върху финансовите решения на кредитните институции 250 
Ролята на земеделските кооперации за развитието на регионалната икономика 214 
Ролята на преките чуждестранни инвестиции за развитие на Черноморското икономическо сътрудничество 270 
Русия ще търси качествено българско вино 430 
С поглед отвъд кризата. Bancassurance: начин за оцеляване или възможност за развитие? 338 
С поглед отвъд кризата. Застрахователните измами в условията на финансова криза 340 
С поглед отвъд кризата. Контролингът в маркетинговата дейност на застрахователното дружество 339 
Сатандарти и сертификати, прилагани за определяне качеството на туристическия продукт в селския еко-туризъм 226 
Седем мита за алтернативната енергия 383 
Селски и екологичен туризъм в България през зимата 228 
Селският туризъм като част от туристическия клъстер 225 
Селското стопанство на Турция 398 
Симбиозата между селско стопанство и туризъм - източник на национална идентичност и икономически ефекти 629 
Симбиозата между селското стопанство и туризъм - източник на автентичност и икономически ефекти 637 
Система материального вознаграждения независимых участников советов директоров коммерческих банков: международная практика 479 
Система мониторинга кредитного портфеля коммерческого банка 100 
Системите за обработка на почвата в България 407 
Системите за пенсионно осигуряване и фирмена осигурителна защита на персонала 311 
Системите за финансово управление и контрол - основен приоритет в модела за ДВФК в условията на евроинтеграция 75 
Собираемость налогов: методы измерения и сфера применения 146 
Совершенствование методики анализа финансовых потоков промышленного предприятия 96 
Совокупная фискально-инвестиционная политика 102 
Содержание и методология бюджетного контроля в период экономического кризиса 88 
Социална политика и социално новаторство 14 
Социалната работа с група като помагаща практика 9 
Социални аспекти в политиката на Временното руско управление в България (1877-1879) 35 
Социални аспекти на студентския живот в България 370 
Социални различия между териториалните единици - състояние и промени 18 
Социални цели и последици на плоското (пропорционално) данъчно облагане в България 150 
Социально-экономический аспект ипотечного кредитования в России 105 
Социальные аспекты американского менеджмента 456 
Спекулативни решения на финансовите пазари, базирани на индикатори за технически анализ 101 
Специалната правна защита на потребителя по договора за придобиване на частично право на ползване на недвижим имот за определен период от време (т. нар. тайм-шеринг) 297 
Специфика на съвременната университетска организация 367 
Специфични изисквания при обмитяването на стоки с двойна употреба и ADR стоки 260 
Специфични обекти на финансовия одит в пенсионните фондове и пенсионноосигурителните дружества 578 
Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане 155 
Сравнителен анализ и оценка на мерките за управление качеството на водите в Япония и България 373 
Сравнителен анализ на управлението на кредитния риск в българските и румънските банки при Базел II 164 
Сравнителният подход в оценката на бизнеса в условията на формиращ се пазар 78 
Сравнительный анализ механизма взимания налога на добавленную стоимость и налогообложения доходов организаций на Кипре и в России 145 
Стандарти за осигуряване безопастността на храните, прилагани в аграрния сектор 594 
Стандарти за управление на качеството в агробизнеса 592 
Стандартизацията предпоставка за качествена селскостопанска продукция 593 
Статистически методи за контрол на качеството и конкурентоспособност на бизнес единиците 24 
Статистическите наблюдения на лозята и лозарския потенциал, като елемент на общата организация на пазара на виното в страните от ЕС 422 
Стимулиране растежа на продажбите чрез паричния дисконт 122 
Стоимость нематериального капитала в постиндустриальной экономике 544 
Стресираните служители 591 
Структурната реформа в ролята на парадигма за изпълнението на Лисабонската стратегия 198 
Структурните изменения в доходите и потреблението на населението в Република България в контекста на присъединяване към ЕС 51 
Структурните фондове при регулиране на трудовите пазари 58 
Субконтракторството - перспективна форма за интернационализация на малкото и средното преприятие 471 
Сущность деятельности и роль центральных контрагентов на современном финансовом рынке 113 
Счетоводен ракурс за капитала в акционерното дружество 520 
Счетоводна интерпретация на банковите операции по маржин покупки и заем на финансови инструменти 540 
Счетоводната политика на предприятието в условията на финансово-икономическа криза 516 
Счетоводната политика на холдинговото дружество - ефективен фактор на управлението му 499 
Счетоводни аспекти при формиране и облагане на данъчната печалба в условията на пазарно стопанство 203 
Счетоводните аспекти на гаранционните операции на търговските банки 496 
Счетоводно отчитане на некапитализираните активи в предприятията от публичния сектор 548 
Счетоводно отчитане на облигационния заем 527 
Счетоводно отчитане на размяната на дълготрайни материални активи в предприятието съгласно изискванията на НСФОМСП (Бартер) 532 
Счетоводно отчитане на туристически услуги 543 
Счетоводно третиране на специфичните стопански операции в земеделските предприятия 539 
Счетоводно-информационни проблеми при текущото отчитане дейността на бюджетните предприятия 493 
Счетоводното и данъчното третиране на тантиемите 513 
Счетоводството в условията на информационна глобализация 599 
Съвременни геодемографски проблеми в България 25 
Съвременни измерения и необходимост от комуникационна стратегия на икономическото сътрудничество между България и Украйна в рамките на ОЧИС 265 
Съвременни измерения на мениджмънта и информационната среда на фирмата 601 
Съвременни тенденции при определяне на платежоспособността на застрахователните дружества в Европейския съюз и тяхното отражение върху работата на българските застрахователи 326 
Създаване на модерна информационна подсистема за управление и разпространяване на научната информация и публикациите в СА "Д. А. Ценов" за целите на дейността на института за научни изследвания при "Д. А. Ценов" 606 
Състояние и насоки за развитие на доброволното здравно осигуряване в България 319 
Състояние и тенденции при пазарната ориентация и конкурентноспособност на българското животновъдство 435 
Състояние на селското стопанство на България в условията на присъединяване към Европейския съюз 388 
Сътрудничество между университетите и държавата в областта на научните изследвания в Канада 3 
Съхраняване на пазарни позиции, на специалисти, на конкурентоспособност 205 
Съхраняване на хранителните продукти 378 
Същност и особености на банковата счетоводна политика 556 
Тенденции в млечното говедовъдство на ЕС и България през периода 2000-2007 година 437 
Тенденции в развитието на проектното управление в агробизнеса 492 
Тенденции развития интеграции на рынке страховых услуг 349 
Теоретический анализ концепций сущности финансов при социализме и в современной экономике 111 
Теоретични и практически аспекти на концепцията "зелен хотел" 631 
Техническа ефективност и конкурентност на зърнопроизводството 419 
Технологии, използвани в логистиката на XXI век 257 
Технологичното развитие на малкия и средния бизнес в България в началото на XXI век 469 
Типове счетоводни системи в контекста на финансово-правната среда 526 
Трансграничното сътрудничество на балканските страни 188 
Трансграничното сътрудничество на България в контекста на регионалната политика на Европейския Съюз 266 
Трансформации в сферата на труда в глобализиращия се свят 48 
Трета египетско-българска конференция, Исмаилия, 5-6 април 2009 г. 640 
Триединството бакалавър/ магистър/ доктор в българското висше образование - един незавършен образователен проект 371 
Тринадесет тезиса за глобализацията, геополитиката и културата на информационното общество 278 
Триъгълникът криза - себестойност - цени 458 
Трудът в полезрението на социологията 30 
Турбулентность экономических процессов: теоретические аспекты 38 
Търговията с пчелен мед - състояние, проблеми и перспективи 236 
Търсенето на здравни застраховки в условията на здравна реформа 334 
Убеждаващото въздействие при продажбите 253 
Управление и организация на агробизнеса 416 
Управление на възнагражденията в условията на криза 590 
Управление на здравето на персонала във фирмата 583 
Управление на качеството при производство на биодизели и биогорива 381 
Управление на лизинговите вземания в агробизнеса чрез факторинг и форфетиране 218 
Управление на промяната при криза - трудните мениджърски решения 488 
Управление на риска при осъществяване на инвестиционна дейност 442 
Управление на търговските фирми по време на криза 478 
Управление на услугите на агро-екосистемите 415 
Управлението на взаимоотношенията с клиенти като средство за конкурентна борба на фирмите от аграрния сектор 582 
Управлението на кредитните портфейли на търговските банки в условията на финансова криза 76 
Управлявай риска, другото е авантюра 490 
Условия за развитие на българската месна индустрия след присъединяването към ЕС 438 
Успешност на стратегията селски туризъм в условията на финансова криза 633 
Усъвършенстване на административната организация на трудовия пазар в съвременните условия 52 
Учет затрат на устранение информационных инцидентов 603 
Фактори за проектиране на работата в организацията 440 
Фианасовая политика России в условиях кризиса 133 
Финансиране на застрахователните гаранционни схеми 347 
Финансиране на малките и средни предприятия в България по програми на Европейския съюз 72 
Финансов анализ на кредитоспособността на банковите клиенти 125 
Финансов бизнес счетоводен анализ на финансовата стабилност на предприятието в условията на финансова и икономическа кризи (Security Financial Accounting Analysis) 509 
Финансовата криза и България 199 
Финансовая архитектура посткризисного мира: эффективность и/или справедливость 92 
Финансови инструменти за инвестиционна дейност на пенсионните фондове в Република България 16 
Финансови отчети при ликвидация и несъстоятелност 560 
Финансови проблеми на малките и средни предприятия 206 
Финансовите иновации на българския банков пазар - инструменти за управление на валутен и лихвен риск 450 
Финансовите кризи и тяхното изследване 80 
Финансовият анализ в контекста на управлението на стойността на компанията 77 
Финансовият одит в Албания в процеса на присъединяване към Европейския съюз 574 
Финансово-правни аспекти на документарния акредитив във външната търговия 104 
Фирмени стратегии в международното регионално пространство (на примера на "Арома") 485 
Фирмените пенсионни схеми - компонент на политиката по човешките ресурси 312 
Форма и организация на отчетния процес 534 
Форма, структура и съдържание на съставните части на финансовия отчет в обсега на СС1 530 
Форми на алтернативен туризъм и възможности за прилагането им в България 222 
Формирането на работната заплата в земеделието 55 
Франкенщайн отново чука на вратата на ЕС 391 
Функция на инвестициите в агарния сектор 216 
Цели и задачи пред висшето икономическо образование в процеса на Евроинтеграция 360 
Цената на парите бавно се променя 84 
Ценностите и нормите в основата на управлението и регулирането на човешката дейност 443 
Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА) - важна стъпка към постигане на пълноправно членство в Европейския съюз 237 
Ще внушават ли доверие държавните инвестиционни фондове и в бъдеще 179 
"Спестявяне" чрез рисково животозастраховане 354 
Agriculture Investments in Developing Countries 389 
Aspects of Information Logistics in "open" Systems 255 
Building Relationships to Strenghten Risk Programs 466 
Bulgarian External Debt - Macrostability Aspects and Evidences 263 
Bulgarian Ramsar Sites as a Resource for Ecotourism Development 635 
Changes in Health and Safety Levels within Organizations Due to the Workplace Flexibility of Older Women in Bulgaria 62 
Corporate Governance Tendencies in Bulgaria: Reporting on Corporate Social Responsibility (CSR) by the 40 Largest Listed Companies 465 
Corporate Social Responsibility of the Firms in Bulgaria 460 
Entering the Eurozone: Commitments and Challenges to Bulgaria in Terms of Financial Crisis 118 
Finance is everything: advice from turnaround managers 489 
Foreing Direct Investments in Bulgaria: Do They have an Effect on the Economic Development of the Country? 178 
Global Financial Crisis Impact on Bulgarian Stock Exchange 183 
Holistic and strategic thinking regarding large regional systems (The case of Black Sea and Azov Sea basins) 271 
International Stock Return Comovements 135 
Knowledge Generation and Innovation in Manufacturing Firms in China 459 
Management Accounting and Control: Lessons for and from the World's Tiniest Businesses 555 
Managing Risk with a Cultural Perspective 491 
PR в аграрния сектор в условията на криза 413 
Public Policy Support for the Informal Venture Capital Market in Europe 463 
Repo Auctions and the Market for Liquidity 117 
Science as factor of economic development 1 
Speculations in Finance 123 
Strategic Risk Assessment 467 
The Bulgarian Pension System (design, pre-reform and post-reform financial status) 318 
The Effects of Monetaty Policy on Unemployment Dynamics under Model Uncertainty: Evidence from the United States and the Euro Area 115 
The Financial Crisis, Systemic Risk, and the Future of Insurance Regulation 353 
The Fiscal Policy of Bulgaria in the Context of the EU Membership 136 
Theoretical Model for Selection a Strategy for Hedging Against Currency Risk under Bulgarian Conditions 83 
Trade Developments of New EU Member Countries: Defying Theoretical Fundamentals or Adjusting to New Realities? 232 
Trend Inflation, Taylor Principle, and Indeterminacy 116 
WEB технологията - нови възможности за електронен бизнес 620 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австрия 357 
автентичност 637 
автоматизация 613 
автоматизация на обслужването 613 
автоматизация на продажбите 613 
автоматизирана счетоводна система 495 
автоматизирани счетоводни форми 497 
автоматизирано обслужване 613 
автоматизирано счетоводство 599 
автомобилна застраховка 340 
автомобилно застраховане 340 348 351 
авторегресионни модели 216 
агенция 141 
Агенция "Митници" 141 
аграрен бизнес 215 
аграрен отрасъл 19 119 412 417 582 
аграрен предприемач 408 
аграрен сектор 23 119 215 216 408 409 411 412 413 417 423 511 565 582 594 600 
аграрна икономика 216 412 
аграрна политика 410 414 417 594 
аграрна политика на ЕС 410 
аграрни кооперации 69 
аграрни предприятия 69 
аграрно предприемачество 417 
агро-екосистеми 415 
агробизнес 211 212 213 218 411 416 492 592 600 
агробизнес в България 211 213 411 592 600 
агроекология 212 
агромаркетинг 597 
агросектор 212 
агротехнология 395 
агротуризъм 624 
административна организация 52 
административна система 52 
административно-териториално деление 196 
административно-териториално устройство 196 
азиатска криза 129 
академична инфраструктура 367 
акредитация 365 
акредитация в образованието 365 
акредитив 104 
акредитивна операция 104 
активи 151 
активи и пасиви 547 568 
активи на предприятието 524 538 564 570 
акцизи 141 
акцизна политика 141 
акции 93 180 562 
акционерен капитал 520 
акционерни дружества 527 
акционерно дружество 520 
Албания 574 
алгоритмично моделиране 375 
алманах 175 
алтернативен туризъм 222 225 635 
алтернативна енергия 383 
алтернативни енергийни източници 384 402 
алтернативни източници 402 
алтернативни методи 583 
амбивалентно поведение 8 
амбиция 32 
Америка 353 
американска пенсионна система 200 
американска политика 275 
американски банки 97 
американски мениджмънт 456 491 
амортизационна премия 569 
амортизационни изчисления 528 569 
амортизационни норми 528 
амортизационно отчисление 569 
амортизация 528 569 
анализ 125 159 208 209 217 429 567 
анализ на бюджетните разходи 88 
анализ на земеделските кооперации 429 
анализ на капитала 183 
анализ на кредита 125 
анализ на кредитоспособността 125 
анализ на ликвидността 210 
анализ на обращаемостта 210 
анализ на отчета 572 
анализ на платежоспособността 210 
анализ на предприятието 210 
анализ на рентабилността 210 
анализ на риска 82 202 442 
анализ на стопанската дейност 572 
анализ на труда 63 
анализ на финансовата дейност 567 
анализ на финансовите отчети 512 
анализ на финансовите потоци 96 
анализ на фирмата 483 
аналитична отчетност 558 
аналитична сметка 137 
аналитични процедури 572 
Англия 358 
анимационен продукт 632 
анимация 632 
анимация в туризма 227 632 
антиинфлационна политика 170 
антиинфлационна програма 170 
антикорупционна политика 34 
антикорупция 34 
антикризисен мениджмънт 487 
антикризисна политика 40 292 
антикризисна програма 292 
антикризисни данъчни мерки 152 
антикризисни мерки 152 191 577 
антикризисно управление 91 292 487 
анюитети 159 
апортна вноска 539 
арабски икономики 268 269 
арабски отношения 268 
арабски пазар 269 
арабски свят 269 
арабски страни 268 269 
арабски търговски отношения 269 
Аржентина 129 
аржентинска икономика 129 
аржентинска криза 129 
архитектура на предприятията 605 
атмосферно замърсяване 374 
аутсорсинг 609 
аутсорсинг на информационните технологии 609 
Базел 2 164 
Базел ІІ 164 
Базелски комитет за банков надзор 162 
бази данни 598 
бакалавър 361 371 
баланс на банките 199 
баланс на банковата система 199 
баланс на фирмата 73 
балансиран бюджет 139 
балансирана карта 478 
балансирана система 477 
балансирана система от показатели 477 
балансова стойност 570 
Балкански регион 188 
балкански страни 188 
банки 117 161 162 479 556 
банките в България 161 
банков депозит 16 
банков заем 154 
банков клиент 125 
банков кредит 125 
банков мениджмънт 89 100 556 
банков надзор 162 
банков надзор в България 162 
банков пазар 166 
банков пасив 163 
банков риск 84 89 
банков риск-мениджмънт 89 
банков сектор 166 276 412 
банков сектор на Русия 165 
банков сметкоплан 496 
банкова дейност 162 540 
банкова информационна система 599 
банкова криза 80 
банкова политика 44 81 
банкова система 103 164 556 
банкова система в България 329 
банкова среда 250 
Банкова стратегия 250 
банкова сфера 104 163 
банкова счетоводна информация 556 
банкова счетоводна отчетност 558 
банкови гаранции 496 
банкови клиенти 250 
банкови кредити 329 
банкови операции 540 
банкови продукти 166 
банкови разплащания 104 
банково бюджетиране 165 
банково дело 84 103 161 163 
банково дело в България 556 
банково дело в Русия 97 
банково застраховане 338 
банково кредитиране 110 
банково право 104 
банково счетоводство 496 557 558 
банково управление 250 
баркод 254 
бартер 532 
БВП 27 129 139 153 169 171 185 194 199 216 277 282 292 308 385 423 
бедност 15 53 
бедността в България 15 
бежанци 12 
безвъзмездна финансова помощ 551 
безкасови плащания 599 
безопасност 603 
безопасност на труда 21 47 56 
безопасност на храните 594 
безработица 15 50 63 66 67 292 
безработица при жените 61 
безработицата в община Свищов 66 
бенефициент 531 563 
бизнес 33 517 
бизнес архитектура 605 
бизнес групи 480 
бизнес единици 24 
бизнес и икономика 187 
бизнес и иновации 618 
бизнес и корупция 33 
бизнес инкубатори 274 
бизнес иновационен център 274 
бизнес Интернет 614 
бизнес комуникации 430 
бизнес кредит 73 122 
бизнес организации 32 601 
бизнес организация 252 
бизнес процеси 604 
бизнес среда 176 249 268 417 
бизнес среда на аграрното предприятие 417 
бизнес стратегии 247 
бизнес-ангели(предприемачи) 463 
бизнес-стратегия 215 
бизнесанализ 215 
бизнескомуникативни умения 441 
бизнесорганизации 620 
био-продукти 433 
биогаз 379 381 382 
биогорива 379 380 381 382 383 
биодизел 379 381 382 383 
биоенергийни култури 383 402 
биоетанол 379 381 382 383 
биоземеделие 403 
биологична продукция 436 
биологични активи 564 565 
биологични земеделски продукти 400 403 418 
биологични земеделски системи 432 
биологични култури 400 
биологични лозя 431 
биологични насаждения 431 
биологични храни 418 
биологични хранителни продукти 433 
биологично земеделие 396 418 431 432 
биологично земеделие в България 432 
биологично производство 403 418 431 433 436 
биологично селско стопанство 403 
биомаса 380 381 
биометан 382 
биоовощарство 396 403 
биопазар 433 
биопродукти 433 
биопроизводства 400 403 433 
биоразнообразие 434 
БЛС 335 
БНБ 118 168 199 
богатство 128 
борба с корупцията 33 
Бразилия 129 193 
брейди облигации 263 
брейди облигации на България 263 
брой на оборотите 127 
брокери 466 
брутна база 535 
брутна добавена стойност 23 217 
България 208 268 273 373 
България в ЕС 184 410 438 
България и глобализацията 283 
България и Европа 273 
България и Европейски съюз 64 557 
България и Румъния 267 
България и Украйна 265 
България към Европейския съюз 268 
българо-арабски отношения 268 
българска държава 28 
българска икономика 160 184 189 194 197 198 199 423 
българска пенсионна система 318 
българска фондова борса 181 183 465 
български банки 164 166 
български банков пазар 558 
български бежанци 35 
български бизнес 465 
български земеделски кооперации 70 
български капиталов пазар 181 
български кооперации 68 
български лекарски съюз 335 
български преход 28 
български трудов пазар 590 
български туризъм 221 
български фирми 73 201 
българско възраждане 519 
българско животновъдство 435 
българско земеделие 428 430 
българско общество 10 
българско право 56 
бюджет 88 94 112 130 134 139 
бюджетен контрол 88 94 
бюджетен мениджмънт 112 
бюджетиране 94 134 139 
бюджетна политика 81 88 139 185 
бюджетна политика на България 139 185 
бюджетна политика на Русия 88 
бюджетна система 112 
бюджетна структура на РБ 165 
бюджетни предприятия 493 
бюджетни приходи 139 
бюджетни разходи 139 179 
бюджетни средства 134 563 
бюджетно планиране 112 
бюджетно счетоводство 541 563 
бюджетно финансиране 126 147 
бюджетно-данъчна политика 40 147 
бюрократична система 6 
бюрокрация 6 193 
бягство от данъци 120 
валутен борд 73 81 124 129 160 202 
валутен борд в България 118 124 270 
валутен курс 168 169 
валутен режим 124 
валутен риск 83 107 450 
валутен съюз 286 
валутна политика 124 
валутна система 92 
валутни операции 99 
валутни позиции 99 
валутно-курсова политика 168 
Великобритания 358 
вендинг автомати 613 
вендинг бизнес 613 
вендинг устройства 613 
венчърен капитал 463 
ВЕП 602 
верига на доставки 238 
взаимодействие между икономика и политика 286 
взаимоотношения 301 424 466 
взаимоотношения с клиентите 424 582 
вземане на решение 32 
видове биогорива 379 
видове информационни източници 616 
видове риск 450 457 
видове туризъм 225 
Виетнам 553 
визов режим 12 
винарско производство 424 
винарство 424 433 
винен пазар 422 424 433 
вино 390 422 425 430 
винопроизводство 390 424 425 430 433 
виртуален електронен пазар - ВЕП 602 
виртуален офис 278 
виртуален сървър 610 
виртуални бизнес-инкубатори 274 
виртуални плащания 229 
виртуално пространство 278 
виртуално работно място 278 
висока ефективност 380 588 
високи технологии 469 
високи технологии и комуникации 48 
високотехнологични производства 469 
висше икономическо образование 360 
висше образование 360 361 362 364 366 367 369 370 371 
висше образование в Европа 355 356 357 
висше образование в Русия 362 
висше училище 367 
висши училища 4 
влажни зони 635 
власт 279 441 
вливане на търговски дружества 300 
влогове 103 
внос 237 260 262 390 435 
внос и износ 260 390 421 435 
внос на земеделски продукти 390 421 
внос на месо и месни продукти 435 
внос на стоки 260 
внос-износ 438 
вноски 321 354 
води 373 374 
водоползване 372 
вредни емисии 374 380 
временна нетрудоспособност 304 321 332 
временни разлики 522 
Временно правителство в Русия 36 
временно руско управление 35 
връзки с клиенти 240 
връзки с обществеността 413 
ВТП-високотехнологични паркове 469 
ВУЗ 368 
входящи потоци 96 
възвръщаемост 135 
въздух 374 
възнаграждение 513 590 
възнаграждения 479 498 
възобновяема енергия 383 
възрастни жени 62 
възрастни хора 318 
възрастова група 55-65 г. 62 
възрастова структура 66 
възрастова структура на населението 25 316 
възстановяване на данък 149 
външен дълг 107 263 
външен дълг на България 263 
външен дълг на Русия 107 
външен одит 575 
външен одитор 575 
външна политика 12 
външна реклама 634 
външна търговия 104 232 235 
външни инвестиции 175 202 
външни отношения 273 
външни пазари 436 
външни потребители 573 
външно икономически кризи 129 
външнотърговска дейност 235 260 
външнотърговски стокооборот 235 
вътрешен одит 75 505 510 577 580 581 
вътрешен одитор 580 
вътрешен пазар 424 
вътрешен финансов контрол 533 
вътрешна информация 93 
вътрешни инвестиции 175 
вътрешнообщностно придобиване 295 
вътрешнофирмена отчетност 509 
вътрешнофирмени отношения 327 
Г-20 92 272 276 
Г-7 272 
Г-8 272 
газ 385 
газови емисии 380 
гарантиране на влоговете 103 
гарантирани вземания 303 
гаранции 103 244 
гаранционен срок 244 
гаранционни схеми 347 
гаранционно застраховане 347 
генетично модифицирани продукти 391 
генно инженерство 391 
генномодифицирани храни 391 
генномодифицирани храни в ЕС 391 
геодемографски изследвания 25 
геодемографски проблеми 25 
геополитика 278 
геополитическо развитие 282 
Германия 4 208 433 
германски университети 356 
глобален град 284 
глобален мениджмънт 455 
глобален пазар 608 
глобален проект 282 
глобален свят 279 
глобализационни процеси 285 
глобализационни фактори 285 
глобализация 42 86 277 278 279 280 281 284 504 599 
глобализация в икономиката 280 281 
глобализация на икономиката 37 42 
глобализация на рекламата 595 
глобализация на съвременния свят 283 
глобализацията 283 285 595 
глобализацията и държавата 283 
глобализиращ процес 48 
глобална икономика 48 186 230 243 
глобална икономическа криза 190 338 
глобална интеграция 284 
глобална криза 92 338 385 
глобална мрежа 623 
глобална мрежа Интернет 623 
глобална финансова интеграция 285 
глобална финансова криза 90 92 129 183 199 338 385 
глобални интеграционни процеси 285 
глобални мрежови технологии 285 
глобални финанси 86 
говедовъдство 437 
годишен доклад 210 
годишен отчет 518 
годишен финансов отчет 530 566 578 
годишен финансов отчет 2009 г. 566 
годишни финансови отчети 497 539 545 
годишно счетоводно приключване 535 545 565 
годишно счетоводство 535 
големи фирми 465 
горива 382 
гостоприемство 629 
град 284 
градско население 404 
градско развитие 404 
гражданска инициатива 461 
гражданско общество 286 301 
граничен контрол 262 
гранично сътрудничество 267 
групова психика 9 
ГФО 566 
гъби 426 
гъвкави работни места 62 
гъвкавост 445 
гъвкавост на пазар на труда 65 
гъвкавост на работно място 62 
Дания 2 
данък 120 148 
данък добавена стойност 145 
данъци 94 145 146 147 152 153 156 522 
данъците в Русия 145 
данъчен контрол 157 158 
данъчна конкуренция 143 
данъчна култура 144 
данъчна печалба 203 
данъчна политика 87 150 152 157 
данъчна политика на ЕС 152 156 
данъчна политика на Русия 87 
данъчна разлика 154 
данъчна реформа 153 
данъчна система 147 153 157 
данъчна система на САЩ 147 
данъчна ставка 145 156 
данъчна структура 153 
данъчни активи 523 
данъчни амортизации 151 
данъчни амортизируеми активи 151 522 
данъчни вземания 145 
данъчни загуби 523 
данъчни задължения 146 149 
данъчни закони 151 295 
данъчни облекчения 143 
данъчни облекчения за бизнеса 143 
данъчни органи 144 
данъчни постъпления 146 
данъчни приходи 142 153 
данъчни разлики 522 
данъчни цели 154 
данъчно законодателство 295 
данъчно облагане 145 146 148 152 153 155 550 569 
данъчно облагане в Русия 146 
данъчно облекчение 523 
данъчно право 155 
данъчно регулиране 550 
данъчно третиране 154 513 524 543 
данъчно третиране на разходи 154 
данъчноосигурителна тежест 150 
ДАП 414 
двойна криза 80 
двойно данъчно облагане 155 157 
двойно счетоводство 544 
двойнствен анализ 508 
двойнствен симплекс-метод 508 
двустранни отношения 273 
ДВФК 75 
ДДПО 311 
ДДС 156 295 
девалвация 114 133 
дейност на предприятието 413 493 
дейности 208 
деклариране на стоки 258 
делегиране 32 441 
делегиране на правомощия 441 
делегиране на решения 32 
делова репутация 95 
демография 26 
демография на селското население 26 
демографска криза 25 
демографско изследване 26 
демографско развитие 310 
Демократическа партия в България 36 
Демократическа революция в Русия 36 
депозити 84 
деривативи 525 
дефлация 590 
децентрализиране 195 
ДЗИ 325 
ДЗП 594 
диагностика 90 
диагностичен анализ 568 
диверсификационна стратегия 246 
диверсификация 135 246 
дигитална икономика 615 
дигитални пазари 621 
динамика 147 
динамика на безработицата 60 66 115 
динамика на трудовите ресурси 57 60 
дипломатически отношения 273 
директиви на ЕС 56 
директни плащания 394 
директни продажби 618 
дисконт 122 546 
дисконтови облигации 546 
дисперсионен анализ 23 
дисперсия 23 
дистанционни продажби 295 
дистрибутор 238 
дистрибуционна политика 241 597 
дистрибуционни канали 166 
дистрибуция 221 597 
диференциация на доходите 318 
дифузност 211 
длъжности 498 
ДМА 501 522 529 532 538 
ДНА 522 
добавена стойност 45 145 
добиви 406 
добри земеделски практики 594 
добри решения 586 
доброволен труд 53 
доброволни пенсионни фондове 312 
доброволно здравно осигуряване 319 324 
доброволно лично застраховане 333 
доброволно пенсионно осигуряване 325 
доброволческа организация 53 
доброволчество 53 
договаряне 132 
договор за аренда 299 
договор за обществена поръчка 473 
договорно задължение 327 
догонващи икономики 193 
догонващо икономическо развитие 193 270 
доклад 12 22 29 33 37 42 43 46 68 69 70 71 74 120 143 167 171 173 174 195 196 208 214 221 222 223 224 225 226 229 230 233 239 240 242 244 245 246 251 269 279 280 288 290 361 362 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 451 461 462 469 470 471 475 476 483 484 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 504 505 506 507 508 509 510 557 567 572 573 574 575 595 598 599 603 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 625 628 631 632 634 
доклади 6 19 20 21 35 47 51 120 171 184 235 237 243 265 266 267 270 286 303 305 309 310 312 314 319 326 328 329 330 331 334 336 388 410 422 485 639 
доклади от конференция 6 19 20 21 25 36 47 51 120 171 184 235 237 243 286 303 305 309 310 312 314 319 326 328 330 334 336 388 410 422 485 639 
Доктор 369 371 
докторанти 363 369 
докторантско обучение 363 
докторантура 363 369 
документарен акредитив 104 
домакински бюджети 51 
домашно стопанство 17 
допустимост на разходите 298 
допълнителни пенсии 315 
допълнителни пенсионни фондове 315 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 318 
допълнително пенсионно осигуряване 315 
доставка 256 275 
доставка C&F 275 
доставка CIF 256 
доставки 238 
достъп до информация 620 
достъп до образование 370 
доход 181 
доход на домакинствата 51 
доход на домакинство 15 
доход на физически лица 148 
доходи 498 
доходи на населението 51 
доходност на акциите 135 
дребни земеделски стопани 72 
дребни предприятия 204 
дребно предприемачество 72 
дружества със специална инвестиционна цел 494 
ДСИЦ 494 
дългова криза 80 
дългови инструменти 85 
дълготрайни активи 74 524 570 
дълготрайни материални активи 501 529 532 538 
дълготрайни нематериални активи 495 
дървесни видове 402 
държава 3 286 301 
държава и икономика 195 286 
държава и научна общност 3 
държавен апарат 6 
държавен бюджет 137 
държавен сектор 194 
държавен фонд 179 
държавна аграрна политика 414 
държавна подкрепа 474 
държавна финансова политика 102 
държавни инвестиции 179 
държавни капитали 40 
държавни поръчки 33 
държавни университети 364 
държавни фондове 179 
държавно регулиране 454 474 
държавно управление 10 
дялови вноски 539 
е-бизнес 598 600 604 615 617 618 619 621 622 
е-маркетинг 614 
е-продажби 621 
е-търговия 278 622 
еврозона 99 115 118 168 
евроизисквания 56 
евроинтеграционни процеси 427 
евроинтеграция 7 13 14 27 28 47 67 75 99 286 288 360 
евроинтеграция на България 266 
евроинтеграция на образованието 360 
Европа 268 
европейска здравна политика 79 
Европейска инвестиционна банка 298 
европейска иновационна политика 5 
европейска интеграция 286 287 475 
Европейска комисия 179 287 
Европейска общност 298 
Европейска парична интеграция 118 
европейска политика 292 
Европейски аграрен фонд 58 
Европейски валутен съюз 136 
европейски виртуален инкубатор 274 
Европейски екологичен знак 631 
европейски земеделски фонд 298 
европейски изисквания 144 359 587 
европейски икономически съюз 286 
европейски пазари 308 
европейски практики 473 
европейски програми 292 
Европейски социален фонд 58 298 
европейски стандарти 19 21 
Европейски съюз 72 81 157 234 262 287 289 298 373 
европейски университети 355 356 
Европейски фонд за регионално развитие 298 
европейско земеделие 420 
Европейско икономическо пространство 271 
Европейско право 56 
европейско сътрудничество 267 
Евростат 45 
египетско-българска 640 
единна валута 286 
Единна евро платежна зона 557 
Единна европейска платежна зона 557 
езикова компетентност 639 
езикова култура 639 
езикови контакти 639 
езиково обучение 639 
езикознание 639 
ЕИИТ 355 
екип 449 586 
екипи 586 
екипна дейност 449 
еко-туризъм 226 
екозаконодателство 372 
екоземеделие 396 
екологичен аспект 432 
екологичен туризъм 226 228 
екологическа политика 418 
екологична ефективност 373 
екологична политика 465 
екологична характеристика 407 
екологични инициативи 384 
екологични норми 373 
екологични параметри 374 
екологични плодове 418 
екологични проблеми 436 
екологични продукти 418 
екологични проекти 384 
екологични храни 418 
екологични щети 372 
екологично земеделие 433 
екологично лозарство 433 
екологично производство 396 
екологично селско стопанство 407 
екологично състояние 391 
екология 374 384 
екомаркировка 631 
екосертификат 638 
екосистема 212 415 
екостандарти 638 
екотуризъм 635 638 
експертна оценка 120 
експорт 191 232 235 267 
експортна дейност 235 
експортна политика 121 
експортни кредити 121 
Екстранет 604 
еластична мрежа 412 
елекронна търговия 615 
електонен бизнес 600 618 
електронен бизнес 604 614 615 616 617 619 620 621 622 
електронен бизнес на фирмите 617 
електронен документ 623 
електронен обмен на данни 254 
електронен пазар 602 615 
електронна икономика 618 
електронна поща 626 
електронна публикация 623 
електронна таблица 580 
електронна търговия 601 622 
електронна търговия в България 601 622 
електронни пазари 621 
електронни пари 160 599 
електронни технологии 497 
електронни трудови борси 49 
електронно банкиране 618 
електронно обучение 588 
електронно правителство 598 
елиминиране 497 
емиграция 25 
емитент 546 
емпирично измерване 596 
емпирично изследване 392 
енергетика 383 517 
енергетика и околна среда 384 
енергийна ефективност 380 
енергийна политика 384 
енергийна сигурност 380 
енергийни източници 381 383 
енергийни култури 379 382 402 
енергийни предприятия 517 
енергийни продукти 381 
енергийни ресурси 169 
енергийно бъдеще 383 
енергоносител 282 
ЕО 259 
ерозия на почвата 407 
ЕС 145 152 157 234 262 291 292 298 388 397 405 410 422 438 473 
ЕС-15 232 
ЕС-27 397 
естествен прираст 25 
етанол 402 
етапи на глобализацията 280 
етика и маркетинг 253 
етноикономика 264 
ефективност 6 88 98 140 588 
ефективност на висшето образование 367 
ефективност на управлението 122 453 
ЕЦБ 117 118 168 
ечемик 395 397 
жени и власт 61 
животински продукти 409 423 
животни 262 
животновъдно стопанство 434 
животновъдство 434 435 436 438 
животновъдство в България 438 
животозастраховане 337 354 
жизнен стандарт 15 161 
жизнено равнище 27 
жизнеспособност 219 
житни култури 397 
заболеваемост 332 
загуби 523 603 
загуби в предприятието 523 
задбалансови сметки 548 
задгранични инвестиции 172 174 
задгранично предприемачество 172 
задлъжнялост 110 
задължение 75 
задължения 293 
задължения на работодателя 293 
задължения на страните 299 
задължителни осигурителни вноски 150 
задължително здравно осигуряване 322 324 
задължително медицинско застраховане 344 
задължително социално осигуряване 304 
заем на финансови инструменти 294 540 
заемен капитал 41 85 527 
заеми 89 
заемни средства 294 
заетост 194 287 292 304 322 
заетост в България 59 
заетост в земеделието 414 
заетост в малките и средни предприятия 57 60 468 
заетост в селското стопанство 414 
заетост и безработица 57 58 60 65 292 468 
заетост и работна сила 59 60 65 
заетост на жените 61 
заетост на мъжете 61 
заинтересовани страни 446 
Закон за акцизите и данъчните складове 141 
Закон за висшето образование 369 
Закон за защита на потребителите 297 
закон за кооперациите 560 
закон за корпоративно подоходно облагане 560 
Закон за корпоративното подоходно облагане 560 
Закон за малки и средни предприятия 206 
закон за малките и средни предприятия 206 
закон за регионално развитие 461 
Закон за счетоводството 515 537 
законна лихва 132 
законодателни промени в икономиката 270 
замразяване на храни 378 
замърсители на околната среда 372 
замърсяване на водите 372 
замяна 300 
замяна на активи 570 
заплащане на труда 49 55 
застаряване 339 
застаряване на населението 404 
застаряващо население 404 
застраховане 121 251 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 337 338 340 341 342 343 344 346 348 349 350 351 352 559 
застраховане в България 325 354 
застраховане в ЕС 351 
застраховане в Русия 343 349 350 457 
застраховане на експортен кредит 121 
застраховане на експортния кредит 121 
застраховани лица 331 348 
застраховател 331 
застрахователен бизнес 336 349 
застрахователен договор 351 
застрахователен мениджмънт 335 339 
застрахователен пазар 331 334 343 349 350 
застрахователен продукт 337 
застрахователен резерв 344 
застрахователен риск 121 326 341 343 
застрахователен сектор 353 
застрахователен случай 332 
застрахователи 466 
застрахователна вноска 330 332 337 
застрахователна гаранционна сделка 347 496 
застрахователна дейност 345 457 
застрахователна защита 327 337 
застрахователна измама 340 
застрахователна оценка 343 
застрахователна полица 341 347 
застрахователна премия 121 341 342 348 559 
застрахователна сума 121 330 342 351 
застрахователна тарифа 344 
застрахователна услуга 334 
застрахователна щета 327 343 352 
застрахователни договори 323 
застрахователни дружества 326 331 333 348 559 
Застрахователни дружества в ЕС 326 
застрахователни измами 340 
застрахователни операции 354 
застрахователни премии 354 
застрахователни продукти 323 346 
застрахователни услуги 328 331 352 
застрахователни услуги чрез Интернет 328 
застрахователно дело 336 344 350 
застрахователно дружество 339 347 
застрахователно покритие 332 343 
застрахователно регулиране 353 
застрахователно счетоводство 559 
застраховка 335 342 
застраховка "Гражданска отговорност" 348 351 
застраховка "Домашно имущество" 341 
застраховка "Живот" 340 354 
застраховка "Защита на семейството" 342 
застраховка "Каско" 348 
застраховка "Професионална отговорност" 335 
захарна промишленост 390 
захарни изделия 390 
захарно цвекло 382 
защита на информацията 603 
защита на иформацията в интернет 603 
защита на компютърни системи 603 
защита на потребителя 296 
защитени видове животни 262 
защитени природни територии 635 
ЗГВБ 103 
ЗДДС 149 
ЗДДФЛ 148 
здраве 583 
здравен мениджмънт 376 504 
здравен сектор 504 
здравеопазване 323 376 
здравна култура 583 
здравна реформа 320 323 334 
здравна реформа в България 320 333 
здравна система 79 323 
здравни застраховки 323 334 
здравни услуги 323 335 504 
здравно застраховане 334 344 
здравно застраховане в България 333 
здравно осигуряване 307 319 320 321 322 324 
здравно осигуряване в България 324 
здравноосигурени лица 319 
здравноосигурителен пазар 319 
здравноосигурителен фонд 322 
здравноосигурителна вноска 322 324 
здравноосигурителна система 320 321 324 333 
здравноосигурителни дружества 319 
здравословни условия на труд 62 
зелен хотел 226 631 
зелена стратегия 631 
зелени туристи 631 
зеленчукови консерви 596 
зеленчукови култури 426 596 
зеленчукови стоки 234 
зеленчукопроизводство 390 405 426 
зеленчукопроизводство в България 399 405 
зеленчуци 234 390 399 405 423 596 
земеделие 55 72 119 392 397 409 429 431 432 
земеделие в страните от ЕС 399 432 
земеделието в България 397 399 427 429 
земеделието в света 397 
земеделието в Турция 398 
земеделска банка 214 
земеделска земя 70 
земеделска кооперация 70 
земеделска площ 388 420 
земеделска политика 398 428 
земеделска практика 211 
земеделска продукция 593 
земеделска производствена кооперация 70 
земеделска статистика 399 
земеделски земи 428 
земеделски източници 211 
земеделски кооперации 69 427 428 
земеделски кредитни кооперации 214 
земеделски предприемачи 427 
земеделски предприятия 539 
земеделски продукти 426 
земеделски производител 119 204 
земеделски производители 204 
земеделски производствени кооперации 70 
земеделски сектор 392 431 
земеделски стопанства 388 394 
земеделски съюз 428 
земеделско кредитиране 214 
земеделско производство 427 
земеделско стопанство 392 420 
ЗЗБНЗ 57 
ЗЗП 296 297 
зимен туризъм 228 
ЗКПО 151 560 
ЗМСП 206 
знания 459 
ЗНФО 575 
зона за свободна търговия 232 
ЗСч 539 
зърнени култури 379 395 397 414 423 
зърнени храни 409 
зърнено производство 419 
зърнено-житни култури 393 395 
зърно 395 401 
зърнопроизводители 414 419 
зърнопроизводство 397 401 414 419 
идентификационен номер 254 
идентификация на заинтересованите страни 446 
идентичност 279 
избираемост на профили 371 
избор на проекти 375 
избор на стратегия 83 
извънреден труд 55 
изисквания на европейския пазар 409 
изисквания на ЕС 262 409 
изкупуване на акции 562 
излизане от кризата 404 
измама 340 
измами в застраховането 340 
изменения в МСФО 542 
износ 237 390 421 435 
износ и внос 390 435 
износ на земеделски продукти 390 421 
износ на мед 236 
износ на месо 435 
използване на торове 429 
изследване 175 
изследване на кризата 80 
изследователска политика 355 
изследователски разработки 596 
Източна Европа 290 301 
източници на информация 616 
иконометричен анализ 182 
иконометрични методи 99 
иконометрични модели 99 
икономиески показатели 387 
икономика 37 120 160 170 175 185 187 189 190 192 219 281 286 313 404 415 
икономика в преход 197 
икономика в сянка 120 
икономика и политика 190 197 
икономика на България 43 173 186 197 
икономика на Европа 192 
икономика на знанието 198 604 
икономика на Русия 220 
икономика на туризма 222 223 
икономика на Турция 398 
Икономиката на България 37 
икономико-социологически модел 29 
икономикс 42 
икономическа активност 292 
икономическа динамика 38 
икономическа добавена стойност 77 
икономическа ефективност 357 387 
икономическа история 475 
икономическа криза 87 88 107 186 187 189 190 192 277 338 404 478 517 577 
икономическа криза в България 187 190 577 
икономическа криза в Русия 40 87 
икономическа литература 464 
икономическа наука 38 111 
икономическа печалба 77 
икономическа политика 42 195 
икономическа реформа 194 198 
икономическа система 17 
икономическа социология 29 
икономическа стабилност 73 
икономическа структура 115 
икономическа теория 1 38 39 464 
икономически анализ 185 209 210 567 
икономически анализ на предприятието 210 
икономически асиметрии 420 
икономически аспекти 392 432 624 
икономически взаимоотношения 230 
икономически ефект 234 637 
икономически изследвания 38 
икономически кризи 129 404 
икономически модели 29 
икономически науки 98 
икономически оператор 259 
икономически отношения 268 
икономически проблеми 37 
икономически растеж 1 17 42 64 121 153 161 184 194 201 202 
икономически растеж на България 168 
икономически спад 185 192 
икономически структури 198 
икономически съюз 272 
икономически съюзи 269 
икономически теории 29 
икономически тероризъм 37 
икономически условия 302 
икономически човек 29 
икономическо възстановяване 249 
икономическо поведение 281 
икономическо поведение на индивида 29 
икономическо положение 192 
икономическо прогнозиране 186 
икономическо равнище 209 
икономическо равновесие 98 
икономическо развитие 1 37 178 186 195 288 
икономическо развитие на Русия 130 
икономическо сравнение 208 
икономическо сътрудничество 265 267 268 
иконофизика 98 
имидж на банките 166 
импорт 191 232 267 
имуществено застраховане 341 
имущество 300 
имущество на предприятието 538 
инвентаризация 505 545 565 
инвентаризация в предприятията 505 
инвентаризация на материални активи 505 
инвентаризиране 505 
инверсна матрица 45 
инвестиране 308 
инвестиране на капитал 159 
инвестиране на капитали 159 
инвестиране на фондовата борса 183 
инвеститор 202 
инвеститори 178 183 202 
инвестиции 122 172 173 178 216 217 389 480 481 514 585 611 
инвестиции в аграрния сектор 216 217 389 
инвестиции в асоциирани предприятия 514 
инвестиции в БВП 175 
инвестиции в България 172 
инвестиции в земеделието 216 217 
инвестиции в иновации 481 
инвестиции в интелектуален капитал 481 
инвестиции в научни изследвания 1 
инвестиции в образованието 587 
инвестиции в пенсионни фондове 308 
инвестиции в пенсионните фондове 308 
инвестиции в уебуслуги 611 
инвестиции за обучение 585 
инвестиции на един жител 138 
инвестиционен анализ 95 101 176 
инвестиционен бизнес 480 
инвестиционен източник 501 
инвестиционен капацитет 138 
инвестиционен климат 177 
инвестиционен мениджмънт 375 
инвестиционна активност 175 177 
инвестиционна дейност 16 173 442 480 
инвестиционна дейност в България 16 173 
инвестиционна политика 102 
инвестиционна собственост 521 
инвестиционна сфера 177 
инвестиционни алтернативи 176 
инвестиционни банки 97 
инвестиционни бонове 16 
инвестиционни имоти 494 521 
инвестиционни инструменти 123 
инвестиционни потоци 171 175 
инвестиционни проекти 82 177 375 
инвестиционни решения 82 313 
инвестиционни стратегии 313 
инвестиционни схеми 463 
инвестиционни фондове 472 
инвестиционно проектиране 176 
индекс на глобализация 284 
индекс на относителната сила - RSI 101 
индекс на Търговскя канал - CCI 101 
индекс на човешко развитие 302 
индивид 8 
индивидуален подход 338 
индивидуален сметкоплан 496 502 
индивидуализация на услуга 247 
индивидуализъм 10 
индивидуални отчети 497 
индикатори 357 
Индия 193 405 
индустриален сектор 423 
индустриализация 277 
индустриални страни 308 
инженерно-стойностен анализ 475 
инициативност 144 
Инкотермс 256 275 
ИНКОТЕРМС 2000 275 
иновации 109 184 220 358 408 459 472 630 
иновации в икономиката 184 
иновации в предприятията 411 
иновации в селскостопанските предприятия 408 
иновации в туризма 630 
иновационен потенциал 472 
иновационен процес 362 
иновационна активност 184 219 472 630 
иновационна дейност 411 
иновационна екосистема 212 
иновационна политика 5 219 
иновационна политика на ЕС 219 
иновационна система 459 
иновационна стратегия 478 
иновационни изследвания 355 
иновационни процеси 630 
иновационни стратегии 478 
иновационно развитие 220 
институции на пазара на трауда 52 65 
институционален подход 231 
институционализация на докторантурата 369 
институционална структура 179 
институционални инвеститори 16 179 
инструменти на управление 555 
интегрална оценка 18 
интеграционен процес 168 286 453 
интеграционна гъвкавост 445 
интеграционни технологии 611 
интеграция 12 68 349 445 480 
интегриран мениджмънт 480 
интелектуален капитал 481 
интелектуална собственост 544 
интервенция 414 
интернационализация 274 280 
интернационализация на бизнеса 471 
интернационализация на МСП 470 471 
интернационализация на фирмите 289 
Интернет 37 50 328 600 614 616 618 620 621 623 624 626 
Интернет адреси 50 
интернет банкиране 626 
интернет бизнес 615 616 621 622 
интернет експанзия 626 
Интернет електронна търговия 626 
интернет застраховане 328 
интернет икономика 624 
интернет маркетинг 625 
интернет маркетинг в туризма 625 
интернет мрежа 626 
интернет потребители 626 
Интернет реклама 634 
интернет реклама на туристически продукти 625 634 
интернет страници 50 
Интернет технологии 600 601 624 
интернет трудови борси 49 50 
интернет услуги 50 
интерпретация 282 
интралогистика 257 
интранет 604 
инфлационен скок 167 
инфлационна икономика 170 
инфлационна среда 167 
инфлационнен процес 170 
инфлационни процеси 167 169 
инфлационни процеси в България 169 
инфлационни фактори 114 168 169 
инфлационно таргетиране 116 
инфлация 114 116 167 168 169 170 
инфлация в България 167 
инфлация и икономически растеж в България 168 
инфлация-безработица 64 65 167 
информатизация 599 619 
информатизация на бизнеса 619 
информатизация на управлението 619 
информатика 599 
информациология 599 
информационен мениджмънт 598 
информационен мениджър 598 
информационен продукт 612 
информационна асиметрия 202 
информационна безопасност 603 
информационна глобализация 599 
информационна логистика 255 
информационна подсистема 606 
информационна политика 612 
информационна сигурност 607 
информационна система 582 
информационна среда 601 
информационни източници 616 
информационни инциденти 603 
информационни процеси 255 
информационни ресурси 49 599 
информационни системи 605 606 607 608 617 
информационни системи в бизнеса 617 
информационни технологии 278 580 604 605 606 607 608 609 610 612 619 
информационни технологии в бизнеса 601 617 620 
информационни технологии в икономиката 599 604 
информационни технологии в предприятието 609 
информационни технологии в Русия 609 612 
информационни технологии и счетоводство 495 599 
информационно общество 48 278 599 604 619 
информационно осигуряване 495 497 
информационно осигуряване в предприятието 495 
информационно-клетъчен строй 599 
информация 506 623 
информираност 448 463 
инфраструктурни инвестиции 266 
ипотечна криза 105 
ипотечно кредитиране 105 
ипотечно кредитиране в Русия 105 
ИПСИНИ 606 
ИСА 475 
ислямска икономика 264 
ислямска финансова система 264 
ислямски банки 264 
ислямски капиталов пазар 264 
ислямски финанси 264 
ислямско банково дело 264 
ислямско застраховане 264 
ислямско общество 264 
Исмаилия 640 
ИСПА 58 
исторически сведения 475 
история на СА 640 
история на счетоводството 519 
ИТ 604 605 607 608 610 612 
ИТ архитектура 607 
ИТ аутсорсинг 609 
ИТ инструменти 580 
ИТ инфраструктура 609 
ИТ мениджмънт 458 
ИТ одит 580 
ИТ одитор 580 
ИТ пазар 612 
ИТ риск 580 
ИТ сигурност 607 
ИТ специалисти 580 609 
ИТ стратегия 607 
ИТ услуги 609 
кадрово осигуряване 359 
калкулиране 504 
калкулиране на база дейности 346 
калкулиране на разходите 346 504 
калкулиране на себестойност 504 
Канада 3 
капитал 520 559 
капитал на дружество 520 
капиталов метод 82 
капиталов пазар 93 183 
капиталова структура 163 201 
капиталова структура на фирмата 163 201 
капиталови инвестиции 472 
капиталови пазари 313 
капиталови разходи 163 
капиталово бюджетиране 82 
капиталово бюджетни решения 82 
кариерно развитие 363 
картови плащания 229 
картови разплащания 229 
касово изпълнение 137 
касово изпълнение на бюджета 137 
католицизъм 11 
католическа доктрина 11 
качествена оценка 572 
качество 24 357 364 381 426 592 593 
качество на горивата 381 
качество на живот 434 
качество на земеделската продукция 388 592 593 
качество на продукцията 434 
качество на туристическите услуги 226 
квалификация на специалисти 510 
кейнсиански модел 116 
КИД 2008 498 
Кипър 145 
Китай 193 405 
китайска икономика 191 193 
китайски предприятия 459 
класация на университетите 356 
класиране на проекти 375 
класификация на информацията 506 
класифициране на финансовите активи 542 
клиенти 238 240 
климът 282 
клиринг 113 
клирингови плащания 599 
клъстерен подход 213 
клъстерен подход и конкурентоспособност 213 
клъстери 213 274 408 
клъстери и иновации в предприятието 220 
клъстерни структури 213 
ключови клиенти 582 
ключови покупкоопределящи характеристики 245 
ковариация 135 
Кодекс на труда 54 293 
коефициент на автокорелация 175 
коефициент на безработица 64 
коефициент на вариация 78 417 
коефициент на корелация 135 
коефициент на рентабилност 512 
коефициенти ROE 181 
коефициентни методи 181 
коефициентни методи на оценка 181 
козе месо 436 
козе мляко 436 
козевъдство 436 
коинтеграционен анализ 421 
коинтеграция 182 
коинтегриране 182 
колективизъм 10 
колективно трудово договаряне 65 
комерсиална реклама 253 
комисия за защита на потребителите 296 
Комисия за финансов надзор 93 
компенсаторни плащания 414 
комплексна оценка 573 
компютърни престъпления 603 
комуникативни средства 253 
комуникативност 144 
комуникационна политика 166 241 
комуникационни средства 221 
комуникационни стратегии 265 
конвенция 157 
конкурентна стратегия 250 486 
конкурентно предимство 464 
конкурентноспособност 5 72 106 205 235 288 289 419 435 453 
конкурентност 213 419 582 
конкурентоспособен бизнес 288 
конкурентоспособност 24 209 213 219 423 615 
конкурентоспособност в земеделието 213 428 
конкурентоспособност на българска икономика 184 
конкурентоспособност на МСП 72 219 289 
конкуренция 106 174 207 582 612 
консервация 524 
консервиране 596 
консервирани активи 524 
консервирани плодове и зеленчуци 596 597 
консервна индустрия 596 
консервни предприятия 597 
консолидационна политика 497 
консолидиран бюджет 142 
консолидирана фискална програма 142 
консолидирани счетоводни отчети 497 
конституция на България 28 
консумация 433 
контрол 158 
контрол на бизнеса 404 
контрол на бюджета 88 
контрол на качеството 24 
контрол на критичните точки 594 
контрол на плащанията 44 
контролинг 252 339 
контролинг в застраховането 339 
контролна дейност 158 575 
контролна среда 157 
контролни органи 144 
конфедерация 171 496 
конференции 15 
конференция 1 6 10 12 13 16 17 22 23 27 28 29 30 33 35 36 37 42 43 45 46 48 49 50 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 79 81 83 119 120 121 122 123 137 143 144 153 157 159 160 161 162 163 167 172 173 174 194 195 196 201 202 203 204 206 208 209 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 223 224 225 226 229 230 233 234 236 239 241 242 244 245 246 251 263 268 269 278 279 280 281 287 288 289 290 291 301 302 303 304 305 306 308 309 311 312 313 314 319 320 321 322 325 326 327 328 330 332 333 334 335 336 337 360 361 362 368 373 376 379 380 381 382 386 387 389 408 409 411 412 413 414 416 417 419 420 421 423 424 431 432 434 435 436 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 451 461 462 468 469 470 471 475 476 483 484 492 493 494 495 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 556 557 559 567 570 572 573 574 575 582 592 593 594 595 596 598 599 600 601 603 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 627 628 629 630 631 632 634 640 
конференция с международно участие 13 15 16 17 23 25 28 30 35 36 45 48 49 50 57 58 59 60 66 67 73 119 121 122 137 153 159 160 161 163 172 194 201 202 203 204 206 211 212 213 215 216 217 218 236 241 278 291 302 304 306 311 313 320 321 322 325 327 332 333 337 368 373 376 379 380 381 382 386 387 389 408 411 412 413 414 416 417 419 420 421 423 424 431 432 434 435 436 468 492 511 559 570 582 592 593 594 600 601 624 627 629 630 
концепции 478 
концепция 478 
концепция SOA 602 
концесии 552 
концесия за услуги 552 
кооперативна система 70 
кооперативни банки 214 
кооперативни принципи 68 
кооперативни сдружения 68 
кооперативни стопанства 307 
кооперативни съюзи в България 68 
кооперативни ценности 68 
кооперативно движение 68 
кооперативно право 71 
кооперативно управление 69 
кооператор 307 
кооперации 69 307 394 539 
кооперации в България 69 70 71 
кооперация 68 71 
корелационен анализ 65 417 
корпоративен анализ 77 
корпоративен мениджмънт 465 
корпоративен софтуер 608 
корпоративна икономика 140 
корпоративна култура 486 
корпоративна социална отговорност 452 454 460 465 
корпоративна социална политика 518 
корпоративна стратегия 446 
корпоративни активи 568 
корпоративни облигации 527 
корпоративни пасиви 568 
корпоративни финанси 140 
корпоративно застраховане 343 
корпоративно счетоводство 499 
корпоративно управление 140 454 464 465 479 482 517 
корпоративно управление в България 465 
корпоративно управление в Русия 454 
корпоративно управление на банките 479 
корпорация 568 
корупционна среда 34 
корупционни индекси 34 
корупционни сделки 34 
корупционно поведение 34 
корупция 33 34 364 
корупция в обществото 33 
корупция и икономически растеж 33 
косвени данъци 142 153 156 157 
Кохезионен фонд 58 298 
краве мляко 437 
краткосрочен заем 119 
краткосрочен кредит 119 
краткосрочни кредити 132 
кредит 73 85 119 125 161 
кредитен портфейл 100 
кредитен портфейл на банките 100 
кредитен процес 119 
кредитен риск 76 110 164 490 
кредити 73 84 89 329 
кредитиране 95 114 119 
кредитиране на земеделието 119 214 
кредитна политика 81 95 100 169 173 
кредитни карти 164 
кредитни портфейли 76 
кредитни решения 164 
кредитни рискове 329 
кредитно застраховане 327 329 
кредитно управление 73 
кредитно-инвестиционна стратегия 73 
кредитополучател 110 
кредитоспособност 73 76 125 
криза 40 91 129 187 190 199 200 205 277 292 338 340 350 404 408 409 412 413 424 432 458 478 488 490 500 517 577 586 588 589 590 633 
криза в земеделието 404 412 432 
криза в строителството 205 
криза на лидерството 455 
криза от трето поколение 80 
кризата в аграрния сектор на България 409 
кризата в България 129 187 190 
кризата в заетостта 292 
кризисен мениджмънт 487 500 
кризисна икономика 185 187 190 191 192 340 
кризисни процеси 404 
кризисно управление 404 458 500 
кризисология 80 90 91 
кръгла маса 289 329 331 
КСО 452 454 
КТ 293 
култивирани гъби 426 
култура 208 278 281 
култура и мениджмънт 491 
култура на рекламата 595 
култура на управление 491 
културни измерения 243 
купувач 275 
купувачи 466 
къси продажби 294 540 
къстъмизация 247 
къщи за гости 221 
Латинска Америка 193 
легализация 143 
либерализация 234 313 
либерализация на международната търговия 291 
либерализация на осигурителните дейности 313 
либерализиране на търговията 234 
лидер 455 
лидерски стил 416 
лидерски стилове 416 
лидерство 32 455 
лидерство в бизнеса 32 
лидерство и ръководство 32 455 
лизинг 74 159 218 299 411 
лизингов договор 553 
лизингова сделка 159 
лизингови вземания 218 
лизингови вноски 159 
лизингови договори 74 
лизингови компании 340 
лизингови операции 553 
лизингови сделки 411 
лизингово имущество 411 
лизингодател 159 411 553 
лизингополучател 159 553 
ликвидация на ДМА 529 
ликвидиране на бизнес 560 
ликвидност 77 109 112 117 179 210 
Лисабонска стратегия 198 292 
Литва 273 
лихвен процент 122 
лихвен риск 450 
лихвени нива 84 
лихвени опции 450 
лихвени проценти 201 
лихвени структури 202 
лихви 84 132 
лиценз 260 
лицензии 33 
лицензионни режими 33 
лично застраховане 332 
логистика 254 255 257 
логистика на пласмента 597 
логистиката в света 257 
логистичен бранш 255 
логистически системи 257 
логистична дейност 257 
логистични технологии 257 
лого 413 
лозаро-винарски сектор 425 
лозаро-винарско производство 425 433 
лозарски район 422 
лозарско производство 422 425 
лозарство 422 425 431 
лозарство и винарство 425 
локализационна икономика 188 
локална реклама 595 
ляво отклонен риск 180 
магистър 371 
макро и микро маркетингова среда 250 
макроикономика на България 197 
макроикономическа зависимост 64 
макроикономическа политика 60 
макроикономически анализ 45 615 
макроикономическо развитие 197 
макрорайони 130 
максимален осигурителен доход 150 
малки и средни предприятия 57 72 206 219 230 289 470 471 472 473 514 571 
малки и средни предприятия в България 72 206 219 
малки и средни предприятия в ЕС 219 289 473 
малки предприятия 468 474 579 
малки фирми 289 
малкият и среден бизнес 219 340 
малко предприемачество 220 474 
Малтус 282 
малтусианство 282 
малък бизнес 289 468 474 
малък бизнес в България 289 
малък бизнес в Русия 474 
малък и среден бизнес в България 274 
марджин търговия 294 
маржин - заеми 540 
маржин покупки 294 540 
маркетинг 106 239 243 247 248 252 413 
маркетинг в Интернет 618 625 
маркетинг в туризма 625 
маркетинг и реклама 413 
маркетинг мениджмънт 250 
маркетинг на взаимоотношенията 247 
маркетинг на пенсионноосигурителните дружества 314 
маркетинг на туризма 221 
маркетинг на фирмата 248 
маркетинг-стратегии 242 
маркетингов анализ 248 
маркетингов контролинг 252 
маркетингов мениджмънт 248 251 253 339 
маркетингов мениджър 251 
маркетингов микс 253 
маркетингов подход 239 
маркетингова дейност 252 339 
маркетингова култура 243 
маркетингова ориентация 248 
маркетингова политика 239 597 
маркетингова система 339 
маркетингова среда 250 
маркетингова стратегия 241 242 251 614 
маркетингова философия 239 
маркетингови анализи 246 
маркетингови изследвания 245 
маркетингови инструменти 625 
маркетингови подходи 314 
маркетингови решения 245 
маркетингови специалисти 251 
маркетингово мислене 247 
маркетингово планиране 239 
маркетингово управление 250 
марксистка теория 111 
маслодайни култури 406 
масов туризъм 222 
масова индивидуализация 247 
масово уволнение 54 
математически дисциплини 361 
математически методи 82 508 
математически методи в икономиката 198 375 
математически методи в управлението 46 
математически модели 46 
математически модели в управлението 46 375 
материали 169 
материални активи 538 
материални дълготрайни активи 538 
материални запаси 127 
материално положение 15 
машиностроително предприятие 439 
МВФ 276 
медиен план 413 
медии и реклама 413 595 
медийно влияние 413 
Медиконова долина 2 
медицински организации 344 
медицински персонал 323 335 
медицински услуги 504 
медицинско застраховане 344 351 
междукултурен анализ 243 
междукултурни различия 243 
междуличностно и групово общуване 639 
международен бизнес 471 
международен бизнес инкубатор 274 
международен кредит 107 
международен стандарт 549 
международна банкова дейност 162 
международна валутна система 191 
международна конференция 19 20 21 23 45 47 51 73 119 121 122 137 153 159 160 161 163 172 184 202 203 204 206 211 212 213 215 216 217 218 235 236 237 241 243 286 291 310 313 321 373 379 380 381 382 386 387 388 408 409 410 411 413 414 416 417 419 420 421 422 423 424 431 432 434 435 436 485 492 511 558 559 570 582 592 593 594 596 600 601 602 624 627 629 630 639 640 
международна научна конференция 19 20 21 47 51 137 159 172 184 194 201 202 203 235 237 243 286 310 321 388 410 422 424 485 559 570 639 
международна научно-практическа конференция 1 22 23 45 73 83 119 121 122 123 153 159 160 161 162 163 172 194 201 202 206 211 212 213 215 216 217 218 221 223 224 225 226 229 236 263 291 313 362 373 379 380 381 382 386 387 408 411 414 419 420 421 431 432 434 435 439 448 493 494 495 496 497 498 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 556 557 567 572 573 574 575 592 596 599 600 601 602 603 624 625 627 628 629 630 631 632 634 
международна научнопрактическа конференция 424 
международна онлайн търговия 229 
международна реклама 595 
международна рекламна кампания 595 
международна система GS1 254 
международна търговия 237 
международни валутни резерви 179 
международни доставки 238 
международни изложения 424 
международни икономически общности 269 
международни икономически отношения 191 230 265 266 267 269 273 
международни икономически сравнения 67 
международни инвестиции 178 
международни норми 260 
международни отношения 273 
международни правила 260 
международни програми 72 
международни проекти 72 
международни регионални пазари 485 
международни регионални стратегии 485 
международни стандарти за финансов отчет 537 
Международни стандарти за финансова отчетност 477 537 
международни стандарти за финансови отчети 549 
Международни счетоводни стандарти 571 
международни търгове 424 
международно данъчно облагане 155 
международно данъчно право 155 
международно двойно данъчно облагане 155 
международно икономическо сътрудничество 276 
международно право 12 
международно сътрудничество 268 
междуфирмена задлъжнялост 490 
междуфирмени задължения 44 
междуфирмени отношения 44 
Мексико 129 
мениджмънт 91 252 447 451 452 455 456 458 460 487 489 500 512 601 
мениджмънт в образованието 367 
мениджмънт на бизнеса 452 
мениджмънт на застрахователното дружество 457 
мениджмънт на иновациите 472 
мениджмънт на информацията 598 
мениджмънт на МСП 470 
мениджмънт на персонала 443 
мениджмънт на предприятието 488 
мениджмънт на продажбите 597 
мениджмънт на фирмата 460 484 485 486 489 
мениджмънт на човешките ресурси 486 
мениджмънт-персонал 486 
мениджър 31 456 487 
мениджъри 488 
мениджърска дейност 583 
мениджърска философия 451 
мениджърски маркетинг 451 
мениджърски подходи 451 
мениджърски решения 456 488 
мениджърски умения 441 510 
месечна заплата 194 
месна индустрия 438 
месо 438 
месо и месни продукти 438 
месодобивна индустрия 438 
месопроизводство 438 
местен трудов пазар 66 
местна власт 461 
местни инициативни групи 386 
местно развитие 386 
местно самоуправление 301 
местно управление 301 
метод ABC 458 
метод CAPM 180 
метод АВС 507 
метод Монте Карло 82 
метод на най-малките квадрати 169 
метод на претеглените фактори 596 
методи за оценка на бизнеса 181 
методи за съхраняване на храните 378 
методи на амортизация 528 
методи на оценка 177 584 
методика за работа 9 
методика на одита 579 
методически подходи 429 
методически указания 362 
Методология за оценка 78 
МИГ 386 
микрокредитиране 206 
микропредприятие 468 
микросреда 483 
микросреда на фирма 483 
микрофинансиране 555 
микрофирми 555 
минимален осигурителен доход 498 
минимален осигурителен праг 498 
минимална работна заплата 150 
митническа политика 81 262 
митническа проверка 258 
митническа стойност 258 
митнически агент 261 
митнически администрации 259 
митнически контрол 258 
митнически отношения 262 
митнически разпоредби 261 
митническо деклариране 258 
митническо задължение 258 
митническо посредничество 261 
митология 7 
млади научни работници 363 369 
млекопроизводство 437 
млечна промишленост 434 437 
млечни продукти 434 
млечно говедовъдство 434 437 
млечно животновъдство 437 
мляко и млечни продукти 390 
многокритериален анализ 375 
многокритерийно моделиране 375 
многомерност на стойността 77 
мобилен бизнес 604 
мобилна търговия 601 
мобилно електронно банкиране 604 
мобилно обучение 363 
мобилност 363 
мобилност на образование 370 
мобилност на работна сила 65 
мобилност на студентите 370 587 
модел Bancassurance 338 
модел за банкови данни 125 
модел на Бойтел 45 
модел на ДВФК 75 
модел на Мичел 446 
модел на Портер 509 
модел на РАМ 419 
модели за оценка 119 
модели на интернет маркетинг 625 
модели на маркетинга 625 
моделиране 392 
моделът Бизнесклиенти 125 
моделът Корпоративни клиенти 125 
модернизация на науката 355 
монетаризъм 133 
монетарна политика 115 
мониторинг 100 218 
мораторна лихва 132 
МОС 200 572 
МОС 315 572 
мотивационна програма 589 
мотивационни фактори 376 
мотивация 376 
мотивация за труд 376 
мотивация на персонала 586 
мрежови модели 445 
МСП 188 206 219 220 230 469 470 471 473 549 571 
МСП в България 219 230 469 471 537 616 
МСС 510 566 571 
МСС 1 517 566 
МСС 16 521 
МСС 17 494 
МСС 19 537 
МСС 20 503 551 
МСС 32 562 
МСС 37 564 
МСС 39 527 551 
МСС 40 521 
МСС 41 503 564 565 
МСС12 537 
МСС39 496 525 542 
МСС8 566 
МСФО 509 514 526 539 545 549 571 
МСФО 4 537 
МСФО 7 525 542 
МСФО за МСП 549 
надвнесени данъци 149 
надомна заетост в България 20 
надомна работа 20 
наемни работници 194 
налични пари 160 
намаляване на възнаграждението 590 
намаляване на разходи 213 590 
НАП 149 
направления 432 
наръчници на ЕС 45 
население 27 282 
население в България 25 
населението в България 27 
НАССР 592 
насърчаване на инвестициите 175 
наука 1 4 
наука и бизнес 2 
наука и индустрия 2 
наука и иновации 5 
наука и образование 355 
научен кампус 4 
научен център 2 
научна дейност 358 
научна информация 606 623 
научна конференция 19 20 21 23 43 47 51 73 173 184 201 211 212 213 235 236 237 243 286 310 381 386 387 388 410 412 419 422 434 435 485 592 593 594 596 600 601 602 624 639 
научна политика 5 
научна продукция 606 
научни знания 365 
научни изследвания 1 2 3 356 357 358 368 407 
научни трудове 265 266 267 270 
научно звание 365 
научно общество 4 
научно-изследователска дейност 1 368 
научно-практическа конференция 1 10 13 15 16 17 23 25 27 28 30 35 36 45 48 49 50 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 72 73 75 79 81 83 119 121 122 123 144 153 157 159 160 161 162 163 171 172 194 201 202 204 206 209 211 212 213 215 216 217 218 234 236 241 263 268 278 281 287 289 291 301 302 304 306 308 311 313 320 322 325 327 332 333 337 360 368 373 376 379 380 381 382 386 387 389 408 409 411 412 413 414 416 417 419 420 421 423 424 431 432 434 435 436 468 492 503 511 556 582 592 593 594 596 600 601 602 624 627 629 630 
научно-техническа конференция 219 
научно-технологична политика 358 
национален застрахователен пазар 333 
национален стандарт 558 
национална здравна система 376 
национална икономика на България 198 
национална иновационна система 385 
национална конференция 303 305 309 312 314 319 326 328 330 334 335 336 
национална научна политика 5 
национална служба по заетостта 50 
национална стратегическа референтна рамка 298 
национална трудова борса 50 
национални кооперативни съюзи в България 68 71 
национални програми 292 
национални проекти 130 
Национални стандарти 570 
Национални стандарти за финансови отчети 537 
Национални счетоводни стандарти 524 535 570 
начисляване на амортизацията 569 
небанкови финансови институции 353 
недвижим имот 297 
неефективен модел 419 
независим одитор 575 
независим финансов одит 575 576 577 
независимост 144 
неземеделско население 26 
некапитализирани активи 548 
нелегална икономика 143 
нелинейни методи 528 
нелихвени разходи 142 
нелоялна конкуренция 207 
нематериален капитал 481 544 
нематериални активи 495 552 
нематериални продукти 544 
нематериални ресурси 464 
необлагаем минимум 148 150 
неокласицизъм 39 
неокласическа теория 39 
неопределеност 116 
неплатен труд 53 
непреки разходи 346 507 
неравенство на доходите 17 
нерентабилни организации 487 
несъстоятелност 44 303 560 
нетекущи активи 524 
нетна база 535 
неустойка 132 
нефинансова информация 518 
нефинансова отчетност 518 
нефинансови активи 521 
нефинансови предприятия 527 
неформален рисков капитал 463 
нефт 385 
нефтени продукти 385 
нефтодобивна промишленост 385 
НЗОК 322 
НИРД 469 
ниски доходи 15 150 
НКПД 498 
нова икономика 42 230 280 
нови продукти 413 
нови сортове 393 401 
ново хилядолетие 37 
номенклатура 502 
номинален доход 27 
нормативна база 510 515 
нормативна уредба 513 
нормативна уредба в България 513 
нормативна уредба по счетоводство 502 515 
нормативни актове 502 
нормативно-правна база 53 
норми на поведение 443 
нощен труд 55 
НСЗКБ 428 
НСИ 219 
НСОРЗ 55 
НСС 570 
НСФОМСП 532 
обединени предприятия 480 
обезценка на активи 517 
обезщетения 293 
обезщетения по КТ 293 
обект на управление 492 
обичаи 629 
облагаем доход 148 
облагаеми доходи 155 
облагане на доходи 145 
облагане на печалби 203 
области 461 
области и общини 18 
области и общини в България 138 
облигации 16 527 546 
облигационен заем 527 
обмитяване 258 260 
оборот 127 
оборот на трудови ресурси 65 
обработваема земя 432 
обработка на почвата 407 
образование 364 371 
образование в Русия 126 
образованието и пазарът на труда 364 
образователен клъстер 408 
образователен проект 371 
образователен процес 365 
образователен център 2 
образователна култура 79 
образователна подготовка 587 
образователна политика 360 
образователна програма 126 
образователна система 364 366 371 
образователна структура 587 
образователни институции 368 
образователни проекти 370 
образователни стратегии 360 
образователно кредитиране 126 
обратно изкупени акции 562 
обръщаемост на материалните запаси 127 
обслужващ сектор 43 
обучение 582 585 588 
обучение във ВУЗ 368 
обучение на докторанти 369 
обучение на кадри 366 
обучение на персонал 582 
обучение на персонала 31 588 
обучение на служители 31 588 
обучение на студенти 361 362 366 368 
обучение по застраховане 336 
обучение по математика 361 
обучение по туризъм 227 
общ арабски пазар 269 
обща аграрна политика 410 
Обща организация на пазара 437 
Обща селскостопанска политика 291 388 394 422 434 435 437 
обществена полезност 53 
обществени поръчки 473 
обществено осигуряване в България 498 
обществено производство 1 
обществено управление 415 
обществено-икономическа формация 599 
общество "Лайбниц" 4 
общински бюджет 138 
общински индекс на човешко развитие(ОИЧР) 302 
Общински план за развитие 461 
общинско управление 302 
общо застраховане 330 
общопрактикуващи лекари 376 
общопроизводствени разходи 536 
овес 397 
овощарски култури 431 
овощарство 396 399 400 
овощни култури 396 431 
овърдрафт 154 
одит 517 572 574 576 577 578 579 581 
одит и етика 573 
одит и счетоводство 577 
одит на финансовите отчети 572 
одитен комитет 576 581 
одитиране 517 
одитна дейност 573 575 581 
одитни комитети 576 581 
одитор 574 576 
одиторска дейност 576 579 
одиторска оценка 573 579 
одиторска услуга 577 
одиторски контрол 576 577 578 579 581 
оздравителен план 583 
ОИСР 369 
околна среда 373 384 
онлайн обучение 588 
онлайн разплащане 626 
онлайн разплащания 229 
онлайн реклама 242 
онлайн търговия 229 
онтопсихологически метод 584 
ООП 437 
опазване на водните ресурси 372 
опазване на околната среда 372 374 631 635 
опазване на природните туристически ресурси 635 
опаковка 426 
опаковка на хранителни продукти 426 
опасни отпадъци 374 
ОПЕК 385 
оперативен контрол 141 
оперативен лизинг 74 
оперативна програма "Околна среда" 373 
оперативни програми 213 298 585 586 
оповестяване 552 
оповестяване на държавна помощ 551 
оптимално управление 593 
оптимизационни методи 508 
оптимизационни модели 508 
оптимизация 201 345 
оптимизиране 121 
оптимизиране на разходите 589 
опцион 108 
опционна стратегия 108 
организации 204 355 
организации на производители 204 
организационна култура 486 
организационна култура в частен сектор 486 
организационни задачи 424 
организационни иновации 408 
организационно богатство 446 
организационно обучение 459 
организационно поведение 441 444 
организационно проектиране 440 
организация 416 533 554 
организация за икономическо развитие 308 
организация на агробизнеса 416 
организация на образованието 4 
организация на отчитането 534 
организация на продажбите 233 
организация на производители 410 
организация на счетоводството 502 533 
организация на управление 467 
органично земеделие 400 
органично овощарство 400 
органично производство 400 
осигурени лица 304 306 317 
осигурителен доход 498 
осигурителен пазар 313 
осигурителен праг 498 
осигурителен стаж 307 316 
осигурителна вноска 314 315 
осигурителна защита 65 311 
осигурителна политика 303 
осигурителна система 16 304 306 313 
осигурителна схема 303 
осигурителни вноски 303 304 306 310 
осигуряване 307 
основи на маркетинга 239 
основи на мениджмънта 483 
основи на счетоводството 502 
ОСП 291 379 415 422 434 435 437 
ОСП на ЕС 291 394 415 434 435 437 
отворена система 255 
отглеждане на полски култури 395 
отделяне на търговски дружества 300 
отношения с клиенти 240 
отпадъчни води 373 
отписване на актив 151 
отписване на амортизуеми активи 151 
отраслова структура 171 172 
отсрочени данъци 522 
отсрочени данъчни активи 523 
отчет за доходите 509 
отчет за паричните потоци 509 530 
отчет за приходи и разходи 509 511 530 
отчет за собствения капитал 509 530 
отчет на паричните потоци 566 
отчетен обект 494 
отчетна информация 573 
отчетна политика 546 
отчетна стойност 501 
отчитане 561 
отчитане на активи 548 
отчитане на амортизациите 528 
отчитане на амортизацията 528 
отчитане на банковите гаранции 496 
отчитане на данъци от печалба 203 
отчитане на данъците 203 
отчитане на инвестициите 514 
отчитане на концесиите 552 
отчитане на лизинг 553 
отчитане на ликвидацията на ДМА 529 
отчитане на облигациите 546 
отчитане на обратно изкупени акции 562 
отчитане на приходите и разходите 531 
отчитане на разходи 507 518 536 
отчитане на риска 491 
отчитане на туристически услуги 543 
отчитане на франчайз договор 550 
оферта 245 
офшорен бизнес 143 
офшорки 143 
офшорна зона 143 
охрана на труда 56 
оценителски методи 78 
оценка 78 
оценка на акредитива 104 
оценка на активи 89 
оценка на бизнеса 78 345 482 
оценка на въздействието 21 
оценка на знанието 365 
оценка на инвестиции 176 
оценка на капитала 41 78 
оценка на капиталовите активи 180 
оценка на одитора 573 
оценка на персонала 584 
оценка на платежоспособността 326 
оценка на предприятието 78 
оценка на предприятия 78 
оценка на риска 46 180 340 467 491 572 
оценяване 494 
оценяване на биологични активи 564 
оценяване на ДМА 501 
оценяване на дълготрайни активи 501 
оценяване на справедлива стойност 525 
ОЧИС 265 
пазар 106 433 451 
пазар на вина 422 433 
пазар на диаманти 231 
пазар на труда 57 58 63 64 66 316 370 587 
пазар на труда в България 52 63 65 
пазарен механизъм 414 
пазарен модел 612 
пазарен портфейл 135 
пазари 433 
пазарна икономика 27 42 74 194 558 
пазарна икономика в Русия 474 
пазарна капитализация 465 
пазарна ликвидност 117 
пазарна ориентация 435 
пазарна политика 204 
пазарна среда 31 
пазарна стойност 482 
пазарни инструменти 372 
пазарни коефициенти 181 
пазарни позиции 205 412 478 
пазарно ориентиране 204 
пазарно поведение 207 241 412 
пазарно стопанство 203 
парадигма 91 447 
параметрите 392 
паричен дисконт 122 
паричен поток 96 
паричен съвет 118 168 
парична криза 80 
парична маса 160 169 
парична политика 115 118 
парична политика на САЩ 116 
парична реформа 114 
парична система 81 
парични агрегати 160 
парични доходи 161 
парични потоци 535 
парично обръщение 160 
парично управление 169 
парично-кредитна политика 40 160 
парично-кредитни отношения 160 
парламентарно управление 273 
партньорски отношения 466 
партньорство 466 
пауловния 402 
пенсии 310 315 318 
пенсии в ЕС 310 
пенсионен модел 318 
пенсионери 316 
пенсионна възраст 310 316 
пенсионна политика 200 309 317 
пенсионна политика в Русия 200 
пенсионна програма на САЩ 200 
пенсионна реформа в България 309 318 
пенсионна система 200 308 309 310 315 317 
пенсионна система в България 309 311 316 
пенсионна система в Русия 200 
пенсионна система в САЩ 200 308 
пенсионни доходи 316 
пенсионни застраховки 325 
пенсионни инвестиции 313 
пенсионни планове 200 
пенсионни схеми 312 314 
пенсионни услуги 314 
пенсионни фондове 16 308 311 315 317 578 
пенсионно застраховане 325 
пенсионно осигуряване 309 310 311 312 314 315 317 318 325 
пенсионно счетоводство 578 
пенсионноосигурителна вноска 316 
пенсионноосигурителни дружества 314 317 578 
пенсия 316 
персонал 311 582 584 586 
персонални финанси 128 
персонално бюджетиране 128 
персонално управление 128 
перспективи 81 
петрол 381 
петролен бизнес 381 
печеливш бизнес 45 
планиране 416 462 
планиране на продажбите 233 
пласмент 597 
платежен баланс 183 
платежен пазар 557 
платежни инструменти 557 
платежни операции 557 
платежни системи 557 
платежоспособност 161 
платежоспособност на застрахователните дружества 326 
плащане 513 
плащания 44 
плодове 234 390 396 399 405 418 423 596 
плодови консерви 596 
плоско данъчно облагане 150 
плосък данък 148 150 
поведение на личността 29 
поведение на персонала 584 
поведение на предприемача 584 
поведенчески аспект 106 584 
поведенчески подход 120 
поведенчески финанси 106 
погасителна вноска 342 
подготовка на специалисти 359 
подоходни данъци 156 
подпомагане 386 
подпомагане на бизнеса 274 470 
подпомагане на земеделски производители 386 
Подход АВС 346 
подходи 158 
подходът Лидер 386 
показатели за ефективност 512 
покупателна сила 169 
покупателна способност 27 205 
политика 289 
политика - исторически аспект 35 
политика на ЕС 289 
политика на фирмата 121 
политическа история 35 36 
политически отношения 273 
политологичен анализ 13 
полски култури 395 
полудисперсия 180 
Полша 26 
портфейл 76 135 182 308 
портфейлен мениджмънт 135 
портфейлен модел 135 
портфейлен риск 135 
портфейлна възвръщаемост 135 
портфейлна диверсификация 182 
посев 395 
последващи разходи 536 
последващо оценяване 525 
посреднически организации 463 
посредничество 261 
постиндустриална икономика 544 
посткризисно развитие 92 
потребители 296 335 
потребителска стойност 593 
потребителски кредит 161 164 
потребителски спорове 296 
потребителски цени 167 
потребителско кредитиране 161 
потребителско поведение 128 245 
потребителско право 296 297 
потребление на населението 51 
почва 407 
почви в България 407 
почвознание 407 
почвообработка 407 
права на потребителя 296 
правило на Тейлър 115 116 
правителствени дарения 503 
правна закрила 297 
правна защита 296 
правна същност 550 
правна терминология 297 
правна уредба 71 103 
правна уредба на ЕС 103 
правни аспекти 294 
правова държава 28 
правова система 193 
правомощия 441 
превенция 348 
предварителен контрол 75 
предизвикателство 31 
предприемач 31 584 
предприемачески бизнес 555 
предприемачески мрежи 445 
предприемачески опит 463 
предприемачество 87 95 445 463 468 
предприемачество българския МСБ 57 
предприемачество в Русия 87 
предприсъединителен период 288 
предприсъединителен процес 288 
предприятие 570 
предприятия 561 
предприятия с нестопанска цел 561 
представяне на финансови отчети 547 561 
презастраховане 350 352 
презастрахователен пазар 352 
презастрахователен риск 329 
презастрахователна защита 352 
презастрахователна премия 352 
преки данъци 142 153 157 
преки задгранични инвестиции 172 
преки инвестиции 199 
преки разходи 346 536 
преки чуждестранни инвестиции 129 171 174 175 178 199 270 274 
пренасяне на данъчни загуби 523 
преобразуване на търговски дружества 300 
преодоляване на кризи 404 
преработваща дейност 596 
преработваща промишленост 597 
преработени земеделски продукти 596 
преструктуриране 313 
преструктуриране на икономиката 42 136 195 
преструктуриране на икономиката в България 60 
преференциален клас 337 
преференциална застраховка 337 
преход към пазарна икономика 27 59 60 
преходна икономика 134 
приватизация 59 306 
привлечен капитал 154 
привлечени средства 138 
придобиване на активи 74 
придобиване на ДМА 74 
признаване на активи 522 
признаване на биологични активи 564 
признаване на пасиви 522 
признаване на приходи 534 
приложни програмни системи 605 
принципи на управление 449 
прираст 417 
природна среда 373 
приспособяване 417 
присъединяване 290 
присъединяване към Европейски съюз 206 414 574 
присъединяване към ЕС 414 
присъединяване на България към ЕС 12 75 206 267 290 388 
присъединяване на Румъния към ЕС 267 
приходи 324 
приходи и разходи 535 566 
причини за кризата 92 
пробивна (разрушителна) иновация 478 
проблемен кредит 110 
проблеми 73 272 537 
проблеми в земеделието 70 
проверка 511 
проверка на финансовите отчети 511 
проверки 141 158 
прогноза 423 
прогноза за развитието на България 186 
прогнози 186 
Програма 217 219 
програма "САПАРД" 217 234 
Програма за развитие на селските райони 409 627 
програма САПАРД 72 414 
програми 72 219 477 
програми за развитие 206 
програми на ЕС 72 219 531 
програмна система 375 
програмни системи 605 
програмно-целеви метод 134 
програмно-целеви подход 134 
прогресивно-подоходен данък 148 
продавач 256 275 
продажбен контролинг 233 
продажбен мениджмънт 233 
продажби 122 253 613 
продуктивност 434 
продуктова диференциация 612 
продуктова иновация 615 
продуктова политика 241 244 
продуктова стратегия 221 
продължаващо образование 359 
проектен екип 492 
проектен мениджър 492 
проекти 449 
проектиране на организациите 440 
проектно мислене 492 
проектно поведение 492 
проектно управление 375 492 
проектно финансиране 212 
производител 238 
производители 204 
производителност 235 
производителност на труда 43 209 
производни финансови инструменти 450 
производствена практика 211 
производствени предприятия 177 
производствени разходи 169 
производствено обслужване 427 
производствено предприятие 459 
производство 379 431 
производство на био-гориво 381 382 
производство на био-гориво в България 382 
производство на биодизел 381 
производство на вино 433 
производство на грозде 431 433 
производство на гъби 426 
производство на електроенергия 380 
производство на зеленчуци 399 405 409 410 
производство на зърно 395 397 401 
производство на мед 236 
производство на месо 438 
производство на мляко 437 
производство на плодове 396 399 405 409 410 418 431 
производство на пшеница 393 
производство на селскостопанска продукция 406 
производство на храни 377 391 
производство на хранителни продукти 377 
производство по несъстоятелност 560 
промени 54 
промени в икономиката 175 
промени в МСС 551 
промени в социалното осигуряване 306 
промишлени предприятия 96 343 
промишлени системи 343 
промишлени стоки 234 
промоции 253 
промяна 488 
ПРООН 302 
пропорционален данък 148 
просрочен търговски кредит 110 
просрочени вземания 490 
просрочени задължения 110 
проучване 228 
професии 498 
професионална квалификация 359 
професионална отговорност 335 
професионална подготовка 587 
професионално образование 359 
професионално обучение 359 
профсъюзи 65 
процентна ставка 116 
процеси 615 
ПРСР 627 
психология 9 
психология на търговията 253 
психотерапия 9 
публикации 606 
публичен сектор 194 373 533 548 
публична пенсионноосигурителна система 316 
публични дружества 181 
публични дружества на БФБ 181 
публични средства 463 
публични финанси 136 
пчелен мед 236 
пчелни продукти 236 
пчелни семейства 236 
ПЧИ 174 199 
пшеница 382 393 397 
първична информация 616 
работа в екип 466 
работа по Интернет 49 
работещи без трудови правоотношения 321 
работещи лица 321 
работна заплата 17 55 479 
работна заплата в земеделието 55 
работна заплата и инфлация 64 
работна сила 64 66 67 287 304 
работна сила в България 587 
работна среда 56 
работни места 65 292 468 
работно място 62 
работодател 327 586 
равнище на бедност 15 
равнище на безработица 67 167 
РАВТД 256 275 
развиващи се пазари 182 
развиващи се страни 277 389 
развитие 627 
развитие на бизнеса 220 478 
развитие на животновъдството 434 
развитие на земеделието в България 72 394 409 428 432 
развитие на кооперациите 69 
развитие на МСП 188 206 
развитие на предприемачеството 87 289 
развитие на селските райони 72 222 224 627 
развитие на селското стопанство 291 
развитие на туризма 223 224 
развитие на търговията 232 
развитие на услугите 43 
развитие на човека 585 
развитие на човешките ресурси 359 585 586 
размер на лихвата 154 
размяна на ДМА 532 
разплащания 44 
разпределение 392 
разпределение на разходите 346 
разход 75 
разходи 142 154 507 536 
разходи за ликвидация на ДМА 529 
разходи за лихви 142 154 
разходи за опазване на околната среда 518 
разходоопределящ фактор 507 
райони за планиране 18 138 
рамка DPSIR 429 
рамкови споразумения 373 
Рамсарска конвенция 635 
рамсарски места 635 
рапица 406 
растеж 122 
растежни регулатори 406 
растениевъдство 393 406 
растителни ресурси 402 
рационално поведение 6 
рационалност 6 
реализация 596 
реализация на продукцията 597 
реална икономика 115 
реални активи 375 538 
ревизии 158 511 
ревизионен контрол 511 
ревизионен процес 511 
ревизионна дейност 511 
ревизирани американски външнотърговски дефиниции 275 
ревизия 511 
регион на Азовско море 271 
регионална география 196 
регионална икономика 214 
регионална политика 196 
регионална политика на България 196 
регионална политика на ЕС 266 
регионални програми за развитие 474 
регионални системи 271 
регионално планиране 461 
регионално планиране в България 461 
регионално развитие 196 298 461 
регистрация 295 
регистрация по ЗДДС 295 
регистрирани заболявания 320 
Регламенти на ЕС 259 
регресионни модели 216 
регулирана информация 93 
регулиране 416 
регулиране на инфлацията 170 
резерви 330 
рейтинг 73 
рейтинг на фирмата 73 
рейтингови системи 366 
реклама 242 413 595 
реклама в бизнеса 242 
реклама в туризма 634 
реклама в търговията 595 
рекламен бюджет 166 
рекламна политика 166 
рекламна политика на банките 166 
релация 470 
религии 11 
религиозна философия 8 
религиозни системи 11 
религиозно съзнание 8 
религия 8 11 193 
ремонт 387 
рентабилност 163 434 
Репо пазари 117 
репо споразумения 117 
репо-сделки 578 
републикански бюджет 142 
реструктуризация 177 
ресурс 464 
ресурси 130 382 
ресурсна теория 464 
ресурсни отношения 446 
рецензиране 365 
рецензия 365 
рецесия 133 189 249 
речни басейни 373 
решение 31 
решения 31 
риск 73 205 444 467 491 
риск в застраховането 332 457 
риск в пенсионното осигуряване 317 
риск и възвръщаемост 135 
риск мениджмънт 46 353 442 444 457 467 
риск мениджър 444 
риск на портфейла 135 
риск-премия 73 
риска и кризата 205 
рисков капитал 559 
рискове 317 
рискови финансови операции 131 
рисково животозастраховане 354 457 
рисково събитие 491 
рисково финансиране 205 
родова култура 193 
румънски банки 164 
Русия 41 88 102 105 130 133 145 152 430 
руска банкова система 40 
руска икономическа мисъл 41 
руски банки 97 
руски фондов пазар 108 
ръж 397 
ръководител 31 32 
СА 1 6 7 10 12 13 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 34 35 36 37 42 43 44 45 46 47 48 49 50 57 58 59 60 66 67 72 73 75 79 81 83 101 104 119 120 121 122 123 125 128 137 141 143 144 153 157 159 161 162 163 164 167 169 171 172 173 174 175 182 184 194 195 196 198 201 202 203 205 206 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 221 222 226 230 233 235 236 237 238 239 240 241 242 243 245 246 250 251 252 259 260 261 263 265 266 267 268 269 270 272 278 279 280 281 286 287 288 289 290 291 301 302 303 304 306 308 309 310 311 312 313 314 321 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 347 348 354 360 361 368 373 379 387 388 390 392 408 409 410 411 412 413 416 417 420 421 422 423 431 436 440 441 442 443 444 445 447 449 451 461 462 468 469 470 475 476 483 484 492 493 494 495 497 500 501 502 504 505 506 507 508 510 511 512 522 538 556 557 558 559 560 561 567 570 572 573 575 582 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 604 605 606 611 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 627 629 630 632 636 637 639 640 
СА докторант 33 51 74 99 160 234 244 258 305 319 320 324 376 414 424 471 485 496 498 499 
сайтове 49 50 
самоусъвършенстване на процесите 448 
САПАРД 217 414 415 
САЩ 115 147 405 
сборник 73 76 77 78 80 82 119 121 122 153 159 160 161 163 172 180 181 182 194 201 202 206 250 313 321 331 375 446 450 464 559 
сборник доклади 1 13 15 16 17 19 20 21 25 28 30 35 36 43 47 48 49 50 51 57 58 59 60 66 67 73 83 119 121 122 123 137 153 159 160 161 162 163 172 173 184 194 201 202 203 206 221 223 224 225 226 229 235 237 243 263 265 266 267 270 278 286 302 303 304 305 306 309 310 311 312 313 314 319 320 321 322 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 336 337 368 376 388 410 422 468 485 503 556 558 559 570 625 628 631 632 634 639 
сборник доклади от конференция 1 12 13 15 16 17 22 28 29 30 33 37 42 43 46 48 49 50 57 58 59 60 66 67 68 69 70 71 73 74 83 119 121 122 123 137 143 153 159 160 161 162 163 167 172 174 194 195 196 201 202 203 206 208 214 222 230 233 239 240 242 244 245 246 251 263 269 278 279 280 288 290 302 304 306 311 313 320 321 322 325 327 332 333 337 361 362 368 376 389 439 440 441 442 443 444 445 447 448 449 451 461 462 468 469 470 471 475 476 483 484 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 556 557 558 559 567 570 572 573 574 575 595 598 599 603 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 
сборник научни статии 22 76 77 78 80 82 180 181 182 250 362 375 439 446 448 450 464 493 494 495 496 497 498 501 502 504 505 507 508 509 510 567 572 573 574 575 599 603 
сборник научни трудове 265 266 267 270 
световен диамантен пазар 231 
световен застрахователен пазар 349 
световен пазар 231 
световна банка 79 
Световна здравна организация 79 
световна икономика 193 272 276 279 280 
световна икономическа криза 277 409 424 585 
световна криза 40 277 
световна нефтена промишленост 385 
световна търговия 277 
световна финансова криза 39 63 107 109 276 542 
световна финансова система 109 
световни финанси 92 
световно земеделие 397 399 405 
световно икономическо развитие 272 
световно производство 397 399 405 
свободна търговия 237 
свободни зони 143 
свободни професии 321 
свободни работни места 589 
сделка 159 
сделки 256 275 
сделки и риск 73 
сдружения 53 
себестойност 458 507 
себестойност на медицинските услуги 504 
СЕБРА 563 
сезонни колебания 23 
секторен икономически растеж 636 
секюритизация 494 
секюритизация в дружествата 494 
селективна функция 434 
селска среда 225 
селски домакинства 26 394 
селски общини 627 
селски райони 26 225 386 389 600 627 633 
селски райони в България 224 
селски региони 633 
селски туризъм 221 222 224 225 226 228 627 630 632 633 637 
селски туризъм в България 221 222 224 228 
селско население 26 627 
селско стопанска политика 410 
селско стопанство 19 23 45 119 217 386 388 389 398 404 409 410 420 432 511 629 637 
селско стопанство в България 388 
селскостопанска политика 291 
селскостопанска политика на ЕС 291 
селскостопанска продукция 388 390 409 593 
селскостопанска техника 387 
селскостопански отпадъци 380 
селскостопански предприятия 408 
селскостопански продукти 234 393 602 
селскостопански труд 19 
селскостопанско производство 409 
селскостопанство 390 409 
семеен бюджет 128 
семейни отношения 128 
семейство 10 
семинар 6 120 
семинари 6 120 
сервизна политика 244 
сертификати 226 
сертифициране 638 
сив пазар 590 
сива икономика 143 
СИДДО 155 
симплекс метод 508 
симулационен анализ 442 
симулационни модели 442 
симулационно моделиране 82 
Сингапур 129 
синергетичен ефект 374 
система "Bonus-Malus" 348 
система за CRM 582 
система за бюджетиране 165 
система за мониторинг 100 
система за управление 480 
системен подход 238 
системен подход в управлението 238 
системен риск 353 
системи за контрол 75 
системи за образование и обучение 359 
системи за управления 75 
системи за финансово управление 75 
ситуационен подход 6 158 
ситуационно планиране 440 
сключване на договор 299 513 
сключване на сделки 260 
скоринг 164 
скоринг модел 164 
скоринг система 164 
скоринг технологии 164 
слаба капитализация 154 
следпродажбен маркетинг 244 
сливане 300 
слогани 413 
служител 591 
служители 591 
слънчева енергия 383 
слънчоглед 382 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 493 
Сметна палата 577 
СМСС 549 
смъртност по причини 320 
собствен капитал 41 
собствени средства 138 
собственост 111 193 297 
сорго 397 
сортове 401 425 
сортове пшеница 393 
софтуер 608 610 
софтуерен пазар 608 
софтуерен продукт 424 
социален аспект 432 456 
социален капитал 454 
социален лидер 14 
социален ред 6 
социален статус 335 
социалистическа икономика 111 
социална дейност 30 
социална държава 28 
социална защита 62 304 306 311 320 325 332 
социална значимост 468 
социална икономика 53 
социална криза 404 
социална отговорност 452 460 
социална отговорност на бизнеса 452 460 
социална политика 13 14 15 17 18 28 287 311 465 
социална помощ 305 318 
социална правна защита 297 
социална психология 9 
социална работа 9 
социална работа с група 9 
социална система 17 
социална структура 6 
социална сфера 13 14 
Социална харта на ЕС 287 
социална цена на промяна 14 
социални аспекти 35 624 
социални изменения 48 
социални норми 443 
социални показатели 18 
социални последици 59 150 
социални проблеми 287 
социални програми в САЩ 456 
социални различия 18 
социални разходи 419 
социални реформи 302 
социални слоеве 13 
социални условия 15 
социални услуги 305 
социални фондове 17 
социални функции 28 
социални цели 150 
социално неравенство в Русия 105 
социално новаторство 14 
социално нововъведение 14 
социално обезпечение 305 
социално общество 30 
социално осигуряване 303 304 305 306 309 310 312 314 
социално подпомагане 305 
социално-демографска характеристика 335 
социално-икономическа география 25 
социално-икономическа политика 36 
социално-икономическа среда 105 
социално-икономически проблеми 35 
социално-икономическо развитие 18 
социология 28 30 
социология на мениджмънта 443 
спад 409 436 
спад на продажбите 590 
спам 614 
спекулативни инструменти 123 
спекулация 123 
спестовно застраховане 354 
спестяване 354 
специализиран персонал 586 
специалисти 587 
специалност 361 
специалност "Туризъм" 366 
специфични стопански операции 539 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 155 
спогодби 155 
спонсорство 413 
справедлива стойност 521 525 
сравнителен анализ 21 67 69 164 238 373 
сравнителен метод 21 
сравнителен подход 78 
сравнителни анализи 181 
среднодоходна група 150 
средства от ЕС 72 541 563 
СС 1 530 539 547 
СС 13 560 
СС 2 536 
СС 20 503 
СС 27 514 
СС 28 514 
СС 31 514 
СС 40 521 
СС 7 535 
СС4 528 
стагнация 189 
стагфлация 186 
стандарт ISO 593 
стандарти 226 592 594 
стандарти за храни 594 
стандартизация 137 593 
стандартизация на продуктите 593 
стандартно отклонение 78 
Стара планина 224 415 
статистика 19 20 21 22 24 
статистика на земеделските стопанства 23 
статистика на отраслите 23 
статистическа информация 18 348 374 
статистическа отчетност 22 
статистическа практика 22 
статистически анализ 20 24 
статистически данни 65 175 223 363 498 
статистически изследвания 19 175 
статистически методи 24 
статистически показатели 420 
статистическо изследване 20 
статистическо наблюдение 19 422 
стейкхолдери 446 
степени на образование 371 
стимулиране 122 
стимулиране на продажбите 122 
стойност 111 
стойност на капитала 41 
стойност на компанията 77 482 
стойност на предприятието 77 
стойност на продукта 387 
стоки 207 260 
стоки втора употреба 260 
стоки и услуги 207 
стоково-материални запаси 536 
стокообмен 235 
стопанска история на България 35 
стопански структури 394 
стопанско управление 361 
стохастичен метод 101 
стохастични колебания 83 
стохастични модели 116 
страни от ЕС 432 
страни от Източна Европа 301 
страни-членки на ЕС 45 232 
страните в света 277 
Страните на Европа 290 
страните на ЕС 420 432 
странови риск 78 
стратегии 204 241 
стратегии в управлението 241 
стратегии за развитие 204 
стратегии за растеж 636 
стратегии на БФБ 183 
стратегиите във фирмата 241 460 636 
стратегическа измама 484 
стратегическа оценка 467 
стратегически анализ 246 483 
стратегически маркетинг 246 249 
стратегически маркетингов мениджмънт 249 
стратегически мениджмънт 440 444 446 460 462 483 
стратегически план 461 
стратегически решения 444 488 
стратегически счетоводен анализ 504 
стратегически цели 246 
стратегическо мислене 271 
стратегическо планиране 246 462 
стратегическо развитие 178 189 
стратегическо ръководство 467 
стратегическо управление 448 459 467 597 
стратегическо управление във фирмата 240 446 460 486 
стратегическо управление на МСП 230 
стратегия 204 425 
стратегия за икономическо развитие 270 
стратегия за развитие 425 628 
стратегия и планиране 241 
стратегия на поведение 241 
стратегия на развитие 276 
стратегия на ръководителя 441 
стратегия на управление 183 
стратегия на управление на риска 466 
стрес 591 
стресова ситуация 591 
стресът на работното място 591 
строително производство 554 
структура SOA 602 
структура на заетостта 587 
структура на капитала 41 140 
структура на образованието 371 
структура на пазара 231 454 
структура на работната сила 587 
структура на собствеността 140 
структурен анализ 20 172 198 
структурен модел 318 
структурна дисперсия 171 
структурна политика 416 
структурни промени 175 198 212 423 
структурни реформи 302 
структурни фондове 58 289 298 386 
структурни фондове на ЕС 58 289 563 
студент 380 382 
студенти 361 364 370 
студенти по икономика 362 
суап 450 
субект 111 
субконтракт 471 
субконтракторство 471 
субсидии 45 291 409 
субсидии в земеделието 45 409 
субсидиране на производството 291 
суровини 169 
сфера на услугите 247 
СФУК 75 
схема за единно плащане на площ 388 
сценариен анализ 442 
сценарии за членство 288 
СЦИЕ 290 
счетоводен анализ 497 509 567 568 
счетоводен баланс 497 509 530 547 566 
счетоводен контрол 533 
счетоводен отчет 544 546 
счетоводен софтуер 495 497 
счетоводен стандарт 560 
счетоводен финансов резултат 522 
счетоводна информационна система 495 
счетоводна информация 500 506 526 
счетоводна наука 519 
счетоводна отчетност 22 495 534 544 553 558 
счетоводна политика 499 516 534 545 
счетоводна политика на банките 556 
счетоводна политика на предприятието 516 
счетоводна практика 22 
счетоводна програма 495 
счетоводна система 534 599 
счетоводна технология 137 
счетоводна уредба 502 
счетоводни аспекти 203 321 
счетоводни документи 502 515 
счетоводни записвания 532 543 
счетоводни знания 519 
счетоводни кадри 510 
счетоводни обекти 539 
счетоводни отчети 497 
счетоводни проблеми 493 514 515 
счетоводни системи 526 
счетоводни сметки 493 508 531 541 548 
счетоводни стандарти 521 531 570 
счетоводни статии 529 
счетоводни технологии 137 
счетоводно законодателство 505 506 510 
счетоводно образование 362 
счетоводно обучение 362 
счетоводно отразяване 137 540 552 554 
счетоводно отчитане 137 494 503 513 514 516 518 527 529 531 532 534 536 541 543 546 548 550 551 552 553 556 561 562 563 564 565 571 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 541 
счетоводно отчитане на бюджета 137 
счетоводно отчитане на държавния бюджет 137 
счетоводно отчитане на инвестиции 514 
счетоводно отчитане на разходите 536 
счетоводно отчитане на хеджирането 517 
счетоводно представяне 547 
счетоводно приключване 545 560 565 
счетоводно приключване 2009 545 
счетоводно третиране 513 520 521 523 524 527 539 
счетоводно-информационни проблеми 493 
счетоводство 502 503 510 512 515 517 519 520 522 527 531 539 547 553 555 564 599 
счетоводство в аграрния сектор 565 
счетоводство в България 515 
счетоводство и статистика 22 
счетоводство на предприятието 506 516 
събиране на данъци 146 
съвет на директорите 140 479 
съветска система 111 
съвременен маркетинг 239 
съвременна пазарна икономика 194 
съвременно общество 13 
съкращeния 589 
съкращаване на работна сила 589 
съкращение на пресонала 589 
сървъри 598 
сътрудници 584 
сътрудничество 3 
съхранение на данни 610 
съхранение на продуктите 378 
същност на глобализацията 280 
сюрвейанс 343 
тайм-шеринг 297 
таксономичен метод 18 
тактически маркетинг 249 
таланти 488 
тантиеми 513 
таргет-костинг 554 
твърда пшеница 393 
театрална дейност 208 
театър 208 
текущо отчитане 493 
текущо счетоводно отчитане 493 529 
темп на инфлация 116 118 
Тенденции 437 
тенденция на развитие 276 
теорема на Коуз 454 
теоретици по мениджмънт 447 
теоретичен анализ 460 
теоретичен модел 83 
теоретична икономика 447 
теории за капитала 41 
теория за вземане на решения 375 
теория на вероятностите 46 
теория на заинтересованите страни 446 
теория на кризата 80 
теория на маркетинга 239 
теория на мениджмънта 447 451 
теория на Питър Дракър 447 
теория на счетоводството 505 506 567 
теория на търговията 232 
теория на финансите 39 111 
теория на финансовата наука 111 
териториална административна система 196 
териториална единица 138 
териториални единици 18 374 
територия 637 
тестване 377 
тестване на продуктите 377 
техника на приватизацията 313 
техническа ефективност 419 
технически анализ 101 
технически култури 406 
технически показатели 387 
технологии в животновъдството 600 
технологии в растениевъдството 600 
технологиите в бизнеса 482 
технологични изследвания 431 
технологични промени 212 
технологично обновяване 476 
технологично развитие 469 
ТЗ 300 
тимбилдинг 413 
типове стопанства 394 
типове счетоводни системи 526 
товари 145 
товарооборот 267 
топ мениджър 455 456 487 
торене 431 
торове 406 418 431 
трайни насаждения 431 
трайност на продуктите 377 
транзакции 160 
транзакция 160 
транзит на животни 262 
трансграничен бизнес 188 
трансгранични отношения 188 
трансгранично сътрудничество 188 266 267 
транснационални корпорации 48 
трансфер на знания 358 
тренд 101 
трети сектор 43 
тритикале 401 
труд 19 30 47 48 54 63 65 
труд в агробизнеса 55 
труд в ЕС 47 
труд и безработица 63 
трудов договор 54 293 
трудов пазар 52 58 63 488 590 
трудов стаж 54 
трудова борса 50 
трудова дейност 30 
трудова заетост 61 67 
трудови възможности на зетото население 61 
трудови отношения 65 307 
трудови пазари 65 
трудови правоотношения 56 321 
трудови ресурси 48 
трудово възнаграждение 293 
трудово законодателство 293 
трудово право 293 
трудово право на България 54 
трудоспособна възраст 62 
трудоспособно население 59 
турбулентност 38 249 
туризмът в България 223 
туризмът в българската икономика 222 223 
туризъм 227 228 247 268 624 625 628 629 630 636 637 638 
туризъм в България 227 228 
туризъм в европейския регион 226 
туристическа анимация 227 632 
туристическа информация 228 
туристическа реклама 625 634 
туристически бизнес 630 636 
туристически дейности 632 
туристически електронен бизнес 625 
туристически клъстър 225 
туристически продукт 221 226 629 630 637 
туристически продукти 629 630 632 
туристически райони 637 
туристически ресурси 628 
туристически уебсайт 634 
туристически услуги 227 543 
туристически фирми 634 
туристическо образование 366 
туристическо обслужване 632 
туристическо професионално образование 366 
Турция 398 
търговия 93 232 234 236 237 430 433 
търговия на дребно 254 
търговия с акции 93 
търговия с вина 430 433 
търговска банка 161 
търговска верига 259 
търговска дейност 613 
търговска единица 254 
търговска либерализация 172 
търговска марка 614 
търговска практика 207 
търговската марка 242 622 
търговски баланс 232 
търговски банки 76 89 95 99 164 479 496 
търговски банки в Русия 89 
търговски вериги 254 
търговски взаимоотношения 237 
търговски дружества 394 
Търговски закон 520 527 
търговски кредит 132 
търговски оборот 424 
търговски партньори 259 265 
търговски потоци 237 
търговски риск 229 
търговски фирми 478 
търговско дружество 300 
търговско право 294 300 
търговско предприятие 299 
търговско салдо 430 
търсене 169 623 
търсеща система 49 614 
тютюн 421 
тютюневи изделия 421 
тютюнопроизводство 421 
убеждаване при продажби 253 
увеличаване на продажбите 213 
увереност 144 
удовлетвореност от труда 20 
уеб-базирана система 606 
уеб-услуги 611 
уебреклама 634 
уебсайт 606 625 634 
университет 367 
университети 3 355 356 357 
университетска организация 367 
университетска система 356 367 
университетска структура 367 
университетски преподавател 368 
университетски проучвания 357 
управление 37 164 218 238 241 252 404 416 447 478 488 492 510 601 
управление на аграрното предприятие 416 
управление на агробизнеса 416 
управление на администрацията 52 
управление на база данни 598 
управление на бизнес проекти 449 
управление на бизнеса 404 452 619 
управление на валутен риск 450 
управление на взаимоотношенията 240 582 
управление на възнагражденията 590 
управление на данъците 147 
управление на доставките 238 
управление на дружества 499 
управление на дълга 263 
управление на застрахователното дружество 251 
управление на знанията 459 
управление на инвестиции 177 375 
управление на инвестиционния риск 180 
управление на иновациите 459 
управление на информацията 606 
управление на капиталите 99 
управление на качеството 373 381 
управление на клиентите 240 
управление на кредита 76 110 
управление на кредитния риск 164 
управление на кризи 500 
управление на ликвидните активи 117 
управление на маркетинга 250 252 
управление на науката 459 606 
управление на образованието 357 
управление на околната среда 635 
управление на организации 440 
управление на организацията 440 
управление на отпадъците 434 
управление на паричните потоци 489 
управление на персонала 487 583 584 
управление на печалбата 489 
управление на портфейла 135 
управление на предприемачеството 445 
управление на предприятието 500 
управление на приходите 489 
управление на продажбите 233 
управление на проекти 449 
управление на публичните финанси 136 
управление на разход 439 
управление на разходи 475 589 
управление на разходите 439 475 
управление на риска 113 135 164 442 444 466 467 490 491 580 
управление на риска в банките 164 
управление на риска в застраховането 329 343 
управление на селското стопанство 404 
управление на стойността 77 482 
управление на счетоводството 555 
управление на труда 62 
управление на услугите 415 
управление на финансите 345 489 
управление на фирмата 476 484 601 
управление на фирми 489 
управление на човешките ресурси 443 
управление на човешкия капитал 443 447 
управления на знанията 606 
управленска дейност 416 
управленска етика 443 
управленска информация 448 
управленска отчетност 448 554 
управленска теория 464 
управленска форма 415 
управленски аспекти 413 
управленски кадри 510 
управленски контрол 555 
управленски отчет 165 439 554 
управленски персонал 456 
управленски риск 46 
управленски системи 477 
управленски стимули 486 
управленски счетоводен анализ 508 
управленски технологии 477 
управленски фактор 404 
управленски функции 462 
управленско счетоводство 507 554 555 
упражняване на власт 279 
урбанизацията по света 284 
ускорено развитие 121 
условия зя работа 31 
условия на труд 31 47 56 460 583 
услуги 43 145 207 415 470 
успешен бизнес 31 
устойчив дизайн 628 
устойчив туризъм 628 631 638 
устойчиво земеделие 403 429 
устойчиво развитие 434 517 518 628 
устойчиво развитие на туризма 628 631 
устойчиво хотелиерство 628 
устойчивост 38 429 
учебни планове 371 
учебно пособие 362 
учебно-методическо пособие 362 
училище 10 
факторен анализ 245 
факторинг 218 245 
фалит 412 
фалит в аграрния сектор 412 
фамилно земеделско стопанство 394 
ФАО 380 
ФГВБ 103 
федерално управление 130 
фермерско земеделие 427 
физика 98 
физически лица 513 
физически науки 98 
фиксиран курс 124 
философия на религията 8 
философия на финансите 39 
философски анализ 7 
философски понятия 7 
финанси 94 103 111 123 131 134 
финанси на предприятието 96 
финанси на Русия 102 130 133 
финанси на фирмите в криза 489 
финансиране 72 
финансиране на здравеопазването 323 
финансиране на МСП 72 472 
финансиране на науката 5 
финансиране на образованието 126 
финансиране на общините 461 
финансиране на селското стопанство 214 
финансиране на университетите 358 
финансов анализ 77 90 125 127 512 567 
финансов анализ на банките 99 125 
финансов анализ на фирмата 127 
финансов капитал 109 
финансов контрол 94 158 
финансов лизинг 74 218 
финансов мениджмънт 74 85 95 96 106 345 480 
финансов мениджмънт в застраховането 345 
финансов одит 574 578 
финансов одит и евроинтеграция 574 
финансов отчет 125 512 522 530 
финансов пазар 86 98 108 113 131 166 202 276 
финансов пазар в Русия 108 
финансов план 134 
финансов поток 96 
финансов риск 163 
финансов сектор 109 276 
финансова архитектура 92 140 
финансова криза 76 90 91 92 97 109 118 133 152 179 186 189 192 199 215 340 353 408 509 633 
финансова криза в България 199 
финансова криза на аграрния сектор 215 
финансова кризисология 90 
финансова наука 111 
финансова политика 102 121 133 169 
финансова помощ 360 
финансова стабилизация 313 
финансова стабилност 73 121 124 509 
финансова стратегия 482 
финансова структура 163 
финансова устойчивост 112 
финансови активи 542 
финансови иновации 450 
финансови инструменти 16 83 123 131 294 525 542 562 
финансови инструменти за иновации 472 
финансови кризи 80 
финансови мероприятия 130 
финансови операции 131 
финансови отчети 506 518 534 539 541 545 560 561 571 578 
финансови отчети на предприятията 561 
финансови пазари 101 308 
финансови пасиви 578 
финансови потоци 345 
финансови приходи 534 
финансови проблеми 206 
финансови разходи 534 
финансови регулатори 86 
финансови рискове 340 
финансови сделки 202 
финансови спекулации 123 
финансови условия 289 
финансови услуги 555 
финансово застраховане 345 
финансово обезпечение 75 
финансово отчитане 517 537 549 
финансово планиране 128 165 
финансово право 104 
финансово преструктуриране 136 
финансово регулиране 86 102 
финансово счетоводство 516 562 
финансово състояние 201 490 512 568 
финансово-икономическа криза 131 516 
финансово-икономическа политика 136 
финансово-икономически разчети 453 
финансово-парична система 114 
финансово-правни аспекти 104 526 
финансово-стопански анализ 77 
финансово-счетоводен анализ 512 567 
финансово-счетоводен контрол 533 
фирма 476 
фирмен банкрут 215 
фирмен растеж 636 
фирмена дейност 233 476 
фирмена експанзия 636 
фирмена интернационализация 471 636 
фирмена култура 486 
фирмена осигурителна защита 311 
фирмена политика 244 484 
фирмена социална политика 311 
фирмена стратегия 486 633 
фирмени информационни системи 617 
фирмени пенсионни схеми 312 
фирмени стратегии 476 485 
фирмено обучение 588 
фирмено поведение 241 
фирмено разузнаване 484 
фирмено управление 485 
фирми 44 201 241 478 
фирмите в България 460 
фискален резерв 142 
фискална политика 102 136 142 202 
фискална политика на България 136 
фискална стабилизация 118 
ФО 560 561 
фолклор 629 
фонд за гарантиране 103 
фонд за гарантиране на влоговете 103 
фонд"ПКБ" 58 
фондации 53 
фондов мениджмънт 183 
фондов пазар 180 
фондов пазар в България 180 
фондова борса 199 
фондове 308 
фондове на ЕС 531 
фондови борси 108 
фондови пазари 182 
форма на плащане 159 
форми на заетост 57 62 65 
формиране на капитала на дружеството 85 
формиране на работната заплата 55 
формиращи се пазари 78 182 
форфетинг 218 
форфетиране 218 
форфетни операции 218 
франчайзинг 550 
франчайзингов договор 550 
франчайзодател 550 
франчайзополучател 550 
фуражи 391 
футуризъм 451 
хабилитиране 365 
хабилитирани преподаватели 54 
хазна 94 
хаотика 478 
хармонизация 22 
хеджиране 83 450 
холдинг 453 499 
холдингов мениджмънт 453 
холдингова структура 453 
холдингови компании 453 
холдингово дружество 499 
холизтичен подход 271 
холистичен риск мениджмънт 444 
хомоикономикус 29 
Хонконг 129 
хотелиерски бизнес в България 223 
хотелиерски услуги 543 
хотелиерство 247 628 631 
хотлайн 413 
храни 378 391 436 594 
хранителни продукти 377 378 
хранително-вкусови производства 597 
хранително-вкусови стоки 378 
християнско-философско мислене 8 
царевица 382 397 
целева програма 130 
целево инвестиране 138 
целеполагане 416 
цена 181 504 
цена на капитала 85 
цени 458 
цени на услугите 504 
ценни книжа 93 117 
ценности 443 
ценова политика 241 
ценова политика в туризма 221 
ценови стратегии 323 
централен контрагент 113 
Централна банка 160 
Централна Европа 290 
ЦЕФТА 172 237 
цифровизирана икономика 604 
ЦК 93 
ЦКС 68 
църква 11 
цялостен качествен мениджмънт - ЦКМ 593 
частен сектор 59 60 
частни банкери 166 
частни застрахователни дружества 325 
частни инвестиции 463 
частни училища 364 
чекове 44 
черна икономика 120 
Черноморска зона 271 
Черноморска икономическа зона 271 
черноморски държави 270 
черноморско икономическо сътрудничество 270 271 
Черноморско сътрудничество 271 
чисти технологии 384 
член-кооператор 307 
член-кооператори 307 
членство в Европейския съюз 234 290 
членство в ЕС 118 136 234 
членство на България в ЕС 234 
човек и религия 8 
човешки ресурс 364 488 589 
човешки ресурси 584 
човешки фактор 30 
човешки ценности 443 
човешко развитие 79 302 
чуждестранни инвеститори 274 
чуждестранни инвестиции 172 174 175 290 
чуждестранни инвестиции в България 172 174 
чуждестранни капитали 172 
чуждестранни туристи 223 
чужди инвеститори 270 
чужди инвестиции 174 270 
Швеция 2 
шокова терапия 114 
шумови нива 374 
юбилейна конференция 335 483 
юбилейна международна конференция 12 29 33 37 42 46 74 143 167 174 195 196 208 214 222 230 233 239 240 244 245 246 251 269 279 280 288 290 361 440 441 442 443 444 445 447 449 451 461 462 469 470 471 475 476 483 484 499 595 598 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 
Югоизточна Европа 182 
ЮИЕ 182 
ядрена енергия 383 
Япония 373 
японски метод на управление 491 
AgroXML - стандарт за обмяна на данни 602 
BSC 477 509 
C&F 275 
CFR 256 275 
CIF доставка 256 
CITES 262 
CRM 240 
CRM стратегия 240 
DPSIR 429 
ERP система 608 617 
Eurep GAP 594 
EUROSTUDENT 370 
Excel 497 
GARCH модел 83 
i-MATE 611 
ISO 592 594 
ISO 22000:2005 594 
ISO 9000:2000 592 
ISO 9001:2000 592 
IT умения 580 
LOHAS 631 
microsoft excel 497 
Microsoft Excel 2007 497 
online-маркетинг 242 
planning 462 
PR 413 
ROI процес 611 
SEPA 557 
SOA 611 
strategic 462 
SWOT анализ 485 509 
SWOT матрица 509 
TARGET 557 
Web 601 602 620 
Web 2. 0 601 
WEB сайт 50 620 
Web технологии 614 620 623 
Web услуги 602 
Web услуги в бизнес организациите 620 
Z-Score Anaysis 509