НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

42948

Попчев, Иван П.  Икономика на знанието - образование и съвремие / Иван П. Попчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 10-17. 

Сист. No: 39095

Иновации - научен аспект

- 2 -

42728

Накова, Росица Георгиева.  Предпоставки за създаване на организационни иновации / Росица Георгиева Накова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.2, Т.2 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 228-235. 

Сист. No: 39152

- 3 -

Сп Б  445

Смирнов, Валерий.  Риск - мениджмънт в условията на иновационното развитие на икономиката / Валерий Смирнов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 2, с. 5-12. 

Сист. No: 38716

ФИЛОСОФИЯ

- 4 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Куков, Вангел.  Гражданското общество: същност, проблеми, перспективи / Вангел Куков. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2006, с. 7-19. 

Сист. No: 38890

Психология

- 5 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Нешев, Петър.  Конформизъм, подчинение и социална манипулация / Петър Нешев. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 7-13. 

Сист. No: 38897

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 6 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Христова, Иванка.  За социалното подпомагане в новите условия / Иванка Христова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 77-82. 

Сист. No: 38885

- 7 -

Сп П 324

Нунев, Сашо.  Формиране и развитие на антидискриминационна и антипотискаща перспектива във феминистката социална работа / Сашо Нунев. // Педагогика, 2009, N 5-6, с. 3-28. 

Сист. No: 38923

Статистика

- 8 -

В Д 381 с

Тодоров, Тодор Ив.  Управление чрез икономическа информация / Тодор Ив. Тодоров. // Делова седмица, XVIII, N 31, 27 юли - 2 август 2009, с. 1,4. 

Сист. No: 38952

- 9 -

Сп Х 74 п

Консумация на храни при възрастно население 60-75 години . // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 6, с. 48-56. 

Сист. No: 38784

Демография и население

- 10 -

Сп Г 621 бсу

Съботинова, Диана.  Политики за преодоляване на очакваните негативни последици от намаляване и застаряване на работната сила / Диана Съботинова. // Годишник на Бургаския свободен университет, XIX, 2009, с. 242-251. 

Сист. No: 38816

- 11 -

Сп И 50 м

Съботинова, Диана.  Икономически аспекти на политиките на държавна намеса за повишаване на раждаемостта / Диана Съботинова. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 3, с. 85-102. 

Сист. No: 38771

Миграция - международна

- 12 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен и др.  Няколко щриха към портрета на българската емиграция от началото на XXI век / Младен Тонев, Йорданка Ангелова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XII, 2006, с. 287-312. 

Сист. No: 38856

Жизнено равнище на населението

- 13 -

Сп Н 324 ВСУ-и

Братоева-Манолева, Силвия.  Фактори за неравенство в разпределението на доходите / Силвия Братоева-Манолева. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 37-51. 

Сист. No: 38855

- 14 -

Сп Ф 53 кс

Греков, И. Е.  О совершенствовании подхждов к оценке результатов общественного развития с учетом диференциации населения по доходом / И. Е. Греков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 73-82. 

Сист. No: 38727

Социология

- 15 -

Сп С 547

Владимиров, Желю.  "Дигитално разделение" или информационно измерение на социалното неравенство / Желю Владимиров. // Социологически проблеми . - София, XXXX, 2008, N 3-4, с. 214-231. 

Сист. No: 38769

Корупция

- 16 -

42927

Несторов, Людмил.  Корупцията и нейното влияние върху икономическия растеж / Людмил Несторов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 87-97. 

Сист. No: 39093

- 17 -

Сп И 502

Георгиев, Людмил.  Корупцията - необходимо или преодолимо зло? / Людмил Георгиев. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 2, с. 6-13. 

Сист. No: 38776

Политика

- 18 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Нешев, Петър.  Геополитиката като политическа доктрина / Петър Нешев. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 28-36. 

Сист. No: 38884

- 19 -

Сп Н 32 тх

Панчева, Татяна.  Модели на трудова гъвкавост: политически подходи и следствия / Татяна Панчева. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIV, 2007, N 3, с. 241-246. 

Сист. No: 39013

Международна политика

- 20 -

42728

Минкова, Десислава М.  Международният тероризъм - стратегията на насилието в борбата за политическо надмощие / Десислава М. Минкова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.1, Т.1 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 13-21. 

Сист. No: 39153

Икономика. Икономически науки

- 21 -

42948

Димов, Сава.  Аспекти на преподаванито на финансовия риск през призмата на счетоводните принципи и стандарти за отчитане на производствените финансови инструменти / Сава Димов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 65-75. 

Сист. No: 39098

- 22 -

42948

Маринов, Георги.  Иновационни проблеми на ЕС: наднационално, национално и субнационално равнище / Георги Маринов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 227-231. 

Сист. No: 39125

- 23 -

Сп Г 621 ВСУ

Недялкова, Анна.  Глобалните аспекти на икономическия растеж / Анна Недялкова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 13-24. 

Сист. No: 38838

- 24 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен.  Един опит за класификация на инвестициите в социален капитал / Младен Тонев. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XI, 2005, с. 93-125. 

Сист. No: 38842

- 25 -

Сп П 57 х

Амосов, А.  К дискуси о новой индустриализации / А. Амосов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 6, с. 14-29. 

Сист. No: 38978

- 26 -

Сп П 57 х

Архангелский, В.  В дополнение к антикризисной програме / В. Архангелский. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 5, с. 44-52. 

Сист. No: 38914

- 27 -

Сп В 83 Э

Бодриков, М.  Классичесая теория ценности: современное звучание нерешенных проблем / М. Бодриков. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 97-118. 

Сист. No: 38963

- 28 -

Сп В 83 Э

Данилов-Данильян, В.  Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике / В. Данилов-Данильян. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 31-41. 

Сист. No: 38959

- 29 -

Сп Ф 53 кс

Захаров, В. К. и др.  Деньги как средство управления / В. К. Захаров, Е. И. Голикова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 21, с. 8-16. 

Сист. No: 38759

- 30 -

Сп В 52 Мэ

Землянухина, С. Г.  Воспроизводственный подход к исследованию эколого-экономической системы / С. Г. Землянухина. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 2, с. 3-14. 

Сист. No: 38905

- 31 -

Сп П 57 х

Кучуков, Р.  Роль государства в формировании инновационной экономики / Р. Кучуков. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 6, с. 3-13. 

Сист. No: 38977

- 32 -

Сп П 57 х

Лужков, Ю.  Кризис транскапитализма и Россияэкономист / Ю. Лужков. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 5, с. 12-28. 

Сист. No: 38911

- 33 -

Сп В 83 Э

Попов, В.  Стечение обстоятельств или историческая закономерность? / В. Попов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 75-84. 

Сист. No: 38962

- 34 -

Сп В 83 Э

Розмаинский, И.  Неопределеноность и институциональная эволюция в сложных экономических системах: посткейнсианский подход / И. Розмаинский. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 48-59. 

Сист. No: 38695

- 35 -

Сп В 52 Мэ

Рой, Л. В.  Стратегия диверсификации компании (теоретически подход) / Л. В. Рой. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 2, с. 87-105. 

Сист. No: 38909

- 36 -

Сп В 83 Э

Столбов, М.  Эволюция монеарных теорий деловых циклов / М. Столбов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 119-131. 

Сист. No: 38964

- 37 -

Сп Ф 53 кс

Титов, Л. Ю.  Принципы формирования инновационных сетей в реальном секторе экономики / Л. Ю. Титов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 55-60. 

Сист. No: 38786

- 38 -

Сп Ф 53 кс

Шмачко, А. В.  Неоинституциональный подход к анялизу бизнес-групп и специфика интеграции банковской деятельности / А. В. Шмачко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 23, с. 80-90. 

Сист. No: 38917

Икономикс

- 39 -

Сп Н 32 тх

Дичев, Стефан и др.  Съвременни системи за бизнес подпомагане и иновации в рамките на ЕС / Стефан Дичев, Божидар Хаджиев. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIV, 2007, N 3, с. 225-230. 

Сист. No: 39011

Макроикономика

- 40 -

Сп Ф 53 кс

Попкова, Н. А.  Антикризисная политика России в контексте кейнсианских концепций макроэкономического регулирования / Н. А. Попкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 16-22. 

Сист. No: 38995

- 41 -

Сп Б 254 и

Статев, Стати.  Финансовата система на България: размер, активност, структура и ефективност / Стати Статев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 1-2, с. 41-51. 

Сист. No: 38967

Математически методи в икономическите науки

- 42 -

Сп Г 621 ВСУ

Славов, Здравко.  Логаритмично нормалното разпределение и приложението му в икономическите изследвания / Здравко Славов. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 52-75. 

Сист. No: 38852

Икономически теории. Учения и школи

- 43 -

Сп В 83 Э

Полтерович, В.  Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации / В. Полтерович. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 4-23. 

Сист. No: 38690

- 44 -

Сп В 83 Э

Фаджиоло, Д. и др.  О научном статусе экономической политики: повесть об альтернативных парадигмах / Д. Фаджиоло, А. Ровентини. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 24-47. 

Сист. No: 38693

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 45 -

42927

Балканска, Искра.  Развитие на европейският трудов пазар и на пазара на труда в България - идентичност на проблеми и на политики / Искра Балканска. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 271-282. 

Сист. No: 39103

- 46 -

42927

Дончева, Маргарита.  Трудовият пазар в България и Лисабонска стратегия / Маргарита Дончева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация: Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 283-295. 

Сист. No: 39104

- 47 -

Сп Н 32 тх

Панчева, Татяна.  Гъвкавост на трудовия пазар: критерии и показатели за анализ / Татяна Панчева. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIV, 2007, N 3, с. 247-252. 

Сист. No: 39016

Пазар на труда

- 48 -

42927

Антонова, Катя.  Лизингът на персонал - нова форма за наемане на работна сила на пазара на труда / Катя Антонова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 328-334. 

Сист. No: 39109

Работна заплата

- 49 -

42929

Маринов, Георги.  Гъвкавост на работните заплати в България / Георги Маринов. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 90-97. 

Сист. No: 39042

Безработица

- 50 -

Сп П 186

Дулевски, Лалко.  Някои възможности за развитие на подходите за оценка на равнището на безработица в България / Лалко Дулевски. // Панорама на труда, 2009, N 4, с. 3-17. 

Сист. No: 38836

Поземлена икономика

- 51 -

42927

Илиев, Пламен.  Развитие на пазара на недвижими имоти в България / Пламен Илиев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 463-469. 

Сист. No: 39122

Кооперативно дело

- 52 -

42928

Найденов, Сергей.  "Изгодата за акционера" - практика на кооперативното управление / Сергей Найденов. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса: Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 160-164. 

Сист. No: 39080

- 53 -

Сп А 255

Михайлов, Михаил.  Производствените кооперации в земеделието и възможности за адаптирането им в ЕС / Михаил Михайлов. // Агробизнесът, III, 2005, N 2, с. 10-11; N3, с. 10-11; N4, с. 10-11. 

Сист. No: 39045

Фирми

- 54 -

42928

Варамезов, Любчо.  За фирмените знания и тяхното управление / Любчо Варамезов. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 73-79. 

Сист. No: 39070

- 55 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Парашкевова, Лоретта.  Формиране на съвременната концепция за междуфирмените мрежи: начало на изследванията / Лоретта Парашкевова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2006, с. 7-18. 

Сист. No: 38901

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 56 -

42728

Васева, Ваня Георгиева.  Финансовата сигурност - важен фактор за икономическото развитие / Ваня Георгиева Васева. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.2, Т.2 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 211-214. 

Сист. No: 39146

- 57 -

42948

Вичева, Десислава Андонова.  Ендогенно и екзогенно изследване на несъстоятелността като финансов процес (проучване направено в Германия след въвеждане на еврото) / Десислава Андонова Вичева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 134-141. 

Сист. No: 39107

- 58 -

42948

Димитрова, Павлина, Петкова.  Прозрачността на финансовите отчети на банките - необходимо условие за развитието на информационното общество / Павлина Димитрова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 112-118. 

Сист. No: 39106

- 59 -

42728

Димова, Нели Досева.  Парите в света / Нели Досева Димова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.2, Т.2 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 215-221. 

Сист. No: 39148

- 60 -

42948

Нейчева, Мария Иванова.  Публични разходи за образование в ЕС / Мария Иванова Нейчева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 76-83. 

Сист. No: 39099

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Бекетов, Н. В.  Глобализация мировой экономики и мировой финансовый кризис / Н. В. Бекетов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 25, с. 2-13. 

Сист. No: 38985

- 62 -

Сп В 52 Мэ

Виноградова, Е. П.  Деятельность банков и функционирование рынка банковских услуг в условиях глобализации / Е. П. Виноградова. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 2, с. 68-78. 

Сист. No: 38908

- 63 -

Сп Н 25 а

Георгиев, Красимир.  Еволюционни характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа / Красимир Георгиев. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 82-96. 

Сист. No: 38752

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В.  Диагностика глобального финансового кризиса: одна гипотеза / В. В. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 23, с. 2-9. 

Сист. No: 38915

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В. и др.  Парадигма интеллектуального управления в финансах / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 8-17. 

Сист. No: 38772

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В. и др.  Интеграция науки и образования как одно из направлений инновационного развития финансовой и банковской сферы / В. В. Глущенко, И. И. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 32-37. 

Сист. No: 38713

- 67 -

Сп Ф 53 кс

Гудакова, Л. В. и др.  Эволюция системного поведения финансовых институтов в условия трансформации финансово-кредитных отношений (1986-2006 гг.) / Л. В. Гудакова, И. В. Рындина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 24, с. 16-24. 

Сист. No: 38927

- 68 -

Сп Ф 53 кс

Давыдова, Л. В. и др.  Анализ тенденций развития проектного финансирования на мировом рынке и в России / Л. В. Давыдова, В. И. Ильин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 21, с. 17-22. 

Сист. No: 38761

- 69 -

Сп В 52 лэ

Иванов, В. В.  Российские особенности мирового финансового кризиса / В. В. Иванов. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 2, с. 3-11. 

Сист. No: 38871

- 70 -

Сп В 52 Мэ

Инструментов, К. С.  Роль иррациональных факторов в формировании стратегий участников мирового фондового рынка / К. С. Инструментов. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 2, с. 27-37. 

Сист. No: 38907

- 71 -

Сп Ф 53 кс

Козлов, Е. А.  Вопросы совершенствования формирования задания на оказание услуг государственным (муниципальным) учреждениям / Е. А. Козлов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 24, с. 82-87. 

Сист. No: 38929

- 72 -

Сп Ф 53 кс

Козловский, А. С.  Рынок коллективного инвестирования России в условиях финансового кризиса / А. С. Козловский. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 21, с. 57-61. 

Сист. No: 38768

- 73 -

Сп Н 25 а

Кръстев, Людмил Б.  Проблеми при оценяване стойността на общозастрахователното дружество / Людмил Б. Кръстев. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 71-81. 

Сист. No: 38750

- 74 -

Сп Н 326 те

Кузманов, Илиан.  Модели за оценка на кризите в нефинансовите организации / Илиан Кузманов. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2006, N 1, с. 141-164. 

Сист. No: 39031

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Лахно, Ю. В.  Факторы, влияющие на динамику капитализации металлургических компаний на отдельных этапах развития российской экономики / Ю. В. Лахно. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 66-72. 

Сист. No: 38725

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Лисица, М. И.  Методологические основы интервальной теории портфеля / М. И. Лисица. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 2-20. 

Сист. No: 38709

- 77 -

Сп В 52 Мэ

Панов, Е. В.  Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции "второго эшелона" РТС / Е. В. Панов. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 2, с. 15-26. 

Сист. No: 38906

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Семенов, С. К.  Нормативное регулирование банковской деятельности и финансовый кризис / С. К. Семенов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 23, с. 14-25. 

Сист. No: 38916

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Скобликов, Е. А.  Кризис в свете законов финансовых пирамид / Е. А. Скобликов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 61-70. 

Сист. No: 38787

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Тихомиров, Н. П.  Бюджетное планирование в условиях риска / Н. П. Тихомиров. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 2-7. 

Сист. No: 38770

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Тулайков, Н. В.  "Опасные" деривативы: проблемы, решения / Н. В. Тулайков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 37-40. 

Сист. No: 38999

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Фишер, О. В. и др.  Налоговое консультирование - инструмент налогового риск-менеджмента налогоплательщика / О. В. Фишер, Л. Г. Чанкселиани. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 25, с. 83-88. 

Сист. No: 38993

- 83 -

Сп Н 326 те

Христов, Виктор.  Значение на облигациите при дългосрочното финансиране на капитала / Виктор Христов. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2006, N 1, с. 111-128. 

Сист. No: 39028

- 84 -

Сп Ф 53 кс

Щербакова, Т. А.  Анализ финансового состояния корпоративного клиента и его роль в оценке кредитоспособности заемщика / Т. А. Щербакова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 47-54. 

Сист. No: 38779

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Якимкин, В. Н. и др.  Фондовые рынки: новый вектор развития / В. Н. Якимкин, В. С. Бондаренко, А. А. Лухтан. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 31-37. 

Сист. No: 38775

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Якунин, С. В.  Причины кризиса и решения по выходу из него / С. В. Якунин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 24, с. 51-56. 

Сист. No: 38928

- 87 -

Сп Ч J 80 m

Faber, Riemer P. et al.  A Short History of Price Level Convergence in Europe / Riemer P. Faber, Ad C. J. Stokman. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 2-3, с. 461-477. 

Сист. No: 38795

- 88 -

Сп Ч J 80 m

Sarno, Lucio et al.  The Feeble Link between Exchange Rates and Fundamentals: Can We Blame the Discount Factor? / Lucio Sarno, Elvira Sojli. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 2-3, с. 437-442. 

Сист. No: 38802

Финанси

- 89 -

42929

Вълканов, Недялко.  Банките - в борба срещу прането на пари (Поглед върху световната и българската банкова практика) / Недялко Вълканов. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 154-161. 

Сист. No: 39043

- 90 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Връзки и зависимости между основните показатели (коефициенти) за мениджмънта / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 30, 20-26 юли 2009 г., с. 12-13; N31, с. 11-12. 

Сист. No: 38859

- 91 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Анализ на паричните потоци / Васил Божков. // Делова седмица, XVIII, N 32, 3-9 август 2009 г., с. 11-12; N33, с. 12. 

Сист. No: 38955

- 92 -

В К 263

Гьорев, Емил.  Господи, избави ни от долара, но не сега / Емил Гьорев. // Капитал (прил. К2 Бизнес), XVII, N 30, 1-7 авг. 2009, с. 58-59. 

Сист. No: 38931

- 93 -

В П 225

Каламарис, Йоаким.  Ликвидност по време на криза / Йоаким Каламарис. // Пари, XVIII, N 159, 24 авг. 2009, с. 15. 

Сист. No: 39145

- 94 -

В К 263

Рубини, Нуриел.  Финансова печалба, икономическа загуба / Нуриел Рубини. // Капитал . - София, XVII, N 27, 11-17 юли 2009, с. 25. 

Сист. No: 38788

- 95 -

В П 225

Факторинг и икономическата криза . // Пари . - София, XVIII, N 126, 08 юли 2009, с. 10. 

Сист. No: 38762

- 96 -

Сп Г 621 ВСУ

Иванова, Виктория.  Стойност на финансовия капитал на фирмата / Виктория Иванова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XII, 2006, с. 443-463. 

Сист. No: 38880

- 97 -

Сп И 502

Воденичаров, Борис.  Кое зло е за предпочитане - инфлация или дефлация? / Борис Воденичаров. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 72-74. 

Сист. No: 38799

- 98 -

Сп М 486

Вучева, Христина.  Бюджетът: клъцни-срежи / Христина Вучева. // Мениджър, 2009, N 8, с. 34, 36. 

Сист. No: 38951

- 99 -

Сп М 486

Ганев, Георги.  Предизвикателствата на една рецесия / Георги Ганев. // Мениджър . - София, 2009, N 7, с. 158-159. 

Сист. No: 38743

- 100 -

Сп Ф 53 кс

Глухов, В. В.  Теоретические основы взаимодействия денег и финансов / В. В. Глухов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 23-27. 

Сист. No: 38996

- 101 -

Сп Д 226 п

Гълъбов, Марин.  Финансово-счетоводни аспекти на фасилити мениджмънта / Марин Гълъбов. // Данъчна практика, 2009, N 7, с. 19-24. 

Сист. No: 38981

- 102 -

Сп И 502

Дамянова, Лилия.  Финансовата криза и пазарът на рисков капитал в САЩ / Лилия Дамянова. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 75-78. 

Сист. No: 38801

- 103 -

Сп П 83 м

Димитрова, Емилия.  Факторингът и забраната за прехвърляне ва вземания / Емилия Димитрова. // Правна мисъл, L, 2009, N 2, с. 13-21. 

Сист. No: 38818

- 104 -

Сп Ф 53 кс

Петров, М. В. и др.  Укрепление позиций России в глобальных финансах / М. В. Петров, Д. Е. Плисецкий. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 22, с. 18-30. 

Сист. No: 38774

- 105 -

Сп Ч J 80 f

Axelson, Ulf et.al.  Why Are Buyouts Levered? The Financial Structure of Private Equity Funds / Ulf Axelson, Per Stromberg, Michael S. Weisbach. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 4, с. 1549-1582. 

Сист. No: 39056

Бюджет на общините

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Екименкова, Н. В.  Развитие муниципального хозяйства - основа формирования местного бюджета / Н. В. Екименкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 25, с. 47-53. 

Сист. No: 38990

Корпоративни финанси

- 107 -

Сп Ч J 80 f

Riddick, Leigh A. et al.  The Corporate Propensity to Save / Leigh A. Riddick, Toni M. Whited. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 4, с. 1729-1766. 

Сист. No: 39064

Финансов контрол

- 108 -

Сп А 562

Иванов, Георги и др.  Състояние на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор - две години след приемането на Р. България в Европейския съюз / Георги Иванов. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 156-197. 

Сист. No: 38584

Капиталовложения в икономиката

- 109 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към април 2009 г. . // Бюджетът, 18, 2009, N 7, с. 26-46. 

Сист. No: 38930

Данъци. Такси. Налози

- 110 -

Сп Н 32 тх

Даскалов, Костадин Георгиев.  Данъчните приходи в бюджета под влияние на промените в акциза на цигарите през последните години / Костадин Георгиев Даскалов. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 2, с. 300-305. 

Сист. No: 39019

- 111 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Осигуряване и облагане на членовете на одитния комитет в предприятията , извършващи дейност в обществен интерес / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 1, 12. 

Сист. No: 39029

- 112 -

Сп Ф 53 кс

Едронова, В. Н. и др.  Налоговый контроль: сущность подхода "обект контроля-налогоплательщик" / В. Н. Едронова, А. В. Телегус. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 25, с. 31-39. 

Сист. No: 38988

- 113 -

Сп Ф 53 кс

Едронова, В. Н. и др.  Роль налогового контроля в условиях экономического и финансового кризиса / В. Н. Едронова, А. В. Телегус. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 2-8. 

Сист. No: 38994

- 114 -

Сп Н 326 те

Любецка, Йорданка.  Данъчни облекчения и стимули за постигане на нестопански цели / Йорданка Любецка. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2008, N 1, с. 129-140. 

Сист. No: 39030

- 115 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Промените в ЗДДФЛ в периода декември 2008 г. - май 2009 г. / Лиляна Панева. // Български законник, XVIII, 2009, N 7, с. 61-68. 

Сист. No: 38857

- 116 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Анулиране на фактури по реда на ЗДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 1, 15. 

Сист. No: 39032

- 117 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики / Истилиян Симеонов. // Актив, 2009, N 7, с. 24-35. 

Сист. No: 38834

- 118 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Преобразуване на счетоводния финансов резултат на кооперациите за 2009 г. с данъчни временни разлики / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 8, с. 7-24. 

Сист. No: 39075

- 119 -

Сп Б 923 з

Цветкова, Лорета.  Данъчни аспекти на договорите за предоставяне на персонал при облагането на физическите лица / Лорета Цветкова. // Български законник, XVIII, 2009, N 8, с. 59-63. 

Сист. No: 39140

- 120 -

Сп Ч J 80 f

Babenko, Ilona et al.  Analyzing the Tax Benefits from Employee Stock Options / Ilona Babenko, Yuri Tserlukevich. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 4, с. 1797-1825. 

Сист. No: 39071

Данъчно облагане

- 121 -

Сп Г 621 ВСУ

Кирова, Надежда.  За доходите и тяхното облагане / Надежда Кирова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 173-187. 

Сист. No: 38839

- 122 -

Сп С 953 п

Цветкова, Лорета.  Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред / Лорета Цветкова. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 10-12. 

Сист. No: 39027

Данъчен контрол

- 123 -

Сп С 953

Николова, Бистра.  Данъчно-осигурителният контрол - продукт на симбиозата между данъци и осигуровки / Бистра Николова. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 7-8, с. 36-40. 

Сист. No: 38756

Митническо управление

- 124 -

В Д 381 с

Томева, Милка.  Митнически контрол на пътници / Милка Томева. // Делова седмица, XVIII, N 29, 13-19 юли 2009 г., с. 11-12; N30, с. 11. 

Сист. No: 38804

- 125 -

Сп М 617 х

Гарабедян, Кая.  Какво още, за да бъде по-ефективен контролът / Кая Гарабедян. // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 3, с. 13-16. 

Сист. No: 39062

Пари. Банково дело. Борси

- 126 -

42928

Близнаков, Милчо.  Парични потоци и ефективност на инвестиционните проекти / Милчо Близнаков. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 155-159. 

Сист. No: 39079

- 127 -

42929

Марков, Галин.  Анализа на отчета за паричният поток, необходимост, регулации и методики / Галин Марков. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 65-79. 

Сист. No: 39041

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 128 -

42927

Вечев, Венцислав.  Фактори влияещи върху привлечения капитал в българските търговски банки в условията на евроинтеграция / Венцислав Вечев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 133-140. 

Сист. No: 39137

- 129 -

42927

Драгнев, Георги.  Банковия надзор - съществен фактор за ефективна пазарна реализация на търговските банки / Георги Драгнев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 141-146. 

Сист. No: 39138

- 130 -

42927

Иванов, Николай.  Банковата структура и организация на счетоводството / Николай Иванов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 147-155. 

Сист. No: 39141

- 131 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Банковата система под обсада / Петър Илиев. // Банкеръ, XVI, N 31, 8-14 авг. 2009, с. 6-7. 

Сист. No: 38954

- 132 -

В Д 381 с

Трифонова, Силвия.  Модернизацията на националната платежна система / Силвия Трифонова. // Делова седмица . - София, XVIII, N 27, 29 юни - 5 юли 2009г., с. 1, 4; N28, с. 1, 4; N29, с. 5, 10; N30, с. 9. 

Сист. No: 38708

- 133 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Иванова-Табакова, Виржиния.  Основни фактори и мотиви, стимулиращи развитието на международните банкови сливания и поглъщания / Виржиния Иванова-Табакова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2006, с. 85-100. 

Сист. No: 38904

- 134 -

Сп Ф 53 кс

Алферов, Р. Ф.  Корпоративные ипотечные программы на промышленном предприятии / Р. Ф. Алферов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 55-60. 

Сист. No: 39004

- 135 -

Сп В 83 Э

Андрюшин, С. и др.  Банковский сектор России и пути его реформирования / С. Андрюшин, В. Кузнецова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 15-30. 

Сист. No: 38958

- 136 -

Сп Ф 53 кс

Костюк, А. Н. и др.  Система материального вознаграждения руководителей банков: международная практика / А. Н. Костюк, В. М. Фиронова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 83-89. 

Сист. No: 38728

- 137 -

Сп Б 254 и

Миланов, Владимир.  Перспективи и насоки за развитие на междубанковата конкуренция в България / Владимир Миланов. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 3-4, с. 3-16. 

Сист. No: 38970

- 138 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Дилемата на затворника и рационалната стратегия при кредитирането / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, II, 2009, N 5, с. 24-26. 

Сист. No: 38823

- 139 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Как да ползваме търговския кредит като инструмент за увеличение на продажбите / Лиляна Панева. // Кредити & Риск, II, 2009, N 5, с. 29-32. 

Сист. No: 38826

- 140 -

Сп К 90 р

Петров, Петър.  Теглиш, внасяш.... / Петър Петров. // Кредити & Риск, II, 2009, N 5, 11-15, 20. 

Сист. No: 38822

- 141 -

Сп Ф 53 кс

Рамазанов, С. А.  Особенности управления золотовалютными (международными) резервами банка России / С. А. Рамазанов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 41-45. 

Сист. No: 39000

- 142 -

Сп И 50 м

Статев, Стати.  Взаимодействието банкова система - реална икономика (първа част : теория и методология) / Стати Статев. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 3, с. 3-28. 

Сист. No: 38760

- 143 -

Сп Ч J 80 m

Dinger, Valeriya et al.  Does Interbank Borrowing Reduce Bank Risk? / Valeriya Dinger, Jurgen Von Hagen. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 2-3, с. 491-506. 

Сист. No: 38819

- 144 -

Сп Ч J 80 B

Goswami, Divakar et al.  Mobile-banking: can elephants and hippos tango? / Divakar Goswami, Satish Raghavendran. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 1, с. 14-20. 

Сист. No: 38731

Инвестиции

- 145 -

Сп Г 621 ВСУ

Андонова, Кремена.  Нормативна регламентация и институционализация на националната инвестиционна политика / Кремена Андонова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XII, 2006, с. 131-157. 

Сист. No: 38853

- 146 -

Сп Н 32 тх

Игнатова, Соня.  Някои принципни аспекти на влиянието на чуждестранните преки инвестиции върху заетостта в страната - домакин / Соня Игнатова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 2, с. 265-270. 

Сист. No: 39015

- 147 -

Сп Н 25 а

Радулова, Анелия К.  Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешни инвестиционни потоци / Анелия К. Радулова. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 42-54. 

Сист. No: 38745

- 148 -

Сп Ф 53 кс

Титов, Л. Ю.  Сетевая модель инновационной деятельности и инновационный экономически рост / Л. Ю. Титов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 25, с. 54-60. 

Сист. No: 38991

Фондов пазар. Фондова борса

- 149 -

Сп Ф 53 кс

Борисенко, Н. Ю.  Риски инвестирования средств обязательных пенсионных накоплений и методы управления ими / Н. Ю. Борисенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 21-31. 

Сист. No: 38711

- 150 -

Сп Ф 53

Гришина, О. А.  Синхронность современных фондовых кризисов и стратегия создания моделей в финансах / О. А. Гришина. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 6, с. 67-70. 

Сист. No: 38739

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 151 -

42927

Калчев, Емил.  Капиталовият пазар в България - елемент на финансовата система / Емил Калчев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 335-346. 

Сист. No: 39112

Ценни книжа

- 152 -

Сп Б  445

Георгиев, Красимир.  Институционални характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа / Красимир Георгиев. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 2, с. 76-87. 

Сист. No: 38723

Икономика

- 153 -

II 1541

Тодоров, Тодор Ив.  Икономическата свобода - фактор на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество / Тодор Ив. Тодоров. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 653-661. 

Сист. No: 38828

- 154 -

В Д 381 с

Лазаров, Румен.  Икономическа модернизация - алтернатива на догонващото развитие / Румен Лазаров. // Делова седмица, XVIII, N 32, 3-9 август 2009, с. 1, 4; N33, с. 1, 4. 

Сист. No: 38953

- 155 -

Сп Г 621 бсу

Димов, Сава.  Имплицитна волатилност на "мечата" проекция EUR/USD върху фиксираните параметри на глобална финансова криза / Сава Димов. // Годишник на Бургаския свободен университет, XIX, 2009, с. 161-170. 

Сист. No: 38813

- 156 -

Сп Э 44 су

Захарин, С.  Сбережения и инвестиции в корпоративном секторе Украины в контексте макроэкономического развития / С. Захарин. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 5, с. 36-45. 

Сист. No: 38992

- 157 -

Сп И 502

Йозиолдаш, Саваш Орхан.  Турция натрупа опит в управлението на кризи / Саваш Орхан Йозиолдаш. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 79-81. 

Сист. No: 38805

- 158 -

Сп В 83 Э

Карлусов, В.  Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом / В. Карлусов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 125-136. 

Сист. No: 38704

- 159 -

Сп Э 44 су

Кудряшов, В.  Финансирование дефицита государственного бюджета / В. Кудряшов. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 4, с. 52-64. 

Сист. No: 38989

- 160 -

Сп М 486

Михов, Илиян.  Да направиш чудо / Илиян Михов. // Мениджър, 2009, N 8, с. 18, 20, 134-137. 

Сист. No: 38949

- 161 -

Сп Э 44 су

Панфилова, Т.  Украина в глобальной торговой и инвестиционной среде / Т. Панфилова. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 6, с. 75-84. 

Сист. No: 38998

- 162 -

Сп М 68 э

Ульченко, Н.  К вопросу о типологическом статусе современной турецкой экономики / Н. Ульченко. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 6, с. 99-110. 

Сист. No: 38878

Икономическа политика

- 163 -

Сп П 57 х

Рыбаков, Ф.  О сущности и содержании экономической политики / Ф. Рыбаков. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 5, с. 39-43. 

Сист. No: 38913

- 164 -

Сп П 57 х

Спицын, А.  Россия и Казахстан в энерго-экологической интеграции / А. Спицын. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 5, с. 29-38. 

Сист. No: 38912

- 165 -

Сп Ч I 58 i

Love, James H. et al.  Organizing the Innovation Process: Complementarities in Innovation Networking / James H. Love, Stephen Roper. // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 3, с. 273-290. 

Сист. No: 38807

Регионална икономика

- 166 -

Сп Г 621 ВСУ

Конакчиев, Дончо.  Проблеми на финансирането на регионалното развитие / Дончо Конакчиев. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 188-203. 

Сист. No: 38845

- 167 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Константинова, Петя.  Регионални аспекти на европейската интеграция / Петя Константинова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 124-150. 

Сист. No: 38886

- 168 -

Сп Ф 53 кс

Горшенин, В. П. и др.  Базовая модель социально-экономического региона (теоретический аспект) / В. П. Горшенин, Т. Н. Мызникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 25, с. 14-18. 

Сист. No: 38986

- 169 -

Сп Ч I 58 i

Asheim, Bjorn T. et al.  When is Regional "Beautiful"? Implications for Knowledge Flows, Entrepreneurship and Innovation / Bjorn T. Asheim, Ejermo Olof, Annika Rickne. // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 1, с. 1-9. 

Сист. No: 38686

Икономика на България

- 170 -

42928

Кънев, Петър и др.  Едно проучване на клъстерния модел / Петър Кънев, Венета Христова, Искра Пантелеева. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 40-49. 

Сист. No: 39069

- 171 -

42928

Ненов, Тодор.  Индустрията в икономиката на Р. България - състояние, развитие, перспективи / Тодор Ненов. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 16-30. 

Сист. No: 39068

Икономика на Европа

- 172 -

42927

Колев, Калоян.  Приспособяване на икономиката на Европейсия съюз към условията на глобализация / Калоян Колев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 194-202. 

Сист. No: 39101

Икономика на САЩ

- 173 -

Сп С 959

Травкина, Н. М.  Ключевые фигуры экономической команды Б. Обамы / Н. М. Травкина. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 37-54. 

Сист. No: 38868

Икономически растеж

- 174 -

42927

Статев, Стати.  Финансова дълбочинност и икономически растеж / Стати Статев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 30-61. 

Сист. No: 39092

- 175 -

Сп И 502

Рангелова, Росица.  Световни кризи и икономически растеж / Росица Рангелова. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 2, с. 14-17. 

Сист. No: 38781

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 176 -

II 1541

Василев, Йордан.  Бизнесът през XXI-век се нуждае от нов мениджмънт / Йордан Василев. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 580-583. 

Сист. No: 38825

Пазарно стопанство

- 177 -

42927

Естествените монополи - противоречия между пазарните принципи и реалната практика  / Красимир Кунев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 405-412. 

Сист. No: 39119

- 178 -

42928

Щерев, Николай.  Използване на маркетинговия подход за подобряване на пазарната ориентация индустриалния бизнес / Николай Щерев. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 112-119. 

Сист. No: 39073

Икономически анализ

- 179 -

Сп С 953

Колева, Росица.  Анализ на възможностите за възстановяване на платежоспособността на предприятието / Росица Колева. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 7-8, с. 20-24. 

Сист. No: 38754

Аграрна икономика

- 180 -

42927

Кънчев, Иван и др.  Организациите на производители - условие за адаптиране на българските фермери към общата аграрна политика на Европейския съюз / Иван Кънчев, Албена Митева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 217-226. 

Сист. No: 39142

- 181 -

Сп П 57 х

Свиридов, Н.  Социально-экономическая трансформация аграрного сектора / Н. Свиридов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 6, с. 55-68. 

Сист. No: 38982

Икономика на селското стопанство

- 182 -

Сп Ф 703

Душкова, Иванка.  Публично-частно партньорство за развитие на селските райони / Иванка Душкова. // Фондове Програми Проекти, II, 2009, N 6, с. 25-27. 

Сист. No: 38969

- 183 -

Сп И 502

Тодоров, Васил и др.  Производство на пшеница и царевица: Тенденции и средносрочни прогнози / Васил Тодоров, Параскева Димитрова. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 60-63. 

Сист. No: 38790

Икономика на индустрията, предприятието

- 184 -

42927

Димитрова, Теофана.  Възможности и ограничения за финансиране дейността на малките и средни предприятия в България по линия на Европейските структурни фондове / Теофана Димитрова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 77-87. 

Сист. No: 39135

- 185 -

42927

Коев, Йордан.  Малкият и среден бизнес в условията на евроинтеграция: приспособяване или загиване / Йордан Коев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 55-67. 

Сист. No: 39128

- 186 -

42927

Марков, Огнян.  Участие на МСП във външната търговия на България / Огнян Марков. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 100-108. 

Сист. No: 39136

- 187 -

42728

Накова, Росица.  Иновациите и иновационният процес в предприятия / Росица Накова. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.2, Т.2 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 222-227. 

Сист. No: 39149

- 188 -

Сп Г 621 ВСУ

Парашкевова, Лоретта.  Някои размисли относно състоянието и проблемите на малките и средните предприятия в транзитивните икономики / Лоретта Парашкевова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XI, 2005, с. 57-92. 

Сист. No: 38829

- 189 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Парашкевова, Лоретта.  Форми и икономически механизми на взаимодействие между малките и големите предприятия в България / Лоретта Парашкевова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2007, с. 127-140. 

Сист. No: 38902

- 190 -

Сп Ч 895

Зиновиев, Владимир.  Възможностите на малките и средни предприятия /МСП/ в условията на криза / Владимир Зиновиев. // Човешки ресурси, 2009, N 5, с. 10-12. 

Сист. No: 38792

- 191 -

Сп С 848 д

Медведева, Анна Михайловна.  Формирование диагностической базы и проведение процедуры диагностики рисков предприятия / Анна Михайловна Медведева. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 6, с. 13-21. 

Сист. No: 38984

Икономика на туризма

- 192 -

Сп Т 926 п

Караджова, Златина.  Публично-частното партньорство в организацията и управлението на туризма / Златина Караджова. // Туристически пазар, 11, 2009, N 2, с. 15-16. 

Сист. No: 38921

Туризъм в България

- 193 -

Сп Н 32 тх

Константинова, Ст.  Пилотният клъстер - модел за развитие на туристическата дейност / Ст. Константинова. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 1, с. 351-356. 

Сист. No: 39009

Международен туризъм

- 194 -

II 1582

Кротенко, Ю. И.  Развитие рынка международных туристских прибытий / Ю. И. Кротенко. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 638-645. 

Сист. No: 38844

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 195 -

Сп И 502

Костова, Иванка.  Влиянието на цената върху решението за покупка / Иванка Костова. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 92-97. 

Сист. No: 38808

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 196 -

42948

Кунева, Ирена.  Българският потребител - защитен или защитаващ се? / Ирена Кунева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 168-174. 

Сист. No: 39111

Маркетинг

- 197 -

42948

Анастасова, Лина.  От маркетингова компетентност към маркетингова отчетност на фирмата в икономиката на знанието / Лина Анастасова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 152-159. 

Сист. No: 39108

- 198 -

42948

Вацов, Светлозар Петков.  Маркетингово управление на общинската образователна систма / Светлозар Петков Вацов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 182-187. 

Сист. No: 39116

- 199 -

42948

Луизов, Атанас Денев.  Измерване на ефектите при ценово насърчаване на продажбите / Атанас Денев Луизов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 175-181. 

Сист. No: 39114

- 200 -

42948

Трендафилова, Петя Димитрова.  Повишаване конкурентоспособността на лечебните заведения чрез прилагане на маркетингови подходи в управлението / Петя Димитрова Трендафилова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 188-192. 

Сист. No: 39117

- 201 -

42948

Филипов, Милен Николаев.  Приложение на PR в сферата на социалните дейности / Милен Николаев Филипов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т. 1 - 3 : Т.1, Т.1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 84-89. 

Сист. No: 39035

- 202 -

Сп Г 621 бсу

Атанасова, Лина.  Брендинг и ре-брендинг на услуга в контекста на маркетинг на взаимовръзките / Лина Атанасова. // Годишник на Бургаския свободен университет, XIX, 2009, с. 151-160. 

Сист. No: 38809

- 203 -

Сп И 50 м

Кузманов, Георги.  Съвременни характеристики и акценти на фирмения маркетинг / Георги Кузманов. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 3, с. 68-84. 

Сист. No: 38766

- 204 -

Сп Н 32 тх

Хаджиев, Божидар Иванов.  Реинженеринтов маркетинг (РМ) на фирмите от хранителната промишленост / Божидар Иванов Хаджиев. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIV, 2007, N 3, с. 265-270. 

Сист. No: 39018

Маркетингов мениджмънт

- 205 -

Сп Н 32 тх

Ташев, Атанас и др.  Одит на маркетинговите взаимоотношения с клиентите и потребителите / Атанас Ташев, Пламен Ицов. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 2, с. 271-276. 

Сист. No: 39017

Маркетинг в туризма

- 206 -

42911

Петров, Иван.  Приложение на мърчандайзинга в туризма / Иван Петров. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник : УИ "Стопанство". - София, 2006, с. 86-89. 

Сист. No: 39053

Вътрешна търговия

- 207 -

42927

Асенов, Тодор.  Балканите като направление във външнотърговската ориентация на България / Тодор Асенов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 183-193. 

Сист. No: 39100

- 208 -

42927

Стоянов, Михал.  Защита на потребителите: проблеми на рекламация / Михал Стоянов. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 413-420. 

Сист. No: 39120

- 209 -

42927

Сълова, Николинка.  Състояние и проблеми на пазара на потребителски стоки в България / Николинка Сълова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 391-397. 

Сист. No: 39115

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 210 -

В Д 381 с

Томева, Милка.  Контрол върху пощенските, експресните и други пратки / Милка Томева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 26, 22-28 юни 2009, с. 11; N27, с. 11; N28, с. 11. 

Сист. No: 38645

- 211 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Търговските термини от категория '"D" на Инкотермс / Лиляна Панева. // Данъчна практика . - София, 2009, N 6, с. 15-17. 

Сист. No: 38773

- 212 -

Сп М 617 х

Стефанов, Ивайло.  EORI - номерът е уникален / Ивайло Стефанов. // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 3, с. 7-8. 

Сист. No: 39058

- 213 -

Сп М 617 х

Янкова, Латинка.  Промените в областта на транзита / Латинка Янкова. // Митническа хроника, XVIII, 2009, N 3, с. 10-12. 

Сист. No: 39061

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 214 -

II 1582

Бударина, Н. А.  Развитие международных валютных отношений в странах с переходной экономикой (на примере стран ОЧЭС) / Н. А. Бударина. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 869-874. 

Сист. No: 38840

- 215 -

II 1582

Загоруйко, В. В.  Международный опыт развития финансовых рынков через банковское регулирование и надзор / В. В. Загоруйко. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 395-401. 

Сист. No: 38833

- 216 -

Сп Д 41 к

Трансграничные операции физических лиц . // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 7, с. 56-64. 

Сист. No: 38934

Международни икономически отношения

- 217 -

42948

Стаматова, Ваня Христова.  Договорът от Лисабон и промяната в институционалната рамка на ЕС / Ваня Христова Стаматова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.3, Т.3 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 24-28. 

Сист. No: 39037

- 218 -

42927

Тодорова, Светлана и др.  Преки чуждестранни инвестиции в България: състояние и прогнози / Светлана Тодорова, Весела Димитрова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 155-163. 

Сист. No: 39097

- 219 -

II 1582

Чижикова, О.  Формирование международного бизнеса в рамках организации Черноморского экономического сотрудничества / О. Чижикова. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 923-927. 

Сист. No: 38841

- 220 -

Сп Н 25 а

Дамянов, Атанас.  Еклектични възгледи за международния бизнес и мениджмънт / Атанас Дамянов. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 8-20. 

Сист. No: 38741

- 221 -

Сп Д 41 к

Кабанова, Т. А. и др.  Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы / Т. А. Кабанова, Т. Ф. Бурова. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 6, с. 14-18. 

Сист. No: 38699

- 222 -

Сп Б 254 и

Манчев, Цветан.  Настоящата финансова криза: теория, практика, поуки / Цветан Манчев. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 1-2, с. 13-22. 

Сист. No: 38961

- 223 -

Сп Е 205

Панайотов, Георги Г.  България и Румъния: възходящи дипломатически отношения / Георги Г. Панайотов. // Европа 2001 . - София, XVI, 2009, N 3, с. 9-10. 

Сист. No: 38785

- 224 -

Сп В 83 Э

Рыжова, Н.  Влияние приграничной торговли на экономическое развитие Китая и России / Н. Рыжова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 137-150. 

Сист. No: 38705

- 225 -

Сп Х 74 п

Ставрев, Кирил.  Създаване на бизнес-връзки в Германия / Кирил Ставрев. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 4, с. 23-24; N5, с. 25-26; N6, с. 22-25. 

Сист. No: 38251

Глобализация

- 226 -

Сп Г 621 ВСУ

Парашкевова, Лоретта.  Сливанията и поглъщанията на компании в условията на глобализация / Лоретта Парашкевова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 96-140. 

Сист. No: 38832

- 227 -

Сп Г 621 бсу

Съботинова, Диана.  Националната държава в глобалната икономика / Диана Съботинова. // Годишник на Бургаския свободен университет, XIX, 2009, с. 233-241. 

Сист. No: 38815

- 228 -

Сп Г 621 ВСУ

Тонев, Младен и др.  Транснационализацията - исторически и политикоикономически представи и реалност / Младен Тонев, Йорданка Ангелова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 25-51. 

Сист. No: 38843

- 229 -

Сп Ф 53 кс

Бабурина, О. Н.  Концепции экономической глобализации / О. Н. Бабурина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 26, с. 28-36. 

Сист. No: 38997

Европейска интеграция

- 230 -

Сп Б 254 и

Кънева, Аглика.  Усвояване на европейските фондове в България / Аглика Кънева. // Банки Инвестиции Пари, XVII, 2009, N 1-2, с. 52-58. 

Сист. No: 38968

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 231 -

Сп Е 206

Вътрешни правила за работа или кой и как оценява проектите по ОП "Конкурентоспособност" . // Европейски пари за България, 2, 2009, N 8, с. 27-30. 

Сист. No: 38975

- 232 -

Сп Н 326 те

Каламарис, Йоаким.  Социално-исторически и културни особености на процеса на присъединяване на България към ЕС (морално-психологически аспект) / Йоаким Каламарис. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2006, N 1, с. 69-81. 

Сист. No: 39024

- 233 -

Сп А 255

Стоянов, Венцислав.  Инвестиции в селските райони / Венцислав Стоянов. // Агробизнесът, V, 2007, N 6-7, с. 12-14. 

Сист. No: 39085

- 234 -

Сп Н 326 те

Стоянов, Лъчезар.  Българският национален елит и европейската ни интеграция. Минало, настояще и бъдеще. / Лъчезар Стоянов. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2006, N 1, с. 35-52. 

Сист. No: 39020

Право. Наука за държавата и правото

- 235 -

42728

Генов, Марио Л. и др.  Българската наркопрестъпност - производство, разпространение, трафик / Марио Л. Генов, Крум М. Манолов, Александър Н. Златев. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.1, Т.1 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 118-128. 

Сист. No: 39155

- 236 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Каменски, Иван.  Хармонизация на българската митническа администрация с правото на Европейския съюз / Иван Каменски. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 182-187. 

Сист. No: 38889

- 237 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Краева, Йорданка.  Възможности за въвеждане, утвърждаване и развитие на институцията омбудсман в България / Йорданка Краева. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 218-230. 

Сист. No: 38892

Международно право

- 238 -

Сп П 83 м

Константинов, Емил.  Съдържание и осъществяване на международната отговорност на държавата / Емил Константинов. // Правна мисъл, L, 2009, N 2, с. 35-50. 

Сист. No: 38820

Европейско право

- 239 -

Сп П 83 м

Попова, Жасмин.  Избори за Европейски парламент - избирателните права на гражданите на Европейския съюз / Жасмин Попова. // Правна мисъл, L, 2009, N 2, с. 51-66. 

Сист. No: 38821

Европейска конституция

- 240 -

Сп Г 621 ВСУ

Ананиева, Нора.  Дългият път към Европейската конституция / Нора Ананиева. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 105-128. 

Сист. No: 38870

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 241 -

42728

Хюсеинова, Бирген Ахм. и др.  Корупция в съдебната система / Бирген Ахм. Хюсеинова, Зайде К. Хамил. // Сборник доклади от петата курсантско-студентска научна конференция, посветена на 130 годишнината от Търновската конституция в НВУ "Васил Левски" 23-24 април 2009 година : Т.1-2 : Т.1, Т.1 : НВУ "В. Левски". - В. Търново, 2009, с. 244-253. 

Сист. No: 39156

Търговска марка. Промишлени образци

- 242 -

Сп М 486

Стоянова, Петя.  Големият шанс на нашите брандове / Петя Стоянова. // Мениджър . - София, 2009, N 7, с. 126-127. 

Сист. No: 38740

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 243 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Коев, Станислав.  Социалният диалог - същност, съдържание, осъществяване / Станислав Коев. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 71-77. 

Сист. No: 38900

Обществено управление. Военни науки

- 244 -

Сп Г 621 ВСУ

Хаджолян, Масис.  Правни основи на контрола на публичната администрация / Масис Хаджолян. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 197-220. 

Сист. No: 38872

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 245 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Вълчев, Бисер.  Системите на публични регистри в европейските държави / Бисер Вълчев. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 202-217. 

Сист. No: 38891

- 246 -

Сп Г 621 ВСУ

Гинев, Росен.  Електронното правителство - парадигма на споделеното социално управление / Росен Гинев. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 251-272. 

Сист. No: 38875

- 247 -

Сп Н 324 ВСУ-и

Донева, Юлияна.  Ролята и мястото на обучението на държавните служители в условията на провеждащата се в България административна реформа / Юлияна Донева. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 156-164. 

Сист. No: 38882

- 248 -

Сп Г 621 ВСУ

Михалева, Светла.  Усъвършенстване на качеството на дейността на администрацията на базата на системата "Обща рамка за оценка" (САF) / Светла Михалева. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XII, 2006, с. 77-93. 

Сист. No: 38851

- 249 -

Сп А 582

Кацамунска, Поля.  Европейски изисквания и възможности за подобряване на административния капацитет в България / Поля Кацамунска. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 38-51. 

Сист. No: 38696

Общинско управление

- 250 -

Сп Г 621 ВСУ

Великова, Мария.  Българските общини - наблюдатели или участници в процеса на местно икономическо развитие / Мария Великова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XI, 2005, с. 574-595. 

Сист. No: 38860

Социално осигуряване

- 251 -

Сп Б  445

Йорданов, Пламен.  Гарантираният базов размер на публичните пенсии - средство за превенция и преодоляване на бедността в България / Пламен Йорданов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 2, с. 43-55. 

Сист. No: 38721

Пенсионно осигуряване

- 252 -

В З 375

Владимиров, Васил.  Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите / Васил Владимиров. // Застраховател . - София, XV, N 9, 13-27 май 2009, с. 11, 18; N12, с. 11; N13, с. 9. 

Сист. No: 38223

- 253 -

Сп Б  445

Данева, Иванка.  Тенденциите на финансовите пазари и отражението им върху частните пенсионни системи / Иванка Данева. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 2, с. 56-75. 

Сист. No: 38722

Здравно осигуряване

- 254 -

В З 375

Виткова, Мими.  Допълнителното доброволно здравно осигуряване - развитие и проблеми на пазара в България / Мими Виткова. // Застраховател, XV, N 13, 15-29 юли 2009 г., с. 13-14. 

Сист. No: 38800

Застраховане

- 255 -

В З 375

Проданов, Стоян.  Предизвикателства пред застрахователните инвестиции в условията на криза / Стоян Проданов. // Застраховател, XV, N 15-16, 12 авг. - 16 септ. 2009 г., с. 21-22. 

Сист. No: 39002

- 256 -

В З 375

Салчев, Петко.  Пазар на фондовете за доброволно здравно осигуряване в България / Петко Салчев. // Застраховател, XV, N 14, 29 юли - 12 авг. 2009 г., с. 8, 16; N15-16, с. 8, 23. 

Сист. No: 39003

- 257 -

Сп С 848 д

Баранова, Анна Дмитриевна.  Проблемы изменения условий договора страхования пенсии / Анна Дмитриевна Баранова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 6, с. 31-39. 

Сист. No: 38987

- 258 -

Сп Ф 53 кс

Изабакаров, И. Г. и др.  Государственное регулирование российского страхового рынка в условиях мирового финансового кризиса / И. Г. Изабакаров, Ю. М. Махдиева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 20, с. 38-42. 

Сист. No: 38718

- 259 -

Сп Ф 53 кс

Климин, В. Г.  Структурная модификация условий добровольного медицинского страхования / В. Г. Климин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 21, с. 51-56. 

Сист. No: 38767

- 260 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна и др.  Бенчмаркетинг - технология изучения и применения комплексных решений в страховом бизнесе / Надежда Николаевна Никулина, Людмила Федоровна Суходоева, Екатерина Дмитриевна Тарасова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 5, с. 14-23. 

Сист. No: 38867

- 261 -

Сп С 848 д

Овчаров, Антон Олегович.  Современные механизмы страхования туристских рисков / Антон Олегович Овчаров. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 4, с. 4-13. 

Сист. No: 38861

- 262 -

Сп Ф 53

Опаренко, Ю. С.  Государственные закупки страховых услуг : оцениваем поставщика / Ю. С. Опаренко. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 6, с. 60-62. 

Сист. No: 38734

- 263 -

Сп С 848 д

Савичев, Дмитрий Николаевич.  Структура мотивации персонала страховой компании / Дмитрий Николаевич Савичев. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 4, с. 48-53. 

Сист. No: 38866

- 264 -

Сп Ч R 62

Dearie, John P. et al.  Overseas Insurers / John P. Dearie, Michael Griffin. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 1, с. 44-46, 48-49. 

Сист. No: 38692

- 265 -

Сп Ч S 88

Ford, John B.  Healthy Savings / John B. Ford. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 2, с. 31-37. 

Сист. No: 38712

- 266 -

Сп Ч J 80 r

Neale, Faith R. et al.  Dynamics of the Market for Medical Malpractice Insurance / Faith R. Neale, Kevin L. Eastman, Pamela Peterson Drake. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 1, с. 221-247. 

Сист. No: 38783

Образование

- 267 -

42948

Грозданов, Борис.  Проблеми при финансиране на висшето образование / Борис Грозданов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 59-64. 

Сист. No: 39096

- 268 -

42927

Кръстева-Христова, Радосвета и др.  Възможности за подобряване качеството на образователните услуги в България в условията на евроинтеграция / Радосвета Кръстева-Христова, Румяна Маринова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 244-256. 

Сист. No: 39102

- 269 -

42948

Попчев, Иван.  Икономика на знанието - образование и съвремие / Иван Попчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т. 1 - 3 : Т.1, Т.1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 14 - 26. 

Сист. No: 38777

- 270 -

42948

Първанова, Петя и др.  Човешки капиталови контракти / Петя Първанова, Ангел Марчев, Ангел Мл. Марчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 84-94. 

Сист. No: 39105

- 271 -

42948

Съботинова, Диана.  Роля на образованието в икономиките със застаряващо население / Диана Съботинова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 290-296. 

Сист. No: 39133

- 272 -

Сп П 324

Божилова, Ваня.  Обучение на възрастни по финансови въпроси / Ваня Божилова. // Педагогика, 2009, N 5-6, с. 48-58. 

Сист. No: 38924

- 273 -

Сп В 83 Э

Сонин, К. и др.  Информационна теория исследовательского университета / К. Сонин, И. Хованская. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 132-143. 

Сист. No: 38965

- 274 -

Сп Н 25 а

Хаджиев, Кристиян и др.  E-Learning - съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите / Кристиян Хаджиев, Надя Маринова. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 55-70. 

Сист. No: 38747

- 275 -

Сп М 457 е

Paulsen, Morten Flate.  Successful E-learning in Small and Medium-sized Enterprises / Morten Flate Paulsen. // Международно списание Е и М еврообразование, 2009, N 2/3, с. 64-73. 

Сист. No: 39074

Образование в България

- 276 -

Сп П 324

Колев, Йордан.  Педагогическите възгледи на министрите на народното просвещение / Йордан Колев. // Педагогика, 2009, N 5-6, с. 88-112. 

Сист. No: 38925

Висше образование

- 277 -

42948

Коцева, Татяна Иванова.  Стимули за и бариери пред мотивацията на студентите за усвояване на знания / Татяна Иванова Коцева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т. 1 - 3 : Т.1, Т.1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 310-317. 

Сист. No: 39036

- 278 -

42948

Николова, Нели Иванова.  Ролята на "техностартерите" за трансфер на технологията в бизнес / Нели Иванова Николова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 265-271. 

Сист. No: 39130

- 279 -

42948

Пенерлиев, Милен.  Географията в услуга на бизнеса / Милен Пенерлиев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 272-277. 

Сист. No: 39131

- 280 -

Сп В 52 Мэ

Рудакова, И. Е.  Научный семинар по экономической теории в магистратуре: методические заметки / И. Е. Рудакова. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 2, с. 106-120. 

Сист. No: 38910

- 281 -

Сп В 83 Э

Ходов, Л.  Проблемы высшей школы Германии / Л. Ходов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 7, с. 147-152. 

Сист. No: 38966

- 282 -

Сп Ч S 88

Dion, Luke et al.  What a University Can Teach You about Choosing Capital Projects / Luke Dion, Geoffrey Robertson, Susan B. Hughes. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 1, с. 39-45. 

Сист. No: 38702

Висше образование за икономисти

- 283 -

Сп В 52 лэ

Пахомова, Н. В. и др.  Формирование современной модели высшего экономического образования в контексте опыта зарубежных университетов / Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 2, с. 98-111. 

Сист. No: 38869

Жени. Женско движение

- 284 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Цанов, Ивайло.  Социалната дискриминация на жените в сферата на труда. Същност и подходи при изследване на проблема / Ивайло Цанов. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 28-33. 

Сист. No: 38899

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 285 -

II 1582

Рябчин, А. М.  Экономика изменения климата и международная система охраны окружающей среды. Опыт Евросоюза / А. М. Рябчин. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 2, Т. 2 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 536-540. 

Сист. No: 38847

- 286 -

Сп Х 742

Как се рециклират пластмасите? . // ХИ&Т, X, 2009, N 4, с. 12-13. 

Сист. No: 38863

- 287 -

Сп Х 742

Климатичнооптимизирано хранене??? . // ХИ&Т, X, 2009, N 4, с. 14-16. 

Сист. No: 38865

Екология

- 288 -

Сп Н 324 ВСУ-и

Атанесян, Карлен.  Екомениджмънт и екополитика като инструменти за постигане на екологична сигурност / Карлен Атанесян. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2008, с. 107-132. 

Сист. No: 38881

- 289 -

Сп Г 621 ВСУ

Ненова, Анелия.  Състояние и тенденции в замърсяването на околната среда в Република България / Анелия Ненова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 152-170. 

Сист. No: 38835

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване в България

- 290 -

42405

Marcheva, Anastasiya.  Indicators of Equilibrium and Imbalances Related to the Health Workforce in Bulgaria / Anastasiya Marcheva. // National Health Workforce the Growth of Challenging Trends : [In october 2007, an international symposium on health workforce was held in Lisbon, Portugal] : Centre de Sociologie et de Demographie Medicales. - Paris, 2008, с. 265-289. 

Сист. No: 38811

Енергетика

- 291 -

42928

Благоев, Димитър Марчев.  Енергийният сектор на българската икономика - състояниие, тенденции, перспективи за развитие чрез използване на потенциала на ВЕИ / Димитър Марчев Благоев. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 205-212. 

Сист. No: 39084

- 292 -

42927

Тодорова, Първолета.  Европейският елекроенергиен модел / Първолета Тодорова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 147-154. 

Сист. No: 39094

- 293 -

Сп Г 621 ВСУ

Райкова-Георгиева, Снежина.  Електроенергийният сектор - естествен или поддържан монопол? / Снежина Райкова-Георгиева. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 238-260. 

Сист. No: 38849

- 294 -

Сп А 255

Ветровата енергия в земеделието и селските райони . // Агробизнесът, V, 2007, N 9, с. 32-33. 

Сист. No: 39088

- 295 -

Сп И 502

Григорова, Веселина.  Инвестиции и развитие на енергетиката / Веселина Григорова. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 30-32. 

Сист. No: 38789

- 296 -

Сп Н 32 тх

Даскалов, Костадин Георгиев.  Тенденции и фактори влияещи върху енергийната интензивност на българската икономика / Костадин Георгиев Даскалов. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 2, с. 212-217. 

Сист. No: 39010

- 297 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Инсталации за производство на биогаз / Петко Иванов. // Агробизнесът, VII, 2009, N 8, с. 30, 33. 

Сист. No: 38926

- 298 -

Сп А 255

Иванов, Петко и др.  Вятърната енергия през 2008 г. / Петко Иванов, Сашко Колев. // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 7, с. 28, 30; N8, с. 25. 

Сист. No: 38735

- 299 -

Сп А 255

Иванов, Петко и др.  Производство на вятърна енергия / Петко Иванов, Сашко Колев. // Агробизнесът, IV, 2006, N 10-11, с. 48-49. 

Сист. No: 39066

- 300 -

Сп А 255

Иванов, Петко и др.  Стратегията за производството на биогорива в Европейския съюз / Петко Иванов, Сашко Колев. // Агробизнесът, V, 2007, N 1-2, с. 46-47. 

Сист. No: 39077

- 301 -

Сп М 68 э

Каныгин, П.  Экономика возобновляемых источников энергии (на примере ЕС) / П. Каныгин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 6, с. 31-42. 

Сист. No: 38873

Селско стопанство. Горско стопанство

- 302 -

42927

Заимова, Дарина.  Институционализацията в селскостопанския сектор / Дарина Заимова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 270-279. 

Сист. No: 39157

- 303 -

Сп А 255

Бъчварова, Светла.  Земеделието - приоритетен отрасъл на българската икономика / Светла Бъчварова. // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 6, с. 16-17; N7, с. 16-17, 19. 

Сист. No: 38572

- 304 -

Сп З 544 к

Грозева, Димитрина.  Биологичното земеделие може да бъде изгодно / Димитрина Грозева. // Земеделска кооперация . - София, XVII, 2009, N 6, с. 5-15. 

Сист. No: 38688

- 305 -

Сп А 255

Дарджонов, Трифон.  Семейната фирма или едро земеделско предприятие / Трифон Дарджонов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 4-5, с. 30-33; N7-8, с. 24-25. 

Сист. No: 39057

- 306 -

Сп А 255

Дарджонов, Трифон.  Животновъдството в ЕС. Къде сме ние? / Трифон Дарджонов. // Агробизнесът, V, 2007, N 6, с. 12-13. 

Сист. No: 39083

- 307 -

Сп А 255

Дарджонов, Трифон.  Говедовъдството в Европейския съюз / Трифон Дарджонов. // Агробизнесът, V, 2007, N 6-7, с. 30-31. 

Сист. No: 39087

- 308 -

Сп А 255

Дарджонов, Трифон.  Предпоставки за развитие на месодайното животновъдство в България / Трифон Дарджонов. // Агробизнесът, V, 2007, N 11-12, с. 34-35. 

Сист. No: 39089

- 309 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Аспержата - царица на зеленчуците / Петко Иванов. // Агробизнесът, III, 2005, N 6, с. 28-29. 

Сист. No: 39046

- 310 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Общата земеделска политика на Европейския съюз в развитие / Петко Иванов. // Агробизнесът, III, 2005, N 12, с. 30-31. 

Сист. No: 39050

- 311 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Възможности и условия за биоовощарство / Петко Иванов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 2, с. 26-28. 

Сист. No: 39055

- 312 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието в Гърция / Петко Иванов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 6, с. 30-31. 

Сист. No: 39059

- 313 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Селското стопанство в Турция / Петко Иванов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 7-8, с. 37-39. 

Сист. No: 39060

- 314 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Основни тенденции в производството на царевица в света / Петко Иванов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 9, с. 30-31. 

Сист. No: 39063

- 315 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Производство на зеленчуци и плодове в Европа / Петко Иванов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 10-11, с. 32-33. 

Сист. No: 39065

- 316 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Тенденции в баланса на зърнени култури с вета / Петко Иванов. // Агробизнесът, IV, 2006, N 12, с. 26-27. 

Сист. No: 39067

- 317 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Дания - страна с интензивно и модерно земеделие / Петко Иванов. // Агробизнесът, V, 2007, N 1-2, с. 44-45. 

Сист. No: 39076

- 318 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Ягодата - високоинтензивна и рентабилна култура / Петко Иванов. // Агробизнесът, VI, 2007, N 4, с. 30-31. 

Сист. No: 39082

- 319 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Органично земеделие в Европейския съюз / Петко Иванов. // Агробизнесът, V, 2007, N 11-12, с. 44-47. 

Сист. No: 39090

- 320 -

Сп З-54

Илиева, Димитрия.  Рапицата - переспективна биоенергийна култура / Димитрия Илиева. // Земеделие плюс, 2009, N 7, с. 10-11. 

Сист. No: 39007

- 321 -

Сп З-54

Кънева, Красимира.  Доходи и инвестиции в земеделските стопанства / Красимира Кънева. // Земеделие плюс, 2009, N 7, с. 35-37. 

Сист. No: 39005

- 322 -

Сп З-54

ОСП и производствените структури в българското земеделие . // Земеделие плюс . - София, 2009, N 4, с. 45-47; N5, с. 43-45; N6, с. 39-42; N7, с. 38-40. 

Сист. No: 38270

- 323 -

Сп А 255

Рафаилова, Таисия.  Коневъдството е перспективин отрасъл за България / Таисия Рафаилова. // Агробизнесът, III, 2005, N 12, с. 16-17. 

Сист. No: 39049

- 324 -

Сп З-54

Стойков, П.  Условия за създаване на месодайно говедовъдство / П. Стойков. // Земеделие плюс, 2009, N 6, с. 47-49; N7, с. 45-48. 

Сист. No: 38862

Аграрна политика

- 325 -

42927

Стоянова, Зорница.  Клъстерите - възможност за обединяване на малкия аграрен бизнес / Зорница Стоянова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 243-250. 

Сист. No: 39147

- 326 -

Сп И 50

Алексиев, Алекси и др.  Сравнителни предимства и конкурентоспособност на производството на пшеница в България / Алекси Алексиев, Даниел Цветанов. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 4, с. 26-34. 

Сист. No: 38974

- 327 -

Сп З 544 к

Славова, Янка и др.  Българското земеделие в условията на световна икономическа криза / Янка Славова, Мария Атанасова. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 7, с. 5-15. 

Сист. No: 38956

Растениевъдство

- 328 -

42928

Иванова, Зоя.  Форми и схеми на суровинното осигуряване в практиката на винопроизводителите в България / Зоя Иванова. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 228-236. 

Сист. No: 39091

Земеделие. Организация и управление

- 329 -

42927

Дойчинова, Юлия.  Мултифункционалното земеделие - стратегия за адаптиране на българските земеделски производители към изискванията на общата аграрна политика / Юлия Дойчинова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 227-234. 

Сист. No: 39143

- 330 -

42927

Иванова, Зоя.  Възможности и проблеми за позициониране на българското винопроизводство в Европейския съюз / Зоя Иванова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 258-269. 

Сист. No: 39151

- 331 -

42927

Киречев, Дамян.  Трансформации в земеделието и влиянието им за селското развитие в евроинтеграцията / Дамян Киречев. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 251-257. 

Сист. No: 39150

- 332 -

42927

Митева, Албена.  Възможностите за развитие на екоземеделие - начин за по-лесно адаптиране на българските фермери в условията на евроинтегрцията / Албена Митева. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г. : Т.2, Т.2 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 235-242. 

Сист. No: 39144

- 333 -

42927

Станимирова, Мария.  Пазарът на земеделска земя в България - тенденции и перспективи за развитие / Мария Станимирова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 380-387. 

Сист. No: 39113

- 334 -

Сп И 50 м

Анастасова-Чопева, Минка.  Степен на развитие на социалния субект на труда в земеделските производствени кооперации / Минка Анастасова-Чопева. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 3, с. 51-67. 

Сист. No: 38765

- 335 -

Сп И 50

Бумбарова-Начева, Жени.  Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС / Жени Бумбарова-Начева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 4, с. 18-25. 

Сист. No: 38973

- 336 -

Сп И 50

Дохчева, Димитрина.  Търсене и предлагане на финансов ресурс за земеделието / Димитрина Дохчева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 4, с. 12-17. 

Сист. No: 38972

- 337 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Земеделието в Румъния / Петко Иванов. // Агробизнесът, III, 2005, N 10, с. 24-25. 

Сист. No: 39047

- 338 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Адаптиране на земеделието към променящия се климат / Петко Иванов. // Агробизнесът, III, 2005, N 11, с. 22-24. 

Сист. No: 39048

Управление на предприятията. Организация на производството

- 339 -

Сп Б 90

Куликова, Г. А.  Оперативно-ресурсный метод управления основными средствами предприятий / Г. А. Куликова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 12, с. 72-75. 

Сист. No: 38753

Мениджмънт

- 340 -

42948

Балтов, Милен.  Стимулиране на инвестициите на малките и средни предприятия в наукопоглъщащи активи / Милен Балтов. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 232-239. 

Сист. No: 39126

- 341 -

42948

Крумова, Милена Йорданова.  Знанието като фактор за подобряване на трансформационните процеси при управлението на организациите / Милена Йорданова Крумова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 261-264. 

Сист. No: 39129

- 342 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Николова, Гергана.  Мотивацията в дейността на ръководителя / Гергана Николова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 160-173. 

Сист. No: 38888

- 343 -

Сп Г 621 ВСУ

Овчарова, Снежанка.  Управление на знанията и социално-икономическо развитие / Снежанка Овчарова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XII, 2006, с. 410-442. 

Сист. No: 38879

- 344 -

Сп Г 621 ВСУ

Парашкевова, Лоретта.  Взаимоотношенията производител - индустриален потребител: направления и модели на изследване / Лоретта Парашкевова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XII, 2006, с. 383-409. 

Сист. No: 38874

- 345 -

Сп В 83 Э

Авдашева, С. и др.  Государственные корпорации: можно ли оценить корпоративное управление? / С. Авдашева, Ю. Симачев. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 97-110. 

Сист. No: 38701

- 346 -

Сп Ф 53 кс

Авдокушин, Е. Ф. и др.  Развитие международных аутсорсинговых отношений / Е. Ф. Авдокушин, А. В. Широкова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 21, с. 23-32. 

Сист. No: 38763

- 347 -

Сп Н 32 тх

Бичуров, Александър.  Контролингът - нова концепция във фирменото управление / Александър Бичуров. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 2, с. 257-260. 

Сист. No: 39012

- 348 -

Сп Н 25 а

Димитрова, Ралица Д.  Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт / Ралица Д. Димитрова. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 97-115. 

Сист. No: 38755

- 349 -

Сп П 57 х

Иванченко, В. и др.  Об основах планово-регулятивного управления / В. Иванченко, В. Иванченко. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 6, с. 35-42. 

Сист. No: 38980

- 350 -

Сп Н 32 тх

Конарев, Ас.  Контролингът в системата на корпоративното управление / Ас. Конарев. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 2, с. 261-264. 

Сист. No: 39014

- 351 -

Сп У 732 п

Пантелеева, Е.  Современный японский менеджмент / Е. Пантелеева. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 14, с. 42-45. 

Сист. No: 38940

- 352 -

Сп А 582

Цветкова, Силвия.  Процеси на концентрация в сферата на електронните медии / Силвия Цветкова. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 69-85. 

Сист. No: 38703

- 353 -

Сп В 83 Э

Яковлев, А. и др.  Российская корпорация: модели поведения в услових кризиса / А. Яковлев, Ю. Симачев, Ю. Данилов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 6, с. 70-82. 

Сист. No: 38700

- 354 -

Сп Ч J 80 B

Burdon, Steven et al.  Structuring enduring strategic alliances: the case of Shell Australia and Transfield Services / Steven Burdon, John Chelliah, Ajay Bhalla. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 4, с. 42-51. 

Сист. No: 38983

- 355 -

Сп Ч J 80 B

Smith, W. Steve.  Vitality in business: executing a new strategy at Unilever / W. Steve Smith. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 4, с. 31-41. 

Сист. No: 38976

Методи на управление

- 356 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Институционална и поведенческа основа на кризата и фалита / Камен Каменов. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 4, с. 3-23. 

Сист. No: 38896

Бизнес стратегии

- 357 -

Сп Р 448

Добрева, Правда.  Интелигентните опаковки - под контрол / Правда Добрева. // РЕГАЛ, XXXVII, 2009, N 6, с. 36-37. 

Сист. No: 38979

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 358 -

42948

Боева, Веряна.  Изследване на взаимодействието между висшите училища и бизнес организациите при подготовката и мотивирането на бъдещите предприемачи / Веряна Боева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 247-253. 

Сист. No: 39127

- 359 -

42911

Рибов, Манол.  Приоритетните стратегии на фирмената политика / Манол Рибов. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник : УИ "Стопанство". - София, 2006, с. 17-25. 

Сист. No: 39044

- 360 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Парашкевова, Лоретта.  Програми за подкрепа на малкото предприемачество в страните от Европейския съюз / Лоретта Парашкевова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2006, с. 121-136. 

Сист. No: 38894

- 361 -

Сп Ч I 69 sb

Anderson, Alistair et al.  Aggressors; Winners; Victims and Outsiders: European Schools' Social Construction of the Entrepreneur / Alistair Anderson, Sarah Drakopoulou Dodd, Sarah Jack. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 1, с. 126-133. 

Сист. No: 38751

- 362 -

Сп Ч I 69 sb

Patterson, Nicola et al.  Women Entrepreneurs: Jumping the Corporate Ship and Gaining New Wings / Nicola Patterson, Sharon Mavin. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 2, с. 173-192. 

Сист. No: 38764

Корпоративно управление

- 363 -

Сп В 52 лэ

Вередюк, О. В.  Нормативное регулирование корпоративной социальной ответственности / О. В. Вередюк. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 2, с. 40-49. 

Сист. No: 38864

Риск мениджмънт

- 364 -

42927

Владимиров, Любомир.  Моделиране на потребителския риск / Любомир Владимиров. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 421-431. 

Сист. No: 39121

Малък бизнес

- 365 -

Сп Г 621 ВСУ

Павлов, Пламен.  Изследване на факторите, влияещи на механизмите за управление на иновациите в малките и средните предприятия, и търсене на подходи за тяхното усъвършенстване / Пламен Павлов. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 289-322. 

Сист. No: 38877

- 366 -

Сп Ч I 69 sb

Morgan-Thomas, Anna et al.  Post-entry Internationalization Dynamics: Differences between SMEs in the Development Speed of their International Sales / Anna Morgan-Thomas, Marian V. Jones. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 1, с. 71-95. 

Сист. No: 38758

Управление на фирмата

- 367 -

42927

Топалова, Росица.  Вносът и износът - фактори за повишаване на конкурентноспособността на българските фирми / Росица Топалова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 542-551. 

Сист. No: 39123

- 368 -

Сп Г 621 ВСУ

Иванова-Табакова, Виржиния.  Пазарът на корпоративен контрол и сливанията и поглъщанията като част от него / Виржиния Иванова-Табакова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XI, 2005, с. 133-159. 

Сист. No: 38854

- 369 -

Сп Ч S 88

Davis, Tim R. V. et al.  Is Finance a Business Partner Yet ? / Tim R. V. Davis, Lance P. McLaughlin. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 3, с. 35-40. 

Сист. No: 38719

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 370 -

42948

Милчева, Гинка Иванова.  Ресурсно-базираният възглед и устойчивите конкурентни предимства / Гинка Иванова Милчева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 311-322. 

Сист. No: 39134

- 371 -

Сп Г 621 бсу

Милчева, Гинка Иванова.  Невидими активи и организационна стратегия / Гинка Иванова Милчева. // Годишник на Бургаския свободен университет, XIX, 2009, с. 193-198. 

Сист. No: 38810

Мениджмънт на фирмата

- 372 -

42948

Куртева, Галина.  Придобиване на нови знания - новото конкурентно предимство на фирмата / Галина Куртева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 221-226. 

Сист. No: 39124

- 373 -

Сп Б 90

Удалова, З. В.  Стратегический управленческий учет на основе модели прогноза развития / З. В. Удалова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 12, с. 69-71. 

Сист. No: 38748

Управление на риска

- 374 -

Сп Г 621 ВСУ

Павлова, Лиляна.  Управление на риска при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС / Лиляна Павлова. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 273-288. 

Сист. No: 38876

- 375 -

Сп Н 326 те

Стоянов, Тошо.  Аспекти на управление на риска и някои ефекти в Източна Европа / Тошо Стоянов. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2006, N 1, с. 88-110. 

Сист. No: 39026

- 376 -

Сп Ч R 62

Coffin, Bill.  The Choice is Yours: 5th Annual Risk Management Captive Domicile Review / Bill Coffin. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 7-8, с. 34-47. 

Сист. No: 39154

- 377 -

Сп Ч S 88

Frigo, Mark L. et al.  Is It Time to consider a Risk Committee? / Mark L. Frigo, Richard J. Anderson. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 8, с. 42-46. 

Сист. No: 39086

- 378 -

Сп Ч R 62

Lai, Jenny et al.  Bleeding Dragon / Jenny Lai, Imelda Y. Powers. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 3, с. 38-40, 42. 

Сист. No: 38697

Проектно управление

- 379 -

Сп А 582

Христова, Антоанета.  Инструментариумът за управление на проекти като фактор за международна конкурентоспособност / Антоанета Христова. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 52-68. 

Сист. No: 38698

Пъблик рилейшънс

- 380 -

Сп Г 621 ВСУ

Калагларски, Георги.  Пъблик рилейшънс в държавната администрация / Георги Калагларски. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 298-318. 

Сист. No: 38850

- 381 -

Сп А 582

Стойков, Любомир.  Планиране и конструиране на медийния имидж / Любомир Стойков. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 26-37. 

Сист. No: 38694

Счетоводство

- 382 -

Сп Б 90

Безверхая, Е. А. и др.  Учет розничного товарооборота / Е. А. Безверхая, О. В. Шумакова, Е. В. Коваленко. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 13, с. 64-66. 

Сист. No: 38945

- 383 -

Сп Б 923 з

Бован, Миладин.  Някои аспекти на оценяването на дълготрайните активи / Миладин Бован. // Български законник, XVIII, 2009, N 8, с. 51-58. 

Сист. No: 39139

- 384 -

Сп З 544 к

Бонев, Живко.  Разходи за ремонти и подобрения на дълготрайни активи / Живко Бонев. // Земеделска кооперация . - София, XVII, 2009, N 6, с. 27-36. 

Сист. No: 38689

- 385 -

Сп Б 925 с

Галинова, Анелия.  Проекти и промени в МСС 41 Земеделие / Анелия Галинова. // Български счетоводител, XX, 2009, N 13-14, с. 31-39. 

Сист. No: 38935

- 386 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  Кратка характеристика на КРМСФО 16 / М. Гълъбов. // Актив, 2009, N 7, с. 9-11. 

Сист. No: 38827

- 387 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Отговорността при изграждането и поддържането на счетоводната система (счетоводството) на предприятието и организацията на счетоводната дейност / Иван Душанов. // Български счетоводител, XX, 2009, N 13-14, с. 2-7. 

Сист. No: 38932

- 388 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Отчитане на репутацията според МСФО 3 / Емил Евлогиев. // Български законник, XVIII, 2009, N 7, с. 69-76. 

Сист. No: 38858

- 389 -

Сп С 953 п

Евлогиев, Емил.  Последващи разходи върху наети активи / Емил Евлогиев. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 11-12. 

Сист. No: 39023

- 390 -

Сп А 454

Йосифова, Десислава.  Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти / Десислава Йосифова. // Актив, 2009, N 7, с. 11-17. 

Сист. No: 38831

- 391 -

Сп Б 90

Кувалдина, Т. Б.  Затраты и расходы в учетной системе коммерческих организаций / Т. Б. Кувалдина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 13, с. 70-73. 

Сист. No: 38944

- 392 -

Сп Б 90

Макальская, М. Л.  Учет основных средств в некоммерческих организациях / М. Л. Макальская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 11, с. 47-52. 

Сист. No: 38707

- 393 -

Сп С 953 п

Матова-Головина, Анастасия.  Апорт на дълготрайни материални активи: нормативна уредба, счетоводни записвания и данъчни аспекти / Анастасия Матова-Головина. // Счетоводство плюс, 2009, N 7, с. 9-12. 

Сист. No: 38794

- 394 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Формиране и счетоводно отразяване на отчетната стойност на дълготрайните материални активи при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт, XVII, 2009, N 7, с. 36-41. 

Сист. No: 38946

- 395 -

Сп С 953 п

Милковска, Надежда.  Предварителен контрол върху обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове / Надежда Милковска. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 1, 3-4. 

Сист. No: 39021

- 396 -

Сп Б 925 с

Недялкова, Пламена.  Счетоводно и данъчно третиране на задължението за гаранционно обслужване на дефектна стока / Пламена Недялкова. // Български счетоводител, XX, 2009, N 13-14, с. 40-44. 

Сист. No: 38936

- 397 -

Сп Б 925 с

Панчева, Станислава.  Възможности за усъвършенстване на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите / Станислава Панчева. // Български счетоводител, XX, 2009, N 13-14, с. 25-30. 

Сист. No: 38933

- 398 -

Сп А 454

Пожаревска, Румяна.  Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели / Румяна Пожаревска. // Актив, 2009, N 7, с. 2-5. 

Сист. No: 38817

- 399 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Документиране и счетоводно отчитане на тристранните операции / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс, 2009, N 7, с. 6-8. 

Сист. No: 38793

- 400 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия / Теодора Рупска. // Актив, 2009, N 7, с. 6-8. 

Сист. No: 38824

- 401 -

Сп Е 454 и

Рупска, Теодора.  Модел на счетоводно отчитане на придобиването на трайни насаждения, създадени по стопански начин / Теодора Рупска. // Експерт, XVII, 2009, N 7, с. 28-30. 

Сист. No: 38942

- 402 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Счетоводно отчитане при прехвърлянето на сгради и земи в инвестиционни имоти / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 9-10. 

Сист. No: 39022

- 403 -

Сп С 953 по

Русев, Иван.  Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденски фирми в Габрово, Свищов, и Троян през XII в. / Иван Русев. // Счетоводна политика, 2009, N 5-6, с. 43-60. 

Сист. No: 38798

- 404 -

Сп Б 90

Соколова, Н. А. и др.  Форфейтинг как способ управления дебиторской задолженностью / Н. А. Соколова, И. Н. Томшинская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 13, с. 45-49. 

Сист. No: 38947

- 405 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Счетоводни и данъчни аспекти на кредитното известие / Райна Стефанова. // Експерт, XVII, 2009, N 7, с. 25-27. 

Сист. No: 38941

- 406 -

Сп Б 90

Устинова, Я. И.  Учет нематериальных активов / Я. И. Устинова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 14, с. 8-14. 

Сист. No: 38948

- 407 -

Сп Б 90

Фурзикова, М. В.  Признание и оценка инструментов срочного рынка в учете / М. В. Фурзикова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 13, с. 74-79. 

Сист. No: 38943

Финансово счетоводство

- 408 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Коефициенти за ликвидност и платежоспособност / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 22, 25-31 май 2009, с. 12; N23, с.12; N24, с.12; N25, с. 12; N26, с. 12; N27, с. 11-12; N28, с.11-12; N29, с. 12;. 

Сист. No: 38412

- 409 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Справедливата стойност и световната финансова криза / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика, 2009, N 5-6, с. 3-18. 

Сист. No: 38796

Счетоводство на предприятието

- 410 -

Сп З 544 к

Бонев, Живко.  Остатъчната стойност на дълготрайните активи и мястото и в счетоводната политика на предприятието / Живко Бонев. // Земеделска кооперация, XVII, 2009, N 7, с. 23-28. 

Сист. No: 38957

- 411 -

Сп Б 90

Лытнева, Н. А. и др.  Признание расходов на текущий ремонт основных средств при УСН / Н. А. Лытнева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 12, с. 22-25. 

Сист. No: 38744

Международни счетоводни стандарти

- 412 -

Сп Г 621 ВСУ

Кънчева, Николина.  Международна хармонизация на счетоводството: същност, проблеми, последици / Николина Кънчева. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, IX, 2003, с. 230-237. 

Сист. No: 38848

Одиторски контрол

- 413 -

Сп В 986

Недялков, Радослав.  Идентифициране на рискове за измами със средства от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС / Радослав Недялков. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 3, с. 14-19. 

Сист. No: 38937

- 414 -

Сп В 986

Павлова, Петрана.  Ефективният вътрешен контрол - бариера за измамите / Петрана Павлова. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 3, с. 22-35. 

Сист. No: 38939

- 415 -

Сп С 953 по

Свраков, Антон.  Видимата страна на одиторската работа (Една неизползвана възможност) / Антон Свраков. // Счетоводна политика, 2009, N 5-6, с. 19-30. 

Сист. No: 38797

- 416 -

Сп И 502

Славкова, Офелия.  Одитният комитет гарантира качество в управлението на финансовите рискове / Офелия Славкова. // Икономика, LXIII, 2009, N 2, с. 88-91. 

Сист. No: 38806

- 417 -

Сп В 986

Янкулов, Тодор.  Специфики на одита по отношение на средства от ЕС / Тодор Янкулов. // Вътрешен одитор, VI, 2009, N 3, с. 3-13. 

Сист. No: 38938

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 418 -

II 1582

Шилец, Е. С.  Управление человеческими ресурсами на международной арене в глобальном измерении / Е. С. Шилец. // Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ : Сборник научных трудов. Т. 1-2 : Т. 1, Т. 1 : ДонНУ. - Одесса-Донецк, 2008, с. 173-179. 

Сист. No: 38830

- 419 -

Сп У 732 п

Аксакова, Н. В.  Организационная культура корпоративных стандартов: понятие, структура, особенности / Н. В. Аксакова. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 13, с. 53-56. 

Сист. No: 38919

- 420 -

Сп У 732 п

Блинов, А. О. и др.  Выход из кризиса: социальные проблемы реструктуризации персонала предприятия / А. О. Блинов, В. Я. Захаров, И. В. Захаров. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 12, с. 42-46. 

Сист. No: 38918

- 421 -

Сп Д 226 п

Дилков, Цветан.  Методически подходи за управление текучеството на персонала / Цветан Дилков. // Данъчна практика . - София, 2009, N 6, с. 25-30. 

Сист. No: 38780

- 422 -

Сп У 732 п

Казаков, М.В.  Перспективы совершенствования системы подбора персонала в кредитных организациях / М.В. Казаков. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 11, с. 45-47. 

Сист. No: 38733

- 423 -

Сп С 953 п

Петков, Росен.  Методология за финансово оценяване на човешкия капитал / Росен Петков. // Счетоводство плюс, 2009, N 8, с. 10-11. 

Сист. No: 39025

- 424 -

Сп У 732 п

Погребняк, С. И.  Перспективы совершенствования системы подбора персонала в кредитных организациях / С. И. Погребняк. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 12, с. 47-56. 

Сист. No: 38920

- 425 -

Сп У 732 п

Фокин, К. Б.  Технология подготовки стратегического резерва предприятия / К. Б. Фокин. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 11, с. 50-56. 

Сист. No: 38737

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 426 -

42928

Гуцев, Георги.  Алтернативни подходи към персонала в производствената инфраструктура на индустриалните предприятия / Георги Гуцев. // Актуални проблеми на икономиката и управлението на бизнеса : Юбилейна научно-практическа конференция : График. - Варна, 2008, с. 96-104. 

Сист. No: 39072

- 427 -

Сп Г 621 ВСУ

Кънчева, Николина.  Дедуктивни методи за измерване на интелектуалния капитал на иновационните предприятия: обзор и критичен анализ / Николина Кънчева. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, XI, 2005, с. 126-132. 

Сист. No: 38846

- 428 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Николова, Елеонора.  Мотивираността - едно от основните измерения на качеството на човешките ресурси / Елеонора Николова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2004, с. 151-159. 

Сист. No: 38887

- 429 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Попова, Даниела.  Модел на мотивация на човешките ресурси в условия на организационна промяна / Даниела Попова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2006, с. 99-106. 

Сист. No: 38893

- 430 -

Сп Н 324 ВСУ-о

Попова, Даниела Д.  Глобализацията като фактор за промяна на управлението на човешките ресурси в организациятапопова, д / Даниела Д. Попова. // НАУЧЕН алманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър, 2006, с. 43-55. 

Сист. No: 38903

- 431 -

Сп Ч 895

Атанасова, Маргарита.  Човешкият капитал и неговото управление / Маргарита Атанасова. // Човешки ресурси, 2009, N 5, с. 6-8. 

Сист. No: 38791

- 432 -

Сп Н 326 те

Генова, Желка.  Организации, организационно управление, организационно поведение / Желка Генова. // Научни трудове. Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив, 2006, N 1, с. 165-184. 

Сист. No: 39033

- 433 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей и др.  Фирмени инвестиции в човешкия капитал - тенденции и приоритети / Андрей Захариев, Галина Захариева, Александър Ганчев. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 21-41. 

Сист. No: 38742

- 434 -

Сп И 50 м

Стефанов, Нако Р.  Същност и динамика на функцията по управление и развитие на човешкия фактор в организацията / Нако Р. Стефанов. // Икономическа мисъл, LIV, 2009, N 4, с. 24-47. 

Сист. No: 38898

- 435 -

Сп А 582

Терзиев, Любомир.  Изследване на влиянието на обучението на персонала върху конкурентоспособността на нацианалната икономика / Любомир Терзиев. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 86-102. 

Сист. No: 38706

- 436 -

Сп П 186

Тодоров, Тодор.  Подходи за повишаване на качеството на обучението в малките и средни предприятия (МСП) / Тодор Тодоров. // Панорама на труда, 2009, N 4, с. 36-53. 

Сист. No: 38837

- 437 -

Сп А 582

Харизанова, Маргарита.  Офшорингът на човешките ресурси - фактор за формиране на световния пазар на труда / Маргарита Харизанова. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 11-25. 

Сист. No: 38691

Реклама

- 438 -

42948

Лазарова, Мариана.  Рекламни манипулативни тактики / Мариана Г. Лазарова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т. 1 - 3 : Т.1, Т.1 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 67-73. 

Сист. No: 39034

- 439 -

Сп Б  445

Горанова, Пенка.  Технология за развитие на рекламното послание на фирмата / Пенка Горанова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 2, с. 26-42. 

Сист. No: 38720

- 440 -

Сп М 486

Кутевски, Боян.  Наркотичният свят на рекламата / Боян Кутевски. // Мениджър . - София, 2009, N 7, с. 116-117. 

Сист. No: 38736

Хранително-вкусова промишленост

- 441 -

Сп И 50

Ковачева, Цветана.  Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС / Цветана Ковачева. // Икономика и управление на селското стопанство, LIV, 2009, N 4, с. 3-11. 

Сист. No: 38971

- 442 -

Сп Х 74 п

Стефанов, Стефан и др.  Състояние и тенденции при производство на РЕТ бутилки / Стефан Стефанов, Чавдар Саздов. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 6, с. 14-17. 

Сист. No: 38782

Информационни технологии

- 443 -

42948

Йоргова, Юлия.  Модел за прогнозиране на търсенето на телекомуникационни услуги / Юлия Йоргова. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.2, Т.2 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 160-167. 

Сист. No: 39110

- 444 -

Сп Г 621 ВСУ

Герасков, Пламен и др.  Възможности за приложение на скриптови програми при обучение за работа с векторен графичен редактор CorelDRAW / Пламен Герасков, Николай Лютов. // ГОДИШНИК. Варненски свободен университет Черноризец Храбър, X, 2004, с. 567-574. 

Сист. No: 38883

- 445 -

Сп C 58

Вутова, Вергиния.  Корпоративните информационни портали - елемент от съвременната ИТ среда / Вергиния Вутова. // CIO, 2009, N 7, с. 22-24. , юли 2009

Сист. No: 38814

- 446 -

Сп А 582

Денчев, Емил.  Възможности за онлайн плащания в България / Емил Денчев. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 30-40. 

Сист. No: 38715

- 447 -

Сп А 582

Кирилов, Росен.  Ефективност на застрахователните компютърни информационни системи / Росен Кирилов. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 67-80. 

Сист. No: 38724

- 448 -

Сп А 582

Кисимов, Валентин.  Управление на качеството на бизнес данните в информационна система / Валентин Кисимов. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 3-18. 

Сист. No: 38710

- 449 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  Актуалните технологии в корпоративния сектор - от кои тенденции не можете да се абстрахирате / Надя Кръстева. // CIO, 2009, N 7, с. 4, 6, 8, 10. , юли 2009

Сист. No: 38812

- 450 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  История на информационната сигурност (част 1) / Найден Неделчев. // CIO . - София, 2009, N 6, с. 59-62; N7, с. 68-69. , юни 2009

Сист. No: 38578

- 451 -

Сп А 582

Стефанова, Камелия.  Методологични изисквания към изграждането на архитектура на бизнес интелигентни системи / Камелия Стефанова. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 50-66. 

Сист. No: 38717

- 452 -

Сп А 582

Цанева, Моника.  Информационна технология за автоматично разпознаване на банкови плащания по договори с клиенти / Моника Цанева. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 93-105. 

Сист. No: 38730

- 453 -

Сп М 457 е

Широков, В. А.  Влияние феномена HOMO INFORMATICUS на образовательный процесс ВУЗа / В. А. Широков. // Международно списание Е и М еврообразование, 2009, N 2/3, с. 22-26. 

Сист. No: 39081

- 454 -

Сп М 457 е

Якушин, А. В.  Опыт реализации виртуальной катедры / А. В. Якушин. // Международно списание Е и М еврообразование, 2009, N 2/3, с. 44-46. 

Сист. No: 39078

- 455 -

Сп Ч J 80 B

Karakas, Fahri.  Welcome to World 2.0: the new digital ecosystem / Fahri Karakas. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 4, с. 23-30. 

Сист. No: 39001

Информационни мрежи. Информационни системи

- 456 -

42948

Минчев, Димитър Петров.  Пускане в експлоатация на студентски сървър за електронна поща и неговата интеграция с платформата за електронно обучение MOODLE / Димитър Петров Минчев. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.3, Т.3 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 287-294. 

Сист. No: 39038

- 457 -

42948

Орозова, Даниела и др.  Интегриране на технологиите бази от данни и WEB в обучението по информатика / Даниела Орозова, Веселина Жечева. // Икономика на знанието - възможности и предизвикателства пред висшето образование : Научна конференция с международно участие. Сборник доклади. 13-15 юни 2008 г.; Т.1 - 3 : Т.3, Т.3 : Бургаски свободен унив.. - Бургас, 2008, с. 325-331. 

Сист. No: 39039

- 458 -

Сп А 582

Мурджева, Александрина.  Автоматизирана системе за оценка на платежоспособността на клиент при небанково финансиране / Александрина Мурджева. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 81-92. 

Сист. No: 38726

- 459 -

Сп А 582

Стоянова, Стоянка.  Проблеми при използване на бизнес информационни системи / Стоянка Стоянова. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 6, с. 19-29. 

Сист. No: 38714

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 460 -

42927

Горанова, Пенка.  Практико-приложни аспекти на електронната търговия / Пенка Горанова. // Фирмите и пазарите в България в условията на евроинтеграция - продължаващата адаптация : Сборник доклади от юбилейна научно-практическа конференция - май 2008 г.:Т. 1 - 2 : Т.1, Т.1 : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 398-404. 

Сист. No: 39118

- 461 -

Сп Ч J 80 B

McLaughlin, Stephen.  The imperatives of e-business: case study of a failed project / Stephen McLaughlin. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 1, с. 40-49. 

Сист. No: 38729

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 462 -

42911

Йовчева, Ирина.  Алтернативни форми на туризъм / Ирина Йовчева. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник : УИ "Стопанство". - София, 2006, с. 143-148. 

Сист. No: 39054

- 463 -

42911

Подходи за формиране на интелектуалния капитал в туризма . // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник : УИ "Стопанство". - София, 2006, с. 53-58. 

Сист. No: 39052

- 464 -

42929

Славова, Гергана.  Селският туризъм - една реална възможност и предизвикателство за развитие на селските райони в България / Гергана Славова. // Шкорпиловци'2007 : Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници : Наука и икономика ИУ - Варна. - Варна, 2008, с. 7-13. 

Сист. No: 39040

- 465 -

42911

Тадаръков, Димитър и др.  Факторингът - съвременният ефективен финансов инструмент в туризма / Димитър Тадаръков, Ася Панджерова. // Качество, конкурентоспособност, устойчиво развитие : Единадесети национален симпозиум. Сборник : УИ "Стопанство". - София, 2006, с. 35-39. 

Сист. No: 39051

- 466 -

Сп Т 926 п

Горчева, Таня и др.  Оценка на уебсайтовете на български туристически фирми / Таня Горчева, Виолета Краева, Асен Божиков. // Туристически пазар, 11, 2009, N 2, с. 26-28. 

Сист. No: 38922

- 467 -

Сп Н 32 тх

Конарев, Ас.  Оперативната печалба - критерий за ефективност на туристическата фирма / Ас. Конарев. // НАУЧНИ трудове. Университет по хранителни технологии - Пловдив, LIII, 2006, N 1, с. 341-344. 

Сист. No: 39008

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 468 -

Сп Н 25 а

Адамов, Величко.  Вашият успех е наша мисия, наша съдба! / Величко Адамов. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 5-7. 

Сист. No: 38738

- 469 -

Сп Н 25 а

Захариев, Андрей.  Отзвук от годишния доклад на Ректора / Андрей Захариев. // Народностопански архив . - Свищов, 2009, N 1, с. 116-120. 

Сист. No: 38757


 Индекс по АВТОРИ

Авдашева, С. 345 
Авдокушин, Е. Ф. 346 
Адамов, Величко 468 
Аксакова, Н. В. 419 
Алексиев, Алекси 326 
Алферов, Р. Ф. 134 
Амосов, А. 25 
Ананиева, Нора 240 
Анастасова, Лина 197 
Анастасова-Чопева, Минка 334 
Ангелова, Йорданка 12 228 
Андонова, Кремена 145 
Андрюшин, С. 135 
Антонова, Катя 48 
Архангелский, В. 26 
Асенов, Тодор 207 
Атанасова, Лина 202 
Атанасова, Маргарита 431 
Атанасова, Мария 327 
Атанесян, Карлен 288 
Бабурина, О. Н. 229 
Балканска, Искра 45 
Балтов, Милен 340 
Баранова, Анна Дмитриевна 257 
Безверхая, Е. А. 382 
Бекетов, Н. В. 61 
Бичуров, Александър 347 
Благоев, Димитър Марчев 291 
Близнаков, Милчо 126 
Блинов, А. О. 420 
Бован, Миладин 383 
Бодриков, М. 27 
Боева, Веряна 358 
Божиков, Асен 466 
Божилова, Ваня 272 
Божков, Васил 90 91 408 
Бондаренко, В. С. 85 
Бонев, Живко 384 410 
Борисенко, Н. Ю. 149 
Братоева-Манолева, Силвия 13 
Брезоева, Бойка 409 
Бударина, Н. А. 214 
Бумбарова-Начева, Жени 335 
Бурова, Т. Ф. 221 
Бъчварова, Светла 303 
Варамезов, Любчо 54 
Васева, Ваня Георгиева 56 
Василев, Йордан 176 
Вацов, Светлозар Петков 198 
Великова, Мария 250 
Вередюк, О. В. 363 
Вечев, Венцислав 128 
Виноградова, Е. П. 62 
Виткова, Мими 254 
Вичева, Десислава Андонова 57 
Владимиров, Васил 252 
Владимиров, Желю 15 
Владимиров, Любомир 364 
Воденичаров, Борис 97 
Вутова, Вергиния 445 
Вучева, Христина 98 
Вълканов, Недялко 89 
Вълчев, Бисер 245 
Галинова, Анелия 385 
Ганев, Георги 99 
Ганчев, Александър 433 
Гарабедян, Кая 125 
Генов, Марио Л. 235 
Генова, Желка 432 
Георгиев, Красимир 63 152 
Георгиев, Людмил 17 
Герасков, Пламен 444 
Гинев, Росен 246 
Глухов, В. В. 100 
Глущенко, В. В. 64 65 66 
Глущенко, И. И. 65 66 
Голикова, Е. И. 29 
Горанова, Пенка 439 460 
Горчева, Таня 466 
Горшенин, В. П. 168 
Греков, И. Е. 14 
Григорова, Веселина 295 
Гришина, О. А. 150 
Грозданов, Борис 267 
Грозева, Димитрина 304 
Гудакова, Л. В. 67 
Гуцев, Георги 426 
Гълъбов, М. 386 
Гълъбов, Марин 101 
Гьорев, Емил 92 
Давыдова, Л. В. 68 
Дамянов, Атанас 220 
Дамянова, Лилия 102 
Данева, Иванка 253 
Данилов, Ю. 353 
Данилов-Данильян, В. 28 
Дарджонов, Трифон 305 306 307 308 
Даскалов, Костадин Георгиев 110 296 
Денчев, Емил 446 
Дилков, Цветан 421 
Димитрова, Весела 218 
Димитрова, Емилия 103 
Димитрова, Зорница 111 
Димитрова, Павлина, Петкова 58 
Димитрова, Параскева 183 
Димитрова, Ралица Д. 348 
Димитрова, Теофана 184 
Димов, Сава 21 155 
Димова, Нели Досева 59 
Дичев, Стефан 39 
Добрева, Правда 357 
Дойчинова, Юлия 329 
Донева, Юлияна 247 
Дончева, Маргарита 46 
Дохчева, Димитрина 336 
Драгнев, Георги 129 
Дулевски, Лалко 50 
Душанов, Иван 387 
Душкова, Иванка 182 
Евлогиев, Емил 388 389 
Едронова, В. Н. 112 113 
Екименкова, Н. В. 106 
Жечева, Веселина 457 
Загоруйко, В. В. 215 
Заимова, Дарина 302 
Захариев, Андрей 433 469 
Захариева, Галина 433 
Захарин, С. 156 
Захаров, В. К. 29 
Захаров, В. Я. 420 
Захаров, И. В. 420 
Землянухина, С. Г. 30 
Зиновиев, Владимир 190 
Златев, Александър Н. 235 
Иванов, В. В. 69 
Иванов, Георги 108 
Иванов, Ивайло 108 
Иванов, Николай 130 
Иванов, Петко 297 298 299 300 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 337 338 
Иванова, Виктория 96 
Иванова, Зоя 328 330 
Иванова-Табакова, Виржиния 133 368 
Иванченко, В. 349 
Игнатова, Соня 146 
Изабакаров, И. Г. 258 
Илиев, Петър 131 
Илиев, Пламен 51 
Илиева, Димитрия 320 
Ильин, В. И. 68 
Инструментов, К. С. 70 
Ицов, Пламен 205 
Йовчева, Ирина 462 
Йозиолдаш, Саваш Орхан 157 
Йоргова, Юлия 443 
Йорданов, Пламен 251 
Йосифова, Десислава 390 
Кабанова, Т. А. 221 
Казаков, М.В. 422 
Калагларски, Георги 380 
Каламарис, Йоаким 93 232 
Калчев, Емил 151 
Каменов, Камен 356 
Каменски, Иван 236 
Каныгин, П. 301 
Караджова, Златина 192 
Карлусов, В. 158 
Кацамунска, Поля 249 
Киречев, Дамян 331 
Кирилов, Росен 447 
Кирова, Надежда 121 
Кисимов, Валентин 448 
Климин, В. Г. 259 
Коваленко, Е. В. 382 
Ковачева, Цветана 441 
Коев, Йордан 185 
Коев, Станислав 243 
Козлов, Е. А. 71 
Козловский, А. С. 72 
Колев, Йордан 276 
Колев, Калоян 172 
Колев, Сашко 298 299 300 
Колева, Росица 179 
Конакчиев, Дончо 166 
Конарев, Ас. 350 467 
Константинов, Емил 238 
Константинова, Петя 167 
Константинова, Ст. 193 
Костова, Иванка 195 
Костюк, А. Н. 136 
Коцева, Татяна Иванова 277 
Краева, Виолета 466 
Краева, Йорданка 237 
Кротенко, Ю. И. 194 
Крумова, Милена Йорданова 341 
Кръстев, Людмил Б. 73 
Кръстева, Надя 449 
Кръстева-Христова, Радосвета 268 
Кувалдина, Т. Б. 391 
Кудряшов, В. 159 
Кузманов, Георги 203 
Кузманов, Илиан 74 
Кузнецова, В. 135 
Куков, Вангел 4 
Куликова, Г. А. 339 
Кунев, Красимир 177 
Кунева, Ирена 196 
Куртева, Галина 372 
Кутевски, Боян 440 
Кучуков, Р. 31 
Кънев, Петър 170 
Кънева, Аглика 230 
Кънева, Красимира 321 
Кънчев, Иван 180 
Кънчева, Николина 412 427 
Кыштымова, Е. А. 411 
Лазаров, Румен 154 
Лазарова, Мариана Г. 438 
Лахно, Ю. В. 75 
Лисица, М. И. 76 
Лужков, Ю. 32 
Луизов, Атанас Денев 199 
Лухтан, А. А. 85 
Лытнева, Н. А. 411 
Любецка, Йорданка 114 
Лютов, Николай 444 
Макальская, М. Л. 392 
Манолов, Крум М. 235 
Манчев, Цветан 222 
Маринов, Георги 22 49 
Маринова, Надя 274 
Маринова, Румяна 268 
Марков, Галин 127 
Марков, Огнян 186 
Марчев, Ангел 270 
Марчев, Ангел Мл. 270 
Марчева, Анастасия 290 
Марчевски, Иван 108 
Матова-Головина, Анастасия 393 394 
Махдиева, Ю. М. 258 
Медведева, Анна Михайловна 191 
Миланов, Владимир 137 
Милковска, Надежда 395 
Милчева, Гинка Иванова 370 371 
Минкова, Десислава М. 20 
Минчев, Димитър Петров 456 
Митева, Албена 180 332 
Михайлов, Михаил 53 
Михалева, Светла 248 
Михов, Илиян 160 
Мурджева, Александрина 458 
Мызникова, Т. Н. 168 
Найденов, Сергей 52 
Накова, Росица 187 
Накова, Росица Георгиева 2 
Неделчев, Найден 450 
Недялков, Радослав 413 
Недялкова, Анна 23 
Недялкова, Пламена 396 
Нейчева, Мария Иванова 60 
Ненов, Тодор 171 
Ненова, Анелия 289 
Несторов, Людмил 16 
Нешев, Петър 5 18 
Николова, Бистра 123 
Николова, Гергана 342 
Николова, Елеонора 428 
Николова, Нели Иванова 278 
Никулина, Надежда Николаевна 260 
Нунев, Сашо 7 
Овчаров, Антон Олегович 261 
Овчарова, Снежанка 343 
Опаренко, Ю. С. 262 
Орозова, Даниела 457 
Павлов, Пламен 365 
Павлова, Лиляна 374 
Павлова, Петрана 414 
Панайотов, Георги Г. 223 
Панджерова, Ася 465 
Панева, Лиляна 115 138 139 211 
Панов, Е. В. 77 
Пантелеева, Е. 351 
Пантелеева, Искра 170 
Панфилова, Т. 161 
Панчева, Станислава 397 
Панчева, Татяна 19 47 
Парашкевова, Лоретта 55 188 189 226 344 360 
Пахомова, Н. В. 283 
Пенерлиев, Милен 279 
Петков, Росен 423 
Петров, Иван 206 
Петров, М. В. 104 
Петров, Петър 140 
Плисецкий, Д. Е. 104 
Погребняк, С. И. 424 
Пожаревска, Румяна 398 
Полтерович, В. 43 
Попкова, Н. А. 40 
Попов, В. 33 
Попова, Даниела 429 
Попова, Даниела Д. 430 
Попова, Жасмин 239 
Попчев, Иван 269 
Попчев, Иван П. 1 
Проданов, Стоян 255 
Първанова, Петя 270 
Радулова, Анелия К. 147 
Райкова-Георгиева, Снежина 293 
Рамазанов, С. А. 141 
Рангелов, Евгени 116 399 
Рангелова, Росица 175 
Рафаилова, Таисия 323 
Рибов, Манол 359 
Рихтер, К. К. 283 
Ровентини, А. 44 
Розмаинский, И. 34 
Рой, Л. В. 35 
Рубини, Нуриел 94 
Рудакова, И. Е. 280 
Рупска, Теодора 400 401 402 
Русев, Иван 403 
Рыбаков, Ф. 163 
Рыжова, Н. 224 
Рындина, И. В. 67 
Рябчин, А. М. 285 
Савичев, Дмитрий Николаевич 263 
Саздов, Чавдар 442 
Салчев, Петко 256 
Свиридов, Н. 181 
Свраков, Антон 415 
Семенов, С. К. 78 
Симачев, Ю. 345 353 
Симеонов, Истилиян 117 
Скобликов, Е. А. 79 
Славкова, Офелия 416 
Славов, Здравко 42 
Славова, Гергана 464 
Славова, Янка 327 
Смирнов, Валерий 3 
Соколова, Н. А. 404 
Сонин, К. 273 
Спицын, А. 164 
Ставрев, Кирил 225 
Стаматова, Ваня Христова 217 
Станимирова, Мария 333 
Станкулов, Цветан 118 
Статев, Стати 41 142 174 
Стефанов, Ивайло 212 
Стефанов, Нако Р. 434 
Стефанов, Стефан 442 
Стефанова, Камелия 451 
Стефанова, Райна 405 
Стойков, Любомир 381 
Стойков, П. 324 
Столбов, М. 36 
Стоянов, Венцислав 233 
Стоянов, Лъчезар 234 
Стоянов, Михал 208 
Стоянов, Тошо 375 
Стоянова, Зорница 325 
Стоянова, Петя 242 
Стоянова, Стоянка 459 
Суходоева, Людмила Федоровна 260 
Съботинова, Диана 10 11 227 271 
Сълова, Николинка 209 
Тадаръков, Димитър 465 
Тарасова, Екатерина Дмитриевна 260 
Ташев, Атанас 205 
Телегус, А. В. 112 113 
Терзиев, Любомир 435 
Титов, Л. Ю. 37 148 
Тихомиров, Н. П. 80 
Тодоров, Васил 183 
Тодоров, Тодор 436 
Тодоров, Тодор Ив. 8 153 
Тодорова, Първолета 292 
Тодорова, Светлана 218 
Томева, Милка 124 210 
Томшинская, И. Н. 404 
Тонев, Младен 12 24 228 
Топалова, Росица 367 
Травкина, Н. М. 173 
Трендафилова, Петя Димитрова 200 
Трифонова, Силвия 132 
Тулайков, Н. В. 81 
Удалова, З. В. 373 
Ульченко, Н. 162 
Устинова, Я. И. 406 
Фаджиоло, Д. 44 
Филипов, Милен Николаев 201 
Фиронова, В. М. 136 
Фишер, О. В. 82 
Фокин, К. Б. 425 
Фурзикова, М. В. 407 
Хаджиев, Божидар 39 
Хаджиев, Божидар Иванов 204 
Хаджиев, Кристиян 274 
Хаджолян, Масис 244 
Хамил, Зайде К. 241 
Харизанова, Маргарита 437 
Хованская, И. 273 
Ходов, Л. 281 
Христов, Виктор 83 
Христова, Антоанета 379 
Христова, Венета 170 
Христова, Иванка 6 
Хюсеинова, Бирген Ахм. 241 
Цанева, Моника 452 
Цанов, Ивайло 284 
Цветанов, Даниел 326 
Цветкова, Лорета 119 122 
Цветкова, Силвия 352 
Чанкселиани, Л. Г. 82 
Чижикова, О. 219 
Шилец, Е. С. 418 
Широков, В. А. 453 
Широкова, А. В. 346 
Шмачко, А. В. 38 
Шумакова, О. В. 382 
Щербакова, Т. А. 84 
Щерев, Николай 178 
Якимкин, В. Н. 85 
Яковлев, А. 353 
Якунин, С. В. 86 
Якушин, А. В. 454 
Янкова, Латинка 213 
Янкулов, Тодор 417 
Anderson, Alistair 361 
Anderson, Richard J. 377 
Asheim, Bjorn T. 169 
Axelson, Ulf 105 
Babenko, Ilona 120 
Bhalla, Ajay 354 
Burdon, Steven 354 
Chelliah, John 354 
Coffin, Bill 376 
Davis, Tim R. V. 369 
Dearie, John P. 264 
Dinger, Valeriya 143 
Dion, Luke 282 
Dodd, Sarah Drakopoulou 361 
Drake, Pamela Peterson 266 
Eastman, Kevin L. 266 
Ejermo Olof 169 
Faber, Riemer P. 87 
Ford, John B. 265 
Frigo, Mark L. 377 
Goswami, Divakar 144 
Griffin, Michael 264 
Hagen, Jurgen Von 143 
Hughes, Susan B. 282 
Jack, Sarah 361 
Jones, Marian V. 366 
Karakas, Fahri 455 
Lai, Jenny 378 
Love, James H. 165 
Marcheva, Anastasiya 290 
Mavin, Sharon 362 
McLaughlin, Lance P. 369 
McLaughlin, Stephen 461 
Morgan-Thomas, Anna 366 
Neale, Faith R. 266 
Patterson, Nicola 362 
Paulsen, Morten Flate 275 
Powers, Imelda Y. 378 
Raghavendran, Satish 144 
Rickne, Annika 169 
Riddick, Leigh A. 107 
Robertson, Geoffrey 282 
Roper, Stephen 165 
Sarno, Lucio 88 
Smith, W. Steve 355 
Sojli, Elvira 88 
Stokman, Ad C. J. 87 
Stromberg, Per 105 
Tserlukevich, Yuri 120 
Weisbach, Michael S. 105 
Whited, Toni M. 107 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизирана системе за оценка на платежоспособността на клиент при небанково финансиране 458 
Адаптиране на земеделието към променящия се климат 338 
Актуалните технологии в корпоративния сектор - от кои тенденции не можете да се абстрахирате 449 
Алтернативни подходи към персонала в производствената инфраструктура на индустриалните предприятия 426 
Алтернативни форми на туризъм 462 
Анализ на възможностите за възстановяване на платежоспособността на предприятието 179 
Анализ на паричните потоци 91 
Анализ на структурните изменения в икономиката под влияние на чуждестранните и вътрешни инвестиционни потоци 147 
Анализ тенденций развития проектного финансирования на мировом рынке и в России 68 
Анализ финансового состояния корпоративного клиента и его роль в оценке кредитоспособности заемщика 84 
Анализа на отчета за паричният поток, необходимост, регулации и методики 127 
Антикризисная политика России в контексте кейнсианских концепций макроэкономического регулирования 40 
Анулиране на фактури по реда на ЗДДС 116 
Апорт на дълготрайни материални активи: нормативна уредба, счетоводни записвания и данъчни аспекти 393 
Аспекти на преподаванито на финансовия риск през призмата на счетоводните принципи и стандарти за отчитане на производствените финансови инструменти 21 
Аспекти на управление на риска и някои ефекти в Източна Европа 375 
Аспержата - царица на зеленчуците 309 
Базовая модель социально-экономического региона (теоретический аспект) 168 
Балканите като направление във външнотърговската ориентация на България 207 
Банките - в борба срещу прането на пари (Поглед върху световната и българската банкова практика) 89 
Банковата система под обсада 131 
Банковата структура и организация на счетоводството 130 
Банковия надзор - съществен фактор за ефективна пазарна реализация на търговските банки 129 
Банковский сектор России и пути его реформирования 135 
Бенчмаркетинг - технология изучения и применения комплексных решений в страховом бизнесе 260 
Бизнесът през XXI-век се нуждае от нов мениджмънт 176 
Биологичното земеделие може да бъде изгодно 304 
Брендинг и ре-брендинг на услуга в контекста на маркетинг на взаимовръзките 202 
България и Румъния: възходящи дипломатически отношения 223 
Българската наркопрестъпност - производство, разпространение, трафик 235 
Българските общини - наблюдатели или участници в процеса на местно икономическо развитие 250 
Българският национален елит и европейската ни интеграция. Минало, настояще и бъдеще. 234 
Българският потребител - защитен или защитаващ се? 196 
Българското земеделие в условията на световна икономическа криза 327 
Бюджетное планирование в условиях риска 80 
Бюджетът: клъцни-срежи 98 
В дополнение к антикризисной програме 26 
Вашият успех е наша мисия, наша съдба! 468 
Ветровата енергия в земеделието и селските райони 294 
Взаимодействието банкова система - реална икономика (първа част : теория и методология) 142 
Взаимоотношенията производител - индустриален потребител: направления и модели на изследване 344 
Видимата страна на одиторската работа (Една неизползвана възможност) 415 
Влияние на директните плащания за единица площ върху кредитоспособността на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС 335 
Влияние приграничной торговли на экономическое развитие Китая и России 224 
Влияние феномена HOMO INFORMATICUS на образовательный процесс ВУЗа 453 
Влиянието на цената върху решението за покупка 195 
Вносът и износът - фактори за повишаване на конкурентноспособността на българските фирми 367 
Вопросы совершенствования формирования задания на оказание услуг государственным (муниципальным) учреждениям 71 
Воспроизводственный подход к исследованию эколого-экономической системы 30 
Връзки и зависимости между основните показатели (коефициенти) за мениджмънта 90 
Възможности за въвеждане, утвърждаване и развитие на институцията омбудсман в България 237 
Възможности за онлайн плащания в България 446 
Възможности за подобряване качеството на образователните услуги в България в условията на евроинтеграция 268 
Възможности за приложение на скриптови програми при обучение за работа с векторен графичен редактор CorelDRAW 444 
Възможности за усъвършенстване на индивидуалния сметкоплан на предприятията с нестопанска цел в частта за приходите 397 
Възможности и ограничения за финансиране дейността на малките и средни предприятия в България по линия на Европейските структурни фондове 184 
Възможности и проблеми за позициониране на българското винопроизводство в Европейския съюз 330 
Възможности и условия за биоовощарство 311 
Възможностите за развитие на екоземеделие - начин за по-лесно адаптиране на българските фермери в условията на евроинтегрцията 332 
Възможностите на малките и средни предприятия /МСП/ в условията на криза 190 
Вътрешни правила за работа или кой и как оценява проектите по ОП "Конкурентоспособност" 231 
Выход из кризиса: социальные проблемы реструктуризации персонала предприятия 420 
Вятърната енергия през 2008 г. 298 
Гарантираният базов размер на публичните пенсии - средство за превенция и преодоляване на бедността в България 251 
Географията в услуга на бизнеса 279 
Геополитиката като политическа доктрина 18 
Гипотеза об инновационной паузе и стратегия модернизации 43 
Глобализация мировой экономики и мировой финансовый кризис 61 
Глобализацията като фактор за промяна на управлението на човешките ресурси в организациятапопова, д 430 
Глобалните аспекти на икономическия растеж 23 
Глобальный кризис как следствие структурных сдвигов в экономике 28 
Говедовъдството в Европейския съюз 307 
Големият шанс на нашите брандове 242 
Господи, избави ни от долара, но не сега 92 
Государственное регулирование российского страхового рынка в условиях мирового финансового кризиса 258 
Государственные закупки страховых услуг : оцениваем поставщика 262 
Государственные корпорации: можно ли оценить корпоративное управление? 345 
Гражданското общество: същност, проблеми, перспективи 4 
Гъвкавост на работните заплати в България 49 
Гъвкавост на трудовия пазар: критерии и показатели за анализ 47 
Да направиш чудо 160 
Дания - страна с интензивно и модерно земеделие 317 
Данъчни аспекти на договорите за предоставяне на персонал при облагането на физическите лица 119 
Данъчни облекчения и стимули за постигане на нестопански цели 114 
Данъчните приходи в бюджета под влияние на промените в акциза на цигарите през последните години 110 
Данъчно-осигурителният контрол - продукт на симбиозата между данъци и осигуровки 123 
Дедуктивни методи за измерване на интелектуалния капитал на иновационните предприятия: обзор и критичен анализ 427 
Деньги как средство управления 29 
Деятельность банков и функционирование рынка банковских услуг в условиях глобализации 62 
Диагностика глобального финансового кризиса: одна гипотеза 64 
Дилемата на затворника и рационалната стратегия при кредитирането 138 
Договорът от Лисабон и промяната в институционалната рамка на ЕС 217 
Документиране и счетоводно отчитане на тристранните операции 399 
Допълнителното доброволно здравно осигуряване - развитие и проблеми на пазара в България 254 
Доходи и инвестиции в земеделските стопанства 321 
Дългият път към Европейската конституция 240 
Еволюционни характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа 63 
Европейски изисквания и възможности за подобряване на административния капацитет в България 249 
Европейският елекроенергиен модел 292 
Един опит за класификация на инвестициите в социален капитал 24 
Едно проучване на клъстерния модел 170 
Еклектични възгледи за международния бизнес и мениджмънт 220 
Екомениджмънт и екополитика като инструменти за постигане на екологична сигурност 288 
Електроенергийният сектор - естествен или поддържан монопол? 293 
Електронното правителство - парадигма на споделеното социално управление 246 
Ендогенно и екзогенно изследване на несъстоятелността като финансов процес (проучване направено в Германия след въвеждане на еврото) 57 
Енергийният сектор на българската икономика - състояниие, тенденции, перспективи за развитие чрез използване на потенциала на ВЕИ 291 
Естествените монополи - противоречия между пазарните принципи и реалната практика 177 
Ефективният вътрешен контрол - бариера за измамите 414 
Ефективност на застрахователните компютърни информационни системи 447 
Животновъдството в ЕС. Къде сме ние? 306 
За доходите и тяхното облагане 121 
За социалното подпомагане в новите условия 6 
За фирмените знания и тяхното управление 54 
Затраты и расходы в учетной системе коммерческих организаций 391 
Защита на потребителите: проблеми на рекламация 208 
Земеделието - приоритетен отрасъл на българската икономика 303 
Земеделието в Гърция 312 
Земеделието в Румъния 337 
Знанието като фактор за подобряване на трансформационните процеси при управлението на организациите 341 
Значение на облигациите при дългосрочното финансиране на капитала 83 
Идентифициране на рискове за измами със средства от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС 413 
Избори за Европейски парламент - избирателните права на гражданите на Европейския съюз 239 
Измерване на ефектите при ценово насърчаване на продажбите 199 
Използване на маркетинговия подход за подобряване на пазарната ориентация индустриалния бизнес 178 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към април 2009 г. 109 
Изследване на взаимодействието между висшите училища и бизнес организациите при подготовката и мотивирането на бъдещите предприемачи 358 
Изследване на влиянието на обучението на персонала върху конкурентоспособността на нацианалната икономика 435 
Изследване на факторите, влияещи на механизмите за управление на иновациите в малките и средните предприятия, и търсене на подходи за тяхното усъвършенстване 365 
Икономика на знанието - образование и съвремие 1 269 
Икономическа модернизация - алтернатива на догонващото развитие 154 
Икономическата свобода - фактор на сътрудничеството между страните от Югоизточна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество 153 
Икономически аспекти на политиките на държавна намеса за повишаване на раждаемостта 11 
Имплицитна волатилност на "мечата" проекция EUR/USD върху фиксираните параметри на глобална финансова криза 155 
Инвестиции в селските райони 233 
Инвестиции и развитие на енергетиката 295 
Индустрията в икономиката на Р. България - състояние, развитие, перспективи 171 
Иновациите и иновационният процес в предприятия 187 
Иновационни проблеми на ЕС: наднационално, национално и субнационално равнище 22 
Инсталации за производство на биогаз 297 
Институционализацията в селскостопанския сектор 302 
Институционална и поведенческа основа на кризата и фалита 356 
Институционални характеристики на колективните схеми за инвестиции в ценни книжа 152 
Инструментариумът за управление на проекти като фактор за международна конкурентоспособност 379 
Интеграция науки и образования как одно из направлений инновационного развития финансовой и банковской сферы 66 
Интегриране на технологиите бази от данни и WEB в обучението по информатика 457 
Интелигентните опаковки - под контрол 357 
Информационна теория исследовательского университета 273 
Информационна технология за автоматично разпознаване на банкови плащания по договори с клиенти 452 
История на информационната сигурност (част 1) 450 
К вопросу о типологическом статусе современной турецкой экономики 162 
К дискуси о новой индустриализации 25 
Как да ползваме търговския кредит като инструмент за увеличение на продажбите 139 
Как се рециклират пластмасите? 286 
Какво още, за да бъде по-ефективен контролът 125 
Капиталовият пазар в България - елемент на финансовата система 151 
Китай: антикризисный потенциал экономики и меры борьбы с мировым кризисом 158 
Классичесая теория ценности: современное звучание нерешенных проблем 27 
Климатичнооптимизирано хранене??? 287 
Клъстерите - възможност за обединяване на малкия аграрен бизнес 325 
Ключевые фигуры экономической команды Б. Обамы 173 
Кое зло е за предпочитане - инфлация или дефлация? 97 
Коефициенти за ликвидност и платежоспособност 408 
Компютърни програми и интернет страници - признаване и представяне за счетоводни цели 398 
Коневъдството е перспективин отрасъл за България 323 
Консумация на храни при възрастно население 60-75 години 9 
Контрол върху пощенските, експресните и други пратки 210 
Контролингът - нова концепция във фирменото управление 347 
Контролингът в системата на корпоративното управление 350 
Конформизъм, подчинение и социална манипулация 5 
Концепции экономической глобализации 229 
Корпоративните информационни портали - елемент от съвременната ИТ среда 445 
Корпоративные ипотечные программы на промышленном предприятии 134 
Корупция в съдебната система 241 
Корупцията - необходимо или преодолимо зло? 17 
Корупцията и нейното влияние върху икономическия растеж 16 
Кратка характеристика на КРМСФО 16 386 
Кредити в рамките на холдингова структура - финансово-счетоводни аспекти 390 
Кризис в свете законов финансовых пирамид 79 
Кризис транскапитализма и Россияэкономист 32 
Лизингът на персонал - нова форма за наемане на работна сила на пазара на труда 48 
Ликвидност по време на криза 93 
Логаритмично нормалното разпределение и приложението му в икономическите изследвания 42 
Малкият и среден бизнес в условията на евроинтеграция: приспособяване или загиване 185 
Маркетингово управление на общинската образователна систма 198 
Международна хармонизация на счетоводството: същност, проблеми, последици 412 
Международният тероризъм - стратегията на насилието в борбата за политическо надмощие 20 
Международный опыт развития финансовых рынков через банковское регулирование и надзор 215 
Методически подходи за управление текучеството на персонала 421 
Методологические основы интервальной теории портфеля 76 
Методологични изисквания към изграждането на архитектура на бизнес интелигентни системи 451 
Методология за финансово оценяване на човешкия капитал 423 
Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы 221 
Митнически контрол на пътници 124 
Модел за прогнозиране на търсенето на телекомуникационни услуги 443 
Модел на мотивация на човешките ресурси в условия на организационна промяна 429 
Модел на счетоводно отчитане на придобиването на трайни насаждения, създадени по стопански начин 401 
Модели за оценка на кризите в нефинансовите организации 74 
Модели на трудова гъвкавост: политически подходи и следствия 19 
Моделиране на потребителския риск 364 
Модернизацията на националната платежна система 132 
Мотивацията в дейността на ръководителя 342 
Мотивираността - едно от основните измерения на качеството на човешките ресурси 428 
Мултифункционалното земеделие - стратегия за адаптиране на българските земеделски производители към изискванията на общата аграрна политика 329 
Налоговое консультирование - инструмент налогового риск-менеджмента налогоплательщика 82 
Налоговый контроль: сущность подхода "обект контроля-налогоплательщик" 112 
Наркотичният свят на рекламата 440 
Настоящата финансова криза: теория, практика, поуки 222 
Научный семинар по экономической теории в магистратуре: методические заметки 280 
Националната държава в глобалната икономика 227 
Невидими активи и организационна стратегия 371 
Некоторые особенности диверсификации для портфелей, включающих акции "второго эшелона" РТС 77 
Неоинституциональный подход к анялизу бизнес-групп и специфика интеграции банковской деятельности 38 
Неопределеноность и институциональная эволюция в сложных экономических системах: посткейнсианский подход 34 
Нормативна регламентация и институционализация на националната инвестиционна политика 145 
Нормативное регулирование банковской деятельности и финансовый кризис 78 
Нормативное регулирование корпоративной социальной ответственности 363 
Някои аспекти на оценяването на дълготрайните активи 383 
Някои възможности за развитие на подходите за оценка на равнището на безработица в България 50 
Някои основни моменти при счетоводното отчитане на растенията в туристическите предприятия 400 
Някои принципни аспекти на влиянието на чуждестранните преки инвестиции върху заетостта в страната - домакин 146 
Някои размисли относно състоянието и проблемите на малките и средните предприятия в транзитивните икономики 188 
Няколко щриха към портрета на българската емиграция от началото на XXI век 12 
О научном статусе экономической политики: повесть об альтернативных парадигмах 44 
О совершенствовании подхждов к оценке результатов общественного развития с учетом диференциации населения по доходом 14 
О сущности и содержании экономической политики 163 
Об основах планово-регулятивного управления 349 
Обучение на възрастни по финансови въпроси 272 
Общата земеделска политика на Европейския съюз в развитие 310 
Одит на маркетинговите взаимоотношения с клиентите и потребителите 205 
Одитният комитет гарантира качество в управлението на финансовите рискове 416 
Оперативната печалба - критерий за ефективност на туристическата фирма 467 
Оперативно-ресурсный метод управления основными средствами предприятий 339 
Опыт реализации виртуальной катедры 454 
Организации, организационно управление, организационно поведение 432 
Организациите на производители - условие за адаптиране на българските фермери към общата аграрна политика на Европейския съюз 180 
Организационная культура корпоративных стандартов: понятие, структура, особенности 419 
Органично земеделие в Европейския съюз 319 
Осигуряване и облагане на членовете на одитния комитет в предприятията , извършващи дейност в обществен интерес 111 
Основни тенденции в производството на царевица в света 314 
Основни фактори и мотиви, стимулиращи развитието на международните банкови сливания и поглъщания 133 
Особенности управления золотовалютными (международными) резервами банка России 141 
ОСП и производствените структури в българското земеделие 322 
Остатъчната стойност на дълготрайните активи и мястото и в счетоводната политика на предприятието 410 
От маркетингова компетентност към маркетингова отчетност на фирмата в икономиката на знанието 197 
Отговорността при изграждането и поддържането на счетоводната система (счетоводството) на предприятието и организацията на счетоводната дейност 387 
Отзвук от годишния доклад на Ректора 469 
Отчитане на репутацията според МСФО 3 388 
Офшорингът на човешките ресурси - фактор за формиране на световния пазар на труда 437 
Оценка на уебсайтовете на български туристически фирми 466 
Пазар на фондовете за доброволно здравно осигуряване в България 256 
Пазарът на земеделска земя в България - тенденции и перспективи за развитие 333 
Пазарът на корпоративен контрол и сливанията и поглъщанията като част от него 368 
Парадигма интеллектуального управления в финансах 65 
Парите в света 59 
Парични потоци и ефективност на инвестиционните проекти 126 
Педагогическите възгледи на министрите на народното просвещение 276 
Перспективи и насоки за развитие на междубанковата конкуренция в България 137 
Перспективы совершенствования системы подбора персонала в кредитных организациях 422 424 
Пилотният клъстер - модел за развитие на туристическата дейност 193 
Планиране и конструиране на медийния имидж 381 
Повишаване конкурентоспособността на лечебните заведения чрез прилагане на маркетингови подходи в управлението 200 
Подходи за повишаване на качеството на обучението в малките и средни предприятия (МСП) 436 
Подходи за формиране на интелектуалния капитал в туризма 463 
Политики за преодоляване на очакваните негативни последици от намаляване и застаряване на работната сила 10 
Последващи разходи върху наети активи 389 
Правни основи на контрола на публичната администрация 244 
Практико-приложни аспекти на електронната търговия 460 
Предварителен контрол върху обществени поръчки, финансирани със средства от европейските фондове 395 
Предизвикателства пред застрахователните инвестиции в условията на криза 255 
Предизвикателствата на една рецесия 99 
Предпоставки за развитие на месодайното животновъдство в България 308 
Предпоставки за създаване на организационни иновации 2 
Преки чуждестранни инвестиции в България: състояние и прогнози 218 
Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по общия ред 122 
Преобразуване на данъчния финансов резултат с данъчни временни разлики 117 
Преобразуване на счетоводния финансов резултат на кооперациите за 2009 г. с данъчни временни разлики 118 
Придобиване на нови знания - новото конкурентно предимство на фирмата 372 
Признание и оценка инструментов срочного рынка в учете 407 
Признание расходов на текущий ремонт основных средств при УСН 411 
Приложение на PR в сферата на социалните дейности 201 
Приложение на мърчандайзинга в туризма 206 
Принципы формирования инновационных сетей в реальном секторе экономики 37 
Приоритетните стратегии на фирмената политика 359 
Приспособяване на икономиката на Европейсия съюз към условията на глобализация 172 
Причины кризиса и решения по выходу из него 86 
Проблеми на финансирането на регионалното развитие 166 
Проблеми при използване на бизнес информационни системи 459 
Проблеми при оценяване стойността на общозастрахователното дружество 73 
Проблеми при финансиране на висшето образование 267 
Проблемы высшей школы Германии 281 
Проблемы изменения условий договора страхования пенсии 257 
Програми за подкрепа на малкото предприемачество в страните от Европейския съюз 360 
Проекти и промени в МСС 41 Земеделие 385 
Прозрачността на финансовите отчети на банките - необходимо условие за развитието на информационното общество 58 
Производствените кооперации в земеделието и възможности за адаптирането им в ЕС 53 
Производство на вятърна енергия 299 
Производство на зеленчуци и плодове в Европа 315 
Производство на пшеница и царевица: Тенденции и средносрочни прогнози 183 
Промените в ЗДДФЛ в периода декември 2008 г. - май 2009 г. 115 
Промените в областта на транзита 213 
Процеси на концентрация в сферата на електронните медии 352 
Прояви на модерна организация и счетоводство в дейността на възрожденски фирми в Габрово, Свищов, и Троян през XII в. 403 
Публични разходи за образование в ЕС 60 
Публично-частно партньорство за развитие на селските райони 182 
Публично-частното партньорство в организацията и управлението на туризма 192 
Пускане в експлоатация на студентски сървър за електронна поща и неговата интеграция с платформата за електронно обучение MOODLE 456 
Пъблик рилейшънс в държавната администрация 380 
Развитие международных аутсорсинговых отношений 346 
Развитие международных валютных отношений в странах с переходной экономикой (на примере стран ОЧЭС) 214 
Развитие муниципального хозяйства - основа формирования местного бюджета 106 
Развитие на външната търговия на България с продукти на хранително-вкусовата промишленост в процеса и в първата година на присъединяване към ЕС 441 
Развитие на европейският трудов пазар и на пазара на труда в България - идентичност на проблеми и на политики 45 
Развитие на пазара на недвижими имоти в България 51 
Развитие рынка международных туристских прибытий 194 
Разходи за ремонти и подобрения на дълготрайни активи 384 
Рапицата - переспективна биоенергийна култура 320 
Регионални аспекти на европейската интеграция 167 
Реинженеринтов маркетинг (РМ) на фирмите от хранителната промишленост 204 
Рекламни манипулативни тактики 438 
Ресурсно-базираният възглед и устойчивите конкурентни предимства 370 
Риск - мениджмънт в условията на иновационното развитие на икономиката 3 
Риски инвестирования средств обязательных пенсионных накоплений и методы управления ими 149 
Роль государства в формировании инновационной экономики 31 
Роль иррациональных факторов в формировании стратегий участников мирового фондового рынка 70 
Роль налогового контроля в условиях экономического и финансового кризиса 113 
Роля на образованието в икономиките със застаряващо население 271 
Ролята и мястото на обучението на държавните служители в условията на провеждащата се в България административна реформа 247 
Ролята на "техностартерите" за трансфер на технологията в бизнес 278 
Российская корпорация: модели поведения в услових кризиса 353 
Российские особенности мирового финансового кризиса 69 
Россия и Казахстан в энерго-экологической интеграции 164 
Рынок коллективного инвестирования России в условиях финансового кризиса 72 
Сбережения и инвестиции в корпоративном секторе Украины в контексте макроэкономического развития 156 
Световни кризи и икономически растеж 175 
Селският туризъм - една реална възможност и предизвикателство за развитие на селските райони в България 464 
Селското стопанство в Турция 313 
Семейната фирма или едро земеделско предприятие 305 
Сетевая модель инновационной деятельности и инновационный экономически рост 148 
Синхронность современных фондовых кризисов и стратегия создания моделей в финансах 150 
Система материального вознаграждения руководителей банков: международная практика 136 
Системите на публични регистри в европейските държави 245 
Сливанията и поглъщанията на компании в условията на глобализация 226 
Современные механизмы страхования туристских рисков 261 
Современный японский менеджмент 351 
Социалната дискриминация на жените в сферата на труда. Същност и подходи при изследване на проблема 284 
Социалният диалог - същност, съдържание, осъществяване 243 
Социално-исторически и културни особености на процеса на присъединяване на България към ЕС (морално-психологически аспект) 232 
Социально-экономическая трансформация аграрного сектора 181 
Специфики на одита по отношение на средства от ЕС 417 
Справедливата стойност и световната финансова криза 409 
Сравнителни предимства и конкурентоспособност на производството на пшеница в България 326 
Степен на развитие на социалния субект на труда в земеделските производствени кооперации 334 
Стечение обстоятельств или историческая закономерность? 33 
Стимули за и бариери пред мотивацията на студентите за усвояване на знания 277 
Стимулиране на инвестициите на малките и средни предприятия в наукопоглъщащи активи 340 
Стойност на финансовия капитал на фирмата 96 
Стойностният подход в управлението на компанията като продукт на еволюцията на стратегическия мениджмънт 348 
Стратегический управленческий учет на основе модели прогноза развития 373 
Стратегия диверсификации компании (теоретически подход) 35 
Стратегията за производството на биогорива в Европейския съюз 300 
Структура мотивации персонала страховой компании 263 
Структурная модификация условий добровольного медицинского страхования 259 
Счетоводни и данъчни аспекти на кредитното известие 405 
Счетоводно и данъчно третиране на задължението за гаранционно обслужване на дефектна стока 396 
Счетоводно отчитане при прехвърлянето на сгради и земи в инвестиционни имоти 402 
Съвременни системи за бизнес подпомагане и иновации в рамките на ЕС 39 
Съвременни характеристики и акценти на фирмения маркетинг 203 
Съдържание и осъществяване на международната отговорност на държавата 238 
Създаване на бизнес-връзки в Германия 225 
Състояние и проблеми на пазара на потребителски стоки в България 209 
Състояние и тенденции в замърсяването на околната среда в Република България 289 
Състояние и тенденции при производство на РЕТ бутилки 442 
Състояние на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор - две години след приемането на Р. България в Европейския съюз 108 
Същност и динамика на функцията по управление и развитие на човешкия фактор в организацията 434 
Теглиш, внасяш.... 140 
Тенденции в баланса на зърнени култури с вета 316 
Тенденции и фактори влияещи върху енергийната интензивност на българската икономика 296 
Тенденциите на финансовите пазари и отражението им върху частните пенсионни системи 253 
Теоретические основы взаимодействия денег и финансов 100 
Технология за развитие на рекламното послание на фирмата 439 
Технология подготовки стратегического резерва предприятия 425 
Трансграничные операции физических лиц 216 
Транснационализацията - исторически и политикоикономически представи и реалност 228 
Трансформации в земеделието и влиянието им за селското развитие в евроинтеграцията 331 
Трудовият пазар в България и Лисабонска стратегия 46 
Турция натрупа опит в управлението на кризи 157 
Търговските термини от категория '"D" на Инкотермс 211 
Търсене и предлагане на финансов ресурс за земеделието 336 
Украина в глобальной торговой и инвестиционной среде 161 
Укрепление позиций России в глобальных финансах 104 
Управление на знанията и социално-икономическо развитие 343 
Управление на качеството на бизнес данните в информационна система 448 
Управление на риска при изпълнение на проекти, финансирани от ЕС 374 
Управление человеческими ресурсами на международной арене в глобальном измерении 418 
Управление чрез икономическа информация 8 
Усвояване на европейските фондове в България 230 
Условия за създаване на месодайно говедовъдство 324 
Усъвършенстване на качеството на дейността на администрацията на базата на системата "Обща рамка за оценка" (САF) 248 
Участие на МСП във външната търговия на България 186 
Учет нематериальных активов 406 
Учет основных средств в некоммерческих организациях 392 
Учет розничного товарооборота 382 
Фактори влияещи върху привлечения капитал в българските търговски банки в условията на евроинтеграция 128 
Фактори за неравенство в разпределението на доходите 13 
Факторинг и икономическата криза 95 
Факторингът - съвременният ефективен финансов инструмент в туризма 465 
Факторингът и забраната за прехвърляне ва вземания 103 
Факторы, влияющие на динамику капитализации металлургических компаний на отдельных этапах развития российской экономики 75 
Финансирование дефицита государственного бюджета 159 
Финансова дълбочинност и икономически растеж 174 
Финансова печалба, икономическа загуба 94 
Финансовата криза и пазарът на рисков капитал в САЩ 102 
Финансовата сигурност - важен фактор за икономическото развитие 56 
Финансовата система на България: размер, активност, структура и ефективност 41 
Финансово-счетоводни аспекти на фасилити мениджмънта 101 
Фирмени инвестиции в човешкия капитал - тенденции и приоритети 433 
Фондовые рынки: новый вектор развития 85 
Форми и икономически механизми на взаимодействие между малките и големите предприятия в България 189 
Форми и схеми на суровинното осигуряване в практиката на винопроизводителите в България 328 
Формиране и развитие на антидискриминационна и антипотискаща перспектива във феминистката социална работа 7 
Формиране и счетоводно отразяване на отчетната стойност на дълготрайните материални активи при бюджетните предприятия 394 
Формиране на съвременната концепция за междуфирмените мрежи: начало на изследванията 55 
Формирование диагностической базы и проведение процедуры диагностики рисков предприятия 191 
Формирование международного бизнеса в рамках организации Черноморского экономического сотрудничества 219 
Формирование современной модели высшего экономического образования в контексте опыта зарубежных университетов 283 
Форфейтинг как способ управления дебиторской задолженностью 404 
Хармонизация на българската митническа администрация с правото на Европейския съюз 236 
Човешки капиталови контракти 270 
Човешкият капитал и неговото управление 431 
Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите 252 
Ягодата - високоинтензивна и рентабилна култура 318 
"Дигитално разделение" или информационно измерение на социалното неравенство 15 
"Изгодата за акционера" - практика на кооперативното управление 52 
"Опасные" деривативы: проблемы, решения 81 
A Short History of Price Level Convergence in Europe 87 
Aggressors; Winners; Victims and Outsiders: European Schools' Social Construction of the Entrepreneur 361 
Analyzing the Tax Benefits from Employee Stock Options 120 
Bleeding Dragon 378 
Does Interbank Borrowing Reduce Bank Risk? 143 
Dynamics of the Market for Medical Malpractice Insurance 266 
E-Learning - съвременна форма за повишаване на знанията и уменията на мениджърите 274 
EORI - номерът е уникален 212 
Healthy Savings 265 
Indicators of Equilibrium and Imbalances Related to the Health Workforce in Bulgaria 290 
Is Finance a Business Partner Yet ? 369 
Is It Time to consider a Risk Committee? 377 
Mobile-banking: can elephants and hippos tango? 144 
Organizing the Innovation Process: Complementarities in Innovation Networking 165 
Overseas Insurers 264 
Post-entry Internationalization Dynamics: Differences between SMEs in the Development Speed of their International Sales 366 
Structuring enduring strategic alliances: the case of Shell Australia and Transfield Services 354 
Successful E-learning in Small and Medium-sized Enterprises 275 
The Choice is Yours: 5th Annual Risk Management Captive Domicile Review 376 
The Corporate Propensity to Save 107 
The Feeble Link between Exchange Rates and Fundamentals: Can We Blame the Discount Factor? 88 
The imperatives of e-business: case study of a failed project 461 
Vitality in business: executing a new strategy at Unilever 355 
Welcome to World 2.0: the new digital ecosystem 455 
What a University Can Teach You about Choosing Capital Projects 282 
When is Regional "Beautiful"? Implications for Knowledge Flows, Entrepreneurship and Innovation 169 
Why Are Buyouts Levered? The Financial Structure of Private Equity Funds 105 
Women Entrepreneurs: Jumping the Corporate Ship and Gaining New Wings 362 
Эволюция монеарных теорий деловых циклов 36 
Эволюция системного поведения финансовых институтов в условия трансформации финансово-кредитных отношений (1986-2006 гг.) 67 
Экономика возобновляемых источников энергии (на примере ЕС) 301 
Экономика изменения климата и международная система охраны окружающей среды. Опыт Евросоюза 285 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизация на обслужването 452 
автоматизирана обработка на данни 452 
автоматизирана система 458 
автоматизиране 458 
автоматизирани банкови системи 452 
автоматизирани информационни системи 458 
агентни модели 44 
Агенция "Митници" 212 
Агенция по обществени поръчки 395 
аграрен бизнес 325 
аграрен сектор 181 325 
аграрна икономика 180 181 304 329 
аграрна наука 303 
аграрна политика 180 181 322 327 329 
аграрно производство 325 
Агро-екологична 332 
агробизнес в България 329 
агробизнес в селските райони 322 
агроеклогия 332 
агроекологична политика 329 332 
агропроизводство 325 
агросектор 325 
агротуризъм 464 
агротуристически бизнес 464 
Адам Смит 367 
Адамов, Величко 468 469 
адаптиране 338 
административен капацитет 249 
административен контрол 244 
административна дейност 248 
административна корупция 16 
административна практика 248 
административна реформа 247 
административна реформа в България 247 249 
административна система 247 249 
административни служители 247 
административно обслужване 246 
административно право 244 
административно ръководство 247 
административно управление 246 
административно управление на САЩ 173 
администрация 248 
АЕЦ Козлодуй 232 
АИС 458 
активи 94 
активи от знания 343 
акцизи 110 
акцизна политика 110 
акцизна ставка 110 
акции 77 
акционер 52 
алманах 108 
алпинизъм 462 
алтернативен туризъм 462 
алтернативни източници 296 297 298 299 300 462 
алтернативни инвестиции 462 
Америка 264 266 376 
американски компании 120 
американски счетоводни системи 21 
американски фирми 107 
американски фондов пазар 155 
амортизации 410 
амортизационни отчисления 406 
амортизация 389 
амортизация на ДМА 402 
амортизация на нематериални активи 406 
анализ 47 91 127 179 
анализ на бизнессредата 38 
анализ на ефективността 226 
анализ на застраховането 256 
анализ на кредита 139 
анализ на кредитоспособността 139 
анализ на пазара 47 
анализ на паричните потоци 91 127 
анализ на платежоспособността 179 
анализ на предприятието 179 
анализ на риска 125 
анализ на финансовата дейност 467 
анализ на финансовите отчети 408 
анализ на финансовото състояние 467 
аналитични изследвания 339 
Англия 362 
анкетиране 421 
анкетиране на персонола 421 
анкетно проучване 12 
антидискриминационна социална работа 7 
антикорупционна политика 241 
антикорупция 241 
антикризисна политика 40 86 135 157 158 
антикризисна програма 26 
антикризисна стратегия 26 158 
антикризисни мерки 26 64 157 
антикризисно управление 420 
антропогенни фактори 288 
анулиране на фактури 116 
апорт 393 
арендуване 460 
асиметричност 86 
асоциация на търговските банки 130 
аспержи 309 
атрибути на облигациите 83 
аутсорсинг 10 48 346 354 426 437 
аутсорсинг на бизнеса 346 
аутсорсинг на персонала 48 
аутсорсинг услуги 354 
аутсорсингови отношения 346 354 
Базелски комитет 129 
Базелски комитет за банков надзор 129 
бази данни 459 
базови модели 168 
БАН 125 
банки 89 131 133 143 215 
банки в САЩ 136 
банки на Русия 67 78 134 135 
банкноти 59 
банков кредит 336 
банков мениджър 136 
банков надзор 78 129 215 
банков риск 143 
банков сектор 143 
банков сектор на Русия 69 422 
банков софтуер 89 
банкова дейност 38 78 
банкова карта 132 
банкова конкуренция 137 
банкова криза 64 
банкова практика 89 
банкова система 41 61 129 130 131 137 140 142 174 215 
банкова система в България 131 140 142 
банкова система в Русия 67 
банкова сметка 132 
банкова структура 130 142 
банкови заеми 84 
банкови плащания 452 
банкови продукти 128 
банкови разходи 140 
банкови технологии 144 
банкови услуги 62 
банково дело 86 130 131 133 
банково дело в Русия 78 
банково кредитиране 134 
банково посредничество 174 
банково регулиране 215 
банково счетоводство 129 
БВП 13 41 46 49 151 156 159 160 161 162 171 174 177 189 190 209 230 
БДС 171 
бедно население 251 
бедност 251 
бедност в ЕС 251 
бедността в България 251 
безалкохолни напитки 9 
безработица 13 45 46 146 
безработица в България 50 
безработни 45 50 
безработни лица 45 
бенчмарк 256 
бенчмаркетинг 260 
бенчмаркетингова стратегия 260 
бенчмаркинг 256 260 341 
Бенчмаркинг в индустриалното предприятие 260 
бизнес 279 
бизнес - университет 278 
бизнес в Германия 225 
бизнес връзки 225 
бизнес групи 38 
бизнес данни 448 
бизнес интелигентни системи 451 
бизнес информационни системи 459 
бизнес комбинации 388 
бизнес мрежа 225 
бизнес организации 358 
бизнес партньори 225 
бизнес партньорство 369 
бизнес поведение 363 
бизнес проект 282 
бизнес процес 434 
бизнес процеси 346 434 
бизнес среда 142 377 455 
бизнес стратегии 354 355 455 
бизнес структура 363 
био-гориво 301 
биогаз 297 
биогорива 297 300 
биодизел 300 320 
биоенергийни култури 320 
биоетанол 300 
биологични активи 385 
биологично земеделие 304 332 
биологично земеделие в България 304 332 
биологично производство 304 
биологично разнообразие 125 
биоовощарство 311 
биопродукти 304 
биопроизводства 304 
БИС 451 
БНБ 130 132 
болници 200 
Болонска декларация 283 
борба с корупцията 16 17 89 
борба с тероризма 20 
бранд 242 
бранд мениджмънт 242 
бренд 202 
бренд компания 439 
брендинг 202 
брендинг на стоки 202 
брендинг стратегии 202 
брендинга на услуги 202 
брутен вътрешен продукт 209 
брутна добавена стойност 41 209 
Булгартабак холдинг 110 
бутилирани вина 330 
България 157 
България и ЕС 236 
България и Румъния 223 
България и Турция 157 
българска банкова практика 89 
българска държава 234 
българска емиграция 12 
българска икономика 99 186 296 
българска индустрия 441 
българска нация 234 
българска финансова система 151 
българската икономика 171 291 
български банки 131 
български бизнес 54 
български компании 255 465 
български общини 250 
български потребители 196 
български предприятия 54 
български преход 234 
български производители 225 
български трудов пазар 45 
български туристически агенции 465 
български туристически бизнес 465 
български търговски банки 128 
български фермер 180 
български фирми 54 
българско възраждане 234 
българско законодателство 184 
българско земеделие 180 322 327 
българско образование 276 
бюджет 80 98 267 
бюджет на Украйна 159 
бюджетен дефицит 98 159 
бюджетен излишък 267 
Бюджетен кодекс на РФ 71 
бюджетен мениджмънт 80 
бюджетен риск 80 
бюджетиране в предприятията 80 
бюджетна политика 98 
бюджетна политика на България 98 
бюджетни отношения 106 
бюджетни предприятия 394 
бюджетни приходи 98 
бюджетни разходи 98 
бюджетни средства 267 
бюджетно планиране 80 
бюджетно счетоводство 394 
бюджетно финансиране 166 
бюджетно-данъчна сигурност 56 
бюджетно-кредитна политика 56 
бюрократична организация 184 
бюрократична система 184 
валута 59 92 104 141 
валутен борд 155 
валутен борд в България 155 
валутен пазар 214 
валутен резерв в Русия 141 
валутен риск 21 85 375 
валутна система 88 
валутна търговия 214 
валутни курсове 83 88 
валутни резерви 92 
валутни системи 214 
валутно регулиране 214 
Вашингтонска конвенция 125 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 291 294 298 299 300 
векторни графични редактори 444 
великата депресия 61 86 175 
Великобритания 165 
верига на доставки 461 
ветрови електроцентрали 294 298 299 
взаимна изгода 344 
вземания 103 
видове данъци 112 
видове застраховки 261 
видове иновации 2 187 
видове облигации 83 
винарска промишленост 328 330 
винарски райони 330 
винарско производство 330 
винарство 330 
винен пазар 328 330 
винопроизводство 328 330 
виртуална катедра 454 
виртуална мрежа 454 455 
виртуално пространство 454 
висококвалифицирани кадри 268 
висококвалифицирани специалисти 268 
висше икономическо образование 283 
висше образование 267 268 269 273 277 280 281 282 283 456 
висше образование в Европа 281 
висше образование в Русия 280 
висше образование по икономика 283 
висши учебни заведения 281 
висши училища 281 358 
висши училища в чужбина 283 
внедряване 52 
внедряване на проекти 52 
внос 207 211 
внос и износ 207 367 
внос на стоки 124 211 
внос на храни 441 
внос на хранителни продукти 441 
внос-износ 207 
водна енергия 291 
водород 301 
водородна енергия 301 
вписване в търговски регистър 245 
временна емиграция 12 
връзки с обществеността 381 
възвращаемост на инвестициите 51 423 
възвръщаемост на облигациите 83 
възобновяема енергия 295 297 298 
възобновяеми източници 295 296 298 
възпроизводство 30 
възрастни хора 9 10 
възрастно население 9 10 
възрастов състав 10 
възрастова група 60-75 г. 9 10 
възрастова структура 11 
възрастова структура на населението 271 
възрастови групи 9 
възрожденска епоха 403 
възтановяване на околната среда 289 
външна политика 217 
външна търговия 186 207 404 441 
външна търговия на България 186 
външни отношения 234 
външно-търговска дейност 186 207 367 441 
външно-търговски сделки 367 441 
външноикономически връзки 207 
външнотърговска дейност 186 
външнотърговска политика 207 
външнотърговска стратегия 207 
външнотърговски обмен 441 
външнотърговски оборот 441 
външнотърговски сделки 441 
вътреобщностна търговия 399 
вътрешен контрол 414 
вътрешен одит 414 
вътрешен одит в публичния сектор 414 
вътрешен одитор 414 
вътрешен пазар 441 
вътрешни инвестиции 147 
вътрешно управление 359 
вътрешнофирмен анализ 184 
вътрешнофирмен контрол 184 
вятърна енергия 291 294 
вятърни централи 298 299 301 
Г-20 229 
Г-8 229 
гаранционен срок 396 
гаранционно обслужване 396 
генератор 294 
география 279 
географски дисциплини 279 
географско положение 169 
геополитика 18 
геополитическа стратегия 18 
геотермална енергия 301 
Германия 57 165 225 281 
глобален бизнес 220 
глобален маркетинг 260 
глобален риск 285 
глобален свят 418 
глобален туризъм 194 
глобален финансов пазар 222 
глобализация 23 32 62 137 158 172 176 226 227 229 264 430 
глобализация в икономиката 23 61 172 227 229 
глобализация на икономиката 228 418 
глобална екологична криза 289 
глобална екологична опасност 289 
глобална икономика 161 227 
глобална икономическа криза 69 
глобална икономическа система 219 
глобална криза 28 64 85 150 155 190 
глобална търговия 161 
глобална финансова криза 64 69 104 150 155 
глобални проблеми 289 
глобални процеси 228 
глобални финанси 104 
глобално затопляне 338 
глобално общество 343 
глобално развитие 137 
говедовъдство 307 324 
годишен доклад 469 
годишен финансов отчет 101 
големи предприятия 189 
горива 320 
граждани 239 
граждани на ЕС 239 
граждански права 4 
граждански правоотношения 237 
гражданско общество 4 
гражданско право 237 
графичен дизайн 444 
графичен метод 444 
графичен софтуер 444 
Грейнджър 174 
гроздопроизводство 328 
групировка на стоките 367 
гръцка икономика 312 
гъвкава заетост 10 
гъвкавост 19 47 49 
гъвкавост на пазар на труда 47 
гъвкавост на работната заплата 49 
Гърция 312 
далекосъобщителни услуги в България 15 
Дания 317 
данни за отчета 367 
данък 114 
данъкоплатец 112 
данъци 111 113 114 119 122 123 
данъци върху разходите 115 
данъците в Русия 82 112 
данъчен контрол 112 113 123 
данъчен риск 82 
данъчен риск-мениджмънт 82 
данъчен финансов резултат 117 
данъчна декларация 122 
данъчна норма 114 122 
данъчна основа 405 
данъчна отчетност 112 
данъчна политика 74 110 
данъчна политика на Русия 82 
данъчна система в Русия 113 
данъчна ставка 121 
данъчна тежест 110 121 
данъчна фактура 120 
данъчна функция 120 
данъчни активи 406 
данъчни аспекти 119 393 
данъчни временни разлики 117 118 
данъчни задължения 121 122 
данъчни облекчения 114 120 
данъчни плащания 113 
данъчни привилегии 120 
данъчни приходи 110 
данъчни разлики 118 
данъчни ставки 114 120 
данъчни цели 117 
данъчно законодателство 115 
данъчно облагане 111 118 121 122 411 
данъчно събитие 116 
данъчно третиране 116 117 396 
данъчно-осигурителен контрол 123 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 123 
движение на паричните средства 91 216 
движение на стоки 103 
движение на човешките ресурси 216 
ДДС 110 114 399 
дебиторска задлъжнялост 404 
декапитализация 391 
демография 209 
демографска информация 11 209 
демографска криза 11 
демографска статистика 209 
демографски показатели 209 
демографски промени 12 
демографски фактори 13 
демократизация 185 
демократичен процес 380 
демокрация 380 
депозиране 89 
депозит 140 
депозити 89 140 
деривативи 81 
дескриптивен анализ 174 
дескриптивен модел 174 
дефектни стоки 396 
дефицит 184 
дефицит на работна сила 184 
дефицитно финансиране 184 
дефлация 97 
децентрализация 302 
джендър неравенство 284 
диагностика на предприятията 191 
диагностика на риска 191 
диверсификационна стратегия 35 
диверсификация 35 77 90 
диверсификация на портфейла 77 
диверсификация на фирми 35 
дивизионална структура 434 
дигитална екосистема 455 
динамичен дисбаланс 371 
динамичен синергизъм 371 
дипломатически отношения 223 
Директива 2002/10/ЕЕС 110 
директни плащания 321 335 
дисконтов фактор 88 
дискриминация на жените 284 
дисперсия 87 
дистанционно обучение 274 275 
диференциация на доходите 14 
ДМА 126 171 293 383 394 
добиви 314 
доброволно застраховане 254 256 
доброволно здравно осигуряване 254 256 
доброволно медицинско застраховане 254 259 
доброволно осигуряване 256 
договор 119 
договор за Европейски съюз 239 
договор за ЕО 239 
договор за лизинг 48 
договор за присъединяване 232 
договор за факторинг 465 
договори 452 
договорни отношения 452 
доклад 2 20 21 22 56 57 58 59 60 187 196 197 198 199 200 235 241 267 270 271 278 279 340 341 358 370 372 443 467 
доклади 19 39 47 89 110 146 193 204 205 217 296 347 350 467 
доклади от конференция 16 19 39 45 46 47 48 51 89 128 130 151 172 174 177 180 184 185 186 193 204 207 208 209 217 218 268 292 302 325 329 330 331 332 364 367 456 460 467 
документ 124 
документална проверка 124 
документиране на данъците 399 
долари 92 
ДОПК 123 
допълнително доброволно здравно осигуряване 254 
допълнително здравно осигуряване 254 
допълнително осигуряване 254 
допълнително пенсионно осигуряване 253 
доставка на стоки 103 211 
доставчик 103 
доход 121 356 
доход на домакинствата 121 
доход на домакинство 121 
доходи 13 40 100 106 121 159 356 
доходи в земеделието 321 
доходи на домакинствата 121 
доходи на населението 14 160 
доходност 76 
доходност на активите 139 
дългова политика 135 
дългосрочни финансови активи 402 
дълготраен материален актив 126 
дълготрайни активи 383 384 410 
дълготрайни биологични активи 401 
дълготрайни материални активи 171 393 394 
държава и икономика 23 31 
държавата в инвестиционната дейност 31 
държавен бюджет 98 159 
държавен дълг 159 
държавен застрахователен контрол 261 
държавен сектор 162 
държавен сектор в икономиката 162 
държави членки на ЕС 114 212 213 217 239 
държавна администрация 380 
държавна политика 11 
държавни институции 244 
държавни корпорации 345 
държавни програми 336 
държавни служители 247 
държавни субсидии 305 
държавни финанси на Русия 71 
държавно застраховане 261 
държавно регулиране 258 
държавно управление 29 71 380 
държавно-политическо развитие 234 
дъщерни фирми 189 
дялово участие 369 
е-администрация 246 
е-бизнес 461 
е-образование 453 454 
е-обучение 275 454 
е-правителство 246 
е-търговия 461 
евроинтеграционни процеси 232 
евроинтеграция 53 87 128 185 231 268 306 331 441 
евроинтеграция на образованието 268 
Европа 315 
Европейска банка 217 
европейска икономика 172 360 
европейска интеграция 167 234 
европейска интеграция и политика на ЕС 234 
Европейска комисия 125 217 412 
Европейска конституция 240 
европейска практика 292 
европейска стратегия 46 
европейска стратегия по заетостта 46 
Европейска харта 185 
Европейска харта за малки предприятия 185 
Европейска централна банка 217 
европейски държави 245 
европейски земеделски фонд 464 
Европейски и икономически паричен съюз 132 
европейски изисквания 249 
европейски пазари 130 
Европейски парламент 217 239 
европейски проекти 184 
европейски социален модел 361 
Европейски социален фонд 190 230 
европейски сравнения 361 
европейски средства 417 
европейски страни 275 
европейски структурни фондове 184 
Европейски съвет 217 
Европейски съюз 39 49 159 172 217 232 234 239 300 310 326 333 367 412 441 464 
Европейски съюз и България 441 
европейски трудов пазар 45 
европейски трудови пазари 45 
Европейски търговски регистър 245 
европейски университети 283 
европейски фирми 107 
Европейски фонд за регионално развитие 230 
европейски фондове 184 230 231 395 
европейско административно пространство 249 
европейско законодателство 184 212 240 
европейско обединение 240 
Европейско право 236 239 
Евросъюз 285 
еврофинансиране 233 
еврофондове 233 413 417 
Единна евро платежна зона 132 
екзогенна политика 328 
екзогенни показатели 328 
екоземеделие 311 332 
екологизация 288 
екологизация на производството 288 
екологичен мениджмънт 288 
екологичен проблем 289 
екологичен риск 288 
екологическа катастрофа 288 
екологическа политика 285 289 
екологически проблем 288 
екологически проблеми 288 289 
екологически риск 288 
екологична култура 287 
екологична модернизация 288 
екологична политика 164 288 
екологична програма 289 329 
екологична продукция 311 
екологична сигурност 288 
екологични проблеми 305 
екологични продукти 287 319 332 
екологични проекти 332 
екологични стратегии 288 332 
екологично земеделие 311 
екологично развитие 288 
екология 288 289 
еколого-икономическа система 30 
екомениджмънт 288 
екотуризъм 462 
екоуправление 288 
експанзия на капитали 104 
експорт 161 366 
експорт на Украйна 161 
експортен пазар 221 366 
експортен растеж 366 
експортна ориентация 330 
експресни пратки 210 
екстремизъм 18 
еластична мрежа 356 
електроенергетика 292 293 298 
електроенергиен сектор 292 293 
електроенергийни предприятия 292 293 
електроенергия 291 292 293 
електронен обмен 212 
електронен обмен на данни 212 
електронен пазар 461 
електронна витрина 460 
електронна платформа 456 
електронна поща 456 
електронна промишленост 460 
електронна търговия 460 
електронни магазини 460 
електронни медии 352 
електронни пазари 460 
електронни разплащания 460 
електронни технологии 460 
електронно банкиране 128 144 446 
електронно дистационно обучение 274 
електронно обучение 274 456 
електронно общество 246 
електронно пазарно пространство 205 460 
електронно правителство 246 
електронно учене 456 
електропроизводство 292 
емигрантска вълна 12 
емиграционни процеси 12 
емиграция 12 45 
емиграция от България 45 
емитент 83 
емитиране 83 
емитиране на облигации 83 
емитиране на ценни книжа 83 
емитирани ценни книжа 83 
емпиричен анализ 142 
емпиричен модел 74 
емпирични изследвания 142 
ендогенен растеж 328 
ендогенни промени 57 
ендогенно развитие 328 
енергетика 291 293 295 296 299 301 
енергетика на България 293 295 
енергиен отрасъл 291 296 
енергиен пазар 295 
енергиен сектор 291 293 
енергийна ефективност 296 
енергийна интензивност 296 
енергийна политика 164 291 301 
енергийна политика на ЕС 300 
енергийна система 293 
енергийна стратегия 164 
енергийни източници 295 296 299 301 
енергийни инвестиции 301 
енергийни култури 320 
енергийни мощности 291 
енергийни пазари 301 
енергийни проекти 301 
енергийни ресурси 291 296 
енергийно потребление 296 301 
енергогенериращи мощности 291 
енергоемкост на българската икономика 296 
енергоизточници 291 
енергоресурси 221 
енергоспестяване 296 301 
ЕС 39 49 159 172 217 222 232 234 299 307 326 367 441 464 
ЕС - исторически аспект 240 
ЕС и България 49 
естествени монополи 177 293 
ЕСФ 184 230 
ефект на Балас-Самюелсън 49 
ефективен маркетинг 178 
ефективно изпълнение 371 
ефективност 41 90 209 447 
ефективност на инвестициите 126 
ефективност на инвестиционния проект 126 
ефективност на управлението 355 
ЕЦБ 217 
жени-предприемачи 362 
жените и труда 7 284 
женски бизнес 362 
женски труд 10 
женско предприемачество 362 
животински продукти 308 
животни 323 
животновъдно стопанство 306 
животновъдство 306 307 308 323 324 
животновъдство в България 306 308 323 
жизнен стандарт 14 
жизнено равнище 33 
задължения на гражданите 4 
задължително здравно осигуряване 254 
задължително здравно осигуряване в България 254 
заемен капитал 96 
заетост 46 146 
заетост в България 45 
заетост и безработица 46 
Закон за БНБ 130 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 115 
Закон за защита на потребителите 208 
Закон за здравното осигуряване 254 
закон за корпоративно подоходно облагане 114 
Закон за независим финансов одит 111 
Закон за публично предлагане на ценни книжа 152 
Закон за счетоводството 116 
Закон за управление на отпадъците 442 
законодателна политика 125 
законодателна политика на ЕС 125 
законодателна промяна 125 
законодателни мерки 125 
законодателство 232 
замърсени земи 289 
замърсители на околната среда 286 
замърсяване 288 289 
замърсяване на атмосферния въздух 289 
замърсяване на водите 289 
замърсяване на земеделските земи 289 
замърсяване на околната среда 288 289 
заплати 136 
застархователен риск 261 
застаряване 10 
застаряване на работната сила 10 
застаряващо население 271 
застраховане 254 255 256 257 260 261 262 263 265 266 
застраховане в Русия 258 259 
застраховане на туризма 261 
застраховане срещу природни бедствия 378 
застраховани лица 257 266 
застрахователен бизнес 260 
застрахователен маркетинг 260 
застрахователен пазар 256 258 264 266 376 
застрахователен продукт 260 
застрахователен риск 264 266 
застрахователна вноска 266 
застрахователна дейност 447 
застрахователна икономика 262 
застрахователна индустрия 264 376 
застрахователна информация 447 
застрахователна компания 263 
застрахователна култура 265 
застрахователна организация 263 
застрахователна политика 262 264 
застрахователна система 257 
застрахователна услуга 256 
застрахователни групи 257 
застрахователни дружества 73 255 264 376 
застрахователни измами 266 
застрахователни компании 264 
застрахователни сделки 257 
застрахователни услуги 256 262 
застрахователни услуги чрез Интернет 447 
застрахователно дело 257 259 
застрахователно дружество 255 257 
застрахователно покритие 266 
застрахователно предпремачество 260 
застраховки при пътуване 261 
застрашени от изчезване животни 125 
защита на гражданите 237 
защита на данните 448 
защита на информацията 450 
защита на потребителите 196 208 
защита на потребителя 196 
ЗДДС 114 116 393 399 
ЗДДФЛ 119 122 393 
ЗДДФЛ 2009 115 
здравен персонал 290 
здравен риск 9 
здравеопазване 256 290 
здравеопазване в България 290 
здравна политика 256 
здравна система 290 
здравни вноски 265 
здравни заведения 290 
здравни застраховки 265 
здравни услуги 256 
здравно застраховане 256 265 266 
здравно осигуряване 256 
зеленчукови култури 309 
зеленчукови стоки 309 
зеленчукопроизводство 9 309 315 
зеленчуци 9 309 315 
земеделие 180 294 303 312 319 325 329 331 332 333 336 337 338 
земеделието в България 53 180 325 331 332 333 
земеделието в Гърция 312 
земеделието в Румъния 337 
земеделска политика 310 313 317 333 335 336 
земеделска продукция 325 335 337 
земеделски доходи 333 336 
земеделски земи 332 333 
земеделски кооперации 53 334 
земеделски кредит 335 
земеделски култури 312 
земеделски производители 180 302 325 329 
земеделски производители в България 180 325 329 
земеделски производствени кооперации 334 
земеделски сдружения 53 
земеделски стоки 336 
земеделски стопанства 321 325 329 335 
земеделски стопанства в България 180 322 329 
земеделски стратегии 329 333 
земеделски услуги 331 
земеделски фонд 464 
земеделско производство 335 385 
земеделско развитие 333 
земеделско стопанство 305 325 335 
земеделско счетоводство 385 
ЗЗО 254 
ЗЗП 208 
ЗКПО 114 117 121 389 393 
златен резерв 141 
злоупотреба 89 
злоупотреби 17 266 413 
ЗМДТ 122 393 
знание 1 341 372 
знания 269 
ЗНФО 111 
ЗОДФЛ 121 
ЗОП 395 
ЗППЦК 152 
ЗСП 6 
зърнен баланс 316 
зърнен пазар 316 
зърнен сектор 316 
зърнена култура 326 
зърнени култури 314 316 
зърнени храни 9 
зърнено производство 326 
зърно 314 316 
зърнопроизводство 314 316 326 
идентификация 201 
избирателно право 239 
избор на проекти 282 
избори 239 
избори за Европейски съюз 239 
извънбюджетни средства 166 
изисквания на европейския пазар 186 
измама 17 369 413 414 
изменения на климата 285 
измерване 427 
измерване на риска 375 
износ 186 207 366 441 
износ и внос 124 186 207 441 
износ на България 207 
износ на стоки 124 
износ на хранителни продукти 441 
износна дейност 366 
изпълнител 434 
изпълнителна власт 244 
изследване 57 183 196 358 436 
изследователски университети 273 
Източна Азия 33 
Източна Европа 375 
източници на информация 139 
изчисляване на пенсии 257 
иконометрично моделиране 142 218 
икономика 39 93 114 154 156 161 173 191 229 
икономика в бизнеса 176 
икономика на България 114 171 234 
икономика на България - исторически преглед 234 
икономика на Европа 172 
икономика на ЕС - статистически данни 172 
икономика на знанието 1 197 269 343 372 433 
икономика на Китай 224 
икономика на предприятието 184 188 191 
икономика на Румъния 223 337 
икономика на Русия 34 69 168 
икономика на САЩ 173 
икономика на селското стопанство 181 183 336 
икономика на туризма 192 
икономика на Турция 162 313 
икономика на Украйна 156 159 161 
икономика на фирмата 184 
икономика на фирмите 359 
икономиката на европейските страни 172 
икономики в преход 146 
икономикс 23 40 163 176 
икономическа активност 45 
икономическа глобализация 229 
икономическа ефективност 285 
икономическа загуба 94 
икономическа интеграция 87 161 
икономическа интеграция в съвременния свят 418 
икономическа информация 8 
икономическа криза 95 113 157 255 327 
икономическа криза в България 255 
икономическа модернизация 154 
икономическа наука 34 349 
икономическа политика 33 44 114 163 
икономическа политика на Русия 163 
икономическа свобода 153 
икономическа сигурност 56 
икономическа среда 209 
икономическа теория 23 27 29 35 36 43 44 61 163 
икономическа теория за парите 29 
икономически анализ 179 
икономически аспекти 227 
икономически взаимоотношения 223 
икономически връзки 223 
икономически дейности 166 173 
икономически загуби 288 421 
икономически идеи 173 
икономически изследвания 42 
икономически индикатори 220 
икономически класицизъм 27 
икономически кризи 175 
икономически кризи в България - 20 век 175 
икономически методи 173 
икономически модели 373 
икономически нормативи 78 
икономически оператор 212 
икономически основи 88 
икономически отношения 223 
икономически последствия 326 
икономически преобразувания 173 
икономически проблеми 293 
икономически програми 173 
икономически промени 137 
икономически растеж 16 23 46 47 160 174 175 177 209 
икономически резултати 174 
икономически риск 375 
икономически ръст 148 
икономически сектори 209 
икономически системи 34 
икономически спад 99 175 
икономически структури 13 
икономически условия 331 
икономически факултети 273 
икономическо моделиране 44 
икономическо партньорство 157 
икономическо положение 94 
икономическо развитие 33 56 162 168 169 171 175 250 360 
икономическо развитие на балканските страни 360 
икономическо развитие на България 171 
икономическо развитие на Русия 224 
икономическо сътрудничество 153 219 
икономо-математически модел 373 
имиджмейкърство 381 
имиджови клиенти 205 
импорт 161 
имуществена застраховка 261 
имуществени застраховки 261 
инвентарна книга 101 
инвестиран капитал 102 
инвестиране 145 156 441 463 
инвестиране в туризма 463 
инвеститори 93 105 145 
инвестиции 24 68 126 145 149 152 160 209 233 255 293 340 431 441 
инвестиции в България 147 
инвестиции в енергетиката 293 295 
инвестиции в застраховането 255 
инвестиции в земеделието 321 
инвестиции в корпоративните структури 156 
инвестиции в малкия бизнес 340 
инвестиции в образованието 270 
инвестиции в обучението на персонала 424 
инвестиции в реклама 441 
инвестиции в Русия 72 
инвестиции в селското стопанство 321 
инвестиции в Украйна 156 
инвестиции в ценни книжа 63 152 
инвестиции в човешки капитал 24 431 
инвестиционен климат 145 147 166 
инвестиционен маркетинг 145 
инвестиционен портфейл 253 255 
инвестиционен проект 126 156 375 
инвестиционна активност 336 
инвестиционна политика 145 255 
инвестиционна програма 166 
инвестиционна стратегия 70 
инвестиционни имоти 402 
инвестиционни кредити 336 
инвестиционни потоци 24 
инвестиционни програми 166 
инвестиционни проекти 68 126 145 282 295 
инвестиционни решения 52 96 107 
инвестиционни средства 330 
инвестиционни стоки 367 
инвестиционни стратегии 70 
инвестиционни схеми 63 
инвестиционни фондове 72 
индекс на икономическата свобода 153 
индекс на развитие 33 
индекс на технологичните иновации 22 
индекс на човешко развитие 33 
индивидуален сметкоплан 101 387 397 
индикатори 185 
индустриален бизнес 178 
индустриален потребител 344 
индустриализация в Китай 158 
индустриална организация 434 
индустриална политика 154 
индустриални предприятия 426 
индустриално отношение 171 
индустриално развитие 25 
индустрия 171 
индустрия и икономиката на България 171 
индустрията в България 171 
Инкотермс 211 
иновативна политика 22 
иновации 2 39 128 148 160 165 169 187 455 
иновации в бизнеса 39 
иновации в България 340 
иновации в Европа 22 
иновации в икономиката 3 37 39 
иновации в образованието 66 
иновации в предприятията 187 
иновации в промишленото предприятие 365 
иновации в Русия 31 
иновационен капитал 427 
иновационен мениджмънт 148 
иновационен модел 148 
иновационен процес 165 187 
иновационна активност 148 
иновационна дейност 148 
иновационна икономика 31 148 
иновационна пауза 43 
иновационна политика 31 37 43 170 365 
иновационна система 37 148 
иновационна структура 2 
иновационни идеи 187 
иновационни методи 2 37 
иновационни мрежи 165 
иновационни предприятия 427 
иновационни проблеми 22 
иновационни технологии 2 454 
иновационно развитие 3 31 37 66 
институционална еволюция 34 
институционална икономика 217 
институционална система на ЕС 217 
институционална теория 38 
институционални инвеститори 166 
инструменти на финансовата политика 39 
интегрален маркетинг 203 256 
интегрална стратегия 204 
интеграционен модел 164 
интеграционен процес 219 234 368 
интеграционен процес в Европа 240 
интеграционна политика 234 
интеграционни процеси 66 
интеграционни технологии 457 
интеграция 38 66 89 164 234 
интеграция на компаниите 226 
интегриран модел 364 
интегриране 89 
интегрирани информационни системи 459 
интегритет 12 
интелектуален капитал 343 427 463 
интелектуална собственост 22 
интензификация на земеделието 317 
интернационализация 366 
интернационализация на банки 62 
интернационализация на рублата 104 
Интернет 225 453 
интернет банкиране 144 446 
интернет бизнес 225 
Интернет магазин 460 
интернет мрежа 455 
интернет образование 272 274 
интернет продукти 225 
интернет страници 272 398 
интернет услуги 15 
интерфейс 213 457 458 
инфлационни мерки 97 
инфлационни процеси 87 
инфлация 13 49 57 97 128 
информаионни технологии 339 452 
информатизация на образованието 453 
информатика 457 
информационен модел 112 
информационна култура 15 
информационна осигуреност 184 
информационна сигурност 450 
информационна система 447 448 456 
информационна среда 453 
информационна структура 273 
информационни процеси 341 
информационни ресурси 453 
информационни системи 445 447 456 459 461 
информационни системи в бизнеса 448 
информационни системи в застраховането 447 
информационни технологии 15 89 144 246 330 445 446 447 448 449 450 451 455 456 457 459 461 
информационни технологии в банките 58 89 144 446 
информационни технологии в образованието 453 456 457 
информационни технологии в обучението 454 456 
информационни технологии в предприятието 339 
информационни технологии в туризма 466 
информационни технологии в управлението 339 
информационни услуги 58 
информационно общество 15 58 
информационно пространство 445 453 
информационно управление 339 
информационно-комуникативни технологии 366 
информация 438 
инфраструктура 426 
инфраструктурен сектор 292 
инфраструктурни проекти 426 
инфраструктурни системи 426 
ипотека 134 
ипотечен кредит 222 
ипотечна криза 134 
ипотечни кредити 222 
ипотечни кризи 155 
ипотечни облигации 155 
ипотечно кредитиране 134 
ИПС 132 
ИПС в Европа 132 
исторически аспект 175 
исторически преглед 59 
история 450 
история на България 234 
История на европейската идея 234 
история на икономиката 228 
история на информационната сигурност 450 
история на образованието 276 
история на парите 59 
история на СА 468 469 
История на Свищов 403 
история на счетоводството 403 
ИТ 445 448 449 450 451 459 
ИТ архитектура 445 451 
ИТ сигурност 449 450 
ИТ системи 448 459 
ИТ услуги 445 446 
йерархия 430 
кадри 422 425 
кадров потенциал 423 
кадрова политика 425 
кадрова политика в банките 422 
кадрови резерв 425 
Казахстан 164 
капитал 83 90 
капитал на дружество 73 
капитал на фирмата 54 
капитали 97 
капитализация на компаниите 75 
капитализация на разходите 391 
капитализъм 32 
капиталов пазар 102 151 253 
капиталов пазар в България 151 253 
капиталов фонд 105 
капиталови пазари 166 
капиталови пенсионни фондове 253 
катастрофичен риск 378 
катастрофично събитие 378 
качества на ръководителя 342 
качество на живот 190 
качество на образованието 268 271 
качество на обучението 277 
качество на персонала 428 
квалификация 184 277 
квалификация на кадрите 184 
квалификация на персонала 184 435 
квалифициран труд 277 
кейнсиански икономикс 40 
кейнсианство 40 
КЗК 208 
КЗП 208 
КИС 447 
Китай 158 224 378 
китайска икономика 158 
класация на банките 131 
класификация на стратегиите 35 
класическа теория 27 
клиент 139 197 263 
клиенти 139 205 359 452 
клиентска икономика 205 
клиентска подкрепа 205 
климат 285 287 338 
климатични изменения 338 
клъстерен модел 170 
клъстерен подход 170 
клъстери 55 193 279 325 
клъстерна политика 193 325 
клъстерни модели 170 
клъстерни обединения 325 
клъстерни структури 325 
клъстерни структури в България 325 
клъстърен подход 325 
книга за приходи 101 
КНР 158 
ковариационна матрица 77 
Кодекс за социално осигуряване 252 
Кодекс на труда 243 
коефициент на безработица 50 
коефициент на дисконтиране 88 
коефициент на задлъжнялост 90 
коефициент на ликвидност 84 91 127 139 179 335 408 
коефициент на обща ликвидност 179 335 
коефициент на плодовитост 11 
коефициент на раждаемост 11 
коефициент на рентабилност 91 
кол опция 375 
колективни инвестиционни схеми 63 72 
колективни схеми 152 
колективно инвестиране 63 152 
комисия за защита на конкуренцията 208 
комисия за защита на потребителите 208 
Комитет по разяснения на МСФО 386 
компенсации 238 
компенсация 238 
компилиране на финансова информация 415 
компютърни информационни системи 447 
компютърни програми 398 
компютърно обучение 274 
комуникации 204 360 
комуникационен мениджмънт 381 
комуникационен план 201 
комуникационна мрежа 213 
комуникационна политика 201 
комуникационна програма 201 
комуникационна система 419 
комуникационна стратегия 201 
комуникационни технологии 15 330 448 
конвенция 125 
Конвенция за международен факторинг 103 
конвергиране на инфлацията 87 
коневьдство 323 
конкурентен пазар 292 
конкурентни пазари 266 
конкурентни предимства 137 365 370 
конкурентно предимство 359 431 
конкурентноспособна икономика 47 
конкурентноспособност 39 47 203 326 367 373 431 
конкурентност 370 
конкурентоспособен бизнес 367 
конкурентоспособност 19 137 156 200 365 372 435 
конкурентоспособност в земеделието 326 
конкурентоспособност на аграрния сектор 326 
конкурентоспособност на България 137 
конкурентоспособност на икономиката 156 435 
конкурентоспособност на МСП 365 
конкуренция 137 186 352 
конкуренция във фирмите 367 
конкуретни отношения 326 
консолидиран бюджет 109 
консолидирана фискална програма 109 
конституционализъм 240 
Конституция на Европа 240 
консултански организации 184 
консумация 9 
контрабанда 110 
контрол 125 210 
контрол в администрацията 125 
контрол върху данъците 123 
контрол върху качеството 357 
контрол върху опаковките 357 
контрол върху търговията със застрашени видове 125 
контрол върху храните 357 
контрол на маркетинга 178 
контролинг 347 350 
контролинг на фирмата 347 
контролинг-система 114 
конфедерация 39 269 
конференции 49 89 193 204 296 467 
конференция 1 2 16 19 20 21 22 45 46 47 48 49 51 52 54 56 57 58 59 60 89 110 126 127 128 129 130 146 151 170 171 172 174 177 178 180 184 185 186 187 193 196 197 198 199 200 201 205 207 208 209 217 218 235 241 267 268 270 271 277 278 279 291 292 302 325 328 329 330 331 332 333 340 341 347 350 358 364 367 370 372 426 438 443 456 457 460 467 
конференция с международно участие 1 21 22 57 58 60 193 196 197 198 199 200 201 217 267 270 271 277 278 279 340 341 358 370 372 438 443 456 457 467 
конформизъм 5 
концепции 229 
концепция 65 
концепция на Кейнс 227 
кооперативи 305 
кооперативно дело в България 53 
кооперативно развитие 52 
кооперативно управление 52 
кооперации 118 
коопериране 193 
коопериране на фирми 193 
корпоративен контрол 368 
корпоративен контролинг 350 
корпоративен мениджмънт 345 350 
корпоративен модел 345 
корпоративен сектор 156 353 445 449 
корпоративен финансов мениджмънт 107 
корпоративна дейност 166 
корпоративна култура 419 
корпоративна ликвидност 107 
корпоративна политика 166 
корпоративна социална отговорност 363 
корпоративна структура 189 
корпоративна финансова политика 107 
корпоративни алианси 226 
корпоративни данъци 120 
корпоративни информационни системи 350 449 
корпоративни информационни технологии 449 
корпоративни клиенти 84 
корпоративни мрежи 228 
корпоративни спестявания 107 
корпоративни стандарти 350 419 
корпоративни финанси 107 
корпоративно кредитиране 84 
корпоративно облагане 120 
корпоративно право 363 
корпоративно управление 151 345 350 
корпоративно управление в Русия 345 353 
корпоративно управление на банките 136 
корпоративно финансиране 68 
корпорации 226 
корпорации в Русия 134 353 
корпорация 226 
корупционен индекс 16 
корупционен риск 184 
корупционна среда 16 
корупционни отношения 184 
корупционно поведение 17 
корупция 16 17 89 184 241 
корупция в обществото 16 
корупция в съдебната система 241 
корупция в управлението 16 
корупция и икономически растеж 16 
корупцията в частния сектор 16 
косвен метод 127 
косвени данъци 109 
Кохезионен фонд 413 417 
кравеферма 307 
краткотрайни активи 384 408 
кредит 84 138 140 159 336 
кредитен рейтинг 222 
кредитен ресурс 138 
кредитен риск 84 103 375 
кредити 390 
кредитиране 138 140 159 222 
кредитиране на дребно 140 
кредитиране на земеделието 335 
кредитиране на предприятието 134 
кредитиране на промишлеността 134 
кредитна политика 166 
кредитни взаимоотношения 138 
кредитни институции 135 
кредитни организации 422 424 
кредитни продукти 140 
кредитно известие 405 
кредитодател 138 
кредитоспособност 84 139 335 
криза 26 93 140 190 229 255 353 356 
криза на финансовите пазари 43 
кризата в България 190 
кризи 32 
кризисна икономика 74 190 
кризисно управление 99 
криптография 450 
криптографска защита на данни 450 
критерии за оценка 447 
КРМСФО 386 
КРМСФО 16 386 
крупен бизнес 353 
КСО 111 252 
култура на обслужването 208 
култура на персонала 208 
култура на предприемачеството 358 
културни фактори 13 
купувач 195 
купуваческо поведение 195 
Курт Левин 429 
ландшафт 332 
латентни променливи 202 
легална емиграция 12 
лечебни заведения 200 
либерализация 185 292 
либерализация на икономиката 292 
лидерство 342 
лизинг 48 103 
лизингодател 48 
лизингополучател 48 
лизингът на персонал 48 
ликвиден риск 149 375 
ликвидни активи 107 
ликвидност 91 93 139 222 
линеен метод 406 
Лисабонска конвенция 46 217 
Лисабонска стратегия 1 46 172 217 
Лисабонска стратегия на ЕС 172 217 
Лисабонският договор 46 217 
лихвен риск 21 375 
лихвен спред 128 
лихвени проценти 137 
лихви 390 
лично застраховане 261 
ловен туризъм 462 
логаритми 42 
логаритмични функции 42 
лозаро-винарски район 330 
лозаро-винарски сектор 330 
лозаро-винарско производство 328 330 
лозарски район 328 
лозарски стопанства 330 
лозарство и винарство 330 
магистърско обучение 280 
Майкъл Портър 367 
макроикономика 38 40 156 
макроикономическа криза 155 222 
макроикономическа политика 156 222 
макроикономическа рамка 128 
макроикономическа среда 218 
макроикономическа стабилност 222 302 
макроикономическа стратегия 128 156 
макроикономическа устойчивост 232 
макроикономически показател 254 
макроикономически показатели 128 156 218 254 
макроикономически показатели в България 218 
макроикономически промени 155 
макроикономически фактори 13 
макроикономическо развитие 156 
макрополитическа функция 130 
макросреда 137 
малки и големи предприятия 189 
малки и средни предприятия 184 185 186 188 190 275 360 365 366 436 
малки и средни предприятия в България 184 186 190 
малки и средни предприятия в ЕС 360 
малки и средни фирми 184 
малки предприятия 188 189 
малкият и среден бизнес 185 
малко предприемачество 188 189 
малък и среден бизнес 188 
манипулации 438 
маркетинг 178 202 203 205 260 358 
маркетинг в застраховането 260 261 
маркетинг в туризма 261 
маркетинг и управление в образованието 198 
маркетинг на взаимоотношенията 202 
маркетинг на фирмата 203 
маркетингов мениджмънт 200 205 347 
маркетингов микс 203 
маркетингов план 178 
маркетингов подход 178 205 
маркетингова концепция 178 
маркетингова отчетност 197 
маркетингова политика 140 203 
маркетингова политика на банките 140 
маркетингови взаимоотношения 197 205 
маркетингови изследвания 358 
маркетингови комуникации 202 203 205 
маркетингови подходи 200 
маркетингови разходи 202 
маркетингово изследване 197 
маркетингово планиране 260 
маркетингово управление 198 
марки 202 
марксистка доктрина 32 
маслодайни култури 320 
математическа статистика 42 
математически методи 42 
математически методи в икономическите науки 42 
материали 357 
материални запаси 101 
матрица 77 
МВФ 8 92 222 227 234 
медиен имидж 381 
медиен пазар 352 
медии 352 381 
медийна индустрия 352 
медийна политика 352 
медийно регулиране 352 
медицинска застраховка 266 
медицински персонал 290 
медицински персонал в лечебните заведения 290 
медицинско застраховане 259 
медицинско застраховане в Русия 259 
медицинско застраховане в САЩ 265 
междубанков заем 143 
междубанков пазар 143 
междубанкова конкуренция 137 
междубанкова система 143 
междудържавни отношения 29 
международен аутсорсинг 346 
международен банков бизнес 133 
международен бизнес 219 220 
международен валутен фонд 92 
международен мениджмънт 220 
международен тероризъм 20 
международен туризъм 194 
международен туристически пазар 194 
международен факторинг 103 
международен финансов пазар 215 
международна банкова дейност 129 
международна банкова система 215 
международна икономика 172 
международна конкурентоспособност 379 
международна конференция 19 39 47 204 277 
международна миграция 10 
международна научна конференция 110 146 193 205 296 347 350 467 
международна организация 238 
международна отговорност на държавата 238 
международна политика 234 
международна система 285 
международна среда 418 
международна търговия 125 161 172 207 224 326 
международни банки 133 
международни валутни отношения 214 
международни задължения 238 
международни икономически отношения 219 225 346 
международни одиторски стандарти 413 415 417 
международни организации 238 
международни пазари 83 172 186 207 366 
международни пощенски пратки 210 
международни резерви 141 
международни стандарти за финансови отчети 386 412 
Международни счетоводни стандарти 101 412 
международни трансакции 216 
международни туристически организации 465 
международни туристически услуги 194 
международни финанси 104 215 
международни финансови пазари 222 
международно право 238 
международно правонарушение 238 
международно разделение на труда 216 
международно финансово управление 222 
международноправни разпоредби 238 
междунационални корпорации 228 
междуобщинска интеграция 250 
междурегионално сътрудничество 167 
междуфирмени мрежови обединения 55 
междуфирмени отношения 344 
междуфирмено сътрудничество 188 
мениджмънт 176 341 344 347 350 423 
мениджмънт в Япония 351 
мениджмънт на бизнеса 354 355 455 
мениджмънт на здравеопазването 200 
мениджмънт на кадрите 351 
мениджмънт на персонала 419 420 424 
мениджмънт на професионалната квалификация 351 
мениджмънт на човешките ресурси 428 
мениджър 342 
мениджърска дейност 105 
мениджърски подходи 105 
месечен доход 121 
месечна заплата 49 
месечни доходи 121 
месни продукти 9 
месо 9 308 324 
месо и месни продукти 9 
месодайно говедовъдство 308 324 
месодобивна индустрия 324 
местен бюджет 106 
местни финанси 71 
местно самоуправление 71 
местно управление 250 
метали 221 
металургична промишленост 75 
метод на управление 178 
методика на висшето образование 268 
методика на обучението 268 280 
методика на семинара 280 
методологически основи 452 
методологически подход 344 
миграционни процеси 12 
микропредприятие 189 
микропредприятия 189 
микроравнище 154 
милиардери 33 
минимизиране на разходи 142 
Министерство за околната среда и водите 125 
мисли за парите 59 
митни сборове 210 
митническа администрация 212 236 
митническа дейност 212 
митническа декларация 124 210 212 
митническа документация 211 212 
митническа информационна система 212 
митническа политика 212 213 
митническа политика на България 212 213 
митническа проверка 124 
митническа система 212 213 
митнически контрол 124 125 
митнически контрол на пътниците 124 
митнически нарушения 124 
митнически органи 125 210 
митнически отношения 211 
митнически правилник 124 
митнически процедури 213 
митническо деклариране 124 210 
митническо законодателство 212 236 
митническо обслужване 124 
митническо оформяне 211 
митническо право 236 
млекопроизводство 307 
мляко и млечни продукти 9 
многослойни бутилки 442 
мобилни устройства 144 
мобилно банкиране 144 
мобилност на образование 454 
модел на Портер 370 
модел на Хофтстеде 430 
модели за оценка 74 
модели за управление 344 
модели на маркетинга 344 
модели на управление 19 
моделиране на риска 364 
модернизация 43 154 
модернизация на висшето образование 283 
модернизация на предприятията 365 
модернизация на селското стопанство 303 
модерно земеделие 317 
модерно общество 4 
МОН 232 
монетаризъм 32 36 
монетаристична теория 36 
монетаристки теории 36 
монетарна икономика 100 
монетарна политика 44 
монетарна теория 36 
монети 59 
монетно дело 59 
мониторинг 178 201 
мониторинг и контрол 201 
монопол 177 293 
монополи 293 
МОТ 363 
мотивационен подход 432 
мотивация 263 277 368 429 432 
мотивация в управленската дейност 342 
мотивация на персонала 263 432 
мотивация на ръководителя 342 
мотивация на студентите 277 
мотивация на управлението 432 
мотивация на човешките ресурси 429 
мотивация на човешкото поведение 429 
мотивиране 432 
мотивиране на човешките ресурси 428 
мотивираност 428 
мрежи 55 
мрежов маркетинг 55 
мрежова икономика 434 
мрежова организация 55 
мрежови подход 434 
мрежови структури 189 228 434 
МСА 228 
МСП 185 186 188 190 340 365 
МСС 8 21 412 
МСС 16 383 410 
МСС 39 409 
МСС 41 385 400 401 
МСФО 386 412 
МСФО 3 388 
МСФО 39 407 
МСФО 7 409 
мултимедии 453 
мултинационални корпорации 228 
мултифункционално земеделие 329 
муниципална собственост 106 
муниципално образование 106 
муниципално управление 106 
мърчандайз 206 
мърчандайзер 206 
мърчандайзинг в туризма 206 
мърчандайзингов план 206 
мърчандайзингова стратегия 206 
наемане на работници и служители 48 
наети активи 389 
наети ДМА 389 
наказателна отговорност 125 
наказателна разпоредба 125 
наливни вина 330 
намалена стойност 199 
намаляване на риска 3 
напитки 441 
наркомания 235 
наркотици 235 
наркотични вещества 235 
нарушение 238 
нарушение на правилата 238 
нарушения 125 
население 9 
НАССР 203 
насърчаване на продажбите 199 
насърчаване на раждаемостта 10 
Натура 2000 332 
наука 66 
наука и бизнес 278 279 
наука и образование 66 
наукоемки услуги 340 
научен семинар 280 
научна конференция 2 19 20 21 22 39 47 49 56 57 58 59 60 110 127 146 178 187 193 196 197 198 199 200 201 204 205 217 218 235 241 267 269 270 271 277 278 279 296 340 341 347 350 358 370 372 438 443 456 457 464 467 
научни доклади 89 
научни кадри 281 
научни трудове 74 83 114 232 234 375 432 
научни трудове по икономика 74 83 114 232 234 375 
научно-педагогическа работа 281 
научно-практическа конференция 45 46 48 51 52 54 126 128 129 130 151 170 171 172 177 180 184 185 186 207 208 209 218 268 291 292 302 325 328 329 330 331 332 333 364 367 426 460 
научно-технически прогрес 128 
национален план 125 
Национален план за развитие 125 325 
национализация 293 
национална агенция по акредитация 277 
национална аграрна политика 327 
национална агроекологична програма 329 
национална икономика 171 220 435 
национална икономика на България 171 
национална платежна система 132 
Национална система за висше образование 283 
национална стратегическа референтна рамка 268 
национална стратегия за регионално развитие 268 
национални валути 214 
национални отношения 234 
Национални счетоводни стандарти 48 
национално стопанство 177 
начислени приходи 91 
начислени разходи 91 
небанкови институции 458 
небанкови финансови институции 41 458 
небанково финансиране 458 
невидими активи 371 
недвижим имот 51 
недвижима собственост 51 
недвижими имоти 51 
недвижими имоти в България 51 
недвижимо имущество 51 
недвижимост 51 
нелихвени разходи 109 
нематериални активи 406 
нематериални ресурси 371 
неоиндустриализъм 25 
неоинституционализъм 38 
неокласически подход 44 
неолиберална глобализация 229 
непарични вноски 393 
неравенство на доходите 13 
несистематичен риск 375 
нестопанска цел 114 
нестопански сектор 114 
несъстоятелност 57 
несъстоятелност на предприятието 57 
нетна инвестиция 386 
нетна печалба 126 
нетърговски организации 392 
нефинансови инвестиции 24 
нефинансови организации 74 
нефинансови предприятия 209 
нефт 221 
НИОКР 162 301 
НИРД 340 
НИС 162 
ниски доходи 9 
нобелови награди 1 
нова икономика 25 176 372 
новаторско мислене 165 
нови продукти 128 
нови технологии 25 442 
нормативна база 356 
нормативна регламентация 145 
нормативна уредба 180 393 
нормативни актове 208 
нормативни документи 363 
ноу-хау 340 
обединена Европа 240 
обединени европейски електроенергийни системи 301 
обезщетение 238 
обезщетения 238 
облагаем доход 121 
облагане 121 
облагане на физически лица 119 
облагане с патентен данък 122 
облигации 41 83 
облигационен пазар 85 
обмен на знания 169 
обмен на информация 213 
обменен курс 88 
обработваща промишленост 360 
образование 1 60 66 267 268 269 271 274 372 
образование в ЕС 60 
образование в Русия 273 
образование за икономисти 283 
образование на възрастни 271 
образователен клъстер 279 
образователен процес 453 
образователна дейност 454 
образователни услуги 268 270 
обратен валутен курс 155 
обръщаемост на активите 90 
обръщаемост на пасивите 90 
обучение 10 46 247 433 435 444 
обучение във ВУЗ 280 282 453 
обучение на възрастни 10 272 
обучение на кадри 277 
обучение на кадрите 436 
обучение на мениджъри 274 
обучение на персонал 424 
обучение на персонала 359 433 435 
обучение на преподаватели 268 
обучение на работното място 436 
обучение на служители 247 
обучение на студенти 277 282 457 
обучение по информатика 457 
обучение по финанси 272 
общ европейски бюджет 413 
обща аграрна политика 310 329 
Обща селскостопанска политика 310 326 327 329 332 
обществен посредник 237 
обществени поръчки 395 
обществено развитие 14 
общество на знанието 343 
община 198 
общинска дейност 250 
общинска образователна система 198 
общинска собственост 106 166 
общински бюджет 106 
общински разходи 106 
общински финанси 106 
общинско управление 250 
общинско финасиране 166 
общозастрахователно дружество 73 
овощарски култури 311 
овощарство 311 315 
одит 205 416 417 
одитен комитет 111 416 
одитен орган 413 417 
одитен риск 374 
одитна дейност 413 414 417 
одитна пътека 414 
одиторска дейност 416 
одиторска работа 415 416 
одиторски екип 416 
одиторски контрол 416 
одиторски стандарт 415 
одиторски услуги 415 
ОИСР 247 
околна среда 30 288 289 
околна среда в България 289 
окрупнени отраслови групи 171 
олигополна пазарна структура 228 
омбудсман 237 
омбудсмана в България 237 
онлайн 225 
онлайн банкиране 144 
онлайн екосистема 455 
онлайн информация 225 
онлайн обучение 274 275 
онлайн разплащания 446 
ООН 227 
опазване на околната среда 285 287 289 297 300 
опазване на почвата 332 
опазване на средата 289 
опаковка 357 
опаковка на храни 357 
опаковка на хранителни продукти 357 
опаковки 286 
опаковъчен сектор 442 
опаковъчна дейност 442 
опаковъчна индустрия 442 
опаковъчни материали 286 442 
опаковъчни продукти 442 
оперативен контролинг 347 
оперативна дейност 180 
оперативна печалба 467 
оперативни програми 39 180 231 
оповестяване 383 
ОПП 91 
оптимизация 80 
опции 375 
опцион 76 407 
опционен договор 120 
опционни сделки 120 
организации на производители 180 
организационен капитал 431 
организационна култура 419 432 
организационна промяна 429 
организационна психология 419 
организационна стратегия 371 
организационна структура 432 
организационна структура за управление 432 
организационни иновации 2 
организационни стратегии 371 
организационно изграждане 434 
организационно поведение 432 
организационно проектиране 431 
организационно развитие 431 434 
организационно стимулиране 431 
организация 2 421 432 
организация и управление 192 432 
организация на образованието 273 
организация на обучението 268 
организация на счетоводството 387 
организация на труда 426 
организация на управлението 377 
организация на фирмата 421 
органични производства 319 
органично земеделие 319 
органично земеделие в ЕС 319 
органично производство 319 
осигурителна вноска 121 
осигурителна информация 380 
осигурителни вноски 111 121 
осигуровки 123 
осигуряване на информация 380 
основен лихвен процент 128 
основни средства 339 392 
ОСП 310 321 322 326 327 332 
ОСП на ЕС 326 
остатъчна стойност 410 
осъвременяване на пенсиите 252 
отложено плащане 139 
относителен дял 207 
отношения с клиенти 197 359 
отпадъци 289 
отпадъчни води 289 
отпадъчни продукти 442 
отраслов пазар 35 
отраслова структура 360 
отчет за приходи 397 
отчет на БНБ 367 
отчет на паричните потоци 91 127 
отчети 58 
отчетна стойност 394 
отчитане на амортизациите 410 
отчитане на амортизацията 400 
отчитане на бизнес комбинации 388 
отчитане на биологични активи 401 
отчитане на ДМА 394 
отчитане на лихви 390 
отчитане на придобиването 401 
отчитане на приходи 397 
отчитане на разход 400 
отчитане на разходите 384 
отчитане на разчети 101 
отчитане на разчетите 101 
отчитане на хеджирането 386 
офшорен бизнес 437 
офшоринг 10 437 
офшорни работни места 437 
офшорни услуги 437 
охрана на околната среда 285 
оценка на платежоспособността 458 
оценка на проекти 231 
оценка на риска 377 
оценка на стойността 73 
оценки по справедлива стойност 409 
оценяване 201 
оценяване на активи 383 
оценяване на дълготрайни активи 383 
оценяване на финансови активи 409 
оценяване на финансови пасиви 409 
ОЧЭС 214 219 
пазар 242 
пазар на деривати 81 
пазар на земеделски земи 333 
пазар на недвижима собственост 51 
пазар на недвижими имоти 51 
пазар на облигации 83 
пазар на образователни услуги 270 
пазар на потребителски стоки 209 
пазар на стоки 242 
пазар на труда 10 45 47 48 146 421 437 
пазар на труда в България 45 
пазара в Германия 225 
пазарен контрол 326 
пазарен портфейл 375 
пазарен риск 21 375 
пазари 93 
пазарна власт 177 
пазарна дисциплина 143 
пазарна ефективност 41 154 
пазарна икономика 8 41 171 188 222 380 
пазарна икономика в България 171 
пазарна капитализация 41 
пазарна ориентация 178 
пазарна система 178 
пазарна стойност 51 
пазарни механизми 23 
пазарни отношения 302 
пазарни принципи 177 
пазарни субекти 356 
пазарни цени 177 
пазарно развитие 465 
панаири 225 
паневропейски инструменти 132 
парадигма 65 455 
парадигма на финансовите пазари 190 
пари 29 59 92 100 356 
паричен еквивалент 127 
паричен подход 29 
паричен поток 75 91 127 
Паричен съюз в Европа 87 
парична икономика 34 
парична инфлация 29 
парична наличност 127 
парична политика 92 
парична теория 36 
парични запаси 107 
парични натрупвания 107 
парични плащания 127 
парични потоци 126 127 375 
парични потоци от инвестиционна дейност 91 126 
парични потоци от оперативна дейност 91 
парични потоци от финансова дейност 91 
парични преводи 216 446 
парични приходи 101 
парични спестявания 107 
парични средства 127 139 
парично управление 29 
партньорски отношения 369 
партньорство 182 344 369 
пасиви 90 
патентен данък 122 
педагогика 276 
педагогическа дейност 276 
педагогически кадри 281 
пенсии 149 252 257 
пенсиите в Русия 149 
пенсионери 9 
пенсионна възраст 9 10 
пенсионна застраховка 257 
пенсионна политика 10 257 
пенсионна реформа в Русия 149 
пенсионна система 257 
пенсионни реформи 252 
пенсионни системи 257 
пенсионни услуги 253 
пенсионни фондове 149 253 
пенсионно дело 257 
пенсионно застраховане 257 
пенсионно осигуряване 251 252 257 
пенсионноосигурителна защита 251 
пенсионноосигурителна система 251 
пенсия 257 
персонал 48 119 421 423 426 
персонал на предприятието 420 
персонален маркетинг 205 
персонални продажби 360 
петролен бизнес 354 
печалба 140 
пилотен клъстер 193 
пилотни проекти 193 
пирамидални структури 79 
пирамиди 79 
писмо 210 
питейни продукти 170 
планиране 201 381 
планиране на стажа 268 
планова икономика 34 
планово регулиране 349 
планово стопанство 349 
планово управление 349 
пластмаси и пластмасови изделия 286 
платежен надзор 132 
платежна система 132 
платежни системи 132 
платежоспособност 179 458 
платежоспособност на предприятието 179 
платено обучение 281 
плащания 452 
плодове 9 315 318 
плододаващи трайни насаждения 318 
площи на земеделските култури 335 
плурализъм 352 
поведение на персонала 419 
поведенческа икономика 70 356 
поглъщане на компании 226 
подбор 190 
подбор на кадри 190 268 
подбор на кадрите във фирмата 190 
подбор на персонал 190 422 424 
подбор на специалисти 268 
подготовка на кадри 358 425 
подобряване на образование 268 
подоходно облагане 121 
подпомагане 39 
подходи 421 
подчинен 5 
показатели за ефективност 467 
показатели за ликвидност 467 
показатели за рентабилност 91 467 
показатели за финансова автономност 467 
покупка на земя 51 333 
покупки 195 
покупко-продажба 51 333 
пол 7 
политика на ЕС 185 208 
политика по заетостта 45 
политико-икономическа мисъл 44 
политическа доктрина 18 
политическа корупция 16 
политическа психология 5 
политическа реклама 5 
политическа стабилност 234 
политически аспекти 227 
политически елит 234 
политически идеи 18 
политически преход 234 
политически промени 234 
политически риск 20 375 
политически фактори 13 
политически цели 356 
положителна репутация 388 
популизъм 18 
портфейл 76 
портфейлен подход 76 
портфейлна теория 77 
последващи разходи 389 
посткейнсиански метод 34 
постсъветска икономика 32 
потребител 196 371 
потребители 202 205 371 
потребители на пощенски услуги 15 
потребителска защита 196 
потребителска преданост 205 
потребителска ценност 439 
потребителски пазар 209 
потребителски предпочитания 371 
потребителски риск 364 
потребителски сектор 371 
потребителски стоки 209 
потребителски цени 87 
потребителско кредитиране 51 
потребителско търсене 328 371 
потребление 209 356 
потребление на енергия 291 292 
потребление на услуги 443 
потребление на храни 327 
потребности 356 
пощенски картички 210 
пощенски пратки 210 
пощенски услуги 15 
ППИД 91 
ППОД 91 
ППФД 91 
права на гражданите 239 
права на потребителя 196 208 
права на собственост 426 
правителствена информация 380 
правителствена политика 302 
правна уредба 244 
правни аспекти 244 
правомощия 217 
практика 268 
практически аспекти 460 
пране на пари 89 
превенция 89 
преговори 204 
предварителен контрол 395 
предварително обучение 268 
предприемач 361 
предприемаческа дейност 189 360 362 
предприемачески процес 361 
предприемачество 169 185 361 362 432 
предприемачество - социален аспект 362 
предприемачество и ЕС 360 
предприемачество-образование 278 
предприемачи 358 
предприсъединителен период 232 
Предприсъединителна икономическа програма 232 
предприсъединителни инструменти на ЕС 232 
предприсъединителни програми 230 232 
предприсъединителни фондове 230 
предприятия 111 359 425 
предприятия с нестопанска цел 397 
презастраховане 378 
президент 173 
президентство на САЩ 173 
преки данъци 109 
преки инвестиции 105 
преки чуждестранни инвестиции 128 171 172 218 437 
преобразуване 117 
преобразуване на предприятия 368 
преоценка на активи 117 
преподаване на икономическа теория 21 
преподаване по финанси 21 
преразпределение 40 
престъпна дейност 235 
престъпни мрежи 235 
престъпност в България 235 
прехвърляне 402 
преход 185 
преходна икономика 143 188 214 
привлечен капитал 128 
привлечен капитал в банките 128 
привлечени средства 140 
привлечени средства в банките 140 
пригранично сътрудничество 224 
придобиване на компании 368 
приемственост 30 
признаване на активи 383 
приложение 279 
природа 288 
природни бедствия 378 
природни ресурси 288 
присъединителен процес 185 
присъединяване към Европейски съюз 185 232 
присъединяване към ЕС 185 232 
присъединяване на България към ЕС 185 232 
приходи 121 209 397 
приходи - разходи 326 
приходи и разходи 326 
причини за кризата 43 86 
проблем 154 
проблеми 45 159 166 209 412 
проблеми в здравеопазването 254 
проблеми на науката 269 
проблеми на образованието 269 
проблеми на обучението 269 
провеждане на избори 239 
прогнози 183 
прогнозиране 85 443 
програма "САПАРД" 302 335 
програма за развитие 39 
Програма за развитие на селските райони 233 302 
програма ИСПА 230 
програма конкурентоспособност 231 
програма САПАРД 180 230 
програма ФАР 193 230 
програми за обучение 433 
програмно бюджетиране 166 
продавач 211 
продажба 139 
продажба на земя 51 333 
продажба на кредит 139 
продажби 90 139 199 
продажби на дребно 382 
продажби на кредит 139 
продажби на стоки 438 
проект по програма ФАР 193 
проектен екип 379 
проекти 374 461 
проектиране 451 
проектно управление 231 379 
проектно финансиране 68 
прозрачност на банковите отчети 58 
производител 330 344 
производителност на труда 46 260 
производствена инфраструктура 426 
производствени кооперации 53 
производствени структури 322 
производство на биогаз 297 
производство на вино 328 330 
производство на зеленчуци 315 
производство на зърно 316 
производство на месо 324 
производство на наркотици 235 
производство на пшеница 183 326 
производство на селскостопанска продукция 304 
производство на храни 287 327 
производство на царевица 183 
производство на цигари 110 
промени в икономиката 232 
промени в МСС 385 
промишлени предприятия 288 
промишлено предприятие 288 
промишлено производство 25 
промоционални продажби 199 
промяна 430 
промяна на климата 338 
просветно дело 276 
просвещение 276 
професионално образование 46 
професионално обучение 46 247 
професионално обучение в предприятията 424 436 
професионално развитие 247 277 
професионално развитие в България 277 
ПРСР 233 321 
психологически аспект 342 
публикуване на финансови отчети 58 
публичен сектор 166 182 248 414 
публична администрация 244 247 248 249 
публични пенсии 251 
публични разходи 60 
публични регистри 245 
публични средства 256 
публични услуги 248 
публични фондове 256 
публично управление 248 
публично-частни партньорства 250 
публично-частно партньорство 182 192 
пут опции 375 
ПЧИ 128 147 171 172 218 
ПЧИ в България 147 218 
ПЧП 182 192 
пшеница 183 326 
пъблик рилейшънс 201 380 381 
работа в екип 379 
работа за студенти 268 
работа след пенсиониране 10 
работна заплата 49 121 421 
работна заплата в България 49 
работна сила 10 48 290 421 
работни места 146 
работник 263 
работници 263 
работодател 48 
равнище на безработица 50 
раждаемост 10 11 
развиващи се страни 146 
развитие 45 434 
развитие в управлението 434 
развитие на земеделието в България 180 332 
развитие на икономиката 3 39 154 171 222 
развитие на кадрите 433 
развитие на компаниите 226 
развитие на общините 250 
развитие на организацията 434 
развитие на пазара 45 51 254 
развитие на персонала 359 
развитие на регионите 168 
развитие на селските райони 233 
развитие на селското стопанство 303 308 
развитие на човешките ресурси 434 436 
развитие на човешкия фактор 434 
разделно сметосъбиране 286 
размяна на стоки 142 
разпределение на доходите 13 
разпределение на капитала 142 
разрешителен режим 211 
разходи 109 177 391 
разходи в здравния сектор 254 
разходи за данъци 411 
разходи за здравеопазване 254 
разходи за образование 60 267 
разходи за подобрения 384 
разходи за продажба 411 
разходи за производство 442 
разходи за ремонт 384 
разходи на банките 140 
разходи на домакинства 254 
разходи на домакинствата 254 
разходи на предприятието 411 
разходи по продажби 411 
разходна структура на БВП 159 
районни бюджети 166 
рапица 320 
растениевъдство 183 309 
растения 400 
ре-брендинг 202 
реален сектор 28 
реализация 52 201 
реална икономика 166 
регион 168 169 
регионализация на икономиката 228 
регионална география 169 
регионална икономика 169 
регионална икономика на България 167 
регионална иновационна политика 169 
регионална инфраструктура 464 
регионална политика 167 
регионална политика на ЕС 167 
регионално планиране 167 
регионално развитие 166 
регионално управление 302 
регистрация и идентификация на икономически оператори 212 
регистър 245 
Регламенти на ЕС 125 374 
регулиране 40 
регулиране на финсовия пазар 222 
регулиране на цените 57 
режим на внос 210 
режим на износ 210 
резервна валута 92 
реинженеринг 204 434 
реинженеринг в бизнеса 434 
реинженеринг на предприятията 434 
реинженерингов маркетинг 204 
рекапитализация 391 
реклама 438 439 440 
реклама в списания 225 
реклама на стоки 438 
рекламация 208 
рекламация на стоки 208 
рекламен ефект 440 
рекламен текст 438 
рекламна дейност 438 440 
рекламна ефективност 440 
рекламна информация 438 
рекламна политика 438 
рекламна политика на фирмата 439 
рекламни инвестиции 439 
рекламни продукти 438 
рекламно въздействие 438 440 
ремонти за разход 384 
рентабилност 90 336 
рентабилност на инвестициите 336 
рентабилност на паричния поток 91 
рентабилност на продажбите 90 171 
републикански бюджет 109 
репутация 388 
реституция 238 
реструктуриране 420 
ресурси 370 
ресурсна стратегия 370 
РЕТ 442 
РЕТ бутилки 442 
рефинансиране 137 
реформа 232 
реформи в банковия сектор 135 
реформи в селското стопанство 310 
рецесия 61 94 99 
рециклиране 286 
рециклиране на пластмаси 286 
риба и рибни продукти 9 
риск 3 74 191 288 364 377 
риск в застраховането 261 
риск в земеделието 180 
риск мениджмънт 82 149 191 261 375 377 378 
риск мениджмънт в предприятието 191 
риск мениджмънт консултанти 82 
риск мениджър 376 
риск на застрахования 261 
риск от неплащане 74 
риск-мениджмънт 3 261 375 
рисков капитал 102 105 152 
рискова ситуация 170 364 
рискови предприятия 191 
рискови фактори 3 
рискови финансови операции 458 
рискови фондове 102 
рисково инвестиране 102 
рисково презастраховане 378 
рисково събитие 364 378 
рискът в застраховането 261 
рубла 104 
Русия 32 69 104 113 135 164 224 349 424 
руска икономика 104 
руски банки 78 
руски банков сектор 135 141 
руски застрахователен пазар 258 
руски корпорации 345 353 
руски финансов пазар 69 
руски фондов пазар 72 
руско-китайски икономически отношения 224 
руско-китайско сътрудничество 224 
ръководител 52 434 
ръководни кадри 136 
ръководство на фирмите 369 
СА 8 16 52 54 73 91 108 147 152 153 154 170 176 177 179 186 207 210 220 251 255 268 290 304 356 397 408 421 426 433 439 460 466 
СА докторант 63 128 129 130 170 292 328 330 
САПАРД 180 230 302 335 
сатисфакция 238 
САЩ 102 
сборник 1 39 206 359 462 463 465 
сборник доклади 1 2 16 19 20 21 22 39 45 46 47 48 49 51 52 54 56 57 58 59 60 74 83 89 110 114 126 127 128 129 130 146 151 170 171 172 174 177 178 180 184 185 186 187 193 196 197 198 199 200 201 204 205 207 208 209 217 218 232 234 235 241 267 268 269 270 271 277 278 279 291 292 296 302 325 328 329 330 331 332 333 340 341 347 350 358 364 367 370 372 375 426 432 438 443 456 457 460 464 467 
сборник доклади от конференция 16 19 39 45 46 47 48 49 51 52 54 89 126 127 128 129 130 151 170 171 172 174 177 178 180 184 185 186 193 201 204 207 208 209 217 218 268 269 277 291 292 302 325 328 329 330 331 332 333 364 367 426 438 456 457 460 464 467 
сборник от доклади 464 
световен пазар 68 221 
световен фондов пазар 70 
световна банка 227 
световна банкова практика 89 
световна банкова система 215 
световна икономика 28 33 61 160 220 
световна икономическа криза 26 175 222 327 
световна криза 28 32 43 158 
Световна търговска организация 227 
световна финансова криза 61 69 79 97 258 409 
световна финансова система 69 
световната финансова криза на 21 век 222 
световни цени 221 
световно земеделие 314 
световно производство 316 
Свищов през Възраждането 403 
свободни икономически системи 153 
сегментация на пазара 85 
секюритизация 222 
селска икономика 331 
селски райони 182 233 294 302 
селски райони в България 302 
селски туризъм 462 464 
селски туризъм в България 464 
селско развитие 331 464 
селско стопанство 302 312 313 316 318 323 
селско стопанство в ЕС 306 307 314 315 319 
селско стопанство в Румъния 337 
селско стопанство на Русия 181 
селскостопанска наука 303 
селскостопанска политика 302 303 327 
селскостопанска политика на ЕС 310 317 
селскостопански култури 318 
селскостопански сектор 302 
селскостопански стоки 327 
селскостопанско развитие 310 
селското стопанство в Турция 313 
семейна ферма 305 
сертификат 125 
сертификат за произход 211 
сертификати 125 
симпозиум 206 359 462 463 465 
симулакър 28 
симулационен анализ 28 
синергетичен ефект 371 
синергия 133 
система за брутен сетълмент 132 
система за разплащане 460 
система за сигурност 447 
система за социално подпомагане 6 
система за стратегическо управление 151 
система за управление 151 
система Кайзен 3 
система от показатели 359 
система от стратегии 151 178 
систематичен риск 375 
системен подход 178 
системи за контрол 108 
системи за образование и обучение 283 
системи за финансово управление 108 
скандинавски страни 169 
скриптови програми 444 
сливане 226 
сливане и поглъщане 226 
сливане на компании 226 368 
сливания и поглъщания 133 368 
сливания и поглъщания на банки 133 
слово 468 
слънчева енергия 301 
сметкоплан 397 
Сметна палата 217 
Сметна палата на ЕС 217 
смяна на работата 421 
собствен капитал 90 96 126 
собствено производство 328 
соларна енергия 291 
солидарност 4 
софтуерни продукти 449 
социален диалог 243 
социален капитал 24 343 431 463 
социален субект 334 
социална дейност 201 
социална дискриминация 284 
социална диференциация 284 
социална закрила 6 
социална икономика 232 
социална манипулация 5 
социална оценка 361 
социална пазарна икономика 4 
социална политика 6 
социална политика на България 6 
социална психология 5 
социална работа 7 
социална теория 284 
социални осигуровки 123 
социални последици 326 
социални проблеми 7 420 
социално - икономическо развитие 177 
социално дело 6 
социално неравенство 15 
социално неравенство в Русия 14 
социално осигуряване 251 252 
социално подпомагане 6 
социално прогнозиране 251 
социално развитие 168 
социално управление 8 
социално-икономическа политика 181 
социално-икономически вреди 288 
социално-икономическо развитие 343 
социологическа стратегия 334 
социологически изследвания 334 
социологическо изследване 15 
спад 140 
спекулативен капитал 81 
спестявания 142 
справедлива стойност 409 
сравнителен анализ 60 152 
сравнителни предимства 326 
среден доход 14 
средна работна заплата 121 
средни предприятия 189 
средно образование 277 
средносрочен план 222 
средносрочно планиране 222 
средства 100 
средства от ЕС 413 417 
СС 16 389 393 400 402 
СС 18 116 
СС 4 410 
СС 40 402 
СС 41 400 
стагнация 61 
стажантски програми 268 
стажове 268 
стандарт 415 
стандарти 363 
стандарти за вътрешен одит 414 
статистика на раждаемостта в България 11 
статистико-демографски анализ 11 
статистическа информация 216 
статистически данни 11 290 
статистически методи 42 
статистическо изследване 435 
статистическо моделиране 199 
статичен синергизъм 371 
стейкхолдери 363 
стил на ръководство 419 432 
стойност на капитала 96 
стойностно базиран мениджмънт 348 
стока 438 
стоки 438 
стоков пазар 221 
стоков риск 375 
стокооборот 441 
стопанска дейност 114 463 
стопанска информация 8 
стопанска операция 116 
стопанска отчетност 8 
стопански процес 359 
стопански процес в предприятието 359 
стопанско управление 8 
стохастични модели 44 
страна-домакин 146 
страни от ЕС 60 
страни от Източна Европа 143 
страни от Ценрална Европа 143 
страни-членки на ЕС 114 330 
страните в Европа 360 
страните на ЕС 360 
стратегии 138 204 359 
стратегии в политиката 359 
стратегии в управлението 151 
стратегии на предприятието 151 
стратегии на управлението 151 
стратегиите във фирмата 151 
стратегическа ориентация 145 
стратегическа политика 47 150 
стратегически контролинг 347 
стратегически маркетинг 178 
стратегически маркетингов план 178 
стратегически мениджмънт 348 354 355 
стратегически модели 150 
стратегически план 355 
стратегически проекти 47 
стратегически промени 355 
стратегически риск 377 
стратегически сдружения 354 
стратегически съюзи 354 
стратегически управленски контрол 373 
стратегически управленски отчет 373 
стратегически управленски процес 354 355 
стратегически цели 348 
стратегическо позициониране 439 
стратегическо управление 189 370 371 373 
стратегическо управление във фирмата 371 
стратегия за развитие 43 300 462 
стратегия на бизнеса 348 
стратегия на пазара 47 
стратегия на развитие 355 
стратегия на управление 355 461 
стратегия на фирмата 370 
строителна дейност 360 
строителство 360 
структура 41 
структура на заетостта 45 146 
структура на капитала 90 
структура на персонала 420 
структура на предприятието 191 
структурен капитал 427 463 
структурна политика 39 
структурна промяна 189 
структурни изменения 147 
структурни промени 28 108 147 
структурни реформи в Русия 28 
структурни фондове 39 167 230 
структурни фондове на ЕС 39 167 230 413 417 
студенти 268 270 277 456 457 
студенти по икономика 280 
студентска научна конференция 2 20 56 59 187 235 241 
студентска политика 268 
студентска практика 268 
студентски уеб сървър 456 
студентско образование 277 456 457 
СУБД 457 
субсидии 217 
субсидия 267 
суровини 221 
СФУК 108 
счетоводен баланс 127 408 
счетоводен отчет 392 
счетоводен финансов резултат 118 
счетоводна амортизация 406 
счетоводна дейност 387 
счетоводна документация 399 
счетоводна информация 387 
счетоводна методология 21 
счетоводна наука 21 
счетоводна отчетност 8 382 404 406 
счетоводна политика на предприятието 410 
счетоводна система 387 391 402 
счетоводни аспекти 405 
счетоводни записвания 382 389 392 393 399 402 405 
счетоводни принципи 21 
счетоводни стандарти 385 
счетоводно отразяване 405 
счетоводно отчитане 385 388 390 391 392 393 394 396 397 398 399 400 401 402 407 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 394 
счетоводно отчитане в предприятието 411 
счетоводно отчитане на данъците 411 
счетоводно отчитане на приходите 397 
счетоводно представяне 398 
счетоводно третиране 389 396 398 
счетоводство 130 382 386 389 391 403 404 406 408 412 
счетоводство в банките 130 
счетоводство в земеделските стопанства 385 
счетоводство в Русия 392 
счетоводство в туристическото предприятие 400 
счетоводство на предприятието 387 411 
счетоводство на предприятията 411 
Съвет на министрите 217 
съвместна дейност 182 
съвременен бизнес 204 
съвременен маркетинг 203 
съвременен тероризъм 20 
съвременни компании 170 
съдебна власт 241 
съдебна реформа 241 
съдебна система 241 
сървър 456 
сървърски програми 456 
сътрудничество 223 344 
сътрудничество на страните от ЮИЕ 223 
съхранение на данни 448 449 
съхраняване на информация 452 
тактика 438 
тактически маркетинг 438 
текуща печалба 91 
текущи активи 408 
телекомуникации 443 
телекомуникационни услуги 443 
телеконференции 274 
телефонно банкиране 446 
темп на раждаемост 10 
темп на развитие 10 
темп на растеж 160 
теоретичен анализ 13 100 
теоретичен модел 251 
теория за ефективността 70 
теория за пазара 70 
теория за ценността 27 
теория за ценообразуването 27 
теория на икономическото развитие 163 
теория на кризата 43 79 
теория на парите 59 
теория на портфейла 76 
теория на финансите 100 
термоядрен синтез 301 
терор и тероризъм 20 
тероризъм 20 
терористични заплахи 20 
технологии 452 
технологии в бизнеса 439 
технологии в образованието 457 
технологии в обучението 457 
технологии за производство 442 
технологичен прогрес 227 
технологичен процес 227 
технологични иновации 22 154 
технологично развитие 13 373 
технология 278 452 
технология на обслужването 452 
техностартери 278 
типове стопанства 329 
ТИР 213 
Тир карнет 213 
ТКЗС 53 
ТНК 228 
товарооборот 382 
топ мениджър 369 
трайни насаждения 401 
транзакционни операции 426 
транзакционни разходи 426 
транзит в страната 210 
транзит на стоки 213 
транзитивна икономика 188 
транзитни системи 213 
трансакционна издръжка 391 
трансгранични капиталови потоци 216 
трансгранични операции 216 
трансгранични плащания 132 
транскапитализъм 32 
транснационализация 228 
транснационални банки 62 
транснационални компании 228 418 
транспорт 360 
трансформационни процеси 341 
трансформация 67 
трансформиращи се икономики 181 
трафик на наркотици 235 
тристранни операции 399 
тристранно сътрудничество 243 
тристранно сътрудничество в България 243 
труд 284 
труд и безработица 50 
труд и социална защита 243 
трудов пазар 46 49 
трудова гъвкавост 19 
трудова етика 419 
трудова заетост 50 
трудови доходи 121 
трудови правоотношения 111 121 
трудови ресурси 422 
трудово законодателство 45 
трудово право 243 
туризма в България 464 
туризмът в България 467 
туризъм 192 193 194 206 261 462 463 464 465 466 467 
туризъм в България 193 462 
туристическа агенция 467 
туристическа дейност 193 463 
туристическа застраховка 261 
туристическа индустрия 193 261 464 465 
туристическа информация 193 
туристическа политика 193 463 467 
туристическа реклама 464 
туристическа стратегия 463 467 
туристическа фирма 463 467 
туристически бизнес 206 466 
туристически дейности 464 467 
туристически клъстър 193 
туристически маркетинг 194 467 
туристически мениджмънт 261 
туристически обекти 206 464 467 
туристически отрасъл 192 467 
туристически пазар 194 467 
туристически предприятия 400 
туристически продукти 206 
туристически пътувания 194 
туристически район 206 464 
туристически райони 464 
туристически ресурси 206 463 
туристически уебсайт 466 
туристически услуги 462 464 466 
туристически фирми 466 
туристическо развитие 464 467 
туроператори 261 
турска икономика 162 
турска пазарна икономика 162 
турски износ 162 
турски инвестиции 162 
Турция 157 162 313 
Турция и ЕС 162 
търговия 326 
търговия на дребно 199 206 360 382 
търговия на едро 360 
търговия на ЕС 207 360 
търговия с пшеница 326 
търговия със зърно 326 
търговията в България 207 
търговска банка 129 
търговска марка 202 242 371 
търговска надценка 382 
търговска фактура 211 
търговски банки 128 130 
търговски банки в България 128 130 
търговски дружества 245 
Търговски закон 393 
търговски кредит 103 139 
търговски кредити 103 139 
търговски организации 391 
търговски отношения 103 207 
търговски посредник 130 
търговски представители 225 242 
търговски термини 211 
търговско салдо 207 
търговско сътрудничество 224 
тютюнева промишленос 441 
тютюнопроизводство 110 441 
уеб 456 
уеб-базирана система 456 
уеб-услуги 456 466 
уебсайт 466 
уебсървър 456 
украинска икономика 156 159 161 
украински пазар 161 
Украйна 156 159 161 
университети 22 273 282 283 
университети и бизнес 278 
университетски технологии 278 
университетско образование 283 
управление 381 421 431 
управление в застраховането 447 
управление на администрацията 249 
управление на активите 406 
управление на болницата 200 
управление на валутния резерв 141 
управление на взаимоотношенията 344 
управление на данни 451 
управление на данъците 82 
управление на застрахователното дружество 73 447 
управление на земеделските кооперации 334 
управление на земеделските ресурси 332 
управление на земеделското стопанство 332 334 
управление на знанието 1 269 372 
управление на знанията 269 343 
управление на инвестициите в застраховането 447 
управление на иновациите 340 365 
управление на интелектуалните активи 343 
управление на интелектуалния капитал 427 
управление на информацията 54 
управление на кадрите 351 418 420 422 425 
управление на качеството 248 448 
управление на компании 348 
управление на кредита 56 
управление на кризи 157 
управление на образованието 198 
управление на общините 198 
управление на операциите 443 
управление на организациите 341 358 
управление на организацията 341 
управление на персонала 263 418 419 420 421 422 424 425 433 436 
управление на персонала в Япония 351 
управление на предприятието 288 339 411 
управление на предприятията 288 
управление на проекти 379 
управление на риск 149 191 375 
управление на риска 82 191 285 374 375 376 377 378 
управление на риска в застраховането 264 376 
управление на риска в предприятието 191 
управление на стойността 348 
управление на трудовите ресурси 351 420 
управление на туризма 192 
управление на финансите 65 369 
управление на финансовия риск 416 
управление на фирмата 54 372 
управление на фирми 369 
управление на хората в организацията 342 
управление на човешки ресурси 418 422 423 430 431 434 437 
управление на човешките ресурси 428 433 434 
управление на човешкия капитал 431 
управление на човешкия фактор 434 
управление човешките ресурси 431 
управленска дейност 377 
управленска отчетност 391 
управленска стратегия 461 
управленска философия 372 
управленски групи 377 
управленски персонал 226 
управленски подход 379 
управленски решения 347 350 425 
управленски функции 347 
усвояване на средствата от ЕС 230 
ускорено развитие 327 
условия на труд 10 
услуги 443 
устав на ООН 238 
устойчиви конкурентни предимства 370 
устойчиво земеделие 338 
устойчиво развитие 30 
усъвършенстване 190 
учебна година 468 
учебна програма 272 
учение през целия живот 271 
факторинг 95 103 465 
факторингов договор 465 
факторингов кредит 95 
факторингови отношения 95 
фактура 116 
фалит 356 
фалит на фирмите 57 
ФАР 193 230 
фасилити мениджмънт 101 
фасилити мениджър 101 
федерален резерв 222 
феминизъм 7 
феминистка социална работа 7 
феномен HOMO INFORMATICUS 453 
фермерски стопанства 53 306 
фермерско земеделие 53 305 
фермерско стопанство 305 
физическа проверка 124 210 
физически лица 112 115 216 
философия на управлението 65 
философия на финансите 65 
финанси 87 100 369 
финанси на домакинствата 14 
финанси на общините 71 
финанси на предприятието 75 
финанси на фирмата 73 96 
финансиране 83 95 138 159 166 336 
финансиране в селското стопанство 336 
финансиране на висшето образование 267 
финансиране на екологично производство 332 
финансиране на земеделието 321 332 336 
финансиране на инвестиционни проекти 107 
финансиране на иновации 340 
финансиране на образованието 267 270 
финансиране на проекти 68 374 
финансиране на регионалното развитие 167 
финансиране на сделки 105 
финансиране на селското стопанство 233 
финансиране на фирмата 95 
финансиране от европейски фондове 374 395 
финансов анализ 101 408 
финансов дефицит 159 
финансов инструмент 465 
финансов капитал на фирмата 96 
финансов контрол 108 166 
финансов контрол в публичния сектор 108 
финансов ливъридж 96 
финансов мениджмънт 65 80 
финансов мениджмънт в застраховането 73 
финансов отчет 139 416 
финансов пазар 62 81 150 215 
финансов пазар в Русия 67 
финансов ресурс 96 190 336 
финансов риск 21 96 142 222 375 
финансов риск мениджмънт 96 
финансов сектор 41 128 151 215 
финансов спад 99 
финансова автономност 90 
финансова грамотност 272 
финансова информация 415 
финансова криза 25 61 64 72 75 78 79 86 93 94 97 99 102 104 113 141 150 155 157 175 222 253 441 
финансова нестабилност 74 222 
финансова несъстоятелност на предприятието 179 
финансова отчетност 409 
финансова печалба 94 
финансова политика 222 
финансова помощ 166 
финансова сигурност 56 
финансова система 41 79 142 151 
финансова система в България 41 151 
финансова среда 142 
финансова стабилизация 162 166 
финансова стабилност 86 114 
финансова структура 105 
Финансова сфера 66 
финансова теория 76 
финансови институции 67 
финансови инструменти 81 270 375 407 
финансови отчети 74 139 
финансови отчети на банките 58 
финансови пазари 63 152 222 253 
финансови пирамиди 79 
финансови показатели 90 174 339 373 
финансови резултати 90 
финансови ресурси 91 104 106 142 190 
финансови ресурси на предприятието 190 
финансови решения 52 96 
финансови средства 184 465 
финансови услуги 95 142 
финансово оценяване 423 
финансово посредничество 41 
финансово производни инструменти 21 
финансово развитие 13 142 174 
финансово счетоводство 101 
финансово състояние 90 262 
финансово управление 108 374 
финансово-икономическа криза 157 
финансово-кредитни отношения 67 
финансово-счетоводен анализ 408 
финансово-счетоводен контрол 101 
финансово-счетоводен отчет 390 
финансово-счетоводна дейност 101 
фирма 52 
фирмен маркетинг 203 
фирмена дейност 142 
фирмена конкурентоспособност 203 344 
фирмена политика 359 
фирмена стратегия 371 
фирмени знания 54 372 
фирмени инвестиции 433 
фирмени отношения 368 
фирмени стратегии 371 
фирмено име 202 
фирмено сътрудничество 379 
фирмено управление 54 142 347 
фирми 52 
фирмите в България 204 
фискален резерв 109 
фискална политика 109 166 
фонд "Регионално развитие" 166 
фондов пазар 41 76 85 150 155 
фондова борса в САЩ 152 
фондова криза 85 150 
фондова търговия 150 
фондове 100 150 166 
фондове на ЕС 166 
фондови пазари 41 
форвадна ставка 407 
форми на заетост 45 
форфетинг 404 
форфетни операции 404 
форфетьор 404 
франдрайзинг 189 
франчайзинг 103 
франшиз 265 
функционална структура 434 
функционално управление 434 
фючерси 407 
фючърсна борса 375 
фючърсни борси 375 
фючърсни борсови сделки 375 
характеристика на пазара 375 
хармонизация 236 
хеджиране 21 81 149 386 407 
хипотеза 64 
хляб 9 
холдингова структура 390 
Хофстедова методика 430 
хранене 287 
храни 9 
храни от животински произход 9 
храни от растителен произход 9 
хранителна индустрия 170 
хранителна информация 9 
хранителна промишленост 170 204 
хранителни вещества 357 
хранителни продукти 9 287 
хранително-вкусова промишленост 441 
царевица 183 314 
цена на капитала 126 
цени 87 195 
цени и ценообразуване 195 
цени на петрола 85 
цени на продажби 382 
ценни книги 76 77 
ценни книжа 63 83 152 
ценностни категории 191 
ценностнобазиран мениджмънт 430 
ценова еластичност 195 
ценови промени 87 
ценови проучвания 195 
ценово поведение 199 
ценообразуване 27 195 
цикли 36 
частен сектор 41 182 
частни капитали 105 
частни пенсионни програми 253 
частни пенсионни фондове 253 
частни стопанства 305 
частни фондове 256 
черноморско икономическо сътрудничество 153 
членки на ЕС 186 223 
членство в Европейския съюз 186 223 232 326 
членство в ЕС 232 326 
членство на България в ЕС 232 
човешка сигурност 288 
човешки капитал 24 270 277 343 423 427 431 433 463 
човешки капитал в България 431 
човешки капитал за иновации 270 
човешки капитал на фирмено равнище 433 
човешки капиталови контракти 270 
човешки ресурс 428 429 
човешки ресурси 30 290 418 422 423 429 430 433 434 435 437 
човешки фактор 434 
човешки фактор в организацията 434 
човешки фактор в управлението 434 
чуждестранен застраховател 264 
чуждестранен капитал 128 
чуждестранни банки 62 
чуждестранни застрахователи 264 
чуждестранни инвестиции 147 
чуждестранни инвестиции в България 147 
чуждестранни капитали 128 
чуждестранни лица 124 
чуждестранни преки инвестиции 146 209 
Шуменско пиво 439 
юбилейна конференция 16 45 46 48 51 52 54 126 128 129 130 170 171 172 174 177 178 180 184 185 186 207 208 209 218 268 291 292 302 325 328 329 330 331 332 333 364 367 426 
юбилейна научно-практическа конференция 45 46 48 51 128 129 130 172 174 177 180 184 185 186 207 208 209 218 268 291 292 302 325 328 329 330 331 332 333 364 367 460 
Югоизточна Европа 16 153 
ягода 318 
яйца 9 
японски мениджмънт 351 
японски мениджъри 136 
CAF модел 248 
CITES 125 
DAF 211 
DES 211 
E-Learning 274 
EFQM 248 
EORI 212 
ERP система 459 
EUR/USD 155 
IFN - междуфирмени мрежи 55 
ISO 171 203 
ISO 14000 171 
ISO 14001 363 
ISO 20000 203 
ISO 22000 171 
ISO 9001 203 
ISO 9001:2008 203 
Moodle 456 
NCTS - Митническа информационна система 213 
PR 201 381 
PR - дейност 381 
PR - специалист 201 
PR - стратегии 201 
PR-кампании 201 
SA 8000 363 
SEPA 132 
TARGET 132 
Web 460 
WEB обучение по информатика 457 460 
web страница 460 
web сървър 457 460 
Web технологии 457 
Web-базирано обучение 274 
Web-сайт 457 
World 2.0 455