НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Колева, Н.  Европейски центрове за върхови постижения в Канада / Н. Колева. // INFO свят . - София, 3, 2009, N 1, с. 20-23. 

Сист. No: 38262

- 2 -

Сп I 60

Панова, Я.  Инициатива за върхови научни постижения в Австрия / Я. Панова. // INFO свят . - София, 3, 2009, N 1, с. 24-27. 

Сист. No: 38263

- 3 -

Сп В 52 лэ

Нежметдинова, Ф. Т.  Биоэтика в контексте современных научных стратегий и как прикладная этика в эпоху современных технологий / Ф. Т. Нежметдинова. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 1, с. 221-228. 

Сист. No: 38615

Интелектуална собственост

- 4 -

Сп А 582

Борисова, Владя.  Обектите на интелектуална собственост като средство за финансови измами и пране на пари / Владя Борисова. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 112-124. 

Сист. No: 38678

Иновации - научен аспект

- 5 -

41537

Врачовска, Мария.  Особености на държавното регулиране на иновационните процеси / Мария Врачовска. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 276-281. 

Сист. No: 38351

- 6 -

Сп Х 742

Василева, Елка.  Европейски институт за иновации и технологии - отлични постижения в областта на иновациите / Елка Василева. // ХИ&Т . - София, X, 2009, N 2, с. 12-13; N3, с. 19, 22-23. 

Сист. No: 37783

- 7 -

Сп Г 62 вх

Иновациите - предизвикателство пред бизнеса или наука в България . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 72-76. 

Сист. No: 38304

- 8 -

Сп Ч J 80 f

Brown, James R. et al.  Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and tre 1990s R@D Boom / James R. Brown, Steven M. Fazzari, Bruce C. Petersen. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 1, с. 151-186. 

Сист. No: 38411

- 9 -

Сп Ч J 80 B

Ward, Antonia et al.  Embedding innovation: design thinking for small enterprises / Antonia Ward, Ellie Runcie, Lesley Morris. // Journal of Business Strategy . - New York, 30, 2009, N 2/3, с. 78-83. 

Сист. No: 38358

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 10 -

Сп П 324

Левтерова, Дора.  Социално и персонално приемане на хората с увреждания / Дора Левтерова. // Педагогика . - София, 2009, N 3-4, с. 40-60. 

Сист. No: 38367

- 11 -

Сп Ю 294

Стоянова, Лиляна.  Психология на тероризма / Лиляна Стоянова. // Юридически сборник . - Бургас, XVI, 2008, N 16, с. 143-160. 

Сист. No: 38388

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 12 -

Сп Г 62 Сс

Гюрова, Вяра и др.  Социална насоченост на проекти за образование за възрастни / Вяра Гюрова, Ваня Божилова. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика . - София, 100. - София, 2008, с. 5-48. 

Сист. No: 38486

- 13 -

41537

Демирева, Теодора.  Подходи и решения в социалната политика при определяне линията на бедност в България / Теодора Демирева. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 415-419. 

Сист. No: 38677

Статистика

- 14 -

39605

Ангелова, Поля.  Разработване на линеен авторегресионен модел за характеризиране развитието на просрочеността на банковите кредити / Поля Ангелова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 117-121. 

Сист. No: 38329

- 15 -

39605

Костов, Стоян и др.  Някои въпроси при изследване динамиката на едномерни статистически разпределения / Стоян Костов, Мария Георгиева. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 88-95. 

Сист. No: 38317

- 16 -

39605

Петков, Пламен И.  Клъстерен анализ при макросегментиране на международните пазари / Пламен И. Петков. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000

Сист. No: 38333

- 17 -

39605

Петров, Величко.  Възможности на индексния метод за анализ на разходите в предприятието / Величко Петров. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 74-87. 

Сист. No: 38316

- 18 -

39605

Тодоров, Т. Ив.  Системата на националните сметки и международните икономически сравнения / Т. Ив. Тодоров. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 96-109. 

Сист. No: 38326

- 19 -

Сп А 562

Тодоров, Тодор и др.  Хармонизация на националната статистика в контекста на евроинтеграцията / Тодор Тодоров, Пламен Петков, Любомир Иванов. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 289-334. 

Сист. No: 38556

- 20 -

Сп С 73 с

Добромирова, Милена.  Статистика на информационното общество / Милена Добромирова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 3, с. 43-62. 

Сист. No: 38139

- 21 -

Сп С 73 с

Илкова, Антоанета.  Подпомагане на потребителите на Европейска статистическа информация / Антоанета Илкова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 3, с. 63-79. 

Сист. No: 38141

- 22 -

Сп И 36 вн

Митева, Димитрия.  Биспектрален анализ на взаимната зависимост на приходите по републиканския бюджет с избрани показатели за стопанската конюнктура в Република България / Димитрия Митева. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 92-102. 

Сист. No: 38188

- 23 -

Сп В 52 Мэ

Ряскова, М. В.  Отражение региональных взаимосвязей в системе национальных счетов / М. В. Ряскова. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 26-40. 

Сист. No: 38627

- 24 -

Сп С 73 с

Христов, Емил.  Едно достатъчно условие за еднозначни решения на факторни промени на стойностни (абсолютни) величини / Емил Христов. // Статистика . - София, LX, 2008, N 3, с. 3-25. 

Сист. No: 38130

Статистика на България

- 25 -

39605

Личев, Тихомир.  Статистическата информация и регионалните изследвания / Тихомир Личев. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 140-143. 

Сист. No: 38332

- 26 -

Сп А 562

Петров, Величко и др.  Селското стопанство на прага на присъединяване на Европейския съюз - състояние, проблеми и перспективи пред развитието на лозарството / Величко Петров, Поля Ангелова, Красимира Славева. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 251-291. 

Сист. No: 38505

Демография и население

- 27 -

Сп С 73 с

Лилова, Камелия и др.  Относителни влияния на раждаемостта и смъртността върху възпроизводството на населението в избрани Европейски държави (1990-2005) / Камелия Лилова, Марта Сугарева. // Статистика . - София, LX, 2008, N 3, с. 27-42. 

Сист. No: 38137

Демография на България

- 28 -

39605

Стефанов, Стефан В.  Проблеми при подготовката на данните за прогнозиране на семейната структура на населението / Стефан В. Стефанов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 128-139. 

Сист. No: 38331

- 29 -

Сп Х 74 п

Консумация на храни от растителен произход при възрастно население (19 - 60г.) в България (Национален мониторинг - 2004 г.) . // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 5, с. 41-49. 

Сист. No: 38519

Социология

- 30 -

Сп Ю 294

Аврейски, Никола.  Неправителствените организации в България в условията на тоталитарната държава и на транзитното общество / Никола Аврейски. // Юридически сборник . - Бургас, XV, 2006/2007, N 15, с. 88-128. 

Сист. No: 38378

- 31 -

Сп И 36 вн

Близнаков, Петко.  Обществото и личността на пазара(Социологически поглед) / Петко Близнаков. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 4, с. 3-12. 

Сист. No: 38171

Лидерство. Авторитет. Ръководство

- 32 -

В К 263

Обущарова, Таня.  Колко е важно да бъдеш лидер / Таня Обущарова. // Капитал . - София, XVII, N 21, 30 май-5 юни 2009, с. 4-5 К3 Кариери. 

Сист. No: 38457

- 33 -

Сп Е 206

Вешова, Галина.  Организационна култура и лидерство / Галина Вешова. // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 6, с. 30-35. 

Сист. No: 38500

Политика

- 34 -

Сп Ф 531

Минчев, Огнян.  Между две епохи. // Финанси . - София, 2008, N 4, с. 3-27. 

Сист. No: 38111

Политология

- 35 -

Сп Ю 294

Чавдарова, Мария.  Политически системи и външна политика на Балканските страни / Мария Чавдарова. // Юридически сборник . - Бургас, XV, 2006/2007, N 15, с. 129-164. 

Сист. No: 38383

Международна политика

- 36 -

Сп Ю 294

Чавдарова, Мария.  Парадокси на балканската сигурност / Мария Чавдарова. // Юридически сборник . - Бургас, XVI, 2008, N 16, с. 113-142. 

Сист. No: 38387

Икономика. Икономически науки

- 37 -

В Н 25 к

Богатство и култура  /  Прев. от фр. Теодора Георгиева. // Култура . - София, LIII, N 19, 22 май 2009, с. 10-11. 

Сист. No: 38382

- 38 -

39605

Несторов, Людмил Иванов.  Структурната криза в България и нейното отражение върху жизненото равнище през призмата на БВП на глава от населението / Людмил Иванов Несторов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 110-116. 

Сист. No: 38327

- 39 -

Сп В 83 Э

Алексашенко, С.  Обвалное падение закончилось, кризис продължается / С. Алексашенко. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 4-20. 

Сист. No: 38470

- 40 -

Сп И 36 вн

Гечев, Румен.  Политическа икономия на плоския данък / Румен Гечев. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 19-29. 

Сист. No: 38182

- 41 -

Сп В 83 Э

Дзарасов, С.  Российский кризис: истоки и уроки / С. Дзарасов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 69-85. 

Сист. No: 38476

- 42 -

Сп Э 44 су

Дьяченко, Ю.  О вопросах соотношения и расчетов финансового и реального секторов экономики / Ю. Дьяченко. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 3, с. 38-44. 

Сист. No: 38136

- 43 -

Сп В 83 Э

Маневич, В.  Монетарная динамическая модель Тобина и анализ российской экономики / В. Маневич. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 70-93. 

Сист. No: 38135

- 44 -

Сп В 52 Мэ

Мельников, В. А.  Применение метода построения моделей объектно ориентированого программирования для эконометрики / В. А. Мельников. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 59-66. 

Сист. No: 38634

- 45 -

Сп Р 868 э

Фролов, А.  К прогнозированию и проектированию социально-политических последствий кризиса: через призму ленинской методологии / А. Фролов. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 3-4, с. 64-77. 

Сист. No: 38642

Икономикс

- 46 -

Сп А 582

Илиев, Йосиф.  За конкурентоспособен растеж на българската индустрия / Йосиф Илиев. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 3-12. 

Сист. No: 38661

Макроикономика

- 47 -

Сп Ф 531

Манов, Васил.  Ролята на държавата в икономиката / Васил Манов. // Финанси . - София, V, 2008, N 3, с. 19-38; N4, с. 28-61. 

Сист. No: 37385

Математически методи в икономическите науки

- 48 -

Сп В 52 Мэ

Горбунов, В. К.  Модель потребительского спроса, основанная на вектором поле предпочтений / В. К. Горбунов. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 67-79. 

Сист. No: 38637

Икономически теории. Учения и школи

- 49 -

Сп В 83 Э

Поведенческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке бизнеса . // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 104-117. 

Сист. No: 38478

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 50 -

В К 263

Обущарова, Таня.  За здравето на едно работно място / Таня Обущарова. // Капитал . - София, XVII, N 18, 9-15 май 2009, с. 6-7 К3 Кариери. 

Сист. No: 38149

- 51 -

Сп И 50

Боюклиев, Огнян.  Заетост в селските райони / Огнян Боюклиев. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3, с. 113-120. 

Сист. No: 38508

- 52 -

Сп В 83 Э

Замараев, Б.  Особености образования первичных доходов в российской экономике / Б. Замараев. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 80-90. 

Сист. No: 38154

- 53 -

Сп В 83 Э

Капелюшников, Р.  Производительность труда и стоимасть рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии / Р. Капелюшников. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 59-79. 

Сист. No: 38152

- 54 -

Сп И 36 вн

Костова, Надя.  Състояние на пазара на труда и перспективи в развитието на счетоводната политика / Надя Костова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 38-49. 

Сист. No: 38184

Икономика на труда. Организация на труда

- 55 -

Сп А 562

Тодоров, Тодор.  Скритата икономика през призмата на надомната заетост / Тодор Тодоров и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 5-39. 

Сист. No: 38511

Ергономия

- 56 -

Сп Г 62 вх

Стойчева, Румяна.  Ергономични изисквания и оценка на работното място / Румяна Стойчева. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 51-59. 

Сист. No: 38296

Трудови отношения

- 57 -

Сп Г 62 вх

Аврамова, Гергана.  Режимът на колективните уволнения в контекста на членството на България в Европейския Съюз / Гергана Аврамова. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 20-23. 

Сист. No: 38257

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 58 -

Сп П 186

Дулевски, Лалко.  Основни състояния и потоци на трудовия пазар в България през периода 2003-2008 година / Лалко Дулевски. // Панорама на труда . - София, 2009, N 3, с. 3-14. 

Сист. No: 38403

- 59 -

Сп Е 454 и

Самостоятелната заетост в европейските страни - обхват и условия на труд . // Експерт . - София, XVII, 2009, N 6, с. 21-22. 

Сист. No: 38666

Работна заплата

- 60 -

Сп Ч S 88

Schroeder, David L. et al.  IMA 2008 Salary Survey / David L. Schroeder, Karl E. Reichardt. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 6, с. 28-45, 71. 

Сист. No: 38660

Безработица

- 61 -

Сп Ч 895

Кръстев, Иван.  Инвестициите в човешкия капитал - средство за преодоляване на последиците от кризата / Иван Кръстев. // Човешки ресурси . - София, 2009, N 3, с. 2-4. 

Сист. No: 38247

Кооперативно дело

- 62 -

41537

Минчев, Недко.  Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален клъстер / Недко Минчев. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 282-289. 

Сист. No: 38363

Фирми

- 63 -

Сп Ч I 58 i

Kesidou, Effie et al.  Local Knowledge Spillovers and Development: An Exploration of the Software Cluster in Uruguay / Effie Kesidou, Marjolein C. J. Caniels, Henny A. Romijn. // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 2, с. 247-272. 

Сист. No: 38625

- 64 -

Сп Ч I 58 i

Visser, Evert-Jan.  The Complementary Dynamic Effects of Clusters and Networks / Evert-Jan Visser. // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 2, с. 167-195. 

Сист. No: 38617

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 65 -

39605

Адамов, Величко.  Технология на оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми / Величко Адамов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 252-263. 

Сист. No: 38340

- 66 -

39605

Ангелов, Ангел.  Валутният борд и влиянието на резервната валута върху лихвените структури в България / Ангел Ангелов. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 280-287. 

Сист. No: 38344

- 67 -

Сп А 562

Вътев, Жельо и др.  Рейтингова система за дистационен мониторинг на банките в българия / Жельо Вътев и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 5-40. 

Сист. No: 38490

- 68 -

39605

Димитрова, Параскева.  Моделиране на инвестиционната дейност на фирмата / Параскева Димитрова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 271-279. 

Сист. No: 38343

- 69 -

39605

Захариев, Андрей.  Пазарно поведение на държавните дългови инструменти в условията на валутен борд / Андрей Захариев. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 264-270. 

Сист. No: 38341

- 70 -

Сп Г 62 Сс

Йорданов, Васил.  Управление на държавният дълг (индикатори за уязвимост) / Васил Йорданов. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет . - София, Т. 7. - София, 2008, с. 121-130. 

Сист. No: 38435

- 71 -

Сп А 562

Найденова, Снежана и др.  Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в България / Снежана Найденова, Румяна Лилова, Весела Георгиева. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 121-170. 

Сист. No: 38543

- 72 -

Сп А 562

Томева, Милка и др.  Проблеми и перспективи пред системите за финансово управление и контрол в българските общини / Милка Томева, Георги Иванов, Иван Марчевски. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 335-376. 

Сист. No: 38558

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Абакумов, Р. Г.  Управление воспроизводством основного капитала посредством лизинга в условиях финансового кризиса / Р. Г. Абакумов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 15, с. 74-80. 

Сист. No: 38240

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Абанин, С. Л.  Влияние решений о финансировании на доходност обыкновенных акций / С. Л. Абанин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 42-49. 

Сист. No: 38418

- 75 -

Сп В 52 Мэ

Алисенов, А. С.  Налог на прибыль: опыт применения в России и Казахстане / А. С. Алисенов. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 50-58. 

Сист. No: 38633

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Архипцева, Л. М. и др.  Оценка общего налогово потенциала металлургических предприятий / Л. М. Архипцева, А. В. Трунов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 16, с. 36-42. 

Сист. No: 38260

- 77 -

Сп Ф 53 кс

Балтина , А. М.  Особености финансового менеджмента в общественном секторе экономики / А. М. Балтина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 28-32. 

Сист. No: 38416

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Боргояков, С. С.  Экономический кризис: "Кто виноват?" и "Что делать?" / С. С. Боргояков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 15, с. 17-26. 

Сист. No: 38236

- 79 -

Сп Ф 53 кс

Бочарова, И. Ю.  Вознаграждение топ-менеджмента корпораций в условиях кризиса / И. Ю. Бочарова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 16, с. 6-10. 

Сист. No: 38255

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, М. В.  Сущность и проблемы оценки эфективности государственного финансово контроля / М. В. Васильева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 16, с. 25-35. 

Сист. No: 38258

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, И. И.  Разработка политики финансирования инновационной деятельности предприятия / И. И. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с. 35-41. 

Сист. No: 38402

- 82 -

Сп В 52 Мэ

Голованов, А. А.  Тенденции рынка кредитования сферы реальной экономики / А. А. Голованов. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 80-88. 

Сист. No: 38639

- 83 -

Сп В 83 Э

Головин, М.  Теоретические подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях финансовой глобализации / М. Головин. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 42-58. 

Сист. No: 38151

- 84 -

Сп Э 44 су

Головнин, М.  Влияние финансовой глобализации на денежно-кредитную политику: теоретические аспекты и реакция на финансовые кризисы / М. Головнин. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 2, с. 67-78. 

Сист. No: 38131

- 85 -

Сп Ф 53 кс

Голодова, Ж. Г.  Взаимодействие центральных банков и правительств: различия и формы проявления в условиях мирового кризиса / Ж. Г. Голодова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 17, с. 22-31. 

Сист. No: 38394

- 86 -

Сп Ф 53 кс

Гребенникова, В. А. и др.  Вертикальная интеграция в условиях глобализации рыночной экономики (на примере газовой промышленности) / В. А. Гребенникова, М. А. Базилевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 13, с. 28-34. 

Сист. No: 38168

- 87 -

Сп Ф 53 кс

Гукова, А. В. и др.  Методика оценки резултьтативности расходования бюджетных средств / А. В. Гукова, В. В. Тараканов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 17, с. 2-8. 

Сист. No: 38393

- 88 -

Сп Ф 53 кс

Девришбеков, А. И.  Особенности на налогового регулирования страхового рынка на современном этаре / А. И. Девришбеков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 62-65. 

Сист. No: 38425

- 89 -

Сп Ф 53 кс

Дроздов, О. И.  Резервный фонд - формирование, использование и управление в 2008 году / О. И. Дроздов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 14, с. 27-30. 

Сист. No: 38230

- 90 -

Сп Ф 53 кс

Дубололазов, В. А.  Нечетко-множественный подход к оценке кредитоспособности физических лиц / В. А. Дубололазов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 13, с. 35-45. 

Сист. No: 38169

- 91 -

Сп Ф 53 кс

Екшембиев, Р. С.  Цикличность развития экономики и персональных финансов / Р. С. Екшембиев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с. 46-51. 

Сист. No: 38405

- 92 -

Сп Ф 53 кс

Ефременко, И. Н.  Диагностика состояния и выявление тенденций развития мировой финансовой архитектуры / И. Н. Ефременко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 14, с. 31-42. 

Сист. No: 38232

- 93 -

Сп Ф 53 кс

Ицкович, Б. Ф.  Генезис теретических и практических финансов / Б. Ф. Ицкович. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с.68-87. 

Сист. No: 38408

- 94 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Проблемы и пути реформирования международных финансовых институтов / А. В. Ишханов, А. П. Долгов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 13, с. 14-18. 

Сист. No: 38167

- 95 -

Сп Ф 53 кс

Казанский, А. В.  Основные принципы анализа банковской деятельности международном рейтинговым агентством "Standard&Poors" / А. В. Казанский. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 16, с. 15-24. 

Сист. No: 38256

- 96 -

Сп Ф 53 кс

Криворотько, Ю. В.  Междубюджетные отношения в Беларуси: возможен ли прорыв на постсоветском пространстве? / Ю. В. Криворотько. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 17, с. 61-71. 

Сист. No: 38398

- 97 -

Сп Д 41 к

Кузьмин, А. Л.  Количественный показатель уровня операционного риска в платежных системах / А. Л. Кузьмин. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 3

Сист. No: 38107

- 98 -

Сп В 83 Э

Лавровский, Б.  К вопросу о природе современного кризиса / Б. Лавровский. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 145-152. 

Сист. No: 38160

- 99 -

Сп В 52 Мэ

Лииканен, Э.  Возмущение на денежных и финансовых рынках / Э. Лииканен. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 41-49. 

Сист. No: 38629

- 100 -

Сп Д 41 к

Минин, Б. В. и др.  Деятельность "Группы 20" по преодолению мирового финансового кризиса / Б. В. Минин, Л. Г. Таранкова. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 5, с. 28-36. 

Сист. No: 38395

- 101 -

Сп Ф 53 кс

Михайлов, Е.  Закон стоимости и глобальный финансовый кризис (или каковы настоящие причины современного экономического кризиса и проблемы Республики Болгарии) / Е. Михайлов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 15, с. 81-85. 

Сист. No: 38241

- 102 -

Сп И 36 вн

Михайлов, Ивайло.  Капиталовият буфер на банките в условията на Базел II / Ивайло Михайлов. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 4, с. 62-73. 

Сист. No: 38177

- 103 -

Сп Ф 53 кс

Мочалова, Л. А.  Особенности мирового финансового кризиса / Л. А. Мочалова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 14, с. 8-11. 

Сист. No: 38219

- 104 -

Сп В 83 Э

Навой, А.  О роли и месте эмисии централного банка в воспроизводственных процессах / А. Навой. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 118-128. 

Сист. No: 38480

- 105 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Доставки на лизинг и право на данъчен кредит / Лиляна Панева. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 3, с. 31-33. 

Сист. No: 38217

- 106 -

Сп Ф 53 кс

Пессель, М. А. и др.  Эффективная деятельность кредитных организаций - фактор системной устойчивости банковского сектора / М. А. Пессель, О. Г. Костяшкина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 17, с. 32-43. 

Сист. No: 38396

- 107 -

Сп Ф 53 кс

Пищулов, В. М.  Зачем нужен кризис? / В. М. Пищулов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 13, с. 2-13. 

Сист. No: 38166

- 108 -

Сп Ф 53 кс

Плеханов, Д. А.  Колебания валютных курсов, денамика валютных резервов и движение капитала в России / Д. А. Плеханов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 50-55. 

Сист. No: 38419

- 109 -

Сп Ф 53 кс

Семенюта, О. Г. и др.  Банковское корпоративное управление: региональный аспект / О. Г. Семенюта, С. Н. Яковенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 10-16. 

Сист. No: 38414

- 110 -

Сп Д 41 к

Сидоренко, Т. В.  Банковская система Мексики: экспансия иностранного капитала / Т. В. Сидоренко. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 4

Сист. No: 38117

- 111 -

Сп И 31

Стоянов, Стоян.  Банките в България през първата година на финансовата криза / Стоян Стоянов. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 5, с. 11-22. 

Сист. No: 38679

- 112 -

Сп В 52 Мэ

Улюкаев, А. В.  Макроэкономическая ситуация и задачи денежно-кредитной политики на этапе инвестиционного роста / А. В. Улюкаев. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 14-25. 

Сист. No: 38626

- 113 -

Сп В 83 Э

Фельдман, А.  Современный экономический кризис и производные финансовые инструменты / А. Фельдман. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 59-68. 

Сист. No: 38474

- 114 -

Сп В 83 Э

Фетисов, Г.  О мерах по преодолению мирового кризиса и формированию устойчивой финансово-экономической системы (предложения для "Группы двадцати" по финансовым рынкам и мировой экономике ) / Г. Фетисов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 31-41. 

Сист. No: 38144

- 115 -

Сп Ф 53 кс

Цветков, К. Л.  Динамика современной рецесии / К. Л. Цветков. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 14, с. 12-14. 

Сист. No: 38222

- 116 -

Сп Ф 53 кс

Чалдаева, Л. А.  Управление оборотным капиталом в условиях транзитивной экономики / Л. А. Чалдаева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 17, с. 49-52. 

Сист. No: 38397

- 117 -

Сп Ч J 80 f

Acemoglu, Daron et al.  Determinants of Vertical integration: Financial Development and Contracting Costs / Daron Acemoglu, Simon Johnson, Todd Mitton. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 3, с. 1251-1290. 

Сист. No: 38644

- 118 -

Сп Ч J 80 f

Kogan, Leonid et al.  Oil Futures Prices in a Production Economy with Investment Constraints / Leonid Kogan, Dmitry Livdan, Amir Yaron. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 3, с. 1345-1375. 

Сист. No: 38635

- 119 -

Сп Ч J 80 f

Leary, Mark T.  Bank Loan Supply, Lender Choice, and Corporate Capital Structure / Mark T. Leary. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 3, . 1143-1185. 

Сист. No: 38631

Финанси

- 120 -

В К 263

Василев, Димитър.  В задънена улица / Димитър Василев. // Капитал . - София, XVII, N 20, 23-29 май 2009, с. 27. 

Сист. No: 38359

- 121 -

В К 263

Гьорев, Емил и др.  Новият банков свят / Емил Гьорев, Мария Иванова. // Капитал . - София, XVII, N 24, 20-26 юни 2009, с. 62-63 К2 Бизнес. 

Сист. No: 38619

- 122 -

В Б 254

Илиев, Петър.  Имаме цели 325 милионери / Петър Илиев. // Банкеръ . - София, XVI, N 21, 30 май-5 юни 2009, с. 9. 

Сист. No: 38443

- 123 -

В И 50 ж

Ненчев, Хубен.  Лизинговият договор е скъп, въпреки бързината / Хубен Ненчев. // Икономически живот . - София, XLIII, N 17, 01 май 2009, с. 23. 

Сист. No: 38106

- 124 -

В Б 254

Отровната целувка на провала . // Банкеръ . - София, XVI, N 22, 6-12 юни 2009, с. 6. 

Сист. No: 38506

- 125 -

В К 263

Различни проблеми, различни мерки  / Невен Вълев. // Капитал . - София, XVII, N 22, 6-12 юни 2009, с. 29. 

Сист. No: 38509

- 126 -

В Д 381 с

Рангелов, Евгени.  Авансовите плащания - специфики при ЗДДС / Евгени Рангелов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 25, 15-21 юни 2009, с. 1, 4, 10. 

Сист. No: 38613

- 127 -

41537

Боянова, Бояна.  Аспекти на банковия маркетинг в условията на съвременния български пазар / Бояна Боянова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 334-339. 

Сист. No: 38657

- 128 -

Сп Б 925 с

Асенова, Камелия.  Кредитирането в България - състояние и перспективи / Камелия Асенова. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 10, с. 11-19. 

Сист. No: 38492

- 129 -

Сп Ф 53

Бердникова, Т. Б.  Финансовый капитал: вчера, сегодня, завтра / Т. Б. Бердникова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 5, с. 74-76. 

Сист. No: 38656

- 130 -

Сп В 52 лэ

Воронцовский, А. В.  Некоторые особенности переноса теоретических знаний в реальную экономику / А. В. Воронцовский. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 1, с. 22-36. 

Сист. No: 38242

- 131 -

Сп Ф 531

Гълъбов, Марин.  Финансов анализ на търговските банки / Марин Гълъбов. // Финанси . - София, V, 2008, N 4, с. 78-87. 

Сист. No: 38127

- 132 -

Сп М 486

Дянков, Симеон.  Следващата вълна / Симеон Дянков. // Мениджър . - София, 2009, N 6, с. 120-122. 

Сист. No: 38542

- 133 -

Сп В 83 Э

Евстигнеева, Л. и др.  Стратегия выхода России из кризиса / Л. Евстигнеева, Р. Евстигнеев. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 47-58. 

Сист. No: 38471

- 134 -

Сп Б 90

Лазарева, А. В.  О проведении стратегического анализа денежных потоков коммерческой организации / А. В. Лазарева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 8, с. 71-73. 

Сист. No: 38203

- 135 -

Сп Э 44 су

Некипелов, А.  Риски денежно-кредитной политики и современные финансовые кризисы / А. Некипелов. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 2, с. 24-30. 

Сист. No: 38125

- 136 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Изборът на погасителен кредитен план / Лиляна Панева. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 4, с. 12-15. 

Сист. No: 38218

- 137 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Търговският кредит като инструмент за управление на бизнеса / Лиляна Панева. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 4, с. 23-26. 

Сист. No: 38221

- 138 -

Сп К 90 р

Петров, Петър.  Ползата от финансовата криза / Петър Петров. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 2, с. 3-6. 

Сист. No: 38209

- 139 -

Сп М 486

Райков, Радослав.  Бордът - нашият изолатор в кризата / Радослав Райков. // Мениджър . - София, 2009, N 6, с. 132-133. 

Сист. No: 38545

- 140 -

Сп Ф 531

Рафаилов, Димитър.  Сравнителен подход при определяне на коефициента бета / Димитър Рафаилов. // Финанси . - София, V, 2008, N 4, с. 69-77. 

Сист. No: 38124

- 141 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Договор за лизинг - правна същност, счетоводно отчитане и данъчно третиране / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 11-12, с. 9-24. 

Сист. No: 38589

- 142 -

Сп Д 226 п

Ширлетов, Александър.  Управление на разходите или пир по време на криза / Александър Ширлетов. // Данъчна практика . - София, 2009, N 4, с. 26-28. 

Сист. No: 38118

- 143 -

Сп Ч J 80 m

Caudill, Steven B. et al.  Which Microfinance Institutions Are Becoming More Cost Effective with Time? Evidence from a Mixture Model / Steven B. Caudill, Daniel M. Gropper, Valentina Hartarska. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 4, с. 651-672. 

Сист. No: 38610

Държавни финанси

- 144 -

Сп Ф 53

Швецов, Ю. Г.  Целевые программы как инструмент управления государственными расходами / Ю. Г. Швецов, И. В. Миркина. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 4, с. 15-17. 

Сист. No: 38214

Финансов контрол

- 145 -

Сп А 562

Иванов, Георги и др.  Състояние на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор - две години след приемането на Р. България в Европейския съюз / Георги Иванов. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 156-197. 

Сист. No: 38584

Капиталовложения в икономиката

- 146 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към март 2009 г. . // Бюджетът . - София, 18, 2009, N 6, с. 37-58. 

Сист. No: 38481

- 147 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към февруари 2009 г. . // Бюджетът . - София, 18, 2009, N 5, с. 27-45. 

Сист. No: 38252

Данъци. Такси. Налози

- 148 -

В Д 381 с

Ценова, Любка.  Данъчните системи в един променящ се свят / Любка Ценова. // Делова седмица . - София, XVIII, N 19, 4-10 май 2009, с. 2, 9. 

Сист. No: 38193

- 149 -

42799

Тананеев, Емилиян.  Данъчен латентен рецидив / Емилиян Тананеев. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 5-9. 

Сист. No: 38282

- 150 -

Сп С 953 п

Димитрова, Зорница.  Осигуряване и облагане на съдружници в търгоски дружества за текущите им доходи / Зорница Димитрова. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 6, с. 1, 3-4. 

Сист. No: 38553

- 151 -

Сп Е 454 и

Договаряне и данъчно третиране на лихви по междуфирмени заеми . // Експерт . - София, XVII, 2009, N 4, с. 54-57. 

Сист. No: 38229

- 152 -

Сп Б 923 з

Дочев, Иван.  Промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2009 г. / Иван Дочев. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 5, с. 71-74. 

Сист. No: 38360

- 153 -

Сп С 953 п

Иванов, Костадин.  Необходима ли е данъчна амнистия на укритите доходи / Костадин Иванов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 6, с. 11-13. 

Сист. No: 38551

- 154 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Данъчната декларация по ЗКПО при прекратяване на дружеството / Костадин Иванов. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 6, с. 74-76. 

Сист. No: 38654

- 155 -

Сп Ф 53

Кирова, Е. А.  Налоговая нагрузка: как ее определять? / Е. А. Кирова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 4, с. 29-33. 

Сист. No: 38212

- 156 -

Сп З 544 к

Панева, Лиляна.  Анулиране на данъчни документи по ЗДДС / Лиляна Панева. // Земеделска кооперация . - София, XVII, 2009, N 4, с. 38-42. 

Сист. No: 38195

- 157 -

Сп Б 923 з

Панева, Лиляна.  Данъчен кредит при внос по чл. 16 след промените в ППЗДДС / Лиляна Панева. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 5, с. 78-82. 

Сист. No: 38362

- 158 -

Сп А 454

Петков, Георги.  Счетоводно и данъчно третиране на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар по реда на ЗКПО за 2009 год. / Георги Петков. // Актив . - София, 2009, N 5, с. 20-22. 

Сист. No: 38266

- 159 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Промените в закона за корпоративното подоходно облагане през 2009 г. / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 8, с. 16-21. 

Сист. No: 38189

- 160 -

Сп А 454

Симеонов, Истилиян.  Определяне на данъчния финансов резултат Преобразуване с данъчни постоянни разлики / Истилиян Симеонов. // Актив . - София, 2009, N 5, с. 7-19. 

Сист. No: 38265

- 161 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  По-съществени и нови моменти в облагането с корпоративен данък през 2009 година / Цветан Станкулов. // Актив . - София, 2009, N 3, с. 19-26; N4, с. 12-18. 

Сист. No: 37754

- 162 -

Сп А 454

Станкулов, Цветан.  Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС / Цветан Станкулов. // Актив . - София, 2009, N 6, с. 22-30. 

Сист. No: 38630

Данъчна система

- 163 -

Сп Д 226 п

Босолова, Мария.  Данъчно третиране на застраховките, направени от работодателя в полза на неговите работници и служители / Мария Босолова. // Данъчна практика . - София, 2009, N 5, с. 3-7. 

Сист. No: 38521

Данъчно облагане

- 164 -

Сп Б 90

Брацило, А. Н.  Налогообложение операций хеджирования / А. Н. Брацило. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 9, с. 31-34. 

Сист. No: 38598

- 165 -

Сп И 50 м

Гълъбов, Николай.  Плоският данък - теория и практика / Николай Гълъбов. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 2, с. 3-18. 

Сист. No: 38424

- 166 -

Сп А 454

Иванов, Костадин.  Специфичност на облагането при преобразуване - вливане, сливане, разделяне, отделяне и прехвърляне на обособена дейност / Костадин Иванов. // Актив . - София, 2009, N 5, с. 33-36. 

Сист. No: 38272

- 167 -

Сп С 953 п

Николов, Илия.  Международното двойно данъчно облагане / Илия Николов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 5, с. 8-10. 

Сист. No: 38239

- 168 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Подоходно данъчно облагане на чуждестранните юридически лица / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 9, с. 2-12. 

Сист. No: 38298

- 169 -

Сп И 502 у

Стоилова, Десислава.  Имущественото облагане в България : сравнителен анализ в рамките на Европейския съюз / Десислава Стоилова. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с. 41-58. 

Сист. No: 38101

- 170 -

Сп С 953 п

Цветкова, Лорета.  Особености при данъчното облагане на доходите от наем / Лорета Цветкова. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 6, с. 6-10. 

Сист. No: 38548

- 171 -

Сп С 953

Ценова, Любка.  Облагане в ДДС група / Любка Ценова. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 6, с. 21-23. 

Сист. No: 38477

- 172 -

Сп Ч J 80 f

Huizinga, Harry P. et al.  International Taxation and the Direction and Volume of Cross-Border M@As / Harry P. Huizinga, Johannes Voget. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 3, с. 1217-1249. 

Сист. No: 38641

ДДС

- 173 -

Сп Б 925 с

Николов, Илия.  Възстановяването на ДДС трябва да се ускори / Илия Николов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 9, с. 28. 

Сист. No: 38308

- 174 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  ДДС при паричен заем, банков кредит и финансов лизинг / Лиляна Панева. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 1, с. 30-32. 

Сист. No: 38206

- 175 -

Сп Р 868 э

Петров, Ю.  Налог на добавленную стоимось: снижение ставки или отмена? / Ю. Петров. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 1-2, с. 17-25. 

Сист. No: 38315

Митническо управление

- 176 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Митническо деклариране / Зорница Ганчева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 20, 11-17 май 2009, с. 11. 

Сист. No: 38231

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 177 -

Сп А 562

Баташки, Георги и др.  Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките / Георги Баташки и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 79-112. 

Сист. No: 38463

- 178 -

41537

Иванов, Павлин.  Новите предизвикателства пред съвременното банкиране / Павлин Иванов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 312-315. 

Сист. No: 38372

- 179 -

41537

Петков, Петър.  Роля на макроикономическата стабилност за устойчивостта на банковия сектор в навечерието на членството на България в ЕС / Петър Петков. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 324-327. 

Сист. No: 38379

- 180 -

Сп М 486

Манчева, Иванина.  Изкуството да спасяваш банки / Иванина Манчева. // Мениджър . - София, 2009, N 5, с. 148-149. 

Сист. No: 38126

- 181 -

Сп Г 62 вх

Михайлов, Ивайло.  Теоретични особености на канала чрез капитала на банките / Ивайло Михайлов. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 16-19. 

Сист. No: 38320

- 182 -

Сп К 90 р

Панева, Лиляна.  Гарантирана ли е лихвата по депозитите? / Лиляна Панева. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 1, с. 24-26. 

Сист. No: 38204

- 183 -

Сп К 90 р

Петров, Петър.  Банковата система в България - Ода за радостта или Adagio for Strings / Петър Петров. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 2, с. 10-14; N3, с. 8-11. 

Сист. No: 38200

- 184 -

Сп Ч J 80 m

Gonzalez, Francisgo.  Determinants of Bank-Market Structure: Efficiency and Political Economy Variables / Francisgo Gonzalez. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 4, с. 735-754. 

Сист. No: 38607

- 185 -

Сп Ч J 80 m

Schaeck, Klaus et al.  Are Competitive Banking Systems More Stable? / Klaus Schaeck, Martin Cihak, Simon Wolfe. // Journal of Money, Credit and Banking . - Columbia, 41, 2009, N 4, с. 711-734. 

Сист. No: 38604

Валутна търговия

- 186 -

Сп Д 41 к

Мишина, В. Ю. и др.  Влияние кризиса на объемы, структуру и тенденции развития валютного рынка / В. Ю. Мишина, С. В. Москалев, И. Б. Федоренко. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 4, с. 12-36. 

Сист. No: 38113

Инфлация

- 187 -

41537

Гетов, Георги.  Немонетарни фактори на инфлацията / Георги Гетов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 328-333. 

Сист. No: 38380

Инвестиции

- 188 -

41537

Димитрова, Параскева.  Преките чуждестранни инвестиции и икономическото развитие на България / Параскева Димитрова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 304-311. 

Сист. No: 38370

- 189 -

Сп А 562

Захариев, Андрей и др.  Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието / Андрей Захариев и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 5-51. 

Сист. No: 38563

- 190 -

41537

Найденов, Николай.  Преки чуждестранни инвестиции чрез международни бизнес инкубатори / Николай Найденов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 265-270. 

Сист. No: 38345

- 191 -

Сп А 562

Проданов, Стоян и др.  Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.) / Стоян Проданов, Анелия Радулова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 52-78. 

Сист. No: 38579

- 192 -

41537

Цанева, Райна.  Предизвикателства пред институционалното инвестиране в България / Райна Цанева. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 316-323. 

Сист. No: 38375

- 193 -

Сп Д 41 к

Улюкаев, А. В. и др.  Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулирования / А. В. Улюкаев, Е. О. Данилова. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 5, с. 14-23. 

Сист. No: 38392

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

- 194 -

Сп А 562

Михайлов, Михаил Ил. и др.  Анаилиз на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД / Михаил Ил. Михайлов и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 213-250. 

Сист. No: 38501

- 195 -

Сп А 562

Проданов, Стоян и др.  Ограничения и особености в икономическото поведение на публичните фирми / Стоян Проданов, Анелия Радулова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 85-133. 

Сист. No: 38494

Икономика

- 196 -

В Д 381 с

Василев, Йордан.  Нови сектори попадат в хватката на кризата / Йордан Василев. // Делова седмица . - София, XVIII, N 20, 4-10 май 2009, с. 13-14. 

Сист. No: 38199

- 197 -

В К 263

Гьорев, Емил.  Надолу, надолу, надолу / Емил Гьорев. // Капитал . - София, XVII, N 19, 16-22 май 2009, с. 23. 

Сист. No: 38237

- 198 -

В И 50 ж

Данчева, Даниела и др.  Дълбоко затънали в сметките / Даниела Данчева, Георги Вулов. // Икономически живот . - София, XLIII, N 19, 22 май 2009, с. 10-11. 

Сист. No: 38415

- 199 -

В К 263

Прокопиев, Иво.  На гребена на кризата / Иво Прокопиев. // Капитал . - София, XVII, N 21, 30 май-5 юни 2009, с. 12. 

Сист. No: 38452

- 200 -

Сп А 562

Божинова, Марияна и др.  Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България / Марияна Божинова и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 177-212. 

Сист. No: 38468

- 201 -

Сп Г 62 Сс

Бояджиев, Веселин.  Съвременни форми на териториална организация на производството / Веселин Бояджиев. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски фак . - София, 100. - София, 2008, с. 157-176. 

Сист. No: 38451

- 202 -

Сп А 562

Варамезов, Любчо и др.  Модернизация и фирмена конкурентоспособност - теоретични и практически аспекти и ефекти / Любчо Варамезов, Емил Николов. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 5-42. 

Сист. No: 38438

- 203 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор Б.  Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на казуални модели с латентни променливи / Тодор Б. Кръстевич. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 243-288. 

Сист. No: 38550

- 204 -

39605

Стойков, Иван.  Моделиране на шокове в икономиката / Иван Стойков. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 5-16. 

Сист. No: 38312

- 205 -

39605

Филчев, Филип и др.  Явлението "сива" икономика - опит за количествен анализ / Филип Филчев, Павел Цветков. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 295-299. 

Сист. No: 38347

- 206 -

Сп А 562

Цонева, Иванка и др.  Фирмената репутация - конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията / Иванка Цонева и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 113-140. 

Сист. No: 38466

- 207 -

Сп Г 62 Сс

Чобанов, Георги и др.  Измерване на транзакционния сектор: Българската икономика 1997-2003 / Георги Чобанов, Хенрик Егберт, Теодор Седларски. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет . - София, Т. 7. - София, 2008, с. 265-277. 

Сист. No: 38469

- 208 -

Сп М 68 э

Абдурасулова, Дж.  Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации / Дж. Абдурасулова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 5, с. 100-107. 

Сист. No: 38623

- 209 -

Сп П 57 х

Амоша, А. и др.  Рынки лома черных металлов / А. Амоша, В. Марченко, В. Ляшенко. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 4, с. 77-89. 

Сист. No: 38216

- 210 -

Сп П 57 х

Байнев, В.  Монетарне факторы деиндустриализации / В. Байнев. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 4, с. 35-46. 

Сист. No: 38208

- 211 -

Сп М 45-о

Бастиан, Йенс.  Югоизточна Европа и световната криза - ново изоставане / Йенс Бастиан. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 2, с. 13-28. 

Сист. No: 38325

- 212 -

Сп Ф 703

Блидов, Атанас.  Как гледа бизнесът на ПЧП / Атанас Блидов. // Фондове Програми Проекти . - София, II, 2009, N 4, с. 29-30. 

Сист. No: 38535

- 213 -

Сп Э 44 су

Гальчинский, А.  Методология анализа экономической глобализации: логика обновления / А. Гальчинский. // Экономика Украины . - Киев, 50, 2009, N 1, с. 4-18. 

Сист. No: 38120

- 214 -

Сп В 83 Э

Глазьев, С.  Мировой экономический кризис как процес смены технологичиских укладов / С. Глазьев. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 26-38. 

Сист. No: 38128

- 215 -

Сп В 83 Э

Григорьев, Л. и др.  Украина: раздвоение трансформации / Л. Григорьев, С Агибалов, М. Салихов. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 125-142. 

Сист. No: 38142

- 216 -

Сп М 45-о

Матеев, Илиян.  Икономическото чудо на Република Корея : генезис, развитие и резултати / Илиян Матеев. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 2, с. 119-128. 

Сист. No: 38423

- 217 -

Сп Е 205

Найденова, Здравка.  Португалия : Еталон при възобновяемите източници /  Прев. от португалски Здравка Найденова. // Европа 2001 . - София, XVI, 2009, N 2, с. 11-12. 

Сист. No: 38434

- 218 -

Сп Р 868 э

Новоселова, Л.  КНР: инвестиции в преодоление кризиса (о концепции и направлениях реализации китайской антикризисной политики) / Л. Новоселова. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 1-2, с. 61-73. 

Сист. No: 38321

- 219 -

Сп В 83 Э

Ольсевич, Ю.  Психологические аспекты современного экономического кризиса / Ю. Ольсевич. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 39-53. 

Сист. No: 38132

- 220 -

Сп Е 205

Рибейру, Тереза.  Португалия и ЕС / Тереза Рибейру. // Европа 2001 . - София, XVI, 2009, N 2, с. 13-15. 

Сист. No: 38437

- 221 -

Сп И 36 вн

Серафимова, Десислава.  Социалната отговорност в бизнеса: отчитане на устойчивостта / Десислава Серафимова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 4, с. 47-61. 

Сист. No: 38176

- 222 -

Сп М 68 э

Симония, Н.  Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор / Н. Симония. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 4, с. 13-21. 

Сист. No: 38444

- 223 -

Сп Ф 703

Славова, Мария.  Публично-частното партньорство - форма на гражданско участие в управлението / Мария Славова. // Фондове Програми Проекти . - София, II, 2009, N 4, с. 2-4. 

Сист. No: 38528

- 224 -

Сп Ф 703

Трифонов, Александър.  ПЧП - панацея. Но с помощта на опитно правителство и частен сектор / Александър Трифонов. // Фондове Програми Проекти . - София, II, 2009, N 4, с. 25-28. 

Сист. No: 38534

- 225 -

Сп Ф 703

Финансови последици от риска при ПЧП . // Фондове Програми Проекти . - София, II, 2009, N 4, с. 21-24. 

Сист. No: 38531

- 226 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Задачи мегакорпоративного инновационного кластера в газовой промышленности России / И. В. Шевченко, Н. Ю. Филиппская. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 33-36. 

Сист. No: 38417

- 227 -

Сп Ч S 88

Morgan, Mark.  Navigating the Economic Downturn / Mark Morgan. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 4, с. 25-29. 

Сист. No: 38381

Икономическа политика

- 228 -

Сп И 50 м

Седларски, Теодор.  Транзакционни разходи в процеса на системна трансформация в България / Теодор Седларски. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 2, с. 35-55. 

Сист. No: 38427

Регионална икономика

- 229 -

Сп А 562

Богданова, Маргарита и др.  Роля на местната администрация за ендогенно развитие на Северозападния район за планиране / Маргарита Богданова, Ева Цветанова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 141-176. 

Сист. No: 38467

- 230 -

Сп Г 62 Сс

Грамадска, Елица.  Новите тенденции в европейската регионална политика за периода 2007-2013 г. и техните териториални измерения / Елица Грамадска. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски фак . - София, 100. - София, 2008, с. 215-236. 

Сист. No: 38454

- 231 -

Сп А 562

Тонкова, Станка и др.  Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния) / Станка Тонкова и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 225-262. 

Сист. No: 38526

Икономика на България

- 232 -

В К 263

Гьорев, Емил.  Внимание! Опасен завой / Емил Гьорев. // Капитал . - София, XVII, N 18, 9-15 май 2009, с. 26. 

Сист. No: 38145

- 233 -

41537

Дончев, Дончо и др.  Развитие и териториално разположение на производителните сили в България в условията на евроинтеграция / Дончо Дончев, Милен Пенерлиев. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 290-296. 

Сист. No: 38366

- 234 -

Сп М 486

Станчев, Красен.  Феноменът фалшива икономика / Красен Станчев. // Мениджър . - София, 2009, N 5, с. 20-22. 

Сист. No: 38119

Икономика на Канада

- 235 -

Сп С 959

Немова, Л. А. и др.  Антикризисная программа правительства канады / Л. А. Немова, Е. Е. Хорошилов. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 5, с. 43-58. 

Сист. No: 38618

Икономика на Русия

- 236 -

Сп М 68 э

Загашвили, В.  Государство на новом этапе экономической глобализации / В. Загашвили. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 5, с. 43-51. 

Сист. No: 38620

- 237 -

Сп Ф 53 кс

Листопад, М. Е.  Оценка экономической безопостности России но основе макроикономических индикаторов / М. Е. Листопад. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 16, с. 43-49. 

Сист. No: 38261

- 238 -

Сп В 52 лэ

Рязанов, В. Т.  Мировой финансовый кризис и экономика России : точка разворота? / В. Т. Рязанов. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 1, с. 3-21. 

Сист. No: 38235

- 239 -

Сп В 52 мэ

Холодков, В. Г.  Кризис 1990-х гг. как форма становления новой экономической системы в России / В. Г. Холодков. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 152-168. 

Сист. No: 38110

- 240 -

Сп В 83 Э

Шаститко, А. и др.  Конкурентная политика в период кризиса / А. Шаститко, С. Авдашева, С. Голованова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 54-69. 

Сист. No: 38134

Икономика на САЩ

- 241 -

Сп С 959

Васильев, В. С. и др.  Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б. Обамы - Т. Гайтнера / В. С. Васильев, Е. А. Роговский. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 3-29. 

Сист. No: 38439

- 242 -

Сп С 959

Кочетков, Г. Б.  Проблема инноваций в экономике США / Г. Б. Кочетков. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 31-44. 

Сист. No: 38440

Икономическа география

- 243 -

41537

Искренова, Юлиана.  Ролята на природно-географския фактор за специализацията и териториалното разположение на секторите на икономиката / Юлиана Искренова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 249-256. 

Сист. No: 38334

Прогнозиране

- 244 -

Сп Б 90

Сосина, И. Н.  Прогнозная отчетность в условиях рыночной экономики / И. Н. Сосина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 8, с. 74-77. 

Сист. No: 38210

Икономически анализ

- 245 -

Сп С 953

Тимчев, Марко.  Балансиран бизнесанализ на рейтинга и риска от финансова несъстоятелност и банкрут на предприятието по данни от финансовия отчет / Марко Тимчев. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 4, с. 24-25; N5, с. 14-16; N6, с. 13-15. 

Сист. No: 37989

- 246 -

Сп Ф 53 кс

Федорова, Т. А.  Система рыночных и внутренних индикаторов стратегии формирования стоимости предприятия / Т. А. Федорова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с. 16-25. 

Сист. No: 38400

Икономика на отраслите

- 247 -

Сп Ф 53

Федотов, Б. Г.  Влияние налоговых и внешних факторов на ценообразование нефти и нефтепродуктов В России / Б. Г. Федотов. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 4, с. 25-28. 

Сист. No: 38194

Аграрна икономика

- 248 -

Сп А 562

Герганов, Георги и др.  Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов / Георги Герганов, Таня Горчева, Теодора Георгиева. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 72-106. 

Сист. No: 38512

Икономика на селското стопанство

- 249 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Промени в цените на храните през периода 2000 до началото на 2009 г. по индексите на ФАО / Петко Иванов. // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 6, с. 24-25. 

Сист. No: 38574

- 250 -

Сп И 50

Карват-Вожняк, Божена и др.  Промени в икономическото положение на високо стоковите стопанства в период на преструктуриране и европейска интеграция / Божена Карват-Вожняк, Марчин Господарович. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3, с. 35-45. 

Сист. No: 38493

Икономика на индустрията, предприятието

- 251 -

39605

Глинковски, Чеслав и др.  Производство и използване на лагери в Полша / Чеслав Глинковски, Дариуш Новак. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 218-223. 

Сист. No: 38338

- 252 -

Сп А 582

Делиибрамов, Селман.  Използване на ценностен анализ за измерване и повишаване на управлението в индустриалната фирма / Селман Делиибрамов. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 137-148. 

Сист. No: 38682

- 253 -

Сп Ч I 58 i

Nuur, Cali et al.  Promoting Regional Innovation Systems in a Global Context / Cali Nuur, Linda Gustavsson, Staffan Laestadius. // Industry and Innovation . - London, 16, 2009, N 1, с. 123-139. 

Сист. No: 38684

Икономика на туризма

- 254 -

Сп А 562

Краева, Виолета и др.  Представяне на българските туристически фирми в интернет / Виолета Краева, Таня Горчева, Асен Божиков. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 241-276. 

Сист. No: 38475

Туризъм в България

- 255 -

41537

Иванова, Петя.  Съвременни аспекти в развитието на туристическите агенции / Петя Иванова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 243-248. 

Сист. No: 38330

- 256 -

Сп А 562

Иванова, Петя.  Оценка на възможностите на посредническите предприятия за развитие на туризма в България / Петя Иванова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 213-240. 

Сист. No: 38472

- 257 -

Сп А 562

Минков, Венцислав.  Изследване сътоянието на хотелиерския бизнес в България в следприватизационния период / Венцислав Минков и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 173-212. 

Сист. No: 38498

- 258 -

Сп А 562

Николова, Марина и др.  Бариери пред развитието на селския туризъм в България / Марина Николова, Маруся Линкова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 198-237. 

Сист. No: 38587

- 259 -

Сп И 502 у

Димитров, Димитър.  Реализация на кадрите в културния туризъм в България / Димитър Димитров. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с.70-86. 

Сист. No: 38109

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 260 -

39605

Славева, Красимира.  Търговия на България със страните членки на Европейски съюз / Красимира Славева. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 152-157. 

Сист. No: 38335

- 261 -

Сп А 562

Спиридонов, Иван и др.  Възможности на малките и средни предприятия в България за навлизане на глобалния дегитален пазар / Иван Спиридонов и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 202-242. 

Сист. No: 38549

- 262 -

Сп И 502 у

Тасев, Александър.  Външнотърговският стокообмен и външните пазари на Република България 1988 - 2006 г. / Александър Тасев. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с. 23-40. 

Сист. No: 38098

Търговия

- 263 -

Сп А 562

Добрева, Дучка.  Проблеми на търговското обслужване в контекста на защита правата на потребителите в България / Дучка Добрева и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 40-71. 

Сист. No: 38510

- 264 -

Сп Р 448

Енев, Еню.  Търговията плахо се измества към по-обширни площи / Еню Енев. // РЕГАЛ . - София, XXXVII, 2009, N 4, с. 30-32. 

Сист. No: 38533

- 265 -

Сп Х 74 п

Ковачева, Цветана.  Външната търговия на България с мляко и млечни продукти - продуктово и пазарно преструктуриране / Цветана Ковачева. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 5, с. 27-31. 

Сист. No: 38518

- 266 -

Сп М 486

Кунева, Меглена.  Потребителите - новата икономическа сила / Меглена Кунева. // Мениджър . - София, 2009, N 5, с. 28-30. 

Сист. No: 38123

- 267 -

Сп Х 74 п

Панева, Лиляна.  Търговският термин DES - същност и особености / Лиляна Панева. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 5, с. 17-19. 

Сист. No: 38525

Маркетинг

- 268 -

СП  А  562 н

Горанова, Пенка и др.  Проектиране на маркетингови стратегии за производството и продажбата на биогорива / Пенка Горанова и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, Т. 1. - Свищов : АИ "Ценов". - Свищов, 2003-, с. 265-303. 

Сист. No: 38596

- 269 -

Сп А 562

Митев, Неделчо и др.  Стратегически маркентигови профили при експанзията на Европейския общ пазар (по примера на предприятиятя от винарската промишленост) / Неделчо Митев и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 107-126. 

Сист. No: 38516

- 270 -

Сп А 562

Митев, Неделчо и др.  Методика за организиране и провеждане на пробен маркетинг в еврозоната / Неделчо Митев и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 171-201. 

Сист. No: 38546

- 271 -

Сп Р 448

Велянова, Елисавета.  Настъплението на белите вина / Елисавета Велянова. // РЕГАЛ . - София, XXXVII, 2009, N 3, с. 18-20. 

Сист. No: 38197

- 272 -

Сп Р 448

Да изградиш марка без реклама и PR . // РЕГАЛ . - София, XXXVII, 2009, N 2, с. 32-33; N3, с. 28. 

Сист. No: 37890

Логистика

- 273 -

Сп Г 62 вх

Бинева, Велика и др.  Методология за разработка на логистична концепция / Велика Бинева, Иван Димитров. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 85-93. 

Сист. No: 38309

- 274 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Витамини срещу рецесията. При логистиката на плодове кризата все още не се забелязва / Росица Великова. // Логистика . - София, V, 2009, N 4, с. 36-38. 

Сист. No: 38161

- 275 -

Сп Л 763

Великова, Росица.  Веригите на доставки в сянката на цената на петрола / Росица Великова. // Логистика . - София, V, 2009, N 4, с. 45-49. 

Сист. No: 38162

- 276 -

Сп Г 62 вх

Димитров, Иван и др.  Управление на качеството на логистиката на снабдяването / Иван Димитров, Адиле Мустафова. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 39-44. 

Сист. No: 38289

- 277 -

Сп Г 68 вх

Димитров, Иван и др.  Показатели за оценка ефективноста на логистиката на снабдяването / Иван Димитров, Адиле Мустафова. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 45-50. 

Сист. No: 38293

- 278 -

Сп Л 763

Маврос, Атанасиос К. и др.  Как да дефинираме и стандартизираме нуждите в склада / Атанасиос К. Маврос, Натаса Кубурело, Василис Папакостос. // Логистика . - София, V, 2009, N 3, с. 60-62; N4, с. 57-59; N5, с. 54, 56. 

Сист. No: 37886

- 279 -

Сп Л 763

Gerking, Harald.  Логистика на разпродажбите и сезонните стоки / Harald Gerking. // Логистика . - София, V, 2009, N 5, с. 50-53. 

Сист. No: 38515

Външнотърговски договори

- 280 -

Сп Д 226 п

Коджабашев, Михаил.  Нелоялна конкуренция - въвеждане в заблуждение / Михаил Коджабашев. // Данъчна практика . - София, 2009, N 5, с. 30-34. 

Сист. No: 38530

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 281 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Обмитяване / Момчил Антов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 16, 13-19 апр. 2009, с. 11; N17, с. 11-12; N19, с. 11. 

Сист. No: 38056

- 282 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Конвенция TIR / Момчил Антов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 21, 18-24 май 2009., с. 11-12; N22, с. 11. 

Сист. No: 38410

- 283 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Митнически преференции / Момчил Антов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 23, 1-7 юни 2009 г., с. 12-13. 

Сист. No: 38487

- 284 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Гаранции / Зорница Ганчева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 24, 8-14 юни 2009, с. 11; N25, с.11. 

Сист. No: 38532

- 285 -

Сп М 617 х

Генова, Светла.  Система за движението и контрола на акцизните стоки / Светла Генова. // Митническа хроника . - София, XVIII, 2009, N 2, с. 9-12. 

Сист. No: 38201

Външнотърговска политика

- 286 -

41537

Григорова, Веселина.  Външноикономическата политика на България като член на европейския съюз / Веселина Григорова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 257-264. 

Сист. No: 38342

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 287 -

Сп С 959

Васильев, В. С. и др.  Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) / В. С. Васильев, Е. А. Роговский. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 23-41. 

Сист. No: 38148

- 288 -

Сп А 582

Попов, Георги.  Тенденции на чуждестранните инвестиции в индустрията на България / Георги Попов. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 53-62. 

Сист. No: 38671

- 289 -

Сп К 90 р

Сирков, Любомир.  Държавната намеса на страните членки на ЕС в подкрепа на финансовите институции / Любомир Сирков. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 4, с. 27-31. 

Сист. No: 38225

- 290 -

Сп М 45-о

Статева, Йорданка.  Международният валутен фонд в съвремнния свят - проблеми и перспективи / Йорданка Статева. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 3, с. 55-64. 

Сист. No: 38648

- 291 -

Сп К 90 р

Финанси за правоверни - ислямските финансови институции в растеж . // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 1, с. 27-29. 

Сист. No: 38205

- 292 -

Сп Ч J 80 f

Morrison, Alan D. et al.  Level Playing Fields in International Financial Regulation / Alan D. Morrison, Lucy White. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 3, с. 1099-1142. 

Сист. No: 38585

Международни икономически отношения

- 293 -

39605

Захариева, Галина.  Реверсивен модел за ценово прогнозиране на международния целулозен пазар / Галина Захариева. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с.158-165. 

Сист. No: 38336

- 294 -

41537

Йозиолдаш, Саваш Орхан.  Българо-турското бизнес партньорство в навечерието на пълната интеграция на България към Европа: перспективи и възможности / Саваш Орхан Йозиолдаш. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 271-275. 

Сист. No: 38348

- 295 -

Сп Ф 53

Архипов, В. Я.  Мировой финансовый кризис и Австралия / В. Я. Архипов. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 4, с. 63-65. 

Сист. No: 38202

- 296 -

Сп М 45-о

Казаков, Емил.  Европейският съюз и геополитическото положение на България / Емил Казаков. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 3, с. 5-14. 

Сист. No: 38647

- 297 -

Сп Р 868 э

Сельцовский, В.  О динамике мировой торговли и ее структуры / В. Сельцовский. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 1-2, с. 92-96. 

Сист. No: 38323

- 298 -

Сп К 90 р

Сирков, Любомир.  Спасителни мерки за Европейската икономика / Любомир Сирков. // Кредити & Риск . - София, II, 2009, N 2, с. 21-32. 

Сист. No: 38213

- 299 -

Сп Х 74 п

Ставрев, Кирил.  Създаване на бизнес-връзки в Германия / Кирил Ставрев. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 4, с. 23-24; N5, с.25-26. 

Сист. No: 38251

Глобализация

- 300 -

42799

Личева, Катя.  България и светът - голямата промяна / Катя Личева. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 10-17. 

Сист. No: 38283

- 301 -

Сп Ф 53 кс

Бабурина, О. Н.  О генезисе и стадиях глобализации мировой экономики / О. Н. Бабурина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 14, с. 43-50. 

Сист. No: 38233

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 302 -

41537

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Финансови аспекти на усвояването на европейските средства в контекста на присъединяването на България към ЕС / Татяна Хубенова-Делисивкова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 297-303. 

Сист. No: 38368

- 303 -

Сп Е 206

Компетентни и отговорни органи за управление на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 5, с. 24-27. 

Сист. No: 38275

- 304 -

Сп Ф 703

Негулова, Елеонора.  Може ли да се съкрати пътят към европейските пари? / Елеонора Негулова. // Фондове Програми Проекти . - София, II, 2009, N 3, с. 2-3. 

Сист. No: 38250

- 305 -

Сп Е 206

Програма "Защита на потребителя" . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 6, с. 22-23. 

Сист. No: 38496

- 306 -

Сп Е 206

Управление и контрол на Оперативна програма "Техническа помощ" . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 6, с. 24-26. 

Сист. No: 38497

Право. Наука за държавата и правото

- 307 -

В Д 381 с

Рангелов, Евгени.  (Не) прилагането на договори за строителство по ФИДИК / Евгени Рангелов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 20, 11-17 май 2009, с. 1, 4, 9. 

Сист. No: 38228

- 308 -

42799

Атанасова, Христина.  Новата търговска регистрация / Христина Атанасова. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 67-75. 

Сист. No: 38294

- 309 -

42799

Баланов, Йордан.  По някои въпроси относно новоизбрания орган или представител на търговските дружества / Йордан Баланов. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 56-66. 

Сист. No: 38292

- 310 -

42799

Стойкова, Пепа.  Българският омбудсман като класическа институция / Пепа Стойкова. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 34-40. 

Сист. No: 38287

- 311 -

42799

Цветкова, Надежда.  Доктрината за финансов съд - мит или реалност / Надежда Цветкова. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 46-55. 

Сист. No: 38290

- 312 -

Сп Ю 294

Великов, Венцислав.  Нужен ли е чл.2, ал.2 от ЗАНН (един допълнителен поглед през призмата на нарушението на митническа измама по чл.234 от Законо за митниците) ? / Венцислав Великов. // Юридически сборник . - Бургас, XII, 2001, N 12, с. 195-200. 

Сист. No: 38374

- 313 -

Сп Ю 294

Владимиров, Иван.  Международноправно регулиране на сделките във външната търговия / Иван Владимиров. // Юридически сборник . - Бургас, XII, 2001, N 12, с. 51-64. 

Сист. No: 38369

- 314 -

Сп Ю 294

Владимиров, Иван.  Преобразуване с участие на дружества от държави-членки на Европейския съюз, или от друга държава-страна па споразумението за европейско икономическо пространство / Иван Владимиров. // Юридически сборник . - Бургас, XVI, 2008, N 16, с. 5-22. 

Сист. No: 38385

- 315 -

Сп Т 961 п

Георгиева, Христина.  Развитие на идеята за общо европейско договорно право - от европейски граждански кодекс до обща референтна рамка / Христина Георгиева. // Търговско право . - София, XVIII, 2009, N 1, с. 61-75. 

Сист. No: 38571

- 316 -

Сп Ю 294

Коев, Красимир.  Относно някои промени във връзка с правния режим за прехвърляне на търговско предприятие / Красимир Коев. // Юридически сборник . - Бургас, XV, 2006/2007, N 15, с. 45-52. 

Сист. No: 38376

- 317 -

Сп Т 961 п

Колев, Николай.  Относно задължението за грижа на членовете на съвета на директорите и управителния съвет на акционерното дружество / Николай Колев. // Търговско право . - София, XVIII, 2006, N 1, с. 19-38. 

Сист. No: 38566

- 318 -

Сп Ю 294

Мутафов, Красимир.  Понятието за доставка по смисъла на ЗДДС / Красимир Мутафов. // Юридически сборник . - Бургас, XV, 2006/2007, N 15, с. 54-63. 

Сист. No: 38377

- 319 -

Сп Ю 294

Мутафов, Красимир.  Доставки при условията на комисионен договор по реда на ЗДДС / Красимир Мутафов. // Юридически сборник . - Бургас, XVI, 2008, N 16, с. 68-79. 

Сист. No: 38386

- 320 -

Сп Т 961 п

Пенчев, Георги.  Екологоправни аспекти на гражданската защита по вторичното европейско право / Георги Пенчев. // Търговско право . - София, XVIII, 2009, N 1, с. 49-60. 

Сист. No: 38569

- 321 -

Сп И 31

Тест по данъчно и социално право. Отговори на теста по данъчно и социално право . // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N Извънреден брой, с. 72-93, 94. 

Сист. No: 38277

- 322 -

Сп И 31

Тест по търговско право. Отговори на теста по търговско право . // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N Извънреден брой, с. 96-114, 115. 

Сист. No: 38278

- 323 -

Сп Ю 294

Чавдарова, Мария и др.  Политически и административен профил на държавното управление в Албания / Мария Чавдарова, Емилия Къндева. // Юридически сборник . - Бургас, XV, 2006/2007, N 15, с. 165-187. 

Сист. No: 38384

Държавна власт. Държавни органи

- 324 -

Сп Ю 294

Коспартов, Стефан.  Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция / Стефан Коспартов. // Юридически сборник . - Бургас, XII, 2001, N 12, с. 163-176. 

Сист. No: 38373

- 325 -

Сп Ю 294

Къндева, Емилия.  Подготовка на администрацията за европейската интеграция - значението на правното обучение / Емилия Къндева. // Юридически сборник . - Бургас, XII, 2001, N 12, с. 151-162. 

Сист. No: 38371

Търговско право

- 326 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Плащане по стопански операции с полици / Евгени Рангелов. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 6, с. 27-29. 

Сист. No: 38667

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 327 -

Сп С 953 п

Богомилова, Жанет.  Защита от дискриминация при упражняване правото на труд / Жанет Богомилова. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 6, с. 7-9. 

Сист. No: 38554

- 328 -

Сп Б 925 с

Петкова, Аспасия.  Контрол по спазване на трудовото законодателство. Промени в Кодекса на труда - 2009 г. / Аспасия Петкова. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 8, с. 22-27. 

Сист. No: 38185

Обществено управление. Военни науки

- 329 -

Сп Г 62 Сс

Кривирадева, Божидара.  Управление на неправителствените организации / Божидара Кривирадева. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика . - София, 100. - София, 2008, с. 175-207. 

Сист. No: 38483

Местно самоуправление

- 330 -

Сп И 50 м

Великова, Мария.  Публично - частните партньорства - инструмент за реализация на концепцията "Ново публично управление" на местно равнище / Мария Великова. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 2, с. 56-72. 

Сист. No: 38429

Военно дело . Военни науки

- 331 -

Сп М 45-о

Слатински, Николай.  Петте нива на сигурността - подходи и аспекти / Николай Слатински. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 2, с. 49-78; N3, с. 77-112. 

Сист. No: 38422

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 332 -

В З 375

Стоянова, Илеана.  Българската пенсионна система във време на криза - черно и бяло / Илеана Стоянова. // Застраховател . - София, XV, N 12, 24 юни - 15 юли 2009, с. 8, 16. 

Сист. No: 38649

Социално осигуряване

- 333 -

Сп И 31

Петкова, Аспасия.  Социалното осигуряване след присъединяването на България към Европейския съюз / Аспасия Петкова. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 5, с. 40-55. 

Сист. No: 38687

Социално осигуряване в България

- 334 -

Сп Б 923 з

Вангелова, Нели.  Промените през 2009 г. в КСО, касаещи паричните обезщетения за бременност и раждане, и промените при изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО / Нели Вангелова. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 6, с. 67-73. 

Сист. No: 38651

- 335 -

Сп Б 923 з

Петкова, Аспасия.  Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2009 г. / Аспасия Петкова. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 6, с. 53-66. 

Сист. No: 38650

Пенсионно осигуряване

- 336 -

В З 375

Владимиров, Васил.  Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите / Васил Владимиров. // Застраховател . - София, XV, N 9, 13-27 май 2009, с. 11, 18; N12, с. 11. 

Сист. No: 38223

- 337 -

Сп В 83 Э

Волков, Я.  Моделирование пенсионных реформ и оценка неявного пенсионного долга / Я. Волков. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 113-128. 

Сист. No: 38156

- 338 -

Сп И 50 м

Данева, Иванка.  Управлението на инвестиционния риск в частните пенсионни системи / Иванка Данева. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 2, с. 19-34. 

Сист. No: 38426

- 339 -

Сп Ф 53

Долотов, В. А.  О признаках финансовой устойчивости пенсионной системы / В. А. Долотов. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 5, с. 64-66. 

Сист. No: 38653

Застраховане

- 340 -

В З 375

Генчев, Славимир.  Предизвикателствата на застраховката "Гражданска отговорност" / Славимир Генчев. // Застраховател . - София, XV, N 7, 15-29 апр. 2009, с. 9; N3, с. 8. 

Сист. No: 38021

- 341 -

В З 375

Иванова, Диана.  Как се променя феноменът "Застрахователна култура" в България? / Диана Иванова. // Застраховател . - София, XV, N 11, 10-24 юни 2009, с. 4; N12, с. 10. 

Сист. No: 38552

- 342 -

В З 375

Що е то дистрибуционна стратегия . // Застраховател . - София, XV, N 10, 27 май - 10 юни 2009, с. 20. 

Сист. No: 38559

- 343 -

Сп С 848 д

Бесфамильная, Лариса Витальевна и др.  Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритети и пути совершенствования / Лариса Витальевна Бесфамильная, Валентин Сергеевич Таврель. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 3, с. 8-17. 

Сист. No: 38143

- 344 -

Сп Ф 53 кс

Вавулин, Д. А. и др.  Роль негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсионного страхования / Д. А. Вавулин, Н. В. Федотов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с. 57-67. 

Сист. No: 38406

- 345 -

Сп П 186

Василев, Венцислав.  Измерване на резултатите от дейността на общозастрахователното дружество чрез коефициент за възвръщаемост на собствения капитал / Венцислав Василев. // Панорама на труда . - София, 2009, N 3, с. 36-41. 

Сист. No: 38404

- 346 -

Сп Ф 53

Голодова, Ж. Г.  Совершенствование системы страхования депозитов / Ж. Г. Голодова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 5, с. 48-52. 

Сист. No: 38646

- 347 -

Сп Ф 531

Гребенщиков, Э. С.  Финансовый кризис в мире: последствия и уроки для страхового бизнеса, регуляторов и страхователей / Э. С. Гребенщиков. // Финанси . - Москва, V, 2009, N 3, с. 53-57. 

Сист. No: 38159

- 348 -

Сп П 186

Гълъбинов, Румен.  Програма за застраховане на катастрофични рискове в Югоизточна Европа / Румен Гълъбинов. // Панорама на труда . - София, 2009, N 3, с. 42-48. 

Сист. No: 38407

- 349 -

Сп С 848 д

Логвинова, Ирина Львовна.  Взаимное страхование в странах ЕС и в России / Ирина Львовна Логвинова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 3, с. 40-46. 

Сист. No: 38150

- 350 -

Сп Т 961 п

Методиев, Методи и др.  Сключване на застрахователни договори с потребители на застрахователни услуги, при използване на средствата и методите за предоставяне на финансови услуги от разстояние / Методи Методиев, Персиян Захариев. // Търговско право . - София, XVIII, 2009, N 1, с. 39-48. 

Сист. No: 38568

- 351 -

Сп Е 454 и

Милушев, Георги.  Аспекти на имущественото застраховане / Георги Милушев. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 6, с. 29-37. 

Сист. No: 38669

- 352 -

Сп Р 868 э

Роик, В.  К формированию в стране современного института обязательного пенсионного страхования / В. Роик. // Российский экономический журнал . - Москва, 52, 2009, N 1-2, с. 26-33. 

Сист. No: 38319

- 353 -

Сп Ф 53

Цамутали, О. А.  Попытка переосмысления категории "Страхование" / О. А. Цамутали. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 3, с. 63-68. 

Сист. No: 38157

- 354 -

Сп С 848 д

Цыганов, Александр Андреевич и др.  Права акционеров в практике корпоративного управления в страховых компаниях / Александр Андреевич Цыганов, Татьяна Сергеевна Глухова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 3, с. 49-55. 

Сист. No: 38153

- 355 -

Сп В 52 лэ

Чернова, Г. В.  Особенности инвестиционной деятельности страховой организации / Г. В. Чернова. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 1, с. 87-99. 

Сист. No: 38243

- 356 -

Сп Ф 53 кс

Яшин, С. Н. и др.  Новые подходы к организации обязательного социального страхования на производстве в условиях кризиса / С. Н. Яшин, А. М. Авдеева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 19, с. 56-61. 

Сист. No: 38421

- 357 -

Сп Ч R 62

Chapman, Bianca R. et al.  Insurance Coverage During the Economic Crisis / Bianca R. Chapman, Marc Rosenrhal. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 5, с. 30-34. 

Сист. No: 38346

- 358 -

Сп Ч R 62

Heintz, John E. et al.  Business Interruption: Are You Covered for the Next Disaster? / John E. Heintz, Andrew S. Wein, Elissa O. Tomanda. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 5, с. 37-39. 

Сист. No: 38349

- 359 -

Сп Ч J 80 r

Seog, S. Hun.  Insurance Markets With Differential Information / S. Hun Seog. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 2, с. 279-294. 

Сист. No: 38570

- 360 -

Сп Ч J 80 r

Snow, Arthur.  On the Possibility of Profitable Self-Selection Contracts in Competitive Insurance Markets / Arthur Snow. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 2, с. 249-259. 

Сист. No: 38576

- 361 -

Сп Ч J 80 r

Spreeuw, Jaap et al.  Time Deductibles as Screening Devices: Competitive Markets / Jaap Spreeuw, Martin Karlsson. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 2, с. 261-278. 

Сист. No: 38540

- 362 -

Сп Ч J 80 r

Zhang, Tao et al.  Adverse Selection and the Opaqueness of Insurers / Tao Zhang, Larry A. Cox, Robert A. Van Ness. // The Journal of Risk and Insurance . - Malden, 76, 2009, N 2, с. 295-321. 

Сист. No: 38580

Образование

- 363 -

39605

Аркадиев, Димитър.  Преподаване на статистика за икономисти / Димитър Аркадиев. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 372-380. 

Сист. No: 38356

- 364 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор.  Изграждане на УЕБ-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите на следдипломното обучение по икономика / Тодор Кръстевич и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 134-172. 

Сист. No: 38495

- 365 -

41537

Манчева, Олга.  Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма / Олга Манчева. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 236-242. 

Сист. No: 38328

- 366 -

39605

Павлова, Веселка.  Дистанционното обучение по статистика - една съвременна алтернатива / Веселка Павлова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 364-371. 

Сист. No: 38355

- 367 -

39605

Ценкова, Надежда.  Националната стратегия за образование в условия на глобализация и обучението по статистика в икономическите висши училища и стопанските факултети на неспециализираните висши училища / Надежда Ценкова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 381-387. 

Сист. No: 38357

- 368 -

Сп Г 62 Сс

Чавдарова-Костова, Сийка.  Мениджърът в образованито пред предизвикателствата на съвременното мултикултурно училище (резултати от университетската подготовка) / Сийка Чавдарова-Костова. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика . - София, 101. - София, 2008, с. 91-122. 

Сист. No: 38441

- 369 -

Сп М 68 э

Бадаева, А.  Интеграция европейского образовательного пространства / А. Бадаева. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 4, с. 63-71. 

Сист. No: 38446

- 370 -

Сп М 457 е

Богданов, Бойко.  Използват ли се в образованието в България възможностите на информационно-комуникационните технологии / Бойко Богданов. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 1, с. 24-30. 

Сист. No: 38597

- 371 -

Сп В 52 мэ

Грандберг, З. А.  Методика преподавания экономической теории: методологический, теоретический и гуманитарный аспекты / З. А. Грандберг. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 110-117. 

Сист. No: 38104

- 372 -

Сп С 847

Едно дълго бягане с препятствия: модели на подкрепа и проблеми при участието във формалното образование на работещите . // Стратегии на образователната и научната политика . - София, XVII, 2009, N 2, с. 105-123. 

Сист. No: 38612

- 373 -

Сп П 324

Паспаланова, Елена.  Нагласите на студентите към свободата на избор в университета / Елена Паспаланова. // Педагогика . - София, 2009, N 3-4, с. 26-39. 

Сист. No: 38365

- 374 -

Сп М 457 е

Свиридов, А. П.  Интерпретация и обучение нейронной сети, используемой при компьютерном контроле знаний / А. П. Свиридов. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 1, с. 32-37. 

Сист. No: 38601

- 375 -

Сп Ч 895

Христов, Христо.  Съвременен акцент на продължаващото обучение / Христо Христов. // Човешки ресурси . - София, XXXVII, 2009, N 4, с. 27-28. 

Сист. No: 38537

Образование в България

- 376 -

Сп Г 62 Сс

Еничарова, Емилия.  Актуални проблеми на образованието, отразени в програмите на политическите партии за периода 2005-2009 година / Емилия Еничарова. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика . - София, 101. - София, 2008, с. 123-148. 

Сист. No: 38450

- 377 -

Сп М 457 е

Близнаков, Атанас.  Професионална квалификация по екотуризъм / Атанас Близнаков. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 1, с. 16-21. 

Сист. No: 38590

- 378 -

Сп И 36 вн

Ковачев, Здравко.  Към деветдесетата годишнина на Икономически универсистет - Варна / Здравко Ковачев. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 7-18. 

Сист. No: 38181

Висше образование

- 379 -

Сп А 562

Диков, В. и др.  Уеб - базираните технологии - нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите / В. Диков и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 48-68. 

Сист. No: 38538

- 380 -

Сп А 562

Спиридонов, Иван.  Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите / Иван Спиридонов и др. // Алманах научни изследвания, 9, с. 338-363. 

Сист. No: 38602

- 381 -

Сп И 502 у

Боева, Веряна.  Влияние на процесите на глобализация и Европейска интеграция върху пазара на образователни услуги в България / Веряна Боева. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с. 121-127. 

Сист. No: 38115

- 382 -

Сп С 959

Кочетков, Г. Б. и др.  Американские исследовательские университеты / Г. Б. Кочетков, В. Б. Супян. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 3, с. 75-92. 

Сист. No: 38190

- 383 -

Сп В 52 лэ

Лебедев, Н. Б.  Проблема качества высшего образования: российский и международый опыт / Н. Б. Лебедев. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 1, с. 187-192. 

Сист. No: 38245

- 384 -

Сп И 502 у

Маринов, Васил.  Отношението на практиката към практическата полезност на университетите - проблеми и възможни решения / Васил Маринов. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с. 87-94. 

Сист. No: 38112

- 385 -

Сп И 502 у

Попова, Николина.  Основни принципи и подходи към конструиране на бакалавърски учебни планове по туризъм във ВУЗ в България / Николина Попова. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с. 95-100. 

Сист. No: 38114

Висше образование за икономисти

- 386 -

Сп А 562

Кръстевич, Тодор и др.  Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) / Тодор Кръстевич и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 304-337. 

Сист. No: 38599

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 387 -

39605

Кръстев, Владимир.  Адекватност на моделите за разкрояване на линейни материали / Владимир Кръстев. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 343-348. 

Сист. No: 38354

- 388 -

39605

Шопова, Маргарита.  Един проблем при задачата за рационално разпределяне на ресурсите / Маргарита Шопова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 324-331. 

Сист. No: 38352

Екология

- 389 -

Сп А 562

Асенов, Анатолий Стефанов и др.  Методи за количествена оценка и анализ на екологичната ефективност / Анатолий Стефанов Асенов, Нонка Георгиева, Снежана Костова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 238-264. 

Сист. No: 38592

- 390 -

42799

Личев, Тихомир.  Глобални проблеми пред човечеството (екологични аспекти) / Тихомир Личев. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 18-26. 

Сист. No: 38284

- 391 -

Сп М 68 э

Рогожина, Н.  Новые тенденции в экологической политике развивающихся стран / Н. Рогожина. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 4, с. 81-89. 

Сист. No: 38449

Математика

- 392 -

39605

Чиприянова, Катя.  Изрявняване на риска в засрахователния състав, централна гранична теорема и премийните принципи / Катя Чиприянова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 316-323. 

Сист. No: 38350

- 393 -

Сп И 36 вн

Атанасов, Бойко.  Оптимизиране на дистрибуционни транспортни мрежи при спазване на изискването "точно време" / Бойко Атанасов. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 4, с. 13-22. 

Сист. No: 38173

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 394 -

Сп М 453

Веков, Т. Й.  Развитие на болничната помощ в България в годините на икономически преход и здравна реформа. Първа част. Национални здравни стратегии / Т. Й. Веков. // Медицински мениджмънт и здравна политика . - София, XL, 2009, N 1, с. 14-20. 

Сист. No: 38524

- 395 -

Сп У 732 п

Юнг, Офелия Равидовна.  Оценка и планирование профессиональной карьеры менеджеров в организации здравоохранения / Офелия Равидовна Юнг. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 8, с. 51-53. 

Сист. No: 38103

Здравеопазване

- 396 -

Сп М 453

Шопов, Д. и др.  Проучване удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинското обслужване / Д. Шопов, Б. Торньова, т. Черкезов. // Медицински мениджмънт и здравна политика . - София, XL, 2009, N 1, с. 3-13. 

Сист. No: 38517

Здравна икономика

- 397 -

Сп В 83 Э

Чубарова, Т.  Система здравоохранения в России: экономические проблемы теории и практики / Т. Чубарова. // Вопросы экономики . - Москва, 80, 2009, N 4, с. 129-144. 

Сист. No: 38158

Стокознание

- 398 -

Сп Х 742

Андронов, Емил.  Опаковките от велпапе предизвикват смесени чувства / Емил Андронов. // ХИ&Т . - София, X, 2009, N 3, с. 27-29. 

Сист. No: 38192

- 399 -

Сп Р 448

Георгиева, Мара.  Опаковката е храна / Мара Георгиева. // РЕГАЛ . - София, XXXVII, 2009, N 3, с. 26-27. 

Сист. No: 38198

- 400 -

Сп Х 742

Опаковките, които промениха света . // ХИ&Т . - София, X, 2009, N 2, с. 34-36; N3, с. 32-33. 

Сист. No: 37788

- 401 -

Сп Х 74 п

Стефанов, Стефан и др.  Съвременно състояние и тенденции в развитието на производството на опаковки от картон / Стефан Стефанов, Надя Арабаджиева. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 5, с. 14-18. 

Сист. No: 38514

Енергетика

- 402 -

Сп Г 62 вх

Бонева, Светла.  Анализ и оценка на въздействието на възобновяемите енергийни източници върху околната среда и заетостта в разширения ЕС / Светла Бонева. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 60-65. 

Сист. No: 38300

- 403 -

Сп Ю 371

Георгиев, Атанас.  Ядрен ренесанс - по света и у нас / Атанас Георгиев. // Ютилитис . - София, VII, 2009, N 5, с. 26-27. 

Сист. No: 38301

- 404 -

Сп В 52 лэ

Павлова, Е. Б. и др.  Нефть и политика: Российская Федерация и Мексика в эпоху глобализации / Е. Б. Павлова, Марио дель Робле Пенсадо Леглисе. // Вестник Санкт-Петербургского университета . - Санкт-Петербург, 64, 2009, N 1, с. 121-127. 

Сист. No: 38614

- 405 -

Сп С 959

Удалов, Д. А.  Подходы к энергетике нового президента США / Д. А. Удалов. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 2, с. 73-84. 

Сист. No: 38146

- 406 -

Сп Ю 371

Шулекова, Антония.  Горещи енергийни точки / Антония Шулекова. // Ютилитис . - София, VII, 2009, N 5, с. 44-47. 

Сист. No: 38303

- 407 -

Сп А 582

Щерев, Николай.  Засилване на пазарната ориентация на предприятията от енергийния сектор / Николай Щерев, Димитър Благоев. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 84-100. 

Сист. No: 38673

Селско стопанство. Горско стопанство

- 408 -

Сп А 562

Герганов, Георги.  Тарансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предсъединителните фондове на Европейския съюз / Георги Герганов и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов, 2005, с. 41-84. 

Сист. No: 38491

- 409 -

Сп П 57 х

Алтухов, А.  Зерновое хозяйство России: рост без развития / А. Алтухов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 4, с. 20-28. 

Сист. No: 38207

- 410 -

Сп З-54

Атанасова, Мария.  Тенденции при произвадството на царевица / Мария Атанасова. // Земеделие плюс . - Москва, 2009, N 4, с. 5-7. 

Сист. No: 38267

- 411 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху устойчивостта на животновъдните стопанства / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 1, с. 8-18. 

Сист. No: 38271

- 412 -

Сп И 50

Башев, Храбрин.  Управление на договорните отношения на фермата / Храбрин Башев. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 2, с. 38-50. 

Сист. No: 38322

- 413 -

Сп З-54

Георгиев, Георги.  Производство на соя у нас / Георги Георгиев. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 3, с. 11-13; N4, с. 12-14. 

Сист. No: 38269

- 414 -

Сп А 255

Дарджонов, Трифон.  Дребното стопанство и производството на мляко и месо / Трифон Дарджонов. // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 3, с. 32; N 5, с. 25. 

Сист. No: 38121

- 415 -

Сп И 50

Иванова, Нина.  Икономическа ефективност на животновъдните стопанства в област Монтана / Нина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 1, с. 35-41. 

Сист. No: 38291

- 416 -

Сп И 50

Иванова, Нина.  Икономическа ефективност на българските земеделски стопанства, специализирани в производството на зърно, грозде и зеленчуци / Нина Иванова. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 2, с. 51-61. 

Сист. No: 38324

- 417 -

Сп И 50 м

Йовков, Иван.  Институциите като обществен механизъм, осигуряващ икономическа възвръщаемост на горовладелците и гороползвателите / Иван Йовков, Константин Колев. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 2, с. 73-91. 

Сист. No: 38430

- 418 -

Сп И 50

Ковалски, Анджей.  Необходимост от промяна на ОСП в условията на финансова криза / Анджей Ковалски. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3, с. 3-7. 

Сист. No: 38479

- 419 -

Сп З-54

Котева, Величкаи др.  Алтернативни земеделски култури за Източните Родопи / Величка Котева, Дора Янчева, Недко Недков. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 4, с. 7-9. 

Сист. No: 38268

- 420 -

Сп И 50

Котева, Нина.  Първоначална оценка на въздействието но ОСП на ЕС върху развитието на стопанствата с полски кулури / Нина Котева. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 2, с. 7-17. 

Сист. No: 38307

- 421 -

Сп З 544 к

Котева, Нина.  Нагласи и очаквания на земеделските кооперации в условита на европейска интеграция / Нина Котева. // Земеделска кооперация . - София, XVII, 2009, N 5, с. 5-14. 

Сист. No: 38389

- 422 -

Сп И 50

Кънева, Красимира.  Възможности за реализиране на инвестиционните намерения на земеделските стопанства при прилагане на Схемата за единно плащане на стопанство / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 2, с. 27-37. 

Сист. No: 38313

- 423 -

Сп З-54

Недков, Недко и др.  Алтернативни култури за Източните Родопи / Недко Недков, Величка Котева, Дора Янчева. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 5, с. 19-20. 

Сист. No: 38608

- 424 -

Сп З-54

ОСП и производствените структури в българското земеделие . // Земеделие плюс . - София, 2009, N 4, с. 45-47; N5, с. 43-45. 

Сист. No: 38270

- 425 -

Сп И 50

Попов, Румен.  Влиянието на икономическата криза върху селскостопанския сектор / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 2, с. 3-6. 

Сист. No: 38302

- 426 -

Сп И 50

Предизвикателства за развитие на селкото стопанство на Р Виетнам . // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 1, с. 53-62. 

Сист. No: 38299

- 427 -

Сп И 36 вн

Славова, Гергана.  Възможности за развитие на селските райони в контекста на новите европейски програми / Гергана Славова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 61-73. 

Сист. No: 38187

- 428 -

Сп А 255

Тенденции в производството на вино в ЕС-27 . // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 5, с. 30-31. 

Сист. No: 38122

- 429 -

Сп И 36 вн

Турлакова, Теодорина.  Директните плащания и влиянието им върху българското земеделие / Теодорина Турлакова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 4, с. 23-33. 

Сист. No: 38174

- 430 -

Сп П 57 х

Черняков, Б.  Модернизация аграрного сектора США / Б. Черняков. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 4, с. 63-69. 

Сист. No: 38211

Земеделие. Организация и управление

- 431 -

Сп И 50 м

Димов, Ангел.  Земеделските кооперативи в старите страни - членки на Европейския съюз / Ангел Димов. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 2, с. 92-107. 

Сист. No: 38431

- 432 -

Сп И 50

Николов, Димитър и др.  Инвестиционно поведение на фермерите в неблагоприятните райони / Димитър Николов, Виолина Хаджиева, Иванка Янакиева. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3, с.58-66. 

Сист. No: 38499

- 433 -

Сп И 50

Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства . // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, N 3, с. 16-25. 

Сист. No: 38485

- 434 -

Сп И 50

Попов, Румен и др.  Ефект от приложението на ОСП на ЕС върху земеделието и селските райони / Румен Попов, Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3, с. 94-105. 

Сист. No: 38504

- 435 -

Сп И 50

Славова, Янка.  Българското земеделие в условията на световната икономическа криза - проблеми и перспективи / Янка Славова. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3, с. 8-15. 

Сист. No: 38482

Биологично земеделие

- 436 -

Сп А 562

Герганов, Георги и др.  Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството / Георги Герганов и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 43-78. 

Сист. No: 38460

- 437 -

Сп А 255

Оцеляване на инат . // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 6, с. 22, 29. 

Сист. No: 38573

Животновъдство

- 438 -

Сп И 50

Иванов, Божидар.  Анализ на състоянието на млечния сектор в България / Божидар Иванов. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 3

Сист. No: 38502

Управление на предприятията. Организация на производството

- 439 -

Сп Г 62 вх

Петкова, Стоянка и др.  Технология на построяване на система от КПД за балансиране ефективността на контролинг система / Стоянка Петкова, Йорданка Ташева. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 24-32. 

Сист. No: 38314

- 440 -

Сп Б 90

Сухарев, С. О.  Управление инновационным предприятием в условиях кризиса / С. О. Сухарев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 10, с. 67-69. 

Сист. No: 38636

Мениджмънт

- 441 -

Сп Г 62 Сс

Давидков, Цветан.  Трудът на предприемача / Цветан Давидков. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет . - София, Т. 7. - София, 2008, с. 97-120. 

Сист. No: 38433

- 442 -

Сп Г 62 Сс

Саръиванова, Марта.  Управление на знанието и публичният сектор в България - стратегии, предизвикателства и възможни решения / Марта Саръиванова. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет . - София, Т. 7. - София, 2008, с. 211-228. 

Сист. No: 38436

- 443 -

Сп Г 62 Сс

Цветкова, Силвия.  Парадигмата структура-поведение-резултат при анализа на медийната индустрия / Силвия Цветкова. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет . - София, Т. 7. - София, 2008, с. 253-264. 

Сист. No: 38458

- 444 -

Сп И 36 вн

Благоева, Силвия.  Влияние на операционната стратегия върху избора на система за организация и управление на производството / Силвия Благоева. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 50-60. 

Сист. No: 38186

- 445 -

Сп В 52 мэ

Гринева, Н. В.  Управление рисками в инновационной деятельности / Н. В. Гринева. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 118-129. 

Сист. No: 38105

- 446 -

Сп В 52 Мэ

Доровских, А. И.  Роль инноваций в развитии вертикально интегрированых нефтяных компаний / А. И. Доровских. // Вестник Московского университета . - Москва, 64, 2009, N 1, с. 89-101. 

Сист. No: 38640

- 447 -

Сп Ф 53 кс

Ковалев, П. П.  Старатегия банковского риск-менеджмента / П. П. Ковалев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 15, с. 27-33. 

Сист. No: 38238

- 448 -

Сп Ю 371

Топузов, Венцислав.  Оценка на риска в нисколиквидни пазари / Венцислав Топузов. // Ютилитис . - София, VII, 2009, N 5, с. 56-57. 

Сист. No: 38310

Методи на управление

- 449 -

42799

Красенов, Ивайло.  Моделът COSO и неговото инкорпориране в закона за финансово управление и контрол / Ивайло Красенов. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 85-92. 

Сист. No: 38297

Планиране-метод на управление

- 450 -

Сп А 582

Радев, Радко.  Маркетингово планиране и конкурентоспособност на индустриалните предприятия / Радко Радев. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 125-136. 

Сист. No: 38680

Контрол-методи на управление

- 451 -

Сп А 562

Томева, Милка и др.  Ефективност на системите за финансово управление и контрол на общините / Милка Томева, Нонка Георгиева, Весела Дечева. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 263 -284. 

Сист. No: 38527

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 452 -

В П 225

Петте най-популярни мита за предприемачеството . // Пари . - София, XVIII, N 88, 15 май 2009, с. 30. 

Сист. No: 38215

- 453 -

Сп А 562

Добрева, Дучка и др.  Фактори за развитието на търговското предприемачество в България / Дучка Добрева и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 69-120. 

Сист. No: 38541

- 454 -

Сп А 582

Андреева, Донка.  Саниране вместо фалиране / Донка Андреева. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 73-83. 

Сист. No: 38672

- 455 -

Сп Ч J 80 f

Klein, April et al.  Entrepreneurial Shareholder Activism: Hedge Funds and Other Private Investors / April Klein, Emanuel Zur. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 1, с. 187-230. 

Сист. No: 38391

- 456 -

Сп Ч I 69 sb

Watson, Tony J.  Entrepreneurial Action, Identity Work and the Use of Multiple Discursive Resources: The case of a Rapidly Changing Family Business / Tony J Watson. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 3, с. 251-274. 

Сист. No: 38588

Риск мениджмънт

- 457 -

Сп А 562

Пътев, Пламен и др.  Проблеми на вътрешния риск мениджмънта в българските финансови институции и публични дружества / Пламен Пътев и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 285-297. 

Сист. No: 38529

- 458 -

Сп Ч J 80 f

Bollen, Nicolas P. B. et al.  Hedge Fund Risk Dynamics: Implications for Performance Appraisal / Nicolas P. B. Bollen, Robert E. Whaley. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 2, с. 985-1035. 

Сист. No: 38488

- 459 -

Сп Ч R 62

O`Neil, Vincent H.  Rebuilding financial risk management / Vincent H. O`Neil. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 4, с. 62-66. 

Сист. No: 38337

- 460 -

Сп Ч J 80 f

Panageas, Stavros et al.  High-Water Marks: High Risk Appetites? Convex Compensation, Long Horizons, and Portfolio Choice / Stavros Panageas, Mark M. Westerfield. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 1, с. 1-36. 

Сист. No: 38390

- 461 -

Сп Ч R 62

Penello, Wayne.  Eliminating Uncertainty: The Benefits of Energy Hedging / Wayne Penello. // Risk Management . - New York, 56, 2009, N 6, с. 38-41. 

Сист. No: 38565

Малък бизнес

- 462 -

Сп А 562

Кънев, Петър и др.  Съвременн и измерения на продуктовите иновации в малките и средни предприятия в България / Петър Кънев, Искра Пантелеева. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 127-155. 

Сист. No: 38520

- 463 -

Сп Ч I 69 sb

Doern, Rachel.  Investigating Barriers to SME Growth and Development in Transition Environments: A Critique and Suggestions for Developing the Methodology / Rachel Doern. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 3, с. 275-305. 

Сист. No: 38591

- 464 -

Сп Ч I 69 sb

Ulubasoglu, Mehmet Ali et al.  Internationalization and Alliance Formation: Evidence from Turkish SMEs / Mehmet Ali Ulubasoglu, Muhammet Akdis, Sabahat Bayrak Kok. // International Small Business Journal . - London, 27, 2009, N 3, с. 337-362. 

Сист. No: 38594

Управление на фирмата

- 465 -

Сп А 562

Янков, Никола и др.  Моделиране на развитието на българската бизнесорганизация / Никола Янков, Иван Марчевски, Надежда Веселинова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 377-432. 

Сист. No: 38560

- 466 -

Сп А 582

Савов, Сава.  Управление на разходите в индустриалната фирма и резултати от анкетно проучване на практиката / Сава Савов. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 38-52. 

Сист. No: 38668

- 467 -

Сп Ч J 80 f

Aguerrevere, Felipe L.  Real Options, Product Market Competition, and Asset Returns / Felipe L. Aguerrevere. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 2, c. 957-983. 

Сист. No: 38503

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 468 -

Сп В 52 мэ

Градобоев, В. В.  Бенчмаркинг в современной теории стратегического планирования / В. В. Градобоев. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 81-90. 

Сист. No: 38102

- 469 -

Сп Г 62 вх

Петкова, Стоянка.  Приложение на теорията на размитите множества в контролинг системата за подпомагане вземането на стратегически решения / Стоянка Петкова. // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас . - Бургас, XXXVII, 2008, N 2, с. 32-38. 

Сист. No: 38318

Мениджмънт на фирмата

- 470 -

Сп А 562

Панайотов, Д. и др.  Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства в България / Д. Панайотов, П. Банчев, В. Димитрова. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 1. - Свищов, 2003, с. 5-47. 

Сист. No: 38536

- 471 -

Сп Ч J 80 f

Carlin, Bruce Ian et al.  Work Ethic, Employment Contracts, and Firm Value / Bruce Ian Carlin, Simon Gervais. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 2, с. 785-821. 

Сист. No: 38432

Управление на риска

- 472 -

Сп У 732 р

Баранова, Елена Константиновна.  Методики и программное обеспечение для оценки рисков в сфере информационной безопасности / Елена Константиновна Баранова. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 1, с. 15-26. 

Сист. No: 38445

- 473 -

Сп А 582

Георгиев, Иван.  Управление на риска в индустриалните проекти / Иван Георгиев. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с.13-29. 

Сист. No: 38663

- 474 -

Сп У 732 р

Денисенко, Владимир Иванович и др.  Системное моделирование рисков промышленных предприятий / Владимир Иванович Денисенко, Александр Петрович Дьяченко. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 1, с. 33-37. 

Сист. No: 38453

- 475 -

Сп У 732 р

Золотова, Татьяна Валерьяновна.  Динамическая модель установления равновесного объема инвестиций в разработку мероприятий по снижению ущерба окружающей среде от негативного влияния техносферы / Татьяна Валерьяновна Золотова. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 1, с. 27-32. 

Сист. No: 38448

- 476 -

Сп У 732 р

Мосягина, Мария Вячеславовна.  Использование финансовых рынков при управлении рисками катастроф / Мария Вячеславовна Мосягина. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 1, с. 9-14. 

Сист. No: 38442

- 477 -

Сп Ф 53 кс

Сорокина, И. О.  Специфические риски процессов слияний и присоединений / И. О. Сорокина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с. 26-34. 

Сист. No: 38401

- 478 -

Сп У 732 р

Сосненко, Людмила Семеновна и др.  Сигнал риска и его характеристики / Людмила Семеновна Сосненко, Борис Алексеевич Матвеев. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 1, с. 2-8. 

Сист. No: 38447

- 479 -

Сп У 732 р

Штохова, Ирина Николаевна.  Выбор оптимального метода страхования авиационных рисков с помощью критерия Гермейера-Гурвица относительно выигрышей / Ирина Николаевна Штохова. // Управление риском . - Москва, 14, 2009, N 1, с. 44-49. 

Сист. No: 38455

- 480 -

Сп С 848 д

Юлдашев, Рустем Турсунович и др.  Актуальные проблемы страхования рисков, связанных с техногенным загрязнением космического пространства / Рустем Турсунович Юлдашев, Андрей Николаевич Баутов, Виктор Станиславович ШУТОВ. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 3, с. 22-39. 

Сист. No: 38147

- 481 -

Сп Ч S 88

Frigo, Mark L. et al.  Co-Creating Strategic Risk-Return Management / Mark L. Frigo, Venkat Ramaswamy. // Strategic Finance . - Montvale, NJ, 2009, N 5, с. 25-33. 

Сист. No: 38364

- 482 -

Сп Ч J 80 f

Garmaise, Mark J. et al.  Catastrophic Risk and Credit Markets / Mark J. Garmaise, Tobias J. Moskowitz. // The Journal of Finance . - New York, 64, 2009, N 2, с. 657-707. 

Сист. No: 38428

Пъблик рилейшънс

- 483 -

Сп М 486

Христов, Александър.  Пъблик рилейшънс, цифром / Александър Христов. // Мениджър . - София, 2009, N 6, с. 94-95. 

Сист. No: 38539

Счетоводство

- 484 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Анализ на финансовите отчети / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 17, 20-26 апр. 2009, с. 12; N19, с. 11-12; N20, с. 12; N21, с. 12. 

Сист. No: 38063

- 485 -

39605

Василева, Весела.  Някои аспекти относно приложението на методите за амортизация на дълготрайните активи / Весела Василева. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 180-193. 

Сист. No: 38339

- 486 -

42799

Крумов, Крум.  Методика на контрола върху разходите за строителство по стопански начин / Крум Крумов. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 27-33. 

Сист. No: 38285

- 487 -

41537

Стефанов, Цанко.  Отчитане на бизнескомбинациите / Цанко Стефанов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 340-352. 

Сист. No: 38659

- 488 -

Сп Б 90

Аксенова, Ж. А.  Структура раздела бухгалтерского баланса "Капитал и резервы" / Ж. А. Аксенова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 9, с. 61-63. 

Сист. No: 38606

- 489 -

Сп И 36 вн

Александрова, Недялка.  Видове оценки в счетоводството / Недялка Александрова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 4, с. 74-86. 

Сист. No: 38178

- 490 -

Сп Б 925 с

Александрова, Недялка.  Видове оценки в счетоводството / Недялка Александрова. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 10, с. 4-10. 

Сист. No: 38489

- 491 -

Сп Б 90

Блаженкова, Н. М.  Организационно-методическая основа управленческого учета / Н. М. Блаженкова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 10, с. 75-79. 

Сист. No: 38638

- 492 -

Сп А 454

Божков, Васил.  Предположението (концепцията) за действащото предприятие при изготвянето на финансовите отчети: изисквания, отговорности и показатели за приложимост / Васил Божков. // Актив . - София, 2009, N 6, с. 6-13. 

Сист. No: 38624

- 493 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Разходи за ремонти и подобрения на собствени и наети дълготрайни активи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 4, с. 6-10. 

Сист. No: 38165

- 494 -

Сп Б 923 з

Бонев, Живко.  Измененията в СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност / Живко Бонев. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 5, с. 75-77. 

Сист. No: 38361

- 495 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Отписване на преоценъчен резерв на нетекущи активи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 6, с. 1, 3-5. 

Сист. No: 38547

- 496 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Отчитане на лихвен суап / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 5, с. 11-13; N6, с. 11-12. 

Сист. No: 38140

- 497 -

Сп Б 90

Гетьман, В. Г.  Учет и аудит в Великобритании / В. Г. Гетьман. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 7, с. 61-63. 

Сист. No: 38164

- 498 -

Сп А 454

Гълъбов, М.  В сила е КРМСФО 12 - Договори за концесии за обслужване / М. Гълъбов. // Актив . - София, 2009, N 9, с. 5-6. 

Сист. No: 38254

- 499 -

Сп Е 205 б

Гълъбов, М.  Количеството продукция и рентабилността на продажбите от продукция / М. Гълъбов. // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство . - София, 2009, N 2, с. 56-57. 

Сист. No: 38621

- 500 -

Сп А 454

Гълъбов, Марин.  Кратка характеристика на МСС 7 парични потоци / Марин Гълъбов. // Актив . - София, 2009, N 4, с. 8-11. 

Сист. No: 38116

- 501 -

Сп С 953 п

Дочев, Иван.  Отчитане на данъчните кредитни известия / Иван Дочев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 4, с. 11-12. 

Сист. No: 38170

- 502 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Новият МСС 1 Представяне на финансови отчети / Иван Душанов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 11-12, с. 2-8. 

Сист. No: 38586

- 503 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствената помощ / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 5, с. 2-3. 

Сист. No: 38133

- 504 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 6, с. 2-3. 

Сист. No: 38461

- 505 -

Сп И 31

Желязков, Димитър.  Счетоводството и одита в България - вчера, днес и утре / Димитър Желязков. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 5, с. 6-10. 

Сист. No: 38674

- 506 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Представянето на активите и пасивите, приходите и разходите и на паричните потоци на брутна и на нетна база / Иван Златков. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 8, с. 13-15. 

Сист. No: 38180

- 507 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Относно отчитането на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период / Иван Златков. // Актив . - София, 2009, N 5, с. 2-4. 

Сист. No: 38253

- 508 -

Сп С 953

Златков, Иван.  Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие по правилата на НСС 31 / Иван Златков. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 6, с. 8-10. 

Сист. No: 38465

- 509 -

Сп С 953

Иванов, Марин.  Европейско кооперативно дружество - характеристика и счетоводни отчети / Марин Иванов. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 5, с. 8-10. 

Сист. No: 38138

- 510 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Осчетоводяване на отпуснат и неусвоен овърдрафт / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 5, с. 4-6. 

Сист. No: 38244

- 511 -

Сп И 31

Казуси по счетоводство. Решения на казусите по счетоводство . // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N Извънреден брой, с. 40-41, 65-70. 

Сист. No: 38274

- 512 -

Сп Б 90

Кислов, Д. В.  Учет скидок и премий от поставщиков / Д. В. Кислов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 8, с. 52-59. 

Сист. No: 38191

- 513 -

Сп Б 925 с

Коточева, Таня.  Специфика в счетоводното отчитане на получени и предоставени заеми в рамките на една икономическа група / Таня Коточева. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 11-12, с. 39-43. 

Сист. No: 38595

- 514 -

Сп Б 90

Лытнева, Н. А. и др.  Учет расходов на текущий ремонт предприятиями, применяющими разные налоговые режимы / Н. А. Лытнева, Е. А. Кыштымова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 10, с. 16-20. 

Сист. No: 38632

- 515 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Счетоводната политика на бюджетното предприятие / Анастасия Матова-Головина. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 5, с. 33-40. 

Сист. No: 38583

- 516 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Специфичен подход на отчитане придобиването на активи и извършване на текущ и основен ремонт по стопански начин в бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 6, с. 40-44. 

Сист. No: 38670

- 517 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Промените в стандартите за малки и средни предприятия. Коментар на счетоводните стандарти СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия до СС 36 Обезценка на активи / Симеон Милев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 5, с. I-II притурка. 

Сист. No: 38246

- 518 -

Сп С 953 п

Николова, Галина.  Условия за извършване на апорт (непарична вноска) в търговско дружество / Галина Николова. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 4, с. 13-16. 

Сист. No: 38172

- 519 -

Сп Б 90

Палий, В. Ф.  Учет нематериального капитала в постиндустриальной экономике / В. Ф. Палий. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 7, с. 5-8. 

Сист. No: 38155

- 520 -

Сп Б 925 с

Панчева, Станислава.  Възможности за класифициране и отчитане на даренията в предприятията с нестопанска цел / Станислава Панчева. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 9, с. 13-16. 

Сист. No: 38305

- 521 -

Сп С 953

Петрова, Лиляна.  Основни моменти в годишното счетоводно приключване за 2008 г. / Лиляна Петрова. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 1, с. 4-9; N2, с. 2-5; N3, с. 4-7; N4, с. 9-11; N5, с. 4-7; N6, с. 5-8. 

Сист. No: 37215

- 522 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Счетоводни и данъчни аспекти на отношенията по договори за управление на имоти / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 4, с. 3-5. 

Сист. No: 38163

- 523 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Многофункционалната сметка 609 други разходи / Евгени Рангелов. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 4, с. 24-26. 

Сист. No: 38226

- 524 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Брак на дълготрайни материални активи.Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 5, с. 6-7. 

Сист. No: 38234

- 525 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Консолидация на финансовите отчети за финансовата 2008 година / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 6, с. 1, 3, 18. 

Сист. No: 38555

- 526 -

Сп В 52 мэ

Соловьева, О. В.  Понятие финансового учета и финансосовой отчетности / О. В. Соловьева. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 56-70. 

Сист. No: 38099

- 527 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Счетоводни и данъчни аспекти на липсите на активи / Райна Стефанова. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 4, с. 22-24. 

Сист. No: 38220

- 528 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Счетоводно отчитане на резервите на предприятието / Райна Стефанова. // Експерт . - София, 2009, N 5, с. 25-28. 

Сист. No: 38575

- 529 -

Сп Б 925 с

Стоянов, Стоян.  За отношението "имущество-капитал" в предмета на счетоводството / Стоян Стоянов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 8, с. 2-5. 

Сист. No: 38175

- 530 -

Сп И 31

Стоянов, Стоян.  Теоретични основи и харктеристики на концепциите за капитала в счетоводството / Стоян Стоянов. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 4, с. 10-14. 

Сист. No: 38279

- 531 -

Сп И 31

Тест по счетоводство. Отговори на теста по счетоводство . // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N Извънреден брой, с. 42-64, 70. 

Сист. No: 38276

- 532 -

Сп Б 925 с

Тимчев, Марко и др.  По дискусията за балансовото обобщаване в счетоводство / Марко Тимчев, Юлиян Велков. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 8, с. 6-12. 

Сист. No: 38179

- 533 -

Сп Б 90

Цыпленков, В. В.  Профессиональные риски бухгалтера / В. В. Цыпленков. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 9, с. 38-41. 

Сист. No: 38600

- 534 -

Сп И 31

Turker, Masum.  Системата за публичен надзор - функции, приоритети и очаквания / Masum Turker. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 3, с. 31-41; N4, с. 60-71. 

Сист. No: 37818

Управленско счетоводство

- 535 -

Сп Б 925 с

Павлова, Мария М.  Проблеми в развитието на съвременната икономика и влиянието им върху управленското счетоводство / Мария М. Павлова. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 11-12, с. 25-30. 

Сист. No: 38593

Финансово счетоводство

- 536 -

В Д 381 с

Колева, Росица.  Решение на задачата от тема I.Обща диагностика на финансовото състояние по данни на счетоводния баланс / Росица Колева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 21, 18-24 май 2009, с. 7, 9. 

Сист. No: 38409

- 537 -

Сп И 31

Бонев, Живко.  Консолидиране на финансовите отчети / Живко Бонев. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 4, с. 15-31. 

Сист. No: 38281

- 538 -

Сп Б 90

Соколова, Н. А. и др.  Управление дебиторской задолженностью: способы истребования обязательств / Н. А. Соколова, И. Н. Томшинская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 9, с. 49-56. 

Сист. No: 38603

Бюджетно счетоводство

- 539 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на безвъзмездно предоставените средства от бюджетни предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 4, с. 32-35. 

Сист. No: 38227

Счетоводство на предприятието

- 540 -

В Д 381 с

Матова-Головина, Анастасия.  Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска дейност / Анастасия Матова-Головина. // Делова седмица . - София, XVIII, N 26, 22-28 юни 2009, с. 1, 4. 

Сист. No: 38643

Счетоводен анализ

- 541 -

Сп С 953

Златарева, Катя.  Диагностичен счетоводен анализ в корпорацията / Катя Златарева. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 6, с. 15-19. 

Сист. No: 38473

- 542 -

Сп А 454

Колева, Росица.  Особености на анализа на текущите активи / Росица Колева. // Актив . - София, 2009, N 6, с. 14-20. 

Сист. No: 38628

Амортизация

- 543 -

В Д 381 с

Димитрова, Мина.  Данъчни амортизуеми активи / Мина Димитрова. // Делова седмица . - София, XVIII, N 24, 8-14 юни 2009, с. 7-10; N25, с. 7-9. 

Сист. No: 38616

Одиторски контрол

- 544 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, М. В.  Финансовый контроль и аудит в государственном секторе / М. В. Васильева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 18, с. 5-15. 

Сист. No: 38399

- 545 -

Сп И 31

Вучева, Христина.  Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - нова бюрокрация или реална обществена потребност ? / Христина Вучева. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 5, с. 24-29. 

Сист. No: 38681

- 546 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Организация и осъществяване на одита на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес / Иван Златков. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 10, с. 2-3. 

Сист. No: 38484

- 547 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Нови изисквания към одита на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес / Иван Златков. // Актив . - София, 2009, N 6, с. 2-5. 

Сист. No: 38622

- 548 -

Сп Б 923 з

Златков, Иван.  Осма директива на ЕС относно законовите одити на годишни финансови отчети / Иван Златков. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 6, с. 77-84. 

Сист. No: 38655

- 549 -

Сп И 31

Казуси по независим финансов одит.  Тест по независим финансов одит. // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N Извънреден брой, с. 12-33. 

Сист. No: 38273

- 550 -

Сп И 31

Политиката на Федерацията на европейските счетоводители (FEE) по отношение на одита и изразяването на сигурност . // ИДЕС . - София, XIII, 2009, N 5, с. 32-38. 

Сист. No: 38683

- 551 -

Сп Ф 53 кс

Федотова, Г. В.  Методика аудита эффективности бюджетных расходов / Г. В. Федотова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 14, с. 15-26. 

Сист. No: 38224

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 552 -

В К 263

Колева, Радина.  Тимбилдинг с ново лице / Радина Колева. // Капитал . - София, XVII, N 22, 6-12 юни 2009, с. 4-5 К3 Кариери. 

Сист. No: 38513

- 553 -

В К 263

Пенева, Боряна.  HR мениджъри в криза / Боряна Пенева. // Капитал . - София, XVII, N 25, 27 юни-3 юли 2009, с. 8 К3 Кариери. 

Сист. No: 38662

- 554 -

Сп А 562

Захариев, Андрей и др.  Теоретико -приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми / Андрей Захариев, Галина Захариева, Карина Саркисян. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 191-224. 

Сист. No: 38523

- 555 -

Сп У 732 п

Васильева, М. Г.  Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций / М. Г. Васильева. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 10, с. 54-56. 

Сист. No: 38413

- 556 -

Сп У 732 п

Котова, Т. В.  Программа адаптации квалифицированного персонала: опыт разработки / Т. В. Котова. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 10, с. 42-44. 

Сист. No: 38420

- 557 -

Сп Е 206

Системата за оценка на персонала - не просто процес, а философия за личностно развитие, справедлива обратна връзка и добра екипна работа . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 5, с. 34-36. 

Сист. No: 38280

- 558 -

Сп В 986

Станева, Цветелина.  Готов ли е вътрешният одитор за съвременните професионални предизвикателства? / Цветелина Станева. // Вътрешен одитор . - София, VI, 2009, N 2, с. 30-33. 

Сист. No: 38464

- 559 -

Сп Б 90

Федотова, С. В. и др.  Антикризисная мотивационная программа для персонала организации / С. В. Федотова, Е. В. Елисеева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 8, с. 67-70. 

Сист. No: 38196

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 560 -

Сп А 562

Асенов, Анатолий и др.  Трансферът на знания - връзка с човешкия фактор и начин на осъществяване / Анатолий Асенов и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 79-110. 

Сист. No: 38581

- 561 -

Сп А 582

Димитров, Кирил.  Някои аспекти в управлението на човешките ресурси в индустриалните организации в България след приватизацията / Кирил Димитров. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 4, с. 101-111. 

Сист. No: 38675

- 562 -

Сп В 986

Пейчева, Мирослава.  Методически и методологически проблеми при изграждане на професионални компетентности на човешките ресурси / Мирослава Пейчева. // Вътрешен одитор . - София, VI, 2009, N 2, с. 3-7. 

Сист. No: 38459

- 563 -

Сп В 986

Рангелова, Людмила.  Необходимите компетентности за качествен вътрешен одит / Людмила Рангелова. // Вътрешен одитор . - София, VI, 2009, N 2, с. 12-29. 

Сист. No: 38462

- 564 -

Сп Ч 895

Халачев, Петър.  Алтернативи пред обучението на персонала / Петър Халачев. // Човешки ресурси . - София, 2009, N 3, с. 22-24. 

Сист. No: 38248

- 565 -

Сп Ч 895

Христов, Тодор.  [Шест] 6 добри европейски практики за управление на човешките ресурси в криза / Тодор Христов. // Човешки ресурси . - София, 2009, N 4, с. 29-30. 

Сист. No: 38544

Транспорт

- 566 -

Сп Ю 371

Грънчарова, Елица.  Електрическият транспорт / Елица Грънчарова. // Ютилитис . - София, VII, 2009, N 5, с. 52--54. 

Сист. No: 38306

- 567 -

Сп Ю 371

Марков, Станислав.  Бъдещето на Европа и региона е в комбинирания транспорт / Станислав Марков. // Ютилитис . - София, VII, 2009, N 6, с. 56-59. 

Сист. No: 38611

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 568 -

Сп А 562

Тодоров, Тодор и др.  Статистическият контрол - европейската алтернатива на качеството / Тодор Тодоров и др. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 9. - Свищов : АИ "Ценов", 2009, с. 111-155. 

Сист. No: 38582

Хранително-вкусова промишленост

- 569 -

Сп Х 74 п

Виденов, Ивайло.  Подготвени за бъдещето / Ивайло Виденов. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 4, с. 18-19. 

Сист. No: 38249

- 570 -

Сп Х 74 п

Йек, Грейс и др.  Молекулярната гастрономия - наука в кухнята / Грейс Йек, Курт Струве. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 4, с. 25-29. 

Сист. No: 38259

- 571 -

Сп Х 74 п

Консумация на храни от животински произход при възрастно население (19-60 г.) в България . // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 4, с. 45-49. 

Сист. No: 38264

- 572 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Социален и икономически ефект от внедряването на европейските изисквания за безопасност на храните в предприятията от месната индустрия / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 1, с. 19-28. 

Сист. No: 38288

- 573 -

Сп И 50

Маламова, Нона.  Ресурси на предприятията от месната индустрия за съблюдаване на евростандартите за безопасност на храните / Нона Маламова. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIV, 2009, N 2, с. 18-26. 

Сист. No: 38311

Информационни технологии

- 574 -

42799

Божиков, Асен Петров.  Репликация на данните - в служба на контролинга / Асен Петров Божиков. // Европейските измерения на правото, контрола и екологията : Статии : АИ "Ценов". - Свищов, 2008, с. 76-84. 

Сист. No: 38295

- 575 -

39605

Дакова, Маргарита.  Използването на електронната таблица "Excel 97" за анализ на грешки и за създаване на оптимизационни модели / Маргарита Дакова. // Количествени методи в икономиката - класика и новаторство : Научна конференция с международно участие; Свищов 12-15 октомври 2000 : АИ "Ценов". - Свищов, 2000, с. 332-342. 

Сист. No: 38353

- 576 -

Сп А 562

Марчевски, Иван и др.  Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските преприятия / Иван Марчевски, Венета Божинова, Драгомир Илиев. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 2. - Свищов, 2004, с. 156-190. 

Сист. No: 38522

- 577 -

Сп А 562

Цанов, Емил.  Създаване на модерна информационна подсистема за управление и разпространяване на научната информация и публикациите в СА "Д. А. Ценов" за целите на дейността на института за научни изследвания при "Д. А. Ценов" / Емил Цанов. // Алманах научни изследвания . - Свищов, 3. - Свищов, 2005, с. 292-308. 

Сист. No: 38507

- 578 -

Сп C 58

Александров, Детелин.  Внедряването на системи за управление на информационна сигурност - етапи и предизвикателства / Детелин Александров. // CIO . - София, 2009, N 6, с. 32-33. , юни 2009

Сист. No: 38562

- 579 -

Сп C 58

Димитров, Симеон.  Съхранението и управлението на данните - ключов компонент на информационната сигурност / Симеон Димитров. // CIO . - София, 2009, N 6, с. 38-40. , юни 2009

Сист. No: 38564

- 580 -

Сп C 58

Еволюция на вредния код или има ли живот без антивирусна защита? . // CIO . - София, 2009, N 6, с. 42-46. , юни 2009

Сист. No: 38567

- 581 -

Сп C 58

Информационната сигурност - в глобален мащаб . // CIO . - София, 2009, N 6, с. 4-6, 8. , юни 2009

Сист. No: 38557

- 582 -

Сп C 58

Каламарис, Йоаким и др.  Оценката на риска - база за защитата на информацията в банковия сектор / Йоаким Каламарис, Костадинка Кирова. // CIO . - София, 2009, N 6, с. 57-58. , юни 2009

Сист. No: 38577

- 583 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ сигурността в българските организации - функция на ограничени и неясни бюджети / Надя Кръстева. // CIO . - София, 2009, N 6, с. 14, 16-17. , юни 2009

Сист. No: 38561

- 584 -

Сп М 457 е

Лапонина, Ольга Робертовна.  Комплексный подход к обучению информационной безопасности / Ольга Робертовна Лапонина. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 1, с. 42-48. 

Сист. No: 38605

- 585 -

Сп И 36 вн

Личев, Илияи др.  Проектиране на информационните технологии за интеграция между партньорите при управление на снабдителните вериги / Илия Личев, Юлиан Василев. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2009, N 1, с. 30-37. 

Сист. No: 38183

- 586 -

Сп C 58

Неделчев, Найден.  История на информационната сигурност (част 1) / Найден Неделчев. // CIO . - София, 2009, N 6, с. 59-62. , юни 2009

Сист. No: 38578

- 587 -

Сп C 58

Пенев, Деян.  Унифицираната методология за управление на проекти - задължителна в комплексната ИТ среда / Деян Пенев, Красимир Мирчев. // CIO . - София, 2009, N 5, с. 43-44. , май 2009

Сист. No: 38286

- 588 -

Сп В 52 мэ

Петреченко, В. А.  Связь цены и и качества ИТ-услуг / В. А. Петреченко. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 71-80. 

Сист. No: 38100

- 589 -

Сп А 582

Тадаръков, Димитър.  Същност и съдържание на информационното моделиране на туристическите комплекси / Димитър Тадаръков. // Икономически алтернативи . - София, 2008, N 5, с. 3-10. 

Сист. No: 38685

- 590 -

Сп Ч M 75

Are Two Heads Better than One for Software Development? The Productivity Paradox of Pair Programming . // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 1, с. 91-118. 

Сист. No: 38676

- 591 -

Сп Ч M 75

Ghose, Anindya.  Internet Exchanges for Used Goods: An Empirical Analysis of Trade Patterns and Adverse Selection / Anindya Ghose. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 2, с. 263- 291. 

Сист. No: 38658

- 592 -

Сп Ч M 75

Liang, Huigang et al.  Avoidance of Information Technology Threats: A Theoretical Perspective / Huigang Liang, Yajiong Xue. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 1, с. 71-90. 

Сист. No: 38664

Икономическа информатика

- 593 -

Сп В 52 мэ

Скрипкин, К. Г.  Экономическая информатика и теория предпринимательства / К. Г. Скрипкин. // Вестник Московского университета . - Москва, 63, 2008, N 6, с. 130-151. 

Сист. No: 38108

- 594 -

Сп М 457 е

Скрипник, К.  Экономическая составляющая ИТ-образования / К. Скрипник. // Международно списание Е и М еврообразование . - София, 2009, N 1, с. 56-63. 

Сист. No: 38609

Информационни мрежи. Информационни системи

- 595 -

Сп Ч M 75

Gill, Grandon et al.  Whom Are We Informing? Issues and Recommendations for MIS Research from an Informing Sciences Perspective / Grandon Gill, Anol Bhattacherjee. // Mis Quarterly . - Minneapolis, 33, 2009, N 2, с. 217-235. 

Сист. No: 38652

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 596 -

Сп Г 62 Сс

Стойкова, Ива.  Законови предпоставки за развитие на устойчив туризъм в България / Ива Стойкова. // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски фак . - София, 100. - София, 2008, с. 337-348. 

Сист. No: 38456


 Индекс по АВТОРИ

Абакумов, Р. Г. 73 
Абанин, С. Л. 74 
Абдурасулова, Дж. 208 
Авдашева, С. 240 
Авдеева, А. М. 356 
Аврамова, Гергана 57 
Аврейски, Никола 30 
Агибалов, С 215 
Адамов, Величко 65 
Аксенова, Ж. А. 488 
Александров, Детелин 578 
Александрова, Недялка 489 490 
Алексашенко, С. 39 
Алисенов, А. С. 75 
Алтухов, А. 409 
Амоша, А. 209 
Ангелов, Ангел 66 
Ангелова, Поля 14 26 568 
Андреева, Донка 454 
Андронов, Емил 398 
Антов, Момчил 281 282 283 
Арабаджиева, Надя 401 
Аркадиев, Димитър 363 
Архипов, В. Я. 295 
Архипцева, Л. М. 76 
Асенов, Анатолий 560 
Асенов, Анатолий Стефанов 389 
Асенова, Валя 269 
Асенова, Камелия 128 
Атанасов, Бойко 393 
Атанасова, Елка 568 
Атанасова, Мария 410 
Атанасова, Христина 308 
Бабурина, О. Н. 301 
Бадаева, А. 369 
Базилевич, М. А. 86 
Байнев, В. 210 
Баланов, Йордан 309 
Балтина , А. М. 77 
Банчев, П. 470 
Банчев, Петър 268 
Баранова, Елена Константиновна 472 
Бастиан, Йенс 211 
Баташки, Георги 177 
Баутов, Андрей Николаевич 480 
Башев, Костадин 386 
Башев, Храбрин 411 412 
Бердникова, Т. Б. 129 
Бесфамильная, Лариса Витальевна 343 
Билев, Билю Миланов 194 
Бинева, Велика 273 
Благоев, Димитър 407 
Благоева, Силвия 444 
Блажева, Виолета 408 436 
Блаженкова, Н. М. 491 
Блидов, Атанас 212 
Близнаков, Атанас 377 
Близнаков, Петко 31 
Богданов, Бойко 370 
Богданова, Маргарита 229 231 
Богомилова, Жанет 327 
Боева, Веряна 381 
Божиков, Асен 254 
Божиков, Асен Петров 574 
Божилова, Ваня 12 
Божинов, Б. 379 
Божинов, Божидар 67 
Божинова, Венета 576 
Божинова, Марияна 200 257 408 453 
Божков, Васил 484 492 
Бонев, Живко 493 494 495 537 
Бонева, Светла 402 
Боргояков, С. С. 78 
Борисова, Владя 4 
Борисова, Лалка 263 
Босолова, Мария 163 
Бочарова, И. Ю. 79 
Боюклиев, Огнян 51 
Бояджиев, Веселин 201 
Боянова, Бояна 127 
Брацило, А. Н. 164 
Брезоева, Бойка 496 
Вавулин, Д. А. 344 
Вангелова, Нели 334 
Варамезов, Любчо 202 
Василев, Венцислав 345 
Василев, Димитър 120 
Василев, Йордан 196 
Василев, Стоил 457 
Василев, Юлиан 585 
Василева, Весела 485 
Василева, Галина 269 270 
Василева, Елка 6 
Васильев, В. С. 241 287 
Васильева, М. В. 80 544 
Васильева, М. Г. 555 
Веков, Т. Й. 394 
Великов, Венцислав 312 
Великова, Мария 330 
Великова, Росица 274 275 
Велков, Юлиян 532 
Велянова, Елисавета 271 
Веселинова, Надежда 268 465 
Вечев, Венцислав 177 
Вешова, Галина 33 
Виденов, Ивайло 569 
Владимиров, Васил 336 
Владимиров, Иван 313 314 
Волков, Я. 337 
Воронцовский, А. В. 130 
Врачовска, Мария 5 
Вулов, Георги 198 
Вучева, Христина 545 
Вълев, Невен 125 
Вътев, Жельо 67 
Гальчинский, А. 213 
Ганчев, Александър 189 
Ганчева, Зорница 176 284 
Генова, Светла 285 
Генчев, Славимир 340 
Георгиев, Атанас 403 
Георгиев, Георги 67 413 
Георгиев, Иван 473 
Георгиева, Весела 55 71 
Георгиева, Мара 399 
Георгиева, Мария 15 
Георгиева, Нонка 389 451 
Георгиева, Теодора 37 248 364 
Георгиева, Христина 315 
Герганов, Георги 248 408 436 
Гетов, Георги 187 
Гетьман, В. Г. 497 
Гечев, Румен 40 
Глазьев, С. 214 
Глинковски, Чеслав 251 
Глухова, Татьяна Сергеевна 354 
Глущенко, И. И. 81 
Голованов, А. А. 82 
Голованова, С. 240 
Головин, М. 83 
Головнин, М. 84 
Голодова, Ж. Г. 85 346 
Горанова, Пенка 231 268 
Горбунов, В. К. 48 
Горчева, Таня 248 254 408 
Господарович, Марчин 250 
Градобоев, В. В. 468 
Грамадска, Елица 230 
Грандберг, З. А. 371 
Гребенникова, В. А. 86 
Гребенщиков, Э. С. 347 
Григорова, Веселина 286 
Григорьев, Л. 215 
Гринева, Н. В. 445 
Грозева, Димитринка 436 
Грънчарова, Елица 566 
Гукова, А. В. 87 
Гълъбинов, Румен 348 
Гълъбов, М. 498 499 
Гълъбов, Марин 131 500 
Гълъбов, Николай 165 
Гьорев, Емил 121 197 232 
Гюрова, Вяра 12 
Давидков, Цветан 441 
Дакова, Маргарита 575 
Данева, Иванка 338 
Данилова, Е. О. 193 
Данчева, Даниела 198 
Дарджонов, Трифон 414 
Девришбеков, А. И. 88 
Делиибрамов, Селман 252 
Демирева, Теодора 13 
Денисенко, Владимир Иванович 474 
Дечева, Весела 451 
Дзарасов, С. 41 
Диков, В. 379 
Диков, Венцислав 380 
Дикранян, Армине 270 
Димитров, Димитър 259 
Димитров, Иван 273 276 277 
Димитров, Кирил 561 
Димитров, Симеон 579 
Димитрова, В. 379 470 
Димитрова, Зорница 150 
Димитрова, Мина 543 
Димитрова, Параскева 68 188 
Димов, Ангел 431 
Добрева, Дучка 263 453 
Добромирова, Милена 20 
Долгов, А. П. 94 
Долотов, В. А. 339 
Дончев, Дончо 233 
Дончева, Людмила Маринова 194 
Доровских, А. И. 446 
Доцева, Емилия 269 
Дочев, Иван 152 501 
Дроздов, О. И. 89 
Дубололазов, В. А. 90 
Дулевски, Лалко 58 
Душанов, Иван 502 
Дьяченко, Александр Петрович 474 
Дьяченко, Ю. 42 
Дянков, Симеон 132 
Евлогиев, Емил 503 504 
Евстигнеев, Р. 133 
Евстигнеева, Л. 133 
Егберт, Хенрик 207 
Екшембиев, Р. С. 91 
Елисеева, Е. В. 559 
Емилова, Ирена 560 
Енев, Еню 264 
Еничарова, Емилия 376 
Ефременко, И. Н. 92 
Желязков, Димитър 505 
Загашвили, В. 236 
Замараев, Б. 52 
Захариев, Андрей 69 189 554 
Захариев, Персиян 350 
Захариева, Галина 189 261 293 554 
Златарева, Катя 541 
Златков, Иван 506 507 508 546 547 548 
Золотова, Татьяна Валерьяновна 475 
Иванов, Божидар 434 438 
Иванов, Венцислав 560 
Иванов, Георги 72 145 
Иванов, Ивайло 145 
Иванов, Костадин 153 154 166 
Иванов, Любомир 19 55 568 
Иванов, Марин 509 
Иванов, Мартин 231 
Иванов, Николай 177 
Иванов, Павлин 178 
Иванов, Петко 249 
Иванова, Диана 341 
Иванова, Мария 121 
Иванова, Нина 415 416 
Иванова, Петя 255 256 
Илиев, Драгомир 206 261 576 
Илиев, Йосиф 46 
Илиев, Петър 122 
Илиева, Любка 257 263 
Илийчовски, Светослав 453 
Илкова, Антоанета 21 
Ималова, Диана 177 
Искренова, Юлиана 243 
Ицкович, Б. Ф. 93 
Ишханов, А. В. 94 
Йек, Грейс 570 
Йовков, Иван 417 
Йозиолдаш, Саваш Орхан 294 
Йорданов, Васил 70 
Йорданов, Радослав 364 
Йосифова, Десислава 510 
Казаков, Емил 296 
Казанский, А. В. 95 
Каламарис, Йоаким 582 
Каланова, Ивелина 269 
Калинов, Калин 55 
Канарян, Нигохос 457 
Капелюшников, Р. 53 
Карват-Вожняк, Божена 250 
Кирицова, Искра Георгиева 194 
Кирова, Е. А. 155 
Кирова, Костадинка 582 
Кислов, Д. В. 512 
Ковалев, П. П. 447 
Ковалски, Анджей 418 
Ковачев, Здравко 378 
Ковачева, Диана 231 
Ковачева, Цветана 265 
Коджабашев, Михаил 280 
Коев, Красимир 316 
Колев, Владимир 270 
Колев, Иван Петров 194 
Колев, Константин 417 
Колев, Николай 317 
Колева, Н. 1 
Колева, Радина 552 
Колева, Росица 536 542 
Колева, Росица Христова 194 
Коспартов, Стефан 324 
Костадинова, Димка Николова 194 
Костов, Стоян 15 
Костова, Надя 54 
Костова, Снежана 389 
Костяшкина, О. Г. 106 
Котева, Величка 419 423 
Котева, Нина 420 421 
Котова, Т. В. 556 
Коточева, Таня 513 
Кочетков, Г. Б. 242 382 
Краева, Виолета 254 
Красенов, Ивайло 449 
Кривирадева, Божидара 329 
Криворотько, Ю. В. 96 
Крумов, Крум 486 
Кръстев, Бисер 67 
Кръстев, Владимир 387 
Кръстев, Иван 61 
Кръстев, Людмил 189 
Кръстева, Надя 583 
Кръстевич, Тодор 364 386 
Кръстевич, Тодор Б. 203 
Кубурело, Натаса 278 
Кузнецов, Юрий 386 
Кузьмин, А. Л. 97 
Кунева, Меглена 266 
Къндева, Емилия 323 325 
Кънев, Петър 462 
Кънева, Красимира 422 
Кътев, Бисер 453 
Кътева, Марияна 200 
Кыштымова, Е. А. 514 
Лавровский, Б. 98 
Лазарева, А. В. 134 
Лазаров, Лазар 231 
Лапонина, Ольга Робертовна 584 
Лебедев, Н. Б. 383 
Левтерова, Дора 10 
Лииканен, Э. 99 
Лилова, Камелия 27 
Лилова, Румяна 71 
Линкова, Маруся 258 
Листопад, М. Е. 237 
Личев, Илия 585 
Личев, Тихомир 25 390 
Личева, Катя 300 
Логвинова, Ирина Львовна 349 
Лытнева, Н. А. 514 
Любенов, Здравко 189 
Ляшенко, В. 209 
Маврос, Атанасиос К. 278 
Маламова, Нона 572 573 
Маневич, В. 43 
Манов, Васил 47 
Манчева, Иванина 180 
Манчева, Олга 365 
Маринов, Васил 384 
Маринова, Румяна 177 
Марио дель Робле Пенсадо Леглисе 404 
Марков, Станислав 567 
Марчевски, Иван 72 145 465 576 
Марченко, В. 209 
Матвеев, Борис Алексеевич 478 
Матеев, Илиян 216 
Матова-Головина, Анастасия 515 516 539 540 
Мельников, В. А. 44 
Методиев, Методи 350 
Мидова, Петранка 200 263 453 
Милев, Симеон 517 
Милушев, Георги 351 
Минин, Б. В. 100 
Минков, Венцислав 257 
Минчев, Недко 62 
Минчев, Огнян 34 
Минчева, Татяна 231 
Миркина, И. В. 144 
Мирчев, Красимир 587 
Митев, Неделчо 269 270 
Митева, Димитрия 22 
Митов, Кирил Пенев 194 
Михайлов, Е. 101 
Михайлов, Ивайло 102 181 
Михайлов, Михаил Ил. 194 
Мишина, В. Ю. 186 
Момчев, Симеон 261 
Монев, В. 379 
Монев, Виктор 380 
Москалев, С. В. 186 
Мосягина, Мария Вячеславовна 476 
Мочалова, Л. А. 103 
Мустафова, Адиле 276 277 
Мутафов, Красимир 318 319 
Навой, А. 104 
Найденов, Николай 190 
Найденова, Здравка 217 
Найденова, Снежана 71 
Негулова, Елеонора 304 
Неделчев, Найден 586 
Недков, Недко 419 423 
Нежметдинова, Ф. Т. 3 
Некипелов, А. 135 
Немова, Л. А. 235 
Ненчев, Хубен 123 
Несторов, Людмил Иванов 38 
Николов, Ангел 269 
Николов, Димитър 432 
Николов, Емил 202 
Николов, Илия 167 173 
Николова, Галина 518 
Николова, Марина 258 436 
Новак, Дариуш 251 
Новоселова, Л. 218 
Обущарова, Таня 32 50 
Ольсевич, Ю. 219 
Павлова, Веселка 366 
Павлова, Е. Б. 404 
Павлова, Мария М. 535 
Палий, В. Ф. 519 
Панайотов, Валентин 560 
Панайотов, Д. 470 
Панева, Лиляна 105 136 137 156 157 174 182 267 
Панова, Я. 2 
Пантелеева, Искра 462 
Панчева, Станислава 520 
Папакостос, Василис 278 
Паспаланова, Елена 373 
Пейчева, Мирослава 562 
Пенев, Деян 587 
Пенева, Боряна 553 
Пенерлиев, Милен 233 
Пенчев, Георги 320 
Перков, Венцислав 200 
Пессель, М. А. 106 
Петков, Георги 158 
Петков, Петър 179 
Петков, Пламен 19 55 568 
Петков, Пламен И. 16 
Петкова, Аспасия 328 333 335 
Петкова, Стоянка 439 469 
Петреченко, В. А. 588 
Петров, Величко 17 26 
Петров, Петър 138 183 
Петров, Ю. 175 
Петрова, Лиляна 521 
Петрова, Симеонка 200 
Пищулов, В. М. 107 
Плеханов, Д. А. 108 
Попов, Георги 288 
Попов, Румен 425 434 
Попова, Николина 385 
Проданов, Стоян 191 195 
Прокопиев, Иво 199 
Пътев, Пламен 457 
Радев, Радко 450 
Радулова, Анелия 191 195 
Райков, Радослав 139 
Рангелов, Евгени 126 307 326 522 523 524 525 
Рангелова, Людмила 563 
Рафаилов, Димитър 140 
Рибейру, Тереза 220 
Роговский, Е. А. 241 287 
Рогожина, Н. 391 
Роик, В. 352 
Рязанов, В. Т. 238 
Ряскова, М. В. 23 
Савов, Сава 466 
Салихов, М. 215 
Саркисян, К. 379 
Саркисян, Карина 206 261 554 
Саръиванова, Марта 442 
Свиридов, А. П. 374 
Седларски, Теодор 207 228 
Сельцовский, В. 297 
Семенюта, О. Г. 109 
Серафимова, Десислава 221 
Сидоренко, Т. В. 110 
Симеонов, Истилиян 141 159 160 168 
Симеонов, Христо 269 
Симеонова, Петя 257 263 
Симония, Н. 222 
Сирков, Любомир 289 298 
Скрипкин, К. Г. 593 
Скрипник, К. 594 
Славева, Красимира 26 260 568 
Славова, Гергана 427 
Славова, Мария 223 
Славова, Янка 435 
Слатински, Николай 331 
Смокова, Маруся 364 386 
Соколова, Н. А. 538 
Соловьева, О. В. 526 
Сорокина, И. О. 477 
Сосина, И. Н. 244 
Сосненко, Людмила Семеновна 478 
Спиридонов, Иван 261 380 
Ставрев, Кирил 299 
Станева, Цветелина 558 
Станкулов, Цветан 161 162 
Станчев, Красен 234 
Статева, Йорданка 290 
Стефанов, Димитър 231 
Стефанов, Стефан 401 
Стефанов, Стефан В. 28 
Стефанов, Цанко 487 
Стефанова, Райна 527 528 
Стоилова, Даниела 380 
Стоилова, Десислава 169 
Стойков, Иван 204 
Стойкова, Ива 596 
Стойкова, Пепа 310 
Стойчева, Румяна 56 
Стоянов, Стоян 111 529 530 
Стоянов, Теодор 270 
Стоянова, Илеана 332 
Стоянова, Лиляна 11 
Струве, Курт 570 
Сугарева, Марта 27 
Супян, В. Б. 382 
Сухарев, С. О. 440 
Таврель, Валентин Сергеевич 343 
Тадаръков, Димитър 589 
Тананеев, Емилиян 149 
Тананеева, Живка 268 
Тараканов, В. В. 87 
Таранкова, Л. Г. 100 
Тасев, Александър 262 
Ташева, Йорданка 439 
Тимчев, Марко 245 532 
Тодоров, Т. Ив. 18 
Тодоров, Тодор 19 55 568 
Томева, Милка 72 451 
Томшинская, И. Н. 538 
Тонкова, Станка 231 
Тончев, Цветан 257 
Топузов, Венцислав 448 
Торньова, Б. 396 
Трифонов, Александър 224 
Трунов, А. В. 76 
Турлакова, Теодорина 429 
Удалов, Д. А. 405 
Улюкаев, А. В. 112 193 
Уручев, Веселин 457 
Федоренко, И. Б. 186 
Федорова, Т. А. 246 
Федотов, Б. Г. 247 
Федотов, Н. В. 344 
Федотова, Г. В. 551 
Федотова, С. В. 559 
Фельдман, А. 113 
Фетисов, Г. 114 
Филипова, Теодора 263 453 
Филиппская, Н. Ю. 226 
Филчев, Филип 205 
Фролов, А. 45 
Хаджиева, Виолина 432 
Халачев, Петър 564 
Холодков, В. Г. 239 
Хорошилов, Е. Е. 235 
Христов, Александър 483 
Христов, Емил 24 
Христов, Тодор 565 
Христов, Христо 375 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 302 
Цамутали, О. А. 353 
Цанева, Райна 192 
Цанов, Емил 577 
Цветанова, Ева 229 231 
Цветков, К. Л. 115 
Цветков, Павел 205 
Цветкова, Лорета 170 
Цветкова, Маргарита Гергова 194 
Цветкова, Надежда 311 
Цветкова, Силвия 443 
Цвяткова, Стойна 263 
Ценкова, Надежда 367 
Ценова, Любка 148 171 
Цонева, Иванка 206 
Цыганов, Александр Андреевич 354 
Цыпленков, В. В. 533 
Чавдарова, Мария 35 36 323 
Чавдарова-Костова, Сийка 368 
Чалдаева, Л. А. 116 
Черкезов, т. 396 
Чернова, Г. В. 355 
Черняков, Б. 430 
Чиприянов, Михаил 269 270 
Чиприянова, Катя 392 
Чобанов, Георги 207 
Чубарова, Т. 397 
Шаститко, А. 240 
Швецов, Ю. Г. 144 
Шевченко, И. В. 226 
Ширлетов, Александър 142 
Шопов, Д. 396 
Шопова, Маргарита 388 568 
Штохова, Ирина Николаевна 479 
Шулекова, Антония 406 
ШУТОВ, Виктор Станиславович 480 
Щерев, Николай 407 
Юлдашев, Рустем Турсунович 480 
Юнг, Офелия Равидовна 395 
Яковенко, С. Н. 109 
Янакиева, Иванка 432 
Янков, Никола 465 
Янчева, Дора 419 423 
Яшин, С. Н. 356 
Acemoglu, Daron 117 
Aguerrevere, Felipe L. 467 
Akdis, Muhammet 464 
Bhattacherjee, Anol 595 
Bollen, Nicolas P. B. 458 
Brown, James R. 8 
Caniels, Marjolein C. J. 63 
Carlin, Bruce Ian 471 
Caudill, Steven B. 143 
Chapman, Bianca R. 357 
Cihak, Martin 185 
Cox, Larry A. 362 
Doern, Rachel 463 
Fazzari, Steven M. 8 
Frigo, Mark L. 481 
Garmaise, Mark J. 482 
Gerking, Harald 279 
Gervais, Simon 471 
Ghose, Anindya 591 
Gill, Grandon 595 
Gonzalez, Francisgo 184 
Gropper, Daniel M. 143 
Gustavsson, Linda 253 
Hartarska, Valentina 143 
Heintz, John E. 358 
Huizinga, Harry P. 172 
Johnson, Simon 117 
Karlsson, Martin 361 
Kesidou, Effie 63 
Klein, April 455 
Kogan, Leonid 118 
Kok, Sabahat Bayrak 464 
Laestadius, Staffan 253 
Leary, Mark T. 119 
Liang, Huigang 592 
Livdan, Dmitry 118 
Mitton, Todd 117 
Morgan, Mark 227 
Morris, Lesley 9 
Morrison, Alan D. 292 
Moskowitz, Tobias J. 482 
Nuur, Cali 253 
O`Neil, Vincent H. 459 
Panageas, Stavros 460 
Penello, Wayne 461 
Petersen, Bruce C. 8 
Ramaswamy, Venkat 481 
Reichardt, Karl E. 60 
Romijn, Henny A. 63 
Rosenrhal, Marc 357 
Runcie, Ellie 9 
Schaeck, Klaus 185 
Schroeder, David L. 60 
Seog, S. Hun 359 
Snow, Arthur 360 
Spreeuw, Jaap 361 
Tomanda, Elissa O. 358 
Turker, Masum 534 
Ulubasoglu, Mehmet Ali 464 
Van Ness, Robert A. 362 
Visser, Evert-Jan 64 
Voget, Johannes 172 
Ward, Antonia 9 
Watson, Tony J 456 
Wein, Andrew S. 358 
Westerfield, Mark M. 460 
Whaley, Robert E. 458 
White, Lucy 292 
Wolfe, Simon 185 
Xue, Yajiong 592 
Yaron, Amir 118 
Zhang, Tao 362 
Zur, Emanuel 455 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансовите плащания - специфики при ЗДДС 126 
Адекватност на моделите за разкрояване на линейни материали 387 
Актуални проблеми на образованието, отразени в програмите на политическите партии за периода 2005-2009 година 376 
Актуальные проблемы страхования рисков, связанных с техногенным загрязнением космического пространства 480 
Алтернативи пред обучението на персонала 564 
Алтернативни земеделски култури за Източните Родопи 419 
Алтернативни култури за Източните Родопи 423 
Американские исследовательские университеты 382 
Анаилиз на финансовата устойчивост на земеделски производители, кандидатстващи за финансиране по програма САПАРД 194 
Анализ и оценка на въздействието на възобновяемите енергийни източници върху околната среда и заетостта в разширения ЕС 402 
Анализ на иновационния потенциал на аграрните фирми в община Свищов 248 
Анализ на състоянието на млечния сектор в България 438 
Анализ на финансовите отчети 484 
Антикризисная мотивационная программа для персонала организации 559 
Антикризисная программа правительства канады 235 
Анулиране на данъчни документи по ЗДДС 156 
Аспекти на банковия маркетинг в условията на съвременния български пазар 127 
Аспекти на имущественото застраховане 351 
Балансиран бизнесанализ на рейтинга и риска от финансова несъстоятелност и банкрут на предприятието по данни от финансовия отчет 245 
Банките в България през първата година на финансовата криза 111 
Банковата система в България - Ода за радостта или Adagio for Strings 183 
Банковская система Мексики: экспансия иностранного капитала 110 
Банковское корпоративное управление: региональный аспект 109 
Бариери пред развитието на селския туризъм в България 258 
Бенчмаркинг в современной теории стратегического планирования 468 
Биоэтика в контексте современных научных стратегий и как прикладная этика в эпоху современных технологий 3 
Биспектрален анализ на взаимната зависимост на приходите по републиканския бюджет с избрани показатели за стопанската конюнктура в Република България 22 
Богатство и култура 37 
Бордът - нашият изолатор в кризата 139 
Брак на дълготрайни материални активи.Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО и ЗДДС 524 
Бъдещето на Европа и региона е в комбинирания транспорт 567 
България и светът - голямата промяна 300 
Българо-турското бизнес партньорство в навечерието на пълната интеграция на България към Европа: перспективи и възможности 294 
Българската пенсионна система във време на криза - черно и бяло 332 
Българският омбудсман като класическа институция 310 
Българското земеделие в условията на световната икономическа криза - проблеми и перспективи 435 
В задънена улица 120 
В сила е КРМСФО 12 - Договори за концесии за обслужване 498 
Валутният борд и влиянието на резервната валута върху лихвените структури в България 66 
Веригите на доставки в сянката на цената на петрола 275 
Вертикальная интеграция в условиях глобализации рыночной экономики (на примере газовой промышленности) 86 
Взаимное страхование в странах ЕС и в России 349 
Взаимодействие центральных банков и правительств: различия и формы проявления в условиях мирового кризиса 85 
Видове оценки в счетоводството 489 490 
Витамини срещу рецесията. При логистиката на плодове кризата все още не се забелязва 274 
Влияние кризиса на объемы, структуру и тенденции развития валютного рынка 186 
Влияние на операционната стратегия върху избора на система за организация и управление на производството 444 
Влияние на процесите на глобализация и Европейска интеграция върху пазара на образователни услуги в България 381 
Влияние налоговых и внешних факторов на ценообразование нефти и нефтепродуктов В России 247 
Влияние решений о финансировании на доходност обыкновенных акций 74 
Влияние финансовой глобализации на денежно-кредитную политику: теоретические аспекты и реакция на финансовые кризисы 84 
Влиянието на икономическата криза върху селскостопанския сектор 425 
Внедряването на системи за управление на информационна сигурност - етапи и предизвикателства 578 
Внешний долг банков как источник финансирования инвестиционной стратегии России: риски и механизмы регулирования 193 
Внимание! Опасен завой 232 
Возмущение на денежных и финансовых рынках 99 
Вознаграждение топ-менеджмента корпораций в условиях кризиса 79 
Връзката и зависимостта между закона за корпоративното подоходно облагане и закона за ДДС 162 
Възможности за класифициране и отчитане на даренията в предприятията с нестопанска цел 520 
Възможности за развитие на селските райони в контекста на новите европейски програми 427 
Възможности за реализиране на инвестиционните намерения на земеделските стопанства при прилагане на Схемата за единно плащане на стопанство 422 
Възможности на индексния метод за анализ на разходите в предприятието 17 
Възможности на малките и средни предприятия в България за навлизане на глобалния дегитален пазар 261 
Възстановяването на ДДС трябва да се ускори 173 
Външната търговия на България с мляко и млечни продукти - продуктово и пазарно преструктуриране 265 
Външноикономическата политика на България като член на европейския съюз 286 
Външнотърговският стокообмен и външните пазари на Република България 1988 - 2006 г. 262 
Выбор оптимального метода страхования авиационных рисков с помощью критерия Гермейера-Гурвица относительно выигрышей 479 
Гарантирана ли е лихвата по депозитите? 182 
Гаранции 284 
Генезис теретических и практических финансов 93 
Глобални проблеми пред човечеството (екологични аспекти) 390 
Глобальный финансовый кризис и мировой нефтегазовый сектор 222 
Горещи енергийни точки 406 
Государство на новом этапе экономической глобализации 236 
Готов ли е вътрешният одитор за съвременните професионални предизвикателства? 558 
Да изградиш марка без реклама и PR 272 
Данъчен кредит при внос по чл. 16 след промените в ППЗДДС 157 
Данъчен латентен рецидив 149 
Данъчната декларация по ЗКПО при прекратяване на дружеството 154 
Данъчни амортизуеми активи 543 
Данъчните системи в един променящ се свят 148 
Данъчно третиране на застраховките, направени от работодателя в полза на неговите работници и служители 163 
ДДС при паричен заем, банков кредит и финансов лизинг 174 
Деятельность "Группы 20" по преодолению мирового финансового кризиса 100 
Диагностика состояния и выявление тенденций развития мировой финансовой архитектуры 92 
Диагностичен счетоводен анализ в корпорацията 541 
Динамика современной рецесии 115 
Динамическая модель установления равновесного объема инвестиций в разработку мероприятий по снижению ущерба окружающей среде от негативного влияния техносферы 475 
Директните плащания и влиянието им върху българското земеделие 429 
Дистанционното обучение по статистика - една съвременна алтернатива 366 
Договаряне и данъчно третиране на лихви по междуфирмени заеми 151 
Договор за лизинг - правна същност, счетоводно отчитане и данъчно третиране 141 
Доктрината за финансов съд - мит или реалност 311 
Доставки на лизинг и право на данъчен кредит 105 
Доставки при условията на комисионен договор по реда на ЗДДС 319 
Дребното стопанство и производството на мляко и месо 414 
Дълбоко затънали в сметките 198 
Държавната намеса на страните членки на ЕС в подкрепа на финансовите институции 289 
Еволюция на вредния код или има ли живот без антивирусна защита? 580 
Европейски институт за иновации и технологии - отлични постижения в областта на иновациите 6 
Европейски центрове за върхови постижения в Канада 1 
Европейският съюз и геополитическото положение на България 296 
Европейско кооперативно дружество - характеристика и счетоводни отчети 509 
Един проблем при задачата за рационално разпределяне на ресурсите 388 
Едно достатъчно условие за еднозначни решения на факторни промени на стойностни (абсолютни) величини 24 
Едно дълго бягане с препятствия: модели на подкрепа и проблеми при участието във формалното образование на работещите 372 
Екологоправни аспекти на гражданската защита по вторичното европейско право 320 
Електрическият транспорт 566 
Ергономични изисквания и оценка на работното място 56 
Ефект от приложението на ОСП на ЕС върху земеделието и селските райони 434 
Ефективност на системите за финансово управление и контрол на общините 451 
За здравето на едно работно място 50 
За конкурентоспособен растеж на българската индустрия 46 
За отношението "имущество-капитал" в предмета на счетоводството 529 
Задачи мегакорпоративного инновационного кластера в газовой промышленности России 226 
Заетост в селските райони 51 
Закон стоимости и глобальный финансовый кризис (или каковы настоящие причины современного экономического кризиса и проблемы Республики Болгарии) 101 
Законови предпоставки за развитие на устойчив туризъм в България 596 
Засилване на пазарната ориентация на предприятията от енергийния сектор 407 
Зачем нужен кризис? 107 
Защита от дискриминация при упражняване правото на труд 327 
Земеделските кооперативи в старите страни - членки на Европейския съюз 431 
Зерновое хозяйство России: рост без развития 409 
Изборът на погасителен кредитен план 136 
Изграждане на УЕБ-базирана система за панелни изследвания на тенденциите в потребностите на следдипломното обучение по икономика 364 
Изкуството да спасяваш банки 180 
Измененията в СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност 494 
Измерване на резултатите от дейността на общозастрахователното дружество чрез коефициент за възвръщаемост на собствения капитал 345 
Измерване на транзакционния сектор: Българската икономика 1997-2003 207 
Измерване удовлетвореността от образователния продукт с помощта на казуални модели с латентни променливи 203 
Използване на ценностен анализ за измерване и повишаване на управлението в индустриалната фирма 252 
Използването на електронната таблица "Excel 97" за анализ на грешки и за създаване на оптимизационни модели 575 
Използват ли се в образованието в България възможностите на информационно-комуникационните технологии 370 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към март 2009 г. 146 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към февруари 2009 г. 147 
Изрявняване на риска в засрахователния състав, централна гранична теорема и премийните принципи 392 
Изследване динамиката на структурните промени в икономиката, следствие от вътрешните и чуждестранните инвестиционни потоци в България (за периода 1996 - 2007 г.) 191 
Изследване сътоянието на хотелиерския бизнес в България в следприватизационния период 257 
Икономическа ефективност на българските земеделски стопанства, специализирани в производството на зърно, грозде и зеленчуци 416 
Икономическа ефективност на животновъдните стопанства в област Монтана 415 
Икономически и социални аспекти на бюджета на домакинствата в България 71 
Икономическото чудо на Република Корея : генезис, развитие и резултати 216 
Имаме цели 325 милионери 122 
Имущественото облагане в България : сравнителен анализ в рамките на Европейския съюз 169 
Инвестициите в човешкия капитал - средство за преодоляване на последиците от кризата 61 
Инвестиционно поведение на фермерите в неблагоприятните райони 432 
Инициатива за върхови научни постижения в Австрия 2 
Иновациите - предизвикателство пред бизнеса или наука в България 7 
Институциите като обществен механизъм, осигуряващ икономическа възвръщаемост на горовладелците и гороползвателите 417 
Институционално взаимодействие в процеса на европейска интеграция 324 
Интеграция европейского образовательного пространства 369 
Интернет като инструмент за преодоляване на бариери в международната дейност на българските преприятия 576 
Интерпретация и обучение нейронной сети, используемой при компьютерном контроле знаний 374 
Информационната сигурност - в глобален мащаб 581 
Использование финансовых рынков при управлении рисками катастроф 476 
История на информационната сигурност (част 1) 586 
ИТ сигурността в българските организации - функция на ограничени и неясни бюджети 583 
К вопросу о природе современного кризиса 98 
К прогнозированию и проектированию социально-политических последствий кризиса: через призму ленинской методологии 45 
К формированию в стране современного института обязательного пенсионного страхования 352 
Казуси по счетоводство. Решения на казусите по счетоводство 511 
Как гледа бизнесът на ПЧП 212 
Как да дефинираме и стандартизираме нуждите в склада 278 
Как се променя феноменът "Застрахователна култура" в България? 341 
Капиталовият буфер на банките в условията на Базел II 102 
Качественные показатели роста отечественного страхового рынка: основные приоритети и пути совершенствования 343 
Клъстерен анализ при макросегментиране на международните пазари 16 
КНР: инвестиции в преодоление кризиса (о концепции и направлениях реализации китайской антикризисной политики) 218 
Колебания валютных курсов, денамика валютных резервов и движение капитала в России 108 
Количественный показатель уровня операционного риска в платежных системах 97 
Количеството продукция и рентабилността на продажбите от продукция 499 
Колко е важно да бъдеш лидер 32 
Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - нова бюрокрация или реална обществена потребност ? 545 
Компетентни и отговорни органи за управление на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. 303 
Комплексный подход к обучению информационной безопасности 584 
Конвенция TIR 282 
Конкурентная политика в период кризиса 240 
Консолидация на финансовите отчети за финансовата 2008 година 525 
Консолидиране на финансовите отчети 537 
Консумация на храни от животински произход при възрастно население (19-60 г.) в България 571 
Консумация на храни от растителен произход при възрастно население (19 - 60г.) в България (Национален мониторинг - 2004 г.) 29 
Контрол по спазване на трудовото законодателство. Промени в Кодекса на труда - 2009 г. 328 
Кратка характеристика на МСС 7 парични потоци 500 
Кредитирането в България - състояние и перспективи 128 
Кризис 1990-х гг. как форма становления новой экономической системы в России 239 
Към деветдесетата годишнина на Икономически универсистет - Варна 378 
Лизинговият договор е скъп, въпреки бързината 123 
Логистика на разпродажбите и сезонните стоки 279 
Макроэкономическая ситуация и задачи денежно-кредитной политики на этапе инвестиционного роста 112 
Маркетингово планиране и конкурентоспособност на индустриалните предприятия 450 
Между две епохи 34 
Междубюджетные отношения в Беларуси: возможен ли прорыв на постсоветском пространстве? 96 
Международният валутен фонд в съвремнния свят - проблеми и перспективи 290 
Международноправно регулиране на сделките във външната търговия 313 
Международното двойно данъчно облагане 167 
Мениджърът в образованито пред предизвикателствата на съвременното мултикултурно училище (резултати от университетската подготовка) 368 
Методи за количествена оценка и анализ на екологичната ефективност 389 
Методика аудита эффективности бюджетных расходов 551 
Методика за организиране и провеждане на пробен маркетинг в еврозоната 270 
Методика на контрола върху разходите за строителство по стопански начин 486 
Методика оценки резултьтативности расходования бюджетных средств 87 
Методика преподавания экономической теории: методологический, теоретический и гуманитарный аспекты 371 
Методики и программное обеспечение для оценки рисков в сфере информационной безопасности 472 
Методически и методологически проблеми при изграждане на професионални компетентности на човешките ресурси 562 
Методология анализа экономической глобализации: логика обновления 213 
Методология за разработка на логистична концепция 273 
Мировой финансовый кризис и Австралия 295 
Мировой финансовый кризис и экономика России : точка разворота? 238 
Мировой финансовый кризис и экономическая стратегия Б. Обамы - Т. Гайтнера 241 
Мировой финансовый кризис. Фаза 2 (Рецессия) 287 
Мировой экономический кризис как процес смены технологичиских укладов 214 
Митнически преференции 283 
Митническо деклариране 176 
Многофункционалната сметка 609 други разходи 523 
Моделиране на инвестиционната дейност на фирмата 68 
Моделиране на развитието на българската бизнесорганизация 465 
Моделиране на шокове в икономиката 204 
Моделирование пенсионных реформ и оценка неявного пенсионного долга 337 
Моделът COSO и неговото инкорпориране в закона за финансово управление и контрол 449 
Модель потребительского спроса, основанная на вектором поле предпочтений 48 
Модернизация аграрного сектора США 430 
Модернизация и фирмена конкурентоспособност - теоретични и практически аспекти и ефекти 202 
Може ли да се съкрати пътят към европейските пари? 304 
Молекулярната гастрономия - наука в кухнята 570 
Монетарная динамическая модель Тобина и анализ российской экономики 43 
Монетарне факторы деиндустриализации 210 
Мотивация персонала в условиях внедрения инноваций 555 
На гребена на кризата 199 
Нагласи и очаквания на земеделските кооперации в условита на европейска интеграция 421 
Нагласите на студентите към свободата на избор в университета 373 
Надолу, надолу, надолу 197 
Налог на добавленную стоимось: снижение ставки или отмена? 175 
Налог на прибыль: опыт применения в России и Казахстане 75 
Налоговая нагрузка: как ее определять? 155 
Налогообложение операций хеджирования 164 
Настъплението на белите вина 271 
Националната стратегия за образование в условия на глобализация и обучението по статистика в икономическите висши училища и стопанските факултети на неспециализираните висши училища 367 
Некоторые особенности переноса теоретических знаний в реальную экономику 130 
Нелоялна конкуренция - въвеждане в заблуждение 280 
Немонетарни фактори на инфлацията 187 
Необходима ли е данъчна амнистия на укритите доходи 153 
Необходимите компетентности за качествен вътрешен одит 563 
Необходимост от промяна на ОСП в условията на финансова криза 418 
Неправителствените организации в България в условията на тоталитарната държава и на транзитното общество 30 
Нефть и политика: Российская Федерация и Мексика в эпоху глобализации 404 
Нечетко-множественный подход к оценке кредитоспособности физических лиц 90 
Новата търговска регистрация 308 
Нови изисквания към одита на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес 547 
Нови сектори попадат в хватката на кризата 196 
Новите предизвикателства пред съвременното банкиране 178 
Новите тенденции в европейската регионална политика за периода 2007-2013 г. и техните териториални измерения 230 
Новият банков свят 121 
Новият МСС 1 Представяне на финансови отчети 502 
Новые подходы к организации обязательного социального страхования на производстве в условиях кризиса 356 
Новые тенденции в экологической политике развивающихся стран 391 
Нужен ли е чл.2, ал.2 от ЗАНН (един допълнителен поглед през призмата на нарушението на митническа измама по чл.234 от Законо за митниците) ? 312 
Някои аспекти в управлението на човешките ресурси в индустриалните организации в България след приватизацията 561 
Някои аспекти относно приложението на методите за амортизация на дълготрайните активи 485 
Някои въпроси при изследване динамиката на едномерни статистически разпределения 15 
О вопросах соотношения и расчетов финансового и реального секторов экономики 42 
О генезисе и стадиях глобализации мировой экономики 301 
О динамике мировой торговли и ее структуры 297 
О мерах по преодолению мирового кризиса и формированию устойчивой финансово-экономической системы (предложения для "Группы двадцати" по финансовым рынкам и мировой экономике ) 114 
О признаках финансовой устойчивости пенсионной системы 339 
О проведении стратегического анализа денежных потоков коммерческой организации 134 
О роли и месте эмисии централного банка в воспроизводственных процессах 104 
Обвалное падение закончилось, кризис продължается 39 
Обектите на интелектуална собственост като средство за финансови измами и пране на пари 4 
Облагане в ДДС група 171 
Обмитяване 281 
Обществото и личността на пазара(Социологически поглед) 31 
Ограничения и особености в икономическото поведение на публичните фирми 195 
Опаковката е храна 399 
Опаковките от велпапе предизвикват смесени чувства 398 
Опаковките, които промениха света 400 
Определяне на данъчния финансов резултат Преобразуване с данъчни постоянни разлики 160 
Оптимизиране на дистрибуционни транспортни мрежи при спазване на изискването "точно време" 393 
Организационна култура и лидерство 33 
Организационно-методическая основа управленческого учета 491 
Организация и осъществяване на одита на предприятията, извършващи дейност от обществен интерес 546 
Осигуряване и облагане на съдружници в търгоски дружества за текущите им доходи 150 
Осма директива на ЕС относно законовите одити на годишни финансови отчети 548 
Основни моменти в годишното счетоводно приключване за 2008 г. 521 
Основни принципи и подходи към конструиране на бакалавърски учебни планове по туризъм във ВУЗ в България 385 
Основни състояния и потоци на трудовия пазар в България през периода 2003-2008 година 58 
Основные принципы анализа банковской деятельности международном рейтинговым агентством "Standard&Poors" 95 
Особенности инвестиционной деятельности страховой организации 355 
Особенности мирового финансового кризиса 103 
Особенности на налогового регулирования страхового рынка на современном этаре 88 
Особености на анализа на текущите активи 542 
Особености на държавното регулиране на иновационните процеси 5 
Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален клъстер 62 
Особености образования первичных доходов в российской экономике 52 
Особености при данъчното облагане на доходите от наем 170 
Особености финансового менеджмента в общественном секторе экономики 77 
ОСП и производствените структури в българското земеделие 424 
Осчетоводяване на отпуснат и неусвоен овърдрафт 510 
Относителни влияния на раждаемостта и смъртността върху възпроизводството на населението в избрани Европейски държави (1990-2005) 27 
Относно задължението за грижа на членовете на съвета на директорите и управителния съвет на акционерното дружество 317 
Относно някои промени във връзка с правния режим за прехвърляне на търговско предприятие 316 
Относно отчитането на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период 507 
Отношението на практиката към практическата полезност на университетите - проблеми и възможни решения 384 
Отписване на преоценъчен резерв на нетекущи активи 495 
Отражение региональных взаимосвязей в системе национальных счетов 23 
Отровната целувка на провала 124 
Отчитане на безвъзмездно предоставените средства от бюджетни предприятия 539 
Отчитане на бизнескомбинациите 487 
Отчитане на данъчните кредитни известия 501 
Отчитане на лихвен суап 496 
Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие по правилата на НСС 31 508 
Оцеляване на инат 437 
Оценка и планирование профессиональной карьеры менеджеров в организации здравоохранения 395 
Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху земеделските стопанства 433 
Оценка на въздействието на ОСП на ЕС върху устойчивостта на животновъдните стопанства 411 
Оценка на възможностите на посредническите предприятия за развитие на туризма в България 256 
Оценка на риска в нисколиквидни пазари 448 
Оценка общего налогово потенциала металлургических предприятий 76 
Оценка экономической безопостности России но основе макроикономических индикаторов 237 
Оценката на риска - база за защитата на информацията в банковия сектор 582 
Пазарно поведение на държавните дългови инструменти в условията на валутен борд 69 
Парадигмата структура-поведение-резултат при анализа на медийната индустрия 443 
Парадокси на балканската сигурност 36 
Петте най-популярни мита за предприемачеството 452 
Петте нива на сигурността - подходи и аспекти 331 
Плащане по стопански операции с полици 326 
Плоският данък - теория и практика 165 
По дискусията за балансовото обобщаване в счетоводство 532 
По някои въпроси относно новоизбрания орган или представител на търговските дружества 309 
По-съществени и нови моменти в облагането с корпоративен данък през 2009 година 161 
Поведенческая оценка: концепция поведенческих финансов и ее применение в оценке бизнеса 49 
Подготвени за бъдещето 569 
Подготовка на администрацията за европейската интеграция - значението на правното обучение 325 
Подоходно данъчно облагане на чуждестранните юридически лица 168 
Подпомагане на потребителите на Европейска статистическа информация 21 
Подходи и решения в социалната политика при определяне линията на бедност в България 13 
Подходы к энергетике нового президента США 405 
Показатели за оценка ефективноста на логистиката на снабдяването 277 
Ползата от финансовата криза 138 
Политиката на Федерацията на европейските счетоводители (FEE) по отношение на одита и изразяването на сигурност 550 
Политическа икономия на плоския данък 40 
Политически и административен профил на държавното управление в Албания 323 
Политически системи и външна политика на Балканските страни 35 
Понятие финансового учета и финансосовой отчетности 526 
Понятието за доставка по смисъла на ЗДДС 318 
Попытка переосмысления категории "Страхование" 353 
Португалия : Еталон при възобновяемите източници 217 
Португалия и ЕС 220 
Потребителите - новата икономическа сила 266 
Права акционеров в практике корпоративного управления в страховых компаниях 354 
Практически и икономически проблеми при реализацията на агро-екологичните дейности в растениевъдството 436 
Предизвикателства за развитие на селкото стопанство на Р Виетнам 426 
Предизвикателства пред децентрализираното трансгранично сътрудничество (По примера на сътрудничеството между България и Румъния) 231 
Предизвикателства пред институционалното инвестиране в България 192 
Предизвикателствата на застраховката "Гражданска отговорност" 340 
Предположението (концепцията) за действащото предприятие при изготвянето на финансовите отчети: изисквания, отговорности и показатели за приложимост 492 
Представяне на българските туристически фирми в интернет 254 
Представянето на активите и пасивите, приходите и разходите и на паричните потоци на брутна и на нетна база 506 
Преки чуждестранни инвестиции чрез международни бизнес инкубатори 190 
Преките чуждестранни инвестиции и икономическото развитие на България 188 
Преобразуване с участие на дружества от държави-членки на Европейския съюз, или от друга държава-страна па споразумението за европейско икономическо пространство 314 
Преподаване на статистика за икономисти 363 
Приложение на теорията на размитите множества в контролинг системата за подпомагане вземането на стратегически решения 469 
Применение метода построения моделей объектно ориентированого программирования для эконометрики 44 
Проблема инноваций в экономике США 242 
Проблема качества высшего образования: российский и международый опыт 383 
Проблеми в развитието на съвременната икономика и влиянието им върху управленското счетоводство 535 
Проблеми и перспективи пред системите за финансово управление и контрол в българските общини 72 
Проблеми на вътрешния риск мениджмънта в българските финансови институции и публични дружества 457 
Проблеми на търговското обслужване в контекста на защита правата на потребителите в България 263 
Проблеми при подготовката на данните за прогнозиране на семейната структура на населението 28 
Проблемы и пути реформирования международных финансовых институтов 94 
Прогнозная отчетность в условиях рыночной экономики 244 
Програма "Защита на потребителя" 305 
Програма за застраховане на катастрофични рискове в Югоизточна Европа 348 
Программа адаптации квалифицированного персонала: опыт разработки 556 
Проектиране и изграждане на система за измерване и мониторинг на индивидуалния квалификационен профил на студента (КВАБАР-С) 386 
Проектиране на информационните технологии за интеграция между партньорите при управление на снабдителните вериги 585 
Проектиране на маркетингови стратегии за производството и продажбата на биогорива 268 
Производительность труда и стоимасть рабочей силы: как рождаются статистические иллюзии 53 
Производство и използване на лагери в Полша 251 
Производство на соя у нас 413 
Промени в икономическото положение на високо стоковите стопанства в период на преструктуриране и европейска интеграция 250 
Промени в наредбите, свързани със социалното осигуряване, от 1.01.2009 г. 335 
Промени в цените на храните през периода 2000 до началото на 2009 г. по индексите на ФАО 249 
Промените в закона за корпоративното подоходно облагане през 2009 г. 159 
Промените в ЗКПО, в сила от 1 януари 2009 г. 152 
Промените в стандартите за малки и средни предприятия. Коментар на счетоводните стандарти СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия до СС 36 Обезценка на активи 517 
Промените през 2009 г. в КСО, касаещи паричните обезщетения за бременност и раждане, и промените при изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО 334 
Проучване удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинското обслужване 396 
Професионална квалификация по екотуризъм 377 
Профессиональные риски бухгалтера 533 
Психологические аспекты современного экономического кризиса 219 
Психология на тероризма 11 
Публично - частните партньорства - инструмент за реализация на концепцията "Ново публично управление" на местно равнище 330 
Публично-частното партньорство - форма на гражданско участие в управлението 223 
ПЧП - панацея. Но с помощта на опитно правителство и частен сектор 224 
Пъблик рилейшънс, цифром 483 
Първоначална оценка на въздействието но ОСП на ЕС върху развитието на стопанствата с полски кулури 420 
Развитие и конкурентоспособност на търговските вериги в България 200 
Развитие и териториално разположение на производителните сили в България в условията на евроинтеграция 233 
Развитие на болничната помощ в България в годините на икономически преход и здравна реформа. Първа част. Национални здравни стратегии 394 
Развитие на идеята за общо европейско договорно право - от европейски граждански кодекс до обща референтна рамка 315 
Различни проблеми, различни мерки 125 
Разработване на линеен авторегресионен модел за характеризиране развитието на просрочеността на банковите кредити 14 
Разработване на процедура за избор на стратегически решения при фирмени партньорства в България 470 
Разработка политики финансирования инновационной деятельности предприятия 81 
Разходи за ремонти и подобрения на собствени и наети дълготрайни активи 493 
Реализация на кадрите в културния туризъм в България 259 
Реверсивен модел за ценово прогнозиране на международния целулозен пазар 293 
Режимът на колективните уволнения в контекста на членството на България в Европейския Съюз 57 
Резервный фонд - формирование, использование и управление в 2008 году 89 
Рейтингова система за дистационен мониторинг на банките в българия 67 
Репликация на данните - в служба на контролинга 574 
Республика Корея: промышленная политика в условиях глобализации 208 
Ресурси на предприятията от месната индустрия за съблюдаване на евростандартите за безопасност на храните 573 
Решение на задачата от тема I.Обща диагностика на финансовото състояние по данни на счетоводния баланс 536 
Риск и възвращаемост при фирмените инвестиции в човешкия капитал в икономиката на знанието 189 
Риски денежно-кредитной политики и современные финансовые кризисы 135 
Роль инноваций в развитии вертикально интегрированых нефтяных компаний 446 
Роль негосударственных пенсионных фондов в системе обязательного пенсионного страхования 344 
Роля на макроикономическата стабилност за устойчивостта на банковия сектор в навечерието на членството на България в ЕС 179 
Роля на местната администрация за ендогенно развитие на Северозападния район за планиране 229 
Ролята на държавата в икономиката 47 
Ролята на природно-географския фактор за специализацията и териториалното разположение на секторите на икономиката 243 
Российский кризис: истоки и уроки 41 
Рынки лома черных металлов 209 
Самостоятелната заетост в европейските страни - обхват и условия на труд 59 
Саниране вместо фалиране 454 
Связь цены и и качества ИТ-услуг 588 
Селското стопанство на прага на присъединяване на Европейския съюз - състояние, проблеми и перспективи пред развитието на лозарството 26 
Сигнал риска и его характеристики 478 
Система за движението и контрола на акцизните стоки 285 
Система здравоохранения в России: экономические проблемы теории и практики 397 
Система рыночных и внутренних индикаторов стратегии формирования стоимости предприятия 246 
Системата за оценка на персонала - не просто процес, а философия за личностно развитие, справедлива обратна връзка и добра екипна работа 557 
Системата за публичен надзор - функции, приоритети и очаквания 534 
Системата на националните сметки и международните икономически сравнения 18 
Системное моделирование рисков промышленных предприятий 474 
Сключване на застрахователни договори с потребители на застрахователни услуги, при използване на средствата и методите за предоставяне на финансови услуги от разстояние 350 
Скритата икономика през призмата на надомната заетост 55 
Следващата вълна 132 
Совершенствование системы страхования депозитов 346 
Современный экономический кризис и производные финансовые инструменты 113 
Социален и икономически ефект от внедряването на европейските изисквания за безопасност на храните в предприятията от месната индустрия 572 
Социална насоченост на проекти за образование за възрастни 12 
Социалната отговорност в бизнеса: отчитане на устойчивостта 221 
Социално и персонално приемане на хората с увреждания 10 
Социалното осигуряване след присъединяването на България към Европейския съюз 333 
Спасителни мерки за Европейската икономика 298 
Специфика в счетоводното отчитане на получени и предоставени заеми в рамките на една икономическа група 513 
Специфичен подход на отчитане придобиването на активи и извършване на текущ и основен ремонт по стопански начин в бюджетните предприятия 516 
Специфические риски процессов слияний и присоединений 477 
Специфичност на облагането при преобразуване - вливане, сливане, разделяне, отделяне и прехвърляне на обособена дейност 166 
Сравнителен подход при определяне на коефициента бета 140 
Сравнително изследване на ИКТ-базирани и конвенционални методи за проверка на знанията и уменията на обучаемите 380 
СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствената помощ 503 
СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика 504 
Старатегия банковского риск-менеджмента 447 
Статистика на информационното общество 20 
Статистическата информация и регионалните изследвания 25 
Статистическият контрол - европейската алтернатива на качеството 568 
Стратегически маркентигови профили при експанзията на Европейския общ пазар (по примера на предприятиятя от винарската промишленост) 269 
Стратегия выхода России из кризиса 133 
Структура раздела бухгалтерского баланса "Капитал и резервы" 488 
Структурната криза в България и нейното отражение върху жизненото равнище през призмата на БВП на глава от населението 38 
Сущность и проблемы оценки эфективности государственного финансово контроля 80 
Счетоводната политика на бюджетното предприятие 515 
Счетоводни и данъчни аспекти на липсите на активи 527 
Счетоводни и данъчни аспекти на отношенията по договори за управление на имоти 522 
Счетоводни теоретико-методологични проблеми при управлението на привлечения капитал в банките 177 
Счетоводно и данъчно третиране на финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар по реда на ЗКПО за 2009 год. 158 
Счетоводно отчитане на резервите на предприятието 528 
Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятията с нестопанска дейност 540 
Счетоводството и одита в България - вчера, днес и утре 505 
Съвременен акцент на продължаващото обучение 375 
Съвременн и измерения на продуктовите иновации в малките и средни предприятия в България 462 
Съвременни аспекти в развитието на туристическите агенции 255 
Съвременни форми на териториална организация на производството 201 
Съвременно състояние и тенденции в развитието на производството на опаковки от картон 401 
Създаване на бизнес-връзки в Германия 299 
Създаване на модерна информационна подсистема за управление и разпространяване на научната информация и публикациите в СА "Д. А. Ценов" за целите на дейността на института за научни изследвания при "Д. А. Ценов" 577 
Състояние на пазара на труда и перспективи в развитието на счетоводната политика 54 
Състояние на системите за финансово управление и контрол в публичния сектор - две години след приемането на Р. България в Европейския съюз 145 
Съхранението и управлението на данните - ключов компонент на информационната сигурност 579 
Същност и съдържание на информационното моделиране на туристическите комплекси 589 
Същност, значение и роля на учебно-тренировъчната фирма за подготовка на кадри в туризма 365 
Тарансформиране на селскостопанското производство в България въз основа на предсъединителните фондове на Европейския съюз 408 
Тенденции в производството на вино в ЕС-27 428 
Тенденции на чуждестранните инвестиции в индустрията на България 288 
Тенденции при произвадството на царевица 410 
Тенденции рынка кредитования сферы реальной экономики 82 
Теоретико -приложни аспекти на управлението на персонала в българските фирми 554 
Теоретические подходы к проведению денежно-кредитной политики в условиях финансовой глобализации 83 
Теоретични основи и харктеристики на концепциите за капитала в счетоводството 530 
Теоретични особености на канала чрез капитала на банките 181 
Тест по данъчно и социално право. Отговори на теста по данъчно и социално право 321 
Тест по независим финансов одит 549 
Тест по счетоводство. Отговори на теста по счетоводство 531 
Тест по търговско право. Отговори на теста по търговско право 322 
Технология на оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми 65 
Технология на построяване на система от КПД за балансиране ефективността на контролинг система 439 
Тимбилдинг с ново лице 552 
Транзакционни разходи в процеса на системна трансформация в България 228 
Трансферът на знания - връзка с човешкия фактор и начин на осъществяване 560 
Трудът на предприемача 441 
Търговия на България със страните членки на Европейски съюз 260 
Търговията плахо се измества към по-обширни площи 264 
Търговският кредит като инструмент за управление на бизнеса 137 
Търговският термин DES - същност и особености 267 
Уеб - базираните технологии - нов етап в процесите на обучение и самоподготовка на студентите 379 
Украина: раздвоение трансформации 215 
Унифицираната методология за управление на проекти - задължителна в комплексната ИТ среда 587 
Управление воспроизводством основного капитала посредством лизинга в условиях финансового кризиса 73 
Управление дебиторской задолженностью: способы истребования обязательств 538 
Управление и контрол на Оперативна програма "Техническа помощ" 306 
Управление инновационным предприятием в условиях кризиса 440 
Управление на договорните отношения на фермата 412 
Управление на държавният дълг (индикатори за уязвимост) 70 
Управление на знанието и публичният сектор в България - стратегии, предизвикателства и възможни решения 442 
Управление на качеството на логистиката на снабдяването 276 
Управление на неправителствените организации 329 
Управление на разходите в индустриалната фирма и резултати от анкетно проучване на практиката 466 
Управление на разходите или пир по време на криза 142 
Управление на риска в индустриалните проекти 473 
Управление оборотным капиталом в условиях транзитивной экономики 116 
Управление рисками в инновационной деятельности 445 
Управлението на инвестиционния риск в частните пенсионни системи 338 
Условия за извършване на апорт (непарична вноска) в търговско дружество 518 
Учет и аудит в Великобритании 497 
Учет нематериального капитала в постиндустриальной экономике 519 
Учет расходов на текущий ремонт предприятиями, применяющими разные налоговые режимы 514 
Учет скидок и премий от поставщиков 512 
Фактори за развитието на търговското предприемачество в България 453 
Феноменът фалшива икономика 234 
Финанси за правоверни - ислямските финансови институции в растеж 291 
Финансов анализ на търговските банки 131 
Финансови аспекти на усвояването на европейските средства в контекста на присъединяването на България към ЕС 302 
Финансови последици от риска при ПЧП 225 
Финансовый капитал: вчера, сегодня, завтра 129 
Финансовый контроль и аудит в государственном секторе 544 
Финансовый кризис в мире: последствия и уроки для страхового бизнеса, регуляторов и страхователей 347 
Фирмената репутация - конкуренция от нов тип в контекста на глобализацията 206 
Хармонизация на националната статистика в контекста на евроинтеграцията 19 
Целевые программы как инструмент управления государственными расходами 144 
Цикличность развития экономики и персональных финансов 91 
Швейцарското правило и осъвременяването на пенсиите 336 
Що е то дистрибуционна стратегия 342 
Югоизточна Европа и световната криза - ново изоставане 211 
Явлението "сива" икономика - опит за количествен анализ 205 
Ядрен ренесанс - по света и у нас 403 
(Не) прилагането на договори за строителство по ФИДИК 307 
[Шест] 6 добри европейски практики за управление на човешките ресурси в криза 565 
Adverse Selection and the Opaqueness of Insurers 362 
Are Competitive Banking Systems More Stable? 185 
Are Two Heads Better than One for Software Development? The Productivity Paradox of Pair Programming 590 
Avoidance of Information Technology Threats: A Theoretical Perspective 592 
Bank Loan Supply, Lender Choice, and Corporate Capital Structure 119 
Business Interruption: Are You Covered for the Next Disaster? 358 
Catastrophic Risk and Credit Markets 482 
Co-Creating Strategic Risk-Return Management 481 
Determinants of Bank-Market Structure: Efficiency and Political Economy Variables 184 
Determinants of Vertical integration: Financial Development and Contracting Costs 117 
Eliminating Uncertainty: The Benefits of Energy Hedging 461 
Embedding innovation: design thinking for small enterprises 9 
Entrepreneurial Action, Identity Work and the Use of Multiple Discursive Resources: The case of a Rapidly Changing Family Business 456 
Entrepreneurial Shareholder Activism: Hedge Funds and Other Private Investors 455 
Financing Innovation and Growth: Cash Flow, External Equity, and tre 1990s R@D Boom 8 
Hedge Fund Risk Dynamics: Implications for Performance Appraisal 458 
High-Water Marks: High Risk Appetites? Convex Compensation, Long Horizons, and Portfolio Choice 460 
HR мениджъри в криза 553 
IMA 2008 Salary Survey 60 
Insurance Coverage During the Economic Crisis 357 
Insurance Markets With Differential Information 359 
International Taxation and the Direction and Volume of Cross-Border M@As 172 
Internationalization and Alliance Formation: Evidence from Turkish SMEs 464 
Internet Exchanges for Used Goods: An Empirical Analysis of Trade Patterns and Adverse Selection 591 
Investigating Barriers to SME Growth and Development in Transition Environments: A Critique and Suggestions for Developing the Methodology 463 
Level Playing Fields in International Financial Regulation 292 
Local Knowledge Spillovers and Development: An Exploration of the Software Cluster in Uruguay 63 
Navigating the Economic Downturn 227 
Oil Futures Prices in a Production Economy with Investment Constraints 118 
On the Possibility of Profitable Self-Selection Contracts in Competitive Insurance Markets 360 
Promoting Regional Innovation Systems in a Global Context 253 
Real Options, Product Market Competition, and Asset Returns 467 
Rebuilding financial risk management 459 
The Complementary Dynamic Effects of Clusters and Networks 64 
Time Deductibles as Screening Devices: Competitive Markets 361 
Which Microfinance Institutions Are Becoming More Cost Effective with Time? Evidence from a Mixture Model 143 
Whom Are We Informing? Issues and Recommendations for MIS Research from an Informing Sciences Perspective 595 
Work Ethic, Employment Contracts, and Firm Value 471 
Экономическая информатика и теория предпринимательства 593 
Экономическая составляющая ИТ-образования 594 
Экономический кризис: "Кто виноват?" и "Что делать?" 78 
Эффективная деятельность кредитных организаций - фактор системной устойчивости банковского сектора 106 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютни величини 24 
аванс 126 
авансов отчет 126 
авансови вноски 168 
авансови плащания 126 
авансово плащане 126 
авиационно застраховане 479 
авиокомпании 479 
Австралия 295 
Австрия 2 
автоматизация 569 
автоматизация на анализа 194 
автомобилен транспорт 405 
автомобилно застраховане 340 
авторегресионни модели 14 
Агенция "Митници" 282 
Агенция по заетостта 61 
аграрен бизнес 194 
аграрен сектор 430 
аграрна икономика 248 
аграрна наука 430 
аграрна политика 424 431 
аграрни договори 412 
аграрни фирми 248 
аграрно производство 408 
агресия 11 
агробизнес 428 
агробизнес в селските райони 424 
АД 309 
адаптация на персонала 556 
адаптивно поведение 556 
адитивен анализ 24 
адитивно разлагане 27 
административна политика 325 
административни нарушения 312 
административно право 312 
административно регулиране 407 
администрация 324 325 
АЕЦ 403 
активи 467 542 
активи и пасиви 166 362 506 
акцизи 285 
акцизни стоки 285 
акции 74 129 
акционери 354 
акционерна дейност 455 
акционерни дружества 345 
акционерно дружество 309 317 
акционерно право 317 
Албания 323 
алианс 464 
алманах 145 191 254 258 268 380 386 389 568 
алокативна ефективност 415 416 
алтернативи 419 423 
Америка 60 
американска икономика 242 
американска мечта 219 
американска политическа система 242 
американски БВП 242 
американски висши училища 382 
американски университети 382 
американско образование 382 
американско предприемачество 242 
амортизации 495 
амортизационна квота 493 
амортизация 485 543 
амортизация на ДМА 501 524 
амортизируеми дълготрайни активи 540 
амортизуеми активи 540 543 
анализ 194 541 542 
анализ на баланса 536 
анализ на банковата дейност 67 
анализ на зърнопроизводството 416 
анализ на конкурентоспособността 200 202 245 
анализ на ликвидността 542 
анализ на паричните потоци 134 
анализ на предприятието 573 
анализ на разходите 17 194 276 330 
анализ на стопанската дейност 536 
анализ на туристическите пазари 254 
анализ на финансовите отчети 484 
анализ на финансовото състояние 536 
анализ на фирмите 195 466 
анализи 194 
аналитична методология 203 
аналитична отчетност 523 
аналитично отчитане 177 540 
ангажиране на служителите 565 
андеррайтинг 362 
анкетиране 466 
анкетиране на персонола 466 
анкетно проучване 7 28 55 195 421 466 568 
антивирусна защита 580 
антивирусни програми 580 
антикризисна политика 100 114 218 235 236 
антикризисна програма 39 235 559 
антикризисна стратегия 45 100 101 114 235 236 
антикризисни мерки 101 121 125 132 133 199 211 218 227 238 295 298 
антикризисни модели 121 235 
антикризисно управление 227 236 
анулиране на документи 156 
анюитетни вноски 136 
апорт 518 
апортна вноска 518 
апробация 194 
арбитражно ценообразуване 130 
архитектурно развитие 259 
АСЕАН 222 
асинхронна репликация 574 
асоциирани предприятия 517 
атестиране 557 
атестиране на служители 557 
атомна енергия 405 
аудит 551 
БААКИ 307 
БААТ 258 
Базел 2 102 
Базел ІІ 102 124 
Базелски комитет за банков надзор 102 
бази от данни 574 
базов суап 496 
бакалавърски програми 385 
баланси 532 
балансиран бизнесанализ 245 
балансирана система от показатели 469 
балансиране на риска 481 
балансова стойност 493 524 
балансово обобщаване 532 
Балкани 211 
балканска политика 35 36 
балкански кризи 198 
Балкански проблеми 36 
Балкански регион 36 
балкански страни 35 323 
балканско сътрудничество 35 
балтийски държави 198 
банки 121 178 181 184 
банки на Русия 106 
банкиране 178 
банките в България 67 111 
банков заем 119 
банков капитал 181 
банков кредит 128 174 
банков маркетинг 127 
банков мениджмънт 109 
банков мениджър 178 
банков надзор 102 177 
банков пазар 184 
банков риск 185 
банков риск-мениджмънт 447 
банков сектор 106 121 179 193 292 582 
банков сметкоплан 177 
банкова гаранция 284 
банкова дейност 181 
банкова ефективност 184 
банкова конкуренция 185 
банкова криза 106 121 138 
банкова несъстоятелност 125 
банкова политика 85 183 
банкова система 95 106 125 179 185 
банкова система в България 111 174 182 183 
банкова система на Мексико 110 
банкова система на Русия 109 
банкова стабилност 179 180 
банкови кредити 14 128 
банкови кризи 125 185 292 
банкови пасиви 181 
банкови резерви 128 
банкови услуги 127 178 341 
банково дело 97 125 178 180 182 
банково дело в Русия 82 112 193 
банково корпоративно управление 109 
банково кредитиране 137 
банково обслужване 178 
банково управление 109 180 
банково финансиране 119 
банкрут на предприятието 245 
бартерна сделка 126 
бартерни сделки 126 
БАСЕТ 258 
БВП 46 180 188 197 198 216 217 232 235 236 238 407 418 
БВП в България 38 120 418 
БВП в земеделието 418 
БВП на САЩ 241 
БВП на страните от ЕС 211 289 
бедни страни 143 
бедност 13 
бедността в България 13 
бедността в света 143 
безалкохолни напитки 264 
безвъзмездни постъпления 539 
безопасни условия на труд 56 572 
безопасност на труда 50 56 
безопасност на храните 572 573 
безопастност на опаковката 399 
безотпадни технологии 475 
безработица 55 58 
безработица в България 198 
безработица в България в преходния период 55 
безработица в страните от ЕС 198 
безрисков актив 460 
Беларус 96 
бенчмаркетинг 468 
бенчмаркинг 468 
бивши съветски републики 96 
бизнес 7 212 
бизнес в Германия 299 
бизнес взаимоотношения 510 
бизнес връзки 299 
бизнес инкубатор 190 
бизнес интеграция 585 
бизнес климат 227 
бизнес мрежа 299 
бизнес образование 370 
бизнес организации 221 
бизнес организация 221 
бизнес партньори 299 341 
бизнес партньорство 294 
бизнес среда 481 
бизнесанализ 245 
бизнесинкубатори 453 
бизнескомбинации 487 
бизнесорганизации 465 
бизнесорганизациите в България 465 
билки 423 
био-почивка 268 
био-продукти 268 
биогорива 268 
биоетика 3 
биоземеделие 437 
биоземеделска практика 437 
биологичен контрол 436 
биологичен пазар 436 
биологична продукция 436 
биологични земеделски продукти 436 
биологични изисквания 436 
биологични храни 437 
биологично земеделие 437 
биологично земеделие в България 436 
биологично производство 436 
биологично растениевъдство 436 
биопродукти 436 
биопроизводства 436 
бира 264 
биспектрален анализ 22 
БНБ 181 
БНП 216 
богатство 37 
болнична помощ 394 
Болонски процес 369 371 
борба с бедността 143 
борба с тероризма 11 
борсови пазари 247 
БПС 438 
брак на ДМА 524 
брачност 15 
брутна база 506 
брутна произведена стойност 438 
БУЛСТАТ 308 
България 101 231 286 294 300 425 
България в Европейския съюз 57 179 302 
България и Европейски съюз 333 
България и ЕС 286 315 
българо-турски отношения 294 
Българска асоциация за алтернативен туризъм 258 
Българска асоциация за селски и екологичен туризъм 258 
българска икономика 188 207 232 286 
българска индустрия 46 286 
български бизнес 465 
български мениджъри 206 
български предприятия 576 
български производители 299 
български фирми 65 206 470 554 
българско земеделие 421 424 429 434 435 
българско търговско право 316 
бързооборотни потребителски стоки 264 
бюджет 120 146 147 
бюджет на домакинствата 71 
бюджет на ЕС 418 
бюджет на САЩ 287 
бюджетен дефицит 120 232 
бюджетен излишък 198 
бюджетен разход 198 
бюджетен федерализъм 96 
бюджетиране 466 
бюджетиране на разходите 554 
бюджетна криза 287 
бюджетна политика 77 87 217 
бюджетна политика на Русия 77 87 
бюджетна реформа 87 
бюджетна система на Русия 87 
бюджетна система на САЩ 287 
бюджетни предприятия 516 539 
бюджетни разходи 87 144 551 
бюджетни средства 87 144 
бюджетно предприятие 515 
бюджетно салдо 120 
бюджетно счетоводство 515 
бюджетно управление 217 
валутен борд 66 69 139 
валутен борд в България 66 139 
валутен курс 83 108 139 
валутен пазар 457 
валутен пазар в Русия 186 
валутен резерв 108 
валутен резерв в Русия 108 
валутни зони 103 
валутни операции 186 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 402 
Великобритания 497 
велпапе 398 
верига на доставки 275 
вертикална интеграция 86 117 446 
взаимозависимост 85 
взаимозастрахователни кооперации 349 
вземане на решения 459 
вземания по липси и начети 524 
видове бенчмаркинг 468 
видове дарения 520 
видове застраховки 345 
видове опаковки 398 399 
видове риск 338 
винарска промишленост 269 428 
винен пазар 271 
вино 271 
винопроизводство 269 271 408 428 
виртуално образование 386 
вирусни програми 592 
високи технологии 8 
високо стокови стопанства 250 
високотехнологични изделия 569 
висше икономическо образование 363 378 
висше икономическо училище 378 
висше образование 6 366 367 378 381 383 384 385 386 
висше образование в Русия 383 
висше образование в САЩ 382 
висше образование и ЕС 381 
висши икономически училища 367 371 
влогове в банките 177 
внос 157 260 265 271 
внос и износ 265 
внос-износ 286 
водни пътища 267 
военна икономика 241 
военна политика 241 
връзки с обществеността 483 
ВТО 94 
вторични суровини 209 
вторично европейско право 320 
възвращаемост на инвестициите 481 
възвръщаемост 189 
възвръщаемост на капитала 345 
въздействие 402 
въздушен транспорт 479 
възнаграждение 79 554 
възпроизводствен процес 73 104 
възпроизводство на населението 27 
възрастно население 29 571 
възрастова група 19-30 г. 29 
възрастова група 30-60 г. 29 
възстановяване на данъчен кредит 173 
възстановяване на ДДС 173 
външен дълг 70 193 
външен заем 193 
външен капиталов поток 8 
външен транзит 284 
външна икономика 262 
външна политика 35 220 296 
външна търговия 262 265 286 313 426 
външна търговия на България 260 262 265 
външна търговия на Р Виетнам 426 
външни заеми 69 
външни инвестиции 191 
външни отношения 220 
външни пазари 262 
външно-търговска дейност 262 
външноикономическа политика 286 
външноикономическа политика на България 286 
външнотърговска политика 286 
външнотърговски обмен 36 265 
външнотърговски сделки 313 
външнотърговски стокообмен 262 
въоръжени сили 36 241 
вътрешен дълг 70 
вътрешен контрол 72 449 
вътрешен одит 558 563 
вътрешен одит в публичния сектор 72 
вътрешен одитор 558 562 563 
вътрешен финансов контрол 451 
вътрешни инвестиции 191 
вътрешни комуникации 565 
вътрешногрупови финансови взаимоотношения 513 
Г-20 100 114 290 
газ 405 406 
газов отрасъл 86 226 
газова промишленост 226 
Газпром 86 404 
гаранции 284 
генезис 93 
генезис на глобализацията 301 
география на стопанските отрасли 243 
географски области 243 
географски райони 243 
геоикономическа структура на света 296 
геоикономическо развитие 296 
геополитика 296 406 
геополитика на РБългария 296 
геополитика на САЩ 222 
геополитическа стратегия 222 296 
геополитическа структура 296 
геополитическо развитие 296 
Германия 299 
ГИС 408 
глобален дигитален пазар 261 
глобален капитал 219 
глобален пазар 261 
глобализационни процеси 391 
глобализация 34 37 201 206 236 300 301 381 404 
глобализация в икономиката 135 236 
глобализация в образованието 381 
глобализация на икономиката 86 301 
глобализация на финансовия пазар 418 
глобализацията 300 
глобалистика 36 213 
глобална икономика 148 
глобална икономическа криза 107 481 
глобална криза 34 39 132 238 
глобална рецесия 295 
глобална финансова криза 101 113 114 139 193 222 
глобални екологични проблеми 391 
глобални проблеми 213 390 
говедовъдство 415 
годишен финансов отчет 525 540 546 548 
годишна амортизация 543 
годишна данъчна амортизация 543 
годишни финансови отчети 521 
годишно счетоводно приключване 521 
горска промишленост 417 
горски сектор 417 
горско стопанство 417 
готварство 570 
градски транспорт 566 
гражданска защита 320 
граждански кодекс 315 
граждански организации 30 
гражданско общество 34 223 310 
гражданско общество в България 30 
гражданско право 318 
гранично сътрудничество 172 
грешки 276 
гроздопроизводство 416 
Гръцка национална банка 211 
ГФО 521 540 
ДАА 543 
данък 105 
данък за продажби 524 
данъци 40 76 153 155 156 162 170 172 173 174 
данъци върху доходите 495 
данъците в Русия 76 
данъчен амортизационен план 543 
данъчен ефект 136 
данъчен контрол 149 
данъчен кредит 105 157 173 
данъчен латентен рецидив 149 
данъчен отчет 512 
данъчен период 173 
данъчен потенциал 76 
данъчен режим 514 
данъчен риск 533 
данъчен финансов резултат 160 
данъчна амнистия 153 
данъчна амортизация 543 
данъчна база 164 
данъчна декларация 154 
данъчна измама 153 
данъчна нормативна уредба 523 
данъчна основа 148 151 501 
данъчна печалба 523 
данъчна политика 40 165 174 
данъчна политика на ЕС 165 
данъчна политика на Русия 75 155 
данъчна практика 40 163 
данъчна преференция 158 
данъчна разлика 160 493 
данъчна реформа 175 
данъчна система 105 148 
данъчна система в Русия 75 155 175 
данъчна ставка 148 174 175 
данъчна тежест 155 169 
данъчни амортизации 543 
данъчни амортизируеми активи 543 
данъчни аспекти 166 522 527 
данъчни документи 151 154 156 501 
данъчни дълготрайни материални активи 543 
данъчни дълготрайни нематериални активи 543 
данъчни закони 162 167 
данъчни нарушения 149 
данъчни облекчения 189 
данъчни плащания 153 
данъчни последствия 172 
данъчни приходи 146 147 
данъчни ставки 153 
данъчни цели 158 
данъчно задължение 126 170 
данъчно законодателство 75 151 152 163 318 
данъчно облагане 75 76 88 149 154 159 161 162 164 165 166 168 169 170 171 172 319 453 
данъчно облагане в Русия 75 164 
данъчно облагане и ЕС 165 
данъчно облагане на юридически лица 168 
данъчно облекчение 170 
данъчно отчитане 501 
данъчно право 318 319 321 
данъчно признаване 160 
данъчно регулиране 88 
данъчно събитие 151 
данъчно третиране 126 141 151 158 160 166 167 512 524 
дарения 539 
движение на капитали 108 
двойно данъчно облагане 172 
ДДМА 543 
ДДНА 543 
ДДС 105 151 160 171 173 174 175 501 539 
ДДС група 171 
ДДС на Русия 175 
дебиторска задлъжнялост 538 
деиндустриализация 210 
дейност 509 
дейност на предприятието 439 
деклариране на стоки 281 
демографска информация 27 
демографска статистика 561 
демографска характеристика 28 
демографски данни 27 
демографски показатели 258 
демографски промени 418 
демографски фактори 418 565 
демократизация 34 
демократично общество 310 
демокрация 35 
депозит 182 
депозити 122 128 177 
депозитно застраховане 346 
депресия 107 
дерегулиране 110 
дескрипторни езици 380 
дестинация България 256 
детерминанти 117 184 
дефинирани пенсии 338 
дефицит по текущата сметка 92 
децентрализирано сътрудничество 231 
диагностичен анализ 541 
диаграми 575 
дидактически тестове 380 
динамика 115 
динамика на вноса 297 
динамика на износа 297 
динамика на цените 249 
динамично хеджиране 458 
Директива 2005/56/ЕС 314 
Директива 2006/43/ 548 
Директива 43/2006/ЕО/ 545 
Директива 92/12/ЕИО 285 
Директива VDI 4400 277 
директиви на ЕС 57 548 
директни плащания 429 
дисконт 49 
дискриминантен анализ 250 
дискриминация 327 
дискурс 456 
дисперсия 201 478 
дистанционен мониторинг 67 
дистанционно обучение 366 
дистрибуционен център 278 
дистрибуционна политика 342 
дистрибуционна система 342 
дистрибуционна стратегия 342 
дистрибуционни мрежи 393 
дистрибуционни транспортни мрежи 393 
ДМА 495 539 540 
ДНМА 540 
добиви 413 
доброволна застраховка 163 
доброволно застраховане 163 
договаряне 151 
договор 267 
договор за доставка 267 
договор за лизинг 141 
договор за строителство 307 486 
договорен овърдрафт 510 
договори за доставки 267 
договори за концесии 498 
договорни отношения 412 522 
договорни условия за строителство 307 
договорно задължение 267 
договорно право 315 
доклад 5 13 14 15 16 17 18 25 28 38 62 65 66 68 69 127 178 179 187 188 190 192 204 205 233 243 251 255 260 286 293 294 302 363 365 366 367 387 388 392 485 487 575 
докторантско обучение 2 
домакински бюджети 71 
домакинства 71 
ДОО 334 
допълнителни възнаграждения 561 
доставка 318 501 
доставка на стоки 267 
доставка на услуги 318 
доставка по ЗДДС 319 
доставки 319 
доставчик 512 
доставчици 481 
достъп до информация 574 
доход на домакинствата 60 
доходи 52 153 422 433 
доходи в Русия 52 
доходи на домакинствата 71 
доходи на населението 52 
доходи от чуждестранни лица 168 
доходност на акциите 74 
дребен бизнес 462 
дребно стопанство 414 
други разходи 523 
дружество с ограничена отговорност 309 
дълг 70 
дългови инструменти 69 
дългови пазари 69 
дългосрочно кредитиране 136 
дълготрайни активи 131 485 493 
дълготрайни амортизуеми активи 485 
дълготрайни материални активи 432 499 524 540 
дълготрайни нематериални активи 540 
държавен дълг 70 
държавен застрахователен контрол 349 
държавен монопол 404 
държавен сектор 544 
държавен финансов контрол 80 544 
държави членки на ЕС 314 
държавна политика 404 
държавни дългови активи 69 
държавни разходи 144 
държавни служители 325 
държавни финанси 89 
държавни финанси на Русия 89 
държавно регулиране 5 47 407 
държавно регулиране на икономиката 47 
държавно управление 323 
дъщерни дружества 513 
е-образование 370 
е-обучение 370 
ЕАД 176 
ЕБВР 198 
еврозона 198 270 
евроинтеграционни процеси 19 311 
евроинтеграция 19 26 194 231 233 265 302 303 305 306 325 429 
евроинтеграция на България 19 302 324 429 
Еврокомисия 289 298 
евромаркетинг 270 
Европа 566 567 
европари 304 
Европейска асоциация за възобновяема енергия(EABE) 402 
Европейска асоциация за управление на хора (BCC) 565 
европейска икономика 298 
Европейска икономическа общност 220 
европейска интеграция 250 324 381 421 
Европейска комисия 296 298 369 572 
Европейска политика за сигурност и отбрана 220 296 
Европейска статистическа система 21 
Европейска централна банка 99 
европейски банки 298 
европейски банков пазар 99 
Европейски граждански кодекс 315 
европейски застрахователен пазар 349 
европейски изисквания 572 
европейски икономики 463 
Европейски институт за иновации и технологи 6 
европейски институти 6 
европейски компании 565 
европейски общ пазар 266 269 
европейски одитни органи 550 
европейски организации 324 
европейски пазар 269 
европейски пазари 568 
европейски пари 304 
Европейски парламент 296 
европейски програми 230 369 427 
европейски средства 302 
европейски стандарти 572 
европейски счетоводители 550 
Европейски съюз 20 169 230 296 320 
Европейски съюз и България 381 
европейски фондове 303 304 305 306 
европейски центрове 1 
европейско данъчно право 171 
Европейско икономическо пространство 314 
европейско информационно общество 20 
Европейско кооперативно дружество 509 
европейско образование 369 
Европейско право 315 320 
европейско социално законодателство 333 
европотребител 266 
еврорегиони 231 
евростандарти 573 
Евростат 21 
евросубсидии 420 
единен пазар 266 
ЕЕ - пазар 389 
езиково обучение 380 
ЕИИТ 6 
ЕКД 509 
екипна дейност 552 
екипна работа 33 552 557 
екоефективност 389 
екологичен контрол 572 
екологичен маркетинг 268 
екологичен проблем 268 
екологичен риск 480 
екологичен туризъм 596 
екологическа политика 391 
екологически проблем 391 
екологически проблеми 390 
екологическо съзнание 390 
екологична ефективност 389 
екологична криза 391 
екологична оценка 389 
екологична политика 320 391 
екологична програма 391 
екологична сигурност 402 
екологична среда 391 
екологични подобрения 391 
екологични проблеми 405 
екологични стратегии 390 391 
екологично земеделие 436 
екологично производство 436 
екологично равновесие 436 
екологично развитие 391 
екологичност 566 
екология 320 390 
екологоправни аспекти 320 
екомаркировка 596 
екотуризъм 377 
екощета 475 
Експанзия 269 
експлотационни разходи 493 
експорт 262 265 
електрическа енергия 288 
електрически транспорт 566 
електроенергетика 403 
електронен документ 285 
електроника 288 
електронна информация 21 
електронна поща 254 386 
електронна транзитна декларация 282 
електронна търговия 20 261 453 591 
електронни магазини 591 
електронни пазари 591 
електронни таблици 575 
електронни услуги 282 
електронно обучение 375 564 
електронно учене 375 
електротехническа промишленост 288 
електротранспорт 566 
емисии на банката 104 
емисионна политика 104 
емпиризъм 117 
емпирични изследвания 117 
емпирично изследване 206 
енергетика 217 268 404 406 407 
енергетика на България 268 
енергиен отрасъл 402 407 
енергиен проблем 405 
енергиен сектор 217 407 461 
енергиини ресурси 407 
енергийна ефективност 217 407 
енергийна политика 268 405 406 
енергийна система 268 
енергийна стратегия 403 405 
енергийна стратегия в България 403 
енергийни източници 217 
енергийни пазари 406 
енергийни програми 268 405 
енергийни проекти 403 
енергийни ресурси 406 
енергопотребление 461 
енергопроизводство 404 
енергоресурси 404 
ЕПСО 296 
ергономични изисквания 56 
ергономия 56 
ЕС 159 198 220 286 289 296 302 304 307 324 418 433 
ЕС - геополитически център 296 
етерично-маслени култури 423 
етика 3 
етика и морал 3 
етнически групи 368 
етнокултурна идентичност 368 
ефективен модел 415 
ефективност 131 
ефективност на договорите 412 
ефективност на контрола 80 
ефективност на производството 433 
ефективност на управлението 252 
железопътен транспорт 567 
животински продукти 571 
животновъдна ферма 411 
животновъдно стопанство 411 415 
животновъдство 408 415 422 433 
животновъдство в България 415 
животозастрахователен договор 342 
животозастрахователни продукти 342 
жизнено равнище 38 71 
жизнено равнище на населението 38 
задачи и тестове 511 
задбалансово отчитане 510 
задължения на купувача 267 
задължения на продавача 267 
задължителен одит 550 
задължително застраховане 352 
задължително пенсионно застраховане 344 352 
задължително социално застраховане 356 
заем 143 
заеми 122 513 
заемодател 119 143 
заетост 51 59 
заетост в земеделието 51 
заетост и безработица 58 
заетост и работна сила 58 402 
Закон за административни нарушения и наказания 280 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 170 
Закон за защита на конкуренцията 280 
Закон за защита на потребителите 280 
Закон за митниците 312 
Закон за счетоводството 521 
Закон за техническите изисквания към продуктите 280 
Закон за търговския регистър 308 
закон за финансово управление 449 
Закон за храните 280 
закони 596 
законов одит 548 
законова уредба 57 596 
законови разпоредби 159 
законодателна власт 324 
законодателство 325 
замърсяване 480 
ЗАНН 280 312 
Западна Европа 332 
Западни Балкани 36 
заплати и обещетения 60 
заплахи в информационното общество 592 
заплащане 79 
заплащане на труда 561 
застраховане 163 340 346 348 349 352 353 358 359 360 362 476 479 
застраховане в Русия 88 343 344 349 352 356 
застраховане на стоки 267 
застраховане срещу природни бедствия 348 358 476 482 
застраховани лица 359 362 
застраховател 347 
застрахователен агент 341 
застрахователен бизнес 347 
застрахователен договор 340 360 
застрахователен надзор 347 
застрахователен пазар 88 341 343 347 348 353 476 
застрахователен портфейл 347 362 479 
застрахователен посредник 359 
застрахователен продукт 341 343 
застрахователен резерв 355 
застрахователен риск 345 346 351 359 360 392 
застрахователен сектор 343 
застрахователен случай 347 353 
застрахователи 359 360 362 
застрахователна дейност 88 345 
застрахователна защита 343 
застрахователна индустрия 362 
застрахователна информация 359 360 
застрахователна корпорация 347 
застрахователна култура 341 
застрахователна наука 353 
застрахователна политика 357 358 
застрахователна полица 357 358 
застрахователна програма 348 
застрахователна система 346 
застрахователна структура 342 
застрахователна сума 351 
застрахователна услуга 342 347 353 
застрахователна щета 340 
застрахователни акционерни дружества 349 
застрахователни договори 350 359 
застрахователни дружества 345 349 
Застрахователни дружества в ЕС 349 
застрахователни компании 341 354 479 
застрахователни организации 355 
застрахователни отрасли 343 
застрахователни пазари 359 360 361 
застрахователни премии 343 
застрахователни проблеми 357 
застрахователни услуги 341 342 343 348 350 476 
застрахователно дело 346 356 
застрахователно обезщетение 346 351 
застрахователно покритие 347 348 357 358 361 476 
застрахователно право 351 
застрахователно събитие 351 
застраховка 357 361 
застраховка "Гражданска отговорност" 340 
застраховка "Живот" 163 
защита на гражданите 310 
защита на данните 580 
защита на информацията 578 579 581 582 583 584 586 
защита на потребителите 266 350 
защита от дискриминация 327 
защита правата на потребителите 263 
ЗВОПС 563 
ЗДДС 126 156 157 162 174 318 319 524 527 
ЗДДФЛ 150 153 163 167 170 
здравен мениджмънт 394 395 
здравеопазване 394 395 396 397 
здравеопазване в Русия 397 
здравна реформа 394 
здравна реформа в България 394 
здравна стратегия 394 
здравни системи 397 
здравословни условия на труд 572 
здравословни храни 29 
зеленчукопроизводство 29 416 433 
зеленчуци 29 
земеделие 426 434 435 
земеделието в България 420 425 434 
земеделска политика 425 
земеделски кооперации 248 421 431 
земеделски култури 419 420 423 431 
земеделски продукти 426 
земеделски производители 194 416 
земеделски производители в ЕС 428 
земеделски сектор 426 
земеделски стопанства 416 420 422 
земеделски стопанства в България 416 421 422 424 
земеделско производство 431 
земеделско стопанство 411 433 
ЗЗД 137 151 327 
ЗЗК 280 
ЗЗО 170 
ЗЗП 280 350 
ЗКПО 151 152 153 154 160 161 162 163 166 167 495 524 527 
ЗКПО 2009 152 158 159 161 
ЗМДТ 153 
ЗМСП 453 
знания 63 
ЗППЦК 317 
ЗСч 525 
ЗТИП 280 
ЗФУК 449 
ЗФУКПС 449 
зърнени култури 410 419 
зърнени храни 29 
зърнено производство 29 413 419 
зърнено-житни култури 419 
зърно 409 
зърнопреработване 409 
зърнопроизводство 29 408 409 416 419 435 
ИДЕС 548 
избор на стратегия 470 
извадковият метод 26 
износ 260 262 265 410 
изработване на стратегия 565 
изследване 25 28 87 191 248 373 470 576 
изследване на иновационната дейност 7 
изследвания 183 
изследвания в университети 382 
изследователска дейност 7 
изследователски университети 382 
Източна Европа 143 
иконометрични модели 44 
иконометрично моделиране 44 
иконометрия 22 44 203 
икономика в сянка 55 205 
икономика и култура 37 
икономика и общество 37 
икономика и религия 37 
икономика на Австралия 295 
икономика на аграрното предприятие 412 
икономика на България 40 101 120 197 198 199 232 233 234 288 
икономика на Европа 227 
икономика на електронните медии 443 
икономика на ЕС - статистически данни 289 
икономика на здравеопазването 397 
икономика на знанието 7 189 376 
икономика на знанията 442 
икономика на индустрията 46 
икономика на инфраструктурата 443 
икономика на Китай 218 
икономика на нациите 37 
икономика на Полша 251 
икономика на Португалия 220 
икономика на предлагането 165 
икономика на производството 118 
икономика на промишлеността 202 247 401 
икономика на Република Корея 208 216 
икономика на Русия 78 155 237 238 239 240 
икономика на САЩ 241 242 287 405 
икономика на света 37 227 
икономика на транспорта 567 
икономика на труда 53 
икономика на туризма 254 257 259 
икономика на Турция 291 
икономика на търговията 200 
икономика на Украйна 215 
икономика на фирмата 206 
икономика на фирмите 195 
икономика на Япония 227 
икономиката на САЩ 227 
икономикс 101 
икономисти 54 367 
икономическа безопасност 237 
икономическа география 243 
икономическа география на България 243 
икономическа глобализация 213 236 
икономическа дейност 229 
икономическа ефективност 131 195 389 415 416 425 
икономическа информатика 593 594 
икономическа криза 61 78 98 107 113 196 199 215 219 227 235 357 425 435 
икономическа криза в България 61 101 435 
икономическа криза в Русия 41 45 113 238 239 356 
икономическа методология 45 
икономическа мисъл 594 
икономическа наука 42 49 
икономическа нестабилност 197 227 
икономическа политика 236 
икономическа прогноза 232 
икономическа промяна 300 
икономическа реформа в Русия 239 
икономическа статистика 23 
икономическа стратегия 199 
икономическа терминология 526 
икономически анализ 195 
икономически ефект 572 
икономически знания 594 
икономически категории 568 
икономически кризи 45 
икономически модели 41 
икономически науки 45 
икономически отношения 167 294 
икономически показатели 568 
икономически понятия 42 
икономически преход 394 
икономически проблеми 436 
икономически прогнози 120 
икономически програми 235 
икономически промени 415 
икономически разходи 172 
икономически растеж 206 207 389 
икономически ресурси 228 
икономически сектори 243 
икономически системи 585 
икономически спад 120 197 227 287 
икономически теории 49 130 
икономически университет 378 
Икономически университет - Варна 378 
икономически характеристики 412 
икономически цикли 78 91 103 107 
икономически цикъл 102 
икономически цикъл и кризи 78 103 107 
икономическо поведение 195 
икономическо положение 234 250 
икономическо развитие 7 91 188 220 222 228 253 300 417 
икономическо развитие на България 188 434 
икономическо развитие на света 100 
икономическо регулиране 47 
икономическо състояние 420 433 
ИКТ 380 576 588 
ИКТ сектор 588 
имидж 206 
имидж на банките 127 
импорт 265 
импулси 204 
имуществена застраховка 351 
имуществени вноски 540 
имуществени вреди 351 
имуществени данъци 169 
имуществени права 228 
имуществено застраховане 351 
имуществено облагане 169 
инвалиди 10 
инвентаризация на активи 521 527 
инвентаризация на пасиви 521 
инвестиране в изследователска дейност 355 
инвестиране в човешки капитал 46 
инвестиции 107 118 190 192 288 418 422 463 
инвестиции в БВП 191 
инвестиции в екологията 475 
инвестиции в енергетиката 217 
инвестиции в застраховането 343 345 355 
инвестиции в земеделието 418 420 
инвестиции в икономиката 208 218 
инвестиции в иновации 7 
инвестиции в информационни технологии 20 
инвестиции в пенсионните фондове 192 338 
инвестиции в проекти 9 
инвестиции в производството 118 
инвестиции в САЩ 241 
инвестиции в селското стопанство 26 432 
инвестиции във фирмата 481 
инвестиции и риск 193 
инвестиции на фирмата 68 
инвестиционен мениджмънт 194 
инвестиционен портфейл 192 355 
инвестиционен проект 189 
инвестиционен процес в Русия 112 
инвестиционен риск 338 
инвестиционен риск в пенсионното осигуряване 338 
инвестиционен ръст 112 
инвестиционна активност 188 191 
инвестиционна дейност 68 192 432 
инвестиционна дейност в България 192 
инвестиционна политика 118 193 208 241 355 
инвестиционна политика в пенсионните фондое 338 
инвестиционна програма 208 
инвестиционна стратегия 193 227 
инвестиционни потоци 191 
инвестиционни решения 241 
инвестиционни решения във фирмата 467 
инвестиционно поведение 118 432 
индекс 98 
индекс на Ласпейрез 24 
индексен анализ 24 27 
индексен факторен анализ 17 
индексен факторен метод 17 
индекси на ФАО 249 
индекси на цените 249 
индивидуализъм 373 
индикатори 70 
индустриален бизнес 288 
индустриален район 201 
индустриален сектор 46 
индустриална реформа 466 
индустриална фирма 252 466 
индустриални предприятия 288 407 561 
индустриални проекти 473 
индустриални фирми 288 
индустриално общество 561 
индустриално развитие 473 
индустрия 288 561 
индустрия и икономиката на България 288 
индустрията в България 233 
инженерно-консултантска дейност 307 
инновации 242 
иновативна дейност 81 
иновативни предприятия 440 
иновации 5 6 9 63 64 68 202 253 555 
иновации в аграрния сектор 248 
иновации в банковото дело 109 
иновации в България 7 
иновации в икономиката 233 
иновации в предприятията 81 
иновации в производството 446 
иновации в Русия 446 
иновации в селското стопанство 248 430 
иновации в туризма 257 
иновации и Евроинтеграция 6 
иновациии и нови продукти 555 
Иновационен климат 9 
иновационен клъстер 226 
иновационен мениджмънт 445 446 555 
иновационен потенциал 248 
иновационен процес 253 
иновационен риск 445 
иновационна дейност 445 
иновационна икономика 81 226 242 
иновационна култура 9 
иновационна политика 9 81 242 253 555 
иновационна система 253 
иновационни идеи 7 9 
иновационни методи 242 
иновационни предприятия 440 
иновационни програми 9 
иновационни процеси 5 7 
иновационно предприемачество 5 
иновационно развитие 5 446 
иновация чрез дизайн 9 
инспекция по контрол 328 
институт по управленско счетоводство 60 
институции 417 
институционален механизъм 324 
институционална промяна 34 417 
институционална стратегия 324 
институционални инвеститори 192 
инструменти на управление 73 
интегрален подход 385 
интеграционна политика 302 369 
интеграционни процеси 167 477 
интеграция 34 86 
интеграция на образованието 369 
интеграция на хора с увреждания 10 
интегриране 433 
интегрирани данни 18 
интегрирани компании 477 
интелектуална собственост 4 
интелектуална собственост в България 4 
интернационализация 464 
Интернет 20 254 299 375 379 576 591 
интернет бизнес 299 
Интернет магазин 591 
интернет маркетинг 254 
интернет маркетинг в туризма 254 
интернет образование 375 
интернет продукти 299 
Интернет сигурност 592 
Интернет среда 261 
Интернет технологии 576 
Интернет търговия 261 
интернет услуги 21 254 
интернет-търговия 591 
инфлационен процес 187 
инфлационна икономика 83 
инфлационни процеси 187 
инфлационно таргетиране 84 
инфлация 104 187 197 
информатика 593 
информационен контрол 583 
информационен риск 582 
информационна безопасност 472 584 
информационна дейност 595 
информационна защита 582 
информационна инфраструктура 386 
информационна криза 595 
информационна мрежа 213 
информационна подсистема 577 
информационна политика 442 573 
информационна сигурност 578 579 580 581 582 583 586 
информационна система 587 
информационна среда 386 
информационни и комуникационни технологии 20 380 
информационни предизвикателства 595 
информационни продукти 21 
информационни процеси 593 
информационни ресурси 573 
информационни рискове 359 
информационни системи 577 595 
информационни системи в бизнеса 585 
информационни системи в търговията 591 
информационни системи за управление 595 
информационни технологии 44 288 564 574 576 577 578 579 580 581 582 583 584 586 587 588 589 590 591 592 593 594 
информационни технологии в банките 582 
информационни технологии в образованието 364 370 
информационни технологии в обучението 364 370 564 
информационни технологии в туризма 254 589 
информационни услуги 21 254 
информационно моделиране 589 
информационно обслужване 588 
информационно общество 20 
информационно осигуряване 177 574 595 
информираност 595 
инфраструктурен проект 235 
инфраструктурни проекти 35 235 
ипотечни криза 99 
ИПСИНИ 577 
ислямска икономика 291 
ислямски финанси 291 
историческо развитие 216 
история 586 
история на информационната сигурност 586 
история на образованието 378 
история на опаковките 400 
история на Република Корея 216 
история на счетоводството 505 
история на финансите 93 
ИТ 578 579 580 581 582 583 586 587 
ИТ бюджет 583 
ИТ проекти 587 
ИТ сигурност 578 579 581 582 583 586 
ИТ системи 587 
ИТ специалисти 594 
ИТ услуги 588 
йерархичен анализ 16 250 
кадри 259 
кадрова стратегия 556 
Казахстан 75 
казуси 511 
казуси по счетоводство 511 
Калифорнийски университет 382 
калкулиране на себестойността 535 
Канада 1 235 
канадска икономика 235 
канадска промишленост 235 
канали за реализация 200 
капитал 181 488 509 519 530 
капитал в предприятията с нестопанска цел 540 
капитал на дружество 509 
капитал на предприятието 540 
капиталов буфер 102 
капиталов пазар 130 192 476 
капиталов подход 503 
капиталов фонд 455 
капиталова адекватност 124 
капиталова адекватност на банките 111 
капиталова система 177 
капиталова структура 65 119 
капиталова структура на фирмата 65 
капиталови активи 140 
капиталови пазари 119 362 
кариера 60 
кариерно управление 60 
карнет ТИР 282 
карнети ТИР 282 
катастрофичен пул 348 
катастрофичен риск 348 482 
катастрофични събития 348 
катастрофично събитие 476 482 
каузални модели 203 
каузалност 203 
качествени методи 463 
качество в здравеопазването 396 
качество на образованието 51 383 
качество на обслужването 254 277 396 
качество на обучението 560 
качество на одита 548 
качество на продукта 407 
качество на продукцията 568 
качество на туристическите услуги 256 
качество на управлението 560 
качество на услугите 588 
КВАБАР 386 
квазифискални мерки 234 
Квалификационен Барометър на Студента 386 
квалификационни курсове 555 
квалификация 377 
квалификация на кадрите 61 
квалификация на персонала 256 341 556 
квалификация на предприемачи 453 
квалифицирани кадри 54 556 
кейнсиански модел 34 
кейнсианският икономикс 71 
кейнсианство 41 43 47 
кейнсинианска икономика 219 
КЗК 280 
Китай 37 218 
китайска икономика 218 
класация на банките 183 
класификация на разходите 466 
кластер 226 
клиенти 341 481 
клъстерен анализ 16 
клъстери 2 62 63 64 201 
клъстеризация 63 64 
клъстеринг 64 
клъстерна политика 64 
клъстерно обединение 62 
Кодекс за социално осигуряване 334 336 
Кодекс на труда 57 163 328 
коефициент бета 140 
коефициент на автокорелация 191 
коефициент на възвращаемост 345 
коефициент на възпроизводство 27 
коефициент на ефективност 200 
коефициент на рентабилност 200 484 
коефициент на Шарп 338 
козевъдство 415 
Кока Кола 400 
колективни уволнения 57 
количествен анализ 205 
количествена оценка 389 
количествена оценка на риска 97 
количествени методи 55 389 
количество 499 
Колумбийски университет 382 
командитно дружество 309 
комбиниран транспорт 567 
комисионери 319 
комисионни договори 319 
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори 545 
компаниите в Европа 565 
компютърен контрол 374 
компютърна сигурност 592 
компютърни вируси 580 
компютърни технологии 560 
комуникации 483 
комуникационен микс 341 
комуникационна политика 200 
комуникационни връзки 595 
Конвенция ТИР 282 
конвергенция 213 
конкурентен бизнес 46 
конкурентен пазар 46 341 467 
конкурентен риск 360 
конкуренти 341 
конкурентна икономика 46 
конкурентна политика 142 240 
конкурентни отношения 360 361 
конкурентни пазари 360 
конкурентни предимства 46 254 
конкурентни стратегии 202 438 
конкурентни фирми 467 
конкурентно ориентиран маркетинг 468 
конкурентно предимство 200 450 
конкурентноспособна икономика 46 
конкурентноспособност 46 265 426 438 450 466 564 
конкурентноспособност в индустрията 450 466 
конкурентоспособен растеж 46 
конкурентоспособност 200 468 
конкурентоспособност на вузовете 386 
конкурентоспособност на руската икономика 247 
конкурентоспособност на фирмата 9 
конкуренция 206 240 386 
конкуренция в търговията 200 
консервна индустрия 426 
консолидационен процес 537 
консолидационни процедури 537 
консолидация на финансови отчети 525 
консолидиран бюджет 146 147 
консолидирана фискална програма 146 147 
консолидиране 537 
консолидирани финансови отчети 525 537 
консултантска дейност 307 
консумация 29 571 
контрол 534 
контрол в бюджетната сфера 451 
контрол в публичния сектор 72 451 
контрол на обучението 374 
контрол на риска 473 
контрол на управлението 303 
контролинг 80 439 466 469 574 
контролинг на производството 439 466 
контролинг-система 439 469 
контролиране на маркетинговата дейност 465 
контролни органи 328 
конференция 5 13 14 16 18 25 28 38 62 65 66 68 69 127 178 179 187 188 190 192 205 233 243 251 255 260 286 293 294 302 363 365 366 367 387 388 392 485 487 575 
конференция с международно участие 14 15 16 17 18 25 28 38 65 66 68 69 205 251 260 293 363 366 367 387 388 392 485 575 
концентрация на производството 201 
концептуален бизнес модел 465 
концепции за капитала 530 
концепция 165 
концесии 498 
концесии за услуги 498 
кооперативна дейност 62 
кооперативни организации 431 
кооперативно дело в България 431 
кооперации 421 
кооперации в България 431 
кооперации в ЕС 431 
коопериране 62 433 
коопериране на селското стопанство 433 
корабоплаване 267 
корекции 156 
корелационен анализ 478 
корпоративен анализ 195 
корпоративен данък 161 523 
корпоративна култура 456 471 
корпоративна репутация 206 
корпоративна социална отговорност 221 
корпоративна структура 119 
корпоративно облагане 159 161 
корпоративно подоходно облагане 159 162 
Корпоративно подоходно облагане 2009 152 
корпоративно управление 79 192 317 354 
корпоративно управление в Русия 86 354 
корпорация 541 
косвени данъци 146 147 
космическо застраховане 480 
Космос 480 
косовски проблем 35 323 
кохезионна политика 220 
КПД 439 
краткотрайни активи 131 
кредит 143 183 
кредит по текуща сметка 510 
кредитен пазар 90 
кредитен план 136 
кредитен ресурс 105 137 290 
кредитен риск 90 105 
кредитен риск мениджмънт 482 
кредити 111 122 124 128 
кредитиране 82 90 128 137 
кредитиране на предприятието 82 
кредитна дейност 111 138 174 
кредитна задлъжнялост 137 
кредитна политика 83 128 137 174 290 538 
кредитна система в Русия 82 
кредитна система на България 128 
кредитни институции 124 
кредитни организации 106 
кредитни пазари 181 482 
кредитни услуги 105 
кредитополучател 136 143 
кредитор 538 
кредитоспособност 90 
крива на доходност 496 
криза 38 39 51 98 142 180 196 236 240 332 435 454 565 
криза на ликвидност 454 
криза на приходите 454 
кризата в България 51 198 332 425 454 
кризисен мениджмънт 454 
кризисна икономика 132 198 236 
кризисни ситуации 138 206 454 565 
кризисно управление 132 440 565 
криптография 586 
криптографска защита на данни 586 
КРМСФО 498 
КРМСФО 12 498 
КСО 163 334 336 
КТ 327 
КТЗП 263 
кулинарно изкуство 570 
култура 37 
култура и лидерство 33 
култура на обслужването 256 
културен туризъм 259 
културни реформи 3 
културология 37 
купонен суап 496 
курс на валута 247 
латентни променливи 203 
ленинизъм 45 
либерализация 85 110 
либерална политика 34 
лидер 32 33 
лидерски качества 565 
лидерски способности 565 
лидерство 32 33 560 
лидерство в организацията 33 
лидерство и ръководство 32 
лизинг 73 105 123 141 
лизинг в Русия 73 
лизингов договор 105 123 141 
лизингова вноска 123 
лизингови дружества 123 
лизингови операции 73 
лизингово финансиране 123 
лизингодател 141 
лизингодатели 105 
лизингополучател 105 123 141 
ликвидация 154 
ликвидация на ДМА 524 
ликвидност на активи 542 
ликвидност на банките 125 179 
ликвидност на пазара 448 
ликвидност на фирмите 195 
лимит на кредита 137 
лимитиращи фактори 265 
линеен модел 14 
линейни модели 387 
линейно моделиране 388 
линейно структурно моделиране 203 
линия на бедност 13 
липсващи активи 527 
Лисабонска стратегия 220 369 375 
лихва 136 182 
лихвен процент 122 
лихвен суап 496 
лихвени проценти 66 128 
лихвени структури 66 
лихви 151 
лицензиране 263 
личен подоходен данък 71 
личен потенциал 456 
лични доходи 165 
лични финанси 91 
личност 31 
логистика 274 393 
логистика на разпродажбите 279 
логистика на снабдяването 276 277 
логистичен мениджмънт 278 
логистична дейност 279 
логистична концепция 273 
логистична система 273 
логистични мрежи 393 
логистични процеси 276 277 
логистични разходи 277 
логистично обслужване на клиентите 276 
логистично управление 273 
лозаро-винарски сектор 433 
лозарско производство 26 
лозарство 26 416 428 
лозарство и винарство 428 
локализация 201 
лоялност на персонала 552 
магазини 264 
мазнини 571 
макроикономика 43 47 
макроикономическа политика 39 112 216 
макроикономическа среда 46 
макроикономическа стабилност 179 
макроикономически индикатори 237 
макроикономически показатели 237 
макропоказатели 16 
малки и средни предприятия 9 62 375 463 464 517 560 
малки предприятия 560 
малки стопанства 414 
малък бизнес 463 464 
марка 272 
маркетинг 270 272 450 
маркетинг в търговията 272 
маркетинг и реклама 272 
маркетинг-стратегии 269 
маркетингов мениджмънт 465 
маркетингова дейност 261 
маркетингова концепция 450 
маркетингова политика 256 268 
маркетингова стратегия 127 
маркетингова функция 450 
маркетингови инструменти 341 
маркетингови подходи 270 
маркетингови решения 256 
маркетингови стратегии 256 268 341 
маркетингови услуги 254 
маркетингови цели 254 
маркетингово планиране 450 
марки 400 
маслодайни култури 423 
математическа икономика 48 
математически изчисления 478 
математически методи 23 387 393 445 
математически методи в застраховането 355 392 
математически методи в икономиката 130 388 
математически модел 48 
математически модели 68 388 392 393 
математическо моделиране 387 388 393 474 
математическо оптимиране 393 
материални активи 540 
материални дълготрайни активи 540 
материални запаси 516 
материални разходи 142 
материални ресурси 573 
матрица 379 
машини и съоръжения 569 
машиностроене 288 
машиностроене в България 568 
машиностроителен отрасъл 568 
МБИ 190 
МБИС 290 
МБРР 222 
МВФ 84 94 135 216 222 236 290 
МВФ и Русия 236 
МДДО 167 
мебелна промишленост 196 
мегакорпорация 226 
медиен пазар 443 
медии 443 
медийна индустрия 443 
медицински услуги 397 
медицинско обслужване 396 
междинно счетоводно отчитане 517 
междубюджетни отношения 96 
международен бизнес инкубатор 190 
международен валутен фонд 290 
международен счетоводен стандарт 500 
международен тероризъм 11 
международен транспорт 196 282 
международен целулозен пазар 293 
Международна банка за икономическо сътрудничество 290 
международна банкова дейност 291 
международна банкова система 291 
международна данъчна практика 167 
международна дейност 190 576 
международна икономика 34 236 289 291 
международна икономическа безопасност 100 
международна инвестиционна банка 290 
международна конференция 15 
международна научно-практическа конференция 5 13 62 127 178 179 187 188 190 192 233 243 255 286 294 302 365 487 
международна организация 236 
международна политика 298 
международна сигурност 331 
международна сигурност и защита 331 
международна търговия 260 297 
международна финансова политика 100 114 
международни актове 57 
международни договори 307 313 
международни икономически отношения 294 295 299 418 
международни икономически сравнения 18 
международни институции 332 
международни кризи 198 
международни организации 100 236 
международни отношения 331 
международни пазари 16 
международни правила 307 
международни резерви 94 
международни рейтингови агенции 95 
международни спогодби 167 
Международни счетоводни стандарти 495 540 
международни учебни програми 383 
международни финанси 287 291 
международни финансови институции 94 
международни финансови отношения 292 
международно данъчно облагане 172 
международно двойно данъчно облагане 167 172 
международно право 313 
международно сътрудничество 100 167 
междуфирмен заем 151 
междуфирмени отношения 151 
междуфирмено сътрудничество 470 
Мексико 404 
мениджмънт 484 
мениджмънт на кариерата 395 
мениджмънт на персонала 556 
мениджмънт на финансови рискове 459 
мениджмънт на човешките ресурси 553 
мениджър 395 
мениджъри 79 553 
мениджърска етика 471 
мениджърски решения 458 
мениджърско умение 553 
мениджьр 441 
менителница 326 
менителничен ефект 326 
месна индустрия 572 573 
месо 571 
месо и месни продукти 571 572 
месодобивна индустрия 426 
местна администрация 229 
местна власт 229 330 
местно развитие 229 
местно управление 229 
металургична индустрия 288 
металургична промишленост 76 209 
металургия 76 
метод 44 
методи за амортизация 485 
методи за измерване 485 
методи за управление 276 
методи на оценка 472 
методика за анализ 213 
методика за изчисляване 155 
методика на одита 551 
методика на преподаване 371 
методически разработки 273 
методологически основи 491 
методологически подход 42 590 
Методология на приватизация 561 
метрични системи 55 
МИБ 290 
микроикономически проблеми 46 
микрофинансиране 143 
МИС 18 
мита 285 
митинчески документ 176 
митници 283 
митническа дейност 283 284 
митническа измама 312 
митническа информационна система 282 
митническа политика 176 285 
митническа проверка 281 
митническа стойност 281 
митнически декларации 176 
митнически документи 284 
митнически контрол 281 284 
митнически преференции 283 
митнически режими 284 
митническо деклариране 176 281 
митническо задължение 284 
митническо законодателство 282 
митническо облагане 247 
митническо оформяне 176 
митническо плащане 284 
млади предприемачи 560 
млади специалисти 54 
млекопроизводство 265 411 438 
млечна промишленост 265 438 
млечни продукти 265 571 
млечно животновъдство 438 
мляко и млечни продукти 265 571 
многонационални компании 172 
многонационални фирми 172 
модел ITSM 588 
модел LS-LM 83 
модел за оценка 140 
модел на потребителско поведение 48 
модел на потребление 48 
модел на Тобин 43 
модел на хармонизация 19 
модел САРМ 130 
модели за оценка 90 
модели за прогнозиране 293 
модели на пазари 130 
моделиране 68 204 465 
моделиране на риска 474 
моделът COSO 449 
модернизация 430 
модернизация на икономиката 217 
модернизация на предприятията 202 
модернизация на селското стопанство 430 
молекулярна гастрономия 570 
монетарен модел 43 
монетарен съюз 198 
монетаристки теории 43 
монетарна сфера 210 
монетарна теория 43 
монетизация 210 
мониторинг 200 386 459 
мониторинг на банковата система 67 
МОС 550 
МОТ 332 
мотивационна програма 559 
мотивация 466 559 
мотивация на персонала 559 
мотивиране на човешките ресурси 554 555 
мрежи 64 
мрежов мениджмънт 64 
мрежова защита 584 
мрежови модели 203 
мрежови структури 213 
мръсни пари 153 
МСП 62 201 261 375 453 462 
МСП в България 261 453 462 
МСС 505 526 
МСС 1 492 502 
МСС 16 495 
МСС 17 141 
МСС 21 486 
МСС 27 537 
МСС 39 158 496 
МСС 7 500 
МСС12 495 
МСС8 501 
МСФО 497 505 526 
мултиетичност 368 
мултикултурно образование 368 
мултимедии 254 
мултипликативен анализ 24 
мултипликативно разлагане 27 
мултипликатор 246 
МФИ 211 
МФО 114 
мярка 121 421 
на труда 34 61 140 148 189 191 196 197 199 232 234 568 
надзор 534 
надзор на пазара 184 
надзор над одита 534 545 
надзорни наредби 545 
надомна заетост 55 
надомна заетост в България 55 
надомна работа 55 
наем 170 
наети активи 493 
намаляване на разходи 466 
намаляваща лихва 136 
НАП 150 163 170 
напитки 29 
наредба за елементите на възнаграждението и доходите 163 
Наредба за пенсиите 335 
наредби 335 
нарушение 280 312 
нарушения 149 
население 28 
население и пазар на труда 58 
НАССР 200 572 
насърчаване на заетостта 61 
насърчаване на инвестициите 191 
насърчителни програми 143 
НАТО 36 
наука 7 595 
наука за храните 570 
наука и образование 386 
научна информация 577 
научна конференция 17 204 
научна политика на САЩ 242 
научна продукция 577 
научна революция 3 
научни изследвания 1 2 8 
научни изследвания и разработки 8 
научни постижения 2 
научни центрове 1 
научно знание 3 
научно развитие 8 
научно сътрудничество 1 
научно-изследователска дейност 2 
научно-практическа конференция 5 13 62 127 178 179 187 188 190 192 233 243 255 286 294 302 365 487 
научно-технически прогрес 242 
НАФТА 110 
Национален план за развитие 25 
национален статистически институт 20 21 
национална банкова система 295 
Национална здравна стратегия 394 
национална икономика 295 
национална иновационна система 7 560 
национална сигурност 331 
национална статистика 19 
национална стратегия 101 
национални валути 210 
национални икономики 172 
национални сметки 18 
национално законодателство 57 159 
национално развитие 208 
начисляване на амортизацията 543 
неамортизируеми активи 495 
НЕВД 163 
невронни мрежи 374 
недвижими имоти 482 
недържавен пенсионен фонд 344 
неефективен модел 415 
независим финансов одит 492 547 549 
независимост на банките 85 
нелинейни модели 374 
нелихвени разходи 146 147 
нелоялна конкуренция 280 
нематериални активи 519 540 543 
нематериални дълготрайни активи 540 
нематериални продукти 519 
немонетарна инфлация 187 
ненаблюдавана икономика 55 
неоиндустриализъм 210 
неокласицизъм 41 
неокласическа икономическа теория 41 49 
неокласическа школа 47 
неолиберализъм 34 
непарични вноски 518 
непокрита загуба 501 
неправителствени организации 30 329 
непреки разходи 142 
непризнати разходи 160 
нестопанска дейност 540 
нестопански организации 329 
несъстоятелност на предприятието 492 
нетекущи активи 495 
нетна база 506 
нетни печалби и загуби 504 
нето коефициент за възпроизводство 27 
нефинансови предприятия 289 
неформални отношения 228 
нефт 118 247 404 405 
нефтена компания 446 
нефтени продукти 247 
нефтеногазови проекти 222 
нефтодобивна промишленост 222 247 446 
нехранителни стоки 264 
НИОКР 445 
НИРД 560 
нисколиквидни пазари 448 
нов икономически ред 115 214 
нов световен ред 300 
нови реалности 300 
нови технологии 560 
нови учебни дисциплини 380 
ново публично управление 330 
НОК - Национална отраслова квасификация 25 
нормативна уредба 192 
нормативна уредба по трудово право 57 
нормативни разпоредби 151 539 
НСИ 425 
НСС 18 151 
НСС 31 508 
НСС1 506 
ОАП 408 
обезценка на активи 517 
обекти на интелектуална собственост 4 
обем на продажбите 186 
обикновена акция 74 
обикновенни акции 74 
облагаем оборот 174 
облагаеми доходи 170 
облагане на ДДС група 171 
облагане на доходи 150 169 
облагане на личните доходи 165 
облагане с ДДС 171 
облагане с корпоративен данък 161 
област Велико Търново 453 
област Монтана 415 
област Плевен 453 
облигации 124 
облигационни заеми 177 
обмитяване 281 
обновление 213 
оборотен капитал 116 
обработка на информацията 589 
образование 1 12 365 366 367 369 372 375 376 381 594 
образование в България 370 
образование в ЕС 369 376 381 
образование в Русия 371 
образование и европейска интеграция 381 
образование и наука 2 
образование на възрастни 12 372 
образованието в България 376 381 
образователен продукт 203 
образователна дейност 375 
образователна политика 372 375 376 377 
образователна политика в Русия 383 
образователна програма 375 
образователна система в Русия 383 
образователна стратегия 367 
образователна услуга 381 
образователни системи 375 
образователни услуги 383 
обращаемост на активите 542 
обслужващ персонал 163 
обучение 64 364 375 379 380 384 407 560 584 
обучение в предприятията 189 
обучение във ВУЗ 380 
обучение на застрахователния агент 341 
обучение на кадри 375 559 
обучение на кадрите 552 
обучение на одиторите 548 
обучение на персонала 342 375 560 564 
обучение на специалисти 342 
обучение на студенти 379 380 384 385 386 
обучение по застраховане 342 
обучение по икономика 371 
обучение по информатика 584 594 
обучение по статистика 363 366 367 
обучение по туризъм 259 365 377 385 
обучение по чужд език 380 
обучение през целия живот 12 364 
обучението във ВУЗ 380 
обхват на ДАА 543 
общ европейски пазар 269 
общ пазар 270 
Обща референтна рамка 315 
Обща селскостопанска политика 434 
обща система за преференции - GSP 283 
обществен сектор 77 
обществени организации 329 
обществени услуги 51 
обществено осигуряване 335 
общество 31 
общи организации на земеделските пазари 431 
община Варна 451 
община Свищов 248 
общини в България 330 
общинска икономика 169 
общински администрации 231 
общински бюджет 169 
общински дружества 195 
общински предприятия 195 
общински съвет 330 
общински фирми 195 
Общност за превози на стоки под режим TIR 282 
обява за работа 54 
овцевъдство 415 
овърдрафт 510 
одит 497 505 544 545 546 547 551 
одит и счетоводство 497 
одит на финансовите отчети 497 547 
одита в България 505 
одитен комитет 546 547 
одитен процес 551 
одитинг 544 
одитор 534 548 
одиторска дейност 546 547 550 
одиторска организация 550 
одиторска професия 548 
одиторски контрол 547 
одиторски услуги 548 
ОИСР 332 338 
околна среда 217 268 389 402 436 475 596 
омбудсман 310 
омбудсмана в България 310 
онлайн 299 
онлайн информация 299 
ООД 309 
ООП 44 408 420 433 
ОП "Развитие на човешките ресурси" 61 
ОП "Техническа помощ" 306 
опазване на околната среда 221 390 475 
опаковка 398 399 401 569 
опаковка на напитки 400 
опаковка на стоки 401 
опаковка на стоките 398 
опаковка на храни 399 
опаковка на хранителни продукти 399 569 
опаковки 398 400 
опаковки от хартия и картон 401 
опаковъчен сектор 401 
опаковъчна индустрия 400 
опаковъчни материали 399 401 
опаковъчни продукти 401 
опаковъчни стандарти 399 401 
ОПЕК 222 
оперативен лизинг 141 
оперативни програми 12 305 306 
оперативно управление 206 
операционен мениджмънт 444 
операционен риск 97 
операционна стратегия 444 
оповестяване на дарения 503 
оповестяване на информацията 221 
оптимизационни методи 393 
оптимизационни модели 575 
оптимизиране на управлението 227 
организации на потребителите 263 
организации с идеална цел 329 
организации с нестопанска цел 329 
организационна ефективност 470 
организационна култура 33 
организационна структура 273 
организационна структура на управление 471 
организационни стратегии 491 
организация 33 466 546 560 
организация на общината 169 
организация на производство 117 
организация на производството 444 
организация на счетоводството 177 
организация на търговията 263 
оризопроизводство 426 
осигурителни вноски 335 
осигурително законодателство 163 
осигуряване на съдружници 150 
основен капитал 73 
основи на застраховането 353 
основи на счетоводството 529 
ОСП 250 408 411 420 422 424 425 427 429 432 433 434 436 
ОСП на ЕС 26 51 411 420 421 427 429 433 434 435 
осчетоводяване 508 510 
осъвременяване на пенсиите 336 
отворена икономика 292 
отговори 321 322 531 
отношения с клиенти 263 
отписване на амортизуеми активи 543 
отрицателна репутация 487 
отстъпка 512 
отчет за доходите 506 
отчет за паричните потоци 500 
отчетен период 507 
отчетна стойност 493 539 
отчитане 466 
отчитане на активи 516 
отчитане на бизнескомбинации 487 
отчитане на дарения 520 
отчитане на заеми 513 
отчитане на инвестициите 517 
отчитане на капитала 540 
отчитане на капиталите 540 
отчитане на лизинг 141 
отчитане на лизингови договори 141 
отчитане на овърдрафт 510 
отчитане на правителствени дарения 503 
отчитане на производствени разходи 507 
отчитане на разходи 486 522 
отчитане на разходите 514 
отчитане на резервите 528 
отчитане на сделки 508 
отчитане на собствения капитал 540 
отчитане на стоково-материални запаси 522 
отчитане на търговските сделки 326 
отчитане на устойчивостта 221 
отчитане при ликвидация 494 
отчитане при несъстоятелност 494 
оценка 246 490 
оценка на активи 490 542 
оценка на банките 67 
оценка на бизнеса 49 246 
оценка на въздействието 402 
оценка на знанията 380 
оценка на обучението 189 374 
оценка на пасиви 490 
оценка на персонала 557 
оценка на предприятието 492 
оценка на работното място 56 
оценка на риска 97 124 448 472 474 582 
оценка на труда 53 
оценка на финансови активи 158 
оценки на риска 458 
оценъчна политика 489 
оценяване на финансови инструменти 496 
пазар 31 219 266 
пазар на биопродукти 437 
пазар на вина 271 
пазар на капитала 476 
пазар на труда 51 54 61 
пазар на труда в България 54 58 
пазар на ценни книжа 295 354 
пазара в Германия 299 
пазарен дял 184 
пазарен модел 41 
пазарен мониторинг 184 
пазарен тест 270 
пазарна икономика 34 244 433 466 
пазарна икономика в Русия 86 239 
пазарна информация 448 
пазарна конкуренция 200 330 467 
пазарна концентрация 184 
пазарна ориентация 407 433 
пазарна система 213 
пазарна структура 184 185 265 
пазарна цена 142 
пазарни индикатори 246 
пазарни условия 458 
пазарно поведение 31 280 
пазарно стопанство 207 
пазарно търсене 265 
панаири 299 
панелни изследвания 364 
парадигма 481 
паричен оборот 264 
паричен поток 8 122 
парична и банкова система в България 174 
парична политика 83 181 
парична политика на Русия 43 
парични обезщетения 334 
парични потоци 134 189 500 506 
парични преводи 211 
парично обръщение 153 187 
парично-кредитна политика 83 84 104 112 135 193 218 
партньорски отношения 470 
партньорство 212 223 470 
пациенти 396 
педагогика 368 
педагогическо образование 368 
пенсии 336 339 
пенсионен модел 337 
пенсионен сектор 332 
пенсионна политика 332 337 
пенсионна реформа 332 337 
пенсионна система 332 339 
пенсионна система в България 332 338 
пенсионна система в Русия 339 
пенсионни дружества 192 
пенсионни инвестиции 332 
пенсионни програми 332 
пенсионни реформи 336 
пенсионни системи 337 
пенсионни фондове 332 337 338 344 
пенсионно застраховане 344 352 
пенсионно обезпечение 352 
пенсионно осигуряване 336 339 352 
периодични оценки 489 
персонал 163 341 564 
персонален мениджмънт 555 
персонални компютри 592 
персонални финанси 91 
перспективи 290 
петрол 406 
петролна индустрия 288 
печалба 148 
печалба на фирмата 148 
плаваща лихва 182 
план SET 268 
планиране на персонал 565 
планиране на финансите 235 
планиране на човешките ресурси 562 
планова концепция 235 
платежен баланс на Русия 39 
платежна система на Русия 97 
платежни документи 97 
платежоспособност 124 185 
плащания 126 
плодове 29 274 
плоско данъчно облагане 40 
плосък данък 40 165 
поведенческа икономика 49 
поведенчески модел 48 
поведенчески финанси 49 
погасителен план 136 
поглъщане на компании 477 
подбор на кадрите във фирмата 557 
подбор на персонал 562 
подготовка на учители 368 
подоходно данъчно облагане 168 
подоходно облагане 165 
показател 111 
показатели за ефективност 202 277 484 
показатели за управление 202 
полиархия 35 
политика на България 435 
политика на Република Корея 208 
политика на фирмата 564 
политика по заетостта 564 
политикономия 104 
политическа география 230 
политическа икономика 184 
политическа икономия 40 
политическа реформа 35 
политически конфликт 215 
политически партии 35 376 
политически партии в България 376 
политически системи 35 
политическо развитие 323 
полици 326 
положителна репутация 206 487 
полска икономика 251 
полски култури 420 
Полша 251 
Португалия 217 220 
португалска икономика 217 
последствия от кризата 332 
посреднически предприятия 256 
постиндустриална икономика 519 
постоянен капитал 131 
постоянни данъчни разлики 160 
постсъветска икономика 96 215 
постфордистска концепция 201 
потенциал на предприятието 252 
потребители 21 266 350 434 
потребителски избор 48 
потребителски интерфейс 380 
потребителски отношения 235 
потребителски пазар 295 
потребителски разходи 235 
потребителско право 263 266 
потребителско търсене 48 
потребление на енергия 407 
потребление на цимент 202 
ППЗДДС 157 
права на потребителя 263 
права на собственост 354 
правен аспект 141 
правен режим 316 
правителствена политика 235 
правителствена помощ 503 
правителствени дарения 503 
правителство 85 
правна същност 318 
правна уредба 30 
правов ред 35 
практическа дейност 384 
пране на пари 4 
превоз по море 267 
предизвикателство 7 
предмет на счетоводството 529 
предприемач 441 
предприемаческа активност 455 
предприемаческа дейност 441 456 
предприемаческа култура 456 
предприемачески решения 452 
предприемачески риск 452 
предприемачески умения 441 
предприемаческо поведение 452 
предприемаческо умение 452 
предприемачество 441 452 453 456 593 
предприемачество в България 453 
предприемачество в търговията 453 
предприсъединителен процес 408 
предприсъединителни фондове 408 
предприятие-кредитополучател 510 
предприятия 546 547 573 
предприятия в ЕС 565 
предприятия с нестопанска цел 520 540 
представяне на финансови отчети 502 
презастраховане 348 476 479 
президентска кампания 405 
президентско решение 241 
президентство на САЩ 241 
преки чуждестранни инвестиции 188 190 191 217 288 
прекратяване на дружество 154 
преобразуване 314 
преобразуване на дружества 166 314 
преодоляване на кризи 133 454 
преотстъпени данъци 520 
преоценка на финансови активи 158 
преоценъчен резерв 495 528 
преподаване 363 380 
преподаване във ВУЗ 371 380 
преподаване на икономическа теория 371 
преподавател във ВУЗ 380 
преподаватели 380 
преструктуриране 138 250 265 420 
преструктуриране на икономиката 138 
преструктуриране на предприятията 572 
преструктуриране на селското стопанство 26 51 420 
преходен период 463 
преходна икономика 116 
приватизация 257 561 
приватизация в България 228 561 
приватизирани предприятия 561 
привлечен капитал 177 
привлечен капитал в банките 177 
привлечени средства 177 
придобиване на активи 516 
призводство на вино в ЕС 428 
признати разходи 160 
приложна етика 3 
принципи на икономикса 23 
природни бедствия 348 482 
природни ресурси 217 389 
природно бедствие 358 
природозащитна дейност 475 
пристанища 567 
пристанищни градове 567 
присъединяване 434 
присъединяване към Европейски съюз 26 333 
приходи в бюджета 22 
приходи и разходи 504 506 523 
причини за кризата 238 418 
пробен маркетинг 270 
проблеми 290 
проблеми в банковото дело 177 
проблеми в земеделието 418 420 436 
проблеми в туризма 258 
проблеми на образованието 376 383 
проблеми на обучението 384 
пробни продажби 270 
проверка на знанието 380 
провизии 493 
прогнозиране 28 244 
прогнозиране и планиране 244 
прогнозни разчети 244 
програма "Защита на потребителя" 305 
програма "Развитие на селските райони" 303 
програма "САПАРД" 434 438 
програма LISREL 203 
Програма за развитие на селските райони 427 434 438 
програма за съкращение на служители 565 
програма за управление 473 
програма САПАРД 194 432 436 
програма ФАР 20 21 
програми 376 427 
програми за развитие 434 
програми за управление на риска 473 
програми на ЕС 303 305 306 
програмни документи 376 
програмно обезпечение 472 590 
програмно осигуряване 63 
програмно-целеви подход 144 
продажба на търговско предприятие 316 
продажби 271 499 590 
продуктова стратегия 270 
продуктови иновации 462 
продуктови иновации в малките предприятия 462 
продуктови иновации в средните предприятия 462 
продукция 433 499 
продължаващо образование 364 372 375 377 
проекти 12 
проектно инвестиране 9 
проектно управление 303 
проектно финансиране 303 
произведена продукция 415 
производителни сили 233 
производителност 416 
производителност на труда 53 
производна функция 113 
производствен мениджмънт 273 444 
производствена граница 416 
производствена политика 435 467 
производствена структура 438 
производствени предприятия 439 
производствени процеси 568 
производствени разходи 17 142 275 507 569 
производствени ресурси 418 
производствени структури 424 
производствени фактори 202 466 
производствени функции 250 
производство 118 418 435 
производство на био-гориво 268 
производство на био-гориво в България 268 
производство на зърно 409 
производство на лагери 251 
производство на месо 414 
производство на мляко 414 438 
производство на селскостопанска продукция 410 413 435 
производство на цимент 202 
произход на стоките 283 
промени 34 157 328 418 
промени в ЗКПО 152 159 161 
промени в икономиката 191 
промени в КСО 334 
промени в МСС 517 
промени в социалното осигуряване 335 
промени в търговския закон 316 
променливост на пазара 458 
промишлена политика 208 210 
промишлена стратегия 208 
промишлено предприятие 474 
промишленост 251 
промишленост на Русия 226 
промишленост на Украйна 215 
промяна 214 
просрочени задължения 14 
проста лихва 182 
проучване 396 
професионален риск 533 
професионална квалификация 61 372 377 386 552 558 562 563 
професионална компетентност 558 562 563 
професионална подготовка 386 
професионална реализация 386 
професионални застраховки 356 
професионални изисквания 563 
професионални умения 558 
професионално развитие 558 563 
професионално-личностно развитие 558 
ПРСР 410 434 
психологически аспект 219 
психология 219 
психология на личността 11 
психология на тероризма 11 
птицевъдство 415 
публикации 577 
публичен мениджмънт 442 
публичен надзор 534 545 
публичен сектор 212 223 224 225 330 442 449 
публична администрация 324 325 
публична власт 330 
публични дружества 457 
публични услуги 330 
публични фирми 195 
публично предприемачество 330 
публично-частни партньорства 225 330 
публично-частно партньорство 212 223 224 225 
ПЧИ 188 190 288 
ПЧИ в България 188 
ПЧП 212 223 224 225 
ПЧП проекти 224 
пъблик рилейшънс 483 
пълно застраховане 361 
пътна инфраструктура 258 
Р Виетнам 426 
работа в екип 557 
работа от разстояние 261 
работа с програми 575 
работещи лица 163 
работна заплата 52 53 
работна ръка 51 
работна сила 51 53 58 415 
работник 163 
работници 163 564 
работно място 56 
работодател 163 
работоспособна възраст 61 
работоспособност 564 
равновесие на Неш 361 
равнопоставеност 292 
раждаемост 27 
раждаемост в ЕС 27 
развиващи се страни 63 391 
развитие 435 
развитие на бизнеса 463 
развитие на горския сектор 417 
развитие на икономиката 535 
развитие на науката 64 
развитие на пазара 401 
развитие на селските райони 51 258 
развитие на селското стопанство 51 
развитие на туризма 255 256 257 258 259 384 
развитие на човешките ресурси 61 
развойна дейност 560 
разделение на труда 201 
разкрояване на материалите 387 
размити множества 469 
разпределение на ресурсите 388 
разход 142 
разходи 117 146 147 
разходи в предприятието 17 
разходи за дарения 160 
разходи за лихви 146 147 
разходи за подобрения 493 
разходи за ремонт 493 514 516 
разходи за строителство 486 
разходи за текущ ремонт 514 
разходи на домакинствата 71 
разходи по икономически елементи 522 
разширяване на ЕС 230 
растеж 8 
растеж на фирмата 195 
растениевъдна продукция 436 
растениевъдство 415 422 433 436 
реален сектор 42 
реална икономика 82 289 
реални възможности 467 
регионален клъстър 62 64 
регионален сектор 201 
регионализъм 230 
регионална безопасност 36 
регионална география 230 
регионална икономика 23 253 567 
регионална икономика на ЕИО 230 
регионална иновационна политика 253 
регионална интеграция 236 
регионална корпорация 109 
регионална политика 230 
регионална политика на ЕС 230 
регионални изследвания 25 
регионални системи 229 
регионално развитие 229 
регионално сътрудничество 211 
региони 253 
регистриран одитор 545 
регулатор 347 
регулирана икономика 292 
регулиране на икономиката 292 
редуциране на риска 392 
резервен капитал 488 
резервен фонд 89 
резерви 488 
резерви на предприятието 528 
резервна валута 66 
резервни фондове 89 
резултативно бюджетиране 87 
рейтинг 95 245 
рейтинговане 67 95 
рейтингови агенции 95 124 
рейтингови системи 67 
рекапитализация 289 
реклама 272 
реклама в интернет 258 261 
реклама в списания 299 
реклама в търговията 272 
рекламна дейност 258 
ремонти 493 
рентабилност 131 189 499 
рентабилност на инвестициите 189 
рентабилност на продажбите 499 
рентабилност на фирмата 195 
репликация на данните 574 
репрезентативен метод 568 
Република Албания 323 
Република Беларус 96 
Република Корея 208 216 
републикански бюджет 22 146 147 
репутация 206 487 
ресторант 570 
ресторантьорство 196 
ресурсен национализъм 406 
ресурси 573 
ресурси в туризма 258 
ресурси на предприятието 573 
рефинансиране 138 
реформа 94 
реформа в образованието 376 
реформи 325 
реформи в селското стопанство 408 
рецесия 115 133 227 
решения 511 
риба и рибни продукти 571 
риск 225 359 458 473 474 478 
риск в застраховането 359 361 
риск в предприятието 474 
риск и застраховане 461 
риск мениджмънт 193 338 448 457 459 460 461 472 476 478 
риск мениджмънт в банката 447 
риск мениджмънт в предприятието 474 
риск мениджър 458 460 
риск-мениджмънт 482 
рисков кредит 124 
рисков мениджмънт 447 477 
рискове 135 
рискове при инвестиции 193 
рискови активи 460 
рискови фактори 473 
рисково презастраховане 460 
рисково събитие 482 
рискът в застраховането 358 
Родопи 419 423 
Румъния 231 
Русия 39 53 75 76 79 80 93 98 144 193 236 237 240 344 395 397 409 544 
руска икономика 39 43 52 214 236 239 409 
руска промишленост 236 
руски банки 82 109 112 
руски експорт 209 
руски търговски пазар 236 
руско образование 383 
ръководен персонал 32 
ръководно поведение 32 
ръководство 32 
СА 14 15 16 17 18 19 25 26 28 38 55 65 66 67 69 71 72 101 145 149 176 177 189 191 194 195 196 200 202 203 206 229 231 248 254 255 256 257 258 260 261 263 268 269 270 293 300 310 311 345 364 379 380 386 387 388 389 390 392 408 436 451 453 457 462 465 470 484 486 492 520 536 542 554 560 568 575 576 577 
самообучение 560 
самоосигуряване 59 
самоосигуряващи се лица 150 335 
самооценка 379 
самоподготовка 379 
самостоятелна заетост 59 
самофинансиране 329 
САПАРД 194 248 408 427 
САЩ 37 39 92 241 363 430 
сборник 149 300 308 309 310 311 390 449 486 574 
сборник доклади 5 13 62 127 178 179 187 188 190 192 233 243 255 286 294 302 365 487 
сборник доклади от конференция 14 15 16 17 18 25 28 38 65 66 68 69 204 205 251 260 293 363 366 367 387 388 392 485 575 
сборник статии 149 300 308 309 310 311 390 449 486 574 
световен валутен пазар 186 295 
световен износ 297 
световен икономически растеж 418 
световен пазар 297 
световен финансов пазар 84 
световна банка 211 290 332 
световна валутна система 103 135 
световна енергетика 406 
световна икономика 78 84 135 213 214 301 
световна икономика и финанси 92 
световна икономическа криза 39 78 133 214 435 
световна криза 211 214 
световна организация 249 
световна търговия 297 
световна финансова архитектура 92 
световна финансова криза 85 94 98 100 103 114 115 121 132 197 218 238 247 295 347 
световна финансова система 94 100 
световни цени 247 
световно стопанство 300 
свиневъдство 415 
свобода на избора 373 
сделки 508 
Северозападен район 229 
сегментация на пазара 127 
сегментиране 16 
сегментиране на международните пазари 16 
сезонна търговия 279 
сезонни стоки 279 
селски домакинства 51 
селски общини 258 
селски район 434 
селски райони 51 258 426 427 
селски райони в България 258 
селски туризъм 258 
селски туризъм в България 51 258 
селско стопанство 26 412 418 426 432 
селско стопанство в България 26 248 408 410 413 414 
селско стопанство в ЕС 431 
селско стопанство на Русия 409 
селско стопанство на САЩ 430 
селскостопанска заетост 51 
селскостопанска криза 51 425 
селскостопанска култура 419 
селскостопанска политика 418 438 
селскостопанска продукция 435 
селскостопански култури 423 
селскостопански промени 435 
селскостопански сектор 434 
селскостопански стоки 431 435 
селскостопански ферми 432 
селскостопанско производство 408 431 
селскостопанско развитие 434 
селскостопанство 425 
семеен бизнес 456 
семейна икономика 71 
семейна структура 28 
семейни финанси 71 
семейство 28 
сенчеста икономика 205 
СЕП (Схемата за единно плащане на ферма) 422 
СЕПП 422 
сертификат FORM A 283 
сертификат за биологична продукция 436 
сертификат за движение на стоките A. TR. 283 
сертификат за движение на стоките EUR - MED 283 
сертификат за движение на стоките EUR 1 283 
сертифициране 437 
сертифицирани биоплощи 437 
СИВ 290 
сива икономика 205 
сигурност на Балканите 36 
сигурност на групата от индивиди 331 
сигурност на данните 581 
сигурност на държавата 331 
сигурност на индивида 331 
сигурност на информационната система 581 
сигурност на общността от държави 331 
сигурност на Света 331 
СИДДО 167 
синдикални организации 57 
синергетика 133 
синергетичен подход 213 
синергия 36 
синхронизиране 57 
СИС 18 
система за контрол 285 
система за публичен надзор 534 545 
система за управление 466 587 
система за управление на бази от данни 579 
система за управление на информационна сигурност 578 
система за управление на качеството 560 
система за управление на ресурсите 466 
система за финансов контрол 451 
система на национални сметки 18 
система от показатели 277 542 
системи за контрол 72 145 
системи за управление 46 535 
системи за управление на ресурсите (ERP) 46 268 
системи за финансово управление 72 145 
скандинавски страни 253 
складиране 278 
складов мениджмънт 278 
складова база 278 
складова дейност 278 
складова логистика 278 
складове 275 
складови системи 278 
скраб 209 
скрининг 361 
скрита икономика 55 205 
следдипломно обучение 364 
следприватизационен контрол 257 
сливане на дружества 166 314 
сливания на фирми 477 
сложна лихва 182 
служба по трудова медицина 50 
служебни правоотношения 327 
служители 564 
смесени магазини 264 
смесено предприятие 508 517 
сметка 523 
сметкоплан 523 539 
смъртност 27 
смъртност в ЕС 27 
снабдителска верига 585 
снабдителска логистика 277 
собствен банков капитал 177 
собствен капитал 177 345 495 536 540 
собствени активи 493 
собствени средства 355 
софтуер 63 229 590 
софтуерни продукти 590 
софтуерни проекти 590 
софтуерни услуги 229 
софтуерно пиратство 592 
софтуерно развитие 590 
социален ефект 572 
социална дейност 229 
социална застраховка 356 
социална изолация 13 
социална култура 471 
социална отговорност 221 389 
социална политика 3 13 71 
социална политика на България 13 
социална психология 10 
социална сигурност 348 
социални изменения 3 
социални категории 10 
социални програми 12 
социални разходи 189 
социално битие 10 
социално законодателство 333 
социално изследване 10 
социално осигурителна система 339 
социално осигуряване 333 335 336 339 
социално право 321 
социално развитие 323 
социално-икономическа статистика 55 
социално-политическо развитие 45 
социалноосигурителна политика 333 
социологически анализ 31 
социология 31 
соя 413 
спедиторска дейност 274 
спестовни влогове 122 
специализиран съд 311 
специализирани умения 268 
Специални права на тираж 290 
специалност "Туризъм" 384 385 
Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане 167 
споразумение 314 
спот-пазар 247 
справедлива стойност 496 513 539 
СПТ 290 
сравнителен анализ 18 38 130 169 433 573 
сравнителен подход 140 
сравнителни изследвания 140 
средна работна заплата 60 
средни предприятия 560 
СС 1 506 
СС 11 523 
СС 13 494 
СС 16 495 
СС 2 522 
СС 20 503 520 
СС 22 487 
СС 27 525 
СС 28 517 525 
СС 31 517 
СС 32 517 525 
СС 34 517 
СС 36 517 
СС 7 506 
СС 8 501 504 
СС 9 540 
стабилност 185 
стагфлация 25 
стажове 384 
стандарти за вътрешен одит 563 
Станфордски университет 382 
статистика 20 363 366 367 
статистика за икономисти 363 
статистика на България 22 
статистика на домакинствата 60 
статистическа групировка 15 
статистическа информация 19 21 25 60 293 571 
статистическа методология 18 
статистическа наука 18 
статистически анализ 14 55 
статистически данни 8 20 28 111 184 186 191 249 343 411 
статистически данни за България 29 
статистически данни за заплати 60 
статистически заключения 568 
статистически изследвания 191 228 416 
статистически изчисления 204 
статистически контрол 568 
статистически контрол на качеството 276 
статистически метод 568 
статистически методи 14 15 16 23 568 
статистически методи за анализ 17 26 
статистически модели 416 
статистически риск 478 
статистически сравнения 15 
СТО 426 
стойност на капитала 530 
стойност на предприятието 246 
стоки втора употреба 591 
стоки на разпродажба 279 
стокови стопанства 250 
стоково-материални запаси 522 
стокообмен 262 
стопанска дейност 250 
стопанска конюнктура 22 
стопански операции 326 
стопански структури 420 
сторнировъчни статии 501 
страни от ЕС 59 289 
страни от СНГ 209 
страни от ЦИЕ 260 
страни-членки на ЕС 260 431 
стратегии 295 
стратегии в публичния сектор 442 
стратегии за развитие 241 
стратегиите във фирмата 565 
стратегическа криза 454 
стратегически анализ 134 269 
стратегически култури 413 
стратегически маркетинг 269 
стратегически показатели 469 
стратегически решения 467 469 470 
стратегически риск 481 
стратегически финанси 481 
стратегически цели 241 
стратегическо планиране 134 468 
стратегическо планиране и управление 470 565 
стратегическо управление 81 134 
стратегия за развитие 19 
строителен надзор 307 
строителни организации 307 
строително счетоводство 126 
строителство 307 486 
строителство и инвестиции 307 
структура 186 265 
структура на баланса 488 
структура на земеделските стопанства 435 
структура на капитала 119 
структура на счетоводния баланс 488 
структура на търговията 591 
структурен анализ 438 
структурна криза 38 
структурна политика 435 
структурна реформа в земеделието 435 
структурни промени 145 191 420 425 434 
структурни реформи в Русия 355 
структурни фондове 230 
структурно моделиране 203 
структурно-функционален анализ 438 
студенти 373 379 380 384 386 
студентско образование 386 
суап 496 
суапови договори 496 
субсидии 422 
субсидии в земеделието 408 420 
СУИС 578 
супермаркети 264 
СУР 466 
суровини 569 
СФУК 72 145 451 
СФУК в общините 72 451 
схема за единно плащане на площ 422 429 
счeтоводно отчитане 493 
счетоводен анализ 177 541 542 
счетоводен анализ на паричните потоци 177 
счетоводен баланс 488 536 
счетоводен кредит 510 
счетоводен отчет 497 500 514 519 
счетоводен подход 140 
счетоводен стандарт 500 502 504 
счетоводител 533 
счетоводителска професия 533 
счетоводна информация 488 502 529 541 
счетоводна методология 532 
счетоводна наука 532 
счетоводна отчетност 488 506 515 
счетоводна оценка 489 490 
счетоводна политика 504 515 
счетоводна практика 522 
счетоводна професия 54 
счетоводна теория 489 529 532 
счетоводна уредба 523 
счетоводни аспекти 522 527 
счетоводни записвания 510 522 524 527 528 532 
счетоводни отчети 509 
счетоводни приходи 543 
счетоводни разходи 543 
счетоводни регистри 527 
счетоводни сметки 539 
счетоводни стандарти 494 495 498 517 523 525 
счетоводни статии 512 
счетоводно записване 514 539 
счетоводно отразяване 507 508 512 513 519 527 538 
счетоводно отчитане 126 141 177 326 487 492 494 496 498 501 502 503 507 508 510 512 513 514 516 519 520 522 523 524 527 528 539 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 515 516 
счетоводно отчитане в предприятието 492 
счетоводно отчитане на банкови операции 177 
счетоводно отчитане на бизнескомбинацията 487 
счетоводно отчитане на дарения 520 
счетоводно отчитане на разходите 507 
счетоводно представяне 506 
счетоводно приключване 532 
счетоводно третиране 158 498 
счетоводно-отчетен процес 532 
счетоводство 484 490 495 497 500 505 510 511 518 523 529 530 531 532 533 
счетоводство в България 505 
счетоводство в Русия 512 533 
счетоводство на бюджетното предприятие 515 516 
счетоводство на предприятието 492 528 
събирателно дружество 309 
Съвет за надзор 534 
съвет на директорите 317 
съвместна дейност 62 223 224 225 481 
съвместно контролирани предприятия 508 
съвместно предприятие 223 
съвременна икономика 241 301 
съвременни технологии 3 
съдебна система 311 
съдружник 508 
съкращeния 565 
съкращаване на обученията 565 
съкращаване на работна сила 565 
съкращение на пресонала 565 
съкровищни бонове 66 
сътрудничество 231 294 481 
съхранение на данни 579 583 
съхраняване на знания 560 
текущ контрол 276 
текущ ремонт 514 516 
текущи активи 542 
текущи оценки 489 490 
текущи разходи 493 
текущо облагане 150 
текущо отчитане 490 
телекомуникации 288 
Тенденции 186 410 
тенденция на развитие 418 
теоретико-игрови модели 479 
теоретични разпределения 568 
теория за общото равновесие 41 
теория на Д. Норт 228 
теория на Кейнс 133 
теория на кризата 133 
теория на множествата 469 
теория на предприемачеството 593 
теория на счетоводството 529 
теория на финансите 84 93 
теория на фирмата 470 
териториална организация 201 
териториално разпределение 233 
термин DES 267 
тероризъм 11 
терористи 11 
терористични действия 11 
тест 321 322 531 549 
тест по данъчно и социално право 321 
тест по одит 549 
тест по счетоводство 531 
тестване 270 
тестове 379 
тестове по търговско право 322 
техническа ефективност 415 416 
технологии 6 560 
технологии в обучението 569 
технологиите в бизнеса 261 
технологичен пазар 569 
технологични иновации 446 590 
технологично развитие 253 
технология 439 
ТЗ 316 
тимбилдинг 552 
типове аграрни договори 412 
типове тестови въпроси 380 
топ мениджър 79 
тоталитарна държава 30 
тоталитарна система 30 
транзакционен сектор 207 
транзакционни операции 228 
транзакционни разходи 207 228 
транзакционни услуги 207 
транзит на стоки 282 
транзитивна икономика 116 
транзитна система ТИР 282 
транзитно общество 30 
трансгранични поглъщания 172 
трансгранични сливания 172 314 
трансгранично партньорство 231 
трансгранично сътрудничество 231 
трансмисионен механизъм 83 
транснационален бизнес 213 
транснационални банки 292 
транснационални системи 253 
транснационално образование 369 
транспорт 274 566 567 
транспортиране 274 
транспортни разходи 275 
трансфер на знания 560 
трансформационни процеси 92 
трети сектор 329 
труд 50 52 53 60 
трудов договор 57 328 
трудов пазар 58 
трудов процес 56 
трудова дейност 56 
трудова етика 60 471 
трудова заетост 59 
трудова заетост в страните от ЕС 59 
трудова медицина 50 
трудови взаимоотношения 471 
трудови възнаграждения 561 
трудови договори 471 
трудови отношения 57 
трудови правоотношения 327 
трудови ресурси 58 
трудово възнаграждение 60 
трудово законодателство 328 
трудово законодателство 2009 328 
трудово право 327 328 
трудово правоотношение 328 
трудоспособна възраст 58 571 
трудоспособно население 58 
туризма в България 256 259 
туризмът в българската икономика 256 
туризъм 255 258 259 365 384 596 
туризъм в България 257 258 596 
туристическа индустрия 254 
туристическа информационна система 589 
туристическа информация 589 
туристическа услуга 255 
туристически агенции 255 
туристически атракции 258 
туристически бизнес 255 
туристически електронен бизнес 254 
туристически комплекс 589 
туристически организации 254 
туристически пакет 256 
туристически продукт 254 256 
туристически уебсайт 254 
туристически услуги 254 256 
туристически фирми 254 
туристическо образование 365 
туроператор 255 
турско-български отношения 294 
Турция 294 464 
търговия 264 297 
търговия на дребно 279 
търговия с вина 271 
търговия с плодове 274 
търговията в България 260 
търговска дейност 263 
търговска политика 137 
търговска регистрация 308 
търговски банки 131 181 
търговски банки в България 111 
търговски бизнес 272 279 
търговски вериги 200 
търговски договор 313 
търговски договори 126 
търговски дружества 150 309 314 317 518 
търговски заем 482 
Търговски закон 309 316 518 
търговски кредит 137 
търговски обекти 264 
търговски организации 134 
търговски отношения 297 
търговски площи 264 
търговски представители 299 
търговски сделки 350 
търговски термини 267 
търговско обслужване 263 
търговско право 308 313 322 326 
търговско право на България 309 
търговско предприемачество 453 
търговско предприятие 316 
търговско салдо 262 
тютюнопроизводство 408 435 
удовлетвореност 396 
уеб поратал 386 
уеб-базирана система 364 379 577 
уеб-базирани изследвания 364 
уеб-базирани технологии 364 379 
уеб-услуги 254 
уебсайт 254 577 
уебстраници 576 585 
украинска икономика 209 215 
украинско стопанство 215 
Украйна 209 215 
укриване на данъци 149 
укриване на доходи 153 
университет 373 
университети 382 
университетско образование 368 
управителен съвет 317 
управление 329 443 552 
управление и контрол 306 451 
управление на активи 455 
управление на банките 127 
управление на бизнеса 137 
управление на валутната наличност 108 
управление на валутния резерв 108 
управление на данни 579 
управление на договорите 412 
управление на дружества 309 
управление на дълга 69 70 
управление на държавните разходи 144 
управление на държавния дълг 70 
управление на знанието 374 442 560 
управление на знанията 370 
управление на икономиката 204 
управление на имоти 522 
управление на инфлацията 187 
управление на информацията 577 
управление на кадрите 395 556 559 
управление на капитала 116 
управление на капиталите 177 
управление на качеството 276 
управление на контролната дейност 80 
управление на кризи 440 
управление на маркетинга 263 
управление на науката 577 
управление на образованието 368 370 
управление на организации 329 
управление на организациите 441 
управление на персонала 552 554 555 556 557 558 559 
управление на портфейли 458 
управление на предприятието 440 
управление на проекти 12 225 303 587 
управление на проектите 473 
управление на проектните рискове 473 
управление на производствените процеси 439 
управление на производството 444 
управление на промяната 565 
управление на публичния сектор 442 
управление на разходи 142 535 
управление на разходите 466 
управление на риск 445 
управление на риска 56 447 457 458 460 461 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 
управление на риска в банките 447 
управление на риска в застраховането 345 
управление на риска и инвестиционни проекти 445 473 475 
управление на селското стопанство 415 
управление на системи 459 585 
управление на финансите 77 
управление на фирми 467 
управление на фондовете 89 458 
управление на човешки ресурси 189 329 553 554 562 565 
управление на човешките ресурси 261 561 565 
управление на човешкия капитал 227 
управление чрез проекти 441 
управления на знанията 577 
управленска дейност 459 
управленска информационна система 595 
управленска отчетност 491 
управленска система 459 
управленска стратегия 468 
управленски методи 535 
управленски отчет 244 491 
управленски подход 459 
управленски процеси 459 
управленски решения 189 439 459 491 
управленски системи 535 
управленски стратегии 227 
управленски счетоводен анализ 530 535 
управленски труд 441 
управленски умения 32 553 
управленски умения на ръководителя 471 553 
управленско счетоводство 491 535 
управляващ орган 303 306 
Уругвай 63 
усвояване на средствата от ЕС 302 
условия на плащане 267 
условия на труд 50 59 
уставен капитал 488 
устойчив растеж 46 
устойчив туризъм 596 
устойчиво развитие 221 300 427 
устойчиво развитие на бизнеса 221 
устойчивост 411 
устойчивост на банките 106 
устойчивост на фермите 411 
устойчивост на фирмите при промени 46 
учебен план 385 
учебна дисциплина 389 
учебна програма 389 
учебно-тренировъчен процес 365 
учебно-тренировъчна фирма 365 
учение през целия живот 372 377 
уязвимост 70 
факторен анализ 24 177 
фактори за конкурентоспособност 250 
факторинг 538 
фактура 501 
фалиране 454 
фалит на фирмите 454 
ФАО 249 436 
федерален бюджет 235 
ферма 412 
фермерски стопанства 414 
фермерско земеделие 414 432 
фермерско стопанство 432 
фермерство 432 
ФИДИК 307 
физически лица 90 
физическо лице 170 
фиксиран валутен курс 139 
философия на икономическата наука 93 
философия на финансите 93 
финанси 122 124 129 139 183 
финанси на предприятието 116 
финансиране 74 143 
финансиране на горския сектор 417 
финансиране на земеделието 194 
финансиране на изследвания и разработки 8 
финансиране на инвестиционни проекти 193 
финансиране на иновации 8 81 462 
финансиране на нестопански сектор 329 
финансиране на нововъведения 8 
финансиране на образованието 370 
финансиране на предприемачеството 453 
финансиране на проекти 304 330 
финансиране на селското стопанство 427 
финансиране на туризма 258 
финансиране от европейски фондове 304 
финансиране от ЕС 302 304 305 306 
финансов анализ 65 66 131 134 194 195 245 484 
финансов анализ на банките 95 106 
финансов баланс 131 
финансов инструмент 496 
финансов капитал 129 418 
финансов контрол 80 144 145 311 544 551 
финансов контрол в публичния сектор 145 
финансов лизинг 123 141 174 501 
финансов мениджмънт 65 74 77 116 194 530 
финансов одит 525 546 549 
финансов одитинг 551 
финансов отчет 484 526 
финансов пазар 99 129 164 
финансов риск 245 
финансов сектор 42 211 235 
финансов съд 311 
финансова автономност 131 
финансова архитектура 92 
финансова глобализация 83 84 110 292 
финансова информация 526 
финансова концепция 530 
финансова криза 34 73 78 79 83 84 85 99 103 106 107 111 113 115 120 121 122 132 133 135 138 139 180 186 197 199 222 232 238 241 287 298 347 418 440 454 559 
финансова криза в България 111 120 
финансова наука 93 526 
финансова нестабилност 197 
финансова несъстоятелност на предприятието 245 
финансова отчетност 525 526 
финансова политика 43 155 
финансова помощ 258 
финансова програма 235 
финансова система 42 295 
финансова система на Русия 93 
финансова система на САЩ 241 
финансова стабилност 241 245 
финансова стратегия 132 
финансова структура 119 
финансова теория 49 
финансова устойчивост 193 194 339 
финансови активи 130 
финансови измами 4 
финансови институции 121 291 457 
финансови инструменти 113 158 164 476 517 
финансови отчети 492 502 506 521 537 540 
финансови пазари 295 476 
финансови показатели 86 245 
финансови проблеми 225 
финансови резултати 438 493 
финансови ресурси 61 573 
финансови системи 92 
финансови услуги 105 350 481 
финансови услуги от разстояние 350 
финансово планиране 144 
финансово право 319 
финансово развитие 117 
финансово регулиране 292 
финансово счетоводство 538 
финансово състояние 202 420 484 536 
финансово състояние на предприятието 502 536 
финансово управление 72 145 329 451 
финансово управление и контрол 72 449 451 
финансово-икономическа безопасност 237 
финансово-икономическа криза 295 343 
финансово-икономическа политика 41 
финансово-икономически лостове 65 
финансово-счетоводен анализ 484 541 
фирмен анализ 466 
фирмен капитал 189 
фирмен мениджмънт 470 
фирмена икономика 206 
фирмена интеграция 470 
фирмена конкурентоспособност 200 202 
фирмена култура 252 
фирмена политика 248 
фирмена репутация 206 
фирмена стратегия 560 576 
фирмена структура на международния пазар 576 
фирмени инвестиции 189 
фирмени сдружения 470 
фирмени управленски решения 465 
фирмени цели 256 
фирмено взаимодействие 470 
фирмено развитие 465 
фирми 481 
фискален резерв 146 147 
фискална политика 120 146 147 
фондов индекс 98 
фондов пазар 74 98 129 457 
фондова борса 129 
фондове за рисков капитал 455 
Форд 201 
формално обучение 372 
Форми на обучение 372 380 
формиране на стойност 246 
фотоволтаични технологии 217 
фотоволтаични централи 217 
франшиз 361 
фундаментални грешки 504 
функции на МВФ 290 
функционален подход 466 
фючърси 118 
фючърсни цени 118 
хармонизация на националната статистика 19 
Харта на земята 390 
хартия 398 401 
хедж 164 
хедж фондове 455 458 460 
хедж фондови стратегии 458 
хеджиране 164 460 461 
хеджиране на портфейли 460 
химическа промишленост 288 
хипермаркети 263 
хладилна логистика 274 
хлебопроизводство 569 
хора с увреждания 10 
хотел 257 
хотелиерски бизнес 257 
хотелиерски бизнес в България 257 
хотелиерство 257 
храни 29 249 570 571 
храни от животински произход 571 
храни от растителен произход 29 
хранителна индустрия 265 572 
хранителна криза 249 
хранителна продукция 265 
хранителна промишленост 570 
хранителни мазнини 264 
хранителни продукти 265 
хранителни технологии 569 
хранително машиностроене в България 462 
хранително-вкусова промишленост 288 569 
царевица 410 
целеви пазар 127 
целеви програми 144 
целулоза 401 
целулозен пазар 293 
целулозно-хартиена промишленост 293 401 
цена на акция 65 
цена на енергията 407 461 
цена на петрола 275 
цена на труда 53 
цена на храната 249 
цени на горивата 461 
цени на петрола 275 
цени на услугите 588 
ценни книжа 129 
ценностен анализ 252 
ценностен потенциал 252 
ценностен профил 252 
ценности 252 373 
ценностна система 252 
ценова политика 200 256 
ценова политика в туризма 256 
ценови разлики 524 
ценови решения 256 
ценови риск 338 
ценообразуване 130 247 270 
ценообразуване и пазар 467 
Централна Азия 143 
Централна банка 85 104 
Централна и Източна Европа 198 332 
центрове за управление на ресурсите 466 
център за върхови постижения 1 
цесия 538 
циклично развитие 91 
циментова индустрия 202 
циментови заводи 202 
ЦУР 466 
частен бизнес 196 
частен сектор 212 223 224 225 
частична безработица 51 
частична заетост 51 
частни инвестиции 455 
частни пенсионни фондове 338 
черна металургия 209 
Черноморски регион 567 
черноморско икономическо сътрудничество 567 
численост на пресонала 206 
членство в Европейския съюз 57 325 
членство в ЕС 260 
човек и общество 31 
Човечество 390 
човешка сигурност 331 
човешки капитал 46 61 189 
човешки капитал в България 46 
човешки капитал на фирмено равнище 46 189 
човешки потенциал 46 
човешки ресурс 46 
човешки ресурс в България 561 
човешки ресурси 46 58 200 553 561 562 565 573 
човешки ресурси във фирмата 46 554 
човешко развитие 51 
чужд капитал 110 
чуждестранна инвестиция 288 
чуждестранни банки 180 
чуждестранни инвеститори 190 
чуждестранни инвестиции 191 288 
чуждестранни инвестиции в България 190 288 
чуждестранни капитали 464 
чуждестранни физически лица 170 
чуждестранни юридически лица 168 
чужди инвестиции 233 
шведски модел 180 
шивашка промишленост 196 
шокове в икономиката 204 
Югоизточна Европа 211 
ЮНЕСКО 258 
ядрена енергетика 403 
ядрена енергия 403 
яйца 571 
DES 267 
EMCS 285 
EUA 369 
Excel 97 575 
IMA 60 
ISO 568 
ISO 8204 276 
NCTS - Митническа информационна система 282 
PR 272 483 
PR - специалист 483 
SPSS 29 
SSIS 386