НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп I 60

Димитрова, Т.  Структуриране на европейското изследователско пространство / Т. Димитрова. // INFO свят . - София, 2005, N 4, с. 4 - 8. 

Сист. No: 37594

- 2 -

Сп Ф 53 кс

Рыжановская, Л. Ю.  Системный подход к повышению уровня финансовой грамотности с использованием информационных технологий "экономики знаний" / Л. Ю. Рыжановская. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 12, с. 47-56. 

Сист. No: 38067

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 3 -

36101

Мартин, Дейвид.  Икономическите плодове на духа / Дейвид Мартин. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 91-104. 

Сист. No: 37928

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 4 -

Сп С 546

Русанова, Лиляна.  Европейска социална политика - същност, характеристики и особености / Лиляна Русанова. // СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ анализи . - В. Търново, 3, 2008, N 2, с. 89-104. 

Сист. No: 38055

Статистика. Демография. Социология

- 5 -

Сп С 73 с

Генчева-Димова, Яна.  Основни методи и модели за прогнозиране на икономически активното население (работната сила) / Яна Генчева-Димова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 1, с. 91-109. 

Сист. No: 38013

- 6 -

Сп С 73 с

Жекова, Станка.  Динамика на човешката бедност в Република България / Станка Жекова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 2, с. 3-17. 

Сист. No: 38016

- 7 -

Сп С 73 с

Русев, Божидар.  Методи за съставяне на таблици за женитбеност по време и след преброяванията на населението / Божидар Русев. // Статистика . - София, LX, 2008, N 1, с. 56-90. 

Сист. No: 38008

Статистика

- 8 -

Сп С 73 с

Барболова, Жейна.  Паритети на покупателната способност в европейските страни / Жейна Барболова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 2, с. 85-99. 

Сист. No: 38024

- 9 -

Сп Т 926 п

Международен туризъм - България . // Туристически пазар . - София, 11, 2009, N 1, с. 4-5. 

Сист. No: 38077

- 10 -

Сп И 36 с

Радилов, Димитър.  Приоритети на информационното общество за конкурентно предимство на статистическата наука / Димитър Радилов. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 18-31. 

Сист. No: 37584

- 11 -

Сп С 73 с

Съйкова, Ив.  Идеи за иновации в статистиката чрез анализ на несъответствията / Ив. Съйкова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 1, с. 44-55. 

Сист. No: 38006

- 12 -

Сп С 73 с

Цонев, Венец и др.  Статистиката - наука за проектиране, организиране и провеждане на изследвания на масови явления / Венец Цонев, Иванка Съйкова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 1, с. 3-21. 

Сист. No: 37994

Социална демография

- 13 -

41537

Кирова, Алла.  Отражение на модела "платен-неплатен труд" върху българското семейство / Алла Кирова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 156-164. 

Сист. No: 37867

Жизнено равнище на населението

- 14 -

41537

Цанов, Васил.  Качеството на живот в България: икономически предпоставки и предизвикателства / Васил Цанов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 109-118. 

Сист. No: 37839

Социология

- 15 -

Сп П 324

Ганева, Ваня.  Домашното насилие в контекста на социалната работа / Ваня Ганева. // Педагогика . - София, 2009, N 1-2, с. 100-113. 

Сист. No: 38026

- 16 -

Сп П 186

Ганева, Ваня.  Домашното насилие като обект на социална работа в България / Ваня Ганева. // Панорама на труда . - София, 2009, N 2, с. 43-55. 

Сист. No: 38039

- 17 -

Сп Ф 515

Минева, Силвия.  За гражданското общество, толерантността и друговерието (относно възможността и необходимостта на една гражданска култура) / Силвия Минева. // Философия . - София, XVIII, 2009, N 2, с. 11-22. 

Сист. No: 38029

Икономика. Икономически науки

- 18 -

Сп И 50 м

Ангелов, Иван.  Стратегически аспекти на икономическото развитие на България до 2020 година / Иван Ангелов. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 1, с. 3-25. 

Сист. No: 37957

- 19 -

Сп П 57 х

Кушлин, В.  Факторы экономического кризиса и базис его преодоления / В. Кушлин. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 3, с. 3-11. 

Сист. No: 37945

- 20 -

Сп М 45-о

Николов, Чавдар.  Четирите стопански и обществени цикли - повече от век сериозни научни предизвикателства / Чавдар Николов. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 1, с. 97-102. 

Сист. No: 37880

Макроикономика

- 21 -

Сп И 502 у

Маринов, Антон.  Анализ на макроикономически показатели в България за периода 2000-2006 година / Антон Маринов. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 3, с. 6-14. 

Сист. No: 38084

Икономически теории. Учения и школи

- 22 -

В К 263

Ганев, Георги.  Фиксирано увеличение / Георги Ганев. // Капитал . - София, XVII, N 15, 18-24 апр. 2009, с. 32. 

Сист. No: 38028

- 23 -

Сп П 57 х

Губанов, С.  Трудовая парадигма: А.Смит против "неоклассики" / С. Губанов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 3, с. 57-80. 

Сист. No: 37950

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 24 -

В Д 381 с

Василев, Йордан.  Нискоквалифицираната работна сила не преминава през трудовия пазар / Йордан Василев. // Делова седмица . - София, XVIII, N 12, 16-22 март 2009 г., с 13;. 

Сист. No: 37741

- 25 -

В Д 381 с

Василев, Йордан.  Неквалифицираната работна сила не преминава през трудовия пазар / Йордан Василев. // Делова седмица . - София, XVIII, N 13, 23-29 март 2009 г., с. 13. 

Сист. No: 37835

- 26 -

41537

Долапчиева, Елица.  Разработване на програма за подобряване мотивацията на трудещите се в организацията / Елица Долапчиева. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 186-192. 

Сист. No: 37881

- 27 -

41537

Устапеткова, Живка.  Актуални проблеми на труда в условията на евроинтеграцията / Живка Устапеткова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 165-170. 

Сист. No: 37875

- 28 -

36892

Хаджиев, Дончо.  Възнаграждение на труда в малките и средните предприятия / Дончо Хаджиев. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 151-156. 

Сист. No: 37915

- 29 -

Сп Г 62 а

Атанасова, Елка Любомирова.  Методологични аспекти на метода на доходите / Елка Любомирова Атанасова. // Годишен алманах: научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" . - Свищов, 2008, N 1, с. 269 - 278. 

Сист. No: 37836

Трудови договори

- 30 -

41537

Василев, Иван.  Социален диалог и колективно договаряне / Иван Василев. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 178-185. 

Сист. No: 37879

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда

- 31 -

Сп М 68 э

Резникова, О.  Постсоветская трудовая миграция / О. Резникова. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 3, с. 75-82. 

Сист. No: 38046

- 32 -

Сп У 732 п

Холодов, О. А.  Мотивация труда в системе внутрихозяйственных экономических отношений / О. А. Холодов. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 5, с. 52-56. 

Сист. No: 37918

Работна заплата

- 33 -

Сп Е 454 и

Гъвкавост на работните заплати в Европейския съюз . // Експерт . - София, 2009, N 1, с. 17-19; N2, с. 15-16. 

Сист. No: 37439

Кооперативно дело

- 34 -

Сп Б 44 БСУ

Христова, Венета.  Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България / Венета Христова. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 64-72. 

Сист. No: 37814

Фирми

- 35 -

Сп С 546

Минчев, Недко.  Идентифициране на микроклъстери / Недко Минчев. // СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ анализи . - В. Търново, 3, 2008, N 2, с. 3-28. 

Сист. No: 38014

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 36 -

В Д 381 с

Начева, Райна.  Инвентризацията - средство за вярно представяне на състоянието на предприятието / Райна Начева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 10, 2-8 март 2009 г., с. 1, 4, 7; N11, с. 5, 7; N12, с. 3, 5. 

Сист. No: 37609

- 37 -

42758

Ботева, Надежда.  Изследване влиянието на капиталовата структура върху пазарната добавена стойност (на примера на публични компании от отрасъл Туризъм) / Надежда Ботева. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 247-258. 

Сист. No: 38004

- 38 -

42758

Велинова, Надя.  Новите предизвикателства пред небанковия финансов надзор / Надя Велинова. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 217-243. 

Сист. No: 38002

- 39 -

42758

Горанова, Теодора.  Приложение на стандартизиран подход за определяне на капиталовите изисквания за операционен риск (по примера на ОББ АД) / Теодора Горанова. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 273-291. 

Сист. No: 38009

- 40 -

42758

Димитрова, Ренета.  Планирането - важна функци на банковия менджмънт / Ренета Димитрова. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 187-196. 

Сист. No: 37999

- 41 -

42758

Йовоган, Марселен Мегбе.  Управление на доходите от страна на фирмите / Марселен Мегбе Йовоган. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 155-173. 

Сист. No: 37997

- 42 -

42758

Калъпчиев, Деян.  Измерване на добавена стойност, създавана от човешкия капитал / Деян Калъпчиев. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 259-271. 

Сист. No: 38005

- 43 -

42758

Масларов, Светослав.  "Фундаментално" прогнозиране на валутните курсове / Светослав Масларов. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 9-28. 

Сист. No: 37983

- 44 -

42758

Попчев, Иван и др.  Накратко за възможностите на кредитните деривати / Иван Попчев, Ирина Радева. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 115-134. 

Сист. No: 37992

- 45 -

42758

Смилянов, Огнян.  Техническият анализ - една елегатна философия / Огнян Смилянов. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 175-186. 

Сист. No: 37998

- 46 -

42758

Цончев, Радослав и др.  Формиращите се пазари - особености при определяне цената на собствения капитал / Радослав Цончев, Ралица Димитрова. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 63-88. 

Сист. No: 37990

- 47 -

Сп Ф 53 кс

Абанин, С. Л.  Анализ моделей расчета ставки капитализации / С. Л. Абанин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 11, с. 58-66. 

Сист. No: 38078

- 48 -

Сп Ф 53 кс

Алиев, Ш. Т.  Влияние финансового кризиса мира на экономические процессы Азербайджанской Республики / Ш. Т. Алиев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 8, с. 78-82. 

Сист. No: 37871

- 49 -

Сп Ф 53 кс

Баяндурян, Г. Л. и др.  Финансово-экономические условия повышения эффективности функционирования вертикально интегрированных компаний нефтегазового комплекса / Г. Л. Баяндурян, О. А. Петрюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 9, с. 11-15. 

Сист. No: 37972

- 50 -

Сп Ф 53 кс

Виноградова, Е. В. и др.  Методы оценки эффективности портфеля факторинговых контрактов / Е. В. Виноградова, А. В. Мищенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 10, с. 26-33. 

Сист. No: 38049

- 51 -

Сп Ф 53 кс

Воронина, Л. А. и др.  Механизм осуществления финансовой реструктуризации при реорганизации системы управления промышленным предприятием / Л. А. Воронина, Я. В. Драмарецкая. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 7, с. 37-40. 

Сист. No: 37850

- 52 -

Сп Ф 53 кс

Глущенко, В. В.  Функциональные контроль и диагностика финансовой сферы в условиях глобального кризиса / В. В. Глущенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 12, с. 15-22. 

Сист. No: 38064

- 53 -

Сп Т 961 п

Димитрова, Емилия.  Историческо оформяне на концепцията за финансовия факторинг. Развитие на факторинга в САЩ, Великобритания и Европа. Поява на факторинга в България / Емилия Димитрова. // Търговско право . - София, XVII, 2008, N 6, с. 51-57. 

Сист. No: 38022

- 54 -

Сп Ф 53 кс

Егоров, Д. Г.  О мировоззренческой основе мирового финансового кризиса / Д. Г. Егоров. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 9, с. 7-10. 

Сист. No: 37968

- 55 -

Сп Ф 53 кс

Едронова, В. Н. и др.  Оценка распределения налоговой нагрузки по видам налогов / В. Н. Едронова, И. В. Гарахина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 9, с. 53-62. 

Сист. No: 37979

- 56 -

Сп Ф 53 кс

Заболоцкая, В. В. и др.  Методика оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса / В. В. Заболоцкая, А. А. Аристархов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 12, с. 61-73. 

Сист. No: 38069

- 57 -

Сп Ф 53 кс

Ишханов, А. В. и др.  Управление инфляционными процесами: внутренний и внешний аспекты / А. В. Ишханов, Е. Ф. Линкевич. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 8, с. 37-45. 

Сист. No: 37862

- 58 -

Сп Ф 53 кс

Картовенко, И. В.  Динамика налогообложения нефтедобычи в современной России / И. В. Картовенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 8, с. 71-77. 

Сист. No: 37870

- 59 -

42758

Касърова, Виолета и др.  Икономическа добавена стойност - понятие и ключови характеристики / Виолета Касърова, Ралица Димитрова. // Финансови иновации : 3, 3, б. г., N 1, с. 89-113. 

Сист. No: 37991

- 60 -

Сп Ф 53 кс

Квочкин, О. В.  Современные тенденции создания и развития финансовых супермаркетов / О. В. Квочкин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 10, с. 73-76. 

Сист. No: 38068

- 61 -

Сп Ф 53 кс

Клавдиенко, В. П. и др.  Финансирование научных исследований и разработок в инновационной экономике: партнерство государства, бизнеса и университетов / В. П. Клавдиенко, А. В. Тарасов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 12, с. 2-7. 

Сист. No: 38061

- 62 -

Сп Ф 53 кс

Клочкова, Н. В. и др.  Проблемы и перспективы развития региональных и муниципальных финансов / Н. В. Клочкова, И. Ф. Сидорина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 11, с. 30-35. 

Сист. No: 38074

- 63 -

Сп Ф 53 кс

Ключников, М. В. и др.  Применение концепции экономического капитала при оценке стоимости банка / М. В. Ключников, Е. А. Пищулин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 11, с. 40-51. 

Сист. No: 38075

- 64 -

Сп Ф 53 кс

Кравцова, Н. И.  Управление финансированием на предприятиях малого бизнеса путем привлечения банковских кредитов в условиях кризиса ликвидности в России / Н. И. Кравцова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 7, с. 41-46. 

Сист. No: 37851

- 65 -

Сп Ф 53 кс

Логинов, М. П.  Антикризисные модели ипотечного кредитования России / М. П. Логинов. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 7, с. 11-17. 

Сист. No: 37847

- 66 -

Сп Ф 53 кс

Ненашева, Е. В.  Моделирование рынков капитала с учетом поведенческих аспектов / Е. В. Ненашева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 8, с. 46-63. 

Сист. No: 37865

- 67 -

Сп М 45-о

Неновски, Николай.  Паричните режими в посткомунистическите страни и дългосрочните перспективи / Николай Неновски. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 1, с. 79-96. 

Сист. No: 37877

- 68 -

Сп Д 41 к

О векселе и вексельном рынке . // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 2, с. 49-54. 

Сист. No: 37878

- 69 -

Сп Д 41 к

Обзор конъюнктуры мировых финансовых рынков (июль-декабрь 2008 г.) . // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 2, с. 8-30. 

Сист. No: 37872

- 70 -

Сп Ф 53 кс

Овчинникова, О. П.  Властелины денег: причины и пути выхода из мирового финансового кризиса / О. П. Овчинникова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 9, с. 2-6. 

Сист. No: 37967

- 71 -

Сп Д 41 к

Особенности проявления финансового кризиса для рынков производных инструментов  / К.С. Чекмарев. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 2, с. 31-36. 

Сист. No: 37873

- 72 -

Сп П 57 х

Рогов, С.  США и эволюция международной финансовой системы / С. Рогов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 3, с. 12-26. 

Сист. No: 37946

- 73 -

Сп Ф 53 кс

Русецкая, Э. А. и др.  Влияние кризиса ликвидности на российский рынок ипотеки / Э. А. Русецкая, В. А. Арустамова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 7, с. 18-31. 

Сист. No: 37849

- 74 -

Сп Ф 53 кс

Рыкова, И. Н. и др.  Совершенствование регионального механизма взаимодействия реального и банковского секторов экономики / И. Н. Рыкова, Н. В Фисенко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 6, с. 2-8. 

Сист. No: 37840

- 75 -

Сп Ф 53 кс

Синько, Ю. В.  Развитие сельской кредитной кооперации через совершенствование механизма саморегулирования / Ю. В. Синько. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 9, с. 78-88. 

Сист. No: 37978

- 76 -

Сп Ф 53 кс

Соколова, А. А.  Формы и механизмы вертикального выравнивания в сфере междубюджетных отношений / А. А. Соколова. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 6, с. 14-22. 

Сист. No: 37842

- 77 -

Сп Ф 53 кс

Сорокина, И. О.  Подходы к управлению синдикационными рисками / И. О. Сорокина. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 7, с. 57-61. 

Сист. No: 37853

- 78 -

Сп Ф 53 кс

Фельдман, А. Б.  Пародокси стоимости на рынке капиталов / А. Б. Фельдман. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 6, с. 41-45. 

Сист. No: 37844

- 79 -

Сп Б  445

Филипова, Теодора.  Възможности за релация между форфетиране и финансов лизинг / Теодора Филипова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 27-43. 

Сист. No: 38079

- 80 -

Сп Ф 53 кс

Хрусталев, Е. Ю. и др.  Тенденци развития банковского дела в условиях экономической глобализации / Е. Ю. Хрусталев, А. Н. Омельченко. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 11, с. 18-29. 

Сист. No: 38072

- 81 -

Сп Ф 53 кс

Шевченко, И. В. и др.  Проблемы совершенствования механизмов осуществления электронных финансовых операций / И. В. Шевченко, Д. Э. Нанба. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 12, с. 10-14. 

Сист. No: 38062

- 82 -

Сп Ф 53 кс

Якунин, С. В.  Преодоление информационной асимметрии на банковском рынке / С. В. Якунин. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 9, с. 43-47. 

Сист. No: 37974

Финанси

- 83 -

В Б 254

Валутният борд няма алтернатива . // Банкеръ . - София, XVI, N 8, 28 февр.-6 март 2009, с. 11. 

Сист. No: 37582

- 84 -

В П 225

Грийнспан, Алън.  Акционерният капитал ще ни покаже пътя към спасението / Алън Грийнспан. // Пари . - София, XVIII, N 64, 06 апр. 2009, с. 20. 

Сист. No: 37869

- 85 -

В И 50 ж

Данчева, Даниела.  Мисията възможна / Даниела Данчева. // Икономически живот . - София, XLIII, N 15, 17-23 апр. 2009, с. 10. 

Сист. No: 38018

- 86 -

В Д 381 с

Дончева, Людмила.  Банкрутът - причините, диагностицирането, антикризисното управление / Людмила Дончева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 13, 23-29 матр 2009 г., с. 1, 4. 

Сист. No: 37828

- 87 -

В Д 381 с

Дончева, Людмила.  Банкрутът / Людмила Дончева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 14, 30 март-5 апр. 2009, с. 5, 7. 

Сист. No: 37855

- 88 -

В Д 381 с

Дончева, Людмила.  Банкрутът / Людмила Дончева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 15, 6-12 апр. 2009, с. 5, 9. 

Сист. No: 37914

- 89 -

В Д 381 с

Дончева, Людмила.  Банкрутът / Людмила Дончева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 16, 13-19 апр. 2009, с. 5, 10. 

Сист. No: 38052

- 90 -

В Д 381 с

Колева, Росица.  Тема I. Обща диагностика на финансовото състояние по данни на счетоводния баланс / Росица Колева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 14, 30 март-5 апр. 2009, с. 3, 9. 

Сист. No: 37852

- 91 -

Сп М 486

Ангелов, Георги.  Ситибанк: Валутният борд в България ще издържи / Георги Ангелов. // Мениджър . - София, 2009, N 4, с. 144, 146. 

Сист. No: 37861

- 92 -

Сп И 502

Брандийски, Емил.  Пазарът в опит да намери твърда почва / Емил Брандийски. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 28-29. 

Сист. No: 37939

- 93 -

Сп М 486

Бютнер, Юрген.  Левът ще е под натиск / Юрген Бютнер. // Мениджър . - София, 2009, N 3, с. 20-21. 

Сист. No: 37635

- 94 -

Сп С 953

Гълъбов, Марин.  Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата / Марин Гълъбов. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 3, с. 24-26; N4, с. 21-23. 

Сист. No: 37621

- 95 -

Сп Н 326 ту

Гълъбов, Марин.  Показатели и модели за анализ на финансовото състояние на фирмата / Марин Гълъбов. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 208-242. 

Сист. No: 37793

- 96 -

Сп Ф 53

Золотарев, С. Н.  Зарубежный опыт бюджетирования как метода финансового планирования / С. Н. Золотарев. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 1, с. 69-70. 

Сист. No: 37765

- 97 -

Сп Ф 53

Кашин, В. А.  Мировой финансовый кризис: причины и последствия / В. А. Кашин. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 1, с. 14-19. 

Сист. No: 37757

- 98 -

Сп С 953

Колева, Росица.  Аналитични аспекти на кредитоспособността / Росица Колева. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 2, с. 16-18; N3, с. 14-16. 

Сист. No: 37397

- 99 -

Сп Ф 53

Крюков, С. П.  О новых тенденциях в кредитовании малого и среднего бизнеса / С. П Крюков. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 2, с. 19-23. 

Сист. No: 37771

- 100 -

Сп Н 326 ту

Ненков, Димитър.  Коефициентни методи за определяне стойността на компаниите. Същност и особености на коефициента "цена-доход" / Димитър Ненков. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 243-285. 

Сист. No: 37796

- 101 -

Сп Д 41 к

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов . // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 1, с. 3-36. 

Сист. No: 37868

- 102 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Показателите за рентабилност и някои специфики на проявлението им в аграрния сектор / Теодора Рупска. // Актив . - София, 2009, N 4, с. 5-7. 

Сист. No: 38096

- 103 -

Сп Б 90

Соколова, Н. А.  Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях финансового кризиса / Н. А. Соколова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 6, с. 56-62. 

Сист. No: 38003

- 104 -

Сп А 454

Тимчев, Марко Л.  Анализ на финансовата стабилност на предприятието по данни от счетоводството и способи за оценка на риска от финансова несъстоятелност / Марко Л. Тимчев. // Актив . - София, 2009, N 3, с. 7-14. 

Сист. No: 37745

- 105 -

Сп Ф 703

Финансиране на МСП . // Фондове Програми Проекти . - София, II, 2009, N 2, с. 5. 

Сист. No: 37919

- 106 -

Сп И 36 с

Хубенова-Делисивкова, Татяна.  Тенденции и специфика на развитие на пазара на корпоративни облигации в България / Татяна Хубенова-Делисивкова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 32-46. 

Сист. No: 37587

Корпоративни финанси

- 107 -

Сп Ф 53

Хайдаршина, Г. А.  Комплексная модель оценки риска банкротства / Г. А. Хайдаршина. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 2, с. 67-69. 

Сист. No: 37782

Финансов контрол

- 108 -

В Д 381 с

Златков, Иван.  Оценяването на активите на предприятието по справедлива стойност в условияна на финансова криза / Иван Златков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 11, 9-15 март 2009 г., с. 1, 4, 7. 

Сист. No: 37622

- 109 -

Сп Г 62 а

Иванов, Ивайло Красенов.  Системите за финансово управление и контрол - състояние, проблеми и ефекти от функционирането им / Ивайло Красенов Иванов. // Годишен алманах: научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" . - Свищов, 2008, N 1, с. 290 - 301. 

Сист. No: 37838

Капиталовложения в икономиката

- 110 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към декември 2008 г. . // Бюджетът . - София, 18, 2009, N 3, с. 18-37. 

Сист. No: 37817

- 111 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2009 г. . // Бюджетът . - София, 18, 2009, N 4, с. 9-27. 

Сист. No: 37906

- 112 -

Сп Б 973

Изпълнение на консолидирания бюджет Месец ноември 2008 г. . // Бюджетът . - София, 2009, N 2, с. 33-52. 

Сист. No: 37605

Данъци. Такси. Налози

- 113 -

В Д 381 с

Панева, Лиляна.  Право за ползване на данъчен кредит за минали данъчни периоди / Лиляна Панева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 14, 30 март-5 апр. 2009, с. 1, 4. 

Сист. No: 37848

- 114 -

Сп С 953 п

Иванов, Костадин.  Данъкът върху приходите на бюджетните предприятия е разход и приход на бюджета, т.е. държавата сама се облага / Костадин Иванов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 3, с. 9 - 11. 

Сист. No: 37770

- 115 -

Сп Б 923 з

Иванов, Костадин.  Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ от 1 януари 2009 г. Несъответствия между нашето и европейското право / Костадин Иванов. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 4, с. 81-88. 

Сист. No: 38048

- 116 -

Сп Б 925 с

Иванов, Костадин.  Алтернативният данък на бюджетните предприятия е разход и приход на бюджета / Костадин Иванов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 7, с. 28-31. 

Сист. No: 38073

- 117 -

Сп И 31

Иванова, Даниела.  Промени в данъчното облагане на доходите на физическите лица за 2009 година / Даниела Иванова. // ИДЕС . - София, 2009, N 2, с. 22-33. 

Сист. No: 37619

- 118 -

Сп Б 923 з

Кондарев, Ивайло.  Представяне на промените в ППЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г. / Ивайло Кондарев. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 4, с. 57-66. 

Сист. No: 38040

- 119 -

Сп А 454

Панева, Лиляна.  Договаряне и данъчно третиране на лихви по междуфирмени заеми / Лиляна Панева. // Актив . - София, 2009, N 3, с. 40-43. 

Сист. No: 37755

- 120 -

Сп С 953

Петков, Георги.  Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2009 г. / Георги Петков. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 3, с. 34-38. 

Сист. No: 37629

- 121 -

Сп Ф 53

Пинская, М. Р.  Налоговый риск: сущность и проявления / М. Р. Пинская. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 2, с. 43-46. 

Сист. No: 37778

- 122 -

Сп И 31

Симеонов, Истилиян.  Промени в закона за корпоративното подоходно облагане през 2009 година / Истилиян Симеонов. // ИДЕС . - София, 2009, N 2, с. 34-42. 

Сист. No: 37620

- 123 -

Сп Б 925 с

Симеонов, Истилиян.  Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. / Истилиян Симеонов. // Български счетоводител . - София, 2009, N 4, с. 7-21. 

Сист. No: 37646

- 124 -

Сп З 544 к

Станкулов, Цветан.  Данъчни постоянни разлики: разходи и приходи, непризнати за данъчни цели / Цветан Станкулов. // Земеделска кооперация . - София, 2009, N 2, с. 5-20. 

Сист. No: 37613

Данъчно облагане

- 125 -

В Д 381 с

Панева, Лиляна.  Авансовото облагане за доходи от стопанска дейност / Лиляна Панева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 17, 20-26 апр. 2009, с. 5, 9. 

Сист. No: 38060

- 126 -

Сп Ф 53

Антонова, М. Е.  О налоговом механизме решения социальных проблем / М. Е. Антонова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 1, с. 38-41. 

Сист. No: 37758

- 127 -

Сп И 36 с

Герчева, Светлана.  Проблеми при подоходното облагане на паричните потоци в здравното осигуряване / Светлана Герчева. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 77-86. 

Сист. No: 37592

- 128 -

Сп С 953

Станкулов, Цветан.  Финалът на годишното данъчно приключване и облагане по ЗКПО за 2008 г. / Цветан Станкулов. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 2, с. 34-36; N3, с. 38-42; N4, с. 40-42. 

Сист. No: 37404

- 129 -

Сп Б 90

Филатова, Р. В.  Организация создает филиалы: учет в целях налогообложения / Р. В. Филатова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 3, с. 26-33. 

Сист. No: 37705

- 130 -

Сп Е 454 и

Цветкова, Лорета.  Авансово облагане на доходите от стопанска дейност и от наем през 2009 г. / Лорета Цветкова. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 3, с. 42-45. 

Сист. No: 37902

ДДС

- 131 -

В К 263

Денизова, Вера.  Без добавена стойност / Вера Денизова. // Капитал . - София, XVII, N 11, 21-27 март 2009, с. 22-23. 

Сист. No: 37760

- 132 -

Сп И 502

Илиев, Петкан.  ДДС - Ябълката на раздора / Петкан Илиев. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 10-13. 

Сист. No: 37921

Годишно данъчно приключване

- 133 -

В Д 381 с

Станкулов, Цветан.  Преотстъпването на корпоративен данък / Цветан Станкулов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 9, 23 февр.-1 март 2009 г., с. 5, 9. 

Сист. No: 37585

- 134 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Акценти на годишното счетоводно приключване 2008 г. / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 1, с. 1, 3. 

Сист. No: 37637

- 135 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Приходните разпоредби към НСС и тяхното приложение при годишното счетоводно приключване за 2008 година / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 3, с. 1 - 4. 

Сист. No: 37759

Данъчен контрол

- 136 -

Сп Д 226 п

Живкова, Емилия.  Противодействието на данъчните измами и новите предложения за промени в общностното законодателство / Емилия Живкова. // Данъчна практика . - София, 2009, N 2, с. 26 - 28. 

Сист. No: 37692

- 137 -

Сп Д 226 п

Живкова, Емилия.  Противодействието на данъчните измами и новите предложения за промени в правилата за фактуриране / Емилия Живкова. // Данъчна практика . - София, 2009, N 3, с. 19-21. 

Сист. No: 37893

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 138 -

Сп Ф 53 кс

Коблев, М. С.  Итоги и тенденции развития банков и кредитного риск-менеджмента / М. С. Коблев. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 10, с. 58-63. 

Сист. No: 38065

- 139 -

Сп Ф 53 кс

Костюк, А. Н.  Теоретические предпосылки формирования корпоративного контроля в банковских учреждениях / А. Н. Костюк. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 10, с. 51-57. 

Сист. No: 38059

- 140 -

Сп Б 44 БСУ

Кръстев, Бисер.  Съвременни подходи за оценяване на пазарния риск в банките / Бисер Кръстев. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 73-78. 

Сист. No: 37816

- 141 -

Сп Д 41 к

Мамедов, З. Ф.  Посткризисная модернизация банковской системы Турции / З. Ф. Мамедов. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 2, с. 65-72. 

Сист. No: 37887

- 142 -

Сп Д 41 к

Месробян, А. Л. и др.  Элементы робастного управления в банковской сфере Армении / А. Л. Месробян, К. В. Арутюнова. // Деньги и кредит . - Москва, 82, 2009, N 2, с. 59-64. 

Сист. No: 37882

Инфлация

- 143 -

В К 263

Чобанов, Петър.  Simple is good / Петър Чобанов. // Капитал . - София, N 10, 14-20 март 2009, с. 25. 

Сист. No: 37652

- 144 -

Сп Б 973

Чукалев, Георги.  Високата инфлация в България в периода 2007-2008 г. / Георги Чукалев. // Бюджетът . - София, 2009, N 2, с. 53-61. 

Сист. No: 37606

Инвестиции

- 145 -

Сп С 848 д

Кадырова, Гульназ Маннуровна.  Инвестиции в России: международные сопоставления / Гульназ Маннуровна Кадырова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 1, с. 12 - 29. 

Сист. No: 37719

- 146 -

Сп С 848 д

Кадырова, Гульназ Маннуровна.  Инвестиционный потенциал российской экономики: показатели и степень использования / Гульназ Маннуровна Кадырова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 2, с. 4 - 18. 

Сист. No: 37726

- 147 -

Сп Н 326 ту

Николова, Надежда.  Философия на ефективното инвестиране на капиталовите пазари / Надежда Николова. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 139-172. 

Сист. No: 37790

Фондов пазар. Фондова борса

- 148 -

Сп Ф 53

Непомнящая, О. В. и др.  Принципы эффективного управления капиталом на фондовом рынке / О. В. Непомнящая, А. Ю. Кудрявцев. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 1, с. 78-79. 

Сист. No: 37767

Ценни книжа

- 149 -

Сп И 502

Аврамов, Йосиф.  Необходими са реформи в търговията с ценни книжа / Йосиф Аврамов. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 14-16. 

Сист. No: 37927

Икономика

- 150 -

В И 50 ж

Улф, Мартин.  Бъдещето на капитализма / Мартин Улф. // Икономически живот . - София, XLIII, N 10, 13 март 2009, с. 9. 

Сист. No: 37634

- 151 -

Сп П 57 х

Архипов, В.  К вопросу о мировом продовольственном кризисе / В. Архипов. // Экономист . - Москва, 85, 2009, N 3, с.50-56. 

Сист. No: 37949

- 152 -

Сп И 502

Димитров, Слави.  Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика / Слави Димитров. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 70-73. 

Сист. No: 37962

- 153 -

Сп М 68 э

Капинос, Р.  Экономические идеи Корана и практика современного ислама / Р. Капинос. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 3, с. 99-105. 

Сист. No: 38053

- 154 -

Сп Р 868 э

Косикова, Л.  Активизация экономического взаимодействия России и Украины в противоречивой политической ситуации / Л. Косикова. // Российский экономический журнал . - Москва, 51, 2008, N 12, с. 10-24. 

Сист. No: 37715

- 155 -

Сп С 546

Матеев, Илиян.  Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на XX век / Илиян Матеев. // СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ анализи . - В. Търново, 3, 2008, N 2, с. 78-88. 

Сист. No: 38054

- 156 -

Сп И 502

Петров, Камен.  Периферната регионализация - Ново пространствено развитие по време на криза / Камен Петров. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 22-25. 

Сист. No: 37936

- 157 -

Сп И 502

Цонков, Николай.  Новите интеграционни граници / Николай Цонков. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 68-69. 

Сист. No: 37955

Регионална икономика

- 158 -

Сп М 68 э

Понеделко, Г.  Региональная политика Испании / Г. Понеделко. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 1, с. 84 - 93. 

Сист. No: 37673

- 159 -

Сп И 502 у

Тонкова, Станка и др.  Сближаването на страните от Балканите в контекста на регионалната политика на ЕС / Станка Тонкова, Маргарита Богданова. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 2, с. 2-15. 

Сист. No: 38076

- 160 -

Сп С 546

Христов, Павлин.  Пространствена динамика на деградационните процеси в икономическата и социалната сфера на региони в България след средата на 60-те години на ХХ век / Павлин Христов. // СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ анализи . - В. Търново, 3, 2008, N 2, с. 29-39. 

Сист. No: 38015

Икономика на България

- 161 -

В К 263

Василев, Димитър.  След кризата... / Димитър Василев. // Капитал . - София, N 9, 7-13 март 2009, с. 25. 

Сист. No: 37596

- 162 -

Сп И 502

Кларк, Галя.  Поглед към кризата в България / Галя Кларк. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 17-19. 

Сист. No: 37931

- 163 -

Сп И 36 с

Ненов, Тодор.  Индустрията - стратегически сектор в икономиката на Република България / Тодор Ненов. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 3-17. 

Сист. No: 37583

- 164 -

Сп Н 326 ту

Пиримова, Вера.  Зависимост между икономическия растеж и безработицата в България / Вера Пиримова. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 57-84. 

Сист. No: 37786

- 165 -

Сп Д 226 п

Фратев, Димитър.  Стопанска конюнктура - трето тримесечие и деветмесечие на 2008 г. / Димитър Фратев. // Данъчна практика . - София, 2009, N 2, с. 29 - 36. 

Сист. No: 37694

Икономика на Русия

- 166 -

Сп М 68 э

Кудров, В.  Экономика России: сущность и видимость / В. Кудров. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 2, с. 39-48. 

Сист. No: 38066

- 167 -

Сп Б 44 БСУ

Сергеев, Александр Александрович.  Международная оценка конкорентоспособности России / Александр Александрович Сергеев. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 3-7. 

Сист. No: 37799

Бизнес икономика

- 168 -

Сп С 73 с

Веселинов, Румен.  Хронология на българския бизнес цикл / Румен Веселинов. // Статистика . - София, LX, 2008, N 1, с. 22-43. 

Сист. No: 38001

Икономически растеж

- 169 -

Сп С 73 с

Седларски, Теодор.  Трансакционни разходи и икономически растеж / Теодор Седларски. // Статистика . - София, LX, 2008, N 2, с. 18-36. 

Сист. No: 38019

Пазарно стопанство

- 170 -

41537

Никифоров, Веселин.  За формирането на разпределителското и преразпределителското пазарно стопанство у нас и преобразуването му в творческо / Веселин Никифоров. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 130-155. 

Сист. No: 37864

Приватизация

- 171 -

36892

Илиев, Йосиф.  Проблеми на подготовката и старта на масовата приватизация в България / Йосиф Илиев. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 37-43. 

Сист. No: 37900

- 172 -

Сп И 502

Наама, Карим.  Египетската приватизация / Карим Наама. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 74-78. 

Сист. No: 37965

Икономика на отраслите

- 173 -

Сп И 502

Гигова, Емилия.  Неблагоприятна перспектива за българския текстил / Емилия Гигова. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 32-34. 

Сист. No: 37940

- 174 -

Сп  Г 62 а

Иванова, Зоя Станимирова.  Логистика и логистични вериги във винопроизводството / Зоя Станимирова Иванова. // Годишен алманах: научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" . - Свищов, 2008, N 1, с. 279 - 289. 

Сист. No: 37837

Аграрна икономика

- 175 -

Сп И 50

Ковачева, Цветана.  Конкурентоспособност и перспективи в развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС / Цветана Ковачева. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIII, 2008, N 6, с. 3 - 9. 

Сист. No: 37597

Икономика на индустрията, предприятието

- 176 -

36892

Калигоров, Христо.  Аспекти на преструктуриране на промишлеността / Христо Калигоров. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 68-80. 

Сист. No: 37907

- 177 -

36892

Николов, Никола.  Ролята на държавата при прехода към пазарна икономика и структурна реформа в промишлеността / Никола Николов. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 16-27. 

Сист. No: 37897

- 178 -

36892

Савов, Сава.  Обща оценка на измемненията в структурата на индустрията в България през периода 1989-1993 г. / Сава Савов. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 50-55. 

Сист. No: 37904

- 179 -

36892

Стоянов, Димитър.  Проблеми на продуктовото преструктуриране на индустрията / Димитър Стоянов. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 56-67. 

Сист. No: 37905

- 180 -

36892

Цветков, Ц. П.  Преструктуриране и приватизацията на българската промишленост / Ц. П. Цветков. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 28-36. 

Сист. No: 37898

- 181 -

36892

Чобанянева, Ив. Я.  Качество и конкурентоспособност / Ив. Я. Чобанянева. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 108-113. 

Сист. No: 37908

- 182 -

36892

Шушулова, Ив.  Социално-икономически аспекти на преструктурирането на минната промишленост / Ив. Шушулова. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 177-182. 

Сист. No: 37917

- 183 -

Сп Б 44 БСУ

Нейкова, Румяна.  Развитието на промишлеността в условията на глобализация и интензивна промяна - проблеми и тенденции / Румяна Нейкова. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 25-32. 

Сист. No: 37802

- 184 -

Сп И 502 у

Нейкова, Румяна.  Структурни изменения и динамика на производителността в промишлеността в условията на глобализираща се икономика / Румяна Нейкова. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 4, с. 15-22. 

Сист. No: 38094

- 185 -

Сп И 502

Ялъмов, Тодор и др.  Иновационната активност на българските предприятия / Тодор Ялъмов, Теодора Георгиева. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 46-51. 

Сист. No: 37944

Икономика на туризма

- 186 -

41537

Георгиев, Милен.  Евротуризмът в контекста на евроинтеграцията на България / Милен Георгиев. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 217-230. 

Сист. No: 37889

- 187 -

41537

Крайчева-Анастасова, Надежда.  Икономика на туризма / Надежда Крайчева-Анастасова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 231-235. 

Сист. No: 37892

Туризъм в България

- 188 -

41537

Божинова, Марияна.  Основни проблеми пред туристическия бизнес в България / Марияна Божинова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 210-216. 

Сист. No: 37888

Търговия

- 189 -

41537

Христов, Павлин.  Свободно движение на стоки в ЕС и инициативите за стимулиране потреблението на български продукти / Павлин Христов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 126-129. 

Сист. No: 37845

- 190 -

Сп И 502

Илийчовски, Светослав.  Съвременни форми на търговско кредитиране / Светослав Илийчовски. // Икономика . - София, с. LXIII, 2009, N 1, с. 86-89. 

Сист. No: 37973

- 191 -

Сп Б  445

Филипова, Теодора.  Възможности за релация между форфетиране и финансов лизинг / Теодора Филипова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 27-43. 

Сист. No: 38079

Маркетинг

- 192 -

36892

Узунова, Юлия и др.  Стратегически маркетингови трансформации на фирмите / Юлия Узунова, Милена Благоева. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 169-176. 

Сист. No: 37916

- 193 -

Сп Б 44 БСУ

Желева, Румяна.  Хронология на измерването на потребителската лоялност / Румяна Желева. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 55-63. 

Сист. No: 37812

- 194 -

Сп Б  445

Йорданов, Радослав.  Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги / Радослав Йорданов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 44-65. 

Сист. No: 38082

Логистика

- 195 -

Сп С 546

Курганов, В. М.  Законите на логистиката / В. М. Курганов. // СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ анализи . - В. Търново, 3, 2008, N 2, с. 51-55. 

Сист. No: 38017

- 196 -

Сп Л 763

Пенева-Григорова, Станислава.  Макдоналс - професионално израстване по американски / Станислава Пенева-Григорова. // Логистика . - София, V, 2009, N 3, с. 54-56. 

Сист. No: 37885

Вътрешна търговия

- 197 -

Сп Х 74 п

Марковски, М.  Как се продават български вина на българския пазар / М. Марковски. // Хранително-вкусова промишленост . - София, 2009, N 2, с. 8 - 10. 

Сист. No: 37685

Външна търговия

- 198 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Режими по вноса / Зорница Ганчева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 10, 2-8 март 2009 г., С. 11. 

Сист. No: 37610

- 199 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Режими по износа / Зорница Ганчева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 12, 16-22 март 2009 г., с. 11, 12. 

Сист. No: 37744

- 200 -

Сп С 959

Давыдов, А. Ю.  Внешнаяя торговля США и ее государственное регулирование / А. Ю. Давыдов. // США * КАНАДА . - Москва, 80, 2009, N 1, с. 13 - 28. 

Сист. No: 37668

- 201 -

Сп Х 74 п

Износът на български вина намалява . // Хранително-вкусова промишленост . - София, 2009, N 2, с. 5 - 6. 

Сист. No: 37687

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 202 -

В Д 381 с

Антов, Момчил.  Митническа документация / Момчил Антов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 14, 30 март-5 апр. 2009, с. 11; N15, с. 11-12. 

Сист. No: 37856

- 203 -

В Д 381 с

Ганчева, Зорница.  Митническа документация / Зорница Ганчева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 13, 23-29 март 2009 г., с. 11. 

Сист. No: 37832

- 204 -

Сп М 617 х

Аличкова, Венета.  Митниците и околната среда: да защитим нашето природно наследство / Венета Аличкова. // Митническа хроника . - София, XVIII, 2009, N 1, с. 2 - 4. 

Сист. No: 37775

- 205 -

Сп М 617 х

Борба с митническите, акцизните и валутните нарушения . // Митническа хроника . - София, XVIII, 2009, N 1, с. 11 - 15. 

Сист. No: 37776

Международни икономически отношения

- 206 -

Сп С 848 д

Береснева, Ольга Владимировна.  Построение эффективной системы государственной поддержки экспорта в усровиях мирового финансового кризиса / Ольга Владимировна Береснева. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 2, с. 20 - 25. 

Сист. No: 37728

- 207 -

Сп Н 326 ту

Маринов, Велко.  Международната трудова миграция: икономически аспекти / Велко Маринов. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 3-56. 

Сист. No: 37784

- 208 -

Сп Д 226 п

Панева, Лиляна.  Термините СРТ и СIР - универсални търговски термини / Лиляна Панева. // Данъчна практика . - София, 2009, N 3, с. 15-18. 

Сист. No: 37891

Глобализация

- 209 -

Сп М 68 э

Загашвили, В.  На пороге нового этапа экономической глобализации / В. Загашвили. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 3, с.15-23. 

Сист. No: 38035

- 210 -

Сп М 68 э

Кондратьев, В.  Корпоративный сектор и государство в стратегии глобальной конкурентоспособности / В. Кондратьев. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 3, с. 24-31. 

Сист. No: 38043

- 211 -

Сп И 502

Цонков, Николай.  Новите интеграционни граници / Николай Цонков. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 68-69. 

Сист. No: 37955

Европейска интеграция

- 212 -

41537

Златева, Добринка.  Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес / Добринка Златева. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 119-125. 

Сист. No: 37843

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 213 -

Сп Е 206

Вешова, Галина.  Оценка на програми в сферата на социалните услуги / Галина Вешова. // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 3, с. 39-44. 

Сист. No: 37985

- 214 -

Сп М 45-о

Ганчев, Петко.  Тенценции и процеси в отношенията Европейски съюз - България / Петко Ганчев. // Международни отношения . - София, XXXVIII, 2009, N 1, с. 51-70. 

Сист. No: 37874

- 215 -

Сп Е 206

Институционална рамка за управление на Оперативна програма "Административен капацитет" . // Европейски пари за България . - София, 1, 2008, N 2, с. 27-30. 

Сист. No: 37964

- 216 -

Сп Е 206

Институционална структура на ОП "Развитие на човешките ресурси" - органи за управление на програмата . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 1, с. 27-28. 

Сист. No: 37971

- 217 -

Сп Е 206

Към конкурентни проекти по ОП "Конкурентоспособност" . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 3, с. 34-38. 

Сист. No: 37984

- 218 -

Сп Е 206

Нови условия за финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 4, с. 27-28. 

Сист. No: 37986

- 219 -

Сп Е 206

Оперативна програма "Околна среда" - структури на управление и финансова рамка . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 2, с. 28-30. 

Сист. No: 37975

- 220 -

Сп Е 206

Седма рамкова програма на Европейския съюз . // Европейски пари за България . - София, 1, 2008, N 1, с. 22-23; N2, с. 23-26; N3, с. 23-26. 

Сист. No: 37958

- 221 -

Сп Е 206

Седма рамкова програма на Европейския съюз . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 1, с. 20-26. 

Сист. No: 37970

- 222 -

Сп Е 206

Структури за управление, координация и контрол на работата по ОП "Регионално развитие" . // Европейски пари за България . - София, 1, 2008, N 3, с. 27-29. 

Сист. No: 37966

- 223 -

Сп Е 206

Условия за финансиране по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 3, с. 29-33. 

Сист. No: 37981

Право. Наука за държавата и правото

- 224 -

Сп И 36 с

Калинков, Константин.  Правото на строеж - специфична стока на пазара на недвижими имоти / Константин Калинков. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 47-58. 

Сист. No: 37588

- 225 -

Сп Т 961 п

Цонева, Силвия.  Проблеми на капитала в търговското право / Силвия Цонева. // Търговско право . - София, XVII, 2008, N 6, с. 73-90. 

Сист. No: 38023

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 226 -

Сп И 36 с

Андреева, Андриана и др.  Наказателноправна защита на трудовите и осигурителни правоотношения / Андриана Андреева, Галина Йолова. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 67-76. 

Сист. No: 37591

Търговско право

- 227 -

Сп С 953

Милковска, Надежда.  Кратък анализ на основните промени в Закона за обществените поръчки / Надежда Милковска. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 3, с. 31-33; N4, с. 30-31. 

Сист. No: 37624

Финансово право

- 228 -

В Д 381 с

Ценова, Любка.  Процедури при надвнасяне на данъци / Любка Ценова. // Делова седмица . - София, XVIII, N 12, 16-22 март 2009 г., с. 1, 4, 10; N 13, с. 5, 9. 

Сист. No: 37739

Договори за бизнеса

- 229 -

В К 263

Попов, Бойчо и др.  Да наемеш собствените си машини / Бойчо Попов, Мара Георгиева. // Капитал . - София, XVII, N 15, 18-24 апр. 2009, с. 62-63 К2 Бизнес. 

Сист. No: 38033

Социално осигуряване

- 230 -

Сп Б 925 с

Райков, Петър.  Счетоводно, данъчно и осигурително моделиране на социалните разходи / Петър Райков. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 7, с. 15-23. 

Сист. No: 38071

Пенсионно осигуряване

- 231 -

Сп П 186

Данева, Иванка.  Характерни черти на частните пенсионни системи / Иванка Данева. // Панорама на труда . - София, 2009, N 2, с. 21-36. 

Сист. No: 38036

- 232 -

Сп Ф 53

Лельчук, А. Л.  Пенсионная система России: реформа продолжается / А. Л. Лельчук. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 1, с. 58-62. 

Сист. No: 37762

Здравно осигуряване

- 233 -

В З 375

Шишков, Димитър.  Здравеопазването в Словакия също има проблеми, но частни осигурители държат една трета от пазара / Димитър Шишков. // Застраховател . - София, XV, N 8, 29 апр.-13 май 2009, с. 19. 

Сист. No: 38091

Застраховане

- 234 -

В З 375

Генчев, Славимир.  Пазарът диктува цените, но кой и какъв пазар ? / Славимир Генчев. // Застраховател . - София, XV, N 4, 25 февр.-11 март 2009 г., с. 14; N5, с. 14; N6, с. 11; N8, с. 9. 

Сист. No: 37567

- 235 -

В Д 381 с

Драганов, Христо.  Системата "Bonus-Malus" - начин на употреба / Христо Драганов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 15, 6-12 апр. 2009, с. 1, 4, 7. 

Сист. No: 37910

- 236 -

В З 375

Драганов, Христо.  Същност на системата "Bonus-Malus" / Христо Драганов. // Застраховател . - София, XV, N 8, 29 апр.-13 май 2009, с. 11, 21. 

Сист. No: 38090

- 237 -

В З 375

Йотов, Йото.  За Вавилонската кула, полифонията и многобразието в застарховането / Йото Йотов. // Застраховател . - София, XV, N 4, 25 февр.-11 март 2009 г., с. 17; N5, с.15-16. 

Сист. No: 37568

- 238 -

В И 50 ж

Ненчев, Хубен.  Сигурна защита срещу финансов риск / Хубен Ненчев. // Икономически живот . - София, XLIII, N 14, 10-16 апр. 2009, с. 23. 

Сист. No: 37941

- 239 -

Сп Н 326 ту

Чолаков, Никола.  Едно мнение за риска и актюерните разчети в застраховането и социалното осигуряване / Никола Чолаков. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII. - София, 2007, с. 85-138. 

Сист. No: 37789

- 240 -

Сп П 186

Димитров, Григор.  Организация и управление на агентска мрежа в застрахователните дружества / Григор Димитров. // Панорама на труда . - София, 2009, N 2, с. 12-20. 

Сист. No: 38032

- 241 -

Сп П 186

Ерусалимов, Румен.  Интернет и застраховане / Румен Ерусалимов. // Панорама на труда . - София, 2009, N 2, с. 37-42. 

Сист. No: 38038

- 242 -

Сп Ф 53

Манукян, А. А.  Страховая защита имущественных интересов владельцев опасных объектов и прав потерпевших / А. А. Манукян. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 2, с. 51-53. 

Сист. No: 37780

- 243 -

Сп Б 90

Манько, С. В.  Понятие страхового резерва в российской и международной учетной практике / С. В. Манько. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 5, с. 67-69. 

Сист. No: 37831

- 244 -

Сп С 848 д

Марчук, Алексей Павлович.  Тенденции развития страхового рынка в современной России / Алексей Павлович Марчук. // Страховое дело . - Москва, XVI, N 1, с. 4 - 10. 

Сист. No: 37716

- 245 -

Сп С 848 д

Наколенко, Николай Петрович.  Операционный менеджмент в страховании / Николай Петрович Наколенко. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 1, с. 35 - 40. 

Сист. No: 37722

- 246 -

Сп С 848 д

Нечипоренко, Виталий Игоревич.  Из инструментов антикризисного менеджмента страховщика / Виталий Игоревич Нечипоренко. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 2, с. 43 - 48. 

Сист. No: 37749

- 247 -

Сп С 848 д

Никулина, Надежда Николаевна и др.  Управление денежным потоками и их оптимизация в страховой организации / Надежда Николаевна Никулина, Ирина Алексадровна Вавилова. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 2, с. 27 - 37. 

Сист. No: 37747

- 248 -

Сп С 848 д

Нуцковский, Андрей.  Страховой полис по телефону / Андрей Нуцковский. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 1, с. 40 - 45. 

Сист. No: 37723

- 249 -

Сп Ф 53

Романова, М. В.  Тенденции развития Российского страхования и кризисная ситуация / М. В. Романова. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 1, с. 51-54. 

Сист. No: 37761

- 250 -

Сп С 848 д

Скакун, Станислав Генадьевич.  ОВС страхования жизни в Японии / Станислав Генадьевич Скакун. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 1, с. 46 - 57. 

Сист. No: 37725

- 251 -

Сп Ф 53

Цыганов, А. А. и др.  Проблемы подготовки андеррайтеров в России / А. А. Цыганов, А. С. Хуторянский. // Финансы . - Москва, 84, 2009, N 2, с. 58-62. 

Сист. No: 37781

- 252 -

Сп С 848 д

Цыганов, Александр Андреевич.  Оценка эффективности труда андеррайтеров и их мотивация / Александр Андреевич Цыганов, Алексей Сергеевич Хуторянский. // Страховое дело . - Москва, XVI, 2009, N 2, с. 49 - 53. 

Сист. No: 37751

Образование

- 253 -

Сп И 502 у

Гьошев, Божидар и др.  Качеството на преподаването през погледа на студентите / Божидар Гьошев, Мария Велева. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 2, с. 16-31. 

Сист. No: 38080

- 254 -

Сп О 174

Димов, Петър.  Някои аспекти на информационната среда за електронно обучение / Петър Димов. // Образование . - София, XVIII, 2009, N 2, с. 7-23. 

Сист. No: 38027

- 255 -

Сп И 502 у

Дъбева, Таня.  Традиции и предизвикателства пред обучението в специалност "Туризъм" към Икономически университет Варна / Таня Дъбева. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 3, с. 48-55. 

Сист. No: 38095

- 256 -

Сп П 324

Колева, Маргарита.  Педагогическата триада - качество - оценяване - реализация / Маргарита Колева. // Педагогика . - София, 2009, N 1-2, с. 54-66. 

Сист. No: 38025

- 257 -

Сп И 502 у

Нешков, Марин и др.  Туристическата наука и обучението по туризъм в Р. България в контекста на европейския опит / Марин Нешков, Найден Апостолов. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 3, с. 29-47. 

Сист. No: 38087

- 258 -

Сп И 502 у

Ракаджийска, Светла.  Учебният план за образователно-квалификационната степен "бакалавър" - предпотавка за качествено обучение / Светла Ракаджийска. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 3, с. 24-28. 

Сист. No: 38086

Висше образование

- 259 -

Сп И 502 у

Кичева, Мария.  Анализ на състоянието и дефиниране на проблемите при подготовката и реализацията на студентите по туризъм / Мария Кичева. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 2, с. 32-36. 

Сист. No: 38081

- 260 -

Сп И 502 у

Стефанова, Акулина.  Изборът и очакванията за реализация на студентите от специалност "Туризъм" / Акулина Стефанова. // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 2, с. 37-42. 

Сист. No: 38085

- 261 -

Сп С 73 с

Якимова, Елка.  Кариерно развитие на лицата, притежаващи докторска степен / Елка Якимова. // Статистика . - София, LX, 2008, N 2, с. 56-70. 

Сист. No: 38020

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 262 -

Сп И 502

Минков, Ташко.  Автомобилният транспорт и околната среда / Ташко Минков. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 60-63. 

Сист. No: 37952

Екология

- 263 -

Сп Ю 371

Кънчев, Йордан.  Факторът CCS / Йордан Кънчев. // Ютилитис . - София, VII, 2009, N 4, с. 32-33. 

Сист. No: 38051

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Научно-техническо развитие

- 264 -

Сп I 60

Бъчварова, Д.  Структуриране на европейското изследователско пространство / Д. Бъчварова. // INFO свят . - София, 2005, N 1, с. 3 - 6. 

Сист. No: 37593

Енергетика

- 265 -

Сп М 68 э

Верещагин, О.  Стратегические альтернативы традиционным энергоносителям / О. Верещагин. // Мировая экономика и международные отношения . - Москва, 2009, N 2, с. 32-38. 

Сист. No: 38057

- 266 -

Сп М 486

Скварил, Ян и др.  Мечтата ни за енергиен център на Югоизточна Европа / Ян Скварил, Ида Йорданова, Марио Страхинов. // Мениджър . - София, 2009, N 4, с. 124-125. 

Сист. No: 37859

Селско стопанство. Горско стопанство

- 267 -

Сп И 50

Атанасова, Мария.  Селският и аграрният туризъм - важни направления за влияние на ОСП върху социално-икономическото развитие на селски те райони / Мария Атанасова. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIII, 2008, N 6, с. 44 - 54. 

Сист. No: 37630

- 268 -

Сп И 50 м

Атанасова, Тодорка и др.  Развитието на българското селско стопанство - поуки и перспктиви / Тодорка Атанасова, Венета Гайдарджиева, Надка Костадинова. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 1, с. 72-93. 

Сист. No: 37961

- 269 -

Сп И 50

Благоева-Янева, Юлияна и др.  Проблеми на комплексното развитие на селските райони и превръщането на малките селища в жизнени структури / Юлияна Благоева-Янева, Лиляна Василева. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIII, 2008, N 6, с. 39 - 43. 

Сист. No: 37628

- 270 -

Сп З-54

Домозетов, Димитър и др.  Черешопроизводството в света и у нас / Димитър Домозетов, Илияна Радомирска. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 3, с. 33-34. 

Сист. No: 38034

- 271 -

Сп А 255

Иванов, Петко.  Началото бе хлябът / Петко Иванов. // Агробизнесът . - София, VII, 2009, N 4, с. 24-26. 

Сист. No: 37883

- 272 -

Сп З-54

Митова, Тотка.  Емисиите на парникови газове от земеделието / Тотка Митова. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 2, с. 9-11; N3, с. 42-44. 

Сист. No: 37752

- 273 -

Сп З-54

Мишев, Пламен.  Климатичните промени и земеделието / Пламен Мишев. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 2, с. 7-8; N3, с. 41-42. 

Сист. No: 37748

- 274 -

Сп Л 792

Пенков, Марин.  Почвено-климатични условия на лозарски тероар "Оряхово" - шато "Бургозоне" / Марин Пенков. // Лозарство и винарство . - София, LVII, 2009, N 1, с. 20-21, 39-46. 

Сист. No: 37922

- 275 -

Сп З-54

Харизанова, Христина Ст. и др.  Полупазарни земеделски стопанства / Христина Ст. Харизанова, Цанко М. Българенски. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 3, с. 45-47. 

Сист. No: 38037

Селскостопански предприятия, производство

- 276 -

Сп И 50

Димитрова, Параскева и др.  Симулационна макропрогноза за производството в селските райони на България, 2007 - 2013 г. / Параскева Димитрова, Васил Тодоров. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIII, 2008, N 6, с. 32 - 38. 

Сист. No: 37608

- 277 -

Сп И 50

Кънева, Красимира.  Инвестиционно поведение на земеделските производители при схемата за единно плащане на площ / Красимира Кънева. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIII, 2008, N 6, с. 16 - 31. 

Сист. No: 37602

Аграрна политика

- 278 -

Сп З-54

Иванова, Недка и др.  Промените на ОСП и българското земеделие / Недка Иванова, Мария Пенева. // Земеделие плюс . - София, 2009, N 1, с. 9-11; N2, с. 12-13. 

Сист. No: 37467

Земеделие. Организация и управление

- 279 -

Сп И 50

Попов, Румен.  ОСП на ЕС и развитието на българското земеделие в средносрочен план / Румен Попов. // Икономика и управление на селското стопанство . - София, LIII, 2008, N 6, с. 10 - 15. 

Сист. No: 37600

- 280 -

Сп Х 74 п

Разходите за зърно ще намалеят, прогнозира ФАО . // Хранително-вкусова промишленост . - София, 2009, N 2, с. 20 - 22. 

Сист. No: 37682

Управление на предприятията. Организация на производството

- 281 -

Сп У 732 п

Мугара, М.  Управление организацией в условиях кризиса / М. Мугара. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 2, с. 58 - 62. 

Сист. No: 37670

- 282 -

Сп Б 44 БСУ

Смирнов, Валерий Валерьевич.  Современные методы повышения эффективности управления предприятиям (Российский опыт) / Валерий Валерьевич Смирнов. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 8-13. 

Сист. No: 37800

- 283 -

Сп У 732 п

Тугускина, Г.  Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал предприятий / Г. Тугускина. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 3, с. 73 - 77. 

Сист. No: 37703

Мениджмънт

- 284 -

В К 263

Мениджмънт по време на криза . // Капитал . - София, XVII, N 16, 25-30 апр. 2009, с. 10-11, 14. 

Сист. No: 38042

- 285 -

36101

Бъргър, Бриджит.  Културата на съвременното предприемачество / Бриджит Бъргър. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 17-40. 

Сист. No: 37923

- 286 -

36101

Гупта, Ашиз.  Индийската предприемаческа култура: Бенгал и Източна Индия / Ашиз Гупта. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 121-164. 

Сист. No: 37932

- 287 -

36101

Конър, Уолтър Д.  Каменистият път: предприемачеството в съветската икономика (1986-1989г.) / Уолтър Д. Конър. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 227-250. 

Сист. No: 37938

- 288 -

36101

Лавой, Дон.  Откритие и интерпретация на възможностите за печалба: културата и кирцнерианският предприемач / Дон Лавой. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 41-63. 

Сист. No: 37925

- 289 -

36101

Ланда, Джанет Т.  Култура и предприемачество в развиващите се страни: етнически търговски мрежи като търговски организации / Джанет Т. Ланда. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 65-89. 

Сист. No: 37926

- 290 -

42758

Приложение на балансираната система от показатели в управлението на предприемачески университет - аналитичен обзор . // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 295-238. 

Сист. No: 38011

- 291 -

36101

Рединг, С. Г.  Култура и предприемаческо поведение сред етническите китайци / С. Г. Рединг. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 165-187. 

Сист. No: 37934

- 292 -

Сп У 732 п

Жданкин, Н.  Как из мастера сделать эффективного менеджера / Н. Жданкин. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 3, с. 21 - 27. 

Сист. No: 37697

- 293 -

Сп И 50 м

Каменов, Камен.  Поведенчески мрежи и поведенчески фобии в управленския процес / Камен Каменов. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 1, с. 26-48. 

Сист. No: 37959

- 294 -

Сп Б  445

Каменов, Камен.  Отричането на различното поведение - граници и управленска устойчивост / Камен Каменов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 5-15. 

Сист. No: 38070

Планиране-метод на управление

- 295 -

Сп Б 44 БСУ

Логвинов, С. А.  Теоретические аспекты стратегического планирования и современная практика / С. А. Логвинов. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 14-24. 

Сист. No: 37801

Управление на фирмата

- 296 -

42758

Касърова, Виолета.  Управление на стойността - нова управленска концепция / Виолета Касърова. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 29-62. 

Сист. No: 37988

- 297 -

36101

Уитли, Ричърд.  Възраждане на дребния бизнес в Европа / Ричърд Уитли. // Култура на предприемачеството : [Сборник] : УИ "Стопанство". - София, 1994, с. 189-225. 

Сист. No: 37935

- 298 -

Сп Д 226 п

Дамянова, Лилия.  Проблеми на реализирането на фирмената иновационна стратегия / Лилия Дамянова. // Данъчна практика . - София, 2009, N 3, с. 22-33. 

Сист. No: 37895

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 299 -

36892

Коларов, Костадин.  Формиране и промяна на организационната култура в растящите малки и средни предприятия / Костадин Коларов. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 145-150. 

Сист. No: 37913

- 300 -

36892

Трифонова-Гъргарова, Антония.  Преструктуриране на системата за управление на качеството в български индстриални фирми / Антония Трифонова-Гъргарова. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 114-122. 

Сист. No: 37911

- 301 -

Сп Ф 53 кс

Васильева, М. В.  Особенности контрольно-счетных систем зарубежных стран и опыт их интеграции / М. В. Васильева. // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 6, с. 70-80. 

Сист. No: 37846

- 302 -

Сп Ф 53 кс

Моделирование синергетического эффекта образования холдингов . // Финансы и кредит . - Москва, 2009, N 8, с. 19-27. 

Сист. No: 37860

- 303 -

Сп Н 326 ту

Моллов, Доброслав.  Знанието в контекста на стратегическото управление на международната компания / Доброслав Моллов. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 286-327. 

Сист. No: 37798

- 304 -

Сп И 50 м

Станков, Владимир Г.  Предприятието и неговото управление - съвременни икономически характеристики / Владимир Г. Станков. // Икономическа мисъл . - София, LIV, 2009, N 1, с. 49-71. 

Сист. No: 37960

Проектно управление

- 305 -

Сп Е 206

Защо едни проекти са печеливши, а други не? . // Европейски пари за България . - София, 2, 2009, N 2, с. 31-33. 

Сист. No: 37976

- 306 -

Сп Г 62 а

Сирашки, Христо Георгиев.  Място и роля на офисът по проектно управление в някои организационни структури / Христо Георгиев Сирашки. // Годишен алманах: научни изследвания на докторанти на СА "Д. А. Ценов" . - Свищов, 2008, N 1, с. 302 - 313. 

Сист. No: 37841

- 307 -

Сп Е 206

Що е екип и как да създадем работещ проектен екип? . // Европейски пари за България . - София, 1, 2008, N 1, с. 27-29. 

Сист. No: 37963

Счетоводство

- 308 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Независим одит на финансовите отчити - необходимост, развитие, нормативни изисквания / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 10, 2 -8 март 2009 г., с. 12; N11, с. 11, 12. 

Сист. No: 37625

- 309 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Анализът на ФО - компонент от процеса на управление на предприятието / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 13, 23-29 март 2009 г., с. 12; N14, с. 12; N15, с. 12. 

Сист. No: 37833

- 310 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Анализ на финансовите отчети / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 16, 13-19 апр. 2009, с. 12. 

Сист. No: 38058

- 311 -

В Д 381 с

Брезоева, Бойка.  Отчитане на финансови инструменти - МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване / Бойка Брезоева. // Делова седмица . - София, XVIII, N 16, 13-19 апр. 2009, с. 1, 4, 7; N17, с. 1, 4, 7. 

Сист. No: 38050

- 312 -

В Д 381 с

Рангелов, Евгени.  Счетоводна грешка - корекции и данъчно третиране / Евгени Рангелов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 11, 9-15 март 2009 г., с. 3, 9. 

Сист. No: 37623

- 313 -

В Д 381 с

Рангелов, Евгени.  Оценката на нетната реализуема стойност на стоково-материалните запаси / Евгени Рангелов. // Делова седмица . - София, XVIII, N 13, 23-29 март 2009 г., с. 3, 7. 

Сист. No: 37829

- 314 -

42758

Рангелова, Лилия.  Съвременната роля на счетоводството за ефективното функциониране на търговските банки / Лилия Рангелова. // Финансови иновации : НБУ. - София, б. г., с. 197-215. 

Сист. No: 38000

- 315 -

Сп Б 90

Абрамова, А. С.  Ошибки в расчетах с дебиторами и кредиторами / А. С. Абрамова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 6, с. 9-13. 

Сист. No: 37996

- 316 -

Сп С 953 п

Божков, Васил.  Представяне на информацията за паричните потоци във финансовите отчети на предприятието / Васил Божков. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 2, с. 7 - 11; N 3, с. 9 - 11. 

Сист. No: 37662

- 317 -

Сп А 454

Бонев, Живко.  Някои въпроси относно свързани лица и сделките между тях / Живко Бонев. // Актив . - София, 2009, N 3, с. 2-4. 

Сист. No: 37738

- 318 -

Сп С 953 п

Бонев, Живко.  Разходи за брак и ликвидация на дълготрайни и краткотрайни активи / Живко Бонев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 3, с. 12 - 14. 

Сист. No: 37769

- 319 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Оценка на финансовите инструменти при изготвяне на годишния финансов отчет Обезценка на финансови активи / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 3, с. 20-23. 

Сист. No: 37617

- 320 -

Сп С 953 по

Брезоева, Бойка.  Определяна на справедливата стойност на финансовите инструменти при първоначалното признаване / Бойка Брезоева. // Счетоводна политика . - София, 2009, N 3-4, с. 7-15. 

Сист. No: 37953

- 321 -

Сп Б 925 с

Вечев, Венцислав.  Проблеми при счетоводното отчитане на привлечения капитал в търговските банки / Венцислав Вечев. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 5, с. 11-17. 

Сист. No: 37724

- 322 -

Сп С 953 по

Галинова, Анелия.  За същността на счетоводните принципи и тяхното развитие / Анелия Галинова. // Счетоводна политика . - София, 2009, N 1-2, с. 37-46; N 3-4, 16-26. 

Сист. No: 37581

- 323 -

Сп Б 90

Гарина, И. К.  Типичные ошибки в бухгалтерской отчетности организаций / И. К. Гарина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 2, с. 29-33. 

Сист. No: 37684

- 324 -

Сп Б 90

Гетьман, В. Г.  Учет и аудит в Швейцарии / В. Г. Гетьман. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 6, с. 63-66. 

Сист. No: 38007

- 325 -

Сп Б 90

Гущина, И. Э.  Деловая репутация: учет и налогообложение / И. Э. Гущина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 3, с. 13-18. 

Сист. No: 37699

- 326 -

Сп Е 454 и

Дочев, Иван.  Отчитане на неразпределяемите разходи и приходи / Иван Дочев. // Експерт . - София, 2009, N 2, с. 39-40. 

Сист. No: 37676

- 327 -

Сп С 953

Дурин, Стоян.  Доходи на акция / Стоян Дурин. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 4, с. 5-8. 

Сист. No: 37943

- 328 -

Сп Б 923 з

Евлогиев, Емил.  Сравнение между стандартите, касаещи изготвянето и представянето на финансовите отчети / Емил Евлогиев. // Български законник . - София, XVIII, 2009, N 4, с. 67-80. 

Сист. No: 38041

- 329 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Събиране на вземания - счетоводно и данъчно третиране / Иван Златков. // Български счетоводител . - София, 2009, N 4, с. 25-27. 

Сист. No: 37648

- 330 -

Сп Б 925 с

Златков, Иван.  Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие по правилата на СС 31 - отчитане на дялове в смесени предприятия / Иван Златков. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 5, с. 8-10. 

Сист. No: 37721

- 331 -

Сп С 953

Златков, Иван.  Обезценка на положителна репутация, придобита при бизнескомбинация / Иван Златков. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 4, с. 2-4. 

Сист. No: 37937

- 332 -

Сп А 454

Златков, Иван.  Относно представянето на активите и пасивите, приходите и разходите и на паричните потоци на брутна и нетна база / Иван Златков. // Актив . - София, 2009, N 4, с. 2-5. 

Сист. No: 38093

- 333 -

Сп И 31

Йонкова, Бойчинка.  По въпроса за влиянието на промените в международен счетоводен стандарт 1 "Представяне на финансови отчети" по отношение на измененията и допълненията в други стандарти / Бойчинка Йонкова. // ИДЕС . - София, 2009, N 2, с. 16-20. 

Сист. No: 37618

- 334 -

Сп Н 326 ту

Йонкова, Бойчинка.  Методологични проблеми при счетоводното третиране и отчитане на разходите за опазване на околната среда / Бойчинка Йонкова. // Научни трудове на УНСС . - София, XLVII, 2007, N 2, с. 173-207. 

Сист. No: 37791

- 335 -

Сп С 953 п

Йосифова, Десислава.  Разходи за лични предпазни средства и специално работно облекло / Десислава Йосифова. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 1, с. 13 - 16. 

Сист. No: 37645

- 336 -

Сп Б 90

Комаров, С. Е.  Расчеты посредством электронных платежных систем: учет и налогообложение / С. Е. Комаров. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 2, с. 58-60. 

Сист. No: 37689

- 337 -

Сп Б 90

Кузьмин, Г. В.  Целевой капитал некоммерческих организаций: учет и отчетность / Г. В. Кузьмин. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 5, с. 11-18. 

Сист. No: 37824

- 338 -

Сп Б 90

Курбангалеева, О. А.  Сложные вопросы учета основных средств / О. А. Курбангалеева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 4, с. 15-19. 

Сист. No: 37731

- 339 -

Сп С 953 п

Матова-Головина, Анастасия.  Вътрешни правила на предприятията за инвентаризация на активите и пасивите - методически указания / Анастасия Матова-Головина. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 1, с. 6 - 8; N2, 5 - 7; N 3, с. 7 - 8. 

Сист. No: 37642

- 340 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Коментар на счетоводните стандарти от СС 22 до СС 27 / Симеон Милев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 1, с. 4 - 5. 

Сист. No: 37639

- 341 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Коментар на счетоводните стандарти от СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия до СС 36 Обезценка на активи / Симеон Милев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 2, с. 3 - 5. 

Сист. No: 37660

- 342 -

Сп Б 90

Мокрецова, Г. В.  Учет содержания и ремонта основных средств, учитываемых на забалансовых счетах бюджетных учреждений / Г. В. Мокрецова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 2, с. 64-69. 

Сист. No: 37695

- 343 -

Сп Б 90

Мокрецова, Г. В.  Бюджетны учет капитальных вложений в арендованные объекты основных средств / Г. В. Мокрецова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 4, с. 66-70. 

Сист. No: 37736

- 344 -

Сп Б 925 с

Павлова, Мария М.  Управленското счетоводство - минало, настояще и бъдеще / Мария М. Павлова. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 6, с. 9-13. 

Сист. No: 37857

- 345 -

Сп Б 90

Раметов, А. Х.  Бюджетирование затрат сельскохозяйственных организаций в управленческом учете / А. Х. Раметов. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 5, с. 65-66. 

Сист. No: 37827

- 346 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Отчитане на завършени и приети строежи в активите на предприятието / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 1, с. 1, 3. 

Сист. No: 37647

- 347 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Покриване и пренасяне на загуби от минали години / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 2, с. 12 - 13. 

Сист. No: 37664

- 348 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Отчитане на договор за управление на имот / Евгени Рангелов. // Експерт . - София, 2009, N 2, с. 27-28. 

Сист. No: 37666

- 349 -

Сп Е 454 и

Рангелов, Евгени.  Осчетоводяване на данъка върху печалбата и отсрочените данъци за 2008 година / Евгени Рангелов. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 3, с. 27-29. 

Сист. No: 37899

- 350 -

Сп Б 90

Ржаницына, В. С.  Переоценка нематериальных активов / В. С. Ржаницына. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 5, с. 5-10. 

Сист. No: 37823

- 351 -

Сп Е 454 и

Рупска, Теодора.  Някои основни аспекти при счетоводното отразяване на инвестиционните имоти / Теодора Рупска. // Експерт . - София, 2009, N 2, с. 22-26. 

Сист. No: 37665

- 352 -

Сп А 454

Рупска, Теодора.  Счетоводни и данъчни аспекти на субсидиите получени от земеделските производители, чиито доходи се облагат съгласно изискванията на ЗДДФЛ / Теодора Рупска. // Актив . - София, 2009, N 3, с. 5-6. 

Сист. No: 37740

- 353 -

Сп С 953 по

Русев, Иван.  Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрождански просветители / Иван Русев. // Счетоводна политика . - София, 2009, N 1-2, с. 48-63. 

Сист. No: 37830

- 354 -

Сп С 953

Симов, Иван.  Отсрочени данъци в отчетите за 2008 г. / Иван Симов. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 3, с. 7-10. 

Сист. No: 37611

- 355 -

Сп Б 90

Сотникова, Л. В.  Изменения оценочных значений / Л. В. Сотникова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 2, с. 5-11. 

Сист. No: 37681

- 356 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Годишен доклад за дейността на предприятието / Райна Стефанова. // Експерт . - София, 2009, N 2, с. 28-31. 

Сист. No: 37669

- 357 -

Сп Е 454 и

Стефанова, Райна.  Преходните разпоредби на СС 16 - Дълготрайни материални активи / Райна Стефанова. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 3, с. 25-27. 

Сист. No: 37896

- 358 -

Сп Б 90

Филиппова, Н. Л.  Оценка стоимости импортных товаров / Н. Л. Филиппова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 2, с. 34-38. 

Сист. No: 37688

- 359 -

Сп Б 90

Фомичева, Л. П.  Учет добавочного капитала / Л. П. Фомичева. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 4, с. 20-25. 

Сист. No: 37735

- 360 -

Сп Б 925 с

Чуков, Кръстьо.  Логика на връзката "Амортизация - обращаемост - ефективност от използването на дълготрайните материални активи" / Кръстьо Чуков. // Български счетоводител . - София, 2009, N 4, с. 2-6. 

Сист. No: 37643

Счетоводство на отраслите

- 361 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  Годишното приключване в предприятията от отрасъл "Строителство" / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 4, с. 12-16. 

Сист. No: 37948

Селскостопанско счетоводство

- 362 -

Сп С 953 п

Рупска, Теодора.  Някои основни положения при калкулирането на себестойността на получената продукция от краткотрайните биологични активи / Теодора Рупска. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 1, с. 10 - 12. 

Сист. No: 37644

Управленско счетоводство

- 363 -

Сп Б 90

Зимакова, Л. А.  Управление собственностью на основе бухгалтерского моделирования / Л. А. Зимакова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 4, с. 71-73. 

Сист. No: 37737

- 364 -

Сп Б 925 с

Павлова, Мария.  Управленското счетоводство - съвременно разбиране за същността и обхвата му / Мария Павлова. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 5, с. 2-7. 

Сист. No: 37717

- 365 -

Сп Б 90

Пронина, М. А.  Управленческий учет на сельскохозяйственных предприятиях / М. А. Пронина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 3, с. 67-71. 

Сист. No: 37711

Банково счетоводство

- 366 -

Сп Б 925 с

Стоянов, Стоян.  Банки и банково счетоводство / Стоян Стоянов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 5, с. 3-24 притурка. 

Сист. No: 37727

Финансово счетоводство

- 367 -

В Д 381 с

Божков, Васил.  Съставяне, одобряване и публичност на финансовите отчети - отговорности и изисквания / Васил Божков. // Делова седмица . - София, XVIII, N 9, 23 февр-1 март 2009 г., с. 11, 12. 

Сист. No: 37589

- 368 -

Сп С 953

Брезоева, Бойка.  Отчитане на валутен форуърден договор / Бойка Брезоева. // Счетоводство XXI . - София, 8, 2009, N 4, с. 17-20. 

Сист. No: 37951

- 369 -

Сп Б 925 с

Тимчев, Марко Л.  Финансово-счетоводен анализ на годишния финансов отчет на предприятието / Марко Л. Тимчев. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 6, с.14-29; N7, с. 2-14. 

Сист. No: 37863

Бюджетно счетоводство

- 370 -

Сп Д 226 п

Билбилева, Елеонора.  Начисляване на приходи и разходи в края на годината от бюджетните предприятия / Елеонора Билбилева. // Данъчна практика . - София, 2009, N 2, с. 9 - 11. 

Сист. No: 37691

- 371 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на разсрочените приходи и разходи при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт . - София, 2009, N 2, с. 35-39. 

Сист. No: 37675

- 372 -

Сп Е 454 и

Матова-Головина, Анастасия.  Отчитане на разсрочените приходи и разходи при бюджетните предприятия / Анастасия Матова-Головина. // Експерт . - София, XVII, 2009, N 3, с. 32-36. 

Сист. No: 37901

Счетоводство на предприятието

- 373 -

Сп И 31

Бонев, Живко.  Оповестяване на информация за оперативни сегменти (МСФО 8 Оперативни сегменти) / Живко Бонев. // ИДЕС . - София, 2009, N 2, с. 6-15. 

Сист. No: 37616

- 374 -

Сп С 953 п

Милев, Симеон.  Коментар на счетоводните стандарти от СС 37 до СС 40 / Симеон Милев. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 3, с. 5 - 6. 

Сист. No: 37764

Годишно счетоводно отчитане

- 375 -

Сп С 953

Евлогиев, Емил.  ГФО на предприятия в ликвидация и несъстоятелност / Емил Евлогиев. // Счетоводство XXI . - София, 2009, N 3, с. 2-3. 

Сист. No: 37586

- 376 -

Сп С 953 п

Рангелов, Евгени.  Акценти на годишното счетоводно приключване 2008 г. / Евгени Рангелов. // Счетоводство плюс . - София, 2009, N 2, с. I - II. 

Сист. No: 37667

Амортизация

- 377 -

Сп И 502

Гълъбов, Марин.  Методи на амортизацията / Марин Гълъбов. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 90-96. 

Сист. No: 37977

- 378 -

Сп Б 90

Приображенская, В. В.  Временной способ амортизации активов / В. В. Приображенская. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 6, с. 51-55. 

Сист. No: 37993

Международни счетоводни стандарти

- 379 -

Сп Б 925 с

Душанов, Иван.  Новите МСС/МСФО-версия 2008 / Иван Душанов. // Български счетоводител . - София, XX, 2009, N 6, с.2-8. 

Сист. No: 37866

Одиторски контрол

- 380 -

Сп В 986

Балкаран, Лал.  Двата фланга на одитирането / Лал Балкаран. // Вътрешен одитор . - София, VI, 2009, N 1, с. 22-25. 

Сист. No: 38044

- 381 -

Сп Б 90

Бондарев, А. В.  Методика аудита системы бюджетирования / А. В. Бондарев. // Бухгалтерский учет . - Москва, 2009, N 3, с. 72-74. 

Сист. No: 37713

- 382 -

Сп В 986

Брус, Ерик.  Изследването на числата / Ерик Брус. // Вътрешен одитор . - София, VI, 2009, N 1, с. 31-37. 

Сист. No: 38045

- 383 -

Сп С 953 по

Видимата страна на одиторската работа  / Антон Свраков. // Счетоводна политика . - София, 2009, N 3-4, с. 27-36. 

Сист. No: 37954

- 384 -

Сп Б 90

Волошина, С. В.  Аудит сегментарной отчетности в коммерческих организациях / С. В. Волошина. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 6, с. 75-79. 

Сист. No: 38012

- 385 -

Сп А 454

Колева, Росица.  Приложни аспекти на анализа в процеса на одита / Росица Колева. // Актив . - София, 2009, N 3, с. 15-18. 

Сист. No: 37750

- 386 -

Сп В 986

Манова, Симона.  Вътрешен и външен одит: има ли конфликт на интереси? / Симона Манова. // Вътрешен одитор . - София, VI, 2009, N 1, с. 42-43. 

Сист. No: 38047

- 387 -

Сп Б 90

Роженцова, И. А.  Аналитические процедуры на этапе планирования аудита / И. А. Роженцова. // Бухгалтерский учет . - Москва, 73, 2009, N 6, с. 72-74. 

Сист. No: 38010

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 388 -

41537

Николова, Биляна.  Персоналът и неговата роля при изграждане на конкурентни предимства за фирмата / Биляна Николова. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 171-177. 

Сист. No: 37876

- 389 -

Сп М 486

Бояджиева, Таня.  Управление на талантите / Таня Бояджиева. // Мениджър . - София, 2009, N 3, с. 92-93. 

Сист. No: 37640

- 390 -

Сп Б 44 БСУ

Коцев, Емил.  Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията / Емил Коцев. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 48-54. 

Сист. No: 37811

- 391 -

Сп У 732 п

Михайлова, А.  Контроллинг персонала - инновационная модель управления системой управления персоналом / А Михайлова. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 6, с. 51-55. 

Сист. No: 37987

- 392 -

Сп У 732 п

Моргунов, Е.  Олигархов больше нет / Е. Моргунов. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 3, с. 56 - 66. 

Сист. No: 37701

- 393 -

Сп У 732 п

Опарина, Н. Н.  Основные стратегии управления кадровым резервом / Н. Н. Опарина. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 7, с. 44-47. 

Сист. No: 38030

- 394 -

Сп И 502

Халачев, Петър Михайлов.  Ефективност на електронното обучение в организациите / Петър Михайлов Халачев. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 80-85. 

Сист. No: 37969

- 395 -

Сп У 732 п

Шамарин, А. В. и др.  Совершенствование процедуры подбора персонала на предприятии / А. В. Шамарин, А. Н. Морозов, Е. В. Сухоруков. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 7, с. 48-50. 

Сист. No: 38031

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 396 -

В К 263

Обущарова, Таня.  Съкращение под упойка / Таня Обущарова. // Капитал . - София, XVII, N 12, 28 март - 3 април 2009, с. 10-11 К3 Кариери. 

Сист. No: 37804

- 397 -

36892

Бояджиев, Драгомир.  Насоки за планиране на персонала при преструктуриране на промишленото предприятие / Драгомир Бояджиев. // Преструктуриране и предприемачество в индустрията на Република България : [Докл. от] научна конференция : УИ "Стопанство". - София, 1995, с. 128-134. 

Сист. No: 37912

- 398 -

Сп Б  445

Вачкова, Елизабета.  Управление на човешките ресурси в България една година след присъединяването към ЕС / Елизабета Вачкова. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 92-106. 

Сист. No: 38097

- 399 -

Сп И 502

Дулевски, Лалко.  Човешкият капитал / Лалко Дулевски. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 40-45. 

Сист. No: 37942

- 400 -

Сп У 732 п

Киселева, А.  Управление стрессами и развитие работоспособности персонала - залог успеха деятельности организаций / А Киселева. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 6, с. 42-50. 

Сист. No: 37982

- 401 -

Сп Х 74 п

Маламова, Нона.  Човешки ресурси на предприятията от местната индустрия необходими за съблюдаване на евростандартите за безопасност на храните / Нона Маламова. // Хранително-вкусова промишленост . - София, 2009, N 2, с. 41 - 44. 

Сист. No: 37680

- 402 -

Сп У 732 п

Овчинникова, Т. И. и др.  Структурная модель адаптации персонала к кризисным условиям / Т. И. Овчинникова, Г. В. Гостева, В. А. Хохлов. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 5, с. 47-51. 

Сист. No: 37909

- 403 -

Сп У 732 п

Тугускина, Г. Н.  Методика оценки человеческого капитала предприятий / Г. Н. Тугускина. // Управление персоналом . - Москва, 14, 2009, N 5, с. 42-46. 

Сист. No: 37903

- 404 -

Сп Б 44 БСУ

Харизанова, Маргарита и др.  Определяне на рейтинга на кандидатите при подбора им в организациите / Маргарита Харизанова, Мая Ламбовска. // Бизнес посоки . - Бургас, IV, 2008, N 2, с. 33-47. 

Сист. No: 37807

Реклама

- 405 -

Сп М 486

Бимбалов, Радослав.  За произхода на българските реклами / Радослав Бимбалов. // Мениджър . - София, 2009, N 4, с. 90-92. 

Сист. No: 37858

Хранително-вкусова промишленост

- 406 -

Сп Х 74 п

Виденов, Ивайло.  Да намалим енергийните разходи / Ивайло Виденов. // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, 2009, N 3, с. 14-16. 

Сист. No: 37956

- 407 -

Сп Х 74 п

Проследимост на храните - нови предизвикателства, нови решения . // Хранително-вкусова промишленост . - София, LVIII, N 3, с. 57-60. 

Сист. No: 37980

Информационни технологии

- 408 -

Сп Б  445

Върбанов, Румен.  Информационни и комуникационни технологии в бизнеса - съвременни тенденции и измерения / Румен Върбанов. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 66-91. 

Сист. No: 38088

- 409 -

Сп Т 926 п

Горчева, Таня и др.  Съвременни мобилни информационни услуги в туризма / Таня Горчева, Виолета Краева. // Туристически пазар . - София, 11, 2009, N 1, с. 26-27. 

Сист. No: 38083

- 410 -

Сп C 58

Дерменджиев, Пламен.  БИСЕРА 7 - една реална антикризисна мярка / Пламен Дерменджиев. // CIO . - София, 2009, N 4, с. 58-59. , април 2009

Сист. No: 37933

- 411 -

Сп И 36 с

Дражев, Стефан.  Новите интернет технологии като средство за адаптация на българските фирми към глобалната икономика / Стефан Дражев. // Известия на ИУ-Варна . - Варна, 2008, N 3, с. 59-66. 

Сист. No: 37590

- 412 -

Сп C 58

Кръстева, Надя.  ИТ инвестициите на финансовия сектор се насочват към средства за повишаване на ефективността / Надя Кръстева. // CIO . - София, 2009, N 4, с. 4, 6, 8. , април 2009

Сист. No: 37920

- 413 -

Сп C 58

Марчев, Мирчо.  Предизвикателствата пред националната банкова общност при присъединяване към TARGET 2 / Мирчо Марчев. // CIO . - София, 2009, N 4, с. 54-57. , април 2009

Сист. No: 37929

- 414 -

Сп C 58

Миланова, Даниела и др.  Автоматизация на процесите по защита и одитиране достъпа до финансова информация със средствата на Oracle / Даниела Миланова, Анатоли Атанасов. // CIO . - София, 2009, N 4, с. 52-53. , април 2009

Сист. No: 37924

- 415 -

Сп C 58

Уайт, Дейвид.  ERP системите - перфектната инвестиция по време на рецесия / Дейвид Уайт. // CIO . - София, 2009, N 3, с. 40, 42. , март 2009

Сист. No: 37657

- 416 -

Сп C 58

Червенкова, Рамона.  Управление на ползите от инвестиции в ИТ / Рамона Червенкова. // CIO . - София, 2009, N 3, с. 48-50; N4, с. 62, 64-66. , март 2009

Сист. No: 37658

Информационни мрежи. Информационни системи

- 417 -

Сп Б  445

Думная, Наталия.  Фактори и механизми на растеж на мрежовите компании / Наталия Думная. // Бизнес управление . - Свищов, XIX, 2009, N 1, с. 16-26. 

Сист. No: 38092

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 418 -

Сп И 502

Горанова, Пенка.  Електронният маркетинг и ролята му в съвременния бизнес / Пенка Горанова. // Икономика . - София, LXIII, 2009, N 1, с. 52-55. 

Сист. No: 37947

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 419 -

41537

Великов, Велико.  Тенденции в развитието на международния туризъм във водещи европейски дестинации / Велико Великов. // България в Европа - 2007 : Международна научно-практическа конференция 2-4 юни 2006 г. : ГорексПрес. - София, 2006, с. 193-201. 

Сист. No: 37884

- 420 -

Сп Т 926 п

Международен туризъм - България . // Туристически пазар . - София, 11, 2009, N 1, с. 4-5. 

Сист. No: 38077

- 421 -

Сп И 502 у

Сравнителен анализ на възможностите и бариерите за развитие на селския туризъм в избрани Европейски страни . // Икономика и управление . - Благоевград, IV, 2008, N 2, с. 67-76. 

Сист. No: 38089


 Индекс по АВТОРИ

Абанин, С. Л. 47 
Абрамова, А. С. 315 
Аврамов, Йосиф 149 
Алиев, Ш. Т. 48 
Аличкова, Венета 204 
Ангелов, Георги 91 
Ангелов, Иван 18 
Андреева, Андриана 226 
Антов, Момчил 202 
Антонова, М. Е. 126 
Апостолов, Найден 257 
Аристархов, А. А. 56 
Арустамова, В. А. 73 
Арутюнова, К. В. 142 
Архипов, В. 151 
Атанасов, Анатоли 414 
Атанасова, Елка Любомирова 29 
Атанасова, Мария 267 
Атанасова, Тодорка 268 
Балкаран, Лал 380 
Барболова, Жейна 8 
Баяндурян, Г. Л. 49 
Береснева, Ольга Владимировна 206 
Билбилева, Елеонора 370 
Бимбалов, Радослав 405 
Благоева, Милена 192 
Благоева-Янева, Юлияна 269 
Богданова, Маргарита 159 
Божинова, Марияна 188 
Божков, Васил 308 309 310 316 367 
Бондарев, А. В. 381 
Бонев, Живко 317 318 373 
Ботева, Надежда 37 
Бояджиев, Драгомир 397 
Бояджиева, Таня 389 
Брандийски, Емил 92 
Брезоева, Бойка 311 319 320 368 
Брус, Ерик 382 
Българенски, Цанко М. 275 
Бъргър, Бриджит 285 
Бъчварова, Д. 264 
Бютнер, Юрген 93 
Вавилова, Ирина Алексадровна 247 
Василев, Димитър 161 
Василев, Иван 30 
Василев, Йордан 24 25 
Василева, Лиляна 269 
Васильева, М. В. 301 
Вачкова, Елизабета 398 
Велева, Мария 253 
Великов, Велико 419 
Велинова, Надя 38 
Верещагин, О. 265 
Веселинов, Румен 168 
Вечев, Венцислав 321 
Вешова, Галина 213 
Виденов, Ивайло 406 
Виноградова, Е. В. 50 
Волошина, С. В. 384 
Воронина, Л. А. 51 
Върбанов, Румен 408 
Гайдарджиева, Венета 268 
Галинова, Анелия 322 
Ганев, Георги 22 
Ганева, Ваня 15 16 
Ганчев, Петко 214 
Ганчева, Зорница 198 199 203 
Гарахина, И. В. 55 
Гарина, И. К. 323 
Генчев, Славимир 234 
Генчева-Димова, Яна 5 
Георгиев, Милен 186 
Георгиева, Мара 229 
Георгиева, Теодора 185 
Герчева, Светлана 127 
Гетьман, В. Г. 324 
Гигова, Емилия 173 
Глущенко, В. В. 52 
Горанова, Пенка 418 
Горанова, Теодора 39 
Горчева, Таня 409 
Гостева, Г. В. 402 
Грийнспан, Алън 84 
Губанов, С. 23 
Гупта, Ашиз 286 
Гущина, И. Э. 325 
Гълъбов, Марин 94 95 377 
Гьошев, Божидар 253 
Давыдов, А. Ю. 200 
Дамянова, Лилия 298 
Данева, Иванка 231 
Данчева, Даниела 85 
Денизова, Вера 131 
Дерменджиев, Пламен 410 
Димитров, Григор 240 
Димитров, Слави 152 
Димитрова, Емилия 53 
Димитрова, Параскева 276 
Димитрова, Ралица 46 59 
Димитрова, Ренета 40 
Димитрова, Т. 1 
Димов, Петър 254 
Долапчиева, Елица 26 
Домозетов, Димитър 270 
Дончева, Людмила 86 87 88 89 
Дочев, Иван 326 
Драганов, Христо 235 236 
Дражев, Стефан 411 
Драмарецкая, Я. В. 51 
Дулевски, Лалко 399 
Думная, Наталия 417 
Дурин, Стоян 327 
Душанов, Иван 379 
Дъбева, Таня 255 
Евлогиев, Емил 328 361 375 
Егоров, Д. Г. 54 
Едронова, В. Н. 55 
Ерусалимов, Румен 241 
Жданкин, Н. 292 
Жекова, Станка 6 
Желева, Румяна 193 
Живкова, Емилия 136 137 
Заболоцкая, В. В. 56 
Загашвили, В. 209 
Зимакова, Л. А. 363 
Златева, Добринка 212 
Златков, Иван 108 329 330 331 332 
Золотарев, С. Н. 96 
Иванов, Ивайло Красенов 109 
Иванов, Костадин 114 115 116 
Иванов, Петко 271 
Иванова, Даниела 117 
Иванова, Зоя Станимирова 174 
Иванова, Недка 278 
Илиев, Йосиф 171 
Илиев, Петкан 132 
Илийчовски, Светослав 190 
Ишханов, А. В. 57 
Йовоган, Марселен Мегбе 41 
Йолова, Галина 226 
Йонкова, Бойчинка 333 334 
Йорданов, Радослав 194 
Йорданова, Ида 266 
Йосифова, Десислава 335 
Йотов, Йото 237 
Кадырова, Гульназ Маннуровна 145 146 
Калигоров, Христо 176 
Калинков, Константин 224 
Калъпчиев, Деян 42 
Каменов, Камен 293 294 
Капинос, Р. 153 
Картовенко, И. В. 58 
Касърова, Виолета 59 296 
Кашин, В. А. 97 
Квочкин, О. В. 60 
Кирова, Алла 13 
Киселева, А 400 
Кичева, Мария 259 
Клавдиенко, В. П. 61 
Кларк, Галя 162 
Клочкова, Н. В. 62 
Ключников, М. В. 63 
Коблев, М. С. 138 
Ковачева, Цветана 175 
Коларов, Костадин 299 
Колева, Маргарита 256 
Колева, Росица 90 98 385 
Комаров, С. Е. 336 
Кондарев, Ивайло 118 
Кондратьев, В. 210 
Конър, Уолтър Д. 287 
Косикова, Л. 154 
Костадинова, Надка 268 
Костюк, А. Н. 139 
Коцев, Емил 390 
Кравцова, Н. И. 64 
Краева, Виолета 409 
Крайчева-Анастасова, Надежда 187 
Кръстев, Бисер 140 
Кръстева, Надя 412 
Крюков, С. П 99 
Кудров, В. 166 
Кудрявцев, А. Ю. 148 
Кузьмин, Г. В. 337 
Курбангалеева, О. А. 338 
Курганов, В. М. 195 
Кушлин, В. 19 
Кънева, Красимира 277 
Кънчев, Йордан 263 
Лавой, Дон 288 
Ламбовска, Мая 404 
Ланда, Джанет Т. 289 
Лельчук, А. Л. 232 
Линкевич, Е. Ф. 57 
Логвинов, С. А. 295 
Логинов, М. П. 65 
Маламова, Нона 401 
Мамедов, З. Ф. 141 
Манова, Симона 386 
Манукян, А. А. 242 
Манько, С. В. 243 
Маринов, Антон 21 
Маринов, Велко 207 
Марковски, М. 197 
Мартин, Дейвид 3 
Марчев, Мирчо 413 
Марчук, Алексей Павлович 244 
Масларов, Светослав 43 
Матеев, Илиян 155 
Матова-Головина, Анастасия 339 371 372 
Месробян, А. Л. 142 
Миланова, Даниела 414 
Милев, Симеон 340 341 374 
Милковска, Надежда 227 
Минева, Силвия 17 
Минков, Ташко 262 
Минчев, Недко 35 
Митова, Тотка 272 
Михайлова, А 391 
Мишев, Пл. 278 
Мишев, Пламен 273 
Мищенко, А. В. 50 
Мокрецова, Г. В. 342 343 
Моллов, Доброслав 303 
Моргунов, Е. 392 
Морозов, А. Н. 395 
Мугара, М. 281 
Наама, Карим 172 
Наколенко, Николай Петрович 245 
Нанба, Д. Э. 81 
Начева, Райна 36 
Нейкова, Румяна 183 184 
Ненашева, Е. В. 66 
Ненков, Димитър 100 
Ненов, Тодор 163 
Неновски, Николай 67 
Ненчев, Хубен 238 
Непомнящая, О. В. 148 
Нечипоренко, Виталий Игоревич 246 
Нешков, Марин 257 
Никифоров, Веселин 170 
Николов, Никола 177 
Николов, Чавдар 20 
Николова, Биляна 388 
Николова, Надежда 147 
Никулина, Надежда Николаевна 247 
Нуцковский, Андрей 248 
Обущарова, Таня 396 
Овчинникова, О. П. 70 
Овчинникова, Т. И. 402 
Омельченко, А. Н. 80 
Опарина, Н. Н. 393 
Павлова, Мария 364 
Павлова, Мария М. 344 
Панева, Лиляна 113 119 125 208 
Пенева, Мария 278 
Пенева-Григорова, Станислава 196 
Пенков, Марин 274 
Петков, Георги 120 
Петров, Камен 156 
Петрюк, О. А. 49 
Пинская, М. Р. 121 
Пиримова, Вера 164 
Пищулин, Е. А. 63 
Понеделко, Г. 158 
Попов, Бойчо 229 
Попов, Румен 279 
Попчев, Иван 44 
Приображенская, В. В. 378 
Пронина, М. А. 365 
Радева, Ирина 44 
Радилов, Димитър 10 
Радомирска, Илияна 270 
Райков, Петър 230 
Ракаджийска, Светла 258 
Раметов, А. Х. 345 
Рангелов, Евгени 134 135 312 313 346 347 348 349 376 
Рангелова, Лилия 314 
Рединг, С. Г. 291 
Резникова, О. 31 
Ржаницына, В. С. 350 
Рогов, С. 72 
Роженцова, И. А. 387 
Романова, М. В. 249 
Рупска, Теодора 102 351 352 362 
Русанова, Лиляна 4 
Русев, Божидар 7 
Русев, Иван 353 
Русецкая, Э. А. 73 
Рыжановская, Л. Ю. 2 
Рыкова, И. Н. 74 
Савов, Сава 178 
Свраков, Антон 383 
Седларски, Теодор 169 
Сергеев, Александр Александрович 167 
Сидорина, И. Ф. 62 
Симеонов, Истилиян 122 123 
Симов, Иван 354 
Синько, Ю. В. 75 
Сирашки, Христо Георгиев 306 
Скакун, Станислав Генадьевич 250 
Скварил, Ян 266 
Смилянов, Огнян 45 
Смирнов, Валерий Валерьевич 282 
Соколова, А. А. 76 
Соколова, Н. А. 103 
Сорокина, И. О. 77 
Сотникова, Л. В. 355 
Станков, Владимир Г. 304 
Станкулов, Цветан 124 128 133 
Стефанова, Акулина 260 
Стефанова, Райна 356 357 
Стоянов, Димитър 179 
Стоянов, Стоян 366 
Страхинов, Марио 266 
Сухоруков, Е. В. 395 
Съйкова, Ив. 11 
Съйкова, Иванка 12 
Тарасов, А. В. 61 
Тимчев, Марко Л. 104 369 
Тодоров, Васил 276 
Тонкова, Станка 159 
Трифонова-Гъргарова, Антония 300 
Тугускина, Г. 283 
Тугускина, Г. Н. 403 
Уайт, Дейвид 415 
Узунова, Юлия 192 
Уитли, Ричърд 297 
Улф, Мартин 150 
Устапеткова, Живка 27 
Фельдман, А. Б. 78 
Филатова, Р. В. 129 
Филипова, Теодора 79 191 
Филиппова, Н. Л. 358 
Фисенко, Н. В 74 
Фомичева, Л. П. 359 
Фратев, Димитър 165 
Хаджиев, Дончо 28 
Хайдаршина, Г. А. 107 
Халачев, Петър Михайлов 394 
Харизанова, Маргарита 404 
Харизанова, Христина Ст. 275 
Холодов, О. А. 32 
Хохлов, В. А. 402 
Христов, Павлин 160 189 
Христова, Венета 34 
Хрусталев, Е. Ю. 80 
Хубенова-Делисивкова, Татяна 106 
Хуторянский, А. С. 251 
Хуторянский, Алексей Сергеевич 252 
Цанов, Васил 14 
Цветков, Ц. П. 180 
Цветкова, Лорета 130 
Ценова, Любка 228 
Цонев, Венец 12 
Цонева, Силвия 225 
Цонков, Николай 157 211 
Цончев, Радослав 46 
Цыганов, А. А. 251 
Цыганов, Александр Андреевич 252 
Чекмарев, К.С. 71 
Червенкова, Рамона 416 
Чобанов, Петър 143 
Чобанянева, Ив. Я. 181 
Чолаков, Никола 239 
Чукалев, Георги 144 
Чуков, Кръстьо 360 
Шамарин, А. В. 395 
Шевченко, И. В. 81 
Шишков, Димитър 233 
Шушулова, Ив. 182 
Якимова, Елка 261 
Якунин, С. В. 82 
Ялъмов, Тодор 185 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансово облагане на доходите от стопанска дейност и от наем през 2009 г. 130 
Авансовото облагане за доходи от стопанска дейност 125 
Автоматизация на процесите по защита и одитиране достъпа до финансова информация със средствата на Oracle 414 
Автомобилният транспорт и околната среда 262 
Активизация экономического взаимодействия России и Украины в противоречивой политической ситуации 154 
Актуални проблеми на труда в условията на евроинтеграцията 27 
Акценти на годишното счетоводно приключване 2008 г. 134 376 
Акционерният капитал ще ни покаже пътя към спасението 84 
Алтернативният данък на бюджетните предприятия е разход и приход на бюджета 116 
Анализ и управление дебиторской задолженностью в условиях финансового кризиса 103 
Анализ моделей расчета ставки капитализации 47 
Анализ на макроикономически показатели в България за периода 2000-2006 година 21 
Анализ на състоянието и дефиниране на проблемите при подготовката и реализацията на студентите по туризъм 259 
Анализ на финансовата стабилност на предприятието по данни от счетоводството и способи за оценка на риска от финансова несъстоятелност 104 
Анализ на финансовите отчети 310 
Анализът на ФО - компонент от процеса на управление на предприятието 309 
Аналитические процедуры на этапе планирования аудита 387 
Аналитични аспекти на кредитоспособността 98 
Ангола: Най-динамично развиващата се африканска икономика 152 
Антикризисные модели ипотечного кредитования России 65 
Аспекти на преструктуриране на промишлеността 176 
Аудит сегментарной отчетности в коммерческих организациях 384 
Банки и банково счетоводство 366 
Банкрутът 87 88 89 
Банкрутът - причините, диагностицирането, антикризисното управление 86 
Без добавена стойност 131 
БИСЕРА 7 - една реална антикризисна мярка 410 
Борба с митническите, акцизните и валутните нарушения 205 
Бъдещето на капитализма 150 
Бюджетирование затрат сельскохозяйственных организаций в управленческом учете 345 
Бюджетны учет капитальных вложений в арендованные объекты основных средств 343 
Валидиране на модела на Роджърс в контекста на българския пазар на мобилни телефонни услуги 194 
Валутният борд няма алтернатива 83 
Видимата страна на одиторската работа 383 
Високата инфлация в България в периода 2007-2008 г. 144 
Властелины денег: причины и пути выхода из мирового финансового кризиса 70 
Влияние кризиса ликвидности на российский рынок ипотеки 73 
Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата 94 
Влияние финансового кризиса мира на экономические процессы Азербайджанской Республики 48 
Внешнаяя торговля США и ее государственное регулирование 200 
Временной способ амортизации активов 378 
Възможности за подобряване функционирането на индустриалните клъстери в България 34 
Възможности за релация между форфетиране и финансов лизинг 79 191 
Възнаграждение на труда в малките и средните предприятия 28 
Възраждане на дребния бизнес в Европа 297 
Вътрешен и външен одит: има ли конфликт на интереси? 386 
Вътрешни правила на предприятията за инвентаризация на активите и пасивите - методически указания 339 
Годишен доклад за дейността на предприятието 356 
Годишното приключване в предприятията от отрасъл "Строителство" 361 
ГФО на предприятия в ликвидация и несъстоятелност 375 
Гъвкавост на работните заплати в Европейския съюз 33 
Да наемеш собствените си машини 229 
Да намалим енергийните разходи 406 
Данъкът върху приходите на бюджетните предприятия е разход и приход на бюджета, т.е. държавата сама се облага 114 
Данъчни постоянни разлики: разходи и приходи, непризнати за данъчни цели 124 
Двата фланга на одитирането 380 
ДДС - Ябълката на раздора 132 
Деловая репутация: учет и налогообложение 325 
Динамика на човешката бедност в Република България 6 
Динамика налогообложения нефтедобычи в современной России 58 
Договаряне и данъчно третиране на лихви по междуфирмени заеми 119 
Домашното насилие в контекста на социалната работа 15 
Домашното насилие като обект на социална работа в България 16 
Доходи на акция 327 
Европейска социална политика - същност, характеристики и особености 4 
Европейският съюз и социалните предизвикателства пред българския бизнес 212 
Евротуризмът в контекста на евроинтеграцията на България 186 
Египетската приватизация 172 
Едно мнение за риска и актюерните разчети в застраховането и социалното осигуряване 239 
Електронният маркетинг и ролята му в съвременния бизнес 418 
Емисиите на парникови газове от земеделието 272 
Ефективни техники за интегриране на индивиди и групи в организацията 390 
Ефективност на електронното обучение в организациите 394 
За Вавилонската кула, полифонията и многобразието в застарховането 237 
За гражданското общество, толерантността и друговерието (относно възможността и необходимостта на една гражданска култура) 17 
За произхода на българските реклами 405 
За същността на счетоводните принципи и тяхното развитие 322 
За формирането на разпределителското и преразпределителското пазарно стопанство у нас и преобразуването му в творческо 170 
Зависимост между икономическия растеж и безработицата в България 164 
Законите на логистиката 195 
Зарубежный опыт бюджетирования как метода финансового планирования 96 
Защо едни проекти са печеливши, а други не? 305 
Здравеопазването в Словакия също има проблеми, но частни осигурители държат една трета от пазара 233 
Знанието в контекста на стратегическото управление на международната компания 303 
Идеи за иновации в статистиката чрез анализ на несъответствията 11 
Идентифициране на микроклъстери 35 
Из инструментов антикризисного менеджмента страховщика 246 
Изборът и очакванията за реализация на студентите от специалност "Туризъм" 260 
Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2009 г. 120 
Изменения оценочных значений 355 
Измерване на добавена стойност, създавана от човешкия капитал 42 
Износът на български вина намалява 201 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към декември 2008 г. 110 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2009 г. 111 
Изпълнение на консолидирания бюджет Месец ноември 2008 г. 112 
Изследване влиянието на капиталовата структура върху пазарната добавена стойност (на примера на публични компании от отрасъл Туризъм) 37 
Изследването на числата 382 
Икономика на туризма 187 
Икономическа добавена стойност - понятие и ключови характеристики 59 
Икономическите плодове на духа 3 
Икономическо развитие на Източна Азия през втората половина на XX век 155 
Инвентризацията - средство за вярно представяне на състоянието на предприятието 36 
Инвестиции в России: международные сопоставления 145 
Инвестиционно поведение на земеделските производители при схемата за единно плащане на площ 277 
Инвестиционный потенциал российской экономики: показатели и степень использования 146 
Индийската предприемаческа култура: Бенгал и Източна Индия 286 
Индустрията - стратегически сектор в икономиката на Република България 163 
Иновационната активност на българските предприятия 185 
Институционална рамка за управление на Оперативна програма "Административен капацитет" 215 
Институционална структура на ОП "Развитие на човешките ресурси" - органи за управление на програмата 216 
Интернет и застраховане 241 
Информационни и комуникационни технологии в бизнеса - съвременни тенденции и измерения 408 
Историческо оформяне на концепцията за финансовия факторинг. Развитие на факторинга в САЩ, Великобритания и Европа. Поява на факторинга в България 53 
ИТ инвестициите на финансовия сектор се насочват към средства за повишаване на ефективността 412 
Итоги и тенденции развития банков и кредитного риск-менеджмента 138 
К вопросу о мировом продовольственном кризисе 151 
Как из мастера сделать эффективного менеджера 292 
Как се продават български вина на българския пазар 197 
Каменистият път: предприемачеството в съветската икономика (1986-1989г.) 287 
Кариерно развитие на лицата, притежаващи докторска степен 261 
Качество и конкурентоспособност 181 
Качеството на живот в България: икономически предпоставки и предизвикателства 14 
Качеството на преподаването през погледа на студентите 253 
Климатичните промени и земеделието 273 
Коефициентни методи за определяне стойността на компаниите. Същност и особености на коефициента "цена-доход" 100 
Коментар на счетоводните стандарти от СС 22 до СС 27 340 
Коментар на счетоводните стандарти от СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия до СС 36 Обезценка на активи 341 
Коментар на счетоводните стандарти от СС 37 до СС 40 374 
Комплексная модель оценки риска банкротства 107 
Конкурентоспособност и перспективи в развитие на млечната индустрия след присъединяването на България към ЕС 175 
Контроллинг персонала - инновационная модель управления системой управления персоналом 391 
Концепциите за търговското дружество и за модерното счетоводство в публикациите на българските възрождански просветители 353 
Корпоративный сектор и государство в стратегии глобальной конкурентоспособности 210 
Кратък анализ на основните промени в Закона за обществените поръчки 227 
Култура и предприемаческо поведение сред етническите китайци 291 
Култура и предприемачество в развиващите се страни: етнически търговски мрежи като търговски организации 289 
Културата на съвременното предприемачество 285 
Към конкурентни проекти по ОП "Конкурентоспособност" 217 
Левът ще е под натиск 93 
Логика на връзката "Амортизация - обращаемост - ефективност от използването на дълготрайните материални активи" 360 
Логистика и логистични вериги във винопроизводството 174 
Макдоналс - професионално израстване по американски 196 
Международен туризъм - България 9 420 
Международната трудова миграция: икономически аспекти 207 
Международная оценка конкорентоспособности России 167 
Мениджмънт по време на криза 284 
Методи за съставяне на таблици за женитбеност по време и след преброяванията на населението 7 
Методи на амортизацията 377 
Методика аудита системы бюджетирования 381 
Методика оценки кредитоспособности предприятий малого бизнеса 56 
Методика оценки человеческого капитала предприятий 403 
Методологични аспекти на метода на доходите 29 
Методологични проблеми при счетоводното третиране и отчитане на разходите за опазване на околната среда 334 
Методы оценки эффективности портфеля факторинговых контрактов 50 
Механизм осуществления финансовой реструктуризации при реорганизации системы управления промышленным предприятием 51 
Мечтата ни за енергиен център на Югоизточна Европа 266 
Мировой финансовый кризис: причины и последствия 97 
Мисията възможна 85 
Митниците и околната среда: да защитим нашето природно наследство 204 
Митническа документация 202 203 
Моделирование рынков капитала с учетом поведенческих аспектов 66 
Моделирование синергетического эффекта образования холдингов 302 
Мотивация труда в системе внутрихозяйственных экономических отношений 32 
Място и роля на офисът по проектно управление в някои организационни структури 306 
На пороге нового этапа экономической глобализации 209 
Наказателноправна защита на трудовите и осигурителни правоотношения 226 
Накратко за възможностите на кредитните деривати 44 
Налоговый риск: сущность и проявления 121 
Насоки за планиране на персонала при преструктуриране на промишленото предприятие 397 
Началото бе хлябът 271 
Начисляване на приходи и разходи в края на годината от бюджетните предприятия 370 
Неблагоприятна перспектива за българския текстил 173 
Независим одит на финансовите отчити - необходимост, развитие, нормативни изисквания 308 
Неквалифицираната работна сила не преминава през трудовия пазар 25 
Необходими са реформи в търговията с ценни книжа 149 
Нискоквалифицираната работна сила не преминава през трудовия пазар 24 
Нови условия за финансиране по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 218 
Новите интеграционни граници 157 211 
Новите интернет технологии като средство за адаптация на българските фирми към глобалната икономика 411 
Новите МСС/МСФО-версия 2008 379 
Новите предизвикателства пред небанковия финансов надзор 38 
Някои аспекти на информационната среда за електронно обучение 254 
Някои въпроси относно свързани лица и сделките между тях 317 
Някои основни аспекти при счетоводното отразяване на инвестиционните имоти 351 
Някои основни положения при калкулирането на себестойността на получената продукция от краткотрайните биологични активи 362 
О векселе и вексельном рынке 68 
О мировоззренческой основе мирового финансового кризиса 54 
О налоговом механизме решения социальных проблем 126 
О новых тенденциях в кредитовании малого и среднего бизнеса 99 
Обезценка на положителна репутация, придобита при бизнескомбинация 331 
Обзор конъюнктуры мировых финансовых рынков (июль-декабрь 2008 г.) 69 
Обща оценка на измемненията в структурата на индустрията в България през периода 1989-1993 г. 178 
ОВС страхования жизни в Японии 250 
Олигархов больше нет 392 
Оперативна програма "Околна среда" - структури на управление и финансова рамка 219 
Операционный менеджмент в страховании 245 
Оповестяване на информация за оперативни сегменти (МСФО 8 Оперативни сегменти) 373 
Определяна на справедливата стойност на финансовите инструменти при първоначалното признаване 320 
Определяне на данъчния финансов резултат за 2008 г. 123 
Определяне на рейтинга на кандидатите при подбора им в организациите 404 
Организация и управление на агентска мрежа в застрахователните дружества 240 
Организация создает филиалы: учет в целях налогообложения 129 
Основни методи и модели за прогнозиране на икономически активното население (работната сила) 5 
Основни проблеми пред туристическия бизнес в България 188 
Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год и период 2010 и 2011 годов 101 
Основные стратегии управления кадровым резервом 393 
Особенности контрольно-счетных систем зарубежных стран и опыт их интеграции 301 
Особенности проявления финансового кризиса для рынков производных инструментов 71 
ОСП на ЕС и развитието на българското земеделие в средносрочен план 279 
Осчетоводяване на данъка върху печалбата и отсрочените данъци за 2008 година 349 
Откритие и интерпретация на възможностите за печалба: културата и кирцнерианският предприемач 288 
Относно представянето на активите и пасивите, приходите и разходите и на паричните потоци на брутна и нетна база 332 
Отражение на модела "платен-неплатен труд" върху българското семейство 13 
Отричането на различното поведение - граници и управленска устойчивост 294 
Отсрочени данъци в отчетите за 2008 г. 354 
Отчитане на валутен форуърден договор 368 
Отчитане на договор за управление на имот 348 
Отчитане на завършени и приети строежи в активите на предприятието 346 
Отчитане на неразпределяемите разходи и приходи 326 
Отчитане на разсрочените приходи и разходи при бюджетните предприятия 371 372 
Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие по правилата на СС 31 - отчитане на дялове в смесени предприятия 330 
Отчитане на финансови инструменти - МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване 311 
Оценка на програми в сферата на социалните услуги 213 
Оценка на финансовите инструменти при изготвяне на годишния финансов отчет Обезценка на финансови активи 319 
Оценка распределения налоговой нагрузки по видам налогов 55 
Оценка стоимости импортных товаров 358 
Оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал предприятий 283 
Оценка эффективности труда андеррайтеров и их мотивация 252 
Оценката на нетната реализуема стойност на стоково-материалните запаси 313 
Оценяването на активите на предприятието по справедлива стойност в условияна на финансова криза 108 
Ошибки в расчетах с дебиторами и кредиторами 315 
Пазарът в опит да намери твърда почва 92 
Пазарът диктува цените, но кой и какъв пазар ? 234 
Паритети на покупателната способност в европейските страни 8 
Паричните режими в посткомунистическите страни и дългосрочните перспективи 67 
Пародокси стоимости на рынке капиталов 78 
Педагогическата триада - качество - оценяване - реализация 256 
Пенсионная система России: реформа продолжается 232 
Переоценка нематериальных активов 350 
Периферната регионализация - Ново пространствено развитие по време на криза 156 
Персоналът и неговата роля при изграждане на конкурентни предимства за фирмата 388 
Планирането - важна функци на банковия менджмънт 40 
По въпроса за влиянието на промените в международен счетоводен стандарт 1 "Представяне на финансови отчети" по отношение на измененията и допълненията в други стандарти 333 
Поведенчески мрежи и поведенчески фобии в управленския процес 293 
Поглед към кризата в България 162 
Подходы к управлению синдикационными рисками 77 
Показатели и модели за анализ на финансовото състояние на фирмата 95 
Показателите за рентабилност и някои специфики на проявлението им в аграрния сектор 102 
Покриване и пренасяне на загуби от минали години 347 
Полупазарни земеделски стопанства 275 
Понятие страхового резерва в российской и международной учетной практике 243 
Посткризисная модернизация банковской системы Турции 141 
Построение эффективной системы государственной поддержки экспорта в усровиях мирового финансового кризиса 206 
Постсоветская трудовая миграция 31 
Почвено-климатични условия на лозарски тероар "Оряхово" - шато "Бургозоне" 274 
Право за ползване на данъчен кредит за минали данъчни периоди 113 
Правото на строеж - специфична стока на пазара на недвижими имоти 224 
Предизвикателствата пред националната банкова общност при присъединяване към TARGET 2 413 
Предприятието и неговото управление - съвременни икономически характеристики 304 
Представяне на информацията за паричните потоци във финансовите отчети на предприятието 316 
Представяне на промените в ППЗДДС, в сила от 1 януари 2009 г. 118 
Преодоление информационной асимметрии на банковском рынке 82 
Преотстъпването на корпоративен данък 133 
Преструктуриране и приватизацията на българската промишленост 180 
Преструктуриране на системата за управление на качеството в български индстриални фирми 300 
Преходните разпоредби на СС 16 - Дълготрайни материални активи 357 
Приложение на балансираната система от показатели в управлението на предприемачески университет - аналитичен обзор 290 
Приложение на стандартизиран подход за определяне на капиталовите изисквания за операционен риск (по примера на ОББ АД) 39 
Приложни аспекти на анализа в процеса на одита 385 
Применение концепции экономического капитала при оценке стоимости банка 63 
Принципы эффективного управления капиталом на фондовом рынке 148 
Приоритети на информационното общество за конкурентно предимство на статистическата наука 10 
Приходните разпоредби към НСС и тяхното приложение при годишното счетоводно приключване за 2008 година 135 
Проблеми на капитала в търговското право 225 
Проблеми на комплексното развитие на селските райони и превръщането на малките селища в жизнени структури 269 
Проблеми на подготовката и старта на масовата приватизация в България 171 
Проблеми на продуктовото преструктуриране на индустрията 179 
Проблеми на реализирането на фирмената иновационна стратегия 298 
Проблеми при подоходното облагане на паричните потоци в здравното осигуряване 127 
Проблеми при счетоводното отчитане на привлечения капитал в търговските банки 321 
Проблемы и перспективы развития региональных и муниципальных финансов 62 
Проблемы подготовки андеррайтеров в России 251 
Проблемы совершенствования механизмов осуществления электронных финансовых операций 81 
Промени в данъчното облагане на доходите на физическите лица за 2009 година 117 
Промени в закона за корпоративното подоходно облагане през 2009 година 122 
Промени в ЗКПО и ЗДДФЛ от 1 януари 2009 г. Несъответствия между нашето и европейското право 115 
Промените на ОСП и българското земеделие 278 
Проследимост на храните - нови предизвикателства, нови решения 407 
Пространствена динамика на деградационните процеси в икономическата и социалната сфера на региони в България след средата на 60-те години на ХХ век 160 
Противодействието на данъчните измами и новите предложения за промени в общностното законодателство 136 
Противодействието на данъчните измами и новите предложения за промени в правилата за фактуриране 137 
Процедури при надвнасяне на данъци 228 
Развитие сельской кредитной кооперации через совершенствование механизма саморегулирования 75 
Развитието на българското селско стопанство - поуки и перспктиви 268 
Развитието на промишлеността в условията на глобализация и интензивна промяна - проблеми и тенденции 183 
Разработване на програма за подобряване мотивацията на трудещите се в организацията 26 
Разходи за брак и ликвидация на дълготрайни и краткотрайни активи 318 
Разходи за лични предпазни средства и специално работно облекло 335 
Разходите за зърно ще намалеят, прогнозира ФАО 280 
Расчеты посредством электронных платежных систем: учет и налогообложение 336 
Региональная политика Испании 158 
Режими по вноса 198 
Режими по износа 199 
Ролята на държавата при прехода към пазарна икономика и структурна реформа в промишлеността 177 
Сближаването на страните от Балканите в контекста на регионалната политика на ЕС 159 
Свободно движение на стоки в ЕС и инициативите за стимулиране потреблението на български продукти 189 
Седма рамкова програма на Европейския съюз 220 221 
Селският и аграрният туризъм - важни направления за влияние на ОСП върху социално-икономическото развитие на селски те райони 267 
Сигурна защита срещу финансов риск 238 
Симулационна макропрогноза за производството в селските райони на България, 2007 - 2013 г. 276 
Системата "Bonus-Malus" - начин на употреба 235 
Системите за финансово управление и контрол - състояние, проблеми и ефекти от функционирането им 109 
Системный подход к повышению уровня финансовой грамотности с использованием информационных технологий "экономики знаний" 2 
Ситибанк: Валутният борд в България ще издържи 91 
След кризата... 161 
Сложные вопросы учета основных средств 338 
Совершенствование процедуры подбора персонала на предприятии 395 
Совершенствование регионального механизма взаимодействия реального и банковского секторов экономики 74 
Современные методы повышения эффективности управления предприятиям (Российский опыт) 282 
Современные тенденции создания и развития финансовых супермаркетов 60 
Социален диалог и колективно договаряне 30 
Социално-икономически аспекти на преструктурирането на минната промишленост 182 
Сравнение между стандартите, касаещи изготвянето и представянето на финансовите отчети 328 
Сравнителен анализ на възможностите и бариерите за развитие на селския туризъм в избрани Европейски страни 421 
Статистиката - наука за проектиране, организиране и провеждане на изследвания на масови явления 12 
Стопанска конюнктура - трето тримесечие и деветмесечие на 2008 г. 165 
Стратегически аспекти на икономическото развитие на България до 2020 година 18 
Стратегически маркетингови трансформации на фирмите 192 
Стратегические альтернативы традиционным энергоносителям 265 
Страховая защита имущественных интересов владельцев опасных объектов и прав потерпевших 242 
Страховой полис по телефону 248 
Структури за управление, координация и контрол на работата по ОП "Регионално развитие" 222 
Структуриране на европейското изследователско пространство 1 264 
Структурная модель адаптации персонала к кризисным условиям 402 
Структурни изменения и динамика на производителността в промишлеността в условията на глобализираща се икономика 184 
Счетоводна грешка - корекции и данъчно третиране 312 
Счетоводни и данъчни аспекти на субсидиите получени от земеделските производители, чиито доходи се облагат съгласно изискванията на ЗДДФЛ 352 
Счетоводно, данъчно и осигурително моделиране на социалните разходи 230 
США и эволюция международной финансовой системы 72 
Събиране на вземания - счетоводно и данъчно третиране 329 
Съвременната роля на счетоводството за ефективното функциониране на търговските банки 314 
Съвременни мобилни информационни услуги в туризма 409 
Съвременни подходи за оценяване на пазарния риск в банките 140 
Съвременни форми на търговско кредитиране 190 
Съкращение под упойка 396 
Съставяне, одобряване и публичност на финансовите отчети - отговорности и изисквания 367 
Същност на системата "Bonus-Malus" 236 
Тема I. Обща диагностика на финансовото състояние по данни на счетоводния баланс 90 
Тенденци развития банковского дела в условиях экономической глобализации 80 
Тенденции в развитието на международния туризъм във водещи европейски дестинации 419 
Тенденции и специфика на развитие на пазара на корпоративни облигации в България 106 
Тенденции развития Российского страхования и кризисная ситуация 249 
Тенденции развития страхового рынка в современной России 244 
Тенценции и процеси в отношенията Европейски съюз - България 214 
Теоретические аспекты стратегического планирования и современная практика 295 
Теоретические предпосылки формирования корпоративного контроля в банковских учреждениях 139 
Термините СРТ и СIР - универсални търговски термини 208 
Техническият анализ - една елегатна философия 45 
Типичные ошибки в бухгалтерской отчетности организаций 323 
Традиции и предизвикателства пред обучението в специалност "Туризъм" към Икономически университет Варна 255 
Трансакционни разходи и икономически растеж 169 
Трудовая парадигма: А.Смит против "неоклассики" 23 
Туристическата наука и обучението по туризъм в Р. България в контекста на европейския опит 257 
Управление денежным потоками и их оптимизация в страховой организации 247 
Управление инфляционными процесами: внутренний и внешний аспекты 57 
Управление на доходите от страна на фирмите 41 
Управление на ползите от инвестиции в ИТ 416 
Управление на стойността - нова управленска концепция 296 
Управление на талантите 389 
Управление на човешките ресурси в България една година след присъединяването към ЕС 398 
Управление организацией в условиях кризиса 281 
Управление собственностью на основе бухгалтерского моделирования 363 
Управление стрессами и развитие работоспособности персонала - залог успеха деятельности организаций 400 
Управление финансированием на предприятиях малого бизнеса путем привлечения банковских кредитов в условиях кризиса ликвидности в России 64 
Управленското счетоводство - минало, настояще и бъдеще 344 
Управленското счетоводство - съвременно разбиране за същността и обхвата му 364 
Управленческий учет на сельскохозяйственных предприятиях 365 
Условия за финансиране по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 223 
Учебният план за образователно-квалификационната степен "бакалавър" - предпотавка за качествено обучение 258 
Учет добавочного капитала 359 
Учет и аудит в Швейцарии 324 
Учет содержания и ремонта основных средств, учитываемых на забалансовых счетах бюджетных учреждений 342 
Фактори и механизми на растеж на мрежовите компании 417 
Факторът CCS 263 
Факторы экономического кризиса и базис его преодоления 19 
Фиксирано увеличение 22 
Философия на ефективното инвестиране на капиталовите пазари 147 
Финалът на годишното данъчно приключване и облагане по ЗКПО за 2008 г. 128 
Финансиране на МСП 105 
Финансирование научных исследований и разработок в инновационной экономике: партнерство государства, бизнеса и университетов 61 
Финансово-счетоводен анализ на годишния финансов отчет на предприятието 369 
Финансово-экономические условия повышения эффективности функционирования вертикально интегрированных компаний нефтегазового комплекса 49 
Формиране и промяна на организационната култура в растящите малки и средни предприятия 299 
Формиращите се пазари - особености при определяне цената на собствения капитал 46 
Формы и механизмы вертикального выравнивания в сфере междубюджетных отношений 76 
Функциональные контроль и диагностика финансовой сферы в условиях глобального кризиса 52 
Характерни черти на частните пенсионни системи 231 
Хронология на българския бизнес цикл 168 
Хронология на измерването на потребителската лоялност 193 
Целевой капитал некоммерческих организаций: учет и отчетность 337 
Черешопроизводството в света и у нас 270 
Четирите стопански и обществени цикли - повече от век сериозни научни предизвикателства 20 
Човешки ресурси на предприятията от местната индустрия необходими за съблюдаване на евростандартите за безопасност на храните 401 
Човешкият капитал 399 
Що е екип и как да създадем работещ проектен екип? 307 
"Фундаментално" прогнозиране на валутните курсове 43 
ERP системите - перфектната инвестиция по време на рецесия 415 
Simple is good 143 
Экономика России: сущность и видимость 166 
Экономические идеи Корана и практика современного ислама 153 
Элементы робастного управления в банковской сфере Армении 142 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов данък 117 130 
авансови вноски 125 
авансово облагане 125 130 
автоматизация на процесите 414 
автомобилен транспорт 262 
автомобилна застраховка 234 235 236 
автомобилна злополука 235 236 
автомобилно застраховане 234 235 236 
автотранспортни застраховки 235 236 
агентска мрежа 240 
аграрен сектор 102 
аграрен туризъм 267 
аграрна икономика 175 
аграрна политика 275 278 
аграрна политика на ЕС 278 
аграрна реформа 268 
аграрно производство 268 
агробизнес 271 
агроклиматични показатели 274 
Адам Смит 23 
адаптация на персонала 402 
адекватност на капитала 39 
административен контрол 227 
административни процеси 294 
Азербейджан 48 
азиатски икономики 155 
азиатски регион 155 
азиатско чудо 155 
активи 104 378 
активи и пасиви 331 332 354 
активи на предприятието 377 
активи по отсрочени данъци 349 354 
актюерски разчети 239 
актюерство 237 239 
акцизи 58 
акции 84 94 149 172 327 
акционерен капитал 84 
алгоритъм за управление 363 
алтернативен данък 116 
алтернативни източници 265 
американски бизнес 196 
амортизационна база 377 
амортизационна квота 377 
амортизационна стойност 377 
амортизационна сума 360 
амортизационни методи 377 378 
амортизационни норми 377 
амортизационни отчисления 378 
амортизация 355 360 377 378 
амортизация на ДМА 360 
амортизация на нематериални активи 355 
амортизируеми активи 357 378 
анализ 98 290 385 
анализ и одит 385 
анализ на кредитоспособността 98 
анализ на приходите 364 
анализ на промишлеността 184 
анализ на разходите 364 
анализ на риска 63 
анализ на стопанската дейност 90 
анализ на финансовите отчети 310 
анализ на финансовия риск 104 
анализ на финансовото състояние 90 95 
анализи 169 
аналитични процедури 387 
Ангола 152 
андеррайтер 251 
антикризисни мерки 19 54 65 72 87 
антикризисни модели 65 
антикризисно управление 52 87 103 
аренден договор 343 
арендни основни средства 343 
Армения 142 
асиметрия 82 
аутплейсмънт 396 
Африка 152 
Базел ІІ 142 
базелски стандарти 142 
бакалавър 258 
баланс на банковата система 366 
балансирана карта 303 
балансирани карти 290 
балансирани оценъчни карти 290 
балансова стойност 319 325 331 357 
Балканите и ЕС 159 
Балкански регион 159 
балкански страни 159 
балтийски държави 67 
банка за развитие 99 
банки 139 140 172 321 366 
банки в САЩ 69 
банки на Русия 82 101 
банков капитал 63 142 
банков кредит 98 
банков мениджмънт 40 
банков надзор 101 142 
банков пазар 82 
банков риск 39 138 140 
банков риск-мениджмънт 138 
банков сектор на Русия 138 
банкова система 39 80 141 
банкова система в България 366 
банкова система в Русия 70 
банкова система на Русия 138 
банкова сфера 142 
банкови продукти 82 
банкови рискове 142 
банкови услуги 60 81 82 
банково дело 74 80 140 142 366 
банково дело в Англия 80 
банково дело в България 366 
банково дело в Русия 74 80 
банково счетоводство 321 366 
банково-кредитна система 101 
банкрут 87 88 89 107 
банкрут на предприятието 107 
БВП 6 8 91 93 145 146 158 163 164 165 167 168 244 
БВП в България 21 91 
БВП на САЩ 200 
БВП на страните от ЕС 159 
бедни страни 31 
бедно население 31 
бедност 6 
безопасни храни 401 
безработица 164 
безработица в България 164 
Бенгал 286 
бенефициент 219 
бенчмаркинг 298 
бивши социалистически страни 67 
бивши съветски републики 31 
бизнес 61 
бизнес мрежа 417 
бизнес цикъл 168 
бизнескомбинации 331 
биогорива 151 
биологични активи 102 362 
БИСЕРА 410 413 
бонова приватизация 171 
борсов индекс 92 
борсов пазар 71 
брак 318 
брачни отношения 7 
брачност 7 
брутен вътрешен продукт 168 
брутен доход 29 
брутна база 332 
брутна добавена стойност 21 
БФБ 92 149 
България 6 162 165 398 
България в Европейския съюз 27 
България и Европейски съюз 214 
България и ЕС 18 38 214 268 
българска икономика 18 170 223 
българска индустрия 163 300 
българска промишленост 176 178 180 
българска реклама 405 
български бизнес 34 212 
български бизнес цикъл 168 
български износ на текстил 173 
български индустриален сектор 300 
български капиталов пазар 149 
български пазар 189 194 
български потребители 194 
български предприятия 185 
български преход 214 
български продукти 189 
български туризъм 186 188 
български търговски дружества 353 
български фирми 411 
българско възраждане 353 
българско земеделие 271 275 278 
българско селско стопанство 268 
бюджет 96 110 111 112 
бюджет на Русия 76 
бюджетен процес 40 
бюджетен федерализъм 76 
бюджетиране 96 345 381 
бюджетна политика 62 
бюджетна политика на Русия 62 
бюджетна система 381 
бюджетни отношения 76 
бюджетни предприятия 114 116 371 372 
бюджетни системи 76 
бюджетни учреждения 342 
бюджетно счетоводство 343 370 371 372 
бюджетно управление 76 
валутен борд 83 91 93 
валутен борд в България 83 91 162 
валутен курс 93 
валутен курс и паричен пазар 69 
валутен пазар 43 
валутен режим 22 
валутен съюз 69 
валутен форуърд 368 
валутни курсове 22 43 
валутни нарушения 205 
валутно-финансова криза 71 
валутнокурсова политика 101 
Вебер, Макс 285 
Великобритания 53 
вертикална интеграция 49 
вертикално бюджетно изравняване 76 
вещно право 224 
взаимни фондове 149 
взаимоотношения между работещи 294 
вземания 329 
видове анализ 382 
видове бюджети 96 
видове данъци 55 
винопроизводство 174 197 201 
висше икономическо образование 255 
висше образование 253 255 256 257 258 259 260 261 
висше образование по туризъм 260 
висши учебни заведения 290 
внос 198 201 204 
внос на стоки 358 
волатилност 148 
вредни емисии 262 263 272 
вредни парникови газове 272 
временни разлики 354 
вторичен анализ 382 
въглеродни пазари 263 
възвращаемост на инвестициите 394 
възвръщаемост на капитала 100 
възнаграждение на труда 28 
възобновяеми източници 265 
възпроизводство 166 
възпроизводство на населението 7 
възрожденски дейци 353 
възстановяване на загуби 319 
възстановяване на платен ДДС 131 
външен одит 386 
външен одитор 380 
външна тъговия на США 200 
външна търговия 165 198 201 
външни пазари 156 
вътрешен маркетинг 388 
вътрешен одит 149 386 
вътрешен одитор 380 382 
вътрешен финансов контрол 380 
вътрешна мотивация 32 
вътрешна търговия 165 197 
вътрешно ценообразуване 314 
вятърни централи 265 
газов отрасъл 49 
география на туризма 257 
геоикономическо развитие 156 
геотермална енергия 265 
глобализационни процеси 157 209 211 
глобализация 81 157 183 184 211 
глобализация в икономиката 184 
глобализация във финансовата сфера 52 
глобализирана икономика 209 
глобална икономика 157 211 411 
глобална инфлация 57 
глобална конкурентоспособност 166 210 
глобална финансова система 54 
глобални пазари 209 
годишен счетоводен отчет 323 356 
годишен финансов отчет 133 319 367 375 376 
годишна инвентаризация 361 
годишно данъчно облагане 128 
годишно данъчно приключване 128 
годишно счетоводно приключване 134 135 361 367 370 376 
годишно счетоводно приключване 2008 г. 134 
годишно финансово приключване 133 
горива 262 
гражданска култура 17 
гражданска отговорност 242 
гражданско общество 17 
гражданско общество в България 17 
граници 294 
грешки в счетоводството 315 323 
ГФО 375 
данък върху дохода 120 
данък върху доходите на физическите лица 120 129 
данък върху печалбата 349 
данък добавена стойност 118 131 
данък печалба 129 
данъци 113 114 116 120 121 124 137 
данъци от печалба 349 
данъците в Русия 58 
данъчен кредит 113 132 
данъчен механизъм 126 
данъчен отчет 338 
данъчен период 113 119 
данъчен риск 121 
данъчен финансов резултат 123 
данъчна загуба 347 
данъчна измама 136 
данъчна основа 114 116 
данъчна печалба 36 
данъчна политика 55 
данъчна политика на Русия 55 58 121 
данъчна разлика 123 
данъчна система 126 
данъчна ставка 114 126 
данъчна тежест 55 132 
данъчни аспекти 313 352 
данъчни измами 137 
данъчни облекчения 120 127 
данъчни облекчения за дарения 120 
данъчни престъпления 132 
данъчни приходи 110 111 112 132 
данъчни промени 120 
данъчни разлики 124 
данъчни цели 124 
данъчно задължени лица 117 
данъчно законодателство 115 118 122 136 
данъчно облагане 113 116 117 120 121 125 126 127 128 129 130 131 325 336 
данъчно облагане 2009 117 122 
данъчно облагане в Русия 129 
данъчно право 113 
данъчно признаване 123 
данъчно счетоводство 349 
данъчно третиране 115 119 123 230 312 317 329 
движение на стоки 189 
движение на човешките ресурси 27 
двойно счетоводство 344 
ДДС 119 123 129 131 132 370 
ДДС 2009 118 
ДДС в ЕС 132 
ДДС измама 137 
ДДС престъпления 132 
ДДС системата в ЕС 137 
ДДС фактури 137 
дебитор 315 
дебиторска задлъжнялост 103 
деградация на системата 160 
дейност на предприятието 356 
делова репутация 325 
демография на България 160 
демографска криза 18 
демографска статистика 7 
демографска характеристика 160 
демографски анализ 13 
демографски процеси 6 31 
демографски събития 7 
демографски фактори 5 
деривативи 71 368 
дестинации 419 
дефицит на работна сила 31 
дефицит по текущата сметка 91 93 
дефлация 69 
диагностика на финансовата устойчивост 52 
диагностициране 88 
диаграми на цените 45 
дилър 45 
дилъров пазар 45 
динамика на инфлацията 143 
динамика на капитала 90 
динамика на населението 160 
директен маркетинг 418 
дисконт 403 
дисконтиране 403 
дискриминация 17 
дистанционни продажби 208 
ДМА 316 335 339 346 357 360 374 
добавена стойност 42 296 
добавена стойност на човек 42 
добивна индустрия 152 182 
доброволноосигурителен пазар 38 
Договаряне работна заплата 33 
догонващо икономическо развитие 18 
доклад 13 14 26 27 28 30 170 171 176 177 178 179 180 181 182 186 187 188 189 192 212 299 300 388 397 419 
докторанти 261 
домашен труд 13 
домашно насилие 15 16 
допълнителен капитал 359 
доставка 208 
доход на акция 327 
доходи 14 
доходи на населението 14 
доходи на физически лица 117 125 
доходи от стопанска дейност 120 125 130 
доходност 59 68 95 
доходност на акциите 66 
дребен бизнес 297 
дружествен капитал 37 225 
дуалистична концепция 139 
дълготрайни материални активи 357 360 
дърво на целите 388 
държава 61 210 
държавен финансов контрол 301 
държавна собственост 177 
държавни предприятия 172 177 
държавно регулиране 200 
е-бизнес 418 
е-маркетинг 418 
евроинтеграция 27 175 186 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 268 
евроинтеграция на България 212 214 
Европа 225 297 
Европейска общност 297 
европейска социална политика 4 
европейски бизнес 297 
европейски изисквания 27 
европейски икономики 8 
Европейски интеграционен модел 157 211 
европейски комитети 38 
европейски опит 257 
европейски програми 220 221 
европейски проекти 305 
европейски социален модел 4 
европейски стандарти 401 
европейски страни 8 
Европейски съюз 212 214 
Европейски съюз и България 214 
европейски туризъм 186 421 
европейски фондове 157 211 215 216 217 219 222 223 
европейско данъчно право 115 
европейско законодателство 38 
Европейско изследователско пространство 1 264 
европейско пространство 106 
европейско управление 156 
европейско финансиране 220 221 
Евростат 8 12 
евротуризъм 186 
еврофинансиране 268 
Египет 172 
египетска приватизация 172 
Единна европейска платежна зона 413 
единна платежна система 413 
ЕИП 11 
екзогенни показатели 169 
екипна дейност 307 
екипна ефективност 307 
екологическа безопасност 265 
екологични проблеми 262 272 
екологични разходи 334 
екология 263 
екостандарти 262 
експорт 206 
експортно застраховане 206 238 
електроенергия 266 
електронен бизнес 408 
електронен маркетинг 418 
електронен пазар 418 
електронна мрежа 394 
електронна отчетност 336 
електронна платежна система 336 
електронна търговия 241 418 
електронни пари 336 
електронни услуги 81 
електронни финансови операции 81 
електронни финансови услуги 81 
електронно обучение 254 394 
електронно фактуриране 137 
енергетика 266 
енергетика на България 266 
енергиен пазар 266 
енергиен пазар в Югоизточна Европа 266 
енергиини ресурси 265 
енергийна стратегия 266 
енергийни разходи 406 
енергоносител 265 
енергоресурси 265 
енергоснабдяване 265 
ЕО 8 
ЕПС 8 
ЕС 1 8 27 33 158 159 212 218 220 221 264 276 279 
етнически групи 289 291 
етническо посредническо предприемачество 289 291 
ефективно управление 148 282 
ефективност 314 
ефективност на обучението 394 
ЕЦБ 137 
животновъдство 279 
жизнен стандарт в България 21 
жизнено равнище 14 
жизнено равнище на населението 14 
загуби от минали години 347 
загуби от обезценки 319 
задбалансова отчетност 342 
задграничен опит 96 
заеми 119 
заетост и безработица 6 
Закон за защита на конкуренцията 2003 248 
Закон за обществените поръчки 227 
Закон за счетоводството 379 
закон на Оукън 164 
законите на логистиката 195 
законодателство 38 
заплащане на труда 29 
застраховане 206 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 251 252 
застраховане в Русия 243 244 249 251 
застраховане в Япония 250 
застраховане на кредити 238 
застраховане по интернет 248 
застрахователен агент 240 
застрахователен договор 243 
застрахователен мениджмънт 251 
застрахователен пазар 38 249 
застрахователен продукт 238 241 250 252 
застрахователен резерв 243 
застрахователен риск 234 235 236 239 242 249 
застрахователна дейност 251 
застрахователна защита 238 242 
застрахователна математика 237 
застрахователна полица 248 250 
застрахователна премия 235 236 244 245 
застрахователни дружества 240 
застрахователни компании 247 251 
застрахователни премии 239 
застрахователни тарифи 239 241 
застрахователни услуги 60 
застрахователни услуги чрез Интернет 241 
застрахователно дело 235 236 239 
застрахователно право 242 
застрахователно счетоводство 243 
застраховка 208 238 
застраховка "Гражданска отговорност" 234 242 
застраховка живот 244 250 
застраховка на търговски риск 238 
защита 238 
защита на база данни 414 
защита на потребителя 407 
ЗДДС 113 118 119 124 317 
ЗДДФЛ 120 125 130 
ЗДДФЛ 2009 120 
здравеопазване 233 
здравна реформа 233 
здравно осигуряване 127 233 
здравно осигуряване в Словакия 233 
здравноосигурителна вноска 127 
здравноосигурителна система 127 
здравноосигурителни дружества 233 
земеделие 272 273 279 280 
земеделието в България 271 
земеделска политика 279 
земеделска продукция 276 
земеделски производители 352 
земеделски стопанства 275 
земеделски стопанства в България 268 
ЗКПО 115 123 124 128 317 326 
знание 303 
ЗОП 227 
ЗППЦК 225 
зърнопроизводство 280 
идеи 11 
избор на професия 260 
извънборсов пазар 71 
изменения в данъчните закони 117 
измерване 193 
измерване на риска 140 147 
износ 198 201 204 270 
износ на земеделски продукти 270 
изпиране на пари 136 
изследователска дейност 220 221 
изследователска рамкова програма 1 
Източна Азия 155 
Източноазиатски страни 291 
изхранване на населението 151 
икономии 195 
икономика 154 156 161 184 
икономика и политика 154 
икономика на Азербайджан 48 
икономика на Ангола 152 
икономика на България 18 161 162 163 164 165 
икономика на знанието 2 261 
икономика на знанията 2 
икономика на индустрията 163 
икономика на отраслите 174 
икономика на предприятието 185 
икономика на промишлеността 183 
икономика на Русия 58 74 101 138 154 166 167 
икономика на труда 24 25 29 
икономика на туризма 186 187 188 257 419 
икономика на Украйна 154 
икономикс 23 
икономическа активност 5 168 
икономическа глобализация 80 209 
икономическа добавена стойност 37 59 
икономическа ефективност 95 
икономическа интеграция 157 211 
икономическа криза 19 20 92 156 161 173 
икономическа криза в Русия 19 138 
икономическа наука 20 
икономическа печалба 59 
икономическа политика 153 166 209 
икономическа политика на България 18 
икономическа теория 23 195 
икономически аспекти 207 
икономически дейности 35 399 
икономически идеи 153 
икономически индикатори 168 
икономически категории 32 
икономически модели 59 
икономически растеж 164 165 168 169 417 
икономически растеж на България 164 
икономически ръст 83 101 166 
икономически стратегии 154 
икономически теории 22 
Икономически университет - Варна 255 
икономически условия 14 
икономически фактори 5 
икономически цикли 67 
икономическо моделиране 302 
икономическо образование 2 
икономическо развитие 3 20 155 163 167 221 279 
икономическо развитие на азиатските страни 155 
икономическо развитие на България 18 163 
икономическо сътрудничество 53 154 
икономия 406 
импорт 358 
импортна стока 358 
имуществен данък 129 
имуществени вреди 242 
имущество 338 
инвентаризационен опис 36 
инвентаризация 36 339 361 
инвестиран капитал 37 59 
инвестиране на капитала 147 
инвестиции 68 69 132 145 147 
инвестиции в акции 172 
инвестиции в Африка 152 
инвестиции в информационни технологии 416 
инвестиции в ИТР 1 
инвестиции в обучението на персонала 394 
инвестиции в Русия 146 
инвестиции в селското стопанство 277 
инвестиции в човешки капитал 403 
инвестиционен риск 147 
инвестиционни имоти 351 
инвестиционни решения 147 
индекс на развитие 183 
индекс на цените 8 
индекс на човешката бедност 6 
индекс на човешко развитие 6 
индивидуално потребление 8 
Индия 286 
индустиална политика 179 
индустриализация 155 285 
индустриални клъстери 34 
индустрия 163 178 
индустрията в България 163 176 177 178 179 180 
инженеринг 298 
иновативна дейност 11 213 
иновации 11 166 
иновации в предприятията 185 
иновации в управлението 391 
иновации във финансите 290 
иновациите в българската икономика 185 
иновационен потенциал 185 
иновационен процес 185 
иновационна активност 185 
иновационна икономика 61 166 
иновационна политика 185 298 
иновационна система 185 
иновационна система на Русия 2 
иновационна стратегия 11 298 
иновационни модели 391 
иновационни процеси 194 
инструменти на паричната политика 101 
инструменти на финансовата политика 69 
интеграционни процеси 157 211 
интегриране на индивиди 390 
интегрирани компании 49 
интелектуален капитал 283 
интерес 32 
Интернет 248 254 411 417 
интернет застраховане 241 
интернет икономика 408 
интернет образование 254 
Интернет технологии 408 
интернет-технологии 411 
инфлационна прогноза 143 
инфлационни процеси 144 
инфлационни равнища 143 
инфлация 57 101 138 143 144 159 
инфлация 2007-2008 144 
инфлация в България 143 144 
инфлация в Русия 57 138 
инфлация и безработица в ЕС 159 
инфлация-безработица 159 
информационна асиметрия 82 
информационна система 415 
информационна среда 254 
информационни потоци 417 
информационни технологии 194 409 410 411 412 413 414 415 416 417 
информационни технологии в банките 410 413 
информационни технологии в бизнеса 408 415 
информационни технологии в икономиката 2 411 
информационни технологии в образованието 254 
информационни технологии в туризма 409 
информационни технологии във финансите 412 414 
информационни услуги 194 409 
информационно обслужване 408 416 
информационно общество 10 
информационно пространство 10 
информираност 82 
ипотечен пазар 73 
ипотечни банки 73 
ипотечни кредити 65 
ипотечно кредитиране 65 73 
ислям 153 
ислямска икономика 153 
Испания 158 
история на банковото дело 80 
история на предприемачеството 286 287 
история на счетоводството 322 344 353 
история на търговските дружества 353 
история на факторинга 53 
ИТ 409 410 411 412 413 414 415 416 
ИТ бюджет 412 
ИТ инвестиции 412 416 
ИТ проекти 416 
ИТ сигурност 412 414 
ИТ услуги 241 409 416 
кадри 393 
кадрова политика 306 
кадрови потенциал 391 
кадрови резерв 393 
кадрово планиране 395 
калкулиране по дейности 314 
кандидатстване за работа 404 
капитал 225 
капитал на кооперацията 225 
капитализация 47 
капитализъм 150 
капитални вложения 343 
капиталов пазар 38 66 78 92 100 106 
капиталов пазар в България 100 106 
капиталова структура 46 94 
капиталова структура на фирмата 46 94 95 
капиталови активи 46 147 
капиталови инвестиции 185 
капиталови пазари 78 147 
кариерно развитие 261 
католицизъм 3 
качество 181 
качество на живот 14 
качество на образованието 253 256 
качество на обучението 258 
квалификация 240 
квалификация на персонала 394 
квалифицирани кадри 31 
кендълстикс-диаграми 45 
Киотски протокол 209 
Кирцнър 288 
китайска икономика 291 
клиентите като капитал 42 
климат 273 274 
климатични изменения 272 273 
клъстери 34 35 
клъстерите в България 34 
клъстерни модели 35 
клъстерни обединения 34 
клъстерни структури в България 34 
клъстъри 35 
ключови рискови индикатори 39 
когнитивен компонент 402 
Коефициент 100 
коефициент "цена-доход" 100 
коефициент на възвращаемост 104 
коефициент на задлъжнялост 382 
коефициент на ликвидност 382 
коефициент на приложение 382 
коефициент на рентабилност 382 
коефициентни методи 100 
колективен трудов договор 30 
колективно договаряне 30 
Комисия за финансов надзор 149 
компании 100 
компенсационна програма 172 
компютърни технологии 408 
компютърно обучение 394 
комуникационни технологии 408 
комуникиране в управлението 392 
конкурентно разузнаване 284 
конкурентноспособни предприятия 210 
конкурентноспособност 181 184 210 298 
конкурентоспособност 34 166 167 175 183 398 
конкурентоспособност на руската икономика 145 167 
конкурентоспособност на стоките 181 
конкурентоспособност на фирмата 181 
конкуренция 288 
коносамент 208 
консолидиран бюджет 110 111 112 
консолидиран финансов отчет 134 308 340 376 
консолидирана фискална програма 110 111 112 
консултанти 396 
консултантска дейност 275 
консултантски услуги 396 
контролинг 391 
контролинг-система 301 
контролни системи 301 
контролно-счетоводни органи 301 
конференция 13 14 26 27 28 30 170 171 176 177 178 179 180 181 182 186 187 188 189 192 212 299 300 388 397 419 
кооперативи 287 
кооперативна система 75 
кооперации 75 124 
коопериране 34 
Коран 153 
корективни сметки 41 
корпоративен данък 128 133 228 
корпоративен контрол 139 
корпоративен сектор 210 
корпоративна стратегия 290 
корпоративни облигации 106 
корпоративни финанси 106 107 
корпоративно подоходно облагане 122 
корпоративно управление 139 
корпоративно управление на банките 139 
косвени данъци 110 111 112 
краткосрочен кредит 190 
краткотрайни активи 318 
краткотрайни биологични активи 362 
кредитен кооператив 75 
кредитен рейтинг 98 103 
кредитен риск 63 75 77 
кредитен риск мениджмънт 44 
кредитен спред 44 
кредити 68 99 105 
кредитиране 84 85 99 
кредитиране на малкия бизнес 56 99 
кредитиране на МСП 99 
кредитна кооперация 75 
кредитна политика 103 
кредитна система в Русия 65 
кредитни деривати 44 
кредитно-финансова дейност 141 
кредитори 315 336 
кредитоспособност 56 98 
кредитоспособност на предприятието 56 
криза 151 162 281 
криза на ликвидност 64 73 
кризи 156 
кризисна икономика 88 402 
кризисни ситуации 402 
кризисно управление 87 
кризисология 52 
критерии за подбор 404 
критиката на Кирцнер 288 
култура и предприемачество 297 
култура на предприемачеството 3 285 286 287 288 289 291 297 
купувач 208 
Латинска Америка 3 
лека промишленост 173 
либерализъм 150 
лизинг 190 229 
лизингов договор 229 
лизингов кредит 229 
лизингови дружества 229 
лизингови услуги 229 
лизингодател 229 
лизингополучател 229 
ликвидация 318 375 
ликвидация на ДМА 318 
ликвидност 68 73 95 369 
линейна амортизация 377 
Лисабонска стратегия 11 264 
Лисабонска стратегия на ЕС 11 
лихвен риск 140 
лихви 119 
лихви по ЗКПО 119 
лично застраховане 237 
логика на поведение 294 
логистика 174 195 196 
логистична верига 174 
лозаро-винарски район 274 
лозарски район 274 
лозарски тероар 274 
лозарство 274 
локализационна икономика 35 
локализация 35 
магистърски проект 290 
Макдоналдс 196 
макроикономика на България 21 
макроикономическа прогноза 101 
макроикономически модели 43 
макроикономически показатели 21 
макроикономически потенциал на България 21 
малки и средни предприятия 28 35 105 299 374 
малки и средни предприятия в ЕС 297 
малък бизнес 297 
малък бизнес в Западна Европа 297 
малък бизнес в Русия 56 64 
малък и среден бизнес 64 
маркетинг 193 
маркетинг на бизнеса 418 
маркетингов микс 418 
маркетингови инструменти 194 
маркетингови модели 192 
маркетингови проучвания 194 
маркетингови стратегии 192 
маркетингови трансформации 192 
маркетингово изследване 193 
масова приватизация 171 
масова приватизация в България 171 
математически методи 403 
математически методи в икономиката 403 
математически модели 41 78 
материални активи 36 
материални запаси 339 
МВФ 85 162 209 
медицинско застраховане 244 
междубиблиотечни отношения 76 
междуличности отношения 293 
международен валутен фонд 85 
международен одитинг 383 
международен одиторски стандарт 383 
международен пазар на труда 207 
международен туризъм 9 419 420 
международна икономика 157 211 
международна конкурентоспособност 210 
международна научно-практическа конференция 13 14 26 27 30 170 186 187 188 189 212 388 419 
международна трудова миграция 207 
международна търговия 189 204 
международна финансова система 72 
международни банки 69 
международни икономически отношения 206 207 
международни компании 303 
международни превози 202 
международни стандарти 185 
Международни счетоводни стандарти 320 328 
международни финанси 67 
междуфирмени задължения 119 
мениджмънт 284 294 
мениджмънт и лидерство 284 
мениджмънт на предприятието 281 304 
мениджмънт на човешките ресурси 397 403 
мениджър 292 390 
мениджърска етика 390 
менителница 79 191 
месна индустрия 401 
месодобивна индустрия 401 
метод ABC 314 
методи за амортизация 360 
методи за прогнозиране 5 
методи за управление 282 
методи на оценка 100 403 
методика на одита 381 
методологически подход 12 
миграция на работна сила 31 
микроклъстери 35 
минимален доход 4 
минна промишленост 182 
митническа дейност 202 
митническа документация 202 203 
Митническа конвенция 202 
митническа политика 202 203 204 205 
митнически контрол 198 203 205 
митнически нарушения 205 
митнически режим 199 203 
митнически режим на износа 199 
млекопреработвателен сектор 175 
млечна промишленост 175 
мобилен бизнес 409 
мобилен телефон 194 
мобилни услуги 194 409 
модел на Марковиц 147 
модел САРМ 46 
модели 66 
модели за анализ 95 
модели за оценка 46 47 
модернизация 141 
монистична концепция 139 
монополизъм 162 
морска търговия 208 
морски превоз 208 
МОС 383 
МОС 800 383 
мотивационна програма 26 
мотивационни стратегии 388 
мотивация 26 298 
мотивация за работа 388 
мотивация за работата 26 
мотивация за труд 26 32 
мотивация на персонала 26 292 401 
мотивация на труда 32 
мрежи 417 
мрежова икономика 417 
мрежови структури 417 
мрежово общество 417 
МСП 28 35 56 64 105 299 
МСП в България 28 35 299 
МСС 328 333 379 
МСС 1 333 
МСС 12 354 
МСС 33 327 
МСС 37 108 
МСС 39 311 
МСС39 320 
МСФО 333 379 
МСФО 7 108 
МСФО 8 373 
муниципални финанси 62 
надвнесени данъци 131 228 
наказателно право 226 
наказателноправна закрила 226 
НАП 131 132 
население 6 
насилие 15 16 
наука 261 
наука за туризма 257 
научен потенциал 261 
научна конференция 28 171 176 177 178 179 180 181 182 192 299 300 397 
научно-изследователска дейност 220 221 
научно-практическа конференция 13 14 26 27 30 170 186 187 188 189 212 388 419 
национални валути 8 
начисление 41 
начисляване на ДДС 348 
небанков финансов надзор 38 
недвижима собственост 224 
недвижими имоти 224 
нелихвени разходи 110 111 112 
нематериални активи 350 374 
неокласицизъм 23 
неокласическа икономическа теория 23 
неопределеност 142 
неплатен труд 13 
непризнати разходи 123 
неразпределяеми приходи 326 
неразпределяеми разходи 326 
несъстоятелност 88 135 
несъстоятелност на предприятието 375 
нетна база 332 
нетна печалба 327 
нетни печалби и загуби 312 
нетърговски организации 337 
нефтеногазов бюджет 49 
нефтеногазови доходи 49 
нефтодобив 58 152 
нефтодобивна промишленост 49 58 
нововъведения 11 
нормативна уредба 344 
НСИ 168 261 
НСС 13 309 
НСС 29 309 
НСС 36 331 
ОББ 39 
обезценка на активи 331 341 
обезценка на финансови активи 319 
обем на продажбите 45 
облагаеми доходи 132 
облагане на бюджетните предприятия 116 
облагане на доходи 125 130 
облагане на приходи 116 
облагане с ДДС 131 
облагане с корпоративен данък 128 
облигации 106 
облигационен капитал 94 
обработка на почвата 272 
образование в Русия 2 
образователен процес 256 
обратен лизинг 229 
обращаемост на активите 360 
обръщаемост на активите 369 
обучение 254 
обучение на персонал 259 398 
обучение на предприемачи 286 
обучение на студенти 253 258 259 260 
обучение по застраховане 240 
обучение по туризъм 255 257 258 260 
Обща селскостопанска политика 277 278 279 
обществени поръчки 227 
обществени финанси 62 
общество 3 
общо застраховане 237 
овощарски култури 270 
овощарство 270 
одит 324 380 381 384 385 386 387 
одит и счетоводство 324 387 
одит на бюджета 381 
одит на финансовите отчети 385 
одитиране 380 
одитна дейност 384 
одитни комитети 386 
одитор 383 
одиторска дейност 380 
одиторска организация 380 381 
одиторска отговорност 386 
одиторска работа 382 383 
одиторски ангажимент 383 
одиторски доклад 383 
одиторски задължения 380 382 
одиторски контрол 381 384 385 386 387 
одиторско обучение 380 
озонов пласт 262 
околна среда 262 273 
онлайн бизнес 408 
онлайн обучение 394 
ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 223 
опазване на околната среда 263 334 
ОПЕК 152 
оперативна печалба 59 
оперативна програма "Административен капацитет" 215 
оперативна програма "Околна среда" 219 
оперативни програми 213 215 216 217 218 219 222 223 
оперативни сегменти 373 
оперативно планиране 40 
операционен контрол 39 
операционен мениджмънт 245 
операционен риск 39 63 
оповестяване на информацията 373 
оповестяване на свързани лица 317 
ОПР 294 
опцион 71 
опционен контракт 71 
организации 394 
организационна култура 299 
организационни решения 392 
организационно преструктуриране 177 
организация на застраховането 245 
организация на контрола 139 
организация на промишлеността 179 
организация на труда 24 25 
осигурителни правоотношения 226 
основен доход на акция 327 
основен капитал 145 146 
основни средства 338 342 343 
ОСП 267 273 278 
ОСП на ЕС 278 
осчетоводяване 349 
открити контракти 45 
отложено плащане 199 
отпадъчни технологии 406 
отрасли на производството 178 
отсрочени данъци 349 354 
отчет за паричните потоци 375 
отчет за приходи и разходи 349 375 
отчетна политика 355 358 
отчитане на активи 354 
отчитане на амортизации 378 
отчитане на амортизациите 377 
отчитане на бизнес комбинации 135 
отчитане на ДМА 135 
отчитане на договорите 348 
отчитане на допълнителния капитал 359 
отчитане на инвестиции 341 
отчитане на пасиви 354 
отчитане на приходите и разходите 348 371 372 
отчитане на провизии 334 
отчитане на разходи 334 348 
отчитане на сделки 330 
отчитане на строителна дейност 361 
отчитане на финансови инструменти 311 
отчитане при ликвидация 135 
оценка 89 
оценка на банките 63 
оценка на бизнеса 47 63 
оценка на ДМА 357 
оценка на ефективността 37 
оценка на капитала 46 63 
оценка на капиталовите активи 46 
оценка на конкурентоспособността 167 
оценка на проекти 213 305 
оценка на риска 39 104 107 140 239 
оценка на стойността 358 
оценка на човешкия капитал 399 403 
оценяване 256 
оценяване на активи 311 355 
оценяване на персонала 404 
пазар 189 
пазар на акции 45 
пазар на златото 69 
пазар на корпоративни облигации 106 
пазар на недвижими имоти 224 
пазар на облигации 106 
пазар на технологии 408 
пазар на труда 25 27 207 399 
пазар на труда в България 399 
пазар на ценни книги 68 
пазар на ценни книжа 78 
пазарен риск 63 140 
пазарна дисциплина 142 
пазарна дифузия 194 
пазарна добавена стойност 37 
пазарна икономика 169 170 
пазарна икономика в България 177 
пазарна икономика в Русия 166 
пазарна капитализация 92 
пазарна конюнктура 190 
пазарни субекти 79 191 
пазарно разпределение 170 
пазарно стопанство 170 
пазарноикономическа среда 170 
пазарнотрансформиращи се икономики 170 
парадигма 23 
парадокси 78 
пари 70 
пари и финанси 54 
паритет на покупателната способност 8 43 
паритетни условия 43 
паричен ресурс 314 
парична маса 57 
парична политика 57 67 
парична система 68 
парични потоци 127 296 316 332 
парични режими 67 
парични системи 67 
парични средства 68 339 
парично-кредитна политика 69 70 101 138 
парников ефект 262 
парникови газове 272 
пасиви по отсрочени данъци 349 354 
педагогика 253 
педагогическа наука 256 
педагогическа реализация 256 
педагогически кадри 253 
педагогическо образование 253 
пенсии 232 
пенсионна възраст 232 
пенсионна реформа 232 
пенсионна реформа в Русия 232 
пенсионна система 231 232 
пенсионна система в Русия 232 
пенсионна схема 231 
пенсионно осигуряване 231 232 
периферни райони 156 
персонал 395 398 400 
печалба 94 102 
печалба на предприятието 304 
планиране 295 
планиране и контрол 364 
планиране и прогнозиране 295 
планиране на персонал 397 
платежен баланс 43 101 
платежна система 101 
платежни операции 81 
платежни системи 81 410 413 
платен труд 13 
плодове 270 
плосък данък 126 
плюралистична концепция 139 
поведение 294 
поведение на личността 293 
поведение на мениджърите 41 
поведение на персонала 26 
поведенческа мрежа 293 
поведенчески аспект 66 
поведенчески техники 193 
поведенчески фобии 293 
подбор на кадри 395 404 
подбор на персонал 398 
подготовка на учители 253 
подем 168 
подобряване на образование 259 
подоходно облагане 122 127 
подпомагане на земеделски производители 275 
поземлена реформа 268 
показател 102 
показатели за ефективност 95 
показатели за рентабилност 102 
покриване на загуби 347 
покупателна способност 8 145 
политика на ЕС 159 214 
политикономия 23 
политическа икономия 23 
полица 68 
полици 79 191 
положителна репутация 331 
полупазарни стопанства 275 
Полша 67 
портфейлни инвестиции 147 
портфейлни подходи 43 
портфейлно-балансов подход 43 
посткомунистически държави 67 
посткризисно развитие 141 
постоянни данъчни разлики 123 
постоянни разлики 354 
постсоциалистически икономики 67 
потенциални клъстери 35 
потребителска лоялност 193 
потребителски предпочитания 193 
потребителско търсене 174 
потребност 32 
почви 272 274 
ППЗДДС 118 
право на строеж 224 
преброяване на населението 7 
превоз 208 
предпазни средства 335 
предприемаческа етика 289 
предприемаческа икономика 288 
предприемаческа култура 286 291 299 
предприемаческа теория 289 
предприемачески университет 290 
предприемаческо поведение 291 
предприемачество 285 287 290 
предприемачество - социален аспект 286 291 
предприемачество в Русия 287 
предприемачество в туризма 421 
предприемачеството 190 
предприемачи 286 
предприятие 304 395 
предприятия 403 
предприятия в ликвидация 375 
представяне на финансови отчети 333 
презастраховане 239 
преодоляване на кризи 19 
преотстъпен данък 133 
преотстъпен корпоративен данък 326 
преоценка 350 
преоценка на нематериални активи 350 
преоценъчен резерв 357 
преподаване 253 
преподаване във ВУЗ 253 
преподавателска дейност 253 
преструктуриране 176 
преструктуриране на индустрията 176 
преструктуриране на предприятията 397 
преструктуриране на промишлеността 176 180 182 
преструктуриране на собствеността 177 
преход 214 
преход към пазарна икономика 177 
преходна икономика 172 
приватизационна програма 172 
приватизационни процеси 171 
приватизация 172 180 
приватизация в България 162 180 
приватизация и индустриална политика 180 
привлечен капитал 321 369 
привлечен капитал в банките 321 
признаване на активи 311 
признати разходи 123 
прилагане на BSC 290 
принципи на икономикса 23 
присъединяване към ЕС 398 
приходи 110 111 112 
приходи и разходи 116 326 332 344 361 
приходи на бюджетни предприятия 114 116 
провизии 334 
прогнози 43 
прогнозиране 66 
прогнозиране на цените 45 
прогнозни разчети 344 
Програма 26 
програма "Конкурентоспособност" 217 
програма "развитие на човешките ресурси" 216 218 
програма "регионолно развитие" 222 
програми на ЕС 215 216 217 218 219 222 223 
прогресивен данък 126 
продавач 208 
продажба на застраховки 252 
продажби 190 
продоволствена криза 151 
продоволствена политика 151 
продуктово преструктуриране 179 
проект 307 
проектен екип 307 
проектен подход 307 
проектно поведение 306 
проектно портфолио 306 
проектно управление 217 305 306 307 
проектно финансиране 217 
производителност 167 
производителност на труда 184 
промени в ЗДДС 118 
промени в ЗКПО 115 122 
промени в МСС 333 
променлива 35 
промишлен отрасъл 184 
промишлена политика 184 
промишлени предприятия 184 
промишлено предприятие 51 
промишлено производство 183 
промишленост 165 176 177 178 183 184 
проследяемост на продукта 407 
протестантство 3 
противоречия 11 
професионална подготовка 259 
професионално направление 396 
професионално образование 259 
процентна ставка 71 
процес на комитология 38 
психични процеси 294 
психология на личността 293 
психология на поведението 294 
психология на управлението 292 392 
психохигиена 400 
ПТП 234 
публичен мениджмънт 304 
публични компании 37 
първоначални оценки 320 
пътнически превози 262 
работен екип 307 
работна заплата 28 33 
работна заплата в ЕС 33 
работна сила 5 27 399 
работната сила и пазарната икономика 399 
работни заплати 57 
работническо възнаграждение 28 
работно облекло 335 
работоспособност 400 
равнище на бедност 14 
равнище на доходите 14 
равнопоставеност 171 
развиващи се икономики 152 
развиващи се страни 46 285 289 
развитие на икономиката 163 
развитие на промишлеността 183 
развитие на селските райони 269 
развитие на селското стопанство 268 
развитие на туризма 187 419 421 
разпределение на данъчното бреме 55 
разсрочени приходи 372 
разсрочени разходи 372 
разходи 110 111 112 334 
разходи за бъдещи периоди 371 
разходи за дарения 123 
разходи за лихви 110 111 112 
разходи за опазване на околната среда 334 
разходи за ремонт 342 
разходи за строителство 346 
разяснения на МСС 379 
райониране 35 
регионализация на икономиката 74 156 
регионална банкова система 74 
регионална икономика 156 158 269 276 
регионална политика 158 
регионална политика на ЕС 159 
регионални финанси 62 
регионално планиране 160 
регионално развитие 160 
регионално регулиране 35 
региони в България 160 
реинженеринг 298 
рейтинг 404 
рейтингови проучвания 404 
реклама 405 
рекламен източник 405 
рекламен клип 405 
рекламен продукт 405 
рекламиране 405 
рекламна дейност 405 
релация 79 191 
религиозен пазар 3 
религиозна толерантност 17 
религия 3 153 
ремонт 342 
ремонтна дейност 342 
рентабилност 95 102 369 
реорганизация 51 
републикански бюджет 110 111 112 
ресторантьорство 196 
реструктуризация 51 
реструктуриране на предприятието 51 
ретроспекция 344 
рефинансиране 69 
реформи в банковия сектор 141 
реформи в селското стопанство 268 271 
рецесия 168 
риск 107 
риска в банката 63 
рисков фактор 107 
рисково финансиране 105 
Робинзонова икономика 288 
Русия 67 68 71 99 101 154 167 232 282 295 325 
руска банка 99 
руски банки 74 
руски банков сектор 65 73 138 
руски компании 417 
руски фондов пазар 68 
ръководно поведение 389 
ръст на работната заплата 22 
СА 15 16 24 25 34 79 86 87 88 89 90 98 140 159 188 190 191 194 199 203 241 293 294 306 309 310 367 385 408 409 418 
самооценка 402 
саморегулиране 75 
САПАРД 267 
САЩ 53 70 72 200 225 
сборник 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 59 285 286 287 288 289 290 291 296 297 314 
сборник доклади 13 14 26 27 30 170 186 187 188 189 212 388 419 
сборник доклади от конференция 28 171 176 177 178 179 180 181 182 192 299 300 397 
сборник статии 3 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 59 285 286 287 288 289 290 291 296 297 314 
световен финансов пазар 69 
световна банка 162 
световна глобализация 209 
световна икономика 48 85 150 157 209 211 
световна икономическа криза 19 132 
световна инфлация 57 
световна криза 150 271 
световна финансова криза 48 52 70 71 72 84 97 
световна финансова система 72 80 84 
световна фондова криза 54 
световни финанси 72 84 85 
свободно движение на стоки 189 
свръхпечалба 42 
свързани лица 317 
сделки 330 
сделки със свързани лица 317 
себестойност на селскостопанска продукция 362 
сегментация 384 
сегментна отчетност 384 
Седма рамкова програма 1 220 221 264 
селска кредитна кооперация 75 
селски райони 267 269 276 
селски туризъм 267 269 421 
селско стопанска политика 277 
селско стопанство 267 269 270 276 277 
селско стопанство в България 268 
селскостопанска политика 278 
селскостопанска продукция 151 
селскостопански кредитни кооперации 75 
селскостопански организации 345 
селскостопански предприятия 365 
селскостопанско счетоводство 345 362 365 
семеен бюджет 13 
семействата в България 13 
сива икономика 132 
синдикати 30 
синдикиран заем 77 
синдикирани заеми 77 
синергетика 417 
синергетичен ефект 302 
система "Bonus-Malus" 235 236 
система за качество 300 
система за проследяемост 407 
система на управление 139 
системи за управление на знанията 303 
складово стопанство 195 
скрита икономика 132 
сливания и поглъщания 302 
сливания на фирми 302 
Словакия 67 233 
смесени предприятия 330 
Сметна палата 301 
собствен капитал 90 369 
собственост 363 
софтуер 407 
социален аспект 126 
социален данък 126 
социален диалог 30 
социален климат 294 
социален проблем 126 
социална адаптация 402 
социална демография 13 
социална защита 4 
социална отговорност 212 
социална политика 4 30 182 212 230 
социална политика на ЕС 212 
социална политика на страните от ЕС 4 
социална програма 213 
социална работа 15 16 
социална работа със семейства 15 16 
социална сфера 160 
социална философия 17 
социални аспекти 182 
социални въпроси 15 16 
социални проблеми 15 16 
социални разходи 230 
социални стандарти в ЕС 4 
социални услуги 213 
социално - икономическо развитие 5 
социално осигуряване 230 231 239 
социално-икономическо положение 402 
социално-икономическо развитие 6 18 152 
социално-психологически климат 400 
социологически анализ 13 
социологически изследвания 13 
социологическо изследване 15 
специалност "Туризъм" 255 260 
спот курс 368 
справедлива стойност 319 320 351 
спред 59 
спред на доходността 59 
сравнителен анализ 385 386 421 
среднопритегателна цена на капитала 46 
СС 1 134 328 
СС 12 349 
СС 13 135 
СС 16 135 335 346 357 
СС 2 313 
СС 22 135 340 376 
СС 24 317 
СС 27 340 
СС 28 341 
СС 31 330 
СС 36 341 
СС 37 374 
СС 38 374 
СС 40 374 
СС 41 374 
СС 7 316 
СС 8 312 
СС4 377 
стандарт ISO 208 
стандарти за качество 300 
статистика 9 10 11 12 420 
статистика на населението 7 
статистика на образованието 261 
статистика на туризма 9 420 
статистика на цените 8 
статистическа информация 11 
статистическа наука 10 11 12 
статистическа практика 12 
статистически данни 7 8 9 11 420 
статистически изследвания 12 
статистически институти 12 
статистически методи 5 
статистически продукти 12 
статистически софтуер 12 
стойност 59 
стойност на капитала 47 66 
стойност на компанията 37 296 
стойност на предприятието 296 
стока 208 
стоков кредит 190 
стоков риск 140 
стоково стопанство 152 
стоково-материални ценности 313 
стопанска история 20 
страни от Г-20 85 
странови риск 46 
стратегии в управлението 284 
стратегическа политика 18 
стратегически контрол 298 
стратегически маркетингови трансформации 192 
стратегически приоритети 298 
стратегически промени 298 
стратегически цели 303 
стратегическо планиране 40 295 
стратегическо планиране и управление 295 
стратегическо развитие 18 
стратегическо ръководство 298 
стратегическо управление 87 290 303 
стратегическо управление на знанието 303 
стратегия на компанията 303 
стратегия на развитие 214 
стратегия на управление 393 
страх 293 
стресова ситуация 400 
стресът на работното място 400 
строително счетоводство 361 
структура на индуктрията 178 
структурен анализ 385 
структурна политика 179 
структурна промяна 179 
структурна реформа 177 
студенти 253 290 
суап 44 
субсидии 352 
субсидии в земеделието 352 
суперфиция 224 
счетоводен анализ 369 
счетоводен баланс 90 323 350 375 
счетоводен модел 296 
счетоводен отчет 315 325 336 337 338 343 359 375 387 
счетоводен подход 59 
счетоводен процес 364 
счетоводна грешка 312 
счетоводна информация 104 364 
счетоводна наука 322 
счетоводна отчетност 323 337 384 
счетоводна печалба 349 
счетоводна теория 322 
счетоводни аспекти 352 
счетоводни грешки 315 323 
счетоводни документи 315 
счетоводни записвания 325 371 
счетоводни принципи 322 
счетоводни сметки 329 358 
счетоводни стандарти 324 328 340 341 
счетоводни статии 326 330 
счетоводни термини 322 
счетоводни школи 322 
счетоводно отразяване 315 330 350 351 358 359 363 368 
счетоводно отчитане 311 315 317 321 324 325 326 330 334 336 337 338 342 343 348 349 350 351 352 354 355 358 359 361 363 368 371 372 378 
счетоводно отчитане в бюджетни предприятия 372 
счетоводно отчитане на имуществото 338 
счетоводно отчитане на инвестиционни имоти 351 
счетоводно отчитане на социалното осигуряване 230 
счетоводно представяне 332 
счетоводно приключване 356 
счетоводно третиране 230 329 334 
счетоводно третиране на ДМА 357 
счетоводство 308 309 310 312 313 318 324 327 329 331 332 334 335 336 339 340 341 344 345 347 355 374 375 376 
счетоводство в банките 366 
счетоводство в Русия 337 338 355 359 
счетоводство в строителството 346 361 
счетоводство в Швейцария 324 
счетоводство на банките 314 
счетоводство на организациите 323 
събиране на вземания 329 
събиране на данъци 132 
Съветски съюз 287 
съвременен бизнес 418 
съвременно предприемачество 285 
съдружник 330 
съхранение на CO2 263 
същност 121 364 
таблици 7 
творческо пазарно стопанство 170 
тежка промишленост 182 
текстилен сектор 173 
текстилна индустрия 173 
текстилна промишленост 173 
текстилни изделия 173 
телефонни услуги 194 
темп на инфлация 144 
темп на растеж 164 
теоретичен анализ 295 
теория за растежа 169 
теория на организацията 302 
теория на предприемачеството 285 288 
теория на стойността 78 
теорията на Адам Смит 169 
териториално планиране 160 
териториално разпределение 160 
термин CIP 208 
термин CPT 208 
технически анализ 45 
технологии в обучението 254 
товарителница 202 
товарни превози 262 
толерантност 17 
транзакции 137 
транзакционни разходи 289 
транзит на стоки 199 
трансакционен сектор 169 
трансакционни разходи 169 
трансгранични превози 204 
транснационални компании 210 
транспорт 262 
трансферно ценообразуване 314 
труд 24 25 27 28 30 33 
труд в ЕС 27 33 
труд и безработица 27 
трудов договор 30 
трудов пазар 27 161 207 
трудова заетост 13 24 25 29 164 
трудова миграция 31 207 
трудова мотивация 26 
трудови взаимоотношения 30 
трудови доходи 29 
трудови пазари 399 
трудови правоотношения 226 
трудови ресурси 32 207 399 
трудово поведение 402 
трудово право 226 
трудоспособно население 5 31 
туризма в Европа 186 421 
туризмът в България 186 
туризъм 9 37 186 187 188 255 257 258 259 409 419 420 
туризъм 2008 9 420 
туризъм в България 9 188 420 
туристи 419 
туристическа дейност 187 
туристическа индустрия 187 
туристическа наука 257 
туристически бизнес 188 421 
туристически дестинации 186 419 
туристически компании 37 
туристически отрасъл 188 
туристически ресурси на Балканите 421 
туристическо образование 259 
туристическо предлагане 421 
туристическо предприятие 257 
туристическо развитие 421 
Турция 141 
търговия 189 208 
търговия с вина 197 201 
търговия с хранителни стоки 279 
търговия с ценни книжа 92 149 
търговска банка 40 
търговска марка 193 
търговска практика 79 191 
търговска сделка 190 
търговски банки 314 321 
търговски договори 79 191 
търговски дружества 225 
Търговски закон 225 
търговски капитал 225 
търговски кредити 190 
търговски мрежи 289 
търговски организации 289 384 
търговски сделки 79 137 191 
търговски термини 208 
търговско дружество 353 
търговско кредитиране 79 190 191 
търговско право 225 227 
уволнени служители 396 
уволнения 396 
Украйна 154 
Унгария 67 
университети 61 290 
университетско образование 256 
управление 282 363 416 
управление в застраховането 246 251 252 
управление и бизнес 284 
управление на банката 44 
управление на банков портфейл 44 
управление на бюджета 62 
управление на доходите 41 
управление на екипа 307 
управление на застрахователното дружество 245 
управление на знанието 303 
управление на имоти 348 
управление на кадрите 252 389 390 394 395 
управление на капитала 148 
управление на качеството 300 
управление на кредитния риск 44 
управление на криза 246 
управление на парите 247 
управление на паричните потоци 247 
управление на персонала 283 388 389 390 391 392 393 395 397 398 
управление на портфейла 50 
управление на предприятието 51 87 281 304 
управление на предприятията 282 304 
управление на проекти 215 216 217 218 219 222 223 305 
управление на риск 77 
управление на риска 39 77 282 
управление на риска в банките 39 
управление на риска в предприятието 282 
управление на рисковете 142 
управление на собствеността 363 
управление на стойността 296 
управление на стреса 400 
управление на счетоводството 344 
управление на таланта 389 
управление на труда 26 
управление на финансите 41 64 
управление на финансовите резултати 41 
управление на фирма 292 
управление на фондовете 148 
управление на човешки ресурси 389 
управление на човешките ресурси 390 397 398 404 
управление на човешкия капитал 283 403 
управленска етика 390 
управленска ефективност 390 
управленска политика 306 
управленска практика 398 
управленска устойчивост 294 
управленски екип 298 
управленски контрол 364 
управленски отчет 345 365 
управленски процес 293 294 
управленски резултати 293 
управленски решения 391 
управленски риск 109 
управленски стратегии 281 
управленско решение 293 309 
управленско счетоводство 314 344 345 363 364 365 
управляващ орган 216 219 222 
условия на труд 32 
устойчиво земеделие 268 
устойчиво развитие 264 268 
устойчивост 142 
учебен план 258 
учебни програми 255 
факторен анализ 88 
факторен модел 53 
фактори на икономически ръст 169 
факторинг 50 53 
факторинг и форфетиране 190 
факторингов договор 50 
факторингова сделка 50 
фактуриране 137 
фактуриране на сделки 136 
фалит 88 89 107 
фалит на фирмите 107 
ФАО 280 
фиксиран валутен курс 22 
фиктивен банкрут 89 
филиали 129 
финанси 22 83 84 85 91 93 94 96 97 99 100 106 145 
финанси на фирмата 87 94 95 
финансиране 94 105 267 
финансиране на малкия бизнес 56 64 99 
финансиране на МСП 105 
финансиране на науката 61 
финансиране на научни изследвания 61 
финансиране на пенсиите 231 
финансиране на пенсионния фонд 231 
финансиране на проекти 218 305 
финансиране от ЕС 217 218 220 221 223 305 
финансов анализ 47 59 86 88 89 95 98 103 104 296 310 382 
финансов анализ на предприятието 104 
финансов банкрут 86 87 
финансов бизнес 86 
финансов контрол 109 136 149 227 301 381 
финансов лизинг 79 191 
финансов мениджмънт 41 47 49 50 51 64 247 296 
финансов мениджмънт в застраховането 247 
финансов модел 296 
финансов надзор 149 
финансов одит 108 308 367 
финансов отчет 36 50 108 134 308 309 316 332 363 367 369 
финансов пазар 68 69 97 101 
финансов пазар в Русия 66 
финансов подход 59 
финансов резултат 312 356 
финансов риск 238 
финансов сектор 83 106 412 414 
финансов супермаркетинг 60 
финансов супермаркетинг в Русия 60 
финансов факторинг 53 
финансова автономност 369 
финансова гаранция 311 
финансова грамотност 2 
финансова информация 373 414 
финансова криза 22 48 52 54 70 71 84 86 87 91 92 97 103 141 161 162 246 249 284 
финансова криза в България 162 271 
финансова кризисология 52 
финансова несъстоятелност 104 
финансова несъстоятелност на предприятието 104 
финансова отчетност 243 387 
финансова политика 54 61 97 
финансова система 70 72 93 150 
финансова стабилизация 87 
финансова стабилност 83 91 104 
финансова стойност 94 
финансова стойност на фирмата 94 
финансови активи 319 
финансови инвестиции 68 
финансови иновации 44 
финансови инструменти 311 319 320 
финансови отчети 86 310 320 328 365 379 
финансови отчети на банките 366 
финансови отчети на предприятията 356 373 
финансови пазари 38 43 83 
финансови резултати 41 
финансови ресурси 66 146 
финансови условия на плащане 32 
финансови услуги 60 
финансово законодателство 38 
финансово планиране 40 96 
финансово право 228 
финансово счетоводство 344 368 
финансово състояние 88 89 90 95 100 104 310 
финансово състояние на предприятието 87 104 107 
финансово управление 109 
финансово управление и контрол 109 
финансово-счетоводен анализ 90 309 310 369 
фирмен банкрут 87 88 
фирмен персонал 388 
фирмен риск 88 
фирмена етика 388 
фирмена иновация 298 
фирмена култура 298 299 
фирмено разузнаване 284 
фискален резерв 110 111 112 
фискална политика 110 111 112 
фондов индекс 71 
фондов пазар 68 148 
фондова борса 148 
форми на кредита 190 
форми на поведение 294 
формиращи се пазари 46 
форуърд 368 
форуърден валутен курс 368 
форуърден договор 368 
форфетиране 79 191 
франчайз 196 
франчайзинг в ресторантьорството 196 
фундаментална стойност 59 
функции на вътрешният одитор 380 
функционален контролинг 52 
фютчърси 71 
фючерси 71 
фючерсни контракти 71 
фючърс 78 
ХВП 279 
хедж-фондове 71 
холдинги 302 
холдингов мениджмънт 302 
холдингова компания 302 
холдингова структура 302 
холдингови компании 302 
храни 407 
хранителен етикет 407 
хранителна безопасност 407 
хранителна индустрия 406 
хранителна криза 271 
хранително-вкусова промишленост 406 
целева група 26 
целеви капитал 337 
цена на енергията 266 
цена на зърно 280 
цена на капитала 37 46 
цена на облигация 94 
цена на придобиване 351 
цени 8 
цени и доходи 100 
цени и инфлация 143 144 
ценни книжа 44 69 92 94 149 
ценови сравнения 8 
ценообразуване 71 
цикли 20 
циклично развитие 20 
частна фирма 172 
частни пенсионни програми 231 
частни пенсионни фондове 231 
частно предприемачество 304 
череши 270 
Чехия 67 
човешки капитал 42 283 399 403 
човешки ресурс 42 401 
човешки ресурси 32 389 393 395 396 402 404 
човешки ресурси в България 398 
човешко развитие 6 
чуждестранни капитали 152 
чужди инвестиции 145 172 
чужди капитали 72 
Швейцария 324 
шивашка промишленост 173 
Югославия 67 
Якутия 391 
японски застрахователен пазар 250 
BSC 290 
CCS технологии 263 
CDx пазар 44 
CVA 42 
ERP система 415 
EVA 37 59 
EVA модел 59 
MVA-пазарна добавена стойност 37 
OECD 6 
PEST анализ 391 
SEPA 410 
SWOT анализ 391 
TARGET 413 
Value-at-Risk 140 
VBM-концепция 59 296 
Web технологии 394 418