НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

 

Сп  С  847


Митов, Емил .   Възможности за оценка на кооперативните връзки  / Емил Митов . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 2, с. 89-101


Сист. No: 35884

 

Сп  П  89  тп


Лапин, Николай .   Целенаправленное воплощение знаний в инновациях  / Николай Лапин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 105-114


Сист. No: 36071

Иновации - научен аспект
 

Сп  П  89  тп


Гончаров, Вадим .   Опыт формирования и управления инновационной средой в США  / Вадим Гончаров . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 63-78


Сист. No: 36055

Организации. Асоциации. Федерации. Фондации. Съюзи

 

40850


Керемедчиев, Спартак .   Три аспекта на преструктуриране на държавните фирми от сектор водоснабдяване и канализация  / Спартак Керемедчиев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 206-220


Сист. No: 36171

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

 

Сп  П  89  тп


Савельева, Марина .   Социальный капитал в регионе: содержание и формы проявления  / Марина Савельева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 16-20


Сист. No: 36045

 

Сп  В  52  лэ


Черкасская, Г. В.   Социальная защита: междисциплинарный подход к определению  / Г. В. Черкасская . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 25-33  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36021

 

42220


Cingula, Marijan et al.   Entrepreneurial Social Responsibility and Business System Security  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Marijan Cingula, Josip Taradi . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 274-287


   Прев.загл.: Социална отговорност в предприемачеството и бизнес осигурителни системи


Сист. No: 36107

 

42220


O'Neill, Ken .   The Social Economy: Its Nature, Purpose and Characteristics  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Ken O'Neill . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 262-273


   Прев.загл.: Социалната икономика: същност, цели и характеристика


Сист. No: 36096

Статистика. Демография. Социология

 

Сп  Н  25  а


Тодоров, Тодор .   Устойчивост и конкурентоспособност на българската икономика в началото на нейното европейско бъдеще  / Тодор Тодоров . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 18-33


Сист. No: 35991

 

Сп  И  50  м


Христов, Емил .   Комплексен модел за измерване и факторен анализ на остаряването на населението  / Емил Христов . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 4, с. 49-68


Сист. No: 36150

Демографска политика
 

Сп  П  57  х


Илышев, А. и др.   Демографическая программа: приоритеты и механизм реализации  / А. Илышев, А. Багирова, Л. Павлова . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 46-51


Сист. No: 36013

Демография на България
 

Сп  И  36  с


Жекова, Станка .   Възрастови компоненти на пространствените разлики в продължителността на живота на населението в Република България  / Станка Жекова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2008, N 1, с. 50-62


Сист. No: 35875

Жизнено равнище на населението
 

40850


Иванова, Петя .   Разпределение на доходите в България  / Петя Иванова . // Съвременни управленски практики III (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 18.02-20.02.2005 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2005, с. 13-22


Сист. No: 36320

Социология

 

Сп  П  324


Ганева, Ваня .   Семейството във фокуса на социалната работа  / Ваня Ганева . // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 5, с. 93-104


Сист. No: 35940

 

Сп  П  57  х


Князев, Ю.   Индивидуализм и коллективизм - противоречивые начала личности и общества  / Ю. Князев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 39-45


Сист. No: 36010

 

Сп  П  324


Князева, Е. Н.   Разработване на концептуалните основания на социалната иноватика  / Е. Н. Князева . // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 7, с. 58-75


Сист. No: 36284

Политика

 

Сп  А  582


Топалоглу, Лефтерис .   Взаимодействие, възприятия и политики на границите на Европейския съюз: трансгранична зона на Северна Гърция  / Лефтерис Топалоглу . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 100-122


Сист. No: 36144

 

Сп  И  50  м


Стоянов, Велчо .   "Новият световен ред" - стар феномен на най-новото време  / Велчо Стоянов . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 4, с. 3-18


Сист. No: 36146

Международна политика
 

Сп  М  45-о


Чуров, Тодор .   Общата външна политика на ЕС: реалности и възможности  / Тодор Чуров . // Международни отношения  (София), XXXVII, 2008, N 3, с. 91-96


Сист. No: 36172

Икономика. Икономически науки

 

42175


Атанасов, Атанас .   Към по-скромна и открита обща икономическа теория: размишления от гледна точка на онтологията на икономикса  / Атанас Атанасов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 140-146


Сист. No: 35916

 

42175


Атанасова, Веселина .   Мейнстрийм плурализъм и хетеродоксален плурализъм: проблеми и перспективи в развитието на съвременната икономическа наука  / Веселина Атанасова . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 147-159


Сист. No: 35917

 

42175


Балабанов, Илия .   Политическата икономия: минало и базов компонент на утрешната икономическа теория  / Илия Балабанов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 29-38


Сист. No: 35897

 

42175


Беев, Ивайло .   Смесена стопанска система (квази-пазарна сегментация)  / Ивайло Беев . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 253-272


Сист. No: 35935

 

42175


Димов, Иван .   Изследването на пазара и пазарните отношения - едно от основните направления на икономическата теория  / Иван Димов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 185-190


Сист. No: 35922

 

42175


Дончева, Маргарита .   Ролята на политическата икономия при изследване на собствеността  / Маргарита Дончева . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 244-252


Сист. No: 35932

 

42175


Замфирова, Аксентия .   Политическата икономия - настояще на икономическата теория  / Аксентия Замфирова . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 82-89


Сист. No: 35905

 

42175


Колев, Цветан .   Политическата икономия в системата на общата теория на стопанството  / Цветан Колев . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 104-113


Сист. No: 35906

 

42175


Леонидов, Атанас .   Политическата икономия на "новата икономика"  / Атанас Леонидов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 163-174


Сист. No: 35919

 

42175


Минчев, Георги .   Пред нова парадигма на икономическото знание  / Георги Минчев . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 42-48


Сист. No: 35900

 

42175


Минчев, Дянко .   Икономическата теория е на кръстопът  / Дянко Минчев . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 123-132


Сист. No: 35908

 

42175


Младенова, Зоя .   Минало и настояще в интерпретацията на термина "политическа икономия" в съвременните условия  / Зоя Младенова . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 49-65


Сист. No: 35901

 

42175


Николов, Иван .   политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (тезиси)  / Иван Николов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 39-41


Сист. No: 35899

 

42175


Танова, Петя .   Политическа икономия и икономикс - опит за ретроспекция  / Петя Танова . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 114-122


Сист. No: 35907

 

42175


Тодоров, Васил .   Класическа теория, неолиберализъм и устойчиво развитие  / Васил Тодоров . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 174-184


Сист. No: 35921

 

42175


Трифонова, Венелина .   За теоретичния фундамент на политическата икономия - минало и настояще  / Венелина Трифонова . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 133-139


Сист. No: 35909

 

42175


Чипев, Пламен .   къде изчезна стойността в съврменната икономическа теория? Опит за еволюционен и институционален отговор  / Пламен Чипев . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 66-81


Сист. No: 35904

 

Сп  В  83  Э


Либман, А.   Теоретические и эмпирические исследования в современной экономике: проблемы коммуникации  / А. Либман . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 6, с. 4-19


Сист. No: 35887

 

Сп  В  83  Э


Лошкин, М.   Использование научного метода в российских исследованиях в области бедности  / М. Лошкин . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 6, с. 44-69


Сист. No: 35891

Макроикономика
 

40850


Нейкова, Румяна .   Конкурентоспособността и устойчивостта - определящи фактори за резултатността на националната икономика  / Румяна Нейкова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 97-110


Сист. No: 36162

 

Сп  Б  254  и


Вълков, Петко .   Негативни макроикономически ефекти на външната задлъжнялост  / Петко Вълков . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 44-47


Сист. No: 36112

Математически методи в икономическите науки
 

Сп  П  89  тп


Мартышенко, Сергей и др.   Оптимизация календарного плана реализации программ на основе синергетического подхода  / Сергей Мартышенко, Наталья Мартышенко, Евгений Гусев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 90-96


Сист. No: 36061

Икономически теории. Учения и школи
 

II  1318


Игов, Николай .   Размерностен подход и някои проблеми на икономическата теория  / Николай Игов . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  (София)  . - София, 2005, с. 1001-105


Сист. No: 36253

 

Сп  П  57  х


Хубиев, К.   О содержание "новой экономики"  / К. Хубиев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 5, с. 63-70


Сист. No: 35985

 

Сп  Ф  53  кс


Лызлов, Д. В.   Методы стоимостной оценки ВВП как критерия реализации стратегии государства  / Д. В. Лызлов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 48-55


Сист. No: 36036

 

Сп  Ф  53  кс


Мартьянов, А. В.   Воззрения классических экономистов на государственный долг  / А. В. Мартьянов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 44-47


Сист. No: 36035

 

Сп  В  83  Э


Худокормов, А.   Современная экономическая теория Запада (обзор основных тенденций)  / А. Худокормов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 6, с. 20-43


Сист. No: 35888

 

Сп  А  582


Кирова, Алла .   Особености на методологичните подходи в икономическата концепция на Макс Вебер  / Алла Кирова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 139-152


Сист. No: 36200

Политическа икономия
 

Сп  А  582


Младенова, Зоя .   Минало и настояще в интерпретацията на термина "политическа икономия  / Зоя Младенова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 137-149


Сист. No: 36179

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

 

Сп  В  83  Э


Апокин, А. и др.   Анализ студенческой занятости в контексте российского рынка труда  / А. Апокин, М. Юдкевич . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 98-110


Сист. No: 35895

 

Сп  В  83  Э


Рязанцев, С.   Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС  / С. Рязанцев . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, с. 71-83


Сист. No: 35894

 

Сп  И  50  м


Стоянова, Капка .   Безработицата и платената заетост - основни детерминанти на приноса на жените в семейния бюджет  / Капка Стоянова . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 4, с. 19-31


Сист. No: 36147

 

Сп  И  50


Маламова, Нона .   Качество на заетостта на селското население  / Нона Маламова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 39-46


Сист. No: 36264

 

Сп  Ч  S  88


Reichardt, Karl E. et al.   IMA 2007 Salary Survey  / Karl E. Reichardt, David L. Shroeder . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 6, с. 26-44


   Прев.загл.: Преглед на заплатите на Института по управленско счетоводство за 2007 г.


Сист. No: 35982

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

 

40850


Крумова, Милена .   Аспекти и значение на организационната структура на отдела по финанси на индустриалното предприятие  / Милена Крумова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 34-46


Сист. No: 36063

 

40850


Марчев, Ангел и др.   Модел за управление на инвестиционни портфейли от български акции  / Ангел Марчев, А. Марчев мл. // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 24-33


Сист. No: 36060

 

Сп  П  57  х


Дадашев, А.   Налоговый механизм регулирования инвестиционной активности предприятий  / А. Дадашев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 5, с. 82-90


Сист. No: 35986

 

Сп  Ф  53  кс


Алексеева, Т. Е.   Единое валютное пространство: европейски опыт  / Т. Е. Алексеева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 75-77


Сист. No: 36103

 

Сп  Ф  53  кс


Бабурина, О. Н.   Региональные резервные валюты как альтернатива гегемонии и экспансии доллара  / О. Н. Бабурина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 48-54


Сист. No: 36121

 

Сп  Ф  53  кс


Багиров, А. Э.   Организация эффективнго управления рисками банковского розничного кредитования  / А. Э. Багиров . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 27-35


Сист. No: 36043

 

Сп  Ф  53  кс


Бондаренко, С. В. и др.   Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика  / С. В. Бондаренко, Е. А. Сапрунова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 12-17


Сист. No: 36111

 

Сп  Ф  53  кс


Гаджиев, А. А. и др.   Кредитный процесс и кредитные риски в коммерческих банках  / А. А. Гаджиев, С. К. Идрисова, З. Т. Таги-Заде . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 18-26


Сист. No: 36114

 

Сп  Ф  53  кс


Глухов, В. В.   Экономическая природа финансов домашних хозяйств  / В. В. Глухов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 35-38


Сист. No: 36034

 

Сп  Н  25  а


Димитрова, Павлина .   Относно прозрачността на финансовите отчети в банковия сектор  / Павлина Димитрова . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 78-86


Сист. No: 35997

 

Сп  Н  25  а


Димитрова, Ренета .   Операционният риск в дейността на банките и някои аспекти от неговото управление  / Ренета Димитрова . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 67-77


Сист. No: 35995

 

Сп  П  57  х


Журавлев, А.   Еффективность бюджетно-налогового администрирования  / А. Журавлев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 75-83


Сист. No: 36020

 

Сп  Ф  53  кс


Канаев, А. В.   Стратегическое управление как инструмент обеспечения экономической безопасности банка  / А. В. Канаев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 17-23


Сист. No: 36097

 

Сп  Ф  53  кс


Килячков, А. А. и др.   Современные банковские операциии на рынке производственых инструментов  / А. А. Килячков, А. В. Дыдыкин, Н. Н. Троян . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 6-11


Сист. No: 36110

 

Сп  Н  25  а


Милинов, Валентин .   Валутното таргетиране и икономическата стабилизация - изборът на България  / Валентин Милинов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 34-46


Сист. No: 35992

 

Сп  Ф  53  кс


Моисеев, С. Р.   Таргетирование реального валютного курса  / С. Р. Моисеев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 11-19


Сист. No: 36042

 

Сп  Ф  53  кс


Пенюгалова, А. В. и др.   Развитие региональной банковской системы в рыночной экономике  / А. В. Пенюгалова, С. С. Цициашвили, Ю. Ю. Платонова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 2-10


Сист. No: 36041

 

Сп  Ф  53  кс


Пестунов, М. А.   Финансовый механизм инновационного развития экономики предприятия  / М. А. Пестунов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 43-47


Сист. No: 36120

 

Сп  Ф  53  кс


Покровская, О. С.   Дериватив: рисковый инструмент передачи риска  / О. С. Покровская . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 36-46


Сист. No: 36100

 

Сп  Ф  53  кс


Рыкова, И. Н. и др.   Роль кредитного потенциала банковской системы в региональной экономике  / И. Н. Рыкова, Н. В Фисенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 2-6


Сист. No: 36025

 

Сп  Ф  53  кс


Стародубцева, Е. Б.   Особенности развития сбережений в России  / Е. Б. Стародубцева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 58-62


Сист. No: 36101

 

Сп  Ф  53  кс


Суэтин, А. А.   Финансовые рынки в условиях кризиса: альфа и бета в управлении активами  / А. А. Суэтин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 57-63


Сист. No: 36047

 

Сп  Ф  53  кс


Тулайков, Н. В.   Доходность финансовых трансакций при минимизации рисков: оптимальное решение  / Н. В. Тулайков . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 30-35


Сист. No: 36098

 

Сп  Ф  53  кс


Ушвицкий, Л. И. и др.   Стимулирование инновационного развития: поиск оптимального механизма налогообложения  / Л. И. Ушвицкий, И. В. Туманян . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 14-19


Сист. No: 36029

 

Сп  П  57  х


Шабалин, А.   Внешний корпоративный долг: динамика и регулирование  / А. Шабалин . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 21-31


Сист. No: 36009

 

Сп  В  52  лэ


Размадзе, Н. Р.   Стоимость компании как целевой показатель ее деятельности  / Н. Р. Размадзе . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 106-114  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36026

 

Сп  Б  254  и


Динкова, Женя .   Ролята на общините при усвояване на средствата от ЕС  / Женя Динкова . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 5-7


Сист. No: 36089

 

В  Д  381  с


Бояджиева, Лиляна .   Факторингът - механизъм и икономическа същност  / Лиляна Бояджиева . // Делова седмица  (София), XVII, N 31, 30 юли-5 авг. 2008 г., с. 5, 9


Сист. No: 36237

Финанси
 

Сп  Г  62  св


Ганчев, Александър .   Фундаментални характеристики на доходността на дълговите ценни книжа  / Александър Ганчев . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), CIX, 2007, с. 235-304


Сист. No: 35927

 

Сп  А  582


Попчев, Иван и др.   Управление на риска на портфейли от ценни книжа чрез оптимално хеджиране  / Иван Попчев, Надя Велинова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 7-21


Сист. No: 36123

 

Сп  И  36  с


Гаргов, Ваньо .   Текущият дефицит и нетните спестявания на българските домакинства преди и след въвеждането на паричния съвет  / Ваньо Гаргов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2008, N 1, с. 34-49


Сист. No: 35872

 

Сп  Б  925  с


Колева, Росица .   Финансови аспекти на анализа на дейността на лечебните заведения  / Росица Колева . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 11, с. 10-18


Сист. No: 35880

 

Сп  Б  925  с


Гълъбов, Марин .   Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата  / Марин Гълъбов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 12, с. 13-17


Сист. No: 35886

 

Сп  М  486


Стоев, Георги и др.   Свършиха ли свободните пари за банките?  / Георги Стоев, Асенка Христова . // Мениджър  (София), 2008, N 7, с. 26-28


Сист. No: 35868

 

Сп  С  953  п


Донкова, Веселка .   Средносрочна фискална рамка и основни допускания за периода 2009 - 2011 година  / Веселка Донкова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 1,3  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35954

 

Сп  С  953  п


Панева, Лиляна .   Международни условия за доставка и елементи на данъчната основа на ДДС  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 4-7  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35966

 

В  К  263


Стоянов, Николай .   Как да спасим парите от инфлацията  / Николай Стоянов . // Капитал  (София), XVI, N 28, 12 - 18 юли 2008, с. 12-13


Сист. No: 35946

 

Сп  В  52  лэ


Канаев, А. В.   Эволюция коммерческого кредита и формирование кредитного рынка  / А. В. Канаев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 91-105  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36024

 

Сп  П  89  тп


Масюков, Вадим .   Оптимизация величины денежной массы как фактор роста валового внутреннего продукта  / Вадим Масюков . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 51-55


Сист. No: 36050

 

Сп  Б  254  и


Статева, Йорданка .   Курсът EUR/USD и валутният риск за европейския бизнес  / Йорданка Статева . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 38-43


Сист. No: 36108

 

Сп  Б  254  и


Гълъбов, Марин .   Модели за управленски финансов анализ на фирми  / Марин Гълъбов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 60-65


Сист. No: 36115

 

Сп  И  502


Аврамов, Йосиф .   Основни положения в Закона за пазарите на финансови инструменти  / Йосиф Аврамов . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 33-36


Сист. No: 36210

 

В  К  263


Стоянов, Николай и др.   Вземете си парите  / Николай Стоянов, Емил Ангелов . // Капитал  (София), XVI, N 31, 2-8 август 2008, с. 60-61 К2 Бизнес


Сист. No: 36239

 

В  К  263


Български, Георги .   Време е за капиталови алтернативи  / Георги Български . // Капитал  (София), XVI, N 32, 9-15 авг. 2008, с. 61 К2 Бизнес


Сист. No: 36299

 

Сп  С  953  п


Гозес, Хаим .   Опасна ли е междуфирмената задлъжнялост?  / Хаим Гозес . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8, с. 8-11  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 36281

 

Сп  С  953  п


Милковска, Надежда .   Правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирана от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС  / Надежда Милковска . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8, с. 12-14  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 36287

 

Сп  Ч  S  88


Spiech, Steve .   Making More Time for Effective Financial Analysis  / Steve Spiech . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 6, с. 45-49


   Прев.загл.: Отделяне на повече време за ефективни финансови анализи


Сист. No: 35998

Бюджет на общините
 

Сп  Ф  53


Левина, В. В.   Развитие межбюджетных трансфертов в регионе  / В. В. Левина . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 6, с. 24-27


Сист. No: 35896

Бюджетни приходи и разходи
 

Сп  Ф  53


Завьялов, Д. Ю.   Тенденции трансформации бюджетной системы  / Д. Ю. Завьялов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 6, с. 15-19


Сист. No: 35893

Корпоративни финанси
 

42220


Grigorov, Kiril .   Is Credit Rating Already a Need of Bulgarian Entrepreneurs?  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Kiril Grigorov . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 364-374


   Прев.загл.: Необходим ли е вече кредитният рейтинг за българското предприемачество


Сист. No: 36199

Финансов контрол
 

В  Д  381  с


Данъчно третиране на парични ипредметни награди на физи .   Насоки на органите по приходите при извършване на ревизионни действия . // Делова седмица  (София), XVII, N 26, 23-29 юни 2008 г., с. 6, 8


Сист. No: 36011

Капиталовложения в икономиката
 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към април 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 7, с. 29-50


Сист. No: 35964

Данъци. Такси. Налози
 

40850


Грозданов, Борис .   Хармонизиране на данъка вурху добавената стойност в Европейския съюз  / Борис Грозданов . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 6-13


Сист. No: 36053

 

Сп  Е  454  и


Георгиева, Анета .   Пренасяне на данъчни загуби  / Анета Георгиева . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 6, с. 38-44


Сист. No: 35867

 

Сп  Б  90


Семенов, В. И.   Методическая ошибка при начислении налога на имущество  / В. И. Семенов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 12, с. 46-47


Сист. No: 35979

 

Сп  С  953


Николова, Бистра .   НАП - създаване и настоящи проблеми  / Бистра Николова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 36-39


Сист. No: 35950

 

Сп  С  953


Петков, Георги .   Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. / Георги Петков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 30-31


Сист. No: 35947

 

Сп  С  953


Петров, Милан .   Съществена промяна в насочеността на данъците от физическите лица с въвеждането на плоския данък  / Милан Петров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 32-35


Сист. No: 35948

 

Сп  Б  925  с


Симеонов, Истилиян .   Данъчен амортизационен план и данъчни амортизируеми активи  / Истилиян Симеонов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 13, с. 13-20


Сист. No: 35994

 

Сп  А  454


Панева, Лиляна .   Особености на данъчното събитие и изискуемостта на ДДС при ВОП  / Лиляна Панева . // Актив  (София), 2008, N 7, с. 35-36


Сист. No: 36027

 

Сп  А  454


Симеонов, Истилиян .   Данъчен амортизационен план и данъчни амортизируеми активи  / Истилиян Симеонов . // Актив  (София), 2008, N 7, с. 26-34


Сист. No: 36019

 

Сп  А  454


Станкулов, Цветан .   За някои зависимости между данъчния амортизационен план и формирането на финансовия резултат на предприятията  / Цветан Станкулов . // Актив  (София), 2008, N 7, с. 41-48


Сист. No: 36033

 

Сп  Е  454  и


Босолова, Мария .   Третиране по ЗКПО на ДДС, отчетен на разход  / Мария Босолова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 7, с. 41-44


Сист. No: 36085

 

Сп  Б  923  з


Кирилова, Милена .   Практика по ДДС на Съда на Европейските общности (Люксембург)  / Милена Кирилова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 8, с. 59-64


Сист. No: 36276

 

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Възстановаяване на ДДС на физически лица извън Европейския съюз  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8, с. 11-12  . - Данъчен консултант


Сист. No: 36290

 

Сп  А  454


Иванов, Костадин .   Промени в ЗКПО, които са в сила от 1 януари 2008 г. / Костадин Иванов . // Актив  (София), 2008, N 8, с. 22-26


Сист. No: 36305

 

Сп  А  454


Николов, Илия .   Данъчни изисквания при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия  / Илия Николов . // Актив  (София), 2008, N 8, с. 20-22


Сист. No: 36304

 

Сп  Е  454  и


Панева, Лиляна .   Корекциите на данъчен кредит за ДМА след промените в ЗДДС  / Лиляна Панева . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 8, с. 40-42


Сист. No: 36315

Данъчно облагане
 

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Данъчно облагане на дивидентите  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 11, с. 21


Сист. No: 35881

 

Сп  Ф  53


Малис, Н. И.   Налоговый аспект государственной поддержки малого бизнеса  / Н. И. Малис . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 6, с. 41-45


Сист. No: 35898

 

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Данъчно облекчение или санкция са нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ  : Дискусия  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 10-11  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35969

 

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Окончатлен данък за доходи от идточник в България и чужбина  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 8-9  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35968

 

В  Д  381  с


Николов, Илия .   Облагане на доходите на чуждестранни лица  / Илия Николов . // Делова седмица  (София), XVII, N 29, 14-20 юли 2008 г., с. 5


Сист. No: 36075

 

Сп  С  953  п


Жотева, Мая .   Предотвратяване на отклонение от данъчното облагане  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8  . - Данъчен консултант


Сист. No: 36288

 

Сп  С  953  п


Панева, Лиляна .   Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътрешнообщностно придобиване (ВОП)  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8, с. 6-10  . - Данъчно облагане


Сист. No: 36289

 

Сп  А  454


Панева, Лиляна .   Подоходното облагане на лицата, упражняващи свободни професии  / Лиляна Панева . // Актив  (София), 2008, N 8, с. 17-19


Сист. No: 36302

 

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Данъчно облагане на договорите за предоставяне на персонал  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 14, с. 16-17


Сист. No: 36309

 

II  1318


Haase, Klaus Dittmar .   The Impact of Income Taxation on Financing Decisions of EU-Based Companies - Tax Strategies for Non-EU-Investors  / Klaus Dittmar Haase . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов), 2005, с. 15-34


   Прев.загл.: Влияние на данъка върху дохода от финансовите решения на компаниите от ЕС - данъчни стратегии за инвеститори извън ЕС


Сист. No: 36245

Пари. Банково дело. Борси
 

Сп  Б  254  и


Коева, Даниела .   Специализирани продукти на ОББ в подкрепа на европроекти  / Даниела Коева . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 11-14


Сист. No: 36092

Банки. Национални банки. Кредитни дружества
 

Сп  С  953


Кирилова, Нина .   Операционен риск и основни принципи на управлението му в търговските банки  / Нина Кирилова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 13-14


Сист. No: 35941

 

В  Б  254


Илиев, Петър .   Банките се въздържат да дават дивидент  / Петър Илиев . // Банкеръ  (София), XV, N 29, 19-25 юли 2008, с. 7


Сист. No: 36003

 

В  Б  254


Илиев, Петър .   Външни кредитори напомпаха банките с 8 млрд. лева  / Петър Илиев . // Банкеръ  (София), XV, N 32, 9 - 15 авг. 2008, с. 6-7


Сист. No: 36297

 

В  Б  254


Илиев, Петър .   Банките хвърлиха 15.6 млрд. лв. в нови кредити  / Петър Илиев . // Банкеръ  (София), XV, N 33, 16 -22 авг. 2008, с. 6-7


Сист. No: 36298

Инвестиции
 

Сп  Н  25  а


Папазов, Емил .   Съвременни методологически аспекти на анализа " Разходи - ползи "  / Емил Папазов . // Народностопански архив  (Свищов), LVII, 2004, N 4, с. 33-38


Сист. No: 19251

 

Сп  Ф  53  кс


Круглов, В. Н.   Иностранные инвестиции: проблемы и решения  / В. Н. Круглов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 52-57


Сист. No: 36099

 

Сп  Ф  53  кс


Плахова, Л. В.   Развитие бюджетного механизма региональной инвестиционной политики  / Л. В. Плахова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 36-47


Сист. No: 36044

 

Сп  Б  925  с


Петрова, Петя .   Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект  / Петя Петрова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 12, с. 25-30


Сист. No: 35892

Фондов пазар. Фондова борса
 

Сп  М  68  э


Бергер, Я. и др.   Фондовый рынок КНР  / Я. Бергер, В. Михеев . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 6, с. 65-74


Сист. No: 36233

Икономика
 

II  1318


Балабанов, Илия .   Националната стратегия за обществено-икономическо развитие - безалтернативният базов инструмент за дългосрочно планиране в стопанско-политическите реалности на 21 век  / Илия Балабанов . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 95-100


Сист. No: 36252

 

II  1318


Ковачев, Асен .   Преструктуриране и развитие на икономиката  : (Методически и практико-приложни аспекти)  / Асен Ковачев . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 84-94


Сист. No: 36251

 

40850


Мельник, Т.   Влияние основных соглашений ВТО на конкурентоспособность предприятий  / Т. Мельник . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 11-25


Сист. No: 36148

 

II  1318


Недялкова, Анна .   Глобално моделиране на икономиката  / Анна Недялкова . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 67-72


Сист. No: 36250

 

Сп  Г  621  УНСС


Ангелов, Иван .   Догонващият икономически растеж ш конкурентноспособността на българската икономика  : (Макроикономически поглед)  / Иван Ангелов . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2007, с. 7-80


Сист. No: 36130

 

Сп  Г  621  УНСС


Владимирова, Катя .   Човешкият потенциал за икономически растеж и конкурентноспособност на българската икономика  / Катя Владимирова . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2007, с. 123-174


Сист. No: 36135

 

Сп  Г  621  УНСС


Гечев, Румен .   Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност  / Румен Гечев . // ГОДИШНИК на УНСС  (Москва), 2007, с. 175-198


Сист. No: 36139

 

Сп  П  57  х


Ковнир, В.   Оценка и соизмерение экономических систем в современной мировой экономике  / В. Ковнир . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 67-74


Сист. No: 36017

 

Сп  П  89  тп


Бажин, Игорь .   Управление государственными закупками: антикорупционная модель  / Игорь Бажин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, с. 85-89


Сист. No: 36058

 

Сп  А  582


Боева, Бистра и др.   Публично-частно партньорство - има ли формули за успех, или за стимулите и бариерите при проектите за публично-частно партньорство  / Бистра Боева, Антоанета Василева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 3-27


Сист. No: 36180

 

Сп  И  50  м


Улф, Мартин .   Полезни съвети за икономика в растеж  / Мартин Улф . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 26, с. 8


Сист. No: 36082

 

Сп  П  89  тп


Зиядуллаев, Н. и др.   Экономическая стратегия России в условиях глобализации  / Н. Зиядуллаев, Андрей Ларин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 40-50


Сист. No: 36049

 

Сп  В  52  лэ


Пахомова, Н. В.   Современная конкурентная политика: теоретический анализ и опыт реализации  : (на римере ЕС и России)  / Н. В. Пахомова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 3-23  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36018

 

Сп  И  502


Димитров, Слави .   Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект  / Слави Димитров . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 40-43


Сист. No: 36213

 

Сп  И  502


Костов, Иван .   Микроикономически фактори, влияещи върху капиталовата структура на фирмите  / Иван Костов . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 87-91


Сист. No: 36229

 

Сп  И  502


Нейчев, Станьо .   Инвестиции, ефективност и доходи  / Станьо Нейчев . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 62-68


Сист. No: 36217

 

Сп  М  486


Стоев, Георги .   Колко бързо всъщност расте икономиката  / Георги Стоев . // Мениджър  (София), 2008, N 8, с. 130-131


Сист. No: 36206

 

Сп  М  68  э


Архипов, В.   Австралия: экономика и иностранные инвестиции  / В. Архипов . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 5, с. 82-89


Сист. No: 36230

 

42220


Kareziev, Ilia .   Growth Management in Bulgarian Innovation and technology-oriented SMEs: Some Preliminary Findings  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Ilia Kareziev  (Sofia), 2007, с. 448-460


   Прев.загл.: Управление на ра стежа в българските иновационно и технологично ориентирани малки и средни предприятия: някои предварителни проучвания


Сист. No: 36207

 

42220


Kostadinova, Violeta .   Main Problems of Successor Selection in Family Business and Possible Solutions. (The Bulgarian Case)  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Violeta Kostadinova . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 475-488


   Прев.загл.: Основни проблеми при подбор на успешен семеен бизнес и възможни решения. (Примери от България)


Сист. No: 36215

 

42220


Yurukova, Maria .   The Bulgarian SMEs Operating in International Subcontracting NetworkS: The Impact of the EU Accession Process  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Maria Yurukova . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 461-474


   Прев.загл.: Българските малки и средни предприятия в международната мрежа от договори: влияние върху процеса на присъединяване към ЕС


Сист. No: 36208

 

41117


Tonkova, Stanka .   Les Investissements Directs des Pays de L' Union Europeen en Bulgarie: Etat, Tendances et Effets  / Stanka Tonkova . // [Seventh] 7-th International Conference of the $Reseau PGV: The East-West Reciprocal Transfers from the Perspective of Integration of the Visegrad Countries into the EU  (Lisboa), 2001, с. 407-421


Сист. No: 36038

 

42220


Ceptureanu, Sebastian et al.   Knowledge Management Strategies for SMEs  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Sebastian Ceptureanu, Eduard Ceptureanu . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 424-433


   Прев.загл.: Стратегии за управлние на знанията в малките и средни предприятия


Сист. No: 36204

 

Сп  Г  621  УНСС


Pichler, J. Hanns .   SME-Specific "Profiles", Strategic Potentials and Attitudes toward Internationalization in the Enlarged EU  / J. Hanns Pichler . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2007, с. 103-122


   Прев.загл.: Специфичен профил на малките и средни предприятия, стратегически потенциал и предимства на интернационализацията в разширяването на ЕС


Сист. No: 36134

 

Сп  Ч  S  88


Dzinkowski, Ramona .   Weathering Economic Storms  / Ramona Dzinkowski . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 6, с. 50-54


   Прев.загл.: Влияние на икономическите бури


Сист. No: 36000

 

Сп  М  68  э


Эльянов, А.   Экономическая модернизация развивающихся стран в региональном разрезе  / А. Эльянов . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 6, с. 19-29


Сист. No: 36232

 

Сп  Ч  J  80  B


Olson, Eric G. et al.   Beating the Commoditization Trend: A Framework from the Electronics industry  / Eric G. Olson, Deepak Sharma . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 4, с. 22-28


   Прев.загл.: Eлектронна индустрия: тенденции за развитие


Сист. No: 36303

Регионална икономика
 

40850


Анастасова, Лина .   Маркетинг на регион: специфика и приложение  / Лина Анастасова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 129-144


Сист. No: 36164

 

Сп  М  68  э


Либман, А.   Модели корпоративной интеграции: региональные особености  / А. Либман . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 5, с. 47-53


Сист. No: 36228

Икономика на България
 

Сп  Б  254  и


Леонидов, Атанас .   Икономическият растеж, "новата емпирика" и глобализацията  / Атанас Леонидов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 33-37


Сист. No: 36106

 

В  К  263


Милър, Джефри .   Буря пред българската икономика  / Джефри Милър . // Капитал  (София), XVI, N 30, 26 юли - 1 авг. 2008, с. 24-25


Сист. No: 36119

 

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   Нарастването на производителността - важен фактор за увеличаване на доходите  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2008, N 8, с. 36-40


Сист. No: 36306

Икономика на Русия
 

Сп  П  57  х


Алтухов, А.   Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического развития страны  / А. Алтухов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 5, с. 33-43


Сист. No: 35981

 

Сп  П  57  х


Амосов, А.   Вопросы перехода к инновационному типу воспроизводства  / А. Амосов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 5, с. 23-32


Сист. No: 35978

 

Сп  П  57  х


Сергеев, А.   Динамика социально-экономического развития Санкт-Петербурга  / А. Сергеев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 5, с. 52-62


Сист. No: 35984

 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Проблемы и перспективы роста прямых иностранных инвестиций российских компаний  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 32-36


Сист. No: 36116

 

Сп  П  57  х


Зиядуллаев, Н.   Проекту модернизации экономики - статус национального  / Н. Зиядуллаев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 10-16


Сист. No: 36008

 

Сп  П  57  х


Яковец, Ю.   О сочетании долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования  / Ю. Яковец . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 3-9


Сист. No: 36006

Стопанска история
 

Сп  Ч  I  58  i


Audretsch, David B. end al.   Linking Entrepreneurship to Growth: The Case of West Germany  / David B. Audretsch, Michael Fritsch . // Industry and Innovation  (London), 10, 2003, N 1, с. 65-73


   Прев.загл.: Свързване на предприемаческата дейност с растежа: примери от Западна Германия


Сист. No: 20178

Икономически растеж
 

Сп  А  582


Петракос, Йоргос и др.   Фактори, определящи икономическия растеж  / Йоргос Петракос, Паскалис Арванитидис . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 49-69


Сист. No: 36133

 

Сп  А  582


Александрова, Матилда .   Демократизация и растеж в страните в преход от Югоизточна Европа  / Матилда Александрова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 41-53


Сист. No: 36159

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране
 

Сп  П  57  х


Нагапетян, П.   Организация инновационного процесса (опыт нашей истории)  / П. Нагапетян . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 6, с. 59-66


Сист. No: 36015

 

Сп  Ю  371


Шулекова, Антония .   САЩ и България - общо енергийно бъдеще и взаимни интереси  / Антония Шулекова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 7, с. 71-73


Сист. No: 35963

Управление на народното стопанство
 

40850


Доралийски, Ангел .   Промяна и адаптация на управлението на стопанските организации  / Ангел Доралийски . // Съвременни управленски практики III (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 18.02-20.02.2005 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2005, с. 28-33


Сист. No: 36323

Икономически анализ
 

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Анализите на приходите, разходите и финансовите резултати като основа за техния контрол  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 17-19


Сист. No: 35943

Аграрна икономика
 

Сп  И  50


Иванова, Десислава .   Симулационен модел за комплексна оценка на диверсификацията в аграрния сектор  / Десислава Иванова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 32-38


Сист. No: 36263

Икономика на индустрията, предприятието
 

40850


Николова, Н.   Влияние на глобализацията върху иновационното развитие на индустрията  / Н. Николова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 111-128


Сист. No: 36163

Икономика и организация на транспорта
 

Сп  А  582


Николова, Христина .   Международен железопътен транспорт в Югоизточна Европа - изисквания и перспективи пред превозвачите  / Христина Николова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 85-99


Сист. No: 36176

 

Сп  И  502


Монов, Христо .   Развитието на иновативни железопътни услуги - ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността  / Христо Монов . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 28-32


Сист. No: 36209

Икономика на туризма
 

Сп  Г  62  св


Горчева, Таня .   Рамкови условия за устойчивост на развитието на туристическия бизнес  / Таня Горчева . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), CIX, 2007, с. 119-193


Сист. No: 35920

 

Сп  Т  926  п


Янева, Мариана .   Екскурзоводските беседи - форма на популяризиране на туристическите дестинации  / Мариана Янева . // Туристически пазар  (София), 10, 2008, N 1-2, с. 11-12


Сист. No: 35955

 

Сп  Т  926  п


   Тенденциите и развитието на световната туристическа индустрия . // Туристически пазар  (София), 10, 2008, N 3-4, с. 26-27


Сист. No: 35958

 

Сп  Б  925  с


Станкова, Мария .   Туризмът в Република България - предпоставка за постигане на устойчивост в икономиката на страната  / Мария Станкова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 11, с. 22-28


Сист. No: 35882

Туризъм в България
 

Сп  Т  926  п


   Аргументи в полза на необходимостта от туристическо райониране на България . // Туристически пазар  (София), 10, 2008, N 5, с. 18-19


Сист. No: 35961

 

Сп  Т  926  п


Атанасова, Мария .   Особености на селския туризъм в Родопите  / Мария Атанасова . // Туристически пазар  (София), 10, 2008, N 6, с. 18-19


Сист. No: 36002

Търговия
 

Сп  А  582


Костова, Септемврина .   Интернационализацията на търговията на дребно  / Септемврина Костова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 81-99


Сист. No: 36143

 

Сп  Н  25  а


Петрова, Симеонка .   Изследване на каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци  / Симеонка Петрова . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 47-66


Сист. No: 35993

 

Сп  П  89  тп


Кочурова, Лидия .   Управление торгово-производственной сферой России: научны подход  / Лидия Кочурова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 97-104


Сист. No: 36068

 

Сп  У  732  п


Пашутин, С.   Неудачи бренда  / С. Пашутин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 11, с. 34-38


Сист. No: 35911

 

Сп  Б  254  и


   Развитие и перспективи за пазара на недвижими имоти в България . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 26-30


Сист. No: 36095

 

Сп  И  502


Кътева, Марияна .   Състояние и тенденции за развитие на моловете в България  / Марияна Кътева . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 69-74


Сист. No: 36221

Маркетинг
 

40850


Банчев, Петър .   Един модел за комбиниране елементите на маркетинговия микс  / Петър Банчев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 222-236


Сист. No: 36173

 

40850


Горанова, Пенка и др.   Маркетингови проучвания на търговските марки в пиваварната промишленст в България  / Пенка Горанова, Живка Тананеева . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 248-258


Сист. No: 36177

 

40850


Кузманов, Георги и др.   За задачите и функциите на маркетинга в съвременната индустриална фирма  / Георги Кузманов, Георги Георгиев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 237-247


Сист. No: 36174

 

40850


Лазаров, Деян .   Проблеми с липсващите стойности при маркетингови изследвания  / Деян Лазаров . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 269-278


Сист. No: 36182

 

40850


Луизов, Атанас .   Модел за измерване на ефектите при насърчаване на продажбите  / Атанас Луизов . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 259-268


Сист. No: 36181

 

Сп  А  582


Желев, Симеон .   Приложение на подхода "Средства - цел" и стълбичната методология за откриване и оценяване на позиционни идеи  / Симеон Желев . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 22-48


Сист. No: 36129

 

Сп  И  36  с


Данчев, Данчо .   (Р) Еволюцията на маркетинговите парадигми  / Данчо Данчев . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2008, N 1, с. 3-10


Сист. No: 35869

 

Сп  А  582


Желев, Симеон .   Приложение на подхода "Средства - цел" и стълбичната методология за откриване и оценяване на позиционни идеи  / Симеон Желев . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 24-40


Сист. No: 36158

 

Сп  Н  25  а


Желева, Румяна .   Опит за таксономия на мерките за измерване на потребителската лоялност  / Румяна Желева . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 87-101


Сист. No: 35999

Рекламна, комуникационна политика
 

40850


Боева, Веряна .   Комуникационна политика в сферата на висшето образование  / Веряна Боева . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 202-216


Сист. No: 36090

Логистика
 

Сп  Л  763


Великова, Росица .   Бъдещето на доставките. : Вероятно ще се случи нещо невероятно в света на логистичните услуги  / Росица Великова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 4, с. 64-68


Сист. No: 36175

 

Сп  Л  763


Маринов, Мариан .   ОИО - конкурентно предимство на всички пазари (2)  / Мариан Маринов . // Логистика  (София), IV, 2008, N 4, с. 58-62, юли-август 2008


Сист. No: 36165

 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Студеното бизнес решение  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 4, с. 42-44, юли-август 2008


Сист. No: 36149

 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Лидерът в продажбите на дребно не спира да търси нови решения във веригата на доставки  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 4, с. 46-48, юли-август 2008


Сист. No: 36151

 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Зелената логистична верига  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 4, с. 50-51, юли-август 2008


Сист. No: 36157

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
 

Сп  Б  90


Ржаницына, В. С.   Таможенное оформление и таможенные платежи при импорте товаров  / В. С. Ржаницына . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 12, с. 48-54


Сист. No: 35980

Международни финанси. Международни валутни отношения
 

Сп  А  582


Бонева, Светла .   Митата като традиционен собствен ресурс в приходната част на бюджета на ЕС  / Светла Бонева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 127-138


Сист. No: 36198

 

Сп  А  582


Статева, Йорданка .   Световния валутен пазар - характеристики и развитие при съвременните условия  / Йорданка Статева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 53-62


Сист. No: 36186

 

Сп  В  52  лэ


Ломагин, Н. А.   Поиск путей реформирования международного валютного фонда на рубеже ХХ и ХХІ вв. / Н. А. Ломагин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 42-52  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36022

 

Сп  Б  254  и


Димов, Михаил .   Единна зона за пращания в евро - роли в платежния процес  / Михаил Димов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 18-22


Сист. No: 36093

Международни икономически отношения
 

42175


Атанасов, Атанас .   Политическа икономия на международните търговски преговори  / Атанас Атанасов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 235-243


Сист. No: 35931

 

II  1318


Савелев, Евгений .   Оптимистичен сценарий за развитие на международните услуги на Украйна в ХХІ век  / Евгений Савелев . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  (София)  . - София, 2005, с. 124-136


Сист. No: 36255

 

Сп  Г  62  св


Саркисян, Карина А.   Регионално сътрудничество между страните от югоизточна Европа  / Карина А. Саркисян . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), CIX, 2007, с. 195-234


Сист. No: 35925

 

Сп  А  582


Динков, Динко .   Сътрудничеството в Югоизточна Европа като фактор за утвърждаване на европейските перспективи на района  / Динко Динков . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 70-74


Сист. No: 36138

 

Сп  А  582


Лозанов, Олег .   Международните стратегически съюзи - ефективен отговор на предизвикателствата на глобалния пазар  / Олег Лозанов . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 41-52


Сист. No: 36183

 

Сп  F  75


мишел, Серж .   Когато Китай срещна Африка  / Серж Мишел . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 6-7, с. 25-33, юни/юли


Сист. No: 35933

 

Сп  В  52  лэ


   Современные тенденции региональной интеграции . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 53-62  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36023

 

Сп  И  502


Шафиев, Руслан .   Външноикономическата дейност на Русия и глобалните икономически процеси  / Руслан Шафиев . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 78-81


Сист. No: 36225

 

Сп  М  68  э


Кондратьев, В.   Средний бизнес в мире и в России  / В. Кондратьев, Г. Рамазанов . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 6, с. 13-18


Сист. No: 36231

 

Сп  М  68  э


Соколов, В.   Евросоюз в торговле машинами и оборудованием  / В. Соколов . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 6, с. 93-99


Сист. No: 36234

 

Сп  Е  454  и


Гълъбов, Иван .   Нов митнически кодекс на Европейската общност  / Иван Гълъбов . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 8, с. 59-61


Сист. No: 36316

 

42220


Damyanov, Atanas et al.   European Integration and Its Strategic Consequences for Production SMEs in Bulgaria  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Atanas Damyanov, Dragomir Iliev . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 348-363


   Прев.загл.: Европейската интеграция и нейните стратегически последици за производството в малките и средните предприятия в България


Сист. No: 36197

Глобализация
 

Сп  Ф  53  кс


Бабурина, О. Н.   Финансовые институты управления новым мировым порядком или аргументы Дж. Стиглица "Глобализация: тревожные тенденции"  / О. Н. Бабурина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 23, с. 63-70


Сист. No: 36102

 

Сп  Ф  515


Канев, Петър .   Ценностите на модерността и глобализацията  / Петър Канев . // Философия  (София), XVII, 2008, N 3-4, с. 42-52


Сист. No: 36286

Европейска интеграция
 

Сп  Ф  515


Евола, Юлиус .   Единна Европа: форвма и предпоставки за обединение  / Юлиус Евола . // Философия  (София), XVII, 2008, N 3-4, с. 6-17


Сист. No: 36285

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
 

40850


Палигоров, Иван и др.   Някои предизвикателства при усвояването на средствата от ЕС в областта на земеделието и горското стопанство  / Иван Палигоров, Цанко Българенски . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 97-104


Сист. No: 36070

 

Сп  А  582


Янчева, Цветелина .   Еволюция на позицията на Европейския съюз относно присъединяването към него на страните от Западните Балкани  / Цветелина Янчева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 123-131


Сист. No: 36145

 

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Как се разработва проект по структурните фондове на ЕС  / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 14, с. 23-29


Сист. No: 36310

 

42220


Katavic, Ivica .   The Impact of the EU Enlargement on the Sustainable Entrepreneurship  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Ivica Katavic . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 391-410


   Прев.загл.: Ролята на разширяването на Европейския съюз за устойчиво развитие


Сист. No: 36202

Право. Наука за държавата и правото

 

Сп  Б  923  з


Кузманова, Яна .   Особености на европейското дружество, регистрирано в България  / Яна Кузманова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 7, с. 55-72


Сист. No: 35973

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

 

Сп  С  953  п


Минкова, Ганета .   Някои въпроси на съдебното обжалване по данъчно-осигурителния процесуален кодекс  / Ганета Минкова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 12-13,16  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35970

Търговско право
 

Сп  С  953  п


Николова, Галина .   Нови моменти ва Закона за търговския регистър  / Галина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8, с. 1,3-4  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 36279

Търговска марка. Промишлени образци
 

Сп  А  582


Балева, Велина .   Търговска марка и / или бренд (brand)  / Велина Балева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 15-23


Сист. No: 36155

Трудово право. Социално право. Поземлено право

 

Сп  И  36  с


Бъчварова, Маргарита .   Лизинг на персонал - юридическа същност  / Маргарита Бъчварова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2008, N 1, с. 11-17


Сист. No: 35870

 

Сп  С  953  п


Димитрова, Зорница .   Деклариране на осигурителния стаж  / Зорница Димитрова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 1,3-5  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 35971

 

Сп  С  953  п


Симеонова, Стефанка .   Квалификация и преквалификация на работниците и служителите  / Стефанка Симеонова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 7-9,12  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 35972

Обществено управление. Военни науки

 

40850


Николова, Мария .   Модели за електронно правителство  / Мария Николова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 186-192


Сист. No: 36081

 

Сп  П  89  тп


Георгиевич, Владимир .   Электронное государство - общенациональная информационная среда  / Владимир Георгиевич . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 8-15


Сист. No: 36039

Социално осигуряване

 

II  1318


Павлов, Нено .   Икономически профил на непазарните дефекти в осигурителния сектор  / Нено Павлов . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 51-56


Сист. No: 36247

 

В  Д  381  с


   Прилагане за координация на схемите за социална сигурност . // Делова седмица  (София), XVII, N 28, 7-13 юли 2008 г., с. 6, 8, 10


Сист. No: 36056

 

В  Д  381  с


   Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност . // Делова седмица  (София), XVII, N 29, 14-20 юли 2008 г., с. 6, 8, 10


Сист. No: 36073

 

В  З  375


Пантелеева-Йорданова, Силвия .   Нови аспекти на държавната регулация и надзор на приватизираните осигурителни схеми в България  / Силвия Пантелеева-Йорданова . // Застраховател  (София), XIV, N 15-16, 13 авг.-10 септ. 2008 г., с. 15, 23


Сист. No: 36271

 

Сп  Е  454  и


Заркова, Вержиния .   Осигурителни вноски за управителите през 2008 г. / Вержиния Заркова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 8, с. 16-18


Сист. No: 36311

Пенсионно осигуряване

 

В  З  375


Димитрова, Ани .   Доброволните и професионалните фондове бележат намаление на активите си  / Ани Димитрова . // Застраховател  (София), XIV, N 15-16, 13 авг.-10 септ. 2008 г., с. 6


Сист. No: 36268

Здравно осигуряване

 

В  З  375


Шишков, Димитър .   Вярната посока на здравната реформа е публично-частното здравно осигуряване  / Димитър Шишков . // Застраховател  (София), XIV, N 14, 30 юли-13 авг. 2008 г., с. 19


Сист. No: 36214

Застраховане

 

Сп  Ф  53


Ивашкин, Е. И.   Становление саморегулируемых страховых организаций  / Е. И. Ивашкин . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 6, с. 57-61


Сист. No: 35903

 

Сп  Ф  53


Фролов, Д. П.   Эволюция институциональной теории страхования  / Д. П. Фролов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 6, с. 52-56


Сист. No: 35902

 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Упрвлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 14, 30 юли-13 авг. 2008 г., с. 15


Сист. No: 36212

 

В  З  375


Тодоров, Тодор .   Екологичният риск - обект на застраховането ?  / Тодор Тодоров . // Застраховател  (София), XIV, N 14, 30 юли-13 авг. 2008 г., с. 11, 21


Сист. No: 36211

 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките предприятия  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 15-16, 13 авг.-10 септ. 2008 г., с. 13, 14


Сист. No: 36270

 

 


Ненова, Теменуга .   Застраховането в България при условията на евроинтеграция  / Теменуга Ненова  (София), 2008, 13 авг.-10 септ. 2008 г., с. 9, 20


Сист. No: 36269

 

Сп  П  518


Стоянова, Илеана .   Няма пушек без огън  / Илеана Стоянова . // П И К  (София), 2008, N 7, с. 18-24


Сист. No: 36272

Образование

 

42175


Михайлов, Пеню .   Нужно ли е възвръщане на политическата икономия във висшите училища?  / Пеню Михайлов . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 191-196


Сист. No: 35926

 

40850


Съботинова, Диана .   Влияние на държавното финансиране върху инвестирането във висше образование  / Диана Съботинова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 14-23


Сист. No: 36057

 

40850


Цветков, Стоян .   Възможности за оценка на резултатите от изпитните тестове на шестобалната скала  / Стоян Цветков . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 84-96


Сист. No: 36161

 

Сп  С  847


Гюрова, Вяра и др.   Портфолиото на преподавателя като фактор за качеството на обучението  / Вяра Гюрова, Ваня Божилова . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), XVI, 2008, N 2, с. 102-115


Сист. No: 35885

 

Сп  Ф  53  кс


Костенко, И. В.   Оценка эффективности бюджетных расходов на общее образование  / И. В. Костенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 70-76


Сист. No: 36052

Образование в България
 

42175


Иванова, Донка .   Българското образование в профил и анфас  / Донка Иванова . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 276-285


Сист. No: 35937

Висше образование
 

Сп  П  324


Братанов, Начко .   Глобализацията и предизвикателствата пред педагогиката във времето на "електронното общество"  / Начко Братанов . // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 5, с. 25-34


Сист. No: 35939

 

Сп  Ф  53  кс


Захарычева, А. М.   Оценка современной структуры источников финансового обеспечения высшего образования  / А. М. Захарычева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 55-61


Сист. No: 36124

 

Сп  В  52  лэ


Халин, В. Г.   Модель формирования управленческих решений в национальной системе высшего образования  / В. Г. Халин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 115-124  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36030

 

Сп  М  457  е


Богданов, Асен .   Силно образование - силна икономика, а не обратно!  / Асен Богданов . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 8-14


Сист. No: 36241

 

Сп  М  457  е


Рожина, Людмила Викторовна .   Непрекъснатото образование въз основа на e-learning  / Людмила Викторовна Рожина . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 14-17


Сист. No: 36242

 

Сп  М  457  е


Сухомлин, В. А.   Виртуальный университет для IT-бразования  / В. А. Сухомлин . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 5-8


Сист. No: 36240

 

Сп  Ч  S  88


Verschoor, Curtis C.   What Do MBA Students Think About Business and Society?  / Curtis C. Verschoor . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 8, с. 14-18


   Прев.загл.: Какво мислят студентите по МВА за бизнеса и обществото?


Сист. No: 36291

Висше образование в България
 

42175


Казаков, Атанас .   Критичен анализ на преподаването на политическа икономия и икономикс в България  / Атанас Казаков . // Политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (Сборник с доклади от научна конференция, 10-11.05.2007 г.)  (Варна), 2007, с. 197-210


Сист. No: 35929

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математическо моделиране
 

Сп  Г  62  ВИНС


Дочев, Дочо Т. и др.   Линейна многокритериална задача при неопределеност  / Дочо Т. Дочев, Бойко Ив. Атанасов . // Годишник на Икономически университет - Варна, 70, 1998, с. 144-165


Сист. No: 21780

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт
 

Сп  З  504


Веков, Т.   Необходимост от сравнителен анализ на обществената и професионалната оценка на здравната реформа  / Т. Веков . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 2, с. 52-55


Сист. No: 35874

 

Сп  З  504


Петрова, З.   Организационна и договорна ефективност на НЗОК - І част  / З. Петрова . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 2, с. 18-25


Сист. No: 35873

Здравеопазване
 

40850


Зафирова, Цвета .   Влияние на външната среда върху здравните потребности от специализирана доболнична помощ  / Цвета Зафирова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 172-188


Сист. No: 36168

 

40850


Зафирова, Цвета и др.   Подготовка за стратегическо решение по създаване на алианси в болничния сектор  / Цвета Зафирова, Бончо Митев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 189-205


Сист. No: 36169

 

Сп  Г  621  УНСС


Делчева, Евгения .   Конкурентоспособност на здравеопазването  / Евгения Делчева . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2007, с. 235-270


Сист. No: 36141

 

Сп  А  582


Делчева, Евгения .   Проучване върху ефективността на здравните системи в пет страни от Югоизточна Европа  / Евгения Делчева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 75-80


Сист. No: 36142

 

Сп  З  504


Митков, Ц. и др.   Измерване на резултатите от лекарствената промоция от фармацевтичните производители  / Ц. Митков, Г. Петрова . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 2, с. 90-97


Сист. No: 35878

 

Сп  М  453


Веков, Т.   Удовлетвореност на пациенти от здравната реформа и препоръки за нейното управление  / Т. Веков . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 2, с. 19-26


Сист. No: 36226

 

Сп  М  453


   Критерии относно договарянето на общопрактикуващите лекари с Националната здрвноосигурителна каса . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 2, с. 27-32


Сист. No: 36227

 

Сп  М  453


Спасов, Л. и др.   Модел за прилагане на системния подход при оперативния контрол на болничната дейност  : (Опитът на Университетска болница "Лозенец")  / Л. Спасов, П. Трендафилова . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 2, с. 13-18


Сист. No: 36224

 

Сп  М  453


Трендафилова, П. и др.   Обществено здравеопазване и обществена производителност на труда  / П. Трендафилова, Л. Спасов . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 2, с. 3-12


Сист. No: 36223

 

Сп  М  453


Bioche, M. G.   Проблемът за всеобщото здравно осигуряване в САЩ  / M. G. Bioche . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 1, с. 45-48


Сист. No: 36222

 

Сп  М  453


Claudot, F.   Обучение по медицинска етика в Европа  / F. Claudot . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 1, с. 16-20


Сист. No: 36219

 

Сп  М  453


Hanson, M.   Етичността изисква време, но не толкова много  / M. Hanson . // МЕДИЦИНСКИ мениджмънт и здравна политика  (София), XXXIX, 2008, N 1, с. 21-26


Сист. No: 36220

Стокознание
 

Сп  Ю  371


Андронов, Емил .   Екологичен дизайн  / Емил Андронов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 7, с. 76-78


Сист. No: 35965

Енергетика
 

Сп  А  582


Бонева, Светла .   Енергийната политика на ЕС - състояние и перспективи  / Светла Бонева . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 60-75


Сист. No: 36170

 

Сп  Ю  371


Гьобел, Стефан-Йорг и др.   Регионалният пазар  / Стефан-Йорг Гьобел, Пламен Попов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 8, с. 46-48


Сист. No: 36278

 

Сп  Ю  371


Начев, Стефчо .   Либеризация на българския електроенергиен пазар  / Стефчо Начев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 8, с. 38-41


Сист. No: 36277

 

Сп  Ю  371


Поповска, Виктория .   Пазарът през 2008 г. / Виктория Поповска . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 8, с. 56-57


Сист. No: 36282

Селско стопанство. Горско стопанство

 

Сп  З  544  к


Котева, Нина .   Създаване рационална организация на сложните работни процеси  / Нина Котева . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 6, с. 18-26


Сист. No: 35951

 

Сп  З  544  к


   От борба за оцеляване - към устойчиво развитие на земеделските кооперации . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 6, с. 5-17


Сист. No: 35949

 

Сп  И  50


Димитрова, Параскева и др.   Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони  / Параскева Димитрова, Васил Тодоров . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 47-51


Сист. No: 36265

 

Сп  И  50


Иванов, Божидар .   Състояние и зависимости при техническото обновяване на българското земеделие  / Божидар Иванов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 26-31


Сист. No: 36262

Селскостопански предприятия, производство
 

Сп  И  50


Вуткова, Стоянка и др.   Анализ на производството на царевица за зърно в периода 1990-2005 г. / Стоянка Вуткова, Гроздена Цанкова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 3-8


Сист. No: 36259

 

Сп  И  50


Петрова, Надежда и др.   Развитие на арендната организация в България  / Надежда Петрова, Венета Гайдарджиева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 9-12


Сист. No: 36260

Аграрна политика

 

Сп  И  50


Мицов, Вихър .   Бюджетът на Европейския съюз и Общата аграрна политика  / Вихър Мицов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 13-21


Сист. No: 36261

Земеделие. Организация и управление

 

Сп  И  50


Гайдарджиева, Венета и др.   Развитие на възгледите за земята като производствен фактор и нейното влияние при създаване на доход в аграрния сектор  / Венета Гайдарджиева, Георги Лъчов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 57-60


Сист. No: 36267

 

Сп  И  50


Кънчев, Иван .   Насоки за реализиране целите на устойчивото развитие в общините на селските райони на България  / Иван Кънчев, Албена Митева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 4, с. 52-56


Сист. No: 36266

Управление на предприятията. Организация на производството

 

40850


Иванова, Радка .   Алгоритъм за агрегатно управление на операциите в производството  / Радка Иванова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 217-225


Сист. No: 36091

 

Сп  Ч  J  80  B


Gonring, Matthew P.   Customer Loyalty and Employee Engagement: an Alignment for Value  / Matthew P. Gonring . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 4, с. 29-40


   Прев.загл.: Лоялност на клиентите и заетост


Сист. No: 36312

Мениджмънт

 

II  1318


Каменов, Камен .   Стратегическо импровизиране в управлението  / Камен Каменов . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 57-61


Сист. No: 36248

 

40850


Кирова, Мина .   За някои теоретични въпроси в концепцията на контролинга  / Мина Кирова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 52-67


Сист. No: 36065

 

Сп  Н  25  а


Каменов, Камен .   Изследване на връзката "пасивно-активно" поведение в управленския процес  / Камен Каменов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 5-17


Сист. No: 35990

 

Сп  Ф  53  кс


Логинов, Е. Л.   Методология мониторинга функционирования электронной информационно-финансовой формации  / Е. Л. Логинов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 24, с. 62-67


Сист. No: 36127

 

Сп  Ф  53  кс


Федорович, Т. В.   Информационное обеспечение финансового менеджмента как одна из функций управления в крупных бизнес-структурах  / Т. В. Федорович . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 20-27


Сист. No: 36032

 

Сп  А  582


Димитрова, Веселина .   Съвременни прояви на бенчмаркинга в европейския бизнес  / Веселина Димитрова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 109-126


Сист. No: 36195

 

Сп  Ю  371


Тодорова, Радостина .   Мениджмънт и глобално затопляне  / Радостина Тодорова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 7, с. 40-42


Сист. No: 35960

 

Сп  У  732  п


Лавринович, А.   Роль диагностики организации дв прогнозировании эффективности работы топ-менеджера  / А. Лавринович . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 13, с. 36-40


Сист. No: 36118

 

Сп  В  52  лэ


Шапкин, Е. И.   Характеристика задач выбора эффективных стратегических решений  / Е. И. Шапкин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 63, 2008,  N 2, с. 125-131  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 36031

 

Сп  И  502


Гълъбов, Марин .   Съвременни управленски технологии  / Марин Гълъбов . // Икономика  (София), LXII, 2008, N 2, с. 92-97


Сист. No: 36235

 

Сп  М  457  е


Калабриз, Франческо и др.   Подходът "Четири стълба за управление на знанията във фирмата"  / Франческо Калабриз, Карол Орландо . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 45-49


Сист. No: 36244

Планиране-метод на управление
 

Сп  П  89  тп


Мартышенко, Сергей и др.   Оптимизация календарного плана реализации программ на основе синергетического подхода  / Сергей Мартышенко, Наталья Мартышенко, Евгений Гусев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 90-96


Сист. No: 36061

 

II  1318


Glinkowski, Czeslaw et al.   Planning of Goals as a Factor of Entrepreneurship and Development of a District  / Czeslaw Glinkowski, Dariusz Nowak . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 41-50


   Прев.загл.: Планиране на целите като фактор за предприемачеството и развитието на региона


Сист. No: 36246

 

II  1318


Pagliacci, Mario G. R. et al.   It is the Crisis of Planning or the Crisis of Planners?  / Mario G. R. Pagliacci . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 62-66


   Прев.загл.: В криза ли е планирането или в криза са плановиците?


Сист. No: 36249

 

II  1318


Suresh, Jayshree et al.   Strategies of Indian Economic Planning  / Jayshree Suresh, R. Velu . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  (София)  . - София, 2005, с. 106-116


   Прев.загл.: Стратегии на икономическото планиране в Индия


Сист. No: 36254

Контрол-методи на управление
 

Сп  С  953


Цветков, Цветан .   Системи за финансово управление и контрол в счетоводството на предприятието  / Цветан Цветков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 15-16


Сист. No: 35942

 

Сп  Ч  S  88


Sutthiwan, Angella et al.   The Conflicting Roles of Controllership and Compliance  / Angella Sutthiwan, Douglas Clinton . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 7, с.42-46


   Прев.загл.: Контролна дейност и конфликти - спазване на правилата


Сист. No: 36014

Предприемачество (фирмата, предприятието)
 

Сп  Ч  I  58  i


Audretsch, David B. end al.   Linking Entrepreneurship to Growth: The Case of West Germany  / David B. Audretsch, Michael Fritsch . // Industry and Innovation  (London), 10, 2003, N 1, с. 65-73


   Прев.загл.: Свързване на предприемаческата дейност с растежа: примери от Западна Германия


Сист. No: 20178

 

42220


Ivanova, Yordanka .   How Bulgarian Entrepreneur Can Manage Negotiations Successfully  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Yordanka Ivanova . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 489-494


   Прев.загл.: Как бъгарските предприемачи могат успешно да управляват бизнес преговорите


Сист. No: 36216

 

42220


Marinova, Marina .   Main Factors Influencing Entrepreneurial Behaviour . (The Case of Bulgaria)  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Marina Marinova . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 495-508


   Прев.загл.: Основни фактори, оказващи влияние на предприемаческото поведение. Примери от България.


Сист. No: 36218

 

42220


Buc, Sanjana .   Small and Medium Entrepreneurship in Process of Croatia's Joining the European Union  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Sanjana Buc . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 375-390


   Прев.загл.: Малко и средно предприемачество в процеса на присъединяване на Хърватия към Европейския съюз


Сист. No: 36201

 

42220


Fayolle, Alain et al.   Essay on the Nature of Entrepreneurship Education  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Alain Fayolle, Narjisse Lassas-Clerc . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 210-226


   Прев.загл.: Есе относно природата на обучението по предприемачество


Сист. No: 36079

 

42220


Grangsjo, Yvonne Friedrichs .   Preparing for Entrepreneurship in Structural Transformation of Economy - Lessons Learned from Sweden  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Yvonne Friedrichs Grangsjo . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 290-303


   Прев.загл.: Предприемачеството при структурните реформи на икономиката - примери от Швеция


Сист. No: 36109

 

42220


Nedeva, Goranka .   Training Firms as a Place for Learning Entrepreneurial Mindsets - 15 Years of Experience from Bulgarian High Schools  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Goranka Nedeva . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 148-260


   Прев.загл.: Професионалните фирми като място за предприемаческо обучение - 15 година от опита на българските висши училища


Сист. No: 36087

 

42220


Varela, Rodrigo et al.   The Development of Entrepreneurs Based upon Entrepreneurial Competencies: The "Jovenes con Enpresa" Program  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Rodrigo Varela, Olga Lucia Bedoya Arturo . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 227-247


   Прев.загл.: Развитие на предприемачеството на основата на предприемачески компетенции


Сист. No: 36086

 

42220


Kolarov, Kostadin .   Entrepreneurship as Alternative for Young Bulgarians: Social and Economic Influencing Factor  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Kostadin Kolarov . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 434-447


Сист. No: 36205

 

42220


Kuzmina, Irina .   Self-employment as a Kind of Entrepreneurial Activity in Latvia  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Irina Kuzmina . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 328-345


   Прев.загл.: Самозаетост като вид предприемаческа дейност в Латвия


Сист. No: 36192

 

42220


Stankovic, Fuada .   Challenges for Entrepreneurship in Serbia  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Fuada Stankovic . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 411-422


   Прев.загл.: Предизвикателства пред предприемачеството в Сърбия


Сист. No: 36203

Корпоративно управление
 

Сп  Ч  R  62


Jeffrey, Chris .   From Lemons to Lemonade. Why All Companies Should Embrace SOX  / Chris Jeffrey . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 7, с. 48-51


   Прев.загл.: От лимоните до лимонадата. защо всички компании трябва да спазват SOX?


Сист. No: 35974

Риск мениджмънт
 

Сп  Ч  R  62


Turner, Kevin et al.   Predicting Better Claims Management  / Kevin Turner, Frank Zizzamia . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 7, с. 52-55


   Прев.загл.: Предсказване на по-добро управление на исковете


Сист. No: 35975

Малък бизнес
 

40850


Балтов, Милен и др.   Секторни аспекти в развитие на малките и средните предприятия чрез кластерните инициативи  / Милен Балтов, Джон Мъри . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 158-171


Сист. No: 36166

 

Сп  И  50  м


Тодоров, Орлин .   Ролята на малките исредните предприятия в световните икономики - някои аспекти  / Орлин Тодоров . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 4, с. 69-79


Сист. No: 36152

 

42220


Korab,Vojtech .   Small Family Business in the Czech Republic  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Vojtech Korab . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 304-327


   Прев.загл.: Малкият семеен бизнес в Чешката Република


Сист. No: 36184

Управление на фирмата
 

40850


Димитров, Никола .   Новите индустрии в повишаване конкурентната способност на българските фирми  / Никола Димитров . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 41-50


Сист. No: 36153

 

40850


Куртева, Галина и др.   Анализ на факторите на специфичната среда на организациите  / Галина Куртева . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 51-63


Сист. No: 36154

 

40850


Мирчев, М. и др.   Социалната отговорностна организацията като конкурентно предимство в новите пазарни условия  / М. Мирчев, Г. Шереметов . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 64-75


Сист. No: 36156

 

40850


Мирчев, Милчо и др.   Модел на процеса на стратегическо управление в организацията  / Милчо Мирчев, Галина Куртева . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 76-83


Сист. No: 36160

 

40850


Стефанов, Стефан .   Оценка на ефективността и риска на проект на фирма (на примера на "Електра Трейд" ООД-гр.Варна)  / Стефан Стефанов . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 76-84


Сист. No: 36067

 

40850


Стоянова, Цветана .   Самооценката - инструмент за усъвършенстване управлението на организацията  / Цветана Стоянова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 193-201


Сист. No: 36088

 

Сп  У  732  п


Шевченко, И.   Хаос и корпорация  / И. Шевченко . // Управление персоналом  (Москва), 13, с. 61-64


Сист. No: 35915

 

Сп  П  89  тп


Левкин, Николай .   Доверие и организационная культура современной системы предпринимательства  / Николай Левкин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 21-26


Сист. No: 36046

 

Сп  У  732  п


Платонов, А. В.   Манипулирование в сфере организации в соотношениях руководитель-подчиненный. Авторитет и симулякры бизнес-управления  / А. В. Платонов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 13, с. 47-48


Сист. No: 36125

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
 

40850


Александрова, Матилда .   Управление на проектните комуникации като съвременна управленска практика  / Матилда Александрова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 132-141


Сист. No: 36072

 

40850


Бинева, Велика и др.   Възможност за повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на бизнес процесите  / Велика Бинева, Иван Димитров . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 175-185


Сист. No: 36080

 

40850


Бънкова, Анастасия .   Управление на знанието в корпоративния ренинженеринг-пролеми пред българските фирми  / Анастасия Бънкова . // Съвременни управленски практики III (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 18.02-20.02.2005 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2005, с. 41-50


Сист. No: 36324

 

40850


Димитров, Димитър .   Юридизация на социалния конфликт  / Димитър Димитров . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 279-289


Сист. No: 36185

 

40850


Добрев, Добрин .   Финансирането като елемент от управлението на проекти за регионално развитие  / Добрин Добрев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 85-96


Сист. No: 36069

 

40850


Желязова, Боянка и др.   Базова концепция за организационно изследване. Скала на зрялост и съвършенство на бизнес процесите в компаниите  / Боянка Желязова, Марина Младенова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 163-174


Сист. No: 36078

 

40850


Кузманова, Марияна .   Виртуалните организации като гъвкава организационна форма  / Марияна Кузманова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 142-152


Сист. No: 36074

 

40850


Цанов, Иван .   Проблеми при изследването на управленски решения в конфликтни ситуации  / Иван Цанов . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 290-295


Сист. No: 36187

 

Сп  Ф  53  кс


Архипов, А. М.   Теоретические вопросы современных конкурентных стратегий  / А. М. Архипов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 21, с. 60-68


Сист. No: 36037

 

Сп  Б  90


Блаженкова, Н. М.   Стратегический управленческий учет на промышленном предприятии  / Н. М. Блаженкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 11, с. 72-74


Сист. No: 35865

 

Сп  Б  90


Блаженкова, Н. М.   Стратегический управленческий учет как информационная подсистема предприятия  / Н. М. Блаженкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 12, с. 72-75


Сист. No: 35983

 

Сп  А  454


Гълъбов, М.   Балансираната система от показатели ( Balanced scorecard - BSC ) и алтернативни системи  / М. Гълъбов . // Актив  (София), 2008, N 7, с. 18-25


Сист. No: 36016

Управление на риска
 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 13, 16-30 юли 2008 г., с. 11


Сист. No: 36084

 

Сп  А  582


Минкова, Даниела .   Алтернативни стратегии при управлението на портфейли  / Даниела Минкова . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 3, с. 63-78


Сист. No: 36189

Счетоводство

 

40850


Колев, Николай .   За и против пъвоначалното признаване на активите и задълженията със справедливата им пазарна цена  / Николай Колев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 47-51


Сист. No: 36064

 

Сп  С  953  по


Брезоева, Бойка .   Международни стандарти за финансови отчети - разяснения КРМСФО  / Бойка Брезоева . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 5-6, с. 3-22


Сист. No: 35957

 

Сп  Е  205  б


Колева, Христина .   Отчитане в предприятията на разходите за дейности, финансирани по европейски програми  / Христина Колева . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 5, с. 60-63


Сист. No: 36094

 

Сп  С  953  по


Свраков, Антон .   Видимата страна на одиторската работа  : Коментар към Международен одиторски стандарт 720 Друга информация в документи, съдържащи одитиран финансов отчет  / Антон Свраков . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 5-6, с. 23-33


Сист. No: 35959

 

Сп  Б  90


Бурлакова, О. В.   Совершенствование учета финансовых вложений  / О. В. Бурлакова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 11, с. 64-67


Сист. No: 35864

 

Сп  Б  925  с


Петков, Росен .   Проблеми при отчитането на нематериалните активи  / Росен Петков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 11, с. 3-9


Сист. No: 35879

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Счетоводният баланс - модел на финансовото и имущественото състояние на предприятието  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 27, 29 юни-6 юли 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 36040

 

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Нетекущи активи и инвестиционни имоти - общи черти и различия  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 12, с. 17-19


Сист. No: 35889

 

Сп  Б  90


Кузьмин, Г. В.   Учет и налогообложение операций с ценными бумагами  / Г. В. Кузьмин . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 12, с. 19-24


Сист. No: 35977

 

Сп  Б  90


Михайлова, Д. Н .   Учет расходов на внедрение системы управления качеством  / Д. Н Михайлова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 12, с. 15-18


Сист. No: 35976

 

Сп  Б  925  с


Райков, Петър .   Счетоводна интерпретация на първоначалните преки разходи, свързани със сключването на договор за финансов лизинг  / Петър Райков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 12, с. 19-22


Сист. No: 35890

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Новата редакция на СС 28  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 27, 29 юни-6 юли 2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 36028

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Отчетът за приходите и разходите - принцип на построяване и информационно осигуряване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 28, 7-13 юли 2008г., с. 11


Сист. No: 36062

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Новата редакция на СС 28  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 28, 7-13 юли 2008 г., с. 9


Сист. No: 36059

 

 


Йосифова, Десислава .   Оптимизиране на финансовия резултат чрез използване на концепцията за съответстващите разходи и приходи  / Десислава Йосифова  (София), 2008, с. 8-16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35962

 

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Ваучерите за храна: счетоводно отчитане и данъчни аспекти  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 7, с. 6-7  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35956

 

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Новият СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 4-5


Сист. No: 35936

 

Сп  Б  925  с


Райков, Петър .   Сравнителна характеристика между дълготрайните (нетекущи) активи и нетекущите активи, държани за продажба, по отношение възстановяването на загубата от обезценка  / Петър Райков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 13, с. 8-12


Сист. No: 35989

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Отчетът за приходите и разходите - принцип на построяване и информационно осигуряване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 30, 21-29 юли 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 36105

 

Сп  А  454


Златков, Иван .   Новият СС 22 - Отчитане на бизнескомбинациите  / Иван Златков . // Актив  (София), 2008, N 7, с. 2-3


Сист. No: 36007

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Националните счетоводни стандарти - след промените  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 30, 21-29 юли 2008 г., с. 1, 4, 7


Сист. No: 36104

 

Сп  А  454


Пожаревска, Румяна .   НСФОМСП 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ  / Румяна Пожаревска . // Актив  (София), 2008, N 7, с. 4-15


Сист. No: 36012

 

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Отчитане на касовите операции в предприятията  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 7, с. 29-31


Сист. No: 36076

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Отчетът за приходите и разходите - принцип на построяване и информационно осигуряване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 31, 30 юли-5авг. 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 36238

 

Сп  С  953  п


Дочев, Иван .   Отчитане на приходите в юридическите лица с нестопанска цел  / Иван Дочев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 8, с. 5--6  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 36280

 

Сп  А  454


Димитрова, Мина .   Счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика в обсега на ЗКПО за 2008 г. / Мина Димитрова . // Актив  (София), 2008, N 8, с. 4-8


Сист. No: 36300

 

Сп  А  454


Матова-Головина, Анастасия .   СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност  / Анастасия Матова-Головина . // Актив  (София), 2008, N 8, с. 9-10


Сист. No: 36301

 

Сп  Б  925  с


Райков, Петър .   Кратък преглед на съществените проблеми при определянето на справедливата стойност  / Петър Райков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 14, с. 14-15


Сист. No: 36308

 

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Промени в счетоводната политика - счетоводни и данъчни аспекти  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 8, с. 28-30


Сист. No: 36313

 

Сп  Б  90


Эзопова-Сорокина, О. С.   Методические вопросы учета импортных операций  / О. С. Эзопова-Сорокина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 12, с. 76-79


Сист. No: 35987

 

Сп  Ч  S  88


Campbell, Ronald L. et al.   Fair Value Accounting. From Theory to Paractice  / Ronald L. Campbell, Lisa A. Owens-Jackson, Diana R. Robinson . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 7, с. 31-37


   Прев.загл.: Счетоводно отчитане на справедливата стойност. От теория към практика


Сист. No: 36005

 

Сп  Ч  S  88


Boyles, Jonathan .   Fair Value Accounting: Are You Ready?  / Jonathan Boyles . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 8, с. 29-32  . - Счетоводно отчитане на справедливата (пазарната) стойност


Сист. No: 36293

 

Сп  Ч  S  88


Krumviede, Tim .   Why Historical Cost Accounting Makes Sence?  / Tim Krumviede . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 8, с. 33-39  . - Защо счетоводното отчитане на стойността има историческо значение?


Сист. No: 36294

Селскостопанско счетоводство
 

Сп  Б  925  с


Рупска, Теодора .   Процесът биологична трансформация - особености на проявлението му при текущите биологични активи  / Теодора Рупска . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 13, с. 22-26


Сист. No: 35996

Управленско счетоводство
 

Сп  Ч  S  88


   Definition of Management Accounting and Management Accountants . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 8, с. 48-51  . - Дефиниции за управленско счетоводство и управленски счетоводители


Сист. No: 36295

 

Сп  Ч  S  88


Williams, Kathy .   Frederick E. Schea: Making a Difference  / Kathy Williams . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 8, с. 24-27


Сист. No: 36292

Банково счетоводство
 

Сп  Б  925  с


Савова, Камелия .   Възможности за подобряване на счетоводното отчитане на приходите в банките на база тяхното признаване и оценяване  / Камелия Савова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 13, с. 4-7


Сист. No: 35988

Финансово счетоводство
 

Сп  С  953


Златков, Иван .   Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2007 г. / Иван Златков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 7-8, с. 6-9


Сист. No: 35938

 

Сп  Б  923  з


Бонев, Живко .   Национален стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС) 1 - Представяне на финансови отчети  / Живко Бонев . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 8, с. 41-50


Сист. No: 36274

 

Сп  Б  923  з


Златков, Иван .   Четвърта директва на Европейската общност относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества  / Иван Златков . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 8, с. 51-58


Сист. No: 36275

 

Сп  Б  923  з


   СС №1 - Представяне на финансови отчети . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 8, с. 27-40


Сист. No: 36273

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Отчетът за приходите и разходите - принцип на построяване и информационно осигуряване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 32, 6-12 авг. 2008 г., с. 11


Сист. No: 36258

Бюджетно счетоводство
 

Сп  Г  62  св


Меразчиев, Васил Богомилов .   Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на държавния бюджет  / Васил Богомилов Меразчиев . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), CIX, 2007, с. 5-118


Сист. No: 35918

 

В  Д  381  с


Матова-Головина, Анастасия .   Отчитане на капитала в бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица  (София), XVII, N 28, 7-13 юли 2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 36054

 

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Отчитане на разходите в бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 6, с. 31-35


Сист. No: 35866

 

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Провизиране и отписване на вземания при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 7, с. 35-38


Сист. No: 36083

 

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Формиране, изразходване, отчитане и данъчно третиране на средствата за социални разходи в бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 8, с. 34-37


Сист. No: 36314

Търговско счетоводство
 

В  Д  381  с


Бояджиева, Лиляна .   Взаимоотношения при договора за факторинг  / Лиляна Бояджиева . // Делова седмица  (София), XVII, N 32, 6-12 авг. 2008 г., с. 5, 9


Сист. No: 36256

Счетоводство на предприятието
 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Отчетът за приходите и разходите - принцип на построяване и информационно осигуряване  / Васил Божков . // Делова седмица  (Свищов), XVII, N 29, 13-20 юли 2008 г., с.


Сист. No: 36077

Национални счетоводни стандарти
 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Националните счетоводни стандарти - след промените  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 31, 30 юли-5 авг. 2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 36236

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Националните счетоводни стандарти - след промените  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 32, 6-12 авг. 2008 г., с. 7, 10


Сист. No: 36257

Одиторски контрол
 

40850


Цветкова, Надежда .   Ролята на ръководителя на служба "вътрешен одит" в обекта  / Надежда Цветкова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2007, с. 68-75


Сист. No: 36066

 

Сп  В  986


Манолова, Доротея .   Публичен надзор ще следи дейността на регистрираните одитори  / Доротея Манолова . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 3, с. 2-6


Сист. No: 35934

 

Сп  В  986


Недялков, Радослав .   Изграждане на административния капацитет на вътрешния одит  / Радослав Недялков . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 3, с. 36-40


Сист. No: 35952

 

Сп  В  986


   Взаимнополезно сътрудничество . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 3, с. 10-13


Сист. No: 35944

 

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Изменения и допълнения в закона за независимия финансов одит, в сила от 29 юли 2008 г. / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 14, с. 10-13


Сист. No: 36307

 

Сп  В  986


Bromilow, Catherine L. et al.   Едно стъпало по-нагоре  / Catherine L. Bromilow, Berlin Barbara L., Richard Anderson . // Вътрешен одитор  (София), V, с. 16-20


Сист. No: 35945

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

 

Сп  П  89  тп


Овсянников, Сергей .   Холдинги: особености должностной интеграции  / Сергей Овсянников . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 6, с. 34-39


Сист. No: 36048

 

Сп  Ч  S  88


Frigo, Mark L.   Return Driven Lessons from High-Performance Companies  / Mark L. Frigo . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 7, с. 25-30


   Прев.загл.: Уроци от дейността на компании с високо изпълнение


Сист. No: 36001

Управление на кадрите. Управление на персонала
 

40850


Гьошев, Божидар .   Хоризонтална кариера - алтернатива на традиционното кариерно развитие през 21 век  / Божидар Гьошев . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 308-316


Сист. No: 36190

 

40850


Данчева, Елица .   Работна сила и производителност  / Елица Данчева . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 338-348


Сист. No: 36194

 

40850


Мидова, Петранка .   Аспекти на адаптация и мотивация на персонала в търговията  / Петранка Мидова . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 317-327


Сист. No: 36191

 

40850


Митева, Пепа и др.   Организационна промяна и ефектите и върху персонала  / Пепа Митева, Красимира Минева . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 328-337


Сист. No: 36193

 

40850


Петров, Алексей .   Качества на служителите в контекста на активната корпоративна сигурност  / Алексей Петров . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 296-307


Сист. No: 36188

 

40850


Славянска, Вяра .   Основни фактори за успеха на проектния екип  / Вяра Славянска . // Съвременни управленски практики V (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 16.02-18.02.2007 г.)  : Т. 2  (Бургас), 2007, с. 349-359


Сист. No: 36196

 

40850


Тасов, Иван .   Организиране и управление на офиса на предприятието  / Иван Тасов . // Съвременни управленски практики III (Научна конференция на Бургаски свободен университет, 18.02-20.02.2005 г.)  : Т. 1  (Бургас), 2005, с. 6-12


Сист. No: 36319

 

В  К  263


Обущарова, Таня .   Как се създава отбор от отличници  / Таня Обущарова . // Капитал  (София), XVI, N 27, 5-11 юли 2008, с. 3 К3 Кариери


Сист. No: 35877

 

Сп  У  732  п


Биктяков, К. С.   Повышение адаптивности системы управления персоналом хозяйствующих субъектов  / К. С. Биктяков . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 11, с. 50-51


Сист. No: 35913

 

Сп  У  732  п


Карпушин, Е. С.   Взаимосвязь качества труда и професионализма сотрудников  / Е. С. Карпушин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 12, с. 47-48


Сист. No: 35928

 

Сп  У  732  п


Кусакин, В.   Многоуровневая система мотивации персонала  / В. Кусакин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 11, с. 26-28


Сист. No: 35910

 

Сп  У  732  п


Прошкин, Б. Г.   Принуждение как метод трудовой мотивации  / Б. Г. Прошкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 11, с. 42-47


Сист. No: 35912

 

Сп  У  732  п


Фокин, К. Б.   Зачем управлят кадровым резервом руководителей организации  / К. Б. Фокин, П. П. Баранов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 11, с. 52-55


Сист. No: 35914

 

Сп  У  732  п


Холодков, А. В. и др.   Особенности мотивации персонала крупных промышленных предприятий  / А. В. Холодков, Е. В. Карпова, С. А. Сурков . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 12, с. 42-46


Сист. No: 35924

 

Сп  У  732  п


Яковлев, А.   Секреты тестирования, или важный шаг в трудоустростве  / А. Яковлев . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 12, с. 38-40


Сист. No: 35923

 

Сп  У  732  п


Варшавская, Елена и др.   Непостоянная занятоста: российский вариант  / Елена Варшавская, И. П. Поварич . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 13, с. 44-46


Сист. No: 36122

 

Сп  У  732  п


Пашутин, С.   О гениальности, предпринимательском таланте и слепом случае  / С. Пашутин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 13, с. 32-35


Сист. No: 36117

 

Сп  У  732  п


Усович, К.   Диагностика имиджа топ-менеджера (на фокус - группе русских царей). Царь Алексей Михайлович Романов  / К. Усович . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 13, с. 72-78


Сист. No: 36128

 

Сп  У  732  п


Хигир, Б.   Папилярные узоры в бизнесе  / Б. Хигир . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 13, с. 66-69


Сист. No: 36126

 

Сп  Ч  J  80  B


Athey, Robin .   It's 2008: Do Ypo Know Where Your Talent Is? Connecting People to What Matters  / Robin Athey . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 4, с. 4-14


   Прев.загл.: 2008 г. е: знаете ли къде е Вашия талант? Свързване на хората със значими дейности


Сист. No: 36296

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
 

Сп  Ф  53  кс


Дедов, С. В. и др.   Теоретические и методологические подходы к оценке человеческого капитала  / С. В. Дедов, А. Ф. Шишкин, Н. С. Гордиенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 22, с. 64-69


Сист. No: 36051

 

Сп  В  986


Пейчева, Мирослава .   Проблеми на планирането на човешките ресурси в държавната администрация на Република България  / Мирослава Пейчева . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 3, с. 44-46


Сист. No: 35953

 

Сп  Б  254  и


   Управление на разнообразието . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 3-4, с. 48-56


Сист. No: 36113

Анализ на промишленото производство
 

Сп  Б  925  с


Тимчев, Марко Любомиров .   Съвременни методи на стопанския анализ на предприятието - необходимост от тяхното усъвършенстване и приложение у нас  / Марко Любомиров Тимчев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 12, с. 3-12


Сист. No: 35883

Хранително-вкусова промишленост

 

Сп  Х  742


   Какво ще пият европейците през 2015 г. ? . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 6, с. 4-6


Сист. No: 36283

Информационни технологии

 

Сп  Г  62  св


Вутова, Вергиния .   Функционалност на корпоративния информационен портал  / Вергиния Вутова . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), CIX, 2007, с. 305-347


Сист. No: 35930

 

Сп  И  36  с


Несторов, Кольо .   Алтернативен интеграционен софтуер за малки и средни организации  / Кольо Несторов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2008, N 1, с. 74-85


Сист. No: 35876

 

Сп  И  36  с


Филипова, Надежда и др.   Профил за документиране на процеса за информационно бизнес моделиране  / Надежда Филипова, Филчо Филипов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2008, N 1, с. 18-33


Сист. No: 35871

 

Сп  А  582


Велев, Димитър Г.   Модел за ИТ поддръжка на многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа  / Димитър Г. Велев . // Икономически алтернативи  (София), 2008, N 2, с. 54-59


Сист. No: 36167

 

Сп  C  58


   Бъдещето на ИТ сигурността . // CIO  (София), 2008, N 7, с. 53-54, юли 2008


Сист. No: 35967

 

Сп  Л  763


Стоев, Тихомир .   Какво (не) знаем за RFID  : Използването на технологията значително повишава възможностите на всяка компания  / Тихомир Стоев . // Логистика  (София), IV, 2008, N 4, с. 80-82


Сист. No: 36178

 

Сп  М  457  е


Атанасова, Димитринка .   Яктуалност и значимост на методическите проблеми за оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването  / Димитринка Атанасова . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1


Сист. No: 36243

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм
 

Сп  Г  621  УНСС


Рибов, М.   Търсенето на възможност за квантифициране конкурентноспособността на туристическия продукт  / М. Рибов . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2007, с. 199-234


Сист. No: 36140

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА
 

Сп  Н  25  а


Върбанов, Румен и др.   Обучението по информатика във висшите училища - нови предизвикателства и решения  : [ Работна среща , 9-11 май 2008 г. в учебна база на СА "Д.А.Ценов" с.Орешак ]  / Румен Върбанов, Петя Емилова . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 2, с. 102-106


Сист. No: 36004


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф 95 
Александрова, Матилда 182 352 
Алексеева, Т. Е. 57 
Алтухов, А. 174 
Амосов, А. 175 
Анастасова, Лина 169 
Ангелов, Емил 96 
Ангелов, Иван 146 
Андронов, Емил 294 
Апокин, А. 49 
Арванитидис, Паскалис 181 
Архипов, А. М. 360 
Архипов, В. 159 
Атанасов, Атанас 20 223 
Атанасов, Бойко Ив. 279 
Атанасова, Веселина 21 
Атанасова, Димитринка 456 
Атанасова, Мария 196 
Бабурина, О. Н. 58 235 
Багиров, А. Э. 59 
Багирова, А. 11 
Бажин, Игорь 150 
Балабанов, Илия 22 142 
Балева, Велина 245 
Балтов, Милен 340 
Банчев, Петър 203 
Баранов, П. П. 437 
Беев, Ивайло 23 
Бекетов, Н. В. 177 
Бергер, Я. 141 
Биктяков, К. С. 433 
Бинева, Велика 353 
Блаженкова, Н. М. 361 362 
Богданов, Асен 274 
Боева, Бистра 151 
Боева, Веряна 212 
Божилова, Ваня 268 
Божков, Васил 372 378 384 389 407 414 
Бондаренко, С. В. 60 
Бонев, Живко 404 
Бонева, Иванка 260 262 364 
Бонева, Светла 219 295 
Босолова, Мария 116 
Бояджиева, Лиляна 81 413 
Братанов, Начко 271 
Брезоева, Бойка 367 382 
Бурлакова, О. В. 370 
Българенски, Цанко 238 
Български, Георги 97 
Бънкова, Анастасия 354 
Бъчварова, Маргарита 246 
Варшавская, Елена 440 
Василева, Антоанета 151 
Веков, Т. 280 287 
Велев, Димитър Г. 453 
Великова, Росица 213 
Велинова, Надя 83 
Владимирова, Катя 147 
Вуткова, Стоянка 303 
Вутова, Вергиния 450 
Вълков, Петко 40 
Върбанов, Румен 458 
Гаджиев, А. А. 61 
Гайдарджиева, Венета 304 306 
Ганева, Ваня 14 
Ганчев, Александър 82 
Гаргов, Ваньо 84 
Георгиев, Георги 205 
Георгиева, Анета 107 
Георгиевич, Владимир 250 
Гечев, Румен 148 
Глухов, В. В. 62 
Гозес, Хаим 98 173 240 
Гончаров, Вадим 3 
Горанова, Пенка 204 
Гордиенко, Н. С. 445 
Горчева, Таня 191 
Грозданов, Борис 106 
Гусев, Евгений 41 321 
Гълъбов, Иван 233 
Гълъбов, М. 363 
Гълъбов, Марин 86 94 186 319 
Гьобел, Стефан-Йорг 296 
Гьошев, Божидар 425 
Гюрова, Вяра 268 
Дадашев, А. 56 
Данчев, Данчо 209 
Данчева, Елица 426 
Дедов, С. В. 445 
Делчева, Евгения 284 285 
Димитров, Димитър 355 
Димитров, Иван 353 
Димитров, Никола 343 
Димитров, Слави 155 
Димитрова, Ани 256 
Димитрова, Веселина 315 
Димитрова, Зорница 247 
Димитрова, Мина 391 
Димитрова, Павлина 63 
Димитрова, Параскева 301 
Димитрова, Ренета 64 
Димов, Иван 24 
Димов, Михаил 222 
Динков, Динко 226 
Динкова, Женя 80 
Добрев, Добрин 356 
Донкова, Веселка 88 
Дончева, Маргарита 25 
Доралийски, Ангел 185 
Дочев, Дочо Т. 279 
Дочев, Иван 390 
Дыдыкин, А. В. 67 
Евола, Юлиус 237 
Емилова, Петя 458 
Жекова, Станка 12 
Желев, Симеон 208 210 
Желева, Румяна 211 
Желязова, Боянка 357 
Жотева, Мая 127 
Журавлев, А. 65 
Завьялов, Д. Ю. 102 
Замфирова, Аксентия 26 
Заркова, Вержиния 255 
Зафирова, Цвета 282 283 
Захарычева, А. М. 272 
Зиядуллаев, Н. 153 178 
Златков, Иван 373 377 379 385 386 403 405 415 416 421 
Иванов, Божидар 302 
Иванов, Костадин 119 124 130 
Иванова, Десислава 187 
Иванова, Донка 270 
Иванова, Петя 13 
Иванова, Радка 308 
Ивашкин, Е. И. 258 
Игов, Николай 42 
Идрисова, С. К. 61 
Илиев, Петър 134 135 136 
Илышев, А. 11 
Йосифова, Десислава 380 
Казаков, Атанас 278 
Калабриз, Франческо 320 
Каменов, Камен 310 312 
Канаев, А. В. 66 91 
Канев, Петър 236 
Карпова, Е. В. 438 
Карпушин, Е. С. 434 
Керемедчиев, Спартак 4 
Килячков, А. А. 67 
Кирилова, Милена 117 
Кирилова, Нина 133 
Кирова, Алла 47 
Кирова, Мина 311 
Князев, Ю. 15 
Князева, Е. Н. 16 
Ковачев, Асен 143 
Ковнир, В. 149 
Коева, Даниела 132 
Колев, Николай 366 
Колев, Цветан 27 
Колева, Росица 85 
Колева, Христина 368 
Кондратьев, В. 231 
Костенко, И. В. 269 
Костов, Иван 156 
Костова, Септемврина 197 
Котева, Нина 299 
Кочурова, Лидия 199 
Круглов, В. Н. 138 
Крумова, Милена 54 
Кузманов, Георги 205 
Кузманова, Марияна 358 
Кузманова, Яна 242 
Кузьмин, Г. В. 374 
Куртева, Галина 344 346 
Кусакин, В. 435 
Кънчев, Иван 307 
Кътева, Марияна 202 
Лавринович, А. 317 
Лазаров, Деян 206 
Лапин, Николай 2 
Ларин, Андрей 153 
Левина, В. В. 101 
Левкин, Николай 350 
Леонидов, Атанас 28 171 
Либман, А. 37 170 
Логинов, Е. Л. 313 
Лозанов, Олег 227 
Ломагин, Н. А. 221 
Лошкин, М. 38 
Луизов, Атанас 207 
Лъчов, Георги 306 
Лызлов, Д. В. 44 
Маламова, Нона 52 
Малис, Н. И. 123 
Манолова, Доротея 418 
Маринов, Мариан 214 
Маринова, Ани 215 216 217 
Мартышенко, Наталья 41 321 
Мартышенко, Сергей 41 321 
Мартьянов, А. В. 45 
Марчев мл., А. 55 
Марчев, Ангел 55 
Масюков, Вадим 92 
Матова-Головина, Анастасия 392 409 410 411 412 
Мельник, Т. 144 
Меразчиев, Васил Богомилов 408 
Мидова, Петранка 427 
Милинов, Валентин 68 
Милковска, Надежда 99 
Милър, Джефри 172 
Минева, Красимира 428 
Минкова, Ганета 243 
Минкова, Даниела 365 
Минчев, Георги 29 
Минчев, Дянко 30 
Мирчев, М. 345 
Мирчев, Милчо 346 
Митев, Бончо 283 
Митева, Албена 307 
Митева, Пепа 428 
Митков, Ц. 286 
Митов, Емил 1 
Михайлов, Пеню 265 
Михайлова, Д. Н 375 
Михеев, В. 141 
Мицов, Вихър 305 
Мишел, Серж 228 
Младенова, Зоя 31 48 
Младенова, Марина 357 
Моисеев, С. Р. 69 
Монов, Христо 190 
Мъри, Джон 340 
Нагапетян, П. 183 
Начев, Стефчо 297 
Недялков, Радослав 419 
Недялкова, Анна 145 
Нейкова, Румяна 39 
Нейчев, Станьо 157 
Ненова, Теменуга 263 
Несторов, Кольо 451 
Николов, Иван 32 
Николов, Илия 118 120 122 125 126 
Николова, Бистра 109 
Николова, Галина 244 
Николова, Мария 249 
Николова, Н. 188 
Николова, Христина 189 
Обущарова, Таня 432 
Овсянников, Сергей 423 
Орландо, Карол 320 
Павлов, Нено 251 
Павлова, Л. 11 
Палигоров, Иван 238 
Панева, Лиляна 89 113 121 128 129 
Пантелеева-Йорданова, Силвия 254 
Папазов, Емил 137 
Пахомова, Н. В. 154 
Пашутин, С. 200 441 
Пейчева, Мирослава 446 
Пенюгалова, А. В. 70 
Пестунов, М. А. 71 
Петков, Георги 110 
Петков, Росен 371 
Петракос, Йоргос 181 
Петров, Алексей 429 
Петров, Милан 111 
Петрова, Г. 286 
Петрова, З. 281 
Петрова, Надежда 304 
Петрова, Петя 140 
Петрова, Симеонка 198 
Платонов, А. В. 351 
Платонова, Ю. Ю. 70 
Плахова, Л. В. 139 
Поварич, И. П. 440 
Пожаревска, Румяна 387 
Покровская, О. С. 72 
Попов, Пламен 296 
Поповска, Виктория 298 
Попчев, Иван 83 
Прошкин, Б. Г. 436 
Размадзе, Н. Р. 79 
Райков, Петър 376 383 393 
Рамазанов, Г. 231 
Рангелов, Евгени 381 
Ржаницына, В. С. 218 
Рибов, М. 457 
Рожина, Людмила Викторовна 275 
Рупска, Теодора 399 
Рыкова, И. Н. 73 
Рязанцев, С. 50 
Савелев, Евгений 224 
Савельева, Марина 5 
Савова, Камелия 402 
Сапрунова, Е. А. 60 
Саркисян, Карина А. 225 
Свраков, Антон 369 
Семенов, В. И. 108 
Сергеев, А. 176 
Симеонов, Истилиян 112 114 
Симеонова, Стефанка 248 
Славянска, Вяра 430 
Соколов, В. 232 
Спасов, Л. 289 290 
Станкова, Мария 194 
Станкулов, Цветан 115 
Стародубцева, Е. Б. 74 
Статева, Йорданка 93 220 
Стефанов, Стефан 347 
Стефанова, Райна 388 394 
Стоев, Георги 87 158 
Стоев, Тихомир 455 
Стоянов, Велчо 18 
Стоянов, Николай 90 96 
Стоянова, Илеана 264 
Стоянова, Капка 51 
Стоянова, Цветана 348 
Сурков, С. А. 438 
Сухомлин, В. А. 276 
Суэтин, А. А. 75 
Съботинова, Диана 266 
Таги-Заде, З. Т. 61 
Тананеева, Живка 204 
Танова, Петя 33 
Тасов, Иван 431 
Тимчев, Марко Любомиров 448 
Тодоров, Васил 34 301 
Тодоров, Орлин 341 
Тодоров, Тодор 9 261 
Тодорова, Радостина 316 
Топалоглу, Лефтерис 17 
Трендафилова, П. 289 290 
Трифонова, Венелина 35 
Троян, Н. Н. 67 
Тулайков, Н. В. 76 
Туманян, И. В. 77 
Улф, Мартин 152 
Усович, К. 442 
Ушвицкий, Л. И. 77 
Федорович, Т. В. 314 
Филипов, Филчо 452 
Филипова, Надежда 452 
Фисенко, Н. В 73 
Фокин, К. Б. 437 
Фролов, Д. П. 259 
Халин, В. Г. 273 
Хигир, Б. 443 
Холодков, А. В. 438 
Христов, Емил 10 
Христова, Асенка 87 
Хубиев, К. 43 
Худокормов, А. 46 
Цанкова, Гроздена 303 
Цанов, Иван 359 
Цветков, Стоян 267 
Цветков, Цветан 325 
Цветкова, Надежда 417 
Цициашвили, С. С. 70 
Черкасская, Г. В. 6 
Чипев, Пламен 36 
Чуров, Тодор 19 
Шабалин, А. 78 
Шапкин, Е. И. 318 
Шафиев, Руслан 230 
Шевченко, И. 349 
Шереметов, Г. 345 
Шереметов, Георги 344 
Шишкин, А. Ф. 445 
Шишков, Димитър 257 
Шулекова, Антония 184 
Юдкевич, М. 49 
Яковец, Ю. 179 
Яковлев, А. 439 
Янева, Мариана 192 
Янчева, Цветелина 239 
Anderson, Richard, J. 422 
Arturo, Olga Lucia Bedoya 334 
Athey, Robin 444 
Audretsch, David B. 180 327 
Berlin Barbara L. 422 
Bioche, M. G. 291 
Boyles, Jonathan 397 
Bromilow, Catherine L. 422 
Buc, Sanjana 330 
Campbell, Ronald L. 396 
Ceptureanu, Eduard 164 
Ceptureanu, Sebastian 164 
Cingula, Marijan 7 
Claudot, F. 292 
Clinton, Douglas, B. 326 
Damyanov, Atanas 234 
Dzinkowski, Ramona 166 
Fayolle, Alain 331 
Frigo, Mark L. 424 
Fritsch, Michael 180 327 
Glinkowski, Czeslaw 322 
Gonring, Matthew P. 309 
Grangsjo, Yvonne Friedrichs 332 
Grigorov, Kiril 103 
Haase, Klaus Dittmar 131 
Hanson, M. 293 
Iliev, Dragomir 234 
Ivanova, Yordanka 328 
Jeffrey, Chris 338 
Kareziev, Ilia 160 
Katavic, Ivica 241 
Kolarov, Kostadin 335 
Korab,Vojtech 342 
Kostadinova, Violeta 161 
Krumviede, Tim 398 
Kuzmina, Irina 336 
Lassas-Clerc, Narjisse 331 
Marinova, Marina 329 
Nedeva, Goranka 333 
Nowak, Dariusz 322 
O'Neill, Ken 8 
Olson, Eric G. 168 
Owens-Jackson, Lisa A. 396 
Pagliacci, Mario G. R. 323 
Petrov, Danco D. 323 
Pichler, J. Hanns 165 
Reichardt, Karl E. 53 
Robinson, Diana R. 396 
Sharma, Deepak 168 
Shroeder, David L. 53 
Spiech, Steve 100 
Stankovic, Fuada 337 
Suresh, Jayshree 324 
Sutthiwan, Angella 326 
Taradi, Josip 7 
Tonkova, Stanka 163 
Turner, Kevin 339 
Varela, Rodrigo 334 
Velu, R. 324 
Verschoor, Curtis C. 277 
Williams, Kathy 401 
Yurukova, Maria 162 
Zizzamia, Frank 339 
Эзопова-Сорокина, О. С. 395 
Эльянов, А. 167 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Австралия: экономика и иностранные инвестиции 159 
Алгоритъм за агрегатно управление на операциите в производството 308 
Алтернативен интеграционен софтуер за малки и средни организации 451 
Алтернативни стратегии при управлението на портфейли 365 
Анализ на производството на царевица за зърно в периода 1990-2005 г. 303 
Анализ на факторите на специфичната среда на организациите 344 
Анализ студенческой занятости в контексте российского рынка труда 49 
Анализите на приходите, разходите и финансовите резултати като основа за техния контрол 186 
Аргументи в полза на необходимостта от туристическо райониране на България 195 
Аспекти и значение на организационната структура на отдела по финанси на индустриалното предприятие 54 
Аспекти на адаптация и мотивация на персонала в търговията 427 
Базова концепция за организационно изследване. Скала на зрялост и съвършенство на бизнес процесите в компаниите 357 
Балансираната система от показатели ( Balanced scorecard - BSC ) и алтернативни системи 363 
Банките се въздържат да дават дивидент 134 
Банките хвърлиха 15.6 млрд. лв. в нови кредити 136 
Безработицата и платената заетост - основни детерминанти на приноса на жените в семейния бюджет 51 
Буря пред българската икономика 172 
Бъдещето на доставките. 213 
Бъдещето на ИТ сигурността 454 
Българското образование в профил и анфас 270 
Бюджетът на Европейския съюз и Общата аграрна политика 305 
Валутното таргетиране и икономическата стабилизация - изборът на България 68 
Ваучерите за храна: счетоводно отчитане и данъчни аспекти 381 
Взаимнополезно сътрудничество 420 
Взаимодействие, възприятия и политики на границите на Европейския съюз: трансгранична зона на Северна Гърция 17 
Взаимоотношения при договора за факторинг 413 
Взаимосвязь качества труда и професионализма сотрудников 434 
Вземете си парите 96 
Видимата страна на одиторската работа 369 
Виртуалните организации като гъвкава организационна форма 358 
Виртуальный университет для IT-бразования 276 
Влияние на външната среда върху здравните потребности от специализирана доболнична помощ 282 
Влияние на глобализацията върху иновационното развитие на индустрията 188 
Влияние на държавното финансиране върху инвестирането във висше образование 266 
Влияние на капиталовата структура върху цените на финансиране с ценни книжа и финансовата стойност на фирмата 86 
Влияние основных соглашений ВТО на конкурентоспособность предприятий 144 
Внешний корпоративный долг: динамика и регулирование 78 
Воззрения классических экономистов на государственный долг 45 
Вопросы перехода к инновационному типу воспроизводства 175 
Време е за капиталови алтернативи 97 
Възможност за повишаване на конкурентоспособността чрез подобряване на бизнес процесите 353 
Възможности за оценка на кооперативните връзки 1 
Възможности за оценка на резултатите от изпитните тестове на шестобалната скала 267 
Възможности за подобряване на счетоводното отчитане на приходите в банките на база тяхното признаване и оценяване 402 
Възрастови компоненти на пространствените разлики в продължителността на живота на населението в Република България 12 
Възстановаяване на ДДС на физически лица извън Европейския съюз 118 
Външни кредитори напомпаха банките с 8 млрд. лева 135 
Външноикономическата дейност на Русия и глобалните икономически процеси 230 
Вярната посока на здравната реформа е публично-частното здравно осигуряване 257 
Глобализацията и предизвикателствата пред педагогиката във времето на "електронното общество" 271 
Глобално моделиране на икономиката 145 
Данъчен амортизационен план и данъчни амортизируеми активи 112 114 
Данъчни изисквания при преобразуване на дружества и прехвърляне на предприятия 120 
Данъчно облагане на дивидентите 122 
Данъчно облагане на договорите за предоставяне на персонал 130 
Данъчно облекчение или санкция са нормативно признатите разходи по ЗДДФЛ 124 
Данъчно събитие и изискуемост на ДДС при вътрешнообщностно придобиване (ВОП) 128 
Деклариране на осигурителния стаж 247 
Демографическая программа: приоритеты и механизм реализации 11 
Демократизация и растеж в страните в преход от Югоизточна Европа 182 
Дериватив: рисковый инструмент передачи риска 72 
Диагностика имиджа топ-менеджера (на фокус - группе русских царей). Царь Алексей Михайлович Романов 442 
Динамика социально-экономического развития Санкт-Петербурга 176 
Доброволните и професионалните фондове бележат намаление на активите си 256 
Доверие и организационная культура современной системы предпринимательства 350 
Догонващият икономически растеж ш конкурентноспособността на българската икономика 146 
Доходность финансовых трансакций при минимизации рисков: оптимальное решение 76 
Еволюция на позицията на Европейския съюз относно присъединяването към него на страните от Западните Балкани 239 
Евросоюз в торговле машинами и оборудованием 232 
Един модел за комбиниране елементите на маркетинговия микс 203 
Единна Европа: форвма и предпоставки за обединение 237 
Единна зона за пращания в евро - роли в платежния процес 222 
Единое валютное пространство: европейски опыт 57 
Едно стъпало по-нагоре 422 
Екологичен дизайн 294 
Екологичният риск - обект на застраховането ? 261 
Екскурзоводските беседи - форма на популяризиране на туристическите дестинации 192 
Енергийната политика на ЕС - състояние и перспективи 295 
Етичността изисква време, но не толкова много 293 
Еффективность бюджетно-налогового администрирования 65 
За задачите и функциите на маркетинга в съвременната индустриална фирма 205 
За и против пъвоначалното признаване на активите и задълженията със справедливата им пазарна цена 366 
За някои зависимости между данъчния амортизационен план и формирането на финансовия резултат на предприятията 115 
За някои теоретични въпроси в концепцията на контролинга 311 
За теоретичния фундамент на политическата икономия - минало и настояще 35 
Застраховането в България при условията на евроинтеграция 263 
Зачем управлят кадровым резервом руководителей организации 437 
Зелената логистична верига 217 
Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2007 г. 403 
Изграждане на административния капацитет на вътрешния одит 419 
Изменения и допълнения в закона за независимия финансов одит, в сила от 29 юли 2008 г. 421 
Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. 110 
Измерване на резултатите от лекарствената промоция от фармацевтичните производители 286 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към април 2008 г. 105 
Изследване на връзката "пасивно-активно" поведение в управленския процес 312 
Изследване на каналите за реализация на преработени и консервирани плодове и зеленчуци 198 
Изследването на пазара и пазарните отношения - едно от основните направления на икономическата теория 24 
Икономическата теория е на кръстопът 30 
Икономически профил на непазарните дефекти в осигурителния сектор 251 
Икономическият растеж, "новата емпирика" и глобализацията 171 
Инвестиции, ефективност и доходи 157 
Индивидуализм и коллективизм - противоречивые начала личности и общества 15 
Иностранные инвестиции: проблемы и решения 138 
Интернационализацията на търговията на дребно 197 
Информационное обеспечение финансового менеджмента как одна из функций управления в крупных бизнес-структурах 314 
Использование научного метода в российских исследованиях в области бедности 38 
Как да спасим парите от инфлацията 90 
Как се разработва проект по структурните фондове на ЕС 240 
Как се създава отбор от отличници 432 
Какво (не) знаем за RFID 455 
Какво ще пият европейците през 2015 г. ? 449 
Качества на служителите в контекста на активната корпоративна сигурност 429 
Качество на заетостта на селското население 52 
Квалификация и преквалификация на работниците и служителите 248 
Класическа теория, неолиберализъм и устойчиво развитие 34 
Когато Китай срещна Африка 228 
Колко бързо всъщност расте икономиката 158 
Комплексен модел за измерване и факторен анализ на остаряването на населението 10 
Комуникационна политика в сферата на висшето образование 212 
Конкурентоспособност на здравеопазването 284 
Конкурентоспособността и устойчивостта - определящи фактори за резултатността на националната икономика 39 
Корекциите на данъчен кредит за ДМА след промените в ЗДДС 121 
Кратък преглед на съществените проблеми при определянето на справедливата стойност 393 
Кредитный процесс и кредитные риски в коммерческих банках 61 
Критерии относно договарянето на общопрактикуващите лекари с Националната здрвноосигурителна каса 288 
Критичен анализ на преподаването на политическа икономия и икономикс в България 278 
Курсът EUR/USD и валутният риск за европейския бизнес 93 
къде изчезна стойността в съврменната икономическа теория? Опит за еволюционен и институционален отговор 36 
Към по-скромна и открита обща икономическа теория: размишления от гледна точка на онтологията на икономикса 20 
Либеризация на българския електроенергиен пазар 297 
Лидерът в продажбите на дребно не спира да търси нови решения във веригата на доставки 216 
Лизинг на персонал - юридическа същност 246 
Линейна многокритериална задача при неопределеност 279 
Манипулирование в сфере организации в соотношениях руководитель-подчиненный. Авторитет и симулякры бизнес-управления 351 
Маркетинг на регион: специфика и приложение 169 
Маркетингови проучвания на търговските марки в пиваварната промишленст в България 204 
Международен железопътен транспорт в Югоизточна Европа - изисквания и перспективи пред превозвачите 189 
Международни стандарти за финансови отчети - разяснения КРМСФО 367 
Международни условия за доставка и елементи на данъчната основа на ДДС 89 
Международните стратегически съюзи - ефективен отговор на предизвикателствата на глобалния пазар 227 
Мейнстрийм плурализъм и хетеродоксален плурализъм: проблеми и перспективи в развитието на съвременната икономическа наука 21 
Мениджмънт и глобално затопляне 316 
Методическая ошибка при начислении налога на имущество 108 
Методические вопросы учета импортных операций 395 
Методология мониторинга функционирования электронной информационно-финансовой формации 313 
Методы стоимостной оценки ВВП как критерия реализации стратегии государства 44 
Микроикономически фактори, влияещи върху капиталовата структура на фирмите 156 
Минало и настояще в интерпретацията на термина "политическа икономия 48 
Минало и настояще в интерпретацията на термина "политическа икономия" в съвременните условия 31 
Митата като традиционен собствен ресурс в приходната част на бюджета на ЕС 219 
Многоуровневая система мотивации персонала 435 
Модел за измерване на ефектите при насърчаване на продажбите 207 
Модел за ИТ поддръжка на многостранното сътрудничество в Югоизточна Европа 453 
Модел за прилагане на системния подход при оперативния контрол на болничната дейност 289 
Модел за управление на инвестиционни портфейли от български акции 55 
Модел на процеса на стратегическо управление в организацията 346 
Модели за електронно правителство 249 
Модели за управленски финансов анализ на фирми 94 
Модели корпоративной интеграции: региональные особености 170 
Модель формирования управленческих решений в национальной системе высшего образования 273 
Налоговый аспект государственной поддержки малого бизнеса 123 
Налоговый механизм регулирования инвестиционной активности предприятий 56 
НАП - създаване и настоящи проблеми 109 
Нарастването на производителността - важен фактор за увеличаване на доходите 173 
Насоки за реализиране целите на устойчивото развитие в общините на селските райони на България 307 
Насоки на органите по приходите при извършване на ревизионни действия 104 
Национален стандарт за финансови отчети за малки и средни предприятия (СС) 1 - Представяне на финансови отчети 404 
Националната стратегия за обществено-икономическо развитие - безалтернативният базов инструмент за дългосрочно планиране в стопанско-политическите реалности на 21 век 142 
Националните счетоводни стандарти - след промените 386 415 416 
Негативни макроикономически ефекти на външната задлъжнялост 40 
Необходимост от сравнителен анализ на обществената и професионалната оценка на здравната реформа 280 
Непостоянная занятоста: российский вариант 440 
Непрекъснатото образование въз основа на e-learning 275 
Нетекущи активи и инвестиционни имоти - общи черти и различия 373 
Неудачи бренда 200 
Нов митнически кодекс на Европейската общност 233 
Новата редакция на СС 28 377 379 
Нови аспекти на държавната регулация и надзор на приватизираните осигурителни схеми в България 254 
Нови моменти ва Закона за търговския регистър 244 
Новите индустрии в повишаване конкурентната способност на българските фирми 343 
Новият СС 22 - Отчитане на бизнескомбинациите 385 
Новият СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия 382 
НСФОМСП 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ 387 
Нужно ли е възвръщане на политическата икономия във висшите училища? 265 
Някои въпроси на съдебното обжалване по данъчно-осигурителния процесуален кодекс 243 
Някои предизвикателства при усвояването на средствата от ЕС в областта на земеделието и горското стопанство 238 
Няма пушек без огън 264 
О гениальности, предпринимательском таланте и слепом случае 441 
О содержание "новой экономики" 43 
О сочетании долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования 179 
Облагане на доходите на чуждестранни лица 126 
Обучение по медицинска етика в Европа 292 
Обучението по информатика във висшите училища - нови предизвикателства и решения 458 
Общата външна политика на ЕС: реалности и възможности 19 
Обществено здравеопазване и обществена производителност на труда 290 
ОИО - конкурентно предимство на всички пазари (2) 214 
Окончатлен данък за доходи от идточник в България и чужбина 125 
Опасна ли е междуфирмената задлъжнялост? 98 
Операционен риск и основни принципи на управлението му в търговските банки 133 
Операционният риск в дейността на банките и някои аспекти от неговото управление 64 
Опит за таксономия на мерките за измерване на потребителската лоялност 211 
Оптимизация величины денежной массы как фактор роста валового внутреннего продукта 92 
Оптимизация календарного плана реализации программ на основе синергетического подхода 41 321 
Оптимизиране на финансовия резултат чрез използване на концепцията за съответстващите разходи и приходи 380 
Оптимистичен сценарий за развитие на международните услуги на Украйна в ХХІ век 224 
Опыт формирования и управления инновационной средой в США 3 
Организационна и договорна ефективност на НЗОК - І част 281 
Организационна промяна и ефектите и върху персонала 428 
Организация инновационного процесса (опыт нашей истории) 183 
Организация эффективнго управления рисками банковского розничного кредитования 59 
Организиране и управление на офиса на предприятието 431 
Осигурителни вноски за управителите през 2008 г. 255 
Основни положения в Закона за пазарите на финансови инструменти 95 
Основни фактори за успеха на проектния екип 430 
Особенности мотивации персонала крупных промышленных предприятий 438 
Особенности развития сбережений в России 74 
Особености на данъчното събитие и изискуемостта на ДДС при ВОП 113 
Особености на европейското дружество, регистрирано в България 242 
Особености на методологичните подходи в икономическата концепция на Макс Вебер 47 
Особености на селския туризъм в Родопите 196 
От борба за оцеляване - към устойчиво развитие на земеделските кооперации 300 
Относно прозрачността на финансовите отчети в банковия сектор 63 
Относно същността на инвестициите в икономически, финансов и счетоводен аспект 140 
Отчетът за приходите и разходите - принцип на построяване и информационно осигуряване 378 384 389 407 414 
Отчитане в предприятията на разходите за дейности, финансирани по европейски програми 368 
Отчитане на капитала в бюджетните предприятия 409 
Отчитане на касовите операции в предприятията 388 
Отчитане на приходите в юридическите лица с нестопанска цел 390 
Отчитане на разходите в бюджетните предприятия 410 
Оценка и соизмерение экономических систем в современной мировой экономике 149 
Оценка на ефективността и риска на проект на фирма (на примера на "Електра Трейд" ООД-гр.Варна) 347 
Оценка современной структуры источников финансового обеспечения высшего образования 272 
Оценка эффективности бюджетных расходов на общее образование 269 
Пазарът през 2008 г. 298 
Папилярные узоры в бизнесе 443 
Повышение адаптивности системы управления персоналом хозяйствующих субъектов 433 
Подготовка за стратегическо решение по създаване на алианси в болничния сектор 283 
Подоходното облагане на лицата, упражняващи свободни професии 129 
Подходът "Четири стълба за управление на знанията във фирмата" 320 
Поиск путей реформирования международного валютного фонда на рубеже ХХ и ХХІ вв. 221 
Полезни съвети за икономика в растеж 152 
Политиката на Европейския съюз за развитие на селските райони 301 
Политическа икономия и икономикс - опит за ретроспекция 33 
Политическа икономия на международните търговски преговори 223 
Политическата икономия - настояще на икономическата теория 26 
Политическата икономия в системата на общата теория на стопанството 27 
Политическата икономия на "новата икономика" 28 
Политическата икономия: минало и базов компонент на утрешната икономическа теория 22 
политическата икономия: минало или бъдеще на икономическата теория (тезиси) 32 
Португалия: Преодоляване на структурните диспропорции в териториален аспект 155 
Портфолиото на преподавателя като фактор за качеството на обучението 268 
Правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирана от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС 99 
Практика по ДДС на Съда на Европейските общности (Люксембург) 117 
Пред нова парадигма на икономическото знание 29 
Предотвратяване на отклонение от данъчното облагане 127 
Пренасяне на данъчни загуби 107 
Преструктуриране и развитие на икономиката 143 
Прилагане за координация на схемите за социална сигурност 252 
Прилагане на правилата за координация на схемите за социална сигурност 253 
Приложение на подхода "Средства - цел" и стълбичната методология за откриване и оценяване на позиционни идеи 208 210 
Принуждение как метод трудовой мотивации 436 
Проблеми на планирането на човешките ресурси в държавната администрация на Република България 446 
Проблеми при изследването на управленски решения в конфликтни ситуации 359 
Проблеми при отчитането на нематериалните активи 371 
Проблеми с липсващите стойности при маркетингови изследвания 206 
Проблемът за всеобщото здравно осигуряване в САЩ 291 
Проблемы и перспективы роста прямых иностранных инвестиций российских компаний 177 
Провизиране и отписване на вземания при бюджетните предприятия 411 
Продовольственная безопасность как фактор социально-экономического развития страны 174 
Проекту модернизации экономики - статус национального 178 
Промени в ЗКПО, които са в сила от 1 януари 2008 г. 119 
Промени в счетоводната политика - счетоводни и данъчни аспекти 394 
Промяна и адаптация на управлението на стопанските организации 185 
Проучване върху ефективността на здравните системи в пет страни от Югоизточна Европа 285 
Профил за документиране на процеса за информационно бизнес моделиране 452 
Процесът биологична трансформация - особености на проявлението му при текущите биологични активи 399 
Публичен надзор ще следи дейността на регистрираните одитори 418 
Публично-частно партньорство - има ли формули за успех, или за стимулите и бариерите при проектите за публично-частно партньорство 151 
Работна сила и производителност 426 
Развитие бюджетного механизма региональной инвестиционной политики 139 
Развитие и перспективи за пазара на недвижими имоти в България 201 
Развитие межбюджетных трансфертов в регионе 101 
Развитие на арендната организация в България 304 
Развитие на възгледите за земята като производствен фактор и нейното влияние при създаване на доход в аграрния сектор 306 
Развитие региональной банковской системы в рыночной экономике 70 
Развитието на иновативни железопътни услуги - ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността 190 
Размерностен подход и някои проблеми на икономическата теория 42 
Разпределение на доходите в България 13 
Разработване на концептуалните основания на социалната иноватика 16 
Рамкови условия за устойчивост на развитието на туристическия бизнес 191 
Регионалният пазар 296 
Регионално сътрудничество между страните от югоизточна Европа 225 
Региональные резервные валюты как альтернатива гегемонии и экспансии доллара 58 
Роль диагностики организации дв прогнозировании эффективности работы топ-менеджера 317 
Роль кредитного потенциала банковской системы в региональной экономике 73 
Ролята на малките исредните предприятия в световните икономики - някои аспекти 341 
Ролята на общините при усвояване на средствата от ЕС 80 
Ролята на политическата икономия при изследване на собствеността 25 
Ролята на ръководителя на служба "вътрешен одит" в обекта 417 
Самооценката - инструмент за усъвършенстване управлението на организацията 348 
САЩ и България - общо енергийно бъдеще и взаимни интереси 184 
Световния валутен пазар - характеристики и развитие при съвременните условия 220 
Свършиха ли свободните пари за банките? 87 
Секреты тестирования, или важный шаг в трудоустростве 439 
Секторни аспекти в развитие на малките и средните предприятия чрез кластерните инициативи 340 
Семейството във фокуса на социалната работа 14 
Силно образование - силна икономика, а не обратно! 274 
Симулационен модел за комплексна оценка на диверсификацията в аграрния сектор 187 
Системи за финансово управление и контрол в счетоводството на предприятието 325 
Смесена стопанска система (квази-пазарна сегментация) 23 
Совершенствование учета финансовых вложений 370 
Современная конкурентная политика: теоретический анализ и опыт реализации 154 
Современная экономическая теория Запада (обзор основных тенденций) 46 
Современные банковские операциии на рынке производственых инструментов 67 
Современные тенденции региональной интеграции 229 
Социалната отговорностна организацията като конкурентно предимство в новите пазарни условия 345 
Социальная защита: междисциплинарный подход к определению 6 
Социальный капитал в регионе: содержание и формы проявления 5 
Специализирани продукти на ОББ в подкрепа на европроекти 132 
Сравнителна характеристика между дълготрайните (нетекущи) активи и нетекущите активи, държани за продажба, по отношение възстановяването на загубата от обезценка 383 
Сравнительный анализ методик оценки кредитоспособности заемщика 60 
Средний бизнес в мире и в России 231 
Средносрочна фискална рамка и основни допускания за периода 2009 - 2011 година 88 
СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност 392 
СС №1 - Представяне на финансови отчети 406 
Становление саморегулируемых страховых организаций 258 
Стимулирование инновационного развития: поиск оптимального механизма налогообложения 77 
Стоимость компании как целевой показатель ее деятельности 79 
Стратегический управленческий учет как информационная подсистема предприятия 362 
Стратегический управленческий учет на промышленном предприятии 361 
Стратегическо импровизиране в управлението 310 
Стратегическое управление как инструмент обеспечения экономической безопасности банка 66 
Студеното бизнес решение 215 
Счетоводна интерпретация на първоначалните преки разходи, свързани със сключването на договор за финансов лизинг 376 
Счетоводни аспекти на касовото изпълнение на държавния бюджет 408 
Счетоводни грешки и промяна в счетоводната политика в обсега на ЗКПО за 2008 г. 391 
Счетоводният баланс - модел на финансовото и имущественото състояние на предприятието 372 
Съвременни методи на стопанския анализ на предприятието - необходимост от тяхното усъвършенстване и приложение у нас 448 
Съвременни методологически аспекти на анализа " Разходи - ползи " 137 
Съвременни прояви на бенчмаркинга в европейския бизнес 315 
Съвременни управленски технологии 319 
Създаване рационална организация на сложните работни процеси 299 
Състояние и зависимости при техническото обновяване на българското земеделие 302 
Състояние и тенденции за развитие на моловете в България 202 
Сътрудничеството в Югоизточна Европа като фактор за утвърждаване на европейските перспективи на района 226 
Съществена промяна в насочеността на данъците от физическите лица с въвеждането на плоския данък 111 
Таможенное оформление и таможенные платежи при импорте товаров 218 
Таргетирование реального валютного курса 69 
Текущият дефицит и нетните спестявания на българските домакинства преди и след въвеждането на паричния съвет 84 
Тенденции трансформации бюджетной системы 102 
Тенденциите и развитието на световната туристическа индустрия 193 
Теоретические вопросы современных конкурентных стратегий 360 
Теоретические и методологические подходы к оценке человеческого капитала 445 
Теоретические и эмпирические исследования в современной экономике: проблемы коммуникации 37 
Третиране по ЗКПО на ДДС, отчетен на разход 116 
Три аспекта на преструктуриране на държавните фирми от сектор водоснабдяване и канализация 4 
Трудовая миграция в России в условиях интеграции в ЕврАзЭС 50 
Туризмът в Република България - предпоставка за постигане на устойчивост в икономиката на страната 194 
Търговска марка и / или бренд (brand) 245 
Търсенето на възможност за квантифициране конкурентноспособността на туристическия продукт 457 
Удовлетвореност на пациенти от здравната реформа и препоръки за нейното управление 287 
Управление государственными закупками: антикорупционная модель 150 
Управление на знанието в корпоративния ренинженеринг-пролеми пред българските фирми 354 
Управление на проектните комуникации като съвременна управленска практика 352 
Управление на разнообразието 447 
Управление на риска на портфейли от ценни книжа чрез оптимално хеджиране 83 
Управление торгово-производственной сферой России: научны подход 199 
Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките предприятия 262 
Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми 364 
Упрвлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми 260 
Устойчиво развитие и пазарна конкурентоспособност 148 
Устойчивост и конкурентоспособност на българската икономика в началото на нейното европейско бъдеще 9 
Учет и налогообложение операций с ценными бумагами 374 
Учет расходов на внедрение системы управления качеством 375 
Фактори, определящи икономическия растеж 181 
Факторингът - механизъм и икономическа същност 81 
Финансирането като елемент от управлението на проекти за регионално развитие 356 
Финансови аспекти на анализа на дейността на лечебните заведения 85 
Финансовые институты управления новым мировым порядком или аргументы Дж. Стиглица "Глобализация: тревожные тенденции" 235 
Финансовые рынки в условиях кризиса: альфа и бета в управлении активами 75 
Финансовый механизм инновационного развития экономики предприятия 71 
Фондовый рынок КНР 141 
Формиране, изразходване, отчитане и данъчно третиране на средствата за социални разходи в бюджетните предприятия 412 
Фундаментални характеристики на доходността на дълговите ценни книжа 82 
Функционалност на корпоративния информационен портал 450 
Хаос и корпорация 349 
Характеристика задач выбора эффективных стратегических решений 318 
Хармонизиране на данъка вурху добавената стойност в Европейския съюз 106 
Холдинги: особености должностной интеграции 423 
Хоризонтална кариера - алтернатива на традиционното кариерно развитие през 21 век 425 
Целенаправленное воплощение знаний в инновациях 2 
Ценностите на модерността и глобализацията 236 
Четвърта директва на Европейската общност относно годишните счетоводни отчети на някои видове дружества 405 
Човешкият потенциал за икономически растеж и конкурентноспособност на българската икономика 147 
Юридизация на социалния конфликт 355 
Яктуалност и значимост на методическите проблеми за оперативна съвместимост на информационните системи в здравеопазването 456 
"Новият световен ред" - стар феномен на най-новото време 18 
(Р) Еволюцията на маркетинговите парадигми 209 
Beating the Commoditization Trend: A Framework from the Electronics industry 168 
Challenges for Entrepreneurship in Serbia 337 
Customer Loyalty and Employee Engagement: an Alignment for Value 309 
Definition of Management Accounting and Management Accountants 400 
Entrepreneurial Social Responsibility and Business System Security 7 
Entrepreneurship as Alternative for Young Bulgarians: Social and Economic Influencing Factor 335 
Essay on the Nature of Entrepreneurship Education 331 
European Integration and Its Strategic Consequences for Production SMEs in Bulgaria 234 
Fair Value Accounting. From Theory to Paractice 396 
Fair Value Accounting: Are You Ready? 397 
Frederick E. Schea: Making a Difference 401 
From Lemons to Lemonade. Why All Companies Should Embrace SOX 338 
Growth Management in Bulgarian Innovation and technology-oriented SMEs: Some Preliminary Findings 160 
How Bulgarian Entrepreneur Can Manage Negotiations Successfully 328 
IMA 2007 Salary Survey 53 
Is Credit Rating Already a Need of Bulgarian Entrepreneurs? 103 
It is the Crisis of Planning or the Crisis of Planners? 323 
It's 2008: Do Ypo Know Where Your Talent Is? Connecting People to What Matters 444 
Knowledge Management Strategies for SMEs 164 
Les Investissements Directs des Pays de L' Union Europeen en Bulgarie: Etat, Tendances et Effets 163 
Linking Entrepreneurship to Growth: The Case of West Germany 180 327 
Main Factors Influencing Entrepreneurial Behaviour . (The Case of Bulgaria) 329 
Main Problems of Successor Selection in Family Business and Possible Solutions. (The Bulgarian Case) 161 
Making More Time for Effective Financial Analysis 100 
Planning of Goals as a Factor of Entrepreneurship and Development of a District 322 
Predicting Better Claims Management 339 
Preparing for Entrepreneurship in Structural Transformation of Economy - Lessons Learned from Sweden 332 
Return Driven Lessons from High-Performance Companies 424 
Self-employment as a Kind of Entrepreneurial Activity in Latvia 336 
Small and Medium Entrepreneurship in Process of Croatia's Joining the European Union 330 
Small Family Business in the Czech Republic 342 
SME-Specific "Profiles", Strategic Potentials and Attitudes toward Internationalization in the Enlarged EU 165 
Strategies of Indian Economic Planning 324 
The Bulgarian SMEs Operating in International Subcontracting NetworkS: The Impact of the EU Accession Process 162 
The Conflicting Roles of Controllership and Compliance 326 
The Development of Entrepreneurs Based upon Entrepreneurial Competencies: The "Jovenes con Enpresa" Program 334 
The Impact of Income Taxation on Financing Decisions of EU-Based Companies - Tax Strategies for Non-EU-Investors 131 
The Impact of the EU Enlargement on the Sustainable Entrepreneurship 241 
The Social Economy: Its Nature, Purpose and Characteristics 8 
Training Firms as a Place for Learning Entrepreneurial Mindsets - 15 Years of Experience from Bulgarian High Schools 333 
Weathering Economic Storms 166 
What Do MBA Students Think About Business and Society? 277 
Why Historical Cost Accounting Makes Sence? 398 
Эволюция институциональной теории страхования 259 
Эволюция коммерческого кредита и формирование кредитного рынка 91 
Экономическая модернизация развивающихся стран в региональном разрезе 167 
Экономическая природа финансов домашних хозяйств 62 
Экономическая стратегия России в условиях глобализации 153 
Электронное государство - общенациональная информационная среда 250 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансова вноска 108 
авансови вноски 119 
аграрен сектор 174 187 306 
аграрна икономика 187 306 
аграрна политика 305 
аграрна реформа 304 
адаптация на персонала 427 
адаптация на управлението 185 
административен капацитет 419 
административно регулиране 65 
административно управление 249 
администрация 419 
администриране 65 
Азиатско-Тихоокеански регион 229 
активи 156 366 387 
акции 86 97 
акционерно дружество 423 
алгоритъм за управление 308 
алианси 283 
алманах 224 324 
амортизации 373 
амортизация 383 
амортизируем актив 114 
амортизируеми активи 115 387 
анализ 85 186 303 448 
анализ на конкурентоспособността 39 
анализ на предприятието 448 
анализ на приходите 186 
анализ на разходите 186 
анализ на риска 262 
анализ на финансовата дейност 85 
анкетно проучване 181 
антивирусна защита 454 
антивирусни програми 454 
антидискриминационна политика 447 
антикорупционна политика 150 
анюитети 376 
АПК 174 
арендни отношения 304 
арендуване 304 
асоциирани предприятия 377 382 
АТР 229 
Африка 170 228 
базелски стандарти 64 
бази данни 453 
балансирана система 319 363 
балансирана система от показатели 319 363 
балансирани карти 448 
балансов метод 366 
балансова стойност 382 385 
банки 87 134 135 136 
банки и пари 134 
банки на Русия 69 
банков кредит 91 132 
банков мениджмънт 59 61 
банков надзор 133 
банков риск 133 
банков сектор 63 87 135 136 
банкова гаранция 104 
банкова дейност 59 
банкова защита 66 
банкова печалба 134 
банкова политика 134 
банкова система 70 135 
банкова система в Русия 73 
банкова система на Русия 70 
банкови кредити 136 
банкови операции 67 
банкови отчети 63 
банкови приходи 402 
банково дело 91 133 134 135 136 
банково дело в България 135 
банково дело в Русия 66 73 
банково счетоводство 402 
БВП 40 44 141 146 152 155 157 158 167 172 230 
БВП - световен аспект 44 
БДЖ 190 
бедност 38 
бедност в Русия 38 
безработица 51 253 
бенчмаркинг 315 
бизнес 277 326 342 452 
бизнес анализ 448 
бизнес информационни системи 450 452 
бизнес информационно моделиране 452 
бизнес конфликт 326 
бизнес модел 166 
бизнес моделиране 357 
бизнес организация 357 
бизнес отношения 151 
бизнес преговори 328 
бизнес предприятия 329 
бизнес процес 353 
бизнес процеси 353 357 
бизнес резултати 443 
бизнес риск 156 
бизнес системи 7 
бизнес софтуер 451 
бизнес среда 430 
бизнес управление 351 443 
бизнес успех 161 166 328 
бизнескомбинации 385 
биологична трансформация 399 
биологични активи 399 
болнична дейност 289 
болнична помощ 283 
болнична система 289 
борба с бедността 38 
борд на директорите 342 
бренд 245 
брендинг 200 
България 160 162 184 298 329 
България и ЕС 9 238 239 
българска икономика 172 173 
българска икономическа наука 35 
български акции 55 
български банки 135 136 
български бизнес 343 
български домакинства 84 
български фирми 343 
българско образование 270 
бюджет 101 102 219 408 
бюджет на ЕС 219 305 
бюджетен дефицит 101 
бюджетен механизъм 139 
бюджетна реформа 102 
бюджетна система 101 102 
бюджетна система на Русия 101 102 
бюджетни предприятия 410 411 412 
бюджетни приходи 102 408 
бюджетни разходи 102 269 408 
бюджетни средства 102 
бюджетно счетоводство 408 409 410 411 412 
бюджетно-данъчна политика 65 
бюджетно-данъчна система 65 
валута 93 220 
валутен борд 68 
валутен курс 69 93 
валутен пазар 220 
валутен режим 68 
валутен риск 93 
валути 58 
валутна търговия 220 
валутни отношения 58 220 
валутни системи 58 
валутно пространство 57 
валутно таргетиране 68 
ваучери за храна 381 
Вебер, Макс 47 
вземане на решение 100 339 401 
ВиК сектор 4 
ВиК услуги 4 
виртуален университет 276 
виртуална организация 358 
виртуално образование 276 
високи постижения 424 
високи технологии 424 
висше образование 212 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 
висше образование в Русия 272 
висше професионално образование 272 
висши училища 265 458 
Вишеградска група 163 
внос 395 
внос и износ 197 233 
внос на стоки 218 
водоснабдяване 4 
временен персонал 246 
ВТО 144 
ВУЗ 333 
възобновяема енергия 295 
възобновяеми източници 295 
възрастови групи 12 
възстановяване на ДДС 118 
външен дълг 40 
външен дълг на Русия 78 
външна политика 18 19 
външна политика и дипломация 18 
външноикономическа дейност 230 
външнотърговска дейност 233 
външнотърговска политика 223 
вътреобщностни придобивания 113 
вътрешен контрол 325 
вътрешен одит 417 418 419 420 422 
вътрешен одитор 417 
вътрешни одитори 420 
вътрешнообщностно придобиване 128 
Газпром 67 
глобален пазар 227 
глобализация 18 147 153 154 171 180 188 235 236 327 332 
глобализация в икономиката 167 171 
глобализация в образованието 271 
глобализация на съвременния свят 236 
глобализацията 236 
глобална икономика 145 166 
глобална икономическа система 145 
глобална конкуренция 199 
глобално затопляне 316 
годишен финансов отчет 404 
годишна данъчна амортизация 112 114 
годишни счетоводни отчети 405 
горско стопанство 238 
градска логистика 213 
гражданско право 243 
граници 17 
гранично сътрудничество 17 
грешка 108 
Гърция 17 
данък върху дивидента 122 
данък върху дохода 131 
данък върху недвижими имоти 108 
Данък общ доход 126 
данъци 109 111 112 116 243 
данъците в Русия 65 
данъчен амортизационен план 112 114 115 
данъчен контрол 109 
данъчен кредит 106 107 116 121 
данъчен отчет 123 
данъчен период 106 108 120 
данъчен финансов резултат 112 
данъчна администрация 109 
данъчна амортизация 114 
данъчна маса 92 
данъчна основа 89 111 
данъчна основа за доходите 129 
данъчна печалба 107 119 
данъчна политика 77 123 
данъчна политика на Русия 77 
данъчна система 109 131 
данъчна система на ЕС 131 
данъчна ставка 106 108 
данъчни амортизации 112 
данъчни амортизируеми активи 112 114 115 
данъчни аспекти 394 
данъчни загуби 107 120 391 
данъчни закони 127 
данъчни облекчения 56 
данъчни приходи 105 
данъчни промени 119 
данъчни разходи 114 
данъчни цели 115 116 120 
данъчно законодателство 127 
данъчно облагане 89 107 108 110 111 113 116 118 119 120 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 243 374 381 
данъчно облагане в Русия 123 
данъчно облекчение 123 124 
данъчно отчитане 118 
данъчно признаване 375 
данъчно събитие 113 128 
данъчно третиране 116 130 391 412 
данъчно третирене при преобразуване 120 
Данъчно-осигурителен кодекс 243 
двойно данъчно облагане 107 
ДДС 89 106 113 116 117 118 128 
ДДС в ЕС 106 
ДДС при внос 218 395 
дебиторска задлъжнялост 370 
деклариране на осигурителен стаж 247 
демография 11 12 
демография на България 12 
демография на населението 12 
демография на Русия 11 
демографска политика 11 
демографска програма 11 
демографска статистика 10 12 
демократизация 182 
депозити 87 370 
деривати 83 
деривативи 72 
дериватни инструменти 72 
дефицит 84 
дефицит по текущата сметка 172 
диагностика 317 
диагностика на организацията 317 
диверсификация 187 
дивидент 134 
дивиденти 96 122 126 
дивидентна доходност 96 
дивидентна политика 96 
дисконтови фактори 82 
дистрибутор 198 
дистрибуционна политика 198 
дистрибуционни канали 198 
дистрибуция 216 
диференциация 13 
диференциация на доходите 13 
ДМА 94 121 372 415 
доболнична помощ 282 
доброволни пенсионни фондове 256 
доверие 350 
договаряне 281 288 
договор за посредничество 130 
договор за управление и контрол 255 
договор за факторинг 413 
договори 162 
договорни отношения 130 162 
договорни споразумения 162 
догонващ икономически растеж 146 
догонващо икономическо развитие 146 
доклад 4 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 54 55 106 144 169 185 188 203 204 205 206 207 212 223 238 249 265 266 267 270 278 282 283 308 311 340 343 344 345 346 347 348 352 353 354 355 356 357 358 359 366 417 425 426 427 428 429 430 431 
доклади 7 8 42 131 142 143 145 162 163 164 224 251 310 322 323 324 328 329 330 332 335 336 337 342 
доклади от конференция 7 8 42 131 142 143 145 162 163 164 224 251 310 322 323 324 328 329 330 332 335 336 337 342 
долар 58 
домакински бюджети 74 
домакинства 62 
домашно стопанство 62 
доставка 89 
доставки 213 
доставчик 150 
доход 306 
доходи 13 51 90 125 157 158 173 
доходи на домакинствата 84 
доходи на физически лица 110 
доходи от дивиденти 122 
доходи от чуждестранни лица 125 
доходност 82 97 
доходност на ценните книжа 82 
Дунавски регион 217 
духовни потребности 6 
дълг 45 78 
дългови ценни книжа 82 
дългосрочни вложения 370 
дългосрочни програми 3 
дългосрочно планиране 179 
дългосрочно прогнозиране 179 
дълготрайни активи 383 
дълготрайни материални активи 121 
дължим данък 121 
държава и икономика 178 179 
държавен бюджет 408 
държавен дълг 45 
държавен дълг на Русия 78 
държавна администрация 446 
държавна политика 3 44 250 
държавни фирми 4 
държавно регулиране 151 
държавно финансиране на висшето образование 266 
е-правителство 249 
ЕАСТ 229 
евро 222 
евро-платежно пространство 57 
евроинтеграция 226 238 239 254 263 
Европа 57 170 237 
европари 57 
европейска валута 222 
Европейска валутна система 58 
европейска идея 237 
европейска интеграция 147 234 
Европейска общност 233 
европейска политика 239 
европейска регионална политика 301 
европейски бизнес 148 315 
европейски бюджет 219 
европейски директиви 95 
европейски пари 222 
европейски програми 368 
европейски проекти 356 
европейски субсидии 132 
Европейски съд 117 
Европейски съюз 239 241 315 
европейски фондове 80 240 
европейско висше образование 271 
Европейско дружествено право 242 
европейско дружество 242 
еврофондове 240 
единна валута 57 
единна данъчна ставка 111 
единна Европа 237 
единна платежна система 57 
единно европейско пространство 237 
ЕЕ - пазар 297 
екологичен дизайн 294 
екологичен риск 261 
екологично производство 294 
екскурзоводно обслужване 192 
екскурзоводски беседи 192 
експедиция на стоките 216 
експорт 231 
електроенергетика 297 
електроенергиен пазар 296 297 298 
електроенергия 298 
електронна индустрия 168 
електронни информационно-финансови формации 313 
електронно държавно управление 249 
електронно обучение 275 
електронно общество 271 
електронно правителство 249 250 
емпирични изследвания 284 
емпирично изследване 37 
емпирично познание 37 
енергетика 184 295 
енергиен пазар 296 298 
енергиен пазар в Югоизточна Европа 296 
енергийна политика 184 295 
енергийни ресурси 295 
ЕО 405 
ЕС 8 9 17 19 52 80 118 131 219 225 226 229 239 240 263 284 295 301 305 315 330 335 337 449 
ЕС и Балканите 239 
Етични комисии 292 
ефективен финансов анализ 100 
ефективно управление 287 
ефективност 79 100 157 186 
ефективност в аграрния сектор 306 
ефективност в здравеопазването 285 
ефективност на икономиката 157 
ефективност на производството 433 
ефективност на управлението 363 
ЕЦБ 222 
ж. п. транспорт 190 
жалба 243 
железопътен транспорт 189 190 
женски труд 51 
жизнена среда 148 
жизнено равнище 38 
жилищен пазар 201 
задлъжнялост 85 
заетост 180 228 309 327 336 440 444 
Закон за пазарите на финансови инструменти 95 
закон за търговския регистър 244 
западна икономическа култура 46 
заплати 53 
заплащане на труда 53 
застраховане 258 259 260 262 263 264 
застраховане в Русия 258 259 
застрахователен пазар 258 
застрахователен портфейл 264 
застрахователен пул 261 
застрахователен риск 260 261 364 
застрахователна дейност 258 259 
застрахователна система 259 
застрахователни организации 258 
застрахователни услуги 258 
защита на информацията 454 
защита на потребителите 297 
ЗДДС 113 116 121 
ЗДДФЛ 110 124 
здравен контрол 287 
здравен мениджмънт 287 288 289 290 292 293 
здравен сектор 282 285 
здравеопазване 282 283 284 285 287 288 289 290 291 292 293 456 
здравеопазване в България 280 
здравна политика 280 287 290 292 
здравна реформа 257 280 287 
здравна реформа в България 280 
здравна система 257 285 287 
здравна стратегия 283 
здравни потребности 281 282 
здравни резултати 285 
здравни ресурси 285 
здравно осигуряване 255 257 291 
здравноосигурителна каса 288 
здравноосигурителна система 288 
здравноосигурителни вноски 255 
здравноосигурително плащане 281 
здравословни храни 449 
земеделие 238 304 306 307 
земеделска земя 304 306 
земеделска кооперация 300 
земеделски кооперации 300 
земеделски кредит 132 
ЗКПО 107 112 114 116 119 120 127 391 
знания 164 274 320 
ЗНФО 418 
зърно 303 
изискуемост на данъка 128 
измерване 366 
измерване на риска 103 
изпитни тестове 267 
изпреварващо развитие 98 
изпълнение на дейностите 424 
изследване на бедността 38 
изследване на пазара 24 
изследвания 206 
Източна Азия 167 
източници за финансиране 272 
икономика 142 143 145 146 147 148 152 153 154 155 157 158 160 161 162 163 165 166 168 171 172 180 181 228 274 327 
икономика и общество 34 
икономика на Австралия 159 
икономика на България 39 158 172 173 
икономика на здравеопазването 284 285 
икономика на знанието 147 
икономика на знанията 164 274 
икономика на Португалия 155 
икономика на Русия 176 178 179 230 
икономика на транспорта 189 190 
икономика на туризма 191 192 194 195 457 
икономика на фирмите 156 
икономики в преход 182 
икономикс 20 21 25 30 31 33 48 265 278 
икономическа активност 8 
икономическа безопасност 66 
икономическа динамика 181 
икономическа ефективност 190 
икономическа интеграция 146 147 
икономическа миграция 147 
икономическа модернизация 167 
икономическа наука 22 29 30 36 37 45 47 48 265 
икономическа политика 3 44 48 88 153 154 
икономическа политика на Русия 44 
икономическа реформа 143 
икономическа система 157 
икономическа социодинамика 15 
икономическа стабилизация 68 
икономическа стратегия 153 166 
икономическа теория 15 20 22 24 26 30 31 32 36 37 42 46 48 154 311 
икономически анализ 25 48 173 186 194 
икономически аспекти 140 
икономически изследвания 25 
икономически модел 350 
икономически науки 31 32 
икономически промени 166 
икономически растеж 40 146 147 152 158 160 166 171 172 180 181 182 191 241 327 424 
икономически региони 155 
икономически реформи 142 332 
икономически риск 8 
икономически сектори 146 
икономически системи 149 
икономически теории 27 34 47 
икономическо взаимодействие 17 166 
икономическо знание 26 29 
икономическо изследване 157 
икономическо моделиране 145 
икономическо партньорство 228 
икономическо развитие 142 146 147 155 160 163 165 166 181 182 228 241 274 330 
икономическо сътрудничество 151 163 225 
имидж 442 
имидж на организацията 442 
импорт 218 232 395 
импортна операция 395 
имуществено застраховане 264 
имуществено облагане 108 
имущество 108 
инансов отчет 338 
инвестиране в образование 266 
инвестиране в човешки капитал 426 
инвеститори 97 131 
инвестиции 140 157 365 382 
инвестиции в акции 90 
инвестиции в асоциирани предприятия 382 
инвестиции в образованието 426 
инвестиции в туризма 194 
инвестиционен риск 140 
инвестиционна дейност 138 139 177 
инвестиционна дейност в предприятията 56 
инвестиционна дейност на руските компании 56 139 
инвестиционна политика 139 251 
инвестиционни имоти 373 
инвестиционни портфейли 55 
инвестиционни проекти 137 
инвестиционни решения 131 
индекс на развитие 149 
индивидуализъм 15 
индивидуални потребности 23 
Индия 324 
индустриализация 175 
индустрия 188 
иновативна дейност 2 
иновативна организация 2 
иновативна политика 2 
иновации 1 2 3 71 147 160 190 274 276 455 
иновации в индустрията 175 
иновации в образованието 274 
иновации в предприятията 71 
иновации в Русия 56 77 175 178 
иновационен маркетинг 205 
иновационен процес 183 
иновационен риск 2 
иновационна дейност 2 
иновационна икономика 445 
иновационна култура 183 
иновационна политика 2 183 188 
иновационна система в Русия 183 
иновационна среда 3 
иновационна стратегия 71 
иновационни инвестиции 445 
иновационни ресурси 445 
иновационно общество 16 
иновационно развитие 71 188 250 
иновационно социално управление 16 
иновация 16 
интеграционни услуги 451 
интеграция 146 153 234 423 
интегрирани системи за управление 455 
интернационализация 165 
интернационализация на пазарите 197 
Интернет 453 
Интернет технологии 313 
инфлация 82 87 88 90 158 
информатизация 274 
информатизация на образованието 274 
информатика 458 
информационен поток 450 
информационен риск 454 
информационна безопасност 450 
информационна сигурност 454 
информационна система 362 
информационни и комуникационни технологии 358 
информационни системи 358 450 455 456 
информационни технологии 250 450 451 452 453 454 455 456 
информационни технологии в бизнеса 450 452 
информационни технологии в икономиката 450 453 
информационно бизнес моделиране 452 
информационно обезпечаване 314 
информационно общество 271 274 
информационно-технологическа структура 250 
информационно-финансова среда 313 
ипотечна криза 59 
история на Европа 237 
История на европейската идея 237 
история на икономическите учения 35 
история на науката 33 
история на СА 458 
ИТ 249 450 451 452 453 454 
ИТ бизнес 450 
ИТ сигурност 454 
ИТ услуги 453 
кадрова политика 437 
кадрови потенциал 437 
кадрови резерв 437 
калкулиране на себестойността 398 
канали за комуникация 352 
канали за реализация 198 
канали на дистрибуция 198 
капитал 409 
капитал в бюджетните предприятия 409 
капиталова адекватност 133 
капиталова структура 86 156 
капиталова структура на фирмата 156 
капиталово бюджетиране 347 
кариера 425 
кариерно развитие 425 
кариерно управление 425 
касова книга 388 
касови наличности 388 
касови операции 388 
касово изпълнение на бюджета 408 
катастрофичен риск 261 
качества 429 
качество на образованието 274 
качество на обслужването 191 
качество на обучението 268 
качество на труда 434 
квази-пазарна сегментация 23 
квалификация 248 
квалификация на персонала 248 
Китай 228 
класация на банките 135 136 
класическа икономическа теория 34 45 
класически икономикс 45 
кластери 340 
кластернни инициативи 340 
клиенти 309 
клиентска лоялност 309 
климатични изменения 316 
клъстерно обединение 340 
коефициент на диверсификация 187 
колективизъм 15 
Колумбия 334 
компания 166 
компетенции 168 
компютърни информационни системи 452 
комуникации 37 
комуникации в организацията 212 
комуникационен микс 207 
комуникационна политика 212 
комуникационни връзки 212 
комуникационни технологии 450 
конвертируеми облигации 97 
конкурентна политика 154 
конкурентна способност 343 
конкурентна стратегия 360 
конкурентни стратегии 343 360 
конкурентно предимство 345 
конкурентноспособност 146 147 
конкурентност 208 
конкурентоспособност 9 39 144 148 190 284 305 343 353 360 457 
конкурентоспособност на България 9 
конкурентоспособност на българска икономика 9 
конкурентоспособност на предприятието 144 
конкурентоспособност на стоките 245 
конкуренция 360 
конкуренция в бизнеса 360 
консолидиран бюджет 105 
консолидирана фискална програма 105 
консолидирани финансови отчети 403 
контрол 186 311 325 326 421 
контрол и одит 417 
контролинг 311 
контролна система 325 
контролни дейности 325 
конференции 42 131 142 143 145 224 251 310 322 323 324 331 334 335 342 
конференция 4 7 8 13 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 33 34 35 36 39 54 55 103 106 144 160 161 162 163 164 169 185 188 203 204 205 206 207 212 223 234 238 241 249 265 266 267 270 278 282 283 308 311 328 329 330 332 336 337 340 343 344 345 346 347 348 352 353 354 355 356 357 358 359 366 417 425 426 427 428 429 430 431 
конференция с международно участие 7 8 42 103 131 142 143 145 160 161 162 164 224 241 251 310 322 323 324 328 329 330 331 332 334 335 336 337 342 
конфликтни ситуации 359 
конфликтология 355 359 429 
кооперативни връзки 1 
кооперативно земеделие 300 
корекции 121 
корелационен коефициент 365 
коригиране на грешки 391 
корпоративен данък 107 120 
корпоративен дълг 78 
корпоративен мениджмънт 338 354 
корпоративна интеграция 170 
корпоративна култура 349 
корпоративна сигурност 429 
корпоративни финанси 93 103 
корпоративно управление 5 314 326 338 
корпорация 349 
корупционна среда 182 
корупция 150 182 
косвени данъци 105 
Кохезионен фонд 99 
КПБП 353 
краткосрочни вложения 370 
креативен мениджмънт 16 
креативност 16 
кредит 103 
кредитен кръгооборот 91 
кредитен пазар 91 
кредитен процес 61 
кредитен рейтинг 103 
кредитен риск 59 60 61 82 91 103 133 
кредитен риск мениджмънт 59 61 
кредити 60 136 
кредитна политика 91 
кредитна система 91 
кредитни институции 135 
кредитни отношения 91 
кредитополучаване 60 
кредитополучател 60 
кредитоспособност 60 
КРМСФО 367 
крупен бизнес 314 
Латвия 336 
Латинска Америка 167 
лекарствени реклами 286 
лекарствено законодателство 286 
лечебни заведения 85 
либерализация 297 
лидерство 320 401 
лизинг на персонала 246 
лизингов договор 376 
лизингодател 376 
лизингополучател 376 
ликвидационен дял 122 
ликвидационни дялове 126 
ликвидация 415 
ликвидност 40 82 85 87 156 
ликвидност на активи 156 
линейно оптимиране 279 
Лисабонска конвенция 19 
Лисабонска стратегия 9 19 
лихви 82 87 90 376 
лични финанси 62 74 
личност 15 
логистика 213 214 215 216 217 455 
логистична база 215 
логистична верига 215 216 217 
логистична дейност 215 216 217 
логистични мрежи 213 
логистични услуги 213 
локална икономика 332 
макроикономика 40 43 171 
макроикономическа политика 39 
макроикономически показатели 341 
малки и средни предприятия 160 162 164 234 330 337 340 341 404 451 
малки предприятия 123 342 406 
малък бизнес 161 234 329 330 336 337 342 
маркетинг 169 203 205 208 209 210 211 245 
маркетинг и реклама 212 
маркетинг на фирмата 205 
маркетингов микс 203 
маркетингова парадигма 209 
маркетингова стратегия 2 169 
маркетингова теория 209 
маркетингови елементи 203 
маркетингови измерения 206 
маркетингови изследвания 206 209 
маркетингови модели 206 
маркетингови проучвания 204 
маркетингови стратегии 211 
маркови стратегии 211 
марксистка теория 36 
масова комуникация 212 
математически методи 41 321 
математически методи в икономиката 83 
математическо моделиране 279 
материални потребности 6 
машини 299 302 
машиностроене 232 
МВФ 221 235 
медицинска етика 292 293 
медицински услуги 257 290 
медицинско застраховане 257 290 
медицинско обслужване 293 
медицинско осигуряване 291 
медицинско учреждение 293 
междубанков пазар 87 220 
междубюджетни отношения 101 
междудържавни отношения 226 
международен бизнес 231 
международен пазар 227 
международен транспорт 189 
международен туризъм 193 
международен туристически пазар 193 
международна икономика 167 
международна конференция 142 143 145 163 251 310 323 329 
международна научна конференция 163 
международна търговия 197 230 232 
международни валутни отношения 221 
международни икономически отношения 159 224 225 226 227 228 229 230 231 233 234 235 
международни одиторски стандарти 369 
международни отношения 19 341 
международни пазари 93 
международни преговори 223 
международни стандарти за финансови отчети 367 
международни стратегически съюзи 227 
международни търговски отношения 223 
международни търговски преговори 223 
международни услуги 224 
международни финанси 219 220 221 
международни финансови отношения 235 
международно икономическо сътрудничество 227 
международно коопериране 227 
международно сътрудничество 226 
междуфирмена задлъжнялост 98 
междуфирмени отношения 227 
междуфирмени стратегически алиянси 227 
междуфирмено сътрудничество 227 
мейнстрийм икономикс 21 
мениджмънт 213 310 315 316 317 318 319 320 323 337 348 433 
мениджърско поведение 312 
методи за анализ 448 
методи за анализ на стопанската дейност 448 
методология на икономиката 27 38 47 
миграция 50 228 
миграция в Русия 50 
МИО 147 
мита 218 219 
митническа дейност 214 218 233 
митническа стойност 218 
митническа такса 218 
митническа тарифа 218 
митнически декларации 218 
Митнически кодекс 233 
митнически органи 218 
митнически режим 233 
млади предприемачи 335 
модели на управление 363 
моделиране 279 
модернизация на икономиката 178 
модернизация на селското стопанство 301 
модерност 236 
мониторинг 313 
мониторинг и контрол 281 
морално поощрение 349 
МОС 369 
МОС 720 369 
мотивация 435 
мотивация на персонала 427 435 436 438 
МСП 451 
МСС 368 373 396 
МСС 1 414 
МСС 17 376 
МСС 41 399 
МСФО 63 367 
МСФО 5 383 
мултифункционално земеделие 307 
муниципални финанси 269 
НА 371 
наемен труд 246 
наемни отношения 130 
наемни работници 130 
НАП 109 
напитки 449 
население 12 
население на България 12 
насърчаване на продажбите 207 
наука 2 
наукознание 1 
научен метод 38 
научна конференция 4 7 8 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 54 55 103 106 142 143 144 145 160 161 162 163 164 169 185 188 203 204 205 206 207 212 223 234 238 241 249 265 266 267 270 278 282 283 308 311 322 328 329 330 331 332 334 335 336 337 340 342 343 344 345 346 347 348 352 353 354 355 356 357 358 359 366 417 425 426 427 428 429 430 431 
научна политика 1 
научно знание 1 
научно сътрудничество 163 
научно-практическа конференция 7 8 103 131 143 145 161 164 234 241 251 310 322 323 330 332 334 335 336 337 342 
научно-развойна дейност 160 
научно-техническа политика 3 
НАФТА 229 
национален дълг 78 
национален рамков договор 281 
национален стандарт 404 
Национална агенция по приходите 109 
национална здравна система 281 
национална икономика 39 
Национална система за висше образование 273 
национална стратегия 153 
Национални счетоводни стандарти 415 
начисляване на амортизацията 108 112 
независим финансов одит 418 421 
нелихвени разходи 105 
нематериални активи 371 372 
необлагаем минимум 111 
неоиндустриализъм 175 
неокласически икономикс 31 
неолиберализъм 34 
неолиберални теории 34 
неортодоксална икономическа теория 46 
непазарни дефекти 251 
непостоянна заетост 440 
непрекъснато образование 275 
несъстоятелност 415 
нетекущи активи 373 383 
нетна печалба 386 
нетни активи 409 
неформална заетост 440 
НЗОК 281 
нов световен ред 235 
нова икономика 28 43 147 
нова политикономия 29 
нови индустрии 343 
ново време 236 
нормативна уредба 127 
нормативно признати разходи 124 
НСЗКБ 300 
НСС 416 
НСФОМСП 387 
обезценка на активи 379 383 
обезщетения при безработица 252 
облагаем доход 110 129 
облагаема доставка 121 
облагаеми доставки 113 
облагане доходите на физическите лица 111 
облагане на дивиденти 122 
облагане на доходи 110 129 
облагане с данъци 110 
облагане с ДДС 113 
облагане с корпоративен данък 119 
облигации 82 83 97 
облигационен капитал 86 
облигационен пазар 82 
обмен на електроенергия 297 
обмен на стоки 230 
обработваема земя 302 
обработка на информация 451 
образование 267 269 270 
образование в България 270 
образование в Русия 269 
образователен мениджмънт 273 
образователен процес 276 
образователна политика 275 276 
образователна система 275 
образователни програми 277 
образователни стандарти 276 
обучение 320 333 
обучение на персонала 432 
обучение по информатика 458 
обща икономическа теория 20 
обща теория за стопанството 27 
обща теория на икономиката 30 
обществена оценка 280 
обществени блага 5 
обществено здравеопазване 290 
обществено мнение 280 
общество 15 277 
общински бюджети 101 
общинско управление 80 
общопрактикуващи лекари 288 
одит 418 420 421 422 
одит за разнообразието 447 
одитен комитет 420 422 
одитен процес 422 
одитни стандарти 369 
одитор 421 
одиторска дейност 421 
одиторски доклад 369 
одиторски контрол 417 420 421 422 
ОИО - Одобрен икономически оператор 214 
ОИО сертификат 214 
околна среда 307 
опазване на околната среда 316 
опаковки 294 
опаковъчна индустрия 294 
оперативен контрол 289 
оперативна съвместимост 456 
оперативни програми 80 99 240 
операции с ценни книжа 374 
операционен риск 64 133 
оповестяване 63 387 
оповестяване на дарения 387 
оповестяване на финансовите отчети 403 
оптимални решения 279 
оптимално хеджиране 83 
оптимизация 41 92 321 
оптимизация на плановете 41 321 
органи по приходите 104 
организационна промяна 287 428 
организационна психология 428 
организационна среда 430 
организационна структура 357 423 
организационни форми 358 
организация 320 
организация и управление 307 
организация на предприятието 166 423 424 
организация на селското стопанство 299 304 
организацията 346 
осигурени лица 247 255 
осигурителен доход 255 
осигурителен контрол 109 
осигурителен сектор 251 
осигурителен стаж 247 
осигурителна система 291 
осигурителни вноски 130 243 255 
осигурителни отношения 247 
осигурителни системи 7 
основи на управлението 311 
ОСП 238 301 305 307 
ОСП на ЕС 238 
остаряване на населението 10 
ОСФ 54 
отдел по финанси 54 
отписани вземания 411 
отписване на активи 115 
отписване на амортизуеми активи 115 
отсрочени данъци 407 
отсрочени данъци от печалба 407 
отчет за приходи 384 414 
отчет за приходите 378 414 
отчет за разходи 378 384 
отчетен период 399 
отчитане на амортизациите 386 415 
отчитане на бизнескомбинации 385 416 
отчитане на вземания 411 
отчитане на дарения 387 
отчитане на ДДС 395 
отчитане на инвестиции 382 
отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 382 
отчитане на инвестициите 377 416 
отчитане на лизинг 376 
отчитане на НА 371 
отчитане на нематериални активи 371 
отчитане на правителствени дарения 387 
отчитане на приходите 390 
отчитане на проекти 368 
отчитане на разходи 410 
отчитане на социалните разходи 412 
отчитане на стоките 395 
офис 431 
оценка на ефективността 79 318 
оценка на конкурентоспособността 457 
оценка на персонала 439 443 
оценка на проекти 240 
оценка на риска 133 262 347 
оценка на тестове 267 
оценяване 402 
оценяване на активи 371 
пазар 24 202 
пазар на акции 141 
пазар на недвижими имоти 201 
пазар на облигации 141 
пазар на стоки 202 
пазар на труда 49 
пазари 214 228 
пазарна икономика 148 154 
пазарна икономика в Русия 70 
пазарна сегментация 23 
пазарна среда 154 
пазарна стойност 397 398 
пазарна стойност на предприятието 397 
пазарна цена 393 
пазарни отношения 24 
парадигма 209 
пари 90 
паричен съвет 84 
парична политика 68 
парични потоци 386 
парично обезпечение 252 
парично-кредитна политика 69 
пасивен мениджмънт 312 
пасиви 387 
патенти 1 
педагогика 271 
пенсионно осигуряване 256 
персонал 428 432 
перспективи 295 
Петербург 176 
печалба 85 86 94 96 134 166 
печалба на фирмата 166 
пивоварна промишленост 204 
планиране 3 41 142 143 145 179 208 210 321 322 323 324 
планиране на целите 322 
планиране на човешките ресурси 446 
платежоспособност 85 
плосък данък 111 
поведение 329 
поведение на персонала 443 
поведенческа неустойчивост 312 
поведенческа устойчивост 312 
поведенчески модел 443 
поведенчески подход 443 
поведенчески техники 211 
подбор на персонал 439 441 
подобряване на бизнес процесите 353 
подоходно облагане 129 
позиционен анализ 210 
позициониране 208 210 
покупки 150 
политика 17 228 
политика на доходите 173 
политикономия 22 26 27 28 32 33 35 43 
политическа икономика 28 
политическа икономия 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 43 48 223 265 278 
политически лидери 228 
положителна репутация 371 385 
поляризация 13 
Португалия 155 
портфейл от ценни книжа 83 
портфолио 268 
посредници 198 
поточна технологична линия 299 
потребители 200 208 309 
потребителска кошница 158 
потребителска лоялност 211 
потребителски избор 208 
потребителски стоки 148 
потребителски цени 158 
потребителско решение 208 
потребление 199 
правителствена помощ 387 
практика по ДДС 117 
практически методи 333 
предприемаческо обучение 331 333 
предприемаческо поведение 161 329 
предприемачество 7 161 165 180 241 322 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 342 350 441 
предприемачество в бизнеса 329 
предприятие 180 327 
предприятия с нестопанска цел 390 392 
представяне на финансови отчети 392 404 406 
презастраховане 259 
преквалификация 248 
преки данъци 105 
преки инвестиции 159 
преки чуждестранни инвестиции 172 
пренасяне на данъчни загуби 107 
преобразуване на дружества 120 
преподаване във ВУЗ 278 
преподаване на икономикс 278 
преподаване на политическа икономия 265 278 
преподаватели 268 270 
преподавателска дейност 268 
преподавателски труд 268 
преструктуриране 4 
преструктуриране на икономиката 143 
преходна икономика 7 
привилегировани акции 97 
привлечен капитал 94 
привличане на персонал 432 
признаване на нематериални активи 371 
признаване на приходи 402 
признати разходи 375 
принципи на икономикса 43 
прираст на населението 10 
природни ресурси 148 
присъединяване към Европейски съюз 162 
присъединяване към ЕС 162 330 
присъединяване на България към ЕС 162 
приходи 85 194 219 380 389 
приходи в бюджета 219 
приходи от дарения 387 
приходи от лихви 402 
проблеми на глобализацията 235 
провизии 411 
провизиране на вземания 411 
прогнозиране 317 339 
програма ФАР 99 
програми на ЕС 368 
прогресивен данък 111 
продажба на активи 373 
продажби 207 216 
продажби на дребно 216 
продажна цена 393 
продоволствена политика 174 
продоволствена сигурност 174 
продоволствена система 174 
продукти 215 
продуктов маркетинг 245 
продуктова политика 200 
продуктови изисквания 245 
продължителност на живота 12 
проект 240 
проектен екип 430 
проектиране на процеси 299 
проектна информация 352 
проектни комуникации 352 
проектно финансиране 356 
производителност 147 157 173 426 
производителност на труда 173 290 
производство на напитки 449 
промени 394 
промени в ЗКПО 119 
промишлени предприятия 438 
промишлено предприятие 361 
промишленост на Русия 175 
проучване 210 
професионализъм 434 
професионално образование 275 
професионално обучение 52 275 
професионално портфолио 268 
ПРСР 238 
публичен надзор 418 
публичен сектор 151 
публична сфера 137 
публични инвестиционни проекти 137 
публични компании 96 
публично-частно партньорство 151 
първична здравна помощ 288 
работа в екип 428 
работна сила 173 426 437 447 
работни процеси 299 
работодател 130 246 
развиващи се страни 167 
развитие на иновациите 188 
развитие на обществото 149 
развитие на селските райони 238 
размерностен подход 42 
разпределение на дохода 13 
разпределение на доходите 13 
разпределение на печалбата 96 134 
разработване на проекти 240 
разходен подход 140 
разходи 85 105 376 380 389 
разходи в бюджетни предприятия 410 412 
разходи за качество 375 
разходи за лихви 105 
разходи за социално-битови дейности 412 
разходи за труд 157 
разходи-ползи 137 
разширяване на ЕС 165 241 335 
разяснения на МСС 367 
растениевъдство 303 
ревизионен акт 243 
регионален маркетинг 169 
регионален пазар 296 
регионализация на икономиката 213 
регионална банкова система 70 73 
регионална икономика 17 169 170 176 229 
регионална инвестиционна политика 139 
регионална политика 17 155 
регионални валути 58 
регионални клъстери 169 
регионални проблеми на Русия 176 
регионално развитие 322 356 
регионално сътрудничество 225 226 
регистриран одитор 418 
реинженеринг 354 
реинженеринг в бизнеса 353 
реинженеринг на бизнес процеси 353 
реклама 208 210 212 
рекламна стратегия 208 
рентабилност 85 156 186 
републикански бюджет 105 
ресурсен подход 140 
ресурсна стратегия 354 
ресурсно управление 354 
ретроспекция 33 
решаване на конфликти 355 
Рикардо 45 
риск 83 
риск мениджмънт 339 364 
рискова ситуация във фирмата 429 
рисково инвестиране 140 
рубла 69 
Русия 11 65 73 74 78 101 139 153 177 183 199 230 
руска банкова система 70 
руска експанзия 177 
руска икономика 178 199 
руска иновационна система 183 
Руска федерация 139 
руски банков сектор 70 73 
руски инвестиции 177 
руски корпорации 314 
руски студенти 49 
ръководител 351 
ръководител на компания 437 
ръст на инфлация 90 
СА 9 14 68 82 85 163 191 198 203 204 225 234 251 261 310 312 347 372 378 384 389 408 414 417 427 
самооценка 348 
САПАРД 132 238 
САЩ 3 184 291 
САЩ и България 184 
сборник 8 
сборник доклади 4 7 8 13 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39 42 54 55 103 106 131 142 143 144 160 161 162 163 164 169 185 188 203 204 205 206 207 212 223 224 234 238 241 249 251 265 266 267 270 278 282 283 308 310 311 323 324 328 329 330 331 332 334 335 336 337 340 342 343 344 345 346 347 348 352 353 354 355 356 357 358 359 366 417 425 426 427 428 429 430 431 
сборник доклади от конференция 7 8 42 103 131 142 143 160 161 162 164 224 234 241 251 323 324 328 329 330 332 334 335 337 342 
световен валутен пазар 220 
световна икономика 149 235 341 
световна политика 18 
Световна туристическа организация 193 
световно икономическо развитие 149 
световно стопанство 147 149 229 
свободни професии 129 
Северна Америка 170 
селски райони 301 307 
селски туризъм 196 
селски туризъм в България 196 
селско население 52 
селско стопанство 52 299 301 302 303 
селскостопанска техника 302 
селскостопанско счетоводство 399 
семеен бизнес 161 336 342 
семеен бюджет 51 
семейни финанси 62 
семействата в България 14 
семейство 14 
сигурност 429 
симулационен метод 187 
синергетичен ефект 41 321 
синергетичен подход 41 321 
система за управление 319 
система за управление на качеството 375 
системен подход 289 
системи за управление 455 
системи за финансово управление 325 
складове 215 
складови площи 215 
складово оборудване 215 
складово стопанство 215 
скрита безработица 52 
смесена икономика 23 
смесена стопанска система 23 
смъртност 12 
собствен капитал 8 94 403 
собствен ресурс 219 
собствени приходи 219 
собственост 25 
софтуер 451 
софтуерни програми 451 
софтуерни продукти 451 
социален капитал 5 350 
социален конфликт 355 
социален модел 350 
социална защита 6 
социална икономика 8 
социална иноватика 16 
социална мрежа 444 
социална отговорност 7 345 
социална политика 5 6 7 8 251 
социална работа 14 
социална сигурност 252 253 
социални институции 14 
социални права 6 
социални разходи 255 412 
социални реформи 6 150 
социално осигурителна система 251 
социално осигуряване 251 252 253 254 255 256 
социално предприемачество 7 
социално предприятие 8 
социално развитие 147 
социално управление 16 
социално-икономическа политика 174 
социално-икономически анализ 176 
социално-политическо развитие 335 
социология 14 
спестовна дейност 74 
спестовна политика 74 
спестяване 74 
спестявания 84 
специализирана доболнична помощ 282 
специалисти 441 
справедлива стойност 371 373 393 396 397 398 
сравнителна оценка 287 
средата 430 
среден бизнес 231 234 329 330 337 
средни предприятия 342 
СС 1 372 384 392 404 406 
СС 13 415 
СС 17 416 
СС 18 416 
СС 20 387 
СС 22 385 416 
СС 28 377 379 382 
СС 36 379 
СС 4 386 415 
СС 7 386 
СС 8 386 
СС 9 390 392 
стандарти за финансово отчитане 368 
стандартизация 197 
статистика 12 
статистика на населението 10 
статистически анализ 187 
статистически данни 9 
стимулиране на иновациите 77 
стойност на предприятието 79 
стоки 216 
стоки и услуги 197 
стокова политика 207 
стоматологична помощ 282 
стоматологично обслужване 282 
стопанска система 23 
стопанска теория 27 
стопански анализ 448 
стопански организации 185 
стопански субекти 433 
страни от ЮИЕ 182 225 226 285 
стратегии 363 432 
стратегии на управлението 365 
стратегически алианси 283 
стратегически анализ 344 
стратегически мениджмънт 137 310 316 318 323 342 344 362 
стратегически план 319 361 363 
стратегически решения 318 319 
стратегически управленски отчет 362 
стратегически финанси 400 
стратегически цели 146 
стратегическо планиране 142 179 208 310 315 323 324 
стратегическо развитие 361 
стратегическо управление 66 310 343 344 345 346 361 362 
стратегическо управление на фирмата 344 
стратегия за възвръщаемост 424 
стратегия за развитие 142 146 
строителство 201 
структурен капитал 371 
структурна реформа 332 
структурни реформи 142 
структурни фондове 99 240 
структурни фондове на ЕС 99 
студент 49 
студенти 49 277 
студентска работа 49 
студентски програми 277 
стълбично изследване 210 
стълбично интервю 208 
счетоводен амортизационен план 383 
счетоводен баланс 374 383 387 403 406 
счетоводен контрол 325 
счетоводен отчет 370 375 
счетоводен стандарт 382 385 
счетоводен финансов резултат 115 
счетоводна информация 394 
счетоводна отчетност 410 
счетоводна политика 391 394 
счетоводна практика 390 
счетоводни амортизации 115 
счетоводни аспекти 140 394 
счетоводни грешки 391 
счетоводни записвания 410 411 
счетоводни обекти 393 
счетоводни отчети 405 
счетоводни сметки 374 383 408 410 411 
счетоводни специалисти 396 
счетоводни стандарти 386 392 396 
счетоводно отразяване 373 374 376 388 395 399 
счетоводно отчитане 370 371 374 375 376 381 382 383 385 387 388 391 392 394 395 396 397 398 402 408 410 412 
счетоводно отчитане на бюджета 408 
счетоводно отчитане на приходите 402 
счетоводно отчитане на разходите 375 
счетоводство 326 372 377 378 379 380 381 383 384 386 389 390 391 393 396 397 398 414 
счетоводство в Русия 370 395 
счетоводство на предприятието 325 
съвременен икономикс 21 
съвременна икономическа наука 46 
съвременна икономическа теория 46 
Съд на Европейските общности 117 
Съд на ЕО 117 
съдебно обжалване 243 
Сърбия 337 
сътрудници 434 
сътрудничество 189 453 
същност 140 
таксономия 211 
таланти 441 
таргетиране на валутния курс 68 69 
темп на растеж 146 
теория на икономиката 43 
теория на маркетинга 209 
теория на стойността 36 
тестване на персонал 439 
техники на управление 308 
техническо обновление 302 
технологии 160 
технологическо развитие 449 
технология 320 
топ мениджмънт 317 442 
топ мениджър 317 442 
транзакционни разходи 302 
трансгранично сътрудничество 17 
транснационални корпорации 315 
транспорт 189 190 
транспортен пазар 189 
труд 51 53 228 246 434 437 440 
трудов пазар 49 50 
трудова заетост 51 52 
трудова заетост на студентите 49 
трудова миграция 50 
трудова мотивация 436 
трудови договори 246 
трудови емигранти 50 
трудови отношения 246 
трудови ресурси 228 
трудово право 246 247 248 
трудово правоотношение 248 
туризмът в България 194 195 
туризмът в българската икономика 191 192 194 
туризъм 191 192 193 194 195 196 457 
туристи 192 
туристическа дейност 192 196 
туристическа индустрия 192 193 194 
туристическа стратегия 194 
туристически бизнес 191 
туристически изследвания 193 
туристически продукти 457 
туристически райони 195 
туристически услуги 191 192 193 196 
туристическо развитие 191 195 
туристическо райониране 195 
търговия 150 197 198 199 200 202 427 
търговия на дребно 197 
търговия с електроенергия 296 298 
търговия с емисии 316 
търговия с машини 232 
търговска банка 61 
търговска дейност 199 202 
търговска марка 200 204 245 
търговска сфера 199 
търговски банки 64 
търговски бизнес 198 
търговски вериги 202 
търговски кредит 91 
търговски марки 204 
търговски обекти 202 
търговски отношения 225 
търговски персонал 427 
търговски потоци 225 
търговски регистър 244 
търговски фирми 197 
търговско дружество 242 
търговско право 242 244 
търговско право на България 242 
търговско предлагане 200 
търговско счетоводство 413 
търговци 197 
уеб-услуги 453 
уебсайт 453 
Украйна 144 224 
Украйна и ВТО 144 
универсални пенсионни фондове 256 
управление 315 319 359 361 362 363 365 432 
управление и контрол 325 
управление на активи 75 
управление на активите 75 
управление на банките 63 64 
управление на банковия риск 64 
управление на бизнес процеси 309 328 
управление на бизнеса 309 328 351 
управление на биологичните активи 399 
управление на знанието 354 
управление на знанията 2 164 320 354 
управление на инвестиции 55 
управление на инвестициите 138 
управление на инвестиционните процеси 138 
управление на иновациите 2 71 
управление на кадрите 432 436 441 444 
управление на маркетинга 205 
управление на образованието 273 
управление на операциите 308 
управление на операционните рискове 64 
управление на организации 185 348 
управление на организациите 185 346 
управление на организацията 311 346 348 
управление на офиса 431 
управление на персонала 213 309 351 428 431 433 434 435 436 437 438 439 440 442 443 
управление на портфейли 365 
управление на предприятието 362 431 
управление на предприятията 431 
управление на проекти 352 356 430 
управление на проектите 356 430 
управление на проектния екип 430 
управление на производството 199 308 
управление на промишлеността 361 
управление на разнообразието 447 
управление на растежа 160 
управление на риска 72 83 260 262 364 365 
управление на риска в банките 59 
управление на туризма 195 
управление на търговията 231 
управление на финансите 54 79 365 
управление на фирмата 317 320 323 338 347 349 350 351 
управление на фирмените пари 347 
управление на фондовете 80 
управление на човешки ресурси 425 432 
управление на човешките ресурси 446 
управление на човешкия капитал 446 
управление на човешкия фактор 446 
управленска практика 345 352 
управленска стратегия 164 168 
управленски изследвания 312 
управленски отчет 361 362 
управленски практики 185 
управленски процес 312 356 
управленски решения 273 318 319 359 361 
управленски стандарт 357 
управленски стандарти 357 
управленски технологии 319 444 
управленско решение 401 
управленско счетоводство 53 380 400 401 
ускорено развитие 146 
устойчив туризъм 194 
устойчиво земеделие 300 
устойчиво развитие 9 34 148 241 294 300 301 307 
устойчиво управление 294 
устойчивост 39 
учебна документация 268 
учебни дисциплини 458 
факторен анализ 10 
фактори на икономически ръст 181 
факторинг 81 413 
факторингов договор 81 
факторингова операция 413 
факторингова сделка 81 413 
фалит 98 
фармакоикономика 286 
фармацевтичен маркетинг 286 
фармацевтичен сектор 286 
фармацевтично производство 286 
философия на Модерността 236 
финанси 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 95 96 97 99 100 
финанси на домакинствата 62 
финанси на предприятието 79 
финанси на фирмата 79 86 98 100 
финансиране 86 
финансиране в селското стопанство 132 305 
финансиране на висшето образование 266 272 
финансиране на малкия бизнес 341 
финансиране на образованието 266 269 
финансиране на предприятията 54 
финансиране на проекти 356 
финансиране от ЕС 240 
финансов анализ 60 85 94 100 
финансов контрол 104 338 417 
финансов ливъридж 156 
финансов лизинг 376 416 
финансов мениджмънт 54 72 79 313 314 349 
финансов механизъм 71 
финансов одит 418 
финансов отчет 98 372 378 379 390 405 406 409 
финансов отчет на предприятията 390 
финансов пазар 75 76 
финансов резултат 115 380 384 407 
финансов сектор 97 
финансов център 220 
финансова задлъжнялост 84 
финансова криза 221 
финансова отчетност 63 366 
финансова политика 56 
финансова помощ 99 
финансова система на Русия 77 
финансова стойност на фирмата 86 
финансова устойчивост 85 
финансови аспекти 140 
финансови вложения 370 
финансови деривати 76 
финансови инвестиции 349 
финансови институти 235 
финансови инструменти 72 76 95 
финансови операции 76 
финансови отчети 366 368 369 392 403 404 406 407 421 
финансови отчети за МСП 404 
финансови отчети на банките 63 
финансови отчети на предприятията 406 
финансови пазари 55 95 96 172 
финансови приходи 402 
финансови резултати 186 
финансови ресурси 349 
финансови решения 100 131 
финансови спестявания 84 
финансови средства 80 
финансово счетоводство 370 403 407 
финансово управление 347 
финансово-стопански анализ 448 
фирмен маркетинг 205 
фирмена култура 350 431 
фирмени стратегии 432 
фирмено управление 315 
фискален ефект 40 
фискален резерв 105 
фискална политика 88 105 
фискална рамка 88 
фондов пазар 67 75 141 
фондов пазар в КНР 141 
фондов пазар в Русия 67 
фондове 75 
хаос 349 
хедж фондове 365 
хеджиране 83 
хеджиране на ценни книжа 83 
хетеродоксален икономикс 21 
холдинг 423 
холдингов мениджмънт 423 
холдингова компания 423 
хоризонтална кариера 425 
хранително-вкусова индустрия 449 
Хърватия 241 330 
царевица 303 
цели 322 
цели на организацията 322 
цели на предприятието 322 
цена на облигация 86 
ценни книги 75 
ценни книжа 67 82 86 95 141 374 
ценни книжа в България 55 
ценности 236 
Централна и Югоизточна Европа 296 
частен бизнес 151 
частен сектор 137 
Черноморски регион 217 
Четвърта Директива 405 
Чехия 342 
Чешка република 342 
чист вътрешен продукт 92 
чиста продукция 92 
човешки капитал 181 350 445 447 
човешки капитал за иновации 445 
човешки ресурси 147 432 439 440 441 442 444 446 
човешки фактор 147 445 
чуждестранен капитал 141 
чуждестранни инвестиции 138 159 177 
чуждестранни инвестиции в Русия 138 
чуждестранни лица 126 
чужди инвестиции 138 177 
Шеста директива 117 
шеста директива за ДДС 117 
шестобална скала 267 
юбилеен алманах 224 324 
Юго-Източна Азия 170 
Югоизточна Европа 182 184 189 453 
юридизация 355 
юридизация на конфликти 355 
юридически лица 390 
BSC 319 363 
IT 276 
IT образование 276 
MBA 277 
PR 212 
RFID 455 
SEPA 222 
SOX 338 
SWOT анализ 448