НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

 

Сп  А  562


Янков, Никола .   "Маркетинг" на парадигмата "Рационална икономика" - "Рационална наука"  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Никола Янков . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 173-206


Сист. No: 35635

Интелектуална собственост
 

Сп  А  562


Филипова, Теодора .   Ителентуалният капитал - фактор за развитие на новата икономика  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Теодора Филипова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 282-307


Сист. No: 35565

Иновации - научен аспект
 

Сп  В  52  лэ


Крылова, Ю. В.   Интеграция субъектов инновационной деятельности  / Ю. В. Крылова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2008,  N 1, с. 34-42  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35032

 

Сп  П  89  тп


Лапин, Николай .   Стратегия инновационного развития: национальная инновационная система  / Николай Лапин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 107-118


Сист. No: 35710

ФИЛОСОФИЯ

 

Сп  Ф  515


Бердяев, Николай .   Християнството и антисемитизмът  / Николай Бердяев . // Философия  (София), XVII, 2008, N 1-2, с 52-59


Сист. No: 35113

 

Сп  Ф  515


Борисов, Борис .   Проблемът за отношението онтология - трансцендентализъм във философията на Хайдегер  / Борис Борисов . // Философия  (София), XVII, 2008, N 2, с. 43-51


Сист. No: 35156

 

Сп  О  174


Данков, Евлоги .   Клод Леви-Строс и българският структурализъм  / Евлоги Данков . // Образование  (София), XVII, 2008, N 3, с. 86-103


Сист. No: 35488

 

Сп  В  52  лэ


Замалеев, А. Ф.   О гносеологизме в русской философии (историко-философский аспект)  / А. Ф. Замалеев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 2, с. 5-11  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35511

 

Сп  В  52  лэ


Малинов, А. В.   Национальны вопрос в Русской эмигрантской философской мысли  / А. В. Малинов . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 2, с. 36-43  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35512

Логика

 

Сп  В  52  лэ


Антонова, О. А.   Логически аспекты виртуальной реальности  / О. А. Антонова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 121-125  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35008

 

Сп  В  52  лэ


Караваев, Э. Ф.   Средства некласическиой логики в формализации процедурь планирования деятельности  / Э. Ф. Караваев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 87-93  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35002

 

Сп  В  52  лэ


   Механизм информационного обновления . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 114-120  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35004

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

 

41408


Георгиева, Весела .   Социално-икономически ефекти от преструктурирането на икономиката върху емиграцията  : Юбилейна конференция с международно участие  / Весела Георгиева . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 425-430


Сист. No: 35434

 

41408


Живков, Николай Ц.   За демократизма в българския политически живот  : Юбилейна конференция с международно участие  / Николай Ц. Живков . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 413-418


Сист. No: 35427

 

41408


Чонова, Румяна Светославова .   Субективно време и социални трансформации  : Юбилейна конференция с международно участие  / Румяна Светославова Чонова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 419-424


Сист. No: 35431

Социална политика. Социални реформи

 

41408


Ангелова, Красимира И.   Социална отговорност на бизнесорганизациите в България  : Юбилейна конференция с международно участие  / Красимира И. Ангелова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 437-442


Сист. No: 35436

 

41408


Ганева, Ваня .   Някои социални проблеми в съвременното българско общество в контекста на социалната работа  : Юбилейна конференция с международно участие  / Ваня Ганева . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 431-436


Сист. No: 35435

 

41408


Георгиев, Никола .   Социалните мрежи и социалния капитал  : Юбилейна конференция с международно участие  / Никола Георгиев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 399-405


Сист. No: 35421

 

Сп  П  186


Гешева, Надежда .   За някои предизвикателства пред мениджмънта на социалните дейности в организацията  / Надежда Гешева . // Панорама на труда  (София), 2008, N 2, с. 3-10


Сист. No: 35356

 

Сп  У  732  п


Горбунова, Е.   Прижился ли социальны пакет в России?  / Е. Горбунова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 28-30


Сист. No: 35082

 

Сп  Б  925  с


Гочев, Гочо Пеев .   Социална политика - теория, практика и стратегия  / Гочо Пеев Гочев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 22-27


Сист. No: 35105

Статистика. Демография. Социология

 

Сп  Г  62  св


Цанова, Стела .   Анализ от ефектите от външната миграция на населението  / Стела Цанова . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), СХ, 2008, с. 151-197


Сист. No: 35653

Статистика
 

Сп  С  73  с


Калоянов, Тодор .   Изследването но динамиката на редици от параметри на разпределението - една възможност за разкриване на факторни въздействия  / Тодор Калоянов . // Статистика  (София), 2008, N 3, с. 49-75


Сист. No: 35445

 

Сп  С  73  с


Костов, Стоян и др.   Използване на дисперсионния анализ при изучаване на сезонните колебания  / Стоян Костов, Стела Цанова . // Статистика  (София), 2008, N 3, с. 76-83


Сист. No: 35446

 

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   Задълженията на фирмите по Интрастат  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 6, с. 41-47


Сист. No: 35729

 

Сп  С  73  с


Тодорова, София .   Статистическа оценка на очакваните печалби и загуби от портфейла с приложение на нормативното нормално разпределение  / София Тодорова, Бисер Манолов . // Статистика  (София), 2008, N 4, с. 32-56


Сист. No: 35451

Статистика на отраслите
 

Сп  С  73  с


Младенова, Зоя .   Статистика на преките чуждестранни инвестиции към измерване на дейността на предприятията под чуждестранен контрол  / Зоя Младенова . // Статистика, 2008,  N 3, с. 31-46


Сист. No: 35441

Статистика на България
 

Сп  И  50  м


   Една възможност за графично представяне на връзката между параметрите на статистическите разпределения . // Икономическа мисъл, 2008, N 2, с. 73-88


Сист. No: 35066

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата
 

Сп  С  73  с


Тодорова, Светлана .   Статистически методи при изучаване на потреблението на основни хранителни продукти от домакинствата  / Светлана Тодорова . // Статистика  (София), 2008, N 3, с. 84-94


Сист. No: 35447

Демография и население

 

Сп  А  562


   Европейски ракурс на доходите и потреблението на населението в България  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Тодор Тодоров, и др. ; Съавт. *  Любен Иванов, Пламен Петков, Весела Георгиева, Калин Калинов . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 5-50


Сист. No: 35661

Миграция
 

 


Золин, Игорь .   Управление миграцией  / Игорь Золин . // Проблемы двуязычия и языковой коммуникации  (Москва), 2008, с. 27-36


Сист. No: 35664

 

Сп  Н  25  а


Цанова, Стела .   Фактори, пораждащи миграционни нагласи у населението в България  / Стела Цанова . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 1, с. 52-67


Сист. No: 35234

Миграция на населението в България
 

Сп  П  518


Минчев, Веселин .   Голямото пътуване  / Веселин Минчев . // П И К  (София), 2008, N 5, с. 4-10


Сист. No: 35072

Социология

 

Сп  А  562


Ганева, Ваня .   Социалната работа със семейството - специфика, тенденции и перспективи  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Ваня Ганева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 201-228


Сист. No: 35546

 

Сп  А  562


Чонова, Румяна Светославова .   Социологически измерения на пролема за социалното време в трансформиращото се общество  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Румяна Светославова Чонова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 170-200


Сист. No: 35543

 

Сп  Г  62  св


Ганева, Ваня .   Теоретико-приложни аспекти на социалната работа  / Ваня Ганева . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), СХ, 2008, с. 259-293


Сист. No: 35656

 

Сп  В  83  Э


Плискевич, Н.   Система "власт-собственост" в современной России  / Н. Плискевич . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 119-126


Сист. No: 35596

 

Сп  С  547


Чавдарова, Таня .   Икономическата култура като генератор на неравенства: поколенията в банковия бизнес  / Таня Чавдарова . // Социологически проблеми  (София), ХХХІХ, 2007, N 3-4, с. 67-89


Сист. No: 35754

Политика

 

Сп  В  52  лэ


Конышев, В.   Россия и российско-американские отношения: изгляд из США  / В. Конышев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 2, с. 74-80  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35521

 

Сп  Н  326  ту


Симеонова, Елена .   Аналитичен модел на вътрешнополитическа криза  / Елена Симеонова . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 153-187


Сист. No: 35457

Политология
 

Сп  F  75


Ратнър, Стивън С.   Женевските конвенции  / Стивън С. Ратнър . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 4/5, с. 12-17, априлІмай


Сист. No: 35172

Демокрация
 

Сп  F  75


Уьйнър, Ерик .   Дали демокрацията ще ви направи щастливи?  / Ерик Уьйнър . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 4/5, с. 50-53, април/май


Сист. No: 35175

Икономика. Икономически науки

 

41408


Върбанов, Иван .   Европейската интеграция и методологията на икономическото изследване  : Юбилейна конференция с международно участие  / Иван Върбанов . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 406-411


Сист. No: 35424

 

Сп  Ф  53  кс


Карпова, Е. А.   Экономическое равновесие в глобальной экономике: миф или реальность?  / Е. А. Карпова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с.61-66


Сист. No: 35283

 

Сп  В  83  Э


Латова, Н. и др.   Этнометрические подходы к сравнительному анализу хозяйственно-культурных ценностей  / Н. Латова, Ю. Латов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 80-102


Сист. No: 35592

 

Сп  И  50  м


Лулански, Пано .   Системоформиращи функции на жизнените дайности: в търсене на автентични решения  / Пано Лулански . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 3, с. 50-70


Сист. No: 35718

 

Сп  В  52  мэ


Ольсевич, Ю. Я.   О психогенетических и психосоциальных основах экономического поведения  / Ю. Я. Ольсевич . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 2, с. 3-40  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35858

 

Сп  А  582


Филипов, Димитър .   Новата социална среда на икономическата теория  / Димитър Филипов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 3-13


Сист. No: 35142

Икономикс
 

41408


Тонев, Младен .   Аспекти на компесаторните трансформации в глобалната капиталова структура  : Юбилейна конференция с международно участие  / Младен Тонев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 44-52


Сист. No: 35331

Макроикономика
 

Сп  Н  25  а


Гаргов, В.   Макроикономическата стабилност и връзката между два от факторите на неравновесие в българската икономика  / В. Гаргов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 1, с. 34-51


Сист. No: 35231

 

Сп  В  52  мэ


Синицкая, Е. В.   Прогнозиране на макроэкономического прогнозирования в России  / Е. В. Синицкая . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 1, с. 41-51  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35844

Икономически теории. Учения и школи
 

Сп  В  52  мэ


Белолипецкий, В. Г.   Финансы в современном воспроизводственном процесе  / В. Г. Белолипецкий . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 2, с. 105-113  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35863

 

Сп  В  83  Э


Бодриков, М.   Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение  / М. Бодриков . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 4, с. 110-129


Сист. No: 34995

 

Сп  П  57  х


Дзарасов, С.   Посткейнсианство и инновационная модель развития  / С. Дзарасов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 4, с. 67-77


Сист. No: 35253

 

Сп  В  52  лэ


Дудник, С. И.   Актуальность Маркса сегодня  / С. И. Дудник . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 2, с. 67-72  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35519

 

Сп  В  52  лэ


Крылова, Ю. В.   Интеграция субъектов инновационной деятельности  / Ю. В. Крылова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2008,  N 1, с. 34-42  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35032

 

Сп  В  52  мэ


Микрюкова, Д. А.   Этапы развития неоклассической теории конкуренции  / Д. А. Микрюкова . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 6, с. 3-10


Сист. No: 35209

 

Сп  И  50  м


Минчев, Георги .   Развитие на икономическата теория и новата парадигма пред нея  / Георги Минчев . // Икономическа мисъл  (София), 2008, N 2, с. 20-32


Сист. No: 35058

 

Сп  И  50  м


Рангелова, Росица .   Критика на концепцията и измерителя за общата факторна производителност  / Росица Рангелова . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 3, с. 30-49


Сист. No: 35717

 

Сп  В  52  лэ


Соколов, Я. В.   Скептицизъм как метод экономической науки  / Я. В. Соколов . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 17-33  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35031

 

Сп  В  83  Э


Сурков, С.   Оценка экономической деятельности с помощью социально-психологических подходов  / С. Сурков . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 103-118


Сист. No: 35595

 

Сп  В  52  лэ


Цветаев, В. М.   О перспективах изучения и преподавания экономическо теории  / В. М. Цветаев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 122-130  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35051

 

Сп  В  52  мэ


Черковец, В. Н.   Основы востребованности трудовой теории стоимости в современной рыночной экономике  / В. Н. Черковец . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 1, с. 16-40  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35842

 

Сп  Н  25  а


Шишманова, Пенка .   Възгледите на Адам Смит за човешкия капитал и неговото формиране чрез образование  / Пенка Шишманова . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 1, с. 20-33


Сист. No: 35229

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

 

Сп  У  732  п


Беляевя, М.   Особенности трудовых отношений в условиях дистанционной занятости  / М. Беляевя . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 9, с. 37-40


Сист. No: 35257

 

Сп  А  582


Велев, Милен .   Цената на труда в България - съставни елементи и структура  / Милен Велев . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 5, с. 43-61


Сист. No: 35245

 

Сп  А  582


Велев, Милен .   Цената на труда в България - съставни елементи и структура  / Милен Велев . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 55-73


Сист. No: 35288

 

Сп  У  732  п


Некрасова, Ю.   Порталы - новы стиль работы  / Ю. Некрасова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 74-77


Сист. No: 35279

 

Сп  У  732  п


Прошкин, Б. Г.   Стимулирование труда как социальный обмен  / Б. Г. Прошкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 9, с. 42-44


Сист. No: 35260

 

Сп  Ч  F  54  d


Coe, David T.   Jobs on Another Shore  / David T. Coe . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 48-51


   Прев.загл.: Работа на другия бряг


Сист. No: 35198

Икономика на труда. Организация на труда
 

В  И  50  ж


   Нараства броят на постъпилите на работа безработни . // Икономически живот  (София), XLII, N 17, 30  апр. 2008, с. 10-11


Сист. No: 35010

Трудови отношения
 

Сп  А  582


Цанкова, Мая .   Нагласите на служителите в държавната администрация в България към прилаганата система за атестация чрез оценка на трудовото изпълнение  / Мая Цанкова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 138-150


Сист. No: 35176

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
 

Сп  И  50  м


Станева, Анита .   Анализ а трудовия пазар чрез модел на корекция на грешката  / Анита Станева . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 3, с. 90-106


Сист. No: 35738

Пазар на труда
 

Сп  А  562


Петров, Иван .   Лисабонската стратегия за растеж и заетост в Европа и нейните предизвикателства за трудовия пазар в България  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Иван Петров . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 147-172


Сист. No: 35633

Работна заплата
 

Сп  П  57  х


Белова, Т.   Межотраслевая дифференциация доходов населения и их динамика  / Т. Белова . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 4, с. 62-66


Сист. No: 35252

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

 

Сп  А  582


Дойчинова, Юлия .   Някои поуки от развитието на българската земеделска производствена кооперация  / Юлия Дойчинова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 68-81


Сист. No: 35207

 

Сп  А  582


Тагарев, Стоян .   Присъединяването на България към Европейския съюз и земеделските кооперации  / Стоян Тагарев . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 82-89


Сист. No: 35210

Кооперация
 

Сп  А  582


Александров, Крум .   Кооперацията в условията на пазарната икономика  / Крум Александров . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 10-16


Сист. No: 35183

 

Сп  А  582


Баласопулов, Стилиян .   Кооперативната трудова собственост  / Стилиян Баласопулов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 30-38


Сист. No: 35192

 

Сп  А  582


Белев, Димитър .   Конкурентоспособност на кооперациите - условие за европейската им интеграция  / Димитър Белев . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 39-47


Сист. No: 35197

 

Сп  А  582


Боевски, Иван .   Кооперацията на 21. век - модерна визия и креативен мениджмънт  / Иван Боевски . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 90-102


Сист. No: 35211

 

Сп  В  52  лэ


Дороу, В. и др.   Проблемы внедрения кодекса корпоративных ценностей: практика транснациональных корпорации  / В. Дороу, С. Блазеевски . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 102-114  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35049

 

Сп  А  582


Забунов, Георги .   Някои особености на японските потребителни кооперации  / Георги Забунов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 103-108


Сист. No: 35213

 

Сп  А  582


Игнатова, Николинка .   Развитие на българските потребителни кооперации в условията на европейска интеграция  / Николинка Игнатова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 127-135


Сист. No: 35221

 

Сп  А  582


Йовкова, Йорданка .   Кооперацията в глобализиращия се свят  / Йорданка Йовкова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 3-9


Сист. No: 35180

 

Сп  А  582


Стаменова, Василка .   Търговски и логистични вериги като форми на коопериране в кооперативния бизнес  / Василка Стаменова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 60-67


Сист. No: 35204

 

Сп  А  582


Стефанов, Петър .   Централният кооперативен съюз - развитие и европейско партньорство  / Петър Стефанов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 17-29


Сист. No: 35189

Кооперативно дело
 

Сп  А  562


Петрова, Симеонка Александрова .   Европейски интеграционни процеси в кооперативните стуктури  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Симеонка Александрова Петрова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 32-59


Сист. No: 35509

 

Сп  А  582


Гълъбов, Марин .   Европейското кооперативно дружество - стопански субект в Европейския съюз  / Марин Гълъбов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 109-117


Сист. No: 35216

 

Сп  А  582


Пелов, Тихомир .   Интегриране на българските кооперации на основата на иновации и предприемачески стратегии  / Тихомир Пелов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 53-59


Сист. No: 35202

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

 

Сп  Н  32


Владимиров, Мирослав .   Облигационния пазар в България  / Мирослав Владимиров . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 72-78


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35790

 

Сп  А  562


Михайлов, Михаил Илиев и др.   Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнес анализ" в условията на новите реалности  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Михаил Илиев Михайлов, и др. ; Съавт. *  Маргарита Гергова Цветкова, Кирил Пенев Митов, Росица Христова Колева, Билю Миланов Билев, Людмила Маринова Дончева, Красимир Георгиев Кулчев . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 235-272


Сист. No: 35788

 

Сп  Н  32


Стоянов, Михал .   Оценка на възможности за развитието на търговията чрез експанзия на лизинга в България  / Михал Стоянов . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 79-83


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35793

 

Сп  Н  32


Тонев, Свилен .   Чуждестранната конкуренция и валутната експозиция на фирмите  / Свилен Тонев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 98-101


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35797

 

Сп  Н  25  а


Адамов, Величко .   Детерминанти на капиталовата структура на българските публични компании  / Величко Адамов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 1, с. 8-19


Сист. No: 35227

 

Сп  Ф  53  кс


Алифанова, Е. Н.   Фондовые механизмы оценки и регулирования эффектов интеграции в экономике  / Е. Н. Алифанова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 18-28


Сист. No: 35269

 

Сп  Ф  53  кс


Баринов, А. Э. и др.   О роли банков развития в формате усиливающейся интеграции международной экономики  / А. Э. Баринов, О. В. Белая . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 11, с. 18-32


Сист. No: 35036

 

Сп  Ф  53  кс


Баринов, А. Э. и др.   О роли банков развития в формате усиливающейся интеграции международной экономики  / А. Э. Баринов, О. В. Белая . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 12, с. 18-37


Сист. No: 35056

 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Организационно - техническое обеспечение оценки эффективности управления платежными системами  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 29-33


Сист. No: 35270

 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Страхование лизинговых операций и лизинговых сделок в российской практике инвестиционного проектирования  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 59-62


Сист. No: 35529

 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Управление банковскими рисками на основе показателя достаточности капитала  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 5-8


Сист. No: 35550

 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Комплексный подход к оценке факторов операционного риска коммерческих банков  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19, с. 10-13


Сист. No: 35816

 

Сп  Ф  53  кс


Бескровная, В. А.   Основные направления инвестиционной политики в системе предоставления социальных услуг  / В. А. Бескровная . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 39-46


Сист. No: 35560

 

Сп  Ф  53  кс


Веретенникова, О. Б. и др.   Анализ научных концепций становления и развития федерализма в России  / О. Б. Веретенникова, И. В. Воликовская . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 42-47


Сист. No: 35277

 

Сп  Ф  53  кс


Волкова, О. Н.   Принципы консолидации бюджетов в компаниях холдингового типа  / О. Н. Волкова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 40-47


Сист. No: 35520

 

Сп  Ф  53  кс


Ворошилова, И. В. и др.   Финансовый рынок как источник развития инвестиционного потенциала региональной экономики  / И. В. Ворошилова, Д. Я. Родин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19, с. 52-58


Сист. No: 35823

 

Сп  Н  25  а


Ганчев, Александър .   Моделиране на кривата на spot лихвените проценти в българските условия  / Александър Ганчев . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 1, с. 68-88


Сист. No: 35239

 

Сп  Ф  53  кс


Геращенко, И. П.   Оптимальные стратегии портфельных инвеститоров  / И. П. Геращенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 48-51


Сист. No: 35522

 

Сп  Ф  53  кс


Горловская, И. Г.   Учетная система рынка ценных бумаг и ее структурные компоненты  / И. Г. Горловская . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20, с. 71-76


Сист. No: 35838

 

Сп  Ф  531


Григоров, Кирил .   Нужен ли е кредитен рейтинг на българските предприемачи  / Кирил Григоров . // Финанси  (София), V, 2008, N 1, с. 56-64


Сист. No: 35045

 

Сп  Ф  53  кс


Деревянко, М. С. и др.   Банковская карточная технология в механизме финансирования охраны здоровыя населения  / М. С. Деревянко, А. И. Гончаров . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 2-10


Сист. No: 35516

 

Сп  Ф  53  кс


Дорждеев, А. В.   Совершенствование управления рисками долговых обязателств  / А. В. Дорждеев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 63-67


Сист. No: 35530

 

Сп  Ф  53  кс


Завьялов, Д. Ю.   Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: бюджетный аспект  / Д. Ю. Завьялов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 17, с. 24-34


Сист. No: 35680

 

Сп  Ф  53  кс


Иванченко, И. С.   Теория денежного поля  / И. С. Иванченко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 7-16


Сист. No: 35535

 

Сп  Ф  53  кс


Карпова, Е. А.   Методология развития финансово-инвестиционного механизма холдинга с учетом системного подхода  / Е. А. Карпова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 24-29


Сист. No: 35539

 

Сп  Ф  53  кс


Карпова, Е. А.   Прогнозирование устойчивости рыночного равновесия на примере рынка акций холдинга (неоклассический подход)  / Е. А. Карпова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19, с. 38-44


Сист. No: 35820

 

Сп  Ф  53  кс


Копченко, Ю. Е.   Капитализация банков и ее регулирование  / Ю. Е. Копченко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20


Сист. No: 35828

 

Сп  Ф  53  кс


Копытин, В. Ю.   Процедуры и методы расчетов в платежных системах (обзор опыта конструирования платежных и расчетых систем и представление формализованных описаний, отражающих методы расчетов в платежных системах)  / В. Ю. Копытин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 11, с. 42-52


Сист. No: 35039

 

Сп  Ф  53  кс


Копытин, В. Ю.   Процедуры и методы расчетов в платежных системах  / В. Ю. Копытин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 12, с. 8-13


Сист. No: 35055

 

Сп  Ф  53  кс


Красавин, А. В.   Инвестиции в России - новые тенденции  / А. В. Красавин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 17-23


Сист. No: 35538

 

Сп  Ф  53  кс


Кропивенко, В. В.   Вексельное кредитование: экономическая сущность и особености  / В. В. Кропивенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 18, с. 22-27


Сист. No: 35701

 

Сп  Ф  53  кс


Кузнецов, В. М.   Анализ привлечения и использования Росийской Федерацией средств займов международных финансовых организаций и перспективы дальнейшего сотрудничества  / В. М. Кузнецов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 13-15


Сист. No: 35551

 

Сп  Ф  53  кс


Кузнецов, Л. А. и др.   Оценка кредитной истории физических лиц на основе нечетких моделей  / Л. А. Кузнецов, А. В. Перевозчиков . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 19-26


Сист. No: 35517

 

Сп  Ф  53  кс


Лещенко, Е. Е.   Ключевые факторы торговой стратегии на фондовом рынке  / Е. Е. Лещенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 52-58


Сист. No: 35526

 

Сп  Ф  53  кс


Магомедов, Г. И.   О некоторых вопросах организации кредитного мониторинга  / Г. И. Магомедов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 34-37


Сист. No: 35271

 

Сп  Ф  53  кс


Менькова, Н. М.   Теоретические и методологические подходы к оценке финансового потенциала муниципальных образований в условиях реформирования териториальной организации местного самоуправления  / Н. М. Менькова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 30-39


Сист. No: 35518

 

Сп  Ф  531


Минкова, Даниела .   Българският финансов пазар в контекста на глобалните взаимозависимости  / Даниела Минкова . // Финанси  (София), V, 2008, N 1, с. 32-38


Сист. No: 35042

 

Сп  Ф  53  кс


Морозко, Н. И.   Системные исследования финансовых проблем малого бизнеса  / Н. И. Морозко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 11, с. 33-41


Сист. No: 35037

 

Сп  Ф  53  кс


Назаров, А. С.   Конвергенция стандартов деятельности финансовых институтов как следствие финансовой глобализации  / А. С. Назаров . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20, с. 63-70


Сист. No: 35834

 

Сп  Ф  53  кс


Назаров, В. А.   О неиспользуемых возможностях борьбы с инфлацией в России  / В. А. Назаров . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 18, с. 8-15


Сист. No: 35700

 

Сп  П  89  тп


Никитина, Наталья и др.   Методы исследования финансового состояния промышленного предприятия  / Наталья Никитина, Вера Филатова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 25-31


Сист. No: 35280

 

Сп  И  31


Николова, Надежда .   Дивидентната политика като инструмент на корпоративния финансов мениджмънт  / Надежда Николова . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 2, с. 26-35


Сист. No: 35000

 

Сп  С  953  п


Николова, Христина .   Примери заопределяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози  / Христина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 3-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35146

 

Сп  Ф  53  кс


Овчинникова, О. П. и др.   Региональный расчетно-клиринговый центр как элемент производственной банковской инфраструктуры территории  / О. П. Овчинникова, Ю. В. Михалева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 17, с. 12-18


Сист. No: 35677

 

Сп  Ф  53  кс


Панаедова, Г. И. и др.   Особенности функционирования кооперативных групп в финансовых системах  / Г. И. Панаедова, Ф. Ю. Гамзаева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 71-80


Сист. No: 35290

 

Сп  Ф  53  кс


Пешкова, Е. П. и др.   Моделирование прогноза налоговых поступлений в бюджет  / Е. П. Пешкова, А. А. Пешкова, Л. В. Вардересян . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20


Сист. No: 35829

 

Сп  Ф  53  кс


Плешков, А. Д.   Междугосударственный лизинг в сфере военно-технического сотрудничества  / А. Д. Плешков . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 17, с. 73-78


Сист. No: 35696

 

Сп  В  52  мэ


Рыбин, Е. В.   Экспансия иностранного банковского капитала в России  / Е. В. Рыбин . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 1, с. 71-85  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35847

 

Сп  Ф  53  кс


Рыкова, И. Н. и др.   Анализ ипотечных кредитных программ в России и факторы, сдерживающие их развитие  / И. Н. Рыкова, Н. В Фисенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 17, с. 35-39


Сист. No: 35687

 

Сп  Ф  53  кс


Середа, А. Ю.   Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH - моделей  / А. Ю. Середа . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 16-21


Сист. No: 35553

 

Сп  Ю  371


Станчева, Мариета .   Разходи по проучване и оценки в ЕС  : Финансови отчети в суровинодобивната промишленост  / Мариета Станчева . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 38-39


Сист. No: 35099

 

Сп  Ф  53  кс


Стародубцева, Е. Б.   Развитие форм накопления денежного капитала в Германии  / Е. Б. Стародубцева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 77-80


Сист. No: 35547

 

Сп  Ф  53  кс


Терновская, Е. П.   Банки развития: зарубежный опыт и российская практика  / Е. П. Терновская . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 14, с. 81-88


Сист. No: 35531

 

Сп  Ф  53  кс


Трунин, С. Н. и др.   Значение системы страхования вкладов в банковской системе России  / С. Н. Трунин, П. Г. Мартыненко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20


Сист. No: 35831

 

Сп  Ф  53  кс


Федорова, Е. А.   Сравнительный анализ формирования фондового рынка стран Восточной Европы (на примере Польши, Венгрии и Словакии)  / Е. А. Федорова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 61-66


Сист. No: 35566

 

Сп  Ф  53  кс


Федорович, Т. В. и др.   Капитализиция крупнейших корпораций: экономическая оценка структурных преобразований в национальной экономике России  / Т. В. Федорович, Ю. А. Кунгуров, В. О. Федорович . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 18, с. 32-38


Сист. No: 35703

 

Сп  Ф  53  кс


Хотько, А. В.   Бюджет Республики Беларусь на 2008 год: задачи и проблемы их реализации  / А. В. Хотько . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 18, с. 70-76


Сист. No: 35720

 

Сп  Ф  53  кс


Хубаев, Т. А.   Специфика финансовых отношений в селском хозяйстве  / Т. А. Хубаев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19, с. 64-66


Сист. No: 35825

 

Сп  В  52  мэ


Цеберняк, П. П.   Управление кредитным риском на рынке ценных бумаг  / П. П. Цеберняк . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 1, с. 86-93  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35849

 

Сп  Ю  371


Чапкънов, Калоян .   Периодът на изплащане  : Един грешен модел за анализ на енергийни проекти  / Калоян Чапкънов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 40-42


Сист. No: 35100

 

Сп  Ф  53  кс


Читая, Г. О.   Макроуровневый анализ тенденций изменения финансово-экономических индикаторов народного хозяйства России  / Г. О. Читая . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 28-38


Сист. No: 35556

 

Сп  Ф  53  кс


Шапиро, В. Я. и др.   Моделирование портфельных инвестиций в условиях негативных сценария развития фондового рынка  / В. Я. Шапиро, Н. А. Шапиро . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 39-51


Сист. No: 35541

 

Сп  Ф  53  кс


Щербаков, В. А. и др.   Финансовое планирование и управление формированием заемного капитала в развитии бизнеса предприятий на современном этапе развития российской экономики  / В. А. Щербаков, В. В. Веселовский . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19, с. 29-37


Сист. No: 35819

 

Сп  Ф  53  кс


Ярлыков, С. Ю.   последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма  / С. Ю. Ярлыков . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 12, с. 51-59


Сист. No: 35061

 

Сп  Ч  J  80  f


Chan, Kalok et al.   Information Asymmetry and Asset Prices: Evidence from the China Foreign Share Discount  / Kalok Chan, Alber Mankveld, Zhishu Yang . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 159-196


   Прев.загл.: Информационна асиметрия и цени на акциите: примери при отбив от чуждестранен дружествен капитал в Китай


Сист. No: 35493

 

Сп  Ч  J  80  f


Hackbarth, Dirk et al.   Stock Returns in Mergers and Acquisition  / Dirk Hackbarth, Erwan Morellec . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1213-1252


   Прев.загл.: Възръщаемост на акциите при сливане и поглъщане


Сист. No: 35600

 

Сп  Ч  J  80  f


Lindsey, Laura .   Blurring Firm Boundaries: The Role of Venture Capital in Strategic Alliance  / Laura Lindsey . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1137-1168


   Прев.загл.: Неясните граници на фирмата: ролята на рисковия капитал в стратегическите алианси


Сист. No: 35597

 

Сп  Ч  R  62


Scordis, Nicos A.   The Value of Smoothing Cash Flows  / Nicos A. Scordis . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 6, с. 38-41


   Прев.загл.: Стойността на лесния паричен поток


Сист. No: 35587

Финанси
 

В  Д  381  с


Бонев, Живко .   Консолидираните финансови отчети  / Живко Бонев . // Делова седмица  (София), XVII, N 18, 28 април-4 май 2008 г., с. 1, 4, 7


Сист. No: 35011

 

В  Д  381  с


Градинаров, Борислав .   Специални критерии за търгуваните на официалния пазар ценни книжа  / Борислав Градинаров . // Делова седмица  (София), XVII, N 19, 5-11 май 2008 г., с. 2, 9


Сист. No: 35053

 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Новата редакция на НСФО 27  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 25, 16-22 юни 2008 г., с. 3, 7


Сист. No: 35726

 

В  К  263


Иванова, Мария .   Този скъп, скъп лев  / Мария Иванова . // Капитал  (София), XVI, N 24, 14-20 юни 2008 г., с. 80-81 К2 Бизнес


Сист. No: 35638

 

В  Д  381  с


Станкулов, Цветан .   Счетоводните разходи за лихви като обект на корпоративното данъчно законодателсктво  / Цветан Станкулов . // Делова седмица  (София), XVII, N 20, 12-18 май 2008 г., с. 3


Сист. No: 35223

 

В  И  50  ж


   Финансова стабилност и инвестиционна политика . // Икономически живот  (София), XLII, N 17, 30  апр. 2008, с. 1, 6-7


Сист. No: 35003

 

Сп  Г  621  УНСС


Неновски, Николай .   Паричната конвергенция по пътя към еврозоната: теоретични проблеми  / Николай Неновски . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2006, с. 167-189


Сист. No: 35651

 

Сп  Б  254  и


Бобева, Даниела .   Инициативи на Европейския съюз в областта на финансовите услуги  / Даниела Бобева . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 2, с. 29-32


Сист. No: 35382

 

Сп  Б  254  и


Велинова, Надя .   Единен европейски пазар на финансови услуги - предизвикателсктва и перспективи  / Надя Велинова . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 2, с. 33-37


Сист. No: 35386

 

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   Ще растат ли по-значително доходите ни в ЕС?  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2008, N 6, с. 37-40


Сист. No: 35803

 

Сп  Д  226  п


Гълъбов, Марин .   За някои показатели за финансов анализ на фирмата  / Марин Гълъбов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 4, с. 36-38


Сист. No: 35090

 

Сп  Ф  53


Дроздов, О. И.   Опыт казначейского исполнения бюджета в Великобритании  / О. И. Дроздов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 68-71


Сист. No: 35709

 

Сп  Ф  53


Завьялов, Д. Ю.   Потенциал межбюджетного регулирования как инструмента бюджетной политики  / Д. Ю. Завьялов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 11-14


Сист. No: 35112

 

Сп  Ф  53


Золотарев, С. Н.   Принципы финансового планирования  / С. Н. Золотарев . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 75-76


Сист. No: 35139

 

Сп  П  89  тп


Коджоян, Рипсиме .   Количественная оценка ффективности корпоративного управления инвестициями  / Веселин Стефанов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 62-65


Сист. No: 35684

 

Сп  С  953


Колева, Росица .   Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на "Общински пазари" ЕАД  / Росица Колева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 14-18


Сист. No: 35309

 

Сп  Ф  53


Котляров, М. А.   Регулирование деятельности участников финансового рынка  / М. А. Котляров . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 65-67


Сист. No: 35133

 

Сп  У  732  р


Кричевский, Михаил Лейзерович и др.   Нейросетевой анализ кредитоспособности заемщика  / Михаил Лейзерович Кричевский, Елена Михайловна Сагалович . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 41-46


Сист. No: 35463

 

Сп  М  486


   Падането на долара ще спре за малко в средата на годината . // Мениджър  (София), 2008, N 5, с. 168-170


Сист. No: 35034

 

Сп  F  75


Рубини, Нуриел .   Задаващата се финансова пандемия  / Нуриел Рубини . // FP Foreign Policy  (София), N 4/5, с. 22-27, април/май


Сист. No: 35173

 

Сп  Б  90


Соколова, Н. А.   Бухгалтерская отчетность: как оценить доходность и риски вложений  / Н. А. Соколова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 51-55


Сист. No: 35673

 

Сп  Б  90


Соколова, Н. А.   Оценка кредитоспособности заемщика: что интересует банк  / Н. А. Соколова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 11, с. 58-63


Сист. No: 35857

 

Сп  Ф  53


Солодухин, Д. Н.   Финансовая стратегия восстановления платежеспособности предприятий  / Д. Н. Солодухин . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 65-67


Сист. No: 35707

 

Сп  Ф  53


Тен, В. А. и др.   Денежно-кредитная политика в трансформирующейся экономике  / В. А. Тен, Х. У. Рахимова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 68-69


Сист. No: 35137

 

Сп  Ф  53


Тимофеева, О. И.   Новые финансовые технологии  / О. И. Тимофеева . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 20-23


Сист. No: 35721

 

Сп  Ф  53  кс


Фетисова, Т. В.   Инфляция и финансы организаций в 2007 году  / Т. В. Фетисова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19, с. 23-28


Сист. No: 35818

 

Сп  Ф  53


Яндиев, М. И .   О применении процедуры дисконтирования в бюджетном процессе  / М. И Яндиев . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 60-65


Сист. No: 35740

 

Сп  Ч  J  80  f


Albuquerue, Rui .   Agency Conflicts, Investment, and Asset Pricing  / Rui Albuquerue . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 1-40


   Прев.загл.: Фирмени конфликти, инвестиции и цени на акциите


Сист. No: 35486

 

Сп  Ч  J  80  f


Ang, Andrew et al.   The Term Structure of Real Rates and Expected Inflation  / Andrew Ang, Geert Bekaert, Min Wei . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 797-849


   Прев.загл.: Времева структура на реалните лихви и очаквана инфлация


Сист. No: 35558

 

Сп  Ч  J  80  f


   Capital Gains Taxes and Asset Prices: Capitalization or Lock-in . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 709-742


   Прев.загл.: Данък върху прираста на капитала и цени на акциите: капитализация или блокиране на средствата


Сист. No: 35555

 

Сп  Ч  J  80  f


Chacko, George C. et al.   The Price of Immediacy  / George C. Chacko, Jakob W. Jurek, Erik Stafford . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1253-1290


   Прев.загл.: Цената на неотложноти дейности


Сист. No: 35601

 

Сп  Ч  J  80  f


David, Alexander .   Heterogeneous Beliefs, Speculation, and the Equity Premium  / Alexander David . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 41-83


   Прев.загл.: Хетерогенни убеждения, спекулации и премии от ценни книжа


Сист. No: 35489

 

Сп  Ч  J  80  f


Davydenko, Sergei A. et al.   Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the U.K. / Sergei A. Davydenko, Julian R. Franks . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 565-608


   Прев.загл.: Банкрут и неустойа на малките фирми към банковите дългове във Франция, Германия и Англия


Сист. No: 35537

 

Сп  Ч  J  80  f


Eisdorfer, Assef .   Empirical Evidence of Risk Shifting in Financially Distressed  / Assef Eisdorfer . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 609-637


   Прев.загл.: Емпирично изследване на промените в риска при фирмите с финансови затруднения


Сист. No: 35549

 

Сп  Ч  J  80  f


Epstein Larry G. et al.   Ambiguity, Information Quality, and Asset Pricing  / Epstein Larry G., Martin C. Schnitzer . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 197-228


   Прев.загл.: Неопределеност, качество на информацията и ценообразуване на акциите


Сист. No: 35500

 

Сп  Ч  J  80  f


Kaniel, Ron et al.   Individual Investor Trading and Stock Returns  / Ron Kaniel, Gideon Saar, Sheridan Titman . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 273-310


   Прев.загл.: Индивидуални продажби на инвеститорите и възвръщаемост на акциите


Сист. No: 35506

 

Сп  Ч  J  80  f


Keswani, Aneel et al.   Which Money id Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors  / Aneel Keswani, David Stolin . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 85-118


   Прев.загл.: Чии пари са по-боръзи? Взаимните фондове, индивидуалните иинституционалните инвеститори


Сист. No: 35492

 

Сп  Ч  J  80  f


Longstaff, Francis A. et al.   An Empirical Analysis of the Pricing Collateralized Obligations  / Francis A. Longstaff, Arvind Rajan . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 529-563


   Прев.загл.: Емпиричен анализ на обезпечените дългови задължения


Сист. No: 35533

 

Сп  Ч  F  54  d


Mills, Paul .   The Greening of Markets  / Paul Mills . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 32-36


   Прев.загл.: Озеленяване на пазарите. Финансовите пазари играят съществена роля при определяне на климатичните изменения


Сист. No: 35190

 

Сп  Ч  J  80  f


Ni, Sophie X.   Volatility Information Trading in the Option Market  / Sophie X. Ni, Jun Pan . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1059-1092


   Прев.загл.: Непостоянна информация разменяна на опционния пазар


Сист. No: 35594

 

Сп  Ч  J  80  f


Parlour, Christine A. et al.   Loan Sales and Relationship Banking  / Christine A. Parlour, Guillaume Plantin . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1291-1314


   Прев.загл.: Продажба на заеми и банкови взаимоотношения


Сист. No: 35602

 

Сп  Ч  J  80  f


Santos, Joao A. et al.   Bank Loans, Bonds, and Information Monopolies across the Business Cycle  / Joao A. Santos, Andrew Winton . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1315-1359


   Прев.загл.: Банкови заеми, ценни книжа и информационни монополи срещу бизнес цикъла


Сист. No: 35603

 

Сп  Ч  S  88


Thomson, Jeffrey C.   Financial Leadership: What's It All About  / Jeffrey C. Thomson . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 4, с. 34-41


   Прев.загл.: Финансово лидерство: проблеми


Сист. No: 35130

Бюджетни приходи и разходи
 

Сп  С  953  п


Донкова, Веселка .   Основни правила и срокове на бюджетната процедура за 2009 г. / Веселка Донкова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 1,3-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35604

 

Сп  Ф  53


Ефимова, С. Б.   Правовые и организационные основы формирования расходов бюджетов  / С. Б. Ефимова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 17-20


Сист. No: 35688

Бюджетно управление на фирмата
 

Сп  Б  90


Король, Е. А.   Составление сметы бюджетного учреждения  / Е. А. Король . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 9, с. 37-38, 43-45


Сист. No: 35590

Корпоративни финанси
 

Сп  Г  621  УНСС


Александрова, Маргарита Русева .   Анализ на пазарните коефициенти на най-търгуваните публични акционерни дружества в България за периода 2000-2005 година  / Маргарита Русева Александрова . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), с. 191-235


Сист. No: 35652

 

Сп  И  50  м


Лъчов, Георги .   Оценяване на корпоративната стойност при несигурност: детерминанти и модели  / Георги Лъчов . // Икономическа мисъл  (София), 2008, N 2, с. 89-106


Сист. No: 35067

Финансов контрол
 

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Представянето на собствения капитал във финансовите отчети на предприятието  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 22, 26 май-1юни 2008 г., с. 3, 6


Сист. No: 35323

 

В  Д  381  с


   Насоки на органите по приходите при извършване на проверки за регистрация по ЗДДС . // Делова седмица  (София), XVII, N 22, 26 май-1 юни 2008 г., с. 6, 8, 10


Сист. No: 35324

 

Сп  Ф  53


Черницына, О. Ю. и др.   Учет расходов в бюджетных образовательных учреждениях  / О. Ю. Черницына, Т. Г. Тажибов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 55-59


Сист. No: 35736

Капиталовложения в икономиката
 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към март 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 6, с. 41-64


Сист. No: 35783

 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към февруари 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 5, с. 45-64


Сист. No: 35343

 

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2008 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 4, с. 39-59


Сист. No: 34994

Данъци. Такси. Налози
 

В  Д  381  с


Димитрова, Мина .   Авансовите вноски по ЗКПО за 2008 г. / Мина Димитрова . // Делова седмица  (София), XVII, N 24, 9-15 юни 2008 г., с. 10


Сист. No: 35580

 

В  П  225


   Европейски практики при данъчно третиране на дивидентите . // Пари  (София), XVII, N 100, 27  май  2008, с. 13-18 прил. Консултант


Сист. No: 35419

 

В  П  225


   Европейски практики при пренасяне на данъчна загуба . // Пари  (София), XVII, N 90, 13  май  2008, с. 47-48 прил. Консултант


Сист. No: 35418

 

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне на данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица, XVII, N 17, 21-27 април 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 35017

 

В  И  50  ж


   Прехвърляне (продажба) на предприятие и данъчно третиране . // Икономически живот  (София), XLII, N 17, 30  апр. 2008, с. 5


Сист. No: 35001

 

В  Д  381  с


Станкулов, Цветан .   Търговските дружества определят и внасят дивиденти за държавата  / Цветан Станкулов . // Делова седмица  (София), XVII, N 17, 21-27 април 2008 г., с. 5, 8


Сист. No: 35016

 

В  П  225


Станкулов, Цветан .   Данъчно третиране на операциите, свързани с управлението на амортизуеми активи  / Цветан Станкулов . // Пари  (София), XVII, N 110, 10  юни  2008, с. 2-13 прил. Консултант


Сист. No: 35642

 

В  П  225


Станкулов, Цветан .   Данъчно третиране на операциите, свързани с управлението на амортизуеми активи  / Цветан Станкулов . // Пари  (София), XVII, N 120, 24  юни  2008, с. 4-17 прил. Консултант


Сист. No: 35810

 

Сп  Ф  53


Дадашев, А. З.   Налоговый механизм регулирования инвестиционной активности  / А. З. Дадашев . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 30-34


Сист. No: 35723

 

Сп  С  953  п


Жотева, Мая .   Промени в правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 1-4  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35610

 

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Облагаеми и необлагаеми лихви по ЗДДФЛ  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 6-8  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35611

 

Сп  Ф  53


Караваева, И. В.   О тенденциях изменений в налоговой сфере  / И. В. Караваева . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 35-38


Сист. No: 35725

 

Сп  А  454


Николов, Илия .   Данъчно третиране на социалните разходи  / Илия Николов . // Актив  (София), 2008, N 5, с. 22-23


Сист. No: 35378

 

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Облагане на доходи от продажба и замяна на имущество  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 9-10  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35614

 

Сп  А  454


Николов, Илия .   ДДС и данъчен кредит при авансовите плащания  / Илия Николов . // Актив  (София), 2008, N 6, с. 22-23


Сист. No: 35799

 

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 5, с. 79-90


Сист. No: 35248

 

Сп  С  953


Петков, Георги .   Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. / Георги Петков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 35-37


Сист. No: 35319

 

Сп  С  953


Петков, Георги .   Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. / Георги Петков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 29-30


Сист. No: 35510

 

Сп  Б  923  з


Петров, Милан .   Съществените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2008 г. / Милан Петров . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 3, с. 55-62


Сист. No: 35144

 

Сп  И  31


Русков, Росен .   Изменения и допълнения в ЗДДС за 2008 година  / Росен Русков . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 2, с. 38-47


Сист. No: 35007

 

Сп  И  31


Русков, Росен .   Изменения и допълнения в ЗДДС за 2008 година  / Росен Русков . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 3, с. 28-37


Сист. No: 35841

 

Сп  Ф  53


Рыманов, А. Ю.   Налоговая амнистия: замысел и результаты  / А. Ю. Рыманов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 27-30


Сист. No: 35697

 

Сп  И  31


Симеонов, Истилиян .   Данъчно третиране на задълженията  / Истилиян Симеонов . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 3, с. 42-46


Сист. No: 35840

 

Сп  Ф  53  кс


Тернопольская, Г. Б. и др.   Налоговые новации в программах партий  / Г. Б. Тернопольская, Н. Н. Тютюрюков . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 17, с.55-62


Сист. No: 35690

 

Сп  Ф  53


Тютюрюков, Н. Н. и др.   Региональные и местные налоговые доходы  / Н. Н. Тютюрюков, В. Н. Тютюрюков . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 31-35


Сист. No: 35698

 

Сп  Б  90


Устинова, Я. И.   Налоговый учет нематериальных активов: типичные ошибки  / Я. И. Устинова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 32-34


Сист. No: 35524

Данъчно облагане
 

В  Д  381  с


   Данъчното облагане и задължителното осигуряване при договори за осигуряване на персонал . // Делова седмица  (София), XVII, N 25, 16-22 юни 2008 г., с. 6, 8, 10


Сист. No: 35727

 

В  П  225


   Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък . // Пари  (София), XVII, N 100, 27  май  2008, с. 25-33 прил. Консултант


Сист. No: 35422

 

В  Д  381  с


Станкулов, Цветан .   Счетоводните разходи за лихви като обект на корпоративното данъчно законодателство  / Цветан Станкулов . // Делова седмица  (София), XVII, N 21, 19-25 май 2008 г., с. 5, 7


Сист. No: 35230

 

В  П  225


Станкулов, Цветан .   Корпоративно облагане 2008 г. / Цветан Станкулов . // Пари  (София), XVII, N 90, 13  май  2008, с. 8-18 прил. Консултант


Сист. No: 35407

 

Сп  Б  90


Боброва, Е. А.   Налоговый учет основных средств при общей и упрощенной системе налогообложения  / Е. А. Боброва . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 42-45


Сист. No: 35667

 

Сп  С  953  п


Жотева, Мая .   Промени при възстановяване на данък добавена стойност  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 1-4  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35152

 

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Прехвърляне (продажба) на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 18-20


Сист. No: 35101

 

Сп  А  582


Кръстанов, Светлин .   Актуални аспекти на данъчната политика в туризма  / Светлин Кръстанов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 74-85


Сист. No: 35289

 

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 20-21


Сист. No: 35102

 

Сп  Ф  531


Нинов, Димитър .   Социални аспекти на плоския данък: кой какво губи, кой какво печели и защо?  / Димитър Нинов . // Финанси  (София), V, 2008, N 1, с. 19-31


Сист. No: 35027

 

Сп  С  953  п


Панева, Лиляна .   Данъчните дилеми за дилърите на автомобили втора употреба  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 8-11  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35153

 

Сп  Б  90


Сергеева, С. В.   Участвуем в выставке: на что обратить внимание при налогообложении  / С. В. Сергеева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 37-41


Сист. No: 35659

ДДС
 

Сп  Б  90


Кукушкина, А. С.   Исчисление НДС при использовании дисконтных карт  / А. С. Кукушкина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 8, с. 48-51


Сист. No: 35568

Данъчен контрол
 

Сп  А  562


Стойкова, Пепа .   Контролна идентификация на данъчно-осигурителните престъпления  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Пепа Стойкова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 147-169


Сист. No: 35540

 

Сп  Ф  53


Лобанов, А. В.   О содержании и формах налогового контроля  / А. В. Лобанов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 30-32


Сист. No: 35115

Пари. Банково дело. Борси
 

Сп  С  959


Портной, М. А.   Механизмы глобального влияния денежно-кредитной политики США  / М. А. Портной . // США * КАНАДА  (Москва), 79, 2008, N 5, с. 3-14


Сист. No: 35711

Банки. Национални банки. Кредитни дружества
 

В  К  263


Михалев, Иван .   Краят на банковата идилия  / Иван Михалев . // Капитал  (София), XVI, N 21, 24-30 май 2008, с. 12-13


Сист. No: 35226

 

Сп  А  562


Вътев, Жельо .   Операционният риск в новата система за регулиране на банковия капитал  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Жельо Вътев . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2007, с. 30-57


Сист. No: 35593

 

Сп  С  953  п


Гозес, Хаим .   Банковото кредитиране набира опасна скорост  / Хаим Гозес . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 10-12  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35608

 

Сп  Ф  531


Панчева, Александрина .   За някои съвременни модели на канално оптимизиране в банкирането на дребно  / Александрина Панчева . // Финанси  (София), V, 2008, N 1, с. 65-75


Сист. No: 35047

 

Сп  Ф  531


Тодев, Тоде и др.   Кредитната култура като елемент от общото управление на банката  / Тоде Тодев, Ангелина Дойчинова . // Финанси  (София), V, 2008, N 1, с. 46-55


Сист. No: 35044

Инфлация
 

В  К  263


Вълканов, Николай и др.   Какво надува инфлацията  / Николай Вълканов, Николай Стоянов . // Капитал  (София), XVI, N 20, 17-23 май 2008, с. 12-15


Сист. No: 35127

 

Сп  М  68  э


Никитин, С. и др.   Инфляция и антиинфлационная политика: зарубежный и отечественный опыт  / С. Никитин, М. Степанова . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 4, с. 16-20


Сист. No: 35372

Инвестиции
 

В  П  225


   Етапи на формиране на инвестиционния портфейл . // Пари  (София), XVII, N 100, 27  май  2008, с. 39-41 прил. Консултант


Сист. No: 35432

 

В  П  225


   Методи за оценка на ефективността на инвестициите . // Пари  (София), XVII, N 110, 10  юни  2008, с. 32-34


Сист. No: 35650

 

Сп  А  562


Борисов, Борислав и др.   Процесът на инвестиране в иновации при фирмите от козметично-парфюмерийния бранш  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Борислав Борисов, Теодора Георгиева, Евелина Парашкевова . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 273-304


Сист. No: 35792

 

Сп  У  732  р


Бронштейн, Ефим Михайлович и др.   Сравнение инвестиционных проектов в условиях случайной процентной ставки  / Ефим Михайлович Бронштейн, Алина Рамилевна Лукманова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 34-40


Сист. No: 35461

 

Сп  Ф  531


Григорова, Веселина .   Фактори и предпоставки за привличане на чуждестранни преки инвестиции в България  / Веселина Григорова . // Финанси  (София), V, 2008, N 1, с. 39-45


Сист. No: 35043

 

Сп  В  52  мэ


Окунев, В. И.   Зарубежные инвестиции и развитие топливно-энергетического комплекса России  / В. И. Окунев . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 5, с. 63-72


Сист. No: 35083

 

Сп  Ф  53  кс


Хрусталев, Е. Ю.   Методические основы оценки инвестиционной стоимости объектов недвижимости  / Е. Ю. Хрусталев, Л. Б. Калмыков . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 9-17


Сист. No: 35268

Инвестиционни фондове
 

Сп  А  562


   Анализ на развитието на българските договорни фондове  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Пламен Пътев, и др. ; Съавт. *  Нигохос Канарян, Красимир Йорданов, Веселин Стефанов, Борислав Новаков . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 304-325


Сист. No: 35683

Фондов пазар. Фондова борса
 

В  Б  254


Кръстева, Таня .   Нови пазари ще търсят място на борсата  / Таня Кръстева . // Банкеръ  (София), XV, N 20, 17-23 май 2008, с. 31


Сист. No: 35126

 

Сп  И  50  м


Атанасов, Николай .   Интеграцията на европейския фондов пазар  / Николай Атанасов . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 3, с. 71-89


Сист. No: 35737

 

Сп  В  52  мэ


Левыкин, В. Д.   Актуальные проблемы мирового фондового рынка  / В. Д. Левыкин . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 5, с. 14-22  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35073

Ценни книжа
 

Сп  А  562


Асенова, Мариана .   Регулиране пазара на ценни книжа в България - ретроспективен анализ и съвременно състояние  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Мариана Асенова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 207-233


Сист. No: 35639

 

Сп  С  953  по


Брезоева, Бойка .   Отчитане на репо-сделки с ценни книжа  / Бойка Брезоева . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 3-4, с. 3-14


Сист. No: 35117

Икономика на народното стопанство. Управление. Планиране. Производство. Услуги. Цени

 

41408


Василев, Йордан .   Трансформационни процеси и икономически приоритети на България  : Юбилейна конференция с международно участие  / Йордан Василев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 32-37


Сист. No: 35328

 

41408


Ковачев, Асен .   Преструктуриране и развитие на икономиката (Методически и практико-приложни аспекти)  : Юбилейна конференция с международно участие  / Асен Ковачев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 15-31


Сист. No: 35327

 

Сп  П  57  х


Игольников, Г. и др.   Экономичность развития производства и основные фонды в промышленности  / Г. Игольников, С. Кузнецова, Г. Кужахметова . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 4, с. 78-88


Сист. No: 35254

 

Сп  Ю  371


Кънчев, Йордан .   Хаос или детерминизъм?  : Какви са зависимостите в критичната инфраструктура?  / Йордан Кънчев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 72-75


Сист. No: 35103

 

Сп  Б  254  и


Радева, Нина .   МИЕ в подкрепа на МСП - гръбнакът на икономиката  / Нина Радева . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 2, с. 23-26


Сист. No: 35381

Икономика
 

Сп  А  562


Варамезов, Любчо и др.   Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Любчо Варамезов, Емил Николов . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 130-164


Сист. No: 35668

 

Сп  Г  621  УНСС


Маринов, Велко .   Отвореност и растеж на националната икономика  / Велко Маринов . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2006, с. 7-73


Сист. No: 35634

 

41408


Сухович, Анна .   Роль прямых иностранных инвестиций в экономике Республики Молдова в свете европейской интеграции  : Юбилейна конференция с международно участие  / Анна Сухович . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 91-95


Сист. No: 35344

 

Сп  В  83  Э


Гуриев, С. и др.   Экономика "ресурсного проклятия"  / С. Гуриев, К. Сонин . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 4, с. 61-74


Сист. No: 34989

 

Сп  В  52  лэ


Дороу, В. и др.   Проблемы внедрения кодекса корпоративных ценностей: практика транснациональных корпорации  / В. Дороу, С. Блазеевски . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 102-114  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35049

 

Сп  П  89  тп


Дынкин, Александр .   Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия  / Александр Дынкин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 8-20


Сист. No: 35662

 

Сп  В  83  Э


Иванов, Ю.   О глобальном международном сопоставлении ВВП по 146 странам мира  / Ю. Иванов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 22-35


Сист. No: 35345

 

Сп  Г  62  вх


Илиева, К.   Основни етапи при проектиране на нови продукти и услуги в кетъринга  / К. Илиева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 164-168


Сист. No: 35752

 

Сп  Р  868  э


Новоселова, Л.   Новейшие проблемы государственного регулирования инвестиционной сферы в КНР  / Л. Новоселова . // Российский экономический журнал  (Москва), 50, 2007, N 11-12, с. 62-73


Сист. No: 35062

 

Сп  В  52  мэ


Россинская, Г. М.   К методологии анализа экономического поведения потребителя  / Г. М. Россинская . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 6, с. 72-80  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35220

 

Сп  В  52  мэ


Соловьева, А. А.   Приоритеты интеграционной политики Украины, в контексте ее присоединения к ВТО  / А. А. Соловьева . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 1, с. 52-62  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35845

 

Сп  В  52  лэ


Яковлева, Е. Б. и др.   Трансформация оборонно-промышленного комплекса в условиях структурной перестройки экономики  / Е. Б. Яковлева, С. Н. Черных . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 73-78  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35040

 

42220


Bublic, Valerija .   Logistic Aspects of Managing a Small Growing Business  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Valerija Bublic, Ivan Smid, Tomislav Struk . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 169-183


   Прев.загл.: Логистични аспекти на управление на малкия бизнес


Сист. No: 35822

 

42220


Corajic, Dragica .   Innovation and Entrepreneurship: Case Croatia  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Dragica Corajic . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 136-149


   Прев.загл.: Иновации и предприемачество примери от Хърватия


Сист. No: 35815

 

42220


Haahti, Antti .   Experience Design Management as Creation of Identity Economies. : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Antti Haahti . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 14-38


   Прев.загл.: Управление на дизайна на опита при създаването на идентична икономика


Сист. No: 35763

 

42220


Merlino, Massimo et al.   Entrepreneurrial Growth in Mature Industries  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Massimo Merlino, Michael Fattore . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 39-61


   Прев.загл.: Предприемачески растеж в развитие икономики


Сист. No: 35764

 

42220


Pichler, J. Hanns .   Toward a More Pronounces SME Policy Framework  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / J. Hanns Pichler . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 88-95


   Прев.загл.: Към по-добра икономическа политика на малките и средни предприятия


Сист. No: 35812

 

42220


Rogut, Anna et al.   Innovation - Necessary Conditions for SME's Competitiveness in an Integrated Europe  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Anna Rogut, Bogdan Piasecki . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 62-76


   Прев.загл.: Иновации - необходимо условие за конкурентността на малките и средни предприятия в интегрирана Европа


Сист. No: 35776

 

42220


Smallbone, David .   Foreign Direct Investment and SME Development: Some Policy Issues for Transition and Deloping Countries  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / David Smallbone . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 96-115


   Прев.загл.: Преките чуждестранни инвестиции и развитието на малите и следни предприятия: примери от политиките на някои страни в реход и развиващи се страни


Сист. No: 35814

 

Сп  Н  32  твие


Hrabankova, Magdalena .   Monitoring and Evaluation of Socio-Economic Potential of Regions in Czech Republic  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Magdalena Hrabankova . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2056, N 2, с. 17-22


   Прев.загл.: Мониторинг и оценка на социално-икономическия потенциал на регионите в Чешката република


Сист. No: 35623

 

Сп  Ч  F  54  d


Munasinghe, Mohan .   Rising Temperature, Rising Risks  / Mohan Munasinghe . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 37-41


   Прев.загл.: Повишаване на температурите, повишаване на риска


Сист. No: 35194

 

Сп  Ч  I  69  sb


Spencer, Aron S. et al.   Intrepreneurship, Innovation, and Wealth Distribution  / Aron S. Spencer, Bruce A. Kirchhoff, Craig White . // International Small Business Journal  (New York), 26, 2008, N 1, с. 9-26


   Прев.загл.: Предприемачество, иновации и разпределение на богатствата


Сист. No: 35201

 

Сп  Ч  F  54  d


Tamirisa, Natalia .   Climate Change and the Economy  / Natalia Tamirisa . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 18-22


   Прев.загл.: Климатът променя икономиката


Сист. No: 35187

Икономическа политика
 

Сп  А  562


Кънев, Петър Петров и др.   Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Петър Петров Кънев, Венета Христова Мтеева, Искра Маринова Пантелеева . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 161-


Сист. No: 35778

 

Сп  А  562


Пантелеева, Искра .   Иновационната политика на България - състояние и приоритети  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Искра Пантелеева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 89-116


Сист. No: 35527

 

Сп  Ф  531


Ангелов, Иван .   Необходими са промени в икономическата политика  / Иван Ангелов . // Финанси, V, 2008,& nbsp;N 1, с. 3-18


Сист. No: 35025

 

Сп  А  582


Ангелов, Иван .   Икономическата политика на България като член на Европейския съюз  / Иван Ангелов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 3-26


Сист. No: 35258

 

Сп  Н  326  ту


Бакалова, Виолета и др.   Състояние и тенденции в развитието на европейския транспорт  / Виолета Бакалова, Виолета Македонска . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 117-152


Сист. No: 35455

 

Сп  В  52  мэ


Емельянова, Н. Н.   Экономическая политика стран в расширенном ЕС  / Н. Н. Емельянова . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 2, с. 85-104  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35862

 

Сп  Б  254  и


Стефанов, Руслан .   Иновационната политика на ЕС - възможности за финансиране и развитие на българската иновационна система  / Руслан Стефанов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 2, с. 43-49


Сист. No: 35389

Регионална икономика
 

Сп  Б  254  и


Русев, Владимир .   Подкрепа при усвояване на структурните фондове от общините  / Владимир Русев . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 2, с. с. 39-42


Сист. No: 35388

 

Сп  Н  32  твие


Sirbulescu, Claudia et al.   Aspects Concerning the Integrated Rural Development in the European Contex  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Claudia Sirbulescu, Luminita Pirvulescu . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 71-76


   Прев.загл.: Аспекти, свързани с развитието на интегрираните селски райони в европейския контекст


Сист. No: 35631

 

Сп  Н  32  твие


Strelecek, Frantisek et al.   Rural Development in Czech Republic in Relation to EU Rural Policy  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Frantisek Strelecek, Jana Lososova, Radek Zdenek . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 27-34


   Прев.загл.: Развитие на селските региони във връзка със селската политика в ЕС


Сист. No: 35627

Икономика на България
 

В  И  50  ж


Маринов, Калин .   Какви интереси има България в европейския бюджет  / Калин Маринов . // Икономически живот  (София), XLII, N 22, 06  юни  2008, с. 10


Сист. No: 35467

 

В  К  263


Фернандес-Ансола, Хуан Хосе и др.   Необходимият бюджетен излишък  / Хуан Хосе Фернандес-Ансола, Алберт Йегер . // Капитал  (София), XVI, N 18, 1-9 май 2008, с. 26


Сист. No: 34991

 

Сп  А  562


Несторов, Людмил .   Икономическата и социална адаптация на България към глобалната икономика и Европейския съюз - проблеми и перспективи  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Людмил Несторов . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 119-146


Сист. No: 35622

 

Сп  И  50  м


Минасян, Гарабед .   Прегрявя ли българската икономика  / Гарабед Минасян . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 3, с. 3-29


Сист. No: 35716

 

Сп  М  486


Тодорова, Светлана .   Добрият и лошият сценарий за българската икономика  / Светлана Тодорова . // Мениджър  (София), 2008, N 6, с. 156-158, 160


Сист. No: 35444

 

Сп  Д  226  п


Фратев, Димитър .   Стопанска конюнктура 2007 г. / Димитър Фратев . // Данъчна практика  (София), 2008, N 5, с. 24-32


Сист. No: 35459

Икономика на Русия
 

Сп  Б    445


Алещенко, Виталий .   Конкурентоспособност на икономиката в Русия на съвременния етап  / Виталий Алещенко . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 1, с. 5-13


Сист. No: 35415

 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В. и др.   Икономический рост и развитие инновационной экономики в России  / Н. В. Бекетов, А. С. Денисова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 72-76


Сист. No: 35545

 

Сп  В  52  мэ


Булатов, А. А.   Проблемы перехода нефтяного сектора России на инновационный путь развития  / А. А. Булатов . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 6, с. 53-66


Сист. No: 35215

 

Сп  Р  868  э


Винслав, Ю.   Федеральная промышленная политика: к определению приоритетов в контексте итогов и тенденций новейшей индустриальной эволюции страны  / Ю. Винслав . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 1-2, с. 12-26


Сист. No: 35824

 

Сп  В  52  мэ


Герасименко, В. В. и др.   Институциональные условия реструктуризации естественных монополий в России  / В. В. Герасименко, В. К. Соснин . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 2, с. 41-57  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35859

 

Сп  Р  868  э


Дементьев, В.   К дискуссии о роли госкорпораций в экономической стратегии России  / В. Дементьев . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 1-2, с. 27-41


Сист. No: 35827

 

Сп  В  52  мэ


Дунаев, Э. П.   Роль государства в создании и функционировании инновационной экономики  / Э. П. Дунаев . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 5, с. 3-13  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35070

 

Сп  Э  44  су


Зозулев, А. и др.   Бренд как нематериальный актив в постиндустриальнов обществе  / А. Зозулев, Ю. Нестерова . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 3, с. 4-11


Сист. No: 35686

 

Сп  Ф  53  кс


Лиханова, З. К.   Повышение качества оценки рыночной стоимости бизнеса сравнительным подходом  / З. К. Лиханова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 13, с. 56-60


Сист. No: 35281

 

Сп  Ф  53  кс


Логинов, Е. Л.   Геостратегические приоритеты развития России в условиях внешних и внутренних угроз  / Е. Л. Логинов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 18, с. 63-69


Сист. No: 35708

 

Сп  П  57  х


Набиуллина, Э.   Приоритеты деятельности на 2008 г. и среднесрочную перспективу  / Э. Набиуллина . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 4, с. 3-18


Сист. No: 35249

 

Сп  В  83  Э


Полтерович, В.   Стратегии модернизации, институты и коалиции  / В. Полтерович . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 4, с. 4-24


Сист. No: 34988

 

Сп  П  57  х


Рогова, О.   О монетарных факторах торможения инновационной модернизации  / О. Рогова . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 4, с. 31-36


Сист. No: 35250

 

Сп  В  83  Э


Сорокин, Д.   Воспроизводственный вектор российской экономики: 1999-2007 годы  / Д. Сорокин . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 4, с. 94-109


Сист. No: 34990

 

Сп  В  52  мэ


Сысоев, А. П.   Проблемы реформирования территориального управления  / А. П. Сысоев . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 6, с. 67-71  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35219

 

Сп  В  83  Э


Юдаева, К.   Стратегия -2050: справится ли Россия с вызовами глобализации?  / К. Юдаева . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 4-20


Сист. No: 35573

 

Сп  Ф  53  кс


Яшин, С. Н. и др.   Основные направления формирования стратегии инновационного развития и оценки инновационного потенциала предприятий  / С. Н. Яшин, Д. А. Корнилов, Е. И. Шапкин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 11, с. 86-92


Сист. No: 35041

Бизнес икономика
 

Сп  Ч  I  69  sb


Hirschsohn, Philip .   Regulating the "Animal Spirits" of Entrepreneurs  : Skills Development in South African Small and Medium Enterprises  / Philip Hirschsohn . // International Small Business Journal  (New York), 26, 2008, N 2, с. 181-206


   Прев.загл.: Регулиране на "животинския нюх" на предприемачите. Развиване на уменията в южноафриканските малки и средни предприятия


Сист. No: 35217

 

Сп  Ч  S  88


Holland, Dutch et al.   Business & IT Alignment: Then & Now, a Strikiing Improvements  / Dutch Holland, Gary Skarke . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 4, с. 42-50


   Прев.загл.: Бизнес и разпределение на информационните технологии: тогава и сега, забележителни подобрения


Сист. No: 35138

Стопанска история
 

Сп  В  52  мэ


Невский, С. И.   Денежная и хозяйственная реформы в послевоенной Западной Германии  / С. И. Невский . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, с. 23-42  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35077

Икономически растеж
 

41408


Шопова, Маргарита .   За готовността и проблемите на българската икономика на прага на Европейския съюз  : Юбилейна конференция с международно участие  / Маргарита Шопова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 71-75


Сист. No: 35332

 

Сп  В  52  мэ


Тараканов, Г. И.   Факторы ускоренного развития экономики стран Юго-Восточной Азии  / Г. И. Тараканов . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 2, с. 73-84  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35861

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране
 

Сп  А  562


Митев, Неделчо и др.   Прогнозиране на инфлацията въз основа на равнището на конвергенция  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Неделчо Митев, Михаил Чиприянов . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 253-275


Сист. No: 35641

Икономически реформи
 

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В. и др.   Инновационная экономика России: время перемен  / Н. В. Бекетов, А. С. Денисова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 17, с. 63-72


Сист. No: 35695

Управление на народното стопанство
 

Сп  И  50  м


Каменов, Камен .   За синдрома на хроничната управленска недостатъчност  / Камен Каменов . // Икономическа мисъл  (София), 2008, N 2, с. 3-19


Сист. No: 35054

Стопанско планиране
 

II  1318


Черниченко, Генадий .   Стратегическое планирование в условиях транснационального бизнеса  / Генадий Черниченко, Татьяна Орехова . // В криза ли е планирането? : Т. 1-2. Юбилеен алманах  : Т. 1  (Свищов)  . - Свищов, 2005, с. 35-40


Сист. No: 35855

Икономически анализ
 

Сп  А  562


Колева, Росица .   Инструменти за анализ и оценка на ефективността на капитала  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Росица Колева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 60-88


Сист. No: 35523

 

Сп  Б  90


Сыроижко, В. В.   Методика анализа направленности развития организации  / В. В. Сыроижко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 67-74


Сист. No: 35676

Икономика на отраслите
 

Сп  В  52  мэ


Хадыков, А. Т.   Легковое автомобилестроение в России  / А. Т. Хадыков . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 1, с. 104-114  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35853

Аграрна икономика
 

Сп  Н  32


Любенов, Любомир Д.   Перспективи в развитието на агромаркетинга през ХХI век  / Любомир Д. Любенов . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 51-55


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35759

 

Сп  Н  32  твие


Cetin, Bahattin et al.   Electronic Commerce and Opportunities for Agribusiness in Turkey  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Bahattin Cetin, Damla Ozsaym . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 11-11


   Прев.загл.: Електронна търговия и възможности за агробизнес в Турция


Сист. No: 35621

 

Сп  Н  32  твие


Donosa, Dan et al.   Aspects of Microcrediting in Agriculture.Supplyers of Microcrediting Services  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Dan Donosa, Gavril Stefan . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 51-54


   Прев.загл.: Аспекти на микрокретиринато в аграрната икономика. Достанчици на микрокредитни услуги


Сист. No: 35629

Икономика на селското стопанство
 

41408


Аспарухова, Илка .   Икономико-математическите модели в помощ на аграрния предприемач  : Юбилейна конференция с международно участие  / Илка Аспарухова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 153-159


Сист. No: 35354

 

Сп  Ф  53


Кулов, А. Р.   Государственная поддержка производства аграрной продукции  / А. Р. Кулов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 19-23


Сист. No: 35114

 

Сп  В  52  мэ


Купавых, А. А.   Кредитование и инвестиционная привлекательность сельского хозяйства России  / А. А. Купавых . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 5, с. 84-104  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35091

 

Сп  А  582


Хаджиева, Виолина .   Устойчиво развитие на земеделието в България  / Виолина Хаджиева . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 5, с. 28-42


Сист. No: 35232

 

Сп  А  582


Харизанова, Цветана .   Влияние на икономическата мотивация за инвестиране в животновъдството върху възвръщаемостта и риска  / Цветана Харизанова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 99-110


Сист. No: 35291

Икономика на индустрията, предприятието
 

41408


Христова, Венета .   Ще броим ли производителите на кожаро-кожухарските изделия напролет?  : Юбилейна конференция с международно участие  / Венета Христова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 113-119


Сист. No: 35347

Икономика и организация на транспорта
 

Сп  Н  326  ту


Николова, Христина .   Усъвършенстване на системата за ценообразуване на железопътната инфраструктура  / Христина Николова . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 226-269


Сист. No: 35464

 

Сп  А  582


Първанов, Христо .   Някои тенденции в развитието на европейската транспортна система  / Христо Първанов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 5, с. 16-27


Сист. No: 35228

Икономика на туризма
 

Сп  А  562


Горчева, Таня и др.   Ефекти от приложението на WEB-технологии в дейността на българските туроператорски и агентски фирми  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Таня Горчева, Виолета Краева, Наталия Маринова . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 51-80


Сист. No: 35665

 

Сп  А  562


Горчева, Таня .   Профили за фирмена експанзия в туризма  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Таня Горчева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 305-335


Сист. No: 35645

 

Сп  А  562


   Съвременни предизвикателства пред туристическото обслужване у нас  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Венцислав Минков, и др. ; Съавт. *  Симеонка Петрова, Петранка Мидова, Петя Иванова, Любка Илиева . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 204-238


Сист. No: 35672

 

Сп  П  518


Колева, Мариета .   Туризмът - златната мина на България  : Туризъм /Специализирано приложение/  / Мариета Колева . // П И К  (София), 2008, N 5, с. II-IV


Сист. No: 35086

Туризъм в България
 

Сп  Н  32


Владова, Катя .   Бариери за растеж пред туроператорските фирми в България  / Катя Владова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 41-45


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35757

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи
 

Сп  А  562


Тодоров, Т. Ив.   Европейската перспектива на България и ценообразуването на общинските публични услуги  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Т. Ив. Тодоров . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), с. 58-91


Сист. No: 35625

 

Сп  И  50  м


Йотов, Стефан .   Фастори, формиращи цените на жилища в България  / Стефан Йотов . // Икономическа мисъл  (София), 2008, N 2, с. 55-72


Сист. No: 35065

 

Сп  А  582


Маджарова, Мария .   Влияние на системата на референтни цени върху лекарствения пазар  / Мария Маджарова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 56-70


Сист. No: 35162

 

Сп  А  582


Найденов, Георги и др.   Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехранителните стоки в България през XX век  / Георги Найденов, Калоян Харалампиев . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 27-40


Сист. No: 35259

Търговия. МИО. Световно стопанство

 

41408


Ангелова, Марияна .   Развитие на търговските вериги в България  : Юбилейна конференция с международно участие  / Марияна Ангелова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 298-303


Сист. No: 35390

 

41408


Илийчовски, Светослав .   Мониторинг на дебиторската задлъжнялост  : Юбилейна конференция с международно участие  / Светослав Илийчовски . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 269-274


Сист. No: 35385

 

Сп  А  562


Спиридонов, Иван .   Оценка и анализ на професионалната компетентност на търговския мениджър  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Иван Спиридонов, Лалка Борисова, Анелия Радулова . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 81-129


Сист. No: 35666

 

41408


Филипова, Теодора .   Факторингово посредничество - икономически и организационни перспективи  : Юбилейна конференция с международно участие  / Теодора Филипова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 284-289


Сист. No: 35387

 

41408


Цвяткова, Стойна Добрева .   Проблеми при търговията с генетично модифицирани храни  : Юбилейна конференция с международно участие  / Стойна Добрева Цвяткова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 263-268


Сист. No: 35384

Търговия
 

Сп  А  562


Банчев, Петър и др.   Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Петър Банчев, и др. ; Съавт. *  Пенка Горанова, Живка Тананеева, Венка Динкова . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 47-79


Сист. No: 35765

 

41408


Божинова, Марияна .   Лицензираните стокови тържища в България - състояние и перспективи  : Юбилейна конференция с международно участие  / Марияна Божинова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 244-250


Сист. No: 35383

 

Сп  Н  32


Менчева, Лилянаи др.   Външна търговия с вино на България за периода 1994-2004 г. / Лиляна Менчева, Петя Иванова, Аница Петкова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 46-50


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35758

 

Сп  П  186


Атанасова, Румяна .   България с добри шансове да запази положителен търговски баланс в Югоизточна Европа  / Румяна Атанасова . // Панорама на труда  (София), 2008, N 2, с. 11-30


Сист. No: 35357

 

Сп  Б    445


Петрова, Симеонка .   Предимства на методите за оценка на ефективността на каналите за реализация  / Симеонка Петрова . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 1, с. 27-39


Сист. No: 35423

 

Сп  Ч  J  80  f


   Correlated Trading and Returns . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 885-920


   Прев.загл.: Взаимосвързаност между търговия и възвръщаемост


Сист. No: 35564

 

Сп  Ч  J  80  f


Tookes, Heahter E.   Information, Trading, and Product Market Interaction: Cross-sectional Implications of Informed Trading  / Heahter E. Tookes . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 1, с. 379-413


   Прев.загл.: Взаимодействие между информация, търговия и продуктовия пазар: кръстосани приложения


Сист. No: 35508

Маркетинг
 

 


Величкова, Д.   Индивидуализиране на пазарните предложения - ключ към успешния бизнес  / Д. Величкова . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), 2006, с. 155-158


Сист. No: 35749

 

В  П  225


   Стимулиране на продажбите . // Пари  (София), XVII, N 100, 27  май  2008, с. 33-39 прил. Консултант


Сист. No: 35428

 

В  П  225


   Стимулиране на продажбите. Специални цени и намаления . // Пари  (София), XVII, N 120, 24  юни  2008, с. 32-40 прил. Консултант


Сист. No: 35821

 

Сп  А  562


Кръстевич, Тодор и др.   Предиктивно моделиране на потребителския избор  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 165-203


Сист. No: 35669

 

Сп  Н  32


Любенов, Любомир Д.   Особености на маркетинговата логистика в земеделието  / Любомир Д. Любенов . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 51-54


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35785

 

Сп  А  562


Марчевски, Иван .   Оценка на клиентите - акценти и инструменти  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Иван Марчевски . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 239-271


Сист. No: 35679

 

Сп  Г  62  вх


Величкова, Д.   Персонализацията като фактор за повишаване на конкурентноспособността на бизнесорганизациите  / Д. Величкова . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 151-154


Сист. No: 35748

 

Сп  Б    445


Горанова, Пенка .   Релацията - рекламна стратегия и търговска марка в бизнесорганизацията  / Пенка Горанова . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 1, с. 14-26


Сист. No: 35420

 

Сп  П  89  тп


Компаниец, Ольга .   Основные проблемы перехода современных кампаний и маркетинго-ориентированному управлению  / Ольга Компаниец . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 92-97


Сист. No: 35704

 

Сп  Г  62  вх


Петров, К.   Възможности за стимулиране на търсенето  / К. Петров . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 135-142


Сист. No: 35746

 

Сп  Г  62  вх


Петров, К.   Правата на потребителите в съвременната бизнес среда - етика и реалност  / К. Петров . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 143-150


Сист. No: 35747

 

Сп  П  89  тп


Рогошкина, Наталья .   Система управления сбытовыми запаси: агрегированная оценка  / Наталья Рогошкина . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 71-79


Сист. No: 35685

 

Сп  Ч  S  88


Tavi, Jari .   Learning from Global World-Class eProcurement Practices  / Jari Tavi . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 4, с. 24-29


   Прев.загл.: Примери от практиките за световно електронно доставяне


Сист. No: 35125

 

Сп  Ч  I  69  sb


Wheeler, Colin et al.   UK Export Performance Research  : Review and Implication  / Colin Wheeler, Kevin Ibeh, Pavlos Dimitratos . // International Small Business Journal  (New York), 26, 2008, N 2, с. 207-239


Сист. No: 35218

Продуктова политика
 

Сп  Ч  R  62


Shaver, Eric F. et al.   Caution! How to Develop an Effective Product Warning  / Eric F. Shaver, Curt C. Braun . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 6, с. 46-50


   Прев.загл.: Внимание! Как да разработим ефективни продукт предупредителни етикети


Сист. No: 35589

Рекламна, комуникационна политика
 

41408


Минков, Венцислав .   Рекламната комуникация в условията на икономически растеж и конкуренция  : Юбилейна конференция с международно участие  / Венцислав Минков . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 236-243


Сист. No: 35379

 

Сп  А  562


Цонева, Иванка .   "Черен" или негативен PR - средство за конкурентна борба  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Иванка Цонева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 92-118


Сист. No: 35626

Маркетингов мениджмънт
 

Сп  Н  326  ту


Катранджиев, Христо .   Подходи за позициране в маркетинговата практика в България - резултати от контент анализа на рекламата в печатните издания у нас  / Христо Катранджиев . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 189-225


Сист. No: 35460

Логистика
 

Сп  Л  763


Василев, Васил .   Свободна зона Бургаз строи нови складове  / Васил Василев . // Логистика  (София), IV, 2008, N 3, с. 60-62, май-юни


Сист. No: 35369

 

Сп  Г  62  вх


Димитров, Ив. и др.   Теоретични подходи при управление на логистичната верига  / Ив. Димитров, В. Бинева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 107-112


Сист. No: 35739

 

Сп  Г  62  вх


Димитров, Ив. и др.   Влияние на избора на доставчик върху процесите в организацията  / Ив. Димитров, В. Бинева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 113-117


Сист. No: 35742

 

Сп  Л  763


   Изследване на "Логистичните услуги в България" . // Логистика  (София), IV, 2008, с. 12, май-юни 2008


Сист. No: 35361

 

Сп  Л  763


Маринова, Ани .   Винаги има повече от едно решение  / Ани Маринова . // Логистика  (София), IV, 2008, N 3, с. 32-37, май-юни


Сист. No: 35365

 

Сп  Л  763


Начева, Красимира .   Поръчки по каталог пътуват от Великобритания до Русия  / Красимира Начева . // Логистика  (София), IV, 2008, N 3, с. 67-68


Сист. No: 35371

 

Сп  Г  62  вх


Павлова, Д.   Снабдиделска логистика-процесен модел  / Д. Павлова . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 123-126


Сист. No: 35744

 

Сп  Г  62  вх


Павлова, Д.   Компоненти на метода за идентифициране на грешки посредством показатели в рамките на системата за контролинг на снабдидтелската дейност  / Д. Павлова . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 127-134


Сист. No: 35745

 

Сп  А  582


Раковска, Мирослава .   Моделът на приложение на управлението на веригата на доставките в българската стопанска практика  / Мирослава Раковска . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 5, с. 62-76


Сист. No: 35247

 

Сп  В  52  лэ


Рисованный, И. М. и др.   Использование логистики для повышения конкурентоспособности фирмы  / И. М. Рисованный, Д. А. Акулиничев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 115-121  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35050

Вътрешна търговия
 

Сп  И  50  м


Петрова, Симеонка .   Аспекти на приложение на АВС-анализа в каналите за реализация  / Симеонка Петрова . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 3, с. 107-116


Сист. No: 35741

Външна търговия
 

В  И  50  ж


Мирчева, Лили .   Химията крепи износа  / Лили Мирчева, Янко Долапчиев . // Икономически живот  (София), XLII, 06  юни  2008, с. 4


Сист. No: 35466

 

Сп  М  45-о


Казаков, Емил .   Глобалното измерение на българската външна политика  / Емил Казаков . // Международни отношения  (София), XXXVII, 2008, N 2, с. 43-56


Сист. No: 35020

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
 

Сп  Ф  53


Федотов, Б. Г.   Актуальные вопросы таможенно-тарифной политики  / Б. Г. Федотов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 36-39


Сист. No: 35120

Международни финанси. Международни валутни отношения
 

В  К  263


Чобанов, Петър .   Властелинът на валутите  / Петър Чобанов . // Капитал  (София), XVI, N 22, 31 май - 6 юни 2008, с. 33


Сист. No: 35348

 

Сп  В  52  лэ


Ткаченко, С. Л.   Епистемологическое сообщество: роль ученых и банкиров в создании ЭВС в Европе  / С. Л. Ткаченко . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, с. 81-85  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35525

Международни икономически отношения
 

Сп  А  562


Захариева, Галина и др.   Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Галина Захариева, Драгомир Илиев, Карина Саркисян . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2007, с. 272-303


Сист. No: 35681

 

Сп  А  562


Любенов, Здравко .   Модел за взаимодействие в международна субконтракторна верига  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Здравко Любенов . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 260-281


Сист. No: 35559

 

Сп  F  75


Абрашева, Марчела .   Кой печели и кой губи?  : Глобализацията и икономическите очаквания на народите  / Марчела Абрашева . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 4/5, с. 28-29, април/май


Сист. No: 35174

 

Сп  В  83  Э


Апокин, А.   Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике  / А. Апокин . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 51-61


Сист. No: 35581

 

Сп  Э  44  су


Власов, В.   Глобализационное влияние - стратегическая основа развития международной торговли  / В. Власов . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 4, с. 63-72


Сист. No: 35693

 

Сп  В  83  Э


Клинов, В.   Мировая экономика: прогноз до 2050 г. / В. Клинов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 62-79


Сист. No: 35588

 

Сп  Р  868  э


Новоселова, Л.   Российско-Китайское экономическое взаимодействие: проблемы оживления инвестиционной составляющей  / Л. Новоселова . // Российский экономический журнал  (Москва), 51, 2008, N 1-2, с. 42-56


Сист. No: 35830

 

Сп  В  83  Э


Розинский, И.   Иностранные филиалы и национальные интересы  / И. Розинский . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 5, с. 36-50


Сист. No: 35579

 

Сп  В  52  лэ


Сутырин, С. Ф.   Международные экономические организации в поисках ответа на вызовы времени  / С. Ф. Сутырин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 79-85  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35048

 

Сп  В  52  лэ


Таранова, Н. В.   Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации  / Н. В. Таранова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 173-180  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 35015

 

Сп  А  582


Чанков, Георги .   Роля на транснационалните корпорации (ТНК) в световната икономика и въздействието им върху интеграцията в ЕС  / Георги Чанков . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 4, с. 136-142


Сист. No: 35224

 

Сп  Э  44  су


Чужиков, В.   Модернизация региональной политики в ЕС  / В. Чужиков . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 3, с. 51-58


Сист. No: 35689

 

Сп  Ч  F  54  d


Helbling, Thomas et al.   Riding a Wave  : Soaring Commodity Prices May Have a Lasing Impact  / Thomas Helbling, Valerie Mercer-Blackman, Kevin Ckeng . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 10-15


   Прев.загл.: На гребена на вълната. Покачването на цените на търговските артикули оказва дълготрайно влияние


Сист. No: 35179

Глобализация
 

Сп  Н  32


Стоянова, Стоянка .   Глобализация на бизнеса и европейския пазар  / Стоянка Стоянова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 209-213


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35770

Европейска интеграция
 

В  И  50  ж


Маринов, Георги .   Битка за бюджета на ЕС  / Георги Маринов . // Икономически живот  (София), XLII, N 17, 30  апр. 2008, с. 1, 8-9


Сист. No: 35005

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
 

41408


Бозвелиев, Тодор .   SWOT анализ на кожарската и обувната промишленост преди приемането на България в Европейския съюз  : Юбилейна конференция с международно участие  / Тодор Бозвелиев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 103-112


Сист. No: 35346

 

Сп  Н  32


Михова, Тони .   Партньорство в контекста на европейските структурни фондове  / Тони Михова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 115-120


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35801

 

Сп  Г  621  УНСС


Тодоров, Кирил .   Българското предприемачество в Обединена Европа: предизвикателства и възможности  / Кирил Тодоров . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2006, с. 75-97


Сист. No: 35636

 

Сп  Б  925  с


Андреев, Н.   Повишаване на административния капацитет на системата на националния съюз на трудово-производителните кооперации  / Н. Андреев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 9, с. 20-23


Сист. No: 35402

 

Сп  М  45-о


   Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2008 г) . // Международни отношения  (София), XXXVII, 2008, N 2, с. 75-106


Сист. No: 35021

 

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Условия и изисквания за усвояването на средствата по схемите на ОП "Конкурентоспособност" за 2008 г. / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 7, с. 25-29


Сист. No: 35079

 

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Условия и изисквания за усвояването на средствата по схемите на ОП "Конкурентоспособност" за 2008 г. / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 28-30


Сист. No: 35111

 

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   2008 година ще бъде ключова за усвояване на европарите  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2008, N 5, с. 40-44


Сист. No: 35380

 

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Оперативна програма "Регионално развитие"  / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 10, с. 23-28


Сист. No: 35620

 

Сп  Б  923  з


Кузманова, Яна .   Особености на Европейското обединение по икономически интереси, регистрирано в България  / Яна Кузманова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 6, с. 52-62


Сист. No: 35732

 

Сп  С  953  п


Маркова, Анелия .   Изисквания и функциониране на търговските дружества в общността  / Анелия Маркова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 13-16


Сист. No: 35615

Право. Наука за държавата и правото

 

Сп  Г  621  УНСС


Цветанов, Валентин .   Монополно право и монополно и господстващо положение - правна същност и разграничения  / Валентин Цветанов . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2006, с. 237-278


Сист. No: 35658

 

Сп  П  83  м


Анастасов, Ангел .   Характер на служебното правоотношение на международния служител  / Ангел Анастасов . // Правна мисъл  (София), XLIX, 2008, N 2, с. 16-29


Сист. No: 35235

 

Сп  Т  961  п


Енчева, Миросвета .   Правното понятие "замърсяване на атмосферния въздух"  / Миросвета Енчева . // Търговско право  (София), XVII, 2008, N 2, с. 87-93


Сист. No: 35813

 

Сп  Т  961  п


Колева, Рая .   Проблеми на рекламата на лекарствени продукти в потребителската сфера  / Рая Колева . // Търговско право  (София), XVII, 2008, N 2, с. 61-73


Сист. No: 35809

 

Сп  Т  961  п


Пенчев, Георги .   Сближаване на българското и европейското право относно контрола върху замърсяването на околната среда от промишлени източници  / Георги Пенчев . // Търговско право  (София), 2008, N 1, с. 49-59


Сист. No: 35135

 

Сп  Ч  S  88


Sharman, Paul A.   Applying Professional Judgement  / Paul A. Sharman . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 4, с. 8,61


   Прев.загл.: Прилагане на професионално правосъдие


Сист. No: 35121

Европейско право
 

41408


Русев, Кристиян Пл.   Съдът на Европейския съюз като безпрецедентен коректив при утвърждаването на модела на правова държава и функционираща пазарна икономика в Р България след 2007 г. : Юбилейна конференция с международно участие  / Кристиян Пл. Русев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 76-80


Сист. No: 35334

 

Сп  П  83  м


Попова, Жасмин .   Ролята на националните парламенти според договора от Лисабон  / Жасмин Попова . // Правна мисъл  (София), XLIX, 2008, N 2, с. 89-100


Сист. No: 35238

Съдебно-счетоводни експертизи
 

Сп  Б  90


Алибеков, Ш. И.   Использование неофициальной документации для судебно-бухгалтерской экспертизы  / Ш. И. Алибеков . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 68-71


Сист. No: 35532

Гражданско право. Вещно право. Облигационно право. Търговско право

 

Сп  П  83  м


Колев, Николай .   Съдържание и обем на представителната власт при органното представителство на юридическите лица  / Николай Колев . // Правна мисъл  (София), XLIX, 2008, N 2, с. 30-40


Сист. No: 35236

 

Сп  Т  961  п


Колева, Рая .   С какви права разполагаме като граждани на Европейския съюз  / Рая Колева . // Търговско право  (София), 2008, N 1, с. 37-47


Сист. No: 35134

Търговско право
 

В  Д  381  с


Пиперкова, Лиляна .   Консигнационният договор  / Лиляна Пиперкова . // Делова седмица  (София), XVII, N 25, 16-22 юни 2008 г., с. 12


Сист. No: 35730

 

Сп  Т  961  п


Русев, Кристиан .   Общата търговска политика на ЕС-необходими паралели с нормативната уредба на Световната търговска организация  / Кристиан Русев . // Търговско право  (София), XVII, 2008, N 2, с. 51-59


Сист. No: 35808

 

Сп  Т  961  п


Цонева, Силвия .   Понятие за поименни ценни книжа  / Силвия Цонева . // Търговско право  (София), 2008, N 1, с. 61-74


Сист. No: 35136

 

Сп  П  83  м


Цонева, Силвия .   Правни аспекти на дяловете в предприятия за колективно финансиране и деривативните финансови инструменти  / Силвия Цонева . // Правна мисъл  (София), XLIX, 2008, N 2, с. 57-73


Сист. No: 35237

Финансово право
 

В  Д  381  с


Кондарев, Ивайло .   Последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС  / Ивайло Кондарев . // Делова седмица  (София), XVII, N 25, 16-22 юни 2008 г., с. 1,4, 7


Сист. No: 35724

 

Сп  А  562


Костов, Калин и др.   Правни аспекти на европейското акционерно дружество  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Калин Костов, Христина Христова, Христо Дочев . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 229-259


Сист. No: 35548

Данъчни закони
 

Сп  З  544  к


   Третиране на ДДС като допустим разход . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 4, с. 36-40


Сист. No: 35734

Патентно право
 

Сп  Д  226  п


Коджабашев, Михаил .   Полезният модел - служебен полезен модел, право на заявяване и регистрация в патентното ведомство  / Михаил Коджабашев . // Данъчна практика  (София), 2008, N 4, с. 39-42


Сист. No: 35092

Местно самоуправление
 

Сп  А  562


Михайлов, Емил и др.   Идентифициране на факторите, влияещи върху фискалния капацитет на българските общини  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Емил Михайлов, и др. ; Съавт. *  Божидар Божинов, Марин Маринов, Петя Петева Петрова, Любомира Тодорова . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 5-46


Сист. No: 35774

Социално осигуряване

 

Сп  Б  923  з


Петкова, Аспасия .   Социално осигуряване след присъединяване на Република България към Европейската общност.Промени от 1 януари 2008 г. / Аспасия Петкова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 3, с. 78-82


Сист. No: 35147

 

Сп  Ф  53  кс


Седова, М. Л.   Вопросы финансовой устойчивости пенсионной системы  / М. Л. Седова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 19


Сист. No: 35826

 

Сп  Ч  R  62  m


   Fututre of Social Security, Medicare, and Medicaid: Is U. S. Entitlement Spending Sustainable? . // Risk Management & Insurance Review  (Malden), 11, 2008, N 1, с. 1-21


   Прев.загл.: Бъдещето на социалното осигуряване, здравеопазването и здравните служби за инвалиди:САЩ попомага ли разходите за тези дейности?


Сист. No: 35425

Пенсионно осигуряване

 

В  З  375


Димитрова, Ани .   Активите на пенсионните фондове през първото тримесечие на 2008 г. за първи път отбелязаха спад  / Ани Димитрова . // Застраховател  (София), XIV, N 10, 28 май-11 юни 2008 г., с. 11


Сист. No: 35316

 

В  З  375


Петков, Бисер .   Стимули за спестяване и тяхното отражение върху развитието на доброволното пенсионно осигуряване  : Сравнителен анализ за страните от Централна и Източна Европа  / Бисер Петков . // Застраховател  (София), XIV, N 12, 25 юни-16 юли 2008 г., с. 6-7


Сист. No: 35850

 

Сп  С  953  п


Гайдарова, Люба .   Осигурителният доход, от който се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст  / Люба Гайдарова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, с. 1-4  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 35616

 

Сп  Е  454  и


   Гъвкавост на пенсионните схеми и стимули за удължаване на трудовия живот чрез пенсионните реформи в Европейския съюз . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 4, с. 21-23


Сист. No: 34996

 

Сп  Б    445


Пантелеева-Йорданова, Силвия .   Алтернативност на спестяванията чрез осигуровка в доброволен пенсионен фонд  / Силвия Пантелеева-Йорданова . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 1, с. 60-77


Сист. No: 35437

Здравно осигуряване

 

В  З  375


Шишков, Димитър .   Някои съображения по новия здравноосигурителен модел  / Димитър Шишков . // Застраховател  (София), XIV, N 12, 25 юни-16юли 2008 г., с. 19


Сист. No: 35856

 

Сп  Н  32


Зафирова, Цвета .   РЗОК в условията на новите промени в здравното осигуряване  / Цвета Зафирова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 104-108


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35773

 

Сп  З  504


Шипковенска, Е. и др.   Модели на здравното осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване  / Е. Шипковенска, М. Дякова, Д. Кръшков . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 3, с. 57-65


Сист. No: 35499

Застраховане

 

В  З  375


Байчева, Тони .   Промени и размествания в класацията  / Тони Байчева . // Застраховател  (София), XIV, N 8, 30 април-14 май 2008 г., с. 4


Сист. No: 34992

 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 8, 30 април-14 май 2008 г., с. 14, 19


Сист. No: 34993

 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управлениета на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 10, 28 май-11 юни 2008 г., с. 7, 16


Сист. No: 35315

 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 12, 25 юни-16 юли 2008 г., с. 17


Сист. No: 35854

 

В  З  375


Генчев, Славимир .   Моделиране на национални катастрофични пулове  / Славимир Генчев . // Застраховател  (София), XIV, N 11, 11-25 юни 2008 г., с. 16


Сист. No: 35583

 

В  З  375


Драганов, Христо .   Как да се застраховат катастрофичните рискове  / Христо Драганов . // Застраховател  (София), XIV, N 12, 25 юни-16 юли 2008 г., с. 11


Сист. No: 35851

 

В  З  375


   Националното бюро "Зелена карта" отчете трудна, но успешна година . // Застраховател  (София), XIV, N 10, 28май-11юни 2008 г., с. 14


Сист. No: 35317

 

Сп  С  848  д


Адамчук, Наталья Георгиевна и др.   Европейская практика компенсации ущерба, причиненного имуществу стихийными бедствиями  / Наталья Георгиевна Адамчук, Александр Евгеньевич Кореневсий . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 3, с. 32-38


Сист. No: 35363

 

Сп  С  848  д


Барьшев, Алексей Вячеславович .   Страхование в социально-экономической системе России  / Алексей Вячеславович Барьшев . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 22-27


Сист. No: 35487

 

Сп  С  848  д


Батадеев, Виктор Александрович .   Правовые и финансовые аспекты экологического страхования  / Виктор Александрович Батадеев . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 37-40


Сист. No: 35501

 

Сп  Ф  53


Бесфамильная, Л. В.   Социальная и экономическая эффективность страхового механизма обеспечения качества продукции  / Л. В. Бесфамильная . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 49-51


Сист. No: 35124

 

Сп  С  848  д


Бочкарев, Евгений Николаевич и др.   О методике расчета тарифных ставок с учетом франшизы и роль "поправочных коэффицентов"  / Евгений Николаевич Бочкарев, Викотр Николаевич Никишов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 50-57


Сист. No: 35341

 

Сп  С  848  д


Бугаева, Светлана Юрьевна .   Вопросы организации структуры для защиты прав страхователей на современом российском страховом рынке  / Светлана Юрьевна Бугаева . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 3, с. 42-50


Сист. No: 35367

 

Сп  С  848  д


Голубев, Сергей Дмитриевич и др.   Расчет страхового тарифа при страховании имущественных рисков в объектах с изменяющейся во времени страховой суммой  / Сергей Дмитриевич Голубев, Людмила Александровна Черная, Алексей Георгиевич Шухов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 40-49


Сист. No: 35340

 

Сп  С  848  д


Гончаров, Олег Георгиевич и др.   Роль института страхования в рамках государственных програм и национальных проектов  / Олег Георгиевич Гончаров, Александр Андреевич Цыганов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 5-12


Сист. No: 35337

 

Сп  Ф  53


Гринкевич, В. В.   Проблемы бюджетирования в страховых организациях  / В. В. Гринкевич . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 47-50


Сист. No: 35731

 

Сп  Ф  53  кс


Диденко, В. Ю.   Финансовая стратегия - основа финансового планирования в страховой организации  / В. Ю. Диденко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 15, с. 57-65


Сист. No: 35544

 

Сп  Ф  53


Дюжиков, Е. Ф. и др.   Принципы построения системы страхования от рисков терроризма в России  / Е. Ф. Дюжиков, Ю. А. Сплетухов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 5, с. 51-54


Сист. No: 35735

 

Сп  С  848  д


Костин, Александр Викторович .   туденческая молодежь и доборовольное медицинское страхование  / Александр Викторович Костин . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 28-32


Сист. No: 35494

 

Сп  Ф  53


Котлобовский, И. Б. и др.   Новая система оценки платежеспособности страховых компаний в Евросоюзе и Швейцарии  / И. Б. Котлобовский, А. Е. Сметанин . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 48-51


Сист. No: 35699

 

Сп  С  848  д


Кутуков, Валерий Борисович и др.   Актуарный анализ схем страхования жизни заемщиков ипотечных кредитов  / Валерий Борисович Кутуков, Сергей Анатольевич Панов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 58-64


Сист. No: 35342

 

Сп  С  848  д


Матюшин, Кирилл Русланович .   Формирование и современная структура страхового рынка Турецкой Республики  / Кирилл Русланович Матюшин . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 3, с- 20-30


Сист. No: 35352

 

Сп  С  848  д


Никулина, Надежда Николаевна .   Организационно-методические основы финансового планирования деятельности страховой организации  / Надежда Николаевна Никулина . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 3, с. 4-12


Сист. No: 35350

 

Сп  С  848  д


Никулина, Надежда Николаевна и др.   Андеррайтинг в страховом бизнессе  / Надежда Николаевна Никулина, Сергей Игоревич Савиных . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 54-64


Сист. No: 35505

 

Сп  С  848  д


Носов, Александър Николаевич .   Клиентоориентированный подход в партнерских взаимоотношениях с использованиях CRM - систем  / Александър Николаевич Носов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 5, с. 19-27


Сист. No: 35804

 

Сп  Ф  53  кс


Попова, Е. А.   Особенности института страхования в рыночной и переходной экономике  / Е. А. Попова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 47-55


Сист. No: 35561

 

Сп  Ф  53  кс


Попова, Е. А.   Проблемы и перспективы введения обязательного страхования жилья в России (институциональный подход)  / Е. А. Попова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 18, с. 49-57


Сист. No: 35705

 

Сп  С  848  д


Рыжкин, Игорь Иванович .   Страховые инженеры и безопасность строительства  / Игорь Иванович Рыжкин . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 33-36


Сист. No: 35498

 

Сп  Ф  53


Семенова, Т. В.   Историко-правовой аспект страхования урожая сельхозкультур в России  / Т. В. Семенова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 4, с. 56-59


Сист. No: 35702

 

Сп  П  518


Стоянова, Илеана .   Когато съмнението почука на вратата  / Илеана Стоянова . // П И К  (София), 2008, N 5, с. 18-22


Сист. No: 35084

 

Сп  П  518


Стоянова, Илеана .   Не тръгвайте на път без медицинска застраховка  : Туризъм /Специализирано приложение/  / Илеана Стоянова . // П И К  (София), 2008, N 5, с. XVI-XIX


Сист. No: 35087

 

Сп  Ф  53


   Страховой рынок на устойчивой траектории роста . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 55-57


Сист. No: 35131

 

Сп  С  848  д


Терентьева, Анна Сергеевна .   Проблемы асиметрии информации в страховании  / Анна Сергеевна Терентьева . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 4-12


Сист. No: 35483

 

Сп  С  848  д


Терюхов, Виктор Евгеньевич .   Актуальность и практика финансового анализа действующего страхового продукта  / Виктор Евгеньевич Терюхов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 15-20


Сист. No: 35338

 

Сп  Б  90


Третьякова, Е. Ю.   Признание расходом на страхование имущества  / Е. Ю. Третьякова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 8, с. 45-47


Сист. No: 35557

 

Сп  Ф  53


Хоминич, И. П. др.   Методология формирования национальной страховой системы в контексте системного анализа  / И. П. Хоминич, С. Н. Тихомиров . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 3, с. 44-48


Сист. No: 35122

 

Сп  С  848  д


Хопра, Ш. Ханнес и др.   Алгоритм расчета старховых тарифов при страховании от несчастных случаев на производстве в условиях кумулирующих рисков, описываемых в терминах двойного распределения Пуассона  / Ш. Ханнес Хопра, Сергей Сергеевич Иванов, Сергей Дмитриевич Голубев . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 51-64


Сист. No: 35370

 

Сп  С  848  д


Храбсков, Евгений Николаевич .   Синтез риск-менеджмента на основе конкурирования специализированных структур агробизнеса в АПК на примере отрасли растениеводство  / Евгений Николаевич Храбсков . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 33-39


Сист. No: 35339

 

Сп  Ф  53  кс


Цыганов, А. А.   Экономическое содержание понятий, характеризующих страховой рынок и его структуру  / А. А. Цыганов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 12, с. 60-68


Сист. No: 35063

 

Сп  С  848  д


Шихов, Алексей Константинович .   Об определении эффективности системы продажи и деятельности страховой компании  / Алексей Константинович Шихов . // Страховое дело  (Москва), XV, с. 28-46


Сист. No: 35846

 

Сп  С  848  д


Шулкинова, Марина Викторовна .   Совершенствование андеррайтинга в страховании  / Марина Викторовна Шулкинова . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 5, с. 48-53


Сист. No: 35848

 

Сп  П  518


Янкова, Юлияна .   Когато дяволът се шегува  / Юлияна Янкова . // П И К  (София), 2008, N 6, с. 20-24


Сист. No: 35514

 

Сп  Ч  J  80  r


Bali, Turan G. et al.   Risk Measurement Performance of Alternative Distribution Functions  / Turan G. Bali, Panayotis Theodossiou . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 75, 2008, N 2, с. 411-437


   Прев.загл.: Изпълнение на измерването на риска чрез алтернативни дистрибуционни функции


Сист. No: 35474

 

Сп  Ч  J  80  r


Boyer, M. Martin et al.   Dynamic Prevention in Short-Term Insurance Contracts  / M. Martin Boyer, Karine Gobert . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 75, 2008, N 2, с. 289-312


   Прев.загл.: Динамична превенция на краткосрочните застрахователни договори


Сист. No: 35471

 

Сп  Ч  R  62  m


Cole, Cassandra R. et al.   Comparative Analysis of U. S. Property and Casualty Reinsurers and Insurers  / Cassandra R. Cole, Kathleen A. McCullough . // Risk Management & Insurance Review  (Malden), 11, 2008, N 1, с- 1789-207


   Прев.загл.: Сравнителен анализ имуществено презастраховане и презастраховане при злополука, и застраховане в САЩ


Сист. No: 35442

 

Сп  Ч  R  62  m


Cummins, J. David .   CAT Bonds and Other Risk-Linked Securities: State of the Market and Recent Development  / J. David Cummins . // Risk Management & Insurance Review  (Malden), 11, 2008, N 1, с. 23-47


   Прев.загл.: Бонове при катастрофични рискове и други , свързани с риска ценни книжа: състояние на пазара инастоящо развитие


Сист. No: 35429

 

Сп  Ч  R  62  m


   Intangable Assets and Firm Asset Risk Taking: An Analysis of Property and Liability Insurance Firms . // Risk Management & Insurance Review  (Malden), 11, 2008, N 1, с. 157-178


   Прев.загл.: Нематериални активи поемане на риск при фирмените активи: анализ на застрахователните фирми за застраховане на имущество и отговорност


Сист. No: 35440

 

Сп  Ч  J  80  r


Kaluszka, Marek et al.   An Extension of Arrow's Result on Optimal Reinsurance Contract  / Marek Kaluszka, Andrzej Okolewski . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 75, 2008, N 2, с. 275-288


   Прев.загл.: Разширяване на резултатите от оптималните презастрахователни догови


Сист. No: 35470

 

Сп  Ч  J  80  r


Outreville, J. Francois .   Foreign Affiliates of the Largest Insurance Groups: Location-Specific Advantages  / J. Francois Outreville . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 75, 2008, N 2, с. 463-491


   Прев.загл.: Чуждестраннитите филиали на най-големите застрахователни групи: локализиране - специфични предимства


Сист. No: 35476

 

Сп  Ч  J  80  r


Powell, Laurence S. et al.   The Role of Internal Capital :arkets in Financial Intermediaries: Evidence From Insurer Groups  / Laurence S. Powell, David W. Sommer, David L. Eckles . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 75, 2008, N 2, с. 439-461


   Прев.загл.: Ролята на вътрешните капиталови пазари за финансовото посредничество: примери от застрахователните групи


Сист. No: 35475

 

Сп  Ч  J  80  r


Purcal, Sachi et al.   Explaining Low Annuity Demand: An Optimal Portfolio Application to Japan  / Sachi Purcal, John Piggott . // The Journal of Risk and Insurance, 75, 2008, N 2, с. 493-516


   Прев.загл.: Разглеждане търсенето на ниски анюитети: оптимално приложение на порфела в Япония


Сист. No: 35477

 

Сп  Ч  R  62  m


Yu-Luen Ma et al.   When Do International Operations Lead to Improved Performance? An Analysis of Property-Liability Insurers  / Yu-Luen Ma, B. ELlang . // Risk Management & Insurance Review  (Malden), 11, 2008, N 1, с. 141-155


   Прев.загл.: Кога международните операции водят до подобрено изпълнение? Анализ на застрахователите за собственост-отговорност


Сист. No: 35433

 

Сп  Ч  J  80  r


Zuasti, Jose S. Penalva .   A Study of the Interaction of Insurance and Finacial Markets: Efficiency and Full Insurance Coverage  / Jose S. Penalva Zuasti . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 75, 2008, N 2, с. 313-342


   Прев.загл.: Изучаване на взаимодействието между застраховането и финансовите пазари: полезност и застрахователно покритие


Сист. No: 35473

Образование

 

41408


Силласте, Галина .   Подготовка новой экономической интеллигенции как фактор реструктуризации экономики: специфика и перспективы (по результатам российско-болгарского исследования)  : Юбилейна конференция с международно участие  / Галина Силласте . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 389-398


Сист. No: 35417

 

Сп  П  324


Братанов, Начко .   Учебната дисциплина във времето на постмодернизма и "либералния университет"  / Начко Братанов . // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 4, с. 49-56


Сист. No: 35766

 

Сп  Ф  53  кс


Стахович, Л. В.   Формирование финансовой грамотности населения в сфере финансовых рынков: анализ международного опыта  / Л. В. Стахович . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 67-73


Сист. No: 35569

 

Сп  Ф  53  кс


Шахназарян, Г. Э.   Финансовая грамотност населения в свете современных тенденций развития образования  / Г. Э. Шахназарян . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20, с. 51-58


Сист. No: 35833

Висше образование
 

Сп  А  562


Кръстевич, Тодор и др.   Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услугичрез предиктивни методи  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Тодор Кръстевич, Маруся Смокова, Юрий Кузнецов . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 80-124


Сист. No: 35775

 

Сп  Г  621  УНСС


Лулански, Пано Даков .   Българското висше училище като конкурентна система: в търсене на решения  / Пано Даков Лулански . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2006, с. 99-141


Сист. No: 35637

 

Сп  Н  32


Любенова, Анелия и др.   Проблеми на висшето образование и ролята на университетите в икономиката, основана на знанието  / Анелия Любенова, Васил Пенчев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 7-11


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35780

 

Сп  Н  32


Минчев, Дянко .   Същност, основни принципи и проблеми при децентрализация на бюджета в университетите  / Дянко Минчев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 29-34


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35756

 

Сп  Н  32


Минчев, Дянко .   Децентрализация на университетския бюджет - първо ниво на конкретизация на принципите на децентрализация и схема на разпределение и движение на държавната субсиция  / Дянко Минчев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 33-38


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35784

 

Сп  Н  32


Павлов, Даниел .   Алтернативна методика за оценяване на студенти  / Даниел Павлов . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 23-28


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35751

 

Сп  В  52  лэ


Бойко, И. П.   О реализации програмно-целевого подхода к финансированию высшей школы России  / И. П. Бойко . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, с. 3-11  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35022

 

Сп  А  582


Великов, Никола .   Висшето образование в търсене на модел и алгоритъм за ефективно развитие  / Никола Великов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 26-33


Сист. No: 35149

 

Сп  Ч  S  88


Cory, Suzanne N. et al.   2+2=?  : It's Time for Ameriacans to Become More Financially Literate, and Accountants Can Help Them Do So  / Suzanne N. Cory, Andrew D. Pickard . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 5, с. 49-52


   Прев.загл.: 2+2=? Време е американците да станат малко повече финансово грамотни и счетоводителите могат да им помогнат да го направят


Сист. No: 35413

Висше образование за икономисти
 

Сп  Н  326  ту


Ангелов, Ангел .   Специфика на висшето икономическо училище и възвожности за децентрализиране на неговото система за управление  / Ангел Ангелов . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 3-34


Сист. No: 35443

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда
 

Сп  Н  32


Ангелова, Силвестра и др.   Състояние и тенденции при управление на отпадни емисии парникови газове  / Силвестра Ангелова, Иван Хр. Митев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 102-107


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35798

 

Сп  А  562


Цонева, Иванка и др.   Икономически ефекти от приложението на Потокола от КИОТО върху привлекателността на националните стопанства за преки чуждестранни инвестиции  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Иванка Цонева, Галина Захариева, Галин Стефанов . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 200-


Сист. No: 35779

 

Сп  Х  742


Василева, Елка и др.   Европейски практики за "зелени" обществени поръчки  / Елка Василева, Даниела Иванова, Нина Типова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, с. 24-25


Сист. No: 35028

 

Сп  Т  961  п


Кушелиева, Златка .   Екологичната политика на Република България по опазване на морската среда от замърсяване  / Златка Кушелиева . // Търговско право  (София), XVII, 2008, N 2, с. 75-86


Сист. No: 35811

 

Сп  И  50  м


Мочурова, Милкана .   Активиране на пазарните инструменти за опозване на водните ресурси  / Милкана Мочурова . // Икономическа мисъл  (София), 2008, N 2, с. 33-54


Сист. No: 35064

 

Сп  З-54


Найденов, Найден и др.   Земеделието и туризмът в териториите от НАТУРА 2000  / Найден Найденов, Светла Маджарова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 5, с. 4-6


Сист. No: 35722

Екология
 

Сп  Н  32


Вълчев, Георги и др.   Устойчиво екологично развитие на бизнеса - критерии, проблеми и възможности  / Георги Вълчев, Емил Йотов . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 18-22


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35750

 

Сп  Ч  F  54  d


Mills, Paul .   The Greening of Markets  / Paul Mills . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 32-36


   Прев.загл.: Озеленяване на пазарите. Финансовите пазари играят съществена роля при определяне на климатичните изменения


Сист. No: 35190

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт
 

Сп  З  504


Сиджимова, Д.   Връзки с обществеността в сферата на здравеопазването  / Д. Сиджимова . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 3, с. 95-99


Сист. No: 35504

Здравеопазване
 

Сп  З  504


Димитров, Д.   Професионална компетентност и реализация на болничните мениджъри  / Д. Димитров . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 3, с. 33-36


Сист. No: 35496

 

Сп  Ч  R  62  m


Gruber, Jonathan .   Massachusetts Health Care Reform: The View From One Year Out  / Jonathan Gruber . // Risk Management & Insurance Review  (Malden), 11, 2008, N 1, с. 51-63


   Прев.загл.: Реформа в здравеопазването в Масачузетс: примери за 1 година


Сист. No: 35430

Здравеопазване в България
 

Сп  З  504


Тодорова, Д. и др.   Подготовка за договаряне на извънболнична медицинска помощ - I част  / Д. Тодорова, Е. Караславова, М. Дякова . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 3, с. 17-20


Сист. No: 35491

Здравна икономика
 

Сп  А  582


Вълков, Александър .   Конкурентоспособност на публичните многопрофилни болници: концепция, показатели и стратегии за подобряване на конкурентните позиции  / Александър Вълков . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 34-55


Сист. No: 35155

 

Сп  А  582


Горанова, Боряна .   Здравните реформи в Германия през последните десет години  / Боряна Горанова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 71-85


Сист. No: 35166

 

Сп  А  582


Делчева, Евгения .   Икономически параметри на съвременната здравна реформа  / Евгения Делчева . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 14-25


Сист. No: 35145

 

Сп  А  582


Караахмед, Бахтияр .   Използване на методите за икономическа оценка в проектите за превенция на СПИН  / Бахтияр Караахмед . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 3, с. 86-102


Сист. No: 35171

Стокознание
 

Сп  Х  742


Димова, Ирена .   Ядивни опаковки за месни продукти  /   Прев. от рус. Ирена Димова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 4, с. 6-9


Сист. No: 35030

 

Сп  Х  742


Русев, Момчил .   Иновативни опаковки за месо  / Момчил Русев . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 4, с. 10-13


Сист. No: 35029

Енергетика
 

41408


Тодорова, Първолета .   Организационна трансформация в електроинергийния сектор на България (в условията на новите предизвикателства)  : Юбилейна конференция с международно участие  / Първолета Тодорова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 143-149


Сист. No: 35353

 

Сп  Ю  371


Гагов, Стефан .   Термоядреният синтез  : Енергийното бъдеще на човечеството е в овладяването енергията на слънцето  / Стефан Гагов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 24-27


Сист. No: 35097

 

Сп  Ю  371


Георгиев, Атанас .   Пристрастени ли сме към петрола?  : Как трябва да реагира българската икономика в условия на покачващи се цени на горивата  / Атанас Георгиев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 6, с. 20-22


Сист. No: 35670

 

Сп  Ю  371


Георгиев, Вихър .   Нови мерки за насърчаване на когенерацията  : Изпълнение на директива 2004/8/ЕО на Европейския съюз  / Вихър Георгиев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 5, с. 50-51


Сист. No: 35128

 

Сп  Ю  371


Петров, Владимир .   Албания - неизвестното в енергийното уравнение на Балканите  / Владимир Петров . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 49-51


Сист. No: 35098

 

Сп  Ю  371


Петров, Владимир .   Словения - между Балканите и Европа  / Владимир Петров . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 6, с. 74-77


Сист. No: 35674

 

Сп  Г  62  св


Тодорова, Първолета Тодорова .   Пазарната ориентация на електроенергийния сектор в България - проблеми и решения  / Първолета Тодорова Тодорова . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), СХ, 2008, с. 199-257


Сист. No: 35655

 

Сп  Ю  371


Тодорова, Радостина .   Развитие на технологиите за ВЕИ  / Радостина Тодорова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 60-62


Сист. No: 35110

Селско стопанство. Горско стопанство

 

В  И  50  ж


Манолова, Зорница .   Земеделските пазари в ЕС за периода 2007 - 2014  / Зорница Манолова . // Икономически живот  (София), XLII, N 17, 30  апр. 2008, с. 9


Сист. No: 35009

 

41408


Ангелова, Поля .   Аграрната структура на земеделието - основни характеристики и проблеми след 1990 г. : Юбилейна конференция с международно участие  / Поля Ангелова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 189-194


Сист. No: 35366

 

41408


Блажева, Виолета .   Интервенцията като механизъм на общата селскостопанска политика на Европейския съюз - организации на общ пазар - сектор "зърно"  : Юбилейна конференция с международно участие  / Виолета Блажева . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 204-209


Сист. No: 35376

 

Сп  А  562


Блажева, Виолета .   Ценообразуване на селската продукция в Европейския съюз - сектор "зърно"  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Виолета Блажева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 308-332


Сист. No: 35567

 

41408


Грозева, Димитрина .   За ролята на кредитните кооперации в процеса на преструктуриране на икономиката  : Юбилейна конференция с международно участие  / Димитрина Грозева . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 179-182


Сист. No: 35360

 

41408


Линкова, Маруся .   Приложение на поземленото облагане при комасиране на земеделските земи в България  : Юбилейна конференция с международно участие  / Маруся Линкова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 183-188


Сист. No: 35362

 

41408


Найденов, Найден .   Някои предизвикателства пред финансирането на селските райони  : Юбилейна конференция с международно участие  / Найден Найденов . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 167-172


Сист. No: 35358

 

Сп  Н  32


Найденов, Николай .   Програмна рамка за мениджмънт на техниката и производствените услуги в земеделието  / Николай Найденов . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 37-42


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35772

 

41408


Перков, Венцислав .   Вертикална интеграция и вертикална координация в селското стопанство  : Юбилейна конференция с международно участие  / Венцислав Перков . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 210-215


Сист. No: 35377

 

41408


Славева, Красимира .   Характеристика на условията за развитие на лозарството в България-анализ на резултатите от проведеното извадково изследване на гроздопроизводителите  : Юбилейна конференция с международно участие  / Красимира Славева . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 195-203


Сист. No: 35374

 

Сп  В  52  мэ


Гордеева, Е. С.   Статистический анализ структуры агропромышленного комплекса России  / Е. С. Гордеева . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 5, с. 73-83  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35088

 

Сп  З  544  к


Кутев, Веселин и др.   Отрицателен баланс на хранителните елементи в българските почви  / Веселин Кутев, Димитър Славов . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 5, с. 45-48


Сист. No: 35619

 

Сп  З  544  к


   Мярка 214 " Агроекологични плащания" . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 5, с. 32-34


Сист. No: 35618

 

Сп  Е  205  б


   Програмата за развитие на селските райони стартира . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), N 4, с. 40-42, 44


Сист. No: 35141

 

Сп  З-54


Чопева, Минка Ан.   Субсидии в земеделието - вероятност за ползване  / Минка Ан. Чопева . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 4, с. 42-43


Сист. No: 35094

 

Сп  Ч  F  54  d


Cline, William R.   Global Warming and Agriculture  / William R. Cline . // Finance and Development  (Washington), 45, 2008, N 1, с. 23-27


   Прев.загл.: Глобалното затопляне и селското стопанство


Сист. No: 35188

Селскостопански предприятия, производство
 

Сп  А  562


Цвяткова, Стойна Добрева .   Същност на новата обща селскостопанска политика и връзката й с другите политики на ЕС  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Стойна Добрева Цвяткова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 234-252


Сист. No: 35640

 

Сп  И  50


Вашилевски, Адам .   Бюджетни инструменти на общинското самоуправление за подпомагане развитието на извънземеделската стопанска дейност в селските райони  / Адам Вашилевски . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 50-


Сист. No: 35401

 

Сп  И  50


Дойчинова, Юлия .   Методически въпроси на изследване на фермерските стилове в усровията на мултифункционалност на земеделието  / Юлия Дойчинова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2, N 2, с. 3-8


Сист. No: 35272

 

Сп  И  50


Заимова, Дарина .   Организациите на земеделските производители - фактор за конкурентоспособността на аграрния сектор  / Дарина Заимова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 2, с. 9-15


Сист. No: 35275

 

Сп  И  50


Зволински, Лукаш .   Промени в социално-икономическото положение на селското население след влизането на Полша в ЕС  / Лукаш Зволински, Агнешка Вжохалска . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 101-106


Сист. No: 35412

 

Сп  С  547


Илиев, Илия .   Две стратегии за справяне на дребните фермери в България  / Илия Илиев . // Социологически проблеми  (София), ХХХІХ, 2007, N 3-4, с. 98-111


Сист. No: 35755

 

Сп  Л  792


Йорданов, Йордан .   Комбинираното Туристическото предлагане като успешен модел за партниране в курортните и лозо-винарските общини  / Йордан Йорданов . // Лозарство и винарство  (София), LVI, 2008, N 2, с. 48-53


Сист. No: 35479

 

Сп  И  50


Попов, Румен и др.   Политиката за развитие на селските райони в България в светлината на новите световни тенденции  / Румен Попов, Огнян Боюклиев, Божидар Иванов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 73-78


Сист. No: 35404

 

Сп  И  50


   Проблеми и перспективи за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 17-25


Сист. No: 35397

 

Сп  Л  792


Славчева, Т.   Отново за студоустойчивостта на лозата  / Т. Славчева . // Лозарство и винарство  (София), LVI, 2008, N 2, с. 11-19


Сист. No: 35478

 

Сп  И  50


Хмелински, Павел .   Условия за развитие на предприемачеството в селските райони на Полша  / Павел Хмелински . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 83-88


Сист. No: 35408

 

Сп  И  50


Шикорска, Алина .   Мястото на неземеделското население в социално-икономическата структура на полското село  / Алина Шикорска . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 89-95


Сист. No: 35410

Растениевъдство

 

В  И  50  ж


Мирчева, Лили .   В страната ня Essence de Rose  / Лили Мирчева . // Икономически живот  (София), XLII, N 20, 23  май  2008, с. 3


Сист. No: 35375

Земеделие. Организация и управление

 

Сп  И  50


Ковалски, Анджей .   Глобализацията и бъдещето на земеделието  / Анджей Ковалски . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с.


Сист. No: 35391

 

Сп  И  50


Лъчов, Георги Костов .   Изследване на иконометрични модели за оценка на земеделска земя  / Георги Костов Лъчов, Надежда Петрова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 2, с. 58-62


Сист. No: 35313

 

Сп  И  50


Митева, Албена .   Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България  / Албена Митева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 2, с. 27-31


Сист. No: 35298

 

Сп  З  544  к


Радева, Дарина .   За преарендуването на земеделските земи  / Дарина Радева . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 4, с. 27-31


Сист. No: 35733

 

Сп  И  50


Славова, Янка и др.   Българското земеделие - предизвикателства, проблеми и насоки на развитие в условията на ОСП  / Янка Славова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 9-16


Сист. No: 35395

 

Сп  И  50


Янакиева, Иванка и др.   Плащания за биологично производство и демеграфска прогноза до 2011 г. в селските райони  / Иванка Янакиева, Минка Анастасова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 66-72


Сист. No: 35403

Животновъдство

 

Сп  И  50


Башев, Храбрин .   Управление на риска в млечното животновъдство  / Храбрин Башев . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 2, с. 39-51


Сист. No: 35308

 

Сп  И  50


Григоров, Иван .   Проучване на някои аспекти относно отглеждането на зайци в България  / Иван Григоров . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 2, с. 52-57


Сист. No: 35311

 

Сп  И  50


Иванов, Божидар и др.   Насоки на развитие на животновъдството в периода на европейската интеграция  / Божидар Иванов, Виолина Хаджиева, Пламена Йовчевска . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 35-42


Сист. No: 35400

Управление на предприятията. Организация на производството

 

Сп  А  562


Каменов, Камен .   Асиметрията в управленския процес  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Камен Каменов . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), с. 7-29


Сист. No: 35591

 

41408


Николов, Емил .   Проблеми на конкурентоспособността на българските предприятия  : Юбилейна конференция с международно участие  / Емил Николов . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с.133-139


Сист. No: 35349

 

Сп  А  582


Кузманова, Марияна .   Балансираната карта за оценка на резултатите - гъвкав инструмент за стимулиране на промените в организацията  / Марияна Кузманова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 41-54


Сист. No: 35287

 

Сп  Б  90


Потапов, А. В.   Управление предприятием на основе учетной информации  / А. В. Потапов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 72-74


Сист. No: 35536

 

Сп  Б  90


Сергеев, Д. В. и др.   Прогнозирование себестоимости продукции в управленческом учете  / Д. В. Сергеев, С. Д. Подкопаева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 75-79


Сист. No: 35682

 

Сп  С  959


Судакова, Н. А.   Американские индивидуальные предприятия: современное состояние и организация  / Н. А. Судакова . // США * КАНАДА  (Москва), 79, 2008, N 5, с. 93-113


Сист. No: 35712

 

Сп  Б  90


Юсупова, С. Я.   Контролинг в системе управленческого учета  / С. Я. Юсупова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 64-66


Сист. No: 35675

 

422220


Dimitrov, Nikola et al.   Methods for Association of the Strategic Choice with Kew Resources and Results Management of SMEs  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Nikola Dimitrov, Tsvetana Stoyanova . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 150-168


   Прев.загл.: Методи за ьсоцииране на стратегическия избор с ключовите ресурси и управлението на рнезултатите на малките и средни предприятия


Сист. No: 35817

Мениджмънт

 

Сп  Н  32


Андреева, Мария .   Стратегическият контрол при реализиране на фирмената стратегия  / Мария Андреева . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 55-59


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35787

 

Сп  Н  32


Бакърджиева, Милка .   Трайно конкурентно преимущество чрез специфичното познание за бизнеса  / Милка Бакърджиева . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 66-71


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35789

 

Сп  Н  32


Колев, Николай .   Избор и оценяване на дейността на доставчиците посредством анализ на сравнителната ефективност  / Николай Колев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 84-89


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35794

 

Сп  Н  32


Маджаров, Стоян .   Проблематиката за корпоративната социална отговорност: възможност за повишаване ефективността на производствения мениджмънт  / Стоян Маджаров . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 87-91


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35767

 

Сп  Н  32


Маджаров, Стоян .   Управление на предприятието при кризи  / Стоян Маджаров . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 108-114


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35800

 

Сп  У  732  п


Беляевя, М.   Как защититься от недобросовестных топ-менеджеров  / М. Беляевя . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 36-39


Сист. No: 35085

 

Сп  П  89  тп


Исаев, Дмитрий .   Информация в системе стратегического управления  / Дмитрий Исаев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 34-39


Сист. No: 35282

 

Сп  У  732  п


Котова, Ю.   Случай из практики поиска менеджера метод Executive Search  / Ю. Котова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 32-35


Сист. No: 35265

 

Сп  А  582


Крумова, Милена .   Ключови функционални области на финансовия мениджмънт в индустриалните предприятия  / Милена Крумова . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 5, с. 87-96


Сист. No: 35255

 

Сп  П  89  тп


Кузнецова, Светлана .   SWOT-нализ: практика и применения  / Светлана Кузнецова, Вера Маркова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 86-91


Сист. No: 35694

 

Сп  У  732  п


Мякинченко, О. В.   Оценка эффективности методов управления лояльностю сотрудников компании  / О. В. Мякинченко . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 10, с. 47-49


Сист. No: 35462

 

Сп  У  732  п


Плетнева, С.   Бизнес-леди начинают и побеждают  / С. Плетнева . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 10, с. 34-39


Сист. No: 35571

 

Сп  П  89  тп


Романова, Мариана .   Контроллинг как средство стратегического управления предприятием  / Мариана Романова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 80-85


Сист. No: 35320

 

Сп  У  732  п


Усович, К.   Диагностика имиджа топ-менеджера (на фокус-группе русских царей):цар Михаил Федорович Романов  / К. Усович . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 9, с. 58-69


Сист. No: 35263

 

Сп  В  52  мэ


Швандар, К. В.   Международная конкурентоспособность: трансформация понятия, критерии оценки, практические резултаты  / К. В. Швандар . // Вестник Московского университета  (Москва), 63, 2008, N 2, с. 58-72  . - Серия 6: Икономика


Сист. No: 35860

 

422220


Todorov, Kiril .   Specificity of Leadership Behaviour in Growing High-tech SMEs  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Kiril Todorov . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 196-207


   Прев.загл.: Характерни черти на лидерското поведение в растящите малки и средни предприятия с високи технологии


Сист. No: 35836

 

Сп  Ч  I  69  sb


Hutchinson, Vicky et al.   Do SMEs do Knowledge Management?  : Or Simply Manage what they Know?  / Vicky Hutchinson, Paul Quintas . // International Small Business Journal  (New York), 26, 2008, N 2, с. 131-154


   Прев.загл.: Извършват ли малките и средни предприятия дейности по управление на знанията или просто управляват каквото знаят


Сист. No: 35208

Планиране-метод на управление
 

Сп  Х  74  п


   Краткосрочно производствено планиране с напълно интегрирана система за планиране на процеси в CSB - System . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 4, с. 14-15


Сист. No: 35093

Контрол-методи на управление
 

Сп  С  953  п


Панева, Лиляна .   Допустимо ли е едно лице да сс.ъставя ревизионния доклад и да издава ревизионния акт  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 11-13  . - Данъчен консултант


Сист. No: 35154

 

Сп  С  953


Цветков, Цветан .   Системи за финансово управление и контрол в счетоводството на предприятието  / Цветан Цветков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 15-16


Сист. No: 35495

Предприемачество (фирмата, предприятието)
 

Сп  У  732  п


Чечеткина, О. Н.   Факторы и особенности рисков малого предпринимательства в производственной сфере  / О. Н. Чечеткина . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 53-55


Сист. No: 35107

Корпоративно управление
 

Сп  П  89  тп


Антонов, Виктор и др.   Теоретические проблемы корпоративного управления  / Виктор Антонов, Михаил Самосудов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 50-59


Сист. No: 35678

 

Сп  У  732  п


Демин, Д.   Корпоративна култура - средство промывки мозгов?  / Д. Демин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 79-82


Сист. No: 35076

 

Сп  В  52  лэ


Лякин, А. Н.   Государственная экспансия в корпоративном секторе России: причины, направления, угрозы  / А. Н. Лякин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 54-63  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35033

 

Сп  П  89  тп


Панфилова, Елена .   Некоторые аспекты формирования системы корпоративного управления в промышленной организации  / Елена Панфилова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 48-60


Сист. No: 35284

Риск мениджмънт
 

Сп  Ч  S  88


Ballou, Brian t al.   Integrating Government Risk and Reporting to Create Long-Term Value  / Brian Ballou, Dan L. Heitger . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 5, с. 36-41


   Прев.загл.: Интегриране на държавния риск и отчети за създаване на дългосрочна стойност


Сист. No: 35411

 

Сп  Ч  S  88


Barsh, Joanna et al.   Managing Innovation Risk  / Joanna Barsh, Marla Capozzi . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 4, с. 13-16


   Прев.загл.: Управение на иновационния риск


Сист. No: 35123

 

Сп  Ч  J  80  B


Cox, Joshua L. et al.   Blogs and the Corporations: Managing the Risk, Reaping the Benefits  / Joshua L. Cox, Martinez Eric R., Kevin B. Quinland . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, с. 4-12


   Прев.загл.: Блогове и корпорации: риске мениджмънт и пожънване на успехи


Сист. No: 35240

Малък бизнес
 

Сп  Х  742


Марков, Огнян .   Инвестиции в малки и средни предприятия в България  / Огнян Марков . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 5, с. 31,35


Сист. No: 35807

 

Сп  Ч  I  69  sb


Tatoglu, Ekrem et al.   Succession Planning in Familiy-owned  : Evidence from Turkey  / Ekrem Tatoglu, Veysel Kula, Keith W. Glaister . // International Small Business Journal  (New York), 26, 2008, N 2, с. 155-180


   Прев.загл.: Успешно планиране на семейния бизнес. Примери от Турция


Сист. No: 35214

Управление на фирмата
 

В  П  225


   Проблемни ситуации в управлението, методи на управленския анализ . // Пари  (София), XVII, N 90, 13  май  2008, с. 34-38 прил. Консултант


Сист. No: 35414

 

Сп  А  562


Бакърджиева, Милка .   Интегриране на България в Европейския съюз чрез крос-културен тренинг за намаляване на комуникативния разрив  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Милка Бакърджиева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 336-367


Сист. No: 35648

 

Сп  Н  326  ту


Александрова, Матилда .   Управление на портфолио от проекти: методи и възможности за приложение  / Матилда Александрова . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 91-115


Сист. No: 35454

 

Сп  Ю  371


Данкова, Петя .   Социалните отчети  / Петя Данкова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 5, с. 58-59


Сист. No: 35129

 

Сп  У  732  п


Козлов, В.   Сохранение коммерческой тайны в организации  / В. Козлов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 61-66


Сист. No: 35116

 

Сп  У  732  п


Козлов, В.   Проблема единства организационной культуры компании  / В. Козлов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 9, с. 53-56


Сист. No: 35262

 

Сп  П  89  тп


Сыромятникова, Ольга .   Экологический менеджмент - элемент интегрированной системы управления предприятием  / Ольга Сыромятникова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 86-95


Сист. No: 35321

 

Сп  П  89  тп


Трибрат, В. В.   Структура и технология управления организацией: концептуальный подход  / В. В. Трибрат . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 90-101


Сист. No: 35322

 

Сп  П  89  тп


Широкова, Галина .   Процесс трансформации бизнес-идеи в новую компанию  / Галина Широкова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 102-108


Сист. No: 35335

 

422220


Papadopoulos, Philippos .   Fostering Intrapreneurship as an Element of Organizational Culture. Realistic prospect or Seductive Promise. Some Thought on the Usages of the Concept on Intrapreneurship  : Preceedings of the International Conference, 13-17 September 2006, Sunny Beach, Bulgaria  / Philippos Papadopoulos . // Entrepreneurship in United Europe - Challenges and Opportunities  (Sofia), 2007, с. 184-195


   Прев.загл.: Поддържане на междупредприемачески отношения като елемент на организационната култура


Сист. No: 35835

 

Сп  Ч  J  80  B


Mitroff, Ian I.   Knowing: How We Know is as Important as What We Know  / Ian I. Mitroff . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 3, с. 13-22


   Прев.загл.: Знания: как научаваме е толкова важно, колкото и какво научаваме


Сист. No: 35242

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт
 

В  П  225


Петерс, Том .   Управление на проекти в съвременни условия  / Том Петерс . // Пари  (София), XVII, N 110, 10  юни  2008, с. 27-32 прил. Консултант


Сист. No: 35647

 

Сп  Н  32


Ангелова, Силвестра и др.   Възможности за ефективен мениджмънт на материалните ресурси в индустриалната сфера  / Силвестра Ангелова, Иван Хр. Митев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 81-86


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35762

 

Сп  Н  32


Зафирова, Цвета .   Създаване на информационна система за изследване на конкуренцията в стратегическото управление на бизнеса  / Цвета Зафирова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 96-101


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35768

 

Сп  Н  32


Иванова, Радка .   Основни функции на управлението на операциите в производството  / Радка Иванова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 90-94


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35796

 

Сп  Н  32


Колев, Николай .   Относно значимостта на критериите за избор на доставчици в индустриални предприятия  / Николай Колев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 67-71


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35760

 

41408


Кръстев, Людмил .   Управлението на риска - ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и инвестиционната привлекателност на индустриалните предприятие  : Юбилейна конференция с международно участие  / Людмил Кръстев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 140-142


Сист. No: 35351

 

Сп  Н  32


Стоянова, Наталия и др.   Теоретичен анализ за проектирането на услуги  / Наталия Стоянова, Антон Недялков . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 72-76


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35761

 

Сп  Б  90


Барышев, С. Б. и др.   Развитие методики управленческого учета в торговых организациях  / С. Б. Барышев, В. Г. Иванова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 75-79


Сист. No: 35542

 

Сп  Ю  371


Георгиева, Соня .   Клиентските отношения са непрекъснат процес  / Соня Георгиева . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 5, с. 80-81


Сист. No: 35132

 

Сп  Ю  371


Георгиева, Соня .   CRM: за какво става въпрос  : Управлението на взаимоотношенията с клиенти обхваща всички комуникационни канали  / Соня Георгиева . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 6, с. 28-30


Сист. No: 35671

 

Сп  П  89  тп


Дежкина, Ирина и др.   Оценка эффективности организационных структур управления  / Ирина Дежкина, Галина Поташева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 80-85


Сист. No: 35691

 

Сп  А  582


Христов, Емил .   Връзки с обществеността на публичните нестопански организации  / Емил Христов . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 6, с. 135-146


Сист. No: 35294

 

Сп  Ч  S  88


Williams, Steve .   Power Combination  / Steve Williams . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 5, с. 27-35


   Прев.загл.: Силна бизнес комбинация: балансирана система от показатели и бизнес интелект


Сист. No: 35409

Управление на риска
 

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управление на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 11, 11-25 юни 2008 г., с. 19


Сист. No: 35585

 

Сп  У  732  р


Китушин, Викентий Георгиевич и др.   Управление производственным риском предприятия тепловых сетей  / Викентий Георгиевич Китушин, Феликс Леонидович Бык, Андрей Владимирович Мейснер . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 7-11


Сист. No: 35450

 

Сп  С  848  д


Клочай, Виктор Владимирович .   Организационно экономический анализ государственного сектора корпоративной экономики  / Виктор Владимирович Клочай . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 4, с. 46-53


Сист. No: 35502

 

Сп  У  732  р


Мельников, Александр Викторович и др.   Об управлении риском финансово-страховых контрактов  / Александр Викторович Мельников, Виктория Сергеевна Скорнякова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 18-27


Сист. No: 35453

Бизнес етикет
 

Сп  Ч  S  88


Hunter, Steve .   Еthics - the Framework for Success  / Steve Hunter . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 4, с. 51-53


   Прев.загл.: Етиката - рамката на успеха


Сист. No: 35140

 

Сп  Ч  S  88


Matuszewski, Linda J. et al.   Integrating Ethics Into the Business Curriculum  / Linda J. Matuszewski, Pamela A. Smith . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 5, с. 19-20


   Прев.загл.: Интегриране на етиката към бизнес програмите


Сист. No: 35405

Проектно управление
 

Сп  Ф  703


Карова, Златина .   Практически насоки при изготвяне на предложение за проект  / Златина Карова . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 4, с. 9-12


Сист. No: 35355

Пъблик рилейшънс

 

Сп  Н  32


Кършакова, Рада и др.   Комуникационни аспекти на европейските проекти  / Рада Кършакова, Наталия Венелинова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 225-230


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35771

Счетоводство

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Структура и общи изисквания към изготвянето и представянето на ФО с общо предназначение  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 20, 12-18.05.2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 35225

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Структура и общи изисквания към изготвянето и представянето на ФО с общо предназначение  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 21, 19-25 май 2008 г., с. 11


Сист. No: 35233

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Балансовото обобщаване - основен способ за съставяне на финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 22, 26 май-1юни 2008 г., с. 11


Сист. No: 35329

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Балансовото обощаване - основен способ за съставяне на финасовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 23, 2-8 юни 2008 г., с. 11


Сист. No: 35458

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Счетоводният баланс - модел на финансовото и имущественото състояние на предприятието  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 24, 9-15 юни 2008 г., с.11, 12


Сист. No: 35582

 

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Счетоводният баланс - модел на финансовото и имущественото състояние на предприятието  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 25, 16-22 юни 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 35728

 

В  Д  381  с


Начева, Райна .   Новият СС 1 Представяне на финансови отчети  / Райна Начева . // Делова седмица  (София), XVII, N 19, 5-11 май 2008 г., с. 1, 4, 7


Сист. No: 35052

 

В  Д  381  с


Начева, Райна .   Новият СС 1 Представяне на финансови отчети  / Райна Начева . // Делова седмица  (София), XVII, N 20, 12-18 май 2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 35222

 

В  Д  381  с


Христов, Владимир .   Международни образователни стандарти за професионални счетоводители  / Владимир Христов . // Делова седмица  (София), XVII, N 23, 2-8 юни 2008 г., с. 5


Сист. No: 35456

 

В  Д  381  с


Христов, Владимир .   МОбС 2 Съдържание на професионалните счетоводни образователни програми  / Владимир Христов . // Делова седмица  (София), XVII, N 24, 9-15 юни 2008 г., с. 5, 8


Сист. No: 35574

 

Сп  Г  62  св


Атанасов, Атанас .   Симбиозата между счетоводство и управление в дружествата със специална инвестиционна цел  / Атанас Атанасов . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), СХ, 2008, с. 7-70


Сист. No: 35630

 

Сп  С  953  п


Атева, Лидия .   Публикуване на годишните финансови отчети за 2007 г. / Лидия Атева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, с. 1-3  . - Счетоводна и данъчна практика


Сист. No: 35617

 

Сп  С  953  п


Бонев, Живко .   Отмяна на алтернативния метод в СС 16  / Живко Бонев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 6-7  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35605

 

Сп  С  953  п


Брезоева, Бойка .   Коригиращи записвания за финансов лизинг при преминаване към МСФО  / Бойка Брезоева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 6-10  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35148

 

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Новият СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 4-6


Сист. No: 35299

 

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Новият СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 5-7


Сист. No: 35481

 

Сп  Б  90


Бурлакова, О. В.   Счета консолидированного учета для организаций корпоративных групп  / О. В. Бурлакова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 9, с. 60-63


Сист. No: 35598

 

Сп  Б  925  с


Българенска, Султана .   Най-често допусканите грешки от счетоводителите  / Султана Българенска . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 9, с. 6-11


Сист. No: 35396

 

Сп  С  953  п


Георгиева, Даниела .   Относно системата от счетоводни принципи в предприятията от публичния сектор  / Даниела Георгиева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 13-16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35151

 

Сп  Б  925  с


Градев, Николай .   По въпроса за класификацията на активите и пасивите на предприятието  / Николай Градев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 10-13


Сист. No: 35095

 

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Възможностите за анализиране на финансите на фирмата  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 11-13


Сист. No: 35306

 

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Възможностите за анализиране на финансите на фирмата  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 12-14


Сист. No: 35490

 

Сп  И  31


Димитров, Марин .   Поглед към финансиранията като обект на счетоводно отчитане в предприятието  / Марин Димитров . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 2, с. 6-14


Сист. No: 34997

 

Сп  А  454


Димитрова, Мина .   СС 18 - Приходи  / Мина Димитрова . // Актив  (София), 2008, N 5, с. 16-20


Сист. No: 35373

 

Сп  С  953  п


Дочев, Иван .   За обратното вливане на търговските дружества  / Иван Дочев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, 1,3  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35143

 

Сп  Б  90


Дубинянская, Е. Н.   Исправление ошибок по НДС в бухгалтерском учете  / Е. Н. Дубинянская . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 8, с. 23-27


Сист. No: 35554

 

Сп  А  454


Дурина, Даниела .   СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводните политики  / Даниела Дурина . // Актив  (София), 2008, N 5, с. 2-3


Сист. No: 35359

 

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Отчитане на бизнескомбинациите по МСФО  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 9-10


Сист. No: 35303

 

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Правни, счетоводни и данъчни аспекти на сделка по замяна на активи  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 8-9


Сист. No: 35484

 

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Счетоводно отчитане на продажбата на дялове от физически на юридически лица и на продажбата на дялове между юридически лица  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 7, с. 15-18


Сист. No: 35046

 

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Изисквания за изготвяне и представяне на консолидирани финансови отчети за 2007 г. / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 10, с. 3-10


Сист. No: 35607

 

Сп  А  454


Златков, Иван .   Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2007 година  / Иван Златков . // Актив  (София), 2008, N 6, с. 2-5


Сист. No: 35786

 

Сп  Б  90


Карзаева, Н. Н. и др.   Учет НДС по операциям, включаемым и не включаемым в налогооблагаемую базу  / Н. Н. Карзаева, А. Минченко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 28-31


Сист. No: 35515

 

Сп  Б  90


Кислов, Д. В.   Расходы организации на участие в выставках  / Д. В. Кислов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 11, с. 23-27


Сист. No: 35843

 

Сп  А  454


Ковачка, Галина .   Промени в НСФО СС16, СС4, СС36  / Галина Ковачка . // Актив  (София), 2008, N 5, с. 4-5


Сист. No: 35364

 

Сп  А  454


Костова, Надя .   Проблеми на отчитането и данъчното облагане на строителната дейност на предприемачите  / Надя Костова . // Актив  (София), 2008, N 6, с. 6-12


Сист. No: 35791

 

Сп  Б  90


Куликова, Л. И. и др.   Учет операций с закладными  / Л. И. Куликова, А. В. Ивановская . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 11, с. 28-33


Сист. No: 35852

 

Сп  Б  90


Курбангалеева, О. А.   Постоянные и временные разницы: как правильно их идентифицировать  / О. А. Курбангалеева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 10, с. 14-19


Сист. No: 35654

 

Сп  Б  90


Лытнева, Н. А. и др.   Учет операций с нематериальными активами при упрощенной системе налогообложения  / Н. А. Лытнева, Е. А. Кыштымова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 8, с. 15-22


Сист. No: 35552

 

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Отчитане придобиването на материални запаси при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 4, с. 34-37


Сист. No: 35006

 

Сп  С  953


Найденова, Светлана .   СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ  / Светлана Найденова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 2-3


Сист. No: 35297

 

Сп  С  953


Найденова, Светлана .   СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ  / Светлана Найденова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 2-4


Сист. No: 35480

 

Сп  А  454


Начева, Райна .   Разчети на туроператорите по доставки на туристически продукти и тяхното счетоводно отчитане  / Райна Начева . // Актив  (София), 2008, N 5, с. 6-10


Сист. No: 35368

 

Сп  А  454


Начева, Райна .   Разчети на туроператорите по доставки на туристически продукти и тяхното счетоводно отчитане  / Райна Начева . // Актив  (София), 2008, N 6, с. 13-17


Сист. No: 35795

 

Сп  Б  925  с


Орешкова, Христина .   Първичното счетоводно документиране и борбата срещу финансовата престъпност у нас  / Христина Орешкова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 7, с. 11-14


Сист. No: 35038

 

Сп  И  31


   Примерен тест по счетоводство  : Отговори на теста по счетоводство . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N Извънреден брой, с. 58-77; 84


Сист. No: 35019

 

Сп  И  31


   Примерни казуси по счетоводство  : Решения на казусите по счетоводство . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N Извънреден брой, с. 54-57; 78-83


Сист. No: 35018

 

Сп  Б  925  с


Райков, Петър .   Счетоводни и данъчни проблеми при отчитането на лизинговите сделки с договаряне на негарантирана остатъчна стойност съгласно приложимите счетоводни стандарти  / Петър Райков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 7, с. 19-24


Сист. No: 35068

 

Сп  Б  925  с


Райков, Петър .   Проблеми на отчитането и данъчното облагане на безвъзмездните сделки  / Петър Райков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 10, с. 11-18


Сист. No: 35612

 

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат при консолидация на финансовите отчети  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 5, с. 11-12  . - Счетоводство - методолгия и практика


Сист. No: 35150

 

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Сметка 609 други разходи изпълнява много функции  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 8-9  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35606

 

Сп  Б  90


Ржаницына, В. С.   Изменения в методологии учета нематериальных активов  / В. С. Ржаницына . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 5-11


Сист. No: 35513

 

Сп  Б  90


Ржаницына, В. С.   Импорт внеоборотных активов: особенности учета  / В. С. Ржаницына . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 11, с. 14-22


Сист. No: 35837

 

Сп  С  953


Симов, Иван .   МСС 38 Нематериални активи  / Иван Симов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 7-8


Сист. No: 35300

 

Сп  Б  925  с


Спиридонова, Мариела .   За или против извънредните статии в счетоводните отчети на българските предприятия  / Мариела Спиридонова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 9, с. 12-15


Сист. No: 35398

 

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Преходните разпоредби на СС 16 - дълготрайни материални активи и СС 38 - нематериални активи  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 4, с. 27-29


Сист. No: 34999

 

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Счетоводно отчитане на паричните средства на предприятието  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 5, с. 26-29


Сист. No: 35448

 

Сп  Б  90


Татаров, К. Ю.   Расходы на содержание технического заказчика  / К. Ю. Татаров . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 7, с. 45-50


Сист. No: 35528

 

Сп  Б  90


Третьякова, Е. Ю.   Учет расходов на новые проекты компании  / Е. Ю. Третьякова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 9, с. 14-17


Сист. No: 35576

Управленско счетоводство
 

Сп  Б  925  с


Андреев, Иван .   Счетоводството в бюджетното предприятие - инструментариум за управление на дейността му  / Иван Андреев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 14-17


Сист. No: 35096

Банково счетоводство
 

Сп  А  562


Баташки, Георги и др.   Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика  : Проблеми на българската икономика и на отделни нейни сектори  / Георги Баташки, Николай Иванов . // Алманах научни изследвания  (Свищов), 2008, с. 125-160


Сист. No: 35777

Финансово счетоводство
 

Сп  А  562


Кънева, Тотка .   Финансиране на предприятията от здравеопазването в усровията на интеграционни процеси  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Тотка Кънева . // Алманах научни изследвания (Юбелеен алманах)  (Свищов), 2008, с. 389-410


Сист. No: 35570

 

Сп  Б    445


Атанасов, Атанас .   Счетоводни аспекти на доверителното управление на ценни книжа и финансови инструменти  / Атанас Атанасов . // Бизнес управление  (Свищов), XVIII, 2008, N 1, с. 40-59


Сист. No: 35426

 

Сп  Б  90


Курбангалеева, О. А.   Налог на добавленную стоимость по договорам в иностранной валюте  / О. А. Курбангалеева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 9, с. 18-24


Сист. No: 35584

 

Сп  Б  925  с


Трифонова, Силвия .   Бюджетиране на краткотрайни активи за целите на финансово-кредитната политика  / Силвия Трифонова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 8, с. 3-9


Сист. No: 35089

Бюджетно счетоводство
 

Сп  Б    445


Андреев, Иван .   Счетоводен анализ на приходите и разходите в бюджетните предприятия от сферата на висшето образование  / Иван Андреев . // Бизнес управление, XVIII, 2008, N 1, с. 78-92


Сист. No: 35438

 

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Отчитане на съхранението и потреблението на материалните запаси в бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 5, с. 34-37


Сист. No: 35449

Счетоводство на предприятието
 

Сп  Г  62  св


Иванова, Галя и др.   Проблеми при счетоводното отчитане на брака в производството  / Галя Иванова, Станислава Панчева . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), СХ, 2008, с. 113-149


Сист. No: 35649

Годишно счетоводно отчитане
 

Сп  И  31


Златков, Иван .   Относно информацията, която следва да се съдържа в годишните финансови отчети  / Иван Златков . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 2, с. 15-23


Сист. No: 34998

Счетоводен анализ
 

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 19-21


Сист. No: 35314

 

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 17-20


Сист. No: 35503

Международни счетоводни стандарти
 

Сп  С  953  по


Брезоева, Бойка .   Meждународни стандарти за финансови отчети 2008  / Бойка Брезоева . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 3-4, с. 44-54


Сист. No: 35119

Одиторски контрол
 

Сп  И  31


Божков, Васил .   Проверка на отчитането и представянето на собствения капитал  / Васил Божков . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 3, с. 6-26


Сист. No: 35839

 

Сп  В  986


Великова, Елена .   Използването на извадки  / Елена Великова . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 2, с. 36-39


Сист. No: 35170

 

Сп  С  953  п


Велински, Иван .   Справката - широко използвано доказателство за подкрепа на констатациите при финансовата инспекция  / Иван Велински . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 6, с. 13-14  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 35609

 

Сп  В  986


Иванов, Георги .   Магистърската степен по вътрешен одит - полезност и възможности  : [Интервю]  / Георги Иванов . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 2, с. 10-13


Сист. No: 35165

 

Сп  Ф  703


Колева, Христина .   Насоки за планиране и одит на разходите по проекти, финансирани от ЕС  / Христина Колева . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 5, с. 7-8


Сист. No: 35806

 

Сп  П  89  тп


Кришталева, Таисия .   Методология налового аудита и управление качеством услуг  / Таисия Кришталева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 72-79


Сист. No: 35286

 

Сп  И  31


   Примерен тест по независим финансов одит  : Отговори на теста по независим финансов одит . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N Извънреден брой, с. 17-37; 52


Сист. No: 35014

 

Сп  И  31


   Примерни казуси по независим финансов одит  : Решения на казусите по независим финансов одит . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N Извънреден брой, с. 8-16; 38-52


Сист. No: 35012

 

Сп  Ф  53  кс


Пронская, Н. С.   Предпосылки для эффективной аудиторской проверки банковских операций  / Н. С. Пронская . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 20, с. 46-50


Сист. No: 35832

 

Сп  С  953  по


Свраков, Антон .   Видимата страна на одиторската работа  : Коментар на Международен одиторски стандарт 710 Сравнителни данни  / Антон Свраков . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 4, с. 14-15


Сист. No: 35118

 

Сп  В  986


Спасов, Людмил .   Специфични въпроси при одита на средства от структурните фондове и кохезионния фонд  / Людмил Спасов . // Вътрешен одитор  (Москва), V, 2008, N 2, с. 28-34


Сист. No: 35168

 

Сп  В  986


   The IIA аботи активно с множество университети по цял свят . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 5, с. 6-9


Сист. No: 35157

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

 

Сп  Г  62  вх


Бинева, В.   Опит за систематизиране на организационно-управленските структури в индустриалните предприятия  / В. Бинева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 118-122


Сист. No: 35743

 

Сп  П  89  тп


Броило, Елена .   Система оценки рисков инвестиционно-инновационной деятельности организаций  / Елена Броило . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 61-71


Сист. No: 35285

 

Сп  Г  62  вх


Димитров, Ив. и др.   Влияние на избора на доставчик върху процесите в организацията  / Ив. Димитров, В. Бинева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 113-117


Сист. No: 35742

 

Сп  В  52  лэ


Ерасова, Е. А.   Експортные возможности оборонно-промышленного комплекса современной России  / Е. А. Ерасова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 65-72  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35035

 

Сп  П  89  тп


Фролов, Даниил и др.   Рефункционализация как механизм изменения институциональной структуры фирмы  / Даниил Фролов, Владимир Черных . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 21-26


Сист. No: 35663

 

Сп  В  52  лэ


Яковлева, Е. Б. и др.   Трансформация оборонно-промышленного комплекса в условиях структурной перестройки экономики  / Е. Б. Яковлева, С. Н. Черных . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 2008, N 1, с. 73-78  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 35040

 

Сп  Ч  I  69  sb


Cooper, Sarah, Y. et al.   The Impact of "Incubator" Organizations on Opportunity Recognition and Technology Innovation in Newq Entrepreneurial High-technology Ventures  / Sarah Cooper, John S. Park . // International Small Business Journal  (New York), 26, 2008, N 1, с. 27-56


   Прев.загл.: Влияние на "инкубаторните" организации върху възможността за познаване и технологични иновации в новите , предприемачески високотехнологични рискови дейности


Сист. No: 35203

 

Сп  Ч  I  69  sb


   Entrepreneurship, Emerging Technologies, Emerging Market . // International Small Business Journal  (New York), 2008, N 1, с. 101-116


   Прев.загл.: Предприемачество, новозараждащи се шехнологии, нови пазари


Сист. No: 35206

 

Сп  Ч  I  69  sb


Groen, Aard J. et al.   Managing Tensions in a High-tech Start-up  / Aard J. Groen, Ingrid A. M. Wakkee, Petra . C. de Weerd-Nederhof . // International Small Business Journal  (New York), 2008, N 1, с. 57-81


   Прев.загл.: Управление на напрежението при високотехнологичните стартове


Сист. No: 35205

 

Сп  Ч  J  80  B


Morrison, Nan J. et al.   Mergers Deal Breakers: When Operational Due Diligence Exposes Risk  / Nan J. Morrison, Guy Kinley, Kristin L. Ficery . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 3


   Прев.загл.: Сливане и поглъщане на предприятия: дю дилилиджънс води до риск


Сист. No: 35244

 

Сп  Ч  J  80  f


Rhodes-Kroph, Matthew et al.   The Market for Mergers and the Boundaries of the Firm  / Matthew Rhodes-Kroph, David T. Robinson . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 3, с. 1169-1211


   Прев.загл.: Пазар на сливанията и граници на предприятието


Сист. No: 35599

 

Сп  Ч  J  80  f


Santalo, Juan et al.   Competition from Specialized Firms and the Diversification-Performance Linkage  / Juan Santalo, Manuel Becerra . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2008, N 2, с. 851-883


   Прев.загл.: Конкуренция от специализираните фирми и свързаните с диверсификационно изпълнение


Сист. No: 35562

 

Сп  Ч  J  80  B


Schiele, Holger .   Location, Location: the Geography of Industry Clusters  / Holger Schiele . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 3, с. 29-36


   Прев.загл.: Локализиране: география на индустриалните клъстери


Сист. No: 35246

Управление на кадрите. Управление на персонала
 

Сп  Г  621  УНСС


Илиев, Йосиф .   Управление на човешките ресурси - необходимият преход от науката към практиката на българскитеу фирми  / Йосиф Илиев . // ГОДИШНИК на УНСС  (София), 2006, с. 143-166


Сист. No: 35644

 

Сп  Н  32


Колева, Велина .   Ролята на ключовите специалисти в ИКТ фирмите и икономиката на знанието  / Велина Колева . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 18-22


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35782

 

Сп  Н  32


Младенов, Юлиян и др.   Коучинг - съвременна форма за управление на човешките ресурси  / Юлиян Младенов, Венелин Терзиев . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2007, с. 127-130


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,9-10 ноември 2007


Сист. No: 35802

 

Сп  У  732  п


Бутцева, Г. И. и др.   Влияние кадровоых решений на еэффективность управления предприятиями  / Г. И. Бутцева, В. Г. Горшков . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 10, с. 42-44


Сист. No: 35572

 

Сп  У  732  п


Вандакурова, Е.   Переговоры. никаких игр. Просто работа  / Е. Вандакурова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 69-74


Сист. No: 35074

 

Сп  Г  62  вх


Георгиев, В.   Рекламното съобщение - обявата първи филтър на процеса по набиране и подбор на чавешки ресурси  / В. Георгиев . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), XXXV, 2006, N 1, с. 172-177


Сист. No: 35753

 

Сп  У  732  п


Говядкин, Игорь Евгеньевич .   Как выбрать HRM-систему  / Игорь Евгеньевич Говядкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 75-77


Сист. No: 35075

 

Сп  П  89  тп


Дрогобыцкий, Андрей .   Теоретико-методологические основы кадровой работы в крупной компании  / Андрей Дрогобыцкий . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 5, с. 98-105


Сист. No: 35706

 

Сп  У  732  п


Клочков, А.   отивация персонала на стратегию компании  / А. Клочков . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 9, с. 32-35


Сист. No: 35256

 

Сп  У  732  п


Колбасов, И. В.   Диагтостический метод аудита в сфере управления человеческим ресурсами как средство повышения эффективности организации  / И. В. Колбасов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 10, с. 55-56


Сист. No: 35577

 

Сп  У  732  п


Коркина, Т. и др.   Японская система управления персоналом  / Т. Коркина, И. Боковикова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 26-29


Сист. No: 35057

 

Сп  У  732  п


Кульков, В.   Некоторые проблемы мотивации персонала региональных коммерческих банков и пути решения  / В. Кульков . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 49-50


Сист. No: 35106

 

Сп  У  732  п


Майорова, Е.   Оценить сотрудника сейчас или никогда  / Е. Майорова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 10, с. 65-71


Сист. No: 35578

 

Сп  У  732  п


Мансуров, Р.   Оценка экономической эффективности аутстафинга  / Р. Мансуров . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 58-60


Сист. No: 35108

 

Сп  У  732  п


Михайлова, О.   Самооценка и финансовая оценка профессиональной деятельности  / О. Михайлова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 30-32


Сист. No: 35059

 

Сп  У  732  п


Овчинникова, Н. Н.   Инвестиции в обучение персонала как нематериальный актив организаций  / Н. Н. Овчинникова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 42-45


Сист. No: 35266

 

Сп  П  89  тп


Орлова, Тамара .   Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, виды  / Тамара Орлова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 4, с. 109-119


Сист. No: 35336

 

Сп  У  732  п


Поляков, Валерий .   Исскуство находить лучших  / Валерий Поляков . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 22-25


Сист. No: 35264

 

Сп  У  732  п


Прошкин, Б. Г.   О двух формах организации стимулирования  / Б. Г. Прошкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 41-45


Сист. No: 35071

 

Сп  У  732  п


Реймаров, Г. А. и др.   Комплексная оценка персонала  / Г. А. Реймаров, В. В. Йонов, Н. П. Соловьев . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 42-48


Сист. No: 35104

 

Сп  У  732  п


Сардарян, А. и др.   Мотивационная функция социального пакета: чем заинтересовать работника ХХІ века?  / А. Сардарян, Т. Комарова, В. Хожемпо . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 57-61


Сист. No: 35276

 

Сп  У  732  п


Снежко, С. В.   Историческая трансформация вертикальных неформальных отношений как фактора влияния на лояльность персонала  / С. В. Снежко . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 46-49


Сист. No: 35267

 

Сп  У  732  п


Сурков, С. и др.   Зарплата как средство самоутверждения работников: действия менеджеров  / С. Сурков, Е. Трофимова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 23-27


Сист. No: 35081

 

Сп  У  732  п


Сытник, Н.   Мотивационны подход к оценке карьеры  / Н. Сытник . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 6, с. 33-37


Сист. No: 35069

 

Сп  У  732  п


Точеная, Т. И.   Менеджмент знаний в технологии формирования человеческого потенциала  / Т. И. Точеная . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 55-56


Сист. No: 35274

 

Сп  У  732  п


Усович, К.   Зря-плата, HR-нвестиция или бег с волками  / К. Усович . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 7, с. 16-19


Сист. No: 35078

 

Сп  Ч  895


Христова, Иванка .   Да променим моделите за управление  / Иванка Христова . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 5, с. 5-10


Сист. No: 35534

 

Сп  У  732  п


Шамарова, Г. М.   Проблемы управления человеческим потенциалом  / Г. М. Шамарова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 8, с. 50-54


Сист. No: 35273

 

Сп  Ч  M  75


   Outsourcing to an Unknown Workforce: Exploring Opensourcing as a Global Sourcing Strategy . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 2, с. 385-409


   Прев.загл.: Аутсорсинг към непозната работна сила: изследване на глобалната стратегия за ресурсите


Сист. No: 35719

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила
 

Сп  У  732  п


Козлов, А. И.   Человеческий капитал в системе экономических категорий труда  / А. И. Козлов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 9, с. 49-52


Сист. No: 35261

Качество. Контрол на качеството. Квалитология
 

Сп  Х  742


Радева, Нина .   Качество и безопасност на храните и стоките  / Нина Радева . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 5, с.12-15


Сист. No: 35805

Анализ на промишленото производство
 

Сп  С  953


Митов, Кирил и др.   Организационни и информационни аспекти на бизнесанализа  / Кирил Митов, Росица Колева, Людмила Дончева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 5, с. 22-24


Сист. No: 35318

 

Сп  С  953


Митов, Кирил и др.   Организационни и информационни аспекти на бизнесанализа  / Кирил Митов, Росица Колева, Людмила Дончева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 6, с. 21-22


Сист. No: 35507

Реклама

 

Сп  М  486


Хлебаров, Антоан .   За цената на един контакт - 2  / Антоан Хлебаров . // Мениджър  (София), 2008, N 5, с. 128, 130, 132


Сист. No: 35026

Хранително-вкусова промишленост

 

Сп  И  50


   Възможности и перспективи за развитие на хранителната индустрия след присъединяването на България към ЕС . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 3, с. 26-34


Сист. No: 35399

 

Сп  Х  74  п


Динков, Кольо Т. и др.   Методи и уреди за проследяване на сирищна коагулация на млякото  / Кольо Т. Динков, Мария Ат. Душкова . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 4, с. 50-54


Сист. No: 35023

 

Сп  Х  74  п


   За биологичните храни и сертифицирането им . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 5, с. 9-14


Сист. No: 35713

 

Сп  И  50


Ковачева, Цветана .   Европейската политика за безопасност на храните и организация на контрола у нас  / Цветана Ковачева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 2, с. 16-26


Сист. No: 35278

 

Сп  Х  74  п


Петрова, Симеонка Александрова .   Полезният модел - служебен модел, право на заявление и регистрация в патентното ведомство  / Симеонка Александрова Петрова . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 4, с.40-44


Сист. No: 35024

Информационни технологии

 

Сп  А  562


Краев, Любен .   Автоматизарана обработка на бизнес информацията и европейската перспектива на българската икономика  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Любен Краев . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 276-304


Сист. No: 35643

 

Сп  C  58


Бойчев, Делян .   Наблюдение и контрол на информационната сигурност  / Делян Бойчев . // CIO  (София), 2008, N 6, с. 48-50, юни 2008


Сист. No: 35632

 

Сп  Ф  53  кс


Васин, Л. А. и др.   Финансовые аспекты использования информационных моделей изделий для маркетинговых целей  / Л. А. Васин, О. В. Ивакина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 12, с. 41-43


Сист. No: 35060

 

Сп  C  58


   ГИС технологиите - от интеграция на пространствени и описателни данни към управление на активите . // CIO  (София), 2008, N 5, с. 44-46, май 2008


Сист. No: 35330

 

Сп  У  732  р


Золотарев, Вячеслав Владимирович и др.   Управление информационными рисками несоответствия требованиям нормативных документов в области защищенного электронного документооборота  / Вячеслав Владимирович Золотарев, Константин Петрович Ткаченко, Елена Андреевна Ширкова . // Управление риском  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 47-53


Сист. No: 35465

 

Сп  C  58


Кръстева, Надя .   ИТ бюджетите в ютилити сектора продължават да нарастват  / Надя Кръстева . // CIO  (София), 2008, N 5, с. 4, 6, май 2008


Сист. No: 35325

 

Сп  Ю  371


Моралийска, Моника .   Още три ползи от развитието на технологиите ( Европейската комисия прие документа " i2010: Европейско информационно общество 2010 ")  / Моника Моралийска . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 4, с. 52-53


Сист. No: 35109

 

Сп  Ф  53  кс


Пак, О. А.   Информационные структуры государства благосъстояния  / О. А. Пак . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 16, с. 56-60


Сист. No: 35563

 

Сп  C  58


Трайков, Кирил .   Парадокс на сигурността или проблемите при защитата на информацията във финансовите институции  / Кирил Трайков . // CIO  (София), 2008, N 6, с. 8, 10, 12, 14, юни 2008


Сист. No: 35624

 

Сп  C  58


Чолаков, Петър и др.   Информационната сигурност в промишлено предприятие - лукс или необходимост  / Петър Чолаков, Иван Лазаров . // CIO  (София), 2008, N 6, с. 28, 30-32, юни 2008


Сист. No: 35628

 

Сп  C  58


Ширлетов, Александър .   Cash Value Added - ефективен подход за измерване на финансовите резултати  / Александър Ширлетов . // CIO  (София), 2008, N 5, с. 69-70, май 2008


Сист. No: 35333

 

Сп  Ч  R  62


Bortlett, David et al.   Managing the Data Loss Crisis  / David Bortlett, larry Smith . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 6, с. 34-37


   Прев.загл.: Управление на кризата при загубата на данни


Сист. No: 35586

 

Сп  Ч  M  75


Gefen, David et al.   Is thhe World Really Flat? A Look at Offshoring at an Online Programming Marketplace  / David Gefen, Erran Carmel . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 2, с. 367-384


   Прев.загл.: Наистина ли светът е плэсък? Офшоринг и програмиране


Сист. No: 35715

 

Сп  Ч  M  75


King, William R. et al.   Information Systems Offshoring: Research Status and Issues  / William R. King, Gholamreza Torkzadeh . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 2, с. 205-225


   Прев.загл.: Офшоринг на информационните системи: изследователски проучвания


Сист. No: 35714

Информационни мрежи. Информационни системи

 

Сп  А  562


Краева, Виолета .   Електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в туризма  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Виолета Краева . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 368-395


Сист. No: 35657

 

Сп  А  582


Казанджиева, Катя .   Интегрираните системи за управление в помощ на финансовия контрол в предприятията  / Катя Казанджиева . // Икономически алтернативи  (София), 2007, N 5, с. 77-86


Сист. No: 35251

 

Сп  З  504


Петрова, Н. и др.   Медицинска информационна система "MEDI"  / Н. Петрова, Ц. Митева . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 3, с. 48-52


Сист. No: 35497

Електронен бизнес. Електронна търговия

 

Сп  А  562


Горанова, Пенка .   Икономически аспекти на бизнес отношенията (В2В) в дигиталните пазари  : Българската икономика в европейската перспектива - реалност и предизвикателства  / Пенка Горанова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 396-416


Сист. No: 35660

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм
 

Сп  Н  32


Иванова, Наталия .   Регионалната политика на ЕС в сферата на туризма и мястото на България в нея  / Наталия Иванова . // НАУЧНИ трудове на Русенски унивирситет "Ангел Кънчев"  (Русе), 2006, с. 200-204


   Научна конференция: Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените-Русе,10-11 ноември 2006


Сист. No: 35769

 

41408


Иванова, Петя .   Ролята на екскурзовода за качеството на туристическото обслужване  : Юбилейна конференция с международно участие  / Петя Иванова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 379-385


Сист. No: 35416

 

41408


Мидова, Петранка .   Ролята на връзките с обществеността в туризма  : Юбилейна конференция с международно участие  / Петранка Мидова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 342-346


Сист. No: 35394

 

41408


Петрова, Симеонка .   Европейски предизвикателства пред туристическото развитие на България  : Юбилейна конференция с международно участие  / Симеонка Петрова . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 330-335


Сист. No: 35393

 

41408


Тончев, Цветан .   Иновационно предприемачество в туризма  : Юбилейна конференция с международно участие  / Цветан Тончев . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 307-315


Сист. No: 35392

 

41408


Тончева, Тодорка Христова .   Селският и екологичен туризъм в Европа  : Юбилейна конференция с международно участие  / Тодорка Христова Тончева . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 366-372


Сист. No: 35406

 

Сп  В  52  мэ


Александрова, А. Ю.   Кластеры в мировой индустрии туризма  / А. Ю. Александрова . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 5, с. 43-62  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 35080

 

Сп  Н  25  а


Варгас-Санчес, Алфонсо и др.   Развитие на туризма и местните интереси на резидентите (изследване в региона на испанския град Уелва). Част втора  / Алфонсо Варгас-Санчес, Нурия Порас-Буено, Мария де лос Анжелис Плаза-Мейя . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 102-122


Сист. No: 35243

 

Сп  Г  62  св


Иванова, Петя .   Търговски проявления на безопосността в туризма  / Петя Иванова . // Годишник на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  (Свищов), СХ, 2008, с. 71-111


Сист. No: 35646

 

Сп  Н  25  а


Христов, Илия Ставрев .   Имидж на туристическата дестинация - същност и инструменти за неговата креация  / Илия Ставрев Христов . // Народностопански архив  (Свищов), LXI, 2008, N 3, с. 89-101


Сист. No: 35241

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА
 

41408


Герганов, Георги .   Петдесет години факултет "Производствен и търговски бизнес" (ПТБ)  : Юбилейна конференция с международно участие  / Георги Герганов . // Трансформиране и преструктуриране на отраслите при присъединяване към Европейския съюз  (Свищов), 2006, с. 5-11


Сист. No: 35326

 

Сп  С  73  с


Петров, Величко .   Професор Стефан Станев на 90 години  / Величко Петров . // Статистика  (София), 2008, N 3, с. 3-11


Сист. No: 35439

История на България
 

Сп  Н  326  ту


Саздов, Димитър .   Социалната политика в законодателството на Стефан Стамболовото правителство (1887-1894)  / Димитър Саздов . // Научни трудове на УНСС  (София), Т.1, 2007, с. 35-90


Сист. No: 35452


 Индекс по АВТОРИ

Абрашева, Марчела 416 
Адамов, Величко 95 
Адамчук, Наталья Георгиевна 478 
Акулиничев, Д. А. 407 
Александров, Крум 78 
Александрова, А. Ю. 832 
Александрова, Маргарита Русева 205 
Александрова, Матилда 642 
Алещенко, Виталий 319 
Алибеков, Ш. И. 448 
Алифанова, Е. Н. 96 
Анастасов, Ангел 441 
Анастасова, Минка 598 
Ангелов, Ангел 537 
Ангелов, Иван 305 306 
Ангелова, Красимира И. 16 
Ангелова, Марияна 368 
Ангелова, Поля 565 
Ангелова, Силвестра 538 652 
Андреев, Иван 731 737 
Андреев, Н. 432 
Андреева, Мария 610 
Антонов, Виктор 631 
Антонова, О. А. 10 
Апокин, А. 417 
Асенова, Мариана 273 
Аспарухова, Илка 351 
Атанасов, Атанас 682 734 
Атанасов, Николай 271 
Атанасова, Мария 597 
Атанасова, Румяна 376 
Атева, Лидия 683 
Байчева, Тони 471 
Бакалова, Виолета 307 
Бакърджиева, Милка 611 641 
Баласопулов, Стилиян 79 
Банчев, Петър 373 
Баринов, А. Э. 97 98 
Барышев, С. Б. 658 
Барьшев, Алексей Вячеславович 479 
Батадеев, Виктор Александрович 480 
Баташки, Георги 732 
Башев, Храбрин 599 
Бекетов, Н. В. 99 100 101 102 320 342 
Белая, О. В. 97 98 
Белев, Димитър 80 
Белова, Т. 75 
Белолипецкий, В. Г. 52 
Беляевя, М. 65 615 
Бердяев, Николай 5 
Бескровная, В. А. 103 
Бесфамильная, Л. В. 481 
Билев, Билю Миланов 92 
Бинева, В. 399 400 756 758 
Блажева, Виолета 566 567 
Блазеевски, С. 82 284 
Бобева, Даниела 166 
Боброва, Е. А. 243 
Бодриков, М. 53 
Боевски, Иван 81 
Божинов, Божидар 459 
Божинова, Марияна 374 
Божков, Васил 672 673 674 675 676 677 744 
Бозвелиев, Тодор 429 
Бойко, И. П. 534 
Бойчев, Делян 809 
Боковикова, И. 779 
Бонев, Живко 159 684 
Бонева, Иванка 472 473 474 664 
Борисов, Борис 6 
Борисов, Борислав 264 
Борисова, Лалка 370 
Бочкарев, Евгений Николаевич 482 
Боюклиев, Огнян 587 
Братанов, Начко 525 
Брезоева, Бойка 274 685 686 687 743 
Броило, Елена 757 
Бронштейн, Ефим Михайлович 265 
Бугаева, Светлана Юрьевна 483 
Булатов, А. А. 321 
Бурлакова, О. В. 688 
Бутцева, Г. И. 772 
Българенска, Султана 689 
Бык, Феликс Леонидович 665 
Вандакурова, Е. 773 
Варамезов, Любчо 280 
Варгас-Санчес, Алфонсо 833 
Вардересян, Л. В. 136 
Василев, Васил 398 
Василев, Йордан 275 
Василева, Елка 540 
Васин, Л. А. 810 
Вашилевски, Адам 581 
Велев, Милен 66 67 
Великов, Никола 535 
Великова, Елена 745 
Велинова, Надя 167 
Велински, Иван 746 
Величкова, Д. 380 386 
Венелинова, Наталия 671 
Веретенникова, О. Б. 104 
Веселовский, В. В. 153 
Вжохалска, Агнешка 584 
Винслав, Ю. 322 
Владимиров, Мирослав 91 
Владова, Катя 363 
Власов, В. 418 
Воликовская, И. В. 104 
Волкова, О. Н. 105 
Ворошилова, И. В. 106 
Вълканов, Николай 260 
Вълков, Александър 550 
Вълчев, Георги 544 
Върбанов, Иван 43 
Вътев, Жельо 256 
Гагов, Стефан 557 
Гайдарова, Люба 465 
Гамзаева, Ф. Ю. 135 
Ганева, Ваня 17 34 36 
Ганчев, Александър 107 
Гаргов, В. 50 
Генчев, Славимир 475 
Георгиев, Атанас 558 
Георгиев, В. 774 
Георгиев, Вихър 559 
Георгиев, Никола 18 
Георгиева, Весела 13 30 
Георгиева, Даниела 690 
Георгиева, Соня 659 660 
Георгиева, Теодора 264 
Герасименко, В. В. 323 
Геращенко, И. П. 108 
Герганов, Георги 836 
Гешева, Надежда 19 
Говядкин, Игорь Евгеньевич 775 
Гозес, Хаим 168 257 434 435 436 437 
Голубев, Сергей Дмитриевич 484 507 
Гончаров, А. И. 111 
Гончаров, Олег Георгиевич 485 
Горанова, Боряна 551 
Горанова, Пенка 373 387 825 
Горбунова, Е. 20 
Гордеева, Е. С. 574 
Горловская, И. Г. 109 
Горчева, Таня 359 360 
Горшков, В. Г. 772 
Гочев, Гочо Пеев 21 
Градев, Николай 691 
Градинаров, Борислав 160 
Григоров, Иван 600 
Григоров, Кирил 110 
Григорова, Веселина 266 
Гринкевич, В. В. 486 
Грозева, Димитрина 568 
Гуриев, С. 283 
Гълъбов, Марин 89 169 692 693 
Дадашев, А. З. 221 
Данков, Евлоги 7 
Данкова, Петя 643 
Дежкина, Ирина 661 
Делчева, Евгения 552 
Дементьев, В. 324 
Демин, Д. 632 
Денисова, А. С. 320 342 
Деревянко, М. С. 111 
Дзарасов, С. 54 
Диденко, В. Ю. 487 
Димитров, Д. 547 
Димитров, Ив. 399 400 758 
Димитров, Марин 694 
Димитрова, Ани 463 
Димитрова, Мина 213 695 
Димова, Ирена 554 
Динков, Кольо Т. 804 
Динкова, Венка 373 
Дойчинова, Ангелина 259 
Дойчинова, Юлия 76 582 
Долапчиев, Янко 409 
Донкова, Веселка 202 
Дончева, Людмила 800 801 
Дончева, Людмила Маринова 92 
Дорждеев, А. В. 112 
Дороу, В. 82 284 
Дочев, Иван 696 
Дочев, Христо 456 
Драганов, Христо 476 
Дрогобыцкий, Андрей 776 
Дроздов, О. И. 170 
Дубинянская, Е. Н. 697 
Дудник, С. И. 55 
Дунаев, Э. П. 325 
Дурина, Даниела 698 
Душкова, Мария Ат. 804 
Дынкин, Александр 285 
Дюжиков, Е. Ф. 488 
Дякова, М. 470 549 
Евлогиев, Емил 699 700 
Емельянова, Н. Н. 308 
Енчева, Миросвета 442 
Ерасова, Е. А. 759 
Ефимова, С. Б. 203 
Живков, Николай Ц. 14 
Жотева, Мая 222 244 
Забунов, Георги 83 
Завьялов, Д. Ю. 113 171 
Заимова, Дарина 583 
Замалеев, А. Ф. 8 
Зафирова, Цвета 469 653 
Захариева, Галина 414 539 
Зволински, Лукаш 584 
Златков, Иван 161 207 701 702 703 740 
Зозулев, А. 326 
Золин, Игорь 31 
Золотарев, Вячеслав Владимирович 812 
Золотарев, С. Н. 172 
Ивакина, О. В. 810 
Иванов, Божидар 587 601 
Иванов, Георги 747 
Иванов, Костадин 223 245 
Иванов, Любен 30 
Иванов, Николай 732 
Иванов, Сергей Сергеевич 507 
Иванов, Ю. 286 
Иванова, В. Г. 658 
Иванова, Галя 739 
Иванова, Даниела 540 
Иванова, Мария 162 
Иванова, Наталия 826 
Иванова, Петя 361 375 827 834 
Иванова, Радка 654 
Ивановская, А. В. 708 
Иванченко, И. С. 114 
Игнатова, Николинка 84 
Игольников, Г. 277 
Илиев, Драгомир 414 
Илиев, Илия 585 
Илиев, Йосиф 769 
Илиева, К. 287 
Илиева, Любка 361 
Илийчовски, Светослав 369 
Исаев, Дмитрий 616 
Йегер, Алберт 314 
Йовкова, Йорданка 85 
Йовчевска, Пламена 601 
Йонов, В. В. 788 
Йорданов, Йордан 586 
Йорданов, Красимир 269 
Йотов, Емил 544 
Йотов, Стефан 365 
Казаков, Емил 410 
Казанджиева, Катя 823 
Калинов, Калин 30 
Калмыков, Л. Б. 268 
Калоянов, Тодор 23 
Каменов, Камен 343 602 
Канарян, Нигохос 269 
Караахмед, Бахтияр 553 
Караваев, Э. Ф. 11 
Караваева, И. В. 224 
Караславова, Е. 549 
Карзаева, Н. Н. 704 
Карова, Златина 670 
Карпова, Е. А. 44 115 116 
Катранджиев, Христо 397 
Кислов, Д. В. 705 
Китушин, Викентий Георгиевич 665 
Клинов, В. 419 
Клочай, Виктор Владимирович 666 
Клочков, А. 777 
Ковалски, Анджей 593 
Ковачев, Асен 276 
Ковачева, Цветана 806 
Ковачка, Галина 706 
Коджабашев, Михаил 458 
Козлов, А. И. 798 
Козлов, В. 644 645 
Колбасов, И. В. 778 
Колев, Николай 449 612 655 
Колева, Велина 770 
Колева, Мариета 362 
Колева, Рая 443 450 
Колева, Росица 174 345 800 801 
Колева, Росица Христова 92 
Колева, Христина 748 
Комарова, Т. 789 
Компаниец, Ольга 388 
Кондарев, Ивайло 455 
Конышев, В. 39 
Копченко, Ю. Е. 117 
Копытин, В. Ю. 118 119 
Кореневсий, Александр Евгеньевич 478 
Коркина, Т. 779 
Корнилов, Д. А. 335 
Король, Е. А. 204 
Костин, Александр Викторович 489 
Костов, Калин 456 
Костов, Стоян 24 
Костова, Надя 216 707 
Котлобовский, И. Б. 490 
Котляров, М. А. 175 
Котова, Ю. 617 
Краев, Любен 808 
Краева, Виолета 359 822 
Красавин, А. В. 120 
Кричевский, Михаил Лейзерович 176 
Кришталева, Таисия 749 
Кропивенко, В. В. 121 
Крумова, Милена 618 
Кръстанов, Светлин 246 
Кръстев, Людмил 656 
Кръстева, Надя 813 
Кръстева, Таня 270 
Кръстевич, Тодор 383 528 
Кръшков, Д. 470 
Крылова, Ю. В. 3 56 
Кужахметова, Г. 277 
Кузманова, Марияна 604 
Кузманова, Яна 438 
Кузнецов, В. М. 122 
Кузнецов, Л. А. 123 
Кузнецов, Юрий 528 
Кузнецова, С. 277 
Кузнецова, Светлана 619 
Кукушкина, А. С. 251 
Куликова, Л. И. 708 
Кулов, А. Р. 352 
Кулчев, Красимир Георгиев 92 
Кульков, В. 780 
Кунгуров, Ю. А. 146 
Купавых, А. А. 353 
Курбангалеева, О. А. 709 735 
Кутев, Веселин 575 
Кутуков, Валерий Борисович 491 
Кушелиева, Златка 541 
Кънев, Петър Петров 303 
Кънева, Тотка 733 
Кънчев, Йордан 278 
Кършакова, Рада 671 
Кыштымова, Е. А. 710 
Лазаров, Иван 817 
Лапин, Николай 4 
Латов, Ю. 45 
Латова, Н. 45 
Левыкин, В. Д. 272 
Лещенко, Е. Е. 124 
Линкова, Маруся 569 
Лиханова, З. К. 327 
Лобанов, А. В. 253 
Логинов, Е. Л. 328 
Лукманова, Алина Рамилевна 265 
Лулански, Пано 46 
Лулански, Пано Даков 529 
Лъчов, Георги 206 
Лъчов, Георги Костов 594 
Лытнева, Н. А. 710 
Любенов, Здравко 415 
Любенов, Любомир Д. 348 384 
Любенова, Анелия 530 
Лякин, А. Н. 633 
Магомедов, Г. И. 125 
Маджаров, Стоян 613 614 
Маджарова, Мария 366 
Маджарова, Светла 543 
Майорова, Е. 781 
Македонска, Виолета 307 
Малинов, А. В. 9 
Манолов, Бисер 26 
Манолова, Зорница 564 
Мансуров, Р. 782 
Маринов, Велко 281 
Маринов, Георги 428 
Маринов, Калин 313 
Маринов, Марин 459 
Маринова, Ани 402 
Маринова, Наталия 359 
Марков, Огнян 638 
Маркова, Анелия 439 
Маркова, Вера 619 
Мартыненко, П. Г. 144 
Марчевски, Иван 385 
Матова-Головина, Анастасия 711 738 
Матюшин, Кирилл Русланович 492 
Мейснер, Андрей Владимирович 665 
Мельников, Александр Викторович 667 
Менчева, Лиляна 375 
Менькова, Н. М. 126 
Мидова, Петранка 361 828 
Микрюкова, Д. А. 57 
Минасян, Гарабед 316 
Минков, Венцислав 361 395 
Минкова, Даниела 127 
Минчев, Веселин 33 
Минчев, Георги 58 
Минчев, Дянко 531 532 
Минченко, А. 704 
Мирчева, Лили 409 592 
Митев, Иван Хр. 538 652 
Митев, Неделчо 341 
Митева, Албена 595 
Митева, Ц. 824 
Митов, Кирил 800 801 
Митов, Кирил Пенев 92 
Михайлов, Емил 459 
Михайлов, Михаил Илиев 92 
Михайлова, О. 783 
Михалев, Иван 255 
Михалева, Ю. В. 134 
Михова, Тони 430 
Младенов, Юлиян 771 
Младенова, Зоя 27 
Моралийска, Моника 814 
Морозко, Н. И. 128 
Мочурова, Милкана 542 
Мтеева, Венета Христова 303 
Мякинченко, О. В. 620 
Набиуллина, Э. 329 
Назаров, А. С. 129 
Назаров, В. А. 130 
Найденов, Георги 367 
Найденов, Найден 543 570 
Найденов, Николай 571 
Найденова, Светлана 712 713 
Начева, Красимира 403 
Начева, Райна 678 679 714 715 
Невский, С. И. 338 
Недялков, Антон 657 
Некрасова, Ю. 68 
Неновски, Николай 165 
Нестерова, Ю. 326 
Несторов, Людмил 315 
Никитин, С. 261 
Никитина, Наталья 131 
Никишов, Викотр Николаевич 482 
Николов, Емил 280 603 
Николов, Илия 225 226 227 247 
Николова, Надежда 132 
Николова, Христина 133 357 
Никулина, Надежда Николаевна 493 494 
Нинов, Димитър 248 
Новаков, Борислав 269 
Новоселова, Л. 288 420 
Носов, Александър Николаевич 495 
Овчинникова, Н. Н. 784 
Овчинникова, О. П. 134 
Окунев, В. И. 267 
Ольсевич, Ю. Я. 47 
Орехова, Татьяна 344 
Орешкова, Христина 716 
Орлова, Тамара 785 
Павлов, Даниел 533 
Павлова, Д. 404 405 
Пак, О. А. 815 
Панаедова, Г. И. 135 
Панева, Лиляна 25 228 249 628 
Панов, Сергей Анатольевич 491 
Пантелеева, Искра 304 
Пантелеева, Искра Маринова 303 
Пантелеева-Йорданова, Силвия 467 
Панфилова, Елена 634 
Панчева, Александрина 258 
Панчева, Станислава 739 
Парашкевова, Евелина 264 
Пелов, Тихомир 90 
Пенчев, Васил 530 
Пенчев, Георги 444 
Перевозчиков, А. В. 123 
Перков, Венцислав 572 
Петерс, Том 651 
Петков, Бисер 464 
Петков, Георги 229 230 
Петков, Пламен 30 
Петкова, Аница 375 
Петкова, Аспасия 460 
Петров, Величко 837 
Петров, Владимир 560 561 
Петров, Иван 74 
Петров, К. 389 390 
Петров, Милан 231 
Петрова, Н. 824 
Петрова, Надежда 594 
Петрова, Петя Петева 459 
Петрова, Симеонка 361 377 408 829 
Петрова, Симеонка Александрова 88 807 
Пешкова, А. А. 136 
Пешкова, Е. П. 136 
Пиперкова, Лиляна 451 
Плаза-Мейя, Мария де лос Анжелис 833 
Плетнева, С. 621 
Плешков, А. Д. 137 
Плискевич, Н. 37 
Подкопаева, С. Д. 606 
Полтерович, В. 330 
Поляков, Валерий 786 
Попов, Румен 587 
Попова, Е. А. 496 497 
Попова, Жасмин 447 
Порас-Буено, Нурия 833 
Портной, М. А. 254 
Потапов, А. В. 605 
Поташева, Галина 661 
Пронская, Н. С. 752 
Прошкин, Б. Г. 69 787 
Първанов, Христо 358 
Пътев, Пламен 269 
Радева, Дарина 596 
Радева, Нина 279 799 
Радулова, Анелия 370 
Райков, Петър 719 720 
Раковска, Мирослава 406 
Рангелов, Евгени 721 722 
Рангелова, Росица 59 
Ратнър, Стивън С. 41 
Рахимова, Х. У. 182 
Реймаров, Г. А. 788 
Ржаницына, В. С. 723 724 
Рисованный, И. М. 407 
Рогова, О. 331 
Рогошкина, Наталья 391 
Родин, Д. Я. 106 
Розинский, И. 421 
Романова, Мариана 622 
Россинская, Г. М. 289 
Рубини, Нуриел 178 
Русев, Владимир 310 
Русев, Кристиан 452 
Русев, Кристиян Пл. 446 
Русев, Момчил 555 
Русков, Росен 232 233 
Рыбин, Е. В. 138 
Рыжкин, Игорь Иванович 498 
Рыкова, И. Н. 139 
Рыманов, А. Ю. 234 
Савиных, Сергей Игоревич 494 
Сагалович, Елена Михайловна 176 
Саздов, Димитър 838 
Самосудов, Михаил 631 
Сардарян, А. 789 
Саркисян, Карина 414 
Свраков, Антон 753 
Седова, М. Л. 461 
Семенова, Т. В. 499 
Сергеев, Д. В. 606 
Сергеева, С. В. 250 
Середа, А. Ю. 140 
Сиджимова, Д. 546 
Силласте, Галина 524 
Симеонов, Истилиян 235 
Симеонова, Елена 40 
Симов, Иван 725 
Синицкая, Е. В. 51 
Скорнякова, Виктория Сергеевна 667 
Славева, Красимира 573 
Славов, Димитър 575 
Славова, Янка 597 
Славчева, Т. 589 
Сметанин, А. Е. 490 
Смокова, Маруся 383 528 
Снежко, С. В. 790 
Соколов, Я. В. 60 
Соколова, Н. А. 179 180 
Соловьев, Н. П. 788 
Соловьева, А. А. 290 
Солодухин, Д. Н. 181 
Сонин, К. 283 
Сорокин, Д. 332 
Соснин, В. К. 323 
Спасов, Людмил 754 
Спиридонов, Иван 370 
Спиридонова, Мариела 726 
Сплетухов, Ю. А. 488 
Стаменова, Василка 86 
Станева, Анита 73 
Станкулов, Цветан 163 218 219 220 241 242 
Станчева, Мариета 141 
Стародубцева, Е. Б. 142 
Стахович, Л. В. 526 
Степанова, М. 261 
Стефанов, Веселин 173 269 
Стефанов, Галин 539 
Стефанов, Петър 87 
Стефанов, Руслан 309 
Стефанова, Райна 727 728 
Стойкова, Пепа 252 
Стоянов, Михал 93 
Стоянов, Николай 260 
Стоянова, Илеана 500 501 
Стоянова, Наталия 657 
Стоянова, Стоянка 427 
Судакова, Н. А. 607 
Сурков, С. 61 791 
Сутырин, С. Ф. 422 
Сухович, Анна 282 
Сыроижко, В. В. 346 
Сыромятникова, Ольга 646 
Сысоев, А. П. 333 
Сытник, Н. 792 
Тагарев, Стоян 77 
Тажибов, Т. Г. 209 
Тананеева, Живка 373 
Тараканов, Г. И. 340 
Таранова, Н. В. 423 
Татаров, К. Ю. 729 
Тен, В. А. 182 
Терентьева, Анна Сергеевна 503 
Терзиев, Венелин 771 
Терновская, Е. П. 143 
Тернопольская, Г. Б. 236 
Терюхов, Виктор Евгеньевич 504 
Тимофеева, О. И. 183 
Типова, Нина 540 
Тихомиров, С. Н. 506 
Ткаченко, Константин Петрович 812 
Ткаченко, С. Л. 413 
Тодев, Тоде 259 
Тодоров, Кирил 431 
Тодоров, Любомир 741 742 
Тодоров, Т. Ив. 364 
Тодоров, Тодор 30 
Тодорова, Д. 549 
Тодорова, Любомира 459 
Тодорова, Първолета 556 
Тодорова, Първолета Тодорова 562 
Тодорова, Радостина 563 
Тодорова, Светлана 29 317 
Тодорова, София 26 
Тонев, Младен 49 
Тонев, Свилен 94 
Тончев, Цветан 830 
Тончева, Тодорка Христова 831 
Точеная, Т. И. 793 
Трайков, Кирил 816 
Третьякова, Е. Ю. 505 730 
Трибрат, В. В. 647 
Трифонова, Силвия 736 
Трофимова, Е. 791 
Трунин, С. Н. 144 
Тютюрюков, В. Н. 237 
Тютюрюков, Н. Н. 236 237 
Усович, К. 623 794 
Устинова, Я. И. 238 
Уьйнър, Ерик 42 
Федорова, Е. А. 145 
Федорович, В. О. 146 
Федорович, Т. В. 146 
Федотов, Б. Г. 411 
Фернандес-Ансола, Хуан Хосе 314 
Фетисова, Т. В. 184 
Филатова, Вера 131 
Филипов, Димитър 48 
Филипова, Теодора 2 371 
Фисенко, Н. В 139 
Фратев, Димитър 318 
Фролов, Даниил 760 
Хаджиева, Виолина 354 601 
Хадыков, А. Т. 347 
Харалампиев, Калоян 367 
Харизанова, Цветана 355 
Хлебаров, Антоан 802 
Хмелински, Павел 590 
Хожемпо, В. 789 
Хоминич, И. П. 506 
Хопра, Ш. Ханнес 507 
Хотько, А. В. 147 
Храбсков, Евгений Николаевич 508 
Христов, Владимир 680 681 
Христов, Емил 662 
Христов, Илия Ставрев 835 
Христова, Венета 356 
Христова, Иванка 795 
Христова, Христина 456 
Хрусталев, Е. Ю. 268 
Хубаев, Т. А. 148 
Цанкова, Мая 72 
Цанова, Стела 22 24 32 
Цветаев, В. М. 62 
Цветанов, Валентин 440 
Цветков, Цветан 629 
Цветкова, Маргарита Гергова 92 
Цвяткова, Стойна Добрева 372 580 
Цеберняк, П. П. 149 
Цонева, Иванка 396 539 
Цонева, Силвия 453 454 
Цыганов, А. А. 509 
Цыганов, Александр Андреевич 485 
Чавдарова, Таня 38 
Чанков, Георги 424 
Чапкънов, Калоян 150 
Черковец, В. Н. 63 
Черная, Людмила Александровна 484 
Черницына, О. Ю. 209 
Черниченко, Генадий 344 
Черных, Владимир 760 
Черных, С. Н. 291 761 
Чечеткина, О. Н. 630 
Чиприянов, Михаил 341 
Читая, Г. О. 151 
Чобанов, Петър 412 
Чолаков, Петър 817 
Чонова, Румяна Светославова 15 35 
Чопева, Минка Ан. 578 
Чужиков, В. 425 
Шамарова, Г. М. 796 
Шапиро, В. Я. 152 
Шапиро, Н. А. 152 
Шапкин, Е. И. 335 
Шахназарян, Г. Э. 527 
Швандар, К. В. 624 
Шикорска, Алина 591 
Шипковенска, Е. 470 
Ширкова, Елена Андреевна 812 
Ширлетов, Александър 818 
Широкова, Галина 648 
Шихов, Алексей Константинович 510 
Шишков, Димитър 468 
Шишманова, Пенка 64 
Шопова, Маргарита 339 
Шулкинова, Марина Викторовна 511 
Шухов, Алексей Георгиевич 484 
Щербаков, В. А. 153 
Юдаева, К. 334 
Юсупова, С. Я. 608 
Яковлева, Е. Б. 291 761 
Янакиева, Иванка 598 
Яндиев, М. И 185 
Янков, Никола 1 
Янкова, Юлияна 512 
Ярлыков, С. Ю. 154 
Яшин, С. Н. 335 
Albuquerue, Rui 186 
Ang, Andrew 187 
Bali, Turan G. 513 
Ballou, Brian 635 
Barsh, Joanna 636 
Becerra, Manuel 767 
Bekaert, Geert 187 
Bortlett, David 819 
Boyer, M. Martin 514 
Braun, Curt C. 394 
Bublic, Valerija 292 
Capozzi, Marla 636 
Carmel, Erran 820 
Cetin, Bahattin 349 
Chacko, George C. 189 
Chan, Kalok 155 
Ckeng, Kevin 426 
Cline, William R. 579 
Coe, David T. 70 
Cole, Cassandra R. 515 
Cooper, Sarah, Y. 762 
Corajic, Dragica 293 
Cory, Suzanne N. 536 
Cox, Joshua L. 637 
Cummins, J. David 516 
David, Alexander 190 
Davydenko, Sergei A. 191 
Dimitratos, Pavlos 393 
Dimitrov, Nikola 609 
Donosa, Dan 350 
Eckles, David L. 520 
Eisdorfer, Assef 192 
ELlang, B. 522 
Epstein Larry G. 193 
Fattore, Michael 295 
Ficery, Kristin L. 765 
Franks, Julian R. 191 
Gefen, David 820 
Glaister, Keith W. 639 
Gobert, Karine 514 
Groen, Aard J. 764 
Gruber, Jonathan 548 
Haahti, Antti 294 
Hackbarth, Dirk 156 
Heitger, Dan L. 635 
Helbling, Thomas 426 
Hirschsohn, Philip 336 
Holland, Dutch 337 
Hrabankova, Magdalena 299 
Hunter, Steve 668 
Hutchinson, Vicky 626 
Ibeh, Kevin 393 
Jurek, Jakob W. 189 
Kaluszka, Marek 518 
Kaniel, Ron 194 
Keswani, Aneel 195 
King, William R. 821 
Kinley, Guy 765 
Kirchhoff, Bruce A. 301 
Kula, Veysel 639 
Lindsey, Laura 157 
Longstaff, Francis A. 196 
Lososova, Jana 312 
Mankveld, Alber, J. 155 
Martinez Eric R. 637 
Matuszewski, Linda J. 669 
McCullough, Kathleen A. 515 
Mercer-Blackman, Valerie 426 
Merlino, Massimo 295 
Mills, Paul 197 545 
Mitroff, Ian I. 650 
Morellec, Erwan 156 
Morrison, Nan J. 765 
Munasinghe, Mohan 300 
Ni, Sophie X. 198 
Okolewski, Andrzej 518 
Outreville, J. Francois 519 
Ozsaym, Damla 349 
Pan, Jun 198 
Papadopoulos, Philippos 649 
Park, John S. 762 
Parlour, Christine A. 199 
Piasecki, Bogdan 297 
Pichler, J. Hanns 296 
Pickard, Andrew D. 536 
Piggott, John 521 
Pirvulescu, Luminita 311 
Plantin, Guillaume 199 
Poteshman, Allen M. 198 
Powell, Laurence S. 520 
Purcal, Sachi 521 
Quinland, Kevin B. 637 
Quintas, Paul 626 
Rajan, Arvind 196 
Rhodes-Kroph, Matthew 766 
Robinson, David T. 766 
Rogut, Anna 297 
Saar, Gideon 194 
Santalo, Juan 767 
Santos, Joao A. 200 
Schiele, Holger 768 
Schnitzer, Martin C. 193 
Scordis, Nicos A. 158 
Sharman, Paul A. 445 
Shaver, Eric F. 394 
Sirbulescu, Claudia 311 
Skarke, Gary 337 
Smallbone, David 298 
Smid, Ivan 292 
Smith, larry 819 
Smith, Pamela A. 669 
Sommer, David W. 520 
Spencer, Aron S. 301 
Stafford, Erik 189 
Stefan, Gavril 350 
Stolin, David 195 
Stoyanova, Tsvetana 609 
Strelecek, Frantisek 312 
Struk, Tomislav 292 
Tamirisa, Natalia 302 
Tatoglu, Ekrem 639 
Tavi, Jari 392 
Theodossiou, Panayotis 513 
Thomson, Jeffrey C. 201 
Titman, Sheridan 194 
Todorov, Kiril 625 
Tookes, Heahter E. 379 
Torkzadeh, Gholamreza 821 
Wakkee, Ingrid A. M. 764 
Weerd-Nederhof , Petra . C. de 764 
Wei, Min 187 
Wheeler, Colin 393 
White, Craig 301 
Williams, Steve 663 
Winton, Andrew 200 
Yang, Zhishu 155 
Yu-Luen Ma 522 
Zdenek, Radek 312 
Zuasti, Jose S. Penalva 523 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансовите вноски по ЗКПО за 2008 г. 213 
Автоматизарана обработка на бизнес информацията и европейската перспектива на българската икономика 808 
Аграрната структура на земеделието - основни характеристики и проблеми след 1990 г. 565 
Активиране на пазарните инструменти за опозване на водните ресурси 542 
Активите на пенсионните фондове през първото тримесечие на 2008 г. за първи път отбелязаха спад 463 
Актуални аспекти на данъчната политика в туризма 246 
Актуальность и практика финансового анализа действующего страхового продукта 504 
Актуальность Маркса сегодня 55 
Актуальные вопросы таможенно-тарифной политики 411 
Актуальные проблемы мирового фондового рынка 272 
Актуарный анализ схем страхования жизни заемщиков ипотечных кредитов 491 
Албания - неизвестното в енергийното уравнение на Балканите 560 
Алгоритм расчета старховых тарифов при страховании от несчастных случаев на производстве в условиях кумулирующих рисков, описываемых в терминах двойного распределения Пуассона 507 
Алтернативна методика за оценяване на студенти 533 
Алтернативност на спестяванията чрез осигуровка в доброволен пенсионен фонд 467 
Американские индивидуальные предприятия: современное состояние и организация 607 
Анализ а трудовия пазар чрез модел на корекция на грешката 73 
Анализ ипотечных кредитных программ в России и факторы, сдерживающие их развитие 139 
Анализ на пазарните коефициенти на най-търгуваните публични акционерни дружества в България за периода 2000-2005 година 205 
Анализ на развитието на българските договорни фондове 269 
Анализ на търговските отношения между страните в региона на Югоизточна Европа 414 
Анализ на финансовото състояние 741 742 
Анализ научных концепций становления и развития федерализма в России 104 
Анализ от ефектите от външната миграция на населението 22 
Анализ привлечения и использования Росийской Федерацией средств займов международных финансовых организаций и перспективы дальнейшего сотрудничества 122 
Аналитичен модел на вътрешнополитическа криза 40 
Аналитично управление на взаимоотношенията с потребители на образователни услугичрез предиктивни методи 528 
Андеррайтинг в страховом бизнессе 494 
Асиметрията в управленския процес 602 
Аспекти на компесаторните трансформации в глобалната капиталова структура 49 
Аспекти на приложение на АВС-анализа в каналите за реализация 408 
Балансираната карта за оценка на резултатите - гъвкав инструмент за стимулиране на промените в организацията 604 
Балансовото обобщаване - основен способ за съставяне на финансовите отчети 674 
Балансовото обощаване - основен способ за съставяне на финасовите отчети 675 
Банки развития: зарубежный опыт и российская практика 143 
Банковото кредитиране набира опасна скорост 257 
Банковская карточная технология в механизме финансирования охраны здоровыя населения 111 
Бариери за растеж пред туроператорските фирми в България 363 
Бизнес-леди начинают и побеждают 621 
Битка за бюджета на ЕС 428 
Бренд как нематериальный актив в постиндустриальнов обществе 326 
Бухгалтерская отчетность: как оценить доходность и риски вложений 179 
България с добри шансове да запази положителен търговски баланс в Югоизточна Европа 376 
Българският финансов пазар в контекста на глобалните взаимозависимости 127 
Българското висше училище като конкурентна система: в търсене на решения 529 
Българското земеделие - предизвикателства, проблеми и насоки на развитие в условията на ОСП 597 
Българското предприемачество в Обединена Европа: предизвикателства и възможности 431 
Бюджет Республики Беларусь на 2008 год: задачи и проблемы их реализации 147 
Бюджетиране на краткотрайни активи за целите на финансово-кредитната политика 736 
Бюджетни инструменти на общинското самоуправление за подпомагане развитието на извънземеделската стопанска дейност в селските райони 581 
В страната ня Essence de Rose 592 
Вексельное кредитование: экономическая сущность и особености 121 
Вертикална интеграция и вертикална координация в селското стопанство 572 
Взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления: бюджетный аспект 113 
Видимата страна на одиторската работа 753 
Винаги има повече от едно решение 402 
Висшето образование в търсене на модел и алгоритъм за ефективно развитие 535 
Властелинът на валутите 412 
Влияние кадровоых решений на еэффективность управления предприятиями 772 
Влияние на избора на доставчик върху процесите в организацията 400 758 
Влияние на икономическата мотивация за инвестиране в животновъдството върху възвръщаемостта и риска 355 
Влияние на системата на референтни цени върху лекарствения пазар 366 
Вопросы организации структуры для защиты прав страхователей на современом российском страховом рынке 483 
Вопросы финансовой устойчивости пенсионной системы 461 
Воспроизводственный вектор российской экономики: 1999-2007 годы 332 
Връзки с обществеността в сферата на здравеопазването 546 
Връзки с обществеността на публичните нестопански организации 662 
Възгледите на Адам Смит за човешкия капитал и неговото формиране чрез образование 64 
Възможности за ефективен мениджмънт на материалните ресурси в индустриалната сфера 652 
Възможности за стимулиране на търсенето 389 
Възможности за усъвършенстване на обучението по "Бизнес анализ" в условията на новите реалности 92 
Възможности за финансиране на биологичното земеделие в България 595 
Възможности и перспективи за развитие на хранителната индустрия след присъединяването на България към ЕС 803 
Възможностите за анализиране на финансите на фирмата 692 693 
Външна търговия с вино на България за периода 1994-2004 г. 375 
Геостратегические приоритеты развития России в условиях внешних и внутренних угроз 328 
ГИС технологиите - от интеграция на пространствени и описателни данни към управление на активите 811 
Глобализационное влияние - стратегическая основа развития международной торговли 418 
Глобализация на бизнеса и европейския пазар 427 
Глобализацията и бъдещето на земеделието 593 
Глобалното измерение на българската външна политика 410 
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2008 г) 433 
Голямото пътуване 33 
Государственная поддержка производства аграрной продукции 352 
Государственная экспансия в корпоративном секторе России: причины, направления, угрозы 633 
Гъвкавост на пенсионните схеми и стимули за удължаване на трудовия живот чрез пенсионните реформи в Европейския съюз 466 
Да променим моделите за управление 795 
Дали демокрацията ще ви направи щастливи? 42 
Данъчните дилеми за дилърите на автомобили втора употреба 249 
Данъчно облагане на доходите от продажба и замяна на недвижимо и движимо имущество 247 
Данъчно третиране на задълженията 235 
Данъчно третиране на операциите, свързани с управлението на амортизуеми активи 219 220 
Данъчно третиране на социалните разходи 225 
Данъчното облагане и задължителното осигуряване при договори за осигуряване на персонал 239 
Две стратегии за справяне на дребните фермери в България 585 
ДДС и данъчен кредит при авансовите плащания 227 
Денежная и хозяйственная реформы в послевоенной Западной Германии 338 
Денежно-кредитная политика в трансформирующейся экономике 182 
Детерминанти на капиталовата структура на българските публични компании 95 
Децентрализация на университетския бюджет - първо ниво на конкретизация на принципите на децентрализация и схема на разпределение и движение на държавната субсиция 532 
Диагностика имиджа топ-менеджера (на фокус-группе русских царей):цар Михаил Федорович Романов 623 
Диагтостический метод аудита в сфере управления человеческим ресурсами как средство повышения эффективности организации 778 
Дивидентната политика като инструмент на корпоративния финансов мениджмънт 132 
Добрият и лошият сценарий за българската икономика 317 
Допустимо ли е едно лице да сс.ъставя ревизионния доклад и да издава ревизионния акт 628 
Еthics - the Framework for Success 668 
Европейската интеграция и методологията на икономическото изследване 43 
Европейската перспектива на България и ценообразуването на общинските публични услуги 364 
Европейската политика за безопасност на храните и организация на контрола у нас 806 
Европейская практика компенсации ущерба, причиненного имуществу стихийными бедствиями 478 
Европейски интеграционни процеси в кооперативните стуктури 88 
Европейски практики за "зелени" обществени поръчки 540 
Европейски практики при данъчно третиране на дивидентите 214 
Европейски практики при пренасяне на данъчна загуба 215 
Европейски предизвикателства пред туристическото развитие на България 829 
Европейски ракурс на доходите и потреблението на населението в България 30 
Европейското кооперативно дружество - стопански субект в Европейския съюз 89 
Единен европейски пазар на финансови услуги - предизвикателсктва и перспективи 167 
Една възможност за графично представяне на връзката между параметрите на статистическите разпределения 28 
Екологичната политика на Република България по опазване на морската среда от замърсяване 541 
Експортные возможности оборонно-промышленного комплекса современной России 759 
Електронни системи за управление на взаимоотношенията с клиентите в туризма 822 
Елиминиране на приходи, разходи и финансов резултат при консолидация на финансовите отчети 721 
Епистемологическое сообщество: роль ученых и банкиров в создании ЭВС в Европе 413 
Етапи на формиране на инвестиционния портфейл 262 
Ефекти от приложението на WEB-технологии в дейността на българските туроператорски и агентски фирми 359 
Женевските конвенции 41 
За биологичните храни и сертифицирането им 805 
За готовността и проблемите на българската икономика на прага на Европейския съюз 339 
За демократизма в българския политически живот 14 
За или против извънредните статии в счетоводните отчети на българските предприятия 726 
За някои показатели за финансов анализ на фирмата 169 
За някои предизвикателства пред мениджмънта на социалните дейности в организацията 19 
За някои съвременни модели на канално оптимизиране в банкирането на дребно 258 
За обратното вливане на търговските дружества 696 
За преарендуването на земеделските земи 596 
За ролята на кредитните кооперации в процеса на преструктуриране на икономиката 568 
За синдрома на хроничната управленска недостатъчност 343 
За цената на един контакт - 2 802 
Задаващата се финансова пандемия 178 
Задълженията на фирмите по Интрастат 25 
Зарплата как средство самоутверждения работников: действия менеджеров 791 
Зарубежные инвестиции и развитие топливно-энергетического комплекса России 267 
Здравните реформи в Германия през последните десет години 551 
Земеделието и туризмът в териториите от НАТУРА 2000 543 
Земеделските пазари в ЕС за периода 2007 - 2014 564 
Значение системы страхования вкладов в банковской системе России 144 
Зря-плата, HR-нвестиция или бег с волками 794 
Идентифициране на факторите, влияещи върху фискалния капацитет на българските общини 459 
Избор и оценяване на дейността на доставчиците посредством анализ на сравнителната ефективност 612 
Изготвяне на консолидирани финансови отчети за 2007 година 703 
Изисквания за изготвяне и представяне на консолидирани финансови отчети за 2007 г. 702 
Изисквания и функциониране на търговските дружества в общността 439 
Изменения в методологии учета нематериальных активов 723 
Изменения и допълнения в ЗДДС за 2008 година 232 233 
Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. 229 230 
Използване на дисперсионния анализ при изучаване на сезонните колебания 24 
Използване на методите за икономическа оценка в проектите за превенция на СПИН 553 
Използването на извадки 745 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към март 2008 г. 210 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към февруари 2008 г. 211 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към януари 2008 г. 212 
Изследване на "Логистичните услуги в България" 401 
Изследване на иконометрични модели за оценка на земеделска земя 594 
Изследването но динамиката на редици от параметри на разпределението - една възможност за разкриване на факторни въздействия 23 
Икономико-математическите модели в помощ на аграрния предприемач 351 
Икономическата и социална адаптация на България към глобалната икономика и Европейския съюз - проблеми и перспективи 315 
Икономическата култура като генератор на неравенства: поколенията в банковия бизнес 38 
Икономическата политика на България като член на Европейския съюз 306 
Икономически аспекти на бизнес отношенията (В2В) в дигиталните пазари 825 
Икономически ефекти от приложението на Потокола от КИОТО върху привлекателността на националните стопанства за преки чуждестранни инвестиции 539 
Икономически параметри на съвременната здравна реформа 552 
Икономический рост и развитие инновационной экономики в России 320 
Имидж на туристическата дестинация - същност и инструменти за неговата креация 835 
Импорт внеоборотных активов: особенности учета 724 
Инвестиции в малки и средни предприятия в България 638 
Инвестиции в обучение персонала как нематериальный актив организаций 784 
Инвестиции в России - новые тенденции 120 
Индивидуализиране на пазарните предложения - ключ към успешния бизнес 380 
Инициативи на Европейския съюз в областта на финансовите услуги 166 
Инновационная динамика: глобальные тенденции и Россия 285 
Инновационная экономика России: время перемен 342 
Иновативни опаковки за месо 555 
Иновационната активност на индустриалните предприятия чрез прилагане на клъстерния модел 303 
Иновационната политика на България - състояние и приоритети 304 
Иновационната политика на ЕС - възможности за финансиране и развитие на българската иновационна система 309 
Иновационно предприемачество в туризма 830 
Иностранные филиалы и национальные интересы 421 
Институциональные условия реструктуризации естественных монополий в России 323 
Инструменти за анализ и оценка на ефективността на капитала 345 
Интеграция субъектов инновационной деятельности 3 56 
Интеграцията на европейския фондов пазар 271 
Интегриране на България в Европейския съюз чрез крос-културен тренинг за намаляване на комуникативния разрив 641 
Интегриране на българските кооперации на основата на иновации и предприемачески стратегии 90 
Интегрираните системи за управление в помощ на финансовия контрол в предприятията 823 
Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, виды 785 
Интервенцията като механизъм на общата селскостопанска политика на Европейския съюз - организации на общ пазар - сектор "зърно" 566 
Инфляция и антиинфлационная политика: зарубежный и отечественный опыт 261 
Инфляция и финансы организаций в 2007 году 184 
Информационната сигурност в промишлено предприятие - лукс или необходимост 817 
Информационные структуры государства благосъстояния 815 
Информация в системе стратегического управления 616 
Использование логистики для повышения конкурентоспособности фирмы 407 
Использование неофициальной документации для судебно-бухгалтерской экспертизы 448 
Исправление ошибок по НДС в бухгалтерском учете 697 
Исскуство находить лучших 786 
Историко-правовой аспект страхования урожая сельхозкультур в России 499 
Историческая трансформация вертикальных неформальных отношений как фактора влияния на лояльность персонала 790 
Исчисление НДС при использовании дисконтных карт 251 
ИТ бюджетите в ютилити сектора продължават да нарастват 813 
Ителентуалният капитал - фактор за развитие на новата икономика 2 
К дискуссии о роли госкорпораций в экономической стратегии России 324 
К методологии анализа экономического поведения потребителя 289 
Как выбрать HRM-систему 775 
Как да се застраховат катастрофичните рискове 476 
Как защититься от недобросовестных топ-менеджеров 615 
Какви интереси има България в европейския бюджет 313 
Какво надува инфлацията 260 
Капитализация банков и ее регулирование 117 
Капитализиция крупнейших корпораций: экономическая оценка структурных преобразований в национальной экономике России 146 
Качество и безопасност на храните и стоките 799 
Кластеры в мировой индустрии туризма 832 
Клиентоориентированный подход в партнерских взаимоотношениях с использованиях CRM - систем 495 
Клиентските отношения са непрекъснат процес 659 
Клод Леви-Строс и българският структурализъм 7 
Ключевые факторы торговой стратегии на фондовом рынке 124 
Ключови функционални области на финансовия мениджмънт в индустриалните предприятия 618 
Когато дяволът се шегува 512 
Когато съмнението почука на вратата 500 
Кой печели и кой губи? 416 
Количественная оценка ффективности корпоративного управления инвестициями 173 
Комбинираното Туристическото предлагане като успешен модел за партниране в курортните и лозо-винарските общини 586 
Комплексная оценка персонала 788 
Комплексный подход к оценке факторов операционного риска коммерческих банков 102 
Компоненти на метода за идентифициране на грешки посредством показатели в рамките на системата за контролинг на снабдидтелската дейност 405 
Комуникационни аспекти на европейските проекти 671 
Конвергенция стандартов деятельности финансовых институтов как следствие финансовой глобализации 129 
Конкурентоспособност на икономиката в Русия на съвременния етап 319 
Конкурентоспособност на кооперациите - условие за европейската им интеграция 80 
Конкурентоспособност на публичните многопрофилни болници: концепция, показатели и стратегии за подобряване на конкурентните позиции 550 
Консигнационният договор 451 
Консолидираните финансови отчети 159 
Контролинг в системе управленческого учета 608 
Контроллинг как средство стратегического управления предприятием 622 
Контролна идентификация на данъчно-осигурителните престъпления 252 
Кооперативната трудова собственост 79 
Кооперацията в глобализиращия се свят 85 
Кооперацията в условията на пазарната икономика 78 
Кооперацията на 21. век - модерна визия и креативен мениджмънт 81 
Коригиращи записвания за финансов лизинг при преминаване към МСФО 685 
Корпоративна култура - средство промывки мозгов? 632 
Корпоративно облагане 2008 г. 242 
Коучинг - съвременна форма за управление на човешките ресурси 771 
Краткосрочно производствено планиране с напълно интегрирана система за планиране на процеси в CSB - System 627 
Краят на банковата идилия 255 
Кредитната култура като елемент от общото управление на банката 259 
Кредитование и инвестиционная привлекательность сельского хозяйства России 353 
Критика на концепцията и измерителя за общата факторна производителност 59 
Легковое автомобилестроение в России 347 
Лисабонската стратегия за растеж и заетост в Европа и нейните предизвикателства за трудовия пазар в България 74 
Лицензираните стокови тържища в България - състояние и перспективи 374 
Логически аспекты виртуальной реальности 10 
Магистърската степен по вътрешен одит - полезност и възможности 747 
Макроикономическата стабилност и връзката между два от факторите на неравновесие в българската икономика 50 
Макроуровневый анализ тенденций изменения финансово-экономических индикаторов народного хозяйства России 151 
Медицинска информационна система "MEDI" 824 
Междугосударственный лизинг в сфере военно-технического сотрудничества 137 
Международная конкурентоспособность: трансформация понятия, критерии оценки, практические резултаты 624 
Международни образователни стандарти за професионални счетоводители 680 
Международные экономические организации в поисках ответа на вызовы времени 422 
Межотраслевая дифференциация доходов населения и их динамика 75 
Менеджмент знаний в технологии формирования человеческого потенциала 793 
Методи за оценка на ефективността на инвестициите 263 
Методи и уреди за проследяване на сирищна коагулация на млякото 804 
Методика анализа направленности развития организации 346 
Методически въпроси на изследване на фермерските стилове в усровията на мултифункционалност на земеделието 582 
Методические основы оценки инвестиционной стоимости объектов недвижимости 268 
Методология налового аудита и управление качеством услуг 749 
Методология развития финансово-инвестиционного механизма холдинга с учетом системного подхода 115 
Методология формирования национальной страховой системы в контексте системного анализа 506 
Методы исследования финансового состояния промышленного предприятия 131 
Механизм информационного обновления 12 
Механизмы глобального влияния денежно-кредитной политики США 254 
МИЕ в подкрепа на МСП - гръбнакът на икономиката 279 
Мировая экономика: прогноз до 2050 г. 419 
МОбС 2 Съдържание на професионалните счетоводни образователни програми 681 
Модел за взаимодействие в международна субконтракторна верига 415 
Модели на здравното осигуряване в Европа и регулирана предприемаческа дейност в системата на здравеопазване 470 
Моделиране на кривата на spot лихвените проценти в българските условия 107 
Моделиране на национални катастрофични пулове 475 
Моделирование портфельных инвестиций в условиях негативных сценария развития фондового рынка 152 
Моделирование прогноза налоговых поступлений в бюджет 136 
Моделът на приложение на управлението на веригата на доставките в българската стопанска практика 406 
Модернизация региональной политики в ЕС 425 
Мониторинг на дебиторската задлъжнялост 369 
Монополно право и монополно и господстващо положение - правна същност и разграничения 440 
Мотивационная функция социального пакета: чем заинтересовать работника ХХІ века? 789 
Мотивационны подход к оценке карьеры 792 
МСС 38 Нематериални активи 725 
Мярка 214 " Агроекологични плащания" 576 
Мястото на неземеделското население в социално-икономическата структура на полското село 591 
Наблюдение и контрол на информационната сигурност 809 
Нагласите на служителите в държавната администрация в България към прилаганата система за атестация чрез оценка на трудовото изпълнение 72 
Най-често допусканите грешки от счетоводителите 689 
Налог на добавленную стоимость по договорам в иностранной валюте 735 
Налоговая амнистия: замысел и результаты 234 
Налоговые новации в программах партий 236 
Налоговый механизм регулирования инвестиционной активности 221 
Налоговый учет нематериальных активов: типичные ошибки 238 
Налоговый учет основных средств при общей и упрощенной системе налогообложения 243 
Намаляване, преотстъпване и освобождаване от облагане с корпоративен данък 240 
Нараства броят на постъпилите на работа безработни 71 
Насоки за планиране и одит на разходите по проекти, финансирани от ЕС 748 
Насоки на органите по приходите при извършване на проверки за регистрация по ЗДДС 208 
Насоки на развитие на животновъдството в периода на европейската интеграция 601 
Националното бюро "Зелена карта" отчете трудна, но успешна година 477 
Национальны вопрос в Русской эмигрантской философской мысли 9 
Не тръгвайте на път без медицинска застраховка 501 
Нейросетевой анализ кредитоспособности заемщика 176 
Некоторые аспекты формирования системы корпоративного управления в промышленной организации 634 
Некоторые проблемы мотивации персонала региональных коммерческих банков и пути решения 780 
Необходими са промени в икономическата политика 305 
Необходимият бюджетен излишък 314 
Новата редакция на НСФО 27 161 
Новата социална среда на икономическата теория 48 
Новая система оценки платежеспособности страховых компаний в Евросоюзе и Швейцарии 490 
Новейшие проблемы государственного регулирования инвестиционной сферы в КНР 288 
Нови мерки за насърчаване на когенерацията 559 
Нови пазари ще търсят място на борсата 270 
Новият СС 1 Представяне на финансови отчети 678 679 
Новият СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия 686 
Новият СС 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия 687 
Новые финансовые технологии 183 
Нужен ли е кредитен рейтинг на българските предприемачи 110 
Някои особености на японските потребителни кооперации 83 
Някои поуки от развитието на българската земеделска производствена кооперация 76 
Някои предизвикателства пред финансирането на селските райони 570 
Някои социални проблеми в съвременното българско общество в контекста на социалната работа 17 
Някои съображения по новия здравноосигурителен модел 468 
Някои тенденции в развитието на европейската транспортна система 358 
О глобальном международном сопоставлении ВВП по 146 странам мира 286 
О гносеологизме в русской философии (историко-философский аспект) 8 
О двух формах организации стимулирования 787 
О методике расчета тарифных ставок с учетом франшизы и роль "поправочных коэффицентов" 482 
О монетарных факторах торможения инновационной модернизации 331 
О неиспользуемых возможностях борьбы с инфлацией в России 130 
О некоторых вопросах организации кредитного мониторинга 125 
О перспективах изучения и преподавания экономическо теории 62 
О применении процедуры дисконтирования в бюджетном процессе 185 
О психогенетических и психосоциальных основах экономического поведения 47 
О реализации програмно-целевого подхода к финансированию высшей школы России 534 
О роли банков развития в формате усиливающейся интеграции международной экономики 97 98 
О содержании и формах налогового контроля 253 
О тенденциях изменений в налоговой сфере 224 
Об определении эффективности системы продажи и деятельности страховой компании 510 
Об управлении риском финансово-страховых контрактов 667 
Облагаеми и необлагаеми лихви по ЗДДФЛ 223 
Облагане на доходи от продажба и замяна на имущество 226 
Облигационния пазар в България 91 
Общата търговска политика на ЕС-необходими паралели с нормативната уредба на Световната търговска организация 452 
Оперативна програма "Регионално развитие" 437 
Операционният риск в новата система за регулиране на банковия капитал 256 
Опит за систематизиране на организационно-управленските структури в индустриалните предприятия 756 
Определяне на данъчното задължение по ДДС 216 
Оптимальные стратегии портфельных инвеститоров 108 
Опыт казначейского исполнения бюджета в Великобритании 170 
Организациите на земеделските производители - фактор за конкурентоспособността на аграрния сектор 583 
Организационна трансформация в електроинергийния сектор на България (в условията на новите предизвикателства) 556 
Организационни и информационни аспекти на бизнесанализа 800 801 
Организационно - техническое обеспечение оценки эффективности управления платежными системами 99 
Организационно экономический анализ государственного сектора корпоративной экономики 666 
Организационно-методические основы финансового планирования деятельности страховой организации 493 
Осигурителният доход, от който се определя размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст 465 
Основни етапи при проектиране на нови продукти и услуги в кетъринга 287 
Основни правила и срокове на бюджетната процедура за 2009 г. 202 
Основни функции на управлението на операциите в производството 654 
Основные направления инвестиционной политики в системе предоставления социальных услуг 103 
Основные направления формирования стратегии инновационного развития и оценки инновационного потенциала предприятий 335 
Основные проблемы перехода современных кампаний и маркетинго-ориентированному управлению 388 
Основы востребованности трудовой теории стоимости в современной рыночной экономике 63 
Особенности института страхования в рыночной и переходной экономике 496 
Особенности трудовых отношений в условиях дистанционной занятости 65 
Особенности функционирования кооперативных групп в финансовых системах 135 
Особености на Европейското обединение по икономически интереси, регистрирано в България 438 
Особености на маркетинговата логистика в земеделието 384 
Отвореност и растеж на националната икономика 281 
отивация персонала на стратегию компании 777 
Отмяна на алтернативния метод в СС 16 684 
Отново за студоустойчивостта на лозата 589 
Относно значимостта на критериите за избор на доставчици в индустриални предприятия 655 
Относно информацията, която следва да се съдържа в годишните финансови отчети 740 
Относно системата от счетоводни принципи в предприятията от публичния сектор 690 
Отрицателен баланс на хранителните елементи в българските почви 575 
Отчитане на бизнескомбинациите по МСФО 699 
Отчитане на репо-сделки с ценни книжа 274 
Отчитане на съхранението и потреблението на материалните запаси в бюджетните предприятия 738 
Отчитане придобиването на материални запаси при бюджетните предприятия 711 
Оценить сотрудника сейчас или никогда 781 
Оценка VaR портфеля ценных бумаг с применением ARCH - моделей 140 
Оценка и анализ на професионалната компетентност на търговския мениджър 370 
Оценка кредитной истории физических лиц на основе нечетких моделей 123 
Оценка кредитоспособности заемщика: что интересует банк 180 
Оценка на възможности за развитието на търговията чрез експанзия на лизинга в България 93 
Оценка на клиентите - акценти и инструменти 385 
Оценка экономической деятельности с помощью социально-психологических подходов 61 
Оценка экономической эффективности аутстафинга 782 
Оценка эффективности методов управления лояльностю сотрудников компании 620 
Оценка эффективности организационных структур управления 661 
Оценяване на корпоративната стойност при несигурност: детерминанти и модели 206 
Още три ползи от развитието на технологиите ( Европейската комисия прие документа " i2010: Европейско информационно общество 2010 ") 814 
Падането на долара ще спре за малко в средата на годината 177 
Пазарната ориентация на електроенергийния сектор в България - проблеми и решения 562 
Парадокс на сигурността или проблемите при защитата на информацията във финансовите институции 816 
Паричната конвергенция по пътя към еврозоната: теоретични проблеми 165 
Партньорство в контекста на европейските структурни фондове 430 
Переговоры. никаких игр. Просто работа 773 
Периодът на изплащане 150 
Персонализацията като фактор за повишаване на конкурентноспособността на бизнесорганизациите 386 
Перспективи в развитието на агромаркетинга през ХХI век 348 
Петдесет години факултет "Производствен и търговски бизнес" (ПТБ) 836 
Плащания за биологично производство и демеграфска прогноза до 2011 г. в селските райони 598 
По въпроса за класификацията на активите и пасивите на предприятието 691 
Повишаване на административния капацитет на системата на националния съюз на трудово-производителните кооперации 432 
Повышение качества оценки рыночной стоимости бизнеса сравнительным подходом 327 
Поглед към финансиранията като обект на счетоводно отчитане в предприятието 694 
Подготовка за договаряне на извънболнична медицинска помощ - I част 549 
Подготовка новой экономической интеллигенции как фактор реструктуризации экономики: специфика и перспективы (по результатам российско-болгарского исследования) 524 
Подкрепа при усвояване на структурните фондове от общините 310 
Подходи за позициране в маркетинговата практика в България - резултати от контент анализа на рекламата в печатните издания у нас 397 
Полезният модел - служебен модел, право на заявление и регистрация в патентното ведомство 807 
Полезният модел - служебен полезен модел, право на заявяване и регистрация в патентното ведомство 458 
Политиката за развитие на селските райони в България в светлината на новите световни тенденции 587 
Понятие за поименни ценни книжа 453 
Порталы - новы стиль работы 68 
Поръчки по каталог пътуват от Великобритания до Русия 403 
Последните промени в Правилника за прилагане на ЗДДС 455 
последствия нарушения кредитными организациями законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма 154 
Посткейнсианство и инновационная модель развития 54 
Постоянные и временные разницы: как правильно их идентифицировать 709 
Потенциал межбюджетного регулирования как инструмента бюджетной политики 171 
Правата на потребителите в съвременната бизнес среда - етика и реалност 390 
Правни аспекти на дяловете в предприятия за колективно финансиране и деривативните финансови инструменти 454 
Правни аспекти на европейското акционерно дружество 456 
Правни, счетоводни и данъчни аспекти на сделка по замяна на активи 700 
Правното понятие "замърсяване на атмосферния въздух" 442 
Правовые и организационные основы формирования расходов бюджетов 203 
Правовые и финансовые аспекты экологического страхования 480 
Практически насоки при изготвяне на предложение за проект 670 
Прегрявя ли българската икономика 316 
Предиктивно моделиране на потребителския избор 383 
Предимства на методите за оценка на ефективността на каналите за реализация 377 
Предпосылки для эффективной аудиторской проверки банковских операций 752 
Представянето на собствения капитал във финансовите отчети на предприятието 207 
Преструктуриране и развитие на икономиката (Методически и практико-приложни аспекти) 276 
Прехвърляне (продажба) на предприятие и данъчно третиране 217 
Прехвърляне (продажба) на предприятие, преобразуване на дружества и кооперации и данъчното им третиране по ЗКПО 245 
Преходните разпоредби на СС 16 - дълготрайни материални активи и СС 38 - нематериални активи 727 
Прижился ли социальны пакет в России? 20 
Признание расходом на страхование имущества 505 
Приложение на поземленото облагане при комасиране на земеделските земи в България 569 
Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на "Общински пазари" ЕАД 174 
Примерен тест по независим финансов одит 750 
Примерен тест по счетоводство 717 
Примери заопределяне на командировъчните пари за водачи на МПС и стюардеси при международни автомобилни превози 133 
Примерни казуси по независим финансов одит 751 
Примерни казуси по счетоводство 718 
Принципы консолидации бюджетов в компаниях холдингового типа 105 
Принципы построения системы страхования от рисков терроризма в России 488 
Принципы финансового планирования 172 
Приоритеты деятельности на 2008 г. и среднесрочную перспективу 329 
Приоритеты интеграционной политики Украины, в контексте ее присоединения к ВТО 290 
Пристрастени ли сме към петрола? 558 
Присъединяването на България към Европейския съюз и земеделските кооперации 77 
Проблема глобальных дисбалансов в мировой экономике 417 
Проблема единства организационной культуры компании 645 
Проблематиката за корпоративната социална отговорност: възможност за повишаване ефективността на производствения мениджмънт 613 
Проблеми и перспективи за развитие на земеделските стопанства в условията на ОСП на ЕС 588 
Проблеми на висшето образование и ролята на университетите в икономиката, основана на знанието 530 
Проблеми на конкурентоспособността на българските предприятия 603 
Проблеми на отчитането и данъчното облагане на безвъзмездните сделки 720 
Проблеми на отчитането и данъчното облагане на строителната дейност на предприемачите 707 
Проблеми на рекламата на лекарствени продукти в потребителската сфера 443 
Проблеми при счетоводното отчитане на брака в производството 739 
Проблеми при търговията с генетично модифицирани храни 372 
Проблемни ситуации в управлението, методи на управленския анализ 640 
Проблемът за отношението онтология - трансцендентализъм във философията на Хайдегер 6 
Проблемы асиметрии информации в страховании 503 
Проблемы бюджетирования в страховых организациях 486 
Проблемы внедрения кодекса корпоративных ценностей: практика транснациональных корпорации 82 284 
Проблемы и перспективы введения обязательного страхования жилья в России (институциональный подход) 497 
Проблемы перехода нефтяного сектора России на инновационный путь развития 321 
Проблемы реформирования территориального управления 333 
Проблемы управления человеческим потенциалом 796 
Проверка на отчитането и представянето на собствения капитал 744 
Прогнозиране на инфлацията въз основа на равнището на конвергенция 341 
Прогнозиране на макроэкономического прогнозирования в России 51 
Прогнозирование себестоимости продукции в управленческом учете 606 
Прогнозирование устойчивости рыночного равновесия на примере рынка акций холдинга (неоклассический подход) 116 
Програмата за развитие на селските райони стартира 577 
Програмна рамка за мениджмънт на техниката и производствените услуги в земеделието 571 
Промени в НСФО СС16, СС4, СС36 706 
Промени в правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 222 
Промени в социално-икономическото положение на селското население след влизането на Полша в ЕС 584 
Промени и размествания в класацията 471 
Промени при възстановяване на данък добавена стойност 244 
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС 228 
Проучване на някои аспекти относно отглеждането на зайци в България 600 
Професионална компетентност и реализация на болничните мениджъри 547 
Професор Стефан Станев на 90 години 837 
Профили за фирмена експанзия в туризма 360 
Процедуры и методы расчетов в платежных системах 119 
Процедуры и методы расчетов в платежных системах (обзор опыта конструирования платежных и расчетых систем и представление формализованных описаний, отражающих методы расчетов в платежных системах) 118 
Процесс трансформации бизнес-идеи в новую компанию 648 
Процесът на инвестиране в иновации при фирмите от козметично-парфюмерийния бранш 264 
Публикуване на годишните финансови отчети за 2007 г. 683 
Първичното счетоводно документиране и борбата срещу финансовата престъпност у нас 716 
Развитие и приложение на стратегиите за управление на взаимоотношенията с клиенти 373 
Развитие методики управленческого учета в торговых организациях 658 
Развитие на българските потребителни кооперации в условията на европейска интеграция 84 
Развитие на икономическата теория и новата парадигма пред нея 58 
Развитие на технологиите за ВЕИ 563 
Развитие на туризма и местните интереси на резидентите (изследване в региона на испанския град Уелва). Част втора 833 
Развитие на търговските вериги в България 368 
Развитие форм накопления денежного капитала в Германии 142 
Разходи по проучване и оценки в ЕС 141 
Разчети на туроператорите по доставки на туристически продукти и тяхното счетоводно отчитане 714 715 
Расходы на содержание технического заказчика 729 
Расходы организации на участие в выставках 705 
Расчет страхового тарифа при страховании имущественных рисков в объектах с изменяющейся во времени страховой суммой 484 
Регионалната политика на ЕС в сферата на туризма и мястото на България в нея 826 
Региональные и местные налоговые доходы 237 
Региональный расчетно-клиринговый центр как элемент производственной банковской инфраструктуры территории 134 
Регулиране пазара на ценни книжа в България - ретроспективен анализ и съвременно състояние 273 
Регулирование деятельности участников финансового рынка 175 
Рекламната комуникация в условията на икономически растеж и конкуренция 395 
Рекламното съобщение - обявата първи филтър на процеса по набиране и подбор на чавешки ресурси 774 
Релацията - рекламна стратегия и търговска марка в бизнесорганизацията 387 
Рефункционализация как механизм изменения институциональной структуры фирмы 760 
РЗОК в условията на новите промени в здравното осигуряване 469 
Роль государства в создании и функционировании инновационной экономики 325 
Роль института страхования в рамках государственных програм и национальных проектов 485 
Роль прямых иностранных инвестиций в экономике Республики Молдова в свете европейской интеграции 282 
Роля на транснационалните корпорации (ТНК) в световната икономика и въздействието им върху интеграцията в ЕС 424 
Ролята на връзките с обществеността в туризма 828 
Ролята на екскурзовода за качеството на туристическото обслужване 827 
Ролята на ключовите специалисти в ИКТ фирмите и икономиката на знанието 770 
Ролята на националните парламенти според договора от Лисабон 447 
Российско-Китайское экономическое взаимодействие: проблемы оживления инвестиционной составляющей 420 
Россия и российско-американские отношения: изгляд из США 39 
С какви права разполагаме като граждани на Европейския съюз 450 
Самооценка и финансовая оценка профессиональной деятельности 783 
Сближаване на българското и европейското право относно контрола върху замърсяването на околната среда от промишлени източници 444 
Свободна зона Бургаз строи нови складове 398 
Селският и екологичен туризъм в Европа 831 
Сетевой подход в исследованиях международных отношений и процесса глобализации 423 
Симбиозата между счетоводство и управление в дружествата със специална инвестиционна цел 682 
Синтез риск-менеджмента на основе конкурирования специализированных структур агробизнеса в АПК на примере отрасли растениеводство 508 
Система "власт-собственост" в современной России 37 
Система оценки рисков инвестиционно-инновационной деятельности организаций 757 
Система управления сбытовыми запаси: агрегированная оценка 391 
Системи за финансово управление и контрол в счетоводството на предприятието 629 
Системные исследования финансовых проблем малого бизнеса 128 
Системоформиращи функции на жизнените дайности: в търсене на автентични решения 46 
Скептицизъм как метод экономической науки 60 
Словения - между Балканите и Европа 561 
Случай из практики поиска менеджера метод Executive Search 617 
Сметка 609 други разходи изпълнява много функции 722 
Снабдиделска логистика-процесен модел 404 
Совершенствование андеррайтинга в страховании 511 
Совершенствование управления рисками долговых обязателств 112 
Составление сметы бюджетного учреждения 204 
Сохранение коммерческой тайны в организации 644 
Социална отговорност на бизнесорганизациите в България 16 
Социална политика - теория, практика и стратегия 21 
Социалната политика в законодателството на Стефан Стамболовото правителство (1887-1894) 838 
Социалната работа със семейството - специфика, тенденции и перспективи 34 
Социални аспекти на плоския данък: кой какво губи, кой какво печели и защо? 248 
Социалните мрежи и социалния капитал 18 
Социалните отчети 643 
Социално осигуряване след присъединяване на Република България към Европейската общност.Промени от 1 януари 2008 г. 460 
Социално-икономически ефекти от преструктурирането на икономиката върху емиграцията 13 
Социальная и экономическая эффективность страхового механизма обеспечения качества продукции 481 
Социологически измерения на пролема за социалното време в трансформиращото се общество 35 
Специални критерии за търгуваните на официалния пазар ценни книжа 160 
Специфика на висшето икономическо училище и възвожности за децентрализиране на неговото система за управление 537 
Специфика финансовых отношений в селском хозяйстве 148 
Специфични въпроси при одита на средства от структурните фондове и кохезионния фонд 754 
Справката - широко използвано доказателство за подкрепа на констатациите при финансовата инспекция 746 
Сравнение инвестиционных проектов в условиях случайной процентной ставки 265 
Сравнительный анализ формирования фондового рынка стран Восточной Европы (на примере Польши, Венгрии и Словакии) 145 
Средства некласическиой логики в формализации процедурь планирования деятельности 11 
СС 18 - Приходи 695 
СС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ 712 713 
СС 8 Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводните политики 698 
Статистика на преките чуждестранни инвестиции към измерване на дейността на предприятията под чуждестранен контрол 27 
Статистическа оценка на очакваните печалби и загуби от портфейла с приложение на нормативното нормално разпределение 26 
Статистически методи при изучаване на потреблението на основни хранителни продукти от домакинствата 29 
Статистический анализ структуры агропромышленного комплекса России 574 
Стимули за спестяване и тяхното отражение върху развитието на доброволното пенсионно осигуряване 464 
Стимулиране на продажбите 381 
Стимулиране на продажбите. Специални цени и намаления 382 
Стимулирование труда как социальный обмен 69 
Стопанска конюнктура 2007 г. 318 
Стратегии модернизации, институты и коалиции 330 
Стратегическият контрол при реализиране на фирмената стратегия 610 
Стратегическое планирование в условиях транснационального бизнеса 344 
Стратегия -2050: справится ли Россия с вызовами глобализации? 334 
Стратегия инновационного развития: национальная инновационная система 4 
Страхование в социально-экономической системе России 479 
Страхование лизинговых операций и лизинговых сделок в российской практике инвестиционного проектирования 100 
Страховой рынок на устойчивой траектории роста 502 
Страховые инженеры и безопасность строительства 498 
Структура и общи изисквания към изготвянето и представянето на ФО с общо предназначение 672 673 
Структура и технология управления организацией: концептуальный подход 647 
Субективно време и социални трансформации 15 
Субсидии в земеделието - вероятност за ползване 578 
Счета консолидированного учета для организаций корпоративных групп 688 
Счетоводен анализ на приходите и разходите в бюджетните предприятия от сферата на висшето образование 737 
Счетоводни аспекти на доверителното управление на ценни книжа и финансови инструменти 734 
Счетоводни и данъчни проблеми при отчитането на лизинговите сделки с договаряне на негарантирана остатъчна стойност съгласно приложимите счетоводни стандарти 719 
Счетоводните разходи за лихви като обект на корпоративното данъчно законодателсктво 163 
Счетоводните разходи за лихви като обект на корпоративното данъчно законодателство 241 
Счетоводният баланс - модел на финансовото и имущественото състояние на предприятието 676 677 
Счетоводно отчитане на паричните средства на предприятието 728 
Счетоводно отчитане на продажбата на дялове от физически на юридически лица и на продажбата на дялове между юридически лица 701 
Счетоводството в бюджетното предприятие - инструментариум за управление на дейността му 731 
Съвременни аспекти на банковата счетоводна политика 732 
Съвременни предизвикателства пред туристическото обслужване у нас 361 
Съдържание и обем на представителната власт при органното представителство на юридическите лица 449 
Съдът на Европейския съюз като безпрецедентен коректив при утвърждаването на модела на правова държава и функционираща пазарна икономика в Р България след 2007 г. 446 
Създаване на информационна система за изследване на конкуренцията в стратегическото управление на бизнеса 653 
Състояние и тенденции в развитието на европейския транспорт 307 
Състояние и тенденции при управление на отпадни емисии парникови газове 538 
Съществените промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2008 г. 231 
Същност на новата обща селскостопанска политика и връзката й с другите политики на ЕС 580 
Същност, основни принципи и проблеми при децентрализация на бюджета в университетите 531 
Теоретико-методологические основы кадровой работы в крупной компании 776 
Теоретико-приложни аспекти на социалната работа 36 
Теоретичен анализ за проектирането на услуги 657 
Теоретические и методологические подходы к оценке финансового потенциала муниципальных образований в условиях реформирования териториальной организации местного самоуправления 126 
Теоретические проблемы корпоративного управления 631 
Теоретични подходи при управление на логистичната верига 399 
Теория денежного поля 114 
Термоядреният синтез 557 
Този скъп, скъп лев 162 
Трайно конкурентно преимущество чрез специфичното познание за бизнеса 611 
Трансформационни процеси и икономически приоритети на България 275 
Трансформация оборонно-промышленного комплекса в условиях структурной перестройки экономики 291 761 
Третиране на ДДС като допустим разход 457 
Трудовая теория ценности: проблемные вопросы и историческое значение 53 
туденческая молодежь и доборовольное медицинское страхование 489 
Туризмът - златната мина на България 362 
Търговски и логистични вериги като форми на коопериране в кооперативния бизнес 86 
Търговски проявления на безопосността в туризма 834 
Търговските дружества определят и внасят дивиденти за държавата 218 
Управление банковскими рисками на основе показателя достаточности капитала 101 
Управление информационными рисками несоответствия требованиям нормативных документов в области защищенного электронного документооборота 812 
Управление кредитным риском на рынке ценных бумаг 149 
Управление миграцией 31 
Управление на портфолио от проекти: методи и възможности за приложение 642 
Управление на предприятието при кризи 614 
Управление на проекти в съвременни условия 651 
Управление на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми 664 
Управление на риска в млечното животновъдство 599 
Управление на човешките ресурси - необходимият преход от науката към практиката на българскитеу фирми 769 
Управление предприятием на основе учетной информации 605 
Управление производственным риском предприятия тепловых сетей 665 
Управлениета на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми 473 
Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми 472 474 
Управлението на риска - ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и инвестиционната привлекателност на индустриалните предприятие 656 
Условия за развитие на предприемачеството в селските райони на Полша 590 
Условия и изисквания за усвояването на средствата по схемите на ОП "Конкурентоспособност" за 2008 г. 434 435 
Устойчиво екологично развитие на бизнеса - критерии, проблеми и възможности 544 
Устойчиво развитие на земеделието в България 354 
Усъвършенстване на системата за ценообразуване на железопътната инфраструктура 357 
Участвуем в выставке: на что обратить внимание при налогообложении 250 
Учебната дисциплина във времето на постмодернизма и "либералния университет" 525 
Учет НДС по операциям, включаемым и не включаемым в налогооблагаемую базу 704 
Учет операций с закладными 708 
Учет операций с нематериальными активами при упрощенной системе налогообложения 710 
Учет расходов в бюджетных образовательных учреждениях 209 
Учет расходов на новые проекты компании 730 
Учетная система рынка ценных бумаг и ее структурные компоненты 109 
Фактори и предпоставки за привличане на чуждестранни преки инвестиции в България 266 
Фактори, пораждащи миграционни нагласи у населението в България 32 
Факторингово посредничество - икономически и организационни перспективи 371 
Факторы и особенности рисков малого предпринимательства в производственной сфере 630 
Факторы ускоренного развития экономики стран Юго-Восточной Азии 340 
Фастори, формиращи цените на жилища в България 365 
Федеральная промышленная политика: к определению приоритетов в контексте итогов и тенденций новейшей индустриальной эволюции страны 322 
Финансиране на предприятията от здравеопазването в усровията на интеграционни процеси 733 
Финансова стабилност и инвестиционна политика 164 
Финансовая грамотност населения в свете современных тенденций развития образования 527 
Финансовая стратегия - основа финансового планирования в страховой организации 487 
Финансовая стратегия восстановления платежеспособности предприятий 181 
Финансовое планирование и управление формированием заемного капитала в развитии бизнеса предприятий на современном этапе развития российской экономики 153 
Финансовые аспекты использования информационных моделей изделий для маркетинговых целей 810 
Финансовый рынок как источник развития инвестиционного потенциала региональной экономики 106 
Финансы в современном воспроизводственном процесе 52 
Фирмените знания като стратегически ресурс и фактор в конкурентната борба 280 
Фондовые механизмы оценки и регулирования эффектов интеграции в экономике 96 
Формирование и современная структура страхового рынка Турецкой Республики 492 
Формирование финансовой грамотности населения в сфере финансовых рынков: анализ международного опыта 526 
Хаос или детерминизъм? 278 
Характер на служебното правоотношение на международния служител 441 
Характеристика на условията за развитие на лозарството в България-анализ на резултатите от проведеното извадково изследване на гроздопроизводителите 573 
Химията крепи износа 409 
Християнството и антисемитизмът 5 
Цената на труда в България - съставни елементи и структура 66 67 
Ценообразуване на селската продукция в Европейския съюз - сектор "зърно" 567 
Централният кооперативен съюз - развитие и европейско партньорство 87 
Цикличността в равнището на цените на хранителните и нехранителните стоки в България през XX век 367 
Человеческий капитал в системе экономических категорий труда 798 
Чуждестранната конкуренция и валутната експозиция на фирмите 94 
Ще броим ли производителите на кожаро-кожухарските изделия напролет? 356 
Ще растат ли по-значително доходите ни в ЕС? 168 
Ядивни опаковки за месни продукти 554 
Японская система управления персоналом 779 
"Маркетинг" на парадигмата "Рационална икономика" - "Рационална наука" 1 
"Черен" или негативен PR - средство за конкурентна борба 396 
2+2=? 536 
2008 година ще бъде ключова за усвояване на европарите 436 
A Study of the Interaction of Insurance and Finacial Markets: Efficiency and Full Insurance Coverage 523 
Agency Conflicts, Investment, and Asset Pricing 186 
Ambiguity, Information Quality, and Asset Pricing 193 
An Empirical Analysis of the Pricing Collateralized Obligations 196 
An Extension of Arrow's Result on Optimal Reinsurance Contract 518 
Applying Professional Judgement 445 
Aspects Concerning the Integrated Rural Development in the European Contex 311 
Aspects of Microcrediting in Agriculture.Supplyers of Microcrediting Services 350 
Bank Loans, Bonds, and Information Monopolies across the Business Cycle 200 
Blogs and the Corporations: Managing the Risk, Reaping the Benefits 637 
Blurring Firm Boundaries: The Role of Venture Capital in Strategic Alliance 157 
Business & IT Alignment: Then & Now, a Strikiing Improvements 337 
Capital Gains Taxes and Asset Prices: Capitalization or Lock-in 188 
Cash Value Added - ефективен подход за измерване на финансовите резултати 818 
CAT Bonds and Other Risk-Linked Securities: State of the Market and Recent Development 516 
Caution! How to Develop an Effective Product Warning 394 
Climate Change and the Economy 302 
Comparative Analysis of U. S. Property and Casualty Reinsurers and Insurers 515 
Competition from Specialized Firms and the Diversification-Performance Linkage 767 
Correlated Trading and Returns 378 
CRM: за какво става въпрос 660 
Do Bankruptcy Codes Matter? A Study of Defaults in France, Germany, and the U.K. 191 
Do SMEs do Knowledge Management? 626 
Dynamic Prevention in Short-Term Insurance Contracts 514 
Electronic Commerce and Opportunities for Agribusiness in Turkey 349 
Empirical Evidence of Risk Shifting in Financially Distressed 192 
Entrepreneurrial Growth in Mature Industries 295 
Entrepreneurship, Emerging Technologies, Emerging Market 763 
Experience Design Management as Creation of Identity Economies. 294 
Explaining Low Annuity Demand: An Optimal Portfolio Application to Japan 521 
Financial Leadership: What's It All About 201 
Foreign Affiliates of the Largest Insurance Groups: Location-Specific Advantages 519 
Foreign Direct Investment and SME Development: Some Policy Issues for Transition and Deloping Countries 298 
Fostering Intrapreneurship as an Element of Organizational Culture. Realistic prospect or Seductive Promise. Some Thought on the Usages of the Concept on Intrapreneurship 649 
Fututre of Social Security, Medicare, and Medicaid: Is U. S. Entitlement Spending Sustainable? 462 
Global Warming and Agriculture 579 
Heterogeneous Beliefs, Speculation, and the Equity Premium 190 
Individual Investor Trading and Stock Returns 194 
Information Asymmetry and Asset Prices: Evidence from the China Foreign Share Discount 155 
Information Systems Offshoring: Research Status and Issues 821 
Information, Trading, and Product Market Interaction: Cross-sectional Implications of Informed Trading 379 
Innovation - Necessary Conditions for SME's Competitiveness in an Integrated Europe 297 
Innovation and Entrepreneurship: Case Croatia 293 
Intangable Assets and Firm Asset Risk Taking: An Analysis of Property and Liability Insurance Firms 517 
Integrating Ethics Into the Business Curriculum 669 
Integrating Government Risk and Reporting to Create Long-Term Value 635 
Intrepreneurship, Innovation, and Wealth Distribution 301 
Is thhe World Really Flat? A Look at Offshoring at an Online Programming Marketplace 820 
Jobs on Another Shore 70 
Knowing: How We Know is as Important as What We Know 650 
Learning from Global World-Class eProcurement Practices 392 
Loan Sales and Relationship Banking 199 
Location, Location: the Geography of Industry Clusters 768 
Logistic Aspects of Managing a Small Growing Business 292 
Managing Innovation Risk 636 
Managing Tensions in a High-tech Start-up 764 
Managing the Data Loss Crisis 819 
Massachusetts Health Care Reform: The View From One Year Out 548 
Mergers Deal Breakers: When Operational Due Diligence Exposes Risk 765 
Methods for Association of the Strategic Choice with Kew Resources and Results Management of SMEs 609 
Meждународни стандарти за финансови отчети 2008 743 
Monitoring and Evaluation of Socio-Economic Potential of Regions in Czech Republic 299 
Outsourcing to an Unknown Workforce: Exploring Opensourcing as a Global Sourcing Strategy 797 
Power Combination 663 
Regulating the "Animal Spirits" of Entrepreneurs 336 
Riding a Wave 426 
Rising Temperature, Rising Risks 300 
Risk Measurement Performance of Alternative Distribution Functions 513 
Rural Development in Czech Republic in Relation to EU Rural Policy 312 
Specificity of Leadership Behaviour in Growing High-tech SMEs 625 
Stock Returns in Mergers and Acquisition 156 
Succession Planning in Familiy-owned 639 
SWOT анализ на кожарската и обувната промишленост преди приемането на България в Европейския съюз 429 
SWOT-нализ: практика и применения 619 
The Greening of Markets 197 545 
The IIA аботи активно с множество университети по цял свят 755 
The Impact of "Incubator" Organizations on Opportunity Recognition and Technology Innovation in Newq Entrepreneurial High-technology Ventures 762 
The Market for Mergers and the Boundaries of the Firm 766 
The Price of Immediacy 189 
The Role of Internal Capital :arkets in Financial Intermediaries: Evidence From Insurer Groups 520 
The Term Structure of Real Rates and Expected Inflation 187 
The Value of Smoothing Cash Flows 158 
Toward a More Pronounces SME Policy Framework 296 
UK Export Performance Research 393 
Volatility Information Trading in the Option Market 198 
When Do International Operations Lead to Improved Performance? An Analysis of Property-Liability Insurers 522 
Which Money id Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors 195 
Экологический менеджмент - элемент интегрированной системы управления предприятием 646 
Экономика "ресурсного проклятия" 283 
Экономическая политика стран в расширенном ЕС 308 
Экономическое равновесие в глобальной экономике: миф или реальность? 44 
Экономическое содержание понятий, характеризующих страховой рынок и его структуру 509 
Экономичность развития производства и основные фонды в промышленности 277 
Экспансия иностранного банковского капитала в России 138 
Этапы развития неоклассической теории конкуренции 57 
Этнометрические подходы к сравнительному анализу хозяйственно-культурных ценностей 45 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 213 
авансови плащания 227 
АВС-анализ 408 
автозастраховка 503 
автоматизация 775 
автоматизирани системи 495 
автомобилен транспорт 307 358 
автомобили 249 347 
автомобилна застраховка 477 492 
автомобилна индустрия 347 
автомобилна промишленост 347 
авторско право 458 
аграрен износ 597 
аграрен сектор 351 572 
аграрна икономика 349 568 579 
аграрна политика 582 
аграрна продукция 352 
аграрна структура 565 
аграрни финанси 350 
аграрно предприемачество 351 
агробизнес 349 351 
агроекология 576 
агроикономика 148 
агромаркетинг 348 
агропромишлен комплекс 574 
агропромишлен сектор 574 
агросектор 348 
агротехника 592 
Адам Смит 64 
административен капацитет 432 
административно право 441 
активи 80 188 684 691 700 727 741 
активи на предприятието 691 
актюерство 482 
акции 124 152 160 188 193 194 205 379 742 766 
акционерен капитал 155 
акционери 186 192 
акционерна стойност 635 
акционерни дружества 205 
акционерно дружество 634 
Албания 560 
алтернативен туризъм 831 
амортизационен план 685 
амортизационни отчисления 238 243 685 
амортизация на нематериални активи 710 723 
амортизируеми активи 727 
амортизуеми активи 219 220 
анализ 174 346 600 741 742 800 801 
анализ на ликвидността 174 
анализ на платежоспособността 174 
анализ на разходите 553 
анализ на рентабилността 741 
анализ на риска 494 508 
анализ на финансите 692 
анализ на финансовото състояние 692 693 741 742 
аналитичен модел 40 
андеррайтинг 511 
антиинфлационна политика 261 
антикризисно управление 614 
антисемитизъм 5 
анюитет 516 
анюитети 521 719 
анюитетни вноски 516 521 
анюитетни изчисления 521 
АПК 148 574 
аренда 596 
аренден договор 596 
АСЕ 612 
асиметрия 198 
асоциирани предприятия 687 
атестация 72 788 
атестиране на държавни служители 72 
аудит 778 
аутсорсинг 70 797 
аутстафинг 782 
база данни 819 
Базел ІІ 110 
балансирана карта 604 
балансирана карта за оценка 604 
балансирана система от показатели 663 
балансова стойност 700 706 
балансови разчети 674 
Балкани 560 561 
Балкански регион 414 
балкански страни 560 561 
банка за развитие 143 
банки 162 180 255 257 
банки в САЩ 135 
банки за развитие 143 
банки на Русия 98 117 130 134 139 
банкиране на дребно 258 
банков бизнес 38 
банков дълг 191 
банков заем 199 200 
банков капитал 138 256 
банков контрол 752 
банков мениджмънт 259 
банков надзор 175 732 
банков одит 752 
банков риск 101 
банков сектор 162 
банкова инфраструктура 134 
банкова печалба 255 
банкова политика 165 
банкова система 119 165 
банкова система в Русия 102 118 119 130 134 144 
банкови взаимоотношения 199 
банкови карти 111 
банкови одитори 752 
банкови операции 752 
банкови системи 118 
банкови технологии 111 118 119 123 258 
банкови услуги 123 144 258 
банково дело 101 165 199 255 256 257 
банково дело в Русия 101 117 134 138 
банково застраховане 144 
банково кредитиране 257 
банково развитие 97 98 
банково счетоводство 732 
банкрут 191 
баркод 403 
БВП 177 182 254 281 286 288 304 314 315 316 318 319 376 803 
БВП в България 314 
БВП на РБ 2007 г. 318 
БДЖ 357 
безвъзмездни сделки 720 
безналични ценни книжа 453 
безопасни хранителни продукти 806 
безопасност на стоките 799 
безопасност на храните 799 
безопастност на туризма 834 
безработица 73 74 266 587 
Беларус 147 
бенефициент 670 
Бердяев 5 
бизнес 336 337 544 663 
бизнес анализ 92 
бизнес дейности 201 639 
бизнес единици 760 
бизнес етика 668 669 
бизнес идеи 648 
бизнес изпълнение 201 
бизнес интеграция 669 
бизнес интелект 663 
бизнес информационни системи 653 
бизнес информация 808 
бизнес лидери 669 
бизнес мениджмънт 621 669 
бизнес мениджър 621 
бизнес образование 611 
бизнес обучение 536 
бизнес отношения 613 
бизнес отчет 635 
бизнес план 389 
бизнес преговори 773 
бизнес предприятие 663 
бизнес програма 669 
бизнес процеси 280 370 
бизнес резултати 663 
бизнес среда 380 390 400 758 
бизнес стратегии 415 
бизнес стратегия 777 
бизнес управление 611 
бизнес успех 621 637 639 668 
бизнес цикъл 200 
бизнес-план 670 
бизнесанализ 800 801 
бизнескомбинации 699 
бизнесорганизации 16 
бизнесорганизациите в България 16 
био-продукти 805 
биоземеделие 595 
биологични опаковки 554 555 
биологични храни 805 
биологично земеделие 595 598 
биологично растениевъдство 598 
биоопаковки 554 555 
биопродукти 348 
биостатистика 824 
биотехнологии 372 
благоденствие 815 
благосъстояние 815 
блогове 637 
болници 550 
болничен мениджър 547 
болнична икономика 550 
борба с инфлацията 130 
борсов пазар 270 
борсова дейност 270 
борсови индекси 271 
борсови сделки 270 
брак 739 
бренд 326 
брутна печалба 385 
Бургас 398 
БФБ 91 
България и Европейски съюз 275 429 
България и ЕС 50 275 348 374 429 438 556 562 566 568 799 
българска държавност 838 
българска електроенергетика 562 
българска емиграция 13 22 
българска икономика 314 317 558 
българска историческа наука 838 
българска кооперативна система 84 
българска реклама 397 
българска фондова борса 91 270 
български компании 95 
български кооперации 88 90 
български предприятия 603 
български публични компании 95 
български туризъм 829 
български туристически пазар 829 
български финансов пазар 127 255 
българско висше образование 537 
българско земеделие 76 77 354 
българско кооперативно движение 90 
българско право 444 
бюджет 104 113 136 147 170 185 202 203 211 531 
бюджет на домакинствата 29 
бюджет на ЕС 313 428 
бюджетен излишък 305 314 
Бюджетен кодекс на РФ 203 
бюджетен отчет 204 
бюджетен процес 183 185 
бюджетен федерализъм 104 113 
бюджетиране 105 486 736 
бюджетна политика 147 171 
бюджетна политика на Русия 136 171 
бюджетна процедура 202 
бюджетна реформа 202 
бюджетна система 104 170 171 202 
бюджетна система на Великобритания 170 
бюджетна система на Русия 104 171 
бюджетна стратегия 202 
бюджетна техника 202 
бюджетни доходи 185 
бюджетни инвестиции 203 
бюджетни инструменти 581 
бюджетни предприятия 690 711 731 738 
бюджетни приходи 204 737 
бюджетни разходи 171 185 203 204 737 
бюджетни сметки 204 
бюджетни средства 203 204 
бюджетни учреждения 204 
бюджетно планиране 204 486 
бюджетно счетоводство 711 737 738 
валута 177 412 735 
валутен борд 50 
валутен курс 94 
валутен риск 272 
валутна експозиция 94 
валутна политика 413 
валутна система 413 
валутни операции 94 
валутни резерви 412 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 557 563 
Великобритания 97 170 
венчърен бизнес 762 
венчърен капитал 157 
верига на доставки 403 404 405 406 
вертикална интеграция 572 
взаимни фондове 195 269 
взаимозависимост 278 
взаимоотношения 406 
вземане на решение 650 668 
видове транспорт 307 
визия 81 
вина 375 
винарски туризъм 586 
винен туризъм 832 
вино 375 
виртуална реалност 10 
високи технологии 285 625 762 764 
високотехнологични компании 762 
високотехнологични производства 762 
висше икономическо образование 537 
висше образование 525 528 529 530 531 532 533 534 535 737 
висше образование в България 530 535 
висше учебно заведение 529 737 
висше училище 537 
висши заведения 534 
висши икономически училища 537 
висши учебни заведения 532 
висши училища 529 
власт 37 
власт и собственост 37 
вливане на търговски дружества 696 
влияние на климата 302 
влогове 144 
внос 409 
внос-износ 376 
водене на счетоводство 689 
водни ресурси 542 
военно дело 41 
военно-промишлен комплекс 39 137 291 759 761 
военно-техническо сътрудничество 137 
вредни емисии 197 300 545 
временни разлики 709 
връзки с обществеността 396 546 662 671 828 
ВТО 290 
втора употреба 249 
ВУЗ 534 755 
възвращаемост на инвестициите 355 377 
възвръщаемост на капитала 156 194 
въздушен транспорт 307 358 
възнаграждение 69 
възобновяема енергия 557 
възобновяеми източници 557 
възпроизводствен процес 52 
възпроизводство 52 332 
възстановяване на ДДС 244 
външна миграция 22 
външна миграция на населението 22 
външна политика 433 
външна търговия 318 375 409 410 414 
външнотърговски оборот 319 
външнотърговски отношения 414 
външнотърговско салдо 318 
въоръжение и техника 137 
вътреобщностна търговия 25 
вътрешен кап италов пазар 520 
вътрешен контрол 629 644 
вътрешен одит 747 754 755 
вътрешна търговия 318 408 
вътрешнополитическа криза 40 
генетично инженерство 372 
генетично модифицирани продукти 372 
генномодифицирани храни 372 
географски информационни системи 811 
геополитика 328 410 
геополитика на Балканите 410 
геополитика на РБългария 410 
геополитика на САЩ 410 
Германия 142 338 551 
ГИС 811 
глобализация 49 70 85 129 328 334 416 421 422 423 424 593 
глобализация в икономиката 417 
глобализация на бизнеса 427 
глобализация на икономиката 344 
глобализация на капитала 49 
глобална икономика 44 178 286 
глобална икономическа стабилност 44 
глобална криза 417 
глобална политика 328 
глобални пазари 386 
глобално затопляне 300 579 
глобално икономическо влияние 302 
глобално мигриране 32 
глобално управление 423 
гносеология 8 
годишен финансов отчет 673 683 
годишни финансови отчети 740 
горива 558 
граждани на ЕС 450 
граждански права 450 
граждански харти 450 
гражданско право 449 
грамотност 526 
грешки 238 697 
грешки в счетоводството 689 
гроздопроизводство 573 
гъстота на населението 459 
данни 819 
данък върху дохода 230 
данък върху доходите на физическите лица 230 
данък върху капитала 188 
данък върху разходите 242 
данъци 188 216 218 222 223 226 228 229 230 231 235 246 249 
данъци 2008 231 
данъчен закон 228 
данъчен контрол 215 252 253 749 
данъчен кредит 227 
данъчен механизъм 221 
данъчен отчет 238 243 705 709 
данъчен период 245 
данъчен режим 221 235 464 
данъчен финансов резултат 215 
данъчна амнистия 234 
данъчна основа 214 225 735 
данъчна отчетност 749 
данъчна печалба 188 215 
данъчна политика 224 236 246 248 
данъчна политика на Русия 224 236 
данъчна реформа 224 
данъчна система 224 
данъчна система в Русия 224 234 237 
данъчна ставка 214 229 
данъчна тежест 248 
данъчна фактура 227 
данъчни активи 219 220 
данъчни амортизационни планове 219 220 
данъчни амортизируеми активи 219 220 
данъчни аспекти 700 
данъчни временни разлики 245 
данъчни декларации 247 
данъчни доходи 224 237 
данъчни загуби 215 245 
данъчни задължения 235 
данъчни закони 232 233 
данъчни закони 2008 232 233 
данъчни облекчения 221 229 230 247 464 
данъчни облекчения за дарения 230 
данъчни органи 253 
данъчни постъпления 136 234 237 
данъчни престъпления 252 
данъчни приходи 210 211 212 
данъчни проверки 253 
данъчни промени 230 
данъчни цели 720 
данъчно задължение 455 
данъчно законодателство 232 233 
данъчно облагане 188 214 217 219 220 221 223 224 225 226 229 230 232 233 234 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 253 704 707 710 720 
данъчно облагане в Русия 221 237 243 250 253 
данъчно облекчение 224 240 
данъчно право 223 
данъчно признаване 219 220 
данъчно счетоводство 704 735 
данъчно събитие 227 
данъчно третиране 214 219 220 225 235 245 
данъчно третиране на задължениата 235 
данъчно третиране на разходи 225 
данъчно-осигурителен контрол 252 
дарения 720 
движение на стоки 25 402 
ДДС 216 222 227 244 251 455 457 690 697 704 735 
ДДС 2007 457 
ДДС в туризма 714 715 
дебиторска задлъжнялост 179 369 
дебиторско задължение 369 
деклариране на доходи 234 
делови отношения 773 
демография 22 
демография на населението 30 
демографска структура 591 
демографски проблеми 598 
демографски фактори 32 
демократизъм 14 
демократични общества 14 
демократично общество 42 
демократично управление 42 
демокрация 14 39 42 
демокрацията в България 14 
депозити 162 
деривативи 454 
деривативни инструменти 454 
детерминанти 95 
дефицит 185 
дефицит по текущата сметка 50 
децентрализация 531 532 
диверсификация 127 205 767 
диверсификация на инвестициите 205 
диверсификация на портфейла 642 
дивиденти 132 214 218 
дивидентна политика 132 
дигитални библиотеки 814 
дизайн в управлението 294 
дизайн на база данни 294 
динамика на БВП 316 
динамика на доходите 30 
динамика на инфлацията 341 
динамика на цените 367 
дипломиране 445 
Директива 2003/87/ЕС 538 
Директива 2004/8/ЕО 559 
дисбаланс 417 
дисконтиране 185 263 
дисконтна карта 251 
дисконтна система 251 
дисперсионен анализ 24 
дистанционна заетост 65 
дистрибуция на стойностите 513 
диференциация на доходите 75 
диференциация на населението 75 
ДМА 678 693 
добавена стойност 157 
доброволен пенсионен фонд 467 
доброволни пенсионни фондове 463 
доброволно застраховане 479 499 505 
доброволно медицинско застраховане 489 
доброволно пенсионно осигуряване 464 
доверително управление 734 
договаряне 549 
договор 773 
Договор от Лисабон 447 
договорни фондове 269 
доклад 13 14 15 16 17 18 43 49 91 93 94 275 276 282 339 348 351 356 363 368 369 371 372 374 375 384 395 427 429 430 446 469 524 530 531 532 533 538 544 556 565 566 568 569 570 571 572 573 603 610 611 612 613 614 652 653 654 655 656 657 671 770 771 826 827 828 829 830 831 836 
доклади 292 294 295 296 297 298 609 625 649 
доклади от конференция 292 295 296 297 298 609 625 649 
документооборот 812 
долари 177 
домашно насилие 17 
допустимост на разходите 457 
допълнителни трудови възнаграждения 67 
доставки 250 392 403 405 825 
доставки и услуги 250 
доставчик 655 
доставчици 169 390 400 404 406 612 655 758 768 
доход на домакинствата 30 
доходи 314 
доходи и разходи 185 709 
доходи на населението 20 30 75 168 
доходи на селското население 584 
доходи на физически лица 229 
доходи от дивиденти 214 
доходи от продажба 226 
доходност 26 179 316 
доходност на инвестициите 269 
дружества със специална инвестиционна цел 682 
дружествен договор 438 
дружествен дял 155 
дружествен капитал 155 
ДСИЦ 682 
ДЦК 254 
дълг 196 
дългове 196 
дългови активи 196 
дългови задължения 196 
дългови инструменти 112 
дългови ценни книжа 107 
дългосрочно планиране 627 
дълготрайни активи 691 692 726 
дълготрайни материални активи 693 727 807 
държава 815 
държава и икономика 325 
държавен бюджет на Великобритания 170 
държавен дълг 112 
държавен дълг на Русия 122 
държавен монопол 440 
държавен сектор в икономиката 324 
държавна администрация 72 
държавна данъчна политика 236 
държавна субсидия 532 
държавни корпорации 324 
държавни служители 72 
държавни финанси 122 
държавни финанси на Русия 122 
държавни ценни книжа 107 
държавно регулиране 633 
държавно управление 333 
дъщерни предприятия 686 702 
дю дилиджънс 765 
дялово участие 186 
евреи 5 
еврейски въпрос 5 
евро 412 
еврозона 165 177 
евроинтеграция 43 49 282 290 308 311 339 371 428 429 430 432 433 446 556 570 576 577 585 829 
евроинтеграция на България 339 
европари 313 436 
европейска интеграция 43 84 282 297 313 
Европейска общност 439 
европейска политика 806 
европейска транспортна политика 307 
Европейска транспортна система 358 
европейски бюджет 313 
Европейски валутен съюз 413 
европейски директиви 540 
европейски изисквания 585 
европейски пазар 427 803 
европейски пазари 427 
европейски практики 540 
европейски предприятия 438 
европейски пристанища 307 
европейски проекти 671 
европейски структурни фондове 430 
Европейски съюз 89 306 431 439 
Европейски съюз и България 77 306 
европейски фондов пазар 271 
европейски фондове 305 428 434 435 436 437 578 
европейските фондове в България 578 
Европейско акционерно дружество 456 
европейско данъчно право 456 
европейско законодателство 444 
европейско здравеопазване 470 
европейско информационно общество 814 
Европейско кооперативно дружество 89 432 
европейско обединение 438 
Европейско право 444 446 447 450 452 
европейско сътрудничество 87 
европомощ 577 
европрограми 577 
Евросъюз 490 
еврофинансиране 434 436 
еврофондове 434 435 437 577 
единен пазар 166 
единна валута 412 
ЕК 814 
екзистенциализъм 6 
екологичен мениджмънт 646 
екологичен туризъм 831 
екологична безопасност 480 
екологична мрежа 543 
екологична политика 540 541 
екологична политика в България 541 
екологични продукти 539 
екологични технологии 563 
екологично законодателство 442 541 
екологично застраховане 480 
екологично земеделие 580 
екологично право 442 
екология 197 300 444 538 543 545 
екология и право 444 
екология на производството 444 
еколого-икономически проблеми 544 
екотуризъм 831 
екскурзоводно обслужване 827 
екскурзоводство 827 
Експанзия 633 
експанзия на капитали 138 
експерт счетоводител 448 717 718 750 751 
експорт 393 411 759 
експорт на вина 375 
експорт на капитали 254 
експортни стоки 319 
електоенергийна реформа 556 
електонна търговия 825 
електроенергетика 556 557 562 
електроенергиен пазар 562 
електроенергиен сектор 562 
електроенергийни предприятия 562 
електронен бизнес 825 
електронен подпис 812 
електронна търговия 349 392 
електронни CRM системи 822 
електронни документи 812 
електронни пазари 825 
електронни пари 118 
електронни системи 822 
електропроизводство 560 
емигранти 9 
емиграция 13 32 
емиграция от България 33 
емитиране на ценни книжа 273 
емпиричен анализ 73 
емпирични изследвания 59 82 284 
емпирично проучване 33 
енергетика 557 559 560 563 
енергетика и околна среда 563 
енергиен отрасъл 267 556 562 
енергиен пазар 562 
енергиен сектор 561 
енергийна политика 560 
енергийни инвестиции 560 
енергийни проекти 150 561 
енергийни разходи 141 
енергийно потребление 562 
енергопотребление 150 
енергопотребление в България 562 
енергоресурси 563 
ЕО 460 
ЕОИИ 438 
епистемологически подход 12 
епистемология 12 
ЕС 77 141 165 166 168 197 279 306 307 308 309 311 312 313 315 357 410 416 427 428 430 432 433 434 435 438 450 452 456 466 470 477 490 545 561 564 567 582 754 799 803 826 
ЕС и разширяването 308 
ЕС и СТО 452 
естествен прираст 34 
естествени монополи 323 
етика 390 
етични отношения 390 
ефективен мениджмънт 652 
ефективни инвестиционни проекти 263 
ефективно управление 605 611 651 
ефективност 354 550 583 600 772 
ефективност в здравеопазването 550 552 
ефективност на висшето образование 535 
ефективност на инвестициите 263 
ефективност на инвестиционния проект 265 
ефективност на капитала 345 
ефективност на организацията 778 
ефективност на производството 633 
ефективност на труда 68 
ЕЦБ 412 
железопътен транспорт 307 357 358 
железопътна инфраструктура 357 
Женевска конвенция 41 
животински продукти 564 
животновъдство 355 588 600 601 
животновъдство в България 355 
животозастраховане 491 
жизнен стандарт 168 
жизнен стандарт в България 168 
жизнен цикъл на клиента 659 
загуба на данни 819 
загуби 606 729 
задлъжнялост 174 191 
задължително застраховане 479 497 
задължително осигуряване 239 
заемен капитал 153 
заеми 199 
заетост 65 70 
зайцевъдство 600 
зайци 600 
закон за големите числа 26 
Закон за ДДС 457 
Закон за защита на потребителите 799 
Закон за счетоводството 683 702 
законодателство 145 838 
законодателство в ЕС 357 
залогодател 708 
залогополучател 708 
замърсяване на атмосферния въздух 442 
замърсяване на околната среда 65 442 444 
замяна на активи 700 
замяна на имущество 226 
Западна Германия 338 
заплати 66 67 168 
заплащане на труда 66 67 168 780 782 791 794 
застраховане 471 472 473 474 475 476 478 479 480 481 482 483 484 485 486 488 490 491 492 493 494 495 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 516 517 518 519 520 521 522 523 667 
застраховане в Русия 100 481 486 487 488 496 497 499 502 506 509 
застраховане в селското стопанство 508 
застраховане в строителството 498 
застраховане на депозити 144 
застраховане на депозитите 144 
застраховане на лизинга 100 
застраховане на недвижимата собственост 497 
застраховане на селскостопански култури 499 
застраховани лица 488 
застраховател 497 
застрахователен анализ 504 
застрахователен бизнес 471 494 506 509 516 519 522 
застрахователен брокер 471 
застрахователен бюджет 486 
застрахователен договор 514 518 
застрахователен капитал 513 
застрахователен маркетинг 494 510 
застрахователен мениджмънт 474 
застрахователен надзор 489 
застрахователен пазар 473 481 490 496 502 506 509 516 519 521 
застрахователен портфейл 482 500 511 512 
застрахователен пул 667 
застрахователен риск 472 473 474 475 479 485 488 494 498 503 504 507 508 667 
застрахователна вноска 478 
застрахователна дейност 515 517 523 
застрахователна ефективност 506 
застрахователна защита 483 485 834 
застрахователна компания 515 517 
застрахователна математика 482 484 503 507 
застрахователна отговорност 484 
застрахователна печалба 511 
застрахователна политика 521 523 
застрахователна премия 471 479 491 504 511 
застрахователна система 481 488 506 
застрахователна стока 481 514 
застрахователна сума 476 482 498 504 511 
застрахователна тарифа 482 484 507 511 
застрахователна услуга 494 495 503 
застрахователна щета 488 
застрахователни групи 519 
застрахователни дружества 520 
застрахователни компании 486 487 490 496 519 522 
застрахователни организации 486 487 496 
застрахователни отрасли 502 
застрахователни продукти 486 
застрахователни услуги 481 497 509 510 
застрахователни цени 523 
застрахователно дело 481 502 
застрахователно обезпечение 481 
застрахователно обезщетение 499 
застрахователно покритие 523 
застрахователно право 483 
застраховка "Гражданска отговорност" 477 
застраховка "Живот" 491 512 
застраховка "Злополука" 512 515 
застраховка живот 503 
застраховка за отговорност 517 522 
защита на информацията 809 812 816 817 
защита на потребителите 483 799 806 
защита на природната среда 442 541 
ЗДДС 208 222 227 228 232 233 239 455 457 
ЗДДС 2008 228 232 233 
ЗДДФЛ 223 225 229 230 231 
ЗДДФЛ 2008 231 
здраве 111 
здравен мениджмънт 547 824 
здравен мениджър 547 
здравеопазване 20 305 462 468 469 546 548 550 551 552 553 
здравеопазване в България 470 552 
здравеопазване в ЕС 470 
здравна вноска 468 
здравна икономика 551 
здравна осигуровка 551 
здравна политика 462 548 
здравна помощ 549 
здравна реформа 548 551 552 
здравна реформа в Германия 551 
здравна система 551 552 
здравни грижи 462 
здравни разходи 553 
здравни системи 470 
здравни услуги 733 
здравни фондове 468 
здравно осигуряване 468 469 470 551 733 
здравно осигуряване в България 469 
здравно осигуряване в Европа 470 
здравно финансиране 551 
здравословни храни 595 
ЗДФИ 746 
зелена карта 477 
зелена стратегия 197 545 
зелени обществени поръчки 540 
зелени пазари 197 545 
зеленчукови консерви 807 
земеделие 354 384 433 543 564 565 571 573 578 582 583 593 594 597 598 
земеделска земя 594 
земеделска кооперация 76 77 
земеделска политика 593 
земеделска производствена кооперация 76 77 
земеделска техника 571 
земеделски земи 76 569 
земеделски кооперации 76 596 
земеделски пазари 564 
земеделски продукти 564 
земеделски производител 355 
земеделски производители 583 585 
земеделски стопанства 588 
земеделски стопанства в България 565 
земеделско производство 77 
земедлска кооперация 596 
земя под наем 596 
ЗКПО 213 214 215 217 219 220 225 240 241 242 245 
злополука 501 
знания 530 650 793 
зърно 566 
зърнопроизводство 566 567 
избор на доставчик 400 612 655 758 
извадка 745 
извадков контрол 745 
извънземеделска дейност 581 
извъноборотни активи 724 
изкупни цени 601 
изменения в данъчните закони 232 233 
изменения в МСФО 743 
измерване на риска 636 
износ 393 409 411 597 
износ на кожи 356 
износ на месо 411 
изпълнение на дейностите 513 636 
изпълнителско проучване 617 
изследвания 4 
Източна Европа 145 
източници за финансиране 257 
източноазиатски икономики 340 
източноазиатски капитализъм 340 
Източноазиатски страни 340 
иконометрични методи 151 
иконометрични модели 151 594 
икономика 48 70 280 281 285 287 288 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 314 317 
икономика на България 275 313 314 315 316 317 318 
икономика на Германия 338 
икономика на здравеопазването 550 552 553 
икономика на Китай 288 420 
икономика на недвижимата собственост 268 
икономика на промишлеността 322 
икономика на публичния сектор 357 
икономика на Русия 120 146 151 153 184 267 277 283 319 322 323 324 327 328 329 330 331 332 333 334 342 420 574 
икономика на селското стопанство 351 352 354 355 577 
икономика на транспорта 358 
икономика на туризма 359 360 361 362 833 
икономика на Украйна 290 326 
икономико-математически модел 351 
икономико-математически модели 351 
икономическа активност 61 
икономическа асиметрия 323 
икономическа безопасност 328 
икономическа глобализация 416 
икономическа грамотност 526 
икономическа дейност 324 
икономическа ефективност 539 782 
икономическа интеграция 297 306 393 422 
икономическа интелигенция 524 
икономическа интелигенция в България 524 
икономическа интелигенция в Русия и България 524 
икономическа история 338 
икономическа криза 417 
икономическа култура 38 
икономическа методология 43 45 
икономическа миграция 22 
икономическа мотивация 355 
икономическа наука 1 43 44 57 58 60 62 114 
икономическа оценка 553 
икономическа политика 279 303 305 306 308 309 324 341 376 
икономическа политика на България 306 
икономическа политика на Русия 51 329 330 334 
икономическа социология 18 46 
икономическа стратегия 324 
икономическа теория 3 44 47 48 56 57 61 
икономическа теория за парите 114 
икономически анализ 345 346 742 800 801 
икономически асиметрии 417 
икономически взаимоотношения 420 
икономически знания 527 
икономически категории 798 
икономически модели 58 
икономически науки 46 
икономически отношения 423 
икономически параметри 552 
икономически показатели 354 552 
икономически преобразования 275 
икономически растеж 70 281 283 295 296 320 376 609 
икономически растеж на България 317 
икономически реформи 757 
икономически риск 479 
икономически ръст 31 257 283 319 419 
икономически стимули 355 
икономически субекти 749 
икономически теории 46 52 55 58 59 61 62 64 
икономическо благосъстояние 281 
икономическо знание 48 
икономическо и социално сближаване 48 
икономическо изследване 60 
икономическо образование 526 
икономическо поведение 47 289 
икономическо поведение на индивида 47 289 
икономическо поведение на потребителя 289 
икономическо познание 47 
икономическо равновесие 44 
икономическо развитие 143 147 275 281 285 326 416 
икономическо развитие на азиатските страни 340 
икономическо развитие на България 275 339 
икономическо развитие на Русия 37 332 
икономическо сътрудничество 420 
икономия 277 
ИКТ 770 814 
ИКТ сектор 814 
ИКТ сектор в България 770 
имидж 835 
имидж на организацията 634 
имидж на туристическа дестинация 835 
импорт 418 724 
импорт на капитали 254 
импортна сделка 724 
имуществен данък 237 
имуществена застраховка 512 
имуществено застраховане 476 478 484 488 492 505 515 517 522 
инвалиди 462 
инвестиране 262 268 355 
инвеститори 179 194 195 257 
инвестиции 1 108 152 172 192 194 197 205 206 262 263 265 269 282 317 514 521 545 638 757 794 807 
инвестиции в акции 152 
инвестиции в асоциирани предприятия 687 
инвестиции в икономиката 288 
инвестиции в обучението на персонала 784 
инвестиции в Русия 103 106 120 267 320 329 353 
инвестиции в селското стопанство 352 353 573 803 
инвестиции в човешки капитал 794 798 
инвестиционен анализ 92 
инвестиционен кредит 221 
инвестиционен портфейл 262 467 
инвестиционен потенциал 106 
инвестиционен проект 337 
инвестиционна активност 221 757 
инвестиционна политика 103 120 164 267 321 353 
инвестиционна практика 103 
инвестиционна стратегия 282 
инвестиционни дружества 273 682 
инвестиционни посредници 167 273 
инвестиционни проекти 185 263 264 265 
инвестиционни ресурси 106 268 
инвестиционни решения 192 
инвестиционни фондове 269 
инвестиционно проектиране 100 
инвестиционно сътрудничество 420 
индекс на търговска отвореност 376 
индекс на цените 367 803 
индивидуален сметкоплан 722 
индивидуална психология 47 
индивидуални финансови отчети 702 
Индия 98 
индустриален бизнес 652 
индустриален клъстер 303 
индустриален мениджмънт 141 538 612 652 655 
индустриални компании 767 
индустриални предприятия 618 655 
индустриални страни 70 
индустриално предприятие 303 
индустрия 764 
индустрия на гостоприемството 287 
инкубатори 762 
иновативно поведение 47 
иновации 3 4 56 264 285 293 297 301 321 386 636 649 757 764 768 793 821 
иновации в икономиката 304 
иновации в опаковането 555 
иновации в предприятията 335 
иновации в Русия 320 321 325 342 
иновации в туризма 830 
иновационен клъстер 303 
иновационен модел 54 
иновационен процес 293 
иновационен риск 636 
иновационна дейност 3 4 56 303 325 757 
иновационна икономика 320 325 335 342 
иновационна политика 4 293 304 309 325 
иновационна политика на ЕС 309 
иновационна система в Русия 331 335 
иновационна система на Русия 335 342 
иновационна стратегия 3 56 342 
иновационна структура 4 
иновационни инициативи 636 
иновационни продукти 554 
иновационни проекти 264 485 
иновационни процеси 324 764 
иновационни стратегии 335 
иновационно развитие 325 331 335 
институционална трансформация 37 
интегрален капитал 49 
интеграционен процес 90 
интеграционна политика на Украйна 290 
интеграция 3 56 
интеграция в ЕС 424 
интеграция на науката 43 
интеграция на финансовите пазари 271 
интегрирана система за управление 646 
интегриране 86 90 393 635 669 
интегриране на риска към планирането 636 
интегрирани системи за управление 823 
интелектуален капитал 2 280 785 
интелектуален потенциал 793 
интелектуална собственост 2 785 
интелигенция 524 
интелигенцията в Русия 524 
интервенция 566 
интернет маркетинг 359 822 
Интернет реклама 359 
Интрастат 25 
Интрастат декларации 25 
Интрастат оператори 25 
Интрастат система 25 
инфлационен растеж 260 
инфлационна политика 261 
инфлация 73 130 177 184 187 260 261 316 341 803 
инфлация в Русия 184 
инфлацията в България 50 
информаионни технологии 814 
информационен мениджмънт 808 
информационен модел 810 
информационен ресурс 800 801 
информационен риск 812 
информационна асиметрия 323 
информационна дейност 815 
информационна защита 809 816 817 
информационна икономика 815 
информационна сигурност 809 816 817 
информационна система 183 
информационна система на предприятието 606 
информационни източници 3 56 
информационни мрежи 822 
информационни потоци 406 
информационни продукти 810 
информационни процеси в търговията 373 
информационни ресурси 793 
информационни системи 653 809 811 821 822 823 824 
информационни системи в бизнеса 653 
информационни системи в търговията 373 
информационни технологии 65 68 285 337 359 525 619 775 808 809 810 811 812 813 815 816 817 818 819 820 821 823 
информационни технологии в икономиката 770 808 810 818 
информационни технологии в образованието 525 
информационни технологии в Русия 815 
информационни технологии в туризма 359 
информационни технологии във финансите 183 
информационни услуги 822 
информационно обслужване 819 
информационно общество 10 12 814 815 
информационно осигуряване 12 800 
информация 800 801 
информирани търговци 379 
инфраструктура 278 357 
инфраструктурен сектор 278 
инфраструктурни обекти 278 
ипотека 708 
ипотекиране на недвижим имот 365 
ипотечен кредит 139 365 491 512 
ипотечна криза 255 
ипотечни кредити 139 
ипотечни операции 708 
ипотечно кредитиране 139 
Испания 833 
история на България 838 
история на българската държава и право 838 
история на застраховането 499 
история на СА 836 837 
ИТ 809 811 813 816 817 818 
ИТ бюджет 813 
ИТ мениджмънт 818 
ИТ сигурност 809 816 817 
ИТ услуги 813 
ифраструктурни такси 357 
йерархия 756 
кадри 617 770 788 796 
кадрова политика 788 796 
кадрова служба 775 
кадрови потенциал 772 776 
кадрови решения 772 
кадрово планиране 796 
казуси 718 751 
казуси по счетоводство 718 
калективно финансиране 454 
Канада 97 
кандидатстване за работа 786 
капитал 49 89 142 354 
капитализация 117 188 
капитализация на активите 188 
капитализация на компаниите 96 
капитални вложения 173 
капиталов пазар 189 205 288 520 
капиталова акция 186 
капиталова структура 95 345 
капиталова структура на фирмата 95 
капиталовложения 172 
Карл Маркс 55 
каталожна търговия 403 
катастрофичен пул 475 
катастрофичен риск 476 516 
катастрофични загуби 514 
катастрофични събития 476 
качества на личността 602 
качествени индикатори 601 
качествени показатели 346 
качество 605 799 
качество на висшето образование 535 
качество на образованието 529 
качество на обслужването 385 
качество на обучението 528 747 
качество на персонала 786 
качество на продукцията 481 
качество на стоките 799 
качество на услугите 749 
квалификация 798 
квалификация на персонала 798 
квоти 538 
кейнсиански икономикс 54 
кейнсианство 54 
кетъринг 287 
кетъринг услуги 287 
КИОТО 539 
Китай 288 420 
китайска икономика 288 
класификация 691 
кластери 832 
клиент 370 659 
клиенти 385 390 406 659 802 
клиенти в управлението 660 
климат 197 302 545 579 
климатични изменения 197 300 302 545 579 
клирингова палата 134 
клирингова система 134 
Клод Леви-Строс 7 
клъстери 762 768 
ключови показатели за эфективност 781 
коагулация на мляко 804 
когенерационни инсталациии 559 
когенерация 559 
когнитивен подход 47 
коефициент на асиметрия 23 
коефициент на еластичност 29 
коефициент на корелация 73 271 
коефициент на плодовитост 23 
коефициент на раждаемост 23 
кожарска промишленост 356 429 
коженообувни изделия 356 
кожухарска промишленост 356 
кожухарско производство 356 
козметично производство 264 
колежи 755 
колективен труд 78 79 81 85 
колективно инвестиране 682 
количествени индикатори 601 
количествени модели 107 
командировки 133 
командировъчни разходи 133 
комасация 569 
комбиниран транспорт 307 
комбинирано производство 559 
комбинирано производство на енергия 559 
компенсации 20 
компенсационна програма 789 
компенсационна система 789 
компенсационна стратегия 789 
компетенции 791 793 
комплекси 783 
комуникации 637 
комуникационна политика 671 
комуникационна стратегия 671 
конвенции 41 
конвергенция 129 165 341 
конджойнт-анализ 383 
конкурентен риск 636 
конкурентна продукция 389 
конкурентна стратегия 793 
конкурентно преимущество 789 
конкурентноспособни предприятия 131 
конкурентноспособност 297 407 793 
конкурентност 624 
конкурентоспособен бизнес 603 
конкурентоспособност 77 80 550 603 
конкурентоспособност в земеделието 77 583 
конкурентоспособност на българска икономика 309 
конкурентоспособност на икономиката 319 
конкурентоспособност на предприятието 603 656 
конкуренция 57 80 81 400 758 767 768 
конкуренция в здравеопазването 550 
консервна промишленост 807 
консигнационен договор 451 
консигнация 451 
консолидационни процедури 159 
консолидация 159 721 
консолидация на финансови отчети 702 721 
консолидиран бюджет 105 210 211 212 
консолидиран отчет 688 
консолидиран финансов отчет 159 678 
консолидирана финансова отчетност 688 
консолидирана фискална програма 210 211 212 
консолидирани отчети 703 
консолидирани финансови отчети 686 702 703 
констатация 746 
консултанти 632 
контракт 415 
контрол 159 186 628 629 809 
контрол върху данъците 253 
контрол върху храните 805 806 
контрол на висши училища 755 
контрол на еврофондовете 437 
контрол на разходите 209 
контролинг 602 608 622 
контролни дейности 629 
конференции 297 
конференция 13 14 15 16 17 18 43 49 91 93 94 275 276 282 292 294 295 298 299 311 312 339 348 349 350 351 356 363 368 369 371 372 374 375 384 395 427 429 430 446 469 524 530 531 532 533 538 544 556 565 566 568 569 570 571 572 573 603 610 611 612 613 614 625 649 652 653 654 655 656 657 671 770 771 826 827 828 829 830 831 836 
конфликти 186 
конфликти в организацията 186 
кооператив 596 
кооперативен съюз 84 87 
кооперативна дейност 78 80 87 
кооперативна система 90 
Кооперативна собственост 79 
кооперативна стратегия 78 86 90 
кооперативна търговия 86 
кооперативни банки 135 
кооперативни съюзи в България 90 
кооперативно движение 79 83 87 
кооперативно дело 76 80 81 88 89 
кооперативно законодателство 88 
кооперативно земеделие 76 
кооперативно стопанство 85 87 
кооперации 76 78 79 80 83 84 85 86 87 88 90 432 
кооперации в ЕС 88 
кооперации в Япония 83 
кооперация 78 81 85 
коопериране 78 81 83 84 85 86 
корекции 698 
корекции на фундаментални грешки 698 
корекция на счетоводни грешки 698 
коригиране на грешки 697 
корпоративен данък 163 213 217 240 245 
корпоративен мениджмънт 206 631 632 634 
корпоративен сектор 633 
корпоративен финансов мениджмънт 132 
корпоративна безопасност 644 
корпоративна икономика 666 
корпоративна култура 20 632 
корпоративна организация 688 
корпоративна социална отговорност 613 
корпоративна среда 631 
корпоративна стойност 206 
корпоративна стратегия 631 
корпоративна филантропия 16 
корпоративни блогове 637 
корпоративни комуникации 637 
корпоративни облигации 110 
корпоративни системи 631 
корпоративни финанси 110 132 205 206 256 327 
корпоративни цели 82 284 
корпоративни ценности 82 284 
корпоративно данъчно облагане 163 241 
корпоративно законодателство 241 
корпоративно облагане 240 242 
корпоративно подоходно облагане 213 
корпоративно управление 132 173 324 421 631 633 634 643 666 
корпоративно управление в България 643 
корпоративно финансово управление 132 
корпорации 82 284 424 637 
корпорации в Русия 146 
корпорация 633 
косвени данъци 210 211 212 
коучинг 771 
коучинг-мениджмънт 771 
Кохезионен фонд 309 430 754 
КПО 217 
краткосрочно планиране 627 
краткотрайни активи 691 692 736 
кредит 176 
кредитен мониторинг 125 
кредитен рейтинг 110 
кредитен риск 110 149 176 180 259 
кредити 123 180 
кредитиране 121 139 162 255 
кредитиране на земеделието 353 
кредитна дейност 178 
кредитна задлъжнялост 180 
кредитна история 123 
кредитна криза 177 
кредитна култура 259 
кредитна политика 176 182 
кредитна система 135 178 
кредитна система в Русия 139 
кредитна система на САЩ 135 
кредитни кооперации 135 568 
кредитни нарушения 154 
кредитни организации 154 
кредитни отношения 154 
кредитни съюзи 135 
кредитополучател 123 176 
кредитоспособност 123 176 180 
кривата на spot 107 
кризисен мениджмънт 614 
критична инфраструктура 278 
критични параметри 614 
крупни компании 146 
култура на обслужването 361 
лекарствен пазар 366 
лекарствени продукти 443 
лесни пари 158 
либерализация на търговията 376 
ливъридж 742 
лидерство 201 625 
лизинг 93 100 137 719 
лизинг в България 93 
лизингов договор 719 
лизингов застахователен пазар 500 
лизингова дейност 93 
лизингова застраховка 500 
лизингови компании 500 
лизингови операции 100 
лизингови сделки 100 719 
лизингополучател 719 
ликвиден риск 179 
ликвидност 162 176 178 378 
липси на дълготрайни активи 726 
Лисабонска конвенция 447 
Лисабонска стратегия 74 433 
лихвен процент 341 
лихвени нива 177 
лихвени проценти 107 178 187 
лихви 162 255 719 
лихви по ЗКПО 163 
лицензирани стокови тържища 374 
лични финанси 527 
личност 64 
личностни качества 792 
логика 10 11 12 60 
логистика 86 384 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 758 
логистична верига 86 
логистична дейност 384 402 403 407 
логистична инфраструктура 407 
логистична система 407 
логистични вериги 399 407 
логистични услуги 401 402 
логистично качество 405 
логистично обслужване на клиентите 405 
логистично управление 405 
логически изследвания 10 
логически методи 10 
лозаро-винарски район 586 
лозаро-винарско производство 586 
лозарски район 589 
лозарско производство 573 
лозарство 573 588 589 
лозарство и винарство 573 
лоялни отношения 790 
лоялност 620 790 
лоялност към фирмата 790 
лоялност на клиента 790 
лоялност на персонала 790 
магистърски програми 747 
магистърско обучение 747 
макроикономика 50 61 
макроикономика на България 315 
макроикономическа политика 50 51 276 
макроикономическа стабилност 50 
макроикономически показатели 266 803 
макроикономическо прогнозиране 51 
макроикономическо управление 316 
макропарадигма 1 
малки и средни предприятия 279 415 609 626 638 664 
малки и средни предприятия в България 638 
малки организации 128 
малки предприятия 128 296 297 609 626 
малко предприемачество 128 
малък бизнес 128 292 296 336 639 
малък бизнес в Русия 128 
малък и среден бизнес 128 296 
маркетинг 380 381 382 383 385 386 388 389 390 391 392 393 394 397 660 810 
маркетинг в застраховането 495 
маркетинг в здравеопазването 550 
маркетинг в туризма 362 
маркетинг в търговията 373 383 387 408 
маркетинг и финанси 810 
маркетингов мениджмънт 388 397 
маркетингов план 389 
маркетингов риск 636 
маркетингова дейност 92 
маркетингова логистика 384 
маркетингова политика 361 386 397 
маркетингова стратегия 386 
маркетингови изследвания 383 
маркетингови проучвания 393 
Маркс 53 63 
марксизъм 55 63 
марксистка теория 53 55 
Масачузетс 548 
математическа икономика 116 
математически методи 26 
математически методи в застраховането 667 
математически методи в икономиката 265 271 367 383 665 667 
математически модели 119 206 
материална щета 472 
материални активи 326 
материални блага 48 
материални запаси 169 711 726 736 738 
материални потоци 406 
материални ресурси 652 
материално право 440 
материално стимулиране 780 
машиностроене в Русия 347 
медии 546 
медицинска помощ 549 
медицински информационни системи 824 
медицински разходи 501 
медицински услуги 468 
медицинско застраховане 489 501 502 
междубанков пазар 162 
междубюджетни трансфери 171 
междубюджетно регулиране 171 
междудържавен лизинг 137 
междудържавно регулиране 422 
междуличностни отношения 38 
международен бизнес 641 
международен лизинг 137 
международен служител 441 
международен стандарт 613 
международен счетоводен стандарт 725 
международен финансов пазар 254 
международна икономика 97 98 286 427 
международна икономическа интеграция 97 98 
международна конкурентоспособност 624 
международна конференция 292 294 295 296 298 312 349 350 609 625 649 
международна научна конференция 295 299 311 312 349 350 
международна политика 39 
международна търговия 418 426 
международни икономически отношения 25 281 286 414 415 416 418 420 422 424 425 426 
международни икономически сравнения 286 
Международни образователни стандарти 680 
международни организации 422 
международни отношения 39 416 423 
международни пазари 415 
международни стандарти за финансов отчет 743 
международни стандарти за финансови отчети 743 
международни финанси 129 135 164 170 178 412 413 
международни финансови институции 122 
международни финансови пазари 127 164 412 
международно застраховане 490 
международно коопериране 83 
междуотраслови връзки 276 
междуотраслово балансиране 276 
междуфирмена задлъжнялост 369 371 
междуфирмени отношения 406 
мениджмънт 81 610 611 615 617 618 620 621 622 623 625 631 640 644 650 651 
мениджмънт на здравеопазването 546 
мениджмънт на проекти 671 
мениджмънт на социалните дейности 19 
мениджмънт на техниката 571 
мениджмънт на търговската дейност 387 
мениджър 791 
мениджър на фирмата 280 
мениджъри 38 
месни продукти 554 
месо 555 
местни бюджети 170 
местни данъци 237 
местно самоуправление 113 126 459 
метафизика 6 
методи за прогнозиране 51 
методи на планиране 493 
методи на управление 640 
методика за анализ 346 
методика на Тромпенаарса 45 
методика на Хофстеде 45 
методологически подход 115 
методология на науката 43 
МЕТРО 368 
миграционна политика 32 
миграционни потоци 32 
миграционни процеси 31 32 
миграция 22 31 32 
миграция на населението 33 584 591 
миграция на работна сила 32 
микрокредит 350 
микрокредитиране 350 
мита и митнически такси 411 
митническа политика 315 411 
митническа такса 411 
митническа тарифа 411 
мито 411 
млекопроизводство 352 
млечна промишленост 599 804 
млечни ферми 599 
млечно животновъдство 599 
млечно стопанство 599 
мобилно банкиране 258 
МОбС 2 681 
модернизация 281 
модернизация на икономиката 330 332 
модернизиране на земеделието 590 
мол 368 
Молдова 282 
мониторинг 125 631 
мониторинг и контрол 125 
мониторинг на банковата система 125 
монопол 189 440 
монополи 323 
монополно право 440 
морал 390 
морски транспорт 307 358 
МОС 753 
МОС 710 753 
МОС 710 Сравнителни данни 753 
мотивационен механизъм 787 
мотивационен подход 792 
мотивация 625 788 789 792 
мотивация в управленската дейност 343 
мотивация на персонала 777 780 
мотивация на труда 69 
мотивация на човешките ресурси 795 
мрежови подход 423 
мрежови структури 423 
МСбС 1 680 
МСбС 2 680 
МСбС 3 680 
МСбС 4 680 
МСбС 5 680 
МСбС 6 680 
МСбС 7 680 
МСП 638 
МСП в България 638 
МСС 690 694 702 732 740 743 
МСС 1 207 672 673 677 
МСС 11 707 
МСС 17 719 
МСС 27 703 
МСС 36 672 
МСС 38 725 
МСС 39 274 
МСФО 685 699 743 
МСФО 2008 743 
МСФО 3 699 
МСФО 5 699 
муниципално образование 126 
мярка 214 576 
набиране на персонал 774 
налични акции 453 
напитки 803 
наркомания 17 
народно стопанство на Русия 151 330 
нарушения 154 
население и труд 75 
насилие 17 
натрупване 142 
Натура 2000 543 595 
научна конференция 91 93 94 292 296 297 298 299 348 363 375 384 427 430 469 530 531 532 533 538 544 571 609 610 611 612 613 614 625 649 652 653 654 655 657 671 770 771 826 
научни изследвания 4 304 
научни разработки 4 
научни трудове 299 311 312 350 
научно-техническа политика 285 
научно-техническо развитие 4 
национален рамков договор 549 
национална икономика 281 421 
национална иновационна система 3 56 
национални банки 143 
национални интереси 421 
неданъчни приходи 210 
недвижими имоти 257 268 365 
недвижимо имущество 247 
недвижимост 268 
независим одит 748 
независим одитор 750 
независим финансов одит 750 751 
неземеделско население 591 
НЕК 556 562 
нелихвени разходи 211 
нематериални активи 238 326 517 710 723 724 725 727 793 
немска философия 6 
необлагаеми лихви 223 
неокласическа логика 11 
неокласическа теория 572 
неокласическа школа 57 
неокласически икономикс 54 
неокласически подход 116 
неокласически теории 57 
неселскостопански предприятия 607 
нестопански организации 662 
неформални отношения 790 
нефт 283 321 
нефтеногазови проекти 321 
нехранителни стоки 367 
НЗОК 469 733 
Нидерландия 97 
НИС 25 
нови продукти 287 
нови производства 730 
нови технологии 763 
нововъзникващи пазари 763 
нормативна уредба 452 
нормативни документи 749 
НСС 732 
НСФО 706 
НСФО 27 161 
обединена Европа 431 
Обединено кралство 393 
обезценка на активи 672 
обезщетение 223 
обезщетения 66 
обем на продажбите 418 
облагаем доход 229 247 
облагаеми лихви 223 
облагане на дивиденти 214 
облагане на доставки 250 
облагане на доходи 247 
облагане на туристически услуги 246 
облагане с данъци 228 236 
облагане с ДДС 251 
облагане с корпоративен данък 240 242 
облигации 91 107 
облигационен пазар 91 
образование 64 305 525 527 
образователен маркетинг 528 
образователен продукт 537 
образователен процес 537 
образователна политика 529 
образователна система 529 533 
образователни дейности 209 
образователни практики 525 
обратно вливане 696 
обращаемост на активите 174 
обслужване на клиентите 370 659 
обслужваща сфера 657 
обувна промишленост 429 
обучение 536 
обучение в бизнес организацията 536 
обучение на персонала 20 779 784 788 798 
обучение по бизнесанализ 92 
общ европейски пазар 566 
Обща селскостопанска политика 567 580 595 
обща търговска политика 452 
Обща търговска политика на ЕС 452 
обща факторна производителност 59 
общество 15 48 
общество на знанието 19 
общинско самоуправление 581 
общо равновесие 186 
обяви 774 
одит 744 745 747 748 749 754 755 
одитинг 747 
одитор 751 
одиторска работа 753 
одиторски контрол 746 747 748 749 752 755 
одиторски стандарт 753 
одиторски стандарти 753 
околна среда 197 300 480 545 
онтология 6 
опазване на водните ресурси 541 542 
опазване на морската среда 541 
опазване на околната среда 307 538 539 541 542 543 643 
опаковки 554 555 
опаковъчен сектор 555 
опаковъчна дейност 554 
опаковъчна индустрия 555 
опаковъчни материали 554 555 
оперативни програми 434 435 436 437 
операционен риск 256 272 636 
операционни загуби 256 
опит 294 
оповестяване 686 712 713 
оповестяване на дарения 712 
оптимални договори 518 
опции 189 
опционен пазар 198 
опционна борса 189 
опционна стратегия 189 
опционна теория 189 
организации 636 
организационна култура 645 649 
организационна структура 647 661 756 
организационни форми 647 
организационно развитие 346 
организационно стимулиране 787 
организация 604 
организация и управление 432 606 608 
организация на бизнеса 326 
организация на контрола 125 
организация на предприятието 291 400 607 630 635 636 668 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 
организация на производството 633 654 
организация на работата 72 
организация на работното място 65 
органично земеделие 348 
освобождаване от облагане 240 
осигурителен доход 465 
осигурителен стаж 465 466 
осигурителна тежест 248 
осигурителни вноски 67 216 
осигурителни отношения 465 
основен фонд 186 
основни средства 243 
ОСП 570 588 597 601 803 
ОСП на ЕС 588 
остатъчна стойност 719 
отбрана 291 662 759 761 
отбранителна индустрия 759 
отбранителна промишленост 759 
отпадъчни води 542 
отраслово преструктуриране 275 
отстраняване на грешки 697 
отстраняване на счетоводни грешки 697 
отстъпка 251 
отчет за приходи и разходи 675 679 
отчетна информация 605 
отчетна система 109 
отчетна стойност 738 
отчитане на бизнескомбинации 699 
отчитане на брак 739 
отчитане на външно-търговски сделки 724 
отчитане на дарения 694 
отчитане на даренията 694 
отчитане на ДДС 697 704 
отчитане на инвестиции 686 687 
отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 687 
отчитане на материалните запаси 711 738 
отчитане на парични средства 728 
отчитане на правителствени дарения 712 713 
отчитане на придобиването 711 
отчитане на продажбите 701 
отчитане на разходи 209 707 730 
отчитане на разходи по доставка 705 
отчитане на разходите 705 
отчитане на разходите в застраховането 505 
отчитане на сделки 701 719 720 
отчитане на собствен капитал 744 
отчитане на строителна дейност 707 729 
отчитане на ценни книжа 109 274 
офшоринг 820 821 
оценка на бизнеса 327 
оценка на дейностите 787 
оценка на ефективността 661 
оценка на земята 268 594 
оценка на инвестиции 263 
оценка на инвестиционни проекти 263 
оценка на кариерата 792 
оценка на лизинга 685 
оценка на недвижим имот 268 
оценка на недвижими имоти 268 
оценка на недвижимо имущество 268 
оценка на нематериални активи 723 
оценка на персонала 781 782 788 
оценка на платежоспособността 490 
оценка на проекти 435 436 
оценка на резултатите 604 
оценка на риска 180 757 
оценка на труда 72 
оценяване на активи 725 
оценяване на студентите 533 
падар на логистични услуги 401 
пазар 366 
пазар на акции 205 270 
пазар на лекарства 366 443 
пазар на селскостопански продукти 580 
пазар на труда 38 65 71 73 
пазар на труда в България 74 
пазар на ценни книги 96 
пазар на ценни книжа 96 109 116 149 152 273 
пазарен механизъм 182 
пазарен риск 599 
пазари 378 386 
пазарна икономика 63 78 
пазарна икономика в Русия 496 
пазарна капитализация 742 
пазарна политика 380 
пазарна стратегия 380 
пазарна теория 58 
пазарни злоупотреби 167 
пазарни инструменти 542 
пазарни коефициенти 205 
пазарни предложения 380 
пазарни проучвания 380 
пазарни условия 388 
пазарни цени 601 
пазарно място 820 
пазарно ориентирани компании 388 
пазарно позициониране 397 
пазарно равновесие 116 
пазарно регулиране 593 
пари 142 
пари и кредит 154 
паричен капитал 142 
паричен пазар 121 
паричен поток 158 355 
парична конвергенция 165 
парична наличност 736 
парична реформа 338 
парични потоци 27 728 
парични средства 169 728 
парични средства на предприятието 728 
парично обръщение 114 182 
парично-кредитна политика 114 182 254 
парникови газове 538 
партньорство 430 
парфюмерийно производство 264 
пасиви 691 
пасиви на предприятието 691 
патентен данък 230 
патенти 2 458 
патентно право 458 
педагогика 525 
пенсии 461 465 
пенсиите в Русия 461 
пенсионен фонд 20 467 
пенсионна политика в Русия 461 
пенсионна реформа 466 
пенсионна реформа в ЕС 466 
пенсионна система 461 466 
пенсионни системи в ЕС 21 
пенсионни фондове 463 466 
пенсионно осигуряване 463 464 465 467 
персонализация 386 
петрол 558 
петролен пазар 558 
печалба 174 218 377 408 692 693 742 
печатна реклама 397 
планиране 341 636 639 661 764 
планиране в индустриалното предприятие 627 
планиране на бизнеса 639 
планиране на бюджета 171 
планиране на процеси 627 
пласмент 391 
пласмент на стоки 391 
платежна система 118 119 182 
платежна система на Русия 99 182 
платежни системи 99 
платежоспособност 181 490 
платежоспособност на застрахователните дружества 490 
платежоспособност на предприятието 181 
плодови консерви 807 
плоско данъчно облагане 231 
плосък данък 231 248 
поведение 625 
поведение на потребителите 289 390 
поведение на потребителя 289 
поведенческа икономика 45 
подбор на персонал 769 774 786 
подпомагане 85 
подсистема 278 
поземлен данък 569 
поземлена собственост 569 
поземлени отношения 569 
поземлено облагане 569 
позициониране 397 
позициониране на продукта 397 
поименна акция 453 
поименни ценни книжа 453 
покачване на цените 426 
покупко-продажба 701 
полезен модел 458 
политика на ЕС 308 
политическа икономика 53 
политическа икономия 53 57 63 64 
политическа криза 40 
политическа култура 40 
политическа промяна 40 
политическа система 40 
политически отношения 39 
политически преход 40 
политология 41 
полица 121 
полици 121 
Полша 145 581 584 590 591 593 
поощрения на персонала 787 
портфейл 642 
портфейл от проекти 642 
портфейл от ценни книжа 140 
портфейлни инвестиции 152 
посткейнсиански метод 54 
постоянни разлики 709 
потребител 289 
потребители 381 382 663 768 802 
потребителна кооперация 83 84 
потребителска кооперация 88 
потребителски кредит 166 
потребителско поведение 289 
потребителско право 443 
потребление 383 601 
потребление на домакинствата 29 
потребление на населението 30 
потребление на растителни продукти 597 
потребление на хранителни продукти 597 
почви 575 
почви в България 575 
почвоведска наука 575 
почвознание 575 
ПР 396 828 
права 450 
правен анализ 765 
правила на ЕС 460 
правилник 228 
Правилник за ЗДДС 222 
правителствена помощ 712 713 
правителствени дарения 712 
правна защита 483 
правна система 445 
правни аспекти 438 700 
правни въпроси 457 
правни явления 440 
правно понятие 442 
право 440 441 445 446 447 449 
право на Европейския съюз 446 
право на ЕС 446 
правосъдие 445 
преарендуване 596 
преговори 773 
предприемаческа дейност 607 630 
предприемачество 293 295 301 336 431 590 630 633 649 762 764 
предприемачество в България и ЕС 431 
предприемачество в туризма 586 830 
предприсъединителен процес 297 
представитела власт 449 
презастраховане 475 478 513 515 516 518 519 
презастрахователен договор 518 
презастрахователен пазар 518 
презастрахователна компания 518 
презастрахователна политика 518 
презастрахователни компании 519 
преки данъци 212 
преки чуждестранни инвестиции 27 266 282 298 424 
премиен приход 471 
премии 780 
пренасяне на данъчни загуби 215 
преобразуване на дружества 245 
преотстъпен корпоративен данък 240 
преподаване на икономическа теория 62 
преструктуриране на икономиката 13 276 
преструктуриране на икономиката в България 13 
преструктуриране на транспорта 307 
престъпни капитали 154 
преход 40 
преходна икономика 298 
преходна икономика в Русия 496 
привилегии 20 
привлечен капитал 692 
привличане на персонал 769 782 
придобиване на нематериални активи 710 
признаване на нематериални активи 725 
признаване на приходи 695 
признати разходи 243 505 705 707 710 
приложна социална наука 36 
приложна социология 36 
прираст на населението 74 587 
природни ресурси 283 
присъединяване към Европейски съюз 339 
приходи 208 210 211 314 693 695 721 736 
приходи и разходи 408 
приходи на общините 459 
приходи от лихви 241 
приходи от продажба на стоки 695 
приходи от продажби 169 
приходи от продажби на услуги 695 
приходи от строителна дейност 707 
проблеми на образованието 530 
проверка 745 
прогнози 419 
прогнози за икономическо развитие 419 
прогнозиране 51 341 606 
прогнозиране на бъдещето 419 
прогнозиране на развитието 419 
прогнозни парични потоци 670 
програма "регионолно развитие" 437 
Програма IAEP 755 
Програма The IIA 755 
програма за академично партньорство 755 
Програма за развитие на селските райони 577 
програма конкурентоспособност 434 435 
програмиране 337 820 
програмно-целеви подход 534 
продажба на дялове 701 
продажба на заеми 199 
продажба на предприятие 245 
продажби 381 382 391 392 
продажби на услугите 510 
продук предупредителни етикети 394 
продукти 394 
продуктов маркетинг 379 
продуктова политика 389 390 394 
проект 577 670 
проектен мениджър 651 
проектен цикъл 671 
проекти 435 437 651 730 748 
проектиране на услуги 657 
проектни разходи 150 
проектно портфолио 642 
проектно управление 264 642 651 
производителни кооперации 81 
производителност 605 768 
производителност на труда 59 73 266 346 798 
производствен брак 739 
производствен мениджмънт 613 
производствен процес 633 
производствен риск 665 
производствена сфера 630 
производствени мощности 277 
производствени услуги 571 
производствено планиране 627 
производство 329 391 
производство на автомобили 347 
производство на сирене 804 
промени 706 
промени в ЗКПО 242 
промишлена конкурентоспособност 624 
промишлена организация 634 
промишлена политика 322 
промишлено предприятие 634 817 
промишлено производство 277 322 
промишленост 318 
промишленост на Русия 277 347 
пропорционално облагане 231 
Протокол от Киото 539 
професионална дейност 783 
професионална квалификация 795 
професионална компетентност 370 547 
професионална подготовка 798 
професионална среда 792 
професионални качества 792 
професионални умения 336 
професия логистик 402 
процентен риск 272 
процентна ставка 265 
психодинамика 61 
психодинамично направление 61 
психология 47 
психология на управлението 623 641 
птицевъдство 601 
публикуване на финансови отчети 683 
публичен сектор 364 690 
публична администрация 72 
публични организации 662 
публични услуги 364 
публични финанси 104 
ПЧИ 344 424 539 638 
първична здравна помощ 549 
първични счетоводни документи 716 
работна заплата 20 66 67 266 318 782 791 794 
работна заплата в България 66 67 
работна сила 66 70 71 587 796 
работодател 65 
равнище на безработица 71 
равнище на цените 367 
раждаемост 23 28 
развиващи се икономики 301 
развиващи се компании 301 
развиващи се страни 298 
развити икономики 295 
развитие 143 
развитие на земеделието в България 570 
развитие на икономиката 54 276 334 530 
развитие на персонала 788 
развитие на селските райони 568 570 587 590 
развитие на селското стопанство 585 
развитие на туризма 830 833 
развитие на човешките ресурси 309 
разпределение на богатствата 301 
разпределение на разходите 209 
разработване на проекти 670 
разход за наука 4 
разходи 209 210 211 212 243 250 314 377 505 693 710 721 729 748 
разходи в бюджетни предприятия 209 
разходи за амортизации 219 220 
разходи за заплати 66 67 
разходи за здравеопазване 553 
разходи за лихви 210 211 212 241 
разходи за наука 4 
разходи за научна и развойна дейност 4 
разходи за образование 209 
разходи за обучение на персонала 784 
разходи за производство 730 
разходи за реклама 802 
разходи за строителство 729 
разходи по републиканския бюджет 210 
разчетни операции 118 119 
разширяване на ЕС 308 
растениевъдство 508 588 592 597 
рационална икономика 1 
реализация на продукция 389 391 
реализация на продукцията 377 408 
ревизионен акт 628 
ревизионен доклад 628 
ревизионен контрол 628 
ревизия 628 
регионална икономика 106 310 311 312 
регионална политика 425 433 
регионална политика на ЕС 425 826 
регионални търговски споразумения 414 
регионални финанси 126 
регионално планиране 598 
регионално развитие 310 311 762 
регионално сътрудничество 376 414 
регрес 60 
регресионен анализ 24 28 
регулиране 336 
регулиране на пазара 273 
регулиране на финсовия пазар 109 175 
резултат 609 
реинженеринг 99 
реклама 362 389 395 396 397 802 
реклама в бизнеса 395 443 
реклама в търговията 373 381 387 395 
реклама на лекарства 443 
рекламен бизнес 802 
рекламна дейност 802 
рекламна комуникация 395 
рекламна политика 387 
рекламна стратегия 387 
рекламно дело 802 
рекламно съобщение 774 
рекрутинг 617 
рентабилност 80 172 174 179 181 344 741 742 
рентабилност на инвестициите 263 
репо сделки 274 
репо-сделки 274 
Република Беларус 147 
Република Молдова 282 
републикански бюджет 210 211 212 
репутация 699 
реструктуризация 760 
ресурсен потенциал 283 346 
ресурси 399 
ресурси на предприятието 277 399 
ресурсно осигуряване 285 
ресурсно проклятие 283 
ресурсно управление 283 
референтни цени 366 
реформа 333 535 
реформа в образованието 535 
РЗОК 469 
риск 179 513 
риск и доходност 96 
риск мениджмънт 337 472 473 513 635 636 637 664 666 757 765 
рисков капитал 157 
рискови дейности 762 
розово масло 592 
розопроизводители 592 
розопроизводство 592 
Русия 8 9 37 39 103 113 121 130 146 151 171 183 185 203 204 224 236 253 291 321 322 323 324 328 334 335 352 411 419 420 421 488 499 502 723 735 759 761 
руска аграрна политика 352 
руска банкова система 102 
руска икономика 120 130 146 291 320 322 324 329 331 332 333 761 
руска промишленост 322 
Руска федерация 104 113 122 236 
руски банки 101 117 125 139 143 154 
руски банков сектор 125 138 
руски бизнес 99 327 
руски застрахователен пазар 509 
руски компании 96 
руски партии 236 
руски фондов пазар 108 
ръководител на компания 789 
ръст на доходите 168 
ръст на инфлация 260 
ръст на населението 419 
ръст на производството 798 
ръст на работната заплата 791 
ръст на цените 168 260 
СА 1 2 13 14 15 16 17 18 22 24 30 32 34 35 36 43 64 74 88 92 95 107 159 174 252 256 264 269 273 275 280 303 304 339 341 343 345 351 356 359 360 361 364 369 370 371 372 373 374 377 383 385 387 395 396 414 415 456 459 467 528 539 556 562 565 566 567 568 569 572 573 580 602 603 610 611 638 641 656 672 673 674 675 676 677 682 731 732 733 734 739 747 800 801 807 808 822 825 827 828 829 834 836 
самооценка 783 
САПАРД 279 425 587 
САЩ 39 135 254 328 417 607 
сборник доклади 13 14 15 16 17 18 43 49 275 276 282 294 295 296 297 339 351 356 368 369 371 372 374 395 429 446 524 556 565 566 568 569 570 572 573 603 609 625 649 656 827 828 829 830 831 836 
сборник доклади от конференция 625 
световен фондов пазар 272 
световна икономика 27 178 286 330 344 417 419 424 558 593 
световна конкурентоспособност 624 
световна конкуренция 624 
световна политика 423 
Световна търговска организация (СТО) 452 
световна финансова система 129 
световно стопанство 178 
свободна безмитна зона 398 
свободна зона 398 
свободна търговия 539 
сделки с ценни книжа 167 
себестойност 606 
себестойност на продукцията 606 
сезонни колебания 24 
секюритизация 682 
селски райони 311 570 584 587 590 591 
селски региони 312 
селски туризъм 831 
селско население 584 
селско развитие 312 
селско стопанство 350 564 567 568 572 575 576 577 578 579 581 582 583 585 586 587 588 589 590 591 
селско стопанство в България 565 566 568 573 578 596 
селско стопанство на Русия 148 353 574 
селскостопанска организация 352 
селскостопанска политика 566 580 
селскостопанска политика на ЕС 566 580 
селскостопанска техника 571 
селскостопански райони 580 
селскостопанско застраховане 492 499 
селскостопанство 352 
селскосторанска продукция 352 
семеен бизнес 639 
семейство 34 
СЕО 439 
сертификат за биологична продукция 805 
сетовна икономика 328 
сигурност на туриста 834 
синтетични счетоводни сметки 688 
система 278 
система на управление 89 
системи за управление 823 
системи за финансово управление 629 
скептицизъм 60 
складиране 401 
складова дейност 401 402 
складова логистика 402 
складове 384 
следвоенна икономика в Западна Европа 338 
сливане 156 766 
сливане и поглъщане 156 765 766 
Словакия 145 
Словения 561 
служба по заетостта 70 617 775 
служебно правоотношение 441 786 
случайна величина 26 
сметкоплан 690 722 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 690 
Смит, Адам 64 
смъртност 23 
снабдителска логистика 404 405 
снабдяване 400 404 758 
собствен капитал 179 207 674 675 692 741 744 
собственост 37 766 
сортове грозде 589 
софтуер 337 
социален капитал 18 
социален обмен 69 
социален пакет 20 789 
социален риск 34 
социална дейност 36 
социална икономика 46 
социална отговорност 16 643 
социална политика 16 19 20 21 433 462 
социална политика на България 838 
социална политика на Русия 75 
социална психология 45 61 
социална работа 17 34 36 
социална реалност 15 
социална сигурност 460 
социална система 21 
социална среда 48 
социална стабилност 306 
социална стратегия 21 
социална структура 18 
социална теория 764 
социални дейности 17 19 
социални домове 462 
социални изменения 15 
социални мрежи 18 
социални отговорности 643 
социални отношения 18 
социални предизвикателства 19 
социални проблеми 16 36 
социални програми 789 
социални разходи 67 225 
социални системи 764 
социални технологии 36 
социални умения 36 
социални услуги 21 103 
социално време 35 
социално дело 103 
социално осигуряване 460 461 462 466 468 
социално осигуряване 2008 460 
социално-икономическа среда 584 
социално-икономически показатели 329 
социално-икономически условия 35 
социално-икономическо развитие 299 
социалноосигурителна система 21 
социологически изследвания 38 
социологическо изследване 585 
социологическо общество 15 
социология 17 34 35 36 38 
спекулативен капитал 378 
спекулативна търговия 378 
спестяване 467 
спестяване на енергия 150 
специализиран туризъм 831 
специалисти 783 
СПИН 553 
справедлива стойност 699 711 719 738 
справка 746 
сравнителен анализ 45 145 277 327 
сравнителен метод 327 
сравнителна ефективност 612 
среден бизнес 336 
средни величини 28 
средни предприятия 296 297 609 626 
срочен влог 144 
СС 1 672 673 677 678 679 691 721 
СС 16 684 706 727 
СС 17 719 
СС 18 695 
СС 20 694 712 713 
СС 27 678 686 
СС 28 161 687 
СС 31 161 
СС 32 686 
СС 36 672 706 
СС 38 727 
СС 4 706 
СС 8 698 
Стамболов, Стефан 838 
статистика 24 26 574 
статистика в икономиката 27 
статистика на България 28 
статистика на домакинствата 29 
статистика на населението 22 23 
статистическа вероятност 26 
статистическа извадка 745 
статистически анализ 27 
статистически данни за ЕС 308 
статистически контрол 25 
статистически методи 29 
Стефан Станев 837 
стимулиране на персонала 787 
стимулиране на продажбите 381 382 
стимулиране на труда 69 
стихийни бедствия 478 508 
стойност на активите 269 
стойност на акциите 379 
стоки 381 382 426 
стокови борси в България 374 
стокови пазари 374 
стокови тържища 374 
стокознание 554 555 
стокооборот 402 
стопанска дейност 84 
стопанска история 338 838 
стопанска история на България 838 
стопанска политика 87 
стопанска реформа 338 
стопански дейности 85 
стохастичен метод 265 
стохастични процеси 265 
страни от ЕС 308 358 
страни от Източна Европа 145 
страни-членки на ЕС 416 
стратегии за развитие 330 
стратегически алианси 157 
стратегически анализ 616 619 
стратегически избор 609 616 
стратегически изследвания 759 
стратегически карти 604 
стратегически контрол 610 
стратегически контролинг 608 
стратегически мениджмънт 609 610 616 619 622 635 768 777 
стратегически подход 386 
стратегически управленски контрол 610 
стратегически цели 635 
стратегическо планиране 344 
стратегическо управление 610 616 622 653 661 768 
стратегия 585 
стратегия за развитие 78 334 585 
стратификационен анализ 745 
стратификация 745 
строителна дейност 707 
структура на земеделските стопанства 565 
Структурализъм 7 
структурен подход 7 
структурна реформа 291 761 
структурни промени 146 
структурни реформи в Русия 146 
структурни фондове 310 315 430 590 754 
студенти 533 
студентско образование 533 
студия 307 357 397 537 642 682 834 838 
субективно право 440 
субкултура 645 
субсидии 578 
субсидии в земеделието 578 
суровинодобивна промишленост 141 
счетоводен анализ 692 693 737 741 
счетоводен баланс 676 677 703 
счетоводен отчет 688 697 704 705 709 723 724 728 729 730 735 
счетоводен персонал 689 
счетоводен план 688 
счетоводен стандарт 686 687 695 698 712 713 725 
счетоводител 689 
счетоводна амортизация 720 
счетоводна експертиза 448 
счетоводна информационна система 716 
счетоводна информация 689 716 726 731 740 
счетоводна отчетност 179 
счетоводна печалба 720 
счетоводна политика 682 698 702 703 728 732 740 
счетоводна политика на предприятието 728 
счетоводни аспекти 700 
счетоводни грешки 689 
счетоводни документи 448 716 
счетоводни записвания 715 728 
счетоводни образователни програми 681 
счетоводни операции 713 
счетоводни отчети 726 
счетоводни принципи 690 
счетоводни сметки 688 708 710 724 
счетоводни стандарти 680 684 685 706 719 727 
счетоводни статии 687 701 726 
счетоводно документиране 716 
счетоводно записване 711 
счетоводно отразяване 701 708 709 712 716 724 730 735 738 
счетоводно отразяване на ДДС 697 704 735 
счетоводно отчитане 682 684 686 687 688 694 695 699 701 704 705 706 707 708 710 711 712 713 714 715 719 720 722 723 724 726 728 729 730 735 738 739 744 
счетоводно отчитане в предприятието 694 
счетоводно отчитане на брака 739 
счетоводно отчитане на данъците 735 
счетоводно отчитане на доставки 705 
счетоводно отчитане на разчетите 714 715 
счетоводно третиране 695 736 
счетоводство 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 689 690 691 696 700 717 718 721 722 731 
счетоводство на предприятието 629 683 690 691 722 726 728 
счетоводство на строителното предприятие 729 
счетоводство на туристическото предприятие 714 715 
счетоводство на фирмата 693 
съвместна дейност 85 
Съд на ЕС 446 
съдебна практика 439 
съдебно-счетоводен експерт 448 
съдебно-счетоводни експертизи 448 
съпоставяне 286 
съпоставяне на БВП 286 
Сърбия 97 
съставяне на бюджета 204 
сътрудници 20 68 620 632 645 781 
сътрудничество 406 
съфинаниране 457 
текучество 782 789 
темп на развитие 283 419 
теоретична икономика 53 
теория на застраховането 509 
теория на стойността 63 
теория на труда 63 
териториално разположение на ресурсите 399 
териториално управление 333 
термоядрен синтез 557 
тероризъм 154 488 
терористични атаки 488 
тест 717 750 
тест по счетоводство 717 
техники на управление 654 
технологични активи 399 
технология на ПР 828 
технология на управлението 647 
ТНК 344 421 
товарни превози 358 
топ мениджмънт 623 786 
топ мениджър 623 786 
топло-енергиен комплекс 267 
транснационализация 49 
транснационални банки 281 
транснационални корпорации 27 82 281 284 421 424 607 
транспорт 357 358 401 
транспортен пазар 357 
транспортна политика 307 
трансформационни икономики 275 
трансформационни процеси 275 
трансформация на обществата 15 
трансцендентализъм 6 
тренд 124 
труд 65 66 67 68 69 70 71 72 791 798 
трудов договор 65 
трудов пазар 73 
трудов потенциал 798 
трудова емиграция 13 
трудова заетост 33 71 316 318 
трудова миграция 32 
трудова мотивация 72 
трудова теория 53 63 
трудова теория на ценностите 53 
трудови отношения 65 
трудови ресурси 74 
трудово възнаграждение 66 67 
трудово право 465 
трудово правоотношение 465 
трудово-производителни кооперации 79 432 
туризма в България 826 
туризма в глобалния свят 832 
туризма в Европа 833 
туризмът в България 543 
туризъм 246 287 363 822 827 828 830 832 833 834 835 
туризъм в България 829 
туризъм в Русия 832 
Турист 834 
туристическа дейност 834 
туристическа дестинация 835 
туристическа индустрия 363 832 834 
туристическа наука 835 
туристическа политика 826 
туристически бизнес 360 828 830 
туристически дейности 363 
туристически клъстър 832 
туристически отрасъл 246 829 
туристически пакет 714 715 
туристически продукти 246 714 715 
туристически услуги 246 360 714 715 
туристическо обслужване 827 
туристическо развитие 829 
туроператор 359 363 
туроператори 363 714 715 
туроператорска дейност 360 
туроператорска фирма 363 
Турция 97 349 492 639 
търговия 86 93 178 368 373 374 376 377 378 379 381 382 385 392 420 433 451 597 
търговия на дребно 368 
търговия с акци 124 
търговия с вина 375 
търговия с емисии 538 
търговия с месо 555 
търговия с храни 372 
търговия с ценни книжа 108 160 
търговска марка 2 326 387 409 
търговска мрежа 389 
търговска отстъпка 377 
търговска политика 281 
търговска политика на ЕС 452 
търговска тайна 644 
търговски баланс 376 
търговски банки 102 
търговски вериги 86 368 
търговски договори 418 
Търговски закон 217 
търговски мениджър 370 
търговски обмен 178 
търговски организации 658 
търговски отношения 420 
търговски персонал 381 
търговски посредници 381 
търговски режим 376 
търговски риск 664 
търговски стокообмен 426 
търговско дружество 218 696 
търговско посредничество 369 371 
търговско право 451 452 453 454 
търговско салдо 409 
тържища в България 374 
тържищна търговия 374 
търсене 389 
търсене на продукт 389 
удовлетвореност на клиента 385 
Украйна 290 
Украйна и ВТО 290 
умения 336 
Унгария 97 145 
универсални пенсионни фондове 463 
университет 532 
университети 530 531 755 
университетски бюджет 532 
управление 343 604 605 606 608 640 642 643 651 658 661 662 665 764 823 
управление във ВУЗ 528 
управление и контрол 629 
управление на активи 262 
управление на артикулите 403 
управление на банковия риск 101 
управление на бизнес процеси 663 
управление на бизнеса 648 663 
управление на болницата 547 
управление на болници 547 550 
управление на валутния риск 94 
управление на взаимоотношенията 660 
управление на висше училище 537 
управление на доставките 406 825 
управление на дружества 456 682 
управление на дълга 112 
управление на застрахователния портфейл 511 
управление на знанието 280 
управление на знанията 626 650 793 
управление на инвестиции 661 
управление на инвестициите 173 
управление на инвестиционния портфейл 262 
управление на иновациите 335 
управление на информационната сигурност 812 
управление на информационния риск 812 
управление на кадрите 772 779 795 
управление на капитала във фирмата 95 
управление на кариерата 792 
управление на качеството 749 
управление на клиентите 659 660 
управление на кооперацията 78 
управление на кредитния риск 149 
управление на логистичните вериги 399 
управление на малкия бизнес 292 
управление на миграцията 31 
управление на общините 459 
управление на операциите 654 
управление на отношенията 631 
управление на пенсионните фондове 463 
управление на персонала 68 602 661 769 772 773 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 796 798 
управление на платежни системи 99 
управление на предприятието 303 602 605 607 608 609 614 622 646 665 756 772 
управление на продажбите 658 
управление на проекти 436 642 651 670 
управление на производството 654 
управление на промените 604 
управление на процесите 256 631 
управление на ресурсите 631 652 
управление на РЗОК 469 
управление на риск 112 656 
управление на риска 112 149 259 262 472 473 474 475 599 656 664 665 666 667 834 
управление на риска в банките 259 
управление на риска във фирмата 656 
управление на селското стопанство 571 
управление на туризма 830 
управление на търговската дейност 658 
управление на услугите 495 657 
управление на финансите 153 183 661 
управление на финансовия риск 101 102 
управление на фирмата 280 388 615 620 621 622 625 632 641 644 645 646 647 648 649 772 776 
управление на човешки ресурси 771 774 795 797 
управление на човешките ресурси 769 771 775 778 788 794 796 
управление на човешкия капитал 796 
управление при кризи 614 
управленска отчетност 658 
управленска система 646 663 
управленска стратегия 616 777 
управленска структура 647 756 
управленска технология 647 
управленски анализ 105 640 
управленски методи 617 
управленски опит 640 
управленски отчет 606 608 658 
управленски процес 343 602 
управленски процеси 682 
управленски решения 605 640 658 
управленско поведение 668 
управленско решение 343 668 
управленско счетоводство 731 739 
управляваща система 658 
усвояване на средствата от ЕС 310 430 
ускорено развитие 281 340 
услуги 287 657 
устав 89 
устав на кооперациите 89 
устойчиви обществени поръчки 540 
устойчиво земеделие 354 
устойчиво развитие 120 354 540 543 544 643 
устойчиво развитие на бизнеса 544 643 
устойчиво управление 657 
устройствено планиране 310 
учебни планове 535 
фактори за конкурентоспособност 624 
факторинг 371 
факторингови отношения 371 
фактура 697 
факултет 537 
фалит 191 
фармацевтичен пазар 366 
фармацевтична промишленост 301 
федерализъм 104 
фермерски стопанства 585 
фермерско земеделие 582 
фермерско стопанство 582 
физически лица 701 
филиали 421 
филиали на ТНК 421 
философия 8 9 
философия на икономиката 47 
философска мисъл 9 
философска наука 8 9 
философска теория 7 
философско учение 7 
финанова отчетност 753 
финанси 52 127 150 162 165 166 168 170 171 173 175 176 177 178 180 181 182 183 185 187 188 190 191 192 193 194 195 196 198 199 200 201 412 618 
финанси на домакинствата 168 
финанси на общините 126 
финанси на организацията 184 
финанси на предприятието 131 181 683 721 
финанси на Русия 126 184 
финанси на фирмата 131 133 155 156 157 158 186 190 191 192 199 205 249 369 644 683 692 693 
финансиране 145 305 
финансиране в застраховането 493 
финансиране в селското стопанство 148 
финансиране на агробизнеса 576 
финансиране на бизнеса 128 
финансиране на здравеопазването 111 470 551 553 733 
финансиране на земеделието 578 595 
финансиране на иновации 325 
финансиране на иновационни проекти 309 
финансиране на иновационния процес 304 331 
финансиране на образованието 126 534 
финансиране на проекти 279 670 
финансиране на селското стопанство 570 576 578 
финансиране на университетите 532 
финансиране от европейски фондове 435 436 437 
финансиране от ЕС 434 435 436 437 748 
финансов анализ 92 95 169 174 179 345 504 765 
финансов инженеринг 93 
финансов контрол 186 208 209 752 823 
финансов ливъридж 742 
финансов лизинг 93 137 685 
финансов мениджмънт 52 95 105 108 131 132 140 153 155 186 190 201 474 618 661 
финансов мениджмънт в застраховането 474 493 
финансов мениджър 618 
финансов модел 521 
финансов надзор 160 273 
финансов одит 207 702 746 748 750 751 
финансов отдел 618 
финансов отчет 161 445 672 673 674 675 678 684 686 
финансов пазар 106 175 190 195 196 254 526 
финансов план 153 172 670 
финансов портфейл 127 
финансов потенциал 126 
финансов резултат 131 158 161 721 
финансов риск 102 190 345 636 664 667 
финансова глобализация 129 
финансова грамотност 526 527 
финансова интеграция 97 98 146 
финансова информация 193 
финансова криза 178 255 
финансова математика 136 
финансова наука 114 
финансова отчетност 179 676 
финансова оценка 377 
финансова политика 143 331 
финансова помощ 576 
финансова система 135 170 255 
финансова стабилност 88 164 306 317 
финансова статистика 151 
финансова стратегия 172 181 392 487 
финансова устойчивост 174 461 
финансови активи 701 734 
финансови задължения 122 
финансови инспекции 746 
финансови институции 129 816 
финансови инструменти 167 425 454 686 
финансови механизми 115 
финансови операции 644 
финансови органи 183 
финансови отношения 148 175 
финансови отчети 141 207 677 679 694 702 703 732 740 743 744 
финансови пазари 127 167 197 523 545 
финансови параметри 459 
финансови показатели 181 
финансови потоци 415 
финансови престъпления 716 
финансови проблеми 128 192 
финансови разходи 192 
финансови резултати 818 
финансови ресурси 157 173 181 185 261 552 
финансови спекулации 190 
финансови стандарти 129 
финансови технологии 111 183 
финансови услуги 166 
финансово законодателство 252 
финансово образование 527 536 
финансово оздравяване 181 
финансово планиране 153 172 487 493 521 
финансово посредничество 316 520 732 
финансово право 252 455 456 
финансово прогнозиране 136 
финансово счетоводство 133 733 734 736 
финансово състояние 131 192 676 677 741 742 
финансово управление 132 155 731 
финансово-банков пазар 175 
финансово-икономически анализ 88 
финансово-инвестиционен анализ 115 
финансово-инвестиционен механизъм 44 115 
финансово-кредитна политика 736 
финансово-кредитни отношения 175 
финасови инструменти 734 
Финландия 97 815 
финнаси 350 
фирма 407 
фирмен успех 637 
фирмена експанзия 360 
фирмена култура 635 645 649 668 
фирмена марка 385 
фирмена политика 769 
фирмена стратегия 610 777 
Фирмена структура 760 
фирмена тайна 644 
фирмени знания 280 
фирмено кредитиране 257 
фирмено счетоводство 683 684 
фирмено управление 641 
фискален резерв 211 212 305 
фискална политика 210 211 212 314 
фискална политика на България 212 
фискална система 459 
ФО 744 
фондов пазар 108 124 145 152 271 272 
фондов пазар в Русия 116 
фондова борса 155 178 195 198 205 270 
фондова криза 152 
фондови пазари 96 
фотоволтаични технологии 563 
фотоволтаични централи 563 
Франция 97 135 
франшиз 482 
ФРГ 97 
Хайдегер 6 
Хайдегерова философия 6 
Харта на основните права на ЕС 450 
хеджиране 94 667 
холдинг 115 
холдинги 105 
холдингова компания 105 
холдингова структура 115 
хотелиерско обслужване 361 
хотелиерство 361 
Хофстед, Гирт 45 
Хофстедова методика 45 
храни 799 803 806 
хранителна промишленост 303 803 805 806 
хранителни вещества 575 
хранителни стоки 367 
хранително-вкусова промишленост 804 807 
християнска философия 5 
християнство 5 
Хърватия 293 
цели на предприятието 661 
цена на земята 594 
цена на труда 67 
цени 168 196 260 364 366 367 382 426 
цени в търговията 426 
цени и инфлация 260 
цени и ценообразуване 357 
цени на акции 124 188 193 
цени на горивата 558 
цени на жилища 365 
цени на лекарства 366 
цени на недвижими имоти 178 
цени на стоки 367 
ценни книги 140 274 453 
ценни книжа 91 108 109 140 149 152 188 193 198 200 205 271 274 453 454 516 734 766 
ценова стратегия 366 
ценови намаления 382 
ценообразуване 193 364 366 
ценообразуване и пазар 366 
ценообразуване на селскостопанска продукция 567 
ценообразуване на услугите 364 
Централен кооперативен съюз 84 87 
цесия 371 
ЦИЕ 464 
частен сектор 607 
частна собственост 79 633 
частно предприемачество 633 
Черно море 541 
Четвърта Директива 740 
Чехия 299 
член-кооператори 81 85 87 
човешки активи 399 
човешки капитал 2 64 798 
човешки потенциал 793 796 
човешки ресурси 68 774 775 776 779 784 788 798 
човешки фактор 769 796 
чуждестранна валута 735 
чуждестранни инвестиции 164 266 305 365 
чужди инвестиции 120 267 
чужди капитали 138 
чужестранна икономика 421 
Швейцария 490 
щета 477 
ЮАР 832 
юбилейна конференция 13 14 15 16 17 18 43 49 275 276 282 299 311 312 339 349 351 356 368 369 371 372 374 395 429 446 524 556 565 566 568 569 570 572 573 603 656 827 828 829 830 831 836 
Юго-Източна Азия 340 
Югоизточна Азия 340 
Югоизточна Европа 376 414 561 
юридически лица 449 701 
ютилити индустрия 659 
ютилити сектор 811 813 
ядивни опаковки 554 
Япония 83 521 
японска система на управление 779 
ARCH - модел 140 
CIS 653 
CRM 660 
CRM система 495 
CRM софтуер 660 
CRM стратегия 660 
ERP система 823 
IT мениджмънт 337 
IT системи 337 
PR 546 662 671 828 
PR - стратегии 662 
SA8000 613 
SWOT анализ 619