НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

Сп  I  60


Близнева, С.   Програмата COST - Европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания  / С. Близнева . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 29-34


Сист. No: 34857

- 2 -

Сп  I  60


Джерманова, Е.   Програмата Форсайт - поглед в бъдещето  / Е. Джерманова . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 15-19


Сист. No: 34861

- 3 -

Сп  I  60


Стоянова, М.   Научната и технологичната дейност в Европа и световните икономики - статистическо измерване  / М. Стоянова . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 24-28


Сист. No: 34855

- 4 -

Сп  П  89  тп


Мильнер, Борис .   Понятие, разновидности и источники знаний  / Борис Мильнер . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 106-119


Сист. No: 34970

- 5 -

Сп  П  89  тп


   Нематериальные активы . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 109-118


Сист. No: 34987

- 6 -

Сп  С  847


Парижкова, Любомира .   Аутсорсинг на научноизследователската и развойна дейност  / Любомира Парижкова . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), 2008, N 1, с. 1-18


Сист. No: 34770

- 7 -

Сп  П  57  х


Романенко, Г.   Итоги деятельности Россельхозакадемии и направления развития науки  / Г. Романенко . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 3, с. 48-53


Сист. No: 34966

- 8 -

Сп  Ч  S  88


Jaruzelski, Barry et al.   Customer Connection: The Innovation 1000  / Barry Jaruzelski, Kevin Dehoff . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 2, с. 17-19


   Прев.загл.: Връзка с клиентите: Иновация 1000


Сист. No: 34867

Иновации - научен аспект

- 9 -

Сп  Б  254  и


Стефанов, Руслан .   Иновационната политика на ЕС - възможности за финансиране и развитие на българската иновационна система  / Руслан Стефанов . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 36-42


Сист. No: 34505

- 10 -

 


Chobanova, Rossitsa .   Innovation Performance and Challenges to the Bulgarian Innovation Policy  / Rossitsa Chobanova  (София), 2007, с. 77-97


   Прев.загл.: Иновационно изпълнение и предизвикателства пред иновационната политика в България


Сист. No: 34533

ФИЛОСОФИЯ

- 11 -

Сп  Ф  515


Бюкенън, Патрик .   Домът, разделен в себе си. / Патрик Бюкенън . // Философия  (София), XVII, 2008, N 2, с. 12-42


Сист. No: 34907

- 12 -

Сп  Ф  517  а


Димитрова, Ина .   Рефлективността - епистемична добродетел или конститутивна кръговост на описания и реалност ?  / Ина Димитрова . // Философски алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 139-147


Сист. No: 34382

- 13 -

Сп  Ф  517  а


Петков, Георги .   Разделението на философията и радвитието на реториката като част от логиката в средновековна Западна Европа  / Георги Петков . // Философски алтернативи  (София), 2008, N 1, с. 162-174


Сист. No: 34384

Психология

- 14 -

Сп  У  732  п


   Берхауз Фредерик Скиннер . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 9-13


Сист. No: 34650

- 15 -

Сп  У  732  п


   Гордон Олпорт . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 34-39


Сист. No: 34666

- 16 -

Сп  У  732  п


   Девид Макклелланд . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 45-48


Сист. No: 34676

- 17 -

Сп  У  732  п


   Карен Хорни . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 106-110


Сист. No: 34693

- 18 -

Сп  У  732  п


   Карл Роджерс . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 111-115


Сист. No: 34694

- 19 -

Сп  С  847


Костова, Здравка и др.   Подход при формиране на екологично съзнание  / Здравка Костова, Емин Атасой . // Стратегии на образователната и научната политика  (София), 2008, с. 30-47


Сист. No: 34891

- 20 -

Сп  У  732  п


   Курт Левин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 116-122


Сист. No: 34695

- 21 -

Сп  П  186


   Стресът, фактор за промени в основните психосоматични показатели при водачи на МПС в градския транспорт . // Панорама на труда  (София), 2007, N 9-10, с. 7-15


Сист. No: 34336

Етика

- 22 -

Сп  У  732  п


Житенев, С. Л.   Этика российского бизнеса  / С. Л. Житенев . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 50-51


Сист. No: 34802

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 23 -

Сп  F  75


Фулър, Греъм Е.   Светът без исляма  / Греъм Е. Фулър . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 2-3, с. 28-37, февруари/март


Сист. No: 34378

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 24 -

В  И  50  ж


   Инстумент за хармонизиране на обществено-икономическото развитие . // Икономически живот  (София), XLII, N 14, 09  апр. 2008, с. 11


Сист. No: 34712

- 25 -

Сп  В  83  Э


Гонтмахер, Е. и др.   Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения  / Е. Гонтмахер, Т. Малева . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 2, с. 61-72


Сист. No: 34329

- 26 -

Сп  П  89  тп


Князев, Юрий .   Социальные функции современного государства  / Юрий Князев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 28-38


Сист. No: 34292

- 27 -

Сп  П  324


Нунев, Сашо Т.   Идеология на антидискриминационната социална работа  / Сашо Т. Нунев . // Педагогика  (София), XVIII, 2008, N 1, с. 42-64


Сист. No: 34443

- 28 -

Сп  В  83  Э


Рубинштейн, А.   Стратегия "социального императива"  / А. Рубинштейн . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 68-78


Сист. No: 34756

- 29 -

Сп  П  89  тп


Суховский, Алексей .   Социальная политика государства в российской экономике  / Алексей Суховский . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 39-48


Сист. No: 34293

- 30 -

Сп  Ф  53  кс


Ярбилова, С. М.   Оценка современного состояния российской пенсионной системы и необходимости дальнейшего ее реформирования  / С. М. Ярбилова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, с. 70-76


Сист. No: 34940

Статистика. Демография. Социология

- 31 -

Сп  И  36  с


Жекова, Станка .   Модифициран индекс на човешкото развитие за динамичен сравнителен анализ  / Станка Жекова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 112-120


Сист. No: 34612

Статистика

- 32 -

Сп  М  68  э


Таралецкая, Л.   Международная демогрофическа статистика: оценки и прогнозы ООН  / Л. Таралецкая . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 3, с. 32-39


Сист. No: 34960

Икономическа статистика

- 33 -

В  И  50  ж


Манолова, Зорница .   Право на собственост и икономическо развитие  / Зорница Манолова . // Икономически живот  (София), XLII, N 10, 12  март  2008, с. 11


Сист. No: 34455

Демография на България

- 34 -

В  И  50  ж


Бурлакова, Тамара .   Бавно излизаме от демографската криза  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLII, N 4, 09  апр. 2008, с. 16


Сист. No: 34713

Жизнено равнище на населението

- 35 -

В  И  50  ж


Славова, Янка .   Потреблението на основни хранителни продукти е на ниско равнище  / Янка Славова . // Икономически живот  (София), XLII, N 9, 05  март  2008, с. 1, 12-13


Сист. No: 34300

Социология

- 36 -

Сп  И  36  с


Близнаков, Петко .   Социологически поглед към финансите  / Петко Близнаков . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 3, с. 3-11


Сист. No: 34613

- 37 -

Сп  У  732  п


   Макс Вебер . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 140-145


Сист. No: 34715

Корупция

- 38 -

Сп  В  83  Э


Григорьев, Л. и др.   Коррупция как препятствие модернизации (институциональный подход)  / Л. Григорьев, М. Овчинников . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 2, с. 44-60


Сист. No: 34327

Политика

- 39 -

Сп  F  75


   Какво трябва да направи Америка . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 2-3, с. 51-61, февруари/март


Сист. No: 34380

- 40 -

Сп  В  83  Э


Корнай, Я.   Что означает "изменение системы"?  / Я. Корнай . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 2, с. 99-112


Сист. No: 34332

Политология

- 41 -

Сп  У  732  п


   Эллизабет Доул . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 204-208


Сист. No: 34736

Икономика. Икономически науки

- 42 -

Сп  П  57  х


Волошин, Д.   Развитие и рост в концепции многоуровневой экономики  / Д. Волошин . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 2, с. 45-57


Сист. No: 34399

- 43 -

Сп  И  36  с


Господинов, Калин .   Равновесие в икономиката - ентропийната версия  / Калин Господинов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 3, с. 55-63


Сист. No: 34619

- 44 -

Сп  В  83  Э


Макаров, В.   Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижений науки и техники  / В. Макаров . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 39-46


Сист. No: 34753

Макроикономика

- 45 -

Сп  М  68  э


Осадчая, И.   Эволюция современной макроэкономической теории  / И. Осадчая . // Мировая экономика и международные отношения, 2008, N 2, с. 3-13


Сист. No: 26682

Икономически теории. Учения и школи

- 46 -

Сп  И  36  с


Бъчварова, Росица .   Съдържателни аспекти на мотивационните теории и тяхното развитие  / Росица Бъчварова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 79-91


Сист. No: 34598

- 47 -

Сп  У  732  п


   Дж. М. Кейнс . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 59-64


Сист. No: 34680

- 48 -

Сп  И  36  с


Димитрова, Весела .   Теоретични концепции за тежестта на държавния дълг върху поколенията и емпирична проверка за република България  / Весела Димитрова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 72-85


Сист. No: 34628

- 49 -

Сп  М  68  э


Егоров, Д.   О возможности синтеза классической и неоклассической теорий: трактовка категории "стоимость"  / Д. Егоров . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 3, с. 24-31


Сист. No: 34958

- 50 -

Сп  И  36  с


Коев, Йордан .   Емпирични проекции на теориите за корпоративно ръководство  / Йордан Коев . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 13-25


Сист. No: 34623

- 51 -

Сп  И  36  с


Коева, Стефка .   Организираните групи от интереси в политиката: икономическа интерпретация  / Стефка Коева . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 36-45


Сист. No: 34624

- 52 -

Сп  И  36  с


Минчев, Георги .   Пред нова парадигма на икономическото знание  / Георги Минчев . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 36-41


Сист. No: 34606

- 53 -

Сп  И  36  с


Тодоров, Васил .   Класическа теория, неолиберализъм и устойчиво развитие  / Васил Тодоров . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 53-61


Сист. No: 34607

- 54 -

Сп  Ч  J  80  f


Buraschi, Andrea et al.   Habit Formation and Macroeconomic Models of rhe Term Structure of Interest Rates  / Andrea Buraschi, Alexei Jiltsov . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 3009-3063


   Прев.загл.: Формации и макроикономически модели на времева структура на лихвените проценти


Сист. No: 34667

Политическа икономия

- 55 -

Сп  У  732  п


   Джон Милль . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 72-78


Сист. No: 34683

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 56 -

Сп  С  953  п


Николова, Галина .   Полагане на труд в условията на сумирано работно време и нощен труд  / Галина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 6-7  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34360

- 57 -

Сп  С  953  п


Николова, Галина .   Полагане на труд в условията на сумарно работна време и нощен труд  / Галина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 2007, N 12  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34368

- 58 -

Сп  П  186


Сотирова, Мария .   Критериите ефективност и справедливост в оценките на трудовия пазар  / Мария Сотирова . // Панорама на труда  (София), 2007, N 9-10, с. 75-89


Сист. No: 34341

- 59 -

Сп  И  503  и


Станева, Анита .   Икономически анализ на трудовия пазар в България за периода 1991 - 2006 г. / Анита Станева . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 3, с. 144-172


Сист. No: 34592

- 60 -

 


Стойчева, Румяна .   Съвременни ергономични параметри и изисквания за режим на труд и почивка  / Румяна Стойчева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), с. 125-132


Сист. No: 34280

- 61 -

Сп  Г  62  вх


Стойчева, Румяна .   Директиви на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа и съвременни ергономични изисквания за трудовия процес  / Румяна Стойчева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), с. 133-138


Сист. No: 34281

- 62 -

Сп  И  503  и


Стоянова, Капка .   Основни фактори, детерминиращи различията между жените и мъжете в заплащането на труда  / Капка Стоянова . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 2, с. 89-116


Сист. No: 34583

- 63 -

Сп  З-54


Христова, Светлинка .   Работното време в земеделието  / Светлинка Христова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 2, с. 41-43


Сист. No: 34472

- 64 -

Сп  Ч  S  88


Schroder, David et al.   IMA 2006 Salary Survey  / David Schroder, Karl E. Reichardt . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 6, с. 23-38


   Прев.загл.: Преглед на заплащането на труда в Института по управленско счетоводство през 2006 г.


Сист. No: 34460

Трудови отношения

- 65 -

Сп  С  953  п


Богомилова, Жанет .   Норми за Европейското право за безопасност на труда на работниците  / Жанет Богомилова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 6-9


   Прев.загл.: Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34912

Пазар на труда

- 66 -

В  И  50  ж


Бурлакова, Тамара .   Намаляват новорегистрираните безработни в бюрата по труда  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLII, N 13, 02  апр. 2008, с. 3


Сист. No: 34599

- 67 -

Сп  Ч  895


Димитров, Димитър .   Необразованите - най-трудно се реализират  / Димитър Димитров . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 3, с. 10-12


Сист. No: 34825

- 68 -

Сп  М  68  э


Понеделко, Г.   Сдвиги на рынке труда Испании  / Г. Понеделко . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 2, с. 86-93


Сист. No: 34582

Работна заплата

- 69 -

Сп  Б  925  с


Христова, Светлинка .   Промени при формиране на работната заплата  / Светлинка Христова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 6, с. 17-19


Сист. No: 34692

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 70 -

Сп  Б  254  и


Димитров, Христо .   Пазарът на земеделска земя в България  / Христо Димитров . // Банки Инвестиции Пари  (София), XV, 2007, N 10, с. 20-22


Сист. No: 34372

- 71 -

Сп  З  544  к


   Особености при отчитането на дяловия капитал в земеделските кооперации . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 2, с. 19-31


Сист. No: 34434

Кооперация

- 72 -

Сп  И  50


Боевски, Иван .   Кратък преглед на теориите за кооперацията  / Иван Боевски . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 6, с. 3-11


Сист. No: 34304

- 73 -

Сп  И  50


Стоянова, Славена .   Възможности за подобряване структурата на капитала на кооперациите от област Шумен  / Славена Стоянова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 6, с. 12-17


Сист. No: 34308

Фирми

- 74 -

Сп  Х  742


Марков, Огнян .   Устойчив растеж чрез фирмена конкурентноспособност  / Огнян Марков . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 2, с. 7-9


Сист. No: 34352

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 75 -

Сп  Б  254  и


Боева, Галина .   Какво движи реалния валутен курс и инфлацията в България  / Галина Боева . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 44-47


Сист. No: 34507

- 76 -

Сп  Ф  53  кс


Быков, А. П. и др.   Содержание и принципы финансовой архитектуры современной банковской системы в рамках институциональной теории  / А. П. Быков, М. В. Гончарова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 7, с. 10-16


Сист. No: 34405

- 77 -

Сп  Ф  53  кс


Данилина, М. В.   Изменения в стратегии формирования и использования резервного фонда и фонда национального благосъстояния  / М. В. Данилина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 10, с. 37-53


Сист. No: 34937

- 78 -

Сп  И  36  с


Камеларов, Атанас .   Хеджиране на кредитния риск в контекста на информационната асиметрия  / Атанас Камеларов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 68-78


Сист. No: 34588

- 79 -

Сп  Ф  53  кс


Коробейников, Д. А. и др.   Роль кредитной кооперации в обеспечении устойчивости развития сельских территорий  / Д. А. Коробейников, В. Б. Репников . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 10, с. 14-22


Сист. No: 34936

- 80 -

Сп  Ф  53  кс


Макаров, А. С.   Финансовая политика организации, ее виды, инструменты формирования и реализации  / А. С. Макаров . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 10, с. 54-60


Сист. No: 34939

- 81 -

Сп  Ф  53  кс


Моисеев, С. Р.   Правила денежно-кредитной политики  / С. Р. Моисеев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 8, с. 16-31


Сист. No: 34654

- 82 -

Сп  В  83  Э


Некипелов, А. и др.   От замораживания к инвестированию: новые подходы к денежно-кредитной и валютной политике  / А. Некипелов, Ю. Голанд . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 47-55


Сист. No: 34755

- 83 -

Сп  Б  254  и


   Прогноза за богатството и задълженията на домакинствата в България . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 9-11


Сист. No: 34496

- 84 -

Сп  Б  254  и


   Прогноза за световната икономика и капиталовите пазари . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 2-4


Сист. No: 34492

- 85 -

Сп  Ф  53  кс


Суэтин, А. А.   О некоторых итогах 2007 г. на финансовых рынках  / А. А. Суэтин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 8, с. 10-15


Сист. No: 34653

- 86 -

Сп  Ф  53  кс


Суэтин, А. А.   Приведет ли кризис субстандартных кредитов к рецессии ?  / А. А. Суэтин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 10, с. 7-10


Сист. No: 34930

- 87 -

Сп  В  83  Э


Улюкаев, А. и др.   Российский банковский сектор в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке: проблемы и перспективы  / А. Улюкаев, Е. Данилова . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 4-19


Сист. No: 34740

- 88 -

Сп  В  83  Э


Фетисов, Г.   Динамика цен и антиинфляционная политика в услових "голландской болезни"  / Г. Фетисов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 20-36


Сист. No: 34747

Финанси

- 89 -

В  И  50  ж


Александрова, Маргарита .   Капиталовият пазар в България  / Маргарита Александрова . // Икономически живот  (София), XLII, N 11, 19  март  2008, с. 1, 8


Сист. No: 34433

- 90 -

В  И  50  ж


Бурлакова, Тамара .   Междуфирмените задължения продължават да нарастват  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLII, N 11, 19  март  2008, с. 6


Сист. No: 34432

- 91 -

В  К  263


Василева, Теодора и др.   По същото време в България. / Теодора Василева, Николай Стоянов . // Капитал  (София), XVI, N 12, 22-28 март 2008, с. 16


Сист. No: 34498

- 92 -

В  И  50  ж


Ганчев, Ганчо .   Интегрира ли се България в европейската финансова система  / Ганчо Ганчев . // Икономически живот  (София), XLII, N 16, 23  апр. 2008, с. 1, 7


Сист. No: 34929

- 93 -

В  Б  254


   Десет риска дебнат бизнеса през 2008-а . // Банкеръ  (София), ХV, N 9, 1-7 март 2008, с. 10


Сист. No: 34274

- 94 -

В  К  263


Иванова, Мария .   Честита нова лихва  / Мария Иванова . // Капитал  (София), XVI, N 15, 12-18 април 2008, с. 80-81 К2 Бизнес


Сист. No: 34799

- 95 -

В  Д  381  с


Колева, Росица .   Във фокуса на финансовия анализ - общинските дружества  / Росица Колева . // Делова седмица  (София), XVII, N 15, 7-13 април 2008 г, с. 1, 4, 7


Сист. No: 34742

- 96 -

В  Д  381  с


Колева, Росица .   Във фокуса на финансовия анализ - общинските дружества  / Росица Колева . // Делова седмица  (София), XVII, N 16, 14-20 април 2008 г., 5, 7, 10


Сист. No: 34879

- 97 -

В  И  50  ж


   Лихвата - договорна и законна, в лева и валута . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 5


Сист. No: 34847

- 98 -

В  К  263


Николов, Ивайло .   Бели пари за бели дни  / Ивайло Николов . // Капитал  (София), XVI, N 11, 15-21 март 2008, с. 31


Сист. No: 34393

- 99 -

В  Д  381  с


Пиперкова, Лиляна .   Пазарни злоупотреби с финансови инструменти  / Лиляна Пиперкова . // Делова седмица  (София), XVII, N 11, 10-16 март 2008 г., с. 5


Сист. No: 34338

- 100 -

В  Д  381  с


Пиперкова, Лиляна .   Пазарни злоупотреби с финансови инструменти  / Лиляна Пиперкова . // Делова седмица  (София), XVII, N 10, 3-9 март 2008 г., с. 3


Сист. No: 34342

- 101 -

В  Д  381  с


Пиперкова, Лиляна .   Пазарни злоупотреби с финансови инструменти  / Лиляна Пиперкова . // Делова седмица  (София), XVII, N 12, 17-23 март 2008 г., с. 5


Сист. No: 34484

- 102 -

В  Б  254


   Разочарования и надежди движат валутните пазари . // Банкеръ  (София), XV, N 14, 05.04 - 11.04 2008, с. 36


Сист. No: 25593

- 103 -

В  К  263


Стоянов, Николай .   Има ли нужда от каишка за банките  / Николай Стоянов . // Капитал  (София), XVI, N 16, 19-25 април 2008, с. 81 К2 Бизнес


Сист. No: 34901

- 104 -

В  К  263


Христов, Калин .   Лихвите глупако  / Калин Христов . // Капитал  (София), XVI, N 10, 8-14 март 2008, с. 31


Сист. No: 34323

- 105 -

Сп  В  83  Э


Борисова, И. и др.   Риски внешнего финансирования российской экономики  / И. Борисова, Б. Замараев, А. Киюцевская . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 2, с. 26-43


Сист. No: 34326

- 106 -

Сп  С  959


Васильев, В. С.   Грядущая финансовая турболентность  / В. С. Васильев, Е. А. Роговский . // США * КАНАДА  (Москва), 79, 2008, N 3, с. 3-20


Сист. No: 34950

- 107 -

Сп  И  502


Гозес, Хаим .   Инфлация, ценова конвергенция, политика на доходите  / Хаим Гозес . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 12-15


Сист. No: 34761

- 108 -

Сп  П  89  тп


Головнин, Михаил .   Денежно-кредитная политика России и стран Центральной и Восточной Европы в услвиях финансовой глобализации  / Михаил Головнин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 64-72


Сист. No: 34305

- 109 -

Сп  Д  226  п


Гълъбов, Марин .   Модели за анализ на финансите на фирмата  / Марин Гълъбов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 2, с. 32-37


Сист. No: 34408

- 110 -

Сп  П  89  тп


Жарылгасова, Ботагоз .   Бюджетирование как информационная основа финансового менеджмента и внутреннего экономического контроля  / Ботагоз Жарылгасова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 60-67


Сист. No: 34980

- 111 -

Сп  Д  226  п


Живкова, Емилия .   Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/60/ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари  / Емилия Живкова . // Данъчна практика  (София), 2008, N 3, с. 23-29


Сист. No: 34631

- 112 -

Сп  Ф  53


Иванов, М. Е.   Финансовые инструменты развития бизнеса  / М. Е. Иванов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 65-70


Сист. No: 34933

- 113 -

Сп  Ф  53


Ильин, В. В. и др.   Системный подход к оценке финансовых рисков  / В. В. Ильин, Н. А. Сердюкова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 68-72


Сист. No: 34442

- 114 -

Сп  С  953


Колева, Росица .   Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на "Общински пазари" ЕАД  / Росица Колева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 21-24


Сист. No: 34738

- 115 -

Сп  М  68  э


Лыкова, Л .   Налоги на чистую стоимость богатства  / Л Лыкова . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 2, с. 30-37


Сист. No: 34580

- 116 -

Сп  Э  44  су


Матвиенко, П.   Капитализация как действенный инструмент повышения надежности банковской системы Украины  / П. Матвиенко . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 1, с. 42-52


Сист. No: 34385

- 117 -

Сп  У  732  п


   Милтон Фридмен . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 146-151


Сист. No: 34723

- 118 -

Сп  Ф  53


Нестеренко, Т. Г .   Этапы бюджетной реформы  / Т. Г Нестеренко . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 3-7


Сист. No: 34904

- 119 -

Сп  Б  254  и


   Прогноза за финансовото богатство на домакинствата в ЦИЕ . // Банки Инвестиции Пари, XVI, 2008, N 1, с. 7-8


Сист. No: 34495

- 120 -

Сп  Х  742


   Пътят на предприятията от сектор ХТП към европейските пазари . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 2, с. 4-6


Сист. No: 34350

- 121 -

Сп  Э  44  су


Рядно, А. и др.   Моделирование управления финансами предприятий  / А. Рядно, Ю. Шерестенников . // Экономика Украины  (Киев), 2007, N 12, с. 12-16


Сист. No: 34302

- 122 -

Сп  С  959


Спицын, Д. А.   Фирмы венчурного капитала в КША: управленческий аспект  / Д. А. Спицын . // США * КАНАДА  (Москва), 79, 2008, N 2, с. 111-118


Сист. No: 34391

- 123 -

Сп  Б  254  и


   Страните от Централна и Източна Европа пред предизвикателствата на финансовата криза в САЩ . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 4-6


Сист. No: 34494

- 124 -

Сп  Б  925  с


Тодоров, Любомир .   Оценка на финансовия риск на публичните дружества при инвестиране в акции  / Любомир Тодоров . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 6, с. 13-16


Сист. No: 34690

- 125 -

Сп  П  89  тп


Усик, Нина .   Конкурентная среда: управление процессом ее формирования в России  / Нина Усик . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 52-59


Сист. No: 34978

- 126 -

Сп  Б  925  с


Цанева, Моника и др.   Технология за създаване на фактури въз основа на динамични данни за баланса на задълженията на клиенти  / Моника Цанева, Александрина Мурджева . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 6, с. 20-23


Сист. No: 34700

- 127 -

Сп  У  732  п


   Чарлз Шваб . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 189-194


Сист. No: 34733

- 128 -

Сп  Ф  53


Швецов, Ю. Г. и др.   О новом подходе к бюджетному регулированию  / Ю. Г. Швецов, О. В. Бутакова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 16-19


Сист. No: 34906

- 129 -

Сп  Ч  J  80  f


Almeida, Heitor et al.   The Risk-Adjusted Cost of Financial Distress  / Heitor Almeida, Thomas Philippon . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2557-2586


   Прев.загл.: Стойност на риска при финансова забрана


Сист. No: 22974

- 130 -

Сп  Ч  J  80  f


Carey, Mark et al.   Is the Corporate Loan Market Globally Integrated? A Prising Puzzle  / Mark Carey, Greg Nini . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2969-3007


   Прев.загл.: Глобално интегриране на корпоративните кредитни пазари. Ценови пъзели


Сист. No: 34662

- 131 -

Сп  Ч  J  80  f


Davydenko, Sergei A. et al.   Strategic Actions and Credit Spreads: An Empirical Investigation  / Sergei A. Davydenko, Ilya A. Strebulaev . // The Journal of Finance  (New York), 63, 2007, N 6, с. 2633-2672


   Прев.загл.: Стратегически действия и кредитни спредове: емпирично изследване


Сист. No: 34639

- 132 -

Сп  Ч  J  80  f


Franzen, Laurel A. et al.   Measuring Distress Risk:The Effect of R&D Intensity  / Laurel A. Franzen, Kimberly J. Rodgers, Timothy Y. Simin . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2931-2967


   Прев.загл.: Измерване на риска при финансов запор: интензивност на научната и развойната дейност


Сист. No: 34659

- 133 -

Сп  И  503  и


Ozturk, IIhan .   Finance-Growth Nexus: Empirical Evidence from South Africa  / IIhan Ozturk . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 4, с. 3-17


   Прев.загл.: Финансово развитие и икономически растеж: емпирично изследване от Южна Африка


Сист. No: 34593

- 134 -

Сп  Ч  J  80  f


Pouget, Sebastien .   Adaptive Traders and the Design of Financial Markets  / Sebastien Pouget . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2835-2863


   Прев.загл.: риспособяване на търговците и дизайн на финансовите пазари


Сист. No: 34655

- 135 -

Сп  Ч  S  88


   Saying Goodbye to U.S. GAAP . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 6, с. 47-49


   Прев.загл.: Финансови пазари и международни стандарти за финансови отчети в Америка


Сист. No: 34462

- 136 -

Сп  Ч  J  80  f


Sorensen, Morten .   How Smart is Smart Money? A Two-Sided Matching Model of Venture Capital  / Morten Sorensen . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2725-2762


   Прев.загл.: Колко бързи са бързите пари? Двустранен модел на рисковия капитал


Сист. No: 34643

Държавни финанси

- 137 -

Сп  И  36  с


Владимиров, Владимир .   Фискална политика и фискални рискове  / Владимир Владимиров . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 3, с. 39-54


Сист. No: 34615

Държавен бюджет

- 138 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Държавен бюджет - 2008г. Определяне и разпределяне на бюджетни средства  : Финансови взаимоотношения между общините и държавния бюджет през 2008г. / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 5, с. 4-7


Сист. No: 34318

- 139 -

Сп  Ф  531


   Фискална порграма 2008: България се лишава от възможността да се доближи до другите страни в ЕС . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 3-9


Сист. No: 34633

Бюджет на общините

- 140 -

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Извънбюджетни фондове и сметки за 2008 година  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 11-12  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34562

Финансов контрол

- 141 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне на данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 14, 31 март - 6 април 2008 г., с. 12


Сист. No: 34621

- 142 -

Сп  А  454


Цветкова, Надежда .   Някои основания за освобождаване от имуществена отговорност при инспекция  / Надежда Цветкова . // Актив  (София), 2008, N 3, с. 31-33


Сист. No: 34566

- 143 -

Сп  П  89  тп


Чехонадских, Лариса .   Совершенствование методов государственного финансового контроля  / Лариса Чехонадских . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 26-30


Сист. No: 34973

- 144 -

Сп  Ч  S  88


Dzinkowski, Ramona .   Managing the Finance Function  / Ramona Dzinkowski . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 2, с. 50-53


   Прев.загл.: Управление на финансовата функция на счетоводителите и контролните органи


Сист. No: 34874

Капиталовложения в икономиката

- 145 -

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към декември 2007 г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 3, с. 36-57


Сист. No: 34636

- 146 -

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към ноември 2007г. . // Бюджетът  (София), 17, 2008, N 2, с. 41-61


Сист. No: 34270

Данъци. Такси. Налози

- 147 -

В  П  225


   Авансовите вноски по ЗКПО . // Пари  (София), XVII, N 79, 22  апр. 2008, с. 4-7 прил. Консултант


Сист. No: 34938

- 148 -

В  П  225


   Данъчни облекчения по ЗДДФЛ . // Пари  (София), XVII, N 59, 25  март  2008, с. 46-48 прил. Консултант


Сист. No: 34520

- 149 -

В  Д  381  с


Йорданова, Анелия .   Нов модел ДДС или връщиане на данъка върху оборота на европейската есцена  / Анелия Йорданова . // Делова седмица  (София), XVII, N 14, 31 март - 6 април 2008 г., с. 3


Сист. No: 34616

- 150 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне на данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 12, 17-23 март 2008 г., с. 12


Сист. No: 34487

- 151 -

В  П  225


   Пренасяне на данъчна загуба . // Пари  (София), XVII, N 49, 11  март  2008, с. 30-35 прил. Консултант


Сист. No: 34404

- 152 -

В  И  50  ж


   Световната револючия на плоския данък . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 7


Сист. No: 34848

- 153 -

В  Д  381  с


Станкулов, Цветан .   Аспекти на определянето, коригирането и плащането на авансови вноски от подоходни данъчни задължения  / Цветан Станкулов . // Делова седмица  (София), XVII, N 12, 17-23 март 2008 г., с. 1,4, 7


Сист. No: 34482

- 154 -

Сп  Ф  53


Боровикова, Е. В.   Налоговое регулирование межбюджетных отношений в муниципальных образованиях  / Е. В. Боровикова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 20-23


Сист. No: 34422

- 155 -

Сп  И  31


Влъчкова, Даниела .   Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2008 година  / Даниела Влъчкова . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 1, с. 28-40


Сист. No: 34324

- 156 -

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Кой губи и кой печели от данъчните промени през 2008г. / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 5, с. 23-27


Сист. No: 34328

- 157 -

Сп  И  36  с


Донев, Ангел .   Данъците и икономическия растеж  / Ангел Донев . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 100-111


Сист. No: 34611

- 158 -

Сп  С  953  п


Жотева, Мая .   Корекции на ползван данъчен кредит при доставки на недвижими имоти съгласно ЗДДС  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 9-11  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34358

- 159 -

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Облагане на хазартните игри - митове и реалност  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 9-11  . - Данъчен консултан


Сист. No: 34565

- 160 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Проблеми, възникващи от окрупняване и понижаване на нормативите за данъчно признатите разходи по ЗДДФЛ  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 6, с. 10-12


Сист. No: 34679

- 161 -

Сп  А  454


Иванов, Костадин .   Особености и проблеми при прилагането на ЗМДТ в общините и бюджетните предприятия  / Костадин Иванов . // Актив  (София), 2008, N 4, с. 16-18


Сист. No: 34976

- 162 -

Сп  А  454


Конев, Георги .   Данъчна политика и приоритетите на бюджета за 2008г. / Георги Конев . // Актив  (София), 2008, N 2, с. 41-44


Сист. No: 34470

- 163 -

Сп  Ф  53


Королева, О. А.   Работа налоговых органов с убыточными организациями  / О. А. Королева . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 41-44


Сист. No: 34919

- 164 -

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Възстановяване на данък добавена стойност на физически лица извън Европейския съюз  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 1,3  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34354

- 165 -

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   Допустим разход за ДДС при изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от европейски фондове  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 2, с. 98-100


Сист. No: 34480

- 166 -

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   ДДС при доставки на услуги след промените в закона  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 4, с. 73-79


Сист. No: 34984

- 167 -

Сп  С  953


Петков, Георги .   Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. / Георги Петков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 39-40


Сист. No: 34749

- 168 -

Сп  А  454


Станкулов, Цветан .   Особености при определянето, внасянето и прихващането на патентния данък по закона за местните данъци и такси  / Цветан Станкулов . // Актив  (София), 2008, N 2, с. 37-40


Сист. No: 34467

- 169 -

Сп  Б  923  з


Цветкова, Лорета .   Авансово облагане на доходите на физическите лица през 2008 г. / Лорета Цветкова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 2, с. 93-97


Сист. No: 34479

- 170 -

Сп  Б  923  з


Цветкова, Лорета .   Промените при облагането с патентен данък през 2008 г. / Лорета Цветкова . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 4, с. 67-72


Сист. No: 34983

Данъчно облагане

- 171 -

В  П  225


   Вътреобщностна търговия с акцизни стоки . // Пари  (София), XVII, N 79, 22  апр. 2008, с. 45-48 прил. Консултант


Сист. No: 34952

- 172 -

В  П  225


   Вътреобщностни доставки на стоки в ЗДДС . // Пари  (София), XVII, N 59, 25  март  2008, с. 25-31 прил. Консултант


Сист. No: 34517

- 173 -

В  П  225


   Как се облагат с ДДС вътреобщностните услуги . // Пари  (София), XVII, N 69, 08  апр. 2008, с. 23-40 прил. Консултант


Сист. No: 34816

- 174 -

В  П  225


Конев, Георги .   Акцизите 2008г. / Георги Конев . // Пари  (София), XVII, N 49, 11  март  2008, с. 2-19 прил. Консултант


Сист. No: 34396

- 175 -

В  П  225


Конев, Мирослав .   Облагане на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозните средства по ЗКПО  / Мирослав Конев . // Пари  (София), XVII, N 59, 25  март  2008, с. 14-16 прил. Консултант


Сист. No: 34511

- 176 -

В  П  225


   Облагане на доходите от дейност като ЕТ . // Пари  (София), XVII, N 79, 22  апр. 2008, с. 22-27


Сист. No: 34945

- 177 -

Сп  Б  90


Антонова, М. Б.   Передача товаров в рекламных целях: особенности налогообложения  / М. Б. Антонова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 43-46


Сист. No: 34524

- 178 -

Сп  Б  90


Бурейко, С. К.   Налогообложение транспортных средств  / С. К. Бурейко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 1, с. 28-32


Сист. No: 34284

- 179 -

Сп  Ф  531


Ганчев, Ганчо Т.   Оптимално данъчно облагане  / Ганчо Т. Ганчев . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 17-25


Сист. No: 34635

- 180 -

Сп  Е  454  и


Георгиева, Анета .   Авансовите вноски за корпоративен данък през 2008 г. / Анета Георгиева . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 3, с. 44-48


Сист. No: 23159

- 181 -

Сп  Б  90


Колеватова, О. А.   Налогообложение операций с облигациями у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг  / О. А. Колеватова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 6, с. 21-29


Сист. No: 34875

- 182 -

Сп  Б  90


Куликова, Л. И. и др.   Земельный налог: вопросы исчисления  / Л. И. Куликова, А. Р. Самитова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 32-36


Сист. No: 34824

- 183 -

Сп  А  454


Николов, Илия .   Авансово и годишно облагане с плосък данък на доходите от трудови правоотношения  / Илия Николов . // Актив  (София), 2008, N 3, с. 27-28


Сист. No: 34557

- 184 -

Сп  С  953  п


Панева, Лиляна .   Място на изпълнение и облагане с ДДС на доставките на софтуерни продукти  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 5-8  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34356

- 185 -

Сп  Ф  53


Пансков, В. Г.   О принципах налогообложения физических лиц  / В. Г. Пансков . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 28-33


Сист. No: 34427

- 186 -

Сп  Б  90


Суслова, Ю. А.   Как применять вычеты по НДФЛ  / Ю. А. Суслова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 1, с. 36-38, 43-47


Сист. No: 34285

- 187 -

Сп  Б  90


Третьякова, Е. Ю.   НДС при экспорте работ и услуг  / Е. Ю. Третьякова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 6, с. 44-47


Сист. No: 34876

- 188 -

Сп  С  953  п


   Ускореното възстановяване на ДДС след последните промени в закона . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 10-11


   Прев.загл.: Данъчен консултант


Сист. No: 34908

- 189 -

Сп  Б  90


Шестакова, Р. В.   Исчисление ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование  / Р. В. Шестакова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 5, с. 32-37


Сист. No: 34843

ДДС

- 190 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 13, 24-30 малт 2008 г., с. 12


Сист. No: 34526

- 191 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне на данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 15, 7-13 април 2008 г., с. 12


Сист. No: 34745

- 192 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне на данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 16, 14-20 април 2008 г., с. 12


Сист. No: 34883

- 193 -

Сп  Д  226  п


Панева, Лиляна .   ДДС при търговия със стоки с държави членки на ЕС с участие на нерегистрирани лца  / Лиляна Панева . // Данъчна практика  (София), N 2008, с. 8-12


Сист. No: 34406

- 194 -

Сп  А  454


Панева, Лиляна .   ДДС при търговията с ЕС за доставки на стоки с участие на нерегистрирани лица  / Лиляна Панева . // Актив  (София), 2008, N 3, с. 28-31


Сист. No: 34564

- 195 -

Сп  Ф  53


Сидорова, Н. И.   Специфика и функции НДС  / Н. И. Сидорова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 36-40


Сист. No: 34916

Данъчен контрол

- 196 -

Сп  Ф  53


Гостева, М. А.   Контроль плательщиков налога на прибыль  / М. А. Гостева . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 36-37


Сист. No: 34428

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 197 -

В  И  50  ж


Илиев, Петкан .   Кредити или депозити  / Петкан Илиев . // Икономически живот  (София), XLII, N 14, 09  апр. 2008, с. 1, 9


Сист. No: 34710

- 198 -

В  Б  254


Илиев, Петър .   Крехкият баланс на банковата стабилност  / Петър Илиев . // Банкеръ  (София), XV, N 10, 8-14 март 2008, с. 9


Сист. No: 34322

- 199 -

Сп  Е  205  б


Ангелов, Цветослав .   Секюритизацията на активи като средство за редуциране на капиталовите изисквания на финансовите институции  / Цветослав Ангелов . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 2, с. 44-48


Сист. No: 34444

- 200 -

Сп  Е  205  б


Ангелов, Цветослав .   Банково и надзорно оповестяване  / Цветослав Ангелов, Атанас Иванов . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 3, с. 36-38


Сист. No: 34893

- 201 -

Сп  Б  90


Астахова, Е. Ю.   Выплата заработной платы работникам на банковские карты  / Е. Ю. Астахова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 8-14


Сист. No: 34521

- 202 -

Сп  Б  254  и


   Банковата система в основата на икономическия растеж през 2008 г. . // Банки Инвестиции Пари  (София), XV, 2007, N 10, с. 15-18


Сист. No: 34371

- 203 -

Сп  Э  44  су


Матвиенко, П.   Рейтинговая оценка деятельности банков Украины  / П. Матвиенко . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2089, N 2, с. 37-46


Сист. No: 34942

- 204 -

Сп  Б  44  БСУ


Михайлов, Ивайло .   Концентрация на банковата система  / Ивайло Михайлов . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 56-62


Сист. No: 34265

- 205 -

Сп  Ф  53  кс


Морковкин, А.Л.   Совершенствование банковского надзора в области секьюритизации активов кредитных организаций  / А.Л. Морковкин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 9, с. 2-9


Сист. No: 34917

- 206 -

Сп  Ч  J  80  f


Quian, Jun et al.   How Lows and Institutions Shape Financial Contracts: The Case of Bank Loans  / Jun Quian, Philip E. Strahan . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2803-2834


   Прев.загл.: Как законодателството и институциите оформят финансовите договори: примери от банковите заеми


Сист. No: 34652

Инфлация

- 207 -

В  Д  381  с


Иванов, Костадин .   Инфлацията - необявен и нерегламентиран данък  / Костадин Иванов . // Делова седмица  (София), XVII, N 12, 17-23 матр 2008 г., с. 3


Сист. No: 34483

- 208 -

В  П  225


Илиев, Петкан .   Инфлацията - доброто зло за българската икономика  / Петкан Илиев . // Пари  (София), XVII, N 75, 16  апр. 2008, с. 4-5


Сист. No: 34842

Инвестиции

- 209 -

В  К  263


Чобанов, Петър .   Потокът на инвестициите  / Петър Чобанов . // Капитал  (София), XVI, N 14, 5-11 април 2008, с. 31


Сист. No: 34634

- 210 -

Сп  П  57  х


Дасковский, В. и др.   Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов  / В. Дасковский, В. Киселев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 1, с. 55-67


Сист. No: 34392

- 211 -

Сп  Б  90


Кожухар, В. М. и др.   Снижение риска инвестиционного проекта и учет реализации его этапов  / В. М. Кожухар, О. Г. Курьянова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 6, с. 67-70


Сист. No: 34884

- 212 -

Сп  Б  254  и


Минкова, Даниела .   Критичен анализ на портфейлната теория в съвременните пазарни условия  / Даниела Минкова . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 21-25


Сист. No: 34503

- 213 -

Сп  Ф  53  кс


Разумов, И. В.   Влияние состава основных фондов на динамику инвестиционных вложений промышленных предприятий  / И. В. Разумов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 9, с. 38-42


Сист. No: 34920

- 214 -

Сп  И  503  и


Szekely-Doby, Andras .   Foreign Invesatments and Economic Catching Up: The Case of Hungary  / Andras Szekely-Doby . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 55-65


   Прев.загл.: Чуждестранни инвестиции и икономическо развитие: примери от Унгария


Сист. No: 34530

Фондов пазар. Фондова борса

- 215 -

В  Д  381  с


Градинаров, Борислав .   Нови правила за разкриване на дяловото участие в публичните дружества  / Борислав Градинаров . // Делова седмица  (София), XVII, N 14, 31 март - 6 април 2008 г., с. 2, 9


Сист. No: 34618

- 216 -

В  Б  254


Кръстева, Таня .   Ликвидността - желаната покровителка на борсата  / Таня Кръстева . // Банкеръ  (София), XV, N 13, 29.03.-04.04. 2008, с. 33


Сист. No: 34558

- 217 -

В  Б  254


Натов, Евгений .   Фондове в търсене на печелившите ниши  / Евгений Натов . // Банкеръ  (София), XV, N 16, 19-25 април 2008, с. 30


Сист. No: 34892

- 218 -

Сп  Ф  53


Золотарев, В. С. и др.   Проблемы оценки эффективности фондового рынка  / В. С. Золотарев, Е. Н. Алифанова . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 71-75


Сист. No: 34935

- 219 -

Сп  Э  44  су


Назарчук, М.   Среднесрочный прогноз развития фондового р,нка Украины  / М. Назарчук . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 2, с. 47-62


Сист. No: 34943

Ценни книжа

- 220 -

Сп  Ч  J  80  f


Axelson, Ulf .   Security Design with Investor Private Information  / Ulf Axelson . // The Journal of Finance  (New York), 62, 2007, N 6, с. 2587-2632


   Прев.загл.: Организация на ценните книжа посредством частна инвеститорска информация


Сист. No: 34637

Икономика

- 221 -

В  И  50  ж


   Митовете в икономиката . // Икономически живот / притурка/  (София), N 13, 02  апр. 2008, с. 1-16


Сист. No: 34602

- 222 -

В  Б  254


Натов, Евгений .   В тунела на междуфирмените задължения просветва  / Евгений Натов . // Банкеръ  (София), XV, N 12, 22-28 март 2008, с. 31


Сист. No: 34497

- 223 -

В  И  50  ж


Радев, Кирил .   Необходим енов подход в управлението на икономическите сектори  / Кирил Радев . // Икономически живот  (София), XLII, N 13, 02  апр. 2008, с.1, 12


Сист. No: 34603

- 224 -

Сп  Ч  895


Ангелов, Георги .   Ирландското икономическо чудо  / Георги Ангелов . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 3, с. 27-29


Сист. No: 34826

- 225 -

Сп  Б  90


Блаженкова, Н. М.   Анализ рисков деятельности предприятия  / Н. М. Блаженкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 75-79


Сист. No: 34532

- 226 -

Сп  И  503  и


Василева, Евгения .   Характеристики на неформална икономика и конкурентност при преход към пазарна икономика  / Евгения Василева . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 4, с. 126-152


Сист. No: 34597

- 227 -

Сп  Ф  531


Вълканов, Недялко .   Световната и българската банкова практика срещу прането на пари  / Недялко Вълканов . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 60-70


Сист. No: 34645

- 228 -

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   Административните и бюрократичните пречки - сериозен проблем пред бизнеса  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2008, N 3, с. 49-52


Сист. No: 34569

- 229 -

Сп  У  732  п


   Гэри С. Беккер . // Управление персоналом, 13, 2008, N 2, с. 40-


Сист. No: 34668

- 230 -

Сп  Б  90


Евстропов, М. В.   Прогнозирование наступления банкротства предприятий на основе бухгалтерской отчетности  / М. В. Евстропов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 71-74


Сист. No: 34529

- 231 -

Сп  Э  44  су


Запатрина, И.   Формирование нацеональных проектов: зарубежный опыт и возможности для Украины  / И. Запатрина . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 1, с. 72-83


Сист. No: 34387

- 232 -

Сп  П  89  тп


Ивантер, Виктор .   Долгосрочный прогноз развития экономики  / Виктор Ивантер . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 12-25


Сист. No: 34972

- 233 -

Сп  И  503  и


Корнай, Янош .   Равновесие, растеж и реформа  / Янош Корнай . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 2, с. 3-26


Сист. No: 34571

- 234 -

Сп  F  75


Кръстев, Иван .   Как мисли Русия  / Иван Кръстев . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 2-3, с. 20-25, февруари/март 2008


Сист. No: 34377

- 235 -

Сп  У  732  п


   Майкл Портер . // Управление персоналом, 13, 2008, N 2, с. 129-134


Сист. No: 34698

- 236 -

Сп  П  89  тп


Макаров, Валерий .   Экономическое развитие России и проблемы микроэкономики знаний  / Валерий Макаров . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 8-22


Сист. No: 34944

- 237 -

Сп  С  959


Патрон, П. А.   Государственный рынок и социально-экономическое развитие  / П. А. Патрон . // США * КАНАДА  (Москва), 79, 2008, N 3, с. 35-


Сист. No: 34951

- 238 -

Сп  М  486


Портър, Майкъл .   Петте сили, които движат пазара  / Майкъл Портър . // Мениджър  (София), 2008, N 4, с. 60-62


Сист. No: 34641

- 239 -

Сп  Б  254  и


Радойновски, Васил .   Стратегия за развитието на занаятчийския сектор в България  / Васил Радойновски . // Банки Инвестиции Пари  (София), XV, 2007, N 10, с. 25-27


Сист. No: 34373

- 240 -

Сп  И  503  и


Рангелова, Росица .   Разходи за НИРД и икономически растеж - международни сравнения  / Росица Рангелова . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 4, с. 18-52


Сист. No: 34594

- 241 -

Сп  П  57  х


Романова, З.   Чили в мирохозяйственной системе  / З. Романова . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 1, с. 68-76


Сист. No: 34394

- 242 -

Сп  И  36  с


Станимирова, Мария .   Консултантската дейност по икономика и управление в България  / Мария Станимирова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 37-47


Сист. No: 34578

- 243 -

Сп  И  502


Стоева, Албена .   Унгарският преход: Ефективни инвестиции, силна икономика, бюджетен дефицит  / Албена Стоева . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 32-34


Сист. No: 34768

- 244 -

Сп  М  68  э


Стрелец, И.   Новая экономика: гипотеза или реальность?  / И. Стрелец . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 3, с. 16-23


Сист. No: 34955

- 245 -

Сп  F  75


Тайл, Стефан .   Философията на поражението в Европа  / Стефан Тайл . // FP Foreign Policy  (София), 2008, N 2-3, с. 38-45, февруари/март


Сист. No: 34379

- 246 -

Сп  М  68  э


Тараканов, Г.   Мировой опыт ускорения экономического роста: ключовые факторы  / Г. Тараканов . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 2, с. 14-21


Сист. No: 34577

- 247 -

Сп  П  89  тп


Татаркин, Александр .   Промышленная политика как основа системной модернизации экономики России  / Александр Татаркин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 8-21


Сист. No: 34291

- 248 -

Сп  Ч  F  54  d


Kremer, Michael .   Harnessing Ideas to Idealism  / Michael Kremer . // Finance and Development  (Washington), 44, 2007, N 4, с. 6-9


   Прев.загл.: Икономически идеи за идеализма


Сист. No: 34466

- 249 -

Сп  И  503  и


Novak, Thomas P.   Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Hungary  / Thomas P. Novak . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 115-125


   Прев.загл.: Развитие на малките и средните предприятия в Унгария


Сист. No: 34538

- 250 -

Сп  И  503  и


Szalavetz, Andrea .   Changing National Innovation Systems in Advanced Economies - Lessons for Catching-Up Follower Countries  / Andrea Szalavetz . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 66-76


   Прев.загл.: Промяна в националната иновационна система в напредналите икономики


Сист. No: 34531

- 251 -

Сп  И  503  и


Szekely-Doby, Andras .   Foreign Invesatments and Economic Catching Up: The Case of Hungary  / Andras Szekely-Doby . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 55-65


   Прев.загл.: Чуждестранни инвестиции и икономическо развитие: примери от Унгария


Сист. No: 34530

- 252 -

Сп  И  503  и


Szilagyl, Judit .   The Feasibility of the Hungarian Convergence Programme  / Judit Szilagyl . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 44-54


   Прев.загл.: Изпълнение на програмата за конвергенция в Унгария


Сист. No: 34528

- 253 -

Сп  Ч  R  62


Teuten, Peter .   Regulation: It's the Principle of Thing  / Peter Teuten . // Risk Management  (New York), 54, 2007, N 7, с. 33-38


   Прев.загл.: Регулирането: основен принцип при всяка дейност


Сист. No: 34673

- 254 -

Сп  И  503  и


Tury, Gabor .   Regional Disparities During the Transition: The New Spatial Structure in Hungary  / Gabor Tury . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 98-110


   Прев.загл.: Регионални несъответствия по време на прехода: пространствена структура в Унгария


Сист. No: 34534

Регионална икономика

- 255 -

В  И  50  ж


   Растяща финансова независимост на общините . // Икономически живот  (София), XLII, N 11, 19  март  2008, с. 11


Сист. No: 34436

- 256 -

Сп  У  732  п


Главчева, С. И. и др.   Объективная необходимость создания кластеров в общественном питании Западно-сибирского региона  / С. И. Главчева, Е. И. Коваленко . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с.47-49


Сист. No: 34795

- 257 -

Сп  В  83  Э


Григорьев, Л. и др.   Сцилла и Харибда региональной политики  / Л. Григорьев, Н. Зубаревич, Ю. Урожаева . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 2, с. 83-98


Сист. No: 34331

- 258 -

Сп  И  36  с


Добрев, Добрин .   Възможности за разширяване и усъвършенстване на индикаторите в регионалното развитие  / Добрин Добрев . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 90-99


Сист. No: 34610

- 259 -

Сп  Б  925  р


Карвинен, Марко .   Развитие на клъстери в Хелзинки  / Марко Карвинен . // Българските региони  (София), 2008, N 1


Сист. No: 34670

- 260 -

Сп  П  89  тп


Кушнарева, Ольга .   Регулирование общественного благосостояния: региональный уровень  / Ольга Кушнарева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 29-35


Сист. No: 34946

- 261 -

Сп  Ф  53  кс


Шевченко, И. В. и др.   Роль Черноморского банка торговли и развития в формировании единого экономического пространства стран Черного моря  / И. В. Шевченко, Е. А. Алексеева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 9, с. 53-59


Сист. No: 34923

Икономика на България

- 262 -

В  И  50  ж


Ганчев, Ганчо .   Икономическият растеж и корупцията: има ли връзка  / Ганчо Ганчев . // Икономически живот  (София), XLII, N 9, 05  март  2008, с. 3


Сист. No: 34288

- 263 -

Сп  Б  254  и


Балчев, Юлиян .   България: идеални възможности за бизнес  / Юлиян Балчев . // Банки Инвестиции Пари  (София), XVI, 2008, N 1, с. 16-20


Сист. No: 34500

- 264 -

Сп  И  36  с


Гаргов, Ваньо .   Дефицит по текущата сметка, растеж и спестявания в българската икономика  / Ваньо Гаргов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 46-62


Сист. No: 34625

- 265 -

Сп  Д  226  п


Фратев, Димитър .   Стопанска конюнктура - трето тримесечие и деветмесечие ан 2007 г. / Димитър Фратев . // Данъчна практика  (София), 2008, N 3, с. 30-37


Сист. No: 34632

- 266 -

Сп  И  502


Чобанов, Димитър .   Какво показва платежният баланс през 2007 г. / Димитър Чобанов . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 20-21


Сист. No: 34764

Икономика на Русия

- 267 -

Сп  П  57  х


Артемов, А. и др.   Модернизация государственного управления экономикой  / А. Артемов, А. Брыкин, В. Шумаев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 2, с. 3-14


Сист. No: 34383

- 268 -

Сп  Ф  53


Ахметов, Р. Р.   Вопросы стабильности финансовых рынков и развитие экономической системы  / Р. Р. Ахметов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 78-80


Сист. No: 34446

- 269 -

Сп  П  57  х


Губанов, С.   Новая целевая задача и условия ее решения  / С. Губанов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 3, с. 3-21


Сист. No: 34954

- 270 -

Сп  В  83  Э


Капелюшников, Р.   Собственность без легитимности?  / Р. Капелюшников . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 85-105


Сист. No: 34757

- 271 -

Сп  П  57  х


Маевский, В.   О соотношении между инновационной и сырьевой динамикой  / В. Маевский . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 3, с. 41-47


Сист. No: 34961

- 272 -

Сп  В  83  Э


Мау, В.   Экономическая политика 2007 года: успехи и риски  / В. Мау . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 2, с. 4-25


Сист. No: 34325

- 273 -

Сп  Ф  53  кс


Овчинникова, О. П. и др.   Согласование интересов банковского и производственного секторов для стимулированного развития экономики региона  / О. П. Овчинникова, Е. Н. Гришаева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 7, с. 17-25


Сист. No: 34420

- 274 -

Сп  В  83  Э


Полищук, Л. и др.   Посредники мужду частным сектором и государством: содействие бизнесу или соучастие в коррупции?  / Л. Полищук, О. Щетинин, О. Шестоперов . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 106-123


Сист. No: 34758

- 275 -

Сп  П  57  х


Райзберг, Б. и др.   Государственное управление инновационными процесами  / Б. Райзберг, Н. Морозов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 1, с. 33-38


Сист. No: 34390

- 276 -

Сп  П  57  х


Смирнов, А .   Государственно-корпоративный сектор и его развитие  / А Смирнов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 1, с. 3-14


Сист. No: 34388

- 277 -

Сп  В  83  Э


Тамбовцев, В.   Цели социально-экономического развития России в четырех стратегиях  / В. Тамбовцев . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 124-133


Сист. No: 34762

- 278 -

Сп  Р  868  э


Фетисов, Г.   Альтернативы сырьевой модели развития российской экономики  / Г. Фетисов . // Российский экономический журнал  (Москва), 50, 2007, N 9-10, с. 3-15


Сист. No: 34416

- 279 -

Сп  В  83  Э


Шаститко, А. и др.   Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития (постановка проблемы)  / А. Шаститко, М. Овчинников . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 3, с. 134-151


Сист. No: 34763

- 280 -

Сп  П  57  х


Широв, А.   Об инструментарии долгосрочного макроэкономического прогнозирования  / А. Широв, А. Янтовский . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 2, с. 31-44


Сист. No: 34398

Бизнес икономика

- 281 -

Сп  Г  62  вх


Бинева, Велика .   Решението за избор на доставчик като основа за подобряване на бизнеспроцесите в организацията  / Велика Бинева . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), ХХХVІ, 2007, N 1, с. 119-124


Сист. No: 34277

- 282 -

Сп  Ч  J  80  B


Jackson, Matt et al.   Room to Grow: Business Location, Global Expansion and Resource Deficits  / Matt Jackson, France Houdard, Matt Highfield . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 1, с. 34-39


   Прев.загл.: Икономически растеж на фирмата: разполагане на бизнеса, глобална експанзия и ресурсен дефицит


Сист. No: 34441

- 283 -

Сп  Ч  S  88


Young, S. David et al.   The Business of Making Movies  / S. David Young, James J. Gong, Wim A. Van der Stede . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 2, с. 26-32


   Прев.загл.: Киноиндустрия


Сист. No: 34869

Управление на народното стопанство

- 284 -

Сп  Э  44  су


Орлов, П.   Экономические аспекты внедрения систем менеджмента каческтава на промышленных предприятиях  / П. Орлов . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 2, с. 17-26


Сист. No: 34934

Прогнозиране

- 285 -

Сп  Ч  S  88


Robertson, Brian et al.   Sustainable Performance Improvemenr Through Predictive Technologies  / Brian Robertson, Adam Boehler, John Hansel . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 6, с. 56-65


   Прев.загл.: Устойчиво подробрение на изпълнението чрез прогнозни технологии


Сист. No: 34465

Икономически анализ

- 286 -

Сп  И  36  с


Василева, Бистра .   Качеството на услугите в България: сравнителен анализ и оценка  / Бистра Василева . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 79-89


Сист. No: 34609

- 287 -

Сп  Б  90


Когденко, В. Г.   Методика анализа темпа роста организации  / В. Г. Когденко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 5, с. 68-71


Сист. No: 34856

Икономика на отраслите

- 288 -

Сп  И  503  и


Koparanova, Malinka .   Structural Changes in the Manufacturing Industry of Transition Economies  / Malinka Koparanova . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 3, с. 3-64


Сист. No: 34587

- 289 -

Сп  Ч  S  88


   The Business of Selling Movies . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 3, с. 35-41


   Прев.загл.: Бизнес с продажба на филми


Сист. No: 34882

Аграрна икономика

- 290 -

В  И  50  ж


Расина, Мария .   Поземленият пазар ще се интензифицира  / Мария Расина . // Икономически живот  (София), XLII, N 10, 12  март  2008, с. 1, 8-9


Сист. No: 34448

- 291 -

В  И  50  ж


Ценов, Паномир .   Земеделската наука е интелектуалното богатство на земеделието  / Паномир Ценов . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 14-15


Сист. No: 34854

- 292 -

Сп  И  50


Иванова, Десислава .   Диверсификацията в аграрния сектор - възможности за максимизиране на печелбата  / Десислава Иванова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 23-28


Сист. No: 34914

- 293 -

Сп  Н  32  твие


Пеев, Пейо и др.   Бизнес, управление и маркетинг на стопански субекти за аграрен туризам  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Пейо Пеев, Красимир Александров . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 7-10


Сист. No: 34269

- 294 -

Сп  И  50


Хоанг Куанг Тхан .   Развитие на фермерското земеделие във Виетнам  / Хоанг Куанг Тхан . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 53-63


Сист. No: 34928

- 295 -

Сп  И  503  и


Vulchev, Nikola .   Qualitative Evaluation of the Agricultural Enterprises' Management in Bulgaria  / Nikola Vulchev . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 111-114


   Прев.загл.: Качествена оценка на управлението на селскостопанските предприятия в България


Сист. No: 34536

Икономика на селското стопанство

- 296 -

Сп  У  732  п


   Джон К. Гэлбрейт . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 54-58


Сист. No: 34678

Икономика на индустрията, предприятието

- 297 -

Сп  П  57  х


Мантуров, Д.   Перспектива развития станкостроения  / Д. Мантуров . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 3, с. 22-29


Сист. No: 34956

- 298 -

Сп  П  186


Петров, Алексей Ил.   Тероризмът в индустриалните отношения като заплаха за устойчивото развитие  / Алексей Ил. Петров . // Панорама на труда  (София), 2007, N 9-10, с. 16-26


Сист. No: 34339

- 299 -

Сп  П  57  х


Цветков, В.   Подкрепить инновационное развитие промышленной политикой  / В. Цветков . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 3, с. 30-40


Сист. No: 34957

Икономика и организация на транспорта

- 300 -

Сп  И  502


Мутафчиев, Петър .   Целенасочена политика за развитие на транспорта върху европейските принципи и добри практики  / Петър Мутафчиев . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 6-11


Сист. No: 34754

Икономика на туризма

- 301 -

В  И  50  ж


Мартинова, Кристина .   Конкурентоспособност на българския международен туризъм  / Кристина Мартинова . // Икономически живот  (София), XLII, N 11, 19  март  2008, с. 12-13


Сист. No: 34437

- 302 -

В  И  50  ж


Пенева, Лидия .   Ехото от развиващия се туризъм отнесе туристите  / Лидия Пенева . // Икономически живот  (София), XLII, N 9, 05  март  2008, с. 6


Сист. No: 34290

- 303 -

В  И  50  ж


Христович, Никола .   Туризмът се подпомага от еврофондовете  / Никола Христович . // Икономически живот  (София), XLII, N 13, 02  апр. 2008, с. 1, 8


Сист. No: 34601

- 304 -

Сп  А  562


Мидова, Петранка .   Теоретични и приложни аспекти на туристическата анимация  : Проблеми и перспективи на българската икономика  / Петранка Мидова . // Алманах научни изследвания (Юбилеен алманах)  (Свищов), 2006, с. 7-31


Сист. No: 34897

Туризъм в България

- 305 -

Сп  Ф  703


Христович, Никола .   Туризмът е важен приоритет в еврофондовете  / Никола Христович . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 3, с. 8-11


Сист. No: 34871

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 306 -

Сп  И  36  с


Минков, Илиан и др.   Взаимовръзки между бизнес стратегията и ценовото поведение  / Илиан Минков, Йордан Иванов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 3, с. 64-75


Сист. No: 34622

- 307 -

Сп  Б  90


Солодянкина, Г. А.   О совершенствовании методов определения рыночных цен  / Г. А. Солодянкина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 72-76


Сист. No: 34837

- 308 -

Сп  Ч  R  62


Alff, Greg .   As Competition Heats Up. Prices Decline for Commercial Lines  / Greg Alff . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 1, с. 12-19


   Прев.загл.: В разгара на конкуренция цените спадат


Сист. No: 34828

Търговия

- 309 -

В  И  50  ж


Пъчев, Пламен .   Променят се изискванията към кадрите в търговията  / Пламен Пъчев . // Икономически живот  (София), XLII, N 10, 12  март  2008, с. 1, 10


Сист. No: 34450

- 310 -

Сп  И  502


Гигова, Емилия .   Увеличават се стоковите раздели с отрицателно външнотърговско салдо  / Емилия Гигова . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 35-37


Сист. No: 34777

- 311 -

Сп  И  50


Джабарова, Юлия .   Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България  / Юлия Джабарова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 6, с. 44-49


Сист. No: 34311

- 312 -

Сп  С  959


Миненкова, Н. В.   Канадская модель электронной торговли  / Н. В. Миненкова . // США * КАНАДА  (Москва), 79, 2008, N 2, с. 57-68


Сист. No: 34389

Маркетинг

- 313 -

В  П  225


Иванов, Милен .   Маркетинг, продажби и CRM  / Милен Иванов . // Пари  (София), XVII, N 49, 11  март  2008, с. 36-39 прил. Консултант


Сист. No: 34411

- 314 -

Сп  И  503  и


Банчев, Петър .   Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс  / Петър Банчев . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 3, с. 117-143


Сист. No: 34591

- 315 -

Сп  И  503  и


Георгиева, Елена .   Стратегическа рамка за прилагане на CRM  / Елена Георгиева . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 3, с. 94-116


Сист. No: 34590

- 316 -

Сп  У  732  п


   Говард Шульц . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 27-33


Сист. No: 34664

- 317 -

Сп  И  503  и


Иванова, Маруся .   Генезис и еволюция на агрегираните предиктивни модели на пазарния дял  / Маруся Иванова . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2008, N 2, с. 117-148


Сист. No: 34584

- 318 -

Сп  И  50


Радев, Теодор .   Модел за формулиране, изпълнение и контрол на маркетингова стратегия на винопроизводително предприятие  / Теодор Радев . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 44-52


Сист. No: 34925

- 319 -

Сп  И  36  с


Узунова, Юлия и др.   MROI в маркетинговата метрика: съвременно предизвикателство за бизнес успех  / Юлия Узунова, Иванка Георгиева . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 16-35


Сист. No: 34605

- 320 -

Сп  И  36  с


Узунова, Юлия и др.   Петте маркетингови вектора в съвременния глобален бизнес  / Юлия Узунова, Бистра Василева, Латинка Тодоранова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 3, с. 12-28


Сист. No: 34614

Международен маркетинг

- 321 -

Сп  Ч  F  54  d


Dadush, Uri et al.   Governing Global Trade  / Uri Dadush, Julia Nielson . // Finance and Development  (Washington), 44, 2007, N 4, с. 22-25


   Прев.загл.: Управление на глобалната търговия


Сист. No: 34478

Логистика

- 322 -

Сп  Г  62  вх


Димитров, Иван .   Стратегии при управление на логистичните вериги  / Иван Димитров . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), ХХХVІ, 2007, N 1, с. 97-105


Сист. No: 34272

- 323 -

Сп  Г  62  вх


Димитров, Иван .   Взаимоотношения на организациите в логистични вериги  / Иван Димитров . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), ХХХVІ, 2007, N 1, с. 106-111


Сист. No: 34273

- 324 -

Сп  Л  763


Матеева, Богиня .   В Топ Дринкс - заявки от днес за днес  / Богиня Матеева . // Логистика  (София), ІІІ, 2008, N 2, с. 36-42, март-април 2008


Сист. No: 34553

- 325 -

Сп  Л  763


Начева, Красимира .   Логистиката на цветя не прощава грешки  / Красимира Начева . // Логистика  (София), ІІІ, 2008, N 2, с. 60-62, март-април 2008


Сист. No: 34555

- 326 -

Сп  Л  763


Начева, Красимира .   Баркодът - служител и на утрешната логистика  / Красимира Начева . // Логистика  (София), ІІІ, 2008, N 2, с. 74-75, март-април 2008


Сист. No: 34556

Вътрешна търговия

- 327 -

Сп  Б  254  и


Нацев, Петър .   Вътрешният пазар през XXI век - проблеми и перспективи  / Петър Нацев . // Банки Инвестиции Пари  (София), XV, 2007, N 10, с. 32-36


Сист. No: 34375

Външна търговия

- 328 -

Сп  И  503  и


Тасев, Александър .   Водещ фактор за външнотърговския стокообмен на република България през периода 1988 - 2003 година  / Александър Тасев . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 2, с. 149-177


Сист. No: 34586

- 329 -

Сп  И  503  и


Тасев, Александър .   Външнотърговският стокообмен на ългария със страните от ЕС и ЕАСТ 1988-2003 г. / Александър Тасев . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 4, с. 53-95


Сист. No: 34595

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 330 -

Сп  М  617  х


   Борба с митническите, асцизните и валутните нарушения . // Митническа хроника  (София), XVII, 2008, N 1, с. 11-14


Сист. No: 34811

- 331 -

Сп  М  617  х


   Модернизираният митнически кодекс  : Нови правила и възможности за партньорство между митници и бизнес . // Митническа хроника  (София), XVII, 2008, N 1, с. 2-4


Сист. No: 34801

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 332 -

В  К  263


Семкова, Боряна .   Нездравословно пълничко евро  : Единната европейска валута поскъпна рекордно, което е лошо за икономиката на еврозоната  / Боряна Семкова . // Капитал  (София), XVI, N 9, 1-7 март 2008, с. 78  . - К2 Бизнес


Сист. No: 34276

- 333 -

Сп  Ч  F  54  d


Mauro, Paulo et al.   Financial Crises of the Future  / Paulo Mauro, Yishay Yafeh . // Finance and Development  (Washington), 44, 2007, N 4, с. 26-30


   Прев.загл.: Финансова криза на бъдещето


Сист. No: 34488

Международни икономически отношения

- 334 -

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Единое экономическое пространство России, Украины, Белоруссии и Казахстана: виртуальная и вероятная экономическая модель  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 7, с. 52-56


Сист. No: 34417

- 335 -

Сп  П  57  х


Лопатов, В.   Россия и Африка: проблема укрепления отношений  / В. Лопатов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 8, с. 76-82


Сист. No: 34400

- 336 -

Сп  И  502


Марикина, Мария .   БРИК настъпва в световната икономика  / Мария Марикина . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 81-83


Сист. No: 34803

- 337 -

Сп  И  503  и


Inotai, Andras .   Experience With and Lessons from the First Years of EU Membership - The Hungarian Case  / Andras Inotai . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 3-15


   Прев.загл.: Примери и уроци от първата година на членствово в ЕС на Унгария


Сист. No: 34493

Европейска интеграция

- 338 -

В  И  50  ж


   Политика на ЕС за изграждане на европейско пространство . // Икономически живот  (София), XLII, N 9, 05  март  2008, с. 8-9


Сист. No: 34301

- 339 -

В  И  50  ж


   Рестартирайте бюджета на ЕС . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 8


Сист. No: 34849

- 340 -

В  И  50  ж


Стефанов, Николай .   Проблеми пред миграционната ни политика  / Николай Стефанов . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 9


Сист. No: 34851

- 341 -

Сп  Ф  531


Сивов, Васил .   Русия в европейското икономическо пространство  / Васил Сивов . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 26-35


Сист. No: 34640

- 342 -

Сп  И  503  и


Szemler, Tamas .   Mid-term Economic Programmes and the Use of EU Funds in Hungary  / Tamas Szemler . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 33-43


   Прев.загл.: Средносрочни икономически програми и използването на фондовете на ЕС в Унгария


Сист. No: 34504

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 343 -

Сп  I  60


   Използване на структурните фондове за изследвания, технологично развитие и иновации . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 3-9


Сист. No: 34845

- 344 -

В  И  50  ж


Бурлакова, Тамара .   Бизнесът да участва при оценяване на проектите  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLII, N 12, 26  март  2008, с. 8


Сист. No: 34514

- 345 -

В  И  50  ж


Маринов, Георги .   Колко "демократична" е демокрацията в ЕС  / Георги Маринов . // Икономически живот  (София), XLII, N 16, 23  апр. 2008, с. 8-9


Сист. No: 34931

- 346 -

В  И  50  ж


Стефанов, Николай .   Изоставаме в икономическия растеж и заетостта  / Николай Стефанов . // Икономически живот  (София), XLII, N 12, 26  март  2008, с. 9


Сист. No: 34515

- 347 -

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Усвояването на европарите през 2008 г. - важно предизвикателство пред страната  / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 6, с. 24-27


Сист. No: 34702

- 348 -

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   Контролът по разходването на европарите ще бъде изключително строг  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2008, N 4, с. 36-39


Сист. No: 34979

- 349 -

Сп  Ф  703


Колев, Камен .   Забавянето в усвояването на еврофондовете е тревожно за бизнеса  / Камен Колев . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 3, с. 4-6


Сист. No: 34870

- 350 -

Сп  Е  454  и


Маев, Иво .   Оперативна програма "Регионално развитие": финансираща схема за общинска образователна инфраструктура  / Иво Маев . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 2, с. 55-63


Сист. No: 34267

- 351 -

Сп  Б  925  р


Христозова, Владислава .   Европейско обединение за териториално сътрудничество  / Владислава Христозова . // Българските региони  (София), 2008, N 1, с. 37-39


Сист. No: 34674

- 352 -

 


Minassian, Garabed .   Bulgaria in the EU: The Current Economic State and the Short-Term Outlook  / Garabed Minassian  (София), 2007, с. 16-32


   Прев.загл.: България в ЕС: сегашно икономическо състояние и краткосрочен поглед


Сист. No: 34501

- 353 -

Сп  Ф  531


Masson, Stephane .   Economic Review of Euro Zone in 2007  / Stephane Masson . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 81-102


   Прев.загл.: Икономически преглед на Еврозоната през 2007 година


Сист. No: 34648

Право. Наука за държавата и правото

- 354 -

Сп  П  83  м


Бинева, Валентина Ст.   Отговорност за неимуществени вреди при неизпълнение на договор за организирано туристическо пътуване  / Валентина Ст. Бинева . // Правна мисъл  (София), ХLІХ, 2008, N 1, с. 39-53


Сист. No: 34253

- 355 -

Сп  С  953  п


Донкова, Веселка .   Промени в единната бюджетна класификация  / Веселка Донкова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 13-14  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34544

- 356 -

Сп  Т  961  п


Енчева, Миросвета .   Екологичната политика на Република България по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата  / Миросвета Енчева . // Търговско право  (София), ХVІ, 2007, N 5-6, с. 99-112


Сист. No: 34475

- 357 -

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Плоският данък - най-значимата промяна в ЗДДФЛ  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 8-11  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34547

- 358 -

Сп  Т  961  п


Колева, Рая .   Неравноправните клаузи в потребителските договори  / Рая Колева . // Търговско право, ХVІ, 2007, N 5-6, с. 89-98


Сист. No: 34476

- 359 -

Сп  П  83  м


Къндева, Емилия .   Основания за оспорване на административни актове пред съд: липса на компетентност  / Емилия Къндева . // Правна мисъл  (София), ХLІХ, 2008, N 1, с. 21-38


Сист. No: 34252

- 360 -

Сп  С  953  п


Милковска, Надежда .   Определяне стойността на обществената поръчка  / Надежда Милковска . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 15-16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34353

- 361 -

Сп  С  953  п


Нанева, Димитрина .   Изменения в наредбата за възлагане на малки обществени поръчки  / Димитрина Нанева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 13-14  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34294

- 362 -

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Пренасяне на данъчни загуби  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 12  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34548

- 363 -

Сп  С  953  п


Панева, Лиляна .   ДДС при внос на стоки, предназначени за държави членки на Европейския съюз  / Лиляна Панева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 4-7  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34546

- 364 -

Сп  П  83  м


Стамболиев, Огнян .   Принципи на гражданския процес  / Огнян Стамболиев . // Правна мисъл  (София), ХLІХ, 2008, N 1, с. 96-111


Сист. No: 34255

Международно право

- 365 -

Сп  П  83  м


Каменова, Цветана .   Установяване на фактите в Решиншито на Международния съд на Организацията на Обединените Нации от 26 февруари 2007 г. - позоваване на решения на друг международен съд  / Цветана Каменова . // Правна мисъл  (София), ХLІХ, 2008, N 1, с. 65-74


Сист. No: 34254

- 366 -

Сп  П  83  м


Новиков, Камен Л.   Специални мерки за разслезване според наказателнопроцесуалния кодекс на Федерална РепубликаГермания  / Камен Л. Новиков . // Правна мисъл  (София), ХLІХ, 2008, N 1, с. 112-124


Сист. No: 34256

Европейско право

- 367 -

Сп  С  953  п


Маркова, Анелия .   Изисквания и функциониране на търговските дружества в общността  / Анелия Маркова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 14-16


   Прев.загл.: Данъчен консултант


Сист. No: 34909

- 368 -

Сп  Б  44  БСУ


Нейчева, Мария .   Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС  / Мария Нейчева . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 50-55


Сист. No: 34264

Търговско право

- 369 -

Сп  С  953  п


Евлогиев, Емил .   Договор за посредничество - правни и счетоводни аспекти  / Емил Евлогиев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 8-10  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34542

- 370 -

Сп  С  953  п


Милковска, Надежда .   Споразумението за държавни поръчки на световната търговска организация  / Надежда Милковска . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 1,3  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34540

Търговски дружества

- 371 -

Сп  Л  763


Владимирова, Катя .   Европейските дружества  / Катя Владимирова . // Логистика  (София), ІІІ, 2008, N 2, с. 58-59, март-април 2008


Сист. No: 34554

- 372 -

Сп  С  953  п


Маркова, Анелия .   Изисквания и функциониране на търговските дружества в общността  / Анелия Маркова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 15-16  . - Данъчен консултан


Сист. No: 34549

Финансово право

- 373 -

Сп  Ч  F  54  d


Boghton, James M. et al.   Global Governance: New Players, New Rules  / James M. Boghton, Bradford Colin I. // Finance and Development  (Washington), 44, 2007, N 4, с. 10-14


   Прев.загл.: Гловално управление: нови играчи, нови правила


Сист. No: 34477

Данъчни закони

- 374 -

Сп  С  953  п


Жотева, Мая .   Документалната обоснованост на стопанските операции в данъчните закони  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 8-9


   Прев.загл.: Данъчен консултант


Сист. No: 34905

- 375 -

Сп  С  953  п


Минкова, Ганета .   Някои промени в данъчно-осигурителния процесуален кодек  / Ганета Минкова . // Счетоводство плюс  (Свищов), 2008, N 4, с. 1-4


   Прев.загл.: Данъчен консултант


Сист. No: 34902

Авторско право

- 376 -

Сп  Т  961  п


Ценова, Теодора .   Приложимо право към отношения по повод авторско право и сродните му права съгласно Кодекса на международното частно право  / Теодора Ценова . // Търговско право  (София), ХVІ, 2007, N 5-6, с. 73-87


Сист. No: 34474

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 377 -

Сп  С  953  п


   Необходимо ли е издаване на изрично разрешение за работа на чужденец в Република България . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 7-9  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34374

- 378 -

Сп  С  953  п


   Необходимо ли е издаване на изрично разрешение за работа на чужденец в Република България? . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 9-10  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34552

- 379 -

Сп  С  953  п


Силянов, Сокол .   Трудови злополуки - същност и начин на администриране  / Сокол Силянов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 10-12  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34376

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 380 -

Сп  Г  62  сс


Асенова, Даниела .   Публичният мениджмънт като условие за повишаване ефективността на управлението в публичния сектор  / Даниела Асенова . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 301-312


Сист. No: 34266

Социално осигуряване

- 381 -

Сп  И  36  с


Благойчева, Христина .   Социалното осигуряване и доходното неравенство в страните от Европа  / Христина Благойчева . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 86-95


Сист. No: 34629

- 382 -

Сп  С  953  п


Богомилова, Жанет .   Осигуряване на съдружници в търговското дружество  / Жанет Богомилова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 3-4  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34359

- 383 -

Сп  С  953  п


Димитрова, Зорница .   Осигуряване по договор за управление и контрол през 2008 година  / Зорница Димитрова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 1,3  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34567

- 384 -

Сп  С  953  п


   Европейски регламенти за социално осигуряване на работещи лица . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 4-6  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34550

- 385 -

Сп  С  54  о


Климов, А.   Социальное обеспечение во Франции  / А. Климов . // Вопросы социального обеспечения  (Москва), 2007, N 22, с. 33-35


Сист. No: 34638

- 386 -

Сп  С  953  п


Николова, Галина .   Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя  / Галина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 7-8  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34551

- 387 -

Сп  С  953  п


Николова, Галина .   Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя  / Галина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 4-5  . - човешките ресурси на прдеприятието


Сист. No: 34568

- 388 -

Сп  С  953


Петкова, Аспасия .   Социално осигуряване след присъединяването на България към ЕС  / Аспасия Петкова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 39-41


Сист. No: 34509

- 389 -

Сп  С  953


Петкова, Аспасия .   Социално осигуряване след присъединяването на България към ЕС  / Аспасия Петкова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 41-42


Сист. No: 34751

Пенсионно осигуряване

- 390 -

Сп  И  36  с


Благойчева, Христина .   Проблеми при формиране на приходите в публичната пенсионноосигурителна система  / Христина Благойчева . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 57-67


Сист. No: 34585

- 391 -

Сп  Ф  53


Горюнов, И. Ю.   Роль негосударственных пенсионных фондов в современной пенсионной системе России  / И. Ю. Горюнов, В. Ю. Михальчук . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 61-65


Сист. No: 34435

- 392 -

Сп  Е  454  и


   Гъвкавост на пенсионните схеми и стимули за удължаване на трудовия живот чрез пенсионните реформи в Европейския съюз . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 3, с. 18-21


Сист. No: 21503

- 393 -

Сп  И  502


Дакова, Маргарита .   Допълнително пенсионно осигуряване и пенсии в България и ЕС  / Маргарита Дакова . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 59-64


Сист. No: 34796

- 394 -

Сп  П  518


Иванова, Гергана .   Мултифондове  : Сако по мярка за всеки  / Гергана Иванова . // П И К  (София), 2008, N 4, с. 4-11


Сист. No: 34827

Здравно осигуряване

- 395 -

Сп  Ф  531


Александрова, Десислава .   Финансирането в здравеопазването: оптимизиране на ковфликта разходи -качество  / Десислава Александрова . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 71-80


Сист. No: 34646

- 396 -

Сп  П  518


Виткова, Мими .   Половината българи в "черния" списък  / Мими Виткова . // П И К  (София), 2008, N 4, с. 36-39


Сист. No: 34834

- 397 -

Сп  С  953  п


   Здравният статус на работещите - важен елемент при оценка на риска и условие за преоценка на риска . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 10-12  . - човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 34570

Застраховане

- 398 -

В  З  375


Генчев, Славимир .   Потенциалът на застрахователния и осигурителния пазар у нас в условията на засилена конкуренция  : Международно финансово изложение "Банки Инвестиции Пари"  / Славимир Генчев . // Застраховател  (София), XIV, N 6, 26 март-16 април 2008 г., с. 8-9


Сист. No: 34518

- 399 -

В  Д  381  с


Димитров, Димитър .   Задължително застраховане за риск трудова злополука  / Димитър Димитров . // Делова седмица  (София), XVII, N 15, 7-13 април 2008, с. 13, 14


Сист. No: 34746

- 400 -

В  З  375


   Новите положения в областта на имущественото застраховане . // Застраховател  (София), XIV, N 6, 26 март-16 април 2008 г., с. 11


Сист. No: 34519

- 401 -

В  З  375


Стефанова, Йоанна .   Голяма печалба или сигурност - изберете сами  / Йоанна Стефанова . // Застраховател  (София), XIV, N 5, 12-26 март 2008 г., с. 4, 6, 11


Сист. No: 34335

- 402 -

Сп  Ф  53


Архипов, А. П. и др.   Направления развития страховых компаний в условиях трансформации рынка  / А. П. Архипов, Д. В. Галахов . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 48-53


Сист. No: 34922

- 403 -

Сп  С  848  д


Базилевич, Виктор Дмитриевич .   Новейшие тенденции радвития мирового страхового рынка  / Виктор Дмитриевич Базилевич . // Страховое дело, XV, 2008, N 1, с. 26-37


Сист. No: 34419

- 404 -

Сп  С  848  д


Бочкарев, Евгений Николаевич и др.   О методике расчета тарифных ставок с учетом франшизы и роли "поправочных коэффициетов"  / Евгений Николаевич Бочкарев . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 50-57


Сист. No: 34798

- 405 -

Сп  С  848  д


Вилков, Игорь Михайлович .   Анализ нетто-премий и риска в добровольном медицинском страховании  / Игорь Михайлович Вилков . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 1, с. 11-24


Сист. No: 34418

- 406 -

Сп  С  848  д


Голубев, Сергей Дмитриевич и др.   Расчет страхового тарифа при страховании имущенственных рисков в объектах с изменяющейся во времени страховой суммой  / Сергей Дмитриевич Голубев, Людмила Александровна Черная, Алексей Георгиевич Шухов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 40-49


Сист. No: 34797

- 407 -

Сп  С  848  д


Гончаров, Олег Георгиевич и др.   Роль интститута страхования в рамках государственных программ и национальных проектов  / Олег Георгиевич Гончаров, Александр Андреевич Цыганов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 5-12


Сист. No: 34739

- 408 -

Сп  П  186


Димитрова, Галина .   Организация на дейността на застрахователните посредници за работа в страните от Европейския съюз  / Галина Димитрова . // Панорама на труда  (София), 2007, N 9-10, с. 27-39


Сист. No: 34340

- 409 -

Сп  Ф  53


Крон, Вольфганг .   Риск наводнений: как он появляется и как его контролируют  / Вольфганг Крон . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 45-51


Сист. No: 34429

- 410 -

Сп  С  848  д


Кутуков, Валерий Борисович и др.   Актуарный анализ схем страхования жизни замщиков ипотечных крадитов  / Валерий Борисович Кутуков, Сергей Анатольевич Панов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 58-64


Сист. No: 34800

- 411 -

Сп  Б  254  и


Мишева, Ирена .   Пласментната политика на българските застрахователи в европейския застрахователен пазар  / Ирена Мишева . // Банки Инвестиции Пари  (София), XV, 2007, N 10, с. 4-8


Сист. No: 34367

- 412 -

Сп  Ф  53


Никитин, А. В.   Обеспечение устойчивости операций по страхованию сельхозкультур с господдержкой  / А. В. Никитин . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 1, с. 52-55


Сист. No: 34430

- 413 -

Сп  С  848  д


Полянин, Андрей Витальевич .   Обеспечение нейтрализацииинвестиционных проектных рисков  / Андрей Витальевич Полянин . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 1, с. 54-64


Сист. No: 34425

- 414 -

Сп  С  848  д


Русакова, Оксана Игоревна .   Роль маркетинговых инструментов в подвижении страховых продуктов на российском рынке  / Оксана Игоревна Русакова, Денис Сергеевич Хаустов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 1, с. 38-42


Сист. No: 34421

- 415 -

Сп  Ф  53


Соловьев, С. В.   Эффективная стратегия интеграции российского страхования в мировое страховое хозяйство  / С. В. Соловьев . // Финансы  (Москва), 83, 2008, N 2, с. 58-61


Сист. No: 34927

- 416 -

Сп  С  848  д


Терюхов, Виктор Евгеньевич .   Актуальность и практика финансового анализа действующего страхового продукта  / Виктор Евгеньевич Терюхов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 14-20


Сист. No: 34741

- 417 -

Сп  С  848  д


Терюхов, Виктор Евгеньевич .   Актуальность и практика финасового анализа действующего страхового продукта  / Виктор Евгеньевич Терюхов . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 14-20


Сист. No: 34766

- 418 -

Сп  Б  254  и


Тодоров, Юрий .   Индивидуален рисков коефициент по "Гражданска отговорност"  / Юрий Тодоров . // Банки Инвестиции Пари  (София), XV, 2007, N 10, с. 9-13


Сист. No: 34369

- 419 -

Сп  Ч  R  62


English, Karen Trumbull et al.   Integrating Your Health Program  / Karen Trumbull English, Kimberly Weiss Lopez . // Risk Management  (New York), 55, 2007, N 11, с. 34-38


   Прев.загл.: Интегриране на здравните програми


Сист. No: 34729

- 420 -

Сп  Ч  J  80  r


Fields, L. Paige et al.   Is Bankassurance a Viable Model for Financial Firms  / L. Paige Fields, Donald R. Fraser, James Kolari . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 74, 2007, N 4, с. 777-794


   Прев.загл.: Дали банковото застраховане е достижим модел за финансовите фирми?


Сист. No: 34412

- 421 -

Сп  Ч  R  62


Jorgensen, Haley .   Inside Self-Insured Groups: Part I  : The Keys to Self-Insured Group Formation  / Haley Jorgensen . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 1, с. 26-29


   Прев.загл.: Отвътре в самозастраховащите се групи: част І - Ключовете към самозастраховащите се групови формации


Сист. No: 34831

- 422 -

Сп  Ч  R  62


Law, Timothy P. et al.   Insuring for Workplace Violence  / Timothy P. Law, Frederick A. Pettit . // Risk Management  (New York), 55, 2007, N 11, с. 14-18


   Прев.загл.: Застраховане срещу насилие на работното място


Сист. No: 34718

- 423 -

Сп  Ч  J  80  r


Ligon, James A. et al.   The Organizational Structure of Insurance Companies: The Role of Heterogeneous Risks and Guarantee Funds  / James A. Ligon, Paul D. Thistle . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 74, 2007, N 4, с. 851-861


   Прев.загл.: Организационна структура на застрахователните компании: роля на хетерогенните рискове и гаранционни фондове


Сист. No: 34414

- 424 -

Сп  Ч  J  80  r


Liu, Jerry W. et al.   First-Best Equilibrium in Insurance Markets With Transaction Costs and Heterogeneity  / Jerry W. Liu, Mark J. Browne . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 74, 2007, N 4, с. 739-760


   Прев.загл.: ърво и най-добро равновесдие на застрахователните пазари при транзакционни разходи и хетерогенност


Сист. No: 34410

- 425 -

Сп  Ч  R  62


Meder, Robert C .   Insurers Do Green  / Robert C Meder . // Risk Management  (New York), 55, 2007, N 12, с. 30-33


   Прев.загл.: Застраховане на зелената природата


Сист. No: 34737

- 426 -

Сп  Ч  R  62


Ming Li et al.   The Role of Catastrophe Modeling in Insurance Rating  / Ming Li, Imelda Y. Powers . // Risk Management  (New York), 55, 2007, N 10, с. 40-45


   Прев.загл.: Ролята на катастрофичното моделиране при застрахователния рейтинг


Сист. No: 34707

- 427 -

Сп  Ч  J  80  r


Regan, Laureen et al.   On the Corporate Demand for Insurance: The Case of Korean Nonfinancial Firms  / Laureen Regan, Yeon Hur . // The Journal of Risk and Insurance  (Oxford), 74, 2007, N 4, с. 829-850


   Прев.загл.: Относно необходимостта от корпоративно застраховане: примери от корейски нефинасови фирми


Сист. No: 34413

- 428 -

Сп  Ч  R  62


Torres, Edward F.   Are Capital Markets Here to Stay?  / Edward F. Torres . // Risk Management  (New York), 54, 2007, N 8, с. 26-31


   Прев.загл.: Трябва ли да останат капиталовите пазари


Сист. No: 34681

- 429 -

Сп  Ч  R  62


Treanor, Christopher .   Deja Vu. All Over Again  / Christopher Treanor . // Risk Management  (New York), 54, 2007, N 7, с. 14-19


   Прев.загл.: Застрахователна индустрия


Сист. No: 34672

Образование

- 430 -

Сп  Г  62  сп


Ангелова, Ирина .   Изборът на професия и професионалното ориентиране като социалнопедагогически проблеми  / Ирина Ангелова . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика  (София), 2006, с. 185-211  . - Книга социални дейности


Сист. No: 34278

- 431 -

Сп  М  457  е


Колин, К. К.   Человек и информационном обществе: новые задачи для образования, науки и культуры  / К. К. Колин . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 6, с. 10-16


Сист. No: 34818

- 432 -

Сп  Ч  895


Кръстев, Иван .   Учението през целия живот  / Иван Кръстев . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 3, с. 7-9


Сист. No: 34823

- 433 -

Сп  У  732  п


   Мэри Паркер Фоллетт . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 152-159


Сист. No: 34726

Висше образование

- 434 -

Сп  М  457  е


Богданов, Асен .   Силно образование - силна икономика, а не обратно!  / Асен Богданов . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 9-14


Сист. No: 34838

- 435 -

Сп  A  561


Васильева, Е.   Удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса как критерий социальной эффективности функционирования вуза  / Е. Васильева . // Alma mater (Альма матер)  (Москва), 68, 2007, N 11, с. 9-14


Сист. No: 34574

- 436 -

Сп  У  732  п


Грачева, С.   Корпоративные университеты за рубежом  : (История создания, опыт, современность)  / С. Грачева . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 90-95


Сист. No: 34790

- 437 -

Сп  И  503  и


Никифоров, Веселин .   Кое е глвното направление за коренното подобряване на образованието в България  / Веселин Никифоров . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 2, с. 58-88


Сист. No: 34581

- 438 -

Сп  М  457  е


Рожина, Людмила Викторовна .   Непрекъснатото образование въз основа на e-learning  / Людмила Викторовна Рожина . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 15-17


Сист. No: 34839

- 439 -

Сп  A  561


Сальников, В. и др.   К вопросу об управлении информатизацией в высшей школе  / В. Сальников, В. Азаров . // Alma mater (Альма матер)  (Москва), 68, 2007, N 11, с. 3-9


Сист. No: 34572

- 440 -

Сп  Ф  53  кс


Солянникова, С. П.   Особености планирования и финансирования расходов бюджета на высшее професиональное образование на основе нормативов подушевого финансирования  / С. П. Солянникова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 7, с. 26-31


Сист. No: 34415

- 441 -

Сп  М  457  е


Тихомирова, Н. В. и др.   Создание системы управления знаниями в университете  / Н. В. Тихомирова, С. Н. Исаев . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 6, с. 17-23


Сист. No: 34819

- 442 -

Сп  М  457  е


Simone, Christina De .   Meaningful and Interactive Distance Learning Supported by the Use of Metaphor and Synthesizing Activities Abstract  / Christina De Simone . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 6, с. 24-32


Сист. No: 34820

Метрология

- 443 -

В  И  50  ж


Ширкова, Марина .   Как се измерват стоките и обществените услуги  / Марина Ширкова, Теодор Богданов . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 1, 10


Сист. No: 34852

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Околна среда

- 444 -

Сп  Х  742


Василева, Елка и др.   Европейски практики за "зелени" обществени поръчки  / Елка Василева, Даниела Иванова, Нина Иванова . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 3, с. 26-27


Сист. No: 34765

- 445 -

Сп  Х  742


   Рециклиране и многократна употреба на стъклото . // ХИ&Т  (София), IX, 2008, N 3, с. 31-33


Сист. No: 34769

- 446 -

Сп  Ч  J  80  B


Olson, Eric G.   Creating an Enterprise-Level "Green" Strategy  / Eric G. Olson . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 2, с. 22-30


   Прев.загл.: Развиване на "зелена" стратегия на предприемаческо ниво


Сист. No: 34926

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 447 -

Сп  З  504


Димитров, Димитър .   Здравният мениджмънт като професионална кариера - проблеми, трудности и перспективи  / Димитър Димитров . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 1, с. 57-60


Сист. No: 34306

- 448 -

Сп  З  504


Шипковенска, Е.   Здравна политика и мениджмънт, основани на доказателства  / Е. Шипковенска . // Здравен мениджмънт  (София), 8, 2008, N 1, с. 8-14


Сист. No: 34303

Здравеопазване

- 449 -

Сп  И  502


Рангелова, Росица и др.   Международно сравнение на разходите за здравеопазване - къде е България?  / Росица Рангелова, Григор Сарийски . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 53-58


Сист. No: 34791

- 450 -

 


Rangelova, Rossitsa .   Development of Long-Term Scenarios for Healthcare Expenditure in Bulgaria  / Rossitsa Rangelova  (София), 2007, с. 27-57


   Прев.загл.: Развитие на дългосрочните сценарии за разходите за здравеопазване в България


Сист. No: 34573

- 451 -

Сп  Ч  F  54  d


Bloom, David E.   Governing Global Health  / David E. Bloom . // Finance and Development  (Washington), 44, 2007, N 4, с. 11-35


   Прев.загл.: Управление на глобалното здраве


Сист. No: 34489

Научно-техническо развитие

- 452 -

Сп  I  60


Джерманова, Е.   Участието на Русия в програмите на ЕС  / Е. Джерманова . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 44-47


Сист. No: 34864

- 453 -

Сп  I  60


Дичева, Ю.   Програмата Eurostars в Авсдтрия  / Ю. Дичева . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 40-42


Сист. No: 34863

Енергетика

- 454 -

Сп  Ю  371


Начев, Стефчо и др.   Преференциалните цени за фотоволтаиците  : Определяне на преференциална цена на електрическата енергия произведена от фотоволтаични централи  / Стефчо Начев, Венелин Баросов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 3, с. 22-25


Сист. No: 34364

- 455 -

Сп  Ю  371


Петров, Владимир .   Атомната стратегия на Турция  : Новото правителство възобнови проектите да построи първата атомна централа в страната  / Владимир Петров . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 3, с. 73-75


Сист. No: 34370

- 456 -

Сп  Ю  371


Топузов, Венцислав .   Бизнесът за електроенергийния пазар  : БСК представи секторен доклад за енергетиката на България  / Венцислав Топузов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 3, с. 18-20


Сист. No: 34363

Селско стопанство. Горско стопанство

- 457 -

В  И  50  ж


   Стартира програмата за развитие на селските райони . // Икономически живот  (София), XLII, N 16, 23  апр. 2008, с. 9


Сист. No: 34932

- 458 -

Сп  Н  32  твие


Грозева, Димитринка .   Социално-икономическа ефективност от селските кредитни кооперации  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Димитринка Грозева . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 163-168


Сист. No: 34361

- 459 -

Сп  П  89  тп


Грудкин, Александр .   Программно-целевой подход к управлению развитием региональной кооперативной системы  / Александр Грудкин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 36-43


Сист. No: 34947

- 460 -

Сп  З-54


Живондов, Аргир и др.   Устойчиво развитие на българското овощарство  / Заря Ранкова, Ваня Манолова, Заря Ранкова . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 2, с. 15-16, 33


Сист. No: 34461

- 461 -

Сп  З  544  к


Котева, Нина .   Механизми на ОСП за регулиране и субсидиране и тяхното влияние върху развитието на земеделските стопанства  / Нина Котева . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 2, с. 5-17


Сист. No: 34431

- 462 -

Сп  Э  44  су


Кудла, Н.   Многофункциональное развитие сельских территорий от базовых идей до активизации местного предпринимательства  / Н. Кудла . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 1, с. 62-71


Сист. No: 34386

- 463 -

Сп  И  36  с


Пашова, Събка .   Проблеми при производството на сливови плодове  / Събка Пашова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 96-107


Сист. No: 22049

- 464 -

Сп  З-54


Хаджиева, Виолина .   Поливното земеделие  : Проблеми и перспективи  / Виолина Хаджиева . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 2, с. 38-40


Сист. No: 34469

- 465 -

Сп  З-54


Хаджиева, Виолина .   Поливното земеделие  : Проблеми и перспективи  / Виолина Хаджиева . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 3, с. 40-41


Сист. No: 34900

- 466 -

Сп  З  544  к


Христов, Михаил .   Слънчогледът - лидерът сред маслодайните култури  / Михаил Христов . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 3, с. 35-44


Сист. No: 34688

- 467 -

Сп  З-54


Чопева, Минка Ан.   Субсидиите в земеделието - вероятност за ползване  / Минка Ан. Чопева . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 3, с. 42-43


Сист. No: 34903

Селскостопански предприятия, производство

- 468 -

Сп  Н  32  твие


Бенчева, Нели .   Конкурентно способност на аграрния сектор и изискванията на европейската аграрна политика  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Нели Бенчева . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив)  . - Пловдив, 2005, с. 179-185


Сист. No: 34362

- 469 -

Сп  Л  792


   Реформата в лозаро-винарския сектор в рамките на Европейския съюз . // Лозарство и винарство, LVI, 2008, N 1, с. 1-5


Сист. No: 34468

- 470 -

Сп  И  50


Хаджиева, Виолина .   Инвестиционна активност в селското стопанство  / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 9-15


Сист. No: 34911

- 471 -

Сп  С  848  д


Храбсков, Евгений Николаевич .   Синтез риск-менеджмента на основе конкурирования специализированных структур агробизнеса в АПК на примере отрасли растениевъдства  / Евгений Николаевич Храбсков . // Страховое дело  (Москва), XV, 2008, N 2, с. 33-38


Сист. No: 34767

Аграрна политика

- 472 -

Сп  И  50


Дойчинова, Юлия .   Методологични въпроси на изследване на фермерските стилове  / Юлия Дойчинова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 3-8


Сист. No: 34910

- 473 -

Сп  М  68  э


Ковалев, Е.   Агропродовольственный сектор России: новые возможности и старые проблемы  / Е. Ковалев . // Мировая экономика и международные отношения  (Москва), 2008, N 3, с. 40-47


Сист. No: 34962

Земеделие. Организация и управление

- 474 -

Сп  Н  32  твие


Миланова, М. и др.   Икономическо състояние и възможности за оптимизиране на производствената структура на частните земеделски стопанства  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / М. Миланова, С. Тодорова, П. Дечевски . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив)  . - Пловдив, 2005, с. 103-108


   Рез. на англ. ез


Сист. No: 34348

- 475 -

Сп  И  50


Анастасова-Чопева, Минка .   Някои структурни промени в земеделските стопанства  / Минка Анастасова-Чопева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 16-22


Сист. No: 34913

- 476 -

Сп  Н  32  твие


Аспарухова, Илка .   Параметризация и съпоставимост на инвестицията за земеделие  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Илка Аспарухова . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), 50, 2005, N 2, с. 41-46


   Рез. на англ. ез


Сист. No: 34321

- 477 -

Сп  Н  32  твие


Борисов, Петър .   Състояние на лозарството в Южна България  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Петър Борисов . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 157-162


Сист. No: 34357

- 478 -

Сп  И  50


   Екоуправление в българското земеделие - форми, ефективност, перспективи  / Храбрин Башев . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LIII, 2008, N 1, с. 33-45


Сист. No: 34915

- 479 -

Сп  Н  32  твие


Иванова, Боряна .   Тенденции в развитието на българските земеделски кооперации в периода 1991-2003 г. : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Боряна Иванова . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), 2005, N 2, с. 145-150


Сист. No: 34351

- 480 -

Сп  З  544  к


Николов, Петър .   НСЗКП в първата година на европейското ни членство  / Петър Николов . // Земеделска кооперация  (София), ХVI, 2008, N 1, С. 4-19


Сист. No: 34282

- 481 -

Сп  Н  32  твие


Перков, Венцислав .   Предприемачески доход в земеделието  : Юбилейна научна конференция с международно участие -19-20 октомври 2005, Пловдив  / Венцислав Перков . // Научни трудове на аграрен университет - Пловдив  (Пловдив), L, 2005, N 2, с. 121-126


   Рез. на англ. ез


Сист. No: 34349

- 482 -

Сп  И  50


Хоанг Куанг Тхан .   Състояние и проблеми в развитието на фермерското земеделие в провинция Тхъа Тхиен Хюе - СР Виетнам  / Хоанг Куанг Тхан . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 6, с. 54-63


Сист. No: 34313

Животновъдство

- 483 -

В  И  50  ж


Маламова, Нона .   Преработвателите на месо не са равнопоставени  / Нона Маламова . // Икономически живот  (София), XLII, N 14, 09  апр. 2008, с. 1,9


Сист. No: 34711

- 484 -

В  И  50  ж


Младенова, Мимоза .   Да се преструктурират ли млечните ферми  / Мимоза Младенова . // Икономически живот  (София), XLII, N 12, 26  март  2008, с. 10, 16


Сист. No: 34516

- 485 -

В  И  50  ж


Хаджиева, Виолина .   Структурни промени в животновъдството  / Виолина Хаджиева . // Икономически живот  (София), XLII, N 10, 12  март  2008, с. 12, 15


Сист. No: 34456

- 486 -

Сп  И  50


Иванов, Божидар .   Фактори, определящи размера на стопанствата в млечния сектор  / Божидар Иванов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 6, с. 18-26


Сист. No: 34309

- 487 -

Сп  Х  74  п


Начева, Илиана .   Още веднъж за биволското мляко и неговото мяста и роля в храненето на българина  / Илиана Начева . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 3, с. 41-44


Сист. No: 34814

Комунално-битово обслужване

- 488 -

Сп  П  89  тп


Балаева, Ольга и др.   Управление мощностью организации сферы услуг: проблемы решения  / Ольга Балаева, Марина Предводителева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 77-89


Сист. No: 34982

Управление на предприятията. Организация на производството

- 489 -

Сп  Б  90


Блаженкова, Н. М.   Центры ответственности в системе управленческого учета предприятия  / Н. М. Блаженкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 5, с. 75-79


Сист. No: 34868

- 490 -

Сп  И  36  с


Калпачев, Стефан .   Възможности за прилагане на системите "Планиране на потребностите от материали" и "Точно на време"  / Стефан Калпачев . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 108-118


Сист. No: 22714

- 491 -

Сп  Х  74  п


Мандилов, Георги .   Европейско законодателство за безопасността и здравето при работа  / Георги Мандилов . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 3, с. 26-27


Сист. No: 34813

- 492 -

Сп  У  732  п


   Шелли Лазарус . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 195-199


Сист. No: 34734

Мениджмънт

- 493 -

Сп  Г  62  сп


Симеонова, Росица .   Управление на промяната в организациите за социална работа  / Росица Симеонова . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика  (София)  . - София, 2006, с. 131-158  . - Книга социални дейности


Сист. No: 34271

- 494 -

Сп  П  89  тп


Кац, Йосиф и др.   Система управления экономикой: план и рынок  / Йосиф Кац, Александр Дружинин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 57-61


Сист. No: 34948

- 495 -

Сп  Э  44  су


Кредисов, А.   Менедмент в контексте развития экономической теории  / А. Кредисов . // Экономика Украины  (Киев), 49, 2008, N 1, с. 4-11


Сист. No: 34365

- 496 -

Сп  Б  44  БСУ


Кузманова, Марияна .   Управление на промяната чрез проекти  / Марияна Кузманова . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 37-40


Сист. No: 34261

- 497 -

Сп  Б  44  БСУ


Куртева, Галина .   Реконструиране на пазарното пространство - алтернативен стратегически ход в конкурентната борба на организациите  / Галина Куртева . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 20-24


Сист. No: 34258

- 498 -

Сп  Б  44  БСУ


Логвинжв, С. А.   Менеджмент ХХІ века в современных представлениях  / С. А. Логвинжв . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 3-11


Сист. No: 34257

- 499 -

Сп  П  89  тп


   Модель стратегического контролинга . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 100-108


Сист. No: 34986

- 500 -

Сп  У  732  п


   Питер Друкер . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 160-167


Сист. No: 34727

- 501 -

Сп  Ф  53  кс


Русанов, Ю. Ю. и др.   Особенности банковского риск-менеджмента в инновационных проектах  / Ю. Ю. Русанов, М. М. Прошин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 9, с. 22-25


Сист. No: 34918

- 502 -

Сп  П  89  тп


Фасхиев, Хакимзян .   Модель управления конкурентоспособностью  / Хакимзян Фасхиев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 69-80


Сист. No: 34963

- 503 -

Сп  Ч  J  80  B


Adcroft, Andy et al.   A New Model for Managing Change: The Holistic View  / Andy Adcroft, Robert Willis, Jeff Hurst . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 1, с. 40-45


   Прев.загл.: Нов модел за управление на промяната: холистично виждане


Сист. No: 34445

- 504 -

Сп  Ч  J  80  B


Allio, Michael K.   Strategic Databanks: Design for Success  / Michael K. Allio . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 1, с. 13-24


   Прев.загл.: Стратегическа банка с данни: дизайн за успех


Сист. No: 34438

- 505 -

Сп  Ч  S  88


Frigo, Mark L.   Evaluating General Managers' Performance  / Mark L. Frigo . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 5, с. 12,14


   Прев.загл.: Оценка на изпълнението на генарните мениджъри


Сист. No: 34449

Методи на управление

- 506 -

Сп  И  502


Димитрова, Емилия .   Особености на управленския стил  / Емилия Димитрова . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 92-93


Сист. No: 34808

Контрол-методи на управление

- 507 -

Сп  Ч  S  88


Taylor, Audrey .   Creating a Management Control System Through Target Mapping  / Audrey Taylor . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 2, с. 43-49


   Прев.загл.: Изграждане на управленски системи за контрол чрез определяне на целите


Сист. No: 34873

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 508 -

Сп  П  89  тп


Онучак, Виктор .   Оценка эффективности региональных программ развития малого предпринимательства  / Виктор Онучак . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 81-89


Сист. No: 34965

Корпоративно управление

- 509 -

Сп  И  503  и


Tchipev, Plamen D.   Moulding Corporate Boards: A Key Challenge of Bulgarian Corporate Governance  / Plamen D. Tchipev . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 1, с. 126-144


   Прев.загл.: Моделиране на корпоративен борд: ключово предизвикателство пред българското корпоративно управление


Сист. No: 34539

Риск мениджмънт

- 510 -

Сп  Ч  R  62


Atkinson, William .   Communicating with Your Risk Managers  / William Atkinson . // Risk Management  (New York), 54, 2007, N 11, с. 28-32


   Прев.загл.: Комуникирайте с Вашия риск мениджър


Сист. No: 34722

- 511 -

Сп  Ч  S  88


Beasley, Mark et al.   Strategic Risk Management: Creating and Protecting Value  / Mark Beasley, Mark L. Frigo . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 5, с. 25-31


   Прев.загл.: Стратегически риск мениджмънт: определяне и опазване на стойността


Сист. No: 34452

- 512 -

Сп  Ч  S  88


Bekefi, Tamara et al.   Measuring and Managing Social and Political Risk  / Tamara Bekefi, Mark J. Epstein . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 2, с. 33-41


   Прев.загл.: Измерване и управление на политическия и социалния риск


Сист. No: 34872

- 513 -

Сп  Ч  S  88


Bekefi, Tamara et al.   Transforming Social and Environmental Risk into Opportunities  / Tamara Bekefi, Marc J. Epstein . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 3, с. 42-47


   Прев.загл.: Трансформиране на социалния риск и риска на околната средата в благоприятна възможност


Сист. No: 34887

- 514 -

Сп  Ч  R  62


Gamble, John B.   A Common Goal  : Partnering with HR for SOX Compliance  / John B. Gamble . // Risk Management  (New York), 55, 2007, N 11, с. 20-26


   Прев.загл.: Обща цел. Партньорство на човешките ресурси в съответствие със SOX


Сист. No: 34720

- 515 -

Сп  Ч  R  62


Johnson, Michael P. et al.   ERM and the Security Profession  / Michael P. Johnson, Jeff M. Spivey . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 1, с. 30-32,34-35


   Прев.загл.: Риск мениджмънт в предприятието и осигурителната професия


Сист. No: 34836

- 516 -

Сп  Ч  R  62


Laugher, Lay .   Excess and Surplus Lines Help Risk Managers Insure Unique Risks for Solutions to Challenging Exposures  / Lay Laugher . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 1, с. 20-25


   Прев.загл.: Излишъците дават възможност на риске мениджърите да застраховат изключителни рискове при решаване на предизвикателни случаи


Сист. No: 34830

- 517 -

Сп  Ч  R  62


Marshall, Jeff .   If ERM Is So Good, Why Isn, Government Using It?  / Jeff Marshall . // Risk Management  (New York), 5, 2007, N 10, с. 14-16,18,20


   Прев.загл.: Ако риск мениджмънт в предприятията е толкова добър, защо не го използва и правителството?


Сист. No: 34686

- 518 -

Сп  Ч  R  62


Teuten, Peter .   Regulation: It's the Principle of Thing  / Peter Teuten . // Risk Management  (New York), 54, 2007, N 7, с. 33-38


   Прев.загл.: Регулирането: основен принцип при всяка дейност


Сист. No: 34673

Управление на фирмата

- 519 -

Сп  У  732  п


   Алекс Тротман . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 4-8


Сист. No: 34649

- 520 -

Сп  У  732  п


Бабицын, Руслан .   PR в России  / Руслан Бабицын . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 60-62


Сист. No: 34786

- 521 -

Сп  У  732  п


Говядкин, Игорь Евгеньевич .   Информационные технологии в управлении персоналом  / Игорь Евгеньевич Говядкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 60-62


Сист. No: 34627

- 522 -

Сп  У  732  п


Гудым, Денис .   PR в России  / Денис Гудым . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 28-40


Сист. No: 34781

- 523 -

Сп  Ф  531


Гълъбов, Марин .   Балансираната система от показатели съвременен подход към фирменото управление  / Марин Гълъбов . // Финанси  (София), IV, 2007, N 4, с. 43-59


Сист. No: 34642

- 524 -

Сп  У  732  п


   Джек Уэлч . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 65-71


Сист. No: 34682

- 525 -

Сп  У  732  п


   Джон Пеппер . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 79-85


Сист. No: 34684

- 526 -

Сп  У  732  п


   Джон Чеймберз . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 86-90


Сист. No: 34685

- 527 -

Сп  У  732  п


   Дон Фишер . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 91-94


Сист. No: 34687

- 528 -

Сп  У  732  п


   Дуглас Мак-Грегор . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 95-99


Сист. No: 34689

- 529 -

Сп  М  457  е


Калабриз, Франческо и др.   Подходът "Четири стълба за управление на знанията във фирмата"  / Франческо Калабриз, Карол Орландо . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2008, N 1, с. 45-


Сист. No: 34840

- 530 -

Сп  У  732  п


Кожухар, В. М.   Стили организационно-управленческих взаимодействий и проблемы их распрознавания  / В. М. Кожухар . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 48-50


Сист. No: 34784

- 531 -

Сп  И  36  с


Манов, Васил .   Проблеми на управленските практики  / Васил Манов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 8-25


Сист. No: 34575

- 532 -

Сп  У  732  п


Маслов, Михаил .   PR в России  / Михаил Маслов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 57-59


Сист. No: 34785

- 533 -

Сп  П  89  тп


Метельков, Александр и др.   Многокритериальная оптимизация планов по достижению целей организации  / Александр Метельков, Алексей Чеботарев, Юлия Цветкова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 90-99


Сист. No: 34985

- 534 -

Сп  И  36  с


Минков, Илиан .   Релационни зависимости между управленския стил и фирмената ценностна система  : На примера на "Алкомет" АД, гр. Шумен  / Илиан Минков . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 26-36


Сист. No: 34576

- 535 -

Сп  П  89  тп


Пласкова, Наталья .   Стратегический анализ и его роль в обоснований стратегии развития организации  / Наталья Пласкова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 86-97


Сист. No: 34333

- 536 -

Сп  У  732  п


   Ральф Ларсен . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 168-173


Сист. No: 34728

- 537 -

Сп  У  732  п


   Рональд Коуз . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 174-179


Сист. No: 34730

- 538 -

Сп  У  732  п


Саутин, Анатолий .   PR в России  / Анатолий Саутин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 66-69


Сист. No: 34788

- 539 -

Сп  У  732  п


Соломанидин, В. Г. и др.   Зачем компании менеджер по корпоративной безопасности  / В. Г. Соломанидин, Т. О. Соломанидина . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 65-70


Сист. No: 34806

- 540 -

Сп  У  732  п


Степанов, Андрей .   PR в России  / Андрей Степанов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 70-74


Сист. No: 34789

- 541 -

Сп  У  732  п


Усович, К.   Диагностика имиджа топ-менеджера  : (На фокус-группе русских царей): Царь Василий Иванович Шуйский  / К. Усович . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 22-29


Сист. No: 34792

- 542 -

Сп  У  732  п


   Ханс Бекерер . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 180-183


Сист. No: 34731

- 543 -

Сп  У  732  п


   Чак Найт . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 184-188


Сист. No: 34732

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 544 -

Сп  Б  90


Блаженкова, Н. М.   Методика организации стратегического управленческого учета  / Н. М. Блаженкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 66-68


Сист. No: 34833

- 545 -

Сп  У  732  п


   Боб Тиллан . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 18-21


Сист. No: 34661

- 546 -

Сп  Б  90


Ветрова, И. Ф.   Стратегический управленческий учет интеллектуальной собственности ИТ - компаний  / И. Ф. Ветрова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 6, с. 71-75


Сист. No: 34888

- 547 -

Сп  П  57  х


Гаврильев, В. и др.   Прогнозирование в системе стратегического планирования  / В. Гаврильев, А. Ковалев . // Экономист  (Москва), 84, 2008, с. 64-72


Сист. No: 34975

- 548 -

Сп  И  36  с


Димитров, Никола .   Методически основи на разработването и функционирането на системите за ранно предупреждение  / Никола Димитров . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 2, с. 69-78


Сист. No: 34608

- 549 -

Сп  Ч  J  80  B


Carral, Raul et al.   Nokia: A Case Study in Managing Industry Downturn  / Raul Carral, Markus Kajanto . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 1, с. 25-33


   Прев.загл.: Нокия: изследване тенденцията на занижаване на управлението на индустрията


Сист. No: 34439

- 550 -

Сп  У  732  п


   Эл Зейн . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 200-203


Сист. No: 34735

Управление на риска

- 551 -

В  З  375


Бонева, Иванка .   Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми  / Иванка Бонева . // Застраховател  (София), XIV, N 7, 16-30 април 2008 г., с. 11


Сист. No: 34862

Проектно управление

- 552 -

Сп  Ф  703


   Изпълнение на проекта . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 2, с. 7-10


Сист. No: 34510

Счетоводство

- 553 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Елементи на финансовите отчети - определения, признаване и оценяване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 10, 3-9 март 2008 г., с. 11


Сист. No: 34343

- 554 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Елементи на финансовите отчети - определения, признаване и оценяване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 11, 10-16 март 2008 г., с. 11


Сист. No: 34344

- 555 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Собственият капитал на предприятието - обща характеристика и концепции за поддържането му и определянето на печалбата  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 13, 24-30 март 2008 г., с. 11


Сист. No: 34525

- 556 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Собственият капитал на предприятието - обща характеристка и концепция за поддържането му и определянето на печалбата  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 14, 31 матр - 6 април 2008 г., с. 11


Сист. No: 34620

- 557 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Структура и общи изисквания към изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 16, 14-20 април 2008 г., с. 11


Сист. No: 34880

- 558 -

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Отразяване на разсрочените разходи и приходи във финансовия отчет на предприятието  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 11, 10-16 март 2008 г., с. 3


Сист. No: 34337

- 559 -

В  И  50  ж


   Преобразуване на счетоводната печалба . // Икономически живот  (София), XLII, N 10, 12  март  2008, с. 5


Сист. No: 34440

- 560 -

В  П  225


Проданов, Георги .   Счетоводно отчитане на разходите за автомобили  / Георги Проданов . // Пари  (София), XVII, N 59, 25  март  2008, с. 17-20 прил. Консултант


Сист. No: 34512

- 561 -

В  Д  381  с


Рангелов, Евгени .   Отчитане на гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строеж  / Евгени Рангелов . // Делова седмица  (София), XVII, N 14, 31 март - 6 април 2008 г., с. 5, 7


Сист. No: 34617

- 562 -

Сп  С  953  п


Божков, Васил .   Нови изисквания за съставянето но консолидираните финансови отчети  / Васил Божков . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 1,3-5


   Прев.загл.: Счетоводство - методолиогия и практика


Сист. No: 34894

- 563 -

Сп  И  31


Бонев, Живко .   Мястото на анализа при годишните финансови отчети  / Живко Бонев . // ИДЕС  (София), XII, 2008, N 1, с. 10-19


Сист. No: 34307

- 564 -

Сп  С  953  п


Бонев, Живко .   Валутни операции  / Живко Бонев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 4-7  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34346

- 565 -

Сп  С  953  п


Бонев, Живко .   Изисквания за прилагане на счетоводни стандарти през 2008 година  / Живко Бонев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 1,3-4  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34559

- 566 -

Сп  А  454


Бонев, Живко .   Отчитане на сделки в страната  / Живко Бонев . // Актив  (София), 2008, N 4, с. 4-7


Сист. No: 34959

- 567 -

Сп  С  953  по


Брезоева, Бойка .   ММС 23 Разходи по заеми  / Бойка Брезоева . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 1-2, с. 3-12


Сист. No: 34423

- 568 -

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Новият СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 15-17


Сист. No: 34721

- 569 -

Сп  С  953  по


Вайсилова, Емилия .   Преоценката като модел за последващо оценяване на имоти, машини и съоръжения  / Емилия Вайсилова . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 1-2, с. 13-21


Сист. No: 34426

- 570 -

Сп  П  89  тп


Волошин, Дмитрий .   Методологические основы внутреннего аудита эффективности системы управленческого учета на предприятии  / Дмитрий Волошин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 49-57


Сист. No: 34295

- 571 -

Сп  Д  226  п


Гълъбов, М.   МСФО 8 Оперативни сектори / МСФО 8 Оперативни сегменти е включен в европейското право  / М. Гълъбов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 3, с. 19-20


Сист. No: 34630

- 572 -

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Включване в европейското право на МСФО 8 Оперативни сектори / МСФО 8 Оперативни сегменти  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 13-14


Сист. No: 34716

- 573 -

Сп  И  502


Гълъбов, Марин .   Счетоводна и финансова стойност на акционерното дружество  / Марин Гълъбов . // Икономика  (София), 2008, N 1, с. 89-91


Сист. No: 34805

- 574 -

Сп  С  953  п


Дочев, Иван .   Данъчно третиране по ЗКПО на счетоводни грешки  / Иван Дочев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 4  . - Данъчен консултант


Сист. No: 34355

- 575 -

Сп  Б  90


Дрогобыцкий, А. И.   Система бухгалтерского учета: соответствие моменту и направления развития  / А. И. Дрогобыцкий . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 1, с. 69-71


Сист. No: 34287

- 576 -

Сп  Е  205  б


Дурин, Стоян .   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  / Стоян Дурин . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 2, с. 52-54


Сист. No: 34453

- 577 -

Сп  С  953


Дурина, Даниела .   Отчитане на репутацията  / Даниела Дурина . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 9-10


Сист. No: 34490

- 578 -

Сп  А  454


Дурина, Даниела .   СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет  / Даниела Дурина . // Актив  (София), 2008, N 4, с. 2-3


Сист. No: 34953

- 579 -

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Консолидиране на финансовите отчети  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 4-5


Сист. No: 34486

- 580 -

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Консолидиране на финансовите отчети  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 2-4


Сист. No: 34705

- 581 -

Сп  Б  90


Жуков, В. Н.   Поставщик предоставил покупателю скидку: что должен знать бухгалтер?  / В. Н. Жуков . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 52-59


Сист. No: 34527

- 582 -

Сп  А  454


Златков, Иван .   Новият национален счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети  / Иван Златков . // Актив  (София), 2008, N 2, с. 2-4


Сист. No: 28015

- 583 -

Сп  З  544  к


Златков, Иван .   Изменения и допълнения в националните счетоводни стандарти (в сила от 01.01.2008 г.)  / Иван Златков . // Земеделска кооперация  (София), XVI, 2008, N 1, с. 34-41


Сист. No: 34286

- 584 -

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Отчитане на продажбите на стоки на консигнация  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 5, с. 17-19


Сист. No: 34316

- 585 -

Сп  А  454


Златков, Иван .   Нова редакция на национален счетоводен стандарт 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - коментар  / Иван Златков . // Актив  (София), 2008, N 3, с. 2-5


Сист. No: 34535

- 586 -

Сп  А  454


Златков, Иван .   Нова редакция на СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия  / Иван Златков . // Актив  (София), 2008, N 3, с. 6-8


Сист. No: 34537

- 587 -

Сп  Е  205  б


Златков, Иван .   Четвърта Директива на Европейската общност  : коментар  / Иван Златков . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 3, с. 50-54


Сист. No: 34899

- 588 -

Сп  С  953  п


Йосифова, Десислава .   Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства - данъчно третиране по ЗКПО  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 8-9  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34347

- 589 -

Сп  С  953  п


Йосифова, Десислава .   Оптимизиране на финансовия резултат чрез използване на концепцията за съответстващите разходи и приходи  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 13-14  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34563

- 590 -

Сп  Б  90


Карзаева, Н. Н.   Ошибки в бухгалтерской отчетности: в чем причины?  / Н. Н. Карзаева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 1, с. 13-17


Сист. No: 34283

- 591 -

Сп  Б  90


Кнухова, М. З.   Анализ эффективности использования нематериальных активов  / М. З. Кнухова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 2, с. 76-79


Сист. No: 34319

- 592 -

Сп  А  454


Ковачка, Галина .   Отчитане на данъците върху дохода  / Галина Ковачка . // Актив  (София), 2008, N 2, с. 45-50


Сист. No: 34473

- 593 -

Сп  Б  90


Кондраков, Н. П.   Последствия принимаемых решений в учетной политике организации  / Н. П. Кондраков . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 1, с. 5-12


Сист. No: 34279

- 594 -

Сп  Б  90


Король, Е. А.   Новое в учете средств бюджетных организаций  / Е. А. Король . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 5, с. 49-51


Сист. No: 34844

- 595 -

Сп  Б  90


Кузьмин, Г. В.   Налоговые риски при составлении сметы  / Г. В. Кузьмин . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 2, с. 33-36


Сист. No: 34317

- 596 -

Сп  Б  90


Куликов, А. А.   Инвестиции в человеческие ресурсы как объект бухгалтерского учета  / А. А. Куликов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 6, с. 76-79


Сист. No: 34890

- 597 -

Сп  Б  90


Лытнева, Н. А. и др.   Организация применяет упрощенную систему налогообложения: как учитывать материальные расходы  / Н. А. Лытнева, Е. А. Кыштымова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 21-25


Сист. No: 34523

- 598 -

Сп  Б  90


Лытнева, Н. А. и др.   Учет материальных расходов при смене режима налогообложения  / Н. А. Лытнева, Е. А. Кыштымова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 17-26


Сист. No: 34822

- 599 -

Сп  Б  90


Максименко, А. Н.   Организация ситуационной финансовой бухгалтерии  / А. Н. Максименко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 61-65


Сист. No: 34832

- 600 -

Сп  Б  90


Малявкина, Л. И.   Формирование бухгалтерской отчетности заказчика строительства  / Л. И. Малявкина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 6, с. 52-57


Сист. No: 34877

- 601 -

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и тяхното провизиране  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 3, с. 34-36


Сист. No: 22921

- 602 -

Сп  С  953  п


Матова-Головина, Анастасия .   Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 4-7  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34541

- 603 -

Сп  С  953  п


Матова-Головина, Анастасия .   Счетоводно отчитане на концесионните сделки  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 5-8  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34560

- 604 -

Сп  С  953  п


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 12-14


   Прев.загл.: Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34898

- 605 -

Сп  С  953  п


Милев, Симеон .   Промените в стандартите за малки и средни предприятия  : (Общ преглед)  / Симеон Милев . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 1,3  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34345

- 606 -

Сп  Б  90


Михайлова, Д. Н .   Учет операций, связанных с возмещением ущерба  / Д. Н Михайлова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 11-16


Сист. No: 34821

- 607 -

Сп  С  953


Найденова, Светлана .   Счетоводно и данъчно третиране на продажбите със задължения за гаранционно обслужване  / Светлана Найденова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 18-20


Сист. No: 34725

- 608 -

Сп  С  953


Николов, Николай .   Представяне на финансовите отчети  / Николай Николов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 2-3


Сист. No: 34481

- 609 -

Сп  Б  925  с


Орешаров, Николай .   Някои възможности за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване на управлението при преобразуване чрез вливане или сливане на търговски дружества  / Николай Орешаров . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 5, с. 20-22


Сист. No: 34314

- 610 -

Сп  Б  90


Приображенская, В. В.   Нематериальные активы: нововведения в учете  / В. В. Приображенская . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 5, с. 6-15


Сист. No: 34841

- 611 -

Сп  Б  925  с


Райков, Петър .   Счетоводни и данъчни проблеми при прилагане постановките на МСС (СС) 19 по отношение на доходите на персонала след напускане  / Петър Райков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 6, с. 5-9


Сист. No: 34675

- 612 -

Сп  В  986


Райнов, Бисер .   Практическо опрделяне на себестойността при калкулиране по процеси  / Бисер Райнов . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 1, с. 34-37


Сист. No: 34409

- 613 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Документиране и счетоводно отчитане на завършени строежи при инвеститора за 2007 година  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 1, с. 10-12  . - Счетоводство - методология и практика


   Рез. на англ. ез. С библиогр


Сист. No: 34315

- 614 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Счетоводни грешки  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 2, с. 11-12  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34543

- 615 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС на публична продан на актив  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 3, с. 9-10  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34561

- 616 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Документиране и счетоводно отчитане на дистанционните продажби и тристранните операции  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 2008, N 4, с. 9-11


   Прев.загл.: Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34896

- 617 -

Сп  А  454


Рупска, Теодора .   Критерии и правила за първоначално признаване и оценяване на биологичните активи  / Теодора Рупска . // Актив  (София), 2008, N 2, с. 5-8


Сист. No: 34459

- 618 -

Сп  А  454


Рупска, Теодора .   Дейностите в аграрното предприятие - възможности за организация на счетоводното им отразяване в условията на пазарна икономика  / Теодора Рупска . // Актив  (София), 2008, N 4, с. 8-9


Сист. No: 34964

- 619 -

Сп  Б  90


Серегина, Е. И.   Отчетность некоммерческих организаций: на что обратить внимание  / Е. И. Серегина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 2, с. 18-21


Сист. No: 34310

- 620 -

Сп  Б  90


Соколов, В. Я. и др.   Учет фьючерсных контрактов  / В. Я. Соколов, Н. Н. Клинов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 4, с. 50-55


Сист. No: 34829

- 621 -

Сп  Б  90


Соколов, В. Я. и др.   Учет операций с фьючерсными контрактами  / В. Я. Соколов, Н. Н. Клинов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 5, с. 56-60


Сист. No: 34850

- 622 -

Сп  Б  90


Шеремет, А. Д.   Вопросы теории в учетных дисциплинах  / А. Д. Шеремет . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 2, с. 60-62


Сист. No: 34320

- 623 -

Сп  Ч  S  88


Krumwiede, Kip R. et al.   Getting Down to Specifics on RCA  / Kip R. Krumwiede, Augustin Suessmair . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 6, с. 50-55


   Прев.загл.: Следене спецификата при отчитане потреблението на ресурси


Сист. No: 34464

Управленско счетоводство

- 624 -

Сп  Ч  S  88


Brewer, Peter C.   Redefining Management Accounting  : Promoting the Four Pillars of Our Profession  / Peter C. Brewer . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 3, с. 26-34


   Прев.загл.: Преопределяне на управленското счетоводство


Сист. No: 34881

Корпоративно счетоводство

- 625 -

Сп  Ч  S  88


Crowford, Wil .   Surviving Three SOX Options  / Wil Crowford . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 5, с. 47-53


   Прев.загл.: Запазване на три SOX мнения


Сист. No: 21329

Финансово счетоводство

- 626 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Елементи на финансовите отчети - определения, признаване и оценяване  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 12, 17-23 март 2008 г., с. 11


Сист. No: 34485

- 627 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Собственият капитал на предприятието - обща характеристика и концепции за поддържането му и определянето на печалбата  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 15, 7-13 април 2008 г., с. 11


Сист. No: 34743

- 628 -

В  Д  381  с


Рангелов, Евгени .   Ключа за преход към новите правила  / Евгени Рангелов . // Делова седмица  (София), XVII, N 16, 14-20 април 2008, с. 1, 4, 9


Сист. No: 34878

- 629 -

В  И  50  ж


   Счетоводно отчитане на данъчните разлики и пренасянето на загуба . // Икономически живот  (София), XLII, N 9, 05  март  2008, с. 5


Сист. No: 34289

- 630 -

Сп  Б  90


Колеватова, О. А.   Учет операций с облигациями у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг  / О. А. Колеватова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 72, 2008, N 3, с. 15-20


Сист. No: 34522

- 631 -

Сп  А  454


Петков, Георги .   Данъчно третиране и счетоводно отчитане на покупко-продажбата на акции на търговски дружества по реда на ЗКПО и закона за счетоводството през 2008 год. / Георги Петков . // Актив  (София), 2008, N 4, с. 10-13


Сист. No: 34969

Бюджетно счетоводство

- 632 -

Сп  С  953


Златков, Иван .   Съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 19-21


Сист. No: 34502

Счетоводство на предприятието

- 633 -

Сп  Б  923  з


Златков, Иван .   Относно критериите за избор на счетоводна база и за законов одит  / Иван Златков . // Български законник  (София), XVII, 2008, N 4, с. 59-65


Сист. No: 34977

Годишно счетоводно отчитане

- 634 -

В  П  225


   Годишно счетоводно приключване  : Данъчни временни разлики и влиянието върху печалбата за 2007г. // Пари  (София), XVII, N 49, 11  март  2008, с. 22-29 прил. Консултант


Сист. No: 34397

- 635 -

Сп  С  953


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 17-18


Сист. No: 34499

Счетоводен анализ

- 636 -

Сп  А  454


Гълъбов, М.   Анализите на приходите, разходите и финансовите резултати като основа за техния контрол  / М. Гълъбов . // Актив  (София), 2008, N 2, с. 8-11


Сист. No: 34463

- 637 -

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Счетоводен анализ на ликвидността на амортизуемите ДМА и на ДНМА на промишлена фирма  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 22-24


Сист. No: 34506

- 638 -

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 25-27


Сист. No: 34508

- 639 -

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 25-27


Сист. No: 34744

Амортизация

- 640 -

Сп  С  953


Бонев, Живко .   Амортизационна политика на предприятието  / Живко Бонев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 3, с. 11-13


Сист. No: 34491

- 641 -

Сп  С  953


Бонев, Живко .   Амортизационна политика на предприятието  / Живко Бонев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 4, с. 5-7


Сист. No: 34708

Одиторски контрол

- 642 -

В  П  225


   Външен и вътрешен одит . // Пари  (София), XVII, N 69, 08  апр. 2008, с. 9-12 прил. Консултант


Сист. No: 34812

- 643 -

В  П  225


   Вътрешният одит . // Пари  (София), XVII, N 69, 08  апр. 2008, с. 4-8 прил. Консултант


Сист. No: 34810

- 644 -

В  П  225


   Вътрешният одит . // Пари  (София), XVII, N 79, 22  апр. 2008, с. 8-21 прил. Консултант


Сист. No: 34941

- 645 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Божков, Васил Стефанов .   Концепцията за действащото предприятие: изисквания и отговорности при изготвянето и одита на финансовите отчети  / Васил Стефанов Божков . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 105-131


Сист. No: 34709

- 646 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Бонев, Живко Бонев .   Независимият финансов одит в България и независимостта на одитора  / Живко Бонев Бонев . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 96-104


Сист. No: 34706

- 647 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Дурин, Стоян Иванов .   Създаване на професията на дипломираните експерт-счетоводители в Република България  / Стоян Иванов Дурин . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 49-63


Сист. No: 34703

- 648 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Златков, Иван Владимиров .   Одиторската колегия пред нови изисквания и задачи  / Иван Владимиров Златков . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 171-199


Сист. No: 34719

- 649 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Пергелов, Коста Димитров .   Теоретичната подготовка, психологическата нагласа и нравствената извисеност на одиторите - от решаващо значение за изпълнение на Директива 2006 на Европейския парламент  / Коста Димитров Пергелов . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 65-91


Сист. No: 34704

- 650 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Петров, Михаил Динев .   Още няколко щриха към теорията и практиката на финансовия одит  / Михаил Динев Петров . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 7-48


Сист. No: 34701

- 651 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Свраков, Антон Христов .   Очаквани трудности пред европейското бъдеще на одита в България  / Антон Христов Свраков . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 143-169


Сист. No: 34717

- 652 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Стоянов, Стоян Димитров .   Насоки за актуализация на образователно-квалификационните изисквания към одиторите  / Стоян Димитров Стоянов . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 131-142


Сист. No: 34714

- 653 -

Сп  Г  621  ИДЕС


Христов, Иван Дочев .   Алтернативни одиторски процедури за потвърждаване на салда  / Иван Дочев Христов . // ГОДИШНИК на ИДЕС  (София), 2007, с. 191-199


Сист. No: 34724

- 654 -

Сп  В  986


Великова, Елена .   Оценка на качеството за малки одитни звена  /   Прев. от англ. Елена Великова . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 1, с. 6-9


Сист. No: 34381

- 655 -

Сп  В  986


Великова, Елена .   Пътят към качеството  : Как да достигнем до най-високото ниво?  /   Прев. от англ. Елена Великова . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 1, с. 10-13


Сист. No: 34401

- 656 -

Сп  П  89  тп


Волошин, Дмитрий .   Методологические основы внутреннего аудита эффективности системы управленческого учета на предприятии  / Дмитрий Волошин . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 49-57


Сист. No: 34295

- 657 -

Сп  В  986


Кутупис, Андреас Г.   Документиране на вътрешните контроли  / Андреас Г. Кутупис . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 1, с. 19-21


Сист. No: 34403

- 658 -

Сп  С  953  п


   Новото в нормативната уредба на държавната финансова инспекция . // Счетоводство плюс  (София), с. 14-16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 34545

- 659 -

Сп  Е  205  б


Райчев, Васко .   Предстои законодателна рефома за прилагането на европейската директива за законовите одити  / Васко Райчев . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 3, с. 44--46, 48-49


Сист. No: 34895

- 660 -

Сп  С  953  по


Свраков, Антон .   Видимата страна на одиторската работа  : Коментар към Международен одиторски стандарт 701. Модификации в доклада на независимия одитор  / Антон Свраков . // Счетоводна политика  (София), 2008, N 1-2, с. 22-40


Сист. No: 34424

- 661 -

Сп  В  986


Тоткова, Кръстина .   Проверки за проследяването на препоръките  : Практически съвети и полезни техники за ефективни резултати  / Кръстина Тоткова . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 1, с. 14-18


Сист. No: 34402

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 662 -

Сп  У  732  п


   Генри Форд . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 22-26


Сист. No: 34663

- 663 -

Сп  И  36  с


Иванова, Радка .   Методологически проблеми при съставяне на графици за производство в календарното планиране  / Радка Иванова . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 4, с. 119-128


Сист. No: 21465

- 664 -

Сп  П  89  тп


Кравченко, Кирилл .   Крупные промышленные компании: типы организационной структуры  / Кирилл Кравченко . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 68-76


Сист. No: 34981

- 665 -

Сп  И  503  и


Минчев, Недко .   Клъстърите - характерни особености и структура  / Недко Минчев . // Икономически изследвания  (София), XVI, 2007, N 4, с. 96-125


Сист. No: 34596

- 666 -

Сп  П  89  тп


Мустафаев, Азис .   Организационно-управленческие параметры инвестиционной деятельности предприятий АПК  / Азис Мустафаев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 80-85


Сист. No: 34330

- 667 -

Сп  П  89  тп


Парамонова, Лариса и др.   Сбалансированная система показателей в управлении сервисными организациями  / Лариса Парамонова, Эльмира Низамова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 1, с. 98-105


Сист. No: 34334

- 668 -

Сп  Ч  J  80  B


Chakravarthy, Bala .   Driving Renewal: the Entrepreneur-Manager  / Bala Chakravarthy . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 2, с. 14-21


   Прев.загл.: Предприемаческият мениджър: движеща сила за обновленето на предприятието


Сист. No: 34924

- 669 -

Сп  Ч  J  80  B


Dobni, C. Broke .   The DNA Innovation  / C. Broke Dobni . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 2, с. 43-50


   Прев.загл.: Организация на предприятието и иновации


Сист. No: 34971

- 670 -

Сп  Ч  J  80  B


FInkelstein, Sydney et al.   Vision by Design: a Reflexive Approach to Enterprise Regeneration  / Sydney FInkelstein, Charles Harvey, Thomas Lawton . // Journal of Business Strategy  (New York), 29, 2008, N 2, с. 4-13


   Прев.загл.: Определяне на визията чрез дизайн: рефлексивен подход за обновяване на предприятието


Сист. No: 34921

- 671 -

Сп  Ч  S  88


   How Do Your Measurements Stack Up to Lean . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 5, с. 33-41


   Прев.загл.: Измерване на изпълнението на дейностите в организацията


Сист. No: 34454

- 672 -

Сп  Ч  S  88


Tyler, Cedric .   What's Going On in My Organization?  / Cedric Tyler . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2008, N 3, с. 48-55


   Прев.загл.: Какво става в моята компания?


Сист. No: 34889

- 673 -

Сп  Ч  R  62


Vaughn, Ritza .   Navigating a Successful Merger  / Ritza Vaughn . // Risk Management  (New York), 55, 2008, N 1, с. 36-38,40-41


   Прев.загл.: Навигиране на успешно сливане и поглъщане на компании


Сист. No: 34835

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 674 -

Сп  У  732  п


Алексеева, Инна .   PR в России  / Инна Алексеева . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 63-65


Сист. No: 34787

- 675 -

Сп  У  732  п


   Боб Итон . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 14-17


Сист. No: 34660

- 676 -

Сп  М  457  е


Богданов, Бойко .   Знанията - ресурс за бизнеса  / Бойко Богданов . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 6, с. 5-9


Сист. No: 34815

- 677 -

Сп  У  732  п


Вотякова, И. В.   Компетенции и мобильность персонала в условиях инновационного развития кадрового потенциала организации  / И. В. Вотякова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 55-56


Сист. No: 34804

- 678 -

Сп  У  732  п


Говядкин, Игорь Евгеньевич .   Структура ипользователи HRM-системы  / Игорь Евгеньевич Говядкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 64-66


Сист. No: 34778

- 679 -

Сп  У  732  п


Горностаев, С.   Научить ученого: переподготовка и професионельное развитие действующих специалистов методом интегрирующего тренинга  / С. Горностаев . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 71-76


Сист. No: 34807

- 680 -

Сп  У  732  п


Жданкин, Н. А.   Восемь правил эффективной мотивации, или как правильно мотивировать персонал  / Н. А. Жданкин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 32-39


Сист. No: 34773

- 681 -

Сп  П  89  тп


Захарова, Людмила .   Психологические стереотипы в управлении как сдерживающие факторы социально-экономического развития  / Людмила Захарова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 90-98


Сист. No: 34967

- 682 -

Сп  Б  44  БСУ


Златева, М.   Управление на творчеството като конурентно предимство  / М. Златева . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, с. 41-43


Сист. No: 34262

- 683 -

Сп  У  732  п


Истомин, А. Л.   Управление трудовыми ресурсами в высшем учебном заведении  / А. Л. Истомин . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 41-43


Сист. No: 34782

- 684 -

Сп  У  732  п


Кабанов, В.   Внедрение сбалансированной системы показателей в систему мотивации персонала промышленной организацией  / В. Кабанов . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 49-53


Сист. No: 34776

- 685 -

Сп  П  89  тп


Ковалев, Василий .   Система профессиональ подготовки в России и Великобритании  / Василий Ковалев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 99-105


Сист. No: 34968

- 686 -

Сп  У  732  п


Колосова, М.   Как оценит кандидата при подборе. : Советы по формированию "Золотого фонда"  / М. Колосова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 32-34


Сист. No: 34793

- 687 -

Сп  У  732  п


Лабаджан, М. Г.   Перспективы развития стратегического управления персоналом России  / М. Г. Лабаджян . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 46-48


Сист. No: 34604

- 688 -

Сп  У  732  п


Лабаджан, М. Г. и др.   Роль и место HR-отдела при слияниях и поглощениях компаний  / М. Г. Лабаджян, И. А. Кокорев . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 43-45


Сист. No: 34774

- 689 -

Сп  У  732  п


Лабаджян, М. Г.   Аутсорсинг персонала как составляющая бизнес-стратегии компании  / М. Г. Лабаджян . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 4, с. 4546


Сист. No: 34794

- 690 -

Сп  У  732  п


Мансуров, Р. Р.   ПТочему орлы парят в небе  / Р. Р. Мансуров . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 20-23


Сист. No: 34780

- 691 -

Сп  Б  44  БСУ


Мидова, Петранка .   Рекрутинг на персонала в търговските обекти  / Петранка Мидова . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 32-36


Сист. No: 34260

- 692 -

Сп  У  732  п


Реймаров, Г. А.   Экспертная оценка персонала. Точно? Объективно?  / Г. А. Реймаров . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 44-47


Сист. No: 34783

- 693 -

Сп  У  732  п


Савинцева, Г.   Системная оценка кандидатов на основе заполнения кандидатами типовых анкет работодателя  / Г. Савинцева . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 5, с. 15-19


Сист. No: 34779

- 694 -

Сп  У  732  п


Скайлар, Елена .   Особенности стимулирования топ-менеджеров  / Елена Скайлар . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 20-21


Сист. No: 34771

- 695 -

Сп  У  732  п


Труба, А. С.   Оптимизация методов управления и кадровой политики на предприятиях мясопереработки  / А. С. Труба . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с. 46-48


Сист. No: 34775

- 696 -

Сп  У  732  п


Усович, К.   Диагностика имиджа топ-менеджера  : (На фокус - группе русских царей): Цар, Лжедмитрий І  / К. Усович . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 3, с 22-30


Сист. No: 34772

- 697 -

Сп  У  732  п


Шамарова, Г. М.   Эффективность принятия управленческих решений в системах муниципального управления  / Г. М. Шамарова . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 1, с. 51-52


Сист. No: 34626

- 698 -

Сп  Ч  S  88


Verschoor, Curtis C.   Work-Life Balance, Superior's Action Strongly Influence Ethical Culture  / Curtis C. Verschoor . // Strategic Finance  (Montvale, NJ), 2007, N 6, с. 13--14,65


   Прев.загл.: влияние на работата на персонала върху фирмената култура и етика, и върху производителността на труда


Сист. No: 29128

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 699 -

В  И  50  ж


   Професионални стандарти в България . // Икономически живот  (София), XLII, N 12, 26  март  2008, с. 7


Сист. No: 34513

- 700 -

Сп  И  36  с


Рачева, Илина .   Войната за таланти - ново измерение в управлението на човешките ресурси  / Илина Рачева . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 92-100


Сист. No: 34600

Хранително-вкусова промишленост

- 701 -

В  И  50  ж


Маламова, Нона .   Безопасно производство, а не контрол на произведеното  : Човешки ресурси на предприятията от местната индустрия за спазване на евростандартите  / Нона Маламова . // Икономически живот  (София), XLII, N 15, 16  апр. 2008, с. 11


Сист. No: 34853

- 702 -

Сп  И  50


Маламова, Нона .   Съблюдавене на европейските изискания за безопасност на храните от малките и средните предприятия във Великобритания  / Нона Маламова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 6, с. 50-53


   Съдържа: Нено П а в л о в. Тържествено слово по случай годишнината от откриването на Висшето училище


Сист. No: 34312

- 703 -

Сп  Л  792


   Селекция на винени дрожди и определяне на клономото им разнообразие . // Лозарство и винарство  (София), LVI, 2008, N 1, с. 24-32


Сист. No: 34471

- 704 -

Сп  Х  74  п


Barret, Diane M.   Максимализиране на хранителната стойност на плодовете и зеленчуците  / Diane M. Barret . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 3, с. 56-59


Сист. No: 34817

Информационни технологии

- 705 -

Сп  I  60


Панова, Я.   Информационните и комуникационните технологии в съвременната научно-технологична политика на Обединена Европа  / Я. Панова . // INFO свят  (София), 2008, N 1, с. 20-23


Сист. No: 34846

- 706 -

Сп  C  58


Георгиев, Георги .   ИТ дейностите в банката - функция на стратегическите цели  / Георги Георгиев . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 28, 30-31, април 2008


Сист. No: 34656

- 707 -

Сп  C  58


Гецов, Иван .   Е - фактура - технологии & приложение  / Иван Гецов . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 86-87, април 2008


Сист. No: 34669

- 708 -

Сп  C  58


Горов, Димитър .   Проекти на SWIFT - с поглед в бъдещето  / Димитър Горов . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 60, 62, април 2008


Сист. No: 34658

- 709 -

Сп  П  89  тп


Гутгарц, Римма .   Анализ информационного обеспечения на предприятии  / Римма Гутгарц . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 2, с. 62-68


Сист. No: 34949

- 710 -

Сп  C  58


Дамаскинова, Елена .   Информационната сигурност - с директно отражение върху финансовите резултати в бизнеса  / Елена Дамаскинова . // CIO  (София), 2008, N 3, с. 72-74, март 2008


Сист. No: 17629

- 711 -

Сп  C  58


Димитров, Явор .   Банковите ИТ системи - епицентърът на промените, свързани със SEPA  / Явор Димитров . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 18-21, април 2008


Сист. No: 34651

- 712 -

Сп  Б  44  БСУ


Димитрова, Румяна .   Разработване на дневна производствена програма чрез използване на съвременни информационни технологии  / Румяна Димитрова . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, N 2, с. 25-31


Сист. No: 34259

- 713 -

Сп  М  457  е


Колин, К. К.   Человек и информационном обществе: новые задачи для образования, науки и культуры  / К. К. Колин . // Международно списание Е и М еврообразование  (София), 2007, N 6, с. 10-16


Сист. No: 34818

- 714 -

Сп  C  58


Кръстева, Борислава .   Онлайн банкови услуги - взаимодействието между ИТ и бизнеса  / Борислава Кръстева . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 32-34, април 2008


Сист. No: 34657

- 715 -

Сп  C  58


Кръстева, Надя .   ИТ проектите във финансовия сектор се фокусират върху усъвършенстването на бизнес процесите  / Надя Кръстева . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 10-12, април 2008


Сист. No: 34647

- 716 -

Сп  C  58


Маноилов, Георги .   Стратегическите карти - средство за синхронизация между бизнеса и ИТ  / Георги Маноилов . // CIO  (София), 2008, N 3, с. 80-85, март 2008


Сист. No: 25785

- 717 -

Сп  C  58


Марков, Стефан .   ИТ - съществен елемент от успешното развитие на компанията  / Стефан Марков . // CIO  (София), 2008, N 3, с. 22, 24, март 2008


Сист. No: 34457

- 718 -

Сп  C  58


Мурджева, Александрина и др.   Оптимизация на бизнес приложения - аспекти и техники  / Александрина Мурджева, Моника Цанева . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 90-93, април 2008


Сист. No: 34671

- 719 -

Сп  Б  44  БСУ


Палашев, Николай .   Информационна ефективност на комуникационните канали  / Николай Палашев . // Бизнес посоки  (Бургас), III, 2007, с. 46-49


Сист. No: 34263

- 720 -

Сп  В  986


   Парадокс на сигурността или проблемите на информационната сигурност пред финансовите институции . // Вътрешен одитор  (София), V, 2008, N 1, с. 28-32


Сист. No: 34407

- 721 -

Сп  C  58


Парушева, Силвия .   Предотвратяване на измамите с банкови карти - технологии и подходи  / Силвия Парушева . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 78-84, април 2008


Сист. No: 34665

- 722 -

Сп  C  58


   Разумното инвестиране в ИТ според добрите практики на банките от ЕС . // CIO  (София), 2008, N 4, с. 4-6, 8, април 2008


Сист. No: 34644

- 723 -

Сп  И  36  с


Сълов, Владимир .   Езици за програмиране в платформата .NET  / Владимир Сълов . // Известия на ИУ-Варна  (Варна), 2007, N 1, с. 48-56


Сист. No: 34579

- 724 -

Сп  П  89  тп


Ушачев, Иван и др.   Понятие экономической свободы в информационных сообществах  / Иван Ушачев, Юрий Ратушин, Владимир Тарасов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXVI, 2008, N 3, с. 40-51


Сист. No: 34974

- 725 -

Сп  C  58


Цанева, Моника .   Организация на потребителски ориентиран журнал на операциите в бизнес информационни системи  / Моника Цанева . // CIO  (София), 2008, N 3, с. 75-78, март 2008


Сист. No: 34458

- 726 -

Сп  C  58


Червенкова, Рамона .   Възвръщаемостта на инвестициите в ИТ - една непреходна тема  / Рамона Червенкова . // CIO  (София), 2008, N 3, с. 17-20, март 2008


Сист. No: 34451

- 727 -

Сп  Ч  M  75


Au, N. et al.   Extending the Understanding of End User Information Systems Satisfaction Formation: An Equitable Needs Fulfillment Model Approach  / N. Au, E. W. T. Ngai, T. C. E. Cheng . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 1, с. 43-66


   Прев.загл.: Разширяване разбирането за използавне на информационни системи за задоволяване на крайния потребител: подход за изполване на необходим модел за изпълнение


Сист. No: 34752

- 728 -

Сп  C  58


   ERP системите - по-важни от всякога . // CIO  (София), 2008, N 3, с. 8, 10, 12, март 2008


Сист. No: 34447

- 729 -

Сп  Ч  M  75


Hsieh, J. J. Po-An et al.   Understanding Digital Inequality: Comparing Continued Use Behavioral Models of the Socio-Economically Advantaged and Disadvantaged  / J. J. Po-An Hsieh, Arun Rai, Mark Keil . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 1, с. 97-126


   Прев.загл.: Относно дигиталните различия: сравняване на постоянно използваните модели за социално-икономическо поведение - предимства и недостатъци


Сист. No: 34760

- 730 -

Сп  Ч  M  75


Rosemann, Michael et al.   Toward Improving the Relevance of Information Systems Researcj to practice: The Role of Applicability Checks  / Michael Rosemann, Iris Vessey . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 1, с. 1-22


   Прев.загл.: За подобряване приложимостта на изследването на информационните в практиката


Сист. No: 34748

- 731 -

Сп  Ч  R  62


Sears, Michael .   Streamling E-Discovery  / Michael Sears . // Risk Management  (New York), 54, 2007, N 10, с. 34-38


   Прев.загл.: Насоченост към Е-открития


Сист. No: 34699

- 732 -

Сп  Ч  R  62


Wren, Andrew .   The Benefits of Video Surveillance  / Andrew Wren . // Risk Management  (New York), 55, 2007, N 10, с. 24-27


   Прев.загл.: Ползата от видеонаблюдението


Сист. No: 34691

- 733 -

Сп  Ч  M  75


Xue, Vajiong et al.   Information Technology Governance in Information Technology Investment Decision Processes: The Impact of Investment Characteristics, External Environmentq, and Internal Context  / Vajiong Xue, Huigang Liang, William R. Boulton . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 32, 2008, N 1, с. 67-96


   Прев.загл.: Управление на информационните технологии при процеса на вземане на решение за инвестиции в информационните технологии: влияние на инвестиционните характеристики, външната среда и вътрешния контекст


Сист. No: 34759

Компютри

- 734 -

Сп  У  732  п


   Майкл Делл . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 123-128


Сист. No: 34696

- 735 -

Сп  П  57  х


Семенов, С.   Суперкомпьютеры: Россия в межстрановом сопоставлении  / С. Семенов . // Экономист  (Москва), 84, 2008, N 2, с. 21-30


Сист. No: 34395

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 736 -

Сп  Г  62  сс


Василева, Елена .   Установяване на правила в областта на културно-познавателния туризъм в България в процеса на интеграция към Европейския съюз  / Елена Василева . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 333-352


Сист. No: 34268

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 737 -

Сп  У  732  п


   Дейл Карниги . // Управление персоналом  (Москва), 13, 2008, N 2, с. 48-53


Сист. No: 34677

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 738 -

В  Д  92


Адамов, Величко .   С достойно място в народната памет  / Величко Адамов . // Дунавско дело  (Свищов), LIV, N 44, 1-8 ноем.2007 г., с. 1


   Слово на ректора на СА "Д. А. Ценов" по случай 24-ти май


Сист. No: 34866

- 739 -

В  А  561


Маринова, П.   Дипломиране на бакалаври  / П. Маринова . // Алма матер  (Свищов), N 1, 25  апр. 2008, с. 3


Сист. No: 34860

- 740 -

В  А  561


Маринова, П.   Тържествено бе отбелязан Студенският празник  / П. Маринова . // Алма матер  (Свищов), N 6, 25  дек. 2007, с. 2-3


Сист. No: 34886

- 741 -

В  А  561


Стефанов, Стефан .   Ще налагаме модерните европейски и световни практики в рабатата на факултет "Стопанска отчетност"  / Стефан Стефанов . // Алма матер  (Свищов), N 1, 25  март  2008, с. 1


Сист. No: 34859

- 742 -

В  А  561


   Честван бе патронният празник . // Алма матер  (Свищов), N 6, 26  дек. 2007, с. 1


Сист. No: 34885

- 743 -

В  Д  92


   /Пет хиляди стстотин четиридесет и девет/ 5649 кандидат-студенти ще щурмуват Академията . // Дунавско дело, LIV, N 28, 13-19 юли 2007 г., с. 1


Сист. No: 34865


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 738 
Азаров, В. 439 
Александров, Красимир 293 
Александрова, Десислава 395 
Александрова, Маргарита 89 
Алексеева, Е. А. 261 
Алексеева, Инна 674 
Алифанова, Е. Н. 218 
Анастасова-Чопева, Минка 475 
Ангелов, Георги 224 
Ангелов, Цветослав 199 200 
Ангелова, Ирина 430 
Антонова, М. Б. 177 
Артемов, А. 267 
Архипов, А. П. 402 
Асенова, Даниела 380 
Аспарухова, Илка 476 
Астахова, Е. Ю. 201 
Атасой, Емин 19 
Ахметов, Р. Р. 268 
Бабицын, Руслан 520 
Базилевич, Виктор Дмитриевич 403 
Балаева, Ольга 488 
Балчев, Юлиян 263 
Банчев, Петър 314 
Баросов, Венелин 454 
Башев, Храбрин 478 
Бекетов, Н. В. 334 
Бенчева, Нели 468 
Бинева, Валентина Ст. 354 
Бинева, Велика 281 
Благойчева, Христина 381 390 
Блаженкова, Н. М. 225 489 544 
Близнаков, Петко 36 
Близнева, С. 1 
Богданов, Асен 434 
Богданов, Бойко 676 
Богданов, Теодор 443 
Богомилова, Жанет 65 382 
Боева, Галина 75 
Боевски, Иван 72 
Божков, Васил 553 554 555 556 557 562 626 627 
Божков, Васил Стефанов 645 
Бонев, Живко 563 564 565 566 640 641 
Бонев, Живко Бонев 646 
Бонева, Иванка 551 
Борисов, Петър 477 
Борисова, И. 105 
Боровикова, Е. В. 154 
Бочкарев, Евгений Николаевич 404 
Брезоева, Бойка 567 568 
Брыкин, А. 267 
Бурейко, С. К. 178 
Бурлакова, Тамара 34 66 90 344 
Бутакова, О. В. 128 
Бъчварова, Росица 46 
Быков, А. П. 76 
Бюкенън, Патрик 11 
Вайсилова, Емилия 569 
Василева, Бистра 286 320 
Василева, Евгения 226 
Василева, Елена 736 
Василева, Елка 444 
Василева, Теодора 91 
Васильев, В. С. 106 
Васильева, Е. 435 
Великова, Елена 654 655 
Ветрова, И. Ф. 546 
Вилков, Игорь Михайлович 405 
Виткова, Мими 396 
Владимиров, Владимир 137 
Владимирова, Катя 371 
Влъчкова, Даниела 155 
Волошин, Д. 42 
Волошин, Дмитрий 570 656 
Вотякова, И. В. 677 
Вълканов, Недялко 227 
Гаврильев, В. 547 
Галахов, Д. В. 402 
Ганчев, Ганчо 92 262 
Ганчев, Ганчо Т. 179 
Гаргов, Ваньо 264 
Генчев, Славимир 398 
Георгиев, Георги 706 
Георгиева, Анета 180 
Георгиева, Елена 315 
Георгиева, Иванка 319 
Гецов, Иван 707 
Гигова, Емилия 310 
Главчева, С. И. 256 
Говядкин, Игорь Евгеньевич 521 678 
Гозес, Хаим 107 156 228 347 348 
Голанд, Ю. 82 
Головнин, Михаил 108 
Голубев, Сергей Дмитриевич 406 
Гонтмахер, Е. 25 
Гончаров, Олег Георгиевич 407 
Гончарова, М. В. 76 
Горностаев, С. 679 
Горов, Димитър 708 
Горюнов, И. Ю. 391 
Господинов, Калин 43 
Гостева, М. А. 196 
Градинаров, Борислав 215 
Грачева, С. 436 
Григорьев, Л. 38 257 
Гришаева, Е. Н. 273 
Грозева, Димитринка 458 
Грудкин, Александр 459 
Губанов, С. 269 
Гудым, Денис 522 
Гутгарц, Римма 709 
Гълъбов, М. 571 636 
Гълъбов, Марин 109 523 572 573 637 
Дакова, Маргарита 393 
Дамаскинова, Елена 710 
Данилина, М. В. 77 
Данилова, Е. 87 
Дасковский, В. 210 
Дечевски, П. 474 
Джабарова, Юлия 311 
Джерманова, Е. 2 452 
Димитров, Димитър 67 399 447 
Димитров, Иван 322 323 
Димитров, Никола 548 
Димитров, Христо 70 
Димитров, Явор 711 
Димитрова, Весела 48 
Димитрова, Галина 408 
Димитрова, Емилия 506 
Димитрова, Зорница 383 
Димитрова, Ина 12 
Димитрова, Румяна 712 
Дичева, Ю. 453 
Добрев, Добрин 258 
Дойчинова, Юлия 472 
Донев, Ангел 157 
Донкова, Веселка 355 
Дочев, Иван 574 
Дрогобыцкий, А. И. 575 
Дружинин, Александр 494 
Дурин, Стоян 576 
Дурин, Стоян Иванов 647 
Дурина, Даниела 577 578 
Евлогиев, Емил 369 579 580 
Евстропов, М. В. 230 
Егоров, Д. 49 
Енчева, Миросвета 356 
Жарылгасова, Ботагоз 110 
Жданкин, Н. А. 680 
Жекова, Станка 31 
Живкова, Емилия 111 
Житенев, С. Л. 22 
Жотева, Мая 158 374 
Жуков, В. Н. 581 
Замараев, Б. 105 
Запатрина, И. 231 
Захарова, Людмила 681 
Златева, М. 682 
Златков, Иван 558 582 583 584 585 586 587 632 633 
Златков, Иван Владимиров 648 
Золотарев, В. С. 218 
Зубаревич, Н. 257 
Иванов, Атанас 200 
Иванов, Божидар 486 
Иванов, Йордан 306 
Иванов, Костадин 138 140 159 160 161 207 357 
Иванов, М. Е. 112 
Иванов, Милен 313 
Иванова, Боряна 479 
Иванова, Гергана 394 
Иванова, Даниела 444 
Иванова, Десислава 292 
Иванова, Мария 94 
Иванова, Маруся 317 
Иванова, Нина 444 
Иванова, Радка 663 
Ивантер, Виктор 232 
Илиев, Петкан 197 208 
Илиев, Петър 198 
Ильин, В. В. 113 
Исаев, С. Н. 441 
Истомин, А. Л. 683 
Йорданова, Анелия 149 
Йосифова, Десислава 588 589 
Кабанов, В. 684 
Калабриз, Франческо 529 
Калпачев, Стефан 490 
Камеларов, Атанас 78 
Каменова, Цветана 365 
Капелюшников, Р. 270 
Карвинен, Марко 259 
Карзаева, Н. Н. 590 
Кац, Йосиф 494 
Киселев, В. 210 
Киюцевская, А. 105 
Климов, А. 385 
Клинов, Н. Н. 620 621 
Кнухова, М. З. 591 
Князев, Юрий 26 
Ковалев, А. 547 
Ковалев, Василий 685 
Ковалев, Е. 473 
Коваленко, Е. И. 256 
Ковачка, Галина 592 
Когденко, В. Г. 287 
Коев, Йордан 50 
Коева, Стефка 51 
Кожухар, В. М. 211 530 
Кокорев, И. А. 688 
Колев, Камен 349 
Колева, Рая 358 
Колева, Росица 95 96 114 
Колеватова, О. А. 181 630 
Колин, К. К. 431 713 
Колосова, М. 686 
Кондраков, Н. П. 593 
Конев, Георги 162 174 
Конев, Мирослав 175 
Корнай, Я. . 40 
Корнай, Янош 233 
Коробейников, Д. А. 79 
Королева, О. А. 163 
Король, Е. А. 594 
Костова, Здравка 19 
Костова, Надя 141 150 190 191 192 
Котева, Нина 461 
Кравченко, Кирилл 664 
Кредисов, А. 495 
Крон, Вольфганг 409 
Кръстев, Иван 234 432 
Кръстева, Борислава 714 
Кръстева, Надя 715 
Кръстева, Таня 216 
Кудла, Н. 462 
Кузманова, Марияна 496 
Кузьмин, Г. В. 595 
Куликов, А. А. 596 
Куликова, Л. И. 182 
Куртева, Галина 497 
Курьянова, О. Г. 211 
Кутуков, Валерий Борисович 410 
Кутупис, Андреас Г. 657 
Кушнарева, Ольга 260 
Къндева, Емилия 359 
Кыштымова, Е. А. 597 598 
Лабаджян, М. Г. 687 688 689 
Логвинжв, С. А. 498 
Лопатов, В. 335 
Лыкова, Л 115 
Лытнева, Н. А. 597 598 
Маев, Иво 350 
Маевский, В. 271 
Макаров, А. С. 80 
Макаров, В. 44 
Макаров, Валерий 236 
Максименко, А. Н. 599 
Маламова, Нона 483 701 702 
Малева, Т. 25 
Малявкина, Л. И. 600 
Мандилов, Георги 491 
Манов, Васил 531 
Маноилов, Георги 716 
Манолова, Ваня 460 
Манолова, Зорница 33 
Мансуров, Р. Р. 690 
Мантуров, Д. 297 
Марикина, Мария 336 
Маринов, Георги 345 
Маринова, П. 739 740 
Марков, Огнян 74 
Марков, Стефан 717 
Маркова, Анелия 367 372 
Мартинова, Кристина 301 
Маслов, Михаил 532 
Матвиенко, П. 116 203 
Матеева, Богиня 324 
Матова-Головина, Анастасия 601 602 603 604 635 
Мау, В. 272 
Метельков, Александр 533 
Мидова, Петранка 304 691 
Миланова, М. 474 
Милев, Симеон 605 
Милковска, Надежда 360 370 
Мильнер, Борис 4 
Миненкова, Н. В. 312 
Минков, Илиан 306 534 
Минкова, Ганета 375 
Минкова, Даниела 212 
Минчев, Георги 52 
Минчев, Недко 665 
Михайлов, Ивайло 204 
Михайлова, Д. Н 606 
Михальчук, В. Ю. 391 
Мишева, Ирена 411 
Младенова, Мимоза 484 
Моисеев, С. Р. 81 
Морковкин, А.Л. 205 
Морозов, Н. 275 
Мурджева, Александрина 126 718 
Мустафаев, Азис 666 
Мутафчиев, Петър 300 
Назарчук, М. 219 
Найденова, Светлана 607 
Нанева, Димитрина 361 
Натов, Евгений 217 222 
Нацев, Петър 327 
Начев, Стефчо 454 
Начева, Илиана 487 
Начева, Красимира 325 326 
Нейчева, Мария 368 
Некипелов, А. 82 
Нестеренко, Т. Г 118 
Низамова, Эльмира 667 
Никитин, А. В. 412 
Никифоров, Веселин 437 
Никишов, Викотр Николаевич 404 
Николов, Ивайло 98 
Николов, Илия 164 183 362 
Николов, Николай 608 
Николов, Петър 480 
Николова, Галина 56 57 386 387 
Новиков, Камен Л. 366 
Нунев, Сашо Т. 27 
Овчинников, М. 38 279 
Овчинникова, О. П. 273 
Онучак, Виктор 508 
Орешаров, Николай 609 
Орландо, Карол 529 
Орлов, П. 284 
Осадчая, И. 45 
Палашев, Николай 719 
Панева, Лиляна 165 166 184 193 194 363 
Панов, Сергей Анатольевич 410 
Панова, Я. 705 
Пансков, В. Г. 185 
Парамонова, Лариса 667 
Парижкова, Любомира 6 
Парушева, Силвия 721 
Патрон, П. А. 237 
Пашова, Събка 463 
Пеев, Пейо 293 
Пенева, Лидия 302 
Пергелов, Коста Димитров 649 
Перков, Венцислав 481 
Петков, Георги 13 167 631 
Петкова, Аспасия 388 389 
Петров, Алексей Ил. 298 
Петров, Владимир 455 
Петров, Михаил Динев 650 
Пиперкова, Лиляна 99 100 101 
Пласкова, Наталья 535 
Полищук, Л. 274 
Полянин, Андрей Витальевич 413 
Понеделко, Г. 68 
Портър, Майкъл 238 
Предводителева, Марина 488 
Приображенская, В. В. 610 
Проданов, Георги 560 
Прошин, М. М. 501 
Пъчев, Пламен 309 
Радев, Кирил 223 
Радев, Теодор 318 
Радойновски, Васил 239 
Разумов, И. В. 213 
Райзберг, Б. 275 
Райков, Петър 611 
Райнов, Бисер 612 
Райчев, Васко 659 
Рангелов, Евгени 561 613 614 615 616 628 
Рангелова, Росица 240 449 
Ранкова, Заря 460 
Расина, Мария 290 
Ратушин, Юрий 724 
Рачева, Илина 700 
Реймаров, Г. А. 692 
Репников, В. Б. 79 
Роговский, Е. А. 106 
Рожина, Людмила Викторовна 438 
Романенко, Г. 7 
Романова, З. 241 
Рубинштейн, А. 28 
Рупска, Теодора 617 618 
Русакова, Оксана Игоревна 414 
Русанов, Ю. Ю. 501 
Рядно, А. 121 
Савинцева, Г. 693 
Сальников, В. 439 
Самитова, А. Р. 182 
Сарийски, Григор 449 
Саутин, Анатолий 538 
Свраков, Антон 660 
Свраков, Антон Христов 651 
Семенов, С. 735 
Семкова, Боряна 332 
Сердюкова, Н. А. 113 
Серегина, Е. И. 619 
Сивов, Васил 341 
Сидорова, Н. И. 195 
Силянов, Сокол 379 
Симеонова, Росица 493 
Скайлар, Елена 694 
Славова, Янка 35 
Смирнов, А 276 
Соколов, В. Я. 620 621 
Соловьев, С. В. 415 
Солодянкина, Г. А. 307 
Соломанидин, В. Г. 539 
Соломанидина, Т. О. 539 
Солянникова, С. П. 440 
Сотирова, Мария 58 
Спицын, Д. А. 122 
Стамболиев, Огнян 364 
Станева, Анита 59 
Станимирова, Мария 242 
Станкулов, Цветан 153 168 
Степанов, Андрей 540 
Стефанов, Николай 340 346 
Стефанов, Руслан 9 
Стефанов, Стефан 741 
Стефанова, Йоанна 401 
Стоева, Албена 243 
Стойчева, Румяна 60 61 
Стоянов, Николай 91 103 
Стоянов, Стоян Димитров 652 
Стоянова, Капка 62 
Стоянова, М. 3 
Стоянова, Славена 73 
Стрелец, И. 244 
Суслова, Ю. А. 186 
Суховский, Алексей 29 
Суэтин, А. А. 85 86 
Сълов, Владимир 723 
Тайл, Стефан 245 
Тамбовцев, В. 277 
Тараканов, Г. 246 
Таралецкая, Л. 32 
Тарасов, Владимир 724 
Тасев, Александър 328 329 
Татаркин, Александр 247 
Терюхов, Виктор Евгеньевич 416 417 
Тихомирова, Н. В. 441 
Тодоранова, Латинка 320 
Тодоров, Васил 53 
Тодоров, Любомир 124 638 639 
Тодоров, Юрий 418 
Тодорова, С. 474 
Топузов, Венцислав 456 
Тоткова, Кръстина 661 
Третьякова, Е. Ю. 187 
Труба, А. С. 695 
Узунова, Юлия 319 320 
Улюкаев, А. 87 
Урожаева, Ю. 257 
Усик, Нина 125 
Усович, К. 541 696 
Ушачев, Иван 724 
Фасхиев, Хакимзян 502 
Фетисов, Г. 88 278 
Фратев, Димитър 265 
Фулър, Греъм Е. 23 
Хаджиева, Виолина 464 465 470 485 
Хаустов, Денис Сергеевич 414 
Хоанг Куанг Тхан 294 482 
Храбсков, Евгений Николаевич 471 
Христов, Иван Дочев 653 
Христов, Калин 104 
Христов, Михаил 466 
Христова, Светлинка 63 69 
Христович, Никола 303 305 
Христозова, Владислава 351 
Цанева, Моника 126 718 725 
Цветков, В. 299 
Цветкова, Лорета 169 170 
Цветкова, Надежда 142 
Цветкова, Юлия 533 
Ценов, Паномир 291 
Ценова, Теодора 376 
Цыганов, Александр Андреевич 407 
Чеботарев, Алексей 533 
Червенкова, Рамона 726 
Черная, Людмила Александровна 406 
Чехонадских, Лариса 143 
Чобанов, Димитър 266 
Чобанов, Петър 209 
Чопева, Минка Ан. 467 
Шамарова, Г. М. 697 
Шаститко, А. 279 
Швецов, Ю. Г. 128 
Шевченко, И. В. 261 
Шеремет, А. Д. 622 
Шерестенников, Ю. 121 
Шестакова, Р. В. 189 
Шестоперов, О. 274 
Шипковенска, Е. 448 
Ширкова, Марина 443 
Широв, А. 280 
Шумаев, В. 267 
Шухов, Алексей Георгиевич 406 
Щетинин, О. 274 
Янтовский, А. 280 
Ярбилова, С. М. 30 
Adcroft, Andy 503 
Alff, Greg 308 
Allio, Michael K. 504 
Almeida, Heitor 129 
Atkinson, William 510 
Au, N. 727 
Axelson, Ulf 220 
Barret, Diane M. 704 
Beasley, Mark 511 
Bekefi, Tamara 512 513 
Bloom, David E. 451 
Boehler, Adam 285 
Boghton, James M. 373 
Boulton, William R. 733 
Bradford Colin I. 373 
Brewer, Peter C. 624 
Browne, Mark J. 424 
Buraschi, Andrea 54 
Carey, Mark 130 
Carral, Raul 549 
Chakravarthy, Bala 668 
Cheng, T. C. E. 727 
Chobanova, Rossitsa 10 
Crowford, Wil 625 
Dadush, Uri 321 
Davydenko, Sergei A. 131 
Dehoff, Kevin 8 
Dobni, C. Broke 669 
Dzinkowski, Ramona 144 
English, Karen Trumbull 419 
Epstein, Marc J. 513 
Epstein, Mark J. 512 
Fields, L. Paige 420 
FInkelstein, Sydney 670 
Franzen, Laurel A. 132 
Fraser, Donald R. 420 
Frigo, Mark L. 505 511 
Gamble, John B. 514 
Gong, James J. 283 
Hansel, John 285 
Harvey, Charles 670 
Highfield, Matt 282 
Houdard, France 282 
Hsieh, J. J. Po-An 729 
Hur, Yeon 427 
Hurst, Jeff 503 
Inotai, Andras 337 
Jackson, Matt 282 
Jaruzelski, Barry 8 
Jiltsov, Alexei 54 
Johnson, Michael P. 515 
Jorgensen, Haley 421 
Kajanto, Markus 549 
Keil, Mark 729 
Kolari, James 420 
Koparanova, Malinka 288 
Kremer, Michael 248 
Krumwiede, Kip R. 623 
Laugher, Lay 516 
Law, Timothy P. 422 
Lawton, Thomas 670 
Liang, Huigang 733 
Ligon, James A. 423 
Liu, Jerry W. 424 
Lopez, Kimberly Weiss 419 
Lorange, Peter 668 
Marshall, Jeff 517 
Masson, Stephane 353 
Mauro, Paulo 333 
Meder, Robert C 425 
Minassian, Garabed 352 
Ming Li 426 
Ngai, E. W. T. 727 
Nielson, Julia 321 
Nini, Greg 130 
Novak, Thomas P. 249 
Olson, Eric G. 446 
Ozturk, IIhan 133 
Pettit, Frederick A. 422 
Philippon, Thomas 129 
Pouget, Sebastien 134 
Powers, Imelda Y. 426 
Quian, Jun 206 
Rai, Arun 729 
Rangelova, Rossitsa 450 
Regan, Laureen 427 
Reichardt, Karl E. 64 
Robertson, Brian 285 
Rodgers, Kimberly J. 132 
Rosemann, Michael 730 
Schroder, David 64 
Sears, Michael 731 
Simin, Timothy Y. 132 
Simone, Christina De 442 
Sorensen, Morten 136 
Spivey, Jeff M. 515 
Strahan, Philip E. 206 
Strebulaev, Ilya A. 131 
Suessmair, Augustin 623 
Szalavetz, Andrea 250 
Szekely-Doby, Andras 214 251 
Szemler, Tamas 342 
Szilagyl, Judit 252 
Taylor, Audrey 507 
Tchipev, Plamen D. 509 
Teuten, Peter 253 518 
Thistle, Paul D. 423 
Torres, Edward F. 428 
Treanor, Christopher 429 
Tury, Gabor 254 
Tyler, Cedric 672 
Van der Stede, Wim A. 283 
Vaughn, Ritza 673 
Verschoor, Curtis C. 698 
Vessey, Iris 730 
Vulchev, Nikola 295 
Willis, Robert 503 
Wren, Andrew 732 
Xue, Vajiong 733 
Yafeh, Yishay 333 
Young, S. David 283 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Авансовите вноски за корпоративен данък през 2008 г. 180 
Авансовите вноски по ЗКПО 147 
Авансово и годишно облагане с плосък данък на доходите от трудови правоотношения 183 
Авансово облагане на доходите на физическите лица през 2008 г. 169 
Агропродовольственный сектор России: новые возможности и старые проблемы 473 
Административните и бюрократичните пречки - сериозен проблем пред бизнеса 228 
Актуальность и практика финансового анализа действующего страхового продукта 416 
Актуальность и практика финасового анализа действующего страхового продукта 417 
Актуарный анализ схем страхования жизни замщиков ипотечных крадитов 410 
Акцизите 2008г. 174 
Алекс Тротман 519 
Алтернативни одиторски процедури за потвърждаване на салда 653 
Альтернативы сырьевой модели развития российской экономики 278 
Амортизационна политика на предприятието 640 641 
Анализ информационного обеспечения на предприятии 709 
Анализ на финансовото състояние 638 639 
Анализ нетто-премий и риска в добровольном медицинском страховании 405 
Анализ рисков деятельности предприятия 225 
Анализ эффективности использования нематериальных активов 591 
Анализите на приходите, разходите и финансовите резултати като основа за техния контрол 636 
Аспекти на определянето, коригирането и плащането на авансови вноски от подоходни данъчни задължения 153 
Атомната стратегия на Турция 455 
Аутсорсинг на научноизследователската и развойна дейност 6 
Аутсорсинг персонала как составляющая бизнес-стратегии компании 689 
Бавно излизаме от демографската криза 34 
Балансираната система от показатели съвременен подход към фирменото управление 523 
Банковата система в основата на икономическия растеж през 2008 г. 202 
Банковите ИТ системи - епицентърът на промените, свързани със SEPA 711 
Банково и надзорно оповестяване 200 
Баркодът - служител и на утрешната логистика 326 
Безопасно производство, а не контрол на произведеното 701 
Бели пари за бели дни 98 
Берхауз Фредерик Скиннер 14 
Бизнес, управление и маркетинг на стопански субекти за аграрен туризам 293 
Бизнесът да участва при оценяване на проектите 344 
Бизнесът за електроенергийния пазар 456 
Боб Итон 675 
Боб Тиллан 545 
Борба с митническите, асцизните и валутните нарушения 330 
БРИК настъпва в световната икономика 336 
България: идеални възможности за бизнес 263 
Бюджетирование как информационная основа финансового менеджмента и внутреннего экономического контроля 110 
Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития (постановка проблемы) 279 
В Топ Дринкс - заявки от днес за днес 324 
В тунела на междуфирмените задължения просветва 222 
Валутни операции 564 
Взаимовръзки между бизнес стратегията и ценовото поведение 306 
Взаимоотношения на организациите в логистични вериги 323 
Видимата страна на одиторската работа 660 
Включване в европейското право на МСФО 8 Оперативни сектори / МСФО 8 Оперативни сегменти 572 
Влияние состава основных фондов на динамику инвестиционных вложений промышленных предприятий 213 
Внедрение сбалансированной системы показателей в систему мотивации персонала промышленной организацией 684 
Водещ фактор за външнотърговския стокообмен на република България през периода 1988 - 2003 година 328 
Войната за таланти - ново измерение в управлението на човешките ресурси 700 
Вопросы стабильности финансовых рынков и развитие экономической системы 268 
Вопросы теории в учетных дисциплинах 622 
Восемь правил эффективной мотивации, или как правильно мотивировать персонал 680 
Във фокуса на финансовия анализ - общинските дружества 95 96 
Възвръщаемостта на инвестициите в ИТ - една непреходна тема 726 
Възможности за подобряване структурата на капитала на кооперациите от област Шумен 73 
Възможности за прилагане на системите "Планиране на потребностите от материали" и "Точно на време" 490 
Възможности за разширяване и усъвършенстване на индикаторите в регионалното развитие 258 
Възстановяване на данък добавена стойност на физически лица извън Европейския съюз 164 
Външен и вътрешен одит 642 
Външнотърговският стокообмен на ългария със страните от ЕС и ЕАСТ 1988-2003 г. 329 
Вътреобщностна търговия с акцизни стоки 171 
Вътреобщностни доставки на стоки в ЗДДС 172 
Вътрешният одит 643 644 
Вътрешният пазар през XXI век - проблеми и перспективи 327 
Выплата заработной платы работникам на банковские карты 201 
Гарантирани вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя 386 387 
Генезис и еволюция на агрегираните предиктивни модели на пазарния дял 317 
Генри Форд 662 
Говард Шульц 316 
Годишно счетоводно приключване 634 
Голяма печалба или сигурност - изберете сами 401 
Гордон Олпорт 15 
Государственно-корпоративный сектор и его развитие 276 
Государственное управление инновационными процесами 275 
Государственный рынок и социально-экономическое развитие 237 
Грядущая финансовая турболентность 106 
Гъвкавост на пенсионните схеми и стимули за удължаване на трудовия живот чрез пенсионните реформи в Европейския съюз 392 
Гэри С. Беккер 229 
Да се преструктурират ли млечните ферми 484 
Данъците и икономическия растеж 157 
Данъчна политика и приоритетите на бюджета за 2008г. 162 
Данъчни облекчения по ЗДДФЛ 148 
Данъчно третиране и счетоводно отчитане на покупко-продажбата на акции на търговски дружества по реда на ЗКПО и закона за счетоводството през 2008 год. 631 
Данъчно третиране по ЗКПО на счетоводни грешки 574 
ДДС при внос на стоки, предназначени за държави членки на Европейския съюз 363 
ДДС при доставки на услуги след промените в закона 166 
ДДС при търговия със стоки с държави членки на ЕС с участие на нерегистрирани лца 193 
ДДС при търговията с ЕС за доставки на стоки с участие на нерегистрирани лица 194 
Девид Макклелланд 16 
Дейл Карниги 737 
Дейностите в аграрното предприятие - възможности за организация на счетоводното им отразяване в условията на пазарна икономика 618 
Денежно-кредитная политика России и стран Центральной и Восточной Европы в услвиях финансовой глобализации 108 
Десет риска дебнат бизнеса през 2008-а 93 
Дефицит по текущата сметка, растеж и спестявания в българската икономика 264 
Дж. М. Кейнс 47 
Джек Уэлч 524 
Джон К. Гэлбрейт 296 
Джон Милль 55 
Джон Пеппер 525 
Джон Чеймберз 526 
Диагностика имиджа топ-менеджера 541 696 
Диверсификацията в аграрния сектор - възможности за максимизиране на печелбата 292 
Динамика цен и антиинфляционная политика в услових "голландской болезни" 88 
Дипломиране на бакалаври 739 
Директиви на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа и съвременни ергономични изисквания за трудовия процес 61 
Договор за посредничество - правни и счетоводни аспекти 369 
Документалната обоснованост на стопанските операции в данъчните закони 374 
Документиране и счетоводно отчитане на дистанционните продажби и тристранните операции 616 
Документиране и счетоводно отчитане на завършени строежи при инвеститора за 2007 година 613 
Документиране на вътрешните контроли 657 
Документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗДДС на публична продан на актив 615 
Долгосрочный прогноз развития экономики 232 
Домът, разделен в себе си... 11 
Дон Фишер 527 
Допустим разход за ДДС при изпълнение на проекти по програми, съфинансирани от европейски фондове 165 
Допълнително пенсионно осигуряване и пенсии в България и ЕС 393 
Дуглас Мак-Грегор 528 
Държавен бюджет - 2008г. Определяне и разпределяне на бюджетни средства 138 
Е - фактура - технологии & приложение 707 
Европейски практики за "зелени" обществени поръчки 444 
Европейски регламенти за социално осигуряване на работещи лица 384 
Европейските дружества 371 
Европейско законодателство за безопасността и здравето при работа 491 
Европейско обединение за териториално сътрудничество 351 
Единое экономическое пространство России, Украины, Белоруссии и Казахстана: виртуальная и вероятная экономическая модель 334 
Езици за програмиране в платформата .NET 723 
Екологичната политика на Република България по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата 356 
Екоуправление в българското земеделие - форми, ефективност, перспективи 478 
Елементи на финансовите отчети - определения, признаване и оценяване 553 554 626 
Емпирични проекции на теориите за корпоративно ръководство 50 
Ехото от развиващия се туризъм отнесе туристите 302 
Забавянето в усвояването на еврофондовете е тревожно за бизнеса 349 
Задължително застраховане за риск трудова злополука 399 
Зачем компании менеджер по корпоративной безопасности 539 
Здравна политика и мениджмънт, основани на доказателства 448 
Здравният мениджмънт като професионална кариера - проблеми, трудности и перспективи 447 
Здравният статус на работещите - важен елемент при оценка на риска и условие за преоценка на риска 397 
Земеделската наука е интелектуалното богатство на земеделието 291 
Земельный налог: вопросы исчисления 182 
Знанията - ресурс за бизнеса 676 
Идентифициране на клиенти като превантивна мярка по директива 2005/60/ЕО и закона за мерките срещу изпирането на пари 111 
Идеология на антидискриминационната социална работа 27 
Изборът на професия и професионалното ориентиране като социалнопедагогически проблеми 430 
Извънбюджетни фондове и сметки за 2008 година 140 
Изисквания за прилагане на счетоводни стандарти през 2008 година 565 
Изисквания и функциониране на търговските дружества в общността 367 372 
Изменения в наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 361 
Изменения в стратегии формирования и использования резервного фонда и фонда национального благосъстояния 77 
Изменения и допълнения в националните счетоводни стандарти (в сила от 01.01.2008 г.) 583 
Изменения и допълнения на ЗДДФЛ за 2008 г. 167 
Изоставаме в икономическия растеж и заетостта 346 
Използване на структурните фондове за изследвания, технологично развитие и иновации 343 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към декември 2007 г. 145 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към ноември 2007г. 146 
Изпълнение на проекта 552 
Изследване поведението на потребителите на пазара на биологични храни в България 311 
Икономически анализ на трудовия пазар в България за периода 1991 - 2006 г. 59 
Икономическият растеж и корупцията: има ли връзка 262 
Икономическо състояние и възможности за оптимизиране на производствената структура на частните земеделски стопанства 474 
Има ли нужда от каишка за банките 103 
Инвестиции в человеческие ресурсы как объект бухгалтерского учета 596 
Инвестиционна активност в селското стопанство 470 
Индивидуален рисков коефициент по "Гражданска отговорност" 418 
Иновационната политика на ЕС - възможности за финансиране и развитие на българската иновационна система 9 
Инстумент за хармонизиране на обществено-икономическото развитие 24 
Интегрира ли се България в европейската финансова система 92 
Инфлация, ценова конвергенция, политика на доходите 107 
Инфлацията - доброто зло за българската икономика 208 
Инфлацията - необявен и нерегламентиран данък 207 
Информационна ефективност на комуникационните канали 719 
Информационната сигурност - с директно отражение върху финансовите резултати в бизнеса 710 
Информационните и комуникационните технологии в съвременната научно-технологична политика на Обединена Европа 705 
Информационные технологии в управлении персоналом 521 
Ирландското икономическо чудо 224 
Исчисление ЕСН и взносов на обязательное пенсионное страхование 189 
ИТ - съществен елемент от успешното развитие на компанията 717 
ИТ дейностите в банката - функция на стратегическите цели 706 
ИТ проектите във финансовия сектор се фокусират върху усъвършенстването на бизнес процесите 715 
Итоги деятельности Россельхозакадемии и направления развития науки 7 
К вопросу об управлении информатизацией в высшей школе 439 
Как мисли Русия 234 
Как оценит кандидата при подборе. 686 
Как применять вычеты по НДФЛ 186 
Как се измерват стоките и обществените услуги 443 
Как се облагат с ДДС вътреобщностните услуги 173 
Какво движи реалния валутен курс и инфлацията в България 75 
Какво показва платежният баланс през 2007 г. 266 
Какво трябва да направи Америка 39 
Канадская модель электронной торговли 312 
Капитализация как действенный инструмент повышения надежности банковской системы Украины 116 
Капиталовият пазар в България 89 
Карен Хорни 17 
Карл Роджерс 18 
Качеството на услугите в България: сравнителен анализ и оценка 286 
Класическа теория, неолиберализъм и устойчиво развитие 53 
Клъстърите - характерни особености и структура 665 
Ключа за преход към новите правила 628 
Кое е глвното направление за коренното подобряване на образованието в България 437 
Кой губи и кой печели от данъчните промени през 2008г. 156 
Колко "демократична" е демокрацията в ЕС 345 
Компетенции и мобильность персонала в условиях инновационного развития кадрового потенциала организации 677 
Конкурентная среда: управление процессом ее формирования в России 125 
Конкурентно способност на аграрния сектор и изискванията на европейската аграрна политика 468 
Конкурентоспособност на българския международен туризъм 301 
Консолидиране на финансовите отчети 579 580 
Консултантската дейност по икономика и управление в България 242 
Контролът по разходването на европарите ще бъде изключително строг 348 
Контроль плательщиков налога на прибыль 196 
Концентрация на банковата система 204 
Концепцията за действащото предприятие: изисквания и отговорности при изготвянето и одита на финансовите отчети 645 
Корекции на ползван данъчен кредит при доставки на недвижими имоти съгласно ЗДДС 158 
Корпоративные университеты за рубежом 436 
Коррупция как препятствие модернизации (институциональный подход) 38 
Кратък преглед на теориите за кооперацията 72 
Кредити или депозити 197 
Крехкият баланс на банковата стабилност 198 
Критерии и правила за първоначално признаване и оценяване на биологичните активи 617 
Критериите ефективност и справедливост в оценките на трудовия пазар 58 
Критичен анализ на портфейлната теория в съвременните пазарни условия 212 
Крупные промышленные компании: типы организационной структуры 664 
Курт Левин 20 
Ликвидността - желаната покровителка на борсата 216 
Лихвата - договорна и законна, в лева и валута 97 
Лихвите глупако 104 
Логистиката на цветя не прощава грешки 325 
Майкл Делл 734 
Майкл Портер 235 
Макс Вебер 37 
Максимализиране на хранителната стойност на плодовете и зеленчуците 704 
Маркетинг, продажби и CRM 313 
Международная демогрофическа статистика: оценки и прогнозы ООН 32 
Международно сравнение на разходите за здравеопазване - къде е България? 449 
Междуфирмените задължения продължават да нарастват 90 
Менеджмент ХХІ века в современных представлениях 498 
Менедмент в контексте развития экономической теории 495 
Методика анализа темпа роста организации 287 
Методика организации стратегического управленческого учета 544 
Методически основи на разработването и функционирането на системите за ранно предупреждение 548 
Методологически проблеми при съставяне на графици за производство в календарното планиране 663 
Методологические основы внутреннего аудита эффективности системы управленческого учета на предприятии 570 656 
Методологични въпроси на изследване на фермерските стилове 472 
Механизми на ОСП за регулиране и субсидиране и тяхното влияние върху развитието на земеделските стопанства 461 
Милтон Фридмен 117 
Мировой опыт ускорения экономического роста: ключовые факторы 246 
Митовете в икономиката 221 
ММС 23 Разходи по заеми 567 
Многокритериальная оптимизация планов по достижению целей организации 533 
Многофункциональное развитие сельских территорий от базовых идей до активизации местного предпринимательства 462 
Модел за формулиране, изпълнение и контрол на маркетингова стратегия на винопроизводително предприятие 318 
Модели за анализ на финансите на фирмата 109 
Моделирование управления финансами предприятий 121 
Модель стратегического контролинга 499 
Модель управления конкурентоспособностью 502 
Модернизация государственного управления экономикой 267 
Модернизираният митнически кодекс 331 
Модифициран индекс на човешкото развитие за динамичен сравнителен анализ 31 
МСФО 8 Оперативни сектори / МСФО 8 Оперативни сегменти е включен в европейското право 571 
Мултифондове 394 
Мэри Паркер Фоллетт 433 
Място на изпълнение и облагане с ДДС на доставките на софтуерни продукти 184 
Мястото на анализа при годишните финансови отчети 563 
Налоги на чистую стоимость богатства 115 
Налоговое регулирование межбюджетных отношений в муниципальных образованиях 154 
Налоговые риски при составлении сметы 595 
Налогообложение операций с облигациями у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг 181 
Налогообложение транспортных средств 178 
Намаляват новорегистрираните безработни в бюрата по труда 66 
Направления развития страховых компаний в условиях трансформации рынка 402 
Насоки за актуализация на образователно-квалификационните изисквания към одиторите 652 
Научить ученого: переподготовка и професионельное развитие действующих специалистов методом интегрирующего тренинга 679 
Научната и технологичната дейност в Европа и световните икономики - статистическо измерване 3 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 576 
НДС при экспорте работ и услуг 187 
Независимият финансов одит в България и независимостта на одитора 646 
Нездравословно пълничко евро 332 
Нематериальные активы 5 
Нематериальные активы: нововведения в учете 610 
Необразованите - най-трудно се реализират 67 
Необходим енов подход в управлението на икономическите сектори 223 
Необходимо ли е издаване на изрично разрешение за работа на чужденец в Република България 377 
Необходимо ли е издаване на изрично разрешение за работа на чужденец в Република България? 378 
Непрекъснатото образование въз основа на e-learning 438 
Неравноправните клаузи в потребителските договори 358 
Нов модел ДДС или връщиане на данъка върху оборота на европейската есцена 149 
Нова редакция на национален счетоводен стандарт 28 Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - коментар 585 
Нова редакция на СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 586 
Новая целевая задача и условия ее решения 269 
Новая экономика: гипотеза или реальность? 244 
Новейшие тенденции радвития мирового страхового рынка 403 
Нови изисквания за съставянето но консолидираните финансови отчети 562 
Нови правила за разкриване на дяловото участие в публичните дружества 215 
Новите положения в областта на имущественото застраховане 400 
Новият национален счетоводен стандарт 1 Представяне на финансови отчети 582 
Новият СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия 568 
Новое в учете средств бюджетных организаций 594 
Новото в нормативната уредба на държавната финансова инспекция 658 
Норми за Европейското право за безопасност на труда на работниците 65 
НСЗКП в първата година на европейското ни членство 480 
Някои възможности за подобряване на счетоводно-информационното осигуряване на управлението при преобразуване чрез вливане или сливане на търговски дружества 609 
Някои основания за освобождаване от имуществена отговорност при инспекция 142 
Някои промени в данъчно-осигурителния процесуален кодек 375 
Някои структурни промени в земеделските стопанства 475 
О возможности синтеза классической и неоклассической теорий: трактовка категории "стоимость" 49 
О методике расчета тарифных ставок с учетом франшизы и роли "поправочных коэффициетов" 404 
О некоторых итогах 2007 г. на финансовых рынках 85 
О новом подходе к бюджетному регулированию 128 
О принципах налогообложения физических лиц 185 
О совершенствовании методов определения рыночных цен 307 
О соотношении между инновационной и сырьевой динамикой 271 
Об инструментарии долгосрочного макроэкономического прогнозирования 280 
Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижений науки и техники 44 
Обеспечение нейтрализацииинвестиционных проектных рисков 413 
Обеспечение устойчивости операций по страхованию сельхозкультур с господдержкой 412 
Облагане на доходите от дейност като ЕТ 176 
Облагане на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозните средства по ЗКПО 175 
Облагане на хазартните игри - митове и реалност 159 
Объективная необходимость создания кластеров в общественном питании Западно-сибирского региона 256 
Одиторската колегия пред нови изисквания и задачи 648 
Онлайн банкови услуги - взаимодействието между ИТ и бизнеса 714 
Оперативна програма "Регионално развитие": финансираща схема за общинска образователна инфраструктура 350 
Определяне данъчното задължение по ДДС 190 
Определяне на данъчното задължение по ДДС 141 150 191 192 
Определяне стойността на обществената поръчка 360 
Оптимално данъчно облагане 179 
Оптимизация методов управления и кадровой политики на предприятиях мясопереработки 695 
Оптимизация на бизнес приложения - аспекти и техники 718 
Оптимизиране на финансовия резултат чрез използване на концепцията за съответстващите разходи и приходи 589 
Организационно-управленческие параметры инвестиционной деятельности предприятий АПК 666 
Организация на дейността на застрахователните посредници за работа в страните от Европейския съюз 408 
Организация на потребителски ориентиран журнал на операциите в бизнес информационни системи 725 
Организация применяет упрощенную систему налогообложения: как учитывать материальные расходы 597 
Организация ситуационной финансовой бухгалтерии 599 
Организираните групи от интереси в политиката: икономическа интерпретация 51 
Осигуряване на съдружници в търговското дружество 382 
Осигуряване по договор за управление и контрол през 2008 година 383 
Основания за оспорване на административни актове пред съд: липса на компетентност 359 
Основни фактори, детерминиращи различията между жените и мъжете в заплащането на труда 62 
Особенности банковского риск-менеджмента в инновационных проектах 501 
Особенности стимулирования топ-менеджеров 694 
Особености и проблеми при прилагането на ЗМДТ в общините и бюджетните предприятия 161 
Особености на управленския стил 506 
Особености планирования и финансирования расходов бюджета на высшее професиональное образование на основе нормативов подушевого финансирования 440 
Особености при определянето, внасянето и прихващането на патентния данък по закона за местните данъци и такси 168 
Особености при отчитането на дяловия капитал в земеделските кооперации 71 
От замораживания к инвестированию: новые подходы к денежно-кредитной и валютной политике 82 
Отговорност за неимуществени вреди при неизпълнение на договор за организирано туристическо пътуване 354 
Относно критериите за избор на счетоводна база и за законов одит 633 
Отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и тяхното провизиране 601 
Отразяване на разсрочените разходи и приходи във финансовия отчет на предприятието 558 
Отчетность некоммерческих организаций: на что обратить внимание 619 
Отчитане на гаранционни удръжки и разходи за отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строеж 561 
Отчитане на данъците върху дохода 592 
Отчитане на продажбите на стоки на консигнация 584 
Отчитане на репутацията 577 
Отчитане на сделки в страната 566 
Оценка на качеството за малки одитни звена 654 
Оценка на финансовия риск на публичните дружества при инвестиране в акции 124 
Оценка современного состояния российской пенсионной системы и необходимости дальнейшего ее реформирования 30 
Оценка эффективности региональных программ развития малого предпринимательства 508 
Очаквани трудности пред европейското бъдеще на одита в България 651 
Ошибки в бухгалтерской отчетности: в чем причины? 590 
Още веднъж за биволското мляко и неговото мяста и роля в храненето на българина 487 
Още няколко щриха към теорията и практиката на финансовия одит 650 
Пазарни злоупотреби с финансови инструменти 99 100 101 
Пазарът на земеделска земя в България 70 
Пактът за стабилност и растеж: основни принципи и насоки във фискалната политика в ЕС 368 
Парадокс на сигурността или проблемите на информационната сигурност пред финансовите институции 720 
Параметризация и съпоставимост на инвестицията за земеделие 476 
Передача товаров в рекламных целях: особенности налогообложения 177 
Перспектива развития станкостроения 297 
Перспективы развития стратегического управления персоналом России 687 
Петте маркетингови вектора в съвременния глобален бизнес 320 
Петте сили, които движат пазара 238 
Питер Друкер 500 
Пласментната политика на българските застрахователи в европейския застрахователен пазар 411 
Плоският данък - най-значимата промяна в ЗДДФЛ 357 
По същото време в България... 91 
Подкрепить инновационное развитие промышленной политикой 299 
Подход при формиране на екологично съзнание 19 
Подходът "Четири стълба за управление на знанията във фирмата" 529 
Поземленият пазар ще се интензифицира 290 
Полагане на труд в условията на сумарно работна време и нощен труд 57 
Полагане на труд в условията на сумирано работно време и нощен труд 56 
Поливното земеделие 464 465 
Политика на ЕС за изграждане на европейско пространство 338 
Половината българи в "черния" списък 396 
Понятие экономической свободы в информационных сообществах 724 
Понятие, разновидности и источники знаний 4 
Последствия принимаемых решений в учетной политике организации 593 
Посредники мужду частным сектором и государством: содействие бизнесу или соучастие в коррупции? 274 
Поставщик предоставил покупателю скидку: что должен знать бухгалтер? 581 
Потенциалът на застрахователния и осигурителния пазар у нас в условията на засилена конкуренция 398 
Потокът на инвестициите 209 
Потреблението на основни хранителни продукти е на ниско равнище 35 
Правила денежно-кредитной политики 81 
Право на собственост и икономическо развитие 33 
Практическо опрделяне на себестойността при калкулиране по процеси 612 
Пред нова парадигма на икономическото знание 52 
Предотвратяване на измамите с банкови карти - технологии и подходи 721 
Предприемачески доход в земеделието 481 
Представяне на финансовите отчети 608 
Предстои законодателна рефома за прилагането на европейската директива за законовите одити 659 
Пренасяне на данъчна загуба 151 
Пренасяне на данъчни загуби 362 
Преобразуване на счетоводната печалба 559 
Преоценката като модел за последващо оценяване на имоти, машини и съоръжения 569 
Преработвателите на месо не са равнопоставени 483 
Преференциалните цени за фотоволтаиците 454 
Приведет ли кризис субстандартных кредитов к рецессии ? 86 
Приложението на финансовия анализ за ефективно управление на "Общински пазари" ЕАД 114 
Приложимо право към отношения по повод авторско право и сродните му права съгласно Кодекса на международното частно право 376 
Принципи на гражданския процес 364 
Проблеми на управленските практики 531 
Проблеми пред миграционната ни политика 340 
Проблеми при производството на сливови плодове 463 
Проблеми при формиране на приходите в публичната пенсионноосигурителна система 390 
Проблеми, възникващи от окрупняване и понижаване на нормативите за данъчно признатите разходи по ЗДДФЛ 160 
Проблемы оценки эффективности фондового рынка 218 
Проверки за проследяването на препоръките 661 
Прогноза за богатството и задълженията на домакинствата в България 83 
Прогноза за световната икономика и капиталовите пазари 84 
Прогноза за финансовото богатство на домакинствата в ЦИЕ 119 
Прогнозирование в системе стратегического планирования 547 
Прогнозирование наступления банкротства предприятий на основе бухгалтерской отчетности 230 
Програмата COST - Европейско сътрудничество в областта на науката и технологичните изследвания 1 
Програмата Eurostars в Авсдтрия 453 
Програмата Форсайт - поглед в бъдещето 2 
Программно-целевой подход к управлению развитием региональной кооперативной системы 459 
Проекти на SWIFT - с поглед в бъдещето 708 
Промени в единната бюджетна класификация 355 
Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица през 2008 година 155 
Промени при формиране на работната заплата 69 
Промените в стандартите за малки и средни предприятия 605 
Промените при облагането с патентен данък през 2008 г. 170 
Променят се изискванията към кадрите в търговията 309 
Промышленная политика как основа системной модернизации экономики России 247 
Професионални стандарти в България 699 
Психологические стереотипы в управлении как сдерживающие факторы социально-экономического развития 681 
ПТочему орлы парят в небе 690 
Публичният мениджмънт като условие за повишаване ефективността на управлението в публичния сектор 380 
Пътят към качеството 655 
Пътят на предприятията от сектор ХТП към европейските пазари 120 
Работа налоговых органов с убыточными организациями 163 
Работното време в земеделието 63 
Равновесие в икономиката - ентропийната версия 43 
Равновесие, растеж и реформа 233 
Развитие и рост в концепции многоуровневой экономики 42 
Развитие на клъстери в Хелзинки 259 
Развитие на фермерското земеделие във Виетнам 294 
Разделението на философията и радвитието на реториката като част от логиката в средновековна Западна Европа 13 
Разочарования и надежди движат валутните пазари 102 
Разработване на дневна производствена програма чрез използване на съвременни информационни технологии 712 
Разумното инвестиране в ИТ според добрите практики на банките от ЕС 722 
Разходи за НИРД и икономически растеж - международни сравнения 240 
Разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства - данъчно третиране по ЗКПО 588 
Ральф Ларсен 536 
Растяща финансова независимост на общините 255 
Расчет страхового тарифа при страховании имущенственных рисков в объектах с изменяющейся во времени страховой суммой 406 
Регулирование общественного благосостояния: региональный уровень 260 
Рейтинговая оценка деятельности банков Украины 203 
Реконструиране на пазарното пространство - алтернативен стратегически ход в конкурентната борба на организациите 497 
Рекрутинг на персонала в търговските обекти 691 
Релационни зависимости между управленския стил и фирмената ценностна система 534 
Рестартирайте бюджета на ЕС 339 
Рефлективността - епистемична добродетел или конститутивна кръговост на описания и реалност ? 12 
Реформата в лозаро-винарския сектор в рамките на Европейския съюз 469 
Рециклиране и многократна употреба на стъклото 445 
Решението за избор на доставчик като основа за подобряване на бизнеспроцесите в организацията 281 
Риск наводнений: как он появляется и как его контролируют 409 
Риски внешнего финансирования российской экономики 105 
Роль и место HR-отдела при слияниях и поглощениях компаний 688 
Роль интститута страхования в рамках государственных программ и национальных проектов 407 
Роль кредитной кооперации в обеспечении устойчивости развития сельских территорий 79 
Роль маркетинговых инструментов в подвижении страховых продуктов на российском рынке 414 
Роль негосударственных пенсионных фондов в современной пенсионной системе России 391 
Роль Черноморского банка торговли и развития в формировании единого экономического пространства стран Черного моря 261 
Рональд Коуз 537 
Российский банковский сектор в условиях нестабильности на мировом финансовом рынке: проблемы и перспективы 87 
Россия и Африка: проблема укрепления отношений 335 
Русия в европейското икономическо пространство 341 
С достойно място в народната памет 738 
Сбалансированная система показателей в управлении сервисными организациями 667 
Световната и българската банкова практика срещу прането на пари 227 
Световната револючия на плоския данък 152 
Светът без исляма 23 
Сдвиги на рынке труда Испании 68 
Секюритизацията на активи като средство за редуциране на капиталовите изисквания на финансовите институции 199 
Селекция на винени дрожди и определяне на клономото им разнообразие 703 
Силно образование - силна икономика, а не обратно! 434 
Синтез риск-менеджмента на основе конкурирования специализированных структур агробизнеса в АПК на примере отрасли растениевъдства 471 
Система бухгалтерского учета: соответствие моменту и направления развития 575 
Система профессиональ подготовки в России и Великобритании 685 
Система управления экономикой: план и рынок 494 
Системная оценка кандидатов на основе заполнения кандидатами типовых анкет работодателя 693 
Системный подход к оценке финансовых рисков 113 
Слънчогледът - лидерът сред маслодайните култури 466 
Снижение риска инвестиционного проекта и учет реализации его этапов 211 
Собственият капитал на предприятието - обща характеристика и концепции за поддържането му и определянето на печалбата 555 627 
Собственият капитал на предприятието - обща характеристка и концепция за поддържането му и определянето на печалбата 556 
Собственность без легитимности? 270 
Совершенствование банковского надзора в области секьюритизации активов кредитных организаций 205 
Совершенствование методов государственного финансового контроля 143 
Согласование интересов банковского и производственного секторов для стимулированного развития экономики региона 273 
Содержание и принципы финансовой архитектуры современной банковской системы в рамках институциональной теории 76 
Создание системы управления знаниями в университете 441 
Социално осигуряване след присъединяването на България към ЕС 388 389 
Социално-икономическа ефективност от селските кредитни кооперации 458 
Социалното осигуряване и доходното неравенство в страните от Европа 381 
Социальная политика государства в российской экономике 29 
Социальное обеспечение во Франции 385 
Социальные проблемы России и альтернативные пути их решения 25 
Социальные функции современного государства 26 
Социологически поглед към финансите 36 
Специални мерки за разслезване според наказателнопроцесуалния кодекс на Федерална РепубликаГермания 366 
Специфика и функции НДС 195 
Специфични изисквания за отразяване на задълженията в отчета на бюджетните предприятия и провизирането им 604 
Специфични изисквания за съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия 635 
Споразумението за държавни поръчки на световната търговска организация 370 
Среднесрочный прогноз развития фондового р,нка Украины 219 
СС 10 Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет 578 
Стартира програмата за развитие на селските райони 457 
Стили организационно-управленческих взаимодействий и проблемы их распрознавания 530 
Стопанска конюнктура - трето тримесечие и деветмесечие ан 2007 г. 265 
Страните от Централна и Източна Европа пред предизвикателствата на финансовата криза в САЩ 123 
Стратегии при управление на логистичните вериги 322 
Стратегическа рамка за прилагане на CRM 315 
Стратегически решения за комбиниране на елементите на маркетинговия микс 314 
Стратегический анализ и его роль в обоснований стратегии развития организации 535 
Стратегический управленческий учет интеллектуальной собственности ИТ - компаний 546 
Стратегическите карти - средство за синхронизация между бизнеса и ИТ 716 
Стратегия "социального императива" 28 
Стратегия за развитието на занаятчийския сектор в България 239 
Стресът, фактор за промени в основните психосоматични показатели при водачи на МПС в градския транспорт 21 
Структура и общи изисквания към изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение 557 
Структура ипользователи HRM-системы 678 
Структурни промени в животновъдството 485 
Субсидиите в земеделието - вероятност за ползване 467 
Суперкомпьютеры: Россия в межстрановом сопоставлении 735 
Сцилла и Харибда региональной политики 257 
Счетоводен анализ на ликвидността на амортизуемите ДМА и на ДНМА на промишлена фирма 637 
Счетоводна и финансова стойност на акционерното дружество 573 
Счетоводни грешки 614 
Счетоводни и данъчни проблеми при прилагане постановките на МСС (СС) 19 по отношение на доходите на персонала след напускане 611 
Счетоводно и данъчно третиране на продажбите със задължения за гаранционно обслужване 607 
Счетоводно отчитане на данъчните разлики и пренасянето на загуба 629 
Счетоводно отчитане на инвестиционните имоти 602 
Счетоводно отчитане на концесионните сделки 603 
Счетоводно отчитане на разходите за автомобили 560 
Съблюдавене на европейските изискания за безопасност на храните от малките и средните предприятия във Великобритания 702 
Съвременни ергономични параметри и изисквания за режим на труд и почивка 60 
Съдържателни аспекти на мотивационните теории и тяхното развитие 46 
Създаване на професията на дипломираните експерт-счетоводители в Република България 647 
Съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия 632 
Състояние и проблеми в развитието на фермерското земеделие в провинция Тхъа Тхиен Хюе - СР Виетнам 482 
Състояние на лозарството в Южна България 477 
Тенденции в развитието на българските земеделски кооперации в периода 1991-2003 г. 479 
Теоретичната подготовка, психологическата нагласа и нравствената извисеност на одиторите - от решаващо значение за изпълнение на Директива 2006 на Европейския парламент 649 
Теоретични и приложни аспекти на туристическата анимация 304 
Теоретични концепции за тежестта на държавния дълг върху поколенията и емпирична проверка за република България 48 
Тероризмът в индустриалните отношения като заплаха за устойчивото развитие 298 
Технология за създаване на фактури въз основа на динамични данни за баланса на задълженията на клиенти 126 
Трудови злополуки - същност и начин на администриране 379 
Туризмът е важен приоритет в еврофондовете 305 
Туризмът се подпомага от еврофондовете 303 
Тържествено бе отбелязан Студенският празник 740 
Увеличават се стоковите раздели с отрицателно външнотърговско салдо 310 
Удовлетворенность студентов качеством образовательного процесса как критерий социальной эффективности функционирования вуза 435 
Унгарският преход: Ефективни инвестиции, силна икономика, бюджетен дефицит 243 
Управление мощностью организации сферы услуг: проблемы решения 488 
Управление на промяната в организациите за социална работа 493 
Управление на промяната чрез проекти 496 
Управление на творчеството като конурентно предимство 682 
Управление трудовыми ресурсами в высшем учебном заведении 683 
Управлението на риска - гаранция за сигурността и просперитета на малките фирми 551 
Усвояването на европарите през 2008 г. - важно предизвикателство пред страната 347 
Ускореното възстановяване на ДДС след последните промени в закона 188 
Установяване на правила в областта на културно-познавателния туризъм в България в процеса на интеграция към Европейския съюз 736 
Установяване на фактите в Решиншито на Международния съд на Организацията на Обединените Нации от 26 февруари 2007 г. - позоваване на решения на друг международен съд 365 
Устойчив растеж чрез фирмена конкурентноспособност 74 
Устойчиво развитие на българското овощарство 460 
Участието на Русия в програмите на ЕС 452 
Учението през целия живот 432 
Учет материальных расходов при смене режима налогообложения 598 
Учет операций с облигациями у непрофессиональных участников рынка ценных бумаг 630 
Учет операций с фьючерсными контрактами 621 
Учет операций, связанных с возмещением ущерба 606 
Учет фьючерсных контрактов 620 
Фактор времени при оценке эффективности инвестиционных проектов 210 
Фактори, определящи размера на стопанствата в млечния сектор 486 
Философията на поражението в Европа 245 
Финансирането в здравеопазването: оптимизиране на ковфликта разходи -качество 395 
Финансовая политика организации, ее виды, инструменты формирования и реализации 80 
Финансовые инструменты развития бизнеса 112 
Фирмы венчурного капитала в КША: управленческий аспект 122 
Фискална политика и фискални рискове 137 
Фискална порграма 2008: България се лишава от възможността да се доближи до другите страни в ЕС 139 
Фондове в търсене на печелившите ниши 217 
Формирование бухгалтерской отчетности заказчика строительства 600 
Формирование нацеональных проектов: зарубежный опыт и возможности для Украины 231 
Ханс Бекерер 542 
Характеристики на неформална икономика и конкурентност при преход към пазарна икономика 226 
Хеджиране на кредитния риск в контекста на информационната асиметрия 78 
Целенасочена политика за развитие на транспорта върху европейските принципи и добри практики 300 
Цели социально-экономического развития России в четырех стратегиях 277 
Центры ответственности в системе управленческого учета предприятия 489 
Чак Найт 543 
Чарлз Шваб 127 
Человек и информационном обществе: новые задачи для образования, науки и культуры 431 713 
Честван бе патронният празник 742 
Честита нова лихва 94 
Четвърта Директива на Европейската общност 587 
Чили в мирохозяйственной системе 241 
Что означает "изменение системы"? 40 
Шелли Лазарус 492 
Ще налагаме модерните европейски и световни практики в рабатата на факултет "Стопанска отчетност" 741 
/Пет хиляди стстотин четиридесет и девет/ 5649 кандидат-студенти ще щурмуват Академията 743 
A Common Goal 514 
A New Model for Managing Change: The Holistic View 503 
Adaptive Traders and the Design of Financial Markets 134 
Are Capital Markets Here to Stay? 428 
As Competition Heats Up. Prices Decline for Commercial Lines 308 
Bulgaria in the EU: The Current Economic State and the Short-Term Outlook 352 
Changing National Innovation Systems in Advanced Economies - Lessons for Catching-Up Follower Countries 250 
Communicating with Your Risk Managers 510 
Creating a Management Control System Through Target Mapping 507 
Creating an Enterprise-Level "Green" Strategy 446 
Customer Connection: The Innovation 1000 8 
Deja Vu. All Over Again 429 
Development of Long-Term Scenarios for Healthcare Expenditure in Bulgaria 450 
Development of Small and Medium-Sized Enterprises in Hungary 249 
Driving Renewal: the Entrepreneur-Manager 668 
Economic Review of Euro Zone in 2007 353 
ERM and the Security Profession 515 
ERP системите - по-важни от всякога 728 
Evaluating General Managers' Performance 505 
Excess and Surplus Lines Help Risk Managers Insure Unique Risks for Solutions to Challenging Exposures 516 
Experience With and Lessons from the First Years of EU Membership - The Hungarian Case 337 
Extending the Understanding of End User Information Systems Satisfaction Formation: An Equitable Needs Fulfillment Model Approach 727 
Finance-Growth Nexus: Empirical Evidence from South Africa 133 
Financial Crises of the Future 333 
First-Best Equilibrium in Insurance Markets With Transaction Costs and Heterogeneity 424 
Foreign Invesatments and Economic Catching Up: The Case of Hungary 214 251 
Getting Down to Specifics on RCA 623 
Global Governance: New Players, New Rules 373 
Governing Global Health 451 
Governing Global Trade 321 
Habit Formation and Macroeconomic Models of rhe Term Structure of Interest Rates 54 
Harnessing Ideas to Idealism 248 
How Do Your Measurements Stack Up to Lean 671 
How Lows and Institutions Shape Financial Contracts: The Case of Bank Loans 206 
How Smart is Smart Money? A Two-Sided Matching Model of Venture Capital 136 
If ERM Is So Good, Why Isn, Government Using It? 517 
IMA 2006 Salary Survey 64 
Information Technology Governance in Information Technology Investment Decision Processes: The Impact of Investment Characteristics, External Environmentq, and Internal Context 733 
Innovation Performance and Challenges to the Bulgarian Innovation Policy 10 
Inside Self-Insured Groups: Part I 421 
Insurers Do Green 425 
Insuring for Workplace Violence 422 
Integrating Your Health Program 419 
Is Bankassurance a Viable Model for Financial Firms 420 
Is the Corporate Loan Market Globally Integrated? A Prising Puzzle 130 
Managing the Finance Function 144 
Meaningful and Interactive Distance Learning Supported by the Use of Metaphor and Synthesizing Activities Abstract 442 
Measuring and Managing Social and Political Risk 512 
Measuring Distress Risk:The Effect of R&D Intensity 132 
Mid-term Economic Programmes and the Use of EU Funds in Hungary 342 
Moulding Corporate Boards: A Key Challenge of Bulgarian Corporate Governance 509 
MROI в маркетинговата метрика: съвременно предизвикателство за бизнес успех 319 
Navigating a Successful Merger 673 
Nokia: A Case Study in Managing Industry Downturn 549 
On the Corporate Demand for Insurance: The Case of Korean Nonfinancial Firms 427 
PR в России 520 522 532 538 540 674 
Qualitative Evaluation of the Agricultural Enterprises' Management in Bulgaria 295 
Redefining Management Accounting 624 
Regional Disparities During the Transition: The New Spatial Structure in Hungary 254 
Regulation: It's the Principle of Thing 253 518 
Room to Grow: Business Location, Global Expansion and Resource Deficits 282 
Saying Goodbye to U.S. GAAP 135 
Security Design with Investor Private Information 220 
Strategic Actions and Credit Spreads: An Empirical Investigation 131 
Strategic Databanks: Design for Success 504 
Strategic Risk Management: Creating and Protecting Value 511 
Streamling E-Discovery 731 
Structural Changes in the Manufacturing Industry of Transition Economies 288 
Surviving Three SOX Options 625 
Sustainable Performance Improvemenr Through Predictive Technologies 285 
The Benefits of Video Surveillance 732 
The Business of Making Movies 283 
The Business of Selling Movies 289 
The DNA Innovation 669 
The Feasibility of the Hungarian Convergence Programme 252 
The Organizational Structure of Insurance Companies: The Role of Heterogeneous Risks and Guarantee Funds 423 
The Risk-Adjusted Cost of Financial Distress 129 
The Role of Catastrophe Modeling in Insurance Rating 426 
Toward Improving the Relevance of Information Systems Researcj to practice: The Role of Applicability Checks 730 
Transforming Social and Environmental Risk into Opportunities 513 
Understanding Digital Inequality: Comparing Continued Use Behavioral Models of the Socio-Economically Advantaged and Disadvantaged 729 
Vision by Design: a Reflexive Approach to Enterprise Regeneration 670 
What's Going On in My Organization? 672 
Work-Life Balance, Superior's Action Strongly Influence Ethical Culture 698 
Эволюция современной макроэкономической теории 45 
Экономическая политика 2007 года: успехи и риски 272 
Экономические аспекты внедрения систем менеджмента каческтава на промышленных предприятиях 284 
Экономическое развитие России и проблемы микроэкономики знаний 236 
Экспертная оценка персонала. Точно? Объективно? 692 
Эл Зейн 550 
Эллизабет Доул 41 
Этапы бюджетной реформы 118 
Этика российского бизнеса 22 
Эффективная стратегия интеграции российского страхования в мировое страховое хозяйство 415 
Эффективность принятия управленческих решений в системах муниципального управления 697 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансов данък 167 169 
авансова вноска 153 
авансови вноски 147 180 
авансови плащания 594 
авансово облагане 147 169 176 183 
автомобилен транспорт 178 
автомобилна застраховка 418 
автомобилни разходи 560 
автор 376 
авторски права 376 
авторско право 376 
авторско право и сродните му права 376 
аграрен сектор 110 292 
аграрен туризъм 293 
аграрна икономика 290 292 294 295 
аграрна наука 7 
аграрна политика 459 473 
аграрна реформа 472 479 
аграрно предприятие 618 
агробизнес 459 471 
агростатистика 477 485 
адаптация на персонала 678 
адаптивни търговци 134 
адаптиране на работната сила 343 
административна корупция 38 
административни актове 359 
административни наказания 330 
административно управление 380 
администриране 681 
активи 590 638 641 
акцизи 156 162 171 174 
акцизна ставка 174 
акцизни стоки 171 174 193 
акцизно облагане 174 
акции 84 89 124 215 216 219 220 573 
акционери 504 513 539 
акционерно дружество 539 573 
Алекс Тротман 519 
алтернативен данък 159 
алтернативни източници 456 
алтернативни процедури 653 
Америка 135 
амортизации 593 615 
амортизационен план 641 
амортизационна политика 640 641 
амортизационни отчисления 610 
амортизация 577 613 640 641 
амортизация на ДМА 637 
амортизация на ДНА 637 
амортизация на нематериални активи 591 610 
амортизируема стойност 637 640 
амортизуеми активи 637 641 
анализ 114 225 477 638 639 
анализ на ефективността 591 
анализ на имуществената структура на капитала 114 
анализ на отчета 563 
анализ на печалбата 96 
анализ на приходите 636 
анализ на разходите 114 636 
анализ на рентабилността 96 636 638 639 
анализ на риска 225 471 551 
анализ на финансите 109 
анализ на финансовото състояние 230 639 
андеррайтинг 421 
анкета 693 
анкетиране на персонола 693 
антидискриминационна социална работа 27 
антиинфлационна политика 88 
АПК 666 
апортна вноска 71 
асоциирани предприятия 586 
атмосферно замърсяване 356 
атомна енергия 455 
атомни централи 455 
аутсорсинг 6 689 
аутсорсинг на НИРД 6 
аутсорсинг на персонала 689 
аутсорсинг проекти 6 
Африка 335 
база данни 725 
Базел 2 200 
Базел ІІ 200 
базисен модел 51 
базови стратегии 497 
баланс на предприятието 611 
балансирана система от показатели 667 684 
балансов отчет 599 602 
балансова стойност 230 585 586 593 609 
банка с данни 504 
банки 78 85 94 102 103 104 198 206 721 
банки на Русия 87 273 
банкиране 197 
банков бизнес 711 
банков депозит 197 
банков капитал 116 
банков кредит 116 197 
банков кредитен риск 501 
банков надзор 199 205 
банков пазар 85 
банков риск 78 103 
банков сектор 91 706 711 714 721 722 
банков сектор на Русия 273 
банкова консолидация 204 
банкова концентрация 204 
банкова система 76 103 116 202 203 204 205 494 
банкова система в Русия 205 
банкова система на Русия 82 
банкова стабилност 198 
банкови активи 103 
банкови заеми 206 
банкови институции 206 
банкови карти 201 721 
банкови кредити 112 198 
банкови разходи 201 
банкови системи 711 
банкови услуги 201 
банково дело 94 103 198 200 201 204 206 
банково дело в България 94 
банково дело в Русия 201 
банково застраховане 420 
банково обслужване 201 
банково оповестяване 200 
банково право 206 
банково счетоводство 201 
банкрут на предприятието 230 
баркод 326 
БВП 33 83 98 106 115 119 137 139 156 157 162 219 228 240 243 246 252 262 263 265 266 278 310 336 346 352 449 
БВП в България 264 266 310 
БВП в земеделието 470 
безопасни храни 701 
безопасни хранителни продукти 701 
безопасност на труда 61 65 
безопасност на храните 702 
безрабатни 67 
безработица 59 66 252 263 346 
Белорусия 334 
бенефициент 347 350 552 
бенчмаркинг 483 504 
Берхауз Фредерик Скинер 14 
Берхауз Фредерик Скиннер 14 
биволовъдство 487 
биволско мляко 487 
бизнес 93 112 222 228 238 263 281 287 319 320 349 676 718 
бизнес анализ 228 
бизнес взаимоотношения 222 
бизнес етика 22 
бизнес икономика 22 281 282 283 
бизнес информационни системи 725 
бизнес климат 228 
бизнес комуникации 510 
бизнес маркетинг 319 
бизнес моделиране 672 
бизнес образование 436 
бизнес организация 281 
бизнес отношения 22 
бизнес план 531 
бизнес процес 515 718 
бизнес процеси 281 672 709 710 715 
бизнес риск 93 
бизнес среда 228 320 548 
бизнес стратегия 93 306 689 716 
бизнес цели 535 
бизнес-процес 523 
бизнескомбинации 577 609 
биологични активи 617 
биологични храни 311 
биологично производство 460 
биологично селско стопанство 460 
биопродукти 468 
благосъстояние 260 
БНБ 91 
БНП 179 
Боб Итон 675 
Боб Итън 675 
Боб Тиллман 545 
болничен мениджър 447 
болнични листове 397 
борба с корупцията 38 
борд на директорите 509 511 
борсови индекси 91 
Бразилия 336 
брак 191 
брутен вътрешен продукт 252 
брутна заплата 69 
БФБ 216 
България 286 356 393 
България в Европейския съюз 454 
България и Европейски съюз 120 
България и ЕС 381 389 651 
България и Русия 341 
България към Европейския съюз 388 389 
българска икономика 222 264 266 347 
Българска стопанска камара 456 
българска фондова борса 216 
български бизнес 228 
бързи пари 136 
бюджет 118 128 138 140 154 208 279 
бюджет 2008 138 162 
бюджет на домакинствата 35 83 
бюджет на ЕС 339 
бюджетен баланс 137 
бюджетен дефицит 137 243 252 264 
бюджетен доход 128 
бюджетен излишък 208 
Бюджетен кодекс на РФ 118 128 
бюджетен процес 279 
бюджетиране 110 279 
бюджетна политика 77 110 118 
бюджетна политика на ЕС 368 
бюджетна политика на Русия 77 118 
бюджетна реформа 118 
бюджетна система 128 
бюджетна система на Русия 77 118 128 154 
бюджетни взаимоотношения 138 
бюджетни организации 594 658 
бюджетни предприятия 161 601 604 632 635 
бюджетни средства 128 138 255 
бюджетно регулиране 128 154 
бюджетно субсидиране 138 
бюджетно счетоводство 601 632 
бюджетно управление 138 
валута 332 
валутен борд 352 
валутен курс 75 
валутен риск 212 
валутна политика 75 82 
валутни операции 564 
валутни пазари 102 
валутни сделки 564 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 454 
Великобритания 685 702 
венчър фонд 122 
венчърен капитал 122 136 
венчърно управлене 122 
верига на доставки 513 
взаимоотношения с клиентите 313 315 
вземане на решение 134 236 517 531 669 672 733 
вземане на решения 317 
вземания 220 
видеоконтролер 732 
видеонаблюдение 732 
видове данъци 157 
видове иновации 493 
Виетнам 294 482 
визия 670 
винарска промишленост 703 
винарски райони 703 
винопроизводство 318 469 703 
висококвалифицирана работна сила 700 
висша счетоводна квалификация 651 
висше образование 434 435 436 437 438 439 440 441 442 
висше образование в Русия 439 440 
висше професионално образование 440 
висши учебни заведения 435 683 
власт 234 
внос 321 
внос и износ 172 310 320 
внос на стоки 266 363 
водачи на МПС 21 
временна неработоспособност 397 
временни разлики 592 
връзки с обществеността 520 522 532 538 540 674 
ВУЗ 437 683 
възвращаемост на инвестициите 513 726 
въздух 356 
възобновяеми източници 454 
възстановяване на акциз 174 
възстановяване на ДДС 598 
външен дълг 139 
външен одит 642 
външна политика 39 
външна среда 733 
външна търговия 265 328 329 
външни инвестиции 105 
външно финансиране 105 
външноикономическа политика на Русия 335 
външнотърговски стокообмен 328 329 
външнотърговско салдо 310 
вътреобщностна доставка на стоки 172 
вътреобщностна търговия 171 193 194 
вътреобщностни доставки 172 
вътреобщностни услуги 173 
вътреобщностно придобиване 171 
вътрешен контрол 110 625 643 657 
вътрешен одит 570 642 643 644 650 655 656 661 
вътрешен одитор 642 
вътрешна информация 99 100 
вътрешна търговия 265 327 
вътрешноприсъщият риск 650 
гарантирани вземания 387 
гаранционен срок 561 
гаранционен фонд 423 
гаранционно застраховане 423 
гаранционно обслужване 607 
генерален директор 505 
генерален мениджър 505 
Генри Форд 662 
Гери С. Бекер 229 
Германия 245 366 623 
глобален бизнес 320 
глобализация 11 108 
глобализация във финансовата сфера 268 
глобална икономика 248 272 
глобална икономическа система 125 
глобална координация 125 
глобална търговия 321 
глобално затопляне 446 
глобално здравеопазване 451 
глобално инвестиране 451 
Говард Шулц 316 
Говард Шульц 316 
говедовъдство 484 485 
годишен отчет 587 
годишен финансов отчет 557 578 635 
годишен финансов отчет на бюджетните предприятия 635 
годишна данъчна амортизация 151 
годишна данъчна декларация 176 
годишна данъчна основа 176 
годишна финансова отчетност 619 
годишни счетоводни отчети 587 
годишни финансови отчети 563 587 632 
годишни финансови отчети 2007 632 
годишно облагане 183 
годишно счетоводно отчитане 565 
годишно счетоводно приключване 613 634 
Гордон Олпорт 15 
Гордън Олпорт 15 
ГПК 375 
градски транспорт 21 
граждански процес 364 
гражданско право 354 364 
грантови схеми 120 
грантово финансиране 120 
грешки в счетоводството 590 
групова мотивация 680 
губещ сектор 163 
ГФО 635 
гъвкава заетост 392 
Гърция 301 
Гэри С. Беккер 130 229 
Далечен изток 547 
данни 126 
данък 115 196 
данък върху дохода 592 
данък върху доходите на физическите лица 186 
данък върху недвижими имоти 182 
данък върху оборота 149 
данък върху печалбата 196 
данък върху превозните средства 178 
данък върху приходите 635 
данък върху разходите 175 
данък дарение 115 
данък наследство 115 
данък печалба 177 181 190 196 
данъкоплатец 178 185 186 196 
данъци 141 149 153 154 156 157 158 159 160 161 167 168 177 178 180 182 191 
данъци 2008 169 
данъци върху доходите 155 162 
данъци и такси 161 
данъчен амортизационен план 640 641 
данъчен контрол 141 163 189 196 
данъчен кредит 158 191 
данъчен отчет 177 181 186 597 
данъчен период 178 182 192 
данъчен риск 595 
данъчен склад 174 
данъчен финансов резултат 151 559 634 
данъчна база 182 
данъчна дейност 163 
данъчна декларация 168 
данъчна загуба 151 592 
данъчна основа 148 157 173 175 183 190 592 
данъчна отчетност 196 
данъчна печалба 153 180 362 
данъчна политика 149 157 162 262 362 
данъчна реформа 156 
данъчна система 108 
данъчна система в Русия 163 
данъчна ставка 153 157 172 185 186 195 207 
данъчна тежест 156 
данъчни временни разлики 559 634 
данъчни загуби 362 
данъчни задължения 222 362 
данъчни закони 374 375 
данъчни облекчения 148 151 161 169 
данъчни облекчения за дарения 148 
данъчни органи 163 185 186 307 595 
данъчни приходи 145 146 157 
данъчни проблеми 611 
данъчни промени 156 
данъчни разлики 629 
данъчно задължени лица 151 
данъчно задължение 150 190 191 
данъчно законодателство 158 184 188 624 
данъчно заонодателство 374 
данъчно облагане 147 148 154 156 157 158 159 160 161 162 164 166 167 168 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 194 195 196 307 362 581 597 611 616 
данъчно облагане 2008 156 166 
данъчно облагане в Русия 154 178 181 185 186 187 189 195 
данъчно облекчение 160 183 
данъчно отчитане 186 
данъчно право 375 
данъчно преобразуване 629 
данъчно признаване 160 
данъчно счетоводство 592 597 598 
данъчно третиране 151 175 560 588 607 615 631 
данъчно третиране на доставки на стоки и услуги 615 
данъчно-кредитна политика 108 
Данъчно-осигурителен кодекс 382 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 375 
данъчно-осигурителна сметка 162 
движение на населението 32 
ДДС 141 149 150 159 162 164 165 166 172 173 177 187 188 190 191 192 194 195 223 265 307 363 561 584 598 607 616 
ДДС в ЕС 194 
ДДС в търговията 193 
ДДС на Русия 195 
ДДФЛ 186 
дебитни карти 201 
дебиторско вземане 285 
Девид Макклелланд 16 
дегустация 703 
Дейвид Маклеланд 16 
Дейл Карнеги 737 
дейност на организациите 281 
дейност на предприятието 618 
дейности 618 
делова репутация 596 610 
демография на България 31 34 
демография на населението 34 
демографска криза 11 34 
демографска политика 231 
демографска статистика 32 
демографски фактори 486 
демокрация 40 234 345 
депозити 94 
дефицит 202 
дефицит по текущата сметка 137 264 
Дж. М. Кейнс 47 
Джек Уелч 524 
Джек Уэлч 524 
джендър неравенство 62 
Джон К. Гелбрейт 296 
Джон К. Гэлбрейт 296 
Джон Мил 55 
Джон Милль 55 
Джон Пепер 525 
Джон Пеппер 525 
Джон Чеймберз 526 
диверсификация 278 292 
диверсифицирана дейност 292 
дигитална информация 729 731 
дигитални различия 729 
дигитални системи 729 
динамика на бизнеса 287 
динамика на спестяване 48 
динамичен анализ 31 
дипломирани експерт-счетоводители 647 
директива 587 
Директива 2006 649 652 
Директива 2006/43/ 37 648 652 
Директива 78/660/ЕИО 587 
Директива 93/13 ЕИО 358 
директиви на ЕС 61 583 616 649 659 736 
директни плащания 461 
дискриминация 27 62 
дистанционни продажби 616 
дистанционно образование 442 
дистанционно обучение 439 
дистрибуторска дейност 324 
дистрибуторска политика 324 
дистрибуторска практика 324 
дистрибуторски бизнес 324 
дистрибуторски вериги 324 
дистрибуционни канали 673 
ДМА 109 470 613 615 628 637 
дневна производствена програма 712 
ДНМА 637 
добавена стойност 624 
добри европейски практики 444 
доброволно застраховане 412 
договор 323 369 
договор за доставка 360 
договор за застрахователна услуга 360 
договор за посредничество 369 
договор за управление и контрол 383 
договор за услуга 360 
договор за финансова услуга 360 
договори за строителство 561 
договорни отношения 323 
договорни споразумения 323 
договорни фондове 217 
документална обоснованост 374 
долар 102 332 
Дон Фишер 527 
ДОПК 375 
допълнително заплащане 69 
допълнително обучение 685 
допълнително пенсионно застраховане 391 
допълнително пенсионно осигуряване 391 393 398 
доставка 566 
доставка на софтуерни продукти 184 
доставка на стоки 150 172 192 194 
доставка на услуги 150 192 
доставки 171 
доставки на цветя 325 
доставчик 281 322 
доставчици 238 323 324 325 566 
доходи 107 381 
доходи в ЕС 381 
доходи в развитите страни 381 
доходи и разходи 594 595 600 
доходи на домакинствата 83 119 
доходи на населението 83 116 119 381 462 
доходи на физически лица 148 167 169 
доходи след напускане на работа 611 
доходност на предприятие 638 
доходност на фондовете 217 
ДП 645 
Дуглас Мак-Грегор 528 
ДФК 143 
Дъглас Мак-Грегор 528 
дългосрочни задължения 90 
дългосрочни застраховки 401 
дълготрайни активи 613 627 
дълготрайни материални активи 637 
дълготрайни пасиви 627 
дължим данък 141 
държава и икономика 267 269 276 
държавен бюджет 139 279 
държавен бюджет 2008 138 139 
държавен дълг 48 
държавен дълг на България 48 
държавен сектор 267 
държавен сектор в икономиката 267 
държавен финансов контрол 143 
държави членки на ЕС 362 363 408 
държавна икономика 267 
държавна икономическа политика 267 
държавна политика 29 
държавна стратегия 312 
държавна финансова инспекция 658 
държавни поръчки 370 
държавни програми по риск мениджмънт 517 
държавни разходи 237 
държавни финанси 137 
държавно регулиране 143 
държавно управление 26 29 143 275 517 
дъщерни предприятия 565 568 
дялов капитал 71 
дялове на членове в кооперации 71 
дялови вноски 71 
дялово участие 215 
е-фактура 707 
еволюция на знанията 5 
евро 102 202 332 
евро и долар 332 
еврозона 332 353 368 
евроинтеграция 303 339 340 342 344 345 346 352 353 
Европа 240 245 
европари 347 348 
европейска валута 332 
европейска икономика 705 
европейска интеграция 338 341 
Европейска комисия 348 353 
Европейска общност 173 
европейска политика 338 345 
европейска финанасова система 92 
Европейска централна банка 102 332 
европейски банки 722 
европейски директиви 367 444 587 659 
европейски дружества 371 
европейски икономики 245 368 
европейски организации 351 
европейски пари 552 
Европейски парламент 345 
европейски практики 444 
европейски регламенти 384 
Европейски стандарти за управление на знанията 676 
европейски страни 245 288 381 
Европейски съюз 337 352 368 
Европейски фонд за регионално развитие 351 
европейски фондове 140 165 255 338 342 343 349 467 484 552 
европейските фондове в България 467 
Европейско акционерно дружество 371 
европейско законодателство 702 
Европейско икономическо пространство 408 
Европейско кооперативно дружество 371 
европейско обединение 351 
Европейско право 65 367 372 
европейско сътрудничество 1 343 351 
европейско финансиране 1 120 
европейско членство 480 
еврофинансиране 348 349 350 
еврофондове 223 224 303 305 344 347 348 349 
Египет 301 
Единен европейски пазар 327 
единен социален данък 189 
Единна бюджетна класификация 355 
Единна евро платежна зона 711 
единна европейска валута 332 
Единна европейска платежна зона 711 
единно европейско пространство 341 
езици за програмиране 723 
екоземеделие 478 
екологична култура 19 
екологична политика 356 444 
екологична политика в България 356 
екологична проблематика 19 
екологични проблеми 356 
екологично възпитание 19 
екологично законодателство 356 
екологично образование 19 
екологично съзнание 19 
екологично чисти продукти 311 
екология и право 356 
екоуправление 478 
експерт счетоводител 647 648 649 651 
експерт-счетоводители 647 648 649 651 
експорт 278 
експортни услуги 187 
Ел Зейн 550 
електронен обмен 707 
електронна търговия 312 
електронни бюджетни разплащания 140 
електронни открития 731 
електронни фактури 707 
електронно обучение 438 441 
електронно фактуриране 707 
електропроизводство 454 456 
Елизабет Доул 41 
емпиричен анализ 48 
емпирични изследвания 50 
енергетика 455 456 
енергетика на България 456 
енергиен баланс 280 
енергиен сектор 455 456 
енергийна политика 455 
енергийна стратегия 455 
ентропия 43 
ЕО 173 351 
ЕОТС 351 
ергономични изисквания 60 
ергономия 60 
ЕС 2 60 61 89 107 139 149 164 224 226 243 247 249 262 300 327 329 331 338 342 344 347 348 349 350 351 352 353 362 363 372 384 388 389 392 393 408 469 552 562 587 705 736 
ЕС и България 430 
ЕСА 329 
ЕТ 176 
ефективно управление 544 
ефективност 218 478 
ефективност на обучението 435 
ефективност на управлението 683 
ЕЦБ 102 332 368 
железопътен транспорт 300 547 
женски труд 62 
животновъдна продукция 486 
животновъдни ферми 294 484 
животновъдство 473 483 484 485 486 487 
животозастраховане 401 403 
жизнено равнище 28 31 35 260 
жизнено равнище на населението 31 35 
заболеваемост 397 
загуба 629 
загуби 163 307 489 606 
ЗАДС 174 
задължения 126 
задължения на домакинствата 83 119 
задължително пенсионно застраховане 189 
заеми 567 
заемна операция 130 
заемни средства 130 
заемодател 131 
заемоискател 131 
заетост 58 59 62 65 295 680 688 690 
заетост в земеделието 481 
Закон за авторското право 376 
Закон за акцизите 174 375 
Закон за акцизите и данъчните складове 174 375 
закон за данъците 155 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 155 
Закон за защита на потребителите 358 
Закон за измерванията 443 
закон за инвестициите 263 
закон за кооперациите 71 
закон за местни данъци и такси 161 
Закон за местните данъци и такси 168 
Закон за митниците 330 
Закон за обществените поръчки 360 361 
Закон за счетоводството 579 633 
закон за туризма 736 
Закон за устройство на държавния бюджет 355 
закон за устройство на територията 613 
законност 364 
законов одит 633 659 
законодателен процес 364 
законодателсство 291 
законодателство 364 366 
законодателство в аграрния сектор 291 
законосъобразност 359 
заложени вещи 615 
заложено имущество 615 
занаятчийски предприятия 239 
занаятчийски фирми 239 
занаятчийство 239 
заплати 64 
заплащане 201 
заплащане на труда 61 62 64 69 201 690 
заплащане по пол 62 
застраховане 398 399 400 401 402 403 404 405 406 408 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 516 
застраховане в Русия 402 407 409 412 415 
застраховане на селскостопански култури 412 
застраховане срещу природни бедствия 409 
застраховател 426 
застрахователен бизнес 402 
застрахователен договор 411 417 
застрахователен капитал 253 518 
застрахователен маркетинг 414 
застрахователен пазар 402 403 412 414 415 424 429 516 
застрахователен портфейл 404 
застрахователен продукт 416 
застрахователен резерв 412 
застрахователен рейтинг 426 
застрахователен риск 402 405 406 407 409 412 413 418 423 428 
застрахователна вноска 401 412 
застрахователна дейност 408 420 
застрахователна защита 413 
застрахователна индустрия 408 425 426 428 429 516 
застрахователна компания 253 423 518 
застрахователна математика 404 406 410 
застрахователна оценка 413 
застрахователна политика 422 425 429 
застрахователна премия 399 403 405 410 416 417 418 
застрахователна ставка 404 
застрахователна сума 417 
застрахователна тарифа 404 406 416 
застрахователни компании 402 409 415 420 425 426 429 516 
застрахователни посредници 408 
застрахователни продукти 422 
застрахователни услуги 402 
застрахователно дело 409 415 
застрахователно обезщетение 399 
застраховка "Гражданска отговорност" 400 418 
застраховка "Живот" 403 410 
застраховка живот 403 410 
защита на потребителите 358 
защита на потребителя 358 
ЗДДС 150 165 166 171 172 173 184 188 192 194 363 369 374 375 607 615 616 
ЗДДС 2007 166 
ЗДДФЛ 148 155 159 160 167 170 357 374 383 658 
ЗДДФЛ 2008 155 169 
здравен мениджмънт 447 448 
здравен мениджър 447 
здравен статус 397 
здравеопазване 237 395 396 449 450 451 
здравеопазване в България 449 
здравеопазване в цифри 449 
здравна икономика 448 
здравна политика 448 451 
здравна система 449 
здравни програми 419 448 
здравни разходи 395 
здравни технологии 448 
здравни услуги 395 
здравно застраховане 419 
здравно осигуряване 395 396 397 
здравно състояние на населението 397 
здравноосигурителни вноски 396 
здравноосигурителни схеми 449 
здравословни условия на труд 61 
зелена стратегия 446 
зелени обществени поръчки 444 
зеленчукови култури 704 
зеленчукопроизводство 468 
земеделие 63 291 294 464 465 466 467 468 470 472 474 476 477 478 480 481 482 
земеделска земя 290 
земеделска кооперация 480 
земеделска наука 291 
земеделски кооперации 71 479 
земеделски култури 466 
земеделски производители 472 
земеделски райони 475 
земеделски стоки 473 
земеделски стопанства 457 461 467 474 475 482 
земеделски стопанства в България 461 
земеделски фонд 461 
земя 70 
ЗЗД 369 
ЗКПО 147 151 158 159 175 176 180 374 574 588 611 631 634 635 
ЗМДТ 161 168 
знания 4 236 441 529 676 
ЗОП 361 
зърнопроизводство 468 
ИДЕС 648 651 652 659 
избор на доставчик 281 
избор на професия 430 
избор на стратегия 499 
извънбюджетен фонд 355 658 
извънбюджетни сметки 140 355 658 
извънбюджетни фондове 140 
извънреден труд 57 69 
излишък 516 
измама 721 
изменения в данъчните закони 167 
измерване на изпълнението 507 671 
износ 321 
износ и внос 278 
износ на земеделски продукти 463 
износ на стоки 266 
изпиране на пари 111 
изпълнение на препоръките 661 
изследване 449 
изследователска и развойна дейност 10 
изследователски процес 730 
Източна Европа 108 
изчислителна техника 735 
изчислителни системи 735 
изчисляване на работно време 63 
иконометричен анализ 59 
икономика 232 244 
икономика и политика 51 
икономика на България 242 262 263 264 265 266 
икономика на знанието 240 434 
икономика на знанията 236 676 
икономика на индустриалните предприятия 298 
икономика на индустрията 298 
икономика на предприятието 225 
икономика на регионите 273 
икономика на Русия 25 38 77 82 88 105 267 268 269 270 272 273 275 276 278 279 280 297 299 335 
икономика на САЩ 87 
икономика на селското стопанство 79 
икономика на транспорта 300 
икономика на труда 57 59 60 61 
икономика на туризма 301 302 303 304 
икономика на Украйна 231 
икономика на Унгария 243 
икономика на Чили 241 
икономика1 40 43 53 221 222 223 226 230 233 236 238 240 242 243 245 247 248 249 250 252 254 266 278 336 344 346 434 
икономики в преход 226 288 
икономико-политически фактори 328 
икономическа активност 258 
икономическа дейност 228 
икономическа динамика 52 
икономическа ефективност 249 288 477 
икономическа интеграция 327 334 337 
икономическа криза 91 
икономическа наука 43 50 52 53 54 
икономическа политика 51 80 81 136 224 232 234 237 247 272 
икономическа политика на Русия 28 272 
икономическа рентабилност 638 
икономическа реформа 221 233 
икономическа свобода 228 
икономическа система 113 214 247 251 268 278 
икономическа социодинамика 28 
икономическа стабилност 268 
икономическа статистика 33 
икономическа теория 29 43 53 
икономически анализ 48 243 264 286 287 639 
икономически идеи 248 
икономически изследвания 52 
икономически интереси 666 
икономически категории 49 
икономически контрол 110 
икономически модели 231 244 
икономически показатели 258 302 
икономически преход 51 
икономически програми 342 
икономически растеж 42 83 98 119 123 133 157 202 209 233 240 258 262 264 272 336 346 
икономически реформи 342 352 
икономически ръст 4 5 84 106 231 232 246 494 
икономически сектор 509 
икономически теории 45 46 48 49 50 51 52 244 
икономически трансформации 108 
икономически фактори 328 
икономически цикъл 43 254 
икономическо знание 52 
икономическо изследване 286 287 449 
икономическо равнище 42 
икономическо равновесие 43 
икономическо развитие 33 42 44 214 232 233 236 246 248 249 250 251 252 268 337 353 
икономическо развитие на Русия 88 269 271 277 
икономическо регулиране 233 253 518 
икономическо състояние 225 
икономическо сътрудничество 261 334 341 
имиграционна политика 68 
имуществена отговорност 142 
имуществени вреди 354 
имуществено застраховане 400 403 406 
имуществено облагане 186 
инвалиди 27 
инвентаризация 601 604 
инвентаризация на задължения 601 
инвестиране 99 
инвестиране в акции 124 
инвестиране в човешки капитал 596 
инвеститори 209 217 220 333 
инвестиции 98 105 137 179 209 210 211 212 217 218 222 232 264 266 333 336 457 470 489 639 666 733 
инвестиции в банкови активи 476 
инвестиции в енергетиката 454 
инвестиции в земеделието 476 
инвестиции в информационни технологии 722 733 
инвестиции в ИТ 715 722 726 
инвестиции в предприятието 297 
инвестиции в Русия 82 275 297 
инвестиции в селското стопанство 292 470 
инвестиции в ценни книжа 476 
инвестиции в човешки капитал 5 343 596 
инвестиционен доход 308 
инвестиционен капитал 213 
инвестиционен мениджмънт 413 
инвестиционен портфейл 394 
инвестиционен риск 209 211 
инвестиционен фонд 401 
инвестиционна дейност 213 666 
инвестиционна дейност в предприятията 213 
инвестиционна дейност на руските компании 213 
инвестиционна политика 232 
инвестиционна стратегия 232 
инвестиционни вложения 213 
инвестиционни имоти 602 
инвестиционни проекти 210 211 413 470 478 
инвестиционни процеси 213 
инвестиционно поведение 333 
инвесттиции 308 
индекс на човешко развитие 31 
индивидуални финансови отчети 568 
индикатори 258 
Индия 336 
индустриална политика 247 
индустриални отношения 298 
индустриално производство 490 
индустриално развитие 8 498 
индустрия 8 504 
инициативност 681 
иновативни продукти 322 
иновации 2 3 4 8 9 10 250 343 428 434 669 677 728 
иновации в застраховането 407 
иновации в предприятията 299 
иновации в промишленото предприятие 299 
иновации в Русия 275 
иновации в туризма 304 
иновационен мениджмънт 682 
иновационен риск 501 
иновационна дейност 271 
иновационна политика 9 10 250 275 
иновационна политика на България 9 
иновационна политика на ЕС 9 
иновационна система 10 250 
иновационни проекти 501 
иновационни процеси 275 
иновационни стратегии 8 
иновационни технологии 8 256 441 
иновационно развитие 677 
Институт на вътрешните одитори 647 655 657 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители 647 
институт по управленско счетоводство 64 
институционални теории 76 
институционално развитие 270 
интеграционна политика 334 
интеграционни проекти 334 
интеграционни процеси 334 
интегриране на застрахователните услуги 415 
интелектуална собственост 546 
интелектуални ресурси 434 
интелектуално право 33 
интерактивно обучение 442 
Интернет 312 723 
интернет банкиране 706 714 
интернет бизнес 717 
интернет образование 439 
интерфейс 725 
инфлационен данък 207 208 
инфлационни равнища 208 
инфлация 75 88 93 102 104 107 162 202 207 208 243 265 
информатизация на образованието 434 
информационен риск 710 
информационна асиметрия 78 
информационна безопасност 439 
информационна ефективност 719 
информационна политика 705 
информационна сигурност 710 715 720 726 
информационна система 720 
информационна структура 434 
информационни мрежи 724 
информационни системи 678 724 725 726 727 730 
информационни технологии 5 431 434 439 441 521 672 678 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 
информационни технологии в банките 227 706 711 714 721 722 
информационни технологии в бизнеса 716 717 718 725 728 
информационни технологии в образованието 439 
информационни технологии във финансите 708 715 
информационни услуги 708 
информационно общество 44 343 431 434 713 724 
информационно осигуряване 458 609 709 
информационно осигуряване в предприятието 709 
инфраструктура 301 547 
инфраструктурен сектор 280 
инфраструктурни проекти 255 
ипотекиране на имоти 615 
ипотечен кредит 197 410 
ипотечен риск 407 
ипотечна криза 86 87 
ипотечни криза 85 
ипотечно кредитиране 87 
Ирландия 224 
ирландска икономика 224 
ислям 23 
ислямска доктрина 23 
ислямска религия 23 
ислямски страни 23 
ислямско общество 23 
ИСПА 344 348 349 
Испания 68 
история на СА 738 739 740 741 742 743 
ИТ 546 706 707 708 709 710 711 714 715 716 717 718 721 722 723 725 726 728 
ИТ бизнес 708 710 715 716 717 722 726 728 
ИТ инвестиции 715 722 
ИТ кадри 715 
ИТ компании 546 717 
ИТ мениджър 728 
ИТ образование 439 
ИТ проекти 706 708 715 
ИТ ресурси 722 
ИТ сигурност 708 710 721 
ИТ системи 710 711 
ИТ специалисти 715 726 
ИТ стратегия 706 716 717 725 
ИТ услуги 546 708 717 726 
кадрова политика 309 695 
кадрови потенциал 677 
Казахстан 334 
календарно планиране 663 
калкулиране на себестойност 612 
Канада 312 
кандидатстване за работа 691 693 
капитал 287 
капитали 89 
капитализъм 40 
капитални вложения 684 
капиталов пазар 84 89 92 
капиталова адекватност 103 
капиталова структура 73 114 
капиталови активи 212 
капиталови пазари 428 
капиталовложения 489 
капиталово споразумение 200 
капиталоемкост 232 
Карен Хорни 17 
кариерно развитие 691 
кариерно управление 691 
Карл Роджерс 18 
Карл Роджърс 18 
картова транзакция 721 
катастрофичен риск 426 
катастрофични загуби 426 
качествена оценка 295 
качествени методи 295 
качество 655 
качество на висшето образование 435 
качество на знанията 434 
качество на образованието 434 435 
качество на персонала 691 
качество на продукцията 491 
качество на услугите 286 
квалификация на кадрите 695 700 
квалификация на одиторите 652 
кейнсинианска теория 45 
киноиндустрия 283 289 
кинопроизводство 283 
Китай 85 336 
китайски банки 85 
класическа икономика 53 
клиенти 8 126 238 313 315 323 
климат 356 425 
клиринг 149 
клирингова система 149 
клъстери 256 259 665 669 
КМА 109 
Кодекс за застраховането 400 
Кодекс за социално осигуряване 383 
Кодекс на международното частно право 376 
Кодекс на социалното осигуряване 382 
Кодекс на труда 57 
коефициент на безработица 258 
коефициент на ефективност 114 287 
коефициент на заетост 258 
колективна памет 676 
компенсации на липси 142 
компенсационни програми 419 
компетенции 676 677 
компетенции на персонала 677 
компютри 735 
компютризация 735 
комуникации 510 719 724 
комуникационни канали 719 
комуникационни модели 719 
комуникационни мрежи 719 
комуникационни системи 549 
комуникационни технологии 705 
конвергенция 252 
конкуренти 670 
конкурентна среда 125 
конкурентноспособна икономика 74 
конкурентноспособност 74 250 502 676 
конкурентност 226 
конкурентоспособен бизнес 74 
конкурентоспособност 9 223 239 320 468 485 
конкурентоспособност на икономиката 228 
конкурентоспособност на туризма 301 
конкурентоспособност на фирмата 710 
конкуренция 74 238 256 306 308 313 497 502 531 670 
конкуренция в бизнеса 531 670 
конкуренция в търговията 309 
конкуренция между вузовете 434 
консервиране 704 
консолидиран бюджет 145 146 
консолидиран държавен бюджет 137 
консолидиран отчет 580 
консолидиран финансов отчет 557 562 571 
консолидирана фискална програма 145 146 
консолидиране на отчети 580 
консолидирани отчети 579 
консолидирани финансови отчети 565 568 579 580 586 
конституция на ФРГ 366 
консултантска дейност 242 
консултантски услуги в България 242 
контрол 144 260 348 507 636 642 644 
контрол върху качеството 701 702 
контрол на производството 490 
контрол на риска 643 
контролинг 499 
контролна дейност 144 260 
контролни системи 657 
конференция 293 458 468 474 476 477 479 481 
конференция с международно участие 293 
конфликти 298 
конфликти в организацията 298 
конфликтност 693 
концентрация на банките 204 
концесии 603 
концесии за добив 603 
концесии за строителство 603 
концесии за услуги 603 
концесионен договор 603 
концесионен проект 603 
концесионни сделки 603 
кооперативна система 459 
кооперативно дело 72 
кооперации 72 73 480 
кооперация 71 459 
координиране 260 
Корея 427 
корпоративен анализ 50 
корпоративен бизнес 276 
корпоративен данък 180 634 
корпоративен дълг 131 
корпоративен заем 130 
корпоративен мениджмънт 539 
корпоративен университет 436 
корпоративна безопасност 539 
корпоративна икономика 276 
корпоративна култура 22 446 688 
корпоративна лоялност 22 
корпоративна отговорност 512 
корпоративна политика 29 
корпоративна практика 50 
корпоративна стратегия 276 446 668 
корпоративна сфера 276 
корпоративни акции 129 
корпоративни данъци 162 
корпоративни финанси 129 130 
корпоративно застраховане 427 
корпоративно облагане 180 
корпоративно подоходно облагане 153 
корпоративно развитие 673 
корпоративно ръководство 50 
корпоративно счетоводство 625 
корпоративно управление 509 
корпорации 276 
корпорации в Русия 276 
корпорация 50 
корупционна среда 38 
корупционни отношения 38 274 
корупция 38 262 274 
корупция в обществото 38 
косвени данъци 145 146 
Кохезионен фонд 223 349 
кохезионна политика 9 343 
краен потребител 727 
краткосрочни задължения 90 
краткотрайни активи 627 
краткотрайни пасиви 627 
креативност 681 682 
кредит 198 
кредитен риск 78 104 206 
кредитен спред 131 
кредити 78 91 94 104 108 126 
кредитиране 123 197 
кредитиране на земеделието 470 
кредитна кооперация 458 
кредитна криза 86 
кредитна политика 79 86 198 
кредитна система 108 
кредитни деривати 78 
кредитни кооперации 79 
кредитни организации 205 
кредитни пазари 78 130 
кредитор 131 
кредитоспособност 83 
криза на финансовите пазари 86 105 
КСО 382 
КТ 63 
култура на персонала 693 
културен туризъм 736 
културно-познавателен туризъм 736 
купувач 322 
купувачи 323 
Курт Левин 20 
Латинска Америка 241 
легализация на доходи 270 
легитимност 270 
лидерство 495 497 529 624 670 
лизинг 178 
ликвидна криза 123 
ликвидност 102 114 131 216 225 637 
ликвидност на активи 637 
ликвидност на ДМА 637 
ликвидност на предприятието 230 
ликвидност на фирмите 637 
лихва 97 
лихвен процент 75 91 94 97 104 
лихвени проценти 54 
лихви 91 94 102 104 197 198 
лихви по ЗКПО 147 
личностна характеристика 693 
логика 13 
логиката на Аристотел 13 
логистика 322 323 324 325 326 
логистика на цветя 325 
логистична дейност 326 
логистични вериги 322 323 326 
логистични организации 323 
лозаро-винарски район 477 
лозаро-винарско производство 469 
лозарство 468 477 
Майкл Делл 734 
Майкл Портер 235 
Майкъл Дел 734 
Майкъл Портър 235 
макроикономика 45 54 233 236 280 288 
макроикономическа политика 346 
макроикономически връзки 233 
макроикономически концепции 280 
макроикономически модели 280 
макроикономически показатели 246 
макроикономически процеси 45 
макроикономическо прогнозиране 280 
макроикономическо регулиране 26 
макропоказатели 88 
макрорайони 257 
малки и средни предприятия 223 576 605 702 
малки предприятия 508 
малък бизнес 249 508 605 625 
марж 620 621 
марж депозит 620 
маркетинг 289 313 314 315 318 319 320 664 
маркетинг в туризма 293 
маркетинг на бизнеса 319 320 
маркетинг на взаимоотношенията 315 
маркетингов анализ 319 
маркетингов мениджмънт 317 
маркетингов микс 314 
маркетингова активност 319 320 
маркетингова метрика 319 
маркетингова политика 414 
маркетингова стратегия 306 313 318 319 
маркетингова теория 315 
маркетингови елементи 314 
маркетингови изследвания 312 314 
маркетингови инвестиции 319 
маркетингови инструменти 414 
маркетингови разходи 319 
маркетингово решение 317 
маслодайна суровина 466 
маслодайни култури 466 
математически методи 48 284 474 476 
математически методи в икономиката 43 121 211 212 287 475 476 
материали 322 
материални загуби 606 
материални запаси 634 
материални разходи 597 598 
материални ресурси 88 
материално снабдяване 490 
машиностроене 297 
машиностроене в Русия 297 
машиностроителен отрасъл 297 
МВФ 76 152 352 
медии 719 
медийни технологии 719 
медиценско застраховане 405 
медицина 448 
медицинска помощ 396 
медицински услуги 405 
междубанкови депозити 198 
междубюджетни отношения 128 154 
междубюджетни трансфери 128 
междуличностни отношения 681 
Международен консорциум по управление на знанията 676 
международен съд 365 
международен съд на ООН 365 
международна научна конференция 458 468 474 476 477 479 481 
Международна организация на труда 450 
международна организация труда 450 
международна статистика 32 
международна търговия 179 193 321 
международни икономически отношения 327 334 336 
международни одиторски стандарти 645 653 660 
международни операции 330 
международни отношения 337 
международни пазари 248 282 329 
Международни сравнения 240 
международни стандарти 135 567 654 
международни стандарти за финансови отчети 572 
международни стандарти по вътрешен одит 654 
международни финанси 332 333 373 
международни финансови институции 76 
международно застраховане 403 
международно право 365 366 
международно частно право 376 
междуфирмена задлъжнялост 90 
междуфирмени задължения 222 
мениджмънт 493 494 495 496 497 498 499 502 503 504 505 506 529 535 539 668 670 689 
мениджмънт на фирмата 668 689 
мениджър 498 539 687 
мениджър на фирмата 498 
мениджъри 493 
мениджърска дейност 541 
мениджърски решения 314 
мениджърски умения 687 
мениджърско образование 447 
Мери Паркър Фолет 433 
месна индустрия 483 701 
месо 485 
месопреработвателна промишленост 483 695 701 
месопроизводство 484 
местна власт 259 
местни продукти 483 485 
местно самоуправление 259 697 
местно управление в Европа 259 
метафори 442 
метод Делфи 2 
метод на пазарни сравнения 307 
метод на пазарни цени 307 
методи на управление 506 
методология на бюджетния процес 279 
методология на икономиката 279 
методология на процесите 210 
метрология 443 
миграционна политика 340 
миграция 340 
миграция в ЕС 340 
Милтон Фридмен 117 
Милтън Фридман 117 
мита 162 
митническа политика 179 331 
Митнически кодекс 331 
митнически контрол 330 331 
митнически нарушения 330 
мито 179 
млекопреработвателен сектор 486 
млекопроизводство 484 486 
млечни продукти 485 
мобилни комуникации 549 
мобилност 677 
мобилност на персонала 677 
модел CONTO 280 
модел на Олсън 51 
модернизация на икономиката 38 
монетарна политика 368 
мониторинг 253 458 505 518 
МОС 505 653 
МОС 570 645 
МОС 701 660 
МОТ 491 
мотивационни схеми 691 
мотивационни теории 46 
мотивация 494 680 691 694 
мотивация за труд 46 
мотивация на персонала 678 680 684 686 
мотивиране 680 
мотивиране на човешките ресурси 680 
мрежови структури 226 
МСП 576 
МСС 564 565 587 633 
МСС 1 558 572 579 
МСС 14 571 
МСС 16 569 
МСС 19 611 
МСС 21 564 
МСС 23 567 
МСС 27 565 579 
МСС 28 585 
МСС 36 626 
МСС 39 631 
МСС 41 617 
МСС 8 574 579 
МСФО 135 565 567 569 
МСФО 1 565 
МСФО 3 577 
МСФО 8 571 572 
мултифондове 394 
муниципално управление 697 
мъжки труд 62 
Мэри Паркер Фоллетт 433 
надвнесени данъци 634 
надзорни наредби 200 
наказателен кодекс 366 
наказателнопроцесуален кодекс 366 
намалено работно време 63 
НАП 383 
напоителна система 464 465 
напояване 464 465 
насилие 422 
насилие на работното място 422 
натрупване на капитала 232 
наука 1 2 3 5 7 236 240 453 
науката в Русия 7 
наукознание 6 
научна дейност 132 
научна конференция 293 458 468 474 476 477 479 481 
научна политика 6 
научни изследвания 1 705 
научни кадри 438 
научни постижения 5 
научно-изследователска дейност 2 452 453 
научно-техническа дейност 452 453 
научно-техническа иновация 452 453 
научно-технически обмен 453 
научно-технически постижения 452 
научно-технически прогрес 42 44 
научно-техническо коопериране 452 
научно-техническо развитие 42 452 453 
научно-технологичен потенциал 3 
научно-технологична политика 3 
научноизследователска дейност 6 240 
научноизследователска и развойна дейност 6 240 
национален счетоводен стандарт 582 585 
национална икономика 267 
национална програма 469 
национални проекти 231 
Национални стандарти за финансови отчети 576 583 
недвижими имоти 158 
независим одит 644 646 
независим одитор 646 
независим финансов одит 562 578 
независимост на одитора 646 
незаконни доходи 227 
неизпълнение на договор 354 
неимуществени вреди 354 
НЕК 456 
нелихвени разходи 145 146 
нематериални активи 5 590 591 610 
нематериални ресурси 5 
неокласическа теория 49 
неолиберализъм 53 
неолиберални теории 53 
непрекъснато образование 438 
непроизводствена сфера 397 
нерегистрирани лица 194 
несъстоятелност 386 387 
несъстоятелност на работодателя 386 387 
нетни задължения 222 
нетни печалби 614 
нетни печалби или загуби 614 
нетни приходи 565 
нетърговски организации 595 619 
неустойка 131 
нефинансов сектор 222 
нефинансови активи 355 
нефинансови предприятия 427 
нефинансово предприятие 90 
неформална икономика 226 
нефт 271 
нефтен експорт 271 
НИРД 6 240 
новия свят 44 
нововъведения 4 
нововъзникващи пазари 282 
Нокия 549 
нормативна уредба 379 443 603 658 
нормативна уредба на концесионните сделки 603 
нормативно признати разходи 160 383 
нощен труд 56 57 
нравственост 649 
НСЗКБ 480 
НСС 564 565 
НСФО 576 605 
НСФОМСП 569 
НТП 42 
НТП равнище 42 
обединена Европа 705 
обезценка на активи 626 
обезщетения при безработица 381 
обжаване пред съд 359 
обжалване 359 
облагаем доход 148 155 160 176 
облагаеми доходи 186 
облагане доходите на физическите лица 148 167 185 
облагане на акцизни стоки 171 174 
облагане на вътреобщностните доставки 171 172 173 
облагане на доставки 193 194 
облагане на доходи 169 176 183 185 
облагане на експортни стоки 187 
облагане на печалби 196 
облагане на стоки 177 
облагане на услуги 166 
облагане на физически лица 170 185 
облагане с данъци 166 170 
облагане с ДДС 166 173 177 184 187 194 195 307 
облагане с корпоративен данък 147 175 
облагане с патентен данък 168 176 
област Шумен 73 
облигации 112 181 216 
облигационен капитал 573 
обмен на информация 710 
обновление 668 
образование 237 431 432 713 
образование и професия 430 
образователен пазар 435 
образователен процес 435 
образователна политика 434 437 438 
образователна реформа 437 
образователна стратегия 434 437 438 
образователна структура 438 
образователни програми 685 
образователни услуги 435 
обръщаемост на активите 96 
обслужване на клиентите 286 
обучение 432 
обучение на кадрите 521 
обучение на одиторите 652 
обучение на персонала 596 679 685 
обучение на работното място 676 
обучение на специалисти 441 
обучение през целия живот 676 
обща конкурентоспособност 74 
Обща селскостопанска политика 292 478 
обществени поръчки 360 361 
обществено благосъстояние 260 
обществено устройство 40 
обществено хранене 256 
общество 40 
общини 95 259 
общински бюджет 255 
общински бюджети 154 
общински данък 154 161 
овощарство 460 463 468 
одит 570 625 633 642 643 644 645 646 650 651 654 655 656 657 658 661 
одит и етика 649 
одит на финансовите отчети 645 646 
одитен процес 650 659 
одитинг 624 
одитиране 646 650 661 
одитирани единици 661 
одитна дейност 661 
одитна пътека 661 
одитни доклади 661 
одитор 643 644 646 647 648 649 652 
одиторска дейност 570 656 657 
одиторска документация 650 
одиторска колегия 648 
одиторска проверка 658 
одиторска професия 646 648 651 652 659 
одиторска работа 660 
одиторски доказателства 650 
одиторски доклад 660 
одиторски звена 654 
одиторски комитети 659 
одиторски контрол 642 643 644 655 659 661 
одиторски отчет 625 
одиторски процедури 645 653 
одиторски процес 645 
одиторски стандарт 660 
одиторски стандарти 645 657 660 
одиторски услуги 648 
одиторско обучение 648 651 
одитът по света 651 
околна среда 425 446 
онлайн 714 
онлайн банкиране 714 
онтология 12 
ООН 365 
опазване на околната среда 19 343 356 445 446 
опазване на природата 356 
оперативни програми 165 347 349 350 552 
оперативни сегменти 571 572 
оперативни сектори 571 
оперативно планиране на производството 490 
оперативно управление 490 531 
оповестяване 585 586 
оптимизационни методи 712 
оптимизационни модели 712 
оптимизация 533 
оптимизация на плановете 533 
оптимизация на производството 533 712 
оптимизиране 474 
оптимизиране на бизнес процеси 718 
организатори на знанието 676 
организации за социална работа 493 
организационна култура 669 
организационна промяна 493 
организационна структура 423 494 664 665 669 
организационни промени 503 
организация и управление 475 489 544 546 547 
организация на предприятието 489 491 502 530 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 695 
организация на предприятия 544 
организация на производители 671 
организация на производството 490 663 
организация на селското стопанство 462 
организация на счетоводството 599 
организация на труда 60 61 
освобождаване от ДДС 195 
осигурени лица 388 389 
осигуритално законодателство 388 
осигурителен доход 156 390 
осигурителен стаж 392 
осигурителна политика 515 
осигурителна професия 515 
осигурителна система 515 
осигурителна тежест 156 
осигурителни вноски 385 388 389 390 
осигурителни отношения 383 384 386 387 
осигурителни плащания 386 387 
осигурителни права 388 389 
осигурително законодателство 389 
осигуряване на съдружници 382 
основна работна заплата 69 
ОСП 460 461 467 
остатъчна стойност 610 
отпадъци 445 
отрицателна репутация 577 
отчет за доходите 594 
отчет за паричните потоци 557 
отчет за приходи и разходи 576 582 
отчет за приходите 608 
отчет за продажбите 584 
отчет за разходи 608 
отчетен период 574 
отчетна информация 489 
отчетна политика 593 
отчетна стойност 601 
отчитане на акциите 631 
отчитане на бизнескомбинации 577 609 
отчитане на данъци 592 597 
отчитане на ДДС 598 
отчитане на ДМА 626 
отчитане на дялов капитал 71 89 
отчитане на завършени строежи 613 
отчитане на загуби 593 606 
отчитане на инвестиции 211 568 586 
отчитане на инвестиции в асоциирани предприятия 586 
отчитане на материалните запаси 598 
отчитане на облигациите 630 
отчитане на провизии 607 
отчитане на продажбите 584 607 
отчитане на разходи 181 289 598 
отчитане на сделки 566 
охрана на труда 60 
оценка на дейностите 494 
оценка на загубите 409 
оценка на изпълнението 505 
оценка на инвестиционни проекти 210 
оценка на качеството 286 654 
оценка на персонала 678 686 690 691 692 693 
оценка на проекти 552 
оценка на риска 397 405 551 
оценка на трудовия пазар 58 
оценка на финансовия риск 113 124 
оценки на риска 650 
оценяване на биологични активи 617 
оценяване на машини и съоръжения 569 
паблик рилейшънс 520 532 538 540 674 
пазар 238 310 313 319 463 
пазар и цени 306 
пазар на биологични храни 311 
пазар на земята 70 290 
пазар на труда 58 59 66 67 68 343 699 700 
пазар на ценни книжа 135 181 218 630 
пазарен дял 242 306 317 
пазарен портфейл 212 
пазари 320 504 
пазарна икономика 226 244 
пазарна капитализация 124 
пазарна система 549 
пазарна стойност 535 573 
пазарна стойност на предприятието 136 535 
пазарна цена 307 
пазарни злоупотреби 99 100 101 
пазарни отношения 58 666 681 
пазарно равновесие 43 134 
Пакт за стабилност 368 
парадигма 52 
паричен оборот 203 
паричен съвет 137 
парична теория 81 
парични потоци 211 
парични средства 600 
парично обръщение 81 106 203 
парично-кредитна политика 81 82 88 
парично-кредитна система 81 
парично-кредитни правила 81 
пасиви на предприятието 573 
патентен данък 155 156 168 170 176 
патентен данък 2008 170 
патентно облагане 168 170 
педагогика 430 
пенсии 385 393 394 
пенсии в ЕС 393 
пенсиите в Русия 30 
пенсионна възраст 392 
пенсионна застраховка 30 
пенсионна осигуровка 385 
пенсионна политика 392 
пенсионна политика в Русия 30 391 
пенсионна реформа 391 392 
пенсионна реформа в ЕС 392 
пенсионна система 390 391 392 
пенсионна система в България 390 
пенсионни вноски 189 393 
пенсионни фондове 391 392 393 
пенсионно застраховане 30 391 
пенсионно осигуряване 390 391 393 394 398 
пенсионно осигуряване в България 393 
пенсионноосигурителна система 390 
персонал 667 698 
персонал на предприятието 667 
печалба 109 122 203 287 292 489 555 556 559 589 619 629 638 
печалба на предприятието 121 589 
печалба на фирмата 109 589 
пилотни проекти 705 
пин-код 721 
Питер Друкер 500 
планиране 259 260 494 533 
планиране в индустриалното предприятие 490 
планиране в образованието 440 
планиране и контрол в предприятието 490 
планиране на одита 650 
планиране на персонал 691 
планиране на производството 663 
планиране на ресурсите 623 
планиране на средствата 73 
пласмент 490 
пласментна политика 411 
пласментни стратегии 411 
платежен баланс 266 
платежни системи 721 
платежоспособност 114 225 
платформата .NET 723 
плащания 126 
плодове 463 704 
плододаващи трайни насаждения 463 
плоско данъчно облагане 357 
плосък данък 152 160 183 262 357 
поведение 311 
подбор на персонал 686 691 
поземлен данък 182 290 
поземлен пазар 290 
поземлена икономика 70 
поземлени ресурси 70 
показател 258 
показатели за ефективност 258 
покупки 323 
покупко-продажба 631 
поливно земеделие 464 465 
политика 11 39 234 
политика на доходите 107 
политика на ЕС 249 
политическа структура 40 
политическа философия 11 
политически отношения 39 234 
политически режим 234 
политически реформи 234 
политически риск 512 
полица 112 
положителна репутация 577 
последващ контрол 661 
последваща проверка 661 
посредници 274 
посредническа дейност 274 
посреднически услуги 173 274 
посредничество 274 369 
постиндустриално общество 498 
постсоциалистически страни 226 
постсоциалистическо общество 226 
потребител 358 
потребители 238 311 315 358 
потребителски договор 358 
потребителски интерфейс 718 
потребителски нужди 315 
потребителски подход 315 
потребителско законодателство 358 
потребителско право 358 
потребителско търсене 306 
потребитески взаимоотношения 358 
потребление 107 179 
потребление на домакинствата в България 48 
потребление на ресурси 623 
потребление на храни 35 
почивка 60 
ПР 520 522 532 538 540 674 
ПР програми 538 540 
правило на Тейлър 81 
правителствена политика 233 
правителствена програма 233 
правителство 517 
правни институции 206 
правни норми 364 
право 354 355 357 359 360 362 363 364 365 
право на собственост 33 
практици на знанието 676 
пране на пари 227 
пределен доход 589 
предиктивни модели 317 
предприемаческа дейност 357 462 472 
предприемачески доход 481 
предприемачество 245 343 462 481 508 668 
представяне на финансови отчети 572 582 608 
презастраховане 409 
преки данъци 145 146 
преки чуждестранни инвестиции 105 209 264 266 320 
пренасяне на данъчни загуби 151 
преобразуване на търговски дружества 609 
преоценка на активи 610 
преход към пазарна икономика 226 
приватизация 214 221 251 263 270 
приватизация в Русия 270 
привлечен капитал 73 109 
привличане на клиенти 313 
привличане на персонал 691 
привличане на сътрудници 691 
признаване на активи 617 
признаване на фири 142 
признати разходи 160 560 
прираст 479 
природа 425 
природни бедствия 409 
природни ресурси 301 
присъединяване към ЕС 371 
присъединяване на България към ЕС 353 
приход 627 
приходи 355 390 589 
приходи в бюджета 138 146 
приходи и разходи 114 577 592 634 
приходи от ДДС 339 
приходи от продажби 636 
проверка 654 661 
провизиране на задължения 601 
провизиране на неизползвани отпуски към персонала 604 
прогнози и анализи 87 
прогнозиране 2 230 285 
Програма Ben-East 452 
програма COST 1 
Програма Eurostars 453 
Програма Scope-East 452 
Програма Форсайт 2 
програми за развитие 258 
програми на ЕС 452 
програмиране 723 
програмни езици 723 
програмни продукти 709 
програмни системи 725 
програмно-целеви метод 459 
програмно-целеви подход 459 
продавач 322 
продажби 313 322 
продажна цена 584 
проджект мениджмънт 496 664 
продуктивност 288 
продуктово диференциране 497 
Проект Fore Tech 2 
Проект Rusera-Exe 452 
проектен риск 413 
проекти 305 
проектни програми 239 
проектно управление 452 453 496 664 
производител 322 
производителност на труда 244 698 
производствен план 663 
производствен риск 225 
производствен сектор 273 
производствен цикъл 663 
производствена програма 490 712 
производствена система 663 
производствени системи 665 
производство 463 
производство на селскостопанска продукция 463 
промени 576 585 
промени в ЗКПО 180 
промишлена организация 684 
промишлена политика 247 275 299 
промишлени организации 664 
промишлено предприятие 684 
промишлено производство 288 663 
промишленост 265 288 
промишленост на Русия 299 
промяна 493 
промяна на системата 40 
пропорционално облагане 155 
просрочени задължения 97 
пространствена структура 254 
пространствено развитие 254 
професионализъм 380 
професионална етика 646 
професионална кариера 447 
професионална педагогика 430 
професионална подготовка 685 
професионални знания 699 
професионални качества 691 
професионални компетенции 691 
професионални стандарти 699 
професионални умения 699 
професионално образование 438 685 
професионално обучение 441 
професионално ориентиране 430 432 
професионално развитие 430 441 679 
психологическа подготовка 649 
психология 19 21 442 
психология на личността 27 
психология на труда 681 
психоматични показатели 21 
психосоциална система 27 
публичен мениджмънт 380 
публичен надзор 659 
публичен сектор 380 
публичен търг 361 
публична администрация 252 380 
публична пенсионноосигурителна система 390 
публична продан 615 
публични дружества 124 
публични задължения 375 
публични финанси 137 
публично дружество 215 
ПЧИ 209 246 263 264 266 
пъблик рилейшънс 522 
работещи лица 384 
работна заплата 67 69 201 265 
работна сила 68 680 
работна среда 422 
работно време 56 57 63 
работно място 65 422 
работодател 65 680 690 
равнище на безработица 66 254 
равнище на цените 107 
раждаемост 34 
развиващи се страни 321 
развити страни 288 
развитие на бизнеса 277 
развитие на икономиката 38 278 
развитие на кадрите 309 
развитие на науката 7 44 
развитие на обществото 431 713 
развитие на персонала 678 
развитие на регионите 257 273 
развитие на селските райони 79 460 
развитие на селското стопанство 461 
развитие на туризма 305 736 
развитие на финансите в Русия 82 
развитие на човешките ресурси 432 691 
развойна дейност 2 132 452 453 
размер на възнаграждението 383 
разплащания 126 
разплащателна сметка 566 
разплащателни операции 126 
разполагане на ресурсите 282 
разпределение на дохода 58 
разрешение за работа 377 
разрешение за работа на чужденци 377 378 
разсрочени приходи 558 
разсрочени разходи 558 
разход 165 627 
разход за ДДС 165 
разходи 109 145 146 449 556 589 593 595 612 
разходи за амортизация 560 
разходи за здравеопазване 449 450 
разходи за квалификация 596 
разходи за лихви 145 146 
разходи за НИРД 240 
разходи за поддръжка 175 588 607 
разходи за провизии 601 604 
разходи за реклама 177 
разходи за ремонт 588 
разходи за строителство 567 
разходи по заеми 567 
разходна система 623 
разходни норми 712 
разходни норми на суровини 712 
разширяване на ЕС 337 
Ралф Ларсен 536 
Ральф Ларсен 536 
Рамкова конвенция на ООН 356 
растениевъдство 471 
регионален пазар 508 
регионализъм 380 
регионална икономика 254 255 256 258 259 260 459 508 665 
регионална политика 29 256 257 
регионални проблеми на Русия 257 
регионални програми за развитие 508 
регионални производствени системи 665 
регионални стратегии 257 
регионално развитие 254 257 258 260 459 508 
регулиране 253 260 518 670 
режим на почивка 60 
режим на труд 60 
резервен фонд 77 
реинвестиране 124 
реинженеринг 317 
рейтинг 203 
реклама 177 
рекламни продукти 177 
рекрутинг 691 
рекрутинг на персонал 691 
рекрутингов бизнес 691 
рекрутингови компании 691 
рекрутмент 694 
религия 23 
ремонт 588 
ремонт на превозни средства 175 588 
рентабилност 116 591 638 639 
рентабилност на активите 124 287 591 639 
рентабилност на продажбите 636 
републикански бюджет 138 145 146 
репутация 577 609 
ресурсен дефицит 282 
ресурсен потенциал 282 
ресурси 282 623 
ресурси на предприятието 623 
ресурсно осигуряване 623 
реторика 13 
рефлективност 12 
Рецесия 86 
рециклиране 445 
рециклиране на стъкло 445 
рециклиращо предприятие 445 
риск 93 
риск в застраховането 407 409 412 
риск мениджмънт 253 308 407 421 425 428 501 510 511 512 513 514 515 516 517 518 731 732 
риск мениджмънт в банката 501 
риск мениджмънт в предприятието 510 515 731 
риск мениджър 510 516 
риск-мениджмънт 471 
рисков капитал 136 
рискови активи 103 
Роналд Коуз 537 
Рональд Коуз 537 
Русия 7 22 25 28 30 77 112 118 128 154 163 182 234 236 269 277 278 279 307 334 335 336 341 452 685 735 
Русия и ЕС 341 
руска икономика 29 77 82 105 268 270 271 277 278 280 547 
руска наука 7 
руска пенсионна система 30 
руски банки 87 
руски банков сектор 87 
руски бизнес 274 
руско-африкански икономически отношения 335 
РФ 77 
ръководител на компания 530 664 
ръководни кадри 506 
ръководство на фирмите 529 
СА 74 95 96 114 142 314 317 393 458 474 476 481 553 554 555 556 557 562 627 645 691 
салдо 653 
самозастраховане 421 
самооценка 692 
САПАРД 348 349 470 
САЩ 39 85 87 240 
сблъсък на цивилизациите 11 
сборник доклади 293 
сборник доклади от конференция 293 
световен финансов пазар 87 105 268 
световна икономика 3 84 86 237 246 336 
световна криза 86 
световна система 241 
световна търговия 179 321 
Световна търговска организация (СТО) 370 
световна финансова архитектура 76 
световна финансова криза 87 
световна финансова система 76 
световно стопанство 93 241 336 
свободни пазари 245 
своден баланс 280 
сделки 566 
себестойност 109 
сегментиране на пазара 318 
сегментиране на финансовия риск 285 
секюритизация 199 205 
секюритизация на активите 199 205 
секюритизация на банковите активи 199 205 
селко стопанство 460 
селска кредитна кооперация 458 
селски кооперации 458 
селски райони 303 457 462 
селски туризъм 293 303 305 
селски туризъм в България 305 
селско стопанство 63 71 79 457 459 461 462 464 465 466 467 468 469 470 471 480 481 
селско стопанство в България 464 465 467 480 
селско стопанство на Русия 462 
селскостопанска наука 7 
селскостопанска политика 460 461 
селскостопански кредитни кооперации 79 
селскостопански култури 464 465 
селскостопански продукти 468 
селскостопански стоки 473 
селскостопанско предприятие 295 
селскостопанство 463 
СЕО 360 
сервизна дейност 488 
сервизна политика 488 
сива икономика 227 
синтетична секюритизация 199 
система за управление 710 
система от показатели 5 
системен подход 247 
системи за контрол 507 
системи за ранно предупреждение 548 
системи за управление 490 548 717 
ситуационен финансов анализ 599 
слаба капитализация 634 
сливане 673 
сливане и поглъщане 673 688 
сливане на банки 420 
слънчоглед 466 
смъртност 34 
снабдяване на промишлените предприятия 490 
СНГ 334 
собствен капитал 73 109 114 124 553 554 555 556 582 585 592 609 627 638 
собствено производство 589 
собственост 270 
софтуер 705 723 
софтуерни продукти 184 
софтуерни системи 705 
социален данък 189 
социален риск 512 513 
социален сектор 28 
социален статус 62 
социалистическа система 40 
социална икономика 24 
социална отговорност 512 
социална педагогика 430 
социална политика 24 25 26 27 28 29 
социална политика на Русия 25 28 
социална помощ 385 396 
социална работа 27 493 
социална система 250 
социална сфера 26 
социална философия 12 13 
социални дейности 27 
социални концепции 25 
социални помощи 381 
социални проблеми 25 
социални работници 27 
социални стратегии 25 
социални услуги 24 
социални функции 26 
социално - икономическо развитие 231 
социално дело 30 382 398 
социално застраховане в Русия 30 
социално осигурителна система 381 383 384 385 388 
социално осигуряване 381 382 383 384 385 386 387 388 389 391 392 393 394 
социално осигуряване в България 388 389 
социално осигуряване в ЕС 381 
социално осигуряване в Русия 391 
социално осигуряване във Франция 385 
социално положение 28 
социално предприятие 24 
социално-икономическа политика 29 
социално-икономическо неравенство 729 
социално-икономическо развитие 277 279 
социалноосигурителен кодекс 383 
социологически проблеми 36 
социология 36 
спестявания 98 264 
специалисти 679 
Споразумение за държавни поръчки (СДП) 370 
споразумение за свободна търговия 329 
споразумения 370 
справедлива стойност 577 609 617 
справедлива цена 617 
сравнителен анализ 31 286 
среден бизнес 249 605 
среднопретеглена стойност 612 
СС 1 555 576 582 583 605 608 
СС 10 578 
СС 11 561 
СС 12 576 605 
СС 13 576 628 
СС 16 605 628 
СС 17 605 
СС 18 605 
СС 19 611 
СС 2 605 
СС 20 605 
СС 22 577 628 
СС 24 605 
СС 27 568 576 583 586 605 
СС 28 576 583 585 
СС 31 605 
СС 33 576 605 
СС 34 605 
СС 35 605 
СС 36 605 626 628 
СС 37 607 
СС 38 605 
СС 4 605 
СС 40 602 605 
СС 41 605 617 
СС 7 605 
СС 8 574 614 
ССТ 329 
стабилизационен фонд 77 
стабилизационна програма 77 
стандарти за качество 655 
статистика 32 
статистика на заетостта 66 
статистически данни 31 265 286 
статистически методи 475 
стил на управление 506 
стимулиране на заетостта 680 
стихийни бедствия 403 
стойност на активите 610 
стойност на обществената поръчка 360 
стоки 177 310 322 323 581 
стоки на консигнация 584 
стокообмен 310 
стопанска инициатива 357 
стопанска система 531 
стопански субекти 494 502 
страни от ЕС 228 392 449 
страни от СНГ 334 
страни-членки на ЕС 368 
стратегии 277 
стратегии за развитие 269 
стратегическа заетост 343 
стратегически анализ 318 499 535 
стратегически карти 716 
стратегически контролинг 499 
стратегически мениджмънт 315 318 499 503 511 549 624 
стратегически план 544 
стратегически растеж 343 
стратегически риск 93 
стратегически управленски отчет 544 546 
стратегически цели 546 706 716 
стратегическо планиране 236 259 504 511 547 
стратегическо решение 314 504 
стратегическо управление 497 503 531 544 546 548 549 624 687 
стратегия за икономическо развтие 531 
стратегия за развитие 247 277 666 673 
стратегия на предприятието 667 
стрес 21 
стресова ситуация 21 
строителна дейност 600 
строителни услуги 600 
структурни промени 288 
структурни фондове 223 343 348 349 552 
структурни фондове на ЕС 347 348 350 
студенти 435 
стъкло 445 
суап 78 
субсидии 467 
субсидии в земеделието 467 
субсидии за общините 138 
субсидиране 461 
субсидия 467 
субстандартни кредити 86 
сумирано работно време 56 57 
суперкомпютри 735 
суровини 271 
сфера на услугите 488 
счетоводен амортизационен план 640 641 
счетоводен анализ 622 636 637 638 639 
счетоводен баланс 576 582 590 600 608 619 632 635 
счетоводен баланс в бюджетните предприятия 632 
счетоводен отчет 557 575 581 590 595 596 597 598 600 606 620 621 622 630 
счетоводен стандарт 568 578 582 608 
счетоводен финансов резултат 634 
счетоводна амортизация 641 
счетоводна база 565 633 
счетоводна дейност 614 
счетоводна информационна система 575 
счетоводна информация 599 609 
счетоводна наука 622 
счетоводна отчетност 575 590 594 595 600 619 621 
счетоводна политика 580 602 614 640 
счетоводна политика на предприятието 569 
счетоводна практика 562 614 
счетоводна професия 624 
счетоводна система 575 
счетоводна стойност 573 
счетоводна теория 622 
счетоводни аспекти 369 
счетоводни грешки 151 574 590 614 
счетоводни данни 285 
счетоводни записвания 606 620 621 
счетоводни операции 564 607 621 
счетоводни отчети 563 583 587 
счетоводни проблеми 611 
счетоводни сметки 560 584 595 598 601 632 
счетоводни стандарти 557 565 567 574 577 579 583 585 586 605 611 624 625 
счетоводни статии 566 584 601 
счетоводно знание 649 
счетоводно образование 622 
счетоводно отразяване 181 590 600 601 611 617 618 630 
счетоводно отчитане 560 566 568 574 577 581 584 585 586 590 592 593 594 596 597 598 599 600 601 602 603 604 606 607 609 610 611 613 615 616 619 620 621 630 631 634 635 
счетоводно отчитане на данъците 592 
счетоводно отчитане на инвестиции 568 
счетоводно отчитане на инвестиционни имоти 602 
счетоводно отчитане на облигации 630 
счетоводно отчитане на разходите 560 597 
счетоводно приключване 634 
счетоводно третиране 607 
счетоводство 144 289 514 553 554 555 556 557 558 559 561 562 563 564 571 574 588 589 591 593 599 602 603 604 605 612 613 614 615 616 618 622 623 624 627 
счетоводство в аграрния сектор 618 
счетоводство в строителството 561 600 
счетоводство на предприятието 564 565 569 570 602 656 
счетоводство на фирмата 570 625 656 
съвременна банкова система 76 
Съд на Европейските общности 367 372 
съдебна практика 367 372 
съзнание 19 
съкращение на пресонала 692 
сътрудници 441 539 679 690 
съфинансиране на проекти 165 
съхраняване на знания 676 
съхраняване на информация 725 
таланти 700 
творчески подход 682 
творчество 437 681 
текучество 680 
текущ контрол 644 
телекомуникации 549 
телефонно банкиране 714 
теоретична икономика 48 
теории за кооперациите 72 
теории за мотивацията 46 
теория за стойността 49 
теория на транзакционни разходи 50 
теория на управлението 495 
териториално сътрудничество 343 
тероризъм 298 
терористични действия 298 
технологии 2 285 
технологична революция 431 713 
технологични изследвания 1 
технологично обновяване 2 452 
технологично развитие 2 343 
Тихоокеански басейн 241 
Тихоокеански район 241 
топ мениджмънт 541 690 694 696 
топ мениджър 541 690 694 696 
традиционна секюритизация 199 
трайни насаждения 463 
транзакции 424 
транзакционни разходи 72 424 
транспорт 300 
транспортен сектор 300 
транспортна инфраструктура 300 
транспортна политика 300 
транспортна система 300 
транспортни средства 178 
трансфер 355 
трансфер на преотстъпени данъци 355 658 
тренинг 679 
тристранни операции 616 
труд 21 46 57 58 59 60 61 62 65 66 69 422 
трудов пазар 58 59 224 700 
трудов процес 21 46 
трудова борса 58 
трудова дейност 21 61 
трудова заетост 67 68 346 
трудова злополука 399 
трудова мотивация 46 
трудови злополуки 379 
трудови конфликти 422 
трудови отношения 56 69 298 
трудови отношения в предприятието 298 
трудови правоотношения 57 65 378 379 
трудови протести 298 
трудови ресурси 521 683 
трудово възнаграждение 684 
трудово право 56 65 377 378 379 
трудово правоотношение 56 
туризмът в България 736 
туризъм 305 354 736 
туристическа инфраструктура 303 305 
туристическа услуга 293 
туристически бизнес 301 303 
туристически услуги 302 
туристическо пътуване 354 
Турция 301 455 
търговия 150 308 309 310 312 
търговия на дребно 322 
търговска банка 261 
търговска верига 326 
търговска отстъпка 581 
търговски договори 369 
търговски дружества 371 372 631 
Търговски закон 370 
търговски обекти 691 
търговски персонал 309 
търговски процес 691 
търговски работници 691 
търговски сделки 321 
търговски стокообмен 310 
търговско дружество 382 
търговско право 369 370 
търсене и предлагане 320 490 700 
удължено работно време 63 
Украйна 116 219 284 334 
Унгария 214 233 243 249 251 252 337 342 
унгарска икономика 233 243 
управление 242 495 506 531 534 548 670 
управление в бизнеса 531 
управление в застраховането 411 
управление във висшето училище 439 
управление на аграрния туризъм 293 
управление на банката 203 
управление на бизнеса 717 
управление на взаимоотношенията 670 
управление на държавна собственост 267 
управление на държавните предприятия 267 
управление на здравните услуги 395 
управление на знанието 434 
управление на знанията 4 5 441 529 669 676 
управление на икономиката 494 
управление на инвестиции 666 
управление на индустрията 549 
управление на иновациите 9 
управление на кадрите 506 687 688 695 696 
управление на капитала 122 
управление на качеството 284 
управление на клъстерите 669 
управление на компании 546 
управление на компетенциите 676 
управление на конкуренцията 502 
управление на корпорации 50 
управление на логистиката 322 323 
управление на логистичните вериги 322 323 
управление на логистичните дейности 322 323 
управление на маркетинга 313 
управление на народното стопанство 284 
управление на нематериалните активи 575 
управление на общините 95 
управление на организациите 498 
управление на организацията 497 
управление на персонала 309 495 506 521 664 674 677 678 681 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 
управление на предприятието 489 491 502 535 548 666 667 
управление на предприятията 544 
управление на проекти 452 453 496 552 
управление на производството 490 663 
управление на промените 493 503 
управление на промяната 496 503 
управление на процесите 549 
управление на риска 93 111 253 511 518 551 
управление на риска в организацията 511 
управление на риска във фирмата 511 
управление на рисковете 642 
управление на счетоводната информация 575 
управление на творчеството 682 
управление на транспортните системи 300 
управление на трудовите ресурси 683 
управление на финансите 80 121 125 523 
управление на фирмата 497 504 509 520 521 522 529 530 532 533 534 538 539 540 541 679 695 
управление на човешките ресурси 498 678 682 700 
управление на човешкия капитал 682 
управление на човешкия фактор 682 
управленска дейност 493 534 
управленска етика 534 
управленска икономика 531 
управленска компетентност 447 
управленска отговорност 489 
управленска отчетност 489 
управленска практика 511 531 
управленска система 494 670 
управленска стратегия 125 315 497 498 499 670 682 696 
управленска структура 509 664 
управленски кадри 700 
управленски опит 668 
управленски отношения 506 
управленски отчет 489 544 546 599 622 
управленски персонал 506 
управленски принципи 498 
управленски решения 471 489 544 548 
управленски системи 507 709 
управленски стил 506 534 
управленски умения 668 
управленско взаимодействие 530 
управленско консултиране 242 
управленско решение 504 697 
управленско счетоводство 289 570 623 624 656 
ускорена амортизация 593 
условия на труд 491 
услуги 166 173 286 488 
устойчив растеж 74 
устойчиви обществени поръчки 444 
устойчиво земеделие 79 460 
устойчиво развитие 53 79 223 258 444 
устойчиво развитие на туризма 302 736 
учебен процес 437 
факторен анализ 639 
факторинг 707 
фактура 126 
фактуриране 126 
фалит 230 
ФАР 344 348 
федерална резервна система 77 
федерално управление 517 
фермерски стопанства 472 
фермерско земеделие 294 482 
фермерско стопанство 294 482 
физически лица 164 
филмова индустрия 283 289 
философия 12 13 
финанси 36 75 89 94 98 99 100 101 102 104 107 108 109 111 112 113 125 129 130 131 132 133 134 135 136 152 153 154 217 220 332 
финанси на предприятието 667 
финанси на фирмата 136 220 673 
финансиране 91 126 395 469 
финансиране в селското стопанство 461 
финансиране на аграрния бизнес 467 
финансиране на висшето образование 440 
финансиране на висшето образование в Русия 440 
финансиране на дефицита 264 
финансиране на здравеопазването 449 
финансиране на иновации 9 
финансиране на образованието 440 
финансиране на общините 255 
финансиране на пенсионния фонд 390 
финансиране на предприятията 120 249 
финансиране на проекти 210 350 453 
финансиране на туризма 305 
финансиране от европейски фондове 305 347 349 350 552 
финансиране от ЕС 305 347 348 349 350 
финансов анализ 95 96 114 124 416 417 
финансов анализ на предприятието 230 
финансов запор 129 132 
финансов контрол 99 100 101 111 142 143 144 149 227 
финансов ливъридж 225 
финансов мениджмънт 80 110 125 220 373 
финансов надзор 659 
финансов одит 562 642 649 650 658 
финансов отчет 132 514 555 557 558 562 568 571 572 578 585 586 599 624 625 626 627 628 660 
финансов пазар 36 106 112 218 268 
финансов план 458 
финансов резултат 308 555 556 559 589 641 
финансов риск 93 113 124 129 132 225 285 621 
финансов сектор 91 715 
финансов тероризъм 111 227 
финансова архитектура 76 
финансова глобализация 76 
финансова дейност 36 
финансова ефективност 474 476 
финансова забрана 129 132 
финансова измама 720 
финансова инспекция 142 
финансова интеграция 92 130 
финансова криза 86 91 104 105 123 333 353 
финансова отчетност 576 
финансова политика 80 
финансова помощ 305 350 
финансова рентабилност 638 
финансова система 36 92 98 104 113 268 373 420 
финансова система на Русия 113 
финансова сметка за българската икономика 266 
финансова социология 36 
финансова стабилност 268 
финансова стойност 573 
финансова стойност на фирмата 573 
финансова стратегия 134 
финансова устойчивост 96 
финансови активи 134 
финансови активи на населението 83 
финансови взаимоотношения 133 
финансови вложения 590 593 630 
финансови договори 206 
финансови задължения 90 
финансови злоупотреби 101 
финансови инвестиции 373 
финансови иновации 104 
финансови институции 36 103 373 720 
финансови инструменти 80 99 100 101 112 631 
финансови инструменти за иновации 9 
финансови нарушения 129 
финансови операции 131 
финансови отчети 553 554 563 569 579 580 582 583 608 633 640 645 650 
финансови отчети на предприятията 645 
финансови пазари 86 102 103 104 134 200 332 
финансови показатели 83 114 523 
финансови приходи 636 
финансови прогнози 285 
финансови разходи 636 
финансови резултати 636 640 
финансови ресурси 342 
финансови структури 338 
финансови технологии 80 
финансови управленски технологии 80 
финансови фирми 420 
финансово право 97 111 193 
финансово развитие 133 
финансово счетоводство 132 144 592 599 626 628 629 630 631 
финансово състояние 225 230 553 554 580 625 638 639 
финансово състояние на общините 95 
финансово-икономическа система 106 
финансово-икономическо състояние 113 
финансово-промишлена група 273 
Финландия 259 
фирмена етика 534 698 
фирмена информация 710 
фирмена конкурентоспособност 74 
фирмена култура 698 
фирмена стратегия 548 
фирмено поведение 671 
фирмено управление 306 523 548 
фирмено ценообразуване 306 
фискален излишък 139 
фискален резерв 145 146 
фискален риск 137 
фискална политика 137 139 145 146 152 157 
фискална политика на България 137 
фискална програма 2007 145 146 
фискални правила 81 
фискално регулиране 137 
ФИФО метод 612 
ФО 645 
фонд "Земеделие" 140 
фонд "Пенсии" 390 
фонд натрупване 121 
фондов пазар 85 91 112 215 216 218 219 
фондов пазар в България 216 
фондов пазар в Русия 218 268 
фондова борса 135 215 216 219 
фондова борса в САЩ 135 
фондова криза 85 
фондове 217 
фондове на ЕС 165 
фондови пазари 84 217 
формиране на работната заплата 69 
фотоволтаични технологии 454 
фотоволтаични централи 454 
Франция 245 623 
ФРГ 366 
фундаментални грешки 614 
фючерсни контракти 620 
фючърс 620 621 
фючърсна сделка 621 
фючърсни контракти 621 
фючърсни сделки 620 
хазартни игри 159 
Ханс Бекерер 542 
харизматичност 534 
хеджиране 78 
Хелзинки 259 
Хенри Форд 662 
хидромелиорация 464 465 
холдингова компания 695 
хора с увреждания 27 
хотелиерски бизнес 304 
хотелиерство 304 
хранителни продукти 35 
хранително-вкусова индустрия 702 
хранително-вкусова промишленост 120 703 704 
християнска философия 11 
християнска ценностна система 11 
цветарство 325 
целеви капитал 595 
целеви програми 595 
целеполагане 682 
цели 529 
цели на компанията 529 
цели на организацията 515 529 533 
цена 306 307 
цена на акциите 89 
цена на земята 290 
цена на стоките 581 
цени 107 130 208 238 308 
цени и инфлация 107 
цени и ценообразуване 307 
цени на акции 84 
цени на услугите 107 307 
ценни книжа 106 112 115 135 181 218 219 220 373 630 
ценностна система 534 681 
ценова политика 307 581 
ценова политика на фирмите 306 
ценова промоция 581 
ценова стабилност 104 368 
ценова стратегия 306 
ценови фактор 486 
ценово поведение 306 
ценообразуване 130 306 307 308 
ценообразуване в енергетиката 454 
Централна Европа 108 
Централна и Източна Европа 450 
цивилизация 11 
ЦИЕ 84 119 123 
Чак Найт 543 
Чарлз Шваб 127 
частни инвестиции 98 
частни пенсионни фондове 391 
Черно море 261 
Черноморска банка за търговия и развитие 261 
Черноморска интеграция 261 
черноморски регион 261 
черноморски страни 261 
черноморско икономическо сътрудничество 261 
Черноморско сътрудничество 261 
Четвърта Директива 587 
Чили 241 
чилийски модел 241 
чиста печалба 115 
членство в Европейския съюз 337 
членство в ЕС 337 352 
човешки капитал 29 231 432 575 687 
човешки потенциал 31 
човешки ресурс 514 687 
човешки ресурси 65 67 382 523 596 688 691 696 699 700 701 
човешко поведение 29 
човешко съзнание 19 
чуждестранен капитал 214 251 
чуждестранна валута 564 
чуждестранни инвестиции 214 246 251 
чуждестранни физически лица 164 
чужди инвеститори 98 
чужди инвестиции 224 
Шели Лазарус 492 
Шелли Лазарус 492 
щета 606 
ЮАР 335 
Югоизточна Европа 455 
Южна Африка 133 
Южна България 477 
Якутия 547 
Япония 240 
COST акции 1 
CRM 315 
CRM проект 315 
CRM система 313 315 717 
ERP система 717 728 
ERP софтуер 728 
IBM 735 
IQ 693 
IT мениджмънт 733 
IT политика 729 
IT системи 672 
NET 723 
SEPA 711 
SOX 511 624 625 
SWIFT 708 
Эл Зейн 550 
Элизабет Доул 41