НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

39832


Памукчиев, Минко .   Науката - на пазарни принципи  : Юбилейна международна конференция  / Минко Памукчиев . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 47-51


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33508

- 2 -

Сп  В  52  лэ


Валдайцев, С. В.   Место научных организаций в современной инновационно ориентируемой российской экономике  / С. В. Валдайцев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 59-73  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34098

- 3 -

Сп  Н  326  ту


Лулански, Пано .   Предварителни предпоставки на научноизследователския процес  / Пано Лулански . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 3-36


Сист. No: 34188

- 4 -

Сп  П  89  тп


Усольцев, Евгений .   Инновационный менеджмент: постановка задачи в рамках обобщенной модели  / Евгений Усольцев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 85-92


Сист. No: 33718

Интелектуална собственост

- 5 -

Сп  С  683  м


Колесова, Елена .   Непрекъснатото усъвършенстване - основен принцип на системата за управление на качеството  / Елена Колесова, Валерий Лозенко . // Стандартизация Метрология Сертификация  (София), LVIII, 2007, N 11-12, с. 16-21


Сист. No: 33836

Иновации - научен аспект

- 6 -

В  И  50  ж


Христович, Никола .   Принос за ускоряване на иновационната активност  / Никола Христович . // Икономически живот  (София), XLII, N 2, 16  ян. 2008, с. 7, 15


Сист. No: 33637

- 7 -

Сп  В  83  Э


Дежина, И. и др.   Тройная спираль в инновационной системе России  / И. Дежина, В. Киселева . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 12, с 123-135


Сист. No: 33699

- 8 -

Сп  П  89  тп


Клавдиенко, Виктор .   Стимулирование инновационной активности в странах ЕС: национальны и наднациональный аспекты  / Виктор Клавдиенко . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 58-69


Сист. No: 33683

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 9 -

Сп  В  648


Бургер, И. П.   Университетская библиотека: новые задачи-новый облик  / И. П. Бургер . // Высшее образование сегодня  (Москва), XVIII, 2007, N 12, с. 79-81


Сист. No: 33801

ФИЛОСОФИЯ

- 10 -

Сп  Ф  515


Андреев, Лъчезар .   Философският интерес към еристиката  / Лъчезар Андреев . // Философия  (София), ХV, 2007, N 6, с. 18-29


Сист. No: 33759

- 11 -

Сп  В  52  лэ


Бернюкевич, Т. В.   Исследования буддизма в россии в конце ХІХ - первой половине ХХ ВВ. в контексте развития философской компаритивистики  / Т. В. Бернюкевич . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 143-153  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34049

- 12 -

Сп  В  52  лэ


Борисов, И. В.   Особенности "новой онтологии" иррациональной философии  / И. В. Борисов . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 191-197  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34050

- 13 -

Сп  П  324


Князева, Елена и др.   Загадката на човека: човешката особеност на коеволюционните процеси  / Елена Князева, Сергей Курдюмов . // Педагогика  (София), ХVІ, 2007, N 11, с. 76-96


Сист. No: 33770

- 14 -

Сп  Ф  515


Турлаков, Николай .   За смисъла на херменевтико-феноменологичния онтологичен подход  / Николай Турлаков . // Философия  (София), ХV, 2007, N 6, с. 9-17


Сист. No: 33756

Психология

- 15 -

Сп  С  587


Лазарова, Павлина и др.   Лидерството в спортния отбор  : Научна конференция - Шумен, 17-18 май 2007 г. / Павлина Лазарова, Крум Минев . // СПОРТ & наука  (София), LI, 2007, с. 249-258


   "35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт"


Сист. No: 33912

- 16 -

Сп  В  52  лэ


Поляков, А. В.   Психологические аспекты профессиональной деформации преподавателей вузов  / А. В. Поляков . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 294-301  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34070

- 17 -

Сп  У  732  п


Сардарян, А.   Лекарь корпоративной души  / А. Сардарян . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 22, с. 20-23


Сист. No: 33549

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 18 -

40795


Ангелова, К. И.   Глобализация и социална политика  / К. И. Ангелова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 335-339


Сист. No: 34110

- 19 -

Сп  В  83  Э


Богомолов, О.   Нравственный фактор социально-экономического прогресса  / О. Богомолов . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 11, с. 55-62


Сист. No: 33552

- 20 -

Сп  П  89  тп


Данилова, Ольга .   Социальное инвестирование и российский бизнес  / Ольга Данилова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 21-26


Сист. No: 33671

Статистика

- 21 -

В  И  50  ж


Бурлакова, Тамара .   В статистиката - по-голяма прозрачност  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLII, N 7, 20  февр. 2008, с. 1, 8


Сист. No: 34058

- 22 -

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   Промени в Закона за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVI, 2007, N 12, с. 37-42


Сист. No: 33764

- 23 -

Сп  Н  326  ту


Чолаков, Никола .   Логика и механизъм на метода на най-малките квадрати  / Никола Чолаков . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 79-130


Сист. No: 34202

Статистика на домакинствата. Бюджети на домакинствата

- 24 -

Сп  Б  973


Чукалев, Георги .   Фактори на потреблението на домакинствата  / Георги Чукалев . // Бюджетът  (София), 16, 2008, N 1, с. 54-60


Сист. No: 34113

Демография и население

- 25 -

В  И  50  ж


Чопева, Минка .   Развитието на селските райони зависи от човешките ресурси  / Минка Чопева . // Икономически живот  (София), XLII, N 5, 06  февр. 2008, с. 1, 11


Сист. No: 33853

- 26 -

Сп  П  186


   Национална стратегия за детето 2008-20018 година . // Панорама на труда  (София), 1, 2007, N 7-8, с. 3-52


Сист. No: 33925

Социология

- 27 -

40795


Чонова, Р. Св.   Глобализация и икономика: погледът на социолога  / Р. Св. Чонова . // Пролбеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 330-334


Сист. No: 34103

- 28 -

42028


Чонова, Румяна Светославова .   Стратификационни измерения на стопанската организация  / Румяна Светославова Чонова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 89-96


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34000

- 29 -

Сп  В  52  лэ


Анохин, А. М.   Элита и маргиналы: социальные механизмы адаптации в глобализирующемся мире  / А. М. Анохин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 60-70  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34046

- 30 -

Сп  В  52  лэ


Иванов, В. Д.   Теоретические модели глобализации  / В. Д. Иванов . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 52-60  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34045

- 31 -

Сп  В  52  лэ


Меткин, М. В.   рганизация как тип социальной общности: анализ кризисных ситуаций  / М. В. Меткин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 238-244  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34069

Корупция

- 32 -

В  И  50  ж


   Конвенцията на ООН срещу корупцията и приоритетите на България . // Икономически живот  (София), XLII, N 2, 16  ян. 2008, с. 9


Сист. No: 33647

- 33 -

Сп  В  986


Аврамов, Йосиф .   Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари  / Йосиф Аврамов . // Вътрешен одитор  (София), IV, 2007, N 6, с. 30-39


Сист. No: 33516

- 34 -

Сп  Г  621  бсу


Велинов, Асен Валентинов .   Нови корупционни практики в контекста на европейската интеграция  / Асен Валентинов Велинов . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVI, 2007, с. 464-472


Сист. No: 33999

- 35 -

Сп  Г  621  бсу


Николова, Силвия Петрова .   Специфични криминогенни фактори за престъпността в България  / Силвия Петрова Николова . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVI, 2007, с. 290-299


Сист. No: 33993

- 36 -

Сп  И  502


Пашев, Константин .   Обществените поръчки: двигател и инструмент на политическата корупция  / Константин Пашев . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 58-62


Сист. No: 33850

Политика

- 37 -

Сп  С  254


   Светът в цифри: Държави . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 105-112


Сист. No: 34207

- 38 -

Сп  С  254


   Светът в цифри: държави . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 107-116


Сист. No: 34236

- 39 -

Сп  М  45-о


Чавдарова, Мария .   Политически системи и външна политика на балканските страни  / Мария Чавдарова . // Международни отношения  (София), ХХХVII, 2008, N 1, с. 45-82


Сист. No: 33981

Международна политика

- 40 -

Сп  Г  621  бсу


Маринов, Георги .   Лисабонската стратегия на ЕС и българската икономика  / Георги Маринов . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XLII, с. 58-65


Сист. No: 34016

Международни блокове

- 41 -

Сп  В  52  лэ


Сутырин, С. Ф.   Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки  / С. Ф. Сутырин, А. Г. Прокопова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 103-109  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34108

Икономика. Икономически науки

- 42 -

Сп  В  83  Э


Ананьин, О.   Экономика: наука и/или искусство  / О. Ананьин . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 11, с. 4-24


Сист. No: 33546

- 43 -

Сп  В  83  Э


Бурлачков, В.   Экономическая наука и эконофизика: главные темы диалога  / В. Бурлачков . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 12, с. 111-122


Сист. No: 33698

- 44 -

Сп  В  83  Э


Либман, А.   Направления и перспективы развития политико-экономических исследований  / А. Либман . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 1, с. 27-45


Сист. No: 34055

- 45 -

Сп  В  83  Э


Ольсевич, Ю.   Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным?  / Ю. Ольсевич . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 12, с. 27-42


Сист. No: 33694

- 46 -

Сп  В  52  лэ


Румянцев, М. А.   Антропологический подход к исследованию экономики: постановка проблема  / М. А. Румянцев . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 25-35  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34082

- 47 -

Сп  В  83  Э


Тамбовцев, В.   Программы развития: к методологии разработки  / В. Тамбовцев . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 12, с. 96-110


Сист. No: 33697

Икономикс

- 48 -

39832


Михайлов, Пеню .   Преподаването на икономически знания пред новите предизвикателства  : Юбилейна международна конференция  / Пеню Михайлов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 24-26


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33507

Макроикономика

- 49 -

40975


Василев, Й. И.   "Новата икономика" - тенденция в развитието на световното стопанство и мястото на България  / Й. И. Василев . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I, 2004, с. 346-350


Сист. No: 34112

- 50 -

Сп  Б    445


Кирев, Любен .   От интернационализация към глобализация на икономиката  / Любен Кирев . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 3, с. 57-69


Сист. No: 33744

- 51 -

Сп  И  50  м


Мавров, Христо .   Зависимостта между безработица и БВП в България: приложение на пряка и обратна регресия  / Христо Мавров . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 6, с. 45-65


Сист. No: 33712

Икономически теории. Учения и школи

- 52 -

Сп  Г  62  сс


Ломев, Боян и др.   Анализ и приложения на модела на Лотка-Волтера  / Боян Ломев, Иван Иванов . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 273-280


Сист. No: 34241

- 53 -

Сп  В  52  мэ


Афанасьев, В. С.   Как создается научная новизна?  / В. С. Афанасьев . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 4, с. 3-20  . - серия 6: Экономика


Сист. No: 33735

- 54 -

Сп  В  83  Э


Измалков, С. и др.   Теория экономических механизмов  : (Нобелевская премия по экономике 2007 г.)  / С. Измалков, К. Сонин, М. Юдкевич . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 1, с. 4 -26


Сист. No: 34053

- 55 -

Сп  В  52  лэ


Котелкин, В. И.   Заработная плата - категория современной рыночной экономики  / В. И. Котелкин . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 36-40  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34083

- 56 -

Сп  В  52  лэ


Коцофана, Т. В.   Воспроизводственный подход к анализу инфляционного процесса  / Т. В. Коцофана . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 41-50  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34097

- 57 -

Сп  В  83  Э


Пястолов, С.   Перспективы теории перспектив  / С. Пястолов . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 12, с. 43-59


Сист. No: 33695

- 58 -

Сп  В  83  Э


Скоробогатов, А.   Теория организации и модели неполных контрактов  / А. Скоробогатов . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 12, с. 71-95


Сист. No: 33696

- 59 -

Сп  В  52  мэ


Худокормов, А. Г.   Основные тенденции в новейшей экономической теории Запада  / А. Г. Худокормов . // Вестник Московского университета  (Москва), 62, 2007, N 4, с. 52-86  . - серия 6: Экономика


Сист. No: 33730

- 60 -

Сп  П  57  х


Черковец, В.   Й. Шумпетер и трудовая парадигма  / В. Черковец . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 12, с. 35-52


Сист. No: 33714

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 61 -

В  И  50  ж


   Икономическа активност и заетост на населението . // Икономически живот  (София), XLII, N 8, 27  февр. 2008, с. 6


Сист. No: 34183

- 62 -

В  И  50  ж


Маламова, Нона .   Проблеми пред пазара на труда в селските райони  / Нона Маламова . // Икономически живот  (София), XLII, N 4, 30  окт. 2008, с. 1, 12-13


Сист. No: 33830

- 63 -

Сп  Г  621  МКА


Иванов, Петко и др.   Заплащане на труда в Европейския съюз  : Международна научна конференция  / Петко Иванов, Драгомир Пламенов, Димитрина Каменова . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 175-178


Сист. No: 33886

- 64 -

Сп  И  50  м


Златкова, Антоанета .   Признаването и остойностяването на неплатения труд - необходимо условие за намаляване на бедността  / Антоанета Златкова . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 5, с. 51-66


Сист. No: 33688

- 65 -

Сп  П  186


Ушев, Сотир .   Отчет за изпълнението на плана за действие на Агенциата по заетостта (януари-септември 2007 г.)  / Сотир Ушев . // Панорама на труда  (София), 2007, N 7-8, с. 79-98


Сист. No: 33954

Трудови договори

- 66 -

Сп  А  454


Богомилова, Жанет .   Трудовият договор има нормативно определено съдържание  / Жанет Богомилова . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 53-55


Сист. No: 33623

Пазар на труда

- 67 -

В  И  50  ж


Димитров, Милчо .   Професионално обучение и пазар на труда в България  / Милчо Димитров . // Икономически живот  (София), XLII, N 3, 23  ян. 2008, с. 15


Сист. No: 33726

- 68 -

В  Д  381  с


Христов, Чавдар .   Гъвкав пазар на труда и гъвкава сигурност  / Чавдар Христов . // Делова седмица  (София), XVII, N 4, 21-29 ян.2008 г., с. 1, 13, 14


Сист. No: 33765

- 69 -

Сп  И  502


   Пазарът на труда в навечерието на плоския данък . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 55-57


Сист. No: 33849

- 70 -

Сп  И  50  м


Сотирова, Мария .   Теоретични възгледи и концепции за гъвкавата заетост  / Мария Сотирова . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 5, с. 33-50


Сист. No: 33685

Работна заплата

- 71 -

Сп  С  953


Мушкаров, Гошо .   Организация на работната заплата в предприятието  / Гошо Мушкаров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 43-48


Сист. No: 34095

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 72 -

В  И  50  ж


Пенева, Лидия .   Декар земя на цената на килимче  / Лидия Пенева . // Икономически живот  (София), XLII, N 3, 23  ян. 2008, с. 10


Сист. No: 33723

Кооперация

- 73 -

В  И  50  ж


Баласопулов, Стилиян .   Кооперациите повишават административния си капацитет  / Стилиян Баласопулов . // Икономически живот  (София), XLII, N 8, 27  февр. 2008, с. 1, 12-13


Сист. No: 34190

- 74 -

В  И  50  ж


Пелов, Тихомир .   Кооперациите и развитието на семейния бизнес  / Тихомир Пелов . // Икономически живот  (София), XLII, N 3, 23  ян. 2008, с. 6


Сист. No: 33721

Кооперативно дело

- 75 -

Сп  И  50


Иванов, Божидар .   Икономика на транзакционните разходи в съвременното развитие на кооперациите  / Божидар Иванов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 3-9


Сист. No: 33796

Фирми

- 76 -

В  И  50  ж


Цанков, Теодор .   Фирмени сливания и поглъщания в процеса на глобализация  / Теодор Цанков . // Икономически живот  (София), XLII, N 6, 06  февр. 2008, с. 9


Сист. No: 33859

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 77 -

Сп  Ф  53  кс


Алифанова, Е. Н.   Фондовый механизм снижения издержек трансакций в экономике в контексте институциональной парадигмы  / Е. Н. Алифанова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 44, с. 2-11


Сист. No: 33646

- 78 -

Сп  Ф  53  кс


Волохонский, Ю. Н.   Формирование многоуровневой системы кредитных союзов на принципе гибкого развития  / Ю. Н. Волохонский . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 5, с. 2-14


Сист. No: 34149

- 79 -

Сп  В  83  Э


Дворецкая, А.   Ресурсы рынка капитала как источник финансирования реального сектора экономики  / А. Дворецкая . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 11, с. 92-103


Сист. No: 33559

- 80 -

Сп  Г  621  бсу


Димитрова, Павлина, Петкова .   Развитие и сегментиране на кредитния пазар в България. Специфични особености на кредитните пазари в някои други страни - част І  / Павлина Димитрова . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVII, 2007, с. 119-130


Сист. No: 34035

- 81 -

Сп  Г  621  бсу


Димитрова, Павлина, Петкова .   Развитие и сегментиране на кредитния пазар в България. Специфични особености на кредитните пазари в някои други страни - част ІІ  / Павлина Димитрова . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVII, 2007, с. 131-136


Сист. No: 34039

- 82 -

Сп  Ф  53  кс


Ермак, И. С. и др.   Образовательное кредитование коммерческими банками: доходност и риск  / И. С. Ермак, С. В. Арженовский . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 48, с. 27-31


Сист. No: 33823

- 83 -

Сп  Ф  53  кс


Кещян, В. Г. и др.   Оценка эффективности деятельности общих фондов банковского управления в России в 2005-2006 годах  / В. Г. Кещян, И. В. Рожкова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 17-30


Сист. No: 34175

- 84 -

Сп  Ф  53  кс


Кравчук, А. Н.   Клиентские депозитарии рссийских коммерческих банков, современно состояние и проблемы развития  / А. Н. Кравчук . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 47, с. 11-16


Сист. No: 33677

- 85 -

Сп  Ф  53  кс


Курушина, О. А.   Развитие банковских холдингов в России: предпосылки формирования и особенности функционирования  / О. А. Курушина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 5, с. 34-40


Сист. No: 34155

- 86 -

Сп  В  52  лэ


Ласкина, Л. Ю.   Использование факторной и оптимизационной моделей при управлении операционным левериджем  / Л. Ю. Ласкина . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с.175-179  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34154

- 87 -

Сп  Ф  53  кс


Мамедов, З. Ф.   Основные тенденции развития денежно-кредитной системы Азербайджана  / З. Ф. Мамедов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 4, с. 66-79


Сист. No: 34147

- 88 -

Сп  Ф  53  кс


Мерцалова, А. И.   Движение денежных средств в отчетности кредитных организаций  / А. И. Мерцалова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 43, с. 23-34


Сист. No: 33638

- 89 -

Сп  Ф  53  кс


Мошенский, А. Б.   Пути совершенствования системы управления кредитными рисками  / А. Б. Мошенский . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 35-40


Сист. No: 34184

- 90 -

Сп  Ф  53  кс


Овчинникова, О. П. и др.   Денежная насыщенность экономики и возможности оценки днежного предложения  / О. П. Овчинникова, Н. Э. Овчинникова . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 45, с. 19-24


Сист. No: 33668

- 91 -

Сп  Ф  53  кс


Печатников, Ю. М.   Вероятностная оценка акционерного капитала на фондовом рынке  / Ю. М. Печатников . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 31-34


Сист. No: 34180

- 92 -

Сп  Ф  53  кс


Русецкая, Э. А. и др.   Страхование кредитных рисков  / Э. А. Русецкая, И. В. Куренная . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 48, с. 12-19


Сист. No: 33817

- 93 -

Сп  Ф  53  кс


Семенов, С. К.   Деньги: инструменты регулирования, их классификация и использование  / С. К. Семенов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 46, с. 27-48


Сист. No: 33676

- 94 -

Сп  Ф  53  кс


Суэтин, А. А.   Нарождающиеся тенденции финансовых рынков  / А. А. Суэтин . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 45, с. 6-18


Сист. No: 33667

- 95 -

Сп  Ф  53  кс


Тиникашвили, Т. Ш.   Специфика монетарного регулирования денежного хозяйства РФ  / Т. Ш. Тиникашвили . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 44, с. 17-24


Сист. No: 33650

- 96 -

Сп  Ф  53  кс


Тиникашвили, Т. Ш.   Методы оптимзации денежного хозяйства Российской федерации  / Т. Ш. Тиникашвили . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 41-48


Сист. No: 34192

- 97 -

Сп  Ф  53  кс


Шешукова, Т. Г. и др.   Управление денежными средствами холдинга на основе банковского пулинга  / Т. Г. Шешукова, М. Л. Войтенко . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 48, с. 35-39


Сист. No: 33824

Финанси

- 98 -

В  К  263


Антонова, Анелия .   Старият кредит с нови условия  / Анелия Антонова . // Капитал  (София), XVI, N 2, 12-18 януари 2008, с. 61  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33603

- 99 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Основни (базови) предположения и привципи за изготвяне и предствяне на финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 8, 18-24 февр. 2008 г., с. 11


Сист. No: 34093

- 100 -

В  К  263


Български, Георги .   Резонансът на капиталовите пазари  / Георги Български . // Капитал  (София), XV, N 51, 22-27 декември 2007, с. 84  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33509

- 101 -

В  И  50  ж


Ганчев, Ганчо .   Българският борсов пазар и глобалната финансова криза  / Ганчо Ганчев . // Икономически живот  (София), XLII, N 5, 06  февр. 2008, с. 3


Сист. No: 33855

- 102 -

В  Б  254


   Десет риска дебнат бизнеса през 2008-а . // Банкеръ  (София), ХV, N 7, 16-22 февруари 2008, с. 10


Сист. No: 34001

- 103 -

В  Б  254


   Десет риска дебнат бизнеса през 2008-а . // Банкеръ  (София), ХV, N 8, 23-29 февруари 2008, с. 10-11


Сист. No: 34130

- 104 -

В  Д  381  с


Димитрова, Мина .   Преобразуване на счетоводния финансов резултат  / Мина Димитрова . // Делова седмица  (София), XVII, N 8, 18-24 февр. 2008 г., с. 7, 8-9, 10


Сист. No: 34091

- 105 -

В  Д  381  с


Димитрова, Мина .   Преобразуване на счетоводния финансов резултат  / Мина Димитрова . // Делова седмица  (София), XVII, N 9, 25 февр.-2 март 2008 г., с. 7-10


Сист. No: 34213

- 106 -

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Съставяне на ГФО от предприятията от реалния сектор на икономиката  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 8, 18-24 февр. 2008 г., с. 3


Сист. No: 34087

- 107 -

В  Б  254


Илиев, Петър .   Външният дълг се доближава до БВП на държавата  / Петър Илиев . // Банкеръ  (София), XV, N 5, 2-8 февруари 2008, с. 6


Сист. No: 33843

- 108 -

В  К  263


Стоянов, Николай .   Уравнение с безброй неизвестни  / Николай Стоянов . // Капитал  (София), XVI, N 4, 26 ян.-01 февр. 2008, с. 60-61  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33793

- 109 -

В  К  263


Стоянов, Николай и др.   Борсов слалом  / Николай Стоянов, Константин Николов . // Капитал  (София), XVI, N 3, 19-25 януари 2008, с. 59-60  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33670

- 110 -

Сп  Г  62  сс


Гайдарска, Вера .   Форми на финансиране. Лизингът като алтернативна форма за финансиране придобиването на активи  / Вера Гайдарска . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 245-272


Сист. No: 34238

- 111 -

Сп  Г  621  МКА


Гетов, Георги .   Въздействие на данъчната политика върху инфлационните ефекти  : Международна научна конференция  / Георги Гетов . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 87-94


Сист. No: 33874

- 112 -

42028


Тодорова, Таня Пламенова .   Управление на държавните разходи и икономически растеж  / Таня Пламенова Тодорова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 74-80


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33997

- 113 -

Сп  Б    445


Адамов, Величко .   Детерминанти на възвръщаемостта на собствения капитал и инвестициите на българските публични компании  / Величко Адамов . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 4, с. 5-19


Сист. No: 34218

- 114 -

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В. и др.   Денежно-кредитное регулирование в России: основные ориентиры  / Н. В. Бекетов, А. И. Черная . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 2, с. 2-6


Сист. No: 34072

- 115 -

Сп  И  50


Боевски, Иван .   Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони  / Иван Боевски . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 5, с. 18-23


Сист. No: 33868

- 116 -

Сп  Н  25  а


Василева, Петя .   Влияние на краткосрочните инвестиции върху състоянието на краткосрочните капитали на българските публични компании  / Петя Василева . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 51-58


Сист. No: 33791

- 117 -

Сп  Ф  53  кс


Вахрушин, И. В.   Институциональные инвеститоры фондового рынка КНР: современные тенденции развития  / И. В. Вахрушин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 70-76


Сист. No: 34198

- 118 -

Сп  Б  254  и


Велинова, Надя .   Анализа чувствителността на опциите  / Надя Велинова . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 8, с. 14-18


Сист. No: 33757

- 119 -

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   Бюджет 2008  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 64-68


Сист. No: 34146

- 120 -

Сп  Ф  53  кс


Гукова, А. В. и др.   Инвестиционные стратегии финансовых вложений на фондовом рынке  / А. В. Гукова, И. Д. Аникина, В. Б. Сенглеев . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 43, с. 2-8


Сист. No: 33588

- 121 -

Сп  И  502


Гълъбов, Марин .   Банките и изменящото се търсене на финансови продукти и услуги  / Марин Гълъбов . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 38-40


Сист. No: 33846

- 122 -

Сп  Ю  371


Данкова, Петя .   Пазарът на дългове  : Възможности за ютилити компаниите  / Петя Данкова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 2, с. 72-74


Сист. No: 33933

- 123 -

Сп  Ф  53  кс


Ермакова, Е. А.   Проблемы управления валютными резервами государства  / Е. А. Ермакова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 4, с. 37-46


Сист. No: 34137

- 124 -

Сп  М  486


Иванов, Валентин .   Договорите за разлика и бързите пари на борсовия спекулант  / Валентин Иванов . // Мениджър  (София), 2008, N 2, с. 146-147


Сист. No: 33989

- 125 -

Сп  Н  25  а


Илийчовски, Светослав .   Възможности за оценка на финансовия лизинг  / Светослав Илийчовски . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 32-41


Сист. No: 33788

- 126 -

Сп  С  254


Каролев, Владимир .   Нов поглед към публичните финанси  / Владимир Каролев . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 50


Сист. No: 34178

- 127 -

Сп  Ф  53  кс


Китаев, А. А.   Назревает ли в России новый финансовый кризис?  / А. А. Китаев . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 3, с. 18-25


Сист. No: 34101

- 128 -

Сп  Ф  53  кс


Коробейникова, О. М. и др.   Факторы финансовой устойчивости сельскохозяйственной кредитной кооперации  / О. М. Коробейникова, А. А. Мануйлов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 2, с. 61-68


Сист. No: 34085

- 129 -

Сп  Ф  53


Ларина, С. Е.   Перспективы развития муниципальных финансов  / С. Е. Ларина . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 11, с. 21-234


Сист. No: 33915

- 130 -

Сп  Ф  53  кс


Лермонтов, Ю. М.   Об основных характеристиках доходных источников федерального бюджета на 2008-2010 гг. / Ю. М. Лермонтов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 44, с. 49-57


Сист. No: 33661

- 131 -

Сп  Е  205  б


Мирчев, Любомир .   Изграждане на институционалните структури за регулация и интегриране на финансовите пазари в ЕС и ролята на Комитета на Европейските банкови надзорници  / Любомир Мирчев . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 1, с. 40-48


Сист. No: 33951

- 132 -

Сп  Ф  53  кс


Романченко, В. В.   К вопросу о переходе к финансовой интеграции Европейского сообщества  / В. В. Романченко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 4, с. 32-36


Сист. No: 34135

- 133 -

Сп  Ф  53  кс


Романченко, В. В.   Оценка факторов интеграции мировых биржевых рынков  / В. В. Романченко . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 5, с. 55-74


Сист. No: 34157

- 134 -

Сп  С  254


Рубинщайн, Дейвид .   Възходът на дяловото инвестиране  / Дейвид Рубинщайн . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 140


Сист. No: 34243

- 135 -

Сп  Ф  53  кс


Садков, В. Г. и др.   Конкуренция на финансовых рынках: состояние, проблемы, методы регулирования  / В. Г. Садков, А. К. Подмастерьева . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 2-11


Сист. No: 34165

- 136 -

Сп  Ф  53  кс


Самарин, А. В.   Оптимизация внутренних и внешних источников финансирования инновационного развития (на примере предприятий черной металлургии)  / А. В. Самарин . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 6, с. 49-55


Сист. No: 34193

- 137 -

Сп  Ф  53  кс


Суэтин, А. А.   Кто выигрывает на финансовых рынках  / А. А. Суэтин . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 46, с. 2-16


Сист. No: 33672

- 138 -

Сп  Ф  53  кс


Тишутина, О. И.   Методология определение финансового потенциала приграничного региона  : (на примере субектов Дальневосточного федерального округа)  / О. И. Тишутина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 1, с. 23-28


Сист. No: 34065

- 139 -

Сп  F  75


Уинтър, Брайън .   Как тънкият стана огромен  / Брайън Уинтър . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 12-1, с. 21-30, декември 2007/януари 2008


Сист. No: 33600

- 140 -

Сп  С  254


Христов, Калин .   Отливът се отлага  / Калин Христов . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 27-28


Сист. No: 34220

- 141 -

Сп  Г  621  бсу


Христозов, Янко Чавдаров .   Лизингът като съвременна пазарна форма на финансиране  / Янко Чавдаров Христозов . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVI, 2007, с. 230-239


Сист. No: 33992

- 142 -

Сп  С  254


Хърсев, Емил .   Оптимистична прогноза за българския капитал  / Емил Хърсев . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 48


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34173

- 143 -

Сп  П  518


Цветкова, Петя .   Финансовите центрове - магнити за капитали  / Петя Цветкова . // П И К  (София), 2008, N 1, с. 36-38


Сист. No: 34245

- 144 -

Сп  П  89  тп


Чинахова, Светлана .   Факторинг как способ кредитования  / Светлана Чинахова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 37-41


Сист. No: 33679

- 145 -

Сп  Ф  53  кс


Янкина, И. А.   Российское предпринимательство на селе: важный вопрос для денежно-кредитной и банковской политики  / И. А. Янкина . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 1, с. 56-69


Сист. No: 34067

- 146 -

Сп  Ч  J  80  m


Duffy, John et al.   The Value of Interest Rate Stabilization Policies When Agents are Learning  / John Duffy, Wei Xiao . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 8, с. 2041-2056


   Прев.загл.: Стойност на политиката за стабилизиране на лихвените проценти


Сист. No: 33798

- 147 -

Сп  Ч  J  80  m


Giorgio, Giorgi Di et al.   Monetary Policy and Stock Prices in an Open Economy  / Giorgi Di Giorgio, Salvatore Nistico . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 8, с. 1947-1985


   Прев.загл.: Монетарна политика и стокови цени при отворена икономика


Сист. No: 33794

- 148 -

Сп  Ч  J  80  m


Ireland, Peter N.   Changes in the Federal Reserve's Inflation Target: Causes and Consequences  / Peter N. Ireland . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 8, с. 1851-1882


   Прев.загл.: Промени в инфлацията на федералните резерви: причини и последици


Сист. No: 33778

Държавни финанси

- 149 -

Сп  Б  254  и


Симеонов, Калоян .   Какво ни казва текущата сметка  / Калоян Симеонов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 9, с. 25-30


Сист. No: 33784

Държавен бюджет

- 150 -

Сп  И  502


Аврамов, Йосиф .   Защо бе необходимо да се планира рекордно бюджетно салдо?  / Йосиф Аврамов . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 22-25


Сист. No: 33844

- 151 -

Сп  М  486


Ангелов, Георги .   Алтернативният бюджет на държавата  / Георги Ангелов . // Мениджър  (София), 2008, N 1, с. 120-121


Сист. No: 33876

Бюджет на общините

- 152 -

Сп  Ф  53


Карчевская, С. А.   Реформа местного самоуправления: налоговый аспект  / С. А. Карчевская . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 12, с. 7-11


Сист. No: 33920

Корпоративни финанси

- 153 -

Сп  Ф  53


Свиридова, Н. В.   Рейтинговый анализ в исследовании финансового состояния организации  / Н. В. Свиридова . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 12, с. 62-64


Сист. No: 33931

- 154 -

Сп  П  89  тп


Узденова, Фатима и др.   Управление капиталом на уровне предприятия  / Фатима Узденова, Борис Рахаев, Ляна Кудалиева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 110-115


Сист. No: 33750

Финансов контрол

- 155 -

В  И  50  ж


Аврамов, Йосиф .   Време е да приключи реформата във финансовия контрол  / Йосиф Аврамов . // Икономически живот  (София), XLII, N 5, 06  февр. 2008, с. 16


Сист. No: 33863

- 156 -

Сп  Б    445


Антов, Момчил .   Контрол върху производството, съхранението и движението на акцизни стоки  / Момчил Антов . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 3, с. 49-56


Сист. No: 33743

- 157 -

Сп  Р  868  э


Болдырев, Ю .   Формирование внешнего государственного финансового контроля в РФ: вопросы истории, организации и методологии  / Ю Болдырев . // Российский экономический журнал  (Москва), 50, 2007, N 5-6, с. 25-41


Сист. No: 33879

- 158 -

Сп  Ф  53


Максимов, Ю. Ю. и др.   Аудиторская пракика в государственном секторе и госузарственный контроль  / Ю. Ю. Максимов, Ю. Н. Максимов . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 11, с. 58-61


Сист. No: 33918

- 159 -

Сп  Ф  53  кс


Французов, Д. Ф.   Государственный финансовый контроль и его специализированное направление - налоговый контроль  / Д. Ф. Французов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 2, с. 44-52


Сист. No: 34084

Капиталовложения в икономиката

- 160 -

Сп  Б  973


   Изпълнение на консолидираната фискална програма към октомври 2007г. . // Бюджетът  (София), 16, 2008, N 1, с. 33-53


Сист. No: 34106

Данъци. Такси. Налози

- 161 -

В  П  225


   Анулиране на фактура с начислен ДДС . // Пари  (София), XVII, N 30, 12  февр. 2008  . - Консултант, с. 14-16


Сист. No: 33935

- 162 -

В  П  225


   Влияние на данъчните постоянни разлики върху облагаемата печалба . // Пари  (София), XVII, N 30, 12  февр. 2008  . - Консултант, с. 36-43


Сист. No: 33944

- 163 -

В  П  225


   Влияние на данъчните постоянни разлики върху облагаемата печалба . // Пари  (София), XVII, N 40, 26  февр. 2008  . - Консултант, с. 30-36


Сист. No: 34169

- 164 -

В  Д  381  с


Кондарев, Ивайло .   Облагане на туроператорите  / Ивайло Кондарев . // Делова седмица  (София), XVII, N 2, 7-13 ян. 2008 г., с. 2, 5


Сист. No: 33629

- 165 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Облагане с ДДС на вноса на стоки  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 8, 18-22 февр. 2008 г., с. 12


Сист. No: 34094

- 166 -

В  Д  381  с


Костова, Надя .   Определяне на данъчното задължение по ДДС  / Надя Костова . // Делова седмица  (София), XVII, N 9, 25 февр.-2 март 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 34216

- 167 -

В  П  225


Станкулов, Цветан .   Три акцента в ЗКПО за 2008г. : Счетоводните грешки и новата трактовка на ЗКПО  / Цветан Станкулов . // Пари  (София), XVII, N 30, 12  февр. 2008  . - Консултант, с. 17-20


Сист. No: 33938

- 168 -

Сп  М  486


Андреева, Адриана .   Стана ли бизнесът по-щастлив от данъчните облекчения  / Адриана Андреева . // Мениджър  (София), 2008, N 2, с. 124-125


Сист. No: 33984

- 169 -

Сп  Б  90


Бурлакова, О. В.   Консолидированный учет расчетов по налогу на прибыль  / О. В. Бурлакова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 69-74


Сист. No: 33745

- 170 -

Сп  Б  90


Газарян, А. В. и др.   Избыточные требования налоговых органов к счетам - фактурам  / А. В. Газарян, Г. В. Соболева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 22, с. 21-25


Сист. No: 33754

- 171 -

Сп  С  953  п


Георгиева, Анета .   Практико-приложни аспекти на данъците върху разходите, съгласно изискванията на новия ЗКПО от 01.01.2007 година  / Анета Георгиева . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 5-10  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33563

- 172 -

Сп  Е  454  и


Георгиева, Анета .   Промените в закона за корпоративното подоходно облагане  / Анета Георгиева . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 1, с. 36-47


Сист. No: 34011

- 173 -

Сп  Е  454  и


Георгиева, Анета .   Практико-приложни аспекти на данъците върху разходите съгласно изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2008г. / Анета Георгиева . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 2, с. 36-41


Сист. No: 34251

- 174 -

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Данъчната политика през 2008 г. / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 23, с. 27-30


Сист. No: 33576

- 175 -

Сп  Ф  53  кс


Деревянко, М. С. и др.   Формирование государственного механизма налогового стимулирования здоровья населения  / М. С. Деревянко, М. В. Гончарова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 4, с. 55-65


Сист. No: 34139

- 176 -

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Данъчни облекчения по ЗДДФЛ - видове и възможности за реалното им ползване  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 11-14  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33565

- 177 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Проблеми в данъчното третиране на хазарта в България по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 23, с. 23-26


Сист. No: 33572

- 178 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Промени в ЗКПО, които са в сила от 1 януари 2008 г. / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 3, с. 8-12


Сист. No: 34022

- 179 -

Сп  А  454


Иванов, Костадин .   Патентен данък - промени от 1 януари 2008г. / Костадин Иванов . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 50-52


Сист. No: 34142

- 180 -

Сп  Д  226  п


Иванова, Цветана .   Изменения и допълнения в закона за корпоративното подоходно облагане - основни акценти  / Цветана Иванова . // Данъчна практика  (София), 2008, N 1, с. 3-11


Сист. No: 34246

- 181 -

Сп  С  953  п


Крумов, Крум .   Необходима ли е нова организация на НАП  / Крум Крумов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 14-16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33560

- 182 -

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Алтернативни корпоративни данъци  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 4, с. 24-26


Сист. No: 34056

- 183 -

Сп  П  186


Нинов, Д.   Плоското данъчно облагане - "За" и "Против"  / Д. Нинов . // Панорама на труда  (София), 1, 2007, N 6, с. 56-70


Сист. No: 33518

- 184 -

Сп  Ф  53


Пансков, В. Г.   Налоговое стимулирование инвестиционной активности  / В. Г. Пансков . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 11, с. 29-35


Сист. No: 33916

- 185 -

Сп  А  454


Петков, Георги .   Нови моменти при прилагането на ЗКПО през финансовата 2008 год. / Георги Петков . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 37-45


Сист. No: 34136

- 186 -

Сп  А  454


Станкулов, Цветан .   Особености при годишното данъчно приключване в бюджетните предприятия за 2007 година  / Цветан Станкулов . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 31-38


Сист. No: 33619

- 187 -

Сп  А  454


Станкулов, Цветан .   За първите стъпки при стартиране на новата 2008 данъчна година  / Цветан Станкулов . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 25-34


Сист. No: 34134

- 188 -

Сп  И  31


Христов, Владимир .   Данъчни аспекти на данъчните амортизируеми активи със "смесена" употреба  / Владимир Христов . // ИДЕС  (София), XI, 2007, N 6, с. 53-60


Сист. No: 33544

- 189 -

Сп  Б  923  з


Цветкова, Лорета .   Облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец през 2007 г. / Лорета Цветкова . // Български законник  (София), XVI, 2007, N 12, с. 47-50


Сист. No: 33766

- 190 -

Сп  Б  90


Чипуренко, Е. В.   Варианты организации раздельного учета НДС  / Е. В. Чипуренко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 22, с. 35-38, 43-46


Сист. No: 33768

Данъчно облагане

- 191 -

В  П  225


   Акцизите за 2008г. . // Пари  (София), XVII, N 40, 26  февр. 2008  . - Консултант, с. 4-15


Сист. No: 34148

- 192 -

В  К  263


Влъчкова, Даниела .   Плосък данък за личните доходи  / Даниела Влъчкова . // Капитал  (София), XVI, N 4, 26 ян.-01 февр. 2008  . - К+ Специална тема, с. 2-4


Сист. No: 33797

- 193 -

Сп  Б  90


Авдийский, В. И.   Правовое регулирование и налогообложение отдельных хозяйственных операций  / В. И. Авдийский . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 24-29


Сист. No: 33821

- 194 -

Сп  С  953  п


Богомилова, Веселка .   Очаквани промени в данъчните закони през 2008 година  : Промени в нормативната уредба  / Веселка Богомилова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 12, с. 1,3-7  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33594

- 195 -

Сп  С  953  п


Гозес, Хаим .   Плоският данък. Предимства, недостатъци, рискове. Кой печели и кой губи от въвеждането му  / Хаим Гозес . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11  . - Актуална поредица сп. "Счетоводство плюс.", с. 3-16


Сист. No: 33587

- 196 -

Сп  Х  74  п


Гозес, Хаим .   Данъчните промени през 2008 г. / Хаим Гозес . // Хранително-вкусова промишленост  (София), LVII, 2008, N 1, с. 20-24


Сист. No: 33875

- 197 -

Сп  С  953  п


Жотева, Мая .   Субсидиите и финансиранията съгласно ЗДДС  : Промени в нормативната уредба  / Мая Жотева . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 1,3-4  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33578

- 198 -

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Преотстъпването и освобождаването от корпоративен данък - важен момент в годишното данъчно облагане за 2007 г. / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 7-9  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33579

- 199 -

Сп  С  953  п


Иванов, Костадин .   Преотстъпването и освобождаването от корпоративен данък - важен момент в годишното данъчно облагане  / Костадин Иванов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 12, с. 9-11  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33596

- 200 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Облагането на едноличния търговец трябва да се промени  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 24, с. 15-19


Сист. No: 33598

- 201 -

Сп  А  454


Иванов, Костадин .   Как да декларираме по ЗДДФЛ доходите, получени през 2007г. / Костадин Иванов . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 27-31


Сист. No: 33616

- 202 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Патентен данък - промени от 1 януари 2008г. / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 3, с. 13-15


Сист. No: 34025

- 203 -

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане  : Промени в нормативната уредба  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 1,3  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33562

- 204 -

Сп  Б  925  с


Николов, Илия .   Промените в облагането на доходите на физическите лица  / Илия Николов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 3, с. 18-19


Сист. No: 34032

- 205 -

Сп  Б  90


Серегина, Е. И.   Упрощенная система налогообложения для некоммерческих организаций  / Е. И. Серегина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 30-32


Сист. No: 33825

- 206 -

Сп  Б  90


Хритинина, О. В.   Налог на имущество организаций: как рассчитать налоговую базу  / О. В. Хритинина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 23, с. 49-54


Сист. No: 33785

ДДС

- 207 -

Сп  Б  925  с


Иванов, Костадин .   Изменения и допълнения в ЗДДС  / Костадин Иванов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 3, с. 3-7


Сист. No: 34018

- 208 -

Сп  А  454


Костова, Надя .   Изменения и допълнения в закона за данъка върху добавената стойност  / Надя Костова . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 46-49


Сист. No: 34140

- 209 -

Сп  С  953


Кръстанов, Светлин .   Облагане с ДДС на посредническата дейност в туризма в страните от ЕС  / Светлин Кръстанов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 25-27


Сист. No: 33917

- 210 -

Сп  Б  90


Кузьмин, Г. В.   Налог на добавленную стоимость в нестандартных ситуациях  / Г. В. Кузьмин . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 33-38, 43


Сист. No: 33828

- 211 -

Сп  А  454


Панева, Лиляна .   Облагане с ДДС на доставки, предназначени за европейски институции  / Лиляна Панева . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 38-39


Сист. No: 33622

- 212 -

Сп  Б  90


Смирнова, А. В.   Исчисление НДС при оплате товаров (работ, услуг)  / А. В. Смирнова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 22, с. 26-30


Сист. No: 33761

- 213 -

Сп  Б  90


Смирнова, А. В.   Освобождение от уплаты НДС: как им воспользоваться  / А. В. Смирнова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 23, с. 55-59


Сист. No: 33799

Данъчен контрол

- 214 -

В  П  225


   Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане . // Пари  (София), XVII, N 10, 15  ян. 2008  . - Консултант, с. 26-27


Сист. No: 33639

- 215 -

Сп  П  89  тп


Кришталева, Таисия .   Внебюджетная деятельность бюджетного учреждения: внутренний контроль налогобложения  / Таисия Кришталева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 52-59


Сист. No: 33734

Пари. Банково дело. Борси

- 216 -

40795


Ангелов, Ангел .   Валутен борд и монетаризъм  / Ангел Ангелов . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго-Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 340-345


Сист. No: 34111

Банки. Национални банки. Кредитни дружества

- 217 -

Сп  Г  621  бсу


Вълева, Николета и др.   Оценка на качеството на обслужване от страна на клиентите на банка "ПИРЕУС" България  / Николета Вълева, Росина Тодорова . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), 2007, 48-60


Сист. No: 33987

- 218 -

В  И  50  ж


   Основни принципи на лицензеонната политика на БНБ . // Икономически живот  (София), XLII, N 2, 16  ян. 2008, с. 13


Сист. No: 33649

- 219 -

Сп  Б  254  и


Гълъбов, Марин .   Нови правно-организационни форми на банките и застрахователните предприятия в България  / Марин Гълъбов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 8, с. 3-7


Сист. No: 33590

- 220 -

Сп  И  50


Дохчева, Димитрина .   Изследване на ограничаването на достъпа до банков кредит на земеделските производители  / Димитрина Дохчева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 21-25


Сист. No: 33816

- 221 -

Сп  И  50  м


Иванова-Табакова, Виржиния .   Технология на процеса за банково сливане или поглъщане  / Виржиния Иванова-Табакова . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 1, с. 76-102


Сист. No: 33988

- 222 -

Сп  У  732  р


Ковалев, Петр Петрович .   Вопросы системного анализа и стратегического управления банковской деятельностью  / Петр Петрович Ковалев . // Управление риском  (Москва), 44, 2007, N 4, с. 32-45


Сист. No: 33890

- 223 -

Сп  Б  254  и


Младенов, Милети .   Възкресената идея за българската банка за развитие  / Милети Младенов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 8, с. 8-13


Сист. No: 33592

- 224 -

Сп  С  254


Ненчев, Хубен .   Позитивна перспектива пред българските банки  / Хубен Ненчев . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 56


Сист. No: 34182

- 225 -

Сп  Б  254  и


   Пазарът на жилища и жилищни кредити в Югоизточна Европа . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 9, с. 2-7


Сист. No: 33776

- 226 -

Сп  Ф  53  кс


Тян, Н. С.   Методика диагностики и прогнозирования развития региональных коммерческих банков в системе показателей "устойчивост-рентабельност"  / Н. С. Тян . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 48, с. 40-46


Сист. No: 33826

- 227 -

Сп  Ч  J  80  m


Brown, Martin et al.   Credit Reporting, Relatioship Banking, and Loan Repayment  / Martin Brown, Christian Zehnder . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 8, с. 1883-1918


   Прев.загл.: Кредитно отчитане, банкови взаимоотношения и изплащане на заемите


Сист. No: 33779

Инфлация

- 228 -

В  К  263


Чобанов, Димитър .   Покоряването на инфлацията  / Димитър Чобанов . // Капитал  (София), XVI, N 7, 16-22 февруари 2008, с. 31


Сист. No: 34007

- 229 -

Сп  И  502


Ангелов, Иван .   Анатомия на българската инфлация  / Иван Ангелов . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 11-17


Сист. No: 33841

- 230 -

Сп  И  50  м


Стойков, Иван .   Инфлационният натиск днес - прояви и влияние  / Иван Стойков . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 6, с. 13-22


Сист. No: 33707

- 231 -

Сп  Ч  J  80  m


Ireland, Peter N.   Changes in the Federal Reserve's Inflation Target: Causes and Consequences  / Peter N. Ireland . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 8, с. 1851-1882


   Прев.загл.: Промени в инфлацията на федералните резерви: причини и последици


Сист. No: 33778

Инвестиции

- 232 -

В  П  225


   Как се разработва проект по структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират . // Пари  (София), XVII, N 20, 29  ян. 2008  . - Консултант, с. 14-17


Сист. No: 33813

- 233 -

Сп  Ф  53  кс


Баринов, А. Э.   Экономические, правовые и политические факторы, сопутствующие реализации инвестиционных нефтегазовых проектов некоторых стран постсоветского пространства  / А. Э. Баринов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 3, с. 54-70


Сист. No: 34107

- 234 -

Сп  У  732  п


Бронштейн, Ефим Михайлович и др.   О формировании инвестиционных стратегий негосударственных пенсионных фондов  / Ефим Михайлович Бронштейн, Вадим Борисович Прудников . // Управление персоналом  (Москва), 44, 2007, N 4, с. 51-61


Сист. No: 33891

- 235 -

Сп  Б    445


Василева, Петя .   Влияние на дейността на българските публични компании върху техните краткосрочни инвестиции  / Петя Василева . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 4, с. 55-68


Сист. No: 34224

- 236 -

Сп  П  89  тп


Геращенко, Ирина .   Оптимизация инвестиционного проектирования в предпринимательской деятельности  / Ирина Геращенко . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 93-102


Сист. No: 33748

- 237 -

Сп  И  502


Григорова, Веселина .   Инвестиционна среда и насърчаване на чуждестранните инвестиции в индустрията  / Веселина Григорова . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 26-29


Сист. No: 33845

- 238 -

Сп  С  254


Димитрова, Маргарита .   България се превръща в магнит за инвеститорите  / Маргарита Димитрова . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 54


Сист. No: 34179

- 239 -

Сп  Б    445


Кръстев, Кръстю .   Особености на индексираните облигации като възможност за инвестиции  / Кръстю Кръстев . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 4, с. 69-92


Сист. No: 34225

- 240 -

Сп  Б  973


   Методически указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти . // Бюджетът  (София), 16, 2008, N 1, с. 3-18


Сист. No: 34100

- 241 -

Сп  В  83  Э


Навой, А.   Прямые инвестиции: непрямой путь экономику  / А. Навой . // Вопросы экономики  (Москва), 79, 2007, N 11, с. 63-75


Сист. No: 33558

- 242 -

Сп  Ф  53  кс


Разумов, И. В.   Инвестиционная модель отраслевого развития (эмпирический анализ и средносрочный прогноз объемов инвестиционных вложений)  / И. В. Разумов . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 2, с. 15-23


Сист. No: 34073

- 243 -

Сп  Ф  53  кс


Ряховский, Д. И.   К вопросу государственной поддержки финансирования инвестиций  / Д. И. Ряховский . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 5, с. 29-33


Сист. No: 34150

- 244 -

Сп  П  57  х


Селезнев, А.   Стратегический инвестиционный контроль  / А. Селезнев . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 12, с. 3-13


Сист. No: 33708

- 245 -

Сп  Ф  53  кс


Хмыз, О. В.   Глобальные тенденции 2006 г.: Рост прямых иностранных инвестиций  / О. В. Хмыз . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 2, с. 24-44


Сист. No: 34075

Инвестиционни фондове

- 246 -

Сп  Ф  53


Тернавский, А. А. и др.   Инвестиционный фонд как инновационный инструмент государственной инвестиционной политики  / А. А. Тернавский, Е. М. Петрикова . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 2007, с. 13-17


Сист. No: 33903

Борси. Борсови операции

- 247 -

Сп  С  254


Истън, Томас .   Примигащо червено  / Томас Истън . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 79


Сист. No: 34234

Капиталов пазар. Паричен пазар

- 248 -

Сп  И  50  м


Ненков, Димитър .   Фактически и фундаментални коефициенти "цена - доход" на българския капиталов пазар  / Димитър Ненков . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 6, с. 23-44


Сист. No: 33709

Ценни книжа

- 249 -

Сп  Б  254  и


Гълъбов, Марин .   За ценните книжа и финансовата стойност на акционерните дружества  / Марин Гълъбов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 9, с. 8-10


Сист. No: 33780

- 250 -

Сп  Б  254  и


Михайлов, Ивайло .   Структуриране на обезпечени с дълг облигации  / Ивайло Михайлов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 8, с. 19-23


Сист. No: 33760

Икономика

- 251 -

В  П  225


   Анализ на финансовите резултати в дейността на предприятието . // Пари  (София), XVII, N 30, 12  февр. 2008  . - Консултант, с. 30-35


Сист. No: 33943

- 252 -

В  К  263


Вълканов, Николай .   На ръба на кризата  / Николай Вълканов . // Капитал  (София), XVI, N 1, 5-11 януари 2008, с. 12-13, 15


Сист. No: 33521

- 253 -

В  И  50  ж


Георгиева, Виктория .   Господството на капитала  / Виктория Георгиева . // Икономически живот  (София), XLII, N 4, 30  ян. 2008, с. 3


Сист. No: 33827

- 254 -

В  К  263


Христов, Калин .   Предимството на изостаналостта  / Калин Христов . // Капитал  (София), XVI, N 2, 12-18 януари 2008, с. 26


Сист. No: 33601

- 255 -

Сп  Г  62  сс


Атанасов, Теодор .   Малките и средните предприятия в условията на променящата се икономическа среда  / Теодор Атанасов . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 115-134


Сист. No: 34231

- 256 -

42028


Богданова, Маргарита .   Стратегически перспективи пред балканските страни членки на ЕС  / Маргарита Богданова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 43-49


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33978

- 257 -

42028


Василев, Йордан .   Новите правила на бизнеса през ХХI век  / Йордан Иванов Василев . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 67-73


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33995

- 258 -

Сп  Г  621  МКА


Вунова, Камелия .   Определяне на малките и средни предприятия в условия на глобализация  : Международна научна конференция  / Камелия Вунова . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 231-239


Сист. No: 33896

- 259 -

Сп  П  518


Ачев, Явор .   Впечатляващ ръст беляза 2007 г. / Явор Ачев . // П И К  (София), 2008, N 1, с. 4-9


Сист. No: 34244

- 260 -

Сп  С  254


Бедоуз, Зани Минтън .   Занижени очаквания  / Зани Минтън Бедоуз . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 73


Сист. No: 34206

- 261 -

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Международная макроэкономика: интернационализация, глоболизация и взаимозависимость хозяйства  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 45, с. 2-5


Сист. No: 33665

- 262 -

Сп  С  254


   България в цифри: Отрасли  : Икономика на фокус . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 58-59


Сист. No: 34185

- 263 -

Сп  С  254


   България в цифри: Региони . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 60


Сист. No: 34187

- 264 -

Сп  С  254


   България в цифри: Сектори . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 39-40,42


Сист. No: 34222

- 265 -

Сп  F  75


Вайтисваран, Виджай В.   Петролът  / Виджай В. Вайтисваран . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 12-1, с. 12-17, декември 2007/януари 2008


Сист. No: 33599

- 266 -

Сп  П  89  тп


Гринберг, Руслан .   Перестройка структуры российской экономики - основа модернизации  / Руслан Гринберг . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 20-30


Сист. No: 33727

- 267 -

Сп  Е  205


   Икономика на Турция . // Европа 2001  (София), XIV, 2007, N 6, с. 14-15


Сист. No: 33789

- 268 -

Сп  П  57  х


Коржов, А.   Стратегические приоритеты инновационного развития Казахстана  / А. Коржов . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 12, с. 59-69


Сист. No: 33722

- 269 -

Сп  Г  621  бсу


Куртева, Галина .   Фактори, определящи конкурентоспособността на фирмата на даден пазар  / Галина Куртева . // Годишник на Бургаския свободен университет, XLII, 2007, с. 66-73


Сист. No: 34023

- 270 -

Сп  С  959


Парканский, А. Б.   Экономические аспекты американо-венгерских отношений  / А. Б. Парканский . // США * КАНАДА  (Москва), 2008, N 1, с. 53-64


Сист. No: 34196

- 271 -

Сп  С  254


   Развиващи се и разрастващи се . // СВЕТЪТ през 2007, 2007, с. 20


Сист. No: 34171

- 272 -

Сп  Ф  53  кс


Россинская, Г. М.   Дифференциация потребительского поведения и развитие экономики: проблемы взаимосвязи  / Г. М. Россинская . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 45, с. 51-58


Сист. No: 33669

- 273 -

Сп  С  254


   Светът в цифри: държави . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 107-116


Сист. No: 34236

- 274 -

Сп  С  254


   Светът в цифри: Индустрия . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 117-120


Сист. No: 34239

- 275 -

Сп  С  254


   Светът в цифри: Сектори . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 113-116


Сист. No: 34217

- 276 -

Сп  П  89  тп


Сергиенко, Яков и др.   Экономика России в 2007 году: основные тенденции развития  / Яков Сергиенко, Наталья Райская, Александр Френкель . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 16-24


Сист. No: 33702

- 277 -

Сп  С  959


Супян, В. Б.   США в мировой экономике в начале XXI века  / В. Б. Супян . // США * КАНАДА  (Москва), 2008, N 1, с. 3-16


Сист. No: 34195

- 278 -

Сп  И  50  м


Тодоров, Орлин .   Дефиниции за малки исредни предприятия в световната икономика и Европейския съюз - някои теоретични и практически аспекти  / Орлин Тодоров . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 1, с. 49-61


Сист. No: 33986

- 279 -

Сп  П  378


Фияксель, Эдуард Аркадьевич .   Изобретатель и инвеститор: как понять друг друга?  / Эдуард Аркадьевич Фияксель . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 35-40


Сист. No: 33654

- 280 -

Сп  Ч  I  58  i


Dahl, Michael S. et al.   Are You Experienced? Prior Experience and the Survival of New Organizations  / Michael S. Dahl, Toke Reichstein . // Industry and Innovation  (London), 14, 2007, N 5, с. 497-511


   Прев.загл.: Експериментирате ли? Предишни експерименти и оцеляване на новите организации


Сист. No: 33664

- 281 -

Сп  Ч  I  58  i


Love, James H. et al.   External Linkages, R&D and Innovation Performance in US Business Services  / James H. Love, Mica Ariana Mansury . // Industry and Innovation  (London), 14, 2007, N 5, с. 477-469


   Прев.загл.: Външни връзки, научно-развойна дейност и иновационно изпълнение на бизнес услугите в САЩ


Сист. No: 33663

- 282 -

Сп  Ч  I  69  sb


Miller, Nancy J. et al.   Strategic Networking among Small Business in Small US Communities  / Nancy J. Miller, Terry Besser, Avinash Malshe . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 6, с. 631-665


   Прев.загл.: Стратегическа система от дейности сред малкия бизнес в малките американски общини


Сист. No: 33627

- 283 -

Сп  Ч  I  69  sb


Mottiar, Ziene et al.   Broadening the Entrepreneurial Perspective  : Intrepreneurship in an Irish Furniture Region  / Ziene Mottiar, Sarah Ingle . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 6, с. 667-680


   Прев.загл.: Разширяване на предприемаческите перспективи. Предприемачеството в ирландски мебелен район


Сист. No: 33628

- 284 -

Сп  Ч  I  69  sb


Paik, Yonsun et al.   Control, Autonomy and Collaboration in the Fast Food Industry  : A Comparative Study between Domestic and International Franchising  / Александър Репиев, David Y. Choi . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 5, с. 539-562


   Прев.загл.: Контрол, автономия и сътрудничество в индустрията за бързо хранене


Сист. No: 33621

Икономическа политика

- 285 -

 


Разумнова, Л.   Роль государства распределении ренты добывающих отраслей: опыт развивающися стран  / Л. Разумнова . // МЭМО  (Москва), 2008, с. 24-33


Сист. No: 34176

- 286 -

В  И  50  ж


Илиев, Петкан .   В условията на макроикономическа стабилност  / Петкан Илиев . // Икономически живот  (София), XLII, N 1, 09  ян. 2008, с. 3


Сист. No: 33535

- 287 -

Сп  Ф  53  кс


Бекетов, Н. В.   Инновационное развитие российской экономики в процессе мирохозяйственного взаимодействия  / Н. В. Бекетов . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 44, с. 61-66


Сист. No: 33662

Регионална икономика

- 288 -

В  И  50  ж


Иванов, Георги .   Общините и бизнесът в България  / Георги Иванов . // Икономически живот  (София), XLII, N 8, 27  февр. 2008, с. 1, 11


Сист. No: 34189

- 289 -

В  И  50  ж


Христович, Иванка .   Капацитет за подготовка и реализация на общински проекти  / Иванка Христович . // Икономически живот  (София), XLII, N 3, 23  ян. 2008, с. 14


Сист. No: 33725

- 290 -

Сп  Г  621  бсу


Маринов, Георги .   Регионална политика на Европейския съюз и България  / Георги Маринов . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVII, с. 32-47


Сист. No: 34014

Икономика на България

- 291 -

 


Костадинова, Светла .   Европарите добро, лошо или зависи  / Светла Костадинова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали  (София), 2008, с. 4-10


Сист. No: 33962

- 292 -

В  К  263


Чобанов, Петър .   Динамика на финансовото богатство  / Петър Чобанов . // Капитал  (София), XVI, N 6, 9-15 февруари 2008, с. 31


Сист. No: 33909

- 293 -

Сп  М  486


Ганев, Георги .   Икономиката през 2008г.: Реформи срещу текуща конюнктура  / Георги Ганев . // Мениджър  (София), 2008, N 1, с. 28-29


Сист. No: 33873

Икономика на Русия

- 294 -

Сп  П  57  х


Гумерова, Г. и др.   Химический и нефтехимический комплекс  / Г. Гумерова, Э. Шаймиева . // Экономист  (Москва), 83, 2007, N 12, с. 31-34


Сист. No: 33700

- 295 -

Сп  Р  868  э


Дементьев, В.   "Реквием" по официальным российским ФПГ  / В. Дементьев . // Российский экономический журнал  (Москва), 50, 2007, N 5-6, с. 12-24


Сист. No: 33887

- 296 -

Сп  У  732  п


Малова, Татьяна Алексеевна .   Развитие процесса капитализации в контексте проблемы экономической безопасности  / Татьяна Алексеевна Малова . // Управление персоналом  (Москва), 44, 2007, N 4, с. 17-22


Сист. No: 33884

- 297 -

Сп  Ф  53  кс


Моргоев, Б. С.   Исследование рынка банковских услуг в Российской федерации  / Б. С. Моргоев . // Финансы и кредит  (Москва), 80, 2008, N 1, с. 16-22


Сист. No: 34064

- 298 -

Сп  В  83  Э


Овчаров, А.   Туристический комплекс в России: тенденции и риски  / А. Овчаров . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 1, с. 108-119


Сист. No: 34059

- 299 -

Сп  Ф  53  кс


Чалдаева, Л. А.   Финансово-экономические источники развития инновационной экономики  / Л. А. Чалдаева . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 48, с. 2-5


Сист. No: 33814

- 300 -

Сп  В  83  Э


Шаститко, А. и др.   Структурные алтернативы социально-экономического развития России  / А. Шаститко, С. Афонцев, С. Плаксин . // Вопросы экономики  (Москва), 80, 2008, N 1, с. 71-85


Сист. No: 34057

Стопанска история

- 301 -

Сп  Н  25  а


Маринова, Маргарита .   Отношението на Демократическата партия в България към икономическите преобразования в Съветска Русия от края на 1917 до първата половина на 1918 г. / Маргарита Маринова . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 17-24


Сист. No: 33774

- 302 -

Сп  Н  25  а


Пенчев, Пенчо Д.   Създаване и начална дейност на дирекцията за електрификация на Северна България (1940-1941 г.)  / Пенчо Д. Пенчев . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 9-16


Сист. No: 33773

Икономически растеж

- 303 -

42028


Тодоров, Тодор Ив.   Международно сравнение на страните-членки на организацията за черноморско икономическо сътрудничество според индекса на човешкото развитие  / Тодор Ив. Тодоров . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 157-163


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34020

Икономическа политика. Управление. Планиране. Прогнозиране

- 304 -

В  И  50  ж


Ганчев, Ганчо .   Как би се развила икономиката ни  / Ганчо Ганчев . // Икономически живот  (София), XLII, N 2, 16  ян. 2008, с. 3


Сист. No: 33634

- 305 -

Сп  И  50  м


Данчева, Елица .   Индустриалните отношения в България след присъединяването към Европейския съюз  / Елица Данчева . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 5, с. 101-115


Сист. No: 33691

Приватизация

- 306 -

Сп  Б    445


Митрович, Бранислав .   Проблеми и перспективи на приватизацията в Сърбия  / Бранислав Митрович . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, с. 14-22


Сист. No: 33738

Управление на народното стопанство

- 307 -

40795


Бакърджиева, М. Й.   Лазработването на стратегия в условията на икономическа глобализация и политическо разцепление  / М. Й. Бакърджиева . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 293-297


Сист. No: 34081

Икономически анализ

- 308 -

40795


Гергова, М. Ц.   ПРоблеми на икономическия анализ в условията на глобализация и регионализация на съвременните национални икономики  / М. Ц. Гергова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 144-149


Сист. No: 34119

- 309 -

Сп  С  953  п


Евлогиев, Емил .   Доклад за дейността на предприятието  / Емил Евлогиев . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 13  . - Извънреден брой: Годишни финансови отчети 2007 година


Сист. No: 33614

Икономика на отраслите

- 310 -

Сп  Н  25  а


Кънев, Петър и др.   Реформата в електоенергетиката  / Петър Кънев, Първолета Тодорова . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 3-8


Сист. No: 33772

Аграрна икономика

- 311 -

Сп  П  89  тп


Жарылгасова, Ботагоз .   Бюджетирование в сельскохозяйственных организациях: инструмент комплексного управления финансами  / Ботагоз Жарылгасова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 31-36


Сист. No: 33674

Икономика и организация на транспорта

- 312 -

Сп  Н  326  ту


Василева, Мария .   Повишаване на ефективността на товарните железопътни превози  / Мария Василева . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 207-236


Сист. No: 34219

- 313 -

Сп  Л  763


Матеева, Богиня .   Пристанище Свищов въведе практика на "Отворени врати"  / Богиня Матеева . // Логистика  (София), ІV, 2008, N 1, с. 18-20, януари-февруари 2008


Сист. No: 33976

- 314 -

Сп  Н  326  ту


Първанов, Христо и др.   Проблеми на интегрирането на националния с европейския транспорт  / Христо Първанов, Олимпия Боева . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 37-78


Сист. No: 34194

Икономика на туризма

- 315 -

40795


Симеонова, Петя .   Следприватизационното развитие на туризма в България - възможности за разширяване на сътрудничеството със страните от Югоизточна Европа  / Петя Симеонова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 78-83


Сист. No: 34116

- 316 -

Сп  Б  254  и


Кръстанов, Светлин .   ДДС барометър в европейския туризъм  / Светлин Кръстанов . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 8, с. 35-37


Сист. No: 33763

Цени, ценообразуване, себестойност, производствени разходи

- 317 -

Сп  И  502


Костова, Иванка .   Конкурентните предимства - основа на печеливша ценова стратегия  / Иванка Костова . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 89-93


Сист. No: 33852

- 318 -

Сп  Ч  J  80  m


Kackmeister, Alan .   Yesterday's Bad Times are Todays's Good Old Times: Retail Price Changes are More Frequent Today Than in the 1890s  / Alan Kackmeister . // Journal of Money, Credit and Banking  (Columbia), 39, 2007, N 8, с. 1987-2020


   Прев.загл.: Вчерашните лоши времена са днешните добри стари времена: Днешните промени в цените на дребно са по-чести от промените през 1890 г.


Сист. No: 33795

Търговия

- 319 -

Сп  Г  621  бсу


Гътовски, Илия Добромиров .   Някои методи за усъвършенстване на транспортното обслжване на търговията  / Илия Добромиров Гътовски . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVI, 2007, с. 397-403


Сист. No: 33996

- 320 -

Сп  Н  25  а


Филипова, Теодора .   Възможности за факторингово посредничество при сделки с недвижими имоти  / Теодора Филипова . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 14, с. 42-50


Сист. No: 33790

- 321 -

Сп  Ч  M  75


Chua, Cecil Eng Huang .   The Role of Online Trading Communities in Managing Internet Auction Fraud  / Cecil Eng Huang Chua, Jonathan Wareham, Daniel Robey . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 31, 2007, N 4, с. 759-781


   Прев.загл.: Ролята на онлайн търговските сдружения при управление на Интернет измамите при търговските сделки


Сист. No: 33769

Маркетинг

- 322 -

Сп  Г  621  бсу


Анастасова, Лина .   Маркетинг на взаимовръзките: възможността за по-диалогичен маркетинг  / Лина Анастасова . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XLII, с. 9-16


Сист. No: 34003

- 323 -

Сп  П  89  тп


Захаров, Владимир и др.   Управление отраслевыми рынками  / Владимир Захаров, Илья Захаров . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 31-37


Сист. No: 33728

- 324 -

Сп  И  50


Радев, Теодор .   Прилагане на маркетивговата стратегия като концепция за управление на производството и търговиата с вино  / Теодор Радев . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 5, с. 51-57


Сист. No: 33871

Рекламна, комуникационна политика

- 325 -

Сп  В  52  лэ


Трушина, Л. Е.   Реклама в информационном пространстве современного общество  / Л. Е. Трушина . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, 215-221  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34052

Логистика

- 326 -

СпГ62вх


Димитров, Иван .   Стратегии при управление на логистичните вериги  / Иван Димитров . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), ХХХVІ, 2007, N 1, с. 97-105


Сист. No: 34002

- 327 -

Сп  Г  62  вх


Димитров, Иван .   Взаимоотношения на организациите в логистични вериги  / Иван Димитров . // Годишник на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас  (Бургас), ХХХVІ, 2007, N 1, с. 106-111


Сист. No: 34024

- 328 -

Сп  Л  763


   Мобилни компютърни системи = Мобилна логистика . // Логистика  (София), ІV, 2008, N 1, с. 114-115, нуари-февруари 2008


Сист. No: 33985

- 329 -

Сп  Л  763


Харонитис, Георги .   Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център  / Георги Харонитис . // Логистика  (София), ІV, 2008, N 1, с. 82-84, януари-февруари


Сист. No: 33979

Външна търговия

- 330 -

40795


Найденов, С.   Конкурентността на икономиката на България, отразена чрез външната й търговия  / С. Найденов . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 172-177


Сист. No: 34121

- 331 -

40795


Тодоров, Тодор Асенов .   Императиви на участието на България в международния стокообмен  / Тодор Асенов Тодоров . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 214-219


Сист. No: 34125

- 332 -

Сп  М  486


Чобанов, Димитър .   Пресиленият страх от дефицита по търговското салдо  / Димитър Чобанов . // Мениджър  (София), 2008, N 1, с. 132, 134


Сист. No: 33877

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго

- 333 -

Сп  Б  925  с


Русев, Валентин .   Преходни митнически мерки след присъединяването  / Валентин Русев . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 24, с. 20-21


Сист. No: 33605

Международни финанси. Международни валутни отношения

- 334 -

В  Б  254


Славова, Цветанка .   Призракът на великата депресия премина през пазара  / Цветанка Славова . // Банкеръ  (София), ХV, N 4, 26 ян.- 01 фев. 2008, с. 10-11


Сист. No: 33787

- 335 -

Сп  И  502


Римски, Явор .   Рекордна обезценка на долара и исторически върхове за еврото през 2007г. / Явор Римски . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 42-43


Сист. No: 33847

Международни икономически отношения

- 336 -

В  И  50  ж


Стефанов, Николай .   Европа - общество на знанието и устойчив икономически растеж  / Николай Стефанов . // Икономически живот  (София), XLII, N 8, 27  февр. 2008, с. 8


Сист. No: 34186

- 337 -

40795


Борисов, Б. Д.   Регионалната политика на България по пътя към Европейския съюз  / Б. Д. Борисов . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 315-320


Сист. No: 34096

- 338 -

40795


Георгиева, В. К. и др.   Някои аспекти на регионалното сътрудническтво между страните от черномарската зона  / В. К. Георгиева, М. С. Шопова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 139-143


Сист. No: 34078

- 339 -

40795


Мидова, П. И.   Стратегии за навлизане в интернационална бизнес среда  / П. И. Мидова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 325-329


Сист. No: 34102

- 340 -

40795


Радев, А.   Рикардовият принцип за сравнителните предимства - основа за регионализацията и глобализацията на съвревенните икономики  / А. Радев . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черномолското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 321-324


Сист. No: 34099

- 341 -

40795


Стефанов, Ст. В.   Анализ и краткосрочно прогнозиране развитието на стокообмена между България и Украйна  / Ст. В. Стефанов . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 139-143


Сист. No: 34117

- 342 -

Сп  F  75


Гемауат, Панкадж .   Най-големият мит на света  / Панкадж Гемауат . // FP Foreign Policy  (София), 2007, N 12-1, с. 42-46, декември 2007/януари 2008


Сист. No: 33602

- 343 -

Сп  Н  326  ту


Димова, Руска .   Теоретични основи на международната икономическа интеграция  / Руска Димова . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 237-282


Сист. No: 34226

- 344 -

Сп  Р  868  э


Ершов, М. и др.   Российская экономика: актуальные внешние риски  / М. Ершов, В. Лохмачев, В. Татузов, А. Танасова . // Российский экономический журнал  (Москва), 50, 2007, N 7-8, с. 99-112


Сист. No: 33894

- 345 -

Сп  М  617  х


Костаднова, Тонка .   Въвеждаме сатута на одобрения икономически оператор  / Тонка Костаднова . // Митническа хроника  (София), ХVІ, 2007, с. 2-5


Сист. No: 33898

- 346 -

Сп  И  502


Лазарова, Мария .   Международната търговска система - развитие и предизвикателства  / Мария Лазарова . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 48-50


Сист. No: 33848

- 347 -

Сп  Б  254  и


Нацев, Петър .   Политика за защита на потребителите на Европейския съюз  / Петър Нацев . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 9, с. 21-24


Сист. No: 33783

- 348 -

Сп  В  52  лэ


Ритер, Х. и др.   Густав Шмоллер и глобализация  / Х. Ритер, И. Цвайнерт . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 81-102  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34105

- 349 -

Сп  И  50  м


Станчева, Невена .   Анализ на търговските потоци между ЕС и Меркосур посредством модела на гравитацията  / Невена Станчева . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 6, с. 66-89


Сист. No: 33713

- 350 -

Сп  Ч  I  69  sb


Holmlund, Maria et al.   Small and Medium-sized Enterprises' Internationalization and the Influence of Importing on Exporting  / Maria Holmlund, Soren Kock, Vladimir Vanyushyn . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 5, с. 459-475


   Прев.загл.: Интернационализация на малките и средните предприятия и влиянието вноса върху износа


Сист. No: 33617

Глобализация

- 351 -

Сп  В  52  лэ


Иванов, В. Д.   Теоретические модели глобализации  / В. Д. Иванов . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 52-60  . - Серия 6: Философия.


Сист. No: 34045

Европейска интеграция

- 352 -

40795


Горанова, Пенка Вълчева .   Еврорегионите и проблемите при трасграничното сътрудничество  / Пенка Вълчева Горанова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 36-40


Сист. No: 34115

- 353 -

Сп  Н  326  ту


Георгиев, Андрей .   ЕС: Дебатът за интеграционната парадигма и проблемите на източното разширение  / Андрей Георгиев . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 171-206


Сист. No: 34210

- 354 -

Сп  Г  621  бсу


Кунева, Ирена .   Български отражения на европейската политика за устойчиво развитие: възможности за финансиране на фирмените проекти в подкрепа на устойчивото развитие по схемите на структурните фондове на Европейския съюз - І  / Ирена Кунева . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVII, 2007, с. 74-88


Сист. No: 34027

- 355 -

Сп  Г  621  бсу


Кунева, Ирена .   Български отражения на европейската политика за устойчиво развитие: възможности за финансиране на фирмени проекти в подкрепа на устойчивото развитие по схемите на структурните фондове на Европейския съюз - ІІ  / Ирена Кунева . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVII, 2007, с. 89-100


Сист. No: 34029

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз

- 356 -

В  И  50  ж


Иванов, Георги .   Политика за икономическо и социално сближаване и субнационалното равнище  / Георги Иванов . // Икономически живот  (София), XLII, N 4, 30  ян. 2008, с.8


Сист. No: 33829

- 357 -

39832


Радков, Радко .   Евроинтеграцията и националните приоритети на България  : Юбилейна международна конференция  / Радков. Радко . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 5-18


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33505

- 358 -

40795


Славева, Кр. Б.   Устойчивото развитие в процеса на евроинтеграцията - предизвикателство пред страните от ЧИС  / Кр. Б. Славева . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  (Свищов), 2004, с. 144-148


Сист. No: 34079

- 359 -

Сп  С  254


Алмуня, Йоакин .   Еврозоната: по-голяма и по-добра?  / Йоакин Алмуня . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 136


Сист. No: 34240

- 360 -

Сп  М  486


Божков, Александър .   Да усвоим едни пари от еврофондовете. / Александър Божков . // Мениджър  (София), 2008, N 3, с. 18, 20


Сист. No: 34242

- 361 -

Сп  А  454


Гозес, Хаим .   Стартираха три от седемте програми от еврофондовете  / Хаим Гозес . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 58-63


Сист. No: 33625

- 362 -

Сп  Б  925  с


Гозес, Хаим .   Стартира оперативната програма "Административен капацитет"  / Хаим Гозес . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 4, с. 28-31


Сист. No: 34062

- 363 -

Сп  Е  454  и


Маев, Иво .   Програма за развитие на селските райони (ПРСР)  / Иво Маев . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 1, с. 61-65


Сист. No: 34013

Право. Наука за държавата и правото

- 364 -

Сп  Б  254  и


Рангелова, Мариана .   Нови законодателни решения за концесиите в България  / Мариана Рангелова . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 7, с. 35-41


Сист. No: 33586

Наказателно право. Престъпления. Криминология.

- 365 -

Сп  Б  925  с


Душанов, Иван .   Наказателната отговорност за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система и мястото на счетоводителя при нейната реализация  / Иван Душанов . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 23, с. 3-9


Сист. No: 33553

Търговски дружества

- 366 -

В  П  225


   Непарични вноски в търговските дружества . // Пари  (София), XVII, N 20, 29  ян. 2008  . - Консултант, с. 32-38


Сист. No: 33815

- 367 -

В  П  225


   Преобразуване на търговски дружества . // Пари  (София), XVII, N 10, 15  ян. 2008  . - Консултант, с. 17-21


Сист. No: 33632

Финансово право

- 368 -

В  Д  381  с


Кондарев, Ивайло .   Новите положения в ЗДДС  / Ивайло Кондарев . // Делова седмица  (София), XVII, N 8, 18-24 февр. 2008 г., с.1, 4, 6


Сист. No: 34086

- 369 -

В  П  225


Пенева, Маргарита .   Данъци и осигурителни вноски не се опрощават автоматично  / Маргарита Пенева . // Пари  (София), XVII, N 10, 15  ян. 2008  . - Консултант, с. 28-34


Сист. No: 33643

- 370 -

Сп  Т  961  п


Калайджиев, Ангел .   Финансови обезпечения  / Ангел Калайджиев . // Търговско право  (София), ХІV, 2007, N 4, с. 5-24


Сист. No: 33839

Данъчни закони

- 371 -

Сп  С  953  п


Николов, Илия .   Обжалване на ревизионни актове  / Илия Николов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 6-7  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33580

- 372 -

Сп  Б  923  з


Панева, Лиляна .   Практически проекции на промените в ЗДДС  / Лиляна Панева . // Български законник  (София), XVI, 2008, N 1, с. 87-100


Сист. No: 33837

- 373 -

Сп  С  953  п


Харизанова, Илияна .   Статут на международните авиокомпании за превоз на пътници и дейността на агентите им в България от гледна точка на ЗДДС  / Илияна Харизанова . // Счетоводство плюс  (София), 10, с. 10-11  . - Данъчен консултант


Сист. No: 33582

Трудово право. Социално право. Поземлено право

- 374 -

Сп  С  953  п


Николова, Галина .   Национална програма "В подкрепа на майчинството"  / Галина Николова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 10-12  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 33585

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 375 -

42028


Добрев, Добрин .   Аутсорсинг - ефективният подход на публичната администрация  / Добрин Добрев . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 110-117


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34008

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 376 -

В  И  50  ж


Демирева, Петя .   Правна рамка за предоставяне на социални услуги  / Петя Демирева . // Икономически живот  (София), XLII, N 8, 27  февр. 2008, с. 13


Сист. No: 34191

Социално осигуряване

- 377 -

В  З  375


Павлов, Нено .   Европейският подход при координацията на осигурителните системи  / Нено Павлов . // Застраховател  (София), ХІV, N 4, 27 февр. -12 март 2008 г., с. 8-9


Сист. No: 34205

- 378 -

В  П  225


   Социалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС . // Пари  (София), XVII, N 30, 12  февр. 2008  . - Консултант, с. 4-7


Сист. No: 33932

- 379 -

Сп  С  953  п


Богомилова, Веселка .   Очаквани промени в бюджетите на ДОО и НЗОК за 2008 година  / Веселка Богомилова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 12, с. 1,3  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 33597

- 380 -

Сп  Б  923  з


Петкова, Аспасия .   Законът за бюджета на ДОО за 2008 г. и промените в други нормативни актове по задължителното осигуряване от 01.01.2008 г. / Аспасия Петкова . // Български законник  (София), XVI, 2008, N 1, с. 101-108


Сист. No: 33838

- 381 -

Сп  С  953


Петкова, Аспасия .   Социално осигуряване след присъединяването на България към ЕС  / Аспасия Петкова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 46-47


Сист. No: 33926

- 382 -

Сп  С  953


Петкова, Аспасия .   Социално осигуряване след присъединяването на България към ЕС  / Аспасия Петкова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 41-42


Сист. No: 34092

- 383 -

Сп  С  54  о


   Социальные налоги в Германии . // Вопросы социального обеспечения  (Москва), 2007, N 23, с. 37-38


Сист. No: 33835

Пенсионно осигуряване

- 384 -

В  З  375


   Пазарът отчете стабилен радтеж и нарастване на активите с почти 53 %  : Пенсионно осигуряване . // Застраховател  (София), ХІ V, N 4, 27 февр.-12 март 2008 г., с. 11, 14


Сист. No: 34208

- 385 -

40938


Димитров, Станислав .   Постижения и проблеми при маркетинга на допълнителните пенсионни фондове  / Станислав Димитров . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 182-194


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34170

- 386 -

40938


Илиева, Таня .   Значимостта на инвестиционната компонента във финансовия мениджмънт на пенсионните фондове  / Таня Илиева . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 163-168


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34167

- 387 -

40938


Йорданов, Пламен .   Данъчните облекчения -фактор за развитие на фирменото пенсионно осигуряване  / Пламен Йорданов . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 145-150


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34164

- 388 -

40938


Нинов, Николай .   Инвестиране на пенсионните фондове и интересите на осигурените лица  / Николай Нинов . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 169-176


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34168

- 389 -

40938


Пантелеева-Йорданова, Силвия .   Допълнителното пенсионно осигуряване - десет години след началото, постижения и предизвикателства  / Силвия Пантелеева-Йорданова . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 151-162


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34166

- 390 -

Сп  Ф  53


Добромыслов, К. В.   Совершенствование механизма инвестирования пенсионных накоплений  / К. В. Добромыслов . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 12, с. 56-58


Сист. No: 33928

Здравно осигуряване

- 391 -

40938


Иванова, Маргарита .   Пазарът на доброволното здравно осигуряване в България  / Маргарита Иванова . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 201-206


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34172

- 392 -

40938


Крумов, Крум .   Застрахователният и здравноосигурителният пазари през 2003 г. - състояние, основни движещи фактори, тенденции  / Крум Крумов . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория ипрактика  (Свищов), 2004, с. 13-35


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34138

- 393 -

Сп  П  518


Виткова, Мими .   Последен валс на българската здравна система  / Мими Виткова . // П И К  (София), 2008, N 2, с. 22-25


Сист. No: 34228

- 394 -

Сп  С  953  п


Петрова, Златица .   Правото на трансгранична медицинска помощ в ЕС и използването на Европейската здравноосигурителна карта  / Златица Петрова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 4-6  . - Човешки ресурси на предприятието


Сист. No: 33568

- 395 -

Сп  С  953  п


Петрова, Златица .   Правото на трансгранична медицинска помощ в ЕС и използването на Европейската здравноосигурителна карта  / Златица Петрова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 5-6  . - Човешките ресурси на предприятието


Сист. No: 33584

Застраховане

- 396 -

В  З  375


Димитров, Емил .   Система за обслужване и управление на ликвидацията на автомобилни щети SMARTCLAIMS  / Емил Димитров . // Застраховател  (София), ХІV, N 4, 27 февр.-12 март 2008 г., с. 20


Сист. No: 34211

- 397 -

В  З  375


Драганов, Христо .   Пред застрахователите и притежателите на автомобили стои един-единствен въпрос: евтина ли е застраховката "Гражданска отговорност"?  / Христо Драганов . // Застраховател  (София), ХІV, N 3, 13-27 февр. 2008 г., с. 19, 21


Сист. No: 33971

- 398 -

В  З  375


Мишева, Ирена .   Прасментната политика на българските застрахователи  / Ирена Мишева . // Застраховател  (София), ХІV, N 3, 13-27 февр. 2008 г., с. 8


Сист. No: 33969

- 399 -

В  З  375


Мишева, Ирена .   Конкурентност на българските застрахователи в европейския пазар  : Пласментната политика на българските застрахователи  / Ирена Мишева . // Застраховател  (София), ХІV, N 4, 27 февр.-12 март 2008 г., с. 15, 21


Сист. No: 34209

- 400 -

В  З  375


   Полица срещу стихиите . // Застраховател  (София), ХІV, N 3, 13-27 февр. 2008 г., с. 4, 6


Сист. No: 33968

- 401 -

В  З  375


   Система за обслужване и управление на ликвидацията на автомобилни щети StartClaiMS . // Застраховател  (София), ХІV, N 3, 13-27 февр. 2008 г., с. 12, 22


Сист. No: 33974

- 402 -

В  З  375


Тодоров, Владимир .   Забелязва се слабо намаляване на жертвите по пътищата  / Владимир Тодоров . // Застраховател  (София), ХІV, N 3, 13-27 февр. 2008 г., с. 11


Сист. No: 33970

- 403 -

40938


Андреев, Янаки .   Застраховка "Гражданска отговорност" при МПС (Проблеми)  / Янаки Андреев . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 60-64


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34143

- 404 -

40938


Василев, Венцислав .   Изграждане на модел за вътрешно фирмена оценка на платежоспособността на застрахователното дружество, работещо по общо застраховане  / Венцислав Василев . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 121-128


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34162

- 405 -

40795


Ерусалимов, Р. Г.   Застраховането на експортните кредити - начин за разширяване на взаимния обмен на стоки и услуги  / Р. Г. Ерусалимов . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), с. 183-187


Сист. No: 34124

- 406 -

40938


Ерусалимов, Румен .   Застраховане живота на кредитополучателите  / Румен Ерусалимов . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 106-111


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34158

- 407 -

40938


Йото Йото .   Състояние и развитие на застраховката "Гражданска отговорност"на водачите на МПС (видяла жабата .)  / Йото Йото . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 45-59


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34144

- 408 -

40938


Йотов, Йото .   Еврокомисари и застраховане  / Йото Йотов . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 87-93


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34152

- 409 -

40938


Мишева, Ирена .   Маркетингово проучване на поведението на потребителите на здравни застраховки  / Ирена Мишева . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 129-139


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34163

- 410 -

40938


Нейков, Марин .   За данъчният режим и корпоративното данъчно облагане на застрахователите  / Марин Нейков . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 112-120


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34159

- 411 -

40938


Сираков, Максим .   Развитие на животозастраховането и ролята на данъчните стимули  / Максим Сираков . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 94-105


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34156

- 412 -

40938


Табов, Атанас .   Хармонизиране на автомобилното застраховане в Европейския съюз и развитието на системата "Зелена карта"  / Атанас Табов . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика, 2004, с. 65-81


Сист. No: 34151

- 413 -

40938


Янчев, Румен и др.   Автомобилно застраховане проблеми и перспективи  / Румен Янчев, Цветанка Крумова . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория ипрактика, с. 36-44


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34141

- 414 -

Сп  С  254


Димитров, Калин .   Чуждестранни застрахователи се борят за българския пазар  / Калин Димитров . // СВЕТЪТ през 2007  (София), 2007, с. 55


Сист. No: 34181

- 415 -

Сп  П  186


Драганов, Христо .   Особености при определяне на плащането на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите  / Христо Драганов, Ирена Мишева . // Панорама на труда  (София), 2007, N 7-8, с. 53-65


Сист. No: 33929

- 416 -

Сп  Б    445


Ерусалимов, Румен и др.   Животозастраховането и пенсионното осигуряване при гарантиране стандарта на живот в Р България  / Румен Ерусалимов, Пламен Йорданов . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 3, с. 35-48


Сист. No: 33741

- 417 -

Сп  С  848  д


Исакова, Тамара Михайловна .   Методология учета рисков в финансовом менеджменте страховчика  / Тамара Михайловна Исакова . // Страховое дело  (Москва), ХІV, 2007, N 12, с. 4-13


Сист. No: 33934

- 418 -

Сп  И  50


Николов, Димитър .   Състояние и перспективи на застрахователния пазар в земеделието  / Димитър Николов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 17-20


Сист. No: 33812

- 419 -

Сп  С  848  д


Никулина, Надежда Николаевна .   Реинжинеринг бизнес-процессов и инжинеринг страховых продуктов  / Надежда Николаевна Никулина . // Страховое дело  (Москва), ХІV, 2007, N 12, с. 14-18


Сист. No: 33936

- 420 -

Сп  Ф  53


Пласкова, Н. С.   Анализ деятельности страховой организации  / Н. С. Пласкова . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 12, с. 41-45


Сист. No: 33924

- 421 -

Сп  С  848  д


Русакова, Оксана Игоревна и др.   Роль маркетинговых инструментов в продвижении страховых продуктов на российском рынке  / Оксана Игоревна Русакова, Денис Сергеевич Хаустов . // Страховое дело  (Москва), ХІV, 2007, N 12, с. 25-29


Сист. No: 33946

- 422 -

Сп  Ф  53  кс


Русецкая, Э. А. и др.   Общая характеритика и тенденции развития страхового рынка в РФ  / Э. А. Русецкая, И. В. Куренная . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 47, с. 58-63


Сист. No: 33678

- 423 -

Сп  С  848  д


Самостроенко, Георгий Максимович и др.   Совершенствование маркетингового управления системой добровольного медицинского страхования  / Георгий Максимович Самостроенко, Елена Ивановна Пылина . // Страховое дело  (Москва), ХІV, 2007, N 12, с. 20-23


Сист. No: 33945

- 424 -

Сп  Ф  53


Семенова, Т. В.   Сельскохозяйственное страхование на современном этапе  / Т. В. Семенова . // Финансы  (Москва), 82, 2007, N 12, с. 52-55


Сист. No: 33927

- 425 -

Сп  С  848  д


Смоляков, Федор Александрович .   Рыночноая оценка страховых обязательств  / Федор Александрович Смоляков . // Страховое дело  (Москва), ХІV, 2007, N 12, с. 42-51


Сист. No: 33947

Педагогика. Възпитание. Образование. Просвета

- 426 -

Сп  Г  62  сп


Витанова, Надежда .   Концептуални идеи за възпитанието в теориите на личността  / Надежда Витанова . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Кл.Охридски". Факултет по педагогика  (София), 2006, с. 5-23  . - Книга педагогика


Сист. No: 34203

- 427 -

Сп  Г  62  сп


Попов, Любомир .   Родови характеристики на житейското педагогическо мислене  / Любомир Попов . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по педагогика  (София), 2006, с. 25-51  . - Книга педагогика


Сист. No: 34215

Образование

- 428 -

Сп  Г  621  МКА


Вунова, Камелия и др.   Предприемачество и образование-ограничения и възможности за интегрирано развитие  : Международна научна конференция  / Камелия Вунова, Юлиян Нарлев . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 155-159


Сист. No: 33883

- 429 -

Сп  Г  62  сс


Давидков, Цветан и др.   Дистанцията на властта в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (измерване по методиката на G. Hofstede)  / Цветан Давидков, Детелина Илиева, Елеонора Николова . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 281-299


Сист. No: 34248

- 430 -

Сп  Г  621  МКА


Димитрова, Вихра .   Сравнителен преглед на приложението на Болонския процес в страните от Европейския съюз и България  : Международна научна конференция  / Вихра Димитрова . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 165-170


Сист. No: 33885

- 431 -

Сп  Г  621  МКА


Димитрова, Вихра и др.   Конкурентноспособност на българските колежи-анализ на нормативната уредба  : Международна научна конференция  / Вихра Димитрова, Димитър Димитров . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 151-154


Сист. No: 33882

- 432 -

42028


Колева, Росица и др.   Възможности за усъвършенстване на обучението по бизнесанализ  / Росица Колева, Людмила Дончева . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 201-206


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34036

- 433 -

39832


Ненова, Славка .   Интерактивен модел на обучение по икономика. Рацианални аспекти  : Юбилейна международна конференция  / Славка Ненова . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 75-83


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33513

- 434 -

Сп  A  561


Айнабек, К.   Определение верхнего предела заработной платы как способ мотивации творческого труда  / К. Айнабек . // Alma mater (Альма матер)  (Москва), 68, 2007, N 8, с. 20-22


Сист. No: 33652

- 435 -

Сп  Ф  53  кс


Асланян, А. Л.   Вопросы организации и перспективы развития системы образовательного кредитования в Республике Армения  / А. Л. Асланян . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 43, с. 68-71


Сист. No: 33644

- 436 -

Сп  Ф  53  кс


Купро, Е. Г.   Проблемы финансирования высших учебных заведений в Российской федерации  / Е. Г. Купро . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 43, с. 59-63


Сист. No: 33642

- 437 -

Сп  П  324


Терзиева, Сеня и др.   Комуникационната култура на студентите - ценност и педагогически проекции  / Сеня Терзиева, Марияна Илиева . // Педагогика  (София), ХVІ, 2007, N 12, с. 53-67


Сист. No: 33800

- 438 -

Сп  Б    445


Шишманова, Пенка .   Приносът на бизнеса в България за формирането на човешкия капитал  / Пенка Шишманова . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2008, N 4, с. 39-54


Сист. No: 34223

Висше образование

- 439 -

Сп  Г  621  МКА


Гроздева, Валентина .   Нови образователни технолигии и бизнес: предизвикателства и европейски перспективи  : Международна научна конференция  / Валентина Гроздева . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 20-27


Сист. No: 33865

- 440 -

Сп  Г  621  МКА


Христов, Христо и др.   Системите за качество във висшето образование-в европейски контекст, но с българска специфика  : Международна научна конференция  / Христо Христов, Мария Христова . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 9-19


Сист. No: 33862

- 441 -

Сп  В  648-во


Аджемов, А. и др.   Электронный университет  / А. Аджемов, В. Шестаков . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 12, с. 77-81


Сист. No: 33963

- 442 -

Сп  A  561


Бедный, Б. и др.   О подготовке специалистов высшей квалификации в области точных и естественных наук  / Б. Бедный, А. Миронос, Т. Серова . // Alma mater (Альма матер)  (Москва), 68, 2007, N 8, с. 23-27, 42


Сист. No: 33653

- 443 -

Сп  П  89  тп


Блинов, Андрей и др.   Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов  / Андрей Блинов, Антонина Сидорова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 104-111


Сист. No: 33719

- 444 -

Сп  В  648


Боярский, Е. А. и др.   Оценивание обобщенных компетенций выпускников вузов  / Е. А. Боярский, С. М. Коломиец . // Высшее образование сегодня  (Москва), XVIII, 2008, N 1, с. 31-35


Сист. No: 33577

- 445 -

Сп  Д  226  п


Братанов, Начко .   Акценти на влияние върху управлението на университета в условията на глобализация  / Начко Братанов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 1, с. 36-41


Сист. No: 34250

- 446 -

Сп  В  648-во


Гайнуллина, Л. и др.   Построение вузовской системы гарантии качества образования  / Л. Гайнуллина, Ю. Камашева . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 9, с. 58-63


Сист. No: 33899

- 447 -

Сп  В  648-во


Гребнев, Л.   Лондонское коммюнике: завершающий этап Болонского процесса  / Л. Гребнев . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 9, с. 3-14


Сист. No: 33895

- 448 -

Сп  С  587


Димитров, Димитър .   Изследване на физическата дееспособност на студентите от задължителната и факултативната форми на обучение по физическо възпитание и спорт  : Научна конференция - Шумен, 17-18 май 2007 г. / Димитър Димитров . // СПОРТ & наука  (София), LI, 2007, с. 206-212


   "35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт"


Сист. No: 33911

- 449 -

Сп  В  648-во


Донди, К.   Какая система e- Learning нам нужна?  / К. Донди . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 11, с. 28-33


Сист. No: 33952

- 450 -

Сп  В  648-во


Егоршин, А. и др.   Концепция стратегического управления вузов  / А. Егоршин, Е. Горбунова . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 10, с. 31-39


Сист. No: 33949

- 451 -

Сп  A  561


Карпенко, М.   Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики, глобализации и депопуляции  / М. Карпенко . // Alma mater (Альма матер)  (Москва), 68, 2007, N 9, с. 12-17


Сист. No: 33834

- 452 -

Сп  Н  326  ту


Кожухаров, Христо .   Проблеми пред българското висше образование  / Христо Кожухаров . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 283-301


Сист. No: 34229

- 453 -

Сп  В  648-во


Кузеванова, А.   Проблемы управления в системе бизнес - образования  / А. Кузеванова . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 9, с. 29-34


Сист. No: 33897

- 454 -

Сп  П  89  тп


Лашко, Сергей .   Механизмы интеграции российской системы экономического и бизнес-образования в мировой рынок  / Сергей Лашко . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 112-119


Сист. No: 33720

- 455 -

Сп  В  648-во


Максимов, Н.   Учебно-методические объединения вузов в системе управления высшей школой  / Н. Максимов . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 10, с. 17-25


Сист. No: 33948

- 456 -

Сп  В  648-во


Мохначев, С.   Управление конкурентоспособностью вуза: современные особенности  / С. Мохначев . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 10, с. 39-43


Сист. No: 33950

- 457 -

Сп  С  587


Несторов, Явор .   Двигателните качества-основополагащ фактор на спортния резултат  : Научна конференция - Шумен, 17-18 май 2007 г. / Явор Несторов, Йорданка Димитрова . // СПОРТ & наука  (София), LI, 2007, с. 198-205


   "35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт"


Сист. No: 33910

- 458 -

Сп  В  648-во


Рубин, Ю.   E - Learning: от экстремального обучения к упорядоченной системе  / Ю. Рубин . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 11, с. 34-38


Сист. No: 33953

- 459 -

Сп  В  648-во


Рудской, А.   Информатизация вуза - ключевое направление инновационной образовательной программы  / А. Рудской . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 12, с. 8-13


Сист. No: 33961

- 460 -

Сп  В  648-во


Самохвалова, Е.   Управление интеллектуальной собственностью вуза  / Е. Самохвалова . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 11, с. 72-77


Сист. No: 33955

- 461 -

Сп  С  587


Симеонова, Теодора и др.   Квалификация на спортните педагози  : Научна конференция - Шумен, 17-18 май 2007 г. / Теодора Симеонова, Валентина Маргаритова . // СПОРТ & наука  (София), LI, 2007, с. 46-51


   "35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт"


Сист. No: 33901

- 462 -

Сп  В  648-во


Соловов, А.   Организационные аспекты электронного дистанционного обучения  / А. Соловов . // Высшее образование в России  (Москва), 17, 2007, N 12, с. 89-93


Сист. No: 33964

- 463 -

Сп  Ф  53  кс


Солянникова, С. П.   Проблемы разработки и использования нормативов подушевого финансирования в сфере высшего професионального образования  / С. П. Солянникова . // Финансы и кредит  (Москва), 2008, N 3, с. 50-53


Сист. No: 34104

- 464 -

Сп  П  324


Тасева, Галина К. и др.   Образованието по обществени науки в условията на прехода  : (в "огледалото" на синергетиката)  / Галина К. Тасева, Марек А. Тасев . // Педагогика  (София), ХVІ, 2007, N 11, с. 58-75


Сист. No: 33752

- 465 -

Сп  С  587


Христова, Невена .   Отношението на студентките към занятията по физическо възпитание  : Научна конференция - Шумен, 17-18 май 2007 г. / Невена Христова . // СПОРТ & наука  (София), LI, 2007, с. 183-192


   "35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт"


Сист. No: 33908

- 466 -

Сп  С  587


Цонкова, Д.   Значение на академичната мобилност и международните програми за развитието на общоевропейската интеграция в областта на спортното образование  : Научна конференция - Шумен, 17-18 май 2007 г. / Д. Цонкова . // СПОРТ & наука  (София), LI, 2007, с. 40-45


   "35 години катедра "Теория и методика на физическото възпитание и спорт"


Сист. No: 33900

- 467 -

Сп  Ч  I  69  sb


Pittaway, Luke et al.   Entrepreneurship Education  : A Systemic Review of the Evidence  / Luke Pittaway, Jason Cope . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 5, с. 479-510


   Прев.загл.: Обучение по предпримачество. Систематичен преглед на събитията


Сист. No: 33618

Висше образование за икономисти

- 468 -

39832


Пенков, Илко Л.   За образователните специалности във висшите икономически училища  : Юбилейна международна конференция  / Илко Л. Пенков . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 64-68


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33510

- 469 -

39832


Пенков, Илко Л.   Изследване относно наименованието на научната специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка"  : Юбилейна международна конференция  / Илко Л. Пенков . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 69-74


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33511

- 470 -

Сп  Р  868  э


Винслав, Ю.   К разработке современного вузовского курса корпоративного менеджмента  / Ю. Винслав . // Российский экономический журнал  (Москва), 50, 2007, N 5-6, с. 54-70


Сист. No: 33889

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 471 -

Сп  Ю  371


Лазаров, Миладин и др.   Баланс на водните количества  : Анализ и изготвяне на прогнозен баланс на водните количества във водоснабдителна система до 2016 г. / Миладин Лазаров, Йоланта Колева . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 2, с. 26-29


Сист. No: 33921

- 472 -

Сп  З  544  к


   Предпазна мрежа за природата ни . // Земеделска кооперация  (София), ХІV, 2007, N 11, с.14-20


Сист. No: 33525

Околна среда

- 473 -

Сп  П  89  тп


Барбанова, Светлана .   Загрязнение окружающей среды: управление издержками  / Светлана Барбанова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 60-65


Сист. No: 33737

- 474 -

Сп  Х  742


Димова, Ирена .   Американски опит в управлението на отпадъците  /   Прев. Ирена Димова . // ХИ&Т  (София), VІІІ, 2008, N 1, с. 24-26


Сист. No: 33942

- 475 -

Сп  З-54


Стойчев, Стойчо .   Оценка на някои ефекти от глобалното затопляне  / Стойчо Стойчев . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 1, с. 41-42


Сист. No: 34122

- 476 -

Сп  З-54


Стойчев, Стойчо В.   Оценка на някои ефекти от глобалното затопляне  / Стойчо В. Стойчев . // Земеделие плюс  (София), 2007, N 11-12, с. 29-31


Сист. No: 33528

- 477 -

Сп  Ю  371


Ташев, Петър .   Време за рециклирани торбички  / Петър Ташев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 2, с. 78-79


Сист. No: 33923

- 478 -

Сп  Ю  371


Тодорова, Радостина .   Конференция на ООН в Бали за климатичните промени  / Радостина Тодорова . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 2, с. 62-63


Сист. No: 33930

Екология

- 479 -

40795


Андреева, Мария .   Развитие на транграничното сътрудничество в процеса на екологично управление на Черно море  / Мария Андреева . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 31-35


Сист. No: 34114

- 480 -

40795


Тодоров, Т. Ив.   Екологични проблеми по опазване на Черно море. Рамките на зоната за черноморско икономическо сътрудническтво  / Т. Ив. Тодоров . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго-Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с.58-64


Сист. No: 34063

- 481 -

Сп  Т  961  п


Енчева, Миросвета .   Екологичната политика на Европейския съюз по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата  / Миросвета Енчева . // Търговско право  (София), ХІV, 2007, N 4, с. 47-62


Сист. No: 33840

- 482 -

Сп  З-54


Йовчевска, Пламена и др.   Биогоривото от животински продукти  / Пламена Йовчевска, Вергиния Гайдарска . // Земеделие плюс  (София), 2007, N 11-12, с. 27-28


Сист. No: 33531

- 483 -

Сп  З-54


   Преработка на агрохранителни остатъци за енергия . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 1, с. 36-38


Сист. No: 34132

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравен мениджмънт

- 484 -

42028


Емилова, Ирена .   Комуникационни измерения на връзките с обществеността в здравеопазването  / Ирена Емилова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 103-109


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34006

Здравеопазване

- 485 -

40938


Кръстителски, Илко .   Интегрирани системи за доставка на здравни услуги  / Илко Кръстителски . // Нови предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика  (Свищов), 2004, с. 195-200


   Трета национална конференция, Свищов, 13-15 май 2004 г.


Сист. No: 34161

- 486 -

Сп  З  504


Златанова, Т. и др.   Мениджмънт на капацитета и разходите за пациента в болницата  / Т. Златанова, Р. Златанова-Великова, С. Великов . // Здравен мениджмънт  (София), 7, 2007, N 7, с. 44-48


Сист. No: 33538

- 487 -

Сп  З  504


Радева, М.   Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването  / М. Радева . // Здравен мениджмънт  (София), 7, 2007, N 7, с. 49-57


Сист. No: 33539

- 488 -

Сп  З  504


Христов, Г.   Клинични ли са "клиничните пътеки" в България?  / Г. Христов . // Здравен мениджмънт  (София), 7, 2007, N 7, с. 62-67


Сист. No: 33541

Енергетика

- 489 -

Сп  Ю  371


Гърбев, Виктор .   Дали енергетиката ще открие своя Google  : Развитие на стратегически технологии в енергетиката  / Виктор Гърбев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 1, с. 58-61


Сист. No: 33571

- 490 -

Сп  Ю  371


Гърбев, Виктор .   Let the Sun Shine. : Развитие на пазарните фотоволтаични технологии  / Виктор Гърбев . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 2, с. 54-55


Сист. No: 33939

- 491 -

Сп  Ю  371


Петров, Владимир .   Сърбия - фрагмент от енергийната картина на Балканите  / Владимир Петров . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 1, с. 72-75


Сист. No: 33574

- 492 -

Сп  Ф  53  кс


Семчишина, Т. М.   О современных подходах к регулированию естественных монополий на примере североамериканского рынка газа  / Т. М. Семчишина . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 47, с. 64-70


Сист. No: 33692

- 493 -

Сп  Ю  371


Топузов, Венцислав .   World Energy Outlook 2007  : Енергийните ресурси в световен план: текущо състояние и прогнози  / Венцислав Топузов . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 1, с. 25-27


Сист. No: 33564

- 494 -

Сп  Ч  I  69  sb


Brown, James et al.   Developing Radical Technology for Sustainable Energy Markets  / James Brown, Chris Hendry, Paul Harborne . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 6, с. 603-629


   Прев.загл.: Създаване на радикални технологии за усточиви енергийни пазарари


Сист. No: 33626

Селско стопанство. Горско стопанство

- 495 -

Сп  Г  621  МКА


Иванов, Петко и др.   Използване на минерални торове в света и Европейския съюз  : Международна научна конференция  / Петко Иванов, Драгомир Пламенов . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 80-86


Сист. No: 33872

- 496 -

Сп  З-54


Михов, Мирослав и др.   Оранжерийното зеленчукопроизводство и новата енергийна политика  / Мирослав Михов, Тотка Митова, Стойка Машева . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 1, с. 18-20


Сист. No: 34131

Селскостопански предприятия, производство

- 497 -

В  И  50  ж


Иванов, Божидар .   Неценови фактори при придобиване на нови машини в земеделието  / Божидар Иванов . // Икономически живот  (София), XLII, N 6, 13  февр. 2008, с. 16


Сист. No: 33960

- 498 -

В  И  50  ж


Йовчевска, Пламена .   Смесените земеделски стопанства имат потенциал за развитие  / Пламена Йовчевска . // Икономически живот  (София), XLII, N 5, 06  февр. 2008, с. 8-9


Сист. No: 33856

- 499 -

В  И  50  ж


Пенева, Лидия .   Вписваме се в Европейската карта на винопроизводителите  / Лидия Пенева . // Икономически живот  (София), XLII, N 6, 13  февр. 2008, с. 1, 13


Сист. No: 33957

- 500 -

Сп  И  50


Борисов, Петър .   Конкурентоспособност на лозарските стопанства от Южен лозорски район  / Петър Борисов . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 5, с. 9-17


Сист. No: 33866

- 501 -

Сп  И  50


Ненова, Радка .   Дискретна оптимизация на инвестиционни стратегии за създаване на трюферия  / Радка Ненова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 38-42


Сист. No: 33820

- 502 -

Сп  И  50


Тодорова, Стела .   Селскостопанските кооперативи на Япония  / Стела Тодорова . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 57-63


Сист. No: 33822

- 503 -

Сп  И  50


   Тютюневият пазар и възможностите за алтернативна заетост на населението в тютюневите райони . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 33-37


Сист. No: 33819

- 504 -

Сп  И  50


Хаджиева, Виолина .   Очакваното влияние на Общата селскостопанска политика върху развитието на зеленчукопроизводствените стопанства  / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LVII, 2007, N 5, с. 3-8


Сист. No: 33842

Земеделие. Организация и управление

- 505 -

В  И  50  ж


Хаджиева, Виолина .   Предстоят структурни промени в българското земеделие  / Виолина Хаджиева . // Икономически живот  (София), XLII, N 7, 20  февр. 2008, с. 1, 12-13


Сист. No: 34060

- 506 -

40795


Ангелова, П. Г.   Земеделието и интегрирането му в европейското икономическо пространство (статистико-информационни аспекти)  / П. Г. Ангелова . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 134-138


Сист. No: 34076

- 507 -

Сп  Г  621  МКА


Заимова, Дарина Георгиева .   Създаване и ефективно управление на организации на земеделски производители  : Международна научна конференция  / Дарина Георгиева Заимова . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 104-111


Сист. No: 33880

- 508 -

Сп  И  50  м


Анастасова-Чопева, Минка .   Прогнозиране на вероятността за получаване и използване на субсидии от земеделските стопани с помоща на логистични статистически модели  / Минка Анастасова-Чопева . // Икономическа мисъл  (София), LIII, 2008, N 1, с. 13-25


Сист. No: 33982

- 509 -

Сп  З-54


Найденов, Найден .   Мултифункционалният характер на устойчивото земеделие  / Найден Найденов . // Земеделие плюс  (София), 2007, N 11-12, с. 21-22


Сист. No: 33527

- 510 -

Сп  З-54


Найденов, Найден В.   Мултифункционалният характер на устойчивото земеделие  / Найден В. Найденов . // Земеделие плюс  (София), 2008, N 1, с. 39-40


Сист. No: 34120

- 511 -

Сп  И  50  м


Петков, Людмил .   За някои перспективни научни направления и проблеми в изследванията на икономиката и организацията на земеделското производство в България  / Людмил Петков . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 5, с. 3-12


Сист. No: 33666

- 512 -

Сп  И  50


Хаджиева, Виолина .   Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъениняването на България към Европейския съюз  / Виолина Хаджиева . // Икономика и управление на селското стопанство  (София), LII, 2007, N 4, с. 10-16


Сист. No: 33811

Животновъдство

- 513 -

В  И  50  ж


Бурлакова, Тамара .   Диалогът между държавата и животновъди е труден  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот  (София), XLII, N 2, 16  ян. 2008, с. 1, 8


Сист. No: 33645

- 514 -

В  И  50  ж


Младенова, Мимоза .   Инвестиционната активност в животновъдството е ниска  / Мимоза Младенова . // Икономически живот  (София), XLII, N 6, 13  февр. 2008, с. 1, 10-11


Сист. No: 33956

Управление на предприятията. Организация на производството

- 515 -

Сп  П  89  тп


Бражник, Ммихаил .   Понятия системы, структуры и формы в управлении производством  / Ммихаил Бражник . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 47-52


Сист. No: 33733

- 516 -

Сп  П  378


   Резерв кадров как фактор успеха компании . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 101-104


Сист. No: 33659

Мениджмънт

- 517 -

В  П  225


Иванов, Милен .   Мениджмънт на връзки с клиентите  / Милен Иванов . // Пари  (София), XVII, N 30, 12  февр. 2008  . - Консултант, с. 21-22


Сист. No: 33940

- 518 -

42028


Александрова, Матилда .   Аутсорсингът в контекста на глобализацията: предимства и предизвикателства  / Матилда Александрова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 50-57


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33980

- 519 -

42028


Ангелова, Красимира .   Политика и мениджмънт  / Красимира Ангелова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 97-102


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34005

- 520 -

42028


Андреева, Мария .   Трудности и перспективи при разработването на международната и глобална стратегия на фирмите  / Мария Андреева . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 35-42


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33977

- 521 -

Сп  Г  621  МКА


Асенов, Анатолий .   Контролерът в организационната структура на фирмата  : Международна научна конференция  / Анатолий Асенов . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 189-192


Сист. No: 33893

- 522 -

42028


Асенов, Анатолий .   Нови явления в мениджмънта на устойчивото развитие  / Анатолий Асенов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 20-34


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33975

- 523 -

42028


Бакърджиева, Милка .   Изкуството да управляваш (Разговор за съвременното управление като наука и изкуство)  / Милка Бакърджиева . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 148-156


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34017

- 524 -

Сп  Г  62  сс


Бънкова, Анастасия .   Различни подходи към организационната ефективност - последствия за българския бизнес в процеса на разширението на Европейския съоз  / Анастасия Бънкова . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София), 2006, с. 89-107


Сист. No: 34230

- 525 -

42028


Дилков, Цветан .   Съвременното консултиране: митове и реалност  / Цветан Дилков . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 164-169


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34026

- 526 -

39832


Каменов, Камен .   Морално-етичният резерв у човешкият фактор в социалните системи  : Юбилейна международна конференция  / Камен Каменов . // Предизвикателствата пред икономическата наука и образование в началото на ХХI век  : Т.3  (Свищов), 2001, с. 19-23


   65 години Висше училище 1936-2001


Сист. No: 33506

- 527 -

42028


Каменов, Камен .   Поведение и себедоказване на мениджъра в управленския процес  / Камен Каменов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 13-19


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33972

- 528 -

Сп  Г  621  МКА


Стоянова, Цветана .   Ориентация на българските фирми към Европейския пазар  : Международна научна конференция  / Цветана Стоянова . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 28-33


Сист. No: 33869

- 529 -

Сп  В  52  лэ


Маленков, Ю. А.   О необходимости перехода на новую модель стратегического менеджмента  / Ю. А. Маленков . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 142-152  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34127

- 530 -

Сп  В  52  лэ


Осипов,С. В. и др.   Использование инструментов контроллинга при коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности  / С. В. Осипов, Е. А. Спиридонова . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 153-159  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34128

- 531 -

Сп  П  89  тп


Ощепков, Виктор .   Модель управления компанией на основе оценки ее нематериаяльных активов  / Виктор Ощепков . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 60-64


Сист. No: 33706

- 532 -

Сп  Ф  53  кс


Саликов, Ю. А. и др.   Методика анализа проблем и приоритетных направлений финансового и общего менеджмента  / Ю. А. Саликов, Л. Е. Совик, А. А. Зенин . // Финансы и кредит  (Москва), 2007, N 44, с. 36-39


Сист. No: 33657

- 533 -

Сп  П  89  тп


Усольцев, Евгений .   Инновационный менеджмент: постановка задачи в рамках обобщенной модели  / Евгений Усольцев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 85-92


Сист. No: 33718

- 534 -

Сп  И  502


Ширлетов, Александър .   Предизвикателствата пред българския корпоративен мениджмънт  / Александър Ширлетов . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 94-96


Сист. No: 33854

- 535 -

Сп  C  58


   [Седемте] 7-те най-важни правила в битката за ИТ кадри . // CIO  (София), 2008, N 2, с. 68-71, февруари 2008


Сист. No: 33973

Планиране-метод на управление

- 536 -

Сп  Г  621  бсу


Милчева, Г.   Концепцията за основните компетенции на фирмата и създаването на организационна стратегия  / Г. Милчева . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XLII, 2007, с. 17-31


Сист. No: 34004

- 537 -

Сп  П  89  тп


Хорошилова, Ольга .   Анализ и тенденции развития моделей внутрифирменного планирования  / Ольга Хорошилова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 70-78


Сист. No: 33684

Контрол-методи на управление

- 538 -

Сп  Б  90


Глушенкова, А. А.   Контроль хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях  / А. А. Глушенкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 69-72


Сист. No: 33833

Предприемачество (фирмата, предприятието)

- 539 -

40795


Ганева, В. К.   Българската предпиемаческа култура в контекста на глобализацията и евроинтеграцията  / В. К. Ганева . // Проблеми и перспективи в развитие на сътрудничеството между страните от Юго Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : II  (Свищов), 2004, с. 178-182


Сист. No: 34123

- 540 -

Сп  П  89  тп


Кузнецова, Зоя .   Малое предпринимательство в странах с переходной экономикой: пути стимулирования  / Зоя Кузнецова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 106-116


Сист. No: 33701

- 541 -

Сп  Г  621  бсу


Сотиров, Антон Георгиев .   Иновационна политика на институционално ниво - регионално, национално и на равнище Европейски съюз  / Антон Георгиев Сотиров . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVI, 2007, с. 373-382


Сист. No: 33994

- 542 -

Сп  Б    445


Янков, Никола .   Очертаване рамки за бизнеспредприемачество в трансгранични региони  / Никола Янков . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 4, с. 20-38


Сист. No: 34221

- 543 -

Сп  Ч  I  69  sb


Pittaway, Luke et al.   Entrepreneurship Education  : A Systemic Review of the Evidence  / Luke Pittaway, Jason Cope . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 5, с. 479-510


   Прев.загл.: Обучение по предпримачество. Систематичен преглед на събитията


Сист. No: 33618

Корпоративно управление

- 544 -

Сп  П  89  тп


Дементьева, Алла .   Акционерная форма собственности и корпоративное управление  / Алла Дементьева . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 75-84


Сист. No: 33742

- 545 -

Сп  П  89  тп


Дубовицкая, Елена .   Риск корпоративного управления  / Елена Дубовицкая . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 85-92


Сист. No: 33746

- 546 -

Сп  П  89  тп


Исаев, Дмитрий .   Проблемы информационного обеспечения корпоративного управления  / Дмитрий Исаев . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 74-77


Сист. No: 33711

- 547 -

Сп  П  89  тп


Рамазанов, Алтай .   Концепция корпоративной социальной ответственности  / Алтай Рамазанов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 38-46


Сист. No: 33732

Риск мениджмънт

- 548 -

Сп  В  986


Тотев, Тотьо .   Стратегия за управление на риска  / Тотьо Тотев . // Вътрешен одитор  (София), IV, 2007, N 6, с. 44-48


Сист. No: 33517

Малък бизнес

- 549 -

Сп  П  89  тп


Кузнецова, Зоя .   Малое предпринимательство в странах с переходной экономикой: пути стимулирования  / Зоя Кузнецова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 106-116


Сист. No: 33701

Управление на фирмата

- 550 -

42028


Горанова, Пенка и др.   Потребителското поведение и пазарът на климатични системи  / Пенка Горанова, Стефан Стефанов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 194-200


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34034

- 551 -

42028


Дончева, Людмила .   Анализ на финансовата несъстоятелност и антикризисното фирмено управление  / Людмила Дончева . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 227-234


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34041

- 552 -

42028


Илиев, Даниел Иванов .   Управление на маркетинга на взаимоотношенията в консултантското обслужване  / Даниел Иванов Илиев . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 81-88


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33998

- 553 -

42028


Линкова, Маруся Василева .   Управление на вземанията в аграрното предприятие  / Маруся Василева Линкова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 206-215


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34038

- 554 -

42028


Мидова, Петранка .   Приложение на стратегията "Управление на взаимоотношенията с клиентите" в търговските обекти  / Петранка Мидова . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 175-181


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34030

- 555 -

42028


Николов, Емил .   Конкурентна стратегия за фирмен успех  / Емил Николов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 283-289


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34051

- 556 -

Сп  Г  62  сс


Станчева, Елеонора .   Информационно осигуряване на управленито на активите от ВиК предприятията  / Елеонора Станчева . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 135-158


Сист. No: 34232

- 557 -

42028


Чиприянов, Михаил .   Прегледът на корпоративната устойчивост като средство за повишаване публичността на компанията  / Михаил Чиприянов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 247-254


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34043

- 558 -

Сп  П  89  тп


Болотин, Александр и др.   Моделирование управления девелоперским предприятием: системны подход  / Александр Болотин, Андрей Чегис . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 97-105


Сист. No: 33690

- 559 -

Сп  П  89  тп


Валиулова, Алсу и др.   Эффективность инструментов управления организацией  / Алсу Валиулова, Владимир Приходько . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 103-109


Сист. No: 33749

- 560 -

Сп  П  89  тп


Кравченко, Кирилл .   Особенности управления крупными промышленными компаниями  / Кирилл Кравченко . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 25-29


Сист. No: 33703

- 561 -

Сп  П  378


Кузнецова, Ирина .   Подарок от фирмы, или Как поддержать имидж компании  / Ирина Кузнецова . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 85-87


Сист. No: 33658

- 562 -

Сп  П  89  тп


Павлова, Александра .   Антикризисная стратегия в контексте управления стоимостю предприятия  / Александра Павлова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 87-95


Сист. No: 33689

- 563 -

Сп  Ч  I  69  sb


Gabrielson, Jonas .   Boards of Directors and Entrepreneurial Posture in Medium-size Companies  / Jonas Gabrielson . // International Small Business Journal  (London), 25, 2007, N 5, . 511-537


   Прев.загл.: Борд на директорите на предприемаческо състояние при средните предприятия


Сист. No: 33620

Мениджмънт на фирмата

- 564 -

Сп  Г  621  бсу


Славянска, Вяра Красимирова .   Избор на проектен мениджър според типа на изпълнявания проект  / Вяра Красимирова Славянска . // Годишник на Бургаския свободен университет  (Бургас), XVII, 2007, с.101-1 08


Сист. No: 34033

Управление на риска

- 565 -

Сп  Б  254  и


Велинова, Надя .   Риск и упрвление на риска в стандартни и законови рамки  / Надя Велинова . // Банки Инвестиции Пари  (София), ХV, 2007, N 7, с. 28-34


Сист. No: 33581

Проектно управление

- 566 -

Сп  Ф  703


Донова, Петя .   Как да направим проект  : Методология на разработването на проект по оперативните програми  / Петя Донова . // Фондове Програми Проекти  (София), I, 2008, N 1, с. 10-12


Сист. No: 34174

Счетоводство

- 567 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Основни (базови) предположения и принципи за изготвяне и представяне на финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 9, 25 февр.-2 март 2008 г., с. 11


Сист. No: 34214

- 568 -

В  И  50  ж


   Годишно счетоводно приключване . // Икономически живот  (София), XLII, N 2, 16  ян. 2008, с. 5


Сист. No: 33635

- 569 -

В  К  263


Гьорев, Емил .   Лесното обяснение на сложния баланс  : Как да разчитаме счетоводните отчети на дружествата  / Емил Гьорев . // Капитал  (София), XVI, N 6, 9-15 февруари 2008, с. 84  . - К2 Бизнес


Сист. No: 33913

- 570 -

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Промените в Националните счетоводни стандарти  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 2, 7-13 ян. 2008 г., с. 1, 4


Сист. No: 33615

- 571 -

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Промените в Националните счетоводни стандарти  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 1, 2-6 ян. 2008 г., с. 1, 4, 7


Сист. No: 33803

- 572 -

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Съставяне на ГФО от предприятията от реалния сектор на икономиката  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 9, 25 февр.-2 март 2008 г., с. 3, 6


Сист. No: 34212

- 573 -

В  П  225


Радонов, Димитър .   Изготвяне на отчет  / Димитър Радонов . // Пари  (София), XVII, N 40, 26  февр. 2008  . - Консултант, с. 16-18


Сист. No: 34153

- 574 -

В  Д  381  с


Рангелов, Евгени .   Отчитане на сделки със заеми и сгради, които се състоят от "нова" и от "стара" част  / Евгени Рангелов . // Делова седмица  (София), XVI, N 49, 17-23 дек. 2007 г., с. 7


Сист. No: 33524

- 575 -

В  И  50  ж


   Счетоводно отчитане на данъчните разлики и пренасянето на загуба . // Икономически живот, X LII, N 8, 27. 02. 2008 г., с. 5


Сист. No: 34177

- 576 -

В  П  225


   Счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове . // Пари  (София), XVII, N 40, 26  февр. 2008  . - Консултант, с. 19-22


Сист. No: 34160

- 577 -

Сп  Г  62  сс


Станчева, Елеонора .   Счетоводната информация в управлението на активите от ВиК предприятията  / Елеонора Станчева . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 159-177


Сист. No: 34233

- 578 -

Сп  З  544  к


Байчев, Деньо .   Счетоводно приключване на дейността на земеделските кооперации към 31 декември 2007  / Деньо Байчев . // Земеделска кооперация  (София), ХІV, 2007, N 11, с. 8-13


Сист. No: 33519

- 579 -

Сп  З  544  к


Байчев, Деньо .   Счетоводно приключване на дейността на земеделските кооперации към 31 декември 2007  / Деньо Байчев . // Земеделска кооперация  (София), ХІV, 2007, N 12, с. 5-20


Сист. No: 33523

- 580 -

Сп  С  953  п


Божков, Васил и др.   Годишно приключване при ликвидация и несъстоятелност  : (Счетоводни и данъчни аспекти)  / Васил Божков, Красен Василев . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 13, с. 29-38  . - Извънреден брой: Годишни финансови отчети 2007 година


Сист. No: 33609

- 581 -

Сп  С  953  п


Бонев, Живко .   Основни счетоводни и данъчни въпроси при бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи  / Живко Бонев . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 1,3-4  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33554

- 582 -

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Отчитане на закупени кол опции за акции  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 23-24


Сист. No: 33532

- 583 -

Сп  Б  925  с


Брезоева, Бойка .   Новият СС 27- консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия  / Бойка Брезоева . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 23, с. 10-18


Сист. No: 33561

- 584 -

Сп  Б  925  с


Брезоева, Бойка .   Промените в СС 32 - финансови инструменти  / Бойка Брезоева . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 24, с. 3-5


Сист. No: 33583

- 585 -

Сп  С  953  п


Брезоева, Бойка .   Счетоводни и данъчни аспекти на финансовия лизинг  / Бойка Брезоева . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 12, с. 6-13  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33593

- 586 -

Сп  С  953


Брезоева, Бойка .   Отчитане на купени кол опции за собствени акции  / Бойка Брезоева . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 21-22


Сист. No: 34088

- 587 -

Сп  Б  925  с


Вълчев, Горан .   Съставяне на финансовия отчет за 2007г. на едноличния търговец  / Горан Вълчев . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 1-2, с. 58-62


Сист. No: 33867

- 588 -

Сп  Б  90


Гусаковская, Е. Г.   Приобретение антивирусных программ: как отразить в учете  / Е. Г. Гусаковская . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 22, с. 12-15


Сист. No: 33753

- 589 -

Сп  Д  226  п


Гълъбов, М.   За някои оповестявания в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване  / М. Гълъбов . // Данъчна практика  (София), 2008, N 1, с. 31-33


Сист. No: 34247

- 590 -

Сп  В  52  лэ


Давыденко, Е. В.   Особенности использования системы сбалансированных показателей на малых и средных предприятиях  / Е. В. Давыденко . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 165-169  . - Серия 5: Экономика


Сист. No: 34145

- 591 -

Сп  Е  454  и


Дочев, Иван .   Промени в интерес на малкия и средния бизнес  / Иван Дочев . // Експерт  (София), XV, 2007, N 12, с. 23-27


Сист. No: 33537

- 592 -

Сп  С  953  п


Дочев, Иван .   Отчитане на корпоративния данък  / Иван Дочев . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 13, с. 22-24  . - Извънреден брой: Годишни финансови отчети 2007 година


Сист. No: 33607

- 593 -

Сп  С  953  п


Дурин, Стоян .   Отчитане на дългови инструменти със специфични условия  / Стоян Дурин . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 14-15  . - счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33575

- 594 -

Сп  С  953  п


Дурин, Стоян .   Отчитане на съставни финансови инструменти  / Стоян Дурин . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 12, с. 1,3-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33591

- 595 -

Сп  С  953  п


Дурин, Стоян .   Акценти на годишното счетоводно приключване - 2007  / Стоян Дурин . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 13, с. 5-7  . - Извънреден брой: Годишни финансови отчети 2007 година


Сист. No: 33604

- 596 -

Сп  А  454


Дурин, Стоян .   Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия  : В сила от 1 януари 2008 година  / Стоян Дурин . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 3-5


Сист. No: 33610

- 597 -

Сп  С  953  п


Евлогиев, Емил .   Трансформации и замени на дълготрайни материални активи по МСФО и по НСФОМСП  / Емил Евлогиев . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 5-6,7  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33555

- 598 -

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Изменения в НСФОМСП  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 5-6


Сист. No: 33902

- 599 -

Сп  С  953


Евлогиев, Емил .   Изменения в НСФОМСП  / Емил Евлогиев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 2-4


Сист. No: 34066

- 600 -

Сп  П  89  тп


Жигунова, Ольга и др.   Бухгалтерская и экономическая прибыль: оценка с позиций аудита  / Ольга Жигунова, Артем Тепляков . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 27-30


Сист. No: 33673

- 601 -

Сп  Б  90


Жуков, В. Н.   Как правильно учитываются вложения в улучшение арендованного имущества  / В. Н. Жуков . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 6-13


Сист. No: 33818

- 602 -

Сп  В  52  лэ


Зайцева, Т. И.   Проблемы оценки незавершенного производства  / Т. И. Зайцева . // Вестник Санкт-Петербургского университета  (Санкт-Петербург), 62, 2007,  N 4, с. 137-141  . - Серия 5: Экомика


Сист. No: 34109

- 603 -

Сп  И  31


Златков, Иван .   Новости в нормативната уредба на счетоводството за 2007 година и отражението им върху организацията и осъществяването на независимия финансов одит  / Иван Златков . // ИДЕС  (София), XI, 2007, N 6, с. 18-28


Сист. No: 33543

- 604 -

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Годишното счетоводно приключване в условията на изменения закон за счетоводството  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 23, с. 19-22


Сист. No: 33566

- 605 -

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Критериите за избор на счетоводна база и за законов одит  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 24, с. 6-9


Сист. No: 33589

- 606 -

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Счетоводни аспекти на промените в закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2007 година  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 4, с. 3-9


Сист. No: 34044

- 607 -

Сп  Б    445


Илиев, Георги .   Оценката и сводката като въплъщение на конкретното и абстрактното начало в счетоводството  / Георги Илиев . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 3, с. 23-34


Сист. No: 33740

- 608 -

Сп  С  953  п


Йосифова, Десислава .   Обосноваване и избор на икономически ефективни решения при наличие на алтернативи  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 10-12  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33557

- 609 -

Сп  С  953  п


Йосифова, Десислава .   Обосноваване и избор на икономически ефективни решения при наличие на алтернативи  / Десислава Йосифова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 9-13,16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33573

- 610 -

Сп  Б  90


Карзаева, Н. Н.   Бухгалтерская отчетность без ошибок  / Н. Н. Карзаева . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 22, с. 7-11


Сист. No: 33751

- 611 -

Сп  Б  90


Кафанова, Т. И. и др.   МСФО 26 "Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения"  / Т. И. Кафанова, Л. В. Сотникова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 49-54


Сист. No: 33831

- 612 -

Сп  Б  925  с


Колева, Христина .   Отчитане на договорите за строителство във финансовите отчети  / Христина Колева . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 1-2, с. 29-32


Сист. No: 33858

- 613 -

Сп  С  953  п


Крумова, Диана .   Отчетни проблеми при създаването на плододаващи трайни насаждения  / Диана Крумова . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 3,4-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33569

- 614 -

Сп  Б  90


Липатова, В. А.   Расходы, понесенные до момента регистрации организации  / В. А. Липатова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 9-16


Сист. No: 33680

- 615 -

Сп  С  953


Матова-Головина, Анастасия .   Счетоводно отразяване на дялови участия в търговски дружества, притежавани от бюджетни предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 16-19


Сист. No: 33526

- 616 -

Сп  Е  454  и


Матова-Головина, Анастасия .   Счетоводно отчитане на земите при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт  (София), XV, 2007, N 12, с. 35-38


Сист. No: 33545

- 617 -

Сп  С  953  п


Матова-Головина, Анастасия .   Организационна и документална подготовка на годишно счетоводно приключване  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 13, с. 8-21  . - Извънреден брой: Годишни финансови отчети 2007 година


Сист. No: 33606

- 618 -

Сп  С  953


Николов, Николай .   Събития, настъпващи след датата на баланса  / Николай Николов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 12-13


Сист. No: 33905

- 619 -

Сп  Б  925  с


Петрова, Диана .   Преизчисляване на финансови отчети, деноминирани в чуждестранна валута  / Диана Петрова . // Български счетоводител  (София), XVIII, 2007, N 24, с. 10-14


Сист. No: 33595

- 620 -

Сп  С  953


Петрова, Диана .   Счетоводно отчитане на разходите и приходите от валутни операции  / Диана Петрова . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 10-11


Сист. No: 33904

- 621 -

Сп  Е  454  и


Рангелов, Евгени .   Счетоводни грешки: данъчно третиране и счетоводно отчитане  / Евгени Рангелов . // Експерт  (София), XV, 2007, N 12, с. 28-29


Сист. No: 33540

- 622 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Отчитане на данъците върху доходи на физическите лица  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 9, с. 7-9  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33556

- 623 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Счетоводно отчитане на местните данъци и такси  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 11, с. 6-8  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 33570

- 624 -

Сп  С  953  п


Рангелов, Евгени .   Да осчетоводим годишната данъчна декларация на предприятието  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс  (София), 10, 2007, N 13, с. 25-28  . - Извънреден брой: Годишни финансови отчети 2007 година


Сист. No: 33608

- 625 -

Сп  Х  742


Рангелов, Росен .   Актуални проблеми при годишното счетоводно приключване  / Росен Рангелов . // ХИ&Т  (София), VІІІ, 2007, N 10, с. 28-29


Сист. No: 33536

- 626 -

Сп  А  454


Рупска, Теодора .   Особености на годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор  / Теодора Рупска . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 15-18


Сист. No: 33613

- 627 -

Сп  А  454


Рупска, Теодора .   Основни моменти при счетоводното и данъчно третиране на даренията  : Във връзка с годишното счетоводно приключване за 2007 година  / Теодора Рупска . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 15-20


Сист. No: 34129

- 628 -

Сп  Б  90


Серегина, Е. И.   Учет материальных ценностей в некоммерческих организациях  / Е. И. Серегина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 32-38


Сист. No: 33724

- 629 -

Сп  Б  90


Соколов, Я. В. и др.   Финансовый результат как цель бухгалтерского учета  / Я. В. Соколов, М. Л. Пятов . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 56-59


Сист. No: 33736

- 630 -

Сп  Б  90


Сотникова, Л. В. и др.   Корректировка статьи "Затраты в незавершенном производстве" бухгалтерского баланса в связи с отменой метода ЛИФО  / Л. В. Сотникова, О. В. Грибанова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 48-55


Сист. No: 33731

- 631 -

Сп  Б  90


Стельмашенко, Н. Д.   Раскрытие в отчетности информации о движении капитала  / Н. Д. Стельмашенко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 24, с. 61-65


Сист. No: 33832

- 632 -

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Счетоводно и данъчно третиране на промените в счетоводната политика  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XV, 2007, N 12, с. 30-32


Сист. No: 33542

- 633 -

Сп  А  454


Стефанова, Райна .   Отчет за приходите и разходите 2007г. - статии с корективен характер  / Райна Стефанова . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 5-8


Сист. No: 33611

- 634 -

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Промените в СС 1 - представяне на финансови отчети  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 1, с. 24-26


Сист. No: 33990

- 635 -

Сп  Е  454  и


Стефанова, Райна .   Отчитане на инвестиционните имоти  / Райна Стефанова . // Експерт  (София), XVI, 2008, N 2, с. 23-26


Сист. No: 34249

- 636 -

Сп  П  89  тп


Суворова, Светлана .   Учетная система организации и экономическое информационное пространство  / Светлана Суворова . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 42-53


Сист. No: 33681

- 637 -

Сп  Н  326  ту


Трифонов, Трифон Б.   Принцип за счетоводната двойственост в контекста на оптимизацията на пасивното проявление на стойността  / Трифон Б. Трифонов . // Научни трудове на УНСС  (София), XLVI, 2006, N 2, с. 131-170


Сист. No: 34204

- 638 -

Сп  Б  90


Тяжкова, М. С.   Как можно организовать учет на счете 99 "Прибыли и убытки"  / М. С. Тяжкова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 75-79


Сист. No: 33747

- 639 -

Сп  С  953


Фесчиян, Даниела .   Модели за счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия  / Даниела Фесчиян . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 19-22


Сист. No: 33529

- 640 -

Сп  Б  90


Филатова, Р. В.   Бухгалтерский учет по инвестиционным контрактам у инвесторов  / Р. В. Филатова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 22, с. 47-51


Сист. No: 33771

- 641 -

Сп  Б  90


Филатова, Р. В.   Бухгалтерский учет по инвестиционным контрактам у заказчиков(застройщиков)  / Р. В. Филатова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 23, с. 43-48


Сист. No: 33781

- 642 -

Сп  А  454


Цветков, Цв.   Някои аспекти от правната регламентация на акцизите и тяхното отчитане  / Цв. Цветков . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 9-12


Сист. No: 34126

Счетоводство на отраслите

- 643 -

40795


Спиридонов, Иван и др.   Счетоводни проблеми на здравеопазването в развитието на сътрудничеството между страните от Черноморския регион  / Иван Спиридонов, Тотка Кънева . // Проблеми и перспективи в развитието на сътрудничеството между страните от Юго-Източна Европа в рамките на Черноморското икономическо сътрудничество и ГУУАМ  : I  (Свищов), 2004, с. 65-70


Сист. No: 34068

Управленско счетоводство

- 644 -

Сп  Б  925  с


Петрова, Диана .   Проблеми при организирането на счетоводната информационна система на транснационалните компании  / Диана Петрова . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 4, с. 13-18


Сист. No: 34054

Корпоративно счетоводство

- 645 -

В  Д  381  с


Илиев, Георги .   Бизнесоценяване за нуждите на счетоводството в корпоративните структури  / Георги Илиев . // Делова седмица  (София), XVII, N 2, 7-13 ян. 2008 г., с. 12


Сист. No: 33631

- 646 -

В  Д  381  с


Илиев, Георги .   Бизнес оценяване за нуждите на корпоративните структури  / Георги Илиев . // Делова седмица  (София), XVII, N 1, 2-6 ян. 2008 г., с. 12


Сист. No: 33808

- 647 -

В  Д  381  с


Илиев, Георги .   Бизнесоценяване за нуждите на счетоводството в корпоративните структури  / Георги Илиев . // Делова седмица  (София), XVII, N 4, 21-27 ян. 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 33809

Банково счетоводство

- 648 -

Сп  И  50  м


Папазов, Игнат .   Националният банков сметкоплан - колизия между съдържание и практически реалности  / Игнат Папазов . // Икономическа мисъл  (София), LII, 2007, N 6, с. 115-120


Сист. No: 33715

Финансово счетоводство

- 649 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Общи принципи и изисквания за подготовка и представяне на финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 2, 7-13 ян. 2008 г., с. 11


Сист. No: 33630

- 650 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Или как мениджърите да четат, разбират и използват информацията във финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 1, 2-6 ян. 2008 г., с. 11


Сист. No: 33805

- 651 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Общи принципи и изисквания за подготовка и представяне на финансовите отчети  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 4, 21-27 ян. 2008 г., с. 11


Сист. No: 33810

- 652 -

В  Д  381  с


Божков, Васил .   Финансовите отчети и техните цели (функции) и потребители  / Васил Божков . // Делова седмица  (София), XVII, N 6, 4-10 фев. 2008 г., с. 11, 12


Сист. No: 33892

- 653 -

В  Д  381  с


Златков, Иван .   Новостите в ЗКПО - счетоводни аспекти  / Иван Златков . // Делова седмица  (София), XVII, N 4, 21-27 ян. 2008 г., с. 1,4, 7


Сист. No: 33767

- 654 -

Сп  Е  205  б


Башева, Снежана .   Плащане на базата на акции - видове сделки, признаване и оценяване  / Снежана Башева . // Евроинтеграция - бизнес, финанси, счетоводство  (София), 2008, N 1, с. 56-58, 60-65


Сист. No: 33958

- 655 -

Сп  А  454


Божков, Васил .   За съставянето на годишния доклад за дейността на предприятието  / Васил Божков . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 2-7


Сист. No: 34118

- 656 -

Сп  Б  90


Парушина, Н. В.   Материальная помощь: учет и налогообложение  / Н. В. Парушина . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 23, с. 36-41


Сист. No: 33777

- 657 -

Сп  Б  90


Чипуренко, Е. В.   Применение налоговых вычетов при исчислении НДС  / Е. В. Чипуренко . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 21, с. 26-31


Сист. No: 33687

Бюджетно счетоводство

- 658 -

В  Д  381  с


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица  (София), XVI, N 49, 17-23 дек.2007 г., с.1, 4, 6


Сист. No: 33522

- 659 -

В  Д  381  с


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изискания при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица  (София), XVI, N 50, 24-31 дек. 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 33534

- 660 -

В  Д  381  с


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изиквания при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица  (София), XVII, N 1, 2-6 ян. 2008 г., с. 5


Сист. No: 33804

- 661 -

Сп  С  953


Златков, Иван .   Съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 22-24


Сист. No: 33914

- 662 -

Сп  С  953


Златков, Иван .   Съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 17-20


Сист. No: 34080

Счетоводство на предприятието

- 663 -

Сп  П  89  тп


Ольховский, Владимир .   Назначение и функциональное содержание нематериальных активов современных компаний  / Владимир Ольховский . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 30-35


Сист. No: 33704

- 664 -

Сп  П  89  тп


Улина, Галина .   Роль учетно-экономической информации в управлении предприятием: опыт Японии  / Галина Улина . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 54-57


Сист. No: 33682

Годишно счетоводно отчитане

- 665 -

Сп  Б  925  с


Българенска, Султана .   Особености на годишното счетоводно приключване и на съставянето на финансовия отчет за 2007г. на аграрното предприятие  / Султана Българенска . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 1-2, с. 38-57


Сист. No: 33864

- 666 -

Сп  С  953


Дочев, Иван .   Акценти на годишното счетоводно приключване в малките и средни предприятия за 2007г. / Иван Дочев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 8-9


Сист. No: 34071

- 667 -

Сп  Б  925  с


Душанов, Иван .   Основната задача сега е: срочно и качествено счетоводно приключване и съставяне на годишния финансов отчет за 2007г. / Иван Душанов . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 1-2, с. 5-28


Сист. No: 33857

- 668 -

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за 2007г. в бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 1-2, с. 33-37


Сист. No: 33860

- 669 -

Сп  Б  925  с


Златков, Иван .   Финансови отчети за 2007 година в предприятията на юридически лица с нестопанска цел  / Иван Златков . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 3, с. 27-31


Сист. No: 34040

- 670 -

Сп  Б  925  с


Колева, Христина .   Основни насоки за изготвяне на годишен финансов отчет в лечебните заведения  / Христина Колева . // Български счетоводител  (София), XIX, 2008, N 3, с. 20-26


Сист. No: 34037

- 671 -

Сп  С  953


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 16-21


Сист. No: 33907

- 672 -

Сп  С  953


Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 14-17


Сист. No: 34077

Счетоводен анализ

- 673 -

Сп  А  454


Гълъбов, Марин .   Модели за анализ на финансите на фирмата  / Марин Гълъбов . // Актив  (София), 2007, N 12, с. 8-14


Сист. No: 33612

- 674 -

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Счетоводен анализ на ликвидността на амортизуемите ДМА и на ДНМА на промишлена фирма  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 31-33


Сист. No: 33922

- 675 -

Сп  С  953


Гълъбов, Марин .   Счетоводен анализ на ликвидността на амортизуемите ДМА и на ДНМА на промишлена фирма  / Марин Гълъбов . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 23-25


Сист. No: 34089

- 676 -

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 6, 2007, N 12, с. 25-29


Сист. No: 33533

- 677 -

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 28-30


Сист. No: 33919

- 678 -

Сп  С  953


Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовото състояние  / Любомир Тодоров . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 25-27


Сист. No: 34090

Амортизация

- 679 -

Сп  С  953


Бонев, Живко .   Амортизационна политика на предприятието  / Живко Бонев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 1, с. 14-15


Сист. No: 33906

- 680 -

Сп  С  953


Бонев, Живко .   Амортизационна политика на предприятието  / Живко Бонев . // Счетоводство XXI  (София), 7, 2008, N 2, с. 10-13


Сист. No: 34074

- 681 -

Сп  А  454


Гълъбов, Марин .   Казуси относно методите на амортизацията  / Марин Гълъбов . // Актив  (София), 2008, N 1, с. 21-24


Сист. No: 34133

- 682 -

Сп  Б  90


Куликова, Л. И.   Амортизация: сопоставление расходов организации с текущими экономическими выгодами  / Л. И. Куликова . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 23, с. 30-35


Сист. No: 33775

Одиторски контрол

- 683 -

42028


Симеонов, Огнян .   Към въпроса за методологическата и методическата рамка на одита на изпълнението  / Огнян Симеонов, Мая Ламбовска . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 58-66


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33991

- 684 -

Сп  В  986


Аврамов, Йосиф .   Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари  / Йосиф Аврамов . // Вътрешен одитор  (София), IV, 2007, N 6, с. 30-39


Сист. No: 33516

- 685 -

Сп  В  986


Кокс, Джери .   Продължаваме напред (Going-up)  / Джери Кокс . // Вътрешен одитор  (София), IV, 2007, N 6, с. 10-13


Сист. No: 33512

- 686 -

Сп  В  986


Копаранова, Дора Бурова .   Предизвикателствата пред върховните одитни институции на държавите-членки на Европейския съюз в контекста на системата за вътрешен контрол на еврофондовете  / Дора Бурова Копаранова . // Вътрешен одитор  (София), IV, 2007, N 6, с. 27-29


Сист. No: 33515

- 687 -

Сп  В  986


Нешев, Христо .   Добрите практики на външния одит и вътрешния контрол в публичинте финанси - инструменти за реализиране на политики в Обществото на знанието  / Христо Нешев . // Вътрешен одитор  (София), IV, 2007, N 6, с. 18-19


Сист. No: 33514

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 688 -

Сп  П  89  тп


Баландина, Таисия и др.   Совершенствование организационной культуры на российских предприятиях  / Таисия Баландина, Юрий Быченко . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 10, с. 79-86


Сист. No: 33686

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 689 -

42028


Панайотов, Валентин .   Проблеми при управлението на екипи  / Валентин Панайотов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 274-282


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34048

- 690 -

Сп  П  378


Антонова, Ольга Евгеньевна .   Управление персоналом: фокус на талант  / Ольга Евгеньевна Антонова . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 42-45


Сист. No: 33655

- 691 -

Сп  У  732  п


Булкина, Елена .   Как правильно провести интервью  / Елена Булкина . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 21, с. 19-36


Сист. No: 33520

- 692 -

Сп  П  378


Гулимова, Анна Викторовна .   Найти или быть найденным  / Анна Викторовна Гулимова . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 31-33


Сист. No: 33641

- 693 -

Сп  П  378


Ейкен, Джон Вон .   Слепые на минном поле. Типичные ошибки при подборе персонала  / Джон Вон Ейкен . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 29-30


Сист. No: 33640

- 694 -

Сп  П  378


Иванов, Сергей Николаевич .   Диспропорции на российском рынке труда: постановка проблемы  / Сергей Николаевич Иванов . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 25-28


Сист. No: 33636

- 695 -

Сп  У  732  п


Козлов, В.   Обеспечение квалифицированными кадрами крупных технологических проектов в масштабе Росии  / В. Козлов . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 22, с. 79-81


Сист. No: 33551

- 696 -

Сп  П  378


Ксынкин, Константин Игоревич .   Стоит ли обучать творческих сотрудников?  / Константин Игоревич Ксынкин . // Персонал Микс  (Санкт-Петербург), 2007, N 6, с. 71-74


Сист. No: 33656

- 697 -

Сп  У  732  п


Магура, М. и др.   Оценочное собеседование  : Практическое пособие для руководителей  / М. Магура, М. Курбатова . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 21, с. 41-52


Сист. No: 33530

- 698 -

Сп  У  732  п


Магура, М. и др.   Оценочное собеседование. : Практическое пособие для руководителей  / М. Магура, М. Курбатова . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 22, с. 49-56


Сист. No: 33550

- 699 -

Сп  У  732  п


Сардарян, А.   Лекарь корпоративной души  / А. Сардарян . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 22, с. 20-23


Сист. No: 33549

- 700 -

Сп  У  732  п


Шарок, Л.   Пути еффективного использования человеческого капитала  / Л. Шарок . // Управление персоналом  (Москва), 9, 2007, N 21, с. 53-56


Сист. No: 33547

Човешки ресурси. Управление на персонала. Кадри. Работна сила

- 701 -

В  И  50  ж


Димитров, Милчо .   Професионалното обучение според потребностите  / Милчо Димитров . // Икономически живот  (София), XXXX, N 5, 06  февр. 2008, с. 14-15


Сист. No: 33861

- 702 -

В  К  263


Обущарова, Таня .   Университет за служители  / Таня Обущарова . // Капитал  (София), XVI, N 3, 19-25 януари 2008  . - К3 Кариери, с. 3, 8


Сист. No: 33675

- 703 -

Сп  Ч  895


Дечев, Теодор .   Човешките ресурси и индустриалните отношения  / Теодор Дечев . // Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии  (София), 2008, N 1, с. 12-13


Сист. No: 34201

- 704 -

Сп  Ч  895


Орловски, Красимир .   Човешкият капитал в условията на дефицитен трудов пазар  / Красимир Орловски . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 1, с. 9, 10


Сист. No: 34199

- 705 -

Сп  Ч  895


Шопов, Димитър .   Основни принципи за управление на човешките ресурси  / Димитър Шопов . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 1, с. 7-8


Сист. No: 34197

- 706 -

Сп  Ч  895


!Василева, Надя .   Хората, знанието и иновациите  / Росица Цветанова Симеонова . // Човешки ресурси  (София), 2008, N 1, с. 10-11


Сист. No: 34200

Качество. Контрол на качеството. Квалитология

- 707 -

В  И  50  ж


Григорова, Яна .   Качествени продукти, но не с цената на човешкото здраве  / Яна Григорова . // Икономически живот  (София), XLII, N 6, 13  февр. 2008, с. 1, 14-15


Сист. No: 33959

Информационни технологии

- 708 -

42028


Ангелов, Кирил и др.   Тенденции за ефективно управление на информационните и комуникационните системи при реинженеринг  / Кирил Ангелов, Ивайло Стоянов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 235-246


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34042

- 709 -

42028


Краев, Любен .   Автоматизираната обработка на информацията и съвременните предизвикателства на фирмения мениджмънт  / Любен Краев . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 133-141


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34012

- 710 -

Сп  П  89  тп


Аркопян, Диана и др.   Управление ИНТЕРНЕТОМ: методологический аспект  / Диана Аркопян, Анатолий Еляков . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 78-84


Сист. No: 33717

- 711 -

Сп  C  58


   Балансирайте ИТ бюджета в полза на иновациите . // CIO  (София), 2008, N 2, с. 65-67, февруари 2008


Сист. No: 33967

- 712 -

Сп  Б    445


Върбанов, Румен .   Електронно правителство и електронни услуги  / Румен Върбанов . // Бизнес управление  (Свищов), XVII, 2007, N 4, с. 93-120


Сист. No: 34227

- 713 -

Сп  П  89  тп


Затонский, Андрей и др.   Применение самоорганизующихся систем при управлении сложными процессами  / Андрей Затонский, Николай Бильфельд . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 12, с. 70-74


Сист. No: 33739

- 714 -

Сп  П  89  тп


Коптелов, Андрей и др.   Процессно-ориентированный подход к внедрению ИТ-решений  / Андрей Коптелов, Алексей Дроздов . // Проблемы теории и практики управления  (Москва), XXV, 2007, N 11, с. 65-73


Сист. No: 33710

- 715 -

Сп  Л  763


   Мобилни компютърни системи = Мобилна логистика . // Логистика  (София), ІV, 2008, N 1, с. 114-115, нуари-февруари 2008


Сист. No: 33985

- 716 -

Сп  Ю  371


Моралийска, Моника .   ИКТ секторът - какво се случи през 2007 г. : Преглед на информационните и телекомуникационните събития през изминалата година  / Моника Моралийска . // Ютилитис  (София), VI, 2008, N 2, с. 50-53


Сист. No: 33937

- 717 -

Сп  Б  90


Подольский, В. И.   Информационные технологии: их роль и значение в бухгалтерском учете  / В. И. Подольский . // Бухгалтерский учет  (Москва), 71, 2007, N 23, с. 69-74


Сист. No: 33807

- 718 -

Сп  C  58


Сариев, Иван .   Аутсорсингът на ИТ услуги в държавната администрация - средство за оптимизиране на бизнес процесите  / Иван Сариев . // CIO  (София), 2008, N 1, с. 78-80, януари 2008


Сист. No: 33965

- 719 -

Сп  Ч  I  58  i


Bitzer, Jurgen et al.   Open Source Software, Competition and Innovation  / Jurgen Bitzer, Philip J. H. Schroder . // Industry and Innovation  (London), 14, 2007, N 5, с. 461-476


   Прев.загл.: Достъпен софтуер, конкуренция и иновации


Сист. No: 33633

- 720 -

Сп  Ч  I  58  i


Bitzer, Jurgen et al.   Open Source Software, Competition and Innovation  / Jurgen Bitzer, Philip J. H. Schroder . // Industry and Innovation  (London), 14, 2007, N 5, с. 461-476


   Прев.загл.: Достъпен софтуер, конкуренция и иновации


Сист. No: 33660

- 721 -

Сп  Ч  M  75


Burton-Jones, Andrew et al.   Toward a Deeper Understanding of System Usage in Organization: A Multilevel Perspective  / Andrew Burton-Jones, Michael J. Gallivan . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 31, 2007, N 4, с. 657-679


   Прев.загл.: Към по-задълбочено изучаване използването на системите в организациите: перспективи за развитие на различни нива


Сист. No: 33758

- 722 -

Сп  Ч  M  75


Chua, Cecil Eng Huang .   The Role of Online Trading Communities in Managing Internet Auction Fraud  / Cecil Eng Huang Chua, Jonathan Wareham, Daniel Robey . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 31, 2007, N 4, с. 759-781


   Прев.загл.: Ролята на онлайн търговските сдружения при управление на Интернет измамите при търговските сделки


Сист. No: 33769

- 723 -

Сп  Ч  M  75


Petter, Stacie et al.   Specifying Formative Constructs in Information Systems Research  / Stacie Petter, Detmar Straub, Arun Rai . // Mis Quarterly  (Minneapolis), 31, 2007, N 4, с. 623-656


   Прев.загл.: Определяне форамтивните конструкции при проучване на информационните системи


Сист. No: 33755

Бизнес информационни системи

- 724 -

42028


Краева, Виолета .   Виртуалните предприятия - ефективна организационна форма в икономиката на 21-ви век  / Виолета Фл. Краева . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 142-147


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34015

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 725 -

Сп  С  254


Ма, Джак .   Е-търговия с китайски характеристики  / Джак Ма . // СВЕТЪТ през 2008  (София), 2008, с. 80


Сист. No: 34235

Интернет

- 726 -

42028


Върбанов, Румен .   Интернет и предизвикателствата към информационната среда и мениджмънта на организацията  / Румен Върбанов . // Мениджмънт на 21 век: Юбилеен алманах  (Свищов), 2007, с. 125-132


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 34010

- 727 -

Сп  И  502


Наама, Карим .   Арабският свят и Интернет  / Карим Наама . // Икономика  (София), LXI, 2007, N 4, с. 78-82


Сист. No: 33851

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 728 -

Сп  Г  621  МКА


Богданов, Боян и др.   Информационно осигуряване на алтернативните форми на туризма  : Международна научна конференция  / Боян Богданов, Надежда Митева, Стойно Иванов . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 130-138


Сист. No: 33881

- 729 -

Сп  Г  621  МКА


Георгиев, Милен .   Предизвикателства пред евротуризма  : Международна научна конференция  / Милен Георгиев . // Годишник на Международен колеж Албена  (Добрич), 2006, с. 40-55


Сист. No: 33870

- 730 -

Сп  Г  62  сс


Милева, Соня .   Възможности за развитие на специализиран туризъм от малките и средни предприятия  / Соня Милева . // ГОДИШНИК на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет  (София)  . - София, 2006, с. 191-203


Сист. No: 34237

- 731 -

Сп  Н  25  а


Варгас-Санчес, Алфонсо .   Развитието на туризма и местните интереси на резидентите (изследване в региона на испанския град Уелва)  / Алфонсо Варгас-Санчес . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 25-32


Сист. No: 33786

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 732 -

42028


Захариев, Еленко .   [Четиридесет] 40 години катедра "Мениджмънт" - фактор за развитието на управленската наука  / Еленко Захариев . // Мениджмънт на 21 век : Юбилеен алманах  (Свищов)  . - Свищов, 2007, с. 7-12


   Алманахът се посвещава на 40-годишнината на катедра "Мениджмънт"


Сист. No: 33966

- 733 -

Сп  Н  25  а


Асенов, Анатолий и др.   Юбилейна международна научна конференция - 40 години катедра "Мениджмънт"  / Анатолий Асенов, Цветан Дилков . // Народностопански архив  (Свищов), LX, 2007, N 4, с. 59-62


Сист. No: 33792


 Индекс по АВТОРИ

Авдийский, В. И. 193 
Аврамов, Йосиф 33 150 155 684 
Адамов, Величко 113 
Аджемов, А. 441 
Айнабек, К. 434 
Александрова, Матилда 518 
Алифанова, Е. Н. 77 
Алмуня, Йоакин 359 
Ананьин, О. 42 
Анастасова, Лина 322 
Анастасова-Чопева, Минка 508 
Ангелов, Ангел 216 
Ангелов, Георги 151 
Ангелов, Иван 229 
Ангелов, Кирил 708 
Ангелова, К. И. 18 
Ангелова, Красимира 519 
Ангелова, П. Г. 506 
Андреев, Лъчезар 10 
Андреев, Янаки 403 
Андреева, Адриана 168 
Андреева, Мария 479 520 
Аникина, И. Д. 120 
Анохин, А. М. 29 
Антов, Момчил 156 
Антонова, Анелия 98 
Антонова, Ольга Евгеньевна 690 
Арженовский, С. В. 82 
Аркопян, Диана 710 
Асенов, Анатолий 521 522 733 
Асланян, А. Л. 435 
Атанасов, Теодор 255 
Афанасьев, В. С. 53 
Афонцев, С. 300 
Ачев, Явор 259 
Байчев, Деньо 578 579 
Бакърджиева, М. Й. 307 
Бакърджиева, Милка 523 
Баландина, Таисия 688 
Баласопулов, Стилиян 73 
Барбанова, Светлана 473 
Баринов, А. Э. 233 
Башева, Снежана 654 
Бедный, Б. 442 
Бедоуз, Зани Минтън 260 
Бекетов, Н. В. 114 261 287 
Бернюкевич, Т. В. 11 
Бильфельд, Николай 713 
Блинов, Андрей 443 
Богданов, Боян 728 
Богданова, Маргарита 256 
Богомилова, Веселка 194 379 
Богомилова, Жанет 66 
Богомолов, О. 19 
Боева, Олимпия 314 
Боевски, Иван 115 
Божков, Александър 360 
Божков, Васил 99 567 580 649 650 651 652 655 
Болдырев, Ю 157 
Болотин, Александр 558 
Бонев, Живко 581 679 680 
Борисов, Б. Д. 337 
Борисов, И. В. 12 
Борисов, Петър 500 
Боярский, Е. А. 444 
Бражник, Ммихаил 515 
Братанов, Начко 445 
Брезоева, Бойка 582 583 584 585 586 
Бронштейн, Ефим Михайлович 234 
Булкина, Елена 691 
Бургер, И. П. 9 
Бурлакова, О. В. 169 
Бурлакова, Тамара 21 513 
Бурлачков, В. 43 
Българенска, Султана 665 
Български, Георги 100 
Бънкова, Анастасия 524 
Быченко, Юрий 688 
Вайтисваран, Виджай В. 265 
Валдайцев, С. В. 2 
Валиулова, Алсу 559 
Варгас-Санчес, Алфонсо 731 
Василев, Венцислав 404 
Василев, Й. И. 49 
Василев, Йордан Иванов 257 
Василев, Красен 580 
Василева, Мария 312 
Василева, Петя 116 235 
Вахрушин, И. В. 117 
Великов, С. 486 
Велинов, Асен Валентинов 34 
Велинова, Надя 118 565 
Винслав, Ю. 470 
Витанова, Надежда 426 
Виткова, Мими 393 
Влъчкова, Даниела 192 
Войтенко, М. . Л. 97 
Волохонский, Ю. Н. 78 
Вунова, Камелия 258 428 
Вълева, Николета 217 
Вълканов, Николай 252 
Вълчев, Горан 587 
Върбанов, Румен 712 726 
Газарян, А. В. 170 
Гайдарска, Вера 110 
Гайдарска, Вергиния 482 
Гайнуллина, Л. 446 
Ганев, Георги 293 
Ганева, В. К. 539 
Ганчев, Ганчо 101 304 
Гемауат, Панкадж 342 
Георгиев, Андрей 353 
Георгиев, Милен 729 
Георгиева, Анета 171 172 173 
Георгиева, В. К. 338 
Георгиева, Виктория 253 
Геращенко, Ирина 236 
Гергова, М. Ц. 308 
Гетов, Георги 111 
Глушенкова, А. А. 538 
Гозес, Хаим 119 174 195 196 361 362 
Гончарова, М. В. 175 
Горанова, Пенка 550 
Горанова, Пенка Вълчева 352 
Горбунова, Е. 450 
Гребнев, Л. 447 
Грибанова, О. В. 630 
Григорова, Веселина 237 
Григорова, Яна 707 
Гринберг, Руслан 266 
Гроздева, Валентина 439 
Гукова, А. В. 120 
Гулимова, Анна Викторовна 692 
Гумерова, Г. 294 
Гусаковская, Е. Г. 588 
Гълъбов, М. 589 
Гълъбов, Марин 121 219 249 673 674 675 681 
Гърбев, Виктор 489 490 
Гътовски, Илия Добромиров 319 
Гьорев, Емил 569 
Давидков, Цветан 429 
Давыденко, Е. В. 590 
Данилова, Ольга 20 
Данкова, Петя 122 
Данчева, Елица 305 
Дворецкая, А. 79 
Дежина, И. 7 
Дементьев, В. 295 
Дементьева, Алла 544 
Демирева, Петя 376 
Деревянко, М. С. 175 
Дечев, Теодор 703 
Дилков, Цветан 525 733 
Димитров, Димитър 431 448 
Димитров, Емил 396 
Димитров, Иван 326 327 
Димитров, Калин 414 
Димитров, Милчо 67 701 
Димитров, Станислав 385 
Димитрова, Вихра 430 431 
Димитрова, Йорданка 457 
Димитрова, Маргарита 238 
Димитрова, Мина 104 105 
Димитрова, Павлина, Петкова 80 81 
Димова, Ирена 474 
Димова, Руска 343 
Добрев, Добрин 375 
Добромыслов, К. В. 390 
Донди, К. 449 
Донова, Петя 566 
Дончева, Людмила 432 551 
Дохчева, Димитрина 220 
Дочев, Иван 591 592 666 
Драганов, Христо 397 415 
Дроздов, Алексей 714 
Дубовицкая, Елена 545 
Дурин, Стоян 593 594 595 596 
Душанов, Иван 365 667 
Евлогиев, Емил 309 597 598 599 
Егоршин, А. 450 
Ейкен, Джон Вон 693 
Еляков, Анатолий 710 
Емилова, Ирена 484 
Енчева, Миросвета 481 
Ермак, И. С. 82 
Ермакова, Е. А. 123 
Ерусалимов, Р. Г. 405 
Ерусалимов, Румен 406 416 
Ершов, М. 344 
Жарылгасова, Ботагоз 311 
Жигунова, Ольга 600 
Жотева, Мая 197 
Жуков, В. Н. 601 
Заимова, Дарина Георгиева 507 
Зайцева, Т. И. 602 
Затонский, Андрей 713 
Захариев, Еленко 732 
Захаров, Владимир 323 
Захаров, Илья 323 
Зенин , А. А. 532 
Златанова, Т. 486 
Златанова-Великова, Р. 486 
Златков, Иван 106 570 571 572 603 604 605 606 653 661 662 668 669 
Златкова, Антоанета 64 
Иванов, Божидар 75 497 
Иванов, В. Д. 30 351 
Иванов, Валентин 124 
Иванов, Георги 288 356 
Иванов, Иван 52 
Иванов, Костадин 176 177 178 179 198 199 200 201 202 207 
Иванов, Милен 517 
Иванов, Петко 63 495 
Иванов, Сергей Николаевич 694 
Иванов, Стойно 728 
Иванова, Маргарита 391 
Иванова, Цветана 180 
Иванова-Табакова, Виржиния 221 
Измалков, С. 54 
Илиев, Георги 607 645 646 647 
Илиев, Даниел Иванов 552 
Илиев, Петкан 286 
Илиев, Петър 107 
Илиева, Детелина 429 
Илиева, Марияна 437 
Илиева, Таня 386 
Илийчовски, Светослав 125 
Исаев, Дмитрий 546 
Исакова, Тамара Михайловна 417 
Истън, Томас 247 
Йовчевска, Пламена 482 498 
Йорданов, Пламен 387 416 
Йосифова, Десислава 608 609 
Йото Йото 407 
Йотов, Йото 408 
Калайджиев, Ангел 370 
Камашева, Ю. 446 
Каменов, Камен 526 527 
Каменова, Димитрина 63 
Карзаева, Н. Н. 610 
Каролев, Владимир 126 
Карпенко, М. 451 
Карчевская, С. А. 152 
Кафанова, Т. И. 611 
Кещян, В. Г. 83 
Кирев, Любен 50 
Киселева, В. 7 
Китаев, А. А. 127 
Клавдиенко, Виктор 8 
Князева, Елена 13 
Ковалев, Петр Петрович 222 
Кожухаров, Христо 452 
Козлов, В. 695 
Кокс, Джери 685 
Колева, Йоланта 471 
Колева, Росица 432 
Колева, Христина 612 670 
Колесова, Елена 5 
Коломиец, С. М. 444 
Кондарев, Ивайло 164 368 
Копаранова, Дора Бурова 686 
Коптелов, Андрей 714 
Коржов, А. 268 
Коробейникова, О. М. 128 
Костадинова, Светла 291 
Костаднова, Тонка 345 
Костова, Иванка 317 
Костова, Надя 165 166 208 
Котелкин, В. И. 55 
Коцофана, Т. В. 56 
Кравченко, Кирилл 560 
Кравчук, А. Н. 84 
Краев, Любен 709 
Краева, Виолета Фл. 724 
Кришталева, Таисия 215 
Крумов, Крум 181 392 
Крумова, Диана 613 
Крумова, Цветанка 413 
Кръстанов, Светлин 209 316 
Кръстев, Кръстю 239 
Кръстителски, Илко 485 
Ксынкин, Константин Игоревич 696 
Кудалиева, Ляна 154 
Кузеванова, А. 453 
Кузнецова, Зоя 540 549 
Кузнецова, Ирина 561 
Кузьмин, Г. В. 210 
Куликова, Л. И. 682 
Кунева, Ирена 354 355 
Купро, Е. Г. 436 
Курбатова, М. 697 698 
Курдюмов, Сергей 13 
Куренная, И. В. 92 422 
Куртева, Галина 269 
Курушина, О. А. 85 
Кънев, Петър 310 
Кънева, Тотка 643 
Лазаров, Миладин 471 
Лазарова, Мария 346 
Лазарова, Павлина 15 
Ламбовска, Мая 683 
Ларина, С. Е. 129 
Ласкина, Л. Ю. 86 
Лашко, Сергей 454 
Лермонтов, Ю. М. 130 
Либман, А. 44 
Линкова, Маруся Василева 553 
Липатова, В. А. 614 
Лозенко, Валерий 5 
Ломев, Боян 52 
Лохмачев, В. 344 
Лулански, Пано 3 
Ма, Джак 725 
Мавров, Христо 51 
Магура, М. 697 698 
Маев, Иво 363 
Максимов, Н. 455 
Максимов, Ю. Н. 158 
Максимов, Ю. Ю. 158 
Маламова, Нона 62 
Маленков, Ю. А. 529 
Малова, Татьяна Алексеевна 296 
Мамедов, З. Ф. 87 
Мануйлов, А. А. 128 
Маргаритова, Валентина 461 
Маринов, Георги 40 290 
Маринова, Маргарита 301 
Матеева, Богиня 313 
Матова-Головина, Анастасия 615 616 617 658 659 660 671 672 
Машева, Стойка 496 
Мерцалова, А. И. 88 
Меткин, М. В. 31 
Мидова, П. И. 339 
Мидова, Петранка 554 
Милева, Соня 730 
Милчева, Г. 536 
Минев, Крум 15 
Миронос, А. 442 
Мирчев, Любомир 131 
Митева, Надежда 728 
Митова, Тотка 496 
Митрович, Бранислав 306 
Михайлов, Ивайло 250 
Михайлов, Пеню 48 
Михов, Мирослав 496 
Мишева, Ирена 398 399 409 415 
Младенов, Милети 223 
Младенова, Мимоза 514 
Моралийска, Моника 716 
Моргоев, Б. С. 297 
Мохначев, С. 456 
Мошенский, А. Б. 89 
Мушкаров, Гошо 71 
Наама, Карим 727 
Навой, А. 241 
Найденов, Найден 509 
Найденов, Найден В. 510 
Найденов, С. 330 
Нарлев, Юлиян 428 
Нацев, Петър 347 
Нейков, Марин 410 
Ненков, Димитър 248 
Ненова, Радка 501 
Ненова, Славка 433 
Ненчев, Хубен 224 
Несторов, Явор 457 
Нешев, Христо 687 
Николов, Димитър 418 
Николов, Емил 555 
Николов, Илия 182 203 204 371 
Николов, Константин 109 
Николов, Николай 618 
Николова, Галина 374 
Николова, Елеонора 429 
Николова, Силвия Петрова 35 
Никулина, Надежда Николаевна 419 
Нинов, Д. 183 
Нинов, Николай 388 
Обущарова, Таня 702 
Овчаров, А. 298 
Овчинникова, Н. Э. 90 
Овчинникова, О. П. 90 
Ольсевич, Ю. 45 
Ольховский, Владимир 663 
Орловски, Красимир 704 
Осипов, С. В. 530 
Ощепков, Виктор 531 
Павлов, Нено 377 
Павлова, Александра 562 
Памукчиев, Минко 1 
Панайотов, Валентин 689 
Панева, Лиляна 22 211 372 
Пансков, В. Г. 184 
Пантелеева-Йорданова, Силвия 389 
Папазов, Игнат 648 
Парканский, А. Б. 270 
Парушина, Н. В. 656 
Пашев, Константин 36 
Пелов, Тихомир 74 
Пенева, Лидия 72 499 
Пенева, Маргарита 369 
Пенков, Илко Л. 468 469 
Пенчев, Пенчо Д. 302 
Петков, Георги 185 
Петков, Людмил 511 
Петкова, Аспасия 380 381 382 
Петрикова, Е. М. 246 
Петров, Владимир 491 
Петрова, Диана 619 620 644 
Петрова, Златица 394 395 
Печатников, Ю. М. 91 
Плаксин, С. 300 
Пламенов, Драгомир 63 495 
Пласкова, Н. С. 420 
Подмастерьева, А. К. 135 
Подольский, В. И. 717 
Поляков, А. В. 16 
Попов, Любомир 427 
Приходько, Владимир 559 
Прокопова, А. Г. 41 
Прудников, Вадим Борисович 234 
Първанов, Христо 314 
Пылина, Елена Ивановна 423 
Пястолов, С. 57 
Пятов, М. Л. 629 
Радев, А. 340 
Радев, Теодор 324 
Радева, М. 487 
Радков. Радко 357 
Радонов, Димитър 573 
Разумнова, Л. 285 
Разумов, И. В. 242 
Райская, Наталья 276 
Рамазанов, Алтай 547 
Рангелов, Евгени 574 621 622 623 624 
Рангелов, Росен 625 
Рангелова, Мариана 364 
Рахаев, Борис 154 
Репиев, Александър 284 
Римски, Явор 335 
Ритер, Х. 348 
Рожкова, И. В. 83 
Романченко, В. В. 132 133 
Россинская, Г. М. 272 
Рубин, Ю. 458 
Рубинщайн, Дейвид 134 
Рудской, А. 459 
Румянцев, М. А. 46 
Рупска, Теодора 626 627 
Русакова, Оксана Игоревна 421 
Русев, Валентин 333 
Русецкая, Э. А. 92 422 
Ряховский, Д. И. 243 
Садков, В. Г. 135 
Саликов, Ю. А. 532 
Самарин, А. В. 136 
Самостроенко, Георгий Максимович 423 
Самохвалова, Е. 460 
Сардарян, А. 17 699 
Сариев, Иван 718 
Свиридова, Н. В. 153 
Селезнев, А. 244 
Семенов, С. К. 93 
Семенова, Т. В. 424 
Семчишина, Т. М. 492 
Сенглеев, В. Б. 120 
Сергиенко, Яков 276 
Серегина, Е. И. 205 628 
Серова, Т. 442 
Сидорова, Антонина 443 
Симеонов, Калоян 149 
Симеонов, Огнян 683 
Симеонова, Петя 315 
Симеонова, Росица Цветанова 706 
Симеонова, Теодора 461 
Сираков, Максим 411 
Скоробогатов, А. 58 
Славева, Кр. Б. 358 
Славова, Цветанка 334 
Славянска, Вяра Красимирова 564 
Смирнова, А. В. 212 213 
Смоляков, Федор Александрович 425 
Соболева, Г. В. 170 
Совик, Л. Е. 532 
Соколов, Я. В. 629 
Соловов, А. 462 
Солянникова, С. П. 463 
Сонин, К. 54 
Сотиров, Антон Георгиев 541 
Сотирова, Мария 70 
Сотникова, Л. В. 611 630 
Спиридонов, Иван 643 
Спиридонова, Е. А. 530 
Станкулов, Цветан 167 186 187 
Станчева, Елеонора 556 577 
Станчева, Невена 349 
Стельмашенко, Н. Д. 631 
Стефанов, Николай 336 
Стефанов, Ст. В. 341 
Стефанов, Стефан 550 
Стефанова, Райна 632 633 634 635 
Стойков, Иван 230 
Стойчев, Стойчо 475 
Стойчев, Стойчо В. 476 
Стоянов, Ивайло 708 
Стоянов, Николай 108 109 
Стоянова, Цветана 528 
Суворова, Светлана 636 
Супян, В. Б. 277 
Сутырин, С. Ф. 41 
Суэтин, А. А. 94 137 
Табов, Атанас 412 
Тамбовцев, В. 47 
Танасова, А. 344 
Тасев, Марек А. 464 
Тасева, Галина К. 464 
Татузов, В. 344 
Ташев, Петър 477 
Тепляков, Артем 600 
Терзиева, Сеня 437 
Тернавский, А. А. 246 
Тиникашвили, Т. Ш. 95 96 
Тишутина, О. И. 138 
Тодоров, Владимир 402 
Тодоров, Любомир 676 677 678 
Тодоров, Орлин 278 
Тодоров, Т. Ив. 480 
Тодоров, Тодор Асенов 331 
Тодоров, Тодор Ив. 303 
Тодорова, Първолета 310 
Тодорова, Радостина 478 
Тодорова, Росина 217 
Тодорова, Стела 502 
Тодорова, Таня Пламенова 112 
Топузов, Венцислав 493 
Тотев, Тотьо 548 
Трифонов, Трифон Б. 637 
Трушина, Л. Е. 325 
Турлаков, Николай 14 
Тяжкова, М. С. 638 
Тян, Н. С. 226 
Узденова, Фатима 154 
Уинтър, Брайън 139 
Улина, Галина 664 
Усольцев, Евгений 4 533 
Ушев, Сотир 65 
Фесчиян, Даниела 639 
Филатова, Р. В. 640 641 
Филипова, Теодора 320 
Фияксель, Эдуард Аркадьевич 279 
Французов, Д. Ф. 159 
Френкель, Александр 276 
Хаджиева, Виолина 504 505 512 
Харизанова, Илияна 373 
Харонитис, Георги 329 
Хаустов, Денис Сергеевич 421 
Хмыз, О. В. 245 
Хорошилова, Ольга 537 
Христов, Владимир 188 
Христов, Г. 488 
Христов, Калин 140 254 
Христов, Христо 440 
Христов, Чавдар 68 
Христова, Мария 440 
Христова, Невена 465 
Христович, Иванка 289 
Христович, Никола 6 
Христозов, Янко Чавдаров 141 
Хритинина, О. В. 206 
Худокормов, А. Г. 59 
Хърсев, Емил 142 
Цанков, Теодор 76 
Цвайнерт, И. 348 
Цветков, Цв. 642 
Цветкова, Лорета 189 
Цветкова, Петя 143 
Цонкова, Д. 466 
Чавдарова, Мария 39 
Чалдаева, Л. А. 299 
Чегис, Андрей 558 
Черковец, В. 60 
Черная, А. И. 114 
Чинахова, Светлана 144 
Чиприянов, Михаил 557 
Чипуренко, Е. В. 190 657 
Чобанов, Димитър 228 332 
Чобанов, Петър 292 
Чолаков, Никола 23 
Чонова, Р. Св. 27 
Чонова, Румяна Светославова 28 
Чопева, Минка 25 
Чукалев, Георги 24 
Шаймиева, Э. 294 
Шарок, Л. 700 
Шаститко, А. 300 
Шестаков, В. 441 
Шешукова, Т. Г. 97 
Ширлетов, Александър 534 
Шишманова, Пенка 438 
Шопов, Димитър 705 
Шопова, М. С. 338 
Юдкевич, М. 54 
Янкина, И. А. 145 
Янков, Никола 542 
Янчев, Румен 413 
Besser, Terry 282 
Bitzer, Jurgen 719 720 
Brown, James 494 
Brown, Martin 227 
Burton-Jones, Andrew 721 
Choi, David Y. 284 
Chua, Cecil Eng Huang 321 722 
Cope, Jason 467 543 
Dahl, Michael S. 280 
Duffy, John 146 
Gabrielson, Jonas 563 
Gallivan, Michael J. 721 
Giorgio, Giorgi Di 147 
Harborne, Paul 494 
Hendry, Chris 494 
Holmlund, Maria 350 
Ingle, Sarah 283 
Ireland, Peter N. 148 231 
Kackmeister, Alan 318 
Kock, Soren 350 
Love, James H. 281 
Malshe, Avinash 282 
Mansury, Mica Ariana 281 
Miller, Nancy J. 282 
Mottiar, Ziene 283 
Nistico, Salvatore 147 
Petter, Stacie 723 
Pittaway, Luke 467 543 
Rai, Arun 723 
Reichstein, Toke 280 
Robey, Daniel 321 722 
Schroder, Philip J. H. 719 720 
Straub, Detmar 723 
Vanyushyn, Vladimir 350 
Wareham, Jonathan 321 722 
Xiao, Wei 146 
Zehnder, Christian 227 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Автоматизираната обработка на информацията и съвременните предизвикателства на фирмения мениджмънт 709 
Автомобилно застраховане проблеми и перспективи 413 
Актуални проблеми при годишното счетоводно приключване 625 
Акценти на влияние върху управлението на университета в условията на глобализация 445 
Акценти на годишното счетоводно приключване - 2007 595 
Акценти на годишното счетоводно приключване в малките и средни предприятия за 2007г. 666 
Акцизите за 2008г. 191 
Акционерная форма собственности и корпоративное управление 544 
Алтернативни корпоративни данъци 182 
Алтернативният бюджет на държавата 151 
Американски опит в управлението на отпадъците 474 
Амортизационна политика на предприятието 679 680 
Амортизация: сопоставление расходов организации с текущими экономическими выгодами 682 
Анализ деятельности страховой организации 420 
Анализ и краткосрочно прогнозиране развитието на стокообмена между България и Украйна 341 
Анализ и приложения на модела на Лотка-Волтера 52 
Анализ и тенденции развития моделей внутрифирменного планирования 537 
Анализ на търговските потоци между ЕС и Меркосур посредством модела на гравитацията 349 
Анализ на финансовата несъстоятелност и антикризисното фирмено управление 551 
Анализ на финансовите резултати в дейността на предприятието 251 
Анализ на финансовото състояние 676 677 678 
Анализа чувствителността на опциите 118 
Анатомия на българската инфлация 229 
Антикризисная стратегия в контексте управления стоимостю предприятия 562 
Антропологический подход к исследованию экономики: постановка проблема 46 
Анулиране на фактура с начислен ДДС 161 
Арабският свят и Интернет 727 
Аудиторская пракика в государственном секторе и госузарственный контроль 158 
Аутсорсинг - ефективният подход на публичната администрация 375 
Аутсорсингът в контекста на глобализацията: предимства и предизвикателства 518 
Аутсорсингът на ИТ услуги в държавната администрация - средство за оптимизиране на бизнес процесите 718 
Баланс на водните количества 471 
Балансирайте ИТ бюджета в полза на иновациите 711 
Банките и изменящото се търсене на финансови продукти и услуги 121 
Бизнес оценяване за нуждите на корпоративните структури 646 
Бизнесоценяване за нуждите на счетоводството в корпоративните структури 645 647 
Биогоривото от животински продукти 482 
Борсов слалом 109 
Бухгалтерская и экономическая прибыль: оценка с позиций аудита 600 
Бухгалтерская отчетность без ошибок 610 
Бухгалтерский учет по инвестиционным контрактам у заказчиков(застройщиков) 641 
Бухгалтерский учет по инвестиционным контрактам у инвесторов 640 
България в цифри: Отрасли 262 
България в цифри: Региони 263 
България в цифри: Сектори 264 
България се превръща в магнит за инвеститорите 238 
Българската предпиемаческа култура в контекста на глобализацията и евроинтеграцията 539 
Български отражения на европейската политика за устойчиво развитие: възможности за финансиране на фирмени проекти в подкрепа на устойчивото развитие по схемите на структурните фондове на Европейския съюз - ІІ 355 
Български отражения на европейската политика за устойчиво развитие: възможности за финансиране на фирмените проекти в подкрепа на устойчивото развитие по схемите на структурните фондове на Европейския съюз - І 354 
Българският борсов пазар и глобалната финансова криза 101 
Бюджет 2008 119 
Бюджетирование в сельскохозяйственных организациях: инструмент комплексного управления финансами 311 
В статистиката - по-голяма прозрачност 21 
В условията на макроикономическа стабилност 286 
Валутен борд и монетаризъм 216 
Варианты организации раздельного учета НДС 190 
Вероятностная оценка акционерного капитала на фондовом рынке 91 
Взаимоотношения на организациите в логистични вериги 327 
Виртуалните предприятия - ефективна организационна форма в икономиката на 21-ви век 724 
Влияние на данъчните постоянни разлики върху облагаемата печалба 162 163 
Влияние на дейността на българските публични компании върху техните краткосрочни инвестиции 235 
Влияние на краткосрочните инвестиции върху състоянието на краткосрочните капитали на българските публични компании 116 
Внебюджетная деятельность бюджетного учреждения: внутренний контроль налогобложения 215 
Вопросы организации и перспективы развития системы образовательного кредитования в Республике Армения 435 
Вопросы системного анализа и стратегического управления банковской деятельностью 222 
Воспроизводственный подход к анализу инфляционного процесса 56 
Впечатляващ ръст беляза 2007 г. 259 
Вписваме се в Европейската карта на винопроизводителите 499 
Време е да приключи реформата във финансовия контрол 155 
Време за рециклирани торбички 477 
Въвеждаме сатута на одобрения икономически оператор 345 
Въздействие на данъчната политика върху инфлационните ефекти 111 
Възкресената идея за българската банка за развитие 223 
Възможности за оценка на финансовия лизинг 125 
Възможности за развитие на специализиран туризъм от малките и средни предприятия 730 
Възможности за усъвършенстване на обучението по бизнесанализ 432 
Възможности за факторингово посредничество при сделки с недвижими имоти 320 
Възходът на дяловото инвестиране 134 
Външният дълг се доближава до БВП на държавата 107 
Глобализация и икономика: погледът на социолога 27 
Глобализация и социална политика 18 
Глобальные тенденции 2006 г.: Рост прямых иностранных инвестиций 245 
Годишно приключване при ликвидация и несъстоятелност 580 
Годишно счетоводно приключване 568 
Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети за 2007г. в бюджетните предприятия 668 
Годишното счетоводно приключване в условията на изменения закон за счетоводството 604 
Господството на капитала 253 
Государственный финансовый контроль и его специализированное направление - налоговый контроль 159 
Густав Шмоллер и глобализация 348 
Гъвкав пазар на труда и гъвкава сигурност 68 
Да осчетоводим годишната данъчна декларация на предприятието 624 
Да усвоим едни пари от еврофондовете... 360 
Дали енергетиката ще открие своя Google 489 
Данъци и осигурителни вноски не се опрощават автоматично 369 
Данъчната политика през 2008 г. 174 
Данъчни аспекти на данъчните амортизируеми активи със "смесена" употреба 188 
Данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане 203 
Данъчни облекчения по ЗДДФЛ - видове и възможности за реалното им ползване 176 
Данъчните облекчения -фактор за развитие на фирменото пенсионно осигуряване 387 
Данъчните промени през 2008 г. 196 
Двигателните качества-основополагащ фактор на спортния резултат 457 
Движение денежных средств в отчетности кредитных организаций 88 
ДДС барометър в европейския туризъм 316 
Декар земя на цената на килимче 72 
Денежная насыщенность экономики и возможности оценки днежного предложения 90 
Денежно-кредитное регулирование в России: основные ориентиры 114 
Деньги: инструменты регулирования, их классификация и использование 93 
Десет риска дебнат бизнеса през 2008-а 102 103 
Детерминанти на възвръщаемостта на собствения капитал и инвестициите на българските публични компании 113 
Дефиниции за малки исредни предприятия в световната икономика и Европейския съюз - някои теоретични и практически аспекти 278 
Диалогът между държавата и животновъди е труден 513 
Динамика на финансовото богатство 292 
Дискретна оптимизация на инвестиционни стратегии за създаване на трюферия 501 
Диспропорции на российском рынке труда: постановка проблемы 694 
Дистанцията на властта в Софийския университет "Св. Климент Охридски" (измерване по методиката на G. Hofstede) 429 
Дифференциация потребительского поведения и развитие экономики: проблемы взаимосвязи 272 
Добрите практики на външния одит и вътрешния контрол в публичинте финанси - инструменти за реализиране на политики в Обществото на знанието 687 
Договорите за разлика и бързите пари на борсовия спекулант 124 
Доклад за дейността на предприятието 309 
Допълнителното пенсионно осигуряване - десет години след началото, постижения и предизвикателства 389 
Е-търговия с китайски характеристики 725 
Еврозоната: по-голяма и по-добра? 359 
Евроинтеграцията и националните приоритети на България 357 
Еврокомисари и застраховане 408 
Европа - общество на знанието и устойчив икономически растеж 336 
Европарите добро, лошо или зависи 291 
Европейският подход при координацията на осигурителните системи 377 
Еврорегионите и проблемите при трасграничното сътрудничество 352 
Екологичната политика на Европейския съюз по опазване на въздуха от замърсяване за предотвратяване на изменението на климата 481 
Екологични проблеми по опазване на Черно море. Рамките на зоната за черноморско икономическо сътрудническтво 480 
Електронно правителство и електронни услуги 712 
ЕС: Дебатът за интеграционната парадигма и проблемите на източното разширение 353 
Животозастраховането и пенсионното осигуряване при гарантиране стандарта на живот в Р България 416 
За данъчният режим и корпоративното данъчно облагане на застрахователите 410 
За някои оповестявания в съответствие с МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване 589 
За някои перспективни научни направления и проблеми в изследванията на икономиката и организацията на земеделското производство в България 511 
За образователните специалности във висшите икономически училища 468 
За първите стъпки при стартиране на новата 2008 данъчна година 187 
За смисъла на херменевтико-феноменологичния онтологичен подход 14 
За съставянето на годишния доклад за дейността на предприятието 655 
За ценните книжа и финансовата стойност на акционерните дружества 249 
Забелязва се слабо намаляване на жертвите по пътищата 402 
Зависимостта между безработица и БВП в България: приложение на пряка и обратна регресия 51 
Загадката на човека: човешката особеност на коеволюционните процеси 13 
Загрязнение окружающей среды: управление издержками 473 
Законът за бюджета на ДОО за 2008 г. и промените в други нормативни актове по задължителното осигуряване от 01.01.2008 г. 380 
Занижени очаквания 260 
Заплащане на труда в Европейския съюз 63 
Заработная плата - категория современной рыночной экономики 55 
Застраховане живота на кредитополучателите 406 
Застраховането на експортните кредити - начин за разширяване на взаимния обмен на стоки и услуги 405 
Застрахователният и здравноосигурителният пазари през 2003 г. - състояние, основни движещи фактори, тенденции 392 
Застраховка "Гражданска отговорност" при МПС (Проблеми) 403 
Защо бе необходимо да се планира рекордно бюджетно салдо? 150 
Земеделието и интегрирането му в европейското икономическо пространство (статистико-информационни аспекти) 506 
Значение на академичната мобилност и международните програми за развитието на общоевропейската интеграция в областта на спортното образование 466 
Значение на микрофинансирането за борба с бедността и развитие на селските райони 115 
Значимостта на инвестиционната компонента във финансовия мениджмънт на пенсионните фондове 386 
Избор на проектен мениджър според типа на изпълнявания проект 564 
Избыточные требования налоговых органов к счетам - фактурам 170 
Изготвяне на отчет 573 
Изграждане на институционалните структури за регулация и интегриране на финансовите пазари в ЕС и ролята на Комитета на Европейските банкови надзорници 131 
Изграждане на модел за вътрешно фирмена оценка на платежоспособността на застрахователното дружество, работещо по общо застраховане 404 
Изкуството да управляваш (Разговор за съвременното управление като наука и изкуство) 523 
Изменения в НСФОМСП 598 599 
Изменения и допълнения в закона за данъка върху добавената стойност 208 
Изменения и допълнения в закона за корпоративното подоходно облагане - основни акценти 180 
Изменения и допълнения в ЗДДС 207 
Изобретатель и инвеститор: как понять друг друга? 279 
Използване на минерални торове в света и Европейския съюз 495 
Изпълнение на консолидираната фискална програма към октомври 2007г. 160 
Изследване на ограничаването на достъпа до банков кредит на земеделските производители 220 
Изследване на физическата дееспособност на студентите от задължителната и факултативната форми на обучение по физическо възпитание и спорт 448 
Изследване относно наименованието на научната специалност "Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка" 469 
Икономика на транзакционните разходи в съвременното развитие на кооперациите 75 
Икономика на Турция 267 
Икономиката през 2008г.: Реформи срещу текуща конюнктура 293 
Икономическа активност и заетост на населението 61 
ИКТ секторът - какво се случи през 2007 г. 716 
Или как мениджърите да четат, разбират и използват информацията във финансовите отчети 650 
Императиви на участието на България в международния стокообмен 331 
Инвестиране на пенсионните фондове и интересите на осигурените лица 388 
Инвестиционна среда и насърчаване на чуждестранните инвестиции в индустрията 237 
Инвестиционната активност в животновъдството е ниска 514 
Инвестиционная модель отраслевого развития (эмпирический анализ и средносрочный прогноз объемов инвестиционных вложений) 242 
Инвестиционные стратегии финансовых вложений на фондовом рынке 120 
Инвестиционный фонд как инновационный инструмент государственной инвестиционной политики 246 
Индустриалните отношения в България след присъединяването към Европейския съюз 305 
Инновационное развитие российской экономики в процессе мирохозяйственного взаимодействия 287 
Инновационный менеджмент: постановка задачи в рамках обобщенной модели 4 533 
Иновационна политика на институционално ниво - регионално, национално и на равнище Европейски съюз 541 
Институциональные инвеститоры фондового рынка КНР: современные тенденции развития 117 
Интегрирани системи за доставка на здравни услуги 485 
Интерактивен модел на обучение по икономика. Рацианални аспекти 433 
Интернет и предизвикателствата към информационната среда и мениджмънта на организацията 726 
Инфлационният натиск днес - прояви и влияние 230 
Информатизация вуза - ключевое направление инновационной образовательной программы 459 
Информационно осигуряване на алтернативните форми на туризма 728 
Информационно осигуряване на управленито на активите от ВиК предприятията 556 
Информационные технологии: их роль и значение в бухгалтерском учете 717 
Использование инструментов контроллинга при коммерциализации объектов интеллектуальной деятельности 530 
Использование факторной и оптимизационной моделей при управлении операционным левериджем 86 
Исследование рынка банковских услуг в Российской федерации 297 
Исследования буддизма в россии в конце ХІХ - первой половине ХХ ВВ. в контексте развития философской компаритивистики 11 
Исчисление НДС при оплате товаров (работ, услуг) 212 
Й. Шумпетер и трудовая парадигма 60 
К вопросу государственной поддержки финансирования инвестиций 243 
К вопросу о переходе к финансовой интеграции Европейского сообщества 132 
К разработке современного вузовского курса корпоративного менеджмента 470 
Казуси относно методите на амортизацията 681 
Как би се развила икономиката ни 304 
Как да декларираме по ЗДДФЛ доходите, получени през 2007г. 201 
Как да направим проект 566 
Как можно организовать учет на счете 99 "Прибыли и убытки" 638 
Как правильно провести интервью 691 
Как правильно учитываются вложения в улучшение арендованного имущества 601 
Как се разработва проект по структурните фондове на ЕС и какви проекти се финансират 232 
Как создается научная новизна? 53 
Как тънкият стана огромен 139 
Какая система e- Learning нам нужна? 449 
Какво ни казва текущата сметка 149 
Капацитет за подготовка и реализация на общински проекти 289 
Качествени продукти, но не с цената на човешкото здраве 707 
Квалификация на спортните педагози 461 
Клиентские депозитарии рссийских коммерческих банков, современно состояние и проблемы развития 84 
Клинични ли са "клиничните пътеки" в България? 488 
Комуникационната култура на студентите - ценност и педагогически проекции 437 
Комуникационни измерения на връзките с обществеността в здравеопазването 484 
Конвенцията на ООН срещу корупцията и приоритетите на България 32 
Конкурентна стратегия за фирмен успех 555 
Конкурентните предимства - основа на печеливша ценова стратегия 317 
Конкурентноспособност на българските колежи-анализ на нормативната уредба 431 
Конкурентност на българските застрахователи в европейския пазар 399 
Конкурентността на икономиката на България, отразена чрез външната й търговия 330 
Конкурентоспособност на лозарските стопанства от Южен лозорски район 500 
Конкуренция на финансовых рынках: состояние, проблемы, методы регулирования 135 
Консолидированный учет расчетов по налогу на прибыль 169 
Контрол върху производството, съхранението и движението на акцизни стоки 156 
Контролерът в организационната структура на фирмата 521 
Контроль хозяйственной деятельности на промышленных предприятиях 538 
Конференция на ООН в Бали за климатичните промени 478 
Концептуални идеи за възпитанието в теориите на личността 426 
Концепция корпоративной социальной ответственности 547 
Концепция стратегического управления вузов 450 
Концепцията за основните компетенции на фирмата и създаването на организационна стратегия 536 
Кооперациите и развитието на семейния бизнес 74 
Кооперациите повишават административния си капацитет 73 
Корректировка статьи "Затраты в незавершенном производстве" бухгалтерского баланса в связи с отменой метода ЛИФО 630 
Критериите за избор на счетоводна база и за законов одит 605 
Кто выигрывает на финансовых рынках 137 
Към въпроса за методологическата и методическата рамка на одита на изпълнението 683 
Лазработването на стратегия в условията на икономическа глобализация и политическо разцепление 307 
Лекарь корпоративной души 17 699 
Лесното обяснение на сложния баланс 569 
Лидерството в спортния отбор 15 
Лизингът като съвременна пазарна форма на финансиране 141 
Лисабонската стратегия на ЕС и българската икономика 40 
Логика и механизъм на метода на най-малките квадрати 23 
Лондонское коммюнике: завершающий этап Болонского процесса 447 
Малките и средните предприятия в условията на променящата се икономическа среда 255 
Малое предпринимательство в странах с переходной экономикой: пути стимулирования 540 549 
Маркетинг на взаимовръзките: възможността за по-диалогичен маркетинг 322 
Маркетингово проучване на поведението на потребителите на здравни застраховки 409 
Материальная помощь: учет и налогообложение 656 
Международната търговска система - развитие и предизвикателства 346 
Международная макроэкономика: интернационализация, глоболизация и взаимозависимость хозяйства 261 
Международно сравнение на страните-членки на организацията за черноморско икономическо сътрудничество според индекса на човешкото развитие 303 
Мениджмънт на връзки с клиентите 517 
Мениджмънт на капацитета и разходите за пациента в болницата 486 
Мерки за ограничаване на корупцията и прането на пари 33 684 
Место научных организаций в современной инновационно ориентируемой российской экономике 2 
Методика анализа проблем и приоритетных направлений финансового и общего менеджмента 532 
Методика диагностики и прогнозирования развития региональных коммерческих банков в системе показателей "устойчивост-рентабельност" 226 
Методически указания за подготовка и изпълнение на инвестиционни проекти 240 
Методология определение финансового потенциала приграничного региона 138 
Методология учета рисков в финансовом менеджменте страховчика 417 
Методы оптимзации денежного хозяйства Российской федерации 96 
Механизмы интеграции российской системы экономического и бизнес-образования в мировой рынок 454 
Мобилни компютърни системи = Мобилна логистика 328 715 
Модели за анализ на финансите на фирмата 673 
Модели за счетоводно отчитане на материалните запаси в бюджетните предприятия 639 
Моделирование управления девелоперским предприятием: системны подход 558 
Модель управления компанией на основе оценки ее нематериаяльных активов 531 
Морално-етичният резерв у човешкият фактор в социалните системи 526 
МСФО 26 "Учет и отчетность по программам пенсионного обеспечения" 611 
Мултифункционалният характер на устойчивото земеделие 509 510 
На ръба на кризата 252 
Назначение и функциональное содержание нематериальных активов современных компаний 663 
Назревает ли в России новый финансовый кризис? 127 
Най-големият мит на света 342 
Найти или быть найденным 692 
Наказателната отговорност за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система и мястото на счетоводителя при нейната реализация 365 
Налог на добавленную стоимость в нестандартных ситуациях 210 
Налог на имущество организаций: как рассчитать налоговую базу 206 
Налоговое стимулирование инвестиционной активности 184 
Направления и перспективы развития политико-экономических исследований 44 
Нарождающиеся тенденции финансовых рынков 94 
Науката - на пазарни принципи 1 
Национална програма "В подкрепа на майчинството" 374 
Национална стратегия за детето 2008-20018 година 26 
Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия 596 
Националният банков сметкоплан - колизия между съдържание и практически реалности 648 
Необходима ли е нова организация на НАП 181 
Непарични вноски в търговските дружества 366 
Непрекъснатото усъвършенстване - основен принцип на системата за управление на качеството 5 
Неценови фактори при придобиване на нови машини в земеделието 497 
Нов поглед към публичните финанси 126 
Новая роль высшего образования в эпоху развития инновационной экономики, глобализации и депопуляции 451 
Нови законодателни решения за концесиите в България 364 
Нови корупционни практики в контекста на европейската интеграция 34 
Нови моменти при прилагането на ЗКПО през финансовата 2008 год. 185 
Нови образователни технолигии и бизнес: предизвикателства и европейски перспективи 439 
Нови правно-организационни форми на банките и застрахователните предприятия в България 219 
Нови явления в мениджмънта на устойчивото развитие 522 
Новите положения в ЗДДС 368 
Новите правила на бизнеса през ХХI век 257 
Новият СС 27- консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия 583 
Новости в нормативната уредба на счетоводството за 2007 година и отражението им върху организацията и осъществяването на независимия финансов одит 603 
Новостите в ЗКПО - счетоводни аспекти 653 
Нравственный фактор социально-экономического прогресса 19 
Някои аспекти на регионалното сътрудническтво между страните от черномарската зона 338 
Някои аспекти от правната регламентация на акцизите и тяхното отчитане 642 
Някои методи за усъвършенстване на транспортното обслжване на търговията 319 
О необходимости перехода на новую модель стратегического менеджмента 529 
О подготовке специалистов высшей квалификации в области точных и естественных наук 442 
О современных подходах к регулированию естественных монополий на примере североамериканского рынка газа 492 
О формировании инвестиционных стратегий негосударственных пенсионных фондов 234 
Об основных характеристиках доходных источников федерального бюджета на 2008-2010 гг. 130 
Обеспечение квалифицированными кадрами крупных технологических проектов в масштабе Росии 695 
Обжалване на ревизионни актове 371 
Облагане на доходите от стопанска дейност като едноличен търговец през 2007 г. 189 
Облагане на туроператорите 164 
Облагане с ДДС на вноса на стоки 165 
Облагане с ДДС на доставки, предназначени за европейски институции 211 
Облагане с ДДС на посредническата дейност в туризма в страните от ЕС 209 
Облагането на едноличния търговец трябва да се промени 200 
Обосноваване и избор на икономически ефективни решения при наличие на алтернативи 608 609 
Образованието по обществени науки в условията на прехода 464 
Образовательное кредитование коммерческими банками: доходност и риск 82 
Обучение в высшей школе: самоориентирование студентов 443 
Общая характеритика и тенденции развития страхового рынка в РФ 422 
Обществените поръчки: двигател и инструмент на политическата корупция 36 
Общи принципи и изисквания за подготовка и представяне на финансовите отчети 651 
Общи принципи и изисквания за подготовка и представяне на финансовите отчети 649 
Общините и бизнесът в България 288 
Определение верхнего предела заработной платы как способ мотивации творческого труда 434 
Определяне на данъчното задължение по ДДС 166 
Определяне на малките и средни предприятия в условия на глобализация 258 
Оптимизация внутренних и внешних источников финансирования инновационного развития (на примере предприятий черной металлургии) 136 
Оптимизация инвестиционного проектирования в предпринимательской деятельности 236 
Оптимистична прогноза за българския капитал 142 
Оранжерийното зеленчукопроизводство и новата енергийна политика 496 
Организационна и документална подготовка на годишно счетоводно приключване 617 
Организационные аспекты электронного дистанционного обучения 462 
Организация на работната заплата в предприятието 71 
Ориентация на българските фирми към Европейския пазар 528 
Освобождение от уплаты НДС: как им воспользоваться 213 
Основната задача сега е: срочно и качествено счетоводно приключване и съставяне на годишния финансов отчет за 2007г. 667 
Основни (базови) предположения и привципи за изготвяне и предствяне на финансовите отчети 99 
Основни (базови) предположения и принципи за изготвяне и представяне на финансовите отчети 567 
Основни моменти при счетоводното и данъчно третиране на даренията 627 
Основни насоки за изготвяне на годишен финансов отчет в лечебните заведения 670 
Основни принципи за управление на човешките ресурси 705 
Основни принципи на лицензеонната политика на БНБ 218 
Основни счетоводни и данъчни въпроси при бракуване и ликвидация на дълготрайни материални активи 581 
Основные тенденции в новейшей экономической теории Запада 59 
Основные тенденции развития денежно-кредитной системы Азербайджана 87 
Особенности "новой онтологии" иррациональной философии 12 
Особенности использования системы сбалансированных показателей на малых и средных предприятиях 590 
Особенности управления крупными промышленными компаниями 560 
Особености на годишното счетоводно приключване в предприятията от аграрния сектор 626 
Особености на годишното счетоводно приключване и на съставянето на финансовия отчет за 2007г. на аграрното предприятие 665 
Особености на индексираните облигации като възможност за инвестиции 239 
Особености при годишното данъчно приключване в бюджетните предприятия за 2007 година 186 
Особености при определяне на плащането на застрахователя по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите 415 
От интернационализация към глобализация на икономиката 50 
Отливът се отлага 140 
Отношението на Демократическата партия в България към икономическите преобразования в Съветска Русия от края на 1917 до първата половина на 1918 г. 301 
Отношението на студентките към занятията по физическо възпитание 465 
Отчет за изпълнението на плана за действие на Агенциата по заетостта (януари-септември 2007 г.) 65 
Отчет за приходите и разходите 2007г. - статии с корективен характер 633 
Отчетни проблеми при създаването на плододаващи трайни насаждения 613 
Отчитане на данъците върху доходи на физическите лица 622 
Отчитане на договорите за строителство във финансовите отчети 612 
Отчитане на дългови инструменти със специфични условия 593 
Отчитане на закупени кол опции за акции 582 
Отчитане на инвестиционните имоти 635 
Отчитане на корпоративния данък 592 
Отчитане на купени кол опции за собствени акции 586 
Отчитане на сделки със заеми и сгради, които се състоят от "нова" и от "стара" част 574 
Отчитане на съставни финансови инструменти 594 
Оценивание обобщенных компетенций выпускников вузов 444 
Оценка на качеството на обслужване от страна на клиентите на банка "ПИРЕУС" България 217 
Оценка на някои ефекти от глобалното затопляне 475 476 
Оценка факторов интеграции мировых биржевых рынков 133 
Оценка эффективности деятельности общих фондов банковского управления в России в 2005-2006 годах 83 
Оценката и сводката като въплъщение на конкретното и абстрактното начало в счетоводството 607 
Оценочное собеседование 697 
Оценочное собеседование. 698 
Очаквани промени в бюджетите на ДОО и НЗОК за 2008 година 379 
Очаквани промени в данъчните закони през 2008 година 194 
Очакваното влияние на Общата селскостопанска политика върху развитието на зеленчукопроизводствените стопанства 504 
Очертаване рамки за бизнеспредприемачество в трансгранични региони 542 
Пазарът на доброволното здравно осигуряване в България 391 
Пазарът на дългове 122 
Пазарът на жилища и жилищни кредити в Югоизточна Европа 225 
Пазарът на труда в навечерието на плоския данък 69 
Пазарът отчете стабилен радтеж и нарастване на активите с почти 53 % 384 
Патентен данък - промени от 1 януари 2008г. 179 202 
Перестройка структуры российской экономики - основа модернизации 266 
Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки 41 
Перспективы развития муниципальных финансов 129 
Перспективы теории перспектив 57 
Петролът 265 
Плащане на базата на акции - видове сделки, признаване и оценяване 654 
Плоският данък. Предимства, недостатъци, рискове. Кой печели и кой губи от въвеждането му 195 
Плоското данъчно облагане - "За" и "Против" 183 
Плосък данък за личните доходи 192 
Поведение и себедоказване на мениджъра в управленския процес 527 
Повишаване на ефективността на товарните железопътни превози 312 
Подарок от фирмы, или Как поддержать имидж компании 561 
Позитивна перспектива пред българските банки 224 
Покоряването на инфлацията 228 
Политика за защита на потребителите на Европейския съюз 347 
Политика за икономическо и социално сближаване и субнационалното равнище 356 
Политика и мениджмънт 519 
Политически системи и външна политика на балканските страни 39 
Полица срещу стихиите 400 
Понятия системы, структуры и формы в управлении производством 515 
Последен валс на българската здравна система 393 
Постижения и проблеми при маркетинга на допълнителните пенсионни фондове 385 
Построение вузовской системы гарантии качества образования 446 
Потребителското поведение и пазарът на климатични системи 550 
Правна рамка за предоставяне на социални услуги 376 
Правовое регулирование и налогообложение отдельных хозяйственных операций 193 
Правото на трансгранична медицинска помощ в ЕС и използването на Европейската здравноосигурителна карта 394 395 
Практико-приложни аспекти на данъците върху разходите съгласно изискванията на ЗКПО, в сила от 01.01.2008г. 173 
Практико-приложни аспекти на данъците върху разходите, съгласно изискванията на новия ЗКПО от 01.01.2007 година 171 
Практически проекции на промените в ЗДДС 372 
Прасментната политика на българските застрахователи 398 
Прегледът на корпоративната устойчивост като средство за повишаване публичността на компанията 557 
Пред застрахователите и притежателите на автомобили стои един-единствен въпрос: евтина ли е застраховката "Гражданска отговорност"? 397 
Предварителни предпоставки на научноизследователския процес 3 
Предизвикателства пред евротуризма 729 
Предизвикателствата пред българския корпоративен мениджмънт 534 
Предизвикателствата пред върховните одитни институции на държавите-членки на Европейския съюз в контекста на системата за вътрешен контрол на еврофондовете 686 
Предимството на изостаналостта 254 
Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане 214 
Предпазна мрежа за природата ни 472 
Предприемачество и образование-ограничения и възможности за интегрирано развитие 428 
Предстоят структурни промени в българското земеделие 505 
Преизчисляване на финансови отчети, деноминирани в чуждестранна валута 619 
Преобразуване на счетоводния финансов резултат 104 105 
Преобразуване на търговски дружества 367 
Преотстъпването и освобождаването от корпоративен данък - важен момент в годишното данъчно облагане 199 
Преотстъпването и освобождаването от корпоративен данък - важен момент в годишното данъчно облагане за 2007 г. 198 
Преподаването на икономически знания пред новите предизвикателства 48 
Преработка на агрохранителни остатъци за енергия 483 
Пресиленият страх от дефицита по търговското салдо 332 
Преходни митнически мерки след присъединяването 333 
Признаването и остойностяването на неплатения труд - необходимо условие за намаляване на бедността 64 
Призракът на великата депресия премина през пазара 334 
Прилагане на маркетивговата стратегия като концепция за управление на производството и търговиата с вино 324 
Приложение на стратегията "Управление на взаимоотношенията с клиентите" в търговските обекти 554 
Применение налоговых вычетов при исчислении НДС 657 
Применение самоорганизующихся систем при управлении сложными процессами 713 
Примигащо червено 247 
Принос за ускоряване на иновационната активност 6 
Приносът на бизнеса в България за формирането на човешкия капитал 438 
Принцип за счетоводната двойственост в контекста на оптимизацията на пасивното проявление на стойността 637 
Приобретение антивирусных программ: как отразить в учете 588 
Пристанище Свищов въведе практика на "Отворени врати" 313 
Проблеми в данъчното третиране на хазарта в България по ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗДДС 177 
Проблеми и перспективи на приватизацията в Сърбия 306 
ПРоблеми на икономическия анализ в условията на глобализация и регионализация на съвременните национални икономики 308 
Проблеми на интегрирането на националния с европейския транспорт 314 
Проблеми пред българското висше образование 452 
Проблеми пред пазара на труда в селските райони 62 
Проблеми при организирането на счетоводната информационна система на транснационалните компании 644 
Проблеми при управлението на екипи 689 
Проблемы информационного обеспечения корпоративного управления 546 
Проблемы оценки незавершенного производства 602 
Проблемы разработки и использования нормативов подушевого финансирования в сфере высшего професионального образования 463 
Проблемы управления в системе бизнес - образования 453 
Проблемы управления валютными резервами государства 123 
Проблемы финансирования высших учебных заведений в Российской федерации 436 
Прогнозиране на вероятността за получаване и използване на субсидии от земеделските стопани с помоща на логистични статистически модели 508 
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 363 
Программы развития: к методологии разработки 47 
Продължаваме напред (Going-up) 685 
Промени в Закона за статистиката на вътреобщностната търговия със стоки 22 
Промени в ЗКПО, които са в сила от 1 януари 2008 г. 178 
Промени в интерес на малкия и средния бизнес 591 
Промените в закона за корпоративното подоходно облагане 172 
Промените в Националните счетоводни стандарти 570 571 
Промените в облагането на доходите на физическите лица 204 
Промените в СС 1 - представяне на финансови отчети 634 
Промените в СС 32 - финансови инструменти 584 
Професионално обучение и пазар на труда в България 67 
Професионалното обучение според потребностите 701 
Процессно-ориентированный подход к внедрению ИТ-решений 714 
Прямые инвестиции: непрямой путь экономику 241 
Психологические аспекты профессиональной деформации преподавателей вузов 16 
Пути еффективного использования человеческого капитала 700 
Пути совершенствования системы управления кредитными рисками 89 
Развиващи се и разрастващи се 271 
Развитие банковских холдингов в России: предпосылки формирования и особенности функционирования 85 
Развитие и сегментиране на кредитния пазар в България. Специфични особености на кредитните пазари в някои други страни - част І 80 
Развитие и сегментиране на кредитния пазар в България. Специфични особености на кредитните пазари в някои други страни - част ІІ 81 
Развитие на животозастраховането и ролята на данъчните стимули 411 
Развитие на транграничното сътрудничество в процеса на екологично управление на Черно море 479 
Развитие процесса капитализации в контексте проблемы экономической безопасности 296 
Развитието на селските райони зависи от човешките ресурси 25 
Развитието на туризма и местните интереси на резидентите (изследване в региона на испанския град Уелва) 731 
Различни подходи към организационната ефективност - последствия за българския бизнес в процеса на разширението на Европейския съоз 524 
Раскрытие в отчетности информации о движении капитала 631 
Расходы, понесенные до момента регистрации организации 614 
рганизация как тип социальной общности: анализ кризисных ситуаций 31 
Регионална политика на Европейския съюз и България 290 
Регионалната политика на България по пътя към Европейския съюз 337 
Резерв кадров как фактор успеха компании 516 
Резонансът на капиталовите пазари 100 
Реинжинеринг бизнес-процессов и инжинеринг страховых продуктов 419 
Рейтинговый анализ в исследовании финансового состояния организации 153 
Реклама в информационном пространстве современного общество 325 
Рекордна обезценка на долара и исторически върхове за еврото през 2007г. 335 
Ресурсы рынка капитала как источник финансирования реального сектора экономики 79 
Реформа местного самоуправления: налоговый аспект 152 
Реформата в електоенергетиката 310 
Рикардовият принцип за сравнителните предимства - основа за регионализацията и глобализацията на съвревенните икономики 340 
Риск и упрвление на риска в стандартни и законови рамки 565 
Риск корпоративного управления 545 
Родови характеристики на житейското педагогическо мислене 427 
Роль государства распределении ренты добывающих отраслей: опыт развивающися стран 285 
Роль маркетинговых инструментов в продвижении страховых продуктов на российском рынке 421 
Роль учетно-экономической информации в управлении предприятием: опыт Японии 664 
Российская экономика: актуальные внешние риски 344 
Российское предпринимательство на селе: важный вопрос для денежно-кредитной и банковской политики 145 
Рыночноая оценка страховых обязательств 425 
Светът в цифри: Държави 37 38 273 
Светът в цифри: Индустрия 274 
Светът в цифри: Сектори 275 
Седем стъпки за успешно проектиране на разпределителен център 329 
Селскостопанските кооперативи на Япония 502 
Сельскохозяйственное страхование на современном этапе 424 
Система за обслужване и управление на ликвидацията на автомобилни щети SMARTCLAIMS 396 
Система за обслужване и управление на ликвидацията на автомобилни щети StartClaiMS 401 
Системите за качество във висшето образование-в европейски контекст, но с българска специфика 440 
Следприватизационното развитие на туризма в България - възможности за разширяване на сътрудничеството със страните от Югоизточна Европа 315 
Слепые на минном поле. Типичные ошибки при подборе персонала 693 
Смесените земеделски стопанства имат потенциал за развитие 498 
Совершенствование маркетингового управления системой добровольного медицинского страхования 423 
Совершенствование механизма инвестирования пенсионных накоплений 390 
Совершенствование организационной культуры на российских предприятиях 688 
Социално осигуряване след присъединяването на България към ЕС 381 382 
Социалното осигуряване, когато работим в държава членка на ЕС 378 
Социальное инвестирование и российский бизнес 20 
Социальные налоги в Германии 383 
Социологически аспекти на ролята на НЗОК в системата на здравеопазването 487 
Специфика монетарного регулирования денежного хозяйства РФ 95 
Специфични изиквания при бюджетните предприятия 660 
Специфични изискания при бюджетните предприятия 659 
Специфични изисквания за съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия 671 672 
Специфични изисквания при бюджетните предприятия 658 
Специфични криминогенни фактори за престъпността в България 35 
Сравнителен преглед на приложението на Болонския процес в страните от Европейския съюз и България 430 
Стана ли бизнесът по-щастлив от данъчните облекчения 168 
Старият кредит с нови условия 98 
Стартира оперативната програма "Административен капацитет" 362 
Стартираха три от седемте програми от еврофондовете 361 
Статут на международните авиокомпании за превоз на пътници и дейността на агентите им в България от гледна точка на ЗДДС 373 
Стимулирование инновационной активности в странах ЕС: национальны и наднациональный аспекты 8 
Стоит ли обучать творческих сотрудников? 696 
Стратегии за навлизане в интернационална бизнес среда 339 
Стратегии при управление на логистичните вериги 326 
Стратегически перспективи пред балканските страни членки на ЕС 256 
Стратегические приоритеты инновационного развития Казахстана 268 
Стратегический инвестиционный контроль 244 
Стратегия за управление на риска 548 
Стратификационни измерения на стопанската организация 28 
Страхование кредитных рисков 92 
Структуриране на обезпечени с дълг облигации 250 
Структурные алтернативы социально-экономического развития России 300 
Субсидиите и финансиранията съгласно ЗДДС 197 
Счетоводен анализ на ликвидността на амортизуемите ДМА и на ДНМА на промишлена фирма 674 675 
Счетоводната информация в управлението на активите от ВиК предприятията 577 
Счетоводни аспекти на промените в закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2007 година 606 
Счетоводни грешки: данъчно третиране и счетоводно отчитане 621 
Счетоводни и данъчни аспекти на финансовия лизинг 585 
Счетоводни проблеми на здравеопазването в развитието на сътрудничеството между страните от Черноморския регион 643 
Счетоводно и данъчно третиране на промените в счетоводната политика 632 
Счетоводно отразяване на дялови участия в търговски дружества, притежавани от бюджетни предприятия 615 
Счетоводно отчитане на данъчните разлики и пренасянето на загуба 575 
Счетоводно отчитане на земите при бюджетните предприятия 616 
Счетоводно отчитане на местните данъци и такси 623 
Счетоводно отчитане на разходите и приходите от валутни операции 620 
Счетоводно отчитане на финансиранията от европейските фондове 576 
Счетоводно приключване на дейността на земеделските кооперации към 31 декември 2007 578 579 
США в мировой экономике в начале XXI века 277 
Събития, настъпващи след датата на баланса 618 
Съвременното консултиране: митове и реалност 525 
Създаване и ефективно управление на организации на земеделски производители 507 
Създаване и начална дейност на дирекцията за електрификация на Северна България (1940-1941 г.) 302 
Сърбия - фрагмент от енергийната картина на Балканите 491 
Съставяне на ГФО за 2007г. от бюджетните предприятия 661 662 
Съставяне на ГФО от предприятията от реалния сектор на икономиката 106 572 
Съставяне на финансовия отчет за 2007г. на едноличния търговец 587 
Състояние и перспективи на застрахователния пазар в земеделието 418 
Състояние и развитие на застраховката "Гражданска отговорност"на водачите на МПС (видяла жабата ...) 407 
Състояние, проблеми и възможности пред поливното земеделие след присъениняването на България към Европейския съюз 512 
Тенденции за ефективно управление на информационните и комуникационните системи при реинженеринг 708 
Теоретические модели глобализации 30 351 
Теоретични възгледи и концепции за гъвкавата заетост 70 
Теоретични основи на международната икономическа интеграция 343 
Теория организации и модели неполных контрактов 58 
Теория экономических механизмов 54 
Технология на процеса за банково сливане или поглъщане 221 
Трансформации и замени на дълготрайни материални активи по МСФО и по НСФОМСП 597 
Три акцента в ЗКПО за 2008г. 167 
Тройная спираль в инновационной системе России 7 
Трудности и перспективи при разработването на международната и глобална стратегия на фирмите 520 
Трудовият договор има нормативно определено съдържание 66 
Туристический комплекс в России: тенденции и риски 298 
Тютюневият пазар и възможностите за алтернативна заетост на населението в тютюневите райони 503 
Университет за служители 702 
Университетская библиотека: новые задачи-новый облик 9 
Управление денежными средствами холдинга на основе банковского пулинга 97 
Управление интеллектуальной собственностью вуза 460 
Управление ИНТЕРНЕТОМ: методологический аспект 710 
Управление капиталом на уровне предприятия 154 
Управление конкурентоспособностью вуза: современные особенности 456 
Управление на вземанията в аграрното предприятие 553 
Управление на държавните разходи и икономически растеж 112 
Управление на маркетинга на взаимоотношенията в консултантското обслужване 552 
Управление отраслевыми рынками 323 
Управление персоналом: фокус на талант 690 
Упрощенная система налогообложения для некоммерческих организаций 205 
Уравнение с безброй неизвестни 108 
Устойчивото развитие в процеса на евроинтеграцията - предизвикателство пред страните от ЧИС 358 
Учебно-методические объединения вузов в системе управления высшей школой 455 
Учет материальных ценностей в некоммерческих организациях 628 
Учетная система организации и экономическое информационное пространство 636 
Фактически и фундаментални коефициенти "цена - доход" на българския капиталов пазар 248 
Фактори на потреблението на домакинствата 24 
Фактори, определящи конкурентоспособността на фирмата на даден пазар 269 
Факторинг как способ кредитования 144 
Факторы финансовой устойчивости сельскохозяйственной кредитной кооперации 128 
Философският интерес към еристиката 10 
Финансови обезпечения 370 
Финансови отчети за 2007 година в предприятията на юридически лица с нестопанска цел 669 
Финансовите отчети и техните цели (функции) и потребители 652 
Финансовите центрове - магнити за капитали 143 
Финансово-экономические источники развития инновационной экономики 299 
Финансовый результат как цель бухгалтерского учета 629 
Фирмени сливания и поглъщания в процеса на глобализация 76 
Фондовый механизм снижения издержек трансакций в экономике в контексте институциональной парадигмы 77 
Форми на финансиране. Лизингът като алтернативна форма за финансиране придобиването на активи 110 
Формирование внешнего государственного финансового контроля в РФ: вопросы истории, организации и методологии 157 
Формирование государственного механизма налогового стимулирования здоровья населения 175 
Формирование многоуровневой системы кредитных союзов на принципе гибкого развития 78 
Хармонизиране на автомобилното застраховане в Европейския съюз и развитието на системата "Зелена карта" 412 
Химический и нефтехимический комплекс 294 
Хората, знанието и иновациите 706 
Човешките ресурси и индустриалните отношения 703 
Човешкият капитал в условията на дефицитен трудов пазар 704 
Чуждестранни застрахователи се борят за българския пазар 414 
Юбилейна международна научна конференция - 40 години катедра "Мениджмънт" 733 
"Новата икономика" - тенденция в развитието на световното стопанство и мястото на България 49 
"Реквием" по официальным российским ФПГ 295 
[Седемте] 7-те най-важни правила в битката за ИТ кадри 535 
[Четиридесет] 40 години катедра "Мениджмънт" - фактор за развитието на управленската наука 732 
Are You Experienced? Prior Experience and the Survival of New Organizations 280 
Boards of Directors and Entrepreneurial Posture in Medium-size Companies 563 
Broadening the Entrepreneurial Perspective 283 
Changes in the Federal Reserve's Inflation Target: Causes and Consequences 148 231 
Control, Autonomy and Collaboration in the Fast Food Industry 284 
Credit Reporting, Relatioship Banking, and Loan Repayment 227 
Developing Radical Technology for Sustainable Energy Markets 494 
E - Learning: от экстремального обучения к упорядоченной системе 458 
Entrepreneurship Education 467 543 
External Linkages, R&D and Innovation Performance in US Business Services 281 
Let the Sun Shine... 490 
Monetary Policy and Stock Prices in an Open Economy 147 
Open Source Software, Competition and Innovation 719 720 
Small and Medium-sized Enterprises' Internationalization and the Influence of Importing on Exporting 350 
Specifying Formative Constructs in Information Systems Research 723 
Strategic Networking among Small Business in Small US Communities 282 
The Role of Online Trading Communities in Managing Internet Auction Fraud 321 722 
The Value of Interest Rate Stabilization Policies When Agents are Learning 146 
Toward a Deeper Understanding of System Usage in Organization: A Multilevel Perspective 721 
World Energy Outlook 2007 493 
Yesterday's Bad Times are Todays's Good Old Times: Retail Price Changes are More Frequent Today Than in the 1890s 318 
Экономика России в 2007 году: основные тенденции развития 276 
Экономика: наука и/или искусство 42 
Экономическая наука и эконофизика: главные темы диалога 43 
Экономическая теория и природа человека: становится ли тайное явным? 45 
Экономические аспекты американо-венгерских отношений 270 
Экономические, правовые и политические факторы, сопутствующие реализации инвестиционных нефтегазовых проектов некоторых стран постсоветского пространства 233 
Электронный университет 441 
Элита и маргиналы: социальные механизмы адаптации в глобализирующемся мире 29 
Эффективность инструментов управления организацией 559 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 167 178 187 206 
авансово плащане 161 
авиокомпании 373 
автоматизация на процесите 714 
автоматизация на счетоводството 717 
автоматизирана обработка на данни 714 
автоматизирана обработка на информацията 709 
автомобилен транспорт 314 
автомобилна промишленост 274 
автомобилно застраховане 397 401 402 403 407 412 413 
Агенция по заетостта 65 
аграрен сектор 220 506 553 626 
аграрна икономика 75 311 
аграрна политика 509 510 
аграрни предприятия 507 626 
аграрни финанси 553 
аграрно предприятие 553 665 
агропазар 72 
агростатистика 506 508 
адаптация 29 
административен капацитет 362 
административен съвет 73 
административна корупция 34 
административни структури 362 
администрация 375 
Азербейджан 87 233 
Азия 94 
академична мобилност 466 
акредитация на висшите учебни заведения 452 
активи 556 569 594 613 622 629 632 662 669 676 678 
активи на предприятието 556 594 
акциз 642 
акцизи 140 156 174 191 196 
акцизна ставка 191 
акцизни сделки 156 
акцизни стоки 156 191 642 
акцизно облагане 191 
акции 91 106 108 109 124 247 582 586 652 654 
акционерен капитал 91 
акционери 367 
акционерна собственост 544 
акционерно дружество 249 
алманах 28 112 256 257 303 375 432 484 518 519 520 522 523 525 527 550 551 552 553 554 555 557 683 689 708 709 724 726 732 
алтернативен туризъм 728 
алтернативни данъци 182 
алтернативни източници 482 483 
алтернативно финансиране 110 
американска екологична политика 474 
американско-унгарска търговия 270 
амортизации 203 601 
амортизационен план 105 
амортизационен фонд 682 
амортизационна база 681 
амортизационна квота 681 
амортизационна норма 681 
амортизационна политика 679 680 
амортизационна стойност 680 
амортизационни изчисления 682 
амортизационни методи 681 
амортизационно отчисление 682 
амортизация 105 574 622 674 675 679 680 681 682 
амортизация на ДА 574 
амортизация на ДМА 674 
амортизация на ДНА 674 
амортизируема стойност 674 675 681 
амортизируеми активи 680 
амортизируеми ДМА 675 
амортизуеми активи 188 675 679 
анализ 673 676 677 678 
анализ на вземанията 677 
анализ на дейностите 309 
анализ на ефективността 312 
анализ на ликвидността 674 676 
анализ на финансите 673 
анализ на финансовите отчети 651 
анализ на финансовите резултати 251 
анализ на финансовото състояние 153 673 678 
аналитична отчетност 580 
антивирусни програми 588 
антикризисен мениджмънт 551 
антикризисно управление 551 562 
антимонополно регулиране 135 
антропология 46 
АПК 128 145 
апорт 366 
арабски свят 727 
арабски страни 727 
аренда 72 
арендатор 601 
арендни отношения 72 
арендно имущество 601 
Армения 435 
аспирантура 442 
аукцион 321 722 
аукционен търг 321 722 
аукционни операции 321 722 
аутсорсинг 375 518 552 718 
аутсорсинг проекти 518 
аутсорсинг стратегия 718 
Базел 2 131 
баланс на предприятието 569 
балансирана система 546 
балансирана система от показатели 537 545 546 590 700 
балансиране на риска 528 
балансирани карти 534 
балансирани оценъчни карти 534 
балансова печалба 251 
балансова стойност 599 605 633 671 
Балкани 256 491 
Балканите и ЕС 256 
балкански страни 39 142 
бандерол 191 
банка за развитие 223 
банки 98 121 124 221 
банки на Русия 83 85 93 297 
банков заем 227 
банков капитал 253 
банков кредит 81 98 217 220 222 225 253 540 549 
банков маркетинг 89 
банков мениджмънт 89 222 
банков пазар 79 131 297 
банков продукт 297 
банков риск 89 
банков сектор 121 131 
банков сметкоплан 648 
банков холдинг 85 
банкова дейност 222 
банкова отчетност 88 
банкова политика 145 216 217 218 220 221 224 
банкова система 84 219 222 224 226 253 
банкова система в Русия 84 114 226 
банкова система на Азербейджан 87 
банкова система на Русия 84 85 
банкова услуга 217 
банкови депозити 259 
банкови пазари 132 
банкови продукти 97 
банкови структури 85 
банкови услуги 82 297 
банково дело 88 224 227 
банково дело в Русия 88 297 
банково кредитиране 81 218 
банково посредничество 81 
банково сливане 221 
банково счетоводство 648 
банково управление 83 
банкрут 551 
БВП 51 101 107 119 139 149 150 230 246 252 275 286 304 332 349 505 514 
БВП в България 119 
БВП и инфлацията 229 
бедност 35 64 
безработица 18 35 51 61 62 65 67 203 
Беларус 233 
бенефициент 566 
Библиотека 9 
библиотечно дело 9 
бизнес 4 20 102 103 168 257 288 454 467 524 533 543 
бизнес ангели 279 
бизнес дейност 280 
бизнес информационни системи 709 
бизнес информация 709 
бизнес образование 137 453 454 
бизнес организация 280 
бизнес оцеляване 280 
бизнес оценка 607 
бизнес практика 134 
бизнес процес 714 
бизнес процеси 718 
бизнес риск 102 103 
бизнес среда 237 274 275 288 
бизнес стратегии 690 
бизнес стратегия 102 103 
бизнес услуги 281 518 
бизнес успех 282 
бизнесанализ 432 
бизнесорганизация 307 
бизнесоценяване 645 646 647 
бизнесплан 646 
бизнеспредприемачество 542 
бизнеспроцес 525 
бизнессреда 339 528 
бизнесстратегии 528 
биогорива 482 483 
биологични активи 626 
биомаса 483 
Битие и време 14 
битови отпадъци 474 623 
бихевиоризъм 426 
благосъстояние 139 
БНБ 218 224 
БНП 267 
болнична помощ 391 488 
болнични легла 486 
болнични разходи 486 488 
болнично финансиране 487 
Болонски процес 430 440 446 447 466 
Болонски процес в България 430 
болшевишка власт 301 
борба с корупцията 32 
борд на директорите 563 
борса 247 
борси 137 
борсов индекс 108 109 334 
борсов пазар 133 
борсови индекси 124 
бракуване 581 
бракуване на ДМА 581 
брой на заетите 278 
брутен външен дълг 107 
брутен вътрешен продукт 303 
брутно трудово възнаграждение 71 
будизъм 11 
БФБ 108 
България в Европейския съюз 378 
България и ЕС 255 
България към Европейския съюз 381 382 
българска икономика 107 252 292 293 356 
българска фондова борса 108 109 
български бизнес 524 
български публични дружества 116 
бюджет 119 151 285 
бюджет 2008 119 150 174 
бюджет на времето 64 
бюджет на ЕС 686 
бюджет на общините 152 179 
бюджет на Русия 130 
бюджетен дефицит 101 150 304 
бюджетен излишък 119 150 
бюджетен монетаризъм 216 
бюджетен отчет 157 
бюджетиране 311 
бюджетна политика 119 
бюджетни предприятия 186 615 616 639 661 662 668 671 672 
бюджетни ресурси 600 
бюджетни реформи 151 
бюджетни учреждения 215 
бюджетно счетоводство 616 658 659 660 661 662 671 
бюра по труда 65 
валута 90 228 335 619 620 
валутен борд 216 228 357 
валутен борд в България 357 
валутен курс 276 359 
валутен пазар 123 
валутен пазар в Русия 123 
валутен резерв в Русия 123 
валутен риск 344 
валутни курсове 228 
валутни операции 620 
валутни резерви 123 
ВЕИ - възобновяеми енергийни източници 490 
верига на доставки 327 
взаимни фондове 108 259 
взаимоотношения с клиентите 554 
вземане на решение 550 
видове транспорт 314 
визов режим 315 
ВиК сектор 556 577 
винопроизводство 324 499 
виртуална икономика 724 
виртуално предприятие 724 
висококвалифицирана работна сила 434 
висше икономическо образование 432 468 469 732 
висше образование 16 82 428 429 430 431 434 435 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 450 451 452 453 454 455 456 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 543 
висше образование в България 452 
висше образование в Русия 436 444 447 451 455 470 
висше професионално образование 436 463 
висше учебно заведение 446 453 456 460 
висше училище 468 
висши икономически училища 468 
висши учебни заведения 9 436 447 455 459 
власт и политика 44 
вложения 601 
внос 41 350 
внос и износ 332 333 
вноски 369 
води 471 
водни ресурси 471 
водоснабдителна система 471 
водоснабдяване 471 
връзки с обществеността 484 
ВУЗ 9 16 444 446 453 455 456 459 460 463 467 543 
въздух 481 
въздушен транспорт 314 
възнаграждения 654 
възобновяема енергия 482 
възобновяеми източници 482 
възпитание 426 
възпитание на детето 26 
възпроизводство 56 
възстановяване на акциз 642 
възстановяване на ДДС 207 208 213 
външен дълг 107 
външен дълг на България 107 
външен одит 687 
външна политика 39 
външна търговия 41 277 330 331 332 
външна търговия на България 332 
външно финансиране 136 
външноикономически отношения 330 
външнотърговски отношения 331 
външнотърговски сделки 41 
външнотърговски стокообмен 41 
вътрешен контрол 215 538 548 573 687 
вътрешен одит 155 215 573 685 
вътрешнофирмено планиране 537 
газ 492 
газов отрасъл 492 
газотранспортни мощности 492 
Германия 383 
глобализация 18 27 29 30 50 76 112 257 258 261 266 342 348 351 445 451 518 519 544 
глобализация в икономиката 27 50 76 257 307 519 
глобализация в образованието 445 
глобализация на бизнеса 520 
глобална взаимозависимост 30 351 
глобална икономика 343 540 549 
глобална интеграция 343 
глобална конкуренция 266 
глобална стратегия 520 
глобални екологически проблеми 475 476 
глобално затопляне 475 476 
глобално съзнание 30 351 
глоби 212 365 
годишен доклад 655 
годишен финансов отчет 106 572 579 603 604 612 618 626 660 661 670 672 
годишен финансов отчет 2007г. 661 667 671 672 
годишен финансов отчет на бюджетните предприятия 615 661 671 
годишен финансов отчет на МСП 666 
годишен финансов резултат 666 
годишна данъчна декларация 167 172 624 
годишни финансови отчети 598 662 
годишни финансови отчети 2007 662 668 
годишник 439 440 
годишно данъчно облагане 198 199 
годишно данъчно приключване 186 
годишно облагане 201 
годишно приключване 580 625 
годишно счетоводно приключване 568 578 579 595 604 617 624 625 626 661 665 667 668 669 670 671 
годишно счетоводно приключване 2007 г. 661 665 666 667 671 
горива 262 493 
гражданска отговорност 415 
грешки 610 
грешки в счетоводството 610 
Гурвиц, Лео 54 
Густав Шмолер 348 
ГФО 579 618 662 666 671 672 
ГФО на МСП 666 
гъвкава заетост 70 
гъвкави системи 78 
гъвкави финанси 78 
Далечен изток 138 
данък 200 600 
данък върху дохода 168 622 
данък върху доходите на физическите лица 622 
данък върху недвижими имоти 623 
данък върху превозните средства 623 
данък върху приходите 182 660 
данък върху разходите 171 
данък добавена стойност 208 
данък печалба 152 169 
данъкоплатец 170 210 213 
данъци 129 130 159 166 168 171 172 173 176 177 181 183 184 187 188 192 201 202 205 206 
данъци върху разходите 173 
данъци и такси 168 174 369 
данъци от печалба 624 
данъците в България 174 
данъчен амортизационен план 104 188 
данъчен закон 372 
данъчен контрол 159 170 214 215 
данъчен кредит 161 
данъчен отчет 170 190 614 
данъчен период 161 178 190 
данъчен режим 188 
данъчен финансов резултат 162 163 167 606 667 
данъчна амортизация 194 606 
данъчна база 205 206 212 
данъчна година 187 200 202 
данъчна декларация 179 186 202 203 213 624 
данъчна загуба 105 
данъчна конкуренция 353 
данъчна основа 173 176 182 183 186 191 209 574 
данъчна печалба 178 
данъчна политика 111 126 174 175 286 540 549 
данъчна политика на ЕС 111 
данъчна политика на Русия 175 
данъчна полиция 33 684 
данъчна реформа 151 194 195 
данъчна система 365 
данъчна ставка 168 186 192 196 200 205 208 209 657 
данъчна тежест 174 195 
данъчна фактура 161 170 
данъчни амортизации 178 180 
данъчни амортизационни планове 653 
данъчни аспекти 621 
данъчни временни разлики 167 
данъчни декларации 181 
данъчни задължения 168 
данъчни закони 178 187 207 372 
данъчни закони 2007 372 
данъчни закони 2008 174 187 
данъчни измами 214 
данъчни облекчения 168 175 176 179 183 195 196 198 202 203 204 540 549 606 653 
данъчни органи 170 
данъчни постъпления 195 
данъчни приходи 160 
данъчни проблеми 581 
данъчни промени 196 204 
данъчни разлики 162 163 575 
данъчни складове 642 
данъчни ставки 111 
данъчни цели 162 185 
данъчно задължение 166 171 
данъчно законодателство 184 194 371 373 
данъчно облагане 126 162 163 167 169 170 171 172 173 176 177 178 179 180 182 183 185 186 187 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 373 387 410 585 656 
данъчно облагане 2008 167 185 
данъчно облагане в Русия 193 205 206 210 213 
данъчно облагане на предприятията 200 
данъчно облекчение 172 192 199 206 387 
данъчно отчитане 657 
данъчно право 369 371 373 
данъчно преобразуване 575 
данъчно приключване 186 
данъчно приключване 2007 186 
данъчно стимулиране 175 184 
данъчно счетоводство 606 642 656 657 
данъчно събитие 161 
данъчно третиране 162 177 185 239 366 621 627 632 660 
данъчно третиране на разходи 163 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 369 
дарения 627 
двигателни умения 457 
движение на паричните средства 88 
двойно данъчно облагане 206 
двойствена структура 53 
ДДС 166 170 190 193 196 205 207 208 209 210 211 212 213 316 368 372 588 657 
ДДС в туризма 164 209 
ДДС в търговията 165 
девелопмент 558 
дейност на предприятието 309 655 
деклариране на данъка 173 178 
деклариране на доходи 201 
делегирани бюджети 119 150 
делова репутация 169 
делово общуване 544 
демография 26 374 
демография на селското население 25 
демографска политика 26 
демографско развитие 374 
Демократическа партия 301 
депозитна банка 84 
депозитна дейност 84 
дерегулация 70 
деривативи активи 582 
детска бедност 26 
детска смъртност 26 
детски труд 26 
дефицит 332 
дефицит по текущата сметка 292 293 
деца в риск 26 
диагностика 707 
диагностика на фирмата 551 
диверсификация 94 266 
дивиденти 124 648 652 
дигитална икономика 726 
Дидактика 433 
динамика на населението 25 
динамика на разходите 608 
директен маркетинг 552 
директиви на ЕС 481 
дисертации 442 
дисконтиране на парични потоци 221 
дисконтна стойност 611 
дисперсионен анализ 23 
дистанционно обучение 441 449 462 
дистанция на властта 429 
дистрибуционен мениджмънт 327 
дистрибуционен център 329 
дистрибуционна политика 327 
дистрибуция на стоки 319 
диференциация на доходите 272 
диференциация на населението 272 
длъжностна характеристика 66 
длъжностно поведение 527 
ДМА 105 572 581 597 622 658 673 675 
ДНМА 105 675 
добив на петрол 265 
добри европейски практики 687 
доброволен пенсионен фонд 385 386 
доброволни пенсионни фондове 384 388 
доброволно здравно осигуряване 391 392 393 
доброволно медицинско застраховане 423 
доброволно пенсионно осигуряване 416 
доверие 689 
Договаряне работна заплата 71 
договори 327 370 
договори за строителство 612 
договорни отношения 68 
доклад 1 15 48 63 111 258 357 428 430 431 433 439 440 448 457 465 466 468 469 495 507 521 522 526 527 528 728 729 732 
долар 335 
домашен труд 64 
ДОО 379 
ДОПК 369 371 
допълнителен пенсионен фонд 389 
допълнителни пенсионни фондове 385 
допълнителни трудови възнаграждения 71 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване 386 387 388 
допълнително заплащане 656 
допълнително пенсионно осигуряване 389 
доставка на стоки 166 211 
доставка на услуги 166 211 
доставчици 326 327 
доход на домакинствата 292 
доход на организациите 537 
доход на фирмата 531 
доходи 62 192 201 229 292 
доходи и данъци 200 
доходи на населението 24 230 272 
доходи на физически лица 176 201 204 
доходи от продажба 537 
доходност 24 
духовни ценности 19 688 
ДЦК 81 
дългов пазар 122 
дългова икономика 122 
дългове 122 
дългови инструменти 593 
дългосрочни договори 327 
дългосрочни инвестиции 235 
дългосрочни облигации 248 
дълготрайни активи 574 613 673 
дълготрайни биологични активи 626 
дълготрайни материални активи 570 597 674 675 
дълготрайни нематериални активи 674 675 
държавен бюджет 112 150 
държавен валутен резерв 123 
държавен финансов контрол 157 158 159 
държави членки на ЕС 378 381 
държавна администрация 718 
държавна политика 26 285 
държавни разходи 112 140 
държавни финанси 112 149 
държавно регулиране 244 323 544 
държавно регулиране на пазарите 323 
дъщерни предприятия 583 
дялови фондове 206 
дялово инвестиране 134 
е-образование 441 449 458 462 
е-обучение 458 462 
еволюционна икономика 44 
еволюционна икономическа теория 44 
еволюция 13 
евро 335 
еврозона 359 
евроинтеграционни процеси 315 353 
евроинтеграция 238 352 353 356 357 358 359 414 505 
евроинтеграция на България 357 
европари 291 
Европейска банка 219 
Европейска банкова система 131 
Европейска валутна система 357 
европейска здравноосигурителна карта 394 395 
европейска икономика 353 
Европейска инвестиционна банка 223 
европейска интеграция 40 347 354 355 466 
Европейска общност 353 
европейска политика 18 
Европейска транспортна система 314 
Европейска централна банка 252 
европейски бюджет 686 
европейски институции 211 
Европейски лизингов пазар 110 
европейски пазар 528 
европейски пари 360 566 
европейски перспективи 439 
европейски програми 362 
европейски средства 686 
европейски страни 63 
европейски структурни фондове 232 
Европейски съюз 353 359 
европейски туризъм 729 
европейски фондове 289 354 361 363 508 566 
европейско висше образование 430 447 
европейско образователно пространство 430 
европейско сътрудничество 356 
европрограми 291 
еврорегиони 352 
евротуризъм 729 
еврофинансиране 362 363 
еврофондове 290 360 361 362 686 
Египет 727 
Единен европейски капиталов пазар 131 
единен пазар 353 
единна данъчна ставка 174 192 204 
едноличен търговец 189 200 587 
ЕЗОК 395 
ЕК 26 
екзистенционализъм 12 
екип 689 
екипна ефективност 689 
екипна работа 689 
екологична политика 474 480 481 
екологични проблеми 481 
екологични стандарти 480 
екологични технологии 490 
екологично селско стопанство 472 
екологично управление 479 
екология 472 473 477 479 483 
експлоатация на пристанищата 313 
експортен кредит 405 
еластичност на доходите 349 
електоенергийна реформа 310 
електоенергия 302 
електроенергетика 310 491 
електроенергийни предприятия 310 
електроенергия 310 
електронен бизнес 712 725 726 
електронна търговия 274 712 725 
електронни платежни инструменти 81 
електронни плащания 33 684 
електронни технологии 462 
електронни услуги 712 
електронно обучение 441 449 458 462 
електронно правителство 712 
електропроизводство 302 310 
енергетика 274 275 489 491 494 
енергетика на Сърбия 491 
енергиен пазар 490 
енергиен сектор 310 493 
енергиини ресурси 489 
енергийна политика 310 483 490 493 496 
енергийна стратегия 493 
енергийна стратегия в България 490 
енергийна структура 494 
енергийни инвестиции 489 
енергийни пазари 494 
енергийни програми 491 
енергийни продукти 494 
енергийни разходи 496 
енергийни ресурси 233 492 493 494 510 
енергийно потребление 496 
енергия 483 
енергоемкост на българската икономика 489 
енергоносител 483 492 
енергоресурси 492 
ЕО 22 333 
Ерик Маскин 54 
еристика 10 
ЕС 8 26 39 63 65 73 131 132 224 229 232 238 240 256 267 276 278 290 305 307 310 316 330 333 337 349 353 363 377 381 382 394 395 414 472 481 489 495 499 506 509 510 511 512 524 542 566 729 
ЕС и Русия 132 
ЕС и САЩ 132 
естествени монополи 492 
ЕТ 587 
етапи на стратегическото планиране 450 
етика в бизнеса 19 547 
етика на фирмата 561 
ефективност 312 375 504 
ефективност на бизнеса 709 
ефективност на икономиката 151 
ефективност на труда 20 698 
ефективност на управлението 559 
ефективност на управленския процес 559 
ефективност от финансирането 115 
ЕЦБ 252 
железопътен транспорт 312 314 
железопътни превози 312 
животински продукти 482 
животновъдно стопанство 513 
животновъдство 498 503 505 513 514 
животозастраховане 392 399 406 410 411 416 
жизнен стандарт 26 303 
жизнен уровен 277 
жизнено равнище 272 
жилищен кредит 225 
жилищни заеми 225 
жилищно строителство 225 
житейско педагогическо мислене 427 
заведения за бързо хранене 284 
загуби 630 
ЗАДС 187 191 642 
задължения 553 
задължително здравно осигуряване 393 487 
задължително осигуряване 380 
задължително социално осигуряване 380 
заем 98 
заемен капитал 110 121 276 
заетост 65 69 374 694 
заетост на селското население 62 
Закон за акцизите 194 
Закон за акцизите и данъчните складове 191 642 
закон за бюджета 119 380 
Закон за бюджета на ДОО 380 
Закон за висшето образование 452 
Закон за данък върху добавената стойност 372 
закон за данъците 372 
Закон за здравното осигуряване 487 
закон за концесиите 364 
Закон за кредитните институции 33 684 
Закон за местните данъци и такси 174 194 
Закон за обществените поръчки 36 
Закон за паричните преводи 33 684 
Закон за статистиката 22 
Закон за счетоводството 580 595 604 605 668 
закон на Оукън 51 
законов одит 605 
законодателни мерки 34 
заложна къща 33 684 
замърсяване на морските води 479 
западна икономическа култура 59 
заплата 63 
заплати 63 434 
заплащане на труда 55 63 69 71 434 
застараховане в Европа 412 
застаряване 424 
застраховане 392 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 422 423 425 
застраховане в Русия 419 421 422 425 
застраховане на експортен кредит 405 
застраховане на кредита 92 
застраховане на кредити 92 
застраховането в Русия 422 
застраховател 415 
застрахователен агент 415 
застрахователен договор 399 
застрахователен маркетинг 421 
застрахователен мениджмънт 417 
застрахователен надзор 411 
застрахователен пазар 392 414 422 
застрахователен риск 417 
застрахователна вноска 407 656 
застрахователна защита 414 
застрахователна индустрия 415 
застрахователна математика 419 425 
застрахователна облигация 425 
застрахователна премия 404 410 417 420 
застрахователна услуга 408 409 419 420 
застрахователни компании 414 
застрахователно дружество 404 
застрахователно обезщетение 424 
застраховка "Гражданска отговорност" 397 401 403 407 413 
застраховка "Живот" 406 411 
застраховка "Каско" 401 402 
застраховка живот 408 417 
застраховка земеделски култури 400 418 
защита на интелектуалната собственост 460 
защита на потребителите 347 
защита на природната среда 472 
защитени зони 472 
защитени територии 472 
ЗВО 431 
ЗДДС 161 162 165 166 177 187 194 197 207 208 209 211 214 368 372 373 
ЗДДФЛ 176 177 179 187 189 201 202 204 
ЗДДФЛ 2007 189 
здравен мениджмънт 488 
здравеопазване 175 274 394 484 485 643 
здравна застраховка 409 
здравна система 393 
здравна услуга 485 
здравни грижи 488 
здравни услуги 391 
здравно застраховане 383 409 
здравно осигуряване 378 391 392 393 394 395 485 487 
здравноосигурени лица 378 395 
здравноосигурителен пазар 392 
здравноосигурителен фонд 393 
здравноосигурителна вноска 392 
здравноосигурителна каса 379 
здравноосигурителни вноски 391 
здравноосигурителни услуги 394 
ЗДФО 370 
зелена карта 412 
зеленчукови култури 504 
зеленчукопроизводствени стопанства 504 
зеленчукопроизводство 496 504 
земеделие 62 72 418 495 497 499 503 505 506 508 509 510 511 512 
земеделска застраховка 400 
земеделска земя 72 505 
земеделска кооперация 75 578 579 
земеделска политика 509 510 
земеделска практика 509 
земеделска продукция 418 
земеделски застраховки 418 
земеделски кооперации 508 578 579 
земеделски продукти 505 
земеделски производители 220 507 
земеделски стопанства 498 512 
земеделско развитие 507 
земеделско стопанство 501 
ЗКПО 162 163 167 171 172 173 177 178 180 182 185 186 187 188 198 199 203 214 580 606 621 624 625 632 653 665 
златен резерв 276 
ЗМДТ 174 187 
знание 438 
ЗОП 36 
ЗППЦК 370 
ЗСч 603 
извънболнична помощ 391 
издаване на фактура 161 
измама 321 722 
изменения в данъчните закони 208 
износ 41 350 
изплащане на дълга 227 
използване на системи 721 
изследователска дейност 3 
изследователска работа 442 
изследователски процес 3 
икономика 49 
икономика и морал 45 
икономика и психология 45 
икономика и физика 43 
икономика на България 259 291 293 556 
икономика на знанието 49 257 
икономика на знанията 257 
икономика на индустрията 265 
икономика на Казахстан 268 
икономика на кооперацията 75 
икономика на предприятието 251 
икономика на Русия 114 127 128 130 138 145 242 244 268 272 294 295 298 300 344 
икономика на САЩ 270 277 344 
икономика на транспорта 312 314 
икономика на туризма 315 316 731 
икономика на Унгария 270 
икономика1 27 38 40 46 139 140 252 253 254 260 262 263 264 265 266 267 271 273 274 275 276 279 280 281 282 284 293 296 494 
икономикс 48 
икономичеси знания 53 
икономическа активност 61 
икономическа глобализация 261 
икономическа експанзия 293 
икономическа интеграция 132 266 349 357 
икономическа информация 664 
икономическа методология 47 
икономическа мисъл 42 59 
икономическа наука 7 42 43 47 48 52 53 54 56 57 58 59 
икономическа политика 44 126 255 276 286 304 305 306 348 
икономическа политика на България 255 
икономическа политика на Русия 285 
икономическа психология 57 
икономическа реформа 266 
икономическа система 3 
икономическа социология 28 
икономическа среда 255 264 
икономическа стратегия 276 
икономическа стратификация 272 
икономическа теория 7 42 43 45 46 48 53 54 55 57 58 60 
икономически анализ 251 252 292 308 309 537 
икономически анализ на предприятието 308 678 
икономически блага 271 
икономически знания 48 
икономически и паричен съюз 359 
икономически изследвания 43 
икономически механизъм 54 
икономически науки 46 148 231 
икономически нормативи 93 
икономически оператор 345 
икономически отрасли 262 264 275 
икономически престъпления 32 
икономически райони 263 
икономически райони в РБ 263 
икономически растеж 51 65 112 237 262 263 271 292 293 
икономически риск 405 
икономически ръст 8 259 276 279 323 537 
икономически сектори 275 
икономически теории 43 50 56 59 60 
икономически теории за глобализацията 50 
икономически термини 43 
икономически трансформации 348 
икономически школи 59 
икономически явления 53 
икономическо образование 453 454 470 
икономическо развитие 251 260 262 263 264 271 336 
икономическо развитие на Русия 145 268 300 
икономическо развитие на света 343 
икономическо сътрудничество 336 
ИКТ 716 
ИКТ сектор 716 
ИКТ сектор в България 716 
имуществено облагане 206 
имущество 206 
инвентаризационен опис 670 
инвентаризация 587 595 617 626 658 
инвентаризация на активи 668 670 672 
инвентаризация на ДМА 658 
инвентаризация на пасиви 668 670 672 
инвентаризация на разчетите 670 
инвеститори 108 134 233 640 
инвестиции 100 109 113 124 134 140 184 234 236 237 238 239 240 241 243 245 252 259 270 279 288 295 501 508 514 540 545 549 640 
инвестиции в акции 247 
инвестиции в енергетиката 489 
инвестиции в индустрията 237 
инвестиции в иновации 237 
инвестиции в Русия 233 243 244 
инвестиции в селското стопанство 508 
инвестиции в ценни книжа 235 239 
инвестиции в човешки капитал 20 
инвестиционен договор 640 641 
инвестиционен капитал 134 
инвестиционен климат 540 549 
инвестиционен кредит 184 
инвестиционен мениджмънт 136 
инвестиционен мениджър 386 
инвестиционен модел 242 
инвестиционен процес 236 
инвестиционен процес в Русия 244 
инвестиционен риск 417 
инвестиционна дейност 242 245 545 641 
инвестиционна политика 243 246 
инвестиционна програма 240 
инвестиционна стратегия 501 
инвестиционни вложения 242 
инвестиционни имоти 635 
инвестиционни компании 117 
инвестиционни програми 236 
инвестиционни проекти 120 184 232 233 236 240 246 390 
инвестиционни ресурси 241 
инвестиционни средства 236 
инвестиционни стратегии 120 234 
инвестиционни техники 134 
инвестиционни фондове 83 206 246 
индекс на човешко развитие 303 
индексни облигации 239 
индустриални отношения 305 703 
индустриални сектори 283 
индустриални технологии 489 
индустриално развитие 342 
индустрия 284 342 
инеграция на фондовите пазари 133 
иновации 2 4 6 8 40 268 276 279 281 299 489 494 515 531 533 540 541 549 711 719 720 
иновации в бизнеса 541 711 
иновации в икономиката 6 299 
иновации в металургията 136 
иновации в образованието 459 460 
иновации в предприемачеството 354 
иновации в промишленото предприятие 136 
иновации в Русия 299 
иновации в туризма 729 
иновационен бизнес 279 
иновационен мениджмънт 4 533 
иновационен процес 279 
иновационен фонд 6 
иновационна активност 8 242 540 549 
иновационна дейност 4 8 136 299 533 
иновационна икономика 299 451 
иновационна политика 287 
иновационна система 7 
иновационна система в Русия 287 
иновационна система на Русия 7 
иновационна стратегия 541 
иновационни програми 459 
иновационни проекти 6 295 
иновационни системи 541 
иновационно образование 439 459 
иновационно развитие 7 8 287 
Институт на вътрешните одитори 685 
институционална теория 47 
институционални инвеститори 117 
институционално проектиране 47 
инструменти на паричната политика 93 
интеграционни общности 343 
интеграционни процеси 540 549 
интеграция 343 353 540 549 
интеграция на образованието 454 
интегриране 314 
интегриране на финансовия сектор 131 
интелектуален капитал 515 
интелектуален потенциал 515 
интелектуална дейност 530 
интелектуална собственост 5 460 530 
интелигентни бизнес системи 709 
интензификация 495 
интензификация на земеделието 495 
интензификация на обучението 433 
интерактивно обучение 433 
интервю 691 697 
интервю за работа 691 697 
интернационализация 350 
интернационализация на бизнеса 520 
Интернет 321 449 710 722 724 726 727 
интернет бизнес 726 
интернет измами 321 722 
интернет образование 441 
интернет общество 727 
Интернет технологии 726 
Интернет търговия 321 722 725 
ИНТОСАЙ 683 
интранет 726 
Интрастат декларации 22 
Интрастат оператори 22 
инфлационен процес 56 
инфлационен риск 228 
инфлационна политика 56 
инфлационни процеси 111 
инфлационни равнища 229 
инфлация 56 148 150 228 229 230 231 276 286 344 
инфлацията в България 111 229 
информаионни технологии 577 716 
информационна дейност 9 
информационна система 441 
информационна система на предприятието 577 
информационни и комуникационни технологии 708 
информационни ресурси 636 
информационни системи 396 664 708 710 721 723 
информационни системи за счетоводството 717 
информационни технологии 264 274 275 321 325 328 441 459 535 710 711 712 713 714 715 717 718 719 720 721 722 723 727 
информационни технологии в бизнеса 724 
информационни технологии в икономиката 724 
информационни технологии в образованието 439 441 449 458 459 462 
информационни технологии в обучението 439 
информационно обезпечаване 546 
информационно обслужване 728 
информационно общество 325 712 716 
информационно осигуряване 546 556 636 728 
информационно осигуряване в предприятието 556 636 
информационно пространство 636 
информационно пространство във фирмата 636 
информацията в икономиката 54 
инфраструктура 49 358 
ипотечни кредити 92 250 
ипотечни криза 127 
ипотечни облигации 101 
ипотечно кредитиране 92 
ИПС 359 
ирационална философия 12 
Ирландия 283 
ИСПА 337 730 
Испания 731 
история на 20 век 301 302 
история на България 302 
история на икономическите учения 60 
история на СА 732 733 
история на счетоводството 631 
ИТ 717 
ИТ аутсорсинг 718 
ИТ бизнес 711 
ИТ кадри 535 
ИТ мениджър 535 
ИТ образование 441 459 462 
ИТ проекти 714 
ИТ ресурси 711 
ИТ решения 714 
ИТ специалисти 535 711 714 
ИТ стратегия 711 714 
ИТ услуги 711 718 
йерархия 28 
кадри 516 695 
кадрова политика 516 
кадрово агентство 692 
кадрово осигуряване 516 692 694 
Казахстан 233 268 
Канада 492 
кандидатстване за работа 691 
капитал 134 142 253 544 600 631 
капитали 116 
капитализация 296 
капиталов инструмент 586 
капиталов пазар 79 101 121 248 306 
капиталови инструменти 654 
капиталови пазари 79 100 102 103 
капиталови търговски дружества 366 
кариерно развитие 702 
Карлос Слим 139 
Каско застраховка 403 413 
катастрофичен риск 405 
катедра "Мениджмънт" 732 733 
качествени продукти 707 
качество 5 707 
качество в здравеопазването 488 
качество на висшето образование 440 449 455 
качество на образованието 430 446 447 451 456 458 
качество на обучението 442 452 
квалификационни курсове 702 
квалификация 67 438 461 696 
квалификация на кадрите 438 690 695 696 
квалификация на персонала 361 695 
квалификация на специалисти 442 
квалифицирани кадри 694 
кейнсианска теория 42 146 
кейнсиански модел 146 148 231 
кейнсианство 59 
Китай 117 247 725 
клиенти 326 517 525 554 
клиентски капитал 84 
климат 475 476 478 481 
климатици 550 
климатични изменения 475 476 478 481 
климатични рискове 475 476 478 
клинична пътека 488 
Кодекс за социално осигуряване 369 
Кодекс на труда 66 71 
коеволюция 13 
коефициент на безработица 61 
коефициент на корелация 100 
коефициент на ликвидност 676 
кол опция 582 586 
колежи 431 
колежи в България 431 
колежно образование 431 
колектив 691 
колективни инвеститори 245 
командировки 378 
Комитет на европейските банкови надзорници 131 
компаритавизъм 11 689 
компютърни програми 588 
компютърни системи 328 715 
комуникативна култура 10 437 
комуникации 484 
комуникационни модели 322 
комуникационни технологии 727 
комуникационни умения 437 
комуникация 10 437 
комуникация в обществото 10 
Конвенция на ООН 32 
конкурентна стратегия 552 555 
конкурентно предимство 555 
конкурентно преимущество 555 
конкурентноспособен туризъм 729 
конкурентноспособност 518 
конкурентност 317 
конкурентоспособен растеж 49 
конкурентоспособност 49 330 355 361 500 504 555 
конкурентоспособност на вузовете 456 
конкурентоспособност на стоките 317 
конкурентоспособност на фирмата 269 536 
конкуренция 135 228 517 544 602 720 
конкуренция в бизнеса 525 
конкуренция в образованието 456 
конкуренция във фирмите 536 
консолидиран бюджет 160 
консолидиран отчет 169 583 650 
консолидиран отчет за паричните потоци 583 
консолидирана фискална програма 160 
консолидирани финансови отчети 583 
конструктивизъм 13 
конструктивна дейност 4 533 
консултантска дейност 532 
консултантска услуга 532 552 
консултантски пазар 525 
консултантски услуги 525 
консултантски фирми 329 
Консултинг 17 699 
консултиране 525 
контрол 328 538 715 
контрол върху качеството 707 
контрол на еврофондовете 361 362 686 
контрол на износа 345 
контрол на корупцията 36 
контрол на складовите ресурси 328 715 
контрол на управлението 538 
контролер 521 
контролинг 521 530 
контролни органи 157 
конференция 1 15 18 27 48 49 63 111 216 258 307 308 315 330 331 337 338 339 340 341 352 357 358 385 386 387 388 389 391 392 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 428 430 431 433 439 440 448 457 465 466 468 469 479 480 485 495 506 507 521 526 528 539 643 728 729 
конференция с международно участие 18 308 330 331 341 405 
концедент 364 
концесионен договор 364 
концесионер 364 
концесионно плащане 364 
концесия 364 
концесия за строителсктво 364 
концесия за услуги 364 
кооперативи 145 
кооперативна банка 78 
кооперативни банки 78 
кооперативно кредитиране 78 
кооперации 73 74 75 507 
корекции на фундаментални грешки 621 
корекция на счетоводни грешки 621 
корелационен анализ 23 
корелация 23 100 
корпоративен бизнес 544 
корпоративен вътрешен одит 155 
корпоративен данък 167 172 178 180 187 198 199 592 606 
корпоративен контрол 545 
корпоративен мениджмънт 470 534 546 547 
корпоративен подърък 561 
корпоративна интеграция 295 
корпоративна култура 544 547 561 
корпоративна психология 17 699 
корпоративна стратегия 295 
корпоративна устойчивост 557 
корпоративни данъци 182 
корпоративни финанси 113 153 
корпоративно данъчно облагане 410 
корпоративно поведение 544 
корпоративно подоходно облагане 180 196 203 
корпоративно счетоводство 645 646 647 
корпоративно управление 534 544 545 546 685 
корпорация 85 646 
корупционен риск 36 
корупция 32 33 34 36 684 
косвени данъци 160 
Кохезионен фонд 356 
краткосрочни вземания 677 
краткосрочни договори 327 
краткосрочни задължения 677 
краткосрочни инвестиции 116 235 
краткосрочни капитали 116 
краткосрочни финансови активи 116 
краткосрочно финансиране 116 
краткотрайни активи 673 
краткотрайни биологични активи 626 
креативна дейност 5 
креативност 696 
кредит 227 
кредитен пазар 80 81 94 
кредитен риск 89 92 254 
кредити 24 98 107 254 435 
кредитиране 92 140 144 643 
кредитиране на образованието 82 435 
кредитна система 224 
кредитни задължения 224 
кредитни институции 140 
кредитни кооперации 78 115 128 
кредитни организации 78 88 297 
кредитни пазари 102 103 254 
кредитни съюзи 78 
кредитни съюзи в РФ 78 
кредитно застраховане 405 406 
кредитно обезпечение 514 
кризи 562 
кризисен мениджмънт 562 
кризисни процеси 562 
кризисни ситуации 31 
криминология 35 
крупен бизнес 560 
крупна корпорация 560 
КСО 369 
КТ 71 
курорти 731 
курсови разлики 619 
Латинска Америка 41 
лечебни заведения 670 
либерална икономика 261 
лидерски стил 429 
лидерство 15 523 
лизинг 110 125 141 585 
лизингов пазар 110 
лизингова операция 125 141 
лизингова сделка 110 
лизингови договори 125 
лизингови плащания 125 
лизингови търговски сделки 125 
лизингодател 125 
лизингополучател 125 
ликвидационен капитал 648 
ликвидация 580 581 
ликвидация на ДМА 581 
ликвидност 94 100 109 121 334 344 675 676 
ликвидност на активи 675 
ликвидност на банките 80 
ликвидност на ДМА 674 675 
ликвидност на предприятието 569 676 
лимитирано плащане в брой 33 684 
линейна амортизация 681 
линейни модели 23 
Лисабонска конвенция 447 
Лисабонска стратегия 40 336 353 354 
лихва 146 
лихвен процент 118 
лихвен риск 565 
лихвени плащания 593 
лихвени проценти 146 
лихви 98 
лицензионна политика 218 
лицензиране 339 
личност 426 526 
личностна мотивация 526 
личностно поведение 527 
логистика 326 327 328 329 715 
логистичен модел 508 
логистични вериги 326 327 
логистични процеси 326 
лозарски стопанства 500 
лозарско производство 500 
лозарство 500 
лоялност 700 
лоялност на клиента 554 700 
магнати 139 
Майчинство 374 
макроикономика 49 50 51 286 
макроикономическа стабилност 286 
макроикономически показатели 276 
малки и средни предприятия 255 258 278 540 549 591 596 598 599 666 
малки и средни фирми 74 
малки предприятия 350 494 540 549 590 
малки фирми 283 
малко предприемачество 540 549 
малък бизнес 282 540 549 590 
маргиналност 29 
марж 124 
маркетинг 322 323 385 
маркетинг в търговията 322 324 550 
маркетинг програми 322 
маркетингова концепция 324 
маркетингова политика 322 
маркетингова стратегия 324 
маркетингови инструменти 421 
маркетингови стратегии 269 
маркетингово изследване 217 
Маркс 60 
марксистка теория 60 
математически методи 23 
материали 326 628 
материали и стоки 639 
материална помощ 656 
материални активи 581 
материални запаси 639 
материални ценности 628 688 
материално стимулиране 656 
мебелна промишленост 283 
медии 274 275 
медицинска помощ 395 
медицински услуги 485 643 
медицинско застраховане 423 
междубанков кредит 80 
междубанков пазар 80 
междубанкова система 335 
международен валутен фонд 331 
международен капиталов пазар 248 
международна икономика 277 
международна икономическа интеграция 343 
международна интеграция 133 343 
международна конференция 1 48 63 258 357 433 468 469 526 
международна макроикономика 261 
международна миграция 277 
международна научна конференция 15 18 27 49 63 111 216 258 307 315 330 331 337 338 339 340 341 352 358 405 428 430 431 439 440 448 457 465 479 480 495 506 507 521 528 539 643 728 729 
Международна организация на труда 305 
международна политика 40 
международна търговия 41 339 341 345 346 347 349 
международна финансова интеграция 133 
международна фирмена стратегия 520 
международни авиокомпании 373 
международни валутни отношения 335 
международни икономически отношения 334 336 337 338 339 340 341 342 343 344 346 347 348 349 350 
международни отношения 40 712 
международни превози 373 
международни проекти 466 
международни стандарти 565 649 
Международни счетоводни стандарти 664 
международни финанси 140 253 334 335 
международни финансови отношения 132 
международни финансови отчети 650 
международни финансови пазари 140 
международно икономическо сътрудничество 340 
международно сътрудничество 343 
междуфирмен маркетинг 552 
мениджмънт 4 517 519 521 523 524 529 530 531 532 533 534 535 560 688 709 
мениджмънт на банките 223 
мениджмънт на здравеопазването 486 
мениджмънт на кадрите 535 
мениджмънт на качеството 552 
мениджмънт на устойчивото развитие 522 
мениджмънт на финансови рискове 97 
мениджмънт на фирмата 564 
мениджър 524 527 
мениджърски теории 523 
мениджърски умения 524 
менижмънт 526 
Меркосур 349 
местна власт 375 
местни бюджети 129 152 
местни данъци 623 
местни данъци и такси 168 623 
местно самоуправление 129 152 
метакорпорации 85 
метод на най-малките квадрати 23 
методи на амортизация 680 
методи на управление 523 
методология на икономиката 42 
методология на науката 3 
микрокредитиране 94 
микрофинансиране 115 
милиардери 139 
милионери 139 
минерални торове 495 
минерално торене 495 
мита 333 
митническа тарифа 333 
Митнически кодекс 345 
митнически контрол 333 345 
митнически режим 333 
митническо облагане 346 
мито 165 
млекопроизводство 513 
млечни продукти 513 
мобилна логистика 328 715 
мобилни системи 328 715 
модел на Лотка-Волтера 52 
модел Харта-Мура 58 
модели 52 
модели за развитие на иконом 52 
моделиране на икономически процеси 52 
модернизация 266 300 
модернизация на икономиката 266 300 
монетаризъм 216 
монетарна политика 87 95 96 146 147 148 231 276 
мониторинг 480 545 546 
мониторинг и контрол 546 
морал 19 
морски транспорт 314 
мотивация 434 448 663 691 
мотивация за работа 691 
мрежова икономика 724 
МСП 255 258 598 599 666 730 
МСП в България 255 258 730 
МСП в ЕС 258 
МСП в туризма 730 
МСС 603 622 
МСС 1 99 
МСС 16 622 
МСС 2 567 670 
МСС 20 576 627 
МСС 21 619 
МСС 29 619 
МСС 32 586 
МСС 36 567 
МСС 39 565 582 584 
МСФО 88 567 568 580 597 602 611 622 631 651 664 670 
МСФО 1 649 
МСФО 2 589 602 654 
МСФО 26 611 
МСФО 4 589 
МСФО 7 589 
МСФО 8 568 
мултимедии 432 
мултимедийно обучение 432 
мултифункционални екипи 708 
надзорен съвет 131 
наемател 585 
наказателен кодекс 365 
наказателна отговорност 365 
НАП 181 197 
Натура 2000 472 
наука 1 2 3 
наука и общество 1 
научен анализ 3 
научен продукт 1 
научен труд 3 
научна дейност 281 515 
научна комуникация 437 
научна конференция 15 18 27 49 216 307 308 315 330 337 338 339 340 341 352 358 385 386 387 388 389 391 392 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 428 430 448 457 465 466 479 480 485 506 521 539 643 733 
научна мисъл 53 
научна работа 442 
научна специалност 469 
научна степен 469 
научни изследвания 2 40 
научни изследвания и разработки 2 
научни кадри 434 
научни организации 2 
научно изследване 3 
научно-изследователска дейност 3 
научно-изследователска работа 3 
научно-техническа конференция 18 27 49 216 307 308 315 330 331 337 338 339 340 341 352 358 405 479 480 506 539 643 
научноизследователска дейност 4 452 533 
Национален гаранционен фонд 223 
Национален иновационен фонд 6 
Национален план за развитие 354 
национален рамков договор 487 
Национална здравна карта 487 
национална стратегия 374 
национална стратегия за детето 26 
Национални стандарти за финансови отчети 596 
Национални счетоводни стандарти 571 
начислен ДДС 161 209 
начисляване на амортизацията 682 
начисляване на ДДС 207 210 
неамортизируеми активи 680 
невнесен данък 214 
недвижими имоти 262 264 320 
независим финансов одит 603 604 
незавършено производство 602 630 
нелихвени разходи 160 
нематериални активи 531 663 
необлагаем минимум 204 
необлагаеми доходи 201 
неокласическа икономическа теория 59 
непазарна продукция 64 
непарични вноски 366 597 
неплатен труд 64 
непризнати разходи 162 163 
несъбираеми вземания 659 
несъстоятелност 580 
нетен финансов резултат 660 
нетна печалба 569 
нетни приходи от продажби 605 
нетърговски организации 205 628 
нефтени продукти 294 
нефтеногазови доходи 130 
нефтеногазови проекти 233 
нефтодобивна промишленост 294 
нехранителни стоки 21 
НЗОК 379 487 488 
НИОКР 287 
нобелова награда по икономика 54 57 
нобелови лауреати 54 57 59 
нобелови награди по икономика 59 
нова икономика 257 
нова политикономия 44 
новаторство 5 
нови теории 523 
нови технологии 489 490 494 
нововъведения 5 
новоучредени дружества 367 
нормативна уредба 33 548 684 
ноу-хау 5 
нравственост 19 
НСС 570 592 
НСС 12 592 
НСС 13 646 647 655 
НСС 16 570 597 
НСС 23 580 
НСС 29 655 
НСС 38 597 
НСС12 624 
НСФО 587 596 
НСФОМСП 596 598 599 
нулева данъчна ставка 211 
нулева ставка 207 
обединяване на капитали 544 
обем на продукцията 86 
обжалване на ревизионен акт 371 
облагаем доход 189 200 
облагаема печалба 162 163 
облагаеми доходи 201 
облагане 164 
облагане доходите на едноличните търговци 189 
облагане доходите на физическите лица 204 
облагане на акцизни стоки 191 
облагане на бюджетните предприятия 182 
облагане на доходи 201 204 
облагане на едноличен търговец 200 
облагане на личните доходи 192 
облагане на приходи 182 
облагане на туристически услуги 164 209 
облагане на физически лица 204 
облагане с акциз 642 
облагане с данъци 177 185 
облагане с ДДС 190 193 207 208 209 210 211 212 213 333 
облагане с патентен данък 179 202 
облигации 222 239 248 249 250 425 
облигационен капитал 249 
обмен на знания 687 
обмен на стоки 405 
обмен на услуги 405 
обменен курс 308 619 
оборот на продажбите 278 
оборотен капитал 655 677 
обработваща промишленост 294 
образование 26 428 434 438 464 
образование по обществени науки 464 
образованието в България 464 
образователен индекс 303 
образователен пазар 470 
образователен процес 452 453 
образователна методология 467 543 
образователна програма 446 
образователна система 454 458 
образователна система в Русия 451 
образователна стратегия 443 450 
образователна структура 443 
образователни кредити 430 
образователни програми 439 443 449 454 467 543 
образователни специалности 468 
образователни степени 468 
образователни технологии 439 
образователни услуги 441 450 451 453 454 458 460 462 
образователно кредитиране 82 
образователно-кредитна система 82 435 
обращаемост на активите 655 677 
обслужване на клиентите 517 
обслужващ сектор 281 
обслужваща сфера 281 
обучение 432 438 467 543 
обучение на кадрите 535 702 
обучение на персонала 438 696 708 
обучение на студенти 440 443 454 
обучение на студенти по управление 443 
обучение по икономика 433 470 732 
обучение по управление 443 
Обща селскостопанска политика 504 512 
обществени науки 464 
обществени поръчки 36 
обществени процеси 19 
общество 257 325 
общество на знанието 257 687 
общини 282 289 
общински бюджет 179 202 
общински проекти 289 
общински финанси 129 152 
общинско самоуправление 288 
общуване 10 
ограничаване на кредитирането 220 
одит 157 545 573 683 686 687 
одит на изпълнението 683 
одит на финансовите отчети 573 618 
одитинг 600 
одитна дейност 683 
одитни институции 683 686 
одитни критерии 683 
одитни стандарти 683 
одиторски контрол 33 684 685 686 687 
одобрен икономически оператор 345 
околна среда 291 314 355 473 475 476 477 481 
онлайн търговия 321 722 726 
онтология 12 
ООН 478 
опазване на околната среда 472 473 477 478 479 480 481 
опазване на природата 472 478 481 
ОПЕК 285 
оперативен контрол 156 
оперативен лизинг 141 
оперативни програми 232 290 355 360 361 362 566 
оперативни програми за съфинансиране 362 
операционен ливъридж 86 
операционен лост 86 
операционен мениджмънт 708 
операционни системи 719 720 
оповестяване 584 618 
оповестяване на финансовите отчети 612 
оптимален търг 54 
опции 118 582 
организации на производители 507 
организационна ефективност 524 
организационна структура 515 644 
организационна структура на управление 644 
организационни форми 724 
организационно качество 685 
организация 31 74 
организация на банките 219 
организация на земеделието 511 
организация на образованието 462 
организация на предприятието 688 
организация на работната заплата 71 
организация на транспорта 313 
организация на труда 689 
освобождаване от данъци 199 
освобождаване от ДДС 190 207 212 213 
осигурени лица 378 381 382 
осигуритално законодателство 382 
осигурителна политика 379 
осигурителна система 365 
осигурителни вноски 369 378 380 381 382 
осигурителни доходи 380 
осигурителни права 381 382 
осигурителни системи 379 
осигуровки 381 
основна работна заплата 71 
остатъчна стойност 675 
осчетоводяване 615 624 
отворена икономика 147 
отглеждане на деца 374 
отпадъци 474 477 
отраслеви пазари 323 
отчет за паричния поток 669 
отчет за приходи и разходи 569 596 633 669 
отчет за собствения капитал 669 
отчетен период 613 629 
отчетен процес 613 
отчетна година 633 
отчетна дейност 573 
отчетна стойност 632 672 
отчетно-информационен процес 664 
отчетност 611 
отчитане на акцизи 642 
отчитане на амортизации 670 680 681 682 
отчитане на амортизациите 674 
отчитане на данъци 622 
отчитане на ДДС 657 
отчитане на дивидентите 615 
отчитане на загуби 630 638 
отчитане на запасите 639 
отчитане на инвестиции 583 640 
отчитане на инвестиционни имоти 635 
отчитане на капитала 631 
отчитане на корпоративни данъци 592 666 
отчитане на материалите 628 
отчитане на материалните запаси 639 
отчитане на пенсионните фондове 611 
отчитане на печалби 638 
отчитане на правителствени дарения 576 
отчитане на разходи 190 587 588 614 
отчитане на строителна дейност 641 
отчитане на финансиранията 576 
отчитане на финансови инструменти 593 594 
офшорни центрове 137 
оценка 607 
оценка на висшето образование 440 
оценка на ефективността 559 
оценка на инвестиционни имоти 635 
оценка на конкурентоспособността 269 
оценка на материални запаси 670 
оценка на незавършено производство 602 
оценка на персонала 693 697 698 
оценка на продукта 550 
оценка на проекти 232 566 
оценка на риска 133 545 548 
оценка на финансовия риск 678 
оценяване на студентите 444 
пазар на дългове 122 
пазар на земеделски земи 72 
пазар на земеделски продукти 511 
пазар на имоти в България 320 
пазар на капитала 79 132 
пазар на капитали 79 
пазар на научния продукт 1 
пазар на образователни услуги 456 
пазар на труда 62 65 67 68 69 70 456 690 694 701 706 
пазар на труда в България 69 
пазар на ценни книжа 77 80 81 133 239 247 250 
пазарен риск 565 
пазари 323 
пазарна икономика 55 323 602 
пазарна капитализация 678 
пазарна лихва 162 
пазарна оценка 425 
пазарни отношения 279 540 549 
парадигма 353 
пари и банки 93 
пари и кредит 93 
паричен пазар 121 248 
паричен поток 248 572 
паричен съвет 292 
парична маса 90 95 96 
парична политика 90 
парична политика на Русия 93 96 
парична система 87 
парична система на Русия 95 
парична теория 90 
парични агрегати 90 
парични пазари 334 335 
парични потоци 571 
парични регулатори 95 96 
парични средства 88 
парично обръщение 90 216 
парично регулиране 96 
парично управление 96 
парично-кредитна политика 93 95 114 127 145 296 
парично-кредитна система 114 
пасиви 569 594 613 637 662 669 
пасиви на предприятието 594 
патент 179 
патентен данък 179 202 204 663 
патенти 5 
патентни услуги 179 
патентно облагане 202 
пациенти 484 
педагогика 426 427 
педагогическа дейност 433 
педагогическа наука 427 
педагогическа практика 427 
педагогически догматизъм 427 
педагогическо мислене 427 
пенсионен план 611 
пенсионен фонд 390 
пенсионни вноски 611 
пенсионни фондове 234 383 384 388 389 
пенсионно застраховане 408 
пенсионно осигуряване 384 385 386 387 388 389 390 410 416 
персонал 702 
персонален компютър 717 
петрол 265 493 
печалба 106 139 169 251 537 600 608 609 
печалба на предприятието 86 251 537 
печалба на фирмата 86 609 673 
печалби и загуби 638 
планиране 537 
планиране на ресурсите 536 
пласментна политика 398 399 
пласментна политика на застрахователя 398 
пласментни стратегии 398 
платежен баланс на България 149 
платежоспособност 24 153 404 
платежоспособност на предприятието 676 
платен годишен отпуск 66 
плащане 654 
плащане с акции 654 
плододаващи трайни насаждения 613 
плоско данъчно облагане 151 183 
плосък данък 69 150 174 183 192 195 
поведение 563 
поведение в мениджмънта 527 
поведенчески подход 563 
погасителен план 98 
погасителна давност 369 
погасяване на задължения 369 
поглъщане на банки 221 
подбор на кадри 17 699 
подбор на персонал 690 691 693 697 698 
подоходно облагане 180 
поземлена реформа 502 
показатели за ефективност 157 
поливно земеделие 512 
полиетилен 477 
политика 37 38 273 519 
политико-икономическа мисъл 44 
политикономия 60 
политическа власт 37 38 273 
политическа икономика 60 
политическа икономия 44 
политическа корупция 34 36 
политическа система 39 
политически науки 464 
политически партии 37 38 273 
политическо управление 37 
политология 39 44 464 
портфейлни инвестиции 120 
портфейлни инвестиции в Русия 120 
портфейлни подходи 120 
посредническа дейност 209 320 
постиндустриално общество 20 
постоянни разлики 162 
поток от материали 329 
потребители 517 725 
потребителска кошница 21 
потребителска удовлетвореност 552 
потребителски стоки 275 
потребителски цени 21 
потребителско поведение 272 550 
потребление 24 272 
потребление на домакинствата в България 24 
ПР 47 
права на детето 26 
права на пациентите 484 
правителствени дарения 627 
правни разпоредби на ЕС 481 
правосъдие 35 
пране на пари 32 365 
превози 312 314 
предприемач 193 
предприемаческа култура 539 
предприемаческа теория 283 
предприемачески мрежи 542 
предприемачески проекти 542 
предприемаческо обучение 428 467 543 
предприемаческо поведение 539 
предприемачество 283 428 467 539 540 542 543 549 563 
предприемачество в бизнеса 539 
предприемачество в Русия 145 
предприемачество-образование 428 
предприятия 626 
предприятия с нестопанска цел 669 
представяне на финансови отчети 634 
презастраховане 412 
презастрахователен риск 417 
презентация 432 
преки данъци 160 
преки инвестиции 241 277 285 
преки чуждестранни инвестиции 107 245 
премиен приход 391 
преобразуване на търговски дружества 367 
преотстъпен данък 198 199 203 
преотстъпен корпоративен данък 198 199 
преоценъчен резерв 665 
преподаване на икономическа теория 48 
преподавател във ВУЗ 16 452 
преподаватели 461 
преподавателски кадри 461 
преработваща промишленост 262 
престъпление 365 
престъпност 35 
престъпност в България 35 
преходна икономика 540 549 
приватизация 306 315 
привлечен капитал 637 673 
привличане на инвестиции 237 544 
привличане на персонал 697 
придобиване на активи 203 
признаване на активи 584 
признати разходи 162 
приложна икономика 42 
природен газ 492 
природни бедствия 400 476 
природозащита 472 
Пристанище Свищов 313 
пристанищни градове 313 
приходи 608 673 
приходи в бюджета 151 160 
приходи за бъдещи периоди 662 
приходи и разходи 162 583 629 633 638 671 
приходи от акциз 160 
приходи от ДДС 160 
приходи от наеми 616 
приходи от транспортна дейност 312 
провизиране на разчетите 659 672 
прогнозен баланс 471 
прогнозиране 23 
Програма "В подкрепа на майчинството" 374 
програма за развитие 47 
Програма за развитие на селските райони 363 
програми за лоялност 554 
програми на ЕС 481 
програмни продукти 432 
продажба на самолетни билети 373 
продажби 321 722 
продукти 317 
продуктова иновация 317 
продукция 86 
продукция на фирмата 86 
продължителност на живота 303 
проектен екип 564 
проектен мениджър 564 
проекти 695 
проектно управление 564 
производителност на труда 70 149 295 
производствен мениджмънт 521 
производствена себестойност 311 
производствена структура 515 608 
производствени взаимоотношения 261 
производствени мощности 276 
производствени ресурси 608 
произход на стоките 333 
промени 179 204 207 584 596 634 
промени в ЗКПО 167 172 178 185 606 
промишлена фирма 674 
промишлени предприятия 538 
промишлено производство 276 299 
промишленост 262 276 284 
пространствено развитие 522 
професионализъм 444 
професионална деформация 16 
професионална квалификация 67 
професионална подготовка 444 
професионални изисквания 685 
професионални компетенции 685 
професионално образование 694 
професионално обучение 67 438 694 701 
професионално развитие 702 
ПРСР 363 
психика 45 
психодинамично направление 426 
психологически климат 17 699 
психология 15 16 
публичен сектор 155 548 
публична администрация 375 
публична политика 519 
публични вземания 181 
публични компании 116 
публични политики 519 
публични предприятия 306 
публични разходи 112 
публични финанси 126 359 
публичност 557 
пулинг 97 
ПЧИ в България 107 237 332 
Пътна карта от Бали 478 
пътнически превози 314 
пътнически транспорт 314 
пътнотранспортни произшествия 402 
работа 378 
работа в екип 689 
работен поток 724 
работна заплата 55 71 434 
работна сила 61 69 288 
работна среда 692 
работни места 65 
работник 66 
работно време 66 
работно място 66 
работодател 66 
развиващи се икономики 254 
развиващи се страни 271 
развита икономика 254 
развити страни 271 
развитие на бизнеса 690 
развитие на туризма 298 731 
развитие на човешките ресурси 291 
развойна дейност 281 558 
разделно облагане 190 
разплащателна сметка 620 
разпределение 54 
разпределение на доходите 55 531 
разходи 160 312 558 602 613 614 630 673 
разходи в бюджетни предприятия 639 
разходи в предприятието 602 
разходи за бъдещ период 588 
разходи за бъдещи периоди 662 
разходи за данъци 163 
разходи за здравеопазване 486 
разходи за лихви 160 162 
разходи за материали 628 
разходи за наеми 616 
разходи за поддръжка 173 
разходи за производство 317 
разходи за реклама 173 
разходи за строителство 612 
разходи на предприятието 608 609 
разходи по валутни операции 620 
разходи по лихви 104 
разширяване на ЕС 353 524 
ранна диагностика 551 
растеж на БВП 51 149 
растениевъдство 498 501 505 
ревизии 156 
ревизионни актове 371 
регионална асиметрия 256 
регионална банкова система 226 
регионална икономика 138 288 289 
регионална икономика на България 290 
регионална икономическа интеграция 343 
регионална конкурентоспособност 356 
регионална политика на България 290 337 
регионална политика на ЕС 290 337 
регионални банки 226 
регионални общности 731 
регионално планиране 356 
регионално развитие 289 291 355 
регионално сътрудничество 39 338 
резервна валута 123 
реинвестиране 245 
реинженеринг 419 708 
реинженеринг в бизнеса 726 
реинженеринг в застраховането 419 
реинженеринг на бизнес процеси 726 
реинженерингов подход 708 
реинженерингови модели 708 
реклама 325 
рента 285 665 
рентабилност 220 676 700 
рентабилност на активите 655 677 
рентабилност на банковата система 226 
рентабилност на собствения капитал 655 
рентни отношения 285 
републикански бюджет 160 
ресторантьорство 284 
реформа 310 
реформи 151 293 
реформи в образованието 451 
Рецесия 260 
рециклиране 477 
речен транспорт 313 314 
речни пристанища 313 
Рикардо 60 
риск мениджмънт 545 548 
рисков капитал 652 
риторика 10 
Роджър Майерсон 54 
рубла 276 
Русия 7 20 96 127 157 170 175 233 244 266 276 295 298 540 549 631 694 
Руска академия на науките 2 
руска банкова система 84 87 
руска икономика 7 244 287 295 344 
руска иновационна система 287 
руска промишленост 294 
руски банки 84 
руски банков сектор 297 
руски застрахователен пазар 422 
руски фондов пазар 77 
руско образование 436 
РФ 114 175 287 422 
ръководител 692 698 
ръководител на компания 692 698 
ръководни кадри 516 
ръководно поведение 429 539 
ръст на цените 24 
СА 18 27 28 49 50 99 112 113 125 181 216 256 257 303 307 308 310 320 330 337 338 339 340 341 352 357 358 377 386 387 404 405 406 407 408 409 416 432 438 465 468 469 479 480 484 506 519 520 521 522 523 525 526 527 539 542 550 551 552 553 554 557 567 607 613 642 643 645 646 647 648 649 650 651 655 689 709 712 724 726 732 733 
самолетни билети 373 
самообразование 439 
самоуправление 522 
самофинансиране на фирмата 110 
санкции 212 365 
САПАРД 337 497 507 514 730 
САЩ 132 260 282 474 492 
сборник 18 27 49 216 307 308 315 330 331 337 338 339 340 341 352 358 385 386 387 388 389 391 392 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 479 480 485 506 539 643 
сборник доклади 18 27 49 216 307 308 315 330 331 337 338 339 340 341 352 358 385 386 387 388 389 391 392 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 479 480 485 506 539 643 
сборник доклади от конференция 1 18 27 48 49 216 307 308 315 330 331 337 338 339 340 341 352 357 358 385 386 387 388 389 391 392 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 433 468 469 479 480 485 526 539 643 
световен бизнес 342 
световен пазар 344 
световна енергетика 493 
световна икономика 20 261 271 278 287 344 348 
световна търговия 274 275 340 
Световна търговска организация (СТО) 346 
световна финансова криза 127 
световни инвестиции 245 
световни търговски мрежи 331 
световни фондови борси 334 
световно стопанство 342 348 
свободна търговия 340 
сделки 36 
сделки с недвижими имоти 320 
сделки с недвижимости 320 
сделки с плащания 654 
сделки с ценни книжа 217 
себереализация 527 
себестойност 602 628 
себестойност на продукцията 311 
себестойност на услугите 312 
сегментация на пазара 133 
селски домакинства 62 
селски райони 25 62 115 
селско население 25 
селско стопанство 264 274 275 311 495 496 497 498 499 501 503 504 507 579 
селско стопанство в ЕС 495 
селско стопанство на Русия 128 145 
селскостопанска политика 511 
селскостопанска продукция 311 
селскостопански кооперативи 502 
селскостопански кредитни кооперации 128 
селскостопански култури 424 
селскостопански машини 497 
селскостопански организации 311 
селскостопански отпадъци 483 
селскостопанско застраховане 400 424 
семеен бизнес 74 
сигментиране на пазара 324 
синергетика 13 464 
синергетични тенденции 13 
синергия 13 
система SmartClaiMS 396 
система за вътрешен контрол 548 
система за контрол 538 
система за управление 89 
система от показатели 700 
системи за качество 440 
системи за управление 713 
складов мениджмънт 329 
складова база 329 
складова дейност 328 329 715 
складова мрежа 329 
складова техника 329 
складово оборудване 328 329 715 
складово съхранение 329 
скрита икономика 34 
сливане и поглъщане 537 
сливания и поглъщания 94 
слънце 490 
смесени земеделски стопанства 498 
сметкоплан за предприятия 576 
Сметна палата 157 686 
собствен капитал 106 113 121 172 572 583 613 615 637 655 671 673 
собствени акции 586 
СОПКО 440 
Софийски университет 429 
софтуер 720 
социален диалог 20 703 
социален капитал 282 
социален статус 28 
социален филтър 28 
социалистическа революция 301 
социална защита 377 
социална мобилност 28 
социална общност 31 
социална организация 31 
социална отговорност 547 
социална политика 18 20 348 383 
социална политика на Германия 383 
социална стратификация 28 
социални грижи 376 
социални данъчни облекчения 175 
социални контакти 561 
социални процеси 30 351 
социални разходи 171 
социални системи 526 
социални услуги 376 
социално застраховане 383 
социално инвестиране 20 
социално неравенство 28 
социално осигурителна система 381 
социално осигуряване 370 376 377 378 379 381 382 383 384 387 390 
социално осигуряване в България 382 
социално осигуряване в Германия 383 
социално осигуряване в ЕС 381 
социално партньорство 547 
социално подпомагане 26 
социално предприемачество 376 
социално-икономическа политика 19 
социално-икономически отношения 19 
социално-икономическо развитие 300 
социоекосистема 522 
социология 27 29 30 351 
социология на глобализацията 27 
социология на мениджмънта 28 
социология на труда 31 
социометрично проучване 15 
специализиран туризъм 730 
специализирано професионално обучение 702 
специалисти 442 694 696 702 
спонсорство 484 
спортен отбор 15 
спортна дейност 15 457 
спортни педагози 461 
спортът във ВУЗ 466 
справедлива стойност 582 
сравнителен анализ 308 
среден бизнес 590 
средна работна заплата 63 
средна численост 605 
средни предприятия 350 494 540 549 563 590 
средства от ЕС 361 
СС 1 99 567 571 583 591 596 633 634 
СС 11 598 
СС 12 570 596 598 
СС 13 591 596 598 
СС 16 591 598 
СС 17 585 
СС 2 571 670 
СС 20 591 599 
СС 22 591 599 
СС 27 571 583 591 596 
СС 28 591 596 615 
СС 31 591 599 
СС 32 584 599 
СС 33 596 
СС 36 591 599 
СС 37 599 
СС 38 591 599 
СС 4 670 674 680 681 
СС 40 599 635 
СС 41 579 
СС 7 591 598 
СС 8 598 
СС 9 591 598 
статистика 21 22 23 263 
статистика на домакинствата 24 
статистически анализ 23 
статистически данни 38 262 263 264 273 274 
статистически изследвания 23 
статистически модели 23 
статистически сравнения 38 262 263 264 273 274 
статут на международните авиокомпании 373 
стимулиране на иновациите 8 
СТО 346 
стойност на ценните книжа 249 
стоки 165 212 333 
стокообмен на България 341 
стопанска дейност 189 538 
стопанска дейност на предприятието 251 538 
стопанска история 301 302 
стопанска история на България 301 302 
стопанска практика 518 
стопанска структура 515 
стопански операции 193 
стопанско развитие на България 302 
стопанско управление 52 
страни от ЕС 209 229 314 353 
страни от СНГ 87 
страни-членки на ЕС 686 
стратегии за развитие 300 
стратегическа ориентация 528 
стратегически бизнес 282 
стратегически енергийни технологии 489 
стратегически мениджмънт 89 520 529 555 
стратегически план 529 687 
стратегически приоритети 256 
стратегически цели 282 
стратегическо планиране 450 536 685 687 
стратегическо планиране на вътрешния одит 685 
стратегическо управление 450 529 536 552 
стратегия 555 557 
стратегия CRM 554 
стратегия за развитие 494 
стратегия на фирмата 520 
стресова ситуация 691 
строителство 260 264 
структура на банките 219 
структура на НАП 181 
структура на образованието 430 
структура на работната заплата 71 
структурни инструменти 240 
структурни промени 266 276 
структурни реформи 151 276 359 
структурни реформи в Русия 266 
структурни фондове 232 337 566 
структурни фондове на ЕС 232 359 
структурно финансиране 250 
студенти 431 437 448 457 465 467 543 
субсидии 197 508 
счетоводен амортизационен план 188 
счетоводен анализ 609 637 655 673 674 675 676 677 678 
счетоводен баланс 569 591 596 604 610 618 619 629 630 631 634 661 662 667 669 670 673 682 
счетоводен баланс в бюджетните предприятия 662 668 
счетоводен баланс на фирмата 569 
счетоводен закон 603 
счетоводен мениджмънт 590 
счетоводен отчет 569 573 588 601 610 614 625 628 629 630 631 640 656 667 717 
счетоводен регистър 717 
счетоводен стандарт 584 
счетоводен финансов резултат 104 162 606 
счетоводна база 605 
счетоводна дейност 637 
счетоводна информационна система 577 644 717 
счетоводна информация 569 577 618 626 631 644 717 
счетоводна отчетност 573 610 611 629 631 634 638 
счетоводна печалба 637 
счетоводна политика 167 576 606 632 670 679 680 
счетоводна система 365 
счетоводна сметка 633 
счетоводни амортизации 679 
счетоводни аспекти 606 
счетоводни грешки 167 610 621 
счетоводни записвания 614 621 635 641 671 717 
счетоводни разходи 163 
счетоводни сметки 576 582 617 627 642 661 662 
счетоводни стандарти 578 579 583 591 596 597 598 599 603 634 
счетоводни статии 576 586 613 614 616 617 633 639 666 667 
счетоводно записване 617 620 
счетоводно изследване 637 
счетоводно отразяване 538 576 586 587 588 601 615 620 627 630 632 640 641 642 656 661 665 672 679 
счетоводно отчитане 576 582 583 586 588 591 592 593 594 599 600 601 606 610 612 613 614 615 616 617 619 620 621 622 623 627 628 630 633 635 637 638 639 640 641 642 656 657 663 666 667 668 669 670 671 672 
счетоводно отчитане на данъците 606 623 
счетоводно отчитане на дарения 627 
счетоводно отчитане на земята 616 
счетоводно отчитане на имуществото 635 
счетоводно отчитане на инвестиции 640 641 
счетоводно отчитане на местни данъци и такси 623 
счетоводно отчитане на приходите 620 
счетоводно отчитане на разходите 620 
счетоводно отчитане на финансов лизинг 585 
счетоводно престъпление 365 
счетоводно приключване 578 579 587 604 660 665 667 672 
счетоводно приключване 2007 г. 578 579 626 669 
счетоводно третиране 576 627 632 670 
счетоводство 567 568 569 570 571 572 574 575 580 581 585 589 590 592 593 594 595 597 600 602 603 607 608 609 613 614 615 617 622 623 624 629 634 636 637 643 652 663 
счетоводство в строителството 574 
счетоводство на аграрното предприятие 665 
счетоводство на предприятието 594 608 609 636 663 664 
счетоводство на строителното предприятие 612 
счетоводство на фирмата 590 663 
събеседване 697 698 
събиране на вземания 181 
събиране на данъци 181 
събиране на държавни вземания 181 
съветска система 301 
съвременни библиотеки 9 
съвременни теории 57 
съдружници 367 
Сърбия 306 491 
сътрудници 17 516 693 697 699 
съхраняване на информация 717 
съхраняване на стоки 329 
такси 623 
такси за битови отпадъци 623 
творческа дейност 3 460 
творчески потенциал 696 
творчески труд 434 460 
твърди битови отпадъци 474 
ТД 367 
текуща конюнктура 293 
текущо облагане 201 
телекомуникации 262 264 275 716 
теоретичен анализ 343 
теоретична икономика 45 58 59 
теоретична икономия 45 
теории 52 
теория на икономиката 54 
теория на икономическите механизми 54 
теория на кредита 80 
теория на организацията 58 
теория на парите 80 
теория на счетоводството 607 
териториално развитие 256 
тероризъм 345 
техническо обслужване 713 
технологии в растениевъдството 496 
технологичен прогрес 281 
технологична несигурност 564 
технологични иновации 563 
технологични решения 328 715 
технологично обновяване 713 
ТЗ 366 367 
ТНК 255 277 644 
товарен транспорт 312 
топ мениджмънт 691 
ТПК 73 
трайни насаждения 503 
транзакционни разходи 75 497 
трансакционна издръжка 77 
трансакция 58 
трансгранична медицинска помощ 394 395 
трансгранични инвестиции 245 
трансгранични региони 542 
трансгранично сътрудничество 352 
транснационални компании 644 
транспорт 313 314 319 355 
транспорт - статистически данни 314 
транспорт във фирмите 319 
транспортна политика 314 
транспортна система 312 314 
транспортна услуга 312 
транспортни връзки 314 
транспортни разходи 312 
транспортно обслужване 319 
Трета национална конференция 413 
тройна спирала 7 
труд 61 64 65 66 67 69 71 694 
трудносъбираеми вземания 659 
трудов договор 66 
трудов пазар 70 704 
трудова борса 65 694 
трудова заетост 61 68 70 377 703 
трудови възнаграждения 66 
трудови отношения 66 691 
трудови пазари 353 
трудово възнаграждение 71 
трудово законодателство 68 
трудово право 374 
трюфели 501 
туризма в България 729 
туризма в Европа 731 
туризма в Русия 298 
туризъм 209 262 275 316 728 730 731 
туристическа стратегия 729 
туристическа такса 623 
туристическа услуга 164 
туристически бизнес 298 728 
туристически отрасъл 729 
туристически пазар 298 
туристически сектор 728 
туроператор 164 
турски инвестиции 267 
турско-български отношения 267 
Турция 267 
търговия 22 267 270 319 321 722 
търговия с вина 324 
търговия със стоки 22 550 
търговска политика 346 
търговска система 41 
търговски дружества 366 367 615 
Търговски закон 200 366 367 
търговски кредит 125 
търговски обекти 554 
търговски организации 41 
търговски регистър 367 
търговски сделки 321 722 
търговско салдо 332 
търсене 550 
тютюнев пазар 503 
тютюнева промишленос 262 
тютюневи райони 503 
тютюнопроизводство 503 
удовлетвореност 517 
Удръжки 71 
Узбекистан 233 
украински експорт 341 
Украйна 341 
укриване на данъци 214 365 
универсален пенсионен фонд 385 
универсални банки 121 
универсални пенсионни фондове 384 388 
университети 449 451 
университетска библиотека 9 
университетски фондове 137 
университетско образование 464 
управление 460 502 517 557 708 
управление в бизнеса 524 
управление в застраховането 396 421 423 
управление на активи 556 577 
управление на активите 556 577 
управление на банките 83 219 221 223 
управление на бизнес процеси 644 
управление на бизнеса 709 711 
управление на валутната наличност 123 
управление на взаимоотношенията 554 
управление на вземанията 553 
управление на висшето образование 429 
управление на висшето училище 429 450 455 456 
управление на държавните разходи 112 
управление на еврофондовете 686 
управление на екипа 689 
управление на здравеопазването 484 486 
управление на земеделските кооперации 507 
управление на земеделското стопанство 507 
управление на инвестиции 240 
управление на инвестициите 243 
управление на инвестиционните процеси 240 
управление на Интернет 710 
управление на кадрите 535 690 692 695 698 700 
управление на капитала 154 
управление на капитала във фирмата 154 
управление на качеството 5 330 
управление на клиентите 517 
управление на компании 644 
управление на корпорацията 557 
управление на кредитния риск 89 565 
управление на кризи 551 
управление на логистиката 326 
управление на малки предприятия 258 
управление на маркетинга 552 
управление на материалите 329 
управление на народното стопанство 307 
управление на образованието 429 445 453 455 
управление на организации 429 559 
управление на организациите 429 
управление на отпадъците 474 477 
управление на пазара 550 
управление на пазарите 323 550 
управление на парите 97 
управление на паричните средства 97 
управление на персонала 5 516 526 535 690 691 692 693 694 695 696 697 698 700 704 705 
управление на предприятията 515 
управление на проекти 566 
управление на производството 515 
управление на публичните финанси 32 
управление на риска 102 103 118 545 548 565 
управление на складовите ресурси 328 715 
управление на университетите 445 
управление на финансите 110 135 215 311 
управление на финансовия риск 89 
управление на фирмата 528 529 531 559 560 562 563 
управление на човешките ресурси 526 703 705 
управление на човешкия капитал 700 
управленска наука 732 
управленска практика 518 
управленска система 560 
управленска стратегия 529 534 545 548 562 
управленска структура 562 
управленски инструменти 559 
управленски отчет 538 573 
управленски подход 519 
управленски процес 527 
управленски решения 644 
управленски системи 713 720 
управленски стратегии 326 
управленски счетоводен анализ 637 
управленски технологии 688 
управленско изкуство 523 
управленско счетоводство 559 573 590 609 644 663 
усвояване на средствата от ЕС 360 
условия на труд 20 
услуги 21 
успеваемост на студентите 443 
уставен капитал 420 
устойчив управленски процес 522 
устойчива енергия 510 
устойчиво земеделие 496 509 510 
устойчиво развитие 256 323 354 355 358 483 509 510 511 520 522 
устойчивост 471 
устойчивост на банките 226 
учебен план 446 
учебен процес 465 
учебни планове 452 
учебни програми 452 
учебно-методическа работа 446 455 470 
учебно-тренировъчен процес 457 
фактора "риск" 133 
факторинг 144 320 
факторингова компания 144 
факторингови отношения 320 
факторингови търговски сделки 320 
факторингови услуги 320 
фактура 161 
факултативна форма 448 
ФАР 730 
федерален бюджет 130 
федерална резервна система 148 231 
феноменологическа философия 14 
феноменология 12 14 
Физика 43 
физическа култура 448 457 465 
физически лица 176 
физическо възпитание 448 457 461 465 
философия 10 11 12 
философски термини 10 
финанси 113 119 124 126 129 134 140 142 143 224 227 228 238 
финанси и кредит 116 146 147 
финанси на предприятието 154 594 
финанси на Русия 95 114 127 138 
финанси на фирмата 154 215 600 608 
финансиране 73 79 107 110 141 197 225 232 238 289 334 514 643 
финансиране в застраховането 424 
финансиране в селското стопанство 115 499 514 
финансиране на висшето образование 82 435 463 
финансиране на висшето образование в Русия 82 463 
финансиране на земеделието 363 
финансиране на инвестиционни проекти 232 299 
финансиране на иновации 136 299 
финансиране на образованието 435 436 463 
финансиране на проекти 240 290 360 
финансиране на селското стопанство 363 
финансиране на туризма 730 
финансиране на фирмата 110 540 549 
финансиране от европейски фондове 360 362 363 566 576 
финансиране от ЕС 360 361 363 730 
финансов актив 586 
финансов анализ 100 637 
финансов икономикс 637 
финансов контрол 155 156 157 158 159 603 
финансов ливъридж 86 113 
финансов лизинг 98 100 109 110 118 125 139 141 144 148 157 231 254 585 
финансов мениджмънт 97 154 215 311 532 600 
финансов одит 158 603 
финансов отчет 99 106 567 569 573 587 595 602 645 649 650 655 665 
финансов отчет за 2007г. 587 670 
финансов отчет на предприятията 655 
финансов пазар 77 94 101 108 135 137 224 234 386 594 
финансов потенциал 138 
финансов поток 686 
финансов резултат 104 105 235 251 311 600 612 629 632 638 
финансов риск 102 103 678 
финансов сектор 102 103 276 
финансова интеграция 132 
финансова криза 101 127 252 254 292 
финансова математика 86 118 
финансова независимост 153 
финансова нестабилност 335 
финансова отчетност 158 169 605 634 
финансова политика 142 
финансова полиция 33 684 
финансова помощ 363 
финансова ревизия 371 
финансова система 365 
финансова система на Русия 83 159 
финансова устойчивост 128 153 
финансови активи 584 662 
финансови вложения 120 
финансови загуби 334 
финансови задължения 370 
финансови инвестиции 243 
финансови инструменти 235 292 296 425 565 582 584 586 589 593 594 667 
финансови обезпечения 370 
финансови отчети 308 571 576 591 596 598 599 604 605 612 619 625 634 651 652 662 666 669 672 
финансови пазари 94 109 121 124 131 135 252 334 335 
финансови показатели 655 
финансови потоци 143 
финансови продукти 121 
финансови проекти 238 
финансови разходи 587 
финансови резултати 679 
финансови специалисти 137 469 
финансови услуги 121 274 
финансови центрове 143 
финансово богатство 292 
финансово законодателство 370 
финансово моделиране 91 
финансово образование 137 
финансово посредничество 262 264 
финансово право 155 368 
финансово промишлени групи 295 
финансово счетоводство 575 619 649 650 651 653 654 656 657 
финансово състояние 676 677 678 
финансово управление 532 548 686 
финансово управление на фирмата 110 
финансово-кредитни инструменти 93 
финансово-счетоводен анализ 646 647 655 
фирмен имидж 561 
фирмен мениджмънт 528 531 560 709 
фирмен успех 282 
фирмена култура 544 561 688 
фирмена стратегия 282 494 
фирмени поглъщания 76 
фирмени проекти 354 
фирмени сливания 76 
фирмено управление 551 
фирми 76 
фискален излишък 304 
фискален резерв 160 
фискална децентрализация 168 
фискална политика 160 
фискална програма 2007 160 
ФО 625 
Фонд за капиталови инвестиции 223 
фонд земеделие 553 
фондов индекс 91 
фондов пазар 77 83 91 117 120 133 296 344 
фондов пазар в КНР 117 
фондов пазар в Русия 79 83 
фондова борса 101 155 247 248 
фондове 109 137 
фондови пазари 132 133 
фондово инвестиране 137 
фонодова борса 117 
форми на туризъм 728 
формиране на личността 426 
фотоволтаични технологии 490 
ФПГ 295 
франчайзинг 339 
хабилитиране 452 
хазарт 177 182 
хазартни игри 177 182 
Хайдегер 14 
Хайдегерова философия 14 
хеджиране 118 
херменевтична феноменология 14 
химическа промишленост 294 
химическо производство 294 
химия 262 
хиперинфлация 228 
хипотеза 3 
холдинг 85 97 
хранителна промишленост 262 
хранителни стоки 21 
хранително-вкусова промишленост 264 274 284 
цели на организацията 548 
цена на облигация 425 
цени 147 229 317 
цени на акции 91 108 
цени на дребно 318 
цени на стоки 24 
ценни книги 117 
ценни книжа 77 117 118 222 247 249 250 259 390 648 
ценности 557 
ценностна система 527 
ценова конкурентноспособност 317 
ценова стратегия 317 
ценови промени 318 
ценови разлики 318 
ценообразуване 147 229 317 318 
централизация 558 
ЦИЕ 259 
черна металургия 136 
черноморски регион 338 340 358 480 506 643 
черноморско икономическо сътрудничество 303 340 358 
Черноморско сътрудничество 303 
числен състав 278 
членство в Европейския съюз 357 359 
членство в ЕС 414 
човек 13 
човешка природа 13 45 
човешка психика 45 
човешки капитал 438 695 700 704 706 
човешки ресурс 690 
човешки ресурси 25 49 377 701 702 703 704 705 706 
човешко развитие 303 
чуждестранен капитал 253 
чуждестранна валута 619 
чуждестранни банки 224 
чуждестранни застрахователи 414 
чуждестранни инвеститори 245 414 
чуждестранни инвестиции 140 230 237 241 276 414 
чуждестранни инвестиции в България 237 
чуждестранни инвестиции в Русия 241 245 
чуждестранни компании 193 
чуждестранни пазари 346 
чужди инвестиции 233 241 245 
Шумпетер 60 
щета 396 
юбилеен алманах 28 112 256 257 303 375 432 484 518 519 520 522 523 525 527 550 551 552 553 554 555 557 683 689 708 709 724 726 732 
юбилейна конференция 733 
Югоизточна Европа 225 
Южен лозарски район 500 
Южен централен район 220 
Южноамерикански общ пазар 349 
ютилити компании 122 
Япония 502 664 
40-години катедра "Мениджмънт" 256 520 522 527 
case-studies технология 439 
CEBS 131 
CRM система 517 554 
EC 131 
ISO 440 
PR 484 
prospect theory 57 
Value-at-Risk 534 
Web-сайт 726