НОВИ СТАТИИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -
Сп  И  50  м

Трифонов, Трифон .   Методолигия на корпоративното икономическо знание в съответствие с философията на науката  / Трифон Трифонов . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 2, с. 29 - 49


Сист. No: 31086

Интелектуална собственост

- 2 -
Сп  И  502

Блинов, Андрей и др.   Държавата и интелектуалната собственост в Русия  / Андрей Блинов, Альбина Игнатиева . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 78-80


Сист. No: 31005

- 3 -
Сп  П  89  тп

Леонтьев, Борис .   Интеллектуальная собственность - генетическая основа высокотехнологического бизнеса  / Борис Леонтьев . // Проблемы теории и практики управления, XXV, 2007, N 2, с. 26-32


Сист. No: 30924

Иновации - научен аспект

- 4 -
Сп  Б  44  БСУ

Бонева, Светла .   Стратегически задачи за България в областта на науката и технологичното развитие в съответствие с тенденциите на политиките на ЕС в периода 2006-2013 год. / Светла Бонева . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 13-19


Сист. No: 30968

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Социална политика. Социални реформи

- 5 -
Сп  С  54  тр

Артеменко, Ирина .   Пенсионное страхование в ФРГ  / Ирина Артеменко . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 62-63


Сист. No: 30830

- 6 -
Сп  С  54  тр

Блохин, Кирил .   Корпоративная социальная ответственность как фактор, балансирующий интересы в обществе  / Кирил Блохин . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 22-25


Сист. No: 30824

- 7 -
 

Лебедева, Л. Ф.   Социальная защищенность трудовых ресурсов как приоритет государственной политики США  / Л. Ф. Лебедева . // США. Канада: экономика, политика, культура, 2007, N 2, с. 43-56


Сист. No: 30916

- 8 -
Сп  С  54  тр

Лебедева, Людмила .   Россия и США перед вызовами ХХІ века  / Людмила Лебедева . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 15-17


Сист. No: 30566

- 9 -
Сп  С  54  о

Мандершайд, Х.   Коммунальная социальная политика. Опыт Германии  / Х. Мандершайд . // Вопросы социального обеспечения, 81, 2007, N 6, с. 34-38


Сист. No: 31026

- 10 -
Сп  П  57  х

Сергеев, И. и др.   Развитие социальной сферы: приоритеты регулирования  / И. Сергеев, Н. Кирсанова, И. Кирсанова . // Экономист, 83, 200 7, N 1, с. 46-55


Сист. No: 30546

- 11 -
Сп  С  547  и

Храмцов, А. Ф.   Социальное государство. Практики формирования и функционирования в Европе и Росии  / А. Ф. Храмцов . // Социологические исследования, 34, 2007, N 2, с. 21-32


Сист. No: 30999

Статистика

- 12 -
Сп  С  73  с

Чобанов, Георги и др.   Методи за статистическо извличане на данни за трансакционните операции на микрониво  / Георги Чобанов, Хенрик Егберт, Теодор Седларски . // Статистика, LVIII,  ;2007, N 1, с. 3-17


Сист. No: 31012

Статистика на отраслите
- 13 -
Сп  И  502

Цанова, Стела .   Отраслово преструктуриране на производството и заетостта - зависимости и тенденции  / Стела Цанова . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 63-68


Сист. No: 30571

Статистика на домакинствата.Бюджети на домакинствата
- 14 -
 

Никитин, С.   Личные доходы населения ( На примере развитых стран )  / С. Никитин . // МЭМО, 2007, с. 16 - 23


Сист. No: 30922

- 15 -
Сп  И  502

Богданов, Богдан .   Доходи и разходи на домакинствата през последните десет години  : За периода 1995 - 2005 година  / Богдан Богданов . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 57-62


Сист. No: 30569

Демография и население

- 16 -
Сп  Е  454  и

   Защита на потребителите и потребление на домакинствата в ЕС  /   Подб. Теодора Нончева . // Експерт, XV, 2007,  N 3, с. 23-24


Сист. No: 30957

Население
- 17 -
Сп  С  73  с

Аркадиев, Димитър .   "Българско присъствие" при преброяванията на населението в света  / Димитър Аркадиев . // Статистика, LVIII,  ;2007, N 1, с. 19-44


Сист. No: 31013

- 18 -
Сп  Е  454  и

   Има ли бедност в страните от Европейския съюз . // Експерт, XIV, 2007 , N 1, с. 15-18


Сист. No: 30762

Население на България
- 19 -
Сп  И  502

Ганчев, Ганчо и др.   Цената на ромското включване  / Ганчо Ганчев, Чавдар Николов . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 15-19


Сист. No: 30519

Миграция на населението в България
- 20 -
Сп  Н  25  а

Цанова, Стела .   Взаимодействието между макроикономическите системи и формирането на миграционни нагласи в населението  / Стела Цанова . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 64 - 71


Сист. No: 30648

Жизнено равнище на населението
- 21 -
В  И  50  ж

Бурлакова, Тамара .   Високи цени - минимални доходи  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот, XXXX, N 17, 25  апр. 2007, с. 10 - 11


Сист. No: 31099

Социология

- 22 -
Сп  С  547  и

Кравченко, С. А.   Куда идет развитие мировой социологии  / С. А. Кравченко . // Социологические исследования, 33, 2007, N 1, с. 6-13


Сист. No: 30797

- 23 -
Сп  С  547  и

Романовский, Н. В.   О современном этапе развития социологии  / Н. В. Романовский . // Социологические исследования, 33, 2007, N 1, с. 22-31


Сист. No: 30799

- 24 -
Сп  С  547  и

Темницкий, А. Л.   Собственность и стратегии трудового поведения рабочих в условиях реформ  / А. Л. Темницкий . // Социологические исследования, 34, 2007, N 2, с. 40-50


Сист. No: 31000

Лидерство. Авторитет. Ръководство
- 25 -
Сп  М  486

Голдман, Даниел .   Емоционалната интелигентност  : Тя е задължителна за успешния лидер. Успокоителната новина е, че всеки може да я придобие, колкото и да е трудно това  / Даниел Голдман . // Мениджър, 2007, N 2, с. 70-72


Сист. No: 30589

Икономика. Икономически науки

- 26 -
Сп  И  50  м

Коцев,Цветан .   Институционалното дистанциране откласицизма  / Цветан Коцев . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 2, с. 50 - 69


Сист. No: 31087

Макроикономика
- 27 -
Сп  Ф  531

Ганчев, Ганчо .   Дефицитът по текущата сметка, вътрешният кредит и фискалният излишък: каква точно е връзката  / Ганчо Ганчев . // Финанси, III, 2006 , N 1, с. 3-10


Сист. No: 30635

- 28 -
Сп  Ф  53  кс

Маковецкий, М. Ю.   Инвестиции как ключевой фактор экономического роста  / М. Ю. Маковецкий . // Финансы и кредит, 2007, N 4, с. 55 - 62


Сист. No: 30908

- 29 -
Сп  Ф  53  кс

Шевчук, И. В. и др.   Методологический анализ формирования показателей базовой инфляции  / И. В. Шевчук, М. П. Чернев . // Финансы и кредит, 2007, N 3, с. 56 - 68


Сист. No: 30904

Икономически теории.Учения и школи
- 30 -
Сп  И  502

Дончева, Маргарита .   Защо Кейнс и днес напомня за себе си  / Маргарита Дончева . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 87-89


Сист. No: 30575

- 31 -
Сп  У  732  п

Красова, О. С. и др.   Альфред Маршалл  / О. С. Красова, Ю. А. Петрова . // Управление персоналом, 9, 2007, N 3, с. 71-


Сист. No: 30988

- 32 -
 

Цветкова, Петя .   Икономиката анализира чувствата си  / Петя Цветкова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 2, с. 52-55


Сист. No: 30533

Политическа икономия
- 33 -
Сп  И  50  м

Коева, Стефка .   Съвременната политическа икономия: традиционни подходи и нови посоки  / Стефка Коева . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 1, с. 3 - 22


Сист. No: 31078

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 34 -
Сп  С  54  тр

Большаков, Сергей и др.   Динамика трудовых отношений и социального партньорства в странах ЕС  / Сергей Большаков, Александр Григорьев . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 66-68


Сист. No: 30576

- 35 -
Сп  Ф  531

Георгиев, Георги .   Трудовите възнаграждения: формиране и регулиране  / Георги Георгиев . // Финанси, III, 2006 , N 4, с. 52-78


Сист. No: 30669

- 36 -
Сп  И  502

Дечев, Теодор .   Съюзът за стопанска инициатива и браншовите работодателски организации  / Теодор Дечев . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 48-55


Сист. No: 30555

- 37 -
Сп  Ч  895

Димитров, Димитър .   Приоритети в политиката по заетостта през 2007 г. - национален план за действие по заетостта  / Димитър Димитров . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 28-29


Сист. No: 30785

- 38 -
Сп  У  732  п

Жуковский, Игорь .   Смена системы вознаграждения  / Игорь Жуковский . // Управление персоналом, 9, 2007, N 2, с. 29-31


Сист. No: 30925

- 39 -
Сп  С  54  тр

Зубань, Светлана .   Методические аспекты формирования долностных окладов управленческого персонала  / Светлана Зубань . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 36-37


Сист. No: 30825

- 40 -
Сп  У  732  п

Ищенко, Сергей .   Труд для человека может быт как суровым наказанием, так и радостью  / Сергей Ищенко . // Управление персоналом, 9, 2007, N 1, с. 34-44


Сист. No: 30858

- 41 -
Сп  С  54  тр

Миляева, Лариса и др.   Оплата труда в государстенных вузах  / Лариса Миляева, Светлана Леонова . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 38-40


Сист. No: 30826

- 42 -
Сп  С  54  тр

Нещадин, Андрей и др.   Какая модель социального партнерства нужна россиянам?  / Андрей Нещадин, Николай Горин, Валентина Роговая . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 60-62


Сист. No: 30574

- 43 -
Сп  У  732  п

Овчинникова, М. Н.   Требование работодателей в пространстве рыночного взаимодействия: эмпирическая диагностика  / М. Н. Овчинникова . // Управление персоналом, 9, с. 58-60


Сист. No: 30861

- 44 -
Сп  У  732  п

Сметана, Станислав .   Особенности и перспективы рынка труда банковских специалистов  / Станислав Сметана . // Управление персоналом, 9, 2007, N 2, с. 24-27


Сист. No: 30923

- 45 -
Сп  С  54  тр

Цыганков, Владимир .   К вопросу об оценке качества трудовой жизни  / Владимир Цыганков . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 46-49


Сист. No: 30827

- 46 -
 

Георгиев, Георги .   Трудовите възнаграждения - формипане и регулиране  / Георги Георгиев . // Икономически живот / притурка/, 2007


Сист. No: 30740

Трудови отношения
- 47 -
Сп  З-54

Христова, Светлинка .   Трудовоправни отношения  : Актуални промени  / Светлинка Христова . // Земеделие плюс, 2007, N 3, с. 40-41


Сист. No: 31029

Трудови договори
- 48 -
Сп  Ч  895

Томов, Т.   Новата Наредба за работната заплата или как да променим нещата, че да си останат пак същите  / Т. Томов . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 10-12


Сист. No: 31032

Трудови ресурси. Заетост. Пазар на труда
- 49 -
Сп  И  50  м

Петков, Пламен .   Латентно-структурен анализ на удовлетвореността от надомната заетост в България  / Пламен Петков . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 2, с. 70 - 87


Сист. No: 31088

Пазар на труда
- 50 -
Сп  Ч  895

Петров, Светлозар .   Развитие на онлайн пазара на труда през 2007 година - прогнози и решения  / Светлозар Петров . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 23


Сист. No: 30783

Работна заплата
- 51 -
Сп  А  454

Ламбринов, Димо .   Новата наредба за структурата и организацията на работната заплата  / Димо Ламбринов . // Актив, 2007, N 4, с. 53-54


Сист. No: 31095

- 52 -
 

Мушкаров, Гошо .   Организация и структура на работната заплата  / Гошо Мушкаров . // Счетоводство ХХI, 2007, N 4, с. 37-39


Сист. No: 31024

Земя. Поземлена икономика. Кооперативно дело

- 53 -
Сп  З  544  к

Котева, Нина .   Земеделските кооперации по пътя на евроинтеграцията  / Нина Котева . // Земеделска кооперация, ХІV, 2007, N 2, с. 5-17


Сист. No: 30591

Кооперация
- 54 -
Сп  З-54

Андреев, Н.   Ролята на кооперативната система за развитието на социалната икономика и държава  / Н. Андреев . // Земеделие плюс, 2007, N 2, с. 41-43


Сист. No: 30894

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 55 -
Сп  Ф  53  кс

Перевозчиков, А. Г.   К выбору мультипликаторов в рамках сравнительного подхода для оценки бизнеса  / А. Г. Перевозчиков . // Финансы и кредит, 2007, N 2, с. 36 - 44


Сист. No: 30713

- 56 -
В  К  263

Антонова, Анелия .   Е-банкирането: е-втино и е-фективно  : Финансовите операции през интернет са удобни за заетите хора, а често са и по-изгодни  / Анелия Антонова . // Капитал, ХV, N 8, 24 февр. - 2 март 2007, с. 81-82  . - К2 Бизнес


Сист. No: 30553

- 57 -
В  Д  381  с

Тодоров, Любомир .   Обща оценка на финансовия резултат  / Любомир Тодоров . // Делова седмица, ХV, N 16, 16 -22 апр. 2007 г., с. 12


Сист. No: 31071

Финанси
- 58 -
 

Розанова, Н.   Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт  / Н. Розанова . // МЭМО, 2007, с. 24 - 31


Сист. No: 30926

- 59 -
Сп  Ф  53

   Аспекты реформирования управления государственными финансами . // Финансы, 81, 2007,  N 1, с. 58 - 60


Сист. No: 30851

- 60 -
Сп  Ф  531

Белухов, Валери .   Време на прекомерните очаквания  / Валери Белухов . // Финанси, III, 2006 , N 1, с. 11-19


Сист. No: 30636

- 61 -
Сп  П  89  тп

Войко, Дарья .   Трансфертное ценообразование в отношениях между центрами финансовой ответственности  / Дарья Войко . // Проблемы теории и практики управления, XXV, 2007, N 2, с. 81-90


Сист. No: 30929

- 62 -
Сп  Ф  531

Ганчев, Ганчо .   Теорията на финансовите опции и ефективността на социалната политика: приложение на модела Блек-Скоулс  / Ганчо Ганчев . // Финанси, III, 2006 , N 4, с. 19-22


Сист. No: 30666

- 63 -
Сп  Ф  53  кс

Глущенко, В. В.   Финансы корпораций в условиях глобализации  / В. В. Глущенко . // Финансы и кредит, 2007, N 1, с. 28 - 35


Сист. No: 30701

- 64 -
Сп  Б  44  БСУ

Димов, Сава .   Хедж фондовете - една от новите модерни тенденции на финансовите пазари  / Сава Димов . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 20-35


Сист. No: 30969

- 65 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Взаимна помощ между България и другите държави - членки на ЕС, при събиране на публични вземания  / Костадин Иванов . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 7, с. 5-7


Сист. No: 31069

- 66 -
Сп  И  50  м

Иванова, Петя .   Фискалната теория за равнището на цените и монетаризма  / Петя Иванова . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 1, с. 60 - 79


Сист. No: 31081

- 67 -
Сп  Ф  531

Йорданов, Йордан Василев и др.   Климатични деривативи: същност, характеристика и възможност за хеджиране на климатичните рискове  / Йордан Василев Йорданов, Мирослава Иванова Иванова . // Финанси, III, 2006 , N 1, с. 20-34


Сист. No: 30637

- 68 -
Сп  Ф  531

Йорданова, Гергана .   Състояние и перспективи пред инвестиционните дружества от отворен тип в България  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Гергана Йорданова . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 79-82


Сист. No: 30651

- 69 -
Сп  Ф  531

Марков, Коста .   Лизингът като форма на финансиране  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Коста Марков . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 251-262


Сист. No: 30662

- 70 -
Сп  Б  44  БСУ

Марчев, Ангел .   Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част I  / Ангел Марчев . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 41-48


Сист. No: 30975

- 71 -
 

Николов, Илия .   Регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства  / Илия Николов . // Счетоводство плюс, 2007, N 3  . - Данъчен консултант, с. 12-14


Сист. No: 30860

- 72 -
 

Обретенова, Дарина .   Документните престъпления - най-масови и най-разкривани  / Дарина Обретенова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 4, с. 36-39


Сист. No: 30966

- 73 -
Сп  А  454

Панева, Лиляна .   Изборът - лизинг или инвестиционен кредит  / Лиляна Панева . // Актив, 2007, N 4  . - Прил. "Консултант актив", с. 1-5


Сист. No: 31090

- 74 -
Сп  Ф  53  кс

Рыкова, И. Н. и др.   Концентрация и мобилизация капитала в условиях и поглощения кредитных организаций  / И. Н. Рыкова, Н. В Фисенко . // Финансы и кредит, 2007, N 4, с. 2 - 7


Сист. No: 30905

- 75 -
Сп  И  503  и

Симеонов, Стефан .   Определяне на равновесните точки и нетните позиции при авангардните опционни стратегии  / Стефан Симеонов . // Икономически изследвания, XIV, 2006, N 3, с. 69-93


Сист. No: 30934

- 76 -
Сп  Ф  531

Страшилова, Йовка .   Капиталова структура на българските публични дружества: влияят ли теоретичните детерминанти на оптималната капиталова структура върху вземаните в действителност финансови решения?  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Йовка Страшилова . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 171-177


Сист. No: 30655

- 77 -
Сп  Ф  53  кс

Суэтин, А. А.   Мировые финансовые рынки  / А. А. Суэтин . // Финансы и кредит, 2007, N 4, с. 18 - 26


Сист. No: 30906

- 78 -
Сп  Ф  531

Тодорова, Весела Йорданова .   Исторически аспекти на избора на валутнокурсов режим  / Весела Йорданова Тодорова . // Финанси, III, 2006 , N 3, с. 14-27


Сист. No: 30680

- 79 -
 

Христов, Методи .   Относно паричната същност на финансите, кредита, застраховането и социалното осигуряване  / Методи Христов . // Годишник на ВУЗФ - София, I, 2005, с. 49-88


Сист. No: 30950

- 80 -
В  Д  381  с

Димитрова, Мина .   Увеличение на финансовия резултат  / Мина Димитрова . // Делова седмица, ХV, N 9, 26 февр. - 04 март 2007 г., с. 7, 8 - 9, 10


Сист. No: 30690

- 81 -
В  Д  381  с

Димитрова, Мина .   Увеличение на финансовия резултат  / Мина Димитрова . // Делова седмица, ХV, N 10, 05 - 11 март 2007 г., с. 7, 8-9, 10


Сист. No: 30743

- 82 -
В  Д  381  с

Димитрова, Мина .   Намаления на финансовия резултат  / Мина Димитрова . // Делова седмица, ХV, N 12, 19 - 25 март 2007 г., с. 6 - 7, 8 - 9, 12


Сист. No: 30884

- 83 -
В  Д  381  с

Тодоров, Любомир .   Анализ на финансовия резултат  / Любомир Тодоров . // Делова седмица, ХV, N 13, 25 март - 01 апр. 2007 г., с. 12


Сист. No: 30937

- 84 -
В  И  50  ж

Бурлакова, Тамара .   Имаме ли готовност да използваме средствата от европейските фондове  / Тамара Бурлакова . // Икономически живот, XXXX, N 16, 18  апр. 2007, с. 7


Сист. No: 31048

- 85 -
Сп  Ч  R  62

Alff, Gregory .   Outlook Good: Price Decreases and Stability Ahead for Commercial Insurance  / Gregory Alff . // Risk Management, 54, 2007, N 1, с. 7-13


   Прев.загл.: Понижаване на цените и стаболност в търговското застраховане


Сист. No: 30578

Държавен бюджет
- 86 -
Сп  Б  925  с

Гозес, Хаим .   Бюджет 2007 - възможният бюджет  / Хаим Гозес . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1, с. 24-28


Сист. No: 30714

- 87 -
Сп  И  502

Гозес, Хаим .   Социален ли е Бюджет 2007?  / Хаим Гозес . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 24-26


Сист. No: 30996

- 88 -
Сп  Ф  531

   Фискална програма 2007  : Бюджетът: евространности и български традиции . // Финанси, III, 2006 , N 4, с. 3-9


Сист. No: 30665

Финанси на фирмата. Финансов мениджмънт
- 89 -
Сп  Ф  531

Златева, Пламена .   Комплексен финансов анализ на фирмата чрез размита експертна система  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Пламена Златева . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 239-251


Сист. No: 30661

- 90 -
 

Илиева, Валентина .   Търсят се бизнесидеи за кредитиране  / Валентина Илиева . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 4, с. 4-8


Сист. No: 30962

- 91 -
 

Йорданова, Валентина .   Как да опазим бизнеса си от изненади на финансовите пазари  / Валентина Йорданова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 4, с. 18-20


Сист. No: 30963

- 92 -
Сп  Ф  53  кс

Панкова, С. В. и др.   Концептуальные подходы к стоимостному измерению в учете кругооборота капитала  / С. В. Панкова, З. С. Туякова . // Финансы и кредит, 2007, N 5, с. 13 - 20


Сист. No: 30912

- 93 -
Сп  Б  925  с

Тимчев, Марко .   Водещата роля на счетоводството и счетоводните кадри при съвременния финансово-стопански анализ  / Марко Тимчев . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 6, с. 20-24


Сист. No: 31056

- 94 -
Сп  Б  925  с

Тимчев, Марко Л.   Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието по данни от финансовите отчети  / Марко Л. Тимчев . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 7, с. 12-17


Сист. No: 31072

Финансов контрол
- 95 -
Сп  Е  454  и

Велински, Иван .   Задълженията на ръководителите на бюджетните организации по закона за финансово управление и контрол в публичния сектор  / Иван Велински . // Експерт, XV, 2007,  N 3, с. 41-44


Сист. No: 30960

- 96 -
Сп  А  454

Гълъбов, Марин .   Изготвяне на план за вътрешен финансов одит  / Марин Гълъбов . // Актив, 2007, N 1, с. 13-16


Сист. No: 30629

- 97 -
Сп  А  454

Гълъбов, Марин .   Относно закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати  / Марин Гълъбов . // Актив, 2007, N 3, с. 9-10


Сист. No: 30898

- 98 -
 

Динев, Михаил .   Проблеми на теорията и практиката на финансовия одит  / Михаил Динев . // Годишник на ВУЗФ - София, I, 2005, с. 9-48


Сист. No: 30949

- 99 -
Сп  Ф  53

Ефимов, В. С. и др.   Финансовые расследования и финансовый контроль  / В. С. Ефимов, С. В. Ефимов . // Финансы, 81, 2007,  N 1, с. 54 - 57


Сист. No: 30849

- 100 -
Сп  Ф  53  кс

Зырянова, Т. В. и др.   Трансформация методов финансово-хозяйственного контроля в условиях реформирования экономики  / Т. В. Зырянова, О. Е. Терехова . // Финансы и кредит, 2007, N 2, с. 45 - 60


Сист. No: 30715

- 101 -
Сп  Ф  53

Овсянников, Л. Н .   Государственный финасовый контроль: подходы к стандартизации  / Л. Н. Овсянников . // Финансы, 81, 2007,  N 2, с. 52 - 55


Сист. No: 30857

- 102 -
Сп  Ф  53  кс

Синева, Е. Н.   Особенности финасового контроля при бюджетировании, ориентированном на результат  / Е. Н. Синева . // Финансы и кредит, 2007, N 4, с. 35 - 39


Сист. No: 30907

- 103 -
Сп  Ф  53  кс

Синева, Е. Н.   Совершенствование финансового контроля в соответствии с задачами бюджетной реформы  / Е. Н. Синева . // Финансы и кредит, 2007, N 5, с. 40 - 43


Сист. No: 30917

- 104 -
В  Д  381  с

Райчев, Васко .   Бъдещето на одита на финансови отчети в контекста на европейската Директива за законовите одити  / Васко Райчев . // Делова седмица, ХV, N 14, 02 - 08 2007 г., с. 1,4


Сист. No: 30981

Данъци. Такси. Налози
- 105 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Отчитане на разчетите на предприятията за ДДС при вътреобщностно придобиване  / Иван Златков . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 3, с. 8-9


Сист. No: 30732

- 106 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Изменения и допълнения на ЗДДС и правилника за прилагането му  / Костадин Иванов . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 2, с. 2-9


Сист. No: 30725

- 107 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Необлагаеми доходи, данъчни облекчения и нормативно признати разходи на физическите лица по ЗДДФЛ  / Костадин Иванов . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 3, с. 2-7


Сист. No: 30730

- 108 -
Сп  А  454

Иванов, Костадин .   Специфични моменти при прилагане на ЗДДС в общините и в другите бюджетни предприятия  / Костадин Иванов . // Актив, 2007, N 2, с. 28-32


Сист. No: 30749

- 109 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Алтернативни данъци по ЗКПО - начисляване и внасяне  / Костадин Иванов . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 4, с. 7-9


Сист. No: 30808

- 110 -
Сп  А  454

Иванов, Костадин .   Данъци по ЗКПО, удържани текущо и окончателно през годината  / Костадин Иванов . // Актив, 2007, N 3, с. 11-19


Сист. No: 30901

- 111 -
Сп  Б  925  с

Иванов, Костадин .   Специфично облагане по ЗКПО при преобразуване - вливане, сливане, разделяне, отделяне и прехвърляне на обособена дейност  / Костадин Иванов . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 6, с. 6-10


Сист. No: 31054

- 112 -
Сп  А  454

Иванов, Костадин .   Основни нормативни постановки в закона за данъците върху доходите на физическите лица  / Костадин Иванов . // Актив, 2007, N 4, с. 15-21


Сист. No: 31077

- 113 -
 

Корпут, Валтер ван дер .   Новите моменти в ЗДДС  / Валтер ван дер Корпут . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 37-38


Сист. No: 30601

- 114 -
 

Корпут, Валтер ван дер и др.   Новите моменти в ЗДДС  / Валтер ван дер Корпут, Любка Ценова . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 49-51


Сист. No: 30621

- 115 -
Сп  А  454

Костова, Надя .   Облагане на вътреобщностно придобиване на стоки съгласно новия ЗДДС  / Надя Костова . // Актив, 2007, N 1, с. 47-51


Сист. No: 30631

- 116 -
Сп  А  454

Костова, Надя .   Специфика при определяне на мястото на изпълнение при доставки на услуги  / Надя Костова . // Актив, 2007, N 2, с. 12-18


Сист. No: 30747

- 117 -
Сп  А  454

Костова, Надя .   Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС и тяхното документално обосноваване  / Надя Костова . // Актив, 2007, N 4, с. 9-14


Сист. No: 31076

- 118 -
Сп  Ф  53  кс

Мамедова, Н. А.   Оценка взаимодействия механизмов налогового и бюджетного регулирования  / Н. А. Мамедова . // Финансы и кредит, 2007, N 5, с. 54 - 58


Сист. No: 30918

- 119 -
 

   Основни положения на корпоративното подоходно облагане за 2007 г. . // Счетоводство плюс, 2007, N 3  . - Данъчен консултант, с. 1-5


Сист. No: 30852

- 120 -
 

Петков, Георги .   Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 г. / Георги Петков . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 46-49


Сист. No: 30620

- 121 -
Сп  Б  925  с

Петров, Милан .   Мястото на изпълнение - решаващ показател при определяне на доставката за облагаема или освободена  / Милан Петров . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 6, с. 11-19


Сист. No: 31055

- 122 -
Сп  Ф  53

Полежарова, Л. В.   Устранение двойного налогообложения  / Л. В. Полежарова . // Финансы, 81, 2007,  N 2, с. 32 - 36


Сист. No: 30853

- 123 -
 

Рангелов, Евгени .   Данъчните документи по новия ЗДДС  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс, 2007, N 1, с. 10-13  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30723

- 124 -
 

Рангелов, Евгени .   Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план 2007 година  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс, 2007, N 4, с. 7-9  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 31030

- 125 -
Сп  А  454

Симеонов, Истилиян .   Непризнати разходи по новия закон за корпоративното подоходно облагане  / Истилиян Симеонов . // Актив, 2007, N 1, с. 42-46


Сист. No: 30630

- 126 -
Сп  Б  90

Соколова, Н. А. и др.   Учет и налогобложение в организациях, имеющих обособленные подразделения  / Н. А. Соколова, И. Н. Томшинская . // Бухгалтерский учет, 70, 2007, N 3, с. 18 - 23


Сист. No: 30789

- 127 -
Сп  А  454

Станкулов, Цветан .   Нови и съществени моменти в корпоративното облагане на бюджетните предприятия  / Цветан Станкулов . // Актив, 2007, N 2, с. 19-23


Сист. No: 30748

- 128 -
Сп  А  454

Станкулов, Цветан .   Определянето на данъчния финансов резултат и корпоративния данък през 2007 година  / Цветан Станкулов . // Актив, 2007, N 4, с. 22-35


Сист. No: 31085

- 129 -
В  П  225

Дерменджиев, Милен .   Облагане на туристическите услуги с ДДС  / Милен Дерменджиев . // Пари, XVI, N 45, 06  март  2007  . - Консултант, с. I-V


Сист. No: 30695

- 130 -
В  Д  381  с

Димитрова, Мина .   Увеличение на финансовия резултат  / Мина Димитрова . // Делова седмица, ХV, N 11, 12 - 18 март 2007 г., с. 8 - 9


Сист. No: 30867

- 131 -
В  Д  381  с

Станкулов, Цветан .   Нови моменти в отсрочването и разсрочването на данъчни задължения  / Цветан Станкулов . // Делова седмица, ХV, N 12, 19 - 25 март 2007 г., с. 3, 4


Сист. No: 30882

- 132 -
В  И  50  ж

Начев, Начо .   Външният дълг на България е данъчно бреме за данъкоплатците  / Начо Начев . // Икономически живот, XXXX, N 14, 04  апр. 2007, с. 1, 7


Сист. No: 30992

Данъчна система
- 133 -
Сп  И  50  м

Пашев, Константин .   Данъчната децентрализация: решения за България  / Константин Пашев . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 2, с. 3 - 28


Сист. No: 31084

Данъчно облагане
- 134 -
 

Колчев, Валери .   Основни моменти в новия закон за данъка върху добавената стойност  / Валери Колчев . // ИДЕС: списание на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2007, N 1, с. 28-42


Сист. No: 30718

- 135 -
 

Костадинова, Светла .   С какви данъци влязохме в ЕС  / Светла Костадинова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 3, с. 4-9


Сист. No: 30738

- 136 -
Сп  С  54  тр

Кузнецова, Ирина .   Налогообложение как фактор экономического роста  / Ирина Кузнецова . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 71-72


Сист. No: 30831

- 137 -
Сп  Ф  531

Лилова, Румяна .   Данъчно облагане на физическите лица - тенденции и перспективи  / Румяна Лилова . // Финанси, III, 2006 , N 1, с. 35-42


Сист. No: 30638

- 138 -
 

Мицова, Златка .   Новото в облагането с местни данъци и такси през 2007 г. / Златка Мицова . // Счетоводство плюс, 2007, N 3  . - Данъчен консултант, с.7-8


Сист. No: 30854

- 139 -
 

Симеонов, Истилиян .   Данъчен амортизационен план и данъчни амортизационни активи  / Истилиян Симеонов . // ИДЕС: списание на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2007, N 1, с. 43-57


Сист. No: 30719

- 140 -
В  И  50  ж

   Закон за корпоративното подоходно облагане 2007 г. . // Икономически живот, ХV XXXX, N 8, 21  февр. 2007, с. 5


Сист. No: 30528

ДДС
- 141 -
 

Ценова, Любка и др.   Новото в облагането с данък добавена стойност  / Любка Ценова, Валтер ван дер Корпут . // Счетоводство плюс, 2007, N 3  . - Данъчен консултант, с. 9-10


Сист. No: 30856

- 142 -
 

Ценова, Любка и др.   Новото в облагането с данък добавена стойност  / Любка Ценова, Валтер ван дер Корпут . // Счетоводство плюс, 2007, N 4  . - Данъчен консултант, с.8-10


Сист. No: 31043

Годишно данъчно приключване
- 143 -
Сп  Б  925  с

Българенска, Султана .   Особености при годишното счетоводно приключване на отчетната 2006 година в аграрните предприятия  / Султана Българенска . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 4, с. 2-7


Сист. No: 30804

- 144 -
 

Станкулов, Цветан .   Облагането с данъци, удържани при източника, като елемент от годишното приключване 2006 г. / Цветан Станкулов . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 41-45


Сист. No: 30619

- 145 -
В  П  225

Радонов, Димитър .   Годишно счетоводно приключване  : Изготвяне на Отчета за собствения капитал  / Димитър Радонов . // Пари, XVI, N 55, 20  март  2007  . - Консултант, с. I-V


Сист. No: 30864

Митническо управление
- 146 -
Сп  М  617  х

   Мобилните митнически групи . // Митническа хроника, ХVІ, 2007, N 1, с. 6-7


Сист. No: 31018

Пари. Банково дело. Борси
- 147 -
Сп  Ф  53  кс

Абдуразаков, Т. К.   Сущность уравнения обмена и проблема расчета скорости обращения денег  / Т. К. Абдуразаков . // Финансы и кредит, 2007, N 5, с. 31 - 39


Сист. No: 30915

- 148 -
Сп  Ф  53  кс

Моисеев, С. Р.   Формализация, макроикономика и денежно-кредитная политика  / С. Р. Моисеев . // Финансы и кредит, 2007, N 3, с. 22 - 31


Сист. No: 30895

Банки. Национални банки. Кредитни дружества
- 149 -
Сп  И  502

Александрова, Райна .   IBAN - стъпка към създаването на Единна европейска платежна зона  / Райна Александрова . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 27-31


Сист. No: 30564

- 150 -
Сп  Ф  531

Анастасов, Мартин и др.   Кредитната експанзия в България: макроикономически и микроикономически проблеми  / Мартин Анастасов, Михаил Петров . // Финанси, III, 2006 , N 3, с. 34-69


Сист. No: 30681

- 151 -
Сп  И  502

Бошкилов, Валентин .   Оповестяването на информацията и кредитния риск в банковия сектор  / Валентин Бошкилов . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 94-97


Сист. No: 30582

- 152 -
Сп  Ф  531

Бошкилов, Валентин .   Базел II и готовността за прилагането му в България  / Валентин Бошкилов . // Финанси, III, 2006 , N 2, с. 42-61


Сист. No: 30675

- 153 -
Сп  И  503  и

Боянова, Бояна .   Особености на комуникационната политика на банките в България  / Бояна Боянова . // Икономически изследвания, XIV, 2006, N 3, с. 114-137


Сист. No: 30939

- 154 -
Сп  Б    445

Вътев, Жельо .   Съвременни аспекти на операционния риск в банковата дейност  / Жельо Вътев . // Бизнес управление, XVI, 2006, N 4, с. 11 - 27


Сист. No: 30600

- 155 -
Сп  И  503  и

Димитрова, Ренета Маринова .   Новите капиталови изисквания - сериозно предизвикателство пред банките в България  / Ренета Маринова Димитрова . // Икономически изследвания, XIV, 2006, N 3, с. 94-113


Сист. No: 30938

- 156 -
Сп  Ф  53  кс

Екшембиев, Р. С.   Банковская система в формировании и изпользовании персональных финансов  / Р. С. Екшембиев . // Финансы и кредит, 2007, N 2, с. 2 - 7


Сист. No: 30707

- 157 -
Сп  Ф  53  кс

Замышляева, К. В.   Влияние технологических инноваций на развитие банковской сферы России  / К. В. Замышляева . // Финансы и кредит, 2007, N 2, с. 22 - 30


Сист. No: 30711

- 158 -
Сп  П  89  тп

Кац, Йосиф и др.   Банковская сфера и стратегия развития экономики  / Йосиф Кац, Александр Дружинин . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 49-52


Сист. No: 30872

- 159 -
Сп  Ф  531

Мирчев, Иван Сашев .   Оперативен риск в банковата дейност  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Иван Сашев Мирчев . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 283-295


Сист. No: 30664

- 160 -
Сп  Ф  531

Недялков, Владимир и др.   Банкови картови операции: Развитие на банковата карта  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Владимир Недялков, Надежда Ботева, Божидар Илиев . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 263-283


Сист. No: 30663

- 161 -
 

Русенова, Лена .   Банковото кредитиране в България  / Лена Русенова . // Годишник на ВУЗФ - София, I, 2005, с. 135-166


Сист. No: 30952

- 162 -
Сп  Ф  531

Ставрова, Елена .   Банковите кризи: възникване и емпирична оценка  / Елена Ставрова . // Финанси, III, 2006 , N 2, с. 29-41


Сист. No: 30673

- 163 -
Сп  Ф  53  кс

Ушвицкий, Л. И. и др.   К вопросу совершенствования методики оценки достаточтости собственных средств (капитала) коммерческого банка  / Л. И. Ушвицкий, А. В. Малеева, В. В. Мануйленко . // Финансы и кредит, 2007, N 1, с. 2 - 8


Сист. No: 30700

Пари, валута
- 164 -
Сп  И  502

Матеев, Илиян .   Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност  / Илиян Матеев . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 75-77


Сист. No: 31003

Инфлация
- 165 -
Сп  П  57  х

Рогова, О.   Инфляция и воспроизводство  / О. Рогова . // Экономист, 83, 200 7, N 1, с. 37-45


Сист. No: 30544

Инвестиции
- 166 -
Сп  П  57  х

Амосов, А.   Результативны ли иностранные инвестиции?  / А. Амосов . // Экономист, 83, 200 7, N 1, с. 29-36


Сист. No: 30542

- 167 -
Сп  И  502

Григорова, Веселина .   Чуждестранните преки инвестиции: Показатели за оценка на инвестиционната среда  / Веселина Григорова . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 24-27


Сист. No: 30524

- 168 -
Сп  Ф  53  кс

Маковецкий, М. Ю.   Инвестиции как ключевой фактор экономического роста  / М. Ю. Маковецкий . // Финансы и кредит, 2007, N 2, с. 8 - 17


Сист. No: 30709

- 169 -
Сп  Ф  531

Пеловски, Любомир Л.   Некоректно формулирани инвестиционни алтернативи  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Любомир Л. Пеловски . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 82-115


Сист. No: 30653

- 170 -
В  К  263

Денизова, Вера .   Зелена светлина за американски инвеститори  : След 15 години бизнесът дочака спогодба за избягване на двойното данъчно облагане със САЩ  / Вера Денизова . // Капитал, ХV, N 9, 3 - 9 март 2007, с. 64-65  . - К2 Бизнес


Сист. No: 30693

- 171 -
В  К  263

Велев, Васил .   Пет правила на дългосрочния инвеститор  : Спазването на тези принципи увеличава сериозно възможността за дългосрочна печалба  / Васил Велев . // Капитал, ХV, N 13, 31 март - 6 апр. 2007, с. 72  . - К2 Бизнес


Сист. No: 30948

Инвестиционни фондове
- 172 -
Сп  М  486

Бисерински, Георги .   Доверително за доверителното управление  : Трите възможности за всеки кандидат-инвеститор - рискове, плюсове и очаквани печалби  / Георги Бисерински . // Мениджър, 2007, N 3, с. 172-174


Сист. No: 30801

- 173 -
Сп  М  486

Панев, Владислав .   Как ще ги стигнем  : Спестяванията в колективни инвестиционни схеми растат главоломно - със 150% през 2006 г. Въпреки това по този показател сме на опашката в Европа  / Владислав Панев . // Мениджър, 2007, N 3, с. 164-165


Сист. No: 30798

- 174 -
Сп  М  486

Панев, Владислав .   Двете страни на монетата  : Защо договорните фондове са добро решение за парите ви  / Владислав Панев . // Мениджър, 2007, N 3, с. 166-167


Сист. No: 30800

Фондов пазар. Фондова борса
- 175 -
Сп  Ф  531

Металова, Дияна .   Видове хедж-фондове и прилагани инвестиционни стратегии  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Дияна Металова . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с.115-124


Сист. No: 30654

- 176 -
 

Соколова, И. Ю. и др.   Американские депозитарные расписки  / И. Ю. Соколова, О. О. Белоусов . // США. Канада: экономика, политика, культура, 2007, N 1, с. 25-40


Сист. No: 30911

- 177 -
В  К  263

Петров, Борис .   Хедж фондове по желание  / Борис Петров . // Капитал, ХV, N 8, 24 февр. - 2 март 2007, с. 26


Сист. No: 30551

Капиталов пазар. Паричен пазар
- 178 -
Сп  Ф  531

Загорски, Кирил и др.   Инвестиционни подходи за портфейлна селекция - българският тест  : Финансиада 2005: Докл. от студ науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Кирил Загорски, Красимир Йорданов . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 46-60


Сист. No: 30646

- 179 -
Сп  Ф  531

Манев, Милен .   Използване на подхода на реалните опции в капиталовото бюджетиране  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Милен Манев . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 225-238


Сист. No: 30660

- 180 -
Сп  Ф  531

Порязова, Лидия и др.   Минимизиране портфейлния риск на българския капиталов пазар чрез LPM модел за портфейлна селекция  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Лидия Порязова, Людмила Тошева . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 7-19


Сист. No: 30639

- 181 -
Сп  Ф  531

Семова, Милка и др.   Влияние на капиталовата структура върху финансовите и икономически показатели на фирмите в българските условия  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Милка Семова, Ваня Стоицева . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 216-225


Сист. No: 30659

Ценни книжа
- 182 -
Сп  Ф  531

Иванов, Иван .   Анализ и оценка на ипотечни облигации  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Иван Иванов . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 19-33


Сист. No: 30644

- 183 -
Сп  Ф  531

Николов, Николай и др.   Портфейлни характеристики на пазари от Централна и Югоизточна Европа  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Николай Николов, Искрен Стойков . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 66-78


Сист. No: 30650

Икономика
- 184 -
Сп  С  54  тр

Гаева, Дарья .   Сценарии формирования инновационной модели экономики  / Дарья Гаева . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 75-78


Сист. No: 30836

- 185 -
Сп  И  502

Гозес, Хаим .   След присъединяването: Предизвикателствата пред икономиката  / Хаим Гозес . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 31-34


Сист. No: 30525

- 186 -
Сп  И  502

Дамянов, Атанас и др.   Трудната трансформация на България и Балканите  / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 47-50


Сист. No: 30567

- 187 -
Сп  И  502

Лазаров, Румен Н.   Конкурентоспособност и икономическа свобода  / Румен Н. Лазаров . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 10-13


Сист. No: 30562

- 188 -
Сп  И  502

Марикина, Мария .   Глобализация, конкурентоспособност и съвременната държава на благосъстоянието  / Мария Марикина . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 76-80


Сист. No: 30557

- 189 -
Сп  И  502

Наама, Карим .   Влиянието на еврото върху арабските икономики  / Карим Наама . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 81-83


Сист. No: 30558

- 190 -
Сп  С  54  тр

Ци Го Ин .   Китай: прагматичное заимствование чужих идей при сохранений "собственного лица"  / Ци Го Ин . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 73-74


Сист. No: 30832

- 191 -
 

Эльянов, А.   Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы  / А. Эльянов . // МЭМО, 2007, с. 3 - 15


Сист. No: 30919

Икономическа политика
- 192 -
Сп  Н  25  а

Курле, Клод Рулан .   За ситуираното икономическо развитие  / Клод Рулан Курле . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 9 - 17


Сист. No: 30627

Икономика на България
- 193 -
Сп  И  502

Аврамов, Йосиф .   Бюджет 2007 - Най-тежкият за изпълнение след въвеждането на валутния борд  / Йосиф Аврамов . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 20-22


Сист. No: 30522

- 194 -
Сп  И  502

Ангелов, Иван .   Догонващо икономическо развитие - стратегия и реалности  / Иван Ангелов . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 10-14


Сист. No: 30517

- 195 -
Сп  И  502

Ангелов, Иван .   Политика за модернизация на отраслови и продуктови структури  / Иван Ангелов . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 6-12


Сист. No: 30987

- 196 -
Сп  Б  925  с

Гозес, Хаим .   Усвояването на средствата от еврофондовете - най-голямото предизвикателство пред страната  / Хаим Гозес . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 3, с. 18-22


Сист. No: 30739

- 197 -
Сп  Б  925  с

Гозес, Хаим .   Усвояването на средствата от еврофондовете - най-голямото предизвикателство пред страната  / Хаим Гозес . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 4, с. 10-17


Сист. No: 30809

- 198 -
Сп  М  486

Костадинова, Светла .   Може да е котка, може да е тигър - 2  / Светла Костадинова . // Мениджър, 2007, N 2, с. 112-114


Сист. No: 30590

- 199 -
В  И  50  ж

   Задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката . // Икономически живот, XXXX, N 16, 18  апр. 2007, с. 10 - 11


Сист. No: 31051

- 200 -
В  И  50  ж

Стефанов, Нако .   Насоки и нова философия на социално-икономическата политика  / Нако Стефанов . // Икономически живот, XXXX, N 17, 25  апр. 2007, с. 12 - 13


Сист. No: 31102

Бизнес икономика
- 201 -
Сп  С  54  тр

Иванищева, Татьяна .   Формирование предпринимательского потенциала через систему бизнес-образования  / Татьяна Иванищева . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 50-52


Сист. No: 30572

- 202 -
 

Цветкова, Петя .   Фирменото лого - носител на нови послания  / Петя Цветкова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 3, с. 46-49


Сист. No: 30757

Стопанска история
- 203 -
Сп  М  486

Николов, Григор .   Преди и след първия милион  : Димитър Ценов и сбъднатата американска мечта  / Григор Николов . // Мениджър, 2007, N 4, с. 60-63


Сист. No: 30943

Прогнозиране
- 204 -
Сп  Н  25  а

Павлов, Даниел .   Алтернативен инструментариум за изследване на икономическите връзки в стопански комплекс  / Даниел Павлов . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 46 - 57


Сист. No: 30645

- 205 -
Сп  П  57  х

Петров, А. и др.   Инновационно-прорывной путь развития: прогнозные параметры  / А. Петров, И. Поспелов . // Экономист, 83, 200 7, N 1, с. 15-28


Сист. No: 30540

Икономически анализ
- 206 -
 

Тодоров, Любомир .   Методи за оценка стойността на предприятието  / Любомир Тодоров . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 24-26


Сист. No: 30599

- 207 -
 

Тодоров, Любомир .   Методи за оценка стойността на предприятието  / Любомир Тодоров . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 27-28


Сист. No: 30618

- 208 -
 

Тодоров, Любомир .   Методи за оценка стойността на предприятието  / Любомир Тодоров . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 26-28


Сист. No: 30784

- 209 -
 

Тодоров, Любомир .   Методи за оценка стойността на предприятието  / Любомир Тодоров . // Счетоводство ХХI, 2007, N 4, с. 18-20


Сист. No: 31023

Икономика на отраслите
- 210 -
 

Соколов, Румен .   Най-големите от хранително-вкусовата промишленост не са на борсата  / Румен Соколов . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 3, с. 40-43


Сист. No: 30755

Цени,ценообразуване, себестойност, производствени разходи
- 211 -
Сп  А  454

Гозес, Хаим .   Цените и инфлацията през 2007 г. : Кои стоки и услуги ще поскъпнат. Кога, с колко и защо  / Хаим Гозес . // Актив, 2007, N 3, с. 42-54


Сист. No: 30903

Себестойност. Производствени разходи
- 212 -
Сп  А  454

Рупска, Теодора .   Разпределение на общопроизводствените разходи в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 2 стоково-материални запаси  / Теодора Рупска . // Актив, 2007, N 4, с. 7-8


Сист. No: 31075

Търговия
- 213 -
Сп  Б  923  з

Атанасова, Илияна .   Свободното движение на стоки - "споделено" постижение в рамките на Единния европейски пазар  / Илияна Атанасова . // Български законник, ХV, 2007, N 4, с. 85-90


Сист. No: 31049

- 214 -
Сп  И  502

Гигова, Емилия .   Тенденции в българския износ на храни  / Емилия Гигова . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 50-52


Сист. No: 31001

- 215 -
 

Дойчева, Антония .   Агенцията по вписванията изгражда централизирана ИС за търговския регистър  / Антония Дойчева . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 21-23, февруари


Сист. No: 30611

- 216 -
Сп  И  503  и

Душкова, Миглена .   Проблеми на пазарното присъствие на търговската фирма  / Миглена Душкова . // Икономически изследвания, XIV, 2006, N 3, с. 138-166


Сист. No: 30942

- 217 -
Сп  И  502

Панов, Светозар .   Всяко начало е трудно, но защитата на потребителите си заслужава  / Светозар Панов . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 30-31


Сист. No: 30997

- 218 -
Сп  И  502

Шафиев, Руслан .   Особености на конкурентоспособността на руския експортен потенциал  / Руслан Шафиев . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 81-82


Сист. No: 31007

Маркетинг
- 219 -
Сп  И  502

Величкова, Диана .   Философия на маркетинга в Интернет  / Диана Величкова . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 88-90


Сист. No: 30560

- 220 -
Сп  П  89  тп

Егорова, Светлана .   Модель стратегического маркетингового анализа в современных условиях  / Светлана Егорова . // Проблемы теории и практики управления, XXV, 2007, N 2, с. 99-108


Сист. No: 30932

- 221 -
Сп  И  502

Костова, Иванка .   Жизнен цикъл на цената  / Иванка Костова . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 93-97


Сист. No: 30561

- 222 -
Сп  С  54  тр

Рязанцев, Юрий .   Маркетинг: стратегии адаптации и стандартизации  / Юрий Рязанцев . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 85-86


Сист. No: 30577

- 223 -
Сп  М  486

Тодоров, Иво .   Цената на информацията, или безценицата на PR-а  / Иво Тодоров . // Мениджър, 2007, N 3, с. 96-98


Сист. No: 30796

Международен маркетинг
- 224 -
 

Ребманн, Л.   АЛКА - зона свободной торговли в Америке  / Л. Ребманн . // МЭМО, 2007, с. 77 - 83


Сист. No: 30805

- 225 -
 

   Зелена книга за мерките за търговска защита на Европейския съюз . // Икономически живот / притурка/, 2007


Сист. No: 30931

Логистика
- 226 -
Сп  Л  763

Антони, Сава .   Обратна логистика  : Из кошмарите на производителя  / Сава Антони . // Логистика, 2007, N 1, с. 46-48, януари-февруари


Сист. No: 30683

- 227 -
Сп  Л  763

Антони, Сава .   Мениджмънт на складовите наличности  / Сава Антони . // Логистика, 2007, N 1, с. 50-51, януари-февруари


Сист. No: 30684

- 228 -
Сп  Л  763

Василев, Огнян .   Мъки и страдания по веригата на доставките  / Огнян Василев . // Логистика, 2007, N 2, с. 54-55,56,58


Сист. No: 31065

- 229 -
Сп  Л  763

Василев, Юлиан .   Информационна система тегли производството  / Юлиан Василев . // Логистика, 2007, N 1, с. 66-69, янияри-февруари


Сист. No: 30687

- 230 -
Сп  Л  763

Искренова, Искра .   Новаците могат да пожънат успехи  / Искра Искренова . // Логистика, 2007, N 2, с. 64-67


Сист. No: 31068

- 231 -
Сп  Л  763

Латам, Бил .   Lean Операциите - магия или поредната рекламна панацея  / Бил Латам . // Логистика, 2007, N 2, с. 68-71


Сист. No: 31070

- 232 -
Сп  Л  763

Начева, Краси .   Как дребните практики ще станат големи  / Краси Начева . // Логистика, 2007, N 2, с. 61-63


Сист. No: 31067

- 233 -
Сп  Л  763

   Supply Chain Performance Manage,emt . // Логистика, 2007, N 1, с. 52-55, януари-февруари


   Прев.загл.: Концепция за ефективно управление на веригата на доставки


Сист. No: 30685

Външна търговия
- 234 -
Сп  Е  454  и

Гълъбов, Иван .   Вътреобщностна търговия с партньори от страните членки на Европейския съюз  / Иван Гълъбов . // Експерт, XIV, 2007 , N 2, с. 60-64


Сист. No: 30759

- 235 -
Сп  И  502

Захариева, Галина и др.   Вътрешнорегионалната търговия между страните от Югоизточна Европа  / Галина Захариева, Карина Саркисян . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 51-55


Сист. No: 30568

- 236 -
Сп  Ф  531

Хаджиниколов, Димитър .   Проблеми, рискове и предложения, свързани с външната търговия на България  / Димитър Хаджиниколов . // Финанси, III, 2006 , N 2, с. 69-83


Сист. No: 30676

Митническа политика, митнически системи, такси, ембарго
- 237 -
Сп  М  617  х

Генова, Светла .   Промените в акцизното законодателство във връзка с присъединяването на България към ЕС  / Светла Генова . // Митническа хроника, ХVІ, 2007, N 1, с. 12-15


Сист. No: 31019

- 238 -
Сп  Е  454  и

Гълъбов, Иван .   Митническо законодателство на Република България в условията на Европейския съюз  / Иван Гълъбов . // Експерт, XIV, 2007 , N 1, с. 64-67


Сист. No: 30765

- 239 -
Сп  А  454

Панева, Лиляна .   Митническо деклариране по електронен път  / Лиляна Панева . // Актив, 2007, N 2  . - Спец. прил. Консултант актив, с. 1-2


Сист. No: 30750

- 240 -
Сп  Б  925  с

Русев, Валентин .   Изключителни правомощия на митническите органи по отношение на акцизите  / Валентин Русев . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 2, с. 10-13


Сист. No: 30726

- 241 -
 

Русев, Валентин .   Митническото законодателство в България след присъединяването й към Европейския съюз  / Валентин Русев . // Счетоводство ХХI, 2007, N 4, с. 40-41


Сист. No: 31025

Външнотърговска политика
- 242 -
Сп  Е  454  и

Гълъбов, Иван .   Условия и ред за извършване на безмитна търговия  / Иван Гълъбов . // Експерт, XV, 2007,  N 3, с. 65-68


Сист. No: 30961

Международни финанси.Международни валутни отношения
- 243 -
Сп  Ф  53  кс

Крахмалев, С. В.   Основные общеевропейские клиринговые системы, обеспечивающие расчеты в единной вабюте (TARGET и EURO 1)  / С. В. Крахмалев . // Финансы и кредит, 2007, N 5, с. 2 - 12


Сист. No: 30910

Международни икономически отношения
- 244 -
Сп  Н  25  а

Аламанов, Живко .   Изследване профила на северноамериканското споразумение за свободна търговия  / Живко Аламанов . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 41 - 46


Сист. No: 30643

- 245 -
Сп  Н  25  а

Захариева, Галина .   Външнотърговска специализация на България в процеса на евроинтеграция  / Галина Захариева . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 31 - 40


Сист. No: 30642

- 246 -
Сп  И  50  м

Симеонов, Калоян .   Инфлационно предизвикателство за България пред членството в Еврозоната  / Калоян Симеонов . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 1, с 80 - 98


Сист. No: 31082

- 247 -
В  И  50  ж

Андонов, Богомил .   50 години Европейски съюз  / Богомил Андонов . // Икономически живот, XXXX, N 14, 04  апр. 2007, с. 8


Сист. No: 30993

- 248 -
В  И  50  ж

Сивов, Васил .   Европейската интеграция пред нови изпитания  / Васил Сивов . // Икономически живот, XXXX, N 15, 11  апр. 2007, с. 1, 8 - 9


Сист. No: 31044

- 249 -
В  И  50  ж

Сивов, Васил .   Двете лица на европейската интеграция  / Васил Сивов . // Икономически живот, XXXX, N 17, 25  апр. 2007, с. 1, 8 - 9


Сист. No: 31098

Евроинтеграция. Българска икономика. Европейски съюз
- 250 -
Сп  Б  923  з

Георгиева, Виктория .   Гранжданство и институции на Европейския съюз  / Виктория Георгиева . // Български законник, ХV, 2007, N 1, с. 97-101


Сист. No: 30516

- 251 -
Сп  Б  44  БСУ

Грозданов, Борис .   Бюджетът на Европейския съюз и предстоящото участие на Република България в него  / Борис Грозданов . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 3-6


Сист. No: 30965

- 252 -
Сп  И  502

Гълъбов, М.   След членството в ЕС - Нови стопански субекти в България  / М. Гълъбов . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 32-36


Сист. No: 30998

- 253 -
Сп  Б  44  БСУ

Маринов, Георги .   Оперативни програми и усвояване на средствата от ЕС  / Георги Маринов . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 7-12


Сист. No: 30967

- 254 -
Сп  Б  923  з

Петков, Мартин .   Фондовете на Европейския съюз - възникване и развитие  / Мартин Петков . // Български законник, ХV, 2007, N 2, с. 109-114


Сист. No: 30514

- 255 -
Сп  Б  923  з

Петков, Мартин .   Структурните фондове на Европейския съюз в България  / Мартин Петков . // Български законник, ХV, 2007, N 3, с. 102-106


Сист. No: 30881

Международно право

- 256 -
Сп  П  83  м

Маринова, Гергана .   Третият стълб на Европейския съюз  / Гергана Маринова . // Правна мисъл, ХLVII, 2007, N 1, с. 84-96


Сист. No: 30736

Държавно право. Конституционно право. Административно право

- 257 -
Сп  П  83  м

Казанджиева, Мария .   Понятията "държавна служба", "длъжност в държавната администрация" и "задължения по служебното правоотношение" в новото административно законодателство  / Мария Казанджиева . // Правна мисъл, ХLVII, 2007, N 1, с. 15-30


Сист. No: 30733

- 258 -
Сп  П  83  м

Лазаров, Кино .   Изпълнение на административните актове и съдебни решения  / Кино Лазаров . // Правна мисъл, ХLVII, 2007, N 1, с. 11-15


Сист. No: 30731

Държавна власт. Държавни органи
- 259 -
Сп  Н  25  а

Ташкова, Мария .   Електронно правителство - нова визия за административно обслужване  / Мария Ташкова . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 72 - 79


Сист. No: 30652

- 260 -
Сп  С  547  и

Якунин, В. И.   Партнерство в механизме государственного управления  / В. И. Якунин . // Социологические исследования, 34, 2007, N 2, с. 58-68


Сист. No: 31002

Закони на България. Законодателна власт
- 261 -
Сп  Б  923  з

   Закон за местните данъци и такси . // Български законник, ХV, 2007, N 2, с. 27-66


Сист. No: 30513

Финансово право
- 262 -
В  Д  381  с

   Закон за данъците върху доходите на физическите лица . // Делова седмица, ХV, N 8, 19 - 25 февр. 2007 г., с. 8, 10


Сист. No: 30523

- 263 -
В  Д  381  с

Антов, Момчил .   Новото акцизно законодателство  / Момчил Антов . // Делова седмица, ХV, N 10, 05 - 11 март 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 30741

Данъчни закони
- 264 -
Сп  Б  923  з

   Данъчно-осигурителен процесуален кодекс . // Български законник, ХV, 2007, N 3, с. 5-90


Сист. No: 30880

- 265 -
В  И  50  ж

   Нови моменти в закона за данък върху добавената стойност . // Икономически живот / притурка/, XXXX, N 8, 21  февр. 2007


Сист. No: 30530

Административно управление. Местно управление. Общинско управление.

- 266 -
 

   Дигиталната пропаст намалява . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 12-14, февруари


Сист. No: 30607

- 267 -
 

Кръстева, Надя .   Системи за управлениена документите - задължителни изисквания и подходи към изграждането  / Надя Кръстева . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 50-52, февруари


Сист. No: 30672

- 268 -
 

Сирков, Любомир .   Онлайн присъствието на администрацията - с отличен по дизайн и слаб по маркетинг  / Любомир Сирков . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, 4,6,8,10, февр уари


Сист. No: 30604

Общинско управление
- 269 -
 

   Портали, е-услуги и е-разплащания - пътят към утроената ефективност . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 46-48, февруари


Сист. No: 30671

Райони в България
- 270 -
Сп  З  544  к

   Политика за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. . // Земеделска кооперация, ХІV, 2007, N 3, с. 38-42


Сист. No: 31017

Социално осигуряване

- 271 -
Сп  И  50  м

Велкова, Дочка .   Пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България  / Дочка Велкова . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 2, с. 99 - 118


Сист. No: 31089

- 272 -
Сп  Ф  53  кс

Гончаров, А. И. и др.   Концепция финасового обеспечения системы социальной поддержки населения в России  / А. И. Гончаров, М. В. Гончарова . // Финансы и кредит, 2007, N 1, с. 36 - 48


Сист. No: 30702

- 273 -
Сп  Ф  53  кс

Ефимова, С. Б.   Оптимизация расходной бюджетной политики государства в социальной сфере  / С. Б. Ефимова . // Финансы и кредит, 2007, N 1, с. 49 - 57


Сист. No: 30703

- 274 -
Сп  Б    445

Йорданов, Пламен .   Фирменото пенсионно осигуряване - предизвикателство пред българската пенсионно-осигурителна система  / Пламен Йорданов . // Бизнес управление, XVI, 2006, N 4, с. 28 - 36


Сист. No: 30612

- 275 -
Сп  Б  925  с

Петкова, Аспасия .   Промени в социалното и здравното осигуряване от 1 януари 2007 г. / Аспасия Петкова . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 3  . - Притурка


Сист. No: 30742

- 276 -
Сп  Б  925  с

Петкова, Аспасия .   Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване  / Аспасия Петкова . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 7, с. 18-24


Сист. No: 31073

- 277 -
Сп  А  454

Станчева, Румяна .   Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. / Румяна Станчева . // Актив, 2007, N 1, с. 57-60


Сист. No: 30633

- 278 -
В  З  375

Митрева, Христина .   Демографски перспективи на населението в България за периода 2004 - 2050 г. / Христина Митрева . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 4, 29 февр. - 14 матр 2007 г., с. 15


Сист. No: 30692

- 279 -
В  З  375

Митрева, Христина .   Демографски перспективи на населението в България за периода 2004 - 2050 г. / Христина Митрева . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 5, 14 - 28 март 2007 г., с. 15


Сист. No: 30835

- 280 -
В  И  50  ж

Стефанов, Николай .   Европейският социален модел и предизвикателствата пред България  / Николай Стефанов . // Икономически живот, XXXX, N 16, 18  апр. 2007, с. 14 - 15


Сист. No: 31052

Пенсионно осигуряване

- 281 -
Сп  С  54  тр

Артеменко, Ирина .   Пенсионное страхование в ФРГ  / Ирина Артеменко . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 62-63


Сист. No: 30830

- 282 -
Сп  Е  454  и

Атанасова, Елка .   Промени в КСО в частта, отнасяща се за задължителното пенсионно осигуряване, и в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2007 г. / Елка Атанасова . // Експерт, XV, 2007,  N 3, с. 16-22


Сист. No: 30954

- 283 -
Сп  Ф  531

Благойчева, Христина .   Публична пенсионноосигурителна система и преразпределението на доходите  / Христина Благойчева . // Финанси, III, 2006 , N 4, с. 39-51


Сист. No: 30668

- 284 -
Сп  И  502

Дакова, Маргарита .   Финансиране на пенсиите в България  / Маргарита Дакова . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 13-19


Сист. No: 30989

- 285 -
Сп  Б    445

Данева, Иванка .   Промени в регулаторната рамка и инвестиционната политика на пенсионните фондове  / Иванка Данева . // Бизнес управление, XVI, 2006, N 4, с. 37 - 53


Сист. No: 30615

- 286 -
Сп  Е  454  и

   Пенсионните реформи в Европейския съюз: изводи от доклада на европейската комисия за адекватни и устойчиви пенсии  /   Подб. Теодора Нончева . // Експерт, XIV, 2007 , N 2, с. 14-16


Сист. No: 30752

- 287 -
 

Христосков, Йордан .   Реформите в пенсионната система на България - теория и практика  / Йордан Христосков . // Годишник на ВУЗФ - София, I, 2006, с. 167-208


Сист. No: 30953

- 288 -
В  И  50  ж

Младенова, Адриана .   Ниски социални осигуровки, високи пенсии  / Адриана Младенова . // Икономически живот, XXXX, N 11, 14  март  2007, с. 14


Сист. No: 30841

- 289 -
В  З  375

   Мъжете са натрупали повече пари за втора пенсия спрямо жените . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 5, 14 - 28 март 2007 г., с. 18


Сист. No: 30839

Здравно осигуряване

- 290 -
Сп  А  454

Николова, Галина .   Въвежда се европейска здравноосигурителна карта  / Галина Николова . // Актив, 2007, N 1, с. 54-56


Сист. No: 30632

Застраховане

- 291 -
Сп  Ф  53  кс

Гергерт, Д. В. и др.   Опционный подоход к страхованию инвестиционных проектов  / Д. В. Гергерт, С. А. Иванов . // Финансы и кредит, 2007, N 3, с. 41 - 46


Сист. No: 30899

- 292 -
Сп  Н  25  а

Гущеров, Добромир .   Интегрираният риск за застрахователното дружество  / Добромир Гущеров . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 57 - 63


Сист. No: 30647

- 293 -
 

Драмалиева, Валентина .   Бизнесът и моралният хазард в борба за надмощие  / Валентина Драмалиева . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2006, N 2, с. 23-27


Сист. No: 30529

- 294 -
Сп  С  848  д

Козлова, Елена Антоновна .   Система комплексной страховой защиты от рисков ипотечного жилищного кредитования  / Елена Антоновна Козлова . // Страховое дело, ХІV, 2007, N 2, с. 32 - 36


Сист. No: 30889

- 295 -
 

Милушев, Георги .   Застраховка "Отговорност на работодателя"  / Георги Милушев . // Счетоводство плюс, 2007, N 2, с. 14-15  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30704

- 296 -
Сп  Ф  53  кс

Морозко, Н. И.   Стратегическо бюджетирование в страховых компаниях  / Н. И. Морозко . // Финансы и кредит, 2007, N 3, с. 51 - 54


Сист. No: 30900

- 297 -
Сп  С  848  д

Никулина, Надежда Николаевна и др.   Новая парадигма денежных потоков как объекта управления финансовыми ресурсами страховщика  / Надежда Николаевна Никулина, Светлана Владимировна Брезина . // Страховое дело, ХІV, 2007, N 2, с. 7 - 13


Сист. No: 30869

- 298 -
Сп  Ф  53

Плешков, А. П .   Совершенствование системы страхования професиональной ответственности  / А. П. Плешков . // Финансы, 81, 2007,  N 2, с. 46 - 47


Сист. No: 30855

- 299 -
Сп  С  848  д

Сухоруков, Михаил Михайлович .   Эффективное управление региональной сетью страховой компании  / Михаил Михайлович Сухоруков . // Страховое дело, ХІV, 2007, N 2, с. 41 - 47


Сист. No: 30890

- 300 -
 

Цветкова, Петя .   Дилемата дълъг живот  / Петя Цветкова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 4, с. 52-55


Сист. No: 30970

- 301 -
Сп  С  848  д

Чернова, Галина Васильевна .   Модель формирования инвестиционного портфеля страховой организации  / Галина Васильевна Чернова . // Страховое дело, ХІV, 2007, N 2, с. 15 - 24


Сист. No: 30888

- 302 -
Сп  Ф  53

Черных, М. М.   Повышение эффективности страховых услуг на рынке недвижимости  / М. М. Черных . // Финансы, 81, 2007,  N 1, с. 46 - 47


Сист. No: 30847

- 303 -
В  З  375

Гълъбинов, Румен .   Управление на риска при катастрофични събития в България и създаване на български катастрофичен застрахователен пул  / Румен Гълъбинов . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 5, 14 - 28 март 2007 г., с.4, 16


Сист. No: 30837

- 304 -
В  З  375

   Държавната хазна трябва да субсидира предварително земеделското стопанство у нас . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 5, 14 - 28 март 2007 г., с. 6 - 7


Сист. No: 30833

- 305 -
В  З  375

Гълъбинов, Румен .   Управление на риска при катастрофични събития в България и създаване на български катастрофичен застрахователен пул  / Румен Гълъбинов . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 6, 28 март - 11апр. 2007 г., с. 8 - 9


Сист. No: 30947

- 306 -
В  З  375

Илиев, Боян .   Същност нва застраховането и неговите особености  / Боян Илиев . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 6, 28 март - 11 апр. 2007 г., с. 21


Сист. No: 31057

- 307 -
В  З  375

Гълъбинов, Румен .   Управление на риска при катастрофични събития в България и създаване на български катастрофичен застрахователен пул  / Румен Гълъбинов . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 6, 11 - 25 апр. 2007 г., с. 18


Сист. No: 31059

- 308 -
В  З  375

Илиев, Боян .   Същност на застраховането и неговите особености  / Боян Илиев . // Застраховател, ХІІ,&nbs p;N 7, 11 - 25 апр. 2007 г., с. 14


Сист. No: 31058

- 309 -
Сп  Ч  R  62

Beazley, Ben .   Catastrophic Renewals. / Ben Beazley . // Risk Management, 54, 2007, N 2, с. 30-35


   Прев.загл.: Риск мениджмънт и застраховане при природни бедствия


Сист. No: 30588

- 310 -
Сп  Ч  R  62

Behunniak, Darren M.   Time for a Change  / Darren M. Behunniak . // Risk Management, 54, 2007, N 2, с. 26-29


   Прев.загл.: Време за промяна. Медицинско застраховане


Сист. No: 30586

- 311 -
Сп  Ч  R  62

DeMartini, John .   Looking at the Bigger Picture  / John DeMartini . // Risk Management, 54, 2007, N 1, с. 30-33


   Прев.загл.: Застраховане при природни бедствия


Сист. No: 30580

Образование

- 312 -
Сп  С  54  тр

Иванищева, Татьяна .   Формирование предпринимательского потенциала через систему бизнес-образования  / Татьяна Иванищева . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 50-52


Сист. No: 30572

- 313 -
Сп  Ф  531

Николов, Чавдар .   Финансови параметри на ефективни държавни програми за образователна интеграция на слоевете в неравностойно социално положение в България  / Чавдар Николов . // Финанси, III, 2006 , N 4, с. 23-38


Сист. No: 30667

- 314 -
Сп  Ч  895

Тодорова, Мария .   Концепция и тенденции  / Мария Тодорова . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 32-33


Сист. No: 31037

- 315 -
Сп  П  89  тп

Усольцев, Евгений .   Методологические проблемы профессионального образования менеджеров  / Евгений Усольцев . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 117-126


Сист. No: 30877

- 316 -
Сп  П  89  тп

Филиппович, Андрей .   Ситуационные центры в образовании  / Андрей Филиппович . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 109-116


Сист. No: 30876

- 317 -
В  К  263

Куакуарели, Нунцио .   Изборът на бизнес училище - стъпка по стъпка  / Нунцио Куакуарели . // Капитал, ХV, N 9, 3 - 9 2007  . - К3 Кариери, с. 2-3


Сист. No: 30694

Висше образование
- 318 -
Сп  В  648

Амбросевич, М. А. и др.   Многокритериальный подход к оценке управления качеством образовательного процесса: опыт применения  / М. А. Амбросевич, А. М. Айзенштадт, А. Л. Невзоров . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 2, с. 62-64


Сист. No: 30848

- 319 -
Сп  В  648

Башмакова, Н. И.   Мировые тенденции развития высшего образования в ХХІ веке: видение Юнеско и практика реформ  / Н. И. Башмакова . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 1, с. 28-30


Сист. No: 30550

- 320 -
Сп  В  648

Боярский, Е. А. и др.   Компетенции: от дифференциации к интеграции  / Е. А. Боярский, С. М. Коломиец . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 1, с. 8-11


Сист. No: 30547

- 321 -
Сп  В  648

Граничина, О. А.   Изучение значимости показателей качества образовательного процесса, используемых при определении рейтингов высших учебных заведений  / О. А. Граничина . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 1, с. 57-61


Сист. No: 30552

- 322 -
Сп  В  648

Емельянова, И. Н.   Ценности современного общества в содержании университетского образования  / И. Н. Емельянова . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 1, с. 14-18


Сист. No: 30548

- 323 -
Сп  В  648

Исмаилов, Э. Э.   Финансирование высшего образования: американский опыт привлечения частных инвестиций  / Э. Э. Исмаилов . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 3, с. 14-17


Сист. No: 31091

- 324 -
Сп  В  648

Лебедев, О. Е.   Что такое качество образования?  : От нового качества общего образования к новым перспективам развития высшей школы  / О. Е. Лебедев . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 2, с. 34-39


Сист. No: 30845

- 325 -
 

Мотова, Г. и др.   О международном сотрудничестве в системе гарантии качества образования  / Г. Мотова, Ф. Гарифуллина . // Alma Mater, 2007, N 1, с. 45-48


Сист. No: 30991

- 326 -
Сп  Ч  895

Павлов, Нено .   Качеството на академичното обучение - качество на преподавателя и изследователя  / Нено Павлов . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 15-16


Сист. No: 30773

- 327 -
Сп  И  502

Пикет, Десислава Димитрова .   Управленски анализ на Калифорнийския университет  / Десислава Димитрова Пикет . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 57-66


Сист. No: 30556

- 328 -
Сп  Б  44  БСУ

Съботинова, Диана .   Инвестиции в човешки капитал: Възвръщаемост на висшето образование за индивида и икономиката  / Диана Съботинова . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 70-74


Сист. No: 30984

- 329 -
Сп  В  648

Титова, В. и др.   Сфера образования и многоотраслевые интегрированные структуры: проблемы и перспективы взаимодействи  / В. Титова, О. Лямзин . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, с. 61-65


Сист. No: 30559

- 330 -
Сп  В  648

Тройхардт, Леена и др.   Менеджмент по результатам и оценка высшего образования как модные тенденции и истории успеха: пример Финляндии  / Леена Тройхардт, Мира Хууско, Тайна Сааринен . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 1, с. 22-27


Сист. No: 30549

- 331 -
Сп  В  648

Фрид, Йохен и др.   Частное высшее образование в Европе: сравнительный анализ с точки зрения целей Болонского процесса  / Йохен Фрид, Анна Гласс, Бернд Баумгартл . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 2, с. 26-30


Сист. No: 30844

- 332 -
Сп  В  648

Яновский, Б. Г.   Управление качеством. В чем смысл этого понятия?  / Б. Г. Яновский . // Высшее образование сегодня, ХVІІ, 2007, N 3, с. 18-21


Сист. No: 31092

Университети
- 333 -
Сп  М  486

Савов, Венцислав .   Най-търсените и добре платени специалности . и в кои университети да ги учим  / Венцислав Савов . // Мениджър, 2007, N 4, с. 148-152


Сист. No: 30946

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология
- 334 -
В  И  50  ж

Йовчевска, Пламена .   Натура 2000 - ще решим ли проблема "по български"  / Пламена Йовчевска . // Икономически живот, XXXX, N 8, 21  февр. 2007, с. 1, 10 - 11


Сист. No: 30531

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване
- 335 -
Сп  З  504

Баташки, И. и др.   Промени във финансирането на болниците и правила за формиране на работната заплата  / И. Баташки, Н. Ананощев, Ж. Грудева-Попова . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 7-13


Сист. No: 30814

- 336 -
Сп  З  504

Владимирова, М.   Анализ на европейската здравна политика  / М. Владимирова . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 51-59


Сист. No: 30818

- 337 -
Сп  З  504

Воденичаров, Ц.   Десетте принципа на медика и мениджъра  / Ц. Воденичаров . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 3-6


Сист. No: 30812

- 338 -
Сп  З  504

Генев, С.   Управление и разпределение на финансовите ресурси за здравно осигурените лица в извънболничната медицинска помощ в българия  / С. Генев . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 76-64


Сист. No: 30820

- 339 -
Сп  З  504

Жеков, А.   Управленският екип  / А. Жеков . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 96-97


Сист. No: 30822

- 340 -
Сп  З  504

Павлова, Ж.   Здравето в Швеция. Национален доклад за общественото здраве - 2005 г. / Ж. Павлова . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 60-66


Сист. No: 30819

- 341 -
Сп  З  504

Тачов, А.   Възможни подходи за финансиране на здравната система в бъдеще  : Реферат  / А. Тачов . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 85-87


Сист. No: 30821

- 342 -
Сп  З  504

Чамов, К.   Здравнополитически анализи: технологиа за оценка на здравното въздействие  / К. Чамов . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 33-44


Сист. No: 30817

- 343 -
Сп  З  504

Щерев, А.   Проблеми на национална здравна карта 2007  / А. Щерев . // Здравен мениджмънт, 7, 2007, N 1, с. 26-32


Сист. No: 30816

Стокознание
- 344 -
Сп  Х  74  п

Николов, Богомил .   Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар?  / Богомил Николов . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2007, N 3, с. 33-34


Сист. No: 31015

Селско стопанство. Горско стопанство

- 345 -
Сп  И  50

Рисина, Мария .   Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и мъдещето но българското плодопроизводство  / Мария Рисина . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 8 - 19


Сист. No: 30535

Селскостопански предприятия, производство
- 346 -
Сп  И  50

Видинова, Елена .   Състояние и оценка на техническата осигуреност на земеделските стопанства  / Елена Видинова . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 53 - 58


Сист. No: 30543

- 347 -
В  И  50  ж

Рисина, Мария .   В лозарството са печеливши кооперации  / Мария Рисина . // Икономически живот, XXXX, N 9, 28  февр. 2007, с. 8 - 9


Сист. No: 30606

- 348 -
В  И  50  ж

Рисина, Мария .   Шансове и проблеми пред лозарството  / Мария Рисина . // Икономически живот, XXXX, N 10, 07  март  2007, с. 8


Сист. No: 30737

- 349 -
 

Хаджева, Виолина .   Инвестиционна активност в селското сторанство  / Виолина Хаджева . // Икономически живот / притурка/, 2007


Сист. No: 30994

Растениевъдство

- 350 -
Сп  Х  74  п

Бабекова, Ружа и др.   Генно инженерство в растениевъдството  / Ружа Бабекова, Донка Байкова . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2007, N 3, с. 41-44


Сист. No: 31016

- 351 -
Сп  З-54

Чолаков, Тенчо и др.   Екопроизводство на зеленчуци  / Тенчо Чолаков, Стойка Машева . // Земеделие плюс, 2007, N 3, с. 18-20


Сист. No: 31027

Земеделие. Организация и управление

- 352 -
Сп  И  50

Башев, Храбрин .   Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейсдкия съюз върху устойчивостта на земеделските топанства в България  / Храбрин Башев . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 37 - 47


Сист. No: 30539

- 353 -
Сп  И  50

Бумбарова-Начева, Жени .   Проблеми на бюджетното финансиране на земеделието  / Жени Бумбарова-Начева . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 25 - 30


Сист. No: 30537

- 354 -
Сп  И  50

Котева, Нина и др.   Конкурентоспособност на земеделските стопанства при присъединяването на България към ЕС  / Нина Котева, Красимира Кънева . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 31 - 36


Сист. No: 30538

- 355 -
Сп  И  50

Кънева, Красимира .   Същност и възможности за развитие на корпоративни форми в земеделието  / Красимира Кънева . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 20 - 24


Сист. No: 30536

- 356 -
В  И  50  ж

Котева, Нина .   Земеделските производствени кооперации в условията на ОСП  / Нина Котева . // Икономически живот, XXXX, N 11, 14  март  2007, с. 1, 8 - 9


Сист. No: 30840

- 357 -
 

Расина, Мария .   Перспективите пред овощарството зависят от държавната политика  / Мария Расина . // Икономически живот, 2007, с. 8 - 9


Сист. No: 30930

- 358 -
В  И  50  ж

Макавеев, Александър .   Нови структури в земеделието  / Александър Макавеев . // Икономически живот, XXXX, N 14, 04  апр. 2007, с. 10


Сист. No: 30995

- 359 -
В  И  50  ж

Пенева, Лидия .   Биологичното ни земеделие набира скорост  / Лидия Пенева . // Икономически живот, XXXX, N 15, 11  апр. 2007, с. 1, 11


Сист. No: 31046

Животновъдство

- 360 -
Сп  И  50

Хаджева, Виолина .   Състояние и перспективи пред свиневъдството в България  / Виолина Хаджева . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 48 - 52


Сист. No: 30541

- 361 -
В  И  50  ж

Драгоев, Пенчо и др.   Проблеми и перспектива пред биволовъдството  / Пенчо Драгоев, Марина Цанкова . // Икономически живот, XXXX, N 15, 11  апр. 2007, с. 10 - 11


Сист. No: 31045

- 362 -
В  И  50  ж

Младенова, Мимоза .   Подготвено ли е българското животновъдство за европейския пазар  / Мимоза Младенова . // Икономически живот, XXXX, N 16, 18  апр. 2007, с. 8 - 9


Сист. No: 31050

Управление на предприятията. Организация на производството

- 363 -
Сп  П  89  тп

Боровков, Павел .   Финансовая структура как современный инструмент управления экономикой предприятия  / Павел Боровков . // Проблемы теории и практики управления, XXV, 2007, N 2, с. 109-115


Сист. No: 30933

- 364 -
Сп  В  52  мэ

Бородин, А.   Эколого-экономическое управление предприятием в эффективной экономике  / А. Бородин . // ВМУ, 62, 2007,&nbs p;N 1, с. 88-113  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 31101

- 365 -
 

волкова, Н. Н. и др.   Индустриальные кластеры США  / Н. Н. волкова, Т. В. Сахно . // США. Канада: экономика, политика, культура, 2007, N 1, с. 51-68


Сист. No: 30913

- 366 -
Сп  Б    445

Захариев, Еленко .   Някои аспекти в развитието на управленската наука  / Еленко Захариев . // Бизнес управление, XVI, 2006, N 4, с. 96 - 105


Сист. No: 30624

- 367 -
Сп  Б  44  БСУ

Иванова, Радка .   Интегриран подход за управление на операциите в производството  / Радка Иванова . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 54-58


Сист. No: 30977

- 368 -
Сп  П  89  тп

Кельчевская, Наталья и др.   Комплексный анализ и целевое прогнозирование финансового состояния предприятия  / Наталья Кельчевская, Ирина Зимненко . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 93-99


Сист. No: 30874

- 369 -
Сп  П  89  тп

Попов, Евгений и др.   Управление издержками производства и потребления информации  / Евгений Попов, Аркадий Коновалов . // Проблемы теории и практики управления, XXV, 2007, N 2, с. 16-25


Сист. No: 30921

- 370 -
 

Рибов, М.   Стратегии за трайно конкурентно предимство на предприятията  / М. Рибов . // Стандартизация, метрология, сертификация, LVIII, 2007, N 1, с. 25-31


Сист. No: 30682

Мениджмънт

- 371 -
Сп  С  54  тр

Байгереев, Марат .   Основы стратегического менеджмента  / Марат Байгереев . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 12-16


Сист. No: 30823

- 372 -
Сп  Ф  531

Ботева, Надежда и др.   EVA като модел за целево управление на предприятието  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Надежда Ботева, Владимир Недялков, Станислава Васева . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 189-205


Сист. No: 30657

- 373 -
Сп  П  89  тп

Генералова, Светлана .   Формирование конкурентного потенциала с помощью метода бенчмаркинг  / Светлана Генералова . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 16-21


Сист. No: 30863

- 374 -
Сп  И  502

Гозес, Хаим .   Междуфирмената задлъжнялост - бомба със закъснител  / Хаим Гозес . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 18-20


Сист. No: 30563

- 375 -
Сп  Ф  531

Димитрова, Цветелина .   EVA анализ  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Цветелина Димитрова . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 205-216


Сист. No: 30658

- 376 -
Сп  П  89  тп

Зарницына, Ксения .   Управление стратегическими проектами на уровне предприятия и региона  / Ксения Зарницына . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 22-30


Сист. No: 30870

- 377 -
Сп  Ф  531

Иванов, Живко и др.   Концепцията за управление на стойността (VBM) - нова управленска парадигма  : Финансиада 2005: Докл. от студ. науч. конф. - Свищов, 6-7 окт. 2005 г. / Живко Иванов, Виктория Туртанска, Стела Петрова . // Финанси, III, 2006 , N 1  . - Прил. към бр.1, с. 177-188


Сист. No: 30656

- 378 -
Сп  Ч  895

Каменов, Камен .   Изборът сега определя поведението в бъдеще  / Камен Каменов . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 2-4


Сист. No: 31031

- 379 -
Сп  М  486

Карлсон, Йохан .   Светът е твой  : Илюстриран наръчник за основаването на частна многонационална компания  / Йохан Карлсон . // Мениджър, 2007, N 4, с. 80-83


Сист. No: 30944

- 380 -
Сп  Б  44  БСУ

Ламбовска, Мая .   Теоретични аспекти на вземането на бюджетно решение в организацията  / Мая Ламбовска . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 36-40


Сист. No: 30974

- 381 -
Сп  И  502

Томова, Биляна .   Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш  / Биляна Томова . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 88-95


Сист. No: 31008

- 382 -
Сп  П  89  тп

Угольницкий, Геннадий и др.   Структурные особенности систем управления и методы управления  / Геннадий Угольницкий, Анатолий Усов . // Проблемы теории и практики управления, XXV, 2007, N 2, с. 33-39


Сист. No: 30928

- 383 -
В  К  263

Пенева, Боряна .   Шест мислещи шапки  : Мислете цветно, за да вземате решения по-лесно  / Боряна Пенева . // Капитал, ХV, N 15, 14 - 20 апр. 2007  . - К3 Кариери, с. 2-3


Сист. No: 31011

- 384 -
В  И  50  ж

   Бизнескомбинации . // Икономически живот, XXXX, N 17, 25  апр. 2007, с. 5


Сист. No: 31097

Методи на управление
- 385 -
Сп  Ф  531

Дучев, Антон .   Държавен финансово-икономически механизъм за управление: възможности за усъвършенстване  / Антон Дучев . // Финанси, III, 2006 , N 2, с. 84-92


Сист. No: 30678

Бизнес стратегии
- 386 -
Сп  Ю  371

Боев, Стоян .   Описание на бизнес процесите в компаниите  / Стоян Боев . // Ютилитис, V, 2007,  N 3, с. 54-55


Сист. No: 30813

Психология на управлението
- 387 -
Сп  У  732  п

Попов, Б.   Психологическая подготовка предпринимателя  / Б. Попов . // Управление персоналом, 9, 2007, N 2, с. 52-54


Сист. No: 30971

Корпоративно управление
- 388 -
Сп  И  50  м

Найденов, Николай .   Капиталов модел на акционерна собственост  / Николай Найденов . // Икономическа мисъл, LII, 2007, N 1, с. 42 - 59


Сист. No: 31080

- 389 -
Сп  У  732  п

Ободовский, В. А.   Ключевые вопросы корпоративного управления с учетом рисков недружественного поглощения  / В. А. Ободовский . // Управление персоналом, 9, 2007, N 2, с. 56-59


Сист. No: 30972

Риск мениджмънт
- 390 -
Сп  В  986

Гремлинг, Одри .   Роля на вътрешния одит в процеса на управление на риска в организацията  / Одри Гремлинг . // Вътрешен одитор, ІV, 2007, N 1, с. 9-16


Сист. No: 30803

- 391 -
Сп  Ф  53  кс

Ласкина, Л. Ю. и др.   Современные аспекты класификации рисков при оценке деятельности производственного предприятия  / Л. Ю. Ласкина, Е. И. Джеджелава . // Финансы и кредит, 2007, N 4, с. 63 - 69


Сист. No: 30909

- 392 -
Сп  В  986

Цветков, Цветан .   Пътят към Enterprise Risk Management  / Цветан Цветков . // Вътрешен одитор, ІV, 2007, N 1, с. 3-8


Сист. No: 30802

- 393 -
Сп  Ч  R  62

Beazley, Ben .   Catastrophic Renewals. / Ben Beazley . // Risk Management, 54, 2007, N 2, с. 30-35


   Прев.загл.: Риск мениджмънт и застраховане при природни бедствия


Сист. No: 30588

- 394 -
Сп  Ч  R  62

Brenner, Joel .   ISO 27001 Risk Management and Compliance  / Joel Brenner . // Risk Management, 54, 2007, N 1, с. 24-29


   Прев.загл.: Приложението на ISO 27001 и риск мениджмънт


Сист. No: 30579

- 395 -
Сп  Ч  R  62

Coffin, Bill .   Carrying the Weight  / Bill Coffin . // Risk Management, 54, 2007, N 2, с. 20-25


   Прев.загл.: Риск мениджмънт


Сист. No: 30584

Малък бизнес
- 396 -
Сп  П  89  тп

Калмыкова, Екатерина .   Место кредитной кооперации в региональной системе привлечения инвестиций в малый бизнес  / Екатерина Калмыкова . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 100-108


Сист. No: 30875

- 397 -
Сп  С  54  тр

Метелев, Сергей .   Малое предпринимательство нуждается в поддержке государства  / Сергей Метелев . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 79-83


Сист. No: 30838

- 398 -
Сп  И  502

Съев, Йордан .   Оперативни програми за малки и средни фирми  / Йордан Съев . // Икономика, 59, 200 6, N 4, с. 35-36


Сист. No: 30527

Управление на фирмата
- 399 -
Сп  У  732  п

Горностаев, Станислав .   Современная концепция имиджа организации  / Н. Л. Рогалева . // Управление персоналом, 9, 2007, N 2, с. 42-45


Сист. No: 30927

Управление на риска
- 400 -
 

Илиев, Боян .   Управление на риска в застрахователното дружество  / Боян Илиев . // Годишник на ВУЗФ - София, I, 2005, с. 89-134


Сист. No: 30951

- 401 -
Сп  Б  925  с

Цветков, Цветан .   Стратегия за управление на риска в организациите от публичния сектор  / Цветан Цветков . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 5, с. 7-9


Сист. No: 30887

Фирмена култура
- 402 -
Сп  У  732  п

Жалило, Борис .   "Операция на душе" - изменение корпоративной культуры компании  / Борис Жалило . // Управление персоналом, 9, 2007, N 1, с. 48-56


Сист. No: 30859

Бизнес етикет
- 403 -
Сп  У  732  п

Валерьевна, Морозли Ирина .   Как отстоять свою професиональную честь?  / Морозли Ирина Валерьевна . // Управление персоналом, 9, 2007, N 3, с. 64-65


Сист. No: 30986

- 404 -
 

Драмалиева, Валентина .   Бизнесът и моралният хазард в борба за надмощие  / Валентина Драмалиева . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2006, N 2, с. 23-27


Сист. No: 30529

- 405 -
 

Драмалиева, Валентина .   Етика и реклама, или двете страни на една монета  / Валентина Драмалиева . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 4, с. 26-28


Сист. No: 30964

Проектно управление
- 406 -
 

Николова, Валентина .   Управлението на времето - ключ за успешната реализация на проекта  / Валентина Николова . // CIO: списание за ИТ директори, 2006, февруари, с. 58-61


Сист. No: 30677

- 407 -
Сп  Б  44  БСУ

Славянска, Вяра .   Модел за съгласуваност между екипа и изпълнявания от него проект  / Вяра Славянска . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 59-69


Сист. No: 30979

Счетоводство

- 408 -
Сп  Б  925  с

Брезоева, Бойка .   Продължаващо участие в прехвърлени финансови активи  / Бойка Брезоева . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1, с. 21-23


Сист. No: 30710

- 409 -
Сп  Е  454  и

Брезоева, Бойка .   Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба  / Бойка Брезоева . // Експерт, XIV, 2007 , N 2, с. 21-26


Сист. No: 30754

- 410 -
Сп  С  953

Брезоева, Бойка .   Прилагане на метода на собствения капитал  / Бойка Брезоева . // Счетоводна политика, 2007, N 1-2, с. 29-41


Сист. No: 30793

- 411 -
Сп  С  953

Вале, Фермин дел .   Стратегии за ХХІ век  / Фермин дел Вале . // Счетоводна политика, 2007, N 1-2, с. 3-12


Сист. No: 30791

- 412 -
Сп  Б  90

Гусаковская, Е. Г.   Отчет о прибылях и убытках: что нового в его составлевии  / Е. Г. Гусаковская . // Бухгалтерский учет, 70, 2007, N 1, с. 38 - 43


Сист. No: 30768

- 413 -
Сп  А  454

Гълъбов, Марин .   Счетоводните отчети на новите дружества у нас  / Марин Гълъбов . // Актив, 2007, N 2, с. 7-11


Сист. No: 30746

- 414 -
Сп  А  454

Дурин, Стоян .   Нови изменения и допълнения на закона за счетоводството  / Стоян Дурин . // Актив, 2007, N 1, с. 3-7


Сист. No: 30623

- 415 -
Сп  Б  925  с

Душанов, Иван .   Нови изменения и допълнения в закона за счетоводството (коментар)  / Иван Душанов . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1  . - Притурка


Сист. No: 30716

- 416 -
 

Евлогиев, Емил .   Измененията и допълненията в закона за счетоводство  / Емил Евлогиев . // Счетоводство плюс, 2007, N 2, с. 1-4  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30697

- 417 -
 

Евлогиев, Емил .   Признаване и оценяване на имоти, машини и съоръжения според преработения МСС 16  / Емил Евлогиев . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 2-5


Сист. No: 30774

- 418 -
Сп  Б  90

Жуков, В. Н.   Бухгалтерский баланс: на что нужно обратить внимание при его составлении  / В. Н. Жуков . // Бухгалтерский учет, 70, 2007, N 1, с. 26 - 37


Сист. No: 30766

- 419 -
Сп  Б  923  з

   Закон за счетоводството . // Български законник, ХV, 2007, N 2, с. 5-26


Сист. No: 30512

- 420 -
 

Златков, Иван .   Промени в нормативната уредба на счетоводството от 01.01.2007 г. / Иван Златков . // ИДЕС: списание на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2007, N 1, с. 17-27


Сист. No: 30717

- 421 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Създаване на информация за статиите с корективен характер в отчета за доходите (отчета за приходите и разходите)  / Иван Златков . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 7, с. 2-4


Сист. No: 31066

- 422 -
Сп  А  454

Златков, Иван .   Относно оценяването на отсрочените данъчни активи и пасиви  / Иван Златков . // Актив, 2007, N 4, с. 3-5


Сист. No: 31074

- 423 -
Сп  В  52  мэ

Козельцева, Е. А.   Бухгалтерский учет во Франции в условиях перехода на международные стандарты  / Е. А. Козельцева . // ВМУ, 62, 2007,&nbs p;N 1, с. 70-87  . - Серия 6: Экономика


Сист. No: 31100

- 424 -
Сп  Б  90

Кузьмин, Г. В.   Отчет о целевом использовании полученных средств  / Г. В. Кузьмин . // Бухгалтерский учет, 70, 2007, N 2, с. 42 - 48


Сист. No: 30788

- 425 -
Сп  Б  90

Палий, В. Ф.   Оценка в бухгалтерском учете  / В. Ф. Палий . // Бухгалтерский учет, 70, 2007, N 3, с. 56- 59


Сист. No: 30790

- 426 -
 

Петрова, Диана .   Счетоводно отчитане на вноса на стоки  / Диана Петрова . // Счетоводство ХХI, 2007, N 4, с. 5-7


Сист. No: 31020

- 427 -
Сп  Б  925  с

Петрова, Диана Димитрова .   Отчитане на сегменти - значение, изисквания и проблеми  / Диана Димитрова Петрова . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 5, с. 2-7


Сист. No: 30886

- 428 -
 

Рангелов, Евгени .   Документиране и счетоводно отчитане на вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс, 2007, N 2, с. 9-11  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30699

- 429 -
 

Рангелов, Евгени .   Отчитане на договора за факторинг  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс, 2007, N 1, с. 5-6  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30721

- 430 -
 

Рангелов, Евгени .   Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2006 година  / Евгени Рангелов . // Счетоводство плюс, 2007, N 3, с. 1, 3-4  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30843

- 431 -
Сп  С  953

Русев, Иван .   Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. : Европейските модели: Италия, Холандия, Белгия  / Иван Русев . // Счетоводна политика, 2007, N 1-2, с. 47-63


Сист. No: 30795

- 432 -
Сп  С  953

Свраков, Антон .   Промените в Закона за счетоводството  / Антон Свраков . // Счетоводна политика, 2007, N 1-2, с. 13-28


Сист. No: 30792

- 433 -
Сп  Б  90

Сотников, Л. В.   Отчет о движении денежных средств и Приложение к бухгалтерскому балансу  / Л. В. Сотников . // Бухгалтерский учет, 70, 2007, N 2, с. 25 - 41


Сист. No: 30787

- 434 -
Сп  Е  454  и

Стефанова, Райна .   Съставяне на отчет за паричните потоци по прекия метод  / Райна Стефанова . // Експерт, XIV, 2007 , N 2, с. 26-30


Сист. No: 30756

- 435 -
Сп  С  953

   Съветът по Международни счетоводни стандарти издаде нов МСФО . // Счетоводна политика, 2007, N 1-2, с.42-46


Сист. No: 30794

- 436 -
 

Филипова, Фаня .   Международен преглед  / Фаня Филипова . // ИДЕС: списание на института на дипломираните експерт-счетоводители в България, 2007, N 1, с. 58-62


Сист. No: 30720

- 437 -
В  Д  381  с

Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за придприятията с нестопанска цел  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица, ХV, N 8, 19 - 25 февр. 2007 г., с. 3, 5, 6


Сист. No: 30520

- 438 -
В  Д  381  с

Начева, Райна .   Отчитане на дългосрочните вземания на предприятието  / Райна Начева . // Делова седмица, ХV, N 8, 19 - 25 февр. 2007 г., с. 11


Сист. No: 30526

- 439 -
В  Д  381  с

Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за предприятията с нестопанска цел  / Анастасия Матова-Головина . // Делова седмица, ХV, N 9, 26 февр. - 04 март 2007 г., с. 5


Сист. No: 30689

- 440 -
В  Д  381  с

Начева, Райна .   Отчитане на дългодрочните вземания на предприятието  / Райна Начева . // Делова седмица, ХV, N 9, 26 февр. - 04 март 2006 г., с. 11


Сист. No: 30691

- 441 -
В  П  225

   Отчет за приходите и разходите . // Пари, XVI, N 40, 27  февр. 2007  . - Консултант, с. X-XVI


Сист. No: 30585

- 442 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Вътреобщностно придобиване - счетоводни аспекти  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 11, 12 - 18 март 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 30866

- 443 -
В  Д  381  с

Начева, Райна .   Отчитане на дългосрочните вземания на предприятието  / Райна Начева . // Делова седмица, ХV, N 11, 12 - 18 март 2007 г., с. 11


Сист. No: 30868

- 444 -
В  П  225

Василева, Албена .   Съставяне на Отчета за паричния поток  / Албена Василева . // Пари, XVI, N 50, 13  март  2007  . - Консултант, с. I-IX


Сист. No: 30770

- 445 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Вътреобщностно придобиване - счетоводни акпекти  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 12, 19 - 25 март 2007 г., с.5


Сист. No: 30883

- 446 -
В  Д  381  с

Начева, Райна .   Отчитане на дългосрочните вземания на предприятието  / Райна Начева . // Делова седмица, ХV, N 12, 19 - 25 март 2007 г., с. 11, 12


Сист. No: 30885

- 447 -
В  Д  381  с

Панчева, Станислава .   Отчитане на данъчната загуба  / Станислава Панчева . // Делова седмица, ХV, N 14, 02 - 08 апр. 2007 г., с. 3, 6


Сист. No: 30980

- 448 -
В  Д  381  с

Тодоров, Любомир .   Обща оценка на финансовия резултат  / Любомир Тодоров . // Делова седмица, ХV, N 14, 02 - 08 2007 г., с. 12


Сист. No: 30983

- 449 -
В  И  50  ж

   Отчитане на паричните средства . // Икономически живот, XXXX, N 14, 04  апр. 2007, с. 5


Сист. No: 30990

- 450 -
В  И  50  ж

   Отчитане на провизии . // Икономически живот, XXXX, N 15, 11  апр. 2007, с. 5


Сист. No: 31009

Счетоводство на отраслите
- 451 -
 

Конакчиева, Татяна .   Счетоводство и счетоводна политика на несъстоятелен търговец  / Татяна Конакчиева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 19-21


Сист. No: 30780

- 452 -
 

Конакчиева, Татяна .   Счетоводство и счетоводна политика на несъстоятелен търговец  / Татяна Конакчиева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 4, с. 13-15


Сист. No: 31022

Селскостопанско счетоводство
- 453 -
 

Българенска, Султана .   Счетоводство на селскостопанските предприятия  : Особености при отчитането и документирането на основния капитал в селскостопанските предприятия  / Султана Българенска . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 15-16


Сист. No: 30596

Корпоративно счетоводство
- 454 -
В  Д  381  с

Илиев, Георги .   Корпоративен принцип и корпоративни структури  / Георги Илиев . // Делова седмица, ХV, N 13, 25 март - 01 апр. 2007 г., с. 11, 12


Сист. No: 30936

- 455 -
В  Д  381  с

Илиев, Георги .   Корпоративен принцип и корпоративни структури  / Георги Илиев . // Делова седмица, ХV, N 14, 02 - 08 апр. 2007 г., с. 11


Сист. No: 30982

- 456 -
В  Д  381  с

Илиев, Георги .   Организация на корпоративното счетоводство  / Георги Илиев . // Делова седмица, ХV, N 15, 9 - 15 апр. 2007 г., с. 11


Сист. No: 31060

- 457 -
В  Д  381  с

Илиев, Георги .   Организация на корпоративното счетоводство  / Георги Илиев . // Делова седмица, ХV, N 16, 16 - 22 апр. 2007 г., с. 11


Сист. No: 31064

Застрахователно счетоводство
- 458 -
 

Бонев, Живко .   Международни стандарти за финансови отчети  : МСФО 4 Застрахователни договори  / Живко Бонев . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 2-5


Сист. No: 30592

Финансово счетоводство
- 459 -
В  Д  381  с

Тодоров, Любомир .   Обща оцинка на финансовия резултат  / Любомир Тодоров . // Делова седмица, ХV, N 15


Сист. No: 31061

- 460 -
Сп  А  454

Бонев, Живко .   Отчитане на сделки с обратен лизинг  / Живко Бонев . // Актив, 2007, N 2, с. 3-6


Сист. No: 30744

- 461 -
 

Брезоева, Бойка .   Отчитане на придобити облигации и други дългови инструменти  / Бойка Брезоева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 20-23


Сист. No: 30598

- 462 -
 

Брезоева, Бойка .   Отчитане на придобити облигации и други дългови инструменти  / Бойка Брезоева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 23-26


Сист. No: 30616

- 463 -
 

Брезоева, Бойка .   Отчитане на придобити облигации и други дългови инструменти  / Бойка Брезоева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 22-25


Сист. No: 30781

- 464 -
 

Дурин, Стоян .   Отчитане на форуърден договор за покупка  / Стоян Дурин . // Счетоводство плюс, 2007, N 1, с. 14-16  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30724

- 465 -
 

Дурин, Стоян .   Отчитане на договор за закупена кол опция  / Стоян Дурин . // Счетоводство плюс, 2007, N 3, с. 10-11


Сист. No: 30850

- 466 -
 

Дурин, Стоян .   Отчитане на договор за издадена кол опция  / Стоян Дурин . // Счетоводство плюс, 2007, N 4, с. 9-11


Сист. No: 31034

- 467 -
Сп  Б  925  с

Душанов, Иван .   Методическа разработка за интерпретацията по Международните стандарти за финансово отчитане, респ. МСС, на сделките по размяна на активи и тяхното счетоводно отчитане  / Иван Душанов . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 3, с. 10-11


Сист. No: 30734

- 468 -
Сп  Б  925  с

Душанов, Иван .   Методическа разработка за интерпретацията по Международните стандарти за финансово отчитане, респ. МСС, на операциите по финансов лизинг, вкл. и счетоводното им отчитане  / Иван Душанов . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 3, с. 11-17


Сист. No: 30735

- 469 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Определяне на размера на отсрочените данъчни активи и пасиви  / Иван Златков . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 6, с. 4-6


Сист. No: 31053

- 470 -
В  Д  381  с

Начева, Райна .   Отчитане на дългосрочните вземания на предприятието  / Райна Начева . // Делова седмица, ХV, N 10, 05 - 11 март 2007 г., с. 11


Сист. No: 30745

- 471 -
В  Д  381  с

Панчева, Станислава .   Отчитане на данъчната загуба  / Станислава Панчева . // Делова седмица, ХV, N 13, 25 март - 01 апр.2007 г., с. 3, 8


Сист. No: 30935

- 472 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Определяне на размера на отсрочените данъчни активи и пасиви  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 16, 16 - 22 апр. 2007 г., с. 5, 7


Сист. No: 31063

Бюджетно счетоводство
- 473 -
Сп  Б  923  з

Златков, Иван .   Особености на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Български законник, ХV, 2007, N 1, с. 87-92


Сист. No: 30515

- 474 -
 

Златков, Иван .   Годишно счетоводно приключване и съставяне на ГФО  : Нормативна уредба на ГСП в бюджетните предприятия за 2006 г. / Иван Златков . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 17-19


Сист. No: 30597

- 475 -
 

Златков, Иван .   Годишно счетоводно приключване (ГСП) и съставяне на ГФО  : Нормативна уредба на ГСП в бюджетните предприятия за 2006 г. / Иван Златков . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 18-20


Сист. No: 30613

- 476 -
 

Златков, Иван .   Отчитане на финансиранията от европейските фондове в бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 16-18


Сист. No: 30779

- 477 -
Сп  А  454

Матова-Головина, Анастасия .   Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2006 г. на бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Актив, 2007, N 1  . - Специализирано приложение, 12 с.


Сист. No: 30634

- 478 -
Сп  Е  454  и

Матова-Головина, Анастасия .   Счетоводно отразяване на дялови участия в търговски дружества, притежавани от бюджетни предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт, XIV, 2007 , N 2, с. 35-38


Сист. No: 30758

- 479 -
Сп  Е  454  и

Матова-Головина, Анастасия .   Съставяне на годишния финансов отчет за 2006 г. от бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт, XIV, 2007 , N 1, с. 33-40


Сист. No: 30764

- 480 -
Сп  Е  454  и

Матова-Головина, Анастасия .   Отчитане на концесиите при бюджетните предприятия  / Анастасия Матова-Головина . // Експерт, XV, 2007,  N 3, с. 38-40


Сист. No: 30959

- 481 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Счетоводно приключване в бюджетната сфера  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 8, 19 - 25 февр. 2007 г., с.1, 4


Сист. No: 30518

- 482 -
В  Д  381  с

Станкулов, Цветан .   Особености в бюджетната сфера  / Цветан Станкулов . // Делова седмица, ХV, N 8, 19 - 25 февр. 2007 г., с. 7


Сист. No: 30521

- 483 -
В  Д  381  с

Златков, Иван .   Счетоводно приключване в бюджетната сфера  / Иван Златков . // Делова седмица, ХV, N 9, 26 февр. - 04 март 2007 г., с. 4, 6


Сист. No: 30688

Търговско счетоводство
- 484 -
В  И  50  ж

   Отчитане на търговската репутация . // Икономически живот, XXXX, N 16, 18  апр. 2007, с. 5


Сист. No: 31047

Счетоводство на предприятието
- 485 -
 

Брезоева, Бойка .   Отчитане на разходи за демонтаж, преместване или възстановяване, свързани с дълготраен актив  / Бойка Брезоева . // Счетоводство плюс, 2007, N 3, с. 6-9  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30846

- 486 -
 

Евлогиев, Емил .   Финансовите отчети на предприятията в ликвидация и несъстоятелност  / Емил Евлогиев . // Счетоводство плюс, 2007, N 3, с. 4-5  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30842

- 487 -
Сп  А  454

Златков, Иван .   Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез размяна с други активи  / Иван Златков . // Актив, 2007, N 1, с. 7-11


Сист. No: 30625

- 488 -
Сп  Е  454  и

Стефанова, Райна .   Обезценка на вземанията  / Райна Стефанова . // Експерт, XIV, 2007 , N 1, с. 26-29


Сист. No: 30763

- 489 -
Сп  Е  454  и

Стефанова, Райна .   Счетоводно третиране на резервите  / Райна Стефанова . // Експерт, XV, 2007,  N 3, с. 29-33


Сист. No: 30958

Годишно счетоводно отчитане
- 490 -
 

Бонев, Живко .   Годишни оценки на дълготрайните материални активи  / Живко Бонев . // Счетоводство плюс, 2007, N 2, с. 5-8  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30698

- 491 -
Сп  Б  925  с

Вълчев, Горан .   Годишният финансов отчет за 2006 г. едноличния търговец  / Горан Вълчев . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1, с. 19-20


Сист. No: 30708

- 492 -
Сп  Б  925  с

   Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните финансови отчети за 2006 г. на юридическите лица с нестопанска цел . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1, с. 17-18


Сист. No: 30712

- 493 -
Сп  Б  925  с

Душанов, Иван .   Счетоводното приключване и съставянето на финансовия отчет за 2006 г. - на висотата на европейските изисквания!  / Иван Душанов . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1, с. 3-12


Сист. No: 30705

- 494 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните финансови отчети за 2006 г. от бюджетните предприятия  / Иван Златков . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 1, с. 13-16


Сист. No: 30706

- 495 -
Сп  Б  925  с

Златков, Иван .   Годишните доклади за дейността на предприятията  / Иван Златков . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 2, с. 14-15


Сист. No: 30727

- 496 -
 

Колева, Христина .   Счетоводно и данъчно приключване (кореспондентски курс)  / Христина Колева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 13-14


Сист. No: 30595

- 497 -
 

Колева, Христина .   Счетоводно и данъчно приключване (кореспондентски курс)  : Годишен финансов отчет на малки и средни предприятия  / Христина Колева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 16-17


Сист. No: 30610

- 498 -
 

Колева, Христина .   Счетоводно и данъчно приключване (кореспондентски курс)  : Годишен финансов отчет на малки и средни предприятия  / Христина Колева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 14-15


Сист. No: 30778

- 499 -
 

Колева, Христина .   Счетоводно и данъчно приключване (кореспондентски курс)  : Годишен финансов отчет на малки и средни предприятия  / Христина Колева . // Счетоводство ХХI, 2007, N 4, с. 8-9


Сист. No: 31021

- 500 -
 

Матова-Головина, Анастасия .   ГФО на предприятията с нестопанска цел  : Специфични изисквания  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 9-11


Сист. No: 30605

- 501 -
 

Матова-Головина, Анастасия .   ГФО на предприятията с нестопанска цел - специфични изисквания  / Анастасия Матова-Головина . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 10-13


Сист. No: 30776

- 502 -
 

Николов, Николай .   Международен счетоводен стандарт 1  : Финансовият отчет - обобщено представяне на икономическото състояние на предприятието  / Николай Николов . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 6-8


Сист. No: 30593

- 503 -
 

Николов, Николай .   Международен счетоводен стандарт 1  : Финансовият отчет - обобщено представяне на икономическото състояние на предприятието  / Николай Николов . // Счетоводство ХХI, 2007, N 3, с. 6-7


Сист. No: 30775

- 504 -
 

Петрова, Лиляна .   Годишно счетоводно приключване за 2006 г. / Лиляна Петрова . // Счетоводство ХХI, 2007, N 1, с. 9-12


Сист. No: 30594

- 505 -
 

Петрова, Лиляна .   Годишно счетоводно приключване за 2006 г. / Лиляна Петрова . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 12-15


Сист. No: 30608

- 506 -
В  П  225

   Годишно счетоводно приключване  : Обща характеристика на годишното счетоводно приключване . // Пари, XVI, N 40, 27  февр. 2007  . - Консултант, с. VII-X


Сист. No: 30583

- 507 -
В  П  225

Радонов, Димитър .   Годишни финансови отчети  / Димитър Радонов . // Пари, XVI, N 45, 06  март  2007  . - Консултант, с. V-XVI


Сист. No: 30696

- 508 -
В  П  225

Радонов, Димитър .   Годишни финансови отчети по МСФО  / Димитър Радонов . // Пари, XVI, N 60, 27  март  2007  . - Консултант, с. VI-XIII


Сист. No: 30896

- 509 -
В  П  225

Радонов, Димитър .   Годишно счетоводно приключване  : Отчет за доходите съгласно МСС  / Димитър Радонов . // Пари, XVI, N 65, 03  апр. 2007  . - Консултант, с. IX-X


Сист. No: 30955

Счетоводен анализ
- 510 -
Сп  Б  925  с

Любенова, Анелия .   Приложение на финансово-счетоводния анализ (ФСА) в земеделските предприятия  / Анелия Любенова . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 2, с. 16-21


Сист. No: 30728

Международни счетоводни стандарти
- 511 -
 

Божков, Васил .   Примери за отчитане на промените в размера на провизиите за разходи по извеждане от експлоатация, възстановяване и други подобни  / Васил Божков . // Счетоводство плюс, 2007, N 1, с. 7-9  . - Счетоводство - методология и практика


Сист. No: 30722

- 512 -
Сп  Б  925  с

Брезоева, Бойка .   Промените в МСФО 2005 и 2006 г. / Бойка Брезоева . // Български счетоводител, XVIII, 2007, N 4  . - Притурка


Сист. No: 30811

- 513 -
 

Велев, Иво .   Международни стандарти за финансови отчети  : Практически аспекти по прилагането на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности  / Иво Велев . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 2-6


Сист. No: 30602

- 514 -
Сп  А  454

Костова, Надя .   Преминаване към международните стандарти за финансово отчитане като база за изготвяне на финансовите отчети за 2007 г. / Надя Костова . // Актив, 2007, N 4  . - Специализирано приложение


Сист. No: 31094

- 515 -
 

Николов, Николай .   Международен счетоводен стандарт 1  : Финансовият отчет - обобщено представяне на икономическото състояние на предприятието  / Николай Николов . // Счетоводство ХХI, 2007, N 2, с. 6-8


Сист. No: 30603

Одиторски контрол
- 516 -
Сп  П  89  тп

Бурцев, Владимир .   Внутренний аудит как форма контроля коммерческой организации  / Владимир Бурцев . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 41-48


Сист. No: 30871

- 517 -
Сп  В  986

Великова, Елена .   Можем ли да накараме ръководителите и служителите в организацията да погледнат с други очи на контрола?  / Елена Великова . // Вътрешен одитор, ІV, 2007, N 1, с. 17-20


Сист. No: 30806

- 518 -
Сп  В  986

Николов, Николай Д.   Службата за вътрешен контрол на застрахователя: механизъм за контрол или [не]удобен стол?  / Николай Д. Николов . // Вътрешен одитор, ІV, 2007, N 1, с. 40-48


Сист. No: 30810

- 519 -
Сп  А  454

Цветкова, Надежда .   Вътрешният одит - специфика и особености  / Надежда Цветкова . // Актив, 2007, N 4, с. 55-58


Сист. No: 31096

- 520 -
В  П  225

Савова, Миленка .   Международни одиторски стандарти  : Планиране на одита  / Миленка Савова . // Пари, XVI, N 55, 20  март  2007  . - Консултант, с. IX-XIV


Сист. No: 30865

- 521 -
В  П  225

Савова, Миленка .   Международни одиторски стандарти  / Миленка Савова . // Пари, XVI, N 60, 27  март  2007  . - Консултант, с. XIII-XVI


Сист. No: 30897

- 522 -
В  П  225

   Международни одиторски стандарти  : Същественост и одиторски риск . // Пари, XVI, N 65, 03  апр. 2007  . - Консултант, с. X-XVI


Сист. No: 30956

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 523 -
Сп  П  89  тп

Денисов, Вячеслав .   Управление организационным развитием промышленнго предприятия  / Вячеслав Денисов . // Проблемы теории и практики управления, XXIV, 2007, N 1, с. 86-92


Сист. No: 30873

Управление на кадрите. Управление на персонала
- 524 -
 

Симеонова, Милена .   Направете най-успешната грешка  / Милена Симеонова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, с. 26-28


Сист. No: 30532

- 525 -
Сп  Ч  895

Александров, Александър .   Европейските практики в търсенето и подбор на персонала  / Александър Александров . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 18


Сист. No: 30782

- 526 -
Сп  У  732  п

Благославова, Елена .   США России подарили HR-директора  / Елена Благославова . // Управление персоналом, 9, 2007, N 1, с. 62-66


Сист. No: 30914

- 527 -
Сп  Ч  895

Бузов, Емил .   Човешките ресурси и идеята за участие в проекти  / Емил Бузов . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 15-16


Сист. No: 31035

- 528 -
Сп  Ч  895

Владимирова, Катя .   Управляващите все повече се убеждават, че хората са предимство  / Катя Владимирова . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 17


Сист. No: 30777

- 529 -
Сп  Ч  895

Владимирова, Катя .   Управляващите все повече се убеждават, че хората са предимство  / Катя Владимирова . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 34-35


Сист. No: 31039

- 530 -
Сп  У  732  п

Денисова, А. В.   Система ключевых стратегических показателей (ССП)  : Эффективности службы управление персоналом  / А. В. Денисова . // Управление персоналом, 9, 2007, N 2, с. 60-65


Сист. No: 30973

- 531 -
Сп  И  502

Димитрова, Емилия .   Темперамент и управление на човешките ресурси  / Емилия Димитрова . // Икономика, LXI, 20 07, N 1, с. 96-97


Сист. No: 31010

- 532 -
Сп  Ч  895

Дянкова, Елена .   Да отговорим нановите предизвикателства  / Елена Дянкова . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 12-13


Сист. No: 30771

- 533 -
Сп  С  54  тр

Емельянов, Олег .   Российский кадровой менеджмент: состовляющие эффективности  / Олег Емельянов . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 50-52


Сист. No: 30828

- 534 -
Сп  Ч  895

Захариева, Елена .   Професиналното и кариерното развитие - част от политиката по управление  / Елена Захариева . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 13-14


Сист. No: 31033

- 535 -
Сп  У  732  п

Ижбулатова, О. В.   Кадровой стратегии предприятия  / О. В. Ижбулатова . // Управление персоналом, 9, 2007, N 1, с. 70-72


Сист. No: 30920

- 536 -
Сп  Ю  371

Кръстева, Христина .   Защо бизнесът струва милиони  / Христина Кръстева . // Ютилитис, V, 2007,  N 2, с. 68-70


Сист. No: 30587

- 537 -
Сп  А  454

Ламбринов, Димо .   Методи за определяне на оптималната численост на персонала в предприятието  / Димо Ламбринов . // Актив, 2007, N 3, с. 40-41


Сист. No: 30902

- 538 -
Сп  Ч  895

Маркова, Елза .   Мотивираният служител е конкурентно предимство и дългосрочна инвестиция  / Елза Маркова . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 4,9


Сист. No: 30767

- 539 -
Сп  Б  44  БСУ

Монова-Желева, Мария Христова и др.   Подходи и концептуални решения за индивидуализациране на обучението в бизнес организациите  / Мария Христова Монова-Желева, Янислав Панайотов Желев . // Бизнес посоки, III, 2007, N 1, с. 49-53


Сист. No: 30976

- 540 -
Сп  Ч  895

Ненова, Николина .   Екипността е в основата на успеха  / Николина Ненова . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 13-14


Сист. No: 30772

- 541 -
Сп  Ч  895

Николов, Димитър .   За нас са важни индивидуалните проблеми на всеки един  / Димитър Николов . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 10-11


Сист. No: 30769

- 542 -
Сп  Ч  895

Попов, Красимир .   Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. / Красимир Попов . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 2, с. 21-24


Сист. No: 31036

- 543 -
 

Симеонова, Милена .   Can Do or Will Do?  : Защо подборът не свършва с избор на подходящ служител  / Милена Симеонова . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2007, N 3, с. 22-24


Сист. No: 30753

- 544 -
Сп  У  732  п

Темный, Ю. В.   Механизмы управления персоналом  / Ю. В. Темный, В. А. Сальная . // Управление персоналом, 9, 2007, N 3, с. 32-37


Сист. No: 30978

- 545 -
Сп  У  732  п

Чехович, Е. А.   Подходы к оценке квалификационного тестирования  / Е. А. Чехович . // Управление персоналом, 9, 2007, N 3, с. 54-57


Сист. No: 30985

- 546 -
Сп  С  54  тр

Шацкая, Ирина .   Кадровая политикапредприятия, переживающего кризис  / Ирина Шацкая . // Человек и труд, 51, 2007, N 2, с. 53-56


Сист. No: 30829

- 547 -
В  К  263

Попов, Красимир .   Над 1.2 млрд. евро за инвестиции в човешки капитал  : Оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" предвижда финансиране и за бизнеса  / Красимир Попов . // Капитал, ХIII, N 10, 10 - 16 март 2007, с. 64-65  . - К2 Бизнес


Сист. No: 30761

- 548 -
В  К  263

Али, Върна .   Технологиите вече не са достатъчни  / Върна Али . // Капитал, ХV, N 11, 17 - 23 март 2007  . - К3 Кариери, с. 2-3


Сист. No: 30862

- 549 -
В  К  263

Попов, Красимир .   Инвестиции за учене през целия живот  : Около 437 милиона евро за обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда  / Красимир Попов . // Капитал, ХV, N 12, 24-30 март 2007, с. 68-69  . - К2 Бизнес


Сист. No: 30891

- 550 -
В  К  263

Попова, Екатерина .   Мениджърски игри  : Бизнес симулациите копират реални управленски процеси  / Екатерина Попова . // Капитал, ХV, N 12, 24-30 март 2007  . - К3 Кариери, с. 4-5


Сист. No: 30893

- 551 -
В  Д  381  с

Христов, Владимир .   По оста ръководител - одитор - счетоводител  / Владимир Христов . // Делова седмица, ХV, N 16, 16 - 22 апр. 2007 г., с. 1, 4


Сист. No: 31062

Човешки ресурси. Управление на персонала.Кадри. Работна сила
- 552 -
Сп  Ч  895

Памукчиев, Минко .   За по-ефективна стратегия по отношение на човешките ресурси  / Минко Памукчиев . // Човешки ресурси, 1, 2007, N 1, с. 37-38


Сист. No: 30786

- 553 -
Сп  С  547  и

Полухина, А. Н.   Качество персонала в туристическом сервисе  : (Опыт социологического анализа)  / А. Н. Полухина . // Социологические исследования, 34, 2007, N 2, с. 132-136


Сист. No: 31006

- 554 -
Сп  С  54  тр

Фэн, Вей и др.   Китай: человеческие ресурсы и рынок труда  / Вей Фэн, Хун Чуньчан . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 46-49


Сист. No: 30570

- 555 -
В  К  263

Пенева, Боряна .   Цивилизованата раздяла  : Не превръщайте уволнените служители във врагове на компанията  / Боряна Пенева . // Капитал, ХV, N 12, 24  март  2007  . - К3 Кариери, с. 2-3


Сист. No: 30892

Стандартизация и типизация в производството
- 556 -
Сп  Х  74  п

   Опаковки и стандарти . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2007, N 3, с. 20-21


Сист. No: 31014

- 557 -
Сп  Х  74  п

Смит, Мариан .   GFSI одобрява четири стандарта: разработки и визия  / Мариан Смит . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2007, N 2, с. 18-20


Сист. No: 30878

- 558 -
Сп  Ч  R  62

Brenner, Joel .   ISO 27001 Risk Management and Compliance  / Joel Brenner . // Risk Management, 54, 2007, N 1, с. 24-29


   Прев.загл.: Приложението на ISO 27001 и риск мениджмънт


Сист. No: 30579

Анализ на промишленото производство
- 559 -
Сп  Б  925  с

Чуков, Кръстьо .   Анализът на рентабилността на производствения капитал  / Кръстьо Чуков . // Български счетоводител, XVII, 2007, N 2, с. 26-28


Сист. No: 30729

Реклама

- 560 -
Сп  М  486

Хлебаров, Антоан .   Колко струва рекламата  / Антоан Хлебаров . // Мениджър, 2007, N 4, с. 98-100


Сист. No: 30945

Хранително-вкусова промишленост

- 561 -
Сп  И  50

Генчев, Евгени и др.   Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС  / Евгени Генчев, Ивайло Динков . // Икономика и управление на селското стопанство, XLVIII, 2006, N 5, с. 59 - 63


Сист. No: 30545

- 562 -
Сп  Х  74  п

Георгиева, Любка и др.   Биотехнологични аспекти на качеството и безопасността на храните  / Любка Георгиева, Илиана Начева . // Хранително-вкусова промишленост, LV, 2007, N 2, с. 36-39


Сист. No: 30879

- 563 -
Сп  З-54

   Екомаркировка на хранителните продукти . // Земеделие плюс, 2007, N 3, с. 38-39


Сист. No: 31028

Информационни технологии

- 564 -
 

Ламбрев, Ивайло .   Време е за виртуализация  / Ивайло Ламбрев . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, февруари, с. 42-43


Сист. No: 30628

- 565 -
Сп  Л  763

Василев, Юлиан .   Информационна система тегли производството  / Юлиан Василев . // Логистика, 2007, N 1, с. 66-69, янияри-февруари


Сист. No: 30687

- 566 -
 

   Дигиталната пропаст намалява . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 12-14, февруари


Сист. No: 30607

- 567 -
 

Димов, Любомир .   ИС на кадастъра и имотния регистър - статус и перспективи  / Любомир Димов . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 24,25, февруари


Сист. No: 30614

- 568 -
 

Дойчева, Антония .   Агенцията по вписванията изгражда централизирана ИС за търговския регистър  / Антония Дойчева . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 21-23, февруари


Сист. No: 30611

- 569 -
 

   Електронният подпис - технология, която става все по-необходима . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 44-45, февруари


Сист. No: 30670

- 570 -
Сп  Б    445

Завгородни, Виктор Иванович .   Управление на информационните рискове  / Виктор Иванович Завгородни . // Бизнес управление, XVI, 2006, N 4, с. 75 - 95


Сист. No: 30622

- 571 -
Сп  Л  763

Кирилов, Красимир .   Мобилните системи оптимизират логистичната дейност  / Красимир Кирилов . // Логистика, 2007, N 1, с. 62-65, януари-февруари


Сист. No: 30686

- 572 -
Сп  С  54  тр

Колин, Константин .   Человек и информационном обществе  / Константин Колин . // Человек и труд, 51, 2007, N 1, с. 56-59


Сист. No: 30573

- 573 -
 

Кръстева, Надя .   Министерството на транспорта развива ИТ инфраструктура за е-правителство  / Надя Кръстева . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 18-20, февруари


Сист. No: 30609

- 574 -
 

Кръстева, Надя .   Системи за управлениена документите - задължителни изисквания и подходи към изграждането  / Надя Кръстева . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 50-52, февруари


Сист. No: 30672

- 575 -
 

Мечева, Емилия .   "Вирусни" компании промотират банкови продукти в Интернет  / Емилия Мечева . // ПИК: списание за пари, инвестиции, капитали, 2006, N 2, с. 20-22


Сист. No: 30510

- 576 -
Сп  Ю  371

Моралийска, Моника .   ИКТ в Европа - двигателят на икономическия растеж  / Моника Моралийска . // Ютилитис, V, 2007,  N 3, с. 68-70


Сист. No: 30815

- 577 -
 

   Портали, е-услуги и е-разплащания - пътят към утроената ефективност . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 46-48, февруари


Сист. No: 30671

- 578 -
Сп  Н  25  а

Радев, Асен .   Електронни пари и мрежови ефекти  / Асен Радев . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 18 - 25


Сист. No: 30640

- 579 -
 

Сирков, Любомир .   Онлайн присъствието на администрацията - с отличен по дизайн и слаб по маркетинг  / Любомир Сирков . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, 4,6,8,10, февр уари


Сист. No: 30604

- 580 -
 

Ширлетов, Александър .   Оценката на ИТ инвестициите в контекста на методологията АВС  / Александър Ширлетов . // CIO: списание за ИТ директори, 2006, N 2, с. 62-64


Сист. No: 30679

- 581 -
 

   7 "за" и 7 "против" ИТ аутсорсинга . // CIO: списание за ИТ директори, 2007, с. 55-57, февруари


Сист. No: 30674

Информационни мрежи.Информационни системи

- 582 -
Сп  И  502

Емилова, Петя .   Проектиране на логистичната информационна система в съвременната бизнес среда  / Петя Емилова . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 90-93


Сист. No: 30581

- 583 -
Сп  Н  25  а

Кирилов, Росен .   Компютърни информационни системи за управление на фирмените ресурси  / Росен Кирилов . // Народностопански архив, LVIII, 2006, N 4, с. 26 - 31


Сист. No: 30641

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Туризъм

- 584 -
Сп  С  547  и

Полухина, А. Н.   Качество персонала в туристическом сервисе  : (Опыт социологического анализа)  / А. Н. Полухина . // Социологические исследования, 34, 2007, N 2, с. 132-136


Сист. No: 31006

- 585 -
Сп  С  547  и

Фенько, А. Б.   Туризм как показатель социального статуса  / А. Б. Фенько . // Социологические исследования, 34, 2007, N 2, с. 125-131


Сист. No: 31004

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История на СА

- 586 -
В  А  561

   Етичен кодексс на преподавателите и служителите в СА "Д. А. Ценов" . // Алма матер, XIV, N 2, април 2007, с. 2-3


Сист. No: 31042

- 587 -
В  А  561

   Официално  : На 26 март 2007 г. бе избран новият директор на академичната библиотека . // Алма матер, XIV, N 2, април 2007, с. 1


Сист. No: 31041

- 588 -
В  А  561

   Продължават традициите в академичното партньорство  : Московска международна научно-методическа конференция за формиране на иновационните системи в сферата на финансово-икономическото образование . // Алма матер, XIV, N 2, април 2007, с. 1


Сист. No: 31038

- 589 -
В  А  561

Янков, Никола .   Нови акценти в изследванията на Академията  / Никола Янков . // Алма матер, XIV, N 2, април 2007, с. 1


Сист. No: 31040

- 590 -
Сп  Ч  895

   Национални награди - "Човешки ресурси - 2006"  : Носител на приз "Човешки ресурси - 2006" за "Ректор на ВУЗ" е доц. д-р Нено Павлов - ректор на СА"Д. А. Ценов" - Свищов . // Човешки ресурси, 2007, N 1, с. 5


Сист. No: 30834

- 591 -
Сп  И  502

Павлов, Нено .   Със 70-годишни традиции търсим европейски измерения на икономическото образование  : Интервю с доц. д-р Нено Павлов ректор на СА"Д. А. Ценов"- Свищов  / Нено Павлов  ; Интервюто взе  Иван Богданов . // Икономика, 59, 200 6, N 2, с. 44-46


Сист. No: 30565

- 592 -
В  Д  93

   Синдикалната организация в Академията проведе отчетно-изборна конференция  : Доц. Мария Андреева единодушно бе преизбрана за председател на Изпълнителното бюро . // Дунавска зора, XV, N 8, 23  февр. 2007, с. 1, 2


Сист. No: 30511

- 593 -
В  А  561

   Избрано бе ръководство на синдиката . // Алма матер, LXVIII, N 1, 01  март  2007, с. 1-2


Сист. No: 30941

- 594 -
В  А  561

Маринова, Пенка .   Министър Даниел Вълчев посети Висшето училище  / Пенка Маринова . // Алма матер, LXVIII, N 1, 01  март  2007, с. 1, 3


Сист. No: 30940


 Индекс по АВТОРИ

Абдуразаков, Т. К. 147 
Аврамов, Йосиф 193 
Айзенштадт, А. М. 318 
Аламанов, Живко 244 
Александров, Александър 525 
Александрова, Райна 149 
Али, Върна 548 
Амбросевич, М. А. 318 
Амосов, А. 166 
Ананощев, Н. 335 
Анастасов, Мартин 150 
Ангелов, Иван 194 195 
Андонов, Богомил 247 
Андреев, Н. 54 
Антов, Момчил 263 
Антони, Сава 226 227 
Антонова, Анелия 56 
Аркадиев, Димитър 17 
Артеменко, Ирина 5 281 
Атанасова, Елка 282 
Атанасова, Илияна 213 
Бабекова, Ружа 350 
Байгереев, Марат 371 
Байкова, Донка 350 
Баташки, И. 335 
Баумгартл, Бернд 331 
Башев, Храбрин 352 
Башмакова, Н. И. 319 
Белоусов, О. О. 176 
Белухов, Валери 60 
Бисерински, Георги 172 
Благойчева, Христина 283 
Благославова, Елена 526 
Блинов, Андрей 2 
Блохин, Кирил 6 
Богданов, Богдан 15 
Богданов, Иван 591 
Боев, Стоян 386 
Божков, Васил 511 
Большаков, Сергей 34 
Бонев, Живко 458 460 490 
Бонева, Светла 4 
Боровков, Павел 363 
Бородин, А. 364 
Ботева, Надежда 160 372 
Бошкилов, Валентин 151 152 
Боянова, Бояна 153 
Боярский, Е. А. 320 
Брезина, Светлана Владимировна 297 
Брезоева, Бойка 408 409 410 461 462 463 485 512 
Бузов, Емил 527 
Бумбарова-Начева, Жени 353 
Бурлакова, Тамара 21 84 
Бурцев, Владимир 516 
Българенска, Султана 143 453 
Вале, Фермин дел 411 
Валерьевна, Морозли Ирина 403 
Васева, Станислава 372 
Василев, Огнян 228 
Василев, Юлиан 229 565 
Василева, Албена 444 
Велев, Васил 171 
Велев, Иво 513 
Великова, Елена 517 
Велински, Иван 95 
Величкова, Диана 219 
Велкова, Дочка 271 
Видинова, Елена 346 
Владимирова, Катя 528 529 
Владимирова, М. 336 
Воденичаров, Ц. 337 
Войко, Дарья 61 
волкова, Н. Н. 365 
Вълчев, Горан 491 
Вътев, Жельо 154 
Гаева, Дарья 184 
Ганчев, Ганчо 19 27 62 
Гарифуллина, Ф. 325 
Генев, С. 338 
Генералова, Светлана 373 
Генова, Светла 237 
Генчев, Евгени 561 
Георгиев, Георги 35 46 
Георгиева, Виктория 250 
Георгиева, Любка 562 
Гергерт, Д. В. 291 
Гигова, Емилия 214 
Гласс, Анна 331 
Глущенко, В. В. 63 
Гозес, Хаим 86 87 185 196 197 211 374 
Голдман, Даниел 25 
Гончаров, А. И. 272 
Гончарова, М. В. 272 
Горин, Николай 42 
Граничина, О. А. 321 
Гремлинг, Одри 390 
Григорова, Веселина 167 
Григорьев, Александр 34 
Грозданов, Борис 251 
Грудева-Попова, Ж. 335 
Гусаковская, Е. Г. 412 
Гущеров, Добромир 292 
Гълъбинов, Румен 303 305 307 
Гълъбов, Иван 234 238 242 
Гълъбов, М. 252 
Гълъбов, Марин 96 97 413 
Дакова, Маргарита 284 
Дамянов, Атанас 186 
Данева, Иванка 285 
Денизова, Вера 170 
Денисов, Вячеслав 523 
Денисова, А. В. 530 
Дерменджиев, Милен 129 
Дечев, Теодор 36 
Джеджелава, Е. И. 391 
Димитров, Димитър 37 
Димитрова, Емилия 531 
Димитрова, Мина 80 81 82 130 
Димитрова, Ренета Маринова 155 
Димитрова, Цветелина 375 
Димов, Любомир 567 
Димов, Сава 64 
Динев, Михаил 98 
Динков, Ивайло 561 
Дойчева, Антония 215 568 
Дончева, Маргарита 30 
Драгоев, Пенчо 361 
Драмалиева, Валентина 293 404 405 
Дружинин, Александр 158 
Дурин, Стоян 414 464 465 466 
Дучев, Антон 385 
Душанов, Иван 415 467 468 493 
Душкова, Миглена 216 
Дянкова, Елена 532 
Евлогиев, Емил 416 417 486 
Егберт, Хенрик 12 
Егорова, Светлана 220 
Екшембиев, Р. С. 156 
Емельянов, Олег 533 
Емельянова, И. Н. 322 
Емилова, Петя 582 
Ефимов, В. С. 99 
Ефимов, С. В. 99 
Ефимова, С. Б. 273 
Жалило, Борис 402 
Жеков, А. 339 
Желев, Янислав Панайотов 539 
Жуков, В. Н. 418 
Жуковский, Игорь 38 
Завгородни, Виктор Иванович 570 
Загорски, Кирил 178 
Замышляева, К. В. 157 
Зарницына, Ксения 376 
Захариев, Еленко 366 
Захариева, Галина 235 245 
Захариева, Елена 534 
Зимненко, Ирина 368 
Златева, Пламена 89 
Златков, Иван 105 420 421 422 442 445 469 472 473 474 475 476 481 483 487 494 495 
Зубань, Светлана 39 
Зырянова, Т. В. 100 
Иванищева, Татьяна 201 312 
Иванов, Живко 377 
Иванов, Иван 182 
Иванов, Костадин 65 106 107 108 109 110 111 112 
Иванов, С. А. 291 
Иванова, Мирослава Иванова 67 
Иванова, Петя 66 
Иванова, Радка 367 
Игнатиева, Альбина 2 
Ижбулатова, О. В. 535 
Илиев, Божидар 160 
Илиев, Боян 306 308 400 
Илиев, Георги 454 455 456 457 
Илиев, Драгомир 186 
Илиева, Валентина 90 
Искренова, Искра 230 
Исмаилов, Э. Э. 323 
Ищенко, Сергей 40 
Йовчевска, Пламена 334 
Йорданов, Йордан Василев 67 
Йорданов, Красимир 178 
Йорданов, Пламен 274 
Йорданова, Валентина 91 
Йорданова, Гергана 68 
Казанджиева, Мария 257 
Калмыкова, Екатерина 396 
Каменов, Камен 378 
Карлсон, Йохан 379 
Кац, Йосиф 158 
Кельчевская, Наталья 368 
Кирилов, Красимир 571 
Кирилов, Росен 583 
Кирсанова, И. 10 
Кирсанова, Н. 10 
Коева, Стефка 33 
Козельцева, Е. А. 423 
Козлова, Елена Антоновна 294 
Колева, Христина 496 497 498 499 
Колин, Константин 572 
Коломиец, С. М. 320 
Колчев, Валери 134 
Конакчиева, Татяна 451 452 
Коновалов, Аркадий 369 
Корпут, Валтер ван дер 113 114 141 142 
Костадинова, Светла 135 198 
Костова, Иванка 221 
Костова, Надя 115 116 117 514 
Котева, Нина 53 354 356 
Коцев,Цветан 26 
Кравченко, С. А. 22 
Красова, О. С. 31 
Крахмалев, С. В. 243 
Кръстева, Надя 267 573 574 
Кръстева, Христина 536 
Куакуарели, Нунцио 317 
Кузнецова, Ирина 136 
Кузьмин, Г. В. 424 
Курле, Клод Рулан 192 
Кънева, Красимира 354 355 
Лазаров, Кино 258 
Лазаров, Румен Н. 187 
Ламбовска, Мая 380 
Ламбрев, Ивайло 564 
Ламбринов, Димо 51 537 
Ласкина, Л. Ю. 391 
Латам, Бил 231 
Лебедев, О. Е. 324 
Лебедева, Л. Ф. 7 
Лебедева, Людмила 8 
Леонова, Светлана 41 
Леонтьев, Борис 3 
Лилова, Румяна 137 
Любенова, Анелия 510 
Лямзин, О. 329 
Макавеев, Александър 358 
Маковецкий, М. Ю. 28 168 
Малеева, А. В. 163 
Мамедова, Н. А. 118 
Мандершайд, Х. 9 
Манев, Милен 179 
Мануйленко, В. В. 163 
Марикина, Мария 188 
Маринов, Георги 253 
Маринова, Гергана 256 
Маринова, Пенка 594 
Марков, Коста 69 
Маркова, Елза 538 
Марчев, Ангел 70 
Матеев, Илиян 164 
Матова-Головина, Анастасия 437 439 477 478 479 480 500 501 
Машева, Стойка 351 
Металова, Дияна 175 
Метелев, Сергей 397 
Мечева, Емилия 575 
Милушев, Георги 295 
Миляева, Лариса 41 
Мирчев, Иван Сашев 159 
Митрева, Христина 278 279 
Мицова, Златка 138 
Младенова, Адриана 288 
Младенова, Мимоза 362 
Моисеев, С. Р. 148 
Монова-Желева, Мария Христова 539 
Моралийска, Моника 576 
Морозко, Н. И. 296 
Мотова, Г. 325 
Мушкаров, Гошо 52 
Наама, Карим 189 
Найденов, Николай 388 
Начев, Начо 132 
Начева, Илиана 562 
Начева, Краси 232 
Начева, Райна 438 440 443 446 470 
Невзоров, А. Л. 318 
Недялков, Владимир 160 372 
Ненова, Николина 540 
Нещадин, Андрей 42 
Никитин, С. 14 
Николов, Богомил 344 
Николов, Григор 203 
Николов, Димитър 541 
Николов, Илия 71 
Николов, Николай 183 502 503 515 
Николов, Николай Д. 518 
Николов, Чавдар 19 313 
Николова, Валентина 406 
Николова, Галина 290 
Никулина, Надежда Николаевна 297 
Нончева, Теодора 16 286 
Ободовский, В. А. 389 
Обретенова, Дарина 72 
Овсянников, Л. Н. 101 
Овчинникова, М. Н. 43 
Павлов, Даниел 204 
Павлов, Нено 326 591 
Павлова, Ж. 340 
Палий, В. Ф. 425 
Памукчиев, Минко 552 
Панев, Владислав 173 174 
Панева, Лиляна 73 239 
Панкова, С. В. 92 
Панов, Светозар 217 
Панчева, Станислава 447 471 
Пашев, Константин 133 
Пеловски, Любомир Л. 169 
Пенева, Боряна 383 555 
Пенева, Лидия 359 
Перевозчиков, А. Г. 55 
Петков, Георги 120 
Петков, Мартин 254 255 
Петков, Пламен 49 
Петкова, Аспасия 275 276 
Петров, А. 205 
Петров, Борис 177 
Петров, Милан 121 
Петров, Михаил 150 
Петров, Светлозар 50 
Петрова, Диана 426 
Петрова, Диана Димитрова 427 
Петрова, Лиляна 504 505 
Петрова, Стела 377 
Петрова, Ю. А. 31 
Пикет, Десислава Димитрова 327 
Плешков, А. П. 298 
Полежарова, Л. В. 122 
Полухина, А. Н. 553 584 
Попов, Б. 387 
Попов, Евгений 369 
Попов, Красимир 542 547 549 
Попова, Екатерина 550 
Порязова, Лидия 180 
Поспелов, И. 205 
Радев, Асен 578 
Радонов, Димитър 145 507 508 509 
Райчев, Васко 104 
Рангелов, Евгени 123 124 428 429 430 
Расина, Мария 357 
Ребманн, Л. 224 
Рибов, М. 370 
Рисина, Мария 345 347 348 
Рогалева, Н. Л. 399 
Рогова, О. 165 
Роговая, Валентина 42 
Розанова, Н. 58 
Романовский, Н. В. 23 
Рупска, Теодора 212 
Русев, Валентин 240 241 
Русев, Иван 431 
Русенова, Лена 161 
Рыкова, И. Н. 74 
Рязанцев, Юрий 222 
Сааринен, Тайна 330 
Савов, Венцислав 333 
Савова, Миленка 520 521 
Сальная, В. А. 544 
Саркисян, Карина 235 
Сахно, Т. В. 365 
Свраков, Антон 432 
Седларски, Теодор 12 
Семова, Милка 181 
Сергеев, И. 10 
Сивов, Васил 248 249 
Симеонов, Истилиян 125 139 
Симеонов, Калоян 246 
Симеонов, Стефан 75 
Симеонова, Милена 524 543 
Синева, Е. Н. 102 103 
Сирков, Любомир 268 579 
Славянска, Вяра 407 
Сметана, Станислав 44 
Смит, Мариан 557 
Соколов, Румен 210 
Соколова, И. Ю. 176 
Соколова, Н. А. 126 
Сотников, Л. В. 433 
Ставрова, Елена 162 
Станкулов, Цветан 127 128 131 144 482 
Станчева, Румяна 277 
Стефанов, Нако 200 
Стефанов, Николай 280 
Стефанова, Райна 434 488 489 
Стоицева, Ваня 181 
Стойков, Искрен 183 
Страшилова, Йовка 76 
Сухоруков, Михаил Михайлович 299 
Суэтин, А. А. 77 
Съботинова, Диана 328 
Съев, Йордан 398 
Тачов, А. 341 
Ташкова, Мария 259 
Темницкий, А. Л. 24 
Темный, Ю. В. 544 
Терехова, О. Е. 100 
Тимчев, Марко 93 
Тимчев, Марко Л. 94 
Титова, В. 329 
Тодоров, Иво 223 
Тодоров, Любомир 57 83 206 207 208 209 448 459 
Тодорова, Весела Йорданова 78 
Тодорова, Мария 314 
Томов, Т. 48 
Томова, Биляна 381 
Томшинская, И. Н. 126 
Тошева, Людмила 180 
Трифонов, Трифон 1 
Тройхардт, Леена 330 
Туртанска, Виктория 377 
Туякова, З. С. 92 
Угольницкий, Геннадий 382 
Усов, Анатолий 382 
Усольцев, Евгений 315 
Ушвицкий, Л. И. 163 
Фенько, А. Б. 585 
Филипова, Фаня 436 
Филиппович, Андрей 316 
Фисенко, Н. В 74 
Фрид, Йохен 331 
Фэн, Вей 554 
Хаджева, Виолина 349 360 
Хаджиниколов, Димитър 236 
Хлебаров, Антоан 560 
Храмцов, А. Ф. 11 
Христов, Владимир 551 
Христов, Методи 79 
Христова, Светлинка 47 
Христосков, Йордан 287 
Хууско, Мира 330 
Цанкова, Марина 361 
Цанова, Стела 13 20 
Цветков, Цветан 392 401 
Цветкова, Надежда 519 
Цветкова, Петя 32 202 300 
Ценова, Любка 114 141 142 
Ци Го Ин 190 
Цыганков, Владимир 45 
Чамов, К. 342 
Чернев, М. П. 29 
Чернова, Галина Васильевна 301 
Черных, М. М. 302 
Чехович, Е. А. 545 
Чобанов, Георги 12 
Чолаков, Тенчо 351 
Чуков, Кръстьо 559 
Чуньчан, Хун 554 
Шафиев, Руслан 218 
Шацкая, Ирина 546 
Шевчук, И. В. 29 
Ширлетов, Александър 580 
Щерев, А. 343 
Якунин, В. И. 260 
Янков, Никола 589 
Яновский, Б. Г. 332 
Alff, Gregory 85 
Beazley, Ben 309 393 
Behunniak, Darren M. 310 
Brenner, Joel 394 558 
Coffin, Bill 395 
DeMartini, John 311 
Эльянов, А. 191 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агенцията по вписванията изгражда централизирана ИС за търговския регистър 215 568 
АЛКА - зона свободной торговли в Америке 224 
Алтернативен инструментариум за изследване на икономическите връзки в стопански комплекс 204 
Алтернативни данъци по ЗКПО - начисляване и внасяне 109 
Альфред Маршалл 31 
Американские депозитарные расписки 176 
Анализ и оценка на ипотечни облигации 182 
Анализ на европейската здравна политика 336 
Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние на предприятието по данни от финансовите отчети 94 
Анализ на финансовия резултат 83 
Анализът на рентабилността на производствения капитал 559 
Аспекты реформирования управления государственными финансами 59 
Базел II и готовността за прилагането му в България 152 
Банкови картови операции: Развитие на банковата карта 160 
Банковите кризи: възникване и емпирична оценка 162 
Банковото кредитиране в България 161 
Банковская система в формировании и изпользовании персональных финансов 156 
Банковская сфера и стратегия развития экономики 158 
Бизнескомбинации 384 
Бизнесът и моралният хазард в борба за надмощие 293 404 
Биологичното ни земеделие набира скорост 359 
Биотехнологични аспекти на качеството и безопасността на храните 562 
Бухгалтерский баланс: на что нужно обратить внимание при его составлении 418 
Бухгалтерский учет во Франции в условиях перехода на международные стандарты 423 
Бъдещето на одита на финансови отчети в контекста на европейската Директива за законовите одити 104 
Бюджет 2007 - възможният бюджет 86 
Бюджет 2007 - Най-тежкият за изпълнение след въвеждането на валутния борд 193 
Бюджетът на Европейския съюз и предстоящото участие на Република България в него 251 
В лозарството са печеливши кооперации 347 
Взаимна помощ между България и другите държави - членки на ЕС, при събиране на публични вземания 65 
Взаимодействието между макроикономическите системи и формирането на миграционни нагласи в населението 20 
Видове хедж-фондове и прилагани инвестиционни стратегии 175 
Високи цени - минимални доходи 21 
Влияние на капиталовата структура върху финансовите и икономически показатели на фирмите в българските условия 181 
Влияние на Общата селскостопанска политика на Европейсдкия съюз върху устойчивостта на земеделските топанства в България 352 
Влияние технологических инноваций на развитие банковской сферы России 157 
Влиянието на еврото върху арабските икономики 189 
Внутренний аудит как форма контроля коммерческой организации 516 
Водещата роля на счетоводството и счетоводните кадри при съвременния финансово-стопански анализ 93 
Време е за виртуализация 564 
Време на прекомерните очаквания 60 
Всяко начало е трудно, но защитата на потребителите си заслужава 217 
Въвежда се европейска здравноосигурителна карта 290 
Възможни подходи за финансиране на здравната система в бъдеще 341 
Външният дълг на България е данъчно бреме за данъкоплатците 132 
Външнотърговска специализация на България в процеса на евроинтеграция 245 
Вътреобщностна търговия с партньори от страните членки на Европейския съюз 234 
Вътреобщностно придобиване - счетоводни акпекти 445 
Вътреобщностно придобиване - счетоводни аспекти 442 
Вътрешният одит - специфика и особености 519 
Вътрешнорегионалната търговия между страните от Югоизточна Европа 235 
Генно инженерство в растениевъдството 350 
Глобализация, конкурентоспособност и съвременната държава на благосъстоянието 188 
Годишни оценки на дълготрайните материални активи 490 
Годишни финансови отчети 507 
Годишни финансови отчети по МСФО 508 
Годишните доклади за дейността на предприятията 495 
Годишният финансов отчет за 2006 г. едноличния търговец 491 
Годишно счетоводно приключване 145 506 509 
Годишно счетоводно приключване (ГСП) и съставяне на ГФО 475 
Годишно счетоводно приключване за 2006 г. 504 505 
Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните финансови отчети за 2006 г. на юридическите лица с нестопанска цел 492 
Годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишните финансови отчети за 2006 г. от бюджетните предприятия 494 
Годишно счетоводно приключване и съставяне на ГФО 474 
Государственный финасовый контроль: подходы к стандартизации 101 
Гранжданство и институции на Европейския съюз 250 
ГФО на предприятията с нестопанска цел 500 
ГФО на предприятията с нестопанска цел - специфични изисквания 501 
Да отговорим нановите предизвикателства 532 
Данък върху социалните разходи по реда на ЗКПО за финансовата 2006 г. 120 
Данъци по ЗКПО, удържани текущо и окончателно през годината 110 
Данъчен амортизационен план и данъчни амортизационни активи 139 
Данъчната децентрализация: решения за България 133 
Данъчни амортизируеми активи и данъчен амортизационен план 2007 година 124 
Данъчните документи по новия ЗДДС 123 
Данъчно облагане на физическите лица - тенденции и перспективи 137 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 264 
Двете лица на европейската интеграция 249 
Двете страни на монетата 174 
Демографски перспективи на населението в България за периода 2004 - 2050 г. 278 279 
Десетте принципа на медика и мениджъра 337 
Дефицитът по текущата сметка, вътрешният кредит и фискалният излишък: каква точно е връзката 27 
Дигиталната пропаст намалява 266 566 
Дилемата дълъг живот 300 
Динамика трудовых отношений и социального партньорства в странах ЕС 34 
Доверително за доверителното управление 172 
Догонващо икономическо развитие - стратегия и реалности 194 
Документиране и счетоводно отчитане на вътреобщностните доставки и вътреобщностните придобивания 428 
Документните престъпления - най-масови и най-разкривани 72 
Доходи и разходи на домакинствата през последните десет години 15 
Държавата и интелектуалната собственост в Русия 2 
Държавен финансово-икономически механизъм за управление: възможности за усъвършенстване 385 
Държавната хазна трябва да субсидира предварително земеделското стопанство у нас 304 
Е-банкирането: е-втино и е-фективно 56 
Еволюция на съвременната теория за инвестиционни портфейли - част I 70 
Европейската интеграция пред нови изпитания 248 
Европейските практики в търсенето и подбор на персонала 525 
Европейският социален модел и предизвикателствата пред България 280 
Екипността е в основата на успеха 540 
Екомаркировка на хранителните продукти 563 
Екопроизводство на зеленчуци 351 
Електронни пари и мрежови ефекти 578 
Електронният подпис - технология, която става все по-необходима 569 
Електронно правителство - нова визия за административно обслужване 259 
Емоционалната интелигентност 25 
Етика и реклама, или двете страни на една монета 405 
Етичен кодексс на преподавателите и служителите в СА "Д. А. Ценов" 586 
Жизнен цикъл на цената 221 
За нас са важни индивидуалните проблеми на всеки един 541 
За по-ефективна стратегия по отношение на човешките ресурси 552 
За ситуираното икономическо развитие 192 
Задължения на предприятията от нефинансовия сектор на икономиката 199 
Задълженията на ръководителите на бюджетните организации по закона за финансово управление и контрол в публичния сектор 95 
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г. 277 
Закон за данъците върху доходите на физическите лица 262 
Закон за корпоративното подоходно облагане 2007 г. 140 
Закон за местните данъци и такси 261 
Закон за счетоводството 419 
Застраховка "Отговорност на работодателя" 295 
Защита на потребителите и потребление на домакинствата в ЕС 16 
Защо бизнесът струва милиони 536 
Защо Кейнс и днес напомня за себе си 30 
Здравето в Швеция. Национален доклад за общественото здраве - 2005 г. 340 
Здравнополитически анализи: технологиа за оценка на здравното въздействие 342 
Зелена книга за мерките за търговска защита на Европейския съюз 225 
Зелена светлина за американски инвеститори 170 
Земеделските кооперации по пътя на евроинтеграцията 53 
Земеделските производствени кооперации в условията на ОСП 356 
Изборът - лизинг или инвестиционен кредит 73 
Изборът на бизнес училище - стъпка по стъпка 317 
Изборът сега определя поведението в бъдеще 378 
Избрано бе ръководство на синдиката 593 
Изготвяне на план за вътрешен финансов одит 96 
Изключителни правомощия на митническите органи по отношение на акцизите 240 
Изменения и допълнения на ЗДДС и правилника за прилагането му 106 
Измененията и допълненията в закона за счетоводство 416 
Използване на подхода на реалните опции в капиталовото бюджетиране 179 
Изпълнение на административните актове и съдебни решения 258 
Изследване профила на северноамериканското споразумение за свободна търговия 244 
Изучение значимости показателей качества образовательного процесса, используемых при определении рейтингов высших учебных заведений 321 
Изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване 276 
Икономиката анализира чувствата си 32 
ИКТ в Европа - двигателят на икономическия растеж 576 
Има ли бедност в страните от Европейския съюз 18 
Имаме ли готовност да използваме средствата от европейските фондове 84 
Имат ли шанс биологичните храни на българския пазар? 344 
Инвестиции в човешки капитал: Възвръщаемост на висшето образование за индивида и икономиката 328 
Инвестиции за учене през целия живот 549 
Инвестиции как ключевой фактор экономического роста 28 168 
Инвестиционна активност в селското сторанство 349 
Инвестиционни подходи за портфейлна селекция - българският тест 178 
Индустриальные кластеры США 365 
Инновационно-прорывной путь развития: прогнозные параметры 205 
Институционалното дистанциране откласицизма 26 
Интегриран подход за управление на операциите в производството 367 
Интегрираният риск за застрахователното дружество 292 
Интеллектуальная собственность - генетическая основа высокотехнологического бизнеса 3 
Инфлационно предизвикателство за България пред членството в Еврозоната 246 
Инфляция и воспроизводство 165 
Информационна система тегли производството 229 565 
ИС на кадастъра и имотния регистър - статус и перспективи 567 
Исторически аспекти на избора на валутнокурсов режим 78 
К вопросу об оценке качества трудовой жизни 45 
К вопросу совершенствования методики оценки достаточтости собственных средств (капитала) коммерческого банка 163 
К выбору мультипликаторов в рамках сравнительного подхода для оценки бизнеса 55 
Кадровая политикапредприятия, переживающего кризис 546 
Кадровой стратегии предприятия 535 
Как да опазим бизнеса си от изненади на финансовите пазари 91 
Как дребните практики ще станат големи 232 
Как отстоять свою професиональную честь? 403 
Как ще ги стигнем 173 
Какая модель социального партнерства нужна россиянам? 42 
Капиталов модел на акционерна собственост 388 
Капиталова структура на българските публични дружества: влияят ли теоретичните детерминанти на оптималната капиталова структура върху вземаните в действителност финансови решения? 76 
Качество персонала в туристическом сервисе 553 584 
Качеството на академичното обучение - качество на преподавателя и изследователя 326 
Китай: прагматичное заимствование чужих идей при сохранений "собственного лица" 190 
Китай: человеческие ресурсы и рынок труда 554 
Климатични деривативи: същност, характеристика и възможност за хеджиране на климатичните рискове 67 
Ключевые вопросы корпоративного управления с учетом рисков недружественного поглощения 389 
Колко струва рекламата 560 
Коммунальная социальная политика. Опыт Германии 9 
Компетенции: от дифференциации к интеграции 320 
Комплексен финансов анализ на фирмата чрез размита експертна система 89 
Комплексный анализ и целевое прогнозирование финансового состояния предприятия 368 
Компютърни информационни системи за управление на фирмените ресурси 583 
Конкурентоспособност и икономическа свобода 187 
Конкурентоспособност на земеделските стопанства при присъединяването на България към ЕС 354 
Концентрация и мобилизация капитала в условиях и поглощения кредитных организаций 74 
Концептуальные подходы к стоимостному измерению в учете кругооборота капитала 92 
Концепция и тенденции 314 
Концепция финасового обеспечения системы социальной поддержки населения в России 272 
Концепцията за управление на стойността (VBM) - нова управленска парадигма 377 
Корпоративен принцип и корпоративни структури 454 455 
Корпоративная социальная ответственность как фактор, балансирующий интересы в обществе 6 
Кредитната експанзия в България: макроикономически и микроикономически проблеми 150 
Куда идет развитие мировой социологии 22 
Латентно-структурен анализ на удовлетвореността от надомната заетост в България 49 
Лизингът като форма на финансиране 69 
Личные доходы населения ( На примере развитых стран ) 14 
Малое предпринимательство нуждается в поддержке государства 397 
Маркетинг: стратегии адаптации и стандартизации 222 
Международен преглед 436 
Международен счетоводен стандарт 1 502 503 515 
Международни одиторски стандарти 520 521 522 
Международни стандарти за финансови отчети 458 513 
Междуфирмената задлъжнялост - бомба със закъснител 374 
Менеджмент по результатам и оценка высшего образования как модные тенденции и истории успеха: пример Финляндии 330 
Мениджмънт на складовите наличности 227 
Мениджърски игри 550 
Место кредитной кооперации в региональной системе привлечения инвестиций в малый бизнес 396 
Методи за определяне на оптималната численост на персонала в предприятието 537 
Методи за оценка стойността на предприятието 206 207 208 209 
Методи за статистическо извличане на данни за трансакционните операции на микрониво 12 
Методическа разработка за интерпретацията по Международните стандарти за финансово отчитане, респ. МСС, на операциите по финансов лизинг, вкл. и счетоводното им отчитане 468 
Методическа разработка за интерпретацията по Международните стандарти за финансово отчитане, респ. МСС, на сделките по размяна на активи и тяхното счетоводно отчитане 467 
Методические аспекты формирования долностных окладов управленческого персонала 39 
Методолигия на корпоративното икономическо знание в съответствие с философията на науката 1 
Методологические проблемы профессионального образования менеджеров 315 
Методологический анализ формирования показателей базовой инфляции 29 
Механизмы управления персоналом 544 
Минимизиране портфейлния риск на българския капиталов пазар чрез LPM модел за портфейлна селекция 180 
Министерството на транспорта развива ИТ инфраструктура за е-правителство 573 
Министър Даниел Вълчев посети Висшето училище 594 
Мировые тенденции развития высшего образования в ХХІ веке: видение Юнеско и практика реформ 319 
Мировые финансовые рынки 77 
Митническо деклариране по електронен път 239 
Митническо законодателство на Република България в условията на Европейския съюз 238 
Митническото законодателство в България след присъединяването й към Европейския съюз 241 
Многокритериальный подход к оценке управления качеством образовательного процесса: опыт применения 318 
Мобилните митнически групи 146 
Мобилните системи оптимизират логистичната дейност 571 
Модел за съгласуваност между екипа и изпълнявания от него проект 407 
Модель стратегического маркетингового анализа в современных условиях 220 
Модель формирования инвестиционного портфеля страховой организации 301 
Може да е котка, може да е тигър - 2 198 
Можем ли да накараме ръководителите и служителите в организацията да погледнат с други очи на контрола? 517 
Мотивираният служител е конкурентно предимство и дългосрочна инвестиция 538 
Мъжете са натрупали повече пари за втора пенсия спрямо жените 289 
Мъки и страдания по веригата на доставките 228 
Мястото на изпълнение - решаващ показател при определяне на доставката за облагаема или освободена 121 
Нагласи на фирмите от отрасъл хранително-вкусова промишленост относно присъединяването на България към ЕС 561 
Над 1.2 млрд. евро за инвестиции в човешки капитал 547 
Най-големите от хранително-вкусовата промишленост не са на борсата 210 
Най-търсените и добре платени специалности ... и в кои университети да ги учим 333 
Налогообложение как фактор экономического роста 136 
Намаления на финансовия резултат 82 
Направете най-успешната грешка 524 
Насоки и нова философия на социално-икономическата политика 200 
Натура 2000 - ще решим ли проблема "по български" 334 
Национални награди - "Човешки ресурси - 2006" 590 
Некоректно формулирани инвестиционни алтернативи 169 
Необлагаеми доходи, данъчни облекчения и нормативно признати разходи на физическите лица по ЗДДФЛ 107 
Непризнати разходи по новия закон за корпоративното подоходно облагане 125 
Ниски социални осигуровки, високи пенсии 288 
Новата Наредба за работната заплата или как да променим нещата, че да си останат пак същите 48 
Новата наредба за структурата и организацията на работната заплата 51 
Новаците могат да пожънат успехи 230 
Новая парадигма денежных потоков как объекта управления финансовыми ресурсами страховщика 297 
Нови акценти в изследванията на Академията 589 
Нови и съществени моменти в корпоративното облагане на бюджетните предприятия 127 
Нови изменения и допълнения в закона за счетоводството (коментар) 415 
Нови изменения и допълнения на закона за счетоводството 414 
Нови моменти в закона за данък върху добавената стойност 265 
Нови моменти в отсрочването и разсрочването на данъчни задължения 131 
Нови структури в земеделието 358 
Новите капиталови изисквания - сериозно предизвикателство пред банките в България 155 
Новите моменти в ЗДДС 113 114 
Новото акцизно законодателство 263 
Новото в облагането с данък добавена стойност 141 142 
Новото в облагането с местни данъци и такси през 2007 г. 138 
Някои аспекти в развитието на управленската наука 366 
О международном сотрудничестве в системе гарантии качества образования 325 
О современном этапе развития социологии 23 
Обезценка на вземанията 488 
Облагаеми доставки с нулева ставка на ДДС и тяхното документално обосноваване 117 
Облагане на вътреобщностно придобиване на стоки съгласно новия ЗДДС 115 
Облагане на туристическите услуги с ДДС 129 
Облагането с данъци, удържани при източника, като елемент от годишното приключване 2006 г. 144 
Обратна логистика 226 
Обща оценка на финансовия резултат 57 448 
Обща оцинка на финансовия резултат 459 
Общата селскостопанска политика на Европейския съюз и мъдещето но българското плодопроизводство 345 
Онлайн присъствието на администрацията - с отличен по дизайн и слаб по маркетинг 268 579 
Опаковки и стандарти 556 
Оперативен риск в банковата дейност 159 
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. 542 
Оперативни програми за малки и средни фирми 398 
Оперативни програми и усвояване на средствата от ЕС 253 
Описание на бизнес процесите в компаниите 386 
Оплата труда в государстенных вузах 41 
Оповестяването на информацията и кредитния риск в банковия сектор 151 
Определяне на равновесните точки и нетните позиции при авангардните опционни стратегии 75 
Определяне на размера на отсрочените данъчни активи и пасиви 469 472 
Определянето на данъчния финансов резултат и корпоративния данък през 2007 година 128 
Оптимизация расходной бюджетной политики государства в социальной сфере 273 
Опционный подоход к страхованию инвестиционных проектов 291 
Организация и структура на работната заплата 52 
Организация на корпоративното счетоводство 456 457 
Основни моменти в новия закон за данъка върху добавената стойност 134 
Основни нормативни постановки в закона за данъците върху доходите на физическите лица 112 
Основни положения на корпоративното подоходно облагане за 2007 г. 119 
Основные общеевропейские клиринговые системы, обеспечивающие расчеты в единной вабюте (TARGET и EURO 1) 243 
Основы стратегического менеджмента 371 
Особенности и перспективы рынка труда банковских специалистов 44 
Особенности финасового контроля при бюджетировании, ориентированном на результат 102 
Особености в бюджетната сфера 482 
Особености на годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия 473 
Особености на комуникационната политика на банките в България 153 
Особености на конкурентоспособността на руския експортен потенциал 218 
Особености при годишното счетоводно приключване на отчетната 2006 година в аграрните предприятия 143 
Относно закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати 97 
Относно оценяването на отсрочените данъчни активи и пасиви 422 
Относно паричната същност на финансите, кредита, застраховането и социалното осигуряване 79 
Отраслово преструктуриране на производството и заетостта - зависимости и тенденции 13 
Отчет за приходите и разходите 441 
Отчет о движении денежных средств и Приложение к бухгалтерскому балансу 433 
Отчет о прибылях и убытках: что нового в его составлевии 412 
Отчет о целевом использовании полученных средств 424 
Отчитане на данъчната загуба 447 471 
Отчитане на договор за закупена кол опция 465 
Отчитане на договор за издадена кол опция 466 
Отчитане на договора за факторинг 429 
Отчитане на дългодрочните вземания на предприятието 440 
Отчитане на дългосрочните вземания на предприятието 438 443 446 470 
Отчитане на концесиите при бюджетните предприятия 480 
Отчитане на корпоративния данък и отсрочените активи и пасиви по годишната данъчна декларация за 2006 година 430 
Отчитане на нетекущи активи, държани за продажба 409 
Отчитане на паричните средства 449 
Отчитане на придобити облигации и други дългови инструменти 461 462 463 
Отчитане на провизии 450 
Отчитане на разходи за демонтаж, преместване или възстановяване, свързани с дълготраен актив 485 
Отчитане на разчетите на предприятията за ДДС при вътреобщностно придобиване 105 
Отчитане на сделки с обратен лизинг 460 
Отчитане на сегменти - значение, изисквания и проблеми 427 
Отчитане на търговската репутация 484 
Отчитане на финансиранията от европейските фондове в бюджетните предприятия 476 
Отчитане на форуърден договор за покупка 464 
Официално 587 
Оценка в бухгалтерском учете 425 
Оценка взаимодействия механизмов налогового и бюджетного регулирования 118 
Оценката на ИТ инвестициите в контекста на методологията АВС 580 
Партнерство в механизме государственного управления 260 
Пенсиите за осигурителен стаж и възраст в България 271 
Пенсионните реформи в Европейския съюз: изводи от доклада на европейската комисия за адекватни и устойчиви пенсии 286 
Пенсионное страхование в ФРГ 5 281 
Перспективите пред овощарството зависят от държавната политика 357 
Пет правила на дългосрочния инвеститор 171 
По оста ръководител - одитор - счетоводител 551 
Повышение эффективности страховых услуг на рынке недвижимости 302 
Подготвено ли е българското животновъдство за европейския пазар 362 
Подходи и концептуални решения за индивидуализациране на обучението в бизнес организациите 539 
Подходы к оценке квалификационного тестирования 545 
Политика за модернизация на отраслови и продуктови структури 195 
Политика за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 270 
Понятията "държавна служба", "длъжност в държавната администрация" и "задължения по служебното правоотношение" в новото административно законодателство 257 
Портали, е-услуги и е-разплащания - пътят към утроената ефективност 269 577 
Портфейлни характеристики на пазари от Централна и Югоизточна Европа 183 
Преди и след първия милион 203 
Преминаване към международните стандарти за финансово отчитане като база за изготвяне на финансовите отчети за 2007 г. 514 
Признаване и оценяване на имоти, машини и съоръжения според преработения МСС 16 417 
Прилагане на метода на собствения капитал 410 
Приложение на финансово-счетоводния анализ (ФСА) в земеделските предприятия 510 
Примери за отчитане на промените в размера на провизиите за разходи по извеждане от експлоатация, възстановяване и други подобни 511 
Приоритети в политиката по заетостта през 2007 г. - национален план за действие по заетостта 37 
Проблеми и перспектива пред биволовъдството 361 
Проблеми на бюджетното финансиране на земеделието 353 
Проблеми на национална здравна карта 2007 343 
Проблеми на пазарното присъствие на търговската фирма 216 
Проблеми на теорията и практиката на финансовия одит 98 
Проблеми, рискове и предложения, свързани с външната търговия на България 236 
Продължават традициите в академичното партньорство 588 
Продължаващо участие в прехвърлени финансови активи 408 
Проектиране на логистичната информационна система в съвременната бизнес среда 582 
Промени в КСО в частта, отнасяща се за задължителното пенсионно осигуряване, и в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж през 2007 г. 282 
Промени в нормативната уредба на счетоводството от 01.01.2007 г. 420 
Промени в регулаторната рамка и инвестиционната политика на пенсионните фондове 285 
Промени в социалното и здравното осигуряване от 1 януари 2007 г. 275 
Промени във финансирането на болниците и правила за формиране на работната заплата 335 
Промените в акцизното законодателство във връзка с присъединяването на България към ЕС 237 
Промените в Закона за счетоводството 432 
Промените в МСФО 2005 и 2006 г. 512 
Професиналното и кариерното развитие - част от политиката по управление 534 
Профил на културния мениджър или изкуството да управляваш 381 
Психологическая подготовка предпринимателя 387 
Публична пенсионноосигурителна система и преразпределението на доходите 283 
Пътят към Enterprise Risk Management 392 
Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт 58 
Развивающиеся страны в мировой экономике: тенденции и проблемы 191 
Развитие на онлайн пазара на труда през 2007 година - прогнози и решения 50 
Развитие социальной сферы: приоритеты регулирования 10 
Разпределение на общопроизводствените разходи в съответствие с изискванията на Международен счетоводен стандарт 2 стоково-материални запаси 212 
Регистриране и отчитане на продажбите с фискални устройства 71 
Результативны ли иностранные инвестиции? 166 
Реформите в пенсионната система на България - теория и практика 287 
Роля на вътрешния одит в процеса на управление на риска в организацията 390 
Ролята на кооперативната система за развитието на социалната икономика и държава 54 
Российский кадровой менеджмент: состовляющие эффективности 533 
Россия и США перед вызовами ХХІ века 8 
С какви данъци влязохме в ЕС 135 
Светът е твой 379 
Свободното движение на стоки - "споделено" постижение в рамките на Единния европейски пазар 213 
Синдикалната организация в Академията проведе отчетно-изборна конференция 592 
Система ключевых стратегических показателей (ССП) 530 
Система комплексной страховой защиты от рисков ипотечного жилищного кредитования 294 
Системи за управлениена документите - задължителни изисквания и подходи към изграждането 267 574 
Ситуационные центры в образовании 316 
След присъединяването: Предизвикателствата пред икономиката 185 
След членството в ЕС - Нови стопански субекти в България 252 
Службата за вътрешен контрол на застрахователя: механизъм за контрол или [не]удобен стол? 518 
Смена системы вознаграждения 38 
Собственность и стратегии трудового поведения рабочих в условиях реформ 24 
Совершенствование системы страхования професиональной ответственности 298 
Совершенствование финансового контроля в соответствии с задачами бюджетной реформы 103 
Современная концепция имиджа организации 399 
Современные аспекты класификации рисков при оценке деятельности производственного предприятия 391 
Социален ли е Бюджет 2007? 87 
Социальная защищенность трудовых ресурсов как приоритет государственной политики США 7 
Социальное государство. Практики формирования и функционирования в Европе и Росии 11 
Специфика при определяне на мястото на изпълнение при доставки на услуги 116 
Специфични изисквания за предприятията с нестопанска цел 439 
Специфични изисквания за придприятията с нестопанска цел 437 
Специфични изисквания за съставяне на годишния финансов отчет за 2006 г. на бюджетните предприятия 477 
Специфични моменти при прилагане на ЗДДС в общините и в другите бюджетни предприятия 108 
Специфично облагане по ЗКПО при преобразуване - вливане, сливане, разделяне, отделяне и прехвърляне на обособена дейност 111 
Стратегии за трайно конкурентно предимство на предприятията 370 
Стратегии за ХХІ век 411 
Стратегически задачи за България в областта на науката и технологичното развитие в съответствие с тенденциите на политиките на ЕС в периода 2006-2013 год. 4 
Стратегическо бюджетирование в страховых компаниях 296 
Стратегия за управление на риска в организациите от публичния сектор 401 
Структурните фондове на Европейския съюз в България 255 
Структурные особенности систем управления и методы управления 382 
Сущность уравнения обмена и проблема расчета скорости обращения денег 147 
Сфера образования и многоотраслевые интегрированные структуры: проблемы и перспективы взаимодействи 329 
Сценарии формирования инновационной модели экономики 184 
Счетоводните отчети на новите дружества у нас 413 
Счетоводно и данъчно приключване (кореспондентски курс) 496 497 498 499 
Счетоводно отразяване на дялови участия в търговски дружества, притежавани от бюджетни предприятия 478 
Счетоводно отчитане на вноса на стоки 426 
Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез размяна с други активи 487 
Счетоводно приключване в бюджетната сфера 481 483 
Счетоводно третиране на резервите 489 
Счетоводното приключване и съставянето на финансовия отчет за 2006 г. - на висотата на европейските изисквания! 493 
Счетоводство и счетоводна политика на несъстоятелен търговец 451 452 
Счетоводство на селскостопанските предприятия 453 
США России подарили HR-директора 526 
Съветът по Международни счетоводни стандарти издаде нов МСФО 435 
Съвременната политическа икономия: традиционни подходи и нови посоки 33 
Съвременни аспекти на операционния риск в банковата дейност 154 
Създаване на информация за статиите с корективен характер в отчета за доходите (отчета за приходите и разходите) 421 
Създаването на Азиатски валутен фонд - утопия или бъдеща реалност 164 
Със 70-годишни традиции търсим европейски измерения на икономическото образование 591 
Съставяне на годишния финансов отчет за 2006 г. от бюджетните предприятия 479 
Съставяне на отчет за паричните потоци по прекия метод 434 
Съставяне на Отчета за паричния поток 444 
Състояние и оценка на техническата осигуреност на земеделските стопанства 346 
Състояние и перспективи пред инвестиционните дружества от отворен тип в България 68 
Състояние и перспективи пред свиневъдството в България 360 
Същност и възможности за развитие на корпоративни форми в земеделието 355 
Същност на застраховането и неговите особености 308 
Същност нва застраховането и неговите особености 306 
Съюзът за стопанска инициатива и браншовите работодателски организации 36 
Темперамент и управление на човешките ресурси 531 
Тенденции в българския износ на храни 214 
Теоретични аспекти на вземането на бюджетно решение в организацията 380 
Теорията на финансовите опции и ефективността на социалната политика: приложение на модела Блек-Скоулс 62 
Технологиите вече не са достатъчни 548 
Трансфертное ценообразование в отношениях между центрами финансовой ответственности 61 
Трансформация методов финансово-хозяйственного контроля в условиях реформирования экономики 100 
Требование работодателей в пространстве рыночного взаимодействия: эмпирическая диагностика 43 
Третият стълб на Европейския съюз 256 
Труд для человека может быт как суровым наказанием, так и радостью 40 
Трудната трансформация на България и Балканите 186 
Трудовите възнаграждения - формипане и регулиране 46 
Трудовите възнаграждения: формиране и регулиране 35 
Трудовоправни отношения 47 
Туризм как показатель социального статуса 585 
Търговското и счетоводното образование в зората на Новото време. 431 
Търсят се бизнесидеи за кредитиране 90 
Увеличение на финансовия резултат 80 81 130 
Управление и разпределение на финансовите ресурси за здравно осигурените лица в извънболничната медицинска помощ в българия 338 
Управление издержками производства и потребления информации 369 
Управление качеством. В чем смысл этого понятия? 332 
Управление на информационните рискове 570 
Управление на риска в застрахователното дружество 400 
Управление на риска при катастрофични събития в България и създаване на български катастрофичен застрахователен пул 303 305 307 
Управление организационным развитием промышленнго предприятия 523 
Управление стратегическими проектами на уровне предприятия и региона 376 
Управлението на времето - ключ за успешната реализация на проекта 406 
Управленски анализ на Калифорнийския университет 327 
Управленският екип 339 
Управляващите все повече се убеждават, че хората са предимство 528 529 
Усвояването на средствата от еврофондовете - най-голямото предизвикателство пред страната 196 197 
Условия и ред за извършване на безмитна търговия 242 
Устранение двойного налогообложения 122 
Учет и налогобложение в организациях, имеющих обособленные подразделения 126 
Философия на маркетинга в Интернет 219 
Финансиране на пенсиите в България 284 
Финансирование высшего образования: американский опыт привлечения частных инвестиций 323 
Финансовая структура как современный инструмент управления экономикой предприятия 363 
Финансови параметри на ефективни държавни програми за образователна интеграция на слоевете в неравностойно социално положение в България 313 
Финансовите отчети на предприятията в ликвидация и несъстоятелност 486 
Финансовые расследования и финансовый контроль 99 
Финансы корпораций в условиях глобализации 63 
Фирменото лого - носител на нови послания 202 
Фирменото пенсионно осигуряване - предизвикателство пред българската пенсионно-осигурителна система 274 
Фискална програма 2007 88 
Фискалната теория за равнището на цените и монетаризма 66 
Фондовете на Европейския съюз - възникване и развитие 254 
Формализация, макроикономика и денежно-кредитная политика 148 
Формирование конкурентного потенциала с помощью метода бенчмаркинг 373 
Формирование предпринимательского потенциала через систему бизнес-образования 201 312 
Хедж фондове по желание 177 
Хедж фондовете - една от новите модерни тенденции на финансовите пазари 64 
Цената на информацията, или безценицата на PR-а 223 
Цената на ромското включване 19 
Цените и инфлацията през 2007 г. 211 
Ценности современного общества в содержании университетского образования 322 
Цивилизованата раздяла 555 
Частное высшее образование в Европе: сравнительный анализ с точки зрения целей Болонского процесса 331 
Человек и информационном обществе 572 
Човешките ресурси и идеята за участие в проекти 527 
Что такое качество образования? 324 
Чуждестранните преки инвестиции: Показатели за оценка на инвестиционната среда 167 
Шансове и проблеми пред лозарството 348 
Шест мислещи шапки 383 
"Българско присъствие" при преброяванията на населението в света 17 
"Вирусни" компании промотират банкови продукти в Интернет 575 
"Операция на душе" - изменение корпоративной культуры компании 402 
50 години Европейски съюз 247 
7 "за" и 7 "против" ИТ аутсорсинга 581 
Can Do or Will Do? 543 
Carrying the Weight 395 
Catastrophic Renewals. 309 393 
EVA анализ 375 
EVA като модел за целево управление на предприятието 372 
GFSI одобрява четири стандарта: разработки и визия 557 
IBAN - стъпка към създаването на Единна европейска платежна зона 149 
ISO 27001 Risk Management and Compliance 394 558 
Lean Операциите - магия или поредната рекламна панацея 231 
Looking at the Bigger Picture 311 
Outlook Good: Price Decreases and Stability Ahead for Commercial Insurance 85 
Supply Chain Performance Manage,emt 233 
Time for a Change 310 
Эколого-экономическое управление предприятием в эффективной экономике 364 
Эффективное управление региональной сетью страховой компании 299 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

АВС-модел 580 
автоматизирана система 268 579 
АВФ 164 
Агенция по вписванията 215 567 568 
аграрен сектор 197 
аграрна политика 53 354 
аграрни предприятия 143 
агрегатно планиране 367 
агроекология 359 
агроекополитика 359 
административен контрол 392 
административен процес 258 
административни актове 258 
административни разходи 437 
административно законодателство 257 
административно обслужване 259 
административно право 257 258 
административно производство 257 
административно управление 267 574 
администрация 266 268 566 579 
Азиатска банка за развитие 164 
азиатска валута 164 
азиатска криза 164 
Азиатски валутен фонд 164 
академична мобилност 321 
академична общност 321 
академични работници 331 
академично обучение 326 
активи 91 410 423 507 
активи по отсрочени данъци 422 446 469 
актюерство 278 
акциз 242 
акцизи 135 237 240 263 
акцизна ставка 240 246 
акцизни стоки 135 237 240 
акцизно законодателство 237 263 
акции 58 74 82 
акционерна собственост 388 
акционерно дружество 388 454 
акю 164 
алтернативни данъци 109 110 
Алфред Маршал 31 
американски инвеститори 170 
амортизации 81 417 490 514 
амортизационен план 139 462 
амортизация 139 425 437 512 
амортизация на ДМА 451 485 487 489 504 
амортизирана стойност 462 
анализ 93 94 
анализ на паричните потоци 94 
анализ на рентабилността 559 
анализ на финансовите резултати 94 
анализ на финансовото състояние 94 
арабски банков сектор 189 
арабски икономики 189 
АСЕАН 191 
аутплейсмънт 555 
аутсорсинг 581 
аутсорсинг стратегия 581 
база данни 215 568 
Базел ІІ 152 155 
Базелски комитет 155 
балансирани фондове 173 
балансова печалба 83 
балансова стойност 417 513 
Балкани 186 
банки 149 150 151 152 153 155 158 159 160 161 162 575 
банкиране 56 
банков кредит 73 161 163 
банков маркетинг 153 
банков надзор 152 155 161 162 
банков пазар 153 
банков портфейл 155 
банков сектор 150 151 152 155 158 161 162 
банкова дейност 155 159 
банкова карта 160 
банкова политика 148 
банкова система 157 161 
банкова система в Русия 156 157 
банкова сфера 158 
банкови информационни системи 583 
банкови карти 160 
банкови картови операции 160 
банкови кризи 162 
банкови плащания 149 
банкови специалисти 44 
банкови стандарти 149 
банково дело 154 
банково кредитиране 60 150 161 
бартер 467 
БВП 15 28 132 147 185 186 191 246 349 
бедност 8 18 
бедност в ЕС 18 
безмитна търговия 242 
безопасни храни 557 562 
безопасност на бизнеса 389 
безопасност на продуктите 556 
безопасност на храните 213 557 562 563 
безработица 42 280 
бенчмаркинг 373 
биволовъдство 361 
бизнес 25 91 170 197 198 202 402 536 
бизнес администрация 317 
бизнес етика 293 403 404 405 
бизнес идеи 90 
бизнес икономика 201 312 397 
бизнес комбинации 506 
бизнес комуникации 405 
бизнес образование 201 312 
бизнес обучение 201 312 
бизнес организации 539 
бизнес планиране 386 
бизнес процеси 386 530 
бизнес риск 389 
бизнес сегмент 427 
бизнес симулации 550 
бизнес среда 582 
бизнес управление 402 
бизнес успех 387 
бизнес училище 317 
бизнес финанси 90 91 
бизнес школи 201 312 
бизнескомбинации 124 384 484 
биологични продукти 344 
биологични храни 344 
биологично земеделие 359 
биологично земеделие в България 359 
биологично производство 344 351 
биомни модели 179 
биопродукти 351 
биотехнологии 350 
биотехнологични посеви 350 
биотехнологични процеси 350 
биотехнологични технологии 350 
благосъстояние 188 
БНБ 60 152 155 
болнични 276 
браншови организации 36 
браншови работодателски организации 36 
брендинг 399 
брутен доход 154 
българите по света 17 
България 65 186 
България и ЕС 194 253 
българска икономика 88 185 193 194 195 196 197 198 385 
българска кооперативна система 54 
българска култура 381 
български етнос 17 
български износ 214 
български капиталов пазар 178 180 
български пазар 344 
българско население 17 
българско общество 19 
българско счетоводно законодателство 416 
бюджет 86 87 88 118 193 251 
бюджет 2007 86 87 88 193 
бюджет на ЕС 251 
бюджетен дефицит 246 
бюджетен контрол 380 
бюджетен процес 380 
бюджетиране 103 353 363 
бюджетна политика 118 
бюджетна политика на Русия 273 
бюджетна реформа 103 
бюджетна система 59 
бюджетни организации 95 
бюджетни предприятия 108 109 127 475 494 
бюджетни разходи 385 
бюджетни средства 251 
бюджетно планиране 102 
бюджетно регулиране 118 
бюджетно решение 380 
бюджетно счетоводство 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 494 
бюджетно управление 363 
бюджетно финансиране 10 
валутен борд 193 
валутен борд в България 193 
валутен контрол 78 
валутен риск 155 
валутна защита 164 
валутни кризи 164 
валутни наличности и разчети 477 
валутно регулиране 165 
валутнокурсов режим 78 
верига на доставки 226 227 228 233 
вертикални стандарти 557 
взаимна помощ 65 
взаимни фондове 173 
взаимни фондове в България 173 
видове хедж-фондове 175 
виртуален сървър 564 
виртуализация 564 
виртуална мрежа 564 
високи технологии 184 
високотехнологичен бизнес 3 
високотехнологични производства 184 
висше образование 41 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 
внос в ЕС 237 
внос и износ 234 242 
внос на стоки 242 426 
волатилност 91 
връзки с обществеността 379 
встъпителен баланс 514 
ВУЗ 41 320 323 326 
възпроизводствен процес 165 
външен дълг 132 236 
външна търговия 235 236 245 
външна търговия на България 236 
външни изпълнители 581 
външноикономически потенциал 373 
външнотърговска дейност 234 
външнотърговски стокообмен 195 
вътреобщностна търговия 234 442 445 
вътреобщностни доставки 121 142 428 
вътреобщностни придобивания 142 428 
вътреобщностни сделки 442 445 
вътреобщностно придобиване 105 115 121 442 445 
вътрешен контрол 96 97 100 390 392 516 517 519 521 522 
вътрешен кредит 27 
вътрешен одит 96 390 516 517 519 
вътрешен одитор 392 517 518 
вътрешен финансов одит 96 
вътрешнорегионална търговия 235 
вътрешнофирмен анализ 93 
вътрешнофирмен стопански анализ 93 
вътрешнофирмен счетоводен отчет 94 
ГДП 144 
генно инженерство 350 
глобален бизнес 202 
глобализация 188 322 
глобализация в науката и образованието 322 
глобална икономика 189 
годишен одитен план 96 
годишен финансов отчет 143 145 439 473 477 478 479 483 491 493 494 497 499 500 506 507 
годишен финансов отчет 2006 г. 477 479 493 494 
годишен финансов отчет на МСП 496 
годишна данъчна основа 262 479 
годишна инвентаризация 504 
годишни финансови отчети 492 507 
годишни финансови отчети 2006 г. 492 
годишник на счетоводителя 2006 501 
годишно данъчно облагане 110 
годишно данъчно приключване 144 482 
годишно данъчно приключване за 2006 г. 144 
годишно приключване 144 
годишно приключване 2006 144 
годишно счетоводно приключване 143 145 473 474 475 477 479 483 490 491 492 493 494 495 498 500 504 505 506 509 
годишно счетоводно приключване за 2006 г. 143 474 504 505 
гранжданство на ЕС 250 
ГСП 474 
ГСП в бюджетните предприятия 474 
ГФО 143 474 475 477 497 498 499 500 501 502 503 508 
ГФО на МСП 496 497 498 499 
данък 122 
данък върху дохода 127 472 
данък върху общия доход 135 
данък върху приходите 109 110 127 482 
данък върху разходите 119 127 
данък върху социалните разходи 120 
данък добавена стойност 134 
данък печалба 126 135 472 
данъци 14 65 71 80 83 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 119 120 121 123 125 126 127 128 131 132 133 136 137 138 144 240 385 469 
данъци върху печелбата 514 
данъци върху разходите 110 
данъчен амортизационен план 124 139 
данъчен ефект 73 
данъчен контрол 100 
данъчен кредит 114 125 
данъчен разход 80 
данъчен финансов резултат 128 
данъчна вноска 131 
данъчна децентрализация 133 
данъчна загуба 447 471 
данъчна норма 80 
данъчна основа 110 115 127 137 265 428 
данъчна политика 86 87 118 133 135 193 
данъчна система 122 165 
данъчна ставка 127 265 418 
данъчни активи 472 
данъчни амортизируеми активи 124 
данъчни временни разлики 119 
данъчни документи 114 123 
данъчни задължения 131 199 
данъчни закони 264 
данъчни облекчения 107 112 119 170 
данъчни оценки 138 
данъчни пасиви 472 
данъчни складове 237 240 
данъчни ставки 170 
данъчни цели 128 
данъчно законодателство 134 
данъчно облагане 62 111 126 129 134 135 136 137 139 140 
данъчно облекчение 140 272 
данъчно право 139 
данъчно приключване 496 498 499 
данъчно регулиране 118 
данъчно счетоводство 471 
данъчно събитие 125 428 
данъчно третиране 111 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 264 
ДАП 124 
движение на акцизни стоки 237 
движение на паричните средства 433 
движение на стоки 115 
двойна опция 466 
двойно данъчно облагане 122 170 
ДДС 80 105 106 115 117 121 125 128 129 135 142 265 418 442 
ДДФЛ 137 
деклариране на данъка 142 
деклариране по електронен път 239 
делова култура 222 
демография 8 10 17 
демография на населението 20 
демографска криза 280 
депозит 156 
депозитарна разписка 176 
депозити 575 
деривативи 466 
дефицит по текущата сметка 27 
ДЗПО 275 
диверсификация на портфейла 64 70 
дивидент 122 144 
дивиденти 82 
динамика на БВП 28 
дисконтирани бъдещи доходи 208 
дисконтна стойност 425 
дистанционни продажби 121 142 
дистрибутор 226 
дистрибуторска дейност 228 
дистрибуторска мрежа 228 
дистрибуторска политика 226 
дистрибуционни канали 221 
длъжностна характеристика 12 39 48 
ДМА 82 124 349 417 451 477 487 490 501 504 507 511 514 559 
ДНА 507 514 
добавена стойност 375 
доброволно здравно осигуряване 335 
доверително управление 172 
договор за факторинг 429 
договорни фондове 173 174 
догонващо икономическо развитие 194 
догонващо развитие на българската икономика 194 
докторанти 326 
документиране 428 
документиране на данъците 123 124 
документиране на доставките 141 
документооборот 126 
домакински бюджети 16 
домакинства 15 18 
ДОПК 65 264 
допълнителен надзор 97 
допълнителни възнаграждения 52 
допълнителни трудови възнаграждения 48 51 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 275 277 
допълнително обучение 536 
допълнително пенсионно осигуряване 285 
допълнително социално осигуряване 274 
доставка на стоки 117 121 426 
доставка на услуги 117 121 
доставки 226 228 
доставчик 226 
доходи 18 211 412 
доходи на домакинствата 15 
доходи на наети лица 514 
доходи на населението 14 272 
доходи на физически лица 112 
доходност 163 
дългове 374 
дългови инструменти 169 461 462 
дългово финансиране 76 
дългосрочни вземания 438 443 446 
дългосрочни вложения 423 
дългосрочни заеми 438 
дългосрочни финансови активи 440 
дългосрочно инвестиране 171 
дълготрайни активи 507 
дълготрайни материални активи 514 
дълготрайни нематериални активи 514 
държавен бюджет 87 88 
държавен контрол 101 
държавен научен сектор 2 
държавна администрация 257 259 267 574 
държавна власт 260 
държавна политика 7 19 
държавна служба 257 
държавни ведомства 268 579 
държавни програми 313 
държавни разходи 7 
държавни финанси 59 
държавно обществено осигуряване 275 276 277 
държавно управление 260 385 
е-банкиране 56 
е-обучение 539 
е-правителство 266 269 566 573 577 
ЕАД 252 413 
евро 189 
еврозона 246 
евроинтеграция 53 241 249 252 253 270 356 357 
европазар 217 
европейска валута 189 249 
европейска екологична мрежа 334 
европейска здравна политика 336 
европейска здравноосигурителна карта 290 
европейска икономика 185 
европейска интеграция 86 236 254 
Европейска комисия 250 
Европейска общност 238 
европейска политика 334 
европейски бюджет 251 
европейски пазар 214 245 360 362 
Европейски парламент 250 
Европейски селскостопански фонд 270 
Европейски социален фонд 254 255 
европейски стандарти 556 
европейски съвет 250 
Европейски съюз 250 256 561 
Европейски фонд за регионално развитие 255 
европейски фондове 196 197 254 476 
европейски центрове 217 
Европейско акционерно дружество 252 413 
европейско гражданство 250 
Европейско кооперативно дружество 252 413 
европейско счетоводно законодателство 416 
еврофинансиране 398 
еврофондове 84 197 247 
Единен европейски пазар 213 
Единен пазар 213 234 
единна европейска валута 243 
Единна европейска платежна зона 149 
едноличен търговец 491 
ЕКД 252 413 
екип 383 407 
екипи 25 407 550 
екипна дейност 538 540 
екипно обучение 383 
екипност 407 
екологични продукти 351 
екологично земеделие 351 
екологично производство 351 
екологично равновесие 364 
екологично състояние 364 
екология 334 364 
екомаркировка 563 
екомаркировка на хранителни продукти 563 
екопроизводство на зеленчуци 351 
експорт 186 218 
електронен бизнес 219 
електронен документ 569 
електронен документооборот 267 574 
електронен подпис 569 
електронна администрация 259 573 
електронна готовност 266 566 
електронна митническа декларация 239 
електронни комуникации 573 
електронни пари 578 
електронни разплащания 269 577 
електронни услуги 269 577 
електронно митническо деклариране 239 
електронно обучение 539 
електронно правителство 259 266 566 
емиграция 20 
емоционална интелигентност 25 
емпирично изследване 205 
ЕН 13428 556 
енергийна политика 195 
ЕО 213 
ЕС 4 16 18 20 54 104 135 149 150 185 193 196 197 211 213 214 225 230 234 235 238 241 245 246 247 248 249 250 251 253 254 256 286 304 345 348 352 354 358 359 361 561 
ЕС и България 4 
ЕСФ 255 
етични стандарти 293 404 
етнически българи 17 
ефективен лихвен процент 462 
ефективно управление 25 367 369 373 
ефективност 233 407 
ефективност на научната дейност 321 
ефективност на персонала 370 
ефективност на социалната политика 62 
ефективност на учебния процес 321 
ЕФРР 255 
живи системи 582 
животновъдна ферма 360 
животновъдство 360 361 362 
животозастраховане 300 
жизнен стандарт 21 
жизнен цикъл 221 407 
жизнен цикъл на цената 221 
жизнено равнище 10 18 21 542 
жилищно кредитиране 294 
жилищно строителство 10 
загуба 412 
задбалансови активи 475 
задбалансови пасиви 475 
задължения на предприятията 374 
задължително пенсионно осигуряване 282 
заети лица 13 
заетост 13 19 30 37 42 43 526 529 542 554 
Закон за безмитна търговия 242 
Закон за данък върху добавената стойност 113 
Закон за ДДС 105 134 
Закон за корпоративното подоходно облагане 125 
Закон за местните данъци и такси 261 
Закон за счетоводството 414 415 416 419 420 432 
закон за търговския регистър 215 568 
законов одит 104 
заплата 35 
заплащане на труда 34 38 39 41 42 46 48 326 532 541 
застархователен риск 305 
застаряване 291 299 304 305 
застраховане 79 85 292 294 295 296 297 298 301 302 303 306 307 308 309 310 311 393 395 400 
застраховане в Русия 297 298 
застрахователен агент 293 404 
застрахователен бизнес 296 311 
застрахователен брокер 395 
застрахователен договор 291 295 308 
застрахователен мениджмънт 299 
застрахователен пазар 293 298 302 395 404 
застрахователен пул 303 305 307 
застрахователен риск 292 294 296 306 308 458 
застрахователна индустрия 395 
застрахователна компания 299 311 395 
застрахователна отговорност 298 
застрахователна оценка 306 
застрахователна политика 311 
застрахователна полица 300 
застрахователна премия 295 296 306 308 
застрахователна услуга 302 311 
застрахователни договори 458 
застрахователни измами 293 404 
застрахователни парични отношения 79 
застрахователно дружество 400 
застрахователно събитие 458 
застрахователно-технически риск 400 
застраховка "Отговорност на работодателя" 295 
защита на информацията 72 
защита на потребителите 16 217 
ЗБДОО 277 
ЗВФО 96 
ЗДДС 71 106 108 113 114 115 117 121 123 141 142 265 
ЗДДФЛ 107 112 
здравен мениджмънт 336 337 339 342 
здравен мениджър 337 
здравен персонал 335 
здравеопазване 10 87 335 336 337 338 339 340 341 342 343 
здравна карта 335 
здравна политика 336 340 341 342 
здравна помощ 280 341 
здравна система 340 341 
здравна стратегия 340 
здравни вноски 341 
здравни грижи 340 
здравни детерминанти 342 
здравни заведения 340 
здравни кадри 343 
здравни организации 343 
здравни резултати 340 342 
здравни ресурси 336 
здравни системи 336 
здравни услуги 335 341 
здравно въздействие 342 
здравно осигуряване 275 290 335 338 341 
здравноосигурени лица 338 
здравноосигурителен пазар 338 
здравноосигурителна карта 290 
зеленчукови култури 351 
зеленчукопроизводство 351 
зеленчукопроизводство в България 351 
земеделие 53 348 353 355 356 357 358 362 
земеделска кооперация 356 358 
земеделска техника 346 
земеделски кооперации 53 54 
земеделски корпорации 355 
земеделски предприятия 510 
земеделски производители 353 
земеделски производствени кооперации 53 
земеделски стопанства 53 346 352 354 
ЗЗО 290 
ЗКПО 109 110 111 119 120 125 430 
златен стандарт 78 
ЗМДТ 138 
знание 536 548 
знания 314 572 
зони за свободна търговия 224 244 
Избор 378 
извънболнична помощ 338 
издаване на протокол 141 
издаване на фактура 141 
издръжка на производството 369 
изкуство 381 
излишък 481 
износ на стоки 242 
износ на храни 214 
износ на хранителни продукти 214 
износ от ЕС 237 
изплащане на обезщетения 276 
изпълнение на дейностите 538 543 
изравняване на риска 400 
изследване 13 327 
изследване на населението 17 
изследване на продажбите 216 
изследователска дейност 326 
изследователска работа 327 
източноазиатска валута 164 
икономика 26 30 32 86 158 165 166 167 184 185 186 187 188 190 193 194 195 196 197 198 205 235 270 365 374 
икономика на България 194 195 199 200 
икономика на здравеопазването 335 338 341 
икономика на знанието 3 4 528 549 
икономика на отраслите 210 
икономика на предприятието 363 
икономика на труда 40 43 45 
икономическа добавена стойност 372 
икономическа интеграция 185 235 248 
икономическа информация 369 
икономическа наука 30 31 32 33 
икономическа политика 184 187 190 192 193 195 397 
икономическа полиция 72 
икономическа реформа 190 198 
икономическа свобода 167 187 
икономическа социология 24 
икономическа структура 166 
икономическа теория 30 32 
икономически анализ 196 197 206 207 208 209 559 
икономически отношения 79 
икономически показатели 181 
икономически престъпления 72 
икономически растеж 87 136 195 198 576 
икономически реформи 24 
икономически ръст 28 136 168 
икономически теории 26 33 168 192 
икономически школи 31 
икономическо развитие 136 185 192 194 
икономическо развитие на България 194 
икономическо състояние 503 515 
ИКТ 576 
ИКТ сектор 576 
имидж на организацията 399 
имотен регистър 567 
импорт 186 
инвалидност 278 
инвентаризация 143 474 479 481 494 
инвентаризация на активи 451 477 479 
инвентаризация на пасиви 451 477 479 
инвестиране 171 172 
инвестиране в човешки капитал 313 
инвестиране във фондове 174 
инвестиране на капитали 64 
инвеститори 90 
инвестиции 28 64 90 91 167 168 169 170 171 173 174 291 301 327 384 580 
инвестиции в договорни фондове 173 174 
инвестиции в земеделието 362 
инвестиции в информационни технологии 580 
инвестиции в малкия бизнес 396 
инвестиции в образованието 328 
инвестиции в селското стопанство 349 
инвестиции в човешки капитал 20 328 547 
инвестиции за обучение 549 
инвестиционен доход 301 
инвестиционен кредит 73 
инвестиционен пазар 291 
инвестиционен портфейл 70 172 301 
инвестиционен посредник 172 
инвестиционен риск 391 
инвестиционна политика 172 285 
инвестиционна среда 167 
инвестиционни алтернативи 169 
инвестиционни дружества 68 172 173 
инвестиционни имоти 504 514 
инвестиционни портфейли 70 
инвестиционни проекти 73 169 179 291 
инвестиционни стоки 195 
инвестиционни стратегии 64 175 177 
инвестиционни схеми 172 173 174 
инвестиционни услуги 90 
инвестиционни фондове 64 174 
индекс на икономическата свобода 187 
индекс на Лафер 245 
индекс на цените 29 
индустриални клъстери 365 
индустриални отношения 36 
индустрия 13 177 
иновативно производство 185 
иновации 3 4 8 184 205 221 
иновации в банковото дело 157 
иновации в икономиката 184 
иновационен клъстер 4 
иновационен риск 391 
иновационен център 4 
иновационна дейност 321 
иновационна икономика 8 
иновационна система 4 
иновационни проекти 321 
иновационно развитие 187 
институции на ЕС 250 
интеграционна система 224 
интеграция 319 561 
интеграция на данни 267 574 
интеграция на образованието 319 
интеграция на ромите 313 
интегриран подход 367 
интегрирана информационна система 567 
интегриране на ромите 19 
интелектуална собственост 2 3 
интервю за работа 529 
Интернет 50 219 575 
интернет банкиране 56 
интернет маркетинг 219 
Интрастат декларации 234 
инфлационен критерий 246 
инфлация 29 165 211 246 
информационен потенциал 373 
информационна инфраструктура 573 
информационна компетенция 572 
информационна култура 572 
информационни знания 572 
информационни ресурси 572 
информационни рискове 570 
информационни системи 215 229 266 267 268 269 564 565 566 567 568 569 570 574 577 579 582 
информационни технологии 215 226 229 233 266 267 268 269 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 
информационно обезпечаване 321 
информационно обслужване 569 
информационно общество 185 
информация 369 
информация и комуникация 392 
информация по сегменти 427 
ипотечен кредит 156 294 
ипотечни кредити 575 
ипотечни облигации 182 
ИС 215 568 582 
история на СА 203 586 587 588 589 590 591 592 593 594 
история на счетоводството 431 
ИТ 573 580 
ИТ архитектура 573 
ИТ аутсорсинг 581 
ИТ инвестиции 580 
ИТ проекти 581 
ИТ риск 159 
йерархично управление 382 
кадастър 567 
кадастър на земята 567 
кадри 8 533 
кадрова политика 326 535 546 
кадрова стратегия 535 
кадрови потенциал 166 
кадрово планиране 535 
кадрово управление 533 
календарно планиране 367 
Калифорнийски университет 327 
калкулиране на EVA 372 
кандидатстване за работа 524 
капитал 171 181 
капитал в бюджетните предприятия 475 
капитализация на доход 207 
капиталов пазар 58 172 178 180 209 
капиталов пазар в България 180 
капиталова адекватност 155 
капиталова адекватност на банките 155 
капиталова структура 76 181 
капиталови активи 327 
капиталови инструменти 155 
капиталови пенсионни фондове 288 
капиталово бюджетиране 179 
кариера 534 548 550 
кариерни центрове 549 
кариерно развитие 326 534 540 549 
кариерно управление 534 
картови операции 160 
картови плащания 160 
катастрофичен пул 305 307 
катастрофичен риск 303 305 307 
качество 370 
качество в обучението 326 
качество на висшето образование 326 
качество на образованието 318 320 321 324 325 332 
качество на персонала 553 584 
качество на продукта 370 
качество на продукцията 370 
качество на труда 45 46 
качество на храните 562 
квалификация 313 314 539 547 
квалификация на кадрите 523 
квалификация на персонала 37 536 538 539 
квалифициран труд 50 
квалифицирани кадри 524 538 541 
Кейнс 30 
Китай 190 554 
клиент-сървър 215 568 
клиенти 226 
климатични деривативи 67 
климатични рискове 67 
климатични фючърси 67 
клирингова система 243 
клирингови плащания 243 
клъстери 365 
клъстери в САЩ 365 
клъстерни модели 365 
Кодекс на труда 48 
коефициент на Джини 15 283 
коефициент на дисконтиране 209 
кол опция 62 75 465 466 
кол център 575 
колективни инвестиционни схеми 172 
компании 379 386 
компетенции 320 528 532 
комплексен анализ 368 
компютърни информационни системи 583 
комуникации 268 579 
комуникационна политика 153 
комуникационни технологии 266 566 576 
конвенции 256 
конвертируем арбитраж 64 
конкурентен потенциал 373 
конкурентно предимство 370 
конкурентноспособност 184 
конкурентоспособност 84 167 187 188 192 195 197 354 360 370 373 561 
конкурентоспособност в земеделието 354 
консервативни фондове 173 
консолидирани финансови отчети 414 495 
консултанти 555 
контрол 98 384 516 518 519 
контрол в акционерното дружество 388 
контрол върху себестойността 384 
контрол на акцизни стоки 237 
контролинг 386 
контролна среда 392 
контролни дейности 392 401 
концептуален архитектурен модел 582 
концесии 480 
концесионни договори 480 
кооперативна земеделска корпорация 355 
кооперативна система 54 
кооперации 53 54 
корелационен коефициент 13 
коригиращи статии 421 
корпоративен данък 119 128 135 140 
корпоративен имидж 399 
корпоративна култура 40 399 402 532 
корпоративна организация 454 
корпоративна стратегия 40 376 
корпоративна структура 455 
корпоративни информационни системи 569 
корпоративни финанси 76 
корпоративно данъчно облагане 88 
корпоративно облагане 127 
корпоративно подоходно облагане 119 130 140 
корпоративно счетоводство 454 455 456 457 
корпоративно управление 6 375 388 389 
корпорации 63 
корпорации в Русия 63 
косвени данъци 135 
Кохезионен фонд 196 253 254 
краткосрочни вложения 423 
краткотрайни активи 507 559 
кредит 79 91 148 154 156 385 
кредитен портфейл 161 
кредитен риск 151 152 154 155 
кредити и вземания 461 
кредитиране 90 91 161 
кредитиране на земеделието 349 
кредитна експанзия 60 150 161 
кредитна кооперация 396 
кредитна система 165 
кредитна система в Русия 165 
кредитни карти 575 
кредитни кооперации 396 
кредитни организации 74 
кредитни парични отношения 79 
кредитни преводи 243 
Кривата "Джей" 186 
криза 546 
кръгооборот на капитала 92 
КСО 275 276 282 
култура 10 381 
културен мениджър 381 
културен пазар 381 
културно наследство 10 
ленейна структура 537 
ливърийдж 75 
лидер 25 
лидери 25 
лидерство 25 
лизинг 69 73 
лизингов договор 438 470 
лизингова вноска 470 
лизингови вноски 73 
лизингодател 468 
лизингополучател 468 
ликвидационни дялове 144 
ликвидност 74 
ликвидност на банките 74 163 
линейно-функционална структура 537 
линейно-щабна структура 537 
липси 481 
Лисабонска стратегия 4 
лихва 385 
лихви 130 
лихви по ЗКПО 130 
лиценз 242 
лицензиран складодържател 237 
личен подоходен данък 137 
логистика 226 227 228 229 230 231 232 233 565 571 
логистичен бранш 230 
логистична дейност 230 
логистична информационна система 582 
логистични пазари 230 232 
лого 202 
лозарство 347 348 
локализация 379 
макроикономика 27 28 29 148 
макроикономическа политика 29 
макроикономически показатели 193 
макроикономически проблеми 150 
макроикономическо равновесие 162 
малки и средни предприятия 398 497 
малък бизнес 396 397 
малък и среден бизнес 396 
маркетинг 153 219 220 221 222 223 268 386 405 579 
маркетинг в банките 153 
маркетингов анализ 220 
маркетингов микс 153 
маркетингов потенциал 373 
маркетингова концепция 219 
маркетингова политика 153 
маркетингова политика на банките 153 
маркетингова стратегия 221 222 
математически модели 205 
математическо моделиране 205 
материална база 321 
материална база на вузовете 321 
материални запаси 504 514 
материални ценности 418 
материално стимулиране 326 
машинен парк 346 
машинно-тракторен парк 346 
МВФ 27 150 
медицинска помощ 338 
медицинска практика 338 
медицинско застраховане 310 
международен маркетинг 225 
международен номер на банкова сметка 149 
международна търговия 191 218 224 225 244 
международна федерация на счетоводителите 411 
международни връзки 191 
международни икономически отношения 245 247 248 
международни кредитни отношения 132 
международни одиторски стандарти 520 521 522 
международни отношения 246 248 249 
международни плащания 243 
международни счетоводни институции 411 
Международни счетоводни стандарти 411 436 
международни финанси 77 243 
международни финансови отношения 132 
международни финансови пазари 64 77 
международно право 256 
международно публично право 256 
международно сътрудничество 256 
международно финансово отчитане 435 
междуфирмена задлъжнялост 374 
междуфирмени дългове 374 
междуфирмени задължения 199 374 
мениджмънт 25 204 315 371 378 379 381 383 386 406 407 531 536 543 
мениджмънт на бизнеса 366 
мениджър 406 
мениджъри 315 531 
мениджърски игри 550 
мениджърски идеи 550 
месопроизводство 360 
местни данъци 133 
местни данъци и такси 138 
метод за капитализация на доход 207 
метод ликвидационна стойност 206 
метод на пазарни сравнения 209 
метод на собствения капитал 410 478 
методи за оценка на предприятието 206 207 208 209 
методи на оценка 373 
методи на управление 382 
миграция 8 
миграция на населението 20 
микроикономически проблеми 150 
митни сборове 242 
митници 146 238 239 241 
митническа територия 238 
Митнически кодекс 238 241 
митнически контрол 146 238 240 
митнически органи 146 240 
митнически режим 237 
митнически режими 218 238 
Митнически съюз 241 
митническо деклариране 239 
митническо законодателство 238 241 
митническо право 241 
митническо складиране 238 242 
млечни продукти 361 
многонационална компания 379 
многонационални компании 379 
мобилни митнически групи 146 
модел Блек-Скоулс 62 
модел на Белбин 407 
модел на МакКан 407 
модел на Маргерисън 407 
модел на Марковиц 70 
модел на МВФ 150 
моделирано поведение 378 
модернизация 195 
модернизация на икономиката 195 
монетарен съюз 164 
монетаризъм 66 
монетарна политика 27 165 
монетарна стабилност 578 
монетарни мрежи 578 
мониторинг 371 392 401 407 
мониторинг и контрол 103 
мониторинг на социалното осигуряване 272 
морален хазарт 293 404 
МОС 240 520 
МОС 250 520 
МОС 300 520 
МОС 31 520 
МОС 400 521 
МОС 500 522 
мотивация 25 370 538 543 
мотивация за работа 538 
мрежови подход 200 
МСП 398 
МСП 9 492 
МСС 410 411 423 432 435 467 468 485 509 511 
МСС 1 93 410 421 493 502 503 505 508 509 512 514 515 
МСС 10 505 
МСС 12 422 446 469 471 472 493 508 
МСС 14 427 436 
МСС 16 417 467 468 485 487 493 511 512 514 
МСС 17 440 460 493 512 514 
МСС 19 446 493 514 
МСС 2 212 493 512 514 
МСС 20 476 
МСС 21 512 
МСС 22 493 
МСС 27 410 416 512 
МСС 28 410 504 512 
МСС 32 458 461 
МСС 36 409 511 512 514 
МСС 37 458 493 505 
МСС 38 504 512 
МСС 39 408 461 462 463 504 
МСС 40 512 514 
МСС 8 512 
МСФО 410 432 435 436 458 467 468 508 512 513 514 
МСФО 1 514 522 
МСФО 3 124 484 493 512 
МСФО 4 458 
МСФО 5 409 410 512 513 
МСФО 7 512 
МСФО 8 435 
надомна работа 49 
най-търсени вузове 333 
налози 80 126 
Наредба №8 155 
Наредба за пенсиите 282 
население 17 18 19 185 
НАССР 557 
Натура 2000 334 
наука 1 4 
наука и развойна дейност 4 
научни звания 321 
научни изследвания 321 
научни степени 321 
научни степени и звания 326 
научни теории 1 
научно-техническа политика 2 
научно-технически потенциал 166 373 
НАФТА 224 244 
национален доход 168 
национална валута 165 
Национална здравна карта 343 
национална иновационна система 2 
национална кооперативна система 54 
национална селска мрежа 270 
национално стопанство 188 
начален баланс 451 
начален баланс при несъстоятелност 451 
начислен ДДС 105 
невнесен данък 125 
независим одит 98 
нематериални активи 423 433 504 506 
нематериални дълготрайни активи 475 
необлагаеми доходи 107 112 
неокласическа школа 31 
непризнати разходи 125 128 
неравностойно социално положение 313 
несъстоятелност 451 452 
нетарифни търговски ограничения 242 
нетекущи активи 409 513 
нетен оборотен капитал 208 
нетен паричен поток 208 
нетна печалба 207 208 
нетна справедлива стойност 143 
нетни парични потоци 169 
нетни позиции 75 
нефинансов сектор 199 
нефинансови активи 475 
НИРД 4 
нов продукт 221 
НОИ 282 
нормативна уредба 420 475 
нормативна уредба на счетоводството 420 
НСС 1 456 
НСС 9 492 
НСФОМСП 514 
нулева ставка 117 
обезценка на активи 409 514 
обезценка на вземания 488 
обезценка на ДМА 490 
обезценка на МЗ 505 
обезценка на СМЗ 514 
обезщетения 276 
облагаема доставка 108 
облагаеми доставки 116 117 
облагаеми доходи 112 
облагане 129 
облагане на вътреобщностно придобиване 105 115 
облагане на доходи 262 
облагане на туристически услуги 129 
облагане на физически лица 137 
облагане с данъци 144 
облагане с ДДС 108 116 121 129 141 142 
облагане с местни данъци и такси 138 
облигации 74 182 300 
оборотен капитал 55 425 
оборотна ведомост 433 483 
образование 10 87 201 312 313 314 315 316 317 328 536 
образователен мениджмънт 330 
образователен подход 320 
образователен процес 321 
образователна интеграция 313 
образователна интеграция на ромите 313 
образователна политика 313 323 332 
образователна реформа 319 
образователна система 319 329 
образователна стратегия 319 
образователна структура 313 319 329 
образователна сфера 329 
образователни структури 325 
обратен лизинг 460 
обратна логистика 226 
обучение 314 539 548 549 
обучение в бизнес организацията 539 
обучение на мениджъри 315 
обучение на персонала 532 536 541 543 
обучение на работното място 539 
обучение по счетоводство 436 
общ европейски бюджет 251 
обществено здраве 340 
общини 108 197 268 579 
общинска администрация 268 269 577 579 
общинско управление 268 579 
общопроизводствени разходи 212 
овощарство 345 357 
одит 96 98 411 519 520 521 522 
одитен риск 98 
одитна дейност 519 
одитор 101 436 551 
одиторска дейност 521 551 
одиторска документация 98 
одиторска работа 101 
одиторска среда 551 
одиторски доказателства 98 522 
одиторски контрол 100 516 518 
одиторски риск 521 522 
одиторски стандарти 520 521 522 
околна среда 84 
онлайн администрация 266 268 566 573 579 
онлайн продукти 575 
онлайн търговия 575 
онлайн финанси 575 
ООД 355 
опазване на околната среда 334 
опаковка на храни 556 
опаковки 556 
оперативен лизинг 460 
оперативен риск 159 
оперативна печалба 94 
оперативна стратегия 376 
оперативни програми 253 398 
операционен риск 154 
описание на бизнес процеси 386 
оповестяване 456 
оповестяване на счетоводната политика 456 
ОПП 434 
ОПР 94 441 
опции 75 465 466 
опционни инструменти 75 
опционни позиции 75 
опционни стратегии 75 
организации с нестопанска цел 500 501 
организационна структура 222 523 
организационно развитие 523 548 
организация на компанията 379 
организация на работната заплата 51 
организация на счетоводството 414 
организация на труда 40 45 
осигурителен стаж 282 284 
осигурители 276 
осигурителни вноски 275 277 282 
осигурителни плащания 276 
осигуряване 277 
осигуряване за 2007 г. 277 
основен капитал 453 
основни средства 423 433 
отдел продажби 379 
отписване на финансови активи 408 
отраслова структура 195 
отраслово преструктуриране 13 
отсрочване на задължения 131 
отсрочен данъчен актив 472 
отсрочени активи 430 
отсрочени данъци 422 443 446 471 
отсрочени данъци от печалба 471 
отсрочени данъчни активи 422 469 
отсрочени данъчни пасиви 422 469 472 
отсрочени пасиви 430 
отчет за доходите 421 509 
отчет за паричните потоци 434 498 
отчет за паричния поток 444 515 
отчет за приходи и разходи 94 441 475 501 502 506 515 
отчет за приходите 421 
отчет за разходи 421 
отчет за собствения капитал 145 
отчетни разходи 130 
отчитане вноса на стоки 426 
отчитане на данъци 123 124 142 428 
отчитане на дългови инструменти 463 
отчитане на дълготрайните активи 477 
отчитане на загубите 453 
отчитане на концесиите 480 
отчитане на корпоративни данъци 430 
отчитане на нетекущи активи 409 
отчитане на парични потоци 444 
отчитане на придобиването 487 
отчитане на придобити облигации 461 462 463 
отчитане на приходите 477 
отчитане на провизии 450 
отчитане на продажбите 71 
отчитане на разходите 477 501 
отчитане на разчетите 105 
отчитане на сделки 460 
отчитане на собствен капитал 500 
отчитане на стопанска дейност 501 
отчитане на финансиранията 476 
отчитане на финансови инструменти 464 465 466 
отчитане на форуърден договор 464 
отчитане по сегменти 427 
отчитане при ликвидация 451 486 
отчитане при несъстоятелност 451 452 486 
оценка на активи 504 
оценка на бизнеса 55 
оценка на висшето образование 330 
оценка на ДМА 490 
оценка на здравното въздействие 342 
оценка на капитала 92 
оценка на качеството 318 
оценка на нетекущите активи 409 
оценка на пасиви 504 
оценка на персонала 541 
оценка на рентабилността 559 
оценка на риска 390 392 401 
оценка на стойността 209 
оценяване на активи 422 
оценяване на имоти 417 
оценяване на машини и съоръжения 417 
оценяване на опциите 179 
оценяване на отсрочени данъци 422 
оценяване на селскостопанска продукция 143 
пазар 214 
пазар на образователни услуги 329 
пазар на труда 20 44 50 381 525 542 554 
пазар на ценни книжа 58 183 
пазарен портфейл 70 
пазарен риск 155 
пазари 232 
пазарна добавена стойност 377 
пазарна практика 405 
пазарна стойност 206 
пазарно присъствие 216 
пазарно регулиране 165 
пари 156 173 
паричен оборот 424 449 
паричен поток 147 297 
паричен сектор 150 
парична политика 27 151 
парични доходи 216 
парични обезщетения 275 276 
парични отношения 79 
парични пазари 189 
парични постъпления 297 
парични потоци 73 179 327 434 444 
парични средства 155 424 433 449 
парично обръщение 147 
парично-кредитна политика 147 148 
партньорство 260 
пасиви 423 507 
пасиви по отсрочени данъци 422 
патенти 2 
пенсии 87 271 273 282 283 286 287 288 289 
пенсионен фонд 271 279 285 289 
пенсионна реформа 5 281 287 
пенсионна реформа в България 287 
пенсионна реформа в ЕС 286 
пенсионна система 271 284 287 
пенсионна система в България 284 287 
пенсионни доходи 283 
пенсионни реформи 286 
пенсионно застраховане 5 281 
пенсионно осигуряване 5 271 279 281 282 283 284 285 286 287 288 289 
пенсионно осигуряване в България 284 
пенсионноосигурителна система 283 
персонал 526 553 584 
печалба 81 90 171 412 448 459 
печалба на фирмата 90 
ПИС 582 
план на проекта 407 
планиране 204 407 
планиране на одита 98 520 
пласмент 226 
платежни инструменти 160 
поведение 378 402 
поведение в бизнеса 402 
подбор на персонал 524 525 536 545 
подбор на служители 543 
поземлени ресурси 356 
политика на БНБ 27 
политика на ЕС 4 
политика на потреблението 217 
политика по заетостта 37 542 
политика по заплатите 35 
политическа икономия 33 
полици 300 
помощи 276 
портфейлен риск 180 
портфейлна теория 70 178 
поръчка 227 
последващи разходи 125 
потребители 217 
потребителска кооперация 54 
потребителски интерфейс 582 
потребление 16 217 228 
потребление на домакинствата 16 
потребление на енергия 195 
право 257 258 
преброяване на населението 17 
предприемаческа дейност 391 
предприемачество 170 201 312 387 396 397 424 
предприсъединителни фондове 196 
предприятия 363 368 370 374 523 
предприятия в несъстоятелност 452 
предприятия с нестопанска цел 437 439 500 501 
презастраховане 303 
презастрахователна стратегия 400 
преквалификация 539 
преки данъци 135 
преки чуждестранни инвестиции 167 
премийна стратегия 400 
преобразуване на дружества 111 
преобразуване на финансовия резултат 128 
преобразуващо се дружество 111 
преотстъпени данъци 133 
преоценка на валутни наличности 477 
преоценка на ДМА 490 514 
преоценъчни резерви 81 
преподавателска дейност 326 
преподавателски състав 540 
престиж 399 
преструктуриране на заетостта 13 
преструктуриране на производството 13 
прехвърлени финансови активи 408 
придобиване на знания 536 
придобиване на стоки 115 142 
придобити облигации 462 
признати разходи 128 
принципал-агент 293 404 
прираст на БВП 28 
природни бедствия 309 311 393 
приспособяващи се ИС 582 
приход 83 
приход в бюджета 482 
приходи 82 441 
приходи за бъдещи периоди 505 
приходи на европейския бюджет 251 
приходи от лихви 443 
провайдер на услуги 226 
провизии 505 514 
провизиране на вземания 477 
провизиране на задължения 505 
провизиране на разчетите 479 
прогнозиране 204 205 
програма "регионолно развитие" 84 
програма за развитие 270 
продажби 216 405 410 
продажби на дребно 216 
проджект мениджмънт 406 
продукт 221 379 
продуктова стратегия 221 
продуктова структура 195 
проектен екип 407 
проектен мениджър 407 
проекти 376 527 
проектиране на логистична ИС 582 
проектно поведение 378 
проектно управление 406 407 
проектно финансиране 90 
произведена продукция 13 
производителност 188 
производителност на труда 40 42 188 554 
производствен анализ 559 
производствен капитал 559 
производствен риск 391 
производствени активи 559 
производствени запаси 418 
производствени мощности 379 
производствени разходи 212 
производство на зеленчуци 351 
промишлена продукция 195 
промишлени клъстери 365 
промишлени предприятия 13 195 368 523 
промоционен микс 153 
промоция 153 
професионален растеж 538 
професионалист 43 44 
професионална етика 403 
професионална квалификация 549 
професионална отговорност 298 
професионална чест 403 
професионални знания 545 
професионални общности 548 
професионални умения 545 
професионално направление 555 
психологическа подготовка 387 
психология 387 
психология на бизнеса 387 
психология на управлението 387 
публичен сектор 95 401 
публична пенсионноосигурителна система 283 
публични вземания 65 
публични организации 401 
публични финанси 59 
пут опции 62 75 
ПЧИ 167 
първите предприемачи 203 
работна заплата 13 14 21 31 35 42 51 52 335 
работна среда 538 
работодател 43 541 543 
работодателски организации 36 
равновесни точки 75 
раждаемост 10 19 
развиващи се страни 191 
развитие на вузовете 329 
развитие на икономиката 158 
развитие на кариерата 534 
развитие на организацията 382 
развитие на персонала 530 541 
развитие на предприятието 369 398 
развитие на продажбите 216 
развитие на селските райони 270 
развитие на социологията 23 
развитие на човешките ресурси 532 536 542 547 549 
размита експертна система 89 
размита система 89 
размяна на активи 467 487 
размяна на ДМА 487 
разход 83 
разход за начислен данък 125 
разходи 82 327 412 441 580 
разходи за амортизации 514 
разходи за данъци 125 441 
разходи за здравеопазване 7 
разходи за иновации 4 
разходи за лихви 128 
разходи за медицинско обслужване 120 
разходи за наука 4 
разходи за образование 7 
разходи за основна дейност 515 
разходи за производство 369 
разходи за работна заплата 13 125 
разходи за реклама 560 
разходи на домакинствата 15 
разходи на европейския бюджет 251 
разходи по заеми 514 
разчети 474 
разчети по лихви 462 463 
разчети по отсрочени данъци 430 
разчети с митници 426 
растениевъдство 350 357 
растителна биотехнология 350 
растителни биотехнологии 350 
реална стойност 206 
реални опции 62 179 
ревизионен акт 125 
ревизия 99 516 
регистриране на продажбите 71 
регистърна система 215 568 
регулиране на заплатите 35 
регулиране на икономиката 385 
резерви 423 489 
резерви на предприятието 489 
рейтинг на вузовете 321 
реклама 405 560 
реклама в бизнеса 405 
рекламна агенция 379 
рекламна комуникация 560 
рекламна политика 560 
рекомбинатни биотехнологии 350 
рекрутинг 530 
рекрутмент 530 
рентабилност 57 356 375 559 
рентабилност на продажбите 559 
рентабилност на производствените активи 559 
Република България 238 
ресурсен подход 541 
ресурсен потенциал 541 
реформи в здравеопазването 336 
риск 172 293 404 
риск мениджмънт 309 310 389 390 391 392 393 394 395 558 
ромска идентичност 19 
ромска образователна интеграция 313 
ромска общност 19 313 
ромски етнос 19 
ромски общности 19 
ромско население 19 
Русия 2 6 8 39 42 176 533 
руски експорт 218 
руски компании 516 
руски предприятия 376 
ръководител на компания 40 387 545 
СА 13 20 68 75 76 137 178 181 183 186 187 235 244 245 259 274 284 326 378 447 454 455 456 457 471 511 519 552 578 582 
самооценка на контрола 517 
САПАРД 347 348 356 357 
САЩ 7 8 176 365 
СБП 476 
световен пазар 184 218 
световна икономика 188 189 191 218 
световна икономическа свобода 187 
Световна търговска организация 235 
световно стопанство 32 188 235 
свиневъдство 360 
свободна търговия 224 235 244 
свободни зони 242 
свободни търговски зони 242 
свободно движение на стоки 213 
сделки с обратен лизинг 460 
себестойност 212 412 425 580 
секюритизация 182 
селски райони 270 
селски райони в България 270 
селско стопанство 143 304 345 347 349 
селскостопанска политика 53 345 348 352 
селскостопанска продукция 143 
селскостопанско счетоводство 453 
сертифициране по ISO 557 
сетълмент-риск 155 
сигурност на информацията 215 568 
СИДДО 170 
Силиконова долина 365 
синдикални организации 36 
синдикати 34 36 
система TARGET 243 
система Интрастат 234 
система на управление 373 523 
системно проектиране 582 
ситуационни центрове 316 
складиране на продукти 227 
складов мениджмънт 226 227 233 
складова база 227 
складова дейност 226 228 233 
складова мрежа 226 
складова наличност 227 231 233 
скрита инфлация 165 
сливане на капитали 74 
служба за вътрешен одит 518 
служебно правоотношение 257 
служители 538 
Сметкоплан на бюджетните предприятия 476 
СМЗ 212 514 
собствен капитал 145 163 410 
софтуер 215 567 568 
софтуерни продукти 233 571 
социална държава 54 
социална защита 7 
социална икономика 54 542 
социална интеграция 37 542 
социална кол опция 62 
социална отговорност 6 
социална пенсия 278 
социална политика 5 6 8 9 10 11 18 87 272 281 326 541 
социална политика на Германия 9 
социална работа 9 
социална реформа 288 
социална сфера 9 10 
социални опции 62 
социални осигуровки 135 
социални помощи 37 
социални програми 18 
социални разходи 14 18 62 120 273 
социални реформи 11 
социални служби 9 
социални услуги 9 
социални фондове 272 
социално дело 278 
социално осигурителна система 274 
социално осигуряване 79 271 272 273 274 275 276 277 279 280 284 287 288 
социално осигуряване 2007 277 
социално партньорство 6 34 42 260 
социално правителство 11 
социално равновесие 10 
социално развитие 185 
социално-икономическа политика 19 
социално-икономически условия 165 
социално-икономическо развитие 8 
социално-трудови отношения 7 
социалноосигурителни схеми 290 
социологическа теория 23 
социологически изследвания 22 
социологически методи 22 
социологическо проучване 23 
социологическо развитие 23 
социология 22 23 24 585 
социология на труда 49 
социология на управлението 260 
спедиторска дейност 232 
спестявания 173 
специалности 333 
специфични сделки 108 
справедлива пазарна стойност 207 209 
сравнителна реклама 405 
средства от ЕС 253 
СС 1 145 437 439 444 451 452 497 501 502 505 507 515 
СС 10 506 
СС 12 128 430 471 493 
СС 13 451 452 486 
СС 16 485 490 500 511 
СС 17 440 443 460 493 
СС 19 493 
СС 2 143 384 493 506 
СС 20 476 500 
СС 21 477 506 
СС 22 484 506 
СС 28 478 504 
СС 31 478 
СС 32 461 462 463 488 
СС 34 502 
СС 36 506 
СС 37 450 505 506 
СС 38 500 504 506 
СС 4 490 501 
СС 40 490 
СС 41 143 
СС 7 434 444 449 498 
СС 8 497 
СС 9 439 500 505 
стабилизационна политика 29 
стандарт IBAN 149 
стандарти 556 557 
стандартизация 222 232 267 394 556 557 558 574 
статистика 12 13 
статистика на домакинствата 15 
статистика на населението 14 
статистически анализ 13 535 
статистическо извлечение 12 
статистическо изследване 12 17 
стимулиране на персонала 541 
СТО 235 244 
стойност на предприятието 206 207 208 209 
стойностно базиран мениджмънт 377 
стоки 226 
стоки и услуги 405 
стокова наличност 228 
стоково-материални запаси 212 514 
стокознание 344 
стокообмен 235 
стокооборот 216 
стопанска дейност 31 370 479 
стопанска история 203 
стопански анализ 93 
стопански контрол 100 
стратегии 370 
стратегически анализ 220 
стратегически маркетинг 220 
стратегически маркетингов анализ 220 
стратегически мениджмънт 371 
стратегически план 376 
стратегически проект 376 
стратегически проекти 376 
стратегически регионални проекти 376 
стратегически цели 194 
стратегическо бюджетиране 296 
стратегическо планиране 371 376 526 528 
стратегическо управление 316 407 529 
стратегия за развитие 40 
стратегия на ЕС 217 
стратегия на предприятието 528 
стратегия на развитие 158 
структура на IBAN номера 149 
структура на ЕАД 413 
структура на заетостта 13 
структура на кредитиране 150 
структура на производството 13 195 
структура на работната заплата 52 
структура на управление 537 
структурни изменения 13 
структурни фондове 196 197 253 254 255 
структурни фондове на ЕС 253 255 
субекти по ДДС 141 
субсидии 304 353 
счетоводен анализ 93 
счетоводен баланс 94 423 451 475 497 498 502 506 507 
счетоводен документ 125 
счетоводен метод 410 
счетоводен отчет 92 447 520 
счетоводен разход 125 
счетоводен финансов резултат 128 
счетоводна отчетност 423 425 
счетоводна печалба 208 
счетоводна политика 151 451 452 
счетоводна професия 411 
счетоводна система 420 
счетоводна стойност 206 
счетоводни бази 432 
счетоводни отчети 413 
счетоводни принципи 420 
счетоводни програми 432 
счетоводни разходи 128 
счетоводни стандарти 423 436 
счетоводни статии 408 
счетоводно образование 431 
счетоводно отчитане 426 429 467 468 487 
счетоводно отчитане на данъците 428 430 
счетоводно приключване 473 481 496 497 498 499 506 
счетоводно приключване 2006 г. 506 
счетоводство 93 143 145 212 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 426 427 428 429 430 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 444 445 446 447 448 449 450 451 452 457 458 460 462 463 464 465 466 467 468 469 473 475 476 479 485 486 487 488 489 490 492 493 495 496 498 499 500 501 502 503 504 505 507 508 511 512 513 515 521 
счетоводство в аграрния сектор 143 
счетоводство на аграрното предприятие 143 
счетоводство на едноличния търговец 491 
счетоводство на отраслите 451 452 453 
счетоводство на предприятието 409 417 443 485 486 487 488 489 495 503 
счетоводство на селскостопанските предприятия 453 
съвет на директорите 389 
Съвет на ЕС 250 
съвременен бизнес 582 
съвременна бизнес среда 582 
съдебно производство 258 
съдебно решение 258 
сървър 215 564 568 
сървър архитектура 215 568 
сътрудници 44 403 
съюз за стопанска инициатива 36 
съюз на работодателите 36 
такси 80 126 
ТАРИК 238 
тарифни квоти 238 
творчески подход 402 
текуща сметка 27 236 
текущи разходи 81 
теория за цените 31 
теория на заетостта 30 
теория на Милър и Модилиани 181 
теория на полезността 380 
теория на портфейла 70 
теория на решенията 380 
теория на финансите 66 77 148 
тестване на персонал 545 
технически средства 572 
технологичен риск 159 
технологична иновация 157 
технологични решения 226 
технологично обновяване 195 
технологично развитие 4 166 
трайни насаждения 345 347 
транзакции 388 
транзакционни разходи 388 
трансакционни операции 12 
транспорт 195 573 
трансферни цени 61 
трансферно ценообразуване 61 
трансформационни процеси 186 
трансформация на икономиката 186 
тренинг 540 
тренинг на персонала 540 
тренинг програми 540 
тренингов процес 540 
тристранни операции 121 142 
труд 7 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 52 538 
труд в ЕС 34 
трудов договор 47 48 
трудов потенциал 373 
трудов стаж 48 
трудова борса 50 
трудова заетост 49 280 
трудова интеграция 37 
трудови възнаграждения 35 51 52 
трудови отношения 7 34 40 42 47 51 
трудови ресурси 7 356 542 
трудово възнаграждение 35 46 
трудово поведение 24 
трудово право 48 
трудово-производителни кооперации 54 
туризъм 553 584 585 
туристически отрасъл 585 
туристически услуги 129 553 584 585 
туристически фирми 585 
търговия 85 213 215 216 218 228 230 235 242 568 
търговия на дребно 226 
търговска банка 163 
търговска верига 216 
търговска репутация 484 
търговска фирма 216 
търговски банки 153 
търговски банки в България 153 
търговски връзки 235 
търговски обмен 189 
търговски отношения 235 
търговски регистър 215 568 
търговско застраховане 85 
търговско образование 431 
търговско счетоводство 442 459 484 
търговско-икономически отношения 218 
уволнени служители 555 
уволнения 555 
уеб дизайн 567 
уеб поратал 567 
уеб-сайтове 268 579 
универсални пенсионни фондове 289 
университети 333 
университетско образование 322 
управление 299 369 372 373 374 376 377 379 380 381 382 385 386 407 531 537 548 
управление на банките 155 
управление на висшето образование 332 
управление на времето 406 
управление на документацията 267 574 
управление на здравеопазването 339 
управление на знанието 548 
управление на знанията 314 534 
управление на инвестиционния портфейл 285 
управление на информационния риск 570 
управление на кадрите 546 
управление на капитала 55 
управление на качеството 384 
управление на кредитния риск 151 
управление на образованието 316 329 330 
управление на общините 268 579 
управление на операциите 367 
управление на организацията 380 
управление на пенсионните фондове 285 
управление на персонала 38 386 403 524 525 526 528 529 530 532 533 534 535 536 537 538 540 541 542 543 544 545 546 547 549 550 551 552 
управление на портфейла 156 172 
управление на предприятието 364 366 367 369 372 
управление на предприятията 363 376 523 
управление на продукта 226 
управление на проектите 406 
управление на производството 367 
управление на разходите 102 
управление на риска 155 309 390 391 392 393 400 401 
управление на риска в банките 155 
управление на риска в застраховането 400 
управление на риска в организацията 390 
управление на финансите 59 61 102 297 
управление на фирмата 366 399 406 538 
управление на фирмените пари 583 
управление на фондовете 177 
управление на човешките ресурси 527 528 530 531 532 534 537 541 542 544 550 
управление човешките ресурси 529 
управленска парадигма 377 
управленска система 375 
управленски анализ 327 
управленски екип 339 
управленски консултант 380 
управленски процеси 386 550 
управленски решения 368 550 
управленски стил 339 
управленски стратегии 386 550 
управленски умения 339 
управленско решение 339 342 392 
усвояване на средствата от ЕС 253 
условия на труд 42 547 
устойчиво земеделие 352 
устойчиво развитие 382 
устойчивост на фермите 352 
участие в проекти 527 
учебни дисциплини 319 
учебни програми 319 
учебни ситуационни центрове 316 
факторен анализ 94 
факторингова сделка 429 
фалшиви документи 72 
фалшификация 72 
фамилни ферми 355 
фамилно земеделско стопанство 347 
философия 1 26 
философия на науката 1 
финаниране 84 
финанси 56 59 60 61 65 70 75 76 79 81 82 83 85 90 173 182 189 211 
финанси на фирмата 40 89 90 91 181 210 559 
финансиране 69 90 313 
финансиране в селското стопанство 353 357 
финансиране на бизнеса 547 
финансиране на БП 476 
финансиране на здравеопазването 335 338 341 343 
финансиране на инвестиционни проекти 73 
финансиране на малкия бизнес 396 
финансиране на образованието 321 323 
финансиране на пенсиите 284 
финансиране на предприятията 398 
финансиране на проекти 197 
финансиране от европейски фондове 476 
финансов анализ 73 89 94 99 375 448 
финансов анализ на предприятието 93 
финансов анализ на фирмата 89 
финансов конгломерат 97 
финансов контрол 95 99 100 101 102 103 104 135 519 
финансов лизинг 69 440 460 468 470 
финансов мениджмънт 55 91 179 181 297 
финансов одит 96 98 99 102 104 
финансов отчет 92 423 437 447 450 456 502 503 515 520 551 
финансов пазар 60 91 162 165 168 175 176 
финансов резултат 40 57 80 81 82 83 85 130 437 448 449 459 
финансов риск 55 64 391 
финансов сектор 97 
финансова глобализация 78 
финансова децентрализация 133 
финансова ефективност 179 
финансова иновация 182 
финансова инспекция 95 
финансова история 78 
финансова криза 150 
финансова отчетност 80 
финансова политика 78 
финансова ревизия 98 
финансова система 60 
финансова структура 363 
финансова теория 62 78 
финансови активи 176 408 461 462 463 475 488 
финансови измами 72 
финансови иновации 67 
финансови институции 162 575 
финансови инструменти 91 155 176 253 461 462 463 466 488 
финансови инструменти на ЕС 253 
финансови конгломерати 97 
финансови корпорации 63 
финансови кризи 162 
финансови операции 56 
финансови опции 62 
финансови отношения 189 
финансови отчети 93 94 98 414 452 486 507 508 514 
финансови пазари 64 77 
финансови парични отношения 79 
финансови показатели 181 
финансови престъпления 72 99 
финансови разходи 57 441 
финансови разчети 313 
финансови резултати 94 
финансови резултати на предприятието 94 
финансови субсидии 272 
финансово отчитане 468 
финансово право 262 263 
финансово счетоводство 455 459 461 463 464 465 466 467 468 470 471 472 
финансово състояние 89 327 368 
финансово управление 57 95 519 
финансово управление и контрол 95 
финансово-данъчен контрол 100 
финансово-икономически механизъм 385 
финансово-стопанска дейност 93 
финансово-стопански анализ 93 
финансово-счетоводен анализ 510 
финаси 67 
финасов лизингов договор 443 
финасова политика 63 
фирма 216 379 
фирмена дейност 580 
фирмена култура 202 
фирмена политика 370 
фирмени ресурси 583 
фирмено обучение 541 
фирмено пенсионно осигуряване 274 
фирмено управление 538 
фирми 181 374 398 
фискален излишък 27 
фискален капацитет 133 
фискална касова бележка 71 
фискална политика 66 
фискална програма 2007 88 
фискална теория 66 
фискални устройства 71 
фонд "Пенсии" 275 284 
фонд земеделие 345 
фондов пазар 60 64 175 176 183 300 
фондова борса 173 210 300 575 
фондове за акции 173 
фондове на ДОО 275 
фондове на ЕС 197 254 255 
фондови пазари 183 
формула на Блек-Скоулс 62 
форуърд 464 
форуърден договор 464 
Франция 423 
ФРГ 5 281 
ФСА 93 510 
ФСА в земеделието 510 
функционална стратегия 376 
функционално управление 363 
функционарлна структура 537 
фючърси 91 
фючърсна борса 91 
фючърсна търговия 91 
фючърсни контракти 64 
хаос 543 
хаотично управление 543 
хармонизирана система 238 
хедж 91 
хедж индустрия 64 
хедж инструменти 91 
хедж стратегии 64 
хедж фондове 64 177 
хедж фондови стратегии 64 
хедж-фондове 175 
хеджинг 64 
хеджиране 64 67 495 
хеджиращи инструменти 64 
хоризонтални стандарти 557 
храни 214 
хранителна промишленост 557 561 563 
хранително-вкусова промишленост 210 557 561 562 
целева група 379 
целево прогнозиране 368 
целево управление 372 
цена 221 
цена на акциите 58 
цени 85 211 
цени и доходи 21 211 
цени и инфлация 211 
цени на акции 64 
ценни книжа 58 81 176 178 182 183 300 423 
ценностна ориентация 322 
ценностна система 322 
ценови изменения 21 
ценообразуване 61 211 221 379 
ценообразуване на иновациите 221 
ценообразуване на нов продукт 221 
Централна и Източна Европа 167 
Централна и Югоизточна Европа 183 
ЦЕФТА 235 
частен вуз 331 
частна многонационална компания 379 
численост на пресонала 537 
чиста приведена стойност 62 
членки на ЕС 65 
човешки капитал 20 328 530 547 
човешки потенциал 538 
човешки ресурс 541 
човешки ресурси 84 326 525 526 527 528 532 537 538 540 544 547 548 549 552 553 554 555 584 
ЧПС 62 
чуждестранни инвеститори 166 
чуждестранни инвестиции 166 167 200 
чуждестранни инвестиции в България 88 
чуждестранни преки инвестиции 167 
Швеция 340 
шест мислещи шапки 383 
шестте шапки 383 
Югоизточна Европа 235 
ЮИЕ 235 
юридически лица с нестопанска цел 492 
BRC 557 
EVA 372 375 
EVA анализ 375 
EVA модел 372 
GFSI 557 
IBAN 149 
IBAN номер 149 
ISO 557 
ISO 27001 394 558 
lean операции 231 
LPM модел 180 
MBA дипломи 317 
MBA обучение 317 
MBA програми 317 
MBA студенти 317 
PR 223 
web страница 219