НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

47299  

Психология. Теоретични и приложни изследвания  . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022 . - 198 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга Психология ; 30 (1))

   

   ISBN 1314-2763 

  

Сист. No: 36505

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 2 -

47298  

Василев, Николай

   Next.bg : Книга за реформатори, ястреби и щъркели / Николай Василев . - София : Сиела Норма АД, 2023 . - 400 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-4220-0 

  

Сист. No: 36482

- 3 -

II 2656  

Веселинова, Надежда

   Евристика : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Надежда Веселинова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 107 с. ; 30 с.

   

   ISBN 978-954-23-2388-4 

  

Сист. No: 35981

- 4 -

II 2652  

Иванов, Георги и др.

   Одит в публичния сектор : Учебно пособие за дистанционно обучение / Георги Иванов, Силвия Костова, Дияна Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 249 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2393-8 

  

Сист. No: 35969

- 5 -

47301  

Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи  : Международна научна конференция посветена на 70-годишнината на Института за икономически изследвания при БАН, 21-22 ноември 2019, София . - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2020 . - 885 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-245-039-7 

  

Сист. No: 36510

- 6 -

II 2658  

Симеонов, Стефан и др.

   Инвестиционно посредничество : Учебник : Център за дистанционно обучение / Стефан Симеонов, Людмил Кръстев . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 299 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2390-7 

  

Сист. No: 35986

Право. Наука за държавата и правото

- 7 -

II 2655  

Димитров, Пенко и др.

   Данъчно-процесуално право : Учебник : Център за дистанционно обучение / Пенко Димитров, Елена Александрова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 155 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2391-4 

  

Сист. No: 35980

- 8 -

349.2/С/Б 923 зт  

   

Трудови отношения 2023 година  : Актуализиран текст на Кодекса на труда и на основните трудови закони; Подробни авторски коментари по промените в трудовото законодателство за 2023 година; Разяснения на проблемни въпроси на трудовите правоотношения; Нова практика на ВКС и на МТСП / Лариса Тодорова и др. . - София : Труд и право, 2023 . - 768 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-307-4 

  

Сист. No: 36454

Социално осигуряване

- 9 -

368.4/С/Б 923 со  

   

Социално осигуряване 2023 година  : Актуални въпроси на социалното и здравното осигуряване; Парични обезщетения и помощи, изплащани от държавното обществено осигуряване; Условия за придобиване право на пенсия през 2023 година; Проблемни въпроси от практиката на медицинската ... / Ивайло Иванов и др. . - София : Труд и право, 2023 . - 760 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-309-8 

  

Сист. No: 36457

Застраховане

- 10 -

II 2660  

Ерусалимов, Румен и др.

   Застраховане в ИТ сектора : Учебник : Център за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Анелия Панева, Павел Димитров . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 183 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2394-5 

  

Сист. No: 35989

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 11 -

378/С/П 842  

Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов  . - Свищов : АИ Ценов, 2002 . - 52 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 3668

Образование

- 12 -

378/С/П 842  

Правилник за вътрешния трудов ред  . - Свищов : АИ Ценов, 2009 . - 15 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 36473

- 13 -

378/С/П 842  

Правилник за вътрешния трудов ред  . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 20 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 36474

- 14 -

378/С/П 842  

Правилник за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на неакадемичния състав в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов  . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 24 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 36470

- 15 -

378/С/П 842  

Правилник за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на неакадемичния състав в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов  . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 24 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 36471

Висше образование за икономисти

- 16 -

378/С/М 253  

Мандатна програма за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" за периода юни 1999 г. - май 2003 г.  . - Свищов : АИ Ценов, 1999 . - 43 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 36477

- 17 -

378/С/М 253  

Мандатна програма за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" за периода юни 1999 г. - май 2003 г.  . - Свищов : АИ Ценов, 2003 . - 64 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 36479

- 18 -

378/С/М 253  

Мандатна програма за дейността на Стопанска академия "Д. Апостолов Ценов" за периода м. май 1995 г. - м. април 1999 г.  . - Свищов : АИ Ценов, 1995 . - 32 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 36476

- 19 -

378/С/П 842  

Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов"  . - Свищов : АИ Ценов, 2004 . - 56 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 36468

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Методи на управление

- 20 -

II 2651  

Асенов, Анатолий и др.

   Управленска политика : Учебник : Център за дистанционно обучение / Анатолий Асенов, Милен Динков . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 112 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2397-6 

  

Сист. No: 35955

- 21 -

II 2659  

Богданова, Маргарита и др.

   Процеси в проектното управление : Център за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 119 с. : с фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2396-9 

  

Сист. No: 35988

- 22 -

II 2657  

Веселинова, Надежда

   Проектно лидерство и комуникационни умения : Учебно пособие : Център за дистанционно обучение / Надежда Веселинова . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 154 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2389-1 

  

Сист. No: 35982

- 23 -

II 2653  

Управление на риска в контрола  : Учебник : Център за дистанционно обучение / Георги Иванов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 237 с. : с фиг. ; 30 см

   Други авт. : С. Костова, М. Антов, Г. Николова, С. Белчев.

   ISBN 978-954-23-2395-2 

  

Сист. No: 35974

- 24 -

47297  

Хатем, Мохамед

   Как да извлечем полза от японския мениджмънт? / Мохамед Хатем . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2023 . - 106 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-354-0 

  

Сист. No: 36481

Счетоводство

- 25 -

657/С/Б 923 зс  

   

Счетоводство 2023 година  : Нормативен текст и приложен коментар на Закона за счетоводството; Практически разяснения по прилагането на НСС; Преглед на промените в МСФО/МСС, задължителни за прилагане за 2023 г.; Казуси от практиката на счетоводителя; Полезна справочна информация / Антон Свраков и др. . - София : Труд и право, 2023 . - 548 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-310-4 

  

Сист. No: 36455

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 26 -

II 2654  

Калинков, Константин

   Градско развитие : Учебник : Център за дистанционно обучение / Константин Калинков . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 133 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-2392-1 

  

Сист. No: 35978

Спорт

- 27 -

47296  

Атанасов, Асен

   Традиции, успехи и предизвикателства на студентския футбол в СА "Д. А. Ценов" - Свищов / Асен Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2023 . - 113 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-2398-3 

  

Сист. No: 35946


 Индекс по АВТОРИ

Александрова, Елена 7 
Антов, Момчил 23 
Асенов, Анатолий 20 
Асенова, Даниела 9 
Атанасов, Асен 27 
Белчев, Стефан 23 
Богданова, Маргарита 21 
Брезоева, Бойка 25 
Василев, Николай 2 
Василева, Мариана 8 
Веселинова, Надежда 3 22 
Димитров, Павел 10 
Димитров, Пенко 7 
Динков, Милен 20 
Дичева, Теодора 8 
Досев, Христо 25 
Ерусалимов, Румен 10 
Иванов, Георги 4 23 
Иванов, Ивайло 9 
Иванова, Дияна 4 
Калинков, Константин 26 
Кашъмова, Катя 9 
Костова, Силвия 4 23 
Кръстев, Людмил 6 
Малакова, Снежана 9 
Николова, Гергана 23 
Панева, Анелия 10 
Парашкевова, Евелина 21 
Първанов, Марио 8 
Ризов, Кирил 25 
Свраков, Антон 25 
Симеонов, Стефан 6 
Сирашки, Христо 21 
Тодорова, Лариса 8 
Филипов, Велин 25 
Хатем, Мохамед 24 
Язаджиева, Любомира 9 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Градско развитие 26 
Данъчно-процесуално право 7 
Евристика 3 
Застраховане в ИТ сектора 10 
Икономическо развитие и политики - реалности и перспективи 5 
Инвестиционно посредничество 6 
Как да извлечем полза от японския мениджмънт? 24 
Мандатна програма за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" за периода юни 1999 г. - май 2003 г. 16 17 
Мандатна програма за дейността на Стопанска академия "Д. Апостолов Ценов" за периода м. май 1995 г. - м. април 1999 г. 18 
Одит в публичния сектор 4 
Правилник за вътрешния трудов ред 12 13 
Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" 19 
Правилник за дейността на Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов 11 
Правилник за оценка на индивидуалното трудово изпълнение на неакадемичния състав в Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов 14 15 
Проектно лидерство и комуникационни умения 22 
Процеси в проектното управление 21 
Психология. Теоретични и приложни изследвания 1 
Социално осигуряване 2023 година 9 
Счетоводство 2023 година 25 
Традиции, успехи и предизвикателства на студентския футбол в СА "Д. А. Ценов" - Свищов 27 
Трудови отношения 2023 година 8 
Управление на риска в контрола 23 
Управленска политика 20 
Next.bg 2 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

административни наказания 7 
академичен персонал 16 18 
академичен състав 11 13 17 19 
академична инфраструктура 16 18 19 
академични проекти 17 
академично обучение 16 17 
акредитация 11 
акредитация на СА 11 
атестационна комисия 14 15 
безработица 9 
борсова информация 6 
борсова търговия 6 
българска нация 2 
бюджет 2 
бюджетна политика 2 
бюджетно счетоводство 25 
валута 2 
виртуална реалност (VR) 1 
висше образование 16 17 18 19 27 
ВУЗ 16 17 18 
външен одит 23 
Върховен касационен съд 8 
вътрешен одит 4 23 
вътрешен трудов ред 12 13 
град 26 
градска среда 26 
градско планиране 26 
градско развитие 26 
данъчен контрол 23 
данъчен процес 7 
данъчна регистрация 7 
данъчна реформа 5 
данъчни задължения 7 
данъчно деклариране 7 
данъчно-процесуално право 7 
демография 2 
дентални услуги 1 
Директива 2013/34/ЕС 25 
докторанти 11 19 
допълнително социално осигуряване 9 
държавно обществено осигуряване 9 
държавно управление 2 
евристика 3 
евристични методи 3 
Еврозона 2 
Египет 24 
египетско управление 24 
енергийна политика 20 
животозастраховане 10 
жизнена среда 20 
задължително пенсионно осигуряване 9 
Закон за публичните финанси 25 
Закон за счетоводството 25 
застраховане 10 
застраховане на кредити 10 
застрахователен договор 10 
застрахователна вноска 10 
защита на личните данни 23 
здравни застраховки 10 
здравно осигуряване 9 
издателска дейност 11 
изпълнение на проекти 21 
икономика 5 
икономическа интеграция 5 
икономически растеж 5 
икономическо развитие 5 
имуществено застраховане 10 
имущество 11 19 
инвестиции 6 
инвестиционно банкиране 6 
инвестиционно посредничество 6 
иницииране на проект 21 
информационна дейност 11 
информационна политика 16 17 18 
ИТ сектор 10 
йерархия 24 
капиталов пазар 6 
качество на образованието 17 18 
Кодекс на труда 8 
колективни трудови спорове 8 
комуникационни умения 22 
консолидирани финансови отчети 25 
контрол 23 
контрол на проекта 21 
конференция 5 
кредитен риск 6 
курсисти 19 
малки и средни предприятия 20 
мандатна програма 16 17 18 
международна научна конференция 5 
международни стандарти 4 
Международни счетоводни стандарти 25 
метод Делфи 3 
метод за творческа ориентация 3 
метод на мозъчна атака 3 
метод на морфологичния анализ 3 
митническа дейност 23 
МСС 25 
МСФО 25 
наредби 8 9 
насърчаване на заетостта 8 
НАТО 2 
научна конференция 5 
научноизследователска дейност 11 16 18 
Национален осигурителен институт 9 
Национална агенция по приходите 9 
неакадемичен състав 14 15 
независим финансов одит 23 25 
обезщетения 8 
обеспечителен процес 7 
образователен маркетинг 17 18 
обучение 18 
обществени организации 11 19 
общо застраховане 10 
одит 4 
одит в публичния сектор 4 
одит за съответствие 4 
одит на изпълнението 4 
одитни доказателства 4 
одиторски процедури 4 
одиторско законодателство 25 
организационна структура 11 
организационна структура на СА 19 
организация на проекта 22 
осигурителен доход 9 
осигурителни вноски 7 
отпуски 8 9 12 13 
оценка 14 15 
оценка на риска 10 
пазар на труда 5 
педагогическа психология 1 
пенсионно осигуряване 9 
постановления 9 
почивки 8 12 13 
правилник 11 
правилник за дейността на СА 11 19 
правилник на СА 11 12 13 14 15 19 
правилници 9 
приключване на проект 21 
проектна практика 22 
проектни екипи 22 
проектно управление 21 
психоанализа 1 
психология 1 
публичен сектор 4 
пълно застраховане 10 
работна заплата 8 
работници 13 
работно време 8 12 13 
работодател 12 13 
раждаемост 2 
развитие на градовете 26 
реинженеринг 21 
родителски авторитет 1 
СА 3 4 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 26 27 
селищна мрежа 26 
сигурност на информацията 23 
система на управление 24 
служители 13 
Сметна палата 23 
социални политики 5 
социално осигуряване 9 
специализанти 11 19 
спорт 27 
Стопанска академия 16 17 18 
стратегически цели 16 17 18 
студенти 11 19 
студенти по икономика 19 
студентска политика 16 17 18 
студентски футбол 27 
студентско образование 19 
счетоводен справочник 25 
счетоводни документи 25 
счетоводно законодателство 25 
счетоводство 25 
съзнание 1 
трудов договор 8 
трудов стаж 8 
трудова дисциплина 12 13 
трудова книжка 8 
трудови отношения 8 
трудови правоотношения 12 13 
трудово възнаграждение 8 
трудово законодателство 8 
трудово правоотношение 8 
трудоустрояване 8 
управление 24 
управление на бизнеса 20 
управление на екипи 22 
управление на конфликти 20 
управление на конфликтите 22 
управление на проекти 21 
управление на риска 23 
управление на риска в контрола 23 
управление на СА 11 19 
управленска политика 20 
управленски процеси 21 
условия на труд 8 
устойчиво развитие 20 
учебен процес 11 
физическо възпитание 27 
финанси 11 19 
финансов одит 4 
финансов пазар 6 
финансова стабилност 2 
фирмена култура 20 
фирмена сигурност 20 
фондова борса 6 
фондови борси 6 
футбол 27 
футзал 27 
Япония 24 
японски мениджмънт 24 
японски фирми 24 
японско управление 24