НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

47189 

Маджаров, Емил

   Пенитенциарна психология : Ч. 1 - / Емил Маджаров . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 . - 22 см

   

   ISBN 978-954-715-715-6 

   Ч. 2 . - 2021 . - 356 с.

   

  

Сист. No: 33729

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

31/С/Б 923 

България 2022  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2022 . - 61 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 34025

- 3 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2021  : [С данни за 2020 г.] . - София : НСИ, 2022 . - 650 с. ; 30 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 33708

Политика

- 4 -

32/С/М 272 

Манолов, Георги

   Кратък политически словник / Георги Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022 . - 217 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-47-2 

  

Сист. No: 33713

Икономика. Икономически науки

- 5 -

47171 

Данчев, Данчо

   Безконтактният ритейлинг в сексуални метафори: постмодерен подход / Данчо Данчев . - Варна : Стено, 2022 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-241-203-6 

  

Сист. No: 33689

- 6 -

47168 

Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България  : Колективна монография от изпълнението на на научноизследователски проект по договор за университетска научна поръчка № НИД НИ 5-2016 г. на Фонд "Научни изследвания при Университета за национално и световно стопанство (УНСС) . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 246 с. : с табл., фиг., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-459-9 

  

Сист. No: 33679

- 7 -

47174 

Сретков, Борислав

   Парите, инфлацията и игрите на финансовите пазари / Борислав Сретков . - Б. м. : Б. и., 2022 . - 304 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91373-3-8 

  

Сист. No: 33700

- 8 -

47169 

Трифонова, Силвия и др.

   Неконвенционалната парична политика на централните банки в контекста на пандемията от COVID-19 : Колективна монография / Силвия Трифонова, Атанас Атанасов, Свилен Колев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 375 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-570-1 

  

Сист. No: 33680

- 9 -

47178 

Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges  : Scientific monograph . - Sofia : ВУЗФ, 2021 . - 396 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-619-7622-11-9 

  

Сист. No: 33718

- 10 -

47186 

Forecasting modeling and analytics of economic processes  . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2020 . - 252 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-8590-88-4 

  

Сист. No: 33726

- 11 -

47184 

Krutova, A. et al.

   Integrated reporting in Ukraine : Historical aspects and implementation prospects : Monograph / A. Krutova, O. Nesterenko, A. Borysova . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2020 . - 156 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-8590-90-7 

  

Сист. No: 33724

- 12 -

47180 

Mitrikova, Jana et al.

   Retail Transformation and Changes in Consumer Behaviour in Slovakia since 1989 / Jana Mitrikova, Martina Marchevska, Irina Kozarova . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2021 . - 155 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-619-7622-08-9 

  

Сист. No: 33720

- 13 -

47181 

Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society  : Scientific monograph . - Sofia : ВУЗФ, 2020 . - 316 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8590-92-1 

  

Сист. No: 33721

- 14 -

47179 

PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация  : Научни изследвания, представени на Втората международна конференция "PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация", организирана от Висшето училище по застраховане и финанси и Лабораторията за научно-приложни изследвания към него . - София : ВУЗФ, 2020 . - 206 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-00-6 

  

Сист. No: 33719

Право. Наука за държавата и правото

- 15 -

47175 

Алиев, Намък

   Противопоставянето между Армения и Азербайджан : Правни аспекти / Намък Алиев . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2022 . - 233 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-49-6 

  

Сист. No: 33712

- 16 -

47191 

Грозданов, Антон

   Конвенция на организацията на обединените нации относно договори за международен превоз на товари, извършвани изцяло или частично по море Ротердам'2009 : Теоретико-приложни аспекти / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2022 . - 104 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-726-2 

  

Сист. No: 33731

- 17 -

47188 

Предизвикателства към правото  : Научни четения в памет на Кристиан Таков . - София : НБУ, 2021 . - 540 с. : с цв. ил., табл. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-233-181-8 

  

Сист. No: 33728

- 18 -

47187 

[Тридесет години] 30 години от приемането на конвенцията за правата на детето : предизвикателства и перспективи  : Сборник доклади от международна научна конференция, 10 декември 2019 г., НБУ . - София : НБУ, 2021 . - 596 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-200-6 

  

Сист. No: 33727

Обществено управление. Военни науки

- 19 -

47170 

Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление"  : Сборник с доклади от кръгла маса . - София : УНСС, 2022 . - 180 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-600-5 

  

Сист. No: 33685

Социално осигуряване

- 20 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2022 година : Всичко за задълженията на осигурителите и самоосигуряващите се лица; Необходими условия за получаване на средствата за запазване на заетостта, изплащани от НОИ; Актуални изисквания за придобиване право на пенсия през 2022 година / Ивайло Иванов и др. . - София : Труд и право, 2022 . - 800 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-296-1 

  

Сист. No: 33705

Застраховане

- 21 -

47173 

Проданов, Стоян

   Икономиката и застрахователният пазар в България : Монография / Стоян Проданов . - Велико Търново : Фабер, 2020 . - 219 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-1123-1 

  

Сист. No: 33693

Образование

- 22 -

47185 

Змiст фiлологiчноi освiти в системi професiйноi пiдготовки вчителiв англiйськоi мови та фiлологiв  : Monograph . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2020 . - 294 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-8590-91-4 

  

Сист. No: 33725

- 23 -

47183 

Проблеми та перспективи розвитку системи вищоi освiти в сучасному суспльствi  : Monograph . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2020 . - 187 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8590-89-1 

  

Сист. No: 33723

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 24 -

47172 

Недков, Цветолин

   Житната търговия на Южна Добруджа (1878-1944 година) / Цветолин Недков . - Добрич : Матадор 74, 2020 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-371-630-2 

  

Сист. No: 33692

Организация и управление на селското стопанство

- 25 -

47182 

Potential of business entities : essence, assessment and role in national development  : Collective monograph . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2021 . - 80 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-619-7622-01-0 

  

Сист. No: 33722

Управление на предприятията. Организация на производството

- 26 -

47177 

Тодоров, Красимир

   Теория на оперативния мениджмънт : Основно преработено и допълнено издание на книгата "Оперативна и производствена стратегия за бизнеса" / Красимир Тодоров . - София : ВУЗФ, 2020 . - 435 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8590-79-2 

  

Сист. No: 33717

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 27 -

47190 

Петков, Виктор

   Сократ и графичният дизайн / Виктор Петков . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2021 . - 148 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-718-7 

  

Сист. No: 33730


 Индекс по АВТОРИ

Алиев, Намък 15 
Асенова, Даниела 20 
Атанасов, Атанас 8 
Грозданов, Антон 16 
Данчев, Данчо 5 
Иванов, Ивайло 20 
Касърова, Мария 20 
Кашъмова, Катя 20 
Колев, Свилен 8 
Маджаров, Емил 1 
Малакова, Снежана 20 
Манолов, Георги 4 
Недков, Цветолин 24 
Петков, Виктор 27 
Проданов, Стоян 21 
Сретков, Борислав 7 
Тодоров, Красимир 26 
Трифонова, Силвия 8 
Язаджиева, Любомира 20 
Borysova, A. 11 
Kozarova, Irina 12 
Krutova, A. 11 
Marchevska, Martina 12 
Mitrikova, Jana 12 
Nesterenko, O. 11 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Безконтактният ритейлинг в сексуални метафори: постмодерен подход 5 
България 2022 2 
Житната търговия на Южна Добруджа (1878-1944 година) 24 
Змiст фiлологiчноi освiти в системi професiйноi пiдготовки вчителiв англiйськоi мови та фiлологiв 22 
Икономиката и застрахователният пазар в България 21 
Конвенция на организацията на обединените нации относно договори за международен превоз на товари, извършвани изцяло или частично по море Ротердам'2009 16 
Кратък политически словник 4 
Неконвенционалната парична политика на централните банки в контекста на пандемията от COVID-19 8 
Парите, инфлацията и игрите на финансовите пазари 7 
Пенитенциарна психология 1 
Предизвикателства към правото 17 
Проблеми и предизвикателства на съвременното дългово и фискално управление на Република България 6 
Проблеми та перспективи розвитку системи вищоi освiти в сучасному суспльствi 23 
Противопоставянето между Армения и Азербайджан 15 
Сократ и графичният дизайн 27 
Социално осигуряване 2022 година 20 
Статистически годишник 2021 3 
Тенденции в развитието на професионалното направление "Администрация и управление" 19 
Теория на оперативния мениджмънт 26 
[Тридесет години] 30 години от приемането на конвенцията за правата на детето : предизвикателства и перспективи 18 
Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges 9 
Forecasting modeling and analytics of economic processes 10 
Integrated reporting in Ukraine : Historical aspects and implementation prospects 11 
Pandemic Economic Crisis: Changes and New Challenges to Society 13 
PEPP - Регламент и технически стандарти за пазарна реализация 14 
Potential of business entities : essence, assessment and role in national development 25 
Retail Transformation and Changes in Consumer Behaviour in Slovakia since 1989 12 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

администрация 23 
администрация и управление 19 
Азербайджан 15 
арбитражно споразумение 16 
Армения 15 
банков сектор 10 
БВП 21 
безработица 20 
бизнес 5 25 
бизнес икономика 10 
бизнес модели 5 
бизнес процес 26 
бизнес стратегии 26 
брутен премиен приход 21 
България 2 
българско училище 27 
бюджетни приходи 6 
бюджетни разходи 6 
бюджетно салдо 6 
висше образование 23 
внос 2 3 
вътрешна търговия 12 
географско положение 2 
горско стопанство 2 
граждански процес 17 
графичен дизайн 27 
демографски процеси 3 
детски труд 18 
деца бежанци 18 
деца мигранти 18 
дигитална трансформация 9 
доживотен затвор 1 
домакинства 3 
допълнително социално осигуряване 20 
доходи 3 
дългова теория 6 
дългово управление 6 
държавен дълг 6 
държавно обществено осигуряване 20 
Еврозона 8 
експертна оценка 11 
емисионна политика 6 
енергетика 2 3 
житна търговия 24 
задължително пенсионно осигуряване 20 
закон 17 
застрахователен пазар 21 
застрахователни компании 7 
застраховка Гражданска отговорност 21 
застраховка Злополука 21 
застраховка на кредити 21 
застраховка Пожар 21 
затвори 1 
затворници 1 
затворнически групи 1 
здравеопазване 2 3 
здравно осигуряване 20 
зърнени храни 24 
изкуство 2 
износ 2 3 
изобразително изкуство 27 
изпълнителен процес 17 
икономика 5 9 10 14 21 
икономическа криза 13 
икономически процеси 10 
икономически растеж 21 
икономически системи 9 
икономическо въздействие 10 
имена 4 
инвестиции 3 
иновации в управлението 9 
интегрирано отчитане 11 
инфлация 7 
казуси 12 
капиталови пазари 14 
климат 2 
колективна монография 8 25 
конвенция 16 18 
Конвенция за правата на детето 18 
Конституционен съд 17 
конференция 14 18 
кораб 16 
кръгла маса 19 
култура 2 3 
лишаване от свобода 1 
малолетни и непълнолетни лица 18 
маркетинг 5 
медии 19 
международна конференция 14 
международна научна конференция 18 
международно право 15 
международно регулиране 11 
монография 8 
морски превоз 16 
наредби 20 
население 2 3 
научна конференция 18 
научноизследователска и развойна дейност 2 
Национален осигурителен институт 20 
Национална агенция по приходите 20 
национални сметки 2 3 
нацистка идеология 15 
недвижими имоти 7 
непълнолетни престъпници 1 
нефинансови предприятия 2 3 
образование 2 3 19 23 
обучение по графичен дизайн 27 
обучение по рисуване 27 
околна среда 2 3 
омниканална търговия 5 
онлайн търговия 5 
ООН 16 
оперативен мениджмънт 26 
операции 26 
Организация на обединените нации 16 
осигурителен доход 20 
осъдени лица 1 
отпуски 20 
пазар 7 
пазар на труда 3 
пазарна реализация 14 
пандемична криза 13 
парична политика 8 
пенитенциарна психология 1 
пенсионни схеми 14 
пенсионни фондове 7 
пенсионно осигуряване 20 
политика 4 
политическа наука 4 
политически речник 4 
понятия 4 
постановления 20 
потребителски цени 2 
потребителско поведение 12 
потребление 3 
права на детето 18 
права на човека 17 
правилници 20 
правни проблеми 15 
право 17 
правосъдие 2 
превоз на товари 16 
превозвач 16 
предприятия 25 
преки чуждестранни инвестиции 21 
преподаване на английски език 22 
продажба на дребно 10 
производствена стратегия 26 
промишленост 2 3 
психология 1 
публична администрация 19 
ПЧИ 21 
работна сила 2 
разходи 3 
регионална политика 19 
регионално развитие 19 
Република Армения 15 
речник 4 
СА 21 
сборник 17 
сборник с доклади 18 19 
селски райони 19 
селско стопанство 2 3 
Словакия 12 
Сократов метод 27 
социално осигуряване 20 
статистика 2 
статистически годишник 3 
стопанска дейност 25 
стопанска политика 11 
стопански предприятия 25 
стопански субект 25 
стопанство 11 
стратегически мениджмънт 26 
строителство 3 
счетоводна практика 11 
товародатели 16 
транспорт 3 
транспортен документ 16 
туризъм 2 3 
търговия 2 5 12 24 
търговски центрове 12 
Украйна 11 
университетски преподавател 23 
управление на икономиката 13 
управление на кризи 13 
управление на финансовия риск 14 
управленски модели 13 
управленски стратегии 13 
управленски технологии 9 
филологическо образование 22 
филология 22 
филолози 22 
финанси 2 3 
финансов пазар 7 
финансова система 21 
финансови пазари 7 8 
фискално управление 6 
цени 3 
централни банки 8 
частно право 17 
Южна Добруджа 24 
южнодобруджанска житна търговия 24 
юридическо образование 17 
COVID-19 8 9 13