НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

47158 

Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път  : Сборник с доклади от национална кръгла маса проведена в рамките на проект № КП-06-Н45/1 "Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда", финансиран от фонд "Научни изследвания", 19 ноември 2021 г. . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2022 . - 112 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-715-721-7 

  

Сист. No: 32839

- 2 -

47143 

Стоянов, Велчо

   Ние сме несъвършени и живеем в несъвършени общества / Велчо Стоянов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 294 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-531-2 

  

Сист. No: 32796

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

47145 

Маринова, Севда

   Самотата / Севда Маринова . - София : Изток-Запад, 2020 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0570-1 

  

Сист. No: 32798

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 4 -

47142 

Александрова, Александрина и др.

   Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет в Република България? : Монография / Александрина Александрова, Танер Исмаилов . - Варна : Славена, 2021 . - 150 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-190-211-8 

  

Сист. No: 32795

- 5 -

47154 

Дъбева, Таня и др.

   Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството / Таня Дъбева, Георгина Луканова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2014 . - 330 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0770-5 

  

Сист. No: 32834

- 6 -

47156 

Недев, Божидар

   Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД : Анализ от гледна точка на поведенческите финанси / Божидар Недев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 174 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9399-57-8 

  

Сист. No: 32836

- 7 -

47152 

Русев, Иван Динев

   Търговската модерност на Българското Възраждане като култура и практика : Изследване и извори / Иван Динев Русев . - В. Търново : Ровита, 2015 . - 743 с. : с портр. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8914-34-5 

  

Сист. No: 32832

- 8 -

47155 

Стойнов, Павел

   Моделиране на финансови и застрахователни пазари / Павел Стойнов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021 . - 221 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5293-8 

  

Сист. No: 32835

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 9 -

47147 

Вълчев, Кирил

   Сметната палата и напредъкът на България : Осем интервюта, посветени на 140 години от създаването и 25 години от възстановяването на Сметната палата / Кирил Вълчев . - София : Издателство на БАН Проф. Марин Дринов, 2021 . - 119 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-186-8 

  

Сист. No: 32817

Образование

- 10 -

47146 

Идеи за нов университет  /  Състав. Веселин Методиев, Пламен Дойнов . - София : НБУ, 2021 . - 269 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-233-175-7 

  

Сист. No: 32816

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 11 -

47150 

Дошкова-Тодорова, Юлиана

   Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми / Юлиана Дошкова-Тодорова . - 2. доп. и прераб. изд. . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2022 . - 124 с. : с табл., черт. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-293-2 

  

Сист. No: 32820

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 12 -

47148 

Аврамов, Йосиф Аврамов

   Финансов инженеринг в телекомуникациите / Йосиф Аврамов Аврамов . - София : Нов бълг. унив., 2021 . - 599 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-191-7 

  

Сист. No: 32818

Методи на управление

- 13 -

47151 

Попов, Стефан Георгиев

   Риск : Концептуална рамка / Стефан Георгиев Попов . - София : Нов бълг. унив., 2022 . - 150 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-192-4 

  

Сист. No: 32821

- 14 -

47153 

Станимирова, Мария Радославова

   Управление на качеството / Мария Радославова Станимирова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 268 с. : с табл., сх. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0832-0 

  

Сист. No: 32833

- 15 -

40850 

Съвременни управленски практики ХI. Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията  : Международна научна конференция по случай 30 години от създаването на Бургаския свободен университет, Бургас, 4-5 юни 2021 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив. . - 475 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-8758 

  

Сист. No: 32838

Счетоводство

- 16 -

47149 

Петрова, Райна Стоянова

   Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки : Монография / Райна Стоянова Петрова . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 151 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-278-9 

  

Сист. No: 32819

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 17 -

47157 

Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви  : Сборник с материали от межд. науч. конф., посветена на 200-годишнината от рождението на Евлоги Георгиев, проведена на 4 октомври 2019 г., СУ "Св. Климент Охридски" /  Състав. Пламен Митев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2020 . - 196 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-5038-5 

  

Сист. No: 32837


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф Аврамов 12 
Александрова, Александрина 4 
Вълчев, Кирил 9 
Дойнов, Пламен 10 
Дошкова-Тодорова, Юлиана 11 
Дъбева, Таня 5 
Исмаилов, Танер 4 
Луканова, Георгина 5 
Маринова, Севда 3 
Методиев, Веселин 10 
Митев, Пламен 17 
Недев, Божидар 6 
Петрова, Райна Стоянова 16 
Попов, Стефан Георгиев 13 
Русев, Иван Динев 7 
Станимирова, Мария Радославова 14 
Стойнов, Павел 8 
Стоянов, Велчо 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бюджетирането в управленските счетоводни системи на търговските банки 16 
Дарителство и предприемачество на Балканите през XIX в. по примера на братята Евлоги и Христо Георгиеви 17 
Ефектът на инерцията на Българската фондова борса АД 6 
Идеи за нов университет 10 
Моделиране на финансови и застрахователни пазари 8 
Ние сме несъвършени и живеем в несъвършени общества 2 
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път 1 
Риск 13 
Самотата 3 
Сметната палата и напредъкът на България 9 
Съвременни управленски практики ХI. Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията 15 
Точки в мрежа с условия за минималност - обобщения, твърдения, алгоритми 11 
Търговската модерност на Българското Възраждане като култура и практика 7 
Управление на качеството 14 
Финансов инженеринг в телекомуникациите 12 
Фискална дисциплина и/или повишаване фискалния капацитет в Република България? 4 
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

академични слова 10 
алгоритми 11 
Балкани 17 
бенчмаркинг 14 
бизнес услуги 14 
бренд 5 
брендинг 5 
брутен вътрешен продукт 4 
брутен доход 4 
българска фискална система 4 
българско възраждане 7 
бюджетиране 16 
величина на риска 13 
висше образование 1 10 
Възраждане 17 
възрожденска търговия 7 
вътрешен маркетинг 15 
дарение 17 
дарители 17 
дарителска дейност 17 
дарителство 17 
депресия 3 
дигитален подпис 1 
дигитализация 1 2 
дигитализация в здравеопазването 15 
дигитална комуникация 1 
дигитални иновации 1 
доклади 1 
Европейска сметна палата 9 
електронно банкиране 12 
ЕС 4 
задачи 11 
застрахователни пазари 8 
изкуствен интелект 1 
индустриални паркове 15 
интелигентни предприятия 15 
интервюта 9 
интерполация 6 
ИТ сектор 12 
капиталови активи 6 
капиталови пазари 6 
капиталово изменение 8 
киберпрестъпления 1 
конференция 15 17 
Космос 2 
кръгла маса 1 
личност 3 
масонство 2 
математика 11 
медицински туризъм 15 
международна конференция 15 
международна научна конференция 15 17 
международни стандарти 14 
мениджмънт в организациите 15 
мобилно банкиране 12 
наука 1 
научна конференция 17 
национална кръгла маса 1 
НБУ 10 
неолиберализъм 2 
Нов български университет 10 
образование 1 10 
общуване 3 
одит 14 
онлайн обучение 1 
периодика 7 
поведенчески финанси 6 
полиномна интерполация 6 
предприемачество 17 
председател 9 
приемлив риск 13 
проектиране 13 
процесен подход 14 
психология 3 
публични политики 1 
работна сила 1 
разходи за качество 14 
реинженеринг 14 
религиозни митове 2 
ресторантьорски франчайзинг 5 
ресторантьорство 5 
риск 13 
СА 4 
самота 3 
самочувствие 3 
САЩ 4 
сборник с доклади 1 
Свищов 7 
сигурност 13 
система за управление на качеството 14 
систематичен риск 13 
системен риск 13 
системи за безопасни храни 14 
Сметна палата 9 
социология на риска 13 
стереометрия 11 
счетоводен мениджмънт 16 
счетоводно образование 7 
съвременни управленски практики 15 
таймшеър 5 
тайни общества 2 
телекомуникации 12 
точки в мрежа 11 
трудова заетост 1 
трудово право 1 
туристическа индустрия 15 
търговия 7 
търговска кореспонденция 7 
търговски банки 16 
търговски договори 7 
търговско дружество 7 
търговско образование 7 
търговско училище 7 
университет 10 
управление на знанието 15 
управление на качеството 14 
управленски практики 15 
управленски решения 15 
управленски счетоводни системи 16 
управленско счетоводство 16 
учебна литература 7 
финанси 6 
финансов инженеринг 12 
финансова грамотност 4 
финансови инструменти 12 
финансови пазари 8 
фискален капацитет 4 
фискална политика 4 
фискална система 4 
фискална устойчивост 4 
фискално управление 4 
франчайзинг 5 
франчайзингова система 5 
франчайзингови договори 5 
франчайзодател 5 
хотелиерски франчайзинг 5 
хотелиерство 5 
IBNR модели 8 
ST вериги 8 
ST процеси 8