НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 1 -

47141 

Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19  . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 220 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга Психология ; 29 (1))

   

   ISBN 1314-2763 

  

Сист. No: 32774

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 2 -

47140 

Събев, Павлин

   Иисус и книжниците : История и памет - критика на академичния дискурс / Павлин Събев . - Велико Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2021 . - 151 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-267-3 

  

Сист. No: 32773

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

47139 

Светът в/след глобалната пандемия  : Материали от Международна научна конференция 20.11.2020 г. : Катедра "Национална сигурност", ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" . - Велико Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2021 . - 24 см . -  (Проблеми на социалната и икономическата сигурност)

   

   ISBN 2738-8689 

   Т. 1 . - 2021 . - 176 с.

   

  

Сист. No: 32772

- 4 -

311/С/F 12 

Fact Book 2021  : Trends in European Investment Funds . - 19. ed. . - Brussels : EFAMA, 2021 . - 366 p. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 32763

Икономика. Икономически науки

- 5 -

47126 

Антов, Момчил

   Митническо представителство / Момчил Антов . - София : Сиела Норма АД, 2021 . - 308 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-3715-2 

  

Сист. No: 32753

- 6 -

47135 

Белева, Искра

   Политиката на пазара на труда в България - развитие и особености през периода 2014-2020 г. / Искра Белева . - София : БАН, 2021 . - 176 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-245-165-3 

  

Сист. No: 32768

- 7 -

II 2209 

Бенов, Юлиян

   Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ за Европейския съюз и България / Юлиян Бенов . - Плевен : izdavam.com, 2021 . - 247 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-162-760-8 

  

Сист. No: 32493

- 8 -

II 2212 

Борси и борсови операции  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 208 с. ; 30 см

   Други авт. : Б. Петков, Т. Филипова, В. Перков.

   ISBN 978-954-23-1325-0 

  

Сист. No: 32759

- 9 -

II 2215 

Илийчовски, Светослав и др.

   Търговско кредитиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Петранка Мидова, Теодора Филипова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 182 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1307-6 

  

Сист. No: 32758

- 10 -

II 2214 

Илийчовски, Светослав и др.

   Управление на собствеността / Светослав Илийчовски, Теодора Филипова, Пламен Кънев . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 191 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1631-2 

  

Сист. No: 32761

- 11 -

47136 

Керемидчиев, Спартак и др.

   Корпоративно управление на държавните предприятия : В търсене на решения / Спартак Керемидчиев, Мирослав Неделчев . - София : БАН, 2021 . - 182 с. : с табл., диагр. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-138-7 

  

Сист. No: 32769

- 12 -

47137 

Кирова, Алла и др.

   Академичната сфера и бизнесът в България : Състояние и възможности за разширяване на сътрудничеството / Алла Кирова, Ирена Зарева . - София : БАН, 2021 . - 257 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-245-150-9 

  

Сист. No: 32770

- 13 -

47104 

Къртев, Петър

   Справедлива печалба : Капитализъм 5.0 : Нов модел за разпределение на доходите при капитализма / Петър Къртев . - Пловдив : Б. и., 2021 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-918-930-6 

  

Сист. No: 32492

- 14 -

47112 

Личев, Тихомир и др.

   Туристически ресурси / Тихомир Личев, Милена Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 216 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1971-9 

  

Сист. No: 32695

- 15 -

47121 

Миркович, Камен Георгиев

   Стопанство и икономика / Камен Георгиев Миркович . - София : УИ Стопанство, 2009 . - 328 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-083-9 

  

Сист. No: 32740

- 16 -

47138 

Рангелова, Росица и др.

   Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз : Монография / Росица Рангелова, Даниела Бобева, Димитър Златинов . - София : БАН, 2021 . - 152 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-245-152-3 

  

Сист. No: 32771

- 17 -

47102 

Рибов, Манол

   Новите технологии : Следващото поколение / Манол Рибов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 242 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-511-4 

  

Сист. No: 32490

- 18 -

47128 

Симов, Васил

   Книга за борсата / Васил Симов . - София : Б. и., 2021 . - 200 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-188-689-0 

  

Сист. No: 32755

- 19 -

47110 

Търговията - научно знание и бизнес реалност  : Кръгла маса с международно участие, Свищов, 8 октомври 2021 г. : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 610 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2005-0 

  

Сист. No: 32692

- 20 -

47109 

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства  : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г, Посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1 - . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2067-8 

   Т. 1 . - 2021 . - 679 с.

   

  

Сист. No: 32683

- 21 -

47109 

Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства  : Международна научно-практическа конференция, Свищов, 8-9 ноември 2021 г, Посветена на 85 години от създаването на Стопанска академия "Димитър А. Ценов" : Сборник с доклади : Т. 1 - . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2069-2 

   Т. 2 . - 2021 . - 851 с.

   

  

Сист. No: 32690

- 22 -

II 2210 

ACCA Advanced Audit and Assurance (AAA) (INT)  : International . - Berkeley : Emile woolf international, 2021 . - 553 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-1-84843-964-1 

  

Сист. No: 32722

- 23 -

47117 

Baack, Daniel W. et al.

   International Marketing / Daniel W. Baack, Barbara Czarnecka, Donald Baack . - 2. ed. . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2019 . - 633 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-5063-8922-6 

  

Сист. No: 32724

- 24 -

47118 

Consumer behaviour  : Applications in Marketing . - 3 ed. . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2017 . - 351 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4739-1950-1 

  

Сист. No: 32727

- 25 -

47119 

Consumer behaviour  : A European Perspective . - 7 ed. . - Harlow et al. : Pearson Educacion, 2019 . - 612 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-292-24542-3 

  

Сист. No: 32729

- 26 -

47130 

Globalism, Regionalism, Security  : Collection of Papers from International Scientific Conference 24-26 September 2020, Ravda, Bulgaria . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2021 . - 227 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-619-232-544-2 

  

Сист. No: 32762

- 27 -

47116 

Hayes, Rick et al.

   Principles of International Auditing and Assurance / Rick Hayes, Philip Wallage, Peter Eimers . - 4. ed. . - Amsterdam : Amsterdam University Press, 2021 . - 695 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-94-6372-006-9 

  

Сист. No: 32723

- 28 -

47108 

Upadhyay, Shashi et al.

   The Revenue acceleration rules : Supercharge sales and marketing through artifical intelligence, predictive technologies, and account-based strategies / Shashi Upadhyay, Kent McCormick . - New Jersey : Wiley Publishing, 2018 . - 180 p. ; 24 cm

   

   ISBN 9781119371953 

  

Сист. No: 32610

- 29 -

47107 

Venkatesan, Rajkumar et al.

   The Al Marketing Canvas : A five-stage road map to implementing artificial intelligence in marketing / Rajkumar Venkatesan, Jim Lecinski . - Stanford : Stanford Business Books, 2021 . - 251 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-5036-1316-4 

  

Сист. No: 32608

Маркетинг

- 30 -

47106 

Earley, Seth

   The AI-Powered Enterprise : Harness the Power of Ontologies to Make Your Business Smarter, Faster, and More Profitable / Seth Earley . - Los Angeles : LifeTree Media Ltd, 2020 . - 306 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-928055-50-1 

  

Сист. No: 32607

Образование

- 31 -

47123 

Кузин, Феликс Алексеевич

   Кандидатская диссертация : Методика написания, правила оформления и порядок защиты : Практическое пособие для аспирантов и соискателей ученой степени / Феликс Алексеевич Кузин . - 5-е, доп. изд. . - Москва : Ось-89, 2000 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 5-86894-418-6 

  

Сист. No: 32743

- 32 -

47127 

Разписъ на лекциите 1941-1942  : Висше търговско училище "Д.А. Ценовъ" - Свищов . - София : Б. и., Б. г. . - 34 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 32754

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Математика

- 33 -

47131 

Коцева, Илияна-Лора

   Признание в сайтовете на интернет за откривателя на "Ново смятане на планетата Земя" Илия Петров / Илияна-Лора Коцева . - Плевен : ЕА-АД, 2021 . - 28 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-61-7493-21-4 

  

Сист. No: 32764

- 34 -

47132 

Петров, Илия

   Ново смятане : Искате ли да смятате лесно и бързо да записвате резултатите в един ред / Илия Петров . - Плевен : ЕА-АД, 2010 . - 68 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-397-018-6 

  

Сист. No: 32765

- 35 -

47133 

Петров, Илия

   Ново смятане на планетата Земя : Вълшебната нула / Илия Петров . - 2. прераб. изд. . - Плевен : ЕА-АД, 2013 . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-397-032-2 

  

Сист. No: 32766

- 36 -

47134 

Петров, Илия

   Ново смятане : Искате ли да смятате лесно и бързо да записвате резултатите в един ред / Илия Петров . - Плевен : ЕА-АД, 2006 . - 88 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 32767

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Методи на управление

- 37 -

47103 

Тодоров, Александър Боянов

   Икономически подходи за изследване на медийна концентрация : Теоретични и емпирични приложения на примера на радиопазара в България / Александър Боянов Тодоров . - Варна : Стено, 2021 . - 160 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-161-9 

  

Сист. No: 32491

- 38 -

47105 

Becker, Brian E. et al.

   The HR scorecard : Linking People, Strategy, and Performance / Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich . - Boston : Harvard Business Review Press, 2001 . - 235 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-57851-136-5 

  

Сист. No: 32604

Счетоводство

- 39 -

47113 

Чиприянова, Галина и др.

   Сборник за кариерно развитие в областта на счетоводството след промените на пазара на труда / Галина Чиприянова, Радосвета Кръстева-Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 96 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-2071-5 

  

Сист. No: 32696

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 40 -

47111 

Григорова, Ваня

   Управление на човешките ресурси : Концепции, подходи, практики / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 292 с. с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-2050-0 

  

Сист. No: 32694

Информационни технологии

- 41 -

47102 

Рибов, Манол

   Новите технологии : Следващото поколение / Манол Рибов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2021 . - 242 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-511-4 

  

Сист. No: 32490

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 42 -

47114 

Бизнес лингва 2021 - актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието  : Кръгла маса, Свищов, 15 октомври 2021 г. : Сборник с резюмета към научните разработки . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 36 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-2059-3 

  

Сист. No: 32697

- 43 -

47122 

Варон, Бенжамен

   Горящите пътеки към бъдещето / Бенжамен Варон . - София : Захарий Стоянов, 2020 . - 336 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-1479-4 

  

Сист. No: 32742

- 44 -

47115 

Георгиева, Любка

   Стихове по залез : Избрани стихове / Любка Георгиева . - Свищов : АИ Ценов, 2021 . - 139 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-2078-4 

  

Сист. No: 32698

- 45 -

804/806/С/ Н 324 

Научи сам румънски  . - София : Skyprint, 2009 . - 260 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-390-022-0 

  

Сист. No: 32746

- 46 -

803.0/C/D 48 

Deutsches Worterbuch  . - Pobneck : Isis Verlag AG, 1996 . - 1472 p. ; 22 cm

   

  

Сист. No: 32747

- 47 -

802.0/C/E 56 d 

Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch  . - Bindlach : Gondrom, 1996 . - 641 p. ; 19 cm

   

   ISBN 3-8112-1161-7 

  

Сист. No: 32748

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 48 -

47129 

Дачев, Добри Петров

   Дядо Влайчо - феноменът от Коньово / Добри Петров Дачев . - 3. доп. изд. . - Асеновград : Екобелан, 2021 . - 392 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7561-23-4 

  

Сист. No: 32756

Биографии

- 49 -

47124 

Памукчиев, Минко Стойчев

   Коренът : Очерк / Минко Стойчев Памукчиев . - София : Б. и., 2004 . - 112 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 32744


 Индекс по АВТОРИ

Антов, Момчил 5 
Белева, Искра 6 
Бенов, Юлиян 7 
Бобева, Даниела 16 
Варон, Бенжамен 43 
Георгиева, Любка 44 
Григорова, Ваня 40 
Дачев, Добри Петров 48 
Зарева, Ирена 12 
Златинов, Димитър 16 
Илийчовски, Светослав 8 9 10 
Керемидчиев, Спартак 11 
Кирова, Алла 12 
Коцева, Илияна-Лора 33 
Кръстева-Христова, Радосвета 39 
Кузин, Феликс Алексеевич 31 
Кънев, Пламен 10 
Къртев, Петър 13 
Личев, Тихомир 14 
Мидова, Петранка 9 
Миркович, Камен Георгиев 15 
Неделчев, Мирослав 11 
Памукчиев, Минко Стойчев 49 
Перков, Венцислав 8 
Петков, Бисер 8 
Петров, Илия 34 35 36 
Рангелова, Росица 16 
Рибов, Манол 17 41 
Симов, Васил 18 
Стоянова, Милена 14 
Събев, Павлин 2 
Тодоров, Александър Боянов 37 
Филипова, Теодора 8 9 10 
Чиприянова, Галина 39 
Baack, Daniel W. 23 
Baack, Donald 23 
Becker, Brian E. 38 
Czarnecka, Barbara 23 
Earley, Seth 30 
Eimers, Peter 27 
Hayes, Rick 27 
Huselid, Mark A. 38 
Lecinski, Jim 29 
McCormick, Kent 28 
Ulrich, Dave 38 
Upadhyay, Shashi 28 
Venkatesan, Rajkumar 29 
Wallage, Philip 27 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Академичната сфера и бизнесът в България 12 
Актуални проблеми на консолидацията на банковия сектор - сравнителен анализ за Европейския съюз и България 7 
Бизнес лингва 2021 - актуални проблеми на чуждоезиковото обучение и многоезичието 42 
Борси и борсови операции 8 
Горящите пътеки към бъдещето 43 
Дядо Влайчо - феноменът от Коньово 48 
Иисус и книжниците 2 
Икономически подходи за изследване на медийна концентрация 37 
Икономически растеж и конвергенция в Европейския съюз 16 
Кандидатская диссертация 31 
Книга за борсата 18 
Коренът 49 
Корпоративно управление на държавните предприятия 11 
Митническо представителство 5 
Научи сам румънски 45 
Новите технологии 17 41 
Ново смятане 34 36 
Ново смятане на планетата Земя 35 
Политиката на пазара на труда в България - развитие и особености през периода 2014-2020 г. 6 
Признание в сайтовете на интернет за откривателя на "Ново смятане на планетата Земя" Илия Петров 33 
Психосоциални измерения на кризата в условията на Ковид-19 1 
Разписъ на лекциите 1941-1942 32 
Сборник за кариерно развитие в областта на счетоводството след промените на пазара на труда 39 
Светът в/след глобалната пандемия 3 
Справедлива печалба : Капитализъм 5.0 13 
Стихове по залез 44 
Стопанство и икономика 15 
Туристически ресурси 14 
Търговията - научно знание и бизнес реалност 19 
Търговско кредитиране 9 
Управление на собствеността 10 
Управление на човешките ресурси 40 
Устойчиво развитие и социално-икономическа кохезия през XXI век - тенденции и предизвикателства 20 21 
ACCA Advanced Audit and Assurance (AAA) (INT) 22 
Consumer behaviour 24 25 
Deutsches Worterbuch 46 
Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch 47 
Fact Book 2021 4 
Globalism, Regionalism, Security 26 
International Marketing 23 
Principles of International Auditing and Assurance 27 
The AI-Powered Enterprise 30 
The Al Marketing Canvas 29 
The HR scorecard 38 
The Revenue acceleration rules 28 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 39 
академична сфера 12 
академия 49 
активна политика 6 
акцизно облагане 5 
анализи 4 
английски език 42 
английско-немски речник 47 
антропогенни туристически ресурси 14 
аукцион 8 
банки 7 
банков капитал 7 
банков сектор 7 
банкова консолидация 7 
безработица 6 
бизнес 12 
бизнес информатика 21 
биография 49 
борса 8 18 
борси 8 
борсов кръг 8 
борсова търговия 8 18 
борсови котировки 8 
борсови операции 8 
борсови пазари 8 18 
борсови поръчки 8 
борсови посредници 8 
борсови сделки 8 
борсови системи 18 
борсово дело 18 
браншови организации 5 
брокерска къща 8 
БСП 43 
бъдеще 43 
България 7 
българска икономика 20 
българска литература 44 
български банков сектор 7 
висше образование 12 42 
Висше търговско училище 32 
внос на стоки 5 
възнаграждение 11 
възпроизводствен процес 15 
вътрешнообщностна търговия 5 
география на туризма 14 
глобализация 43 
глобализъм 26 
Големи данни 28 
граматика 45 
дебиторска задлъжнялост 9 
деление 33 34 35 36 
дигитализация 19 
Димитър А. Ценов 32 48 
динамика 16 
дисертационен процес 31 
дисертационно заглавие 31 
дисертация 31 
документално оформяне 5 
документи 43 
държавна собственост 10 11 
държавни предприятия 11 
дъщерни дружества 10 
е-маркетинг 30 
Европа 4 
европейска индустрия 4 
Европейски съюз 4 7 16 
езикознание 46 47 
електронен бизнес 17 41 
ЕС 7 16 
жестове 1 
жив компютър 33 34 35 36 
заетост 6 
застраховане 20 
защита на дисертации 31 
защитени територии 14 
изкуствен интелект 17 28 29 30 41 
изучаване на езици 45 
изучаване на румънски език 45 
икономика 15 
икономикс 20 
икономическа сигурност 3 
икономическа система 15 
икономически блага 37 
икономически кризи 13 
икономически растеж 13 16 
инвестиции 13 
инвестиционен анализ 8 
инвестиционен мениджмънт 4 
инвестиционни проекти 19 
инвестиционни стратегии 8 
иновации 12 17 19 41 
интервю за работа 39 
интервюта 43 
информационно осигуряване 5 
история 2 
Исус 2 
кадрова политика 40 
капитализъм 13 43 
кариерно развитие 39 40 
киберсигурност 17 41 
клирингова къща 8 
ковид-19 1 
Конвенция за световно културно наследство 14 
Конвенция на ЮНЕСКО 14 
конвергенция 16 
конкурентоспособност 19 
контрол 20 
конференция 20 21 26 
корпоративна недвижима собственост 10 
корпоративно управление 10 11 
котировъчен комитет 8 
кредитиране 9 
кредитни институции 7 
кредиторска задлъжнялост 9 
криза 1 
кръгла маса 19 42 
кръгла маса с международно участие 19 
културно наследство 14 
лекции 32 
лизинг 9 
литература 44 
маркетинг 21 23 28 29 
маркетингов персонал 40 
маркетингови мрежи 29 
математика 20 33 34 35 36 
мегатехнологии 17 41 
медийна концентрация 37 
международен маркетинг 23 
международна икономика 21 
международна научна конференция 26 
международна научно-практическа конференция 20 21 
международна продуктова политика 23 
международна търговия 23 
международни цени 23 
мениджмънт 21 
менителница 9 
митници 5 
митнически документи 5 
митнически представители 5 
митнически процедури 5 
митническо представителство 5 
модели на потребителско поведение 24 25 
мотивационно писмо 39 
мотивиране на персонала 40 
мрежи за комуникации 37 
мрежов анализ 37 
наука 12 49 
научна конференция 26 
научна продукция 12 
научна работа 31 
научно-практическа конференция 20 21 
нематериални активи 10 
немски език 42 46 
немски тълковен речник 46 
немско-английски речник 47 
нови технологии 17 41 
облачни технологии 17 41 
обучение на персонала 40 
общинска собственост 10 
одит 20 22 27 
одиторски процедури 27 
одиторски услуги 27 
окултизъм 48 
опционни борсови сделки 8 
организирани пазари 8 
осигуряване 20 
отрасли на икономиката 21 
отчетност 11 
оценка 11 
очерци 49 
пазар на труда 6 39 
пазарна икономика 15 
пазарни проучвания 19 
памет 2 
пандемия 1 3 
писма 48 
планиране 21 
планиране на персонала 40 
поезия 44 
политика 43 
политическа икономия 13 
полици 9 
потребителско поведение 19 24 25 
предания 2 
предприемачество 19 
природна среда 14 
природни паркове 14 
природни резервати 14 
природни туристически ресурси 14 
прогнозиране на пазара 24 25 
продуктова политика 23 
прозрачност 11 
производителност на труда 30 
произношения 45 
пророчество 48 
професионални знания 12 
психотерапия 1 
публично-частни партньорства 10 
радиопазар 37 
радиопрограми 37 
разписание на лекции 32 
разходи 28 
рекламен пазар 37 
религия 2 
речник 46 47 
роден край 49 
румънски език 45 
СА 5 8 9 10 14 19 20 21 32 39 40 42 49 
сборник с резюмета 42 
система за управление на човешките ресурси 38 
смятане 33 34 35 36 
собственост 10 
Софийска стокова борса 18 
социализъм 43 
социална кохезия 20 21 
социална отговорност 19 
социална сигурност 3 
социални мрежи 3 37 
спомени 48 
справедлива печалба 13 
срочни борси 18 
статистика 4 20 
статистически данни 4 
стихове 44 
стойност 13 
стокови борси 8 
стокови тържища 8 
стопанска отчетност 19 
стопанство 15 
стратегии 28 
стратификация 15 
счетоводни професии 39 
счетоводство 20 22 39 
технологии 17 41 
транзит на стоки 5 
транспортни документи 5 
трудови ресурси 40 
трудово възнаграждение 40 
туризъм 14 
туристически ресурси 14 
тълковен речник 46 
търг 8 
търговия 19 
търговски бизнес 19 
търговски документи 5 
търговски кредит 9 
търговско кредитиране 9 
умножение 33 34 35 36 
управление на връзки с клиенти 29 
управление на екипи 40 
управление на кризи 3 
управление на персонала 40 
управление на собствеността 10 
управление на човешките ресурси 38 40 
устойчиво развитие 20 21 
философия 43 
финанси 20 26 
финансов лизинг 9 
финансова сигурност 7 
финансова система 13 
финансови инструменти 10 
финансови ресурси 26 
фондови борси 8 
форфетиране 9 
фючърсна цена 8 
фючърсни борсови сделки 8 
хеджиране 18 
художествена литература 44 
ценни книжа 8 
цифровизация 17 41 
частно банкиране 7 
човешки ресурси 38 40 
чужди езици 42 
чуждоезиково обучение 42 
ясновидство 48 
30 години катедра Търговски бизнес 19 
30 години факултет Производствен и търговски бизнес 19 
70 години катедра Чуждоезиково обучение 42 
85 години СА Д. А. Ценов 19 20 21 42 
ACCA 22 
COVID-19 1