НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

47045 

Млади изследователи  : Сборник от Втората обща докторантска конференция, Февруари 2019 . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07- 4747-7 

   Т. 3 . - 2019 . - 512 с.

   

  

Сист. No: 28619

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 2 -

47016 

Стойкова, Добринка и др.

   Наръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор / Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова . - София : За буквите - О писменехь, 2015 . - 198 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-185-199-7 

  

Сист. No: 28559

- 3 -

47017 

Стойкова, Добринка и др.

   Наръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели / Добринка Стойкова, Румелина Василева, Цветелина Димитрова . - София : За буквите - О писменехь, 2015 . - 134 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-185-198-0 

  

Сист. No: 28560

- 4 -

47020 

Устойчивост и конкурентоспособност чрез иновации - на примера на държавите от Дунавския регион  : Сборник студии . - В. Търново : Ай анд Би, 2020 . - 144 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7281-64-4 

  

Сист. No: 28563

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 5 -

47036 

Библиотеки, четене, комуникации  : Седемнадесета нац. науч.конфер. с межд. уч., 15-16 ноември 2018 г. : Посветена на 190-години от рожд. на отец Матей Преображенски - виден бълг. възрожд. и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 424 с. ; 20 см

   

   ISBN 1313-8138 

  

Сист. No: 28608

- 6 -

47037 

Библиотеки, четене, комуникации  : Осемнадесета нац. науч.конфер. с межд. уч., 14-15 ноември 2019 г. : Посветена на 130-год. от учред. на първата общ. библ. в гр. В. Търново и на темата за прил. на библ. законодателство, авторското право и сродните му права . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 504 с. ; 20 см

   

   ISBN 1313-8138 

  

Сист. No: 28609

- 7 -

02/С/ I 85 

ISBD международен стандарт за библиографско описание  : Консолидирано издание . - София : Българска библиотечно-информационна асоциация, 2012 . - 268 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9837-22-3 

  

Сист. No: 28569

ФИЛОСОФИЯ

- 8 -

47041 

Бойчев, Бойчо

   Мислене и логика : Три очерка / Бойчо Бойчев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2020 . - 176 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-700-2 

  

Сист. No: 28614

- 9 -

47039 

Творчески предизвикателства в психологията  . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 315 с. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген ; 28)

   

   ISBN 1314-2763 

  

Сист. No: 28612

Психология

- 10 -

47044 

Кръстева-Иванова, Миглена

   Нашите "чужди" деца : Мултимодален (интегративен) модел за психологично консултиране на юноши с дезадаптивно поведение / Миглена Кръстева-Иванова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2020 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-704-0 

  

Сист. No: 28617

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

- 11 -

03/С/Е 674 

Енциклопедия първа  : Български светци : Именици : Народен календар . - София : Труд, 2020 . - 400 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-398-652-1 

  

Сист. No: 28567

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 12 -

II 2193 

Иванов, Любомир и др.

   Статистическо изучаване и прогнозиране на развитието : Учебно пособие за дистанционно обучение / Любомир Иванов, Маргарита Шопова, Стела Касабова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 248 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1866-8 

  

Сист. No: 28577

- 13 -

45932 

Канушев, Мартин

   Историческа социология на наказателните политики в България : В три тома / Мартин Канушев . - София : Нов бълг. унив., 2015 - . - 24 см

   

   ISBN 978-619-233-128-3 

   Т. 3. Наказателните стратегии в демократичното общество . - 2020 . - 764 с.

   

  

Сист. No: 28624

- 14 -

47032 

Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България  : Кръгла маса с международно участие, 16 окт. 2020 г. : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 384 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1892-7 

  

Сист. No: 28597

- 15 -

311/С/F 12 

Fact Book 2020  : Trends in European Investment Funds . - 18. ed. . - Brussels : EFAMA, 2020 . - 342 p. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 28570

Политика

- 16 -

47033 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 т. / Георги Чанков Георгиев . - София : Авангард Прима, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-239-485-1 

   Т. 1. Научен подход към интеграцията: теории, модели и понятия. Идеология . - 2020 . - 151 с.

   

  

Сист. No: 28600

- 17 -

47033 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 т. / Георги Чанков Георгиев . - София : Авангард Прима, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-239-486-8 

   Т. 2. Въздействие на системната среда върху ЕС. Нов световен ред . - 2020 . - 191 с.

   

  

Сист. No: 28601

- 18 -

47033 

Георгиев, Георги Чанков

   Европейският съюз от системна гледна точка : В 3 т. / Георги Чанков Георгиев . - София : Авангард Прима, 2020 . - 20 см

   

   ISBN 978-619-239-487-5 

   Т. 3. Вътрешни интеграционни фактори и импулси, общи понятия . - 2020 . - 183 с.

   

  

Сист. No: 28602

- 19 -

46053 

Социализъм: презареждане  : [Сб. с текстове от сп. dВерсия] . - София : Б. и., б. г. . - 496 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 28625

Икономика. Икономически науки

- 20 -

47018 

Алексова, Десислава и др.

   Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дистинация : Монография / Десислава Алексова, Татяна Димитрова . - София : Международно висше бизнес училище, 2021 . - 234 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-00-8 

  

Сист. No: 28561

- 21 -

47026 

Григорова, Ваня

   Маркетингови решения в индустриалния сектор : Учебно пособие / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 135 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1916-0 

  

Сист. No: 28591

- 22 -

47049 

Иванова, Мария Александрова

   Управление на работодателската марка в ХХI век : Възможности и ограничения / Мария Александрова Иванова . - София : Нов бълг. унив., 2020 . - 231 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-135-1 

  

Сист. No: 28623

- 23 -

II 2195 

Икономически теории  : Учебно пособие / Людмил Несторов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 266 с. ; 30 см

   Други авт. : Й. Василев, О. Марков, Т. Тодорова, П. Георгиева, П. Шишманова, Р. Лазаров, Е. Цонева, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1879-8 

  

Сист. No: 28579

- 24 -

II 2206 

Икономически хоризонти'21 - финансово-счетоводни перспективи  : Т. 1 -. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 2738-7461 

   Т. 1 . - 2019 . - 196 с.

   

  

Сист. No: 28607

- 25 -

II 2196 

Личев, Тихомир

   Регионална икономика : Ръководство за работа с интернет-базираната система за дистанционно обучение / Тихомир Личев . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 190 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1840-8 

  

Сист. No: 28580

- 26 -

47028 

Личев, Тихомир

   Избрани лекции по регионална икономика / Тихомир Личев . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 131 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1882-8 

  

Сист. No: 28593

- 27 -

II 2197 

Марчевски, Иван и др.

   Основи на маркетинга : Учебно пособие за дистанционно обучение / Иван Марчевски, Радослав Йорданов, Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 169 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1831-6 

  

Сист. No: 28581

- 28 -

II 2198 

Международна икономика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 219 с. ; 30 см

   Други авт. : И. Спиридонов, Г. Захариева, К. Саркисян, Г. Стефанов.

   ISBN 978-954-23-1833-0 

  

Сист. No: 28582

- 29 -

47035 

Международна науна конференция "30 години: преход, поуки, перспективи"

   Международна научна конференция "30 години: преход, поуки, перспективи" . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 635 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 28604

- 30 -

47019 

Наама, Карим Фахир

   Реформи и предизвикателства : Световен опит / Карим Фахир Наама . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 136 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-220-8 

  

Сист. No: 28562

- 31 -

II 2200 

Основи на международната икономика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 219 с. ; 30 см

   Други авт. : Ив. Спиридонов, Г. Захариева, К. Саркисян, Г. Стефанов.

   ISBN 978-954-23-1834-7 

  

Сист. No: 28584

- 32 -

47027 

Петков, Пламен

   Иконометрия : С Gretl / Пламен Петков . - 3. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 302 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23- 1887-3 

  

Сист. No: 28592

- 33 -

II 2093 

Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности  : Сб. от науч. изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 17-18.10..2019 във В. Търново :Т. 1- . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 2603-4093 

   Т. 3 . - 2019 . - 245 с.

   

  

Сист. No: 28605

- 34 -

II 2093 

Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности  : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 15-16.10..2020 във В. Търново :Т. 1- . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 29 см

   

   ISBN 2603-4093 

   Т. 4 . - 2020 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 28606

- 35 -

47023 

Сретков, Борислав

   Китай 2018 - 2019 / Борислав Сретков . - Б. м. : Б. и., 2020 . - 327 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-91373-1-4 

  

Сист. No: 28566

- 36 -

47052 

Ставрова, Елена Велкова

   Управление на държавния дълг : Състояние и проблеми : Банкови инвестиции в ДЦК / Елена Велкова Ставрова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2010 . - 172 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-680-712-0 

  

Сист. No: 28628

- 37 -

47051 

Стимули и рискове в икономическото развитие  : Студентски научни публикации от проведено състезание по икономика . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2019 . - 166 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-290-8 

  

Сист. No: 28627

- 38 -

II 2202 

Томева, Милка и др.

   Технология на митническия контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 251 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1863-7 

  

Сист. No: 28586

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 39 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2021 година : За да сте наясно с промените в данъчната рамка за новата година : За да сте изрядни пред органите по приходите : За да сте сигурни в своя професионализъм / Анета Георгиева и др. . - София : Труд и право, 2021 . - 768 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-281-7 

  

Сист. No: 28598

- 40 -

47025 

Ганчев, Александър

   Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари / Александър Ганчев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 178 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1822-4 

  

Сист. No: 28590

Международни икономически отношения

- 41 -

II 2191 

Дамянов, Атанас и др.

   Международни стратегии : Учебно пособие за дистанционно обучение / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Симеон Момчев . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 150 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1856-9 

  

Сист. No: 28575

Право. Наука за държавата и правото

- 42 -

47047 

Близнашки, Георги

   Предмет и източници на конституционното право : Свитъци по конституционно право / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 56 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4830-6 

  

Сист. No: 28621

- 43 -

47042 

Грозданов, Антон

   Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година : Теоретико-приложни аспекти / Антон Грозданов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2019 . - 76 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-697-5 

  

Сист. No: 28615

- 44 -

47043 

Колев, Веселин

   Наказателноправна защита на данъчната система / Веселин Колев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2019 . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-698-2 

  

Сист. No: 28616

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 45 -

II 2189 

Василев, Венцислав и др.

   Рисково-базиран надзор в застраховането : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Василев, Анелия Панева . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 173 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1875-0 

  

Сист. No: 28573

- 46 -

47046 

Механджийска, Гинка

   Социална работа с индивидуални клиенти / Гинка Механджийска . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 311 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4724-8 

  

Сист. No: 28620

- 47 -

47053 

Social Responsibility and Civic Knowledge: Edu4Society united from Romania, Bulgaria and Slovenia  : Monograph . - Rousse : Primax Publishing House, 2020 . - 156 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-619-7242-71-3 

  

Сист. No: 28629

Застраховане

- 48 -

II 2192 

Ерусалимов, Румен

   Инвестиции на застрахователното дружество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 208 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1876-7 

  

Сист. No: 28576

Образование

- 49 -

47015 

Дигитални трансформации, медии и обществено включване  : Международна научна конференция, Бургас, 5 юни 2020 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2020 . - 536 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-92-1 

  

Сист. No: 28551

- 50 -

47029 

Колева, Милена

   Тримата големи : Очерци за тримата големи будители на Морава / Милена Колева . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 44 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-23-1888-0 

  

Сист. No: 28594

- 51 -

378/С/С 593 СУ 

Образователно-квалификационна степен Магистър 2019/2020  : Справочник . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 856 с. ; 20 см

   

   ISBN 1313-1796 

  

Сист. No: 28618

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 52 -

47050 

Раев, Никола Димитров

   Приложна химична термодинамика: Ентропия / Никола Димитров Раев . - Пловдив : Акад. изд. УХТ, 2020 . - 138 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-24-0325-8 

  

Сист. No: 28626

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Методи на управление

- 53 -

II 2187 

Богданова, Маргарита

   Въведение в проектното управление : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 167 с. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1835-4 

  

Сист. No: 28571

- 54 -

II 2199 

Основи на контрола и анализа  : Учебник / Георги Иванов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 264 с. ; 30 см

   Други авт. : М. Томева, К. Крумов, П. Стойкова, Р. Колева, С. Костова, Н. Цветкова, М. Антов.

   ISBN 978-954-23-1841-5 

  

Сист. No: 28583

Счетоводство

- 55 -

II 2188 

Божков, Васил и др.

   Счетоводни концепции и стандарти : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков, Росица Симеонова, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 280 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1853-8 

  

Сист. No: 28572

- 56 -

II 2194 

Иванова-Кузманова, Галя и др.

   Счетоводство на нефинансовите икономически групи : Учебно пособие за дистанционно обучение / Галя Иванова-Кузманова, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 165 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1871-2 

  

Сист. No: 28578

- 57 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2021  . - Пловдив : Плутон-1, 2021 . - 23 см

   

   Т. 1-4 . - 2021 . - 1080 с.

   

  

Сист. No: 28599

- 58 -

47034 

Приносите на счетоводството в икономическата наука  : Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2020 . - 578 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 28603

- 59 -

47048 

Станчева-Тодорова, Елеонора П. и др.

   Сборник от казуси по въведение в счетоводството / Елеонора П. Станчева-Тодорова, Илияна Анкова Стоянова, Надя Велинова-Соколова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4737-8 

  

Сист. No: 28622

- 60 -

II 2204 

Финансово счетоводство  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 310 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-1870-5 

  

Сист. No: 28588

- 61 -

II 2203 

Финансово счетоводство - първа част  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков и др. . - В. Търново : АИ Ценов, 2020 . - 223 с. ; 30 см

   Други авт. : Р. Симеонова, Г. Чиприянова, Д. Крумова.

   ISBN 978-954-23-1843-9 

  

Сист. No: 28587

- 62 -

II 2205 

Чиприянова, Галина и др.

   Съдебно-счетоводни експертизи : Учебник за дистанционно обучение / Галина Чиприянова, Станислав Александров, Божидар Божилов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 151 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1869-9 

  

Сист. No: 28589

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 63 -

II 2190 

Горанова, Пенка

   Управление на човешките ресурси / Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 149 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1832-3 

  

Сист. No: 28574

Информационни технологии

- 64 -

47038 

Георгиева-Трифонова, Цветанка и др.

   Анализиране и визуализиране на данни / Цветанка Георгиева-Трифонова, Илиана Павлова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 228 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-223-9 

  

Сист. No: 28611

- 65 -

47040 

Петров, Мирослав

   Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уейвлет-базирано търсене по съдържание / Мирослав Петров . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2020 . - 143 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-212-3 

  

Сист. No: 28613

- 66 -

II 2201 

Попов, Веселин и др.

   Информационни технологии за електронно дистанционно обучение : Учебно пособие / Веселин Попов, Петя Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 60 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1885-9 

  

Сист. No: 28585

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 67 -

II 2207 

Митев, Иван

   Театърът, наречен "Кисимов" 1970 - 2020 : Спомени за отминалото време, хората и оставената диря! : 150 год. от първото театрално представление във В. Търново : 100 год. на Кисимовата театрална трупа / Иван Митев . - В. Търново : Фабер, 2020 . - 470 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-00-1127-9 

  

Сист. No: 28610

Спорт

- 68 -

47031 

Константинов, Николай

   От първия футболен мач в България до групата на майсторите : История на футбола в Свищов / Николай Константинов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 304 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1886-6 

  

Сист. No: 28596

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 69 -

47030 

Тодоров, Иван

   [Три хиляди] 3000 хумористични текстове : Вицове за дядо, баба и внуче : Хумористични мисли и мъдрости : Хумористични въпроси и отговори : Сборник / Иван Тодоров . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 230 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1823-1 

  

Сист. No: 28595

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 70 -

47024 

Немсверидзе, Енди

   Александър Стоянов - българският застъпник на грузинския език и култура / Енди Немсверидзе . - Тбилиси : Б. и., 2019 . - 66 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-9941-8-1938-4 

  

Сист. No: 28568

- 71 -

47021 

Сретков, Борислав

   През очилата на Карл Маркс / Борислав Сретков . - 2. изд. . - Б. м. : Б. и., 2020 . - 259 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91373-0-7 

  

Сист. No: 28564

- 72 -

47022 

Сретков, Борислав

   Защо и как Китай / Борислав Сретков . - Б. м. : Б. и., 2018 . - 405 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-188-171-0 

  

Сист. No: 28565


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Станислав 62 
Алексова, Десислава 20 
Антов, Момчил 38 54 
Асенов, Асен 39 
Близнашки, Георги 42 
Богданова, Маргарита 53 
Божилов, Божидар 62 
Божков, Васил 55 60 61 
Бойчев, Бойчо 8 
Василев, Венцислав 45 
Василев, Йордан 23 
Василева, Румелина 2 3 
Велинова-Соколова, Надя 59 
Ганчев, Александър 40 
Ганчева, Зорница 38 
Георгиев, Георги Чанков 16 17 18 
Георгиева, Анета 39 
Георгиева, Петя 23 
Георгиева-Трифонова, Цветанка 64 
Гецова, Биляна 39 
Горанова, Пенка 63 
Григорова, Ваня 21 27 
Грозданов, Антон 43 
Дамянов, Атанас 28 31 41 
Димитрова, Татяна 20 
Димитрова, Цветелина 2 3 
Емилова, Петя 66 
Ерусалимов, Румен 48 
Захариева, Галина 28 31 
Иванов, Георги 54 
Иванов, Любомир 12 
Иванова, Мария Александрова 22 
Иванова-Кузманова, Галя 56 
Илиев, Драгомир 41 
Йорданов, Радослав 27 
Канушев, Мартин 13 
Касабова, Стела 12 
Колев, Веселин 44 
Колева, Милена 50 
Колева, Росица 54 
Кондарев, Ивайло 39 
Константинов, Николай 68 
Костова, Силвия 54 
Крумов, Крум 54 
Крумова, Диана 55 56 60 61 
Кръстева-Иванова, Миглена 10 
Лазаров, Румен 23 
Личев, Тихомир 25 26 
Марков, Огнян 23 
Марчевски, Иван 27 
Механджийска, Гинка 46 
Минкова, Ганета 39 
Митев, Иван 67 
Момчев, Симеон 41 
Наама, Карим Фахир 30 
Немсверидзе, Енди 70 
Несторов, Людмил 23 
Павлова, Илиана 64 
Панева, Анелия 45 
Петков, Пламен 32 
Петкова, Елица 23 
Петров, Мирослав 65 
Попов, Веселин 66 
Попова, Евгения 39 
Раев, Никола Димитров 52 
Раков, Александър 39 
Ризов, Николай 39 
Саркисян, Карина 28 31 
Симеонова, Росица 55 60 61 
Спиридонов, Иван 28 31 
Сретков, Борислав 35 71 72 
Ставрова, Елена Велкова 36 
Станчева-Тодорова, Елеонора П. 59 
Стефанов, Галин 28 31 
Стойкова, Добринка 2 3 
Стойкова, Пепа 54 
Стоянова, Илияна Анкова 59 
Тодоров, Иван 69 
Тодорова, Таня 23 
Томева, Милка 38 54 
Цветкова, Надежда 54 
Цонева, Елка 23 
Чиприянова, Галина 60 61 62 
Шишманова, Пенка 23 
Шопова, Маргарита 12 
Янкова, Цветана 39 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Александър Стоянов - българският застъпник на грузинския език и култура 70 
Анализиране и визуализиране на данни 64 
Библиотеки, четене, комуникации 5 6 
Въведение в проектното управление 53 
Дигитални трансформации, медии и обществено включване 49 
Европейският съюз от системна гледна точка 16 17 18 
Енциклопедия първа 11 
Защо и как Китай 72 
Избрани лекции по регионална икономика 26 
Иконометрия 32 
Икономически теории 23 
Икономически хоризонти'21 - финансово-счетоводни перспективи 24 
Инвестиции на застрахователното дружество 48 
Информационни технологии за електронно дистанционно обучение 66 
Историческа социология на наказателните политики в България 13 
Китай 2018 - 2019 35 
Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дистинация 20 
Маркетингови решения в индустриалния сектор 21 
Международна икономика 28 
Международна конвенция за унифициране на някои правила относно коносаментите от 1924 година 43 
Международна научна конференция "30 години: преход, поуки, перспективи" 29 
Международни стратегии 41 
Мислене и логика 8 
Млади изследователи 1 
Модели и алгоритми за извличане на информация в системите за уейвлет-базирано търсене по съдържание 65 
Наказателноправна защита на данъчната система 44 
Наръчник за получаване на импакт фактор и измерване на напредък за издатели 3 
Наръчник за успешно публикуване на български автори в списания с импакт фактор 2 
Наръчник на икономиста 2021 57 
Нашите "чужди" деца 10 
Новото данъчно законодателство през 2021 година 39 
Образователно-квалификационна степен Магистър 2019/2020 51 
Основи на контрола и анализа 54 
Основи на маркетинга 27 
Основи на международната икономика 31 
От първия футболен мач в България до групата на майсторите 68 
Предмет и източници на конституционното право 42 
През очилата на Карл Маркс 71 
Приложна химична термодинамика: Ентропия 52 
Приносите на счетоводството в икономическата наука 58 
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности 33 34 
Регионална икономика 25 
Реформи и предизвикателства 30 
Рисково-базиран надзор в застраховането 45 
Сборник от казуси по въведение в счетоводството 59 
Социализъм: презареждане 19 
Социална работа с индивидуални клиенти 46 
Статистически измерения на регионалните различия и неравенства между Северна и Южна България 14 
Статистическо изучаване и прогнозиране на развитието 12 
Стимули и рискове в икономическото развитие 37 
Счетоводни концепции и стандарти 55 
Счетоводство на нефинансовите икономически групи 56 
Съдебно-счетоводни експертизи 62 
Творчески предизвикателства в психологията 9 
Театърът, наречен "Кисимов" 1970 - 2020 67 
Технология на митническия контрол 38 
Тримата големи 50 
Управление на държавния дълг 36 
Управление на работодателската марка в ХХI век 22 
Управление на човешките ресурси 63 
Устойчивост и конкурентоспособност чрез иновации - на примера на държавите от Дунавския регион 4 
Финансово счетоводство 60 
Финансово счетоводство - първа част 61 
Хедж фондовете - алтернативен инструмент за инвестиции на финансовите пазари 40 
[Три хиляди] 3000 хумористични текстове 69 
Fact Book 2020 15 
ISBD международен стандарт за библиографско описание 7 
Social Responsibility and Civic Knowledge: Edu4Society united from Romania, Bulgaria and Slovenia 47 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автокорелация 32 
авторско право 6 
аграрен сектор 33 
агробизнес 34 
Академик 68 
активи 59 
актьори 67 
акцизи 39 
акцизни стоки 44 
акции 48 
алгоритми 65 
анализ 54 
анализи 15 
анализиране на данни 64 
антифашистка борба 19 
атестиране 63 
аутсорсинг 41 
бази данни 65 
банков мениджмънт 58 
банков пазар 24 
банкова дейност 24 
банкови депозити 48 
банкови инвестиции 36 
банково кредитиране 37 
бенчмарк 47 
библиографско описание 7 
библиотеки 5 6 
библиотекознание 1 
библиотечни фондове 6 
бизнес комбинации 56 61 
бизнес обединения 56 
богословие 1 
богословски факултет 51 
бранд 22 
бранд мениджмънт 27 
брандиране 22 
Брюкселска конвенция 43 
българска икономика 29 33 34 
българска църква 11 
български език 1 
български преход 29 
български светци 11 
български туризъм 33 
български туристи 20 
българско законодателство 13 
бюджетни ограничения 18 
валутен контрол 30 
валутен риск 34 
валутна система 37 
Велико Търново 67 
великотърновски театър 67 
взаимоотношения с клиенти 64 
визуализиране на данни 64 
висше образование 29 
вицове 69 
внос на стоки 38 
вторичен пазар 36 
въведение в счетоводството 59 
възнаграждение на персонала 63 
възникване на иконометрията 32 
външен държавен кредит 36 
външен одит 54 
външна търговия 28 31 
външноикономическа политика 28 31 
външнотърговски връзки 41 
външнотърговски отношения 41 
вътрешен държавен кредит 36 
вътрешен одит 54 
вътрешен пазар 18 
геоикономика 17 
геополитика 17 
глобализация 29 72 
годишна конференция 33 34 
годишно счетоводно приключване 60 
гражданско общество 19 
грузинска култура 70 
грузински език 70 
Грузия 70 
гъвкава заетост 63 
данни 64 
данък върху добавена стойност 39 
данъци 39 
данъчен контрол 33 
данъчна система 44 
данъчни задължения 44 
данъчни закони 57 
данъчни нарушения 44 
данъчни престъпления 44 
данъчно законодателство 39 57 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 39 
ДДС 39 57 
дезадаптация 10 
дезадаптивно поведение 10 
демографски структури 25 26 
демокрация 19 
дигитален маркетинг 22 
дигитализация 34 35 
дигитални библиотеки 5 64 
дигитални колекции 6 
дигитални платформи 49 
дигитални ресурси 66 
дигитални технологии 49 
дигитални трансформации 49 
динамични редове 12 32 
директор 50 
директор на училище 50 
директори 67 
дистанционно обучение 49 58 66 
дистрибуционна политика 27 
дистрибуционни решения 21 
добри практики 47 
докторантска научна конференция 1 
доходи на физически лица 39 
Дунавски регион 4 
дългосрочни финансови активи 61 
дълготрайни активи 59 62 
държавен дълг 36 
държавен кредит 36 
държавен надзор 45 
държавни ценни книжа 36 
Европа 15 
европеизъм 16 
европейска икономика 34 
европейска индустрия 15 
европейска интеграция 16 
Европейски съюз 15 16 17 18 42 
експерт-счетоводител 62 
експертиза 62 
електронна публикация 2 
електронно банкиране 24 
електронно деклариране 39 
електронно дистационно обучение 66 
емоционална интелигентност 9 
ентропия 52 
енциклопедия 11 
ЕС 16 17 18 42 
задачи 52 
Закон за акцизите и данъчните складове 39 
Закон за ДДС 57 
застраховане 45 48 
застрахователна дейност 45 
застрахователни дружества 45 48 
застрахователно дружество 48 
ЗДДС 57 
здравно осигуряване 33 
ЗКПО 39 57 
изкуство 72 
измерване на риска 40 
иконометрични модели 32 
иконометрични програмни продукти 32 
иконометрични продукти 32 
иконометрично изследване 32 
иконометрия 32 
икономика 1 18 24 26 30 31 33 34 35 37 58 71 
икономическа мисъл 23 
икономическа реформа 30 
икономическа философия 23 
икономически и валутен съюз 18 
икономически модел 18 
икономически теории 23 
икономическо развитие 14 35 37 
импакт фактор 2 3 
инвестиции 48 72 
инвестиционен избор 48 
инвестиционен мениджмънт 15 
инвестиционен портфейл 33 
инвестиционна политика 37 
инвестиционни решения 48 
инвестиционни рискове 37 
инвестиционни стратегии 40 
индексиране 3 
индексиране на изданията 2 
индивидуални клиенти 46 
индивидуално консултиране 46 
индустриален маркетинг 21 27 
индустриален пазар 21 
индустриален сектор 21 
индустрия 33 
иновации 4 49 
иновационни системи 4 
интегрирани маркетингови комуникации 27 
информатика 1 
информационни системи 65 
информационни технологии 38 66 
исторически факултет 51 
история 1 72 
история на счетоводството 24 
капитализъм 19 
Капиталът 71 
Карл Маркс 71 
кибернетика 16 
Китай 17 35 72 
класицизъм 23 
клиенти 22 
книга 5 6 
книгоиздаване 5 6 
колективна монография 47 
колективни инвестиционни схеми 40 
комуникации 5 6 
комуникационни технологии 66 
конвенция 43 
конкурентоспособност 4 
коносамент 43 
консолидационна счетоводна политика 56 
консолидационни процедури 56 
консолидиран финансов отчет 56 
конституционализъм 42 
конституционно право 42 
контрол 38 54 
контролен процес 54 
конференция 1 5 6 29 33 34 49 58 
корелационен анализ 32 
корпоративна социална отговорност 14 
корпоративно подоходно облагане 39 57 
креативно счетоводство 58 
кръгла маса 14 
кръгла маса с международно участие 14 
културни паметници 70 
лидерство 34 
лизингови договори 61 
лизингови сделки 61 
линейни функции 12 
лихвен процент 29 
логика 8 
логически връзки 8 
локализация на производството 25 26 
магистър 51 
магистърска програма 51 
макрорамка 17 
малък и среден бизнес 37 
маркетинг 21 22 27 
маркетингов подход 27 
маркетингови изследвания 27 
маркетингови кампании 27 
маркетингови комуникации 20 33 
маркетингови решения 21 
маркетингови специалисти 22 
маркетингови стратегии 21 
маркетингово планиране 27 
марксизъм 23 71 
Матей Преображенски 5 
математика 1 72 
материални запаси 59 62 
медии 1 49 
международен бизнес 41 
международен стандарт 7 
международна валутна система 31 37 
международна валутно-финансова система 28 
международна икономика 31 
международна икономическа интеграция 28 31 
международна конвенция 43 
международна конференция 49 
международна научна конференция 29 49 58 
международна търговия 28 31 
международни икономически отношения 28 31 35 
международни организации 28 
международни отношения 16 
Международни стандарти за финансова отчетност 55 
международни стандарти за финансови отчети 55 
международни стратегии 41 
международно кредитиране 28 31 
международно право 42 
местни данъци и такси 39 57 
метод ПАТТЕРН 53 
мислене 8 
мисли 69 
митническа администрация 38 
митнически контрол 38 
митнически нарушения 38 
митнически процедури 38 
митнически режими 38 
митническо задължение 38 
младежка престъпност 9 
млади изследователи 1 
многонационални корпорации 28 31 
мобилни библиотеки 6 
монетаризъм 23 
мониторинг 46 
морско търговско право 43 
мотивационен процес 63 
мотивация 63 
мултиколинеарност 32 
мъдрост 69 
наказателна политика 13 
наказателноправна защита 44 
народен календар 11 
наръчник на икономиста 57 
научна конференция 5 6 29 58 
научна конференция с международно участие 5 6 
научни изследвания 34 
научни публикации 2 
научно издание 3 
Национални стандарти за финансови отчети 55 
недвижимост 48 
неокейнсианство 23 
неокласицизъм 23 
неолиберализъм 23 
нетекущи активи 61 
нефинансови икономически групи 56 
облачни услуги 66 
облигации 48 
обработка на данни 65 
образование 50 72 
одиторски практики 58 
онлайн реклама 20 
организация 62 
организирана престъпност 13 
основи на контрола 54 
основи на маркетинга 27 
отворени данни 64 
отчитане на бизнес комбинации 55 
отчитане на задълженията 60 61 
отчитане на нетекущи активи 60 
отчитане на приходи 60 
отчитане на провизии 60 61 
отчитане на разходи 60 
отчитане на собствения капитал 60 
офшоринг 41 
офшорни зони 41 
оценка на бедността 14 
пазар на труда 14 
парична политика 37 
пасиви 59 
педагогика 1 
периодично счетоводно отчитане 59 
персонал 63 
печатна реклама 29 
платежен баланс 28 31 33 
поведение 10 
политика на сигурност 18 
политическа икономия 1 
понятие 8 
портфейлно представяне 40 
потребителски избор 33 
потребителски маркетинг 27 
потребителско поведение 27 
пощенски пратки 38 
правна система 42 
право 42 
превоз на товари 43 
превозни средства 38 
предприемачески дейности 24 
престъпност 13 
преход 29 
пречистване на данни 64 
природни ресурси 20 
приходи 59 
проблемно поведение 10 
прогнозиране на развитието 12 
продуктова политика 27 
проектен екип 53 
проектен цикъл 53 
проекти 53 
проектно управление 53 
производство 72 
промишлен пункт 25 26 
промишлен район 25 26 
промишлен център 25 26 
промишлена агломерация 25 
пространство 25 26 
психоанализа 9 
психологическо консултиране 10 
психология 9 
публично право 42 
първичен пазар 36 
работа в екип 63 
работна заплата 62 
работна сила 14 63 
работнически съвети 19 
работодателска марка 22 
развиващи се страни 28 
развитие на персонала 63 
разузнавателни средства 13 
разходи 59 
райони 25 
регион 25 26 
регионална икономика 25 26 
регионална икономика на България 25 
регионална политика 25 26 
регионално развитие 14 25 26 
реинвестиционен риск 48 
реклама 20 
рекламни кампании 33 
реторика 1 
реформи 30 
рецензиране 2 3 
риск 36 
рисково-базиран надзор 45 
рисково-базиран подход 45 
Русия 17 
СА 12 14 21 23 25 26 27 28 30 31 32 38 40 41 45 48 53 54 55 56 60 61 62 63 66 
САЩ 17 35 
сборник с доклади 14 
сборник с научни публикации 33 34 
световна икономика 23 28 31 
световно стопанство 17 28 31 
Свищов 68 
сезонни колебания 12 
семантичен уеб 64 
синергетика 16 
сложни изказвания 8 
Софийски университет 51 
социализъм 19 
социалисти 19 
социална дейност 46 
социална отговорност 47 
социална отчетност 47 
социална педагогика 9 
социална работа 33 46 
социална реформа 30 
социална сигурност 13 
социални грижи 37 
социални мрежи 64 
социални работници 46 
социално инженерство 16 
социално осигуряване 57 
социология 13 
споделяне на данни 64 
справочник 51 
справочник за кандидат-студенти 51 
средно образование 50 
стандарт 7 
стандарти за финансово отчитане 55 
статистика 12 15 
статистически данни 15 
статистическо изследване 12 
стопански операции 59 
стратегии 41 
стратегически мениджмънт 24 
стратегия Син океан 41 
студентски научни публикации 37 
счетоводен анализ 29 
счетоводна система 58 
счетоводна теория 58 
счетоводни концепции 55 
счетоводни практики 24 
счетоводни стандарти 55 
счетоводно законодателство 57 
счетоводно отчитане 59 
счетоводно оценяване 56 
счетоводство 24 55 57 58 59 60 61 
съдебни експертизи 62 
съдебно-счетоводна експертиза 62 
съдебно-счетоводни експертизи 62 
съдии 68 
съждение 8 
театър 67 
театър Константин Кисимов 67 
текущи активи 61 
теорема на Хекшер-Олин 31 
териториална организация 25 
територия 25 26 
технологии 72 
ТПК 25 26 
транзит на стоки 38 
транспортна политика 18 
трансферно ценообразуване 28 
труд 62 63 
трудов пазар 18 
трудови отношения 63 
трудово възнаграждение 63 
трудово законодателство 57 
туризъм 20 29 72 
туристи 20 
туристическа дестинация 20 
туристическа индустрия 22 
туристически дестинации 33 
туристически услуги 33 
Турция 17 
търговска политика 18 
уейвлет 65 
умозаключение 8 
управление 1 
управление на държавния дълг 36 
управление на персонала 63 
управление на печалбата 58 
управление на предприятието 60 61 
управление на проекти 14 53 
управление на човешките ресурси 63 
управленско счетоводство 58 
устойчив бизнес 47 
устойчиво потребление 4 
устойчивост 4 
утопичен социализъм 23 
федерализъм 16 
феминизъм 19 
филология 1 
философия 1 72 
философски факултет 51 
финанси 24 
финансова индустрия 58 
финансова инспекция 54 
финансова криза 71 
финансова реформа 30 
финансови активи 48 
финансови отчети 56 59 60 62 
финансови пазари 40 
финансово счетоводство 60 61 
формули 52 
футбол 68 
футболен отбор 68 
хедж фондове 40 
хетероскедастичност 32 
химична термодинамика 52 
химия 52 
хипотеза на Линдер 31 
хумор 69 
ценова политика 27 
ценообразуване 29 
циклични колебания 12 
цитиране 2 3 
Челопеч 20 
четене 5 6 
читалищни библиотеки 5 
човешки ресурси 34 63 
чуждестранни туристи 20 
юношеска възраст 10 
юноши 10 
Япония 17 
Excel 32 
GAP анализ 53 
Gretl 32 
ISBD 7 
Microsoft Teams 66 
Scopus 3 
Share Point 66 
Web of science 2