НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

02/С/А 562 

Алманах на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 1888-2018  . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 280 с. : с прил., ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-07-4457-5 

  

Сист. No: 26704

- 2 -

46053 

Времето е наше?  : [Сб. с текстове от сп. dВерсия] . - София : Ропринт, 2019 . - 376 с. ; 21 см

   

   ISBN 2367-8690 

  

Сист. No: 26630

- 3 -

46925 

Ценова, Бистра

   Насилие на работното място : Актуален психосоциален и здравен проблем : Ръководство / Бистра Ценова . - София : Национален център по обществено здраве и анализи, 2017 . - 120 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 26634

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 4 -

46956 

Юхновски, Иван

   За българската наука, за Българската академия на науките и нещо лично : Публични текстове на автора и документи 2003-2017 / Иван Юхновски . - София : Издателство на БАН Проф. Марин Дринов, 2017 . - 400 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-903-1 

  

Сист. No: 26703

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 5 -

II 2181 

Основи на статистиката  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Поля Ангелова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 347 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : Л. Иванов, П. Петков, К. Славева, С. Касабова, М. Шопова, Т. Върбанов.

   ISBN 978-954-23-1790-6 

  

Сист. No: 26754

Политика

- 6 -

46934 

Ненова, Вирджиния

   Тероризмът в условията на глобализацията / Вирджиния Ненова . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 120 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-1072-2 

  

Сист. No: 26653

Икономика. Икономически науки

- 7 -

46966 

Алексова, Десислава

   Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград / Десислава Алексова . - Ботевград : Международно висше бизнес училище, 2019 . - 306 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9432-91-6 

  

Сист. No: 26770

- 8 -

II 2180 

Антов, Момчил

   Митническо представителство : Учебно пособие за дистанционно обучение / Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 211 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1796-8 

  

Сист. No: 26752

- 9 -

40848 

Жечев, Владимир Сашов

   Бранд позициониране: перспективи на пазара на битови услуги : [Монография] / Владимир Сашов Жечев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 288 с. : с прил. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 54)

   

   ISBN 978-954-21-0976-1 

  

Сист. No: 26646

- 10 -

II 2177 

Иванова, Петя

   Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма : Учебно пособие за дистанционно обучение / Петя Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 182 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1798-2 

  

Сист. No: 26748

- 11 -

II 2178 

Илиева, Любка

   Управление на взаимоотношенията с туристите : Учебно пособие за дистанционно обучение / Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 231 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1799-9 

  

Сист. No: 26751

- 12 -

46959 

Личев, Тихомир

   Примерни тестове по Икономическа география на България / Тихомир Личев . - 5. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 228 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1803-3 

  

Сист. No: 26725

- 13 -

II 2179 

Макроикономика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Йордан Василев и др. . - Свищов : АБАГАР, 2020 . - 202 с. : с фиг. ; 23 см

   Други авт. : П. Шишманова, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова, Е. Цонева, П. Георгиева, Е. Петкова.

   ISBN 978-619-168-1791-3 

  

Сист. No: 26750

- 14 -

46931 

Николова, Иванка Андреева

   Факторна обусловеност на конкурентоспособността на хотелиерския продукт : Монография / Иванка Андреева Николова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 242 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-335-9 

  

Сист. No: 26647

- 15 -

I 2104 

Проданов, Стоян

   Инвестиции и инвестиционни решения: методико-приложни аспекти / Стоян Проданов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2020 . - 166 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 142)

   

   ISBN 978-954-23-1800-2 

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 26746

- 16 -

II 2093 

Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности  : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", пров. на 18.10..2018 във В. Търново :Т. 1- . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 29 см

   

   ISBN 2603-4093 

   Т. 2 . - 2019 . - 190 с.

   

  

Сист. No: 26767

- 17 -

46939 

Секстън, Дон

   Маркетинг 101 : Как да използвате най-мощните идеи в маркетинга, за да привлечете повече клиенти и да ги задържите / Дон Секстън . - София : Локус Пъблишинг ООД, 2009 . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-783-090-5 

  

Сист. No: 26663

- 18 -

46929 

Тодоров, Кирил и др.

   Интернационализация, междуфирмени връзки и развитие на малките и средните предприятия / Кирил Тодоров, Атанас Дамянов . - София : Некст, 1999 . - 64 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-696-010-1 

  

Сист. No: 26640

- 19 -

II 2183 

Томева, Милка и др.

   Митнически контрол : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 351 с. : със сх. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1797-5 

  

Сист. No: 26757

- 20 -

46951 

Шмид, Рут А. и др.

   Финансовые аспекты маркетинга : Учеб. пособие для вузов / Рут А. Шмид, Хелен Райт . - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2000 . - 527 с. ; 21 см

   

   ISBN 5-238-00110-Х 

  

Сист. No: 26690

- 21 -

46957 

Powell, Guy R.

   Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Matketing Investment / Guy R. Powell . - Singapore : John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2008 . - 288 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-470-82395-8 

  

Сист. No: 26705

- 22 -

46095 

Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 23  . - Nis : Ekonomiski fakultet, 2018 . - 574 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-86-6139-155-2 

  

Сист. No: 26772

- 23 -

46963 

Vasilev, Yordan et al.

   Economics (Macroeconomics) : Selected lectures / Yordan Vasilev, Elitsa Petkova, Daniela Stoilova . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2020 . - 99 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-954-23-1794-4 

  

Сист. No: 26744

- 24 -

46964 

Vasilev, Yordan et al.

   Economics (Microeconomics) : Selected lectures / Yordan Vasilev, Elitsa Petkova, Daniela Stoilova . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House, 2020 . - 122 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-954-23-1793-7 

  

Сист. No: 26745

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 25 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2020 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Новото в данъчната рамка за годината : Имате въпрос или проблем - вижте решенията / Анета Георгиева и др. . - София : Труд и право, 2020 . - 775 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 26325

Право. Наука за държавата и правото

- 26 -

341/С/Б 658 

Борисов, Орлин

   Терминологичен справочник по международно право / Орлин Борисов . - София : Арго Пъблишинг, 2004 . - 226 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-328-021-5 

  

Сист. No: 26643

- 27 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2020 година : Актуална нормативна уредба : Преглед на решенията ва ВКС : Писма и указания на МТСП : Приложни коментари : Практически разрешения . - София : Труд и право, 2020 . - 776 с. ; 24 см + CD-ROM

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 26327

- 28 -

46922 

Гевренова, Нина

   Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност / Нина Гевренова . - София : СИБИ, 2013 . - 296 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-854-1 

  

Сист. No: 26317

- 29 -

46918 

Международната организация на труда и България - 100 години и занапред  : [Межд. научнопракт. конфер., 27 и 28 юни 2019 г.] . - София : Труд и право, 2020 . - 408 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-226-146-7 

  

Сист. No: 26300

- 30 -

46920 

Мръчков, Васил Желязков

   Осигурително право / Васил Желязков Мръчков . - 7. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2019 . - 504 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-131-3 

  

Сист. No: 26307

- 31 -

46923 

Мръчков, Васил Желязков

   Трудово право / Васил Желязков Мръчков . - 10. прераб. и доп. изд. . - София : СИБИ, 2018 . - 999 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-071-2 

  

Сист. No: 26318

- 32 -

46932 

Начков, Десислав

   Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори / Десислав Начков . - София : Фенея, 2010 . - 212 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 26648

- 33 -

46955 

Палангурски, Милко

   Адвокати, управление, политика (1879-2016) / Милко Палангурски . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 217 с. : с ил. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-00-0505-6 

  

Сист. No: 26699

- 34 -

46919 

Попова, Цвета

   Осигурителен стаж / Цвета Попова . - София : СИБИ, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-226-121-4 

  

Сист. No: 26305

- 35 -

46921 

Средкова, Красимира

   Ръководство за практическа подготовка по трудово право / Красимира Средкова . - 2. изд. . - София : СИБИ, 2020 . - 455 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-226-152-8 

  

Сист. No: 26309

- 36 -

46933 

Ташев, Росен

   Обща теория на правото / Росен Ташев . - 4. изд. . - София : СИБИ, 2010 . - 464 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-678-3 

  

Сист. No: 26649

- 37 -

46928 

Тодоров, Борислав

   Лизингът като бизнес : Финансово-правна теория и икономическа практика / Борислав Тодоров . - София : Фабер, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0221-5 

   Ч. 1 . - 2015 . - 164 с.

   

  

Сист. No: 26638

Обществено управление. Военни науки

- 38 -

46930 

Асенов, Бончо

   Творческите личности в Държавна сигурност : Алманах / Бончо Асенов . - София : Парадокс, 2015 . - 168 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-90432-1-9 

  

Сист. No: 26641

- 39 -

46962 

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2019 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 32 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1814-9 

  

Сист. No: 26742

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 40 -

46958 

Thomas, Howard et al.

   Promises Fulfilled and Unfulfilles in Management Education / Howard Thomas, Lynne Thomas, Alexander Wilson . - Bingley : Emerald Group Publishing, 2013 . - 168 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-78190-714-6 

  

Сист. No: 26706

Образование

- 41 -

46935 

Величков, Иван

   Методология и методика на изследванвията във висшето образование / Иван Величков . - 3. изд. . - София : Нюанс Дизайн ЕООД, 2019 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8655-68-2 

  

Сист. No: 26655

- 42 -

46936 

За иновационна и успешна Нова 2018 г.  : Първа научна конференция "Образование, наука, иновации" . - София : Академия за иновации и развитие, 2017 . - 266 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 26656

- 43 -

46937 

Иновации за развитие на висшето образование  : Международен дискусионен форум "Образование, наука, иновации" . - София : Академия за иновации и развитие, 2018 . - 217 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8655-68-2 

  

Сист. No: 26657

- 44 -

46938 

Наръчник по иновационни образователни технологии  . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2017 . - 134 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-712-720-3 

  

Сист. No: 26662

- 45 -

46924 

Ценова, Бистра

   Помагало за докторанти / Бистра Ценова . - София : Б. и., 2019 . - 58 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8404-49-5 

  

Сист. No: 26632

Висше образование за икономисти

- 46 -

46965 

Отчет за дейността на Висшето училище за мандатния период м. февруари 2016 г. - м. януари 2020 г.  . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2020 . - 200 с. : с табл. ; 24 см

   

  

Сист. No: 26765

- 47 -

II 2185 

Отчет за дейността на СА "Димитър А. Ценов" (май 2011-май 2015 г.)  . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2015 . - 254 с. : с табл. ; 30 см

   

  

Сист. No: 26764

- 48 -

II 2184 

Отчет за изпълнението на Мандатната програма за дейността на СА "Д. А. Ценов" (юни 2007-май 2011 г.)  . - Свищов : СА Д. А. Ценов, 2011 . - 215 с. ; 30 см

   

  

Сист. No: 26761

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 49 -

46942 

Канисков, Васил

   Мокрите сънища на лечителя-билкар Васил Канисков : Синергетика на квантовите механизми в биологичните структури / Васил Канисков . - София : Б. и., 2019 . - 344 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92088-2-5 

  

Сист. No: 26669

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 50 -

46927 

Величков, Иван

   Виното в моя живот / Иван Величков . - София : Нюанс Дизайн ЕООД, 2017 . - 268 с. ; 25 см

   

  

Сист. No: 26637

- 51 -

615/С/К 256 т 

Канисков, Васил

   Турско-български речник на лечебните растения / Васил Канисков . - В. Търново : Фабер, 2019 . - 48 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-1090-6 

  

Сист. No: 26668

Методи на управление

- 52 -

46960 

Управленски аспекти на организацията  / Анатолий Асенов и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 118 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : Цв. Дилков, И. Емилова, В. Панайотов, Д. Алексиева, Е. Йорданова, М. Динков, Ст. Стоянова, Н. Стефанова.

   ISBN 978-954-23-1795-1 

  

Сист. No: 26728

Счетоводство

- 53 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2020 година : Промени в счетоводното законодателство ; Практически въпроси по прилагането на НСС и МСС ; Казуси от практиката на счетоводителя ; Новите изисквания в Наредба № Н-18 ; Справочник на счетоводителя / Антон Свраков и др. . - София : Труд и право, 2020 . - 656 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 26328

- 54 -

II 2182 

Дочев, Михаил и др.

   Основи на счетоводството / Михаил Дочев, Атанас Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 150 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23- 1789-0 

  

Сист. No: 26756

- 55 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2020  . - Пловдив : Плутон-1, 2020 . - 23 см

   

   Т. 1-5 . - 2020

   

  

Сист. No: 26323

Информационни технологии

- 56 -

46961 

Тодоров, Петър

   Прилагане на модел за обучение по английски език базиран на информационни и комуникационни технологии / Петър Тодоров . - Свищов : АИ Ценов, 2020 . - 132 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-1792-0 

  

Сист. No: 26737

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 57 -

46926 

Везиров, Венцислав

   Художествената литература в обучението по немски като чужд език / Венцислав Везиров . - Варна : Славена, 2020 . - 166 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-190-161-6 

  

Сист. No: 26636

- 58 -

46950 

Дибън, Деймиън

   Битката за империята / Деймиън Дибън . - София : Егмонт България, 2013 . - 389 с. ; 20 см . -  (Поредица Стражи на историята)

   

   ISBN 978-954-27-0908-4 

  

Сист. No: 26689

- 59 -

46944 

Дончев, Антон

   Гласовете на Търновград / Антон Дончев . - В. Търново : Нар. Библиотека П. Р. Славейков, 2017 . - 51 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7173-15-4 

  

Сист. No: 26672

- 60 -

46954 

Емилиян Станев - традиция и модерност  : 110 години от рождението на писателя : Нови изследвания . - В. Търново : Дар-РХ, 2018 . - 295 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9489-60-6 

  

Сист. No: 26697

- 61 -

46952 

Кирилов, Иван

   Избрани творби / Иван Кирилов . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 368 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0536-0 

  

Сист. No: 26692

- 62 -

46947 

Конакчиева, Янка

   Вечеря : [Роман] / Янка Конакчиева . - София : Българи, 2015 . - 312 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8425-26-3 

  

Сист. No: 26686

- 63 -

46946 

Нейкова, Мариела

   Ангелизация / Мариела Нейкова . - София : Персей, 2009 . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8308-19-9 

  

Сист. No: 26684

- 64 -

46943 

Пенчев, Петър

   Гласът на сърцето : Сборник новели и любовна лирика / Петър Пенчев . - София : Б. и., 2016 . - 84 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 26671

- 65 -

46941 

Писма, спомени, документи (1867-1939)  : Поборникът Иваница Ангелов Иванов . - София : Партнер БГ, 2017 . - 223 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7066-13-5 

  

Сист. No: 26666

- 66 -

46949 

Тужински, Ян

   Билярд на покрива и друга проза / Ян Тужински . - София : Бълг. писател, 2001 . - 344 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90895-1-7 

  

Сист. No: 26688

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 67 -

46940 

Кънчев, Красимир Г.

   Император Александър ІІ в гр. Бяла, Русенско през 1877 г. / Красимир Г. Кънчев . - Русе : Креатив Идея Груп ЕООД, 2017 . - 237 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-188-146-8 

  

Сист. No: 26665

- 68 -

46953 

Михаил Тенев. Живот и дейност  : В 2 тома /  Състав. Христо Яновски . - 2. доп. изд. . - София : Българска народна банка, 2014 . - 24 см . -  (Поредица История на финансите и банковото дело: Наследство)

   

   ISBN 978-954-8579-48-3 

   Т. 1 . - 2014 . - 480 с.

   

  

Сист. No: 26693

- 69 -

46953 

Михаил Тенев. Живот и дейност  : В 2 тома /  Състав. Христо Яновски . - 2. доп. изд. . - София : Българска народна банка, 2014 . - 24 см . -  (Поредица История на финансите и банковото дело: Наследство)

   

   ISBN 978-954-8579-49-0 

   Т. 2 . - 2014 . - 432 с.

   

  

Сист. No: 26694

- 70 -

46948 

Топалов, Борис

   Пътят към Рая минава през Ада или приказка за моя живот : Автобиографичен очерк / Борис Топалов . - 2. подобрено изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2016 . - 144 с. : с портр. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-168-163-1 

  

Сист. No: 26687

История

- 71 -

46398 

Балканите - език, история, култура  : Шеста междунар. науч. конфер., 26-28 окт. 2017 г. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 24 см

   

   ISBN 1314-4065 

   Т. 6 . - 2019 . - 630 с.

   

  

Сист. No: 26769


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Десислава 52 
Алексова, Десислава 7 
Ангелова, Поля 5 
Антов, Момчил 8 19 
Асенов, Анатолий 52 
Асенов, Асен 25 
Асенов, Бончо 38 
Атанасов, Атанас 54 
Борисов, Борислав 39 
Борисов, Орлин 26 
Брезоева, Бойка 53 
Василев, Йордан 13 23 24 
Везиров, Венцислав 57 
Величков, Иван 41 50 
Върбанов, Тихомир 5 
Ганчева, Зорница 19 
Гевренова, Нина 28 
Георгиева, Анета 25 
Георгиева, Петя 13 
Дамянов, Атанас 18 
Дибън, Деймиън 58 
Дилков, Цветан 52 
Динков, Милен 52 
Дончев, Антон 59 
Дочев, Михаил 54 
Емилова, Ирена 52 
Жечев, Владимир Сашов 9 
Иванов, Любомир 5 
Иванова, Петя 10 
Илиева, Любка 11 
Йорданова, Елена 52 
Канисков, Васил 49 51 
Касабова, Стела 5 
Кирилов, Иван 61 
Конакчиева, Янка 62 
Кондарев, Ивайло 25 
Костов, Бойко 53 
Кънчев, Красимир Г. 67 
Лазаров, Румен 13 
Личев, Тихомир 12 
Марков, Огнян 13 
Мермерска, Людмила 25 
Минкова, Ганета 25 
Мръчков, Васил Желязков 30 31 
Начков, Десислав 32 
Нейкова, Мариела 63 
Ненова, Вирджиния 6 
Несторов, Людмил 13 
Николова, Иванка Андреева 14 
Палангурски, Милко 33 
Панайотов, Валентин 52 
Пенчев, Петър 64 
Петков, Пламен 5 
Петкова, Елица 13 23 24 
Попова, Цвета 34 
Проданов, Стоян 15 
Райт, Хелен 20 
Раков, Александър 25 
Ризов, Николай 25 53 
Свраков, Антон 53 
Секстън, Дон 17 
Славева, Красимира 5 
Средкова, Красимира 35 
Стефанова, Надежда 52 
Стоилова, Даниела 23 24 
Стоянова, Станислава 52 
Ташев, Росен 36 
Тодоров, Борислав 37 
Тодоров, Кирил 18 
Тодоров, Петър 56 
Тодорова, Таня 13 
Томева, Милка 19 
Топалов, Борис 70 
Тужински, Ян 66 
Узунова, Красимира 25 
Филипов, Велин 53 
Цветанова, Мария 53 
Ценова, Бистра 3 45 
Цонева, Елка 13 
Шишманова, Пенка 13 
Шмид, Рут А. 20 
Шопова, Маргарита 5 
Юхновски, Иван 4 
Янкова, Цветана 25 
Яновски, Христо 68 69 
Petkova, Elitsa 23 24 
Powell, Guy R. 21 
Stoilova, Daniela 23 24 
Thomas, Howard 40 
Thomas, Lynne 40 
Vasilev, Yordan 23 24 
Wilson, Alexander 40 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Адвокати, управление, политика (1879-2016) 33 
Алманах на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 1888-2018 1 
Ангелизация 63 
Балканите - език, история, култура 71 
Билярд на покрива и друга проза 66 
Битката за империята 58 
Бранд позициониране: перспективи на пазара на битови услуги 9 
Вечеря 62 
Виното в моя живот 50 
Времето е наше? 2 
Гласовете на Търновград 59 
Гласът на сърцето 64 
Емилиян Станев - традиция и модерност 60 
За българската наука, за Българската академия на науките и нещо лично 4 
За иновационна и успешна Нова 2018 г. 42 
Избрани творби 61 
Император Александър ІІ в гр. Бяла, Русенско през 1877 г. 67 
Инвестиции и инвестиционни решения: методико-приложни аспекти 15 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2019 година 39 
Иновации за развитие на висшето образование 43 
Интернационализация, междуфирмени връзки и развитие на малките и средните предприятия 18 
Лизингът като бизнес 37 
Макроикономика 13 
Маркетинг 101 17 
Международната организация на труда и България - 100 години и занапред 29 
Методология и методика на изследванвията във висшето образование 41 
Митнически контрол 19 
Митническо представителство 8 
Михаил Тенев. Живот и дейност 68 69 
Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград 7 
Мокрите сънища на лечителя-билкар Васил Канисков 49 
Наръчник на икономиста 2020 55 
Наръчник по иновационни образователни технологии 44 
Насилие на работното място 3 
Новото данъчно законодателство през 2020 година 25 
Обща теория на правото 36 
Осигурителен стаж 34 
Осигурително право 30 
Основи на статистиката 5 
Основи на счетоводството 54 
Отчет за дейността на Висшето училище за мандатния период м. февруари 2016 г. - м. януари 2020 г. 46 
Отчет за дейността на СА "Димитър А. Ценов" (май 2011-май 2015 г.) 47 
Отчет за изпълнението на Мандатната програма за дейността на СА "Д. А. Ценов" (юни 2007-май 2011 г.) 48 
Писма, спомени, документи (1867-1939) 65 
Помагало за докторанти 45 
Прилагане на модел за обучение по английски език базиран на информационни и комуникационни технологии 56 
Примерни тестове по Икономическа география на България 12 
Пътят към Рая минава през Ада или приказка за моя живот 70 
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности 16 
Ръководство за практическа подготовка по трудово право 35 
Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност 28 
Счетоводство 2020 година 53 
Творческите личности в Държавна сигурност 38 
Терминологичен справочник по международно право 26 
Тероризмът в условията на глобализацията 6 
Трудови отношения 2020 година 27 
Трудово право 31 
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма 10 
Турско-български речник на лечебните растения 51 
Управление на взаимоотношенията с туристите 11 
Управленски аспекти на организацията 52 
Факторна обусловеност на конкурентоспособността на хотелиерския продукт 14 
Финансовые аспекты маркетинга 20 
Художествената литература в обучението по немски като чужд език 57 
Юридическа отговорност на независимите оценители и на регистрираните одитори 32 
Economics (Macroeconomics) 23 
Economics (Microeconomics) 24 
Marketing Calculator: Measuring and Managing Return on Matketing Investment 21 
Promises Fulfilled and Unfulfilles in Management Education 40 
Regionalni razvoj i demogragfski tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 23 22 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Австралия 9 
автоматизиране на отчетния процес 54 
автореферат 45 
адвокати 33 
административен капацитет 39 
административна отговорност 32 
активи на предприятието 54 
акцизи 19 25 
акцизно облагане 8 
Алма матер 1 
Балкани 71 
БАН 4 
БВП 13 
бедност 13 
безработица 13 23 
библиотека 1 
библиотекари 1 
библиотекознание 1 
бизнес образование 40 
биографични данни 68 69 70 
биологичен тероризъм 6 
биология 49 
битови услуги 9 
бихевиоризъм 56 
БНБ 68 69 
ботанически туризъм 42 
бранд 9 17 
бранд позициониране 9 
България 12 67 
българска икономика 16 42 
българска литература 59 60 61 62 63 64 
българска наука 4 
български адвокати 33 
български пенсионни реформи 29 
български писатели 60 
български туризъм 42 
български университети 43 
българско винопроизводство 50 
българско пенсионно законодателство 29 
бюджетно счетоводство 53 
ваканционен туризъм 14 
ваканционен туристически продукт 14 
ваканционни комплекси 14 
ваканционно селище 14 
ВАС 36 
видове инфлация 13 
видове осигурителен стаж 34 
вино 50 
винопроизводители 50 
винопроизводство 50 
виртуален университет 44 
виртуални библиотеки 44 
виртуални класни стаи 44 
висше образование 41 43 46 
висше училище 46 
внос на стоки 8 
възвръщаемост на инвестиции 21 
външни пазари 18 
външнотърговска политика 13 
Върховен касационен съд 27 
география 71 
географско положение 12 
геополитика 71 
глобализация 6 13 
годишна конференция 16 
гражданска отговорност 32 
данък върху добавена стойност 25 
данъци 25 37 
данъчни закони 55 
данъчно законодателство 25 55 
данъчно облагане 10 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 25 
ДДС 25 55 
дейност 68 69 70 
демокрация 2 
дигитално поколение 44 
динамични редове 5 
дипломна работа 41 
Директива 2013/34/ЕС 53 
дисертационен труд 45 
дисертация 45 
дисперсионен анализ 5 
дистанционно обучение 44 56 
дистрибуционни канали 10 
дисциплинарна отговорност 32 
доброволно пенсионно осигуряване 30 
договорни отношения 10 
докторанти 45 
документи 65 69 
допълнително обществено осигуряване 30 
доходи на физически лица 25 
доходност 15 
държавен бюджет 13 
държавна администрация 39 
държавна сигурност 38 
държавни агенции 39 
държавно регулиране 13 
държавно регулиране на икономиката 13 
европейска икономика 16 
език 71 
екология 52 
екотуризъм 7 
екстремен туризъм 7 
електронно деклариране 25 
електронно управление 39 
емпирични статистически разпределения 5 
живот 68 69 70 
заетост 13 
заетост и безработица 13 
Закон за акцизите и данъчните складове 25 
Закон за ДДС 55 
Закон за публичните финанси 53 
Закон за счетоводството 53 
законодателна власт 36 
заплахи 6 
застраховане 37 
ЗДДС 55 
здравно осигуряване 30 
земеделие 12 
ЗКПО 25 55 
измерване на БВП 13 
изнесена класна стая 56 
износ на стоки 8 
изпълнителна власт 36 
изследвания 41 
изследвания в университети 41 
икономика 13 16 17 22 23 24 37 71 
икономика на предлагането 13 
икономическа активност 13 
икономическа география 12 
икономическа информация 54 
икономическа практика 37 
икономически анализ 24 
икономически растеж 13 23 43 
икономическо благосъстояние 13 
икономическо неравенство 13 
икономическо развитие 13 
ИМК 9 
император Александър II 67 
инвентаризиране 54 
инвестиции 15 
инвестиционен мениджмънт 15 
инвестиционни проекти 15 
индекс на Дженсън 15 
индекс на Трейнър 15 
индивидуални трудови правоотношения 29 
индивидуално трудово правоотношение 28 31 
иновации 42 43 
иновации в обучението 40 
иновационен процес 43 
иновационни образователни технологии 44 
интегрирани маркетингови комуникации 9 
интерактивни методи 42 
интернационализация 18 
интернет маркетинг 17 
Интрастат 8 
инфлация 13 23 
информационни технологии 56 
информационно осигуряване 19 
исторически роман 58 
история 67 71 
история на България 67 
история на виното 50 
капитал 54 
капиталов пазар 24 
Каско застраховка 37 
квантова механика 49 
квантова физика 49 
кибертероризъм 6 
климат 12 
Кодекс на труда 27 
колективен трудов договор 31 35 
колективни трудови правоотношения 29 
колективни трудови спорове 27 29 31 35 
колективно трудово право 31 
комуникационни технологии 56 
Конвенция № 102 29 
конкурентна среда 17 
конкурентно предимство 9 
конкурентоспособност 14 18 
конкуренция 14 
консолидирани финансови отчети 53 
Конституционен съд 36 
Конституция 36 
контрактни документи 8 
контраразузнаване 38 
контрол 19 
конференция 16 29 42 71 
корпоративно подоходно облагане 25 55 
крива на Филипс 13 
култура 71 
лекции 23 24 
лечебни растения 51 
лизинг 37 
литература 57 59 64 
литературен текст 57 
лозови насаждения 50 
макроикономика 13 23 
макроикономическа политика 13 
макроикономическа теория 13 
макроикономически анализ 13 
макроикономическо равновесие 13 
макроикономическо регулиране 13 
малки и средни предприятия 18 
мандатна програма 48 
мандатна програма на СА 48 
маркетинг 16 17 20 
маркетинг в туризма 11 
маркетинг планиране 17 
маркетингова ефективност 21 
маркетингова стратегия 17 
маркетингови инвестиции 21 
маркетингови проучвания 17 
маркетингови решения 21 
междуличностни контакти 3 
международна научна конференция 71 
международна научнопрактическа конференция 29 
Международна организация на труда 29 
международна регионална икономическа интеграция 13 
международни валутни отношения 13 
международни договори 36 
международни отношения 13 
Международни счетоводни стандарти 53 
международно право 26 
междуфирмени връзки 18 
местни данъци и такси 25 55 
методи в управлението 52 
микроикономика 24 
Министерски съвет 36 
митническа стойност 19 
митническа тарифа 19 
митнически документи 8 
митнически контрол 19 
митнически облекчения 19 
митнически представители 8 
митнически процедури 19 
митнически режими 19 
митническо представителство 8 19 
митническо сътрудничество 19 
МОТ 29 
мотивационен процес 52 
мотивационни теории 52 
мотивация 52 
МСС 53 
МСФО 53 
наказателна отговорност 32 
наредби 27 
народна медицина 51 
наръчник на икономиста 55 
население 12 
насилие 3 
насилие на работното място 3 
насърчаване на заетостта 27 
наука 4 41 42 
наукознание 41 
научна конференция 42 71 
научни изследвания 16 41 
национална икономика 13 
независим финансов одит 53 
независими оценители 32 
немски език 57 
новели 64 
нормативна уредба 32 
обезщетения 27 
обект на счетоводството 54 
областни администрации 39 
образование 42 44 68 70 
образователен процес 56 
образователна система 44 
образователни технологии 44 
обучение 56 
обучение по английски език 56 
обучение по мениджмънт 40 
обучение по немски език 57 
обща теория на правото 36 
обществено осигуряване 30 
обществено осигуряване в България 30 
обществено-политически живот 2 
общество 2 71 
общински администрации 39 
одиторска дейност 32 
одиторско законодателство 53 
околна среда 52 
оперативен лизинг 37 
опции 15 
опционни пазари 15 
осигурителен стаж 34 
осигурителни обезщетения 30 
осигурително законодателство 30 
осигурително право 30 
основи на счетоводството 54 
отложено плащане на акциз 8 
отпуски 27 31 35 
отчет 46 47 48 
отчет за дейността на СА 46 47 48 
отчетен доклад 46 47 48 
отчетен период 47 
оценителска дейност 32 
пазарни структури 24 
пари 13 
паричен пазар 13 23 
парична политика 13 
пасиви 54 
пенсии 30 
персонал в туризма 11 
писма 65 
платежен баланс 13 
повести 61 
поезия 64 
позициониране 9 
политика 33 
портфейлна теория 15 
потребление 13 
почивки 27 35 
правна закрила 35 
правна уредба 34 
правни норми 36 
правни принципи 36 
право 26 36 
предприятие 54 
преход 2 
преход към демокрация 2 
примерни тестове 12 
природа 12 
прогнозиране 20 
продажби 17 
произход на стоките 19 
промени в образованието 40 
промишленост 12 
промоции 17 
професионална квалификация 35 
психологически тормоз 3 
публицистика 2 
публичен сектор 43 
работна заплата 27 
работно време 27 35 
работно място 3 
разузнаване 38 
райони 12 
регионална икономическа интеграция 13 
регионално развитие 22 
регистрирани одитори 32 
реклама 17 
релеф 12 
религиозно-политически тероризъм 6 
религия 71 
ресурсно управление 52 
речник 51 
риск 15 
роман 58 62 66 
руско-турска война 67 
СА 5 8 10 11 12 13 15 19 23 24 39 46 47 48 52 54 56 
сборник с доклади 43 
сводка на отчетни данни 54 
сигурност 6 
синдикални организации 31 
системи за управление на качеството 11 
следствени служби 38 
Софийски университет 1 
социална сигурност 29 
социална среда 3 
социални въпроси 2 
социално осигуряване 55 
спестяване 13 
специална закрила 28 
спомени 65 
справочник 26 
справочник по международно право 26 
стагфлация 13 
статистика 5 
статистическа групировка 5 
статистическа информация 5 
статистически величини 5 
статистически графични изображения 5 
статистически заключения 5 
статистически таблици 5 
статистическо изучаване 5 
статистическо наблюдение 5 
статистическо разсейване 5 
стихове 63 
стопанска отчетност 54 
стопански операции 54 
субекти на правото 36 
субективно право 36 
счетоводен баланс 54 
счетоводен справочник 53 
счетоводни грешки 54 
счетоводни документи 53 54 
счетоводни записвания 54 
счетоводни отчети 20 
счетоводни регистри 54 
счетоводни сметки 54 
счетоводно законодателство 53 55 
счетоводство 37 53 54 55 
съвкупно предлагане 13 
съвкупно търсене 13 
съвременен тероризъм 6 
творчество 60 
текущо счетоводно отчитане 54 
терминологичен справочник 26 
тероризъм 6 
терористични организации 6 
тестове по география 12 
ТНК 13 
тормоз 3 
трайна неработоспособност 28 
транзит на стоки 8 
транснационални корпорации 13 
транспорт 12 
транспортна дейност 10 
транспортни документи 8 
тристранно сътрудничество 35 
трудов договор 27 35 
трудов пазар 24 
трудов стаж 27 31 35 
трудова дисциплина 35 
трудова книжка 27 31 35 
трудови конфликти 29 
трудови отношения 27 
трудови правоотношения 28 
трудово възнаграждение 27 31 35 
трудово законодателство 27 29 31 55 
трудово законодателство в България 31 
трудово право 29 31 35 
трудово право на България 31 
трудово правоотношение 27 31 35 
трудовоправни норми 31 
трудоустрояване 27 28 
турагенти 10 
туризъм 10 11 12 16 42 
туристи 10 11 
туристическа агентска дейност 10 
туристическа дестинация 7 
туристически агент 10 
туристически агенции 10 
туристически бизнес 16 
туристически пазар 10 
туристически продукт 7 14 
туристически продукти 10 
туристически ресурси 7 
туристически сектор 16 
туристически услуги 10 11 
туристическо обслужване 11 
туристическо райониране 7 
туроператорска дейност 10 
турско-български речник 51 
търговска марка 17 
търговски документи 8 
университетска библиотека 1 
управление 33 52 
управление на бранда 9 
управление на взаимоотношенията 11 
управление на възвръщаемостта 21 
управление на конфликти 52 
управление на портфейли 15 
управление на риска 39 
управленска политика 52 
условия на труд 27 28 35 
условни активи 54 
условни пасиви 54 
устойчиво развитие 7 
фестивален туризъм 7 
финансов лизинг 37 
финансова отчетност 20 
фирмен мениджмънт 52 
фискална политика 13 23 
хотелиерски продукт 14 
хранително-вкусова промишленост 18 
художествена литература 57 58 59 64 66 
хуманитарни науки 42 
ценообразуване 17 
четене 57 
шивашка промишленост 18 
Югоизточна Европа 22 
ядрен тероризъм 6 
CRM 11 
Moodle 56