НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

46857 

Rudestam, Kjell Erik et al.

   Surviving Your Dissertation : A Comprehensive Guide to Content and Process / Kjell Erik Rudestam, Rae R. Newton . - 4. ed. . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2015 . - 362 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4522-6097-6 

  

Сист. No: 24683

- 2 -

46856 

Saunders, Mark et al.

   Research Methods for Bisiness Students / Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill . - 7. ed. . - Harlow et al. : Pearson Educacion, 2016 . - 741 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-292-01662-7 

  

Сист. No: 24682

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

46898 

Изследване и практика  /  Състав. Златинка Георгиева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 256 с. : с табл., фиг. ; 20 см . -  (Библиотека Диоген. Книга Психология ; 27(1))

   

   ISBN 978-619-208-192-8 

  

Сист. No: 24736

- 4 -

46889 

Талеб, Насим Никълъс

   Да заложиш своята кожа : Скритите асиметрии в живота ни / Насим Никълъс Талеб . - София : Бук травъл, 2019 . - 335 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-244-000-8 

  

Сист. No: 24719

- 5 -

46890 

Талеб, Насим Никълъс

   Черният лебед : Въздействието на слабо вероятното / Насим Никълъс Талеб . - 2. доп. изд. . - София : ИнфоДАР, 2011 . - 632 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-761-499-4 

  

Сист. No: 24720

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 6 -

46880 

Стоянова, Капка и др.

   Социално-икономическата инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България / Капка Стоянова, Алла Кирова . - София : Център за изследвания и политики за жените, 2004 . - 158 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 954-9361-07-1 

  

Сист. No: 24710

- 7 -

46882 

Стоянова, Капка и др.

   Джендър неравенства в платения и неплатения труд в България / Капка Стоянова, Алла Кирова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008 . - 195 с. : с табл., гр. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-322-213-1 

  

Сист. No: 24712

- 8 -

46884 

Феминистки хоризонти: насилие, труд, мобилизации  : [Сборник] . - София : ЛевФем, 2019 . - 333 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-188-309-7 

  

Сист. No: 24714

Статистика. Демография. Социология

- 9 -

46874 

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България  : Кръгла маса, 19 окт. 2019 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 124 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Научноизследователски проект № 6-2019

   ISBN 978-954-23-1768-5 

  

Сист. No: 24701

- 10 -

46907 

Кънев, Методи

   Човешкото развитие : Надежди и заплахи в ХХІ век / Методи Кънев . - В. Търново : АБАГАР, 2019 . - 255 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-236-2 

  

Сист. No: 24746

- 11 -

46877 

Радилов, Димитър Стефанов

   Статистика : Въведение в общата теория / Димитър Стефанов Радилов . - София : Интел Ентранс, 2017 . - 308 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2910-62-6 

  

Сист. No: 24707

- 12 -

4690746909

Рибов, Манол

   Глобални проблеми на хилядолетието : Теория и методология. Ч. 1 / Манол Рибов . - София : Авангард Прима, 2016 . - 245 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-160-719-8 

  

Сист. No: 24747

- 13 -

311/С/F 12

Fact Book 2019  : Trends in European Investment Funds . - 17. ed. . - Brussels : EFAMA, 2019 . - 343 p. ; 30 cm

   

  

Сист. No: 24741

- 14 -

46861 

Matloff, Norman

   Probability and Statistics for Data Science : Math + R + Data / Norman Matloff . - Boka Raton : CRC Press, 2020 . - 412 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-138-39329-5 

  

Сист. No: 24688

- 15 -

46862 

Odeyinka, Joshua Adebayo

   Elements of Statistical Theory : Mathematical statistics / Joshua Adebayo Odeyinka . - Ibadan : Departament of Mathematics and Statistics, s. a. . - 284 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-696-462709 

  

Сист. No: 24689

- 16 -

31/C/U 72 

Upton, Graham et al.

   A Dictionary of Statistics / Graham Upton, Ian Cook . - 4. ed. . - Oxford : UNIVERSITTY PRESS, 2014 . - 488 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-19-967918-8 

  

Сист. No: 24687

Социология

- 17 -

II 2167 

Ламбовска, Мая и др.

   Организационно поведение / Мая Ламбовска, Ивайло Стоянов . - София : Авангард Прима, 2018 . - 194 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-160-938-3 

  

Сист. No: 24706

Икономика. Икономически науки

- 18 -

II 2165 

Брусарски, Румен и др.

   Финансова теория : [Учебник за дистанционно обучение] / Румен Брусарски, Андрей Захариев, Георги Манлиев . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 287 с. : с табл., фиг. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1765-4 

  

Сист. No: 24704

- 19 -

46878 

Георгиев, Георги Петров

   Международни финанси : [Учебник] / Георги Петров Георгиев . - 2. изд. . - Б. м. : Макрос, 2015 . - 170 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-561-374-6 

  

Сист. No: 24708

- 20 -

46903 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България през първата третина на ХХІ в. : Икономика, финанси, банки, доходи. Дигитализацията е реалност и предизвикателство / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 327 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-201-4 

  

Сист. No: 24742

- 21 -

46901 

Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм  / Юлиана Яркова и др. . - Стара Загора : Тракийски унив., 2019 . - 184 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-305-522-7 

  

Сист. No: 24739

- 22 -

46905 

Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят  : Колективна монография . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 715 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-208-3 

  

Сист. No: 24744

- 23 -

46879 

Кирова, Алла

   Политикономическият историзъм на Вернер Зомбарт и Макс Вебер / Алла Кирова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 106 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-277-2 

  

Сист. No: 24709

- 24 -

46881 

Кирова, Алла Валентиновна

   Новото кейнсианство - микроикономически основи и връзка с макроикономическата политика : [Монография] / Алла Валентиновна Кирова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2010 . - 182 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-159 

  

Сист. No: 24711

- 25 -

46894 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Йордан Василев и др. . - 14. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 172 с. ; 23 см

   Други авт. : П. Шишманова, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1772-2 

  

Сист. No: 24724

- 26 -

46900 

Маринова, Надя

   Икономика на туризма / Надя Маринова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 127 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-070-5 

  

Сист. No: 24738

- 27 -

46899 

Международна икономика  : [Учебник] / Добринка Златева и др. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2019 . - 228 с. : с фиг. ; 20 см

   Други авт.: Ем. Панушев, Ил. Матеев, Ив. Бянов, Н. Бянова.

   ISBN 978-619-208-175-1 

  

Сист. No: 24737

- 28 -

II 2172 

Микроикономика  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Йордан Василев и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 224 с. ; 29 см

   Други авт. : П. Шишманова, Л. Несторов, Р. Лазаров, О. Марков, Е. Цонева, П. Георгиева, Е. Петкова.

   ISBN 978-954-23-1781-4 

  

Сист. No: 24732

- 29 -

46892 

Николов, Георги

   Сметната палата на България : Възстановяване и развитие до 2005 г. / Георги Николов . - София : Св. Григорий Богослов, 2019 . - 223 с. : с прил., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8590-63-1 

  

Сист. No: 24723

- 30 -

46873 

Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи  : Междунар. научнопракт. конф., 11 - 12 окт. 2019 г. : Сб. с докл. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 792 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1764-7 

  

Сист. No: 24700

- 31 -

46913 

[Петдесет] 50 години банкова автоматизация в България  / Александър Цинцарски и др. . - София : Борика АД, 2019 . - 272 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-188-271-1 

  

Сист. No: 24752

- 32 -

46912 

Kerr, Gordon

   The Law of Opposites : Illusory profits in the financial sactor / Gordon Kerr . - London : The Gobden Centre, 2011 . - 86 p. ; 21 cm

   

   ISBN 1-902737-83-0 

  

Сист. No: 24751

- 33 -

46902 

Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia  : Tourism as a Generator of Employment : Thematic Proceedings II : The Fourth International Scientific Conference 30 may - 1 june 2019 . - Vrnjacka Banja : University of Kragujevac, 2019 . - 784 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-86-89949-37-7 

  

Сист. No: 24740

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 34 -

46885 

Георгиева, Соня

   Следкризисна динамика на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа / Соня Георгиева . - София : Авангард Прима, 2019 . - 118 с. : с табл., прил. ; 26 см

   

   ISBN 978-619-91422-0-2 

  

Сист. No: 24715

Право. Наука за държавата и правото

- 35 -

II 2168 

Атанасов, Милен и др.

   Застрахователно право : Учебно пособие за дистанционно обучение / Милен Атанасов, Христина Атанасова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 144 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-236-1776-0 

  

Сист. No: 24728

- 36 -

46906 

Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят  : Сб. с докл. от Междунар. науч. конфер., 27 окт. 2017 . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 764 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-619-232-126-0 

  

Сист. No: 24745

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 37 -

46875 

Ганева, Ваня

   Основи на социалната работа / Ваня Ганева . - 2. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 152 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1771-5 

  

Сист. No: 24702

Застраховане

- 38 -

II 2170 

Ерусалимов, Румен и др.

   Международно застраховане : Учебно пособие за дистанционно обучение / Румен Ерусалимов, Павел Димитров . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 233 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-23-1773-9 

  

Сист. No: 24730

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 39 -

46883 

Зарева, Ирена и др.

   Висшето образование и науката в България : Икономически, социални и джендър измерения / Ирена Зарева, Матю Матев, Алла Кирова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2014 . - 327 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-748-8 

  

Сист. No: 24713

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 40 -

II 2175 

Шопова, Маргарита

   Висша математика : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 377 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1778-4 

  

Сист. No: 24735

- 41 -

46866 

Bishop, Christopher M.

   Neural Networks Pattern Recognition / Christopher M. Bishop . - Oxford : UNIVERSITTY PRESS, 2013 . - 482 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-19-853864-6 

  

Сист. No: 24693

- 42 -

46871 

Bishop, Christopher M.

   Pattern Recognition and Machine Learning / Christopher M. Bishop . - New York : Springer, 2009 . - 738 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-4939-3843-8 

  

Сист. No: 24698

- 43 -

46868 

Fleisch, Daniel A.

   A Student's Guide toVectors and Tensors / Daniel A. Fleisch . - Cambridge : UNIVERSITTY PRESS, 2018 . - 197 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-521-17190-8 

  

Сист. No: 24695

- 44 -

46867 

Munkres, James R.

   Topology / James R. Munkres . - 2. ed. . - New York : Pearson Educacion, 2018 . - 537 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-13-468951-7 

  

Сист. No: 24694

- 45 -

46870 

Murphy, Kevin P.

   Machine Learning : A Probabilistic Perspective / Kevin P. Murphy . - Cambridge : Massachusetts Institute of Technology Cambridge, 2012 . - 1071 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-262-01802-9 

  

Сист. No: 24697

- 46 -

46869 

Spivac, Michael

   Calculus / Michael Spivac . - 3. ed. . - Cambridge : UNIVERSITTY PRESS, 2019 . - 670 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-521-86744-3 

  

Сист. No: 24696

- 47 -

46860 

Synge, J. L. et al.

   Tensor Calculus / J. L. Synge, A. Schild . - New York : dover Publications, 2018 . - 324 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-486-63612-2 

  

Сист. No: 24686

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 48 -

46887 

Стоянов, Ивайло

   Стратегическо управление на услугите : [Учебник] / Ивайло Стоянов . - София : Авангард Прима, 2017 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-794-5 

  

Сист. No: 24717

Методи на управление

- 49 -

46876 

Асенов, Анатолий и др.

   Теория на управлението / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Петя Емилова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 352 с. : с тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1766-1 

  

Сист. No: 24703

- 50 -

II 2174 

Сирашки, Христо и др.

   Разработване и оценка на публични политики и програми / Христо Сирашки, Евелина Парашкевова, Мариела Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 140 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1774-6 

  

Сист. No: 24734

- 51 -

46886 

Стоянов, Ивайло

   Основи на управлението / Ивайло Стоянов . - София : Авангард Прима, 2018 . - 292 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-239-113-3 

  

Сист. No: 24716

- 52 -

46910 

Стоянов, Ивайло и др.

   Услуги по управленско консултиране / Ивайло Стоянов, Гергана Димчева . - София : Авангард Прима, 2019 . - 106 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-303-8 

  

Сист. No: 24748

- 53 -

40850 

Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство  : Юб. межд. конф., Бургас, 7-8 юни 2019 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2019 . - 376 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-8758 

  

Сист. No: 24749

- 54 -

46872 

Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика  : Сборник с научни публикации . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 188 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1770-8 

  

Сист. No: 24699

- 55 -

46859 

Moran, Alan

   Agile Risk Management / Alan Moran . - Cham et al. : Springer, 2014 . - 101 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-3-319-05007-2 

  

Сист. No: 24685

- 56 -

46858 

Wysocki, Robert K.

   Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme, Hybrid / Robert K. Wysocki . - 8. ed. . - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2019 . - 595 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-119-56280-1 

  

Сист. No: 24684

Счетоводство

- 57 -

46895 

Божков, Васил и др.

   Счетоводни стандарти за финансово отчитане : Избрани лекции / Васил Божков, Росица Симеонова, Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 344 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1782-1 

  

Сист. No: 24725

- 58 -

46904 

Миланова-Цончева, Емилия и др.

   Счетоводство на застрахователите и осигурителите / Емилия Миланова-Цончева, Мая Начкова, Христо Маврудиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 530 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-116-1 

  

Сист. No: 24743

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 59 -

46888 

Стоянов, Ивайло

   Управление на човешките ресурси : [Учебник] / Ивайло Стоянов . - София : Авангард Прима, 2017 . - 152 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-872-0 

  

Сист. No: 24718

Информационни технологии

- 60 -

46864 

Brown, Alan W.

   Delivering Digital Transformation : A Manager's Guide to the Digital Revolution / Alan W. Brown . - Berlin et al. : Walter de Gruyter, 2019 . - 217 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-11-066008-1 

  

Сист. No: 24691

- 61 -

46863 

Sanders, Mark C.

   E-Commerce Business with Shopify : Start your Online Business and Create Passive Income from Hote / Mark C. Sanders . - s.l. : S. n., 2019 . - 200 p. ; 23 cm

   

  

Сист. No: 24690

Електронен бизнес. Електронна търговия

- 62 -

46865 

Chaffey, Dave et al.

   Digital Business and E-Commerce Management / Dave Chaffey, Tanya Hemphill, David Edmundson-Bird . - 7. ed. . - Harlow et al. : Pearson Educacion, 2019 . - 640 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-1-292-19333-5 

  

Сист. No: 24692

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 63 -

46891 

Нейков, Николай и др.

   [Седемдесет] 70 години футбол в Стопанска академия / Николай Нейков, Асен Атанасов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 78 с. : с цв. ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1767-8 

  

Сист. No: 24721

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 64 -

II 2169 

Диков, Венцислав и др.

   Английски език : Ч. 1- : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Диков, Маргарита Михайлова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 30 cm

   

   ISBN 978-954-23-1779-1 

   Ч. 1 . - 2019 . - 97 p.

   

  

Сист. No: 24729

- 65 -

II 2166 

Живова, Валерия и др.

   Български език за чужденци : Ниво А : [Учебник] / Валерия Живова, Искра Мандова, Полина Цончева . - В. Търново : ВТУ Св. Св. Кирил и Методий, 2017 . - 200 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 24705

- 66 -

II 2171 

Иванова, Ирина

   Русский язык : Ч. 1 - : Учебно пособие за дистанционно обучение / Ирина Иванова . - Свиштов : АИ Ценов, 2019 . - 29 см

   

   ISBN 978-954-23-1780-7 

   Ч. 1 . - 2019 . - 155 с.

   

  

Сист. No: 24731

- 67 -

II 2173 

Монев, Виктор

   Немски език : Ч. 1 - : Учебно пособие за дистанционно обучение / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 29 cm

   

   ISBN 978-954-23-1775-3 

   Ч. 1 . - 2019 . - 190 p.

   

  

Сист. No: 24733

- 68 -

46896 

Цвяткова, Стойна Добрева

   Пътят към теб : Стихове / Стойна Добрева Цвяткова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 104 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1777-7 

  

Сист. No: 24726

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 69 -

46893 

Керчова-Пъцан, Лулу Л. и др.

   Букурещ отблизо : По пътеките на българските възрожденци и ... не само : Научнопопулярен очерк / Л. Керчова-Пъцан, Л. Ф. Велчов-Деде . - София : Изток-Запад, 2016 . - 168 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-975-9 

  

Сист. No: 24722

- 70 -

46911 

Керчова-Пъцан, Лучия и др.

   Шуменски възрожденци в румънските княжества през ХVІІІ и ХІХ век : Научнопопулярен очерк / Лучия Керчова-Пъцан, Лука Ф. Велчов-Деде . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2019 . - 152 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-378-168-3 

  

Сист. No: 24750

- 71 -

46897 

Петков, Петко Иванов

   Живот през три епохи : Времена, Събития, личности : Мемоари / Петко Иванов Петков . - Свищов - София : АИ Ценов, 2019 . - 219 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1769-2 

  

Сист. No: 24727


 Индекс по АВТОРИ

Асенов, Анатолий 49 
Атанасов, Асен 63 
Атанасов, Милен 35 
Атанасова, Христина 35 
Божков, Васил 57 
Брусарски, Румен 18 
Бянов, Иван 27 
Бянова, Невена 27 
Василев, Йордан 25 28 
Велчов-Деде, Л. Ф. 69 
Велчов-Деде, Лука Ф. 70 
Ганева, Ваня 37 
Георгиев, Георги Петров 19 
Георгиева, Златинка 3 
Георгиева, Петя 28 
Георгиева, Соня 34 
Данаилов, Данаил Лазаров 20 
Диков, Венцислав 64 
Дилков, Цветан 49 
Димитров, Павел 38 
Димчева, Гергана 52 
Емилова, Петя 49 
Ерусалимов, Румен 38 
Живова, Валерия 65 
Зарева, Ирена 39 
Захариев, Андрей 18 
Златева, Добринка 27 
Иванова, Ирина 66 
Керчова-Пъцан, Л. 69 
Керчова-Пъцан, Лучия 70 
Кирова, Алла 6 7 23 39 
Кирова, Алла Валентиновна 24 
Крумова, Диана 57 
Кънев, Методи 10 
Лазаров, Румен 25 28 
Ламбовска, Мая 17 
Маврудиев, Христо 58 
Мандова, Искра 65 
Манлиев, Георги 18 
Маринова, Надя 26 
Марков, Огнян 25 28 
Матев, Матю 39 
Матеев, Илиян 27 
Миланова-Цончева, Емилия 58 
Михайлова, Маргарита 64 
Монев, Виктор 67 
Начкова, Мая 58 
Нейков, Николай 63 
Несторов, Людмил 25 28 
Николов, Георги 29 
Панушев, Емил 27 
Парашкевова, Евелина 50 
Петков, Петко Иванов 71 
Петкова, Елица 25 28 
Радилов, Димитър Стефанов 11 
Рибов, Манол 12 
Симеонова, Росица 57 
Сирашки, Христо 50 
Стоянов, Ивайло 17 48 51 52 59 
Стоянова, Капка 6 7 
Стоянова, Мариела 50 
Талеб, Насим Никълъс 4 5 
Тодорова, Таня 25 
Цвяткова, Стойна Добрева 68 
Цинцарски, Александър 31 
Цонева, Елка 28 
Цончева, Полина 65 
Шишманова, Пенка 25 28 
Шопова, Маргарита 40 
Яркова, Юлиана 21 
Bishop, Christopher M. 41 42 
Brown, Alan W. 60 
Chaffey, Dave 62 
Cook, Ian 16 
Edmundson-Bird, David 62 
Fleisch, Daniel A. 43 
Hemphill, Tanya 62 
Kerr, Gordon 32 
Lewis, Philip 2 
Matloff, Norman 14 
Moran, Alan 55 
Munkres, James R. 44 
Murphy, Kevin P. 45 
Newton, Rae R. 1 
Odeyinka, Joshua Adebayo 15 
Rudestam, Kjell Erik 1 
Sanders, Mark C. 61 
Saunders, Mark 2 
Schild, A. 47 
Spivac, Michael 46 
Synge, J. L. 47 
Thornhill, Adrian 2 
Upton, Graham 16 
Wysocki, Robert K. 56 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Английски език 64 
Букурещ отблизо 69 
България през първата третина на ХХІ в. 20 
Български език за чужденци 65 
Висша математика 40 
Висшето образование и науката в България 39 
Глобални проблеми на хилядолетието 12 
Да заложиш своята кожа 4 
Джендър неравенства в платения и неплатения труд в България 7 
Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) - възможности за анализ на социалната защита в България 9 
Живот през три епохи 71 
Застрахователно право 35 
Идентифициране на взаимовръзки и процеси за разработване на модел за устойчив регионален туризъм 21 
Изследване и практика 3 
Икономика на туризма 26 
Икономиката на България и Европейския съюз в дигиталния свят 22 
Макроикономика 25 
Международна икономика 27 
Международни финанси 19 
Международно застраховане 38 
Микроикономика 28 
Немски език 67 
Новото кейнсианство - микроикономически основи и връзка с макроикономическата политика 24 
Организационно поведение 17 
Основи на социалната работа 37 
Основи на управлението 51 
Политикономическият историзъм на Вернер Зомбарт и Макс Вебер 23 
Пътят към теб 68 
Разработване и оценка на публични политики и програми 50 
Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят 36 
Русский язык 66 
Следкризисна динамика на капиталовите пазари от Централна и Източна Европа 34 
Сметната палата на България 29 
Социално-икономическата инфраструктура и гаранции за равнопоставеност на жените в България 6 
Статистика 11 
Стратегическо управление на услугите 48 
Счетоводни стандарти за финансово отчитане 57 
Счетоводство на застрахователите и осигурителите 58 
Съвременни управленски практики Х. Свързаност и регионално партньорство 53 
Теория на управлението 49 
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи 30 
Управление на човешките ресурси 59 
Управлението на проекти - предизвикателство пред съвременната наука и практика 54 
Услуги по управленско консултиране 52 
Феминистки хоризонти: насилие, труд, мобилизации 8 
Финансова теория 18 
Черният лебед 5 
Човешкото развитие 10 
Шуменски възрожденци в румънските княжества през ХVІІІ и ХІХ век 70 
[Петдесет] 50 години банкова автоматизация в България 31 
[Седемдесет] 70 години футбол в Стопанска академия 63 
A Dictionary of Statistics 16 
A Student's Guide toVectors and Tensors 43 
Agile Risk Management 55 
Calculus 46 
Delivering Digital Transformation 60 
Digital Business and E-Commerce Management 62 
E-Commerce Business with Shopify 61 
Effective Project Management 56 
Elements of Statistical Theory 15 
Fact Book 2019 13 
Machine Learning 45 
Neural Networks Pattern Recognition 41 
Pattern Recognition and Machine Learning 42 
Probability and Statistics for Data Science 14 
Research Methods for Bisiness Students 2 
Surviving Your Dissertation 1 
Tensor Calculus 47 
The Law of Opposites 32 
Topology 44 
Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia 33 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

абсолютни статистически величини 11 
автомобилно застраховане 38 
авторегресионни коефициенти 34 
аграрен туризъм 26 
адаптивна управленска структура 49 
академичен състав 39 
алгебрична топология 44 
анализ на информацията 1 2 
анализ на работата 59 
анализ на риска 55 
анализ разходи-ползи 18 
анализи 13 
английски език 64 
банки 20 
банкова автоматизация 31 
банкова система в България 20 
банково дело 22 
Банксервиз 31 
безкрайни числови редици 46 
безработица при жените 6 
бейсови мрежи 45 
бейсови техники 41 
бизнес и образование 54 
бизнес комбинации 57 
БОРИКА 31 
БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ 31 
борсови индекси 34 
бранд стратегия 53 
брутен национален доход 10 
брутен продукт 18 
Букурещ 69 
букурещко българско училище 70 
България 29 39 
български възрожденци 69 
български език 65 
български език за чужденци 65 
български черноморски курорти 30 
българско висше образование 39 
българско възраждане 69 
валутен борд 19 
валутен курс 19 
валутен суап 19 
валутна система 25 
валутни курсове 27 
валутни отношения 25 
валутни режими 19 
валутни сделки 19 
вектори 43 
вероятности 14 15 16 
вероятностно разпределение 15 
видове планиране 51 
видове стратегии 48 
винен туризъм 30 
висша математика 40 46 
висше образование 39 
власт 17 
времеви арбитраж 19 
ВФСИ 63 
възнаграждение на труда 59 
възприятие 17 
Възраждане 69 
възрожденци 70 
външнотърговска политика 25 
вътрешен контрол 22 
гаранционно застраховане 38 
Гаусови модели 45 
Гаусови процеси 45 
генерализирани линейни модели 45 
глобализация 10 
глобални тенденции 12 
годишен финансов отчет 58 
граматика 66 67 
граматика на английски език 64 
граница на функция 46 
групи 17 
групово поведение 17 
гъвкав риск мениджмънт 55 
гъвкаво управление 55 
данъчно облагане 18 58 
девиантно поведение 3 
демографски фактори 48 
деривативни валутни сделки 19 
детерминанти 40 
дефицитно бюджетно финансиране 18 
джендър неравенства 7 
джендър равенство 6 
джендър различия 6 7 
джендър сегрегация 6 
дивизионна структура 49 
дигитализация 20 
дигитална икономика 60 
дигитална култура 60 
дигитални трансформации 60 62 
дискриминационни практики 6 
дисперсионен анализ 11 
доброволчество 3 
договори за строителство 57 
документиране 50 
домашно насилие 8 37 
доставчици 48 
доходи 20 
доходи в България 20 
дълбоки невронни мрежи 45 
дълготрайни материални активи 57 
държавен дълг 18 
Европа 13 
европейска икономическа интеграция 27 
европейска индустрия 13 
Европейски съюз 13 22 
езикознание 64 65 66 67 
екипи 51 
екипно поведение 17 
екотуризъм 30 
електронен бизнес 60 62 
електронен магазин 61 62 
електронна търговия 60 61 62 
електронно управление 53 
емпиричен анализ 34 
ЕС 22 36 
етика 49 51 
етично поведение 49 
жени 7 8 
живот 71 
жизнен път 71 
зависими лица 37 
задачи 25 
заетост 7 
заетост и безработица 25 
заетост на жените 6 
застраховане 22 38 53 58 
застрахователен агент 35 38 
застрахователен брокер 35 38 
застрахователен договор 35 38 
застрахователи 58 
застрахователни вноски 38 
застрахователни организации 35 
застрахователно право 35 
застраховка Живот 35 
застраховка Злополука 35 
здравен туризъм 53 
знание 4 
избор на тема 1 
избор на човешки ресурси 59 
изследователски процес 12 
Източна Европа 34 
изучаване на английски език 64 
изучаване на български език 65 
изучаване на немски език 67 
изучаване на руски език 66 
икономика 2 12 20 22 
икономика в сянка 18 
икономика на благосъстоянието 18 
икономика на България 22 
икономика на туризма 26 
икономическа активност 25 
икономическа теория 28 
икономически растеж 18 25 53 
икономически системи 28 
икономически фактори 48 
икономически цикли 25 
икономически школи 23 
имуществено застраховане 35 
инвестиции 22 26 
инвестиционен мениджмънт 13 
инвестиционни имоти 57 
индивидуална социална работа 37 
индивидуални доходи 18 
интеграл 46 
интегрирана статистика 9 
инфлация 25 
информационно осигуряване 49 54 
история 69 70 
кадрово осигуряване 49 
капитал 28 
капиталова търговия 34 
капиталови пазари 34 
капиталово бюджетиране 19 
кариера на човешките ресурси 59 
качество на висшето образование 39 
кейнсианство 24 
кибер атаки 53 
кибернетичен център на БНБ 31 
киберпрестъпления 36 
класическа динамика 47 
клиенти 48 
колективна монография 22 
комуникационен мениджмънт 53 
комуникация 17 51 
конен туризъм 21 
конкуренти 48 
конкурентна позиция 48 
консолидирана фискална програма 18 
консолидирани финансови отчети 57 
консултанти 52 
консултантска дейност 52 
консултантски организации 52 
консултантски услуги 52 
контрол на бюджета 29 
контролиране 51 
контролна дейност 29 
контролни системи 22 
конференция 30 33 36 53 
конфликт 17 
корелационен анализ 11 
корпоративен контрол 22 
корпоративен сайт 53 
корпоративна култура 53 
корпоративни доходи 18 
корпоративно управление 36 
краезнание 69 
кредитни деривати 32 
кредитно застраховане 38 
кредитно неизпълнение 32 
кръгла маса 9 54 
културен туризъм 30 
лидерство 17 49 51 53 
лизингови договори 57 
лизингови сделки 38 
линейна алгебра 40 43 
линейна регресия 42 
линейно оптимиране 40 
линейно организационна структура 49 
линейно функционална структура 49 
линейно-щабна структура 49 
лихва 28 
личности 71 
ловен туризъм 21 
лоялност на персонала 53 
макроикономика 25 
макроикономическа политика 24 
макроикономическа теория 24 
макроикономически анализ 25 
макроикономическо равновесие 25 
маркетинг 22 
математическа статистика 16 
матрици 40 
матрична структура 49 
машинно обучение 45 
международен валутен пазар 27 
международен туризъм 26 
международна валутна система 27 
международна икономика 27 
международна конференция 53 
международна научна конференция 33 36 
международна научнопрактическа конференция 30 
международна търговия 27 
международна търговска политика 27 
международни актове 36 
международни валутни отношения 25 
международни договори 36 
международни фактори 48 
международни финанси 19 
международно данъчно облагане 19 
международно застраховане 38 
международно право 36 
международно публично право 36 
международно частно право 36 
мемоари 71 
мениджмънт 22 49 
мениджъри 51 
местни данъци 18 
местни такси 18 
методи за научно изследване 1 2 
методи на управление 49 
метричен тензор 43 
микроикономика 28 
МИО 27 
многомерни методи 14 
многослоен перцептрон 41 
модели EGARCH 34 
модели на Марков 42 
мониторинг 50 
монография 22 
монополистична конкуренция 28 
Монте Карло експерименти 14 
Монте Карло методи 45 
Монте Карло симулация 19 
мотивация 17 
мотивация на човешките ресурси 59 
мрежова икономика 12 
музеи 69 
мъже 7 
набиране на човешки ресурси 59 
нагласи 17 
наднационално право 36 
насилие 8 
научен подход 12 
научна конференция 33 
научна работа 39 
научна разработка 1 2 
научни изследвания 39 
научни публикации 54 
научно изследване 2 
научноизследователска дейност 39 
научноизследователски методи 2 
национално богатство 18 
невронни мрежи 41 42 
независим външен контрол 29 
нематериални активи 57 
немски език 67 
немски икономисти 23 
неравенства 7 
нетекущи активи 57 
ново кейнсианство 24 
новокейнсианска теория 24 
нормативна база 29 
нормативна уредба 39 
обезценка на активи 57 
областни сметни палати 29 
обработка на информация 2 
обработка на информацията 1 
образователна подготовка 39 
обучение на човешките ресурси 59 
обща теория на икономиката 25 
обществено здравеопазване 53 
обществено положение 8 
обществено развитие 10 
общински дълг 18 
общински финанси 18 
общо застраховане 38 
олигополи 28 
он-лайн маркетинг 61 
оперативно планиране 49 
оптимизиране на производството 28 
организационна култура 17 51 53 
организационно поведение 17 
организация 48 51 
организация на туризма 26 
организиране 51 
осигурители 58 
отворена икономика 27 
оценка на работата 59 
пазар 5 
пазар на труда 28 
пазарни структури 28 
панаир на занаятите 21 
паричен пазар 25 
парична политика 25 
перцептрон 41 
пешеходен туризъм 30 
писане на научна разработка 2 
планиране 51 
планиране на човешките ресурси 59 
платежен баланс 19 25 27 
подбор на персонала 49 
познание 5 
политическа икономия 23 
посредници 48 
посткапитализъм 12 
потребителски стоки 18 
потребителско поведение 28 
право 35 36 
предприемачество 22 
презентация 2 
презентиране на научна разработка 1 
преразпределение на дохода 18 
приходи 57 
програми за обучение 59 
проектен мениджмънт 56 
проекти 56 
проектна структура 49 
проектно консултиране 52 
проектно управление 54 56 
производна функция 46 
производствени разходи 28 
професионални консултанти 52 
психично здраве 3 
психология 3 
публичен избор 18 
публичен сектор 50 
публични блага 18 
публични политики 50 
публични програми 50 
публични финанси 18 
работа с групи 37 
работна заплата 28 
равнопоставеност 7 
равнопоставеност на жените 6 
равнопоставеност на половете 6 7 
развитие на човека 10 
развитие на човешките ресурси 59 
разходи 57 
разходи за пенсии 9 
рационалност 4 
регионален туризъм 21 
регионална политика 53 
регионални стратегически алианси 53 
регресионен анализ 11 
регресни права 35 
реклама в интернет 53 
ресторантьорство 30 
речник по статистика 16 
Риманова геометрия 47 
риск мениджмънт 55 
Румъния 70 
румънски княжества 70 
руски език 66 
ръководене 51 
СА 9 18 25 28 30 35 37 40 49 50 54 57 63 64 66 67 
саможертва 4 
сборник доклади 9 
сборник с доклади 36 
световна икономика 27 
секюритизация 32 
селски туризъм 30 
селско стопанство 57 
символи на Кристофел 43 
симплекс-метод 40 
системи линейни уравнения 40 
скрити променливи 42 
случайна променлива 15 
Сметна палата 29 
социален капитал 10 
социален работник 37 
социален туризъм 30 
социална адаптация 3 
социална защита 9 
социална отговорност 49 51 
социална политика 7 
социална работа 37 
социална работа със семейства 37 
социално дело 37 
социално осигуряване 22 
социално-културни фактори 48 
справедливост 4 
спускане по градиент 41 
среда на организацията 48 
статистика 11 13 14 16 
статистическа практика 11 
статистически анализ 9 11 
статистически графични изображения 11 
статистически данни 13 
статистически заключения 11 14 
статистически метод 11 
статистически понятия 11 16 
статистически съвкупности 11 
статистически таблици 11 
статистически хипотези 11 
статистическо изучаване 11 
статистическо наблюдение 11 
статистическо оценяване 11 15 
стигматизация 3 
стихове 68 
стратегически избор 48 
стратегическо планиране 48 
стратегия 48 
стрес 17 
студенти по икономика 2 
студентски футбол 63 
студентски футболен отбор 63 
суброгация 35 
счетоводна база 57 
счетоводна информация 53 
счетоводна политика 22 
счетоводни стандарти 22 57 
счетоводно отчитане 57 
счетоводство 58 
счетоводство на застрахователите 58 
счетоводство на осигурителите 58 
събития 71 
съвкупно предлагане 25 
съвкупно търсене 25 
съвременни управленски практики 53 
тензор 43 47 
тензорно смятане 47 
теорема на Грийн 47 
теорема на Грийн-Стокс 47 
теорема на Зайферг Ван Кампен 44 
теорема на Нагата Смирнов 44 
теорема на Стокс 47 
теорема на Тихонов 44 
теория на вероятностите 45 
теория на познанието 5 
тероризъм 53 
тестове 25 
технологии 10 
технологични фактори 48 
типове мениджъри 51 
топология 44 
транснационални корпорации 27 
транспортна задача 40 
трансцедентни функции 46 
труд 7 
трудова дейност 59 
трудови отношения 59 
туризъм 21 26 30 33 53 
туристическа дестинация 30 
туристическа индустрия 30 
туристическа инфраструктура 30 
туристически атракции 30 
туристически бизнес 26 30 
туристически компании 30 
туристически предприятия 30 
туристически сектор 30 
туристически услуги 21 30 36 
туристическо търсене 30 
управление 49 51 59 
управление на несигурността 12 
управление на проекти 54 56 
управление на промяната 49 
управление на риска 55 
управление на талантите 53 
управление на услугите 48 
управление на човешките ресурси 59 
управленски решения 51 
управленски структури 49 
управленски функции 49 51 
управленски цикъл 51 
управленско консултиране 52 
управленско решение 49 
условия на труд 59 
услуги 53 
фактори на средата 48 
феминизъм 8 
фестивален туризъм 21 
финанси 18 20 32 
финансиране на проекти 54 
финансов одит 22 
финансова децентрализация 18 
финансова осигуреност 39 
финансова политика 22 
финансова теория 18 
финансови отчети 57 
финансови пазари 22 34 
финансово отчитане 57 
фирмено предлагане 28 
фискална политика 25 
фондови пазари 34 
форекс терминология 19 
форми на застраховане 38 
форуърдна валутна сделка 19 
функционална организационна структура 49 
футбол 63 
футболен отбор 63 
хипотеза за ефективни пазари 34 
хора с увреждания 37 
хотелиерство 30 
цели на организацията 48 
ценообразуване 26 28 
Централна Европа 34 
църкви 69 
черният лебед 5 
чест 4 
човешки дела 4 
човешки капитал 10 18 20 
човешки ресурси 59 
човешко развитие 10 
шуменска емиграция 70 
шуменски възрожденци 70 
юбилейна международна конференция 53 
Agile мениджмънт 54 
ARCH тест 34 
EGARCH модели 34 
ESSPROS 9 
GARCH модели 34