НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 1 -

46806 

Николов, Димитър

   Въведение в общата теория на системите / Димитър Николов . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 348 с. : с фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-00-0420-2 

  

Сист. No: 24292

- 2 -

46808 

Николов, Димитър

   Социалните системи : Разумната държава / Димитър Николов . - В. Търново : Фабер, 2018 . - 532 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-00-0933-7 

  

Сист. No: 24299

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

46824 

Качествени методи в социалните науки  : Въведение . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008 . - 160 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-2646-5 

  

Сист. No: 24418

Социална демография

- 4 -

46823 

Етническото многообразие и обединяваща се Европа  . - София : Графимакс, 2005 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-90816-6-4 

  

Сист. No: 24415

Социология

- 5 -

46807 

Николов, Димитър

   Човекът - съставният елемент на социалните системи / Димитър Николов . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 608 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-00-0421-9 

  

Сист. No: 24294

Политика

- 6 -

46805 

Костов, Иван

   Свидетелства за прехода 1989-1999 / Иван Костов . - София : Сиела Норма АД, 2019 . - 448 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-2840-2 

  

Сист. No: 24280

- 7 -

46818 

Манолов, Георги Любенов

   Съвременни политически системи / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019 . - 481 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-22-9 

  

Сист. No: 24398

Икономика. Икономически науки

- 8 -

46828 

Алексиева, Йорданка Николова и др.

   Специализирани видове туризъм : Ч. 1 - / Йорданка Николова Алексиева, Стамен Николов Стамов . - Стара Загора : Кота, 2003 . - 23 см

   

   ISBN 954-305-079-1 

   Ч. 1. Лечебен, религиозен, ловен, спортен и екологичен туризъм . - 2003 . - 298 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 24460

- 9 -

46800 

Алексиева, Соня и др.

   Изграждане на имидж на туристически дистинации / Соня Алексиева, Стефания Темелкова . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 356 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-057-6 

  

Сист. No: 23981

- 10 -

46809 

Велев, Милен Велчев

   Безработица и икономически растеж : Изследване на макроикономическата зависимост в България / Милен Велчев Велев . - Бургас : Флат, 2019 . - 367 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-52-8 

  

Сист. No: 24301

- 11 -

46810 

Велев, Милен Велчев

   Динамика на безработицата в България : Теоретично и емпирично изследване / Милен Велчев Велев . - Бургас : Флат, 2018 . - 194 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-50-4 

  

Сист. No: 24303

- 12 -

46812 

Велев, Милен Велчев

   Макроикономика : Тестове и задачи / Милен Велчев Велев . - Бургас : Флат, 2019 . - 75 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-53-5 

  

Сист. No: 24309

- 13 -

46814 

Велев, Милен Велчев

   Речник по макроикономика : Учебно помагало / Милен Велчев Велев . - Бургас : Флат, 2019 . - 75 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-55-9 

  

Сист. No: 24312

- 14 -

46815 

Велев, Милен Велчев

   Речник по микроикономика : Учебно помагало / Милен Велчев Велев . - Бургас : Флат, 2019 . - 65 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-54-2 

  

Сист. No: 24313

- 15 -

46821 

Въведение във финансите  / Ренета Димитрова и др. . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2019 . - 301 с. ; 21 см

   Други авт. : И. Данева, Ц. Маринова, Р. Димитрова, Н. Канарян, Е. Калчев, К. Костенаров, И. Николова, Н. Ненкова.

   ISBN 978-619-233-052-1 

  

Сист. No: 24408

- 16 -

46829 

Георгиев, Георги Петров

   Финансов риск мениджмънт / Георги Петров Георгиев . - Пловдив : Макрос, 2015 . - 252 с. : с табл. ; 21 см

   

  

Сист. No: 24462

- 17 -

46817 

Дечев, Теодор Данаилов и др.

   Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност : CSR като маркетингово стратегия и фактор за набирането на човешки ресурси в компаниите / Теодор Данаилов Дечев, Бояна Боянова Димитрова . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2018 . - 217 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-20-5 

  

Сист. No: 24393

- 18 -

46830 

Директните продажби  : Една възможност във времето . - София : Асоциация за директни продажби, 2007 . - 176 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-698-010-6 

  

Сист. No: 24463

- 19 -

46804 

Иванова, Петя

   Устойчиво развитие на туризма / Петя Иванова . - София : Авангард Прима, 2019 . - 202 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-116-4 

  

Сист. No: 24271

- 20 -

46813 

Копринаров, Братой и др.

   Микроикономика : Учебник / Братой Копринаров, Милен Велев . - Бургас : Флат, 2018 . - 229 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7125-47-4 

  

Сист. No: 24310

- 21 -

46833 

Младенова, Зоя

   Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990-2011 г. (поглед отвътре) / Зоя Младенова . - Варна : Стено, 2019 . - 192 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-241-022-3 

  

Сист. No: 24467

- 22 -

46835 

Николова, Бистра

   Данъчен контрол : Технология, методика и модели / Бистра Николова . - Б. м. : Мартине, 2019 . - 230 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7059-38-0 

  

Сист. No: 24470

- 23 -

46836 

Николова, Бистра

   Взаимодействието и интеграцията в системата на националната агенция за приходите / Бистра Николова . - София : Св. Григорий Богослов, 2019 . - 237 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-56-3 

  

Сист. No: 24471

- 24 -

46816 

Петрова, Десислава

   Управление на фирмата : Теория и практики / Десислава Петрова . - Габрово : Екс-прес, 2010 . - 412 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-490-112-7 

  

Сист. No: 24314

- 25 -

46827 

Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii  : IV Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 11-12 квiтня 2019 року . - Одеса : ОНЕУ, 2019 . - 284 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 24455

- 26 -

46825 

Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research  : Monographic almanac . - Veliko Tarnovo : Faber, 2019 . - 328 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-619-00-0948-1 

  

Сист. No: 24451

- 27 -

46826 

Economics and Management: Students'start-up Scientific Research  : Monographic almanac . - Veliko Tarnovo : Faber, 2019 . - 174 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-619-00-0949-8 

  

Сист. No: 24453

Право. Наука за държавата и правото

- 28 -

341/С/А 931 

Атанасов, Огнян и др.

   Правото на Европийския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа : Отговорности, права и задължения на работодателите, работниците и служителите / Огнян Атанасов, Васка Семерджиева-Даракчиева . - София : Труд и право, 2018 . - 672 с. ; 24 см

   Директиви на Европейския съюз ; Нормативни актове на Р България ; Приложни коментари, разяснения и препоръки

   ISBN 978-954-608-262-6 

  

Сист. No: 23999

- 29 -

349.2/С/Д 641 

Дичева, Теодора и др.

   Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя : Как да ги създаваме ; Как да ги съхраняваме / Теодора Дичева, Иван Стаменов . - София : Труд и право, 2018 . - 264 с. : с прил. ; 21 см + CD-ROM

   Нормативни актове ; Приложни коментари ; Образци на документи

   ISBN 978-954-608-259-8 

  

Сист. No: 23988

- 30 -

349/С/К 729 

Кодекс на труда  : Обн. ДВ изм. бр. 92 от 2018 г. . - София : Труд и право, 2019 . - 248 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-257-1 

  

Сист. No: 23985

- 31 -

46834 

Стоилова-Николова, Живка

   Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове / Живка Стоилова-Николова . - София : Сиела Норма АД, 2019 . - 292 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-28-2851-8 

  

Сист. No: 24469

- 32 -

46801 

Тошкова-Николова, Десислава и др.

   Защита на личните данни : Приложен коментар, разяснения и практически решения по ната правна уредба ; Консолидиран и тематично структуриран текст на Регламент (ЕС) 2016/679 ; Актуализиран текст на Закона за защита на личните данни / Десислава Тошкова-Николова, Невин Фети . - София : Труд и право, 2019 . - 752 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-608-263-3 

  

Сист. No: 23993

- 33 -

342/С/Я 62 

Янкулова, Соня и др.

   Промените в административнопроцесуалния кодекс 2018 : Приложен коментар ; Нормативн текст / Соня Янкулова, Теодора Николова . - София : Труд и право, 2018 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-261-9 

  

Сист. No: 23990

Обществено управление. Военни науки

- 34 -

46803 

Борисов, Борислав

   Иновативни методи и модели за управление на общините / Борислав Борисов . - 2. изд. . - Русе : Стефанов и Сашева, 2019 . - 420 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-7527-01-8 

  

Сист. No: 24267

Военно дело . Военни науки

- 35 -

46819 

Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства  : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конфер., 7 дек. 2018 г. : Докторанти и студенти . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019 . - 252 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-25-0 

  

Сист. No: 24402

- 36 -

46820 

Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства  : Сборник с доклади от Юбилейната междунар. науч. конф., 7 дек. 2018 г. . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2019 . - 500 с. : с табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-24-3 

  

Сист. No: 24405

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Счетоводство

- 37 -

46802 

Свраков, Антон

   Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни / Антон Свраков . - София : Труд и право, 2019 . - 560 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-265-7 

  

Сист. No: 23997

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 38 -

46822 

Герчева-Несторова, Галя и др.

   Приложения на психологията в мениджмънта / Галя Герчева-Несторова, Йоанна Недялкова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2019 . - 176 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-678-4 

  

Сист. No: 24411

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 39 -

46832 

Динков, Константин

   Зевзеци и особняци / Константин Динков . - София : Българска книжница, 2017 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-380-427-6 

  

Сист. No: 24465

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 40 -

46831 

Костов, Боян

   Козар Белене. История на селото : Кратки бележки за историята, социално-икономическото, политическото и културно развитие / Боян Костов . - В. Търново : АБАГАР, 2019 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-168-227-0 

  

Сист. No: 24464


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Йорданка Николова 8 
Алексиева, Соня 9 
Атанасов, Огнян 28 
Борисов, Борислав 34 
Велев, Милен 20 
Велев, Милен Велчев 10 11 12 13 14 
Георгиев, Георги Петров 16 
Герчева-Несторова, Галя 38 
Данева, Иванка 15 
Дечев, Теодор Данаилов 17 
Димитрова, Бояна Боянова 17 
Димитрова, Ралица 15 
Димитрова, Ренета 15 
Динков, Константин 39 
Дичева, Теодора 29 
Иванова, Петя 19 
Калчев, Емил 15 
Канарян, Нигохос 15 
Копринаров, Братой 20 
Костенаров, Красимир 15 
Костов, Боян 40 
Костов, Иван 6 
Льони 39 
Манолов, Георги Любенов 7 
Маринова, Цветелина 15 
Младенова, Зоя 21 
Недялкова, Йоанна 38 
Ненкова, Надя 15 
Николов, Димитър 1 2 5 
Николова, Бистра 22 23 
Николова, Ирена 15 
Николова, Теодора 33 
Петрова, Десислава 24 
Свраков, Антон 37 
Семерджиева-Даракчиева, Васка 28 
Стаменов, Иван 29 
Стамов, Стамен Николов 8 
Стоилова-Николова, Живка 31 
Темелкова, Стефания 9 
Тошкова-Николова, Десислава 32 
Фети, Невин 32 
Янкулова, Соня 33 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Безработица и икономически растеж 10 
Взаимодействието и интеграцията в системата на националната агенция за приходите 23 
Въведение в общата теория на системите 1 
Въведение във финансите 15 
Данъчен контрол 22 
Динамика на безработицата в България 11 
Директните продажби 18 
Договор за застраховка "Живот", свързана с инвестиционни фондове 31 
Електронните документи в трудовото досие на работника или служителя 29 
Етническото многообразие и обединяваща се Европа 4 
Защита на личните данни 32 
Зевзеци и особняци 39 
Изграждане на имидж на туристически дистинации 9 
Иновативни методи и модели за управление на общините 34 
Качествени методи в социалните науки 3 
Кодекс на труда 30 
Козар Белене. История на селото 40 
Макроикономика 12 
Микроикономика 20 
Новите хоризонти на корпоративната социална отговорност 17 
Правото на Европийския съюз по осигуряване на безопасност и здраве при работа 28 
Приложения на психологията в мениджмънта 38 
Промените в административнопроцесуалния кодекс 2018 33 
Развитие на счетоводното законодателство в България от Освобождението до наши дни 37 
Речник по макроикономика 13 
Речник по микроикономика 14 
Свидетелства за прехода 1989-1999 6 
Сигурност и икономика в несигурния свят - дилеми и предизвикателства 35 36 
Социалните системи 2 
Специализирани видове туризъм 8 
Съвременни политически системи 7 
Трансформационни процеси в областта на икономическата теория в България през периода 1990-2011 г. (поглед отвътре) 21 
Управление на фирмата 24 
Устойчиво развитие на туризма 19 
Фiнансово-кредитна система: проблеми та iнновацii 25 
Финансов риск мениджмънт 16 
Човекът - съставният елемент на социалните системи 5 
Economics and Management: PhD Students'start-up Scientific Research 26 
Economics and Management: Students'start-up Scientific Research 27 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Агенция Митници 23 
агресия 38 
административен договор 33 
административна практика 29 
административни актове 33 
административно производство 33 
Административнопроцесуален кодекс 33 
администрация 34 
алтернативен туризъм 8 
АПК 33 
балнеоложки туризъм 8 
банки 15 
банкова система 15 
банкова сметка 13 
БВП 10 
безопасни условия 30 
безопасни условия на труд 28 
безработица 10 11 
бенчмаркетинг 36 
бранд 9 
бранд идентичност 9 
брандинг 9 
брутен вътрешен продукт 12 13 
БСП 6 
българско право 31 
визуални средства 3 
говор 5 
групи 38 
групови норми 38 
данъци 15 
данъчен контрол 22 
данъчен контролен процес 22 
динамика на безработицата 11 
директиви на ЕС 28 
директни продажби 18 
дискриминация 4 
дистрибутор 18 
договор за застраховка 31 
договор за застраховка Живот 31 
докторантски монографичен алманах 26 
докторантски научни изследвания 26 
държавен бюджет 15 
държавна администрация 2 7 
държавна финансова инспекция 23 
държавно устройство 2 
европейски институции 24 
Европейски съюз 24 
екологичен мениджмънт 19 
екопътеки 8 
екотуризъм 8 
електронно правосъдие 33 
емоции 5 
ЕС 10 
етнически модел 4 
етнически отношения 4 
етнически плурализъм 4 
етнография 3 
задължения 28 
закон на Оукън 10 
застрахователен риск 31 
застрахователна премия 31 
застрахователна сума 31 
застрахователно събитие 31 
застраховка 31 
застраховка Живот 31 
защита на информацията 36 
защита на личните данни 32 
идентичност 4 
избирателна система 7 
икономика 14 20 21 26 27 35 36 
икономическа теория 21 
икономически растеж 10 12 13 
икономически условия 6 
икономически цикли 25 
имуществена отговорност 30 
инвентаризация 22 
инвестиции в човешки капитал 27 
инвестиционни проекти 24 
инвестиционни фондове 31 
Институт на вътрешните одитори 23 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители 23 
интернет конференция 25 
инфлация 10 11 13 24 
информационни системи 1 
история 40 
история на счетоводството 37 
капитал 14 20 
капиталово бюджетиране 24 
касационно производство 33 
качествени методи 3 
киберпрестъпност 35 
киберсигурност 36 
Кодекс на труда 29 30 
кодиране 1 
Козар Белене 40 
колективен трудов договор 30 
компетентност 34 
комуникация 38 
конкурентоспособност 9 
Конституция 7 
контрол 22 34 
конференция 25 35 36 
корпоративна социална отговорност 17 
корпоративни финанси 15 
корпоративно управление 24 
корупция 35 
краезнание 40 
кредит 25 
кредитен риск 16 
крива на Бевъридж 10 11 
кризи 13 
културен туризъм 9 
лечебен туризъм 8 
лидер 38 
лидерство 17 
Лисабонски договор 24 
литература 39 
лични данни 32 
личност 38 
ловен туризъм 8 
лого 9 
макроикономика 12 13 
макроикономическо равновесие 12 13 
марка 9 
маркетинг 18 
маркова идентичност 9 
международна конференция 25 
международна научна конференция 35 36 
международна научно-практическа конференция 25 
мемоари 39 
мениджмънт 38 
мениджър 38 
микроикономика 14 20 
мислене 5 
монографичен алманах 26 27 
монопол 14 20 
мотивация 38 
мюсюлмани 4 
наблюдение 3 
НАП 23 
научна конференция 35 36 
научни изследвания 26 27 
Национална агенция за приходите 23 
национална икономика 2 
национална сигурност 35 36 
нервна система 5 
нормативни актове 28 29 
обмяна на информация 1 
образование 40 
общини 34 
общинска администрация 2 34 
общински услуги 34 
оперативна програма 26 
операционен риск 16 
организирана престъпност 35 
отговорности 28 
отпуски 30 
пазар на труда 14 17 20 
пазарен риск 16 
пазарна система 14 20 
пазарни промени 21 
пазарни структури 14 20 
пазарно равновесие 14 
памет 5 
пари 15 
парична политика 15 
парламентаризъм 7 
партии 7 
пионерни докторантски научни изследвания 26 
пионерни студентски научни изследвания 27 
политика 6 7 
политическа власт 7 
политическа икономия 21 
политическа култура 7 
политически кризи 6 
политически партии 6 
политически преход 6 
политически режими 7 
политически реформи 6 
политически системи 7 
политическо развитие 40 
портфейлна оптимизация 16 
потребителско поведение 20 
почивки 30 
права 28 
правителство 7 
правна уредба 31 32 
право 28 32 
право на Европейския съюз 28 
право на ЕС 28 
предлагане 20 
прекратяване на трудово правоотношение 30 
преход 6 
приватизация 6 
проверка 22 
продажби 18 
проекти във висшето образование 26 27 
просвета 40 
професионална квалификация 30 
процесен подход 34 
психология 38 
психология на управлението 38 
публична администрация 34 
публични разходи 15 
публични такси 15 
публични услуги 34 
публични финанси 15 34 
работна сила 11 
работници 28 
работно време 30 
работодатели 28 
равновесна безработица 11 
разследване 22 
ревизия 22 
резервати 8 
религиозен туризъм 8 
риск мениджмънт 16 
СА 19 26 27 34 
сборник с доклади 35 
световна криза 25 
Свищов 39 
СДС 6 
село 40 
семейство 2 
сигурност 35 36 
синдикални организации 30 
системи 1 
скоринг модел 16 
служители 28 
Сметна палата 23 
социална отговорност 17 
социална система 2 
социални науки 3 
социални организации 38 
социални системи 5 
социално-икономическо развитие 40 
специализирани видове туризъм 8 
спомени 39 
спортен туризъм 8 
стопански системи 2 
стратегическо управление 19 
стрес 38 
студентски научни изследвания 27 
счетоводно законодателство 37 
счетоводство 37 
съвкупно предлагане 12 13 
съвкупно търсене 12 13 
съдебна власт 7 
съзнание 5 
теория на системите 1 
тероризъм 35 
тиймбилдинг 18 
трафик на хора 35 
труд 30 
трудов договор 29 
трудов колектив 30 
трудов стаж 30 
трудова дисциплина 30 
трудова книжка 30 
трудови спорове 30 
трудово възнаграждение 30 
трудово досие 29 
трудово законодателство 30 
трудово право 29 30 
трудово правоотношение 29 30 
туризъм 8 9 19 
туристи 19 
туристическа дестинация 9 
туристически бранд 9 
туристически продукт 9 
туристическо предприятие 19 
туристическо развитие 19 
Търговски закон 37 
търсене 20 
управление 26 27 38 
управление на общините 34 
управление на фирма 24 
устойчив туризъм 19 
устойчиво развитие 19 23 
финанси 15 25 
финансов анализ на фирмата 15 
финансов контрол 23 
финансов пазар 25 
финансов риск мениджмънт 16 
финансови инструменти 15 
финансови пазари 15 
финансово разузнаване 35 
финансово управление 34 
финансово-кредитна система 25 
фирмен мениджмънт 24 
фирми 24 
фокус групи 3 
фондова борса 25 
фондови борси 15 
фотографии 3 
художествена литература 39 
централна администрация 2 
човек 5 
човешка психика 5 
човешки общества 2 
човешки потребности 2 
човешко поведение 1 5 
юбилейна международна научна конференция 35 36 
CSP 17 
GAP анализ 34 
VaR методи 16