НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

46745 

Ангелова, Анна и др.

   Колекция Славика : Редки и ценни издания по Славистика от библиотеката на Софийския университет "С. Климент Охридски" (1519-1922) / Анна Ангелова, Лиляна Петкова . - В. Търново : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 535 с. : с ил. , портр. , факс ; 24 см . -  (Университетска библиотека)

   

   ISBN 954-07-2237-3 

  

Сист. No: 21629

ФИЛОСОФИЯ

- 2 -

46757 

Дамянова, Десислава

   Философията на Пътя в Древен Китай (Мъдрецът и Дао в "Джуандзъ") / Десислава Дамянова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 200 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4449-0 

  

Сист. No: 21644

- 3 -

46760 

Сантело, Марко

   Между земята и небето : Контактът, посвещаването / Марко Сантело ; Прев. от итал. Маргарита Златарова . - София : Кибеа, 2009 . - 248 с. ; 20 см . -  (Познай себе си)

   

   ISBN 954-474-485-4 

  

Сист. No: 21647

Психология

- 4 -

46774 

Бораджиева, Елена Атанасова и др.

   Психология : Обща, възрастова, педагогическа и спортна / Елена Атанасова Бораджиева, Димитринка Георгиева Цонкова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2014 . - 208 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-524-953-2 

  

Сист. No: 21667

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 5 -

46749 

Личева, Катя

   Комуникации, P.R., туризъм / Катя Личева . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 136 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1724-1 

  

Сист. No: 21634

- 6 -

46758 

Милушева, Теодорина

   Психосоциална рехабилитация в клиничната социална работа с клиенти с психични и поведенчески разстройства / Теодорина Милушева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 208 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-4476-6 

  

Сист. No: 21645

Статистика. Демография. Социология

- 7 -

31/С/Ж 393 м 

Жените и мъжете в Република България  : Публикация . - София : НСИ, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 978-619-155-022-7 

   

   

  

Сист. No: 21664

Икономика. Икономически науки

- 8 -

46747 

Ангелова, Денислава

   Техники за проектно финансиране в публичния сектор / Денислава Ангелова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1721-0 

  

Сист. No: 21632

- 9 -

46782 

Бранд мениджмънт  / Евгени Станимиров и др. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 355 с. ; 22 см

   Други авт. : В. Жечев, Д. Павлова, П. Паламарова.

   ISBN 978-954-21-0965-5 

  

Сист. No: 21678

- 10 -

46785 

Василева, Бистра

   Международен маркетинг / Бистра Василева . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 403 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0978-5 

  

Сист. No: 21681

- 11 -

46735 

Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения  : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1734-0 

   Т. 2 . - 2018 . - 249 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 21635

- 12 -

II 2094 

ЕС - изместеният център и новата периферия  : VІІІ междунар. науч. конф. : Сб. с докл. 19-21 май 2018, Равда . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 232 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-232-143-7 

  

Сист. No: 21658

- 13 -

46766 

Забунов, Георги

   Потребителско поведение: теория и изследване : Монография / Георги Забунов . - София : Авангард Прима, 2019 . - 170 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-239-140-9 

  

Сист. No: 21654

- 14 -

46767 

Забунов, Георги Шинков

   Маркетингови изследвания в корпоративни организации : Монография / Георги Шинков Забунов . - София : Авангард Прима, 2019 . - 222 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-239-139-3 

  

Сист. No: 21655

- 15 -

46755 

Идва ли времето на нов протекционизъм?  : Колективна монография . - София : Св. Григорий Богослов, 2018 . - 292 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-53-2 

  

Сист. No: 21642

- 16 -

46746 

Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката  : Сб. с докл. от междунар. научно-практическа конференция . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 530 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0982-2 

  

Сист. No: 21630

- 17 -

40848 

Иновативни модели за кръгова икономика  : Монография / Теодоро Галучи и др. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 240 с. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 53)

   Други авт.: В. Димитрова, Ст. Маринов, Б. Василева, С. Пашова, Пл. Паламарова, Йор. Иванов.

   ISBN 978-954-21-0962-4 

  

Сист. No: 21672

- 18 -

46750 

Любенов, Любомир Д.

   Маркетинг / Любомир Д. Любенов . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2013 . - 180 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

  

Сист. No: 21636

- 19 -

46738 

Маринов, Марин Стефанов

   Фискалният капацитет на българските общини - предпоставка за осигуряване на местни публични услуги / Марин Стефанов Маринов . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 192 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-337-356-7 

  

Сист. No: 20778

- 20 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2017  . - София : НСИ, 2019 . - 204 с. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 21663

- 21 -

46737 

Перков, Венцислав

   Търговско моделиране : Приложение на математически методи и модели в търговската дейност : Учебник / Венцислав Перков . - Габрово : Унив. изд. Васил Априлов, 2018 . - 252 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-683-589-5 

  

Сист. No: 19818

- 22 -

II 2093 

Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности  : Сб. от научни изсл. от год. конф. на Стопански фак. на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", посветена на 25-та год. от основаването на факултета, пров. на 28-29.09.2017 в Арбанаси : Т. 1- . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 29 см

   

   ISBN 2603-4093 

   Т. 1 . - 2018 . - 331 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 21649

- 23 -

46769 

Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства  . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 224 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-147-5 

  

Сист. No: 21657

- 24 -

46763 

Синя икономика и синьо развитие  : Междунар. науч. конфер. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2018 . - 536 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7126-57-0 

  

Сист. No: 21651

- 25 -

46783 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 217 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 21679

- 26 -

46751 

Raczkowski, Walter R.

   Market Data Analysis Using JMP / Walter R. Raczkowski . - Cary : SAS Institute Ins., 2016 . - 364 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-62960-408-4 

  

Сист. No: 21637

- 27 -

46753 

Vazov, Radostin

   Innovative approaches to insurance company cash flow management : Contemporary theoretical aspects / Radostin Vazov . - Sofia : St. Grigorii Bogoslov, 2019 . - 136 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-954-8590-54-9 

  

Сист. No: 21640

Право. Наука за държавата и правото

- 28 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2019 година : Актуална нормативна уредба : Решения ва ВКС : Писма и указания на МТСП : Приложни коментари : Практически разрешения . - София : Труд и право, 2019 . - 752 с. ; 24 см + CD-ROM

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 19599

Обществено управление. Военни науки

- 29 -

46748 

Борисов, Борислав

   Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2018 година : Аналитичен доклад / Борислав Борисов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 47 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1735-7 

  

Сист. No: 21633

- 30 -

46770 

Борисов, Борислав

   Административен капацитет на държавната администрация в България / Борислав Борисов . - София : Стефанов и Сашева, 2019 . - 409 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7527-00-1 

  

Сист. No: 21659

- 31 -

46786 

Зафирова, Цвета

   Управление на публичния сектор / Цвета Зафирова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 396 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0967-9 

  

Сист. No: 21682

Застраховане

- 32 -

46739 

Павлов, Нено и др.

   Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в застраховането и социалното дело / Нено Павлов, Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 25 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1719-7 

  

Сист. No: 21623

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 33 -

46771 

Колев, Недялко

   Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации / Недялко Колев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2016 . - 96 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-101-7 

  

Сист. No: 21660

Образование

- 34 -

46743 

Обучителна програма за развитие на ключови компетенции  : За адаптиране на неформалните методи на учене във формалната образователна система . - Свищов : Институт Перспективи, 2017 . - 118 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7304-03-9 

  

Сист. No: 21627

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 35 -

46777 

Попов, Владислав

   Зелени буфери/биофилтри за опазване на околната среда : Монография / Владислав Попов . - Пловдив : Акад. изд. на Аграрен университет, 2013 . - 157 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-517-177-2 

  

Сист. No: 21671

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 36 -

46784 

Кратка история на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание" 70 години (1948 - 2018)  . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 102 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0981-5 

  

Сист. No: 21680

- 37 -

46781 

Стоковедната наука - традиции и актуалност  : Сб. с докл. от 13-та науч. конф. с междунар. участие, 18-19 окт. 2018 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 320 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-21-0977-8 

  

Сист. No: 21677

Селско стопанство. Горско стопанство

- 38 -

46778 

Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж  : Сб. с докл. от Нац. кръгла маса организирана от кат. "Аграрна икономика", в сътрудничество с кат. "Правни науки" при Икон. унив. - Варна, 15 ноем. 2018 г. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 322 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0986-0 

  

Сист. No: 21674

Управление на предприятията. Организация на производството

- 39 -

46752 

Вазов, Радостин

   Предприемачество, иновации и мениджмънт : Нови представи и подходи / Радостин Вазов . - София : Св. Григорий Богослов, 2019 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-55-6 

  

Сист. No: 21639

Методи на управление

- 40 -

46761 

Колев, Недялко

   Предприемачеството - състояние и перспективи : Монография / Недялко Колев . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2017 . - 279 с. : с табл., диагр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-163-5 

  

Сист. No: 21648

Счетоводство

- 41 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2019 година : Промени в нормативната уредба ; Приложни коментари и разяснения ; Експертни раешения ; Новите изисквания в Наредба № Н-18 ; Справочник на счетоводителя / Антон Свраков и др. . - София : Труд и право, 2019 . - 628 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 21662

- 42 -

46768 

Маркова, Мария

   Публично-частното партньорство : Същност и отчетна рамка / Мария Маркова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2019 . - 156 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-107-9 

  

Сист. No: 21656

- 43 -

657/С/Т 644 Мр 

Тодорова, Мимоза и др.

   Русско-болгарский и болгарско-русский словарь : Бухгалтерский учет, финансы, аудит / Мимоза Тодорова, Недялко Вълканов, Владимир Досев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 352 с. ; 15Х22 см

   

   ISBN 978-954-21-0954-9 

  

Сист. No: 21673

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 44 -

46754 

Лазарова, Теодора

   Иновативно управление на човешките ресурси / Теодора Лазарова . - София : Св. Григорий Богослов, 2018 . - 303 с. : с фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8590-50-1 

  

Сист. No: 21641

Строителство

- 45 -

46780 

Строително предприемачество и недвижима собственост  : Сб. с докл. от 33-та научно-практ. конфер. с междунар. участие - ноем. 2018 г., посветена на 65 год. от създ. на кат. "Икономика и управление на строителството" . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 337 с. ; 22 см

   

   ISBN 1313-2369 

  

Сист. No: 21676

Информационни технологии

- 46 -

46779 

Интернет технологии  / Снежана Сълова и др. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 242 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Други авт. : Л. Тодоранова, Н. Лазарова, Б. Банков.

   ISBN 978-954-21-0952-5 

  

Сист. No: 21675

- 47 -

46764 

Монова-Желева, Мария

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Монова-Желева . - Бургас : Б. и., 2010 . - 96 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8468-30-5 

  

Сист. No: 21652

- 48 -

46765 

Монова-Желева, Мария

   Мултимедийни технологии и приложения / Мария Монова-Желева . - 2. изд. . - Бургас : Б. и., 2010 . - 152 с. : с фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-8468-36-7 

  

Сист. No: 21653

- 49 -

46756 

Швертнер, Красимира

   Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса : Монография / Красимира Швертнер . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 247 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4421-6 

  

Сист. No: 21643

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 50 -

46773 

Ангелов, Валентин

   Културологичната естетика / Валентин Ангелов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 200 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-163-8 

  

Сист. No: 21666

- 51 -

46741 

Свищовските духови оркестри  : История. Спомени. Факти : Сборник /  Състав. Юлия Николова . - Свищов : Кредо-3М, 2017 . - 164 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7100-26-6 

  

Сист. No: 21625

Архитектура

- 52 -

46762 

Екимова-Мелнишка, Мариана

   Къщите още говорят / Мариана Екимова-Мелнишка ; Снимки Александър Н. Геров . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 424 с. : с цв ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-036-1 

  

Сист. No: 21650

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 53 -

46775 

Ботева, Мариета

   Ръководство за писане на речи / Мариета Ботева . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 452 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-144-7 

  

Сист. No: 21668

- 54 -

46744 

Петров, Анатолий

   По пътеките на миналото : Новели / Анатолий Петров . - София : Фараго, 2018 . - 110 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-206-106-7 

  

Сист. No: 21628

- 55 -

46776 

Проблеми на устната комуникация  : Единадесета междунар. науч. конф. 10 - 11 ноември 2017 Велико Търново . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 436 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 2367-8712 

  

Сист. No: 21669

- 56 -

46772 

Русистика: вчера, сегодня, завтра  : Юб. междунар. науч. конф.,посвященная 50-летию Общества русистов Болгарии и 50-летию Междунар. ассоциации преподавателей русского языка и литературы 29 июня - 3 июля 2017 г. . - София : Общество русистов Болгарии, 2018 . - 793 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-91044-0-8 

  

Сист. No: 21661

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 57 -

46759 

Баабар

   История на Монголия : От световно господство до съветски сателит / Баабар ; Прев. от рус. Надежда Делева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2018 . - 455 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4483-4 

  

Сист. No: 21646

- 58 -

46740 

Динков, Иван д-р

   Свищовски опълченци : Спомени : Моят прадядо опълченецът / Иван д-р Динков . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 195 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-400-948-9 

  

Сист. No: 21624

- 59 -

46742 

По пътя на труповете от Плевен до Бристол  /  Състав. Елена Алекова . - София : ТАНГРА ТанНакРа, 2015 . - 288 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-378-124-9 

  

Сист. No: 21626


 Индекс по АВТОРИ

Алекова, Елена 59 
Ангелов, Валентин 50 
Ангелова, Анна 1 
Ангелова, Денислава 8 
Баабар 57 
Банков, Борис 46 
Бораджиева, Елена Атанасова 4 
Борисов, Борислав 29 30 
Ботева, Мариета 53 
Брезоева, Бойка 41 
Вазов, Радостин 39 
Василева, Бистра 10 17 
Вълканов, Недялко 43 
Галучи, Теодоро 17 
Геров, Александър Н. 52 
Дамянова, Десислава 2 
Делева, Надежда 57 
Димитрова, Веселина 17 
Динков, Иван д-р 58 
Досев, Владимир 43 
Екимова-Мелнишка, Мариана 52 
Ерусалимов, Румен 32 
Жечев, Владимир 9 
Забунов, Георги 13 
Забунов, Георги Шинков 14 
Зафирова, Цвета 31 
Златарова, Маргарита 3 
Иванов, Йордан 17 
Колев, Недялко 33 40 
Костов, Бойко 41 
Лазарова, Нели 46 
Лазарова, Теодора 44 
Личева, Катя 5 
Любенов, Любомир Д. 18 
Маринов, Марин Стефанов 19 
Маринов, Стоян 17 
Маркова, Мария 42 
Милушева, Теодорина 6 
Монова-Желева, Мария 47 48 
Николова, Юлия 51 
Павлов, Нено 32 
Павлова, Дарина 9 
Паламарова, Пламена 9 17 
Пашова, Събка 17 
Перков, Венцислав 21 
Петкова, Лиляна 1 
Петров, Анатолий 54 
Попов, Владислав 35 
Ризов, Николай 41 
Сантело, Марко 3 
Свраков, Антон 41 
Станимиров, Евгени 9 
Сълова, Снежана 46 
Тодоранова, Латинка 46 
Тодорова, Мимоза 43 
Филипов, Велин 41 
Цветанова, Мария 41 
Цонкова, Димитринка Георгиева 4 
Швертнер, Красимира 49 
Raczkowski, Walter R. 26 
Vazov, Radostin 27 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен капацитет на държавната администрация в България 30 
Бранд мениджмънт 9 
Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения 11 
ЕС - изместеният център и новата периферия 12 
Жените и мъжете в Република България 7 
Зелени буфери/биофилтри за опазване на околната среда 35 
Идва ли времето на нов протекционизъм? 15 
Индекс на административния капацитет на държавната администрация на Република България за 2018 година 29 
Индустриален бизнес и предприемачество - иновации в науката и практиката 16 
Иновативни модели за кръгова икономика 17 
Иновативно управление на човешките ресурси 44 
Интернет технологии 46 
История на Монголия 57 
Колекция Славика 1 
Комуникации, P.R., туризъм 5 
Кратка история на катедра "Стокознание" и специалност "Стокознание" 70 години (1948 - 2018) 36 
Културологичната естетика 50 
Къщите още говорят 52 
Маркетинг 18 
Маркетингови изследвания в корпоративни организации 14 
Между земята и небето 3 
Международен маркетинг 10 
Мултимедийни технологии и приложения 47 48 
Непреходността на академичното наследство на Стопанска академия в застраховането и социалното дело 32 
Обучителна програма за развитие на ключови компетенции 34 
Основни макроикономически показатели 2017 20 
По пътеките на миналото 54 
По пътя на труповете от Плевен до Бристол 59 
Потребителско поведение: теория и изследване 13 
Предприемачество, иновации и мениджмънт 39 
Предприемачеството - състояние и перспективи 40 
Приложение на информационните технологии в развитието на бизнеса 49 
Проблеми на устната комуникация 55 
Психология 4 
Психосоциална рехабилитация в клиничната социална работа с клиенти с психични и поведенчески разстройства 6 
Публично-частното партньорство 42 
Развитие на българската и европейската икономика - предизвикателства и възможности 22 
Развитие на клъстерните инициативи в България: състояние, предпоставки и предизвикателства 23 
Русистика: вчера, сегодня, завтра 56 
Русско-болгарский и болгарско-русский словарь 43 
Ръководство за писане на речи 53 
Сборник с тестове по управление на човешките ресурси в образователно-възпитателните организации 33 
Свищовски опълченци 58 
Свищовските духови оркестри 51 
Синя икономика и синьо развитие 24 
Стоковедната наука - традиции и актуалност 37 
Строително предприемачество и недвижима собственост 45 
Студентска научна конференция 25 
Счетоводство 2019 година 41 
Техники за проектно финансиране в публичния сектор 8 
Трудови отношения 2019 година 28 
Търговско моделиране 21 
Управление на публичния сектор 31 
Устойчиво развитие на лозаро-винарския сектор - предизвикателства и възможности за растеж 38 
Философията на Пътя в Древен Китай (Мъдрецът и Дао в "Джуандзъ") 2 
Фискалният капацитет на българските общини - предпоставка за осигуряване на местни публични услуги 19 
Innovative approaches to insurance company cash flow management 27 
Market Data Analysis Using JMP 26 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агротуризъм 45 
административен капацитет 29 30 
администрация 30 
академично преподаване 32 
анализ на данни 14 26 
анализ на пазара 25 
анимация 47 48 
архитектура 52 
атомна енергетика 16 
бази от данни 49 
БАН 59 
БВП 20 
бизнес планиране 16 
бизнес процеси 49 
биоикономика 17 
биометрични данни 24 
биофилтри 35 
блогове 46 
болници 8 
болнично управление 8 
болнично финансиране 8 
бранд 9 13 14 
бранд анализ 9 
бранд имидж 9 
бранд концепция 9 
бранд мениджмънт 9 
бранд планиране 9 
бранд портфолио 9 
брандинг 13 14 
брандиране 9 
брандове 9 
буферни зони 35 
българи 7 
България 20 
българска икономика 15 22 
българска история 58 59 
българска книжнина 1 
българска литература 54 
българска реч 55 
българска старопечатна литература 1 
български диалекти 55 
български език 43 
български общини 19 
българско предприемачество 40 
българско-руски речник 43 
бюджетно счетоводство 41 
видео 47 48 
винен пазар 25 
винопроизводство 38 
виртуална реалност 47 48 
висше образование 36 
военна духова музика 51 
възрастова психология 4 
външна търговия 15 
Върховен касационен съд 28 
годишна конференция 22 
годишни отчети 42 
групова ефективност 44 
Даоизъм 2 
дефинирани пенсии 12 
Джуандзъ 2 
Директива 2013/34/ЕС 41 
диригенти 51 
дистрибуционна политика 18 
доклади 11 16 56 
древен Китай 2 
древнокитайска философия 2 
духови оркестри 51 
духовно израстване 3 
държавна администрация 29 30 
държавна финансова статистика 20 
държавни агенции 29 
държавни приходи 11 
Еврозона 12 
европейска икономика 22 
Европейски съюз 12 
езикознание 56 
екипна работа 44 
експериментални изследвания 14 
електронен бизнес 46 49 
електронен магазин 46 
електронна поща 46 
електронна търговия 49 
електронно управление 29 
ЕС 12 15 24 
естетика 50 
железопътен транспорт 25 
жени 7 
жизнен цикъл на проекта 8 
жилищни имоти 45 
жилищни цени 45 
житейски опит 3 
задържане на персонал 44 
заети лица 20 
заетост и безработица 7 
закон за концесиите 42 
Закон за публичните финанси 41 
Закон за счетоводството 41 
замърсяване на водите 35 
замърсяване на почвите 35 
застраховане 27 32 
Застраховане и социално дело 32 
застрахователни компании 27 
застрахователно дело 32 
защитни речи 53 
звук 47 48 
здравеопазване 11 31 
здравни системи 31 
зелена икономика 17 
зелени биофилтри 35 
зелени буфери 35 
зелени буферни ивици 35 
зелени сгради 45 
игрови модели 21 
игрови модели в търговията 21 
извличане на данни 26 
изкуства 31 
изкуство 50 
изследване на потребителското поведение 13 
икономика 15 17 22 24 34 
икономика на България 16 
икономико-математически модели 21 
икономически дейности 20 
икономически растеж 15 
икономически сектори 20 
Икономически университет Варна 36 
икономическо моделиране 21 
икономическо развитие 23 
инвестиционен анализ 12 
инвестиционни проекти 16 
индустриален предприемач 11 
индустриална екология 17 
индустриални фирми 16 
индустрия 16 
иновативна икономика 16 
иновативни модели 17 
иновации 16 23 39 44 
иновационна политика 16 
интернет комуникации 46 
интернет реклама 11 
интернет технологии 46 
интернет технологии в бизнеса 46 
инфлация 12 
информационна инфраструктура 49 
информационна сигурност 49 
информационни системи 49 
информационни технологии 24 49 
ипотечни кредити 45 
история 57 58 59 
история на Монголия 57 
ИТ аутсорсинг 49 
ИТ услуги 49 
кабинетно изследване 14 
капиталови пазари 12 
катедра Стокознание 36 37 
клиентски портфейл 16 
клинична социална работа 6 
клъстери 23 
клъстерна политика 23 
клъстерни инициативи 23 
клъстерни организации 23 
книги на руски език 1 
Кодекс на труда 28 
колективни трудови спорове 28 
компютърни мрежи 46 
комуникации 5 
комуникационна политика 18 
комуникация 55 
конкурентоспособност 23 
консолидирани финансови отчети 41 
конференция 11 12 16 22 24 25 37 45 55 56 
кооперативни организации 14 
корпоративна социална отговорност 11 
корпоративни субекти 25 
крайбрежен туризъм 24 
круизен туризъм 24 
кръгла маса 38 
кръгова икономика 17 
култура 31 
къщи 52 
лечебни заведения 8 31 
лингвокултурология 55 
литература 54 56 
личност 4 
логистични центрове 21 
лозаро-винарски сектор 38 
лозарство 38 
лоши кредити 12 
лоялност към бранда 9 
макроикономическа статистика 20 
макроикономически показатели 20 
малки и средни предприятия 40 
маркетинг 10 14 18 22 
маркетингов микс 18 
маркетингов подход 13 
маркетингова информация 14 
маркетингова концепция 18 
маркетингова среда 10 18 
маркетингова стратегия 18 
маркетингови изследвания 10 14 
маркетингови проучвания 18 
марки 9 
марков капитал 9 
математически модели 21 
математическо оптимиране 21 
медийно образование 24 
междукултурна комуникация 5 
междуличностни отношения 16 
международен маркетинг 10 
международен маркетингов микс 10 
международен продукт 10 
международна конференция 11 
международна научна конференция 12 24 55 56 
международна научно-практическа конференция 11 16 45 
международна продуктова политика 10 
международна счетоводна стандартизация 11 
международна търговия 15 
международни канали 10 
международни маркетингови решения 10 
международни пазари 10 
Международни счетоводни стандарти 41 
международни цени 10 
мениджмънт 9 24 39 
местно самоуправление 19 
митнически контрол 15 
мобилни технологии 49 
Монголия 57 
монголци 57 
морска политика 24 
мотивационни теории 44 
мотивация 4 44 
МСП 40 
МСС 41 
МССПС 13 42 
МССПС 17 42 
МСФО 41 
мултимедийни проекти 47 48 
мултимедийни технологии 47 48 
мултимедийно авторство 47 48 
мултимедийно програмиране 47 48 
мултимедия 47 48 
мъже 7 
наредби 28 
население 7 
насърчаване на заетостта 28 
научна конференция 12 24 25 37 55 56 
научна конференция с международно участие 37 
научни изследвания 22 
научно-практическа конференция 11 
национална икономика 19 
национална кръгла маса 38 
невронни мрежи 24 
недвижима собственост 45 
недвижими имоти 45 
независим финансов одит 41 
неформално обучение 34 
новели 54 
обвинителни речи 53 
обезщетения 28 
областни администрации 29 
облачни технологии 46 49 
облачни услуги 49 
образование 31 33 34 
образователен пазар 16 
образователна дейност 34 
образователни системи 31 
обучение 3 34 
обща психология 4 
общини 19 
общински администрации 29 
одит 37 
одиторско законодателство 41 
околна среда 35 
опазване на околната среда 35 
оперативен мениджмънт 39 
описателни изследвания 14 
опълчение 58 
опълченци 58 
оратор 53 
ораторско изкуство 53 
отпуски 28 
отработен час 20 
оценяване на активи 42 
оценяване на пасиви 42 
пазарен вход 10 
пазарна икономика 15 
пазарна ликвидност 12 
пазарни проучвания 26 
парична политика 12 
парични потоци 27 
педагогическа психология 4 
периодични издания 1 
персонал 7 
писане на речи 53 
Плевен 59 
поведенчески разстройства 6 
подбор на персонал 44 
подбор на човешки ресурси 44 
познание 3 
политическа реч 53 
потребителски кредит 12 
потребителско поведение 13 18 
почивки 28 
предприемачески провал 39 
предприемачески процес 40 
предприемачески процеси 39 
предприемачество 11 16 17 39 40 
продуктов асортимент 21 
продуктов микс 10 
продуктова политика 18 
проектен мениджмънт 8 
проекти 8 
проектно управление 8 
проектно финансиране 8 
протекционизъм 15 
протекционистична политика 15 
проучване на пазара 26 
психични процеси 4 
психични разстройства 6 
психични състояния 4 
психология 4 
психосоциална рехабилитация 6 
публичен сектор 8 19 30 31 
публична реч 55 
публични блага 19 
публични финанси 11 12 
публично-частно партньорство 42 
ПЧБ 42 
работна заплата 28 
работно време 28 
раждания 7 
развитие на туризма 24 
развитие на човека 3 
разговорна реч 55 
разузнавателни изследвания 14 
редки книги 1 
реклама 5 25 
реторика 53 
речево поведение 55 
речи 53 
руски език 43 56 
руско-български речник 43 
СА 5 11 19 21 29 30 32 
сборник с доклади 11 12 16 25 37 45 
световна икономика 15 
световна търговия 15 
Свищов 51 
свищовска военна музика 51 
свищовски опълченци 58 
сгради 52 
себепознание 3 
сегментиране на международните пазари 10 
секторни сметки 20 
семеен бизнес 39 
семейни предприятия 39 
сигментиране на пазара 26 
синя икономика 24 
складове от данни 49 
скриптов език 47 48 
славистика 1 
славянска филология 1 
славянски писмени паметници 1 
славянски старопечатни издания 1 
смисъл на живота 3 
смъртност 7 
софтуер за анализ 26 
софтуерен продукт 49 
социална икономика 14 
социални системи 31 
социални услуги 31 
социално дело 32 
социално предприемачество 11 
социално-демографски характеристики 7 
специалност Стокознание 36 37 
спортна дейност 4 
спортна психология 4 
способности 4 
стари къщи 52 
старобългарски издания 1 
статични изображения 47 48 
стоковедна наука 37 
стокознание 36 37 
Стопанска академия 32 
строително предприемачество 45 
строително предприятие 45 
строителство 45 
студенти 7 
студентска научна конференция 25 
сценично изкуство 31 
счетоводен справочник 41 
счетоводна информация 42 
счетоводни документи 41 
счетоводни модели 42 
счетоводни стандарти 42 
счетоводно законодателство 41 
счетоводно отчитане на разходите 11 
счетоводство 41 43 
събиране на данни 14 
събиране на информация 14 
съвременна пазарна икономика 15 
съдебна реч 53 
телекомуникационен пазар 25 
темперамент 4 
теория на игрите 21 
техники за анимиране 47 48 
тол такси 12 
транспортиране в търговията 21 
транспортна задача 21 
транспортни операции 21 
трудов договор 28 
трудов стаж 28 
трудова книжка 28 
трудови отношения 28 
трудово възнаграждение 28 
трудово законодателство 28 
трудово правоотношение 28 
трудоустрояване 28 
туризъм 17 22 
туристически бизнес 5 22 
туристически продукт 24 
туристически сектор 22 
туристическо обслужване 25 
Турция 59 
търговия 21 
търговска гимназия 51 
търговска политика 15 
търговски дейности 21 
търговски марки 9 
търговски обекти 21 
търговски операции 21 
търговско моделиране 21 
уеб сайтове 46 
уеб услуги 49 
универсални пенсионни фондове 12 
управление 24 
управление на бизнес процеси 49 
управление на болници 8 
управление на взаимоотношенията 16 
управление на висшето образование 31 
управление на данни 49 
управление на проекти 8 16 
управление на публичния сектор 24 31 
управление на риска 27 29 49 
управление на учебния процес 31 
управление на читалища 31 
управление на човешките ресурси 16 33 
условия на труд 28 44 
устни комуникации 55 
устно общуване 55 
устойчиво предприемачество 39 
устойчиво развитие 17 38 
учащи 7 
фасилити мениджмънт 24 45 
филмова индустрия 31 
философия 2 
финанси 12 27 43 
финансов контролинг 11 
финансова стабилност 12 
финансови кризи 12 
финансови национални сметки 20 
финансово осигуряване 12 
фискална децентрализация 19 
фискални мултипликатори 12 
форекс търговия 25 
формиране на дохода 20 
характер 4 
хранително-вкусова промишленост 17 
хранително-вкусови стоки 37 
художествена литература 54 
ценни книги 1 
ценни книжа 11 
ценова конкурентоспособност 16 
ценова политика 18 
частен капитал 12 
четене 55 
човешки ресурси 11 44 
чуждестранни вериги 15 
юбилейна международна научна конференция 56 
юбилейно издание 32 
45 години катедра Индустриален бизнес и предприемачество 11 
DEA 21 
DEA анализ 21 
Google 46 
MS Excel SOLVER 21 
PR 5 
PR - дейност 5 
SWOT анализ 30 
Weebly 46 
Wix 46