НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Политика

- 1 -

46729 

Ганева, Ваня и др.

   Политология : Избрани теми и текстове за самоподготовка / Ваня Ганева, Красимира Ангелова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 200 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1723-4 

  

Сист. No: 21615

Икономика. Икономически науки

- 2 -

46727 

Васов, Стоян

   Пътят на дилъра / Стоян Васов . - Б. м. : Б. и., б. г. . - 129 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7303-00-1 

  

Сист. No: 21612

- 3 -

46735 

Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения  : Междунар. науч.-практ. конфер., Свищов, 30 ноември 2018 г. : Сб. с докл. : Т. 1 - 2 . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1702-9 

   Т. 1 . - 2018 . - 616 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 21621

- 4 -

46730 

Ганчев, Александър

   Моделиране на кривата на доходността / Александър Ганчев . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 166 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-23-1720-3 

  

Сист. No: 21616

- 5 -

46731 

Григорова, Ваня

   Маркетингови решения в дистрибуцията : Учебно пособие / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 159 с. : с прил., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1722-7 

  

Сист. No: 21617

- 6 -

46733 

Илиева, Любка

   Управление на взаимоотношенията с туристите / Любка Илиева . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 200 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1715-9 

  

Сист. No: 21619

- 7 -

46734 

Личев, Тихомир и др.

   Туристически ресурси / Тихомир Личев, Милена Стоянова . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 174 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1707-4 

  

Сист. No: 21620

Политическа икономия

- 8 -

46726 

Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск  . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 197 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-232-063-8 

  

Сист. No: 21611

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 9 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2019 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП / Анета Георгиева и др. . - София : Труд и право, 2019 . - 880 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 21610

Застраховане

- 10 -

46732 

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в животозастраховането : Учебник / Румен Ерусалимов . - Свищов : АИ Ценов, 2019 . - 222 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1714-2 

  

Сист. No: 21618

- 11 -

46736 

[Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства  : Национална кръгла маса, 13 окт. 2018 г. : Сб. с докл. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 297 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1712-8 

  

Сист. No: 21622

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Счетоводство

- 12 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2019  . - Пловдив : Плутон-1, 2019 . - 23 см

   

   Т. 1-4 . - 2019 . - 920 с.

   

  

Сист. No: 21609

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 13 -

46728 

Димитров, Кирил и др.

   Прокламираната фирмена култура във виртуалното пространство - тенденции и предизвикателства : Монография / Кирил Димитров, Ивайло Иванов, Марин Гешков . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 505 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-132-1 

  

Сист. No: 21613

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 14 -

I 2222 

Симеонова, Елена

   Лично пространство / Елена Симеонова . - София : Симелпрес, 2018 . - 164 с. ; 17 см

   

   ISBN 978-619-183-058-9 

  

Сист. No: 21614


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Красимира 1 
Асенов, Асен 9 
Васов, Стоян 2 
Ганева, Ваня 1 
Ганчев, Александър 4 
Георгиева, Анета 9 
Гешков, Марин 13 
Григорова, Ваня 5 
Димитров, Кирил 13 
Ерусалимов, Румен 10 
Иванов, Ивайло 13 
Илиева, Любка 6 
Кондарев, Ивайло 9 
Личев, Тихомир 7 
Мермерска, Людмила 9 
Минкова, Ганета 9 
Раков, Александър 9 
Ризов, Николай 9 
Симеонова, Елена 14 
Стоянова, Милена 7 
Узунова, Красимира 9 
Янкова, Цветана 9 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актюерска техника в животозастраховането 10 
Възможности за развитие на бизнеса - икономически, управленски и социални измерения 3 
Имотните индекси и рейтингите на недвижимите имоти като инструменти за управление на инвестиционния риск 8 
Лично пространство 14 
Маркетингови решения в дистрибуцията 5 
Моделиране на кривата на доходността 4 
Наръчник на икономиста 2019 12 
Новото данъчно законодателство през 2019 година 9 
Политология 1 
Прокламираната фирмена култура във виртуалното пространство - тенденции и предизвикателства 13 
Пътят на дилъра 2 
Туристически ресурси 7 
Управление на взаимоотношенията с туристите 6 
[Осемдесет] 80 години академично преподаване по застраховане и социално дело. 70 години специалност "Застраховане и социално дело". 80 години традиции, лидерство, предизвикателства 11 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автомобилно застраховане 3 11 
актюерска техника 10 
акцизи 9 
антропогенни туристически ресурси 7 
арбитражно оценяване 4 
аутсорсинг 3 
банково застраховане 3 
БВП 3 
бизнес организации 13 
българска литература 14 
български застрахователен пазар 11 
виртуално пространство 13 
география на туризма 7 
граждански сдружения 1 
гражданско общество 1 
данък върху добавена стойност 9 
данъци 9 
данъчни закони 12 
данъчно законодателство 9 12 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 9 
ДДС 9 12 
демокрация 1 
дистрибуционен микс 5 
дистрибуционни канали 5 
дистрибуционни мрежи 5 
дистрибуция 5 
доклади 3 11 
допълнително пенсионно осигуряване 11 
доходи на физически лица 9 
дългови ценни книжа 4 
държава 1 
държавен глава 1 
европейска политическа култура 1 
екологична политика 3 
експоненциални модели 4 
електронно деклариране 9 
животозастраховане 10 
Закон за акцизите и данъчните складове 9 
Закон за ДДС 12 
застраховане 3 10 11 
застрахователен договор 10 
застрахователен пазар 11 
застрахователен портфейл 11 
застрахователни вноски 10 
застраховка Гражданска отговорност 11 
застраховка Живот 10 
застраховки 10 
защитени територии 7 
ЗДДС 12 
здравна система 11 
ЗКПО 9 12 
имотни индекси 8 
инвестиционен риск 8 
индустриална динамика 3 
иновации и предприемачество 3 
интернет пространство 13 
интернет страници 13 
информационни технологии 3 
капиталов пазар 4 
количествени модели 4 
Конвенция за световно културно наследство 7 
Конвенция на ЮНЕСКО 7 
консервативни партии 1 
Конституционен съд 1 
конференция 3 
корпоративна социална отговорност 3 
корпоративно подоходно облагане 9 12 
крива на доходност 4 
кръгла маса 11 
културно наследство 7 
либерални партии 1 
литература 14 
лихва в животозастраховането 10 
лихва в застраховането 10 
лихвени проценти 3 
логистичен сектор 3 
маркетинг 3 5 
маркетинг в туризма 6 
маркетингова логистика 5 
маркетингови решения 5 
маркетингови цели 5 
маркетингово планиране 3 
международна конференция 3 
международна научно-практическа конференция 3 
мениджмънт 3 
местни данъци и такси 9 12 
моделиране на доходността 4 
наивни методи 4 
наръчник на икономиста 12 
научно-практическа конференция 3 
национална кръгла маса 11 
недвижими имоти 8 
нематериални активи 3 
нето настояща стойност 10 
облигации 4 
обществени поръчки 3 
организационна култура 13 
пазарно равновесие 4 
парламент 1 
партийни фамилии 1 
пенсионна застраховка 10 
пенсионноосигурителни дружества 11 
персонал в туризма 6 
поезия 14 
полиномни модели 4 
политическа култура 1 
политическа социализация 1 
политически анализ 2 
политически партии 1 
политология 1 
права на гражданите 1 
правителство 1 
предприемаческа култура 3 
предприемачество 3 
природна среда 7 
природни паркове 7 
природни резервати 7 
природни туристически ресурси 7 
просто олихвяване 10 
психология на пазара 2 
работа в екип 3 
развитие на бизнеса 3 
рентна застраховка 10 
риск в животозастраховането 10 
риск мениджмънт 2 
СА 1 3 4 5 6 7 10 11 
сборник с доклади 3 11 
сградни рейтинги 8 
сделки 2 
системи за управление на качеството 6 
ситуационно лидерство 3 
сложно олихвяване 10 
социална защита 11 
социално дело 11 
социално осигуряване 12 
сплайн модели 4 
счетоводно законодателство 12 
счетоводство 12 
технически анализ 2 
трейдър 2 
трудова дейност 3 
трудово законодателство 12 
туризъм 6 7 
туристи 6 
туристически бизнес 3 
туристически ресурси 7 
туристически услуги 6 
туристическо обслужване 6 
търговия 2 
управление на взаимоотношенията 6 
управление на дистрибуцията 5 
управление на риска 8 
финансова система 3 
фирмена култура 13 
форекс 2 
художествена литература 14 
човешки ресурси 3 
45 години катедра Индустриален бизнес и предприемачество 3 
70 години ЗСД 11 
CRM 6