НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

46705 

Иванов, Петър

   БАН - последният бастион на комунизма / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2016 . - 64 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-74-4 

  

Сист. No: 21577

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

46700 

Измерения на бедността в България - статистически аспекти  : Кръгла маса 20 окт. 2018 г. : Научноизследователски проект № 14-2018 : [Сб. докл.] . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 84 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1687-9 

  

Сист. No: 21495

Политика

- 3 -

46704 

Иванов, Петър

   Реформи и ... протести : анализ на провеждането на реформи при наследена безпътица и социално недоволство, при политически конфликти и саботажи, и при перманентни улични протести / Петър Иванов . - Русе : Ахат, 2016 . - 192 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-75-1 

  

Сист. No: 21576

Икономика. Икономически науки

- 4 -

46703 

Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки  : III Мiжнародна науково-практична Iнтернет-конференцiя м. Одеса, 26 - 27 квiтня 2018 року . - Одеса : ОНЕУ, 2018 . - 252 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 21575

- 5 -

46699 

Въведение в търговския бизнес  / Симеонка Петрова и др. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 206 с. : с тест. ; 23 см

   Други авт. : Св. Илийчовски, Т. Филипова, П. Мидова, В. Перков.

   ISBN 978-954-23-1686-2 

  

Сист. No: 21494

- 6 -

46710 

Димитрова, Труфка

   Маркетингова комуникация чрез графични знаци и лога / Труфка Димитрова . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2018 . - 139 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-201-221-2 

  

Сист. No: 21593

- 7 -

46718 

Емилова, Ирена и др.

   Въведение в туризма : [Учебник] / Ирена Емилова, Еленита Великова . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 277 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-906-4 

  

Сист. No: 21601

- 8 -

46716 

Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия  : Сборник с доклади от юбилейна научна конференция по случай 80 години кат. "Обща икономическа теория" . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 319 с. : с табл., диагр. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0951-8 

  

Сист. No: 21599

- 9 -

46720 

Маринов, Стоян

   Мениджмънт на туристическата дестинация / Стоян Маринов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 398 с. : с табл., фиг., прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0838-2 

  

Сист. No: 21603

- 10 -

46709 

Регионални диспропорции и бизнес възможности  : Изданието се посвещава на 10-годишния юбилей на кат. "Регионално развитие" / Стефан Иванов и др. . - Стара Загора : Тракийски унив., 2018 . - 164 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-305-468-8 

  

Сист. No: 21592

- 11 -

46719 

Специализирани видове туризъм  / Соня Алексиева и др. . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 311 с. ; 21 см

   Други авт. : И. Емилова, М. Караилиева, М. Михайлов, М. Мишева, Т. Ризова.

   ISBN 978-954-535-990-3 

  

Сист. No: 21602

- 12 -

46717 

Станкова, Мария

   Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация / Мария Станкова . - Благоевград : УИ Неофит Рилски, 2009 . - 276 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-680-661-1 

  

Сист. No: 21600

- 13 -

46711 

Учебник по макроикономика  / Добринка Златева и др. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 263 с. ; 20 см

   Други авт.: Е. Панушев, И. Бянов, Д. Диманов, Е. Маринов, Н. Бянова.

   ISBN 978-619-208-148-5 

  

Сист. No: 21594

- 14 -

46416 

Черпоков, Гълъб

   По света и у дома : Спомени от един живот в туризма / Гълъб Черпоков . - 2. доп. изд. . - София : Изток-Запад, 2014 . - 392 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-469-3 

  

Сист. No: 21572

- 15 -

46724 

Faith, Curtis M.

   Inside the Mind of the Turtles / Curtis M. Faith . - New York et al. : McGraw-Hill, 2009 . - 223 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-07-160243-3 

  

Сист. No: 21607

- 16 -

46725 

Gupta, Pooja

   Financial Instruments Standards : A Guide on IAS 32, IAS 39 and IFRS 7 / Pooja Gupta . - New Delhi et al. : Tata Mc Graw-Hill, 2008 . - 202 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-07-065703-8 

  

Сист. No: 21608

- 17 -

46723 

Hillier, David et al.

   Financial Markets and Corporate Strategy / David Hillier, Mark Grinblatt, Sheridan Titman . - London et al. : McGraw-Hill, 2008 . - 915 p. ; 26 cm

   

   ISBN 10-0-07-711902-9 

  

Сист. No: 21606

МИО. Световно стопанство

- 18 -

46721 

Международен бизнес  : [Учебник] / Атанас Дамянов и др. . - 3. прераб. и доп. изд. [Допечатка] . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 340 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : И. Марчевски, Д. Илиев, З. Любенов.

   ISBN 978-954-400-771-3 

  

Сист. No: 21604

Право. Наука за държавата и правото

- 19 -

46715 

Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 20 апр. 2018 . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2018 . - 229 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0972-3 

  

Сист. No: 21598

- 20 -

46712 

Златанов, Благой

   Договорът за финансов лизинг / Благой Златанов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 332 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-149-2 

  

Сист. No: 21595

- 21 -

46708 

Ломброзо, Чезаре

   Жената престъпничка и проститутка / Чезаре Ломброзо ; Прев. Тодор Генов . - Русе : Ахат, 2014 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-64-5 

  

Сист. No: 21580

- 22 -

46713 

Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 21 окт. 2016 . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2016 . - 251 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0913-6 

  

Сист. No: 21596

- 23 -

46714 

Ролята на правото в съвременната икономика  : Сборник с доклади от национална научна кръгла маса, 3 ноем. 2017 . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 351 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0949-5 

  

Сист. No: 21597

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 24 -

46701 

Андасаров, Петър

   Живот без залез : Книга за Румен Янчев / Петър Андасаров . - София : Захарий Стоянов, 2018 . - 400 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-09-1267-7 

  

Сист. No: 21573

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Техника

- 25 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово  : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2016 . - 438 с.

   

  

Сист. No: 21581

- 26 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово  : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2016 . - 446 с.

   

  

Сист. No: 21582

- 27 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово  : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2016 . - 338 с.

   

  

Сист. No: 21583

- 28 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово  : Сб. докл., 18-19 ноем. 2016 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2016 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 4 . - 2016 . - 366 с.

   

  

Сист. No: 21584

- 29 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово  : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2017 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2017 . - 345 с.

   

  

Сист. No: 21585

- 30 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово  : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2017 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2017 . - 433 с.

   

  

Сист. No: 21586

- 31 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово  : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2017 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2017 . - 310 с.

   

  

Сист. No: 21587

- 32 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово  : Сб. докл., 17-18 ноем. 2017 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2017 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 4 . - 2017 . - 312 с.

   

  

Сист. No: 21588

- 33 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово  : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2018 . - 301 с.

   

  

Сист. No: 21589

- 34 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово  : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2018 . - 345 с.

   

  

Сист. No: 21590

- 35 -

45615 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово  : Сб. докл., 16-17 ноем. 2018 г. : Т. 1 - 3 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2018 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2018 . - 270 с.

   

  

Сист. No: 21591

Методи на управление

- 36 -

46722 

Pyzdek, Thomas et al.

   The Six Sigma Handbook : A Complete Guide for Green Belts, Black Belts, and Managers at All Levels / Thomas Pyzdek, Paul A. Keller . - 3. ed. . - New York et al. : McGraw-Hill, 2009 . - 548 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-07-162338-4 

  

Сист. No: 21605

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 37 -

46707 

Дойчинов, Йордан

   Невъзможните фигури - между илюзия и реалност / Йордан Дойчинов . - Русе : Ахат, 2014 . - 152 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-66-9 

  

Сист. No: 21579

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 38 -

46702 

Блажев, Калоян

   Херман Хесе по пътя към божественото единство / Калоян Блажев . - Русе : Авангард принт, 2018 . - 216 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-337-341-3 

  

Сист. No: 21574

- 39 -

46657 

Денков, Антон

   Беленски смешки, случки и събития / Антон Денков . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 21 см

   

   Ч. 2 . - 2018 . - 74 с.

   

  

Сист. No: 21496

- 40 -

46706 

Змей Горянин - непознатият  : Национална научна конференция по случай 110 години от рождението на писателя Светлозар Акендиев Димитров /  Състав. Теодора Евтимова . - Русе : Рег. библиотека Любен Каравелов, 2015 . - 245 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9664-71-3 

  

Сист. No: 21578


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Соня 11 
Андасаров, Петър 24 
Блажев, Калоян 38 
Бянов, Иван 13 
Бянова, Невена 13 
Великова, Еленита 7 
Генов, Тодор 21 
Дамянов, Атанас 18 
Денков, Антон 39 
Диманов, Даниел 13 
Димитрова, Труфка 6 
Дойчинов, Йордан 37 
Евтимова, Теодора 40 
Емилова, Ирена 7 11 
Златанов, Благой 20 
Златева, Добринка 13 
Иванов, Петър 1 3 
Иванов, Стефан 10 
Илиев, Драгомир 18 
Илийчовски, Светослав 5 
Караилиева, Милена 11 
Ломброзо, Чезаре 21 
Любенов, Здравко 18 
Маринов, Едуард 13 
Маринов, Стоян 9 
Марчевски, Иван 18 
Мидова, Петранка 5 
Михайлов, Михаил 11 
Мишева, Маргарита 11 
Панушев, Емил 13 
Перков, Венцислав 5 
Петрова, Симеонка 5 
Ризова, Теодора 11 
Станкова, Мария 12 
Филипова, Теодора 5 
Черпоков, Гълъб 14 
Faith, Curtis M. 15 
Grinblatt, Mark 17 
Gupta, Pooja 16 
Hillier, David 17 
Keller, Paul A. 36 
Pyzdek, Thomas 36 
Titman, Sheridan 17 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право - съвременни тенденции в правораздаването и доктрината 19 
Актуальнi питання функцiонувания фiнансового ринку в умовах кризових явищ свiтовоi економiки 4 
БАН - последният бастион на комунизма 1 
Беленски смешки, случки и събития 39 
Въведение в туризма 7 
Въведение в търговския бизнес 5 
Договорът за финансов лизинг 20 
Жената престъпничка и проститутка 21 
Живот без залез 24 
Змей Горянин - непознатият 40 
Измерения на бедността в България - статистически аспекти 2 
Икономика и икономическа теория: проблеми и взаимодействия 8 
Маркетингова комуникация чрез графични знаци и лога 6 
Международен бизнес 18 
Международна научна конференция УНИТЕХ'2016 Габрово 25 26 27 28 
Международна научна конференция УНИТЕХ'2017 Габрово 29 30 31 32 
Международна научна конференция УНИТЕХ'2018 Габрово 33 34 35 
Мениджмънт на туристическата дестинация 9 
Невъзможните фигури - между илюзия и реалност 37 
По света и у дома 14 
Правната наука и бизнесът - заедно за устойчиво развитие на икономиката 22 
Регионални диспропорции и бизнес възможности 10 
Ресурсна осигуреност на туристическата дестинация 12 
Реформи и ... протести 3 
Ролята на правото в съвременната икономика 23 
Специализирани видове туризъм 11 
Учебник по макроикономика 13 
Херман Хесе по пътя към божественото единство 38 
Financial Instruments Standards 16 
Financial Markets and Corporate Strategy 17 
Inside the Mind of the Turtles 15 
The Six Sigma Handbook 36 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

агентска дейност 7 
Агенция за държавна финансова инспекция 22 
Агенция по вписванията 19 
административен контрол 19 
административни актове 19 
административно право 19 
административно-правна уредба 19 
АДФИ 22 
академици 1 
аутсорсинг 18 
балнеоложки туризъм 11 
БАН 1 
БВП 13 
бедност 2 
бизнес 18 
бизнес конкуренция 36 
бизнес развитие 10 
бизнес среда 10 
бизнес управление 15 
биографични данни 24 40 
брандинг 9 
брутен вътрешен продукт 13 
Булстрад 24 
България 2 
българска икономика 8 
българска литература 39 40 
видове туризъм 11 
винен туризъм 11 
възприятие 37 
генерични международни стратегии 18 
географски информационни системи 10 
геометрични композиции 37 
глобален бизнес 18 
градски туризъм 11 
графични знаци 6 
данъчни облекчения 22 
данъчно облагане 23 
данъчно-бюджетна система 13 
данъчно-правни аспекти 23 
демографска криза 10 
договор за финансов лизинг 20 
езотеричен туризъм 11 
електронна търговия 5 
етнотуризъм 11 
заетост и безработица 13 
застраховане 24 
застрахователен пазар 24 
защита правата на потребителите 5 
ЗЗД 20 
икономика 4 8 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
икономическа среда 18 
икономическа теория 8 
икономически растеж 8 13 
икономическо развитие 13 22 23 
имуществена отговорност 22 
индустриален сектор 8 
индустриални отношения 22 
интелектуална собственост 5 
интервюта 24 
интернет конференция 4 
инфлация 13 
информационни технологии 9 
капиталов риск 15 
капиталова структура 17 
конкурентоспособност 9 
конституционно правосъдие 22 
конференция 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
корпоративен контрол 17 
корпоративни данъци 17 
кредитен риск 15 
криминална психология 21 
круизен туризъм 11 
кръгла маса 2 19 22 23 
култура 18 
културен туризъм 11 
литература 38 39 40 
лога 6 
макроикономика 13 
макроикономически теории 13 
макроикономическо равновесие 13 
маркетинг 6 9 
маркетингов микс 9 
маркетингова комуникация 6 
маркетингово планиране 9 
международен бизнес 18 
международна бизнесстратегия 18 
международна конференция 4 
международна научна конференция 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
международна среда 18 
международни икономически отношения 18 
международни пазари 18 
международни стандарти за финансови отчети 16 
международни стратегии 18 
международни съвместни предприятия 18 
мемоари 14 
мениджмънт 9 36 
местна политика 10 
методи на управление 36 
монетарна политика 13 
муждународно субконтракторство 18 
наказателна отговорност 23 
наука 1 
научна конференция 4 
научноизследователски проект 2 
немска литература 38 
образователни технологии 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
обществени поръчки 23 
общини 10 
организация 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
организирани пазари 5 
осигурително законодателство 22 
осигурителноправни аспекти 23 
отчитане на хеджирането 16 
пари и банки 13 
политика 3 
политически конфликти 3 
правна наука 22 
правна регулация 23 
правна уредба 20 
правни отношения 23 
право 22 
престъпност 21 
продуктов портфейл 9 
проекция 37 
протести 3 
пряко инвестиране 18 
психоанализа 38 
психология на търговията 15 
пътуване 7 
регионален туризъм 10 
регионални аспекти 2 
регионални проблеми 10 
религиозен туризъм 11 
ресторантьорство 7 
реформи 3 
риск 15 
риск мениджмънт 15 
романтизъм 38 
Румен Янчев 24 
СА 2 4 5 18 
сборник доклади 8 19 22 23 
световна икономика 4 18 
сетивно познание 37 
социални науки 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
социално осигуряване 22 
социално-икономическо развитие 10 
СПА туризъм 11 
спомени 14 
статистически анализ 2 
статистически показатели 2 
статистическо изследване 2 
стокови борси 5 
стопанска дейност 23 
субективно право 23 
субконтракторство 18 
счетоводни стандарти 16 
тримерно пространство 37 
трудова миграция 22 
трудово право 22 
туризъм 7 9 11 12 14 
туристическа дейност 7 14 
туристическа дестинация 9 12 
туристическа индустрия 7 12 
туристически пазар 12 
туристически продукт 7 9 
туристически ресурси 12 
туристически услуги 7 
туристическо пътуване 7 
търговия 5 
търговия с индустриални стоки 5 
търговия с интелектуални продукти 5 
търговия със селскостопански стоки 5 
търговски бизнес 5 
търговски договори 23 
търговски структури 5 
търговско право 22 
уелнес туризъм 11 
управление 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
управление на риска 15 17 
управление на туризма 7 
управление на фирми 36 
фигури 37 
физика 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
финанси 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
финансов лизинг 20 
финансов пазар 4 
финансови инструменти 16 17 
финансови корекции 23 
финансови пазари 17 
фирмен знак 6 
фирмени знаци 6 
фирмено лого 6 
фискална политика 13 
хеджиране 16 17 
Херман Хесе 38 
хотелиерство 7 
хранене 7 
художествена литература 39 
хуманитарни науки 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
централна банка 13 
SWOT анализ 9