НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

46053 

Борби без време  : [Сб. с текстове от сп. dВерсия] . - София : Ропринт, 2018 . - 328 с. ; 21 см

   

   ISBN 2367-8690 

  

Сист. No: 21364

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

46675 

Годишен отчет 2017  : Национален статистически институт . - София : НСИ, 2018 . - 57 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 21312

- 3 -

46687 

Калчев, Йордан Танков

   Външна миграция на населението в България / Йордан Танков Калчев . - София : Дунав прес АД, 2001 . - 232 с. ; 20 см

   На корицата загл. е - Външната миграция на населението в България

   ISBN 954-9769-09-7 

  

Сист. No: 21367

- 4 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2018  : [Данни за 2017 г.] . - София : НСИ, 2018 ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 21231

- 5 -

46678 

Ott, Wayne R.

   Environmental Statistics and Data Analysis / Wayne R. Ott . - Boca Raton et al. : Lewis Publishers, 1995 . - 313 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-87371-848-8 

  

Сист. No: 21346

Политика

- 6 -

46684 

Белева, Райна и др.

   Очерци по история на българо-грузинските културни и обществено-политически взаимоотношения / Райна Белева, Владимир Сарашвили, Нана Кикодзе-Денчева . - Тбилиси : Мцигнобари, 2018 . - 190 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-9941-473-39-5 

  

Сист. No: 21363

- 7 -

46682 

Дайнов, Евгений

   Записки по революцията : Т. 1 -3 / Евгений Дайнов . - София : ЕРА, 2017 . - 23 см

   

   ISBN 978-954-389-450-5 

   Т. 3. 1997-2017 . - 2017 . - 266 с.

   

  

Сист. No: 21360

- 8 -

46669 

Манолов, Георги Л.

   Политологически студии : Сборник / Георги Л. Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2018 . - 460 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7343-02-1 

  

Сист. No: 21299

- 9 -

46683 

Сугарев, Едвин и др.

   Корупционната България : История на българската корупция в годините на преход към демокрация : Т. 1 - / Едвин Сугарев, Христо Христов, Петър Бучков . - София : Гражданско сдружение Либертариум, 2016 . - 23 см

   

   ISBN 978-619-90645-0-4 

   Т. 1. 1989-1997 . - 2016 . - 640 с.

   

  

Сист. No: 21361

Икономика. Икономически науки

- 10 -

46686 

Белева, Искра

   Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период : Анализ, оценки и перспективи / Искра Белева . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2001 . - 116 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-430-794-Х 

  

Сист. No: 21366

- 11 -

46679 

Бобева, Даниела

   Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор в България / Даниела Бобева . - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2018 . - 144 с. : с табл., диагр. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-322-944-4 

  

Сист. No: 21349

- 12 -

46688 

Боева, Бистра

   Капитали, топене на ледове и 2°С : Корпоративно управление и устойчиво развитие / Бистра Боева . - София : Изток-Запад, 2018 . - 256 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-01-0268-7 

  

Сист. No: 21418

- 13 -

46656 

Григорова, Ваня

   Дистрибуционна политика : Учебник / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 283 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1659-6 

  

Сист. No: 21272

- 14 -

46666 

Емилова, Ирена

   Мениджмънт на развлекателната индустрия / Ирена Емилова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 400 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-016-3 

  

Сист. No: 21290

- 15 -

46664 

Икономика  : Античните философи за дома и стопанството : Платон, Ксенофонт, Аристотел /  Състав. и прев. от старогр. ез. Георги Гочев . - [2. прераб. изд.] . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - ХХХ, 242 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-233-006-4 

  

Сист. No: 21283

- 16 -

46695 

Икономиката на България и Европейския съюз - наука и бизнес  : Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване. Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и ЕС : Колективна монография . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 282 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-975-7 

  

Сист. No: 21433

- 17 -

46692 

Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят  : Мениджмънт, маркетинг и предприемачество, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България и ЕС : Колективна монография / Снежана Башева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 358 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-091-1 

  

Сист. No: 21426

- 18 -

46693 

Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят  : Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол : Колективна монография / Снежана Башева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 357 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-089-8 

  

Сист. No: 21430

- 19 -

46694 

Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят  : Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване : Колективна монография / Снежана Башева и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 371 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-090-4 

  

Сист. No: 21432

- 20 -

46661 

Интеграционни процеси в глобалната икономика  : Междунар. науч. конф. посвет. на 25 г. кат. "МИО" 11-12 май 2018 г. : Сб. с докл. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 480 с. : с табл., гр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1666-4 

  

Сист. No: 21278

- 21 -

46670 

Йоргова-Форд, Юлия Трифонова

   Управление на услуги : Ръководство за упражнения / Юлия Трифонова Йоргова-Форд . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2017 . - 116 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7126-49-5 

  

Сист. No: 21302

- 22 -

46667 

Караилиева, Милена

   Човешкият капитал в туризма / Милена Караилиева . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 431 с. : с табл,. фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-233-013-2 

  

Сист. No: 21293

- 23 -

46685 

Михова, Геновева

   Безработицата при рисковите групи в България : Социално-демографски аспекти / Геновева Михова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003 . - 92 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-430-895-4 

  

Сист. No: 21365

- 24 -

46674 

Неделчева, Наталия

   Икономикс : Учебно помагало / Наталия Неделчева . - Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2018 . - 89 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-712-750-0 

  

Сист. No: 21310

- 25 -

46681 

Николова, Бистра и др.

   Теория на финансовия контрол : [Учебник] / Бистра Николова, Бранимира Колева . - София : Мартине, 2018 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7059-35-9 

  

Сист. No: 21359

- 26 -

46665 

Николова, Ирена

   Валутният риск в икономиката : Теоретични и практико-приложни измерения / Ирена Николова . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 379 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-028-6 

  

Сист. No: 21289

- 27 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2016  . - София : НСИ, 2018 . - 204 с. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 21230

- 28 -

46697 

Подоходното облагане във въпроси и отговори  / Анета Георгиева и др. . - София : Труд и право, 2018 . - 624 с. ; 21 см

   Други авт. : Цв. Янкова, Ев. Попова, Л. Цветкова.

   ISBN 978-954-608-257-2 

  

Сист. No: 21491

- 29 -

46689 

Потребителско поведение  / Симеон Желев и др. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2018 . - 468 с. 7 с табл. ; 24 см

   Други авт. : Г. Младенова, В. Гълъбова, Г. Забунов, М. Кехайова, Т. Кръстевич, К. Михайлова, Е. Костадинова, Кр. Постаджиян, Б. Стоименова.

   ISBN 978-619-232-106-2 

  

Сист. No: 21420

- 30 -

46690 

Стоянова, Галина

   Одит на средствата от Европийския съюз в България : Социологически аспекти / Галина Стоянова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 233 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-982-5 

  

Сист. No: 21421

- 31 -

46672 

Учебник по микроикономика  / Добринка Златева и др. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2018 . - 272 с. : с табл., гр. ; 20 см

   Други авт. : Ив. Бянов, Д. Диманов, Н. Бянова.

   ISBN 978-619-208-132-4 

  

Сист. No: 21308

Данъци. Такси. Налози

- 32 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година : Приложни коментари. Писма и указания на МФ и на НАП.. Практически решения / Велин Филипов и др. . - София : Труд и право, 2018 . - 552 с. ; 24 см + CD ROM

   

   ISBN 1313-1567 

  

Сист. No: 21490

Право. Наука за държавата и правото

- 33 -

46668 

Ковачева, Галина

   Стигматизация и криминална кариера / Галина Ковачева . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2018 . - 160 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-665-4 

  

Сист. No: 21295

- 34 -

46663 

Коларов, Тодор

   Смесените договори на Европейския съюз : [Монография] / Тодор Коларов . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-012-5 

  

Сист. No: 21282

Обществено управление. Военни науки

- 35 -

II 2091 

Борисов, Борислав

   Административен капацитет на държавната администрация в България / Борислав Борисов . - Скопие : Научен инст. за менацмент и знаенье, 2018 . - 374 с. : с прил., табл., фиг. ; 29 см

   На корицата заглавието е - Бугарската државна администрациjа

   ISBN 978-608-4834-04-5 

  

Сист. No: 21350

- 36 -

46691 

Пенчев, Георги

   Разходи за отбрана и разпределение на бюджета / Георги Пенчев . - София : Авангард Прима, 2017 . - 204 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-160-791-4 

  

Сист. No: 21423

Местно самоуправление

- 37 -

46671 

Марков, Неделин

   Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България / Неделин Марков . - Стара Загора : Кота, 2017 . - 152 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-305-456-5 

  

Сист. No: 21307

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 38 -

46662 

Данева, Иванка

   Осигуряване и осигурителен пазар / Иванка Данева . - София : Нов бълг. унив., 2018 . - 319 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-233-015-6 

  

Сист. No: 21280

- 39 -

46659 

Ерусалимов, Румен и др.

   Икономика на застраховането / Румен Ерусалимов, Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 130 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1668-8 

  

Сист. No: 21275

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 40 -

46660 

Шопова, Маргарита

   Висша математика за икономисти / Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 466 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1665-7 

  

Сист. No: 21277

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Здравеопазване

- 41 -

46698 

Гладилов, Стефан и др.

   Маркетинг в здравеопазването / Стефан Гладилов, Антония Янакиева, Александрина Воденичарова . - София : Принцепс Маринови ООД, 2015 . - 218 с. : с фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8067-82-9 

  

Сист. No: 21492

Управление на предприятията. Организация на производството

- 42 -

46696 

Асенов, Анатолий и др.

   Управленска диагностика / Анатолий Асенов, Цветан Дилков, Милен Динков . - Свищов : Фабер, 2017 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0662-6 

  

Сист. No: 21489

- 43 -

II 2092 

Нелсън, Дебра Л. и др.

   Организационно поведение : Науката, реалният свят и вие / Дебра Л. Нелсън, Джеймс Камбъл Куик ; Прев. от англ. Людмила Андреева . - София : Изток-Запад, 2017 . - 853 с. : с ил. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-01-0019-5 

  

Сист. No: 21493

Методи на управление

- 44 -

46676 

Имате пратка  : Моделът на ЕКОНТ . - София : Икономедиа АД, 2018 . - 128 с. ; 23 см

   Притурка на в. Капитал, № 28, 13-19 юли 2018 г.

   ISBN 978-619-90239-4-5 

  

Сист. No: 21313

- 45 -

46677 

Лъчезар Цоцорков  . - София : Мениджър, 2018 . - 184 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 21314

- 46 -

46673 

Христова, Венета и др.

   Предприемачество : Учебно пособие / Венета Христова, Иван Стоянов . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2017 . - 123 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-135-5 

  

Сист. No: 21309

Счетоводство

- 47 -

46655 

Атанасов, Атанас и др.

   Независим финансов одит : Учебно методическо пособие / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 182 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1662-6 

  

Сист. No: 21271

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 48 -

46658 

Денева, Румяна и др.

   Практическа английска граматика : За студенти по икономика / Румяна Денева, Иванка Борисова, Елка Узунова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 151 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1663-3 

  

Сист. No: 21274

- 49 -

46657 

Денков, Антон

   Беленски смешки, случки и събития / Антон Денков . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 86 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 21273

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 50 -

46680 

Калонкин, Марин

   С разум и сърце : Път през годините / Марин Калонкин . - София : Аскони-издат, 2018 . - 352 с. : с ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-383-116-6 

  

Сист. No: 21358

- 51 -

929.5/С/С 269 

Свищовски родови хроники  /  Състав. Мария Ценова-Тошева . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 322 с. : с ил., портр., сх. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-23-1664-0 

  

Сист. No: 21279


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Станислав 47 
Андреева, Людмила 43 
Асенов, Анатолий 42 
Атанасов, Атанас 47 
Башева, Снежана 17 18 19 
Белева, Искра 10 
Белева, Райна 6 
Бобева, Даниела 11 
Боева, Бистра 12 
Борисов, Борислав 35 
Борисова, Иванка 48 
Бучков, Петър 9 
Бянов, Иван 31 
Бянова, Невена 31 
Василев, Венцислав 39 
Воденичарова, Александрина 41 
Георгиева, Анета 28 
Гладилов, Стефан 41 
Гочев, Георги 15 
Григорова, Ваня 13 
Гълъбова, Виолета 29 
Дайнов, Евгений 7 
Данева, Иванка 38 
Денева, Румяна 48 
Денков, Антон 49 
Дилков, Цветан 42 
Диманов, Даниел 31 
Динков, Милен 42 
Емилова, Ирена 14 
Ерусалимов, Румен 39 
Желев, Симеон 29 
Забунов, Георги 29 
Златева, Добринка 31 
Иванова-Кузманова, Галя 47 
Йоргова-Форд, Юлия Трифонова 21 
Калонкин, Марин 50 
Калчев, Йордан Танков 3 
Караилиева, Милена 22 
Кехайова, Мария 29 
Кикодзе-Денчева, Нана 6 
Ковачева, Галина 33 
Коларов, Тодор 34 
Колева, Бранимира 25 
Кондарев, Ивайло 32 
Костадинова, Елена 29 
Кръстевич, Тодор 29 
Куик, Джеймс Камбъл 43 
Манолов, Георги Л. 8 
Марков, Неделин 37 
Милев, Симеон 32 
Михайлова, Катя 29 
Михова, Геновева 23 
Младенова, Галина 29 
Неделчева, Наталия 24 
Нелсън, Дебра Л. 43 
Николова, Бистра 25 
Николова, Ирена 26 
Пенчев, Георги 36 
Попова, Евгения 28 
Постаджиян, Кристиян 29 
Ризов, Николай 32 
Сарашвили, Владимир 6 
Свраков, Антон 32 
Стоименова, Борислава 29 
Стоянов, Иван 46 
Стоянова, Галина 30 
Сугарев, Едвин 9 
Узунова, Елка 48 
Филипов, Велин 32 
Христов, Христо 9 
Христова, Венета 46 
Цветанова, Мария 32 
Цветкова, Лорета 28 32 
Ценова-Тошева, Мария 51 
Шопова, Маргарита 40 
Янакиева, Антония 41 
Янкова, Цветана 28 
Ott, Wayne R. 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен капацитет на държавната администрация в България 35 
Безработицата при рисковите групи в България 23 
Беленски смешки, случки и събития 49 
Борби без време 1 
Валутният риск в икономиката 26 
Висша математика за икономисти 40 
Външна миграция на населението в България 3 
Годишен отчет 2017 2 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018 година 32 
Дистрибуционна политика 13 
Дълг и финансова устойчивост на местното самоуправление в България 37 
Записки по революцията 7 
Икономика 15 
Икономика на застраховането 39 
Икономиката на България и Европейския съюз - наука и бизнес 16 
Икономиката на България и Европейския съюз в глобалния свят 17 18 19 
Икономикс 24 
Имате пратка 44 
Интеграционни процеси в глобалната икономика 20 
Капитали, топене на ледове и 2°С 12 
Корупционната България 9 
Лъчезар Цоцорков 45 
Маркетинг в здравеопазването 41 
Мениджмънт на развлекателната индустрия 14 
Независим финансов одит 47 
Одит на средствата от Европийския съюз в България 30 
Организационно поведение 43 
Осигуряване и осигурителен пазар 38 
Основни макроикономически показатели 2016 27 
Очерци по история на българо-грузинските културни и обществено-политически взаимоотношения 6 
Подоходното облагане във въпроси и отговори 28 
Политиката по заетостта и безработицата в България в преходния период 10 
Политологически студии 8 
Потребителско поведение 29 
Практическа английска граматика 48 
Предприемачество 46 
Разходи за отбрана и разпределение на бюджета 36 
Ролята на международните финансови институции за развитието на частния сектор в България 11 
С разум и сърце 50 
Свищовски родови хроники 51 
Смесените договори на Европейския съюз 34 
Статистически справочник 2018 4 
Стигматизация и криминална кариера 33 
Теория на финансовия контрол 25 
Управление на услуги 21 
Управленска диагностика 42 
Учебник по микроикономика 31 
Човешкият капитал в туризма 22 
Environmental Statistics and Data Analysis 5 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 50 
Агенция за държавна финансова инспекция 25 
аграрен мениджмънт 18 
аграрни предприятия 18 19 
административен капацитет 35 
административна практика 28 
администрация 35 
анализ на данни 5 
английска граматика 48 
английски език 48 
английски език за икономисти 48 
антична философия 15 
антични икономисти 15 
аутсорсинг 13 
банки 16 19 
банкови иновации 16 
БВП 27 
безработица 10 23 
бизнес 17 
биографични бележки 51 
биографични данни 51 
биографски данни 45 
биографски материали 45 
богатство 15 
България 17 19 27 30 
българска корупция 9 
българска литература 49 
българска политика 7 
български експорт 20 
български партии 8 
български преход 9 
български трудов пазар 10 
валутен риск 26 
валутна система 26 
валутни курсове 26 
вземане на решения 43 
видове одит 25 
видове финансов контрол 25 
висша математика 40 
власт 43 
внос 4 
възникване на парите 15 
външна миграция 3 
вътрешен контрол 47 
гангстерски войни 9 
глобализация 20 
глобална икономика 20 
глобална конкуренция 43 
глобална финансова криза 11 
годишен отчет 2 
годишен финансов отчет 32 
годишна данъчна декларация 28 32 
Грузия 6 
данък 28 
данък върху разходите 28 
данъци 32 
данъчна декларация 28 
данъчни облекчения 28 
данъчно облагане 28 32 
данъчно третиране 28 
данъчно-осигурителен контрол 25 
двуфакторна теория 43 
ДДС 32 
дейност 50 
демокрация 7 
детерминанти 40 
диагностика 42 
диагностика на фирмата 42 
дистрибутор 13 
дистрибуционен микс 13 
дистрибуционна логистика 13 
дистрибуционна политика 13 41 
дистрибуционна система 13 
дистрибуционни канали 13 
дистрибуционни мрежи 13 
дистрибуция 13 
доброволно осигуряване 38 
договори 34 
домашно стопанство 15 
доставчик 44 
доходи от наем 28 
доходи от стопанска дейност 28 
доходи от трудови правоотношения 28 
дълг 37 
дългова криза 16 
държавен бюджет 36 
държавна администрация 35 
държавна финансова статистика 27 
Еврозона 26 
европейска валутна система 26 
европейска интеграция 20 
европейски средства 30 
Европейски съюз 17 
европейски търговски практики 20 
европейски фондове 30 
еврофондове 30 
едноличен търговец 28 
екипна работа 43 
Еконт 44 
емоции 43 
емпирично изследване 30 
енергетика 4 
ЕС 19 30 34 
етика 43 
етичен кодекс 43 
етично поведение 43 
живот 50 
жизнен цикъл на продукта 41 
задължително образование 38 
заети лица 27 
заетост 10 
заетост и безработица 10 
застраховане 39 
застрахователен агент 39 
застрахователен брокер 39 
застрахователен договор 39 
застрахователен фонд 39 
застрахователна вноска 39 
застрахователна съвкупност 39 
застрахователни посредници 39 
здравеопазване 4 41 
ЗКПО 28 
избирателна система 8 
избор на одитор 47 
износ 4 
икономика 15 20 24 26 
икономикс 24 
икономическа организация 31 
икономически дейности 27 
икономически растеж 24 
икономически сектори 27 
имуществена отговорност 25 
инвентаризация 25 
инвестиции 19 
инвестиционна политика 22 
индивидуални различия 43 
иновации 42 
иновационен процес 42 
иновационно консултиране 42 
интеграционни процеси 20 
история 51 
йерархия на потребностите 43 
капиталови осигурителни схеми 38 
капиталови пазари 12 
капиталово осигуряване 38 
кариерно развитие 22 
клиент 21 
климатични промени 12 
клъстерен анализ 16 
комуникационна политика 41 
комуникационни технологии 43 
комуникация 43 
конкуренция 24 31 
консумеризъм 29 
контрабанда 9 
контрол 25 30 
конференция 20 
конфликти 43 
корпоративен данък 16 18 28 
корпоративен контрол 17 
корпоративни ръководства 12 
корпоративно подоходно облагане 18 28 32 
корпоративно управление 12 
корупционни практики 9 
корупционни схеми 9 
корупция 9 
краезнание 51 
креативност 43 
кредитиране 19 
култура 4 
културни взаимоотношения 6 
културни различия 43 
куриерски фирми 44 
лидери 43 
лидерство 43 
лидерство в туризма 22 
лизингова приватизация 9 
линейна алгебра 40 
линейно оптимиране 40 
литература 49 
личност 43 
личностни типове 43 
макроикономическа статистика 27 
макроикономически валутен риск 26 
макроикономически показатели 27 
макроикономически рискове 26 
малки и средни предприятия 16 
малолетни престъпници 33 
малък и среден бизнес 19 
маркетинг 14 41 
маркетинг в здравеопазването 41 
маркетинг-микс 41 
маркетингова стратегия 41 
маркетингови решения 29 
масова приватизация 9 
математика 40 
математика за икономисти 40 
математически анализ 40 
математическо моделиране 40 
матрици 40 
матричен модел 42 
матрични уравнения 40 
медицинска помощ 41 
междукултурна комуникация 43 
междуличностни процеси 43 
междуличностно възприятие 43 
международна научна конференция 20 
Международни одиторски стандарти 47 
международни регулации 26 
международни финансови институции 11 
мениджмънт 14 17 42 43 
мениджъри 43 
местни финанси 37 
местно самоуправление 37 
миграционно поведение 3 
миграция 3 
миграция на населението 3 
микроикономика 31 
микроикономически валутен риск 26 
микроикономически рискове 26 
мислене в перспектива 43 
митнически контрол 25 
мобилен маркетинг 16 
модел OBM 42 
монопол 31 
монополистична конкуренция 31 
мотивационни проблеми 43 
мотивация 29 43 
МФИ 11 
НАП 25 28 
население 4 
научна конференция 20 
национален статистически институт 2 
невербална комуникация 43 
независим финансов одит 25 47 
нематериални активи 18 
необлагаеми доходи 28 
неформална организация 43 
НИРД 4 
норми на поведение 43 
НСИ 2 
образование 4 
обслужване 21 
обслужваща сфера 21 
обща икономическа теория 31 
общини 37 
общински бюджет 37 
общински дълг 37 
общински облигационни заеми 37 
одит 18 30 47 
одитна дейност 25 
одиторска документация 47 
одиторска проверка 47 
одиторски ангажименти 47 
одиторски доказателства 47 
одиторски доклад 25 47 
одиторски извадки 47 
одиторски процедури 47 
одиторски риск 47 
одиторски стандарти 47 
ОИТ 31 
околна среда 4 5 
окончателни данъци 28 
олигопол 31 
оперативен мениджмънт 14 
организации 43 
организационна култура 43 
организационни процеси 43 
организационно поведение 42 43 
организационно развитие 42 43 
организация на бизнеса 31 
оръжейна търговия 9 
осигурителен пазар 38 
осигурителни плащания 38 
осигурителни схеми 38 
осигуряване 38 
отбрана 36 
отработен час 27 
оценяване на персонала 22 
очерци 6 
пазар 31 
пазар на труда 4 
пазарен механизъм 31 
пазарно поведение 24 
пазарно търсене 24 
парична политика 24 
партийно финансиране 8 
пенсионни системи 17 
пенсионни схеми 38 
пенсионни фондове 38 
пенсионноосигурителен пазар 38 
пенсионноосигурителни дружества 38 
пенсионноосигурителни продукти 38 
персонал 42 
персонал в туризма 22 
писмена комуникация 43 
подоходно облагане 28 
покупки 29 
политика 8 
политическа реклама 8 
политически бранд 8 
политически взаимоотношения 6 
политически елит 8 
политически имидж 8 
политически митове 8 
политически пазар 8 
политическо поведение 43 
поръчкови убийства 9 
потребители 29 
потребителска лоялност 29 
потребителски възприятия 29 
потребителски избор 31 
потребителски нагласи 29 
потребителски решения 29 
потребителско поведение 24 29 31 
потребност от власт 43 
потребности 15 
правна уредба 34 
преговори 43 
предприемач 45 46 
предприемаческа дейност 46 
предприемачески процес 46 
предприемачество 16 45 46 
презастраховане 39 
престъпления 33 
престъпно поведение 33 
престъпност 33 
преход към демокрация 9 
преход от социализъм към демокрация 7 
природа 12 
приходи 24 
продуктова политика 41 
производствени фактори 31 
производство 24 31 
промишлени предприятия 18 
промишленост 4 
промяна 43 
публицистика 1 
публичен сектор 35 
работни екипи 43 
работно място 43 
развитие на умения 43 
развлекателна индустрия 14 
разходи 24 
разходи за отбрана 36 
ревизионен акт 25 
ревизия 25 
регистриран одитор 47 
реинженеринг 16 
реклама 29 
рентабилност 18 
референтни групи 29 
риск 39 
риск мениджмънт 38 
риск на одита 47 
рискове 26 
рискови групи 23 
родови хроники 51 
СА 13 20 35 39 40 42 47 48 
Свищов 51 
свищовски възрожденци 51 
свищовски деятели 51 
свищовски родове 51 
свищовски фамилии 51 
секторни сметки 27 
селско стопанство 4 
семейни хроники 51 
симплекс-метод 40 
системи линейни уравнения 40 
складова логистика 13 
смесени договори 34 
Сметна палата 25 
собственост 15 
социално осигуряване 38 
спомени 51 
справедливост 43 
статистика 2 4 5 
статистически справочник 4 
стационарни пазари 29 
стигматизация 33 
стил на работа 42 
стил на управление 42 
стратегическо планиране 14 
стратегическо управление 17 
стрес 43 
строителство 4 
счетоводна информация 18 
счетоводно приключване 32 
счетоводство 17 18 19 
събития 7 
съвременно предприемачество 46 
съдебна практика 28 
съзастраховане 39 
теория X 43 
теория Y 43 
теория на очакването 43 
теория на потребностите 43 
теория на справедливостта 43 
тоталитаризъм 8 
транспорт 4 
транспортна логистика 13 
труд 10 
трудов пазар 10 
трудово поведение 43 
туризъм 4 22 
туристическа дестинация 22 
туристическа фирма 22 
търговия 4 
търсене 24 
управление 43 
управление на екипи 22 
управление на кариерата 43 
управление на проекти 42 
управление на промяната 43 
управление на туристически фирми 22 
управление на услугите 21 
управленска диагностика 42 
управленски персонал 42 
усвояване на еврофондове 30 
услуги 21 
устойчиво развитие 12 
учене 43 
факти 7 
финанси 4 17 18 19 
финанси на общините 37 
финансиране на предприятия 11 
финансиране на частния сектор 11 
финансов контрол 18 25 47 
финансова инспекция 25 
финансова криза 11 19 
финансови инструменти 16 19 
финансови национални сметки 27 
финансови отчети 18 
финансови пирамиди 9 
финансово-икономическа криза 11 
фирмен имидж 22 
фирмена диагностика 42 
фирмена култура 16 17 
фирмена организация 24 
формална организация 43 
форми на застраховане 39 
формиране на групи 43 
формиране на дохода 27 
художествена литература 49 
цели 43 
цени 4 29 
ценности 43 
ценообразуване 24 
човешки капитал 22 
човешки ресурси 22 
човешко поведение 43 
SWOT анализ 35