НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

46644 

Decker, Christian et al.

   Academic research and writing : A concise introduction / Christian Decker, Rita Werner . - Frankfurt am Main : iCademicus, 2016 . - 308 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-9815-5861-6 

  

Сист. No: 20103

- 2 -

46640 

Greswell, John W. et al.

   Research Design : Qualitative, Quantitative & Mixed Methods Approaches / John W. Greswell, J. David Greswell . - 5. ed. . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2018 . - 275 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-5063-8676-8 

  

Сист. No: 20099

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

46626 

The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science  . - Oxford : Oxford University Press, 2012 . - 657 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-19-084577-3 

  

Сист. No: 20079

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 4 -

46636 

Brace, Ian

   Questionnaire Design : How to plan, structure and write survey material for effective market research / Ian Brace . - 4. ed. . - London : Kogan Page, 2018 . - 382 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-7494-8197-1 

  

Сист. No: 20089

Статистика. Демография. Социология

- 5 -

31/С/Б 923 

България 2018  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2018 . - 60 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 20098

- 6 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2017  : [С данни за 2016 г.] . - София : НСИ, 2018 . - 650 с. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 20097

- 7 -

46578 

Шопова, Маргарита

   Статистически анализ на структури : Учебник / Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 222 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1603-9 

  

Сист. No: 20025

- 8 -

I 2104 

Шопова, Маргарита

   Статистически аспекти на информационното общество в България : [Монография] / Маргарита Шопова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 227 с. : с прил. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 137)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 20029

- 9 -

46552 

A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)  / Joseph F. Hair и др . - 2. ed. . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2017 . - 363 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4833-7744-5 

  

Сист. No: 19999

- 10 -

46607 

Braun, W. John et al.

   A First Course in Statistical Programming with R / W. John Braun, Duncan J. Murdoch . - 2. ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2016 . - 215 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-107-57646-9 

  

Сист. No: 20058

- 11 -

46585 

Bruce, Andrew et al.

   Practical Statistics for Data Scientists : 50 Essential Concepts / Peter Bruce, Andrew Bruce . - Beijing et al. : O'Reilly, 2017 . - 301 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-491-95296-2 

  

Сист. No: 20034

- 12 -

46628 

Heeringa, Steven G. et al.

   Applied Survey Data Analysis / Steven G. Heeringa, Brady T. West, Patricia A. Berglund . - 2. ed. . - Boca Raton et al. : CRC Press, 2017 . - 568 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4987-6160-4 

  

Сист. No: 20081

- 13 -

46603 

McElreath, Richard

   Statistical Rethinking : A Bayesian Course with Examples in R and Stan / Richard McElreath . - Boka Raton et al. : CRC Press, 2016 . - 469 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4822-5344-3 

  

Сист. No: 20054

- 14 -

46588 

Newbold, Paul et al.

   Statistics for Business and Economics / Paul Newbold, William L. Carlson, Betty M. Thorne . - 8. ed. . - Boston et al. : Pearson Educacion, 2013 . - 794 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-273-76706-0 

  

Сист. No: 20037

Политика

- 15 -

46646 

Танев, Тодор

   Как мислят стратезите / Тодор Танев . - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016 . - 380 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-322-862-1 

  

Сист. No: 20107

Икономика. Икономически науки

- 16 -

46593 

Аврамов, Йосиф

   Банков контрол : Учебник / Йосиф Аврамов . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нова звезда, 2002 . - 296 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 20042

- 17 -

46645 

Бизнес оценяване  / Александър Ганчев и др . - В. Търново : Фабер, 2018 . - 320 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт. : Н. Канарян, В. Сиркаров, Л. Димитров.

   ISBN 978-619-00-0755-5 

  

Сист. No: 20104

- 18 -

46623 

Бирюкова, Ольга Владимировна

   Торгово-политический инструментарий в международной торговле услугами / Ольга Владимировна Бирюкова . - Москва : Экономика, 2013 . - 288 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-282-03355-7 

  

Сист. No: 20074

- 19 -

II 2086 

Бобева, Даниела и др.

   Лични финанси : Въведение / Даниела Бобева, Джеймс Йоловски . - София : Джуниър Ачийвмънт България, 2018 . - 155 с. : с фиг. ; 27 см

   

   ISBN 978-954-8421-37-9 

  

Сист. No: 20106

- 20 -

46601 

Влайкова, Тамара

   Митнически контрол при износ на изделия с двойна употреба / Тамара Влайкова . - София : Албатрос, 2011 . - 180 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-751-105-7 

  

Сист. No: 20052

- 21 -

46621 

Вяткин, Валерий Нурович и др.

   Риск-менеджмент : Учебник / Валерий Нурович Вяткин, Владимир Андреевич Гамза, Филипп Вальевич Маевский . - Москва : Юрайт, 2016 . - 354 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9916-6469-1 

  

Сист. No: 20072

- 22 -

46576 

Горанова, Пенка

   Потребителско поведение : Учебник / Пенка Горанова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 283 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1621-3 

  

Сист. No: 20023

- 23 -

I 2104 

Григорова, Ваня

   Маркетингови мрежи от фирми: състояние и стратегически решения в туристическия сектор : [Монография] / Ваня Григорова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 296 с. : с табл., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 136)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 20028

- 24 -

46595 

Доулингр Греъм

   Създаване на корпоративна репутация : Идентичност, имидж и представяне / Доулингр Греъм ; Прев. Елица Георгиева . - София : Рой комюникейшън, 2005 . - 330 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-90501-9-Х 

  

Сист. No: 20045

- 25 -

46597 

Маджарова, Светла Иванова и др.

   Селски раойни / Светла Иванова Маджарова, Мария Маринова Пенева, Емилия Николова Патарчанова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 290 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-416-5 

  

Сист. No: 20047

- 26 -

46615 

Разумовская, Анна Львовна

   PRO ДВИЖЕНИЕ. Технологии эффективного продвижения услуг / Анна Львовна Разумовская . - Санкт-Петербург : Питер, 2009 . - 320 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-388-00471-0 

  

Сист. No: 20066

- 27 -

46618 

Смирнов, Ким Алексеевич и др.

   Маркетинг на финансовом рынке : Учебное пособие / Ким Алексеевич Смирнов, Татьяна Евгеньевна Никитина . - Москва : ИНФРА-М, 2013 . - 208 с. ; 22 см . -  (Высшее образование:Бакалавриат)

   

   ISBN 978-5-16-005579-4 

  

Сист. No: 20069

- 28 -

46579 

Томева, Милка и др.

   Валутен и митнически контрол : [Учебник] / Милка Томева, Момчил Антов, Зорница Ганчева . - 6. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 266 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1614-5 

  

Сист. No: 20026

- 29 -

46617 

Чеботаев, Алик Александрович и др.

   Логистика - синергическая, качественная услуга в цене поставляемых товарных ресурсов : Учебник / Алик Александрович Чеботаев, Дмитрий Аликович Чеботаев . - Москва : Экономика, 2009 . - 264 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-282-02917-8 

  

Сист. No: 20068

- 30 -

38175 

Янкова, Мина и др.

   Вътреобщностна търговия със стоки и услуги / Мина Янкова, Лиляна Панева, Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2017 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 5-6)

   

   ISBN 978-954-8006-80-40 

  

Сист. No: 20095

- 31 -

46642 

Bank Asset and Liability Management  . - Singapore : John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2018 . - 150 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-470-82753-6 

  

Сист. No: 20101

- 32 -

46575 

Beverland, Michael

   Brand Management : Co-creating Meaningful Brands / Michael Beverland . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2018 . - 400 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4739-5198-3 

  

Сист. No: 20022

- 33 -

46606 

Desmarais, Jeremiah

   Shift : Digital Marketing Secrets of Insurance Agents and Financial Advisors / Jeremiah Desmarais . - New York et al. : Morgan James Publishing, 2018 . - 279 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-68350-441-2 

  

Сист. No: 20057

- 34 -

46637 

Ferdinand, Nicole et al.

   Events Management : An International Approach / Nicole Ferdinand, Paul J. Kitchin . - 2. ed. . - Los Angeles et al. : Sage Publications, 2017 . - 370 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-4462-9651-6 

  

Сист. No: 20092

- 35 -

46553 

Festival & Special Event Management  / Johnny Allen et al . - 5. ed. . - Milton : John Wiley & Sons Australia. Ltd., 2011 . - 585 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-74216-461-8 

  

Сист. No: 20000

- 36 -

46571 

Gujarati, Damodar

   Econometrics by Example / Damodar Gujarati . - 2. ed. . - London : Palgrave Macmillan, 2015 . - 466 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-137-37501-8 

  

Сист. No: 20018

- 37 -

46574 

Handbook of Exchange Rates  . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2012 . - 823 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-470-76883-9 

  

Сист. No: 20021

- 38 -

46613 

Heiss, Florian

   Using R for Introductory Econometrics / Florian Heiss . - Dusseldorf : S. n., 2016 . - 344 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1523285136 

  

Сист. No: 20064

- 39 -

46609 

Ho, Thomas S. Y. et al.

   The Oxford Guide to Financial Modeling : Applications for Capital Markets, Corporate Finance, Risk Management. and Financial Institutions / Thomas S. Y. Ho, Sang Bin Lee . - Oxford : Oxford University Press, 2004 . - 736 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-19-516962-1 

  

Сист. No: 20060

- 40 -

46542 

Limbach, Kathrin

   Uniformity of Customs Administration in the European Union / Kathrin Limbach . - Oxford : Hart publishing, 2018 . - 341 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-50992-002-0 

  

Сист. No: 19986

- 41 -

II 2084 

Mariotti, Steve et al.

   Entrepreneurship: Starting & Operating a Small Business / Steve Mariotti, Caroline Glackin . - 4. ed. . - Boston et al. : Pearson Addison Limited, 2016 . - 565 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-292-09741-1 

  

Сист. No: 20078

- 42 -

46591 

Palmatier, Robert W. et al.

   Marketing Strategy : Based on First Principles and Data Analytics / Robert W. Palmatier, Shrihari Sridhar . - London : Palgrave Macmillan, 2017 . - 288 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-137-52623-6 

  

Сист. No: 20040

- 43 -

46614 

PR в сфере коммерции  : Учебник . - Москва : Вузовский учебник ; ИНФРА-М, 2015 . - 298 с. ; 22 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-5-9558-0235-0 

   ISBN 978-5-16-005174-1 

  

Сист. No: 20065

- 44 -

46563 

Pullman, Madeleine et al.

   Food Supply Chain Management : Economic, Social and Environmental Perspectives / Madeleine Pullman, Zhaohui Wu . - New York et al. : Routledge, 2012 . - 288 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-415-88589-8 

  

Сист. No: 20010

- 45 -

46643 

Rees, Michael

   Principles Financial Modelling : Model Design and Best Practices using Exsel and VBA / Michael Rees . - Chichester : John Wiley & Sons, 2018 . - 512 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-118-90401-5 

  

Сист. No: 20102

- 46 -

46558 

Research Methods for Tourism Students  . - London et al. : Routledge, 2018 . - 294 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-67319-8 

  

Сист. No: 20005

- 47 -

46541 

Rose, Peter S. et al.

   Bank Management & Financial Services / Peter S. Rose, Sylvia C. Hudgins . - 9 ed. . - New York : McGraw-Hill, 2013 . - 740 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-007-132642-1 

  

Сист. No: 19985

- 48 -

46589 

Rosen, Harvey S. et al.

   Public Finance / Harvey S. Rosen, Ted Gayer, Abdulkadir Civan . - 10. ed. . - New York : McGraw-Hill, 2014 . - 588 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-0771-5469-1 

  

Сист. No: 20038

- 49 -

46587 

Sharp, Byron

   Marketing : Theory, Evidence, Practice / Byron Sharp . - Oxford : Oxford University Press, 2013 . - 609 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-19-557355-8 

  

Сист. No: 20036

- 50 -

46590 

Sowell, Thomas

   Basic Economics : A Common Sense Guide to the Economy / Thomas Sowell . - 5. ed. . - New York : BasicBooks, 2015 . - 689 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-465-06073-3 

  

Сист. No: 20039

- 51 -

46544 

Sparkman, Ross

   Strategic Workforce Planning : Developing optimized talent strategies for future growth / Ross Sparkman . - London : Kogan Page, 2018 . - 268 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7494-8201-5 

  

Сист. No: 19988

- 52 -

II 2083 

Storey, David J. et al.

   Small Business and Entrepreneurship / David J. Storey, Francis J. Greene . - Harlow et al. : Pearson Addison Limited, 2010 . - 550 p. ; 27 cm

   

   ISBN 978-0-273-69347-5 

  

Сист. No: 20077

- 53 -

46629 

The Oxford Hanbook of Philosophy og Economics  . - Oxford : Oxford University Press, 2009 . - 670 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-19-084622-0 

  

Сист. No: 20082

- 54 -

46611 

The World Guide to CSR  : A Country-by-Country Analysis of Corporate Sustainability and Responsibility . - Sheffild : Greenleaf Publishing, 2010 . - 451 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-906093-38-9 

  

Сист. No: 20062

- 55 -

46547 

Trades, Quotes and Prices  : Financial Markets Under the Microscope . - Cambridge : Cambridge University Press, 2018 . - 444 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-107-15605-0 

  

Сист. No: 19991

- 56 -

46545 

Wagen, Lynn van der et al.

   Events Management : For tourism, cultural, business and sporting events / Lynn van der Wagen, Lauren White . - 4. ed. . - Melbourne : Pearson Australia, 2010 . - 534 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-4425-3489-9 

  

Сист. No: 19989

- 57 -

46581 

Warner, Stuart et al.

   The Finance Book / Stuart Warner, Si hussain . - Harlow et al. : Pearson Educacion, 2017 . - 343 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-292-12364-6 

  

Сист. No: 20030

- 58 -

46633 

Williams, Edward E. et al.

   Quantitative Financial Analytics : The Path to Investment Profits / Edward E. Williams, John A. Dobelman . - New Jersey et al. : World Scientific, 2018 . - 598 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-981-3224-25-4 

  

Сист. No: 20086

Маркетинг

- 59 -

46560 

Leiria, Manuel

   The Fundamentals of Insurance Marketing / Manuel Leiria . - s.l. : S. n., 2016 . - 278 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-433-69744-8 

  

Сист. No: 20007

Право. Наука за държавата и правото

- 60 -

46594 

Беленски, Радостин

   Разследване на престъпления против паричната и кредитната система : Престъпления по чл. 243 и чл. 249 от НК ; Разследване на престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи : Изпиране на пари / Радостин Беленски . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2010 . - 240 с. ; 20 см . -  (Серия Криминалистика)

   

   ISBN 978-954-28-0793-3 

  

Сист. No: 20044

- 61 -

46654 

Симеонов, Атанас

   Тарифно класиране и произход на стаките съгласно митническото заканодателство на Европейския съюз / Атанас Симеонов . - София : СИБИ, 2014 . - 256 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-730-867-1 

  

Сист. No: 20120

- 62 -

II 2082 

Славчев, Здравко

   Теория и практика по ДОПК / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2014 . - 964 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8933-97-1 

  

Сист. No: 20050

- 63 -

46598 

Станков, Боян

   Психология на престъплението : Избрани текстове / Боян Станков . - София : Албатрос, 2006 . - 432 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-751-073-9 

  

Сист. No: 20048

- 64 -

46599 

Стойков, Стоян

   Субективната страна на престъплението / Стоян Стойков . - София : Сиела Норма АД, 2015 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1903-5 

  

Сист. No: 20049

- 65 -

46596 

Стоянов, Иван и др.

   Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК / Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев . - София : Сиела Норма АД, 2014 . - 416 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1542-6 

  

Сист. No: 20046

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 66 -

46561 

Kunreurher, Howard C. et al.

   Insurance and Behavioral Economics : Improving Decisions in the Most Misunderstood Industry / Howard C. Kunreurher, Mark V. Pauly, Stacey McMorrow . - Cambridge : Cambridge University Press, 2013 . - 329 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-521-60826-8 

  

Сист. No: 20008

Социално осигуряване

- 67 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2018 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително пенсионно осигуряване ; Прилагане на европейски регламенти и двустранните межд. договори в областта на социалната сигурност / Ивайло Иванов и др . - София : Труд и право . - 880 с. ; 24 см + CD ROM

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 20096

Застраховане

- 68 -

46562 

Carter, R. L.

   Reinsurance / R. L. Carter . - 2. ed. . - s.l. : Springer, 1983 . - 630 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-94-015-7412-9 

  

Сист. No: 20009

- 69 -

46604 

Glaser, Kevin L.

   Inside the Insurance Industry : What you don't know WILL burt you / Kevin L. Glaser . - 3. ed. . - Oconomowoc : Right Side Creations, 2014 . - 110 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-9910388-1-7 

  

Сист. No: 20055

- 70 -

46569 

Pohl, Stefan et al.

   The ABC Of Reinsurance / Stefan Pohl, Joseph Iranya . - Karlsruhe : VVW GmbH, 2018 . - 236 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-96329-001-5 

  

Сист. No: 20016

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 71 -

46602 

Лулански, Пано Даков

   Ръководство за практическо обучение на докторанти по методика на стопанските изследвания / Пано Даков Лулански . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 448 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-024-9 

  

Сист. No: 20053

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 72 -

46605 

Burger, Scott V.

   Introduction to Machine Learning with R : Rigorous Mathematical Analysis / Scott V. Burger . - Beijing et al. : O'Reilly, 2018 . - 212 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-491-97644-9 

  

Сист. No: 20056

- 73 -

46586 

Pemberton, Malcolm et al.

   Mathematics for Economists : An Introductory Textbook / Malcolm Pemberton, Nicholas Rau . - 4. ed. . - Manchester : Manchester Universiry Press, 2016 . - 757 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-7849-9148-7 

  

Сист. No: 20035

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 74 -

46651 

Чалъков, Иван и др.

   Черните дупки на българската енергетика : Трансформацията на електроенергийния комплекс в България след 1989 г. и отражението й в икономическите и политическите практики днес / Иван Чалъков, Ивайло Христов, Тихомир Митев . - София : Изток-Запад, 2011 . - 360 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-321-801-1 

  

Сист. No: 20117

- 75 -

46630 

Montgomery, Scott L. et al.

   Seeing the Light: The Case for Nuclear Power in the 21 st Century / Scott L. Montgomery, Thomas Jr. Graham . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 377 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-108-40667-3 

  

Сист. No: 20083

Техника

- 76 -

46650 

Захаринов, Ботьо и др.

   Енергийна криза, възобновяеми източници на енергия, устойчиво развитие / Ботьо Захаринов, Янчо Найденов . - София : ПъблишСайСет - Еко, 2012 . - 284 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-749-094-9 

  

Сист. No: 20116

Селско стопанство. Горско стопанство

- 77 -

63/С/А 255 

Агростатистически справочник 2000-2016  : Система за земеделска счетоводна информация 2005-2015 . - София : Министерство на Земеделието и храните, 2017 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 2367-8097 

  

Сист. No: 20105

- 78 -

46577 

Николова, Марина и др.

   Развитие на селските райони / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 299 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1617-6 

  

Сист. No: 20024

- 79 -

46555 

Marsden, Terry

   Agri-Food and Rural Development : Sustainable Place-Making / Terry Marsden . - London et al. : Bloomsbury Publishing, 2017 . - 187 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-8578-5740-8 

  

Сист. No: 20002

Управление на предприятията. Организация на производството

- 80 -

46627 

Eastham, Jane et al.

   Contemporary Issues in Food Supply Chain Management / Jane Eastham, Luis Kluwe Aguiar, Simon Thelwell . - Oxford : Goodfellow Publishers, 2017 . - 238 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-911396-10-9 

  

Сист. No: 20080

Методи на управление

- 81 -

46624 

Джалота, Панкаж

   Управление проектами в области информационных технологий / Панкаж Джалота . - Б. м. : Лори, 2014 . - 223 с. ; 23 см

   

   ISBN 0-201-73721-3 

  

Сист. No: 20075

- 82 -

46616 

Марр, Бернард

   Ключевые показатели эффективности : 75 показателей, которые должен знать каждый менеджер / Бернард Марр . - 2. изд. . - Москва : Лаборатория знаний, 2016 . - 344 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-906828-91-0 

  

Сист. No: 20067

- 83 -

46622 

Поташева, Галина Анатольевна

   Синергетический подход к управлению : Монография / Галина Анатольевна Поташева . - Москва : ИНФРА-М, 2012 . - 160 с. ; 21 см . -  (Научная мысль)

   

   ISBN 978-5-16-004843-7 

  

Сист. No: 20073

- 84 -

46653 

Стефанов, Стилиян

   Управление на качеството : Примери, казуси и задачи / Стилиян Стефанов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 205 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-963-4 

  

Сист. No: 20119

- 85 -

46625 

Управление проектом  : Основы проктного управления . - 4. изд., стереот. . - Москва : КНОРУС, 2016 . - 755 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-406-05033-0 

  

Сист. No: 20076

- 86 -

46620 

Хелдман, Ким

   Профессиональное управление проектом / Ким Хелдман . - 5. изд. . - Москва : БИНОМ, 2013 . - 728 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-5-9963-0414-1 

  

Сист. No: 20071

- 87 -

46550 

Agile Project Management  : The Simplified Beginner's Guide to Agile Project Management . - 2. ed. . - s.l. : ClydeBank Media, 2016 . - 163 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1502393463 

  

Сист. No: 19997

- 88 -

46634 

Assessing and Responding to Audit Risk in a Financial Statement Audit  . - New York : Amerikan Institute of Certified Public Accountants, 2016 . - 569 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-94549-816-9 

  

Сист. No: 20087

- 89 -

II 2089 

Certified Internal Auditor  : Exam Practice Questions . - Lake Mary : Internal Audit Foundation, 2017 . - 112 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-89413-994-9 

  

Сист. No: 20112

- 90 -

II 2090 

Internal Auditing  : Assurance & Advisory Services . - 4. ed. . - Lake Mary : Internal Audit Foundation, 2017 . - 540 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-89413-987-1 

  

Сист. No: 20113

- 91 -

II 2085 

Johnstone, Karla M. et al.

   Auditing : A Risk - Based Approach / Karla M. Johnstone, Audrey A. Gramling, Larry E. Rittenberg . - 11. ed. . - Boston : Cengage Learning, 2019 . - 899 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-1-337-61945-5 

  

Сист. No: 20091

- 92 -

46564 

Ries, Marcus et al.

   Agile Project Management : A Complete Beginner's Guide to Agile Project Management / Marcus Ries, Diana Summers . - s.l. : S. n., 2016 . - 152 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-539-87730-1 

  

Сист. No: 20011

- 93 -

46567 

Rubin, Kenneth S.

   Essential Scrum : A Practical Guide to the Most Popular Agile Process / Kenneth S. Rubin . - Boston et al. : Addison-Wesley, 2013 . - 452 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-13-704329-3 

  

Сист. No: 20014

- 94 -

46568 

Schmidt, Terry

   Strategic Project Management Made Simple : Practical Tools for Leaders and Teams / Terry Schmidt . - New Jersey : John Wiley & Sons, 2009 . - 251 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-41158-2 

  

Сист. No: 20015

- 95 -

46570 

Sulkowski, Lukasz

   Epistemology of Management / Lukasz Sulkowski . - Frankfurt am Main : Peter Lang, 2013 . - 22 cm

   

   ISBN 978-3-631-64013-5 

   V. 2 . - 2013 . - 180 p.

   

  

Сист. No: 20017

Контрол-методи на управление

- 96 -

46649 

International Professional Practices Framework (IPPF)  . - Lake Mary : The Institute of Internal Auditors, 2017 . - 243 p. ; 21 cm + CD ROM

   

   ISBN 978-0-89413-984-0 

  

Сист. No: 20114

Счетоводство

- 97 -

46619 

Касьяненко, Татьяна Геннадьевна и др.

   Оценка стоимости бизнеса : Учебник для академического бакалавриата / Татьяна Геннадьевна Касьяненко, Галина Афонасьевна Маховикова . - 2. изд., перераб. и доп. . - Москва : Юрайт, 2017 . - 374 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-534-01446-4 

  

Сист. No: 20070

- 98 -

657/С/К 924 Да 

Кръстева, Добринка Петрова

   Английско-български и българо-английски речник : Одит, счетоводство, данъци, финанси, право / Добринка Петрова Кръстева . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2008 . - 808 с. ; 23 см

   

   ISBN 954-649-669-3 

  

Сист. No: 20043

- 99 -

46592 

Счетоводство в публичния сектор  : [Учебник] / Стоян Димитров Стоянов и др . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 270 с. : с прил. ; 24 см

   Други авт.: Д. Фесчиян, К. Савова, Р. Андасарова.

   ISBN 978-619-232-034-8 

  

Сист. No: 20041

- 100 -

46639 

IGaap 2015  : Financial Instruments - IFRS 9 and related Standards . - London : Deloitte LLP, 2015 . - 25 cm

   

   ISBN 978-1-84798-976-5 

   V. B . - 2015 . - 1061 p.

   

  

Сист. No: 20094

- 101 -

46641 

Li, Wing Sun

   Strategic Management Accounting : A Practical Guidebook with Case Studies / Wing Sun Li . - Singapore : Springer, 2018 . - 261 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-981-10-5728-1 

  

Сист. No: 20100

- 102 -

46566 

Public Sector Accounting and Auditing in Europe  : The Challenge of Harmonization . - London : Palgrave Macmillan, 2015 . - 258 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-137-46133-9 

  

Сист. No: 20013

- 103 -

46638 

Ward, Keith

   Strategic Management Accounting / Keith Ward . - London et al. : Routledge, 1992 . - 307 p. ; 25 cm

   

   ISBN 0-7506-0110-8 

  

Сист. No: 20093

- 104 -

46583 

Weygandt, Jerry J. et al.

   Accounting Principles / Jerry J. Weygandt, Paul D. Kimmel, Donald E. Kieso . - Global ed. . - Hoboken : John Wiley & Sons, 2019 . - 1242 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-1-119-41959-4 

  

Сист. No: 20032

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 105 -

46652 

Пейчева, Мирослава

   Социален одит и одит на човешките ресурси : [Монография] / Мирослава Пейчева . - София : АТЛ-50, 2015 . - 214 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7194-06-7 

  

Сист. No: 20118

- 106 -

46635 

Belbin, R. Meridith

   Beyond the Team / R. Meridith Belbin . - London et al. : Routledge, 2000 . - 121 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-7506-4641-1 

  

Сист. No: 20088

- 107 -

46554 

Clark, Tim et al.

   Business Models for Teams : See How Your Organization Really Works and How Each Person Fits In / Tim Clark, Bruce Hazen . - New York : Penguin, 2017 . - 255 p. ; 19 cm

   

   ISBN 978-0-7352-1335-7 

  

Сист. No: 20001

- 108 -

46551 

Isaac, Max et al.

   A Guide to Belbin Team Roles : How to Increase Personal Teat Effectiveness / Max Isaac, Kevin Carson . - 2. ed. . - Marysville : Bridge Publishing, 2012 . - 72 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-0-9862956-7-6 

  

Сист. No: 19998

Информационни технологии

- 109 -

46612 

Barker, Deane

   Web Content Management : Systems, Features, and Best Practices / Deane Barker . - Beijing et al. : O'Reilly, 2016 . - 350 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-491-90812-9 

  

Сист. No: 20063

- 110 -

46565 

Bostrom, Nick

   Superintelligence : Paths, Dangers, Strategies / Nick Bostrom . - Oxford : Oxford University Press, 2017 . - 415 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-0-19-873983-8 

  

Сист. No: 20012

- 111 -

46572 

Elmasri, Rames et al.

   Fundamentals of Database Systems / Rames Elmasri, Shamkant B. Navathe . - 7, ed. . - Boston et al. : Pearson Educacion, 2017 . - 1272 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-292-09761-9 

  

Сист. No: 20019

- 112 -

46610 

Ferrari, Alberto et al.

   Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel / Alberto Ferrari, Marco Russo . - Washington : Microsoft Press, 2017 . - 235 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-5093-0276-5 

  

Сист. No: 20061

- 113 -

46559 

Garg, R. et al.

   Operating Systems : An Introduction / R. Garg, G. Verma . - Dulles et al. : Mercury Learning and Informotion, 2017 . - 290 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-942270-38-6 

  

Сист. No: 20006

- 114 -

46631 

Katz, Jonathan et al.

   Introduction to Modern Cryptography / Jonathan Katz, Yehuda Lindell . - 2. ed. . - Boca Raton et al. : CRC Press, 2015 . - 583 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-4665-7026-9 

  

Сист. No: 20084

- 115 -

46582 

Manzoor, Amir

   Information Technology in Business / Amir Manzoor . - 2. ed. . - s.l. : S. n., 2017 . - 447 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1974503049 

  

Сист. No: 20031

- 116 -

46546 

Poole, Davod L. et al.

   Artificial Intelligence : Foundations of Computational Agents / Davod L. Poole, Alan K. Mackworth . - 2. ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . - 792 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-107-19539-4 

  

Сист. No: 19990

- 117 -

46573 

Schniedejans, Marc J. et al.

   Business Analytics Principles, Concepts, and Applications : What, Why, and How / Marc J. Schniedejans, Dara G. Schniedejans, Christopher M. Starkey . - New Jersey : Pearson Educacion, 2014 . - 350 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-13-355218-8 

  

Сист. No: 20020

- 118 -

46584 

Schulz, Greg

   Software-Defined Data Infrastructure Essentials : Cloud, Converged, and Virtual Fundamentaln Server Storage I/O Tradecraft / Greg Schulz . - Boka Raton et al. : CRC Press, 2017 . - 646 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4987-3815-6 

  

Сист. No: 20033

- 119 -

46549 

Stallings, William

   Operating Systems : Internals and Design / William Stallings . - 9. ed. . - Harlow : Pearson Educacion, 2018 . - 796 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-292-21429-0 

  

Сист. No: 19996

- 120 -

46557 

Stober, Thomas et al.

   Agile Software Development : Best Practices for Large Software Development Projects / Thomas Stober, Uwe Hansmenn . - Heidelberg : Springer, 2010 . - 179 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-642-42557-8 

  

Сист. No: 20004

- 121 -

46556 

Walkinshaw, Neil

   Software Quality Assurance : Consistency in the Face of Complexity and Change / Neil Walkinshaw . - Cham : Springer, 2017 . - 181 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-319-64821-7 

  

Сист. No: 20003

Програмни езици

- 122 -

46548 

Knuth, Donald E.

   The Art of Computer Programming : V. 1 - 4 / Donald E. Knuth . - Boston et al. : Addison-Wesley, 2017 . - 24 cm

   

   ISBN 978-0-201-89683-1 

   V. 1. Fundamental Algorithms . - 2017 . - 652 p.

   

  

Сист. No: 19992

- 123 -

46548 

Knuth, Donald E.

   The Art of Computer Programming : V. 1 - 4 / Donald E. Knuth . - Boston et al. : Addison-Wesley, 2017 . - 24 cm

   

   ISBN 978-0-201-89684-8 

   V. 2. Seminumerical Algorithms . - 2017 . - 764 p.

   

  

Сист. No: 19993

- 124 -

46548 

Knuth, Donald E.

   The Art of Computer Programming : V. 1 - 4 / Donald E. Knuth . - Boston et al. : Addison-Wesley, 2017 . - 24 cm

   

   ISBN 978-0-201-89685-5 

   V. 3. Sorting and Searching . - 2017 . - 782 p.

   

  

Сист. No: 19994

- 125 -

46548 

Knuth, Donald E.

   The Art of Computer Programming : V. 1 - 4 / Donald E. Knuth . - Boston et al. : Addison-Wesley, 2017 . - 24 cm

   

   ISBN 978-0-201-03804-0 

   V. 4A ; Part 1. Combinatorial Algorithms . - 2017 . - 883 p.

   

  

Сист. No: 19995

- 126 -

46548 

Knuth, Donald E.

   The Art of Computer Programming : V. 1 - 4 / Donald E. Knuth . - Boston et al. : Addison-Wesley, 2015 . - 24 cm

   

   ISBN 978-0-13-439760-3 

   V. 4; fascicle 6. Satisfiability . - 2015 . - 310 p.

   

  

Сист. No: 20090

Информационни мрежи. Информационни системи

- 127 -

46632 

Bass, Len et al.

   DevOps: A Software Architect's Perspective / Len Bass, Ingo Weber, Liming Zhu . - New York et al. : Addison-Wesley, 2015 . - 334 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-13-404984-7 

  

Сист. No: 20085

- 128 -

46608 

Hanna, Nagy K.

   Mastering Digital Transformation : Towards a Smarter Society, Economy, City and Nation / Nagy K. Hanna . - Bingley : Emerald Group Publishing, 2016 . - 399 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-78560-465-2 

  

Сист. No: 20059

- 129 -

46543 

Russell, Stuart J. et al.

   Artificial Intelligence : A Modern Approach / Stuart J. Russell, Peter Norvig . - 3. ed. . - Harlow : Pearson Educacion, 2016 . - 1132 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-1-292-15396-4 

  

Сист. No: 19987

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 130 -

46600 

Мавродиева, Иванка

   Реторика и пъблик рилейшънс / Иванка Мавродиева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3539-9 

  

Сист. No: 20051

- 131 -

46647 

Михайлов, Пело

   Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек : Студия / Пело Михайлов . - 3. доп. изд. . - Пловдив : Интелексперт-94, 2018 . - 24 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7220-40-7 

  

Сист. No: 20108

- 132 -

46580 

Ръжгев, Бойко

   За Отечеството работим, Байо! / Бойко Ръжгев . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 301 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1610-7 

  

Сист. No: 20027

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 133 -

46648 

Михайлов, Пело

   Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков / Пело Михайлов . - Пловдив : Интелексперт-94, 2018 . - 128 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7220-39-1 

  

Сист. No: 20109

История

- 134 -

II 2087 

Марков, Георги

   Голямата война и българският меч над балканския възел 1914 - 1919 : Кн. 1 - 2 / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-09-1084-0 

   Кн. 2. Разсичането . - 2016 . - 600 с.

   

  

Сист. No: 20110

- 135 -

II 2088 

Марков, Георги

   Друга история на най-голямата война : Кн. 1 -2 / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 27 см

   

   ISBN 978-954-09-0875-5 

   Кн. 2. Светът в пламъци . - 2015 . - 535 с.

   

  

Сист. No: 20111


 Индекс по АВТОРИ

Аврамов, Йосиф 16 
Андасарова, Радка Методиева 99 
Антов, Момчил 28 
Асенова, Даниела 67 
Беленски, Радостин 60 
Бирюкова, Ольга Владимировна 18 
Бобева, Даниела 19 
Влайкова, Тамара 20 
Вяткин, Валерий Нурович 21 
Гамза, Владимир Андреевич 21 
Ганчев, Александър 17 
Ганчева, Зорница 28 
Георгиева, Елица 24 
Гешев, Стоян 65 
Горанова, Пенка 22 
Григорова, Ваня 23 
Джалота, Панкаж 81 
Димитров, Любомир 17 
Доулингр Греъм 24 
Захаринов, Ботьо 76 
Иванов, Ивайло 67 
Йоловски, Джеймс 19 
Калистратов, Николай 65 
Канарян, Нигохос 17 
Касърова, Мария 67 
Касьяненко, Татьяна Геннадьевна 97 
Кашъмова, Катя 67 
Кръстева, Добринка Петрова 98 
Линкова, Маруся 78 
Лулански, Пано Даков 71 
Мавродиева, Иванка 130 
Маджарова, Светла Иванова 25 
Маевский, Филипп Вальевич 21 
Малакова, Снежана 67 
Марков, Георги 134 135 
Марр, Бернард 82 
Маховикова, Галина Афонасьевна 97 
Митев, Тихомир 74 
Михайлов, Пело 131 133 
Найденов, Янчо 76 
Ненова, Радка 78 
Никитина, Татьяна Евгеньевна 27 
Николова, Марина 78 
Панева, Лиляна 30 
Патарчанова, Емилия Николова 25 
Пейчева, Мирослава 105 
Пенева, Мария Маринова 25 
Поташева, Галина Анатольевна 83 
Разумовская, Анна Львовна 26 
Рангелов, Евгени 30 
Ръжгев, Бойко 132 
Савова, Камелия Димитрова 99 
Симеонов, Атанас 61 
Сиркаров, Владимир 17 
Славчев, Здравко 62 
Смирнов, Ким Алексеевич 27 
Станков, Боян 63 
Стефанов, Стилиян 84 
Стойков, Стоян 64 
Стоянов, Иван 65 
Стоянов, Стоян Димитров 99 
Танев, Тодор 15 
Томева, Милка 28 
Фесчиян, Даниела Милчова 99 
Хелдман, Ким 86 
Христов, Ивайло 74 
Чалъков, Иван 74 
Чеботаев, Алик Александрович 29 
Чеботаев, Дмитрий Аликович 29 
Шопова, Маргарита 7 8 
Язаджиева, Любомира 67 
Янкова, Мина 30 
Aguiar, Luis Kluwe 80 
Allen, Johnny 35 
Barker, Deane 109 
Bass, Len 127 
Belbin, R. Meridith 106 
Berglund, Patricia A. 12 
Beverland, Michael 32 
Bostrom, Nick 110 
Brace, Ian 4 
Braun, W. John 10 
Bruce, Andrew 11 
Bruce, Peter 11 
Burger, Scott V. 72 
Carlson, William L. 14 
Carson, Kevin 108 
Carter, R. L. 68 
Civan, Abdulkadir 48 
Clark, Tim 107 
Decker, Christian 1 
Desmarais, Jeremiah 33 
Dobelman, John A. 58 
Eastham, Jane 80 
Elmasri, Rames 111 
Ferdinand, Nicole 34 
Ferrari, Alberto 112 
Garg, R. 113 
Gayer, Ted 48 
Glackin, Caroline 41 
Glaser, Kevin L. 69 
Graham, Thomas Jr. 75 
Gramling, Audrey A. 91 
Greene, Francis J. 52 
Greswell, J. David 2 
Greswell, John W. 2 
Gujarati, Damodar 36 
Hair, Joseph F. 9 
Hanna, Nagy K. 128 
Hansmenn, Uwe 120 
Hazen, Bruce 107 
Heeringa, Steven G. 12 
Heiss, Florian 38 
Ho, Thomas S. Y. 39 
Hudgins, Sylvia C. 47 
hussain, Si 57 
Iranya, Joseph 70 
Isaac, Max 108 
Johnstone, Karla M. 91 
Katz, Jonathan 114 
Kieso, Donald E. 104 
Kimmel, Paul D. 104 
Kitchin, Paul J. 34 
Knuth, Donald E. 122 123 124 125 126 
Kunreurher, Howard C. 66 
Lee, Sang Bin 39 
Leiria, Manuel 59 
Li, Wing Sun 101 
Limbach, Kathrin 40 
Lindell, Yehuda 114 
Mackworth, Alan K. 116 
Manzoor, Amir 115 
Mariotti, Steve 41 
Marsden, Terry 79 
McElreath, Richard 13 
McMorrow, Stacey 66 
Montgomery, Scott L. 75 
Murdoch, Duncan J. 10 
Navathe, Shamkant B. 111 
Newbold, Paul 14 
Norvig, Peter 129 
Palmatier, Robert W. 42 
Pauly, Mark V. 66 
Pemberton, Malcolm 73 
Pohl, Stefan 70 
Poole, Davod L. 116 
Pullman, Madeleine 44 
Rau, Nicholas 73 
Rees, Michael 45 
Ries, Marcus 92 
Rittenberg, Larry E. 91 
Rose, Peter S. 47 
Rosen, Harvey S. 48 
Rubin, Kenneth S. 93 
Russell, Stuart J. 129 
Russo, Marco 112 
Schmidt, Terry 94 
Schniedejans, Dara G. 117 
Schniedejans, Marc J. 117 
Schulz, Greg 118 
Sharp, Byron 49 
Sowell, Thomas 50 
Sparkman, Ross 51 
Sridhar, Shrihari 42 
Stallings, William 119 
Starkey, Christopher M. 117 
Stober, Thomas 120 
Storey, David J. 52 
Sulkowski, Lukasz 95 
Summers, Diana 92 
Thelwell, Simon 80 
Thorne, Betty M. 14 
Verma, G. 113 
Wagen, Lynn van der 56 
Walkinshaw, Neil 121 
Ward, Keith 103 
Warner, Stuart 57 
Weber, Ingo 127 
Werner, Rita 1 
West, Brady T. 12 
Weygandt, Jerry J. 104 
White, Lauren 56 
Williams, Edward E. 58 
Wu, Zhaohui 44 
Zhu, Liming 127 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Агростатистически справочник 2000-2016 77 
Английско-български и българо-английски речник 98 
Банков контрол 16 
Бизнес оценяване 17 
България 2018 5 
Валутен и митнически контрол 28 
Вътреобщностна търговия със стоки и услуги 30 
Голямата война и българският меч над балканския възел 1914 - 1919 134 
Друга история на най-голямата война 135 
Енергийна криза, възобновяеми източници на енергия, устойчиво развитие 76 
За Отечеството работим, Байо! 132 
Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК 65 
Как мислят стратезите 15 
Ключевые показатели эффективности 82 
Кореспонденцията между проф. Анастас Иширков и проф. Константин Иречек 131 
Лични финанси 19 
Логистика - синергическая, качественная услуга в цене поставляемых товарных ресурсов 29 
Маркетинг на финансовом рынке 27 
Маркетингови мрежи от фирми: състояние и стратегически решения в туристическия сектор 23 
Митнически контрол при износ на изделия с двойна употреба 20 
Непознатият и неразпознатият Анастас Иширков 133 
Оценка стоимости бизнеса 97 
Потребителско поведение 22 
Профессиональное управление проектом 86 
Психология на престъплението 63 
Развитие на селските райони 78 
Разследване на престъпления против паричната и кредитната система 60 
Реторика и пъблик рилейшънс 130 
Риск-менеджмент 21 
Ръководство за практическо обучение на докторанти по методика на стопанските изследвания 71 
Селски раойни 25 
Синергетический подход к управлению 83 
Социален одит и одит на човешките ресурси 105 
Социално осигуряване 2018 година 67 
Статистически анализ на структури 7 
Статистически аспекти на информационното общество в България 8 
Статистически годишник 2017 6 
Субективната страна на престъплението 64 
Счетоводство в публичния сектор 99 
Създаване на корпоративна репутация 24 
Тарифно класиране и произход на стаките съгласно митническото заканодателство на Европейския съюз 61 
Теория и практика по ДОПК 62 
Торгово-политический инструментарий в международной торговле услугами 18 
Управление на качеството 84 
Управление проектами в области информационных технологий 81 
Управление проектом 85 
Черните дупки на българската енергетика 74 
A First Course in Statistical Programming with R 10 
A Guide to Belbin Team Roles 108 
A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) 9 
Academic research and writing 1 
Accounting Principles 104 
Agile Project Management 87 92 
Agile Software Development 120 
Agri-Food and Rural Development 79 
Analyzing Data with Microsoft Power BI and Power Pivot for Excel 112 
Applied Survey Data Analysis 12 
Artificial Intelligence 116 129 
Assessing and Responding to Audit Risk in a Financial Statement Audit 88 
Auditing 91 
Bank Asset and Liability Management 31 
Bank Management & Financial Services 47 
Basic Economics 50 
Beyond the Team 106 
Brand Management 32 
Business Analytics Principles, Concepts, and Applications 117 
Business Models for Teams 107 
Certified Internal Auditor 89 
Contemporary Issues in Food Supply Chain Management 80 
DevOps: A Software Architect's Perspective 127 
Econometrics by Example 36 
Entrepreneurship: Starting & Operating a Small Business 41 
Epistemology of Management 95 
Essential Scrum 93 
Events Management 34 56 
Festival & Special Event Management 35 
Food Supply Chain Management 44 
Fundamentals of Database Systems 111 
Handbook of Exchange Rates 37 
IGaap 2015 100 
Information Technology in Business 115 
Inside the Insurance Industry 69 
Insurance and Behavioral Economics 66 
Internal Auditing 90 
International Professional Practices Framework (IPPF) 96 
Introduction to Machine Learning with R 72 
Introduction to Modern Cryptography 114 
Marketing 49 
Marketing Strategy 42 
Mastering Digital Transformation 128 
Mathematics for Economists 73 
Operating Systems 113 119 
PR в сфере коммерции 43 
Practical Statistics for Data Scientists 11 
Principles Financial Modelling 45 
PRO ДВИЖЕНИЕ. Технологии эффективного продвижения услуг 26 
Public Finance 48 
Public Sector Accounting and Auditing in Europe 102 
Quantitative Financial Analytics 58 
Questionnaire Design 4 
Reinsurance 68 
Research Design 2 
Research Methods for Tourism Students 46 
Seeing the Light: The Case for Nuclear Power in the 21 st Century 75 
Shift 33 
Small Business and Entrepreneurship 52 
Software Quality Assurance 121 
Software-Defined Data Infrastructure Essentials 118 
Statistical Rethinking 13 
Statistics for Business and Economics 14 
Strategic Management Accounting 101 103 
Strategic Project Management Made Simple 94 
Strategic Workforce Planning 51 
Superintelligence 110 
The ABC Of Reinsurance 70 
The Art of Computer Programming 122 123 124 125 126 
The Finance Book 57 
The Fundamentals of Insurance Marketing 59 
The Oxford Guide to Financial Modeling 39 
The Oxford Hanbook of Philosophy og Economics 53 
The Oxford Handbook of Philosophy of Social Science 3 
The World Guide to CSR 54 
Trades, Quotes and Prices 55 
Uniformity of Customs Administration in the European Union 40 
Using R for Introductory Econometrics 38 
Web Content Management 109 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрна икономика 44 
аграрна политика 25 
агроекология 78 
академичен стил 1 
академично писане 1 
акредитация 84 
актове 62 
акцизно облагане 28 
акции 55 
алгоритми 116 122 123 124 125 126 129 
анализ на данни 11 12 46 112 117 
анализ на финансовите отчети 58 
английски език 98 
английско-български речник 98 
анкетна карта 4 
анкетни карти 4 
асиметрична криптография 114 
Базелски комитет 16 
бази от данни 111 
банки 31 
банков контрол 16 
банков контрол в чужбина 16 
банков мениджмънт 47 
банков надзор 16 
банкова несъстоятелност 16 
банкови активи 31 
банкови институции 16 
банкови сметки 19 
банкови услуги 27 47 
безопасност на храните 44 
безработица 67 
бизнес 14 97 
бизнес анализ 117 
бизнес модели 107 
бизнес оценяване 17 
бизнес план 41 
бизнес растеж 52 
биоикономика 79 
биологично земеделие 78 
биомаса 76 
благосъстояние 53 
болшевизъм 135 
бранд 32 
България 5 8 
българо-английски речник 98 
българска енергетика 74 
българска литература 132 
български език 98 
българско земеделие 77 
бюджет 19 99 
валута 37 
валутен контрол 28 
валутен курс 37 
валутен монопол 28 
валутни пазари 37 
валутни сделки 28 
валутни ценности 28 
Васил Левски 132 
верига за доставки 80 
ВЕЦ 76 
видове декларации 30 
вина 64 
власт 15 
внос 5 6 
война 134 135 
ВОТ 30 
времеви серии 36 
връзки с обществеността 43 
Втора световна война 135 
възприятие 22 
външна търговия 18 
въпросник 4 
вътреобщностна доставка 30 
вътреобщностна търговия 30 
вътреобщностни доставки 30 
вътреобщностни придобивания 30 
вътрешен контрол 90 91 
вътрешен одит 89 90 96 
вътрешен одитор 89 96 
вътрешен финансов контрол 90 
вътрешни оценки 96 
вътрешнофирмена търговия 29 
географско положение 5 
глобализъм 15 
глобални проблеми 76 
годишно счетоводно приключване 99 
горски територии 78 
горско стопанство 5 
гъвкава методология 93 
гъвкави методологии 120 
гъвкаво управление 92 
данни 118 
данъци 48 65 98 
данъчен акт 65 
данъчен процес 65 
данъчен режим 30 
данъчна ревизия 65 
данъчни правоотношения 62 
данъчно облагане 30 
данъчно право 62 
данъчно-осигурителен контрол 65 
данъчно-осигурителен процес 62 
данъчно-осигурителни производства 62 
дарителство 133 
двойно данъчно облагане 65 
ДДС 30 
дейност 133 
деклариране 30 
демографски процеси 6 
депозити 19 
детерминанти 73 
диаграми 38 
дивидентно-дисконтов модел 17 
дигитална трансформация 128 
динамични системи 73 
Директива 91/680 ЕИО 30 
дисертационен труд 71 
дисертационно изследване 71 
дисертация 71 
дистрибуция 26 
ДМА 99 
докторанти 71 
докторантски процес 71 
докторантски труд 71 
докторантско творчество 71 
документално наследство 133 
домакинства 6 
ДОПК 62 
допълнително социално осигуряване 67 
доставки на храни 44 80 
доходи 6 
дългови инструменти 17 
дълготрайни материални активи 99 
държавен бюджет 99 
държавни стратези 15 
държавни финсови вземания 62 
държавно обществено осигуряване 67 
Европа 102 
Европейски съюз 40 
европейски фондове 78 
Европейско право 40 
екип 106 108 
екипи 107 
екипна работа 106 
електроенергетика 74 
електроцентрали 76 
енергетика 5 6 74 76 
енергийна криза 76 
енергийна политика 76 
ЕС 40 61 102 
живот 133 
животни 78 
животновъдство 77 
животозастраховане 19 
жизнен цикъл на проекта 85 
задължително пенсионно осигуряване 67 
застраховане 59 66 68 69 70 
застрахователен маркетинг 59 
застрахователен пазар 66 
застрахователна индустрия 69 
застрахователни агенти 33 
здравеопазване 5 6 
здравно осигуряване 67 
зеленчуци 77 
земеделие 25 
земеделска заетост 77 
земеделска счетоводна информация 77 
земеделски култури 77 
земеделски производители 78 
земеделски стопанства 77 78 
избор на стратегии 78 
изкуствен интелект 110 116 129 
изкуство 5 
износ 5 6 20 
изпиране на пари 60 
изследователски методи 46 
изследователски процес 71 
иконометрия 36 38 
икономика 14 26 29 50 53 82 97 
инвестиции 6 78 
инвестиционни стоки 22 
Инкотермс 30 
иновации на застрахователния пазар 66 
интелигентност 110 
интервю 4 
Интрастат 30 
информатика 115 
информационни технологии 81 110 111 115 116 128 129 
информационно общество 8 128 
информационно-технологични модели 85 
ипотечни кредити 19 
история 134 135 
качество на проекта 85 
климат 5 
ковариация 13 
Комбинирана номенклатура 61 
компенсаторни плащания 78 
компютри 110 113 114 119 120 121 122 123 124 125 126 
компютърни мрежи 115 
комуникационна инфраструктура 128 
комуникационни стратегии 24 
комуникационни технологии 128 
консултантски услуги 78 
кореспонденция 131 
корпоративен имидж 24 
корпоративна реклама 24 
корпоративна репутация 24 
корпоративна социална отговорност 54 
корпоративна стратегия 24 
корпоративни стратегии 103 
корпоративно управление 16 
корупционни практики 74 
кредити за студенти 19 
криминална психология 63 
криминология 63 
криптография 114 
култура 5 6 
културни модели 3 
лидерство 15 
линейна алгебра 10 73 
линейни модели 13 
литература 132 
лични финанси 19 
логистика 29 44 82 
лозя 77 
макроикономика 53 
макроси 45 
малък бизнес 41 52 
марка 26 
маркетинг 22 23 26 27 32 33 42 43 49 
маркетингов план 41 59 
маркетингова стратегия 42 
маркетингови информационни системи 59 
маркетингови мрежи 23 
маркетингови принципи 42 
математика 73 
математика за икономисти 73 
материални запаси 99 
матрици 73 
машинно обучение 72 
международна икономика 50 
международна търговия 18 
международни стандарти 96 
Международни стандарти за оценяване 17 
Международни стандарти за финансова отчетност 17 
мениджмънт 82 95 
мениджър 82 
местни бюджети 99 
местни пазари 78 
местно развитие 78 
методи 2 
методология на изследване 8 
метрология 84 
микроикономика 53 
микроуслуги 127 
мита 61 
митници 20 
митническа администрация 40 
митническа тарифа 61 
митнически контрол 20 28 
митнически нарушения 20 
митнически облекчения 28 
митнически представители 28 
митнически преференции 28 
митнически процедури 28 
митнически режими 28 
митнически финансови производства 62 
митническо законодателство 20 61 
митническо представителство 28 
митническо складиране 28 
митническо сътрудничество 28 
мобилни операционни системи 113 
моделиране на структурни уравнения 9 
Монте Карло 13 
мотивация 22 
мрежи 23 
мрежова теория 23 
мрежови матрици 85 
мрежови модели 85 
НАП 28 
наредби 67 
население 5 6 
Натура 2000 78 
научна дейност 133 
научни изследвания 1 46 
научно изследване 2 
научноизследователска и развойна дейност 5 
Национален осигурителен институт 67 
Национална агенция по приходите 67 
национална икономика 50 
национални сметки 5 6 
невронни мрежи 72 
недвижима собственост 17 
нематериални дълготрайни активи 99 
непълнолетни престъпници 63 
неравномерност 7 
нефинансови предприятия 5 6 
обжалване на ревизионен акт 65 
облагане с акциз 28 
облачна среда 127 
облачни изчисления 127 
образование 5 6 
общински финансови вземания 62 
овощни култури 77 
одит 88 89 91 98 102 
одит на финансовите отчети 88 
одит на човешките ресурси 105 
одитор 91 
одиторска дейност 90 
одиторски риск 90 
околна среда 5 6 76 
онлайн проучване 4 
оперативни групи 78 
операционни системи 113 119 
организации на производители 78 
организационна структура 85 
организация на проекти 85 
организация на управлението 83 
осигурителен доход 67 
основи на управлението 95 
отпуски 67 
отстъпка 49 
офис пакети 112 
оценка на фирма 39 
пазар 43 
пазар на акции 39 
пазар на труда 6 
пазари 50 
парични средства 99 
пенсионно осигуряване 19 67 
персонал 29 
писма 131 
планиране 51 
планиране на одита 91 
планиране на събитие 35 
платежни карти 60 
платежни услуги 19 
поведение 22 
политика 15 
политика на ЕС 78 
постановления 67 
потребителски кредит 19 
потребителски стоки 22 
потребителски цени 5 
потребителско поведение 22 49 66 
потребление 6 
ПР 43 130 
правилници 67 
право 98 
правосъдие 5 
предприемачество 41 52 
презастраховане 68 70 
преработени зеленчуци 77 
преработени плодове 77 
престъпление 63 64 
престъпления 60 
престъпно поведение 63 64 
престъпност 63 
преференциални режими 61 
приватизация 74 
принудително събиране 62 
приходи 99 
прогнозни анализи 117 
програма за развитие 78 
Програма за развитие на селските райони 78 
програмиране 111 120 121 122 123 124 125 126 127 
продажби 82 
проекти 81 85 86 87 92 93 94 
проектно управление 81 85 86 
производство на месо 77 
производство на млечни продукти 77 
производство на мляко 77 
производство на пчелен мед 77 
производство на яйца 77 
произход на стоките 61 
промишленост 5 6 
проучване на пазара 4 
професионални стандарти 96 
ПРСР 78 
птицевъдство 77 
публичен сектор 99 102 
публични финанси 48 
публични финансови вземания 62 
публични финансови задължения 62 
пчеларство 77 
пъблик рилейшънс 130 
Първа световна война 134 
работа в екип 107 108 
работна сила 5 51 
радиация 75 
развитие на селските райони 78 
разпит 60 
разработка на софтуер 120 
разследване на престъпления 60 
разходи 6 48 97 99 
разходи за качество 84 
разчети 99 
ревизионен акт 65 
регионална икономика 25 
регресии 36 
регресионен анализ 14 
регресия 11 13 38 72 
регулации 44 
реклама 49 
реколтирани площи 77 
реторика 130 
реторични термини 130 
речник 98 
речник по одит 98 
речник по счетоводство 98 
риск 21 88 
риск мениджмънт 21 
СА 7 8 17 22 23 28 78 
САПАРД 25 
САЩ 135 
сделки с валутни ценности 28 
селска икономика 25 
селски райони 25 78 
селски туризъм 25 
селско стопанство 5 6 25 79 80 
селскостопански райони 79 
СИДДО 65 
симетрична криптография 114 
симулация 10 
системен софтуер 113 119 
собствен капитал 17 
софтуер 112 115 118 120 121 
социален одит 105 
социална отговорност 54 
социална философия 3 
социални науки 3 
социално осигуряване 67 
спестяване 19 
средни добиви 77 
стандартизация 84 
стартъп 52 
статистика 5 7 9 10 11 12 13 14 
статистическа извадка 12 
статистически анализ 7 8 
статистически годишник 6 
статистически контрол 84 
статистически подход 7 
статистически структури 7 
статистическо изследване 8 
статистическо програмиране 10 
стратегии 110 
стратегически решения 23 
стратегически риск 21 
стратегическо мислене 15 
стратегическо планиране 51 103 
стратегическо управление 23 83 94 
стратегическо управленско счетоводство 101 
строителство 6 
структурни изменения 7 
структурни различия 7 
счетоводни стандарти 100 
счетоводно отчитане 30 99 
счетоводство 97 98 99 100 101 102 103 104 
счетоводство в публичния сектор 99 
събитие 35 
съвременен мениджмънт 95 
съдебно-икономически експертизи 60 
създаване на бранд 32 
сървъри 118 
сътрудничество 78 
такси 61 
тарифни преференции 61 
теория на управлението 83 
терминологичен речник 98 
транспорт 6 
труд 50 
туризъм 5 6 23 34 35 46 56 
туристически продукти 23 
туристически услуги 23 
търговия 5 26 43 
търговска марка 32 
търговски услуги 18 
уеб съдържание 109 
управление 83 95 106 108 
управление на активи 31 
управление на качеството 84 
управление на клиенти 101 
управление на конкуренцията 101 
управление на проекти 81 85 86 87 92 93 94 
управление на риска 21 31 39 69 85 
управление на събитие 34 35 56 
управленски подход 83 
управленско счетоводство 101 103 104 
услуги в туризма 56 
устойчиво развитие 76 78 
фестивали 35 
философия 3 
философия на икономиката 53 
финанси 5 6 19 37 39 45 48 55 57 58 98 
финансов анализ 58 
финансов мениджмънт 57 
финансов пазар 27 
финансов софтуер 16 
финансова математика 58 
финансова система 19 
финансови деривати 17 
финансови институции 17 
финансови инструменти 100 
финансови отчети 57 88 
финансови пазари 55 
финансови съвети 33 
финансови услуги 47 
финансово моделиране 39 45 
финансово счетоводство 97 
финансово управление 19 
финансово-икономически анализ 97 
фирмен капитал 17 
храни 80 
цветя 77 
цени 6 49 50 55 
ценообразуване 69 
Чернобил 75 
човешки ресурси 105 
ядрена енергия 75 76 
CMS 109 
Content Management Systems 109 
CSP 54 
Excel 45 112 117 
PR 43 
10 13 38 72 
Scrum 92 93 
SQL 111 
Windows Linux 113