НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 1 -

02/С/Т 134 д 

Таблици на десетичната класификация  : Допълнения . - София : НБКМ, 1991 . - 61 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 19784

- 2 -

02/С/Т 134 д 

Таблици на десетичната класификация  . - София : НБКМ, 1985 . - 365 с. ; 28 см

   

  

Сист. No: 19785

ФИЛОСОФИЯ

- 3 -

46422 

Кюнке, Елизабет

   Езикът на тялото for Dummies / Елизабет Кюнке ; Прев. Александър Александров . - София : Алекс Софт, 2007 . - 346 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-656-167-1 

  

Сист. No: 19830

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 4 -

46405 

Ганева, Ваня

   Икономическа социология : Избрани теми / Ваня Ганева . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 199 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1381-6 

  

Сист. No: 19573

Икономика. Икономически науки

- 5 -

46406 

Аграрен мениджмънт  : [Учебник] / Марина Николова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 212 с. : с табл., тест., казуси ; 23 см

   

   ISBN 978-954-231501-8 

  

Сист. No: 19574

- 6 -

46420 

Велев, Младен и др.

   Управление на конкурентоспособността / Младен Велев, Анка Цветанова, Сия Велева . - София : Софттрейд, 2017 . - 452 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-334-189-4 

  

Сист. No: 19828

- 7 -

46414 

Гълъбов, Марин

   Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти / Марин Гълъбов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 135 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-862-0 

  

Сист. No: 19598

- 8 -

46415 

Колев, Благой Тодоров

   Икономическа култура / Благой Тодоров Колев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 431 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-978-8 

  

Сист. No: 19600

- 9 -

46408 

Макроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусия / Йордан Василев и др . - 13. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 168 с. ; 23 см

   Други авт. : П. Шишманова, К. Кунев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова, Е. Цонева, П. Георгиева, Е. Петкова, Т. Асенов, П. Миланова.

   ISBN 978-954-23-1493-6 

  

Сист. No: 19577

- 10 -

46416 

Ненков, Димитър Ненков

   Определяне на стойността на компаниите : [Монография] / Димитър Ненков Ненков . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 317 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-779-1 

  

Сист. No: 19599

- 11 -

46407 

Николова, Марина и др.

   Аграрно предприемачество : [Учебник] / Марина Николова, Маруся Линкова, Радка Ненова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 220 с. : с табл., казуси ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1498-1 

  

Сист. No: 19575

- 12 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2015  . - София : НСИ, 2017 . - 208 с. ; 29 см

   

  

Сист. No: 19592

- 13 -

46409 

Станчева-Линкова, Маруся.

   Инвестиционни проекти в агробизнеса : [Учебник] / Маруся. Станчева-Линкова . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 211 с. : с табл., казуси, тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1502-5 

  

Сист. No: 19578

- 14 -

46410 

Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства  : Кръгла маса . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 128 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1380-9 

  

Сист. No: 19579

- 15 -

46417 

Чипева, Соня и др.

   Въведение в иконометрията / Соня Чипева, Венелин Бошнаков . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 245 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-760-9 

  

Сист. No: 19824

- 16 -

46412 

Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy  : International Scientifi Conference Proceedings . - Sofia : Economic Research Institute, 2017 . - 318 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-9313-08-6 

  

Сист. No: 19596

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 17 -

331.2/С/С 876 

Структура на заплатите 2014  . - София : НСИ, 2017 . - 326 с. ; 28 см

   

   ISBN 1313-2032 

  

Сист. No: 19594

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 18 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2018 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2018 . - 832 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 19590

- 19 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2017 . - София : БНБ, 2017 . - 144 с. ; 29 см

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 19595

- 20 -

46404 

Вътев, Жельо и др.

   Теория на парите и кредита : Избрани лекции / Жельо Вътев, Валентин Милинов, Сергей Радуканов . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2018 . - 254 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1499-8 

  

Сист. No: 19571

Данъци. Такси. Налози

- 21 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане 2018 : Коментар . - София : Сиела Норма АД, 2018 . - 896 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-28-2503-6 

  

Сист. No: 19827

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 22 -

46411 

Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда  : Сб. докл. : Нац. кръгла маса : Свищов, 14-15 окт. 2017 г. . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 283 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1382-3 

  

Сист. No: 19580

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 23 -

46418 

Мавродиева, Иванка и др.

   Академично писане за докторанти и постдокторанти / Иванка Мавродиева, Йовка Тишева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3798-0 

  

Сист. No: 19825

Образование

- 24 -

46421 

Мавродиева, Иванка и др.

   От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти / Иванка Мавродиева, Йовка Тишева . - София : БГ Учебник, 2016 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-187-015-8 

  

Сист. No: 19829

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Счетоводство

- 25 -

46413 

Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017  : Сборник научни статии . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 686 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-232-021-8 

  

Сист. No: 19597

- 26 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2018  . - Пловдив : Плутон-1, 2018 . - 23 см

   

   Т. 1, 2 . - 2018 . - 680 с.

   

  

Сист. No: 19591

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 27 -

46419 

Върбанова, Павлина Стефанова

   Как се пише? Книжовен, диалогичен и дигитален български / Павлина Стефанова Върбанова . - София : БГ Учебник, 2015 . - 156 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-187-007-3 

  

Сист. No: 19826

- 28 -

801.1/С/О 967 

Официален правописен речник на българския език  : Глаголи . - София : Просвета, 2016 . - 992 с. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-01-3154-2 

  

Сист. No: 19831


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Александър 3 
Асенов, Асен 18 
Асенов, Тодор 9 
Бошнаков, Венелин 15 
Василев, Йордан 9 
Велев, Младен 6 
Велева, Сия 6 
Върбанова, Павлина Стефанова 27 
Вътев, Жельо 20 
Ганева, Ваня 4 
Георгиева, Анета 18 
Георгиева, Петя 9 
Гълъбов, Марин 7 
Колев, Благой Тодоров 8 
Кондарев, Ивайло 18 
Кунев, Красимир 9 
Кюнке, Елизабет 3 
Лазаров, Румен 9 
Линкова, Маруся 5 11 13 
Мавродиева, Иванка 23 24 
Марков, Огнян 9 
Мермерска, Людмила 18 
Миланова, Петя 9 
Милинов, Валентин 20 
Минкова, Ганета 18 
Ненков, Димитър Ненков 10 
Ненова, Радка 5 11 
Несторов, Людмил 9 
Николова, Марина 5 11 
Петкова, Елица 9 
Радуканов, Сергей 20 
Раков, Александър 18 
Ризов, Николай 18 
Станчева-Линкова, Маруся. 13 
Тишева, Йовка 23 24 
Тодорова, Таня 9 
Узунова, Красимира 18 
Цветанова, Анка 6 
Цонева, Елка 9 
Чипева, Соня 15 
Шишманова, Пенка 9 
Янкова, Цветана 18 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен мениджмънт 5 
Аграрно предприемачество 11 
Академично писане за докторанти и постдокторанти 23 
Българска народна банка 19 
Въведение в иконометрията 15 
Данъчно облагане 2018 21 
Езикът на тялото for Dummies 3 
Икономическа култура 8 
Икономическа социология 4 
Инвестиционни проекти в агробизнеса 13 
Как се пише? Книжовен, диалогичен и дигитален български 27 
Катедра "Счетоводство и контрол" 1920-2017 25 
Макроикономика 9 
Наръчник на икономиста 2018 26 
Новото данъчно законодателство през 2018 година 18 
Определяне на стойността на компаниите 10 
Основни макроикономически показатели 2015 12 
От реферата до магистърската теза. Академично писане за студенти 24 
Официален правописен речник на българския език 28 
Структура на заплатите 2014 17 
Съвременни планови практики в България - проблеми и предизвикателства 14 
Таблици на десетичната класификация 1 2 
Теория на парите и кредита 20 
Управление на конкурентоспособността 6 
Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда 22 
Финансово-счетоводни аспекти на дейността на фирмите за недвижими имоти 7 
Bulgaria and Romania: Country Members of the EU, Part of the Global Economy 16 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автореферат 23 
аграрна политика 13 
аграрно предприемачество 11 
аграрно предприятие 5 
агробизнес 5 11 13 
агрофирма 13 
академично есе 24 
академично писане 23 24 
акцизи 18 
акционерни дружества 7 
алтернативни данъци 21 
анализ 6 
аутсорсинг 6 
банков надзор 19 
банкова система 19 
БВП 12 
бизнес оценяване 10 
биогорива 5 
биологични стопанства 5 
биологично производство 5 
биофермерство 11 
БНБ 19 
България 8 12 16 
Българска народна банка 19 
български език 27 28 
български правопис 28 
български правописен речник 28 
българско селско стопанство 11 
валутен борд 20 
валутна система 9 
валутни отношения 9 
видове инфлация 20 
видове пари 20 
внасяне на данъци 21 
външнотърговска политика 9 
вътрешен одит на БНБ 19 
вътрешно предприемачество 11 
вътрешностопанско планиране 5 
глобална икономика 16 
годишна данъчна основа 21 
годишно облагане 21 
данък върху добавена стойност 18 
данъци 18 
данъчни закони 26 
данъчни облекчения 21 
данъчни ставки 21 
данъчно законодателство 18 26 
данъчно облагане 21 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 18 
ДДС 18 26 
десетична класификация 1 2 
дипломна работа 24 
дисертация 23 
дисконтиране 10 
дисконтирани дивиденти 10 
добри практики 14 
доклад 24 
докторанти 23 
доходи на физически лица 18 
държавна финансова статистика 12 
европейски структурни фондове 5 
езикознание 27 28 
езикът на тялото 3 
екологична оценка 13 
електронни научни публикации 23 
електронно деклариране 18 
емпирично социологическо изследване 4 
енергийни култури 5 
ЕС 16 
жестове 3 
задачи 9 
ЗАДС 21 
заети лица 12 
заетост 17 
заетост и безработица 9 
Закон за акцизите и данъчните складове 18 
Закон за ДДС 26 
заплати 17 
застраховане 22 
застрахователен пазар 22 
застрахователни дружества 22 
застрахователни посредници 22 
ЗДДС 21 26 
ЗДДФЛ 2016 21 
здравеопазване 22 
земеделие 5 
земеделско стопанство 11 
ЗКПО 18 21 26 
ЗМДТ 21 
иконометричен модел 15 
иконометрично изследване 15 
иконометрия 15 
икономика 4 8 
икономика на България 19 
икономическа активност 9 
икономическа култура 8 
икономическа оценка 13 
икономическа печалба 10 
икономическа политика 16 
икономическа социология 4 
икономически дейности 12 
икономически растеж 9 
икономически сектори 12 
икономически цикли 9 
икономическо развитие 19 
инвестиции в земеделието 13 
инвестиции в селското стопанство 13 
инвестиционен проект 13 
инвестиционен риск 13 
инвестиционна политика 13 
инвестиционни проекти 13 
индустриални кластъри 6 
иновации 6 
интервю 3 
инфлация 9 20 
капитал 7 
капиталови пазари 10 
класификация 1 2 
конкурентоспособност 6 
конкурентоспособност на кластърите 6 
конкурентоспособност на отраслите 6 
конкурентоспособност на предприятието 6 
корпоративен данък 21 
корпоративно подоходно облагане 18 26 
кредит 20 
крива на Филипс 15 
кръгла маса 14 22 23 
култура 4 
лихва 20 
лихвен процент 20 
макроикономика 9 
макроикономическа конкурентоспособност 6 
макроикономическа статистика 12 
макроикономически анализ 9 
макроикономически показатели 12 
макроикономическо равновесие 9 
маркетингови стратегии 6 
масова къстамизация 6 
международни валутни отношения 9 
местни данъци 21 
местни данъци и такси 18 26 
местни такси 21 
методи на оценка 10 
микроикономическа конкурентоспособност 6 
наети лица 17 
наръчник на икономиста 26 
научен доклад 23 
научен стил 24 
научна конференция 23 
научна статия 23 
научни публикации 24 
научни статии 25 
невербално общуване 3 
недвижими имоти 7 
неформална икономика 4 
нормативна уредба 7 
обща теория на икономиката 9 
общуване 3 
окончателни данъци 21 
организация на труда 5 
осигурителен пазар 22 
осигуряване 22 
отработен час 12 
оценка 6 
оценка на компании 10 
оценка на предприятия 10 
оценка на стойността 10 
пазарно-продуктов портфейл 13 
пари 20 
паричен пазар 9 
паричен поток 20 
паричен съвет 20 
парична маса 20 
парична политика 9 20 
парична система 20 
пенсионно осигуряване 22 
планиране 14 
планова дейност 14 
планови документи 14 
платежен баланс 9 
платежни системи 19 
постдокторанти 23 
потребителско поведение 4 
правопис 27 28 
правописен речник 28 
предприемаческа дейност 11 
предприемаческа етика 11 
предприемаческа култура 8 11 
предприемачески агробизнес 11 
предприемачески процес 11 
предприемачески решения 13 
предприемачески стратегии 11 
предприемаческо поведение 4 
предприемачество 11 
прогнозиране 14 
пропърти фирми 7 
пунктуационни знаци 27 
регионално сътрудничество 16 
регресионни модели 15 
реклама 13 
реферат 24 
Румъния 16 
СА 4 5 9 11 13 14 20 22 
самофинансиране 13 
секторни сметки 12 
селско стопанство 13 
селскостопанска политика 5 
селскостопански предприятия 5 
семинар 23 
социален експеримент 4 
социален капитал 4 
социализъм 8 
социална защита 22 
социална организация 4 
социална стратификация 4 
социални конфликти 4 
социални мрежи 4 27 
социални промени 4 
социално дело 22 
социално осигуряване 26 
социално предприемачество 11 
социално развитие 4 
социологическа анкета 4 
социологически изследвания 4 
социологическо интервю 4 
социологическо наблюдение 4 
социологическо познание 4 
социология 4 
справедлива стойност 10 
студия 23 
субсидиране 13 
счетоводен анализ 25 
счетоводна наука 25 
счетоводни стандарти 25 
счетоводно законодателство 26 
счетоводно отчитане 25 
счетоводство 25 26 
съвкупно предлагане 9 
съвкупно търсене 9 
таблици на УДК 1 2 
тестове 9 
технологичен трансфер 6 
трансгранично сътрудничество 16 
труд 4 17 
трудови отношения 4 
трудово законодателство 26 
трудово правоотношение 17 
управление 5 
управление на човешките ресурси 19 
управленски процес 5 
фасилити фирми 7 
финанси 7 
финансиране на земеделието 5 
финансови институции 19 
финансови национални сметки 12 
финансово-счетоводен анализ 25 
фискална политика 9 
формиране на дохода 12 
Централен кредитен регистър 19 
DCF модел 10 
SWOT анализ 5 14