НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

46293 

Филева, Петранка

   Медийна икономика / Петранка Филева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 287 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4241-0 

  

Сист. No: 19283

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

46309 

Ангелова, Поля и др.

   Социална статистика / Поля Ангелова, Маргарита Шопова, Тихомир Върбанов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 252 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1250-5 

  

Сист. No: 19311

- 3 -

46316 

Димитрова-Монева, Ивелина

   Миграция и икономическо развитие : Многофакторен корелационен анализ : Монография / Ивелина Димитрова-Монева . - Габрово : Екс-прес, 2017 . - 271 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-490-551-4 

  

Сист. No: 19322

- 4 -

46287 

Коев, Кольо

   Етнометодология и логика на всекидневното разбиране / Кольо Коев . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 291 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-535-973-6 

  

Сист. No: 19275

- 5 -

46286 

Федърстоун, Майк

   Консумативна култура и постмодернизъм / Майк Федърстоун ; Прев. от англ. Евгения Кръстева-Благоева, Росица Генчева ; Науч. ред. Кольо Коев . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 247 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-969-9 

  

Сист. No: 19274

Социология

- 6 -

46289 

Гълъбов, Антоний

   Социология на политическото действие / Антоний Гълъбов . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 223 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-688-9 

  

Сист. No: 19278

Политика

- 7 -

46298 

Манолов, Георги Л.

   Политическата реклама - между реалността и манипулацията / Георги Л. Манолов . - Пловдив : Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив, 2017 . - 515 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-7343-06-9 

  

Сист. No: 19288

- 8 -

46288 

Хинкова, Соня

   Дипломация и политика в международните системи "Матерних" и "Реалполитик" : Международните отношения през ХІХ век / Соня Хинкова . - София : Нов бълг. унив., 2012 . - 561 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-670-4 

  

Сист. No: 19277

- 9 -

46285 

Dainov, Evgenii et al.

   Politics: A Reader / Evgenii Dainov, Petar Sturm Konstantinov . - Sofia : New Bulgarian University, 2017 . - 330 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-535-955-2 

  

Сист. No: 19272

Икономика. Икономически науки

- 10 -

46304 

Великова, Еленита Кирилова

   Дизайн и мода в туризма / Еленита Кирилова Великова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 199 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-494-926-6 

  

Сист. No: 19301

- 11 -

46305 

Костов, Енчо Костов

   Културният туризъм / Енчо Костов Костов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2001 . - 164 с. ; 25 см

   

   ISBN 954-494-457-5 

  

Сист. No: 19302

- 12 -

46335 

Котлър, Филип и др.

   Маркетингови ходове : Нов подход към възможностите за печалба, растеж и обновяване / Филип Котлър, Дипак К. Джайн, Сувит Месинси ; Прев. от англ. Любомира Михова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 233 с. ; 22 см . -  (Библиотека Маркетинг и реклама)

   

   ISBN 978-619-152-689-5 

  

Сист. No: 19347

- 13 -

46337 

Линдстрьом, Мартин

   Малките данни : Дребните детайли, които разкриват мащабните тенденции / Мартин Линдстрьом ; Прев. от англ. Мария Кондакова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 300 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-981-0 

  

Сист. No: 19349

- 14 -

40848 

Луканова, Георгина

   Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване : [Монография] / Георгина Луканова . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 254 с. ; 22 см . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 45)

   

   ISBN 978-954-21-0915-0 

  

Сист. No: 19307

- 15 -

46295 

Мадански, Цветан и др.

   Основи на митническия контрол : Учебно помагало / Цветан Мадански, Ирена Ставрева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 511 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4263-2 

  

Сист. No: 19285

- 16 -

46299 

Маринов, Едуард

   Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка / Едуард Маринов . - София : ЕВМ, 2017 . - 154 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-691-90568-4-4 

  

Сист. No: 19289

- 17 -

46317 

Михайлов, Пело

   Принос към историята на стопанския туризъм в България преди 1944 година : Студия / Пело Михайлов . - Пловдив : Интелексперт-94, 2017 . - 56 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7220-32-2 

  

Сист. No: 19323

- 18 -

46318 

Пазарът на труда и социалната защита на Хоризонт 2020  / Васил Цанов и др . - София : Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2017 . - 288 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : Г. Шопов, И. Белева, Й. Христосков.

   ISBN 978-954-322-897-3 

  

Сист. No: 19324

- 19 -

46320 

Радков, Радко и др.

   Международни финанси : Учебник / Радко Радков, Андрей Захариев . - 2. изд. . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 540 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0506-3 

  

Сист. No: 19329

- 20 -

46308 

Ракаджийска, Светла Генова и др.

   Маркетинг в туризма / Светла Генова Ракаджийска, Стоян Маринов, Тодор Дянков . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 424 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0929-7 

  

Сист. No: 19309

- 21 -

46306 

Тадаръков, Димитър Николов

   Моделиране на туристическите комплекси / Димитър Николов Тадаръков . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 248 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-004-4 

  

Сист. No: 19303

- 22 -

46321 

Тодорова, Таня Пламенова

   Икономически теории : Кратка история на икономическата мисъл : Учебник / Таня Пламенова Тодорова . - [2. доп. изд.] . - София : Макрос, 2015 . - 124 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-561-372-2 

  

Сист. No: 19330

- 23 -

46333 

Холис, Найджъл

   Успешният бранд : Защо силните брандове печелят повече / Найджъл Холис ; Прев. от англ. Камен Костов, Боян Костов . - София : Изток-Запад, 2017 . - 312 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0065-2 

  

Сист. No: 19345

- 24 -

46339 

Цонков, Николай Иванов

   Развиващи се региони и пазари / Николай Иванов Цонков . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 251 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-896-5 

  

Сист. No: 19351

Данъци. Такси. Налози

- 25 -

336.2/С/Б 923 здо 

   

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 година  : Корпоративно подоходно облагане. Данъци върху доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност... / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2017 . - 544 с. ; 24 см + CD ROM

   Други авт.: Л. Цветкова, И. Кондарев, А. Свраков, С. Милев, М. Цветанова, Н. Ризов.

   ISBN 1313-1567 

  

Сист. No: 19305

Право. Наука за държавата и правото

- 26 -

46314 

Атанасова, Христина

   Конфликтът на интереси в застраховането / Христина Атанасова . - София : Neofeedback, 2017 . - 241 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7329-14-8 

  

Сист. No: 19320

- 27 -

46294 

Близнашки, Георги

   Еволюция на конституционализма / Георги Близнашки . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 208 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4246-5 

  

Сист. No: 19284

- 28 -

46328 

Велчев, Борис

   Обществената опасност и българското наказателно право / Борис Велчев . - София : Сиела Норма АД, 2017 . - 220 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2353-7 

  

Сист. No: 19340

- 29 -

46332 

Грозев, Пеньо

   Специални разузнавателни средства : Незаконосъобразно използване и прилагане / Пеньо Грозев . - София : Сиела Норма АД, 2017 . - 205 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-28-2401-5 

  

Сист. No: 19344

- 30 -

46326 

Гудман, Марк

   Киберпрестъпления : Всичко е свързано, всеки е уязвим и как да се защитим / Марк Гудман ; Прев. Елена Павлова . - София : Милениум, 2016 . - 384 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-515-383-9 

  

Сист. No: 19338

- 31 -

46325 

Илкова, Ралица

   Документни престъпления / Ралица Илкова . - София : Сиела Норма АД, 2017 . - 564 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-3351-3 

  

Сист. No: 19337

- 32 -

46327 

Лайл, Дъглас

   Криминалистика for Dummies / Дъглас Лайл . - София : Алекс Софт, Б. г. . - 408 с. ; 24 см

   

   ISBN 954-656-123-7 

  

Сист. No: 19339

- 33 -

46329 

Петров, Петър

   Подборен лов на интернет пирати : Теория на селективно наказателно преследване / Петър Петров . - София : Сиела Норма АД, 2013 . - 280 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1353-8 

  

Сист. No: 19341

- 34 -

46330 

Предизвикай: Давността!  : Сборник /  Състав. Стоян Ставру, Делян Недев . - София : Сиела Норма АД, 2017 . - 516 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-2354-4 

  

Сист. No: 19342

- 35 -

46331 

Предизвикай: Изпълнителния процес!  : Сборник /  Състав. Стоян Ставру, Васил Петров . - София : Сиела Норма АД, 2016 . - 371 с. ; 21 см . -  (Предизвикай правото)

   

   ISBN 978-954-28-1995-0 

  

Сист. No: 19343

Общинско управление

- 36 -

46296 

Панова, Маргита и др.

   Стратегическо управление на публичния сектор / Маргита Панова, Тодор Панов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 224 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4243-4 

  

Сист. No: 19286

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 37 -

46313 

Панева, Анелия

   Застрахователен пазар / Анелия Панева . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 202 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0653-4 

  

Сист. No: 19319

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 38 -

46297 

Производственият стаж в обучението по туризъм в Софийския университет "Св. Климент Охридски"  / Васил Маринов и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 87 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : М. Асенова, М. Воденска, Е. Дограмаджиева, Р. Минковски, В. Янева, В. Николова, Ат. Казаков.

   ISBN 978-954-07-4247-2 

  

Сист. No: 19287

Образование

- 39 -

II 2076 

Wilden, Shaun

   Mobile Learning / Shaun Wilden . - Oxford : UNIVERSITTY PRESS, 2017 . - 102 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-19-420039-4 

  

Сист. No: 19335

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 40 -

46334 

Рос, Алек

   Индустриите на бъдещето / Алек Рос ; Прев. Антоанета Дончева-Стаматова . - София : НСМ Медиа, 2017 . - 318 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-9913-61-3 

  

Сист. No: 19346

Селско стопанство. Горско стопанство

- 41 -

46311 

Потенциал за развитие на фермерските пазари в България  : Кръгла маса, 6 окт. 2017 г. : Сборник доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 286 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1251-2 

  

Сист. No: 19313

Комунално-битово обслужване. Домакинство

- 42 -

46307 

Дъбева, Таня и др.

   Хотелиерство / Таня Дъбева, Георгина Луканова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2017 . - 354 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0921-1 

  

Сист. No: 19308

- 43 -

40848 

Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство  : По примера на община Варна : [Монография] / Таня Дъбева и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . -  (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; 30)

   Други авт.: Г. Рафаилова, С. Стефанов, С. Кадиева-Панчева.

   ISBN 978-954-21-0649-4 

  

Сист. No: 19306

Управление на предприятията. Организация на производството

- 44 -

46322 

Дилков, Цветан

   Управленско консултиране : Учебно пособие / Цветан Дилков . - Допечатка . - София : Нова звезда, 2015 . - 300 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-8933-16-2 

  

Сист. No: 19331

- 45 -

46323 

Дилков, Цветан

   Бизнес риск : Учебно пособие / Цветан Дилков . - Допечатка . - София : Нова звезда, 2015 . - 218 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 19332

- 46 -

46310 

Колева, Росица и др.

   Бизнес анализ : Сборник задачи и тестове / Росица Колева, Красимир Кулчев, Галя Кушева . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 175 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1249-9 

  

Сист. No: 19312

- 47 -

II 2075 

Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие  : [Учебник] / Анета Денева и др . - В. Търново : Ай анд Би, 2017 . - 192 с. ; 29 см

   Други авт.: В. Христова, З. Иванова, М. Вакинова-Петрова.

   ISBN 978-619-7281-25-5 

  

Сист. No: 19318

- 48 -

46284 

Трендафилов, Димитър

   Семиотични изследвания на търговската марка : Инструменти, анализи и резултати / Димитър Трендафилов . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 320 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-535-940-8 

  

Сист. No: 19270

Методи на управление

- 49 -

46338 

Тан, Чингуа

   Изкуството на управлението : Правилата на владетеля / Чингуа Тан ; Прев. от англ. Евелина Андонова . - София : Изток-Запад, 2017 . - 166 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-01-0022-5 

  

Сист. No: 19350

Счетоводство

- 50 -

46312 

Божилов, Божидар М.

   Счетоводен софтуер : Учебник / Божидар М. Божилов . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 210 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0649-7 

  

Сист. No: 19317

- 51 -

46315 

Лучков, Кирил

   Счетоводство на предприятието : Сборник от задачи, казуси и тестове / Кирил Лучков . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Нова звезда, 2017 . - 360 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-198-024-6 

  

Сист. No: 19321

Информационни технологии

- 52 -

46319 

Шишманов, Красимир и др.

   Софтуерен инженеринг : [Учебник] / Красимир Шишманов, Асен Божиков . - София : Авангард Прима, 2017 . - 270 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-160-838-6 

  

Сист. No: 19328

- 53 -

46282 

Big-Data Analytics and Cloud Computing  : Theory, Algorithms and Applications . - Heidelberg : Springer, 2015 . - 170 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-319-25311-4 

  

Сист. No: 19258

- 54 -

46283 

Carapola, Art

   Lord of the Infrastructure : A Management Fuide for IT Infrastructure / Art Carapola . - Brewster : New Vista Advisors . - 265 p. ; 23 cm

   

   ISBN 9781520816807 

  

Сист. No: 19259

- 55 -

46303 

Finlay, Steven

   Artificial Intelligence and Machine Learning for Business : A No-Nonsense Guide to Data Driven Technologies / Steven Finlay . - s. l. : Great Britain by Relativistic, 2017 . - 143 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-9997303-0-7 

  

Сист. No: 19298

- 56 -

46301 

George, Binto et al.

   Artificial Intelligence Simplified : Understanding Basic Concepts / Binto George, Gail Carmichael . - Lexington : CSTrends, 2015 . - 136 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1944708009 

  

Сист. No: 19296

- 57 -

46302 

Information and Communication Technologies in Tourism 2015  : Proceedings of the International Conference in Lugano, Switzerland, February 3-6, 2015 . - Heidelberg : Springer, 2015 . - 884 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-3-319-14342-2 

  

Сист. No: 19297

- 58 -

46300 

Molz, Jennie Germann

   Travel Connections : Tourism, technology and togetherness in a mobile world / Jennie Germann Molz . - London et al. : Routledge, 2012 . - 198 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-1-138-02006-1 

  

Сист. No: 19295

- 59 -

46324 

Moustafa, Mohamed

   Mobile Technology in Tourism Destination Marketing : Mobile Search Best practices (TMICS) / Mohamed Moustafa . - Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2011 . - 350 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-3-8473-0485-2 

  

Сист. No: 19336

- 60 -

46281 

Talia, Domenico

   Data Analysis in the Cloud : Models, Techniques and Applications / Domenico Talia, Paolo Trunfio, Fabrizio Marozzo . - Amsterdam : Elsevier, 2016 . - 139 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-12-802881-0 

  

Сист. No: 19257

Информационни мрежи. Информационни системи

- 61 -

46292 

Димитров, Владимир

   Релационен модел на данни - изследване и формализация / Владимир Димитров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2017 . - 127 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-4206-9 

  

Сист. No: 19282

Компютри

- 62 -

46336 

Лъкет, Оливър и др.

   Социалният организъм : Как социалните мрежи функционират като жив организъм и променят бизнеса, обществото и бъдещето ни / Оливър Лъкет, Майкъл Дж. Кейси ; Прев. Никола Тодоров . - София : Кръгозор, 2017 . - 303 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-771-378-9 

  

Сист. No: 19348

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Архитектура

- 63 -

I 2221 

Български архитектурен модернизъм  : Образци от 1920-те, 1930-те, 1940-те години . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 78 с. : с ил. ; 16 см

   

   ISBN 978-954-535-971-2 

  

Сист. No: 19271

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 64 -

II 1777 

Куртева, Галина и др.

   Здравейте! : Учебник по български език за чужденци В1 - В2 / Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова, Стефка Бъчварова . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 343 с. : с прил., ил. ; 26 см + CD ROM

   

   ISBN 978-954-535-945-3 

  

Сист. No: 19273

- 65 -

46291 

Шишманов, Димитър Ив.

   Достойни ли сме? : Публицистика / Димитър Ив. Шишманов ; Състав. Мария Галишка-Владимирова . - София : Пропелер, 2016 . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-392-418-9 

  

Сист. No: 19280

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 66 -

46290 

Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014-2014)  : [Междунар. науч. конфер.] / Александър Гребенаров и др . - София : Гутенберг, 2015 . - 263 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-176-049-7 

  

Сист. No: 19279


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Поля 2 
Андонова, Евелина 49 
Асенова, Мариана 38 
Атанасова, Христина 26 
Белева, Искра 18 
Близнашки, Георги 27 
Божиков, Асен 52 
Божилов, Божидар М. 50 
Бумбарова, Кръстинка 64 
Бъчварова, Стефка 64 
Вакинова-Петрова, Мариела 47 
Великова, Еленита Кирилова 10 
Велчев, Борис 28 
Воденска, Мария 38 
Върбанов, Тихомир 2 
Галишка-Владимирова, Мария 65 
Генчева, Росица 5 
Гребенаров, Александър 66 
Грозев, Пеньо 29 
Гудман, Марк 30 
Гълъбов, Антоний 6 
Денева, Анета 47 
Джайн, Дипак К. 12 
Дилков, Цветан 44 45 
Димитров, Владимир 61 
Димитрова-Монева, Ивелина 3 
Дограмаджиева, Елка 38 
Дончева-Стаматова, Антоанета 40 
Дъбева, Таня 42 43 
Дянков, Тодор 20 
Захариев, Андрей 19 
Иванова, Зоя 47 
Илкова, Ралица 31 
Кадиева-Панчева, Снежинка 43 
Казаков, Атанас 38 
Кейси, Майкъл Дж. 62 
Коев, Кольо 4 5 
Колева, Росица 46 
Кондакова, Мария 13 
Кондарев, Ивайло 25 
Костов, Боян 23 
Костов, Енчо Костов 11 
Костов, Камен 23 
Котлър, Филип 12 
Кръстева-Благоева, Евгения 5 
Кулчев, Красимир 46 
Куртева, Галина 64 
Кушева, Галя 46 
Лайл, Дъглас 32 
Линдстрьом, Мартин 13 
Луканова, Георгина 14 42 
Лучков, Кирил 51 
Лъкет, Оливър 62 
Мадански, Цветан 15 
Манолов, Георги Л. 7 
Маринов, Васил 38 
Маринов, Едуард 16 
Маринов, Стоян 20 
Месинси, Сувит 12 
Милев, Симеон 25 
Минковски, Румен 38 
Михайлов, Пело 17 
Михова, Любомира 12 
Недев, Делян 34 
Николова, Вера 38 
Павлова, Елена 30 
Панева, Анелия 37 
Панов, Тодор 36 
Панова, Маргита 36 
Петров, Васил 35 
Петров, Петър 33 
Радков, Радко 19 
Ракаджийска, Светла Генова 20 
Рафаилова, Генка 43 
Ризов, Николай 25 
Рос, Алек 40 
Свраков, Антон 25 
Ставрева, Ирена 15 
Ставру, Стоян 34 35 
Стефанов, Светлозар 43 
Тадаръков, Димитър Николов 21 
Тан, Чингуа 49 
Тодоров, Никола 62 
Тодорова, Таня Пламенова 22 
Трендафилов, Димитър 48 
Федърстоун, Майк 5 
Филева, Петранка 1 
Филипов, Велин 25 
Хинкова, Соня 8 
Холис, Найджъл 23 
Христова, Венета 47 
Христосков, Йордан 18 
Цанов, Васил 18 
Цветанова, Мария 25 
Цветкова, Лорета 25 
Цонков, Николай Иванов 24 
Шишманов, Димитър Ив. 65 
Шишманов, Красимир 52 
Шопов, Георги 18 
Шопова, Маргарита 2 
Янева, Вася 38 
Carapola, Art 54 
Carmichael, Gail 56 
Dainov, Evgenii 9 
Finlay, Steven 55 
George, Binto 56 
Konstantinov, Petar Sturm 9 
Marozzo, Fabrizio 60 
Molz, Jennie Germann 58 
Moustafa, Mohamed 59 
Talia, Domenico 60 
Trunfio, Paolo 60 
Wilden, Shaun 39 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бизнес анализ 46 
Бизнес риск 45 
Български архитектурен модернизъм 63 
Възможности и перспективи пред външнотърговските отношения на България с държавите от Субсахарска Африка 16 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 година 25 
Дизайн и мода в туризма 10 
Дипломация и политика в международните системи "Матерних" и "Реалполитик" 8 
Документни престъпления 31 
Достойни ли сме? 65 
Еволюция на конституционализма 27 
Етнометодология и логика на всекидневното разбиране 4 
Застрахователен пазар 37 
Здравейте! 64 
Изкуството на управлението 49 
Икономически теории 22 
Индустриите на бъдещето 40 
Киберпрестъпления 30 
Консумативна култура и постмодернизъм 5 
Конфликтът на интереси в застраховането 26 
Криминалистика for Dummies 32 
Културният туризъм 11 
Малките данни 13 
Маркетинг в туризма 20 
Маркетингови ходове 12 
Медийна икономика 1 
Международни финанси 19 
Миграция и икономическо развитие 3 
Моделиране на туристическите комплекси 21 
Обществената опасност и българското наказателно право 28 
Оперативен мениджмънт на индустриалното предприятие 47 
Основи на митническия контрол 15 
Пазарът на труда и социалната защита на Хоризонт 2020 18 
Подборен лов на интернет пирати 33 
Политическата реклама - между реалността и манипулацията 7 
Потенциал за развитие на фермерските пазари в България 41 
Предизвикай: Давността! 34 
Предизвикай: Изпълнителния процес! 35 
Принос към историята на стопанския туризъм в България преди 1944 година 17 
Производственият стаж в обучението по туризъм в Софийския университет "Св. Климент Охридски" 38 
Развиващи се региони и пазари 24 
Релационен модел на данни - изследване и формализация 61 
Семиотични изследвания на търговската марка 48 
Сертифициране на качеството на семейното хотелиерство 43 
Софтуерен инженеринг 52 
Социална статистика 2 
Социалният организъм 62 
Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване 14 
Социология на политическото действие 6 
Специални разузнавателни средства 29 
Стратегическо управление на публичния сектор 36 
Счетоводен софтуер 50 
Счетоводство на предприятието 51 
Управленско консултиране 44 
Успешният бранд 23 
Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014-2014) 66 
Хотелиерство 42 
Artificial Intelligence and Machine Learning for Business 55 
Artificial Intelligence Simplified 56 
Big-Data Analytics and Cloud Computing 53 
Data Analysis in the Cloud 60 
Information and Communication Technologies in Tourism 2015 57 
Lord of the Infrastructure 54 
Mobile Learning 39 
Mobile Technology in Tourism Destination Marketing 59 
Politics: A Reader 9 
Travel Connections 58 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирани операции 50 
аграрен сектор 41 
аграрна икономика 41 
аграрни продукти 41 
агробизнес 41 46 
АЖУР 50 
АЖУР L 50 
алтернативен туризъм 41 
амортизации 50 
анализ 46 
анализ на данни 60 
архитекти 63 
архитектура 63 
архитектурно наследство 63 
бази от данни 61 
БДЖ 17 
бедност 2 
безработица 18 
бизнес 46 
бизнес анализ 46 
бизнес риск 45 
бизнесконсултант 44 
биоземеделие 41 
биологично земеделие 41 
бранд 23 48 
България 3 37 
българска история 66 
българска литература 65 
български бизнес 16 
български език 64 
български фирми 16 
българско наказателно право 28 
българско пчеларство 41 
българско хотелиерство 14 42 
валутен арбитраж 19 
валутен курс 19 
валутен митнически контрол 15 
валутен пазар 19 
валутен риск 19 
валутен фиксинг 19 
валутни операции 19 
валутни опции 19 
валутни сделки 19 
веществени доказателства 29 
взаимоотношения с клиенти 14 
видове пазари 24 
виртуален маркетинг 20 
висше образование 38 
власт 6 
внос 16 
временен внос 15 
всекидневие 4 
външна миграция 3 
външна политика 8 
външни консултанти 44 
външнотърговска политика 16 
вътрешна миграция 3 
геополитика 9 
годишен финансов отчет 25 
годишна данъчна декларация 25 
годишни счетоводни отчети 50 
граничен контрол 15 
давност 34 
данъци 25 
данъчни задължения 34 
данъчно облагане 25 
данъчно право 34 
ДДС 25 
ДДС такси 50 
деклариране 15 
демографско развитие 3 
дизайн 10 
династия Тан 49 
дипломатически отношения 16 
длъжностна документна подправка 31 
договори 34 
доказателства 32 
документен контрол 15 
документна подправка 31 
документни престъпления 31 
достъп до информация 29 
дълготрайни активи 51 
дълготрайни материални активи 46 
държавни ценни книжа 51 
държавно управление 36 
европейска валутна интеграция 19 
европейска парична единица 19 
Европейски валутен съюз 19 
Европейски съюз 15 
европейско политическо сътрудничество 8 
езикознание 64 
експертни системи 56 
електронен туризъм 57 
електронна търговия 41 
електронно обучение 57 
ЕС 16 
етнометодология 4 
жизнен стандарт 2 
заетост 18 
Закон за застраховането 26 
законова уредба 26 
законодателство 33 
заповедно производство 35 
застраховане 26 37 
застрахователен пазар 37 
застрахователен сектор 26 
застрахователна дейност 37 
застрахователна нормативна уредба 26 
застрахователни дружества 37 
застрахователни посредници 37 
застрахователно дружество 37 
застрахователно посредничество 26 37 
здравеопазване 2 
земеделски застраховки 41 
земеделски земи 41 
идентичност 4 
изкуствен интелект 55 56 
износ 16 
изпълнителен процес 35 
изпълнително производство 35 
източна философия 49 
икономика 16 22 
икономика на благосъстоянието 22 
икономическа глобализация 24 
икономическа мисъл 22 
икономическа наука 22 
икономически теории 22 
икономическо развитие 3 24 
инвентарна книга 50 
инвестиционни проекти 45 
индивидуален сметкоплан 50 
индустриален бизнес 46 
индустриална архитектура 63 
индустриални предприятия 47 
индустрия 40 
инструменти на анализа 46 
интеграционни общности 24 
интелигентни системи 57 
интериорен дизайн 10 
интернет 62 
интернет пиратство 33 
интернет престъпления 33 
информационни системи 61 
информационни технологии 30 54 57 
инфраструктура 54 
история 66 
ИТ инфраструктура 54 
кейнсианство 36 
киберпрестъпления 30 
китайска история 49 
китайска философия 49 
класицизъм 22 
класическа икономическа мисъл 22 
клиент-консултант 44 
клиентска лоялност 14 
клиентска удовлетвореност 14 
книгоиздаване 1 
Кодекс за застраховането 26 
компютърни престъпления 30 
комуникационни технологии 57 
конкурентоспособни платформи 12 
консервативна политика 9 
конституционализъм 27 
конституционна демокрация 27 
конституционно управление 27 
консултанти 44 
консултантски услуги 44 
консултиране 44 
консумативна култура 5 
КОНТО 6 50 
контрол 15 
контролно-пропускателни пунктове 15 
конференция 57 
конфликт на интереси 26 
корпоративно подоходно облагане 25 
кредит 35 
криминалистика 32 
криминални разследвания 32 
Кримска война 8 
кръгла маса 41 
култура 11 
културен туризъм 11 
курорти 17 
курортни комплекси 21 
къщи 63 
лъжливо документиране 31 
макромаркетингова среда 20 
марка 23 
маркетинг 12 20 23 
маркетингов микс 20 
маркетингов процес 20 
маркетингова информационна система 20 
маркетингова рамка 12 
маркетингова среда 20 
маркетингови дейности 12 
машинно обучение 55 
медиен бизнес 1 
медиен маркетинг 1 
медиен мениджмънт 1 
медийна икономика 1 
медийна индустрия 1 
медийна организация 1 
международен валутен фонд 19 
международен дълг 19 
международен маркетинг 20 
международен превод 19 
международна валутна ликвидност 19 
международна валутна система 19 
международна икономика 24 
международни валути 19 
международни инвестиционни операции 19 
международни отношения 8 
международни плащания 19 
международни финанси 19 
мениджмънт 47 
миграционни процеси 3 
миграция 3 
микромаркетингова среда 20 
минерални извори 17 
митническа администрация 15 
митническа тарифа 15 
Митнически кодекс 15 
митнически контрол 15 
митнически контрол в България 15 
митнически органи 15 
митническо законодателство 15 
митническо направление 15 
митническо складиране 15 
мобилни приложения 39 
мобилни технологии 59 
мобилни устройства 39 
мобилно обучение 39 
мобилност 58 
мода 10 
модерна архитектура 63 
модернизъм 63 
мотели 42 
мъдрост 49 
наказателен кодекс 28 
наказателно право 28 31 
наказателно преследване 33 
население 2 
национални валути 19 
невронни мрежи 55 56 
неокласическа икономическа мисъл 22 
неотейлъризъм 36 
нормативна уредба 26 
облачни бази данни 53 
облачни изчисления 53 60 
облигационни заеми 51 
оборотни ведомости 50 
образование 2 
образователен туризъм 11 
образователна политика 39 
обществена опасност 28 
общество 6 
оперативен контрол 47 
оперативен мениджмънт 47 
оперативно планиране 47 
организационна култура 36 
организационна структура 47 
основен капитал 51 
осчетоводяване 50 
отчети 50 
отчитане на капиталите 51 
отчитане на разходи 51 
отчитане на разчети 51 
оценка на риска 45 
пазар на труда 18 
пазарна сигурност 24 
пазарно поведение 12 
парични средства 51 
партии 7 
партньорски отношения 44 
персонал 42 
печеливши пазарни предложения 12 
планински курорти 21 
платежен баланс 19 
платежни документи 50 
погасителна давност 34 
позициониране на марки 48 
политика 6 7 9 
политическа икономия 22 
политическа комуникация 7 
политическа реклама 7 
политически имидж 7 
политически манипулации 7 
политически ценности 6 
политическо общество 9 
политология 9 
последващ митнически контрол 15 
постмодерна култура 5 
постмодерно общество 5 
потребители 23 
права на човека 9 
право 28 35 
предварителен митнически контрол 15 
предизборна реклама 7 
предизборни кампании 7 
предприемачески риск 45 
предприятие 47 
предсрочна изискуемост 35 
престъпление 28 
престъпления 29 32 
престъпност 2 31 
приложен софтуер 52 
програмни продукти 52 
проектиране 52 
производствен стаж 38 
производствена дейност 47 
производство по несъстоятелност 34 
професионална етика 26 
публицистика 65 
публичен мениджмънт 36 
публичен сектор 36 
публична администрация 36 
публично предприемачество 36 
пчеларство 41 
пчелни продукти 41 
работна сила 18 
развиващи се пазари 24 
развиващи се региони 24 
разследване 33 
разследвания 29 
разузнаване 29 
разузнавателна информация 29 
разузнавателни средства 29 
рационалност 4 
регионални пазари 24 
резервна валута 19 
релационен модел 61 
религиозен туризъм 11 
ресторантьорство 10 
референтен курс 19 
рискови ситуации 45 
рискови управленски решения 45 
роботи 40 
роботика 40 
СА 2 19 22 26 37 41 44 45 46 47 50 52 
салда 50 
сборник доклади 41 
Световна банкова група 19 
Световна туристическа организация 42 
световно стопанство 24 
сгради 63 
селско стопанство 41 
селскостопански продукти 41 
семейно хотелиерство 43 
семиотика 48 
сертефициране на качеството 43 
синергизъм 36 
складови операции 50 
сметкоплан 50 
Софийски университет 38 
софтуер 52 
софтуерен дизайн 52 
софтуерен инженеринг 52 
софтуерен продукт 52 
софтуерни приложения 52 
софтуерни проекти 52 
софтуерно производство 52 
социална защита 18 
социална статистика 2 
социални медии 57 
социални мрежи 30 62 
социално осигуряване 18 
социално подпомагане 18 
социологически изследвания 6 
специални разузнавателни средства 29 
споразумение за партньорство 16 
статистика 2 
статистическо изследване 2 
статистическо изучаване 2 
стопански риск 45 
стопански туризъм 17 
стопански фирмени рискове 45 
сторниране 50 
стратегическо планиране 36 
стратегическо управление 36 
Субсахарска Африка 16 
счетоводен софтуер 50 
счетоводни операции 50 
счетоводни сметки 50 
счетоводни справки 50 
счетоводно отчитане 41 
счетоводно приключване 25 
счетоводство 50 51 
счетоводство на предприятието 51 
съвременна реклама 7 
съвременно общество 9 
съдебна практика 29 
текущ митнически контрол 15 
технически контрол 15 
технологии в туризма 58 
технология на проверките 15 
торент сайтове 33 
тоталитарна система 9 
тоталитарно общество 6 
транснационални компании 24 
транспортно обслужване 21 
трансфер на операции 50 
труд 2 
трудов травматизъм 2 
трудови доходи 18 
туризъм 10 11 17 20 21 38 42 57 
туристи 17 
туристическа индустрия 59 
туристическа реклама 21 
туристически дестинации 59 
туристически комплекс 21 
туристически обекти 10 
туристически пазар 11 21 
туристически продукт 10 11 
туристически ресурси 42 
туристически транспорт 21 
туристически услуги 20 
туристически фирми 11 21 
туристическо предприятие 20 
туристическо търсене 21 
туроператорска дейност 20 
търговска дейност 46 
търговска марка 13 48 
търговска психология 13 
търговски маркетинг 13 
търговски отношения 16 
управление 45 47 49 
управление на бизнес риска 45 
управление на данни 57 
управленски решения 45 47 
управленско консултиране 44 
утилитаризъм 22 
учебен процес 38 
фактически контрол 15 
фермерски пазари 41 
фермерски стопанства 41 
фестивален туризъм 11 
физиократическа школа 22 
финанси 19 
финансови активи 51 
фирмени рискове 45 
фолклорен туризъм 11 
хакери 30 
Хоризонт 2020 18 
хотели 42 
хотелиерска суперструктура 42 
хотелиерски бизнес 14 42 
хотелиерски вериги 42 
хотелиерски продукт 42 43 
хотелиерско обслужване 14 
хотелиерско търсене 42 
хотелиерство 14 20 42 43 
хотелски мениджмънт 42 
целеви пазари 20 
цифрова икономика 12 
частична цесия 35 
частноправна нормативна уредба 26 
човешки капитал 3 
чуждестранни туристи 17 
Data Analysis 53 60 
ESSPROS 2 
facebook 62 
Instagram 62 
PEST анализ 47 
SWOT анализ 36 47 
Twitter 62