НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 1 -

31/С/Б 923 

България 2017  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2017 . - 60 с. ; 20 см

   
    

  

Сист. No: 19179

- 2 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2016  : [С данни за 2015 г.] . - София : НСИ, 2017 . - 658 с. ; 28 см

   
    

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 19177

- 3 -

31/С/С 73 

Статистически справочник 2017  : [Данни за 2016 г.] . - София : НСИ, 2017 . - 304 с. ; 22 см

   
    

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 19178

Политика

- 4 -

46223 

Стоянов, Велчо Георгиев

   Новият световен ред - идея и дело на тайните политически общества / Велчо Георгиев Стоянов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 430 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-644-948-1 

  

Сист. No: 19044

Икономика. Икономически науки

- 5 -

46230 

Владиков, Атанас

   Интегрираният трудов пазар на Европейския съюз - през призмата на еластичностите на кривите на търсенето и предлагането на труд : Монографично изследване / Атанас Владиков . - София : Екобелан, 2016 . - 231 с. : с табл., фиг., граф. ; 22 см

   
    

   ISBN 978-619-7206-41-8 

  

Сист. No: 19051

- 6 -

46220 

Георгиев, Георги Петров и др.

   Инвестиции : [Учебник] / Георги Петров Георгиев, Бисер Йорданов Кръстев, Николина Янкова Марева . - Пловдив : Макрос, 2015 . - 254 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-954-561-376-0 

  

Сист. No: 19039

- 7 -

46212 

Герунов, Антон Антонов

   Публични финанси : Теория и политика / Антон Антонов Герунов . - София : Стоп. фак. при СУ "Св. Климент Охридски", 2016 . - 428 с. ; 21 см

   
    

   ISBN 978-954-9399-38-7 

  

Сист. No: 19109

- 8 -

46221 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетингов мениджмънт / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев . - 3 изд. . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 380 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-775-989-3 

  

Сист. No: 19040

- 9 -

46229 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България едно десетилетие в ЕС. Движение на зиг-заг. Шансовете до 2020/2025 г. минават през дигитализацията : Книга трета за България в ЕС / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 248 с. ; 21 см

   
    

   ISBN 978-954-644-940-5 

  

Сист. No: 19050

- 10 -

46224 

Димов, Сава Христов

   Съвременни измерения на международните финансови пазари / Сава Христов Димов . - Габрово : Екс-прес, 2016 . - 420 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-490-493-7 

  

Сист. No: 19045

- 11 -

46217 

Кейнс, Джон Мейнард

   Обща теория на заетостта, лихвата и парите / Джон Мейнард Кейнс ; Прев. от англ. Милети Младенов . - Ново кор. и прераб. изд. . - София : Изток-Запад, 2016 . - 464 с. ; 23 см . -  (Библиотека Икономикс ; 5)

   
    

   ISBN 978-619-152-913-1 

  

Сист. No: 19035

- 12 -

46227 

Лилова, Румяна и др.

   Летопис Първостроители на Свищовската финансова школа / Румяна Лилова, Андрей Захариев . - В. Търново : Фабер, 2017 . - 192 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-619-00-0593-3 

  

Сист. No: 19048

- 13 -

46216 

Минев, Светлин

   Следвайте големите пари (на Форекс пазара) / Светлин Минев . - София : Сиела Норма АД, 2016 . - 192 с. : с табл., гр. ; 23 см

   
    

   ISBN 978-954-28-1978-3 

  

Сист. No: 19034

- 14 -

46263 

Найденов, Людмил

   Данъчна автономност на местните власти - теоретични аргументи и национална практика / Людмил Найденов . - Варна : Стено, 2012 . - 200 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-449-616-6 

  

Сист. No: 19167

- 15 -

46222 

Радулова, Анелия и др.

   Персонални финанси : Учебник / Анелия Радулова, Марияна Павлова . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 252 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-619-00-0514-8 

  

Сист. No: 19041

- 16 -

46226 

Сергеев, Александр Александрович и др.

   Методология конкурентоспособности организации / Александр Александрович Сергеев, Сава Христов Димов . - Габрово : Екс-прес, 2014 . - 172 с. ; 21 см

   
    

   ISBN 978-954-490-458-6 

  

Сист. No: 19047

- 17 -

46225 

Смирнов, Валерий Валерьевич и др.

   Недружественные поглощения и защита от них: мировой и российский опыт : Монография / Валерий Валерьевич Смирнов, Сава Христов Димов . - Габрово : Екс-прес, 2015 . - 156 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-490-487-6 

  

Сист. No: 19046

- 18 -

46215 

Стиглиц, Джоузеф

   Еврото : Как една обща валута застрашава бъдещето на Европа / Джоузеф Стиглиц ; Прев. от англ. Елена Филипова . - София : Изток-Запад, 2016 . - 434 с. ; 23 см

   
    

   ISBN 978-619-152-937-7 

  

Сист. No: 19033

- 19 -

II 2068 

Стоименов, Милчо и др.

   Международни финанси / Милчо Стоименов, Весела Тодорова . - София : Тракия-М, 2017 . - 364 с. ; 30 см

   
    

   ISBN 978-619-7003-19-2 

  

Сист. No: 19032

- 20 -

46228 

Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда  : Сборник статии . - Русе : Примакс, 2016 . - 148 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   
    

   ISBN 978-619-7242-23-2 

  

Сист. No: 19049

- 21 -

46244 

Чилова, Нина Стефанова

   Финансова инспекция / Нина Стефанова Чилова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 234 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-954-644-928-3 

  

Сист. No: 19138

- 22 -

46241 

Avramovic, Dragoslav et al.

   The Impact of Sanctions : On the Economy and Society of the Federal Republic of Yugoslavia in an International Perspective / Dragoslav Avramovic, Negoslav P. Ostojic . - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD), 2016 . - 229 p. ; 24 cm

   
    

   ISBN 978-86-7236-097-4 

  

Сист. No: 19106

- 23 -

46239 

Global South - at 50 and Beyond  : Proceedings of the Second ECPD International Round Table, Belgrade, October 25, 2014 /  Ed. Boutros Boutros Ghali, Negoslav P. Ostojic . - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD), 2015 . - 123 p. ; 24 cm

   
    

   ISBN 978-86-7236-093-6 

  

Сист. No: 19103

- 24 -

46237 

New Balkans and Europe - Peace Development Integration: Reconcilition, Toleramce and Human Security in the Balkans  : Proceedings of the Ninth ECPD International Conference, Belgrade, October 20-21, 2013 /  Ed. Takehiro Togo, Negoslav P. Ostojic, Jonathan Bradley . - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD), 2014 . - 366 p. ; 24 sm

   
    

   ISBN 978-86-7236-087-5 

  

Сист. No: 19101

- 25 -

46238 

New Balkans and Europe - Peace Development Integration: Reconcilition, Toleramce and Human Security in the Balkans  : Proceedings of the Tenth ECPD International Conference, Belgrade, October 24-25, 2014 /  Ed. Negoslav P. Ostojic, Jonathan Bradley, Akio Kawato . - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD), 2015 . - 311 p. ; 24 sm

   
    

   ISBN 978-86-7236-092-9 

  

Сист. No: 19102

- 26 -

46232 

New Balkans in a Changing World with a Changing Europe: Reconcilition, Toleramce and Human Security in the Balkans  : Proceedings of the eighth ECPD International Conference, Belgrade, October 20, 2012 /  Ed. Takehiro Togo, Negoslav P. Ostojic, Jonathan Bradley . - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD), 2013 . - 296 p. ; 24 sm

   
    

   ISBN 978-86-7236-082-0 

  

Сист. No: 19056

- 27 -

46240 

Youth for Maintaining Peace: The Role of Knowledge: New Generatoin for EU Enlargement  : Proceedings of the First and Second ECPD International Youth Forum, Belgrade, October 2013 and October 2014 /  Ed. Negoslav P. Ostojic, Jonathan Bradley . - Belgrade : European Center for Peace and Development (ECPD), 2015 . - 123 p. ; 24 cm

   
    

   ISBN 978-86-7236-091-2 

  

Сист. No: 19105

Право. Наука за държавата и правото

- 28 -

46252 

Ангелов, Ивайло

   Форми на виновност : Теоретически и методически аспекти за диференциация в наказателното право : Монография / Ивайло Ангелов . - София : Дизайн Депо ЕООД, 2016 . - 152 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-619-90567-0-7 

  

Сист. No: 19156

- 29 -

46248 

Балабанова, Христина

   Административен контрол : Контролна компетентност на изпълнителната власт / Христина Балабанова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2004 . - 116 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 954-715-236-Х 

  

Сист. No: 19145

- 30 -

46254 

Гайдаров, Павел

   Данъчни престъпления / Павел Гайдаров . - София : Нова звезда, 2016 . - 156 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-619-1980-34-5 

  

Сист. No: 19158

- 31 -

46247 

Ганчевски, Бойко

   Психодиагностика на криминалното поведение / Бойко Ганчевски . - София : Албатрос, 2011 . - 624 с. ; 22 см

   
    

   ISBN 978-954-751-099-9 

  

Сист. No: 19143

- 32 -

46249 

Кристи, Нилс

   Контролът върху престъпленията като индустрия : Гулак, но на Запад / Нилс Кристи ; Прев. от англ. Иглика В. Василева . - 3. изд. осн. прераб. и доп. с 2 нови гл. . - София : СИБИ, 2017 . - 280 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-619-226-033-0 

  

Сист. No: 19149

- 33 -

46262 

Кристи, Нилс

   Мяра на престъпленията / Нилс Кристи ; Прев. от англ. Иглика В. Василева . - София : СИБИ, 2016 . - 212 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-954-730-981-4 

  

Сист. No: 19166

- 34 -

46245 

Павлова, Миглена Антонова

   Обществени поръчки : Управление и контрол / Миглена Антонова Павлова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2017 . - 253 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-954-644-926-9 

  

Сист. No: 19139

- 35 -

46256 

Славчев, Здравко

   Противоконституционни данъчни норми / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2017 . - 202 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-619-1980-57-4 

  

Сист. No: 19160

- 36 -

46257 

Славчев, Здравко

   Особени данъчни производства / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2016 . - 256 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-619-1980-36-9 

  

Сист. No: 19161

- 37 -

46261 

Славчев, Здравко

   Защита по ДОПК / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2014 . - 308 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-8933-85-8 

  

Сист. No: 19165

- 38 -

46250 

Стоянов, Евгени

   Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове / Евгени Стоянов . - София : Сиела - Софт енд Паблишинг, 2009 . - 307 с. ; 21 см

   
    

   ISBN 978-954-28-0593-9 

  

Сист. No: 19153

- 39 -

46251 

Тодоров, Васил

   Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация / Васил Тодоров . - София : Сиела Норма АД, 2015 . - 298 с. ; 21 см

   
    

   ISBN 978-954-28-1648-5 

  

Сист. No: 19155

- 40 -

46260 

Чешмеджиева, Маргарита

   Административно право в схеми и определения / Маргарита Чешмеджиева . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Пропелер, 2015 . - 118 с. ; 22 см

   
    

   ISBN 978-954-392-339-7 

  

Сист. No: 19164

Обществено управление. Военни науки

- 41 -

46258 

Лазаров, Валери

   Разузнаване с хора (Humint) / Валери Лазаров . - София : Академия на МВР, 2009 . - 178 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-954-321-576-8 

  

Сист. No: 19162

- 42 -

46259 

Лазаров, Валери и др.

   Матрични решения за националната сигурност / Валери Лазаров, Румен Гюров . - София : Изток-Запад, 2012 . - 335 с. ; 22 см

   
    

   ISBN 978-619-152-096-1 

  

Сист. No: 19163

- 43 -

46242 

Khalifa, Mahmoud

   Public Administration : Studies on Public Policy and Local Govermment / Mahmoud Khalifa . - Saarbrucken : Lap Lambert Academic Publishing, 2016 . - 210 p. ; 22 cm

   
    

   ISBN 978-3-659-88706-2 

  

Сист. No: 19108

Социално осигуряване

- 44 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2017 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително социално осигуряване ; Прилагане на европейски регламенти и двустранните межд. договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : Труд и право, 2017 ; 24 см + CD-ROM

   
    

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 19135

Образование

- 45 -

46234 

Aberdour, Mark

   Moodle for Mobile Learning / Mark Aberdour . - Birmingham : Packt publishing, 2013 . - 215 p. ; 23 cm

   
    

  

Сист. No: 19061

- 46 -

46233 

Mibile learning  : The Next Generation . - New York and London : Routledge, 2016 . - 236 p. ; 23 cm

   
    

   ISBN 978-0-415-65836-2 

  

Сист. No: 19060

- 47 -

46235 

Mobile Learning  . - New Jersey : Wiley Publishing, 2015 . - 378 p. ; 24 sm

   
    

   ISBN 978-1-118-89430-9 

  

Сист. No: 19062

- 48 -

46236 

Pegrum, Mark

   Mobile Learning : Languages, Literacies and Cultures / Mark Pegrum . - New York : Palgrave Macmillan, 2014 . - 257 p. ; 22 sm

   
    

   ISBN 978-1-137-30980-8 

  

Сист. No: 19063

Висше образование

- 49 -

46231 

Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет)  / Анелия Иванова и др . - 2. прераб. и доп. изд. . - Русе : Русенски унив. А. Кънчев, 2017 . - 124 с. : с ил. ; 22 см

   
    

   ISBN 978-954-712-709-8 

  

Сист. No: 19052

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Управление на предприятията. Организация на производството

- 50 -

46218 

Христов, Александър

   ПР практика: взаимоотношения с клиенти / Александър Христов . - София : Рой комюникейшън, 2017 . - 103 с. ; 22 см

   
    

   ISBN 978-954-9335-40-8 

  

Сист. No: 19036

Методи на управление

- 51 -

II 2069 

Георгиева, Христослава

   Наръчник за разработване на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, за периода 2014 - 2020 г. / Христослава Георгиева . - Стара Загора : Домино ЕООД, 2016 . - 152 с. : с прил. ; 28 с.

   
    

   ISBN 978-954-651-284-0 

  

Сист. No: 19038

- 52 -

II 2073 

Симеонов, Огнян Георгиев и др.

   Контролинг : Основи на контролинга, оперативен контролинг, стратегически контролинг / Огнян Георгиев Симеонов, Надежда Александрова Петрова . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2012 . - 314 с. ; 29 см

   
    

   ISBN 978-954-644-352-6 

  

Сист. No: 19140

- 53 -

46246 

Симеонов, Огнян Георгиев и др.

   Системи за управленски контрол / Огнян Георгиев Симеонов, Мая Руменова Ламбовска . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2016 . - 246 с. ; 24 см

   
    

   ISBN 978-954-644-898-9 

  

Сист. No: 19142

Контрол-методи на управление

- 54 -

46219 

Вейсел, Али

   Одитинг (Финансов одит) : Учебник / Али Вейсел . - София : Сиела Норма АД, 2017 . - 364 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   
    

   ISBN 978-954-28-2239-4 

  

Сист. No: 19037

- 55 -

46253 

Пейчева, Мирослава и др.

   Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит / Мирослава Пейчева, Али Вейсел, Валерия Динева . - София : ИК АТЛ-50, 2016 . - 442 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-619-7194-07-4 

  

Сист. No: 19157

Комуникации. Делово общуване. Делови преговори. Делова кореспонденция

- 56 -

II 2070 

Борисова, Лалка

   Аргументирани бизнес комуникации / Лалка Борисова . - София : Болкан Пъблишинг Къмпани ООД, 2017 . - 337 с. ; 30 см

   
    

   ISBN 978-954-9432-72-5 

  

Сист. No: 19042

- 57 -

II 2071 

Борисова, Лалка

   Бизнес комуникации. Приоритет: Фирмена култура / Лалка Борисова . - София : Болкан Пъблишинг Къмпани ООД, 2017 . - 207 с. ; 30 см

   
    

   ISBN 978-954-9432-71-8 

  

Сист. No: 19043

Счетоводство

- 58 -

38175 

Попова, Евгения и др.

   Предприятието като работодател при извършване на разходи за представителни цели и за социално-битови мероприятия / Евгения Попова, Мариана Василева, Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2017 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 3-4)

   
    

   ISBN 978-954-8006-78-1 

  

Сист. No: 19055

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 59 -

46255 

Колева, Теодора

   Данъчна ревизия : Разкази / Теодора Колева . - София : Милениум, 2010 . - 271 с. ; 20 см

   
    

   ISBN 978-954-515-102-6 

  

Сист. No: 19159

- 60 -

II 2072 

Dikov, Ventsislav et al.

   Business review : P. 1 - 2 / Ventsislav Dikov, Margarita Mihaylova . - Veliko Tarnovo : Faber, 2016 - . - 29 sm

   
    

   ISBN 954-619-00-0508-7 

   P. 1 . - 2016 . - 172 p.

   

  

Сист. No: 19053

- 61 -

II 2072 

Dikov, Ventsislav et al.

   Business review : P. 1 - 2 / Ventsislav Dikov, Margarita Mihaylova . - Veliko Tarnovo : Faber, 2016 - . - 29 sm

   
    

   ISBN 978-619-00-0569-8 

   P. 2 . - 2017 . - 164 p.

   

  

Сист. No: 19054

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 62 -

46243 

Балашев, Ангел

   Свищов преди 60 и повече години / Ангел Балашев . - София : Б. и., 2007 . - 152 с. : с ил. ; 21 см

   
    

  

Сист. No: 19115


 Индекс по АВТОРИ

Ангелов, Ивайло 28 
Асенова, Даниела 44 
Балабанова, Христина 29 
Балашев, Ангел 62 
Борисова, Лалка 56 57 
Василева, Иглика В. 32 33 
Василева, Мариана 58 
Вейсел, Али 54 55 
Владиков, Атанас 5 
Гайдаров, Павел 30 
Ганчевски, Бойко 31 
Георгиев, Георги Петров 6 
Георгиева, Христослава 51 
Герунов, Антон Антонов 7 
Гюров, Румен 42 
Дамянов, Атанас 8 
Данаилов, Данаил Лазаров 9 
Димов, Сава Христов 10 16 17 
Динева, Валерия 55 
Захариев, Андрей 12 
Иванова, Анелия 49 
Илиев, Драгомир 8 
Касърова, Мария 44 
Кашъмова, Катя 44 
Кейнс, Джон Мейнард 11 
Колева, Теодора 59 
Кристи, Нилс 32 33 
Кръстев, Бисер Йорданов 6 
Лазаров, Валери 41 42 
Ламбовска, Мая Руменова 53 
Лилова, Румяна 12 
Малакова, Снежана 44 
Марева, Николина Янкова 6 
Минев, Светлин 13 
Младенов, Милети 11 
Найденов, Людмил 14 
Павлова, Марияна 15 
Павлова, Миглена Антонова 34 
Пейчева, Мирослава 55 
Петков, Бисер 44 
Петрова, Надежда Александрова 52 
Попова, Евгения 58 
Радулова, Анелия 15 
Рангелов, Евгени 58 
Сергеев, Александр Александрович 16 
Симеонов, Огнян Георгиев 52 53 
Славчев, Здравко 35 36 37 
Смирнов, Валерий Валерьевич 17 
Стиглиц, Джоузеф 18 
Стоименов, Милчо 19 
Стоянов, Велчо Георгиев 4 
Стоянов, Евгени 38 
Тодоров, Васил 39 
Тодорова, Весела 19 
Филипова, Елена 18 
Христов, Александър 50 
Чешмеджиева, Маргарита 40 
Чилова, Нина Стефанова 21 
Язаджиева, Любомира 44 
Aberdour, Mark 45 
Avramovic, Dragoslav 22 
Bradley, Jonathan 24 25 26 27 
Dikov, Ventsislav 60 61 
Ghali, Boutros Boutros 23 
Kawato, Akio 25 
Khalifa, Mahmoud 43 
Mihaylova, Margarita 60 61 
Ostojic, Negoslav P. 22 23 24 25 26 27 
Pegrum, Mark 48 
Togo, Takehiro 24 26 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен контрол 29 
Административно право в схеми и определения 40 
Аргументирани бизнес комуникации 56 
Бизнес комуникации. Приоритет: Фирмена култура 57 
България 2017 1 
България едно десетилетие в ЕС. Движение на зиг-заг. Шансовете до 2020/2025 г. минават през дигитализацията 9 
Данъчна автономност на местните власти - теоретични аргументи и национална практика 14 
Данъчна ревизия 59 
Данъчни престъпления 30 
Еврото 18 
Защита по ДОПК 37 
Инвестиции 6 
Интегрираният трудов пазар на Европейския съюз - през призмата на еластичностите на кривите на търсенето и предлагането на труд 5 
Контролинг 52 
Контролът върху престъпленията като индустрия 32 
Корпоративна социална отговорност - теория, отчетност и одит 55 
Летопис Първостроители на Свищовската финансова школа 12 
Матрични решения за националната сигурност 42 
Международен маркетингов мениджмънт 8 
Международни финанси 19 
Методология конкурентоспособности организации 16 
Мяра на престъпленията 33 
Наръчник за разработване на проекти по Оперативните програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България, за периода 2014 - 2020 г. 51 
Недружественные поглощения и защита от них: мировой и российский опыт 17 
Новият световен ред - идея и дело на тайните политически общества 4 
Обща теория на заетостта, лихвата и парите 11 
Обществени поръчки 34 
Одитинг (Финансов одит) 54 
Особени данъчни производства 36 
Персонални финанси 15 
ПР практика: взаимоотношения с клиенти 50 
Предприятието като работодател при извършване на разходи за представителни цели и за социално-битови мероприятия 58 
Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация 39 
Противоконституционни данъчни норми 35 
Психодиагностика на криминалното поведение 31 
Публични финанси 7 
Разузнаване с хора (Humint) 41 
Ролята на иновационните образователни технологии и дидактически модели за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение (из опита на Русенския университет) 49 
Свищов преди 60 и повече години 62 
Системи за управленски контрол 53 
Следвайте големите пари (на Форекс пазара) 13 
Социално осигуряване 2017 година 44 
Статистически годишник 2016 2 
Статистически справочник 2017 3 
Съвременни измерения на международните финансови пазари 10 
Съдебен контрол върху индивидуалните административни актове 38 
Управленски решения за адаптиране на българската икономика към динамичната международна среда 20 
Финансова инспекция 21 
Форми на виновност 28 
Business review 60 61 
Global South - at 50 and Beyond 23 
Mibile learning 46 
Mobile Learning 47 48 
Moodle for Mobile Learning 45 
New Balkans and Europe - Peace Development Integration: Reconcilition, Toleramce and Human Security in the Balkans 24 25 
New Balkans in a Changing World with a Changing Europe: Reconcilition, Toleramce and Human Security in the Balkans 26 
Public Administration 43 
The Impact of Sanctions 22 
Youth for Maintaining Peace: The Role of Knowledge: New Generatoin for EU Enlargement 27 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автобиография 56 
Агенция по обществени поръчки 34 
административен капацитет 20 
административен контрол 29 40 
административни актове 40 
административни мерки 40 
административни наказания 40 
административни нарушения 30 
Административно-процесуален кодекс 38 
административноправни задължения 40 
административноправни норми 40 
административноправни отношения 40 
администрация 43 
академичен състав 12 
акт за начет 21 
акции 6 
алианси 25 
английска граматика 60 61 
английски език 60 61 
антимонополно право 39 
анюитети 6 
АПК 38 
балансирани карти 52 
Балкани 9 23 24 25 26 
балканска сигурност 27 
балкански държави 25 
Балкански регион 27 
банки 9 
банкова система 9 
банкови консолидации 9 
банково дело 12 
безработица 18 27 44 
бизнес английски 60 61 
бизнес етикет 56 
бизнес комуникации 56 
бизнес модели 20 
бизнес стил 56 
борсови индекси 10 
брейнсторминг 50 
бретънуудска валутна система 19 
България 1 
българска икономика 9 20 
българска литература 59 
български общини 14 
българско антимонополно право 39 
бюджетен контрол 53 
бюджетен контролен процес 53 
бюджетни приходи 7 
бюджетни разходи 7 
бюджетно планиране 53 
валутен курс 19 
валутен пазар 19 
валутна политика 19 
валутни пазари 10 
валутнокурсова политика 19 
ваучери за храна 58 
визитки 56 
вина 28 
виртуална реалност 49 
виртуални библиотеки 49 
висше образование 4 
внос 1 2 3 
възложител 34 
вътрешен контрол 53 54 
вътрешен одит 53 55 
вътрешни комуникации 57 
Г-20 23 
географска среда 8 
географско положение 1 
геополитика 26 
глобализация 23 24 25 26 27 
глобална икономика 19 
глобална криза 9 
глобална сигурност 26 
горско стопанство 1 
гражданско право 28 
групи за натиск 8 
данъчен акт 37 
данъчна автономност 14 
данъчна практика 14 
данъчна противоконституционност 35 
данъчна система 7 
данъчни задължения 36 
данъчни измами 30 
данъчни престъпления 30 
данъчно облагане 7 
данъчно производство 36 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 37 
ДДС 35 
делегирани бюджети 7 
делови комуникации 56 
делово общуване 57 
демографска среда 8 
демографски процеси 2 
дефицитно финансиране 7 
дигитализация 9 
дигитална икономика 8 
дигитално поколение 49 
дипломирани експерт-счетоводители 54 
дисертационни трудове 12 
дистанционно обучение 49 
дистрибуционна политика 8 
дистрибуция 8 
договор за обществена поръчка 34 
доклад 56 
докладване 41 
доклади 25 41 
документи 51 
документиране 58 
документна измама 30 
домакинства 2 
ДОПК 36 37 
допълнително социално осигуряване 44 
доходи 2 
държавна финансова инспекция 21 
държавно обществено осигуряване 44 
е-инструменти 8 
еволюция на парите 19 
евро 18 
евродистрибуция 8 
Еврозона 18 
еврокомуникация 8 
еврологистика 8 
евромарка 8 
евромаркетинг 8 
Европа 18 
европазар 8 
европазари 19 
Европейска икономическа общност 23 
европейска интеграция 9 
Европейска централна банка 18 
Европейски паричен съюз 19 
Европейски съд 37 
Европейски съюз 5 9 20 
европейско развитие 27 
европродукти 8 
единен пазар 18 
единна валута 18 
езикознание 60 61 
екипи 50 
екологично счетоводство 55 
емоционална интелигентност 56 
енергетика 1 2 3 
енергийни ресурси 9 
ЕС 5 9 20 23 
етнически отношения 24 
жизнен цикъл на продукта 8 
задължително пенсионно осигуряване 44 
заетост 11 
затвори 33 
затворници 32 
здравеопазване 1 2 3 
здравно осигуряване 44 
здравно-осигурителни разходи 7 
изкуство 1 
износ 1 2 3 
изплуващи пазари 8 
изпълнителна власт 29 
икономика 5 9 17 20 
икономическа глобализация 25 
икономическа интеграция 18 
икономическа криза 27 
икономическа система 16 
икономическа среда 8 
икономическа теория 11 
икономически растеж 20 26 
икономически теории 11 
икономическо развитие 22 25 27 
икономическо сътрудничество 23 25 
илюминати 4 
инвестиции 2 6 
инвестиционен портфейл 6 
инвестиционен процес 6 
инвестиционен риск 6 
инвестиционна дейност 6 
инвестиционна стратегия 9 
инвестиционно злато 10 
инвестиционно проектиране 6 
индивидуални административни актове 38 
иновации 49 
инспекция 21 
Институт на дипломираните експерт-счетоводители 54 
институционална структура 19 
институционални инвеститори 6 
интеграция 25 
интегрирано отчитане 55 
информационна система 51 
информационно осигуряване 52 
информация 51 
кандидатстване по проекти 51 
капиталово бюджетиране 6 
катедра Финанси и кредит 12 
климат 1 
клъстерен анализ 8 
клъстери 8 
колцентър 20 
комуникации 56 57 
комуникационна политика 8 
комуникационни стратегии 8 
комуникационни умения 57 
комуникация 51 
конкурентоспособност на предприятието 16 
конкуренция 50 
Конституционен съд 37 
контракти за разлики 10 
контраразузнаване 41 42 
контраразузнавателни операции 41 
контрол 29 34 39 53 
контрол върху предприятия 39 
контрол върху престъпленията 32 
контролинг 52 53 
контролинг на ликвидността 52 
контролинг на пласмента 52 
контролинг на производството 52 
контролинг на снабдяването 52 
конференция 24 25 26 
корпоративна собственост 17 
корпоративна социална отговорност 55 57 
корпоративна социална отчетност 55 
корпорации 17 
косвен съдебен контрол 38 
котиравки 13 
краезнание 62 
криза 18 
кризисна политика 18 
криминално поведение 28 31 
криминологични теории 31 
криминология 31 
КСО 55 
култура 1 2 3 
културна среда 8 
литература 59 
лихварство 11 
лихвен арбитраж 19 
лихвен процент 11 
макроикономика 11 
маркетингови изследвания 8 
маркетингови проучвания 8 
маркетингово позициониране 20 
маркировка 8 
масонство 4 
матричен подход 42 
матрични решения 42 
международен кредит 19 
международен маркетинг 8 
международен маркетингов мениджмънт 8 
международен паричен пазар 10 
международен туристически пазар 20 
международен финансов пазар 10 
международна дистрибуционна политика 8 
международна дистрибуционна стратегия 8 
международна комуникационна политика 8 
международна логистика 8 
международна маркетингова програма 8 
международна политическа среда 8 
международна продуктова политика 8 
международна среда 8 
Международна федерация на счетоводителите 54 55 
международна ценова политика 8 
международни валутни системи 10 
международни икономически отношения 22 
международни маркетингови проучвания 8 
международни пазари 8 
международни пари 19 
международни политически отношения 22 
международни продуктови стратегии 8 
международни финанси 19 
международни финансови пазари 10 
меркантилизъм 11 
местна администрация 43 
местни данъци 14 
местно данъчно облагане 14 
местно самоуправление 14 43 
миграция 22 
ММП 8 
мобилен телефон 45 46 47 48 
мобилно обучение 45 46 47 48 
модел на Елиас Ризкала 8 
модел на Прокаш Сети 8 
модели на Саймън Маджаро 8 
модели на Стийд 8 
мотивационни процеси 31 
мотивационно писмо 56 
мотивиране на персонала 57 
наказания 33 
наказателен кодекс 28 
наказателни мерки 22 
наказателни системи 33 
наказателно право 28 
наредби 44 
Народно събрание 29 
население 1 2 3 
научно творчество 12 
научно-техническо развитие 22 
научноизследователска и развойна дейност 1 
Национален осигурителен институт 44 
Национална агенция по приходите 44 
национална сигурност 42 
национални сметки 1 2 
независим финансов одит 53 54 55 
нефинансови предприятия 1 2 
НИРД 3 
нов продукт 8 
нов световен ред 4 
нормативни актове 34 
обжалване 37 
облачни технологии 49 
облигации 6 
образование 1 2 3 
образователна система 49 
образователни технологии 49 
обслужване на клиенти 50 
обществени поръчки 34 
общуване 56 57 
одит 54 
одитен процес 54 
одитен риск 54 
одитни процедури 54 
одитори 54 
одиторски доклад 54 
одиторски стандарти 54 
околна среда 1 2 3 55 
опаковка 8 
опаковка и етикиране 8 
оперативен контролинг 52 
оперативен отчет 55 
оперативни програми 51 
оперативно-тактически контрол 53 
организации 16 
ордери 13 
осигурителен доход 44 
отговорност 28 
отпуски 44 
офшорни финансови центрове 10 
пазар на труда 2 3 5 
паричен пазар 10 
пенсионни фондове 6 
пенсионно осигуряване 44 
персонал 8 
персонален финансов план 15 
персонални парични потоци 15 
персонални финанси 15 
персонално богатство 15 
персонално спестяване 15 
писмена комуникация 56 
писмени документи 56 
платежен пазар 19 
поглъщане на компании 17 
ползи 7 
политическа среда 8 
постановления 44 
потоци от ордери 13 
потребителски цени 1 
потребление 2 11 
ПР агенции 50 
ПР практика 50 
правила за поведение 56 
правилници 44 
правно действие 38 
правно-нормативна среда 8 
право 28 37 38 
правораздавателен контрол 29 
правосъдие 1 
предлагане на труд 5 
предприятия 39 
презентации 49 56 
преки чуждестранни инвестиции 9 20 
престъпления 32 33 
престъпна дейност 33 
престъпност 32 
приватизация 9 
придобиване на контрол 39 
приложение 47 48 
приложения 45 
продукт 8 
продуктова политика 8 
продуктова структура 52 
продуктови стратегии 8 
проекти 51 
прокуратура 29 
промишленост 1 2 3 
промоция 8 
противоконституционни данъчни норми 35 
противоконституционност 35 
проучване 41 
пряк контрол 38 
психодиагностика 31 
психологична мотивация 31 
психологични теории 31 
психология 31 
публикации 12 
публичен сектор 7 
публична администрация 43 
публични блага 7 
публични финанси 7 
първостроители 12 
работа с клиенти 50 
работна сила 1 
разкази 59 
разпит 41 
разработване на нов продукт 8 
разработване на проекти 51 
разследване 31 
разузнаване 41 42 
разходи 2 7 58 
разходи за образование 7 
регионално развитие 27 
регистриран одитор 54 
религиозна толерантност 24 
рисков фактор 8 
СА 8 12 15 60 61 
санкции 22 
световен финансов пазар 10 
световна валутна система 19 
световна икономическа криза 26 
световна политика 4 
световна финансова криза 19 
световни финансови центрове 10 
Свищов 62 
сегментиране на международните пазари 8 
сегментиране на пазара 8 
селско стопанство 1 2 3 
сигурност 41 42 
сливане на компании 17 
смартфон 45 46 47 48 
Сметна палата 34 
социален одит 55 
социална отговорност 8 55 
социални мрежи 49 
социални предизвикателства 27 
социални разходи 7 
социално осигуряване 44 
социално счетоводство 55 
спомени 62 
статистика 1 3 
статистически годишник 2 
статистически справочник 3 
Стопанска академия 12 
стратегии за търгуване 13 
стратегически карти 53 
стратегически контрол 53 
стратегически контролинг 52 
стратегическо мислене 16 
стратегическо позициониране 52 53 
строителство 2 3 
структурна реформа 18 
структурни фондове 51 
счетоводно отчитане 58 
съд 38 
съдебен акт 36 
съдебен контрол 37 38 
съдебни решения 37 
съдебно решение 36 38 
тайни общества 4 
тайни политически общества 4 
теория на заетостта 11 
теория на лихвата 11 
теория на парите 11 
технологична среда 8 
трансгранично сътрудничество 27 
транспорт 2 3 
трудов пазар 5 
трудово договаряне 5 
туризъм 1 2 3 
търговия 1 3 
търговска марка 8 
търговска реклама 56 
търговски цикъл 11 
търсене на труд 5 
управление 34 
управление на взаимоотношенията 50 
управление на времето 50 
управление на екипи 50 
управленски контрол 53 
управленски решения 20 
устни комуникации 56 
учене в мрежа 49 
федерализъм 43 
финанси 1 2 3 12 15 19 
финанси на домакинствата 15 
финансов контрол 21 
финансов пазар 10 
финансова инспекция 21 
финансова наука 12 
финансова устойчивост 16 
финансови деривати 10 
финансови инструменти 15 
финансови пазари 10 13 
финансови потоци 15 
финансови решения 15 
финансово планиране 15 
финансово управление 34 
Фирмен кодекс 57 
фирмен протокол 56 
фирмен уебсайт 56 
фирмена култура 56 57 
фискален контрол 37 
фискална политика 7 
фондови борси 10 
форматиране на документи 56 
хедж-фондове 10 
художествена литература 59 
цена 8 
цени 2 3 
ценни книги 10 
ценности 56 57 
ценова политика 8 
цитиране 56 
човешка сигурност 24 25 26 
човешки капитал 20 
Югоизточна Европа 9 
Югословия 22 
юридическа отговорност 28 
ямайска валутна система 19 
CVP анализ 52 
ECPD 22 23 27 
HUMINT 41 
on-line проучвания 8