НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 1 -

46178 

Личева, Катя и др.

   Комуникации в бизнеса и PR / Катя Личева, Николай Живков . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 186 с. : с тест. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1203-1 

  

Сист. No: 18590

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

46182 

Основи на статистиката  : Учебно пособие / Поля Ангелова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 275 с. : с фиг. ; 24 см

   Други авт. : П. Петков, С. Касабова, Л. Иванов, К. Славева, Т. Върбанов.

   ISBN 978-954-23-1199-7 

  

Сист. No: 18595

Икономика. Икономически науки

- 3 -

46180 

Несторов, Людмил

   Икономиката на България - развитие и перспективи : Монография / Людмил Несторов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 246 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1201-7 

  

Сист. No: 18592

- 4 -

46181 

Николова, Марина

   Аграрен туризъм : [Учебник] / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 207 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1204-8 

  

Сист. No: 18594

- 5 -

I 2104 

Симеонов, Стефан

   Измерители на борсовата активност - изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд / Стефан Симеонов . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 228 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 131)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 18599

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 6 -

46179 

Милинов, Валентин и др.

   Техника на данъчното облагане : Свитък избрани лекции / Валентин Милинов, Марин Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 244 с. : с тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-654-23-1202-4 

  

Сист. No: 18591

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Счетоводство

- 7 -

46177 

Божков, Васил и др.

   Основи на счетоводството : Избрани лекции / Васил Божков, Росица Симеонова . - Свищов : АИ Ценов, 2017 . - 174 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1223-9 

  

Сист. No: 18588

- 8 -

I 2104 

Крумова, Диана

   Актуални въпроси на организацията и технологията на счетоводството в малките предприятия / Диана Крумова . - Свищов : АИ Ценов, 2016 . - 211 с. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 130)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 18598


 Индекс по АВТОРИ

Ангелова, Поля 2 
Божков, Васил 7 
Върбанов, Тихомир 2 
Живков, Николай 1 
Иванов, Любомир 2 
Касабова, Стела 2 
Крумова, Диана 8 
Личева, Катя 1 
Маринов, Марин 6 
Милинов, Валентин 6 
Несторов, Людмил 3 
Николова, Марина 4 
Петков, Пламен 2 
Симеонов, Стефан 5 
Симеонова, Росица 7 
Славева, Красимира 2 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Аграрен туризъм 4 
Актуални въпроси на организацията и технологията на счетоводството в малките предприятия 8 
Измерители на борсовата активност - изследване на индикаторите и анализ на пазарния тренд 5 
Икономиката на България - развитие и перспективи 3 
Комуникации в бизнеса и PR 1 
Основи на статистиката 2 
Основи на счетоводството 7 
Техника на данъчното облагане 6 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

автоматизирано счетоводство 8 
аграрен туризъм 4 
аграрна реформа 3 
агротуризъм 4 
агротуристически продукт 4 
Балканска война 3 
банкова система 3 
бизнес 1 
борса 5 
борсова активност 5 
борсови индекси 5 
борсови индикатори 5 
БФБ 5 
България 3 
българска икономика 3 
Българска фондова борса 5 
български туризъм 4 
българско стопанство 3 
връзки с обществеността 1 
Втора българска държава 3 
Втора световна война 3 
външни партньори 1 
глобализация 3 
данъчни облекчения 6 
данъчни ставки 6 
данъчно облагане 6 
двустранно счетоводно записване 7 
ДДС 6 
делови преговори 1 
делово общуване 1 
дескриптивна статистика 5 
дисперсионен анализ 2 
евроинтеграция 3 
едностранно счетоводно записване 7 8 
ЗДДФЛ 6 
икономика 3 
икономическа криза 3 
икономическа отчетна информация 7 
икономическо развитие 3 
индустриално развитие 3 
колективизация 3 
комуникативен акт 1 
комуникативни бариери 1 
комуникации 1 
комуникации в бизнеса 1 
комуникации в организацията 1 
комуникиране 1 
корелационен анализ 2 5 
корпоративен данък 6 
корпоративно подоходно облагане 6 
малки предприятия 8 
маркетинг 4 
междукултурна комуникация 1 
междуличностно общуване 1 
местни данъци 6 
местни такси 6 
невербално общуване 1 
необлагаеми доходи 6 
обекти на счетоводството 7 
облагане с акциз 6 
общуване 1 
организация на счетоводството 8 
Освобождение 3 
основи на статистиката 2 
пазарен тренд 5 
пазарна икономика 3 
патентен данък 6 
периодично счетоводно отчитане 8 
писмено общуване 1 
преговори 1 
пъблик рилейшън 1 
Първа българска държава 3 
Първа световна война 3 
регресионен анализ 2 
реклама 4 
реторика 1 
СА 1 2 3 4 5 6 7 8 
селска икономика 4 
селски туризъм 4 
селско стопанство 3 
сметкоплан 7 
статистика 2 
статистическа групировка 2 
статистическа проверка 2 
статистически заключения 2 
статистически извод 2 
статистически редове 2 
статистически таблици 2 
статистическо разсейване 2 
счетоводна политика 7 
счетоводни сметки 7 
счетоводно отчитане 7 
счетоводство 7 8 
текущо счетоводно отчитане 8 
технология на счетоводството 8 
туризъм 4 
туристическа дейност 4 
туристически ресурси 4 
търговия 3 
фондови борси 5 
фючърсни борси 5 
PR 1