НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

016/C/A 562 ИУ 

Алманах  : Животописни и книгописни сведения за преподавателите 2005 - 2015. 95 години Икономически университет-Варна /  Състав. Росица Заркова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 365 с. ; 24 см

   Други състав. : М. Ковачева, С. Петрова, В. Ангелова, Р. Ковачева, Е. Маринова, А. Герчева.

   ISBN 978-954-21-0809-2 

  

Сист. No: 17284

- 2 -

II 1540 

Иновации.бг  : ИКТ и иновационно търсене . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2012 . - 75 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 1313-1052 

  

Сист. No: 17418

- 3 -

II 1540 

Иновации.бг  : Иновационният потенциал на България: възможности и предизвикателства . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2013 . - 103 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 1313-1052 

  

Сист. No: 17419

- 4 -

II 1540 

Иновации.бг  : Иновационен дневен ред за устойчив растеж и конкурентоспособност . - София : Фонд. Приложни изследвания и комуникации, 2014 . - 79 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 1313-1052 

  

Сист. No: 17420

- 5 -

41522 

Ролята на медиите при работа по проекти, съфинансирани от ЕС  : Обществена дискусия, Русе, 26 септември 2008 г. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 68 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 13)

   

  

Сист. No: 17408

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 6 -

45813 

Великов, Никола

   Размисли върху характера и технологията на научно-творческата работа / Никола Великов . - София : Б. и., 2014 . - 155 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9439-28-1 

  

Сист. No: 17380

ФИЛОСОФИЯ

- 7 -

45810 

Василев, Николай

   Човекът / Николай Василев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2003 . - 738 с. ; 25 см . -  (Университетска библиотека ; 407)

   

   ISBN 954-07-1666-7 

  

Сист. No: 17377

Психология

- 8 -

45807 

Будева, Соня

   Между Рая и Ада : За зависимостите и ролята на помагащите професионалисти / Соня Будева . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 392 с. : с табл., диагр., ил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-400-808-6 

  

Сист. No: 17374

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 9 -

45783 

Живков, Николай

   Методика на академичното преподаване (Психология и реторика) : Учебно пособие за обучение по проект / Николай Живков . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 69 с. ; 24 см

   Проект BG051PO001-3.1.09.-0009

   ISBN 978-954-23-1066-2 

  

Сист. No: 17336

- 10 -

41522 

Приобщаване на българските граждани към европейските културноисторически ценности  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 60 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 8)

   

  

Сист. No: 17403

Статистика. Демография. Социология

- 11 -

45781 

Ангелова, Поля

   Методика на емпиричните изследвания - статистика : Учебно пособие за обучение по проект / Поля Ангелова . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 70 с. ; 24 см

   Проект BG051PO001-3.1.09.-0009

   ISBN 978-954-23-1064-8 

  

Сист. No: 17334

- 12 -

31/С/Б 923 

България 2015  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2015 . - 60 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 17280

- 13 -

45782 

Георгиев, Никола

   Методика на емпиричните изследвания - социология : Учебно пособие за обучение по проект / Никола Георгиев . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 53 с. ; 24 см

   Проект BG051PO001-3.1.09.-0009

   ISBN 978-954-23-1065-5 

  

Сист. No: 17335

- 14 -

II 2025 

Манчева, Мила и др.

   Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България / Мила Манчева, Славянка Иванова, Камелия Димитрова . - София : Център за изследване на демокрацията, 2015 . - 175 с. : с табл. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-477-244-4 

  

Сист. No: 17421

- 15 -

41522 

Павлова, Веселка

   Значението на Евростат и Националната статистика за повишаване на информираността на българските институции и граждани като членове на Европейския съюз / Веселка Павлова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 159 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 15)

   

  

Сист. No: 17410

- 16 -

338/С/С 73 

Статистически справочник 2015  : [Данни за 2014 г.] . - София : НСИ, 2015 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 17279

- 17 -

II 2027 

Mancheva, Mila et al.

   Assessing the Integration of Vulnerable Migrant Groups in Ten EU Member States / Mila Mancheva, Andrey Nonchev . - Sofia : Center for the Study of Democracy, 2015 . - 183 p. ; 30 cm

   

   ISBN 978-954-477-236-9 

  

Сист. No: 17423

- 18 -

II 2028 

Nonchev, Andrey et al.

   Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States / Andrey Nonchev, Nikolai Tagarov . - Sofia : Center for the study of democracy, 2012 . - 429 p. ; 30 cm + CD

   

   ISBN 978-954-477-183-6 

  

Сист. No: 17424

Социология

- 19 -

45820 

Йорданов, Николай Георгиев

   Мъка и съдба чавешка / Николай Георгиев Йорданов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 287 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3182-7 

  

Сист. No: 17387

- 20 -

45822 

Праматарова, Мариана

   Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2015 . - 136 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-81-9 

  

Сист. No: 17390

Политика

- 21 -

45805 

Иванова, Ваня Ангелова

   Парламентът и смяната на обществената система в България (1989-1994) / Ваня Ангелова Иванова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2015 . - 311 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-778-4 

  

Сист. No: 17370

- 22 -

45828 

Селезнев, Павел Сергеевич

   Инновационные проекты современности: политико-экономический опыт для России / Павел Сергеевич Селезнев . - Москва : РОССПЭН, 2013 . - 302 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-5-8243-1794-7 

  

Сист. No: 17415

- 23 -

41522 

Чавдарова, Мария

   Политически системи и международни отношения на Балканите / Мария Чавдарова . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 72 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 2)

   

  

Сист. No: 17397

Икономика. Икономически науки

- 24 -

45743 

Анализ на конкурентоспособността на българската икономика  / Теодора Георгиева и др . - София : Център за изследване на демокрацията, 2014 . - 254 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Други авт. : Л. Цоцорков, Т. Галев, Н. Ганчева, Р. Стефанов, М. Цанов.

   ISBN 978-619-90374-1-6 

  

Сист. No: 17289

- 25 -

45744 

Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентността на България (2007 - 2013)  / Адриана Даганова и др . - София : Център за икономическо развитие, 2014 . - 341 с. ; 22 см

   Други авт. : А. Дамянова, Б. Джелепова, В. Спасова, Г. Прохаски, И. Василев, Л. Дудева, Л. Цоцорков, М. Прохаска, М. Михайлов, С. Славов.

   ISBN 978-619-90374-2-3 

  

Сист. No: 17290

- 26 -

45809 

Байков, Байко

   Брандинг : Брандинг в туристическия бизнес / Байко Байков . - София : ГорексПрес, 2013 . - 224 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-616-226-7 

  

Сист. No: 17376

- 27 -

45770 

Банчев, Петър

   Маркетинг / Петър Банчев . - 7. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 648 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-662-4 

  

Сист. No: 17317

- 28 -

45760 

Брусарски, Румен и др.

   Финансова теория : Учебник / Румен Брусарски, Андрей Захариев, Георги Манлиев . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 380 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0311-3 

  

Сист. No: 17307

- 29 -

45811 

България в ЕС: първи резултати  : Юбилейна научно-практ. конф. посветена на 45-год. от създаването на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 30-31 май 2008 г. . - София : ГорексПрес, 2008 . - 374 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 954-616-139-Х 

  

Сист. No: 17378

- 30 -

45765 

Въведение в търговията  : [Учебник] / Марияна Божинова и др . - 2. изд. . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 304 с. : с табл., прил., фиг., тест. ; 24 см

   Други авт. : С. Петрова, Св. Илийчовски, П. Мидова, Т. Филипова.

   ISBN 978-954-775-824-7 

  

Сист. No: 17312

- 31 -

45764 

Вътев, Жельо

   Анализ на банковата дейност : [Монография] / Жельо Вътев . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 294 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-265-2 

  

Сист. No: 17311

- 32 -

41522 

Георгиева, Емилия Младенова

   Институциите на Европейския съюз / Емилия Младенова Георгиева . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 57 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 6)

   

  

Сист. No: 17401

- 33 -

45766 

Дамянов, Атанас и др.

   Международни стратегии / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Симеон Момчев . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 188 с. : с табл., фиг., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-360-9 

  

Сист. No: 17313

- 34 -

45768 

Дамянов, Атанас и др.

   Международен маркетингов мениджмънт / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев . - 3. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 380 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-989-3 

  

Сист. No: 17315

- 35 -

45817 

Докова, Соня и др.

   Възможности за развитие на най-урбанизираните градове и територии в България / Соня Докова, Камен Петров . - София : Авангард Прима, 2012 . - 112 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-019-9 

  

Сист. No: 17384

- 36 -

41522 

Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия)  : Научно-практически семинар, Варна, 22 май 2008 г. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 92 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 10)

   

  

Сист. No: 17405

- 37 -

45724 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1075-4 

   Т. 1 . - 2015 . - 327 с.

   

  

Сист. No: 17356

- 38 -

45724 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1079-2 

   Т. 2 . - 2015 . - 487 с.

   

  

Сист. No: 17357

- 39 -

45724 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1080-8 

   Т. 3 . - 2015 . - 540 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 17358

- 40 -

II 2020 

Захариев, Андрей и др.

   Финансов анализ : Учебно пособие за дистанционно обучение / Андрей Захариев, Ангел Ангелов, Александър Ганчев . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 173 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансов мениджмънт")

   

   ISBN 978-954-23-1091-4 

  

Сист. No: 17352

- 41 -

41522 

Здравето и здравеопазването в Репулбика България и страните от Европейския съюз  : Научно-практическа конференция, Стара Загора, 20 юни 2008 г. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 68 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 11)

   

  

Сист. No: 17406

- 42 -

45757 

Икономика на предприятието  : Учебник / Любчо Варамезов и др . - 2. доп. и прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 364 с. : с табл., фиг., тест. ; 24 см

   Други авт. : С. Найденов, И. Пантелеева, З. Иванова, Ем. Николов.

   ISBN 978-619-00-0226-0 

  

Сист. No: 17304

- 43 -

II 2021 

Илийчовски, Светослав и др.

   Търговско кредитиране : Учебно пособие за дистанционно обучение / Светослав Илийчовски, Петранка Мидова, Теодора Филипова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 207 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Мениджмънт на търговската дейност")

   

   ISBN 978-954-23-1087-7 

  

Сист. No: 17353

- 44 -

45816 

Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион  : Сборник с доклади от конференция на Офис за технологичен трансфер към Бургаски свободен университет, 20 ноември 2014 г. . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2014 . - 248 с. ; 20 см

   Проект № BG 161P003-1.2.02-0022-0001 "Създаване на нов офис за трансфер на иновативни технологии в предприятията от Югоизточен регион"

   ISBN 978-954-8468-97-8 

  

Сист. No: 17383

- 45 -

45755 

Коралиев, Янко и др.

   Организация и технология на доставките / Янко Коралиев, Венцислав Перков . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 312 с. : с табл., фиг., тест. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-123-0 

  

Сист. No: 17302

- 46 -

45801 

Лилова, Румяна и др.

   Бюджет и бюджетна политика : Избрани лекции / Румяна Лилова, Стефан Симеонов, Анелия Радулова . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 220 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0332-8 

  

Сист. No: 17366

- 47 -

II 2013 

Манлиев, Георги

   Икономика на публичния сектор / Георги Манлиев . - София : Кинг, 2009 . - 403 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9518-61-0 

  

Сист. No: 17294

- 48 -

45761 

Международна икономика  : [Учебник] / Атанас Дамянов и др . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 236 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : Ив. Спиридонов, Г. Захариева, К. Саркисян, Г. Стефанов.

   ISBN 978-954-400-467-5 

  

Сист. No: 17308

- 49 -

45750 

Мидова, Петранка и др.

   Организация и технология на продажбите / Петранка Мидова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 232 с. : с табл., фиг., тест. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-950-2 

  

Сист. No: 17297

- 50 -

45751 

Мидова, Петранка и др.

   Организация и технология на туристическото обслужване : Учебник / Петранка Мидова, Любка Илиева . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 200 с. : с табл., фиг., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0187-4 

  

Сист. No: 17298

- 51 -

45752 

Микроикономика  : [Учебник] / Любен Кирев и др . - 7. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 407 с. ; 24 см

   Други авт. : Й. Василев, П. Шишманова, И. Петров, К. Кунев, Л. Несторов, О. Марков, Р. Лазаров, Т. Тодорова.

   ISBN 978-619-168-123-5 

  

Сист. No: 17299

- 52 -

45779 

Микроикономика  : Тестове, задачи, въпроси за дискусии / Любен Кирев и др . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 208 с. ; 23 см

   Други авт. : Й. Василев, П. Шишманова, И. Петров, К. Кунев, Л. Несторов, Р. Лазаров, О. Марков, Т. Тодорова, Т. Асенов, Е. Цонева, Е. Петкова, П. Георгиева, П. Миланова.

   ISBN 978-619-168-134-1 

  

Сист. No: 17329

- 53 -

45742 

Наама, Карим Фахир

   Арабска република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" / Карим Фахир Наама . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2015 . - 196 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-208-013-6 

  

Сист. No: 17288

- 54 -

45793 

Николова, Марина и др.

   Екологичен туризъм / Марина Николова, Маруся Линкова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 324 с. : с табл., фиг., прил., тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1084-6 

  

Сист. No: 17347

- 55 -

41522 

Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз  : Кръгла маса Бургас, 28.03.2008 г. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 71 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 3)

   

  

Сист. No: 17398

- 56 -

41522 

Партньорство за европейска интеграция на Балканите  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 120 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 9)

   

  

Сист. No: 17404

- 57 -

41522 

Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда  : Национален семинар Габрово, 16 май 2008 г. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 112 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 7)

   

  

Сист. No: 17402

- 58 -

45794 

Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България  : Кръгла маса, 23 октомври 2015 г. : Сборник доклади . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 507 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1086-0 

  

Сист. No: 17359

- 59 -

41522 

Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двестранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 124 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 5)

   

  

Сист. No: 17400

- 60 -

45746 

Пътев, Пламен

   Управление на портфейла : Учебник / Пламен Пътев . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 384 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-132-7 

  

Сист. No: 17293

- 61 -

45753 

Радков, Радко и др.

   Международни финанси : Учебник / Радко Радков, Андрей Захариев . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 544 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-129-7 

  

Сист. No: 17300

- 62 -

45802 

Радулова, Анелия

   Персонални финанси : Учебник / Анелия Радулова . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 226 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0331-1 

  

Сист. No: 17367

- 63 -

41522 

Реформирането на договорната основа на Европейския съюз като изпитание за гражданите  . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 56 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 4)

   

  

Сист. No: 17399

- 64 -

45780 

Решения в корпоративните финанси  / Стефан Минчев Вачков и др . - Варна : Р. И. С., 2011 . - 370 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : Ем. Спасова, Йор. Вас. Йорданов, Дим. Рафаилов.

   ISBN 978-954-8165-15-0 

  

Сист. No: 17330

- 65 -

41522 

Симеонов, Калоян

   България в Европейския съюз / Калоян Симеонов . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 50 с. : с табл., гр. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз)

   

  

Сист. No: 17396

- 66 -

45778 

Симеонов, Стефан

   Финансови деривати. Опциите / Стефан Симеонов . - Русе : Авангард принт, 2015 . - 335 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-337-271-3 

  

Сист. No: 17328

- 67 -

II 2022 

Симеонов, Стефан и др.

   Бюджетни решения и обществен избор : Учебно пособие за дистанционно обучение / Стефан Симеонов, Анелия Радулова . - 4. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 100 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Финансово управление в публичния сектор")

   

   ISBN 978-954-23-1089-1 

  

Сист. No: 17354

- 68 -

45796 

Сланчева-Банева, Ваня

   Основи на маркетинга на услугите / Ваня Сланчева-Банева . - София : РИВА, б. г. . - 176 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-472-4 

  

Сист. No: 17361

- 69 -

45754 

Стойков, Иван и др.

   Международна инвестиционна политика : [Учебник] / Иван Стойков, Симеон Момчев . - Разш. и обнов. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 180 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0305-2 

  

Сист. No: 17301

- 70 -

45815 

Съботинова, Диана

   Световна икономика : Международна търговия и движение на производствени фактори. Международни финанси и политика в отворена икономика / Диана Съботинова . - Бургас : Бургаски свободен унив., 2015 . - 256 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7126-06-8 

  

Сист. No: 17382

- 71 -

45762 

Тананеев, Емилиян и др.

   Данъчен контрол и администрация / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова . - Прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 295 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-988-5 

  

Сист. No: 17309

- 72 -

45737 

Тонкова, Евгения

   Управление на дистрибуцията : [Учебник] / Евгения Тонкова . - 3. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 242 с. : с прил., табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0812-2 

  

Сист. No: 17282

- 73 -

45803 

Управление на капиталите  : Теория и практика / Андрей Захариев и др . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 244 с. : табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : Ж. Вътев, П. Пътев, А. Ангелов, В. Милинов, М. Маринов, А. Ганчев.

   ISBN 978-619-00-0328-1 

  

Сист. No: 17368

- 74 -

45748 

Чиприянов, Михаил Симеонов и др.

   Иновации и иновационни стратегии : Стратегически иновационен потенциал на фирмите / Михаил Симеонов Чиприянов, Елица Лазарова . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 379 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-127-3 

  

Сист. No: 17263

- 75 -

45773 

Шикова, Ингрид

   Европейски фондове, програми, проекти 2014 - 2020 / Ингрид Шикова . - София : Минерва, 2015 . - 272 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8702-33-1 

  

Сист. No: 17320

- 76 -

45830 

Bezes, Philippe et al.

   Gouverner (par) les finances publiques / Philippe Bezes, Alexandre Sine . - Paris : Presses de Sciences, 2011 . - 523 p. ; 21 cm

   

   ISBN 978-2-7246-1193-9 

  

Сист. No: 17425

- 77 -

45832 

Dussart, Vincent et al.

   Finances publiques : Manuel / Vincent Dussart, Philippe Foillard . - 13. ed. . - Bruxelles : Larcier, 2012 . - 324 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-2-3502-0088-0 

  

Сист. No: 17427

- 78 -

45834 

Gruber, Jonathan

   Public Finance and Public Policy / Jonathan Gruber . - 4. ed. . - New York : A Macmilian Higher Education Company, 2013 . - 822 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-1-4292-7845-4 

  

Сист. No: 17429

- 79 -

45833 

Hofer, M. Kay et al.

   Public finance : Politics and Process / M. Kay Hofer, Sherri L. Mora, Brendan S. Scott . - Dubuque : Kendall Hunt, 2013 . - 405 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0-7575-9723-7 

  

Сист. No: 17428

- 80 -

45831 

Huart, Florence

   Economie des finances publiques : Manuel / Florence Huart . - Paris : Dunod, 2012 . - 294 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-2-10-057453-7 

  

Сист. No: 17426

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 81 -

44181 

Дамянов, Атанас

   Експортен маркетингов мениджмънт : Учебник / Атанас Дамянов . - 4 прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 290 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 98)

   

   ISBN 978-954-23-1057-0 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17333

Международни икономически отношения

- 82 -

45767 

Любенов, Здравко и др.

   Международни стратегически алианси / Здравко Любенов, Галин Стефанов . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-362-3 

  

Сист. No: 17314

Право. Наука за държавата и правото

- 83 -

II 2015 

Атанасова, Христина

   Застрахователно право : Учебно пособие / Христина Атанасова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 164 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-23-1077-8 

  

Сист. No: 17341

- 84 -

45788 

Атанасова, Христина

   Застрахователно право : Учебник / Христина Атанасова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 192 с. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-23-1076-1 

  

Сист. No: 17342

- 85 -

II 2012 

Атанасова, Христина и др.

   Основи на правото : Учебно помагало : Гражданско право - обща част : вещно право : Облигационно право : Търговско право / Христина Атанасова, Христо Дочев, Милен Иванов . - София : Мартилен, 2014 . - 144 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-598-152-4 

  

Сист. No: 17291

- 86 -

349/С/К 729 

Кодекс на труда  : Обн. ДВ изм. бр. 61 от 2015 г. . - София : Труд и право, 2015 . - 224 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-227-5 

  

Сист. No: 17327

- 87 -

45777 

Костов, Атанас

   Търговските марки и авторските права в интернет пространството / Атанас Костов . - София : Труд и право, 2015 . - 248 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-224-4 

  

Сист. No: 17324

- 88 -

45797 

Ланджев, Борис Богданов

   Правни проблеми на финансовото инвестиране / Борис Богданов Ланджев . - София : Нова звезда, 2014 . - 348 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-8933-89-6 

  

Сист. No: 17362

- 89 -

41522 

Марков, Марчо Янакиев

   Права на собственост - европейски измерения / Марчо Янакиев Марков . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 52 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 16)

   

  

Сист. No: 17411

- 90 -

45776 

Милованов, Кругер

   Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите / Кругер Милованов . - София : Труд и право, 2015 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-225-1 

  

Сист. No: 17323

- 91 -

347.4/С/Н 45 

Неизпълнение на договора  : Коментар на нормативната уредба : Преглед и анализ на съдебната практика : Практически проблеми / Поля Голева и др . - София : Труд и право, 2015 . - 439 с. ; 21 см

   Други авт. : Т. Калчева, Ст. Кюркчиев, К. Машев, Г. Хорозов.

   ISBN 978-954-608-226-8 

  

Сист. No: 17325

- 92 -

41522 

Политиките и практиките на ЕС за правата и отговорностите на гражданите на ЕС  : Обществена дискусия Хасково, 24 октомври 2008 г. . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 72 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 14)

   

  

Сист. No: 17409

- 93 -

45823 

Праматарова, Мариана

   Домашното насилие / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2013 . - 80 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-72-7 

  

Сист. No: 17391

- 94 -

45835 

Президент на Република България  : Годишник 2014 . - София : Пресцентър, 2014 . - 432 с. : с цв. сн. ; 23 см

   

   ISBN 1314-7757 

  

Сист. No: 17430

- 95 -

45756 

Стефанов, Георги и др.

   Основи на трудовото и осигурителното право / Георги Стефанов, Христина Атанасова, Христо Дочев . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 275 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-498-9 

  

Сист. No: 17303

Обществено управление. Военни науки

- 96 -

II 2017 

Борисов, Борислав и др.

   Проекти и програми за регионалното развитие и подобряване на градската среда : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 149 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1071-6 

  

Сист. No: 17349

- 97 -

45814 

Генова, Весела Йотова

   Полиция и социални конфликти / Весела Йотова Генова . - София : НИКК - МВР, 2012 . - 348 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-92-996-1-8 

  

Сист. No: 17381

- 98 -

45818 

Джейкъбсън, Сам и др.

   Демокрацията срещу корупцията : Нов начин на мислене за публичната администрация / Сам Джейкъбсън, Мария Славова . - Б. м. : Институт по публична адм. и евр. интеграция, Б. г. . - 129 с. + 115 p. [англ. текст] ; 20 см

   

  

Сист. No: 17385

Социални грижи. Социално осигуряване. Застрахователно дело

- 99 -

II 2019 

Василев, Венцислав

   Управление на риска в застрахователното дружество : Учебно пособие за дистанционно обучение / Венцислав Василев . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 125 с. : с табл., сх. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Застраховане")

   

   ISBN 978-954-23-1090-7 

  

Сист. No: 17351

- 100 -

45740 

Въведение в застраховането  / Румен Ерусалимов и др . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 336 с. : с фиг. ; 24 см

   Други авт. : В. Василев, А. Панева, М. Митков, В. Нинова.

   ISBN 978-619-00-0291-8 

  

Сист. No: 17286

- 101 -

45806 

Радев, Начко и др.

   Социални умения / Начко Радев, Соня Будева . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2011 . - 287 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-627-3 

  

Сист. No: 17373

- 102 -

45812 

Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа  / Боряна Григорова и др . - В. Търново : Фабер, 2008 . - 136 с. ; 20 см

   Други авт. : Д. Сагдън, Л. Русанова, М. Йоргова, С. Будева, Ст. Стоянова, Т. Демирева, Ю. Пулова.

   ISBN 978-954-775-885-8 

  

Сист. No: 17379

- 103 -

45808 

Стоянова, Стела

   Групи - динамика и рискове / Стела Стоянова . - В. Търново : Ай анд Би, 2013 . - 202 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9689-76-1 

  

Сист. No: 17375

Социално осигуряване

- 104 -

368.4/С/Б 923 зк 
 България. Закони и др. п. 

   Кодекс за социално осигуряване : Нормативен текст : Коментар на промените ДВ, бр. 61 от 11.08.2015 г / Бисер Петков, Снежана Малакова, Йосиф Милошев . - София : Труд и право, 2015 . - 424 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-608-230-5 

  

Сист. No: 17326

Възпитание. Образование. Просвета. Педагогика

- 105 -

41522 

Възможности за обучение и мобилност в Европейския съюз  : Регионален обучителен семинар . - София : Унив. изд. Стопанство, 2008 . - 80 с. ; 20 см . -  (България в Европейския съюз ; 12)

   

  

Сист. No: 17407

- 106 -

45784 

Захариев, Андрей

   Методика и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити - ECTSа : Учебно пособие за обучение по проект / Андрей Захариев . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 83 с. ; 24 см

   Проект BG051PO001-3.1.09.-0009

   ISBN 978-954-23-1063-1 

  

Сист. No: 17337

- 107 -

378/С/П 842 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в СА "Д. А. Ценов"  . - Свищов : АИ Ценов, 2011 . - 63 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 17371

- 108 -

378/С/П 842 

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в СА "Д. А. Ценов"  . - Свищов : АИ Ценов, 2012 . - 64 с. ; 23 см

   

  

Сист. No: 17372

- 109 -

45799 

Сланчева-Банева, Ваня

   Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище : [Монография] / Ваня Сланчева-Банева . - София : РИВА, б. г. . - 120 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-320-478-6 

  

Сист. No: 17364

Образование

- 110 -

II 2024 

Актуализиране на учебните програми на специалностите във факултет "Стопанско управление" на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP  / Елизабета Вачкова и др . - София : Издат. къща при ЛТУ, 2015 . - 139 с. : с табл., прил. ; 29 см

   Други авт. : А. Мантарова, Н. Делчева, Н. Нейков, Йор. Йорданов, Ю. Колова, Р. Попова, А. Костадинов, В. Тасина, М. Дичева.

   ISBN 978-954-332-131-5 

  

Сист. No: 17417

- 111 -

45804 

Минчев, Дянко

   Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България / Дянко Минчев . - Русе : Лени-Ан, 2014 . - 161 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7058-32-1 

  

Сист. No: 17369

- 112 -

45829 

Стрекалова, Наталья Дмитриевна

   Кейс-метод в обучении стратегическому менеджменту / Наталья Дмитриевна Стрекалова . - Санкт-Петербург : Астерион, 2014 . - 188 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-00045-194-6 

  

Сист. No: 17416

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 113 -

42056 

Кръстев, Георги

   Теория на пространството / Георги Кръстев . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2007 . - 256 с. ; 20 см . -  (Библиотека Анастасия ; 10)

   

   ISBN 978-954-91807-8-7 

  

Сист. No: 17394

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Енергетика

- 114 -

II 2026 

Green Innovation.bg  : Potential for Development /  Ed. Teodora Georgieva et al . - Sofia : Applied Research and Communications Fund, 2014 . - 59 p. ; 29 cm

   

   ISBN 978-954-9456-16-5 

  

Сист. No: 17422

Управление на предприятията. Организация на производството

- 115 -

65/С/А 648 

Английско-български речник по корпоративно управление  : A -Z . - София : Център за изследване на демокрацията, 2001 . - 232 с. ; 13 см

   

   ISBN 954-477-095-Х 

  

Сист. No: 17388

- 116 -

45758 

Дамянов, Атанас и др.

   Управление на човешките ресурси : Национални и интернационални измерения / Атанас Дамянов, Галина Захариева, Здравко Любенов . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 292 с. : с табл., сх., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0284-0 

  

Сист. No: 17305

- 117 -

45791 

Емилова, Ирена и др.

   Фирмена култура / Ирена Емилова, Христо Сирашки . - 2. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 184 с. : с табл., фиг., тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1078-5 

  

Сист. No: 17345

Методи на управление

- 118 -

45790 

Бакърджиева, Милка

   Бизнескомуникиране и връзки с обществеността / Милка Бакърджиева . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 588 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1081-5 

  

Сист. No: 17344

- 119 -

II 2016 

Богданова, Маргарита и др.

   Организационно управление на проект : Учебно пособие за дистанционно обучение / Маргарита Богданова, Евелина Парашкевова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 244 с. : с табл., фиг. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1069-3 

  

Сист. No: 17348

- 120 -

II 2018 

Борисов, Борислав и др.

   Симулационна игра по грантови програми на ЕС : Учебно пособие за дистанционно обучение / Борислав Борисов, Юлиян Господинов . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 132 с. : с табл. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Управление на проекти")

   

   ISBN 978-954-23-1070-9 

  

Сист. No: 17350

- 121 -

45772 

Каменов, Камен и др.

   Администриране в управлението и публична администрация / Камен Каменов, Елена Йорданова . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 252 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0107-2 

  

Сист. No: 17319

- 122 -

45792 

Мениджмънт  / Анатолий Асенов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 212 с. : с табл., фиг., тест. ; 23 см

   Други авт. : Цв. Дилков, Хр. Сирашки, Ир. Емилова.

   ISBN 978-954-23-1085-3 

  

Сист. No: 17346

- 123 -

45775 

Миткова, Марияна

   Писането на европроект е лесна работа : Ръководство за начинаещи / Марияна Миткова . - София : Либра Скорп, 2015 . - 184 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-471-262-4 

  

Сист. No: 17322

- 124 -

45798 

Преговори и решаване на конфликти  / Уорън Х. Шмит и др ; Прев. от англ. Петър Узунов . - София : Класика и Стил, 2015 . - 192 с. ; 22 см . -  (Harvard Business Review)

   

   ISBN 978-954-327-079-8 

  

Сист. No: 17363

- 125 -

45741 

Стоянова, Станислава

   Социална среда и бизнес / Станислава Стоянова . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 130 с. : с табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-00-0243-7 

  

Сист. No: 17287

- 126 -

45827 

Стрекалова, Наталья Дмитриевна

   Бизнес-планирование / Наталья Дмитриевна Стрекалова . - Санкт-Петербург : Питер, 2012 . - 352 с. ; 21 см + CD . -  (Серия Учебное пособие)

   

   ISBN 978-5-459-01065-7 

  

Сист. No: 17414

- 127 -

II 2023 

Управление чрез проекти  : Учебно пособие за дистанционно обучение / Димитър Панайотов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 154 с. : с табл. ; 30 см . -  (Магистърска програма "Мениджмънт на териториалното развитие")

   Други авт. : Н. Митев, М. Чиприянов, Ан. Марчева.

   ISBN 978-954-23-0587-3 

  

Сист. No: 17355

- 128 -

45749 

Чиприянов, Михаил Симеонов и др.

   Антикризисен мениджмънт / Михаил Симеонов Чиприянов, Елица Лазарова Линкова . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 488 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-087-0 

  

Сист. No: 17296

Счетоводство

- 129 -

45787 

Александров, Станислав Цонев и др.

   Счетоводна политика на нефинансовите предприятия : Учебно пособие за дистанционно обучение / Станислав Цонев Александров, Радосвета Йорданова Кръстева-Христова, Румяна Борисова Михайлова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 192 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1082-2 

  

Сист. No: 17340

- 130 -

45789 

Божков, Васил и др.

   Счетоводни концепции и стандарти (за финансово отчитане) : Учебно пособие за дистанционно обучение / Васил Божков, Росица Симеонова, Галя Иванова-Кузманова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 415 с. : с прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1074-7 

  

Сист. No: 17343

- 131 -

45739 

Василев, Венцислав

   Счетоводство на застрахователното дружество : Учебно пособие / Венцислав Василев . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 170 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0287-1 

  

Сист. No: 17285

- 132 -

45769 

Дочев, Михаил и др.

   Финансово счетоводство : [Учебник] / Михаил Дочев, Росица Симеонова . - 2. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 396 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-756-0 

  

Сист. No: 17316

- 133 -

45800 

Дочев, Михаил и др.

   Финансови експертизи : Тестове : Въпроси за дискусия : Казуси : Учебно пособие / Михаил Дочев, Галина Симеонова Чиприянова . - В. Търново : АБАГАР, 2014 . - 154 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-619-168-096-2 

  

Сист. No: 17365

- 134 -

45771 

Финансово счетоводство  : Сборник от решени и нерешени задачи и казуси / Михаил Дочев и др . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 276 с. : с табл. ; 23 см

   Други авт. : Д. Дамянов, В. Божков, Р. Симеонова, Р. Михайлова, Г. Чиприянова, Д. Крумова, Цв. Цветков, Р. Цанчева.

   ISBN 978-619-00-0120-1 

  

Сист. No: 17318

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 135 -

45774 

Утън, Саймън и др.

   Стратегическо мислене : Подход от девет стъпки към стратегията и лидерството за мениджъри и маркетолози / Саймън Утън, Тери Хорн . - София : Класика и Стил, 2015 . - 246 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-327-080-4 

  

Сист. No: 17321

Информационни технологии

- 136 -

45738 

Атанасова, Тодорка

   Интелигентни агенти и мултиагентни системи / Тодорка Атанасова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 186 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0813-9 

  

Сист. No: 17283

- 137 -

45745 

Бизнес информатика  : Учебно пособие / Петър Дачев и др . - 4. доп. и актуал. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 287 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0294-9 

  

Сист. No: 17292

- 138 -

45763 

Бизнес информатика  / Румен Върбанов и др . - Доп. и прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 512 с. : с фиг. ; 24 см

   Други авт. : В. Краева, К. Шишманов, Л. Краев, Б. Трайков, В. Попов, П. Емилова, М. Ташкова, Н. Маринова.

   ISBN 978-619-00-0110-2 

  

Сист. No: 17310

- 139 -

45759 

Върбанов, Румен

   Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта / Румен Върбанов . - В. Търново : Фабер, 2015 . - 415 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-136-0 

  

Сист. No: 17306

- 140 -

45786 

Информационна сигурност 2014  : Международна научна видеоконференция 24 ноември 2014 г. : Сборник с доклади от конференцията . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 58 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-23-1060-0 

  

Сист. No: 17339

- 141 -

45795 

Солис, Брайън

   Новият бизнес модел : Успехът в революцията на потребителите изисква промяна / Брайън Солис ; Прев. от англ. Десислава Бошнакова, Ралица Михайлова . - София : Рой комюникейшън, 2015 . - 364 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-9335-35-4 

  

Сист. No: 17360

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 142 -

45736 

Калинков, Константин Савов

   Урбанизационен икономикс / Константин Савов Калинков . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2015 . - 330 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0811-5 

  

Сист. No: 17281

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 143 -

42056 

Гигов, Никола

   Космос от мъка и песен / Никола Гигов . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2006 . - 96 с. ; 20 см . -  (Библиотека Анастасия ; 4)

   

   ISBN 978-954-91807-4-9 

  

Сист. No: 17393

- 144 -

45819 

Дим К. Дим

   Съвети за мъж на средна възраст от Южна България / Дим К. Дим . - Пловдив : Акад. изд. на ВУАРР, 2012 . - 144 с. : с ил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9498-99-8 

  

Сист. No: 17386

- 145 -

45821 

Илиева, Таня

   Нима не знаеш, че сме ангели / Таня Илиева . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2011 . - 62 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-47-5 

  

Сист. No: 17389

- 146 -

45747 

Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности  : Материалы всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) 27 октября 2014 г. . - Санкт-Петербург : СПбГЭУ, 2014 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-5-7310-3059-5 

  

Сист. No: 17295

- 147 -

45785 

Танева, Анка

   Методика на академичното преподаване (Дидактика, стилистика и реторика) : Учебно пособие за обучение по проект / Анка Танева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 45 с. ; 24 см

   Проект BG051PO001-3.1.09.-0009

   ISBN 978-954-23-1062-4 

  

Сист. No: 17338

- 148 -

II 2014 

Todorov, Peter et al.

   It's a Deal : A comprehensive guide to your business english studies / Peter Todorov, Daniela Stoilova . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2015 . - 122 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-954-23-1068-6 

  

Сист. No: 17331

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 149 -

45825 

Диамандиев, Светослав

   Различията ми с традиционната историография на Ранното Средновековие на българите / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2015 . - 40 с. : с ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 17412

- 150 -

45826 

Диамандиев, Светослав

   Мадарският летопис, дохристиянската религия на българите и още нещо : Сборник статии / Светослав Диамандиев . - Стара Загора : Кота, 2015 . - 144 с. : с ил. ; 24 см

   

  

Сист. No: 17413

- 151 -

45824 

Патак, Миланка

   Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство / Миланка Патак . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2013 . - 160 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-8365-75-8 

  

Сист. No: 17392

- 152 -

42056 

Праматарова, Мариана

   Искри от вечността / Мариана Праматарова . - София : Новата цивилизация ЕООД, 2008 . - 72 с. : с ил. ; 20 см . -  (Библиотека Анастасия ; 19)

   

   ISBN 978-954-8365-11-6 

  

Сист. No: 17395


 Индекс по АВТОРИ

Александров, Станислав Цонев 129 
Ангелов, Ангел 40 73 
Ангелова, Вяра 1 
Ангелова, Поля 11 
Асенов, Анатолий 122 
Асенов, Тодор 52 
Атанасова, Тодорка 136 
Атанасова, Христина 83 84 85 95 
Байков, Байко 26 
Бакърджиева, Милка 118 
Банчев, Петър 27 
Богданова, Маргарита 119 
Божиков, Асен Петров 137 
Божинова, Марияна 30 
Божков, Васил 130 134 
Борисов, Борислав 96 120 
Бошнакова, Десислава 141 
Брусарски, Румен 28 
Будева, Соня 8 101 102 
Варамезов, Любчо 42 
Василев, Венцислав 99 100 131 
Василев, Илиян 25 
Василев, Йордан 51 52 
Василев, Николай 7 
Вачков, Стефан Минчев 64 
Вачкова, Елизабета 110 
Великов, Никола 6 
Върбанов, Румен 138 139 
Вътев, Жельо 31 73 
Галев, Тодор 24 
Ганчев, Александър 40 73 
Ганчева, Надежда 24 
Генова, Весела Йотова 97 
Георгиев, Никола 13 
Георгиева, Емилия Младенова 32 
Георгиева, Петя 52 
Георгиева, Теодора 24 
Герчева, Албена 1 
Гигов, Никола 143 
Голева, Поля 91 
Господинов, Юлиян 120 
Григорова, Боряна 102 
Даганова, Адриана 25 
Дамянов, Атанас 33 34 48 81 116 
Дамянов, Дамян 134 
Дамянова, Анелия 25 
Данчева, Ралица 134 
Дачев, Петър 137 
Делчева, Надя 110 
Демирева, Теодора 102 
Джейкъбсън, Сам 98 
Джелепова, Бленика 25 
Диамандиев, Светослав 149 150 
Дилков, Цветан 122 
Дим К. Дим 144 
Димитров, Димитър К. 144 
Димитрова, Камелия 14 
Дичева, Милена 110 
Докова, Соня 35 
Дочев, Михаил 132 133 134 
Дочев, Христо 85 95 
Дудева, Лиляна 25 
Емилова, Ирена 117 122 
Емилова, Петя 138 
Ерусалимов, Румен 100 
Живков, Николай 9 
Заркова, Росица 1 
Захариев, Андрей 28 40 61 73 106 
Захариева, Галина 48 116 
Иванов, Милен 85 
Иванова, Ваня Ангелова 21 
Иванова, Зоя Станимирова 42 
Иванова, Славянка 14 
Иванова-Кузманова, Галя 130 
Илиев, Драгомир 33 34 
Илиева, Любка 50 
Илиева, Таня 145 
Илийчовски, Светослав 30 43 
Йоргова, Милена 102 
Йорданов, Йордан 110 
Йорданов, Йордан Василев 64 
Йорданов, Николай Георгиев 19 
Йорданова, Елена 121 
Калинков, Константин Савов 142 
Калчева, Тотка 91 
Каменов, Камен 121 
Кирев, Любен 51 52 
Ковачева, Милена 1 
Ковачева, Руслана 1 
Колова, Юлиана 110 
Коралиев, Янко 45 
Костадинов, Антон 110 
Костов, Атанас 87 
Краев, Любен 138 
Краева, Виолета 138 
Крумова, Диана 134 
Кръстев, Георги 113 
Кръстева, Елица Лазарова 74 
Кръстева-Христова, Радосвета Йорданова 129 
Кузнецов, Юрий Иванов 137 
Кунев, Красимир 51 52 
Кюркчиев, Стефан 91 
Лазаров, Румен 51 52 
Лазарова, Елица 74 
Лалев, Ангелин Лазаров 137 
Ланджев, Борис Богданов 88 
Лилова, Румяна 46 
Линкова, Елица Лазарова 74 128 
Линкова, Маруся 54 
Любенов, Здравко 82 116 
Малакова, Снежана 104 
Манлиев, Георги 28 47 
Мантарова, Анна 110 
Манчева, Мила 14 
Маринов, Марин 73 
Маринова, Елисавета 1 
Маринова, Кремена Мариянова 137 
Маринова, Наталия 138 
Марков, Марчо Янакиев 89 
Марков, Огнян 51 52 
Марчева, Анастасия 127 
Машев, Красимир 91 
Мидова, П. 30 
Мидова, Петранка 43 49 50 
Миланова, Петя 52 
Милинов, Валентин 73 
Милованов, Кругер 90 
Милошев, Йосиф 104 
Минчев, Дянко 111 
Митев, Неделчо 127 
Митков, Милен 100 
Миткова, Марияна 123 
Михайлов, Момчил 25 
Михайлова, Ралица 141 
Михайлова, Румяна 134 
Михайлова, Румяна Борисова 129 
Момчев, Симеон 33 69 
Наама, Карим Фахир 53 
Найденов, Сергей 42 
Нейков, Николай 110 
Несторов, Людмил 51 52 
Николов, Емил 42 
Николова, Марина 54 
Нинова, Валентина 100 
Павлова, Веселка 15 
Панайотов, Димитър 127 
Панева, Анелия 100 
Пантелеева, Искра 42 
Парашкевова, Евелина 96 119 
Патак, Миланка 151 
Перков, Венцислав 45 49 
Петков, Бисер 104 
Петкова, Елица 52 
Петров, Иван 51 52 
Петров, Камен 35 
Петрова, Симеонка 30 
Петрова, Стефка 1 
Попов, Веселин 138 
Попова, Радостина 110 
Праматарова, Мариана 20 93 152 
Прохаска, Мария 25 
Прохаски, Георги 25 
Пулова, Юлия 102 
Пътев, Пламен 60 73 
Радев, Начко 101 
Радков, Радко 61 
Радулова, Анелия 46 62 67 
Рафаилов, Димитър 64 
Русанова, Лиляна 102 
Сагдън, Дейв 102 
Саркисян, Карина 48 
Селезнев, Павел Сергеевич 22 
Симеонов, Калоян 65 
Симеонов, Стефан 46 66 67 
Симеонова, Росица 130 132 134 
Сирашки, Христо 117 122 
Славов, Станислав 25 
Славова, Мария 98 
Сланчева-Банева, Ваня 68 109 
Солис, Брайън 141 
Спасова, Виолета 25 
Спасова, Емилия 64 
Спиридонов, Иван 48 
Стефанов, Галин 48 82 
Стефанов, Георги 95 
Стефанов, Руслан 24 
Стойков, Иван 69 
Стойкова, Пепа 71 
Стоянова, Станислава 125 
Стоянова, Стела 102 103 
Стрекалова, Наталья Дмитриевна 112 126 
Съботинова, Диана 70 
Тананеев, Емилиян 71 
Танева, Анка 147 
Тасина, Вероника 110 
Ташкова, Мария 138 
Тодорова, Таня 51 52 
Тонкова, Евгения 72 
Трайков, Богомил 138 
Узунов, Петър 124 
Утън, Саймън 135 
Филипова, Теодора 30 43 
Хорн, Тери 135 
Хорозов, Георги 91 
Цанов, Емил 137 
Цанов, Мартин 24 
Цветков, Цветан 134 
Цонева, Елка 52 
Цоцорков, Лъчезар 24 25 
Чавдарова, Мария 23 
Чиприянов, Михаил 127 
Чиприянов, Михаил Симеонов 74 128 
Чиприянова, Галина 134 
Чиприянова, Галина Симеонова 133 
Шикова, Ингрид 75 
Шишманов, Красимир 138 
Шишманова, Пенка 51 52 
Шмит, Уорън Х. 124 
Bezes, Philippe 76 
Dussart, Vincent 77 
Foillard, Philippe 77 
Georgieva, Teodora 114 
Gruber, Jonathan 78 
Hofer, M. Kay 79 
Huart, Florence 80 
Mancheva, Mila 17 
Mora, Sherri L. 79 
Nonchev, Andrey 17 18 
Scott, Brendan S. 79 
Sine, Alexandre 76 
Stoilova, Daniela 148 
Tagarov, Nikolai 18 
Todorov, Peter 148 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Администриране в управлението и публична администрация 121 
Актуализиране на учебните програми на специалностите във факултет "Стопанско управление" на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда - EDUCOMP 110 
Алманах 1 
Анализ на банковата дейност 31 
Анализ на конкурентоспособността на българската икономика 24 
Анализ на социално-икономическото развитие и конкурентността на България (2007 - 2013) 25 
Английско-български речник по корпоративно управление 115 
Антикризисен мениджмънт 128 
Арабска република Египет след "Ерата Хосни Мубарак" 53 
Бизнес информатика 137 138 
Бизнес-планирование 126 
Бизнескомуникиране и връзки с обществеността 118 
Брандинг 26 
България 2015 12 
България в Европейския съюз 65 
България в ЕС: първи резултати 29 
Бюджет и бюджетна политика 46 
Бюджетни решения и обществен избор 67 
Въведение в застраховането 100 
Въведение в търговията 30 
Възможности за обучение и мобилност в Европейския съюз 105 
Възможности за развитие на най-урбанизираните градове и територии в България 35 
Групи - динамика и рискове 103 
Данъчен контрол и администрация 71 
Демокрацията срещу корупцията 98 
Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите 90 
Домашното насилие 93 
Европейската политика за съседство със страните от Средиземноморския регион, страните от Източна и Югоизточна Европа (Беларус, Молдова, Украйна) и страните от Южен Кавказ (Азербайджан, Армения, Грузия) 36 
Европейски практики и национални рефлексии в планирането 37 38 39 
Европейски фондове, програми, проекти 2014 - 2020 75 
Екологичен туризъм 54 
Експортен маркетингов мениджмънт 81 
Застрахователно право 83 84 
Здравето и здравеопазването в Репулбика България и страните от Европейския съюз 41 
Значението на Евростат и Националната статистика за повишаване на информираността на българските институции и граждани като членове на Европейския съюз 15 
Икономика на предприятието 42 
Икономика на публичния сектор 47 
Икономически подход към проблемите на висшето образование в контекста на обществената среда в България 111 
Инновационные проекты современности: политико-экономический опыт для России 22 
Иновации и иновационни стратегии 74 
Иновации.бг 2 3 4 
Иновационни технологии за развитие на бизнеса в Югоизточен регион 44 
Иновационно развитие на институтите на културноисторическото наследство 151 
Институциите на Европейския съюз 32 
Интелигентни агенти и мултиагентни системи 136 
Интернет технологии в бизнеса и мениджмънта 139 
Информационна сигурност 2014 140 
Искри от вечността 152 
Кейс-метод в обучении стратегическому менеджменту 112 
Кодекс за социално осигуряване 104 
Кодекс на труда 86 
Космос от мъка и песен 143 
Културно-историческото наследство и новите медии - трансформации и модерности 20 
Мадарският летопис, дохристиянската религия на българите и още нещо 150 
Маркетинг 27 
Между Рая и Ада 8 
Международен маркетингов мениджмънт 34 
Международна икономика 48 
Международна инвестиционна политика 69 
Международни стратегии 33 
Международни стратегически алианси 82 
Международни финанси 61 
Мениджмънт 122 
Методика и средства за разработване на учебно съдържание, планове и програми, обвързани със Системата за натрупване и трансфер на кредити - ECTSа 106 
Методика на академичното преподаване (Дидактика, стилистика и реторика) 147 
Методика на академичното преподаване (Психология и реторика) 9 
Методика на емпиричните изследвания - социология 13 
Методика на емпиричните изследвания - статистика 11 
Микроикономика 51 52 
Мъка и съдба чавешка 19 
Неизпълнение на договора 91 
Нима не знаеш, че сме ангели 145 
Новите измерения на сътрудничеството в Черноморския регион след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз 55 
Новият бизнес модел 141 
Организационно управление на проект 119 
Организация и технология на доставките 45 
Организация и технология на продажбите 49 
Организация и технология на туристическото обслужване 50 
Основи на маркетинга на услугите 68 
Основи на правото 85 
Основи на трудовото и осигурителното право 95 
Оценка на интеграцията на уязвими групи мигранти в България 14 
Парламентът и смяната на обществената система в България (1989-1994) 21 
Партньорство за европейска интеграция на Балканите 56 
Персонални финанси 62 
Писането на европроект е лесна работа 123 
Политиките и практиките на ЕС за правата и отговорностите на гражданите на ЕС 92 
Политически системи и международни отношения на Балканите 23 
Полиция и социални конфликти 97 
Права на собственост - европейски измерения 89 
Правата на българските граждани на единния европейски пазар на труда 57 
Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в СА "Д. А. Ценов" 107 108 
Правни и икономически проблеми на бизнес средата в Република България 58 
Правни проблеми на финансовото инвестиране 88 
Преговори и решаване на конфликти 124 
Президент на Република България 94 
Приобщаване на българските граждани към европейските културноисторически ценности 10 
Проблеми и предизвикателства в процеса на реализация на двестранните програми за трансгранично сътрудничество с Румъния, Гърция, Сърбия, Република Македония и Турция 59 
Проекти и програми за регионалното развитие и подобряване на градската среда 96 
Различията ми с традиционната историография на Ранното Средновековие на българите 149 
Размисли върху характера и технологията на научно-творческата работа 6 
Реформирането на договорната основа на Европейския съюз като изпитание за гражданите 63 
Решения в корпоративните финанси 64 
Ролята на медиите при работа по проекти, съфинансирани от ЕС 5 
Ръководство за провеждане на практическо обучение по социална работа 102 
Световна икономика 70 
Симулационна игра по грантови програми на ЕС 120 
Создание искусственного иноязычного окружения как один из факторов активизации учебной деятельности 146 
Социална среда и бизнес 125 
Социални умения 101 
Статистически справочник 2015 16 
Стратегическо мислене 135 
Счетоводна политика на нефинансовите предприятия 129 
Счетоводни концепции и стандарти (за финансово отчитане) 130 
Счетоводство на застрахователното дружество 131 
Съвети за мъж на средна възраст от Южна България 144 
Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище 109 
Теория на пространството 113 
Търговските марки и авторските права в интернет пространството 87 
Търговско кредитиране 43 
Управление на дистрибуцията 72 
Управление на капиталите 73 
Управление на портфейла 60 
Управление на риска в застрахователното дружество 99 
Управление на човешките ресурси 116 
Управление чрез проекти 127 
Урбанизационен икономикс 142 
Финансов анализ 40 
Финансова теория 28 
Финансови деривати. Опциите 66 
Финансови експертизи 133 
Финансово счетоводство 132 134 
Фирмена култура 117 
Човекът 7 
Assessing the Integration of Vulnerable Migrant Groups in Ten EU Member States 17 
Economie des finances publiques 80 
Finances publiques 77 
Gouverner (par) les finances publiques 76 
Green Innovation.bg 114 
Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States 18 
It's a Deal 148 
Public finance 79 
Public Finance and Public Policy 78 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авторски права 87 
Агенция по вписванията 30 
аграрен сектор 29 
агрофирми 39 
адекватно поведение 19 
адиктивно поведение 8 
административен апарат 121 
административен процес 121 
административна власт 121 
административна дейност 121 
административна етика 121 
административни органи 121 
административно-териториално устройство 121 
администрация 71 
администриране в управлението 121 
Академичен съвет 111 
академичен състав 107 108 
академични длъжности 107 108 
академично занятие 109 
академично обучение 109 
активен портфейлен мениджмънт 60 
акции 60 88 
акционерно богатство 73 
алианси 82 
алманах 1 
алокация на капиталите 60 
алтернативен туризъм 54 
анализ на бюджетните разходи 78 
анализ на динамичните редове 11 
анализ разходи-ползи 28 
аналитичен обзор 17 
аналитични банкови баланси 31 
английски език 148 
английско-български речник 115 
антикорупционни мерки 24 
антикризисен мениджмънт 128 
антикризисно управление 128 
Арабска пролет 53 
астрономия 113 
атестация на персонала 49 
Атинска харта 142 
аутсорсинг 33 
афоризми 144 
база от данни 137 
бази данни 87 
бази от данни 138 
бакалавър 106 
баланс 73 
балансови данни 73 
балкански държави 23 
балкански страни 23 56 59 
банки 31 88 
банков анализ 31 
банков влог 85 
банков капитал 31 
банков кредит 85 
банков мениджмънт 31 
банкова дейност 31 
банкова ликвидност 31 
банкова печалба 31 
банкова рентабилност 31 
банкова система 73 
банкова сфера 29 
банкови активи 31 
банкови баланси 73 
банкови доходи 31 
банкови кредитни портфейли 31 
банкови разходи 31 
банкови рискове 31 
бежанци 18 
безопасни условия 86 
безработица 95 104 
бенчмаркинг 128 
беседи 9 
библиографии 1 
библиографски стандарти 147 
библиографско описание 147 
библиометрия 147 
бизнес 44 51 139 
бизнес английски 148 
бизнес етика 122 
бизнес и информатика 138 
бизнес имоти 30 
бизнес комбинации 134 
бизнес комуникации 118 
бизнес кризи 38 
бизнес модел 141 
бизнес модели 141 
бизнес организация 125 
бизнес план 42 
бизнес планиране 37 38 
бизнес риск 99 
бизнес среда 24 25 58 
бизнес-план 126 
бизнес-планиране 126 
бизнескомбинации 130 
бизнескомуникиране 118 
био-библиографии 1 
био-библиографски справочник 1 
блага 51 
благосъстояние 51 
борсова опционна търговия 66 
борсова търговия 30 
бранд 26 
бранд мениджмънт 26 
брандинг 26 
брандиране 68 
брейкивън анализ 64 
брокер 30 
брутен продукт 28 
БСП 21 
България 10 12 29 41 65 
България в ЕС 65 
българска дохристиянска религия 150 
българска държава 149 
българска икономика 3 4 24 29 39 58 
българска индустрия 58 
българска литература 145 
българска образователна система 39 
български владетели 149 
български календар 113 
български канове 149 
български публични дружества 38 
българско образование 111 
бюджет 46 67 
бюджет за образование 111 
бюджет на проекта 120 127 
бюджет на РБ 46 
бюджетен дефицит 46 47 
бюджетен избор 67 
бюджетен процес 47 79 
бюджетен цикъл 79 
бюджетна политика 46 
бюджетна структура 46 
бюджетни приходи 46 
бюджетни процедури 46 67 
бюджетни процеси 29 
бюджетни разходи 46 
бюджетни решения 47 67 
бюджетно планиране 37 
валутен арбитраж 61 
валутен курс 61 
валутен пазар 61 70 
валутен риск 58 61 
валутен фиксинг 61 
валутни курсове 34 
валутни операции 61 
валутни опции 61 
валутни сделки 61 
Велико народно събрание 21 
вертикални стратегически алианси 82 
вещно право 85 
взаимозастрахователни кооперации 100 
видеоконференция 140 
видове иновации 74 
видове комуникации 118 
видове конфликти 122 
видове преговори 118 
видове продажби 49 
видове проекти 96 127 
видове риск 119 
високи технологии 44 
високорискови ипотечни кредити 73 
висше образование 25 107 108 109 111 112 
висше образование в България 111 
висше училище 111 
висши училища 106 
власт 103 
внос 12 16 
вреди 91 
възнаграждения 134 
възобновяеми енергийни източници 114 
външен анализ 31 
външен дълг 21 
външна политика 23 
външна търговия 48 
външноикономическа политика 48 
външнотърговски връзки 33 
външнотърговски отношения 33 
външнотърговски сделки 48 
въпросници 13 
вътрешен анализ 31 
вътрешен пазар 81 
вътрешна икономика 24 
ГАТТ 70 
генерични международни стратегии 33 
генерични стратегии 33 
географска среда 34 
географски информационни системи 142 
географско положение 12 
геометричен модел 113 
геометрично пространство 113 
геоцентричен подход 34 
ГИС 142 
глобална конкурентоспособност 25 
глобални пазари 25 
глокализационна стратегия 33 
годишен финансов отчет 132 
годишно приключване 129 
годишно счетоводно приключване 132 
горско стопанство 12 
градове 35 142 
градска среда 96 
градски транспорт 142 
градски формации 142 
градско развитие 35 
гражданско право 85 
грижа за клиента 68 
групи 103 
групи за натиск 34 
групова работа 103 
групови решения 121 
данък добавена стойност 71 123 
данъци 71 129 
данъчен контрол 39 71 
данъчна система 58 79 
данъчна хармонизация 47 
данъчни нарушения 71 
данъчни облекчения 47 104 
данъчни престъпления 71 
данъчно облагане 28 33 47 78 
данъчно-облагателен процес 71 
данъчно-осигурителен контрол 71 
двустранни договори 91 
ДДС 71 123 
дебиторска задлъжнялост 43 
девиантно поведение 103 
делова кореспонденция 9 118 
делови етикет 118 
делови писма 118 
делови преговори 9 
делови разговор 9 
делово общуване 9 
демографска политика 29 
демографска среда 34 
демографски проблеми 37 
демократизация 98 
демокрация 21 98 
дерекрутиране на персонала 116 
деривативни финансови инструменти 88 
детерминанти 80 
дефицитно бюджетно финансиране 28 
дефицитно финансиране 78 
ДЗПО 104 
диагностика 117 
диверсификация 30 60 74 
дивиденти 64 
дивидентна политика 64 
дигитална икономика 34 
дидактика 147 
дизайн на услугите 68 
динамични редове 11 
дипломна работа 106 
дисконтов процент 47 
дисконтови модели 60 
дискусии 9 
дисперсионен анализ 11 
дистанционно обучение 106 
дистрибуционен канал 34 
дистрибуционен микс 27 
дистрибуционна политика 34 
дистрибуционна система 72 
дистрибуционна стратегия 38 
дистрибуционни решения 27 
дистрибуционни системи 72 
дистрибуционни стратегии 72 
дистрибуционни цели 72 
дистрибуция 34 72 
дисциплинарна власт 90 
дисциплинарна отговорност 90 
дисциплинарни наказания 90 
дисциплинарно уволнение 90 
длъжник 91 
ДМА 134 
доброволно пенсионно осигуряване 95 104 
договор за наем 85 
договор за продажба 85 
договори 50 91 
договорна отговорност 91 
доклад 6 9 147 
доклади 37 38 58 
доктор на науките 107 108 
докторанти 107 108 
домашно насилие 93 
ДОО 104 
допитвания 13 
допълнителен труд 95 
допълнително социално осигуряване 104 
доставка 50 
доставки 45 
доставчици 27 
доставчици на услуги 68 
доходност на банката 31 
дългово финансиране 47 
дългосрочно инвестиране 62 
дългосрочно кредитиране 62 
дълготрайни активи 132 
държавен бюджет 46 79 
държавен дълг 28 46 47 79 
държавен застрахователен надзор 84 
държавен изпит 106 
държавен фонд 79 
държавна иновационна политика 22 
държавна политика 78 
държавна служба 121 
държавна търговия 30 
държавни служители 121 
държавни университети 111 
държавни финанси 77 
държавно обществено осигуряване 104 
държавно регулиране 67 
държавно управление 98 118 
е-инструменти 34 
е-търговия 58 141 
еволюция на градовете 142 
еволюция на продажбите 49 
евро-средиземноморско партньорство 53 
евродистрибуция 34 
евроинтеграция 55 
еврокомуникация 34 
еврологистика 34 
евромарка 34 
евромаркетинг 34 
Европа 2020 75 
европазар 34 
европейска валутна интеграция 61 
европейска интеграция 17 56 
европейска културна политика 10 
европейска парична единица 61 
европейска политика 36 
европейска статистика 15 
Европейска статистическа система 15 
Европейски валутен съюз 61 
европейски валутни системи 48 
европейски земеделски фонд 75 
европейски пари 123 
европейски програми 75 
европейски проекти 75 
европейски социален модел 57 
Европейски социален фонд 75 
европейски стратегии 75 
Европейски съвет 75 
Европейски съюз 29 32 36 37 38 41 46 63 65 75 105 
европейски финанси 77 
Европейски фонд за регионално развитие 75 
европейски фондове 75 
европейско образователно пространство 105 
европейско сътрудничество 56 
европейско териториално сътрудничество 59 
европродукти 34 
европроект 123 
европроекти 123 
Евростат 15 
Египет 53 
египетска икономика 53 
единен вътрешен пазар 33 
единен вътрешен пазар на ЕС 33 
език 147 
езикознание 146 148 
екзотични опции 66 
екип 124 
екип по проекта 123 
екипна дейност 125 
екипна работа 101 
екипно преподаване 109 
еко-ефективен мениджмънт 128 
екологичен туризъм 54 
екология 54 
екосистемни услуги 39 
екотуризъм 54 
екотуристически продукт 54 
екотуристически региони 54 
екотуристическо предлагане 54 
експерт счетоводител 133 
експертизи 133 
експортен маркетингов мениджмънт 81 
експортен мениджмънт 81 
експортен пазар 81 
експортна стратегия 81 
експортни маркетингови проучвания 81 
експортни операции 81 
експортни организационни структури 81 
експортно ценообразуване 34 
електронен бизнес 138 
електронна таблица 137 
електронна търговия 30 33 139 
електронни магазини 141 
електронни таблици 138 
електронни услуги 139 
електронно правителство 139 
електронно управление 139 
емитенти на ценни книжа 88 
емоции 9 
емпирични изследвания 11 13 
емпирични статистически разпределения 11 
емпирично изследване 13 
енергетика 12 16 
енергийна ефективност 96 
ЕС 5 17 18 29 32 37 38 59 75 92 127 
есе 147 
етика 102 
етикет на стоката 30 
етноцентричен подход 34 
ефект "made in..." 34 
ефективна администрация 98 
ефективни портфейли 60 
ефективни преговори 60 
жанрове 147 
жертви на насилие 93 
животозастраховане 100 
животозастрахователен риск 99 
жизнен цикъл 34 
жизнен цикъл на продукта 34 
жилищни имоти 30 
забава на кредитора 91 
зависимост 8 
задатък 91 
задачи 52 
задачи по счетоводство 134 
заетост 24 
Закон за ДДС 21 
Закон за развитието на академичния състав 107 108 
Закон за регионално развитие 96 
законна лихва 91 
законодателна дейност 21 
закупуване на стоки 45 
залог 85 
заплащане 116 
заплащане на труда 42 
застраховане 38 58 100 131 
застраховане в България 100 
застраховани лица 100 
застрахователен агент 83 84 100 
застрахователен брокер 83 84 100 
застрахователен договор 83 84 100 
застрахователен пазар 100 
застрахователен фонд 100 
застрахователна вноска 100 
застрахователна дейност 131 
застрахователни вноски 100 
застрахователни дружества 131 
застрахователни категории 83 84 
застрахователни организации 84 
застрахователни отношения 84 
застрахователни посредници 100 
застрахователни правни норми 83 84 
застрахователни премии 100 
застрахователни продукти 100 
застрахователно дружество 99 100 131 
застрахователно посредничество 84 
застрахователно право 83 84 
застрахователно правоотношение 83 84 
застрахователно счетоводство 131 
застраховка Гражданска отговорност 84 
застраховка Живот 84 
застраховка Злополука 84 
защита на информацията 139 
защитени територии 54 
здравеопазване 12 16 25 41 78 
здравна стратегия 41 
здравно застраховане 39 100 
здравно осигуряване 95 
здравноосигурителна карта 41 
зелен бизнес 114 
зелена икономика 114 
зелени иновации 114 
избор на стратегии 74 
изказване 6 
изказвания 94 
изкуствен интелект 136 
изкуство 12 
износ 12 16 
изплуващи пазари 34 
изпълнение на проекти 75 119 123 
изпълнителна власт 98 
изследователски методи 112 
Източна Европа 36 
изявления 94 
икономика 13 24 29 38 47 51 53 58 67 
икономика в сянка 28 
икономика на благосъстоянието 28 
икономика на предприятието 42 
икономика на публичния сектор 47 
икономическа ефективност 24 42 
икономическа криза 38 
икономическа реформа 22 
икономическа среда 34 
икономическа теория 70 
икономически отношения 53 
икономически преход 53 
икономически растеж 28 69 
икономически реформи 53 
икономически системи 51 52 
Икономически университет - Варна 1 
икономически функции 142 
икономическо образование 1 
икономическо прогнозиране 79 
икономическо развитие 37 
икономическо сътрудничество 53 
ИКТ 138 139 
импакт фактор 147 
имуществена отговорност 86 
имуществени вреди 91 
имуществено застраховане 84 100 
инвалидност 95 
инвентаризация 45 
инвеститори 88 
инвестиции 69 
инвестиции и риск 69 
инвестиционен портфейл 40 60 
инвестиционен процес 42 
инвестиционен риск 60 
инвестиционна политика 69 
инвестиционни имоти 130 
инвестиционни посредници 88 
инвестиционни проекти 69 
инвестиционни рискове 99 
инвестиционни фондове 69 75 88 
индексен анализ 40 
индивидуални доходи 28 
индивидуални трудови спорове 95 
индивидуално трудово правоотношение 95 
индустриални клъстери 39 
инициативи 94 
иновативен бизнес 38 
иновации 38 42 44 74 114 123 128 
иновационен одит 74 
иновационен потенциал 3 4 74 
иновационен продукт 2 4 
иновационен процес 42 123 
иновационна политика 2 3 4 22 
иновационна стратегия 22 74 
иновационни мрежи 3 4 
иновационни проекти 22 
иновационни процеси 151 
иновационни стратегии 74 128 
иновационни технологии 44 
иновационно предприемачество 39 
институции на ЕС 32 
интеграционни стратегически алианси 82 
интеграция 14 18 
интеграция на бежанци 18 
интеграция на мигранти 14 17 
интегрирани комуникации 26 
интелектуална собственост 58 
интелигентна среда 136 
интелигентни агенти 136 
интервюта 13 94 
интернет 136 139 141 
интернет бизнес 139 
интернет медии 87 
интернет пиратство 87 
инфлация 34 
информатика 138 
информационна безопасност 140 
информационна икономика 139 
информационна инфраструктура 139 
информационна сигурност 140 
информационна система 139 
информационни системи 39 
информационни технологии 139 140 
информационно общество 139 
инфраструктура 35 
ипотека 85 
ипотечен кредит 30 
ипотечни кредити 73 
ипотечни сделки 30 
историография 150 
историческо наследство 151 
история 149 
казуси 83 85 134 
казуси по счетоводство 134 
капитал 51 52 129 
капитал на предприятието 42 
капитал на фирмата 73 
капитали 69 73 
капиталов мениджмънт 73 
капиталова адекватност 31 
капиталова алокация 60 
капиталова структура 64 
капиталова структура на фирмата 73 
капиталови пазари 69 
капиталови потоци 69 
капиталови разходи 34 
капиталово бюджетиране 79 
качество 50 
качество на продукцията 42 
качество на услугите 68 
квалификация 57 
квалификация на персонала 50 
кейнсианска икономическа теория 79 
кейс метод 112 
кетъринг 50 
кетърингови услуги 50 
кетърингово обслужване 50 
клиент 49 
клиенти 45 124 
климат 12 
клъстерен анализ 34 
клъстери 34 
КМА 134 
Кодекс за социално осигуряване 104 
Кодекс на труда 86 
колективен трудов договор 86 
колективно инвестиране 88 
колективно пазаруване 141 
колело на търговията 30 
количествени методи 40 
комисии 94 
компании 33 
комплементарни стратегически алианси 82 
компютърни мрежи 138 
компютърни програми 87 
компютърни системи 138 
комуникативна среда 147 
комуникации 9 103 118 
комуникационен микс 68 
комуникационна политика 34 
комуникационни решения 27 
комуникационни стратегии 34 
комуникационни технологии 139 
комуникация 147 
комуникиране 118 
конвертабилни облигации 69 
конвертируеми облигации 64 
конкуренти 27 
конкурентоспособност 24 25 38 42 
конкурентоспособност на България 25 
конкуренция 51 
консолидирана фискална програма 28 
консултанти 124 
консултиране 122 
контрол 71 82 
конференция 29 38 39 44 140 146 
конфликти 122 124 
корелационен анализ 11 
корпоративен мениджмънт 64 
корпоративен план 128 
корпоративен финансов анализ 64 
корпоративна култура 117 
корпоративна печалба 73 
корпоративна социална отговорност 141 
корпоративни доходи 28 47 
корпоративно облагане 78 
корпоративно планиране 128 
корпоративно подоходно облагане 71 
корпоративно управление 29 64 115 128 
корупция 24 98 
Кохезионен фонд 75 
краезнание 143 
краткосрочни финансови активи 132 
краткосрочно кредитиране 62 
кредитен портфейл 31 
кредитен риск 58 73 
кредитиране 43 
кредитор 91 
кредиторска задлъжнялост 43 
кредитоспособност 69 
крива на Джей 81 
кризи 122 128 
кризисни ситуации 118 
кръгла маса 55 
култура 10 12 16 117 
култура на обслужване 49 
културен профил 117 
културна политика 20 
културна среда 34 
културни институции 151 
културни особености 118 
културно наследство 151 
културно-историческо наследство 20 151 
купувач 30 
лекция 9 
летописи 150 
лечение 8 
ливъридж анализ 64 
лидерски стилове 122 
лидерство 122 135 
лизинг 43 64 
ликвидация 64 83 84 
линеарен град 142 
линия на услугата 68 
Лисабонска стратегия 57 
Лисабонски договор 63 
лихва 51 52 
лихвена крива 73 
лихвени проценти 73 
лиценз 84 
лични продажби 27 
личност 19 
локализация 142 
магистър 106 
Мадарски конник 150 
майчинство 95 
макроикономическа политика 70 
макроикономическа среда 25 
макроси 137 
малки и средни предприятия 58 
малко предприятие 71 
малък и среден бизнес 58 
маргинално поведение 103 
маркет тайминг 60 
маркетинг 27 68 81 
маркетинг в туризма 54 
маркетинг на услугите 68 
маркетинг-микс 68 
маркетингов микс 34 68 
маркетингов план 126 
маркетингов подход 27 
маркетингов процес 109 
маркетингова обкръжаваща среда 27 
маркетингова система 27 109 
маркетингова стратегия 74 
маркетингови изследвания 34 
маркетингови канали 72 
маркетингови позиции 27 
маркетингови продуктови решения 27 
маркетингови проучвания 34 44 81 
маркетингови решения 72 
маркетингови цели 68 
маркетингови ценови решения 27 
маркетингово лидерство 135 
маркетингово планиране 27 38 
маркировка 34 50 
масова информация 118 
материални запаси 132 
материя 113 
матрици за анализ 33 
медии 5 20 141 
медийни практики 5 
междукултурна комуникация 118 
междукултурни комуникации 146 
междукултурно общуване 101 
междуличностни отношения 122 
междуличностно комуникиране 118 
междуличностно общуване 9 
международен бизнес 33 
международен валутен пазар 70 
международен валутен фонд 61 
международен дистрибуционен канал 34 
международен дълг 61 
международен маркетинг 34 
международен маркетингов мениджмънт 34 
международен пазар 81 
международен превод 61 
международна валутна ликвидност 61 
международна валутна система 61 
международна валутно-финансова система 48 
международна дистрибуционна политика 34 
международна дистрибуционна стратегия 34 
международна здравна застраховка 100 
международна икономика 70 
международна икономическа интеграция 48 
международна инвестиционна политика 69 
международна комуникационна политика 34 
международна конференция 37 38 39 
международна логистика 34 
международна маркетингова програма 34 
международна научна видеоконференция 140 
международна научно-практическа конференция 37 38 39 
международна политическа среда 34 
международна продуктова политика 34 
международна реклама 34 
международна рекламна кампания 34 
международна среда 34 
международна търговия 24 48 69 70 
международна търговска политика 70 
международна търговска система 70 
международна ценова политика 34 
международни алиансови мрежи 82 
международни валути 61 
международни икономически отношения 48 
международни инвестиции 69 
международни инвестиционни операции 61 
международни маркетингови проучвания 34 
международни организации 48 
международни отношения 23 
международни пазари 34 
международни плащания 61 
международни продуктови стратегии 34 
международни стандарти 130 
международни стратегии 33 
международни стратегически алианси 82 
международни съвместни предприятия 82 
международни финанси 61 
международно кредитиране 48 
международно производство 82 
международно сътрудничество 82 
междуотраслови алианси 82 
междуотраслови стратегически алианси 82 
мениджмънт 81 124 128 139 
мениджърска проницателност 121 
мениджърско действие 135 
мениджърско мислене 135 
менителница 43 
местни данъци 28 47 
местни данъци и такси 71 
местни такси 28 
местни финанси 77 
местно управление 118 
методи на анализ 40 
методи на регистрация 13 
методи на социална работа 103 
мигранти 14 17 
миграционни потоци 37 
миграционни процеси 14 
миграция 14 
микроикономика 51 52 
Министерски съвет 121 
министерства 121 
митническо представителство 58 
младежка безработица 58 
ММП 34 
многонационални корпорации 48 
многопартийна система 21 
множества 113 
мобилна търговия 141 
модел на Елиас Ризкала 34 
модел на Марковиц 60 
модел на Прокаш Сети 34 
модел на Хекшер-Олин 48 
модели на Саймън Маджаро 34 
модели на Стийд 34 
модерна портфейлна теория 60 
мониторинг на интеграцията 14 17 
мониторинг на проекти 119 
монопол 51 52 
монополистическа конкуренция 51 
мотивация 54 
мотивация на персонала 49 
мотивиране на персонала 116 
мотивиране на посредниците 34 
МСФО 130 
мултиагентни системи 136 
мърчандайзинг 49 
набиране на помощи 103 
надзорни системи 31 
надомна работа 95 
наемател 30 
наемен договор 30 
наемодател 30 
НАП 71 
Народно събрание 21 
население 12 16 
наследствени пенсии 95 
натрупване на кредити 106 
Натура 2000 96 
научен продукт 4 
научен стил 147 
научен текст 147 
научна продукция 147 
научна работа 6 
научна рецензия 6 
научни изследвания 147 
научни публикации 1 
научни степени 107 108 
научно-практическа конференция 29 146 
научно-творческа работа 6 
научноизследователска дейност 82 
научноизследователска и развойна дейност 12 
Национален план за развитие 96 
Национална агенция по приходите 71 
национална политика 69 
национални валути 61 
национални сметки 12 
национално богатство 28 
невербални комуникации 118 
недвижими имоти 30 
неживотозастрахователни дружества 99 
неизпълнение на договор 91 
немитнически ограничения 70 
несъстоятелност 64 83 
нетекущи активи 129 130 
неустойка 91 
нефинансови предприятия 12 129 
нефинансови рискове 99 
НИРД 16 34 
нов продукт 34 
нова икономика 139 
нови пазари 33 
обезщетение за вреди 91 
обезщетения 95 104 
облагане с акциз 71 
облигации 88 
облигационно право 85 
оборотен капитал 64 
оборотни капитали 40 73 
образование 12 16 44 57 78 105 109 112 116 
образователна сфера 29 
образователна услуга 109 
образователни системи 18 
обръщения на президента 94 
обслужване на клиенти 45 
обслужване на туристите 50 
обучение 106 109 112 116 
обществен избор 67 
обществен ред 78 
обществена среда 111 
обществени отговорности 39 
обществени поръчки 37 
обществено благо 78 79 
общински дълг 28 
общински финанси 28 
общинско бюджетиране 47 
общо застраховане 100 
общуване 9 101 
околна среда 12 16 
олигополи 51 52 
онлайн библиотека 87 
опаковка 34 50 
опаковка и етикиране 34 
оперативни програми 96 119 120 
операционен риск 99 
операционни системи 138 
опции 66 88 
опционни контракти 66 
опционни котировки 66 
опционни пазари 66 
опционни позиции 66 
опционни сделки 66 
опционни стратегии 66 
опционни цени 66 
ораторско изкуство 147 
организационен план 126 
организационен стрес 125 
организационна култура 117 118 
организационна промяна 122 
организационна среда 125 
организационно комуникиране 118 
организация 117 125 
организация на доставките 45 
организация на обслужването 50 
организация на продажбите 49 50 
организация на туризма 50 
осигурителен доход 95 
осигурителен стаж 95 
осигурителни вноски 104 
осигурителни правоотношения 95 
осигурително право 95 
основен капитал 132 
основи на правото 85 
отворена икономика 70 
отпуски 86 95 
отчет за паричните потоци 73 
отчет за приходи и разходи 73 
отчитане на капиталите 134 
отчитане на приходите 131 132 134 
отчитане на проекти 119 
отчитане на разходите 131 132 134 
отчитане на разчетите 131 132 
отчитане на труда 132 
офис пакети 138 
офиси за технологичен трансфер 44 
офшорен бизнес 69 
офшоринг 33 
офшорни зони 33 69 
офшорни тръстове 33 
оценка на опции 66 
оценка на платежоспособността 40 
оценка на риска 119 
оценяване на банките 31 
оценяване на компании 64 
оценяване на опции 66 
оценяване на проекти 120 
пазар на недвижими имоти 30 
пазар на труда 16 25 37 51 52 57 
пазари 88 
пазарна икономика 38 53 
пазарна система 51 
пазарни дефекти 51 52 
пазарно равновесие 51 52 
пари 51 
парламентарна демокрация 21 
партньорски предприятия 82 
пасиви 129 130 
паспорт на стоката 30 
пенсионна система 47 
пенсионни резерви 104 
пенсионно осигуряване 104 
пенсия 95 
пенсия за инвалидност 95 
пенсия за старост 95 
периферни региони 37 
персонал 34 42 116 
персонален финансов план 62 
персонални парични потоци 62 
персонални пенсии 95 
персонални финанси 62 
персонални финансови решение 62 
персонално богатство 62 
персонално спестяване 62 
персонално финансово планиране 62 
писмено комуникиране 118 
планиране 37 38 39 126 
планиране на кариерата 116 
планиране на персонала 116 
планиране на проекти 135 
планов процес 37 
пласмент на услугите 68 
платежен баланс 48 61 70 
платежоспособност 99 
плосък данък 47 71 78 
поведение 103 121 125 
поведение в организацията 125 
поведение на личността 19 
поведенчески анализ 121 
поведенчески подход 122 
погасителна давност 91 
подбор на персонал 116 
подбор на персонала 49 
подбор на проекти 120 
подоходно облагане 71 
поземлена рента 51 
покритие на пазара 34 
покупко-продажба 49 
политика 21 22 53 
политика на ЕС 114 
политическа икономия 78 
политическа реформа 22 
политическа система 21 
политическа среда 34 
политически преход 53 
политически промени 53 
политически системи 23 
полицейска дейност 97 
полицентричен подход 34 
полици 43 
полиция 97 
портфейлен мениджмънт 60 
портфейлна теория 60 
портфейлни инвестиции 69 
портфейлно застраховане 60 
поръчка 45 
потребителски стоки 28 47 
потребителски услуги 47 
потребителски цени 12 
потребителско поведение 51 
потребителско равновесие 51 
потребление на услуги 68 
потребност от персонал 116 
потребности 51 
почивки 86 95 
права на гражданите 92 
права на потребителите 30 
права на потребителя 30 
права на собственост 89 
правилник на СА 107 108 
правителство 121 
правна закрила 87 
правна защита 95 
правна отговорност 90 
правно регулиране 88 
правно-нормативна среда 34 
право 58 83 84 85 88 
право на информация 30 
право на рекламация 30 
право на сдружаване 30 
правонарушения 97 
правосъдие 12 
практика 109 
преговори 50 118 124 
преговори с доставчици 50 
предприемаческа дейност 58 
предприемачество 2 3 4 
предприятие 42 
презастраховане 83 84 100 
презентации 137 138 
президент 94 
президентска дейност 94 
президентство 94 
преки инвестиции 69 
преки чуждестранни инвестиции 29 69 
прекратяване на трудово правоотношение 86 
преобразуване 83 84 
преподавател 109 
преразпределение на дохода 28 
преход 21 
привлечен капитал 131 
привличане на инвестиции 35 
приключване на проект 119 
приложен софтуер 138 
примерен индивидуален сметкоплан 131 
природна среда 54 
природоопазване 114 
пристрастяване 8 
присъединяване към ЕС 65 
приходи 42 129 131 
приходи и разходи 130 
проверка 71 
прогнозиране на продажбите 81 
програма Еразъм 105 
Програма за развитие на селските райони 120 
Програма за трансгранично сътрудничество 75 
програма Регионално развитие 127 
програми за регионално развитие 96 
програмно осигуряване 138 
продавач 30 
продажбен процес 49 
продажби 49 
продукт 34 
продуктов микс 27 
продуктова политика 34 
продуктови иновации 128 
продуктови пазари 51 
продуктови стратегии 34 
проект 119 120 
проектен екип 38 119 
проектен план 127 
проекти 5 75 96 120 123 127 
проектна дейност 119 
проектна документация 120 
проектни екипи 127 
проектни разходи 127 
проектно предложение 120 
проектно управление 119 120 127 
проектостратегии 74 
производствен план 126 
производствена мощност 42 
производствена програма 42 
производствени дейности 82 
производствени модели 142 
производствени разходи 51 
производствени резултати 52 
производство 51 
промишленост 12 16 
промоция 34 
промоция на услугата 68 
промяна 122 
пространствено планиране 37 
професионална болест 95 
професионална квалификация 86 
професионална култура 101 
професионална подготовка 112 
псевдоконцентрационни стратегически алианси 82 
психични прояви 9 
психоактивни вещества 8 
психология 9 
психосоциална работа 8 
публичен избор 28 47 
публичен сектор 37 51 67 
публична администрация 98 121 
публична политика 78 
публични блага 28 47 
публични проекти 47 
публични разходи 80 
публични финанси 24 28 76 77 78 79 80 
публично-частни партньорства 59 
публично-частно партньорство 35 41 
публичноправен надзор 88 
ПЧИ 69 
пъблик рилейшънс 27 118 
пътища 35 
работа в екип 125 
работа с бежанци 103 
работен процес 101 
работна заплата 51 52 
работна сила 12 
работници 90 
работно време 86 95 
работодател 90 
развиващи се страни 48 
развитие на бизнеса 25 
развитие на регионите 37 
разработване на нов продукт 34 
разработване на проекти 127 
разрешаване на конфликти 101 124 
разрешаване на спорове 124 
разходи 42 129 131 
разчети 131 134 
ребалансиране 60 
ревизия 71 
регионална икономика 55 
регионална икономическа интеграция 70 
регионална политика 59 
регионални международни стратегии 33 
регионални планове 37 
регионално развитие 96 
регистрация на търговците 85 
резервна валута 61 
резюме 147 
реклама 27 54 
рекламации 50 
рекламен процес 38 
рекламна кампания 34 
рекламни инструменти 27 
релационна теория 82 
реструктуриране на капитала 40 
ресурси на предприятието 42 
реторика 9 147 
реферат 147 
референтен курс 61 
реферирани издания 147 
реч 9 
речи 94 
речници 115 
риск 82 100 
риск на портфейла 60 
рисков фактор 34 
рискови групи 103 
Родопи 143 
родопски песни 143 
ромски етнос 103 
СА 9 11 13 27 28 30 31 33 34 37 38 39 40 42 43 45 46 48 49 50 51 52 54 58 60 61 62 66 67 69 71 73 74 81 82 83 84 85 95 96 99 100 106 107 108 116 117 118 119 120 121 122 125 127 128 129 130 131 132 133 134 137 138 139 140 147 148 
сборник доклади 58 
сборник от задачи 134 
сборник с доклади 37 38 
Световна банкова група 61 
световна икономика 48 70 
Световна търговска организация 70 
световно стопанство 48 
свободни икономически зони 69 
СДС 21 
сегментиране на международните пазари 34 
сегментиране на пазара 34 
селски райони 37 39 
селско стопанство 12 16 
семейства в риск 103 
сентенции 144 
сив внос 34 
синдикални организации 86 
системен софтуер 138 
ситуационен подход 122 
ситуационно поведение 121 
складиране 45 
складова система 49 
складове 45 
складови операции 45 
сключване на сделки 45 
сливания и поглъщания 64 
служебно правоотношение 90 
служители 90 
собствен капитал 73 
софтуер за агентни системи 136 
софтуерен патент 87 
софтуерни продукти 38 
социален капитал 141 
социален работник 101 102 
социален статус 103 
социална дейност 101 
социална диагностика 101 
социална защита 29 78 
социална отговорност 34 125 
социална политика 39 
социална работа 101 102 103 
социална ситуация 19 
социална среда 19 
социална търговия 141 
социални дейности 102 
социални иновации 101 
социални конфликти 97 
социални мрежи 141 
социални програми 101 
социални работници 103 
социални умения 101 
социално моделиране 101 
социално осигуряване 57 78 104 
социално подпомагане 39 47 
социално предприемачество 39 
социално прогнозиране 101 
социално проектиране 101 
социално управление 101 
социално-икономически реформи 53 
социално-икономическо развитие 25 
социокултурна среда 111 
социометричен метод 13 
спиртни напитки 71 
спомени 144 
спор 9 
сравнителен анализ 40 
стандарти за финансово отчитане 130 
стандартизация 34 
стандартни опции 66 
статистика 12 15 16 
статистически заключения 11 
статистически методи 11 40 
статистически модели 31 
статистически понятия 11 
статистически програми 15 
статистически справочник 16 
статистическо разсейване 11 
статия 6 147 
стил 147 
стилистика 147 
стилове 103 
стихове 145 
СТО 70 
стоки 51 
стоково предлагане 51 
Столична община 37 
стопански резултати 51 
стопански риск 122 
Странджа планина 152 
стратегии 33 
стратегическа визия 135 
стратегическа информация 135 
стратегически алианси 82 
стратегически анализ 74 128 
стратегически изследвания 128 
стратегически инвестиционни проекти 74 
стратегически иновационен потенциал 74 
стратегически капацитет 135 
стратегически лидери 135 
стратегически мениджмънт 37 112 
стратегически план 74 
стратегически прогнози 135 
стратегическо лидерство 135 
стратегическо мислене 135 
стратегическо планиране 37 74 126 
стратегическо познание 135 
стратегия Европа 2020 114 
стратегия Син океан 33 
стрес 125 
строителство 16 
структурен анализ 40 
студент 109 
суицидално поведение 103 
СУК 106 
счетоводен мониторинг 58 
счетоводна отчетност 131 
счетоводна политика 129 
счетоводни концепции 130 
счетоводно отчитане 132 
счетоводство 129 130 131 132 
съвместни предприятия 82 
съдебна власт 21 
съдебно-счетоводни експертизи 133 
съзастраховане 100 
създаване на диаграми 137 
съкращаване на персонала 116 
таблици 137 
творчески процес 6 
текстови документи 137 
текстообработка 137 
текущи активи 129 130 
телевизия 141 
теории за инвестиции 69 
теория на Марковиц 60 
теория на множествата 113 
теория на Пол Кругман 48 
теория на публичния избор 78 
тестове 52 83 85 
технологии 141 
технологичен одит 128 
технологичен продукт 2 4 
технологична среда 34 
технологична стратегия 74 
технологични зависимости 8 
технология на доставките 45 
технология на продажбите 49 
ТНК 69 
традиционни медии 141 
трансакционни разходи 82 
трансгранично сътрудничество 29 59 
транслитерация 150 
транснационална стратегия 33 
транснационални компании 69 
транспорт 16 142 
транспортен мениджмънт 34 
транспортна инфраструктура 96 
транспортна система 142 
транспортни средства 45 
трансфер на кредити 106 
трансферно ценообразуване 48 
труд 86 
трудов колектив 86 
трудов стаж 86 95 
трудова дисциплина 86 90 95 
трудова заетост 57 
трудова злополука 95 
трудова книжка 86 95 
трудова миграция 29 
трудови договори 95 
трудови спорове 86 
трудово възнаграждение 86 
трудово договаряне 116 
трудово законодателство 86 
трудово право 86 95 
трудово правоотношение 86 90 95 
трудово представяне 116 
трудовоправни норми 95 
тръстове 33 
туризъм 12 16 50 54 58 
туристическа дестинация 58 
туристическа индустрия 26 
туристически бизнес 26 
туристически предприятия 50 
туристически продукт 37 
туристически продукти 26 
туристически услуги 50 
туристическо обслужване 50 
търговия 12 16 30 49 
търговия на дребно 30 
търговия на едро 30 49 
търговия с услуги 30 
търговска дейност 30 
търговска марка 27 34 
търговска продажба 30 
търговска сделка 91 
търговски вериги 58 
търговски договор 50 
търговски договори 91 
търговски дружества 30 58 85 
търговски жизнен цикъл 30 
Търговски закон 30 
търговски кредит 43 58 
търговски марки 87 
търговски обекти 49 
търговски операции 30 
търговски преговори 49 
търговски продукт 30 
търговски процес 30 
търговски сделки 30 45 49 50 
търговски структури 30 
търговски услуги 30 
търговско кредитиране 43 
търговско право 85 
търговско-посреднически компании 33 
управление 118 122 125 
управление на бранда 26 
управление на дълга 79 
управление на запасите 34 
управление на инвестиционния риск 60 
управление на капиталите 73 
управление на качеството 29 
управление на конфликти 97 101 136 
управление на кризи 128 
управление на парите 62 
управление на персонала 49 50 116 
управление на продажбите 49 
управление на проекти 29 119 120 127 135 
управление на разходите 67 119 
управление на риска 42 51 69 99 101 119 
управление на склада 45 
управление на човешките ресурси 116 
управление чрез проекти 127 
управленска недостатъчност 121 
управленски практики 24 
управленски процес 121 
управленски решения 122 
управленски структури 122 
управленско консултиране 38 122 
управленско проектиране 127 
урбанистика 142 
урбанистична теория 142 
урбанистично развитие 35 
услуга 68 
услуги 68 
устойчиво развитие 39 54 96 142 
устойчиво управление 142 
учебен процес 106 110 
учебна документация 106 
учебни програми 110 
факторен анализ 40 
факторен финансов анализ 40 
фамилна социална работа 101 
фейсбук 87 
физика 113 
физическо пространство 113 
философска антропология 7 
финанси 12 16 28 53 61 62 76 77 
финансиране на висшето образование 111 
финансиране на иновации 2 3 4 114 
финансов анализ 40 
финансов брейкивън 64 
финансов ливъридж 64 
финансов лизинг 43 
финансов надзор 88 
финансов отчет 73 
финансов план 126 
финансов риск 64 
финансова децентрализация 28 47 
финансова система 31 46 
финансова теория 28 
финансови експертизи 133 
финансови институции 32 
финансови инструменти 88 
финансови пазари 25 
финансови потоци 69 
финансови резултати 134 
финансови цели 62 
финансово инвестиране 88 
финансово моделиране 40 
финансово отчитане 130 
финансово планиране 64 
финансово счетоводство 134 
финансово управление 64 
фирмена гъвкавост 38 
фирмена култура 117 
фирмена печалба 40 
фирмена стратегия 38 128 
фирмени международни стратегии 33 
фирмени стратегии 74 
фирмено предлагане 51 52 
фискална политика 24 79 
фолклор 143 
форматиране на документи 137 
форми на застраховане 100 
форфетиране 43 
фючърси 88 
химични зависимости 8 
хипотеза на Линдер 48 
Хоризонт 2020 75 
хронична управленска недостатъчност 121 
цели 102 
цена 34 50 
цена на капитала 64 
цена на услугата 68 
цени 16 24 42 45 
ценни книжа 88 
ценова политика 34 
ценови решения 27 
ценообразуване 27 51 54 68 
централен депозитар 88 
цикъл на проекта 75 
цитиране 147 
цифрови файлове 87 
частна търговия 30 
частноправен надзор 88 
черноморие 152 
Черноморски регион 36 
черноморско икономическо сътрудничество 55 
черноморско сътрудничество 55 
членство в ЕС 65 
човек 7 9 
човешки капитал 28 111 
човешки ресурси 116 119 
човешки ресурси в здравеопазването 38 
чужд език 146 
чуждестранни застрахователи 83 84 
чуждестранни инвестиции 24 69 
чуждестранни портфейлни инвестиции 69 
чуждоезиково обучение 146 
Югоизточна Европа 56 
APP приложения 87 
ECTS 106 
Excel 2013 137 
facebook 141 
Microsoft Access 2013 137 
Microsoft Excel 2013 138 
Microsoft Office 138 
Microsoft Office 2013 137 138 
Microsoft Power point 2013 137 138 
Microsoft Windows 138 
Microsoft Word 2013 137 138 
MP3 87 
MS EXEL 2013 137 
on-line проучвания 34 
SWOT анализ 38 54 74 128 
SWOT матрица 31 
VRIO модел 128 
Web 138 
Web 2. 0 139 
Web сайт 138 139 
Web сървър 138 
Web технологии 138 
Web услуги 138 
Windows 138 
Windows 8. 1 138