НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

Етика

- 1 -

45656 

Драмалиева, Валентина Ангелова

   Бизнес етика : Философски прочит / Валентина Ангелова Драмалиева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 214 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-705-0 

  

Сист. No: 16864

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

45654 

Калоянов, Тодор и др.

   Статистика / Тодор Калоянов, Виктор Петров . - Прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 492 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-687-9 

  

Сист. No: 16862

Икономика. Икономически науки

- 3 -

45655 

Георгиев, Георги Чанков

   Глобално корпоративно управление / Георги Чанков Георгиев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 180 с. : с прил., табл. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-691-6 

  

Сист. No: 16863

- 4 -

45653 

Дуранкев, Боян Любомиров

   Маркетингова комуникация vs. Пазарна манипулация / Боян Любомиров Дуранкев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 296 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-697-8 

  

Сист. No: 16861

- 5 -

45658 

Михайлова-Борисова, Гергана Илиева

   Пари, банки и парична политика : Учебно помагало по дисциплината "Парична теория и парична политика - първо ниво" : теория и практика / Гергана Илиева Михайлова-Борисова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 236 с. : с табл., гр., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-693-0 

  

Сист. No: 16866

- 6 -

II 1779 

Попов, Георги и др.

   Икономика на фирмата : Учебник / Георги Попов, Валентина Алексиева, Вяра Милушева . - Пловдив : Интелексперт-94, 2014 . - 240 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-8835-99-2 

  

Сист. No: 16871

- 7 -

45662 

Ianeva, Mariana Kirilova

   Tour guide service / Mariana Kirilova Ianeva . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2014 . - 196 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-689-3 

  

Сист. No: 16870

- 8 -

45660 

Tsonev, Nikolay Georgiev

   Marketing in tourism / Nikolay Georgiev Tsonev . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2014 . - 189 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-695-4 

  

Сист. No: 16868

- 9 -

45661 

Velikova, Elenita

   Aestheticization of the tourism environment / Elenita Velikova . - Sofia : Publishing complex - UNWE, 2014 . - 207 p. ; 20 cm

   

   ISBN 978-954-644-688-6 

  

Сист. No: 16869

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 10 -

331.2/С/Р 117 

Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда  / Ася Гонева и др . - София : Труд и право, 2014

   

   ISBN 978-954-608-216-9 

  

Сист. No: 16874

Международни икономически отношения

- 11 -

45659 

Данаилов, Данаил Лазаров

   България в Европейския съюз - седем години надежди, реалности и бъдеще (за ползите, позитивите и негативите) / Данаил Лазаров Данаилов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014

   

   ISBN 978-954-644-699-2 

  

Сист. No: 16867

Право. Наука за държавата и правото

- 12 -

349.2/С/П 926 

Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения  / Величка Микова и др . - София : Труд и право, 2014 . - 880 с. : с прил. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-220-6 

  

Сист. No: 16872

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Мениджмънт

- 13 -

45657 

Боева, Бистра Николова

   Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (глобален мениджмънт) / Бистра Николова Боева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 378 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-692-3 

  

Сист. No: 16865

Счетоводство

- 14 -

657/С/М 457 

Свраков, Антон и др.

   Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз през 2014 година : Приложен коментар; Актуализиран нормативен текст / Антон Свраков, Бойка Брезоева . - София : Труд и право, 2014 . - 848 с. : с прил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-608-217-6 

  

Сист. No: 16873


 Индекс по АВТОРИ

Алексиева, Валентина 6 
Боева, Бистра Николова 13 
Брезоева, Бойка 14 
Василева, Мариана 10 
Георгиев, Георги Чанков 3 
Гонева, Ася 10 
Данаилов, Данаил Лазаров 11 
Драмалиева, Валентина Ангелова 1 
Дуранкев, Боян Любомиров 4 
Калоянов, Тодор 2 
Микова, Величка 10 12 
Милушева, Вяра 6 
Михайлова-Борисова, Гергана Илиева 5 
Петров, Виктор 2 
Попов, Георги 6 
Свраков, Антон 14 
Тодорова, Лариса 10 
Ianeva, Mariana Kirilova 7 
Tsonev, Nikolay Georgiev 8 
Velikova, Elenita 9 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Бизнес етика 1 
България в Европейския съюз - седем години надежди, реалности и бъдеще (за ползите, позитивите и негативите) 11 
Глобално корпоративно управление 3 
Икономика на фирмата 6 
Маркетингова комуникация vs. Пазарна манипулация 4 
Международни счетоводни стандарти приети за приложение от Европейския съюз през 2014 година 14 
Мениджмънт в условията на интернационализация и глобализация (глобален мениджмънт) 13 
Пари, банки и парична политика 5 
Процедури, вътрешни актове и приложни документи по уредбата на трудовите отношения 12 
Работна заплата, допълнителни трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда 10 
Статистика 2 
Aestheticization of the tourism environment 9 
Marketing in tourism 8 
Tour guide service 7 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

банки 5 
банкова система 11 
безработица 11 
бизнес 1 
бизнес етика 1 
бизнес план 6 
бизнес поведение 1 
бизнес среда 6 
биологични активи 14 
България 11 
българска икономика 11 
валутен курс 5 
временна нетрудоспособност 12 
връзки с обществеността 4 
глобализация 13 
графични статистически изображения 2 
дистрибуционна манипулация 4 
дисциплинарни наказания 12 
длъжностна характеристика 12 
допълнителен труд 12 
допълнителни трудови възнаграждения 10 
дългосрочни инвестиции 14 
дълготрайни активи 6 
Еврозона 11 
Европейска централна банка 5 
Европейски съюз 11 
екип 13 
екскурзии 7 
екскурзоводска дейност 7 
етика 1 
етически подходи 1 
етични стандарти 1 
етично поведение 1 
ЕЦБ 5 
извънреден труд 12 
икономика на фирмата 6 
имуществена отговорност 12 
инвестиции 6 
иновации 6 
интернационализация 13 
интернационално управление 13 
инфлация 5 
капитал на фирмата 6 
капиталовложения 3 
качество 6 
Кодекс на труда 10 
колективен трудов договор 12 
командировки 12 
компенсации 12 
комуникационна манипулация 4 
конкурентни предимства 13 
конкурентоспособност 6 
консолидирани финансови отчети 14 
корпоративно управление 3 
краткотрайни активи 6 
КТД 12 
лидер 13 
лихвени проценти 5 
маркетинг 4 
маркетинг на фирмата 6 
маркетингова комуникация 4 
маркетингови комуникации 4 
маркетингови цели 4 
международен бизнес 13 
международен мениджмънт 13 
международен рекламен пазар 3 
Международни счетоводни стандарти 14 
мениджмънт 13 
модел IS-LM 5 
морал 1 
мотивационен подход 1 
мотивация 6 
МСС 14 
МСФО 14 
ненормиран работен ден 12 
неплатен отпуск 12 
непълно работно време 12 
нетекущи активи 14 
нормативна уредба 10 
нормативни актове 10 
обезщетения 10 
общо събрание 12 
организационни решения 13 
организационни форми 3 
организация 3 
отпуск за бременност 12 
отпуск за обучение 12 
отпуск за осиновяване 12 
отпуск за раждане 12 
пазарна манипулация 4 
пазарни цели 4 
пари 5 
паричен режим 5 
парична политика 5 
пасиви 14 
платен годишен отпуск 12 
преки чуждестранни инвестиции 11 
приложна етика 1 
приходи 14 
продажби 4 
продуктова манипулация 4 
продукция 6 
производствен капацитет 6 
производствена програма 6 
производствена структура 6 
професионална квалификация 12 
пъблик рилейшънс 4 
работна заплата 10 
работно време 12 
работодател 12 
развиващи се пазари 11 
разходи 14 
реклама 4 
рекламни стратегии 3 
себестойност на продукцията 6 
сегментиране на пазара 8 
синдикални организации 12 
служебен отпуск 12 
социална политика 10 
стаж 12 
статистика 2 
статистическа групировка 2 
статистическа оценка 2 
статистическа проверка 2 
статистически анализ 2 
статистически величини 2 
статистически закономерности 2 
статистическо изучаване 2 
статистическо наблюдение 2 
статистическо разсейване 2 
стратегически анализ 13 
стратегически съюзи 13 
стратегическо планиране 13 
стратегическо управление 13 
счетоводна политика 14 
счетоводство 14 
създаване на фирми 6 
таргетиране 8 
творчески отпуск 12 
текущи активи 14 
ТНК 3 
транснационални корпорации 3 
труд 10 
трудов договор 12 
трудов стаж 12 
трудова книжка 12 
трудови възнаграждения 10 
трудови отношения 12 
трудово възнаграждение 10 12 
трудово правоотношение 12 
туризъм 8 
туристическа индустрия 9 
туристически маркетинг 8 
туристически продукт 9 
туристически продукти 8 
туристически услуги 7 8 
туристическо поведение 9 
уволнения 12 
удължено работно време 12 
управление 3 13 
управление на маркетинга 3 
управление на финансите 3 
условия на труд 12 
финанси на фирмата 6 
финансови инструменти 14 
финансови отчети 14 
фирма 6 
фирми 6 
фискална политика 5 
ценова манипулация 4 
ценова политика 8 
централна банка 5 
човешки ресурси 6 13 
човешки фактор 13