НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

45730 

Библиотеки, четене, комуникации  : Съдбата на българската книга : Трета нац. науч.конфер. 25-26 ноември 2004 г. . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2005 . - 320 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-524-478-Х 

  

Сист. No: 17017

- 2 -

45731 

Библиотеки, четене, комуникации  : Осма нац. науч.конф., 17-18 ноември 2009 г. : Посветена на 120-годишнината от основаването на библиотеката . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2010 . - 531 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-8138 

  

Сист. No: 17018

- 3 -

45732 

Библиотеки, четене, комуникации  : Дигиталните колекции и способите за достъп до потребителите : Десета нац. науч.конфер. с межд. уч., 17-18 ноември 2011 г. : Посветена на 60-годишнината на проф. Алберт Бенбасат . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2012 . - 20 см

   

   ISBN 1313-8138 

   Ч. 2 . - 2012 . - 288 с.

   

  

Сист. No: 17019

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 4 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2014  : [С данни за 2013 г.] . - София : НСИ, 2015 . - 663 с. : с табл. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 17008

Политика

- 5 -

45728 

Йорданова, Росица

   Глобалната културна политика на ЮНЕСКО / Росица Йорданова . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2015 . - 176 с. : с прил., ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-637-1 

  

Сист. No: 17015

- 6 -

45729 

Манолов, Георги Любенов

   Увод в политическия маркетинг / Георги Любенов Манолов . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2015 . - 552 с. : сприл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-202-021-7 

  

Сист. No: 17016

Икономика. Икономически науки

- 7 -

45710 

Асенов, Анатолий и др.

   Съвременни бизнес организации : Учебник / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 187 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-841-3 

  

Сист. No: 16956

- 8 -

45714 

Додов, Павел

   Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор / Павел Додов . - Ямбол : Светлина, 2015 . - 188 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7020-08-3 

  

Сист. No: 16962

- 9 -

45724 

Европейски практики и национални рефлексии в планирането  : Междунар. юб. науч.-практ. конф., 24-25 април 2015 г. : Сборник с резюмета . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 312 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1058-7 

  

Сист. No: 16999

- 10 -

45733 

Нейчева, Мария

   Микроикономика : Лекционен курс / Мария Нейчева . - Габрово : Екс-прес, 2010 . - 231 с. : с табл., фиг. ; 23 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-954-490-173-8 

  

Сист. No: 17023

- 11 -

45722 

Петрова, Симеонка и др.

   Икономика на търговията : [Учебник] / Симеонка Петрова, Светослав Илийчовски, Пламен Кънев . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 279 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1059-4 

  

Сист. No: 16997

- 12 -

45713 

Томева, Милка и др.

   Сборник по валутен и митнически контрол : Въпроси, тестове и казуси / Милка Томева, Зорница Ганчева, Момчил Антов . - 3. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 256 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-859-8 

  

Сист. No: 16959

- 13 -

44181 

Adamov, Velichko et al.

   Financial analysis : Study book / Velichko Adamov, Andrey Zahariev ; Прев. Margarita Michailova . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House ; D. A. Tsenov Academy of economics, 2014 . - 432 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 101)

   

   ISBN 978-954-23-1024-2 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17005

- 14 -

44181 

Microeconomics  / Lyuben Kirev и др . - 7. revised and updated ed. . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House ; D. A. Tsenov Academy of economics, 2014 . - 376 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 91)

   

   ISBN 978-954-23-1028-0 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17007

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 15 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2015 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2015 . - 800 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 17010

- 16 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2014 . - София : БНБ, 2014 . - 134 с. ; 29 см + CD

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 17020

- 17 -

44181 

Финанси  : Учебник / Величко Адамов и др . - 5. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 384 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 97)

   Други авт.: Т. димитрова, Р. Лилова, А. Захариев, Б. Божинов, Ж. Вътев, В. Милинов, М. Маринов.

   ISBN 978-954-23-1055-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17002

- 18 -

44181 

Adamov, Velichko

   The theory of money : Study book / Velichko Adamov ; Прев. Elka Uzunova . - 2. ed. . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House ; D. A. Tsenov Academy of economics, 2014 . - 368 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 88)

   

   ISBN 978-954-23-1022-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17003

- 19 -

44181 

Adamov, Velichko

   Theory of Finance : Textbook / Velichko Adamov ; Прев. Margarita Michailova . - 9. ed. . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House ; D. A. Tsenov Academy of economics, 2015 . - 451 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 90)

   

   ISBN 978-954-23-1027-3 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17004

Маркетинг

- 20 -

339/C/M 61 

Metro Retail Compendium 2014/2015  : Data, facts and addresses of the trade and retail industry in Germany, Europe and world . - Dusseldorf : Metro Group, 2014 . - 472 p. ; 18 сm

   

   ISBN 978-3-9814786-5-5 

  

Сист. No: 17021

Право. Наука за държавата и правото

- 21 -

45726 

Борисов, Орлин

   Международно морско публично право / Орлин Борисов . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2015 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-715-640-1 

  

Сист. No: 17013

- 22 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2015 година : Нормативни актове : Съдебна практика : Практика на ПТСП : Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2015 . - 704 с. ; 24 см + CD-ROM

   

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 17012

- 23 -

45716 

Кацарова, Мариана и др.

   Коментар на изменението на Закона за обществените поръчки 2014 г. / Мариана Кацарова, Петър Петев, Събин Събев . - София : Б. и., б. г. . - 264 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92702-1-1 

  

Сист. No: 16964

- 24 -

45727 

Нешев, Петър

   Юридическа психология / Петър Нешев . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2014 . - 99 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-715-635-7 

  

Сист. No: 17014

Обществено управление. Военни науки

- 25 -

II 1782 

Павлов, Ангел

   Административно-териториално деление на Разградска област (1877-2011) / Ангел Павлов . - София : Симелпрес, 2011 . - 236 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-2918-40-0 

  

Сист. No: 16961

Социално осигуряване

- 26 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2015 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително социално осигуряване ; Прилагане на европейски регламенти и двустранните меж. договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : Труд и право, 2015 . - 880 с. ; 24 см + CD

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 17011

Застраховане

- 27 -

45712 

Ерусалимов, Румен

   Актюерска техника в животозастраховането / Румен Ерусалимов . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 264 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0112-6 

  

Сист. No: 16958

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

- 28 -

45717 

[Сто двадесет и пет] 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски"  : Юбилейна научна конференция : Сборник с резюмета . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2014 . - 207 с. ; 24 см

   

   ISBN 1313-9045 

  

Сист. No: 16965

Природа. Изучаване и опазване на природата Опазване на растителния и животинския свят

- 29 -

45719 

Алексиева, Десислава

   Екологични програми и инициативи : Тезиси, тестове, казуси / Десислава Алексиева . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 112 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1047-1 

  

Сист. No: 16993

- 30 -

45720 

Международни екологични организации  / Анатолий Асенов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 120 с. ; 24 см

   Други авт.: И. Емилова, Ст. Стоянова, М. Динков.

   ISBN 978-954-23-1061-7 

  

Сист. No: 16994

- 31 -

45721 

Николова, Марина и др.

   Организация и управление на защитени природни ресурси : [Учебник] / Марина Николова, Маруся Линкова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 271 с. : с тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-1054-9 

  

Сист. No: 16996

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 32 -

45718 

Ганев, Атанас

   Земята, която ни храни, и още нещо... : Сборник публикации и спомени : Ч. 1 - / Атанас Ганев . - София : Б. и., 2013 . - 22 см

   

   Ч. 2 . - 2013 . - 208 с. : с ил.

   

  

Сист. No: 16966

Методи на управление

- 33 -

45709 

Асенов, Анатолий и др.

   Лидерство в управлението / Анатолий Асенов, Станислава Стоянова . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 195 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-400-943-4 

  

Сист. No: 16955

Счетоводство

- 34 -

657/С/Н 267 

Наръчник на икономиста 2015  . - Пловдив : Плутон-1, 2015 . - 23 см

   

   Кн. 2-6 . - 2015 . - 877 с.

   

  

Сист. No: 17009

- 35 -

45725 

Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия  / Михаил Дочев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 296 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-1056-3 

  

Сист. No: 17000

- 36 -

45723 

Счетоводство на бюджетните организации  : Учебно помагало / Георги Баташки и др . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 211 с. ; 23 см

   Други авт.: Ив. Андреев, В. Вечев, Г. Георгиева, Р. Димитров.

   ISBN 978-954-23-1048-8 

  

Сист. No: 16998

Счетоводство на предприятието

- 37 -

45711 

Димитров, Марин и др.

   Счетоводният анализ / Марин Димитров, Иван Андреев . - В. Търново : АБАГАР, 2015 . - 208 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-168-097-9 

  

Сист. No: 16957

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 38 -

I 2104 

Йорданова, Елена

   Управленско общуване и управленски процес / Елена Йорданова . - Свищов : АИ Ценов, 2015 . - 165 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Стопански свят ; 125)

   

   ISBN 1310-2737 

  

Сист. No: 16995

Информационни технологии

- 39 -

44181 

Popov, Veselin et al.

   Business informatics : Study book / Veselin Popov, Petya Emilova ; Прев. Liliana Atanasova . - Svishtov : Tsenov Academic Publishing House ; D. A. Tsenov Academy of economics, 2014 . - 361 p. ; 24 cm . -  (Library Education and Science ; 89)

   

   ISBN 978-954-23-1023-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17006

Информационни мрежи. Информационни системи

- 40 -

45735 

Електронните инфраструктури  : Магистрали на европейското развитие на България . - София : Академия за лидерство, 2012 . - 160 с. : с прил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92860-1-4 

  

Сист. No: 17025

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 41 -

II 1781 

Иванова, Ирина и др.

   Русский язык : Учебник / Ирина Иванова, Вера Статева, Петранка Евтимова . - В. Търново : АБАГАР, 2013 . - 247 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-168-053-5 

  

Сист. No: 16960

- 42 -

44181 

Монев, Виктор

   Многоезичието в бизнес комуникациите / Виктор Монев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2015 . - 221 с. : с табл., прил., гр. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 96)

   

   ISBN 978-954-23-1049-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 17001

Литературознание

- 43 -

45734 

Колев, Николай

   Зевзеклъци за каръци / Николай Колев . - Сливен : Жажда, 2011 . - 48 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-795-331-4 

  

Сист. No: 17024

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 44 -

45715 

Витлянов, Стоян

   Стопанският живот в Плиска и Велики Преслав през Средновековието : Археологически аспекти / Стоян Витлянов . - Шумен : Унив. изд. Епископ Константин Преславски, 2012 . - 184 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-577-632-8 

  

Сист. No: 16963


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 13 17 18 19 
Алексиева, Десислава 29 
Андреев, Иван 35 36 37 
Антов, Момчил 12 
Асенов, Анатолий 7 30 33 
Асенов, Асен 15 
Асенова, Даниела 26 
Атанасов, Атанас 35 
Банова, Емилия 22 
Баташки, Георги 35 36 
Божинов, Божидар 17 
Борисов, Орлин 21 
Василев, Йордан 14 
Вечев, Венцислав 35 36 
Витлянов, Стоян 44 
Вътев, Жельо 17 
Ганев, Атанас 32 
Ганчева, Зорница 12 
Георгиева, Анета 15 
Георгиева, Г. 35 
Георгиева, Галя 36 
Данчева, Ралица 35 
Димитров, Марин 37 
Димитров, Ради 35 36 
Димитрова, Теодора 17 
Динков, Милен 30 
Додов, Павел 8 
Дочев, Михаил 35 
Евтимова, Петранка 41 
Емилова, Ирена 30 
Емилова, Петя 39 
Ерусалимов, Румен 27 
Захариев, Андрей 13 17 
Иванов, Росен 15 
Иванова, Ирина 41 
Иванова-Кузманова, Галя 35 
Илийчовски, Светослав 11 
Йорданова, Елена 38 
Йорданова, Росица 5 
Карановски, Иван 26 
Касърова, Мария 26 
Кацарова, Мариана 23 
Кашъмова, Катя 26 
Кирев, Любен 14 
Колев, Николай 43 
Кондарев, Ивайло 15 
Крумова, Диана 35 
Кунев, Красимир 14 
Кънев, Пламен 11 
Лазаров, Румен 14 
Лилова, Румяна 17 
Линкова, Маруся 31 
Малакова, Снежана 26 
Манолов, Георги Любенов 6 
Маринов, Марин 17 
Маринов, Петър 14 
Марков, Огнян 14 
Мермерска, Людмила 15 
Милинов, Валентин 17 
Милошев, Йосиф 26 
Михайлова, Маргарита 19 
Михайлова, Румяна 35 
Монев, Виктор 42 
Мръчков, Васил 22 
Найденов, Димитър 14 
Найденова, Снежана 14 
Нейчева, Мария 10 
Несторов, Людмил 14 
Нешев, Петър 24 
Николова, Марина 31 
Павлов, Ангел 25 
Петев, Петър 23 
Петков, Бисер 26 
Петров, Иван 14 
Петрова, Симеонка 11 
Попов, Веселин 39 
Радев, Асен 14 
Раков, Александър 15 
Ризов, Николай 15 
Сербезова, Стойна 22 
Симеонова, Росица 35 
Симеонова, Стефанка 22 
Статева, Вера 41 
Стоянова, Станислава 7 30 33 
Събев, Събин 23 
Тодоров, Мирослав 35 
Томева, Милка 12 
Узунова, Елка 18 
Узунова, Красимира 15 
Чалъкова, Елина 26 
Чиприянова, Галина 35 
Шишманова, Пенка 14 
Янкова, Цветана 15 
Adamov, Velichko 13 18 19 
Atanasova, Liliana 39 
Emilova, Petya 39 
Kirev, Lyuben 14 
Kunev, Krasimir 14 
Lazarov, Rumen 14 
Marinov, Petar 14 
Markov, Ognyan 14 
Michailova, Margarita 13 19 
Naidenov, Dimitar 14 
Naidenova, Snezhana 14 
Nestorov, Lyudmil 14 
Petrov, Ivan 14 
Popov, Veselin 39 
Radev, Asen 14 
Shishmanova, Penka 14 
Uzunova, Elka 18 
Vasilev, Yordan 14 
Zahariev, Andrey 13 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно-териториално деление на Разградска област (1877-2011) 25 
Актюерска техника в животозастраховането 27 
Библиотеки, четене, комуникации 1 2 3 
Българска народна банка 16 
Влияние на световната финансова криза върху българския банков сектор 8 
Глобалната културна политика на ЮНЕСКО 5 
Европейски практики и национални рефлексии в планирането 9 
Екологични програми и инициативи 29 
Електронните инфраструктури 40 
Зевзеклъци за каръци 43 
Земята, която ни храни, и още нещо... 32 
Икономика на търговията 11 
Коментар на изменението на Закона за обществените поръчки 2014 г. 23 
Лидерство в управлението 33 
Международни екологични организации 30 
Международно морско публично право 21 
Микроикономика 10 
Многоезичието в бизнес комуникациите 42 
Наръчник на икономиста 2015 34 
Новото данъчно законодателство през 2015 година 15 
Организация и управление на защитени природни ресурси 31 
Практико-приложни аспекти на счетоводството в условията на съвременните изменения на световната икономика в България и Русия 35 
Русский язык 41 
Сборник по валутен и митнически контрол 12 
Социално осигуряване 2015 година 26 
Статистически годишник 2014 4 
Стопанският живот в Плиска и Велики Преслав през Средновековието 44 
Счетоводният анализ 37 
Счетоводство на бюджетните организации 36 
Съвременни бизнес организации 7 
Трудови отношения 2015 година 22 
Увод в политическия маркетинг 6 
Управленско общуване и управленски процес 38 
Финанси 17 
Юридическа психология 24 
[Сто двадесет и пет] 125 години математика и природни науки в Софийския университет "Св. Климент Охридски" 28 
Business informatics 39 
Financial analysis 13 
Metro Retail Compendium 2014/2015 20 
Microeconomics 14 
The theory of money 18 
Theory of Finance 19 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

Агенция Митници 12 
агресивно поведение 24 
агресия 24 
агроекологична програма 29 
агроекосистеми 31 
агрофирми 9 
административни промени 25 
административно-териториално деление 25 
активи на предприятието 37 
акцизи 15 
американска икономика 8 
анализ на печалбата 13 
анализ на риска 13 
баланс 17 
баланс на предприятието 37 
банков надзор 16 
банков сектор 8 
банкова система 16 17 
банкови кредити 17 
банкови кредитни портфейли 8 
банкови кризи 8 
банково счетоводство 35 
бедност 10 
безналични плащания 17 
безработица 26 
библиотеки 1 2 3 
бизнес етикет 42 
бизнес и информатика 39 
бизнес комуникации 42 
бизнес организации 7 
бизнес планиране 9 
бизнес процеси 7 
биологично разнообразие 31 
биоразнообразие 31 
БНБ 16 
България 35 
България 2020 40 
българска банкова система 8 
българска държава 44 
българска книга 1 
българска литература 43 
Българска народна банка 16 
български банков сектор 8 
български периодичен печат 1 
български публични дружества 9 
бюджет 19 
бюджетни организации 35 36 
бюджетно ограничение 10 
бюджетно счетоводство 36 
Валутен закон 12 
валутен и митнически контрол 12 
валутен контрол 12 
валутен монопол 12 
валутен риск 13 
валутни операции 17 
валутни сделки 17 
Велики Преслав 44 
вербална комуникация 42 
видове многоезичие 42 
внос 4 
Върховен касационен съд 22 
вътрешен одит на БНБ 16 
глобална криза 40 
граматика 41 
данък върху добавена стойност 15 
данъци 15 17 
данъчна политика 9 
данъчни закони 34 
данъчно законодателство 15 34 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 15 
ДДС 15 34 
демографски процеси 4 
демографско развитие 25 
дигитални колекции 3 
домакинства 4 
допълнително социално осигуряване 26 
доходи 4 
доходи на физически лица 15 
доходност на активите 8 
дългови кризи 8 
държавен бюджет 17 19 
държавни заеми 17 
държавни разходи 17 
държавно обществено осигуряване 26 
е-инфраструктура 40 
е-книги 3 
Европа 2020 9 40 
европейски банков сектор 8 
Европейски съюз 8 9 40 
европейски фондове 35 
европроекти 35 
езици 42 
екологичен мениджмънт 30 
екологична безопасност 30 
екологични организации 30 
екологични програми 29 
екологични рискове 30 
екологично застраховане 30 
екологично образование 30 
екологично развитие 29 
екология 29 
екология на човека 30 
еколого-социална околна среда 30 
еколого-социална среда 30 
екосистеми 29 
екосистемни услуги 31 
екотуризъм 29 
електронен бизнес 39 
електронна търговия 7 
електронни библиотеки 2 
електронни инфраструктури 40 
електронни таблици 39 
електронно деклариране 15 
електронно здравеопазване 40 
електронно издателска дейност 2 
електронно образование 40 
електронно правителство 40 
елит 24 
енергетика 4 
ЕС 8 40 
етични кодекси 38 
етични комисии 38 
етични структури 38 
етично-ценностни подходи 38 
етичност 33 
етноси 24 
животозастраховане 27 
задължително пенсионно осигуряване 26 
Закон за акцизите и данъчните складове 15 
Закон за ДДС 34 
Закон за митниците 12 
Закон за обществените поръчки 23 
занаяти 44 
заплащане на труда 11 
застраховане 27 
застрахователен договор 27 
застрахователна премия 35 
застрахователни плащания 9 
защитени природни ресурси 31 
защитени територии 31 
ЗДДС 34 
ЗДДФЛ 34 
здравеопазване 4 
земеделие 32 44 
земеделски кооперации 32 
ЗКПО 15 34 
ЗОП 23 
износ 4 
икономика 10 14 19 35 
икономика на България 16 
икономика на търговията 11 
икономическа география 9 
икономическа криза 9 
икономически системи 14 
икономическо развитие 16 
инвентаризиране 35 
инвестиции 4 17 
инвестиционни посредници 9 
инвестиционни решения 17 
индустриална екология 30 
информатика 39 
информационни технологии 40 
ипотечно кредитиране 8 
капитал 11 14 
капиталови инструменти 35 
книга 1 3 
книги 2 
книгоиздаване 1 3 
Кодекс на труда 22 
колективни трудови спорове 22 
компютърни мрежи 39 
компютърни системи 39 
комуникации 1 2 3 42 
комуникационни дейности 42 
контрол 12 
конференция 1 2 3 9 28 
конфликти 24 
кооперации 32 
корпоративно подоходно облагане 15 34 
корпорация 7 
краткосрочни финансови активи 37 
кредит 17 
кредитен риск 8 
криминално поведение 24 
култура 4 
културна идентичност 5 
културна политика 5 
лексика 41 
ливъридж 8 
лидер 33 
лидерски качества 33 
лидерски стилове 33 
лидерско поведение 33 
лидерство 24 33 
ликвидност на предприятието 37 
литература 43 
литературознание 43 
лихва 17 
лихва в животозастраховането 27 
лихва в застраховането 27 
лично богатство 17 
маркетингови изследвания 9 
маркетингови комуникации 9 
математика 28 
материални запаси 37 
медии 6 
междукултурна комуникация 42 
международен бизнес 7 
международна конференция 9 
международна научно-практическа конференция 9 
международни екологични организации 30 
международни морски организации 21 
международни морски спорове 21 
международни пари 18 
международно корабоплаване 21 
международно морско право 21 
международно морско публично право 21 
мениджър 33 
мениджърски стилове 33 
местни данъци и такси 15 34 
микроикономика 10 14 
митнически контрол 12 
митнически процедури 12 
митнически режим 12 
митническо сътрудничество 12 
многоезичие 42 
модели за комуникиране 42 
монопол 10 
морско право 21 
мотивация 33 
мрежова организация 7 
МССПС 35 
наредби 22 
наръчник на икономиста 34 
население 4 
насърчаване на заетостта 22 
Натура 2000 31 
научна конференция 1 2 3 28 
научна конференция с международно участие 2 3 
Национален литературен музей 3 
Национален осигурителен институт 26 
Национална агенция по приходите 26 
национална идентичност 24 
национална научна конференция 1 
национална стратегия 29 
национални пари 18 
национални сметки 4 
невербална комуникация 42 
неправителствени организации 30 
нетекущи материални активи 35 
нето настояща стойност 27 
нефинансови предприятия 4 
обезщетения 22 
образование 4 
обществени поръчки 9 23 
обществено мнение 6 
общество 24 
околна среда 4 29 30 
олигопол 14 
операционни системи 39 
организации 7 
организационен климат 38 
организационна култура 38 
организационни форми 7 
организационни ценности 38 
организация на бизнеса 7 
освобождението на България 25 
осигурителен доход 26 
отпуски 22 26 
отчет за паричните потоци 37 
отчет за приходи и разходи 37 
офис пакети 39 
пазар на труда 4 10 14 
пазарни дефекти 10 
пазарно равновесие 14 
пари 17 18 19 
паричен пазар 18 
паричен поток 18 
паричен съвет 18 
парични потоци 18 
парични стандарти 18 
партийно финансиране 6 
пасиви на предприятието 37 
пенсионна застраховка 27 
пенсионно осигуряване 26 
персонални финанси 17 
писмена комуникация 42 
планиране 9 
платежни системи 16 
Плиска 44 
политика 6 
политическа комуникация 6 
политическа марка 6 
политическа пропаганда 6 
политическа психология 6 
политическа реклама 6 
политическа реч 6 
политическа риторика 6 
политически PR 6 
политически бранд 6 
политически език 6 
политически имидж 6 
политически лидери 33 
политически маркетинг 6 
политически мениджмънт 6 
политически пазар 6 
политически партии 6 
политически стил 6 
потребителски избор 10 
потребителски излишък 10 
потребление 4 
почивки 22 
предизборни кампании 6 
предприемачество в България 9 
престъпна дейност 24 
приложен софтуер 39 
природна среда 31 
природни науки 28 
природни ресурси 31 
приходи в търговията 11 
програмно осигуряване 39 
промишленост 4 
просто олихвяване 27 
процесна организация 7 
психология на тълпите 24 
публичен сектор 35 
публична политическа реч 6 
работна заплата 14 22 
работно време 22 
Разград 25 
Разградска област 25 
разходи 4 11 
реинженеринг 7 
рентабилност 11 
рентабилност на предприятието 37 
рентна застраховка 27 
риск в животозастраховането 27 
Русия 35 
руска граматика 41 
руска лексика 41 
руски език 41 
СА 9 11 12 13 14 17 18 19 27 29 30 31 33 35 37 38 39 41 42 
световна икономика 35 
световна финансова криза 8 
световно стопанство 38 
селско стопанство 4 32 
системен софтуер 39 
ситуационни модели 33 
ситуационно лидерство 33 
скотовъдство 44 
сливания и поглъщания 7 
сложно олихвяване 27 
социално осигуряване 26 34 
социално-икономически проблеми 25 
спомени 32 
средновековен стопански живот 44 
стандартизация на счетоводството 35 
статистически годишник 4 
стопанска история 44 
стопански живот 44 
стратегическо планиране 9 30 
СУОС 30 
счетоводен анализ 37 
счетоводен баланс 37 
счетоводна информация 37 
счетоводно законодателство 34 
счетоводно отчитане 35 36 
счетоводство 34 35 36 37 
счетоводство на предприятието 37 
съвместно предприемачество 7 
теория на парите 18 
теория на предлагането 10 
теория на счетоводството 35 
теория на търсенето 10 
териториален обхват 25 
труд 11 
трудов договор 22 
трудов стаж 22 
трудова книжка 22 
трудови отношения 22 
трудови ценности 38 
трудово възнаграждение 22 
трудово законодателство 22 34 
трудово правоотношение 22 
трудоустрояване 22 
туризъм 4 
туристически продукт 9 
търговия 11 
търговска дейност 11 
търговски предприятия 11 
търговски фирми 20 
управление 33 38 
управление на бизнеса 7 
управление на капиталите 17 
управление на околната среда 31 
управление на парите 17 
управление на предприятието 37 
управление на човешките ресурси 16 
управленска дейност 7 
управленски подходи 38 
управленски процес 38 
управленски решения 38 
управленски умения 38 
управленско въздействие 33 
управленско общуване 38 
упражнения 41 
условия на труд 22 
устойчив бизнес 30 
устойчиво управление 30 
финанси 4 17 18 19 
финансов анализ 13 
финансов лизинг 13 
финансова криза 8 
финансова система 19 
финансова теория 19 
финансово моделиране 13 
финансово прогнозиране 13 
фирмени приходи 10 
художествена литература 43 
цени 4 11 
ценности 33 
ценообразуване 11 
ценообразуване в търговията 11 
Централен кредитен регистър 16 
централни банки 17 
четене 1 2 3 
чист монопол 10 
читалища 1 
човешки ресурси в здравеопазването 9 
човешки фактор 38 
чужд език 42 
чуждоезиково обучение 42 
юбилейна научна конференция 28 
ЮНЕСКО 5 
юридическа психология 24 
METRO 20 
Metro - мрежа 20 
Microsoft Windows 39 
SWOT анализ 9 
Windows 39 
Windows 8. 1 39