НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

- 1 -

14350 

Андреев, Марин Л.

   Проблеми на педагогическата социология / Марин Л. Андреев . - София : Народна просвета, 1976 . - 219 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 16321

Статистика. Демография. Социология

- 2 -

45356 

Калинов, Красимир

   Статистически методи в поведенческите и социалните науки / Красимир Калинов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 616 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-535-798-5 

  

Сист. No: 16288

Статистика

- 3 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  : Т. 1 - . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-619-155-016-6 

   Т. 4. Извадкови изследвания : Кн. 1. Раждаемост и репродуктивно поведение на населението . - 2012 . - 85 с.

   

  

Сист. No: 16449

- 4 -

31/С/П 85/2011 н 

Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година  : Т. 1 - . - София : НСИ, 2012 . - 27 см

   

   ISBN 978-619-155-018-0 

   Т. 4. Извадкови изследвания : Кн. 2. Миграция и миграционно поведение на населението . - 2012 . - 59 с.

   

  

Сист. No: 16450

Икономика. Икономически науки

- 5 -

44181 

Адамов, Величко

   Управление на данъчните приходи : Учебник / Величко Адамов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 300 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 75)

   

   ISBN 978-954-23-0963-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16432

- 6 -

45352 

Александрова, Маргарита и др.

   Финанси на предприятието / Маргарита Александрова, Емил Калчев . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 430 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-779-4 

  

Сист. No: 16283

- 7 -

45353 

Брукс, Ал

   Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър : Да четем ценовите графики бар по бар / Ал Брукс ; Прев. от англ. Стилиян Запорожанов . - София : Сиела Норма АД, 2013 . - 488 с. : с гр. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-28-1282-1 

  

Сист. No: 16285

- 8 -

38175 

Евлогиев, Емил

   Анализ на финансовото състояние на предприятието / Емил Евлогиев . - София : Мисъл, 2014 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 4)

   

   ISBN 978-954-8006-68-2 

  

Сист. No: 16320

- 9 -

44181 

Захариев, Андрей

   Митнически режим : Учебник / Андрей Захариев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 200 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 80)

   

   ISBN 978-954-23-0978-9 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16436

- 10 -

45369 

Икономика на недвижимата собственост  : Учебник / Стоян Стоянов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 368 с. : с табл. ; 22 см

   Други авт.: П. Илиев, Р. Калчев, П. Монев, И. желев, Б. Чапаров, А. Господинова, В. Антонова.

   ISBN 978-954-21-0644-9 

  

Сист. No: 16307

- 11 -

45373 

Калчев, Румен

   Развитие на човешките ресурси в строителството в България / Румен Калчев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 299 с. : с табл., фиг., прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0631-9 

  

Сист. No: 16312

- 12 -

45354 

Кийосаки, Робърт Т.

   Несправедливо предимство : Силата на финансовото обучение / Робърт Т. Кийосаки ; Прев. Красимира Матева . - София : Анхира, 2013 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-2929-32-1 

  

Сист. No: 16286

- 13 -

45346 

Крумов, Крум и др.

   Сборник с тестове, казуси и задачи по Стопански и финансов контрол / Крум Крумов, Надежда Цветкова, Силвия Костова . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 255 с. : с прил., тест. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0956-7 

  

Сист. No: 16266

- 14 -

45365 

Кънева, Аглика Божидарова

   Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на Европейския съюз / Аглика Божидарова Кънева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 299 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-522-3 

  

Сист. No: 16302

- 15 -

45347 

Личев, Тихомир и др.

   Примерни тестове по "Икономическа география на България" / Тихомир Личев, Наталия Иванова . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 227 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0965-9 

  

Сист. No: 16267

- 16 -

45381 

Мидова, Петранка и др.

   Организация и технология на туристическото обслужване : Учебник / Петранка Мидова, Любка Илиева . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 228 с. : с табл., фиг., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0049-5 

  

Сист. No: 16441

- 17 -

45349 

Практически курс по финансов анализ  : Методически апарат, решени и нерешени задачи, въпроси за самоподготовка / Михаил Михайлов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 159 с. : с табл. ; 24 см

   Други авт. : Р. Колева, Л. Дончева, К. Кулчев, Г. Кушева.

   ISBN 978-954-23-0960-4 

  

Сист. No: 16269

- 18 -

44181 

Пътев, Пламен

   Международен финансов мениджмънт : Учебник / Пламен Пътев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 445 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 74)

   

   ISBN 978-954-23-0953-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16264

- 19 -

45377 

Студентска научна конференция  : Сборник с доклади . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 174 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 1313-9029 

  

Сист. No: 16316

- 20 -

45387 

Съвременни аспекти в международните икономически отношения  : Сборник с доклади : Студентска научно-практическа конференция . - Свищов : Б. и., 2014 . - 82 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16448

- 21 -

45357 

Тананеев, Емилиян и др.

   Данъчен контрол и администрация / Емилиян Тананеев, Пепа Стойкова . - Прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 295 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-988-5 

  

Сист. No: 16292

- 22 -

45361 

Тренинг по планиране и прогнозиране  / Анастасия Марчева и др . - Габрово : Екс-прес, 2014 . - 192 с. ; 21 см

   Други авт. : Е. Парашкевова, М. Вачевска, Е. Линкова, Е. Тодоров.

   ISBN 978-954-490-433-3 

  

Сист. No: 16296

- 23 -

45376 

Финанси и устойчиво развитие  / Недялко Вълканов и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 359 с. : с табл., фиг. ; 22 см

   Други авт.: К. Филипова, К. Илиев, Е. Кирина, М. Трифонова, С. Борисов, П. Джапаров.

   ISBN 978-954-21-0661-6 

  

Сист. No: 16315

- 24 -

45269 

Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи  : Юб. междунар. научнопракт. конф. 25-26.10.2013 г. : 60 г. Фак. "Финанси" и Фак. "Стопанска отчетност" . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0944-4 

   Т. 3. Сборник доклади . - 2013 . - 271 с. : с табл., фиг.

   

  

Сист. No: 16438

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 25 -

45345 

Адамов, Величко и др.

   Публични финанси : Методическо ръководство / Величко Адамов, Ангел Ангелов, Петко Ангелов . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 303 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0952-9 

  

Сист. No: 16265

- 26 -

45355 

Касърова, Виолета

   Финансов анализ / Виолета Касърова . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 359 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-788-6 

  

Сист. No: 16287

- 27 -

45348 

Маринов, Марин и др.

   Инвестиции : Методическо ръководство / Марин Маринов, Цветан Павлов . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 240 с. : с прил., тест., табл. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0955-0 

  

Сист. No: 16268

Управление на народното стопанство

- 28 -

45371 

Станимиров, Евгени Петров и др.

   Търговска марка и бранд мениджмънт : Учебно помагало / Евгени Петров Станимиров, Владимир Сашов Жечев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 240 с. : с табл. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0720-0 

  

Сист. No: 16310

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 29 -

44181 

Стефанов, Галин

   Трансгранично сътрудничество : Учебник / Галин Стефанов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 172 с. : с табл. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 72)

   

   ISBN 978-954-23-0948-2 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16263

Международни икономически отношения

- 30 -

45358 

Дамянов, Атанас и др.

   Фирмена интернационализация / Атанас Дамянов, Драгомир Илиев, Здравко Любенов . - 2. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 202 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0040-2 

  

Сист. No: 16293

Право. Наука за държавата и правото

- 31 -

349.2/С/Н 267 

Наръчник по трудово законодателство  : 2014 г. . - София : Дъга ООД, 2014 . - 300 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 16453

- 32 -

45364 

Пешева-Горанова, Илонка Кирилова и др.

   Административен процес : Учебно помагало / Илонка Кирилова Пешева-Горанова, Надежда Христова Христова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 170 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-545-2 

  

Сист. No: 16301

Социално осигуряване

- 33 -

368.4/С/Б 923 со 
 България. Закони и др. п. 

   Социално осигуряване 2014 година : Държавно обществено осигуряване ; Допълнително социално осигуряване ; Прилагане на европейски регламенти и двустранните меж. договори в областта на социалната сигурност / Бисер Петков и др . - София : Труд и право, 2014 . - 856 с. ; 21 см + CD

   

   ISBN 1312-9562 

  

Сист. No: 16452

Застраховане

- 34 -

45382 

Илиев, Боян и др.

   Управление на риска : Учебник / Боян Илиев, Людмил Кръстев . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 132 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-986-1 

  

Сист. No: 16443

- 35 -

45359 

Шишманов, Красимир и др.

   Експертни оценки и финансов анализ на застрахователното дружество : Учебник / Красимир Шишманов, Людмил Кръстев . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 156 с. : с фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-762-1 

  

Сист. No: 16294

Образование

- 36 -

45375 

Качеството на обучението във висшето училище  : Сб. с докл. от проведен на 28 март 2013 г. семинар в ИУ - Варна / Данчо Данчев и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 91 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0660-9 

  

Сист. No: 16314

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 37 -

45351 

Сирашки, Христо и др.

   Управление на природоползването и природоопазването : Избрани лекции / Христо Сирашки, Венцислав Иванов . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 224 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0957-4 

  

Сист. No: 16271

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Техника

- 38 -

45350 

Сирашки, Георги и др.

   Енергоспестяващи технологии и производства : Избрани лекции / Георги Сирашки, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 146 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0954-3 

  

Сист. No: 16270

- 39 -

45380 

Сирашки, Георги и др.

   Технико-икономически проучвания и инженерен анализ : Избрани лекции / Георги Сирашки, Христо Сирашки . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 168 с. : със сх., тестове ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0977-2 

  

Сист. No: 16437

Селско стопанство. Горско стопанство

- 40 -

44181 

Косев, Серьожа

   Механизиране на производствените процеси в растениевъдството : Учебник / Серьожа Косев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 215 с. : с фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 76)

   

   ISBN 978-954-23-0973-4 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16433

- 41 -

63/С/П 147 

Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010-2012 година  . - София : НСИ, 2013 . - 288 с. ; 24 см

   

  

Сист. No: 16451

Управление на предприятията. Организация на производството

- 42 -

45362 

Райков, Евгени Райков

   Ръководство по управление на оборотния капитал / Евгени Райков Райков . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 148 с. : с фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-529-2 

  

Сист. No: 16299

- 43 -

II 1762 

Христова, Венета

   Предприемачеството : Теоретични основи и практически измерения / Венета Христова . - В. Търново : АБАГАР, 2013 . - 199 с. : с фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-619-168-062-7 

  

Сист. No: 16297

Методи на управление

- 44 -

45366 

Желев, Симеон Денев

   Рекламни изследвания / Симеон Денев Желев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 274 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-519-3 

  

Сист. No: 16303

- 45 -

44181 

Пантелеева, Искра

   Фирмената политика за управление на талантите : Монография / Искра Пантелеева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 324 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 78)

   

   ISBN 978-954-23-0975-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16435

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 46 -

45370 

Коев, Йордан Петров и др.

   Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт / Йордан Петров Коев, Стефан Минчев Вачков . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 451 с. : с табл., фиг. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-21-0716-3 

  

Сист. No: 16309

Счетоводство

- 47 -

657/С/Б 923 зс 
 България. Закони и др. п. 

   Счетоводство 2014 година : Нормативни актове ; Приложни коментари ; Въпроси и отговори от практиката на счетоводителя ; Счетоводен справочник / Антон Свраков и др . - София : Труд и право, 2014 . - 672 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-3128 

  

Сист. No: 16319

- 48 -

45384 

Вейсел, Али

   Съвременни проблеми на финансовия одит / Али Вейсел . - София : ИК АТЛ-50, 2014 . - 167 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-92848-5-0 

  

Сист. No: 16445

- 49 -

45383 

Илиев, Георги Илиев

   Фрагменти от общата теория на счетоводството / Георги Илиев Илиев . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 248 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-990-8 

  

Сист. No: 16444

Счетоводство на предприятието

- 50 -

44181 

Андреев, Иван

   Счетоводство на застрахователните предприятия : Учебник / Иван Андреев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 195 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 77)

   

   ISBN 978-954-23-0974-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16434

- 51 -

45363 

Рупска, Теодора Йорданова

   Управленското счетоводство в аграрните предприятия - проблеми и решения / Теодора Йорданова Рупска . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2014 . - 134 с. : с табл., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-541-4 

  

Сист. No: 16300

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 52 -

45368 

Станимиров, Евгени Петров

   CRM Мениджмънт : Учебник / Евгени Петров Станимиров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 348 с. : с прил., табл., фиг. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0714-9 

  

Сист. No: 16306

- 53 -

45367 

Станимиров, Евгени Петров и др.

   CRM Мениджмънт : Учебно помагало / Евгени Петров Станимиров, Владимир Сашов Жечев . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 164 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0715-6 

  

Сист. No: 16305

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 54 -

45360 

Андреева, Мария Йосифова

   Управление на човешките ресурси / Мария Йосифова Андреева . - В. Търново : Фабер, 2014 . - 300 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-00-0039-6 

  

Сист. No: 16295

Строителство

- 55 -

45374 

Чапаров, Божидар

   Търгове и конкурси в строителството : Учебно помагало / Божидар Чапаров . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 149 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0623-4 

  

Сист. No: 16313

Информационни технологии

- 56 -

45378 

Интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер  : Монография / Надежда Филипова и др . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 315 с. : с прил., фиг. ; 21 см

   Други авт.: Ф. филипов, М. Армянова, Д. Филчева, Н. Василева.

   ISBN 978-954-21-0717-0 

  

Сист. No: 16317

- 57 -

45372 

Несторов, Кольо Цанев

   Управление на ИТ проекти / Кольо Цанев Несторов . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 280 с. : с табл., фиг. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-21-0635-7 

  

Сист. No: 16311

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

Градоустройство

- 58 -

45379 

Градът  / Атанас Ковачев и др . - Варна - София : Геа принт, 2013 . - 748 с. : с табл., ил., прил. ; 25 см

   Други авт.: В. Троева, И. Дандолова, К. Калинков, М. Щищманова, П. Михайлов, П. Близнаков, Р. Чобанова, С. Ракаджийска, Ц. Даковски.

   ISBN 978-619-184-001-4 

  

Сист. No: 16318

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 59 -

44796 

Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация  : [Научна конференция] . - В. Търново : ИВИС, 2014 . - 307 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2968-77-1 

  

Сист. No: 16298

- 60 -

44897 

Borisova, Ivanka et al.

   [Six] 6 check your progress tests : Business Matters / Ivanka Borisova, Liliana Atanassova . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2014 . - 23 cm

   

   ISBN 978-954-23-0971-0 

   P. 2 . - 2014 . - 36 p.

   

  

Сист. No: 16439

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

Биографии

- 61 -

45386 

Стоянова, Капка Иванова

   Професор, доктор на икономическите науки Петър Шапкарен : изтъкнат учен и обществена личност / Капка Иванова Стоянова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 151 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-457-8 

  

Сист. No: 16447


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 5 25 
Александрова, Маргарита 6 
Ангелов, Ангел 25 
Ангелов, Петко 25 
Андреев, Иван 50 
Андреев, Марин Л. 1 
Андреева, Мария Йосифова 54 
Антонова, Ваня 10 
Армянова, Мария 56 
Асенова, Даниела 33 
Атанасова, Лиляна 60 
Близнаков, Петко 58 
Борисов, Светослав 23 
Борисова, Иванка 60 
Брезоева, Бойка 47 
Брукс, Ал 7 
Василева, Бистра 36 
Василева, Нора 56 
Вачевска, Миглена 22 
Вачков, Стефан Минчев 46 
Вейсел, Али 48 
Вълканов, Недялко 23 
Господинова, Анна 10 
Даковски, Цвети 58 
Дамянов, Атанас 30 
Дандолова, Искра 58 
Данкова, Петя 36 
Данчев, Данчо 36 
Джапаров, Пламен 23 
Дончева, Людмила 17 
Евлогиев, Емил 8 
Желев, Иван 10 
Желев, Симеон Денев 44 
Жечев, Владимир Сашов 28 53 
Запорожанов, Стилиян 7 
Захариев, Андрей 9 
Златков, Иван 47 
Иванов, Венцислав 37 
Иванова, Наталия 15 
Илиев, Боян 34 
Илиев, Георги Илиев 49 
Илиев, Драгомир 30 
Илиев, Калин 23 
Илиев, Пламен 10 
Илиева, Любка 16 
Калинков, Константин 58 
Калинов, Красимир 2 
Калчев, Емил 6 
Калчев, Румен 10 11 
Карановски, Иван 33 
Касърова, Виолета 26 
Касърова, Мария 33 
Кашъмова, Катя 33 
Кийосаки, Робърт Т. 12 
Кирина, Емилия 23 
Ковачев, Атанас 58 
Коев, Йордан Петров 46 
Колева, Росица 17 
Косев, Серьожа 40 
Костов, Бойко 47 
Костова, Силвия 13 
Крумов, Крум 13 
Кръстев, Людмил 34 35 
Кулчев, Красимир 17 
Кушева, Галя 17 
Кънева, Аглика Божидарова 14 
Линкова, Елица 22 
Личев, Тихомир 15 
Любенов, Здравко 30 
Малакова, Снежана 33 
Маринов, Марин 27 
Марчева, Анастасия 22 
Матева, Красимира 12 
Мидова, Петранка 16 
Милошев, Йосиф 33 
Михайлов, Михаил 17 
Михайлов, Пеню 58 
Монев, Петко 10 
Несторов, Кольо Цанев 57 
Павлов, Цветан 27 
Пантелеева, Искра 45 
Парашкевова, Евелина 22 
Пашова, Събка Димитрова 36 
Петков, Бисер 33 
Пешева-Горанова, Илонка Кирилова 32 
Пътев, Пламен 18 
Райков, Евгени Райков 42 
Ракаджийска, Светла 58 
Ризов, Николай 47 
Рупска, Теодора Йорданова 51 
Свраков, Антон 47 
Сирашки, Георги 38 39 
Сирашки, Христо 37 38 39 
Станимиров, Евгени 36 
Станимиров, Евгени Петров 28 52 53 
Стефанов, Галин 29 
Стойкова, Пепа 21 
Стойнешка, Райна 36 
Стоянов, Стоян 10 
Стоянова, Капка Иванова 61 
Тананеев, Емилиян 21 
Тодоров, Евгени 22 
Трифонова, Мирена 23 
Троева, Веселина 58 
Узунова, Елица 36 
Филипов, Велин 47 
Филипов, Филчо 56 
Филипова, Корнелия 23 
Филипова, Надежда 56 
Филчева, Деница Паскалева 56 
Христова, Венета 43 
Христова, Надежда Христова 32 
Цветкова, Надежда 13 
Чалъкова, Елина 33 
Чапаров, Божидар 10 55 
Чобанова, Росица 58 
Шишманов, Красимир 35 
Шишманова, Мария 58 
Atanassova, Liliana 60 
Borisova, Ivanka 60 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административен процес 32 
Анализ на финансовото състояние на предприятието 8 
Градът 58 
Данъчен контрол и администрация 21 
Експертни оценки и финансов анализ на застрахователното дружество 35 
Енергоспестяващи технологии и производства 38 
Икономика на недвижимата собственост 10 
Инвестиции 27 
Интегрирана система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер 56 
Качеството на обучението във висшето училище 36 
Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт 46 
Международен финансов мениджмънт 18 
Механизиране на производствените процеси в растениевъдството 40 
Митнически режим 9 
Наръчник по трудово законодателство 31 
Несправедливо предимство 12 
Организация и технология на туристическото обслужване 16 
Пазар на земеделската земя и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010-2012 година 41 
Практически курс по финансов анализ 17 
Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година 3 4 
Предприемачеството 43 
Примерни тестове по "Икономическа география на България" 15 
Проблеми на педагогическата социология 1 
Професор, доктор на икономическите науки Петър Шапкарен : изтъкнат учен и обществена личност 61 
Публични финанси 25 
Развитие на човешките ресурси в строителството в България 11 
Резултати, проблеми и добри практики при усвояване на фондовете на Европейския съюз 14 
Рекламни изследвания 44 
Ръководство по управление на оборотния капитал 42 
Сборник с тестове, казуси и задачи по Стопански и финансов контрол 13 
Социално осигуряване 2014 година 33 
Статистически методи в поведенческите и социалните науки 2 
Студентска научна конференция 19 
Счетоводство 2014 година 47 
Счетоводство на застрахователните предприятия 50 
Съвременни аспекти в международните икономически отношения 20 
Съвременни проблеми на финансовия одит 48 
Технико-икономически проучвания и инженерен анализ 39 
Технически анализ на ценовото движение за сериозния трейдър 7 
Трансгранично сътрудничество 29 
Тренинг по планиране и прогнозиране 22 
Търгове и конкурси в строителството 55 
Търговска марка и бранд мениджмънт 28 
Управление на данъчните приходи 5 
Управление на ИТ проекти 57 
Управление на природоползването и природоопазването 37 
Управление на риска 34 
Управление на човешките ресурси 54 
Управленското счетоводство в аграрните предприятия - проблеми и решения 51 
Финанси и устойчиво развитие 23 
Финанси на предприятието 6 
Финансите и стопанската отчетност - състояние, тенденции, перспективи 24 
Финансов анализ 26 
Фирмена интернационализация 30 
Фирмената политика за управление на талантите 45 
Фрагменти от общата теория на счетоводството 49 
Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация 59 
[Six] 6 check your progress tests 60 
CRM Мениджмънт 52 53 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

аграрни предприятия 51 
административен процес 32 
административни актове 32 
административни дела 32 
административни наказания 32 
административни нарушения 32 
административнонаказателно производство 32 
администрация 21 
АЕЦ 38 
активи 26 
активно презастраховане 50 
акционери 46 
алтернативен туризъм 20 
анализ 8 17 26 
анализ на обращаемостта 8 
анализ на рентабилността 8 
аналитично счетоводно отчитане 49 
английски език 60 
анимация 19 
антидъмпингова политика 9 
антидъмпингови мита 9 
аплография 49 
аренда 10 41 
архитектура 58 
аутсорсинг 37 
баланс 8 
балансов метод 22 
банки 23 
банков мениджмънт 46 
банков сектор 19 23 
банкова организация 23 46 
банкови организационни структури 46 
бар графики 7 
БВП 23 
безотпадни технологии 37 
безработица 14 33 
бенчмаркетинг 37 
бизнес 23 
бизнес клъстери 43 
бизнес модели 46 
бизнес мрежи 52 53 
бизнес процеси 37 
бизнес успех 12 
биогаз 38 
биография 61 
биопродукти 19 
биотехнологии 37 
борд на директорите 46 
борсови индекси 27 
бранд 28 
бранд имидж 28 
бранд мениджмънт 28 
бранд портфолио 28 
брандинг 28 
брандове 44 
България 23 41 
български курорти 20 
български фирми 30 
българско акционерно дело 46 
българско предприемачество 43 
бюджет 25 
бюджетиране 51 
бюджетни процедури 25 
бюджетно счетоводство 47 
валута 18 
валутен курс 18 
валутен риск 18 
ВЕИ 38 
вероятност 2 
взаимоотношения с клиенти 52 53 
вземания 17 
видове контрол 13 
видове концесии 10 
видове предприемачество 43 
висше образование 36 
висши училища 36 
внос 9 
вносни мита 9 
времеви редове 2 
възпитание 1 
външни корпоративни субекти 46 
вътрешен контрол 48 
вътрешен одит 48 
вътрешни корпоративни субекти 46 
вътрешни мигранти 4 
география 15 
геотермална енергия 38 
горива 38 
горски земи 10 
градове 58 
градоустройство 58 
градски транспорт 19 
градско планиране 58 
групови дискусии 44 
данък 25 
данък върху добавената стойност 24 
данък добавена стойност 21 
данъкоподобни приходи 5 
данъци 5 12 21 
данъчен контрол 21 
данъчен размер 5 
данъчна конкуренция 5 
данъчна основа 5 
данъчна политика 5 20 
данъчна система 5 
данъчна тарифа 5 
данъчни нарушения 21 
данъчни престъпления 21 
данъчни приходи 5 
данъчни системи 5 
данъчни форми 5 
данъчно задължение 5 
данъчно облагане 5 24 25 
данъчно планиране 23 
данъчно-облагателен процес 21 
данъчно-осигурителен контрол 21 
данъчно-осигурителна тежест 23 
движение на персонала 54 
движение на цените 7 
ДДС 21 
дейност 61 
действие на рекламата 44 
дейтрейдинг 7 
делови игри 54 
Директива 2013/34/ЕС 47 
директни чуждестранни инвестиции 18 
дисперсионен анализ 2 
дисперсия 2 
длъжности в организацията 54 
договори 16 
доказателства 32 
доказателствени средства 32 
доклади 20 
документиране 49 
документооборот 49 
допълнително социално осигуряване 33 
доставка 16 
дълг 12 
дългова криза 19 
дългово финансиране 18 
дългосрочен банков кредит 6 
държавен бюджет 5 25 
държавна икономика 25 
държавни заеми 25 
държавни приходи 5 
държавни разходи 23 25 
държавно обществено осигуряване 33 
еврозона 19 
евроинтеграция 11 
Европейски съюз 5 9 11 14 
европейски фондове 14 
езикова комуникация 59 
екология 37 
екологосъобразно фирмено управление 37 
експертни оценки 35 
експертни системи 35 
експортна дейност 30 
електронна търговия 20 
електронни фишове 32 
емпирично изследване 30 45 
енергетика 38 
енергийни загуби 38 
енергийни източници 38 
енергийни процеси 38 
енергия 38 
енергия от биомаса 38 
енергия от вода 38 
енергия от вятър 38 
енергопотребление 38 
енергопроизводство 38 
енергоспестяване 38 
ЕО 9 
ергономични решения 39 
ЕС 9 11 14 23 
ефективни планови решения 22 
ефективност на капитала 17 
живот 61 
жилищна недвижима собственост 10 
житейски път 61 
загуби 34 
задачи 13 
задължения 17 
задължително пенсионно осигуряване 33 
заемен капитал 26 
Закон за публичните финанси 47 
Закон за счетоводството 47 
застраховане 10 24 34 35 50 
застрахователни плащания 50 
застрахователни предприятия 50 
застрахователно дружество 35 
земеделска земя 41 
земеделски земи 10 
знание 12 
известност на бранда 28 
износ 9 
изследване 45 
икономика 10 15 
икономическа география 15 
икономическа география на България 15 
икономическа ефективност 39 
икономическа наука 61 
икономическа оценка 34 
икономическа печалба 26 
икономическа рентабилност 26 
икономически анализ 26 
икономически изследвания 61 
икономически пазари 6 
икономически растеж 23 
икономическо развитие 58 
инвентаризация 49 
инвестиране 12 
инвестиции 6 10 12 27 30 
инвестиционен мениджмънт 27 
инвестиционен проект 6 
инвестиционни проекти 27 42 
инвестиционно банкиране 46 
индустриални отношения 54 
индустриални фирми 45 
индустрия 39 
интегрирани банкови концерни 46 
интегрирани среди 56 
интервю 54 
интеркултурна комуникация 59 
интернационализация 30 
информационни технологии 49 
ИСПА 14 
история на отчетността 49 
ИТ проекти 57 
ИУ - Варна 36 
казуси 13 22 
капитал 17 42 
капиталова структура 6 18 23 
капиталови дружества 6 
капиталови резерви 50 
капиталово бюджетиране 18 27 
касационно производство 32 
качество 16 
качество на обучение 36 
качество на одита 48 
квалификация на персонала 16 
кетъринг 16 
кетърингови услуги 16 
кетърингово обслужване 16 
клиенти 52 53 
клиентска лоялност 52 53 
клиентска удовлетвореност 52 53 
клиентски модели 52 
клиентски портфейл 52 53 
клиентски профили 52 53 
ключови клиенти 52 
колективен трудов договор 31 54 
конкурси 55 
конкурси в строителството 55 
консолидирани финансови отчети 47 
контрол 13 21 
контролен процес 13 
конференция 19 20 24 59 
концесиониране 10 
концесия 10 
корелация 2 
корпоративен данък 19 
корпоративен мениджмънт 46 
корпоративна социална отговорност 19 23 
корпоративни субекти 46 
корпоративно подоходно облагане 21 
корпоративно ръководство 46 
корпоративно управление 26 
краткосрочни инвестиции 42 
краткосрочни пасиви 42 
краткосрочно финансиране 6 42 
краткотрайни активи 42 
кредитен анализ 42 
кредитен риск 42 
кредитиране 10 
кредитна политика 42 
кредитно решение 42 
култура на сдружаване 46 
лидер 1 
лизинг 10 37 
ликвидация 6 
ликвидация на данъка 5 
ликвидност 8 
линейна регресия 2 
лихвен паритет 18 
лого 28 
лоялност 52 
лоялност към бранда 28 
малко предприятие 21 
малък и среден бизнес 19 
маркетинг 52 
маркетингов микс 52 
марки 28 
маркировка 16 
марков знак 28 
марков капитал 28 
материални запаси 42 
машини 39 
машиностроително производство 38 
междинни корпоративни субекти 46 
междукултурно обучение 59 
международен валутен фонд 29 
международен маркетинг 20 
международен маркетингов мениджмънт 20 
международен мениджмънт 18 
международен пазар 30 
международен съд 29 
международен туризъм 20 
международен финансов мениджмънт 18 
международна научно-практическа конференция 24 
международна търговия 20 29 30 
международна фирма 18 
международни валутни отношения 29 
международни екологични организации 29 
международни икономически отношения 20 
международни инвестиции 20 
международни институции 29 
международни конвенции 29 
международни организации 29 
международни пазари 30 
международни придобивания 30 
Международни счетоводни стандарти 47 
международно законодателство 29 
международно пазарно пространство 30 
международно сътрудничество 29 
мениджмънт 18 28 45 46 52 
местни данъци и такси 21 
местни финанси 25 
метафори 44 
метафори ZMET 44 
метод на критичния път 22 
методи на преподаване 36 
механизация на земеделието 40 
мигранти 4 
миграционни групи 4 
миграционно поведение 4 
миграция 4 
миграция на населението 4 
МИО 20 
мита 9 25 
митническа политика 9 
митническа стойност 9 
митнически агенции 9 
Митнически кодекс 9 
митнически режим 9 
митнически режими 9 
митническо облагане 25 
митническо складиране 9 
младежка безработица 19 
множествена корелация 2 
множествена регресия 2 
множествено предвиждане 2 
модел на Баумол 42 
модел на Милър и Ор 42 
модели за управление 52 
модели на корпоративно управление 46 
мозъчна атака 44 
моногамна лоялност 44 
мотивационни модели 54 
мотивационни профили 54 
мотивационни теории 54 
мотивация 45 
МСС 47 
МСФО 47 
навично поведение 44 
надомна работа 31 
наемни отношения 10 
наказателни постановления 32 
НАП 21 
население 3 4 
научна конференция 19 59 
научно-практическа конференция 20 
научно-технически прогрес 39 
научноразвойна дейност 19 
Национален осигурителен институт 33 
Национална агенция по приходите 21 33 
недвижима собственост 10 
недвижими имоти 10 19 23 
независим финансов одит 47 
неправителствени организации 29 
несъстоятелност 6 
нетекущи материални активи 50 
нетни парични потоци 42 
неформална заетост 23 
нови предприятия 39 
ново предприятие 39 
нормална крива 2 
нормативи 22 
обединяване на предприятията 6 
облагаем доход 23 
облагане с акциз 21 
оборотен капитал 6 8 42 
оборотни ведомости 49 
оборудване 39 
образование 1 36 
образователни подходи 36 
обръщаемост на капитала 17 
обслужване на туристите 16 
обучение 36 
обучение на човешките ресурси 54 
обхват на проекта 57 
общи данъци 5 
одит 48 
одит на човешките ресурси 24 
одитен комитет 48 
одитор 48 
одиторски доклад 48 
одиторски стандарти 48 
одиторско законодателство 47 
онлайн продажби 19 
ООН 29 
опазване на околната среда 29 37 39 
опазване на природата 37 
опаковка 16 
опции 27 
организация на обслужването 16 
организация на продажбите 16 
организация на туризма 16 
офшорен бизнес 18 
офшорни инвестиции 18 
оценка на недвижими имоти 10 
оценка на риска 34 35 
оценяване на персонала 54 
пазар на земеделски земи 41 
пазар на земя 41 
пазар на недвижими имоти 10 11 
пазарна информация 26 
памет 44 
панелни изследвания 44 
пари 12 27 
паричен поток 26 
парични постъпления 17 
парични потоци 6 
парични приходи 17 
парични средства 18 42 
пасиви 26 
пасивно презастраховане 50 
педагогика 1 
педагогическа социология 1 
пенсионно осигуряване 33 
персонализиран маркетинг 52 
персонални данъци 5 
печалба на предприятието 6 
планиране 22 
планиране и прогнозиране 22 
планиране на персонала 22 
планиране на проект 57 
планиране на човешките ресурси 54 
планови показатели 22 
платежоспособност 17 
плосък данък 21 
подоходно облагане 21 
поземлени имоти 10 
позициониране на бранд 28 
полигамна лоялност 44 
полимерни изделия 19 
портфейлна алокация 18 
портфейлна теория 27 
потребител 44 
потребителски акаунти 56 
потребителски панели 44 
потребителски решения 44 
почвообработващи машини 40 
право 32 
право на строеж 10 
практически курс 17 
преброяване на населението 3 4 
преговори 16 
преговори с доставчици 16 
предприемаческа дейност 30 43 
предприемачески мрежи 43 
предприемачески процес 43 
предприемачески риск 43 
предприемачески стратегии 43 
предприемаческо управление 43 
предприемачество 43 
предприятие 34 
преки чуждестранни инвестиции 14 20 
преподаване 36 
приватизация на строителни обекти 55 
привличане на таланти 45 
примерни тестове 15 
природа 37 
природни ресурси 37 
природни условия 37 
природоопазване 37 
природоползване 37 
приходи 5 26 
приходи на застрахователните предприятия 50 
приходи от продажби 50 
проверка 21 
проверка на хипотези 2 
прогнозиране 22 
прогнозиране на инвестициите 39 
програмиране 56 
проекти 57 
проектиране на длъжностите 54 
проектно управление 57 
производителност на труда 22 
производствен процес 40 
производствена програма 22 
производствени разходи 39 
производство на напитки 45 
професионална квалификация 31 
професионално ориентиране 1 
публичен сектор 55 
публични разходи 23 
публични финанси 25 
работна заплата 54 
работници 31 
работно време 31 
раждаемост 3 
развиващи се страни 29 
размери на предприятията 39 
разработване на бизнес план 22 
разработване на бранд 28 
разработване на софтуер 56 
разходи 26 51 
разходи на застрахователните предприятия 50 
разходи-обем-печалба 51 
разчети с доставчици 50 
разчети с клиенти 50 
разчети с персонала 50 
разширения 39 
растениевъдство 40 
реални активи 6 
ревизия 21 
регламентация 9 
регламенти на ЕС 9 
реклама 44 
рекламации 16 
рекламна стратегия 44 
рекламни агенции 44 
рекламни изследвания 44 
рекламни модели 44 
рекламодатели 44 
реконструкция 39 
рентабилност 17 35 
рентабилност на данъка 5 
репродуктивно поведение 3 
Република България 22 
рециклиране 37 
риск 34 
рисков мениджмънт 34 
рисков мениджър 34 
рискова култура 23 
рискова ситуация 34 
СА 5 9 13 15 16 17 18 20 21 22 24 25 27 29 30 34 35 37 38 39 43 45 49 50 54 60 
самофинансиране 34 
САПАРД 14 
САЩ 19 
сборник доклади 20 
сборник тестове 60 
Световна търговска организация 20 29 
свободна зона 9 
селско стопанство 40 41 
селскостопанска продукция 40 51 
селскостопанска техника 40 
селскостопански култури 40 
селскостопански машини 40 
селскостопански предприятия 51 
селскостопански трактори 40 
селскостопанско предприятие 40 
семинар 36 
синдикални организации 31 
систематично счетоводно отчитане 49 
складиране 9 
служители 31 
случайни променливи 2 
слънчева енергия 38 
сметкоплан 49 
собствен капитал 18 26 50 
софтуер 56 
софтуерен продукт 57 
софтуерни архитектури 56 
софтуерни приложения 56 
софтуерни системи 56 
социална интеграция 1 
социални науки 2 
социално осигуряване 33 
социология 1 
специални данъци 5 
спиртни напитки 21 
спомени 61 
спонсориране на проект 57 
средства за масова комуникация 1 
стандартни стойности 2 
статистика 2 3 
статистически анализ 19 
статистически данни 41 
статистически извод 2 
статистически методи 2 
СТО 29 
стойност на парите 6 
стокови групи 9 
стопанска дейност 30 
стопанска отчетност 24 
стопански и финансов контрол 13 
стопански операции 49 
стопански предприятия 19 
стопанско предприятие 6 
стратегически банков мениджмънт 46 
стратегическо планиране 22 
стратегическо позициониране 46 
строителство 11 19 55 
строителство в България 11 
строителство на предприятия 39 
структура на баланса 17 
структурни фондове 14 
студенти 19 
студентска научна конференция 19 20 
счетоводен аутсорсинг 49 
счетоводен баланс 49 
счетоводен справочник 47 
счетоводна информация 26 49 51 
счетоводна методология 49 
счетоводна отчетност 24 49 
счетоводна печалба 6 
счетоводни грешки 49 
счетоводни документи 47 49 
счетоводни записвания 49 
счетоводни регистри 49 
счетоводни сметки 49 
счетоводни технологии 49 
счетоводни форми 49 
счетоводно бюджетиране 51 
счетоводно законодателство 47 
счетоводно отчитане 50 
счетоводно-отчетен процес 49 
счетоводство 47 49 50 51 
счетоводство на предприятието 6 
събиране на данъци 5 
съвременен финансов одит 48 
съдебни актове 32 
талант 45 
таланти 45 
теории за корпоративно управление 46 
теория на счетоводството 49 
териториално устройство 58 
тестове 13 15 60 
тестове по английски език 60 
техника на данъчното облагане 25 
технико-икономическа обосновка 39 
технико-икономически проучвания 39 
технически прогрес 39 
технически резерви 50 
технологии 38 
технологичен процес 39 
технологична схема 39 
технологични процеси 38 40 
технологични цикли 38 
технология 38 
ТЕЦ 38 
типове CRM 52 
товарни автомобили 40 
транзит 9 
транзит на стоки 9 
трансгранични корпоративни мрежи 29 
трансгранично сътрудничество 29 
трейдър 7 
тренд барове 7 
тренд канали 7 
тренд линии 7 
трендове 7 
труд 45 
трудов договор 54 
трудов стаж 31 
трудова книжка 31 
трудови отношения 54 
трудови спорове 31 
трудово възнаграждение 31 54 
трудово законодателство 31 
тръжни документи 55 
тръжни процедури 55 
туризъм 16 19 
туристически предприятия 16 
туристически услуги 16 
туристическо обслужване 16 
търг 55 
търгове 55 
търгове в строителството 55 
търговия 7 19 
търговска марка 28 
търговска политика 9 
търговска рентабилност 26 
търговски договор 16 
търговски панели 44 
търговски сделки 16 
управление 42 45 54 
управление в мрежи 52 
управление на данъците 5 25 
управление на данъчни приходи 5 
управление на ИТ проекти 57 
управление на капитала 6 
управление на кариерата 54 
управление на качеството 57 
управление на марки 28 
управление на мрежи 52 
управление на персонала 16 54 
управление на потребителите 56 
управление на проекти 57 
управление на риска 9 34 57 
управление на таланти 45 
управление на човешките ресурси 45 54 
управленска счетоводна информация 51 
управленски риск 34 
управленско счетоводство 51 
усвояване на еврофондове 14 
условия на труд 54 
успех 12 
устойчиво банкиране 23 
устойчиво развитие 23 
учен 61 
учене 12 
ученици 1 
училище 1 
учителска професия 1 
факторен анализ 8 
факултет "Стопанска отчетност" 24 
ФАР 14 
финанси 6 18 23 24 25 
финанси на предприятието 6 
финансиране 10 
финансов анализ 8 17 19 26 35 
финансов ливъридж 8 
финансов мениджмънт 18 26 42 
финансов одит 48 
финансов отчет 26 
финансов резултат 35 
финансова диагностика 26 
финансова оценка 34 35 
финансова рентабилност 26 
финансова свобода 12 
финансова устойчивост 17 
финансови активи 50 
финансови резултати 17 
финансово образование 12 
финансово обучение 12 
финансово отчитане 48 
финансово състояние 8 
фирмена интернационализация 30 
фирмена международна дейност 30 
фирмена политика 45 
фирмена стратегия 45 
фирмени организационни структури 30 
фирмено управление 45 
фирми 30 45 
фондова борса 46 
фондове 14 
фондове на ЕС 14 
франчайзинг 30 37 
химична технология 38 
храни 19 
цена 16 
цени 7 
ценни книжа 27 42 
ценови графики 7 
ценови рейндж 7 
ценово движение 7 
центрове на отговорности 51 
човешки ресурси 11 24 54 
човешки ресурси в строителството 11 
чуждестранни инвестиции 14 
чуждестранни пазари 30 
чужди езици 59 
чуждоезиково обучение 59 
юбилейна международна научнопрактическа конференция 24 
Япония 19 
60 години факултет Стопанска отчетност 24 
AML compliance 23 
CRM 52 53 
CRM проект 52 53 
CRM система 52 53 
CRM стратегия 52 53 
HR специалисти 45 
IBM RUP 56 
IS-SDE 56 
REITs 23 
ROI анализ 57 
VPN мрежи 56