НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

Библиотечно дело. Библиотекознание

- 1 -

45344 

Библиотеки, четене, комуникации  : Единадесета нац. науч.конфер. с междунар. уч., 16-17 ноември 2012 г. /  Състав. Лазар Георгиев, Елена Георгиева, Калина Иванова . - В. Търново : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2013 . - 407 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-8138 

  

Сист. No: 16113

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Икономика. Икономически науки

- 2 -

44181 

Адамов, Величко

   Управление на капиталите в търговската банка : Учебник / Величко Адамов . - 4. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 468 с. : с табл., фиг., казуси ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 64)

   

   ISBN 978-954-23-0914-7 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16034

- 3 -

44181 

Адамов, Величко и др.

   Международни финанси : Учебник / Величко Адамов, Андрей Захариев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 504 с. : с табл., казуси ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 73)

   

   ISBN 978-954-23-0951-2 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16037

- 4 -

45341 

Боева, Веряна Тодорова

   Маркетинг на образователните услуги на висшите училища - опит за теоретични и практически решения / Веряна Тодорова Боева . - София : Авангард Прима, 2013 . - 245 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-160-137-0 

  

Сист. No: 16102

- 5 -

336.2/С/Б 923 здд 
 България. Закони и др. п. 

   Закон за данък върху добавената стойност 2014 г. : С коментар на промените, в сила от 1.01.2014 г. . - София : Дъга ООД, 2014 . - 272 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16189

- 6 -

II 1761 

Данаилов, Данаил

   Международни бизнес анализи / Данаил Лазаров Данаилов . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 205 с. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-9432-60-2 

  

Сист. No: 16074

- 7 -

45333 

Данаилов, Данаил Лазаров

   Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес - поуки, нови тенденции и предизвикателства / Данаил Лазаров Данаилов . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 118 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-466-0 

  

Сист. No: 16077

- 8 -

45331 

Пергелов, Коста

   Финанси на предприятието / Коста Пергелов . - София : Б. и., 2003 . - 204 с. : с прил. ; 23 см

   

  

Сист. No: 16070

- 9 -

45342 

Узунов, Атанас

   Обща теория на икономиката : Ч. 1 - 2 / Атанас Узунов . - София : Булвест 2000, 2007 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-18-0162-8 

   Ч. 2. Макроикономика . - 2007 . - 224 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 16104

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 10 -

336.2/С/Б 923 знд 
 България. Закони и др. п. 

   Новото данъчно законодателство през 2014 година : Актуализиран текст на основните данъчни закони : Коментар на промените в данъчното законодателство : Практика на НАП / Анета Георгиева и др . - София : Труд и право, 2014 . - 736 с. ; 21 см

   Други авт. : Ц. Янкова, Л. Мермерска, И. Кондарев, А. Раков, А. Асенов, К. Узунова, Р. Иванов, Н. Ризов.

   ISBN 1313-2814 

  

Сист. No: 16116

- 11 -

35990 

Българска народна банка  : Отчет януари-юни 2013 . - София : БНБ, 2013 . - 135 с. ; 29 см + CD

   

   ISBN 1313-0641 

  

Сист. No: 16112

- 12 -

336.2/С/Д 225 

Данък върху доходите на физическите лица. Местни данъци и такси  : С коментар на промените в сила от 1.01.2014 г. /  Състав. Александър Митов, Цветан Станкулов . - София : Дъга ООД, 2014 . - 248 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16193

- 13 -

336.2/С/З 27 

Закон за корпоративното подоходно облагане 2014  : С коментар и промените, в сила от 1.01.2014 г. /  Състав. Александър Митов, Цветан Станкулов . - София : Дъга ООД, 2014 . - 260 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16192

- 14 -

45339 

Мошинский, Сергей Захарович

   Рынок ценных бумаг: трансформационные процесы / Сергей Захарович Мошинский . - Москва : Экономика, 2010 . - 240 с. ; 25 см

   

   ISBN 978-5-282-03043-3 

  

Сист. No: 16098

- 15 -

38175 

Новото в данъчното законодателство за 2014 година  . - София : Мисъл, 2014 . - 104 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 1, 2, 3)

   

   ISBN 978-954-8006-67-5 

  

Сист. No: 16117

- 16 -

45334 

Управление на капиталите във фирмата - 2013  : Сборник с научно-приложни изследвания : Научна сесия . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 192 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 1314-5207 

  

Сист. No: 16078

Право. Наука за държавата и правото

- 17 -

349.2/С/Б 923 зт 
 България. Закони и др. п. 

   Трудови отношения 2014 година : Нормативни актове : Съдебна практика : Практика на ПТСП : Приложни коментари / Васил Мръчков и др . - София : Труд и право, 2014 . - 688 с. ; 21 см + CD-ROM

   Други авт.: Ем. Банова, Ст. Сербезова, Ст. Симеонова.

   ISBN 1312-9570 

  

Сист. No: 16196

Социално осигуряване

- 18 -

368.4/С/Н 267 

Наръчник по социално осигуряване  : 2014 г. . - София : Дъга ООД, 2014 . - 320 с. : с табл, прил. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16115

Образование

- 19 -

45336 

Димитров, Георги

   Настоящи тенденции и предизвикателства пред икономиката и управлението на висшите училища / Георги Димитров . - Варна : Унив. изд. ИУ, 2003 . - 194 с. ; 22 см

   

   ISBN 954-21-0177-5 

  

Сист. No: 16089

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

- 20 -

63/С/С 442 

Славчева, Тодорка и др.

   Кратък агробиологичен речник : Английски/ Руски/ Български / Тодорка Славчева, Петя Владимирова . - Плевен : Б. и., 2009 . - 92 с. ; 30 см

   

   ISBN 978-954-450-156-3 

  

Сист. No: 16091

Техника

- 21 -

45343 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово  : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 1 . - 2013 . - 412 с.

   

  

Сист. No: 16107

- 22 -

45343 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово  : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 2 . - 2013 . - 415 с.

   

  

Сист. No: 16109

- 23 -

45343 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово  : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 3 . - 2013 . - 374 с.

   

  

Сист. No: 16110

- 24 -

45343 

Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово  : Сб. докл., 22-23 ноем. 2013 г. : Т. 1 - 4 . - Габрово : ТУ-Габрово, 2013 . - 24 см

   

   ISBN 1313-230Х 

   Т. 4 . - 2013 . - 380 с.

   

  

Сист. No: 16111

Управление на предприятията. Организация на производството

- 25 -

45335 

Недялков, Антон

   Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите : Монография / Антон Недялков Недялков . - Русе : Примакс, 2012 . - 144 с. : с табл., прил. ; 25 см

   

   ISBN 978-954-8675-41-3 

  

Сист. No: 16080

Методи на управление

- 26 -

45328 

Бакърджиева, Милка

   Бизнеспреговорите : Истинското лице на бизнеса / Милка Бакърджиева . - 3. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 391 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0949-9 

  

Сист. No: 16030

Счетоводство

- 27 -

44181 

Андреев, Иван

   Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието : Монография / Иван Андреев . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 203 с. : с табл., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 71)

   

   ISBN 978-954-23-0946-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16036

- 28 -

45327 

Атанасов, Атанас и др.

   Одит на финансовите отчети : Учебно методическо пособие / Атанас Атанасов, Галя Иванова-Кузманова, Станислав Александров . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 180 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0942-0 

  

Сист. No: 16029

- 29 -

45329 

Божков, Васил и др

   Общо счетоводство : Учебник / Васил Божков, Росица Симеонова . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 580 с. : с табл., прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0950-5 

  

Сист. No: 16032

- 30 -

44181 

Костова, Силвия

   Международни стандарти за външен одит : Академичен учебник / Силвия Костова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2014 . - 228 с. : с прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 66)

   

   ISBN 978-954-23-0947-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 16035

- 31 -

45330 

Основи на счетоводството  : Сборник от решени и нерешени тестове и задачи / Михаил Дочев и др . - Свищов : АИ Ценов, 2014 . - 184 с. ; 23 см

   Други авт.: Ат. Атанасов, Р. Кръстева-Христова, Р. Михайлова, Б. Божилов, Ив. Андреев, Цв. Цветков, Р. Данчева, Т. Тодоров.

   ISBN 978-954-23-0945-1 

  

Сист. No: 16033

- 32 -

45332 

Пергелов, Коста

   Счетоводство и анализ на баланса : Учебник / Коста Пергелов . - 3. доп. изд. . - София : Б. и., 2002 . - 255 с. ; 22 см

   

  

Сист. No: 16072

- 33 -

38175 

Рангелов, Евгени

   Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2013 година / Евгени Рангелов . - София : Мисъл, 2013 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 12)

   

   ISBN 978-954-8006-54-1 

  

Сист. No: 16114

Информационни технологии

- 34 -

45337 

Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее  : Междунар. научная конф., 17 дек. 2013 г. : Материалы конференции . - Москва : 1С-Паблишинг, 2013 . - 308 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-5-9677-2060-4 

  

Сист. No: 16093

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 35 -

45338 

Язык современной экономической науки  : Учебное пособие для иностранных учащихся / Михаил И. Зверяков и др . - Одесса : ВМВ, 2012 . - 308 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 16097

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

История

- 36 -

45340 

Керчова-Пъцан, Лулу Л. и др.

   Букурещ отблизо : По пътеките на българските възрожденци и ... не само - 175 г. от рождението на Васил Левски / Лулу Л. Керчова-Пъцан, Деде Л. Ф. Велчов . - Тимишоара : Waldpress, 2013 . - 90 с. ; 22 см

   Книгата е на два езика - български и румънски.

   ISBN 978-606-614-057-7 

  

Сист. No: 16100


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 2 3 
Александров, Станислав 28 
Андреев, Иван 27 31 
Асенов, Асен 10 
Атанасов, Атанас 28 31 
Атанасов, Атанас Блажев 28 31 
Бакърджиева, Милка 26 
Банова, Емилия 17 
Боева, Веряна Тодорова 4 
Божилов, Божидар 31 
Божков, Васил 29 
Велчов, Деде Л. Ф. 36 
Владимирова, Петя 20 
Георгиев, Лазар 1 
Георгиева, Анета 10 
Георгиева, Елена 1 
Данаилов, Данаил Лазаров 6 7 
Данчева, Ралица 31 
Димитров, Георги 19 
Доброжанская, Валентина Владимировна 35 
Дочев, Михаил 31 
Захариев, Андрей 3 
Зверяков, Михаил И. 35 
Иванов, Росен 10 
Иванова, Калина 1 
Иванова-Кузманова, Галя 28 
Керчова-Пъцан, Лулу Л. 36 
Киршо, Светлана Михайловна 35 
Кондарев, Ивайло 10 
Костова, Силвия 30 
Кръстева-Христова, Радосвета 31 
Мермерска, Людмила 10 
Митов, Александър 12 13 
Михайлова, Румяна 31 
Мошинский, Сергей Захарович 14 
Мръчков, Васил 17 
Недялков, Антон Недялков 25 
Пергелов, Коста 8 32 
Раков, Александър 10 
Рангелов, Евгени 33 
Ризов, Николай 10 
Сербезова, Стойна 17 
Симеонова, Росица 29 
Симеонова, Стефанка 17 
Славчева, Тодорка 20 
Станкулов, Цветан 12 13 
Тодоров, Тодор 31 
Узунов, Атанас 9 
Узунова, Красимира 10 
Цветков, Цветан 31 
Шилофост, Наталья Марковна 35 
Янкова, Цветана 10 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Акценти на годишното счетоводно приключване и данъчно облагане за 2013 година 33 
Библиотеки, четене, комуникации 1 
Бизнеспреговорите 26 
Букурещ отблизо 36 
Българска народна банка 11 
Данък върху доходите на физическите лица. Местни данъци и такси 12 
Закон за данък върху добавената стойност 2014 г. 5 
Закон за корпоративното подоходно облагане 2014 13 
Информационные технологии в финансово-экономической сфере: прошлое, настоящее, будущее 34 
Кратък агробиологичен речник 20 
Маркетинг на образователните услуги на висшите училища - опит за теоретични и практически решения 4 
Международна научна конференция УНИТЕХ'2013 Габрово 21 22 23 24 
Международни бизнес анализи 6 
Международни стандарти за външен одит 30 
Международни финанси 3 
Наръчник по социално осигуряване 18 
Настоящи тенденции и предизвикателства пред икономиката и управлението на висшите училища 19 
Новото в данъчното законодателство за 2014 година 15 
Новото данъчно законодателство през 2014 година 10 
Обща теория на икономиката 9 
Общо счетоводство 29 
Одит на финансовите отчети 28 
Основи на счетоводството 31 
Проблеми на качеството в операционния мениджмънт на услугите 25 
Рынок ценных бумаг: трансформационные процесы 14 
Сливанията, придобиванията и поглъщанията в международния бизнес - поуки, нови тенденции и предизвикателства 7 
Счетоводни аспекти на паричните потоци на предприятието 27 
Счетоводство и анализ на баланса 32 
Трудови отношения 2014 година 17 
Управление на капиталите в търговската банка 2 
Управление на капиталите във фирмата - 2013 16 
Финанси на предприятието 8 
Язык современной экономической науки 35 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 13 
автоматизация 34 
агробиология 20 
акредитация в образованието 19 
акредитация на висшите учебни заведения 19 
акцизи 10 
анализ на баланса 32 
аналитично отчитане 29 
бакалавърска степен 19 
баланс 2 32 
банки 2 
банков капитал 2 
банков надзор 11 
банков риск 2 
банкова дейност 34 
банкова система 11 
банкови аналитични методики 6 
банкови консолидации 7 
безработица 9 
бек-офис 25 
библиотекар 1 
библиотеки 1 
библиотекознание 1 
библиотечно-информационни науки 1 
бизнес 7 
бизнес анализи 6 
бизнеспреговори 26 
БНБ 11 
Букурещ 36 
Българска народна банка 11 
български възрожденци 36 
български компании 16 
български лев 3 
бюджетни предприятия 32 
валутен курс 3 
валутен пазар 3 
валутен риск 3 
валутни операции 3 
валутни сделки 3 
Васил Левски 36 
видове преговори 26 
висше образование 19 
висше учебно заведение 4 
висши училища 4 19 
външен одит 30 
външноикономически връзки 9 
външноикономически сделки 3 
Върховен касационен съд 17 
вътрешен контрол 28 
вътрешен одит на БНБ 11 
вътрешен одитор 30 
годишен финансов отчет 33 
годишни финансови отчети 29 
годишно счетоводно приключване 29 33 
данък върху добавена стойност 10 
данък върху добавената стойност 5 
данък върху разходите 13 
данък добавена стойност 15 
данъци 8 10 12 
данъчен кредит 5 
данъчна основа 5 
данъчни загуби 13 
данъчни облекчения 12 
данъчни ставки 5 12 13 
данъчно законодателство 10 15 
данъчно облагане 5 33 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 10 
двойно записване 31 
двустранно счетоводно записване 29 
двустранно счетоводно отчитане 29 
ДДС 5 10 
делова кореспонденция 26 
делови взаимоотношения 26 
делови етикет 26 
делови отношения 26 
дипломирани експерт-счетоводители 28 
доклади 21 22 23 24 
документиране 31 
допълнително социално осигуряване 18 
доходи 12 13 
доходи на физически лица 10 
дълготрайни активи 32 
държавно обществено осигуряване 18 
е-книги 1 
евро 3 
европейска валутна интеграция 3 
Европейски валутен съюз 3 
еднолични търговци 15 33 
задачи 31 
задгранични дружества 6 
Закон за акцизите и данъчните складове 10 15 
Закон за ДДС 5 
Закон за енергийна ефективност 15 
Закон за здравното осигуряване 18 
Закон за счетоводството 29 
ЗДДС 5 
ЗКПО 10 13 
ИДЕС 28 
икономика 7 9 19 24 34 
икономика на България 11 
икономическа наука 35 
икономическа отчетна информация 29 
икономически кръгооборот 9 
икономически растеж 9 
икономически системи 32 
икономическо равновесие 9 
икономическо развитие 11 
инвентаризиране 31 
инвестиционно злато 5 
информатика 22 
информационен риск 34 
информационни системи 34 
информационни технологии 34 
история 36 
ИТ архитектура 34 
калкулиране на разходите 29 
капитали 16 
капиталова структура 2 
качество на обучение 19 
качество на услугите 25 
клиенти 25 
Кодекс на труда 17 
колективни трудови спорове 17 
комуникации 1 
комуникационен процес 26 
конвертируемост 3 
конференция 1 21 22 23 24 34 
конюнктурен цикъл 9 
корпоративен данък 13 
корпоративно облагане 13 
корпоративно подоходно облагане 10 13 15 
краезнание 36 
краткотрайни активи 32 
кредитен рейтинг 6 
културни различия 26 
лизингови договори 29 
ликвидност 2 
ликвидност на банката 2 
магистърска степен 19 
макроикономика 9 
макроикономически анализ 9 
маркетинг 4 
маркетинг на услугите 4 
маркетингов микс 4 
маркетингово планиране 4 
математика 22 
международен бизнес 7 
международен валутен фонд 3 
международен дълг 3 
международен кредит 3 
международна валутна ликвидност 3 
международна валутна система 3 9 
международна икономика 9 
международна научна конференция 21 22 23 24 34 
международни банкови консолидации 7 
международни бизнес анализи 6 
международни бизнес комбинации 7 
международни бизнеспреговори 26 
международни валути 3 
международни инвестиционни операции 3 
Международни одиторски стандарти 28 30 
международни отношения 6 
международни плащания 3 
международни поглъщания 7 
международни придобивания 7 
международни сделки 26 
международни сливания 7 
мениджмънт 24 25 
местни данъци 12 
местни данъци и такси 10 15 
местни такси 12 
МОС 28 30 
музеи 36 
наредби 17 
насърчаване на заетостта 17 
наука 34 
научен стил 35 
научна конференция 1 21 22 23 24 34 
научна конференция с международно участие 1 
научна сесия 16 
научно-приложни изследвания 16 
национални бизнес анализи 6 
национални валути 3 
независим одитор 28 
независим финансов одит 28 
нетекущи активи 29 
обезщетения 17 
обекти на счетоводството 29 
облагане на вноса 5 
облагане на доставки 5 
облагане на физически лица 15 
образование 34 
образователна услуга 4 
обща теория на икономиката 9 
одит 28 30 
одитни процедури 30 
одиторска дейност 30 
одиторска документация 28 30 
одиторска извадка 30 
одиторска проверка 28 
одиторска професия 28 
одиторски ангажимент 28 30 
одиторски доказателства 28 30 
одиторски доклад 28 30 
одиторски процедури 30 
одиторски услуги 30 
одиторско предприятие 28 
операционен мениджмънт 25 
основен капитал 8 
отпуски 17 
отчет за паричните потоци 27 
отчетна информация 32 
отчитане на капитала 32 
отчитане на приходите 29 
отчитане на продукцията 32 
отчитане на разходите 32 
отчитане на разчетите 32 
оценка на риска 28 
пазар на ценни книжа 14 
пазарен валутен курс 3 
пари 8 
паричен пазар 9 
парична политика 8 
парични капитали 2 
парични потоци 27 
персонал 25 
печалби 13 
планиране на одита 28 
планиране на услуги 25 
платежен баланс 3 
платежни системи 11 
плащания 8 
подготовка на докторанти 19 
почивки 17 
преговори 26 
предприятия 25 27 
приблизителна счетоводна оценка 30 
привлечен капитал 8 
принципи на счетоводството 29 
проектиране на услуги 25 
пътен данък 12 
работна заплата 17 
работно време 17 
регистриран одитор 28 
реекспорт 6 
речник 20 
решени задачи 31 
руски език 35 
СА 2 3 16 26 27 28 29 30 31 
селско стопанство 20 
сметкоплан 29 
Сметна палата 30 
собствен капитал 29 
социални науки 24 
социално осигуряване 18 
споделяне на книги 1 
стилове на преговаряне 26 
стоково производство 8 
стопанска отчетност 31 
строително предприятие 33 
студентска научна сесия 16 
студентски научни изследвания 16 
счетоводен анализ 27 
счетоводен баланс 29 31 
счетоводна методология 31 
счетоводни грешки 13 33 
счетоводни сметки 29 31 32 
счетоводно отчитане 27 29 
счетоводно приключване 33 
счетоводно-отчетен процес 32 
счетоводство 27 29 31 32 33 
счетоводство на предприятието 32 
такси 12 
текущи активи 29 
текущо счетоводно отчитане 29 
тестове 31 
техника 21 22 23 24 
трудов договор 17 
трудов пазар 9 
трудов стаж 17 
трудова злополука 18 
трудова книжка 17 
трудови отношения 17 
трудово възнаграждение 17 
трудово законодателство 17 
трудово правоотношение 17 
трудоустрояване 17 
туристически данък 12 
туристически услуги 5 
търговски банки 2 16 
търговски предприятия 32 
УНИТЕХ 21 22 23 24 
управление 19 
управление на дълговете 2 
управление на капиталите 2 16 
управление на услугите 25 
управление на човешките ресурси 11 
условия на труд 17 
услуга 4 
услуги 25 
финанси 3 8 24 
финансов баланс 2 
финансов контрол 8 
финансов отчет 28 
финансов пазар 14 
финансов риск 2 
финансова политика 8 
финансова система 8 
финансова структура 8 
финансова сфера 34 
финансови капитали 2 
финансови отчети 33 
финансови средства 8 
финансово планиране 8 
финансово равновесие 2 
финансово състояние 32 
фондови борси 8 
форуърдни валутни сделки 3 
фронт-офис 25 
фючърсни валутни сделки 3 
ценни книжа 14 
Централен кредитен регистър 11 
църкви 36 
четене 1 
чуждестранни студенти 35 
юридически лица 15