НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

III 105 

Хроника на Константин Манасий  : Codex Vaticano Slavo 2 : 1344-45 / Константин Манасий ; [Състав.] Аксиния Джурова, Вася Велинова ; Прев. на анг. ез. Атанаска Митева . - Факс. изд. . - София : Милитос, 2007 . - 326 с. ; 29 см

   Паралел. текст на анг. ез. Съдържа: Оригинал на старобълг. ез. от 205 с. фотокопие, 32 см, с цв. ил.

  

Сист. No: 15500

ФИЛОСОФИЯ

Психология

- 2 -

45178 

Далке, Рюдигер

   Психология на парите : С житейските закони - по пътя към щастието и успеха / Рюдигер Далке ; Прев. от нем. Ива Иванова . - София : Сиела Норма АД, 2013 . - 174 с. ; 21 см . -  (Поредица Новата ера в общуването)

   

   ISBN 978-954-28-1355-2 

  

Сист. No: 15529

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

45181 

Rushind, Heath et al.

   Design and Analysis of Experiments by Douglas Montgomery: A Supplement for Using JMP / Heath Rushind, Andrew Karl, James Wisnowski . - Cary : SAS Institute Ins., 2013 . - 284 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-61290-725-3 

  

Сист. No: 15534

Социология

- 4 -

45155 

Влайков, Стоян Господинов

   Социалният конфликт : Развитие, управление, разрешаване / Стоян Господинов Влайков . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2004 . - 226 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-467-7 

  

Сист. No: 15476

Икономика. Икономически науки

- 5 -

45152 

Атанасов, Атанас Петров

   Социална дисконтна норма / Атанас Петров Атанасов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 185 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-469-1 

  

Сист. No: 15473

- 6 -

45158 

Димитров, Павел Крумов

   Логистиката в България : Проблеми и перспективи на развитие / Павел Крумов Димитров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 316 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-493-6 

  

Сист. No: 15479

- 7 -

45153 

Лулански, Пано Даков

   Атлас по методика на икономическите изследвания / Пано Даков Лулански . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 292 с. : с табл., прил., сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-471-4 

  

Сист. No: 15474

- 8 -

45166 

Минчев, Дянко

   Ренесанс на политическата икономия : Хуманистичен и органичен подход за изход от кризата в общата теория на икономиката / Дянко Минчев . - Русе : Лени-Ан, 2013 . - 362 с. : със сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-7058-02-4 

  

Сист. No: 15497

- 9 -

330.1/С/О 836 

Основни макроикономически показатели 2011  . - София : НСИ, 2013 . - 232 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 1311-2376 

  

Сист. No: 15517

- 10 -

45186 

Banasiewicz, Andrew D.

   Marketing Database Analytics : Transforming Data for Competitive Advantage / Andrew D. Banasiewicz . - New York : Routledge, 2013 . - 377 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-415-65787-7 

  

Сист. No: 15542

Финанси. Митническо дело. Банково дело. Пари

- 11 -

44181 

Адамов, Величко

   Теория на парите : Учебник / Величко Адамов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 456 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 59)

   

   ISBN 978-954-23-0889-8 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15436

- 12 -

45162 

Адамов, Величко и др.

   Теория на финансите : Методическо ръководство / Величко Адамов, Александър Ганчев . - 4. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 400 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0896-6 

  

Сист. No: 15483

- 13 -

44181 

Божинов, Божидар

   Управление на рисковете в търговската банка : Учебник за дистанционно обучение / Божидар Божинов . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 216 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 58)

   

   ISBN 978-954-23-0886-7 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15440

- 14 -

45138 

Димитрова, Теодора и др.

   Техника на данъчното облагане : Сборник от задачи и тестове / Теодора Димитрова, Бойко Петев . - 7. прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 376 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0892-8 

  

Сист. No: 15444

- 15 -

45160 

Димитрова, Теодора и др.

   Бюджет и бюджетна политика : Методическо ръководство / Теодора Димитрова, Валентин Милинов, Марияна Павлова . - 2. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 267 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0897-3 

  

Сист. No: 15481

- 16 -

45161 

Димитрова, Теодора и др.

   Банково обслужване на икономическите агенти : Методическо ръководство / Теодора Димитрова, Георги Ангелов, Иван Маринов . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 432 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0893-5 

  

Сист. No: 15482

- 17 -

45170 

Корпоративни финанси  : Кратък курс / Георги Атанасов Петров и др . - 4. доп. изд. . - София : Тракия-М, 2012 . - 351 с. : с табл., фиг., прил. ; 21 см

   Други авт. : Е. Райков, Е. Цанкова, Г. Маринков, И. Костов, К. Шутилова-Йочколовска, М. Главева, М. Георгиева, Р. Маринова, Р. Борисова, Р. Радев, Т. Петкова.

   ISBN 978-619-7003-02-4 

  

Сист. No: 15508

- 18 -

II 1740 

Матеев, Мирослав

   Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика / Мирослав Матеев . - София : Сиела Норма АД, 2012 . - 408 с. : с табл., фиг. ; 29 см + CD-ROM

   

   ISBN 978-954-28-1190-9 

  

Сист. No: 15526

- 19 -

45175 

Симов, Симеон

   Данъчно оптимиране : Да плащаме данъци толкова, колкото многообразието на закона повелява! / Симеон Симов . - Варна : Бизнес Практика Актив ООД, 2013 . - 296 с. : с табл. ; 21 см . -  (Поредица Бизнес Оптимиране Актив)

   

   ISBN 978-954-9587-44-9 

  

Сист. No: 15525

- 20 -

45137 

Теория на парите  : Методическо ръководство / Теодора Димитрова и др . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 316 с. ; 24 см

   Други авт. : Б. Божинов, С. Радуканов, И. Маринов, Г. Ангелов.

   ISBN 978-954-23-0898-0 

  

Сист. No: 15437

- 21 -

44181 

Техника на данъчното облагане  : [Учебник] / Величко Адамов и др . - 7. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 552 с. : с табл., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 60)

   Други авт.: Т. Димитрова, В. Ненков, М. Петев.

   ISBN 978-954-23-0891-1 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15442

- 22 -

38175 

Янкова, Мина и др.

   Казуси от данъчната практика на предприятието, свързани с прилагането на промените в данъчните закони за 2013 година / Мина Янкова, Лорета Цветкова, Петър Цанков . - София : Мисъл, 2013 . - 64 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 7-8)

   

   ISBN 978-954-8006-61-3 

  

Сист. No: 15420

- 23 -

336/C/A 10 

A Dictionary of Finance and Banking  . - 4. ed. . - Oxford : Oxford University Press, 2008 . - 468 p. ; 20 cm

   Речник по финанси и банково дело

   ISBN 978-0-19-922974-1 

  

Сист. No: 15453

- 24 -

45149 

Berger, Allen N. et al.

   The Oxford Handbook of Banking / Allen N. Berger, Philip Molyneun, John O. S. Wilson . - Oxford : UNIVERSITTY PRESS, 2010 . - 1040 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-19-923661-9 

  

Сист. No: 15457

- 25 -

45146 

Bessis, Joel

   Risk Management in Banking / Joel Bessis . - 3. ed. . - Chichester : John Wiley & Sons, 2010 . - 821 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-470-01913-9 

  

Сист. No: 15454

- 26 -

45150 

Casu, Barbara et al.

   Introduction to Banking / Barbara Casu, Claudia Girardone, Philip Molyneux . - Harlow : Pearson Addison Limited, 2006 . - 560 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-273-69302-4 

  

Сист. No: 15458

- 27 -

45147 

howells, Peter et al.

   The Economics of Money, Banking and Finance : A European Text / Peter Howells, Keith Bain . - 4. ed. . - Harlow : Pearson Addison Limited, 2008 . - 656 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-273-71039-4 

  

Сист. No: 15455

- 28 -

45148 

Saunders, Anthony et al.

   Financial Institutions Management : A Risk Management Approach / Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett . - 7. ed. . - Boston : McGraw-Hill, 2011 . - 884 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-007-128955-9 

  

Сист. No: 15456

Данъци. Такси. Налози

- 29 -

336.2/С/Б 923 здо 
 България. Закони и др. п. 

   Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 година : Корпоративно подоходно облагане. Данъци върху доходите на физическите лица. Данък върху добавената стойност. Практика на НАП. Счетоводно приключване на годината. Годишни финансови отчети / Велин Филипов и др . - София : Труд и право, 2013 . - 832 с. ; 21 см

   

   ISBN 1313-1567 

  

Сист. No: 15516

Икономически анализ

- 30 -

45139 

Практически курс по основи на бизнес анализа  : Методически апарат, решени и нерешени задачи и казуси / Михаил Михайлов и др . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 175 с. ; 23 см

   Други авт. : К. Митов, Р. Колева, Л. Дончева, Кр. Кулчев.

   ISBN 978-954-23-0885-0 

  

Сист. No: 15445

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 31 -

45165 

Дамянов, Атанас

   Експортен маркетингов мениджмънт / Атанас Дамянов . - 3. прераб. изд. . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 288 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-775-882-7 

  

Сист. No: 15496

Маркетинг

- 32 -

45179 

Фог, Джон Милтън

   Световните майстори на мрежовия маркетинг : Двадесет и един обикновени хора, които са станали милионери в мрежовия маркетинг и истинските истории за това как са го направили / Джон Милтън Фог . - София : Анхира, 2013 . - 191 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2929-31-4 

  

Сист. No: 15530

- 33 -

45180 

Keller, Kevin Lane

   Strategic Brand Management : Building, Measuring, and Managing Brand Equity / Kevin Lane Keller . - 4. ed. . - Harlow : Pearson Addison Limited, 2003 . - 590 p. ; 28 cm

   

   ISBN 978-0-273-77941-4 

  

Сист. No: 15533

- 34 -

45173 

Mullin, Roddy

   Value for Money Marketing : A Guide to Measuring Marketing Performance / Roddy Mullin . - Milford : Kogan Page, 2001 . - 276 p. ; 23 cm + CD-ROM

   

   ISBN 0-7494-3553-4 

  

Сист. No: 15512

- 35 -

45172 

Novo, Jim

   Drilling Down : Turning Customer Data into Profits with a Spreadsheet / Jim Novo . - 3. ed. . - Saint Petersburg : Published by Jim Novo, 2004 . - 339 p. ; 22 cm

   

   ISBN 1-59113-519-2 

  

Сист. No: 15511

МИО. Световно стопанство

- 36 -

45164 

Международен бизнес  : [Учебник] / Атанас Дамянов и др . - 3. прераб. и доп. изд. . - В. Търново : Фабер, 2013 . - 340 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   Други авт. : И. Марчевски, Д. Илиев, З. Любенов.

   ISBN 978-954-400-771-3 

  

Сист. No: 15495

Международни икономически отношения

- 37 -

45159 

Стоименов, Милчо Райчев и др.

   Финанси на международната търговия / Милчо Райчев Стоименов, Весела Йорданова Тодорова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 716 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-477-6 

  

Сист. No: 15480

Право. Наука за държавата и правото

- 38 -

347.7/С/Д 225 

Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори  . - София : Труд и право, 2013 . - 744 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-608-205-3 

  

Сист. No: 15510

- 39 -

45176 

Иванов, Александър и др.

   Курс по търговски сделки и несъстоятелност / Александър Иванов, Рая Илиева . - София : Сиела Норма АД, 2013 . - 224 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1325-5 

  

Сист. No: 15527

- 40 -

45157 

Маринова, Светла Маринова

   Интересът в правото : Монография / Светла Маринова Маринова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 182 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-481-3 

  

Сист. No: 15478

- 41 -

45177 

Славчев, Здравко

   Предели на данъчната отговорност / Здравко Славчев . - София : Нова звезда, 2013 . - 292 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-75-9 

  

Сист. No: 15528

- 42 -

45134 

Станков, Боян

   Наказателно право : Казуси и методология за решаване / Боян Станков . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 192 с. : с прил. ; 22 см

   

   ISBN 954-715-605-0 

  

Сист. No: 15418

Обществено управление. Военни науки

- 43 -

45133 

Костов, Енчо Е.

   Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред / Енчо Е. Костов . - 2. актуал. и доп. изд. . - Варна : Варненски свободен унив. Черноризец Храбър, 2013 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-715-606-7 

  

Сист. No: 15417

- 44 -

45141 

Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век  : Юб. междунар. науч. конфер. 10-11 май 2013 г., Свищов . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 665 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0884-3 

  

Сист. No: 15447

Застраховане

- 45 -

45169 

Колева, Фани Александрова

   Застраховане на интелектуалната собственост / Фани Александрова Колева . - София : Парадигма, 2013 . - 138 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-326-192-5 

  

Сист. No: 15505

Образование

- 46 -

45184 

Caulfield, Jay

   How to Design and Teach a Hybrid Course : Achieving Student-Centered Learning Through Blended Classroom, Online, and Experiential Activities / Jay Caulfield . - Sterling : Stylus publishing, 2011 . - 252 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-1-57922-422-6 

  

Сист. No: 15538

- 47 -

45182 

Flipping 2.0  : Practical Strategies for Flipping Your Class / Jason Bretzmann et al . - New Berlin : The Bretzmann group, 2013 . - 319 p. ; 23 cm

   

   ISBN 978-0615824079 

  

Сист. No: 15535

- 48 -

45185 

Garrison, Randy D. et al.

   Blended Learning in Higher Education : Framework, Principles, and Guidelines / Randy D. Garrison, Norman D. Vaughan . - San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 2008 . - 245 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-0-7879-8770-1 

  

Сист. No: 15539

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 49 -

45154 

Кръстева, Маргарита Василева

   Практикум по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици / Маргарита Василева Кръстева . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 302 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-474-5 

  

Сист. No: 15475

- 50 -

44181 

Николова, Марина

   Екологично устойчиво развитие на агрофирмата : Учебник / Марина Николова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 304 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 56)

   

   ISBN 978-954-23-0880-5 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15439

Методи на управление

- 51 -

45171 

Георгиева, Теодора

   Стратегическо управление : [Учебник] / Теодора Георгиева . - София : Болкан Пъблишинг Къмпани ООД, 2013 . - 319 с. : с табл., фиг., прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-9517-41-5 

  

Сист. No: 15509

- 52 -

45151 

Стойчев, Кирил Петров

   Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса / Кирил Петров Стойчев . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 296 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-470-7 

  

Сист. No: 15472

- 53 -

45142 

Ashley, Ed

   Outsourcing for Dummies / Ed Ashley . - Indianapolis : Wiley Publishing, 2008 . - 368 p. ; 24 cm + CD ROM

   

   ISBN 978-0-470-22687-2 

  

Сист. No: 15449

- 54 -

45144 

McIvor, Ronan

   Global Services Outsourcing / Ronan McIvor . - Cambridge : UNIVERSITTY PRESS, 2010 . - 284 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-76546-6 

  

Сист. No: 15451

- 55 -

45145 

McIvor, Ronan

   The Outsourcing Process : Strategies for Evaluation and Management / Ronan McIvor . - Cambridge : UNIVERSITTY PRESS, 2005 . - 326 p. ; 26 cm

   

   ISBN 978-0-521-84411-6 

  

Сист. No: 15452

- 56 -

45143 

Outsourcing Professional Body of Knowledge  . - Zaltbommel : Van Haren Publishing, 2010 . - 331 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-90-8753-613-8 

  

Сист. No: 15450

Контрол-методи на управление

- 57 -

44181 

Костова, Силвия

   Теоретични и организационни аспекти на контрола върху качеството на одиторските услуги : Монография / Силвия Костова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 167 с. : с фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 61)

   

   ISBN 978-954-23-0900-0 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15485

Счетоводство

- 58 -

45140 

Божилов, Божидар и др.

   История на счетоводството : Учебник / Божидар Божилов, Радосвета Кръстева-Христова . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 151 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0894-2 

  

Сист. No: 15446

- 59 -

38175 

Божков, Васил

   Разходите на предприятието : Финансово отчитане и данъчно третиране / Васил Божков . - Свищов : Мисъл, 2013 . - 48 с. ; 21 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 6)

   

   ISBN 978-954-8006-60-06 

  

Сист. No: 15419

- 60 -

38175 

Брезоева, Бойка

   Преминаване от Националните към Международните счетоводни стандарти / Бойка Брезоева . - София : Мисъл, 2013 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 10)

   

   ISBN 978-954-8006-63-7 

  

Сист. No: 15515

- 61 -

45174 

Годишно счетоводно и данъчно приключване 2013  / Христина Колева и др . - София : Доби прес ЕООД, 2013 . - 568 с. ; 23 см

   Други авт.: Д. Дурина, Ан. Матова-Головина, М. Димитрова, В. Василева, Г. Петков.

   ISBN 978-954-92625-6-8 

  

Сист. No: 15518

- 62 -

38175 

Дурин, Стоян и др.

   Нестандартни казуси от счетоводната и данъчната практика / Стоян Дурин, Иван Дочев, Анета Георгиева . - София : Мисъл, 2013 . - 48 с. ; 22 см . -  (Библиотека Български счетоводител ; 9)

   

   ISBN 978-954-8006-62-0 

  

Сист. No: 15514

- 63 -

45156 

Фесчиян, Даниела Милчова

   Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор / Даниела Милчова Фесчиян . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 239 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-478-3 

  

Сист. No: 15477

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 64 -

45163 

Пантелеева, Искра

   Управление на иновациите в индустриалното предприятие : Учебно помагало / Искра Пантелеева . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 160 с. : с табл., прил. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0903-1 

  

Сист. No: 15484

Информационни мрежи. Информационни системи

- 65 -

44181 

Маринова, Наталия

   Приложение на системите за управление на бизнес процесите : Монография / Наталия Маринова . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 152 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 57)

   

   ISBN 978-954-23-0883-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15434

- 66 -

45167 

Уеббазирана система за отчитане на научно-изследователската дейност на преподавателите от ИУ-Варна  / Юлиан Василев и др . - Варна : Стено, 2012 . - 200 с. ; 20 см

   Други авт. : И. Македонска, Б. Александрова, П. Петкова

   ISBN 978-954-449-639-5 

  

Сист. No: 15498

- 67 -

45136 

Целков, Веселин и др.

   Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи / Веселин Целков, Николай Стоянов . - София : Нова звезда, 2009 . - 171 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-8933-20-9 

  

Сист. No: 15421

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

- 68 -

II 1739 

[One hundred and twenty] 120 years Bulgarian art  : 1892-2012 . - Sofia : Union of Bulgarian Artists, 2012 . - 364 p. : col. ill. ; 28 cm

   

   ISBN 978-954-92591-3-1 

  

Сист. No: 15501

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 69 -

45183 

Donna, Sylvie

   Teach Business English : Cambridge Handbooks for Language Teachers / Sylvie Donna . - Cambridge : Cambridge University Press, 2011 . - 370 p. ; 23 cm

   Преподаване на бизнес английски

   ISBN 978-0-521-58557-6 

  

Сист. No: 15537

ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

- 70 -

45168 

Ганчев, Никола

   По безкрайните хоризонти на моя живот / Никола Ганчев . - Варна : Данграфик, 2013 . - 160 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9418-63-9 

  

Сист. No: 15499


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 11 12 21 
Александрова, Биляна 66 
Ангелов, Георги 16 20 
Атанасов, Атанас Петров 5 
Божилов, Божидар 58 
Божинов, Божидар 13 20 
Божков, Васил 59 
Борисова, Росица 17 
Брезоева, Бойка 60 
Василев, Юлиан 66 
Василева, Валентина 61 
Велинова, Вася 1 
Влайков, Стоян Господинов 4 
Ганчев, Александър 12 
Ганчев, Никола 70 
Георгиева, Анета 62 
Георгиева, Мария 17 
Георгиева, Теодора 51 
Главева, Маргарита 17 
Далке, Рюдигер 2 
Дамянов, Атанас 31 36 
Джурова, Аксиния 1 
Димитров, Павел Крумов 6 
Димитрова, Мина 61 
Димитрова, Теодора 14 15 16 20 21 
Дончева, Людмила 30 
Дочев, Иван 62 
Дурин, Стоян 62 
Дурина, Даниела 61 
Иванов, Александър 39 
Иванова, Ива 2 
Илиев, Драгомир 36 
Илиева, Рая 39 
Колева, Росица 30 
Колева, Фани Александрова 45 
Колева, Христина 61 
Кондарев, Ивайло 29 
Константин Манасий 1 
Костов, Енчо Е. 43 
Костов, Иван 17 
Костова, Силвия 57 
Кръстева, Маргарита Василева 49 
Кръстева-Христова, Радосвета 58 
Кулчев, Красимир Георгиев 30 
Лулански, Пано Даков 7 
Любенов, Здравко 36 
Македонска, Ива 66 
Маринков, Георги 17 
Маринов, Иван 16 20 
Маринова, Наталия 65 
Маринова, Ралица 17 
Маринова, Светла Маринова 40 
Марчевски, Иван 36 
Матеев, Мирослав 18 
Матова-Головина, Анастасия 61 
Милев, Симеон 29 
Милинов, Валентин 15 
Минчев, Дянко 8 
Митева, Атанаска 1 
Митов, Кирил 30 
Михайлов, Михаил 30 
Ненков, Валери 21 
Николова, Марина 50 
Павлова, Марияна 15 
Пантелеева, Искра 64 
Петев, Бойко 14 
Петев, Митко 21 
Петков, Георги 61 
Петкова, Поля 66 
Петкова, Теодора 17 
Петров, Георги Атанасов 17 
Радев, Румен 17 
Радуканов, Сергей 20 
Райков, Евгени 17 
Ризов, Николай 29 
Свраков, Антон 29 
Симов, Симеон 19 
Славчев, Здравко 41 
Станков, Боян 42 
Стоименов, Милчо Райчев 37 
Стойчев, Кирил Петров 52 
Стоянов, Николай 67 
Тодорова, Весела Йорданова 37 
Фесчиян, Даниела Милчова 63 
Филипов, Велин 29 
Фог, Джон Милтън 32 
Цанков, Петър 22 
Цанкова, Емилия 17 
Цветкова, Лорета 22 29 
Целков, Веселин 67 
Шутилова-Йочколовска, Кремена 17 
Янкова, Мина 22 
Ashley, Ed 53 
Bain, Keith 27 
Banasiewicz, Andrew D. 10 
Berger, Allen N. 24 
Bessis, Joel 25 
Bretzmann, Jason 47 
Casu, Barbara 26 
Caulfield, Jay 46 
Cornett, Marcia Millon 28 
Donna, Sylvie 69 
Garrison, Randy D. 48 
Girardone, Claudia 26 
Howells, Peter 27 
Karl, Andrew 3 
Keller, Kevin Lane 33 
McIvor, Ronan 54 55 
Molyneun, Philip 24 
Molyneux, Philip 26 
Mullin, Roddy 34 
Novo, Jim 35 
Rushind, Heath 3 
Saunders, Anthony 28 
Vaughan, Norman D. 48 
Wilson, John O. S. 24 
Wisnowski, James 3 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Атлас по методика на икономическите изследвания 7 
Банково обслужване на икономическите агенти 16 
Бюджет и бюджетна политика 15 
Годишно счетоводно и данъчно приключване 2013 61 
Данъците и данъчният процес във въпроси и отговори 38 
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2013 година 29 
Данъчно оптимиране 19 
Екологично устойчиво развитие на агрофирмата 50 
Експортен маркетингов мениджмънт 31 
Застраховане на интелектуалната собственост 45 
Защитени криптографски приложения в компютърните системи и мрежи 67 
Инвестиции и инвестиционен мениджмънт: теория и практика 18 
Интересът в правото 40 
История на счетоводството 58 
Казуси от данъчната практика на предприятието, свързани с прилагането на промените в данъчните закони за 2013 година 22 
Корпоративни финанси 17 
Курс по търговски сделки и несъстоятелност 39 
Логистиката в България 6 
Международен бизнес 36 
Наказателно право 42 
Нестандартни казуси от счетоводната и данъчната практика 62 
Основни макроикономически показатели 2011 9 
По безкрайните хоризонти на моя живот 70 
Правомощия на кмета за осигуряване на обществения ред 43 
Практикум по хранене и контрол на продуктивните качества на селскостопанските животни и птици 49 
Практически курс по основи на бизнес анализа 30 
Предели на данъчната отговорност 41 
Преминаване от Националните към Международните счетоводни стандарти 60 
Приложение на системите за управление на бизнес процесите 65 
Психология на парите 2 
Разходите на предприятието 59 
Ренесанс на политическата икономия 8 
Световните майстори на мрежовия маркетинг 32 
Система за ефективно управление на непрекъснатостта на бизнеса 52 
Социална дисконтна норма 5 
Социалният конфликт 4 
Стандарти и предизвикателства пред публичната администрация през ХХІ век 44 
Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор 63 
Стратегическо управление 51 
Теоретични и организационни аспекти на контрола върху качеството на одиторските услуги 57 
Теория на парите 11 20 
Теория на финансите 12 
Техника на данъчното облагане 14 21 
Уеббазирана система за отчитане на научно-изследователската дейност на преподавателите от ИУ-Варна 66 
Управление на иновациите в индустриалното предприятие 64 
Управление на рисковете в търговската банка 13 
Финанси на международната търговия 37 
Хроника на Константин Манасий 1 
[One hundred and twenty] 120 years Bulgarian art 68 
A Dictionary of Finance and Banking 23 
Blended Learning in Higher Education 48 
Design and Analysis of Experiments by Douglas Montgomery: A Supplement for Using JMP 3 
Drilling Down 35 
Financial Institutions Management 28 
Flipping 2.0 47 
Global Services Outsourcing 54 
How to Design and Teach a Hybrid Course 46 
Introduction to Banking 26 
Marketing Database Analytics 10 
Outsourcing for Dummies 53 
Outsourcing Professional Body of Knowledge 56 
Risk Management in Banking 25 
Strategic Brand Management 33 
Teach Business English 69 
The Economics of Money, Banking and Finance 27 
The Outsourcing Process 55 
The Oxford Handbook of Banking 24 
Value for Money Marketing 34 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

авансови вноски 62 
автореферат 7 
аграрни предприятия 50 
агробизнес 30 50 
агроекология 50 
агроекосистеми 50 
агросистеми 50 
агрофирма 50 
агрофирми 50 
административен контрол 43 
анализ на данни 3 
анализ на чувствителността 17 
английски език 46 48 
архитектурни модели 65 
аутсорсинг 36 53 54 55 56 
аутсорсинг процеси 54 
аутсорсинг стратегии 54 
аутсорсингов мениджмънт 56 
аутсорсингов процес 56 
аутсорсингови фирми 54 56 
банки 13 16 24 25 26 27 28 
банкиране 16 
банкноти 20 
банков мениджмънт 26 
банков риск 13 
банкова регулация 24 
банкови гаранции 37 
банкови карти 16 
банкови клиенти 16 
банкови кореспондентски отношения 37 
банкови разплащания 16 
банкови рискове 13 
банкови сделки 39 
банкови сметки 16 
банково дело 23 24 25 26 27 
банково обслужване 16 37 
БВП 9 
бедност 44 
безработица 4 15 
бенчмаркетинг 44 
биволовъдство 49 
бизнес 36 
бизнес анализ 30 
бизнес английски 69 
бизнес процеси 53 65 
бизнес риск 17 
бизнес успех 32 
биографични бележки 70 
биографични данни 70 
биологична продукция 50 
биологична ферма 50 
биологично земеделие 50 
биологично земеделие в България 50 
биологично селско стопанство 50 
биологично стопанство 50 
биомаса 50 
БНБ 20 
богатство 11 20 
борсови сделки 39 
бранд мениджмънт 33 
бранд стратегия 33 
брачен договор 41 
България 9 
Българска народна банка 20 
български художници 68 
българско изкуство 68 
българско стопанство 8 
бюджет 15 
бюджетен контрол 15 
бюджетен монетаризъм 11 
бюджетиране 15 
бюджетна политика 12 15 
бюджетна структура на РБ 15 
бюджетни инструменти 15 
бюджетни процедури 15 
валутен риск 13 37 
валутни операции 37 
валутно-финансови рискове 37 
верига на доставки 6 
вещни права 41 
взаимни фондове 18 
видео уроци 47 
видове конфликти 4 
висше образование 48 
времева стойност на парите 11 20 
външен контрол 57 
вътрешен контрол 57 
вътрешен пазар 31 
ГДО 21 
генерични международни стратегии 36 
глобален бизнес 36 
глобален монетаризъм 11 
говедовъдство 49 
годишни финансови отчети 29 61 
годишно данъчно облагане 14 21 
годишно облагане 29 
годишно счетоводно приключване 29 61 
гражданско общество 4 
данък върху богатството 21 
данък върху добавена стойност 29 
данък върху разходите 59 
данъкоплатец 38 
данъци 12 19 21 22 29 38 61 
данъчен кредит 21 22 29 
данъчен процес 38 
данъчна основа 22 
данъчна отговорност 41 
данъчна практика 62 
данъчни задължения 41 
данъчни закони 38 
данъчни нарушения 41 
данъчно облагане 12 14 15 19 21 29 61 
данъчно оптимиране 19 
данъчно приключване 61 
данъчно събитие 22 
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 38 
двойно записване 58 
ДДС 14 21 29 
джиро 39 
дивидентна политика на фирмата 17 
динамика на бизнеса 30 
дисертационен труд 7 
дисертационно изследване 7 
дисертация 7 
дисперсионен анализ 3 
дистанционно банкиране 16 
дистрибуционна система 6 
дистрибуция 6 
ДМА 63 
докторантура 66 
документарен акредитив 37 
документарно валутно инкасо 37 
доставки 6 
доходи 21 
дългово финансиране 18 
дългосрочни ценни книжа 11 
дългосрочно финансиране 37 
дълготрайни материални активи 30 63 
държавен бюджет 12 
държавен дълг 12 
държавна финансова статистика 9 
държавни заеми 15 
държавни приходи 12 
държавни разходи 12 15 
държавни финанси 12 
държавно финансиране 15 
е-управление 44 
Европа 2020 44 
екология 50 
екологосъобразно земеделие 50 
експеримент 3 
експериментален план 3 
експортен маркетингов мениджмънт 31 
експортен мениджмънт 31 
експортен пазар 31 
експортна стратегия 31 
експортни кредити 37 
експортни маркетингови проучвания 31 
експортни операции 31 
експортни организационни структури 31 
електронно здравеопазване 44 
електронно обучение 46 
електронно обучение по английски език 46 
емиграция 44 
епидемиолог 70 
етапи на аутсорсинга 53 55 56 
житейски път 70 
задачи и тестове 14 
заети лица 9 
заетост 15 
зайцевъдство 49 
застраховане 37 45 
застраховки 39 45 
защита на данни 66 
защита на информацията 67 
защитени криптографски приложения 67 
ЗДДС 22 
земеделие 50 
ЗКПО 62 
знание 10 
ИДЕС 57 
изнесена класна стая 47 
изобразително изкуство 68 
изследване 65 
изследване на логистиката 6 
изследователска метрика 7 
изследователски процес 7 
икономика 5 8 
икономическа среда 36 
икономически агенти 16 
икономически дейности 9 
икономически сектори 9 
икономически теории 8 
икономическо изследване 7 
икономическо преустройство 4 
инвестиции 18 
инвестиционен анализ 18 
инвестиционен мениджмънт 18 
инвестиционен процес 18 
инвестиционни компании 18 
инвестиционни проекти 18 
инвестиционни решения 17 18 
инвестиционни рискове 18 
индексация 11 
индивидуални финансови отчети 29 
индустриален бизнес 30 
индустриални клъстери 6 
индустриални предприятия 64 
индустриално предприятие 64 
иновации 64 
иновационни проекти 64 
интелектуална собственост 45 
интелектуални продукти 45 
интеркултурни бизнес комуникации 69 
инфлация 11 15 18 20 
информационна база 66 
информационна сигурност 67 
информационна система 66 
информационно осигуряване 66 
ипотечни кредити 16 
исторически извори 1 
история на счетоводството 58 
казуси 22 42 
калкулиране на разходите 59 
капиталова структура 18 
капиталова структура на фирмата 17 
капиталови ресурси 30 
капиталово бюджетиране 17 18 
картини 68 
касови операции 16 
кмет 43 
козевъдство 49 
количествени оценки 5 
комисионен договор 39 
компютърна сигурност 67 
компютърни мрежи 67 
коневъдство 49 
конкурентна среда 51 
консолидирани финансови отчети 29 
контрол 57 
контрол на качеството 57 
контрольор 57 
конфликт 4 
конфликти 4 
конфликти в бизнеса 4 
конфликтно взаимодействие 4 
конфликтно поведение 4 
конфликтност на интереси 4 
конфликтология 4 
корпоративна социална отговорност 51 
корпоративни пенсионни планове 17 
корпоративни финанси 17 
корпоративно подоходно облагане 21 29 61 
корупция 44 
краткосрочно финансиране 37 
кредит 11 20 
кредитен риск 13 
кредитиране на външната търговия 37 
крива на Джей 31 
криптографски алгоритми 67 
криптографски ключове 67 
криптографски системи 67 
критична инфраструктура 52 
култура 36 
латински квадрат 3 
лекар 70 
лидерство 51 
лизинг 17 
ликвидация на ДДС 21 
ликвиден риск 13 
лихва 11 20 
лихвен риск 13 37 
лицензионен договор 39 
личност 2 
логистика 6 
логистичен аутсорсинг 6 
логистичен пазар 6 
логистичен сектор 6 
логистичен софтуер 6 
логистични дейности 6 
логистични системи 6 
логистични услуги 6 
логистични фирми 6 
макроикономическа статистика 9 
макроикономически показатели 9 
Манасиева летопис 1 
Манасиева хроника 1 
маркетинг 10 31 32 34 35 
маркетингов мениджмънт 34 35 
маркетингов подход 32 
маркетингова метрика 35 
маркетингова оценка 34 
маркетингови анализи 10 
маркетингови комуникации 34 
маркетингови показатели 34 
маркетингови проучвания 31 
медицина 70 
международен бизнес 36 
международен пазар 31 
международна бизнесстратегия 36 
международна среда 36 
международна търговия 37 
международни икономически отношения 36 
международни пазари 36 
международни пари 11 20 
международни плащания 37 
международни стратегии 36 
Международни счетоводни стандарти 63 
международни съвместни предприятия 36 
международно наказателно право 42 
мениджмънт 31 
менителница 39 
местни данъци 14 21 
местни такси 14 21 
местни финанси 12 
местно финансово самоуправление 12 
методи на ценообразуване 18 
методика на обучението 69 
методологична рамка 48 
министерство на финансите 38 
многовариантно инвестиране 18 
модели за управление 25 
монети 20 
монография 7 65 
мрежови маркетинг 32 
МСС 63 
МСФО 60 
муждународно субконтракторство 36 
наказателно право 42 
НАП 29 38 
наследство 41 
научна работа 66 
научни изследвания 7 
научно изследване 7 
научно творчество 7 
научно-изследователска дейност 66 
научно-изследователска работа 66 
научноизследователска дейност 7 
научноизследователски процес 7 
Национална агенция по приходите 29 38 
национална икономика 6 
национални пари 11 20 
неокласическа теория 8 
непрекъснатост на бизнеса 52 
непроизводствени разходи 59 
неспециализирани застраховки 45 
нефинансова информация 57 
облагаем доход 29 
облагане на доходи 14 
облагане на печалби 21 
облагане с ДДС 14 
оборотен капитал 17 
оборотни данъци 14 21 
образователен процес 44 
общ данък 21 
обществен ред 43 
общинско управление 43 
овцевъдство 49 
одит 57 
одитори 57 
одиторска дейност 57 
одиторска услуга 57 
одиторска фирма 57 
одиторски ангажимент 57 
одиторски доклад 57 
одиторски план 57 
одиторски процедури 57 
одиторски процес 57 
одиторски услуги 57 
одиторско предприятие 57 
околна среда 50 
онлайн дейности 46 
операции с опции 37 
операционен риск 13 
организационна динамика 51 
организация на счетоводството 62 
органични торове 50 
осигурителни вноски 38 
основи на бизнесанализа 30 
отработени човекочасове 9 
отчет за паричните потоци 60 
отчитане на отсрочени данъци 62 
отчитане на потребителските дивиденти 62 
отчитане на производствените дивиденти 62 
оценка на аутсорсинга 55 
оценка на клиентите 35 
пазар на застраховки 45 
пари 2 11 20 27 
паричен капитал 11 
паричен пазар 11 20 
паричен съвет 11 20 
парична експанзия 11 
парична политика 11 20 
парична система 20 
парични потоци 11 20 
парични стандарти 11 
парично предлагане 11 20 
парично равновесие 11 
парично търсене 11 
патентен данък 21 
персонални компютри 67 
печалба 21 
писмени паметници 1 
поведенчески анализ 10 
подоходно облагане 21 
позициониране 33 
политическа икономия 8 
полицейска дейност 43 
портфейлен риск 18 
портфейлни инвестиции 18 
потребителско кредитиране 16 
потребление 5 
почвени ресурси 50 
правен интерес 40 
правна система 40 
правна уредба 39 
право 40 42 
правомощия на кмета 43 
превозни документи 39 
предприемачество 44 
предприятие 59 
предприятия от публичния сектор 63 
престъпления 42 
приспадане на ДДС 22 
прогнозиране на продажбите 31 
проектиране на експерименти 3 
професионална кариера 4 
пряко инвестиране 36 
психология 2 
психология на личността 2 
птицевъдство 49 
публичен сектор 44 63 
публична администрация 44 
публична икономическа политика 5 
развитие на счетоводството 58 
разрешаване на конфликти 4 
разходи 59 
разходи на предприятието 59 
разходна политика на РБ 15 
рандомизиран блоков дизайн 3 
рецензия 7 
речник 23 
речник по финанси 23 
решаване на конфликти 4 
риск 28 52 
риск мениджмънт 13 25 
ръкописи 1 
СА 11 12 13 14 15 16 20 21 30 31 36 44 50 57 58 64 65 
сборник задачи 14 
световна икономика 36 
световно стопанство 8 
свиневъдство 49 
себестойност на продукцията 59 
сегментиране 10 
секторни сметки 9 
селскостопански животни 49 
система за BCM 52 
системи за доставки 6 
системи за управление 65 
смесено обучение 46 47 48 
снабдяване 6 
софтуерни продукти 66 
софтуерно проектиране 3 
социална дисконтна норма 5 
социални конфликти 4 
социални проблеми 44 
социално дисконтиране 5 
спедиционен договор 39 
специализирани застраховки 45 
спомени 70 
спорно право 41 
средносрочно финансиране 37 
стандартизация на счетоводството 63 
стандартизирани модели 63 
становища 38 
статистически анализ 3 
статистически софтуер 3 
стачки 4 
стойност на клиентите 35 
стойност на марката 33 
стойност на парите 11 
стойност на парите във времето 17 
стопанска система 8 
стратегически анализ 51 
стратегически избор 51 
стратегическо партньорство 51 
стратегическо управление 51 
стратегия 51 
суапови сделки 37 
субконтракторство 36 
счетоводна дейност 58 
счетоводна отчетност 58 
счетоводна практика 62 
счетоводни грешки 62 
счетоводни отчети на фирмата 17 
счетоводни школи 58 
счетоводно отчитане 58 62 
счетоводно приключване 29 61 
счетоводство 58 61 63 
текущо отчитане 59 
теория на аутсорсинга 55 
теория на банковото дело 24 
теория на парите 11 20 
теория на портфейла 17 
трудов конфликт 4 
търговска банка 13 
търговска дейност 30 
търговска несъстоятелност 39 
търговска продажба 39 
търговска сделка 39 
търговски документи 37 
търговски сделки 39 
търговско финансиране 16 
търсене на пари 11 
уеб-базирана система 66 
указания 38 
университетски информационни системи 66 
университетски учебник 7 
управление 6 51 
управление на активи 18 
управление на аутсорсинга 55 
управление на бизнеса 52 
управление на богатството 11 
управление на клиентите 35 
управление на конфликти 4 
управление на портфейла 18 
управление на процесите 65 
управление на риска 13 25 28 
управление на рисковете 13 
успех 32 
устойчиво управление на земите 50 
финанси 11 12 15 16 17 20 23 27 28 29 37 38 
финансиране 17 
финансов отчет 60 
финансов риск 18 
финансова информация 57 
финансова система 12 
финансови активи 18 20 
финансови инвестиции 18 
финансови институции 24 
финансови инструменти 16 18 26 27 28 
финансови национални сметки 9 
финансови пазари 18 20 
финансови показатели 17 
финансови резултати 10 
финансово отчитане 59 
финансово планиране 17 
финансово управление на фирмата 17 
фирмена среда 51 
фирмена философия 51 
фирми 53 
формиране на дохода 9 
форуърден пазар 37 
фридмански монетаризъм 11 
функционални стратегии 51 
фючърсен пазар 37 
хибриден курс 46 
холистичен монодетерминизъм 8 
холистичен полидетерминизъм 8 
хранене на селскостопански животни 49 
ценни книжа 39 
ценност на марката 33 
ценностна система 4 
централни банки 26 
цесия 39 
частичен данъчен кредит 29 
чек 39 
човешки ресурси 30 44 
BCM 52 
BPM 65 
BPM продукти 65 
BPM решения 65 
BPM система 65 
CRM 35 
JMP софтуер 3 
MROI 35 
SPS модел 5 
SPS подход 5 
SWOT анализ 51