НОВИ КНИГИ

ОБЩ ОТДЕЛ

- 1 -

45125 

Съвременни методи и технологии в научните изследвания  : Сб. докл. от междунар. науч. конф. . - Варна : Наука и икономика ИУ - Варна, 2013 . - 444 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-21-0630-2 

  

Сист. No: 15402

Наука. Наукознание. Организация на умствения труд

- 2 -

06/C/A 39 

Almanach 2012  . - Wien : Osterreichischen Akademie der Wissenschaftn, 2013 . - 20 сm

   

   ISBN 978-3-7001-7431-8 

   162. Jahrgang. 2012 . - 2013 + CD ROM

   

  

Сист. No: 15405

ФИЛОСОФИЯ

РЕЛИГИЯ. АТЕИЗЪМ

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

Статистика. Демография. Социология

- 3 -

31/С/Б 923 

България 2013  : [Статистически данни] . - София : НСИ, 2013 . - 61 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 15413

- 4 -

31/С/С 73 

Статистически годишник 2012  : [С данни за 2011 г.] . - София : НСИ, 2013 . - 688 с. ; 28 см

   

   ISBN 1310-7364 

  

Сист. No: 15410

- 5 -

338/С/С 73 

Статистически справочник 2013  : [Данни за 2012 г.] . - София : НСИ, 2013 . - 304 с. ; 22 см

   

   ISBN 0204-4889 

  

Сист. No: 15412

Политика

- 6 -

45103 

Карамфилова, Екатерина Димитрова

   България - член на Европейския съюз: институционален (авто)портрет : Монография / Екатерина Димитрова Карамфилова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 294 с. ; 21 см . -  (Библиотека Европейски изследвания)

   

   ISBN 978-954-07-3265-7 

  

Сист. No: 15368

- 7 -

45104 

Натов, Николай и др.

   Политики на Европейския съюз / Николай Натов, Пламен Пантев, Орлин Борисов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 144 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-2876-6 

  

Сист. No: 15370

- 8 -

45115 

Танев, Тодор

   Държавничеството / Тодор Танев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 327 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3480-4 

  

Сист. No: 15388

- 9 -

45116 

Танев, Тодор

   Политическата култура / Тодор Танев . - 2. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 336 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3306-7 

  

Сист. No: 15389

- 10 -

45111 

Томов, Александър Трифонов

   Новата демократична държава : След Джон Кейнс и Милтън Фридман / Александър Трифонов Томов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 267 с. : с табл. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3281-7 

  

Сист. No: 15381

Икономика. Икономически науки

- 11 -

II 1735 

Владимиров, Желю Дечев

   Глобални предизвикателства пред малките и средните предприятия : Монография / Желю Дечев Владимиров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 236 с. : с табл., фиг. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-07-3215-2 

  

Сист. No: 15367

- 12 -

45126 

Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки  : Межд. науч. конф., 6-7 окт. 2012 г. . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012 . - 516 с., ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-423-837-7 

  

Сист. No: 15403

- 13 -

II 1737 

Икономически измерения и социални последици на глобалната криза  : Доклади от конференцията на Факултета по икономически и социални науки, посветена на 50-годишнината на ПУ "Паисий Хилендарски" . - Пловдив : УИ Паисий Хилендарски, 2012 . - 279 с. : с табл., прил. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-423-761-5 

  

Сист. No: 15404

- 14 -

45102 

Мадански, Цветан и др.

   Основи на митническия контрол : Учебно помагало / Цветан Мадански, Ирена Ставрева . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 400 с. : с прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3286-2 

  

Сист. No: 15366

- 15 -

45123 

Николова, Христина Лазарова

   Устойчиво развитие на транспорта в България - анализ и оценка на ключови индикатори / Христина Лазарова Николова . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 190 с. : с табл. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-644-460-8 

  

Сист. No: 15400

- 16 -

45101 

Седларски, Теодор

   Нова институционална икономика / Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 392 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3428-6 

  

Сист. No: 15365

- 17 -

45117 

Седларски, Теодор

   Институционални аспекти на пазара : Монография / Теодор Седларски . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 232 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-07-3224-4 

  

Сист. No: 15390

- 18 -

44181 

Стойкова, Пепа

   Доказването във финансовия контрол и външния одит : Учебник / Пепа Стойкова . - 2. прераб. и доп. изд. . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 234 с. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 55)

   

   ISBN 978-954-23-0879-9 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15409

Труд. Икономика на труда. Организация на труда

- 19 -

331.2/С/С 876 

Структура на заплатите 2010  . - София : НСИ, 2012 . - 328 с. : с табл. ; 28 см

   

   ISBN 1313-2032 

  

Сист. No: 15411

Финанси

- 20 -

45121 

Методика за написване на дипломна работа  / Величко Адамов и др . - 4. доп. и прераб. изд. . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 263 с. ; 24 см

   Други авт. : Р. Лилова, А. Захариев, Т. Димитрова, Ж. Вътев, В. Ненков, П. Пътев, С. Проданов, С. Симеонов, А. Ангелов, Б. Божинов, А. Радулова, М. Маринов, А. Ганчев.

   ISBN 978-954-23-0871-3 

  

Сист. No: 15396

Финансов контрол

- 21 -

45120 

Контролът и анализът - фактори за устойчиво развитие  : Сборник с есета . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 132 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-23-0869-0 

  

Сист. No: 15395

Търговия. МИО. Световно стопанство

- 22 -

45092 

Kumar, V.

   Managing customers for profit : Strategies to increase profits and build loyalty / V. Kumar . - New Jersey : Wharton School Publishing, 2008 . - 296 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-013-235221-5 

  

Сист. No: 15345

- 23 -

45093 

Rosenwald, Peter J.

   Accountable Marketing : The Economics of Data-Driven Marketing / Peter J. Rosenwald . - New York : Thomson, 2004 . - 336 p. ; 24 cm + CD

   

   ISBN 0-324-20359-4 

  

Сист. No: 15346

МИО. Световно стопанство

- 24 -

45109 

Димитров, Георги Д.

   Европейски цивилизационен процес : Избрани студии / Георги Д. Димитров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 624 с. ; 22 см . -  (Библиотека Европейски изследвания)

   

   ISBN 978-954-07-3271-8 

  

Сист. No: 15376

- 25 -

45129 

Проблеми на глобализацията и интеграцията  : Сборник студентски разработки . - Свищов : АИ Ценов, 2013 . - 144 с. ; 23 см

   

   ISBN 978-954-23-0881-2 

  

Сист. No: 15408

Право. Наука за държавата и правото

- 26 -

41285 

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право  : Т. 1 - /  Състав. и науч. ред. Красимира Средкова . - София : Унив. изд. Св. св. Кирил и Методий, 2004 - . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3272-5 

   Т. 5. Българското трудово и осигурително право в модерния свят . - 2011 . - 327 с.

   

  

Сист. No: 15372

- 27 -

45122 

Владимиров, Иван

   Договор за международен автомобилен превоз на стоки / Иван Владимиров . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 158 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-644-465-3 

  

Сист. No: 15399

- 28 -

45113 

Генов, Георги П.

   Народностна държава и международно право : Речи, студии и статии / Георги П. Генов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 258 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-07-3317-3 

  

Сист. No: 15383

- 29 -

45106 

Колев, Тенчо

   Истина, обоснованост, справедливост / Тенчо Колев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 192 с. ; 21 см . -  (Теория на правораздавателната дейност ; 2)

   

   ISBN 978-954-07-3276-3 

  

Сист. No: 15373

- 30 -

45107 

Колев, Тенчо

   Аргументиране в правораздаването / Тенчо Колев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 143 с. ; 21 см . -  (Теория на правораздавателната дейност ; 4)

   

   ISBN 978-954-07-3365-4 

  

Сист. No: 15374

- 31 -

45108 

Колев, Тенчо

   Доказване в правораздаването / Тенчо Колев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 148 с. ; 21 см . -  (Теория на правораздавателната дейност ; 3)

   

   ISBN 978-954-07-3361-6 

  

Сист. No: 15375

- 32 -

45114 

Семов, Атанас

   Съвременно международно правораздаване : Т. 1 - / Атанас Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3216-9 

   Т. 2. Съдът на Европейския съюз . - 2012 . - 536 с. : с табл.

   

  

Сист. No: 15387

- 33 -

45119 

Семов, Атанас

   Права на гражданите на Европейския съюз : Т. 1 - / Атанас Семов . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 22 см . -  (Библиотека Студии по Европейско право)

   

   ISBN 978-954-07-3490-3 

   Т. 2. Правен режим на гражданството на ЕС и свободното движение . - 2013 . - 445 с.

   

  

Сист. No: 15392

- 34 -

45112 

Средкова, Красимира

   Трудово право : Специална част : Лекции : Дял 1 : Индивидуално трудово право / Красимира Средкова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 542 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3194-0 

  

Сист. No: 15382

- 35 -

45124 

Торманов, Захари Емилов

   Търговско право : Общи положения : Търговско представителство : Видове търговци : Учебно помагало / Захари Емилов Торманов . - София : Издателски комплекс - УНСС, 2013 . - 218 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-644-456-1 

  

Сист. No: 15401

Застраховане

- 36 -

45089 

Драганов, Христо

   Управление на риска : [Учебник] / Христо Драганов . - София : Тракия-М, 2010 . - 248 с. : със фиг. ; 24 см

   

   ISBN 954-8401-17-7 

  

Сист. No: 15342

МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

Екология

- 37 -

45099 

Захаринов, Ботьо

   Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми : Екологични биотехнологии за производство на биогаз и оползотворяване на биошлам / Ботьо Захаринов . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 559 с. : с табл., фиг., сх. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-742-8 

  

Сист. No: 15356

ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Селско стопанство. Горско стопанство

- 38 -

44181 

Блажева, Виолета

   Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми : Монография / Виолета Блажева . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 195 с. : с табл., фиг., прил. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 53)

   

   ISBN 978-954-23-0870-6 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15393

- 39 -

45132 

Проблеми и перспективи на българското земеделие на прага на ХХІ век  : [Конференция] . - София : Съюз на аграрикономистите в България, 1998 . - 240 с. ; 21 см

   

  

Сист. No: 15416

Мениджмънт

- 40 -

45096 

Пинк, Даниъл

   Мотивацията : Изненадващата истина за това какво ни движи напред / Даниъл Пинк . - София : Изток-Запад, 2012 . - 240 с. ; 22 см

   

   ISBN 978-619-152-103-6 

  

Сист. No: 15353

Методи на управление

- 41 -

45130 

Асенов, Анатолий

   Управление на проекти / Анатолий Асенов . - В. Търново : Фабер, 2012 . - 148 с. : с табл., прил., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-400-669-3 

  

Сист. No: 15414

- 42 -

45118 

Богданова, Моника

   Подбор и оценяване на персонал : Учебник / Моника Богданова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 600 с. : с табл., прил. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3459-0 

  

Сист. No: 15391

- 43 -

45090 

Николов, Борислав

   Управление на риска в производствените системи : Класически и алтернативни решения : Ръководство за упражнения / Борислав Николов . - Б. м. : Кинг, 2012 . - 104 с. : с табл., фиг. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-9518-70-4 

  

Сист. No: 15343

- 44 -

45098 

Панайотов, Димитър

   Организационно поведение : Новите парадигми за човешко развитие / Димитър Панайотов . - 3. осн. прераб. изд. . - София : Нов бълг. унив., 2013 . - 464 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-768-8 

  

Сист. No: 15355

- 45 -

II 1734 

Паунов, Марин и др.

   Организационно поведение / Марин Паунов, Мина Паунова, Александър Паунов . - 4. прераб. изд. . - София : Сиела Норма АД, 2013 . - 344 с. : с табл. ; 29 см

   

   ISBN 978-954-28-1250-0 

  

Сист. No: 15352

Контрол-методи на управление

- 46 -

45100 

International Professional Practices Framework (IPPF)  . - Sofia : The Institute of Internal Auditors, 2013 . - 222 p. ; 20 cm + CD ROM

   

   ISBN 978-0-89413-701-3 

  

Сист. No: 15358

Управление на индустриалното предприятие. Стратегически мениджмънт

- 47 -

45091 

Rust, Roland T. et al.

   Driving customer equity : How Customer Lifetime Value Is Reshaping Corporate Strategy / Roland T. Rust, Valarie A. Zeithaml, Katherine N. Lemon . - New York : The free press, 2000 . - 293 p. ; 24 cm

   

   ISBN 0-684-86466-5 

  

Сист. No: 15344

Счетоводство

- 48 -

45131 

Счетоводство  : Сборник от решени и нерешени задачи и тестове / Росица Симеонова и др . - 3. доп. и прераб. изд. . - Свищов : Фабер, 2009 ; 23 см

   Други авт.: Р. Михайлова, К. Йоновски, Р. Кръстева-Христова.

   ISBN 978-954-775-997-8 

  

Сист. No: 15415

Организация на промишленото производство (предприятията) и на търговията

- 49 -

44181 

Илийчовски, Светослав

   Оценка на бизнеса : Учебник / Светослав Илийчовски . - Свищов : АИ Ценов ; СА Д. А. Ценов, 2013 . - 299 с. : с табл., фиг. ; 24 см . -  (Библиотека Образование и наука ; 54)

   

   ISBN 978-954-23-0874-4 

   ISBN 1314-4804 

  

Сист. No: 15394

Управление на кадрите. Управление на персонала

- 50 -

45097 

Димитрова, Яница

   Корпоративната култура като конкурентно предимство / Яница Димитрова . - София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2012 . - 246 с. : с табл., фиг. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-322-549-1 

  

Сист. No: 15354

Информационни технологии

- 51 -

45105 

Бъчваров, Стоян

   Информационни системи и технологии : [Учебник] / Стоян Бъчваров ; Под ред. на Василий Тодоров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2011 . - 184 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3170-4 

  

Сист. No: 15371

Програмни езици

- 52 -

II 1736 

Петров, Милен Йорданов

   Увод в програмирането (С/С++) / Милен Йорданов Петров . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 176 с. : с табл., фиг. ; 28 см

   

   ISBN 978-954-07-3345-6 

  

Сист. No: 15385

ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИГРИ. СПОРТ

ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

- 53 -

801.31/С/К 853 

Корективен речник на чужди думи в българския език  /  Състав. Мария Костова и др . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2012 . - 174 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3385-2 

  

Сист. No: 15386

- 54 -

45095 

Parrott, Martin

   Grammar for English Language Teachers / Martin Parrott . - 2. ed. . - Cambridge : Cambridge University Press, 2010 . - 470 p. ; 25 cm

   

   ISBN 978-0-521-88505-8 

  

Сист. No: 15351

- 55 -

45094 

Richards, Jack C. еt al.

   Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics / Jack C. Richards, Richard Schmidt . - 4. ed. . - Harlow : Longman, 2010 . - 644 p. ; 22 cm

   

   ISBN 978-1-4082-0460-3 

  

Сист. No: 15350

- 56 -

45127 

Stoilova, Daniela et al.

   Let's Talk Tourism / Daniela Stoilova, Tsvetana Shenkova . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013 . - 116 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-23-0887-4 

  

Сист. No: 15406

- 57 -

45128 

Vasileva, Radka

   Practice Tests Introduction to Business English / Radka Vasileva . - Svishtov : D. A. Tsenov Academy of economics, 2013 . - 88 p. ; 24 cm

   

   ISBN 978-954-23-0888-1 

  

Сист. No: 15407

Литературознание

- 58 -

41764 

Троев, Петко Енчев

   Руска класическа литература : Университетски учебник : Ч. 1 - / Петко Енчев Троев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2006-2012 . - 21 см

   

   ISBN 978-954-07-3347-0 

   Т. 2 . - 2012 . - 592 с.

   

  

Сист. No: 15398

Художествена литература

- 59 -

45110 

Левчев, Любомир

   Тъжна светлина : Стихове / Любомир Левчев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2013 . - 55 с. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-07-3519-1 

  

Сист. No: 15380


 Индекс по АВТОРИ

Адамов, Величко 20 
Ангелов, Ангел 20 
Асенов, Анатолий 41 
Блажева, Виолета 38 
Богданова, Моника 42 
Божинов, Божидар 20 
Борисов, Орлин 7 
Бъчваров, Стоян 51 
Владимиров, Желю Дечев 11 
Владимиров, Иван 27 
Вътев, Жельо 20 
Ганчев, Александър 20 
Генов, Георги П. 28 
Димитров, Георги Д. 24 
Димитрова, Теодора 20 
Димитрова, Яница 50 
Драганов, Христо 36 
Захариев, Андрей 20 
Захаринов, Ботьо 37 
Илийчовски, Светослав 49 
Йоновски, Калин 48 
Карамфилова, Екатерина Димитрова 6 
Колев, Тенчо 29 30 31 
Костова, Мария 53 
Кръстева-Христова, Радосвета 48 
Левчев, Любомир 59 
Лилова, Румяна 20 
Мадански, Цветан 14 
Маринов, Марин 20 
Михайлова, Румяна 48 
Натов, Николай 7 
Ненков, Валери 20 
Николов, Борислав 43 
Николова, Христина Лазарова 15 
Панайотов, Димитър 44 
Пантев, Пламен 7 
Паунов, Александър 45 
Паунов, Марин 45 
Паунова, Мина 45 
Петров, Милен Йорданов 52 
Пинк, Даниъл 40 
Проданов, Стоян 20 
Пътев, Пламен 20 
Радулова, Анелия 20 
Седларски, Теодор 16 17 
Семов, Атанас 32 33 
Симеонов, Стефан 20 
Симеонова, Росица 48 
Средкова, Красимира 26 34 
Ставрева, Ирена 14 
Стойкова, Пепа 18 
Танев, Тодор 8 9 
Тодоров, Василий 51 
Томов, Александър Трифонов 10 
Торманов, Захари Емилов 35 
Троев, Петко Енчев 58 
Kumar, V. 22 
Lemon, Katherine N. 47 
Parrott, Martin 54 
Richards, Jack C. 55 
Rosenwald, Peter J. 23 
Rust, Roland T. 47 
Schmidt, Richard 55 
Shenkova, Tsvetana 56 
Stoilova, Daniela 56 
Vasileva, Radka 57 
Zeithaml, Valarie A. 47 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право 26 
Аргументиране в правораздаването 30 
Биомаса, биогаз, биошлам в енергетиката на антропогенни екосистеми 37 
България - член на Европейския съюз: институционален (авто)портрет 6 
България 2013 3 
Глобални предизвикателства пред малките и средните предприятия 11 
Договор за международен автомобилен превоз на стоки 27 
Доказване в правораздаването 31 
Доказването във финансовия контрол и външния одит 18 
Държавничеството 8 
Европейски цивилизационен процес 24 
Изследователски методи и технологии в икономическите и социалните науки 12 
Икономически измерения и социални последици на глобалната криза 13 
Институционални аспекти на пазара 17 
Информационни системи и технологии 51 
Истина, обоснованост, справедливост 29 
Контролът и анализът - фактори за устойчиво развитие 21 
Корективен речник на чужди думи в българския език 53 
Корпоративната култура като конкурентно предимство 50 
Методика за написване на дипломна работа 20 
Мотивацията 40 
Народностна държава и международно право 28 
Нова институционална икономика 16 
Новата демократична държава 10 
Организационно поведение 44 45 
Основи на митническия контрол 14 
Оценка на бизнеса 49 
Подбор и оценяване на персонал 42 
Политики на Европейския съюз 7 
Политическата култура 9 
Права на гражданите на Европейския съюз 33 
Проблеми и перспективи на българското земеделие на прага на ХХІ век 39 
Проблеми на глобализацията и интеграцията 25 
Руска класическа литература 58 
Статистически годишник 2012 4 
Статистически справочник 2013 5 
Структура на заплатите 2010 19 
Счетоводство 48 
Съвременни методи и технологии в научните изследвания 1 
Съвременно международно правораздаване 32 
Технологични и икономически проблеми на производството и търговията с генетично модифицирани организми 38 
Трудово право 34 
Тъжна светлина 59 
Търговско право 35 
Увод в програмирането (С/С++) 52 
Управление на проекти 41 
Управление на риска 36 
Управление на риска в производствените системи 43 
Устойчиво развитие на транспорта в България - анализ и оценка на ключови индикатори 15 
Accountable Marketing 23 
Almanach 2012 2 
Driving customer equity 47 
Grammar for English Language Teachers 54 
International Professional Practices Framework (IPPF) 46 
Let's Talk Tourism 56 
Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics 55 
Managing customers for profit 22 
Practice Tests Introduction to Business English 57 

 Индекс по КЛЮЧОВИ ДУМИ

австрийска академия 2 
австрийска академия на науките 2 
автоматични счетоводни индекси 1 
автомобилен превоз 27 
автомобилен транспорт 15 
Агенция "Митници" 21 
аграрен сектор 13 
аграрна политика 39 
аграрни ресурси 39 
адаптивна култура 50 
административен процес 18 
алгоритми 51 52 
алманах 2 
алманах на Австрийската академия 2 
анализ 21 46 
анализ на опасностите 43 
анализ на риска 43 
английска граматика 54 
английски език 54 55 56 57 
антикризисна политика 13 
антропогенни екосистеми 37 
аргументация 30 
аргументи 30 31 
аргументиране 30 
аргументиране в правото 30 
аритметични операции 52 
аутсорсинг 25 
банков контрол 18 
банков надзор 18 
безопасни условия 34 
безработица 34 
Берлински договор 28 
Берлински конгрес 28 
бизнес 1 49 
бизнес цикли 10 
бизнесанализ 21 
бинарни оператори 52 
биогаз 37 
биомаса 37 
биосфера 37 
биотехнологии 37 38 
биошлам 37 
България 3 4 6 15 
България и Европейски съюз 24 
България и ЕС 24 
българска евроинтеграция 24 
българска литература 59 
българско земеделие 39 
валутен митнически контрол 14 
великата депресия 13 
вземане на решения 43 
видове интервюта 42 
видове търговци 35 
власт 44 
внос 5 
вреди 36 
временен внос 14 
въздушен транспорт 15 
външен одит 18 
външни комуникации 50 
външни оценки 46 
вътрешен одит 46 
вътрешен пазар 7 
вътрешна мотивация 40 
вътрешна търговия 3 
вътрешни комуникации 50 
вътрешни оценки 46 
генетично модифицирани организми 38 
генетично модифицирани храни 38 
генни технологии 38 
генно инженерство 38 
генноинженерни растения 38 
глобализация 8 11 25 
глобална криза 13 
ГМО 38 
ГМО култури 38 
ГМО храни 38 
Гончаров 58 
горско стопанство 4 
граждански процес 18 
гражданско образование 24 
гражданство на ЕС 33 
граматика 54 
граматика на английски език 54 
граничен контрол 14 
група 40 
групи Треви 7 
групова динамика 45 
групови процеси 44 45 
данъчно-осигурителен контрол 18 
двумерни масиви 52 
дееспособност 18 
деклариране 14 
деликтна отговорност 36 
деликтоспособност 18 
делово общуване 44 
демография 12 
демократична държава 10 
демокрация 10 
дефекти в програмите 52 
дипломна работа 20 
дискриминация 12 
договор за превоз 27 
договорна отговорност 36 
доказателства 18 31 
доказателствена сила 31 
доказателствени средства 18 
доказване 18 31 
доказване в правото 31 
доклади 25 
документен контрол 14 
документиране 46 
домакинства 4 
Достоевски 58 
доходи 5 
драматургия 58 
дълготрайни активи 48 
дърво на решенията 43 
дърво на събитията 43 
държава 8 10 16 28 
държави членки на ЕС 7 
държавна финансова инспекция 18 
държавни регулации 10 
държавник 8 
държавници 8 
държавничество 8 
държавно регулиране 10 
държавно управление 8 
евроинтеграция 24 
евроинтеграция на България 24 
евромаркетинг 25 
Европа 24 
Европа 2020 13 
Европейска заповед за арест 7 
европейска икономическа интеграция 7 25 
европейска интеграция 6 
европейска перспектива на България 24 
Европейска политика за сигурност и отбрана 7 
европейски изследвания 24 
европейски процес 24 
европейски средства 21 
Европейски съд 32 
Европейски съюз 6 7 10 14 24 26 32 
европейско гражданство 33 
Европол 7 
еврпопейска отговорност 24 
едноличен търговец 35 
едномерни масиви 52 
езиково обучение 55 56 
езикознание 53 56 57 
езици за програмиране 51 52 
екологични биотехнологии 37 
екологични проблеми 21 
екология 37 
екосистеми 37 
експерт-счетоводители 18 
електронна търговия 1 
електронни книги 1 
електронни таблици 51 
електропроизводство 37 
елементи на проекта 41 
елитна култура 9 
емпирично изследване 6 
енергетика 3 4 5 37 
ЕС 6 7 10 24 26 32 
есета 21 25 
железопътен транспорт 15 
жизнен цикъл на продукта 12 
задачи и тестове 48 
задържане на персонал 42 
заетост 19 
заплати 19 
застраховане 4 36 
застраховател 36 
застрахователен бизнес 36 
застрахователно дружество 36 
здравеопазване 3 4 5 
земеделие 39 
земеделски производители 38 
извънреден труд 34 
изготвяне на проект 41 
изкуство 3 
износ 5 
износ и внос 3 4 
изследване 6 
икономика 10 17 
икономика на споделянето 25 
икономическа интеграция 7 
икономическа криза 13 
икономическа трансформация 16 
икономически империализъм 12 
икономически науки 12 
икономически растеж 10 16 
икономически теории 17 
икономически цикли 10 
икономическо развитие 4 
ИКТ 11 
имидж 44 
имуществени права 16 
инвестиции 4 
индивидуални различия 45 
индивидуални трудови спорове 34 
индивидуално трудово поведение 45 
индивидуално трудово право 34 
индивидуално трудово правоотношение 26 34 
иновативност на МСП 11 
институции 16 
институционална икономика 16 17 
институционална култура 6 
институционална промяна 16 
интеграция 25 
интервю 42 
интернационализация на МСП 11 
интуиция 44 
информатика 51 52 
информационна система 12 
информационни и комуникационни технологии 11 
информационни системи 51 
информационни технологии 1 51 
информационно общество 11 
истина 29 31 
истина и справедливост 29 
капитали 7 
капиталови пазари 24 
Карл Полани 17 
качество на проекта 41 
киберпрестъпления 21 
класически теории 17 
клиентски капитал 47 
климат 5 
клъстерна система 1 
колективни трудови правоотношения 26 
командитно дружество 35 
комбиниран транспорт 15 
компютърна архитектура 52 
комуникации 50 
комуникационни технологии 1 
комуникация 44 45 
конкурентно предимство 50 
конкурентоспособност 50 
конкурс за работа 34 
контрол 14 18 21 46 
контрол върху риска 36 
контрол и анализ 21 
контролинг 36 
контролинг в управлението на риска 36 
контролно-пропускателни пунктове 14 
конференция 1 12 39 
корективен речник 53 
корпоративна култура 50 
коучинг 42 
криза 13 
култура 3 50 
култура и изкуство 4 5 
лидери 44 
лидерски стилове 44 
лидерство 45 50 
ликвидация на загубите 36 
лингвистично течение 29 
Лисабонски договор 7 32 
литература 59 
литературознание 58 
личност 44 
личностни особености 44 
логистика 1 
майсторство 40 
малки и средни предприятия 4 11 
малки предприятия 11 
малцинства 28 
маркетинг 22 23 47 
маркетингов капитал 47 
маркетингов мениджмънт 22 23 47 
маркетингови активи 47 
маркетингови анализи 22 23 
масова култура 9 
математика 1 
математическо моделиране 12 
матрица на решенията 43 
междуличностни отношения 44 
международен автомобилен превоз 27 
международен пазар 25 
международен преглед 5 
международна научна конференция 1 12 
международни отношения 28 
международни сравнения 4 
международни стандарти 11 
международно право 28 32 
международно правораздаване 32 
мениджмънт 1 
мениджъри 8 44 
мениждърски стилове 44 
менижмънт 40 
менторство 42 
методика 20 
методика за написване на дипломна работа 20 
методика на преподаване 55 
минимална заплата 13 
митническа администрация 14 
митническа тарифа 14 
Митнически кодекс 14 
митнически контрол 14 18 
митнически контрол в България 14 
митнически надзор 18 
митнически органи 14 
митническо законодателство 14 
митническо направление 14 
митническо складиране 14 
модерна държава 10 
модерна свобода 24 
модернизация на образованието 24 
мониторинг на проектите 41 
морски транспорт 15 
мотивация 40 44 45 50 
мотивация 2.0 40 
мотивиране 45 
МСП 11 
наети лица 19 
наказателен процес 18 
население 4 5 
население на България 3 
натуралистично течение 29 
наука 2 
наукознание 2 
научни изследвания 1 
научно изследване 20 
научноизследователска и развойна дейност 3 
национален въпрос 28 
национална политика 28 
национални сметки 3 4 5 
национални съдилища 32 
невербални сигнали 44 
Некрасов 58 
непазарни общества 17 
несамостоятелни търговски представители 35 
нефинансови предприятия 3 
НИИ 16 
НИРД 5 
нова институциоанална икономика 16 
НСИ 4 
обединения на търговците 35 
образование 3 5 
образование и наука 4 
обучение и развитие 42 
обучение по английски език 54 56 
одит 18 
околна среда 3 4 5 38 
онлайн изследвания 12 
организационен конфликт 44 
организационна комуникация 44 
организационна култура 12 44 45 50 
организационно поведение 44 45 
организация 44 50 
организация и личност 45 
органични битови отпадъци 37 
осигурителен стаж 26 
осигурителни правоотношения 26 
осигурително право 26 
Островски 58 
отпуски 34 
оценка на бизнеса 49 
оценка на дялови участия 49 
оценка на имущество 49 
оценка на недвижими имоти 49 
оценка на предприятие 49 
оценка на проекти 41 
оценка на риска 43 
оценяване на персонала 42 
пазар 17 
пазар на труда 4 5 
пазарен подход 49 
пазарна размяна 17 
пазарни цени 16 17 
пазарно общество 17 
паричен поток 49 
партийци 8 
пенсионна система 13 
планиране 46 
планиране на проекти 41 
плащания 7 
поведение 40 44 45 
поведение в организациите 45 
поведение в организацията 44 
подбор на персонал 42 
поезия 58 59 
поземлени ресурси 39 
политик 8 
политика 6 7 8 9 
политика за сигурност 7 
политическа икономия 16 
политическа култура 9 
политическа социализация 9 
политическа субкултура 9 
политическа философия 9 
политически цикъл 10 
последващ митнически контрол 14 
потребителска лоялност 22 
потребителски цени 3 
потребителско поведение 12 
потребление на домакинствата 3 
почивки 34 
права на гражданите 33 
права на човека 33 
правен спор 30 
правна уредба 32 33 
правни субекти 31 
право 26 28 29 30 31 32 33 34 
правораздаване 29 30 31 32 
правораздавателна дейност 29 30 31 
правоспособност 18 
правосубектност 18 
правосъдие 3 5 
прагматично течение 29 
превоз на стоки 27 
превози 27 
предварителен митнически контрол 14 
предприятия 3 11 
презастраховане 36 
преподаване на английски език 55 
препроцесорни инструкции 52 
престъпност 5 
приватизация 16 
приложна лингвистика 55 
примерни планове 20 
програми 52 
програмиране 52 
програмиране на C/C++ 52 
проекти 41 
проектни организации 41 
проза 58 
промишленост 4 5 
промоционални техники 23 
професионална квалификация 34 
процесори 51 
публични политики 6 
работа с таблици 51 
работна заплата 12 
работна сила 3 
работници 34 
работно време 34 
работодател 34 
развитие на персонала 42 
развитие на транспорта 15 
растениевъдство 39 
регионална политика 39 
рекреология 1 
рекурсия 52 
рентабилност на маркетинговите разходи 22 
ресторантьорство 3 
речен транспорт 15 
речи 28 
речник 53 55 
риск 36 43 
руска класическа литература 58 
руска литература 58 
ръководство 45 
СА 18 20 21 25 38 41 48 49 56 57 
самостоятелни търговски представители 35 
самостоятелност 40 
Санстефански мирен договор 28 
сборник доклади 1 
сборник с есета 21 
световна криза 13 
селекция на растения 38 
селско стопанство 3 4 5 
семантично течение 29 
силна култура 50 
системна трансформация 16 
слаба култура 50 
служители 34 
слънчеви електроцентрали 37 
Сметна палата 18 
собствен бизнес 25 
социални възприятия 45 
социални науки 12 
социални проблеми 21 
специализирани съдилища 32 
спорт 1 
спортен мениджмънт 1 
справедливост 29 
средни предприятия 11 
стандарти 46 
статии 28 
статистика 1 4 5 
статистика на България 3 4 
статистическа информация 4 
статистически годишник 4 
статистически данни 3 4 
статистически изследвания 12 
стейкхолдъри 50 
стихове 59 
стойност на клиентите 47 
стопанска защита 36 
стопанска история 16 17 
стопанство 17 
стратегия 8 
строителство 4 
студентски разработки 25 
студии 28 
супервизия 42 
счетоводен баланс 48 
счетоводни сметки 48 
счетоводно отчитане 48 
счетоводство 48 
счетоводство на предприятието 48 
събирателно дружество 35 
съдебен процес 29 
съдебна власт 32 
съдебна власт на ЕС 32 
съдебна практика 29 
съдебна система 32 
съдебна система на ЕС 32 
съдебно производство 32 
съдия 29 31 
текстообработка 51 
текущ митнически контрол 14 
теми 20 
темперамент 45 
теорема на Коуз 16 
теория на пазара 16 
технически контрол 14 
технология на проверките 14 
Толстой 58 
транзакционни разходи 16 
транзакция 16 
транспорт 4 15 
транспортна политика 15 
труд 19 
трудов договор 34 
трудов пазар 13 
трудов пазар в България 13 
трудов стаж 34 
трудова дисциплина 34 
трудова книжка 34 
трудови ресурси 48 
трудово възнаграждение 34 
трудово и осигурително право 26 
трудово поведение 45 
трудово право 26 34 
трудово правоотношение 19 26 34 
Тургенев 58 
туризъм 3 4 5 56 
туристически пазар 25 
туристическо развитие 13 
търговия 4 5 
търговска регистрация 35 
търговска фирма 35 
търговски дружества 35 
търговски регистър 35 
търговско право 35 
търговско правоотношение 35 
търговско предприятие 35 
търговско представителство 35 
търговци 35 
Тютчев 58 
указания 20 
управление 40 46 
управление на клиентите 22 
управление на риска 36 43 
управление на стреса 44 
управление на човешките ресурси 42 
управленски риск 36 
упражнения 43 
условни оператори 52 
устойчиво развитие 15 
учебни програми 55 
фактически контрол 14 
Фет 58 
финанси 4 5 20 
финанси и кредит 3 
финансов контрол 18 
финансова криза 10 
финансови ресурси 48 
форматиране на текст 51 
франчайзинг 25 
хора с увреждания 42 
хотелиерство 3 21 
художествена литература 59 
цел 40 
цени 4 5 
цивилизационен преход 24 
Чехов 58 
човешки ресурси 42 
чужди думи 53 
чужди думи в българския език 53 
ABC анализ 12 
CRM 23 
CV 42 
EUROPEAN STUDIES 24 
Excel 51 
IPPF 46 
SWOT анализ 38 
Windows 51 
Word 51